WorldWideScience

Sample records for vliv pusobeni teplosmennych

 1. Vliv ICT na podnikové procesy (obchodní pohled)

  OpenAIRE

  Tsarazon, Alana

  2007-01-01

  ICT a jejich vliv na podnikatelské procesy. Využití ICT v podnikání se zaměřením na EU a země OECD. Analýza statistických údajů o ICT v podnikatelských procesech. Praktické využití ICT v podnikových procesech konkrétního podnikatelského subjektu.

 2. Vliv emoční stimulace na signál EEG

  OpenAIRE

  Vaněčková, Tereza

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá studiem emocí a jejich vlivu na signál EEG. Je zde popsána metoda elektroencefalografie, způsob snímání signálu, jeho vlastnosti, frekvenční pásma a faktory mající vliv na tento signál. Následuje vysvětlení pojmu emoce a jejich projevů, teorie vzniku emocí, dimenze, klasifikace emocí a lateralizace emočního prožitku. Dále jsou zde uvedeny výzkumy, které nejvíce ovlivnily tuto práci. Praktická část popisuje návrh měření, princip výběru stimulů, metodiku snímání signálu EEG...

 3. Vliv integrace větrných elektráren do ES

  OpenAIRE

  Pospíšil, Petr

  2008-01-01

  Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních bodů. První bod obsahuje popis vzniku větru, princip a rozdělení větrných motorů a popis větrné elektrárny jako celku. Druhá část se zabývá rozborem vlivů větrné elektrárny na elektrizační soustavu a analyzuje problémy vznikající v sítích s velkým množstvím instalovaných větrných motorů. V dalším bodě jsou analyzovány síťové kodexy zahraničních soustav (Německo, dánsko, Irsko). Na základě této analýzy jsou v poslední části shrnuty návrhy úpr...

 4. Vliv všímavosti na afektivitu: fenomenologický výklad buddhistické meditace vipassanā

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Puc, Jan

  2016-01-01

  Roč. 12, č. 4 (2016), s. 1-11 ISSN 1336-6556 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-10832S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : passive synthesis * affection * attention * mindfulness * Husserl * vipassanā * meditation * Buddhism Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://www.ostium.sk/sk/vliv-vsimavosti-na-afektivitu-fenomenologicky-vyklad-buddhisticke-meditace-vipassana1/

 5. Confidence Gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích

  OpenAIRE

  Kudrnáčová, Michaela

  2016-01-01

  Confidence gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích Michaela Kudrnáčová Abstract This thesis is aimed on the gap between male and female confidence and its influence on women in leadership. The paper serves as a summary of the most important current information concerning this topic. The aim is to find the extend of the deficit of women's confidence on participation on women in leadership, and to identify this problem in the Czech context. Depending on the literature and other...

 6. Vliv uzlu na pevnostní charakteristiku ploché šité smyčky při dynamickém zatížení

  OpenAIRE

  Komorous, Miroslav

  2016-01-01

  Název práce Vliv vybraných uzlů na pevnost ploché šité smyčky při statickém zatížení. Cíle práce Cílem práce je posoudit pevnost plochých šitých smyček při statickém zatížení a vliv uzlů na snížení jejich pevnosti. Metody Zpracovávaná studie je designována jako dvoufaktorový experiment, při kterém zkoumáme vliv použitých uzlů na pokles nominální pevnosti u dvou typů smyček. Měření bylo prováděno na horizontálním trhacím stroji. Byly vybrány smyčky materiálu dyneema, polyamid a nejčastěji použ...

 7. Vliv Internetu na konkurenci

  OpenAIRE

  Netolická, Daniela

  2009-01-01

  Internet has significant influence on competition. My diploma thesis analyze this influence by Michael E. Porter's model of five competitive forces and value chain Porter's theory is illustrated by many examples mostly from Czech market. This paper focus on reatil market and desrcibes his history on Hype Cycle created by analytic agency Garner, Inc. Large part of my work is concerned with marketing and adverticing on Internet. It describes advanateges of Internet advertising and compares it w...

 8. Vliv intervenčních programů na změny klidového energetického výdeje Effects of intervention programs on changes in resting energy expenditure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Cipryan

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem naší studie bylo posoudit vliv dvou typů redukčních programů na změny klidového energetického výdeje (REE u skupiny žen středního věku s nadměrnou hmotností. Intervenčních programů se zúčastnilo 28 asymptomatických žen ve věku 40–50 let s nadváhou či obezitou, 6 žen studii nedokončilo. Soubor byl rozdělen na 2 skupiny – D a DE. Ženy zařazené do skupiny D (n = 10 měly předepsanou pouze dietní intervenci a ve skupině DE (n = 12 kombinovaný program dietní a pohybové intervence. Dietní program byl v obou skupinách stejný a denní energetická restrikce činila pro každého jedince přibližně 2000 kJ. Ve skupině s pohybovou intervencí byla zvolená kombinace silového a aerobního tréninku. Oba programy trvaly 6 týdnů. Na počátku a konci intervence jsme sledovali hodnoty REE (nepřímou kalorimetrií, REE/kg a vybrané antropometrické parametry: tělesnou hmotnost, výšku, BMI, obvod pasu, boků a stehna a procento tělesného tuku. Ve skupině s kombinovaným intervenčním programem byl pokles REE menší než ve skupině s pouhou dietní restrikcí. Změny REE a REE/kg na konci sledovaného období však nebyly statisticky významné a nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ani mezi použitými intervenčními programy. Rozdílné intervenční programy rovněž neměly, kromě obvodu stehna, statisticky významně rozdílný vliv na změnu sledovaných antropometrických ukazatelů. Ve všech sledovaných parametrech (REE i antropometrických můžeme však pozorovat tendenci efektivnějšího působení kombinace redukční diety a cvičení než samotné diety. Pro výraznější ovlivnění REE by bylo patrně zapotřebí použití předpisu pohybové aktivity s delším trváním, vyšší intenzitou a frekvencí cvičení. The aim of the study was to assess the effects of two types of weight reducing programs on changes in resting energy expenditure (REE in overweight

 9. Influence of Schematization Detailness on the Results of Rainfall-Runoff Modelling in the Lubina River Basin / Vliv Podrobnosti Schematizace na Výsledky Srážkoodtokového Modelování v Povodí Lubiny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamec Martin

  2014-03-01

  Full Text Available Příspěvek zkoumá formou případové studie vliv podrobnosti schematizace povodí na výsledek srážkoodtokového modelování. V zájmovém území byly vytvořeny tři schematizace s rozdílnou podrobností a následně byla provedena pomocí programu HEC-HMS simulace srážkoodtokového procesu pro přívalovou srážkovou epizodu. Výsledné hydrogramy jsou dále srovnávány s reálným průtokem měřeným v závěrovém profilu modelového povodí. Jako modelové povodí bylo použito povodí Lubiny o velikosti cca 160 km2, které má výraznou výškovou členitost a variabilní využití země, takže srovnání nebylo omezeno na jeden typ krajiny. Také bylo provedeno statistické vyhodnocení přesnosti modelů pomocí metody Nash-Sutcliffe. Na závěr jsou výsledky diskutovány a vysvětleny pravděpodobné příčiny chování modelů

 10. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions [Vliv vodiče na pohyb koně v kroku v opakovaných lekcích hipoterapie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Dvořáková

  2009-09-01

  professionalism, fitness, motivation and performance. [VÝCHODISKA: Pohyb koně v kroku je prostředkem k léčebnému působení hipoterapie. Pohybové impulzy hřbetu koně jsou ovlivněny mechanikou pohybu končetin, morfologií, rychlostí kroku atd. Vzhledem k tomu, že pohyb koně je do určité míry determinován činností vodiče, je nezbytné posuzovat situaci ze systémového hlediska, kde v rámci systému dochází k interakci mezi dvěma (třemi, v případě sledování změn na těle jezdce biologickými subsystémy. CÍLE: Cílem práce bylo určit vliv vodiče na pohyb koně v kroku při opakovaných jednotkách hipoterapie. METODIKA: Pro hodnocení pohybu koně v kroku (vybrané body na končetinách a na hřbetu a jezdce (reakce na pohyb koně byla použita 3D videografická metoda. Studie byla provedena jako opakovaná měření (n = 6 pohybu koní (n = 2 a jezdců (n = 12 v průběhu pěti týdnů probíhající intervence formou hipoterapie (celkem 9 lekcí při vedení koní s využitím různých vodičů (n = 6. Data získaná ve všech lekcích při vedení různými vodiči byla pro každého koně porovnána použitím analýzy rozptylu (program STATISTICA v 6.0. Pro určení rozdílů mezi jednotlivými vodiči jsme použili LSD post hoc test. VÝSLEDKY: V rozsahu pohybu vybraných bodů na končetinách a na hřbetu koně existují významné diference při využití různých vodičů (p < 0,05, p < 0,01. Při vedení koně H1 se změny v kinematice končetin koně přenáší do pohybu hřbetu pouze v omezeném rozsahu. Pro koně H2 je rozsah diferencí v pohybu bodů na končetinách a na hřbetu koně podobný. Reakce zdravých jezdců na rozdíly v pohybu koní v horních úsecích páteře se při vedení různými vodiči vyznačuje pouze minimálními diferencemi. V oblasti bederní páteře je změna ve vertikálním posunu bodu L5 významná (p < 0,05. ZÁVĚRY: Vzhledem k množství faktorů, které mohou negativně působit na pohyb kon

 11. Vliv alkoholu na zdraví

  OpenAIRE

  Kohoutová, Iva

  2012-01-01

  Impact of alcohol on health Abstract According to World Health Organisation about 3 % of all deaths in the world are alcohol- -related. The Czech Republic has continuously high per capita alcohol consumption which is conected not only to health risks possibly leading to disability, permanent disability or to premature death. But also has social and economic impacts. Problematic drinking can decrease work performance which can lead to unemployment, it also increases risk of criminality and cau...

 12. Vliv spirituality na postoje ke smrti

  OpenAIRE

  Pavelková, Monika

  2014-01-01

  Bc. Monika Pavelková ABSTRACT The aim of the paper is to study closely the influence of spirituality on attitude towards death among people who find themselves in a situation of proximity to death. Due to the fact that spirituality proves to be a significant factor influencing the process of accepting death, increasing attention is paid nowadays to the spiritual component of personality and to saturation of its spiritual needs. Spirituality is understood in a broader sense as relation towards...

 13. Vliv nastavení protézy a protetického chodidla na posturální chování u osob po transtibiální amputaci The influence of prostheses and prosthetic foot alignment on postural behavior in transtibial amputees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  Full Text Available Amputace dolní končetiny představuje aktuální kineziologický problém vzhledem k alteraci posturálního chování. Biomechanické a neurofyziologické změny následující po amputaci dolní končetiny jsou důsledkem mnoha kompenzačních a adaptačních mechanismů. Volba a nastavení jednotlivých protetických komponent u jedinců po transtibiální amputaci do značné míry determinuje charakter posturální stability a bipedální lokomoce. Cílem této studie bylo posoudit vliv změny nastavení protézy a protetického chodidla na posturální chování u osob s transtibiální amputací. U souboru 13 probandů (věk 56 ± 13 let, hmotnost 88,46 ± 12,3 kg bylo analyzováno posturální chování při pěti různých nastaveních protézy a protetického chodidla. Pro všechna nastavení jsme hodnotili symetrii rozložení tělesné hmotnosti a latenci posturálních reakcí za dynamických podmínek posturografi ckého testu Motor Control Test (NeuroCom® za současného snímání svalové aktivity pomocí povrchové elektromyografie (Noraxon. Z výsledků studie vyplývá, že změna nastavení protézy a protetického chodidla má vliv na svalovou aktivitu a na vybrané posturografi cké parametry. Za kineziologicky nejoptimálnější lze označit prodloužení protézy o 1 cm vzhledem k normálnímu nastavení, protože při tomto nastavení došlo k nejvíce symetrické aktivaci testovaných svalů. Při normálním nastavení byli transtibiálně amputovaní jedinci schopni nejefektivnější adaptability na vnější podnět, což se projevilo kontinuálním snižováním latence posturálních reakcí na rozdíl od jiných testovaných nastavení. Nejmenší asymetrie v rozložení tělesné hmotnosti při testu MCT byla při nastavení chodidla o 1 cm kratším, to se však neprojevilo na svalové aktivitě při tomto nastavení. Lower limb amputation presents a kinesiological problem. The type and alignment of each

 14. Vliv intervenční pohybové aktivity pobytových kurzů v přírodě na habituální pohybovou aktivitu žen a mužů The effect of interventional physical activity of residential camps in nature on the habitual physical activity of females and males

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Novák

  2005-02-01

  Full Text Available Hlavním cílem této studie je posoudit vliv pohybové aktivity (dále PA pobytových kurzů v přírodě na habituální týdenní PA a srovnat úroveň její realizace se zdravotními epidemiologickými doporučeními. Efekt PA pobytových kurzů v přírodě (adaptační kurz GO! v Hynčicích pod Sušinou, kurz pobytu v letní přírodě v Lipnici nad Sázavou a škola v přírodě ve Volyni byl u žen (n = 49 a mužů (n = 27 posuzován srovnáním s jejich habituální týdenní PA realizovanou tři týdny po skončení pobytových kurzů v přírodě. PA byla monitorována prostřednictvím akcelerometru Caltrac, pedometru Omron a individuálního záznamu. PA byla hodnocena podle aktivního energetického výdeje (Caltrac, počtu kroků (Omron a doby trvání PA (individuální záznam. Na všech analyzovaných pobytových kurzech v přírodě splňuje objem PA epidemiologická doporučení k upevnění zdraví. Svým obsahem a formami její provádění také smazává rozdíly mezi PA děvčat a chlapců a PA ve víkendových a pracovních dnech. PA ve škole v přírodě ve Volyni a na kurzu pobytu v letní přírodě v Lipnici nad Sázavou je navíc u děvčat i chlapců výrazným stimulem pro rozvoj tělesné zdatnosti. Výrazný vliv "intervenční" PA na habituální PA byl prokázán u děvčat (rP = 0.55 i chlapců (rP = 0.60 ze školy v přírodě ve Volyni a střední efekt (rP = 0.39 u děvčat z adaptačního kurzu GO!. The main aim of this study is to ascertain the effect of physical activity (hereafter PA of residential camps in nature on habitual weekly PA and to compare the level of performed PA to health epidemiological recommendations. The effect of females' (n = 49 and males' (n = 27 PA at residential camps (the experiential camp GO! in Hynčice pod Sušinou, the residential camp in Lipnice nad Sázavou and the school in nature in Volyně was assessed by comparing it to their habitual weekly PA, performed at a three

 15. Influences of Environmental Drivers on Land Cover Structure and its Long-Term Changes: a Case Study of the Villages of Malachov and Podkonice in Slovakia / Vliv Environmentálních Podmínek Na Strukturu Krajinného Pokryvu A Její Dlouhodobé Změny: Případová Studie Obcí Malachov A Podkonice Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Druga Michal

  2014-09-01

  Full Text Available Předkládaná studie hodnotí vliv environmentálních podmínek na dlouhodobé změny krajinného pokryvu ve dvou horských obcích na středním Slovensku, a to s využitím krabicových grafů, jednoduché logistické regrese a generalizovaných lineárních modelů (GLM. S využitím klasifikace CORINE Land Cover je analyzován krajinný pokryv na historických katastrálních mapách a leteckých snímcích v pěti historických horizontech od r. 1860 do současnosti. Hypotéza, že větší sklon, nadmořská výška a vzdálenost k sídlům je příčinou menší intenzity využívání krajiny byla do značné míry potvrzena, avšak k významným faktorům patřilo i geologické podloží. Modely nejlépe vysvětlitelnou třídou krajinného pokryvu byly lesy; lokalizace orné půdy a travních porostů byla v některých zkoumaných obdobích rovněž značně ovlivněna zkoumanými podmínkami, zatímco lesokřoviny na nich byly prakticky nezávislé. Velikosti ploch změn krajinného pokryvu byli pomocí GLM relativně méně vysvětlitelné.

 16. Vliv 4týdenní komplexní lázeňské léčby na pohybovou a tělesnou zdatnost u dětí s obezitou The influence of one month complex spa therapy on the muscular fitness and general physical fitness of obese children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kateřina Burianová

  2007-02-01

  Full Text Available Obezita v dětství i v dospělosti přináší spoustu zdravotních problémů. Obezita v dětství je také spojována s množstvím potenciálních zdravotních a psychosociálních komplikací stejně jako je rizikovým faktorem pro nárust morbidity a předčasného úmrtí v dospělosti. V posledních letech prevalence obezity mezi dětmi a adolescenty dramaticky stoupla především díky nezdravému životnímu stylu. Cílem studie je poskytnout základní informace o výskytu, prevenci a léčbě dětské obezity zaměřené především na fyzickou zdatnost, popsat komplexní lázeňskou léčbu ve Státních léčebných lázních Bludov zahrnující program pohybové aktivity, dietní opatření a psychologickou terapii a zjistit efekt měsíční lázeňské léčby na svalovou zdatnost a tělesnou výkonnost obézních dětí. Tato studie zahrnuje skupinu 26 obézních dětí, které podstoupily komplexní lázeňskou léčbu, a kontrolní skupinu neobézních dětí. Před a po lázeňské léčbě byla měřena svalová zdatnost a tělesná výkonnost obézních dětí pomocí Kraus-Weberova testu minimální svalové zdatnosti a testu obecné tělesné výkonnosti. Výsledky byly srovnány s hodnotami naměřenými u kontrolní skupiny neobézních dětí. Z výsledků studie vyplývá, že měsíčníní komplexní lázeňská léčba má velký vliv na svalovou zdatnost a tělesnou výkonnost obézních dětí. Childhood and adult obesity are associated with various health problems. Obesity in childhood is also coupled with a range of potential medical and psychosocial complications, as well as being a risk factor for increased morbidity and premature mortality in adulthood. In recent years, the prevalence of obesity among children and adolescents has risen dramatically due to unhealthy changes in lifestyle. The aim of this study was to provide some basic information about the incidence, prevention and treatment of obesity in

 17. Vliv kineziotapingu na svalovou aktivitu ramenního pletence

  OpenAIRE

  Dvořáková, Petra

  2011-01-01

  Kinesiotaping is a new method used for an extremely wide range of clinical conditions. Kinesiotaping is established in sport for treatment and prevention of injury and offers therapists a new treatment possibility of muskuloskeletal injuries and disorders. There are used elastic permeable and water-resistant adhesive tapes of different colours. Elasticity of the tape maintains the patient's full mobility. This is the decisive advantage compared with the previous treatment taping methods. The ...

 18. Vliv technologie chovu na životní projevy skotu

  OpenAIRE

  Bartošová, Petra

  2015-01-01

  This Bachelor's thesis is named "The Impact of Rearing Technology on the Cattle Behaviour" and it aims to compare occurrence and frequency of basic daily activities of dairy cows in family farms and factory farms. Ethological observations of behaviour in factory farms was carried out in the Agricultural Society TERRIS Ltd. located in the village of Budětsko. There are Holstein breed dairy cows treated in open stabling with deep litter beds and elevated cattle feeders. The family farm Amalthea...

 19. Vliv ceny alkoholu na jeho spotřebu

  OpenAIRE

  Janovský, Stanislav

  2010-01-01

  This paper considers the relationship between alcohol price and alcohol consumption in the Czech republic in years 1996 - 2008. The purpose of the paper is to find appropriate econometric model and identify the price elasticity of alcohol demand in the Czech Republic. Simultaneous equations model was chosen as the most suitable one. No statistically significant relationship between alcohol price and alcohol consumption was proved for any type of alcoholic beverage. The second part of the proj...

 20. VLIV PODPRAHOVÉ REKLAMY NA ROZHODOVÁNÍ SPOTŘEBITELE

  OpenAIRE

  Satoriová, Lucie

  2013-01-01

  Bachelor thesis deals with subliminal advertising. The thesis is divided into 4 chapters. In the first one, I explain the term of subliminal advertising. Then I present a history of subliminal advertising and its temporary influence. I did not forget to comment on experiments and the law that interdict the subliminal advertising. Speaking of the chapter two, I describe various kinds of subliminal advertising, such as subliminal advertising in music, movies, in advertisements, politics or in s...

 1. VLIV SPOLEČNOSTI NA VZNIK MENTÁLNÍ ANOREXIE

  OpenAIRE

  BÜRGEROVÁ, Michaela

  2007-01-01

  Eating disorders constitute weighty corporate problem. Frequence their occurrence in population records always bigger growth. Each year is in Czech republic hospitalized at average 500 patient with mental anorexia. Public is effected modern diets that the no matter what already exploited from reducing reasons or for reasons by other digest on Czech soil boom comparable with others European countries. Presently one for many reasons fear from thickness is muck - raking obesity. World revue - bi...

 2. Farmingterapie a její vliv na klienta

  OpenAIRE

  VALENTOVÁ, Pavla

  2009-01-01

  The author deals with farmingtherapy as is a special form of zootherapy which is conducted through work with farm animals. It includes not only work in direct contact with the animals but also the whole process of caretaking and breeding {--} and usually not only of one kind or breed. The work consists of a theoretical and practical part. In the theoretical part, the author focuses on a relatively detailed analysis of the given type of zootherapy. One of the chapters deals with ways of practi...

 3. Vliv motorických schopností a antropometrických měr na úspěšnost v závodech u 11 a 12letých hráček tenisu The influence of tennis motor abilities and anthropometric measures on the competition successfulness of 11 and 12 year-old female tennis players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjaša Filipčič

  2005-02-01

  Full Text Available Soubor 75 mladých hráček tenisu ve věku 11 a 12 let byl zahrnut do výzkumného projektu s cílem zjistit vliv vybraných antropometrických údajů a tenisových motorických dovedností na úspěšnost v soutěžích mladých tenisových hráčů. Vybrané tenisové motorické proměnné zahrnují: sílu svalů paží a ramen, sílu nohou, opakovanou sílu trupu, rychlost pohybu, rychlost střídavého pohybu rukou, ohebnost zad, hbitost a koordinaci ruka – oko. Výsledky regresní analýzy antropometrických měr odhalují statisticky významné spojení s kritérii proměnných (0,36. Skupina predikčních proměnných může vysvětlit 13% rozdílnost kritérií proměnných. To stejné se aplikuje na tenisové motorické proměnné, u kterých je důležitá hodnota poněkud bližší, dosahuje 0,64, zatímco systém prediktorů vysvětluje 41% rozdílnost kritérií proměnných. Tři proměnné z antropometrických měr (obvod lýtka, tělesná váha, břišní kožní řasa vysvětlují kritérium proměnné se statistickou významností. Mezi již výše zmíněné tenisové motorické proměnné patří běh na 2 400 metrů, který se používá pro měření vytrvalosti v běhu, a běh na 5 metrů, který se používá pro meření rychlosti pohybu. A sample of 75 young female tennis players, aged 11 and 12, was included in a research project aimed at establishing the influence of selected anthropometric measures and tennis motor abilities on the competition successfulness of young tennis players. The selected tennis motor variables include: the muscular power of arms and shoulders, elastic power of the legs, repetitive strength of the trunk, speed of movement, speed of alternative movements with the arm, flexibility of the back, agility, and hand-eye coordination. The results of regression analysis of anthropometric measures reveal a statistically significant connection with the criterion variable (0.36. The system of

 4. Effect of the intervention program "Paralympic School Day" on attitudes of children attending international school towards inclusion of students with disabilities [Vliv intervenčního programu "Paralympijský školní den" na postoje dětí navštěvujících mezinárodní školu vůči začlenění studentů s postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgios Xafopoulos

  2009-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effect that the "Paralympic School Day" had on the attitudes of children attending the International school in Ostrava, Czech Republic, toward the inclusion of peers with a disability in general physical education classes. METHODS: Students (71, including 42 boys and 29 girls, with a mean age of 12.70 and 11.67 years respectively, originating from 5 countries, participated in the program. All participants completed the questionnaire "Children's Attitude Toward Integrated Physical Education-Revised" (CAIPE-R (Block, 1995 and the Adjective checklist (Siperstein, 1980 before and after the implementation of the program. The CAIPE-R questionnaire examines two areas (subscales - general attitudes and sport specific attitudes. RESULTS: Results indicated significant differences only in general attitudes among girls measured by the Adjective checklist. Other changes were non significant. Among boys there were slight non significant positive changes in the adjective checklist (t = 0.75, p = 0.46 and in attitudes toward inclusion in PE (t = 0.61, p = 0.55 and non significant negative changes in attitudes toward the modification of sport rules (t = -0.25, p = 0.81. Among girls we found non significant negative changes in attitudes toward inclusion in PE (t = -0.64, p = 0.53 and non significant negative changes were also found in attitudes toward the modification of sport rules (t = -1.26, p = 0.22. [CÍL: Cílem této studie bylo prošetřit, jaký má "Paralympijský školní den" vliv na postoje dětí navštěvujících 1. mezinárodní školu v Ostravě vůči začlenění spolužáků s postižením do hodin tělesné výchovy. METODIKA: Programu ze zúčastnili studenti z 5 zemí (71, z toho 42 chlapců a 29 dívek průměrného věku 12,70, respektive 11,67 let. Všichni účastníci vyplnili dotazník "Postoj dětí vůči integrované tělesné výchově - revidovaná verze" (CAIPE-R (Block

 5. Vliv dialýzy na aktivity denního života

  OpenAIRE

  Kolaříková, Jaroslava

  2015-01-01

  The aim of this bachelor's thesis entitled "The effect of dialysis on activities of daily life" is to provide a brief overview of relevant basic knowledge of hemodialysis and peritoneal dialysis using existing and already published litarature and try to determine the influence of the dialysis on activities of daily life. The thesis is devided into theoretical and empirical part. The theoretical part is focused on kidney disease, hemodialysis and peritoneal dialysis, principles of dialysis the...

 6. Životní cyklus podniku a vliv na volbu finanční struktury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdeněk Konečný

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: Companies during their existence pass through the phases of their life cycle. Every phase is among others characterized by different availability of financial sources and this fact will significantly influence the financial structure of a company. Previous researches were aimed mostly on availability and usability of external financial sources during the life cycle of a company. The financial structure in context of the life cycle of a company was so far most researched by Marc Reiners. This author viewed the financial structure only in accordance with the legal status of the investors and he did´nt consider other important criterions like origin, usable life and bribability of financial sources. According to all these criterions is the financial structure in context of the life cycle of a company considered in this article. Scientific aim: The companies are classified into three groups into companies that are in phases of growth, stabilisation and decline. The financial structure is separately within these groups under review. Financial sources are divided always according to the criterion, which is selected to consider the financial structure. Methodology/methods: To implementing the research is used the method of analysing the secondary data that are extracted from the financial reports of surveyed firms. Phases of the life cycle of a company are identified on the basis of the growth indicator, developed by Marc Reiners. All the selected companies are from the Czech automotive industry, they are small or middle, and they have some history, because for companies in the phase of foundation isn´t this growth indicator usable. Findings: In the financial structure of all selected companies, regardless of the phase of their life cycle, dominate long-dated and bribable financial sources. The companies in phase of stabilisation are at least indebted and have the highest share of internal sources. Conclusions: (limits, implications etc It can be said, that the fact, that especially companies in phase of stabilisation have most available external sources and they can most indebt, wasn´t approved oneself on financial structure of these companies. The limitation of this finding is that only few companies are in the phase of stabilisation according to the used growth indicator.

 7. Vliv intervalu odpočinku na explozivní sílu

  OpenAIRE

  Králíčková, Kateřina

  2017-01-01

  Title: Effect of the rest interval on the explosive power Objectives: The aim of this work is to find out an effect of different rest interval on the explosive power during the throwing exercise. Methods: Measurement was done by the direct method - speed method or methods of dynamic effort, in which is the pursuit of the fastest movement with small or medium resistance. This test of the explosive power was measured by sport radar which measured speed of medicine ball. For analysis of results ...

 8. Vliv gotického umění na cestovní ruch Normandie

  OpenAIRE

  Kudaeva, Mariyam

  2010-01-01

  This bachelor thesis discourses about Gothic art in Normandy and its impact on tourism industry of that region. The first chapter describes the tourism of France, focusing on the region of Normandy. The second chapter is a description of Gothic art. The third chapter focuses on the analysis of the Gothic monuments of Normandy, an analysis of offer of Czech travel agencies and travel agents and finally on the proposal of cognitive tour focused on the Gothic heritage of this region.

