WorldWideScience

Sample records for voor duurzame biomassa

 1. Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Vries, de E.A.; Derksen, J.T.P.

  2010-01-01

  De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio ka

 2. Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Ozinga, W.A.

  2007-01-01

  Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en natuur is een gezonde bodem essentieel. Daarin past verminderd of geen gebruik van grote hoeveelheden meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daar is plaats voor een divers bodemleven, waarvan specifieke goedaardige bodemschimmels (mycorrhiza

 3. Platform Groene grondstoffen, werkgroep 1: duurzame productie en ontwikkeling van biomassa, deelpad: Aquatische biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, H.; Steketee, J.; Brandenburg, W.A.; Sijtsma, L.

  2006-01-01

  Het deelpad Aquatische Biomassa heeft een sterke internationale dimensie. Wereldwijd bestaat een groeiende belangstelling voor het aquatisch milieu (denk hierbij aan waterplanten, zoutwaterlandbouw, micro-algen en zeewieren) als leverancier van voedsel, grondstoffen en energie. Daarnaast is er grote

 4. De logistiek van biomassa voor de biobased economy

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.

  2013-01-01

  Deze literatuurstudie bevat scenario’s voor de analyse van biomassaketens in de biobased economy (Hoofdstuk 2), het aanbod van biomassa (Hoofdstuk 3), de vraag naar biomassa (Hoofdstuk 4), de logistieke componenten van biomassaketens (Hoofdstuk 5), overwegingen bij het vormen van biomassaketens (Hoo

 5. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 6. Results of a survey on the sustainable import of biomass; Resultaat Enquete duurzame import van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergsma, G.C.; Groot, M.I.

  2006-06-15

  of their own accord. Attention was drawn surprisingly often to the importance of small holdings, i.e. 'family farms', and maximisation of yields and CO2 reductions per hectare of farmland. It is recommended to take this latter issue on board, in part as a means of elaborating the aspect of 'preventing competition with food production' in practical terms. Based on the survey results, the report concludes with several concrete recommendations on sustainability criteria for biomass. The report published by the Cramer Commission in August 2006 is largely grounded in these survey results and the accompanying evaluation. [Dutch] In de strijd tegen klimaatverandering wordt steeds vaker biomassa ingezet als alternatief voor fossiele brandstoffen. Van belang is dat de winst aan duurzaamheid die Nederland hierdoor kan boeken, niet ten koste gaat van duurzaamheid in de productielanden. Een set aspecten (voedselvoorziening, natuur, welvaart en welzijn, arbeidsomstandigheden, milieuzorg, bodemkwaliteit en waterkwaliteit) is ontwikkeld aan de hand waarvan de duurzaamheid van biomassa aangetoond kan worden. Voor het toetsen van draagvlak hiervoor heeft CE een webenquete uitgezet onder stakeholders. Hierop hebben 104 respondenten gereageerd. In het rapport zijn alle resultaten en conclusies gespreid over NGO's, bedrijfsleven, overheid en algemeen gerapporteerd. Een aantal opvallende conclusies zijn: Het merendeel van de respondenten acht een duurzaamheidstoets voor biomassa mogelijk mits er adequate duurzaamheideisen gesteld worden (68%); Vrijwel alle respondenten vinden dat de duurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle toepassingen van biomassa (90%); Of duurzaamheidscriteria afhankelijk moeten zijn van de productieregio wordt door de respondenten heel verschillend gezien (helft voor helft tegen); Veel NGO's vinden dat duurzaamheidscriteria specifiek zouden moeten zijn per biomassastroom (50%), in tegenstelling tot het bedrijfsleven dat pleit voor

 7. Energie à la carte : de potentie van biomassa uit het landschap voor enegiewinning

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de B.; Jong, de J.J.; Rovers, R.; Haccou, F.A.; Spijker, J.H.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.; Frank, D.I.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  Landschapsenergie : biomassa die vrijkomt uit het onderhoud van landschapselementen kan worden gebruikt voor de opwekking van energie. Verkend wordt wat deze toepassing voor het landschap en voor energie-winning kan betekenen. Hiervoor is een methode van ‘tekenend rekenen’ ontwikkeld. Resultaten van

 8. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 9. Nederland in kopgroep duurzame biomassa (interview met J.P.M. Sanders)

  NARCIS (Netherlands)

  Zoethout, T.; Sanders, J.P.M.

  2010-01-01

  Van alle energie- en klimaatdoelstellingen die het Rijk zich de laatste decennia heeft gesteld, is biomassa het dichtst in de buurt gekomen. Maar ons land kan meer: tien jaar discussie over de duurzaamheid van biomassa heeft erin geresulteerd dat onze criteria ook mondiaal worden aanvaard. Bovendien

 10. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 11. Berekening van broeikasgas-emissies tijdens het internationale transport van sierteeltproducten : scenario's voor verduurzaming in de transportschakel van sierteeltproducten voor geselecteerde export- en importstromen in het kader van het project Greenrail III/Duurzame Slimme Ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Gogh, van J.B.; Groot, J.J.

  2012-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het transport van sierteeltproducten op duurzame wijze in te richten, is voor verschillende transportscenario’s de carbon footprint berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de exportbestemmingen Zweden, Noorwegen, Italië, Polen, Rusland en Turkije

 12. Sustainable energy is a choice for the future; Duurzame energie is kiezen voor de toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Kooij, E.

  2012-03-15

  On 7 February, the French 'Syndicat des Energies Renouvelables' (SER) published its white paper on renewable energy in which twelve recommendations are formulated. The aim is to raise the share of renewable energy in the total French energy system from 13% in 2010 to 25% in 2020. Employment, security of energy supply and a better climate are named as the main reasons for this endeavor. [Dutch] Op 7 februari presenteerde het Franse 'syndicat des energies renouvelables' (SER) haar witboek over duurzame energie waarin twaalf aanbevelingen zijn opgenomen. De inzet is om het aandeel van duurzame energie in de totale Franse energievoorziening te verhogen van 13% in 2010 naar 25% in 2020. Werkgelegenheid, energievoorzieningszekerheid en een beter klimaat werden als belangrijkste redenen genoemd.

 13. Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Slabbekoorn, J.J.

  2007-01-01

  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor de akkerbouw algemeen en de vijf belangrijkste akkerbouwgewassen. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www.gewasbeschermingsmaatregelen.n

 14. Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : champignon

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Haan, de J.J.; Slabbekoorn, J.J.

  2007-01-01

  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor champignon. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www. gewasbeschermingsmaatregelen.nl

 15. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 16. Measures for sustainable energy in the livestock farming industry; Maatregelen duurzame energie veehouderijsector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellekens, J. [DLV Bouw Milieu en Techniek, Uden (Netherlands)

  2010-07-15

  The sectors of pig farming, poultry farming and veal farming have been examined for sustainable energy deployment options in agricultural businesses. These are systems are ready for practice and to be used by individual businesses. Background information is provided on energy saving, deployment of photovoltaic energy, solar collectors, biomass incineration, heat pumps, air conditioning with ground water, and practical experiences in the deployment of sustainable energy systems. Moreover, an overview is given of subsidies and fiscal opportunities for sustainable energy deployment by agricultural businesses [Dutch] Voor de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en vleeskalverhouderij is onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn van duurzame energie (DE) op agrarische bedrijven. Het betreft systemen welke praktijkrijp zijn en te gebruiken op individuele bedrijven. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over energiebesparing, toepassen van photovoltaische energie, zonnecollectoren, verbranden van biomassa, warmtepompen, luchtconditionering met grondwater, praktijkervaringen in de toepassing van duurzame energiesystemen. Ook wordt een overzicht geven van subsidies en fiscale mogelijkheden voor toepassen van DE-systemen op agrarische bedrijven.

 17. Het kan ook duurzamer

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2009-01-01

  ASG (Animal Science Group) heeft ideeën ontwikkeld voor een in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023. Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de veehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het rapport Kracht van Koeien van ASG

 18. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 19. Biotechnology for bulk production of organic chemicals. Use of biomass as an option for the future?; Biotechnologie voor bulkproductie van organische chemicalien. Inzet biomassa optie voor de toekomst?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, M.K.; Crank, M.; Dornburg, V.; Hermann, B.G. [Sectie Natuurwetenschap en Samenleving, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Van Overbeek, L. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2007-07-01

  This article summarizes the BREW study (Biotechnological production of bulk chemicals from RenEWable resources), which was carried out for the European Commission by a consortium, coordinated by the Copernicus Institute of the Utrecht University in the Netherlands. The study investigates the medium and long-term opportunities and risks of the biotechnological production of organic chemicals. The objective is to gain better understanding of the techno-economic and the societal viability of White Biotechnology in the coming decades. The key research questions are which products could be made with White Biotechnology, whether these products can contribute to savings of energy use and greenhouse gas (GHG) emissions, under which conditions the products become economically viable, which risks may originate from the use of genetically modified organisms (GMO) in fermentation and what the public perception is. [Dutch] Tegenwoordig worden bijna alle organische chemische stoffen en plastics geproduceerd uit ruwe olie en aardgas. Moet dit zo blijven of zijn er andere, meer duurzame manieren om chemische stoffen te produceren? Het gebruik van biomassa als grondstof en het inzetten van biotechnologie zijn twee mogelijkheden. Maar wanneer we deze methoden gebruiken, Iopen we dan tegen nieuwe, onvoorziene risico's aan? Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomst van een gedetailleerde studie, gefinancierd door de Europese Unie, over deze en andere belangrijke vragen.

 20. Sustainable energy. Economic growth for the Netherlands with green potential; Duurzame energie. Economisch groeigebied voor Nederland met groene potentie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijbesma, F.; Oudeman, M.

  2010-02-15

  Research of the economic potential and options for enhancing renewable energy in the Netherlands. The following research questions were addressed: What is the current and future economic value of renewable energy in the Netherlands?; What are the areas in which the Netherlands has a unique point of departure with respect to knowledge and activities?; How can the economic potential be optimally deployed? Can the opportunities be increased by making it a key area?; What are other ways are there to enhance the economic development?. [Dutch] Onderzoek naar de economische potentie en opties ter versterking van duurzame energie in Nederland. Daarbij stonden volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is de huidige en toekomstige economische waarde van duurzame energie in Nederland?; Op welke gebieden heeft Nederland een unieke uitgangspositie qua kennis en bedrijvigheid? Hoe is de economische potentie optimaal te benutten?; Kunnen de kansen vergroot worden door het een sleutelgebied te maken?; Welke andere manieren zijn er om de economische ontwikkeling te stimuleren?.

 1. Smelting of biomass residues and wastes to produce energy and materials. A study on possible feedstock mixtures and a preliminary design for a smelter; Smelten van biomassa-reststromen en afval tot (duurzame) energie en grondstoffen. Een onderzoek naar mogelijke brandstofmengsels en een smeltervoorontwerp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boersma, A.R.; Pels, J.R.; Oudhuis, A.B.J. [ECN Biomass, Petten (Netherlands); Lotens, J.P. [Solid Chemical Solutions SCS, Ellecom (Netherlands)

  2006-05-15

  After conversion of biomass and biomass feedstocks into energy, e.g. combustion or gasification, the mineral content in the form of ashes or char has to be disposed of. This can both be problematic and costly. A possible solution is a smelter process to produce synthetic basalt, heat and/or electricity. Several possible (biomass) residues have been identified as potential feedstocks in this project. For these streams (sewage sludge, gasification and combustion ashes) calculations on melt characteristics (e.g. viscosity and liquidus temperature) have been performed. Mixtures of the feedstocks have been prepared and lab-scale smelting tests carried out. From the samples the most promising materials have been analysed by XRD and SEM. Furthermore, a preliminary process design, including mass- and energy balances, has been made for a commercial facility having a capacity of 25,000 ton/a. It is concluded that with a careful selection of the feedstock mixture, it seems technically possible to produce synthetic basalt that meets the requirements for building applications. The composition of the product can be well predicted from the composition of the feedstocks. The produced materials have a good micro-crystalline structure, required for basalt. The economics of the process have not been studied in this project. [Dutch] Een van de mogelijkheden voor de opwekking van (duurzame) energie is het gebruik maken van biomassa (bijvoorbeeld hout en rioolslib) en afval. Bij de winning van energie uit biomassa door vergassing of verbranding blijft in principe een minerale rest over. Zo ontstaat bijvoorbeeld koolstofbevattende vliegas bij vergassing en digestaat bij vergisting. Indien uitgegaan wordt van biomassa bevattende afvalstromen als input is de kwaliteit van deze restproducten dermate dat ze als afvalstof aangemerkt dienen te worden en tegen hoge kosten moeten worden afgevoerd. Deze restproducten kunnen echter tot hoogwaardige producten zijnde energie en bouwstoffen worden

 2. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 3. Kennisoverdracht duurzame visserij en aquacultuur

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, S.R.; Rasenberg, M.M.M.

  2013-01-01

  De Nederlandse overheid heeft in het conceptplan voor het nieuwe Europese Visserij en Maritiem Fonds aangegeven dat onderwijs op het gebied van duurzame visserij op een relatief laag niveau ligt en dat de ontwikkeling van competenties (te) langzaam gaat. Om hier iets aan te kunnen veranderen is een

 4. Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.

  2008-01-01

  In het onderhavige artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De

 5. Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van ammoniak, geur, fijn stof (PM10, PM2,5), methaan en lachgas uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten.This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous

 6. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 7. Zaailingen rooien en binnenhalen voor onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dodde, H.; PPO Bomen-bollen,

  2009-01-01

  De boomkwekerij maakt een snelle ontwikkeling door. Bedrijven zetten in op duurzame ontwikkeling. In dit thema Boomkwekerij een kijkje bij de ondernemers en aandacht voor waterkwaliteit en plaagbestrijding

 8. Biological resources. From fossil to biomass; Biogrondstoffen. Van fossiel naar biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-07-01

  This report describes the options and techniques used for obtaining biomass and for converting them into usable and commercially deployable bioresources. The cahier also pays attention to barriers to such a green economy. Sustainable large-scale production of biomass and biofuels requires sound preconditions to ensure that the circumstances of people in poor countries and the environment do not deteriorate, but improve instead. [Dutch] De mogelijkheden en technieken om biomassa te verkrijgen en om te zetten in bruikbare en commercieel toepasbare biogrondstoffen worden beschreven. Het cahier besteedt ook aandacht aan de belemmeringen voor een dergelijke groene economie. Een duurzame productie van biomassa en biobrandstoffen op grote schaal vereist goede voorwaarden, zodat de omstandigheden van mensen in arme landen en het milieu niet verslechteren, maar juist verbeteren.

 9. Energy Roof. A waterproof and efficient solution for sustainable energy; Energiedak. Een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiebroek, A. [SolarTech International, Eindhoven (Netherlands)

  2013-06-15

  An Energy Roof is an effective and economically efficient system to compensate heat loss in the underground. It concerns a tube system on the roof which contains cold water that is heated by the sun, balancing the underground storage. A good system to control the flow is key to a sustainable climate installation for heating and cooling [Dutch] Een Energiedak is een effectief en economisch rendabel systeem om de onttrekking van warmte aan de bodem op een efficiente wijze te compenseren. Het betreft een buizensysteem op het dak waar koud water doorheen vloeit, dat door de zon wordt opgewarmd en de ondergrondse bron in balans houdt. Een goede regeling om de stroomsnelheid te beinvloeden vormt het sluitstuk van een duurzaam klimaatsysteem voor verwarming en koeling.

 10. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 11. Duurzame verlichting.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, René

  2011-01-01

  Duurzame verlichting Verkenning van de mogelijkheden op het Zernike terrein Auteur: drs. René Kerstholt Begeleiders: Prof. dr. Henk Moll (RUG/IVEM) Danny von Hebel (RUG/FB) Drs. Karin Ree (RUG/Bèta Wetenschapswinkel) Opdrachtgever: RUG/FB Rapport Bèta 2011-01 Mei 2011 ISBN (boek) 978-90-367-5001-1 I

 12. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 13. Learning from the energetic rural area. Local and regional coalitions for sustainable development of rural areas; Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale coalities voor duurzame plattelands ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farjon, H.; Arnouts, R.

  2013-07-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 14. New resources for chemicals. Elaboration of transition path 5. Innovative use of green materials and/in sustainable chemistry; Nieuwe bronnen voor chemie. Uitwerking van transitiepad 5. Innovatief gebruik groene grondstoffen en/in duurzame chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruggink, A.

  2006-09-15

  In the Netherlands, the chemical industry is the largest industrial user of fossil feedstocks: approximately 20% of the total, of which 60% as feedstock for end products. The chemical industry can save on its current total consumption of fossil feedstocks of approximately 685 PJ up to 200 PJ by means of replacement, avoidance and saving. In the main sector, the organic chemical sector, the use of fossil feedstocks for end products can be reduced with 50% (140 PJ), half of which through replacement by renewable feedstocks from biomass and the other half by recycling of top 10 synthetics. The latter requires an international approach. [mk]. [Dutch] In Nederland is de chemie de grootste industriele gebruiker van fossiele grondstoffen: ruim 20% van het totaal waarvan 60% in de vorm van grondstof voor eindproducten. De chemie kan op haar huidig totaalverbruik aan fossiele grondstoffen van ca. 685 PJ tot 200 PJ besparen door vervanging, vermijding en besparing. In de belangrijkste sector, de organische chemie, kan het verbruik in de vorm van fossiele grondstof voor eindproduct met 50% (140 PJ) terug, waarvan de helft door vervanging door hernieuwbare grondstoffen uit biomassa en de helft door hergebruik van top-10 kunststoffen. Voor het laatste is een internationale aanpak nodig.

 15. Brandstof en plastic uit dezelfde biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, van R.

  2009-01-01

  De productie van tweede generatie biobrandstoffen is nog te duur om aan de grote vraag naar duurzame brandstof te kunnen voldoen. Een consortium van internationale organisaties werkt daarom aan een beter productieproces en wil meer uit biomassa gaan halen dan alleen ethanol

 16. Base rate for the category extended lifetime thermal conversion of biomass (supplementary advise SDE+ 2014)renewable energy support scheme); Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Wassenaar, J.A.; Jans, G. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-10-15

  This memo supplements the final advice for the base rates 2014. On request of the Dutch Ministry of Economic Affairs the advice in this memo concerns the base rate for the title category: extended lifetime for thermal conversion of biomass, combined generation [Dutch] Deze notitie vormt een aanvulling op het eindadvies voor de basisbedragen 2014. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken wordt in deze notitie geadviseerd over het basisbedrag voor de categorie 'verlengde levensduur thermische conversie van biomassa, gecombineerde opwekking'. Ten opzichte van eerdere jaren is in dit advies sprake van een gewijzigde referentie-installatie, waardoor het advies van toepassing is op installaties die onder de huidige MEP-regeling vallen en als brandstof gebruik maken van B-hout. Deze notitie is tot stand gekomen na besloten marktconsultatie, waarbij vier beheerders van relevante BEC-installaties zijn geconsulteerd. Het geadviseerde basisbedrag voor warmte en elektriciteit bij gecombineerde opwekking uit verlengde levensduur thermische conversie van biomassa is 18,1 euro/GJ. Voor nadere informatie over de SDE-regeling van 2014 inclusief het 'Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014' zie onderstaande link.

 17. Duurzaamheidinspiratie voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 2018 in governance monitor

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman, Bastiaan

  2017-01-01

  Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een Governance monitor duurzame gemeenten gepubliceerd. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarbij de Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos - die de basis is voor de jaarl

 18. Natuurtoets voor de verplaatsing van de 50 kV-schakelinstallatie in de gemeente Ede

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Stumpel, A.H.P.

  2004-01-01

  Energiebedrijf NUON bereidt de sloop en herbouw voor van een transformatorstation. Dit rapport beschrijft de effecten van de werkzaamheden op aanwezige beschermde flora en fauna en op omliggende beschermde gebieden. Het rapport doet bovendien aanbevelingen voor duurzame instandhouding van natuurwaar

 19. Energiebesparing en duurzame energie

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2002-01-01

  Energie is onmisbaar op het varkensbedrijf en istegelijk een belangrijke kostenpost. Uit oogpunt vankostenbeheersing, duurzaamheid en imago is hetbelangrijk aandacht te besteden aan besparing vanenergie en aan duurzame energie.

 20. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 1. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  OpenAIRE

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzi...

 2. Duurzame systeem innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Lugt, Remko van der; Gijbels-Janssen, Cyrille; Enninga, Tanja

  2014-01-01

  Deze publicatie beschrijft ervaringen met innnovatie in trajecten in de zorg en de bouw. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de theorie van Peter Senge die complexe veranderingen in systeemdenken beschrijft. Deze Duurzame SysteemInnovatie/aanpak (DSI-aanpak) wordt beschreven met theoretische aanknopin

 3. Groenafval: duurzame energie voor het oprapen

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  In het verleden was er geen groenafval. Alle uit natuur en landschap vrijkomende productie werd gebruikt, of het nu om heideplagsel gaat, wilgentenen, of geriefhout uit houtwallen en houtsingels. In de huidige tijd neemt de vraag naar grondstoffen uit de land- en bosbouw fors toe. In 2007 heeft Wage

 4. Duurzame logistiek betekent dubbele winst

  NARCIS (Netherlands)

  Bes-van Staalduinen, J. de

  2011-01-01

  Binnen het programma Duurzame Logistiek van Connekt valt het programma Lean en Green. Doel is om 250 partijen te werven die bereid zijn om hun activiteiten duurzamer uit te voeren. Dit gebeurt op basis van strenge criteria. Opvallend is dat bij de eerste 115 koplopers duurzaamheid hand in hand gaat

 5. Sustainable Energy Business Visits 2009; Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2010-03-15

  Because the Steering Committee for Long-term Agreements on Energy for Mushrooms found the sustainable energy business visits of 2008 very valuable, it was decided in 2009 to assign Cpoint the task of conducting sustainable energy advisory visits, enabling mushroom cultivators to sign up for a free of charge sustainable energy visit. This report summarizes the results of these business visits [Dutch] Omdat de Duurzame Energie (DE) bedrijfsbezoeken van 2008 door de Stuurgroep MJA-e Paddestoelen als erg waardevol zijn ervaren, is er ook voor het jaar 2009 aan Cpoint een opdracht voor het uitvoeren van DE adviesbezoeken verstrekt, waarbij champignontelers zich konden opgeven voor een gratis DE adviesbezoek. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de bedrijfsbezoeken.

 6. Sustainable energy in the flower bulb sector; Duurzame energie in de bloembollensector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-06-15

  The aim of this study is to get a clear view on the technical and economic options for the deployment of sustainable technologies in the flower bulb sector. It subsequently addresses the energy demand of the sector and its distribution across various company processes. Next it addresses the penetration degree of sustainable techniques in use. After this, the opportunities for new sustainable techniques are elaborated. The most appealing techniques are calculated: wood-fired boiler (base load), gas-fired boiler (peak load) and the use of surface water; bio-CHP; PV modules and/or sustainable electricity [Dutch] Het doel van deze studie is de technische en economische mogelijkheden voor de toepassing van duurzame technologieën in de sector helder te krijgen. Hierbij is achtereenvolgens ingegaan op de energievraag van de sector en de opdeling daarvan over de verschillende bedrijfsprocessen. Vervolgens is ingegaan op de penetratiegraad waarin duurzame technieken zijn toegepast. Daarna zijn de mogelijkheden voor nieuwe duurzame technieken uitgewerkt. De meest aantrekkelijke technieken zijn doorgerekend: Houtketel (basislast), gasketel (pieklast) en het gebruik van oppervlaktewater; Bio-WKK; PV-panelen en/of duurzame elektriciteit.

 7. Biomass feeds vegetarian robot; Biomassa voedt vegetarische robot

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Brandt, M. [Office for Science and Technology, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Washington (United States)

  2009-09-15

  This brief article addresses the EATR robot (Energetically Autonomous Tactical Robot) that was developed by Cyclone Power and uses biomass as primary source of energy for propulsion. [Dutch] Een kort artikel over de door Cyclone Power ontwikkelde EATR-robot (Energetically Autonomous Tactical Robot) die voor de voortdrijving biomassa gebruikt als primaire energiebron.

 8. Sustainable cooling system for University of Groningen; Rijksuniversiteit Groningen kiest voor duurzaam koelsysteem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-06-15

  The University of Groningen signed the Copernicus charter that contains the regulations that help universities implement sustainable development in all components of their organization. To observe all the recommendations from this charter, the University of Groningen started the project 'Sustainable Development'. The main focus points are sustainable housing, sustainable management, sustainable operation and research and education aimed at sustainable development. [Dutch] De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft het Copernicus handvest ondertekend, dat richtlijnen voor universiteiten bevat om duurzame ontwikkeling in alle onderdelen van hun instelling te implementeren. Om de aanbevelingen uit dit handvest te kunnen naleven is de RUG het project 'Duurzame Ontwikkeling' gestart. De belangrijkste aandachtspunten zijn duurzame huisvesting, duurzaam beheer, duurzame bedrijfsvoering en onderzoek en onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling.

 9. Innovatieprocessen in de praktijk : grondslagen voor een eigentijds innovatiedrieluik

  NARCIS (Netherlands)

  Buurma, J.S.; Buck, de A.J.; Klein Swormink, B.W.; Drost, H.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft een nieuw denkkader voor de aansturing van het innovatieproces naar duurzame plantaardige productie. Het denkkader omvat allereerst een waardendriehoek, waarin de positie van primaire producenten, handelaars/verwerkers en kennisleveran-ciers/adviseurs in het krachtenveld van m

 10. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen gaa

 11. Ambition, policy and consistency. The ins and outs of 16% sustainable energy in 2020; Ambitie, beleid en consistentie. Het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaat, A.

  2013-01-15

  This memo outlines the options to realize the target of 16% sustainable energy for 2020 via production in the Netherlands [Dutch] De notitie verkent de oplossingen om via productie in Nederland de doelstelling voor duurzame energie te halen: 16% in 2020.

 12. Sustainable energy options in the mushroom sector [in the Netherlands]; De mogelijkheden van duurzame energie in de paddestoelensector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maas, M.J.J. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2004-07-15

  The mushroom sector is running behind the schedule of the Long-Term Agreement on Energy efficiency with regard to the aspect of sustainable energy. The conclusion of this report is that the option of (joint) purchase of green electricity is the best feasible option. Other options for sustainable energy, such as thermal energy storage combined with heat exchangers, are interesting from a business-economic perspective in new constructions [Dutch] De champignonsector ligt achter op het schema van de Meerjarenafspraak Energie voor het aspect duurzame energie. De conclusie van dit rapport is dat de optie van (gezamelijke) inkoop van groene stroom de meest haalbare is. Opties voor duurzame energie zoals koude- en warmteopslag in combinatie met een warmtewisselaar zijn bij nieuwbouw bedrijfseconomisch interessant.

 13. Gras- en klaverzode: instrumenten voor verbeteren bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.; Bokhorst, J.G.; Liere, D.

  2006-01-01

  In een proef in het kader van het project Zorg voor zand wordt het verband tussen gewas, beworteling, bodemleven en bodem bevestigd. De biomassa van wormen in een puur klaverzode blijkt bijna 2 x zo hoog te zijn t.o.v. onbemest grasland, waardoor ook de klaver weer beter kan bewortelen

 14. Automatisch melken : kansen voor kwaliteitszorg en melkbewerking op de boerderij = Automatic milking : opportunities for quality assurance and on-farm processing

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de O.; Bos, K.; Leij, P.

  2004-01-01

  In deze deskstudie is nagegaan welke kansen het toepassen van automatisch melken biedt in een duurzame veehouderij in Nederland met specifieke aandacht voor kwaliteitszorg en het concentreren van melk op de boerderij. Het melken neemt een centrale plaats in een kwaliteitszorgsysteem voor een melkvee

 15. Het afweegbaar maken van natuur- en milieunormen voor windmolens in bos en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Kistenkas, F.H.

  2012-01-01

  Het is op dit moment niet ondenkbaar dat windmolenparken die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk aanvaardbaar en gewogen zijn, toch op een juridisch veto als gevolg van onze wetgeving stuiten. Het recht heeft dan een verlammende werking voor dit soort initiatieven van duurzame energiepr

 16. Potentiele praktijkcases biomassa in Flevoland : een verkenning van potentiele biomassaketens in Flevoland

  NARCIS (Netherlands)

  Voort, van der M.P.J.; Leeuwen, van M.A.E.

  2012-01-01

  Het biomassabank project wilde in het kader van dit onderzoek de hoofdlijnen voor het realiseren van benutting van biomassa reststromen in Flevoland verkennen. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie zijn hieruit een drietal potentiele biomassastromen geselecteerd. Het niet vastliggen van de biom

 17. Meting van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppe, Thomas

  2012-01-01

  ‘Think globally, act locally’ is een slogan die sinds de jaren ’90 wordt gebruikt wanneer het over duurzame ontwikkeling gaat. Met de slogan wordt een vertaalslag gemaakt van de mondiale duurzaamheidsagenda naar de dagelijkse lokale praktijk. Daarbij gaat het om concrete afwegingen waar burgers en

 18. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 19. Nature and sustainable energy production. Wind turbines in nature reserves; Natuur en duurzame energieproductie. Windturbines in natuurgebieden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kistenkas, F.H. [Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid, Wageningen Universiteit WUR, Wageningen (Netherlands)

  2010-06-15

  Recent case law developments and opportunities within the nature conservation law of Natura 2000 are discussed (ch 2). Next, attention is paid whether or not the literature on nature conservation and climate legislation could provide innovative mindsets for the production of renewable energy in or near a Natura 2000 area. [Dutch] In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwste jurisprudentiele ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het natuurbeschermingsrecht van Natura 2000 (hfst 2) en vervolgens of ook de natuurbeschermingsrechtelijke en klimaatrechtelijke rechtsliteratuur nog vernieuwende denkrichtingen zou kunnen bieden voor duurzame energieproductie in of nabij een Natura 2000-gebied.

