WorldWideScience

Sample records for van khang anna-kaisa

 1. Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies | van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die doel van hierdie artikel is om aandag te skenk aan twee leemtes in Van Huyssteen (2000), te wete om sy bevindinge te verifieer en te verfyn aan die hand van 'n korpus van geskrewe Afrikaans, asook om die fonologiese pool van die Afrikaanse reduplikasiekonstruksie beter te beskryf. Binne 'n gebruiksgebaseerde ...

 2. Optimalisering van die omskakeling van matrieksimbole vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  die gevolglike matrieksimboolpunttotaal (MST) aangetref. Die geldig- heid van matriekprestasie as voorspeller van universiteitsprestasie word dan gewoonlik ondersoek deur die MST met die gemiddelde van die persentasiepunte oor die gekose universiteitsvakke in die eerste akademiese semester of jaar te korreleer.

 3. Effectieve bestrijding van varroa

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van, M.R.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 4. Verwerking van Nederlands fruit

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Groot, M.J.

  2002-01-01

  Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de verwerking van fruit in Nederland, zowel grootschalig als kleinschalig en beoordelen van een aantal cases van kleinschalige verwerkers op hun score op verschillende beleidsthema’s van het ministerie van LNV. Tevens wordt een inschatting gegeven

 5. De planning van ontgrondingen

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, Paul

  2000-01-01

  Dit onderzoek is gericht op de afstemming van vraag en aanbod van oppervlaktedelfstoffen. De afstemmingsproblematiek wordt geanalyseerd vanuit een perspectief van planning en besluitvorming. Doel van deze studie is het verkrijgen van nieuwe inzichten om de planning van ontgrondingen op rijksniveau

 6. Herstructurering Stageprocessen Van Hall Larenstein

  NARCIS (Netherlands)

  Schelvis-Smit, A.A.M.

  2009-01-01

  Verslag van de herstructurering van het stageproces bij het Onderwijsbureau van Hogelschool VanHall Larenstein. Uitgangspunt hierbij was het onderling uitwisselbaar worden van personeel bij het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot stages.

 7. Stralenbehandeling van 'germinal tumors' van de testis

  NARCIS (Netherlands)

  Keijser, Sijbrand Pieter

  1957-01-01

  Na een kotte inleiding wordt in het eerste hoofdstuk een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkeling van de testis bij het embryo. In het tweede hoofdstuk wordt de anatomie van de testis en zijn afvoersvsteem besproken, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de afvoerende lymphvaten van de

 8. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van Boshoff en Nienaber is vrijwel alleen ...

 9. De Psychiatrische Ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh

  NARCIS (Netherlands)

  Griffioen, R.W.; de Jongh, Franciscus H.C.

  2001-01-01

  Over het ziektebeeld van Vincent van Gogh is veel geschreven. De meeste auteurs baseren de diverse diagnosen op de verschijnselen die hij vertoonde in zijn laatste levensjaren. Van Gogh had echter gedurende een veel groter deel van zijn leven symptomen die het best passen bij een

 10. Civiele toepassingen van defensieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Belderbos, C.M.N.

  1987-01-01

  Als een van de oorzaken van de zich verbredende technologiekloof tussen Europa enerzijds en de VS en Japan anderzijds, wordt het tekort schietende commerciele gebruik van militaire research aangemerkt. Zij er voorbeelden te geven van civiele toepassingen van defensieonderzoek? Ja zegt Ir. Belderbos

 11. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 12. De afzetstructuur van pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Baris, D.B.; Graaff, de G.C.

  1982-01-01

  Een beknopt verslag van een onderzoek naar de afzetstructuur van pootaardappelen op grond van een enquete in 1979 onder groothandelaren en in 1980 onder telers. Van de afzet van de 4000 telers is 75% vastgelegd bij 800 groothandelaars, waardoor de prijsvorming in hoge mate is vastgelegd.

 13. DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER~

  African Journals Online (AJOL)

  van die betekenis watdie Slag van Bloedriviervir die Suid-Afrikaansemilitere geskiedenis inhou, is Bloedrivier een van die slagvelde in die land wat die volledigste gerekonstrueer is. Voetnote. 1. J. J. Oberholster: Die Historiese Monumente van Suid-Afrika, p. 279. 2. H. J. Hofstede: Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat,.

 14. De behandeling van loodintoxicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans E; Vries I de; Dijk A van; Savelkoul TJF; VIC

  1996-01-01

  Regelmatig worden het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de polikliniek Medische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht geconfronteerd met vragen van artsen die te maken hebben met personen met een verhoogde

 15. Collectie Van den Bree

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; van den Bree, R.A.P.; Koole, Ruud

  1988-01-01

  Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987

 16. Bewaring van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Ligthart, J.

  1993-01-01

  Ter verlenging van de aanvoerperiode van knolvenkel zijn van 1990 t/m '92 bewaarproeven uitgevoerd. Bewaard is bij normale luchtsamenstelling, een hoge relatieve luchtvochtigheid en lage temperatuur (0 tot +1 graden Celsius)

 17. Monitoring milieuhygienische kwaliteit van bouwstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilde PGM de; Peekel AF; Buykx SEJ; LAC

  2002-01-01

  Het doel van dit onderzoek is de beschrijving van de milieuhygienische kwaliteit van bouwstoffen na medio 1998 en de evaluatie van: - de toepasbaarheid van bouwstoffen onder de voorwaarden van het Bouwstoffenbesluit, - de consequenties van de normstelling voor het (her)gebruik van bouwstoffen, -

 18. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 19. die invloed van omgewingsfaktore op speeneienskappe van ...

  African Journals Online (AJOL)

  1967), Lombard (1971) en Mostert (1972). Gestandaardiseerde beramings van koneksiefaktore sal dus vanselfsprekend nie op venkil- lende streke en kuddes van toepassing wees nie. Omdat daar nog groot behoefte bestaan vir meer inligting ...

 20. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 1. Teologiese idiome van gister en van vandag

  African Journals Online (AJOL)

  eksponente van respektiewelik spesifieke paradigmas. Die term 'paradigma' verwys na die totaliteit van denke, persepsies en waardes wat lei tot 'n ..... werklikheid gehad het, beskryf aan die hand van Thomas Kuhn se paradigmateorie. Martin (1987:372, 376, 377) verwys na Capra saam met ander geleerdes wat (baie.

 2. Metaalcomplexen van enige geneeesmiddelen; een methode ter bepaling van samenstelling en stabiliteit van metaalcomplexen

  NARCIS (Netherlands)

  Doornbos, Durk Antonius

  1965-01-01

  SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan de ontwikkeling van een nauwkeurige potemiometrische methode ter bepaling van stabiliteitsconstamen van protoncomplexen en metaalcomplexen van enige fysiologisch voorkomende metalen met organische liganden en de toepassing van deze methode op enkele

 3. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 4. Verbetering van strovertering

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.

  2010-01-01

  Stoppelresten en stro van tarwe kunnen een bron voor infectie door Septoria, DTR en (aar)fusarium zijn. In het kader van de beheersing van deze ziekten kan het belangrijk zijn om de gewasresten zo te bewerken dat ze als ziektebron geminimaliseerd worden. Doel van dit onderzoek is om een effectief en

 5. Nitraatinname van de Nederlandse bevolking op basis van de voedselconsumptiepeiling

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van A.J.M.; Klaveren, van J.D.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Om een beeld te krijgen van de nitraatbelasting van de Nederlandse bevolking is door het RIKILT, op verzoek van de Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de nitraatinname van de consument berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van

 6. De klinische betekenis van de serumconcentraties van isonicotinezuurhydrazide en streptomycine

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, J.L. de

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de invloed van de serumconcentraties van isonicotine- zuurhydrazide (INH) op de therapeutische resultaten bij patienten met longtuberculose. Ook de serumconcentraties van streptomycine (SM) zijn het

 7. De mechanisering van het wereldbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Dijksterhuis, Eduard J.

  2006-01-01

  De mechanisering van het wereldbeeld is het standaardwerk van Dijksterhuis waarin hij op glasheldere wijze de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken analyseert - van de Grieke natuurfilosofen tot de wijsgeren op wier denkbeelden de moderne natuurwetenschappen steunen: Huygens, Descartes,

 8. Exergetische duurzaamheidsanalyse van zinkrecyclageprocessen

  OpenAIRE

  Klaasen, Bart

  2008-01-01

  Eindwerk ingediend ter verkrijging van de graad van Burgerlijk Materiaalkundig Ingenieur (Katholieke Universiteit Leuven, 2008) Promotoren: Prof. dr. ir. B. BLANPAIN (Katholieke Universiteit Leuven), Prof. dr. ir. P. WOLLANTS (Katholieke Universiteit Leuven) en Prof. dr. ir. J. DEWULF (Universiteit Gent)

 9. OM LYNING VAN DIEREPRODUKSIESTRATEGTEd

  African Journals Online (AJOL)

  , Suidoos-Transvaal en die Suidelike kusstreek met 5 miljoen GVE verhoog word deur die introduksie van slegs peulgewasse. Theron en Harwin (1976) bespreek die verskillende teg- nieke van radikale veldverbetering. Hulle vind dat. 'n.

 10. Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvers, M.; Wienk, I.

  2005-01-01

  Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met

 11. De teelt van hazelnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.; Goedegebure, J.

  1988-01-01

  Teelthandleiding van hazelnoten en lambertsnoten met de onderdelen: soorten; naamgeving; van bloem tot vrucht; klimaat en standplaats; grond; rassen; vermeerdering; planten; plantafstanden en -systemen; snoei en boomvormen; bemesting; gebreksziekten; bodembehandeling; ziekten en plagen; oogst en

 12. Die metodiek van kultuurhulpbronbestuur (KHB) | Van Vollenhoven ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die metodiek van kultuurhulpbronbestuur (KHB). Anton C Van Vollenhoven. Abstract. A Cultural Resources Management (CRM) survey may consist of three phases. The phase 1 investigation aims at getting an overview of cultural resources in a given area. A phase 2 investigation aims at determining the impact of ...

 13. Verlagen van de pottemperatuur van boomkwekerijgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2008-01-01

  Om een goede plantengroei mogelijk te maken, moeten alle omstandigheden toerijkend zijn voor de plant. Bij de teelt van planten in pot staan de potten vaak op een teeltvloer, wat geen natuurlijke situatie is voor de plant. De temperatuur van de vollegrond, waar de plant normaal gesproken in staat,

 14. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur

 15. Prognose van de metaalgehalten in de landbodem onder invloed van het verspreiden van baggerspecie

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk S van; Kramer PRG; Beurskens JEM; LWD; Rijkswaterstaat - directie Limburg; Waterschap De Maaskant

  1998-01-01

  Deze rapportage bevat de resultaten van een modelleringsproject. Er worden beelden geschetst van de kwaliteitsontwikkeling van de landbodem met betrekking tot de vier metalen cadmium, koper, lood en zink bij verspreiding van baggerspecie. Het model beschrijft een vereenvoudigde en gemiddelde

 16. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 17. DIE OPTIMUM INSLUITINGSPEIL VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aan elkeen is een van die 35 diete ewekansig toegese. Elke vark het ad lib toegang gehad tot die dieet vanaf 8 weke ouderdom tot op 'n lewende massa van ongeveer 50 kg. Die varke is afsonderlik in hokkies van ongeveer 1,5 m X 1 m, toegerus met selfvoerders en drinktepels, aangehou. Voerinname en lewende massa.

 18. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  The title of his thesis was Over de Continuïteit van den Gas- en. Vloeistoftoestand (On the continuity of the gas and liquid state). It is not surprising that van der. Waals' thesis has become a classic in physics literature though he lacked expertise in classical languages. In his thesis, van der Waals introduced the equation of ...

 19. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 20. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 1. Chroniqueur van het kwaad

  NARCIS (Netherlands)

  Melching, W.

  2010-01-01

  De dagboeken van Joseph Goebbels vormen een unieke bron over het Derde Rijk. Hitlers minister van Propaganda beschrijft daarin het reilen en zeilen van de nazitop. Uit Goebbels’ aantekeningen blijkt hoezeer de nazileiders elkaar wantrouwden en tegen beter weten in doorvochten. Dit voorjaar

 2. Van hamsterburcht tot rattenhol

  NARCIS (Netherlands)

  Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  Het waarnemen van een hamster (Cricetus cricetus) is erg lastig, omdat de schuwe dieren voornamelijk voorkomen op onoverzichtelijke plekken. Daarom wordt vaak gezocht naar hamsterburchten. Bij graanakkers is dat mogelijk direct na de oogst van het gewas. Maar ook het herkennen van een hamsterburcht

 3. Die Hermeneutiek van Calvyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Floor

  1980-06-01

  Full Text Available Wanneer ons Calvyn bestudeer dan is dit nie alleen belangrik om te luister na wat Calvyn sê nie, ons moet ook daarop let hoe hy die dinge sê. By die vak hermeneutiek is ons geneig om te spreek van ’n hermeneutiese metode. Daar word selfs gepraat van die tegniek van die eksegese.

 4. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 5. Die ontwikkeling van 'n meetinstrument van werkstres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. S. Van Zyl

  1994-06-01

  Full Text Available The development of an instrument for work stress. The aim of the investigation was to develop a valid and reliable job stress measuring instrument. As part of the technical analysis of the "Experience of Work and Life Circumstances Questionnaire" (WLQ, it is pointed out that reliability coefficients vary between 0,62 and 0,92, and that the questionnaire proves to have content as well as construct validity. Opsomming Die doelstelling van hierdie ondersoek was om 'n geldige en betroubare werkstresmeetinstrument te ontwikkel. As deel van die tegniese ontleding van die "Ervaring van Werk- en Lewensomstandighedevraelys" (WLV, is onder meer uitgewys dat die betroubaarheidskoeffisiente daarvan tussen 0,62 en 0,92 wissel en dat die vraelys oor inhouds en konstrukgeldigheid beskik.

 6. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  wek dit die gewaarwording by die leser dat een van die Emmaüsgangers. -self hierdie geskiedenis aan die skrywer van die derde Evangelie vertel het. Hierdie gewaarwording van die onmiddellikheid van die oorlewe- ring berus op verskillende gronde. Die eerste is die merkwaardige palestynse kleur van die geskiedenis ...

 7. Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2011-01-01

  Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van

 8. Thales van Milete en het begin van de filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Poorthuis, Marcel

  2016-01-01

  Het water als oorsprong van alles is niet alleen een natuurkundige of biologische gedachte, maar tevens een metafysisische idee over de oorsprong van alle dingen. Deze uitspraak van Thales van Milete markeert het begin van de filosofie. Zowel kerkvaders als moderne filosofen onder wie Nietzsche en

 9. Karakterisering van de zuurgevoeligheid van Salmonella typhimurium faagtype DT104

  NARCIS (Netherlands)

  de Jonge R; van Leusden FM; Dufrenne JB; Ritmeester WS; Delfgou-van Asch EHM; van Pelt W; LBG

  1999-01-01

  Het aantal gevallen van salmonellosis in Nederland veroorzaakt door Salmonella typhimurium faagtype DT104 is toegenomen van 10 in 1985 tot 163 in 1997 (10% van alle gevallen van salmonellosis). De stam lijkt zijn oorsprong te hebben in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt inmiddels 20% van alle

 10. Die wonder van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Venter

  1959-03-01

  Full Text Available In die Januarie-Februarie-uitgawe van Koers het die hoofredakteur daarop gewys dat 1959 ’n gedenkjaar is, en onde randere ook vermeld dat dit die jaar is van die goue jubileum van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (gestig op 2 Julie 1909. Daarby moet ons nie vergeet dat die P.A.K. (gestig19 Desember 1929 in hierdie jaar sy dertigste bestaansjaar voltooi nie. Dit is dan ook heeltemal gepas dat ons in hierdie gedenkjaar, op versoek van hierdie twee liggame wat so ontsaglik baie gedoen het vir die handhaaf en bou van ons taal, ons aandag sal saamtrek rondom die wonder van Afrikaans.

 11. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 12. Bepaling van kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels met behulp van NIRA

  NARCIS (Netherlands)

  Ammerlaan, A.W.S.; Frankhuizen, R.; Veen, van der N.G.

  1986-01-01

  Nagaan of met behulp van Nabij Infrarood reflectie spectroscopie lignine en andere kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels bepaald kunnen worden. In het kader van doctoraalonderzoek (dhr A.W.S. Ammerlaan, vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de LH) wordt onderzoek uitgevoerd naar de

 13. Effecten van temperatuur op de fotosynthese van Cymbidium

  NARCIS (Netherlands)

  Schapendonk, A.H.C.M.; Kromwijk, J.A.M.

  2005-01-01

  Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de LTOcommissie Cymbidium naar optimale teeltomstandigheden in relatie tot de fotosynthese. Door metingen op een praktijkbedrijf is meer inzicht verkregen in optimale en limiterende omstandigheden van de groeifactoren licht,

 14. Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, G.B.M.; Kruijne, R.; Musters, C.J.M.

  2011-01-01

  Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informatie in de metingen zelf als in landsdekkende

 15. Teelt van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Buishand, T.; Jonge, de P.

  1984-01-01

  Herziene teelthandleiding over plantkundige eigenschappen, grond, bemesting, ervaringen met rassen in Nederland, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plagen, oogst, bewaring, aflevering, voorbeelden van arbeidsbehoefte en saldoberekeningen

 16. Voorspelling van die akademiese sukses van eerstejaarstudente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Rademeyer

  1998-06-01

  Full Text Available Prediction of academic success of first year students. The recent amalgamation of the various regional education systems in South Africa and as a result/ the restructuring of the education dispensation, led to a number of problems which impacted negatively on the examination process. Against this backdrop, the present study attempted to find a valid altermative for matric marks as a predictor of academic success. Multiple regression analyses and canonical discriminant analyses were performed to construct a comprehensive model, which can be used to predict the academic achievement of students, and serve as an alternative for matric marks. Regression analyses with average exam mark as criterion were performed on the data of the three largest faculties. Multiple correlations of 0,59, 0,56 and 0,52 were obtained. Discriminant analyses were done against a promotion criterion (promoted,not promoted, for each of the faculties. According to the results of the discriminant analyses the percentage correct classifications varied from 62,7% to 81,1%. Opsomming Die onlangse samesmelting van die onderskeie streeksonderwysstelsels in Suid-Afrika en die gevolglike herstrukturering van die onderwys, het sy eie kwota probleme opgelewer wat 'n negatiewe impak op matriekeksaminering gehad het. Teen hierdie agtergrond het die huidige studie gepoog om 'n geldige alternatief vir matriekpunte as voorspeller van akademiese prestasie te vind. Meervoudige regressie-ontledings asook kanoniese diskriminantontledings is op die datastel uitgevoer ten einde 'n omvattende model daar te stel waarmee die akademiese prcstasie van studente voorspel kan word, en wat as plaasvervanger vir matriekpunte kan dien. regressie- ontledings vir die drie grootste fakulteite is gedoen met die gemiddelde eksamenpunt as kriterium. Meervoudige korrelasies van 0,59, 0,56 en 0,52 is verkry. Diskriminantontledings is vir elke fakulteit teenoor 'n promosiekriterium (promoveer/nie-promo-veer uitgevoer

 17. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 18. De Afscheiding van 1834 herdacht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.J. Schutte

  1986-01-01

  Full Text Available W. Bakker, De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis A.P. Crom, Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land P. van de Breevaart, De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de gereformeerde gemeenten onder het kruis D. Deddens, J. Kamphuis, Afscheiding-wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 M. Drayer, W. van't Spijker, In trouw gescheiden C. de Gast, De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena A. de Groot, Hermanus Willem Witteveen en zijn zendingsgemeente te Ermelo A.M. Lindeboom, Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding B. Coster, Om de zuiverheid van het Woord. Historische en genealogische bijdragen betreffende de afscheiding van 1834 in Drenthe F. Pereboom, 'Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers...' De Afscheiding in Overijssel C. van Rijswijk, De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van ds. H. de Cock T.N. Schelhaas, De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht C. Smits, De Afscheiding van 1834, V, Documenten uit het archief ds. H. P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, USA (vervolg C. Smits, De Afscheiding van 1834, VI, Het Réveil en ds. H. P. Scholte. Correspondentie W. van 't Spijker, Anthony Brummelkamp. Een terugblik op de Afscheiding H. Veldman, De Afscheiding van 1834 J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843 J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Friesland, III, De classes Sexbierum (Franeker, Sneek en Tjalleberd (Heerenveen van de Afgescheiden kerken J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Overijssel 1834-'69, I, De classis Zwolle R.P. Zijp, Anderhalve eeuw gereformeerden 1834-1984

 19. De invloed van meerwaarde van biologische producten op consumentenaankopen : consumentenperceptie van biologische producten in de supermarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Winter, de M.A.; Wertheim-Heck, S.C.O.

