WorldWideScience

Sample records for voor klimaatadaptatie onder

 1. ADAM in Holland? : Plan van aanpak voor de pilot monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, H. van den; Klerks, P.; Otter, P. den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerste stap naar een Nederlandse ADAM is vastgesteld in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden. Eind 1998 heeft op he

 2. Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Janse, J.

  2011-01-01

  In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding

 3. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 4. Uitbreiding mogelijkheden voor valkerij onder de Nieuwe Natuurbeschermingswet : mogelijkheden om de torenvalk in te zetten als jachtvogel in de valkerij

  NARCIS (Netherlands)

  Buij, Ralph; Jansman, Hugh

  2016-01-01

  In Nederland mag vooralsnog alleen met de inheemse havik en slechtvalk vrij gevlogen worden door valkeniers. Het voorstel voor de Nieuwe Natuurbeschermingswet zou roofvogelhouders de mogelijkheid bieden om in het kader van verjaging bij vliegvelden ook de torenvalk in te zetten. Hier is verkend welk

 5. Toepassing van uitsluitdiagnostiek voor klassieke varkenspest bij a-specifieke klinische problemen op varkensbedrijven: een enquete onder varkenshouders en dierenartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Gorgievski-Duijvesteijn, M.J.; Velden, P.G.; Loeffen, W.L.A.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2006 zijn er klassieke varkenspest (KVP)-uitbraken) geweest in Duitsland op korte afstand van de Nederlandse grens. Vervolgens werd de mogelijkheid gecreëerd voor Nederlandse varkenshouders m bij aspecifieke klinische problemen, of bij toepassen van een koppelbehandeling, bloedmo

 6. Monitoring protocol for field testing. Monitoring of heating techniques under practical conditions; Monitoringsprotocol voor veldtesten. Monitoring van warmtetechnieken onder praktijkomstandigheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fennema, E.; Jansen, C.

  2009-12-15

  Incentivisation of renewable energy requires large-scale implementation of technologies such as heat-cold storage, heat pumps, cogeneration, solar boilers and waste heat utilization. In practice, the performances of such systems often turn out to deviate from the manufacturer's specifications. Therefore it is important to obtain objective data from practice to gain insight in the differences between theoretical and practical performances and items for improvement of various technologies. The aim of monitoring practice is formulated as: 'gaining insight in the energetic performances of heating techniques under practical circumstances by means of monitoring'. Large-scale measuring in a uniform manner requires a monitoring protocol. Such a protocol safeguards the quality, objectivity, uniformity and hence the reliability of the measuring data. [Dutch] Stimulering van duurzame energie vraagt om grootschalige toepassingen van technologieen zoals warmte-koude opslag, warmtepompen, warmtekracht, zonneboilers en restwarmtebenutting. Het blijkt dat de prestaties van dergelijke systemen in de praktijk vaak afwijken van de fabrikantspecificaties. Daarom is het van belang om objectieve praktijkgegevens te verkrijgen waarmee inzicht wordt verkregen in het verschil tussen theoretische en praktische prestaties, en de verbeterpunten van verschillende technologieen. Het doel van praktijkmonitoring is als volgt geformuleerd: via monitoring het inzicht te verkrijgen in de energetische prestaties van warmtetechnieken onder praktijkomstandigheden. Het uitvoeren van grootschalige metingen op een uniforme wijze vereist een monitoring protocol. Zo'n protocol waarborgt de kwaliteit, objectiviteit, uniformiteit en daarmee de betrouwbaarheid van de meetdata.

 7. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 8. YouTube onder de loep: is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, V.; Breemen, K.

  2013-01-01

  In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime

 9. YouTube onder de loep: is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, V.; Breemen, K.

  2013-01-01

  In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime geanalys

 10. Policy and jurisprudence aspects of climate adaptation; Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Driessen, P.P.J.; De Gier, A.A.J.; Van Rijswick, H.F.M.W.; Schueler, B.J. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Meijerink, S.V. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Pot, W.D.; Termeer, C.J.A.M. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Reudink, M.A.; Tennekes, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-07-15

  Questions about the desirable and the most appropriate measures for adaptation of Dutch society to climate change are dealt with. By means of a test one can answer the question whether a proposed measure of climate adaptation is desirable and successful. The first part (A) contains an introductory essay (Towards a climate proof Netherlands, the institutional context). The second part (B) contains the description of the four key elements: Is it appropriate? Is it allowed? Does it fit in? Is it adaptive? This 'four-step test; is applied to three cases related to climate adaptation. [Dutch] Vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering worden behandeld vanuit een geintegreerde wetenschappelijke benadering. Met behulp van een toets kan men de vraag beantwoorden of een voorgenomen maatregel van klimaatadaptatie wenselijk en succesvol kan zijn. Het eerste deel (A) bevat een inleidend essay (Op weg naar een klimaatbestendig Nederland, de institutionele context). Het tweede deel (B) bevat de beschrijving van de vier elementen van de toets: Hoort het? Mag het? Past het? Is het adaptief? Deze 'Vier-stappentoets' wordt toegepast op een drietal casussen die betrekking hebben op klimaatadaptatie.

 11. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 12. Adaptation of public space to climatic change. Municipalities starting with climate adaptation; Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering. Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-02-15

  Climate change will impact the urban environment. This publication helps communities in determining the risks and opportunities in adapting public space to climate change. A roadmap shows what can be decided and how a municipality can start to work on climate adaptation. Eleven inspiring examples are included. [Dutch] Klimaatverandering heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. Deze publicatie helpt gemeenten bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering. Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen.

 13. Adders onder het gras; beschikbaarheid en bruikbaarheid van ecologische en genetische kennis over amfibieën en reptielen en de knelpunten voor beleid en beheer

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Stumpel, A.H.P.; Arens, P.F.P.; Ottburg, F.G.W.A.

  2005-01-01

  Dit rapport beschrijft welke kennis over de ecologie en genetica van de Kamsalamander, Boomkikker, Hazelworm en Zandhagedis beschikbaar is en waar hiaten in die kennis zitten. Het rapport benadrukt de informatie die nodig is voor een juist habitatbeheer en geeft aan of die informatie bekend is bij t

 14. De teelt van witte rammenas (rettich) onder glas (Raphanus sativus L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, G.A.J.

  1979-01-01

  Informatie over teelt van witte rammenas (rettich), waarbij aandacht voor de rassen, de teelt onder glas, bemesting, zaadkwaliteit en opkweek, oogsten, sorteren en verpakken, ziekten en ziektebestrijding en recepten.

 15. Ontwikkelen van detectiemethoden voor virussen in bloembolgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Pham, K.T.K.; Lemmers, M.E.C.; Doorn, van J.; Derks, A.F.L.M.

  2006-01-01

  Doel van dit project was, om detectiemethoden te ontwikkelen om virussen (en fytoplasma’s) in bloembolgewassen specifiek, snel en gevoelig aan te tonen. De resultaten van dit project zorgden voor betere toetsingsmogelijkheden. Keuringsactiviteiten van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) worden onders

 16. Performance Based Logistics ; betalen voor prestaties

  NARCIS (Netherlands)

  Koevoets, K.G.M.

  2008-01-01

  Performance Based Logistics is betalen voor prestaties, zoals gebruiksuren of beschikbaarheid van systemen. Kan deze manier van uitbesteden ook worden ingevoerd in Nederland en zo ja, onder welke voorwaarden?

 17. Ruimte voor mediation

  NARCIS (Netherlands)

  Combrink-Kuiters, L.; Niemeijer, E.; Voert, M. ter

  2003-01-01

  Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting. Anderzijds inzicht te verwerven in d

 18. Ready for what is coming? On the implementation of climate adaptation policy in Flanders, Belgium; Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Crabbe, A. [Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, Antwerpen (Belgium); Opdebeeck, S. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (BE)] (and others)

  2011-05-15

  More and more attention is being paid to the subject of climate adaptation, also in Flanders. Commissioned by the Flemish Environment Agency, in 2010-2011 the Antwerp University investigated the introduction of climate adaptation (policy) in Flanders. Climate adaptation (policy) is understood in the report as all the actions and measures to be taken to adapt nature and all human systems to the changing climate. [Dutch] Er is steeds meer aandacht voor het onderwerp klimaatadaptatie, ook in Vlaanderen. In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij onderzocht de Universiteit Antwerpen in 2010-2011 de invoering van klimaatadaptatie(beleid) in Vlaanderen. Klimaatadaptatie(beleid) wordt in het rapport begrepen als alle acties en maatregelen die worden genomen om de natuur en alle menselijke systemen aan te passen aan het veranderende klimaat.

 19. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 20. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 1. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 2. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen

 3. Kannibalisme onder sardinella's

  NARCIS (Netherlands)

  Mantingh, I.T.

  2003-01-01

  Verslag van het RIVO onderzoek in Mauritanië naar de biologie van sardinella. Om de migratiepatronen van de Sardinella aurita in de Noord-west-Afrikaanse wateren te achterhalen zijn gegevens van Nederlandse trawlers en lokale kano's gebruikt. Ook ontdekte men kannibalisme onder sardinella's

 4. Kannibalisme onder sardinella's

  NARCIS (Netherlands)

  Mantingh, I.T.

  2003-01-01

  Verslag van het RIVO onderzoek in Mauritanië naar de biologie van sardinella. Om de migratiepatronen van de Sardinella aurita in de Noord-west-Afrikaanse wateren te achterhalen zijn gegevens van Nederlandse trawlers en lokale kano's gebruikt. Ook ontdekte men kannibalisme onder sardinella's

 5. Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect

  OpenAIRE

  Grosman, A.H.; Linden, van der, M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein, van, R.; Tol, van der, JJGM Jos; Messelink, G.J.; Balk, P.

  2014-01-01

  Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roo...

 6. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 7. Twee databanken onder één dak : gewasbescherming op het Web.

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, I.V.

  1998-01-01

  Vanuit het elektronische archief van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen ontstond in september 1996 in samenwerking met Pudoc-DLO de Bestrijdingsmiddelendatabank op WWW, toen nog onder de naam Gele Bank, waarin alle collegebesluiten vanaf 1994 werden opgenomen als HTML-bestanden. Dez

 8. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  Het perspectief van ureaseremmers voor de Nederlandse melkveehouderij is verkend. NBPT en een nieuwe, Duitse ureaseremmer lijken het meest perspectiefrijk. De ammoniakemissiereducties onder praktische stalomstandigheden moeten echter nog vastgesteld worden. Reducties van naar schatting 20 tot 40% zi

 9. Klimaatadaptatie en de sector Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT)

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.; Oort, S.H. van

  2014-01-01

  Het wereldwijde klimaat en dus ook het klimaat in Nederland verandert. De Nationale Adaptatiestrategie (NAS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt om een breder inzicht in de risicofactoren voor Nederland als gevolg van de voorziene klimaatverandering. Onze energie-, transport-, inf

 10. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 11. Prestatiekenmerken van meetmethoden voor de automatische analyse van een aantal meetnet-componenten

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Moayeri-Mirck MWG; Staden JJ van; LAC

  1994-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een zestal componenten waarvan de concentraties regelmatig worden bepaald onder meer ten behoeve van diverse meetnetten (zoals die voor grond-, regen- en drinkwater) zijn nader vastgelegd. Het betreft precisie, onderste analysegrens, en matrix-e

 12. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo veil

 13. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 14. ADAM in Holland? : Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, Hans van den; Klerks, Peter; Otter, Paul den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerst stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM wil het ministerie bezien in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden.

 15. Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland. Werkboek

  NARCIS (Netherlands)

  Fiselier, J.; Norren, van E.; Vreman, B.J.; Kwakernaak, C.; Jansen, P.C.; Verburg, A.S.

  2012-01-01

  Het Werkboek geeft een generiek stappenplan voor het identificeren van opgaven, maatregelen en strategieën voor polders. Er wordt hiertoe aanvullende informatie, een checklist en achtergronden aangereikt. Het project ‘Toekomst Veenweide’ is gericht op polders uit het Landschaps

 16. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Honing, van der R.; Schotanus, F.

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 17. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van standa

 18. Beïnvloedt negatief nieuws de aantrekkelijkheid van grote accountantskantoren voor potentiële werknemers?

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, C.S.; van Raak, J.J.F.; van Triest, S.P.

  2015-01-01

  Onderzoek in de Verenigde Staten (Bagley et al., 2012) onder studenten accountancy laat zien dat studenten die een voorkeur hebben voor Big 4-kantoren meer belang hechten aan de reputatie van een kantoor en aan de erkenning die het werken bij een prestigieus kantoor levert, en minder aan sfeer en we

 19. Case note: Rb. Amsterdam (HA ZA 13-1715: DSB Bank: DNB niet aansprakelijk voor als gevolg van faillissement van DSB geleden schade)

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, E.J.

  2015-01-01

  Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van DNB gaat het niet om de vraag of DNB destijds onder de gegeven omstandigheden andere of betere keuzes had kunnen maken. Voor het oordeel dat DNB onrechtmatig heeft gehandeld, is slechts ruimte indien DNB in redelijkheid niet tot de gemaakte keuzes heef

 20. Reliability of the electric power network in The World; Betrouwbaarheid essentieel voor elektriciteitsnet The World

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2007-04-15

  Offshore the coast of Dubai a group of artificial island will be built with houses for which the energy supply comes from the main land. KEMA developed a ring-shaped redundant electricity network which will have 300 underwater cable junctions. [Dutch] Voor de kust van Dubai verrijst een kunstmatige eilandengroep met woningen waarvoor de energievoorziening van het vasteland moet komen. Speciaal daarvoor ontwierp KEMA een ring- en lusvormig redundant elektriciteitsnet dat zich onder water vertakt in 300 kabelaansluitingen.

 1. Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2000-01-01

  Bespreking van mogelijke methoden voor het meten van de kwaliteit (en veranderingen daarin) van stadsnatuur, o.a. ecotopen- en biotopenkartering (referentie; potentiële natuurkwaliteit); Ecologische Kapitaal Index voor stedelijk groen (EKI-stad); soortendiversiteit; indicatorsoorten; Soortgroep Tren

 2. Productinnovatie voor nichemarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Veggel, van R.J.F.M.

  2008-01-01

  Voor het uitbreiden van de afzetmarkt en het aanboren van nieuwe markten zijn productinnovaties nodig. Maar wat voor productinnovaties vallen in de smaak bij consumenten en niet te vergeten bij de retail? En wat doe je als je maar weinig budget hebt voor innovatie en marketing? Ziehier de insteek va

 3. Het effect van media-aandacht voor het gebruik van mogelijke ondeugdelijke naalden in het voorjaar 2015 op de bereidheid van moeders om hun dochter te laten vaccineren tegen HPV

  NARCIS (Netherlands)

  Paulussen, G; Keulen, H.M. van; Keer, M.

  2015-01-01

  In het voorjaar van 2015 zijn in het kader van een grootschalig educatief experiment metingen verricht onder moeders waarvan hun dochter zou worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. Dit veldexperiment had als doel om de effectiviteit van online getailorde voorlichting over de HPV-vaccinatie te onde

 4. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 5. Antisemitisme onder Nederlandse socialisten in het fin de siècle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Willem Stutje

  2014-09-01

  Full Text Available Anti-Semitism in the Dutch labour movement has not been studied sufficiently. This is certainly true with regard to Ferdinand Domela Nieuwenhuis and the early socialist movement in the nineteenth century. However, we have to take anti-Jewish propaganda into account in order to understand why the Jewish proletariat joined the socialist ranks at such a late stage, only after the reformist wing split from Domela’s Social Democratic League (sdb into the Social Democratic Labour Party (sdap in 1894.This article aims to address this lacuna, and demonstrates that Domela had been using Anti-Semitic stereotyping against the parliamentaryorientated reformists, because his main rival P.J. Troelstra was dependent on a modest group of Jewish diamond labourers in Amsterdam. Once the conflict was over Anti-Semitism faded into the background again.Het antisemitisme binnen de Nederlandse arbeidersbeweging is onvoldoende onderzocht. Dit geldt a fortiori voor de vroege socialistische beweging en haar voorganger Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat is een tekortkoming want alleen door hun antisemitisme op waarde te schatten is te begrijpen waarom het joodse proletariaat de Sociaal Democratische Bond (sdb uit de weg ging en pas na 1894 in de sdap voor het socialisme werd gewonnen. Dit artikel probeert in deze lacune te voorzien. De auteur komt tot de conclusie dat Domela in zijn conflict met P.J. Troelstra antisemitische beeldvorming inzette als politiek wapen. De Friese advocaat telde een bescheiden aanhang onder de joodse diamantbewerkers en Domela trachtte met anti-joodse stereotypen diens positie te ondermijnen. Toen het conflict met de afscheiding van de sdap in 1894 eindigde, verschoof het antisemitisme – een incidentele oprisping daargelaten – weer naar de achtergrond.

 6. Perspectieven voor omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Gastel, van J.; Thelosen, J.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzocht van januari 1992 tot augustus 1993 op het Varkensproefbedrijf te Sterksel de mogelijkheden voor het concentreren van bezonken zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

 7. Ruimte voor ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Buck, de A.J.; Migchels, G.

  2009-01-01

  Wageningen UR en pioniers uit het netwerk WaardeWerken hebben voor ondernemers die kiezen voor multifunctionele landbouw een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) ontwikkeld. De MAER beschrijft de maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf en kan ondernemers helpen bij het geaccepteerd krijgen

 8. Een punt voor gym!?

  NARCIS (Netherlands)

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 9. Ruwvoer voor dragende zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, P.

  2011-01-01

  Kan ruwvoer een deel van het krachtvoer voor dragende zeugen verantwoord vervangen? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject ‘Gras- en mengkuilen voor drachtige zeugen’ van Wageningen UR Livestock Research. Het lijkt mogelijk om 1 EW (Energie Waarde) uit krachtvoer door graskuil of 1,5 EW

 10. Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Krikke, A.T.

  2007-01-01

  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten zo

 11. Europese standaard voor stalroosters

  NARCIS (Netherlands)

  Braam, C.R.; Mendelts, K.T.

  1996-01-01

  In Nederland werken we al verscheidene jaren met een norm voor geprefabriceerde betonnen stalroosters. In Europees verband is een werkgroep ingesteld die een voorstel moet doen voor een Europese standaard. De werkgroep heeft thans haar activiteiten afgerond en het verslag ter goedkeuring voorgelegd

 12. Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle `receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving

 13. Invloedsfactoren voor rijden onder invloed van alcohol en regionale verschillen daarin : een verkennende analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Bijleveld, F.D. Houwing, S. Duivenvoorden, C.W.A.E. & Bos, N.M.

  2013-01-01

  Influence factors of driving under the influence of alcohol and their regional differences : an exploratory analysis. Since the 1970s, studies are made in the Netherlands into driving under the influence of alcohol during weekend nights. Partly based on the results of these studies, the influence of

 14. Monitoring rijden onder invloed van alcohol : handreiking voor een gestructureerd decentraal meetnet.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S. & Aarts, L.T.