 20. Duurzaamheidsanalyse pellet keten : rapport voor Service Unit Innovatie van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.; Koppejan, J.; Elbersen, H.W.

  2008-01-01

  Voor het ministerie van LNV is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheid om biomassa uit de natuur te ontsluiten door het bouwen van een pelleteerfabriek. Als case is de voorgenomen pelleteerfabriek van Jalo biopellets in Twente genomen. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de

 1. Where does sustainable growth end? Inaugural speech; Waar eindigt duurzame groei? Inaugurele rede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlagh, R.

  2010-11-15

  After a brief explanation about several characteristics of capitalism, a number of environmental issues are discussed, paying particular attention to the climate issue. In this context an answer is given to the question what sustainability means and how sustainability can be implemented. A price tag needs to be attached to the use of nature and the environment. Several examples are given in support of the value of scarce nature and how difficult it is to distribute this value evenly. Finally, insight is given in the conditions for sustainable growth as well as the main obstacles. [Dutch] Na een korte uiteenzetting van enkele kenmerken van het kapitalisme wordt een aantal milieuproblemen voor het voetlicht gebracht met speciale aandacht voor het klimaatprobleem. In deze context wordt de vraag beantwoord wat duurzaamheid betekent en hoe duurzaamheid kan worden geimplementeerd. Aan het gebruik van natuur en milieu moet een prijskaartje komen te hangen. Er worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt hoe waardevol schaarse natuur is, en hoe moeilijk het is deze waarde eerlijk te verdelen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de voorwaarden voor duurzame groei, en de belangrijkste obstakels.

 2. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 3. Waterstof uit biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Claassen, P.A.M.

  2011-01-01

  De eerste voorzichtige tekenen van een waterstofeconomie zijn al zichtbaar. In België kun je waterstof tanken, Brabantse boeren overwegen hun windmolen in de daluren in te zetten voor de productie van de brandstof en vorig jaar lanceerde autofabrikant Honda een apparaat waar je thuis waterstof mee k

 4. Scenario's voor duurzame energie in verkeer en vervoer; beoordeling op verschillende criteria voor duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; RIM

  2003-01-01

  The study documented here deals with the technical potential of sustainable energy sources to reduce the use of fossil fuels in the long term (2050) by more than 80% compared to their use in 1990. Biomass alone was shown to have insufficient potential to reach this goal where CO2 emissions are conce

 5. Innovative Energy Concepts and Pilots for the Zero-energy Built Environment in 2050; Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Visser, H.; Opstelten, I.J. [Energy research Centre of the Netherlands ECN, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Willems, E.M.M.; Nuchelmans-Van Wanum, M. [Cauberg-Huygen Consulting Engineers, Amsterdam (Netherlands); Opstelten, I.J. [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  involved four cities have been drawn up and elaborated as pilots, in close cooperation with the representatives of the involved municipalities. The research up to now has shown that it is possible to realise energy neutrality in 2050 by implementing innovative technical concepts on district level. In this approach, different districts have different sustainable energy potentials that have their peak supply at different times. The smart approach therefore is not the autarkic district, but an exchange of surplus sustainable energy with neighbouring districts and import of the same amount of energy in case of a shortage. [Dutch] Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht en het bevorderen van de discussie over energieleverende gebouwde omgeving. Als resultaat worden energieconcepten voor duurzame gebiedsontwikkeling gepresenteerd om op lange termijn tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. De energieconcepten zijn samengesteld uit een zinvolle combinatie van technologieen en maatregelen. Gebiedsmaatregelen als onderdeel van de energieconcepten zijn bijvoorbeeld afstemming op het ruimtebeslag van energievoorziening, teelt van gewassen met het oog op de benodigde biomassa-mix voor een lokale bio-energiecentrale en aansluiting op een smart-grid van diverse duurzame opwekkers. Dit rapport beperkt zich tot gebieden met woningbouw en/of utiliteitsbouw, het energie verbruik van industrie en transport wordt hierin niet beschouwd. Wel wordt er een doorkijk gegeven naar duurzaam vervoer voor huishoudelijke doeleinden. Met energieneutraal wordt hierbij bedoeld dat het energiegebruik binnen de gebiedsgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gebiedsgrens wordt opgewekt. Om de concepten te ontwikkelen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Eerst is onderzocht hoe de toekomstige energievoorziening er mogelijk uit zal zien. Er is daarbij geinventariseerd welke energievraag nog resteert en welke technologieen er nu en in de toekomst

 6. Local energy. Decentralized sustainable electricity. Business case and societal cost benefit analysis; Lokaal energiek. Decentrale duurzame elektriciteit. Business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-01-15

  The Dutch government plans to facilitate production of electricity for own use and remove barriers. A good understanding of the effects of decentralized electricity production on the existing (energy) system is lacking. A study has been carried out on the social value of local sustainable energy production in the Netherlands: at the local level and for the Netherlands as a whole. The research focuses on groups of small-scale domestic consumers and households that produce sustainable electricity from renewable sources for their own use, mainly by means of wind turbines and solar panels. The central question is: what happens when 50% of the households in the Netherlands produce their own electricity, locally and sustainable? [Dutch] De Nederlandse overheid wil elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik faciliteren en belemmeringen hiervoor wegnemen. Een goed inzicht in de effecten van decentrale electriciteitsproductie op het bestaande (energie)systeem ontbreekt. Er is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van lokale duurzame energieproductie in Nederland: op lokaal niveau en voor Nederland als geheel. Het onderzoek richt zich op groepen kleinverbruikers/huishoudens die hernieuwbare, duurzame elektriciteit produceren voor eigen gebruik, voornamelijk met windmolens en zonnepanelen. De centrale vraag is: wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekt?.

 7. Teelt van biomassa niet rendabel

  NARCIS (Netherlands)

  Darwinkel, A.; Borm, G.E.L.; Zeeland, van M.G.; Floot, H.W.G.

  2001-01-01

  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en plantdich

 8. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 9. Duurzame energie: stroomt het? : belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningsverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Hagelaar, J.L.F.; Stokkers, R.

  2008-01-01

  Om de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw te bevorderen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat glastuinbouwondernemers belemmeringen ondervinden in wet- en regelgeving of vergunningverlening als ze willen omschakelen naar dergelijke energiesystemen. Ande

 10. Green Deal Sustainability of Solid Biomass. Report 1 - 2012; Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa. Rapportage 1 - 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-15

  In the title Green Deal, Dutch energy producers agreed late 2012 to report annually on the sustainability of the currently used solid biomass for energy production. This report provides insight over 2012 in the nature and origin of biomass, applied certification systems to demonstrate the sustainability, and the reduction of greenhouse gas emission [Dutch] In de titel Green Deal hebben Nederlandse energieproducenten eind 2012 afgesproken jaarlijks te rapporteren over de duurzaamheid van de gebuikte vaste biomassa voor de energieproductie. Deze rapportage over 2012 biedt inzicht in onder meer de aard en herkomst van de biomassa, gehanteerde certificeringssystemen om de duurzaamheid aan te tonen en de reductie in broeikasgasemissies.

 11. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  ook relatieve vochtigheid en CO2. Een 'representatieve' tuinder of een tuinder met een 'gemiddelde' energiebehoefte is daarom moeilijk vast te stellen. Voor elke situatie geldt een eigen economische rentabiliteit. De uitkomsten van deze studie kunnen daarom niet zonder meer worden overgenomen voor andere projecten. Technisch is er veel mogelijk, zo blijkt uit de ingediende offertes. Van de zestien leveranciers bieden er drie een vergasser met warmtekrachtkoppeling (WKK) aan die, onder bepaalde randvoorwaarden, naast hout tevens laagwaardige reststromen aankan. Het voordeel van laagwaardige reststromen zoals bermgras, riet en miscanthus is een gunstigere prijs ten opzichte van hout. Een lage biomassaprijs heeft een positief effect op de exploitatiekosten, en daarmee op de economische rentabiliteit van de relatief kostbare installaties. De investering voor een complete vergasserWKK-installatie ligt 5 tot 10 keer hoger dan die voor een gangbare gasWKK-installatie. Ook het CO2 -gebruik heeft invloed op de economische rentabiliteit. De inkoop van CO2 is een kostbare aangelegenheid. Onderzocht is of er zowel technisch als economisch beschikbare CO2 -winning uit rookgas mogelijk is. Hiervoor zijn twee CO2 -winninginstallaties bekeken: die van Procede en Knook. Voor een vergasser-WKK-installatie met relatief klein vermogen (tot 800 kWe) is CO2-winning volgens zowel Procede als Knook economisch niet rendabel. CO2 -inkoop of -opwekking middels de bestaande aardgasgestookte ketel ligt daarom meer voor de hand. Uit de technisch-economische haalbaarheidsstudie blijkt dat door de relatief hoge investerings- en onderhoudskosten, investeren in een vergasserWKK-installatie niet rendabel is. CO2 -behoefte en de onzekerheid van de biomassaprijzen spelen daarbij parten. Maar met subsidie op duurzame energieproductie (SDE+) en subsidies op investering zoals MEI en EIA ontstaat een ander beeld. Uitgaande van de goedkopere 800 kWe installaties, een SDE+ vergoeding van 90

 12. Waste or biomass? A legal basis; Afval of biomassa? Een juridische onderbouwing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kremers, G.J.; Van Esch, T.; Cuperus, J.G. [Tauw Juridisch en Financieel advies, Amsterdam (Netherlands)

  2005-01-01

  A manual has been drafted by means of which it must be possible to determine whether materials, to be processed in a bio-energy project, is waste or biomass. The manual is based on national and international legislation and jurisprudence. [Dutch] Een handreiking is opgesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag wat afval is en wat biomassa is. Het antwoord op die vraag is uitgewerkt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal. Met enkele voorbeelden voor biomassa wordt praktisch dit toegelicht. Eenduidigheid in het onderscheid afval/niet-afval is van groot belang voor ieder bio-energieproject. Dit onderscheid kan grote consequenties hebben voor de inpassing in de ruimtelijke plannen, maar ook voor de vraag wie het bevoegd gezag is die de milieuvergunning uiteindelijk moet verlenen. In veel gevallen zijn bij bio-energieprojecten met afvalstoffen extra milieumaatregelen nodig die extra kosten met zich meebrengen Daarnaast moet de initiatiefnemer rekening houden met langere en meer gecompliceerde vergunningprocedures.

 13. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Honing, van der R.; Schotanus, F.

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 14. 4 dagen duurzame mobiliteit in Brest

  NARCIS (Netherlands)

  Gorris, T.

  2013-01-01

  Brest is gastheer van het 11e CIVITAS Forum Conference: hét jaarlijkse event van een initiatief waarmee de Europese Commissie Europese steden ondersteunt om stedelijke mobiliteit te verduurzamen. Voor mij een bijzondere editie: het is mijn eerste Forum en ik ben projectleider van het Civitas-Wiki pr

 15. Verslag bijeenkomst Regionale Biomassa Ommen

  NARCIS (Netherlands)

  Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  Verslag van de bijeenkomst Regionale Biomassa Ommen op donderdag 26 juni 2008, georganiseerd door Natuur en Milieu De Vechtstreek en Gemeente Ommen. Natuur en Milieu de Vechtstreek streeft naar een rijkere ecologie en een effectiever natuurbeheer in de omgeving. Het afvoeren van maaisel is gunstig v

 16. Fluktuasi Biomassa Lamun di Pulau Barranglompo Makassar

  OpenAIRE

  Mashoreng, Supriadi

  2015-01-01

  Fluktuasi kondisi lingkungan perairan yang terjadi memberikan pengaruh terhadap perubahan kondisi komunitas biologi termasuk padang lamun. Salah satu parameter komunitas lamun yang dapat diamati adalah perubahan biomassa. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai November 2011 di pulau Barranglompo Makassar. Sampling biomassa dilakukan menggunakan plot berukuran 20cm x 20cm. Sampel lamun yang telah dicuplik dikeringkan dalam oven dan ditimbang beratnya. Peta sebaran biomassa dib...

 17. Consumer-oriented Sustainable Energy Concepts; Consumentgerichte Duurzame Energieconcepten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuiper, H.J. [Universiteit Twente UT, Enschede (Netherlands)

  2009-10-15

  A study on the willingness of potential buyers of newly built houses to invest in energy efficient systems in order to realize a sustainable dwelling [Dutch] Een onder zoek naar de bereidheid van potentiele kopers van nieuwbouw woningen tot het investeren in energetische systemen om te komen tot een duurzame woning.

 18. Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland : managementsamenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijs, M.N.A.; Sewalt, K.; Berg, van den G.J.; Janssen, E.; Poot, E.H.

  2014-01-01

  Het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland heeft als doel het aanjagen van regionale duurzaamheidsprojecten in de Greenport Westland-Oostland. In het project Kennisoverdracht zijn zeven van dergelijke projecten als business case beschreven, die raakvlak hebben met de milieuthema’s

 19. Marketingstrategie en duurzame ontwikkeling in de agro-food sector

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.; Frambach, R.

  2011-01-01

  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.

 20. Microbial conversion of lignocellulose-derived carbohydrates into bioethanol and lactic acid

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, R.H.W.

  2008-01-01

  Houtachtige biomassa (rest)stromen kan één van de duurzame alternatieven gaan worden voor aardolie omdat het kan dienen als grondstof voor de productie van biobrandstoffen en bulkchemicaliën. Belangrijk voordeel van deze technologie is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van plantaardige pro

 1. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 2. Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2000-01-01

  Bespreking van mogelijke methoden voor het meten van de kwaliteit (en veranderingen daarin) van stadsnatuur, o.a. ecotopen- en biotopenkartering (referentie; potentiële natuurkwaliteit); Ecologische Kapitaal Index voor stedelijk groen (EKI-stad); soortendiversiteit; indicatorsoorten; Soortgroep Tren

 3. Productinnovatie voor nichemarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Veggel, van R.J.F.M.

  2008-01-01

  Voor het uitbreiden van de afzetmarkt en het aanboren van nieuwe markten zijn productinnovaties nodig. Maar wat voor productinnovaties vallen in de smaak bij consumenten en niet te vergeten bij de retail? En wat doe je als je maar weinig budget hebt voor innovatie en marketing? Ziehier de insteek va

 4. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontw

 5. Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief. Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Sanders

  2014-08-01

  Full Text Available ‘The joint residents’ initiative aimed at renewable energy optimization has been increasing in The Netherlands. This is evident from the survey carried out for this study during 2012 of ‘renewable energy residents initiative’ in The Netherlands, as well as the changing government policy. The engineering sector is contributing to this development by introducing new types of energy systems for housing complexes with multiple households.The underlying reasons for this change are the societal change towards less government involvement and the increase of civilian initiative in society. The underlying reason is the disappointing outcome of the current energy program, referring to the monitoring of the ‘Central Planning Bureau’ (CPB, 2009, and the ‘Energy Research Centre of The Netherlands’ ( ECN, 2010. The agreements with third parties, housing associations and developers did not result in the required and desired results (Ministry VROM & NEPROM, 2008 (Ministry VROM & Aedes, 2009. The task of the governmental program ‘Clean and Efficient ‘ for the ‘ urban environment’ is daunting (Ministry VROM, 2007a. Before 2020, CO2 emissions must (with 1990 as reference be reduced by 30 %. Renewable energy share will have to contribute 20% to this decrease (in the less stringent ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 this contribution of renewable energy has remained unchanged unless the new 14% target for 2020. This is in accordance with the restated agreements with the rental sector and project development entrepreneurs (Ministry BZK & Hire Partners, 2012 (Ministry BZK & Partners, 2012.This is further supported by recent government policies. In 2011, the government developed, the ‘Plan for energy saving within urban environment‘ (Ministry BiZa, 2011b, including the ‘Block for Block’ program (Ministry BiZa, 2011a which was aimed at reducing the energy consumption on the basis of clusters of homes. In addition, the program ‘Promoting Renewable Energy’ ( SDE emerged during this period and the subsequent ‘National Energy Agreement for Sustainable Growth’ (hereinafter called the ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 which are focusing on the achievement of the national goals for renewable energy emphasizing on citizen participation and initiative.However, in practice there is no breakthrough in this field: the inventory of ‘joint residents initiative’ for ‘renewable energy’ conducted in 2012 showed that only 0.2 % of Dutch households are involved. This result is consistent with the conceptual model of the ‘Transition Theory‘ ( Rotmans, 2003 (Rogers 2003. According to this model- based approach for the introduction of renewable energy innovations only 2 to 3% of the population of the ‘innovation type’ would like to participate in new developments. This could increase to 15% if the group described as ‘early adopters ‘ would participate as well. As such it will be necessary to further research the possibilities of stimulating sustainable development through ‘joint residents initiatives’.Sustainable development according to the approach of the UN Brundtland Commission (1987, includes both a physical as well a social and sustainable developments places in a durable context: ‘the developments that meet the needs of the present without compromising those of future generations.’ This would require a perfect and sustainable balance of ecological, economic and social interests. Within an urban environment, the restructuring activities (technical quality, the quality of living and quality of life in neighbourhoods and districts, social problem solving (how people interact in social cohesion and sustainability challenges (environmental, energy -related as well as the sustainability challenge (now and in the future are to be the most timely and urgent.The relationships, described by Brundtland between physical, social and sustainable, laid the groundwork to involve the knowledge and experience of ‘residents initiatives’ in the Dutch neighbourhood restructuring challenges, for investigating ‘the potential’ of residents initiating renewable energy in the home environment. As was reflected in the central research question: ‘Under which conditions do social cohesion and sustainable corporate residents initiative influence each other successfully, for the sake of renewable energy in the built environment for living?’In order to be able to answer the central research question, two lines of research were followed; in addition to research on conditions for social cohesion (a social collective of residents, conditions for residents collectives to invest in renewable energy were investigated. The research methodology included a combination of literature review, case studies at various levels (group discussions, interviews and research among professionals (group discussions. This included (besides the literature search all qualitative research to get the motivations and reasons behind ‘residents decisions’ more clear.The above mentioned case studies included both neighbourhoods that are known for the present social cohesion and sustainability realized as a result of ‘residents initiative’. This included the districts IJburg Amsterdam and Hoograven Utrecht, some ecological neighbourhoods in The Netherlands, as well as the GWL site in Amsterdam and ‘City of the Sun’ in Heerhugowaard. The geographic scale on which ‘residents initiatives’ appear, has therewith a part of the research and a component in analyses.Finally, group discussions with professionals regarding the role of resident initiatives, both in urban development (real estate professionals and energy transition (renewable energy in the environment (energy professionals were conducted. This was included to establish the attitude and roles of professionals towards ‘residents initiative’.The conclusion is that three ‘Blocking dilemmas’ further prevent the development of ‘joint residents initiative’ for renewable energy. These ‘Blocking themes’ are: the limited motivation of residents to act sustainably, that social and sustainable ‘residents initiatives’ are not mutual acting together giving start conditions, and the fact that the professionals involved primarily act with a long term view and not short term as residents that generally do. The survey results also provide insight into new perspective for a more significant transition to renewable energy from joint initiative of resident groups. Three ‘Chance Full development opportunities’ may also contribute. These are: mainly the ‘Pull’ conditions motivate residents, residents are willing to follow ‘leaders’ (residents and/or professionals, and social cohesion provides durability on ‘joint residents initiatives’.Involvement and integration of renewable energy through ‘joint residents initiative’ cannot therefore be considered separately from the entire spectrum of sustainable development of energy sources. This because residents (individually and in groups derive their motivation to improve the quality of life in their home environment rather, both socially and physically, as that on the basis of the renewable energy aspects alone. For a far-reaching transition of ‘residents involvement’, beyond that of the ‘early adopters’, it is not only necessary that professionals and residents are aware of this, leaders (initiating residents or professionals are needed to start such initiatives. Only when this condition is fulfilled, projects on neighbourhood scale will be successful. The underlying reason is that residents and professionals due to their underlying interests rather act on the scale of the individual property (including the immediate environment and the scale of the neighbourhood, the city and the region, respectively. Both local and national government can make a substantial contributions by informing citizens on a less fragmented basis, and more so as a part of the viability statement. Furthermore, taken the above aspects in the contract and covenant formation with professional companies will also improve the situation. Above all, professionals will need to listen (and to act in accordance with to what motivates people in any situation. To obtain a full impression of the ‘Pull’ factors of residents is the first step to a successful transition towards a more significant integration of renewable energy sources in the urban environment in The Netherlands.

 6. Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie

  NARCIS (Netherlands)

  Gommans, L.J.J.H.M.

  2012-01-01

  Over 40% of the energy demand is related to the built environment and is still largely reduced with interventions within or on buildings. Leo Gommans has been professionally active for years in the field of research, education and in the consultation of energy-conscious design for buildings. In the

 7. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  . De acties uit de Uitvoeringsagenda zijn nog niet zichtbaar in de cijfers, omdat deze nog niet of pas onlangs zijn ingezet. Dit onderzoek beperkt zich tot de veehouderij, concentreert zich op de periode tussen 2000 en 2010, en gaat slechts globaal in op de handelingsopties die de overheid en betrokken actoren hebben. In hoofdstuk 2 bespreken we de Toekomstvisie op de veehouderij en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Deze beleidsstukken vormen de aanleiding voor deze studie. In de hoofdstukken 3 tot en met 8 beantwoorden we de onderzoeksvragen voor elk van de zes speerpunten die de overheid heeft geformuleerd: Systeeminnovaties (integraal duurzame stallen); Dierenwelzijn en diergezondheid; Maatschappelijke inpassing (transparante productie en landschappelijke inpassing); Energie, milieu en klimaat; Markt en ondernemerschap; Verantwoorde consumptie.

 8. Perspectieven voor omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Gastel, van J.; Thelosen, J.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzocht van januari 1992 tot augustus 1993 op het Varkensproefbedrijf te Sterksel de mogelijkheden voor het concentreren van bezonken zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

 9. Ruimte voor ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Buck, de A.J.; Migchels, G.

  2009-01-01

  Wageningen UR en pioniers uit het netwerk WaardeWerken hebben voor ondernemers die kiezen voor multifunctionele landbouw een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) ontwikkeld. De MAER beschrijft de maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf en kan ondernemers helpen bij het geaccepteerd krijgen

 10. Een punt voor gym!?

  NARCIS (Netherlands)

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 11. Ruwvoer voor dragende zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, P.

  2011-01-01

  Kan ruwvoer een deel van het krachtvoer voor dragende zeugen verantwoord vervangen? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject ‘Gras- en mengkuilen voor drachtige zeugen’ van Wageningen UR Livestock Research. Het lijkt mogelijk om 1 EW (Energie Waarde) uit krachtvoer door graskuil of 1,5 EW

 12. Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Krikke, A.T.

  2007-01-01

  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten zo

 13. Europese standaard voor stalroosters

  NARCIS (Netherlands)

  Braam, C.R.; Mendelts, K.T.

  1996-01-01

  In Nederland werken we al verscheidene jaren met een norm voor geprefabriceerde betonnen stalroosters. In Europees verband is een werkgroep ingesteld die een voorstel moet doen voor een Europese standaard. De werkgroep heeft thans haar activiteiten afgerond en het verslag ter goedkeuring voorgelegd

 14. POTENSI BIOMASSA FITOPLANKTON Tetraselmis chui SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN BIOETANOL

  OpenAIRE

  Usman, Sukmawati

  2015-01-01

  Penelitian mengenai potensi biomassa fitoplakton Porphyridium cruentum dan Tetraselmis chui sebagai bahan baku pembuatan bioetanol dengan metode fermentasi telah dilakukan. Dalam penelitian ini, dilakukan serangkaian kultivasi fitoplankton untuk memperoleh biomassa sebagai bahan baku substrat untuk fermentasi bioetanol. Proses pembuatan bioetanol terdiri dari dua tahap yakni pretreatment biomassa dan fermentasi bioetanol. Proses pretreatment terdiri dari proses delipidasi dengan metode ekstra...

 15. Duurzame energietechniek : toegepast in de bloembollensector : bijlage rapport : Afstudeerscriptie WErktuigbouwkunde De Haagse Hogeschool afdeling Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Meij, van der M.; PPO Bloembollenteelt,

  2011-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van duurzame energietechnieken die op bloembollenbedrijven toegepast kunnen worden. De volgende technieken zijn onderzocht: zonnepanelen, windenergie, zonnedak, warmtepomp, geothermie, warmtekrachtkoppeling en houtkachel.

 16. Sustainable development appreciated? The development of a monitor on sustainability consciousness and behaviour; Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.A.M.; Harkink, E.W.F.P.M.; Van Ingen, E.J. [Telos, Universiteit van Tilburg, Tilburg (Netherlands); Lampert MA; Van der Lelij, B.; Van Ossenbruggen, R. [Motivaction, Motivaction (Netherlands)

  2004-07-01

  voor duurzame producten of diensten. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de belangstelling voor duurzame producten of diensten verschilt tussen consumenten. Hoe is dit te verklaren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deden Telos en Motivaction in opdracht van het MNP-RIVM onderzoek naar het duurzaamheidbewustzijn en -gedrag van de Nederlandse bevolking. Er werden drie duurzaamheidsegmenten gevonden, op grond van de waardenpatronen van mensen. Laag duurzamen: zijn sterk gericht op leven in het hier en nu, houden erg van gemak, stellen het eigen belang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch ingesteld, zijn niet bezorgd over het milieu. Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen milieubewust leven, zijn gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, zijn betrokken bij de buurt, voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en willen daarnaast ook bewust milieuvriendelijk consumeren, meer betalen voor milieuvriendelijke en natuurlijk gefabriceerde producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap. De duurzaamheidsegmenten zijn vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde 'sociale milieus'. Traditionele burgers enerzijds en kosmopolieten/ postmaterialisten anderzijds bleken het meest duurzaam. Bij de eerste gaat het vooral om zorg en behoud van de eigen omgeving, bij de tweede vooral om mondiale betrokkenheid. Men kan met andere woorden vanuit een totaal verschillende waardenorientatie tot duurzaamheid komen. Opvallend was verder dat generaties sterk blijken te verschillen in de mate van duurzaamheid. Jongere generaties vinden duurzame ontwikkeling een stuk minder belangrijk dan ouderen. Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de levensfase waarin men zich bevindt, maar er zijn ook aanwijzingen dat duurzaamheid minder goed aansluit bij het waardenpatroon van jongere generaties.

 17. Local sustainable energy companies. A few visions from the market; Lokale duurzame energiebedrijven. Een aantal visies uit de markt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faasen, E.; Van Ee, M.; Chatelin, M. (eds.)

  2009-10-15

  In local sustainable energy companies it is all about renewable energy initiatives I which the local authorities play an important steering role. In this publication a number of experts from the renewable energy sector have their say. [Dutch] Bij lokale duurzame energiebedrijven gaat het om duurzame energie-initiatieven waarbij de decentrale overheid een belangrijke regisserende rol speelt. In deze publikatie wordt een aantal experts uit de duurzame energiesector aan het woord gelaten.

 18. Groene bouwstenen voor verf

  NARCIS (Netherlands)

  Haveren, van J.

  2010-01-01

  Programmamanager Jacco van Haveren van Food & Biobased Research hoopt de chemische industrie op korte termijn te gaan voorzien van bulk- en fijnchemicaliën op basis van biomassa. Grote concerns als BASF of DSM zouden ze zonder grote aanpassingen of risico’s kunnen gebruiken bij de productie van

 19. Een index voor vleesproduktie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 20. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer

 1. Productie groene grondstoffen; van biomassa tot PLA

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, P.F.H.; Lips, S.J.J.; Bakker, R.R.C.

  2011-01-01

  De studie beschreven in dit rapport heeft tot doel om de melkzuurketen meer in detail uit te werken, waarbij de productieketen bestaat uit de volgende onderdelen: conversie biomassa tot fermenteerbare suikers; conversie fermenteerbare suikers tot melkzuur; polymerisatie van melkzuur tot PLA. De prij

 2. Landschapsbeheer en biomassa : een gelukkig huwelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Groningen, van E.

  2009-01-01

  Beetsterzwaag ligt in het coulissenlandschap van het Westerkwartier in Friesland, een landschap van weiden die worden omzoomd door houtwallen en elzensingels. Niet vreemd dus dat hier één van de eerste grotere houtgestookte energiecentrales van Nederland staat. Deze biomassa-installatie verwarmt wat

 3. Compost voor biggen met diarree

  NARCIS (Netherlands)

  Gommers, T.

  1990-01-01

  Het geven van compost aan biggen met diarree zorgt op het Proefstation voor de Varkenshouderij voor minder medicijngebruik. De biggen krijgen de compost van groente-, fruit- en tuinafval vanaf de tweede dag na de geboorte, zodra de diarreeverschijnselen zichtbaar zijn.

