WorldWideScience

Sample records for van leer foundation

 1. Bernard van Leer Foundation Annual Review 1993 = Fundacion Bernard van Leer Revista Anual 1993.

  Science.gov (United States)

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This report, in both English and Spanish versions, aims to highlight the Bernard van Leer Foundation's identity, objectives, and major activities, as well as the work undertaken by the projects the foundation supports. The review features articles on the Foundation's work on advocacy, supporting families living in disadvantaged circumstances,…

 2. Barbs in the Arrow: Explorations in Early Childhood Education and Care. The Bernard van Leer Foundation: 1965-1986.

  Science.gov (United States)

  Philp, Hugh

  The Bernard van Leer Foundation, now headquartered in The Hague, Netherlands, was established as a philanthropic institution in 1949. This book examines the range and complexity of the foundation's work on behalf of young disadvantaged children, and illustrates the unique character of the foundation. The book, which consists of 11 chapters,…

 3. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 4. Interview met Leon Deben: van tegenstellingen leer je het meeste

  NARCIS (Netherlands)

  van Diepen, A.; Huisman, C.

  2008-01-01

  Wat in de jaren zeventig begonnen is als Sociologie van bouwen en wonen is uitgegroeid tot Stadssociologie. Leon Deben heeft het medeopgebouwd. Hij nam onlangs afscheid van de universiteit met een rede over de openbare ruimte. "Het centrale bestuur van de stad is druk met de waan van de dag en dan

 5. Die effek van multimedia leer- en onderrigsteunmateriaal op ...

  African Journals Online (AJOL)

  The National Reading Strategy was one of the responses to address their concerns. In order to address this issue effectively, it is imperative that the effective teaching of reading should commence in the Foundation Phase, where the basis for more advanced skills should be established. The purpose of this study was to ...

 6. Die invloed van grootgroeponderrig op die selfgereguleerde leer van tersiêre wiskundeleerders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annalie

  2013-04-01

  Full Text Available elfregulering is belangrik in die ontwikkeling van lewenslange leerders, veral by voordiensonderwysers wat op hul beurt modelleerders van selfregulering in hul eie klaskamers gaan wees. Onderrig op tersiêre vlak word grootliks gekenmerk deur tradisionele onderrigmetodes vanweë die groot groepe leerders betrokke. In hierdie studie is vasgestel of ’n bepaalde grootgroeponderrigstrategie ’n invloed het op lede van groot klasgroepe se selfregulering, al dan nie. ’n Kwantitatiewe voortoets-natoets-ontwerp is gebruik waarin die studiegewoontesveld van die Studie-Oriëntasievraelys in Wiskunde aan die begin en einde van die semester ingesluit is. In ’n tweede vraelys het leerders hul belewenis van die grootgroeponderrigstrategie volgens ’n vyfpunt-Likertskaal beoordeel en ’n oopeindevraag voltooi wat ingesluit is om moontlike addisionele verklarings te bied vir die resultate wat verkry is uit die geslote vrae van die vraelys oor grootgroeponderrig. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te interpreteer. Uit die resultate blyk dit dat daar nie ’n verbetering in leerders se selfregulering was nie. By ontleding van die oopeindevraag het dit aan die lig gekom dat verskeie aspekte van selfregulering by leerders ontbreek, soos tydsbestuur en goeie studiegewoontes, asook die bereidwilligheid om meer as net die voorgeskrewe probleme te doen.The influence of a large group teaching strategy on the self-regulated learning of tertiary mathematics learners. Self-regulation is important in developing lifelong learners, especially in the case of pre-service teachers who will soon be models of self-regulation in their own classrooms. In many instances, teaching at tertiary level is characterised by traditional teaching methods in large classes. In this study a particular large group instructional strategy was examined to determine whether it had an influence on learners’ self-regulation. A quantitative pre-test post-test design was used which

 7. Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. 'n Ondersoek na ...

  African Journals Online (AJOL)

  tesis in Tolkstudie. Die studie het spesifiek 'n bydrae gemaak tot die bestaande navorsing in Opvoedkundige tolking. Simultane (gesproke) opvoedkundige tolking het relatief onlangs as aparte subdomein van gemeenskapstolking in Suid-Afrika ...

 8. Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. 'n Ondersoek na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  tesis in. Tolkstudie. ..... Clausen (2011) het in haar M-tesis die potensiaal van tolking in die Fakulteit Lettere en Sosiale. Wetenskappe aan die US ...... Mouton, J. 2001. How to succeed in your master's and doctoral studies: A South African guide.

 9. Edificio Van Leer. Holanda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breuer, Marcel

  1965-02-01

  Full Text Available This building houses the offices of a large industrial firm. The central part of the building is H shaped and has two floor. The general services, washrooms, dressing rooms, stores, archive and mechanical equipment are housed on the ground floor. This level also provides communication between the offices in the wings and the staff canteen. The top floor has a hall-cum-reception room, the exhibition of the firms products and a section of the offices. The two lateral wings, which are Y shaped in planform, are taken up with offices on both floor levels. This building clearly shows the touch of a master designer in its layout, finish and details. It is a most perfect solution in terms of its location, its function and its human requirements.El complejo aloja las oficinas de una gran empresa industrial. El cuerpo central del edificio principal—en forma de H—tiene dos plantas: la baja comprende los servicios generales, aseos y vestuarios para empleados, almacenes, archivo, equipos mecánicos, etc., y sirve de calle y comunicación entre los niveles inferiores de las alas de oficinas y la cantina para empleados. La planta alta alberga el vestíbulo, utilizado también como sala de recepción, espera, exposición de los productos fabricados por las factorías de la empresa y parte de oficinas. Las dos alas laterales—con plantas en forma de V—alojan, en sus dos niveles, las oficinas generales. El planteamiento, acabado y detalles de este inmueble muestran la mano de un maestro, que ha realizado un trabajo perfecto, teniendo en cuenta el emplazamiento—Holanda—, el lugar y el cometido a que se destina el edificio.

 10. Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer : sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940

  NARCIS (Netherlands)

  Ebeling, Rudolf Albert

  2008-01-01

  In deze studie wordt het in 1979 gepubliceerde familienanenregister van de Oostfriese 'Kreis’ Leer ( R. A. Ebeling: Familiennamen im Landkreis Leer um 1940) naamkundig gekarakteriseerd d.m.v. een beschrijving van het onomastisch specifieke van dat repertoire en een onderzoek naar de mogelijke

 11. Leer la interculturalidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Servén Díez

  2010-01-01

  Full Text Available Reseña de la obra: Isabel Tejerina Lobo (Coord.. Leer la interculturalidad: una propuesta didáctica para la ESO desde la narrativa, el álbum y el teatro. Cantabria. Universidad de Cantabria-Gobierno de Cantabria. 2008. ISBN 978-84-691-5119-8

 12. LeerKracht!

  NARCIS (Netherlands)

  Rinnooy Kan, Alexander; Rinnooy Kan, Alexander; Daher, Mustapha; van Es, Andrée; Frantzen, Harry; Hoffman, Rudi; Kil-Albersen, Annet; Vermeulen, Marc; ter Wal, Floor; van der Wende, Marijk

  2007-01-01

  Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie Leraren die in mei 2007 door de minister van OCW is ingesteld om te adviseren over deze fundamentele bedreiging voor de

 13. Intentando leer el Caribe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Rodríguez

  2011-06-01

  Full Text Available La primera sorpresa al releer a Alejo Carpentier se nos ofrece sin duda como la clave de cualquier escritura novelística: quiero decir, hasta qué punto Carpentier es capaz de “suspender nuestra incredulidad”, como indicaba Coleridge. De ahí la sorpresa: hoy es difícil leer novelas y mucho más creérnoslas. Afortunadamente Carpentier escribió en un momento en que aún se creía en la Literatura (precisamente casi el último o mejor momento, en que aún se creía en ese milagro de contar historias cotidianas como si fueran “maravillas”.

 14. INVESTIGAR: LEER Y ESCRIBIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Parra Rozo

  2007-01-01

  Full Text Available La íntima relación que se establece entre la investigación, la lectura y la escritura determina las posibilidades de acercarse al mundo, de tratar de entenderlo, interpretarlo y proponer su transformación. El investigador busca afanosamente una explicación para los sucesos que lo rodean. El lector se detiene a palpar las figuras, a entender los artilugios del lenguaje y el escritor recrea el mundo. Estas interacciones se fundamentan en cuestionamientos elementales que parten del sencillo hecho de la observación y confluyen en la complejidad del juicio sobre deter- minadas situaciones. Se lee para tratar de entender, interpretar y transformar el contexto y se plasman las ideas sobre un pasado y un presente con el sueño de un cambio, de un mejoramiento individual y colectivo. Las preguntas dan apertura a nuevos interrogantes que se enmarcan en la posibilidad de leer, escribir e investigar para ser ordena- dos o definitivamente para sobrevivir, probablemente para ser felices, lo cual constituye el último horizonte del ser humano y su razón de vida.

 15. Proyecto Leer Bulletin Number 6.

  Science.gov (United States)

  Tome, Martha V., Ed.

  This annotated, cumulative bibliography, developed by the Proyecto Leer Program, of more than 600 selected works in Spanish focuses on works which meet the following criteria: (1) reading difficulty does not exceed 10th grade level, and (2) selections are suitable for a Spanish-American community. Books for children are listed separately from…

 16. Hoe leer je iemand effectief te leren?

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth; Koper, Rob; Gijselaers, Jérôme; Bahreini, Kiavash; De Vries, Fred; Wetzels, Sandra; Kirschner, Paul A.; Berkhout, Jeroen; Storm, Jeroen

  2012-01-01

  Kester, L., Koper, R., Gijselaers, J., Bahreini, K., De Vries, F., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 30 maart). Hoe leer je iemand effectief te leren? Masterclass in de OpenU community. Open universiteit, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op

 17. Fatigue of anchors for the fastening of wind turbines to reinforced concrete foundations. Vermoeiing van ankers voor de bevestiging van windmolens aan fundaties van gewapend beton

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liemberg, B J; Bouwman, L P

  1983-01-01

  Nowadays slender and slack masts are preferred for wind turbines, fastened to a concrete foundation with anchor bolts. This concept leads to strongly fluctuating forces. Tests are described to investigate this aspect of wind turbine design. Test specimens were designed and loaded in such a way that the real situation was simulated as close as possible. They were subjected to fatigue tests and duration tests. Some important conclusions are: foot plates with two contact surfaces are significantly better than those with only one contact surface; a good filling of the seam, especially in a direct line with the mast is essential.

 18. TWEE (7) DUITSE VLIEGTUIE VAN DUALA

  African Journals Online (AJOL)

  leer German Monoplanes from Duala, aanwesig onder die dokumente in die Mili- fer-Historiese en Argivale Dienste, Pretoria, meer besonderhede verstrek. 1 Die Unieregering all1lvaardie aanbod: Dr. Weston se hulp ingerocp. Op 16 Desember 1914 stuur die Sekretaris van die Britse Departement van Kolonies 'n telegram ...

 19. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 20. De betekenis van A. Kuypers gemene gratie - leer voor vandag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Douma

  1986-03-01

  Full Text Available This article explores the meaning of Kuyper's doctrine of general grace for today, starting off with a consideration of grace and culture from the perspective of three possibilities: grace residing in opposition to, next to or within culture. Calvinism is posited as accepting the last view. The author explores Kuyper's harking back to predestination for a founding of general grace. This bestows meaning on everything, and the author subsequently explores this in more detail, looking at both main trends and by ways, and linking specific racial culture (according to Kuyper very definitely with development. This leads to a consideration of Christendom and technology. This is followed by a critical evaluation of Kuyper’s doctrine, in the course of which it is delegated to a nine­ teenth century vision (in view of subsequent developments, more espe­ cially in view of the increasing secularization of the West, in contradistinction to Kuyper's earlier expectations of Calvinist expansion. This is also evident in Kuyper's views of the historical supremacy of the White races. It remains important, however, for the Calvinist to remain within culture, although in the final analysis the first priority should be the gospel of Christ and not the culture of people.

 1. Vermengde leer: Innovering in die onderrig van Praktiese Teologie ...

  African Journals Online (AJOL)

  15 Feb 2013 ... Blended learning: Innovation in the teaching of practical theology to undergraduate students. Blended learning is becoming increasingly prevalent in the academic environment. This approach to learning was developed for various reasons, including the problem of information overloading and the need for ...

 2. Vermengde leer: Innovering in die onderrig van Praktiese Teologie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Blended learning: Innovation in the teaching of practical theology to undergraduate students. Blended learning is becoming increasingly prevalent in the academic environment. This approach to learning was developed for various reasons, including the problem of information overloading and the need for integration of ...

 3. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 4. Tienie du Plessis: maker van boeke

  African Journals Online (AJOL)

  28 Mrt. 2016 ... huldeblyk. Na 'n heupoperasie sterf hy aan 'n hartaanval op. Vrydagoggend 9 Oktober 2015 in die Little Company of Mary Hospitaal in Pretoria. Ons het mekaar leer ken deur sy betrokkenheid by die uitgewery Taurus en. Stet, die kortstondige little magazine van die 1980's. Hy het Taurus se boeke ontwerp.

 5. Die optimalisering van leer by skoolbeginners deur middel van 'n verrykte klasmusiekprogram / Ria Pieterse

  OpenAIRE

  Pieterse, Ria

  1994-01-01

  The TED syllabus prescribes classroom music as a compulsory subject for Grade I. This study wished to determine whether an enriched class music programme can afford more opportunities for optimisation of learning to beginners and enable them to integrate more easily into the formal teaching situation. By means of initial reading, information was gained on learning ability, intelligence, giftedness, creativity and lower giftedness. The use of information of child play and drawin...

 6. Die partypolitiek en die toekoms van die Afrikaanse volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.P. Treurnicht

  1970-03-01

  Full Text Available Reeds in 1853 het die Zuid Afrikaan hom soos volg uitgelaat: „Dis ’n dwaling wat ons reeds meermale bestry het dat ons as Britse onderdane verplig sou wees, om die Britse nasionaliteit ons s’n te maak. Die Kolonis van Hollandse oorsprong kan geen Engelsman word nie, en moet ook geen Nederlander wil wees nie. Wanneer hy weet om sy standpunt te waardeer, dan sal hy as verligte kolonis die grondtrekke van die Engelse volkskarakter met dié van die Nederlandse harmonies leer verenig en daardeur word wat hy as Kapenaar moet word.”

 7. Kierkegaard se, drei grossen ideen” en die ini- siasie van henry van eeden (sewe dae b y die silbersteins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. S. Venter

  1977-03-01

  Full Text Available Die doel van Henry se verblyf by die Silbersteins word vroeg in Sewe dae verwoord as Jock tydens die eerste aandbyeenkoms sê dat Henry „van sekere gevestigde idees” (p. 16 ontslae moet raak. Ook mrs. Silberstein beskou dit as noodsaaklik dat sy on­ skuld vemietig moet word (p. 22. Op die oggendwandeling van die tweede dag herhaal Jock sy stelling van die vorige aand en voeg daaraan toe dat daar baie dinge is wat Henry ,,sal moet leer en verleer” (p. 28. Vir die modeme mens, wat „van die vrug van kennis geëet” het, is daar „geen illussies meer nie” (p. 32.

 8. Las artes de leer e interpretar las hojas de coca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenia Flores

  2017-03-01

  Full Text Available En este artículo quisiera hablar sobre un oficio secreto, subterráneo, clandestino, que es el arte de leer e interpretar las hojas de coca en espacios marginales del valle de Salta. Muestro en estas páginas las diferentes formas y modos en que la coca es utilizada por la población local, diversa y heterogénea, donde tradiciones indígenas ancestrales se manifiestan en prácticas concretas que rozan los límites entre la magia y la terapia. Presto especial interés, a partir del trabajo de campo realizado, a aquellas personas que manejan estas artes de leer las hojas de coca, las cuales en los casos analizados fueron adquiridas a partir de un ritual de paso, que fue el haber sido “tocado por el rayo”. Me interesa particularmente trabajar con estos hombres y mujeres, cuyo arte de hacer con coca es equiparable a las “maneras de hacer”. Estas maneras de hacer con la coca ritual no están visibilizadas y son subterráneas, marginales y silenciosas, en este artículo se pretende dar cuenta de estas prácticas con coca y sus dinámicas relaciones inter e intra comunales. Palabras-claves: Artes; maneras de hacer; coca; ritual.

 9. Leer y escribir en las ciencias sociales en universidades argentinas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Carlino

  2017-06-01

  Full Text Available Este trabajo explora los puntos de vista de docentes y alumnos universitarios sobre la escritura y lectura involucradas en el estudio de las ciencias sociales. Los datos fueron recogidos predominantemente a través de entrevistas, complementadas con grupos focales. Los resultados muestran que leer y escribir son requerimientos ubicuos en las materias estudiadas pero suelen pasar inadvertidos: no aparecen mencionados en los programas de cátedra, y resultan escasamente orientados por los docentes ya que se dan por sabidos. Sin embargo, los entrevistados revelan que la lectura y escritura requeridas en estas materias son prácticas novedosas y desafiantes para los alumnos porque difieren de los modos de leer y escribir ejercitados en la escuela secundaria. A pesar de que los problemas de los alumnos son reconocidos, los docentes no suelen ocuparse de cómo leen y escriben sus estudiantes por limitaciones institucionales y por considerarlo impropio de su función, en base a ciertos supuestos, cuestionados por las investigaciones. Estos resultados son relevantes para la discusión de políticas institucionales, atinentes a quienes cabe la responsabilidad de ayudar a participar en las prácticas de estudio que la universidad demanda. La respuesta debería considerar también el cómo y el porqué.

