WorldWideScience

Sample records for valodas tulkojusi zane

 1. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 2. YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā

  OpenAIRE

  Krūma, Līga

  2014-01-01

  Diplomdarba tēma ir „YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā. Diplomdarba tēmas izvēli noteica fakts, ka Latvijā nav daudz pētījumu par YouTube, un ka šī video interneta mājaslapa, var piedāvāt jauninājumus vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai. Darba teorētiskā daļa veido pedagoģiskās un metodiskās literatūras analīze. Teorētiskās pētniecības darba gaitā tika izstrādāti un izmēģināti rakstītprasmes attīsto...

 3. Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem

  OpenAIRE

  Kampusa, Zane

  2012-01-01

  Diplomdarbā “Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem” autore apskata pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstības īpatnības. Uzmanība tiek vērsta uz sensitīvā valodas attīstības perioda un citu priekšnoteikumu nozīmi bērna valodas sekmīgai attīstībai pirmsskolas vecumā. Diplomdarbā autore sniedz ieskatu, kādi var būt runas un valodas attīstības traucējumu cēloņi un veidi. Tiek raksturotas pirmsskolas vecumposma bērnu attīstības īpatnības, kā arī dot...

 4. Pasaku elementu izmantošana angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Sprukta, Kristīne

  2010-01-01

  Bakalaura tēma aplūko dažādus pasaku elementus un to pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā. Pētījuma mērķis ir iedrošināt septīto klašu skolniekus radoši izpausties,rakstot pasakas angļu valodā. Bakalaura mērķis ir izpētīt, vai skolēni, rakstot savas pasakas, iespaidojas no esošajām vai arī rada jaunas idejas, lai izpaustu sevi. Darba metodes ir attiecīgās literatūras pētīšana un eksperimentālas mācību stundas kā gadījumpētījuma analīze Aizupes pamatskolā. Tika pierādīts, ka bērn...

 5. Mācību modeļa "WebQuest"izmantošana angļu valodas apguvē

  OpenAIRE

  Jēgermane, Ilze

  2011-01-01

  Mācību modelis WebQuest ir inovatīva metode mācību procesā, kuru sākotnēji izveidoja un izstrādāja mācību tehnoloģiju profesors Bērnijs Dodžs (Bernie Dodge) kā vienu no mācību metodēm izmantojot internetu. Pētījuma mērķis bija izpētīt, kā mācību modelis WebQuest var būt lietderīgs angļu valodas apguvē. Darba autore analizēja teorētisko literatūru par mācību modeļa WebQuest koncepciju un tā pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas apguvē, izmantojot gadījuma pētījuma metodi. Pētījumā piedalīj...

 6. NLP pielietošana angļu valodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Gorohova, Diāna

  2011-01-01

  Neirolingvistiskās programmēšana (NLP) praktiķu aprindās tiek uzskatīta par ļoti efektīvu instrumentu visdažādākajās dzīves sfēras. Šī pieeja ļauj cilvēkiem ticēt saviem spēkiem padarīt viņu dzīves labākas. Tieši tāpēc NLP piekritēji uzskata, ka, NLP pieeju izmantošana angļu valodas mācīšanā, var uzlabot skolēnu angļu valodas zināšanas, kā arī paaugstināt viņu pašapziņu. Šī bakalaura darba autore piedāvā ieskatu NLP vēsturiskajā attīstībā un apskata tās pamatprincipus. Autore analizē NLP t...

 7. Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām

  OpenAIRE

  Kalēja, Agnese

  2016-01-01

  Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni izvēlas vācu valodu kā otro svešvalodu, viņiem joprojām trūkst motivācijas darbam. Šī darba mērķis ir izpētīt, kā filma ietekmē skolēnu mācību motivāciju, vācu valodas kā svešvalodas stundās. Teorētiskajā daļā aplūkoti mediju didaktikas jautājumi un izpētīts, cik efektīv...

 8. Rakstīšanas procesa izmantošana angļu valodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Zdanovska, Ināra

  2012-01-01

  Darbs veltīts rakstīšanas procesa izmantošanai angļu valodas mācīšanā pamatskolā. Izpētes mērķis ir izpētīt procesa rakstīšanas pieejas teorijas, procesa rakstīšanas modeļus, pielāgot piemērotāko modeli atbilstoši skolēnu vajadzībām un izmēģināt to angļu valodas stundās. Lai izpētītu adoptētā procesa rakstīšanas modeļa efektivitāti, tika pielietota atsevišķa gadījuma izpētes metode. Tā ietvēra adaptētā procesa rakstīšanas modeļa izmēģināšanu, skolēnu testēšanu, aptaujas, novērošanu, datu vākš...

 9. Mājas darbi angļu valodas stundās profesionālās vidusskolas skolēnu leksikas pilveidei

  OpenAIRE

  Zemskova, Nataļja

  2010-01-01

  Diplomdarbs tika izstrādāts, lai noskaidrotu, kā dažādi mājas darbi var pilnveidot studentu vārdu krājumu angļu valodas stundās profesionālajās vidusskolās. Mājasdarbi ir skolotāju un skolēnu ikdienas rutīna. Skolotājiem ir dažāda attieksme pret mājasdarbiem, bet skolēni sūdzas, ka mājasdarbi ir garlaicīgi un bezjēdzīgi. Diplomdarba mērķis bija izpētīt, kā skolēni var bagātināt savu profesionālo vārdu krājumu, pildot angļu valodas mājasdarbu profesionālajā vidusskolā. La...

 10. Ārpus klases aktivitātes pamatskolas skolēnu angļu valodas vārdu krājuma bagātināšanai

  OpenAIRE

  Kalniņa, Maija

  2012-01-01

  Diplomdarba autore četru pedagoģiskā darba gadu laikā ir secinājusi, cik svarīgi ir plānot stundas ne tikai interesantas un interaktīvas, bet arī praktiskas un pēc iespējas tuvākas reālajai dzīvei. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot, kā ārpusklases nodarbības var uzlabot skolēnu angļu valodas vārdu krājumu pamatskolā. Šāda diplomdarba tēma tika izvēlēta tādēļ, ka vārdu krājuma bagātināšanai ir liela nozīme angļu valodas apguvē, kā arī, lai skolēni spētu veiksmīgi izmantot angļu valodu,...

 11. Ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietotās valodas īpatnības

  OpenAIRE

  Eglīte, Andžela

  2008-01-01

  Modernās ceļojumu pasaules sfērā reklāma spēlē ievērojamāko lomu tās komunikatīvo līdzekļu dēļ. Reklāmu lieto, lai informētu un lai ietekmētu attieksmi starp klientiem. Ceļojumu aģentūrām ir daudz iespēju, kur ieguldīt reklāmai paredzēto marketinga budžetu, tomēr tādus publicētos marketinga materiālus kā žurnāli, katalogi, brošūras uzskata par izplatītākajiem, efektīvākajiem un populārākajiem. Šajā bakalaura darbā apskatītas ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietot...

 12. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 13. Iztēle lasītprasmes apguvei latviešu valodas stundās 1.klasē

  OpenAIRE

  Civkore, Mārīte

  2007-01-01

  Diplomdarba nosaukums ir „Iztēle rakstītprasmes apguvei latviešu valodas stundās 1. klasē”. Diplomdarbā atklāts, ka mācību process norit radošāk, ja pedagogs padara to emocionālāku, interesantāku, iesaistot iztēli, atmiņu, domāšanu. Iztēle darbojas ar tēlu un priekšstatu, asociāciju ķēdēm. Sākumskolā bērniem raksturīga reproduktīvā iztēle, iztēlē izpaužas radošs raksturs. Rakstītmācības procesā iekļaujot ilustratīvi praktiskus, daudzveidīgus rakstu vingrinājumus ar iztēles elementi...

 14. Klausīšanās mācīšana angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Rudzīte, Jana

  2009-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts klausīšanās apmacīšanai angļu valodas stundās un pēta klausīšanās vingrinājumus un to ierakstu veidus un īpatnības. Darba teorētiskā daļa sniedz pārskatu par klausīšanās procesa apguvi un teksta izpratni, informācijas apstrādi klausīšanās laikā; pētījums apraksta klausīšanās vingrinājumu sadalīšanu svarīguma pakāpēs un demonstrē dažādus klausīšanās materiāla veidu raksturojumus un klausīšanās ierakstu galvenos faktorus, kuri palīdz vai traucē klausīšanās...

 15. Women Identity in the Second Pahlavi Regime; A Case Study of Zan-E Rooz Magazine and The Shah’s Speeches about Women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Kousari

  2017-03-01

  Full Text Available How an idea is born and how a marginalized discourse is outstood? This is the question that discourse analysts in various fields always try to respond. This responsiveness always needs filling the Archive gaps of discourse analysis, so researchers who have intention to analyze, with reference of Synchronicity or diachronic, can understand and analyze the evolution of discourses in various fields inter-subjectively. This research is about to respond this question and understand women identity in the second Pahlavi discourse in contemporary Iran. In addition, this research tries to help discourse researchers to understand the nature of discourse controversy in the second Pahlavi era and in what extend the current controversies in Iranian society about the semantic hegemony on women identity these controversies have different or similar semantics with second Pahlavi and its affiliates' discourse. Based on the above matter, the Shah’s most important speeches along with Zan-e Rooz magazine, as a close magazine to the second Pahlavi's official discourse is being analyzed using Laclau and Mof method. One of the results of this research is understanding the nodal point of "being up-to-date" for the second Pahlavi's discourse, which stands in close attraction with “being social". This discourse has a big emphasis on beauty and appeal and marginalizes hijab, especially Chador, as opposing such epistemes with rationality and calls them dogmatism. In addition second Pahlavi severely antagonizes Marxism and religious identities, but if we want to discuss its dominant aspect, the most discourse controversies represented by Zan-e Rooz magazine and the Shah’s speeches are related to antagonizing religion and religious identities and deconstructing their bonds with women identity.

 16. Prawne zagadnienia związane z dostępem do zawodu syndyka = Legal issues related to access to profession of curator in bankruptcy

  OpenAIRE

  Klimczyk, Agata

  2015-01-01

  Klimczyk Agata. Prawne zagadnienia związane z dostępem do zawodu syndyka = Legal issues related to access to profession of curator in bankruptcy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):307-310. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28819 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28819 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A307-310 https://pbn.nauka.gov.pl/works/611539 POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-4fcd78eb-6ccb-4...

 17. A Cross-Sectional Study on the Diet and Nutritional Status of Adolescent Girls in Zambézia Province, Mozambique (the ZANE Study): Design, Methods, and Population Characteristics

  Science.gov (United States)

  Freese, Riitta; Fidalgo, Lourdes; Selvester, Kerry; Ismael, Carina; Mutanen, Marja

  2014-01-01

  Background There is very little published work on dietary intake and nutritional status of Mozambicans. We conducted a population-based cross-sectional study on the diet and nutritional status of adolescent girls in different types of communities in Zambézia Province, Central Mozambique, in two distinct seasons. Objective The purpose of this paper is to present the design, methods, and study population characteristics of the Estudo do Estado Nutricional e da Dieta em Raparigas Adolescentes na Zambézia (the ZANE Study). Methods Data was collected in January-February 2010 ("hunger season") and in May-June 2010 ("harvest season"). A total of 551 girls in the age group 14-19 years old were recruited from one urban area and two districts (district towns and rural villages). The study protocol included a background interview, a 24-hour dietary recall interview, a food frequency questionnaire, anthropometric measurements, bioimpedance, hemoglobin measurement, and venous blood, urine, buccal cell, and fecal sampling. Results Adolescent motherhood was common in all study regions. Stunting prevalence for the total study population as a weighted percentage was 17.8% (95/549; 95% CI 14.3-22.0) with no regional differences. Overweight was found mainly in the urban area where the prevalence was 12.6% (20/159; 95% CI 7.5-17.6), thinness was rare. There were regional differences in the prevalence of malaria parasitemia and intestinal helminth infestation, but not human immunodeficiency virus. Conclusions The fully analyzed data from the ZANE Study will yield results useful for setting priorities in nutrition policy and further research on the diet and nutritional status in Mozambique and other countries with similar nutritional problems. Trial Registration ClinicalTrials.gov: NCT01944891; http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01944891 (Archived by WebCite at http://www.webcitation.org/6L9OUrsq8). PMID:24598035

 18. Sagatavoto runu izmantošana angļu valodas stundās vidusskolēnu publiskās runas iemaņu attīstīšanai

  OpenAIRE

  Rukkalne, Agnese

  2009-01-01

  Diplomdarba autore savas prakses laikā pamanīja, ka skolēniem bija grūtības runāt publikas priekšā. Skolēniem bija problēmas argumentēt savu viedokli un precīzi izteikt savas domas, bet mūsdienās tas ir svarīgi, lai dabūtu darbu, spētu labi prezentēt savas idejas un prastu pārliecināt citus - tāpēc cilvēkiem ir jāattīsta publiskās uzstāšanās prasmes. Diplomdarba autore izmantoja sagatavotās runas angļu valodas stundās, lai attīstītu vidusskolēnu publiskās runas iemaņas. Izvēlētā pētījuma m...

 19. Refleksīvās dienasgrāmatas argumentatīvās rakstītprasmes attīstībai angļu valodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Sarma, Zane

  2013-01-01

  Šis pētījums tika veits lai noteiktu vai refleksiju dienasgrāmatas var tikt pielietotas vidusskolas angļu valodas mācību stundās, lai attīstītu argumentatīvās rakstītprasmes. Lai to uzzinātu, tika izmantots gadījuma pētījums. Gadījuma pētījumā tika pārbaudīta skolēnu argumantatīvo rakstītprasmju attīstība, izmantojot refleksiju dienasgrāmatu analīzi, kā arī pirms- un pēc-testu. Skolēni veica ierakstus refleksiju dienasgrāmatās pēc katras mācību stundas, kas koncentrējās uz argumentatīvo prasm...

 20. Geochemical reanalysis of historical U.S. Geological Survey sediment samples from the Zane Hills, Hughes and Shungnak quadrangles, Alaska

  Science.gov (United States)

  Werdon, Melanie B.; Granitto, Matthew; Azain, Jaime S.

  2015-01-01

  The State of Alaska’s Strategic and Critical Minerals (SCM) Assessment project, a State-funded Capital Improvement Project (CIP), is designed to evaluate Alaska’s statewide potential for SCM resources. The SCM Assessment is being implemented by the Alaska Division of Geological & Geophysical Surveys (DGGS), and involves obtaining new airborne-geophysical, geological, and geochemical data. As part of the SCM Assessment, thousands of historical geochemical samples from DGGS, U.S. Geological Survey (USGS), and U.S. Bureau of Mines archives are being reanalyzed by DGGS using modern, quantitative, geochemical-analytical methods. The objective is to update the statewide geochemical database to more clearly identify areas in Alaska with SCM potential.The USGS is also undertaking SCM-related geologic studies in Alaska through the federally funded Alaska Critical Minerals cooperative project. DGGS and USGS share the goal of evaluating Alaska’s strategic and critical minerals potential and together created a Letter of Agreement (signed December 2012) and a supplementary Technical Assistance Agreement (#14CMTAA143458) to facilitate the two agencies’ cooperative work. Under these agreements, DGGS contracted the USGS in Denver to reanalyze historical USGS sediment samples from Alaska.For this report, DGGS funded reanalysis of 105 historical USGS sediment samples from the statewide Alaska Geochemical Database Version 2.0 (AGDB2; Granitto and others, 2013). Samples were chosen from the Zane Hills area in the Hughes and Shungnak quadrangles, Alaska (fig. 1). The USGS was responsible for sample retrieval from the National Geochemical Sample Archive (NGSA) in Denver, Colorado through the final quality assurance/quality control (QA/QC) of the geochemical analyses obtained through the USGS contract lab. The new geochemical data are published in this report as a coauthored DGGS report, and will be incorporated into the statewide geochemical databases of both agencies.

 1. Tulkošanas problēmas Antuāna de Sent-Ekziperī pasakā "Mazais princis"

  OpenAIRE

  Skromule, Ilze

  2012-01-01

  Tulkošana ir process, kurā darbojas divas valodas un kultūras, turklāt līdzās avota teksta autoram tajā iesaistīts vēl viens cilvēks – tulkotājs - ar savu valodas, kultūras un personisko pieredzi. Līdz ar to rodas šaubas par to, vai ir iespējams sniegt mērķa valodas lasītājiem nemainītu avota teksta informāciju. Lai izprastu iemeslus, kas šo procesu kavē, un meklētu iespējas šķēršļus mazināt, par pētījuma mērķi tiek izvirzīts veikt divu Antuāna de Sent-Ekziperī pasakas „Mazais princis” tulkoj...

 2. Dylematy etyczno‑prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiety w ciąży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2011-12-01

  Full Text Available Przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat badania społeczne dowodzą, że coraz więcej Polaków korzysta z pomocy psy‑ chiatrycznej opieki zdrowotnej. Do szpitali psychiatrycznych zgłasza się także coraz więcej pacjentek w ciąży. Nie tylko leczenie, ale cały proces hospitalizacji pacjentki w ciąży stanowi niezwykłe wyzwanie dla personelu lekarsko‑pielęgniar‑ skiego. Psychiatryczna hospitalizacja pacjentki spodziewającej się potomstwa w sposób szczególny musi uwzględniać fundamentalną w polskiej psychiatrii zasadę najmniejszej uciążliwości. Poniższy artykuł ma na celu ukazanie kilku dyle‑ matów, jakie wiążą się z leczeniem i opieką nad tą grupą pacjentek. Przedstawione zostaną przykłady związane z przy‑ musową hospitalizacją, stosowaniem przymusu bezpośredniego oraz stosowaniem zabiegów elektrowstrzasów wobec pacjentek spodziewających się dziecka, a także zasady, jakich należy przestrzegać w trakcie wykonywania wspomnia‑ nych działań. Omówione zostanie również szczególnie delikatne zagadnienie dotyczące tzw. psychiatrycznych przesła‑ nek uprawniających do wykonania aborcji. Zagadnienie to, komentowane głównie poza granicami naszego kraju, powin‑ no być przeanalizowane także z perspektywy polskich przepisów prawa. Dlatego też w odniesieniu do proponowanego tematu, bazując na konkretnym kazusie, z jednej strony zostaną przedstawione informacje dotyczące polskich oraz za‑ granicznych podstaw prawnych uprawniających do dokonania aborcji, z drugiej – wyniki badań ukazujących wyraźnie niebezpieczeństwo legalizacji wspomnianych praktyk, co istotne – niebezpieczeństwo odnoszące się bezpośrednio do po‑ gorszenia się stanu zdrowia psychicznego pacjentki poddającej się zabiegowi przerwania ciąży.

 3. Gadījuma izpēte par biznesa vēstuļu rakstīšanas apguvi pieaugušajiem

  OpenAIRE

  Saļikova, Jeļizaveta

  2009-01-01

  Profesionālās lietišķās sarakstes iemaņas ir svarīgas mūsdienu pasaulē, jo tās ietekmē biznesa attiecību un pārrunu efektivitāti. Maģistra darba mērķis bija izpetīt rakstīšanas mācīšanas metodes, lai pilnveidotu pieauguša valodas apguvēja prasmes rakstīt biznesa vēstules. Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā literatūras apskats un, gadījuma izpēte, kas ietvēra valodas vajadzību izpēti, zināšanu pārbaudes testu pirms un pēc dalības mācību kursā, kā arī mācību materiālu izstrādi un pedago...

 4. Usaldusväärne teejuht läti kohanimemaastikul / Lembit Vaba

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaba, Lembit, 1945-

  2016-01-01

  Arvustus: Balode, Laimute, Bušš, Ojārs. No Abavas līdz Zilupei : vietvārdu cilmes īsā vārdnīca = From Abava to Zilupe : the origin of Latvian geographical names : a short dictionary. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015

 5. Vai mēs kļūsim par Baltijas baskiem jeb Kā būt pārstāvētiem? / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga-Preisa

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  2005-01-01

  Teksti aluseks on ettekanne 8. Balti vaimse koostöö konverentsil 16. juunil 2001 Tallinnas: Are we Basques of Baltic? The problem of how to be represented. Eesti k.: Looming, 2002, nr. 9. Orig.: Kas meist saavad balti baskid ehk kuidas olla esindatud?

 6. Omamoodi ime - ilmunud on eesti-läti sõnaraamat / Lembit Vaba

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaba, Lembit 1945-

  2015-01-01

  Arvustus: Igauņu-latviešu vārdnīca / Latviešu valodas aģentūra ; sastādītāji: Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga = Eesti-läti sõnaraamat / Läti keele agentuur ; koostajad: Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga. Rīga ; Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2015

 7. „Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Choptiany

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie badań proweniencyjnych prowadzonych w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu i stanowi jednocześnie komunikat o identyfikacji marginaliów wykonanych przez Jana Brożka (1585–1652 w dwóch drukach zakupionych przez BUMK na rynku antykwarycznym w 1968 r. – Streny Johannesa Keplera (Frankfurt 1611 i Numerus figuratus Johanna Remmelina (Norymberga 1614. Podane są kolejno: charakterystyka egzemplarza, dowody na proponowaną w tekście atrybucję (oparte na rękopisach Brożka zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a marginalia znajdujące się w dziełku Keplera powiązane zostają z ogłoszoną przez Brożka w roku 1615 rozprawą Problema geometricum. W ostatniej części zostają nakreślone perspektywy badawcze związane z rekonstrukcją warsztatu naukowego krakowskiego uczonego – zarówno w mniejszej skali, obejmującej wyłącznie jego lektury i notatki związane z rozprawą z 1615 r., jak i całość jego rękopiśmiennej spuścizny, która w dalszym ciągu nie jest wystarczająco dobrze rozpoznana.

 8. [Tiit-Rein Viitso. Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz] / Eberhard Winkler

  Index Scriptorium Estoniae

  Winkler, Eberhard, 1955-

  2013-01-01

  Arvustus: Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / [koostamine:] Tiit-Rein Viitso, [toimetamine ja läti vasted:] Valts Ernštreits. Riga : Latviešu valodas aģentūra ; Tartu : Tartu Ülikool, 2012

 9. 77 FR 5843 - National Register of Historic Places; Notification of Pending Nominations and Related Actions

  Science.gov (United States)

  2012-02-06

  ... Synagogue and Creamery Site, Jct. of CT 161 & CT 85, Chesterfield, 12000039 ILLINOIS Cook County Chicago... Building, 107 N. Market St., Wichita, 12000046 KENTUCKY Boone County Roberts, Thomas Zane, House and...

 10. 13. X avati Kastellaanimajas...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Liivi luuletaja ja kunstniku Valt Ernshtreidi ja läti kunstniku Zane Graudina ühisnäitus "Inter/rational", mis hõlmab V. Ernshtreidi luuletekste ja Z. Graudina fotosid 2004. a. Riias ilmunud V. Ernshtreidi esikluulekogust "Inter/rational"

 11. Kuues "Diverse. Universe" / Sandra Jõgeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgeva, Sandra, 1976-

  2010-01-01

  Non Grata korraldatud rahvusvaheline performance'i-kunsti festival "Diverse Universe 2010" Pärnu Kunstihallis ja Pärnu Kunstnike Majas 23. ja 24. aprillil. Rühmituste Juurikasvu (Soome), Cnopt (Eesti), Rubensid (Eesti), Ornicart (Prantsusmaa), Zane Matule ja Gatis Vectirānsi (Läti) jt. performance'itest

 12. Potencjał i wyzwania instytucjonalnych badań szkolnictwa wyższego. Przykład Uniwersytetu Warszawskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Baczko-Dombi

  2017-12-01

  Full Text Available Badania związane ze szkolnictwem wyższym są polem zróżnicowanym i pełnym sprzeczności. Z jednej strony bardzo cenione jest podejście interdyscyplinarne i porównania międzykrajowe, z drugiej zaś prowadzonym badaniom zarzuca się zbytnią lokalność. Stan badań w poszczególnych krajach zależy od uwarunkowań instytucjonalnych i historycznych. Widoczny jest rozdźwięk między badaniami stricte naukowymi a stosowanymi, typowymi dla sfery ewaluacji i przygotowywanymi na potrzeby budowania samowiedzy uczelni lub tworzenia polityk publicznych. W artykule omówiono funkcjonowanie takich badań w praktyce, oparto się na literaturze dotyczącej stanu badań nad szkolnictwem wyższym, omówiono ich potencjał naukowy, a także niektóre wyzwania i bariery związane z realizacją takich celów na przykładzie wybranych badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

 13. Hydrothermal synthesis of LiFePO4 nanorods composed of ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  LiFePO4 nanorods composed of nanoparticles were synthesized from ... olivine structure; belongs to Pnma space group. ... LiFePO4 has one-dimensional (1D) channel along the ... phases of LiFePO4 ... Among the various synthesis techniques available, the .... Prosini P, Lisi M, Zane D and Pasquali M 2002 Solid State. Ion.