 4. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 5. Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  D. Kooij (Dorien); J.S.E. Dikkers (Josje); P.G.W. Jansen (Paul); J.J.C. van den Broek (Judith)

  2013-01-01

  markdownabstract__Inleidend__ Gezien de sterke vergrijzing van Westerse samenlevingen (o.a. OECD, 2012; UN, 2007) en ontwikkelingen op overheidsniveau rond het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd is het (nood)zaak voor beleidmakers en Human Resource (HR) professionals om oudere

 6. Tips voor een goede afstudeerscriptie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeling, D.J.

  2014-01-01

  'Streng zijn voor jezelf' is het credo om met een goede HBO-afstudeerscriptie voor de dag te komen, want voor je het weet beoordelen meer partijen dan je lief is jouw werk. Hoe doe je dat? Een paar tips naar aanleiding van een kleine inventarisatie van scripties van de post-HBO-opleiding Kostendesku

 7. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 8. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 9. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects

 10. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 11. Leenwoordtheorie voor Italianisten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een inleiding voor de bestudering van leenwoorden, speciaal tussen Italiaans en Nederlands. Het behandelt de bestandopname, zoekstrategieën en taalkundige en sociale aspecten van de leenwoorden en geeft een aantal woordgeschiedenissen. RIASSUNTO Questo articolo è un'intro

 12. Durven kiezen voor beter

  NARCIS (Netherlands)

  Embregts, Petri

  2013-01-01

  In mei 2011 is de kliniek MFC-LVG met 24 klinische plaatsen geopend bij Herlaarhof, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Vught. Dit MFC-LVG heeft een provinciale functie. Ook is er sinds 10 jaar een polikliniek LVB te Vught. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren met (een vermoeden van) psy

 13. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 14. Ruimte voor mediation

  NARCIS (Netherlands)

  Combrink-Kuiters, L.; Niemeijer, E.; Voert, M. ter

  2003-01-01

  Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting. Anderzijds inzicht te verwerven in d

 15. Logistiek advies voor boomkweker

  NARCIS (Netherlands)

  Verdouw, C.N.

  2011-01-01

  Boomkwekerijen moeten zich meer inspannen om te voldoen aan de hogere eisen van hun klanten. Een simulatiemodel geeft de kweker inzicht in de voor zijn bedrijf beste uitlevermethode. ‘Klanten willen hun bomen steeds sneller in hebben en de hoeveelheid die ze afnemen wisselt. Dat vraagt meer van de l

 16. Buprenorfine, alternatief voor methadon?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Reeds meer dan 20 jaar wordt methadon gebruikt voor de behandeling van heroineverslaafden. Methadon is echter evenals heroine/morfine een opiaatagonist en blijkt in veel gevallen nauwelijks invloed te hebben op het opiaatgebruik op lange termijn. De gemengde opiaatagonist/antagonist buprenorfine w

 17. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects (EC

 18. Naar teeltdiagrammen voor groveden

  NARCIS (Netherlands)

  Oldeman, R.A.A.; Gremmen, J.; Goudzwaard, L.

  1985-01-01

  Teeltdiagrammen beogen een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. In een teeltdiagram wordt zoveel mogelijk informatie voor de praktijk samengevat. De beheerder kan gegevens aan het diagram toevoegen. Hij kan er een soort opstandslegger van maken. (Preadvies Studiekring KNBV 1984 "Groveden op

 19. Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2008-01-01

  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie

 20. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  OpenAIRE

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer Emergency Response Team (CERT). Dat gebeurt thans nog alleen binnen grotere organisaties en gebruikers van internationale netwerken, maar een CERT is in feite onmisbaar binnen elke organisatie die...

 1. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbetering

 2. Onderwijsinnovaties voor de digitale student

  NARCIS (Netherlands)

  P. Koopman; J.M. Vervoorn

  2012-01-01

  Het huidige onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door docenten die zijn opgegroeid voor de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Studenten daarentegen zijn zogenoemde ‘digital natives’: ze groeiden op omringd door digitale technologie. Studenten zijn gewend te ‘multita

 3. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 4. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 5. PPS in de polder : De betekenis van publiekprivate samenwerking voor de borging van duurzame ruimtelijke kwaliteit op Vinex-locaties

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, G.J.J. van den

  2006-01-01

  In the Fourth National Spatial Policy Plan Extra (1990) the development areas were pointed out (the so-called "Vinex-areas"). This encouraged project developers to buy large and strategic situated properties. The key question is how to assure that also next generations of inhabitants, politicians

 6. PPS in de polder : De betekenis van publiekprivate samenwerking voor de borging van duurzame ruimtelijke kwaliteit op Vinex-locaties

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, G.J.J. van den

  2006-01-01

  In the Fourth National Spatial Policy Plan Extra (1990) the development areas were pointed out (the so-called "Vinex-areas"). This encouraged project developers to buy large and strategic situated properties. The key question is how to assure that also next generations of inhabitants, politicians an

 7. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 8. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 9. Glasgroentesector staat voor grote uitdaging

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Poot, E.H.

  2005-01-01

  De glasgroentesector kan internationaal voorop blijven lopen, maar alléén met een forse inspanning volgens LEI en PPO. Samenwerking is het sleutelwoord om alle uitdagingen te overwinnen en een juiste strategie voor de toekomst te ontwikkelen

 10. Bent u klaar voor burgerinitiatieven?

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.

  2014-01-01

  Wat motiveert burgers om iets voor hun omgeving te doen? En wat is de motivatie van gemeenten om burgerparticipatie in te zetten? Met José Kerstholt terug naar de basis om burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven effectief te benutten.

 11. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 12. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 13. Zoek-ruimte voor waterberging; GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging

  NARCIS (Netherlands)

  Gaast, van der J.W.J.

  2002-01-01

  Voor het bepalen van de zoekruimte voor waterberging is aan de hand van een proefproject een GIS-methodiek ontwikkeld. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktewaterstelsel is gebruikgemaakt van een digitaal terreinmodel dat op geheel kunstmatige wijze is opgezet. Bij de bepaling van de waterhoo

 14. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 15. Acute giftigheid en risico's voor kinderen actueel

  NARCIS (Netherlands)

  Kloet, D.

  2000-01-01

  Tijdens de vergaderingen van 1 tot en met 8 mei in Den Haag vormde de acue giftigheid en risico's voor kinderen een belangrijk onderwerp. Vooralsnog komen er geen strengere normen maar de berekeningsmethode voor acute giftigheid wordt verfijnd

 16. Bromelia: Effect belichten voor meeste soorten positief

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2010-01-01

  Onderzoek leert dat voor een aantal soorten belichting in meerdere aspecten loont: meer groei, een kortere teelt, een grotere bloeiwijze met meer vertakkingen en een verbetering van de houdbaarheid. Voor een deel van de onderzochte Vriesea’s en voor de onderzochte Tillandsia blijft het voordeel van

 17. Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.P.; Farla, J.C.M.

  2010-01-01

  De economische vitaliteit van de Nederlandse glastuinbouw staat onder druk door toenemende concurrentie uit het buitenland. Innovaties zijn hard nodig om de competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen. In het streven naar een vitale en duurzame Nederlandse glast

 18. Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Huurman, Sander; Weide, van der R.Y.

  2015-01-01

  Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen weergegeven. Een aantal van deze reststromen is in

 19. Modelagem do crescimento e de biomassa individual de Pinus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Beatriz Schikowski

  2013-09-01

  Full Text Available Este estudo tem como objetivo testar modelos matemáticos para estimativas de biomassa de diferentes compartimentos de Pinus spp., a partir de variáveis de fácil mensuração. Os dados utilizados são provenientes de plantios localizados no centro sul do estado do Paraná. Foram utilizados dados de peso seco total e parcial de 35 árvores de Pinus spp., obtidos por meio do método destrutivo direto. De cada árvore amostrada foram medidos também o CAP (circunferência à altura do peito e a altura total. Os modelos para estimativa de biomassa de folhagem não apresentaram bom desempenho, verificado pelos indicadores de ajuste. Entretanto, para os compartimentos: galhos, raízes, casca, fuste e para biomassa total, os ajustes apresentaram elevados valores de R² e baixos valores de Syx%. O modelo de crescimento de Richards obteve melhor desempenho que os demais testados para a estimativa da biomassa total.

 20. Inventarisatie van biomassa in Flevoland : een inventarisatie van potentieel beschikbare biomassa in Flevoland, met name niet vastgelegde stromen

  NARCIS (Netherlands)

  Voort, van der M.P.J.; Rooij, de M.

  2012-01-01

  In 2008 is door studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) te Dronten een inventarisatie uitgevoerd van biomassa in Flevoland. Dit rapport geeft een goede eerste indruk van de beschikbare stromen. Het probleem is echter dat de stromen, waar we met het project Biomassabank Flevoland op

 1. Optimaal beheer van hakhoutpercelen voor biomassaproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.

  2011-01-01

  Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samen worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall / Larenstein blijkt dat de optimale mix van deze vier d

 2. Recht voor de groenblauwe ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Kistenkas, F.H.

  2012-01-01

  "Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale

 3. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke

 4. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke plann

 5. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen

 6. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit hom

 7. Crowd funding voor juridische fijnproevers

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Vlies

  2012-01-01

  Crowd funding is een eigentijds instrument om geld van goede gevers te verzamelen via de sociale media. Bij crowd funding hoeft de ‘crowd’ niet als groep of gemeenschap te bestaan. Het gaat om een verzameling personen die één ding gemeen heeft: geld geven voor een bepaald doel. De oude media speelde

 8. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 9. Evaluatie leeftijdgrensverlaging voor de griepprik

  NARCIS (Netherlands)

  I. Mosca (Ilaria); K. Carman (Katherine)

  2011-01-01

  textabstractIn 2008 is de leeftijdgrens om voor een gratis influenzavaccinatie in Nederland in aanmerking te komen, verlaagd van 65 naar 60 jaar. Deze maatregel heeft tot nu toe echter weinig effect gehad op het gedrag van de gezonde mensen die tot deze doelgroep behoren. Een duidelijke

 10. Nieuwe composteerbare verpakkingsmaterialen voor voedseltoepassingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.; Alst, van M.; Zee, van der M.; Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2004-01-01

  Dit boekje heeft als doel een overzicht te schetsen over nieuwe composteerbare verpakkingsmaterialen. Het boekje is geschreven voor een breed publiek. Het boekje gaat in eerste instantie in op onderwerpen als: (1) wanneer is een materiaal composteerbaar en hoe is dat te zien, (2) milieubelasting van

 11. Nieuwe ontwikkelingsrichtingen voor verpakte groente- en fruitproducten : verpakte groente- en fruitproducten voor nieuwe eetmomenten

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2012-01-01

  De huidige standaardverpakkingen voor vers verwerkte groente- en fruitproducten zijn glas, blik en kartonlaminaat en zakken en vouwkarton voor diepvriesproducten. Deze verpakkingen ondersteunen het thuisgebruik bij het avondeten, maar niet nieuwe eetmomenten als ontbijt, lunch, tussendoortje en eten

 12. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 13. Recycling of ashes from biomass combustion. Quantity and composition of ashes and options for recycling of materials; Hergebruik van assen uit biomassaverbranding. Hoeveelheden en samenstelling van de assen en opties voor materiaalhergebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pels, J.R. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2011-05-15

  Sustainable use of biomass for production of heat and power implies that ashes from the thermal conversion of biomass fuels should be utilized and not land filled. This document provides background information with regard to the possibilities for utilization of 'pure' biomass ashes in the Netherlands, that are covered by Sectorplan 24 of the National Waste Management Plan (LAP2). The annual production of these ashes will grow to about 130 kton in 2020. Most of these ashes will be produced in mid-size plants (1-100 MWth). The quality and composition of these ashes shows large variations as a result of the differences in input biomass and the variety of installation types. The optimum use of bottom ashes is the current practice, i.e. as building material in road works, etc. For fly ashes it is not possible to establish one or two general routes for utilization due to the large variety in quality and (chemical) composition. Specific volumes of fly ashes can be used as raw material for fertilizer production or building material. Fly ashes with a high carbon content may be used as fuel, e.g. in cement kilns. The small volumes and the fluctuations in composition prevent effective development of new utilization routes. As a result, most fly ashes and some bottom ashes will still be landfilled. For clean wood ashes it might be reasonable to enable recycling to forests and energy plantations, although the potential is small in the Netherlands. [Dutch] Duurzame inzet van biomassa als brandstof impliceert dat ook residuen een nuttige toepassing vinden en niet op de stortplaatsen eindigen. Het gaat hierbij voornamelijk om vliegassen en bodemassen. Dit rapport betreft de assen die onder Sectorplan 24 vallen van het LAP2 (Landelijk Afvalbeheerplan 2): 'reststoffen van energiewinning uit biomassa, ontstaan in centrales die energie opwekken door thermische verwerking in de vorm van verbranding, vergassing of pyrolyse van biomassa'. Het gaat hierbij om

 14. Limits to green? Building blocks for green taxation; Grenzen aan groen? Bouwstenen voor een groen belastingstelsel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Schroten, A.; De Bruyn, S.M.; Rooijers, F.J.

  2010-01-15

  This report focuses on the question whether a further increase in environmental taxes can contribute to achieving a sustainable economy in which depletion and climate risks should be reduced to an acceptable level for 2050. The strategy to achieve this consists of four main elements: (1) Introduction of a new CO2 tax as part of the Energy Tax; (2) Broadening of the Energy Tax to sectors such as agriculture and industry and the cancellation of subsidies and tax rebates; (3) Expansion of new tax bases for import / production of natural resources (wood, fish, meat) and space; and (4) European agenda on 'greening'. [Dutch] In dit rapport staat de vraag centraal of een verdere groei van milieubelastingen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een duurzame economie waarin klimaat- en uitputtingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau moeten zijn teruggebracht voor 2050. De strategie om dit te bereiken bestaat uit vier belangrijke elementen: (1) Introductie van een nieuwe CO2-heffing als onderdeel van de Energiebelasting; (2) Verbreding van de Energiebelasting naar sectoren zoals landbouw en industrie en het wegnemen van fiscale subsidies en kortingen; (3) Uitbreiding met nieuwe fiscale grondslagen import/productie van natuurlijke grondstoffen (hout, vis, vlees) en ruimte; en (4) Europese vergroeningsagenda.

 15. Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Verhoeven, J.T.W.; Wolf, de P.L.

  2016-01-01

  De provincie Limburg heeft Wageningen UR gevraagd om een aanzet te maken voor een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de vollegrondstuinbouw, met daarin drie concrete kansen voor projectinitiatieven die passen binnen de POP3 kaders. Daarnaast was de vraag wat Wageningen UR vanuit ervaringen met in

 16. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.

 17. Informatievaardigheden voor Sociale Wetenschappers: Cursus O40311

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  Wopereis, I. (2012, 27 November). Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers: Cursus O40311 [Information skills for social scientists: Course O40311]. Presentation at the CELSTEC Plenary, Heerlen, The Netherlands.

 18. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 19. Huisvestingssystemen met 60% dichte vloeren voor vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Spoolder, H.A.M.

  2002-01-01

  In het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Varkensbesluit (november 1997) werd voorgesteld de hoeveelheid dichte vloer in hokken voor gebruiksvarkens te verruimen naar 0,6 m2 voor vleesvarkens tussen 85 en 110 kg (60% van de totale oppervlakte van 1,0 m 2 ). Naar aanleiding van het ontwerpbesl

 20. Eendekroos nu ook voor de koe

  NARCIS (Netherlands)

  Holshof, G.

  2008-01-01

  Eendenkroos is geschikt als eiwitgrondstof voor krachtvoer en is bij de productie van mengvoer goed uitwisselbaar met gangbare grondstoffen als soja. Voor de veehouderij zijn vanwege de hoge prijzen alternatieve eiwitbronnen welkom; daarbij staat het gebruik van soja maatschappelijk ter discussie. I

 1. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn biopl

 2. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 3. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  NARCIS (Netherlands)

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda e

 4. WURKS lesmodules precisielandbouw voor MBO & HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Blok, P.M.; Blok, Daan; Os, van G.J.

  2011-01-01

  Studenten die nu worden opgeleid voor een functie in de agrarische sector of agrarisch ondernemer krijgen met precisielandbouw te maken. Het is de taak van het agrarisch onderwijs hen hierop voor te bereiden. Een groep medewerkers van het praktijkonderzoek van Wageningen UR-PPO-agv heeft samen met v

 5. Road map voor technologische uitdagingen Asset Management

  NARCIS (Netherlands)

  Peelen, W.H.A.; Mookhoek, S.D.

  2013-01-01

  Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- wn simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en o

 6. Voeding voor wie lang fit wil blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de C.P.G.M.

  2012-01-01

  Goede voeding kan helpen ouderdomskwalen te voorkomen, ook voor wie al 50-plus is. En tot die categorie behoren steeds meer mensen, in Nederland en daarbuiten. Ook gaat met de jaren de behoefte aan sommige voedingsstoffen omhoog. Volop kansen voor productontwikkeling dus.

 7. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 8. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : kalk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  In dit artikel worden adviezen gegeven voor bemesting van akkerbouwgewassen met kalk. De kalktoestand wordt uitgedrukt met de pH-KCl. Waardering van de pH-KCl en advies-pH's voor verschillende bodemtypen en bouwplannen zijn in tabellen weergegeven.

 9. Groene Kwaliteit voor Haagse Evenementen : Roadmap to Green Events

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, Vincent; Oosterman, Jan; Gotsmann, Ina; Berg, Eva van den

  2007-01-01

  Evenementen en Festivals zijn voor steden tegenwoordig serious business. Ze zijn bepalend voor het imago van de organiserende stad en ze trekken honderdduizenden bezoekers, voor wie het soms een eerste kennismaking met de stad betekent. Zo ook voor de gemeente Den Haag die haar evenementen prominent

 10. Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect

  OpenAIRE

  Grosman, A.H.; Linden, van der, M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein, van, R.; Tol, van der, JJGM Jos; Messelink, G.J.; Balk, P.

  2014-01-01

  Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roo...

 11. Subsidies and sustainable development. Concepts, methodology and state of the art in literature; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Concepten, methodologie en stand van zaken van de literatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 1st research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. It gives a conceptual and methodological framework on the relation between subsidies and sustainable development. In the 2nd paper attention is given to an application of the methodology to map subsidies for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 1e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Het geeft een conceptueel en methodologisch kader over het verband tussen subsidies en duurzame ontwikkeling. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 12. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 13. Ontwikkelen van detectiemethoden voor virussen in bloembolgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Pham, K.T.K.; Lemmers, M.E.C.; Doorn, van J.; Derks, A.F.L.M.

  2006-01-01

  Doel van dit project was, om detectiemethoden te ontwikkelen om virussen (en fytoplasma’s) in bloembolgewassen specifiek, snel en gevoelig aan te tonen. De resultaten van dit project zorgden voor betere toetsingsmogelijkheden. Keuringsactiviteiten van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) worden onders

 14. Regionale kenniscentra verlagen drempel voor innoveren

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2009-01-01

  Een regionaal kenniscentrum moet het bruisende middelpunt vormen van kennis en innovaties. Dat is het uitgangspunt van zowel Greenport Campus, voor de glastuinbouw in Zuid-Holland als het Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost Nederland (Kanon)

 15. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 16. Ruimte voor de Rivier en beleving

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Kuijer, G.A.H.J.

  2007-01-01

  Het rapport gaat om de belevingswerelden van betrokkenen bij de concretisering van Ruimte voor de Rivier beleid en hoe met deze belevingswerelden kan worden omgegaan in planprocessen. Het rapport bevat een literatuurstudie over landschapsbelevingsonderzoek, waarbij wordt stilgestaan bij verschillend

 17. Geschikte herkomsten Fraxinus excelsior voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Vries, de S.M.G.

  2004-01-01

  Onderzoek naar geschikte herkomsten van Fraxinus excelsior voor aanplant in Nederland. Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van Alterra-rapport 929, 'Herkomst- en nakomelingschaponderzoek van es (Fraxinus excelsior)

 18. Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels

  NARCIS (Netherlands)

  Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C.

  2003-01-01

  Effecten van veranderingen in hydrodynamiek en morfologie door de Deltawerken op de habitatgeschiktheid voor kokkels. Rapportage uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de tweede evaluatie Nederlands schelpdiervisserijbeleid (EVA II)

 19. Performance Based Logistics ; betalen voor prestaties

  NARCIS (Netherlands)

  Koevoets, K.G.M.

  2008-01-01

  Performance Based Logistics is betalen voor prestaties, zoals gebruiksuren of beschikbaarheid van systemen. Kan deze manier van uitbesteden ook worden ingevoerd in Nederland en zo ja, onder welke voorwaarden?

 20. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 1. Energielandschap ontwikkeling in studio operationele planning : 2010-2012 Community of Practice (CoP) Valorisatie bio-massa uit natuur & landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, van der W.G.M.; Meulen, van der T.J.E.

  2013-01-01

  Duurzame energie is direct verbonden aan een bepaalde locatie. Deze locatie wordt beïnvloed door vele uiteenlopende ruimtelijke en natuurlijke aspecten. We kunnen daarom vaststellen dat duurzame energie afhankelijk is van de ruimtelijke organisatie van een betreffende locatie. In dit verslag wil de

 2. Energieteelt voor Noord-Nederland op de kaart; een verkenning van de mogelijkheden van teelt van gewassen voor energiewinning in drie grondgebruiksscenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Windt, van der N.P.; Rienks, W.A.; Ypma, K.W.

  2001-01-01

  Zeven vormen van teelt van biomassa in combinatie met andere grondgebruiksvormen zijn verkend. Uitgangspunt daarbij zijn de drie grondgebruiksscenario's uit de Horizonverkenning Noord-Nederland. De concurrentiepositie ten opzicht van geomporteerde biomassa en de technische haalbaarheid hoeven geen b

 3. Een gezamenlijke cartografische basis voor samenwerking tussen DLG en VLM : notitie voor de Helpdesk Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2008-01-01

  Voor de samenwerking tussen Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het nodig dat de digitale landkaarten op elkaar aansluiten. Wageningen UR GeoDesk formuleerde een aanpak, die zowel voor DLG als VLM bruikbaar is. Zodoende kunnen de samenwerkende partners nu werken me

 4. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research

 5. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research D

 6. Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit : Toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenborg, K.; Cremers, A.H.M.; Paulissen, R.T.; Berg, H. van den; Tak, S.W.; Gameren-Oosterom, H.B.M. van; Schoonhoven, B.H.A.; Prins, M.J.

  2013-01-01

  Het project heeft zich gericht op de vraag hoe je goed onderbouwde user interfaces kunt ontwerpen (voor toegang tot AV-content) voor de VB-doelgroep, waarbij op een systematische manier gebruik gemaakt wordt van kennis van cognitieve functies (zoals geheugen, probleem-oplossen, aandacht, taalbegrip

 7. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Haan, de J.J.

  2013-01-01

  Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.

 8. Alternatieven voor de bestrijding van aardbeimijt in plantmateriaal: Projecteindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Vlaswinkel, M.E.T.; Spoorenberg, P.M.

  2007-01-01

  Overzicht van de mogelijke alternatieven voor begassen met methylbromide tegen aardbeimijt in vermeerderingsmateriaal van aardbei. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een bedrijfszeker alternatief voor methylbromide met een vrijwel gelijke effectiviteit in doding van de aardbeimijt.

 9. Nieuw Zorgaanbod: Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Nijhof, K.S.; Dam, C. van; Veerman, J.W.; Engels, R.C.M.E.; Scholte, R.H.J.

  2010-01-01

  Tot voor kort werd een toenemend aantal jongeren met ernstige gedragsproblemen in jeugdgevangenissen geplaatst. Deze jongeren, ook wel ‘civielrechtelijke’ jongeren genoemd, werden niet geplaatst vanwege veroordelingen voor criminele activiteiten, maar omdat zij beschermd dienden te worden tegen zich

 10. Technische universiteiten en duurzame ontwikkeling in Afrika: een interfacultair studenten onderzoeksproject voor het 33e lustrumsymposium van de Technische Universiteit Delft

  NARCIS (Netherlands)

  De Vries, G.; Wessels, R.

  2007-01-01

  In 2007, Delft University of Technology celebrates its 165th birthday. This unique occasion is celebrated with several activities revolving around the subject "Sustainable Solutions, with a focus on Africa". For the interdisciplinary course "Technical Universities and Sustainable development of Afri

 11. Explanations of sustainable consumption. A search for new starting points for environmental policy; Verklaringen van duurzame consumptie. Een speurtocht naar nieuwe aanknopingspunten voor milieubeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.; Ester, P.; Spaargaren, G. [eds.

  1999-07-01

  In two studies attention is paid to the impact of an immaterial consumption pattern on the desires, drives and preferences of human beings. In this study it was expected that a more immaterial interpretation of human needs would cause less burden of the environment. Based on the results of the title search the relation between drives and behavior can be explained. Also insight is given into conceptual models which can be a productive starting point for effective interventions aiming at stimulation of sustainable consumption. 61 refs.

 12. Begeleidingstrajecten business model en business case voor eerstelijns vernieuwingen : eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Schoone, M.; Franck, E.; Rijken, E.; Molema, H.

  2015-01-01

  Twaalf eerstelijnssamenwerkingsverbanden hebben deelgenomen aan dit project om de meerwaarde van een voor hen vernieuwende werkwijze aan te tonen. De meeste van deze samenwerkingsverbanden hadden een aanpak ontwikkeld voor geïntegreerde preventieve zorg voor specifieke doelgroepen in de wijk. Daarbi

 13. Metam-natrium als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.; Bruggen, van A.S.

  2007-01-01

  Stengelaaltjes in bloembolgewassen behoren tot de quarantaine-organismen. Voor besmette percelen geldt zonder de toepassing van bestrijdingsmaatregelen een wettelijk teeltverbod van 10 jaar voor alle voor stengelaaltjes vatbare bolgewassen. Het teeltverbod kan tot 6 jaar verkort worden (niet in alle

 14. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 15. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentari

 16. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen. De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a.

 17. Review Programme Portfolio. Sustainable Electricity Supply. Innovation Force and Programming; Review Programmaportfolio Duurzame Elektriciteitsvoorziening. Innovatiekracht en Programmering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elings, C.; Bos, S.; Terwel, L.; Idema, R. [Royal Haskoning Strategie en Management Consultants SMC, Rotterdam (Netherlands)

  2010-07-15

  The title relates to the innovation review of the programs Wind, Solar PV, Bio-electricity, Smart Grids and Cogeneration of the NL Agency (formerly SenterNovem). The review assesses the innovation based on a survey of the activities from, among others, the EOS (Energy Research Strategy), DEN (Sustainable Energy Netherlands) and SDE (Stimulating Renewable Energy) programmes. The evaluation is performed using the seven functions of the innovation system method, ranging from knowledge development to market introduction. [Dutch] De titel review betreft de innovatiekracht van de programma's Windenergie, Zon-PV, Bio-elektriciteit, Slimme netten en Warmte-kracht koppeling van het Agentschap NL (voorheen SenterNovem). De review beoordeelt de innovatiekracht aan de hand van een inventarisatie van de activiteiten vanuit ondermeer EOS (Energie Onderzoek Strategie), DEN (Duurzame Energie Nederland) en SDE (Stimulering Duurzame Energie) in de afzonderlijke programma-velden. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de zeven functies uit de innovatie-systeem-benadering, die varieren van kennisontwikkeling tot marktintroductie.

 18. Total Energy. Sustainable cooling and heating in supermarkets; Total Energy. Duurzame koeling en verwarming supermarkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  In 8 articles attention is paid to different aspects of cooling and heating in supermarkets: new coolants in the food retail sector, the climate plan of the Dutch Food Retail Association (CBL), he Round Table discussion with between CBL and supermarket chains about research results, approach and targets, the use of CO2 refrigeration in supermarkets, leakage of coolants from refrigerators and freezers in Dutch supermarkets, the energy efficient and environment-friendly refrigerator and freezer equipment of the distribution centre of supermarket chain C1000 in Raalte, Netherlands, changes for cooling techniques in the EIA energy list (Energy investment deduction scheme) and finally education options for the refrigeration industry in the Netherlands. [Dutch] In 8 artikelen wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten m.b.t. koeling en verwarming in supermarkten: nieuwe koelmiddelen in de 'food retail sector, het klimaatplan van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Rondetafel overleg met de CBL en supermarktketens over onderzoeksresultaten, aanpak en doelen, de toepassing van CO2 koeling in supermarkten, lekkage van koelmiddelen uit koel- en vriesinstallaties in Nederlandse supermarkten, de energiezuinige en milieuvriendelijke koel-vriesinstallatie van het distributiecentrum van de supermarktketen C1000 in Raalte, wijzigingen voor koeltechniek in de EIA energielijst (Energie Investeringsaftrek subsidieregeling), en tenslotte opleidingsmogelijkheden voor de koeltechnische sector in Nederland.