 9. Firemní kultura a její vliv na motivaci zaměstanců

  OpenAIRE

  Zika, Jiří

  2012-01-01

  Bc. Jiří Zika Abstract The Diploma Thesis deals with the subject of firm culture and its influence on the motivation. It is focused especially on the analysis of firm culture and on the influence of firm culture on motivation. In this time is firm culture relatively well established field, and so this work is trying to point out the major approaches of firm culture. It analyses the known theories of motivation and then it deals with the links of firm culture and motivation. The influence of f...

 10. Terorismus a jeho vliv na cestovní ruch

  OpenAIRE

  Salátová, Monika

  2013-01-01

  Bachelor thesis first defines tourism and divides it according to selected criteria. Dynamic evolution of tourism depends on the interaction of many factors. One of these factors is terrorism, which is explained in detail in the second chapter. The same structure as in the first chapter is followed for terrorism - the definition, classification and a brief history are stated. The thesis focuses on the impact of terrorism and its consequences for tourism. In order to deal with the consequences...

 11. Vliv parazitózy na biotransformační enzymy hostitele

  OpenAIRE

  Bártíková, Hana

  2008-01-01

  (EN) Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Hana Bártíková Consultant: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title: The effect of parasitosis on the host's biotransformation enzymes Parasitic diseases cause significant economic losses in livestock, domestic and wild animals. World-wide spread species Haemonchus contortus parasiting in gastrointestinal tract of ruminants exhibits relatively high degree of pathogenity. To tr...

 12. Vliv stravování ve fast foodech na dětskou obezitu

  OpenAIRE

  Hájková, Magdaléna

  2015-01-01

  Biomedical defining issues, recommendations for practice. Survey of pediatric surgery at Thomayer Hospital and one of Prague branches of fast food. Abstrakt Bio-medicínské vymezení problematiky, doporučení pro praxi. Dotazníkové šetření na Dětské chirurgii a traumatologii Thomayerovy nemocnice a v jedné z pražských poboček fast foodu.

 13. Vliv stravování ve fast foodech na dětskou obezitu

  OpenAIRE

  Hájková, Magdaléna

  2016-01-01

  Biomedical defining issues, recommendations for practice. Survey of pediatric surgery at Thomayer Hospital and one of Prague branches of fast food. Abstrakt Bio-medicínské vymezení problematiky, doporučení pro praxi. Dotazníkové šetření na Dětské chirurgii a traumatologii Thomayerovy nemocnice a v jedné z pražských poboček fast foodu.

 14. Vliv strachu na výkonnost ve sportovní gymnastice

  OpenAIRE

  Šípková, Dita

  2010-01-01

  Title: Influence of fear to efficiency in sports gymnastic. Goal of bachelors study : Detection influence of fear on learning of skills in vault. State what are the experieces of students with vault before their entry to UK FTVS and what are the most frequent reasons of fear in vault. Method : Research was made by asking thru question forms with students from third year UK FTVS, whose already passed semester of sports gymnastic. Results : Come to the conclusion that fear is very importatnt fo...

 15. Vliv /kur(Nosema apis) a /kur(Nosema ceranae) na včelstvo

  OpenAIRE

  ANDERLOVÁ, Jana

  2011-01-01

  The work is aimed at assessing the influence of Nosema apis and Nosema ceranae on the hive. The literature contains only a limited degree of information about Nosema disease, which caused by both protozoa, that?s why the main aim of this work is to gather all available technical information from various sources, to compare and evaluate them. The result of evaluating the information gathered then is how this disease affects bee behavior, which has implications for breeding bees. The content of...

 16. Street art a jeho vliv na současnou českou malbu

  OpenAIRE

  Grabmüllerová, Eva

  2009-01-01

  Street Art and Its Influence on Contemporary Czech Painting Street art as a concept refers to an artistic expression, which is, however, not defined by one homogenous technique or subject. The only attribute that conjoins the diverse forms and subjects of street art is a very specific urban area utilization. Although street art encompasses many diverse forms and techniques, the most prevalent ones are sticker art, street posters art, stencil graffiti, murals, traditional graffiti artwork, art...

 17. Vliv použití sekundární metalurgie na vlastnosti oceli

  OpenAIRE

  Navrátil, Horymír

  2016-01-01

  V této bakalářské práci jsou popsány metalurgické pochody při výrobě oceli v elektrické obloukové peci. Je zde popsána oxidační i redukční fáze tavby. Dále jsou popsány základní prvky sekundární metalurgie používané ve slévárnách oceli a možnosti jejich využití. Práce se také zabývá nečistotami v oceli, konkrétně nekovovými vměstky, plyny a stopovými prvky, s čímž souvisí i výsledné užitné vlastnosti oceli. V této bakalářské práci byly blíže popsány technologické vlastnosti oceli. Popsán byl ...

 18. Vliv chovu na kvalitu tuku kapra obecného (Cyprinus carpio)

  OpenAIRE

  Zajíc, Tomáš

  2013-01-01

  It is the sad fact, that in the Czech Republic, consumption of fish is very low compared with the European Union average, but, at the same time, it belongs to the countries with the highest incidence of cardiovascular diseases. Sufficient intake of n-3 poly-unsaturated and highly-unsaturated fatty acids (n-3 PUFA and HUFA) is important in preventing and treating cardiovascular disease. Fish is the main source of these compounds in the human diet. This thesis examined factors influencing n-3 P...

 19. Vliv IS/ICT na fungování a strukturu organizace

  OpenAIRE

  Hubáček, Josef

  2009-01-01

  The main goal of this master thesis is to prove by historical analysis the importance of implementation of information systems and information and communication technologies to companies and to show positives and negatives of these changes in an organization. Every single change in a company has its impact on company`s processes which is reflected by changes in organization`s structure and operation. The basic hypothesis of this work is to confirm that information systems and information and ...

 20. Vliv nefinanční motivace na stabilitu externích lektorů

  OpenAIRE

  Beitlová, Michaela

  2013-01-01

  This bachelor thesis deals with sources and instruments of non-financial motivation on stability of concrete group of external trainer's. Firstly, term of non-financial motivation is defined, than sources of motivation are described in context of organizational behavior, needs are emphasised as a key source of motivation to work. In thesis are specified and described instruments of non-financial motivation, which serves to stimulation on workers. Influence of extrinsic and intrinsic motive is...

 1. Hip hop jako kulturní styl, jeho spicifika a vliv na teenagery

  OpenAIRE

  Pospíšil, Jan

  2008-01-01

  This thesis involves history of hip hop, its specifics and elements, it talks about influence of hip hip subculture on teenagers and points to positive and negative aspects connected to this culture style. In this way is work sectionalized into chapters. First part talks about history of hip hop, connection between religion and hip hop and also about Czech hip hop. Second part specifies on main elements of hip hop culture as DJing, MCing, breakdance, beatbox and graffiti. Last part focuses on...

 2. Vliv rozvoje mobilního internetu na eTourism

  OpenAIRE

  Popelka, Jiří

  2013-01-01

  This bachelor thesis is concerned with the impact of the mobile internet development on the eTourism industry. At first it introduces the information and communications technology as a major influence on the development of the tourism industry and emphasizes the internet network. The thesis continues with the analysis of the mobile internet and the trends of his further development. Finally the thesis analyses its impact on eTourism and introduces prospective technologies for future eTourism.

 3. Toxic leadership a jeho vliv na pracovní vztahy

  OpenAIRE

  Frolova, Izabella

  2015-01-01

  This thesis is focused on an analysis of the working atmosphere in one international company which is producing and distributing fuel cards and registering trucks to different European toll systems. The aim is to analyze the influence of a toxic person on the people around him/ her and the working atmosphere in general. This thesis consists of two parts: theoretical and practical. The first part deals with the theoretical basis of the topic including toxic leadership in general, toxic working...

 4. Vliv cestovního ruchu na ekonomiku Rakouské republiky

  OpenAIRE

  Míšková, Hana

  2010-01-01

  The thesis analyses the effects of tourism on Austrian national economy. It focuses on two aspects, the influence of tourism on the gross domestic product and the employment. The thesis summarizes the use of European Union structural funds for the development of tourism and compares the position of single provinces (Bundesländer) in both Austria's national economy and tourism. It explores the possibilities of tourism building up the less developed regions and translates Austrian experience wi...

 5. KVANTITATIVNÍ UVOLŇOVÁNÍ A JEHO VLIV NA EKONOMIKU V USA

  OpenAIRE

  Löbl, Václav

  2011-01-01

  The master thesis analyzes "quantitative easing" policy in the USA which is very controversial. Quantitative easing influences a liquidity of the bank system and has different impact on economic variables. The relationship between growth of total reserves and economic variables is analyzed during 9/2008 - 3/2012 by Eviews program. The conclusion is that impact of quantitative easing policy on economic variables has been different in comparison with former assumptions.

 6. Podvozky motorových vozidel a jejich vliv na bezpečnost

  OpenAIRE

  Plánička, David

  2016-01-01

  This bachelor thesis in it´s theoretical part describes individual parts of chassis of passenger motor vehicles and it also describes their inovative structural design. The practical part deals with statistic analysis of accidents which have been caused by faults on chassises of vehicles in the Czech republic.

 7. Vliv cvičení Feldenkraisovy metody na pohybový systém

  OpenAIRE

  Holický, Jan

  2014-01-01

  Background The ability to move with sufficient movement extension, sufficient level of conscious control with minimal level of required effort and with suitable posture are the basic premises that support and increase the quality of life generally and specifically in the field of sport, art, physiotherapy, during recovery and within other areas of life. Objectives The aim of this study is to explore and evaluate potential of the Feldenkrais method in its ability to facilitate greater movement...

 8. Vliv konzumace vybraných potravin sacharidové povahy na hladinu krevní glukózy

  OpenAIRE

  Langhammerová, Lucie

  2014-01-01

  This thesis deals with the measurement of blood glucose levels after consumption of selected foods (glucose solution, milk chocolate, rice sandwiches with corn, fruit snacks with apricots and broken buckwheat multigrain bread) at regular intervals. The first part of this thesis is pursued to the literature review, which provides a comprehensive overview of the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. It also discusses the differences in the carbohydrate metabolism of healthy people wit...

 9. Loutka a její vliv na utváření osobnosti dítěte

  OpenAIRE

  ZADÁKOVÁ, Kateřina

  2011-01-01

  The bachelor's thesis deals with the influence of puppet theater in the personal development of preschool child. The aim of the work is to find out which puppets preschool children prefer and what influences their choice - material, color, symmetry. The work examines childrens reactions to a particular type of puppet theater. The theoretical part defines the terms of the puppet theater, introduces readers to the puppet types, the historic context of the development of puppet theater. It deals...

 10. Dětský folklor a jeho vliv na rozvoj osobnosti dítěte

  OpenAIRE

  DURDA, Lukáš

  2009-01-01

  In this dissertation we are dealing with the current situation of children{\\crq}s folklore and with its influence on the development of child's personality. It is based on individual components of public performance and on ethnographical knowledge, which we put into consequence with the problematic of children free-time activities. In that way we offer an insight on the potential of children{\\crq}s folklore and its impact on the children{\\crq}s personality development. The dissertation is div...

 11. Vliv složení piva na rychlost odbourávání alkoholu

  OpenAIRE

  Svobodová, Pavla

  2015-01-01

  The thesis deals with the measurement of alcohol level and blood pressure after drinking two types of beer (lager and special beer) at regular intervals. The first part is literary search that provides general overview of the composition of beer and positive and negative effects of individual components of beer on human health. It also talks about influence of beer consumption on the cardiovascular system and the reproductive system of women. Readers can learn about trends of beer drinking in...

 12. Vliv podnikové kultury na spokojenost zákazníků vybraného podniku

  OpenAIRE

  HOLÁ, Monika

  2016-01-01

  The main aim of this work is to analyze the impact of corporate culture on customer satisfaction and propose recommendations for change. In the first part of the thesis is the theory of corporate culture and customer satisfaction. In the practical part, I conducted a questionnaire survey using questionnaires VSM 1994 and 2013 and TBSD. With this questionnaire survey I defined the cultural dimension of employees in company. The same survey was carried out among customers. I conducted survey fo...

 13. "Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.

  OpenAIRE

  KLICHOVÁ, Olga

  2017-01-01

  The bachelor thesis is focused on psychological terror at work - mobbing. The theoretical part is divided into two chapters, which deal with defining the concepts of mobbing. There are described characters, goals, causes, motives, reactions of victims, consequences and prevention of defense against mobbing. The practical part consists of a mixed research, qualitative as interviews and quantitative in the form of questionnaires. Within the qualitative research there are realized three case stu...

 14. Vliv zavedení placeného obsahu na zpravodajský server IHNED.cz

  OpenAIRE

  Janíková, Simona

  2017-01-01

  This diploma thesis summarises the development of paid content of ihned.cz, on-line news server of the Czech economic daily Hospodářské noviny. It observes the influence of paywall from August 2014 until April 2015. The aim of the implementation of paywall was to show that the content created on the server was valuable. The theoretical part deals with new challenges media face, including economic and technological changes; it describes the rise of commercialization and media reaction, and sol...

 15. Vliv pasivního kouření na lidské zdraví

  OpenAIRE

  Tesař, Tomáš

  2010-01-01

  The aim of this paper is to summarize harmful effects of tobacco smoke on human health, using recent studies of international significance level. It also brings the potential risks which may ETS cause, particularly cardiovascular disease and the effects of passive smoking, but many other diseases associated with indoor pollution caused by tobacco smoke. This work also deals with the chemical and physical composition, indicating the pollutant, the differences of the individual components and t...

 16. Vliv genetické predispozice jedince na farmakokinetiku a farmakodynamiku vybraných opioidů

  OpenAIRE

  Matoušková, Olga

  2011-01-01

  MUDr. Olga Matoušková - the dissertation theses The influence of individual genetic predisposition to the pharmacokinetics and pharmacodynamics of chosen opioids ABSTRACT Introduction: The aim of this thesis is to study the influence of polymorphism of CYP2D6 and MDR1 on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of tramadol in healthy volunteers using measurement. A secondary objective is to evaluate these polymorphisms in relation to the analgesic efficacy and side effects of piritramide for...

 17. Vliv lázeňské léčby na obezitu dětí

  OpenAIRE

  CHMELAŘOVÁ, Jana

  2011-01-01

  This baccalaureate work is bent on influence bath treatment on obesity children with a view to for - set in childish medical institution in Poděbrady. Theoretic part deal with excess luggage plus obesity man with more detailed focus on children plus adolescent. In experimental parts was effected anthropometric metering at the beginning plus at the end medical cure in phase October 2010 as far as February 2011. Experimental cope take part in 39 for - set of both sexes in 5- 6 weekly medical cu...

 18. Vliv migrační krize na mezinárodní cestovní ruch

  OpenAIRE

  Tomšů, Gabriela

  2017-01-01

  This diploma thesis deals with two current phenomena, migration and terrorism. The aim of the thesis is to evaluate tourism in the territory of the European Union in the last two years when faces the migration crisis in comparison with the previous years. The tourism development of selected member states is analyzed by incoming, outbound and domestic tourism statistics, as well as its participation in GDP and total employment in the countries. The theoretical part defines the key concepts of ...

 19. Heterogenita povrchu na výsypkách a její vliv na distribuci vegetace

  OpenAIRE

  Pochmanová, Pavla

  2010-01-01

  One of the major industrial activities in North West Bohemia is brown coal mining. Mines and heaps originated during the mining process represent main elements of adverse changes in the local landscape. They are causes of changes of all subsystems of landscape, soil and mineral environment, water situation, atmosphere, etc. Subsequent recovering of these impacts of mining activities is not easy in terms of technology or time. Reclamation engages in such activities. Its aim is to restore produ...

 20. CSI efekt a jeho vliv na vnímání forenzní biologie

  OpenAIRE

  Míková, Zuzana

  2016-01-01

  1 Abstract This bachelor thesis tries to give an outline on how the TV projects into our everyday life. There are many crime TV series that we can watch. These programmes unfortunately give a distorted view of the forensic and investigative work performed in crime laboratories, as they show a great number of inaccurate or altogether false information. This thesis shows some cases of the 'CSI effect', which emerged after crime series got increasingly popular both in the Czech Republic and abro...

 1. Vliv gleosporiové hniloby na plynné složky odrůd jablek

  OpenAIRE

  Šustrová, Markéta

  2014-01-01

  This thesis entitled "Effect of gloeosporium rot as gaseous constituents of apple varieties" deals with microorganisms in terms of storage and processing. Characterized mainly epiphyte microflora occurring on apples, mainly sponge Gloeosporium spp. Specifies how does this affect rot on the gaseous components in the fruit, how it affects breathing and the formation of ethylene and what risks may cause the processing. Features mold and products of their metabolism, concentrations and health ris...

 2. Vliv víry na životní spokojenost ve stáří

  OpenAIRE

  Worschová, Eva

  2016-01-01

  This bachelor work attempts to prove the positive impact of faith in God on life contentment in old age. The work contains four main chapters. The introduction brings definition of the term old age. The second chapter discusses the matters of life contentment and specifies criteria for life satisfaction in old age. The subject of the third chapter is faith. This chapter focuses on faith from the view of different religions, in more details it is dedicated to the Christian faith. The final cha...

 3. Vliv drenážních systémů na jakost povrchových vod

  OpenAIRE

  KAMARÝT, Jiří

  2012-01-01

  My bachelor thesis is focused on quality of surface water. My thesis is written by the form of framework literature search. And it inteferes with the fields of climatology, geology, topography and especially hydrology and water chemistry. The content of the literature search is getting acquainted with the reasons of building of underdrainage and its particular development in the Czech Republic. Furthermore there are contrivances described which cause the change of quality of water after build...

 4. Vliv médií na formování kolektivní paměti

  OpenAIRE

  Liberská, Hana

  2012-01-01

  This dissertation addresses the issues of collective memory in relationship with mass media. The key concepts from both fields are included. The emphasis is put on distinction between collective memory concept and other key concepts like history or historical consciousness. Subsequently the theories presenting correlation between the media and the collective memory are introduced; a lesser empirical part is also included. The main goal of this dissertation is to connect two seemingly separate...

 5. Vliv podnoží révy na obsah fenolických látek

  OpenAIRE

  Čapka, Miroslav

  2016-01-01

  This thesis deals with the effect of grapevine rootstock on the content of phenolic compounds in-knows them. Phenolic compounds are biologically active substances in the plant, which also, indicate Pohl-free radicals and have strong antioxidant effects. Phenolic compounds are mentioned in connection with beneficial effects on human health. The thesis describes the impact on our most used rootstock for the content of phenolic compounds in wine from white grapes and red varieties Hibernal, Marl...

 6. Vliv médií na rozvoj řeči u dítěte

  OpenAIRE

  Koudelová, Zuzana

  2012-01-01

  This diploma thesis discusses the possible influences that media especialy television has on langugage development in pre-school children. In first part we talk about speech development, speech difficulties, history of media, studies about influence of watching TV on the personality of the child. Practical part examines influence of watching TV on child and his speech.

 7. Vliv japonské populární kultury na západní svět

  OpenAIRE

  Pavlenko, Věra

  2013-01-01

  In this bachelor's work, I present japanese popular culture and its history and development. This work describes the influence of western culture on the Japanese people as well as their traditional and popular culture and it's impact on the western society. Japanese popular culture includes anime, manga, subcultures and japanese popular music. Moreover the most importmant facts about the development of Japanese culture are explained. Lastly I portray the globalisation of japanese culture and ...

 8. Vliv zdravé a resilientní rodiny na rozvoj dítěte

  OpenAIRE

  Chomínová, Barbora

  2010-01-01

  This thesis mainly emphasizes a healthy and resilient family and its cardinal importance on a child's development. A parent's effect on the child is of central interest of the whole thesis. First, the family system and its subsystems will be briefly described. After that follows an outline of mutual interactions and family relationships. The next chapter deals with changes and family development over time. The contemporary family and its influence on optimal child evolution are also described...

 9. Vliv přídavku oxidu barnatého na Portlandský slínek

  OpenAIRE

  Anezka Zezulova; Theodor Stanek; Opravil Tomas

  2017-01-01

  Nowadays, nuclear power plants are widespread around the world and research is of great interest. Together with nuclear research, shielding of different types of radiation is an important current topic of research aiming at their safety. Portland cement has been an elementary building material for centuries. Since barium is very efficient in shielding different types of radiation, it can be assumed that the radiation shielding capability of cement can be improved by incorporation of barium. ...

 10. Vliv celebrit na spotřební chování mladých

  OpenAIRE

  Veis, Roman

  2017-01-01

  This bachelor thesis deals with role of celebrities in advertising, involvement of celebrities in marketing communication and influence of celebrity endorsement on consumer behaviour. The aim of this thesis is to investigate the influence of the celebrity endorsement in advertising campaign on decisions of consumers, primarily at age from 19 to 26. Literature based theoretical part describes the term consumer, reference group, its types and an endorsement of celebrities in marketing. The prac...

 11. Vliv hmyzích komponent v krmivu ryb na produkci, zdraví a kvalitu ryb.

  OpenAIRE

  HLÁVKOVÁ, Markéta

  2016-01-01

  The first part of my work is devoted to review of alternative components in feeds for fish with special focus on insect. The second part of my work is based on the feeding experiment. Rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss) were bred in the aquaria at the Faculty of Fisheries and Protection of Water JU in Vodňany. Experiment was performed in three replications, in 300 litre aquaria with 8 - 10 fish per aquarium. Fish were divided into 5 groups according to the type of feed used. Control group wa...

 12. Vliv duševního života na tělesnost v gestalt terapii

  OpenAIRE

  Legátová, Natália

  2011-01-01

  This thesis attempts to investigate the possibilities for application of Gestalt therapy to deal with psychosomatic problems. The induction of thesis presents the development of Gestalt psychology from its beginning until today. The next section highlights the differences in other psychotherapeutic approaches, specifically deal with Daseinanalysis, which has a different approach to a holistic understanding of man. On the other hand, thesis attempts to map the same statements with psychosomati...

 13. Vliv stravovacích návyků na redukci tělesného tuku

  OpenAIRE

  Lichnovský, Miroslav

  2017-01-01

  Title: Influence of nutrition stereotypes on body fat reduction Objectives: The aim of this work is to achieve a reduction in body fat through appropriate eating habits. Acquired theoretical knowledge applied to practice for six women of different age and movement regime. Inform about the procedures of this intervention. Verify the validity of theoretical knowledge in practice. Achieve the desired results. Methods Basic dietary recommendations, peer-to-peer comparisons and time aspects of foo...

 14. Vliv alfa-humulenu na adhezi prsní nádorové linie MDA-MB-231

  OpenAIRE

  Marešová, Markéta

  2015-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Markéta Marešová Supervisor: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of alpha-humulene on adhesion of breast cancer cell line MDA-MB-231 α-humulene is a sesquiterpene contained in the essential oil of Chinese Bayberry (Myrica rubra), which has various biological effects. The aim of this thesis was to study the cell adhesion of tumor cell line MDA-MB-231, an...

 15. Vliv kinesiotapu na rozsah pohybu při flexi trupu měřené ze stoje

  OpenAIRE

  Musilová, Markéta

  2013-01-01

  The title of the diploma's thesis: Effect of kinesiotape on range of motion in the flexion of the trunk measured from standing position. Objective/ Aim: The main aim of this work is to evaluate whether the kinesiotape applied to the paravertebral muscles of the lumbar spine affect the range of motion in trunk flexion from standing position. Another aim is to exclude the possibility of a placebo effect by using control material in an identical manner. Methods: The data required for the practic...

 16. Vliv sociální sítě YouTube na uživatele

  OpenAIRE

  Houdková, Eliška

  2017-01-01

  This bachelor thesis examines the impact YouTube has on its viewers. The goal of this thesis is to determine, what kind of video content has the most emotional influence on the viewers. Firstly, the data for the analysis was taken from the comment section of selected videos, secondly the sentiment analysis was executed. This determined the emotional subtext of said comments. The theoretical part of this thesis defines YouTube in contrast to other social networks, describes general types of Yo...

 17. Vliv velkých sportovních akcí na měnové kurzy

  OpenAIRE

  Malý, Vítězslav

  2013-01-01

  The subject of thesis "Influence of big sports events on exchange rates" is to analyse movement of exchange rates during sports events. Currency pairs are studied for this purpose in various time periods. Technical indicators from technical analysis are used to identify similar elements in movement of exchange rates. Results of analysis answer the question, whether sports events such as Olympic Games or world championship can influence exchange rate.

 18. Vliv změn spotřebního chování obyvatel na ekologickou stopu

  OpenAIRE

  Mík, Milan

  2017-01-01

  The bachelor thesis presented below targets on the issue of the environmental aspect of sustainable development. The key matter of this paper is to find out which spatial consequences the human consumption has or might have. Possible changes of this consumption and its changed spatial effects on the environment were especially examined. Ecological footprint index was used for this purpose. After defining this assessing tool, there were created twelve consumption scenarios in total. The scenar...

 19. Fyziologie a patofyziologie pohlavní soustavy koní a vliv patologie na reprodukci

  OpenAIRE

  Hájková, Ivana

  2014-01-01

  This thesis deals with the anatomy of the reproductive systém of mares, also resolves the patology and impact of patology of reproduction. The first chapter describes the anatomy of each organs. The second chapter focuses on the physiology of reproductive cycles. Next, the third chapter is a description of hormonal control of reproduction and effect of individual hormones. The last chapter deals with the pathology of the reproductive system. There analyzed how individual faults arise as takin...

 20. Vliv zooterapie na děti s mentálním postižením

  OpenAIRE

  Sýkorová, Petra

  2016-01-01

  This thesis focuses on the influence of animal-assisted therapy for children with mental disabilities. The theoretical part describes the different kinds of animal-assisted therapy, especially canistherapy which is of the most used with children with mental disabilities. Furthermore, the legal questions of practicing zootherapy and description of its origin is mentioned. The practical part describes methods by which research is conducted. The research work is focused on children with mental d...

 1. Vliv sociálních medií na společnost Answear cz.

  OpenAIRE

  Zuková, Nela

  2017-01-01

  The dissertation Social Media effect on Answear CZ company focuses on marketing and on-line marketing issues and social media potential in terms of business performance and marketing awareness. In the theoretical part, a marketing and on-line marketing will be defined and described, followed by social media and possibilities of their application in business, such as Facebook, Instagram, Twitter and others. In practical part, a social media strategy of Answear CZ company will be presented, dis...

 2. Vliv dotací na hospodaření zemědělského podniku

  OpenAIRE

  KUREŠOVÁ, Pavla

  2012-01-01

  The aim is to classify basic types of subsidies obtained by agricultural enterprise, evaluate effect of drawing of subsidies on the economy of the selected agricultural enterprise by using financial analysis with specifics of this sector.

 3. Vliv vlastností povodí vysokohorských jezer v Tatrách na chemizmus vody

  OpenAIRE

  Hynštová, Marie

  2014-01-01

  The presented thesis deals with catchments of the alpine lakes in the High Tatra Mountains. The lakes were subject of a long-term monitoring to detect changes of chemical and biotic composition of lake water induced by acid atmospheric deposition and by its decline. The studied processes required a quantitative approach to describe the characteristics of the catchments. The definition of new catchment parameters or the refining estimated parameters was not allowed without current technical an...

 4. CrossFit a jeho vliv na úroveň celkové fyzické zdatnosti

  OpenAIRE

  Mátl, Pavel

  2012-01-01

  This dissertation introduces CrossFit as one of the new directions in fitness and is based on information which is commonly available. The main, research segment of the dissertation focuses on the level of kinetic abilities and the effect on general physical fitness from regular exercise by following the CrossFit program. The research was conducted on students who were following a fitness program while the writer was studying at Gerlev sport academy in Denmark.

 5. Vliv lokalizace na ekonomické výsledky podniku - případová studie

  OpenAIRE

  Ševčíková, Karolína

  2015-01-01

  This thesis deals with the economic situation of the company RAPOS, spol. s r.o. considering its locating. During the assesment of the financial analysis of the company, which includes horizontal and vertical financial indicators, the ratio analysis and bankruptcy model called Altman model Z-score, the results of these indicators have been evaluated. On the basis of these indicators, a project for optimalization of this economical situation of the company has been suggested. The localization ...