 14. Tänavast. Sotsiaalselt / Katrin Koov

  Index Scriptorium Estoniae

  Koov, Katrin, 1973-

  2010-01-01

  22.-23. septembril 2010 toimunud Eesti Kunstiakadeemia 7. urbanistika ja linnamaastiku päevade 2. osast, rahvusvahelisest konverentsist "Sotsiaalne tänav". Peaesinejad: Lars Gemzøe (Taani), Dago Antov, Sabine Knierbein (Austria), Zane Bērziņa (Läti/Saksamaa). Lisaprogrammis näidati arhitektuuriüliõpilaste poolt rahvusvahelise workshop'i CinemArchitecture raames tehtud linnateemalisi lühifilme

 15. Eesti läheb Riia saatkonna ehitusega teisele katsele / Eda Post

  Index Scriptorium Estoniae

  Post, Eda, 1983-

  2008-01-01

  Riia Eesti suursaatkonnahoone arhitektuurikonkursist. Esikoha pälvisid Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör ja Heidi Urb (võistlustöö "Teele"), teise koha saavutasid Emil Urbel, Andrus Mark, Ott Hirvesoo ja Peeter Veimer ("Horta"), kolmanda koha Juris Mitenbergs, Peteris Suprins, Zane Krumina, Uldis Tucs, Edgars Gribusts ja Edijs Kravalis ("White Cube.ee)

 16. Holokausta reprezentācija filmās "The pianist" un "Life is beautiful"

  OpenAIRE

  Kalniņa, Zane

  2013-01-01

  Bakalaura darba Holokausta reprezentācija filmās "The pianist" un "Life is beautiful" mērķis ir izpētīt, kā tiek konstruēta holokausta reprezentācija, izmantojot kinematogrāfiskos elementus drāmas žanra filmās. Teorijas daļā aplūkota kino semiotika un valoda, reprezentācija, holokausta reprezentācija un kino naratīva teorija. Metodoloģijā aprakstīta semiotiskā un naratīva analīze, kas tiks pielietota empīriskajā daļā, lai noskaidrotu holokausta reprezentāciju filmās. No iegūtajiem rezul...

 17. Programmēšanas valodas Java 8 iespējas

  OpenAIRE

  Vaivars, Arnis

  2014-01-01

  Java ir viena no pasaulē populārākajām objektorientētajām programmēšanas valodām. Šī platforma ir nepārtraukti attīstīta un pilnveidota, ar katru versiju sniedzot programmatūras izstrādātājiem jaunas iespējas. 2014.gada martā tika izplatīta uz darba izstrādes brīdi jaunākā platformas versija – Java 8. Pateicoties lambda izteiksmēm, Nashorn Javascript dzinējam, jaunajām datuma, laika un straumju lietojumprogrammu saskarnēm un citām iespējām, šis laidiens iespējams ir pati gaidītākā Java versij...

 18. Ocena ryzyka, okoliczności i następstwa upadków oraz ich uwarunkowania wśród mieszkańców domu pomocy społecznej = Risk assessment, circumstances and consequences of falls and their conditioning among social welfare home inhabitants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Bartoszek

  2016-08-01

  • Wysokie ryzyko upadków mieszkańców DPS związane jest istotnie z terapią wielolekową, występowaniem wad  wzroku i słuchu, jednego i więcej  upadków w ciągu ostatniego roku oraz z obawą przed kolejnym upadkiem.   Słowa kluczowe: upadki, czynniki ryzyka, osoby starsze, dom pomocy społecznej.

 19. Latinos with obsessive-compulsive disorder: Mental healthcare utilization and inclusion in clinical trials

  OpenAIRE

  Wetterneck, Chad T.; Little, Tannah E.; Rinehart, Kimberly L.; Cervantes, Maritza E.; Hyde, Emma; Williams, Monnica

  2012-01-01

  Previous research has documented that ethnic minorities, particularly Latinos, obtain fewer mental health services than Caucasians (Kearney, Draper, & Baron 2005; Sue, Fujino, Hu, Takeuchi, & Zane, 1991). Conceivably, this may be due to a wide array of cultural issues (e.g., negative stigma attached to mental health, and language, socio-economic, and acculturation barriers), symptom disparities across Caucasian and Latino groups, or lack of effective outreach methods by clinicians and researc...

 20. Reliability-Exploitation Analysis of Highway Transport Telematics Systems / Analiza Niezawodnościowo-Eksploatacyjna Autostradowych Systemów Telematyki Transportu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z autostradowymi systemami telematyki transportu. Zwrócono szczególna uwagę na autostradowe systemy łączności alarmowej. Opisano ich budowę oraz funkcjonowanie. Zaprezentowano także ich ogólny model niezawodnościowo-eksploatacyjny. Umożliwia on wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach eksploatacyjnych.

 1. Open Praxis, volumen 0 issue 1

  OpenAIRE

  Open Praxis, Editor

  2006-01-01

  Table of Contents - Providing Effective Feedback Online Zane Berge & Mauri Collins (1-10) - Mobile Technologies and the Future of Global Education Rory McGreal (11-16) - Cross-Border Higher Education through E-Learning: Issues and Opportunities Kumiko Aoki (17-25) - Open and Distance Education in the Global Environment: Opportunities for Collaboration Ellie Chambers (26-33) - Global Trade in Educational Services: Implications for Open and Distance Learning (ODL) S. Savithri & K. Murug...

 2. Issues Regarding Information Safety in Digital Network of Railway Radio Communications / Zagadnienia Bezpieczeństwa Informacyjnego w Sieci Cyfrowej Radiołączności Kolejowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W referacie przestawiono architekturę oraz ważniejsze funkcje i usługi systemu cyfrowej telefonii komórkowej GSM-R. System GSM-R jest to system wykorzystywany dla potrzeb wspomagania zarządzania i sterowania w transporcie kolejowym. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane problemy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym usług realizowanych z wykorzystaniem systemu GSM-R.

 3. Autora neoloģismi mūsdienu krievu fantastikas prozā.

  OpenAIRE

  Saveiko, Dmitrijs

  2016-01-01

  Bakaulara darbs ir veltīts mūsdienu fantastiskās prozas valodas izpētei. Autors veic mūsdienu fantastikas grāmatu analīzi un autoru neoloģismu izpēti. Autora neoloģismi mūsdienu fantastiskajā prozā tika meklēti šājās grāmatās: «Metro 2033» autors Dmitrijs Gluhovskis, S.T.A.L.K.E.R. «Černobiļa ēnas» autoru kopdarbs, «Rītdien karš» autors Aleksandrs Zoričs. Īpaša uzmanība tiek veltīta autora pielietotajai valodai un autora neoloģisma funkcijām tekstā. Pētījums var ieinteresēt filologus, kuri no...

 4. Ekvivalences pamata kategorijas , tulkojot specializētos tekstus ar angļu-latviešu un latviešu-angļu tulkojumu piemēriem

  OpenAIRE

  Saveļjevs, Jurijs

  2014-01-01

  Maģistra darbs ar nosaukumu „Ekvivalences pamata kategorijas, tulkojot specializētos tekstus, ar angļu-latviešu un latviešu-angļu tulkojumu piemēriem” ir veltīts dabiskās un virzītās, kā arī formālās un dinamiskās ekvivalences jēdzienu pētījumam. Darba teorētiskajā daļā tiek iztirzāta leksiski-sintaktisko valodas elementu ekvivalences jēdziena izcelsme un attīstība, tā pašreizējais stāvoklis un dažādu pētnieku tā redzējums. tāpat tiek izvērtētas ekvivalences jēdziena pamata kategorijas – dabi...

 5. Dzimuma stereotipizācija tiešsaistes laikrakstos

  OpenAIRE

  Tirzīte, Asne

  2015-01-01

  Pētnieciskā darba mērķis ir atrast un analizēt stereotipus britu tiešsaites avīžu The Guardian un Daily Mail rakstos par biznesu, lai uzzinātu no kādiem valodas elementiem sastāv stereotipu atspoguļojums un kā mediju diskursā tiek atspoguļotas dzimuma un profesionālās identitātes. Darba teorētiskā daļa apskata pašreizējā pētījuma metodi un iepriekšējo pētnieku darbus par šo tēmu. Izmantotā kvalitatīvā pētījuma metode ir Normana Fērklova (1992) trīsdimensionālais kritiskās diskursa analīzes mo...

 6. [Luuletused] / no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  fs, pseud., 1971-

  2005-01-01

  Sisu: "kas mēs esam..." ; "Dzejnieki dzejo par dzejoshanu..." ; "ko gan es iesāktu bez Tevis Ave..." ; "strādāju arhīvā..."; "mīli mani no deviņiem līdz pieciem..." ; "kad cilvēks nomirst..." ; "skarbs vīrs no rīta iziet laukā..."

 7. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

  OpenAIRE

  Szczepański, Jan Karol

  2017-01-01

  Wydział Prawa i Administracji Tematem pracy jest opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn. Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z międzynarodowym prawem podatkowym sensu largo. Punktem wyjścia dla pracy jest zarysowanie pojęcia transgranicznego spadku (transgranicznej darowizny), które uzasadnia trójpłaszczyznową analizę reguł podatkowych. Pierwsza część pracy prezentuje zagadnienia teoretycznoprawne dotyczące opodatkowania nieodpłatnego transferu majątku mortis causa czy int...

 8. Hõimupäevad 2004

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Näitusi: Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemilises Raamatukogus Eesti Kunstiakadeemia ekspeditsiooninäitus "Seto' täämbä" 12. X-13. XI. Obinitsas kontor-galeriis "Hal'as kunn" Vladimir Nagovitsõni näitus "Põhja-Udmurdi jumalad" 12. X-1. XI. E. Vilde ja A. H. Tammsaare memoriaalmuuseumis Valt Ernshtreidi ja Zane Graudina fotonäitus "Inter/rational" 13. X-1. XI. Eesti Rahva Muuseumi Näitustemajas näitus "Pruudi-vara" (kuraator Svetlana Karm, kujundaja Jane Liiv)15. X-31. XII

 9. Razvoj in industrializacija močnostnega pretvornika za pogon sesalnika z vodnim filtrom

  OpenAIRE

  ŠUBIC, MIHA

  2015-01-01

  Magistrsko delo je osredotočeno na razvoj elektromehanskega pogona za sesalnik z vodnim filtrom ter na pripadajoče zahteve in postopke, ki jih narekuje tako imenovana industrializacija izdelka. Slednja se ne podreja le zahtevam naročnika, temveč splošnejšim predpisom ter standardom, ki regulirajo ustreznost izdelka za prodajo na svetovnih trgih. Elektromehanski pogon sesalnika z nazivno vhodno močjo 720 W sestavljata elektronsko komutiran motor (EKM) in elektronsko vezje, ki skrbi za zanes...

 10. Izmaksu sistēmas integrācija Openstack mākoņu sistēmā

  OpenAIRE

  Andruškeviča, Eleonora

  2015-01-01

  Izmaksu sistēma ir programma priekš OpenStack atvērta pirmkoda mākoņu sistēmai, kas ir uzrakstīta ar Python programmēšanās valodas palīdzību. Programmas izstrādes nolūks ir paplašināt OpenStack platformu ar precīzu izmaksu radītājiem. Sistēma ir domāta tikai OpenStack lietotājiem. Izmaksu programma dod iespēju lietotājam zināt, cik viņām būtu jāmaksā par patērētiem resursiem konkrētajos periodos, ja OpenStack būtu par maksu. Rezultātā tika iegūta programma, kas dabū virtuālu mašīnu st...

 11. Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos

  OpenAIRE

  Ziemele, Agnese

  2010-01-01

  Bakalaura darbā „Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos” tiek noskaidrota sievietes, vīrieša un jaunieša loma sabiedrībā. No 1933. līdz 1945. gadam Vācijā pastāvošā nacionālsociālistiskās ideoloăija ietekmēja propagandas saturu, kā arī noteica sabiedrības locekĜu domāšanas veidu un uzskatus. Darba gaitā tiek aplūkotas tā laika Vācijā valdošās politiskās idejas, mediju un propagandas, kā arī Trešā reiha valodas īpatnības. Darba galvenais pētījumu...

 12. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  OpenAIRE

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 13. Tiešsaistes videospēļu “Counter Strike” un “League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija

  OpenAIRE

  Kaminskis, Dāvis

  2017-01-01

  Bakalaura darbā „tiešsaistes video spēļu „Counter Strike” un „League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija” tiek pētīta verbālās un neverbālās valodas lietošana un tās pielietojums dažādos komunikācijas kanālos. Papildus pēc iegūtajiem datiem un veiktajiem novērojumiem tiek noskaidrots auditorijas (spēlētāju) viedoklis par komunikācijas saturu un nepieciešamību. Darba teorētisko daļu veido daļas par kvalitatīvu komunikāciju, kā arī nodaļas par interaktīvo komunikāciju, tiešsaist...

 14. 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs

  OpenAIRE

  Zavicka, Vita

  2017-01-01

  . Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības vei...

 15. Teisel katsel Riias = Second go-round in Riga / Jaak Jõerüüt

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõerüüt, Jaak, 1947-

  2008-01-01

  Eesti suursaadik Lätis, arhitektuurivõistluse žürii liige Riia Eesti saatkonnahoone arhitektuurikonkursist, võidutöödest. Lk. 56-57 Eesti saatkond Riias: I koha pälvinud Lembit-Kaur Stööri, Ülo-Tarmo Stööri ja Heidi Urbi võidutööst, premeeritud tööde plaanid, vaated. II koha said Emil Urbel, Andrus Mark, Ott Hirvesoo ja Peeter Veimer, III koha Juris Mitenbergs, Peteris Suprins, Zane Krumina, Uldis Tucs, Edgars Gribusts ja Edijs Kravalis

 16. Łęczyckie wiatraki – inicjatywy konserwatorskie z lat 2006-2017 na przykładzie „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filip Tomaszewski

  2018-04-01

  Full Text Available Zabytkowe wiatraki stanowią istotny składnik krajobrazu kulturowego ziemi łęczyckiej. Artykuł przedstawia inicjatywy mające na celu zachowanie i utrwalenie w krajobrazie tych niezwykłych zabytków architektury drewnianej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy t.zw. „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie. Zły stan zachowania większości z zachowanych do dzisiaj łęczyckich wiatraków determinował (i determinuje nadal szeroki i zróżnicowany zakres podjętych działań konserwatorskich. Poza realizacją „Zagrody Młynarskiej” obejmował on budowę skansenu „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku, podjętą przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz zachowawcze remonty in situ wiatraków w Solcy Wielkiej i Rdutowie Nowym. Relokacja zabytkowych wiatraków stwarza możliwość przywrócenia ich do sprawności technicznej, jednak kosztem wymiany znacznego procenta ich oryginalnej substancji. Artykuł omawia stopień autentyczności, jaki udało się uzyskać w konserwowanych obiektach, zakres ingerencji w ich pierwotną strukturę, rolę wiatraków w kształtowaniu krajobrazu kulturowego, a także zagadnienia związane z wyposażeniem technicznym młynów oraz problemy związane z utrzymaniem ich w ruchu.

 17. Magia pisanki

  OpenAIRE

  Mędzelowski, Tadeusz

  2010-01-01

  Symbol życia jakim jest jajko zdominował święta wiosenne. Już w starożytności jajko było przedmiotem kultu. Symbolizowało świat, płodność, zdrowie i szczęście. Uważano, że jest ono początkiem wszystkiego. Znaczenie jajka, pisanki w obrzędach związanych ze Świętami Wielkanocnymi omawia artykuł „Magia pisanki”. Omawia też obrzędy związane z udziałem wielkanocnych pisanek.

 18. Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej

  OpenAIRE

  Mokras-Grabowska, Justyna

  2015-01-01

  Praca prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, z podkreśleniem różnic w podejściu badawczym w Polsce i za granicą. Autorka szczególne akcentuje znaczenie turystyki kwalifikowanej, jako najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Ponadto, oprócz uporządkowania terminologii z zakresu turystyki aktywnej, ...

 19. Ukrainas krīzes attēlojums plašsaziņas līdzekļos

  OpenAIRE

  Ķirse, Guna

  2015-01-01

  Plašsaziņas līdzekļi ir spēcīgs instruments valdošās sabiedrības daļas rokās, lai izplatītu ideoloģijai atbilstošas idejas. Šo darbu paveic attiecīgi izvēlēti valodas līdzekļi, kas ļauj uzsvērt vai, tieši otrādi, apslēpt dažādus uzskatus. Darba mērķis bija izpētīt, kā Ukrainas krīze tiek atspoguļota medijos no Krievijas, Ukrainas un Rietumu perspektīvas. Iegūtie dati, kurus veidoja 45 ziņu reportāžas, tika analizēti, izmantojot kritisko diskursa analīzi, un tika izvērtēta leksika, mākslinieci...

 20. Objektrelāciju kartēšanas izveide Zephir valodā

  OpenAIRE

  Zālītis, Ričards

  2015-01-01

  Darbā tiek apskatīta Zephir programmēšanas valoda un iespējas, ko tā paver, objektrelācijas kartēšana - kas tā tāda ir un kāpēc tā ir vajadzīga - izstrādātā vienuma funkciju apskats, nepieciešamības pamatojums un to salīdzinājums ar esošajiem risinājumiem. Risinājums ir izgatavots ar mērķi to izmantot turpmāk praksē, lai atvieglotu un uzlabotu darbu ar datubāzēm, protams, to papildinot ar praksē gūtām zināšanām. Tas ir paredzēts darbā ar MySQL datubāzes vadības sistēmu un izmantot kopā ar ...

 1. Praktyczne sporządzenie biznesplanu

  OpenAIRE

  Sitkiewicz, Ryszard

  2015-01-01

  Połączenie książki z czynnym arkuszem kalkulacyjnym, na którym przygotowuje się plany finansowe, jest jedyną tego typu publikacją na rynku polskim, umożliwiającą samodzielne i profesjonalne wykonanie planu finansowego do biznesplanu. Plan finansowy został sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym Excel z aktywnymi formułami. Wszystkie arkusze kalkulacyjne są ze sobą powiązane za pomocą określonych formuł, zmiany danych wejściowych powodują automatycznie zmiany obliczeń w tabelach analitycznych i po...

 2. Konkurencyjność i atrakcyjność turystyczna gmin województwa mazowieckiego położonych nad rzeką Liwiec

  OpenAIRE

  Starczewski, Krzysztof; Rymuza, Katarzyna; Affek-Starczewska, Agnieszka; Pawlonka, Zbigniew; Bombik, Antoni

  2014-01-01

  Turystyka należy do tych dziedzin gospodarki, które wykazują najbardziej dynamiczny wzrost. Jako dziedzina interdyscyplinarna umożliwia ona osiąganie zysków nie tylko sektorom, które związane są z wytwarzaniem produktu turystycznego, pojmowanego, jako zakwaterowanie i wyżywienie, ale również tym podmiotom, które oferują towary i usługi, gwarantujące satysfakcję podróżnych. Dolina Liwca na mocy „Dyrektywy Ptasiej” została włączona do systemu Natura, 2000 jako obszar PLB 140002. ...

 3. Modeling of Performance And Safety of a Multi-Task Unmanned Autonomous Maritime Vehicle / Modelowanie Ruchu i Bezpieczeństwa Wielozadaniowego Bezzałogowego Autonomicznego Pojazdu Wodnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerigk Mirosław K.

  2015-09-01

  Full Text Available W początkowej części artykułu przedstawiono cel badań. Następnie, opisano metodę badań. Potem, zaprezentowano przedmiot badań: bezzałogowy autonomiczny pojazd wodny. Z kolei, przedstawiono model zachowania się pojazdu, w tym jego balastowania i ruchu. W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat zintegrowanego systemu sterowania, pozycjonowania i stabilizacji pojazdu. Taki system umożliwia otrzymanie w pełni autonomicznego pojazdu. W końcowej części pracy przedstawiono wybrane problemy związane z oceną ryzyka i bezpieczeństwa pojazdu.

 4. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

  OpenAIRE

  Cezary Żechowski; Irena Namysłowska; Antoni Jakubczyk; Anna Siewierska; Anna Katarzyna Bażyńska

  2010-01-01

  Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastyczn...

 5. Trening mentalny pomocą w rehabilitacji po operacji – studium przypadku = Mental training in rehabilitation after surgery – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmara Budnik–Przybylska

  2016-12-01

  Streszczenie W literaturze dotyczącej psychologii sportu opisywane były sytuacje kontuzji i radzenia sobie z nimi. Ludzie różnią się między sobą i w różny sposób odczuwają zdarzenia, które im się przytrafiają, w tym również te, związane z urazem. Celem niniejszej pracy było przedstawienie sytuacji zawodniczki - członkini kadry narodowej żeglarstwa, przygotowującej się sportowo pod kątem mentalnym do Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012.

 6. Krāsas un skaņas sintēzes metodes izmantošanas iespējas gleznošanas nodarbībās mākslas skolā

  OpenAIRE

  Zilberte, Baiba

  2007-01-01

  Viens no vizuālās mākslas izglītības mērķiem ir nodrošināt vizuālās mākslas valodas apguvi un attīstīt skolēnu izpratni par procesiem mūsdienu mākslā un mākslas komunikācijā. Mērķi nav iespējams sasniegt, ja mākslas izglītībā netiek iekļauts mūsdienu vizuālās mākslas gan lokālais, gan starptautiskais konteksts. Krāsas un skaņas sintēze kā metode var tikt pielietota mākslas pedagoģijā, lai veidotu izpratni par mūsdienu vizuālo mākslu, attīstītu skolēnu uztveri un domāšanu, paplašinātu vizuālo ...

 7. Vēstuļu rakstīšanas mācīšana pieaugušajiem caur spēlēm biznesa konsultāciju un mācību centrā “Latconsul”

  OpenAIRE

  Šmite, Ivita

  2008-01-01

  Diplomdarbā tika pētīta spēļu pielietošana, lai attīstītu pieaugušo prasmi rakstīt vēstules angļu valodā. Diplomdarba mērķis bija uzzināt vai vēstuļu rakstīšanas mācīšana pieaugušajiem caur spēlēm veicina noteiktu faktu atcerēšanos un rada zināšanu līmeņa uzlabojumus studentu vēstuļu rakstīšanas prasmēs. Kā pētīšanas metode tika pielietota atsevišķa gadījuma pētīšana. Tā tika veikta ar vidējā angļu valodas līmeņa pieaugušo studentu grupu, biznesa konsultāciju un mācību centrā „LatConsul”. ...

 8. Exponential Lower Bounds for the PPSZ k-SAT Algorithm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Shiteng; Scheder, Dominik Alban; Talebanfard, Navid

  2013-01-01

  In 1998, Paturi, Pudl´ak, Saks, and Zane presented PPSZ, an elegant randomized algorithm for k-SAT. Fourteen years on, this algorithm is still the fastest known worst-case algorithm. They proved that its expected running time on k-CNF formulas with n variables is at most 2(1−k)n, where k 2 (1/k).......). So far, no exponential lower bounds at all have been known. In this paper, we construct hard instances for PPSZ. That is, we construct satisfiable k-CNF formulas over n variables on which the expected running time is at least 2(1−k)n, for k 2 O(log2 k/k)....

 9. Latviešu literārā valoda 19. gs. 80.–90. gados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aina Blinkena

  2011-11-01

  Full Text Available LETTISCHE SCHRIFTSPRACHE IN DEN 80.–90. J. DES 20. JHZusammenfassungDie Entwicklung der lettischen Schriftsprache hat sich in ihren verschiedenen Bestehungsetappen nicht gleichartig breit erforscht geworden.Die Sprache den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. haben die Sprachwissenschaftler weniger Aufmerksamkeit geschenkt, doch in dieser Zeit vollziehen sich aktive Prozesse, die zur heutige Sprachnorm füren.In diesen Jahren hat sich die nationale Kultur gebildet, es entsteht und entwickelt sich die Literatur verschiedener Genres und Stile, die zur Klassik der lettischen Literatur geworden ist, es entwickelt sich schnell das Buchwesen. In 1886–1900 sind mehr als 3500 Titel von Büchern herausgegeben, es bestehen 100 Verlage.Große Rolle für die Erforschung und Pflege des Lettischen hat die Wissenschaftliche Kommission des Rigaer Lettischen Vereins (gegr. 1868 gespielt, die die orthographischen Prinzipien vervollkommen hat und in den von der Kommission herausgegebenen Schriften wurden die theoretischen Forschungen über die lettischen Sprache veröffentlicht. Es bildete sich die wissenschaftliche Terminologie. Die Arbeit haben die ersten akademisch gebildeten Sprachwissenschaftler der lettischen Nation K. Mühlenbach, J. Kauliņš, J. Endzelīns, P. Šmits begonnen, deren Werke als eine Brücke zum 20. Jahrhundert führt.

 10. Dekryminalizacja, praca, intersekcjonalność, uznanie : ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie

  OpenAIRE

  Dziuban, Agata

  2018-01-01

  Celem artykułu jest podjęcie krytycznej dyskusji nad regionalną specyfiką i dynamiką ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie. Nakreślając trzy fale mobilizacji pracownic i pracowników seksualnych w regionie, podejmę próbę odpowiedzi na dwa, ściśle ze sobą powiązane, pytania: a) wokół jakich żądań, zbiorowych tożsamości i politycznych projektów organizują się osoby świadczące usługi seksualne w Europie? b) w jaki sposób społeczne czy kulturowe uwarunkowania - choćby takie jak postę...

 11. Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

  OpenAIRE

  Rozynkowski, Waldemar

  2018-01-01

  Od kilku lat niezwykle dynamicznie rozwijają się badania nad życiem i posługą ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Związane jest to na pewno z podjętymi staraniami o wyniesienie biskupa na ołtarze. Dnia 9 lutego 2010 roku biskup toruński Andrzej Suski powołał Komisję Historyczną, której zadaniem było przeprowadzenie szczegółowej kwerendy źródłowej dotyczącej osoby biskupa Szelążka i przygotowanie materiałów do procesu beatyfikacyjnego. Jej skła...

 12. Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Dobrzaniecki,

  2017-01-01

  Full Text Available Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.