 10. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 11. Die intrapersoonlike leerder se ervaring van koöperatiewe leer en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  The intrapersonal learner's experience of co-operative learning and group work. ... the participants withdrew from collaborative learning environments and they ...... Dina Cloete is Lecturer in the Department of Arts, Language and Movement ...

 12. Die intrapersoonlike leerder se ervaring van koöperatiewe leer en ...

  African Journals Online (AJOL)

  South African Journal of Education ... The intrapersonal learner's experience of co-operative learning and group work. ... The researchers found that the participants withdrew from collaborative learning environments and they indicated both ...

 13. Die hermeneutiek van kerkgeskiedenis en “teologiegeskiedenis”: 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Foucault se oortuiging dat waarheid die effek van mag (en magsrelasies) is, bring hom tot wat hy beskou as 'n “anti-foundationalist challenge” (McClintock Fulkerson & Dunlap 2000:122). Anti-foundationalism dui op Foucault en die Postmodernisme se verwerping van foundationalism. Die koms van Postmodernisme het.

 14. Leer la vida. Una investigación desde la perspectiva narrativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor Amar-Rodríguez

  2016-01-01

  Full Text Available La idea de leer la vida, leer el mundo, no es nueva. Pertenece al pedagogo brasileño Paulo Freire y ha sido el pretexto para iniciarnos en un recorrido investigativo introduciendo la perspectiva narrativa. Leer la vida, para comprenderla y darla a comprender. Dos consignas que queremos compartir con el lector escritor sin perder del horizonte la presencia y labor de la didáctica de la lengua y la literatura en este recorrido que incluye también las pantallas. Un texto humanizado, repleto de referencias a la pintura, la literatura (narrativa y poesía, al cine, a la filosofía, etc., pues qué es la vida, la lectura o la escritura sin esta conexión de entornos vitales.

 15. Die voorsienigheidsleer van Calvyn: Uit sy debatte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morné Diedericks

  2014-09-01

  Full Text Available Calvyn se leer van God se voorsienigheid is ongetwyfeld een van die mees kontroversiële onderwerpe van sy teologie. Dit word duidelik in al die debatte waarin Calvyn sy leer oor die voorsienigheid moes verdedig, byvoorbeeld teen Pighius, Bolsec, Bullinger en Castellio. Vyfhonderd jaar later word Calvyn weer in die openbaar oor sy voorsienigheidsleer aangeval deur ’n Suid-Afrikaanse teoloog, Adrio König. Calvyn se antwoord op Castellio in Die verborge voorsienigheid van God is duidelik nie deur König in ag geneem nie. In Calvyn se verdediging van sy voorsienigheidsleer verwerp hy nooit die soewereiniteit van God nie, maar gee ook nie vir God die skuld vir die kwaad nie – ’n beskuldiging wat Castellio en König teen Calvyn inbring. Die troos van God se voorsienigheid lê vir Calvyn juis daarin dat God alle dinge, ook teenspoed en verdrukking, deur sy verborge voorsienigheid beskik met die doel om sy kinders nader na Hom te lei. Calvin’s teaching on providence: From his debates. Calvin’s teaching on God’s providence is without doubt one of the most controversial subjects in his theology. This is clear in all the debates in which Calvin had to defend his teaching on providence, against, for example, Pighius, Bolsec, Bullinger and Castellio. Five hundred years later Calvin has again been publicly attacked on his teaching on providence by a South African theologian, Adrio König. König, however, did not consider Calvin’s response to Castellio in The secret providence of God. In Calvin’s defence of his teaching on providence he in no circumstances denies the sovereignty of God, but also does not give God the blame for any ills that might result – an accusation that Castellio and König levied against him. For Calvin, the consolation of God’s providence rests in the fact that God ordains all things, including adversity and affliction, through his secret providence for the purpose of leading his children closer to him.

 16. Ontsporing van die regstaatsbegrip en sy konsekwensies vir die afrikanervolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. G.S. Van der Walt

  1966-03-01

  Full Text Available Die opvatting van die suiwere regstaat bring sy vraagstukke mee wanneer dit in verband gebring word met die leer van die soewereiniteit in eie kring. Laasgenoemde leer wortel in die geloof dat God die mens roep tot diens aan Hom, en dat die mens vry moet wees om ten opsigte van alle lewensaspekte God na die hoogste mate te kan dien. Hierdie verskeidenheid van aspekte is deur dr. A. Kuyper en sy volgelinge gesistemati- seer tot menslike verbande en lewenskringe, elk met ’n be- paalde sfeer waarin ander kringe nie mag inmeng nie. Elkeen is dan soewerein binne sy eie kring. Met verwysing na die staat is dan gespreek van die staatstaak as synde die hand- hawing van die reg, en omdat die staat in toenemende mate hom veral in die latere tyd ook besig gehou het met bedrywig- hede wat nouliks as van juridiese aard beskou kan word, is daar die onderskeid gemaak tussen die primêre en sekundêre taak van die staat. Die sistematiek van die wetsidee, deur prof. Dooyeweerd ontwikkel, waar die staat sy bestemmingsfunksie in die regsaspek vind, het vanselfsprekend geen plek vir so 'n dualistiese staatstaak nie, en die oplossing is deur sommige daarin gesoek om sulke staatsoptrede te vertolk as hebbende wel betrekking op die regsgemeenskap of die regsverkeer. Staatsondernemings soos paaie, spoorweë, spellingreëling, ens. word dan beskou as noodsaaklik vir die instandhouding van die regsgemeenskap en regsverkeer. Tereg wys A. M. Donner1 daarop dat so ’n vertolking eintlik neerkom op ’n oorspanning van die regsbegrip. Hy self sien dan die staatstaak in vrede- of orde-handhawing, wat in die eerste plaas wel regshandha- wing veronderstel. Onder orde word dan alles verstaan wat noodsaaklik is vir die gladde verkeer in die ontwikkelingsgang van die regsgemeenskap. Die wese van die staat het dan vol- gens hom te doen met reg, maar sy taak is meer as suiwere regshandhawing. Wat onrus verwek en die orde versteur, moet uit die openbare lewe verwyder word, en die

 17. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 18. De democratische paradox van de RKSP. De 'leer van de uiterste noodzaak' als uiting van de groeiende eensgezindheid tussen katholieken en sociaal-democraten in het interbellum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.J.M. Hoogenboom

  2005-01-01

  Full Text Available The democratic paradox of the Roman Catholic State Party (RKSP. The ‘doctrine of the last resort’ as an expression of the growing solidarity between the Catholics and Social Democrats during the interbellumBetween the First and Second World War, coalition-building was fairly problematic in Dutch politics. This was partly caused by the refusal of the Roman Catholic State Party (RKSP to form a government coalition with the Social Democratic Labour Party (SDAP. On several occasions, the leadership of the party argued that the RKSP would only agree to collaborate in a so-called ‘Roman-red coalition’ out of ‘sheer necessity’. In the literature, roughly two interpretations of the Catholic refusal can be discerned. According to the first interpretation, the RKSP rejected a government coalition with the SDAP because the leadership of the party thought that the ideological differences between both parties were insurmountable. According to the second interpretation, the Catholic leadership refused to collaborate because it was afraid that the Catholic party would disintegrate as a result of the internal schism. In this article, it is claimed that the first interpretation is not tenable, and the second only partly. The refusal of the RKSP leadership to collaborate with the SDAP did not signify Catholic division or a clash between Catholic and social democratic principles but, paradoxically, a growing Catholic unity and a growing consensus between both parties. However, for the Catholic leaders a Roman-red coalition was a taboo subject since it would force the party to explicitly recognise that the Catholic and social democratic ideologies were reconcilable.

 19. Die keuse van 'n taal van leer en onderrig in die verdere en hoër onderwys in Suid-Gauteng / J.J.J. van Rensburg

  OpenAIRE

  Van Rensburg, Johannes Jurgens Jansen

  2006-01-01

  The research problem addressed in this study, is the tendency, of especially African Language speakers, to reject the mother-tongue as a language of learning and teaching (LoLT) in favour of English in the Further and Higher Educational Phases. In spite of the right, as stated in the South African Constitution, to receive instruction through the language of choice at public educational institutions, there is, with the exception of Afrikaans and English speaking learners, a general rejectio...

 20. ABIM Foundation

  Science.gov (United States)

  ... In conjunction with the… mailchi.mp View on Facebook ABIM Foundation shared Business Radio Powered by The Wharton School's post. 2 days ago View on Facebook ABIM Foundation 2 days ago The Android version ...

 1. Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invagsystemen (MZI's)

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, E.; Brink, van den A.M.; Kamermans, P.

  2014-01-01

  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de

 2. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 3. HSC Foundation

  Science.gov (United States)

  ... in disability information or services and that add value to our existing programs. The Foundation also works to bring additional support to initiatives by serving as funding partners on projects that have local impact and national relevance. Supporting a Continuum of Care The HSC Foundation ...

 4. Corporate Foundations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Heidi; Thusgaard Pedersen, Janni

  2013-01-01

  action between business and NGOs through convening, translation, collaboration, and mediation. Our study provides valuable insights into the tri-part relationship of company foundation NGO by discussing the implications of corporate foundations taking an active role in the realm of corporate social...... responsibility (CSR). The paper hence illuminates the fascinating and overlooked role of corporate foundations as potential bridges between business and civil society. It also informs theory on boundary organizations by clarifying challenges and limits of such institutions.......This paper aims to explore the potential of Danish corporate foundations as boundary organizations facilitating relationships between their founding companies and non-governmental organizations (NGOs). Hitherto, research has been silent about the role of corporate foundations in relation to cross...

 5. La lectura como actividad ideológica: apropiación y enseñanza de la literatura (qué leer y para qué leer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Escalera Cordero, Matías

  2009-04-01

  Full Text Available Reading first is an ideological activity, more intricate than the mass media and the School are determined that it is; and the texts are the results of many and different ideological appropriations. To be aware and to pay attention about this become crucial. Why we are just reading that we are reading? Why we have not chosen to read anything different? Which of our resolutions have been really ours in this course of repeated ideological appropriations? Being conscious about this become actually crucial, especially if we want to lead the way of our reading; if we want to star our own reading experience. Because of listening to some music, observing works of art, reading books –per se, without discerning– are not worth; we can even become worse than we were; as reading –or listening to, or looking at– is not a miraculous –or magical– achievement –behaviour–. It depends of how we read some text, and why –or what for– exactly we are just reading this text and not another one.Leer es un acto ideológico, mucho más complejo de lo que los medios de comunicación y la Academia pretenden hacernos pensar; y los textos, resultado de múltiples “apropiaciones”. Ser conscientes de ambos hechos: de cuántas de esas decisiones que nos han llevado a leer lo que leemos, son –realmente– nuestras; y de cuál ha sido exactamente la secuencia de “apropiaciones” que ha articulado –finalmente– “aquello que leemos”, nos es capital, especialmente si deseamos ser protagonistas de la experiencia y del acto mismo de leer, y no nos resignamos a ser arrastrados, acaso adonde nunca querríamos llegar, o que, en el mejor de los casos, a que la experiencia de leer resulte irrelevante o frustrada. Leer por leer, mirar un cuadro por mirarlo o escuchar a Wagner por escucharlo, no sólo no nos hace mejores, sino que pueden incluso hacernos peores de lo que somos. Leer no tiene propiedades intrínsecamente maravillosas, es cómo leemos y por

 6. El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir

  OpenAIRE

  Judith Kalman

  2004-01-01

  El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir La investigación reportada en este artículo responde a la demanda actual de construir propuestas de educación de adultos en general, y de alfabetización en particular, relevantes y pertinentes para los contextos cotidianos de los usuarios de estos programas. Define a la alfabetización como el aprender a manipular y utilizar el lenguaje deliberadamente para participar en eventos socialmente valo...

 7. Verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen

  NARCIS (Netherlands)

  van Orden, Claudia Y.D.

  Posterpresentatie over IAG4-project 'Functional Fitness Monitor', een methodiek voor het verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen door een combinatie van meten, presenteren van feedback en coaching. Gepresenteerd op Symposium Healthy Work: Good for Business, gehouden op 29 april 2016

 8. Foundation Structure

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Method of installing a bucket foundation structure comprising one, two, three or more skirts, into soils in a controlled manner. The method comprises two stages: a first stage being a design phase and the second stage being an installation phase. In the first stage, design parameters are determined...... relating to the loads on the finished foundation structure; soil profile on the location; allowable installation tolerances, which parameters are used to estimate the minimum diameter and length of the skirts of the bucket. The bucket size is used to simulate load situations and penetration into foundation...

 9. Vasculitis Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Our Board Our Team Anniversary Vasculitis Foundation Newsletters Annual Reports Press Page Literature Order Form Join Contact Us Dream Big Donate Donate Support the VF Through the Amazon Smile Program United Way Giving Ways to Give ...

 10. Marfan Foundation

  Science.gov (United States)

  ... The Marfan Foundation Marfan & Related Disorders What is Marfan Syndrome? What are Related Disorders? What are the Signs? ... Click to see what's happening around the country! Marfan syndrome is a life-threatening genetic disorder, and an ...

 11. CARES Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Foundation Video Get Involved EMS and Newborn Screening campaigns Clincal trials Fundraisers Support groups Connect and promote with Social Media: Facebook , Twitter , Instagram and LinkedIn News & Notes from ...

 12. Die teologies-polemiese gerigtheid van Genesis 1-3: implikasies vir die gereformeerde leer oor die erfsonde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Vorster

  2009-07-01

  Full Text Available The theological polemic purpose of Genesis 1-3: implications for the reformed doctrine on original sin This article focuses on the polemic nature of Genesis 1-3 and the implications thereof on the reformed doctrine regarding original sin. In the first place the views of the creation narratives as historical-literal and mythological material are discussed. Thereafter the article proposes that the creation narratives must be treated as theological material with a polemic and prophetic purpose. The implications of this for the reformed doctrine on original sin are subsequently discussed.

 13. Göttliche Liebes=Flamme : De lutherse leer van de Heilige Geest en haar invloed op Johann Sebastian Bach

  NARCIS (Netherlands)

  Zwitser, M.S.

  2012-01-01

  In the 1990s, the discussion about Bach and the Holy Spirit followed was revived after Renate Steiger’s (re)discovery of an emblem by Johann Saubert, in which the alto is described as the voice of the Holy Spirit in the believer’s heart. Despite the lively debate and some illuminating

 14. Die vermyding van etniese spanning en konflik in Suid-Afrika: Wat kan Paulus se ervaring ons leer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markus Cromhout

  2011-04-01

  The dream of a ‘rainbow nation’ in South Africa appears to be on the wane as ethnic tension and conflict seem to simmer just beneath the surface. This article investigates Paul’s approach to the issue of ethnic identity with reference to ethnicity and social identity theory. Initially, Paul adopted a radical approach, which basically rendered ethnic identity irrelevant. However, he came to realise that ethnic differences need to be accommodated within the group of Jesus followers. The article applies these insights in calling for strong, moral, visionary and discerning leadership in South Africa.

 15. El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Kalman

  2004-01-01

  Full Text Available El estudio de la comunidad como un espacio para leer y escribir La investigación reportada en este artículo responde a la demanda actual de construir propuestas de educación de adultos en general, y de alfabetización en particular, relevantes y pertinentes para los contextos cotidianos de los usuarios de estos programas. Define a la alfabetización como el aprender a manipular y utilizar el lenguaje deliberadamente para participar en eventos socialmente valorados. A partir de un marco teórico-metodológico cualitativo, presenta los hallazgos de un estudio de una comunidad marginada a las orillas de la Ciudad de México en el cual se exploró las oportunidades y escenarios locales para leer y escribir así como las situaciones cotidianas que favorecen la apropiación de la cultura escrita. Presenta una caracterización de cuatro diferentes espacios sociales comunitarios (la Iglesia, la familia, el puesto de periódicos, la historia reciente de su desarrollo y su ubicación en la vida comunicativa de los miembros de la comunidad. Concluye que para incrementar la calidad de la educación de adultos, particularmente lo referente a los usos y conocimientos de la lengua escrita, es indispensable no desestimar el carácter dinámico de los espacios de lectura y escritura.