 6. Vliv peněžní nabídky na akciové bubliny v Japonsku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Širůček

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: The present article deals with associations between the development of money supply measured by the monetary base M2 and the development of the Japanesee wider stock index Nikkei 225. The objective of the article is set if the money supply is significant macroeconomic factor which cause the stock bubbles. Methodology/methods: Regarding to the aim of the article was using historic monthly nominal data of money supply (measured with monetary base M2 and monthly close price of Nikkei 225 since 1967 to 2011, adjusted of splites and dividends. This period contain two bubbles which were on japanesee market and the time of economic crisis after 2007. From econometric methods, will be using stationary test – Augmented Dickey-Fuller test, for cointegration between two time series is using Engel-Granger cointegration test and the impact of money supply on japanesee stock index is measured by Granger causality test. Scientific aim: The aim of this article is by using econometric methods find if the nominal money supply, measured by monetary base M2 is a significant factor, which cause the stock bubbles on japanesee stock market. Findings: According to the results of the empirical analysis was found that mnominal money supply represented by wider monetary base M2 is not a significant factor which cause the bubbles, which were identify on japanese stock market in selected period. Concrete wasn’t found the impact of money supply on Archipelago boom in 70th and Heisei boom in the 80th. In empirical analysis was only found a long relationship (cointegration between money supply and stock index Nikkei 225, what correspond with economic theory. Conclusions: This paper can be expand with real variables (inflation adjusted and compare the result. Higher potencial of this paper is added there another macroeconomic variables, first of all oil price or producer price index, because according to the literature review this can be a significant factors which cabn cause the bubbles and find relationship between these factors and japanese stock index development. Other way is compare the results with e.g. US capital maret, which suppport the market and economy by quantitative easing too.

 7. Vliv finanční krize na odvětví kolektivnho investování

  OpenAIRE

  Lichovníková, Alena

  2014-01-01

  The thesis focuses on reviewing the impact of the Financial Crisis 2008 on the collective investment industry in the Czech Republic. The first chapter evaluates the overall development of the collective investment market, since the emphasis is primarily on the changes caused by the crisis. Part of the first chapter is also dedicated to a description of the causes and consequences of the crisis itself and the overall changes in the financial markets that are with the crisis associated. The sec...

 8. Vliv rodičů na utváření vztahu jejich dětí k pohybovým aktivitám

  OpenAIRE

  Suchomelová, Alena

  2011-01-01

  The thesis "Parental influence on creating their children's attitude towards kinetic activities" analyzes the degree of the parental influence on creating their children's positive attitude towards kinetic activities and searches for other factors affecting these attitudes. In the theoretical part of the thesis I highlighted the influence of the parents on creating personality of the child and the importance of upbringing in a family. I also emphasised the need of meaningful use of the childr...

 9. Vliv využívání biopaliv na ceny pohonných hmot a na ceny potravin

  OpenAIRE

  Procházka, Štěpán

  2009-01-01

  This bachelor thesis deals with the influence of the use of biofuels in the fuel prices and food prices. The theoretical part introduces the concept of biofuels, the grounds for introducing them and try to show some increase in prices of agricultural commodities as a result of biofuel production and their impact on fuel prices. Analytical part provides a method that allows you to calculate the limit price for 1 barrel RME (rape-seed methyl ester) using the change rate of CZK / USD and change ...

 10. Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mysíková, Martina; Večerník, Jiří; Želinský, T.

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 6 (2015), s. 555-575 ISSN 0013-3035 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-15008S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : work intensity * poverty * financial difficulties Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.606, year: 2015

 11. Vliv tvorby učící se organizace na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu

  OpenAIRE

  RUSO, Miroslav

  2011-01-01

  The work is devoted to the problem of learning organization. The objective of the work is to evaluate if the chosen company actually is learning organization and to identify the areas in which the company is close to this concept and what action should be taken to become a learning organization. A questionnaire survey was mainly used for this evaluation. In the end strong and weak sides of the chosen company are introduced and a recommendation is proposed which should lead to creating a learn...

 12. Vliv plnění nanočásticemi na dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků

  OpenAIRE

  Michlíček, Petr

  2009-01-01

  Předkládaná práce se zabývá problematikou dielektrických kompozitních materiálů. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plnění nanočásticemi na dielektrická spektra v závislosti na relativní vlhkosti a teplotě. Pro tyto účely byly vytvořeny vzorky elektroizolačních laků, plněné nanočásticemi s různým hmotnostním procentem. Zkoumaným materiálem je epoxidová pryskyřice NH91 LV plněná nanočásticemi Al2O3. This work deals with issues of dielectric composite materials. The general ai...

 13. Vliv náboženství na občanskou válku v Libanonu

  OpenAIRE

  Michelová, Hana

  2008-01-01

  This thesis looks into the ways in which religion influenced the civil war in Lebanon. The basis for the analysis of religious influence is taken from several theoretical publications dealing with the general ways in which religion influences politics and international relations. Based on those theories, the thesis examines the influence of religion on the civil war in three parts. First, it examines the effect of religion on the identity of the participants in the war. Second, it shows to wh...

 14. Vliv značky Mary Kay na kupní chování zákazníků

  OpenAIRE

  Teplá, Zuzana

  2015-01-01

  The diploma thesis deals with the analysis of the influence of Mary Kay brand on purchase behavior of customers B2C markets thanks to the model customer-based brand equity and the model ColourMind using colour-word association method CWAT. Its aim is to evaluate perception of the brand and factors influencing behavior of customers. Theoretical part is focused on B2C markets, brand politics, customers and their attitude to shopping. Practical part deals with identification of Mary Kay company,...

 15. Vliv finančních odměn na pracovní motivaci a pracovní spokojenost

  OpenAIRE

  Pokorná, Olga

  2016-01-01

  This thesis deals with the impact of financial rewards on work motivation and job satisfaction. The theoretical part highlights reward system and its components, work motivation, motive types, motivation process, attention is paid to theories of work motivation and motivational factors are summed up. Attention is also paid to job satisfaction and its factors. In the empirical part of the thesis the questionairre survey results are presented. The survey examined perceived impact of financial r...

 16. Vliv léčby kyselinou acetylosalycilovou na makrovaskulární reaktivitu u diabetiků 2.typu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Prázdný, M.; Hrach, Karel; Kasalová, Z.; Škrha, J.; Zvárová, Jana

  2005-01-01

  Roč. 8, 1 Suppl. (2005), s. 41 ISSN 1211-9326. [Diabetologické dny. 21.04.2005-23.04.2005, Luhačovice] R&D Projects: GA MŠk LN00B107 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : diabetes mellitus 2. typu * mikrovaskulární reaktivita Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 17. Vliv statinů na Ras/Raf/ERK signální kaskáduv modelové linii A431

  OpenAIRE

  Smutný, Tomáš

  2011-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxikology Candidate: Tomáš Smutný Supervisor: Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: Effects of statins on Ras/Raf/ERK signaling in A431 cell line The ERK pathway is the signal transduction cascade, which plays an important role in different cellular functions e.g. cellular proliferation, differentiation, and survival. Its inappropriate activation is often presented in human ca...

 18. Fotooxidující a fotodesinfikující polymerní nanotkaniny:Vliv kyslíkové permeability

  OpenAIRE

  Jesenská, Soňa

  2010-01-01

  The diploma thesis compares the photophysical, photooxidative and photocytotoxic properties of four polymer nanofabrics with encapsulated 5,10,15,20 - meso - tetraphenylporphyrin (TPP). The main focus of the work lies especially in the study of the effect of polymer oxygen permeability on the ability of nanofabrics to produce singlet oxygen and the utilization of nanofabrics for measurement of the polymer oxygen permeability and polymer oxygen diffusion coefficients. A possible application of...

 19. Vliv hraní RPG na rozvoj tvořivého myšlení hráčů

  OpenAIRE

  Sabonová, Karolína

  2017-01-01

  This diploma thesis examines the impact of playing RPG on the development of players'creative thinking. Our aim was to analyze the development of creative thinking in relation with RPG playing. This development was observed in the group of beginners and advanced players and in the control group during six months using creative thinking tests (Torrance Tests of Creative Thinking - Figural, Urban's Test for Creative Thinking- Drawing Production). Tests were administered three times, in the begi...

 20. Vliv fyzioterapeutických metod na stresovou inkontinenci u žen v produktivním věku

  OpenAIRE

  Červinková, Eva

  2017-01-01

  The bachelor thesis deals with impacts of physiotherapeutic methods on woman stress incontinence in working age. Stress incontinence is an uncontrollable leakage of urine during the increase of intrapelvic pressure in activities such as sneezing, coughing, laughter, lifting of heavy weights etc. Middle-aged women are mainly affected by this symptom.The first part of the thesis refers to the anatomy and physiology of the urinary tract, pelvic floor and core stabilization system, which the pelv...

 1. Vliv masmédií na fyzický vzhled člověka v Ústeckém kraji

  OpenAIRE

  Holubová, Pavla

  2009-01-01

  Bachelor thesis called: Influence of Mass-media on Physical Appearance of people in the Ústí Region{\\crq}q is focused on importance of physical appearance of (post)modern individual and increasing influence of media in the society. Theoretical part concentrates on subject of media, commercial advertising and physical appearance, and provides basic information on target area (The Ústí Region) which represents basic database for target population. Collection of primary data was carried out by q...

 2. Vliv informačních technologií na obsah a formu současného zpravodajství České televize

  OpenAIRE

  Bulantová, Klára

  2011-01-01

  In this thesis, we focus on journalistic work at the beginning of the 21st century, especially on influences that affect it. We concentrate on aspects of technological development (digitalization, information technologies, and new media) and ethical norms. We consider the ethics of journalists' work to be the crucial difference that tells the profession of a journalist - who is bound by the ethical code - apart from a citizen journalist. The analytical part investigates these influences on th...

 3. Vliv vlákniny na senzorickou jakost fermentovaných mléčných výrobků

  OpenAIRE

  Ziková, Eva

  2015-01-01

  The diploma thesis shows an influence of fibre on fermentated dairy products. The thesis describes technological features of fibre, types of fibre used in food processing and its acqusition for human nutrition. A yoghurt, as the most widespread example of fermentated dairy products, has been chosen for analysis. In the production of white yoghurt and cream, there was used wheat and bamboo fibre in 3% concentration. Fiber was added into raw milk before the pasteurization and then the classical...

 4. Vliv výživy a jednotlivých potravin na migrenózní bolesti hlavy. Případová studie

  OpenAIRE

  LAŠTŮVKOVÁ, Zuzana

  2015-01-01

  Migraine affects approximately 12 % of the population in the Czech Republic, and up to 85 % of these patients stated that their migraine has some triggering factor. In order of the most common factors that cause migraine headaches. Skipping of a meal is on 3rd place; certain foods (e.g. chocolate, ice cream, cheese, tropical fruit and alcohol) are on 6th place. This study examines the influence of nutrition on migraine headaches. Research questions are whether the foods as a whole affect migr...

 5. Vliv intenzivního zemědělství na biodiverzitu přírodní rezervace Havranka

  OpenAIRE

  VESELÁ, Miluše

  2013-01-01

  Land is one of the most important natural resources. Intensive use of land for agricultural production and large-scale deforestation gradually violated natural land cover and exposed the surface to the effects of erosion, eutrophication, and degradation. This thesis focuses on the impact of soil erosion and subsequent water eutrophication that affects biodiversity in the nature reserve Havranka. The thesis also concentrates on the monitoring and impact assessment of crop rotation and tillage ...

 6. Neobnovitelné zdroje energie: výhledy a vliv na životní prostředí

  OpenAIRE

  Klimov, Andrey

  2013-01-01

  Title: Non-renewable resources of energy: predictions and environmental impacts Author: Klimov Andrey Supervisor: Ing. Luboš Matějíček, Dr., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2 Supervisor's e-mail adress: Abstract: This bachelor work will describe the system of non-renewable energy sources, their stocks in the whole world, the prognoses to the future and especially their impact on the environment. The...

 7. Vliv finanční krize na malé a střední podniky v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Hornungová

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose: Purpose of this article is the economic crisis. This topic is actually very actual and interesting. Results of the crisis induced not only activities of enterprises worldwide, but also most of the nation economics of individual states. The economic crisis is a problem for state, companies and people, which have to be solved urgently. Especially in the Czech Republic there is lower buying power (no money among the people, companies have problems with financing of their activities (buying materials, labor costs, fixed costs of their activities, and lot of companies had to ended their activities. Scientific aim: Scientific aim of this article is summarization and overview of the crisis, which had already taken place in 1929 and the current economic crisis, with the consequences that the companies have to cope with. Methodology/methods: Methodology and methods which we used are following. This article includes theoretical information about the crisis in the history and its impact on activities of the states. Consequently there is information about the actual crisis which includes theoretical data, statistical data and our research of small and medium-sized enterprises (family enterprises. The research focuses on perceptions of the crisis. In the article is used method of the questionnaire research, which is analyzed and presented using graphical methods. Findings: Findings of this article are new information in this area, which can be interesting and useful for another research. Within the frame of new information we deduced results, which are concerned with this issue. Most of results include explaining of the facts – new information. Conclusions: Conclusion of this article is the compact review of the size of the small and mediumsized enterprises in the Czech Republic, which were affected due to the economic crisis. In the time of crisis there is (on the market a rule to reduce the income of the population and thus to lower purchasing power. Companies must choose different options, which should lead to the continuation of business as well as to optimize resources (e.g. production.

 8. Vliv pravidelné pohybové aktivity u dětí předškolního věku

  OpenAIRE

  Podaný, Jiří

  2014-01-01

  Title: The effect of regular physical activity in preschool children Objectives: Main aim of this bachelor thesis is to define the effect of regular physical activity in preschool children and their another evolution in accordance to domestic and foreign scientific literature. Another goal is to create tray of excercices and games for preschool children. Methods: Retrieval and comparison of literature on physical activity in preschool children and literature dealing with psychomotor developme...

 9. Vliv čínské kultury na marketingové strategie vybraných firem v Číně

  OpenAIRE

  Koderová, Markéta

  2013-01-01

  This master thesis focuses on the impact of Chinese culture on marketing strategies of selected companies in China. According to statistics, a large number of subjects coming to China and aiming to conduct business here faces failure and is forced to leave this market subsequently. Considering significant differences between the western and the Chinese culture, we have to think of the question if this failure is a consequence of these subjects not being able to understand the Chinese culture ...

 10. Vliv křovin na uchycování dřevin v pastevní krajině

  OpenAIRE

  Wiesner, Pavel

  2012-01-01

  My bachelor thesis is concerned about mechanisms that influence establishment and growth of woody plant species under grazing pressure in the temperate climate region. Based on literature sources it determines and explains individual mechanisms and attempts to merge them into a holistic view of the issues of reproduction, propagation and survival of trees and shrubs in the grazed landscape. In general, grazing affects the course of natural succession and under certain conditions helps to main...

 11. Vliv jaderné havárie v Černobylu na životní prostředí

  OpenAIRE

  Dvořáková, Markéta

  2010-01-01

  Modern civilization is dependent on the production of energy. But there are only two energy sources that can cover our energy needs: the energy produced by burning fossil fuels and the energy produced by nuclear fission. People are afraid of nuclear accidents and storage of radioactive waste in relation with the use of nuclear energy. My work focuses on the risk of a nuclear accident, which is demonstrated on the Chernobyl nuclear accident. There were obsolete types of nuclear reactors at Che...

 12. Vliv kariérového přechodu na kariérní úspěch zaměstnance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Klupáková

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: The career has in the 21st century new direction. The classic career ladder has no more importance. This new career direction brings new perception of career success. So it has to be identified career success factors. Methods: It was conducted quantitative research; data were collected by questionnaires for employees who made a career transition in the last five years. The data were processed with MS Excel and Statistics. Data were purified, and characterized with descriptive statistics. To identify factors it was performed factor analysis using PCA with Varimax factors rotation. Relationships between variables were tested by analysis of variance and t-tests. Scientific aim is to prove the career transition effect on employees’ career success and characterize these effects of variable type of career transition. Findings: It was proved the detention between mobility type and type of career transition. Employees, who are transferred within a company, are changing job usually upward, while the transition between companies is mostly to jobs unrelated to last job position. Furthermore it was identified three factors of career success, one subjective and 2 objective. It was statistically confirm the influence of career transition type on subjective career success and impact of mobility type on the objective career success. Conclusions: Results indicate that the greatest satisfaction brings career transition up the career ladder, while transition into unrelated jobs (decisions under risk leads to dissatisfaction increase. We can say that employees who remain in company feel usually „happier“ and although they may feel relatively unhappy, cannot suffer the disappointment in expectations. Career transition affects career success in a predictable direction. So companies can prepare to provide certainty and stability in familiar situations, as they have to anchor employees in the company and work group if they come for unrelated job position or environment.

 13. Hospodářství Spolkové republiky Německo: jeho vývoj, postavení a vliv na evropskou ekonomiku

  OpenAIRE

  Marek, Martin

  2010-01-01

  The objective of the thesis is to analyse the German economy: its forming, conception and development. Based on the analysis the thesis explains causes of economic success, which implicates the position of Germany among other European states and its influence on the European economy. The thesis is divided into three chapters. The first chapter concentrates on historical and economic development in the second half of the twentieth century. The second chapter deals with current economic situati...

 14. Vliv psychologických a etických aspektů reklamy na psychiku člověka

  OpenAIRE

  Kaliánková, Jana

  2010-01-01

  This diploma thesis aims to explore the influence of psychological and ethical aspects of advertising on human psyche. In the theoretical part is its reader informed about the contribution of psychology to the creation of effective advertising., there are described the forms of advertising and the psychological theories of motivation. Ethics in advertising, advertising, self-regulation and the Code of advertising are specified here. Moderate interviews in practical part of this thesis are use...

 15. Vliv toxicity a ostatních vlastností výsypkových substrátů na růst rostlin

  OpenAIRE

  Zadinová, Radka

  2013-01-01

  Surface mining of coal in the country leaves a lot of damage. This type of mining is characterized by the creation of large external dumps. The dumps often contain substrates with toxic substances or substances which become toxic after reaction with air. These substrates are toxic to plants and edaphon. This work is intended to show what properties of substrates are important for phytotoxicity. The location of research was selected including 3 different kinds of substrates, terrain unevenness...

 16. Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Pernica

  2013-10-01

  Full Text Available The property evaluation in Czech compulsorily done accountancy is based on the principle of historical cost which does not allow to convey the current property value. The article describes the research carried out in order to bring the methodology of future updating of property valuation by real value up to date. The aim of research was to gain information from the corporations regarding their long-term corporeal depreciable goods and chattels – corporation car fleet and assesment of the criteria importance which influence upon their decisionmaking about purchasing these goods and chattels. The questionnaire was divided into two parts. The first part contained information on respondents. The other part was oriented towards the criteria – fuel consumption, performance, torque, attainable speed, acceleration, ecological loading, active and passive security, operational reliability, length of guarantee and brand. The respondents evaluated the criteria within the evaluation scale. The results of two criteria, active security and operational reliability, were increasing, i.e. frequencies of answers created increasing function. These two criteria sets were beside and thus excluded. The authors took into account the other nine criteria sets. The calculated value of statistics is less than a critical value of a test on the level of significance of 1 per cent, and thus it is possible to allege that all distributional functions equal or if you like the sets can be considered as the choice of the same basic set. If the same test is applied on particular sets, it is obvious that there is not a substantial difference between respondents’ answers, i.e. the size of private corporation and the fact if it is a private or public organization do not play any role. The research showed that the problems of customers’ purchasing behaviour and perception of utility value and subsequently property valuation by real value is up-to-date and both private and public organisations are aware of it. Purpose of the article: The article describes the research carried out in order to update the methodology of long-term depreciable goods and chattels valuation in future, thereinafter “DHMMO”, by real value. Methodology/methods: Contribution use general scientific methods, especially analysis, synthesis, comparison, induction and deduction. The research was done by means of questionnaires. To evaluate the results specific statistical methods were used, especially mean value, dispersion, frequencies and Kruskal-Wallis test. Scientific aim: Scientific aim is to do research and which gives information from the corporations regarding their long-term corporeal depreciable goods and chattels – corporation car fleet and assesment of the criteria importance which influence upon their decision-making about purchasing these goods and chattels. Findings: Statistical evaluation of the research results into the finding that distributional functions of particular criteria equal or if you like the sets can be considered as the choice of the same basic set. If the same test is applied on particular sets, it is obvious that there is not a substantial difference between respondents’ answers, i.e. the size of private corporation and the fact if it is a private or public organization do not play any role. All subjects answer given questions by analogy. Conclusions: The research showed that the problems of customers’ purchasing behaviour and perception of utility value and subsequently property valuation by real value is up-to-date and both private and public organisations are aware of it.

 17. Vliv daňové judikatury na průběh daňové kontroly v ČR

  OpenAIRE

  Řezníčková, Veronika

  2009-01-01

  The thesis focuses on the impact of courts tax practice on the procedure of tax audit in Czech Republic. The main purpose of the thesis was to evaluate the impact of tax judicature on the process of tax audit including the successive acts. Furthermore, the thesis should evaluate the view on tax administration of tax audit procedure reflecting the changes in judicature. The interpretation given by the judicature should be helping by illustration of the tax audit particular phases. Moreover, it...

 18. Malé a střední podniky v informační ekonomice - vliv ICT na konkurenceschopnost

  OpenAIRE

  Tomečková, Marta

  2010-01-01

  This thesis deals with the influence of ICT on the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the information economy. The first part of thesis defines the information society in general and explains the basic terminology related to information, the information science and the information economy. The next chapter is the analysis of the importance of SMEs in the Czech republic, which follows the chapter about information and communications technologies in business. The conclusio...

 19. Vliv nadnárodních společností na konkurenceschopnost národních ekonomik

  OpenAIRE

  Boháčková, Michaela

  2007-01-01

  Decreasing importance of national economies as subjects of international trade and increasing importance of multinational corporations as the most important actor of international business activities is a characteristic trend in the world economy since the end of the 20th century. The thesis describes actual status of national economies and multinational corporations in the global economic system and its role in international trade; defines possibilities of growth in competitiveness of nation...

 20. Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy

  OpenAIRE

  ŘÍHOVÁ, Petra

  2015-01-01

  The thesis "The Influence of Media on Body Image with Emphasis on the Issue of Eating Disorders" deals with the impact of media on body perception regarding the current beauty ideal, the cult of slenderness as well as the causes of eating disorder spreading in today's world. This thesis aims to determine how media influences body image of the current society and what part it has in the origin of eating disorders. In terms of this aim, the thesis is divided into theoretical background, a part ...

 1. Vliv klomipraminu a risperidonu na učení a flexibilitu u animálního modelu obsedantně kompulzivní poruchy

  OpenAIRE

  Radostová, Dominika

  2015-01-01

  Chronic sensitization of dopamine D2/D3 receptors by agonist quinpirole (QNP) induces compulsive checking behaviour in rats, which is considered an animal model of obsessive-compulsive disorder (OCD). Previous study revealed deficit in cognitive flexibility in QNP sensitized rats. This thesis focused on determining if this cognitive flexibility deficit is ameliorated by co-administration of clomipramine (CMI), risperidone (RIS) or combination of both (CMI+RIS) to QNP treatment. Aversively mot...

 2. Vliv dynamického strečinku na výslednou dynamiku dolních končetin u volejbalistů

  OpenAIRE

  Hons, Ondřej

  2017-01-01

  Title: Influence of dynamic stretching on the resulting dynamics of lower extremities in volleyball Objectives: The aim of this work was to find out if there is a correlation between long term dynamic stretching and muscle dynamics of lower limbs of volleyball players. Methods: Theoretical part is based on foreign literature and researches. To gain the necessary data, experimental study was created. It contained 10 male probands in the age of 16-19. In the beginning of the experiment, all the...

 3. Působení institucionálních vlivů na zadlužování zemí

  OpenAIRE

  Ptáčková, Miroslava

  2015-01-01

  The aim of the bachelor thesis is to prove the relation between public debt and selected effects of institutional character. The thesis is focused on the effect of tax evasion and household debt. The first part includes basic definitions of institutional effects and definitions of fiscal policy regarding public debt. The second part uses methods of empirical correlation and regression analysis to prove relation between selected variables. The conclusion states hypothesis which were achieved b...

 4. Vliv institucionálního zapojení nevládních organizací na volbu strategií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Pinková

  2013-04-01

  Full Text Available The article explores institutional platforms used to incorporate non-governmental groups into the decision making process and the possible impacts of such incorporation on their choice of strategy. The paper starts with an overview of relevant theories and concepts, such as the political opportunities structures, the concept of access points to the political system and, most importantly, the insider – outsider typology of interest groups. The empirical part of the paper focuses on the Czech Republic and the two institutional platforms available to NGOs within its political system: participation in advisory committees and formal commenting procedure. The article further presents a case study of employer and business groups in the Czech Republic, using a scale of institutional incorporation as an independent variable influencing the groups’ strategy choice. The scale roughly indicates the level of the organizations’ institutional incorporation, based on their involvement in both advisory committees and formal commenting procedure. On the basis of the findings from the case study, possible impacts of institutional incorporation on strategy choice are outlined, indicating that the so-called insider strategies are more often used by more incorporated groups. This suggests a continuing relevance of Grant’s insider – outsider typology, which has been questioned by political scientists in recent years. While the article focuses on a relatively narrowly defined category of organizations, the findings also suggest that the role and influence of institutionalized platforms on the overall strategy choice of traditional interest groups should not be ignored by researchers, as it is often the case both in the Czech Republic and internationally.

 5. Vliv oxidu siřičitého na vybrané kvalitatívní parametry vína

  OpenAIRE

  Varmuža, Radek

  2016-01-01

  This thesis dealing with The influence of sulfur dioxide on on qualitative parameters of the wines was developer between 2014/2016 at the Department of Post Harvest Technology of Horticultural Products, Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno. In this thesis was studied influence of sulfur dioxide on total polyphenols, which was measured by Folin-Ciocalteu and antioxidant capacity, which was measured by FRAP and DPPH. For this experiment were chosen two wines. The white wine was Ru...

 6. Vztah dětí a mládeže ke sportu a vliv sportu na jejich psychiku

  OpenAIRE

  KRÁTKÁ, Marie

  2010-01-01

  This work deals with the relationship of children and the young towards sport and how sport influences their psychic development. It discourses upon leisure sports and their pedagogical, social and also economical possibilities. This work offers an insight into history of sport activities since the dawn of humanity, categorisation of sport disciplines and individual phases of a human development on the subject of sport. Further on, it deals with cognitive functions concerning sport activities...

 7. Vliv postřiku insekticidy na diverzitu střevlíků (\\kur{Carabidae}) na poli ozimé řepky

  OpenAIRE

  KEPL, Lukáš

  2013-01-01

  This thesis deals with the determination of the direct impact of spraying on soil invertebrates by comparing the treated and untreated surfaces by spraying with plant protection products. The experiment took place in crop of winter oilseed rape in the western part of South Bohemia in spring 2012. As bio-indicators were used ground beetles beetles (Carabidae). Trapping was conducted using pitfall traps. In this work we compared the difference in the occurrence of ground beetles in treated and ...

 8. Vliv různých technik studené macerace na obsahové látky vína

  OpenAIRE

  Bíza, Petr

  2016-01-01

  This bachelor thesis deals with the influence of various types of cold maceration technique on substances contained in wine. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is about dfinitions of terms which simplify an orientation in this area, a composition of must and cold maceration techniques. The practical part contains a description of a wine grape variety, which has been chosen for the experiment, a technology of wine making, sensory evaluation an...

 9. Vliv vybraných seskviterpenů na účinek cytostatik u buněčné linie MDA-MB-231

  OpenAIRE

  TŮMOVÁ, Veronika

  2016-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Title, Name, Surname of candidate: Veronika Tůmová Title, Name, Surname of tutor: PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D Title of a diploma work: The influence of selected sesquiterpenes on the effect of cytostatics for the cell line MDA-MB-231 Breast cancer is one of the most common forms of cancer. It makes up approximately one quarter of cancer cases amongst women. The rise in the incidence of this...