 13. Kapitał ludzki w bibliotekach – zarys problematyki badawczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błach Marzena

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje stan badań na temat jednego ze składników zasobów niematerialnych bibliotek – kapitału ludzkiego. Zgodnie ze współczesnymi teoriami kapitał ludzki postrzegany jest jako źródło korzyści dla biblioteki. W artykule zwrócono uwagę na różne formy rozwijania i doskonalenia umiejętności osobistych i zawodowych, scharakteryzowano przykładowe ścieżki zawodowe bibliotekarzy i zaproponowano zagadnienia powiązane z pojęciem kapitału ludzkiego w bibliotekach warte uwagi polskich bibliotekoznawców, praktyków i teoretyków.

 14. [Luuletused] / Kristīna Ehina ; no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Kristiina, 1977-

  2005-01-01

  Sisu: No grāmatas Simuna diena: [Tekst raamatu "Simunapäev" tagakaanelt] ; "nemanot uzrodas migla..." ; "tavas bungas ir mēmas..." ; "tas laiks ir pienācis..." ; "mēs neatradām ceļu..." ; "guļu kā dūņas mezhā..." ; No grāmatas Gulbja kaulu pilsēta: [Tekst raamata "Luigeluulinn" tagakaanelt] ; "dzemdēt bērnus..." ; "tu sēdi pie galda raksti..." ; "kāda meitene..." ; "dodas karā mans brālis...". Luuletusi kogudest "Simunapäev" ja "Luigeluulinn"

 15. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cezary Żechowski

  2010-03-01

  Full Text Available Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastycznych. Następnie autorzy przedstawiają własne, kilkunastoletnie doświadczenia w leczeniu zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Omawiają proces tworzenia i doskonalenia programu terapeutycznego, obejmującego program behawioralny, farmakoterapię i szeroko pojęte oddziaływania psychoterapeutyczne. Wskazują na znaczenie współdziałania całego zespołu terapeutycznego (psychiatrów, psychologów, pielęgniarek i wychowawców, konieczność konsekwencji w realizowaniu programu oraz znaczenie zaangażowania pacjentów w proces leczenia (np. poprzez uzyskiwanie ich pisemnej akceptacji oraz konsultowanie z nimi proponowanych zmian w programie. Omawiane jest znaczenie współpracy z rodzinami pacjentów realizowanej między innymi poprzez systemowe konsultacje rodzinne. Prezentowane są najczęściej pojawiające się problemy w realizacji programu związane np. z brakiem oczekiwanego przyrostu masy ciała, z rozbieżnością między tempem przyrostu masy ciała a zmianami w psychice pacjentek lub z leczeniem pacjentek deklarujących wegetarianizm. Wspomniano również o próbach dostosowania programów behawioralnych do coraz częściej występujących atypowych postaci zaburzeń jedzenia.

 16. Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta M. Goździak

  2016-08-01

  Full Text Available Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies With the focus on the post-2004 mobility of Polish citizens, in this article we discuss two interrelated questions; namely, what are the most productive ways to theorize contemporary Polish migration, and what are the most fruitful methodologies aimed at understanding Polish migration and Poles on the move? In the first part of this article we unpack three interrelated theoretical frameworks: ‘liquid migration’, ‘regimes of mobility,’ and ‘transnationalism’. The methodological discussion in the second part of the article focuses mainly on outlining and contextualizing the most common approaches to migration phenomena. By critically introducing quantitative and qualitative methodologies, we explore and indicate the advantages of the ethnographic perspective and the merits and predicaments of research engagement in multiple sites.   Polskie migracje w Europie: perspektywy, koncepcje, metodologie Z naciskiem na mobilność obywateli polskich po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, w niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na dwa powiązane ze sobą pytania: jakie są najbardziej wydajne sposoby teoretyzowania współczesnej migracji polskiej oraz jakie są najbardziej owocne metody badawcze mające na celu zrozumienie polskiej migracji po akcesji do UE? W pierwszej części artykułu przedstawiamy więc trzy powiązane ze sobą koncepcje teoretyczne: „płynna migracja”, „reżimy mobilności” oraz transnarodowość. Dyskusja metodologiczna w drugiej części artykułu skupia się natomiast głównie na przedstawieniu najczęściej stosowanej metodyki i metodologii w badaniach zjawisk migracyjnych. Wprowadzając krytyczną perspektywę na temat ilościowych i jakościowych metod badawczych, staramy się wskazać wartość poznawczą perspektywy etnograficznej oraz wady i zalety etnograficznego zaangażowania badawczego w

 17. Genetic algorithm method for solving the optimal allocation of response resources problem on the example of polish zone of the Baltic Sea / Metoda algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalnej alokacji środków do zwalczania rozlewów olejowych na przykładzie polskiej strefy Morza Bałtyckiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łazuga Kinga

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono badania związane z optymalną alokacją środków do zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Należą one do problemu logistycznego typu lokacja-alokacja (LA. W badaniach skoncentrowano się na statkach posiadanych przez polskie służby odpowiedzialne za rozlewy na Morzu Bałtyckim w tym SAR. Do optymalnej alokacji środków wykorzystano metodę dwustopniową, w której pierwszy stopień, wykonany za pomocą metod optymalizacji genetycznej, polegał na takim rozlokowaniu sił do zwalczania rozlewów, aby zminimalizować koszty dotarcia do rozlewu na morzu. W drugim etapie wykorzystano model symulacyjny rozlewu olejowego i akcji jego zwalczania do weryfikacji rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego.

 18. Pavasarnakts : [luuletused] / Andres Ehin ; Andress Ehins, no igaņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Andres, 1940-2011

  2005-01-01

  Sisu: Pavasarnakts ; Būt suņa dzīvoklim ; "baltajā naktī..." ; Atmiņu bilde ; "ceļas vējsh" ; Sarkankrūtīsha saprāts ; Redzējums ; "dziļi zem zemes dzīvo..." ; Esmu, esmu, esmu... ; Nūdeles un makarona mīlestība ; "aiz vemmorskas bodes..." ; Haiku : [6 haikut] ; Esmu jūsu pazudusī mashīna ; Pakārtais ievārījums : (fragments)

 19. Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego. Część pierwsza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Moryś

  2011-05-01

  Full Text Available Artykuł poświęcony jest genezie wywiadu i wywiadu gospodarczego (WG – rozumianego jako legalny i etyczny proces gromadzenia, opracowania i dystrybucji informacji strategicznych, pochodzących z zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Przedstawia różnice między wywiadem gospodarczym państwowym, wywiadem gospodarczym przedsiębiorstw, oraz wywiadem białym i czarnym (szpiegostwo. Opisuje warunki i czynniki, tj. demokracja, kapitalizm, rynek informacji, społeczeństwo informacyjne i nowe technologie, i ich wpływ na WG. Omawia historię i stan WG w Polsce. Wskazuje najważniejsze polskie publikacje z zakresu WG. Poza rysem historycznym WG tekst porusza kwestie związane z rolą informacji we współczesnym świecie.

 20. „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Grabowska

  2012-01-01

  Full Text Available Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.

 1. Dylematy standaryzacjisprawozdawczości finansowej,wyceny i pomiaru ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Dobija

  2010-09-01

  Full Text Available W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z istotą przejrzystości fi-nansowej organizacji. Przejrzystość ta jest jednym z elementów efektywnego systemu ładu korporacyjnego, dlatego tempo zmian w tym obszarze jest narzucone przez refor-my w systemach ładu korporacyjnego. W pierwszej części opracowania jest dyskuto-wana rola menedżerów w zapewnieniu przejrzystości finansowej organizacji. Kolejna część opracowania obejmuje krytyczną dyskusję trzech istotnych wątków teore-tycznych wpływających na jakość sprawozdawczości: postępującej standaryzacji w rachunkowości, problemów wyceny w rachunkowości oraz zagadnień pomiaru i sprawozdawczości ryzyka w organizacji.

 2. Autorteksts kā nacionālā korpusa un rakstnieka valodas vārdnīcas resurss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maija Baltiņa

  2012-04-01

  Full Text Available AUTHOR’S TEXT AS A RESOURCE FOR THE NATIONAL CORPUS AND THE WRITER’S LANGUAGE DICTIONARYSummaryA dictionary of a writer’s language is a vocabulary that has been methodically collected, analyzed and commented upon and represents the language as used by a particular author. The existence of such dictionaries indicates the level of the specific cultural environment, the stage of development of humanities and the capacity of computer resources.In the first stage of the project, the corpus of the writer’s language is created by collecting all the necessary texts of a selected author in a digital form. In the second stage, linguistic analysis of the corpus of the writer’s language is carried out using the existing and improved technologies (software and software tools. And, finally, in the third stage, on the basis of the corpus of the writer’s language a dictionary of the writer’s language is created according to set thematic, philological and stylistic intentions. The analysis is carried out on three levels: computational linguistic, philological and cultural semiotic.The computerized environment provides a precise quantitative characterization of the writer’s vocabulary (part of speech, word use, collocations etc.. From the philological point of view, vocabulary is analyzed with the help of software tools that help identify and demonstrate the stylistic characterization of the writer’s language, namely, the writer’s vocabulary and word use (e.g. metaphors, synonyms, similes etc.. Another benefit of computerized analysis is related to the intention to acquire a more complete and comprehensive idea about specific features of the writer’s language style.

 3. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 4. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 5. Zawód przez zawodem – czy wypalenie może objawiać się już na studiach? Badanie populacji polskich studentów medycyny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Pieniawska

  2017-06-01

  Full Text Available Wstęp. Zapoczątkowane przez Herberta J. Freudenbergera pojęcie „wypalenie zawodowe” służy do określenia stanu wyczerpania jednostki, spowodowanego przez negatywne czynniki związane z pracą. Do grup zawodowych szczególnie na nie narażonych należą osoby wykonujące zawody związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich. Do tej grupy niewątpliwie należą lekarze, u których wypalenie stanowi poważny problem. Celem naszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy objawy towarzyszące temu zjawisku można zaobserwować już u studentów kierunku lekarskiego, podczas ich studiów medycznych. Materiały i metody. Za pomocą autorskiej ankiety internetowej uzyskaliśmy odpowiedź zwrotną od 2388 studentów wydziałów lekarskich z całej Polski, z największym odsetkiem studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wyniki. Objawy towarzyszące wypaleniu były zgłaszane przez niepokojąco wysoki odsetek studentów, przy czym wzrost częstości ich występowania osiągał w większości przypadków kumulację na VI roku studiów lekarskich. Opinia o studiach lekarskich uległa u większości pogorszeniu po ich rozpoczęciu. Studenci są niezadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć na swoich uczelniach oraz wyrażają obawy o przyszłą pracę w zawodzie. Spory odsetek osób myśli również o wyjeździe za granicę po ukończeniu kierunku. Na pytanie o możliwość ponownego wyboru studiów, prawie 1/3 ankietowanych odpowiedziała, iż nie wybrałaby medycyny po raz kolejny. Wnioski. Niepokojące objawy występujące u studentów wymagają dokładniejszej analizy oraz wprowadzeniu prewencji wypalenia wśród tej populacji.

 6. Personality Determinants of the Effectiveness of the Prison Service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Pastwa-Wojciechowska

  2017-01-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań nad związkiem osobowości z poczuciem własnej skuteczności przeprowadzonych wśród kadry penitencjarnej. Rezultaty uzyskano na podstawie badań 190 funkcjonariuszy Służby Więziennej z działów ochrony, penitencjarnego i terapeutycznego. Do analizy osobowości wykorzystany został Kwestionariusz osobowości (NEO-PI-R Costy i McCrae. Poczucie własnej skuteczności mierzone było za pomocą Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES Schwarzera, Jerusalem i Juczyńskiego. Uzyskane rezultaty wskazują, że neurotyzm, ekstrawersja, otwartość i sumienność oraz ich podczynniki powiązane są i wpływają w istotny sposób na poczucie własnej skuteczności.

 7. Dažas problēmas latviešu literārās valodas izveides procesā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jānis Rozenbergs

  2011-12-01

  Full Text Available SOME PROBLEMS OF THE FORMATION PROCESS OF THE LATVIAN LITERARY LANGUAGESummary0. Literary language is the most complete variety of language, manifesting its functions in the best way possible and unifying the nation, as well as representing national mentality among other nations and their languages.0.1. When speaking about the Latvian literary language and its formation, it seems useful to acknowledge that the literary language is (1 the language of the entire nation, (2 is being consciously cultivated and (3 has written form.0.2. When dealing with the Latvian literary language formation processes, one should take into consideration (a the specific external (sociopolitical conditions, (b the sources of the literary language, (c aspects of language development and its research.1. Development of the Latvian language has been affected by external sociopolitical factors and factors of migration of representatives of various cultural layers; these factors have both stimulated and hampered the overall formation of the language both in space and time.2. Research of the Latvian literary language is complicated, because the most reliable proofs of this process are written texts, which in Latvian appeared only in the 16th century. Therefore both folk-lore and the spoken language can be used as sources.2.1. From the 16th to the 19th century written texts were mainly produced by German clergymen who in the beginning (in the 16th century had a poor knowledge of Latvian. Therefore these texts must be properly handled by differentiating the sociopolitical and philological activities of the Germans. Beginning with the 17th century a normative approach has been consciously applied to the language and thus a common variety of the language is being created by maximally keeping aloof of various patois forms.2.2. The source of analysis of the literary language and the process of its formation is the abundant Latvian folk-lore and especially the folk-songs (dainas, but the folk-lore language changes gradually from generation to generation.2.3. In studying the formation of the literary language, the spoken language found in written monuments and recorded in special questionnaires can be used.3. In inquiring about the Latvian literary language and its formation, definite layers of cognition can be traced: 1 statement and description of phonetic, lexical and grammatical phenomena found in the Latvian language and in the Latvian texts written by the German clergymen, 2 historical survey of language phenomena and their comparison with related languages, 3 analysis of the old-Latvian (and later also new-Latvian written language, 4 analysis of colloquial Latvian and folk-lore, 5 fundamental synchronic and diachronic research in phonetics, word stock and grammar within the framework of the language norm, style and language culture aspects.3.1. None of these layers give an all-embracing picture of the stages of the development of the Latvian literary language, because in those days no such task was formulated.3.2. In Latvian linguistics the Latvian literary language formation problem became topical in the 50ies of the 20th century with the emergence of historical research of literary Latvian as an independent branch of linguistics.

 8. Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Kozłowski

  2013-06-01

  Full Text Available Aktywność rodziców jako czynnik wpływający na osiągnięcia szkolne uczniów jest rozpatrywana w dwóch aspektach: jako zaangażowanie w proces uczenia się dziecka oraz jako kontakt ze szkołą. Niniejsze opracowanie ma na celu zasygnalizowanie wybranych kwestii związanych z badaniami tej problematyki. Opiera się ono na pracach anglosaskich, głównie amerykańskich, w których te kwestie są szeroko i wnikliwie analizowane. Artykuł składa się z dwóch części; w pierwszej zaprezentowano kwestie związane z definiowaniem i określaniem komponentów zaangażowania, w drugiej omówiono badania dotyczące związków zaangażowania rodziców z osiągnięciami uczniów.

 9. Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono proces przystąpienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu do współtworzenia Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, a potem katalogu centralnego NUKAT . Autorki omówiły procedury związane ze współkatalogowaniem. Szczególną uwagę poświęciły zagadnieniom opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów. Zaprezentowały rozwiązania i ustalenia wewnętrzne Biblioteki Uniwersyteckiej usprawniające pracę katalogerów oraz jej udział w projektach i szkoleniach organizowanych przez NUKAT. Zaprezentowano również jhp KABA powstały w latach 90. XX wieku, służący do opracowania przedmiotowego zbiorów w polskich bibliotekach akademickich. Artykuł podsumowuje dziesięć lat czynnej współpracy z NUKAT -em, ale stanowi również o okresie przygotowania do jej wdrożenia.

 10. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 11. Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodas stundās

  OpenAIRE

  Kraģe, Indra

  2010-01-01

  Diplomdarbā ”Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodu stundās” pētīta skolotāju motivācija un tās ietekme uz skolēnu motivāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un izzināt, kas skolotājus motivē darbam un kā skolotāju motivācija ietekmē skolēnu motivāciju. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats skolotāju un skolēnu motivācijas psiholoģiskajos un pedagoģiskajos aspektos, savukārt praktiskajā daļā...

 12. Changes of Diagnosis Criteria for Gambling-Related Disorders and Psychoactive and Behavioral Addictions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Niewiadomska

  2017-01-01

  Full Text Available Autorki poruszają kwestię zmian w kryteriach diagnostycznych dotyczących zaburzeń związanych z hazardem oraz uzależnień chemicznych i czynnościowych w literaturze przedmiotu. Prezentują też krótki przegląd kolejnych edycji podręczników międzynarodowych klasyfikacji, zarówno Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM, jak i The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD. W artykule przedstawiona jest również dyskusja badaczy na temat umiejscowienia zaburzeń związanych z hazardem w klasyfikacjach diagnostycznych. DSM-V umiejscawia zaburzenie hazardowe w kategorii „zaburzenia używania substancji i nałogów” (ang. Substance-Related and Addictive Disorders, DSM-V, w podkategorii „zaburzenia niezwiązane z substancjami” (ang. Non-Substace Related Disorders, DSM-V. Natomiast według nadal obowiązującego ICD-10, zaburzenie hazardowe pozostaje w obszarze zaburzeń kontroli i impulsów, pod nazwą „hazard patologiczny”.

 13. Paluch koślawy w stopie reumatycznej – leczenie operacyjne i rehabilitacja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Prusinowska

  2011-04-01

  Full Text Available Paluch koślawy jest deformacją stopy często występującą u chorychreumatycznych (ryc. 1. W znacznym stopniu zaburza funkcjępodporową w czasie chodu oraz czynności związane z większymdynamicznym obciążeniem stopy (bieganie, skakanie. Deformacjata nasila ból, który wynika również z niedopasowania obuwia.Usprawnianie chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapaleniastawów (RZS zawsze jest uzależnione od aktualnego stanu funkcjonalnegopacjenta i przeprowadzonego zabiegu operacyjnego.W artykule opisano mechanizm powstawania typowych zniekształceńprzodostopia w przebiegu RZS oraz przegląd technikoperacyjnych stosowanych w leczeniu palucha koślawego (ryc. 2.Autorzy skoncentrowali się na przedstawieniu usprawniania pokorekcji palucha koślawego z wykorzystaniem zarówno metod stosowanychw celu zmniejszenia obrzęków pooperacyjnych, jak i stabilizacjiskorygowanego chirurgicznie stawu. Do metod tych zaliczasię zarówno zabiegi z zakresu fizykoterapii, jak i ćwiczenia czynneze wsparciem kinesiotapingu (ryc. 3.

 14. HiHiMap: single-cell quantitation of histones and histone posttranslational modifications across the cell cycle by high-throughput imaging.

  Science.gov (United States)

  Zane, Linda; Chapus, Fleur; Pegoraro, Gianluca; Misteli, Tom

  2017-08-15

  We describe Hi gh-throughput Hi stone Map ping (HiHiMap), a high-throughput imaging method to measure histones and histone posttranslational modifications (PTMs) in single cells. HiHiMap uses imaging-based quantification of DNA and cyclin A to stage individual cells in the cell cycle to determine the levels of histones or histone PTMs in each stage of the cell cycle. As proof of principle, we apply HiHiMap to measure the level of 21 core histones, histone variants, and PTMs in primary, immortalized, and transformed cells. We identify several histone modifications associated with oncogenic transformation. HiHiMap allows the rapid, high-throughput study of histones and histone PTMs across the cell cycle and the study of subpopulations of cells. © 2017 Zane et al. This article is distributed by The American Society for Cell Biology under license from the author(s). Two months after publication it is available to the public under an Attribution–Noncommercial–Share Alike 3.0 Unported Creative Commons License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0).

 15. TED runu video vidusskolēnu prezentācijas prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Inga

  2013-01-01

  Diplomdarba mērķis bija noskaidrot, kā uzlabot prezentācijas prasmes, pielietojot TED runu video analīzi. Izvēlētā pētījuma metode bija gadījuma analīze Rīgas Angļu Ģimnāzijas 11. klasē. Datu vākšanas metodes bija skolēnu veidotie kritēriju saraksti, prezentācijas vērtēšanas lapa, intervija ar skolotāju un aptauja 11. klases skolēniem. Pētījuma rezultāti parādīja, ka lielākā daļa skolēnu izbaudīja darbu ar TED runām. Skolotāja atzina, ka ,skatoties un analizējot TED runas, ir iespējams...

 16. On the functions and grammatical status of the Latvian modal particle lai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Axel Holvoet

  2011-11-01

  Full Text Available PAR MODĀLĀS PARTIKULAS lai FUNKCIJĀM UN GRAMATISKO STATUSUKopsavilkumsLatviešu valodas gramatikās partikula lai parasti tiek minēta tikai kā analītisko imperatīva formu sastāvdaļa (lai nāk, lai neaizmirstam. Šai rakstā tiek aplūkoti trīs partikulas lai lietošanas tipi: (1 teikumos ar pamudinājuma vai vēlējuma nozīmi (Lai viņi nāk, (2 deontiskajos jautājumos (Ko lai es daru! Ko lai es būtu darījis!, un (3 teikumos ar vērtējuma (neaprobēšanas vai šaubu nozīmi (Viņš lai būtu palīdzējis slepkavām?. Autors cenšas parādīt, ka pirmā (dažreiz arī otrā tipa teikumos partikulai lai piemīt teikuma partikulas īpašības, kamēr otrā un trešā tipa teikumos iezīmējas tendence šai partikulai veidot ar verbu ciešāku sakopojumu, kas gan nelīdzinās analītisko verbu formu statusam, bet zināmā mērā atgādina savienojumus ar modālajiem verbiem. ‘Formveidojošas partikulas’ statusa, ko partikulai lai piedēvē gramatikās, šim vārdam nav nekur.

 17. Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Kurowska

  2017-12-01

  Full Text Available Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą we współczesnym świecie, związane z rozwojem nauki i technologii, wymagają nowych, innowacyjnych podejść do edukacji, a w tym do szkolnictwa wyższego. Egalitaryzm przejawia sięprzede wszystkim masową dostępnością do szkolnictwa wyższego. Proces ten zmusza szkoły wyższe do rozwijania, nie tylko elitarnych kursów akademickich, lecz także programów zorientowanych zawodowo. Konieczność wykorzystania nowych narzędzi i metod edukacyjnych staje się oczywistością. W artykule przedstawiono podstawy prawne profilu studiów praktycznych na kierunki akademickie w Polsce po reformie szkolnictwa wyższego w 2014 r., a także kontekst kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie europejskich oraz polskich ram kwalifikacji odnośnie uczenia się przez całe życie (LLL. Przedstawiono także przykłady nowych form edukacji przydatnych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności wymaganych od dzisiejszych absolwentów szkół wyższych.

 18. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2010-12-01

  Full Text Available Zagadnienie umiejscowienia rachunkowości wśród dyscyplin naukowych jest przedmiotem analiz zawartych w artykule. Do nauk typu science (inaczej przyrod-niczych należą dyscypliny, w których odkrywa się i respektuje fundamentalne prawa natury. Oprócz tego w nauce występują stałe fizyczne, które nie mają teorii, lecz można je zmierzyć, dzięki czemu są ściśle powiązane z rzeczywistością, którą wyjaśniają. Na tym tle rachunkowość spełnia wymogi nauk przyrodniczych, po-nieważ w jej istocie leży prawo zachowania dotyczące wielkości określanej jako: abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy. W teorii rachunkowości pojawia się także stała ekonomiczna o wartości 0,08 [1/rok], co można stwierdzić tylko w dro-dze pomiaru. Te fakty upoważniają do stwierdzenia, że rachunkowość jest dyscy-pliną naukową.

 19. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 20. Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Sułowska

  2012-09-01

  Full Text Available Różne stosowane na świecie sposoby oceniania zadań na egzaminach końcowych dają informacje o osiągnięciach uczniów, pozwalają porównywać wyniki szkół, nie pozwalają jednak na formułowanie wniosków o koniecznych modyfikacjach metod nauczania. Istnieją jednak metody oceniania zadań, które pozwalają nie tylko opisać osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, ale także umożliwiają ocenę przyczyn tych niepowodzeń. Jedną z takich metod oceniania zadań otwartych rozbudowanej odpowiedzi jest kodowanie dwucyfrowe (double-digit coding. Stosowana jest ona w niektórych międzynarodowych badaniach edukacyjnych. W artykule przedstawiamy pierwsze Polskie doświadczenia związane z zastosowaniem tej metody: zadanie z matematyki oraz klucz kodowy, na podstawie którego odbywało się jego ocenianie. Przedstawiamy również doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania klucza kodowego i podczas jego zastosowania w procesie oceniania oraz płynące stąd wnioski.

 1. IRT i pomiar edukacyjny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kondratek

  2013-12-01

  Full Text Available Pod nazwą „item response theory” kryje się rodzina narzędzi statystycznych wykorzystywanych do modelowania odpowiedzi na rozwiązywane zadania oraz umiejętności uczniów. Modele IRT czynią to poprzez wprowadzenie parametryzacji, która określa: właściwości zadań oraz rozkład poziomu umiejętności uczniów. W artykule przedstawiony zostanie ogólny opis jednowymiarowego modelu IRT, przybliżone zostaną najczęściej stosowane modele dla zadań ocenianych dwupunktowo (2PLM, 3PLM, 1PLM oraz wielopunktowo (GPCM, a także zarysowana zostanie problematyka estymacji poziomu umiejętności. Artykuł ma za zadanie wprowadzić czytelnika w techniczne szczegóły związane z modelowaniem IRT oraz przedstawić wybrane zastosowania praktyczne w pomiarze edukacyjnym. Wśród zastosowań praktycznych omówiono wykorzystanie IRT w analizie skomplikowanych schematów badawczych, zrównywaniu/łączeniu wyników testowych, adaptatywnym testowaniu oraz przy tworzeniu map zadań.