  2007-01-01

  In-store consumentenonderzoek naar de perceptie van prijs en meerwaarde van biologische producten ten opzichte van gangbare producten onder wekelijkse kopers en incidentele kopers van biologische producten en kopers van gangbare voedingsmiddelen. Het onderzoek is uitgevoerd in tien plaatsen in

 20. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 1. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 2. Anterieure discusverplaatsing van het kaakgewricht

  NARCIS (Netherlands)

  Kalaykova, S.I.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2009-01-01

  Functiestoornissen van het kaakgewricht, zoals knappende gewrichtsgeluiden en/of gelimiteerde onderkaakbewegingen, worden vaak veroorzaakt door een anterieure discusverplaatsing (anterior disc displacement, ADD). Afhankelijk van de vraag of er herstel optreedt van de condylus-discusrelatie tijdens

 3. De teelt van walnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze

 4. Voorbehandeling van freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Sytsema, W.; Elfering - Koster, K.G.

  1984-01-01

  Resultaten van een zestal proeven in de periode eind 1982 tot juni 1983. In vier proeven is de invloed onderzocht van zilverthiosulfaat op de uitbloei, waarbij tevens de faktoren snijstadium en afzetsimulatie (korte bewaring) zijn betrokken. In twee proeven is een reeks rassen voorbehandeld met

 5. De magie van plekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.

  2015-01-01

  Maakt het in deze tijd eigenlijk nog uit waar we ons bevinden? Sommige experts beweren van niet. Ze bespeuren een death of distance: onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zou afstand steeds minder relevant worden. Door mobiele telefonie, internet, Facebook en Skype lijkt het niet

 6. Milieucondities van aquatische beheertypen

  NARCIS (Netherlands)

  Loeb, R.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Voor de beheertypen van Index-NL is invulling gegeven aan de kwaliteitsaspecten van de aquatische typen. De kwaliteit in de Index-NL typen wordt afgemeten aan de (1) biotische natuur, (2) milieucondities, (3) ruimtelijke samenhang, (4) structuur en beheer, en (5) natuurlijke processen. In deze

 7. Communicatiekaart van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Piet Bakker; Otto Scholten

  2011-01-01

  De mogelijkheden om met de medemens te communiceren en/of op de hoogte te blijven van wat zich in de wereld afspeelt, zijn de afgelopen decennia sterk veranderd en toegenomen. Zo sterk dat ze nu vrijwel grenzeloos zijn. Er zijn tal van nieuwe media bijgekomen: gratis dagbladen, iPads, smart phones,

 8. Sociale vergelijking van salarissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Grumbkow, Jasper von

  1980-01-01

  Het onderwerp van het onderzoeksverslag is de nieuwsgierigheid van mensen naar salarisgegevens. Centraal in deze studie staat de sociale vergelijkingstheorie (Festinger, 1954) op grond waarvan aangenomen wordt dat mensen twee doelen op het oog hebben wanneer ze hun aandacht richten op

 9. Ornamenten van het vergeten

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Ornamenten van het vergeten, zo typeert Walter Benjamin in Zum Bilde Prousts de typische vertelstructuur van diens grote werk A la recherche du temps perdu. Op zoek naar de verloren tijd orchestreert Proust het vergeten. Dit vergeten is "de zwarte muur waartegen zich enkele motieven vertonen, en het

 10. Samenstelling van rundergehakt

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.

  1991-01-01

  In oktober 1989 werden 100 monsters rundergehakt onderzocht op de chemische samenstelling. Dertien van de honderd monsters waren ingekocht als mager rundergehakt. De monsters werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, collageen en op de toevoeging van varkensvlees. Uit de

 11. Grondbeginselen van de methode

  NARCIS (Netherlands)

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 12. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 13. Erosie van rivieroevers

  NARCIS (Netherlands)

  Mosselman, E.

  1987-01-01

  Oevers staan sinds kart in het middelpunt van de belangstellingbij beheerders van oppervlaktewateren in Nederland. Niet langerbeschouwt men oevers slechts als randverschijnsel, maar alsobjecten met een duidelijk eigen plaats en functie.Het streven om te komen tot een integraal waterbeleid

 14. Voorspelling van de invloed van splenectomie op het verloop van de ziekte van Werlhof

  NARCIS (Netherlands)

  Fontein, Dirk Leonard

  1971-01-01

  De in dit proefschrift beschreven methode maakt het mogelijk, bij patienten lijdende aan de ziekte van Werlhof, in een aantal gevallen reeds voor de operatie een uitspraak te doen over de invloed van splenectomie op het aantal trombocyten. Indien vervracht wordt dat de ingreep niet tot een complete

 15. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 16. Het mesten van beren

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Swinkels, P.

  1987-01-01

  Door de Europese Commissie is vastgesteld dat vanaf 1 januari 1985 vlees van beren, dat voorzien is van een speciaal streepjesstempel, binnen de EG verhandeld mag worden, mits dit vlees bestemd is voor de vleeswarenproduktie. Op het Varkensproefbedrijf te Sterksel zijn twee proeven uitgevoerd om de

 17. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 18. Voorkomen van blessures

  NARCIS (Netherlands)

  Weelink, G.

  2014-01-01

  André Dias werkt inmiddels zes jaar als fysiotherapeut bij Benfica. Bij de club uit Lissabon is hij een van de vijf fysiotherapeuten die fulltime op het jeugdcomplex van ‘As Aguias’ (De Adelaars) werken. Dias zelf is nauw betrokken bij het team voor spelers onder 19 jaar. Bij die leeftijdscategorie

 19. Moontlike oorsake van werkskuheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. v. d. M. Sieberhagen

  1992-06-01

  Full Text Available Possible causes of work-shyness. From a literature survey possible contributing factors to work-shyness are extracted. Hypotheses as to how the work-shy differs from the working person regarding these factors are then formulated and tested empirically. Results indicate that the work-shy differs significantly from the working individual in terms of childhood and work experiences. Opsomming Aan die hand van 'n literatuurstudie word 'n beeld opgebou van en hipoteses ontwikkel oor die moontlike oorsake van werkskuheid deur te verwys na ondervindings waaraan werkskuwes blootgestel word. Hierdie ondervindings word dan empirics vergelyk met die van die normaalwerkende persoon. Die resultate toon aan dat Suid-Afrikaanse werkskuwes beduidend van normaal-werkende persone verskil wat betref kinderjare- en werksondervindings.

 20. Privacy-aspecten van het Internet berichtenverkeer

  NARCIS (Netherlands)

  Nouwt, J.

  2000-01-01

  In opdracht van ITeR, het Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht, onderzocht Sjaak Nouwt de stand van zaken rond de toepassing van privacyregels op Internetberichten. Dit artikel bevat een kort verslag van de resultaten van het onderzoek.

 1. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  regte ingevolge die Menseregtehandves, die maatstaf van die beste belang van die. 74. Artikel 2(d) en (i) Kinderwet 38 van 2005. 75. Hierdie artikel sluit nie 'n bespreking van kindermishandeling en verwaarlosing in nie. 76. Sloth-Nielsen 2003 ESR Rev 2. 77. Skelton en Proudlock "Interpretation, Objects, Application and ...

 2. Analyse van handhavingsrisico's : Het opzetten van een systematiek

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, E.C.J.

  1999-01-01

  Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te bepalen. Dit onderzoek is verricht aan de hand van twee cases, te weten:bouw- en sloopafval, regelgeving van het ministerie van VROM;gecontaineriseerd vervoer van verpakte

 3. De ontwikkeling van onderwijsopvattingen van lio’s

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Siebrich; Jansen, Ellen

  2015-01-01

  In deze studie staat de vraag centraal of en hoe onderwijsopvattingen van lio’s zich ontwikkelen, en of er een verband is met al dan niet in het beroep gaan. Het 2012-cohort lio’s (N = 118 ) van de lerarenopleiding van de RUG is anderhalf jaar gevolgd bij de ontwikkeling van hun

 4. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van. Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van. Boshoff en Nienaber is ...

 5. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  :93). Die “Poverty Index Report” van die huidige rege- ring dui aan dat nagenoeg 50% van alle Suid-Afrikaners in armoede leef. Meer as 70% van alle armes word in die plattelandse gebiede aangetref en 61% van alle swartes is armes (Paton ...

 6. Lewenskwaliteit te midde van 'n erge stressor: 'n studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die rol van hulle persepsie van lewensgebeure as verstaanbaar, beheerbaar en betekenisvol, die drie elemente van Antonovsky se Koherensiesin, is toegelig. Volgens die ondersoek het ๋n sosiale ondersteuningsnetwerk en ๋n spirituele geloofsisteem ook betekenisvol bygedra tot die handhawing van hulle lewenskwaliteit ...

 7. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 8. Didactische ICT bekwaamheid van docenten

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Heitink, Maaike Christine; Fisser, Petra; van Braak, Johan; Verplanken, Liesbet; Walraven, Amber

  2013-01-01

  Met de snelle ontwikkeling in het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT) in onze samenleving kan het onderwijs het gebruik van ICT niet meer negeren. Leerlingen moeten worden voorbereid op een samenleving waarin het gebruik van ICT-toepassingen deel van het dagelijks leven zijn.

 9. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 10. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 11. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 12. Notitie Bemestingswaarde van digestaten

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.

  2016-01-01

  ‘Digestaat’ is een algemene benaming voor meststoffen afkomstig uit vergistingsinstallaties. Teneinde de biogasproductie te vergroten, kunnen, naast dierlijke mest, koolstofrijke producten worden toegevoegd. Omdat de samenstelling en afbreekbaarheid van die toegevoegde co-producten betekenisvol

 13. Van storytelling naar storyconversation

  NARCIS (Netherlands)

  René Boonstra

  2014-01-01

  De toepassing van storytelling als communicatie instrument heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt bij corporate identity vraagstukken. Een verhaal is een verhaal. Daarover bestaat wereldwijd geen twijfel. Structuur, opbouw en narratieve elementen zijn altijd te herkennen. Of het

 14. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 15. Die Institusie van Calvyn.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1951-03-01

  Full Text Available Ek wil hier geen verhandeling oor Calvyn se onderwysing in die Christelike godsdiens skrywe nie maar net die aandag vestig op die feit dat hierdie werk van Calvyn nou ook in Afrikaans verkrygbaar is.

 16. De ontdekking van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 17. Beheersing van Sclerotinia

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Hamont, van J.; Lamers, J.G.

  2010-01-01

  Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem. Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vruchtlichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren

 18. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 19. Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, R.; Bauer, Silke; Van der Jeugd, Henk; Ens, B.J.; Griffin, L.; Cabot, D.; Exo, K-M.; Nolet, Bart A.; Kölzsch, Andrea

  2014-01-01

  Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp van GPS-satellietzenders de voorjaarstrek van drie

 20. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  OpenAIRE

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur (Tringa totanus); Scholekster (Haematopus ostralegus); Watersnip (Gallinago gallinago); Kemphaan (Philomachus pugnax); Slobeend (Anas clypeata); Zomertaling (Anas querquedula); Kuifeend (Aythya fulig...

 1. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed opm de groei en opbrengst van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  In het kader van het deelproject ‘Nutriëntenvoorziening’ van de deelcluster ‘Innovatie Aardappelteelt’ van Agrobiokon is door HLB onderzoek uitgevoerd naar de calciumvoorziening in pootaardappelen. In het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, is gekeken naar het effect van het

 2. Van implementering tot verwesentliking: Aanwending van resultate van internasionaal vergelykende studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2016-02-01

  Full Text Available Die prestasies van Suid-Afrikaanse leerders in internasionaal vergelykende studies bly voortdurend swak, wat vrae laat ontstaan oor die kwaliteit van onderwys wat aan SuidAfrikaanse kinders gebied word in die verskillende grade en fases van formele skoolonderrig. Ernstige kommer oor leerders se swak prestasies oorheers navorsing en opvoedkundige debatte in Suid-Afrika. Ondanks goeie oogmerke, soos die hersiening van beleid en leerplanne, en die fokus op implementering, deur middel van kurrikulêre voorsiening en ondersteuning aan onderwysers, bly die verwesentliking in terme van leerders se prestasie teleurstellend swak. Hierdie studie ondersoek data verkry uit die preProgress in International Reading Literacy Study (prePIRLS van 2011. Die prestasie van Suid-Afrikaanse Graad 4-leerders is op ’n punt van 461 bereken, wat beduidend laer is as die internasionale gemiddeld van 500 (SE = 3.7. Resultate van die prePIRLS 2011-studie word gebruik as bewys van die bereiking van kurrikulêre doelwitte op die Graad 4-vlak, oor die spektrum van 11 Suid-Afrikaanse landstale. Norme of maatstawwe, soos afgelei uit die resultate, word verder ondersoek om moontlike verbeteringe aan te wys in die implementering van leerplanne in die klaskamer. Gevolgtrekkings sluit voorstelle in oor hoe onderwyspraktyk voordeel kan trek uit die bevindings van internasionaal vergelykende studies.

 3. Berekening van de relatieve dichtheid van de grond ten behoeve van het sportveldenonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zwiers, J.S.

  1976-01-01

  Bij de bespeelbaarheid van de sportvelden speelt de stevigheid van de toplaag een belangrijke rol. De stevigheid is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het organische-stofgehalte, het slibgehalte, de ontwateringstoestand, de regenval, de grasmat, het bodemleven en mogelijk de dichtheid van

 4. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 5. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 6. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 7. Het geheim van de Messias bij Josephus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Middendorp

  1983-09-01

  Full Text Available Heeft Josephus kennis gehad van de jonge christelijke kerk? Wat wist hij van Jezus van Nazareth? Kan hij als getuige voor de historiciteit van Jezus aangehaald worden? Dit zijn oude vragen. Hier wordt opnieuw een antwoord gezocht-niet op grond van een bepaalde tekst van deze schrijver - maar met behulp van het kader van diens wereldbeschouwing, die in het geheel van zijn oeuvre tot uitdrukking komt.

 8. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 9. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 10. Bestrijding van de wortelvlieg door middel van zaadcoating in peen, 2004 : toetsen van insecticiden en entomofage nematoden op de wortelvlieglarve

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Ester, A.

  2004-01-01

  Effectiviteit van de onderzochte middelen in verschillende doseringen toegepast als zaadcoating tegen aantasting van de peen door de wortelvliegmade in een peenteelt. Daarnaast wordt de effectivieit van een granulaat en toediening van Nemaplus 50 nematoden getoetst.

 11. Die instelling van die doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Venter

  1989-06-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 12. Evaluering van Suid-Afrikaanse protelenbronne: Gebruik van ...

  African Journals Online (AJOL)

  kondensasieprodukte en kruisbindings gevorm het, die kleur- bindingswaarde sal neig om die basiese aminosuurinhoud te onderskat. Benewens die invloed van die bogenoemde reaksieprodukte op die kleurbindingskapasiteit, bestaan die moontlikheid dat die verhouding van die basiese aminosure by Kaapse- en.

 13. Kwantitatieve massaspectrometrie van Clenbuterol met behulp van isotoopverdunning

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Bennekom, van E.O.; Weseman, J.M.; Kienhuis, P.G.M.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Om de toepassing van massaspectrometrie met behulp van isotoopverdunning in urine, vlees en lever te onderzoeken is een aantal experimenten uitgevoerd met de 'Hewlett-Packard Hass Selective Detector' (Electron Impact). Ook zijn met Finnigan 4500 aanvullende experimenten (Chemical Ionisation)

 14. Erythropoietine : enkele aspecten van de humorale regulatie van de erythropoiese

  NARCIS (Netherlands)

  G. Wagemaker (Gerard)

  1976-01-01

  textabstractDe regulatie van de erythropoiese verloopt in belangrijke mate via een humorale regulator. Deze wordt erythropoietine genoemd, en heeft een specifieke stimulerende werking op de erythropoiese, waarschiinliik in hoofdzaak door de inductie van erythroide differentiatie in een

 15. Prestatiekenmerken van de bepaling van formaldehyde en 8-hydroxychinolinesulfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Graaf M de; LAC

  1996-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een tweetal componenten waarvan de gehaltes regelmatig worden bepaald in voornamelijk sera en vaccins, is nader vastgelegd. Het betreft juistheid, precisie en nauwkeurigheid, de lineariteit van de kalibratiecurven, aantoonbaarheidsgrens, en

 16. Aspekte van die ververing, morfologie en anatomie van kransduivve

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. C. Kok

  1989-03-01

  Full Text Available Ondersoek is ingestel na aspekte van die morfologie en anatomie van kransduiwe (Columba guinea in Suider-Afrika. Ververing geskied klaarblyklik dxvarsdeur die jaar teen n lae intensiteit. Duidelike ververingspieke kon slegs hy die primere en sekondêre slagvere en stertvere van mannetjies onderskei word. By wyfies vind die ververingsproses op 'n onreëlmatiger wyse plaas. Afgesien van die snawelafmetings is alle standaardliggaamsafmetings van volwasse mannetjies betekenisvol groter as die van wyfies. Die teenoorgestelde neiging kom by onvolwassenes voor. Seisoensvariasie in lewer- en liggaamsmassa asook die sigbare vetinhoud van volwasse indiwidue Iwu waarskynlik met broeiaktiwiteite en die beskikbaarheid van seisoenaaloorvloedige voedselbronne verband. In vergelyking met die ander gemonsterde bevolkings is beduidende verskille in liggaamsmassa en vetinhoud vir die kransduiwe vanaf Suidwes-Afrika waargeneem.

 17. n Analise van die gemeente as deel van hierdie proses

  African Journals Online (AJOL)

  reer dat hy daardeur, na die beste van sy vermoë, die heil van God kan oordra. In 'n poging om dit te kan doen, vind die bediening van die kerk binne 'n bepaalde struk- tuur, genoem die bedieningstruktuur, plaas. 'n Vraag wat oor 'n wye spektrum gevra word, is die vraag in waiter mate die kerk nog kerk volgens die wil van ...

 18. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 19. Biologische landbouw en mestwetgeving : Inventarisatie van knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.

  2000-01-01

  Om na te gaan in hoeverre biologische boeren onder de huidige omstandigheden hinder ondervinden van nationale en Europese mestwetgeving is op verzoek van de Federatie van Biologische Boeren en het Platform Biologica bij de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit een onderzoeksvoorstel

 20. Voorspeense groei van Bonsmarakalwers onder verskillende agro ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tabel 1) dui op die belang van rekordhouding ten opsigte van ... in die lig van die matig ho€ erfbaarheid van geboortemassa (Preston & Willis,. 1970). Lentekalwers was betekenisvol (P<0,05) swaarder by geboorte as winterkalwers (Tabel 1).

 1. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 2. Exsodus van die Boerevolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. H. van der Walt

  1938-03-01

  Full Text Available Die Groot Trek het in sekere sin begin toe in die begin van die 18e eeu die eerste veeboer-pionier sy gesin, sy huisraad en sy plaasgereedskap op sy kakebeenwaens gelaai het en na sy veepos, voortaan sy leningsplaas, verhuis het. Want alhoewel die Groot Trek nóg logies nóg histories ’n voortsetting van die 18e eeuse trekbeweging is nie, is die eerste sonder die laaste tog ondenkbaar. Die 18e eeuse verspreiding het die geharde Afrikaanse baanbreker gevorm, ’n mens met weinig behoeftes, en met die selfstandigheid en die handigheid om in daardie behoeftes self grotendeels te voorsien uit die betreklik skrale materiaal wat die bodem hom gebied het. Dit het die Afrikaanse binnelandbewoner fisies en psigologies mobiel gemaak en in hierdie mobielmaking lê die noodwendige voorwaarde vir die moontlikheid van die latere groot volksbeweging.

 3. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 4. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 5. De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje van de rat als middel om de fase van de bronstcyclus te detecteren

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Loeber JG; Franken MAM; Liefde AD

  1985-01-01

  De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje bij de rat als indicator van de fase van de cyclus is onderzocht bij 60 dieren van 250 g. Gedurende 4 achtereenvolgende weken is op de werkdagen een uitstrijkje gemaakt ter beoordeling van de regelmaat van de cyclus. Daarna zijn de dieren geseceerd na

 6. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 7. die effek van speenouderdom op die produksievermoe van die sog

  African Journals Online (AJOL)

  lonsequcntty the early weaned sows produced significantly more piglets per annum (22,5 vs 20,1). OPSOMIIiING: Die effek van speenouderdom, toegepas vir die eerste vyf agtereenvolgende laktasieperiodes van die sog, op die produksievermod van ...