 10. Vliv obchodní politiky USA na jejich postavení v rámci světového obchodu

  OpenAIRE

  Harutjunjan, Hrant

  2013-01-01

  The main aim of the thesis is to determine factors that influence USA trade policy. Secondary objectives are to specify the influence of USA trade policy on their economy and also to determine the trends of major trade policy measures of USA from 1990 until now. Theoretical part is about theory of trade policy in general and application on USA trade policy. Practical part of the diploma thesis includes the facts of US economy, trade policy, multilateral and bilateral agreements and territoria...

 11. Vliv předvedení produktu na preference vybraného segmentu zákazníků

  OpenAIRE

  HAVELEC, David

  2015-01-01

  The presentation examines influence of product demonstration of computer software Microsoft Windows 8.1 and hardware Lenovo Yoga and Nokia Lumia to the preferences of university students in buying new computers, tablets and smartphones. The research was realized in cooperation with companies Microsoft and Lenovo. During research there were 400 respondents. The aim of this thesis is to show, how proper product demonstration can change opinion of potential customers.

 12. Vliv médií na konzumaci mléka a mléčných výrobků

  OpenAIRE

  Klosová, Radka

  2014-01-01

  This diploma thesis called "The influence of media on the consumption of milk and milk products" deals with the myths of milk and milk products that are spread among the people. The influence of milk and its basic components (proteins, fats, carbohydrates, minerals and vitamins) on the human nutrition is described at the beginning of this thesis. Then this work considers the impact of milk, butter, fermented milk products, cheese, cream cheese, whey and baby food on human body. The most impor...

 13. Vliv fanoušků na regulaci fotbalových profesionálních klubů

  OpenAIRE

  Kotáb, Jiří

  2008-01-01

  The environment of professional football clubs has undergone numerous and considerable changes recently. The changes in ownership structure above else have brought the goals of investors - club owners into conflict with expectations of soccer fans and even jeopardized the survival of professional soccer clubs. The dissatisfaction of football fans has led to attempts to regulate clubs and give the fans a share in the management of the clubs. This dissertation attempts to analyze the conflict b...

 14. Vliv odpisování dlouhodobého majetku na výsledek hospodaření

  OpenAIRE

  VALDMANOVÁ, Dagmar

  2008-01-01

  This bachelor thesis is focused on the problems of book depreciation and tax depreciation and their influence on the trading income. The aim is to carry out the analysis of tax depreciation and book depreciation, find out the possibilities of tax savings and evaluate the influence of tax depreciation and book depreciation on the trading income. The theoretical part defines long-term assets, their acquisition, evaluation, book depreciation and tax depreciation, as well as income tax assessment...

 15. Vliv interakcí jednotlivých funkčních skupin herbivorů na čertkus luční.

  OpenAIRE

  Šulcová, Hana

  2013-01-01

  Herbivory is one of most important factors which form meadow ecosystems. These ecological communities have one of the biggest variety of species in Central Europe and their research is important in terms of management of protected species as well. Localities which has a similar importance, is also a meadow ecosystem with occurrence of Succisa pratensis, the only host plant for rare butterfly Euphydryas aurinia. Research of Succisa and its other herbivores can improve a protection of this part...

 16. Profesionalizace a její vliv na sektorovou identitu neziskových organizací v České republice

  OpenAIRE

  Trdličková, Gabriela

  2016-01-01

  The aim of this thesis is to explore a new phenomenon of professionalization in the non-governmental organizations and its impact on the sectoral identity of non-governmental organizations that are targeted to handicapped people. Because of the modernization a trend of professionalisation enters to non profit sector. This process changes the structure of organizations. The most important changes are a spreading of professional knowledge that leads to increasing of professionals in organizatio...

 17. Multikulturní realita u středoškolských studentů v Praze. Vliv sportu v multikultuní interakci.

  OpenAIRE

  Machotková, Lenka

  2010-01-01

  This thesis deals with the perception of the multicultural environment from the point of view of high school students in Prague and it evaluates their opportunities which help them learn about different cultures, about how to be tolerant and behave respectfully to one another. Prague represents a metropolis where the problem of multiculturalism may not be as obvious as in other cities of the western Europe, but it becomes more significant day after day. The main focus is put on the questionna...

 18. Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu

  OpenAIRE

  Kašpar, Jakub

  2017-01-01

  Title: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome Author: Jakub Kašpar Department: Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Supervisor: Václav Treml, Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Abstract: Growing season temperatures drive treeline position on a global scale. However, environmental factors including wind action may critically modify the position of treeli...

 19. Recyklace autosedadel: Vliv druhové skladby odpadní měkké polyurethanové pěny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beneš, Hynek; Rösner, J.

  -, č. 2 (2010), s. 117-125 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA MPO 2A-2TP1/135 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : waste polyurethane * recycling * glycolysis Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2010.pdf

 20. Masaryk a Kant: vliv Brentanovy kritiky, souvislost s Masarykovou reakcí na mysticismus v ruském myšlení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jan

  2009-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2009), s. 523-554 ISSN 0015-1831 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : Masaryk and Kant * Brentano and Kant * Masaryk and mysticism in Russian thought Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 1. Vliv stylu vedení na motivovanost zaměstnanců zodpovídat za vlastní rozvoj

  OpenAIRE

  Hájková, Dina

  2013-01-01

  This thesis is devoted to the development of employees in the organization, their motivation to further self-education and formulation of recommendations aimed at the relevsnt use of stimulative and motivational elements. Attention will be paid to the leadership style of managers as a factor of employee's motivation whatsoever for its further development responsibility. Subject to examination and the objective of the work is to evaluate the role of leadership style in the education process in...

 2. Vliv spotřebních daní na poptávku po pivu a vínu v České republice

  OpenAIRE

  Andrlová, Monika

  2014-01-01

  This bachelor thesis identifies long-term trends on the beer and wine market in the Czech Republic. The paper describes main factors influencing demand for beer and wine, with emphasis on the excise tax analysis. The conclusions of this analysis are employed in further prediction of the beer and wine market development. The prediction is formed with respect to possible changes in the wine excise tax. Additionally, this work compares Czech and German beer market, as well as Czech and French wi...

 3. Vliv hospodářské krize na trendy v letecké dopravě v ČR

  OpenAIRE

  Csiriková, Kateřina

  2010-01-01

  This thesis aims at an assessment of the bearing of the latest recession on the trends and developments in the aviation industry in the Czech republic. The first part presents an outline of the situation of aviation industry during the economic recession and succintly characterises the current state of the aviation industry in the Czech republic. The second part focuses on the developments in aviation industry in the Czech republic in course of the economic recession and analyzes its effect o...

 4. Vliv implementace práv duševního vlastnictví na rozvoj vnitřního trhu NAFTA

  OpenAIRE

  Miková, Ivana

  2013-01-01

  UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ Vplyv implementácie práv duševného vlastníctva na rozvoj vnútorného trhu NAFTA Bc. Ivana Miková MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2013 Abstract: The thesis discusses the impact of intellectual property rights on economic development of NAFTA. It is based on the theoretical assumptions of the new institutional economics and its notion of transaction costs and institutions and their impact on economic growth, in particula...

 5. Sportovní imigranti a jejich vliv na rozvoj sportu a popularity ve společnosti: studie českého basketbalu

  OpenAIRE

  Crossan Jr., William Morea

  2013-01-01

  Title: Sporting immigrants and their effect on sport growth and popularity in a culture: A case study in Czech basketball Keywords: Sport migration, globalization, figurational theory, basketball Statement of the Problem: This study will examine the influence that immigrant athletes have on attendance and youth development in the Czech basketball league. This study is a descriptive, non- experimental, longitudinal case study in the genre of globalization in sport. This study examines the use ...

 6. Vliv PRDM9 histon H3K4 tri-metyl transferázy na chromozomální sterilitu

  OpenAIRE

  Svatoňová, Martina

  2015-01-01

  The influence of PRDM9 histon H3K4 tri-methyltransferase on chromosomal sterility The Prdm9 gene encodes a meiotic histone methyltransferase, which enables tri- methylation of lysine 4 on histon H3. H3K4 tri-methylation is associated with gene expression activation. The same gene was identified in the mouse as the hybrid sterility 1gene. The regulation of hotspots of meiotic recombination in mouse and human is its other function. The aim of diploma thesis was be to verify the influence of sup...

 7. Kvantitativní uvolňování peněz a jeho vliv na českou ekonomiku

  OpenAIRE

  Řehák, Martin

  2012-01-01

  The master thesis analyses potential impacts of introduction of the quantitative easing by the Czech National Bank as a new monetary instrument in the Czech Republic, which would be used as a means of fight against the economic cycle. Instruments which a central bank can use in the area of monetary policy become limited in the era of major interest rates inclining to zero. Power of conventional means becomes insufficient. As a result, more and more central banks consider introduction of a rel...

 8. Vliv délky prodlevy na parametry testu stresové relaxace u laktosy a hydrogenfosforečnanu vápenatého.

  OpenAIRE

  Straková, Markéta

  2016-01-01

  Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: Mgr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Straková Markéta Title of Thesis: The influence of dwell time on the parameters of the stress relaxation test for lactose and calcium hydrogen phosphate The aim of this thesis is to find out viscoelastic properties of pharmaceutical excipients and to evaluate the tensile strength of tablets made of them. The theoretical part describes us...

 9. Vliv Kinesiotapingu na posturální stabilizaci u pacientů po plastice LCA kolenního kloubu

  OpenAIRE

  Berger, Daniel

  2015-01-01

  Title: The Effect of Kinesiotaping on Postural Stabilization in Patients after ACL Reconstruction Aim: The main aim of the thesis was to evaluate, whether postural stabilization of patients after ACL reconstruction followed by kinesiotaping of the knee joint will be improved or decreased. Also the difference in postural stability of operated and un-operated lower extremity was evaluated. Methods: The thesis included 10 subjects. Each of them was from 4 to 6 weeks after ACL reconstruction, BTB...

 10. Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Shamshur, Anastasiya; Trešl, Jiří

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 8 (2016), s. 905-921 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-31783S Institutional support: RVO:67985998 Keywords : efficiency * corruption * ownership structure Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.589, year: 2016

 11. Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Shamshur, A.; Trešl, J.

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 8 (2016), s. 905-921 ISSN 0032-3233 Institutional support: PRVOUK-P23 Keywords : efficiency * corruption * ownership structure Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.589, year: 2016

 12. Vliv rychlosti lisování a doby konstantního zatížení na energetickou bilanci tablet

  OpenAIRE

  Císařová, Daniela

  2006-01-01

  Císařová Dana - Rigorózní práce - 2006 This work deals with the influence of the compression rate and time of constant load on energy balance of tablets. Theoretical part characterizes microcrystalline celluloses, describes theory of tableting and theory of the force - displacement record. The aim of the work was to find out the influence cycle rate on the force Fmax , influence of the cycle rate and dwell time on parameters of energy balance, influence of the cycle rate on mechanical resista...

 13. Vliv marketingové komunikace cílené na děti na spotřebitalské chování rodičů

  OpenAIRE

  Plesníková, Tereza

  2015-01-01

  The Diploma´s Thesis is focused on influence of marketing communication to children to consumer behaviour of the parents. The thesis puts emphasis on cognition the child as a consumer - describes its behaviour depending on the age and its values and subsequently defines the influences of surroundings related to child consumer maturing. The thesis is also engaged in questions connected with influence of the children towards their parents. The main goal is firstly to define and evaluate marketi...

 14. Vliv časového rozložení srážkového úhrnu na hydrologické charakteristiky srážko-odtokové události

  OpenAIRE

  MIKOLÁŠOVÁ, Anna

  2017-01-01

  This master thesis deals with the influence of temporal distribution of precipitation on hydrological characteristics of the rainfall-runoff process. The practical part of the thesis was carried out on the drainage basin Volšovka. In the theoretical part, the origin, division, and temporal distribution of rainfall is described, as well as surface runoff and some chosen hydrological characteristics of flow-off. Moreover the work deals with hydrological simulation, there is also described in fu...

 15. Tanec a jeho vliv na harmonizaci vývoje dítěte mladšího školního věku

  OpenAIRE

  ŠVEJDOVÁ, Jana

  2011-01-01

  This diploma thesis considers dance and child and how dance can influence the development of child's individuality. Theoretical part deals with characteristics and history of the dance, child within the age range 6 - 11 years, physical, psychical and spiritual aspects of people personality. It brings information about "movement and dance education" - as a new subject in the Curriculum framework for basic education. The research part of the thesis is oriented only on "movement and dance educat...

 16. Vliv kompenzačních cvičení na hráče ledního hokeje se zaměřením na bolestivé stavy zad

  OpenAIRE

  SKRYJA, Libor

  2015-01-01

  The theory is aimed to familiarize the given issues. This part describes the basic anatomy of the spine, including the biomechanics of walking. Great attention is given to the sensorimotor stimulation and the options of its usage. The practical part was processed by means of qualitative research. The research part includes 5 respondents who play ice hockey and who suffer from back pain. In the practical part the anamnesis was removed and a functional diagnosis was executed. Standing was exami...

 17. Moderní komunikační a sociální sítě a jejich vliv na chování lidí

  OpenAIRE

  Voroshilova, Ekaterina

  2011-01-01

  Characteristic of social networks, description of their atributes, concept "addiction to social networks", evaluation of marketing in social networks. Analysis of social networks' influence on human behaviour.

 18. Vliv dětských televizních pořadů na děti předškolního věku

  OpenAIRE

  Kadlecová, Veronika

  2011-01-01

  This thesis deals with the influence of childrens television programs for preschool children, or their behaviour. The work is divided into two main parts, theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to television broadcasting, the characteristics of preschool age, the effect of television on children and children's television programs. The aim of the practical part is to determine how children TV shows affects behaviour of preschool children, whether they have positive or ...

 19. Aromatické nitrosloučeniny ve složkách životního prostředí a jejich vliv na organismy

  OpenAIRE

  Rohlenová, Terezie

  2011-01-01

  Aromatic nitro-compounds are contaminants present in environment. They are produced from gas-phase reaction of their parent compound with oxides of nitrogen. Aromatic nitro-compounds are found in an extract of exhausts from diesel and gasoline engines, in a cigarette smoke and in the soot from burning wood. The most of aromatic nitro-compounds are mutagens in bacterial and mammalian systems and the most of them are carcinogens that are connected with induction of cancer. Primarily lung follow...

 20. Psychologické aspekty hudby v životě člověka. Léčebný vliv hudby na psychickou a somatickou složku jedince

  OpenAIRE

  VRBOVÁ, Zuzana

  2010-01-01

  The Work deals with the therapeutic effects of music on mental and somatic component of the individual from the historical and contemporary perspective. There are three musical levels, the psychological, therapeutic and alternative one, whereas the work is based on the Western concept of music. The point of departure is knowledge of music psychology on human perception of music and the structure of musical composition. I use the knowledge of music therapy in applying the music elements on men...

 1. Vliv médií na utváření komunikačních a jazykových kompetencí dětí ve škole

  OpenAIRE

  Pelzová, Markéta

  2014-01-01

  This work should introduce media influence on child's speech development and language and communication skills of children. Issue of media production are presented not only as a part of social and cultural environment, but also as an important factor determining child's speech, communication, cognitive ability and success at school or work. A critical view on the media technology in common use by children leads to proposals of how to prevent any potential negative effects media could have on ...

 2. Vliv zkušenosti s nevěrou na nastavení spodních limitů nevěry v partnerství

  OpenAIRE

  Kočvarová, Bohumila

  2014-01-01

  The thesis "Influence of experience with infidelity on setting the bottom limit of infidelity tolerance in a partner relationship" deals with the issue of determining the bottom limit of partner exclusivity and its possible association with a previous infidelity experience. The main thesis of this work is that setting the limits of infidelity tolerance between partners in a relationship is quite individual and each person may perceive these limits very differently. This work is divided in two...

 3. Vliv zákaznické spokojenosti a dalších ukazatelů na tržní podíl společnosti

  OpenAIRE

  Dvořáková, Monika

  2014-01-01

  In the present hypercompetitive market environment of car producers established especially at the developed west european markets is very difficult to gain new customers and increase the market share. The car producing companies have to build and increase customer loyalty to ensure the sustainable growth of market share in the future. One possibility how to improve customer's loyality to brand is to provide the highest standard at both sales and service department and carefully monitor the cu...

 4. Referenda o vstupu pobaltských států do EU: vliv etnického složení na výsledky hlasování

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef Miškovský

  2008-08-01

  Full Text Available This article focuses on the course and results of the EU referendum in the Baltic countries (Lithuania, Latvia, Estonia. The ethnic composition of these countries is strongly influenced by the Soviet era, when many members of Russian-speaking nationalities moved to the Baltic countries. Now tensions and gaps between Russian-speaking nationalities and Lithuanians, Latvians and Estonians may be observed. The results of EU referendum in the Baltic countries provide an example of differences in political opinions in relation to the European Union, in which a significant influence is attributable purely to the ethnic composition.

 5. Vliv vodního stresu na fotosyntetické parametry transgenních rostlin tabáku se zvýšeným obsahem cytokininů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pospíšilová, Jana; Haisel, Daniel; Vaňková, Radomíra

  2007-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2007), s. 123-123 ISSN 1213-6670 R&D Projects: GA ČR GA522/04/0549 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511 Source of funding: V - iné verejné zdroje Keywords : carotenoids * chlorophyll * net photosynthetic rate * stomatal conductance * transgenic tobacco * xanthophylls Subject RIV: ED - Physiology

 6. Rozvoj silových předpokladů a vliv rozvoje maximální síly na rychlostní sílu a silovou vytrvalost v bench pressu

  OpenAIRE

  Farkaš, Boris

  2010-01-01

  STRENGHT TRAINING AND IMPACT OF MAXIMAL STRENGTH GAIN ON POWER AND ENDURANCE IN BENCH PRESS Objectives: The aim of my work is to acquire more information on the questions of strenght training in order to perform the strenght traning routine properly. The main goal is the verification of the theory for the maximal strenght improvement applied on myself and finding the correlation between power and endurance in bench press. The first part deals with the theory of strenght training from the poin...

 7. Dlouhodobá skupinová izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimeček, Michal; Šikl, Radovan

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2013), s. 342-357 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/09/2003 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : visual perception * depth perception * isolation * confinement Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 8. Vliv JMV3002, JMV4208 a JMV2959, dlouhodobě působících nepeptidových antagonistů ghrelinu, na myší model obezity indukované vysokotukovou dietou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holubová, Martina; Nagelová, Veronika; Maletínská, Lenka; Železná, Blanka; Haluzík, M.; Lacinová, Z.; Kaválková, P.; Fehrentz, J. A.; Martinez, J.

  2013-01-01

  Roč. 107, č. 5 (2013), s. 414-414 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků /13./. 14.5.2013-17.5.2013, Žďár nad Sázavou] Institutional support: RVO:61388963 Keywords : obesity * ghrelin * ghrelin antagonist * food intake * C57BL/6 male mice * diet-induced obesity Subject RIV: FR - Pharmacology ; Medidal Chemistry

 9. Rovnovážný měnový kurz : vliv konkurence na rovnovážný reálný kurz - panelová analýza dat exportérů

  OpenAIRE

  Raková, Marie

  2006-01-01

  This thesis analyzes the real equilibrium exchange rate. It consists of two parts. The purpose of the first part is to introduce the main equilibrium exchange rate theories and their empirical results. This part also focuses on the present empirical approaches, which are used by economists for testing the equilibrium exchange rate. The aim of the second part is to analyze the impact of market structure, expressed in degree of competition, on the equilibrium real exchange rate. Here we examine...

 10. Fentonova degradace antibiotik a jiných léčiv v odpadních vodách - vliv železnatých spinelů.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pokorná, Dana; Cuřínová, Petra; Šnajdaufová, Hana; Křenek, T.; Pola, M.; Novák, L.; Janeček, V.; Pola, Josef

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 3 (2016), s. 154-165 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA TA ČR TA04020860 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : antibiotics * Fenton degradation * waste water Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry http://www. waste forum.cz/cisla/WF_3_2016.pdf

 11. Vliv přímých zahraničních investic na dodavatelské vztahy a postavení domácích výrobců meziproduktů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, J.; Kočenda, Evžen; Vozárová, P.

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 4 (2017), s. 391-409 ISSN 0032-3233 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : FDI * international trade * multinational enterprise * downstream sector * inter-industry interactions * Europe Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.589, year: 2016 http:// library .utia.cas.cz/separaty/2017/E/kocenda-0477519.pdf

 12. Vliv předsunutého držení hlavy na posturální stabilizaci měřenou posturální somatooscilografií

  OpenAIRE

  Šimíková, Kateřina

  2013-01-01

  Title: Effect of forward head posture on postural stabilization measured by postural somatooscillography. Objectives: The aim of this thesis was to assess the influence of the forward head posture on the overall ability of postural stabilization using postural somatooscillography method. Methods: This thesis was prepared using analytical - comparative study. It compared two groups of fifteen subjects using the challenge test "3 steps - standing on one leg" in standart conditions. The measurem...

 13. Jaderná bezpečnost fúzních elektráren a jejich vliv na životní prostředí.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Dostál, V.

  2017-01-01

  Roč. 25, 9-10 (2017), s. 262-268 ISSN 1210-7085 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 Keywords : design * reactor safety * thermonuclear fuels * thermonuclear reactions * thermonuclear reactor materials * thermonuclear reactor s * tokamak devices Subject RIV: JF - Nuclear Energetics

 14. Vliv adaptačního kurzu a třídnických hodin na klima šesté třídy základní školy

  OpenAIRE

  Kovaříková, Markéta

  2017-01-01

  This thesis examines change of classroom climate in lower secondary school. In the theoretical part, issues of classroom climate, experiential pedagogy, adaptation courses and form teacher lessons are described from the perspective of different authors. The thesis introduces basic approaches for diagnosing classroom climate. It also gives instructions for management of form teacher lessons. B-3 questionnaire determines the current classroom climate and subsequent effects of the adaptation cou...

 15. Biodiverzita epigeických brouků na vybraných polních kulturách - vliv managementu na strukturu společenstev

  OpenAIRE

  SVOBODA, Richard

  2012-01-01

  Epigeických beetle communities were studied on four agroecosystems with different crops grown. All four agroecosystems were located in the vicinity of Czech Budejovice (South Bohemia). The first agroecosystem is conventionally grown corn. On the second one agroecosystem it was conventionally grown wheat. The third agroecosystem was barley and the fourth was permanent grassland. Individual agroekosystems differed not only in crops but also in agrotechnical operations during the capture. In all...

 16. Vliv věku na posturální stabilitu při různých pozicích krční páteře

  OpenAIRE

  Zelený, Matěj

  2015-01-01

  The quality of sensory information which is necessary for balance and postural stability is changing throughout aging. It is closely related to increasing cases of injury caused by fall of elderly people. The aim of the diploma thesis is to explain the effect of age to the postural stability especially during varied cervical spine positions. The theoretical part of the thesis deals with a control of balance, role of vision, vestibular and somatosensory system, influence of static and dynamic ...

 17. Vliv extrémních podmínek na pevnost lepených spojů při použití klihových lepidel

  OpenAIRE

  Laštovička, Vojtěch

  2016-01-01

  Bachelor's thesis studied the impact of extreme the climatic conditions on the strength of adhesive joint of several kinds of classical animal glues (bone glues, skin glues, rabbit glues, fish glues, casein glues and albumin glues). The solid wood of spruce was selected for authentication of strength of glued joints. The glued joints were exposed to normal and extreme conditions (high humidity and low temperature). After then were compared the strength of glued joints in skid in tension. A re...

 18. Vliv výkonnostní úrovně šermířů na reakční dobu a aktivaci vybraných svalů při výpadu

  OpenAIRE

  Balkó, Štefan

  2015-01-01

  Title Influence of a performance level of fencers on reaction time and activation of selected muscles during a lunge. Problem The motion efficiency of offensive or defensive actions implemented during the match of fencing is related to the consolidation of movement patterns in the CNS through the training proces and competition situations. In this regard, muscle activation during a lunge, which is the most common form of attack, may be important for the resulting performance of fencers. The a...

 19. Vliv způsobu přechodu k demokracii na podobu ústavních systémů ve vybraných postkomunistických zemích

  OpenAIRE

  Marková, Klára

  2010-01-01

  Diploma thesis "The effect of mode of transition to democracy on the form of the institutional systems in the selected post-communist countries "analyze the effect of factors, which determine the selection of political and electoral systems during the process of transition to democracy in the set of five post-communist countries in the Central and Easter Europe - Poland, Hungary, Czechoslovakia, Lithuania and Romania. The theoretical part of the thesis is based both of the theories of transit...

 20. Postoje rodičů k negativním vlivům médií na děti a mládež

  OpenAIRE

  ZÁMEČNÍKOVÁ, Miloša

  2012-01-01

  The influence of the media has been of interest to social scientists since the nineteen twenties. The question of what effects do the media have on young people has not yet, however, been still clearly answered. The present paper tries to summarize current knowledge on this issue, focusing in particular on the effects of media on children. It offers a more detailed analysis of individual media, its benefits, risks, options and main features. Attention is also paid to the general influences of...

 1. Digitalizace a její vliv na tištěná média. Případová studie na vybraných českých tiskovinách.

  OpenAIRE

  Bílková, Barbora

  2016-01-01

  This thesis deals with the influence of digitization and electronic media on print media. It shows the progress of development of the digital, its constant growth and transformation of getting public information, especially by particular theories of Marshall McLuhan, Jay David Bolter, Richard Grusin, Alessandro Ludovico and another authors dealing with the issues of media and digitization. The thesis shows a brief media development and the largest part is devoted to the digitization and remed...

 2. Vliv sportovních celebrit na nákupní preference studentů pražských středních a vysokých škol

  OpenAIRE

  Daňková, Michala

  2013-01-01

  Title: Sports celebrity influence on the behavioural intentions of students from secondary schools and universities in Prague Objectives: The goal of my study is to determine the effect of sports celebrities on the behavioural intentions of students from secondary schools and universities in Prague. Methods: The method of written questionnaire is selected for marketing research. The sampling unit is consisted of students from secondary schools and universities in Prague. The students were sel...

 3. Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí m. triceps surae

  OpenAIRE

  Stránský, Vojtěch

  2016-01-01

  Title: Influence of crank arm length on change of muscle tone of musculus triceps surae Objectives: The aim of this thesis is to conclude the theoretical knowledge of this issue. The experiment is to uncover via the objective results, if the change of the crank arm length can influence the muscle tone of m.triceps surae and additionaly how much. Methods: The measurement for this thesis was processed at Charles University at the Faculty of Physical Activity and Sports, measuring 8 volunteers. ...

 4. Vliv rehabilitační hipoterapie na děti s opožděným psychomotorickým vývojem (do 5 let věku)

  OpenAIRE

  BROMOVÁ, Martina

  2014-01-01

  This bachelor thesis applies hippotherapy as therapeutic method in adjustment of delayed psychomotor (PM) development of children till the age of 5 years. A child should manage given level of motor mental and social skills corresponding to time period of its development. If the development of the child does not correspond to ideal PM development in quantity and quality we speak about central coordination disorder. This disorder manifests itself at new born baby in various grades depending on ...

 5. Vliv temporálních manipulací na vnímání kompetence mluvčího / Effect of Temporal Manipulations on the Perception of Speaker Competence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuzana Berkovcová

  2016-06-01

  Full Text Available Speech communication research based on psychological methods currently stands at the forefront of scientific interest. Speech is an integral part of the social identity of a person and has a significant impact on the perception of the speaker by his surroundings. The present study aims to chart the effect of the temporal organization of utterances on the perception of a speaker’s competence. Recordings of four Spanish native speakers were manipulated in a way which destabilized the regular temporal structure of their utterances. A perception test was administered to forty Czech listeners differing in level of proficiency with the Spanish language. The aim of the test was to reveal the listeners’ positive or negative judgments of the original (regular and manipulated (dysfluent items. The basis for the perception test was the Big Five personality traits model, with the factor evaluated being the speakers’ competence that is the ability and readiness to effectively deal with tasks. The results confirmed our main hypothesis, which assumed that both groups of listeners will, in terms of competence, evaluate the manipulated items negatively. Students of Spanish studies were more perceptive of the temporal manipulations, most likely due to their familiarity with the prosodic structure of Spanish and their understanding of the meaning of the tested utterances.