 2. Open Praxis, volumen 0 issue 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editor Open Praxis

  2006-09-01

  Full Text Available Table of Contents - Providing Effective Feedback Online Zane Berge & Mauri Collins (1-10 - Mobile Technologies and the Future of Global Education Rory McGreal (11-16 - Cross-Border Higher Education through E-Learning: Issues and Opportunities Kumiko Aoki (17-25 - Open and Distance Education in the Global Environment: Opportunities for Collaboration Ellie Chambers (26-33 - Global Trade in Educational Services: Implications for Open and Distance Learning (ODL S. Savithri & K. Murugan (34-44 - Interactive Computer Simulation to Support Teaching of Biology in Distance Learning Basuki Hardjojo, Diki, S. Nurmawati & Susi Sulistiana (45-54 - An Analysis of Learning Styles of Distance Learners at the Institute of Education Development, Universiti Teknologi Mara, Malaysia Syed Jamal Abdul Nasir bin Syed Mohamad, & Ahmad Saat Daud Mohamad (55-61 - Application of Cognitive Dissonance Theory to Reduce Dropouts in Distance Education System G. Radhakrishna & Anurag Saxena (62-66 - Effects of Globalisation on Education and Culture S. Chinnammai (67-72 - Learning Beyond Boundary: The Quest Of a Global Researcher Gomata Varanasi (73-78 - Computer Technology for Literacy and Empowerment of Masses in Developing Countries Piyush Swami & Sasi Benzigar (79-84

 3. Nastawienia wychowawcze rodziców wobec przekazywania języka rodzimego na emigracji na przykładzie języka polskiego w Ratyzbonie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pułaczewska

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł został poświęcony tematyce rodzinnej polityki językowej i wychowaniu dziecka dwujęzycznego. W ostatnich latach oba zagadnienia stały się przedmiotem badań socjolingwistycznych. Z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej przeanalizowano wywiady z 20 zamieszkałymi w Ratyzbonie polskojęzycznymi matkami nastolatków urodzonych w Niemczech lub wychowujących się tam od wieku niemowlęcego. Uzyskano informacje na temat rodzicielskich strategii wychowania w rodzinie dwujęzycznej w warunkach rozproszonej emigracji. Kluczowym aspektem badania było wskazanie relacji między aksjologicznymi postawami wobec wychowania a postawami konatywnymi wobec przekazywania języka polskiego. W tym celu przedstawiono typologie obu rodzajów postaw rodzicielskich. Rezultaty wskazują, że wybór języka niemieckiego jako języka komunikacji rodzica z dzieckiem wynika z podporządkowania się presji społecznej lub potrzeby podniesienia efektywności komunikacji. Na koniec omówiono kwestie związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka polskiego na tle państwowej polityki edukacyjnej.

 4. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 5. Rytuksymab – miejsce w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Tłustochowicz

  2011-02-01

  Full Text Available Rytuksymab jest przeciwciałem powodującym niszczenie limfocytówB zaangażowanych w proces zapalny w chorobach autoimmunologicznych.W reumatoidalnym zapaleniu stawów jest zalecanyu chorych, u których utrzymuje się aktywny proces zapalny, mimoleczenia klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg chorobyi lekami anty-TNF-α. U tych chorych jest lekiem bardzo skutecznym,skuteczniejszym niż inny lek z grupy anty-TNF-α. Rytuksymabmoże być stosowany przez wiele lat, a jego skuteczność utrzymujesię na tym samym poziomie. Najczęstsze zdarzenia niepożądanewystępują w czasie wlewu leku, są one głównie związane z uwalnianiemcytokin z limfocytów B. Częstość i natężenie tych reakcjiznacznie się zmniejsza po premedykacji glikokortykosteroidami,a także przy kolejnych podaniach leku. Innymi powikłaniami sąinfekcje, ale ich liczba nie jest większa niż w populacji chorych nareumatoidalne zapalenie stawów. W artykule przedstawiono praktyczneaspekty kwalifikacji chorego do leczenia rytuksymabemoraz sposób przygotowania i podawania wlewu.

 6. La critique de cinéma comme activité rhétorique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Topa-Bryniarska

  2017-12-01

  ę i decyzje odbiorcy, odzwierciedlają one niektóre z perswazyjnych technik dyskursu reklamowego, w szczególności te, które związane są z retorycznymi środkami interpretacji, sugestii i wartościowania jak wyrażenia potoczne, pytania, akty dyrektywne, zaimki kolektywne oraz kwantyfikatory ogólne. Z tego powodu, kwestie omawiane w niniejszej pracy dotyczą środków zawiadujących atrakcyjnością komunikatu, służącej wzmocnieniu lub osłabieniu opinii odbiorcy względem prezentowanego obiektu. Środki te wywodzą się z wartości i przekonań uznanych za wspólne, wykorzystując przy tym automatyczne psychologiczne mechanizmy, związane z argumentacją peryferyjnego toru perswazji.

 7. Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renāte Siliņa-Piņķe

  2014-11-01

  Full Text Available Rakstā tiek analizēti 1638. gada zviedru arklu revīzijā fiksētie latviešu zemnieku personvārdi. Raksta mērķis ir noskaidrot izplatītākos vārdus un veikt to analīzi; kā arī balstoties analīzē izdarīt secinājumus par personvārdu pieraksta specifiku avotā un tā iespējamo lomu turpmākā latviešu personvārdu vēstures izpētē. Analīzes procesā vārdi ir salīdzināti ar atbilstošā laika vācu personvārdiem, ņemot vērā gan to pierakstu vācu avotos, gan iespējamās adaptācijas pazīmes revīzijas dokumentos. Pavisam ir saskaitīti 11 995 latviešu zemnieki, minot 829 vārdu variantus. Revīzijas protokolsir rakstīts agrīnajā jaunaugšvācu valodā, un tajā parādās iespējamās latviešu izrunas un vāciskā pieraksta atšķirības dažādos līmeņos: no vācu pilnajām un saīsinātajām formām – kā Heinrich, Wilhelm, Tieß u. c. – līdz pat skaidri saskatāmiem latviskojumiem kā Andrens, Brentzitis, Erman u. c. Tāpat ir fiksētas, iespējams, kļūdaini pierakstītas un nesaprotamas formas, piemēram, Dohße, Lagingz, Peyte u. c. Šo apstākļu dēļ vārdi analīzei tika grupēti, vienā grupā iekļaujot:1 vācu personvārdu vārdnīcās minētos vārda rakstības variantus,2 adaptētās formas ar dažādām latviešu valodas izskaņām,3 avotā fiksētos alonomus,4 rakstvežu nekonsekventās rakstības vai iespējamās pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdas.Padziļināti ir analizētas desmit izplatītāko priekšvārdu grupas – Hans (1377 personas jeb 11,5% no visiem minētajiem zemniekiem, Jahn (1194, 10%, Peter (985, 8,2%, Jacob (780, 6,5%, Andres (631, 5,3%, Jurgen (564, 4,7%, Matz (548, 4,6%, Thomas (497, 4,1%, Hinrich (489, 4%, Michell (442, 3,7%. Katra grupa ir nosaukta pēc visizplatītākās vārda formas. Šajās desmit grupās ietvertie 7507 priekšvārdi veido gandrīz divas trešdaļas (62,6 % no visiem revīzijas protokolā minētajiem zemnieku vārdiem. Vārdu pieraksta zi

 8. Latinos with obsessive-compulsive disorder: Mental healthcare utilization and inclusion in clinical trials.

  Science.gov (United States)

  Wetterneck, Chad T; Little, Tannah E; Rinehart, Kimberly L; Cervantes, Maritza E; Hyde, Emma; Williams, Monnica

  2012-04-01

  Previous research has documented that ethnic minorities, particularly Latinos, obtain fewer mental health services than Caucasians (Kearney, Draper, & Baron 2005; Sue, Fujino, Hu, Takeuchi, & Zane, 1991). Conceivably, this may be due to a wide array of cultural issues (e.g., negative stigma attached to mental health, and language, socio-economic, and acculturation barriers), symptom disparities across Caucasian and Latino groups, or lack of effective outreach methods by clinicians and researchers. However, research is limited. As a result, Latinos may be insufficiently represented in clinical studies for OCD, making it unclear whether evidence-based treatments demonstrate the same efficacy and effectiveness for Latinos as has been demonstrated for Caucasians. The current study takes an in-depth analysis of 98 efficacy and effectiveness studies for OCD from across the Western hemisphere and reports the rates of Latino inclusion from each sample. Ninety clinical studies in the US and Canada, as well as eight clinical studies in Mexico and Central America were reviewed. Findings showed that only 11 (24%) US and Canadian studies included Latino participants, illustrating an overwhelming underrepresentation of Latinos in clinical studies for OCD. Further explanation of the results and their implications are discussed, along with suggestions for effectively improving access to mental health research and appropriate treatments.

 9. Ilustratīvā materiāla atveide „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ieva Zuicena

  2012-04-01

  Full Text Available THE QUESTION OF ILLUSTRATIVE EXAMPLES IN EXPLANATORY DICTIONARIES AND THE DICTIONARY OF CONTEMPORARY LATVIAN LANGUAGESummaryThere are two kinds of illustrative examples that are used in explanatory dictionaries: quotations and combination of words (phrases. Quotations are usually included in large dictionaries of many volumes, but phrases are popular in ordinary explanatory dictionar­ies.In explanatory dictionaries illustrative examples have several functions: 1 to confirm that a corresponding word really exists in language; 2 to demonstrate how the word is used in a context; 3 to supply with additional information.In the Dictionary of Contemporary Latvian Language illustrative examples are mainly given in the form of phrases, although sometimes quotations are also used, because there are several word groups that need a larger context (e.g., words with a figurative meaning, stylistically marked words or meanings, interjections.

 10. Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne zarejestrowane u dzieci i młodzieży. Trudności prawne i etyczne związane z zakresem rejestracji leków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Niwiński

  2017-11-01

  Full Text Available Wstęp: Wykonując swój zawód, lekarz jest zobowiązany do przestrzegania nie tylko zasad sztuki lekarskiej, lecz także przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą m.in. zgody na leczenie i zasad rejestracji leków. Leki są zarejestrowane w ściśle określonych wskazaniach, dla konkretnych grup pacjentów. Zastosowanie leku poza rejestracją może zostać zinterpretowane jako przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Podstawą stosowania leków są zalecenia towarzystw naukowych. W psychiatrii dzieci i młodzieży wiele leków nie ma rejestracji do stosowania u osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym lekarz po udzieleniu odpowiednich informacji musi uzyskać pisemną zgodę na leczenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Cel: Celem pracy był przegląd leków stosowanych w terapii zaburzeń depresyjnych i psychotycznych w populacji dzieci i młodzieży pod kątem wieku pacjentów zgodnego ze wskazaniami rejestracyjnymi. Metoda: Bazując na Indeksie Leków Medycyny Praktycznej, przeanalizowano charakterystyki produktów leczniczych. Wyniki: Spośród 226 leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce 149 jest niewskazanych lub przeciwwskazanych do podawania pacjentom poniżej 18. roku życia. Kolejnych 29 leków zostało zarejestrowanych u dzieci, ale we wskazaniach innych niż leczenie zaburzeń depresyjnych i psychotycznych. Ponadto różne postacie leków lub postacie wytwarzane przez różne firmy farmaceutyczne mogą mieć odmienną rejestrację. Wnioski: Brak rejestracji leków stosowanych w psychiatrii dzieci i młodzieży stanowi zagrożenie prawne i finansowe dla lekarza, a także może powodować nieufność rodzica.

 11. Złamanie zmęczeniowe bliższej części piszczeli związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kolana u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander Wielkopolski

  2010-04-01

  Full Text Available Zmęczeniowe złamania kości piszczelowej wtórne do zmian zwyrodnieniowychstawu kolanowego występują rzadko. Tego typuzłamania dotyczą głównie bliższego końca kości piszczelowej.Autorzy pracy opisują przypadek złamania zmęczeniowego piszczelize współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi kolanau 57-letniej kobiety chorej na reumatoidalne zapalenie stawów.Chora była leczona operacyjnie z zastosowaniem tylnostabilizowanejendoprotezy stawu kolanowego z długim trzpieniem piszczelowym.To postępowanie pozwoliło osiągnąć redukcję dolegliwościbólowych, skorygować oś kończyny oraz uzyskać wygojeniezmęczeniowego złamania.

 12. Osoczowy poziom homocysteiny jako czynnik ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym = The plasma levels of homocysteine as a risk factor for fractures in osteoporosis in the elderly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Mirlak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: osteoporoza, homocysteina, menopauza, złamanie szyjki kości udowej. Keywords: osteoporosis, homocysteine, menopause, hip fracture.   Streszczenie   Wstęp. Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się niską masą kostną i zniszczeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, która prowadzi do kruchości kości i zwiększa ryzyko złamań. Osteoporoza i związane z nią złamania kości mają ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze na całym świecie. Badania sugerują, że maksymalna masa kostna i szybkość jej utraty związane ze starzeniem, są zdeterminowane przez czynniki genetyczne w podobnym stopniu jak przez czynniki środowiskowe. Kumulacja homocysteiny jest toksyczna dla układu kostnego (osteoporoza, oka (dyslokacja soczewki i centralnego układu nerwowego (drgawki, zaburzenia psychiatryczne. Wywołuje także zaburzenia układu naczyniowego (udar i inne zdarzenia sercowo naczyniowe. Cel. Wpływ poziomu homocysteiny w osoczu na ryzyko wystąpienia osteoporozy i jej powikłań. Materiały i metody. Posługując się słowami kluczowymi przeszukano zagraniczne bazy bibliograficzne: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Science. Przeanalizowano badania kliniczne, opublikowane w języku angielskim w międzynarodowych czasopismach. Wyniki. Zaobserwowano związek pomiędzy stężeniem homocysteiny, a utratą masy kostnej. Poziom homocysteiny w osoczu jest znacząco wyższy u kobiet z osteoporozą i odwrotnie proporcjonalny do gęstości kości kręgów lędźwiowych i szyjki kości udowej. Wnioski. Osoczowy poziom homocysteiny jest czynnikiem ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym.   Abstract   Admission. Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and microarchitectural damage of bone tissue  which leads to bone fragility and increased risk of fracture. Osteoporosis and related fractures are of great social and economic importance throughout the world. Studies suggest

 13. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Science.gov (United States)

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 14. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 15. Znaczenie i sposób postrzegania duszy w kulturze podhalańskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Gotówka

  2016-06-01

  Full Text Available The meaning and perception of soul in the culture of the Podhale region The paper discusses issues related to funerary rites in the culture of the Podhale region and the concept of soul, as laid out in the highlander dialect by Rev. Józef Tischner, a concept which is closely connected with Podhale culturemes, e.g. music, as well as with mythological themes. The highlanders’ belief about their own uniqueness is reflected in their perception of soul travel, in which soul is endowed with typically highlander properties and heads towards God through the mountains and valleys of Podhale.   Znaczenie i sposób postrzegania duszy w kulturze podhalańskiej W referacie podjęte zostały zagadnienia związane z rytuałem pogrzebowym w kulturze podhalańskiej oraz koncepcją duszy wyłożoną gwarą góralską przez księdza Józefa Tischnera, która ściśle łączy się z podhalańskimi kulturemami, takimi jak muzyka, i motywami mitologicznymi. Przekonanie górali o ich wyjątkowości znajduje odzwierciedlenie w pojmowaniu przez nich wędrówki duszy, która – odznaczając się typowo góralskimi przymiotami – zmierza do Boga ścieżkami wiodącymi przez góry i podhalańskie doliny.

 16. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2011-12-01

  Full Text Available Esther Captain en Guno Jones, Oorlogserfgoed overzee: De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname (Fridus StijlenCynthia Chou, The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: The inalienable gift of territory (Timothy P. BarnardMarshall Clark, Maskulinitas: Culture, gender and politics inIndonesia (Will DerksMatthew Isaac Cohen, Performing otherness: Java and Bali on international stages, 1905-1952 (SuryadiMarleen Dieleman, Juliette Koning and Peter Post (eds, Chinese Indonesians and regime change (Dewi AnggraeniWim van den Doel, Zo ver de wereld strekt: De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Hans HägerdalMichael Feener and Terenjit Sevea (eds, Islamicconnections: Muslim societies in South and Southeast Asia (Michael LaffanR. Michael Feener, Muslim legal thought in Modern Indonesia (Stijn Cornelis van HuisZane Goebel, Language, migration, and identity: Neighbourhood talk in Indonesia (Sheri Lynn GibbingsLizzy van Leeuwen, Lost in mall: An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s (Andy FullerAlfred W. McCoy, Policing America’s empire: The United States, the Philippines, and the rise of the surveillance state (Florentino RodaoFrans H. Peters, Vervlogen verwachtingen: De teloorgang van Nieuw-Guinea in 1961-1962 (Jaap TimmerChristina Schwenkel, The American war in contemporary Vietnam: Transnational remembrance and representation (Hans HägerdalYeoh Seng Guan, Loh Wei Leng, Khoo Salma Nasution and Neil Khor, Penang and its region: The story of an Asian entrepôt (David Kloos

 17. Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Świetla

  2017-07-01

  Full Text Available Ramowy charakter regulacji prawa bilansowego umożliwia jednostkom gospodarczym świadome prowadzenie polityki rachunkowości, które pozwala na kreowanie obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym na realizację jego celów i założeń gospodarczych. W artykule, na podstawie analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych przedstawiono współczesne problemy związane z tworzeniem polityki rachunkowości i jej dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb jednostek gospodarczych. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich biegłych rewidentów. W ich opinii jednostki gospodarcze częściej wykorzystują instrumenty polityki rachunkowości w celu świadomego i celowego kreowania obrazu przedsiębiorstwa, niż w rozmyślnym fałszowaniu sprawozdań finansowych. Autorzy zwracają uwagę na wzrost znaczenia zewnętrznych jednostek konsultingowych w tworzeniu i dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb jednostek. Przeprowadzone rozważania skłaniają także do zmiany postrzegania roli biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości. W opinii autorów, potwierdzonej wynikami badań, biegły rewident powinien nie tylko sprawdzać zgodność przyjętych rozwiązań z prawem bilansowym, ale też oceniać ich celowość i zasadność w konkretnej sytuacji danej jednostki.

 18. Food photographs in portion size estimation among adolescent Mozambican girls.

  Science.gov (United States)

  Korkalo, Liisa; Erkkola, Maijaliisa; Fidalgo, Lourdes; Nevalainen, Jaakko; Mutanen, Marja

  2013-09-01

  To assess the validity of food photographs in portion size estimation among adolescent girls in Mozambique. The study was carried out in preparation for the larger ZANE study, which used the 24 h dietary recall method. Life-sized photographs of three portion sizes of two staple foods and three sauces were produced. Participants ate weighed portions of one staple food and one sauce. After the meal, they were asked to estimate the amount of food with the aid of the food photographs. Zambezia Province, Mozambique. Ninety-nine girls aged 13–18 years. The mean differences between estimated and actual portion sizes relative to the actual portion size ranged from 219% to 8% for different foods. The respective mean difference for all foods combined was 25% (95% CI 212, 2 %). Especially larger portions of the staple foods were often underestimated. For the staple foods, between 62% and 64% of the participants were classified into the same thirds of the distribution of estimated and actual food consumption and for sauces, the percentages ranged from 38% to 63%. Bland–Altman plots showed wide limits of agreement. Using life-sized food photographs among adolescent Mozambican girls resulted in a rather large variation in the accuracy of individuals’ estimates. The ability to rank individuals according to their consumption was, however, satisfactory for most foods. There seems to be a need to further develop and test food photographs used in different populations in Sub-Saharan Africa to improve the accuracy of portion size estimates.

 19. Stan infrastruktury transportowej i bazy noclegowej w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 = Transport infrastructure and accommodation in the context of the UEFA European Football Championship EURO 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Gilewska

  2015-05-01

    Streszczenie: Niniejsze opracowanie związane jest z międzynarodową imprezą sportową, jaką były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, organizowane przez Polskę i Ukrainę w 2012 roku. Artykuł omawia stanu infrastruktury transportowej w Polsce oraz wielkości bazy noclegowej w miastach gospodarzach Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Zakres pracy obejmuje jednak wyłącznie polską część Mistrzostw. Wskazano poziom realizacji przygotowań Polski do organizacji turnieju. Przestawiono też m.in. liczby udzielonych noclegów w 2012 r. w czterech miastach gospodarzach mistrzostw oraz dane statystyczne z działalności lotnisk w czasie turnieju.   Abstract: This study is associated with an international sporting event, which was UEFA European Football Championship, organized by Poland and Ukraine in 2012. The article discusses the state of transport infrastructure in Poland and the size of accommodation in the cities - hosts of the UEFA European Football Championship Euro 2012. The scope of work includes but only the Polish part of the Championship. Indicated the level of implementation of Polish preparations to host the tournament. The section also includes among other things, the number of overnight stays in2012 in four cities as well as statistical data on the activities of the airports in the tournament.   Słowa kluczowe: Euro 2012, infrastruktura transportowa, baza noclegowa.   Keywords: Euro 2012, transport infrastructure, accommodation.

 20. The ​Fest-noz: a Way to Live Breton Culture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole Dołowy-Rybińska

  2015-06-01

  Full Text Available The Fest-noz: a Way to Live Breton Culture The history of the Breton language and culture of the XX and XXI century is narrated through the fest-noz phenomenon story. Fest-noz (‘night festival’ is a meeting where people dance in groups to live folk music accompaniment. Traditionally these festivals were organized in the small region of Central Brittany and were connected to important community occasions. This tradition was slowly disappearing in the 20’s and 30’s of the XXth century to die out after WW II when the Breton culture was depreciated and connected with the negative identity of the Bretons. Fest-noz was recreated and in 50’s and has become an invented tradition. In the 60’s with the social and cultural movements leading to the revalorization of the minority fest-noz became the symbol of a Breton ethnic revival. Today it is one of the most significant marks of Breton identification. Every year there are hundreds fest-noz organized all around Brittany, from small local celebrations to huge musical events. Participation in fest-noz is one of the ways of conscious creation of the Breton cultural identity.   Fest-noz: sposób na życie kulturą bretońską Fest-noz („nocna zabawa” to spotkanie, podczas którego ludzie tańczą wspólnie do muzyki bretońskiej. Tradycyjnie zabawy takie odbywały się na niewielkim obszarze Bretanii środkowej i związane były z ważnymi wydarzeniami wspólnot wiejskich (związanych z uprawą ziemi, ale i obchodami świąt religijnych czy prywatnych. Brała w nich udział cała społeczność okolicy, tańcząc w łańcuchach do improwizowanych pieśni typu kan ha discan („zawołanie i odpowiedź”. Tradycja ta powoli zamierała w latach 30. i 40. XX wieku, zaś po II wojnie światowej fest-noz nie odbywało się wcale. W latach 60. XX wieku fest-noz zostało w sposób celowy zrewitalizowane, by stać się symbolem bretońskiego odrodzenia etnicznego przełomu lat 60. i 70., buntu m

 1. Angļu valodas studentu tematiska vārdu krājuma bagātināšana ar datortehnoloģijas rīku palīdzību

  OpenAIRE

  Samčuka, Jeļena

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis bija izpētīt, vai ir iespējams uzlabot konkrētu vārdu apguvi, mācību procesā izmantojot datorprogrammu Quizlet. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika aplūkotas teorijas par vārdu krājuma apguvi, tika izpētīta leksikas mācīšanās attīstība, kā arī dažādas pieejas, tai skaitā datorizētā apmācība vārdu krājuma apguvē. Tāpat tika analizēta arī pētnieku attieksme pret datora lietošanu leksikas apguves mācību procesā, kā arī datora izmantošanas priekšrocības un trūkumi. Lai stimulēt...

 2. The Influence of the Reconquista on Muslim Law in Al-Andalus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filip Andrzej Jakubowski

  2017-11-01

  Full Text Available The Influence of the Reconquista on Muslim Law in Al-Andalus Life in the reality of the borderlands between the Muslim and Christian  worlds had significant influence on both sides. It also had an impact on Muslim law (sharia which is observable in a very precious source – fatwas (Muslim legal rulings. Among those collected form the area of Al-Andalus (Muslim Spain and Portugal and North Africa this paper discusses issues connected with the long-standing conflict between Christians and Muslims, known as the Reconquista. The problems include ransoming captives, defending Muslim towns or trade relations with Christians. This analysis reflects upon the impact of the Reconquista on everyday life, as it was seen in sharia.   Wpływ rekonkwisty na prawo islamskie w Al-Andalus w świetle wybranych fatw Życie na styku świata muzułmańskiego i chrześcijańskiego wpływało na obie strony. Odcisnęło także swe piętno na prawie muzułmańskim (szariacie, co można zaobserwować w bardzo cennym źródle – fatwach (muzułmańskich orzeczeniach prawnych. Niniejsza praca omawia problemy związane z rekonkwistą w oparciu o fatwy zebrane z obszaru Al-Andalus (muzułmańskiej Hiszpanii i Portugalii oraz Afryki Północnej w kompilacji Al-Wanšarīsīego. Rozważane zagadnienia obejmują wykup jeńców, obronę muzułmańskich miast oraz relacje handlowe z chrześcijanami. Tym samym wyłania się obraz wpływu rekonkwisty na życie codzienne muzułmanów, tak jak został on zachowany w fatwach omawianego okresu.