 16. Optimaliseren van een biovergister

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bij, Joost; Rademaker, Mark; Visser, Klaas; de Vries, Herman

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft onderzoek van conversie van biomassa in een Swill-gasser geplaatst bij het Van der Valk restaurant in Cuijk. De Swill-gasser is een biomassa vergister voor restaurant afval. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van de data acquisitie en op het bepalen van de

 17. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 18. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 19. Kosten van allogene stamceltransplantaties

  NARCIS (Netherlands)

  M. van Agthoven (Michel); M.T. Groot (Martijn); C.A. Uyl-de Groot (Carin)

  2001-01-01

  textabstractAllogene stamceltransplantatie is een topspecialistische procedure die met succes kan worden ingezet in de behandeling van (hematologische) maligniteiten, met name bij leukemie. Van oudsher worden transplantaten van verwante donoren gebruikt, maar met de mogelijkheden om transplantaten

 20. Arthritis Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Vision Leadership News Partners & Sponsors Careers Code of Ethics Financials Annual Report Contact Us Privacy Policy Terms & Conditions Donate Press Store Blog Community Local Offices Kids Get Arthritis Too Español Arthritis Today Social Media Newsletters Sign Up for E-Newsletters Arthritis Foundation ...

 1. Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources

  OpenAIRE

  De Vries, Fred; Thuss, Frank

  2013-01-01

  De Vries, F., & Thuss, F. (2013). Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources? In R. Jacobi, H. Jelgerhuis, & N. van der Woert (Eds.), Trendrapport Open Educational Resources 2013 (pp. 51-54). Utrecht: SURF Foundation - Special Interest Group Open Educational Resources SURF.

 2. Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources

  NARCIS (Netherlands)

  De Vries, Fred; Thuss, Frank

  2013-01-01

  De Vries, F., & Thuss, F. (2013). Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources? In R. Jacobi, H. Jelgerhuis, & N. van der Woert (Eds.), Trendrapport Open Educational Resources 2013 (pp. 51-54). Utrecht: SURF Foundation - Special Interest Group Open Educational Resources

 3. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 4. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 5. Niños y apps: aprendiendo a leer y escribir en digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Araceli García Rodríguez

  2016-06-01

  Full Text Available La lectoescritura es uno de los aprendizajes fundamentales en la etapa escolar, y uno de los retos más importantes de los maestros. Para ello se pueden utilizar diferentes metodologías, materiales y recursos entre los cuales están las aplicaciones móviles que pueden favorecer que los niños aprendan a leer y escribir de forma sencilla, divertida e interactiva, permitiendo a los más pequeños iniciarse en esta competencia de una forma lúdica. Dado que los profesores necesitan conocer estos desarrollos, el artículo analiza las características relativas a sistema operativo, modelos de negocio, tendencias más significativas, metodología utilizada, etc. y propone una clasificación de las aplicaciones destinadas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

 6. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 7. Beleidsuitvoering in gelaagde stelsels. De doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg

  NARCIS (Netherlands)

  Houten, G.W. van

  2008-01-01

  This study sets out to describe and explain variation in cross-level policy coherence between central level policy recommendations by the Stichting van de Arbeid (Dutch Labour Foundation) and decentral level Collective Labour Agreements (CLAs) in Dutch labour relations. Cross-level policy coherence

 8. Management and Internal Standardization of Chemistry Terminology: A Northern Sotho Case Study Bestuur en interne standaardisering van chemieterminologie: 'n Noord-Sotho gevallestudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsabé Taljard

  2012-01-01

  Full Text Available

  One of the many implications of the process of language democratization which started post-1994 in South Africa is the empowerment of the previously marginalized South African Bantu languages to become languages of higher functions, i.e. languages of learning and teaching, and also of scientific discourse. This in turn implies the development, consolidation and especially standardization of terminology for each of these languages, and the compilation of LSP dictionaries. This article describes the terminological processing of a technical source text prior to translation, which formed part of the compilation of a Quadrilingual Explanatory Dictionary of Chemistry. It reports on the model of terminology management that was utilized and explores strategies for the internal standardization of terms in the absence of readily available, standardized chemistry terminology.

  Een van die talle implikasies van die proses van taaldemokratisering wat na 1994 in Suid-Afrika plaasgevind het, is die bemagtiging van die voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse Bantoetale om ook tale van hoër funksies te word, dit wil sê tale van onderrig en leer, en ook tale van wetenskaplike diskoers. Dit impliseer die ontwikkeling, konsolidasie en veral standaardisering van terminologie vir elkeen van hierdie tale, asook die saamstel van vakwoordeboeke. Hierdie artikel beskryf die terminologiese prosessering van 'n tegniese teks voor die vertaling daarvan. Die vertaling vorm deel van die samestelling van 'n Viertalige Verklarende Chemiewoordeboek. Die artikel lewer verslag oor die model van terminologiebestuur wat gebruik is en verken strategieë vir die interne standaardisering van terme in die afwesigheid van algemeen-beskikbare, gestandaardiseerde chemieterme.

   

 9. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 10. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 11. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 12. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 13. Geochemische bodematlas van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, G.; Spijker, J.H.; Gaans, van P.; Römkens, P.F.A.M.

  2012-01-01

  Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem,

 14. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  NARCIS (Netherlands)

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve

 15. Herbesin oor die opleiding van natuurwetenskaponderwysers in Suid-Afrika: Lesse uit Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef de Beer

  2017-12-01

  Full Text Available Finland word dikwels gesien as die ‘goudstandaard‘ in natuurwetenskaponderwys, danksy die land se uitmuntende prestasie in internasionale toetse soos die program vir internasionale studentassessering (PISA en tendense in internasionale wiskunde- en natuurwetenskapstudie (TIMSS. Daarteenoor laat Suid-Afrika se prestasie in TIMSS veel te wense oor. Volgens die Wêreld-Ekonomiese Forum (WEF se wêreldwye mededingendheidsverslag (2010–2011, is Suid-Afrika 137ste op die ranglys van 139 lande wat betref die gehalte van wiskunde- en natuurwetenskaponderwys. Die skrywers van hierdie artikel beskou die gehalte van natuurwetenskaponderwysers as die sleutel om hierdie probleem die hoof te bied. Ons dink na oor Finland as die ‘superoutoriteit’ in natuurwetenskaponderwys en oor lesse wat Suid-Afrika kan leer omtrent die verskaffing van beter voordiensopleiding vir studente wat hulle as natuurwetenskaponderwysers wil bekwaam. In hierdie artikel verbind ons ontluikende temas wat uit kwalitatiewe navorsingsdata na vore gekom het met aanbevelings oor hoe voordiensopleiding vir voornemende onderwysers verbeter kan word, gebaseer op die beste gebruike in Finland. Ons gebruik onderhoude met Finse onderwysers en onderwysdosente, skoolwaarneming in beide lande, artefakte soos die refleksies van Suid-Afrikaanse onderwysstudente oor hulle ondervindings in skole, en onderwysers se reaksies op die Sienings van die Aard van Natuurwetenskappe (Views of the Nature of Science-vraelys. Die derdegenerasie–kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT word gebruik as ’n navorsingslens om ‘spanning/onderstrominge’ in natuurwetenskaponderwys in Suid-Afrika te beklemtoon, en ons dui aan hoe hierdie aspekte by die opleiding van onderwysers verreken kan word.

 16. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 17. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 18. De fysica van polymere materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Struik, L.C.E.

  1987-01-01

  Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fysica van polymere materialen aan de Universitelt Twente op donderdag 22 januarì 1987 door Dr.lr. L.C.E. Struik.

 19. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 20. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 1. Claves teóricas para leer la literatura de la vanguardia histórica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Mª Martínez-Moreno

  2016-01-01

  Full Text Available En este trabajo se exponen las claves teóricas que estimamos necesarias para leer comprensivamente las obras literarias de la vanguardia histórica. Se parte de la novedosa concepción de la imagen como fenómeno de doble vía, perceptiva e inteligible, por ser el procedimiento principal y común de todas las creaciones. Para conseguir una lectura plena, se plantea analizar los textos desde la unión de fenomenología y gestalt , sugerida por Dalí, su conexión con la estética de la recepción, relacionada a su vez con los principios de Gombrich y Arnheim, y la dimensión cogniti - va de todas ellas. Se cuestiona la validez de la estilística y la semiótica para esta pretensión. Además, se concluye que la nueva imagen exige un receptor activo -llamado sensolec - tor por la doble vía- que puede construir la significación de las obras experimentando la lectura como una vivencia creadora equiva - lente a la del autor, lo que se ejemplifica en la lectura del poema “Sinopsis” de Guillermo de Torre.

 2. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 3. Het presteren van FM

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voordt, D.J.M.

  2008-01-01

  Prestatieafspraken. Prestatiespecificaties. Prestatiecontracten. Het woord prestatie duikt steeds vaker op in de wereld van FM. Maar wat bedoelen we er nu precies mee? En kunnen we de prestaties van FM wel op een betrouwbare en valide manier meten? Een beschouwing vanuit de wereld van een

 4. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 5. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 6. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 7. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  University education was beyond reach for van der Waals as he had to work for earning his daily bread ... languages, which was a prerequisite for entering a University those days. van der Waals worked as a school ... take academic examinations at the University yet, van der Waals continued studying at Leiden. University ...

 8. De keuze van Vincent

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, Chris

  2003-01-01

  Official publication to accompany the important exhibition Vincent's Choice, Van Gogh's 'musee imaginaire' at the Van Gogh Museum, Amsterdam marking the 150th anniversary of the artist's birth.Thanks to van Gogh's correspondence, it has been possible to identify the works he knew and admired. The

 9. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 10. De leer, serie radial sobre la promoción de la lectura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Uribe-Tirado

  2008-01-01

  Full Text Available Presenta la serie radial De leer, un viaje por la promoción de la lectura, como producto derivado delproyecto de investigación aplicada, realizado en el formato de radio cultural y educativa por laEscuela Interamericana de Bibliotecología, La Emisora Cultural y la Dirección de Regionalización dela Universidad de Antioquia. La serie consta de 16 programas, que abordan temas referidos a lalectura, el lector, las bibliotecas y, principalmente, la promoción de la lectura. Está dirigida a todos losactores participantes en la formación social de los lectores, es decir, padres de familia, maestros,bibliotecarios y otros trabajadores culturales presentes en las distintas regiones del Departamento deAntioquia, Colombia. El objetivo del proyecto era trabajar por el cumplimiento de una de las tareasmás esenciales de la Universidad de Antioquia, cual es la de la proyección social en búsqueda delmejoramiento de la calidad de la educación, con especial énfasis en las regiones del Departamento. Elartículo plantea, inicialmente, la identificación sucinta de la problemática que enfrentó el proyecto;luego realiza la descripción de los públicos objetivos de la serie, sus componentes formativos, lametodología seguida en su producción, los principios pedagógicos rectores de la serie y los indicadoresde medición de impacto.

 11. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 12. Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Tuijl, van B.A.J.; Bos, A.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2013-01-01

  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een

 13. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 14. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In

 15. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 16. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 17. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 18. Mesothelioma Applied Research Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Foundation Experts Can Answer Your Questions! The Mesothelioma Applied Research Foundation's team of experts is available to answer ... a law firm. Read more about the Mesothelioma Applied Research Foundation . TO GET HELP CALL: (877) End-Meso ...

 19. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... strangeness, awakening in it a drama whose actors are all those assumptions and operations which make the text the work of another period”. Die spore van Raka: Oor herskrywing en kanonisering. (Deel 2). H.P. van Coller en A. van Jaarsveld. H. P. van Coller is hoof van die Departement. Afrikaans ...

 20. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 1. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 2. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 3. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 4. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 5. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

  NARCIS (Netherlands)

  Boogers, Marcel; Reynaert, Herwig

  2018-01-01

  Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van

 6. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 7. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 8. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 9. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  in the world without learning the 'van der Waals equation'. ... theory”. Those days, however, molecules were assumed to be point masses occupying no .... was 36 to obtain his PhD due to the prevailing social conditions. van der Waals died in ...

 10. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 11. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 12. De magie van plekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.

  2015-01-01

  Maakt het in deze tijd eigenlijk nog uit waar we ons bevinden? Sommige experts beweren van niet. Ze bespeuren een death of distance: onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zou afstand steeds minder relevant worden. Door mobiele telefonie, internet, Facebook en Skype lijkt het niet

 13. TIEN VAN DO

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. TIEN VAN DO. Articles written in Sadhana. Volume 41 Issue 8 August 2016 pp 817-823. A closed-form solution for a two-server heterogeneous retrial queue with threshold policy · TIEN VAN DO DENES PAPP RAM CHAKKA JINTING WANG JANOS SZTRIK · More Details Abstract Fulltext PDF.

 14. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 15. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te

 16. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 17. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 18. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 19. Geslagsverskille in die ouditiewe ontlokte potensiaal van die brein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita D Stuart

  2006-10-01

  Full Text Available Gender differences in the auditory evoked potential of the brain. Based on literature indications of an association between temperament characteristics and the evoked potential of the brain, and indications of gender differences in certain temperament traits, the purpose of this study was to ascertain whether evoked responses also differentiated between the genders. A sample of 81 male and 210 female students was randomly selected. Two auditory evoked potential procedures were applied. The results indicated statistically significant differences in evoked potential responses between the genders. The results are interpreted against the background of sensory and neurological sources of the evoked potential responses and linked to the neurophysiological foundations of temperament. Opsomming: Gegrond op aanduidings in die literatuur van ’n assosiasie tussen temperamentskenmerke en die ontlokte potensiaal van die brein, sowel as aanduidings van geslagsverskille in sekere temperamentstrekke, was die doel van die huidige studie om te bepaal of ontloktepotensiaal-response ook tussen die geslagte onderskei. ’n Steekproef van 81 manlike en 210 vroulike studente is ewekansig geselekteer. Twee ouditiewe ontloktepotensiaal- prosedures is toegepas. Die resultate het op statisties beduidende verskille tussen die geslagte gedui. Die bevindinge word teen die agtergrond van die sensoriese en neurologiese oorsprong van ontloktepotensiaal–response geïnterpreteer en verbind aan die neurofisiologiese verankering van temperament.

 20. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  Full Text Available Self-regulation as an innovative concept of professionalismThis contribution opens with a discussion of three sources of knowledge that form a foundation for the concept of “selfregulation” as developed by Donkers. It starts with a historical enquiry on the Western European ideas about change and changeability of people and society. Three paradigms of change appear which in every period of modern history conflicted with each other and thereby became refined and differentiated. A second source relates to practice research to a number of methods for social intervention. The third source is a critical reflection on contemporary societal developments. Central in that reflection are all kinds of expropriation of self-direction – in – dialogue with others and processes of fragmentation of the complex societal reality. From these three sources a plea is given for a new concept of professionalism marked by strong attention for the reinforcement of the selfregulating possibilities of persons, organizations and society.In the second part Geertsema focusses on the relation between change and intervention and values that are part of these processes. As the Dutch society seems to be in a third order transition, without a clear view of the new situation, the urgency of value debates is high. But the late modernity seems to be imprisoned in notions of individuality that puts strong pressure upon more relational ontologies and mutual responsibilities. Besides that growing anonymous and invisible systems influence the formation of daily life deeply. If there will be a situation of relational ontology which make use of the powers of diversity and multiplicity of our existence, then change agents should take a moral stance by themselves to create space for numerous narratives. The concept of “selfregulation” makes it possible to relate these value debates with debates about the design of society in this transition situation.Zelfregulering als een

 1. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 2. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 3. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 4. Kleinschalige raffinage van bietenblad : eerste verkenning van de moglijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de P.L.; Visser, de C.L.M.; Keijsers, E.R.P.; Meesters, K.P.H.; Heesakkers, J.W.M.; Aerts, M.

  2013-01-01

  Doelstelling van de eerste fase van het onderzoek was ‘het verkennen van kleinschalige keten(s) voor de raffinage van bietenblad’, met aandacht voor de technologische en economische haalbaarheid. Deze verkenning vormt de basis voor de volgende fase, waarin kansrijke opties verder worden uitgewerkt

 5. Inclusie door interprofessionele samenwerking. : Resultaten van de proeftuinen van PACT.

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Fukkink, Ruben; van Yperen, Tom; Balledux, Mariëlle; Spoelstra, Jolanda; Verseveld, Marloes

  2017-01-01

  Deze rapportage gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt

 6. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 7. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  2000-01-01

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 8. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 9. Leer la ciudad. Itinerarios, mapas y paisajes urbanos en la novela argentina de 1880

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Espósito

  2007-09-01

  Full Text Available Este trabajo reconstruye los diferentes mapas de la ciudad que se van trazando a partir de los itinerarios, las localizaciones y los vínculos de los personajes en algunas novelas argentinas aparecidas en la década de 1880, con el objeto de demostrar que esta cartografía urbana es el emergente de una estructura de sentimiento legitimadora de la hegemonía de una clase y que se conecta, a su vez, con la necesidad de reducir y simplificar las relaciones sociales cada vez más problemáticas de la ciudad moderna.

 10. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 11. Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A.

  1985-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid

 12. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  (x 14 SOO). Peroksisoomsiektes2. ,3,5.6. Ongeveer 12 genetiese siektes wat as gevolg van foute in die ontwikkeling of in die samestelling van peroksisome antstaan, is reeds beskryf. Volgens die omvang van die biogenetiese fout en die graad van verlies aan peroksisoomfunksies word hierdie sindrome in 3 groepe.