 6. Vliv internetového marketingu na internetové mediální obsahy a jejich uživatele v českém mediálním prostředí

  OpenAIRE

  Rajtmajerová, Daniela

  2014-01-01

  The significations found in content aren't only explicitly present in the surface structures, but they're also built deep inside human mind as the basic semes - the minimum units with a signification. In the diploma thesis "Internet Marketing Influence on Internet Media Content and their Users at Czech Media Environment" we use a qualitative analysis method composed of the semiotic and the narrative analysis to describe and interpret the chosen samples of internet marketing content. The semio...

 7. Vliv krizových životních situací v rodině na psychosociální vývoj dítěte

  OpenAIRE

  KŘIVANCOVÁ, Kristýna

  2014-01-01

  The bachelor thesis deals with crisis in the family and their effect on the psychosocial development of the child. The bachelor thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part focuses on the characteristics of the family and crisis. It also deals with crises in the family and their effect on the psychosocial development of the child. Research examines the perceived effect of crisis in the family for individual and their importance for his future live. ...

 8. Rodina a její vliv na vývoj dítěte a páchání trestné činnosti

  OpenAIRE

  NOSKOVÁ, Tereza

  2011-01-01

  The work deals with the education of children in the family and it´s influence on the overall development of personality with tendencies leading to criminal activity. Attention is paid especially on influence of incomplete family and to all related risks, kriminality of children and teenagers and possible solutions. The theoretical part is based on case studies of children who were placed in educational institutions and schools that have behavioral problems and committing crime.

 9. Přímé zahraniční investice, investiční pobídky a jejich vliv na ekonomiku České republiky

  OpenAIRE

  Davídková, Andrea

  2017-01-01

  This diploma thesis deals with foreign direct investments and investment incentives. Theoretical-methodology framework specifies terminology which applies to the topic of foreign direct investments and investment incentives. Practical part is focused on automotive industry, where is selected a sample from companies which operates in Czech Republic. Practical part of thesis refers to the fact that it is possible to be successful even without investment incentives.

 10. Národní listy a vliv jejich politické kampaně na politickou komunikaci na přelomu 80. a 90. let 19. století

  OpenAIRE

  Tejnická, Zuzana

  2011-01-01

  The thesis "Národní listy and the influence of its political campaign on political communication in the late 19th century" deals with the influence of the Národní listy daily journal and its political campaign on the political communication of mladočeská political party in the turn of eighties and nineties of the 19th century. In this period the political competition of mladočeská political party with staročeská political party culminated. The most important moments of this time were represen...

 11. Vliv počasí na nákupní chování na internetu na příkladu České republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Prantl

  2015-10-01

  Full Text Available Weather has influences on consumer purchase behavior. Various conditions and temperature ranges impact what customers buy, when they buy, how much they buy, and why they buy.This study examines the relationship between weather and consumer behavior on the Internet. In this paper, we provide empirical evidence to explain how the weather affects consumer behavior in e-commerce (B2C. The study proved that temperatures (especially in summer influence consumer behavior on the Internet. More and more retailing is undertaken online and consumer activities tend to be influenced by the phase of the seasonal climate. Short term weather events (e.g. tropical temperature in the summer have a direct effect on the traffic demand and castomer behavior. Longer term effects, reected through seasonal changes in temperature and daylight duration, have a slower inuence on the Internet traffic and customer behavior. The research study clarifies the extent to which weather can be used legitimately to explain unanticipated changes in customer behavior on the internet during the year.

 12. Vliv městského odvodnění na obsah těžkých kovů ve vodních ekosystémech

  OpenAIRE

  Darmovzalová, Marie

  2011-01-01

  Urban streams are influenced by number of human activities. Diploma thesis discusses the impact of urban drainage (specifically storm water drains) on toxic metal concentrations, of, in one of Prague's minor creeks - Zátišský Creek. Zátišský Creek flows from the right side to the Vltava River. The creek is 3080 m long with a natural flow 1.9 m3 /s. The creek is affected by seven storm water drains and three rain settling tanks. The creek was monitored from April 2009 to June 2010 during this ...

 13. Pečovatelé o opuštěná zvířata jako specifický typ dobrovolníků: vliv vztahu se zvířaty na konstrukci identity

  OpenAIRE

  Odvárková, Adéla

  2016-01-01

  Adéla Odvárková Carers for abandoned animals as a specific type of volunteers: the influence of the relationship with the animals on the construction of identity Abstract This thesis deals with voluntary carers for abandoned animals in the shelter and theconstruction of their identity in animal-interaction context. In the theoretical part, the author relies on the theory of constructing the identity of the animal's role in sociology and in our society. This thesis processes seven qualitative ...

 14. Vliv manuální lymfodrenáže na svalové napětí m.soleus u pacientů s chronickou žilní insuficiencí

  OpenAIRE

  Květoňová, Hana

  2012-01-01

  Title: The effect of manual lymphatic drainage on the musculus soleus muscle tension in patients with chronic venous insufficiency. Aims: The aim of this thesis is to summarize theoretical knowledge about chronic venous insufficiency, muscle tension and manual lymphatic drainage and then to perform a pilot study to determine whether people suffering from chronic venous insufficiency have changed muscle tone of musculus soleus and to verify whether the implementation of a single manual lymphat...

 15. Marketingová komunikace módních značek a jejich vliv na vnímání body image spotřebitele

  OpenAIRE

  Macková, Monika

  2012-01-01

  The Master's Thesis deals with the marketing communication of fashion industry with the focus on two particular global fast fashion brands. The main goal is to identify the specifics of marketing communication strategies of fashion industry, to analyze the approach difference of the two chosen fashion brands H&M and Zara and to define their influence on consumer's body image through qualitative and quantitative research. The thesis is divided into several parts. The first chapter follows up t...

 16. Vliv teploty vody a intenzity světla na raný vývoj sumečka afrického v komerčním chovu

  OpenAIRE

  PROKEŠOVÁ, Markéta

  2016-01-01

  The successful production of quality early fish stages is crucial for artificial rearing fish species. Nevertheless, it is quite a problematic process, because fish as poikilothermic organisms are highly sensitive to various environmental conditions. Moreover, both fish embryos and larvae are more affected by biotic and abiotic factors (such as predation, stocking density, temperature, light, pH, salinity, oxygen saturation, feeding availability, or their interactions) than older juveniles or...

 17. Teorie diaspory: židovská diaspora v USA a její vliv na americkou zahraniční politiku ve vztahu k Izraeli - případová studie

  OpenAIRE

  Golovčenková, Valerie

  2010-01-01

  In its theoretical part this master thesis identifies the main criteria determinating a diasporic ethnic group, based on publications from the scholarly journal Diaspora: A Journal of Transnational Studies. Further on the master thesis deals with the history of the Jewish diaspora, firstly with the worldwide Jewish diaspora and subsequently with the Jewish diaspora in the United States . The further part of the master thesis concerns a more specific determination of the Jewish diaspora in the...

 18. Nová média a sociální sítě a jejich vliv na hudebně vydavatelský průmysl

  OpenAIRE

  Štěpánková, Lucie

  2011-01-01

  Bachelor thesis "New media and social networks and their influence on the music publishing industry" focuses on the role played by social media in the music industry. The aim of this thesis is to introduce new media and social networks and determine their positive and negative effects in the field of music while outlining how such media can be used in marketing music. First part introduces social media, describes the term and states its definition. Furthermore analyzes the differences of soci...

 19. Vliv složení kultivačního média na hmotnostní spektra kvasinek druhů Cryptococcus laurentii a Cryptococcus flavescens

  OpenAIRE

  Ledvina, Vojtěch

  2015-01-01

  Cryptococcus laurentii a Cryptococcus flavescens jsou nefermentující kvasinky tvořící extracelulární polysacharidovou kapsuli. Jedná se o saprofytické druhy, nicméně Cr. laurentii je znám i jako oportunní patogen u imunokomprimovaných jedinců. Dříve byl Cr. flavescens považován za synonymum Cr. laurentii, v současnosti je ale klasifikován jako samostatný druh náležící do fylogenetické skupiny I Cr. laurentii. V experimentální části bylo 28 kmenů druhů Cr. laurentii, Cr. flavescens a Cr. victo...

 20. Vliv tetrahydro-iso-alfa-hořkých kyselin na růst bakterií kazících a nekazících pivo

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matoulková, D.; Sigler, Karel; Němec, M.

  2010-01-01

  Roč. 56, č. 10 (2010), s. 396-403 ISSN 0023-5830 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510 Keywords : beer spoilage * resistance to hop bitter compounds * Lactobacillus brevis Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 1. Osonost znevýhodněného a vliv jeho subjektivní individuality na vzájemnou interakci s okolní společností

  OpenAIRE

  NOVÁKOVÁ, Lenka

  2009-01-01

  My Bachelor´s work deals with personality of a visual handicap individual and his impact on the surrounding society and vice versa. Visually handicapped people represent about 60 000 {--} 100 000 people of all age groups in the Czech Republic whereas about 10% of them are totally blind. These numbers include people with different types and levels of visual perception impairment. A man´s eyesight perceives 70-90-% of all environmental stimuli. This fact classifies visual perception as the most...

 2. Vliv spin doctoringu na formování veřejného mínění: Kauza Irák ve Velké Británii v roce 2003

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Hurtíková

  2009-12-01

  Full Text Available The Influence of Spin Doctoring on the Formation of Public Opinion: The United Kingdom and the Iraq Issue in 2003. In the process of political communication political parties and their representatives are forced to react to constantly developing media ambience. For this purpose they use the service of professional advisers in the fields of public relations and spin doctoring. This paper aims to analyze the role of spin doctoring (in and its influence on the formation of public opinion in the United Kingdom during the media campaign for support of the invasion to Iraq in 2003. Emphasis is put on the society and the impact of the accusation that Prime Minister Tony Blair deliberately used spin doctoring to gain public support for military campaign against Saddam Hussein.

 3. Vliv pohybové aktivity a inaktivity rodičů na pohybovou aktivitu a sezení jejich dětí The effect of parents' physical activity and inactivity on their children's physical activity and sitting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslava Přidalová

  2008-05-01

  Full Text Available Provádění pohybové aktivity (PA dětí je vedle genetických predispozic podmíněno a ovlivněno řadou proměnných, mezi něž patří také PA rodičů. Cílem této studie je s ohledem na pohlaví popsat vztahy mezi PA a sezením u 8–13letých dětí a jejich rodičů a zjistit, zda se účast v organizované PA podílí na celkově vyšší úrovni realizované PA. Úroveň realizované PA, doba sezení a účast v organizované PA byla u 193 dětí (84 děvčat a 109 chlapců a jejich rodičů (183 matek a 157 otců zjišťována prostřednictvím české standardizované verze dotazníku IPAQ. Mezi pohybovou aktivitou rodičů a dětí nacházíme pozitivní vztahy, které jsou nejtěsnější u doby trvání chůze (rS = 0,48–0,71; p < 0,001. Delší doba realizace celkové PA se u dcer i synů a jejich matek i otců vztahuje ke kratší době každodenního sezení (rS = 0,08–0,40. Delší doba každodenního sezení rodičů je asociována (rS = 0,28–0,42; p < 0,006 s delší dobou sezení jejich dětí. Děti, dcery i synové, a jejich matky, které se dva a vícekrát týdně účastní organizované PA, vykazují signifikantně delší dobu provádění intenzivní PA (p < 0,02; eta2 > 0,05 než děti a jejich matky bez účasti v organizované PA. Na základě zjištěných vztahů mezi pohybovou aktivitou, sezením a účastí v organizované PA lze souhlasit s tvrzením, že "pohybově aktivnější rodiče vychovávají pohybově aktivnější děti" (zřetelněji u synů. A naopak "pohybově méně aktivní rodiče vychovávají pohybově méně aktivní děti" (zřetelněji u dcer. Účast v organizované PA se u dětí a matek příznivě podílí na celkově vyšší úrovni realizované PA, zvláště pak u intenzivní PA. Next to genetic predispositions, performance of physical activity (PA in children is influenced by a variety of variables including the parents' PA. The aim of this study is to describe associations between PA and sitting in children aged 8–13 and their parents according to sex and to examine whether their participation in organized PA influences a higher level of total PA. The level of performed PA, time spent sitting and their participation in organized PA were examined in 193 children (84 girls and 109 boys and their parents (183 mothers and 157 fathers using the Czech version of the IPAQ questionnaire. We have indentified positive associations between parents' physical activities, which are the strongest in the duration of walking (rS = 0.48–0.71; p 0.05 than children whose mothers are without any participation in organized PA. Based on the associations found between physical activity, sitting and participation in organized PA, we can agree with the statement that "more physically active parents are bringing up more physically active children" (it is more apparent in sons. On the other hand "less physically active parents are bringing up less physically active children" (it is more apparent in daughters. Participation in organized PA in children and mothers positively influences higher levels of PA in total, especially of vigorous PA.

 4. Ekonomický vliv kvantitativního uvolňování jako řešení státního dluhu

  OpenAIRE

  Svatoš, Ondřej

  2014-01-01

  This thesis deals with quantitative easing as an unconventional tool of monetary policy that is used after economic crisis 2008 by some central banks including Fed, Bank of Japan, Bank of England, European Central Bank and Czech National Bank. The general purpose of this thesis is to define the concept of quantitative easing, to explain the reasons for its use, to evaluate its impact to macroeconomic aggregates in selected countries and put it into context with consumerism and government debt...

 5. Vliv právní formy spojování podnik na účetní a daňové řešení

  OpenAIRE

  Geršlová, Martina

  2015-01-01

  The thesis is focused on the issue of merging via acquisitions and mergers. It proceeds through all the legal, taxation and accounting aspects. The thesis has been written in accordance with all valid legislation for the year 2016. It deals with a substantiality of merging and impacts on accountancy and tax obligations of the participating entities in merging. At the end of this thesis is an example of merger solved based on theoretical knowledge. The last chapter a small research focused on ...

 6. Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků

  OpenAIRE

  BÍLÁ, Veronika

  2012-01-01

  In my master thesis, I examined whether the psychological stress and from it resulting changes in eating habits at college students may affect the development of obesity. I described the risk factors affecting obesity and defined recommendations on how to prevent this disease. In the practical part research results are beeing evaluated by changes in dietary or other lifestyle factors that affect the development of obesity. The sample was separated in two groups of respondents: students of stu...

 7. Atlantická termohalinní cirkulace, její možné budoucí změny a vliv na klima v Evropě

  OpenAIRE

  Krejčová, Zuzana

  2014-01-01

  Atlantic thermohaline circulation, its possible future changes, and influence on European climate This thesis deals with the changes in thermohaline circulation and is mainly focused on the Atlantic meridional circulation. The thesis also explains some basic concepts that relate to the thermohaline circulation. At first the text addresses its effect on the climate in Europe, how climate changes when occurs a change in the Atlantic meridional circulation. The thesis describes the development o...

 8. Kvantitativní uvolňování a jeho vliv na ekonomiku Spojených států amerických

  OpenAIRE

  Doležal, Ondřej

  2011-01-01

  This thesis focuses on the quantitative easing as a tool used by the U.S. central bank in an effor to enhance the expansionary monetary policy even during the reduction of major interest rate close to zero. The aim is to analyze the impact of the first and second round of quantitative easing on the economy of the Unites States of America practiced by Fed. The aim is achieved primarily by using event study, which examined the effect of the first and second round of quantitatitve easing on the ...

 9. Vliv pořadí narození na osobnostní profil jedince studovaný pomocí Cattellova, Cloningerova a Big Five dotazníku

  OpenAIRE

  Kneblová, Barbora

  2015-01-01

  The study focuses on influence of birth order on personality and on ways of measuring personality by standardized questionnaires. It gives a summary about the recent research on birth order and the sibling's differentiation theory according to family niche. It presents standardized questionnaires and factors they measure. The thesis provides personality profiles of individuals according to birth order and factors in Cattell's, Cloninger's and Big Five questionnaire and discuses the heterogene...

 10. Vliv product placementu ve filmech a počítačových hrách na rozhodování spotřebitele.

  OpenAIRE

  Košaříková, Petra

  2009-01-01

  This paper analyzes attitude of Czech audience towards product placement in movies and PC games and explores its potential impact on Czech consumers' decision making. This paper also deals with the segmentation of product placement, its position within the communication mix, historical development of this technique and finally conclusions of the foreign studies.

 11. Vliv vizuálních představ na formování poslechových dovedností žáků v HV na 1. stupni ZŠ

  OpenAIRE

  Ejemová, Barbora

  2016-01-01

  This diploma thesis deals with the issue of visualisaion during listening to the music in the music lessons at the elementary school. The thesis contains suggestions for both: visualisation-based listening work and listening work without visualisation. Theoretical part contains theoretical background of the topic. It covers the development of the listening activities, describes their contemporary conception and deals with their psychological aspects. Practical part of this study comprises the...

 12. Vliv kontroverzních reklamních kampaní firmy United Colors of Benetton na emoce spotřebitelů ve vybraných zemích

  OpenAIRE

  Otenšlégrová, Pavla

  2014-01-01

  This Bachelor's Thesis on "The influence of controversial advertising campaigns of United Colors of Benetton on the emotions of consumers in selected countries" discusses the controversial advertising campaigns of the company United Colors of Benetton and the emotions felt by consumers in response to these campaigns. The theoretical section describes the aspects, which can influence the decision-making of the consumers. The aim of the practical section was to find out the general public opini...

 13. Tiší svědci - vliv zážitku domácího násilí v primární rodině na utváření budoucích partnerských vztahů

  OpenAIRE

  Pokorná, Dana

  2007-01-01

  This rigorous work was formed as an expansion of diploma work named Silent witnesses - domestic violence viewed through the eyes of children. The main aim of this work is to highlight the situation of children witnessing violence between their parents and the effects of this negative phenomenon on their development. Within this issue the work is focused on different forms of domestic violence, furthermore it points on the legal questions of this problems and it also outlines the crucial aspec...

 14. Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM a tržní orientací (MO a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Frejková

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This paper is concerned with Market Orientation (MO and Customer Relationship Management (CRM. These two topics have been frequently explored in the field of corporate management and marketing. Nevertheless, these two concepts are still analyzed separately in the literature. This article explains why these concepts are interdependent and sets the degree of dependence of these concepts. It also finds out whether the level of MO and CRM is dependent on company size or the type of market. Methodology/methods: This article has been prepared based on the analysis of secondary and primary sources. The primary research was conducted on a sample of 29 completed questionnaires provided by firms from the aerospace field in the Czech Republic. The level of CRM and MO was determined for each company and a statistical verification was conducted. Scientific aim: One aim of this article is to reveal the interconnections between MO and CRM. Other aim is to determine whether CRM and MO are affected by the size of the company and whether they depend on the type of market (business-to-business, i.e. B2B or business-to-customer, i.e. B2C. Findings: Findings of this article are new information in this area. The data strongly support the proposition that MO is interconnected with CRM, while no dependence on the size of the company or the type of market has been confirmed. Conclusions: This research supports the opinion that MO and CRM are appropriate for each of the researched type of the company (under certain conditions. The findings must be considered within the limitations of this study. Conclusions for the whole business may be drawn after the comparison of experiences across business sectors from different countries.

 15. Výpočet tepelné sítě přípojnicového mostu a vliv krytí zařízení na zkoušku oteplení jmenovitým proudem a porovnání s reálnou zkoušku

  OpenAIRE

  Bednařík, Jakub

  2016-01-01

  Bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelné sítě přípojnicového mostu a vlivem krytí zařízení na zkoušku oteplení jmenovitým proudem a porovnáním s reálnou zkouškou. V práci je popsán samotný rozváděč UniGear ZS1, včetně jeho elektrických či neelektrických vlastností. V další části je popsáno modelování přípojnicového mostu pro tepelný výpočet v programu ANSYS. Důležitou částí je prezentování výsledků teplotní analýzy a porovnání s reálnou zkouškou. Bachelor thesis deals with thermal netwo...

 16. Hodnocení vlivů na životní prostředí {--} případová studie. Sukcese vybraných druhů organismů (rostlin a živočichů) na náspech železničního koridoru v lokalitě Vomáčka.

  OpenAIRE

  MÜLLEROVÁ, Tereza

  2007-01-01

  The biodiversity of vascular plants and invertebrates (beetles) was studied on the strips by the railway track during two years in South Bohemia. The phytocenological mapping and pitfall trapping was used for the studying of model groups. The biodiversity of both studied groups was relatively high with different ecological characteristic of its communities. The both hygrophilous and xerophilous species occur in locality. The ubiquitous eurytopic species of beetles prevail in communities, but ...

 17. Vliv klimatu školní třídy a jejího socioekonomického složení na občanské znalosti a postoj k volební účasti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kudrnáč, Aleš

  2017-01-01

  Roč. 53, č. 2 (2017), s. 209-240 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR GB14-36154G Institutional support: RVO:68378025 Keywords : inequality * open classroom climate * civic knowledge Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences Impact factor: 0.143, year: 2016

 18. Vliv sezónní dynamiky jakostních ukazatelů na výkupní cenu mléka v kontextu situace na trhu (Influence of the Season Progress of the Quality Characteristics on to the Purchase Prices of Milk in Context of the Market Situation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kateřina Kovářová

  2017-06-01

  Full Text Available In the context of increasing milk production in European Union and overproduction in the Czech Republic (compared to degree of so called self-sufficiency and difficulties to market the raw milk (due to the degree of market demand for milk and milk products but also due to the market position of dairy processors is necessary to adopt measures in order to achieve as high quality parameters as possible together with stability of those parameters. The paper investigates progress of the basic quality characteristics of the fresh cow milk on its purchase price in concrete agriculture enterprise. We focused on the quality characteristic CPM and PSB and fat and protein content from 2006 to 2011.The linear and quadratic functions were used for study of the development progress of the quality characteristics. The milk purchase prices are slightly adjusted in purchase contract. The milk purchase price could be scaled in the purchase contract by the sanctions and benefits that depend on the quality characteristics. The average purchase prices of the milk were varied from 6.41 to 8.45 CZK per litter in the Czech Republic. Thanks to the high milk quality the investigated agriculture enterprise reached better prices besides 2009. The worse quality in 2009 was negatively reflected in takings and global economic situation of the enterprise. The long-term monitoring of these characteristics is necessary for investigation of the long-term trends of caring of the production herd and they are also war for reaching of the best purchase prices for this commodity.

 19. Vliv osobnostních vlastností a sociálně pracovních podmínek na činnost vojenských jednotek působících v zahraničních misích

  OpenAIRE

  Dziaková, Olga

  2009-01-01

  This comparing analysis judges differences of personality profiles of the soldiers in military missions in present time and during the first "new-age" Czech military missions abroad. lt describes psychological conditions in actual military missions and the ones during the nineties of 201 h century in its social and labor aspects. lt gives the answers to questions how the change of military missions abroad, military duty and army as whole is connected with the shift of personality profile of t...

 20. Odvětví informačních a komunikačních technologií v období ekonomické recese: vliv vývoje HDP na zisk a zadluženost firem z oblasti ICT v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Varyšová

  2013-10-01

  Full Text Available The purpose of the article: The purpose of this article is to review how ICT industry is affected by economic recession in recent times all over the world and especially in the Czech Republic. Information and communication technology is considered to be one of the fastest growing industries, and its financial situation is nowadays very important for the economic recovery. Methodology/methods: The Methodology used in the paper consists of deductive quantitative methods for research and data analysis using graphs. Statistical method (sample correlation coefficient is used for detection of the influence. Scientific aim: The aim of the article is to find out how recent economic situation affects financial position in companies from Czech ICT industry. This paper evaluates whether the level and development of the gross domestic product have influence on the trend of financial ratios in Czech ICT companies, such as profit and indeptness. Findings: The research show that there is only a slight bond between the economic level in the Czech Republic represented by gross domestic product and the height of financial ratios in Czech ICT companies. On the other hand, performed research demonstrates strong relation between the movement of examined financial ratios in time and trend of the gross domestic product in the Czech Republic. Conclusions: Results from the paper are rather alarming in these difficult times. The conducted research suggests that information and communication technologies, as the key industry for future economic recovery, are affected by recent economic recession. In relation to the unfavourable economic situation, profit of Czech ICT companies is continuously falling down while indeptness rising up.

 1. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a jejich vliv na kvalitu života

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kepák, T.; Blatný, Marek; Vlčková, Irena; Navrátilová, P.; Kárová, Š.; Pavelková, K.; Pilát, M.; Jelínek, Martin; Mazánek, P.; Múdry, P.; Hrstková, H.

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 6 (2007), s. 353-357 ISSN 1213-0494 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : quality of life * neurocognitive functions * late effects of treatment Subject RIV: AN - Psychology

 2. Sebereflexe českých sportovních novinářů působících v letech 1980-1999 v tištěných médiích a vliv ideologie na jejich roli ve společnosti

  OpenAIRE

  Stránský, Luděk

  2016-01-01

  The thesis titled Self-reflection Of Czech Sport Journalists Working Between 1980 And 1999 In Printed Media And The Influence Of Ideology On Their Role In Society focuses on a question of whether the work of writing sport journalists was influenced by the ruling ideology before 1989. The thesis is based on biographical interviews of five sport journalists, which were taken while using the help of oral history research method. The sport journalists bring their testimonies, memories, experience...

 3. Aféra Nagygate mezi korupcí a organizovaným zločinem: korupční sítě a jejich možný vliv na kvalitu demokracie v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Kupka

  2014-12-01

  Full Text Available The paper addresses the question of what sort of influence organized crime may have on democratic performance in the Czech Republic and which dimensions of its political system (if any are endangered most. We define organized crime narrowly in terms of corruption networks, questioning in effect the predominant understanding of these two concepts as distinct or even exclusive phenomena. The paper thus construes corruption and organized crime as concepts referring to transgressive acts (i.e. behaviour that involves a violation of moral or social boundaries that do not have to be legally codified, rather than in terms of legal norms. The influence of corruption networks is demonstrated on the case of the "Nagygate" scandal, which is analysed by utilising the framework of possible harms, as developed by Michael Maltz. We argue that the debate on organized crime in the Czech Republic is, in fact, inherently tied to the study of corruption, since corruption constitutes an integral part of organized criminal activities. Our findings show that transgressive behaviour has mostly negative impacts that include the loss of trust, widespread beliefs that injustice goes unpunished, a weakening of the political system, and the overall degeneration of the democratic regime. Moreover, the Nagygate scandal provides evidence that democratic institutions are not solely the victim of organized crime but also a possible source of transgressive activities.

 4. Sběratelství moderního a současného umění v České republice: Jeho charakteristika a vliv na trh s uměním.

  OpenAIRE

  Dvořáková, Valérie

  2013-01-01

  The thesis discusses current state of Czech market and trade with contemporary and modern art via the phenomenon of collectables. Major emphasis is given to the specifics of both young contemporary art in the context of collecting and trading, and using art as a form of investment. Theoretical part is derived from the limited present literature and describes basic mechanisms and theoretical processes of the art market. Practical part presents a mixture of statistics of art market parameters a...

 5. Vliv užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva na zdravotní stav, reprodukční ukazatele a kvalitu mléka ustájených krav a mikroklima stáje.

  OpenAIRE

  KOZLOVÁ, Pavlína

  2007-01-01

  The observation was performed in brick buildings for dairy cows breeding. The stabling was created as lose boxes with litter (made from separated slurry) and with grid dung-passage.The aim of the work was assessed evaluation the availability of separated slurry used as a plastic litter from the animal hygiene points of view health, reproduction and milk quality in cosws, and microclimatic parameters of stabling. During experiment was ascertained, that not founded negative impact at the animal...

 6. Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Pavelčíková

  2010-04-01

  Full Text Available This contribution pursues the basic streams of thought with which totalitarian regimes attempted to justify the authority of their ideological systems. It does not, of course, try to analyse individual philosophical systems which supported the ideology of totalitarianism. This is purely an attempt to detect in an historical context those currents of thought that the ideological systems of fascist and communist regimes leaned on and on which they derived their basic theses and subsequently attempted to channel the same thoughts to the population of the countries they controlled. The writer concludes that the more elaborated ideological postulates were created by communist regimes which leaned directly on the works of Marx and Engels, respectively Lenin, and other Marxist oriented writers. In contrast to the superficial, cognitively inferior and emotionally formulated modes of articulation of the ideologists of fascism and the German National Socialists, Marxist ideology of the 20th century developed not only as official dogma but equally as one expression of „revisionist“ currents of thought within the Marxist cosmos of thought.