 3. Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Łada

  2017-06-01

  Full Text Available Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie Pojęcie modelu biznesu przewija się przez współczesne publikacje naukowe i popularyzatorskie dotyczące bardzo wielu obszarów nauk ekonomicznych, w tym rachunkowości. Powszechność stosowania tego określenia oraz zróżnicowana interpretacja jego znaczenia stawia przed badaczami trudne wyzwanie powiązania swoich rozważań z określonym nurtem. Udanym przykładem zmierzenia się z tym wyzwaniem w dziedzinie badań nad rachunkowością jest recenzowana książka autorstwa Jana Michalaka pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie. Autor zdecydował się na odważną próbę polegającą na znalezieniu równowagi różnych podejść do modeli biznesu. Przedstawione w opracowaniu rozważania teoretyczne, dotyczące znaczenia tej konstrukcji pojęciowej do odwzorowania działalności współczesnych przedsiębiorstw, zostały powiązane z bardzo ciekawymi badaniami empirycznymi dotyczącymi zakresu ujawnień informacji ekonomicznej. Rozważania zawarte w książce są efektem poszukiwań przez autora odpowiedzi na cztery pytania badawcze. W jaki sposób modele biznesu są przedstawiane w raportach rocznych, raportach zintegrowanych i prospektach emisyjnych (dokumentach informacyjnych? W jaki sposób modele biznesu wpływają na sposób prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych? W jaki sposób systemy rachunkowości finansowej i zarządczej są dostosowywane, aby umożliwiały prawidłowe odwzorowanie modeli biznesu? W jaki sposób można analizować modele biznesu?

 4. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2009-06-01

  Full Text Available Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości i jest związane z wyceną masy upadłości. Aspekt dynamiczny zaś wiąże się z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Decyzję o zakresie i czasie kontynuowania działalności w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej powinien podjąć syndyk, opierając się na danych generowanych przez system rachunkowości, przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej. Bardzo istotnym staje się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości, polegające na ich minimalizacji, co wymaga opracowania przez syndyka budżetu wydatków postępowania upadłościowego oraz przychodów i kosztów kontynuowanej działalności, a następnie szczegółowej kontroli ich wykonania.

 5. Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works/ Elastyczność W Zarządzaniu Modernizacją Obiektów Budowlanych Na Przykładzie Robót Elektrycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nowotarski Piotr

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje możliwość zastosowania elastyczności w modernizacjach istniejących obiektów budowlanych na przykładzie instalacji oświetleniowej. Elastyczność jest rozumiana w tym przypadku jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Istotą podejścia elastycznego jest podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie opartych na monitoringu środowiska i procesu w toku. Prezentowane studium przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w budownictwie wielorodzinnym w częściach wspólnych obiektu (korytarze, klatki schodowe, hala garażowa opiera się na wymianie i modernizacji tylko tych punktów, które w danym momencie ulegają awarii. Prosta analiza oby typów modernizacji opiera się na porównaniu kosztów, natomiast trzeba zaznaczyć, że możliwe są także inne kryteria (środowiskowe, konfliktu społecznego, itp., które będą przedmiotem kolejnych publikacji. Zastąpienie tradycyjnych żarówek rozwiązaniami opartymi na technologii LED z zastosowaniem czujników ruchu może prowadzić do znacznych oszczędności, ale może też oznaczać obniżenie komfortu dla użytkowników (np. dla osób starszych, którym jeden cykl działania oświetlenia nie jest wystarczający do pokonania całej drogi na korytarzu. Osiągnięcie kompromisu w tego typu konfliktach interesów może być rozwiązane za pomocą podejścia elastycznego i zwinnego.

 6. Alemtuzumab – nowy lek w terapii postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Pierwsza czy druga linia leczenia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Zaborski

  2015-11-01

  Full Text Available Alemtuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko glikoproteinie CD52, powodującym deplecję (eliminację krążących limfocytów T i B. Proces odtwarzania obu populacji limfocytów przebiega odmiennie, co prowadzi do zaburzeń w układzie odpornościowym. Zmiany te skutkują zmniejszeniem aktywności procesu chorobowego. Skuteczność alemtuzumabu została potwierdzona w trzech badaniach klinicznych: jednym fazy drugiej – CAMMS223 oraz dwóch fazy trzeciej – CARE-MS I i CARE-MS II. W badaniach tych wykazano skuteczność kliniczną podawanego dożylnie alemtuzumabu u chorych z postacią rzutową stwardnienia rozsianego. Komparatorem był podawany podskórnie interferon beta-1a. W CAMMS223 i CARE-MS I wykazano istotny wpływ alemtuzumabu na spadek wskaźnika rzutów w porównaniu z interferonem, a w CAMMS223 i CARE-MS II – wpływ na zwolnienie narastania niesprawności. Terapia z zastosowaniem alemtuzumabu nie była wolna od istotnych działań niepożądanych, które należały do trzech zasadniczych grup: działania niepożądane bezpośrednio związane z podawaniem leku, ciężkie infekcje oraz zaburzenia autoimmunologiczne (samoistna plamica małopłytkowa, zaburzenia funkcji tarczycy i nefropatia. Terapia alemtuzumabem może być zarówno skuteczna, jak i bezpieczna, jednakże pod warunkiem zachowania właściwego programu monitorowania działań niepożądanych.

 7. Experimental Study on Steel Tank Model Using Shaking Table/ Badania Eksperymentalne Modelu Zbiornika Stalowego Na Stole Sejsmicznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burkacki Daniel

  2014-09-01

  Full Text Available Stalowe zbiorniki walcowe są bardzo popularnymi konstrukcjami używanymi do magazynowania produktów przemysłu chemicznego i naftowego. Ich bezpieczeństwo i niezawodność są kluczowe, ponieważ każde uszkodzenie może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Trzęsienia ziemi są najbardziej niebezpiecznymi, a zarazem najbardziej nieprzewidywalnymi obciążeniami dynamicznymi, które mogą oddziaływać na tego typu konstrukcje. Z drugiej strony ruchy podłoża związane ze wstrząsami górniczymi są uważane za mniej groźne z powodu osiągania niższych poziomów wartości przyspieszeń. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych, które przeprowadzono na wykonanym w skali modelu rzeczywistego zbiornika zlokalizowanego na terenie Polski. Badania wykonano przy użyciu stołu sejsmicznego. Zakres badań obejmował testy harmoniczne właściwości dynamicznych oraz zachowanie się stalowego zbiornika walcowego podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych dla różnych poziomów wypełnienia cieczą. Wyniki badań pokazują, że produkt magazynowany może mieć znaczący wpływ na wartości parametrów dynamicznych oraz potwierdzają, iż poziom wypełnienia cieczą jest istotny w analizie konstrukcji. Porównanie odpowiedzi podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych wskazuje, iż to drugie wymuszenie może być w niektórych przypadkach bardziej niekorzystne.

 8. Пра традыцыі Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, „Kresy Wschodnie” і ролю Польшчы і палякаў у гісторыі беларусаў і літоўцаў

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Аляксандр [Aliaksandr] Смалянчук [Smalianchuk

  2017-12-01

  Full Text Available About the tradition of the Grand Duchy of Lithuania, the Polish‑Lithuanian Commonwealth, “Kresy Wschodnie” and the role of Poland and Poles in the history of Belarusians and Lithuanians Several prominent historians and researchers of historical memory from Poland, Lithuania and Belarus have focused on some questions concerning traditions of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth, as well as the role of the close neighbors in the history of Poles, Lithuanians, and Belarusians. This insight give us an idea about the main directions of historical research in these countries for which the history of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish‑Lithuanian Commonwealth is a common heritage. This also allows us to understand the level of public and political interest in this problem, and reveal important trends in the historical memory of these three countries.   O tradycjach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, „Kresach Wschodnich” oraz roli Polski i Polaków w historii Białorusinów i Litwinów Znani historycy i badacze problematyki pamięci z Polski, Litwy oraz Białorusi odpowiedzieli na pytania dotyczące tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Rzeczypospolitej, a także roli bliskich sąsiadów w historii Polaków, Litwinów i Białorusinów. Odpowiedzi pokazują, jakie są podstawowe kierunki badań historycznych w krajach, dla których historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej stanowi wspólne dziedzictwo, pozwalają zrozumieć, jaki jest poziom społecznego oraz politycznego zainteresowania tą problematyką, oraz ujawniają ważne tendencje związane z pamięcią historyczną tych trzech państw.

 9. Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Borucińska–Bieńkowska

  2018-04-01

  Full Text Available Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, w ciągu ostatnich dekad, spowodowała wiele różnorodnych zjawisk, w tym także na płaszczyźnie rozwoju funkcjonalno-przestrzennego. Procesy rewaloryzacji, modernizacji, renowacji budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych, a także rewitalizacji obszarów funkcjonalnych pełnią istotną rolę w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju miast oraz gmin. Przywracanie dawnych wartości estetycznych, kulturowych, a także materialnych obiektów oraz całych zespołów budynków, układów urbanistycznych i ruralistycznych wystąpiło w kraju, ze szczególną atencją, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Procesy te odgrywają znaczącą rolę, nie tylko w przywracaniu świetności dawnych obiektów i założeń urbanistycznych, ale także w kształtowaniu świadomości lokalnych społeczności, dotyczącej wartości środowiska materialnego minionych lat, w tym również z lat 60 i 70 XX wieku. Artykuł porusza zagadnienia związane z procesem rewitalizacji mającymi wpływ na kształtowania równoważenie rozwoju terenów zurbanizowanych. Podkreślić należy, że dla ww. działań istotne jest wskazanie kierunków komunikacji społecznej oraz zakresu współodpowiedzialności za program rewitalizacji samorządów i lokalnych społeczności.

 10. Zanik korowy tylny – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Barczak

  2014-11-01

  Full Text Available Zanik korowy tylny (posterior cortical atrophy, PCA to rzadki zespół otępienny z dominującymi zaburzeniami percepcji wzrokowej i deficytem funkcji wzrokowo-przestrzennych. Charakteryzuje się wczesnym początkiem – zwykle przed 65. rokiem życia. Schorzenie to jest najczęściej uznawane za atypową postać choroby Alzheimera, określaną jako jej wariant wzrokowy. U pacjentów obserwuje się trudności z czytaniem, rozpoznawaniem twarzy, obiektów i otoczenia, problemy konstrukcyjne, niemożność jednoczesnego spostrzegania kilku obiektów i sięgania po przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki. Wymienione deficyty prowadzą do – wcześniejszej niż u osób z chorobą Alzheimera – utraty samodzielności. Zaburzenia procesów poznawczych wynikają z dysfunkcji jednego lub dwóch głównych szlaków przetwarzających informacje wzrokowe w mózgu (grzbietowego, pozwalającego na lokalizację bodźca, bądź brzusznego, odpowiedzialnego za rozpoznanie bodźca, a następnie z zaniku kory płatów ciemieniowych i/lub potylicznych. Schorzeniu może towarzyszyć bardziej złożona symptomatologia neurologiczna i psychiatryczna. W pracy przedstawiono obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne zaniku korowego tylnego, neuropsychologiczne metody użyteczne w procesie diagnozowania, główne problemy związane z różnicowaniem oraz możliwości oddziaływania farmakologicznego i niefarmakologicznego.

 11. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 12. Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Krasodomska

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie sprawozdawczości zintegrowanej jako interesującego, nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości. Zakłada ona publikację raportu prezentującego, jak przyjęte przez przedsiębiorstwo strategia, zasady zarządzania, wyniki działalności i perspektywy rozwoju prowadzą do tworzenia wartości. W artykule omówiono stanowiące podstawę sprawozdawczości zintegrowanej koncepcje modelu biznesu oraz sześciu kapitałów. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono kierunki badań z zakresu sprawozdawczości zintegrowanej, prezentowane w artykułach naukowych indeksowanych w bazach EBSCO i Emerald oraz postulowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (International Integrated Reporting Council – IIRC we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Rachunkowości i Badań (International Association for Accounting Education & Research – IAAER. Wskazano też tematy opracowań podejmujących ten problem, przyjętych do prezentacji na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości (European Accounting Association – EAA w Glasgow w kwietniu 2015 r. Analizą objęto również dorobek polskich autorów podejmujących w swoich badaniach problematykę sprawozdawczości zintegrowanej. Przegląd literatury dotyczącej sprawozdawczości zintegrowanej oraz obecnie prowadzonych badań pozwolił na zidentyfikowanie luk badawczych i wskazanie problemów wartych naukowych dociekań. Zaliczono do nich m.in. zagadnienia związane z modelem biznesu, koncepcją wartości, sześcioma kapitałami, jakością i istotnością raportów zintegrowanych, zaspokajaniem przez raporty zintegrowane potrzeb informacyjnych użytkowników oraz rolą księgowych i biegłych rewidentów w opracowywaniu i weryfikacji sprawozdawczości zintegrowanej. 

 13. Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Kołodziej‑Kowalska

  2011-12-01

  Full Text Available Elektrowstrząsy (EW były stosowane w leczeniu schizofrenii od czasu ich wynalezienia w 1938 roku. Wprowadzenie efektywnej farmakoterapii schizofrenii oraz zaburzeń nastroju doprowadziło do znacznego spadku ich wykonywania w latach 60. i 70. XX wieku. Stopniowe wykazanie ograniczeń skuteczności i występowanie objawów niepożądanych le‑ ków przeciwpsychotycznych doprowadziło w kolejnych dekadach do powrotu zainteresowania elektrowstrząsami jako metodą leczenia lekoopornej schizofrenii. Niestety, wskazania do zastosowania EW w schizofrenii i ich miejsce w algoryt‑ mach leczniczych są niejasne, głównie w związku z brakiem odpowiedniej jakości badań klinicznych. Kontrowersje zwią‑ zane z oceną efektywności EW w leczeniu schizofrenii, zwłaszcza opornej na farmakoterapię, znalazły odzwierciedlenie w różnicach w rekomendacjach wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. Analiza danych z literatury (nieliczne badania randomizowane i otwarte, głównie badania retrospektywne i opisy kazuistyczne wykazuje, że strategia polegająca na leczeniu skojarzonym lekami przeciwpsychotycznymi i elektrowstrząsami jest efektywniejsza od każdej z tych metod z osobna. Badania sugerują także, że połączenie EW i klozapiny jest raczej bezpieczne i skuteczne; doniesienia oceniające połączenie z nowymi LPP drugiej generacji są nieliczne. Identyfikowano różne czynniki predykcyjne poprawy po leczeniu skojarzonym EW i LPP. Częsta jest konkluzja, że elektrowstrząsy w połączeniu z lekami przeciwpsychotyczny‑ mi mogą być rozważane jako opcja terapeutyczna u pacjentów, u których farmakoterapia wykazuje ograniczoną skutecz‑ ność. Profil objawów ubocznych terapii skojarzonej nie różni się od samych zabiegów EW, jest ona bezpieczna i dobrze tolerowana.

 14. Ciąża i poród u chorych na stwardnienie rozsiane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko

  2014-04-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest główną przyczyną niepełnosprawności u młodych dorosłych i jak większość chorób autoimmunologicznych częściej dotyczy kobiet. Wpływ ciąży na przebieg SM wzbudza zainteresowanie od wielu lat, a w ostatnim okresie stanowi temat badań wieloośrodkowych. Ciąża to zwykle okres bardzo dobrego samopoczucia chorych, najczęściej bez rzutów. Wynika to ze zmiany reaktywności immunologicznej na korzyść reakcji przeciwzapalnych związanych z limfocytami Th2 i cytokinami antyzapalnymi (interleukina 4, 5, 6, 10, TGF-β. Po porodzie zmienia się reaktywność immunologiczna i aktywność choroby wzrasta. Większość badań nie wykazała ogólnego negatywnego wpływu ciąży na niesprawność długoterminową związaną z SM; stwardnienie rozsiane nie ma negatywnego wpływu na przebieg ciąży, porodu i stan dziecka, dlatego chore kobiety mogą planować potomstwo. Choroba nie zwiększa ryzyka powikłań w ciąży i podczas porodu ani wad wrodzonych u dziecka w porównaniu z populacją ogólną. Jednakże każda terapia immunomodulująca jest przeciwwskazana w ciąży. Jeśli pacjentka decyduje się na dziecko, powinna przerwać leczenie; zaleca się również przerwę od leków przed zajściem w ciążę. W pracy podsumowano dostępne informacje na temat klinicznych problemów dotyczących ciąży i porodu u chorych na SM oraz oceniono zagrożenia dla dziecka związane z podawaniem leków.

 15. Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Patyk

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa i choroba refluksowa przełyku są często współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Uważa się, że refluks stanowi potencjalny czynnik wywołujący lub zaostrzający astmę. Hipoteza ta opiera się zarówno na przesłankach patofizjologicznych, jak i badaniach klinicznych. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zakwaszanie dolnej części przełyku powoduje wzmożoną reaktywność oskrzeli. Powstało kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, do najistotniejszych należą teoria nerwowa, zapalna i mikroaspiracji. Wykazano również, że nieswoiste testy nadreaktywności oskrzeli mogą indukować epizody refluksu, co przemawia za udziałem samej astmy w promowaniu GERD. Do osłabienia mechanizmów antyrefluksowych prowadzą związane z zaostrzeniami astmy wzrost ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej oraz „pułapka powietrzna”, a także niektóre doustne leki rozszerzające oskrzela, zwłaszcza teofilina. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie na zasadzie błędnego koła, co pociąga za sobą implikacje terapeutyczne. Nie ma jednak jednoznacznych danych z badań randomizowanych o skuteczności antyrefluksowej terapii farmakologicznej i chirurgicznej. Najnowsze dane z piśmiennictwa nie potwierdzają pozytywnych rezultatów takiej terapii w grupie astmy trudnej, w której dotąd rekomendowano wdrożenie leczenia dużymi dawkami IPP. Nadal brak jest przekonywają- cych danych dotyczących roli niekwaśnego i/lub żółciowego refluksu w astmie. Konieczne jest udoskonalenie i standaryzacja metod diagnostycznych oraz protokołów terapeutycznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentów, u których terapia antyrefluksowa przyniesie najlepsze efekty dla kontroli astmy.

 16. Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne = Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Wrześniewska-Wal

  2015-06-01

  2Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   Adres do korespondencji: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01 - 826 Warszawa; ul. Kleczewska 61/63; tel. 22 56-01-140   Streszczenie: O zawodzie lekarza można powiedzieć, że ma charakter humanistyczny, bo u jego podstaw leży życie i zdrowie człowieka, oraz respektowanie tej szczególnej wartości, jaką jest godność. Z godnością związane są wszelkie regulacje prawne, które chronią prywatność pacjentów. Są to przepisy odnoszące się do  intymności, tajemnicy zawodowej oraz ochrony dokumentacji medycznej.  Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Obowiązkiem lekarza jest troska by pozostały personel medyczny przestrzegał tych zasad. Intymność pacjenta, odnieść należy do wszelkich uczuć i działań nie tylko związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na tak pojmowaną intymność składa się dbanie o dobro pacjenta, szacunek dla pacjenta, zrozumienie jego sytuacji. Jednym z elementów tych praw jest również możliwość kontaktu pacjenta z innymi osobami, towarzyszenia osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz sprawowania przez tą osobę opieki nad pacjentem. Szczegóły dotyczące tych kontaktów określa regulamin szpitala bądź oddziału. Z prawem do prywatności łączą się gwarancje ochrony danych osobowych. Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta chronioną są w dwóch płaszczyznach. Chodzi tu o przepisy dotyczące prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych oraz przepisy dotyczące ochrony dokumentacji medycznej. Tajemnica zawodowa obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Przy czym obowiązek ten nie ma charakteru absolutnego albowiem ustawodawca enumeratywnie wskazał wyjątki w tym zakresie. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowi

 17. Ropień tkanek miękkich podudzia wywołany przez Salmonella sp. u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonej adalimumabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Marek

  2011-04-01

  Full Text Available Stosowanie leków biologicznych, do których zalicza się m.in. przeciwciałaprzeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α, może byćzwiązane ze zwiększoną zapadalnością na zakażenia o etiologiibakteryjnej, wirusowej czy grzybiczej.Supresja układu odpornościowego czasami zmienia typowy przebiegkliniczny infekcji w porównaniu z przebiegiem u osób immunokompetentnych.Obserwuje się tendencję do uogólnienia zakażeniai/lub nietypowego, skąpoobjawowego przebiegu.Przedstawiono przypadek 60-letniej kobiety chorej na reumatoidalnezapalenie stawów o agresywnym przebiegu od ok. 12 lat,obciążonej wieloletnią cukrzycą typu 2, leczonej adalimumabem,metotreksatem i prednizonem, przyjętej do szpitala z powodubolesnej zmiany o charakterze naciekowo-zapalnym na bocznejpowierzchni prawego podudzia. Przeprowadzona diagnostykadoprowadziła do rozpoznania ropnia tkanek miękkich prawegopodudzia o etiologii Salmonella sp. (ryc. 1, 2.Etiologia została potwierdzona badaniem bakteriologicznymwydzieliny uzyskanej po chirurgicznym nacięciu ropnia. Zastosowanoantybiotykoterapię zgodną z antybiogramem oraz leczeniemiejscowe (miejscowo działające leki odkażające i regularnawy mia na sączków, uzyskując bardzo dobry efekt kliniczny (ryc. 3.W cza sie diagnostyki i leczenia odstawiono metotreksat i adali -mumab.Powstanie ropnia było prawdopodobnie poprzedzone skąpoobjawowym,ograniczonym jedynie do stanów gorączkowych, zakażeniemSalmonella i bakteriemią. Należy również wziąć pod uwagęmożliwość nosicielstwa i reaktywacji zakażenia w wyniku stosowanychleków immunosupresyjnych. Z powodu wciąż rosnącej liczby chorych stosujących leki biologicznewarto zwrócić uwagę na to, że zakażenia w tej grupie chorychmogą mieć bardzo nietypowy przebieg oraz etiologię.Decyzja o ponownym stosowaniu leku z grupy leków modyfikującychprzebieg choroby, ewentualnie o ponownej kwalifikacji doleczenia biologicznego, będzie podjęta po zako

 18. Terapia indywidualna i rodzinna w pracy z dziećmi z lękiem nocnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Talarczyk

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule została opisana terapia indywidualna i rodzinna, prowadzona w przypadku zgłaszanych przez rodziców zaburzeń snu u dzieci. Objawy dotyczyły dzieci w wieku 7–12 lat i polegały na trudnościach w zasypianiu bez fizycznej bliskości rodzica lub wybudzaniu się dziecka w nocy i odczuwaniu lęku oraz potrzeby bliskiej obecności rodzica. Prezentowany model psychoterapii został opracowany przez autorkę w oparciu o wieloletnią praktykę kliniczną. Terapia była prowadzona ambulatoryjnie: psychoterapia rodzinna w podejściu systemowym, natomiast terapia indywidualna dziecka – w podejściu behawioralno-poznawczym. Zarówno terapię indywidualną, jak i rodzinną prowadziła jedna terapeutka, co zgodnie z przyjętym założeniem, aby różne formy terapii realizowane były przez różnych terapeutów, może budzić kontrowersje. Autorka podaje powody uzasadniające prowadzenie psychoterapii dziecka i terapii rodzinnej przez jednego terapeutę, powołując się na wielopoziomowy integracyjny model terapii Larry’ego Feldmana. W wielopoziomowym modelu integracyjnym Feldman podkreśla, iż w problemach dziecięco-młodzieżowych szczególne znaczenie ma łączenie psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej, zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, behawioralnych oraz interakcyjnych. Diagnostyczne rozmowy indywidualne wnoszą cenne informacje dotyczące obszarów intrapsychicznych, co umożliwia stawianie hipotez oraz ich weryfikowanie w procesie terapii indywidualnej. Natomiast konsultacyjno-diagnostyczne sesje rodzinne pozwalają na stawianie hipotez dotyczących relacji rodzinnych oraz ich udziału wrozwoju lub podtrzymywaniu problemów. Zdaniem autorki artykułu wpracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą szczególnie cenne jest zwracanie uwagi zarówno na procesy intrapsychiczne, jak i interpersonalne, gdyż są one w okresie rozwojowym ze sobą ściśle powiązane, są te

 19. Problemy medyczne agresji i przemocy w rodzinie u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2011-10-01

  Full Text Available Przemoc jest procesem ponadczasowym, wykraczającym poza granice i uwarunkowania etniczne, rasowe, wiekowe, narodowościowe i socjoekonomiczne. Dane CBOS wskazują, że co piąty Polak bije swoje dzieci raz w miesiącu lub częściej. Ponad 25% młodzieży spotyka się z przemocą w swoich rodzinach. Podstawowym problemem, niepozwalającym w pełni oszacować rozmiaru zjawiska, jest niska zgłaszalność przypadków przemocy organom porządkowym – tylko co siódme zdarzenie zgłaszane jest na policję w Stanach Zjednoczonych, w Polsce zgłaszalność jest jeszcze mniejsza. Skutki krzywdzenia dziecka pozostają na długie lata w sferze fizycznej i psychicznej. U dzieci takich obserwuje się zwykle opóźnienie rozwoju mowy, płaczliwość, lękliwość, drażliwość lub obojętność, brak reakcji na uśmiech i głos dorosłych, a także opóźnienie rozwoju motorycznego, zaburzenia snu i łaknienia. Dzieci doznające przemocy znacznie częściej skarżą się na dolegliwości pod postacią bólów brzucha, głowy, zakażeń układu moczowego (z.u.m., urazów, astmy, nawracających infekcji dróg oddechowych (n.i.d.o., wymiotów, moczenia nocnego, zaburzeń miesiączkowania. Zaburzenia emocjonalne wywołane przemocą są określane również jako zespół zaburzeń stresu pourazowego (PTSD. Z punktu widzenia psychiatrycznego u dziecka lub młodocianego doświadczającego długotrwałej wieloletniej traumy dochodzi z czasem do tzw. złożonego zespołu stresu pourazowego (disorders of extreme stress not otherwise specified, DESNOS. Z kolei przeżyte w dzieciństwie traumatyczne wydarzenia związane z problemem alkoholowym rodziców wywołują zespół objawów psychopatologicznych i zaburzeń zachowania o nazwie dorosłe dzieci alkoholików (DDA.