  2013-01-01

  The Regional Road Safety Council of Fryslân commissioned the present study in order to investigate the magnitude and nature of the road risk of young car passengers in the south-east of Fryslân, and to assess the effects of the RoadSense programme on their behavioural intentions and opinions. Using

 15. Op weg naar een `Nationaal Programma Veilige Bermen' : interviews onder regionale wegbeheerders over aandacht voor bermmaatregelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2004-01-01

  In the report of late 2001 Safe, What is Safe?, SWOV indicated how the annual number of traffic casualties could be reduced considerably. These proposals were to be regarded as an addition to the proposals as were developed in the then National Traffic and Transport Plan of the Ministry of Transport

 16. Professionals onder druk of professionele tegendruk? : Gebalanceerde motivatie voor de publieke zaak in professionele publieke dienstverlening

  NARCIS (Netherlands)

  van Loon, Nina; Noordegraaf, Mirko

  2014-01-01

  There are many practical and academic concerns about public professionals and the pressures and burdens they experience. Professional autonomies and skills are reduced, it is argued, as a result of businesslike new public management, in order to control service results. The solution is clear: organi

 17. Passive mechanisms for damping of blade swing vibrations; Passieve mechanismen voor demping van bladzwaaitrillingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Engelen, T.G.; Corten, G.P. [ECN Wind Energy, Petten (Netherlands)

  2003-12-01

  The operation and performance of two systems to damp swing vibrations (a radial damper and a tangential damper) for stall turbines are compared by means of a parameter study. Attention is paid to the sensitivity of those dampers for mass variations, eigenfrequency and degree of damping of the damper system. [Dutch] Zwaaitrillingen vormen een ernstig probleem voor stall turbines en kunnen onder bepaalde condities ook bij bladhoek geregelde turbines naar vaanstand optreden. De demping van deze trillingen kan worden verhoogd met een radiaal georienteerd massa-veer-systeem. De werking berust op het Coriolis-effect. Het voordeel van zo'n radiaaldemper ten opzichte van reeds bestaande tangentiaaldempers is de veel grotere beschikbare ruimte voor montage in het blad. De werking van deze twee dempersystemen is vergeleken via een parameterstudie. Hierin is de gevoeligheid uitgezocht voor variaties in de massa, eigenfrequentie en dempingsgraad van het dempersysteem. De demperwerking is beoordeeld op grond van de bereikte effectieve dempingsgraad en de uitwijkingsgevoeligheid van de dempermassa. Het blijkt dat de tangentiaaldemper veel minder gevoelig is voor parameteronzekerheden en bovendien een veel sterker dempende werking heeft. Door de vereiste zeer nauwkeurige afstemming van de dimensonering van de radiaaldemper op de bladeigenschappen wordt verdere ontwikkeling niet zinvol geacht, mede omdat ook de dempende werking beperkt is. De gevoeligheidsanalyse van de tangentiaaldemper voor de diverse parametervariaties draagt bij tot verhoging van het inzicht dat vereist is om deze succesvol toe te passen.

 18. Een index voor vleesproduktie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 19. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer

 20. Mentoraat aantoonbaar zinvol voor HR

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.F.M. Schreiner (Norman)

  2009-01-01

  textabstractMenige organisatie herbergt mentoren om medewerkers te begeleiden. Overigens wordt mentoraat niet altijd duidelijk onderscheiden van coaching. Nadere precisering over wat nu eigenlijk onder mentoraat zou kunnen worden verstaan lijkt noodzakelijk. Een mentorrelatie kan op verschillende wi

 1. Compost voor biggen met diarree

  NARCIS (Netherlands)

  Gommers, T.

  1990-01-01

  Het geven van compost aan biggen met diarree zorgt op het Proefstation voor de Varkenshouderij voor minder medicijngebruik. De biggen krijgen de compost van groente-, fruit- en tuinafval vanaf de tweede dag na de geboorte, zodra de diarreeverschijnselen zichtbaar zijn.

 2. Big changes in prevention of legionellae. New Drinking Water legislation; Grote veranderingen voor Legionellapreventie. Nieuwe Drinkwaterwetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Blom, E. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-09-15

  In the Netherlands, July 1st 2011, the new potable water legislation came into force. This resulted in major changes in Legionella prevention at priority installations. But this is not the only impact on the installation sector and building owners and users. For materials, more stringent requirements came into force, also for the use of grey water. Potable water companies have a legal obligation to deliver a certain amount of water under a certain pressure. [Dutch] Per I juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

 3. Tips voor een goede afstudeerscriptie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeling, D.J.

  2014-01-01

  'Streng zijn voor jezelf' is het credo om met een goede HBO-afstudeerscriptie voor de dag te komen, want voor je het weet beoordelen meer partijen dan je lief is jouw werk. Hoe doe je dat? Een paar tips naar aanleiding van een kleine inventarisatie van scripties van de post-HBO-opleiding Kostendesku

 4. Teelt van Elstar onder hagelnetten is goed mogelijk in Zuid-Limburg

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Arkel, van P.

  2007-01-01

  Na drie teeltseizoenen kan worden geconcludeerd dat het in Zuid-Limburg goed mogelijk is om zonder productie- en kwaliteitsverlies Elstar te telen onder witte hagelnetten. Door een verandering in de groei van de boom onder het hagelnet moeten echter teelthandelingen als snoei, groeibeheersing en vru

 5. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 6. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects

 7. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 8. Leenwoordtheorie voor Italianisten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een inleiding voor de bestudering van leenwoorden, speciaal tussen Italiaans en Nederlands. Het behandelt de bestandopname, zoekstrategieën en taalkundige en sociale aspecten van de leenwoorden en geeft een aantal woordgeschiedenissen. RIASSUNTO Questo articolo è un'intro

 9. Durven kiezen voor beter

  NARCIS (Netherlands)

  Embregts, Petri

  2013-01-01

  In mei 2011 is de kliniek MFC-LVG met 24 klinische plaatsen geopend bij Herlaarhof, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Vught. Dit MFC-LVG heeft een provinciale functie. Ook is er sinds 10 jaar een polikliniek LVB te Vught. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren met (een vermoeden van) psy

 10. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 11. Logistiek advies voor boomkweker

  NARCIS (Netherlands)

  Verdouw, C.N.

  2011-01-01

  Boomkwekerijen moeten zich meer inspannen om te voldoen aan de hogere eisen van hun klanten. Een simulatiemodel geeft de kweker inzicht in de voor zijn bedrijf beste uitlevermethode. ‘Klanten willen hun bomen steeds sneller in hebben en de hoeveelheid die ze afnemen wisselt. Dat vraagt meer van de l

 12. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 13. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects (EC

 14. Naar teeltdiagrammen voor groveden

  NARCIS (Netherlands)

  Oldeman, R.A.A.; Gremmen, J.; Goudzwaard, L.

  1985-01-01

  Teeltdiagrammen beogen een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. In een teeltdiagram wordt zoveel mogelijk informatie voor de praktijk samengevat. De beheerder kan gegevens aan het diagram toevoegen. Hij kan er een soort opstandslegger van maken. (Preadvies Studiekring KNBV 1984 "Groveden op

 15. Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2008-01-01

  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie

 16. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  OpenAIRE

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer Emergency Response Team (CERT). Dat gebeurt thans nog alleen binnen grotere organisaties en gebruikers van internationale netwerken, maar een CERT is in feite onmisbaar binnen elke organisatie die...

 17. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbetering

 18. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op

 19. Onderwijsinnovaties voor de digitale student

  NARCIS (Netherlands)

  P. Koopman; J.M. Vervoorn

  2012-01-01

  Het huidige onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door docenten die zijn opgegroeid voor de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Studenten daarentegen zijn zogenoemde ‘digital natives’: ze groeiden op omringd door digitale technologie. Studenten zijn gewend te ‘multita

 20. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 1. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 2. De Teratologie Informatie Service (TIS). Enquete onder medische beroepsbeoefenaars naar bekendheid, kwaliteit en bruikbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Garbis-Berkvens JM; Rost van Tonningen-van Driel MM; TEP

  1995-01-01

  1. Om een indruk te krijgen in hoeverre medische beroepsbeoefenaars gebruik maken van de Teratologie Informatie Service (TIS) en hoe zij deze dienstverlening beoordelen werd een enquete gehouden onder 1510 medische beroepsbeoefenaars (500 huisartsen, 445 gynaecologen, 415 verloskundigen, 65 klin

 3. Rijden onder invloed in het ressort Arnhem : Verslag van het registratieproject rijden onder invloed in het ressort Arnhem tussen 1 januari en 31 maart 1982

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, J.J.A.; Kommer, M.M.

  1983-01-01

  Ten vervolge op de computerverwerking door het WODC van in het arrondissement Almelo verzamelde gegevens over strafzaken terzake van rijden onder invloed, is in de maanden januari t/m maart 1982 een speciale registratie van dergelijke zaken bijgehouden in het gehele ressort Arnhem. Hierbij zijn gege

 4. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 5. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 6. Glasgroentesector staat voor grote uitdaging

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Poot, E.H.

  2005-01-01

  De glasgroentesector kan internationaal voorop blijven lopen, maar alléén met een forse inspanning volgens LEI en PPO. Samenwerking is het sleutelwoord om alle uitdagingen te overwinnen en een juiste strategie voor de toekomst te ontwikkelen

 7. Bent u klaar voor burgerinitiatieven?

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.

  2014-01-01

  Wat motiveert burgers om iets voor hun omgeving te doen? En wat is de motivatie van gemeenten om burgerparticipatie in te zetten? Met José Kerstholt terug naar de basis om burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven effectief te benutten.

 8. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 9. Milieubeleid onder dak? Beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970-1990; nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei.

  NARCIS (Netherlands)

  Tatenhove, van J.P.M.

  1993-01-01

  The main subject of this study are the changes which have taken place in Dutch environmental policy during the period 1979-1990.Central questions in this study are:- How did the environmental policy field develop in relation to other policy fields in the period 1970-1990- In what way have environmen

 10. Milieubeleid onder dak? : beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970 - 1990 : nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei

  NARCIS (Netherlands)

  Tatenhove, van J.

  1993-01-01

  The main subject of this study are the changes which have taken place in Dutch environmental policy during the period 1979-1990.
  Central questions in this study are:
  - How did the environmental policy field develop in relation to other policy fields in the period

 11. 'De ongelukkigsten onder de menschen'. De verbeelding van zenuwzwakte in advertenties voor Pink Pillen, 1900-1920

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, G.; Spijkerman, R.

  2013-01-01

  Between 1880 and 1920 Pink Pills, a medication for blood and nerve strengthening, were heavily advertised in Dutch newspapers. The advertisements consisted of the personal stories of patients who had been amazingly healed. This article argues that the Pink Pill advertisements contributed to the ‘psy

 12. Financiele problemen onder jonggehuwden. Een onderzoek naar die financiele situaties, die voor beginnende gezinnen een crisissituatie betekenen

  NARCIS (Netherlands)

  Stein, H.J.R.

  1977-01-01

  To accomplish a financial policy is an event with which every young couple has to deal. In addition to which problems can occur that cannot be resolved in everyday customs and habits. Regarding the latter if that is the meaning of one or both of the married couple, in that case you can say that ther

 13. ‘De ongelukkigsten onder de menschen’ De Verbeelding van zenuwzwakte in advertenties voor Pink pillen, 1900-1920

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, Gemma; Spijkerman, Rose

  2013-01-01

  abstractBetween 1880 and 1920 Pink Pills, a medication for blood and nerve strengthening, were heavily advertised in Dutch newspapers. The advertisements consisted of the personal stories of patients who had been amazingly healed. This article argues that the Pink Pill advertisements contributed to

 14. ‘De ongelukkigsten onder de menschen’ De Verbeelding van zenuwzwakte in advertenties voor Pink pillen, 1900-1920

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, Gemma; Spijkerman, Rose

  2013-01-01

  abstractBetween 1880 and 1920 Pink Pills, a medication for blood and nerve strengthening, were heavily advertised in Dutch newspapers. The advertisements consisted of the personal stories of patients who had been amazingly healed. This article argues that the Pink Pill advertisements contributed to

 15. Zoek-ruimte voor waterberging; GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging

  NARCIS (Netherlands)

  Gaast, van der J.W.J.

  2002-01-01

  Voor het bepalen van de zoekruimte voor waterberging is aan de hand van een proefproject een GIS-methodiek ontwikkeld. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktewaterstelsel is gebruikgemaakt van een digitaal terreinmodel dat op geheel kunstmatige wijze is opgezet. Bij de bepaling van de waterhoo

 16. Inkomensstabilisatiefonds: Instrument voor EU-landbouwbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Rijswick, van C.W.J.

  2001-01-01

  Naar verwachting zullen inkomens van agrarische producenten in de toekomst meer gaan schommelen onder invloed van toenemende prijs- en productierisico's. De toename van deze risico's wordt deels veroorzaakt door beleidswijzigingen.

 17. Gezond fruit ook goed voor economie

  NARCIS (Netherlands)

  Mes, J.J.

  2012-01-01

  Als mensen meer fruit gaan eten, gaat naast hun gezondheid ook de sector erop vooruit. Dus moet er meer aanbod komen van gezond, duurzaam, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar fruit in Europa. Dat kan onder meer door betere rassen te veredelen.

 18. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 19. Acute giftigheid en risico's voor kinderen actueel

  NARCIS (Netherlands)

  Kloet, D.

  2000-01-01

  Tijdens de vergaderingen van 1 tot en met 8 mei in Den Haag vormde de acue giftigheid en risico's voor kinderen een belangrijk onderwerp. Vooralsnog komen er geen strengere normen maar de berekeningsmethode voor acute giftigheid wordt verfijnd

 20. Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Ozinga, W.A.

  2007-01-01

  Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en natuur is een gezonde bodem essentieel. Daarin past verminderd of geen gebruik van grote hoeveelheden meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daar is plaats voor een divers bodemleven, waarvan specifieke goedaardige bodemschimmels (mycorrhiza

 1. Bromelia: Effect belichten voor meeste soorten positief

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2010-01-01

  Onderzoek leert dat voor een aantal soorten belichting in meerdere aspecten loont: meer groei, een kortere teelt, een grotere bloeiwijze met meer vertakkingen en een verbetering van de houdbaarheid. Voor een deel van de onderzochte Vriesea’s en voor de onderzochte Tillandsia blijft het voordeel van

 2. Spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, geteeld in de vollegrond en onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Schijvens, E.P.H.M.; Kok, J.

  1983-01-01

  Globale inventarisatie van de spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, zoals die in de praktijk voorkomt in de intensieve- en kontraktteelt in de vollegrond (1982) en voor de glasteelt (1983). Bij alle produkten blijkt een grote spreiding voor te komen, waarbij sla de kleinste

 3. Recht voor de groenblauwe ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Kistenkas, F.H.

  2012-01-01

  "Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale

 4. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke

 5. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke plann

 6. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit hom

 7. Crowd funding voor juridische fijnproevers

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Vlies

  2012-01-01

  Crowd funding is een eigentijds instrument om geld van goede gevers te verzamelen via de sociale media. Bij crowd funding hoeft de ‘crowd’ niet als groep of gemeenschap te bestaan. Het gaat om een verzameling personen die één ding gemeen heeft: geld geven voor een bepaald doel. De oude media speelde

 8. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 9. Evaluatie leeftijdgrensverlaging voor de griepprik

  NARCIS (Netherlands)

  I. Mosca (Ilaria); K. Carman (Katherine)

  2011-01-01

  textabstractIn 2008 is de leeftijdgrens om voor een gratis influenzavaccinatie in Nederland in aanmerking te komen, verlaagd van 65 naar 60 jaar. Deze maatregel heeft tot nu toe echter weinig effect gehad op het gedrag van de gezonde mensen die tot deze doelgroep behoren. Een duidelijke

 10. Nieuwe composteerbare verpakkingsmaterialen voor voedseltoepassingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.; Alst, van M.; Zee, van der M.; Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2004-01-01

  Dit boekje heeft als doel een overzicht te schetsen over nieuwe composteerbare verpakkingsmaterialen. Het boekje is geschreven voor een breed publiek. Het boekje gaat in eerste instantie in op onderwerpen als: (1) wanneer is een materiaal composteerbaar en hoe is dat te zien, (2) milieubelasting van

 11. Nieuwe ontwikkelingsrichtingen voor verpakte groente- en fruitproducten : verpakte groente- en fruitproducten voor nieuwe eetmomenten

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2012-01-01

  De huidige standaardverpakkingen voor vers verwerkte groente- en fruitproducten zijn glas, blik en kartonlaminaat en zakken en vouwkarton voor diepvriesproducten. Deze verpakkingen ondersteunen het thuisgebruik bij het avondeten, maar niet nieuwe eetmomenten als ontbijt, lunch, tussendoortje en eten

 12. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 13. Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Verhoeven, J.T.W.; Wolf, de P.L.

  2016-01-01

  De provincie Limburg heeft Wageningen UR gevraagd om een aanzet te maken voor een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de vollegrondstuinbouw, met daarin drie concrete kansen voor projectinitiatieven die passen binnen de POP3 kaders. Daarnaast was de vraag wat Wageningen UR vanuit ervaringen met in

 14. CO2 hydrates for cooling processes in the meat packing industry; CO2-hydraten voor koelprocessen in de vleesverwerking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2012-11-15

  In the 90s of the last century ice-slurries were introduced as a method to make indirect cooling systems economically attractive. The melting of the ice crystals ensures a large heat capacity, a constant temperature during heat transfer, and higher heat transfer coefficients during the recording process. The disadvantage of this is that ice slurries can be formed only below 0C. Applications with a cooling demand above 0C should still be controlled with indirect systems with operating temperatures below 0C [Dutch] In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn ijsslurries geintroduceerd als een methode om indirecte koelsystemen economisch aantrekkelijk te maken. Het smeltproces van de ijskristallen zorgt voor een grote warmtecapaciteit (dus kleine stromen), een constante temperatuur tijdens warmteoverdracht (dus hogere werktemperaturen) en grotere warmteoverdrachtscoëfficiënten tijdens het warmteopnameproces. Nadeel van deze slurries is dat ijs alleen onder 0C gevormd kan worden. Toepassingen met een koelvraag boven de 0C moesten toch worden bediend met indirecte systemen met werktemperaturen onder de 0C.

 15. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  OpenAIRE

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzi...

 16. Informatievaardigheden voor Sociale Wetenschappers: Cursus O40311

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  Wopereis, I. (2012, 27 November). Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers: Cursus O40311 [Information skills for social scientists: Course O40311]. Presentation at the CELSTEC Plenary, Heerlen, The Netherlands.

 17. Zaailingen rooien en binnenhalen voor onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dodde, H.; PPO Bomen-bollen,

  2009-01-01

  De boomkwekerij maakt een snelle ontwikkeling door. Bedrijven zetten in op duurzame ontwikkeling. In dit thema Boomkwekerij een kijkje bij de ondernemers en aandacht voor waterkwaliteit en plaagbestrijding

 18. Het onheil zit vooral onder water (interview J.H.M. Schobben)

  NARCIS (Netherlands)

  Vre, de K.; Schobben, J.H.M.

  2010-01-01

  Als de olie van het wateroppervlak is opgeruimd, lijkt de milieuramp in de Golf van Mexico voorbij. Maar experts waarschuwen voor de gevolgen ónder water. „Polycyclische aromaten zijn kankerverwekkend.”

 19. Schoon water voor La Libertad in Nicaragua

  NARCIS (Netherlands)

  Hattum, van T.; Jacobi, J.; Dijkstra, I.

  2009-01-01

  Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met Vitens Evides International, de gemeente Doetinchem en Lettinga Associates Foundation (LeAF) de 14.000 inwoners van La Libertad in Nicaragua helpen aan schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse consortium heeft subsidie van onder an

 20. Project gespecialiseerde thuiszorg voor patienten met aids.

  NARCIS (Netherlands)

  Moons, M.; Biewenga, J.H.; Kerkstra, A.

  1993-01-01

  In dit experiment zijn medisch-technische en verpleegkundige handelingen waarvoor de patiënt gewoonlijk naar de polikliniek van het ziekenhuis gaat, aangeboden in de thuissituatie. Verpleegkundig AIDS-consulenten, verbonden aan het Academisch ziekenhuis Rotterdam en onder verantwoordelijkheid van de

 1. Schoon water voor La Libertad in Nicaragua

  NARCIS (Netherlands)

  Hattum, van T.; Jacobi, J.; Dijkstra, I.

  2009-01-01

  Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met Vitens Evides International, de gemeente Doetinchem en Lettinga Associates Foundation (LeAF) de 14.000 inwoners van La Libertad in Nicaragua helpen aan schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse consortium heeft subsidie van onder

 2. Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.P.; Farla, J.C.M.