 7. Komunikace, rodičovská kontrola a gender rozdíly v rodičovských stylech a jejich vliv na užívání alkoholu u žáků šestých tříd zapojených do projektu Unplugged

  OpenAIRE

  Stará, Iveta

  2015-01-01

  BACKGROUND: Foreign studies shown, that parenting style and specific aspects of parenting has effect to children in alcohol consumption. In family style, with minimum alcohol consumption were children from families who enforced authoritative parenting style, also in families where parents communicate with children, give them clear boundaries and control them. AIMS: The aim of the research part of the thesis is to investigate the relationship between communication style, selected aspects of pa...

 8. Vliv jednotlivých komponent směsných krmných dávek u krmných míchacích vozů (bez vybírací frézy) na přesnost nakládek

  OpenAIRE

  JENŠÍ, Lukáš

  2016-01-01

  The diploma thesis entitled The effect of individual components of mixed feed rations in the mixer feeder wagon (without a cutter) on the accuracy of loading is divided into two separate parts. In the first (theoretical) part, the issue of livestock together with preparation and distribution of feed with the mixing feeder wagons are analyzed. The second (practical) part of my work is focused on specific selection of a mixing feeder truck, diet components characteristic and way of their loadin...

 9. Infekční onemocnění urogenitálního traktu v anamnéze nemají vliv na biologické chování a prognózu karcinomu prostaty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrbáček, J.; Urban, M.; Eis, V.; Hamšíková, E.; Tachezy, R.; Brabec, Marek; Heráček, J.

  2011-01-01

  Roč. 15, č. 3 (2011), s. 172-180 ISSN 1211-8729 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : infekce * karcinom prostaty * pohlavně přenosné nemoci * staging nádoru Subject RIV: FD - Oncology ; Hematology

 10. Má přítomnost vousů v tváři stárnoucího muže vliv na míru jeho sympatií při utváření prvního dojmu?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lada Pavlíková

  2014-12-01

  Full Text Available If we were each person to treat as acompletely unique, we would experience a greatuncertainty according to social psychology. So,our view of the world we simplify using a categorizationinvolving the organization of impressionsthrough relatively stable schemes. The less informationwe have, the easier it is to resort to stereotyping,thus we classify the people according tothe predetermined criteria based on superfi cialcharacteristics, in this case the characteristics ofinitially unknown men perceivable from a merestatic picture of his face. The following study wasinitially intended to reveal whether the face of anaging man can be perceived at fi rst glance as physicallyattractive from static facial photographsand if there is in this respect a common consensus.One hundred and twenty respondents of differentage and gender was consistent in the fact that theface, which already showing signs of aging, cannot be seen as a physically attractive in general,and quite naturally they perceived them as sympatheticor unsympathetic. With help of the pairedcomparison technique using ten individual photosof male faces in the age range of 50–65 years wasas the most sympathetic identifi ed the man M10.His photo, from the maximum possible 1080“sympathetic” evaluations, was as more sympatheticevaluated 847 times. Together with the loweststandard deviation (SD = 1.56 and samplingvariance (2.44 related to this photo, we can alsotalk about a common consensus in the view onthe sympathy for this man. Wholly randomly,fi ve clean shaven and fi ve bearded men appearedamong the evaluated photographs of male faces,though the impact of the facial hair presence onthe sympathy was not the primary objective of thisstudy. It turned out, however, that as more sympatheticwere statisticly signifi cantly labeled menwith clean-shaven faces (p=4.9*10-6, and that thepresence of facial hair in the aging men correlatedwith the sympathy negatively (rp=-1.

 11. The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait [Vliv valgózní deformity palce na pohyb pánve a dolních končetin při chůzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloslav Klugar

  2011-12-01

  Full Text Available BACKGROUND: The hallux and the first metatarsophalangeal joint play a major role in load transmission during walking. OBJECTIVE: The main aim of this study was to investigate differences in kinematics of the pelvis and lower extremities during gait by comparing people with hallux valgus (HV and a control group (CG. METHODS: We compared subjects with asymptomatic bilateral HV (n = 6, 57.8 ± 5.64 years with those who had CG (n = 11, 50.7 ± 4.41 years. Gait analysis was investigated using an optoelectronic system Vicon MX. The subjects walked at self-selected speeds. In total, five trials of each subject were analyzed. The statistical processing was performed by means of the Student t-test. The effect size was determined using the ω2 measure. RESULTS: In people with HV there was a significantly smaller maximum of dorsal flexion during the stance phase (p 0.06 and a greater maximum of plantar flexion at the beginning of the stance phase (p 0.06. The maximum of knee extension at the end of the swing phase was significantly greater (p 0.06 in subjects with HV. In the frontal plane, a significantly smaller maximum of hip abduction (p 0.06 during the gait cycle was observed in people with HV. The range of the pelvic obliquity (p 0.06 and the pelvic rotation (p 0.06 were significantly smaller in people with HV. CONCLUSION: This study demonstrated that HV does not exclusively concern the foot. The valgus deformity of the big toe can negatively influence function of the lower extremities and can cause overloading of those segments as well.[VÝCHODISKA: Palec a I. metatarzofalangeální kloub hrají klíčovou úlohu v přenosu zatížení při chůzi. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat a interpretovat rozdíly v kinematických parametrech chůze u osob s hallux valgus v porovnání s kontrolní skupinou. METODIKA: Porovnávali jsme osoby s asymptomatickou oboustrannou valgózní deformitou palce (n = 6; 57,8 ± 5,64 let s kontrolní skupinou (n = 11; 50,7 ± 4,41 let. Provedení chůze jsme analyzovali pomocí optoelektronického systému Vicon MX. Každý proband byl instruován k chůzi svým přirozeným způsobem i tempem. Vyhodnotili jsme 5 pokusů u každého probanda. Získaná data jsme statisticky zpracovali pomocí párového studentova t-testu. Věcnou významnost jsme vypočítali pomocí koeficientu "effect size" (ω2. VÝSLEDKY: U osob s HV jsme nalezli statisticky i věcně významně menší maximum dorzální flexe v průběhu stojné fáze (p 0,06 a větší maximum plantární flexe na počátku stojné fáze (p 0,06. Maximum extenze v kolenním kloubu bylo osob s HV v závěru švihové fáze u statisticky i věcně významně větší (p 0,06. Ve frontální rovině jsme pozorovali statisticky i věcně významně menší maximum abdukce v kyčelním kloubu u osob s HV (p 0,06. Rozsah pohybu pánve ve frontální a transverzální rovině byl statisticky i věcně významně menší u osob s HV (p 0,06. ZÁVĚRY: Výsledky této studie ukazují, že HV nepředstavuje problém pouze v oblasti nohy. Valgózní deformita palce může negativně ovlivnit funkci všech segmentů dolní končetiny a vést k jejich přetížení.

 12. Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řasová, K.; Brandejský, P.; Tintěra, J.; Krásenský, J.; Zimová, D.; Medová, E.; Herbenová, A.; Kalistová, H.; Jech, R.; Řasová, M.; Zemanová, P.; Zeman, J.; Ibrahim, I.; Martinková, Patrícia; Doležil, D.; Jandová, D.

  2009-01-01

  Roč. 72, č. 4 (2009), s. 350-358 ISSN 1210-7859 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : roztroušená skleróza mozkomíšní * neurorehabilitace * aerobní trénink * funkční magnetická rezonance * plasticida * centrální nervový systém Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 0.246, year: 2009

 13. Pozorování aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players

  OpenAIRE

  Iva Řehová; Milan Petr; Aleš Jakubec; Hana Cipryanová; Michal Botek; Olga Bartáková; Pavel Stejskal; Lukáš Cipryan

  2007-01-01

  Cílem studie bylo poodhalit vliv pravidelného sportovního tréninku na aktivitu autonomního nervového systému (ANS), která byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV). K vyhodnocení výsledků SA HRV byly použity komplexní indexy (celkové skóre – TS, aktivita vagu – VA, sympatovagová balance – SVB) a věkově stan...

 14. The effect of biomechanical variables on the assessment of vaulting in top-level artistic female gymnasts in world cup competitions [Vliv biomechanických proměnných na hodnocení přeskoků vrcholových sportovních gymnastek při závodě světového poháru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Vaverka

  2012-06-01

  Full Text Available [VÝCHODISKA: Sportovní výkon v přeskoku trvá krátký čas a je ovlivněn množstvím biomechanických proměnných. Po Olympijských hrách v roce 2000 bylo tradiční přeskokové nářadí nahrazeno moderním přeskokovým stolem. V současné době nejsou známy komplexní biomechanická data o přeskocích při použití nového přeskokového stolu a je otázkou, jaké je současné provedení přemetových přeskoků u vrcholových sportovních gymnastek. CÍLE: Cílem studie je určit, které biomechanické faktory se podílejí na úspěšném provedení přemetových skoků. METODIKA: Výzkumu se účastnilo osm vrcholových sportovních gymnastek. Pro 3D prostorovou analýzu byly použity dva digitální kamkordéry se snímkovací normou 50 půlsnímků/s. Data byla digitalizována pomocí softwaru Simi motion. Metoda podle Hay a Reid (1988 byla použita pro identifikaci biomechanických proměnných, které ovlivňují průběh přemetových skoků. Pro posouzení závislosti mezi biomechanickými proměnnými a bodovým hodnocením byla použita korelační analýza. Hladina statistické významnosti byla nastavena na hladinu p < 0,05. VÝSLEDKY: Z 23 vyšetřovaných proměnných byly u pěti zjištěny signifikantní korelace s bodovým hodnocením. Signifikantní korelace byla zjištěna u vertikální výšky těžiště těla při odrazu z přeskokového stolu (r = 0,86, maximální výšky těžiště těla ve druhé letové fázi (r = 0,83, změně horizontální rychlosti ve fázi odrazu z přeskokového stolu (r = -0,69, u horizontální složky rychlosti při odrazu z přeskokového nářadí (r = 0,75 a doby trvání druhé letové fáze (r = 0,69. ZÁVĚRY: Fáze odrazu z přeskokového stolu je klíčovou fází skoku. Vrcholové sportovní gymnastky dokáží provést odraz z přeskokového stolu v relativně krátkém časovém úseku a v plném rozsahu pohybu (maximalizace výšky těžiště těla při odrazu z můstku. Odraz z přeskokového stolu je proveden s vysokou vertikální a horizontální rychlostí čímž je zajištěna dostatečná výška skoku a vzdálenost doskoku od přeskokového nářadí. Sportovní gymnastky tak mají dostatek času pro dokončení rotačního pohybu a kontrolovaný a bezpečný doskok.]BACKGROUND: A vaulting performance takes a short time and it is influenced by and affects the quantity of mechanical variables. After the 2000 Olympic Games, the traditional horse was replaced by a new vaulting table. While the biomechanical data of vaulting using the new table (post 2000 Olympic competition are not available yet, there is a question what the current technique of handspring performed by top-level female gymnasts looks like. OBJECTIVE: The aim of the study is to determine the biomechanical factors that govern success in the performance of the handspring and front somersault vaults. METHODS: Eight top-level female gymnasts participated in this study. For the 3D spatial movement analysis, two digital camcorders with a frame rate of 50 fields per second were used. The data was digitized by the Simi motion software. The method of Hay and Reid (1988 was used to identify the biomechanical variables that determine the linear and angular motions of the handspring and front somersault vaults. A correlation analysis was used to establish the strength of the relationship between the causal biomechanical variables and the judges' scores. The level of statistical significance was determined at the value of p RESULTS: Five out of 23 examined variables showed significant correlations with the scores. A significant correlation was found in the vertical height of the body center of mass during the take-off from the vaulting table (r = 0.86, in the maximum height of the body center of mass in the second flight phase (r = 0.83, in the change of the horizontal velocity during the phase of the take-off from the vaulting table (r = -0.69, in the horizontal component of the velocity during the spring from the vaulting table (r = 0.75 and in the duration of the second flight phase (r = 0.69. CONCLUSIONS: The phase of the take-off from the vaulting table is a crucial phase of the vault. Top-level artistic female gymnasts are able to execute the take-off from the vaulting table in a relatively short period of time with a full extent of the movement (maximization of the height of the body center of mass at the board take-off. The take-off from the vaulting table is executed at a high vertical and horizontal velocity that ensures a sufficient height of the vault and landing distance of from the vaulting table. The longer time of the second flight allowed gymnasts to complete the rotation motion during the second flight phase and perform a controlled and safe landing.

 15. Vliv pravidelného tréninku na tělesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov na tělesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních tříd obecně. Stejně tak mohou přispět k řešení problematiky reakce dětského a dospívajícího organismu na speciální a specifickou tréninkovou zátěž z hlediska změn tělesného složení, resp. distribuce tělesných tekutin a změn ve struktuře svalové hmoty, a z hlediska změn fyziologického profilu. Studie je součástí dlouhodobého sledování mladých lyžařů běžců v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK v Praze. The aim of this study was to determine body composition parameters and level of physical performance together with evaluation of changes in body composition and in the level of physical performance under the influence of regular training performed during a preparatory training period in a group of young cross-country skiers (both genders, pupils of sport primary school, and the participants of ski-clubs between the ages of 12–15 years (n = 81, as compared with normal controls (n = 49. The multi-frequency BIA method (B. I. A. 2000M, Data Input, Germany was used for determination of body composition. The level of physical performance was estimated through basic motor tests. Results from the present study indicate the positive effect of systematic regular training performed through the special cross-country skiing sport primary school. Firstly for cultivation of young elite cross-country skiers, resp. sport talents for high performance, and secondly as a factor influencing the body composition and the level of physical performance in children and youth with regular physical activity via ultra physical education lessons. Regular cross-country skiing training seems to be favorably influenced by BC related to physical performance in children and youth. Hence, regular training functions also as a means of prevention of overweight or obesity-affected health and psychological, social, economic and other complications in youth, as in those of adult age. The results from this study can provide valuable feedback affecting the improving of training preparation of the followed subjects as well as the enriching of the sport primary school programme in general. In addition, it can be used to observe how childrens’ bodies respond to special and specific training stimuli in relation to changes in body composition, let us say in the distribution of body liquid and changes in muscle mass as well as in connection with the differences of physiological profile. This study is a part of the longitudinal study of young cross-country skiers in the Sport Research Centre, the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague.

 16. The effect of biomechanical variables on the assessment of vaulting in top-level artistic female gymnasts in world cup competitions [Vliv biomechanických proměnných na hodnocení přeskoků vrcholových sportovních gymnastek při závodě světového poháru

  OpenAIRE

  František Vaverka; Roman Farana

  2012-01-01

  [VÝCHODISKA: Sportovní výkon v přeskoku trvá krátký čas a je ovlivněn množstvím biomechanických proměnných. Po Olympijských hrách v roce 2000 bylo tradiční přeskokové nářadí nahrazeno moderním přeskokovým stolem. V současné době nejsou známy komplexní biomechanická data o přeskocích při použití nového přeskokového stolu ...

 17. Měření elektromagnetického vyzařování v částečně a plně bezodrazových komorách

  OpenAIRE

  Deneš, Roman

  2015-01-01

  Práce si klade za cíl podrobný rozbor mechanismů šíření elektromagnetických vln v bezodrazových komorách. Při analýze je zohledněn vliv měřící vzdálenosti, konfigurace pracoviště a dalších parametrů. Dále se práce zabývá validací obou typů bezodrazových komor a zkoumá vliv vybraných parametrů na výsledky měření. Na základě teoretického rozboru a praktických měření je provedeno srovnání mezi částečně a plně bezodrazovou komorou, případně třímetrovou a desetimetrovou měřící vzdálenosti. Práce t...

 18. Měření diverzitního vysílání ve standardu DVB-T2

  OpenAIRE

  Koblischka, Vítězslav

  2014-01-01

  Bakalářská práce porovnává standardy pro digitální pozemní televizní vysílání první generace DVB-T a druhé generace DVB-T2. Zaměřuje se zejména na vliv rušení přenosového prostředí simulovaný přenosovými kanály pro pevný, přenosný a mobilní příjem pozemního digitálního signálu. Dále práce porovnává SISO vysílání s diverzitním vysíláním MISO ve standardu DVB-T2 a vyhodnocuje vliv módu na chybovost v závislosti na zvoleném přenosovém kanále a použitých systémových parametrech. This bachelor ...

 19. Pracoviště pro měření solárních panelů v řízeném prostředí

  OpenAIRE

  Palla, Martin

  2011-01-01

  Bakalárská práce predstavuje základy fotovoltaických clánku a panelu. V práci jsou predstaveny jednotlivé diagnostické metody, které jsou používány pro detekci defektu fotovoltaických clánku a panelu. Cílem práce je navrhnout mericí pracovište, které bude schopno detekovat jednotlivé vady a urcovat jejich vliv na celkový výkon. Na konci práce je vybráno 5 panelu, které byly podrobeny merení elektroluminiscencní metodou a dále metodou FLASH, která byla provedena na pracovišti CVUT Praha. Ba...

 20. Podnikatelský plán

  OpenAIRE

  Štefančík, Jozef

  2007-01-01

  Práce se zabývá podstatnými skutečnostmi, které mají vliv na založení internetového obchodu se skate doplňky v ČR. Zmiňuje legislativní, technologické, marktetingové, finanční a jiné aspekty. Praktická část používá zjištěné poznatky k navržení podoby hypotetického internetového obchodu se skate doplňky Skate stuff, s.r.o. a je tak podnikatelským plánem pro potřeby případného začínajícího podnikatele.

 1. Umělá inteligence

  OpenAIRE

  Ragas, Luděk

  2017-01-01

  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní. The aim of this bachelor thesis is to provide insight into the extensive field of artificial intelligence. At first, th...

 2. Measurement of cardiovascular parameters

  OpenAIRE

  Szpyrc, Bogdan

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou anatomie a fyziologie srdce. Pomocí diagnostického systému BIOPAC je snímána elektrická aktivita srdce pomocí 12 svodového elektrokardiogramu (EKG) a vyhodnocena tepová frekvence Signál EKG je transformován na vektorkardiogram, ze kterého je odečten směr elektrické osy srdeční. Pro zjištění vlivu zátěže a zastavení dýchaní na tepovou frekvenci a vlivů zátěže na sklon elektrické osy srdeční bude navržen vlastní experiment. Pro jednodušší analýzu hodnot bude n...

 3. The Issue of Income from Operating Ukraine Coal Deep Mines/ Problematika Hospodářského Výsledku Hlubinných Uhelných Dolů Ukrajiny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dvořáček Jaroslavav

  2012-12-01

  Full Text Available Příspěvek se zabývá hledáním faktorů, které ovlivňují dosažení kladného nebo záporného hospodářského výsledku hlubinných uhelných dolů Ukrajiny. Je použitá metoda diskriminační analýzy. Dochází se k závěru, že nejvýznamnější příčinou jsou důlně-geologické podmínky, v menší míře pak vliv lidského činitele.

 4. Odhadování pracnosti IT projektů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Král

  2012-12-01

  Full Text Available V oblasti odhadování IS/IT projektů bylo v uplynulých letech vyvinuto značné množství různorodých metod. Tyto metody by měly být používány s ohledem na několik faktorů. Volba a použití metody odhadu by měla zohlednit fázi projektu, ve které se odhadovatel nachází, a různorodé spektrum externích vlivů, jejichž složení a intenzita působení je velmi rozdílná a individuální. Přesnost odhadování výrazně ovlivňuje úspěšnost celého projektu. Cílem článku je analýza principů, jakým dané metody přistupují k odhadu pracnosti, hledání silných a slabých stránek těchto metod.

 5. Vlastnosti lakových kompozitních materiálů plněných mikro- a nanočásticemi

  OpenAIRE

  Novák, Petr

  2011-01-01

  Předložená práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikročásticemi slídy, nebo nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2). Sleduje vliv klimatických podmínek a plniva na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů. Elektrické vlastnosti kompozitních materiálů jsou měřeny metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Zkušební vzorky jsou tvořeny epoxidovou pryskyřicí TSA 220S a polyesterovou pryskyřicí DOLPHON XL 2102. Laky jsou modifikovány různým hmotnostním procente...

 6. Na fundamentech založená obchodní strategie pro forex

  OpenAIRE

  Šebek, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro mezinárodní devizový trh. Cílem práce je dosáhnout uspokojivých obchodních výsledků za pomoci kombinace technické a fundamentální analýzy. Práce zahrnuje uvedení do teoretických základ mezinárodního devizového trhu, podstatu technické a fundamentální analýzy a vliv jednotlivých makroekonomických ukazatel na hodnotu měny. Primárním obsahem práce je návrh obchodní strategie. V závěru práce je obsaženo ověření vhodnosti navržené metod...

 7. Automobilní klimatizace

  OpenAIRE

  Bezděk, Matěj

  2012-01-01

  Předmětem bakalářské práce Automobilní klimatizace je rešerše současných systémů klimatizace automobilů. V práci je stručně nastíněn historický vývoj automobilní klimatizace od jejího vzniku do začátku běžného používání, popsány její funkce a konstrukce. Největší pozornost je věnována právě konstrukci a funkcím jednotlivých částí klimatizačního okruhu. Zmíněna jsou také chladiva, jež jsou nedílnou součástí systému automobilní klimatizace. V závěru je poukázáno na vliv užívání klimatizace na c...

 8. Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži.

  OpenAIRE

  Holub, Přemysl

  2010-01-01

  Diplomová práce Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži se zabývá popisem proudění kapaliny a částic pevné fáze v nádrži. Míchání ve válcové nádrži je provedeno pomocí radiální trysky. Cílem práce je popsat toto proudové pole a místa usazování pevných částic v závislosti na poloze, hloubce, průtoku a natočení trysky v nádrži. Byl proveden experiment, při němž bylo pozorováno a zdokumentováno 8 různých poloh a natočení trysky, které měly silný vliv na proudové pole v nádrži a mích...

 9. Uživatelské rozhraní pro mobilního tlumočníka

  OpenAIRE

  Štěrba, Ondřej

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, implementace a testování grafického uživatelského rozhraní pro aplikaci Mobilní tlumočník. Tvorba rozhraní je zaměřena na platformu Android. První část vysvětluje pojmy uživatelské rozhraní, zabývá se studiem existujících řešení a platformou Android. Dále jsou navržena dvě uživatelská rozhraní. Poslední část obsahuje vyhodnocení provedeného testování a návrh změn. Cílem testování je také ověřit, zda uživatelské rozhraní může mít vliv na po...

 10. Inovace výroby CNC obrábění diskovitých součástí

  OpenAIRE

  Křupka, Marek

  2013-01-01

  Optimální volba řezných podmínek, stejně tak jako řezného nástroje, má výrazný vliv na kvalitu obráběné součásti a je základním parametrem ke snížení nákladů výroby. Tato práce se věnuje CNC soustružení talířových pružin a jejím cílem je inovovat výrobu součásti z materiálu 51CrV4, zejména pomocí aplikace nových řezných nástrojů a použitím vyšších řezných rychlostí. Bude provedeno porovnání čtyř výrobců řezných nástrojů z hlediska dosažené jakosti povrchu, dráhy špičky nástroje a obrobeného o...

 11. Využití magnetických částic při izolaci DNA z vybraných tepelně zpracovaných výrobků rostlinného původu

  OpenAIRE

  Hronová, Aneta

  2017-01-01

  Diplomová práce byla zaměřena na testování mikroizolace DNA za pomocí magnetických částic z tepelně zpracovaných potravinových výrobků v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR). Pro analýzu byly vybrány rybízové džemy. Ty byly homogenizovány s použitím plastového kopistu a stomacheru v lyzačním roztoku s cetyltrimetylammonium bromidem (CTAB). Při přípravě homogenátů byl testován vliv chloroform-oktanolu a isopropanolu. Homogenáty byly použity pro izolaci DNA magnetickými části...

 12. Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků

  OpenAIRE

  Kubík, Jiří

  2013-01-01

  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách tuhnutí. Úvodní část práce je věnována teoretickému rozboru možných vad v odlitcích. Dále je popsán experimentální odlitek, místa odběru vzorků a jejich značení. Následně je vyhodnocena morfologie, mikroanalýza vměstků a vliv vměstků na mechanické vlastnosti a vznik vad v odlit...

 13. Anthokyanová barviva ve vybraném ovoci

  OpenAIRE

  Peprná, Tereza

  2011-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv v bezu černém (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostliny, její chemické složení, krátky přehled vyšlechtěných odrůd a možnosti využití bezu černého v potravinářství a lékařství. Větší pozornost je věnována anthokyanovým barvivům. Je zde popisována jejich charakteristika, výskyt, faktory, které mají významný vliv na jejich stabilitu. Krátce je zde shrnuta biosyntéza pigmentů a jejich metabol...

 14. Zvýšení výkonových parametrů motoru AR67203

  OpenAIRE

  Smilek, Lukáš

  2012-01-01

  Diplomová práce se zabývá přeplňováním zážehových spalovacích motorů a vlivy konstrukčních řešení na konečný výkon. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodné úpravy motoru AR67203 ve voze Alfa Romeo 155Q4 tak, aby dosáhl výrazně lepších výkonových parametrů a konstantního krouticího momentu v co nejširším rozsahu otáček. Proto v práci rozebírám konstrukční řešení a úpravy, které mají vliv na celkový výkon motoru a jejich vhodnou aplikaci na daný motor. Důležitým bodem je volba turbodmychad...

 15. Analýza hotelnictví a turismu v Praze v letech 2000-2006

  OpenAIRE

  Závorová, Miroslava

  2008-01-01

  Předmětem mé bakalářské práce je hotelnictví a cestovní ruch v Praze v letech 2000-2006. Hlavní cíl této práce je analyzovat vliv ceny ubytovacích služeb na poptávku, nabídku po ubytovacích službách, i na celý trh cestovního ruchu V úvodní části vymezuji obecné pojmy cestovního ruchu a hotelnictví. Uvádím zde i zmínku o státní politice cestovního ruchu České republiky. První analýza zkoumá trh cestovního ruchu v Praze jako celek pomocí veřejného mínění. Toto veřejné mínění je získáno z tiskov...

 16. Výroba vodíku elektrolýzou

  OpenAIRE

  Kunický, Ondřej

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá výrobou vodíku elektrolýzou. Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, možnosti jeho uskladnění, transport, vodíkovou bezpečnost, ekonomiku vodíkového hospodářství a vliv na životní prostředí. Větší pozornost je věnována současným možnostem využití vodíku a jeho výroby z fosilních i obnovitelných zdrojů. Další část práce se zabývá možnostmi zvyšování účinnosti a regulace výkonu elektrolýzy. V závěru je uvedeno praktické měření elektrolyzéru a výpočet účinnost...

 17. Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai

  OpenAIRE

  Bělský, Dalibor

  2006-01-01

  Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou motorickou výkonnost závodníků Muay - Thai (Thajského boxu) a posoudit vliv této motorické výkonnosti na výkonnost specifickou. Metoda: Všichni závodníci byli měřeni stejnou baterií testů. Použitá baterie testů obsahuje: člunkový běh 4x10m, počet shybů, leh/sed za lmin., skok dal...

 18. Tvoření úloh a jejich implementace jako obousměrný proces: Případ učitelů mateřských škol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Tabach

  2014-12-01

  Full Text Available Článek ukazuje, jaký vliv může mít další vzdělávání učitelů zaměřené na tvorbu úloh na jejich znalosti a praxi. Jsou představeny konkrétní principy tvoření úloh pro mateřské školy a tyto principy jsou ilustrovány na příkladech. Učitelé si vybírali několik úloh, které použili s jednotlivými dětmi ve svých třídách mateřských škol; implementace úloh byla nahrávána na video a analyzována při společných setkáních. Také setkání byla nahrávána na video a proběhla jejich kvalitativní analýza. Výsledky ukazují, že učitelé v  mateřských školách pozorněji sledovali znalosti svých žáků i charakteristiky úloh. To jim umožnilo upravit úlohy tak, aby směřovaly ke konkrétním matematickým konceptům.