 20. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 1. Economics of Distance and Online Learning Theory, Practice and Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  reviewed by TOJDE

  2009-10-01

  Full Text Available Economics of Distance and Online LearningTheory, Practice and ResearchBy William Bramble & Santosh PandaPrice: $125.00ISBN: 978-0-415-96388-6, Binding: Hardback, Publishedby: Routledge, New York, Publication Date: March 2008, Pages: 312TOJDEABOUT THE BOOKThis book provides a comprehensive overview of theorganizational models of distance and online learning froman international perspective and from the point of view ofeconomic planning, costing and management decisionmaking.The book points to directions for the further research anddevelopment in this area, and will promote furtherunderstanding and critical reflection on the part ofadministrators, practitioners and researchers of distanceeducation.The experiences and perspectives in distance education inthe US are balanced with those in other areas of the world.Table of ContentsPrefaceSECTION ONE: INTRODUCTIONChapter 1: Organizational and Cost Structures for Distanceand Online Learning, William J. Bramble and Santosh PandaSECTION TWO: PLANNING AND MANAGEMENTChapter 2: Changing Distance Education andChanging Organizational Issues, D. Randy Garrison and Heather KanukaChapter 3: Online Learning and the University, Chris Curran217Chapter 4: Virtual Schooling and Basic Education, Thomas ClarkChapter 5: Historical Perspectives on Distance Education in the United States, Paul J.Edelson and Von PittmanSECTION THREE: FUNDINGChapter 6: Funding of Distance and Online Learning in the United States, Mark J. Smithand William J. BrambleChapter 7: Funding Distance Education: A Regional Perspective, Santosh Panda andAshok GabaSECTION FOUR: COST STRUCTURES AND MODELSChapter 8: Costs and Quality of Online Learning, Alistair InglisChapter 9: Costing Virtual University Education, Insung JungChapter 10: Cost-Benefit of Student Retention Policies and Practices, Ormond SimpsonSECTION FIVE: DISTANCE TRAININGChapter 11: Cost Benefit of Online Learning, Zane Berge and Charlotte DonaldsonChapter 12: Transforming Workplace

 2. Zabójcza sympatia: O książce Jodi Melamed "Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism" [Killing symphathy: About Jodi Melamed’s "Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zawadzka

  2017-12-01

  Full Text Available Killing symphathy: About Jodi Melamed’s Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism This article discusses the book Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism by Jodi Melamed. The author of the book identifies and describes three different theories of race, all officially antiracist, which over the last seventy years successively enjoyed dominant status in the United States, meaning that they have been produced and reproduced by state institutions and initiatives. The three theories are racial liberalism, liberal multiculturalism and neoliberal multiculturalism. Jodi Melamed argues that their purpose was, first and foremost, to legitimize the capitalist exploitation of colored people, both locally and globally. As Melamed examines the critical attitudes to the dominant approach to race in the USA, and how their polemical potential has been contained, she demonstrates how post-war antiracist ideologies have limited the understanding of racism and provided the foundations for and normalized new forms of racialized violence.   Zabójcza sympatia: O książce Jodi Melamed Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism Artykuł stanowi omówienie książki Jodi Melamed Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism. W książce tej autorka wyodrębnia i opisuje trzy kolejne ideologie związane z rasą – wszystkie oficjalnie antyrasistowskie – które na przestrzeni ostatnich 70 lat miały w Stanach Zjednoczonych status dominujących, to znaczy były wytwarzane i reprodukowane przez instytucje i inicjatywy państwowe: rasowy liberalizm, liberalny multikulturalizm i neoliberalny multikulturalizm. Jodi Melamed dowodzi, że ideologie te służyły przede wszystkim legitymizacji kapitalistycznego wyzysku osób kolorowych, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Śledząc dzieje narracji krytycznych wobec dominującego rozumienia rasy w

 3. Profilaktyka i leczenie niefarmakologiczne u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – rola pielęgniarki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Grad

  2011-12-01

  Full Text Available Pierwotne nadciśnienie tętnicze (PNT jest coraz częściej rozpoznawane u dzieci i młodzieży. Występuje zwykle jako stan przednadciśnieniowy lub pierwsze stadium nadciśnienia tętniczego. Podobnie jak u dorosłych związane jest z otyłością, stylem życia i rodzinnym występowaniem choroby. Powikłania narządowe PNT stwierdza się u ponad 40% dzieci w momencie rozpoznania choroby. W terapii PNT istotne miejsce zajmuje postępowanie niefarmakologiczne, odnoszące się do modyfikacji stylu życia i zachowań związanych ze zdrowiem. Stosuje się je u dzieci z rozpoznanym stanem przednadciśnieniowym jako jedyną formę terapii, natomiast w nadciśnieniu tętniczym – jako leczenie uzupełniające. Niełatwy proces zmiany stylu życia wymaga współpracy personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami. Szczególną rolę powinna odgrywać pielę- gniarka ze względu na bezpośredni, ciągły kontakt z pacjentem i jego opiekunami. Konieczne jest wnikliwe monitorowanie osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i w stanie przednadciśnieniowym. Istotne są także promocja zdrowego stylu życia, wczesne identyfikowanie dzieci obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych w stosownym czasie. W pracy omówiono zasady profilaktyki i terapii nadwagi/otyłości (zmiana diety, aktywność fizyczna, nieprawidłowości snu, zaburzeń zachowania (tzw. wzór zachowania A. Podkreślono negatywny wpływ stosowania używek przez młodocianych na rozwój PNT. Przedstawiono reguły współpracy pielęgniarki z chorymi na PNT, niezbędne dla efektywności podejmowanych interwencji. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowych i na zajęciach pozaszkolnych.

 4. Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Knut

  2017-06-01

  Full Text Available Homophobia in Polish visual culture  as an “undiscovered” response to the transformation  of sexual norms in Poland after 1989 This article discusses the basic characteristics of various artistic practices aimed at stigmatizing nonheterosexuality that occurred in Poland after 1989 in response to a transformation of sexual norms and the rising emancipation of LGBT people. The form and content of selected practices is discussed in detail. Furthermore, the article argues that these practices can be classified as a form of so-called New National Art and signals the maladjustment of the language used by Polish art critique, which foreignizes and pathologizes this kind of art. The author also touches on the phenomenon of deliberate “not discovering” of these practices by national art institutions. Finally, he shows why the absence of artistic practices focused on exclusion and stigmatization of LGBT people seems to be beneficial for both major Polish art institutions and the “excluded” artists.    Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku Artykuł omawia podstawowe cechy praktyk artystycznych piętnujących nieheteroseksualność, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku na skutek przemian norm seksualnych i zapoczątkowania procesu emancypacji osób LGBT. Charakteryzuje formy, jakie ta twórczość przyjmuje oraz treści, jakie wyraża. Wskazuje również na zasadność zaklasyfikowania tego rodzaju twórczości jako odmiany tzw. Nowej Sztuki Narodowej. Sygnalizuje problemy związane z używanym przez polską krytykę sztuki języka, który egzotyzuje i patologizuje tego rodzaju twórczość. Odnosi się również do zjawiska zamierzonego „nieodkrywania” tych praktyk artystycznych przez krajowe instytucje sztuki. Wreszcie, wskazuje dlaczego ta celowa nieobecność praktyki artystycznej nakierowanej na wykluczanie i piętnowanie osób LGBT wydaje si

 5. Dorsal Surface of the Tongue of the Hazel Dormouse Muscardinus Avellanarius: Scanning Electron and Light Microscopic Studies/ Grzbietowa Powierzchnia Języka Orzesznicy Muscardinus Avellanarius: Badania Z Wykorzystaniem Mikroskopu Skaningowego I Świetlnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wołczuk Katarzyna

  2014-12-01

  Full Text Available Grzbietowa powierzchnia języka orzesznicy była badana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu świetlnego. Język orzesznicy jest wydłużony i rozszerzony w przedniej części. W przedniej 1/3 długości języka obserwuje się wyraźną bruzdę pośrodkową. Grzbietowa powierzchnia języka jest pokryta przez pięć typów brodawek: nitkowate, stożkowate, grzybowate, okolone i liściaste. Rozmieszczenie, kształt, rozmiary i pochylenie brodawek różnią się zależnie od regionu języka. W przedniej części języka, brodawki nitkowate są piłkowane i zwrócone wierzchołkami ukośnie do środka i ku tyłowi języka, podczas gdy w tylnej części języka mają kształt widlasty i układają się promieniście, pochylając wierzchołki w kierunku środka języka. Brodawki grzybowate zaopatrzone w pojedynczy kubek smakowy są równomiernie rozproszone w przedniej i środkowej części trzonu języka. Na nasadzie języka, trzy gwiaździstego kształtu brodawki okolone są ułożone w formie trójkąta i otoczone brodawkami stożkowatymi. Na obu brzegach tylnego obszaru języka znajduje się para brodawek liściastych, która tworzy trzy równoległe fałdy odseparowane głębokimi bruzdami. Grzbietowa powierzchnia brodawek liściastych i okolonych pokryta jest silnie zrogowaciałym nabłonkiem, podczas gdy boczna powierzchnia ma nabłonek niczrogowaciały, z licznymi kubkami smakowymi. Wyniki naszych badań pokazały, żc budowa języka orzesznicy jest bardziej prymitywna niż u innych gryzoni. Jest to związane z filogenezą i zwyczajami żywieniowymi orzesznicy.

 6. Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Wróblewska-Trochimiuk

  2017-10-01

  Full Text Available A spectre is haunting Europe: The Korčula Summer School as a freethinking island and space for dialogue The Korčula Summer School and the journal Praxis associated with it occupy an important place on the map of Yugoslav intellectual history in the nineteen-sixties and seventies. Philosophers, sociologists and representatives of other professions considered the issues of Socialism, revolution, the idea of self-government. These direct contacts with Western intellectuals were not only an important contribution to the Yugoslav philosophical thought, but also constituted an input to the contemporary Western intellectual life. The aim of the article is to present the complex inter-institutional and interpersonal network by which the Yugoslav achievements of the so-called Praxis group became part of the European heritage. In this way, studying wandering ideas shows the Yugoslav culture to be not only receptive, but also creative and innovative.   Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu Na mapie jugosłowiańskiej historii intelektualnej istotne miejsce zajmują Korczulańska Szkoła Letnia (Korčulanska ljetna škola i związane z nią czasopismo „Praxis”. W ich ramach filozofowie i socjologowie, a także przedstawiciele innych profesji, w latach 60. i 70. XX wieku podejmowali refleksję nad zagadnieniem socjalizmu, rewolucji, idei samorządności. Ożywione kontakty z zachodnimi intelektualistami stanowiły nie tylko istotny wkład w lokalną myśl intelektualną, ale także promieniowały na świat zachodni, gdzie również były dyskutowane i rozwijane. Celem artykułu jest zaprezentowanie licznych i skomplikowanych sieci międzyinstytucjonalnych i międzyludzkich, dzięki którym jugosłowiański dorobek filozoficzny tzw. grupy Praxis, stał się częścią dziedzictwa europejskiego. W ten sposób badanie idei wędrownych pokazuje, że kultura jugosłowiańska miała nie

 7. Edukacja żywieniowa rodziny w przypadku występowania otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Pieszko

  2013-12-01

  Full Text Available Edukacja żywieniowa stanowi ważny element terapii osób z nadwagą i otyłością, będąc niejednokrotnie dopełnie‑ niem dla diety redukcyjnej czy farmakoterapii. Prawidłowo dobrana i realizowana metoda szkolenia powinna speł‑ niać funkcję czynnika mobilizującego i wzmacniającego, dzięki któremu pacjent będzie chętniej modyfikował swój styl życia. Głównym celem edukacji dotyczącej diety jest przekazanie i utrwalenie właściwych postaw żywieniowych, przy czym forma przekazu wiedzy na temat odżywiania skierowana do dzieci nie może być taka sama jak przezna‑ czona dla ich rodziców/opiekunów. Związane jest to z różnicami w rozumieniu i przyswajaniu informacji pomiędzy osobami dorosłymi i dziećmi. Mimo to trzeba pamiętać, że rodzina jest społecznością, której członkowie są ze sobą bardzo związani i mają na siebie duży wpływ – nie można zatem pominąć edukacji, która będzie zachęcała całą rodzinę do wspólnych działań. Zmiana nawyków żywieniowych musi dotyczyć wszystkich członków rodziny, gdyż to rodzice poprzez swoje poglądy, preferencje i zachowania kształtują poglądy, preferencje i zachowania dzieci. Również osoba szczupła powinna dostosować się do nowych zasad dla dobra swoich bliskich. Wzajemna moty‑ wacja może być kluczem do sukcesu. Zmiana stylu życia wiąże się też ze zwiększeniem aktywności fizycznej, która jest nieodzownym elementem terapii pacjentów otyłych. Wzrost aktywności ruchowej może skutecznie skrócić czas leczenia oraz przyczynić się do jego lepszych efektów.

 8. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 9. Uzależnienie od Internetu (siecioholizm wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Białokoz-Kalinowska

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Dynamika rozwoju sfery informatycznej i medialnej we współczesnym świecie zmienia dotychczasowe formy funkcjonowania w życiu codziennym. Przykładem tego zjawiska jest Internet, który – powszechnie dostępny szerokiemu gronu odbiorców od zaledwie 20 lat – wyraźnie już wpłynął na styl życia całego społeczeństwa. Dzieci i młodzież stanowią szczególnie podatną grupę na oddziaływanie Internetu, a nieracjonalne korzystanie z niego może powodować niekorzystne skutki zdrowotne, z uzależnieniem włącznie. Cel pracy: Ocena ryzyka uzależnienia od Internetu wśród młodzieży licealnej. Materiał i metody: Badanie objęło 102 uczniów (43% badanej grupy stanowiły dziewczęta, 57% – chłopcy w wieku 17-19 lat (średnia wieku 18,3. W badaniu wykorzystano test Kimberly Young oraz kwestionariusz w opracowaniu własnym. Wyniki: Do grupy ryzyka uzależnienia od Internetu zakwalifikowano 20% badanych. Ponad 20 godzin tygodniowej aktywności w sieci deklarowało 22% respondentów, przy czym w grupie tej przeważali chłopcy – 78% vs 22% w grupie dziewcząt. Stwierdzono tendencję do zbyt długiego przebywania w sieci kosztem aktywnych form spędzania wolnego czasu i relacji bezpośrednich z rówieśnikami. Analiza form aktywności w Internecie wykazała preferencje zależne od płci. Chłopcy wybierali gry komputerowe 59% i strony o tematyce erotycznej 10%, zaś dziewczęta strony z muzyką 70%, wyszukiwarki internetowe 55%, portale aukcyjne 50% i społecznościowe 50%. U ponad 30% badanych występowały dolegliwości somatyczne związane z pracą przy komputerze. Wnioski: Nieracjonalne korzystanie z Internetu powoduje negatywne skutki w zakresie zdrowia somatycznego i psychospołecznego. Niezbędna jest zatem powszechna edukacja medialna zapobiegająca negatywnym zjawiskom związanym z korzystaniem z Internetu.

 10. Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert M. Wichowicz

  2018-06-01

  Full Text Available Depresja poudarowa jest najczęstszym psychiatrycznym powikłaniem udaru. Jej wystąpienie koreluje z opóźnieniem procesu rehabilitacji, głębszym upośledzeniem procesów poznawczych czy pogorszeniem jakości życia chorych. Większość artykułów dotyczących prewencji i leczenia depresji poudarowej koncentruje się na środkach farmakologicznych. Psychoterapia pozostaje zaś w tle, chociaż jako forma wskazana dla osób z lekkimi i umiarkowanymi postaciami depresji wydaje się odpowiednia dla chorych po udarze, u których dominują takie właśnie postacie. Jakkolwiek u znacznego odsetka pacjentów psychoterapia jest trudna do przeprowadzenia ze względu na ciężki stan neurologiczny i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych, afazję czy otępienie, wiele udarów mózgu ma lżejszy przebieg i potencjalnie kwalifikuje się do tej formy zapobiegania albo terapii depresji. W świetle medycyny opartej na dowodach psychoterapia wykazuje u chorych po udarze wpływ prewencyjny. Wpływ leczniczy nie został udowodniony, jednak rozmaitość stosowanych podejść, czyniących każde doniesienie nieporównywalnym z innymi, nakazuje ostrożność we wnioskowaniu. W artykule zaprezentowano wybrane prace i proponowane formy terapii. Ich przegląd sugeruje, że w odniesieniu do osób po udarze lepsze będzie zastosowanie prostszych form psychoterapii, które najbliższe są psychoedukacji czy nawet grupom wsparcia oraz koncentrują się na codziennych problemach. Nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie jasnych wskazówek co do tego, jaka metoda jest najbardziej wskazana. Mimo to – jeśli uwzględnić liczebność populacji pacjentów po udarze, brak możliwości zastosowania farmakoterapii w niektórych przypadkach i etyczne wątpliwości związane z profilaktycznym podawaniem leków psychotropowych – psychoterapia poszerza repertuar środków potencjalnie użytecznych w prewencji i leczeniu depresji.

 11. Ból w klatce piersiowej – podobne objawy, a różne rozpoznania i przebieg kliniczny – opisy przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kaźmierczak-Dziuk

  2011-12-01

  Full Text Available Ból w klatce piersiowej jest najczęstszym objawem chorób układu krążenia, może być jednak spowodowany zaburzeniami ze strony innych układów i narządów. Ustalenie przyczyny bólu nie jest łatwe, niemniej jednak kluczowe w procesie diagnostycznym. W różnicowaniu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim choroby najczęściej występujące oraz te, które zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjenta. Są to stany związane z niedokrwieniem mięśnia serca: niestabilna dławica piersiowa, zawał mięśnia serca. Podczas oceny chorego konieczne jest uwzględnienie przyczyn bólu w klatce piersiowej pochodzących z wnętrza klatki piersiowej (aorta, tętnica płucna, śródpiersie, przełyk, tchawica, oskrzela, opłucna, ze ściany klatki piersiowej (nerwy czuciowe, połączenia chrzęstno-kostne, kręgosłup, skóra, ze strony jamy brzusznej (żołądek, dwunastnica, trzustka, pęcherzyk żółciowy, a także dolegliwości o podłożu psychogennym. W procesie diagnostycznym należy brać pod uwagę charakter bólu, jego czas trwania, sytuacje prowokujące i zmniejszające ból, a także objawy towarzyszące. Do czasu zakończenia postępowania diagnostycznego chory z bólem w klatce piersiowej powinien być traktowany jak pacjent o istotnie podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym. Dokładnie przeprowadzona diagnostyka różnicowa pozwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia. W pracy przedstawiono opisy pięciu przypadków klinicznych chorych z bólem w klatce piersiowej. Pomimo podobnych objawów u każdego z prezentowanych pacjentów ustalono inne rozpoznanie, a przebieg kliniczny był w każdym przypadku zupełnie odmienny.

 12. Changes in flood risk impacted by river training – case study of piedmont section of the Vistula river

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łajczak Adam

  2014-12-01

  Full Text Available Zmiany w zagrożeniu powodziowych powodowane przez regulację rzeki na przykładzie przedgórskiego odcinka Wisły. W pracy zanalizowano główne problemy związane z zagrożeniem powodziowym w dolinie przedgórskiego odcinka Wisły (południowa Polska. Ten odcinek rzeki podlega pracom regulacyjnym od połowy XIX wieku. Omówiono wiele problemów wpisujących się w główny nurt dyskusji na temat efektywności stosowanych metod regulacji rzek. Główną uwagę zwrócono na: (1 aktualny stan zagrożenia powodziowego, (2 wielkość odpływu rzeki, (3 zmiany w zagrożeniu powodziowym od początku prac regulacyjnych z uwzględnieniem zmian w geometrii koryta i zmian w wielkości odpływu rzeki odzwierciedlających efekty prac regulacyjnych. Za główną cechę hydrologiczną badanego odcinka Wisły należy uznać znaczny od zapoczątkowania prac regulacyjnych wzrost wielkości przepływu pełnokorytowego, który trwa nadal. Oznacza to, że zmniejsza się ilość wody w rzece, która podczas stanów wyższych od stanu pełnokorytowego może zatapiać strefę międzywala. Tą uwagę uznano za podstawę analizy zmian w zagrożeniu powodziowym w przedgórskim odcinku Wisły. Ocenę tych zmian w badanym odcinku rzeki nie można jednak uznać za jednoznaczną, gdyż niektóre zmiany w warunkach odpływu przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka powodzi, podczas gdy inne są odpowiedzialne za jego zwiększenie. W pracy wykorzystano dane z ponad 100-letniego okresu udostępnione przez Państwową Służbę Hydrologiczną, uwzględniono również mapy opublikowane w dużej skali w ostatnich 230 latach, a także wyniki badań terenowych autora.

 13. Podstawowe zasady postępowania w przebiegu chorób układu pokarmowego u kobiet w ciąży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Tylec-Osóbka

  2012-12-01

  Full Text Available Chociaż ciąża jest stanem fizjologicznym, to jednak kobiety ciężarne często wymagają diagnostyki i leczenia z powodu poważnych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. Zwykle są one najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami klinicznymi w przebiegu ciąży. U części kobiet pojawiają się zaburzenia specyficzne dla ciąży. Inne ciężarne, z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego, wymagają specjalnego postępowania w tym okresie. Zrozumienie przebiegu i chorobowości różnorodnych zaburzeń przewodu pokarmowego jest niezbędne, by zoptymalizować opiekę nad tymi pacjentkami. Ciąża ma niewielki wpływ na wydzielanie i wchłanianie, ale wpływa istotnie na motorykę przewodu pokarmowego. Te zaburzenia motoryki są związane z podwyższonym stężeniem żeńskich hormonów płciowych. Dodatkowo powiększająca się macica przemieszcza jelita, co jest przyczyną powszechnych dolegliwości, jakimi są zaparcia. Wiedza na temat mechanizmów adaptacyj‑ nych przewodu pokarmowego w czasie ciąży umożliwia prawidłową interpretację testów laboratoryjnych i badań obrazowych u ciężarnych. Rzadko konieczne jest wykonywanie badań endoskopowych w ciąży. Poten‑ cjalne ryzyko wynikające z endoskopii to niedotlenienie płodu powodowane lekami sedatywnymi oraz ekspo‑ zycja na promieniowanie rentgenowskie. Nie stwierdzono, by badania endoskopowe wywoływały wcześniejsze porody, a obserwacje potwierdzają, że endoskopia w czasie ciąży jest generalnie bezpieczna, przy zachowaniu określonych standardów. Badania powinno się wykonywać w przypadku mocnych wskazań, jeśli to możliwe – w drugim trymestrze ciąży. Procedury najlepiej wykonywać bez sedacji lub z użyciem najmniejszych dawek leków, minimalizując czas ekspozycji na fluoroskopię, optymalnie w obstawie anestezjologicznej i położniczej.

 14. Depresja psychotyczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zdanowicz

  2017-06-01

  Full Text Available Depresja psychotyczna jest ciężkim zaburzeniem afektywnym, często o niejednorodnym i zmiennym obrazie klinicznym. Od dawna wielu klinicystów zadaje sobie pytanie, czy jest ona odmianą depresji, czy może ze względu na swój przebieg i objawy psychopatologiczne powinna być uznawana za odrębną jednostkę chorobową. Depresja psychotyczna charakteryzuje się poczuciem winy, brakiem dobowych wahań nastroju, spowolnieniem psychomotorycznym lub agitacją; często towarzyszy jej wysoki poziom zaburzeń poznawczych, lęku, poczucia beznadziejności oraz hipochondrii i skarg somatycznych. Epizody depresji psychotycznej są dłuższe i wiążą się ze znacznym upośledzeniem funkcjonowania pacjenta. Wykazano, że około 30% osób, które w przebiegu choroby miały objawy psychotyczne, będzie je miało również w kolejnych nawrotach. Niezwykle ważnym zagadnieniem – ze względu na zachowania samobójcze – jest epizod depresji psychotycznej u kobiet w okresie połogu. Okazuje się, że samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci kobiet w ciągu roku po urodzeniu dziecka; aż 70% pacjentek z przebytą psychozą poporodową odbiera sobie życie. Próbuje się to tłumaczyć gwałtownym spadkiem poziomu estrogenów i progesteronu, który może wpływać negatywnie na szlaki związane z regulacją nastroju. Leczenie depresji psychotycznej wiąże się z gorszą odpowiedzią na przyjmowane leki. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych farmakoterapia powinna obejmować stosowanie leku przeciwdepresyjnego w połączeniu z lekiem przeciwpsychotycznym, a ich wybór powinien być poprzedzony oceną stanu somatycznego, symptomów dominujących u danego pacjenta oraz możliwych interakcji z innymi lekami. W niektórych przypadkach klinicznych najskuteczniejszą formą leczenia są zabiegi elektrowstrząsowe.