 13. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 14. Algemene principes van palliatieve zorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Graeff, A; Jobse, A.; Teunissen, SCCM; Verkuijlen, S.; Vissers, K.C.P.; Zylicz, Z; Gilsing, M.

  2017-01-01

  Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten (kinderen en volwassenen) en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en

 15. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 16. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 17. Bestrijding van duist in wintertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2006-01-01

  Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe

 18. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 19. De eeuw van de Beeldenstorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  1988-01-01

  Full Text Available P. van Boheemen, N.P.J. van der Lof, E. van Meurs, Het boek in Nederland in de 16e eeuw S. Groenveld, Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de zestiende eeuw R. Kistemaker, M. Jonker, De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm W.Th. Kloek, Kunst voor de Beeldenstorm. Noord-Nederlandse kunst ca 1525-1580, [I], Inleiding, [II, Catalogus] J.R. ter Molen, A.P.E. Ruempol, A.G.A. Dongen, Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris M. de Roever, B. Bakker, Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm I.M. Veldman, Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck

 20. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 1. Ontwerpen van productkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Boxtel, van A.J.B.; Stigter, J.D.; Entius, S.D.J.

  2004-01-01

  Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten ontoereikend. Wageningen

 2. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 3. The liminality of new foundation phase teachers: Transitioning from ...

  African Journals Online (AJOL)

  This paper explores novice foundation phase teachers' descriptions of their experiences in the liminal stage between being a student teacher and entering the professional world of the early grade classroom. The term “liminality” was popularised by anthropologist Turner (1969), building on the early work of Van Gennep ...

 4. Foundations for renewables

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neidlein, H.C. [German Agency Scherer Schnell Walser und Partner (Germany)

  2007-07-01

  In Germany, 77 foundations promote renewable energy technology with around Euro 25 million annually. The most important internationally active foundations, however, can be found in the Anglo-Saxon countries. (orig.)

 5. Toxicology Education Foundation

  Science.gov (United States)

  ... bodies and our world. Welcome to the Toxicology Education Foundation! Our mission is to enhance public understanding ... In with us, follow our Tweets, choose Toxicology Education Foundation as your preferred charity through Smile.Amazon. ...

 6. Skin Cancer Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Host a Fundraising Event | About Us | Store The Skin Cancer Foundation The Skin Cancer Foundation is the ... Handbook A "Sunscreen Gene"? Skin Cancer Facts & Statistics Skin Cancer Treatment Glossary Information on medications and procedures ...

 7. Robert Wood Johnson Foundation

  Science.gov (United States)

  Robert Wood Johnson Foundation Search How We Work Our Focus Areas About RWJF Search Menu How We Work Grants ... Learn more For Grantees and Grantseekers The Robert Wood Johnson Foundation funds a wide array of programs ...

 8. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 9. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 10. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 11. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 12. The Danish Industrial Foundations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  and governed, what role it plays in the Danish economy, and how industrial foundation-owned companies perform. The book is the result of a large collaborative research project, led by the author, on industrial foundations. Some global companies such as IKEA, Robert Bosch or the Tata Group are foundation...

 13. Solar panel foundation device

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hawley, W.W.

  1983-03-29

  A transportable solar panel foundation device which has a bottom member, at least one upstanding side member, and an essentially open top. The side members are angled to permit nesting of a plurality of the foundation devices, and reinforcement pads are carried by the foundation device to support legs for one or more solar panels.

 14. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 15. The Reflective Foundation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde Jørgensen, Ida

  Private foundations and cultural philanthropy by élites is viewed with increasing skepticism in recent years, begging the question of the extent to which foundations reflect on their role vis a vis wider societal norms. Through the prism of the New Carlsberg Foundation, financed by the brewery...... Carlsberg A/S, the paper seeks to elucidate the way in which one culturally significant foundation from Denmark has reflected on - and legitimated - its work and investments at critical moments in the past decades. The paper indicates a foundation with a high degree of reflection on the wider societal...

 16. Environmental Foundations in Germany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Krikser

  2015-05-01

  Full Text Available Foundations in Germany were examined in the context of environmental issues. Data from environmental foundations show that there is huge difference between private and public foundations concerning financial settings. Furthermore, environment is often not the only objective and sometimes not even processed. Our analysis shows that there are different types of foundations with regard to environmental scopes and activities. Although “attractive topics” such as biodiversity and landscape conservation seem to be more important to foundations, less visible topics such as pollution prevention remain merely a “blind spot.” Together, these findings suggest that there is only a limited potential of private foundations compared with public foundations. Nevertheless, there might be an impact on environmental awareness and local sustainability.

 17. Piëtisme en die wyse waarop die leer van die sogenaamde second blessing beleef word: perspektiewe vanuit die Praktiese Teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. Rousseau

  2011-07-01

  Full Text Available Pietism and the manner in which the doctrine of the so-called second blessing is experienced: perspectives from Practical Theology The aim of the research underlying this article was to explore the experience of individuals supporting the form of pietism known as the so-called “second blessing” that implies suc- cessive works of grace. In this form of pietism sanctification is overemphasised at the expense of justification. In this article, a basis-theoretical assessment of core elements is followed by empirical-qualitative research data, more specifically the results of narrative analysis. A purposive sample of nine participants was used. The research data was obtained by means of a semi-structured questionnaire that the participants had to com- plete, as well as by a semi-structured interview that was con- ducted with each participant individually. The content analysis of the research data indicates possible reasons why some in- dividuals favour this form of pietism, why some individuals do not favour this doctrine, why some individuals remain sup-porters of this form of pietism, and how some individuals are “freed” from it. Guidelines are given on a practice-theoretical level concerning the way in which the outcome of these results can be applied. An indication is given of the ways in which spiritual leaders, counsellors and other believers may find it useful to utilise the research data in their pastoral counselling of persons who practise this form of pietism.

 18. De auteursrechtelijke aansprakelijkheid van intermediairs, het kabelpiratenarrest revisited in de tijd van Internet

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.; Verkade, D.W.F.; Visser, D.J.G.

  1998-01-01

  Het kabelpiratenarrest vestigde de auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de kabelexploitant voor het verspreiden van gestolen films die clandestien na de uitzendingen van de reguliere omroepen werden uitgezonden met gebruikmaking van de centrale antenne-inrichting van KTA. Zouden wij de

 19. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 20. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 1. Shells on elastic foundations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Das, Y.C.; Kedia, K.K.

  1977-01-01

  No realistic analytical work in the area of Shells on Elastic Foundations has been reported in the literature. Various foundation models have been proposed by several authors. These models involve one or more than one parameters to characterise the foundation medium. Some of these models cannot be used to derive the basic equations governing the behaviour of shells on elastic foundations. In the present work, starting from an elastic continuum hypothesis, a mathematical model for foundation has been derived in curvilinear orthogonal coordinates by the help of principle of virtual displacements, treating one of the virtual displacements as known to satisfy certain given conditions at its edge surfaces. In this model, several foundation parameters can be considered and it can also be used for layered medium of both finite and infinite thickness. (Auth.)

 2. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 3. De verleidelijkheid van het grote gebaar : Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 4. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 5. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 6. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 7. Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming

  NARCIS (Netherlands)

  Calvert, S.C.; Van Stralen, W.; Molin, E.J.E.

  2013-01-01

  Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming Het is bekend dat het weer invloed heeft op het verkeer op snelwegen, en in het bijzonder filevorming. Op de eerste plaats wordt de wegcapaciteit tijdelijk beïnvloed door een verandering in rijgedrag van bestuurders. Ten tweede

 8. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 9. Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Lamers, J.G.

  2009-01-01

  In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productwschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie. Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.

 10. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 11. De afschaffing van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, J.H.; Outhuijse, A.

  Per 1 maart 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functioneren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Eén van de voorstellen

 12. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 13. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 14. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek | Boshoff ...

  African Journals Online (AJOL)

  A lecture on hermeneutics by Adrianus van Seims This article is the content of a lecture on hermeneutics given by A van Seims. After a few opening words on the introduction to the lecture and its content, the presentation is reproduced in its entirety. Van Seims considers that hermeneutics is concerned not only with ...

 15. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 16. Kwaliteitskosten door niet nuchter afleveren van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.

  1998-01-01

  Voor het maken en verkopen van kwaliteitsham moet de vleeskwaliteit van het karkas na het slachten goed zijn. De vleesvarkenshouder speelt een belangrijke rol in het vormen van de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van de gewenste vleeskwaliteit.

 17. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 18. Nederlands pensioenstelsel verre van af

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.

  2008-01-01

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verblijd met een nieuw type pensioeninstelling, de API (Algemene Pensioeninstelling). In optimale vrijheid moet deze kunnen functioneren met een toezichtregime dat aansluit op zowel dat van verzekeraars als dat van pensioenfondsen. Het pensioenstelsel is daarmee

 19. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 20. Effect van Moddus op graszaad

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  Het onderzoek was de eerste jaren gericht op het verkrijgen van een brede toelating van de groeiregulator Moddus in graszaadgewassen en in de laatste jaren op het optimaliseren van de toepassing hiervan. Moddus kan goed worden ingezet in graszaadgewassen, maar het optimale toepassingtijdstip is

 1. Energie- en eiwitbehoefte van schapen

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Gosselink, J.M.J.

  2006-01-01

  In 2004 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een betere onderbouwing en eventuele aanpassing van de behoeftenormen voor schapen mogelijk te maken. Op basis van deze literatuurstudie is aanpassing van de normen mogelijk. Het rapport levert echter geen ‘kant-en-klare’ voedernormen voor schapen,

 2. Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

  NARCIS (Netherlands)

  Adriaanse, P.C.; Barkhuysen, T.; Boswijk, P.; Habib, K.; Kruif, C. de; Luchtman, M.J.J.P.; Ouden, W. den; Prechal, A.; Steunenberg, B.; Vervaele, J.A.E.; Voermans, W.J.M.; Vries, S.A. de; Widdershoven, R.J.G.M.

  2008-01-01

  Na een verkennend onderzoek op twaalf beleidsterreinen naar aard, wijze en variatie van de EU/EG-beïnvloeding van nationale handhaving, zijn aan de hand van ‘beïnvloedingsscores’ acht beleidsterreinen geselecteerd voor nadere analyse. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:Hoe is de

 3. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  need to develop an understanding of the operational contexts that are important to both citizens and social professionals. We explore the relevant literature and look at various studies and scholars such as De Toqueville, Dewey, Putnam, Lichterman and Biesta. In this way, we also seek to highlight citizenship as a practice and offer a close-up look at the work of social professionals, as well as questioning more closely the developments that currently surround the promotion of active citizenship.We focus more closely on the importance of the organized relationships that make up a part of civil society. Here we look to Putnam’s social capital theory and the subsequent criticism that has been directed at it, particularly by Lichterman (based in part on De Tocqueville. In his study, Lichterman sketches a picture of citizens who are deployed instrumentally for all sorts of projects, so more as “assistants” than as “partners”. He stresses that his “social spiral argument” is about the meanings that people develop in the daily conversations conducted by these groups in relation to political and moral issues. Moreover, Lichterman states that professionals in particular may be expected to contribute to this field. By showing that existing citizens’ initiatives or forms of citizen involvement are not necessarily “desirable” or “good”, Lichterman (and Eliasoph stress that any argument for “citizen power” will lack real meaning unless it is tied to qualitative criteria.Citizenship building in education relates to a discussion about the importance of gaining experience in real-life practices. For this, we sought a connection between the writings of Dewey, Biesta and De Winter, who place the citizenship practices of citizens at centre stage, and in which the communal “doing” takes priority as the foundation on which the development of citizenship values can take place. Dewey states that democracy relates not only to government or state planning, but

 4. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 5. Van de leestafel

  NARCIS (Netherlands)

  Hedrén, M.

  1996-01-01

  Door middel van allo-enzymstudies toont de Zweedse auteur aan dat D. praetermissa een permanente tetraploide hybride is die is ontstaan uit D. incarnata en D. maculata/ fuchsii, een resultaat dat eerdere studies gebaseerd op morfologische eigenschappen ondersteunt. Daarnaast noemt de auteur het

 6. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 7. Beheersing van het Schmallenbergvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Poel, van der W.H.M.

  2013-01-01

  Schmallenbergvirus (SVB) werd in 2011 voor het eerst in Europa gezien en veroorzaakte een epidemie van aangeboren afwijkingen, vooral misvormde ledematen en hersenafwijkingen, bij kalveren en lammeren. Het ging om een niet eerder gevonden virus, dat om die reden aanvankelijk moeilijk onderkend kon

 8. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 9. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 10. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 11. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 12. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 13. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 14. Establishing a University Foundation.

  Science.gov (United States)

  Lemish, Donald L.

  A handbook on how to establish a university foundation is presented. It presupposes that a foundation will be used as the umbrella organization for receiving all private gifts, restricted and unrestricted, for the benefit of a public college or university; and hence it chiefly addresses readers from public colleges and universities. Information is…

 15. Foundations for Critical Thinking

  Science.gov (United States)

  Bers, Trudy; Chun, Marc; Daly, William T.; Harrington, Christine; Tobolowsky, Barbara F.

  2015-01-01

  "Foundations for Critical Thinking" explores the landscape of critical-thinking skill development and pedagogy through foundational chapters and institutional case studies involving a range of students in diverse settings. By establishing a link between active learning and improved critical thinking, this resource encourages all higher…

 16. Modelling Foundations and Applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  This book constitutes the refereed proceedings of the 8th European Conference on Modelling Foundations and Applications, held in Kgs. Lyngby, Denmark, in July 2012. The 20 revised full foundations track papers and 10 revised full applications track papers presented were carefully reviewed...

 17. The Monopod Bucket Foundation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bakmar, Christian LeBlanc; Ahle, Kim; Nielsen, Søren A.

  2009-01-01

  Following the successful installation of a prototype of a monopod bucket foundation, also called a “monopod suction caisson”, at Horns Rev 2 Offshore Wind Farm, Denmark, in 2009, DONG Energy is currently developing a commercialization strategy. The monopod bucket foundation is a promising...

 18. The Jan Korec Foundation

  International Nuclear Information System (INIS)

  2007-01-01

  In this video-film activities of the the Jan Korec Foundation are presented. The Jan Korec Foundation supports students of technical sciences, sport activities, science and support of book publishing, humanitarian supports, the environment protection as well as support of different social projects.

 19. The role of foundations: Rockefeller Foundation.

  Science.gov (United States)

  Rockefeller, David

  The consequences of climate change and the impacts of human activity on the environment have made it clearer than ever before that we must evolve our current model of public health to better account for the inextricable link between human health and the natural systems on which it depends-creating a "public health 2.0" that builds on the innovations of the twentieth century to account for a world where humans have bypassed planetary boundaries to achieve well-being. First coined at the Rockefeller Foundation's Centennial gathering in Beijing in 2013, "Planetary Health" will factor in future health and environmental harms over present-day gains, particularly those that disproportionately affect the poor and those in developing nations. To build this new field, foundations must address the challenge of information, increasing support for research to bridge knowledge gaps on the links between economic development, natural systems, and human health.

 20. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 1. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 2. Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Hebinck, K.A.

  2008-01-01

  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling

 3. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 4. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 5. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 6. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 7. El porque de la importancia de la ninez: Dedicando esfuerzos a la atencion y desarrollo de la primera infancia (Why Children Matter: Investing in Early Childhood Care and Development).

  Science.gov (United States)

  Cohen, Ruth; Chetley, Andrew

  This Spanish-language publication reflects the philosophy and support of the Bernard van Leer Foundation for early childhood care and development. It highlights different approaches to early childhood care and development and explains why the foundation believes that investing in early childhood is one of the best ways of building a brighter,…

 8. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 9. Introductory guide to foundations

  CSIR Research Space (South Africa)

  Donaldson, GW

  1973-01-01

  Full Text Available . The secret of successful foundations is knowing just how much the subsoil can support. As one goes deeper, the ability of the ground to support a load becomes greater so that the foundation engineer can choose between deep foundations and the expense... beginstoinaease. When the house is ~ ~ p l e t e d it shelters the gmund f f ~ m sun and wind and the moisture content i- wen more rapidly- Leaking pipes and sewers increase the volume of water fed to the clay while ornamental trees planted around the house...

 10. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 11. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 12. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 13. Pulmonary Fibrosis Foundation

  Science.gov (United States)

  ... submissions. MORE We Imagine a World Without Pulmonary Fibrosis The Pulmonary Fibrosis Foundation mobilizes people and resources to provide ... its battle against the deadly lung disease, pulmonary fibrosis (PF). PULMONARY FIBROSIS WALK SURPASSES PARTICIPATION AND FUNDRAISING GOALS Nearly ...

 14. Women's Heart Foundation

  Science.gov (United States)

  ... News Email: Click for e-News archive The Women's Heart Foundation is a 501c3 dedicated to prevention, ... Care Initiative® to achieve excellence of care of women. Executive nurses, civic leaders, women survivors and sponsors ...

 15. Pediatric Brain Tumor Foundation

  Science.gov (United States)

  ... navigate their brain tumor diagnosis. WATCH AND SHARE Brain tumors and their treatment can be deadly so ... Pediatric Central Nervous System Cancers Read more >> Pediatric Brain Tumor Foundation 302 Ridgefield Court, Asheville, NC 28806 ...

