WorldWideScience

Sample records for vliyanie parametrov poroshkov

 1. Vliyanie antigipertenzivnoy terapii na aktivnost' adipokinov i endotelina-1 u bol'nykh arterial'noy gipertoniey s ozhireniem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S D Oshorova

  2011-06-01

  Full Text Available The aim of the study was to investigate the pharmacodynamic characteristics of the modern antihypertensive therapy in obese hypertensive patients. Materials and methods. The activity of leptin, adiponectin and endothelin-1 and cardiohemodynamics were studied in 61 patients with essential hypertension and obesity (body mass index 34,3±4,8 kg/m2 before and after the 12-weeks treatment with zofenopril (n=31 and nebivolol (n=29. Results. It was revealed that obese hypertensive patients had abnormal circadian profile of blood pressure (63.9%, hyperleptinemia together with the decrease of the adiponectin activity (67%, as well as the increased activity of endothelin-1 (54%. The 12-weeks therapy with zofenopril and nebivolol has resulted in the improvement of the daily profile of the arterial pressure with the achievement of the target level of the arterial pressure in 72% and 79% of patients correspondingly. The following was recorded: the decrease in the activity of leptin and endothelin-1 in both groups; upward trend of the adiponectins activity under the influence of zofenopril. Conclusion. Zofenopril and nebivolol in obese hypertensive patients in addition to the antihypertensive action reduce negative cardiometabolic effects of the activation of adipocytes and endothelin-1.

 2. DINAMIKA SPREMEMB PARAMETROV ZRELOSTI IN KAKOVOSTI V ČASU ZORENJA PRI SLIVAH SORT ´STANLEY´ IN ´HANITA´

  OpenAIRE

  Košir, Sonja

  2012-01-01

  V letu 2008 smo v Sadjarskem centru Maribor – Gačnik spremljali nekatere parametre zrelosti in kakovosti sliv (Prunus domestica L.) sort ´Hanita´ in ´Stanley´v času zorenja. Namen poskusa je bil ugotoviti optimalni čas obiranja v naših pedoklimatskih razmerah ter povezavo med obarvanostjo plodov (parametri L* a* in b*) in posameznimi parametri zrelosti (trdoto mesa plodov, vsebnostjo skupnih titracijskih kislin, topno suho snov in razmerje med topno suho snovjo in titracijskimi kislinami). Re...

 3. Assessing the impact of training load on the body of footballers in the light of its external and internal parameters. [Ocenka vozdejstviia trenirovochnoj nagruzki na organizm futbolistov s uchetom ee vneshnikh i vnutrennikh parametrov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doroshenko E.Iu.

  2011-11-01

  Full Text Available A method for assessing workload in blocks of various kinds of exercises. A distinctive feature of the method presented is to consider the relation "dose effect" of exposure. Considered 15 options classes (exercise units that are used in the preparation of players. Optimized structure of the training work, taking into account individual reactivity of sportsmen in the aftereffect of competitive pressures. It is shown that by analyzing the ratio of the "dose-effect" can be selected operating modes, which have the highest effect on the stimulation of the functionality of athletes in team sports.

 4. VODENJE ROBOTSKEGA MEHANIZMA VIDA

  OpenAIRE

  Zupanec, Nejc

  2011-01-01

  V diplomskem delu je predstavljeno vodenje robotskega mehanizma vida, ki posnema delovanje človeškega vida in premike glave. Vsebuje postopek, kako nastaviti lastnosti karte NI-motion PCI-7354, aplikacijo za osnovne premike motorjev v programskem paketu LabView, postopek nastavljanja parametrov regulacije v skladu z zahtevami po prenihaju in nastavitvenim časom ter postopek za realizacijo dinamične analize mehanizma.

 5. Modeliranje in dinamična simulacija toplotnega prenosnika

  OpenAIRE

  Brunec, Nežka

  2017-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo modeliranje dvojno-cevnega prenosnika toplote s sotočnim režimom. Razvili smo enostaven model prenosnika toplote in kaskadni model prenosnika toplote ter analizirali njuno dinamično obnašanje. Matematična modela smo implementirali v programu MATLAB/Simulink. Za namen primerjave obeh modelov smo izvedli niz numeričnih simulacij, s katerimi smo ugotavljali, kako se merjeni parametri (iztočne temperature) odzovejo na stopničaste spremembe vhodnih parametrov. Rezul...