 15. Klindamycyna – kompletna monografia leku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Korzeniewska-Rybicka

  2018-01-01

  Full Text Available Klindamycyna jest półsyntetyczną chlorową pochodną linkomycyny o licznych zaletach w porównaniu ze swoim prekursorem, dostępną w lecznictwie od 1966 roku. Wykazuje działanie bakteriostatyczne poprzez wpływ na podjednostkę 50S rybosomów wrażliwych bakterii, identycznie jak makrolidy i streptograminy typu B, a co nie mniej ważne, blokuje syntezę toksyn i ogranicza wirulencję niezwykle niebezpiecznych bakterii: Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Jest to antybiotyk aktywny wobec ziarenkowców Gram-dodatnich, z wyjątkiem enterokoków, oraz wobec większości bakterii beztlenowych, zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Działa też przeciwpierwotniakowo, np. wobec gatunków takich jak Pneumocystis czy Toxoplasma. Oporność bakterii na klindamycynę narasta wśród niektórych gatunków, np. Streptococcus pneumoniae czy Bacteroides fragilis, co związane jest zwykle z modyfikacją miejsca docelowego wiązania, działaniem pomp wyrzutu lub inaktywacją enzymatyczną leku. Klindamycyna jest dostępna w Polsce pod różnymi postaciami. Charakteryzuje się dobrą biodostępnością po podaniu doustnym oraz dobrą dystrybucją do tkanek (z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego. Eliminowana jest głównie z żółcią. Działania niepożądane klindamycyny na ogół nie są groźne, choć stosunkowo często występują objawy takie jak biegunka czy wysypki skórne. Poważnym powikłaniem terapii tym antybiotykiem może być wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile. Klindamycyna może być stosowana w wielu wskazaniach klinicznych. Często jest jednak lekiem drugiego rzutu w terapii zakażeń lub w farmakoprofilaktyce. Aktywność wobec bakterii beztlenowych i gronkowców opornych na metycylinę przesuwa ją do terapii pierwszej linii leczenia w infekcjach o takiej etiologii.

 16. Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Wolniewicz-Slomka

  2016-12-01

  Full Text Available Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia The goal of this article is to examine how different events and phenomena related to the Second World War and the Holocaust are framed via Wikipedia articles written in Polish, Hebrew and English. Departing from the pillars of the theory of framing in mass media, the article conducts a content analysis of three articles, in three different languages. The articles under analysis are the following: “Auschwitz-Birkenau Camp”, “The Pogrom in Jedwabne”, and “Righteous Among the Nations”. The analysis will use the four roles of frames as categories, determined by Entman: definition of the problem/phenomenon, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Analyzing how the articles fulfill each of the roles in the different languages, the research hypothesis is that the framing of the phenomena will differ between the versions, and each version will follow pillars of the collective memory of the Holocaust in its respective country. Findings, however, are not in complete compliance with this hypothesis.   Kształtowanie popularnej wiedzy o Holocauście na przykładzie trzech artykułów z polskiej, hebrajskiej i angielskiej Wikipedii Celem artykułu jest zbadanie, jak przedstawiane są wybrane wydarzenia i zjawiska, związane z historią II wojny światowej oraz Holokaustem, w internetowej encyklopedii „Wikipedia” w różnych językach. Prezentowana analiza treści opiera się na teorii framingu w mass mediach i obejmuje trzy artykuły: „Auschwitz-Birkenau”, „Pogrom w Jedwabnem” oraz „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, opublikowane w językach polskim, angielskim oraz hebrajskim. W analizie wykorzystano cztery role „ram” (frames, sformułowane przez Entmana: definicja problemu/zjawiska, interpretacja przyczyn, ewaluacja moralna oraz propozycja rozwiązań. Autor, badając to, jak

 17. Gastroesophageal junction adenocarcinoma displays abnormalities in homologous recombination and nucleotide excision repair

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewalt RI

  2014-02-01

  Full Text Available Robin I Dewalt,1 Kenneth A Kesler,2 Zane T Hammoud,3 LeeAnn Baldridge,4 Eyas M Hattab,4 Shadia I Jalal1,5 1Division of Hematology/Oncology, Department of Medicine, 2Cardiothoracic Division, Department of Surgery, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, USA; 3Henry Ford Hospital, Detroit, MI, USA; 4Department of Pathology and Laboratory Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, USA; 5Indiana University Melvin and Bren Simon Cancer Center, Indianapolis, IN, USA Objective: Esophageal adenocarcinoma (EAC continues to be a disease associated with high mortality. Among the factors leading to poor outcomes are innate resistance to currently available therapies, advanced stage at diagnosis, and complex biology. Platinum and ionizing radiation form the backbone of treatment for the majority of patients with EAC. Of the multiple processes involved in response to platinum chemotherapy or ionizing radiation, deoxyribonucleic acid (DNA repair has been a major player in cancer sensitivity to these agents. DNA repair defects have been described in various malignancies. The purpose of this study was to determine whether alterations in DNA repair are present in EAC compared with normal gastroesophageal tissues. Methods: We analyzed the expression of genes involved in homologous recombination (HR, nonhomologous end-joining, and nucleotide excision repair (NER pathways in 12 EAC tumor samples with their matched normal counterparts. These pathways were chosen because they are the main pathways involved in the repair of platinum- or ionizing-radiation-induced damage. In addition, abnormalities in these pathways have not been well characterized in EAC. Results: We identified increased expression of at least one HR gene in eight of the EAC tumor samples. Alterations in the expression of EME1, a structure-specific endonuclease involved in HR, were the most prevalent, with messenger (mRNA overexpression in six of the EAC samples

 18. Przyczyny oraz czynniki sprzyjające występowaniu zespołu wypalenia zawodowego wśród lekarzy zatrudnionych w publicznych sektorach opieki zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Solecki

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wystę- pującym coraz częściej wśród pracowników różnych grup zawodowych. Lekarze stanowią grupę bardzo mocno narażoną na ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego ze względu na charakter wykonywanej pracy. Opis stanu wiedzy. Praca lekarzy i całego personelu nasycona jest czynnikami stresogennymi, które zlokalizowane są w różnych płaszczyznach. Są to cechy osobowościowe, stosunek do pracy oraz struktura i organizacja pracy zawodowej. Wypalenie zawodowe jest procesem długofalowym, w którym kolejne fazy pojawiają się narastająco. Najczęściej wyróżnia się 12 faz. Warunkiem koniecznym dla rozwoju wypalenia zawodowego jest występowanie przewlekłego stresu. Typowymi źródłami stresu występującymi w zawodzie lekarza mogą być: ponoszenie odpowiedzialności za własne działanie, codzienny kontakt z chorobą, wymóg stałej czujności, konieczność kontaktu zarówno z samym chorym jak i jego rodziną, świadomość braku wpływu na losy pacjentów oddziałów opieki paliatywnej, roszczeniowość i niezadowolenie pacjentów, zmianowość, praca w nocy, brak warunków do leczenia (np. złe warunki lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu, niedogodności związane z relacjami z personelem szpitala. Podsumowanie. Wypalenie zawodowe można określić jako stan fizycznego, umysłowego i emocjonalnego wyczerpania, który ujawnia się pod postacią chronicznego zmęczenia. Jednocześnie towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie bezradności oraz beznadziejności położenia. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są lekarze, którzy stawiają sobie wysokie cele, są ambitni, dobrze wykonują swoją pracę, pracują pod presją czasu, często na dyżurach trwających wiele godzin.

 19. Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works/ Elastyczność W Zarządzaniu Modernizacją Obiektów Budowlanych Na Przykładzie Robót Elektrycznych

  Science.gov (United States)

  Nowotarski, Piotr; Pasławski, Jerzy

  2015-06-01

  wystarczający do pokonania całej drogi na korytarzu). Osiągnięcie kompromisu w tego typu konfliktach interesów może być rozwiązane za pomocą podejścia elastycznego i zwinnego.

 20. Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Gogga*

  2011-01-01

  Full Text Available Leptyna jest białkiem wydzielanym głównie przez tkankę tłuszczową, a jej stężenie we krwi jest ściśle związane z ilością zapasów energetycznych zgromadzonych w adipocytach. Jako hormon leptyna ma niezwykle szeroki zakres działania. Białko to bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego. Leptyna hamuje biosyntezę triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ilość odkładanych w nich lipidów. W adipocytach leptyna zmniejsza ekspresję genów kodujących syntazę kwasów tłuszczowych (FAS i karboksylazę acetylo-CoA (ACC – główne enzymy szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych. Zwiększa z kolei ekspresję genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL, co stymuluje hydrolizę triacylogliceroli w tkance tłuszczowej. Ponadto leptyna wzmaga utlenianie kwasów tłuszczowych w adipocytach, mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym, wywołując wzrost ekspresji genów kodujących podstawowe dla tego procesu enzymy, palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT1 i dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD. Wykazano również, że hormon ten zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy – pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy.Wiadomo, że leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak coraz więcej badań wskazuje, że ma ona również wpływ na przemiany substratów energetycznych w tkankach obwodowych. Leptyna może zatem kontrolować homeostaz�� energetyczną organizmu wywołując zmiany metabolizmu lipidów i węglowodanów, przede wszystkim w tkance tłuszczowej i w mięśniach.

 1. Polski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane – stan obecny, perspektywy i problemy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Brola

  2015-08-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest postępującą zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej etiologii, dotykającą przede wszystkim ludzi młodych i stanowiącą najczęstszą przyczynę niesprawności neurologicznej w tej grupie wiekowej. Szacuje się, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 40 000 osób, a rocznie stwierdza się około 2000 nowych przypadków. Wskaźniki te oparte są jedynie na statystykach Narodowego Funduszu Zdrowia i nie zawierają wielu istotnych danych, m.in. na temat postaci i przebiegu choroby, stopnia niepełnosprawności, rodzaju leczenia czy jakości życia chorych. W większości krajów europejskich takie informacje są zbierane przez narodowe rejestry chorych, często funkcjonujące już od lat. Polska była pod tym względem białą plamą na mapie świata i największym państwem o tak dużej liczbie chorych, w którym nie wprowadzono żadnej bazy danych. Wzorem innych krajów w 2013 roku powołano ogólnopolski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane, którego celem było opisanie podstawowych parametrów epidemiologicznych zebranych ze wszystkich ośrodków zajmujących się leczeniem stwardnienia rozsianego. W artykule przedstawiono założenia polskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym (RejSM i omówiono wyniki z regionu świętokrzyskiego, który jest najbardziej zaangażowany w zbieranie danych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku chorobowość w tym rejonie Polski określono na 109,1/100 000, a zapadalność w latach 2011–2013 – na 4,1/100 000/rok. Wskaźniki te są wyższe od dotychczas publikowanych polskich danych. Przedstawiono również wstępną analizę samooceny jakości życia pacjentów oraz ograniczenia i problemy związane z dalszym rozwojem rejestru.

 2. Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Swarowska-Knap

  2011-06-01

  Full Text Available Przedstawiono przypadek 53-letniej chorej na reumatoidalnezapalenie stawów (RZS o ciężkim, opornym na standardoweleczenie przebiegu, leczonej wieloma lekami modyfikującymi przebiegchoroby (LMPCh oraz glikokortykosteroidami, u którejw trakcie leczenia antycytokinowego (infliksymabem wystąpiłyobjawy szybko narastającego zespołu otępiennego. Ze względu nacoraz powszechniejsze zastosowanie leków antycytokinowych nietylko w dziedzinie reumatologii, coraz częściej w literaturze światowejpojawiają się doniesienia o związanych z ich stosowaniemdziałaniach niepożądanych, w tym powikłaniach infekcyjnychi zaburzeniach ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenianeurologiczne obserwowano w trakcie leczenia wszystkimiinhibitorami czynnika martwicy nowotworów α (tumour necrosisfactor α – TNF-α. Wśród nich występowały: parestezje (65% chorych,zaburzenia widzenia związane z zapaleniem nerwu wzrokowego(40% chorych i splątanie (25% chorych. Ponadto, wgdanych literaturowych, u chorych na RZS leczonych immunosupresyjnieistnieje większe niż w populacji ogólnej ryzyko poważnychinfekcji oraz reaktywacji latentnych infekcji wirusowych,w tym infekcji wirusami z rodziny Herpesviridae i wirusem JC. Ze względu na możliwy związek szybko ujawniających się zaburzeńneurologicznych z leczeniem infliksymabem wysunięto u pacjentkipodejrzenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii(progressive multifocal leukoencephalopathy – PML, będącej wynikiemaktywacji utajonej infekcji wirusem JC. W wykonanym badaniuMRI mózgowia stwierdzono obecność hiperintensywnychzmian zlokalizowanych w istocie białej oraz szarej płatów czołowychi skroniowych, które nie dawały efektu masy (ryc. 1. Lokalizacjazmian w płatach skroniowych była typowa dla opryszczkowegozapalenia mózgu (herpes simplex encephalitis – HSE, aleobecnie wiadomo, że podobne zmiany mogą także występowaćw PML. Obie neuroinfekcje mogą przebiega

 3. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA GRUNTOWEJ I POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA W BUDYNKU JEDNORODZINNYM – STUDIUM PRZYPADKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł OBSTAWSKI

  Full Text Available W artykule dokonano analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania gruntowej i powietrznej pompy ciepła pokrywających zapotrzebowanie na ciepło budynku jednorodzinnego. Obciążenie cieplne budynku związane ze stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz wentylację grawitacyjną obliczono zgodnie z normą PN-EN 12831. W budynku zastosowano niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe w postaci ogrzewania podłogowego, którego rozmiary obliczono zgodnie z normą PN-EN 1264. Kierując się zapotrzebowaniem na ciepło budynku dobrano gruntową pompą ciepła o katalogowej nominalnej mocy grzewczej wynoszącej 13,9 kW, oraz powietrzną pompę ciepła o katalogowej mocy nominalnej wynoszącej 9,4 kW. Założono, że gruntowa pompa ciepła będzie eksploatowana w trybie monowalentnym, natomiast powietrzna pompa ciepła w trybie monoenergetycznym biwalentnym. Praca powietrznej pompy ciepła poniżej temperatury biwalentnej wspomagana będzie grzałką elektryczną o mocy nominalnej równej 6 kW umieszczonej w zasobniku buforowym. W obu przypadkach założono sterowanie instalacji w funkcji temperatury otoczenia (sterowanie pogodowe. Założono, że praca powietrzną pompy ciepła poniżej temperatury otoczenia <-7⁰C (temperatury biwalentnej wspomagać będzie grzałka elektryczna. Dokonano analiz: kosztów inwestycji, uzyskanych efektów energetycznych oraz kosztów eksploatacyjnych obu rozwiązań. Analizując koszty inwestycji obu rozwiązań, ze względu na koszt wymiennika gruntowego instalacja gruntowej pompy ciepła w porównaniu z powietrzną jest droższa. Zarówno gruntowa jak i powietrzna pompa ciepła wspomagana grzałką elektryczną załączana poniżej temperatury biwalentnej pokrywa zapotrzebowanie na ciepło budynku. Z dokonanych analiz wynika, że koszt eksploatacji gruntowej pompy ciepła jest niższy niż pompy powietrznej. Jednakże analizując koszty inwestycyjne i eksploatacji obu instalacji w okresie 20 lat

 4. PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW ŻYWICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ODPADOWE TWORZYWA SZTUCZNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernardeta DĘBSKA

  Full Text Available Racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Fakt umiejętnego zagospodarowania odpadów jest także ważny w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Do odpadów wyjątkowo uciążliwych dla środowiska zaliczyć należy tworzywa sztuczne. Wzrastające nieustannie ilości tego typu odpadów powodują występowanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co związane jest ze słabą biodegradacją tworzyw. Odpady te zaczęto wykorzystywać do produkcji materiałów budowlanych. Badania nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych prowadzone są obecnie w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W literaturze można znaleźć opisy wykorzystania odpadów m.in. polietylenu i polipropylenu, styropianu, poliuretanów, poliwęglanu, poliamidu, czy poli(chlorku winylu, jako modyfikatorów betonów i zapraw cementowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównania wybranych właściwości czterech serii zapraw żywicznych zawierających różne odpady tworzyw sztucznych tj.: polipropylen (PP, polietylen (PE, piankę poliuretanową (PU oraz ekspandowany polistyren (EPS. Odpady te pochodziły odpowiednio z kubków po jogurtach, pianki podkładowej pod panele, pianki montażowej oraz płyt styropianowych. Zostały one rozdrobnione i stanowiły częściowy zamiennik kruszywa w zaprawach epoksydowych. Zbadano takie właściwości zapraw, jak: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość objętościowa oraz nasiąkliwość. Wskazano materiał odpadowy, umożliwiający otrzymanie zaprawy cechującej się najkorzystniejszymi wartościami oznaczonych parametrów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nawet przy 20% substytucji piasku odpadami tworzyw sztucznych, można otrzymać kompozyt charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością wodą.

 5. Atsevišķu latviešu un lietuviešu valodas adjektīvu semantiskā diferenciācija: latv. šķīsts, liet. skýstas; latv. skaists, liet. skaistùs; latv. tikls, liet. tiklùs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anta Trumpa

  2011-11-01

  Full Text Available Die semantische differenziation von manchen adjektiven der lettischen und litauischen sprache: lett. šķīsts, lit. skýstas; lett, skaists, lit. skaistùs; lett, tikls, lit. tiklùsZusammenfassungDiesen Wortpaaren von semantisch unterschiedlichen Adjektiven der lettischen und litauischen Spra­che (lett. šķīsts ‘tugendhaft, unschuldig, keusch’ : lit. skýstas ‘flüssig; nicht ernst gemeint, unreif’; lett. skaists ‘schön’ : lit. skaistùs ‘grell, klar, rosig; ehrlich, keusch’; lett. tikls ‘tugendhaft, keusch’ : lit. tiklùs ‘treu, leichtgläubig; ehrlich, anständig’ kann man zu Bezeichnungen der Eigenschaften der Sit­tlichkeit zählen, weil mindestens ein Wort im Paar (lett. šķīsts, lett. tikls, lit. tiklùs und lit. skaistùs eine mit Sittlichkeit verbündete Eigenschaft charakterisiert.Die Aufgabe dieses Artikels ist mit der Analyse von diesen Wortpaaren zu konstatieren, welche Sprache die ältere Bedeutung beibehaltet hat, ungefähre Ursachen der Bedeutungsveränderung festzu­stellen und zu bestimmen, ob sie für ganze Gruppe charakteristisch sind.Lit. skýstas hat die ältere Bedeutung ‘flüssig’ beibehaltet. Im Lettischen war anfänglich zwei Be­deutungen: ‘flüssig’ (in Mundarten und ‘rein, sauber’. Die erste Bedeutung ist noch in unseren Zeiten nur als die Erscheinung der Mundarten erhalten worden, aber in der Schriftsprache ist vielleicht wegen des Einflusses der religiösen Texten die Bedeutungsverengung ‘sauber, rein’ → ‘rein von Sünden, tu­gendhaft, keusch’ geschehen.Mehrdeutiges lit. skaistùs hat vermutlich auch die ältere Bedeutung ‘klar, hell’ beibehaltet, aber die Bedeutung ‘tugendhaft, keusch’ hat sich voraussichtlich als übertragene Bedeutung von der Bedeutung ‘rein, hell’ entwickelt und heute ist sie nicht besonders oft verwendet. Im Lettischen ist die Bedeutungs­veränderung ‘hell’ → ‘schön’ geschehen und ist vermutlich die ältere Bedeutung ‘hell’ im Kollokation skaists laiks ‘schönes Wetter’ beibehalten worden.Im lett. tikls ist die Bedeutungsverengung geschehen: ‘ehrlich, tugendhaft im weiteren Sinne’→ ‘sexuell scheu, keusch’. In den litauischen Mundarten ist neben den Adjektiv tiklùs ‘ehrlich’ auch homo­nymisches tiklùs ‘leichtgläubig’ beibehalten worden.Nach der Analyse dieser Wortpaaren kann man manche Zusammenhänge bemerken. Erstens, in allen drei Fällen ist die ältere Bedeutung das litauisches Wort beibehalten. Zweitens, die Bedeutungsentwick­lungen von lett. šķīsts ‘sauber, rein’ → ‘rein von Sünden, tugendhaft, keusch’ und von lit. skaistùs ‘tugendhaft, keusch’ → ‘rein, hell’ sind vielleicht wegen des Einflusses des Christentums geschehen. Drittens, heute sind diese Bezeichnungen der Eigenschaften der Sittlichkeit ziemlich selten verwendet, meistens, in den religiosen Texten.

 6. Alergia – wzrastające zagrożenie XXI wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się stały wzrost częstości występowania chorób alergicznych. Schorzenia te stanowią obecnie istotny czynnik ekonomiczny w opiece zdrowotnej krajów rozwiniętych, zarówno w kontekście kosztów leczenia, jak i kosztów społecznych związanych z absencją chorobową i świadczeniami rentalnymi. Badania naukowe wskazują na efekt związany z szkodliwym wpływem środowiska oraz na efekt błędnych zachowań związanych ze zmianą stylu życia, w konsekwencji których dochodzi do rozwoju alergii. W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie niosą ze sobą te choroby, w kontekście zdrowia społeczeństwa oraz najczęściej wymieniane przyczyny coraz częstszej zapadalności na choroby atopowe. Autorzy przedstawiają krótką analizę najważniejszych badań epidemiologicznych ostatnich dekad. Analizowane jest narastanie częstości występowania astmy, alergicznego nieżytu nosa, a także anafilaksji ze szczególnym uwzględnieniem reakcji na leki. Dane pochodzą z badań przeprowadzonych w wielu krajach, na różnych kontynentach i dotyczą zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. W Midspan family study – badaniu przeprowadzonym w Szkocji, stwierdzono trzykrotny wzrost występowania astmy oraz pyłkowicy w ciągu dwudziestoletniego okresu obserwacji. Podobne wyniki uzyskano wśród młodzieży szkolnej w Sydney, gdzie miał miejsce czterokrotny wzrost zachorowań na astmę i pyłkowicę. W latach dziewięćdziesiątych dwukrotny wzrost występowania tych chorób zanotowano również u dzieci w Izraelu. Podobna tendencja dała się zauważyć w Chinach. Dodatkowo stwierdzono tu, że częstość występowania astmy jest większa na obszarach silnie zurbanizowanych. Ze zwiększonym ryzykiem występowania astmy związane było między innymi: gotowanie potraw przy użyciu gazu, duża wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych oraz używanie poduszek z tworzyw sztucznych. Czynnikiem

 7. Zasady żywienia dzieci w drugim i trzecim roku życia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam J. Sybilski

  2010-11-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zasad żywienia dzieci w 2. i 3. roku życia. W okresie poniemowlęcym zapotrzebowanie energetyczne dziecka zmniejsza się do ok. 90 kcal/kg mc./dobę. Zmianie ulega również tempo jego wzrostu. Połowa energii wydatkowana jest na potrzeby aktywności fizycznej, więc potrzeby żywieniowe dziecka są od nich uzależnione. Rozkład podaży energii pozabiałkowej powinien wynosić 60-65% z węglowodanów i 35-40% z tłuszczu. Należy zadbać o stopniowe wzbogacanie diety o kwasy tłuszczowe (NNKT, zawarte w olejach roślinnych, tłustych rybach morskich, orzechach oraz zielonych warzywach. Do 2. roku życia zalecana jest dieta bogata w tłuszcze, głównie pochodzące z masła, następnie należy stopniowo ograniczać tłuszcze zwierzęce, aby uniknąć otyłości. Dziecku nie należy podawać tłustych mięs oraz surowych jaj, gdyż zawierają one awidynę. Do 3. roku życia korzystniejsze jest podawanie mieszanek mlecznych typu „junior” niż pełnego mleka krowiego. Rekomendowane produkty zbożowe zawierające węglowodany to przede wszystkim pieczywo razowe oraz grube kasze. Zapotrzebowanie na płyny u małego dziecka wynosi ok. 950 ml/dobę. Najlepsze do picia są woda, niesłodzone herbatki ziołowe i naturalne soki owocowe. Ważna jest też forma, czyli w jaki sposób przyjmowane są pokarmy. Należy kształtować w dziecku dobre nawyki i przyzwyczajenia związane z jedzeniem, kierując się zasadą 4U: urozmaicenie, umiar, unikanie i uregulowanie. Obecnie można zauważyć poprawę w stanie odżywienia polskich dzieci, choć nadal sposób ich żywienia bywa niezadowalający. Do najczęstszych błędów zalicza się nadmierne używanie soli, mało urozmaiconą dietę, brak czasu i zniecierpliwienie w czasie posiłków, nerwową atmosferę w czasie posiłków oraz nadmierne rozdrabnianie produktów.

 8. PELET CZY WĘGIEL? EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU PALIWA DO OGRZANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta PROSZAK

  2016-03-01

  Full Text Available W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.