 19. Sustainability pays. A reward system for sustainable producer and consumer behaviour; Duurzaam loont. Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hilten, R. [QOIN, Amsterdam (Netherlands)

  2011-03-15

  local restaurants, local cultural offerings and visits to local farmers. Shops see an increase in their sales and profits in the 'sustainable' segment. In addition, specifically targeted advertising is possible because Sustainability Rewarded gives the retailer insight into the purchasing behaviour of consumers and particularly that of their own customers. The Municipality gets access to a cost-effective and tried-and-tested set of instruments to realize policy. Rewards are more effective and also more cost-effective than information campaigns. It stimulates the regional economy. An added bonus is that the municipality gets better information about the impact of their subsidy euro [Dutch] In DUURZAAM LOONT worden burgers beloond voor goed gedrag: minder energie gebruiken, afvalreductie, vaker op de fiets naar het werk, etc. Ook worden ze verleid vaker milieuvriendelijk, regionaal en duurzaam te kopen. Dit wordt bereikt door hen voor de juiste keuze te belonen met punten. Door punten in het vooruitzicht te stellen staan consumenten open voor nieuwe informatie die ze gebruiken om hun keuze aan te passen, om zo de beloning niet mis te lopen. Deze punten worden gespaard en later besteed aan andere regionale en/of duurzame producten (cadeautjes). Op deze wijze bindt het regionale bedrijfsleven koopkracht en kan zichzelf zo versterken. De overheid of winkelier betaalt altijd voor de uitgekeerde punten in euro's. Daarmee zijn alle punten in omloop altijd gedekt door een tegenwaarde in euro's. Deze kostenpost komt bij de overheid uit beleidsbudget, en bij de winkelier uit het marketingbudget. Het is mogelijk dat meerdere partijen uit de keten (bijvoorbeeld retailer en merkproducent) de kosten van de punten delen. Punten kunnen altijd door de burger worden verdiend en verzilverd voor zuinige producten, isolatiematerialen, klimaatneutrale producten, regionale producten, afvalpreventie en afvalscheiding, duurzame producten en diensten, gebruik van openbaar

 20. Standaard voorschriften voor de monstervoorbewerking van afvalstoffen. Nader uitgewerkt voor huishoudelijk afval

  NARCIS (Netherlands)

  Beek AIM van de; Aalbers TG; Cornelissen AAJ; Keken AH van

  1989-01-01

  De wijze van monstervoorbewerking van afvalstoffen is zeer afhankelijk van de matrix. In dit rapport zijn voor een aantal zeer verschillende afvalstoffen die voorkomen in huishoudelijk afval standaard voorschriften opgesteld. In de praktijk blijken de onderscheiden categorieen ook toepasbaar te

 1. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  2011-01-01

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en kw

 2. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 3. Monarda; grote verschillen in vatbaarheid voor meeldauw

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2001-01-01

  PPO onderzocht op drie locaties (zand, klei, veen) de gebruikswaarde van een groot aantal Monarda-cultivars (bergamotplant), waarbij de nadruk lag op de vatbaarheid voor meeldauw. In een tabel het aanbevolen sortiment met gegevens over bloemkleur, bloeitijd en hoogte, een beoordeling van groeikracht

 4. Onderkant arbeidsmarkt : nieuw werk voor laaggeschoolden

  NARCIS (Netherlands)

  Geest, L.G.M. van der; Vaas, S.

  1996-01-01

  De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij

 5. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,- p

 6. Groene daken : voor luchtkwaliteit en klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Heutinck, L.F.M.; Vlaskamp, W.

  2010-01-01

  Beschrijving van de manier waarop daken verkoelend kunnen werken bij hitte, isolerend bij koude en wateropnemend bij zware regenbuien. Doel van deze uitgave is beleidsmakers en eigenaars van daken enthousiast maken voor toepassing van groene daken in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit als onderdeel

 7. Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.

  2012-01-01

  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mossel

 8. Voedselverspilling : aangrijpingspunten voor beleid vanuit de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Deze notitie heeft tot doel een beknopt overzicht te geven over de state-of-art rond het thema voedselverspilling. Tevens wordt een kader geschetst op basis waarvan verdere discussie kan plaatsvinden wat concrete adviezen voor beleid kan opleveren. Deze verkenning is opgesteld vanuit het perspectief

 9. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 10. Gevolgen aangekondigd ammoniakbeleid voor zuidoost Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, P.J.; Sluis, van der B.

  2001-01-01

  De veehouderij krijgt te maken met veranderingen in het ammoniak- en stankbeleid. Hierin is aanvullend gebiedsgericht beleid opgenomen om kwetsbare natuur te beschermen. Het gaat daarbij om bestaande natuurterreinen van voor mei 1988 die vallen binnen de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 11. Oosterschelde geschikt als habitat voor bruinvis?

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, O.E.; Aarts, G.M.; Reijnders, P.J.H.

  2013-01-01

  Sinds tientallen jaren zijn er weer meer bruinvissen waargenomen in de Noordzee rond Nederland. De dieren drongen onlangs ook door in estuaria, zoals de Oosterschelde. Maar is het habitat in de Oosterschelde eigenlijk wel geschikt voor de bruinvis en is er voldoende voedselaanbod en rust? En welke i

 12. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 13. Pleidooi voor meer nuchterheid over asbest

  NARCIS (Netherlands)

  Helsloot, I.; Vlagsma, J.

  2016-01-01

  Er is dringend verandering nodig in de manier waarop omgegaan wordt met asbest. De kosten die op dit moment gemaakt worden om blootstelling aan asbest nog meer te voorkomen staan simpelweg niet in verhouding tot de baten in de vorm van winst voor de gezondheid. Wat nodig is, is meer nuchterheid in d

 14. TNO: Beheerplan nodig voor asbestdaken scholen

  NARCIS (Netherlands)

  Heijlen, H.

  2012-01-01

  Op verzoek van de overheid heeft TNO een Nederlandse asbestdeskundige naar Aruba gestuurd voor een bliksemonderzoek (een week) naar de problematiek rond asbest bij scholen. Op basis van gesprekken, locatiebezoek en het lezen van analyses concludeert hij: “De daken van een aantal scholen zijn slecht

 15. Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2009-01-01

  In de teelt van zomerbloemen werden voor de bestrijding van onkruid middelen gebruikt op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride. Per augustus 2007 is dit middel ingetrokken. Op korte termijn was een noeiuwe methode nodig. PPO Lisse heeft onderzoek gedaan naar de potentiële alternatieve onkru

 16. Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten-ten Brinke, Desirée; Hermans, Henry; Latour, Ignace

  2005-01-01

  Joosten - ten Brinke, D., Hermans, H. & Latour, I. (2004) Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 40-42). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1

 17. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 18. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 19. Uitwerking en implementatie Aspire voor witte asperges

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  In vervolg op het afgesloten project ‘Valideren van het AspireNZ systeem voor asperges in Nederland’ is medio 2006 dit vervolgproject gestart. Doelstelling is de ontwikkeling van een werkend Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) op basis van regelmatige meting van suikergehalten van de wortels en b

 20. Evidence-based practice voor verpleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.M.M.; Louw, D.C.P. de; Verhoef, J.; Kuiper, C.

  2004-01-01

  Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-

 1. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 2. Nieuwe basis voor Amerikaans GI onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2005-01-01

  In 1990 werd in de USA een onderwijsmodel voor GIS gepubliceerd "The NCGIA core curriculum". Ondertussen heeft men bij zo'n 70 universiteiten in de USA niet stil gezeten: een consortium is gevormd (in 1998), die zich bezint op vernieuwing. Een nieuw concept van beroepsopleidingen is klaar, waarbij G

 3. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 4. Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwknegt M; Schalk JAC; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Volgens de huidige Nederlandse norm voor legionellabacteriën in water moet drinkwater minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter water bevatten. Deze norm is niet gebaseerd op een risico op infectie, dat bijvoorbeeld ontstaat doordat mensen tijdens een douche of baden in een bubbelbad b

 5. Voederconversie geen bruikbare indicator voor conditiescoreverloop

  NARCIS (Netherlands)

  Animal Sciences Group (ASG),

  2006-01-01

  Na een analyse van hun eigen bedrijfscijfers komt het melkveehoudernetwerk “Verder dan voederconversie” tot de conclusie dat de voederconversie geen praktisch bruikbare indicator is voor het conditieverloop van de melkveestapel. Om het verloop van de conditiescore in beeld te houden en van daaruit d

 6. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 7. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 8. Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaag, van der M.

  1998-01-01

  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september generie

 9. Kruisbestuiving voorwaarde voor succesvolle multichannel strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ameijden, D.; Huismans, J.; Wenting, R.; Krawczyk, A.; Weltevreden, J.W.J.

  2011-01-01

  Retailers met een succesvolle multichannel strategie creëren kruisbestuiving tussen de diverse verkoopkanalen. Via welk kanaal consumenten hun aankoop uiteindelijk doen, wordt voor hen steeds minder belangrijk; het draait allemaal om klantbehoud. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van PwC en de

 10. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 11. Storage of electricity. State of the art and future perspective for the Netherlands. Appendices; Opslag van elektriciteit. Status en toekomstperspectief voor Nederland. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lysen, E.; Van Egmond, S.; Hagedoorn, S. [Utrecht Centrum voor Energieonderzoek UCE, Utrecht (Netherlands)

  2006-09-15

  The results of a study on the state-of-the-art and future perspective for the Netherlands with regard to electricity storage are presented in the main report. The storage systems in this study are subdivided as grid-connected storage systems, autonomous storage systems, and storage of electricity in vehicles. With respect to technology attention is paid to chemical energy storage, mechanical energy storage, and electrical energy storage. In these appendices fact sheets with general data on several energy storage techniques are presented. [Dutch] Een korte studie is uitgevoerd naar de status en het toekomstperspectief voor Nederland van de opslag van elektriciteit. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat is de status en kennispositie in Nederland bij bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en uitvinders op het gebied van elektriciteitsopslag?; Hoe verhoudt de Nederlandse kennispositie zich tot de internationale kennispositie op dit gebied?; en Kan het onderzoeksgebied elektriciteitsopslag op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening? De opslagsystemen voor dit onderzoek zijn in drie groepen verdeeld: Netgekoppelde opslagsystemen; Autonome opslagsystemen; en Elektriciteitsopslag in voertuigen. Qua technieken wordt gekeken naar de volgende typen opslagsystemen: Chemische energie opslag; Mechanische energie opslag; en Elektrische energie opslag. In deze bijlagen worden de verschillende opslagtechnologieen kort beschreven. Aangezien er vele tientallen goede overzichten beschikbaar zijn, wordt in dit rapport slechts een summier overzicht gegeven. Verschillende bronnen geven nogal eens verschillende kengetallen, waarbij het niet altijd duidelijk is of deze getallen betrekking hebben op de huidige stand van de techniek, of dat het een toekomstverwachting betreft. Dit overzicht heeft dan ook niet de pretentie om volledig te zijn, noch alle karakteristieken tot in detail te beschrijven, maar beoogt een eerste indicatie

 12. Landbouwgrondstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Koops, A.J.; Sanders, J.P.M.

  2005-01-01

  Inventarisatie van initiatieven die te maken hebben met het gebruik van biomassa als grondstof voor energie- of chemietoepassingen: energietransitie in Nederland, mestvergisting en mest/biomassa co-vergisting, vloeibare brandstoffen, ethanol en biodiesel, biomassa voor chemische grondstoffen, wieren

 13. Working together. Best practices in sustainable utility building; Samen aan de slag. Best practices in duurzame utiliteitsbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franzen, E.; Verstraete, E.; Mathlener, R.; Wenting, R. [PricewaterhouseCoopers PwC, s.l. (Netherlands); De Waal, L.; Kuijpers, S.; Veendrick, P.; Scheelbeek, J. [Rabobank International, Utrecht (Netherlands); Fraanje, P. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Rabobank and PwC have taken the initiative to work with players in the construction and real estate sector to find success factors of sustainable construction of utility buildings. With the cooperation of industry leaders is a selection is made of case studies, quotes and findings. They are illustrative and should inspire to seek a personal interpretation of sustainability. [Dutch] Rabobank en PwC hebben het initiatief genomen om samen met spelers in de bouw- en vastgoedsector te zoeken naar succesfactoren van duurzame utiliteitsbouw. Met medewerking van toonaangevende bedrijven is een selectie gemaakt uit praktijkvoorbeelden, quotes en bevindingen. Ze zijn illustratief en moeten inspireren om op zoek te gaan naar een eigen invulling van duurzaamheid.

 14. Kajian Kualitas Briket Biomassa dari Sekam Padi dan Tempurung Kelapa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idzni Qistina

  2016-12-01

  Full Text Available Abstrak Biomassa seperti sekam padi dan tempurung kelapa dapat menjadi sumber bahan baku briket sebagai salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar fosil (minyak bumi.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas briket sekam padi dan tempurung kelapa melalui proses semi-karbonisasi pada temperatur antara 50-125 0C dengan durasi waktu proses 50-120 menit. Proses pembuatan briket meliputiproses semi-karbonisasi, pencampuran biomassa dengan perekat, pencetakan, pengeringan, dan uji kualitas briket. Pengujian kualitas briket meliputi analisis briket yaitu nilai kalor, kadar air, fixed carbon, volatile matter, abu, dan analisis ultimat. Disamping itu juga dilakukan uji kuat tekan, pengukuran emisi gas, dan uji termal briket yang dihasilkan.Hasilnya menunjukkan penurunan kadar air bahan baku briket sekam padi dan tempurung kelapa membutuhkan energi masing-masing 8.54% dan 4.97% dari proses karbonisasi murni yang menghasilkan semi arang. Nilai kalor briket sekam padi maupun tempurung kelapa mengalami penurunan masing-masing 9.72% dan 7.21% jika dibandingkan dengan bahan bakunya.Gas emisi dari briket sekam padi dan tempurung kelapa yaitu gas NOx, SOx, CO, dan hidrokarbon (HC masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan. Hasil uji termal briket menunjukkan efisiensi termal briket sekam lebih baik dibandingkan briket tempurung kelapa dengan nilai efisiensi masing-masing sebesar 31.13% dan 22.28%. Kata kunci: Briket sekam padi, briket tempurung kelapa, semi karbonisasi, emisi gas, efisiensi termal. Abstract   Biomass energy, among others, rice husk and coconut shell can be an alternative energy source to replace fossil fuels (petroleum. This study aims to assess the quality briquettes rice husk and coconut shell with raw materials through semi-carbonization process at a temperature between 50-125 0C with a duration of 50-120 minutes of processing time. Briquetting process meliputu semi-carbonization, refining raw materials and sieving made

 15. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 16. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 17. Subsidies and sustainable development. Case studies in the Flemish agricultural and housing policies; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Casestudies in het Vlaamse landbouw- en woonbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 2nd research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. Attention is given to an application of the methodology to map subsidies. In the 1st paper the concept and method are discussed. The method was used for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 2e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Aandacht wordt besteed aan een toepassing van de methodologie om subsidies in kaart te brengen. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 18. DEUGD. Sustainable energy from concentrated flows in Deventer, Netherlands; DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Telkamp, P.; Flameling, A.G. [Tauw, Deventer (Netherlands); Wempe, J.F.D.B.; De Wit, J.B. [Saxion Hogeschool, Deventer (Netherlands)

  2011-12-15

  The Dutch DEUGD project looks at options for expanding the energy produced at the sewage water treatment plant in Deventer (biogas) with concentrated toilet water (blackwater)and organic kitchen waste from new dwellings in the north of Deventer. The research focuses on the feasibility of using the energy content of waste water and organic kitchen waste in the north of Deventer for heating housing projects. Starting point is to first use the existing infrastructure of the sewage water treatment plant (existing sludge digestion and CHP) and subsequently (medium-term) expansion of this infrastructure or of the delivery of biogas. This report presents the results of this feasibility study [Dutch] In het project DEUGD wordt vastgesteld of het mogelijk is om de energie die op de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Deventer wordt geproduceerd in de vorm van biogas te vergroten met geconcentreerd toiletwater (zwartwater) en organisch keukenafval (GF) uit nieuwe woningen in het noorden van Deventer. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid om de energie-inhoud van het afvalwater en het organisch keukenafval te gebruiken in het noorden van Deventer voor de verwarming van woningbouwprojecten. Uitgangspunt is in eerste instantie het gebruiken van de bestaande infrastructuur op de rwzi (bestaande slibgisting en Warmte-Kracht Koppeling (WKK)) en in tweede instantie (middellange termijn) een uitbreiding van deze infrastructuur of het leveren van biogas. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek.

 19. Fósforo da biomassa microbiana em solos sob diferentes sistemas de manejo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. S. Rheinheimer

  2000-09-01

  Full Text Available A biomassa microbiana assume papel importante na reciclagem do fósforo em solos tropicais e subtropicais. Este trabalho teve por objetivo quantificar o teor de fósforo armazenado na biomassa microbiana em solos submetidos a diferentes métodos de preparo e sucessões de culturas. Para tal, foram utilizados quatro experimentos, instalados em diferentes locais no Rio Grande do Sul a partir de 1979, envolvendo métodos de preparo do solo e sucessões de culturas. Em 1997, coletaram-se amostras de solos nos sistemas plantio direto e cultivo convencional, com várias sucessões de culturas, em três camadas de solo. O fósforo acumulado na biomassa microbiana foi determinado por fumigação-extração. O fósforo na biomassa não diferiu entre os métodos de preparo do solo no Latossolo Vermelho Distroférrico típico, mas foi maior no sistema plantio direto em comparação ao cultivo convencional no Latossolo Vermelho Distrófico típico e Argissolo Vermelho Distrófico típico. O cultivo de diferentes plantas anuais não afetou os teores de fósforo microbiano. O fluxo anual de P através da biomassa microbiana variou de 8 a 22 mg dm-3 ano-1 e, no Argissolo Vermelho Distrófico típico, foi maior no sistema plantio direto do que no cultivo convencional.

 20. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 1. 20 Jaar Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek: een retrospectief

  NARCIS (Netherlands)

  van Merrienboer, J.J.G.; van Merrienboer, Jeroen; Wopereis, Iwan; Bosker, Roel; Creemers, Bert; de Jong, Anthonius J.M.; Scheerens, Jaap; Simons, P. Robert-Jan

  2009-01-01

  Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO) bestaat meer dan 20 jaar. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de school en onderzoekt of de doelstellingen bereikt zijn: (1) het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs voor promovendi; (2) het bevorderen

 2. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 3. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een aant

 4. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 5. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 6. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts, Lars; Dokkum, Gertjan van; Slingerland, Menno

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 7. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 8. Basis voor het landschapontwikkelingsplan (LOP)? Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE)

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Baas, H.

  2006-01-01

  Ons landschap is momenteel erg in de belangstelling. Vooral in de beleidssfeer doen zich veel ontwikkelingen voor rond landschap. Het Rijk vindt het landschap belangrijk en wil er in elk geval voor zorgen dat de kwaliteit van het landschap in twintig gebieden, de zogenaamde Nationale landschappen

 9. Bouwstenen voor de ontwikkeling van sociale (wijk)teams

  NARCIS (Netherlands)

  Waal, Vincent de; Scheijmans, Inge; Binkhorst, Joep; Wilken, Jeaan Pierre

  2014-01-01

  Het sociale team is een nieuwe organisatievorm voor werken in de eerste lijn. Dit instrument is een handreiking voor de inrichting van een dergelijk team. Het bidet een overzicht van kernvragen en keuzemogelijkheden. Als startpunt raden wij aan een gebiedsanalyse te maken om kenmerken van de gemeent

 10. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 11. Verkenning van de markt voor mosselen en mosselprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsma, H.

  1988-01-01

  Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op de markt voor verse mosselen en verwerkte mosselprodukten. Zowel aan vraag- als aanbodzijde komen vrij aanzienlijke verschuivingen voor. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de verschillende afzetmarkten en mogelijke gev

 12. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor

 13. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 14. Klimaatrisico’s en –kansen voor de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Schaap, B.F.; Reidsma, P.; Agricola, H.J.; Verhagen, A.

  2014-01-01

  Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd en de adaptatiemaatregelen waarmee risico’s kunne

 15. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, M.T.

  2003-01-01

  Derde artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond is onderzoek gedaan naar de paddestoelenflora op dode beukenstammen. Belangrijke factoren voor de soortensamenstelling blijken het verteringsstadium en

 16. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 17. Uitwisselingsonderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van der N.G.; Berghmans-van Megen, E.H.J.; Betteray-Kortekaas, van A.M.G.; Hovens, J.P.C.; Werdmuller, G.A.

  1982-01-01

  In het kader van een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS nagaan of verschillende methoden van onderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde vergelijkbare resultaten opleveren. In een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproduktie

 18. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor werde

 19. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 20. Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wee GP van

  1996-01-01

  De resultaten van modelmatig onderzoek naar de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing voor werkenden zijn beschreven. Het ruimtelijk gedrag staat hierbij centraal. Er worden twee typen modellen beschreven: modellen voor het zogenoemde reactietype (de combinatie van al dan niet verhuizen en al dan

 1. Cybersecurity en consumentenrecht : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 2. Advies kennissysteem Dosis-Effect Relaties : naar een centraal kennissysteem voor dosis-effectinformatie?!

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn, van R.C.; Henkens, R.J.H.G.; Griffioen, A.J.; Niemeijer, C.M.; Smit, C.; Veen, van der M.

  2008-01-01

  Dit rapport omvat het advies over het ontsluiten van de kennis over dosis-effectrelaties (voor o.a. geluid, licht, trilling), zoals die wordt gebruikt voor de vergunningverlening volgens de Natuurbeschermingswet en die tevens relevant is voor het opstellen van beheerplannen voor o.a. Natura

 3. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 4. Europese markt voor humane haver : haver, voedingsbron voor iedereen, inclusief Coeliakie patiënten?

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, J.A.L.M.; Reeuwijk, van P.

  2011-01-01

  Haver uit een (gegarandeerd) glutenvrije keten blijkt wel veilig te zijn voor coeliakiepatiënten. Haver vormt tevens een goede aanvulling op het dieet van een coeliakiepatiënt, zowel qua smaak als qua voedingsstoffen. Dit wordt bekrachtigd door de gezondheidsclaim van de EFSA. De waarschuwingen van

 5. Selectie van indicatoren voor oppervlaktewateren; invulling van indicatieve macrofauna, macrofyten en vissen voor Kaderrichtlijn Water typen

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, L.W.G.; Hoek, van den T.H.

  2003-01-01

  Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft als taak het monitoren van de toestand en de trend van de Nederlandse natuur. Voor deze monitoring worden indicatoren gebruikt. In dit rapport zijn bestaande indicatoren ge-evalueerd en potentiële nieuwe indicatoren geselecteerd. Om de monitoring in het

 6. Interviews met organisaties van belanghebbenden over de methodiek voor een positieflijst voor zoogdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Ipema, A.H.

  2011-01-01

  Samenvatting van de resultaten van interviews met organisaties betrokken bij het houden van hobbydieren over systematiek voor plaatsing diersoorten op positieflijst. Een positieflijst is een lijst met dieren die zonder vergunning door particulieren mogen worden gehoudenSummary of the results of inte

 7. Estafette voor projectgroepen : onderwijsproject natuurbeheer in de praktijk voor HBO en MBO

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Nijman, J.

  2008-01-01

  Zes groepen studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (hbo Velp) werken op dit moment aan oplossingen voor de Gelderse Vallei. Ze doen onderzoek, maken plannen en komen met adviezen. Op die manier werken ze op verzoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei aan reconstructie van dit gebied

 8. Handleiding voor het implementeren van Salsa: een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, F.M. de; Redmond, R.; Francke, A.L.

  2004-01-01

  De Salsa-intervisiemethode ter ondersteuning van verzorgenden in de thuiszorg bij hun zorg voor allochtone cliënten, blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en leermogelijkheden van verzorgenden. Via Salsa leren zij de zorgvraag van allochtone cliënten in kaart te brengen en hun zorgaanbod bewu

 9. Geschiktheid voor de stierevleesproduktie van nakomelingen van stieren, die aangeraden of ontraden zijn voor pinken, in verband met geboortemoeilijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, A.; Laurijsen, H.A.J.; Meijering, A.

  1981-01-01

  Geconcludeerd kan worden dat er binnen rassen weinig verschil bestaat tussen de nakomelingen van aangeraden of ontraden stieren, wat betreft de geschiktheid voor stierevleesproduktie. Ook financieel lijkt het mesten van nakomelingen van ontraden stieren voor de mester niet lonend te zijn. Verder ble

 10. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 11. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 12. NRL Salmonella ringonderzoek VI/VII voor bacteriologische detectie Salmonella en pilot ringonderzoeken I/II voor bacteriologische detectie Campylobacter

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt N; Dam-Deisz C; MGB

  2001-01-01

  In 2000 werden er twee bacteriologische ringonderzoeken voor de detectie van Salmonella in aanwezigheid van stoorflora georganiseerd door het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella, waaraan werd deelgenomen door 23 laboratoria die betrokken zijn bij het plan van aanpak Salmonella en

 13. Perspectief zonnestroom in de agrarische sector

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Terbijhe, A.

  2016-01-01

  Het aantal agrarische bedrijven dat zonnestroom (PV) produceert is de afgelopen jaren snel toegenomen. De huidige salderingsregeling (voor kleine PV systemen) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE; voor grote PV systemen) en fiscale regelingen maakten het voor veel agrarische ond

 14. Estimativas de biomassa para plantas de bambu do gênero Guadua

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francelo Mognon

  2014-12-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou ajustar equações para estimar a biomassa total de plantas de bambu, do gênero Guadua, bem como comparar o ajuste de equações por regressão linear com a técnica de mineração de dados. Foram utilizados 38 colmos de bambu, nos quais foram mensuradas as variáveis diâmetro à altura do peito (dap, diâmetro do colo do colmo e altura do colmo, seguido da determinação de massa total por método destrutivo. A biomassa determinada em 25 colmos foi utilizada para ajuste de equações pelo método dos mínimos quadrados e 13 colmos serviram para a validação da melhor equação. As frações de biomassa por compartimento diferem significativamente (p < 0,05 entre si. A maior fração da biomassa corresponde ao colmo, representando 69,2% do total, seguida pela dos rizomas, dos galhos e da folhagem, com 15,7; 10,8 e 4,2%, respectivamente. A melhor equação ajustada para estimar a biomassa total apresentou coeficiente de determinação de 0,93 e erro padrão da estimativa de 15%. Já a técnica de mineração de dados apresentou coeficiente de determinação de 0,81, com erro padrão de 23,8%. Pode-se estimar acuradamente a biomassa de Guadua por regressão linear e por mineração dos dados. Neste trabalho, o método de regressão apresentou melhor desempenho. A limitação de dados pode ser o fator determinante para o pior desempenho da técnica de mineração de dados, pois requer uma massa de dados mais ampla para funcionar satisfatoriamente.

 15. Focusing on sustainable energy ambitions in the area development process. 2. ed.; Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  Many local authorities have established firm energy ambitions. Making the built environment more sustainable, both by means of energy saving measures and by making the remaining energy use sustainable, are important focus points. The question rises how sustainable energy ambitions can be embedded in the area development process. Area developments related to new buildings or demolition/new building projects often involve lengthy and complex projects. Projects in which many parties and interests play a role, in which many instruments can be used and energy concepts can be applied. This report provides an overview of the area development process and the corresponding instruments and concepts. [Dutch] Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgesteld. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. De vraag is hoe duurzame energieambities goed verankerd kunnen worden in het gebiedsontwikkelingsproces. Bij gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of sloop/nieuwbouw projecten gaat het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen, diverse instrumenten kunnen worden gebruikt en energieconcepten kunnen worden toegepast. Dit rapport geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten en concepten.

 16. PEMANFAATAN LIMBAH BIOMASSA CANGKANG KAKAO DAN KEMIRI SEBAGAI BAHAN BAKAR BRIKET (Utilization of Biomass Wastes from Cocoa and Candlenut Shells as Fuel Briquette)

  OpenAIRE

  Saptoadi, Harwin; Syamsiro, Moch.; Tambunan, Bisrul Hapis

  2014-01-01

  ABSTRAK Biomassa adalah sumber energi utama jutaan manusia di dunia, akan tetapi penggunaannya menurun ketika batubara, minyak dan gas tersedia cukup melirnpah. Namun akhir-akhir ini perhatian muncul kembali karena terjadinya krisis energi dan isu-isu lingkungan. Pemanfaatan biomassa untuk menggantikan bahan bakar fosil dapat menurunkan persoalan emisi CO2 global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alternatif sumber energi terbarukan dengan pemanfaatan limbah biomassa cangkang kakao dan ...

 17. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 18. Compressors for natural refrigerants; Compressoren voor natuurlijke koudemiddelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2012-03-15

  A brief overview is given of a number of subjects discussed at the Gustav Lorentzen Conference, which was held at the Delft University of Technology, June 25-27, 2012, with regard to compressors for carbon dioxide systems, for hydrocarbon systems and for ammonia systems. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van een aantal onderwerpen die zijn besproken op de Gustav Lorentzen Conferentie met betrekking tot compressoren voor kooldioxide systemen, voor koolwaterstof systemen en voor ammoniak systemen. De conferentie werd gehouden in de Technische Universiteit Delft van 25-27 juni 2012.

 19. Eucalipto e capim elefante: características e potencial produtivo de biomassa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evane da Silva

  2010-01-01

  ano de massa seca; menor ciclo produtivo (2 a 4 cortes ao ano; é capaz de enriquecer naturalmente o solo; conservar os mananciais; pode ser produzido com a presença de animais; apresenta grande capacidade de captar CO2 devido ao seu elevado crescimento; e por fim ainda tem um alto teor de fibra que caracteriza um grande potencial energético e biomassa.