 19. Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Ryplová

  2011-12-01

  Full Text Available Článek přináší výsledky pedagogického výzkumu analyzujícího implementaci tzv. badatelsky orientované výuky (BOV do environmentální výchovy žáků ZŠ na příkladu tématu „Strom: Funkce v krajině a význam pro člověka“. Na principech BOV byl sestaven výukový program pro interaktivní tabuli, který byl ověřován v 7. třídách ZŠ. Následným didaktickým testem byl zjištěn pozitivní vliv aplikované BOV na stupeň znalostí v oblasti environmentální výchovy u testovaných žáků. BOV s využitím interaktivní tabule byla žáky velmi pozitivně přijímána a podnítila zájem o probíranou tématiku. Článek dále přináší stručnou charakteristiku a vymezení pojmu BOV, dále diskutuje přínos BOV pro environmentální výchovu a nastiňuje možnosti uplatnění BOV v tomto oboru.

 20. Cvičení jako pozitivní coping žen v kontextu změn rodinného života [Physical activity as a source of the positive coping of women in the context of present family life changes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Harvanová

  2008-03-01

  Full Text Available Práce zkoumá na vzorku 48 žen ve věku střední a pozdní dospělosti, jak se mateřství a rodinný stav promítá do jednotlivých oblastí životní spokojenosti. Potvrzuje se význam demografi ckých faktorů věku, rodinného stavu a fertility jako možných stresorů žen v kontextu změn současné rodiny. Z dílčích výsledků Dotazníku životní spokojenosti (DŽS a Strategie zvládání stresu (SVF se prokazuje, že stresory mající vliv na prožívání žen, mohou být zmírňovány pravidelnou pohybovou aktivitou (PPA. Cvičení a prokázaná adherence k pravidelné pohybové aktivitě jsou zdrojem využitelným pro pozitivní coping umožňující adaptaci. Ve zkoumaném vzorku se prokázaly tendence mezi mírou adherence a pozitivní zvládací strategií typu Pozitivní sebeinstrukce a Podhodnocení. Tuto zvládací strategii preferují ženy s vyšší mírou adherence ke cvičení. [The study examines how motherhood and family situation refl ex itself in several sections of life satisfaction in a sample of 48 women in middle and late adulthood. The roles of demographical factors of age, family situation and fertility as stressors in women in the context of changes in family life have been confi rmed. The data obtained from the Life Satisfaction Questionnaire and the Stress Coping Strategy questionnaire show that stressors infl uencing women's experiencing can be reduced by regular physical activity. Exercising and proved adherence to regular physical activity can serve as a source for positive coping and allow adaptation. In the sample, an association between the level of adherence to physical activity and positive coping strategies such as Positive self-instruction and Underestimation has been proved. Women showing higher level of adherence to physical activity prefer these types of coping strategies.

 1. Phenotypic Characterization of Pseudomonas Bacteria Isolated from Polluted Sites of Ostrava, Czech Republic /

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojtková Hana

  2012-09-01

  Full Text Available Životní prostředí v průmyslových městech je obvykle vystaveno vysokým vlivům antropogenní kontaminace pocházející zejména ze spalování fosilních paliv, silniční dopravy, průmyslové činnosti, těžby a zpracování rud. Degradační potenciál kontaminovaných půd je výrazně ovlivněn diverzitou a funkcí mikrobiálního ekosystému dané lokality, v jednotlivých společenstvech lze diagnostikovat shodné i rozdílné vlastnosti specifických bakteriálních kmenů. Z reálných půdních vzorků z území města Ostravy, z lokalit zatížených průmyslovou činností, byly izolovány nové bakteriální kmeny, které byly srovnávány na základě výsledků biochemické identifikace pomocí moderního systému BIOLOG MicroStation. U nově izolovaných kmenů jsou uvedeny jejich základní charakteristiky, které dokládají fenotypovou variabilitu nejen na úrovni rodu Pseudomonas, ale také na úrovni jednotlivých druhů. Rozdíly ve fyziologických parametrech izolovaných kmenů jsou dány do souvislosti se schopností adaptace půdních mikroorganismů na podmínky znečištěného prostředí. Článek podává přehled o významu fenotypové charakteristiky pro identifikaci mikroorganismů a jejich správného taxonomického řazení.

 2. Personality characteristics of Serbian male wheelchair and professional basketball players [Charakteristika osobnosti srbských basketbalistů-vozíčkářů a profesionálních basketbalistů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadilj Eminović

  2012-06-01

  .[VÝCHODISKA: Sport jak sociální fenomén může mít velmi pozitivní vliv na zdraví a sociální situaci osob s postižením, které jej provozují. Velmi důležité místo mezi aktivitami postižených sportovců mohou zaujímat kolektivní sporty. CÍLE: Studie měla tyto cíle – a prošetřit charakteristiku osobnosti profesionálních basketbalistů a basketbalistů-vozíčkářů; b porovnat tyto charakteristiky dvou druhů sportovců. METODIKA: Pro účely této studie profesionální basketbalisté (N = 29 a basketbalisté-vozíčkáři (N = 25 vyplnili dotazník Cattell 16PF, v němž jsou ohodnoceny charakteristiky osobnosti. Rozdíly mezi oběma skupinami účastníků byly spočteny pomocí t-testu pro malé vzorky. VÝSLEDKY: Výsledky prokázaly výskyt rozdílů mezi oběma skupinami ve vyjádření určitých forem chování v rámci určitých dimenzí osobnosti. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali vyšší skóre u faktoru M – roztržitost (t = –1,889; p = 0,046, což znamená, že se více za bývají sami sebou a svým vnitřním duševním stavem. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali nižší skóre u faktorů C – emocionální stabilita (t = 2,097; p = 0,041, E – dominance (t = 3,530; p = 0,001, F – živost (t = 2,658; p = 0,010 a N – odloučenost (t = 2,527; p = 0,015. ZÁVĚRY: Basketbalisté-vozíčkáři jsou ve srovnání s profesionálními basketbalisty více emocionální; mají nižší sebeúctu, jsou méně připravení na týmovou práci a spolupráci; jsou naivní a skromní. Na základě těchto výsledků musejí trenéři, kteří pracují s basketbalisty-vozíčkáři, přizpůsobit své tréninkové metody, zejména ti trenéři, kteří dříve pracovali s hráči bez postižení. Vliv trenérů může také podnítit eventuální změny v některých z výše uvedených charakteristik basketbalistů-vozíčkářů žádoucím směrem.

 3. New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kopp Jan

  2017-03-01

  Full Text Available Studie je zaměřena na změny vodních ploch ve vybraných sídlech Plzeňského kraje (Česko. Zkoumali jsme různé typy venkovských sídel a tři časová období s pomocí historických map, ortofotomap a nástrojů GIS. Abychom mohli diskutovat vliv polohy v rámci sídelního systému, vybrali jsme 15 sídel ze čtyř kategorií území (vnitřní suburbánní, vnější suburbánní, venkovské, venkovské periferní podle vztahu k jádru plzeňské aglomerace. Mezi prvním sledovaným obdobím (1838-1839 a druhým obdobím (1957-1963 není významná změna vodních ploch ve vybraných sídlech. Třetí období, zachycující aktuální stav (2013-2015, se ovšem vyznačuje vznikem velkého počtu drobných vodních ploch - zahradních bazénů a jezírek. Na základě našeho šetření byl v některých sídlech identifikován upadající význam veřejných vodních ploch. Zajímavý je podíl rozlohy zahradních jezírek v některých sídlech, kde mají větší ekologický význam než vodní plochy bazénů. Podíl vodních ploch zahrad (krytých i nekrytých bazénů a jezírek na celkové rozloze vodních ploch intravilánu venkovských sídel je ve většině případů menší než 20%, v suburbánních sídlech až 100%. Podprůměrný podíl těchto nových vodních ploch vykazují sídla periferní oblasti. Rozdíl mezi počtem bazénů v jednotlivých sídlech souvisí s podílem nově vybudovaných domů. Ve vesnických sídlech je sice nižší relativní počet bazénů, ovšem vlivem změny životního stylu na venkově a rekreační funkce některých vesnic, není rozdíl oproti suburbánním sídlům výrazný. Vliv bazénů na spotřebu vody je závislý na individuální technologii výměny vody v bazénech. Rozhodující položkou je napouštění vody do bazénu před začátkem sezóny, což může přetěžovat kapacitu místního vodovodu.

 4. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Vlček

  2011-03-01

  concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve vybraných zemích. Účelem historické analýzy je předložit základní informace o vývoji tělesné výchovy ve vybraných zemích a umožnit tak další srovnání současných reforem t

 5. Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Suchý

  2015-03-01

  Full Text Available Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training This article describes the influence of a ten day stay and training in a high altitude area (1850 m ASL on selected blood count parameters and morning resting heart rate. Three tests were performed on a group of young cross country skiers (n = 10, age: 18.7 ± 4.8: two days before, two days after and ten days after the altitude training camp. Two day after the return, significant (p 0.05. The study in a group of young cross country skiers has shown positive effects of a tenday training camp in high altitude on blood count parameters and morning resting heart rate monitored in lowland two and ten days after the return from high altitude. Změny vybraných hematologických parametrů a ranní klidové srdeční frekvence v průběhu desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce Článek popisuje vliv desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m. na vybrané parametry krevního obrazu a ranní klidové srdeční frekvence. U skupiny mladých běžců na lyžích (n = 10, věk: 18,7 ± 4,8 byly realizovány celkem tři odběry krve: dva dny před soustředěním ve výšce, dva dny a deset dnů po návratu do nížiny. Dva dny po návratu byly signifikantně (p 0,05. Průměrné hodnoty ranní klidové srdeční frekvence byly během soustředění ve výšce vyšší než před odjezdem v nížině (p 0,05. Námi realizovaný výzkum u skupiny mladých běžců na lyžích prokázal pozitivní efekt desetidenního pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m. na sledované krevní parametry a ranní klidovou srdeční frekvenci v nížině po návratu.

 6. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 7. Nexus between manifest motor indicators and fluid intelligence in prepubertal boys Vztah mezi zjevnými motorickými ukazateli a fluidní inteligencí u prepubertálních chlapců

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurij Planinšec

  2006-02-01

  Full Text Available The purpose of this study was to investigate the correlation between manifest motor indicators and the fluid intelligence of boys. The sample comprised 550 boys aged 10 to 14. A battery of 26 tests was used for measuring motor performance. Intelligence testing was implemented with the test TN-20. A multiple regression analysis indicated that association between motor variables and fluid intelligence exists. The closest connection was the one between fluid intelligence and motor tasks which demand the coordination of movement in rhythm and the speed of movement. The associations between motor performance and fluid intelligence were age dependent: in 12 year old boys the connection between motor variables and fluid intelligence is the highest, followed by 14 year old boys, where it is a little lower; the connection is the lowest in 10 year old boys. The results suggest that developmental changes have a significant influence on the relations between motor performance and fluid intelligence. Cílem studie bylo zkoumat korelaci mezi zjevnými motorickými ukazateli a fluidní inteligenci u chlapců. Vzorek zahrnoval 550 chlapců ve věku od 10 do 14 let. Pro měření motorického výkonu byla použita baterie 26 testů. Testování inteligence bylo prováděno pomocí testu TN-20. Vícenásobná regresní analýza prokázala existence korelace mezi motorickými proměnnými a fluidní inteligencí. Nejužší korelaci bylo možno pozorovat mezi fluidní inteligencí a motorickými úkoly vyžadujícími pohybovou koordinaci rytmu s rychlostí pohybu. Korelaci mezi motorickým výkonem a fluidní inteligencí záviselo na věku. U 12letých chlapců je vztah mezi motorickými proměnnými a fluidní inteligencí nejvyšší. Následují 14letí chlapci, nejnižší závislost je pak u 10letých chlapců. Výsledky naznačují, že vývojové změny mají významný vliv na vztahy mezi motorickým výkonem a fluidní inteligencí.

 8. Vztah tělesné aktivity a duševního zdraví – současný pohled kvalitativního výzkumu The physical activity and mental health relationship – a contemporary perspective from qualitative research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brendan Gough

  2006-02-01

  Full Text Available Pozitivní vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním zdravím a jeho využití při léčbě duševních chorob jsou známy. Přesto stále nebylo dosaženo shody ohledně mechanismu, který je za tento vztah zodpovědný. Článek zkoumá vztah tělesné aktivity a duševního zdraví kritickým posouzením biochemických, fyziologických a psychologických mechanismů, které mají tento jev vysvětlovat. Z takového posouzení vyplývá, že přes různá navrhovaná vysvětlení panuje v této oblasti jen málo shody, s výjimkou toho, že jde o vztah komplexní a že v zodpovědném mechanismu či zodpovědných mechanismech se pravděpodobně navzájem kombinují prvky psychologické, biochemické i fyziologické. Pokus o lepší pochopení komplexnosti tohoto vztahu doplňují zjištění z kvalitativního výzkumu zkoumajícího vztah z pohledu osob, které prospěšný vliv cvičení na duševní zdraví zažívají. Pomocí metodologie kvalitativního výzkumu zjišťovala studie zkušenosti účastníků cvičebních programů ve Velké Británii. Závěrem je konstatováno, že kvalitativní metodologie zkoumající zkušenosti lidí a prostředky, které je usnadňují, poskytuje další pohled na složitou povahu vztahu tělesné aktivity a duševního zdraví. There is a known positive relationship between physical activity and mental health, and in the treatment and maintenance of mental illness. Despite this relationship however, there still remains a lack of consensus on the mechanism responsible for the relationship. This paper explores the physical activity and mental health relationship by reviewing and critiquing the biochemical, physiological and psychological mechanisms proposed to explain this phenomenon. Through this review it becomes apparent that although there are varied explanations proposed, there is little agreement except that the relationship is complex and the responsible mechanism(s are likely to be

 9. Analysis of structure of the biathlon runs Analýza struktury biathlonového běhu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Zając

  2005-02-01

  řelby a času běhu. Vliv času střelby na konečný výsledek závisí na délce proběhnuté vzdálenosti.

 10. Aplikovaná tělesná výchova v USA v první polovině 20. století American adapted physical education in the first half of the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2006-02-01

  Full Text Available Aplikovaná tělesná výchova se v USA vyvinula z léčebné, zdravotní tělesné výchovy. Původní vliv švédské léčebné tělesné výchovy na americké vysoké školy mají "na svědomí" Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 a William Skarstrom (1896–1951. Mezi první americké průkopníky zdravotní tělesné výchovy patřily Lilian Curtis Drew a Louisa Lipin. Korektivní přístup zdravotní tělesné výchovy byl dominantní v období 1920–1950. Vůdčími osobnostmi té doby byli Charles Kosman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 a Josephina Rathbone (1899–1989. Tito odborníci v té době velmi úzce spolupracovali s fyzioterapeuty. Velký počet veteránů z druhé světové války způsobil významné změny v přístupu k pohybovým aktivitám osob se zdravotním postižením. Toto později vedlo k oddělení korektivní fyzioterapie od aplikované tělesné výchovy v roce 1952. Adapted physical education in the U. S. has evolved from medical, corrective gymnastics. The original influence of Swedish gymnastics was passed on to American Universities via Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 and William Skarstrom (1896–1951. The first American leaders of corrective gymnastics were Lillian Curtis Drew and Louisa Lippitt. The corrective approach was the philosophy of physical education for students with special needs from the 1920 till the 1950. Leaders of APE in that era were Charles Lowman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 and Josephine Rathbone (1899–1989. They very closely cooperated with physical therapists. A great number of World War II veterans influenced the major changes in sport for people with disabilities. World War II significantly changed the approach to physical activities for people with disabilities, which led to the separation of corrective physical therapy and adapted physical education in 1952.

 11. Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy/A small school revisited: School change in the time of reform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Dvořák

  2015-01-01

  Full Text Available Již více výzkumů konstatovalo, že kurikulární reforma českého školství nedosáhla očekávaných cílů, o příčině však nepanuje shoda. V našem příspěvku popisujeme mechanismus problematické implementace reformy v jedné základní škole a vliv různých aktérů a úrovní systému na školu. Nejprve je představena metoda analýzy kongruence jako nástroj pro propojování dat a teoretického rámce v případové studii. Následně jsou načrtnuty dvě různé teorie změny. Empirická část příspěvku popisuje proces změny školy v průběhu více než pěti let. Důraz je kladen na interakci mezi vnitřními vývojovými procesy ve škole a vnějšími vlivy přicházejícími z vyšších úrovní vzdělávacího systému. Metodou kvalitativní případové studie byla longitudinálně sledována základní škola, která se na počátku výzkumu nacházela v kritické situaci. Analyzovanými daty jsou především rozhovory s vedením, učiteli a žáky, školy, pozorování vyučovacích hodin a dokumenty školy. Škola ve sledovaném období projevila značnou vnitřní kapacitu ke změně, avšak současně vykazuje velkou skepsi k národní reformě a implementuje ji pouze formálně. Vize rozvoje školy je formulována velmi odlišně od diskurzu reformy. Pro vysvětlení dosavadní implementace reformy se teoretické rámce, jež předpokládají složitou síť aktérů a zájmů určujících výsledek reformy, jeví vhodnější než názory, které vidí hlavní problém v učitelích.

 12. Analysis of Physical Education Students’ Emotional Stability and Reactibility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Peřinová

  2015-03-01

  Full Text Available Analysis of Physical Education Students’ Emotional Stability and Reactibility This paper will aim to show the possible association between emotional stability and reaction time variability of Physical Education students. It can be stated that our study confirmed our suppositions which were based on works that have focused on similar topics. Our research sample showed the expected characteristics: primarily lower neuroticism values and higher extraversion when compared to the non-sporting population. Emotional stability which was reflected in the neuroticism dimension in EPQ-R (Eysenck Personality Questionnaire was shown to be connected with variability of the reaction time in the test of reactability to selected visual stimulus, disregarding the reaction rate. The effect of extraversion is partly reflected by the tendency of the sanguine temperament type to react in a balanced manner (i.e. with low reaction time variability during the reactability test. Due to the relatively low number of other temperament types in our sample, it is not possible to draw any conclusions in this regard. Analýza emocionální stability a reaktibility studentů tělesné výchovy Tento příspěvek poukazuje na možnou asociaci mezi emocionální stabilitou a časovou variabilitou dob reakcí u studentů tělesné výchovy. Lze konstatovat, že studie potvrdila naše předpoklady vycházející z odborných prací na obdobná témata. Výzkumný soubor vykazoval předpokládané charakteristiky, především nižších hodnot neuroticismu a vyšší extroverze oproti nesportující populaci. Emocionální stabilita vyjádřená pomocí dimenze neuroticismu (v EPQ-R se ukázala v asociaci s časovou variabilitou dob reakcí v testu reaktibility na výběrový zrakový podnět bez ohledu na rychlost reakce. Vliv extroverze do jisté míry odráží naznačená tendence sangvinického typu temperamentu reagovat vyrovnaně (tedy s nízkou časovou variabilitou dob

 13. An analysis of school physical activity in adolescent girls [Analýza školní pohybové aktivity adolescentních dívek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Górna-Łukasik

  2011-06-01

  increase of girls´ participation in organized PA outside of school and PA at weekends.[VÝCHODISKA: Je dostatečně prokázané, že pohybová aktivita (PA má pozitivní vliv na zdraví člověka. Z pohybově aktivního dítěte s vysokou pravděpodobností vyroste i pohybově aktivní dospělý jedinec. Se zvyšujícím se věkem zaznamenáváme u dětí a mládeže pokles PA. V období adolescence jsou dívky prokazatelně méně pohybově aktivní než chlapci a z tohoto důvodu jsou označovány z hlediska PA za rizikovou skupinu. CÍLE: Cílem studie je charakterizovat školní týdenní PA adolescentních dívek a zjistit vliv participace ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy (VJTV na skladbu týdenní PA. METODIKA: Výzkum byl realizován za pomocí přístroje Actigraph společně se zápisem do záznamního archu po dobu pěti školních a dvou víkendových dní. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že dívky účastnící se dvou nebo více VJTV vykazují celkově vyšší úroveň školní PA a i více času ve škole stráví intenzivnější PA, než dívky účastnící se jedné nebo žádné VJTV v průběhu týdne. Středně zatěžující PA (3 - 6 MET strávily všechny dívky ve škole průměrně 10 minut a intenzivní PA (6 - 12 MET průměrně 0,6 minut. Nejvíce času ve škole strávily dívky pohybovou inaktivitou, průměrně 125 minut. S přihlédnutím ke zdravotním doporučením určeným této věkové kategorii (sedmkrát týdně 60 minut středně zatěžující a třikrát týdně 20 minut intenzivní PA naše výsledky potvrzují, že PA adolescentních dívek je oprávněně předmětem řady výzkumů a studií. Zároveň výsledky naznačují, že škola a s ní spojená PA (vyučovací jednotky TV má stále v edukačním systému nezastupitelnou roli z hlediska celkové úrovně PA a zdravého životního stylu adolescentních dívek. ZÁVĚRY: Zvýšení úrovně PA adolescentních dívek spatřujeme v navýšení PA

 14. Shape Manifestation of Respiration in the Axial System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliška Slawiková

  2014-07-01

  . After processing of the measurement results, we found a significant superiority of the realized movement in the abdomen compared to the chest region, although this is more a 3D movement, which is given by the kinematic motion of the ribs to the sides. Movement is therefore spatially complex. Spirometric evaluation of the identified volumes is consistent with the measured changes in the shape of the trunk. Overall, it is not necessary to evaluate the results statistically, but case reviews – compare always “formula” realization of the respiratory maneuver that person. Tvarové projevy respirace v rámci axiálního systému Cílem práce bylo zhodnotit vliv respirace na tvarové změny axiálního systému. Náš přístup se zaměřuje podrobněji na analýzu dechových funkcí a jejich realizaci v rámci komplexu axiální systém – trup. Výsledky této pilotní studie využijeme jako poznatky pro další studium vztahu respirace a fyzioterapie. Nyní hledáme odpověď na otázku, na jaké úrovni lidského těla se odrazí vliv respirace a její využití ve fyzioterapii. Této pilotní studie se zúčastnili dvě ženy a jeden muž ve věku 25–40 let, kteří nebyli vybráni do studie podle předem daných podmínek. Shodnými charakteristickými rysy všech 3 probandů bylo sedavé zaměstnání spojené s nadměrnou psychickou zátěží, občasnou bolestí bederní páteře (nejčastěji po dlouhodobém sezení a absence akutního či chronického onemocnění dýchacích cest. Dalším společným prvkem účastníků byla absence strukturálních změn v oblasti páteře. V experimentu byl sledován maximální nádech a maximální výdech a také respirační manévr Kapalabhati, často používaný jako jeden ze základních jógových dechových cvičení. Pro detekci pohybu trupu během respiračního manévru jsme zvolily popis 3D topografie trupu metodou Qualisys. Zároveň byla spirometrem snímána změna objemů v čase, a to jak vydechovan

 15. Present attitudes of physical education students towards future employment in their profession [Současné názory studentů tělesné výchovy na jejich budoucí zaměstnání v této profesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Majer

  2010-06-01

  . METODIKA: Výzkum se zabýval studenty tělesné výchovy na Akademii tělesné výchovy v Krakově. Výzkum se konal ve dvou fázích (květen 2005 a 2008. První část zahrnovala studenty prvních ročníků (N = 162, druhá pak tytéž studenty ve čtvrtém roce studia, ale pouze ty, kteří splnili své studijní povinnosti (N = 103. Názory studentů na jejich budoucí profesi byly zkoumány pomocí dotazníku, jehož autory jsou Grabowski a Skrzypiec. VÝSLEDKY: U 45,6 % respondentů byl výběr studijního oboru a potenciální profese determinován pozitivními faktory. Více než polovina zkoumaných studentů (51,6 % si tělesnou výchovu jako svůj studijní obor vybrala kvůli svým zájmům a nadšení. Dalšími významnými faktory jsou také plat, stabilita a pracovní podmínky. Více než polovina respondentů vyjádřila svou ochotu pracovat v této profesi po ukončení studia. ZÁVĚRY: Mezi hodnotami, jež vedly k výběru profese učitele tělesné výchovy, respondenti nejčastěji uváděli nadšení, a to bez ohledu na pohlaví. Znepokojivé je to, že pozitivní vliv, jaký má studium na názory respondentů, pokud jde o jejich budoucí profesi, mezi prvním a čtvrtým rokem studia evidentně klesá. Bylo by vhodné provést podrobnější výzkum v jiných školách, aby bylo možné ověřit vzdělávací systém a praktickou přípravu potenciálních učitelů tělesné výchovy.