 16. Children's Brain Tumor Foundation

  Science.gov (United States)

  ... 2 Family Donate Volunteer Justin's Hope Fund Children’s Brain Tumor Foundation, A non-profit organization, was founded ... and the long term outlook for children with brain and spinal cord tumors through research, support, education, ...

 17. The foundations of statistics

  CERN Document Server

  Savage, Leonard J

  1972-01-01

  Classic analysis of the foundations of statistics and development of personal probability, one of the greatest controversies in modern statistical thought. Revised edition. Calculus, probability, statistics, and Boolean algebra are recommended.

 18. National Psoriasis Foundation

  Science.gov (United States)

  ... 723-9166 | Submit a Question | Learn More National Psoriasis Foundation provides you with the help you need to best manage your psoriasis or psoriatic arthritis, while promoting research to find ...

 19. Hepatitis B Foundation

  Science.gov (United States)

  ... worldwide 2 Billion People have been infected with Hepatitis B Worldwide The Hepatitis B Foundation is working ... of people living with hepatitis B. Learn About Hepatitis B in 11 Other Languages . Resource Video See ...

 20. Multiple Myeloma Research Foundation

  Science.gov (United States)

  ... MMRF Founder Kathy Giusti named 1 of 100 Visionaries of our time by the Einstein Foundation Learn More September 8, 2017 Tom Brokaw gives inspiring speech at MMRF Leadership Circle Summit on how his life was changed, ...

 1. American Lyme Disease Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Infectious Diseases, 35: 451-464, 2002) What is Lyme Disease? Lyme disease (LD) is an infection caused by ... mission with your own tax-deductible contribution. American Lyme Disease Foundation, Inc. PO Box 466 Lyme, CT 06371 ...

 2. American Vitiligo Research Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Place Vitiligo Voices Contact Welcome to The American Vitiligo Foundation Home Page Top Isabella T., California An ... 20.00 USD 20 for - 35.00 USD Vitiligo Doesn't Scare Me by Kim Kirkland Kim ...

 3. Moebius Syndrome Foundation

  Science.gov (United States)

  ... craniofacial/neurological disorder. Individuals with Moebius syndrome cannot smile or frown, and do not have lateral eye ... the organization to ensure that they are in line with the mission of the Moebius Syndrome Foundation. ...

 4. National Headache Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Headache Topic Sheets (Spanish) Headache FAQ NHF Webinars Education Modules MigrainePro™ Children’s Headache Disorders New Perspectives on Caffeine and Headache War Veterans Health Resource Initiative National Headache Foundation Brochures ...

 5. Intracranial Hypertension Research Foundation

  Science.gov (United States)

  ... PARTNERSHIPS Meet our Fundraising Partners Tweet Welcome Intracranial hypertension (IH) is the general term for the neurological ... high. (Old names for IH include Benign Intracranial Hypertension and Pseudotumor Cerebri). The Intracranial Hypertension Research Foundation ...

 6. Oral Cancer Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Get involved Understanding Dental Research People Resources About Understanding Events Get involved Dental Research Resources Contact Sitemap The Oral Cancer Foundation admin 2017-11-12T16:49:25+ ...

 7. Foundations of laser spectroscopy

  CERN Document Server

  Stenholm, Stig

  2005-01-01

  A simple presentation of the theoretical foundations of steady-state laser spectroscopy, this text helps students to apply theory to calculations with a systematic series of examples and exercises. 1984 edition.

 8. International OCD Foundation

  Science.gov (United States)

  ... and productive lives. Join Donate Volunteer Events International OCD Foundation Research. Resources. Respect. About OCD About IOCDF ... Donate Here Why Should You Attend the Annual OCD Conference? Watch the Video Find Help Search the ...

 9. Foundational aspects of security

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chatzikokolakis, Konstantinos; Mödersheim, Sebastian Alexander; Palamidessi, Catuscia

  2014-01-01

  This Special Issue of the Journal of Computer Security focuses on foundational aspects of security, which in recent years have helped change much of the way we think about and approach system security.......This Special Issue of the Journal of Computer Security focuses on foundational aspects of security, which in recent years have helped change much of the way we think about and approach system security....

 10. Foundations of Neuromorphic Computing

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  paradigms: few sensors/complex computations and many sensors/simple computation. Challenges with Nano-enabled Neuromorphic Chips A wide variety of...FOUNDATIONS OF NEUROMORPHIC COMPUTING MAY 2013 FINAL TECHNICAL REPORT APPROVED FOR PUBLIC RELEASE; DISTRIBUTION...2009 – SEP 2012 4. TITLE AND SUBTITLE FOUNDATIONS OF NEUROMORPHIC COMPUTING 5a. CONTRACT NUMBER IN-HOUSE 5b. GRANT NUMBER N/A 5c. PROGRAM

 11. Foundations of measurement

  CERN Document Server

  Suppes, Patrick

  1989-01-01

  Foundations of Measurement offers the most coherently organized treatment of the topics and issues central to measurement. Much of the research involved has been scattered over several decades and a multitude of journals--available in many instances only to specialties. With the publication of Volumes two and three of this important work, Foundations of Measurement is the most comprehensive presentation in the area of measurement.

 12. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 13. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 14. Leer por placer en los colegios: ¿Misión Imposible? / Read for pleasure in schools: mission impossible?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gallardo Álvarez, Isabel

  2008-12-01

  Full Text Available Resumen: El presente artículo es fruto del trabajo en el aula universistaria, donde junto con los grupos de estudiantes, se buscaron formas alternativas de atraer a los estudiantes de secudaria a la lectura. En él se reflexiona sobre las causas por las cuales el grupo de jóvenes que asiste a los colegios de secundaria se resistea leer. Para ello se indaga tanto en las razones sociales y tecnológicas, como las educativas y se buscan explicaciones a la negativa de enfrentarse a un texto literario. Además, se revisan los contenidos sobre la lectura de textos literarios que propone el Ministerio de Educación Pública Costarricense, así como las novelas de lectura obligatoria. Finalmente, se presentan dos actividades basadas en la imagen, que buscan despertar el gusto por la lectura y acercar al joven a desarrollar esta habilidad.Abstract: This article is the result of work in the high education classroom, which along with student groups, were sought alternative ways to attract students secudaria to reading. It reflects on the reasons why the group of young people who attend secondary schools are reluctant to read. This explores both the technological and social reasons, such as educational and sought explanations for the failure to address a literary text. In addition, we review the content on the reading of literary texts proposed by the Costarrican Ministry of Public Education, as well as the novels of required reading. Finally, there are two activities based on the image, seeking to awaken the taste for reading and bring the youth to develop this skill.

 15. Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, J.G.

  1977-01-01

  In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte van de Astense Aa, waar van plaats tot plaats

 16. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 17. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 18. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 19. Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (categorie "van bekende origine") van de Rassenlijst van Bomen; een aanvullende methode voor identificatie van autochtoniteit

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.; Kranenborg, K.G.; Vries, de S.M.G.

  2005-01-01

  Tegenwoordig kan autochtoon materiaal op de Rassenlijst van Bomen geplaatst worden in de categorie `van bekende origine¿ en heeft daardoor een `officiële¿ status. Identificatie van autochtone opstanden blijft echter nog een lastige zaak. Momenteel worden autochtone opstanden geïdentificeerd met de

 20. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 1. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 2. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 3. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 4. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 5. Foundations of mechanics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zorski, Henryk; Bazanski, Stanislaw; Gutowski, Roman; Slawianowski, Jan; Wilmanski, Krysztof; Wozniak, Czeslaw

  1992-01-01

  In the last 3 decades the field of mechanics has seen spectacular progress due to the demand for applications in problems of cosmology, thermonuclear fusion, metallurgy, etc. This book provides a broad and thorough overview on the foundations of mechanics. It discusses theoretical mechanics and continuum mechanics, as well as phenomenological thermodynamics, quantum mechanics and relativistic mechanics. Each chapter presents the basic physical facts of interest without going into details and derivations and without using advanced mathematical formalism. The first part constitutes a classical exposition of Lagrange's and Hamiltonian's analytical mechanics on which most of the continuum theory is based. The section on continuum mechanics focuses mainly on the axiomatic foundations, with many pointers for further research in this area. Special attention is given to modern continuum thermodynamics, both for the foundations and applications. A section on quantum mechanics is also included, since the phenomenological description of various quantum phenomena is becoming of increasing importance. refs.; figs.; tabs

 6. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 7. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 8. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 9. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 10. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 11. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 12. Stabilisatie en samenstelling van het glycosidenmengsel van Folia digitalis

  NARCIS (Netherlands)

  Tattje, Derk Hendrik Evert

  1952-01-01

  Na een korte inleiding wordt een omschrijving van het begrip stabilisatie gegeven en besproken hoe deze stabilisatie, dit is het irreversibel inactiveren van de enzymen, in het algemeen tot stand kan worden gebracht. Tevens wordt nagegaan of ook door verschillende oplosmiddelen reeds bij gewone

 13. Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeks, J.

  1983-01-01

  In het kader van de Tweede-Kamer-rapportage over verzuring door atmosferische depositie heeft het ICW een bijdrage geleverd aan het deelrapport over effecten op bodem en grondwater. Deze ICW-notitie is hier nu nader uitgewerkt, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de methode om effecten van

 14. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die

  African Journals Online (AJOL)

  agv regeringsoptrede nie.39. Siotsom. In die geskiedenis van die Unieverdedigings- mag word die gebeure random die 1914-staking oorskadu deur die Rebellie en Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog. Tog was dit 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die organisasie, omdat dit sy eerste optrede ...

 15. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 16. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 17. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 18. Foundations of Risk Analysis

  CERN Document Server

  Aven, Terje

  2012-01-01

  Foundations of Risk Analysis presents the issues core to risk analysis - understanding what risk means, expressing risk, building risk models, addressing uncertainty, and applying probability models to real problems. The author provides the readers with the knowledge and basic thinking they require to successfully manage risk and uncertainty to support decision making. This updated edition reflects recent developments on risk and uncertainty concepts, representations and treatment. New material in Foundations of Risk Analysis includes:An up to date presentation of how to understand, define and

 19. Foundations of stochastic analysis

  CERN Document Server

  Rao, M M; Lukacs, E

  1981-01-01

  Foundations of Stochastic Analysis deals with the foundations of the theory of Kolmogorov and Bochner and its impact on the growth of stochastic analysis. Topics covered range from conditional expectations and probabilities to projective and direct limits, as well as martingales and likelihood ratios. Abstract martingales and their applications are also discussed. Comprised of five chapters, this volume begins with an overview of the basic Kolmogorov-Bochner theorem, followed by a discussion on conditional expectations and probabilities containing several characterizations of operators and mea

 20. Optimization Foundations and Applications

  CERN Document Server

  Miller, H Ronald

  2011-01-01

  A thorough and highly accessible resource for analysts in a broad range of social sciences. Optimization: Foundations and Applications presents a series of approaches to the challenges faced by analysts who must find the best way to accomplish particular objectives, usually with the added complication of constraints on the available choices. Award-winning educator Ronald E. Miller provides detailed coverage of both classical, calculus-based approaches and newer, computer-based iterative methods. Dr. Miller lays a solid foundation for both linear and nonlinear models and quickly moves on to dis

 1. Foundations of predictive analytics

  CERN Document Server

  Wu, James

  2012-01-01

  Drawing on the authors' two decades of experience in applied modeling and data mining, Foundations of Predictive Analytics presents the fundamental background required for analyzing data and building models for many practical applications, such as consumer behavior modeling, risk and marketing analytics, and other areas. It also discusses a variety of practical topics that are frequently missing from similar texts. The book begins with the statistical and linear algebra/matrix foundation of modeling methods, from distributions to cumulant and copula functions to Cornish--Fisher expansion and o

 2. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidam, W.; Cremer, R.; Brenninkmeijer, V.; Boer, W. de

  2003-01-01

  In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.

 3. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 4. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 5. 3D-computersimulatie van het verhardingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, van R.J.; Brouwers, H.J.H.

  2000-01-01

  De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en

 6. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 7. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 8. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 9. Overleving van pathogenen bij mestverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Rutjes, S.; Aarnink, A.J.A.; Blaak, H.; Buisonjé, de F.E.

  2016-01-01

  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar

 10. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 11. Fractioneren van gras en luzerne

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  1998-01-01

  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en

 12. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 13. prosesseringsmetodes op die voedingswaarde van

  African Journals Online (AJOL)

  gebring is, kon geen betekenisvolle verskille tussen die drie monsters gevind word nie. Volgens Opstvedt (1976) kan ME waardes ook dien as 'n kriteria van proteien- kwaliteit, hoofsaaklik a.g.v. die verhoogde stikstofuit- skeiding in die urine wat sal plaasvind a.g.v. beskadiging van aminosure. De Groote (1968) het gevind ...

 14. De stijl van gewoon proza

  NARCIS (Netherlands)

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft

 15. Integrale diergezondheid : beheersing van leverbot

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Verkaik, J.C.; Verwer, C.M.; Smolders, E.A.A.; Wagenaar, J.P.

  2014-01-01

  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Bestrijding en/of behandeling van leverbot kent de volgende beperkingen: de besmettingscyclus is complex, beschikbare geneesmiddelen zijn in Nederland nagenoeg niet inzetbaar bij dieren die

 16. De materiaaleigenschappen van houtachtige materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de

  2000-01-01

  Naast gezaagd hout en gelamineerd hout is een uitgebreid palet aan houtachtige (plaat)materialen ontwikkeld, waarvan triplex en Oriented Strand Board tot de meest gebruikte behoren. Een van de eerste typen plaatmateriaal ontwikkeld op basis van hout is triplex. Daarna zijn vele typen platen

 17. De prijsgevoeligheid van huishoudelijk watergebruik.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooreman, P.

  1993-01-01

  Het kabinet wil het mogelijk maken dat huishoudens een rekening krijgen voor waterverbruik, rioolrechten en zuiveringsheffing. De hoogte van die rekening moet geheel afhankelijk zijn van de hoeveelheid water die het huishouden verbruikt. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit mensen ertoe zal

 18. Aernout van Buchel in Napels

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Jan; Kemper, J.A.R.

  2012-01-01

  Aernout van Buchel a Napoli Il 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius) da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità. Fin da

 19. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 20. Management control van ondersteunende diensten

  NARCIS (Netherlands)

  Vosselman, E.G.J.

  1996-01-01

  In dit artikel worden alternatieve inrichtingstypen van ‘management control’-systemen voor ondersteunende (facilitaire) diensten algeleid. Daaraan voorafgaand wordt de ‘management control’-functie in algemene zin beschreven. Het oorspronkelijke ‘management control’ raamwerk van Anthony (1988) wordt

 1. Meningen van kinderen over natuurverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  1999-01-01

  Ongeveer 400 leerlingen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs (MAVO en MAVO/VBO) in de regio Amerongen-Veenendaal werden geenqueteerd over hun gevoelens m.b.t. natuurverlies (uitsterven van soorten; bossterfte) en milieuverontreiniging (water-, bodem- en luchtverontreiniging; kernramp). Verder

 2. Lymphoma Research Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Follow LRF Watch LRF Contact Us National Headquarters Wall Street Plaza 88 Pine Street, Suite 2400 | New York, NY 10005 212-349-2910 | 212-349-2886 Fax LRF@lymphoma.org LRF Helpline 800-500-9976 Helpline@lymphoma.org © 2012 Lymphoma Research Foundation | Privacy Policy

 3. Impedance of Bucket Foundations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten

  2008-01-01

  Modern offshore wind turbines are flexible structures with natural frequencies near the excitation frequencies related to wave and wind-induced loads. In order to obtain a reliable prediction of the structural response, the dynamic stiffness of the foundation must be evaluated accurately. This pa...

 4. BrightFocus Foundation

  Science.gov (United States)

  ... About BrightFocus Foundation Featured Content BrightFocus: Investing in Science to Save Mind and Sight We're here to help. Explore ... recognition is very important. Monday, November 6, 2017 New Diagnosis? Managing a mind and sight disease is a journey. And you’ ...

 5. Foundations of factor analysis

  CERN Document Server

  Mulaik, Stanley A

  2009-01-01

  Introduction Factor Analysis and Structural Theories Brief History of Factor Analysis as a Linear Model Example of Factor AnalysisMathematical Foundations for Factor Analysis Introduction Scalar AlgebraVectorsMatrix AlgebraDeterminants Treatment of Variables as Vectors Maxima and Minima of FunctionsComposite Variables and Linear Transformations Introduction Composite Variables Unweighted Composite VariablesDifferentially Weighted Composites Matrix EquationsMulti

 6. Buckling of Bucket Foundations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Søren; Andersen, Lars Vabbersgaard; Ibsen, Lars Bo

  2012-01-01

  In this paper, the risk of structural buckling during installation of large-diameter bucket foundations is addressed using numerical methods. Imperfect geometries are introduced based on the pre-buckling mode shapes from a linear Eigenvalue buckling analysis. Various imperfect geometries are intr...