 8. DIE GEESTESSTRUKTUUR VAN DIE ONGELOOF In die studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  KARL MARX (1818-1883) en FRtEDRiCH ENGELS (1820-1895) aan vaar hierdie standpunt van FEUERBACH ten opsigte van die godsdiens as onomstootlik. FEUERBACH gaan egter nie ver genoeg nie; hy moes ook gevra het: waarom überhaupt projekteer die mens sy wese in die gestalte van 'n God? Die godsdiens is ...

 9. DIE EFFEK VAN VROEGSPEEN OP GROEf EN PUBERTEIT VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Volgens Poe et aL (J 969) egter, kan hierdie probleem grootliks oorkom word deur die stimulering van rumino-retikulere weefsel-vorming by die jong lam. In die huidige proef isgeen speenskok in enige van die vroeg- speengroepe ondervind nie en dit kan moontlik toege- skryf word aan die vroee inname van kruipvoer. Die.

 10. Vervanging insecticiden : bestrijding van ritnaalden in de teelt van gladiool

  NARCIS (Netherlands)

  Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.

  2004-01-01

  Van alle schadelijke bodeminsecten bij bloembollen vormen ritnaalden bij de teelt van gladiolen de grootste bedreiging. Minder massaal, doch voor de teler desastreus, komen bonenvlieg, aardrupsen en emelten als plaag voor of worden bestrijdingsmaatregelen daartegen getroffen. Alleen aan de hand van

 11. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  DIE ROL VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG. IN DIE ONDERDRUKKING VAN DIE. NYWERHEIDSONLUSTE. VAN JANUARIE. 1914. Maj C.J. Jacobs. During the Railways and Mineworkers strike which commenced on the 18th of January 1914, the. Union Defence Force, enlarged by the Active Citizen Force and assisted ...

 12. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 13. Die gebruik van Afrikaans vir die notulering van hofverrigtinge ...

  African Journals Online (AJOL)

  Daar word tans nog van beide Afrikaans en Engels vir die notulering van verrigtinge in Suid-Afrikaanse howe gebruik gemaak. Sowel regeringswoordvoerders as die Minister van Justisie het egter te kenne gegee dat 'n eentalige Engelse bedeling ingevoer mag word. Hierdie artikel ontleed die saak vir en teen so 'n ...

 14. Enkele aspekte van kerklike dissipline uit die Kerkorde van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  1989:431). Die appèlartikel staan in die Kerkorde van die Sinode van. Dordrecht 1578 as Artikel 19 en word in die Kerkorde van Middelburg 1581 en daarna, gekombineer met Artikel 23 wat by Dordrecht 1578 nog 'n afsonderlike plek inneem. Laasgenoemde Artikel handel daaroor dat die meerderheid stemme bindend sal ...

 15. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 16. Aard en oorsprong van bipedalisme by primate

  OpenAIRE

  P. A. J. Ryke

  1987-01-01

  Die verskille en ooreenkomste wat ape en mense kenmerk, is die onvermydelike en voorspelbare gevolg van afstamming van ’n gemeenskaplike voorouer. ’n Belangrike vraag om in hierdie verband te vra, is wat tot verandering van kwadrupedalisme na bipedalisme, waarskynlik ten tye van die divergering van aap- en hominiedstamlyne, aanleiding gegee het? Of het dit voor die splitsing geskied? Wat is die voordele en nadele van bipedale voortbeweging? ’n Evaluering van die oorsprong van bipedalisme verg...

 17. Herman Van Rompuy visiit Eestisse

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy' visiidist Eestisse 9. detsembril 2009, kohtumistest president Toomas Hendrik Ilvese ja peaminister Andrus Ansipiga. Ingl. k. lk. 10, pealk.: Herman Van Rompuy visits Estonia

 18. Genetische analyse van het Markiesje

  NARCIS (Netherlands)

  Doekes, H.P.; Oldenbroek, J.K.; Windig, J.J.

  2016-01-01

  Het Markiesje is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen. Het vervult een belangrijke rol in het Fairfok-programma. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien.

 19. Integratie van GIS en rekenmodellen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulens, J.D.; Bregt, A.K.; Diepen, van K.

  1995-01-01

  Koppeling tussen geografische informatiesystemen (GIS) en rekenmodellen biedt nieuwe mogelijkheden voor de analyse van onze omgeving. De technische implementatie varieert van een niet-geontegreerde koppeling, waarbij GIS en model twee losse entiteitenzijn en het gegevenstransport tussen beide

 20. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 1. EMPLOYABILITY van UM-afgestudeerden

  OpenAIRE

  van Eldert, Peter; Künn, Annemarie; Mommers, Ardi

  2017-01-01

  De voor u liggende studie is een weerslag van het project ‘Employability onder UM afgestudeerden’. Het rapport geeft eerst een samenvatting van de uitgevoerde literatuurstudie op het gebied van ‘employability’ in het hoger onderwijs. Vervolgens wordt de ‘employability’ van UM afgestudeerden vijf jaar na afstuderen anno 2015 in kaart gebracht. Hiertoe rapporteren we zeven indicatoren voor ‘employability’. Naast de gebruikelijke UM brede en faculteitsspecifieke statistieken laten we ook statist...

 2. Nasionale beplanning en kodrdinering van veekundige

  African Journals Online (AJOL)

  volgende en bymekaaraanskakelende aksies waannee die doel- witte nagestreef word, 'n eerste funksie van die .... siebepaling, formulering van doelwitte en evaluering van doel- witte. Die eerste groep is die komitees van die ... biometriese beplanning, ens. van navorsingsfasette wan- neer hulle deur die direkteur van die ...

 3. GESLAGSAKTIWITEIT VAN ROMANOV-KARAKOELKRUISINGS ...

  African Journals Online (AJOL)

  geword wat 'n verskil in die liggaamsmassa van gemid- deld 6,6 kg verteenwoordig. Dit is ook van belang dat slegs 60 % van die Karakoele bronstigheid vertoon het gedurende die eerste teelseisoen na geboorte terwyl die ooreenstemmende waardes vir die 87,5 en 75% Ro- manov-kruisings 96 en 94 % onderskeidelik is.

 4. -Die leksikografiese hantering van woordgroepstamme

  African Journals Online (AJOL)

  buite die behandelingsterrein van die heersende leksikografiese praktyk val. Ondanks hierdie implikasies hoef die ~~ntering van woordgroepstamme nie vir die leksikograaf problema ties te wees nie. Die Afrikaanse leksikon bevat 'n relatief klein aantal woordgroepstamme. Hulle sal nie 'n beduidende deel van. R ep rod u.

 5. De floristiek van oude muren

  NARCIS (Netherlands)

  Segal, Sam

  1962-01-01

  Van de Plantencommissie van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie is in 1947 een eerste poging uitgegaan tot een gericht onderzoek van de plantengroei op oude muren in Nederland. De verzamelde gegevens werden besproken in een vroegere publicatie (3). Zeer incidenteel is vóór die tijd ook wel

 6. Dirk van der Hoff: Skeurmaker?

  African Journals Online (AJOL)

  Dirk van dcr HofT. Erasmus, F W L 1950. Ds Dirk van der Hoff, 'n kritiese beoordeling van sy werk- saamhede in die Zuid-Afrikaanse Republiek. Ongepubliseerde MA verhande- ling, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Jooste, J P 1846. Die verhouding tussen kerk en stoat aan die Kaap tot die helfte ...

 7. Die eenheid van die universiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. N. Coetzee

  1969-03-01

  Full Text Available Dit lyk na ’n teenstrydigheid otn te besin oor die eenheid van ’n universiteit. Die naam „universiteit” is tog afgelei van die Latynse woord „universitas”, wat in die amptelike stukke van die meeste Europese lande vandag nog gebruik word. Hierdie woord beteken „die geheel” en dit veronderstel natuurlik dadelik eenheid.

 8. Residuen van thiram in appel

  NARCIS (Netherlands)

  van den Broek HH; Greve PA; van Harten DC; Nieboer R; van Zoonen P

  1989-01-01

  Appelen van het ras Golden Delicious werden bespoten op 2 proefvelden, n.l. te Oudenbosch en te Welsum. Er werden 4 concentraties aan thiram in de spuitvloeistof uitgetest, n.l. 0,2, 0,25, 2,0 en 2,5% ; van de eerste 2 concentraties werd 1500 l/ha gespoten, van de laatste 2 concentraties 150

 9. Factoren van invloed op voedselveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Deneux, S.D.C.; Fels-Klerx, van der H.J.; Tromp, S.O.; Vlieger, de J.J.

  2005-01-01

  In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en het LEI wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de veiligheid van voedingsmiddelen. Deze factoren zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk productaspecten en bedrijfsaspecten. Bij deze laatste zijn ook

 10. De dagindeling van Nederlandse managers

  NARCIS (Netherlands)

  Rob van Tulder; Ad Breukel

  2004-01-01

  De effectiviteit van managers is recentelijk weer volop in de aandacht gekomen. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan deze discussie door de tijdbesteding van Nederlandse managers empirisch in kaart te brengen. De effectiviteit, de toegevoegde waarde die managers leveren door het aansturen van

 11. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 12. Optimaliseren van biotoetsen voor het meten van bodemweerbaarheid van Verticillium dahliae en Pythium spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuders, H.; Wurff, van der A.W.G.

  2009-01-01

  In de grondgebonden teelten is de bestrijding van ziektes een lastig probleem doordat steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn milieuvriendelijke oplossingen belangrijk. De competentie van de bodem om ziekten en plagen te onderdrukken wordt hierdoor

 13. Onderzoek naar de optimalisering van de toepassing van plantenextracten ter bestrijding van de champignonvlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Rutjens, A.J.; Kogel, de W.J.

  2007-01-01

  Optimalisatie van toepassing plantenextracten (dosering, toepassingstijdstip en toediening) voor het bestrijden van de champignonvlieg. Champignonvliegen, Megaselia halterata (Diptera: Phoridae), vormen een continu probleem in de champignon doordat zij ziekten kunnen verspreiden, die aanzienlijke

 14. Voedselveiligheid van nieuwe eiwitten

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Fels-Klerx, van der H.J.

  2013-01-01

  De consumptie van dierlijke eiwitten is sterk toegenomen door een stijgende wereldbevolking en opgekomen economieën als China en India. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en het milieu. Om land- en energieverbruik terug te dringen moet een eiwittransitie plaatsvinden waarbij minder

 15. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 16. DIE OPENBARINGSLEER VAN SCHILDER

  African Journals Online (AJOL)

  23 Volgens Schilder: ...maar God wil geen openbaring geven, die den mensch als't ware onder hypnose brengt en hem in dien zin overweldig (Om Woord en kerk III 1951:11). 24 Volgens Schilder: Maar de onuitputtelijkheid van het teeken komt u herinneren, dat heden Gods zelfopenbaring haar voltooiing begint; dat ge nu ...

 17. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 18. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 19. Implementatie van kwaliteitssystemen.

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijs, E.M.; Bakker, D.H. de

  1995-01-01

  Het implementeren of invoeren van een kwaliteitssysteem verloopt niet zelden met vallen en opstaan. Er valt menige hindernis te nemen, zo hebben instellingen en beroepsbeoefenaren die hier al enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan ondervonden. Toch zijn de ervaringen overwegend positief en wordt

 20. Heath Van Essen

  Science.gov (United States)

  The EPA is providing notice of a proposed Administrative Penalty Assessment against Heath Van Essen, Respondent, an individual who owns or operates an animal feeding operation (“Facility”) that is located in Section 27 of Township 98 North, Range 47 West,

 1. De vereniging van eigenaars

  NARCIS (Netherlands)

  Vegter, Noortje

  2012-01-01

  An owners’ association (in Dutch Vereniging van Eigenaars or VvE) manages the common areas of an apartment complex. The owners’ association is a body linked to titles to apartments for the purpose of facilitating decision-making regarding the management, use and maintenance of the common areas and

 2. Impact van onderwaterlawaai onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.

  2012-01-01

  Vroeger was de enige menselijke activiteit op zee de scheepvaart. Maar de Noordzee krijgt steeds meer windmolenparken, pijpleidingen en olieplatforms, en er wordt bijvoorbeeld gebaggerd en seismisch onderzoek gedaan. Over de effecten van geluiden onder water op het leven in zee is echter nog weinig

 3. Casus. Herstel van jeneverbesstruwelen

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Ouden, den J.; Waal, de R.W.; Verberk, W.

  2009-01-01

  Jeneverbesstruwelen komen in Europa voor op heel verschillende soorten bodem, variërend van zure, voedselarme zandgronden tot kalksteenrotsen met een leemdekje. Het gaat echter altijd om plekken waar in het verleden gedurende lange tijd, met wisselende intensiteit, begrazing heeft plaats gevonden.

 4. De staat van Dalton

  NARCIS (Netherlands)

  D. de Haan

  2005-01-01

  “Geef jouw onderwijskracht een richting: kies de daltonvariant.” Met deze aanmoediging aan studenten om zich in te schrijven als deelnemer aan de studievariant ‘daltononderwijs’ begon ik in 2002 mijn carrière als daltoncoördinator van de Theo Thijssen Academie, de opleiding voor leraar primair

 5. Versterking van het vestingkarakter van Wageningen : verkenning van de mogelijkheden voor herstel van de stadsgracht

  NARCIS (Netherlands)

  During, R.

  2013-01-01

  Wageningen is nog vrijwel geheel door een stadsgracht omgeven. Vrijwel, maar niet helemaal... Aan de oostkant van de stad, tussen Bergpoort en Plantsoen, is in 1967 een stukje stadsgracht gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de gracht hier graag herstellen. De gemeentelijke overheid laat

 6. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 7. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 8. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 9. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 10. Het bepalen van de plasma renine activiteit door middel van de radioimmunochemische bepaling van angiotensine I

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Somers HHJ; Loeber JG

  1986-01-01

  De plasma renine activiteit (PRA) wordt gemeten door de radioimmunochemische bepaling (RIA) van het angiotensine I (AI) dat gevormd wordt tijdens incubatie van het renine met zijn substraat (angiotensinogeen). Om degradatie van het gevormde AI door peptidases te voorkomen worden als angiotensinases

 11. Over de toegvoegde waarde van management en managers

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  1995-01-01

  textabstractBedrijven en andere organisaties lijken plat gewalst te worden. Verplatting van organisaties,- de opkomst van netwerken als concurrenten voor organisaties; schrappen van managementlagen; verdwijnen van banen voor het leven en de opkomst van autonome taakgroepen; afschaffen van de

 12. Epidemiologie van Corynespora cassiicola in Saintpaulia : literatuurstudie en labproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Lanser, C.J.

  2004-01-01

  Het epidemiologische onderzoek concentreerde zich op eigenschappen van Corynespora die van belang zijn voor ontstaan en ontwikkeling van een aantasting van Saintpaulia. Op basis van de resultaten hiervan kunnen klimaat maatregelen en teeltomstandigheden vastgesteld worden om aantasting van

 13. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 14. Uitwisselen van teelten helpt kwekers verder : biologische teelt

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.A.; Reuler, van H.

  2004-01-01

  Beschrijving van ontwikkelingen in de biologische teelt van boomkwekerijgewassen. Genoemd worden: biologische bestrijding van aaltjes met tagetes; tussengewas als vanggewas om uitspoelen van stikstof te voorkomen

 15. Vijfde afdeeling : schorsing van de vervolging : artikelen 14-20

  NARCIS (Netherlands)

  Kristen, F.G.H.; Groenhuijsen, M.S.; de Roos, Th.A.; Swart, A.H.J.

  2000-01-01

  In deze inleiding op de vijfde afdeling van Titel I van Boek 1 van het Wetboek van Strafvordering wordt ingegaan op de inhoud, de betekenis, de reikwijdte en de gevolgen van schorsing van de vervolging. Daartoe de regeling van de schorsing van de vervolging gepositioneerd ten opzichte van andere

 16. Die bevordering van geesteswetenskaplike studie*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Elaine Botha

  1980-03-01

  Full Text Available Hierdie tema sou op ’n verskeidenheid van wyses aangepak kon word: Eerstens is dit moontlik om planne te bedink op grond waarvan die studentegetalle in die geesteswetenskappe verhoog sou kon word. Tweedens is dit moontlik om ’n soort wetenskaplike rasionalisasie te verskaf vir die feit dat die oënskynlik anachronis- tiese geesteswetenskappe nog steeds aangebied word in ’n tyd waarin die hele samelewing in die teken van die wetenskap en die tegniek staan. Dit sou natuurlik ook moontlik wees om die tema aan te pak vanuit ’n statistiese ontleding van die stand van die geesteswetenskappe en daardeur op tendense en ontwikkelingsrig- tinge te dui. Natuurlik sou daar voldoende grond wees om ook die hele kwessie van die gebrekkige finansiering van die geesteswetenskappe aan die orde te stel en ’n pleidooi te lewer vir beter salariëring van geesteswetenskaplik-geskooldes, beter beurse vir studente in die geesteswetenskappe en beslis meer geleenthede vir na- vorsing in die geesteswetenskappe. Voorts sou die uiteindelike werksituasie van die geesteswetenskaplik-geskoolde in oënskou geneem kon word. Indien daar ’n oor- skot van geesteswetenskaplik-geskooldes bestaan, sou dit geremedieer moes word en indien daar ’n tekort aan dergelike geskooldes sou bestaan, sou planne beraam moes word vir die aanmoediging van studie in hierdie rigting.

 17. Electromagnetic van Kampen waves

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ignatov, A. M., E-mail: aign@fpl.gpi.ru [Russian Academy of Sciences, Prokhorov General Physics Institute (Russian Federation)

  2017-01-15

  The theory of van Kampen waves in plasma with an arbitrary anisotropic distribution function is developed. The obtained solutions are explicitly expressed in terms of the permittivity tensor. There are three types of perturbations, one of which is characterized by the frequency dependence on the wave vector, while for the other two, the dispersion relation is lacking. Solutions to the conjugate equations allowing one to solve the initial value problem are analyzed.

 18. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 19. Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.E.; van Buiren, K.H.S.; Gerritsen, M.; Leenheer, J.; van Honk, J.

  2007-01-01

  SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht (i) in welke mate consumenten irritatie ondervinden van telemarketing en (ii) in hoeverre de huidige (zelf)regulering effectief is in het voorkomen van irritatie. Uit het onderzoek blijkt dat ruimt 90% van

 20. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 1. [Van Helmont and gas].

  Science.gov (United States)

  van Gijn, Jan; Gijselhart, Joost P

  2012-01-01

  Johan Baptista van Helmont (1579-1644) was born in Brussels, around the time the Southern Netherlands ceased their resistance against the Spanish rule. He studied a variety of disciplines in Louvain and made a 'grand tour' in Europe, but remained dissatisfied with traditional knowledge, which he regarded as empty phrases and sophistry. His spouse being wealthy, he devoted himself to studying nature anew, unencumbered by prejudice, as Paracelsus (1493-1541) had done before him. Yet in his attempts to explain living and inanimate matter he could not avoid making basic assumptions. Among these was his view that there were only two elements: water and air. Water might carry elementary seeds from which a variety of substances could develop. When a substance was consumed by fire, an ethereal essence would remain, which he called 'Gas' (a term perhaps derived from Paracelsian 'chaos', perhaps from 'Geist'). Today 'gas' is defined as the volatile state of a given substance, but in Van Helmont's view it was mainly a metaphysical characteristic. Most of Van Helmont's work was published only after his death, through a verdict of the Spanish Inquisition.

 2. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 3. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vroon, H.R.J.

  1999-01-01

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het

 4. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 5. Interpretatie van grond- en oppervlaktewateranalyses van het natuurreservaat in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1984-01-01

  In het kader van de voorgenomen ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van polderpeilverlaging ten oosten van het natuurreservaat in bezit van Natuurmonumenten. Als aanvulling op het hydrologisch onderzoek is door de

 6. Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999

  NARCIS (Netherlands)

  van Duynhoven YTHP; de Wit MAS; CIE

  2000-01-01

  In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en

 7. Hormonen in importvlees. Een evaluatie van recente gegevens over gehalten aan van nature voorkomende hormonen

  NARCIS (Netherlands)

  Kootstra PR; Rossum HJ van; Zoontjes PW; Schwillens PLWJ; Wubs KL; Herbold HA; Stephany RW; Sterk SS; Ginkel LA van; ARO

  2005-01-01

  Consumptie van vlees, geimporteerd uit Zuid-Amerika, met name Argentinie en Brazilie, leidt niet tot inname van lichaamsvreemde hormonen. Bovendien zijn er geen aanwijzingen voor inname van verhoogde hoeveelheden lichaamseigen hormonen. Onderzoek naar het illegaal gebruik van groeibevorderende

 8. De betekenis van leugens - Anita Mooi, 1996. Feit en fictie en JFK - Henk van Renssen, 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, Chris

  1998-01-01

  textabstractReviews of:De betekenis van leugens, over historische beeldvorming, audiovisuele geschiedschrijving en de functie van historische fictie, Anita Mooi. Doctoraalscriptie Film- en Televisiewetenschap, Universiteit van Amsterdam, 1996.Feit en fictie en JFK, Henk van Renssen.