 20. Uso da cinza de biomassa na agricultura: efeitos sobre atributos do solo e resposta das culturas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jandeilson Alves de Arruda

  2016-09-01

  Full Text Available Essa revisão de literatura objetiva identificar os efeitos da aplicação de cinza de biomassa vegetal sobre atributos do solo e sobre o crescimento e produção de espécies vegetais. A cinza de biomassa tem sido gerada por diversas atividades industriais e agroindustriais, sendo produzidas grandes quantidades de resíduo. A utilização agrícola desse material é uma alternativa ecologicamente correta e economicamente viável. A composição das cinzas é variável, sendo assim as modificações causadas no solo e resposta das culturas também variável. As principais alterações químicas resultantes da aplicação de cinza de biomassa, são elevação no pH e nos teores de Ca, Mg, K e P, além da redução dos teores de Al3+. A elevação do pH causado pela cinza estimula a atividade biológica favorecendo a decomposição de matéria orgânica e a atividade de algumas enzimas. A cinza pode elevar a retenção de água. A aplicação de cinza de biomassa tem elevado a altura das plantas, o seu diâmetro, número de folhas, massa seca da parte aérea e raízes, bem como o teor foliar de clorofila e nutrientes em diversas espécies, tanto olerícolas, como anuais e perenes, a exemplo da alface, azevém, aveia, milho, sorgo, algodão, girassol, mamona, café, bananeira, campins,  pinus e eucalipto.

 1. SIMULASI PENGARUH KONSENTRASI BIOMASSA PADA LUMPUR AKTIF TERHADAP PENYISIHAN COD DALAM BIOREAKTOR MEMBRAN TERENDAM

  OpenAIRE

  A. E. Palupi; Nurmuafix Nurmuafix; S. A. Hastono; M. A. Syukur; Widjaja, A; Ali Altway

  2012-01-01

  Proses pengolahan limbah cair dengan bioreaktor membran terendam (BRMt), mempunyai banyak keuntungan dibandingkan proses lumpur aktif konvensional, karena prosesnya lebih sederhana, tidak memerlukan bak sedimentasi sekunder dan kandungan solid dalam efluen (permeat) hampir tidak ada. Dalam proses ini melibatkan tiga fasa yaitu padat (biomassa dan komponen-komponen limbah), cair (air) dan gas (udara untuk aerasi), dimana degradasi biologis yang terjadi sangat dipengaruhi oleh transfer massa li...

 2. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 3. PEMANFAATAN BIOMASSA LIMBAH JAMUR TIRAM SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF UNTUK PROSES STERILISASI JAMUR TIRAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Untung Surya Dharma

  2013-12-01

  Full Text Available Biomassa adalah suatu limbah benda padat yang bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber bahan bakar. Energi biomassa dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil (minyak bumi karena beberapa sifatnya yang menguntungkan yaitu sumber energi ini dapat dimanfaatkan secara lestari karena sifatnya yang dapat diperbaharui (renewable resources, sumber energi ini relatif tidak mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan polusi udara dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan dan pertanian. Salah satu biomassa yang sekarang belum termanfaatkan dengan baik adalah limbah jamur. Jenis jamur di Indonesia banyak macamnya contohnya: jamur tiram, jamur merang, jamur kuping dan lain-lain. Sementara ini masih banyak limbah jamur tiram hanya untuk pupuk tanaman bahkan banyak yang hanya di buang begitu saja, padahal dalam proses produksi jamur tiram yaitu sterilisasi baglog (bahan baku jamur dengan cara pengukusannya di atas tungku api selama 8 jam, masyarakat masih menggunakan LPG atau kayu bakar untuk mengukus baglog tersebut yang membutuhkan biaya lebih. Penelitian ini bertujuan membantu masyarakat dalam pengolahan limbah jamur tiram untuk Proses Pembuatan Briket Limbah Jamur Tiram Sebagai Bahan Bakar Alternatif, pembuatan briket ini menggunakan bahan perekat tepung kanji dengan perbandingan 3:1, ukuran partikel 40 mesh (0,250mm , bentuk beriket silinder pejal. Hasil pengujian proksimasi menunjukkan bahwa kandungan kadar air 1,57 %, Kadar abu 28,53 %, nilai kalor 3306 kal/gram, kadar karbon 51,22 %, nilai rata-rata efisiesi pembakaran 60,88% . Berdasarkan uji pembakaran, briket limbah jamur tiram dapat digunakan sebagai bahan bakar.

 4. BENEFÍCIOS DA BIOMASSA DE BANANA VERDE Á SAÚDE HUMANA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vânia Thais Silva Gomes

  2017-03-01

  Full Text Available Este estudo tem por objetivo contextualizar os benefícios da biomassa de banana verde na saúde humana. A pergunta norteadora para a construção desta revisão integrativa foi: qual os benefícios da biomassa de banana verde para a saúde humana? Para a seleção dos estudos, utilizou-se as seguintes bases de dados eletrônicas: SCIELO (Scientific Eletronic Library Online, IBECS (Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud, LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Concluiu-se que a biomassa da banana verde apresenta uma boa quantidade de nutrientes, vitaminas, fibras, o preparo é rápido e fácil, e o custo é acessível. É considerado um alimento funcional, pois apresenta prebióticos, amido resistente em sua composição, portanto considerada uma ótima fonte de nutrientes.

 5. QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA EM UMA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL EM ITAARA, RS, BRASIL1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamilton Luiz Munari Vogel

  2006-08-01

  Full Text Available O presente trabalho foi realizado no município de Itaara, RS, Brasil, em uma Floresta Estacional Decidual secundária com 70 anos aproximadamente. O estudo teve como principal objetivo quantificar a biomassa acima do solo na floresta. Para tanto, foram abatidas vinte árvores distribuídas em cinco classes de diâmetros. As árvores abatidas foram separadas nas frações, madeira do fuste, casca do fuste, galhos e folhas. Em cada fração, foram retiradas amostras para determinação da umidade, determinado o peso seco de cada componente. A estimativa da biomassa foi obtida pelo uso da equação log y = b0 + b1 . log DAP. A produção total estimada de biomassa acima do solo foi de 210,0 Mg ha-1. Nessa estimativa, os galhos corresponderam a 48,8%, a madeira do fuste 43,3%, a casca do fuste 5,4%, e as folhas 2,4%.

 6. Biomass collection. A survey of municipal and regional projects on locally collected biomass; Inzameling biomassa. Een inventarisatie naar gemeentelijke en regionale projecten op basis van regionaal ingezamelde biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Laat, P.; Verhagen, B.

  2005-11-15

  The aim of the title survey was to list all the projects with regard to collecting biomass in the Netherlands, carried out by municipalities, provinces and other parties, and providing insight in the progress and bottlenecks. [Dutch] Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van alle projecten op het gebied van inzameling en het verschaffen van inzicht in de voortgang en eventuele knelpunten. De inventarisatie heeft zicht niet beperkt tot de inzamelings-projecten van gemeenten alleen. Ook projecten gericht op het realiseren van een installatie op basis van regionaal ingezamelde biomassa zijn in kaart gebracht. En ook andere marktpartijen dan gemeenten en provincies zijn benaderd. Met behulp van de kennis van deze marktpartijen kon het beeld van de gemeentelijke projecten compleet worden gemaakt. Maar tegelijkertijd zijn deze marktpartijen ook van belang bij de uitvoering van de gemeentelijke projecten. In hoofdstuk 1 wordt de methodiek van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt op basis van een telefonische enquete, de telefoonronde, een compleet beeld van de gemeentelijke en regionale biomassa projecten gegeven. In hoofdstuk 3 worden aan de hand van interviews een zestal projecten beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 enkele conclusies getrokken.

 7. Peningkatan Nilai Kalor Biomassa Kotoran Kuda dengan Metode Densifikasi dan Thermolisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gede Bawa Susana

  2009-01-01

  Full Text Available Direct combustion of horse dung as an alternative fuel has caused a lot of smoke and dust. Its efficiency and heating value were low. To improve its properties, the conversion method (densification and thermolysis can be applied to increase the biomass heating value of the horse dung. The densification process was done using a mixture of starch and horse dung with the following ratio 1:3; 1:5; 1:7; 1:10. The results of the horse dung biomass then being processed by thermolysis (pyrolysis using an oven with constant heating temperature and holding time, and with the addition of inert gas. Heating temperature and holding time are 300oC and 2 hours respectively. The results of testing conducted on the samples showed that the conversion of biomass horse dung in densification and thermolisis/pyrolysis were able to increase their heating value. The biomass briquettes with the ratio 1:10, were produce the highest heating value (dry heating value i.e. 4708,775 kcal/kg. While bio-charcoal briquettes with ratio1:10 (thermolysis/pyrolysis results with the addition of inert gas, their highest heating value was 5002,791 kcal/kg. Abstract in Bahasa Indonesia: Proses pembakaran langsung kotoran kuda yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif memiliki kekurangan seperti asap yang banyak, debunya yang dapat mengganggu pernapasan, efisiensi dan nilai kalor yang cukup rendah. Oleh karena itu diterapkan metode konversi, yaitu densifikasi dan thermolisis untuk meningkatkan nilai kalor biomassa kotoran kuda. Untuk proses densifikasi digunakan campuran kanji dan kotoran kuda dengan komposisi 1:3, 1:5, 1:7, 1:10. Hasil densifikasi biomassa kotoran kuda kemudian diproses secara thermolisis (pirolisis menggunakan oven pemanas dengan suhu pemanasan dan waktu penahanan (holding time yang konstan, yaitu 300oC dan 2 jam, serta perlakuan dengan gas inert. Hasil pengujian yang dilakukan pada sampel, didapatkan bahwa konversi biomassa kotoran kuda secara densifikasi dan

 8. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 9. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 10. Manifest Veelzijdig Platteland : pleidooi voor een task force multifunctionele landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2007-01-01

  De ondersteuners van het manifest vragen aan politiek en bestuur de vorming en de activiteiten van een Task Force Multifunctionele Landbouw voor een veelzijdig en ondernemend platteland te ondersteunen

 11. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg no

 12. Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Sneekes, A.C.; Koelmans, A.A.; Peeters, E.T.H.M.

  2009-01-01

  Naar aanleiding van toxiciteitexperimenten zijn milieu risicogrenzen voor minerale olie afgeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar fracties op basis van kookpunt (lengte van de koolstofketens). In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de voorgestelde risicogrenzen overeenkomen met waargenome

 13. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 14. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 15. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 16. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter

  2009-01-01

  Wopereis, I. G. J. H., & Sloep, P. B. (2009). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen [Kennisnet Essay]. Te verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog

 17. Water as a source of renewable energy. Recommendations and energy payback periods of eight techniques; Water als bron van duurzame energie. Aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Berg, M.; Geurts, F.; Stolk, N.

  2010-02-15

  This report describes the environmental impact of six energy technologies using water: thermal energy storage, tidal current, tidal energy with height of fall, wave energy, aquatic biomass and osmosis energy (blue energy) [Dutch] In dit rapport zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieen met water beschreven: warmte koude opslag, getijdenstroming, getijdenenergie op verval, golfenergie, aquatische biomassa en osmose-energie (blue energy)

 18. Water as a source of renewable energy. Environmental impacts of six energy techniques; Water als bron van duurzame energie. Omgevingseffecten van zes energietechnologieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Berg, M.; De Bie, Y.; Geurts, F.; Van Iersel, S.; Ritzen, A.; Stolk, N.

  2010-03-15

  This report describes the environmental impact of six energy technologies using water: thermal energy storage, tidal current, tidal energy with height of fall, wave energy, aquatic biomass and osmosis energy (blue energy) [Dutch] In dit rapport zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieen met water beschreven: warmte koude opslag, getijdenstroming, getijdenenergie op verval, golfenergie, aquatische biomassa en osmose-energie (blue energy)

 19. Energy efficiency ground-source energy system, Environmental Protection Law, article 'Heat and cold storage, value for money'; Energierendement bodemenergiesysteem, Wet milieubeheer, artikel 'WKO, waar voor je geld'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambregts, E.G.M.; Teunissen, P.O.M.; Beukenhorst, E.

  2013-01-15

  Upscaling of ground-source energy systems can contribute to heat and cold storage systems and thus reduce CO2 emission for the Amsterdam municipality. Based on the results of the project 'Heat and cold storage; Value for money' a proposal was made to the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment to include a regulation 'energy efficiency heat and cold storage' in the Environmental Protection Law [Dutch] In het kader van de CO2 doelstelling van Amsterdam om 40% CO2 te reduceren in 2025 t.o.v. van 1990 wordt de verdere opschaling van de techniek bodemenergiesysteem gezien als een techniek die in belangrijke mate kan bijdragen aan de pijler 'transitie duurzame warmte en koude'. Op landelijk en gemeentelijk niveau werd gesignaleerd dat (open) bodemenergiesystemen in de exploitatiefase veelal onvoldoende functioneerden. In dit rapport wordt op basis van de resultaten van het project 'WKO, waar voor je geld' een voorstel aan het Ministerie van I en M gedaan om een voorschrift 'energierendement wko' op te nemen in het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.

 20. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 1. Electricity for Iraq; Elektriciteit voor Irak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2004-08-01

  Twelve months after the official end of hostilities in Iraq, electricity supplies are back to pre-war standards. Nevertheless, it had been hoped that the situation would be much better by now, however power supplies remain nowhere near what a thriving community needs. Attacks and kidnappings do not make things any easier, with many large foreign companies scaling their activities down to the bare minimum. [Dutch] Een jaar na het officiele einde van de oorlog is de elektriciteitsvoorziening in Irak weer op het peil van voor de oorlog. Dat is fors minder dan gepland en slechts een fractie van wat een gezonde samenleving nodig zou hebben. De aanslagen en ontvoeringen maken het werk er niet eenvoudiger op. Grote buitenlandse concerns hebben hun activiteiten op een laag pitje gezet.

 2. Renewable energy and reduction of methane emission. Emission-low manure storage; Duurzame energie en vermindering methaanemissies. Emissiearme mestopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hilhorst, M.A.; Monteny, G.J.; De Gijsel, P. [IMAG Wageningen-UR, Wageningen (Netherlands); Van Dooren, H.J.C.; Van Lent, A.J.H. [Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden PR, Lelystad (Netherlands)

  2001-03-01

  mitigation option. Methane filters are technically possible, but they are still under development and not yet available for practical application. Air filters can result in a reduction of up to 50% of the total methane emission from livestock or up to 5 Mton C)2-eq. [Dutch] Een deskstudie is verricht om de reeds gepubliceerde kennis over reductieopties voor methaanen-emissies te inventariseren. Waar nodig zijn mogelijke reductieopties getoetst met verkennende labproeven. Niet alle oplossingen die leiden tot methaanemissiereductie zijn gunstig voor lachgas- of ammoniakemissies en omgekeerd. Bij het kiezen van een reductieoptie moet dus afstemming plaatsvinden met de andere gassen. Dit rapport geeft een inventarisatie van de potentiele mogelijkheden van emissiereducerende technieken bij mestopslag en wat de uiteindelijke haalbare reductiefactoren zijn per techniek in CO2-eq. per jaar. Hierbij is gelet op het effect van emissiereducerende technieken voor CH4 op N2O en NH3 emissies. Rekening is gehouden met de stand der techniek, het netto milieueffect en met wat nu en op termijn economisch haalbaar lijkt. Samen met het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) heeft het IMAG de mogelijkheden onderzocht van het affakkelen van de methaanemissies uit mestopslagen. Het doel was bestaande technische mogelijkheden voor het affakkelen van methaan op bedrijfsniveau te inventariseren en te beoordelen. Daarnaast worden richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen en voor irnplementatie van affakkelinstallaties bij mestopslagen op bedrijfsniveau in kaart gebracht om zo de emissie van methaan te verminderen. Het aandeel van het PR was een survey naar de potentiele technische mogelijkheden. Daarnaast heeft het PR bijgedragen in discussies en met informatie over het aanzuren van mest. In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste processen besproken die ten grondslag liggen aan de vorming van methaan, lachgas en ammoniak. Ook wordt ingegaan op de absorptie van methaan door methanotrofe bacterien

 3. Gewoon goddelijk : Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing

  NARCIS (Netherlands)

  Zorgdrager, H.E.

  2014-01-01

  Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit op 30 oktober 2014 te Amsterdam.

 4. Calibratie 1994 van de gammaspectrometrie-opstellingen van LSO voor alarmsituaties en regulier onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk EC; Tijsmans MH; Pennders RMJ; Tax RB; Reinen HAJM; LSO

  1995-01-01

  Om de activiteit van preparaten met gammastraling uitzendende nucliden te bepalen heeft het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO) de beschikking over een aantal halfgeleiderdetectoren. Deze opstellingen worden per preparaatvorm gekalibreerd voor de efficintie waarmee gemeten wordt. Dit rapp

 5. Een interactieve business case benadering voor meervoudig landgebruik: efficiënter en goedkoper!

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, G.J.; Franssen, R.; van der Heijden, J.; Wind, M.; Bouma, G.; Filius, F.; Vanempten, E.; Waterhout, B.

  2011-01-01

  Meervoudig landgebruik wordt in Nederland al meer dan een decennium gepropageerd als oplossing voor de (ervaren) ruimtedruk. In deze paper beschrijven de auteurs een interactieve businesscase benadering (IBB) voor het ontwikkelen en implementeren van multifunctioneel landgebruik. Een IBB brengt

 6. Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide en sulfiet in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1996-01-01

  Betreft resultaten van een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van nitriet, bromide en sulfiet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide e

 7. Medicijnen en cosmetica uit gewasresten : plantenafval mogelijk interessant voor industrie (interview met Wouter Verkerke)

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Op 1 januari 2010 gaat het Kenniscentrum Inhoudsstoffen van start. Dit gaat op zoek naar bloemen en planten die grondstoffen kunnen leveren voor medicijnen en cosmetics. Dit kan voor de tuinbouw nieuwe afzet betekenen

 8. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke wi

 9. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  OpenAIRE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 10. Valorização de biomassa algal resultante de processos de biorremediação

  OpenAIRE

  Monteiro, Diana Aurora Moreira

  2014-01-01

  A biorremediação de efluentes através de microalgas ganha cada vez mais relevo, dada a comprovada eficácia do processo. Porém, a biorremediação, por norma, tem como objetivo remediar o efluente, obstante das transformações que resultam na biomassa. Assim, a possibilidade de obter biomassa utilizando efluentes com elevada carga orgânica e concomitantemente efetuando um processo de biorremediação, insere-se nas diretrizes atuais de gestão de resíduos que permitem minimizar o impacto ambiental, ...

 11. Receptuur voor de berekening van de Indicator Effecten Toxische Stoffen (Itox)

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker J; van de Meent D; ECO

  1997-01-01

  De rekenwijze voor de berekening van de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) zoals beschreven in het definitierapport van Hamers et al. (1996) is voor 49 stoffen (zware metalen, pesticiden en organische verbindingen) uitgevoerd. Voor zowel de individuele stoffen (PAF) als alle beschouwde stoffen te

 12. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  2016-01-01

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de behee

 13. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E.J.M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van W.H.

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde

 14. Methaanemissie op het melkveebedrijf : impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de Kringloopwijzer

  NARCIS (Netherlands)

  Šebek, L.B.; Haan, de M.H.A.; Bannink, A.

  2014-01-01

  Voor u ligt het rapport ‘Methaanemissie op het melkveebedrijf: Impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de KringloopWijzer’. Het rapport geeft antwoord op de vraag van het Nederlandse diervoederbedrijfsleven om inzicht te geven in de relevantie en mogelijkheden voor aanpassi

 15. De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Steenvoorden, J.H.A.M.

  1981-01-01

  Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landbouwgebieden verlaat via grond- en

 16. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkoms

 17. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 18. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 19. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 20. Etienne Wenger: inspiratie voor lerarenopleiders en onderzoekers van leren en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, S.

  2006-01-01

  Het artikel doet verslag van een symposium en masterclasses aan promovendi door Etienne Wenger bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Wenger's werk over 'communities of practice' geeft een perspectief op leren dat van belang is voor zowel het onderwijs - en dus voor opleiden van leraren - als ook voor

 1. Modelagem da biomassa total e da lenha por unidade de área para bracatingais nativos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronan Felipe de Souza

  2014-02-01

  Full Text Available A bracatinga (Mimosa scabrella Benth. é uma espécie pioneira nativa da Floresta Ombrófila Mista de rápido crescimento e cultivada, predominantemente, na forma de povoamentos puros ou consorciada com culturas agrícolas pelos pequenos e médios produtores da região metropolitana de Curitiba. O objetivo deste estudo foi selecionar equações estimativas da biomassa total e da lenha de bracatingais por unidade de área nas diferentes idades, disponibilizando, assim, uma ferramenta simples e de fácil aplicação durante o processo de comercialização dos povoamentos. Os dados são provenientes de 272 parcelas temporárias com idades variando de 3 a 18 anos. Foram testados 21 modelos tradicionais: 10 aritméticos e semilogarítmicos e 11 logarítmicos. Foram também desenvolvidas equações pelo processo Stepwise a partir de uma matriz de correlação. As equações ajustadas foram comparadas pelo Coeficiente de determinação ajustado (R²aj, Erro-padrão da estimativa percentual (Syx%, teste F e Distribuição gráfica de resíduos. Duas equações para cada caso foram selecionadas, sendo uma tradicional e a outra desenvolvida por Stepwise. Para a biomassa total, foram selecionadas a equação de Clutter e a equação aritmética desenvolvida por Stepwise; e para a biomassa da lenha, a equação da variável combinada, proposta por Spurr, e a equação aritmética de Stepwise. Por fim, realizou-se teste Qui-quadrado (x² a partir de uma amostra de 17 parcelas extraídas da base de dados, em que as quatro equações selecionadas foram consideradas válidas para a estimativa da biomassa total e da lenha dos bracatingais da região metropolitana de Curitiba.

 2. Japan, new agenda for energy security; Japan: nieuwe agenda voor energieveiligheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chrisstoffels, J.H.

  2007-07-15

  Japan zijn inspanningen vergroten om de afhankelijkheid van buitenlandse olie en gas te verminderen. Daartoe heeft het ambitieuze doelen opgesteld voor de verdere ontwikkeling van kernenergie en de bevordering van de handel in biomassa en biobrandstoffen. De auteur wijst op een veelheid van complexiteiten die het succes van dit beleid kunnen belemmeren. De EU beleidsmakers moeten zich ervan bewust zijn dat het Japanse energiebeleid is veranderd, gedreven door de overtuiging dat een veilige energievoorziening niet alleen door de markt kan worden gegarandeerd.

 3. Activation or stalling on dark days. Outline of the options to save energy and the consequences for crops; Activeren' of 'stilzetten' op donkere dagen. Verkenning van de mogelijkheden voor energiebesparing en de gevolgen voor het gewas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dieleman, J.A.; Kempkes, F.; Dueck, T.A. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2006-11-15

  In the framework of the Greenhouse Horticulture and Environment Covenant (GLAMI) the government and the greenhouse horticulture sector have made agreements about social preconditions, with 2010 as horizon: 65% decrease in energy use compared to 1980 and 4% sustainable energy. Moreover, the government demands that greenhouse horticulture reduces CO2 emissions. Set against this background, a study was conducted in 2006 examining the effects of activating crops on the carious processes in the crops and the consequences for energy use. In the first phase an inventory was made of the knowledge and the number of experts in the area of crops, greenhouse climate and energy use. In the final phase of the project the results were discussed with a number of cultivation advisors and a study group high wire cucumber growers.(mk) [Dutch] In het kader van het convenant Glastuinbouw en Milieu (GLAMI) hebben de overheid en de glastuinbouwsector afspraken gemaakt over de maatschappelijke randvoorwaarden, met als horizon 2010: 65% vermindering van het energiegebruik ten opzichte van 1980 en 4% duurzame energie. Ook wil de overheid dat de glastuinbouw de uitstoot van CO2 terugdringen. Tegen deze achtergrond is in 2006 onderzoek gedaan naar de effecten van het activeren van het gewas op de verschillende processen in het gewas en op de gevolgen voor het energiegebruik. De eerste fase van dit onderzoek bestond uit het inventariseren van de kennis van een aantal experts op het gebied van gewas, kasklimaat en energiegebruik. In de laatste fase van dit project zijn de resultaten besproken met een aantal teeltadviseurs en een studiegroep hoge draad komkommertelers.

 4. Hydrogen bus for a better image; Waterstofbus voor beter imago

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roggen, M. (ed.)

  2003-01-01

  Starting this autumn, three buses will be running on hydrogen in Amsterdam, Netherlands, for two years. For the Amsterdam municipal transport company this project, with nine other European cities participating, is a golden opportunity to get rid of the image of buses being smoking monsters reeking of fuel and exhaust fumes. For science and industry this will be the ultimate test to find out whether hydrogen can be an alternative to diesel oil. [Dutch] Vanaf dit najaar gaan in Amsterdam twee jaar lang drie stadsbussen rijden op waterstof. Voor het gemeentelijk vervoerbedrijf is dit project, waaraan nog negen Europese steden meedoen, een mooie gelegenheid om af te komen van het beeld dat bussen rokende stinkende bakbeesten zijn. Voor de wetenschap en industrie de ultieme test of waterstof een alternatief kan gaan vormen voor diesel.

 5. USO DE DIFERENTES FONTES DE BIOMASSA VEGETAL PARA A PRODUCÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS SÓLIDOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Roberto de Lucena Tavares

  2013-12-01

  Full Text Available Entre as várias fontes para produção de energia, a biomassa vegetal apresenta um grande potencial de crescimento nos próximos anos. O objetivo deste estudo foi a avaliação das propriedades físicas, químicas e energéticas de algumas biomassas agrícolas plantadas (capim elefante e capim vertiver; biomassa disponível em corpos hídricos superficiais (macrófita e biomassas advindas de explorações florestais (carnaúba e palmeira real, para a produção de briquetes visando a utilização deste combustível sólido nas cerâmicas vermelhas estruturais na região do baixo-açu no Rio Grande do Norte. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC com 3 repetições para cada espécie investigada., totalizando 15 parcelas experimentais (5 biomassas X 3 repetições. Foram analisados também as densidades e o Poder Calorífico Superior de diferentes composições (blends de capim elefante e palha de carnaúba. Os resultados mostram que os briquetes oriundos das biomassas vegetais como palha de carnaúba e capim elefante, apresentam grandes potenciais para o uso na geração de energia térmica nos fornos existentes das cerâmicas da região e que essas biomassas podem ser utilizadas na fabricação de briquetes, tanto de forma individual, como misturadas em blends de diferentes composições, visando a manutenção de fabricação de briquetes ao longo de todo o ano agrícola apresentando uma maior regularidade das características físico-térmicas dos mesmos.

 6. A clean slate. For a future of possibilities; Schonelei. Voor een toekomst van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luttik, P.; Boosten, G. [Stichting DoTank, Bussum (Netherlands); Smit, H.; Tersteeg, J. [WING Proces Consultancy, Wageningen UR, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  a situation must be created that is aimed at renewal and innovation. A stimulating environment with guarantees for result driven investments, instead of a system of subsidies that is incomprehensible. We also have to look for new co-operation partners, not based on contracts and demands for specific results, but based on transparency, trust and shared ambitions. Everything has to be directed at the creation of new values. At this moment in time a number of results of the Clean Slate project are being elaborated. [Dutch] De landbouw staat in Nederland onder druk. Ondanks de inspanningen van velen om de agrarische sector in Nederland te laten floreren, is het niet ondenkbaar dat op een termijn van 30-50 jaar (delen van de) landbouw uit (delen van) Nederland zijn verdwenen. Het nadenken over de consequenties van deze ontwikkeling is zeker in agrarische kringen nog taboe. Dit belemmert niet alleen het zicht op nieuwe kansen die door het verdwijnen van landbouw ontstaan, het blokkeert ook de bewustwording ten aanzien van het kostbare dat dan verloren gaat. Het project 'Schonelei' concentreert zich op de kansenkant. Uitgangspunt is een viertal extreme scenario's voor het verdwijnen van de grondgebonden landbouw uit ons land. Die scenario's dienden als inspiratie voor de ontwikkeling van nieuwe concepten of aanzetten daartoe. Dat heeft een rijke oogst opgeleverd. Een negental concepten wordt in het rapport verder uitgewerkt, namelijk: Zeelandbouw (landbouw in zee); Bioport (Nederland niet meer als draaischijf voor fossiele energie, maar voor biomassa); Vraaggestuurde microketens (in tegenstelling tot aanbodgerichte bulkketens); Lokale autonomie (in plaats van centrale voorzieningen); Overbruggend eten (eten als manier om mensen nader tot elkaar te brengen); Nature at your fingertips (natuur aantrekkelijker maken door haar deels te virtualiseren); Waardevol sterven (over een nieuwe beleving van de laatste levensfase); Waardegedreven financiele

 7. Multifunctional camping building full of sustainable technology. All installations controlled through the internet; Multifunctioneel kampeergebouw vol duurzame techniek. Alle installaties zijn via internet te beheren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoemaker, E.

  2011-06-15

  A fully integrated, computerized control system is not just suitable for large companies; it can also be realized by smaller organizations as part of their sustainability policy. Eventually, the investment can result in a significant saving. This article discussed the example of scouting and camping site St. Walrick in Overasselt (the Netherlands) [Dutch] Een volledig geintegreerd, computergestuurd beheersysteem is niet alleen geschikt voor grote bedrijven. Het is ook bereikbaar voor kleinere organisaties en past vaak heel goed in hun duurzaamheidbeleid. Uiteindelijk kan de investering een behoorlijke besparing opleveren. In dit artikel wordt het voorbeeld van scouting- en kampeerterrein St. Walrick in Overasselt (Gelderland) besproken.