 6. Postopek izbire generatorskega odklopnika

  OpenAIRE

  VINTAR, PRIMOŽ

  2016-01-01

  V pričujočem delu je predstavljen postopek izbire generatorskega odklopnika na osnovi kratkostične analize. Opisani postopek je nato ovrednoten na primeru realnega sistema Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Postopek določitve nazivnih parametrov predvideva izračun kratkostičnih tokov ob pojavu kratkega stika na transformatorski, kakor tudi na generatorski strani generatorskega odklopnika. Pri tem so izračuni narejeni po postopku ročnega izračuna, in ovrednoteni z rezultati analize, opravlj...

 7. Avtomatizacija merjenja in umerjanja sevalnih termometrov

  OpenAIRE

  ŠTUPICA, ROBERT

  2016-01-01

  Industrijski napredek od nas zahteva vse večjo natančnost pri izdelavi izdelkov, zato moramo paziti na kvaliteto samega procesa izdelovanja, kateri pa je odvisen od različnih parametrov. V ta namen potrebujemo vse boljše in boljše merilnike, s katerimi nadzorujemo parametre, ki nastajajo pri procesu izdelave. V veliko primerih je najpomembnejši parameter pri izdelavi izdelkov prav temperatura. V ta namen so v podjetju Heitronics razvili pirometre, s katerimi lahko brezkontaktno odčitavamo tem...

 8. Návrh a optimalizace obchodní strategie založené na technické analýze na trhu forex

  OpenAIRE

  Višňovský, Marko

  2016-01-01

  Táto práca sa zaoberá teoretickými aj praktickými aspektami obchodovania na devízových trhoch a snaží sa vytvoriť podrobný popis obchodnej stratégie optimalizovanej na konkrétne menové páry. Hlavným cieľom tejto práce je návrh obchodnej stratégie založenej na technickej analýze obchodovanej do trendu. Dôležitou časťou práce je návrh vhodnej optimalizácie vybraných parametrov stratégie s cieľom maximalizácie zisku a stability a nakoniec porovnanie a vyhodnotenie výsledkov pred a po optimalizác...

 9. Záporné elektrodové materiály v lithium-iontovém akumulátoru

  OpenAIRE

  Šikuda, Milan

  2015-01-01

  Táto práca sa zaoberá štúdiom lítium-iónových akumulátorov. Zameriava sa na záporné elektródové hmoty a elektrolyty. V práci sa podrobne rozoberá výroba, elektrochemické vlastnosti, možnosti zlepšenia parametrov záporných elektródových materiálov LTO (Lithium Titanate Oxid) a grafitu. Vyšetrovala sa kompatibilita elektrolytov s rozpúšťadlami karbonátov, Sulfolanu a DMF (DiMethylFormamide) s danými elektródovými materiálmi. Hlavným cieľom tejto práce je charakterizácia vlastností elektródových...

 10. Optimalizácia monitorovania sieťovej prevádzky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Jakab

  2013-06-01

  Full Text Available Tento príspevok sa zaoberá otvorenými problémami vyskytujúcimi sa pri pasívnom prístupe merania sieťových charakteristík. Opisuje najpoužívanejšie prístupy merania sieťových parametrov ako aj charakteristiky, ktoré sa pri monitorovaní najčastejšie sledujú. Hlavným cieľom tohto príspevku je predstavenie konceptuálneho návrhu riešenia opísaných problémov, ktorý by sa mal docieliť automatizovaným prispôsobením exportu záznamov o tokoch prevádzky k aktuálnemu stavu siete.

 11. Moderní hermeticky těsná osvětlovací jednotka do extrémních podmínek

  OpenAIRE

  Šerík, Martin

  2011-01-01

  Práca sa zaoberá rešeršou dostupných riešení pri výbere komponentov pre hermeticky tesnú osvetľovaciu jednotku do extrémnych podmienok a jej zostrojením. Po porovnaní jednotlivých parametrov sa vybrali ako zdroj energie 4 AAA batérie eneloop od firmy Sanyo, zdrojom svetla je vysokosvietivá LED CREE XP-G a riadiacou jednotkou mikrokontrolér ATtiny24 od firmy Atmel. Interakcia s užívateľom je realizovaná pomocou bezkontaktného kapacitného ovládania a nabíjanie svietidla prebieha bezkontaktným s...