 9. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 10. Droge vergisting van berm- en natuurgras

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, K.B.; Boer, de D.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef met droge vergisting van bermgras en natuurgras. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de hoeveelheid biogas die geproduceerd kan worden, maar ook aan de kwaliteit van de geproduceerde compost en aan de duurzaamheid van deze vorm van

 11. Bemesting van iris in de broeierij

  NARCIS (Netherlands)

  Pasterkamp, H.P.; Marinova, S.; Wees, van N.S.

  2003-01-01

  Bij de bloementeelt van iris komt een aantal afwijkingen voor; vooral bloemverdroging en bladverbranding. Een oplossing hiervoor zou aanpassing van de beschikbaarheid van bepaalde nutriënten zijn. PPO Bloembollen deed onderzoek naar het voorkomen van deze afwijkingen. Vooral de broeiers van irissen

 12. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 13. 08 Botha Van Vuuren 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  hond

  7 Apr 2007 ... karakters, van byvoorbeeld die taal van die mistiek, van die wetenskap, van die skone kunste. Taal wat weerstand bied” (De Waal e.a. 2004; ons kursivering). Winterbach se kom- mentaar skakel met Mikhail Bakhtin se teorie oor meerstemmigheid. Niggieis 'n poli- foniese teks waarin die taal van mistiek, ...

 14. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 15. Het Aquacultuurprogramma van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2016-01-01

  Na bijna 10 jaar bij Ahold als manager product integriteit te hebben gewerkt, is Aldin Hilbrands sinds een jaar directeur van het Aquacultuurprogramma van IDH. Deze organisatie is gericht op het verduurzamen van internationale handelsketens. IDH doet dit door middel van het bouwen van

 16. Ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw van het Pluimveeproefbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Tinholt, J.

  1991-01-01

  Na een stilstand van bijna een jaar is half september 1990 de bouw van het nieuwe proefbedrijf hervat. Met het bereiken van het hoogste punt van de eerste stal op 26 oktober 1990 zal volgens verwachting in augustus 1991 de voltooiing van het geheel kunnen plaatsvinden.

 17. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 18. Tien eeue leksikografie: Van woordelys tot woordeboek

  African Journals Online (AJOL)

  In 1953 het die Lexicon in Veteris Testamenti Libros van Ludwig. Koehler en Walter Baumgartner verskyn, 'n gebeurtenis van deurslag- gewende betekenis op die gebied van die studie van die Ou Testament. Dit was die resultaat van ongeveer veertig jaar se werk, soos Koehler dit self in die inleiding tot sy woordeboek ...

 19. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de

 20. (Zelf) meten aan de vitaliteit van bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2012-01-01

  Tijdens het symposium van bijen@wur PRI op 18 maart vertelde Sjef van der Steen over zijn onderzoek in 2009 en 2010 naar invloed van variatie en continuïteit in de aanvoer van stuifmeel op de vitaliteit van bijenvolken. Voor Bijenhouden schreef hij een artikel over zijn aanpak en de uitkomsten, met

 1. De kleur van de Omgevingswet

  OpenAIRE

  Backes, C.W.

  2017-01-01

  Auteur stelt de Utrechtse oratie van Michiels uit 2001 ‘Kleur in het omgevingsrecht’ centraal. In deze oratie ging Michiels in op de relatie tussen het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht en stelde de vraag of wij niet naar een integrale omgevingswet zouden moeten en wat de kleur daarvan zou moeten zijn. Auteur gaat in op de vraag welke kleur de Omgevingswet heeft gekregen. Is er sprake van een grijsbruin mengsel of van een kleurrijk schilderij?

 2. Die winder van Afrikaans III.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. du Toit

  1959-03-01

  Full Text Available Dit was ’n gelukkige gedagte om vir hierdie feeste as tema te kies: die wonder van Afrikaans. Inderdaad het daar ’n wonder gebeur — die geboorte van ’n nuwe taal. Maar ’n taal kan nie bestaan sonder dat daar ’n nasie is wat dit praat en skryf nie. Die geboorte van ’.n nuwe nasie is net so ’n wonder.

 3. Duurzaamheidseffecten aanpak milieuschadelijke subsidies: de duurzaamheidseffecten van aanpassing of afschaffing van milieuschadelijke subsidies nader onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  J.A. van Ast (Jacko); K.E.H. Maas (Karen); J.J. Bouma (Jan Jaap)

  2006-01-01

  textabstractDit onderzoek heeft betrekking op enerzijds het ontwikkelen van een transparante methodiek voor het bepalen van de sociale en economische effecten van subsidies en anderzijds het toepassen van de ontwikkelde methodiek voor het bepalen van sociale, economische en ook milieueffecten van

 4. Onderzoek naar het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater in de omgeving van Achterberg

  NARCIS (Netherlands)

  Tusveld, M.C.L.; Welling, S.E.

  1984-01-01

  Een bestudering van het verloop van het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater en bepaling van de menselijke invloed op de samenstelling van het ondiepe grondwater door het chloridegehalte hiervan te vergelijken met het nitraatgehalte; dit in verband met de eutrofiering van het grond- en

 5. Aanwezigheid van ascosporen van Sclerotinia sclerotiorum binnen en buiten besmette percelen

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wander, J.; Russchen, H.J.

  2012-01-01

  De aantasting van een gewas door Sclerotinia sclerotiorum hangt af van de aanwezigheid van ascosporen van deze schimmel in de lucht. In dit onderzoek dat gefinancierd wordt door PT en PA werd nagegaan in hoeverre de ascosporen van het eigen perceel afkomstig zijn of ook van een naburig perceel

 6. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  OpenAIRE

  Kool, de, S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groep telers informatie krijgen over energiebesparingsmogelijkheden en deze mogelijkheden durven benutten, waardoor de energiebesparing op sectorniveau zal toenemen. Door middel van een stakeholderanal...

 7. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 8. De kleur van de lucht en van de zee

  NARCIS (Netherlands)

  Kunz, G.J.; Laane, R.W.P.M.

  1989-01-01

  Alvorens wat dieper in te gaan op de kleur van de lucht, zal eerst de betekenis van de woorden 'kleur' en 'lucht' wat nader onderzocht worden. Dit is nodig omdat kleur een subjectieve indruk is en omdat lucht niet een éénduidige betekenis heeft.

 9. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  OpenAIRE

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort ervaringen uit te zoeken.’

 10. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort

 11. Specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van chronische aandoeningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Plas, M.; Dekker, J.; Ende, E. van den

  2000-01-01

  Zowel beroepsorganisaties als patiëntenorganisaties melden dat de specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van de genoemde ziekten vooral in instellingen aanwezig is. Daar werkt men in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waaraan ook paramedici deelnemen. In de eerste lijn treft

 12. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Abstract: Characterisation of the Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). In 2003, thirty six years after Afrikaanse etimologieë by Boshoff and Nienaber, a new etymological dictionary of Afrikaans has been published: the Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). There is a substantial difference between these two ...

 13. Geschiktheid van bermmaaisel als meststof; een verslag van acht praktijkproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Ehlert, P.A.I.; Jong, de J.J.; Niemeijer, C.M.; Scheepens, P.C.; Vries, de E.A.

  2004-01-01

  In acht pilots is op praktijkschaal bermmaaisel verzameld en voorbewerkt met als doel te kunnen inzetten als meststof in de landbouw. Dit bermmaaisel is geanalyseerd op organische-stofgehalte, homogenitiet van de organische stof, contaminatie met zware metalen en de aanwezigheid van vitale

 14. Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen

  NARCIS (Netherlands)

  Somers, E.L.M.

  2010-01-01

  Geen instantie heeft na de oorlog zo onder vuur gelegen vanwege haar functioneren tijdens de Duitse bezetting als de Joodsche Raad. Hoofdrolspeler in deze bewogen jaren was prof. David Cohen, samen met Abraham Asscher voorzitter van de Joodse Raad. Op verzoek van prof. Jacques Presser en dr. Loe de

 15. Kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit migrantenperspectief: ontwikkeling van een meetinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  Fakiri, F. el; Sixma, H.J.; Weide, M.G.

  2000-01-01

  In het kader van de Tweede Nationale studie voor ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (NS2) zal in 2000 een enquête gehouden onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Voor deze enquête is in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) een meetinstrument ontwikkeld om de

 16. Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie: Verkenning van toepassingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Schulze Greiving, Verena C.; te Kulve, Haico; Konrad, Kornelia Elke; Kuhlmann, Stefan; Pinkse, Pepijn Willemszoon Harry

  2016-01-01

  In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een

 17. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 18. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... duidelike beskrywing van die opponente nie (kyk Schmid. 2002; Van der Merwe 2007 vir volledige besprekings). In 'n poging om die opponente te identifiseer, word die direkte opmerkings wat wél oor hulle gemaak word met sekere indirekte opmerkings gekombineer ten einde 'n volledige prentjie te skets.

 19. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 20. LYS VAN GESKRIFTE VAN PROF. DR. S. P. ENGELBRECHT*) A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Amsterdam en Pretoria). 1925 Qeschiedenis van de Nederdüits Hervormde Ker^ in Ztitd-Afri^a. ... 1930 Ibid: Papiergeídindteotídae. —. Die SoMter Liedekens. —. In „Die Nuwe Brandwag", Mei-uitgawe: Die geskiedenis van die Transvaaise ...

 1. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 2. Planning en ontwerp van kantoorgebouwen : Typologie van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  De Gunst, D.D.; De Jong, T.

  1989-01-01

  Het kantoorgebouw behoort tot de categorie bedrijfsgebouwen waarbij efficiency, econom ie en exploitatie veel aandacht vragen Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als informatie bron over kantoorgebouwen voor studerenden, waarbij op een breed scala van aspekten die bij het ontwerpen van

 3. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 4. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 5. Invloed van fosfaat op de strekkingsgroei van Kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.

  2010-01-01

  Hoewel door nieuwe compactere cultivars en door beter gebruik van groeiregulatoren het gebruik van groeiregulatoren is afgenomen, moet er nog steeds geremd worden om strekkingsgroei tegen te gaan en compacte Kalanchoës te telen. Vanuit diverse onderzoeken bij andere gewassen is bekend dat een

 6. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 7. De volledigheidswaan van biografen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 8. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 9. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 10. Aard en oorsprong van bipedalisme by primate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. A. J. Ryke

  1987-03-01

  Full Text Available Die verskille en ooreenkomste wat ape en mense kenmerk, is die onvermydelike en voorspelbare gevolg van afstamming van ’n gemeenskaplike voorouer. ’n Belangrike vraag om in hierdie verband te vra, is wat tot verandering van kwadrupedalisme na bipedalisme, waarskynlik ten tye van die divergering van aap- en hominiedstamlyne, aanleiding gegee het? Of het dit voor die splitsing geskied? Wat is die voordele en nadele van bipedale voortbeweging? ’n Evaluering van die oorsprong van bipedalisme verg ’n kennis van die besondere skelet- en voortbewegingseienskappe van die mens as ’n biped in teenstelling met kwadrupede. Die feit dat hominiedvoetspore asfossiele behoue gebly het, gee ’n goeie aanduiding van die bipedale plantigrade voortdrywende skryding van die protohominiede.

 11. Ontwerpen en berekenen van aluminium constructies

  NARCIS (Netherlands)

  Soetens, F.

  1996-01-01

  De toepassing van aluminium in dragende constructies is succesvol, indien de gunstige eigenschappen van aluminium goed worden benut en er voor de minder gunstige eigenschappen een adequate constructieve oplossing wordt geboden. De toepassingsmogelijkheden van aluminium zijn de laatste jaren

 12. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 13. Bestrijding van plagen met CATT beloftevol

  NARCIS (Netherlands)

  Lommen, S.T.E.; Elberse, I.A.M.; Verschoor, J.

  2012-01-01

  Aanpassingen van de samenstelling van lucht in combinatie met hoge temperatuur inzetten tegen fytosanitaire problemen als aaltjes. PPO Boomkwekerij en Food & Biobased Research van WUR onderzochten hiervan de mogelijkheden. De eerste resultaten bieden perspectief.

 14. Hoe stevig is de piramide van Braithwaite?

  NARCIS (Netherlands)

  H.G. van de Bunt (Henk); J.G. van Erp (Judith); C.G. van Wingerde (Karin)

  2007-01-01

  textabstractResponsive regulation is de belangrijkste theorie in het debat over regulering en handhaving van organisatiecriminaliteit. Met name de handhavingspiramide van John Braithwaite wordt door veel Nederlandse toezichthouders omarmd. Dit artikel onderzoekt de grondslagen van die

 15. De identificatie van een zilveren microscoopje van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

  National Research Council Canada - National Science Library

  Tiemen Cocquyt

  2016-01-01

  A hitherto unknown silver microscope of the famous Delft microscopist Antoni van Leeuwenhoek has been identified as genuine, thanks to an intensive investigation using various modern forensic techniques...

 16. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 17. Die potensiaal van chemies behandelde fluitjiesriet ( Phragmites ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die potensiaal van chemies behandelde fluitjiesriet ( Phragmites australis )-hooi in onderhoudsdiete vir skape. 1. Die effek van NaOH-behandeling en ureuminkuiling op inname, verteerbaarheid en rumenkinetika.

 18. van Herman Charles Bosman en

  African Journals Online (AJOL)

  tuurverlies wat saamgaan met die leef binne een van die "groot" taalgebiede. As hy nog Afrikaans lees, word daar vir horn wel 'n venster op Suid-Afrika oopgemaak; maar buitekant ons land bly daar vir horn alleen 'n atmosfeer van een kleur sigbaar: die Brits-. Amerikaanse, - totdat hy meen dat dit die enigste kleur in die.

 19. Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, D.; Lanting, C.I.; Wouwe, J.P. van

  2015-01-01

  Borstvoeding is de beste voeding als het gaat om de gezondheid van moeder en kind. De WHO adviseert het eerste half jaar na de geboorte uitsluitend borstvoeding te geven en borstvoeding in combinatie met bijvoeding tot de leeftijd van 2 jaar voort te zetten. TNO heeft sinds 2000 zes peilingen

 20. Bestrijding van citruswolluis in potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.

  2012-01-01

  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in

 1. Mogelijkheden van een brede weersverzekering

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der H.A.B.; Asseldonk, van Marcel; Buurma, J.S.; Nienhuis, J.K.

  2006-01-01

  Dit onderzoek, een coproductie van het LEI en IRMA, beschrijft de mogelijkheden van een brede weersverzekering in de agrarische sector. In een brede weersverzekering dienen zoveel mogelijk weerrisico's te worden meegenomen, zoals storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte. Er is enerzijds

 2. DIE AANWENDING VAN VOEDSELHULPBRONNE VIR ...

  African Journals Online (AJOL)

  (b) Grane en proteibne moet verkieslik aangewend word in die rantsoene van spesies wat dit meer doeltreffend kan benut te wete melkkoeie en enkelmaagdiere. Namate die hoender en vark meer direk met die mens vir hierdie voedsels gaan begin nreeding, sal hulle outomaties begin terugtree, in orde van belangrikheid.

 3. Biobeschikbaarheid van nortestosteronlauraat uit vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Lusthof KJ; Groen K; Olling M; Ginkel L van; LBO

  1996-01-01

  Uit een eerder onderzoek naar de aanwezigheid van anabole steroiden in gehakt bestemd voor consumptie bleek, dat in meerdere monsters een residu van nortestosteron aanwezig was. Nortestosteron (NT, nandrolon) wordt als anabolicum illegaal gebruikt in fokkerijen. In dit onderzoek werd de

 4. DIE PROBLEMATIEK VAN MILITERE OPLEIDING

  African Journals Online (AJOL)

  bevolkingsgroepe, bestaan daar ook verskeie subkulture binne die SAW. So vorm elke weer- magsdeel 'n eie unieke subkultuur wat opgebou is deur kollektiewe ervaring en bestaan uit ele- mente van onderlinge verhoudinge en eensge- sindheid (Hoof van die SAW: KINGSROW-ver- slag 1987: F-5). Die weermagsdele.

 5. Bestrijding van slakken in graszaad

  NARCIS (Netherlands)

  Ester, A.; Huiting, H.F.

  2006-01-01

  Slakken kunnen bij najaarszaai van graszaadgewassen flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is het graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij grote slakkenactiviteit kan toepassen van slakkenkorrels onvoldoende zijn, ook als ze meermalen worden toegepast. Resultaat is

 6. Portretten van EVC-praktijken

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Desiree Joosten-ten Brinke; Kathleen Schlusmans; Marjo van der Rutjens; Marcel Klink; Marjo Stalmeier; Dr. Mart van Dinther

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 7. VAN 'IVISTE IN EIE TAAL

  African Journals Online (AJOL)

  Jeanne Maartens. Walter Winckler. VORIGE NOMHERS VAN SPIL PLUS. SPIL PLUS 1 (1980). Nuwe ontwikkelings binne Chomsky se teorie van kerngrammatika. SPIL PLUS 2 (1980). Leksikale basiskategoriee. Probleme vir die "working grammarian". SPIL PLUS 3 (1980). Afrikaanse Sintaksis: ~ evaluering. SPIL PLUS 4 ...

 8. Gentegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  rol speel, staan die Duitse uitgewer Duden se vakwoordeboeke vir aanleerders in die reeks Schüler Duden. Hier gaan dit in 'n veel hoër mate om die vakgebied as om die taal. In die voorwoord van een van die woordeboeke in hierdie reeks, die Schüler Duden: Informatik (Claus en Schwill 1997) met die subtitel Ein Sach-.

 9. DIE LEWE VAN JOAO ALBASINI

  African Journals Online (AJOL)

  noord van Lourenco Marques, waar hy as jagter en ivoorhandelaar 'n bestaan gemaak het. In sy hoedanigheid as handelaar en jagter was hy oak in die posisie am latere jare die Voortrekkers van lewensmiddele te voorsien. In 1840 besluit hy am verder die binneland in te trek op soek na nuwe jagvelde. Gedurende sy.

 10. Andries van Aarde's Matthew Interpretation

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  2011-01-14

  Jan 14, 2011 ... This article focused on Andries van Aarde's interpretation of the Gospel of Matthew. It argues that Van Aarde has changed his approach to Matthew in the course of time. At the beginning of his career he focused on structural analysis and even made a contribution to the Gattung problem from a structural ...

 11. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 12. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... ijen, tekeningen en grafiek dat een eigen plaats inneemt in de hedendaagse kunst. Als hij nooit iets geschreven zou hebben, zou hij als beeldend kunstenaar stellig even bekend zijn geworden. Daarnaast was hij de bezielende kracht van de politieke verzetsgroep Okhela in de jaren van strijd tegen het ...

 13. Oorzaken en behandeling van sialorroe

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, E.C.I.

  2009-01-01

  Kwijlen, het onwillekeurig lekken van speeksel uit de mond, wordt zelden veroorzaakt door een abnormaal verhoogde speekselsecretie, maar veeleer door problemen in de coördinatie van de mondmotoriek, die leiden tot een verstoorde slikbeweging en/of een onvolledige lipsluiting. Kwijlen komt vooral

 14. C.H. van Niekerk

  African Journals Online (AJOL)

  Post-partum anestrum, wat gepaard gaan met 'n lang interkalfperiode, is een van die belangrikste repro- duksieprobleme wat aangetref word onder hoogprodu- serende melkkuddes. 'nBaie kort kalfmterval verminder die melkproduksie van die betrokke laktasie effens en dit is veral in stoetvee nie vir melkrekorddoeleindes.

 15. Genoom analyse van ziektewerende bodems

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, van L.S.; Speksnijder, A.G.C.L.

  2005-01-01

  Het grootste deel van de micro-organismen in de bodem is niet bekend. Micro-organismen kunnen een stimulerende werking hebben op plant en dier en zelfs een beschermende functie uitoefenen. Opportunistische belagers van buitenaf kunnen worden afgeweerd door competitie en antibiotica productie.

 16. Eigen Zeeuwse teelt van soja

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der Harmen; Timmer, R.D.