 8. De ontwikkeling van gevoelige testen voor virus X componenten

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Lavrijssen, B.

  2005-01-01

  Een viertal kleine dsRNAs is volledig gekoppeld aan het symptoom bruinverkleuring. Deze worden daarom de symptomatische dsRNAs genoemd. In een vorig project is een gevoelige test gemaakt voor één van de symptomatische dsRNAs. In het vervolgtraject bleek echter dat dit dsRNA toebehoort aan een virus

 9. Sociale Moestuin Sliedrecht : een tuin voor en door Sliedrechters

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Janssens, S.R.M.; Lent, van M.

  2012-01-01

  De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Gaande de rit werd de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd om te helpen bij

 10. Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2011-01-01

  Het kabinet wil dat voor aanstaande vrijdag vaste arbeidscontracten in de postbezorging zijn geregeld. Daarmee helpt het kabinet de concurrenten van TNT om zeep, stelt Barbara Baarsma. Het beleid is enorm kortzichtig, want zonder concurrentie wordt de TNT weer monopolist, maar dan een private. Daar

 11. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 12. Hello, Goodbye? Brexit en mogelijke gevolgen voor de Europese energiemarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Marhold, Anna

  2017-01-01

  Het valt niet te ontkennen dat 2016 een bewogen jaar was op het gebied van geopolitieke ontwikkelingen. Voor de Europese Unie (hierna: EU) en haar lidstaten was de uitkomst van het Britse Brexit referendum in juni wellicht de meest onvoorziene gebeurtenis, één die de nodige onzekerheid met zich

 13. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 14. "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnenste

 15. Hoe gevoelig is de accountant voor vairable managemenbeloning?

  NARCIS (Netherlands)

  Laan, R.; Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels); Strijker, A.

  2015-01-01

  In dit onderzoek wordt ingegaan op de invloed van variabele beloningen voor de CEO en/of CFO op de verwerking van door de accountant geconstateerde controleverschillen. In dit onderzoek is geanalyseerd of een variabele beloning van invloed is op het constateren en het corrigeren van controleverschil

 16. Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Noordijk, J.; Nijssen, M.

  2014-01-01

  In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrij

 17. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo veil

 18. Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.; Hamminga, W.; Pankow, J.

  1999-01-01

  Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten m

 19. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 20. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 1. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book

 2. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besme

 3. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 4. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers, afda

 5. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 6. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 7. Kwaliteitsverlies in de keten voor elke landplant anders

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Miller, B.

  2006-01-01

  De weg tussen rooien en opnieuw oppotten is lang. Voor landplanten loert steeds het gevaar van kwaliteitsverlies.Het onderzoek in seizoen 2004/2005 van PPO Bomen naar kwaliteitsverlies in de keten is uitgevoerd met vijf verschillende vaste planten: Echinacea purpurea 'Magnus', Helleborus orientalis

 8. Overheden bereid extra te betalen voor auto's op alternatieve brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnsoever, F.J. van; Hagen, Paul

  2012-01-01

  De elektrische auto en een auto op groen gas worden door overheden hoger gewaardeerd dan de auto met reguliere verbrandingsmotor. Bovendien zijn overheden bereid extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. Dit blijkt uit een masteronderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht

 9. Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk, J.; Boer, P.

  2007-01-01

  Snelwegbermen op de Veluwe herbergen soms relatief goed ontwikkelde plantengemeenschappen, zoals schraal grasland, buntgras- en heidevegetatie. Deze plekken vormen geschikt leefgebied voor mieren. De afgelopen vijf jaar zijn deze bermen geïnventariseerd op mieren en er werden maar liefst 35 soorten

 10. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  NARCIS (Netherlands)

  A.E. Attema (Arthur)

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging

 11. Marketingconcepten voor huisverkoop van biologisch vlees : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.; Puister-Jansen, L.F.; Hoste, R.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wolf, C.W.G.

  2005-01-01

  Het project "Marketingconcepten voor de huisverkoop van biologisch vlees" is opgestart om huisverkoop van biologisch varkens- en rundvlees toegankelijker te maken. In de praktijk wordt nauwelijks nog samengewerkt en is de uitvoering erg verschillend. In het algemeen kan gezegd worden dat huisverkoop

 12. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 13. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 14. Schrijven in stappen : Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Haag, Esther

  2015-01-01

  Schrijven in stappen biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet kunnen worden om een goed literatuurverslag te maken. Voor deze vierde druk is dankbaar gebruikgemaakt van adviezen van docenten van de verschillende faculteiten, scholen en opleidingen waar studenten werken met het

 15. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 16. Voor dik & dun: de moeizame balans tussen Entertainment en Education

  NARCIS (Netherlands)

  Mutsaers, K.; Renes, R.J.; Woerkum, van C.M.J.

  2007-01-01

  This study examined the development and effects of the documentary series Voor dik & dun. The series was based on the Entertainment-Education (E&E) strategy and aimed to contribute to the prevention of overweight. Data were collected by means of three perspectives: (television- and health ed

 17. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 18. Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Pijnakker, J.

  2012-01-01

  De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan een klein aantal van deze tripse

 19. Dood hout en tonderzwammen als minibiotopen voor insecten

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2014-01-01

  Dood hout vervult een sleutelrol in het bosecosysteem. De afbraak van dood hout vindt primair plaats door schimmels. Insecten spelen ook een rol, maar zij maken vooral gaten en gangen die een goede toegangspoort vormen voor schimmels en bacteriën waardoor het afbraakproces wordt versneld.

 20. Bijlagen bij rapport Herkomstetikettering; Kostenverkenning voor producenten en consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Immink, V.M.; Janssens, S.R.M.; Jongeneel, R.A.; Rau, M.L.; Tacken, G.M.L.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 1. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 2. Een nieuw reactorconcept voor slibreductie met aquatische wormen

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrickx, T.L.G.; Elissen, H.J.H.; Temmink, B.G.; Buisman, C.J.N.

  2007-01-01

  De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme hoeveelheden zuiveringsslib. In Nederland wordt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en verwerkt is de predatie door aquatische wormen. T

 3. Sekspartners niet te vinden voor de Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, W.

  2007-01-01

  Het gaat niet goed met de Europese aal. Sinds 1980 is de intrek van glasaal met meer dan 95% afgenomen. Overigens daalden de populaties en de commerciële vangsten al vanaf 1960. De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat een combinatie van factoren (aalscholvers,

 4. Marketingvalkuilen voor advocatenkantoren en andere professional service firms

  NARCIS (Netherlands)

  Otterlo, van Rob; Uittenboogaard, Paul; Dijk, van Hanneke

  2013-01-01

  In dit online opiniestuk zetten de auteurs uiteen hoe advocatenkantoren en andere professional service firms zich kunnen onderscheiden met hun marketingstrategie. Regels uit de klassieke marketingschool met de vier P's als uitgangspunt gelden niet voor de zakelijke dienstverlening op dezelfde manier

 5. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de tec

 6. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 7. "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnenste

 8. Prestatie-indicatoren voor preventie en zorg bij diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg Jeths A; Baan CA; VTV; PZO

  2006-01-01

  In dit rapport is een beperkte set van negen prestatie-indicatoren voor diabetes type 2 ontwikkeld. Het rapport beschrijft de systematiek om tot de set van prestatie-indicatoren te komen. De samenhang is in kaart gebracht tussen ziektegeschiedenissen en zorgprocessen in de vorm van een 'clini

 9. Estimativa do Índice de Área Foliar (IAF) e Biomassa em pastagem no estado de Rondônia, Brasil

  NARCIS (Netherlands)

  Zanchi, F.B.; Waterloo, M.J.; Randow, von C.; Kruijt, B.; Cardoso, F.L.; Manzi, A.O.

  2009-01-01

  Medidas mensais da altura da pastagem, biomassa total, variações de biomassa viva e morta, a área específica foliar (SLA) e o Índice de Área de Folha (IAF) de fevereiro de 1999 a janeiro de 2005 na Fazenda Nossa Senhora (FNS) e em Rolim de Moura (RDM) entre Fevereiro a Março de 1999, Rondônia,

 10. Social return: zó bent u er klaar voor : do’s en don’ts voor MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert

  2013-01-01

  Aanbevelingen voor het MKB. ​MKB'ers kunnen hun concurrentiepositie versterken door goed voorbereid te zijn op Social Return. Social Return wil zeggen dat opdrachtgevers zoals gemeenten voorwaarden in aanbestedingen opnemen waarbij ze van ondernemers vragen om mensen met een afstand tot de arbeidsma

 11. SIMULASI PENGARUH KONSENTRASI BIOMASSA PADA LUMPUR AKTIF TERHADAP PENYISIHAN COD DALAM BIOREAKTOR MEMBRAN TERENDAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. E. Palupi

  2012-02-01

  Full Text Available Proses pengolahan limbah cair dengan bioreaktor membran terendam (BRMt, mempunyai banyak keuntungan dibandingkan proses lumpur aktif konvensional, karena prosesnya lebih sederhana, tidak memerlukan bak sedimentasi sekunder dan kandungan solid dalam efluen (permeat hampir tidak ada. Dalam proses ini melibatkan tiga fasa yaitu padat (biomassa dan komponen-komponen limbah, cair (air dan gas (udara untuk aerasi, dimana degradasi biologis yang terjadi sangat dipengaruhi oleh transfer massa lintas membran, sehingga diperlukan analisa teoritis terhadap proses degradasi limbah pada BRMt dengan model matematis yang dapat menjelaskan fenomena sistemnya, yaitu laju degradasi limbah (SS dan XS, laju pertumbuhan biomassa heterotrop (XBH, laju pembentukan SMP (soluble microbial product, kelarutan oksigen (SO, dan jumlah senyawa organik inert (SI dan XI. Penelitian ini bersifat simulasi yang menggabungkan antara model matematis aktivitas biologis dan performance membran menjadi satu model yang dapat digunakan untuk menghitung COD total pada setiap waktu. Hasil simulasi divalidasi dengan hasil analisa laboratorium dengan limbah cair domestik sintetis sebagai umpan. Secara teoritis, proses degradasi limbah BRMt terdiri dari tujuh komponen yang saling terkait yaitu Ss, Xs, XBH, SSMP, SO, SI dan XI. Model matematis yang diperoleh dapat menjelaskan fenomena terjadinya degradasi limbah domestik sintesis dan akumulasi partikulat inert. Simulasi menunjukkan hasil yang cukup bagus untuk memprediksikan pengolahan limbah cair dengan lumpur aktif dan separasi membran dalam satu reaktor. Dibandingkan dengan hasil percobaan, ditemukan nilai parameter baru untuk pengolahan limbah domestik sintesis dengan lumpur aktif, yaitu YH  = 0,46; μH = 1,5 hari-1; bH = 10,5 hari-1; KS = 1000 g COD/m3; KOH =0,5 g O2/m3; KSMP =15 g COD/m3.

 12. Influência da ingestão de biomassas de spirulina (Arthrospira sp. sobre o peso corporal e consumo de ração em ratos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Araújo Kátia Gomes de Lima

  2003-01-01

  Full Text Available Neste trabalho verificou-se a influência do consumo de biomassas provenientes de três diferentes origens sobre o peso corporal e consumo de ração em ratos Wistar, machos e adultos. Grupos que consumiram 5% ou 10% (p/p da biomassa foram comparados com um controle. A biomassa I não promoveu diferença significativa no consumo de ração ou peso corporal dos três grupos. A biomassa II não causou diferença significativa no peso corporal, mas sim no consumo de ração. A biomassa III não causou diferença significativa no consumo de ração, nem no peso corporal, mas houve tendência de maior ganho de peso para o grupo que consumiu a ração contendo 10% de spirulina. Os resultados obtidos indicam que diferentes biomassas podem apresentar diferentes propriedades, mas não confirmam a alegação de que a spirulina pode levar a diminuição de peso ou de consumo de alimento.

 13. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  also extends to all areas of life. He states that democracy is, above all, a way of living together that finds expression in involvement in social practices. Children learn particularly through meaningful practices, and this pedagogic principle is also applicable to the practices of citizens. Dewey’s conception of democracy is direct participation. It is open in nature, a way of life in which people become involved in all kind of experiences. In his transactional epistemology, Dewey seeks to transcend the difference or dualism between mind (the subjective individual and world (the objective reality. According to him, there is no objective reality except for our actions, but we learn to understand reality better in and through our actions and reality subsequently reveals itself in a more meaningful and differentiated way. Dewey’s philosophy puts transactions which have taken place in the world at the centre. It is obvious that gaining experience, experimental learning and situations of trial and error are at the heart of his philosophy. Gaining and developing knowledge is closely linked with actions. Not actions in themselves but actions in constant interaction with reflection.The literature in this article shows that stimulating active citizenship is closely linked with the values at stake. Active citizenship cannot be borne out of an imposed morality but must be embedded in the daily routines and the involvement of citizens whereby “learning by doing” coincides with the development of meaningful practices. In this field, social professionals need to be able to support and facilitate these kinds of practices.Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap. Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijkenIn dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak

 14. PEMISAHAN ION KROM(III DAN KROM(IV DALAM LARUTAN DENGAN MENGGUNAKAN BIOMASSA ALGA HIJAU SPIROGYRA SUBSALSA SEBAGAI BIOSORBEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Mawardi

  2014-05-01

  Full Text Available Karakteristik pemisahan ion Cr3+ dan Cr6+ dalam larutan melalui proses biosorpsi menggunakan biomassa alga hijau Spirogyra subsalsa dengan sistem batch telah diteliti. Dalam pelaksanaannya diawali dengan melakukan analisis kualitatif gugus fungsi dalam biomassa menggunakan instrumen FTIR, kemudian dipelajari karakteristik pengaruh variabel pH awal larutan, ukuran partikel biosorben, kecepatan pengadukan, pengaruh pemanasan biosorben, laju penyerapan, pengaruh konsentrasi larutan ion logam terhadap kapasitas serapan biomassa alga. Berdasarkan spektra spektroskopi FTIR dapat disimpulkan bahwa  biomassa alga hijau S. Subsalsa mengandung gugus-gugus karboksilat, amina, amida, amino, karbonil dan hidroksil, disamping adanya senyawa silikon, belerang dan fosfor. Hasil penelitian yang diperoleh  memperlihatkan bahwa kapasitas biosorpsi sangat dipengaruhi oleh pH larutan, waktu kontak dan konsentrasi awal larutan. Biosorpsi optimum kation Cr3+ terjadi pada pH 4,0 sedangkan ion Cr6+ terjadi pada pH 2,0 kemudian berkurang dejalan dengan naiknya pH larutan. Perhitungan dengan persamaan Isoterm Langmuir diperoleh data kapasitas serapan maksimum biomassa alga S. subsalsa untuk masing-masing ion Cr3+ dan Cr6+ adalah 1,82 mg (0,035 mmol dan 1,51 mg (0,029 mmol per gram biomassa kering. Kinetika biosorpsi berlangsung relatif cepat, dimana selama selang waktu 30 menit, masing-masing ion terserap sekitar 95,7%; dan 86,5%. Daya serap biomassa juga dipengaruhi kecepatan pengadukan, sedangkan faktor ukuran partikel dan pemanasan biosorben kurang mempengaruhi daya serap biomassa. Key Word : biosorpsi, spirogyra subsalsa, krom(III, krom(VI, sistem batchAbstract Separation of Ion Chromium(III and Chromium(IV In Solution Using Green Algae Biomass Spirogyra subsalsa as Biosorbent. The characteristics of Cr3+andCr6+ ion separation in solution through biosorption process using green algal biomass Spirogyrasubsalsa with batch systems have been investigated. The study

 15. Nanoestruturas de carbono obtidas a partir da carbonizaÃÃo hidrotÃrmica de biomassa

  OpenAIRE

  AntÃnio Joel Ramiro de Castro

  2013-01-01

  Atualmente a biomassa tem sido utilizada como fonte renovÃvel para a geraÃÃo de energia, atravÃs de sua combustÃo, e para a produÃÃo de carvÃo e biocombustÃveis. Esta DissertaÃÃo tem como proposta o aproveitamento alternativo de biomassa para a produÃÃo de novos materiais carbonÃceos, buscando entender suas propriedades e, desta forma, vislumbrar novas aplicaÃÃes. A obtenÃÃo destes (nano)materiais foi realizada dentro dos conceitos da produÃÃo sustentÃvel de materiais. Desta forma, utilizou-s...

 16. Viabilidade sustentável de biomassas de Moringa oleifera para produção de biodiesel e briquetes

  OpenAIRE

  PEREIRA, Francisco Sávio Gomes

  2015-01-01

  Este trabalho investigou algumas propriedades das biomassas (sementes, cascas, grãos das sementes, óleos brutos e purificado, tortas de prensagem e da extração com hexano e biodiesel metílico do óleo) da Moringa oleifera Lamarck, partindo de suas vagens (frutos maduros), para aplicação energética. O óleo obtido dos grãos por prensagem mecânica teve média de 11,36% e 36,48% por extração com hexano. As biomassas da moringa apresentaram teores de umidade entre 0,06 e 10,86%, cinza...

 17. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 18. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 19. De TTO-methode en correctie voor tijdsvoorkeur

  OpenAIRE

  Attema, Arthur

  2009-01-01

  textabstractInleiding: De time tradeoff (TTO-) methode is een veelgebruikte methode voor het waarderen van gezondheidstoestanden (Dolan, 1997; Dolan e.a., 1996). In een TTO dienen individuen een afweging te maken tussen kwaliteit van leven en levensduur. Een typische TTO-procedure omvat een afweging tussen het leven in een bepaalde imperfecte gezondheidstoestand gedurende tien jaar en het leven in perfecte gezondheid gedurende een periode van minder dan tien jaar, waarna in beide gevallen doo...

 20. [Disclosure of conflicts of interest in the Tijdschrift voor Psychiatrie].

  Science.gov (United States)

  Bergoets, M; Pieters, G

  2009-01-01

  Between March 2000 and December 2008 authors disclosed conflicts of interest in 9% of articles in the Tijdschrift voor Psychiatrie. For the same period, in the articles dealing with pharmaceuticals, the percentage of articles containing disclosures of conflict of interest was considerably higher, namely 24%. The policy of the journal with regard to the disclosure of conflicts of interest has helped to promote transparency. Further efforts are needed to encourage authors to disclose conflicts of interest.

 1. Development of cassava doughnuts enriched with Spirulina platensis biomass Desenvolvimento de 'sonho de mandioca' enriquecido com biomassa de Spirulina platensis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samantha Ferreira Rabelo

  2013-03-01

  Full Text Available The cyanobacteria Spirulina platensis has been cultivated in a fed batch process with urea as the nitrogen source, in order to obtain dehydrated biomass for incorporation into food, aiming at nutritional enrichment and the production of a functional character, due to the amount of proteins, vitamins and several bioactive compounds found in this cyanobacterium. In this study, response surface methodology was used to analyze the substitution of wheat flour by cassava in the development of doughnuts with added Spirulina platensis biomass and inverted sugar, in order to increase the rate of the Maillard's reaction and mask the green colour of the biomass. The formulations were evaluated in relation to their proximate, sensory and technological compositions, which, when compared to the standard formulation, without the addition of S. platensis biomass and inverted sugar, showed the feasibility of adding the biomass to bestow nutritional enrichment without significantly affecting the sensory acceptance of the product or its typical characteristics.Cultivos da cianobactéria Spirulina platensis vêm sendo conduzidos utilizando-se ureia como fonte de nitrogênio, em processo descontínuo alimentado, para obtenção de biomassa desidratada para ser incorporada em alimentos visando enriquecimento nutricional e conferir caráter funcional em virtude da composição rica em proteínas, vitaminas e diversos componentes bioativos. Neste trabalho, foi estudada a substituição da farinha de trigo pela mandioca, além da adição de biomassa de Spirulina platensis e açúcar invertido, para desenvolver um 'sonho' com elevada taxa da Reação de Maillard para mascarar a coloração verde da biomassa, por meio da metodologia de superfície de resposta. As formulações foram avaliadas em relação aos aspectos de composição centesimal, sensoriais e tecnológicos que, quando comparados com o padrão, sem adição de biomassa de S. platensis e açúcar invertido

 2. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Potentie duurzame energie bij kunstwerken. WINN Energie uit water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, R.J. [Deltares, Delft (Netherlands); Slootjes, N. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands); Van den Noortgaete, T. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  This exploratory study focuses on the options of generating electrical energy from flowing water of constructions. Machines that could be suitable for other locations are also indicated. Remarks on deployment of hydropower in future constructions are also included [Dutch] Deze verkennende studie richt zich op de mogelijkheden bij bestaande kunstwerken elektrische energie uit stromend water op te wekken. Mogelijke machines voor andere locaties worden ook aangegeven. Opmerkingen over toepassing van waterkracht bij toekomstige werken zijn ook opgenomen.

 3. Biomassa de Rubrivivax gelatinosus na criação de frangos de corte: desempenho animal e cor dos produtos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.V. Avanço

  2014-12-01

  Full Text Available A bactéria Rubrivivax gelatinosus tem sido utilizada experimentalmente no tratamento despoluente de efluentes industriais de abatedouros de aves e peixes, originando uma biomassa contendo pigmentos carotenoides, substâncias que possuem a capacidade de conferir cor aos alimentos e proteger contra reações oxidativas. Este trabalho teve por objetivo verificar o efeito da biomassa de R. gelatinosus adicionada à alimentação de frangos de corte sobre o desempenho animal e a cor de carne e pele. Duzentos pintos machos Cobb 500 foram distribuídos aleatoriamente em 20 boxes para receber, do 36º ao 45º dia de criação, quatro tratamentos com diferentes quantidades de biomassa na ração (T1 [controle] - 0g/kg; T2 - 1g/kg; T3 - 2g/kg; T4 - 3g/kg, em cinco repetições. As pesagens de aves e rações para a análise de desempenho foram feitas no início da criação e ao fim de cada período de crescimento. Ao final do experimento (45 dias, 20 aves de cada tratamento foram abatidas para a determinação da cor objetiva (L - luminosidade, C - saturação, h - tom em pele e carne de peito e coxa. Os resultados obtidos foram submetidos à ANOVA, teste t para a comparação múltipla de médias e análise de regressão com nível de significância de 5%. O ganho de peso e o consumo das aves não diferiram estatisticamente entre si (P>0,05, enquanto o índice de conversão alimentar foi superior para o T1. A luminosidade da carne e da pele aumentou significativamente nos tratamentos que receberam a biomassa. O tom da cor em carne e pele aumentou em direção ao amarelo até a concentração de 2g de biomassa por kg de ração, ao passo que, na concentração de 3g/kg, o aumento foi em direção à tonalidade vermelha. Somente na carne da coxa a saturação da cor sofreu influência da presença da biomassa na dieta. Concluiu-se que, até a proporção de 3g/kg, a biomassa não prejudicou o desempenho e foi eficiente em pigmentar a pele e a carne de

 4. Clean up procedure (GPC) voor de GC bepaling van de antioxidanten BHA, BHT en TBHQ in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.; Traag, W.; Kamp, van der H.; Hollman, P.

  1987-01-01

  Voor het opstellen van een normvoorschrift voor de bepaling van de antioxydanten BHA, BHT en TBHQ in botervet worden door werkgroep E43 van de "International Dairy Federation" methoden geëvalueerd. Uitgangspunt voor deze norm is de gaschromatografische bepaling beschreven in ISO 6463-1982. De wens

 5. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 6. From Waste to Food. Harvesting energy and utilizing CO2 from waste flows in greenhouse horticulture; Van afval naar voedsel. Nieuwe Nuts in de praktijk. Een Cradle to Cradle benadering voor gemeenten en glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braber, K.J. [BuildDesk Benelux, Delft (Netherlands)] [and others

  2009-12-15

  -use; and, finally, by creating room for innovative greenhouse growers in their municipal policy. This publication shows what role municipalities can play in enabling the utilization of local waste flows in the greenhouse sector, while also highlighting the potential gains for the local economy and the environment [Dutch] Een gemeente beschikt binnen haar gemeentegrenzen over diverse afvalstromen. Een deel van die stromen is geschikt voor energiewinning. De gemeente heeft volledige zeggenschap over de bestemming van afvalstromen zoals houtachtige biomassa en GFT-afval. Een marktsector die op innovatieve wijze gebruik kan maken van diverse afvalstromen is de glastuinbouw. Deze sector benut niet alleen de energie uit afval, maar ook de warmte en de vrijkomende CO2. Zowel gemeenten als de glastuinbouwsector hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. Stijgende energieprijzen vormen een tweede reden om goed te bedenken wat er met de lokale afvalstromen gebeurt. Lokale samenwerking tussen gemeenten en tuinders leidt nu al tot succesvolle projecten. In deze publicatie vindt u actuele voorbeelden. Naast houtachtige biomassa en GFT-afval maken relatief nieuwe technieken zoals vergisting en pyrolyse nieuwe vormen van afvalverwerking mogelijk. Hierdoor ontstaan ook mogelijkheden voor de benutting van huishoudelijk afval en zelfs chemisch afval door en voor tuinders. Dit roept in toenemende mate de vraag op of een tuinder afval kan verwerken voor de eigen energievoorziening. De actuele ontwikkelingen in de glastuinbouw, waaronder clustering van nu nog veelal individuele bedrijven, werpen een nieuw licht op deze vraag. Een vraag die tot voor kort wellicht ondenkbaar was. Hieraan zijn vanzelfsprekend diverse finaniële, juridische en ruimtelijke randvoorwaarden verbonden. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn onderwerpen als rookgasreiniging en geluidhinder door de plaatsing van installaties, maar ook het imago van de sector. Gemeenten hebben vaak meer invloed op hun afvalstromen dan ze

 7. Factsheet Ongediertebestrijdingsmiddelen Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Blom WM; van Hoeven-Arentzen PH; van Raaij MTM; Straetmans EHFM; van Veen MP; van Engelen JGM; LBM; CSR

  2002-01-01

  Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor e

 8. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 9. Behandeling van lucht uit een scharrelstal voor leghennen met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Satter, I.H.G.

  1998-01-01

  De ammoniakreductie van drie identieke chemische wassers werd gemeten. Deze wassers behandelden de centraal afgezogen lucht van een traditionele scharrelstal voor leghennen. De bereikte ammoniakreducties werden vergeleken met de norm van 70% voor biologische en chemische wassers en met de beoogde am

 10. Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

  NARCIS (Netherlands)

  Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD

  1998-01-01

  In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het

 11. Bodems voor vrijloopstallen = Bedding materials in loose housing systems for dairy cattle

  NARCIS (Netherlands)

  Dooren, van H.J.C.; Galama, P.J.; Smits, M.C.J.

  2012-01-01

  Op drie proefbedrijven van Wageningen UR Livestock Research is geëxperimenteerd met zand, compost en toemaak (een mengsel van riet, bagger en mest) als bodemmateriaal in vrijloopstallen voor melkvee. Voor elk materiaal zijn de effecten op milieu (emissies), dieren (welzijn en gezondheid) en voedselv

 12. Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wenneker, M.; Beltman, W.H.J.; Lans, van der A.; Weide, van der R.Y.; Werd, de H.A.E.

  2010-01-01

  In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.

 13. Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.

  2011-01-01

  Najaar 2011 kwam het verzoek om een essay te schrijven voor de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die werken aan een advies over de logistieke kracht van Nederland. De Raden willen de volgende vraag beantwoorden: wat moet de overheid doen om de logistieke sector zelf en de sector als enab

 14. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De re

 15. Gezonde uiers goed voor koe en portemonnee : Henk Hogeveen: 'kosten mastitis verdubbelen in post-quotumtijdperk'

  NARCIS (Netherlands)

  Versteeg, D.; Hogeveen, H.

  2015-01-01

  Op veel bedrijven is mastitis een onderschatte kostenpost waarbij een bedrijfsspecifieke aanpak op basis van beschikbare data loont. Dit bleek tijdens de masterclass uiergezondheid voor dierenartsen, georganiseerd door Gezondheidsdienst voor Dieren en DeLaval in Steenwijk.

 16. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Groenewoud, J.H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige ac

 17. Buwalda: "TomTom voor potplantentelers die energiezuiniger willen telen" (interview met Fokke Buwalda)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Buwalda, F.

  2008-01-01

  In het project 'Energiezuinige teeltplannen voor de potplantenteelt' is een eerste stap gezet door telers te intervieuwen. De onderzoekers weten nu wat telers op het gebied van energie belangrijk vinden en aan wat voor soort modellen ze behoefte hebben. Op basis van deze wensen werkt een team van on

 18. Nationale 'good practices' voor de VWA : studie naar drie soortgelijke autoriteiten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, E.F.M.; Hubeek, F.B.