 12. Parkovací radar

  OpenAIRE

  Bačík, Martin

  2010-01-01

  Táto práca popisuje problematiku návrhu parkovacieho radaru s pracovnou oblasťou od 0,2 do 2m. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach ultrazvuku a šírení vo vožnom priestore. Ďalej obsahuje približný návrh a detailné blokové schéma radaru s akustickými indikátormi pevných predmetov. Práca zahrňuje analýzu parametrov jednotlivých funkčných blokov a počítačovú simuláciu funkčného bloku prijímač. Je vybraná pracovná frekvencia radaru a časové rozdelenie si...

 13. Iron Oxide Contribution to the Modification of Natural Zeolite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavol Hudec

  2006-12-01

  Full Text Available Prírodný zeolit bol modifikovaný časticami oxidu železa pri vybraných teplotách s cieľom zvýšiť jeho sorpčné vlastnosti. Zmeny po modifikácii boli charakterizované adsorpčnými meraniami, metódami SEM, TEM analýzy a RTG difrakčnou metódou. Efekt častíc oxidu železa na zmeny štruktúrnych vlastností modifikovaného zeolitu sa skúmal na syntetizovaných časticiach oxidu železa pripravených za rovnakých podmienok bez nosiča. Z výsledkov vyplynulo, že hodnoty štruktúrnych parametrov modifikovaných zeolitov ako špecifický povrch, celkový objem pórov, ktoré sú zodpovedné za sorpčné vlastnosti minerálov, sa zvýšili úmerne teplote použitej pri modifikácii zeolitu magnetickými časticami.

 14. Recent knowledge about the role of bacterial adhesion in coal preparation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turèániová ¼udmila

  1998-09-01

  Full Text Available V nadväznosti na flotáciu pyritu v uhlí sú zhrnuté súèasné poznatky o vplyve fyzikálno-chemických vlastností buneènej steny baktérie Thiobacillus ferrooxidans na jej adhéziu na povrch rôznych minerálov a uhlia. Aplikovaním modelu mikrobiálnej adhézie (Škvarla, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 89, 1993, p. 2913-2921 a využitím známych parametrov vstupujúcich do tohoto modelu bolo zistené, že k (reverzibilnej adhézii T. ferrooxidans dochádza spravidla v sekundárnom minime. Pre posúdenie možnosti využitia tohoto modelu na objasnenie selektívneho prichytenia T. ferrooxidans na pyrit je však potrebné doplni chýbajúce údaje vstupujúce do tohoto modelu.

 15. Določitev območij poselitve v Sloveniji po vodnogospodarskih vidikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leon Gosar

  2004-01-01

  Full Text Available Uveljavitev pravnega reda Evropske unije prinaša obsežno strokovno delo tudi v vodno gospodarstvo. Na vodilno, Okvirno direktivo o vodah (WFD se navezujejo številne druge. Izpolnjevanje določil Direktive o ravnanju z odpadnimi komunalnimi vodami (UWWTD in Direktive o celovitem preprečevanju in omejevanju onesnaževanja (IPPCD bo tudi v Sloveniji zahtevalo znatne investicije. Področje komunalnih voda na operativni ravni ureja občina, država pa mora izpolnjevati prevzete državne obveznosti do EU. Pravočasno doseganje ciljev zahteva koordinacijo aktivnosti, temelječo na strokovnih podlagah. V UWWTD je eden osnovnih parametrov aglomeracija kot zaokroženo območje tako zgoščene poselitve, da zanj veljajo posebna določila in dinamika iz direktive. Merilo zgoščenosti je število prebivalcev na hektar. Za Slovenijo so bili izdelani najprimernejša mreža eno-hektarskih kvadratnih celic in trije tipi celic poselitve. Območje posamezne aglomeracije sestavljajo celice dveh najgostejših tipov poselitve, ki se stikajo. Površina aglomeracij je mnogo manjša od površine naselij iz RPE, zato so skupne slovenske obveznosti iz direktiv manjše, kar pokaže tudi strokovna podlaga za nacionalni program zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Izdelane aglomeracije so osnovni element načrtovanja in ukrepanja tudi za druga vodnogospodarska načrtovanja (npr. proti poplavni ukrepi, lahko pa si bi jih uporabilo tudi za programe komunalnega opremljanja in druga razvojna načrtovanja v prostoru.