  2016-01-01

  Zeeuwse soja komt eraan. Vier akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen telen dit jaar voor het eerst het van oorsprong zuidelijke gewas. Ze hebben samen zestien hectare ingezaaid.
  Het is nog zeer bescheiden, erkent initiatiefnemer Martijn Buijsse van Buijsse Consultancy uit het Brabantse Boekel, maar

 17. De stijl van gewoon proza

  NARCIS (Netherlands)

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft

 18. Jacobus Henricus van 't Hoff

  Indian Academy of Sciences (India)

  Jacobus Henricus (b.1883), and Govert Jacob (b. 1889). It is striking and interesting to observe that van 't Hoff had the same name as his father's and again his son got it, and his two daughters were named after his wife and mother, respectively. van 't Hoff's interests were not limited to science and nature, but extended to.

 19. Die etiek van Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 20. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  NARCIS (Netherlands)

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 1. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 2. Biologische aaltjesbestrijding met Tagetes, een kostprijsvergelijking van verschillende teeltsystemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wanten, P.J.; Koot, P.A.C.; Kroonen-Backbier, B.

  2003-01-01

  In het bedrijfssystemenonderzoek van PPO in Horst-Meterik wordt Tagetes (afrikaantjes) ingezet voor de bestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Daarbij is een goede onkruidbestrijding in Tagetes van groot belang. Een vergelijking van de effectiviteit en kosten van mechanische

 3. Bepaling van dapson, mono- en diacetyldapson in runderbloedplasma

  NARCIS (Netherlands)

  Reuver, de M.J.B.; Aerts, M.M.L.; Kuiper, H.A.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het testen van de bepalingsmetheden voor dapson, mono- en diacetyldapson in bloedplasma van melkgevende runderen en het vaststellen van het kinetisch profiel van genoemde stoffen na orale en intramusculaire toediening. Tevens wordt deglucuronidering en eiwitbinding

 4. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 5. De verspreiding van amfibieen en reptilien in een gedeelte van Zuid – Oost Toscane (Italie), in verband gebracht met de landschapsecologische kartering van dat gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Kroese, J.G.A.

  1983-01-01

  Op het Laboratorium voor Fysische Geografie en Bodemkunde van de Universiteit van Amsterdam o.l.v. Prof. Dr. A.P.A. Vink is men al jaren bezig met het samenstellen van landschapsecologische kaar ten. Van de kant van dit instituut uit zou het van belang zijn te weten wat de biologische waarde is van

 6. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 7. Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010-11 en 2011-12

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.; Uenk, D.; Visser, de W.; Ruijter, de F.J.; Assinck, F.B.T.; Velthof, G.L.

  2012-01-01

  De stikstofwerking van organische meststoffen uit mestverwerking is in 2010 en 2011 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat, varkensdrijfmest, rundveedrijfmest, dikke fractie van gescheiden varkensdrijfmest, dikke fractie van het

 8. Veredelde zaken : de toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Louwaars, N.P.; Dons, J.J.M.; Overwalle, van G.; Raven, H.; Arundel, A.; Eaton, D.J.F.; Nelis, A.

  2009-01-01

  Rapport van Wageningen UR over de toekomst van de plantveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Aanpassing van wet- en regelgeving is een van de aanbevelingen.

 9. Die spook van Afrikaneridentiteit in Toorberg, Die stoetmeester en Die swye van Mario Salviati (Etienne van Heerden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariëtte van Graan

  2017-04-01

  Full Text Available Spookkarakters is ’n kenmerkende aspek van Etienne van Heerden se roman-oeuvre, maar tot op hede is weinig navorsing gedoen waarin daar spesifiek na die aard en funksie van hierdie spookkarakters ondersoek ingestel is. In hierdie artikel bespreek ek Van Heerden se gebruik van spookkarakters diachronies, met verwysing na die romans Toorberg (1986, Die stoetmeester (1993 en Die swye van Mario Salviati (2000. Ten einde die aard van spookkarakters uit te klaar, word daar van die sogenaamde paranormale wetenskap gebruik gemaak. Die spoke in die drie betrokke romans word hiervolgens geklassifiseer en binne die konteks van die roman waarin hulle verskyn, bespreek. Hierdeur sal ek aantoon hoe die spookkarakters in dié romans as ’n voortdurend veranderende vergestalting van Afrikaneridentiteit (’n sentrale tema in Van Heerden se oeuvre gelees kan word. Van Heerden se Afrikaner verander oor tyd: in Toorberg vorm die spookkarakters ’n kollektief wat ’n gefragmenteerde beeld van die stereotipiese, argaïese, manlike Afrikaneridentiteit vergestalt; in Die stoetmeester word ’n liminale karakter in ’n liminale historiese tydperk juis só geskryf om ’n liminale Afrikaneridentiteit te vergestalt; en in Die swye van Mario Salviati word daar wegbeweeg van ’n eksklusiewe Afrikaneridentiteit na ’n meer omvattende Suid-Afrikaanse identiteit deur die gebruik van spookkarakters wat ten opsigte van agtergrond en herkoms verskil. Ten slotte sal die historiese kontekste van die romans en die identiteite daarin vergelyk en bespreek word ten einde die funksie van Van Heerden se spookkarakters as voortdurende herskrywings van Suid-Afrikaanse identiteite uit te lig.

 10. Het toepasbaar maken van NIR voor het bepalen van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeder

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, E.A.M.; Frankhuizen, R.; Oortwijn, H.

  1983-01-01

  Doel van dit onderzoek is: Het middels screening van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeders nagaan of deze produkten alleen bes taan uit de bemonsterde grondstoffen dan wel uit meer of andere grondstoffen. Het RIKILT controleert in het kader van EEG-regeling

 11. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven bij adolescenten. Psychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de IWQOL-Kids.

  NARCIS (Netherlands)

  RL Kolotkin; MD E.J.M. Wouters; AJJM Vingerhoets; R Geenen

  2010-01-01

  Doel. Vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de Impact of Weight on Quality of Life-Kids (IWQOL-Kids), een meetinstrument om met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven te meten bij adolescenten van 11 tot 19 jaar. Methode. De IWQOL-Kids werd door 104 adolescenten ingevuld en

 12. Inzet van schimmels voor verwijdering van kleur uit water

  NARCIS (Netherlands)

  Atsma, A.; Schippers, D.; Sonnenberg, A.S.M.; Baars, J.J.P.

  2013-01-01

  Humuszuren zijn stoffen die bij enkele drinkwaterproductie bedrijven van Vitens in water voorkomen. Vanuit esthetisch oogpunt worden deze humuszuren bij de desbetreffende drinkwaterproductie bedrijven uit het drinkwater verwijderd. Dit levert een vloeibare zwarte reststroom op die, vanwege de

 13. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als

 14. Imaging van der Waals Interactions.

  Science.gov (United States)

  Han, Zhumin; Wei, Xinyuan; Xu, Chen; Chiang, Chi-Lun; Zhang, Yanxing; Wu, Ruqian; Ho, W

  2016-12-15

  The van der Waals interactions are responsible for a large diversity of structures and functions in chemistry, biology, and materials. Discussion of van der Waals interactions has focused on the attractive potential energy that varies as the inverse power of the distance between the two interacting partners. The origin of the attractive force is widely discussed as being due to the correlated fluctuations of electron charges that lead to instantaneous dipole-induced dipole attractions. Here, we use the inelastic tunneling probe to image the potential energy surface associated with the van der Waals interactions of xenon atoms.

 15. Resultaten van de chemotherapie bij longtuberculose

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, Renke Jan

  1960-01-01

  Deze studie over resultaten van de chemotherapie bij longtuberculose handelt in hoofdzaak over de volgende onderwerpen: 1. de fiequentie en snelheid waarmee onder invloed van verschillende vormen van chemotherapie sputumconversie en genezing of inactivering van de afwijkingen werd bereikt; 2. de

 16. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 17. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 18. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 19. 'n Model vir die sistematiese beskrywing van ...

  African Journals Online (AJOL)

  R.B. Ruthven

  sistematiese beskrywing van gebruikersvriendelikheid in woordeboeke*. Herman L. Beyer, Departement Germaanse en Romaanse Tale, Universiteit van Namibië, Windhoek, Namibië en Departement Afrikaans en Nederlands,. Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch, Republiek van Suid-Afrika. (hbeyer@unam.na).

 20. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 1. De behandeling van myogene CMD-pijn

  NARCIS (Netherlands)

  van Selms, M.K.A.; Naeije, M.; Lobbezoo, F.

  2009-01-01

  Van diverse therapieën wordt beweerd dat zij effectief zijn in het verminderen van myogene pijn bij craniomandibulaire dysfunctie (CMD). Helaas bestaat er nog geen overzichtsartikel waarin de effectiviteit van al deze behandelvormen wordt gepresenteerd. Doel van dit artikel is om, door een

 2. Geschiedenis van de neuropsychologie in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Eling, P.A.T.M.

  2010-01-01

  Voor het eerst verschijnt er een overzichtsboek van de geschiedenis van de neuropsychologie in Nederland. In verschillende tijdsvakken wordt de invloed van grondlegger Schroeder van der Kolk tot de huidige ontwikkelingen beschreven. Aan bod komt onder meer het lokalisatievraagstuk in Nederland, de

 3. Beeld en Verbeelding van Amerika (dl.2)

  NARCIS (Netherlands)

  Erven, E. van; Weerdenburg, J.; Burger, Hanneke; Haanskorf, M.; Pansters, W.G.; Roy van Zuydewijn, G. de; Tellingen, M. van; Vriezen, A.

  1992-01-01

  Hoewel Columbus nominaal in opdracht van het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella zijn ontdekkingsreis naar het Westen ondernam, wordt hij ook wel degelijk door de Engelstaligen ten Noorden van de Rio Grande als de ontdekker van 'hun' Amerika beschouwd. In de meeste Staten van de V.S. wordt

 4. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  NARCIS (Netherlands)

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed

 5. Cooperparen van een elektron en een gat

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh, M.A.M.|info:eu-repo/dai/nl/304829935; van Lange, A.J.|info:eu-repo/dai/nl/318685191; Stoof, H.T.C.|info:eu-repo/dai/nl/074851357; Dijkhuis, J.I.|info:eu-repo/dai/nl/068409974

  2013-01-01

  Cooperparen kennen we als paren van elektronen in een supergeleider. In dit artikel beschrijven we onze waarneming van Cooperparen van een elektron en een gat. Deze elektron-gat-Cooperparen komen niet voor in supergeleiders, maar wel in halfgeleiders. Onder sterke excitatie van de halfgeleider

 6. Trombolytische therapie van het acute hartinfarct

  NARCIS (Netherlands)

  A.E.R. Arnold (Alfred); M.L. Simoons (Maarten); J. Lubsen (Jacob)

  1989-01-01

  textabstractTrombolytische behandeling van het hartinfarct is één van de belangrijkste aanwinsten van de laatste jaren voor het therapeutisch arsenaal van de medicus practicus. Elders in dit tijdschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.1 De eerste onderzoekingen naar de baten

 7. Netwerk: SPaN-V : Over het opbouwen van een robuuste vereniging van paardenmelkers en het vergroten van de strategische ruimte van de betrokken ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelzang, T.A.; Kroon, van der S.M.A.

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Netwerk SPaN-V (Samenwerkende Paardenmelkers Nederland-Vlaanderen) in 2006 en bezien hoe de resultaten van die activiteiten op verschillende manieren geduid kunnen worden. Het initiatief waar het hier om draait is een initiatief van

 8. en kombinasiebehandeling van koringstrooi met ureum en

  African Journals Online (AJOL)

  Skaap- en Wolkunde, Universiteit van. Stellenbosch, Stellenbosch. 7600, Republiek van Suid-Afrika. Gedeelte van M.Sc.-tesis aangebied by die Universiteit van. Stellenbosch deur AAB. Laboratory investigation into optimal conditions for the treatment of wheat straw with urea and caustic soda, exclusively or in combination.

 9. Meten van internetverkeer voorkomt veel virusleed

  NARCIS (Netherlands)

  Pras, Aiko; van de Meent, R.

  Het meten van internetverkeer is van het allergrootste belang om te voorkomen dat computers worden gekraakt. Men kan in een zeer vroeg stadium alarm slaan. Bovendien kunnen providers het gedrag van eindgebruikers goed controleren en in rekening brengen. Aiko Pras en Remco van de Meent analyseren de

 10. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 11. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 12. DV115 Van Put tot Pit

  NARCIS (Netherlands)

  Eenkhoorn, R.

  2000-01-01

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) houdt zich in Nederland en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat bezig met de opsporing en winning van aardolie en aardgas. Bij de winning van aardgas wordt gebruik gemaakt van standaard productiemethoden. Sinds medio 1999 geldt er

 13. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 14. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 15. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 16. Die volwassenheid van die bourekenaar se kontraktuele ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die doel van hierdie artikel is om die beginsels wat die bourekenaar ondersteun om kontraktueel effektief te kommunikeer, te identifiseer en te meet om die standaard van die volwassenheid van die bourekenaar se bourekenkundige kontraktuele kommunikasie te bepaal. Hierdie artikel vorm deel van 'n volledige studie oor ...

 17. Gezonde kas : van toekomstbeeld naar realiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, C.

  2014-01-01

  Het Gezonde Kas-systeem is een innovatief, integraal gewasbeschermingssysteem voor in de moderne kas. Het is een hulpmiddel dat telers tijdig attendeert op de aanwezigheid van ziekten en plagen, helpt bij het nemen van beslissingen en bij het toepassen van maatregelen. In deze editie van KAS

 18. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 19. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 20. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  NARCIS (Netherlands)

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het

 1. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland : Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is

 2. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 3. Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Stanic, N.; Langeveld, J.G.; Clemens, F.H.L.R.

  2012-01-01

  Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Welke inspanning op het gebied van rioleringsbeheer nodig is om een bepaald niveau van functioneren te bereiken is onduidelijk, omdat zowel de processen in als de structuur van de

 4. Geur- en ammoniakverwijdering uit ventilatielucht van een varkensstal met behulp van een biowasser

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Mol, G.

  2002-01-01

  Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de grootte van de optredende variatie van de geurverwijdering. Verder dient een aanzet te worden gegeven tot het in kaart brengen van de oorzaken van deze variatie. Hiertoe wordt een aantal metingen uitgevoerd aan een biologisch luchtfilter.

 5. Factsheet voor de beroepspraktijk: De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015.

  NARCIS (Netherlands)

  R. Schappin; I. de Graaf

  2015-01-01

  Een VIMP (verspreiding- en implementatie-impuls) van ZonMw. In de ‘Factsheet: De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015’ zijn de resultaten van het beschikbare onderzoek rondom Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning, samengevat. De factsheet is een samenwerking van het

 6. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere

 7. Pathofysiologie van de TSH- en Prolactinesekretie. Veranderingen tijdens behandeling van hyper- en hypothyreoidie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, Richard André de

  1982-01-01

  In dit proefschrift worden pathofysiologische aspekten van veranderingen in de regulatiemechanismen van de thyreotrope en de lactotrope cel besproken. In hoofdstuk I staat een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het kontrolesysteem van TSH en prolactine. Deze hormonen staan onder invloed

 8. invloed van fisiese vorm van mieliegraan en aanvullende ...

  African Journals Online (AJOL)

  nie. Die waag ontstaan of die bvkomende koste ver- bonde aan die maal van mieliegraan ekonomies verhaal- baar is in die vorm van hodr diereproduksie. ..... MIA. NB. NB. M assatoename (kglosidag). A. B x l,0g. I ,13 l,l l. I,01. I,08. I,05. 1,05 l,l I. NB. NB. Kg droevoer/kg massatoename. A. B x. 6,52. 7,lg. 6,80. 69r. 7,24.

 9. Boodskap van Professor Dr. J. Waterink

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Waterink

  1955-03-01

  Full Text Available Boodskap van Professor Dr. J. Waterinkter gelegendheid van die verlening aan hem van de graad Doctor Educationis, honoris causa, door de Universiteit voor Christelijk Hoger Onderwijs te Potchefstroom op Zaterdag, 26 Maart 1955, en op die dag voorgelezen door de heer Jan van den Berg, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van Hare Mi iesteit de Koningin der Nederlanden. Mijnheer, de Kanselier, Mijnheer de Voorzitter van de Raad, Mijnheer deVice-Kanselier en Rector, overige Heren ambtsdragers, en gij alien,die herwaarts kwaanit ter gelegenheid van deze Gradendag,zeer geachte en zeer gewenste toehoorders.

 10. Identifikasie van homogene leerstylklasse met behulp van die leerstylvraelys van honey en mumford (1982

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. van Schalkwyk

  1991-06-01

  Full Text Available The identification of homogeneous classes of learning styles with the aid of the Learning Style Questionnaire of Honey and Mumford (1982. The aim of the present study was to determine whether individuals can be classified into natural classes according to the four learning style dimensions of the Learning Style Questionnaire (LSQ of Honey and Mumford (1982, viz. activist, reflector, theorist and pragmatist. The sample comprises 549 male and 258 female subjects. A cluster analysis was performed. After careful consideration of the sets of clusters, six clusters were selected as optimal. Opsomming Die doel van die studie was om vas te stel of persone in homogene klasse ingedeel kan word aan die hand van die vier leerstyle van die Leerstylvraelys van Honey en Mumford (1982, te wete aktivis, pragmatis, reflekteerder en teoretikus. Die steekproef bestaan uit 549 mans- en 258 damestudente. Ten einde vas te stel of die steekproef studente in natuurlike klasse ingedeel kan word-aan die hand van die vier leerstyle van die LSQ, is 'n bondelontleding gedoen. Na deeglike oorweging van die stelle bondels is besluit om ses bondels as die optimum te kies.

 11. Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Odendaal

  2003-08-01

  Full Text Available Evaluations of the poetry of C.M. van den Heever This article traces the assessments of the value of the poetic work by the Afrikaans author C.M. van den Heever since the second quarter of the twentieth century. Appreciation of him as poet mainly revolves around his role as transitional figure in the important renewal of Afrikaans poetry in the 1930s, as can be seen from two rather divergent critiques by D.J. Opperman (completed in 1946 and 1952, respectively. An outstanding contribution by Van den Heever in this regard is the introduction of elements of Dutch poetry from around the turn of the nineteenth century to the Afrikaans literary world. A critic such as T.T. Cloete, in an article dating from 1957, convincingly argues that aspects of Van den Heever’s poetic style and technique, which other critics had sometimes judged harshly, are largely functional in co-communicating the specific (passively transcendental attitude towards life and reality conveyed in Van den Heever’s work. Local and international shifts in the dominant literary approaches, however, have caused singularly confessional poetry – such as the bulk of Van den Heever’s poetic output – to be increasingly marginalised since the mid- 1930s. In this respect he shares the fate of Dutch poet A. Roland Holst, whose poetry was influential in shaping the characteristics of Van den Heever’s.

 12. 02 Van Vuuren WEB 04.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  Orange Earth, verwys na die rooibruin kleur van die grond. Tot 'n mate die kleur van die ou vlag: oranje, dan die pragtige blou van daardie lug wat heeltemal anders is as die lug van die Kaap, en die wit strook van die ou vlag—ek speel 'n bietjie met daardie kleure in die stuk. Goree het my gemaak. Toe ek my sinne kom kry ...

 13. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 14. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 15. Ontwikkeling en kwaliteit van potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkshoorn - Dekker, M.W.C.

  1995-01-01

  In Nederland vormen de potplanten een belangrijke produktgroep. In 1993 bedroeg de geschatte exportwaarde 1,7 miljard gulden. De laatste jaren zijn de produktiekosten sterk verlaagd door toenemende mechanisatie en procesautomatisering. Echter toenemende concurrentie van de omringende landen en

 16. Editorial/Van die Redaksie

  African Journals Online (AJOL)

  deelnemende demokrasie', is dit belangrik om die oe oop te hou vir die wyse waarop dit die tradisionele patemalisme van geneeskundige praktyk" raak, veral as die behoeftes onderling grootliks verskil, en die prioriteite streeksverskille ...

 17. Ellis-van Creveld syndrome

  Science.gov (United States)

  Chondroectodermal dysplasia; EVC ... 1 of 2 Ellis-van Creveld syndrome genes ( EVC and EVC2 ). These genes are positioned next to ... performed for mutations in 1 of the 2 EVC genes Skeletal x-ray Ultrasound Urinalysis

 18. De integratieheffing, integraal van toepassing?

  NARCIS (Netherlands)

  R.N.G. van der Paardt

  2009-01-01

  textabstractDe auteur plaatst onder meer enige nuancerende kanttekeningen bij het materiële belang van die integratieheffing. Voorts komt aan de orde of in Nederland die heffing wellicht te ruim wordt toegepast.