  2010-01-01

  De economische vitaliteit van de Nederlandse glastuinbouw staat onder druk door toenemende concurrentie uit het buitenland. Innovaties zijn hard nodig om de competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen. In het streven naar een vitale en duurzame Nederlandse glast

 3. Huisvestingssystemen met 60% dichte vloeren voor vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Spoolder, H.A.M.

  2002-01-01

  In het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Varkensbesluit (november 1997) werd voorgesteld de hoeveelheid dichte vloer in hokken voor gebruiksvarkens te verruimen naar 0,6 m2 voor vleesvarkens tussen 85 en 110 kg (60% van de totale oppervlakte van 1,0 m 2 ). Naar aanleiding van het ontwerpbesl

 4. Eendekroos nu ook voor de koe

  NARCIS (Netherlands)

  Holshof, G.

  2008-01-01

  Eendenkroos is geschikt als eiwitgrondstof voor krachtvoer en is bij de productie van mengvoer goed uitwisselbaar met gangbare grondstoffen als soja. Voor de veehouderij zijn vanwege de hoge prijzen alternatieve eiwitbronnen welkom; daarbij staat het gebruik van soja maatschappelijk ter discussie. I

 5. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn biopl

 6. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  NARCIS (Netherlands)

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda e

 7. WURKS lesmodules precisielandbouw voor MBO & HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Blok, P.M.; Blok, Daan; Os, van G.J.

  2011-01-01

  Studenten die nu worden opgeleid voor een functie in de agrarische sector of agrarisch ondernemer krijgen met precisielandbouw te maken. Het is de taak van het agrarisch onderwijs hen hierop voor te bereiden. Een groep medewerkers van het praktijkonderzoek van Wageningen UR-PPO-agv heeft samen met v

 8. Road map voor technologische uitdagingen Asset Management

  NARCIS (Netherlands)

  Peelen, W.H.A.; Mookhoek, S.D.

  2013-01-01

  Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- wn simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en o

 9. Voeding voor wie lang fit wil blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de C.P.G.M.

  2012-01-01

  Goede voeding kan helpen ouderdomskwalen te voorkomen, ook voor wie al 50-plus is. En tot die categorie behoren steeds meer mensen, in Nederland en daarbuiten. Ook gaat met de jaren de behoefte aan sommige voedingsstoffen omhoog. Volop kansen voor productontwikkeling dus.

 10. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : kalk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  In dit artikel worden adviezen gegeven voor bemesting van akkerbouwgewassen met kalk. De kalktoestand wordt uitgedrukt met de pH-KCl. Waardering van de pH-KCl en advies-pH's voor verschillende bodemtypen en bouwplannen zijn in tabellen weergegeven.

 11. Groene Kwaliteit voor Haagse Evenementen : Roadmap to Green Events

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, Vincent; Oosterman, Jan; Gotsmann, Ina; Berg, Eva van den

  2007-01-01

  Evenementen en Festivals zijn voor steden tegenwoordig serious business. Ze zijn bepalend voor het imago van de organiserende stad en ze trekken honderdduizenden bezoekers, voor wie het soms een eerste kennismaking met de stad betekent. Zo ook voor de gemeente Den Haag die haar evenementen prominent

 12. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 13. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2011; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2011 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2011 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2011 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 14. Base rate for the category extended lifetime thermal conversion of biomass (supplementary advise SDE+ 2014)renewable energy support scheme); Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Wassenaar, J.A.; Jans, G. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-10-15

  This memo supplements the final advice for the base rates 2014. On request of the Dutch Ministry of Economic Affairs the advice in this memo concerns the base rate for the title category: extended lifetime for thermal conversion of biomass, combined generation [Dutch] Deze notitie vormt een aanvulling op het eindadvies voor de basisbedragen 2014. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken wordt in deze notitie geadviseerd over het basisbedrag voor de categorie 'verlengde levensduur thermische conversie van biomassa, gecombineerde opwekking'. Ten opzichte van eerdere jaren is in dit advies sprake van een gewijzigde referentie-installatie, waardoor het advies van toepassing is op installaties die onder de huidige MEP-regeling vallen en als brandstof gebruik maken van B-hout. Deze notitie is tot stand gekomen na besloten marktconsultatie, waarbij vier beheerders van relevante BEC-installaties zijn geconsulteerd. Het geadviseerde basisbedrag voor warmte en elektriciteit bij gecombineerde opwekking uit verlengde levensduur thermische conversie van biomassa is 18,1 euro/GJ. Voor nadere informatie over de SDE-regeling van 2014 inclusief het 'Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014' zie onderstaande link.

 15. A method for long-term environmental monitoring; Een methodiek voor milieu-monitoring op de lange termijn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Bochove, J. [Afdeling Beleidcyclus en Milieumonitoring, Provincie Zeeland, Middelburg (Netherlands)

  2005-07-01

  An overview is given of the activities of the Dutch Province Zeeland to develop a method for environmental monitoring which follows methodologies used on an international level in order to make use of a clear method and improve the transparency of the monitoring. The basis was formed by the DPSIR-model (Driving forces, Pressure, State, Impact and Response), developed by the OECD and in use at the European Environment Agency (EEA) [Dutch] Vele organisaties houden zich op een of andere manier bezig met milieumonitoring. De manieren waarop dat gebeurt verschillen van elkaar. De helderheid en doorzichtigheid van de gebruikte systematiek voor de organisaties zelf en voor derden is eveneens nogal variabel. In de provincie Zeeland is actie ondernomen om qua systematiek aan te sluiten bij datgene wat op internationaal niveau is ontwikkeld en om milieumonitoring zo duidelijk en transparant mogelijk te maken. Deze bijdrage zet uiteen waarom en hoe dat is gebeurd en wat die inspanning heeft opgeleverd. In navolging van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd bij die monitoring vaak het DPSIR model (Driving forces, Pressure, State, Impact en Response indicatoren). Inmiddels zijn dergelijke indicatorenstelsels en de bijbehorende gegevensverzameling en -bewerking ontwikkeld op Europees niveau (zie de jaarlijkse publicaties van het European Environmental Agency onder de titel Environmental Signals) en ook op nationaal niveau (zie in Nederland de Milieubalansen en aanverwante publicaties). Op provinciaal en lokaal niveau worden eveneens veel milieu(beleids)gegevens verzameld maar de afstemming op de bovengenoemde indicatorstelsels en op de eigen beleidsdoelen laat nog (veel) te wensen over (zie Milieubalans 2004)

 16. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 17. Regionale kenniscentra verlagen drempel voor innoveren

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2009-01-01

  Een regionaal kenniscentrum moet het bruisende middelpunt vormen van kennis en innovaties. Dat is het uitgangspunt van zowel Greenport Campus, voor de glastuinbouw in Zuid-Holland als het Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost Nederland (Kanon)

 18. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 19. Ruimte voor de Rivier en beleving

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Kuijer, G.A.H.J.

  2007-01-01

  Het rapport gaat om de belevingswerelden van betrokkenen bij de concretisering van Ruimte voor de Rivier beleid en hoe met deze belevingswerelden kan worden omgegaan in planprocessen. Het rapport bevat een literatuurstudie over landschapsbelevingsonderzoek, waarbij wordt stilgestaan bij verschillend

 20. Geschikte herkomsten Fraxinus excelsior voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Vries, de S.M.G.

  2004-01-01

  Onderzoek naar geschikte herkomsten van Fraxinus excelsior voor aanplant in Nederland. Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van Alterra-rapport 929, 'Herkomst- en nakomelingschaponderzoek van es (Fraxinus excelsior)

 1. Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels

  NARCIS (Netherlands)

  Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C.

  2003-01-01

  Effecten van veranderingen in hydrodynamiek en morfologie door de Deltawerken op de habitatgeschiktheid voor kokkels. Rapportage uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de tweede evaluatie Nederlands schelpdiervisserijbeleid (EVA II)

 2. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 3. An old enzyme for a new biofuel; Een oud enzym voor nieuwe brandstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroeks, R.

  2010-12-15

  BioJapan 2010, the annual exhibition for the Japanese industrial biotechnology, featured large Japanese companies and their knowledge. Part of this knowledge has been on the shelf as a patented technology for a long time, waiting for the right partner and the right time. A good example is the work of Professor Yashuki Morikawa of the Nagoya University of Technology. Amidst great public interest he revealed an enzyme that can realize a breakthrough in the production of biofuel from inedible plant parts. [Dutch] Op de BioJapan 2010, de jaarlijkse beurs voor de Japanse industriele biotechnologie, presenteerden grote Japanse bedrijven hun kennis. Een deel van deze kennis heeft lang in de vorm van patenten op de plank gelegen, wachtend op de juiste partner en het juiste moment. Een goed voorbeeld is het werk van professor Yasushi Morikawa van Nagoya University of Technology. Onder grote belangstelling maakte hij op de beurs een enzym bekend dat een doorbraak kan betekenen in de productie van biobrandstof uit oneetbare plantendelen.

 4. PBO-verordeningen dubbel onder vuur: dreigt er nu echt een nieuwe Securitel-affaire?

  NARCIS (Netherlands)

  Gronden, J.W. van de

  1998-01-01

  Een jaar na de beruchte Securitel-affaire komt het NRC-handelsblad midden in de zomer (14 augustus 1998) met het alarmerende bericht dat er een nieuwe affaire dreigt. De rechtbank Den Haag kwalificeerde in een tussenvonnis van 29 april jl. een regeling voor collectieve reclamecampagne van het Hoofdb

 5. Suïcides onder jongeren in de periode 1996-2012

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, L.; Boere-Boonekamp, Magdalena M.; Duijst, W.L.J.M.; Ghoncheh, R.; Sijperda, O.; Kerkhof, A.J.F.M.

  2014-01-01

  Preventie van suïcide begint bij weten. Een gedegen registratieprocedure is de basis voor analyse in wetenschappelijk onderzoek. Wij voerden een dossieronderzoek uit bij 20 van de 25 GGD-regio’s en de FARR. Van het op basis van gegevens van het CBS geschatte aantal van 1442 jongeren tot en met 23

 6. Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Haaster-de Winter, van M.A.; Ruissen, A.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 7. Noot onder HR 23 mei 2014, 13/02198 (Music/Staat)

  NARCIS (Netherlands)

  S.D. Lindenbergh (Siewert)

  2014-01-01

  markdownabstractDeze beslissing bevat drie oordelen. Voor de onrechtmatigheid van het handelen van de Staat (Bureau Bibob), dat onafhankelijk moet worden beoordeeld van het op basis daarvan door de gemeente genomen besluit, geldt ‘gewoon’ de maatschappelijke zorgvuldigheid, en geen hogere drempel,

 8. Een gezamenlijke cartografische basis voor samenwerking tussen DLG en VLM : notitie voor de Helpdesk Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2008-01-01

  Voor de samenwerking tussen Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het nodig dat de digitale landkaarten op elkaar aansluiten. Wageningen UR GeoDesk formuleerde een aanpak, die zowel voor DLG als VLM bruikbaar is. Zodoende kunnen de samenwerkende partners nu werken me

 9. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research

 10. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research D

 11. Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit : Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenborg, K.; Cremers, A.H.M.; Paulissen, R.T.; Berg, H. van den; Tak, S.W.; Gameren-Oosterom, H.B.M. van; Schoonhoven, B.H.A.; Prins, M.J.

  2013-01-01

  Het project heeft zich gericht op de vraag hoe je goed onderbouwde user interfaces kunt ontwerpen (voor toegang tot AV-content) voor de VB-doelgroep, waarbij op een systematische manier gebruik gemaakt wordt van kennis van cognitieve functies (zoals geheugen, probleem-oplossen, aandacht, taalbegrip

 12. Toetskader voor investeringen in de konijnenhouderij : netwerk rendement investeringen konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2008-01-01

  Een toetskader is een hulpmiddel om te kijken of investeringen rendabel zijn. Dit toetskader wordt toegepast op investeringen in de konijnenhoudeij m.b.t. onder andere pad cooling, tunnelstal, automatisch voersysteem, hygiënestop

 13. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Haan, de J.J.

  2013-01-01

  Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.

 14. Alternatieven voor de bestrijding van aardbeimijt in plantmateriaal: Projecteindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Vlaswinkel, M.E.T.; Spoorenberg, P.M.

  2007-01-01

  Overzicht van de mogelijke alternatieven voor begassen met methylbromide tegen aardbeimijt in vermeerderingsmateriaal van aardbei. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een bedrijfszeker alternatief voor methylbromide met een vrijwel gelijke effectiviteit in doding van de aardbeimijt.

 15. Nieuw Zorgaanbod: Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Nijhof, K.S.; Dam, C. van; Veerman, J.W.; Engels, R.C.M.E.; Scholte, R.H.J.

  2010-01-01

  Tot voor kort werd een toenemend aantal jongeren met ernstige gedragsproblemen in jeugdgevangenissen geplaatst. Deze jongeren, ook wel ‘civielrechtelijke’ jongeren genoemd, werden niet geplaatst vanwege veroordelingen voor criminele activiteiten, maar omdat zij beschermd dienden te worden tegen zich

 16. Begeleidingstrajecten business model en business case voor eerstelijns vernieuwingen : eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Schoone, M.; Franck, E.; Rijken, E.; Molema, H.

  2015-01-01

  Twaalf eerstelijnssamenwerkingsverbanden hebben deelgenomen aan dit project om de meerwaarde van een voor hen vernieuwende werkwijze aan te tonen. De meeste van deze samenwerkingsverbanden hadden een aanpak ontwikkeld voor geïntegreerde preventieve zorg voor specifieke doelgroepen in de wijk. Daarbi

 17. Metam-natrium als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.; Bruggen, van A.S.

  2007-01-01

  Stengelaaltjes in bloembolgewassen behoren tot de quarantaine-organismen. Voor besmette percelen geldt zonder de toepassing van bestrijdingsmaatregelen een wettelijk teeltverbod van 10 jaar voor alle voor stengelaaltjes vatbare bolgewassen. Het teeltverbod kan tot 6 jaar verkort worden (niet in alle

 18. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 19. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentari

 20. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen. De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a.

 1. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eline Broker

  2016-03-01

  Full Text Available Together you will get there. A graduation article on the Skejby halfway house: a house where delinquents and students live togetherThe Skejby house is unique and produces remarkable results. The recidivism percentage among its’ delinquent inhabitants is over 20% lower than in the halfway houses where only prisoners reside. The aim of Skejby is to ease the transition between imprisonment and reentry in society. The experiment, in which students and prisoners live together, originates from the idea that behavioral transformation is realized most effectively within a socially engaged group. The principal of collective responsibility is dominant in Skejby, resulting in a feeling of belonging to a group among the delinquents. In this group, the students serve as prosocial role models. Consequently, the standards and values that are picked up in prison are reshaped into much needed skills that are required for living a “regular” life in society. In contrast to the reintegration program in Skejby, the Dutch reintegration program mainly consists of one-to-one consultations between the delinquent and the probation officer. The reintegration thus does not take place in a group to which the delinquent can relate, while it is precisely this unique communal feeling of belonging that induces behavioral change in the prisoners. SAMENVATTING Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonenHet Skejby house is uniek in zijn soort en boekt opmerkelijke resultaten: het recidivepercentage ligt ruim 20% lager dan bij halfway huizen waar alleen delinquenten wonen. Skejby heeft als doel om de overgang tussen gevangenis en samenleving zo klein mogelijk te maken. Het experiment, waarbij studenten en delinquenten samen wonen, komt voort uit het idee dat gedragsverandering het best bewerkstelligt wordt binnen een sociaal verbonden groep. In Skejby heerst het principe van

 2. Rijden onder invloed in de provincie Noord-Brabant 1991/1992 : evaluatie van de alcoholcampagne 1991-1992 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid ROV.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  For the third time in succession, the Regional Organization for Traffic Safety conducted an alcohol campaign in the Dutch province of North Brabant, at the end of 1991 and the beginning of 1992. The campaign, which lasted for three months, consisted of an intensive police surveillance combined with

 3. Rijden onder invloed in de provincie Noord-Brabant 1990/1991 : evaluatie van de alcoholcampagne 1990-1991 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid ROV.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  For the second time in succession, the Regional Organization for Traffic Safety conducted an alcohol campaign in the Dutch province of North Brabant, at the end of 1990 and the beginning of 1991. The campaign, which lasted for two and a half months, consisted of an intensive police surveillance

 4. Standaard voorschriften voor de monstervoorbewerking van afvalstoffen. Nader uitgewerkt voor huishoudelijk afval

  NARCIS (Netherlands)

  Beek AIM van de; Aalbers TG; Cornelissen AAJ; Keken AH van

  1989-01-01

  De wijze van monstervoorbewerking van afvalstoffen is zeer afhankelijk van de matrix. In dit rapport zijn voor een aantal zeer verschillende afvalstoffen die voorkomen in huishoudelijk afval standaard voorschriften opgesteld. In de praktijk blijken de onderscheiden categorieen ook toepasbaar te

 5. Functional description of PreSRM v1.3. Technical manual for use of PreSRM (Preprocessor Standard Calculation Methods); Functionele omschrijving PreSRM v1.3. Technische handleiding voor gebruik van PreSRM (Preprocessor Standaard RekenMethoden)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  The PreSRM software library is prescribed in The Netherlands by the government to be used in the dispersion modeling of air pollution when evaluating air quality guidelines in outside air. The code is maintained by ECN and needs to be updated annually. This technical manual describes the use of PreSRM by programmers and documents the update for the current year 2013, including all updated meteorological and air quality background information for the year 2012 [Dutch] PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM's) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek.

 6. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  2011-01-01

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en kw

 7. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 8. Monarda; grote verschillen in vatbaarheid voor meeldauw

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2001-01-01

  PPO onderzocht op drie locaties (zand, klei, veen) de gebruikswaarde van een groot aantal Monarda-cultivars (bergamotplant), waarbij de nadruk lag op de vatbaarheid voor meeldauw. In een tabel het aanbevolen sortiment met gegevens over bloemkleur, bloeitijd en hoogte, een beoordeling van groeikracht

 9. Onderkant arbeidsmarkt : nieuw werk voor laaggeschoolden

  NARCIS (Netherlands)

  Geest, L.G.M. van der; Vaas, S.

  1996-01-01

  De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij

 10. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,- p

 11. Groene daken : voor luchtkwaliteit en klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Heutinck, L.F.M.; Vlaskamp, W.

  2010-01-01

  Beschrijving van de manier waarop daken verkoelend kunnen werken bij hitte, isolerend bij koude en wateropnemend bij zware regenbuien. Doel van deze uitgave is beleidsmakers en eigenaars van daken enthousiast maken voor toepassing van groene daken in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit als onderdeel

 12. Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.

  2012-01-01

  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mossel

 13. Voedselverspilling : aangrijpingspunten voor beleid vanuit de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Deze notitie heeft tot doel een beknopt overzicht te geven over de state-of-art rond het thema voedselverspilling. Tevens wordt een kader geschetst op basis waarvan verdere discussie kan plaatsvinden wat concrete adviezen voor beleid kan opleveren. Deze verkenning is opgesteld vanuit het perspectief

 14. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 15. Gevolgen aangekondigd ammoniakbeleid voor zuidoost Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, P.J.; Sluis, van der B.

  2001-01-01

  De veehouderij krijgt te maken met veranderingen in het ammoniak- en stankbeleid. Hierin is aanvullend gebiedsgericht beleid opgenomen om kwetsbare natuur te beschermen. Het gaat daarbij om bestaande natuurterreinen van voor mei 1988 die vallen binnen de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 16. Oosterschelde geschikt als habitat voor bruinvis?

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, O.E.; Aarts, G.M.; Reijnders, P.J.H.