 16. Impact of irrigation on the gallery parameters of spruce bark beetle (Ips typographus L., Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vakula Jozef

  2014-03-01

  Full Text Available V smrekovom poraste stredného Slovenska bol realizovaný manipulovaný experiment s lákaním lykožrúta smrekového (Ips typographus pomocou feromónových odparníkov na živé a zdravé smreky. Cieľom experimentu bolo preukázať, že zavlažované smreky budú vykazovať odlišné hodnoty parametrov požerkov lykožrúta smrekového v porovnaní so suchom stresovanými smrekmi. Štatisticky významné rozdiely boli zistené predovšetkým v parametroch požerkov, ktoré vznikajú po vytvorení snubnej komôrky, resp. po párení rodičovských chrobákov. Preukázané rozdiely dokazujú, že sucho v kombinácii s extrémnymi teplotami významne oslabuje obranné reakcie smreka voči ataku lykožrúta smrekového. Vodný deficit v spojitosti s vysokými teplotami na jednej strane významne oneskoruje a spomaľuje aktivizáciu obranných reakcii smreka a na strane druhej urýchľuje rozmnožovanie a vývoj lykožrúta smrekového.

 17. RECENZIJA KNJIGE DISTRIBUTED INTELLIGENCE IN DESIGN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeja Zupančič

  2011-01-01

  prepoznava rojevanje nove arhitekturne specializacije, ki jo imenuje 'arhitekturni geometer'. Prihodnost parametricizma pa vidi v upoštevanju parametrov, ki niso zgolj geometrijski. Ob spremljanju aktualnega dogajanja v raziskovanju lahko dodamo, da se Richensova predvidevanja dandanes že uresničujejo. Tuba Kocatűrkin in Benachir Medjdoub predstavita svoje razloge za uvedbo koncepta 'mnogoterosti znanja in razumevanja'. Gre predvsem za raziskovanje razmerij med družbo in tehnologijo v digitalno vodenih procesih oblikovanja in gradnje; za 'orkestracijo' orodij, idej različnih disciplin, pa tudi za mnogoterost akterjev procesa. Knjiga naj bi polemizirala tudi o razmerju med oblikovalsko inovacijo in tehnologijo ter pokazala stanje in pričakovanja za prihodnjo generacijo arhitekturnega oblikovanja kot prakse sodelovanja.Bryan Lawson začenja prvi tematski del knjige s poudarkom, da je znanje pravzaprav v ljudeh. Oblikovanje obravnava kot spoznavni proces, ne pa zgolj kot proces priprave informacij za izvedbo. Trdi, da obstaja med izkušenimi arhitekti in novinci bistvena razlika v tem, da izkušeni ne delajo istih stvari hitreje, bolj natančno ali bolj učinkovito, temveč delajo druge, drugačne stvari. Trdi tudi, da pri tem pravzaprav manj razmišljajo, saj probleme in rešitve 'prepoznavajo' na podlagi izkušenj. Podpora spoznavnemu procesu mora biti torej prilagojena različnim stopnjam zrelosti: novincem, zrelim arhitektom, vizionarjem. Potrebna pa je tudi odločitev, v kolikšni meri je določena sistemska podpora osredje ali obrobje oblikovalskemu procesu. Dodajmo, da mora oblikovalski proces v vsakem primeru ostati v jedru dogajanja, če naj proces še imenujemo 'oblikovalski'.Volker Mueller se posveča mnogoterosti oblikovalskih skupin. Razmišlja o ravneh znanja in razumevanja: izboljšanje na kateremkoli nivoju izboljša celotni oblikovalski proces. Chris J.K. Williams in Roly Hudson izpostavljata razliko med mnogoterim in enovitim miselnim modelom. Njuno