 7. American Porphyria Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Nicole Castelano Gregary Edwards Megan Parrish ~ How the dog I didn't want became the dog I'd always dreamed of Darnisha Davenport Liz ... or through the site for commercial or public purposes. The American Porphyria Foundation (APF) Tax Forms 990 ...

 8. Foundations of powder metallurgy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Libenson, G.A.

  1987-01-01

  Consideration is being given to physicochemical foundations and technology of metal powders, moulding and sintering of bars, made of them or their mixtures with nonmetal powders. Data on he design of basic equipment used in the processes of powder metallurgy and its servicing are presented. General requirements of safety engineering when fabricating metal powders and products of them are mentioned

 9. Grouting for Pile Foundation Improvement

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Stoel, A.E.C.

  2001-01-01

  The aim of this research was to examine the use of grouting methods for pile foundation improvement, a generic term that is used here to define both foundation renovation (increasing the bearing capacity of a pile foundation that has insufficient bearing capacity) and foundation protection

 10. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 11. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 12. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 13. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bitterballen en frikandellen van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  In 1986 werden in opdracht van de AID 54 monsters frikandellen en 237 monsters kroketten en bitterballen door het RIKILT onderzocht op de eisen, zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsverordening Kroketten, Bitterballen en Frika(n)dellen. In dit verslag zijn de analyseresultaten van deze monsters

 14. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 15. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 16. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 17. Stroming en samenstelling van de sprengen en het grondwater van de Veluwe in 1996; een vergelijking met de toestand van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Meinardi CR; LBG

  1999-01-01

  Monsters water uit sprengen en grondwater van de Veluwe zijn onderzocht op concentraties van hoofdcomponenten en van microcomponenten (bepalingen door NITG). Onderzoek is gedaan ter bepaling van verblijftijden in de bodem van grondwater en van het water in sprengen. De intrekgebieden van de

 18. Netherlands foundation for radioastronomy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  A report of the board is followed by departmental reports from the Westerbork Telescope Group, Dwingeloo Telescope Group, Computer Group, Laboratory and Central Technical Services, Astronomy Group, Administration of the Foundation/General Affairs and Personnel Council. Astronomical reports describe radio astronomical research carried out by the Foundation staff and at the Kapteyn Laboratory Groningen, Leiden Observatory, Utrecht Observatory and the Laboratorio di Radioastronomia Bologna, Italy. Progress in the extension of the synthesis radio telescope and investigations into the possibility of substantially increasing the SRT data rate for solar observations, are outlined. Appendices shows the organisational structure, the names of the employees, the operating budget, the observing facilities at Westerbork and Dwingeloo, and the publications and reports published in 1978 and related to observations made with these facilities. (C.F.)

 19. Antithetic Foundations of Economics

  OpenAIRE

  Marin DINU

  2011-01-01

  This paper aims at decrypting the manner in which the foundations of Economics as a science and the meanings of the relevant explanatory formulas are being shaped. My analytical endeavor focuses on understanding the peculiarities of what is referred to as the object of study of the science known as Economics, an academic synthesis of concept-related breakthroughs regarding economicity. The explicit purpose of this analysis is to identify perennial benchmarks in economic c...

 20. Mathematical foundations of thermodynamics

  CERN Document Server

  Giles, R; Stark, M; Ulam, S

  2013-01-01

  Mathematical Foundations of Thermodynamics details the core concepts of the mathematical principles employed in thermodynamics. The book discusses the topics in a way that physical meanings are assigned to the theoretical terms. The coverage of the text includes the mechanical systems and adiabatic processes; topological considerations; and equilibrium states and potentials. The book also covers Galilean thermodynamics; symmetry in thermodynamics; and special relativistic thermodynamics. The book will be of great interest to practitioners and researchers of disciplines that deal with thermodyn

 1. Topological Foundations of Electromagnetism

  CERN Document Server

  Barrett, Terrence W

  2008-01-01

  Topological Foundations of Electromagnetism seeks a fundamental understanding of the dynamics of electromagnetism; and marshals the evidence that in certain precisely defined topological conditions, electromagnetic theory (Maxwell's theory) must be extended or generalized in order to provide an explanation and understanding of, until now, unusual electromagnetic phenomena. Key to this generalization is an understanding of the circumstances under which the so-called A potential fields have physical effects. Basic to the approach taken is that the topological composition of electromagnetic field

 2. Foundations of image science

  CERN Document Server

  Barrett, Harrison H

  2013-01-01

  Winner of the 2006 Joseph W. Goodman Book Writing Award! A comprehensive treatment of the principles, mathematics, and statistics of image science In today's visually oriented society, images play an important role in conveying messages. From seismic imaging to satellite images to medical images, our modern society would be lost without images to enhance our understanding of our health, our culture, and our world. Foundations of Image Science presents a comprehensive treatment of the principles, mathematics, and st

 3. Foundations for Moral Relativism

  OpenAIRE

  Velleman, J. David

  2015-01-01

  In this new edition of Foundations for Moral Relativism, a distinguished moral philosopher tames a bugbear of current debate about cultural difference. J. David Velleman shows that different communities can indeed be subject to incompatible moralities, because their local mores are rationally binding. At the same time, he explains why the mores of different communities, even when incompatible, are still variations on the same moral themes. The book thus maps out a universe of many moral world...

 4. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Okhuizen, E.C.G.

  2013-01-01

  De omkering van de bewijslast als processuele sanctie op het niet nakomen van de aangifteplicht en de daaraan verbonden bijkomende verplichtingen lijken niet weg te denken uit ons belastingrecht. De sanctie kwam al voor in de fiscale wetgeving die dateert van vóór de invoering van de Algemene wet

 5. Wronski's Foundations of Mathematics.

  Science.gov (United States)

  Wagner, Roi

  2016-09-01

  Argument This paper reconstructs Wronski's philosophical foundations of mathematics. It uses his critique of Lagrange's algebraic analysis as a vignette to introduce the problems that he raised, and argues that these problems have not been properly appreciated by his contemporaries and subsequent commentators. The paper goes on to reconstruct Wronski's mathematical law of creation and his notions of theory and techne, in order to put his objections to Lagrange in their philosophical context. Finally, Wronski's proof of his universal law (the expansion of a given function by any series of functions) is reviewed in terms of the above reconstruction. I argue that Wronski's philosophical approach poses an alternative to the views of his contemporary mainstream mathematicians, which brings up the contingency of their choices, and bridges the foundational concerns of early modernity with those of the twentieth-century foundations crisis. I also argue that Wronski's views may be useful to contemporary philosophy of mathematical practice, if they are read against their metaphysical grain.

 6. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 7. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 8. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 26: No1, 1998. 15 ...... van byvoorbeeld die televisie en gedrukte media 'n invloed op die .... fashion promotion and advertising. New York. ... Consumer behaviour to-.

 9. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 10. Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Boumans LJM; Prins HP; LBG

  2002-01-01

  Er worden achtergrondconcentraties gegeven van 17 sporenmetalen in het grondwater in Nederland. De drie typen achtergrondconcentraties die onderscheiden worden, zijn: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal. De natuurlijke achtergrondconcentratie is de concentratie zoals die gemeten zou worden op

 11. Use of reinforced soil foundation (RSF) to support shallow foundation.

  Science.gov (United States)

  2008-11-01

  The main objective of this research study is to investigate potential benefits of using the reinforced soil foundations to improve the bearing capacity and to reduce the settlement of shallow foundations on soils. This includes examining influences o...

 12. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 13. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 14. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 15. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 16. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 17. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 18. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 19. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 20. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 1. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 2. De polders van Nederland: een geologisch succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.

  Overal in Nederland is de gesteldheid van de ondergrond het gevolg van landschapsvorming door de natuur, en van bedoelde en onbedoelde acties door de mens. Dat is nog eens extra waar in de poldergebieden van de kustvlakte en het rivierengebied. Al in de Romeinse tijd lagen daar lokaal de nodige

 3. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 4. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 5. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 6. De fysiologische tremor van de hand

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke

 7. Stabiliteit van drijvende lichamen; anti-slingertanks

  NARCIS (Netherlands)

  Bourgingnon, G.P.

  1980-01-01

  Het dempen van de slingerbewegingen (roll) van een drijvend lichaam door middel van tanks met een vrije vloeistofoppervlakte. In de scheepsbouwkunde is vrij veel bekend over het toepassen van anti-slingertanks. De anti-slingertank, die ook dempt bij een stilliggend schip (in tegenstelling tot

 8. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 9. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 10. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 11. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 12. Tranen van bloed : Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629

  NARCIS (Netherlands)

  Cauwer, de Peter

  2008-01-01

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de

 13. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 14. Kroniek van de intellectuele eigendom

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2015-01-01

  Het online doorverkopen en uitlenen van e-books is omstreden. De thuiskopieheffing blijft een kostbaar hoofdpijndossier. Een parodie vereist een humoristische bedoeling. Onpersoonlijke geschriften en verweesde werken zijn niet meer beschermd. Een stoel is geen merk, maar een winkelinrichting

 15. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 16. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte

 17. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 18. Gentegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  word bespreek asook daardie vakwoordeboeke wat op aanleerders van sowel 'n taal as die vak gerig is. ... Abstract: Integrated Dictionary Use of Specialised Dictionaries for Learn- ers. ...... Applied Language Studies 25(3): 319-331. Gouws ...

 19. Static Behaviour of Bucket Foundations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kim André

  One new foundation concept in relation to offshore wind turbines is bucket foundations. The concept is known from the oil and gas industry, though the load conditions here are significantly different. The bucket foundation can be used as monopod or e.g. tripod foundations for offshore wind turbines....... The monopod concept is investigated in this thesis, regarding the static behaviour from loads relevant to offshore wind turbines. The main issue in this concept is the rotational stiffness of the foundation and the combined capacity dominated by moments. The vertical bearing capacity of bucket foundations...... theory is proposed. The proposed expression applies to plane strain as well as axis-symmetric stress conditions for foundations with smooth or rough bases. A thorough experimental investigation of the static behaviour of bucket foundations subjected to combined loading is carried out. Laboratory tests...

 20. Unknown foundation determination for scour.

  Science.gov (United States)

  2012-04-01

  Unknown foundations affect about 9,000 bridges in Texas. For bridges over rivers, this creates a problem : regarding scour decisions as the calculated scour depth cannot be compared to the foundation depth, and a : very conservative costly approach m...

 1. Wave Forces on Windturbine Foundations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian Juul; Frigaard, Peter

  A testprogramme has been performed to determine the wave forces on two types of foundations for an offshore windturbine. the tested foundation types are a monopile and cone. Furthermore the shaft of the cone has been tested....

 2. AAA Foundation for Traffic Safety

  Science.gov (United States)

  ... of Top Deadly Mistakes Made by Teen Drivers -- AAA AAA: Road debris causes avoidable crashes, deaths Save the ... and 500 deaths! Foundation News Stay Tuned New AAA Foundation for Traffic Safety website coming Fall 2017 ...

 3. Foundation helps refurbish buildings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Camenzind, B.

  2006-01-01

  This article looks at the activities of the Swiss 'Climate-Cent' foundation, which is helping support the energetic refurbishment of building envelopes. The conditions which have to be fulfilled to receive grants are explained. Work supported includes the replacement of windows and the insulation of roofs and attics as well as outside walls. Details on the financial support provided and examples of projects supported are given. The source of the finance needed to provide such support - a voluntary levy on petrol - and further support provided in certain Swiss cantons is commented on

 4. Mathematical foundations of elasticity

  CERN Document Server

  Marsden, Jerrold E

  1994-01-01

  This advanced-level study approaches mathematical foundations of three-dimensional elasticity using modern differential geometry and functional analysis. It is directed to mathematicians, engineers and physicists who wish to see this classical subject in a modern setting with examples of newer mathematical contributions. Prerequisites include a solid background in advanced calculus and the basics of geometry and functional analysis.The first two chapters cover the background geometry ― developed as needed ― and use this discussion to obtain the basic results on kinematics and dynamics of con

 5. Web services foundations

  CERN Document Server

  Bouguettaya, Athman; Daniel, Florian

  2013-01-01

  Web services and Service-Oriented Computing (SOC) have become thriving areas of academic research, joint university/industry research projects, and novel IT products on the market. SOC is the computing paradigm that uses Web services as building blocks for the engineering of composite, distributed applications out of the reusable application logic encapsulated by Web services. Web services could be considered the best-known and most standardized technology in use today for distributed computing over the Internet.Web Services Foundations is the first installment of a two-book collection coverin

 6. Instant Zurb Foundation 4

  CERN Document Server

  Arévalo, Jorge

  2013-01-01

  A quick and easy guide that follows a practical approach to rapidly create responsive web pages using Foundation 4 framework, following the mobile-first philosophy.If you are a web developer who wants to get the most out of your HTML5/CSS/JavaScript skills, this book is ideal for you. It is assumed that you will have some experience with these languages, but for those who don't, you can also be up and running in an instant.

 7. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 8. Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.

 9. Van Hove singularities revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dzyaloshinskii, I.

  1987-07-01

  Beginning with the work of Hirsch and Scalapino the importance of ln 2 -Van Hove singularity in T c -enhancement in La 2 CuO 4 -based compounds was realized, which is nicely reviewed by Rice. However, the theoretical treatment carried out before is incomplete. Two things were apparently not paid due attention to: interplay of particle-particle and particle-hole channels and Umklapp processes. In what follows a two-dimensional weak coupling model of LaCuO 4 will be solved exactly in the ln 2 -approximation. The result in the Hubbard limit (one bare charge) is that the system is unstable at any sign of interaction. Symmetry breaking moreover is pretty peculiar. Of course, there are separate singlet superconducting pairings in the pp-channel (attraction) and SDW (repulsion) and CDW (attraction) in the ph-channel. It is natural that Umklapps produce an SDW + CDW mixture at either sign of the interaction. What is unusual is that both the pp-ph interplay and the Umklapps give rise to a monster-coherent SS + SDW + CDW mixture, again at either sign of the bare charge. In the general model where all 4 charges involved are substantially different, the system might remain metallic. A more realistic approach which takes into account dopping in La-M-Cu-O and interlayer interaction provides at least a qualitative understanding of the experimental picture. 10 refs, 5 figs

 10. SLAM in a van

  Science.gov (United States)

  Binns, Lewis A.; Valachis, Dimitris; Anderson, Sean; Gough, David W.; Nicholson, David; Greenway, Phil

  2002-07-01

  We have developed techniques for Simultaneous Localization and Map Building based on the augmented state Kalman filter, and demonstrated this in real time using laboratory robots. Here we report the results of experiments conducted out doors in an unstructured, unknown, representative environment, using a van equipped with a laser range finder for sensing the external environment, and GPS to provide an estimate of ground truth. The goal is simultaneously to build a map of an unknown environment and to use that map to navigate a vehicle that otherwise would have no way of knowing its location. In this paper we describe the system architecture, the nature of the experimental set up, and the results obtained. These are compared with the estimated ground truth. We show that SLAM is both feasible and useful in real environments. In particular, we explore its repeatability and accuracy, and discuss some practical implementation issues. Finally, we look at the way forward for a real implementation on ground and air vehicles operating in very demanding, harsh environments.

 11. J. H. Van Vleck and Magnetism at the University of Wisconsin: 1928 -1934

  Science.gov (United States)

  Huber, David

  2011-03-01

  In 1928, John Van Vleck returned to his alma mater to take a position in the Physics Department. Six years later he left to join the faculty of Harvard University. While Van Vleck was at Wisconsin, he began a series of theoretical studies that helped lay the foundation for the modern theory of magnetism in solids. In 1932 Van Vleck published his celebrated monograph, The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities, in which he made use of the new theory to explain the results of experimental studies in a variety of magnetic materials. In my talk, I will review the accomplishments of Van Vleck and his students during this period and also comment briefly on his notes for a second edition of the book.

 12. Obituary: James Alfred Van Allen, 1914-2006

  Science.gov (United States)

  Ludwig, George H.; McIlwain, Carl Edwin

  2006-12-01

  new Physics and Astronomy building was completed in 1964 (rechristened in 1982, appropriately, as Van Allen Hall), he set up his private working room apart from his departmental office in a large, soon-cluttered, corner office on the seventh floor. That room became the center of his activity in 1985, when he retired as Department Head and active teacher. There, through his retirement years and until shortly before his death, he continued his roles as researcher, advisor, and mentor, serving at times as Professor Emeritus, Carver Professor of Physics, and Regent Distinguished Professor. Van Allen maintained membership in over a dozen professional organizations and received over a dozen Honorary ScD degrees. His additional awards and other distinct forms of recognition are far too numerous to list here, but include AAS's Gerard P. Kuiper Prize, the Crafoord Prize of the Royal Swedish Academy of Science, the National Medal of Science presented by U.S. President Reagan, the National Science Foundation's Vannevar Bush Award, NASA's Lifetime Achievement Award, the 2006 Smithsonian National Air and Space Museum Lifetime Achievement Trophy, the Gold Medal of the Royal Astronomy Society, AGU's John A. Fleming Award and William Bowie Medal, and the Abelson Prize by the American Association for the Advancement of Science. In addition to those many public acknowledgements of his prodigious contributions, James A. Van Allen will be fondly remembered by his many students, who now populate the entire realm of modern space research. He is survived by his wife, Abigail Fithian Halsey II Van Allen, and his five children, Cynthia Van Allen Schaffner, Dr. Margot Van Allen Cairns, Sarah Van Allen Trimble, Thomas Halsey Van Allen, and Peter C. Van Allen.