 19. Studie van die letterkunde: Waarom?

  OpenAIRE

  D. H. Steenberg

  1981-01-01

  Sy woorde laat super-novae uitbars, blink, blink en straal deur ringe en lig-ure. Maar die blink die word deur ons gesien: anders nooit en nooit as blink geweet nie. (NP van Wyk Louw: Groot Ode, Tristia)

 20. Teelt van biomassa niet rendabel

  NARCIS (Netherlands)

  Darwinkel, A.; Borm, G.E.L.; Zeeland, van M.G.; Floot, H.W.G.

  2001-01-01

  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en

 1. EVALUERING VAN GEDIFFERENSIEERDE ENERGIE- EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  EVALUERING. VAN GEDIFFERENSIEERDE. ENERGIE- EN STIKSTOFAANVULLING. TOT. MIELIEKUILVOER. VIR SLAGLAMMERS. P.J. Boshoff*, D. Oosthuysen en Loraine Koekemoer. LAndbounavorsingsinstituut, Potchefstroom, 2520. (Sleutelwoorde: Kuilvoer, mieliemeel, stikstofaanvulling, slaglammers). (Key words:.

 2. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 3. De stijl van de historicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.W. van den Doel

  2001-01-01

  Full Text Available Reaction at Jos de Beus, ‘God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van  Nederlands-Indie en Nederlands Suriname’, BMGN 116:3 (2001 307-324

 4. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte

 5. Outobiografie as hermeneutiek van die self: Van Rousseau tot Le Clézio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Snyman

  2015-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel ondersoek die hipotese dat outobiografie as ’n soort hermeneutiek van die self beskou kan word. Vir hierdie doel word ’n seleksie van Franse outobiografieë behandel. Aangesien hierdie studie ’n verwerking van ’n intreerede is, is dit oorsigtelik van aard en poog dit nie om ’n gedetailleerde ontleding van óf die teorie óf die tekste waarna verwys word, te gee nie. Jean-Jacques Rousseau se Confessions, wat allerweë as een van die hoekstene van die moderne outobiografie beskou word, is as vertrekpunt gebruik vir die interpretasie van verstaanshandelinge ingebed in outobiografiese tekste. Die artikel toon voorts aan hoe die skrywers van die res van die korpus op verskillende wyses Rousseau se historiese model bevraagteken in aansluiting by nuwer denkwyses. So word daar aangetoon dat George Perec die historiese model laat vaar om eerder tekens uit die verlede te ontsyfer; dat Nathalie Sarraute die gedagte van die verdeelde subjek van die Nuwe Roman kombineer met haar konsep van tropismes om ’n deurleefde weergawe van haar kinderjare te skep; en dat Roland Barthes die aanname dat taal ’n medium van uitdrukking van subjektiwiteit kan wees, problematiseer om ’n ‘anti-outobiografie’ te skryf. Voorts is aangetoon hoe Marguerite Yourcenar wegbreek van die antropomorfisme van die humanisme om die weg te baan vir die besef dat die teenwoordigheid van die Ander die uitleg van die self ten diepste bepaal. Laastens word die etiek van die Ander in interkulturele ontmoetings, soos geboekstaaf in die outobiografieë van Ken Bugul en Jean-Marie Le Clézio, ondersoek. Die artikel toon aan hoe literêr-filosofiese tendense die gedagte van singewing en interpretasie van die persoonlike verlede en gevolglik die aard van outobiografie vanaf die agtiende eeu beïnvloed het.

 6. Anthony van Dycki juubel Antverpenis

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  15.V-15.VIII Antverpeni Kuninglikus Kaunite Kunstide Muuseumis Anthony van Dycki (1599-1641) näitus, mis tähistab Antverpenis sündinud portretisti ja graafiku 400. sünniaastapäeva. Eksponeeritud portreed, mütoloogilised ja teatraalsed kompositsioonid. Satelliitnäitused: Rubensi Majas Van Dycki maastikuvisandid ja akvarellid, Plantin-Moretuse Muuseumis ئ graafika

 7. De voordelen van sterilisatie onder hoge druk voor de kwaliteit van voedingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Matser, A.M.; Krebbers, B.; Berg, van den R.W.; Bartels, P.V.

  2004-01-01

  Indien toegepast bij verhoogde temperaturen en gebruikmakend van de temperatuurtoename door adiabatische compressie, kan verwerking onder hoge druk gebruikt worden voor de sterilisatie van voedingsmiddelen. Het is mogelijk om, via het kiezen van geschikte procescondities, zowel vegetatieve cellen

 8. Aardappelen in het land van de draken. Een verslag van een reis naar Bhutan

  NARCIS (Netherlands)

  Haverkort, A.J.

  2002-01-01

  Voedselorganisaties van de Verenigde Naties hebben als oogmerk de handelsrelaties tussen landen te bevorderen. Bhutan heeft kansen als exporteur van eetaardappelen, maar ook als pootgoedproducent. Een verslag van een bezoek aan Bhutan

 9. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een

 10. Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E.

  1985-01-01

  Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de

 11. Het einde van de individualiteit? Groepsprofilering, datamining en de vermeerdering van brute pech en dom geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Vedder, A.H.

  1998-01-01

  Non-distributieve groepsprofielen zijn profielen die eigenschappen van groepen van mensen weergeven in termen van gemiddelden, kansen, significante verschillen met andere groepen enz. De profielen kunnen verschillende thema's hebben. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: beschrijvende en voorspellende

 12. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i)

 13. Recente ontwikkelingen in anti-fouling. Beschrijving van huidige en toekomstige methoden voor bescherming van scheepshuiden

  NARCIS (Netherlands)

  Plesman, Maarten

  1997-01-01

  De toepassing van organische tinverbindingen als aangroeiwerend middel (antifouling) in scheepsverven leidt tot schade aan het aquatisch milieu. Met name de invloed op de voortplanting van zeeslakken door imposex, de geslachtsverandering van vrouwelijke dieren, is ingrijpend en vraagt om

 14. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 15. Opvoeding, houding en gedrag: een studie naar het verband van reguliere en van justitieel intramurale opvoeding met de houding ten opzichte van sociale grenzen en (probleem)gedrag van jongeren.

  OpenAIRE

  Dijns, Daniëlla Ludovica Adriana Maria

  2008-01-01

  In dit proefschrift wordt longitudinaal de ontwikkeling van de houding ten opzichte van sociale grenzen en van gedrag onderzocht van pupillen uit RIJ Den Engh en van ‘normale’ jongeren op VMBO, HAVO en VWO. Vervolgens wordt een verband gezocht tussen deze ontwikkeling bij de pupillen en het vaststaande heropvoedingsprogramma van RIJ Den Engh en daarnaast tussen die van de leerlingen en de veranderende opvoeding van hun ouders. Tot slot wordt een voorzichtige poging gedaan de invloeden van bei...

 16. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 17. Die leksikon van volwasse aanleerders van Afrikaans: 'n taalaanleerdergesentreerde beskouing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Bosch

  2013-02-01

  Full Text Available In 'n veeltalige Suid-Afrika word tale noodwendig deur volwassenes aangeleer. Op verskillende stadia van die taalaanleerproses maak taalaanleerders "Joute"; hierdie Joute dien as "vensters" op die taalaanleerder se vaardighede en bied insig in sylhaar intertaal. Hoewel die aanleer van leksikale items lUi die aanvanklike taalaanleerstadium die mees problematiese aspek is (Meara, 1980:221, is weinig taalaanleernavorsing oor die aanleer van leksikale items onderneem (Laufer, 1986:69. Die doel van hierdie ondersoek is om die leksikon van die intertaal van volwasse taalaanleerders (Engelssprekendes wat Afrikaans aanleer te ondersoek om te probeer vasstel wat die aard van leksikale "Foute" is en watter strategie hierdie taalaanleerders gebruik om leksikale gapings wat mag bestaan, te oorkom. Ten slotte word voorstelle gemaak vir die wyse waarop leksikale items doeltreffend aan volwasse taalaanleerders onderrig sou kon word.In a multilingual South Africa it is inevitable that languages are acquired by adults. At different stages of the language learning process, learners make "errors"; these errors can serve as "windows" on the language proficiency ofthe learners and can give insight into his/her interlanguage. Despite the fact that the acquisition of lexical items is regarded as being the most problematic aspect after the initial acquisition phase (Meara, 1980:221, limited research in the field of language acquisition has focused on the acquisition lexical items (Laufer, 1986:69. The aim of this research project is to investigate the interlanguage lexicon oj adult learners (English speakers acquiring Afrikaans in an attempt to determine what type of lexical "errors" are made and what strategies these learners use in order to overcome lexical gaps which might exist. Finally proposals are made for a more effective way of teaching lexical items to adult learners.

 18. De Glorious Revolution van 1688 herdacht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Groenhuis

  1990-01-01

  Full Text Available A.G.H Bachrach, Willem III, de stadhouder-koning en zijn tijd R. Bastiaanse, H. Bots, Glorieuze Revolutie. De wereld van Willem & Mary. Glorious Revolution. The world of William & Mary M. van Doorn, Koning-stadhouder Willem III, triomfator. De triomfale intocht in Den Haag in 1691 D. Jacques, A.J. van der Horst, De tuinen van Willem en Mary A. van der Kuijl, Glorieuze overtocht. De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688 J. Kuijpers, A.D. Renting, Boeken van Oranje. De Oranje-Nassaubibliotheek ten tijde van Willem III R. van Leeuwen, Paintings from England. William III and the Royal Collections R.P. Maccubbin, M. Hamilton-Philips, The age of William III & Mary II. Power, politics and patronage 1688-1702. A reference encyclopedia and exhibition catalogue K. Ottenheym, Daniel Marot. Vormgever van een deftig bestaan. Architectuur en interieurs van Haagse stadspaleizen S. van Raay, In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd D. Swetschinski, L. Schönduve, De familie Lopes Suasso, financiers van Willem III H. van der Zee, B. van der Zee, 1688. Revolution in the family H. van der Zee, B. van der Zee, William and Mary J.D. Hunt, The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary. De gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst R. Turner, G. de Bruin, A.H. Huussen jr., [Koning-stadhouder Willem III triomfator] R. Hatton, W. Troost, W.F. Leemans, Oranje-Nassau museum jaarboek 1988

 19. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 20. Ruimtelijke interpolatie van zware metalen en PAK's ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Bierkens, M.F.P.

  1997-01-01

  Voor de gemeente Utrecht is een geostatistische methode ontwikkeld om gehaltekaarten en achtergrondgehaltekaarten te maken voor koper, lood, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), humus en lutum, alsmede kaarten van de bijbehorende schattingsvarianties (betrouwbaarheidskaarten).

 1. VanB Phenotype-vanA Genotype Enterococcus faecium with Heterogeneous Expression of Teicoplanin Resistance▿

  Science.gov (United States)

  Park, Il Joong; Lee, Wee Gyo; Shin, Jong Hee; Lee, Kyung Won; Woo, Gun Jo

  2008-01-01

  Six VanB phenotype-vanA genotype isolates of Enterococcus faecium with heterogeneous expression of teicoplanin resistance which gave rise to an outbreak at a Korean tertiary care teaching hospital have IS1216V in the coding region of vanS. This could be the underlying cause of the VanB phenotype-vanA genotype with heterogeneous expression of teicoplanin resistance. PMID:18596139

 2. Interpretatie van grond- en oppervlaktewateranalyses van het natuurreservaat in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen

  OpenAIRE

  Kemmers, R.H.

  1984-01-01

  In het kader van de voorgenomen ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van polderpeilverlaging ten oosten van het natuurreservaat in bezit van Natuurmonumenten. Als aanvulling op het hydrologisch onderzoek is door de Landinrichtingsdienst een uitgebreid monitoronderzoek opgesteld om de gevolgen van de polderpeilverlaging voor de vegetatie in het reservaat te kunnen volgen. Een van de aspecten die bij het monitoronderzoek zij...

 3. Microfiltratie met behulp van keramische membranen: goed maar kostbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Gastel, van J.

  1995-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in opdracht van Holland Industrial Ceramics bv onderzoek uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van keramische membranen bij de bewerking van mest op boerderijniveau.

 4. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 5. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 6. Methoden ter bepaling van de lichaamssamenstelling van de mens. Deel I. Direkte methoden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weststrate, J.; Deurenberg, P.

  1988-01-01

  In dit overzichtsartikel zijn 5-methoden besproken voor het bepalen van de lichaamssamenstelling van de mens. Deze betreffen: chemische karkasanalyse; neutronenactiveringsanalyse; gammastralingabsorptieanalyse; computertomografie en kernspinresonantie

 7. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 8. Onderzoek naar de invloed van ruwe aardolie uit Schoonebeek op de groei van gewassen en de kwaliteit van grondwater

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de S.

  1986-01-01

  Weergave van 3 proeven met haver, zomergerst afgewisseld met aardappelen in met olie verontreinigde grond, waarbij het drain- en percolatiewater werden geanalyseerd, en tenslotte werd de invloed op de kwaliteit van het grondwater onderzocht

 9. Effect van pertussis-toxine op de gevoeligheid van receptoren in het centrale zenuwstelsel van de rat

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; Schoffermeer ANM

  1988-01-01

  De invloed van kinkhoestvaccinatie op het centrale zenuwstelsel (CZS) wordt bestudeerd vanwege het voorkomen van neurologische effecten bij kinderen na vaccinatie. De aandacht wordt vooral gericht op het pertussis toxine. Pertussis toxine (PT) zou vooral reageren met het receptor adenylaatcyclase

 10. De impact van Solvency II-regels op pensioenfondsen

  NARCIS (Netherlands)

  de Haan, J.; Joseph, A.; Vos, S.J.; Wijckmans, J-W.

  2012-01-01

  Het onverkort overnemen van de kwantitatieve eisen van het Europese toezichtregime voor verzekeraars - Solvency II - op pensioenfondsen leidt tot verhoging van de vereiste buffers en een hogere waarde van de pensioenverplichtingen. In combinatie met kortere hersteltermijnen zal dit leiden tot

 11. Van bruto voerenergie naar vlees en vet : aspecten van de fysiologie van de groei van spier- en vetweefsel : een notitie bij de gedachtenvorming over onderzoek op gen-niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Garssen, G.J.

  1989-01-01

  Doel van deze notitie is een globaal overzicht te geven van wat bekend is over wetmatigheden en regelelementen voor het groeiproces van spier- en vetweefsel bij vleesproducerend vee, en hoe men dit proces kan beheersen in de richting van spiergroei

 12. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 13. Bepaling van testosteron, testosteronacetaat, testosteronpropionaat en testosteronbenzoaat in toedieningsplaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Hooijerink, H.; Ruig, de W.G.

  1984-01-01

  Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een analysemethode voor de bepaling van testosteron, testosteronacetaat, testosteronpropionaat en testosteronbenzoaat in toedieningsplaatsen door middel van HPLC-UV en driedimensionale HPLC-HPTLC.

 14. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 15. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 16. Het effect van klimaatwisselingen op vroegtijdige lipverkleuring van cymbidium : analyse van gegevens uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.

  2007-01-01

  De dataset van een bedrijfsvergelijkend onderzoek uit 2003/2004 is gebruikt om het effect van wisselingen in temperatuur en vochtdeficit op vroegtijdige lipverkleuring tijdens de teelt te analyseren. Er zijn een aantal wisselingen in de periode van de laatste 9 weken voor de oogst gedefinieerd, en

 17. Viermaal Van der Meijden: evolutie van de Heukels’ Flora van Nederland in de periode 1983–2005

  NARCIS (Netherlands)

  Duistermaat, Leni

  2009-01-01

  Dit artikel bespreekt hoe de Heukels’ Flora van Nederland in de vier edities die Ruud van der Meijden verzorgd heeft is veranderd. Aandacht gaat hierbij achtereenvolgens uit naar de sleutels, de illustraties, de selectie van de soorten voor opname in de Flora, de soortomgrenzingen en classificatie

 18. Jong vast : Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wartna, B.S.J.; Harbachi, S. el; Laan, A.M. van der

  2005-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive onder alle ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen. De uitstroomresultaten van de gehele JJI-sector worden in kaart gebracht, uitgesplitst naar o.a. type inrichting, de duur van het verblijf en de verblijfstitel.

 19. Jong vast: Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen

  OpenAIRE

  Wartna, B.S.J.; Harbachi, S. el; van der Laan, A. M.

  2005-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive onder alle ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen. De uitstroomresultaten van de gehele JJI-sector worden in kaart gebracht, uitgesplitst naar o.a. type inrichting, de duur van het verblijf en de verblijfstitel.

 20. De opmars van de academische entrepeneur

  NARCIS (Netherlands)

  Leloux, M.; Popescu, F.; Koops, A.J.

  2014-01-01

  Onze kenniseconomie vraagt in toenemende mate dat universiteiten, als nieuwe aanjagers van regionale innovatie, hun kennis valoriseren: de entrepreneurial university ontstaat (Etzkovitz, 2003). Valorisatieactiviteiten van ondernemende universiteiten omvatten de volgende activiteiten (Tijsen, 2006):

 1. Van voedselbank naar voedseltuin : een haalbaarheidsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2010-01-01

  Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. Dankzij inzet, belangstelling en ondersteuning van

 2. Lange-termijnpatronen van arbeidsmigratie in Togo

  NARCIS (Netherlands)

  L.J. de Haan (Leo)

  1986-01-01

  textabstractBeschrijving van de Togolese arbeidsmigratie vanaf 1900, waarbij zowel aandacht geschonken wordt aan de interne als aan de externe arbeidsmigratie. 1. Inleiding - 2. Patronen van arbeidsmigratie (de Duitse kolonisatie tot 1914, Franse koloniale periode (tot 1960), de postkoloniale

 3. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 4. Onderwijs en de kunst van het lesgeven.

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2012-01-01

  Oud leerkracht Geschiedenis Jan Klaasen heeft fundamentele kritiek op de huidige onderwijspraktijk van zelfstandig leren. Hij pleit voor het meer filosofische standpunt van Onderwijs als Kunst. Een scholier is geen Big Mac en standaard onderwijs voor standaard leerlingen is achterhaald.

 5. Publieke acceptatie van beheermaatregelen voor wilde dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Sijtsma, M.T.J.; Vaske, J.J.

  2010-01-01

  Maatregelen voor wildbeheer leiden geregeld tot maatschappelijk debat. Kennis over de publieke perceptie is daarmee relevant voor beheerders en beleidsmakers. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de acceptatie van maatregelen voor wildbeheer en de samenhang

 6. Van Sociaal Isolement naar Sociale Verbinding : Docentenhandleiding

  NARCIS (Netherlands)

  drs Corrie Verstoep

  2012-01-01

  In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. Het zijn regionale samenwerkingsverbanden van Hbo-instellingen en lectoren, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de

 7. Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Eerdt, van M.; Dam, van J.E.G.; Tiktak, A.; Vonk, M.; Wortelboer, F.G.; Zeijts, van H.; Cleij, P.; Janssens, S.R.M.; Schepers, H.T.A.M.; Schoorlemmer, H.B.

  2012-01-01

  Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel gewasbeschermingsmiddel.

 8. Onderzoek naar de kwaliteit van gesteriliseerde melk

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn 16 monsters gesteriliseerde melk onderzocht. Het betrof 16 verschillende merken. Bij het RIKILT zijn alle monsters onderzocht op vetgehalte, eiwitgehalte en vitamine B2-gehalte. Bovendien werden alle monsters onderzocht op residuen van bacteriegroeiremmende

 9. Sanering windturbinegeluid : Een indicatieve raming van kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Verheijen ENG; Jabben J; CMM; mev

  2011-01-01

  Sinds 1 januari 2011 zijn nieuwe regels rond windturbinegeluid van kracht. Bij de nieuwe regelgeving hoort een andere berekeningsmethode en normstelling, bedoeld voor nieuw te plaatsen windturbines. Voor de aanpak van de geluidhinder door bestaande windturbines overweegt de overheid een

 10. Herintroductie van de otter: een succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Lammertsma, D.R.; Niewold, F.J.J.; Jansman, H.A.H.; Kuiters, L.; Koelewijn, H.P.; Perez Haro, M.I.; Adrichem, van M.H.C.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.

  2006-01-01

  In 1988 werd in Friesland de laatste otter doodgereden. Kort hierna begon men met voorbereidingen van terugkeer, in juli 2002 ging de herintroductie van start; halverwege het programma is nu de tijd voor een tussenbalans

 11. INKLUSIVISME EN EKSKLUSIVISME : 'N STUDIE VAN TWEE ...

  African Journals Online (AJOL)

  79), is die vereiste van heiligheid as afgeskeidenheid 'n kommunikatiewe strategie wat juis vrae uitlok. Strawn (1999:79) gaan selfs so ver as om te dink dat die kommunikatiewe funksie van hierdie voorskrifte vir heiligheid.