 16. Hodnocení vrcholového sportovního výsledku z pohledu různých typů publika Evaluation of the elite sports result from the viewpoint of different types of public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2008-05-01

  Full Text Available Sportovní výsledek splňuje svůj pravý účel tehdy, je-li zaznamenán veřejností a podle příslušné odezvy nabývá případně dalších významných dimenzí. Význam sportovního výsledku je nejčastěji hodnocen intuitivně a na základě emocionálních reakcí a názorů na jeho důležitost v národním, nikoliv celosvětovém měřítku. Analýza hodnocení vrcholového sportovního výsledku dosaženého na nejvýznamnějších soutěžích odhaluje, že různé typy obecenstva hodnotí sportovní výsledky různě. Sportovní výsledek z podstatné části více uznává široká a odborná veřejnost, zatímco novináři jej oceňují nejméně. Posledně jmenovaní se snaží zůstat objektivní, když referují např. o jednorázové velké sportovní akci; nicméně novináři nedostatečně chápou to, že významný sportovní úspěch je výsledkem dlouhodobého tréninkového procesu. Odborná veřejnost si sportovních výsledků cení více než novináři; toto je zřejmě dáno tím, že odborníci chápou, jaký má předchozí trénink význam pro dosažený výsledek. Široká veřejnost sportovní výsledek oceňuje nejvíce, což ukazuje na dvě věci – za prvé, média sice mohou tvořit veřejné mínění, ale na širokou veřejnost mají malý vliv; za druhé, výsledky jsou hodnoceny zejména na emocionální bázi, zahrnující cestu k úspěchu, ne pouze okamžik dosažení výsledku. Lidé očividně touží po "velkých příbězích" a jejich "hrdinech", avšak média nejsou schopna tyto příběhy lidem prezentovat. A sports result fulfils its true goal only after monitoring the public and its response, and thus the result acquires additional important dimensions. The significance of a sports result is most often evaluated intuitively and on the basis of emotional reactions and beliefs about its importance on a national and not the worldwide level. An analysis of the evaluation of an elite

 17. Autonomic nervous system activity assessment in recreational half marathon runners [Hodnocení aktivity autonomního nervového systému u rekreačních účastníků půlmaratonského běhu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Smékal

  2011-03-01

  competition. It is evident that the causes of soreness or fatigue do not markedly affect ANS activity during a later phase of recovery.[VÝCHODISKA: Spektrální analýza (SA variability srdeční frekvence (VSF je považována za neinvazivní metodu kvantifikace autonomní kardiální regulace sinoatriálního uzlu. Je známo, že autonomní regulace je ovlivňována různými stresory jako například nervozitou nebo tělesnou prací. CÍLE: Cílem předložené studie bylo zhodnotit vliv předstartovního stavu na aktivitu autonomního nervového systému (ANS a dále pak monitorovat časový průběh zotavení ANS paralelně se subjektivně vnímanou únavou v průběhu 24 hodin od ukončení půlmaratonu u amatérských běžců. METODIKA: Autonomní kardiální regulace byla posuzována pomocí metody SA VSF. Aktivita ANS byla hodnocena jeden týden před závodem a v den závodu. Po ukončení závodu proběhla měření aktivity ANS v 1., 12. a 24. hodině. Aktivita ANS byla reprezentována standardními spektrálními parametry a také komplexními indexy SA HRV. K hodnocení velikosti předstartovní nervozity byla využita modifikovaná Likertova 10bodová škála. Subjektivně vnímaná únava byla hodnocena na 6bodové škále. VÝSLEDKY: Vnímání nervozity bylo signifikantně vyšší v den závodu než týden před závody. Signifikantní pokles komplexního indexu sympatovagové balance v den závodu nepřímo svědčil o vzestupu aktivity sympatiku. Ve 12. ani 24. hodině zotavení se již žádný ze sledovaných parametrů VSF signifikantně nelišil od obou vstupních vyšetření. Subjektivně vnímaná únava zůstala zvýšená ještě 24 hodin od ukončení závodu. ZÁVĚRY: Naše práce ukázala, že zvýšená předzávodní nervozita vede k převaze sympatiku v autonomní regulaci zejména během orthostatické stimulace. Dále bylo zjištěno, že aktivita ANS se navrátila na předzátěžovou úroveň během 12. hodiny od ukončení z

 18. Pozorování aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Řehová

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem studie bylo poodhalit vliv pravidelného sportovního tréninku na aktivitu autonomního nervového systému (ANS, která byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV. K vyhodnocení výsledků SA HRV byly použity komplexní indexy (celkové skóre – TS, aktivita vagu – VA, sympatovagová balance – SVB a věkově standardizovaná hodnota celkového spektrálního výkonu (PT (Stejskal et al., 2002. Výzkumný soubor tvořili čtyři hráči ledního hokeje. Na základě získaných výsledků jsme došli k závěru, že kvalita sportovního tréninku ovlivňuje aktivitu ANS. Změny aktivity ANS, a tím velikosti adaptability sportovce, mohou významně ovlivnit sportovní výkon. Optimalizace adaptačních procesů prostřednictvím kontroly tréninkového zatížení na základě měření SA HRV může přinést nové aspekty řízení sportovního tréninku. The aim of our study was to investigate the infl uence of regular sport training on the activity of the autonomic nervous system (ANS and to disclose patterns of interrelations between them. The activity of the ANS was evaluated by means of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV. We used complex indices (total score – TS, vagal activity – VA, sympathovagal balance – SVB and age standardized values of total spectral power (PT for SA HRV results evaluation (Stejskal et al., 2002. The study group consisted of four ice hockey players, of whom all were 17 years old. The SA HRV was monitored by using VarCor PF7 hardware and VarCorMulti computer software, which enables four individuals to be measured at the same time. The examination of heart rate variability took place once a week in the morning. Information about the previous day’s training load, the duration and quality of sleep, and their self-reported health status (SRH was also obtained by completing a questionnaire before the SA HRV examination. Overall sports

 19. Efekt cílené rehabilitační intervence při léčbě temporomandibulárních poruch The effectiveness of specific physiotherapy in the treatment of temporomandibular disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdaléna Lepšíková

  2008-01-01

  Full Text Available Cílem práce bylo zhodnotit vliv individuální fyzioterapie temporomandibulárních poruch (TMP a ověřit trvání efektu terapie u těchto potíží po dvou měsících od ukončení individuální fyzioterapie. Bylo vyšetřeno 23 probandů, 17 žen a 6 mužů, s průměrným věkem 36,5 roku. Hodnocena byla účinnost individuální fyzioterapie na výskyt a intenzitu bolesti v oblasti temporomandibulárního kloubu (TMK, na rozsah abdukce v čelistním kloubu a na intenzitu zvukových fenoménů při pohybech dolní čelisti. Pacient byl nejdříve vyšetřen stomatologem, který po vyšetření doporučil individuální fyzioterapii. Efekt individuální fyzioterapie byl posuzován na změnách intenzity bolesti, na přítomnosti nebo absenci reflexních změn v měkkých tkáních žvýkacích svalů a m. digastricus, na změně velikosti otevírání úst a na intenzitě zvukových fenoménů při pohybech dolní čelisti. Po ukončení terapie jsme zjistili, že individuální fyzioterapie u TMP vede ke statisticky významnému (p < 0,001 snížení subjektivně vnímané intenzity bolesti v TMK – z 4,2 bodu na vizuální analogové škále (VAS na 0,7 bodu. Došlo také ke snížení počtu reflexních změn ve svalech a fasciích. Po individuální fyzioterapii došlo také ke statisticky významnému (p < 0,001 zvětšení rozsahu abdukce v čelistním kloubu (z 37,3 mm na 41,3 mm a ke statisticky významnému (p < 0,001 snížení intenzity zvukových fenoménů při pohybech dolní čelisti (z původních 100 % na 43 %. Dále jsme prokázali přetrvávání efektu individuální fyzioterapie i další zlepšení po dvou měsících od ukončení terapie u těchto sledovaných charakteristik: intenzity bolesti (p < 0,001, rozsahu pohybu (p < 0,003 a zvukových fenoménů (p < 0,001. The aim of this study was to evaluate the effect of individual specific physiotherapy in the treatment of temporomandibular disorders, its immediate

 20. Srovnání pohybové aktivity univerzitních studentů z Olomouce a Pekingu pomocí mezinárodního dotazníku k pohybové aktivitě Comparison of physical activity between Olomouc and Beijing university students using an international physical activity questionnaire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Lu

  2007-02-01

  Full Text Available Optimální pohybová aktivita (PA se podílí na snižování reálného rizika nemocnosti a úmrtnosti, především u mnoha civilizačních a chronických chorob. Avšak úroveň pohybové aktivity většiny dospělých nedosahuje minimálních zdravotně orientovaných doporučení k realizaci PA. PA v mládí a dospívání mají významný vliv na PA prováděnou v dospělosti. Hlavním cílem této studie bylo najít rozdíly v PA olomouckých a pekingských univerzitních studentů. Ke sledování a hodnocení PA olomouckých (n = 482, 291 žen a 191 mužů a pekingských studentů (n = 199, 84 žen a 115 mužů byl použit IPAQ – mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě (dlouhá administrativní verze. Pro analýzu a srovnání úrovně PA mezi olomouckými a pekingskými studenty byly použity základní statistické veličiny a Mann-Whitney U test. U pekingských studentů byl zjištěn vyšší výskyt pohybové inaktivity (15 % než u studentů olomouckých (5,8 %. Olomoučtí studenti vykazují nejvyšší úroveň PA (Mdn = 5682; M = 6456 MET – min/týden, následují olomoucké studentky (Mdn = 3903; M = 5296 MET – min/týden, až pak studenti (Mdn = 2274; M = 2843 MET – min/týden a studentky (Mdn = 1504; M = 1981 MET – min/týden z Pekingu. Většina olomouckých studentů (66,8 % je vysoce pohybově aktivní, zatímco pekingští studenti (52,5% realizují spíše PA střední intenzity. Olomoučtí studenti jsou v průměru výrazně pohybově aktivnější než univerzitní studenti z Pekingu. Následující studie by se měly orientovat na tvorbu a ověřování intervenčních programů, napomáhajících čínským studentům osvojit si "aktivnější životní styl". Pozornost by měla být také věnována tvorbě a ověření modifi kovaného IPAQ dotazníku (nebo dodatku ke stávajícímu dotazníku, respektujícího východní kulturní specifika. Regular physical activity (PA reduces the risk of

 1. The effect of listening to techno music on reaction times to visual stimuli Účinky poslechu techno hudby na dobu reakce na vizuální podněty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Karpljuk

  2009-03-01

  čítačový program. Výzkumu se zúčastnili sportovci, 10 studentů Fakulty sportu, ve věku 20 až 45 let, kteří představovali kontrolní i experimentální skupinu. V našem výzkumu jsme zjistili, že poslech techno hudby zkracuje reakční doby účastníků. Dle měření provedených po 30 minutách poslechu techno hudby se jejich doba reakce významně zkracuje, nicméně nezkracuje se během poslechu. Kontrolní skupina stanovila, že 35 minut čekání mezi měřeními reakční dobu významně neovlivňuje. Navíc bylo zjištěno, že 30 minut poslechu techno hudby mělo vliv na zkrácení reakční doby 45 sekund poté, co byla hudba vypnuta. Pro další výzkum by bylo nezbytné zapojit více účastníků. Výsledky výzkumu ovšem poskytují užitečné údaje a mohou sloužit jako východisko pro další výzkum.

 2. Dočasná symetrie zdravých a protetických končetin během chůze osoby s transtibiální amputací s různým protetickým zařazením Temporal symmetry of sound and prosthetic limbs during transtibial amputee gait with various prosthetic alignment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  é protézy. Vliv protetické nohy na proměnné chůze ve skupině těchto probandů zkoumal Gitter et al. (1991. Efektivnost chůze je také významně ovlivněna nastavením protézy nebo protetické nohy. Rehabilitaci osoby s amputací lze považovat za úspěšnou pouze tehdy, pokud tato osoba považuje protézu během chůze za estetickou a pohodlnou. Nastavení protézy musí vyhovovat potřebám postiženého (Fridman, Ona, & Isakov, 2003. Když protetická noha není optimálně vyladěna, může se tento fakt projevit v různých cyklech chůze. Během analýzy chůze je protéza úmyslně "neoptimálně" nastavena, aby se vyvolaly skryté následky. Fridman, Ona a Isakov (2003 pozorovali vliv protetické nohy umístěné ve vnější rotaci. Schmalz, Blumentritt a Jarasch (2002 použili sagitální posun nohy vpřed a vzad a nastavení nohy do plantární a dorzální flexe. Blumentritt et al. (1999 se zaměřil na účinky nastavení protézy v sagitální rovině na velikost zatížení kolenního kloubu u stojící osoby s transtibiální amputací. Nastavení protézy u osob s amputací dolní končetiny má pomoci zvýšit pohodlí zdravé nohy a maximalizovat možnosti chůze těchto osob. V rámci biomechanické analýzy chůze je důležité prošetřit nejen vztah mezi nastavením protetické nohy a protetické končetiny, ale také vztah mezi tímto nastavením a aktivitou druhé, zdravé končetiny (Pinzur et al., 1995. V jiných studiích se objevuje důraz na zdravou končetinu (Nolan & Lees, 2000; Hurley et al., 1990, ale v nich není řešena otázka různých nastavení protéz. Tento vztah mezi zdravou a protetickou končetinou může být kvantitativní, měřený dle symetrie nebo asymetrie měřených proměnných. The term "gait" refers to fundamental locomotion by means of which the individual moves him/herself from one place to another. For people afflicted by some involvement of the lower limbs, this activity is partially or completely

 3. Výška podélné nožní klenby stanovená metodou Chippaux-Šmiřák u kompenzovaných a nekompenzovaných typů nohy dle Roota The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompensated foot types according to Root

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Vařeková

  2008-01-01

  Full Text Available Je známo, že funkční typy a subtypy nohy dle Roota se liší mimo jiné i výškou nožní klenby při zatížení. Cílem této práce bylo porovnat výšku podélné nožní klenby u funkčních (subtypů nohy dle Roota pomocí Chippaux-Šmiřákova indexu (CSI. Soubor tvořilo 141 žen (17–85 let, x = 58,8, SD = 12 a 87 mužů (22–86 let, x = 58,7, SD = 11,91 převážně středního a vyššího věku. Jeden vyšetřující stanovil u všech probandů funkční typ a subtyp nohy – varozní zánoží kompenzované (RFvarC, částečně kompenzovaná (RFvarP a nekompenzované (RFvarN, varozní předonoží kompenzované (FFvarC, částečně kompenzované (FFvarP a nekompenzované (FFvarN, valgozní předonoží flexibilní (FFvalgF, semiflexibilní (FFvalgS a rigidní (FFvalgR a neutrální typ (N. Druhý vyšetřující zhodnotil všechny plantogramy a stanovil CSI. Na základě průměrné hodnoty CSI bylo stanoveno pořadí a statistická významnost zjištěných rozdílů byla testována pomocí ANOVA a post-hoc Fisherova LSD testu. Výsledky ukázaly, že funkční subtypy lze s vysokou mírou statistické pravděpodobnosti rozdělit do 2 krajních skupin. Na jedné straně spektra leží subtypy s vysokou hodnotu CSI (tedy nižší podélnou klenbou, kompenzované, resp. flexibilní subtypy. Na opačné pravé straně spektra leží nekompenzované, resp. rigidní subtypy s nízkou hodnotou CSI. Ve střední části spektra leží přechodné subtypy. Neutrální funkční typ lze zařadit do střední skupiny, spíše k levé straně. Vliv pohlaví je zanedbatelný. Výsledky tak potvrdily předpoklad o rozdílech mezi funkčními (subtypy ve výšce podélné nožní klenby při zatížení. Stanovení výšky podélné klenby nohy pomocí plantogramu může pomoci při odhadu stupně kompenzace či flexibility jednotlivých funkčních typů. Samo o sobě však nemůže nahradit vlastní aspekci a fyzikální vy

 4. An analysis of Finnish skiing school students' academic education and athletic success [Analýza akademického vzdělání a sportovních úspěchů studentů finských lyžařských škol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan-Erik Romar

  2012-03-01

  kolu, jelikož v místě svého bydliště mají špatné tréninkové podmínky; toto odloučení od domova však přináší množství problémů. CÍLE: Cílem této studie byla analýza akademického vzdělání a sportovních úspěchů studentů lyžařských škol ve Finsku. METODIKA: Výzkumu se zúčastnilo 49 studentů (15 dívek a 34 chlapců průměrného věku 17 let. Jednalo se o studenty tří lyžařských internátních škol, z nichž dvě byly zaměřené na běh na lyžích a jedna na alpské lyžování. Členy juniorského reprezentačního týmu bylo šedesát procent sjezdových lyžařů, avšak jen šest procent běžců na lyžích. Všichni účastníci vyplnili dotazník o studijních úspěších a sportovních výkonech. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že 80 % studentů si prodloužilo středoškolské studium ze tří na čtyři roky. Studenti byli přibližně z 50 % spokojeni se svými akademickými úspěchy. Padesát čtyři procent sjezdových lyžařů a 15 % běžců na lyžích uvedlo, že největších sportovních úspěchů dosáhli v mezinárodních soutěžích. Téměř všichni studenti naznačili, že lyžařská škola jim pomohla zkombinovat sport a vzdělání. Ovšem pouze 40 % sjezdových lyžařů a 62 % běžců na lyžích bylo spokojeno se svými současnými sportovními úspěchy. Sedmdesát tři procent sjezdových lyžařů cítilo, že sportovní aktivity měly negativní vliv na jejich výsledky ve škole. Spokojenost se životem na lyžařských internátních školách byla podpořena sportovními úspěchy, dobrými tréninkovými možnostmi, kvalifikovanými trenéry a pozornými přáteli. ZÁVĚRY: Tyto výsledky podporují koncepci lyžařských škol a vyplývá z nich, že při spojení akademického vzdělání a sportovní kariéry je třeba zvážit mnoho věcí.

 5. Účinek osmitýdenního plicního rehabilitačního programu na hrudní mobilitu a maximální vdechový a výdechový ústní tlak u pacientů s bronchiálním astmatem The effect of 8 week pulmonary rehabilitation programme on chest mobility and maximal inspiratory and expiratory mouth pressure in patients with bronchial asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Vařeka

  2008-04-01

  Full Text Available U nemocných s bronchiálním astmatem se mohou vyskytovat nejen poruchy dýchání, ale také muskuloskeletální poruchy. Poruchy dýchání a muskuloskeletální poruchy mohou vést k dalším zdravotním problémům a mohou tak snižovat kvalitu života. Tyto poruchy mohou být také spojeny s psychosociálními problémy a mohou mít vliv na omezení různých aktivit nemocných (pohybové aktivity, sportování, běžné denní aktivity – nakupování, uklízení atd.. Mezi nejvíce omezující symptomy u nemocných s bronchiálním astmatem patří ztížené dýchání a kašel. Komprehensivní léčba je založena nejen na farmakoterapii, ale také na nemedikamentózní léčbě, jejíž důležitou součástí je respirační fyzioterapie. Pro účinek rehabilitační léčby je ale nutné správné nastavení farmakoterapie. Cílem této studie bylo zjistit, zda program plicní rehabilitace ovlivní hodnoty maximálních nádechových a výdechových ústních tlaků a rozvíjení hrudníku u nemocných s bronchiálním astmatem. Výzkumný soubor byl tvořen 23 nemocnými s bronchiálním astmatem, kteří absolvovali osmitýdenní program plicní rehabilitace (30minutová terapie dvakrát týdně. Jednalo se o pacienty s intermitentním lehkým stádiem bronchiálního astmatu beze změn ve farmakoterapii. Program plicní rehabilitace byl zaměřen na dechová cvičení (aktivace bráničního dýchání, aktivace výdechu, nácvik efektivní expektorace atd. a techniky měkkých tkání s cílem uvolnění svalů a fascií v oblasti hrudního koše a pletence ramenního. Na začátku a konci osmitýdenního programu plicní rehabilitace byly vyšetřeny maximální nádechové a výdechové ústní tlaky a rozvíjení hrudníku. Rozvíjení hrudníku bylo hodnoceno ve dvou úrovních – mezosternální a xiphosternální. Po absolvování osmitýdenního programu plicní rehabilitace bylo zaznamenáno zlepšení rozv

 6. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  have found that students from Czech high schools have a different structure of self perception then the original PSPP population from England (Fox, 1990. Our findings correspond with findings among Flemish adults (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007 where components of sport and condition were also loaded into one factor. There are clear, subtle differences in the structure of physical self perception as related to cultural and language differences. Findings of internal reliability and content validity suggest that the three subscales questionnaire can be used in the Czech population as a valid and reliable instrument. CONCLUSIONS: In conclusion, we can recommend using the PSPP-CZ with three scales for use among young adults for the exploration of the role of physical self-perception as a determinant of physical activity/inactivity and a healthy lifestyle.[VÝCHODISKA: Tělesné sebepojetí bylo široce zkoumáno jako určující činitel pro cvičení stejně jako jeden z prvků majících vliv na duševní zdraví a blaho (Fox, 1997. Sebepojetí je všeobecně přijímáno jako významný prostředník mezi cvičením a sebeúctou (Fox, 2000; Sonstroem, 1997. Porozumění procesům seberozvoje nabylo na důležitosti, jelikož sebeúcta a sebepojetí jsou stále významnějšími komponenty vzdělávacích, klinických a komunitních programů péče o zdraví (Ferreira & Fox, 2008. Abychom mohli prozkoumat vztahy mezi různými úrovněmi tělesných aktivit a sebepojetí, musíme k měření tělesného sebepojetí mezi českými adolescenty využít standardizované nástroje. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat strukturu přeloženého dotazníku PSPP-CZ mezi populací středoškolských studentů, a to hledáním komponentů PSPP-CZ za pomoci analýzy hlavních komponentů. Dotazník tělesného sebepojetí (Physical Self Perception Profi le, PSPP na české populaci nikdy nebyl použit. METODIKA: Studie se zúčastnili st

 7. Shoulder bandage with distal traction – application to athletes overusing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdeněk Florian

  2005-02-01

  arm is declared by 16 persons. 9 sporters use the bandage regularly, 8 use it only in case of problems, 6 persons stopped using it after remission of acute complaints, 2 persons claim no effect of the bandage. The shoulder bandage increases glenohumeral stability, minimizes the risk of injuring the rotator cuff, reduces the risk of impingement syndrome, alleviates or even eliminates the pain in elevation and in extreme positions of the upper arm. It enables sporters to continue sports activities without the risk of worsening a pathological condition. Autoři předkládají první výsledky léčby impingement syndromu u sportovců léčených konzervativně pomocí ortézy vlastní konstrukce, s distálním elastickým tahem. Ramenní ortéza byla naložena u 25 pacientů – sportovců s diagnózou impingement syndromu. Byl sledován vliv na bolestivost, závažnost omezení rozsahu pohybu a změnu biomechaniky pletence ramenního. Dále schopnost zvýšit stabilitu glenohumerálního skloubení a subjektivní pocit sportujícího pacienta. Nový typ ortézy spočívá v netradičním pojetí konstrukce. Krátký rukáv, který je z elastického materiálu, je natažen na proximální paži. Pomocí pružného gumového tahu je fixován k hrudní stěně. Pokud horní končetina volně visí, není žádný tah za fixovanou pažní manžetu. V okamžiku elevace končetiny dochází k postupnému napínání gumového tahu a manžeta stahuje proximální paži směrem distálním. Čím větší je elevace končetiny, tím větší je tah distálním směrem a odlehčení subacromiálního prostoru. Tah je možno modifikovat přitažením nebo uvolněním upnutí fixace na hrudní stěnu. Subjektivně udávané zlepšení bolestivosti při sportu je u 23 pacientů, ve dvou případech nemá ortéza žádný efekt. Subjektivní pocit zpevnění ramene a zvýšení stability prokazujeme u 16 sportovců. Pocit omezení hybnosti v krajní poloze udává 18 jedinců. Pocit

 8. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use [Hodnocení posturální stability pacientů s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmar Kozáková

  2009-09-01

  for COP sways in a mediolateral direction and for COP movement velocity in both anteroposterior and mediolateral directions (p < 0.01, p < 0.05. We did not find differences between all the tested standing modifications (except for the natural bipedal standing position in sways and COP velocity movements. With a prolonged period of waiting for a prosthesis fitting we can observe an enlarged asymmetry of body weight distribution between the legs and also a higher range of COP sway and velocity. CONCLUSIONS: In all measurements in patients with a transtibial amputation, our results show a greater loading on the sound limb compared to the prosthetic one. Faster prosthesis fitting decreases asymmetry from body weight distribution between both of the legs. The basic goal of achieving full value life in patients after lower limb amputation is a tendency towards early prosthesis fitting. [VÝCHODISKA: Ztráta somatosenzorické informace z dolní končetiny způsobená amputací se podílí na vzniku potíží při udržení posturální stability, které zvyšují riziko pádu. Snaha o včasné vybavení protézou, při zohlednění všech působících vlivů (typ amputace, zdravotní stav pacienta, finanční náročnost apod., je nezbytným předpokladem pro návrat osob s amputací do běžného života. CÍLE: Cílem studie bylo zhodnocení vybraných biomechanických parametrů stability stoje u osob s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy. Dále posouzení vlivu doby čekání na vybavení protetickou pomůckou na stabilitu stoje v různých situacích. METODIKA: Sledovaný soubor tvořilo 21 pacientů (průměrný věk 64,4 ± 9,18 let s jednostrannou transtibiální amputací. Příčinou amputace bylo u 12 testovaných osob cévní onemocnění, u 8 testovaných osob trauma a u 1 tumor. Průměrná délka používání protézy byla 156,4 ± 359,6 dnů. Pravostrannou transtibiální amputaci mělo 10 pacientů, 11 amputaci levostrannou. K

 9. Úvodník 2010/V/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2010-05-01

  Full Text Available Úvodník 2010/V/12010-06-07 12:08:21Vážení čtenáři a příznivci Envigogiky,do našich krajů konečně přichází léto, a my pomalu začínáme sklízet letošní úrodu. Toto číslo časopisu jsme ale otevřeli už v únoru, a to Společným stanoviskem akademických pracovníků…, na které navazovala série polemických článků v rubrice Dopisy a názory. Kritizovaly způsob, jak se dnes píše o cílech, možnostech a především financování environmentální výchovy a vzdělávání dokonce i v poměrně seriózním tisku. Ke skutečné výměně názorů na našich stránkách ale nedošlo, debatu ukončilo absolutní mlčení dotčených periodik (přes výslovné upozornění na zkreslenost informací, které podávají, i naši kritiku, jsme nedostali jedinou odpověď. My jsme ale v úvahách pokračovali; posledním publikovaným příspěvkem do diskuse je Bajka o vlcích a lidech Michala Bartoše, která reaguje na mediální nadšení z výsledků voleb v době ekonomické krize. Ekonomika, zdá se, prostupuje naše povídání o vztahu k přírodě (a jeho pěstování ‑ její všemocnost si pravděpodobně budeme muset připouštět stále více, můžeme se ale zamyslet, jaká asi východiska z krizových scénářů by mohla přinést „obyčejná“ skromnost a ohleduplnost (souhrnně udržitelnost; usuzovat, zda má vrtkavost spotřebitelských nálad či voličských preferencí vliv také na prosperitu a v jakém ohledu; zvažovat, co může být v politice konstantou, nepodléhající krátkodobým ideologickým vznětům, charismatu vůdců a jiným okamžitým impulsům.Úvahy, které nemohly být za daných okolností neuváženy, vymezily prostor pro texty se záběrem širším a horizontem dlouhodobějším. Zůstaňme ještě chvíli u počítání a zkusme hledat souvislosti mezi světem čisté matematické abstrakce a hodnotami, které Jiří Nečas nazývá netradi

 10. Úvodník 2012/VII/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2012-05-01

  Full Text Available Úvodník 2012/VII/12012-05-31 13:31:41Vážení přátelé, příznivci EnvigogikyPřipomínáme se vám v době „přelomu věků“ – tedy co se týče dějů přírodních nebo toho, co s ní zamýšlíme my lidé. Slunovrat již překlopil letošní léto do fáze ubývání. A co se týče všeobecné porady o stavu světa, ta právě skončila v brazilském Riu.Sluneční cykly mají vliv na nás, naše cítění, skrze ně prožíváme i vztah k přírodě a vlastně i kosmickým dějům. I této cykličnosti života se pokoušíme vymanit a tak si mnozí dopřávají dovolenou v jiném ročním období, než je právě u nich doma. Je ale otázkou, zda pocit domova není spjat i s jakousi základní naladěností na přírodní děje. Někdy může být osvěžující domov opustit, ale to, co je základem jeho prožívání, jakási prapůvodní konstelace já – zde (byť právě jinde, tyto souřadnice člověk potřebuje mít pořád při sobě. Je asi dobré umět spolu s přírodou procítit, co se právě děje (například se účastnit slunečního „přelomu“ právě teď, aby člověk byl připraven i na přelomy jiné, životní, také cyklické…Na rozdíl od této velmi dobře předvídatelné a jisté změny (třebaže je postřehnutelná pouze v kontextu celého léta, se očekávaný přelom v Riu (nekonal, a jak to dopadlo, teprve uvidíme, protože to celé je plně na nás. Jisté je, že to byl velký strategický zápas, jak si v té všeobecné snaze o jedno společné dobro uchovat možnost vlastního, soukromého individuálního prospěchu navzdory všem racionálním argumentům. My lidé v této dualitě žijeme, takže to tak asi být má – za podmínky, že se nevytratí ona idea a účinná snaha ji uskutečnit (což jak víme nejde, ale zrovna tak nejde se o to stále nepokoušet, protože pak by nic nemělo smysl. No a protože to vypadá, že takřka všichni vládci sv

 11. Úvodník 2010/V/2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2010-09-01

   nápisem Co činit (v zájmu dobrého? pluje i vlajková loď našeho časopisu – recenzovaná rubrika uvedená tentokrát textem Bohuslava Binky a Jana Labohého, kteří rozebírají dva koncepty biocentrické etiky (činí tak pomocí testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora. Přehledně se dozvíme, co jsou vlastně principy etiky (možnost rozhodnout o tom, co by mohlo být a zatím není, a co ze současného stavu nevyplývá, a jak (jinak ji lze chápat ve vztahu k životu přírodnímu – text se klene nad bezmála stoletím úvah o lidské odpovědnosti a přináší závěry pro současnou praxi. Dialog s autory je ale možno zahájit otázkou: „Proč by vůle k životu měla být (pouze empirickým faktem?“ Tak tomu je, pokud přírodu zbavíme (jakékoli etické dimenze – což je oprávněné pouze v určitém diskurzu…Plachty a vesla našeho plavidla jsou pak popsány hesly Jak činit (aby bylo cíle dosaženo? i náznakem možných odpovědí v různých kontextech. Veronika Beňková a Jan Činčera mapují prožitkové naučné stezky i jejich vliv na environmentální interpretaci krajiny; Linda Schmutzerová a Martin Bílek se zabývají postojem patnáctiletých žáků základních škol a studentů víceletých gymnázií k environmentálním problémům. Jan Činčera a Magdaléna Komárková ukazují, jak rozvíjet environmentální senzitivitu mladších dětí i hodnotit výsledky tohoto působení pomocí dětské kresby. Konkrétní realizaci programu zaměřeného na pochopení souvislostí udržitelného rozvoje představuje Roman Andres – ve své výuce využívá improvizovanou hru „Tragédie obecní pastviny“.Pro popis našeho (neudržitelného životního stylu i směřování mohou být relevantní eschatologická podobenství: to ukazuje Jiří Nečas, a ptá se zároveň po hodnotách dobrého života; přehled článků v tomto čísle Envigogiky lze uzavřít podrobnou zprávou o konferenci