  2013-01-01

  Sinds tientallen jaren zijn er weer meer bruinvissen waargenomen in de Noordzee rond Nederland. De dieren drongen onlangs ook door in estuaria, zoals de Oosterschelde. Maar is het habitat in de Oosterschelde eigenlijk wel geschikt voor de bruinvis en is er voldoende voedselaanbod en rust? En welke i

 17. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 18. Pleidooi voor meer nuchterheid over asbest

  NARCIS (Netherlands)

  Helsloot, I.; Vlagsma, J.

  2016-01-01

  Er is dringend verandering nodig in de manier waarop omgegaan wordt met asbest. De kosten die op dit moment gemaakt worden om blootstelling aan asbest nog meer te voorkomen staan simpelweg niet in verhouding tot de baten in de vorm van winst voor de gezondheid. Wat nodig is, is meer nuchterheid in d

 19. TNO: Beheerplan nodig voor asbestdaken scholen

  NARCIS (Netherlands)

  Heijlen, H.

  2012-01-01

  Op verzoek van de overheid heeft TNO een Nederlandse asbestdeskundige naar Aruba gestuurd voor een bliksemonderzoek (een week) naar de problematiek rond asbest bij scholen. Op basis van gesprekken, locatiebezoek en het lezen van analyses concludeert hij: “De daken van een aantal scholen zijn slecht

 20. Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2009-01-01

  In de teelt van zomerbloemen werden voor de bestrijding van onkruid middelen gebruikt op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride. Per augustus 2007 is dit middel ingetrokken. Op korte termijn was een noeiuwe methode nodig. PPO Lisse heeft onderzoek gedaan naar de potentiële alternatieve onkru

 1. Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten-ten Brinke, Desirée; Hermans, Henry; Latour, Ignace

  2005-01-01

  Joosten - ten Brinke, D., Hermans, H. & Latour, I. (2004) Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 40-42). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1

 2. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 3. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 4. Gras- en klaverzode: instrumenten voor verbeteren bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.; Bokhorst, J.G.; Liere, D.

  2006-01-01

  In een proef in het kader van het project Zorg voor zand wordt het verband tussen gewas, beworteling, bodemleven en bodem bevestigd. De biomassa van wormen in een puur klaverzode blijkt bijna 2 x zo hoog te zijn t.o.v. onbemest grasland, waardoor ook de klaver weer beter kan bewortelen

 5. Uitwerking en implementatie Aspire voor witte asperges

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  In vervolg op het afgesloten project ‘Valideren van het AspireNZ systeem voor asperges in Nederland’ is medio 2006 dit vervolgproject gestart. Doelstelling is de ontwikkeling van een werkend Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) op basis van regelmatige meting van suikergehalten van de wortels en b

 6. Evidence-based practice voor verpleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.M.M.; Louw, D.C.P. de; Verhoef, J.; Kuiper, C.

  2004-01-01

  Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-

 7. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 8. Nieuwe basis voor Amerikaans GI onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2005-01-01

  In 1990 werd in de USA een onderwijsmodel voor GIS gepubliceerd "The NCGIA core curriculum". Ondertussen heeft men bij zo'n 70 universiteiten in de USA niet stil gezeten: een consortium is gevormd (in 1998), die zich bezint op vernieuwing. Een nieuw concept van beroepsopleidingen is klaar, waarbij G

 9. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 10. Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwknegt M; Schalk JAC; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Volgens de huidige Nederlandse norm voor legionellabacteriën in water moet drinkwater minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter water bevatten. Deze norm is niet gebaseerd op een risico op infectie, dat bijvoorbeeld ontstaat doordat mensen tijdens een douche of baden in een bubbelbad b

 11. Voederconversie geen bruikbare indicator voor conditiescoreverloop

  NARCIS (Netherlands)

  Animal Sciences Group (ASG),

  2006-01-01

  Na een analyse van hun eigen bedrijfscijfers komt het melkveehoudernetwerk “Verder dan voederconversie” tot de conclusie dat de voederconversie geen praktisch bruikbare indicator is voor het conditieverloop van de melkveestapel. Om het verloop van de conditiescore in beeld te houden en van daaruit d

 12. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 13. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 14. Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaag, van der M.

  1998-01-01

  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september generie

 15. Kruisbestuiving voorwaarde voor succesvolle multichannel strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ameijden, D.; Huismans, J.; Wenting, R.; Krawczyk, A.; Weltevreden, J.W.J.

  2011-01-01

  Retailers met een succesvolle multichannel strategie creëren kruisbestuiving tussen de diverse verkoopkanalen. Via welk kanaal consumenten hun aankoop uiteindelijk doen, wordt voor hen steeds minder belangrijk; het draait allemaal om klantbehoud. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van PwC en de

 16. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 17. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 18. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 19. Le Navire d'Argent (juni 1925-mei 1926: hoe een vlaggenschip ten onder ging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2001-12-01

  Full Text Available Gedurende de periode van het interbellum ontstaat er in Frankrijk een groot aantal nieuwe literaire tijdschriften. Prestigieuze, aan machtige uitgeverijen gelieerde bladen als de gerenommeerde Nouvelle Revue Française, maar ook kleine, niet door het professionele literaire circuit gesteunde, tijdschriften als Le Navire d'Argent. Dit maandblad werd in 1925 door Adrienne Monnier (1892-1955 gelanceerd en beoogde de buitenlandse letterkunde in Frankrijk te promoten en een spreekbuis te zijn voor de Franse contemporaine literatuur. Er verschijnen uiteindelijk slechts twaalf nummers van de Navire. Een gebrek aan kritische stellingname, de afwezigheid van een duidelijk literair profiel en het feit dat de Navire te sterk leunde op een klein kringetje van vrienden en bekenden, lijken te verklaren waarom Monniers gedurfde onderneming uiteindelijk op een mislukking uitliep.

 20. Prioriteiten in de creatieve sector: bouwstenen voor een strategische agenda

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, D.; Hofman, B.

  2011-01-01

  Syntens en ARCCI hebben op verzoek van de Federatie begin dit jaar een quickscan laten uitvoeren onder de 8 bij de Federatie aangesloten beroepsverenigingen. Deze rapportsamenvatting geeft een beschrijving van
het resultaat van een quick scan die is uitgevoerd in
de acht creatieve sectoren die deel

 1. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 2. 20 Jaar Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek: een retrospectief

  NARCIS (Netherlands)

  van Merrienboer, J.J.G.; van Merrienboer, Jeroen; Wopereis, Iwan; Bosker, Roel; Creemers, Bert; de Jong, Anthonius J.M.; Scheerens, Jaap; Simons, P. Robert-Jan

  2009-01-01

  Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO) bestaat meer dan 20 jaar. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de school en onderzoekt of de doelstellingen bereikt zijn: (1) het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs voor promovendi; (2) het bevorderen

 3. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 4. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een aant

 5. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 6. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 7. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts, Lars; Dokkum, Gertjan van; Slingerland, Menno

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 8. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 9. Duurzaamheidinspiratie voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 2018 in governance monitor

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman, Bastiaan

  2017-01-01

  Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een Governance monitor duurzame gemeenten gepubliceerd. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarbij de Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos - die de basis is voor de jaarl

 10. Basis voor het landschapontwikkelingsplan (LOP)? Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE)

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Baas, H.

  2006-01-01

  Ons landschap is momenteel erg in de belangstelling. Vooral in de beleidssfeer doen zich veel ontwikkelingen voor rond landschap. Het Rijk vindt het landschap belangrijk en wil er in elk geval voor zorgen dat de kwaliteit van het landschap in twintig gebieden, de zogenaamde Nationale landschappen

 11. Bouwstenen voor de ontwikkeling van sociale (wijk)teams

  NARCIS (Netherlands)

  Waal, Vincent de; Scheijmans, Inge; Binkhorst, Joep; Wilken, Jeaan Pierre

  2014-01-01

  Het sociale team is een nieuwe organisatievorm voor werken in de eerste lijn. Dit instrument is een handreiking voor de inrichting van een dergelijk team. Het bidet een overzicht van kernvragen en keuzemogelijkheden. Als startpunt raden wij aan een gebiedsanalyse te maken om kenmerken van de gemeent

 12. Verkenning van de markt voor mosselen en mosselprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsma, H.

  1988-01-01

  Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op de markt voor verse mosselen en verwerkte mosselprodukten. Zowel aan vraag- als aanbodzijde komen vrij aanzienlijke verschuivingen voor. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de verschillende afzetmarkten en mogelijke gev

 13. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor

 14. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 15. Klimaatrisico’s en –kansen voor de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Schaap, B.F.; Reidsma, P.; Agricola, H.J.; Verhagen, A.

  2014-01-01

  Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd en de adaptatiemaatregelen waarmee risico’s kunne

 16. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, M.T.

  2003-01-01

  Derde artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond is onderzoek gedaan naar de paddestoelenflora op dode beukenstammen. Belangrijke factoren voor de soortensamenstelling blijken het verteringsstadium en

 17. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 18. Uitwisselingsonderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van der N.G.; Berghmans-van Megen, E.H.J.; Betteray-Kortekaas, van A.M.G.; Hovens, J.P.C.; Werdmuller, G.A.

  1982-01-01

  In het kader van een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS nagaan of verschillende methoden van onderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde vergelijkbare resultaten opleveren. In een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproduktie

 19. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor werde

 20. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 1. Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wee GP van

  1996-01-01

  De resultaten van modelmatig onderzoek naar de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing voor werkenden zijn beschreven. Het ruimtelijk gedrag staat hierbij centraal. Er worden twee typen modellen beschreven: modellen voor het zogenoemde reactietype (de combinatie van al dan niet verhuizen en al dan

 2. Cybersecurity en consumentenrecht : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 3. A clean slate. For a future of possibilities; Schonelei. Voor een toekomst van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luttik, P.; Boosten, G. [Stichting DoTank, Bussum (Netherlands); Smit, H.; Tersteeg, J. [WING Proces Consultancy, Wageningen UR, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  a situation must be created that is aimed at renewal and innovation. A stimulating environment with guarantees for result driven investments, instead of a system of subsidies that is incomprehensible. We also have to look for new co-operation partners, not based on contracts and demands for specific results, but based on transparency, trust and shared ambitions. Everything has to be directed at the creation of new values. At this moment in time a number of results of the Clean Slate project are being elaborated. [Dutch] De landbouw staat in Nederland onder druk. Ondanks de inspanningen van velen om de agrarische sector in Nederland te laten floreren, is het niet ondenkbaar dat op een termijn van 30-50 jaar (delen van de) landbouw uit (delen van) Nederland zijn verdwenen. Het nadenken over de consequenties van deze ontwikkeling is zeker in agrarische kringen nog taboe. Dit belemmert niet alleen het zicht op nieuwe kansen die door het verdwijnen van landbouw ontstaan, het blokkeert ook de bewustwording ten aanzien van het kostbare dat dan verloren gaat. Het project 'Schonelei' concentreert zich op de kansenkant. Uitgangspunt is een viertal extreme scenario's voor het verdwijnen van de grondgebonden landbouw uit ons land. Die scenario's dienden als inspiratie voor de ontwikkeling van nieuwe concepten of aanzetten daartoe. Dat heeft een rijke oogst opgeleverd. Een negental concepten wordt in het rapport verder uitgewerkt, namelijk: Zeelandbouw (landbouw in zee); Bioport (Nederland niet meer als draaischijf voor fossiele energie, maar voor biomassa); Vraaggestuurde microketens (in tegenstelling tot aanbodgerichte bulkketens); Lokale autonomie (in plaats van centrale voorzieningen); Overbruggend eten (eten als manier om mensen nader tot elkaar te brengen); Nature at your fingertips (natuur aantrekkelijker maken door haar deels te virtualiseren); Waardevol sterven (over een nieuwe beleving van de laatste levensfase); Waardegedreven financiele

 4. Advies kennissysteem Dosis-Effect Relaties : naar een centraal kennissysteem voor dosis-effectinformatie?!

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn, van R.C.; Henkens, R.J.H.G.; Griffioen, A.J.; Niemeijer, C.M.; Smit, C.; Veen, van der M.

  2008-01-01

  Dit rapport omvat het advies over het ontsluiten van de kennis over dosis-effectrelaties (voor o.a. geluid, licht, trilling), zoals die wordt gebruikt voor de vergunningverlening volgens de Natuurbeschermingswet en die tevens relevant is voor het opstellen van beheerplannen voor o.a. Natura

 5. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 6. Europese markt voor humane haver : haver, voedingsbron voor iedereen, inclusief Coeliakie patiënten?

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, J.A.L.M.; Reeuwijk, van P.

  2011-01-01

  Haver uit een (gegarandeerd) glutenvrije keten blijkt wel veilig te zijn voor coeliakiepatiënten. Haver vormt tevens een goede aanvulling op het dieet van een coeliakiepatiënt, zowel qua smaak als qua voedingsstoffen. Dit wordt bekrachtigd door de gezondheidsclaim van de EFSA. De waarschuwingen van

 7. Selectie van indicatoren voor oppervlaktewateren; invulling van indicatieve macrofauna, macrofyten en vissen voor Kaderrichtlijn Water typen

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, L.W.G.; Hoek, van den T.H.

  2003-01-01

  Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft als taak het monitoren van de toestand en de trend van de Nederlandse natuur. Voor deze monitoring worden indicatoren gebruikt. In dit rapport zijn bestaande indicatoren ge-evalueerd en potentiële nieuwe indicatoren geselecteerd. Om de monitoring in het

 8. Interviews met organisaties van belanghebbenden over de methodiek voor een positieflijst voor zoogdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Ipema, A.H.

  2011-01-01

  Samenvatting van de resultaten van interviews met organisaties betrokken bij het houden van hobbydieren over systematiek voor plaatsing diersoorten op positieflijst. Een positieflijst is een lijst met dieren die zonder vergunning door particulieren mogen worden gehoudenSummary of the results of inte

 9. Estafette voor projectgroepen : onderwijsproject natuurbeheer in de praktijk voor HBO en MBO

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Nijman, J.

  2008-01-01

  Zes groepen studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (hbo Velp) werken op dit moment aan oplossingen voor de Gelderse Vallei. Ze doen onderzoek, maken plannen en komen met adviezen. Op die manier werken ze op verzoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei aan reconstructie van dit gebied

 10. Handleiding voor het implementeren van Salsa: een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, F.M. de; Redmond, R.; Francke, A.L.

  2004-01-01

  De Salsa-intervisiemethode ter ondersteuning van verzorgenden in de thuiszorg bij hun zorg voor allochtone cliënten, blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en leermogelijkheden van verzorgenden. Via Salsa leren zij de zorgvraag van allochtone cliënten in kaart te brengen en hun zorgaanbod bewu

 11. Geschiktheid voor de stierevleesproduktie van nakomelingen van stieren, die aangeraden of ontraden zijn voor pinken, in verband met geboortemoeilijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, A.; Laurijsen, H.A.J.; Meijering, A.

  1981-01-01

  Geconcludeerd kan worden dat er binnen rassen weinig verschil bestaat tussen de nakomelingen van aangeraden of ontraden stieren, wat betreft de geschiktheid voor stierevleesproduktie. Ook financieel lijkt het mesten van nakomelingen van ontraden stieren voor de mester niet lonend te zijn. Verder ble

 12. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 13. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 14. Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Vries, de E.A.; Derksen, J.T.P.

  2010-01-01

  De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio ka

 15. NRL Salmonella ringonderzoek VI/VII voor bacteriologische detectie Salmonella en pilot ringonderzoeken I/II voor bacteriologische detectie Campylobacter

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt N; Dam-Deisz C; MGB

  2001-01-01

  In 2000 werden er twee bacteriologische ringonderzoeken voor de detectie van Salmonella in aanwezigheid van stoorflora georganiseerd door het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella, waaraan werd deelgenomen door 23 laboratoria die betrokken zijn bij het plan van aanpak Salmonella en

 16. Learning from the energetic rural area. Local and regional coalitions for sustainable development of rural areas; Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale coalities voor duurzame plattelands ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farjon, H.; Arnouts, R.

  2013-07-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 17. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  ook relatieve vochtigheid en CO2. Een 'representatieve' tuinder of een tuinder met een 'gemiddelde' energiebehoefte is daarom moeilijk vast te stellen. Voor elke situatie geldt een eigen economische rentabiliteit. De uitkomsten van deze studie kunnen daarom niet zonder meer worden overgenomen voor andere projecten. Technisch is er veel mogelijk, zo blijkt uit de ingediende offertes. Van de zestien leveranciers bieden er drie een vergasser met warmtekrachtkoppeling (WKK) aan die, onder bepaalde randvoorwaarden, naast hout tevens laagwaardige reststromen aankan. Het voordeel van laagwaardige reststromen zoals bermgras, riet en miscanthus is een gunstigere prijs ten opzichte van hout. Een lage biomassaprijs heeft een positief effect op de exploitatiekosten, en daarmee op de economische rentabiliteit van de relatief kostbare installaties. De investering voor een complete vergasserWKK-installatie ligt 5 tot 10 keer hoger dan die voor een gangbare gasWKK-installatie. Ook het CO2 -gebruik heeft invloed op de economische rentabiliteit. De inkoop van CO2 is een kostbare aangelegenheid. Onderzocht is of er zowel technisch als economisch beschikbare CO2 -winning uit rookgas mogelijk is. Hiervoor zijn twee CO2 -winninginstallaties bekeken: die van Procede en Knook. Voor een vergasser-WKK-installatie met relatief klein vermogen (tot 800 kWe) is CO2-winning volgens zowel Procede als Knook economisch niet rendabel. CO2 -inkoop of -opwekking middels de bestaande aardgasgestookte ketel ligt daarom meer voor de hand. Uit de technisch-economische haalbaarheidsstudie blijkt dat door de relatief hoge investerings- en onderhoudskosten, investeren in een vergasserWKK-installatie niet rendabel is. CO2 -behoefte en de onzekerheid van de biomassaprijzen spelen daarbij parten. Maar met subsidie op duurzame energieproductie (SDE+) en subsidies op investering zoals MEI en EIA ontstaat een ander beeld. Uitgaande van de goedkopere 800 kWe installaties, een SDE+ vergoeding van 90

 18. Surveillance van HIV-infectie onder injecterende druggebruikers in Nederland: meting Heerlen/Maastricht 1998/1999

  NARCIS (Netherlands)

  Beuker RJ; Berns MPH; Rozendaal CM van; Snijders BM; Jansen M; Hoebe CJPA; Laar MJW van de; CIE

  2001-01-01

  Tussen 30 oktober 1998 en 27 mei 1999 werd bij 222 IDs uit Heerlen en Maastricht een bloedmonster en een vragenlijst naar risicogedrag afgenomen. De IDs werden geworven via methadon-posten (63%), laagdrempelige instellingen voor druggebruikers (19%), straatwerving (10%) en arrestantenverblijven

 19. Surveillance van HIV-infectie onder injecterende druggebruikers in Nederland: meting Heerlen/Maastricht 1998/1999

  NARCIS (Netherlands)

  Beuker RJ; Berns MPH; Rozendaal CM van; Snijders BM; Jansen M; Hoebe CJPA; Laar MJW van de; CIE

  2001-01-01

  Tussen 30 oktober 1998 en 27 mei 1999 werd bij 222 IDs uit Heerlen en Maastricht een bloedmonster en een vragenlijst naar risicogedrag afgenomen. De IDs werden geworven via methadon-posten (63%), laagdrempelige instellingen voor druggebruikers (19%), straatwerving (10%) en arrestantenverblijven

 20. Compressors for natural refrigerants; Compressoren voor natuurlijke koudemiddelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2012-03-15

  A brief overview is given of a number of subjects discussed at the Gustav Lorentzen Conference, which was held at the Delft University of Technology, June 25-27, 2012, with regard to compressors for carbon dioxide systems, for hydrocarbon systems and for ammonia systems. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van een aantal onderwerpen die zijn besproken op de Gustav Lorentzen Conferentie met betrekking tot compressoren voor kooldioxide systemen, voor koolwaterstof systemen en voor ammoniak systemen. De conferentie werd gehouden in de Technische Universiteit Delft van 25-27 juni 2012.