 12. Gewaarworden van de mate van emotionele gewaarwording van de patiënt: Handreiking voor de diagnostiek van emotional awareness en alexithymie

  NARCIS (Netherlands)

  Derks, Youri Petrus Marinus Johannes; Westerhof, Gerben Johan; Koelen, J.A.; Bohlmeijer, Ernst Thomas

  2016-01-01

  Toenemende aandacht voor diagnoseoverstijgende aspecten van het menselijk (dis)functioneren maakt dat de visie op geestelijke gezondheid en psychopathologie geleidelijk verschuift. Dat heeft gevolgen voor zowel de behandeling als de diagnostiek van psychische problematiek. Dit artikel richt zich op

 13. Die potensiaal van chemies behandelde fluitjiesriet ( Phragmites ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die potensiaal van chemies behandelde fluitjiesriet ( Phragmites australis )-hooi in onderhoudsdiete vir skape. 2. 'n Vergelyking tussen NaOH-behandeling en ammonisering met of sonder melasse in terme van verteerbaarheid, inname en stikstofretensie.

 14. Stikstofvoorziening van tulp : is fertigatie de oplossing?

  NARCIS (Netherlands)

  Wondergem, M.J.; Zuilichem, van J.A.A.; Snoek, A.J.; Jansma, J.E.

  2002-01-01

  In de teelt van voorjaarsbloeiende bloembollen is het onmogelijk om vroeg in het voorjaar dierlijke meststoffen onder te werken. Met fertigatie via ondergrondse slangen kan binnen alle regels stikstofrijk filtraat (effluent) van drijfmest worden toegediend, waardoor de stikstofbemesting aanzienlijk

 15. Risicobeheersing bij gebruik van reststoffen in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwmeester, H.; Bokma-Bakker, M.H.; Bondt, N.; Roest, van der J.G.

  2005-01-01

  In de productieprocessen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de fermentatie industrie en de farmaceutische industrie komen naast primaire (consumenten)producten ook reststoffen vrij. Een deel van die reststoffen kan met of zonder bewerking als waardevolle grondstoffen voor de

 16. Een oase van rust op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2010-01-01

  Rust is wat consumenten zoeken op een boerderij. Of ze er nou producten kopen of gaan boerengolfen. Dat komt naar voren uit onderzoek van Wageningen UR naar de beleving van consumenten die een boerderij bezoeken

 17. Gidssoorten geven ecologische kwaliteit van groen aan

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, A.

  2000-01-01

  Wat is ecologische kwaliteit van stedelijk groen? Planten kunnen hier als indicatorsoorten dienen. Als voorbeeld in een schema de gidssoorten voor verschillende typen vegetaties afhankelijk van het (bodem)milieu, met daarbij de gewenste beheermaatregelen

 18. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B -

 19. Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010/2011 : tussentijdse rapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.; Uenk, D.; Visser, de W.; Ruijter, de F.J.; Assinck, F.B.T.; Velthof, G.L.; Dijk, van W.

  2011-01-01

  De stikstofwerking van organische meststoffen afkomstig uit mestverwerking is in 2010 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat (MC), varkensdrijfmest (VDM), rundveedrijfmest (RDM), dikke fractie van gescheiden varkensdrijfmest (DF),

 20. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 1. Het vormen van ruimte: van Poincaré tot Perelman: vakantiecursus

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, R.

  2014-01-01

  Op de Vakantiecursus 2013 van het Platform Wiskunde Nederland geeft Roland van der Veen een kort overzicht van recente ontwikkelingen in het vakgebied van de (laagdimensionale) topologie. In 2003 bewees Grigori Perelman het Poincaré-vermoeden, een doorbraak zowel binnen als buiten de topologie. Aan

 2. Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Streit der Fakultäten2 wat in 1798 deur Immanuel Kant gepubliseer is. Kant se teks dateer uit. 'n tydperk van groot sosiale verandering gedurende die vroeë fases van die industriële revolusie toe die onderwysstelsel van die Middeleeue uitgedien geraak het en vernuwing nodig was. Een van die belangrikste veranderings ...

 3. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een

 4. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Kotterman, M.J.J.

  2007-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was

 5. De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Speetjens, S.L.

  2013-01-01

  Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de

 6. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  NARCIS (Netherlands)

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen

 7. Recidivemeting Glen Mills : De uitstroomresultaten van de Glen Mills School in termen van strafrechtelijke recidive

  NARCIS (Netherlands)

  Beijersbergen, K.A.; Wartna, B.S.J.

  2007-01-01

  Deze Fact sheet beschrijft de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van de Glen Mills School. Na een korte beschrijving van de groep wordt de recidive van de jongeren die de school in de periode 1999-2004 verlieten, in kaart gebracht. Om reliëf te geven aan de resultaten, worden de cijfers

 8. Biologische bestrijding van bladluis in paprika: Evaluatie van nieuwe sluipwespen en gaasvliegen

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Kok, L.W.; Bloemhard, C.M.J.; Hoogerbrugge, H.; Schelt, van J.

  2012-01-01

  Referaat Biologische bestrijding van bladluis in paprika is zeer lastig en kostbaar, waardoor de bestrijding in de gangbare teelt nog sterk leunt op inzet van insecticiden. De wens is om minder afhankelijk te zijn van deze middelen, omdat ze een risico vormen voor vervuiling van het oppervlaktewater

 9. Op zoek naar het geheim van stalmest in de teelt van hyacinth

  NARCIS (Netherlands)

  Belder, P.

  2009-01-01

  Stalmest is met name voor de teelt van hyacint altijd als onmisbaar beschouwd. De wetgeving op het terrein van bemesting maakt het toedienen van de hoeveelheden stalmest die lang gangbaar waren nauwelijks mogelijk. Protest uit de sector zorgde in 2006 voor de toezegging van LNV dat nader onderzoek

 10. Structuurdunning en noodverjonging; evaluatie van de mate van doelrealisatie; een veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, R.J.A.M.; Schraven, R.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten de maatregelen Aanpassen van de bosvegetatie als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). De

 11. De bepaling van putrescine en cadaverine in drainwater van begraaf- plaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.

  1987-01-01

  In dit rapport wordt het onderzoek beschreven dat nodig was om een analytische methode voor de bepaling van polyamines in weefsels geschikt te maken voor de analyse van drainwatermonsters van begraafplaatsen. De voornaamste aanpassing die werd ingevoerd was concentratie van de monsters d.m.v.

 12. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 13. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de

 14. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies

 15. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 16. De recente Cetacea van Nederland van 1931 tot en met 1944

  NARCIS (Netherlands)

  Deinse, van A.B.

  1946-01-01

  In Juli 1931 verscheen het overzicht van de gestrande Nederlandsche Cetacea van 808 tot en met 1930 (Van Deinse, 1931). De toen bekende 211 gevallen van aanspoeling op onze kust werden soort voor soort en een voor een behandeld. Sedert zijn nu weer ettelijke jaren verloopen, waarin jaar na jaar

 17. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 18. De bepaling van aluminium in slib met behulp van een nieuwe smelttechniek en XRF

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Boogerd JP

  1987-01-01

  Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te

 19. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 20. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 1. Van trias politica naar duas politica; Een verkenning van een nieuw evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Happé, R.H.

  2001-01-01

  De positie van de regering, in de figuur van de staatssecretaris van Financien is steeds sterker geworden, zowel tegenover het parlement, als tegenvoer de inspecteur als het bestuursorgaan dat de aanslagen oplegt. Daarbij komt een steeds grotere nadruk te liggen op eenheid van beleid. Ook de

 2. A. Selms DIE TEOLOGIE VAN DIE WOORD EN DIE FIGUUR VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  deur Thomas Aquinas. Onder invloed van Augustinus vind ons by. Thomas eweeens 'n sterk beklemtoning van die genade, en sien hy die verhouding tussen God en mens van God af bepaal, maar die terminologie waarmee hy uitdrukking gee aan sy opvatting is die van die Axistoteliese metafisika, en met die terminologie ...

 3. Het bepalen van prolactine in ratteserum met behulp van een radio-immunochemische methode

  NARCIS (Netherlands)

  Smit PJ; Elvers LH; Loeber JG

  1987-01-01

  Met reagentia van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) werd een radioimmunochemische methode (RIA) ontwikkeld voor de bepaling van prolactine in ratteserum (rPRL). Het meetgebied van de ijklijn loopt van 0,6-40 mug/l serum. De binnen en tussen

 4. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Die tughandeling en pastorale begeleiding. 16. Hoe belangrik dink u is die volgende vereistes ten opsigte van die pastoraat tydens die tughandeling. Gebruik die volgende skaal: 1 = Onbelangrik; 2 =Redelik belangrik;. 3 = Nie baie belangrik, maar ook nie onbelangrik nie; 4 = Belangrik; 5 = Uiters belangrik.

 5. Inventarisatie, toepasbaarheid en klimaateffecten van producten van mest

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Rotterdam-Los, van D.; Schils, R.L.M.; Zwart, K.B.; Erp, van P.

  2013-01-01

  De akkerbouw krijgt de komende jaren te maken met een toenemende stroom van producten uit be- en verwerkte dierlijke mest. De afgelopen jaren zijn deze producten vooral gebruikt in onderzoeksprojecten. Daardoor is de toepassing tot nu toe kleinschalig en experimenteel. Voor de akkerbouw is het

 6. oor die teologiese inhoud van die belydenis van belhar1

  African Journals Online (AJOL)

  31 Okt 2011 ... Die sigbare eenheid sluit 'n ryke en wonderbare verskeidenheid in, nie uit nie – dis die eerste punt. Om dié oortuiging te verwoord word 'n lang lys van assosiasies gebruik, vanuit die Bybel en die belydenisskrifte, om gelowiges te herinner aan hoe ryk en kompleks die geleefde eenheid, die onderlinge ...

 7. Effect van coronageluid op het gedrag van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Wijhe-Kiezebrink, van M.C.; Plomp, M.; Visser, E.K.

  2016-01-01

  Het algemene beeld is dat de geïnterviewde paardenhouders denken dat de paarden in de weide of paddock niet reageren op het coronageluid. Een enkele paardenhouder geeft aan dat sommige paarden een korte gewenningsperiode nodig hebben in geval van coronageluid, zoals ook bij andere, nieuwe geluiden

 8. De arbeidsmarktpositie van flexibele werknemers: bewijs van een gesegmenteerde arbeidsmarkt?

  NARCIS (Netherlands)

  A.J. Steijn (Bram)

  1999-01-01

  textabstractThis article is about differences in the labour market position between flexible and permanent workers. Following the well-known ?flexible-firm? model van Atkinson and in accordance with segmentation theory, we can assume that flexible workers will have a worse labour market position

 9. Die bepaling van die 'sentrum van hoofbelange' by oorgrens ...

  African Journals Online (AJOL)

  As die filiaal se geregistreerde kantoor en die opvatting van derde partye op die selfde plek dui (sodat die vermoede in werking tree), moet die houermaatskappy meer, beter en swaarder getuienis aanvoer om die vermoede te weerlê. Die vermoede sal egter nie sonder meer weerlê word nie. 'n Essensiële en delikate ...

 10. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  NARCIS (Netherlands)

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met

 11. Begrijpen en bestrijden van bodemgebonden verspreiding van PIAMV en TVX

  NARCIS (Netherlands)

  Kock, de M.J.D.; Slootweg, G.; Aanholt, van J.T.M.; Lemmers, M.E.C.; Pham, K.T.K.; Dees, R.H.L.; Boer, de F.A.; Hollinger, T.C.

  2013-01-01

  De leliebranche wordt geconfronteerd met een zeer besmettelijk virus dat een grote bedreiging is voor de gehele leliesector, het Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Naast PlAMV is enkele jaren geleden een vergelijkbaar virus in lelie aangetroffen, het Tulpenvirus X (TVX). De besmettelijkheid van

 12. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 13. Analyse van hemellichtspectra op aanwezigheid van SO2

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp; F.*

  1984-01-01

  Vergeleken worden de Barringer hardware en OMA software correlatiespectrometers ter bepaling van atmosferische SO2-gaslasten. De softwaremethode is te prefereren boven de hardware, omdat: a) de software methode een betrouwbaarheidsgrens voor de geschatte gaslast heeft. b) de software methode in

 14. Van wieg tot wieg : van regel tot regel

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Bos, M.

  2010-01-01

  Maaisel uit natuurgebieden benutten om landbouwgronden in de regio vruchtbaar te maken, uitspoeling van nutriënten te verminderen, en gelijktijdig koolstof in bodems vast te leggen. Het klinkt ideaal vanuit landbouw- en milieukundig oogpunt. Het is echter lastig om dit kleinschalig en regionaal in

 15. De oorzaak van het leerprobleem: bedrijven leren onvoldoende van incidenten

  NARCIS (Netherlands)

  Roller, E. te

  2013-01-01

  Wanneer incidenten zich voordoen, wil de industrie weten waar de oorzaak ligt. Bedrijven onderzoeken hoe het beter kan, met als doel ervan te kunnen leren en toekomstige gelijkaardige incidenten te voorkomen. Maar de praktijk is weerbarstiger, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Linda Drupsteen

 16. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  Dis maar die gewone rys, vleis, aartappels, pampoen en boontjies. As sy hoender berei het, sal ek 'n sousie maak.” Die feit dat 'n huiswerker die voorafbereiding van die maaltyd behartig, verklaar moontlik waarom hierdie deelnemers geredelik vars produkte aankoop vir hoof- maaltye gedurende die week, maar ook ...

 17. Analyse van een Spotspray van een PWM-dop

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.; Zande, van de J.C.

  2012-01-01

  Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te

 18. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  die Duitse taal (vergelyk Deutsche Sprache 1983:382 en later), terminologie soos gebruiklik in die Duitse ..... met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits ... en die los- en vasskryE van woorde (Duden-Grammatik ^1984:67). Die strewe na 'n ooreenkoms oor ...

 19. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 20. Die onsienlike son. Jacobus van der Riet. Pretoria: Protea Boek ...

  African Journals Online (AJOL)

  grafiese aantekeninge oor die heiliges ('n soort kriptiese weergawe van die bekende genre van die vitae oftewel heilige-lewens van die. Middeleeue) wat in die gedigte behandel word asook die aantal afbeeldings van ikone (ge- skilder deur Julia Bridget Hayes) van som- mige van die heiliges wat ook in kleur opge-.

 1. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 2. Surface plasmon resonance (SPR), analyses van cellen in apoptose

  NARCIS (Netherlands)

  Engbers-Buijtenhuijs, P.; Poot, Andreas A.; Sephat, C.; Vermes, I.; Feijen, Jan

  2002-01-01

  Inleiding: Apoptotische cellen geven expressie van phosphatidylserine (PS) aan de buitenkant van hun celmembraan. Annexine-V heeft in aanwezigheid van Ca2+ een sterke affiniteit voor PS. Dit verschijnsel wordt gebruikt voor het aantonen van cellen die in apoptose zijn door het meten van de mate van

 3. Politie en burgers : van informatie delen naar volwaardige samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.; Vries, A. de; Mente, R.; Huis in 't Veld, M.A.A.

  2015-01-01

  De politieorganisatie maakt steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde van burgers, vooral in de context van het Gebiedsgebonden Politiewerk (GGPW). Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Voor de verschillende vormen van participatie hebben we een indeling

 4. n vergel ykende studie van vismeel, sonneblomoliekoekmeel en ...

  African Journals Online (AJOL)

  van die ruproteiim- en 34 tot 38% van die verteerbare energiebehoefte. (Van Niekerk, 1969) voorsien. Suur- grasveldhooi is grof gekerf (5 tot 8 em) en was soos in die geval van drinkwater ad lib. beskikbaar. 'n Aan- passingsperiode van 35 dae is deur vyf onafgebroke mis- en urine-versamelperiodes van 5 dae elk, gevolg.

 5. Samenspannen tegen XTC : Eindevaluatie van de XTC-nota

  NARCIS (Netherlands)

  Neve, R.J.M.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Bieleman, B.; Snippe, J.

  2007-01-01

  Van 2001 tot eind 2006 worden activiteiten uitgevoerd in het kader van de nota ‘Samenspannen tegen XTC’. Doel van het in deze nota geformuleerde beleid is om door een versterking van de betrokken instanties en van de samenwerking tussen deze instanties een substantiële reductie in de productie van

 6. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 7. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 8. Verhalen van Matsombo: Jef Geeraerts’ beeld van de 'Kongo-crisis' in Het verhaal van Matsombo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Huigen

  2001-08-01

  Full Text Available Matsombo’s stories: Jef Geeraerts’s representation of the 'Congo crisis' in Het verhaal van Matsombo The so-called Congo crisis (1960-1965 received a great deal of attention internationally. A literary response in Dutch to what happened in the former Belgian colony is Het verhaal van Matsombo (Matsombo’s story by Flemish writer and former colonial civil servant, Jef Geeraerts. Until now, little critical attention has been given to Het verhaal van Matsombo, despite regular reprints of the text. This article researches how the Congo crisis is represented in Geeraerts’s novel. Although Geeraerts’s depiction of colonial conflict is, in certain respects, close to that of Franz Fanon, Geeraerts’s is ultimately a Western view.

 9. Die meganies-fisiese eienskappe van die trabekulêre (kanselleuse been van die femurnek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. H. van Papendorp

  1986-03-01

  Full Text Available Die drukspanning wat nodig is om die trabekulere been van die femurnek, by pasiente met femurnekfrakture, te laat swig, is 60% minder as die wat nodig is om dieselfde resultaat by pasiente met heuposteoartrose te verkry. Die kompressiesterkte van die trabekulere been toon ’n redelike korrelasie (r = 0,58 met die relatiewe digtheid van die been, ’n Analise van die helling van die spanning-vervormingkurwes en ’n bepaling van die elastisiteitsmodulus van die trabekulere been toon dat pasiente met femurnekfrakture se been 30 - 60% meer elasties is as die van pasiente met heuposteoartrose. Sowel die sterkte as die elastisiteit van die trabekulere been kan dus ’n rol in die evolusie van fermurnekfrakture speel.

 10. Die invloed van verpoeiering op die kwikinhoud van verskeie gesertifiseerde verwysingsmateriale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederick Roelofse

  2015-02-01

  Full Text Available Die meeste analitiese tegnieke wat gebruik word vir die bepaling van die kwikinhoud van aardmateriale benodig komminusie van monsters voor analise. Dit word gewoonlik bewerkstellig deur die vergruising van die monsters, gevolg deur die verpoeiering daarvan. Dit is bekend dat in konvensionele meule hitte tydens verpoeiering vrygestel word, en dit volg dat kwikverlies verwag kan word weens die element se vlugtigheid. Om kwikverlies tydens verpoeiering te bestudeer het ons nege gesertifiseerde verwysingsmateriale van stolrotse geanaliseer voor verpoeiering, asook na 3 en weer na 10 minute van verpoeiering, met behulp van ’n direkte kwikanaliseerder. Die resultate van die eksperimente dui daarop dat: (1 kwikverlies onbeduidend is na 3 minute van verpoeiering, (2 kwikverlies beduidend raak indien monsters oormatige verpoeiering ondergaan, (3 kwikverlies klaarblyklik nie deur mineralogie beheer word nie en (4 vir monsters met ’n lae kwikinhoud, kontaminasie tydens verpoeiering ’n baie meer beduidende invloed op die geanaliseerde kwikinhoud het as die duur van verpoeiering.

 11. kerkleierskap as bemiddeling van 'n onmoontlike werklikheid: '

  African Journals Online (AJOL)

  19 Mei 2010 ... In die vervulling en verwesenliking van haar apostolêre wesenskenmerk getuig die Kerk van 'n nuwe geloofsgemeenskap wat uit mense bestaan wat hulle tot God bekeer: Eers wanneer jy grensloos kan dink en lewe, deur die 'outsider'as potensiële 'insider 'te sien, gee jy legitimiteit aan die belydenis van.

 12. Verb and tussen prestasiemetings en veilingspryse van ...

  African Journals Online (AJOL)

  kleur, sagtheid van aanvoeling, digtheid, staankrag, mate van verwering en kartelformasie. 'n Verdere moontlike rede vir die lae korrelasies tussen veilingsprys en gemete prestasies kan die gevolg wees van die feit dat die prestasiemetings ses maande voor die veiling geneem is. Die verband tussen prestasiemetings.

 13. Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.

  2013-01-01

  In dit 6de jaar van de 2de ronde van de MJA-e energiemonitor 2007 t/m 2012 zijn 1147 PT-geregistreerde bedrijven aangeschreven, 4% minder dan het jaar ervoor. De response op de energiemonitor is, gemeten naar het percentage bruikbare vragenlijsten, gedaald van 47% in 2011 naar 36% in 2012. Naar

 14. 'n Kritiese beskouing van woordeboeke met geamalgameerde ...