 13. Problem solving in foundation engineering using foundationPro

  CERN Document Server

  Yamin, Mohammad

  2016-01-01

  This book is at once a supplement to traditional foundation engineering textbooks and an independent problem-solving learning tool. The book is written primarily for university students majoring in civil or construction engineering taking foundation analysis and design courses to encourage them to solve design problems. Its main aim is to stimulate problem solving capability and foster self-directed learning. It also explains the use of the foundationPro software, available at no cost, and includes a set of foundation engineering applications. Taking a unique approach, Dr. Yamin summarizes the general step-by-step procedure to solve various foundation engineering problems, illustrates traditional applications of these steps with longhand solutions, and presents the foundationPro solutions. The special structure of the book allows it to be used in undergraduate and graduate foundation design and analysis courses in civil and construction engineering. The book stands as valuable resource for students, faculty, ...

 14. Mathematical foundations of biomechanics.

  Science.gov (United States)

  Niederer, Peter F

  2010-01-01

  The aim of biomechanics is the analysis of the structure and function of humans, animals, and plants by means of the methods of mechanics. Its foundations are in particular embedded in mathematics, physics, and informatics. Due to the inherent multidisciplinary character deriving from its aim, biomechanics has numerous connections and overlapping areas with biology, biochemistry, physiology, and pathophysiology, along with clinical medicine, so its range is enormously wide. This treatise is mainly meant to serve as an introduction and overview for readers and students who intend to acquire a basic understanding of the mathematical principles and mechanics that constitute the foundation of biomechanics; accordingly, its contents are limited to basic theoretical principles of general validity and long-range significance. Selected examples are included that are representative for the problems treated in biomechanics. Although ultimate mathematical generality is not in the foreground, an attempt is made to derive the theory from basic principles. A concise and systematic formulation is thereby intended with the aim that the reader is provided with a working knowledge. It is assumed that he or she is familiar with the principles of calculus, vector analysis, and linear algebra.

 15. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 16. El Poder de Cambiar: La Experiencia del Proyecto Costa Atlantica de Colombia (The Power To Change: The Experience of the Atlantic Coast Project in Columbia, 1977-1989).

  Science.gov (United States)

  Chetley, Andrew

  In 1977, the Bernard van Leer Foundation began supporting a project in Colombia that had the objective of improving the quality of early childhood care and education in a small village. The Costa Atlantica project offered an approach to development that was based on community organization, social management, participation, cooperation, popular…

 17. Iniciativa sobre Efectividad: Un entorno para el aprendizaje (Initiative about Effectiveness: An Environment for Learning).

  Science.gov (United States)

  Moreno Garcia, Teresa, Ed.

  2000-01-01

  This Spanish- and Portuguese-language bulletin presents articles focusing on the Effectiveness Initiative (EI), a project of the Bernard van Leer Foundation for making a qualitative analysis of those elements of the programs of Early Childhood Development (ECD) that benefit the participants and their communities and cultures. The first article…

 18. Current Programme 1990.

  Science.gov (United States)

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This report includes descriptions of 105 projects in 42 countries that are financed and supported by the Bernard van Leer Foundation. Projects profiled are those with a duration of 1-5 years which were operationally active at the end of January, 1990. Each project is described in terms of: (1) the sponsoring institution, that is, the institution…

 19. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 20. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 1. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 2. Resultaten van de proeftuinen van PACT : inclusie door interprofessionele samenwerking in kindvoorzieningen 0-6 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Balledux, Marielle; Fukkink, Ruben; Spoelstra, Jolanda; van Verseveld, Marloes; van Yperen, Tom

  2018-01-01

  In deze bijdrage worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de ontwikkelingen in de PACT-proeftuinen om door middel van interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg inclusie van elk kind te realiseren.

 3. Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van deit rapport is vast te stellen hoe het verloop van den prijs van consumptie-aardappelen gedurende den winter en het voorjaar moet zijn om de gemaakte kosten en het verlies aan product goed te maken.

 4. Lange termijneffecten van jeugdparticipatie : Persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, René; Hooghe, Marc; Stolle, Dietlind

  2004-01-01

  Gelet op het belang van primaire socialisatieprocessen, kan men van de verwachting uitgaan dat participatie in jeugdverenigingen persistente effecten zal hebben op latere gedrags- en attitudinale actoren. Deze effecten kunnen zowel verklaard worden vanuit een sociale integratie- (interiorisatie van

 5. Leven en werken van Geert Reinders. De grondlegger van de immunologie.

  NARCIS (Netherlands)

  Bruins, Luitje Hendrik

  1951-01-01

  De levensgeschiedenis van Geert Reinders is het relaas van de vele prestaties, waartoe deze man ondanks een zeer gebrekkige schoolopleiding in staat was. Hij was werkzaam als molenaar, boer, koopman, redger, gemeentesecretaris, secretaris en ontvanger van een groot zijlvest, veeartsenijdeskundige;

 6. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 7. Radiation Effects Research Foundation

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  The last day of March 1978 marked the completion of the first 3 years of operation of the Radiation Effects Research Foundation in Hiroshima and Nagasaki. RERF was established on 1 April 1975 as successor to the Atomic Bomb Casualty Commission which had been in continuous operation since 1947. This record of the first 3 years of operation consists of selected reports and other documents prepared in the course of conducting the business of RERF and includes a brief history, a late radiation effects that might be conducted at RERF. The wisdom and thought given to the research program and its operation by the Scientific Council and the Board of Directors is reflected in the minutes of their meetings which are included in the Appendix. (Mori, K.)

 8. Foundations of quantum gravity

  CERN Document Server

  Lindesay, James

  2013-01-01

  Exploring how the subtleties of quantum coherence can be consistently incorporated into Einstein’s theory of gravitation, this book is ideal for researchers interested in the foundations of relativity and quantum physics. The book examines those properties of coherent gravitating systems that are most closely connected to experimental observations. Examples of consistent co-gravitating quantum systems whose overall effects upon the geometry are independent of the coherence state of each constituent are provided, and the properties of the trapping regions of non-singular black objects, black holes, and a dynamic de Sitter cosmology are discussed analytically, numerically, and diagrammatically. The extensive use of diagrams to summarise the results of the mathematics enables readers to bypass the need for a detailed understanding of the steps involved. Assuming some knowledge of quantum physics and relativity, the book provides textboxes featuring supplementary information for readers particularly interested ...

 9. Foundations of signal processing

  CERN Document Server

  Vetterli, Martin; Goyal, Vivek K

  2014-01-01

  This comprehensive and engaging textbook introduces the basic principles and techniques of signal processing, from the fundamental ideas of signals and systems theory to real-world applications. Students are introduced to the powerful foundations of modern signal processing, including the basic geometry of Hilbert space, the mathematics of Fourier transforms, and essentials of sampling, interpolation, approximation and compression. The authors discuss real-world issues and hurdles to using these tools, and ways of adapting them to overcome problems of finiteness and localisation, the limitations of uncertainty and computational costs. Standard engineering notation is used throughout, making mathematical examples easy for students to follow, understand and apply. It includes over 150 homework problems and over 180 worked examples, specifically designed to test and expand students' understanding of the fundamentals of signal processing, and is accompanied by extensive online materials designed to aid learning, ...

 10. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 11. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 12. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 13. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 14. Anton van Niekerk - Rasionaliteit en relaiivisme. Op soek na 'n rasionaliteitsmodel vir die menswetenskappe. 1992. Pretoria: RGN.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter van Veuren

  1993-03-01

  Full Text Available This review article places Van Niekerk's book in the context of the current debate on rationality and relativism. The most important challenge which emerges from this debate is to develop a conception of rationality which neither reverts to an a-historical foundational ism nor succumbs to the temptation of relativism. Van Niekerk responds to this challenge by developing a hermeneutical model of rationality for the human sciences. My discussion of Van Niekerk’s book highlights his critique of relativism and his efforts to reconcile rationality and historicity. In evaluating his arguments for this reconciliation, I come to the conclusion that his efforts are beset by unresolved tensions.

 15. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 16. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 17. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 18. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 19. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 20. ¿Cómo y con qué propósitos leer para aprender en historia? Sentidos contrastantes adjudicados a la lectura en la formación docente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Cartolari

  2016-05-01

  Full Text Available Actualmente, las investigaciones en socio-retórica, en didácticas específicas y en lingüística aplicada nos permiten afirmar que aprender contenidos en una disciplina implica poder apropiarse de particulares formas de pensar y leer en dicho campo de conocimientos. Sin embargo, no es claro aún de qué manera/s se pone en juego en las aulas la relación entre cómo leer y cómo aprender a (re construir los contenidos en determinada disciplina. Partiendo de este problema, nos propusimos identificar y analizar en qué aspectos y con qué sentidos, docentes y alumnos vinculan el aprendizaje de contenidos históricos con los modos de leer en historia. Para ello, observamos y audiograbamos todas las clases impartidas en tres materias de un Profesorado en Historia de Buenos Aires, durante el segundo semestre de un año lectivo. Asimismo, entrevistamos en profundidad a sus docentes y estudiantes. El análisis cualitativo del material muestra que los sujetos participantes informan modos de leer que resultan similares a aquellos que, según distintos estudios, ejercen los profesionales expertos en historia. En este trabajo, analizamos particularmente las formas de lectura referidas por la mayoría de estudiantes: 1 leer para analizar la perspectiva histórica o el trabajo historiográfico de los autores y autoras, y 2 leer para comprender procesos versus leer para memorizar fechas y acontecimientos. Los resultados muestran que, según estos modos de leer se pongan en juego en situaciones dialógicas o monológicas de enseñanza, el estudiantado puede adjudicarle un sentido disciplinar –al tratar de ejercerlos por sí mismo– o un sentido arbitrario –al buscar reproducir las interpretaciones del propio profesor o profesora sobre textos que no comprenden–. Dado que numerosas políticas educativas subrayan la importancia de formar “personal docente-investigador” y, con ello, apuestan a la interpenetración de las actividades pedag

 1. Foundations of resilience thinking.

  Science.gov (United States)

  Curtin, Charles G; Parker, Jessica P

  2014-08-01

  Through 3 broad and interconnected streams of thought, resilience thinking has influenced the science of ecology and natural resource management by generating new multidisciplinary approaches to environmental problem solving. Resilience science, adaptive management (AM), and ecological policy design (EPD) contributed to an internationally unified paradigm built around the realization that change is inevitable and that science and management must approach the world with this assumption, rather than one of stability. Resilience thinking treats actions as experiments to be learned from, rather than intellectual propositions to be defended or mistakes to be ignored. It asks what is novel and innovative and strives to capture the overall behavior of a system, rather than seeking static, precise outcomes from discrete action steps. Understanding the foundations of resilience thinking is an important building block for developing more holistic and adaptive approaches to conservation. We conducted a comprehensive review of the history of resilience thinking because resilience thinking provides a working context upon which more effective, synergistic, and systems-based conservation action can be taken in light of rapid and unpredictable change. Together, resilience science, AM, and EPD bridge the gaps between systems analysis, ecology, and resource management to provide an interdisciplinary approach to solving wicked problems. © 2014 Society for Conservation Biology.

 2. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 3. Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel

 4. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 5. The logical foundations of mathematics

  CERN Document Server

  Hatcher, William S

  1981-01-01

  The Logical Foundations of Mathematics offers a study of the foundations of mathematics, stressing comparisons between and critical analyses of the major non-constructive foundational systems. The position of constructivism within the spectrum of foundational philosophies is discussed, along with the exact relationship between topos theory and set theory.Comprised of eight chapters, this book begins with an introduction to first-order logic. In particular, two complete systems of axioms and rules for the first-order predicate calculus are given, one for efficiency in proving metatheorems, and

 6. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aangetoon het, 'n huis in Kapernaum gehad en hierdie geskiedenis speel in Kapernaum of daar digby af. Jesus en sy dissipele het namelik, volgens 6:35 geland by Gennesaret, net suid van Kapernaum Die gevolgtrekking word ondersteun deur Joh. 6:17 waarvolgens die dissi pele na die spysiging op Kapernaum gevaar ...

 7. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Stone, M.F., 1999, Coaching, counselling & mentoring: How to choose & use the right technique to boost employee performance, AMACOM, New York. Strydom, W.A., 2011, 'Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewesorgeenheid: 'n Gestalt benadering', DD tesis, Universiteit van Suid-. Afrika ...

 8. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 9. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 10. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 11. Die helende krag van regverdige vergifnis, sonder kondonering van ...

  African Journals Online (AJOL)

  22 Jul 2016 ... Scan this QR code with your .... respond to the wrongdoer based on the moral principle of ..... van mag, maar aan die ander kant tree mense wat onreg ervaar ..... One of the achievements of Christian ethics has been to extend.

 12. Effecten van zuurbelasting op de grondwaterkwaliteit van een pyriethoudende ondergrond

  NARCIS (Netherlands)

  Kanb, W.C.J.P.

  1985-01-01

  Onderzoek naar de gevolgen van zure depositie vanuit de atmosfeer beperkt zich in het algemeen tot de bovengrond. Het in deze nota beschreven onderzoek was in het bijzonder gericht op de ondergrond. Essentieel hierbij is, dat de experimenten onder anaërobe omstandigheden zijn uitgevoerd. Het doel

 13. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 14. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 15. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 16. Evaluering van Suid-Afrikaanse protelenbronne: Gebruik van ...

  African Journals Online (AJOL)

  binding as measure of protein quality in fish-meal South. African fish-meals differing in origin, composition and ... technique could serve as a quality control measure at the processing plants in the fish-meal industry. .... aangepas tot 'n vlak wat verseker dat die. Prometerlesing heer isas 'n kleurstotbinding van 2,0 mmol.l - 1.

 17. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  Differen-en ignoriert werden sollten, sondern so, dass, indem man sie fest im Blick behalt, die Einheit als eine lebendige und spannungsreiche zur Erscheinung kommt'. (Bultmann 1929:196). Sover ek weet, was Van Seims se lesing oor hermeneutiek die eerste geleent- heid waar hy, nadat hy die Hervormde Kerk verlaat ...

 18. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 19. Databestanden van de opgraving Colmont-Ponderosa 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Verpoorte, A.; Voormolen, B.

  2005-01-01

  Het veldwerk bestond uit vier onderdelen: oppervlaktekartering van de vindplaats Colmont-Ponderosa, geo-archeologisch booronderzoek, een archeologische proefopgraving, en een veldkartering in de omgeving (zgn. Eiland van Ubachsberg). In het kader van de waardering van oppervlaktevindplaatsen uit het

 20. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 1. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 2. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 3. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 4. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 5. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 6. Sudden Arrhythmia Death Syndromes (SADS) Foundation

  Science.gov (United States)

  ... SADS Foundation UK SADS Foundation Netherlands SADS Foundation China SADS Foundation Hong Kong Search for: Log in ... research crucial for health of patients and the economy 7/18/2017 More funding for heart disease ...

 7. The Application of Divergences in Prototype Based Vector Quantization

  NARCIS (Netherlands)

  Haase, Sven

  2014-01-01

  Dit proefschrift geeft een systematische analyse van op divergentie gebaseerde leer algoritmen en levert het mathematisch kader voor het gebruik van deze informatie theoretische maten in verschillende leer algoritmen, waaronder gradient gebaseerde training voorschriften. In het bijzonder richten we

 8. Persoonlikheidskorrelate van posttraumatiese stresversteuring by polisiebeamptes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Sophia Henning

  2000-10-01

  Die doelstelling van die onderhawige studie was om die persoonlikheidskorrelate van posttaumatiese stresversteuring (PTSV by polisiebeamptes te ondersoek. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 9. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 10. Verkorting kiemrust en vervroeging van groeikracht.

  NARCIS (Netherlands)

  Ittersum, van M.K.; Scholte, K.

  1993-01-01

  Een gewasbespuiting met gibberellinezuur 3-6 dagen voor de loofvernietiging van het pootgoedgewas en bewaartemperatuurregimes, onmiddelijk na de oogst toegepast, kunnen de kiemrustduur van pootgoed met maanden verkorten. Dezelfde behandelingen hebben een zeer positief effect op de groeikracht bij

 11. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 12. Open access: Financiering van de APC

  NARCIS (Netherlands)

  Bonder, K.A.

  2014-01-01

  Hoe worden de kosten van BioMedCentral’s Article Processing Charges gedekt, hoe worden verantwoordelijkheden omtrent de betaling daarvan gedeeld, en wat zijn de opvattingen van deze auteurs over Open Access? Enquête.

 13. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 14. 'Uytnemende Schilder van Antwerpen' : Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden

  NARCIS (Netherlands)

  Leeflang, Micha

  2007-01-01

  Joos van Cleve (ca. 1480-1541) was een van de meest invloedrijke Antwerpse schilders in de eerste helft van dezestiende eeuw. Hij kreeg belangrijke opdrachten voor portretten en altaarstukken van onder anderen de Franse koning Frans I. Micha Leeflang onderzocht met name de materieel-technische

 15. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 16. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 17. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 18. Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, de M.; Rink, G.J.