  2005-01-01

  In 2005 is door onderzoekers van Wageningen UR en LNV DK een verkennende studie verricht: drie inspectiediensten - PD, IVW-DL en AFM - zijn verkend voor 'good practices' voor de VWA bij de herziening van het financieringsstelsel dat per 1 januari 2006, behoudens de financiële artikelen, in

 19. Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2011-01-01

  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zij

 20. Prestatiekenmerken van meetmethoden voor de automatische analyse van een aantal meetnet-componenten

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Moayeri-Mirck MWG; Staden JJ van; LAC

  1994-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een zestal componenten waarvan de concentraties regelmatig worden bepaald onder meer ten behoeve van diverse meetnetten (zoals die voor grond-, regen- en drinkwater) zijn nader vastgelegd. Het betreft precisie, onderste analysegrens, en matrix-e

 1. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de

 2. Estado da Arte na Quantificação de Biomassa em Raízes de Formações Florestais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Carlos Ratuchne

  Full Text Available RESUMO O objetivo do presente trabalho é apresentar uma visão geral sobre o estado da arte na obtenção de estimativas de biomassa e de carbono nas raízes de formações florestais. Inicialmente, realizou-se uma abordagem sobre a biomassa florestal, o ciclo do carbono na atmosfera e o papel das florestas nesse contexto. Sobre biomassa e carbono florestal, foram apresentadas definições, as metodologias citadas na literatura para a determinação e estimativa da biomassa florestal subterrânea, sendo realizado um apanhado geral dos métodos diretos e indiretos para sua quantificação. Na sequência, fez-se uma abordagem sobre as variáveis e os modelos utilizados nos ajustes de equações para estimativa de biomassa de raízes em formações florestais, como também foram relacionados alguns dos modelos mais utilizados e equações propostas na literatura.

 3. Pengaruh macam limbah organik dan pengenceran terhadap produksi biogas dari bahan biomassa limbah peternakan ayam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SUNARTO

  2012-05-01

  Full Text Available Pamungkas GS, Sutarno, Mahajoeno E. 2012. Pengaruh macam limbah organik dan pengenceran terhadap produksi biogas dari bahan biomassa limbah peternakan ayam. Bioteknologi 9: 18-25. Kelangkaan bahan bakar merupakan masalah penting saat ini, sehingga diperlukan berbagai alternative sumbernya. Dengan sistem biodigester anaerob, limbah peternakan ayam dengan penambahan limbah organik lain dapat menghasilkan biogas, sebagai sumber energi terbarukan (renewable energy. Tujuan penelitian ini adalah (i menguji produksi biogas dari pencerna anaerob limbah peternakan ayam dengan perlakuan pengenceran, dan penambahan berbagai substrat sampah organik skala laboratorium, (ii mengetahui produksi biogas dari pencerna anaerob sistem curah limbah peternakan ayam dengan frekuensi agitasi berbeda pada skala semi pilot. Penelitian dilakukan dua tahap yaitu penelitian skala laboratorium dan skala semi pilot. Rancangan percobaan menggunakan pola Rancangan Acak Lengkap (RAL yang terdiri dari 2 faktor yaitu, rasio pengenceran, dan penambahan substrat. Hasil dari produksi biogas terbaik direkomendasikan pada penelitian skala semi pilot sistem curah. Perlakuan dalam tahapan semi pilot dengan interval waktu pengadukan, yaitu 4 jam/hari dan 8 jam/hari. Produksi biogas tertinggi diperoleh dari penyampuran kotoran ayam dengan eceng gondok pengenceran 1:1 sebesar 0,60 L dalam 6 minggu dan efisiensi perombakan COD, TSS, VS adalah 63,80%; 14,79%; 75,14%. Pada sekala semi pilot sistem curah dengan frekuensi pengadukan 8 jam/hari, diperoleh hasil biogas tertinggi sebesar 624,99 L dalam 6 minggu.

 4. MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector

  NARCIS (Netherlands)

  Goddijn, S.T.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten.

 5. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 6. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 7. Sazonalidade e potencial energético da biomassa residual agrícola na região dos Campos Gerais do Paraná

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Letícia de Pierri

  2016-04-01

  Full Text Available RESUMO Teve-se por objetivo, neste trabalho, avaliar as disponibilidades sazonal e espacial da biomassa residual da colheita das principais culturas de grãos, na região dos Campos Gerais, PR, estimar o potencial teórico de produção de energia elétrica a partir desses resíduos, bem como identificar os municípios da região com maior potencial para instalação de termelétricas movidas a biomassa. Dados de produtividade de milho, soja, trigo, cevada, aveia branca e aveia preta foram obtidos, na Secretaria de Agricultura do Paraná, para as safras 2008/2009 e 2009/2010 e, a partir do índice e do calendário de colheitas, estimou-se a produção e sazonalidade da biomassa residual das culturas analisadas. Foram coletadas amostras de biomassa destas espécies e determinou-se o poder calorífico superior (PCS e o potencial teórico de produção de energia elétrica a partir dos resíduos quantificados. Os Campos Gerais do Paraná produziram 3.862.130 (2008/2009 e 4.107.932 Mg ha−1 (2009/2010 de biomassa residual total com o cultivo das seis culturas. A disponibilidade de biomassa concentra-se em março e abril (aproximadamente 60%, sendo inexpressiva em dezembro, janeiro e entre junho e agosto. A biomassa residual da colheita de grãos apresentou PCS comparável ao de espécies florestais e potencial total de produção de energia de 3.932 (2008/2009 e 4.185 GWh ano−1 (2009/2010. Dos municípios analisados, Tibagi e Castro são os mais promissores para a instalação de termelétricas movidas a biomassa, por apresentarem maior produção e melhor distribuição sazonal dos resíduos.

 8. Distribuição espacial da biomassa microfitobentônica no perfil batimétrico da região de Ubatuba, SP

  OpenAIRE

  Cristiano de Salles Almeida

  2014-01-01

  O microfitobentos é constituído principalmente por diatomáceas, além de fitoflagelados e cianobactérias, distribuindo-se de forma heterogênea no sedimento exposto à luminosidade. O objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição espacial da biomassa microfitobentônica no perfil batimétrico da região de Ubatuba, SP. As amostras foram coletadas no verão de 2013, em três transectos (Flamengo, Fortaleza e Mar Virado), com seis pontos cada, coletadas entre as isóbatas de 5 e 30 m. A biomassa foi ...

 9. Critérios para a amostragem de lianas: comparação e estimativa da abundância e biomassa de lianas no Cerrado

  OpenAIRE

  Paula Guimarães Carvalho; Juliano van Melis

  2013-01-01

  Lianas (trepadeiras lenhosas) desempenham papel vital na dinâmica de florestas tropicais, contribuindo para abundância, diversidade e estrutura da comunidade. Técnicas para realizar o censo e estimar a biomassa de lianas têm sido usadas principalmente em florestas tropicais. O objetivo deste trabalho foi estimar a abundância e biomassa de lianas utilizando medidas de diâmetro tomadas em diferentes alturas do caule. O estudo foi realizado em um fragmento de Cerrado localizado em Itirapina (ca ...

 10. Desenvolvimento de Reator Poroso de GaseificaÃÃo de Biomassa LÃquida por OxidaÃÃo Parcial Aplicado ao Glicerol

  OpenAIRE

  Rafael Benevides Parente

  2012-01-01

  A biomassa lÃquida residual de processos agrÃcolas e agroindustriais em geral representa um recurso renovÃvel em quantidade expressiva sem uma destinaÃÃo econÃmica e ambientalmente sustentÃvel Como exemplo a soluÃÃo quanto aos estoques de glicerina resultante da transesterificaÃÃo de Ãleos vegetais para obtenÃÃo do biodiesel tem sido postergada pela carÃncia de alternativas de engenharia apropriadas ao aproveitamento adequado dessa biomassa Por essa razÃo foi iniciado o desenvo...

 11. Biomass consumption for energetic purpose in the household sector; Il consumo energetico di biomassa a fini domestici nel settore domestico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerardi, V.; Perrella, G. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, S. Maria di Galeria, RM (Italy). Dipt. Energia; Masia, F. [CIRM Research market srl, Milan (Italy)

  1999-07-01

  The report shows the results of a sampling survey performed to determine the biomass consumption for energetic purpose in the household sector. In particular, the methodology and sampling plan adopted to get a result with an error, at national level, of {+-}2.4%. are illustrated. Data are described and discusses. [Italian] Nel rapproto sono riportati i risultati di una indagine campionaria effettuata per determinare il consumo di biomassa a fini energetici nel settore domestico. Viene illustrata la metodologia ed il piano di campionamento adottato per avere un risultato che abbia a livello nazionale un errore del {+-}2.4%. I dati riportati vengono analizzati e discussi.

 12. Nutrientes minerais na biomassa da parte aérea em culturas de cobertura de solo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borkert Clóvis Manuel

  2003-01-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi estimar as quantidades de nutrientes reciclados por cinco espécies vegetais utilizadas como culturas de cobertura do solo e que podem retornar ao solo pela mineralização da biomassa. Foram coletadas de vários experimentos amostras da matéria verde de aveia-preta (Avena strigosa Schreb, mucu-napreta (Stizolobium aterrimum Piper & Tracy, guandu (Cajanus cajan (L. Millsp, tremoço (Lupinus albus L. e L. angustifolius L. e ervilhaca (Vicia sativa L.. Foi estimado o rendimento de matéria seca e determinados os teores de N, P, K, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu, e, a partir dessas concentrações, foram calculadas a média observada, a média estimada e o intervalo de confiança a 95% para cada nutriente dentro de cada classe de rendimento de matéria seca, em cada espécie vegetal. Os dados foram tabulados dentro de intervalos de classe de rendimento de matéria seca e apresentadas as quantidades estimadas de nutrientes minerais. Foram ajustadas equações para estimar as quantidades desses nutrientes. A aveia-preta e a ervilhaca reciclam grande quantidade de K, e a ervilhaca, a mucu-napreta, o tremoço e o guandu reciclam grande quantidade de N. Todas as espécies reciclam quantidades apreciáveis de Ca, Mg e micronutrientes, porém baixas quantidades de P. A rotação de culturas é um meio de implementar com sucesso o aumento das áreas de lavoura em semeadura direta.

 13. Biomassas de partes aéreas em plantas da caatinga Aboveground biomass of caatinga plants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grécia Cavalcanti Silva

  2008-06-01

  Full Text Available As biomassas de partes aéreas de nove espécies da caatinga foram determinadas e relacionadas com as medidas das plantas, cortando-se 30 plantas de cada espécie e separando-as em caule, galhos, ramos e folhas. As espécies foram divididas em dois grupos: seis espécies com plantas grandes e três com plantas menores. Cada grupo foi separado em classes de diâmetro do caule (DAP. As alturas totais (HT dobraram (3,8 a 8,5 m da classe de menor para a de maior diâmetro (Biomass of aboveground parts of nine caatinga species were determined and related to plant measurements. Thirty plants of each species were collected and separated into stems, branches, twigs and leaves. The species were divided in two groups: six species of large plants and three species of smaller plants. Each group was divided into classes of stem diameter (DBH. Plant height (H doubled (3.8 to 8.5 m from the smallest-diameter class to the largest diameter ( 5 cm diameter, 20% of branches from 1 to 5 cm, 5% of twigs < 1 cm and 5% of leaves. DBH was the single variable that best predicted biomass of parts, in both species groups, according to a power equation (B = a DBH b. H and CPA were also significantly related to biomass for some parts and group, but with R² lower than DBH. Combining DBH and H improved estimation but not enough to justify the extra field effort in determining H. Therefore, plant part biomass can be estimated from measurements of stem diameter, in a non-destructive process.

 14. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 15. Utilização de microondas na avaliação da biomassa microbiana do solo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Ferreira

  1999-12-01

  Full Text Available O presente trabalho teve por objetivo determinar o carbono e o nitrogênio presentes na biomassa microbiana, usando a irradiação do forno de microondas em substituição ao clorofórmio nos métodos fumigação-incubação e fumigação-extração. Foram utilizadas duas amostras de um Podzólico Vermelho-Escuro, submetidas aos procedimentos de incubação e de extração, após serem fumigadas com clorofórmio e irradiadas com microondas por diferentes períodos (2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 e 50 min. Observou-se que a irradiação durante 2 min foi suficiente para estimar o C e o N presentes na biomassa microbiana nos procedimentos de incubação e extração, com valores semelhantes aos verificados pela fumigação com clorofórmio. A irradiação com microondas reduziu os coeficientes de variação nas amostras de solo submetidas ao procedimento de extração, comprovando ser o método irradiação-extração o mais adequado para a estimativa do C e do N microbianos.

 16. Cadeia produtiva de energia de biomassa na região do Planalto Sul de Santa Catarina: uma abordagem prospectiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio José Simioni

  2010-12-01

  Full Text Available Objetivou-se, neste estudo, identificar e prospectar o comportamento futuro dos fatores críticos de desempenho da cadeia produtiva de energia a partir de biomassa de origem florestal, bem como as demandas de capacitação e de pesquisas. O estudo teve como área de abrangência os municípios da região de Lages, no Planalto Sul de Santa Catarina. Utilizou-se como metodologia a abordagem de prospecção foresight, desenvolvida através da projeção de especialistas com base no seu próprio conhecimento, mediante a aplicação de questionário Delphi, contemplando os elos da produção florestal e da indústria e a geração de energia. As principais conclusões foram: a há disponibilidade de resíduos florestais para uso na geração de energia, sendo necessária a readequação do processo de colheita florestal; b investimentos na qualificação de recursos humanos e em novas tecnologias nos processos industriais são requeridos para melhor aproveitar os recursos florestais; e c tende a haver aumento do uso da biomassa de origem florestal para a produção de energia.

 17. The Netherlands in a sustainable world. Poverty, climate and biodiversity. Second Sustainability Outlook; Nederland en een duurzame wereld. Armoede, klimaat en biodiversiteit. Tweede Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; De Ridder, W.; Aalbers, T.; Eickhout, B.; Hilderink, H.; Hitman, L.; Manders, T.; Nagelhout, D.; Petersen, A. (eds.)

  2007-11-15

  Poverty reduction, climate change and biodiversity loss to be tackled as an integrated global problem. The world is too small to simultaneously produce enough food (including meat) for everyone and to deliver biofuels on a large enough scale to slow down climate change and maintain biodiversity. In this report sufficient options for fighting poverty, tackling climate change and limiting the loss of biodiversity are presented and discussed. The costs of these options can be limited to a few percent of GDP in 2040. However this will only be possible with coordinated international policies. [Dutch] In de Tweede Duurzaamheidsverkening staan drie duurzaamheidsvraagstukken centraal: het ontwikkelingsvraagstuk, de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. Deze verkenning beschrijft de trends en de beleidsopties om de internationaal afgesproken doelen voor deze vraagstukken dichterbij te brengen. Er is voor gekozen om te werken met een Trendscenario van de OESO dat loopt tot 2040. In een Trendscenario wordt geen aanvullend beleid verondersteld, zoals het recent afgesproken EU-klimaatbeleid. Vervolgens zijn additionele beleidsopties geinventariseerd, gericht op het dichterbij brengen van de doelen. Vanuit verschillende visies op de wereld (wereldbeelden) zijn daarna de geidentificeerde beleidsopties geanalyseerd.

 18. APORTE DE NUTRIENTES E BIOMASSA VIA SERRAPILHEIRA EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PARATY (RJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Duarte Silveira

  2007-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a sustentabilidade ambiental de Sistemas Agroflorestais Regenerativos e Análogos (Safra, utilizando-se como indicadores de sustentabilidade ambiental o aporte de biomassa e nutrientes via serrapilheira de espécies arbóreas plantadas. Este trabalho faz parte das ações do PRODETAB – projeto 039 e foi desenvolvido na Fazenda Goura Vrindávna, Paraty, RJ. Foram plantadas 28 espécies arbóreas de múltiplos usos em três tratamentos agroflorestais, Safra Mínimo (sistema simplificado de enriquecimento de bananal, Safra Absoluto (sistema adensado e diversificado e Safra Modificado (mesma composição do anterior e com adubação do solo. Para a avaliação do aporte de nutrientes via serrapilheira; foram coletadas amostras nos três tratamentos Safras e em dois tratamentos testemunhas (Bananal e Capoeira por meio de coletores de 625 cm2, 15 meses após o plantio. Nas amostras, foram feitas as determinações dos teores e conteúdos de micro e macronutrientes. O Safra Mínimo foi o sistema que depositou maior peso de serrapilheira (32,4 Mg ha-1 e aportou maiores conteúdos de micro e macronutrientes. Com exceção do C e H, o N foi o que apresentou os maiores conteúdos nos cinco tratamentos, e em relação aos micronutrientes, o Fe foi o elemento de maior aporte. A poda da vegetação nos Safras favoreceu a ciclagem de nutrientes e contribuiu para elevação dos conteúdos destes na serrapilheira. Os Safras, sob o aspecto do aporte de nutrientes via serrapilheira, foram os sistemas mais promissores na recomposição dessas funções ecológicas, quando comparados à Capoeira e monocultura de banana.

 19. Alocação da biomassa e correlações morfofisiológicas em leguminosas forrageiras com hábitos de crescimento contrastantes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scheffer-Basso Simone Meredith

  2002-01-01

  Full Text Available A análise da alocação da biomassa e a correlação entre variáveis morfofisiológicas permitem maior entendimento do estabelecimento, produção e persistência de espécies perenes, em trabalhos de melhoramento genético, manejo e ecologia de plantas forrageiras. Este trabalho teve o objetivo de analisar a alocação de biomassa em leguminosas forrageiras (Adesmia latifolia, A. punctata, A. tristis, Lotus corniculatus, L. uliginosus. O experimento foi conduzido em casa de vegetação durante 210 dias (4000 graus-dia; as plantas foram cultivadas em caixas de 1 m². Nesse período, foram retiradas amostras periódicas para avaliação dos componentes morfológicos e descrição do hábito das espécies. A alocação da biomassa em raízes, caule e folha foi expressa em percentagem de massa seca. A maior alocação em folhas ocorreu nas espécies estoloníferas, A. latifolia (63,53% e A. punctata (61,42%, que, por sua vez, mostraram a menor alocação em raízes, 10,90 a 14,77 %, respectivamente. Maior alocação de biomassa em caule (39,38% e raízes (24,39% foi verificada em L. uliginosus, espécie rizomatosa. Para todas as espécies, o índice de área foliar (IAF esteve correlacionado positivamente com número de folhas das hastes secundárias e biomassa aérea. A. latifolia e Lotus spp. são exemplos extremos da relativa importância dos componentes morfológicos na formação do IAF e da biomassa. O padrão de acúmulo e alocação de biomassa nas leguminosas estoloníferas é caracterizado, principalmente, pela produção de folhas, indicando a importância do alongamento e enraizamento dos estolões, enquanto em A. tristis e Lotus spp., as frações caule e raízes apresentam igual importância.

 20. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  Het perspectief van ureaseremmers voor de Nederlandse melkveehouderij is verkend. NBPT en een nieuwe, Duitse ureaseremmer lijken het meest perspectiefrijk. De ammoniakemissiereducties onder praktische stalomstandigheden moeten echter nog vastgesteld worden. Reducties van naar schatting 20 tot 40% zi

 1. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 2. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 3. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 4. Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. A. (2011, april). Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen. Presentatie tijdens Kennisnet Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs, Utrecht, The Netherlands.

 5. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden vastgestel

 6. Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid

  NARCIS (Netherlands)

  Cviko, Amina; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Cviko, A., McKenney, S., & Voogt, J. (2011, 8-10 June). Docenten als (her)ontwerpers van een ICT-rijk curriculum voor beginnende geletterdheid. Round table presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 7. Onderzoek naar de stabiliteit van reconstitutie van RIVM-humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes; G.M.; Laar; E.A.van; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1984-01-01

  Van het RIVM humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmethingen is de stabiliteit na reconsitutie gedurende een week bij diverse bewaaromstandigheden onderzocht. Bij normale gebruiksomstandigheden werden na 24 uur geen afwijkingen geconstateerd. Door bacteriele besmetting veroorzaakt

 8. Ruimte voor klimaatdebat : zicht op interactie tussen klimaatpolitiek, wetenschap en media

  NARCIS (Netherlands)

  van der Sluijs, J.P.; van Est, R.; Riphagen, M.

  2010-01-01

  Deze studie brengt de complexe interactie tussen klimaatpolitiek, wetenschap en media in beeld. Gedurende de jaren zeventig en tachtig kreeg politiek en wetenschap steeds meer aandacht voor het klimaatprobleem, destijds broeikaseffect geheten. Bij gebrek aan voldoende wetenschappelijk bewijs en

 9. Mogelijkheden voor snelle kwantitatieve analyse van cadmium in kunststoffen met golflengte-dispersieve rontgenfluorescentiespectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  van de Beek ACW; Ritsema R; van de Wiel HJ; LAC

  1995-01-01

  Voor adequate handhaving van het Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen blijkt een snelle bepaling van het cadmiumgehalte in kunststof noodzakelijk. De aangewezen technieken zijn erg tijdrovend. Golflengte-dispersieve rontgenfluorescentie-spectrometrie (WD-XRF) is een geschikte techniek om h

 10. Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen : standaardcijfers 1990-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van C.; Bode, de M.J.C.; Evers, A.G.; Hoek, van der K.W.; Luesink, H.H.; Schijndel, van M.W.

  2010-01-01

  Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. Dit rapport geeft een overzicht van de rekenmethodiek en de uitgangspunten die door de wer

 11. Verkenning van technologische oplossingen voor milieuproblemen in de textiel- en tapijtveredeling

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Schijndel MW van; Soczo ER; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van technologische oplossingen voor de milieuknelpunten van de textiel- en tapijtveredeling in Nederland. De resultaten van deze studie dienen ter onderbouwing van de besluitvorming rond de mogelijke introductie van een programma-onderdeel textiel- en

 12. Gierstmelde als potentieel akkerbouwgewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden voor de noordelijke regio's 1992 - 1996 : management samenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.

  1996-01-01

  Collectieopbouw en veredelingsonderzoek met aandacht voor wortelknobbelaaltjes en valse meeldauw. Teeltonderzoek en marktprijs en afzetkansen. Toepassingsgericht zetmeelonderzoek met karaktisering via Braber-verstijfseling rn crosslink-effectiviteit bij de ECH-verknoping van quinoa

 13. De verteerbaarheid van flotatieslib voor varkens = The digestibility of flotation sludge in pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1982-01-01

  Resultaten van onderzoek naar voederwaarde voor varkens van 11 partijen flotatieslib. Flotatieslib is het afgeroomde gedeelte van de sliblaag die is verkregen door flocculatie/flotatie van de eiwitten en vetten uit het afvalwater van slachterijen

 14. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 15. Geurproblematiek VAM Wijster: Beoordeling geuraspecten vergunningaanvraag voor gesloten GFT compostering en biologische slibdroging VAM-Wijster

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Dit rapport behandelt de geuremissie van het VAM-complex in Wijster. Het gaat vooral in op de geuraspecten in de uitbreidingsvergunning voor de gesloten compostering (GECO 400) en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger (1). Tevens wordt aandacht besteed aan het algemene stankbeleid in Nederland, waarin de lokale overheden recentelijk meer vrijheid hebben gekregen. Ook wordt de actuele discussie belicht over het opnemen van 'geurbeleving' in een (zo mogelijk) objectieve normstel...

 16. [The readers of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Lagerwij, E W

  1993-02-20

  In order to establish the reach, the reading frequency and the appreciation of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, a telephone inquiry was conducted among a random sample of specialists, general practitioners, registrars and pharmacists in the Netherlands. The response amounted to 81.5% (n = 1515). Of the respondents, 94% received the Journal, and two-thirds read it every week. Eight out of ten saved the Journal, five even all volumes. The reading frequency varied greatly from one section to another. Of those who read the Journal at all, 74% always or often read the clinical lesson and 6% the original articles. Although, due to increasing specialization (in width and in depth), it is becoming increasingly difficult to satisfy all readers, the appreciation of the articles is high.

 17. Queima de biomassa e efeitos sobre a saúde Biomass burning and its effects on health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Abdo Arbex

  2004-04-01

  Full Text Available A primeira idéia que se forma na mente das pessoas e do pesquisador é associar a poluição do ar aos grandes centros urbanos, com a imagem de poluentes sendo eliminados por veículos automotores ou pela chaminé de suas fábricas. Entretanto, uma parcela considerável da população do planeta convive com uma outra fonte de poluição, que atinge preferencialmente os países em desenvolvimento: a queima de biomassa. Este artigo tem como objetivo chamar a atenção do pneumologista, da comunidade e das autoridades para os riscos à saúde da população exposta a essa fonte geradora de poluentes, seja em ambientes internos, seja em ambientes abertos. O presente trabalho caracteriza as principais condições que levam à combustão de biomassa, como a literatura tem registrado os seus efeitos sobre a saúde humana, discutindo os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, e finaliza com a apresentação de dois estudos recentes que enfatizam a importância da queima de um tipo específico de biomassa, a palha da cana-de-açúcar, prática comum no interior do Brasil, e sua interferência no perfil de morbidade respiratória da população exposta.The first thought that comes to mind concerning air pollution is related to urban centers where automotive exhausts and the industrial chimneys are the most important sources of atmospheric pollutants. However a significant portion of the earth’s population is exposed to still another source of air pollution, the burning of biomass that primarily affects developing countries. This review article calls the attention of lung specialists, public authorities and the community in general to the health risks entailed in the burning of biomass, be it indoors or outdoors to which the population is exposed. This review describes the main conditions that lead to the burning of biomass and how the literature has recorded its effects on human health discussing the psychopathological mechanisms. Finally two recent

 18. More with thermal energy storage. Report 10. Options for a combination of heat and cold storage with soil sanitation. Overview of techniques and new options. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 10. Mogelijkheden voor combinatie van KWO met bodem-sanering. Overzicht van technieken en nieuwe mogelijkheden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-01

  werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. In dit onderzoek is een overzicht gemaakt van beschikbare saneringsmethoden en bodemenergiesystemen. Vervolgens zijn potentiele combinatieconcepten getoetst aan de volgende criteria: behoud van energierendement; halen van de saneringsdoelstelling; kostenefficientie; lange levensduur (het uitblijven van putverstopping)

 19. Signs of Transition; Tekens van Transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Leenders, C.; Baidenmann, J.

  2010-05-15

  This book contains 14 inspiring experiences with making the energy system more sustainable that make clear that the energy transition is progressing. Two examples are provided for each of the seven themes: (1) Sustainable electricity (Agriport A7, Wind park Prinses Amalia); (2) Energy in the built environment (passive houses, conceptual building); (3) Chain efficiency (searching for CO2, process intensification); (4) New gas (biogas from manure, High efficiency boiler); (5) Sustainable mobility (electric driving, bus on biogas); (6) greenhouse as source of energy (closing the greenhouses, tomatoes on geothermal heat); and (7) green resources (biorefinery of grass, pyrolisis of biomass) [Dutch] Dit boek bevat veertien inspirerende ervaringen met verduurzaming van de energiehuishouding die duidelijk maken dat er voortgang zit in energietransitie. Er worden twee voorbeelden gegeven voor elk van de zeven thema's: (1) Duurzame Elektriciteit (Agriport A7, Windpark Prinses Amalia); (2) Energie in de Gebouwde Omgeving (Passiefhuizen, Conceptueel Bouwen); (3) Keten-Efficiency (Op zoek naar CO2, Procesintensificatie); (4) Nieuw Gas (Biogas uit mest, HR-e ketel); (5) Duurzame Mobiliteit (Elektrisch rijden, Bus op biogas); (6) Kas als Energiebron (De kassen sluiten, Tomaten op aardwarmte); en (7) Groene Grondstoffen (Bioraffinage van gras, Pyrolyse van biomassa)

 20. Partição de biomassa seca e nutriente em minicepas de eucalipto influenciada pela adubação NPK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Pereira Carvalho Neto

  2012-09-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5902/198050986615O estado nutricional da planta-matriz é de grande importância para a manutenção do seu vigor vegetativo, o que determina a produção de brotos e também os índices de enraizamento e velocidade de formação das raízes, uma vez que os macronutrientes e os micronutrientes estão envolvidos nos processos bioquímicos e fisiológicos vitais à planta. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da adubação NPK sobre a partição de biomassa seca e nutriente em minicepa de eucalipto em solução nutritiva. O trabalho foi realizado de novembro de 2008 a janeiro de 2009, em casa de vegetação. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial fracionado (4x4x41/2, perfazendo 32 tratamentos com três repetições. Os tratamentos se constituíram de quatro doses dos nutrientes de N (50; 100; 200 e 400 mg L-1 na forma de ureia, P (7,5; 15; 30 e 60 mg L-1 na forma de ácido fosfórico e K (50; 100; 200 e 400 mg L-1 na forma de cloreto de potássio em solução nutritiva. Houve efeito significativo apenas para as doses de N isoladamente, para a biomassa seca das miniestacas e biomassa seca da parte aérea e raiz das minicepas com efeito linear decrescente, com o aumento das doses de N. A dose de 50 mg L-1 de N proporcionou maior acúmulo de biomassa seca das miniestacas e minicepas. A distribuição percentual da biomassa seca e dos nutrientes na biomassa seca das miniestacas, parte aérea e raízes das minicepas variou em relação às doses de N. A extração de macronutrientes pelas miniestacas de 6 cm na dose de 50 mg L-1 de N seguiu a seguinte ordem decrescente de N > S > P > K > Ca > Mg e micronutrientes de Cu > B > Mn > Fe > Zn.

 1. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 2. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 3. Beter in beeld: over het economisch belang van de publieke omroep als afzetkanaal voor OTP-leden en de effecten van het concessiebeleidsplan voor OTP-leden

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.; Rougoor, W.