 1. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 2. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 3. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 4. Manifest Veelzijdig Platteland : pleidooi voor een task force multifunctionele landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2007-01-01

  De ondersteuners van het manifest vragen aan politiek en bestuur de vorming en de activiteiten van een Task Force Multifunctionele Landbouw voor een veelzijdig en ondernemend platteland te ondersteunen

 5. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 6. Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Sneekes, A.C.; Koelmans, A.A.; Peeters, E.T.H.M.

  2009-01-01

  Naar aanleiding van toxiciteitexperimenten zijn milieu risicogrenzen voor minerale olie afgeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar fracties op basis van kookpunt (lengte van de koolstofketens). In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de voorgestelde risicogrenzen overeenkomen met waargenome

 7. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 8. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 9. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter

  2009-01-01

  Wopereis, I. G. J. H., & Sloep, P. B. (2009). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen [Kennisnet Essay]. Te verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog

 10. Electricity for Iraq; Elektriciteit voor Irak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2004-08-01

  Twelve months after the official end of hostilities in Iraq, electricity supplies are back to pre-war standards. Nevertheless, it had been hoped that the situation would be much better by now, however power supplies remain nowhere near what a thriving community needs. Attacks and kidnappings do not make things any easier, with many large foreign companies scaling their activities down to the bare minimum. [Dutch] Een jaar na het officiele einde van de oorlog is de elektriciteitsvoorziening in Irak weer op het peil van voor de oorlog. Dat is fors minder dan gepland en slechts een fractie van wat een gezonde samenleving nodig zou hebben. De aanslagen en ontvoeringen maken het werk er niet eenvoudiger op. Grote buitenlandse concerns hebben hun activiteiten op een laag pitje gezet.

 11. Leren over biotechnologie. Besluit biotechnologie bij dieren als arrangement voor maatschappelijk leren.

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, A.J.; Brom, F.; Pikker, G.K.; van der Spek, M.

  2007-01-01

  Toepassing van biotechnologie bij dieren roept morele dilemma’s op en vraagt om maatschappelijke afspraken. Welke toepassing is onder welke omstandigheden geoorloofd? De technologische en ethische complexiteit van biotechnologie bemoeilijkt echter het maken van dergelijke afspraken. De minister van

 12. Gewoon goddelijk : Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing

  NARCIS (Netherlands)

  Zorgdrager, H.E.

  2014-01-01

  Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit op 30 oktober 2014 te Amsterdam.

 13. Calibratie 1994 van de gammaspectrometrie-opstellingen van LSO voor alarmsituaties en regulier onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk EC; Tijsmans MH; Pennders RMJ; Tax RB; Reinen HAJM; LSO

  1995-01-01

  Om de activiteit van preparaten met gammastraling uitzendende nucliden te bepalen heeft het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO) de beschikking over een aantal halfgeleiderdetectoren. Deze opstellingen worden per preparaatvorm gekalibreerd voor de efficintie waarmee gemeten wordt. Dit rapp

 14. Natuurtoets voor de verplaatsing van de 50 kV-schakelinstallatie in de gemeente Ede

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Stumpel, A.H.P.

  2004-01-01

  Energiebedrijf NUON bereidt de sloop en herbouw voor van een transformatorstation. Dit rapport beschrijft de effecten van de werkzaamheden op aanwezige beschermde flora en fauna en op omliggende beschermde gebieden. Het rapport doet bovendien aanbevelingen voor duurzame instandhouding van natuurwaar

 15. Een interactieve business case benadering voor meervoudig landgebruik: efficiënter en goedkoper!

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, G.J.; Franssen, R.; van der Heijden, J.; Wind, M.; Bouma, G.; Filius, F.; Vanempten, E.; Waterhout, B.

  2011-01-01

  Meervoudig landgebruik wordt in Nederland al meer dan een decennium gepropageerd als oplossing voor de (ervaren) ruimtedruk. In deze paper beschrijven de auteurs een interactieve businesscase benadering (IBB) voor het ontwikkelen en implementeren van multifunctioneel landgebruik. Een IBB brengt

 16. Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide en sulfiet in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1996-01-01

  Betreft resultaten van een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van nitriet, bromide en sulfiet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide e

 17. Medicijnen en cosmetica uit gewasresten : plantenafval mogelijk interessant voor industrie (interview met Wouter Verkerke)

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Op 1 januari 2010 gaat het Kenniscentrum Inhoudsstoffen van start. Dit gaat op zoek naar bloemen en planten die grondstoffen kunnen leveren voor medicijnen en cosmetics. Dit kan voor de tuinbouw nieuwe afzet betekenen

 18. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke wi

 19. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  OpenAIRE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 20. Receptuur voor de berekening van de Indicator Effecten Toxische Stoffen (Itox)

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker J; van de Meent D; ECO

  1997-01-01

  De rekenwijze voor de berekening van de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) zoals beschreven in het definitierapport van Hamers et al. (1996) is voor 49 stoffen (zware metalen, pesticiden en organische verbindingen) uitgevoerd. Voor zowel de individuele stoffen (PAF) als alle beschouwde stoffen te

 1. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  2016-01-01

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de behee

 2. Energie à la carte : de potentie van biomassa uit het landschap voor enegiewinning

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de B.; Jong, de J.J.; Rovers, R.; Haccou, F.A.; Spijker, J.H.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.; Frank, D.I.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  Landschapsenergie : biomassa die vrijkomt uit het onderhoud van landschapselementen kan worden gebruikt voor de opwekking van energie. Verkend wordt wat deze toepassing voor het landschap en voor energie-winning kan betekenen. Hiervoor is een methode van ‘tekenend rekenen’ ontwikkeld. Resultaten van

 3. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E.J.M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van W.H.

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde

 4. Methaanemissie op het melkveebedrijf : impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de Kringloopwijzer

  NARCIS (Netherlands)

  Šebek, L.B.; Haan, de M.H.A.; Bannink, A.

  2014-01-01

  Voor u ligt het rapport ‘Methaanemissie op het melkveebedrijf: Impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de KringloopWijzer’. Het rapport geeft antwoord op de vraag van het Nederlandse diervoederbedrijfsleven om inzicht te geven in de relevantie en mogelijkheden voor aanpassi

 5. De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Steenvoorden, J.H.A.M.

  1981-01-01

  Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landbouwgebieden verlaat via grond- en

 6. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkoms

 7. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 8. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 9. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 10. Etienne Wenger: inspiratie voor lerarenopleiders en onderzoekers van leren en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, S.

  2006-01-01

  Het artikel doet verslag van een symposium en masterclasses aan promovendi door Etienne Wenger bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Wenger's werk over 'communities of practice' geeft een perspectief op leren dat van belang is voor zowel het onderwijs - en dus voor opleiden van leraren - als ook voor

 11. Hydrogen bus for a better image; Waterstofbus voor beter imago

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2003-01-01

  Starting this autumn, three buses will be running on hydrogen in Amsterdam, Netherlands, for two years. For the Amsterdam municipal transport company this project, with nine other European cities participating, is a golden opportunity to get rid of the image of buses being smoking monsters reeking of fuel and exhaust fumes. For science and industry this will be the ultimate test to find out whether hydrogen can be an alternative to diesel oil. [Dutch] Vanaf dit najaar gaan in Amsterdam twee jaar lang drie stadsbussen rijden op waterstof. Voor het gemeentelijk vervoerbedrijf is dit project, waaraan nog negen Europese steden meedoen, een mooie gelegenheid om af te komen van het beeld dat bussen rokende stinkende bakbeesten zijn. Voor de wetenschap en industrie de ultieme test of waterstof een alternatief kan gaan vormen voor diesel.

 12. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 13. De ontwikkeling van gevoelige testen voor virus X componenten

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Lavrijssen, B.

  2005-01-01

  Een viertal kleine dsRNAs is volledig gekoppeld aan het symptoom bruinverkleuring. Deze worden daarom de symptomatische dsRNAs genoemd. In een vorig project is een gevoelige test gemaakt voor één van de symptomatische dsRNAs. In het vervolgtraject bleek echter dat dit dsRNA toebehoort aan een virus

 14. Sociale Moestuin Sliedrecht : een tuin voor en door Sliedrechters

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Janssens, S.R.M.; Lent, van M.

  2012-01-01

  De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Gaande de rit werd de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd om te helpen bij

 15. Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2011-01-01

  Het kabinet wil dat voor aanstaande vrijdag vaste arbeidscontracten in de postbezorging zijn geregeld. Daarmee helpt het kabinet de concurrenten van TNT om zeep, stelt Barbara Baarsma. Het beleid is enorm kortzichtig, want zonder concurrentie wordt de TNT weer monopolist, maar dan een private. Daar

 16. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 17. Hello, Goodbye? Brexit en mogelijke gevolgen voor de Europese energiemarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Marhold, Anna

  2017-01-01

  Het valt niet te ontkennen dat 2016 een bewogen jaar was op het gebied van geopolitieke ontwikkelingen. Voor de Europese Unie (hierna: EU) en haar lidstaten was de uitkomst van het Britse Brexit referendum in juni wellicht de meest onvoorziene gebeurtenis, één die de nodige onzekerheid met zich

 18. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 19. "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnenste

 20. Hoe gevoelig is de accountant voor vairable managemenbeloning?

  NARCIS (Netherlands)

  Laan, R.; Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels); Strijker, A.

  2015-01-01

  In dit onderzoek wordt ingegaan op de invloed van variabele beloningen voor de CEO en/of CFO op de verwerking van door de accountant geconstateerde controleverschillen. In dit onderzoek is geanalyseerd of een variabele beloning van invloed is op het constateren en het corrigeren van controleverschil

 1. Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Noordijk, J.; Nijssen, M.

  2014-01-01

  In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrij

 2. Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.; Hamminga, W.; Pankow, J.

  1999-01-01

  Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten m

 3. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 4. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 5. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book

 6. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besme

 7. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 8. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers, afda

 9. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 10. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 11. Innovatieprocessen in de praktijk : grondslagen voor een eigentijds innovatiedrieluik

  NARCIS (Netherlands)

  Buurma, J.S.; Buck, de A.J.; Klein Swormink, B.W.; Drost, H.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft een nieuw denkkader voor de aansturing van het innovatieproces naar duurzame plantaardige productie. Het denkkader omvat allereerst een waardendriehoek, waarin de positie van primaire producenten, handelaars/verwerkers en kennisleveran-ciers/adviseurs in het krachtenveld van m

 12. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen gaa

 13. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 14. Overheden bereid extra te betalen voor auto's op alternatieve brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnsoever, F.J. van; Hagen, Paul

  2012-01-01

  De elektrische auto en een auto op groen gas worden door overheden hoger gewaardeerd dan de auto met reguliere verbrandingsmotor. Bovendien zijn overheden bereid extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. Dit blijkt uit een masteronderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht

 15. Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk, J.; Boer, P.

  2007-01-01

  Snelwegbermen op de Veluwe herbergen soms relatief goed ontwikkelde plantengemeenschappen, zoals schraal grasland, buntgras- en heidevegetatie. Deze plekken vormen geschikt leefgebied voor mieren. De afgelopen vijf jaar zijn deze bermen geïnventariseerd op mieren en er werden maar liefst 35 soorten

 16. De logistiek van biomassa voor de biobased economy

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.

  2013-01-01

  Deze literatuurstudie bevat scenario’s voor de analyse van biomassaketens in de biobased economy (Hoofdstuk 2), het aanbod van biomassa (Hoofdstuk 3), de vraag naar biomassa (Hoofdstuk 4), de logistieke componenten van biomassaketens (Hoofdstuk 5), overwegingen bij het vormen van biomassaketens (Hoo

 17. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  NARCIS (Netherlands)

  A.E. Attema (Arthur)

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging

 18. Duurzaamheidsanalyse pellet keten : rapport voor Service Unit Innovatie van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.; Koppejan, J.; Elbersen, H.W.

  2008-01-01

  Voor het ministerie van LNV is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheid om biomassa uit de natuur te ontsluiten door het bouwen van een pelleteerfabriek. Als case is de voorgenomen pelleteerfabriek van Jalo biopellets in Twente genomen. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de

 19. Marketingconcepten voor huisverkoop van biologisch vlees : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.; Puister-Jansen, L.F.; Hoste, R.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wolf, C.W.G.

  2005-01-01

  Het project "Marketingconcepten voor de huisverkoop van biologisch vlees" is opgestart om huisverkoop van biologisch varkens- en rundvlees toegankelijker te maken. In de praktijk wordt nauwelijks nog samengewerkt en is de uitvoering erg verschillend. In het algemeen kan gezegd worden dat huisverkoop

 20. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 1. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 2. Schrijven in stappen : Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Haag, Esther

  2015-01-01

  Schrijven in stappen biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet kunnen worden om een goed literatuurverslag te maken. Voor deze vierde druk is dankbaar gebruikgemaakt van adviezen van docenten van de verschillende faculteiten, scholen en opleidingen waar studenten werken met het

 3. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 4. Voor dik & dun: de moeizame balans tussen Entertainment en Education

  NARCIS (Netherlands)

  Mutsaers, K.; Renes, R.J.; Woerkum, van C.M.J.

  2007-01-01

  This study examined the development and effects of the documentary series Voor dik & dun. The series was based on the Entertainment-Education (E&E) strategy and aimed to contribute to the prevention of overweight. Data were collected by means of three perspectives: (television- and health ed

 5. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 6. Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Pijnakker, J.

  2012-01-01

  De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan een klein aantal van deze tripse

 7. Dood hout en tonderzwammen als minibiotopen voor insecten

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2014-01-01

  Dood hout vervult een sleutelrol in het bosecosysteem. De afbraak van dood hout vindt primair plaats door schimmels. Insecten spelen ook een rol, maar zij maken vooral gaten en gangen die een goede toegangspoort vormen voor schimmels en bacteriën waardoor het afbraakproces wordt versneld.

 8. Bijlagen bij rapport Herkomstetikettering; Kostenverkenning voor producenten en consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Immink, V.M.; Janssens, S.R.M.; Jongeneel, R.A.; Rau, M.L.; Tacken, G.M.L.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 9. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 10. Een nieuw reactorconcept voor slibreductie met aquatische wormen

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrickx, T.L.G.; Elissen, H.J.H.; Temmink, B.G.; Buisman, C.J.N.

  2007-01-01

  De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme hoeveelheden zuiveringsslib. In Nederland wordt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en verwerkt is de predatie door aquatische wormen. T

 11. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers,

 12. Marketingvalkuilen voor advocatenkantoren en andere professional service firms

  NARCIS (Netherlands)

  Otterlo, van Rob; Uittenboogaard, Paul; Dijk, van Hanneke

  2013-01-01

  In dit online opiniestuk zetten de auteurs uiteen hoe advocatenkantoren en andere professional service firms zich kunnen onderscheiden met hun marketingstrategie. Regels uit de klassieke marketingschool met de vier P's als uitgangspunt gelden niet voor de zakelijke dienstverlening op dezelfde manier

 13. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 14. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 15. "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnenste

 16. Prestatie-indicatoren voor preventie en zorg bij diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg Jeths A; Baan CA; VTV; PZO

  2006-01-01

  In dit rapport is een beperkte set van negen prestatie-indicatoren voor diabetes type 2 ontwikkeld. Het rapport beschrijft de systematiek om tot de set van prestatie-indicatoren te komen. De samenhang is in kaart gebracht tussen ziektegeschiedenissen en zorgprocessen in de vorm van een 'clini

 17. Social return: zó bent u er klaar voor : do’s en don’ts voor MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert

  2013-01-01

  Aanbevelingen voor het MKB. ​MKB'ers kunnen hun concurrentiepositie versterken door goed voorbereid te zijn op Social Return. Social Return wil zeggen dat opdrachtgevers zoals gemeenten voorwaarden in aanbestedingen opnemen waarbij ze van ondernemers vragen om mensen met een afstand tot de arbeidsma

 18. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 19. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 20. Groene daken in Tilburg

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Kees; Hommes, Saskia

  2016-01-01

  Groene daken kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming van het stedelijk milieu. Of
  gemeenten om deze of andere redenen groene daken zouden moeten stimuleren, hangt samen met
  de doelen die ermee worden beoogd. Voor de gemeente Tilburg is onderzocht wat de kansen zijn om
  groe

 1. Groene daken in Tilburg

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Kees; Hommes, Saskia

  2016-01-01

  Groene daken kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming van het stedelijk milieu. Of
  gemeenten om deze of andere redenen groene daken zouden moeten stimuleren, hangt samen met
  de doelen die ermee worden beoogd. Voor de gemeente Tilburg is onderzocht wat de kansen zijn om
  groe

 2. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  -emissie opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie en Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat: (a) De CO2-emissie uit de sector Energie en Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030; en (b) de CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030. Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie en Industrie en Vrachttransport onder vaststaand beleid naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De aanvullende beleidsinspanning om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De berekende CO2-emissies zijn gebaseerd op een vaststaand beleidskader en autonome ontwikkelingen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bottom-up analyse van de diverse sectoren; zo nodig zijn berekeningen met behulp van sectorale modellen uitgevoerd. De realisatie van de Maasvlakte 2 betekent meer ruimte voor chemie en meer ruimte voor op- en overslag van vracht; de effecten hiervan zijn eveneens meegenomen in deze berekeningen.

 3. KX6. A smart, high-quality and efficient VRF-system for office buildings, shopping centres and hotels; KX6. Een slim, hoogwaardig en efficient VRF-systeem voor kantoren, winkelcentra en hotels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Numan, E. [Coolmark, Barendrecht (Netherlands)

  2009-04-15

  The government, installation companies and clients are becoming increasingly aware of the fact that energy efficient installations should be used. It is therefore important that each manufacturer strives for maximal efficiency of their electric products. The implementation of the inverter technology in products such as air conditioning has resulted in a drastic reduction in energy use in the last decade. Currently, air conditioning manufacturers are able to supply very energy efficient 'variable refrigerant flow' systems (VRF systems). These systems can be divided into two-pipe heat pump systems and three-pipe systems with heat recovery. One example is the KX6 system of Mitsubishi Heavy Industries. [mk]. [Dutch] De overheid, installatiebedrijven en opdrachtgevers worden zich steeds bewuster van het feit dat energiezuinige installaties toegepast moeten worden. Het is daarom van belang dat iedere fabrikant streeft naar het behalen van maximale efficiency van hun elektrische producten. De implementatie van invertertechnologie in producten zoals airconditioning heeft de afgelopen 10 jaar gezorgd voor een drastische reductie van het energiegebruik. Op dit moment zijn airconditioning fabrikanten in staat om zeer energiezuinige 'variabele koudemiddelstroomsystemen (VRF-systemen) te leveren. Deze systemen zijn onder te verdelen in 2-pijps warmtepompsystemen en 3-pijps systemen met warmteterugwinning. Een goed voorbeeld is het KX6-systeem van Mitsubishi Heavy Industries.