  2005-01-01

  In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door

 19. Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in menige van die stories voorkom. Hier is dit die onvermydelike aftakelingsproses van die liggaam (en verstand) wat 'n beduidende invloed op die skrywer het. In verhale soos “Wat 'n lieflike geraas”, “Die ou met die overall”, “Lofredes en ...

 20. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 1. Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelaar, D.T.; Rienties, B.; Kaper, W.; Giesbers, B.; Gastel, van L.J.; Vrie, van de E.M.; Kooij, van der H.; Cuypers, H.

  2011-01-01

  Samenvatting Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remediërend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? Bepaling van de doelmatigheid van dit onderwijs wordt bemoeilijkt door selectie-effecten die kunnen

 2. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 3. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 4. Vervluchtiging van EPTC, tri-allaat en parathion na bespuiting van een kleigrond

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, G.; Berg, van den F.; Smelt, J.H.; Peppel-Groen, van de A.E.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Op tien tijdstippen na de bespuiting van een onbegroeide kleigrond met EPTC, tri-allaat en parathion werden de snelheden van vervluchtiging van deze middelen bepaald met de kapmethode en de theoretisch-profielmethode (TP-methode). De vervluchtiging was het hoogst op de dag van toepassing. In de

 5. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 6. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 7. Een nieuwe ondersoort van Zosterops montana afkomstig van de Goenoeng Papandajan (West Java)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwerf, A.; Boer, de L.E.

  1947-01-01

  In zijn laatste revisie van het genus Zosterops (Journ. für Orn., vol. 87, 1939, p. 156-164) geeft Stresemann o.a. een schematische voorstelling van de horizontale en verticale verspreiding binnen deze Archipel van de vier voornaamste groepen van dit geslacht: montana, atricapilla, palpebrosa en

 8. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 9. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 10. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 11. De economische kracht van de baggerindustrie: clusterstudie met behulp van de 'methode Porter'

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, D.; Limpens, I.; Kuijper, J.; Ven, B. van de

  1993-01-01

  Deze clusterstudie van de Nederlands-Belgische baggerindustrie is uitgevoerd in opdracht van IHC Holland, de belangrijkste bouwer van baggerschepen ter wereld, en de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, de branche-organisatie van aannemers in de bagger. De bedoeling is een beter inzicht te krijgen in

 12. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 13. De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885 : een analyse van twee territoriale conflicten

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.W.J.

  1992-01-01

  Deze studie beschrijft een politiek-historisch proces en vormt een bijdrage aan de systematische studie van internationale territoriale conflicten vanuit het gezichtspunt van de politieke geografie. Tevens worden aspecten van het Europese imperialisme van de late 19e eeuw nader verklaard. De

 14. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 15. Onderdeel: Kwaliteit van uitleg, deel uitmakend van het onderzoek naar: Corporate governance in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Schutte-Veenstra, J.N.; Boschma, H.E.

  2011-01-01

  De wijze en mate van naleving en toepasing van de principes en best practices van de nederlandse corporate governance code door de Nederlandse beursgenoteede vennootschappen in ht boekjaar 2010, alsmede de redengeving van eventuele afwijkingen, d.d. 21 september 2011.

 16. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 17. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 18. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies

 19. Lysine analoga; bereiding en enzymatische hydrolyse van peptide derivaten van lysine en lysine analoga

  NARCIS (Netherlands)

  Tesser, Godefridus Ignatius

  1961-01-01

  De synthese van enkele structuuranaloga van lysine wordt beschreven. Aangetoond wordt dat zij lysine in substraten voor trypsine, cathepsine B en papaine kan vervangen. Daar de structuur van de analoga O-(Beta-aminoaethyl)serine en S-(Beta-aminoaethyl) cysteine die van lysine dicht nadert, wordt

 20. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 1. Van strijdtonelen en luchtkastelen. Gedachten en observaties over de rol van communicatie bij innovatie in het publieke domein

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwis, C.

  2003-01-01

  In een bewerkte versie van de inaugurele rede, die de auteur heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Communicatie en Innovatie Studies aan Wageningen Universiteit, volgt een schets van de veranderingen in het denken over communicatie

 2. Antithetic Foundations of Economics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marin Dinu

  2011-03-01

  Full Text Available This paper aims at decrypting the manner in which the foundations of Economics as a science and the meanings of the relevant explanatory formulas are being shaped. My analytical endeavor focuses on understanding the peculiarities of what is referred to as the object of study of the science known as Economics, an academic synthesis of concept-related breakthroughs regarding economicity. The explicit purpose of this analysis is to identify perennial benchmarks in economic cognition whereby this ensures its consistency. The implicit purpose is to shape a cognitive model in line with the specifics of the conceptual universe of Economics, as well as with the sources of the economic realities that are subject to a sui-generis relativism. The primary benefit of this endeavor consists in systemizing the conceptual prospects with an antithetic nature that allow for the explanations of the state of economic rationality and generate the understanding of what the source of economicity is and how it behaves. As such, the conclusions are marked by the stringent need of more precisely defining economic knowledge in order to match the changing nature of economic reality, as an expression that embraces the meeting point of two ontological vistas that are methodologically separated by some theories: human nature and human condition. Economics as a science thus features, apart from a conceptual substrate that needs to be spotted, an ontological background that needs to be revealed. The role played by this background appears to be most frequently ignored. The joint identification of both direct and contextual determinants for a sensitive area of humankind, i.e. the economy, is a direction to be followed by the royal path of rational knowledge.

 3. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 4. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 5. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 6. Kwantificatie van PCB-componenten in krachtvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk, van R.J.; Munsteren, van A.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1981-01-01

  Met behulp van individuele chloorbifenylstandaarden is het PCB-gehalte van een aantal krachtvoeders bepaald, waarbij voor de onbekende componenten een geschatte waarde is gebruikt. Uit deze gehalten is met behulp van omrekeningsfactoren de theoretische DCB-opbrengst bij perchloreren berekend. Dit

 7. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 8. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 9. Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg SW; Venhuis BJ; Buurma EJM; Rompelberg CJM; L& G; V& Z

  2018-01-01

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het

 10. Vertaling en bewerking van de Pioetim

  NARCIS (Netherlands)

  van Bekkum, W.J.; Rosenberg, A.W.

  1998-01-01

  Gebedenboek voor het Pesachfeest met Hebreeuwse (resp. Aramese) tekst rechts en Nederlandse vertaling of parafrase links; voorzien van toelichtingen en praktische aanwijzingen vert. [uit het Hebreeuws] en bew. I. Dasberg ; vert. en bew. van de pioetim W.J. van Bekkum ; red. A.W. Rosenberg

 11. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 12. Duurzaam functioneren van populatienetwerken in de stad

  NARCIS (Netherlands)

  Snep, R.P.H.; Opdam, P.F.M.; Kwak, R.G.M.

  2000-01-01

  In een case-studie voor een deel van het Rotterdamse havengebied is voor enige vogelsoorten onderzocht in hoeverre habitatnetwerken van populaties (metapopulaties) duurzaam kunnen functioneren in het stedelijk gebied. Daarvoor is gebruik gemaakt van het model LARCH (Landschapsecologische Analyse en

 13. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 14. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 15. MENSWAARDIGHEID NA TIEN JAAR VAN REGSTAATLIKHEID IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  rasionele mens daarvoor moet hê. Outonomie is gevolglik die grondslag van die waardigheid van die menslike natuur en van iedere rasionele skepsel. 11. Bekende Angelsaksiese regsfilosowe onderskryf 'n soortgelyke benadering. Volgens Ronald. Dworkin, wat deels vir John Rawls aanhaal, is die gelyke respek wat aan ...

 16. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 17. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 18. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 19. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 20. Netwerkneutraliteit : stand van zaken in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; Brennenraedts, R.; Smeets, S.J.J.; te Velde, R.

  2009-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - directie Telecommarkt deed Dialogic onderzoek naar NetwerkNeutraliteit in Nederland. Het onderzoek richtte zich allereerst op de vraag of schendingen van NetwerkNeutraliteit in Nederland voor komen. Dat komen ze - getuige ook voornoemde

 1. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

  African Journals Online (AJOL)

  Information Technology

  splintering in die tekssamehang van 'n semantiese subkommentaar a.g.v. die afstandsadressering tussen koteksinskrywing en betekenisparafrase of vertaal- ekwivalent. Alhoewel die gebrek aan onmiddellike adressering die samehang versteur, word 'n mate van kohesie steeds behou deur 'n duidelike markering van die ...

 2. De toekomst van Real Time Intelligence

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie

 3. Het effect van framing op pensioenperceptie

  NARCIS (Netherlands)

  Prast, Henriette; Teppa, F.

  2017-01-01

  Het communiceren van het te verwachten pensioen in termen van een percentage van het huidige inkomen heeft een ander effect dan de gebruikelijke communicatie in euro’s. Deelnemers denken bij communicatie in procenten vaker dat het te bereiken pensioen te laag is. Communicatie in procenten kan het

 4. De crisis van de staat in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Ellis, S.

  1994-01-01

  Thans, vijf jaar na de val van de Berlijnse Muur, is het duidelijk dat in het grootste deel van Afrika meerpartijendemocratie als zodanig niet geschikt of voldoende is om het politieke gezag te herstellen dat regeringen ten tijde van de onafhankelijkheid genoten en dat sinds die tijd gestaag is

 5. High Tech Campus Eindhoven, Netwerk van ontmoetingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.

  2005-01-01

  Eindhoven wil zichzelf als brainport op de kaart zetten, als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Stond Eindhoven van oudsher vooral bekend als de Philips company town, in het postindustriële tijdperk moet het een innovatieve netwerkstad worden. Een brandpunt van innovatieve cultuur en

 6. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 7. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 8. Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2012-01-01

  In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de

 9. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van

 10. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld

 11. A G van Aarde as teoloog (1979-)

  African Journals Online (AJOL)

  partment of New Testament Studies (Sec A) at the Uni versity of ... In sy Skrifbeskouing meen Van Aarde (1982b: 16) dat as uitgangspunt die diver- ...... teen is geloof meer as kennis van God se Woord en meer as die doen van God se wil.

 12. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 13. 03 Van Wyk WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  die hand van Kenneth Ramchand se The West Indian Novel and its Backgroundmeld hy die volgende tipologie: die .... background for the stories they write.” (Martin 170). Nogtans word hulle sentimente ... Walter Palm van die eiland Curaçao beskryf in sy gedig “Avondmuziek” (1997) hoe die liedere van die Katolieke nonne ...

 14. Regio intelligence Utrecht: vergelijkbaarheid van informatie

  NARCIS (Netherlands)

  Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2014-01-01

  recente informatie over de economische potentie van de regio Utrecht. Het ministerie is specifiek geïnteresseerd in het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven. Het project beoogt voor de provincie Utrecht: 1. in kaart te brengen welke informatie over de regionaal-economische potentie van de

 15. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 16. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 17. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 18. Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras

  NARCIS (Netherlands)

  Schoot, van der J.R.

  2008-01-01

  De effecten van de toepassing van de groeiregulator Moddus zijn in de praktijk vooral bij zaadgewassen van Engels raaigras wisselvallig. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is onderzoek gestart om een meer consistent effect van Moddus te bereiken in de wijze van toepassing en de

 19. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 20. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  OpenAIRE

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der, P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden

 1. Simon van der Meer retires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  CERN's big Auditorium was packed on Friday 23 November for a 'Simon van der Meer Feest' to mark the formal retirement of the gifted Dutch accelerator physicist who has made so many valuable contributions to his field and to CERN's success

 2. Protocollering van toetsen op Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Dees, R.H.L.; Martin, W.S.; Doorn, van J.

  2009-01-01

  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen

 3. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 4. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel

 5. LED licht van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  De gloeilamp is verleden tijd, na ongeveer 125 jaar na de ontdekking door Thomas Edison valt langzaam maar zeker binnen een decennium het doek. Australië heeft de klassieke gloeilamp al in de ban gedaan en vele landen volgen deze trend. De rol van de klassieke gloeilamp wordt overgenomen door LED.

 6. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 7. Theodore Presser and His Foundation.

  Science.gov (United States)

  Nazzaro, William J.

  1983-01-01

  Describes the life of Theodore Presser and the establishment of the Presser Foundation in 1916. Presser was a music publisher and the founder of "Etude" magazine. The Presser Foundation provides scholarships to music students, aid to elderly music teachers, and help to colleges for building music facilities. (CS)

 8. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 9. NEWS: Solid foundations?

  Science.gov (United States)

  2000-07-01

  Among the initiatives to be found at UK universities is a vocational award with the title `University Foundation Degree' at Nottingham Trent University. This qualification will be offered in 14 different subjects including four in the Faculty of Science and Mathematics, in the areas of applied biology, applied sciences, chemistry and physics. The courses will be available on a two-year full-time, three-year sandwich or a part-time basis. Set at a higher standard and specification than the Higher National Diplomas which it replaces, the UFD has been devised in consultation with industry and will cover the technical and specialist areas demanded by employers to combat skills shortages. The UFD in applied sciences concentrates on practical applications through laboratory, IT and project work, supported by lectures and seminars. At the end students can enter the employment market or transfer onto the second year of a degree course. Science-based careers including research and development would be the aim of those taking the UFD in physics. The first year develops the fundamentals of modern physics supported by studies in mathematics, IT and computer programming, whilst year 2 is vocational in nature with industrial problem solving and work experience as well as an academic theme associated with environmental aspects of the subject. Those who complete the UFD will be allowed automatic progression to a specified honours degree course and would normally be expected to study for a further two years for this award. However, those demonstrating an outstanding academic performance can transfer to the linked degree programme at the end of the first year via fast-track modules. Back in May the UK's Quality Assurance Agency (QAA) announced new standard benchmarks for degrees. These will be introduced into higher education institutions from 2002 to outline the knowledge, understanding and skills a student should gain from a particular higher education course. These benchmark

 10. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 11. Vaststellen reproduceerbaarheid van de nachtactiviteit van de Balb/c/rivm muis over de afgelopen vijf jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Steen BVL; Jansen van ' t Land C; CDL

  1999-01-01

  Om de inschatting van de mate van ongerief onafhankelijk te maken van ervaring en interpretatie van de persoon die de observatie uitvoert, maken wij in onze studies gebruik van een volledig geautomatiseerde opstelling. Met deze geautomatiseerde opstelling kan de bewegingsactiviteit van

 12. Magnesium productie in de Eemsmond, De milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en de milieuprestaties van magnesium in auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Sambeek, E.J.W. van

  1999-01-01

  Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de primiaire aluminiumindustrie in Delfzijl (Aldel) is het Aldel convenant gevormd. Het doel van het convenant is het versterken van de economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid in en rond Delfzijl, opdat het verlies van

 13. De consequenties van categorieën: een analyse van grensoverschrijdende genre-identiteit in de populaire muziek

  NARCIS (Netherlands)

  van Venrooij, A.; Schmutz, V.

  2013-01-01

  Op basis van een analyse van de genreclassificaties door recensenten van 2951 popmuziekalbums worden in dit paper de consequenties onderzocht van het bezitten van een fuzzy of grensoverschrijdende genre-identiteit op het vergaren van commercieel en kritisch succes. De resultaten bevestigen in grote

 14. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 15. Perchlorering van PCB-extracten van paling : verificatie van Decachloorbifenyl m.b.v. massa spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Mazijk, van R.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1980-01-01

  De gaschromatografische analyse van Decachloorbifenyl (DCB) wordt meestal uitgevoerd op een korte gepakte kolom, waardoor het mogelijk is een groot aantal monsters in een kort tijdsbestek te analyseren. Om eventuele interferentie aan te tonen werd de analyse uitgevoerd op een capillaire kolom met

 16. Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Ginneken, van V.J.T.; Palstra, A.P.; Nieveen, M.; Berg, van den J.H.J.; Murk, A.J.

  2005-01-01

  Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal.

 17. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 18. Voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten : de mogelijke rol van het groene onderwijs bij het oplossen van een maatschappelijke opgave

  OpenAIRE

  Waarts, Y.R.; Onwezen, M.C.; Wiersinga, R.C.; Eppink, M.M.; Thoden van Velzen, E.U.; Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Het doel van deze verkenning is om op basis van literatuur en interviews met belangrijkste stakeholders een visie te formuleren over de wijze waarop het groene onderwijs een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverliezen binnen alle schakels van de keten inclusief de consument, en aan de nuttige toepassing van reststromen.

 19. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 20. Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden; resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug

  NARCIS (Netherlands)

  Wijdeven, S.M.J.; Oosterbaan, A.; Berg, v.d. C.; Jole, van M.

  2000-01-01

  Het voorkomen en de groei van berk in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk is bepaald op basis van opstandgemiddelden. Er is geen duidelijk verband tussen het voorkomen en de groei van berk en de schermdichtheid van grove den. Actuele groeigegevens zijn noodzakelijk voor een nadere