  2015-01-01

  De markt voor onafhankelijke televisieproducties is dynamisch. De dynamiek is op dit moment - als gevolg van het nieuwe concessiebeleidsplan van de publieke omroep en het wetsvoorstel van de staatssecretaris van OCW - zo groot, dat gesproken kan worden van hectiek. Wat zijn de gevolgen van het

 4. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze

 5. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze m

 6. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de godsdie

 7. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 8. Passive mechanisms for damping of blade swing vibrations; Passieve mechanismen voor demping van bladzwaaitrillingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Engelen, T.G.; Corten, G.P. [ECN Wind Energy, Petten (Netherlands)

  2003-12-01

  The operation and performance of two systems to damp swing vibrations (a radial damper and a tangential damper) for stall turbines are compared by means of a parameter study. Attention is paid to the sensitivity of those dampers for mass variations, eigenfrequency and degree of damping of the damper system. [Dutch] Zwaaitrillingen vormen een ernstig probleem voor stall turbines en kunnen onder bepaalde condities ook bij bladhoek geregelde turbines naar vaanstand optreden. De demping van deze trillingen kan worden verhoogd met een radiaal georienteerd massa-veer-systeem. De werking berust op het Coriolis-effect. Het voordeel van zo'n radiaaldemper ten opzichte van reeds bestaande tangentiaaldempers is de veel grotere beschikbare ruimte voor montage in het blad. De werking van deze twee dempersystemen is vergeleken via een parameterstudie. Hierin is de gevoeligheid uitgezocht voor variaties in de massa, eigenfrequentie en dempingsgraad van het dempersysteem. De demperwerking is beoordeeld op grond van de bereikte effectieve dempingsgraad en de uitwijkingsgevoeligheid van de dempermassa. Het blijkt dat de tangentiaaldemper veel minder gevoelig is voor parameteronzekerheden en bovendien een veel sterker dempende werking heeft. Door de vereiste zeer nauwkeurige afstemming van de dimensonering van de radiaaldemper op de bladeigenschappen wordt verdere ontwikkeling niet zinvol geacht, mede omdat ook de dempende werking beperkt is. De gevoeligheidsanalyse van de tangentiaaldemper voor de diverse parametervariaties draagt bij tot verhoging van het inzicht dat vereist is om deze succesvol toe te passen.

 9. Effekten van automatisering voor de kwaliteit van arbeid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, van P.; Nigten, A.

  1987-01-01

  M.b.v. open interviews is onderzoek gedaan naar de technologische ontwikkelingen in de glastuinbouw en de gevolgen ervan voor de werknemers wat betreft werkgelegenheid, arbeidsvoldoening en kwaliteit van het werk. Er is een begin gemaakt na te gaan welke mogelijkheden er voor de werknemers zijn deze

 10. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 11. Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bes II : bewaarseizoen 2009-2010 en 2010-2011

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.; Verschoor, J.A.

  2011-01-01

  De publicatie beschrijft het door PT gefinancierde project Bepaling optimaal oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Gestreefd wordt naar een betrouwbaar en eenvoudig toepasbaar protocol ter bepaling van het optimale oogsttijdstip voor de bewaring van rode bessen. Door Wageningen UR Food &am

 12. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 13. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uit

 14. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Pool, Els van der; Wijk, Monique van; Dongen, Cecilia van

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en at

 15. Ontwikkeling methode voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in (vlees)salades

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Struijs, van der T.B.D.; Ruig, de W.G.

  1982-01-01

  Ontwikkeling van een analysemethode voor de kwantitatieve bepaling van conserveermiddelen in sterk emulsievormende produkten. Er wordt een methode beschreven voor de bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in sterk emulsievormende produkten, bestaande uit een voorbewerking m.b.v. Extrelut kolommen va

 16. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  NARCIS (Netherlands)

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 17. Estudo cinÃtico da pirÃlise das biomassas: bagaÃo de mandioca, casca de soja e bagaÃo de cana

  OpenAIRE

  Elciane Regina Zanatta

  2012-01-01

  As agroindÃstrias tÃm gerado quantidades expressivas de resÃduos, o que torna necessÃrio rever a sua destinaÃÃo na cadeia produtiva, pois alÃm de ser um problema econÃmico, devido ao desperdÃcio, à tambÃm, um sÃrio problema ambiental. Estes resÃduos tambÃm chamados de biomassas, devido ao impacto insignificante no efeito estufa, sÃo uma resposta interessante à crescente demanda de energia renovÃvel. A biomassa à caracterizada como uma mistura de componentes de referÃncia: celulose, hemicelulo...

 18. DETERMINAÇÃO INDIRETA DO ESTOQUE DE BIOMASSA E CARBONO EM POVOAMENTOS DE ACÁCIA-NEGRA (Acacia mearnsii De Wild.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Sérgio Pigatto Schneider

  2005-12-01

  Full Text Available Este trabalho foi realizado com o objetivo de estimar o estoque de carbono em povoamentos equiâneos de Acacia mearnsii De Wild., na região da Encosta Inferior do Sudeste, no Rio Grande do Sul, com o método de derivação do volume em biomassa e carbono. As quantificações dos componentes da biomassa e do carbono foram feitas em povoamentos com idade entre 4 e 8 anos. O método de derivação do volume em biomassa e carbono mostrou-se eficiente na determinação do estoque de carbono, pois a diferença relativa média foi de apenas 4,4%, quando considerada toda a amostragem e independência da idade dos povoamentos. A densidade básica média da madeira foi de 0,6, independente da idade dos povoamentos. A proporção de biomassa média entre o volume com casca pelo volume de folhas, ramos, serrapilheira e raízes foram de 0,59, independente da idade dos povoamentos. A concentração média de carbono, independente da idade dos povoamentos, foi igual a 0,40. O estoque de carbono estimado pelo método de derivação de volume e carbono, em povoamentos de 7 anos de idade, foi de 99,46 t ha-1 no índice de sítio 20, 82,98 t ha-1 no índice de sítio 16, e 46,13 t ha-1 no índice de sítio 12.

 19. [Errors in literature references in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Hobma, S O; Overbeke, A J

  1992-03-28

  Literature references contain a considerable number of inaccuracies, both in citations and in quotations. We investigated the accuracy of quotations and references in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. We checked at random 100 references of articles presented for publication during a period of 4 weeks using Index Medicus. The citation and quotation of another 100 references (50 with a reading list of less than 13, and 50 with a reading list of more than 24 articles) of published original articles were checked, using the original article. In the references of articles presented for publication 70% contained one or more inaccuracies. In the published articles 31% was not completely correct. In 5% these errors prevented immediate identification of the cited article. In one of every three articles a citation error was made: 5 trivial errors, 16 slightly misleading and 12 seriously misleading errors were found. We could not find a relation between the number of citation errors and the length of the reading list. The original source was not cited in 8 articles. Our conclusion is that the number of inaccuracies, in references as well as in citations, is high; authors should check this part of their articles more carefully. Notably the use of multiple references after a sentence with a number of statements is to be avoided.

 20. ESTIMATIVA DA BIOMASSA E DO CONTEÚDO DE NUTRIENTES DE UM POVOAMENTO DE Eucalyptus globulus (Labillardière SUB-ESPÉCIE maidenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Valdir Schumacher

  2000-12-01

  Full Text Available O presente trabalho teve por objetivo estimar a produção de biomassa acima do solo e determinar o conteúdo de nutrientes nos diferentes componentes das árvores de um povoamento de Eucalyptus globulus subespécie maidenii. Os dados foram coletados em um talhão de 4 anos de idade, plantado em solo argiloso, no município de Butiá, Rio Grande do Sul. Para determinar a quantidade de biomassa, foi utilizada uma equação de regressão (lnY = a + b * lnX cujos coeficientes foram calculados com base em nove árvores amostradas em diferentes classes diamétricas. A biomassa total acima do solo foi de 83,2 Mg ha-1, em que 13; 10; 9 e 68 % encontravam-se distribuídos nas folhas, ramos, casca e madeira, respectivamente. Do total dos elementos na árvore, na madeira do tronco foram encontrados 29; 29; 40; 12,5 e 34% de N, P, K, Ca e Mg respectivamente. Já na copa das árvores, esses mesmos elementos representaram 64; 56; 48,5; 32 e 39%. A casca foi o componente que acumulou as maiores quantidades de cálcio, (55,3% do total.

 1. Estimativa da biomassa e do conteúdo de nutrientes de um povoamento de Eucalyptus globulus (Labillardière sub-espécie maidenii.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Valdir Schumacher

  2009-10-01

  Full Text Available Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 O presente trabalho teve por objetivo estimar a produção de biomassa acima do solo e determinar o conteúdo de nutrientes nos diferentes componentes das árvores de um povoamento de Eucalyptus globulus subespécie maidenii. Os dados foram coletados em um talhão de 4 anos de idade, plantado em solo argiloso, no município de Butiá, Rio Grande do Sul. Para determinar a quantidade de biomassa, foi utilizada uma equação de regressão (lnY = a + b * lnX cujos coeficientes foram calculados  com base em nove árvores amostradas em diferentes classes diamétricas. A biomassa total acima do solo foi de 83,2 Mg ha-1, em que 13; 10; 9 e 68 % encontravam-se distribuídos nas folhas, ramos, casca e madeira, respectivamente. Do total dos elementos na árvore, na madeira do tronco foram encontrados 29; 29; 40; 12,5 e 34% de N, P, K, Ca e Mg respectivamente. Já na copa das árvores, esses mesmos elementos representaram 64; 56; 48,5; 32 e 39%. A casca foi o componente que acumulou as maiores quantidades de cálcio, (55,3% do total.

 2. INFLUENCIA DO USO DE CINZA DE BIOMASSA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO COMPORTAMENTO CONCRETOS AUTO-ADENSÁVEIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Cortez Dantas

  2010-01-01

  Full Text Available O presente trabalho apresenta um estudo feito com concreto auto-adensável, com o objetivo de avaliar a influencia da incorporação de cinza de biomassa da cana-de-açúcar no comportamento no estado fluido do concreto auto-adensável. A avaliação foi feita através da produção de três traços: traço de referência (TR, sem adição; traço com a substituição parcial de 20% do cimento por cinza (T1 e traço (T2 com a substituição de 20% de areia por cinza. A avaliação do comportamento no estado fluído foi feita através de ensaios de slump test, espalhamento – T500 (slump flow e tempo de escoamento no funil “V”, Verificou-se que a adição de cinza de biomassa melhorou o comportamento do concreto no estado fluido, tornando o concreto mais coeso, e que os traços analisados atendem aos requisitos para concretos auto-adensáveis. PALAVRAS-CHAVE: Concreto auto-adensável, cinza de biomassa da cana-de-açúcar, comportamento no estado fluido.

 3. Vlinderbloemigen brengen bemesting in evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Holwerda, J.; Wel, van der C.; Sukkel, W.

  2008-01-01

  Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij. Uiteindelijk is ook de stikstof uit dierlijke mest i

 4. Met de Groene Scan naar een Groene Stad - Verbindingen leggen en werken aan een gezamenlijk plan

  NARCIS (Netherlands)

  Verzandvoort, S.J.E.

  2011-01-01

  Doel van de workshop was het verbinden van verschillende ideeën en hun initiatiefnemers voor een duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland, een duurzame ontwikkeling geschetst in streefbeelden. Burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organis

 5. Explanatory factors for evolution in air quality; Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutsch, F.; Vankerkom, J.; Veldeman, N.; Peelaerts, W. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium); Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E. [Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL, Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering VMM, Brussels (Belgium); Vancraeynest, L.; Bossuyt, M. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (Belgium)

  2010-12-15

  A method was formulated to map the Flemish sector contributions and foreign contributions to PM10, PM2.5 and ozone concentrations in Flanders. Flemish emissions scenarios from MIRA and the corresponding European emissions scenarios from IIASA were used for this. The content and production of these emissions scenarios were described in the Environment Outlook 2030 Flanders (REF and EUR scenarios) and in the MIRA study 'Particulate matter and photochemical air pollution. Visionary Scenario of the Environment outlook 2030 Flanders. In the context of this study, which emissions and atmospheric chemical processes play an important role in explaining the particulate matter and ozone concentrations in Flanders for the current situation (base year 2007) and for the three emissions prognoses for 2020 were analysed: (1) for an emissions scenario according to current European legislation; (2) for an emissions scenario with a number of additional European emissions reduction measures; (3) for an emissions scenario with further reaching emissions reductions. In general the emissions and the concentrations decrease in the three scenarios for 2020. The changes to emissions are related to sector and place, which has an impact on the relative sector contributions for Flanders. [Dutch] Er werd een methodologie opgesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario's van MIRA en bijhorende Europese emissiescenario's van IIASA gebruikt. In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosferische, scheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020: (1) voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving; (2) voor een emissiescenario met een

 6. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 7. Een systeem voor het assembleren van leerinhoud in een herbruikbaar leerobject. Gevalstudie : het LOMS

  OpenAIRE

  Mertens, Bert

  2007-01-01

  Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om nieuwe kennis efficiënt aan te maken en bestaande kennis gemakkelijk te verspreiden. Dat de computer hierbij een handig hulpmiddel kan zijn, werd reeds in de beginjaren erkend. Tijdens de jaren ’90 creëerde men een theoretisch kader voor dit fenomeen en werd het begrip E-learning geïntroduceerd. E-learning kan in het kort omschreven worden als “het gebruiken van een computer en zijn netwerken om kennis aan te maken, te verspre...

 8. PENGGUNAAN MEMBRAN SERAT BERONGGA SEBAGAI AERATOR DALAM SISTEM KULTIVASI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI BIOMASSA DAN BIOFIKSASI CO2 DARI Chlorella vulgaris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D Dianursanti

  2015-06-01

  Full Text Available Pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim, sebagian besar disebabkan karena merebaknya gas CO2.  Pemanfaatan mikroalga Chlorella sp. untuk mereduksi gas CO2 menjadi potensi yang menjanjikan. Hal ini mengingat, bahwa Chlorella dapat dengan efisien mereduksi CO2 karena mereka dapat tumbuh dengan cepat dan mudah diadaptasikan ke dalam rekayasa sistem fotobioreaktor. Dalam penelitian ini akan diupayakan pengaturan sistem aerasi berfilter untuk kultivasi Chlorella vulgaris dalam reaktor agar proses transfer massa gas CO2 dalam kultur mikroalga menjadi lebih baik. Dengan demikian nilai KLa (CO2 menjadi salah satu parameter penentu dalam peningkatan produksi biomassa Chlorella. Nilai KLa yang tinggi menunjukkan proses transfer massa CO2 yang lebih baik dalam kultur mikroalga. Namun nilai KLa (CO2 yang terlalu besar sangat mungkin menyebabkan terjadinya shear stress pada alga.Dengan menggunakan membran serat berongga sebagai aerator, permasalahan shear stress pada alga dapat dihindari. Dengan diameter pori yang sangat kecil, membran ini dapat memberikan laju alir dan transfer massa CO2 dalam kultur yang optimal, tanpa menimbulkan efek shear strees. Dengan demikian penggunaan membran ini dapat menghasilkan produktivitas Chlorella yang lebih baik serta dapat meningkatkan kemampuan biofiksasi CO2 selama proses kultivasinya. Penggunaan membran serat berongga sebagai aerator telah terbukti mampu meningkatkan produksi biomassa C. vulgaris  sebesar 27,2 %. Abstract Global warming triggering climate change is largely due to the presence of CO2. Utilization of microalgae Chlorella vulgaris to reduce CO2 gas is potential as it efficiently reduces CO2while growing quickly and adapting to the photobioreactor systems engineering. This study explored filter aeration system settings for cultivating C. vulgaris in the reactor thus mass transfer of CO2 in microalgae cultures becomes more efficient. Value of KLa (CO2 is one of the parameters in

 9. Biomassa seca acumulada, partições e rendimento industrial da cana-de-açúcar irrigada no Semiárido brasileiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thieres George Freire da Silva

  2014-10-01

  Full Text Available Objetivou-se, com este trabalho, determinar parâmetros de crescimento e de rendimento da cana-de-açúcar cv. RB92579, sob regime de irrigação, no Semiárido brasileiro, visando a avaliar o desempenho desta cultura nas condições edafoclimáticas locais. Foram avaliados o acúmulo de biomassa seca e as suas respectivas partições, durante dois ciclos consecutivos de cana-de-açúcar (soca e ressoca, além dos indicadores de rendimento e de qualidade da cultura ao final do período experimental. Em ambos os ciclos, foram realizadas dez coletas de amostras para se determinar a biomassa seca de seis componentes estruturais dos perfilhos (folhas verdes, bainhas, parte emergente, pseudocolmos, folhas e bainhas mortas e colmo. A cana-de-açúcar apresentou elevado acúmulo de biomassa seca da parte aérea da planta, com valor médio de 6.493 g m-2 para os dois ciclos de cultivo. No início do seu crescimento, os fotoassimilados foram destinados prioritariamente às folhas verdes, bainhas, parte emergente e pseudocolmos. Em fase posterior de crescimento, os fotoassimilados passaram a ser utilizados na formação dos colmos. Os resultados obtidos foram muito semelhantes para os ciclos de soca e ressoca. Os modelos ajustados para descrever a evolução da biomassa seca e de suas respectivas partições apresentaram ajustes satisfatórios, em função dos dias após o corte. O elevado rendimento industrial (133,88 ± 40,84 t ha-1 e a alta concentração de sacarose por biomassa seca (0,34 ± 0,10 g g-1 proporcionaram valores elevados de produção de açúcar (17,75 ± 4,44 t ha-1 e de álcool (12,73 ± 3,23 t ha-1, indicando alto desempenho produtivo da RB92579 para a região.

 10. Duurzame energie: een nuchter verhaal

  NARCIS (Netherlands)

  MacKay, D.J.C.

  2008-01-01

  Een samenvatting van het boek 'Sustainable Energy - without the hot air' van David J.C. MacKay. Professor MacKay is hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge en Chief Scientific Advisor to the Department of Energy and Climate Change van de Britse regering. In het boek vergelijkt hij het gebruik

 11. Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, André Gerardus

  2001-01-01

  The majority of human activities, including consumption, take place in urban areas. These activities are possible through the input and output of streams like energy, water, materials, goods and waste. Due to human activities citizens are often confronted with local environmental problems like air p

 12. Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beelen P van; Berg GA van den; Boer M de; Gaag DJ van der; Groenwold JG; Huijsmans JFM; Kalf DF; Kool SAM de; Kruijne R; Merkelbach RCM; Snoo GR de; Vijftigschild RAN; Vijver MG; Wal AJ van der; Alterra; CBS; CLM; CML; Kiwa; PD; PPO; PRI; RIZA; LER

  2007-01-01

  The Dutch plant protection policy aims at reaching sustainable agriculture in the Netherlands. Operational goals with respect to the environment for the year 2010 compared to the year 1998 are: a reduction of 95% of the environmental impact on surface water and a reduction of 95% of bottle-necks in

 13. Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, André Gerardus

  2001-01-01

  The majority of human activities, including consumption, take place in urban areas. These activities are possible through the input and output of streams like energy, water, materials, goods and waste. Due to human activities citizens are often confronted with local environmental problems like air p

 14. Rapportage gewasbescherming 2007 Telen met toekomst - Bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.

  2008-01-01

  Dit is het vierde rapportage gewasbescherming van het praktijknetwerk Telen met toekomst voor de open teelten. Het praktijknetwerk Telen met toekomst organiseert groepen praktijkbedrijven met hun relaties rond de ontwikkeling van meer duurzame productiesystemen (milieutechnisch, ecologisch en

 15. Opportunities for farmers: 'Safe' vegetables for Hanoi

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.S.; Huu Cuong, T.; Nguyen Anh Tru,; Pham Van Hoi,

  2005-01-01

  Vietnamese boeren gebruiken voor de intensieve groententeelt veel verschillende pesticiden, waaronder zeer gevaarlijke. Nieuwe, winstgevende markten zijn een stimulans om over te gaan op meer duurzame productie. Het huidige marketing systeem maakt het moeilijk een 100 procent waterdichte "veilige" g

 16. Choice of a system for heat recovery. Efficiency of an air conditioner; Systeemkeuze voor warmteterugwinning. Meer efficientie uit luchtbehandelingsinstallatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gorkom, F.H.J.

  2004-05-01

  The use of heat recovery in an air conditioning system improves the efficiency. An overview is given of different air conditioners where heat recovery is applied: twincoil, heat exchanger, heat wheel, and the Kantherm system. [Dutch] Warmteterugwinning levert efficiente luchtbehandelingsinstallaties op. Voor het toepassen van warmteterugwinning is een aantal systemen beschikbaar. In dit artikel komen zowel de twincoil, de platenwisselaar, het warmtewiel en het Kantherm-systeem aan bod. De systemen worden kort beschreven en daarnaast beoordeeld op hun rendement, toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen en kosten voor de levenscyclus.

 17. Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Terbijhe, A.

  2009-01-01

  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde mater

 18. Is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? : Visies uit de praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Hoste, R.; Stokkers, R.

  2006-01-01

  Dit rapport analyseert de factoren die de vestigingsplaats van Nederlandse bedrijven in de agrarische keten bepalen. Het onderzoek is gebaseerd op drie casestudies: de bloembollenketen, de varkenshouderijketen en handelsbedrijven. De studie stelt voor bedrijven in deze drie clusters de kritische ves

 19. Behandeling van geoculeerde rozen voor kroeskopvorming en/of - bestrijding: Proeven 2004/2005

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.

  2006-01-01

  ‘Kroeskoppen’ is de naam voor een afwijking die veelvuldig voorkomt bij geoculeerde rozen. Als gevolg van een verminderde scheutgroei ontstaan meerdere korte scheuten. In de meeste gevallen sterft de plant af. Aantasting treedt voornamelijk op in het voorjaar, als de oculaties uitlopen. De ene soort

 20. Het metselwerk als basis voor het voegwerk. Prestatie voegwerk afhankelijk van kwaliteit metselwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Koek, J.A.G.

  2000-01-01

  'Een fiets rijdt zoals hij onderhouden is'. Met deze slogan geven de fietsenmakers in Nederland aan dat de rijprestaties van fietsen sterk afhankelijk zijn van de staat van onderhoud. Zoiets geldt ook voor voegwerk en metselwerk; de prestaties die bij het voe-gen kunnen worden bereikt, zijn

 1. Alternatieven voor zwavelzuur in chemische luchtwassers = Alternatives for the use of sulphuric acid in air scrubbers

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.; Melse, R.W.

  2011-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van mogelijke zuren die te gebruiken zijn in luchtwassers voor ammoniakverwijdering, inclusief organische zuren, in stallen. Er wordt ingegaan op de veiligheid, de efficiëntie en de kosten van deze zuren.This report provides an overview of the acids that can be used i

 2. Toetsing van een groot isolatiesysteem voor de huisvesting van SPF dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Helleman PW; Krajnc EI; Kruijt BC; Osterhaus ADME; van Soolingen J; Walvoort HC; Zonneveld AJ; Bosch JA

  1989-01-01

  In dit onderzoek werd de bruikbaarheid van een nieuw ontwikkeld, relatief goedkoop isolatie-systeem voor de huisvesting van SPF dieren vergeleken met de bestaande SPF-kweek die gekarakteriseerd kan worden als een klassiek strikt barriere-systeem. Dit rapport beschrijft een aantal waarnemingen met

 3. Door met Duurzaam Veilig : nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M. & Aarts, L.T. (eindred.)

  2005-01-01

  In 1992 verscheen de eerste Nationale Verkeersveiligheidsverkenning. Deze besloeg de periode 1990-2010 en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de leidende visie voor verbeteringen van de verkeersveiligheid in Nederland. Ook internationaal wordt de Duurzaam Veilig-visie als toonaangevend beschouwd.

 4. Business spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing : Op zoek naar de mystiek van het zakendoen

  NARCIS (Netherlands)

  Blot Chauvigny, de P.

  2006-01-01

  Dit boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat is Business Spiritualiteit?’. Vanuit een wetenschappelijk verantwoord perspectief wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de wijze waarop Business Spiritualiteit als krachtbron voor organisatievernieuwing ingezet kan worden. Prof. Dr

 5. Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs : Een dieptestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rekers-Mombarg, LT.M.; Timmermans, A.C.; Bosker, R.J.

  2014-01-01

  Managementsamenvatting Aanleiding Sinds 2012 werkt de Inspectie van het Onderwijs aan het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het VO. In overleg met het onderwijsveld is een begin gemaakt met de ontwikkeling van opbrengstindicatoren waarmee een betere indicatie van de toegevoegde waarde van VO-

 6. Gevolgen nieuwe mineralen beleid : met aanvoernormen voor Telen met toekomst en BIOM bedrijven 6 bedrijven doorgerekend

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de M.

  2004-01-01

  In 2006 gaat het nieuwe mestbeleid op basis van gebruiksnormen van start. In veel gevallen zullen de gebruiksnormen de totale aanvoer van mineralen sterker begrenzen dan Minas. PPO heeft voor een aantal Telen met Toekomst (TmT) en BIOM bedrijvendoorgerekend wat de gevolgen kunnen zijn.

 7. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden. Professionalis

 8. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 9. Design software for hydraulic circuits [for heating systems]; Ontwerpsoftware voor hydraulische schakelingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soethout, L.L. [Afdeling Gezonde Gebouwen en Installaties, TNO Bouw, Delft (Netherlands); Aerts, J. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Plokker, W. [Vabi, Delft (Netherlands)

  2006-02-15

  A method for designing hydraulic circuits for heating applications is described, based on the 1998 ISSO Publication 44. Also attention is paid to the development of software to support this method. The aim of the method is to achieve a design that works well both at full load and at partial load. The main approach is to assemble the water side of the installation from modules that are mutually independent as far as possible. These models are selected from a library of standard modules for emission, generation and distribution. The user is given support in choosing the correct module according to the heat requirement of the building and zones within it, and in configuring the modules to obtain efficient operation at full load and controllability at part load. [Dutch] Een methode voor het ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarming wordt beschreven, gebaseerd op de in 1998 gepubliceerde ISSO-publicatie 44, Tevens wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van software ter ondersteuning van de methode. De methode beoogt tot een ontwerp te leiden dat zowel bij vollast als bij deellast goed werkt. Uitgangspunt is de opbouw van de waterzijdige installatie met modulen die elkaar zo min mogelijk beinvloeden. Deze modulen worden gekozen uit een bibliotheek van standaard modulen voor afgifte, opwekking en distributie. De gebruiker krijgt ondersteuning om, afhankelijk van de warmtebehoefte van het gebouw en zones hierin, de juiste modulen te selecteren, en deze te configureren voor een goede werking bij vollast en een goede regeling bij deellast.

 10. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 11. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Graven, P.; Rouwelte, H.; Kok, B.J.; Vink, P.; Conijn, C.G.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2005-01-01

  In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend

 12. Bepalen van milieutekorten voor natuurgebieden in Gelderland : validatie en calibratie van het indicatorsytseem

  NARCIS (Netherlands)

  Wamelink, G.W.W.; Adrichem, van M.H.C.; Berg, van den L.J.

  2010-01-01

  Om op basis van vegetatieopnamen een schatting van de bodemomstandigheden, zoals pH, voorjaarsgrondwaterstand of nitraatgehalte, te kunnen maken is een methode ontwikkeld op basis van bodemmetingen. Voor de provincie Gelderland is deze methode uitgebreid gevalideerd en gecalibreerd. Daarnaast wordt

 13. Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Wustman, R.

  2000-01-01

  Doel van het hier beschreven onderzoek is het in samenwerking met telers opsporen van de knelpunten en de potentiële mogelijkheden voor verhoging van de knolopbrengst en het onderwatergewicht, beperking van de verliezen, kwaliteitsverbetering en kostenreductie en het realiseren van de beschikbare

 14. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 15. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In vers

 16. Recreatie en geluidbelasting in 1995 en 2030; onderzoek voor milieuverkenning 5

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Langers, F.; Vries, de S.

  2000-01-01

  In opdracht van het RIVM is voor de milieuverkenning 5 onderzocht in hoeverre recreatief aantrekkelijke gebieden in hinderlijke geluidszones liggen en hoe deze situatie in 2030 is. De recreatieve kwaliteit van het landelijk gebied is bepaald aan de hand van de indicatoren grondgebruik,

 17. Beperkte evaluatie van een ELISA kit voor het bepalen van Diarrhetic Shellfish Poisons : met name okadainezuur

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Traag, W.A.; Paulussen, R.J.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1988-01-01

  Naast een reeds in ontwikkeling zijnde methode me t gebruik van HPLC is er zeer recentelijk een ELISA-kit van Japanse origine op de markt gekomen voor de bepaling van DSP (Diarrhetic Shellfish Paisons). Deze kit is getest met een viertal mosselen welke positief waren bevonden met de rat bio-assay.

 18. Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen: conjunctanalyse van de keuze voor online kansspelaanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, B.; Rosenboom, N.; van der Werff, S.

  2015-01-01

  Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland,

 19. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 20. De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; McKenney, Susan; Pareja Roblin, Natalie; Ormel, Bart; Pieters, Jules

  2012-01-01

  Voogt, J., McKenney, S., Pareja Roblin, N., Ormel, B., & Pieters, J. (2012). De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie. Pedagogische Studiën, 89(6), 335-337.