 4. Acceleration of the development of TTF and the wholesale market for natural gas; Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-09-15

  This report provides the vision of the NMa/DTe (The Netherlands Competition Authority/The Office of Energy Regulation) on the question how the operations of the virtual gas marketplace TTF (Title Transfer Facility) and the wholesale market for gas can be improved at a higher pace and in such a way that the security of supply and the competition on the national gas market can be improved, with the Netherlands positioning themselves as the gas roundabout. Accelerating the development of the TTF and the gas wholesale market operations in general is necessary and feasible. By removing barriers in (detail) regulation and changing the manner of doing business on the low-calorific market structural progression can be achieved in the short term. In the medium and long term investments and the process of internationalization offer solutions. This way, the efforts of the market parties, GTS (Gas Transport Services) and the government enhance the security of supply and the market operations. [mk]. [Dutch] Voorliggend rapport geeft de visie van NMa/DTe op de vraag hoe de werking van gasmarktplaats TTF (Title Transfer Facility) en de groothandelsmarkt voor gas versneld verbeterd kan worden, zodanig dat de leveringszekerheid en de concurrentie op de nationale gasmarkt worden versterkt en Nederland zich positioneert als gasrotonde. Versnellen van de ontwikkeling van TTF en de werking van de groothandelsmarkt gas in het algemeen is noodzakelijk en mogelijk. Door het wegnemen van barrieres in onder andere (detail)regelgeving en door de manier van zakendoen op de laagcalorische markt te veranderen, kan op korte termijn structurele progressie worden geboekt. Op de middellange en langere termijn bieden investeringen en het internationaliseringproces uitkomst. Zo worden door inspanningen van marktpartijen, GTS (Gas Transport Services) en de overheid de leveringszekerheid en de marktwerking versterkt.

 5. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 6. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 7. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 8. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 9. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  OpenAIRE

  Attema, Arthur

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging tussen het leven in een bepaalde imperfecte gezondheidstoestand gedurende tien jaar en het leven in perfecte gezondheid gedurende een periode van minder dan tien jaar, waarna in beide gevallen doo...

 10. [Disclosure of conflicts of interest in the Tijdschrift voor Psychiatrie].

  Science.gov (United States)

  Bergoets, M; Pieters, G

  2009-01-01

  Between March 2000 and December 2008 authors disclosed conflicts of interest in 9% of articles in the Tijdschrift voor Psychiatrie. For the same period, in the articles dealing with pharmaceuticals, the percentage of articles containing disclosures of conflict of interest was considerably higher, namely 24%. The policy of the journal with regard to the disclosure of conflicts of interest has helped to promote transparency. Further efforts are needed to encourage authors to disclose conflicts of interest.

 11. Clean up procedure (GPC) voor de GC bepaling van de antioxidanten BHA, BHT en TBHQ in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.; Traag, W.; Kamp, van der H.; Hollman, P.

  1987-01-01

  Voor het opstellen van een normvoorschrift voor de bepaling van de antioxydanten BHA, BHT en TBHQ in botervet worden door werkgroep E43 van de "International Dairy Federation" methoden geëvalueerd. Uitgangspunt voor deze norm is de gaschromatografische bepaling beschreven in ISO 6463-1982. De wens

 12. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 13. Factsheet Ongediertebestrijdingsmiddelen Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Blom WM; van Hoeven-Arentzen PH; van Raaij MTM; Straetmans EHFM; van Veen MP; van Engelen JGM; LBM; CSR

  2002-01-01

  Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor e

 14. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 15. Behandeling van lucht uit een scharrelstal voor leghennen met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Satter, I.H.G.

  1998-01-01

  De ammoniakreductie van drie identieke chemische wassers werd gemeten. Deze wassers behandelden de centraal afgezogen lucht van een traditionele scharrelstal voor leghennen. De bereikte ammoniakreducties werden vergeleken met de norm van 70% voor biologische en chemische wassers en met de beoogde am

 16. Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

  NARCIS (Netherlands)

  Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD

  1998-01-01

  In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het

 17. Bodems voor vrijloopstallen = Bedding materials in loose housing systems for dairy cattle

  NARCIS (Netherlands)

  Dooren, van H.J.C.; Galama, P.J.; Smits, M.C.J.

  2012-01-01

  Op drie proefbedrijven van Wageningen UR Livestock Research is geëxperimenteerd met zand, compost en toemaak (een mengsel van riet, bagger en mest) als bodemmateriaal in vrijloopstallen voor melkvee. Voor elk materiaal zijn de effecten op milieu (emissies), dieren (welzijn en gezondheid) en voedselv

 18. Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wenneker, M.; Beltman, W.H.J.; Lans, van der A.; Weide, van der R.Y.; Werd, de H.A.E.

  2010-01-01

  In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.

 19. Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.

  2011-01-01

  Najaar 2011 kwam het verzoek om een essay te schrijven voor de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die werken aan een advies over de logistieke kracht van Nederland. De Raden willen de volgende vraag beantwoorden: wat moet de overheid doen om de logistieke sector zelf en de sector als enab

 20. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De re

 1. Gezonde uiers goed voor koe en portemonnee : Henk Hogeveen: 'kosten mastitis verdubbelen in post-quotumtijdperk'

  NARCIS (Netherlands)

  Versteeg, D.; Hogeveen, H.

  2015-01-01

  Op veel bedrijven is mastitis een onderschatte kostenpost waarbij een bedrijfsspecifieke aanpak op basis van beschikbare data loont. Dit bleek tijdens de masterclass uiergezondheid voor dierenartsen, georganiseerd door Gezondheidsdienst voor Dieren en DeLaval in Steenwijk.

 2. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Groenewoud, J.H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige ac

 3. Buwalda: "TomTom voor potplantentelers die energiezuiniger willen telen" (interview met Fokke Buwalda)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Buwalda, F.

  2008-01-01

  In het project 'Energiezuinige teeltplannen voor de potplantenteelt' is een eerste stap gezet door telers te intervieuwen. De onderzoekers weten nu wat telers op het gebied van energie belangrijk vinden en aan wat voor soort modellen ze behoefte hebben. Op basis van deze wensen werkt een team van on

 4. Nationale 'good practices' voor de VWA : studie naar drie soortgelijke autoriteiten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, E.F.M.; Hubeek, F.B.

  2005-01-01

  In 2005 is door onderzoekers van Wageningen UR en LNV DK een verkennende studie verricht: drie inspectiediensten - PD, IVW-DL en AFM - zijn verkend voor 'good practices' voor de VWA bij de herziening van het financieringsstelsel dat per 1 januari 2006, behoudens de financiële artikelen, in

 5. Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2011-01-01

  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zij

 6. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de

 7. Luchtverontreinigende emissies onder controle?

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Smokers, R.T.M.

  2011-01-01

  De luchtverontreinigende emissies van vrachtauto's en binnenvaartschepen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Daardoor zullen de emissies van nieuwe voer- en vaartuigen in 2020 nog maar een fractie zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld 1990. Werkt het allemaal goed in de praktijk? En heeft het

 8. Riskant verkeersgedrag onder pubers.

  NARCIS (Netherlands)

  2012-01-01

  De adolescentie is de periode tussen kindertijd en volwassenheid. Vergeleken met oudere adolescenten (18-24 jaar) gedragen jonge adolescenten (pubers van 10-17 jaar) zich riskanter. Door hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling zijn pubers meer aangetrokken tot gevaarlijke uit-dagingen, gevoelig

 9. MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector

  NARCIS (Netherlands)

  Goddijn, S.T.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten.

 10. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 11. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de 'Handreiking (co-)vergisting van mest' hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een eenduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 12. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  , waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een éénduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 13. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 14. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 15. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 16. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 17. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 18. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 19. Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. A. (2011, april). Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen. Presentatie tijdens Kennisnet Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs, Utrecht, The Netherlands.

 20. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden vastgestel

 1. Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid

  NARCIS (Netherlands)

  Cviko, Amina; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Cviko, A., McKenney, S., & Voogt, J. (2011, 8-10 June). Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid. Round table presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 2. Onderzoek naar de stabiliteit van reconstitutie van RIVM-humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes; G.M.; Laar; E.A.van; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1984-01-01

  Van het RIVM humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmethingen is de stabiliteit na reconsitutie gedurende een week bij diverse bewaaromstandigheden onderzocht. Bij normale gebruiksomstandigheden werden na 24 uur geen afwijkingen geconstateerd. Door bacteriele besmetting veroorzaakt

 3. Ruimte voor klimaatdebat : zicht op interactie tussen klimaatpolitiek, wetenschap en media

  NARCIS (Netherlands)

  van der Sluijs, J.P.; van Est, R.; Riphagen, M.

  2010-01-01

  Deze studie brengt de complexe interactie tussen klimaatpolitiek, wetenschap en media in beeld. Gedurende de jaren zeventig en tachtig kreeg politiek en wetenschap steeds meer aandacht voor het klimaatprobleem, destijds broeikaseffect geheten. Bij gebrek aan voldoende wetenschappelijk bewijs en

 4. Mogelijkheden voor snelle kwantitatieve analyse van cadmium in kunststoffen met golflengte-dispersieve rontgenfluorescentiespectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  van de Beek ACW; Ritsema R; van de Wiel HJ; LAC

  1995-01-01

  Voor adequate handhaving van het Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen blijkt een snelle bepaling van het cadmiumgehalte in kunststof noodzakelijk. De aangewezen technieken zijn erg tijdrovend. Golflengte-dispersieve rontgenfluorescentie-spectrometrie (WD-XRF) is een geschikte techniek om h

 5. Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen : standaardcijfers 1990-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van C.; Bode, de M.J.C.; Evers, A.G.; Hoek, van der K.W.; Luesink, H.H.; Schijndel, van M.W.

  2010-01-01

  Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. Dit rapport geeft een overzicht van de rekenmethodiek en de uitgangspunten die door de wer

 6. Verkenning van technologische oplossingen voor milieuproblemen in de textiel- en tapijtveredeling

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Schijndel MW van; Soczo ER; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van technologische oplossingen voor de milieuknelpunten van de textiel- en tapijtveredeling in Nederland. De resultaten van deze studie dienen ter onderbouwing van de besluitvorming rond de mogelijke introductie van een programma-onderdeel textiel- en

 7. Gierstmelde als potentieel akkerbouwgewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden voor de noordelijke regio's 1992 - 1996 : management samenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.

  1996-01-01

  Collectieopbouw en veredelingsonderzoek met aandacht voor wortelknobbelaaltjes en valse meeldauw. Teeltonderzoek en marktprijs en afzetkansen. Toepassingsgericht zetmeelonderzoek met karaktisering via Braber-verstijfseling rn crosslink-effectiviteit bij de ECH-verknoping van quinoa

 8. De verteerbaarheid van flotatieslib voor varkens = The digestibility of flotation sludge in pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1982-01-01

  Resultaten van onderzoek naar voederwaarde voor varkens van 11 partijen flotatieslib. Flotatieslib is het afgeroomde gedeelte van de sliblaag die is verkregen door flocculatie/flotatie van de eiwitten en vetten uit het afvalwater van slachterijen

 9. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 10. Geurproblematiek VAM Wijster: Beoordeling geuraspecten vergunningaanvraag voor gesloten GFT compostering en biologische slibdroging VAM-Wijster

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Dit rapport behandelt de geuremissie van het VAM-complex in Wijster. Het gaat vooral in op de geuraspecten in de uitbreidingsvergunning voor de gesloten compostering (GECO 400) en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger (1). Tevens wordt aandacht besteed aan het algemene stankbeleid in Nederland, waarin de lokale overheden recentelijk meer vrijheid hebben gekregen. Ook wordt de actuele discussie belicht over het opnemen van 'geurbeleving' in een (zo mogelijk) objectieve normstel...

 11. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 12. [The readers of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Lagerwij, E W

  1993-02-20

  In order to establish the reach, the reading frequency and the appreciation of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, a telephone inquiry was conducted among a random sample of specialists, general practitioners, registrars and pharmacists in the Netherlands. The response amounted to 81.5% (n = 1515). Of the respondents, 94% received the Journal, and two-thirds read it every week. Eight out of ten saved the Journal, five even all volumes. The reading frequency varied greatly from one section to another. Of those who read the Journal at all, 74% always or often read the clinical lesson and 6% the original articles. Although, due to increasing specialization (in width and in depth), it is becoming increasingly difficult to satisfy all readers, the appreciation of the articles is high.

 13. Ontwikkelingen rond resistente onkruiden: gevaren en beheersmogelijkheden: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak

  NARCIS (Netherlands)

  Weide, van der R.Y.; Zeeland, van M.G.; Timmer, R.D.; Koster, A.T.J.; Mol, E.S.N.; Rotteveel, A.J.W.; Bulcke, R.

  2005-01-01

  Het optreden van resistentie voor herbiciden bij onkruiden is een gevaarlijke ontwikkeling bnnen de onkruidbestrijding. Door onder andere fusies binnen de gewasbeschermingsindustrie en de kosten voor toelating van middelen, zijn minder middelen met een verschillend werkingsspectrum en een nieuwe wer

 14. Ecological, Social and Economic Evaluation of Transport Scenarios: An Integral Approach. A Phd research programme

  NARCIS (Netherlands)

  Geurs KT; LAE

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van een methodiek voor de integrale beoordeling van milieu-, economische en sociale consequenties van verkeers- en vervoerscenario's. De geplande onderzoeksactiviteiten omvatten onder meer: (1) een literatuurstudie naar con

 15. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 16. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 17. Beter in beeld: over het economisch belang van de publieke omroep als afzetkanaal voor OTP-leden en de effecten van het concessiebeleidsplan voor OTP-leden

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.; Rougoor, W.

  2015-01-01

  De markt voor onafhankelijke televisieproducties is dynamisch. De dynamiek is op dit moment - als gevolg van het nieuwe concessiebeleidsplan van de publieke omroep en het wetsvoorstel van de staatssecretaris van OCW - zo groot, dat gesproken kan worden van hectiek. Wat zijn de gevolgen van het

 18. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze

 19. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze m

 20. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de godsdie

 1. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 2. Gezond door landbouw en groen. De betekenis van landbouw en groen voor de gezondheid van de stedelijke samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.

  2006-01-01

  De stedelijke gebieden van Nederland krijgen het steeds benauwder. Nieuwbouw verdringt meer en meer het groen in en om de stad, terwijl de 24-uurs-economie de mensen opjaagt. Kwetsbare groepen, onder wie cliënten met een verstandelijke beperking of psychische problematiek, mensen met een verslavings

 3. Effekten van automatisering voor de kwaliteit van arbeid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, van P.; Nigten, A.

  1987-01-01

  M.b.v. open interviews is onderzoek gedaan naar de technologische ontwikkelingen in de glastuinbouw en de gevolgen ervan voor de werknemers wat betreft werkgelegenheid, arbeidsvoldoening en kwaliteit van het werk. Er is een begin gemaakt na te gaan welke mogelijkheden er voor de werknemers zijn deze

 4. Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes II : bewaarseizoen 2009-2010 en 2010-2011

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.; Verschoor, J.A.

  2011-01-01

  De publicatie beschrijft het door PT gefinancierde project Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Gestreefd wordt naar een betrouwbaar en eenvoudig toepasbaar protocol ter bepaling van het optimale oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Door Wageningen UR Food &am

 5. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 6. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uit

 7. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Pool, Els van der; Wijk, Monique van; Dongen, Cecilia van

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en at

 8. Ontwikkeling methode voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in (vlees)salades

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Struijs, van der T.B.D.; Ruig, de W.G.

  1982-01-01

  Ontwikkeling van een analysemethode voor de kwantitatieve bepaling van conserveermiddelen in sterk emulsievormende produkten. Er wordt een methode beschreven voor de bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in sterk emulsievormende produkten, bestaande uit een voorbewerking m.b.v. Extrelut kolommen va

 9. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  NARCIS (Netherlands)

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 10. [Errors in literature references in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Hobma, S O; Overbeke, A J

  1992-03-28

  Literature references contain a considerable number of inaccuracies, both in citations and in quotations. We investigated the accuracy of quotations and references in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. We checked at random 100 references of articles presented for publication during a period of 4 weeks using Index Medicus. The citation and quotation of another 100 references (50 with a reading list of less than 13, and 50 with a reading list of more than 24 articles) of published original articles were checked, using the original article. In the references of articles presented for publication 70% contained one or more inaccuracies. In the published articles 31% was not completely correct. In 5% these errors prevented immediate identification of the cited article. In one of every three articles a citation error was made: 5 trivial errors, 16 slightly misleading and 12 seriously misleading errors were found. We could not find a relation between the number of citation errors and the length of the reading list. The original source was not cited in 8 articles. Our conclusion is that the number of inaccuracies, in references as well as in citations, is high; authors should check this part of their articles more carefully. Notably the use of multiple references after a sentence with a number of statements is to be avoided.

 11. Explanatory factors for evolution in air quality; Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutsch, F.; Vankerkom, J.; Veldeman, N.; Peelaerts, W. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium); Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E. [Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL, Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering VMM, Brussels (Belgium); Vancraeynest, L.; Bossuyt, M. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (Belgium)

  2010-12-15

  A method was formulated to map the Flemish sector contributions and foreign contributions to PM10, PM2.5 and ozone concentrations in Flanders. Flemish emissions scenarios from MIRA and the corresponding European emissions scenarios from IIASA were used for this. The content and production of these emissions scenarios were described in the Environment Outlook 2030 Flanders (REF and EUR scenarios) and in the MIRA study 'Particulate matter and photochemical air pollution. Visionary Scenario of the Environment outlook 2030 Flanders. In the context of this study, which emissions and atmospheric chemical processes play an important role in explaining the particulate matter and ozone concentrations in Flanders for the current situation (base year 2007) and for the three emissions prognoses for 2020 were analysed: (1) for an emissions scenario according to current European legislation; (2) for an emissions scenario with a number of additional European emissions reduction measures; (3) for an emissions scenario with further reaching emissions reductions. In general the emissions and the concentrations decrease in the three scenarios for 2020. The changes to emissions are related to sector and place, which has an impact on the relative sector contributions for Flanders. [Dutch] Er werd een methodologie opgesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario's van MIRA en bijhorende Europese emissiescenario's van IIASA gebruikt. In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosferische, scheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020: (1) voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving; (2) voor een emissiescenario met een

 12. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 13. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 14. Een systeem voor het assembleren van leerinhoud in een herbruikbaar leerobject. Gevalstudie : het LOMS

  OpenAIRE

  Mertens, Bert

  2007-01-01

  Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om nieuwe kennis efficiënt aan te maken en bestaande kennis gemakkelijk te verspreiden. Dat de computer hierbij een handig hulpmiddel kan zijn, werd reeds in de beginjaren erkend. Tijdens de jaren ’90 creëerde men een theoretisch kader voor dit fenomeen en werd het begrip E-learning geïntroduceerd. E-learning kan in het kort omschreven worden als “het gebruiken van een computer en zijn netwerken om kennis aan te maken, te verspre...

 15. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2011 : Netherlands Informative inventory report 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Jimmink BA; ten Broeke HM; Coenen PWHG; Droge R; Geilenkirchen GP; Leekstra AJ; van der Maas CWM; te Molder RAB; Peek CJ; Vonk J; Wever D; L& E; M& V

  2013-01-01

  Emissies Nederland in 2010 onder plafonds
  De Nederlandse uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is in 2011 zodanig afgenomen dat het voor het eerst kwam onder het maximum dat de Europese Unie daaraan voor 2010 heeft gesteld. Hiermee voldoet Nederland aan alle vier de zogeheten nationale emissiep

 16. Choice of a system for heat recovery. Efficiency of an air conditioner; Systeemkeuze voor warmteterugwinning. Meer efficientie uit luchtbehandelingsinstallatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gorkom, F.H.J.

  2004-05-01

  The use of heat recovery in an air conditioning system improves the efficiency. An overview is given of different air conditioners where heat recovery is applied: twincoil, heat exchanger, heat wheel, and the Kantherm system. [Dutch] Warmteterugwinning levert efficiente luchtbehandelingsinstallaties op. Voor het toepassen van warmteterugwinning is een aantal systemen beschikbaar. In dit artikel komen zowel de twincoil, de platenwisselaar, het warmtewiel en het Kantherm-systeem aan bod. De systemen worden kort beschreven en daarnaast beoordeeld op hun rendement, toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen en kosten voor de levenscyclus.

 17. Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Terbijhe, A.