  African Journals Online (AJOL)

  tha

  besparing en gebruikersvriendelikheid. Op die vlak van die mikrostruktuur word eweneens veronderstel dat die redusering van twee lemmalyste na een, noodwendig tot ruimtebesparing sal lei. Martin (2012b: 407) bied gepas die bewerkings van robot ter illustrasie in (7) en (8). (7). In the Dutch–Afrikaans part: robot.

 15. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 16. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een

 17. Naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea)

  NARCIS (Netherlands)

  Gijswijt, M.J.

  2003-01-01

  Checklist of the chalcid wasps of the Netherlands (Hymenoptera: Chalcidoidea) A first list of Dutch Chalcidoidea was published by Snellen van Vollenhoven in Herklots (Snellen van Vollenhoven, 1858). This list contained 24 species of chalcids, partly synonyms of each other. In a new list (Snellen van

 18. Zin en onzin van de elektromagnetische puls

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, R.

  1991-01-01

  Een nucleaire explosie veroorzaakt een uiterst snel, pulsvormig elektromagnetisch veld dat vele malen sterker is dan dat van de krachtigste radiozender. De meningen over de gevolgen daarvan voor mensen en materieel van de krijgsmacht lopen uiteen van aanzienlijke schade aan alle elektronische

 19. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 20. Het modelleren van verkeersstromen met GIS

  NARCIS (Netherlands)

  Vanmeulebrouk B; CIM

  1996-01-01

  Het project 'Landelijk Beeld Verstoring' van RIVM en TNO probeert de verstoring door geluidhinder in Nederland in kaart te brengen. Het wegverkeer vormt een belangrijke bron van verstoring. Daarom is het nodig over een landelijk beeld te beschikken van de wegverkeersintensiteiten

 1. Die skeppingsmites as simbole van psigiese prosesse

  African Journals Online (AJOL)

  dig aangedui met 'n tekening van die Uroboros, die slang wat sy eie stert eet. Die antieke kaart word verder versier met tekeninge van diere, monsters en demoniese figure. Vier koppe met monde wat die wind uit die vier windrigtings blaas, word in die hoeke van die kaart geteken. Die Uroboros, diere, monsters en demone ...

 2. Symboliek van de aarde bij de Yoruba

  NARCIS (Netherlands)

  Witte, Hans Antonius

  1982-01-01

  De Yoruba vormen een volk van naar schatting tussen de 10 en 15 miljoen personen, die voornamelijk leven in Zuidwest-Nigeria en in het zuiden van de Volksrepubliek Benin (Dahomey). Zij wonen van oudsher in steden bijeen. Politiek gezien zijn zij verdeeld in een groot aantal koninkrijken die hun

 3. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 4. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 5. 'Waardewerkers' werken aan imago van verbrede landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2005-01-01

  De achttien innovatieve en multifunctionele ondernemers van het netwerk Waardewerken willen met ondersteuning van Wageningen UR hun vorm van landbouw uit hun isolement te halen. Alleen kunnen ze dat niet. Daarom zoeken ze samenwerking met andere partijen. In ‘keukentafelgesprekken’ geven ze een

 6. Textiel en duurzaamheid : De noodzaak van ketentransformatie

  NARCIS (Netherlands)

  Brinks, G.J. (Ger); Luiken, A. (Anton)

  2011-01-01

  Artikel van Ger Brinks en Anton Luiken van het Saxion-lectoraat Smart Functional Materials. Grondstoffenschaarste is een van de grootste uitdagingen voor de textielindustrie. Dit wordt veroorzaakt door afnemende of beperkte voorraden grondstoffen, olie, water en land terwijl de vraag toeneemt o.a.

 7. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 8. Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack

  NARCIS (Netherlands)

  Verstijlen, Frank

  2014-01-01

  Het preadvies behandelt de opmars en wenselijkheid van de pre-pack, het verloop van de pre-pack en de positie van de onderscheidene betrokkenen bij de pre-pack, naar geldend recht en volgens (het voorontwerp voor) de Wet Continuïteit Ondernemingen I.

 9. LED belichting tijdens het voortrekken van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Wildschut, J.

  2010-01-01

  De laatste jaren staat het gebruik van LED-lampen in de tuinbouw in de belangstelling. Uit vele onderzoeken is al gebleken dat LED-lampen op dit moment nog geen alternatief zijn voor de SON-T lampen. Het grote voordeel van LED-lampen is dat ze monochromatisch licht van alle mogelijke golflengtes

 10. Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2012-01-01

  In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de

 11. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 12. Optimale medische begeleiding van kinderen met downsyndroom

  NARCIS (Netherlands)

  Gameren-Oosterom, H.B.M. van; Wouwe, J.P. van; Hoorn, E. van.; Bok, L.A.

  2012-01-01

  Een kind met downsyndroom (DS) heeft specifieke uiterlijke kenmerken en lichamelijke afwijkingen, die veroorzaakt worden door trisomie van (een deel van) chromosoom 21. Kinderen met DS hebben specifieke medische zorg nodig, zoals beschreven in de richtlijn ‘Medische begeleiding van kinderen met

 13. Effect van zwavel op natuurlijke vijanden

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Ramakers, P.M.J.; Leman, A.; Added, C.; Kok, L.W.; Groot, de E.B.

  2008-01-01

  In veel gewassen wordt regelmatig gezwaveld om meeldauw te voorkomen. Zwavel kan echter schadelijk zijn voor biologische bestrijders. Op verzoek van de werkgroep Strateeg van LTO Groeiservice en met financiering van het Productschap Tuinbouw begon Wageningen UR Glastuinbouw eind 2006 met een

 14. Die funksie van ruimte in die narratologie

  African Journals Online (AJOL)

  Venter (1985: 20 vv) is van mening dat hierdie negatiewe beoorde- ling van ruimte as blote 'vulling' (Venter 1985: 20) die beginsel was waarvolgens Plato in die ouer literêre paradigma byvoorbeeld die Ilias van Homerus so beskryf het dat alle ruimtelike gegewens sover moont- lik weggelaat is. Hiervolgens kon ruimte te ...

 15. Trombocytopenie na het gebruik van acetosal

  NARCIS (Netherlands)

  Bouma, Hilbrand Gerrit Dirk

  1966-01-01

  Samenvatting De aanleiding tot dit onderzoek was de waarneming dat bij drie van de vier patienten, waarbij splenectomie was verricht wegens idiopathische trombocytopenische purpura, binnen negen maanden een recidief van de trombocytopenie optrad. Bij een van deze drie patienten toonde het aantal

 16. De Apterygotenfauna van het eiland Urk

  NARCIS (Netherlands)

  Buitendijk, A.M.

  1929-01-01

  Op een tweetal excursies (van 11—13 Juli en van 26—28 September) werden op Urk negen soorten van Apterygogenea gevonden, n. 1.: Hypogastrura viatica (Tullb.). Friesea mirabilis (Tullb.). Onychiurus armatus (Tullb.). Proisotoma schötti (D. T.). Isotoma (Vertagopus) cinerea (Nic.). Isotoma viridis

 17. DIE PERSOON VAN VREDE IN DIE SENDING

  African Journals Online (AJOL)

  6. KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE EN. SENTRALE FIGURE IN DIE GEMEENSKAP. Die kommunikasie van die evangelie in gemeenskappe word dikwels bevorder of bemoeilik deur die persoon van die sendeling en die persone tot wie hy/sy hom rig. Dit is inderdaad so dat mense 'n belangrike rol kan speel in die ...

 18. Tuberculose en bloedziekte ("ziekte van Landouzy")

  NARCIS (Netherlands)

  Arends, Albertus

  1947-01-01

  Na een inleiding, waarin het doel van dit onderzoek omschreven wordt, volgt in het eerste hoofdstuk een schets van de historische ontwikkeling van het begrip sepsis tuberculosa acutissima. Landouz beschreef in 1882 een nieuwen vorm vna acute tuberculose, waaraan hij den naam typhobacillose gaf. Dit

 19. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 20. Importafhankelijkheid van de varkensvlees- en aardappelindustrie

  NARCIS (Netherlands)

  Lugt, van der J.; Vernooij, A.G.; Backus, G.B.C.

  2008-01-01

  In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de varkensvleessector. De keten wordt beschreven, ontwikkelingen in handelsstromen worden geschetst en besproken wordt hoe deze ontwikkelingen moeten worden bezien in het licht van de concurrentiekracht van de Nederlandse sector. Een soortgelijke analyse

 1. Optimalisatie algenkweek ten behoeve van een mosselhatchery

  NARCIS (Netherlands)

  Koole, M.

  2005-01-01

  Verslag van een stageopdracht in het kader van een mosselhatchery/nursery optimalisatieproject, waarbij een onderzoek is uitgevoerd naar de optimalisatie van de algenkweek. In de hatchery worden mossellarven gekweekt en die moeten gevoed worden met algen. De algen in de hatchery worden in

 2. Van schoolbord via whiteboard naar blackboard

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.W.M.

  2006-01-01

  Onderwijzen is een prachtig vak, maar het heeft zijn schaduwzijden. En die schaduwzijden zitten wat mij betreft vaak in het repetitieve karakter van bepaalde taken: het beantwoorden van vragen die voor de vierde maal worden gesteld, het uitleggen van een stukje theorie aan het zesde gezelschap die

 3. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld

 4. Validatie van biomarkers voor de bepaling van effecten van doorvergiftiging in terrestrische fauna : effecten van TCDD en PAK in de huisspitsmuis (Crocidura russula)

  NARCIS (Netherlands)

  Bosveld, A.T.C.; Bie, de P.A.F.

  2001-01-01

  Om eventuele effecten van PAK's bij kleine zoogdieren uit de wilde fauna te kunnen herkennen is in een viertal blootstellingstudies onderzocht wat de effecten zijn van benzo[a]pyreen (BaP) of een mengsel van negen verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Daarnaast is het

 5. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust

 6. Excursieverslagen van FLORON-kampen 1998

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1999-01-01

  De opzet van de inventarisatiekampen in Zuid-Limburg is vergelijkbaar met die op Texel, waarbij gedurende drie inventarisatieweekenden in drie opeenvolgende jaren wordt geïnventariseerd. Gezien de oppervlakte van Zuid-Limburg (grofweg dat deel ten zuiden van de lijn Maastricht-Heerlen) is het

 7. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van

 8. Inzet van mycorrhiza's in de bollenteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de M.; Breeuwsma, S.J.; Baar, J.; Hiddink, G.A.

  2005-01-01

  In samenwerking met PPO-paddestoelen is door PPO-bloembollen in Lisse een proef met hyacinten opgezet waarin het effect van mycorrhiza-preparaten op gewasgroei en bestrijding van Pythium-wortelrot werd getest. Uit de eerste resultaten in het voorjaar bleek dat er nauwelijks kolonisatie van de

 9. Recidivemeting Glen Mills: De uitstroomresultaten van de Glen Mills School in termen van strafrechtelijke recidive

  OpenAIRE

  Beijersbergen, K.A.; Wartna, B.S.J.

  2007-01-01

  Deze Fact sheet beschrijft de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van de Glen Mills School. Na een korte beschrijving van de groep wordt de recidive van de jongeren die de school in de periode 1999-2004 verlieten, in kaart gebracht. Om reliëf te geven aan de resultaten, worden de cijfers vergeleken met die van de ex-pupillen uit alle justitiële jeugdbehandelinrichtingen.

 10. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 11. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 12. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 13. 19 CFR 10.41a - Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international...

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2010-04-01 2010-04-01 false Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids... Traffic § 10.41a Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international traffic; repair components. (a)(1) Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, caul...

 14. De consequenties van categorieën: een analyse van grensoverschrijdende genre-identiteit in de populaire muziek

  NARCIS (Netherlands)

  van Venrooij, A.; Schmutz, V.

  2013-01-01

  Op basis van een analyse van de genreclassificaties door recensenten van 2951 popmuziekalbums worden in dit paper de consequenties onderzocht van het bezitten van een fuzzy of grensoverschrijdende genre-identiteit op het vergaren van commercieel en kritisch succes. De resultaten bevestigen in grote

 15. Spiegels van de ziel en spiegels van het brein? De uitdrukking van emoties als onderwerp van kunst en wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Keestra, M.; Schwartz, G.

  2014-01-01

  Is het niet verwonderlijk dat wij met zo veel plezier en ontroering kijken naar kunstwerken van wel duizenden jaren geleden? Kunstwerken waarop mensen afgebeeld staan die wij niet kennen, waarvan wij meestal de achtergrond niet kennen, die in een heel andere samenleving en tijd leefden en die

 16. C.H. van Niekerk

  African Journals Online (AJOL)

  en medewerkers (1966) skryf dat: "Clinically a cow which was initially developing cystic follicles resembled one approaching estrus but estrus may have occurred occasionally without ovulation or more commonly an- estrus resulted". Daar is deur skrywer en medewerkers gevind dat 'n reeks van hoe dosisse progesteroon in ...

 17. 15 Van Niekerk 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Tienie01

  12 Jun 2006 ... figure groei uit die teks: Machiavelli, Nietzsche en Jesus Christus. Drie geeste, drie idees: die man van absolute mag, die supermens, en die nederige man aan die kruis – al drie in 'n enkele karakter geteleskopeer. Raskolnikof verklaar dat alles toelaatbaar is, selfs moord. Daarmee konstateer hy sy ...

 18. Bolpreperatie en bloei van irissen

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, N.P.A.; Vlaming, E.A.C.

  2005-01-01

  In een literatuurstudie is gezocht naar aanwijzingen over de oorzaak van late bloemverdroging bij irissen. Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt het volgende. Late bloemverdroging is door preparatie niet of nauwelijks te voorkomen. Het zijn de omstandigheden tijdens de groei die zeer

 19. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 20. OOR DIE TAALWETENSKAPLIKE GRONDE VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  excess of slang, too many words to express something simple, pomposity and pretentiousness and lack of clarity." Bernstein raak hier etlike soorte punte aan wat instemming sou kan uitlok by taalpraktisyns wat, soos ek, hul brood verdien met vertaalwerk en redigeerwerk. Byvoorbeeld, baie skrywers en sprekers van Engels ...

 1. Beeldvorming van tandartsen in films

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, H.S.

  2011-01-01

  Een eeuw geleden openden verschillende filmpioniers in Hollywood een filmstudio. In die beginjaren bestond een groot deel van de productie uit korte films met komieken als Charlie Chaplin, W.C. Fields en Laurel & Hardy. In deze korte films bezocht de komiek vaak een tandartspraktijk. De tandarts was

 2. Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte: bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2013-01-01

  Berekende bedrijfseconomische effecten bij gebruik van GFT-compost zijn positief voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Zuid-Nederland (circa +55 € per ha per jaar). Sensitiviteitsanalyse voor andere situaties laat zien dat de soort compost en het effect op de totale bemestingskosten

 3. Beheersing van Alternaria in aardappel

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.

  2007-01-01

  De laatste jaren komt Alternaria in aardappel meer voor. In 2004 waren er vooral problemen in het Zuidwesten van Nederland. Ook werden hier verschillende partijen waargenomen met knolaantasting. Voor 2004 was knolaantasting door Alternaria in Nederland uiterst zeldzaam. Omdat Alternaria zelden

 4. Andries van Aarde's Matthew Interpretation

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  2011-01-14

  Jan 14, 2011 ... struggled to digest the disaster of the Jewish-Roman war and the destruction of Jerusalem as well as the temple in 70 CE. ... language, history and philosophy, Van Aarde wanted to rearrange knowledge, move data ...... temple was torn in two, there was an earthquake and many were raised from death.

 5. Kultuurhulpbronbestuur (KHB) as museumfunksie | Van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kultuurhulpbronbestuur (KHB) as museumfunksie. Anton C. Van Vollenhoven. Abstract. Cultural resources management (CRM) as a function of museums. A number of institutions are involved in CRM. Some of these have to comply herewith due to legislative requirements. These include statutory institutions such as the ...

 6. De kracht van aangepast sporten

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg

  2016-01-01

  Leren sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo heeft sport voor kinderen met een beperking vaak een andere betekenis dan voor kinderen zonder een beperking en zijn er voor kinderen met een beperking meer drempels om lid te worden van een sportvereniging. Drie belangrijke aspecten; de

 7. De dynamiek van protestantse theologiebeoefening

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  25 jan 2007 ... het een kunst om de godsdienstkritiek te verwerken, zonder te vervallen in een methodische secularisering van de theologie (Sarot 2006:139-159). 4. SUBJECTIVERING EN SECULARISERING. In de protestantse geloofstraditie zijn twee opmerkelijke ontwikkelingen waar te nemen die samenhangen met ...

 8. Arnold van Vliet, mister natuurkalender

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.

  2009-01-01

  De Natuurkalender die hij nu acht jaar leidt, lijkt een wat frivole verzameling van data over de eerste bloeiende planten, broedende vogels en vliegende vlinders. Achter de populaire website zit echter een integraal wetenschappelijk systeem dat erop gericht is Nederland te helpen bij de aanpassing

 9. Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.C.; Bokma-Bakker, M.H.; Rambags, P.G.M.; Hunneman, W.A.; Heijden, van der H.M.J.F.; Smeding, T.; Pieke, E.; Binnendijk, G.P.

  1999-01-01

  De Projectgroep “Vrijwaring Schurft” heeft van het Programmateam “Diergezondheid in Beweging” de opdracht gekregen om, indien mogelijk, een haalbaar en controleerbaar schurftvrij-programma voor de Nederlandse varkenshouderij te ontwikkelen. De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij beantwoord: 1 -

 10. Bedrijven leren onvoldoende van incidenten

  NARCIS (Netherlands)

  Drupsteen, L.

  2013-01-01

  Wanneer incidenten zich voordoen, wil de industrie weten waar de oorzaak ligt. Bedrijven onderzoeken hoe het beter kan, met als doel ervan te kunnen leren en toekomstige geliikaardige incidenten te voorkomen. Maar de praktiik is weerbarstiger zo blijkt uit het promotieonderzoek van Linda Drupsteen

 11. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel

 12. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... Since its publication this verse epic has been firmly entrenched in the classical Afrikaans literary canon and its continuous rewriting / rerealisation can act as a case ... Key words: Afrikaans poetry, canonization, N. P. Van Wyk Louw, rewriting, rerealisation. Verwerkings. Enige herskrywing of herrealisasie is ...

 13. Optimalisering van leerprocessen en schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Mooij, Ton

  2016-01-01

  Verantwoord omgaan met elk kind in school houdt in dat, vanaf de aanmelding, helder is welke beginkenmerken het bezit. Ook dient sprake te zijn van een voortdurende dialoog tussen ouders en school waarin het kind in zijn gedragsontwikkeling wordt gesteund door ouders, leerkrachten en waar nodig

 14. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 15. De impact van de ziekte van Addison, AGS of het syndroom van Cushing op het dagelijks leven en de zorg: een onderzoek vanuit patiëntenperspectief.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijmans, M.J.W.M.; Rijken, M.

  2006-01-01

  Negentig procent van de mensen met de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing of het Adrenogenotaalsyndroom (AGS) is altijd moe. Dit is ruim tweemaal zoveel als in de algemene bevolking. Hoewel hun aandoening in medisch opzicht ‘onder controle’ is, is de kwaliteit van hun leven vaak verre van

 16. Het effect van veranderingen in de grondwaterstand op landbouwopbrengsten en natuurwaarden. Deelrapport 2. Van het project Allocatie bronnen van watervoorziening fase 2a

  NARCIS (Netherlands)

  Lanen; H.A.J.van

  1986-01-01

  Een beschrijving wordt gegeven van de methoden die zijn toegepast om de in geld uit te drukken gevolgen voor de gewasproduktie van een winning van grondwater te bepalen. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van grondwaterwinning op de hoedanigheid van natuur en landschap. Variabelen in de

 17. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 18. De sorptie van orthofosfaat in veengronden en kalkrijke zandgronden en het belang van organisch gebonden fosfaat : kennislacunes met betrekking tot vastlegging en uitspoeling van fosfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Chardon, W.J.; Mol, G.; Salm, van der C.; Sival, F.P.

  2007-01-01

  Voor een goede voorspelling van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden is inzicht in het gedrag van fosfaat in de bodem en bodemoplossing van groot belang. Kennis over het gedrag van anorganisch fosfaat in kalkloze zandgronden is ruim beschikbaar. Parameter waarden die de sorptie van fosfaat in

 19. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoring-programma van schar (Limanda limanda L.): Biologische gegevens van schar en milieukritische stoffen in schar

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS/RIKZ werd door het RIVO in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van OSPARCOM het scharonderzoek 2005 uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schar en het analyseren van deze monsters op biologische parameters en milieukritische

 20. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.