  2009-01-01

  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde mater

 18. Is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? : Visies uit de praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Hoste, R.; Stokkers, R.

  2006-01-01

  Dit rapport analyseert de factoren die de vestigingsplaats van Nederlandse bedrijven in de agrarische keten bepalen. Het onderzoek is gebaseerd op drie casestudies: de bloembollenketen, de varkenshouderijketen en handelsbedrijven. De studie stelt voor bedrijven in deze drie clusters de kritische ves

 19. Behandeling van geoculeerde rozen voor kroeskopvorming en/of - bestrijding: Proeven 2004/2005

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.

  2006-01-01

  ‘Kroeskoppen’ is de naam voor een afwijking die veelvuldig voorkomt bij geoculeerde rozen. Als gevolg van een verminderde scheutgroei ontstaan meerdere korte scheuten. In de meeste gevallen sterft de plant af. Aantasting treedt voornamelijk op in het voorjaar, als de oculaties uitlopen. De ene soort

 20. Het metselwerk als basis voor het voegwerk. Prestatie voegwerk afhankelijk van kwaliteit metselwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Koek, J.A.G.

  2000-01-01

  'Een fiets rijdt zoals hij onderhouden is'. Met deze slogan geven de fietsenmakers in Nederland aan dat de rijprestaties van fietsen sterk afhankelijk zijn van de staat van onderhoud. Zoiets geldt ook voor voegwerk en metselwerk; de prestaties die bij het voe-gen kunnen worden bereikt, zijn

 1. Alternatieven voor zwavelzuur in chemische luchtwassers = Alternatives for the use of sulphuric acid in air scrubbers

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.; Melse, R.W.

  2011-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van mogelijke zuren die te gebruiken zijn in luchtwassers voor ammoniakverwijdering, inclusief organische zuren, in stallen. Er wordt ingegaan op de veiligheid, de efficiëntie en de kosten van deze zuren.This report provides an overview of the acids that can be used i

 2. Toetsing van een groot isolatiesysteem voor de huisvesting van SPF dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Helleman PW; Krajnc EI; Kruijt BC; Osterhaus ADME; van Soolingen J; Walvoort HC; Zonneveld AJ; Bosch JA

  1989-01-01

  In dit onderzoek werd de bruikbaarheid van een nieuw ontwikkeld, relatief goedkoop isolatie-systeem voor de huisvesting van SPF dieren vergeleken met de bestaande SPF-kweek die gekarakteriseerd kan worden als een klassiek strikt barriere-systeem. Dit rapport beschrijft een aantal waarnemingen met

 3. Door met Duurzaam Veilig : nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M. & Aarts, L.T. (eindred.)

  2005-01-01

  In 1992 verscheen de eerste Nationale Verkeersveiligheidsverkenning. Deze besloeg de periode 1990-2010 en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de leidende visie voor verbeteringen van de verkeersveiligheid in Nederland. Ook internationaal wordt de Duurzaam Veilig-visie als toonaangevend beschouwd.

 4. Business spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing : Op zoek naar de mystiek van het zakendoen

  NARCIS (Netherlands)

  Blot Chauvigny, de P.

  2006-01-01

  Dit boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat is Business Spiritualiteit?’. Vanuit een wetenschappelijk verantwoord perspectief wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de wijze waarop Business Spiritualiteit als krachtbron voor organisatievernieuwing ingezet kan worden. Prof. Dr

 5. Het afweegbaar maken van natuur- en milieunormen voor windmolens in bos en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Kistenkas, F.H.

  2012-01-01

  Het is op dit moment niet ondenkbaar dat windmolenparken die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk aanvaardbaar en gewogen zijn, toch op een juridisch veto als gevolg van onze wetgeving stuiten. Het recht heeft dan een verlammende werking voor dit soort initiatieven van duurzame energiepr

 6. Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs : Een dieptestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rekers-Mombarg, LT.M.; Timmermans, A.C.; Bosker, R.J.

  2014-01-01

  Managementsamenvatting Aanleiding Sinds 2012 werkt de Inspectie van het Onderwijs aan het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het VO. In overleg met het onderwijsveld is een begin gemaakt met de ontwikkeling van opbrengstindicatoren waarmee een betere indicatie van de toegevoegde waarde van VO-

 7. Gevolgen nieuwe mineralen beleid : met aanvoernormen voor Telen met toekomst en BIOM bedrijven 6 bedrijven doorgerekend

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de M.

  2004-01-01

  In 2006 gaat het nieuwe mestbeleid op basis van gebruiksnormen van start. In veel gevallen zullen de gebruiksnormen de totale aanvoer van mineralen sterker begrenzen dan Minas. PPO heeft voor een aantal Telen met Toekomst (TmT) en BIOM bedrijvendoorgerekend wat de gevolgen kunnen zijn.

 8. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden. Professionalis

 9. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 10. Design software for hydraulic circuits [for heating systems]; Ontwerpsoftware voor hydraulische schakelingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soethout, L.L. [Afdeling Gezonde Gebouwen en Installaties, TNO Bouw, Delft (Netherlands); Aerts, J. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Plokker, W. [Vabi, Delft (Netherlands)

  2006-02-15

  A method for designing hydraulic circuits for heating applications is described, based on the 1998 ISSO Publication 44. Also attention is paid to the development of software to support this method. The aim of the method is to achieve a design that works well both at full load and at partial load. The main approach is to assemble the water side of the installation from modules that are mutually independent as far as possible. These models are selected from a library of standard modules for emission, generation and distribution. The user is given support in choosing the correct module according to the heat requirement of the building and zones within it, and in configuring the modules to obtain efficient operation at full load and controllability at part load. [Dutch] Een methode voor het ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarming wordt beschreven, gebaseerd op de in 1998 gepubliceerde ISSO-publicatie 44, Tevens wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van software ter ondersteuning van de methode. De methode beoogt tot een ontwerp te leiden dat zowel bij vollast als bij deellast goed werkt. Uitgangspunt is de opbouw van de waterzijdige installatie met modulen die elkaar zo min mogelijk beinvloeden. Deze modulen worden gekozen uit een bibliotheek van standaard modulen voor afgifte, opwekking en distributie. De gebruiker krijgt ondersteuning om, afhankelijk van de warmtebehoefte van het gebouw en zones hierin, de juiste modulen te selecteren, en deze te configureren voor een goede werking bij vollast en een goede regeling bij deellast.

 11. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 12. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Graven, P.; Rouwelte, H.; Kok, B.J.; Vink, P.; Conijn, C.G.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2005-01-01

  In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend

 13. Bepalen van milieutekorten voor natuurgebieden in Gelderland : validatie en calibratie van het indicatorsytseem

  NARCIS (Netherlands)

  Wamelink, G.W.W.; Adrichem, van M.H.C.; Berg, van den L.J.

  2010-01-01

  Om op basis van vegetatieopnamen een schatting van de bodemomstandigheden, zoals pH, voorjaarsgrondwaterstand of nitraatgehalte, te kunnen maken is een methode ontwikkeld op basis van bodemmetingen. Voor de provincie Gelderland is deze methode uitgebreid gevalideerd en gecalibreerd. Daarnaast wordt

 14. Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Wustman, R.

  2000-01-01

  Doel van het hier beschreven onderzoek is het in samenwerking met telers opsporen van de knelpunten en de potentiële mogelijkheden voor verhoging van de knolopbrengst en het onderwatergewicht, beperking van de verliezen, kwaliteitsverbetering en kostenreductie en het realiseren van de beschikbare

 15. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 16. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In vers

 17. Recreatie en geluidbelasting in 1995 en 2030; onderzoek voor milieuverkenning 5

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Langers, F.; Vries, de S.

  2000-01-01

  In opdracht van het RIVM is voor de milieuverkenning 5 onderzocht in hoeverre recreatief aantrekkelijke gebieden in hinderlijke geluidszones liggen en hoe deze situatie in 2030 is. De recreatieve kwaliteit van het landelijk gebied is bepaald aan de hand van de indicatoren grondgebruik,

 18. Beperkte evaluatie van een ELISA kit voor het bepalen van Diarrhetic Shellfish Poisons : met name okadainezuur

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Traag, W.A.; Paulussen, R.J.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1988-01-01

  Naast een reeds in ontwikkeling zijnde methode me t gebruik van HPLC is er zeer recentelijk een ELISA-kit van Japanse origine op de markt gekomen voor de bepaling van DSP (Diarrhetic Shellfish Paisons). Deze kit is getest met een viertal mosselen welke positief waren bevonden met de rat bio-assay.

 19. Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen: conjunctanalyse van de keuze voor online kansspelaanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, B.; Rosenboom, N.; van der Werff, S.

  2015-01-01

  Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland,

 20. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 1. De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; McKenney, Susan; Pareja Roblin, Natalie; Ormel, Bart; Pieters, Jules

  2012-01-01

  Voogt, J., McKenney, S., Pareja Roblin, N., Ormel, B., & Pieters, J. (2012). De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie. Pedagogische Studiën, 89(6), 335-337.

 2. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden

 3. Canulatie-methode voor "stressloze" bloedafname en continue infusie bij ratten

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman A; de Jong Y; Boot R; Walvoort HC

  1985-01-01

  Met als doel het vermijden van stress-effecten bij bloedafname en toediening van stoffen, werden bij ratten permanente canules aangebracht in de vena cava caudalis, via de vena femoralis of in de aorta dorsalis via de arteria carotis sinistra. Bruikbaarheid van de canule voor afname en toediening

 4. De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van artikel 2 : 403 BW en zijn voorgangers

  NARCIS (Netherlands)

  Beckman, Hans

  1995-01-01

  In deze studie is onderzocht of het in het kader van groepsverhoudingen aanvaardbaar is dat afhankelijke groepsmaatschappijen hun jaarrekeningen met bijbehorende stukken niet openbaar maken en summier inrichten. Voor dit doel is de in de wetgeving opgenomen vrijstellingsregeling over de periode 1971

 5. Mogelijkheden voor webbased ondersteuning bij zelfmanagement van Type 2 Diabetes Mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Otten, W.; Rövekamp, T.; Keer, M.; Graaf, A. de; Keulen, H.M. van

  2015-01-01

  Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) gaat gepaard met hoge medische kosten en verlies van productiviteit. Webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM kan hiervoor uitkomst bieden. Het doel van dit rapport is daarom aanbevelingen te geven voor webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM.

 6. De Test Your Memory-test: een alternatief voor de MMSE

  NARCIS (Netherlands)

  Koekkoek, P.S.; Rutten, G.E.H.M.; Van den Berg, E.; Kappelle, L.J.; Biessels, G.J.

  2014-01-01

  Koekkoek PS, Rutten GEHM, Van den Berg E, Kappelle LJ, Biessels GJ. Test Your Memory-test: een alternatief voor de MMSE. Huisarts Wet 2014;57(1):618-21. Achtergrond De Mini-Mental State Examination (MMSE) is de meest gebruikte screeningstest om een indruk over het cognitieve functioneren te krijgen.

 7. [Podcasts at The Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, a first new product].

  Science.gov (United States)

  2008-06-21

  Podcasts become increasingly available for many biomedical journals. Since the beginning of this year the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch Journal of Medicine) has been uploading podcasts on a weekly basis. With this the journal offer its readers audio summaries and interviews with authors for free (www.ntvg.nl).

 8. [The clinical lesson in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in the last 40 years].

  Science.gov (United States)

  Maas, K L; Lockefeer, J H

  1997-01-04

  'Lessons of the Week' have been published in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde since 1928. They consist of a clinical patient demonstration on paper but with the structure and the wording appropriate for a college theater. These lessons are read by three quarters of the journal's readership. They are usually written by senior clinicians.

 9. 'Vlees voor wormen. Afbeeldingen van Vraat- en Drankzucht in de Middeleeuwen (ca. 800-1500)'

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuisen, K.A.

  2010-01-01

  Vraatzucht (of Gula) vormt een groot gevaar voor de mensheid, want 'eenmaal door de keel gekomen, zal hij gemakkelijk het lichaam binnendringen in gezelschap van alle zonden, daar de Gula-mensen of vraatzuchtigen zich gemakkelijk overgeven aan alle andere zonden'. Ook in de kunst komt Vraatzucht nie

 10. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke

 11. Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : gebruikershandleiding (versie 1.0)

  NARCIS (Netherlands)

  Eupen, van M.; Nieuwenhuizen, W.; Farjon, J.M.J.; Hilferink, M.

  2002-01-01

  Met als uitgangspunt de door RIVM, Vrije Universiteit en DLO ontwikkelde Ruimtescanner, is het NPG 1.0-model ontwikkeld door de functionaliteit voor natuurscenario’s uit te breiden, natuurspecifieke criteria en strategieën inpasbaar te maken en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten

 12. AAW voor boerinnen en tuindersvrouwen : een slechte regeling vol met hindernissen

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Douwe, J.; Toonen, M.

  1986-01-01

  Sinds 1980 kunnen gehuwde vrouwen en daarmee boerinnen en tuindersvrouwen aanspraak maken op een uitkering in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Voor een onderzoek, met als doel de knelpunten te signaleren die boerinnen in verband met de AAW ondervinden en hoe deze op te lossen, zi

 13. Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.

  2017-01-01

  Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan debel

 14. Risico's van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Bodar CWM; te Biesebeek JD; Wolterink G; SEC; SIR; mev; vgc

  2011-01-01

  Het RIVM heeft de risico's voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende waterkwaliteitsnormen. Mensen kunnen met imi

 15. Panicum capillare L. (Draadgierst) en Panicum barbipulvinatum Nash in Nederland: eerherstel voor een miskende soort

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkse, G.M.; Holverda, W.J.

  2016-01-01

  Panicum capillare L. is nauw verwant aan een aantal slecht gekende, want lastig te onderscheiden soorten. Van een daarvan, P. riparium H.Scholz, werd vermoed dat het om een nieuwe, uit P. capillare ontstane soort voor Europa zou gaan; Amarell stelde echter vast dat het om een Noord-Amerikaans taxon

 16. Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor magere melkpoeder in kunstmelkvoeder met FPLC

  NARCIS (Netherlands)

  Korbee, H.J.; Kamp, van der H.J.; Frankhuizen, R.

  1991-01-01

  Op grond van EEG-verordening 1725/79 wordt financiële steun verleend voor de verwerking van magere melkpoeder (MMP) en ondermelk in kunstmelkvoeders (KUVO's). De verwerkte hoeveelheid MMP kan gecontroleerd worden m.b.v de Resmini-methode welke gestoord kan worden door niet-melkeiwitten, zoals soja-

 17. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 18. The history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis).

  Science.gov (United States)

  Korsen, A; Wilken, T

  2001-07-01

  The foundation and history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis or Nvvh) is described. The year 2001 marks the 70th anniversary of the Nvvh's creation. The article describes the accomplishments, leadership, and philosophy of the Society across the decades. Current professional and training directions are discussed.

 19. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in ei

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Aerts, M.M.L.

  1986-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het bepalen en/of screenen van de belangrijkste nitrofuranen in ei met behulp van FAST-LC op een meetniveau van 10 ppb. Er is een FAST-LC methode voor nitrofurantoine, nitrofurazon, furazolidon en furaltadon in ei ontwikkeld. Evenals bij vlees en melk worden door toepassi

 20. Kokos en biochar geschikte alternatieven voor veen in potgrond : zoektoch potplantensector naar nieuwe grondstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, J.; Blok, C.

  2015-01-01

  De meeste potgronden bestaan voor een groot deel uit veen. Maar er is een duidelijke kentering merkbaar. Telers, afnemers en consumenten vragen steeds vaker om veenvrije mengsels. Redenen zijn de grote hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij afgravingen en het verloren gaan van eeuwenoude moerasgronden. On

 1. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 2. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor

 3. Technologieverkenning Nationale Veiligheid : Een verkenning van kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, P.J. van; Mennen, M.G.

  2014-01-01

  In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is

 4. De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; McKenney, Susan; Pareja Roblin, Natalie; Ormel, Bart; Pieters, Jules

  2012-01-01

  Voogt, J., McKenney, S., Pareja Roblin, N., Ormel, B., & Pieters, J. (2012). De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie. Pedagogische Studiën, 89(6), 335-337.

 5. Toepasbaarheid in Nederland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen (Sus scrofa scrofa L.).)

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.

  2008-01-01

  Het Faunafonds wil graag meer inzicht in de beschikbaarheid, kosten, toelaatbaarheid en ervaringen in Duitsland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen, omdat in Nederland de overlast door wilde zwijnen in de afgelopen decennia is toegenomen en omdat traditionele afweermiddelen, zoals wildrast

 6. Gammastralen contra schimmels. Een gezonde oplossing voor bedreigd archief- en bibliotheekmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Havermans, J.B.G.A.

  2005-01-01

  Een van de grote bedreigingen van het culturele erfgoed en met name archivalia, is aantasting door schimmels. Naast het feit dat schimmels ernstige materiaaldegradatie veroorzaken, kunnen zij ook de gezonedheid van de medewerkers bedreigen. Een actieve behandelmethode voor het doden van schimmels is

 7. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 8. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 9. ACT voor ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Matthijssen, D.; Bodden, D.H.M.

  2015-01-01

  In dit hoofdstuk wordt een therapeutische vorm van ouderbegeleiding beschreven, die ouders helpt bij het veranderen van hun eigen gedrag met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen: ACTief opvoeden. Er wordt beschreven wat de aanleiding is om een nieuw aanbod voor ouders te ontw

 10. Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, 1902-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, Mineke; Kloosterman, Annemarie

  1985-01-01

  In 1904 werd te Berlijn de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht opgericht. Door middel van een selectie uit de brieven van toonaangevende vrouwen t.w. Aletta Jacobs, Rosa Manus, Carrie Chapman Catt, Anna Howard Shaw en Rosik Schwimmer, worden het ontstaan, de achtergronden en de geschiedenis van deze in

 11. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 12. Risico voor resistente rassen, Phytophthora doorbreekt resisten tiegen (interview met Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  In phytophthora-resistente aardappelrassen Bionica en Toluca kan alsnog phytoph-thora ontstaan. Wageningen UR waarschuwt telers hiervoor. Bij laboratoriumexperimenten zijn drie phytophthora-isolaten gevonden die het resistentiegen Blb2 hebben doorbroken. Het is voor het eerst dat de aardappelziekte

 13. Ontwikkeling bepalingsmethode voor monensin, narasin en salinomycine in kippe-matrices : voederexperimenten met slachtkuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Weterings, P.H.M.; Aerts, M.M.L.

  1987-01-01

  Het doel van dit onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst het ontwikkelen van een screeningsprocedure voor monensin, narasin en salinomycine in diverse kippe-matrices. Dit analytisch-chemisch onderzoek vond plaats op de afdeling Diergeneesmiddelen van het RIKILT. Vervolgens werd een dierexperime

 14. 'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen

  OpenAIRE

  Meulenberg, M.T.G.

  2003-01-01

  Als tegenhanger van het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt hier het begrip 'maatschappelijk verantwoord consumeren' (MVC) gedefinieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de inpassing van MVC in gangbare theorieën van het consumentengedrag, de invloed van maatschappelijke trends op MVC, belemmeringen voor MVC, en hoofdpunten van een marktbeleid gericht op de bevordering van MVC

 15. We moeten veel meer doen voor behoud bodemkwaliteit : Interview met Wijnand Sukkel

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Sukkel, W.

  2011-01-01

  De teruggang in bodemkwaliteit is een grotere bedreiging dan de klimaatverandering. Deze stelling durft Wijnand Sukkel van Wageningen UR wel aan. De hele landbouw, inclusief de biologische, heeft een belangrijke opdracht om alles te doen voor een duurzaam bodembeheer. Wat zijn de mogelijkheden?

 16. Leren improviseren in het muzikale domein: Waar ligt de focus voor instructie?

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Van Merriënboer, Jeroen; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Wopereis, I., Van Merriënboer, J., & Kirschner, P. (2011, June). Leren improviseren in het muzikale domein: Waar ligt de focus voor instructie? [Learning how to improvise in the musical domain: What is the focus for instruction?]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen 2011, Maastricht, The

 17. Verbod op verrijkte kooien voor leghennen in Nederland : een verkenning van de gevolgen

  NARCIS (Netherlands)

  Horne, van P.L.M.; Tacken, G.M.L.; Ellen, H.H.; Fiks, T.G.C.M.; Immink, V.M.; Bondt, N.

  2007-01-01

  Vanaf 2012 wordt in de EU de traditionele kooihuisvesting voor leghennen verboden en vervangen door verrijkte kooien of alternatieve systemen, zoals scharrelhuisvesting. In deze studie zijn de gevolgen beschreven indien Nederland besluit om huisvesting in verrijkte kooien niet toe te staan. Een

 18. Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  H. Dooremale

  2005-01-01

  textabstractDe minister van onderwijs – Maria van der Hoeven – meent dat Intelligent Design (ID) serieus als alternatief voor de neodarwiniaanse evolutietheorie moet worden bekeken. De discussie richt zich voornamelijk op de verdediging van de evolutietheorie tegen de aantijgingen van de voorstander

 19. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeder

 20. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 1. Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.

  2010-01-01

  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effe

 2. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In

 3. Gebruik van NEN-normen voor het meten van organische contaminanten; meten in bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Fintrop, P.C.M.

  2001-01-01

  Reactie op kritiek op de NEN-normen voor analysemethoden en metingen van organische contaminanten, met name PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en minerale olie, in bodem en waterbodem (sediment). De NEN-normen zijn een compromis en de bruikbaarheid en beperkingen zijn inmiddels voldoen

 4. Toevoeging van ß-glucanase en xylanase aan mengvoeders voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.H.J.; Binnendijk, G.P.

  1997-01-01

  Op het proefbedrijf van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen is van november 1995 tot en met februari 1996 een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toevoeging van de enzymen B-glucanase en xylanase (PorzymeSlOO@) aan biggenrantsoenen

 5. Schadedrempels voor Botrytis en Stemphylium in asperge : proefjaren 1999-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Plentinger, M.C.; Wilms, J.A.M.; Schepers, H.T.A.M.

  2006-01-01

  Op het proefbedrijf PPO AGV te Horst is in 1999 een veldproef aangelegd om een systeem voor gerichte bestrijding van Botrytis en Stemphylium in asperge, met een zo minimaal mogelijk middelengebruik, te ontwikkelen. In de veldproef waren, naast een onbehandeld object, vier varianten opgenomen waarbij

 6. Overeenkomsten tussen richtlijnen voor farmaco-econonomisch onderzoek en eerder gepubliceerde gezondheidseconomische evaluaties

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, Maarten; Kwik, J J; Rutten, W J M J; de Jong-van den Berg, L T W; Brouwers, J R B J

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To investigate whether the health-economics research published in Dutch journals is in agreement with the guidelines for pharmaco-economic research as published in 1999 by the Dutch 'College voor zorgverzekeringen' [Healthcare Insurance Board]. DESIGN: Descriptive. METHOD: A literature se

 7. Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden

  NARCIS (Netherlands)

  Bogers RP; Schram-Bijkerk HE; Devilee JLA; Knol AB; Breugelmans ORP; M& G; M& V

  2014-01-01

  De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om te onderzoeken in welke mate mensen die in Nederland rond velden met bollen- of fruitteelt wonen, blootstaan aan gewasbeschermingsmiddelen. De huidige toelatingsprocedure bevat geen aparte beoordeling van de gezondheidsrisico's voor omwonenden en

 8. Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Wijnen, van H.J.; Struijs, J.; Dijk, van T.A.; Schöll, van L.; Poorter, de L.R.M.

  2016-01-01

  Een beoordeling is uitgevoerd van 21 stoffen die door LTO-Noord en de Biogas Branche Organisatie (BBO)
  aangemeld zijn voor opname in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op verzoek van het ministerie
  EZ zijn daar 6 stoffen aan toegevoegd (21+6) en werden 119 eerder aangemeld

 9. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 10. Twijfels over tekort aan of overaanbod van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten.

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  1989-01-01

  Er is onderzoek nodig naar het huidige aanbod van aangepaste recreatievoorzieningen voor gehandicapten. De bestaande cijfers spreken elkaar tegen: houdt men de minimumvraag tegen het maximumaanbod dan is er sprake van een overaanbod; vergelijkt men echter de maximumvraag met het minimumaanbod, dan i

 11. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 12. Thermal comfort. Requirements for the indoor temperature in buildings; Thermische behaaglijkheid. Eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  New guidelines for the thermal indoor climate of office buildings are presented. [Dutch] In deze publicatie worden nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het thermische binnenklimaat in gebouwen, met name kantoren. Deze richtlijnen, ATG (Adaptieve TemperatuurGrenswaarden) genoemd, vormen de basis voor zowel hulpmiddelen bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen of renovatieprojecten, als voor de beoordeling van bestaande situaties. Het rapport geeft naast een concrete beschrijving van de nieuwe richtlijnen een uitgebreide beschouwing over de achtergronden van thermische behaaglijkheid: het thermo-regulatiesysteem van de mens, thermosfysiologisch mensmodellen van Fanger en anderen en uiteraard de nieuwe inzichten over adaptieve thermische behaaglijkheid van De Dear en Brager. Verder komt de ontwikkeling van richtlijnen voor thermische behaaglijkheid binnen Nederland vanaf de jaren '70 aan de orde en wordt besproken waaraan goede prestatie-eisen moeten voldoen. De publicatie eindigt met een handreiking tot het werken met de nieuwe richtlijnen in de praktijk.

 13. Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’

  NARCIS (Netherlands)

  Biemans, H.J.A.; Gulikers, J.T.M.; Oonk, C.; Wel, van der M.; Leereveld, G.; Frijters, S.; Born, van den T.

  2013-01-01

  Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.

 14. Zorgverleners zonder zekerheid: De arbeidsmarktpositie van freelancers in de gezondheidszorg en van werknemers voor mensen met een persoonsgebonden budget

  NARCIS (Netherlands)

  Aerts, M.C.M.; Groot, I.; Kok, L.

  2003-01-01

  Onderzoek naar nieuwe arbeidsvormen innen de zorgverlening, zoals freelancers en werknemers (familieleden, vrienden, buren) die vooral werken voor PGB-houders. Beide groepen zijn erg tevreden over hun werk en arbeidsmarktpositie. Opvallend is dat relatief weinig freelancers als zelfstandig

 15. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 16. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter; Poortman, Sybilla

  2010-01-01

  Wopereis, I., Sloep, P., & Poortman, S. (2010, Juni). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding. Poster sessie gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland.

 17. Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking: meningen en ervaringen van begeleiders.

  NARCIS (Netherlands)

  Veer, A.J.E. de; Dörenberg, V.E.T.; Francke, A.L.; Nieuwenhuizen, M. van; Embregts, P.; Frederiks, B.J.M.

  2013-01-01

  Het terugdringen van het aantal vrijheidsbeperkingen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking vraagt nog een grote investering. Veel begeleiders onderkennen dat vrijheidsbeperkende maatregelen ingrijpend zijn. De praktijk leert echter dat veel begeleiders z

 18. Satellite Applications for Military Support. Trendwatch from an EO Perspective (Satelliettoepassingen voor Militaire Ondersteuning. Trendwatch Vanuit een EO Perspectief)

  Science.gov (United States)

  2007-03-01

  Nederlandse bijdrage in TNO report I TNO-DV 2006 A450 11/30 ruimtevaartprogramma’s taat de ruimtevaart markt onder druk. Naar verwachting is marktgroei...Contrail Detection and Segmentation , IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 36, No. 5, September 1998. [7] F.H. Vink LTZ2, Rapid...Defensie en Veiligheid, Directie Directeur Markt , G.D. Klein Baltink 1 ex. TNO Defensie en Veiligheid, vestiging Den Haag, Manager Informatie en Operaties

 19. Eisen voor Buitenbeelden van Voertuigsimulatoren: Een Literatuurstudie (Use of Exterior Pictures in Vehicle Simulators: A Literature Survey)

  Science.gov (United States)

  1991-06-01

  afstand van bet traject van bet voertuig (Waidram, 1985), zoals onderbroken wegbelijning of bomen langs, de weg. Voor bet waarnemen van koers en...betroffen het op constante boogte houden en een vaste koers bandbaven bij random verstoringen. Een beeldvertraging van 100 ms zou ook geen belangrijk effect...Voor onderzoek naar, en training van, interacties tussen weggebmuikers is het echter belangrijk omn zowel koers als sneiheid van U6n of meer

 20. Voorhuwelikse seksuele permissiwiteit onder damestudente

  OpenAIRE

  2014-01-01

  M.A. (Sociology) The increasing incidence of phenomena like cohabitation, extra-marital births and voluntary single parenthood in Western society, indicates a shift in the social definition of sexuality. This is particularly apparent when the current situation is compared to traditional Western societies where sexuality was, for instance, limited to the monogamous, heterosexual marriage and to reproduction within marriage. This change in the meaning of sexuality can be attributed to a chan...

 1. Rijden onder invloed : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1976-01-01

  The paper comprises a study of scientific literature on research carried out in different countries on the use and hazards of alcohol and traffic and on activities which are carried out to decrease these. The literature review was necessary to test the applicability of activities undertaken in the

 2. Effect van verdund vezelrijk voer op ontwikkeling van verenschade en dierprestaties van opfok- en leghennen onder pikkerij-bevorderende omstandigheden = Effect of diluted NSP-high diets under feather pecking prone conditions on the development of feather damage and performance of rearing and laying hens

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Bruin, de W.W.; Veer, de R.; Binnendijk, G.P.

  2010-01-01

  In deze studie is het effect van verdunde vezelrijke voeders onder pikkerij-bevorderende omstandigheden op de ontwikkeling van verenschade en dierprestaties van opfok- en leghennen gemeten. Ten opzichte van onverdund voer reduceerde het verstrekken van zowel verdund opfok- als legvoer de ontwikkelin

 3. Bewegingshinder van Impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar (Restriction of Movement of Impact Protective Clothing for the Anti-Riot Squad of the Dutch Military Police)

  Science.gov (United States)

  2007-12-01

  impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar Resultaten van ergonomi etesten die uitgevoerd zijn met irnpactbeschermingsmiddelen...testen van fysieke ergonomie bestaat voor deze kledingpakketten, heeft bet KPU-bedrijf TNO gevraagd hiernaar onderzoek te doen. TNO heeft al vaker voor...testen: ’V-Top’ en ’KLPD nieuwe kleding’. TNO heeft verschillende testen uitgevoerd om de kledingpakketten te beoordelen op fysieke ergonomie . TNO

 4. Reference dwellings for newly built houses 2013; Referentiewoningen voor nieuwbouw 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-15

  Since December 1995, a calculation of the energie performance coefficient (EPC) must be added to the building application for new residential and utility buildings To demonstrate the effect of energy-saving measures, the market has a need for examples or reference houses. In this brochure six houses are listed that can be used as a reference: a terraced house, a corner house, a semi-detached house, a detached house, a gallery and an apartment complex [Dutch] Sinds december 1995 moet bij de bouwaanvraag van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen een berekening van de energieprestatiecoefficient (EPC) worden toegevoegd. Om het effect van energiebesparende maatregelen te kunnen tonen, heeft de markt behoefte aan voorbeeld- of referentiewoningen. In deze brochure heeft Agentschap NL zes woningen opgenomen die als referentie kunnen worden gebruikt: een tussenwoning, een hoekwoning, een twee-onder-een-kapwoning, een vrijstaande woning, een galerij complex en een appartementencomplex.

 5. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 6. Pilot Horticulture. High temperature storage for the horticultural sector; Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands)

  2012-06-15

  The options for aquifers in the greenhouse sector are listed. In Phase 1, the state of affairs regarding the use of aquifers is outlined. In phase 2, high temperature storage (HTS) is discussed for the greenhouse sector (COP, feasibility, operating costs, comparison of 9 HTS options. In Phase 3, the national potential for HTS Horticulture is analyzed [Dutch] De kansen voor aquifers in de glastuinbouwsector zijn in kaart gebracht. In Fase 1 wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. de toepassing van aquifers. In fase 2 wordt de hoge temperatuuropslag (HTO) in de glastuinbouw besproken (COP, haalbaarheid, exploitatiekosten, vergelijking van 9 HTO-opties. In Fase 3 wordt het landelijk potentieel voor HTO Glastuinbouw geanalyseerd.

 7. De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie

  OpenAIRE

  Van Gulijk, Coen; Hardijns, Wim

  2015-01-01

  Terwijl defensie en politie in Nederland en België op relatief kleine schaal met drones experimenteren, rijst intussen een andere problematiek: de steile opmars van civiele drones. Drones waren in eerste instantie ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar evolueerden al snel tot een breed inzetbare technologie waaruit een miljardenindustrie is ontstaan. Via een beknopte en beschrijvende analyse willen we met dit artikel inzicht bieden in de technologische ontwikkelingen en de betekenis daarv...

 8. Process simulator for wind turbine control. Volume 2. System analyses; Processimulator voor windturbinebesturingen. Volume 2. Systeemanalyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Hooft, E.L.; Verbruggen, T.W.; Van Engelen, T.G. [ECN Wind Energy, Petten (Netherlands)

  2002-10-01

  Because of upscaling and less accessible offshore sites control systems of wind turbines must be tested in advance to fulfill requirements of reliability. By means of process simulations the operation and performance of the control system and how it deals with failures of components and subsystems and extreme operating conditions can be assessed. In a previous report (Volume 1) attention is paid to the development of the planned real-time process simulation tool WindConTest (Wind Turbine Control Systems Test, Evaluation and Simulation Tool). In this volume results of system analyses for wind turbines with constant speed and variable speed are presented. Based on those results process models and programs can be deducted in order to realize a process simulation tool in phase 2 of the project. [Dutch] Door opschaling en minder toegankelijke offshore locaties is vooraf testen van besturingssystemen van windturbines steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan hoge betrouwbaarheidseisen. Met processimulaties kan beoordeeld worden of het besturingssysteem het falen van componenten en (deel)systemen naar behoren afhandelt en of extreme bedrijfstoestanden goed worden doorstaan. Het project, met als einddoel het real-time processimulatie-gereedschap voor windturbine besturingssystemen, WINDCONTEST, bestaat uit twee fasen. De werkzaamheden in fase I betreffen probleemanalyse en systeemanalyse, in de voorziene fase II zijn dit modellering en implementatie. Systeemanalyses zijn uitgevoerd voor windturbines met constant toerental en variabel toerental. De analyses geven invullingen aan de inventarisatie- en definitietaak. In het rapport 'systeemanalyses' worden de definitie resultaten beschreven volgens de werkwijze zoals bepaald in het eerste rapport (probleemanalyse). De inventarisatieresultaten bevatten veelal specifieke windturbine gegevens en zijn daarom opgenomen in vertrouwelijke annexen, die apart zijn uitgebracht. Op basis van de analyseresultaten kunnen in

 9. [Original articles in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in the last 40 years].

  Science.gov (United States)

  Maas, K L; Overbeke, A J

  1997-01-04

  Original articles offer the reader of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde information about Dutch scientific research. These readers are selective but appreciative. The emphasis has shifted in the last 40 years from case histories, introduction of new techniques, literature studies and opinions, to qualitatively and methodologically adequate numerical studies, with strictly arranged presentation. The numbers of patients per study have increased substantially, and statistical processing has grown more extensive. Cost-benefit analyses appeared. The number of prospective studies remained constant.

 10. Een huisvriend voor Nederlanders in den vreemde: het nationale weekblad Hollandia (1897-1901

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Smit

  1997-06-01

  Full Text Available Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, werd in 1897 in Londen opgericht, en verscheen tot 1901. Het weekblad bevatte nieuws over handel, politiek en cultuur, en diende tevens als gezelligheidsblad dat de band tussen in het buitenland gevestigde Nederlanders moest versterken. In dit artikel gaat Mathijs Smit in op de manier waarop in Hollandia geschreven werd over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking met de berichtgeving over Nederlands-Indië.

 11. Herontwerp Ballistisch vest voor Vrouwen: Fase 1 (Redesign Ballistic Vest for Women: Phase 1)

  Science.gov (United States)

  2008-09-01

  dienst (2x), 420 hospicie (3x), 470 (6x)). Uit de power analyse bleek dat, voor de Wilcoxon non-parametrische toets, n- unimaal 10 respondenten nodig zijn...military performance in hot environments. Textbook of military medicine, Chapter 4, Natick, USA. Knapik, J.J.; Reynolds, K.L. & Harman, E. (2004...PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) TNO Defence, Security and Safety, P.O. Box 23, 3769 ZG Soesterberg, The Netherlands Kampweg 5, Soesterberg

 12. INTEGER : een bedrijfscertificaat met geïntegreerd toezicht voor wet- en regelgeving en minimale markteisen = INTEGER : a farm certificate with an integrated supervisory system for rules and legislation and minimum market demands

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.C.; Hoff, H.M.; Bokma, M.H.; Mul, M.F.; Meulen, van der C.W.J.M.; Kramer, F.B.; Verhagen, J.F.M.

  2000-01-01

  Het doel van het met dit rapport afgeronde onderdeel van INTEGER is inzicht te verschaffen in de aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van een bedrijfscertificaat met een geïntegreerd toezichtsysteem voor wet- en regelgeving en minimale markteisen voor varkensbedrijven

 13. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 14. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013 : Agricultural practices and water quality at grassland farms registered for derogation in 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Lukacs S; de Koeijer TJ; Prins H; Vrijhoef A; Boumans LJM; Daatselaar CHG; Hooijboer AEJ; IBW; M& V

  2015-01-01

  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (d

 15. Agricultural practice and water quality at grassland farms registered for derogation in 2013 : Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Lukacs S; de Koeijer TJ; Prins H; Vrijhoef A; Boumans LJM; Daatselaar CHG; Hooijboer AEJ; IBW; M& V

  2015-01-01

  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (d

 16. Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.; Wildschut, J.; Gude, H.

  2012-01-01

  Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet

 17. Automatisch melken : kansen voor kwaliteitszorg en melkbewerking op de boerderij = Automatic milking : opportunities for quality assurance and on-farm processing

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de O.; Bos, K.; Leij, P.

  2004-01-01

  In deze deskstudie is nagegaan welke kansen het toepassen van automatisch melken biedt in een duurzame veehouderij in Nederland met specifieke aandacht voor kwaliteitszorg en het concentreren van melk op de boerderij. Het melken neemt een centrale plaats in een kwaliteitszorgsysteem voor een melkvee

 18. Claims rond gezondheid en smaak van biologische producten: protocol "in house" smaakpanels op AGF bedrijven - kansen voor biologische AGF producten met specifieke inhoudstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2007-01-01

  Uit het biologisch prijsexperiment (LEI-WUR 2006) blijkt “lekker”en “gezond” de belangrijkste aankoopredenen voor klanten in de supermarkt bij aankoop van biologische producten te zijn. Het claimen van betere smaak en beter voor de gezondheidvraagt de nodige onderbouwing. Smaakpanels op bedrijven ku

 19. Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, R.A.; Spijker, J.H.; Schepel, E.; Dol, R.; Vries, de R.

  2010-01-01

  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van

 20. Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting = Emission factors for methane, nitrous oxide and PM2.5 for livestock housing, including explanation

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.

  2011-01-01

  In dit rapport worden de bronnen en uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de overname van meetcijfers en de afleiding van emissiefactoren voor CH4, N2O en PM2,5 toegelicht. De lijst met emissiefactoren CH4, N2O en PM2,5 voor stalsystemen in de veehouderij wordt per component gepresenteerd en