 9. Ocena zmiany warunków hydrologicznych na terenach zurbanizowanych z wykorzystaniem technik GIS = GIS-based assessment of changes related to hydrological conditions in urban areas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Szumińska

  2015-05-01

  email: dszum@ukw.edu.pl1   Streszczenie   W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technik GIS do przeprowadzenia analizy zmiany warunków hydrologicznych. Badania przeprowadzono na terenie zurbanizowanym, na którym dokonano zmian rzeźby oraz sposobu użytkowania terenu. Spowodowało to pojawieniem się problemów z odwodnieniem terenu, przede wszystkim w czasie wzmożonego zasilania z opadów deszczu i roztopów śniegu. W celu określenia przyczyn występujących problemów porównano rzeźbę terenu oraz wyznaczono kierunki odpływu wód powierzchniowych przed i po zagospodarowaniu działki d (Ryc. 1. Czasochłonne i kosztochłonne badania geologiczne wykonano w minimalnym zakresie (Tab. 1 i zostały one wykorzystane jako informacja uzupełniająca, pozwalająca na ocenę możliwości infiltracji wody w podłoże. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główne przyczyny problemów z odwodnieniem terenu związane są ze stworzeniem barier w postaci podmurówek ogrodzeń zlokalizowanych prostopadle do kierunków odpływu wody (Fot. 1, Fot. 2. Zmiany rzeźby były w analizowanym przypadku czynnikiem mniej istotnym.   Słowa kluczowe: warunki hydrologiczne, infiltracja, model rzeźby terenu, kierunki odpływu, użytkowanie terenu, tereny zurbanizowane.   Abstract   The paper discusses the possibilities of employing GIS for conducting analysis of changes in hydrological conditions. The study was carried out in an urban area featuring altered relief and use of land. This caused problems with draining the terrain, particularly at times of increased rainwater and meltwater supply. In order to identify the causes of the occurring problems, we compared land relief prior and after the plot was developed, as well as indicated the directions of surface water runoff (Fig. 1. Time-consuming and expensive geological research activities were restricted to minimum (Tab. 2 and the data thus obtained were used as supplementary information to

 10. Два своеобразных словаря латышского языка

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Оярс [Ojārs] Бушс [Bušs

  2016-12-01

  Full Text Available Latviešu-igauņu vārdnīca. Projektijuht [Manager of the project] Arvi Tavast. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015, 737 pp. Igauņu-latviešu vārdnīca. Atb. red. [Ed.] Valts Ernštreits. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015, 1096 pp.   Review Two Peculiar Dictionaries of Latvian Estonian-Latvian dictionary (ed. Valts Ernštreits and Latvian-Estonian dictionary (manager of the project Arvi Tavast have been published at the same time and with the same design. Each of the dictionaries consists from more than forty thousand headwords, however they are not of the same size, Estonian-Latvian dictionary has significantly more pages. The reason is the Estonian-Latvian dictionary is a traditional bilingual dictionary, were we can find among other information a lot of illustrations for the use of translated lexis. Latvian-Estonian dictionary could be probably called an experimental dictionary. It is compiled on the basis of the parallel corpus, the lexical materials have been mostly processed automatically using specialized software, pro­fessional lexicographers did not participated in the compiling of this dictionary. As a result this Latvian-Estonian dictionary seems more like a glossary, we do not have examples of the use of translated words in this dictionary. What is very strange is that quite a lot of headwords are not words, they are groups of words. This experimental dictionary demonstrates that software alone still is not able to compile a dictionary of high quality without the help of experienced lexicographers.   Recenzja Dwa osobliwe słowniki języka łotewskiego Słowniki estońsko-łotewski (red. Valts Ernštreits i łotewsko-estoński (kierownik projektu Arvi Tavast zostały opublikowane jednocześnie i w takiej samej szacie graficznej. W każdym z nich zawarto ponad 40 tysięcy haseł, jednakże słowniki te nie mają identycznej objętości, gdyż słownik estońsko-łotewski liczy znacznie

 11. The One Form/One Meaning Principle. The Case for Case. Part I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Korżyk

  2016-12-01

  Full Text Available The One Form/One Meaning Principle. The Case for Case. Part I The main topic of the paper is the problem of validating linguistic procedures aimed at representing the meaning of cases as they are employed in two invariant-oriented approaches to language and grammar: in Roman Jakobson’s ‘feature-based’ framework and in Gustave Guillaume’s Psychomechanics of Language. Also taken into account are trends within the cognitively-oriented approach to grammar, whose proponents object to procedures based on the structuralist principle: one form/one meaning. Ultimately, by invoking the methodological prerequisites of cognitive linguistics, as introduced in Ronald Langacker’s version of cognitive grammar, the author claims that, inasmuch as cases are concerned, there seems to be, in principle, no contradiction between introducing a stable relationship between the linguistic sign and its meaning, and positing the prototype-centered and network-based structuring of a linguistic category, as advocated in cognitive linguistics. The conclusion is that any of these three linguistic traditions could benefit by taking into account the findings of the other two approaches.   Zasada jednej formy/jednego znaczenia. Przypadek do przypadka. Część I W artykule autor omawia kwestie związane z oceną wartości językoznawczych strategii i procedur modelowania znaczenia form przypadkowych w dwóch inwariantywnie zorientowanych podejściach do języka i gramatyki – Romana Jakobsona matrycowym ujęciu cech semantycznych oraz Gustave’a Guillaume’a psychomechaniki języka. W toku wywodu autor analizuje teoretyczne uwarunkowania konstruktów służących badaniu i reprezentowaniu znaczeniowych inwariantów kategorii przypadkowych oraz form będących ich tekstowymi realizacjami. Autor bierze też pod uwagę wątpliwości przedstawicieli kognitywnie zorientowanaych badań nad kategorią przypadka dotyczące wartości wyjaśnień uzyskiwanych za pomoc

 12. On “The dictionary of active Polish and Ukrainian phraseology” [Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej]. Contrastive linguistics and culture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2017-12-01

  ęzykach. Zestawienie polskiego i ukraińskiego materiału pozwoliło również wyodrębnić poszczególne jednostki nieposiadające odpowiedników. Jednostki te są ściśle związane z kulturą i historią narodu polskiego i ukraińskiego. W związku z tym zaliczamy je do kulturemów, ale nie pomijamy w strukturze leksykonu ze względu na ich aktywność w mówionym języku współczesnym. W niniejszym artykule prezentujemy metodologię zastosowaną w leksykonie, definicję roboczą frazeologizmu w leksykonie, przykładowe hasła oraz skupiamy się na pokazaniu jednostek frazeologicznych nieposiadających pełnej odpowiedniości.

 13. Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Bergier

  2015-06-01

  sytuacji Indian Guaraní, a w szczególności zmianom i wyzwaniom, którym muszą stawić czoło w związku z uzyskaniem tytułów własności ziemi oraz częściową odbudową utraconego terytorium. Omówione zostały aktualne dane związane z walką o ponowne zdefiniowanie i odbudowanie kulturowej tożsamości tej grupy, jak również specyficzne elementy kulturowe, uważane za wartościowe przez społeczność Guaraní, w tym zarządzanie terytorialne, język ojczysty, prawo zwyczajowe oraz szerszy udział kobiet w strukturach decyzyjnych ruchu indiańskiego.

 14. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu "Geb"

  Science.gov (United States)

  Łukowicz, Agnieszka; Urbańska-Galewska, Elżbieta; Gordziej-Zagórowska, Małgorzata

  2015-03-01

  One of the major advantages of light gauge steel structures made of cold-formed steel sections is their low weight so the production of typical single-storey steel structures of this kind of profiles is still rising. The well known profiles, e.o. Z-sections, C-sections and the so called hat-sections studied and described in the literature, are used mainly as purlins or truss components. A new profile GEB was patented for the use for primary load-bearing member in fabricated steel frames. According to the code [1] every novel cross section should be tested to assign the deformation shape and bearing capacity. The paper deals with the numerical and experimental research of bearing capacity of cold formed GEB profiles. The deformation shape and limit load was obtained from bending tests. The GEB cross section bearing capacity was also determined according to codes [1, 2]. Jedną z najważniejszych zalet lekkich konstrukcji metalowych, wytwarzanych z kształtowników giętych na zimno, jest ich mała masa, dlatego też, producenci coraz częściej wykorzystują możliwości profili giętych do wytwarzania typowych konstrukcji halowych w budownictwie systemowym. Proces gięcia na zimno, pozwala na formowanie różnego rodzaju przekrojów poprzecznych, które mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji. Typowe kształty elementów. tzn. Z, C oraz tzw. przekroje kapeluszowe, które zostały przebadane i opisane w literaturze, wykorzystuje się głównie jako płatwie lub części składowe wiązarów kratowych. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystany jako element nośny konstrukcji ramowych. W związku z tym innowacyjny kształt oraz parametry geometryczne przekroju takiego kształtownika, związane z możliwością jego wyprodukowania oraz z warunkami nośności, stateczności oraz sztywności, muszą być optymalne. Według normy PN-EN 1993-1-3, każdy nowo uformowany przekrój powinien być przebadany pod kątem nośności elementu i formy

 15. Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-agonistami – leczenie podtrzymujące i doraźne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2014-03-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące wziewnego leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA, określanego jako leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD. Od 2006 roku międzynarodowe zalecenia dotyczące terapii astmy i jej zapobiegania (GINA – Globalna Inicjatywa dla Astmy rekomendują małe dawki wGKS jako pierwszą linię leczenia chorych na łagodną, przewlekłą astmę (drugi stopień leczenia i średnie dawki wGKS lub kombinację wGKS z LAβA jako preferowane leczenie astmy umiarkowanej (trzeci stopień leczenia. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią główne leki w astmie, ponieważ są skuteczne w kontrolowaniu objawów choroby i wskaźników spirometrycznych. Salmeterol i formoterol (LAβA wywierają przede wszystkim działanie rozszerzające oskrzela, które utrzymuje się ponad 12 godzin. Ta grupa leków jest bardzo ważna w leczeniu astmy, pozwala bowiem na zmniejszenie dawki wGKS. Fundamentalną cechą astmy jest zapalenie, które dotyczy dużych i małych dróg oddechowych (o średnicy mniejszej niż 2 mm. Zajęcie małych oskrzeli jest powiązane z ciężkością choroby. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że astma nie jest dostatecznie kontrolowana nie tylko w badaniach klinicznych, ale również w real-life. Nowy model terapii astmy, wykorzystujący budezonid oraz formoterol, określony jako leczenie podtrzymujące i doraźne, okazał się skuteczny i dobrze tolerowany. Poprawiał podatność pacjentów na terapię, zmniejszał ryzyko jej przerwania i poprawiał kliniczny przebieg astmy. Technologia Modulate pozwoliła na zmniejszenie cząstek dwupropionianu beklometazonu i formoterolu (BDP/F w połączeniu, co umożliwiło uzyskanie homogennego rozkładu cząstek leku w całym drzewie oskrzelowym. Ostatnio ta superdrobnocząstkowa formulacja BDP/F była oceniana u chorych na astmę według modelu LPiD. Wykazano, że leczenie kombinacj

 16. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają charakterystykę astmy łagodnej przewlekłej, metody diagnozowania i optymalne leczenie. Globalna Inicjatywa dla Astmy (GINA podaje, że astma łagodna charakteryzuje się objawami występującymi częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż codziennie, objawami nocnymi występującymi częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż co tydzień, prawidłową czynnością płuc (FEV1 lub PEF‡80% między napadami astmy. Pacjenci z łagodną, przewlekłą astmą tworzą dużą grupę chorych, którzy rzadko z powodu swoich dolegliwości korzystają z pomocy lekarzy, chociaż czasami doświadczają ciężkich napadów duszności. Niektóre badania udowodniły, że łagodną astmę jest trudno rozpoznać, ponieważ wskaźniki wentylacji są w normie, a test odwracalności obturacji oskrzeli wypada ujemnie. Badania indukowanej plwociny i bioptatów oskrzeli udowodniły, że wskaźniki zapalenia oraz remodeling dróg oddechowych są związane z ciężkością choroby. W astmie łagodnej następstwa długotrwałego zapalenia często są takie same jak w astmie umiarkowanej. Większość dużych badań, które zajmowały się wpływem wziewnych kortykosteroidów na astmę łagodną, wykazała dużą skuteczność tej terapii. Pierwszą publikacją było badanie OPTIMA. W tym badaniu wyodrębniono dwie grupy chorych, u których przez rok oceniano skuteczność samego budezonidu w porównaniu z połączeniem budezonidu i formoterolu. Obserwowano znaczne zmniejszenie wskaźnika ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta na rok, dziennych i nocnych objawów astmy. Drugie badanie oceniające leczenie wziewnymi kostykosteroidami określono jako START. Badano w nim wpływ wczesnego leczenia budezonidem w łagodnej przewlekłej astmie, świeżo wykrytej. Leczenie budezonidem znacząco zmniejszyło liczbę zaostrzeń wymagających nagłych interwencji lub leczenia szpitalnego. W ostatnio publikowanej pracy

 17. Możliwości leczenia kamicy moczowodowej u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-09-01

  Full Text Available Kamicą układu moczowego nazywamy schorzenie, w którym wytwarzane są złogi w obrębie nerek lub dróg moczowych. Obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania kamicy. Szacuje się, iż częstość występowania kamicy układu moczowego wynosi 0,5-5% w grupie dorosłych i 0,1-5% u dzieci. Istotnym problemem jest wykrywanie złogów u małych dzieci, również u niemowląt. Biorąc pod uwagę coraz częstsze wykrywanie kamicy układu moczowego, jej nawrotowość i powikłania, ważne jest wypracowanie schematów leczniczych skutecznych i jednocześnie bezpiecznych, nawet przy konieczności ich kilkukrotnego powtarzania. Postępowanie zachowawcze jest skuteczne w 80%, w przypadkach złogów o wielkości do 4 mm. Powszechnie stosowane do lat 80. XX wieku leczenie operacyjne związane z nacięciem miąższu nerki obecnie w większości przypadków zastępowane jest metodami mniej inwazyjnymi, takimi jak ESWL, PCNL, URSL, a wskazania do leczenia chirurgicznego kamicy zostały znacznie ograniczone. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki z kamicą układu moczowego leczonej kilkakrotnie metodą ESWL bez efektu, a następnie z uwagi na obecność złogów w moczowodzie za pomocą URSL. Jednym z powikłań po zabiegu ESWL może być „droga kamieni”. Po wykonaniu zabiegu ESWL pacjent wymaga monitorowania poprzez wykonywanie badań USG, co pozwala na szybkie uwidocznienie powikłania w postaci „drogi kamieni” i wdrożenie dodatkowego postępowania ułatwiającego wydalenie złogów. „Droga kamieni” może spowodować utrudnienie odpływu moczu, co może być przyczyną dolegliwości bólowych oraz różnego stopnia poszerzeń moczowodów i układów kielichowo-miedniczkowych. Często wymaga interwencji zabiegowej w trybie pilnym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastą- piły w Polsce znaczne zmiany w sposobach leczenia kamicy moczowodowej. Rutynowo stosuje się URSL i ESWL, do rzadkości natomiast należy zak

 18. За следите от Методиевия превод на Книгата на пророк Йеремия

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Татяна [Tatiana] Мострова [Mostrova

  2016-10-01

  Full Text Available On traces of the Methodian translation of the Book of Jeremiah The article presents preliminary observations concerning the excerpts from the Book of Jeremiah in the Archival Chronograph (fifteenth century and Vilno Chronograph (sixteenth century. According to their content, localization and linguistic characteristics, they fall into two main groups. Some of the excerpts are identified as chapters from the Slavic Prophetolo­gion and are connected with the translation made by Cyril and Methodius. Other chapters, which are not included in the Cyrillic and Glagolitic liturgical books, belong to the first, probably untranslated or now lost, part of the Book of Jeremiah. The excerpts that cannot be found in the Prophetologion also have archaic linguistic bases, connected to the translational techniques characteristic of the Cyrillo-Methodian translations, and differ considerably from the translation with commentaries that was made in Preslav. Whether these excerpts belong to an independent earlier translation, made by Methodius and his co-workers, or they are extracts from encyclopedic miscellany, they provide valuable material for the study of this biblical book and of the Old Bulgarian translation of the Old Testament.   O śladach przekładu Księgi Jeremiasza autorstwa św. Metodego Artykuł prezentuje wstępne obserwacje na temat fragmentów Księgi Jeremiasza, znaj­dujących się w zbiorach Archival Chronograph (XV wiek i Vilno Chronograph (XVI wiek. Zgodnie z ich zawartością, miejscem powstania i cechami językowymi wchodzą one w skład dwóch głównych grup. Niektóre fragmenty są rozpoznane jako rozdziały słowiańskiego parimejnika i są związane z przekładem autorstwa śś. Cyryla i Metodego. Inne rozdziały, które nie weszły w skład cyrylickich i głagolickich ksiąg liturgicznych, należą do pierwszej, prawdopodobnie nieprzetłumaczonej lub zaginionej, części Księgi Jeremiasza. Fragmenty, które nie znajdują się w

 19. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme ma bogatą symptomatologię i w znacznym odsetkuprzypadków może przypominać wczesne stadia układowej chorobytkanki łącznej. Część pacjentów trafia po wizycie u lekarza POZdo reumatologa. Reumatolog może zlecić badania autoprzeciwciał„markerowych” oraz na obecność przeciwciał bakteryjnych (przeciwkoBorrelia burgdorferi. Odsetek wyników dodatnich w kierunku B. burgdorferijest znikomy (14,7%, istnieje zatem problem wiarygodnościtych wyników.Seronegatywność pod względem obecności swoistych przeciwciałdla B. burgdorferi dotyczy ok. 30���40% surowic pacjentów z podejrzeniemboreliozy, łącznie z pacjentami z potwierdzonymi w wywiadzieukąszeniami przez kleszcza i wystąpieniem objawu patognomonicznego(rumienia wędrującego. Mimo że dysponujemy licznymitestami bakteriologicznymi, serologicznymi czy molekularnymi(PCR, diagnostyka boreliozy nastręcza trudności i może prowadzić do uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.Autorzy pracy skupili się na surowicach pacjentów seronegatywnychpod względem przeciwciał dla B. burgdorferi, w których wolneprzeciwciała przeciwko B. burgdorferi zostały związane przezantygeny krętka i utworzyły krążące kompleksy immunologiczne (KKI.Celem pracy była analiza KKI pod kątem obecności przeciwciał przeciwkoB. burgdorferi w trudnych diagnostycznie surowicach pacjentów,u których obraz kliniczny wskazywał na obecność zakażenia krętkiemz rodzaju B. burgdorferi (ryc. 1–7. Badania przeprowadzono nasurowicach 54 chorych z wywiadem wskazującym na boreliozę. Zastosowanonowe metodyczne podejście do analizy obecności swoistychprzeciwciał dla B. burgdorferi – wytrącanie i dysocjację KKI, a następnieoznaczanie w uzyskanej frakcji γ z osadu PEG przeciwciał swoistychdla B. burgdorferi. W 41 surowicach ujemnych w teście ELISAwytrącono frakcję γ z osadu PEG i powtórnie oznaczono przeciwciaładla B. burgdorferi. W 82

 20. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych przez i po zdiagnozowaniu choroby wśród kobiet z nowotworem piersi w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego – badanie wstępne = Evaluation of selected health behaviors before and after the diagnosis among women with breast cancer based on the Health-Related Behaviour Inventory (HBI questionnaire developed by Juczyński - preliminary study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Jolanta Bojakowska

  2016-05-01

  2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie       Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania zdrowotne, profilaktyka Key words: brest cancer, health behaviors, prophylaxis   Abstrakt Cel pracy Celem pracy była ocena wybranych zachowań zdrowotnych przed i po leczeniu wśród kobiet  z nowotworem piersi. Materiał i metoda W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Do realizacji badań posłużył kwestionariusz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ Juczyńskiego. Badaniami objęto 70 kobiet z rakiem piersi, w przedziale wieku między35 a77 rokiem życia zamieszkujących województwo lubelskie. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o program Statistica 10.0. Wyniki W oparciu o skalę IZZ przed chorobą wyniki niskie uzyskało 80% badanych, przeciętne – 11,4%, zaś wysokie – 8,6%. Po rozpoznaniu choroby wyniki niskie uzyskało 17,1%, przeciętne – 30%, a wysokie 52,9%.  Wskaźnik zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wyniósł  średnio 66,23 przed chorobą i 90,5 po rozpoznaniu. Po rozpoznaniu choroby we wszystkich kategoriach uzyskano wyższe wyniki niż przed. Wnioski Doświadczenia związane z chorobą mają istotny wpływ na wzrost ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych wśród kobiet z nowotworem piersi.  Po rozpoznaniu choroby we wszystkich analizowanych kategoriach zaobserwowano wyższy poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych.         Abstract Aim The aim of this study was to evaluate selected health behaviors before and after diagnosis of the disease among women with breast cancer. Material and methods In the study the diagnostic survey method was applied in combination with the questionnaire technique. To conduct the research we used Juczyński’s inventory of health behaviours questionnaire. The survey included 77 women with breast cancer, aged from 35 to 77, living in the Lubelskie Voivodeship. The statistical analyses were conducted with

 1. Postrzeganie pałeczek Salmonella przez wybraną grupę respondentów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Kukułowicz

  2017-06-01

  Full Text Available Wprowadzenie. Głównym źródłem zakażenia ludzi pałeczkami Salmonella jest skażona żywność pochodzenia zwierzęcego, która nie została poddana właściwej obróbce kulinarnej. Przyczynę zachorowań na salmonellozy może stanowić niewłaściwa higiena i postępowanie podczas przygotowywania posiłków. Celem badań było sprawdzenie wiedzy respondentów dotyczącej aspektów związanych z zatruciami pokarmowymi wywoływanymi pałeczkami Salmonella. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie wiosennym 2016 roku w grupie 120 nielosowo wybranych osób. Większość pytań zamieszczonych w kwestionariuszu miało charakter zamknięty, przy czym w niektórych pytaniach ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Wyniki. Przeprowadzone wyniki badań wskazują, że ponad 80% badanych kobiet i około 75% mężczyzn słyszało o pałeczkach Salmonella. Wskazywanymi najczęściej produktami, po spożyciu których zazwyczaj dochodzi do zatrucia pałeczkami Salmonella, były zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn jaja oraz lody. Zarówno kobiety jak i mężczyźni za główne symptomy związane z zatruciem uważali: ból brzucha, biegunkę, odpowiednio 93,2% i 96,3% wskazań, mdłości i wymioty, odpowiednio 76,2% i 71,9% wskazań. Połowa badanych mężczyzn oraz 30% badanych kobiet wiedziało, że najlepszą metodą eliminacji bakterii Salmonella jest ogrzewanie produktów w temperaturze 72°C przez 15 sekund. Oceniając wiedzę respondentów dotyczącą znajomości produktów narażonych na występowanie pałeczek Salmonella, objawów towarzyszących zatruciom oraz sposobów zapobiegania stwierdzono, że kształtowała się ona na poziomie niskim lub dostatecznym. Wnioski. 1. Wykształcenie wpływało na poziom wiedzy dotyczącej aspektów związanych z zatruciami pokarmowymi wywoływanymi pałeczkami Salmonella. 2. Około jedna trzecia badanych osób nie dostrzega

 2. Композитите като маркери за святост в „Похвална беседа за софийските мъченици“ от XVI в.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Марияна [Mariiana] Цибранска-Костова [TSibranska-Kostova

  2016-10-01

  Full Text Available Composita as marks of holiness in the sixteenth‑century Eulogy for the Sofia Martyrs The article presents preliminary observations concerning the excerpts from the Book of Jeremiah in the Archival Chronograph (fifteenth century and Vilno Chronograph (sixteenth century. According to their content, localization and linguistic characteristics, they fall into two main groups. Some of the excerpts are identified as chapters from the Slavic Prophetologion and are connected with the translation made by Cyril and Methodius. Other chapters, which are not included in the Cyrillic and Glagolitic liturgical books, belong to the first, probably untranslated or now lost, part of the Book of Jeremiah. The excerpts that cannot be found in the Prophetologion also have archaic linguistic bases, connected to the translational techniques characteristic of the Cyrillo-Methodian translations, and differ considerably from the translation with commentaries that was made in Preslav. Whether these excerpts belong to an independent earlier translation, made by Methodius and his co-workers, or they are extracts from encyclopaedic miscellany, they provide valuable material for the study of this biblical book and of the Old Bulgarian translation of the Old Testament.   Złożenia jako znaki świętości w szesnastowiecznej Eulogii męczenników Sofii Artykuł prezentuje wstępne obserwacje na temat fragmentów Księgi Jeremiasza, znajdujących się w zbiorach Archival Chronograph (XV wiek i Vilno Chronograph (XVI wiek. Zgodnie z ich zawartością, miejscem powstania i cechami językowymi wchodzą one w skład dwóch głównych grup. Niektóre fragmenty są rozpoznane jako rozdziały słowiańskiego parimejnika i są związane z przekładem autorstwa śś. Cyryla i Metodego. Inne rozdziały, które nie weszły w skład cyrylickich i głagolickich ksiąg liturgicznych, należą do pierwszej, prawdopodobnie nieprzetłumaczonej lub zaginionej, części Księgi Jeremiasza

 3. Nudności i wymioty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mokrowiecka

  2010-12-01

  Full Text Available Nudności są nieprzyjemnym, niebolesnym odczuciem silnej, nieodpartej potrzeby zwymiotowania, z kolei wymioty polegają na gwałtownym wydaleniu treści żołądka przez usta w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha i klatki piersiowej. Nudności i wymioty mogą występować niezależnie od siebie, ale najczęściej są ze sobą powiązane. Nudności i wymioty powstają w odpowiedzi zarówno na bodźce fizjologiczne, jak i patologiczne. Zwykle jednak przewlekłe nudności i wymioty są objawem chorób przewodu pokarmowego lub innych narządów. Choroby przewodu pokarmowego i otrzewnej stanowią szeroką grupę chorób wywołujących nudności i wymioty, począwszy od nieżytu żołądkowo-jelitowego o ostrym infekcyjnym tle, przez zatrucie pokarmowe i nadwrażliwość pokarmową, do stanów ostrych – niedrożności jelita cienkiego lub/i grubego. Leki i toksyny, między innymi cytostatyki, są jedną z najczęstszych przyczyn nudności i wymiotów. Wśród innych przyczyn nudności i wymiotów można wymienić: choroby OUN prowadzące do zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego, choroby endokrynologiczne i metaboliczne (mocznica, kwasica ketonowa w cukrzycy, choroby tarczycy i przytarczyc oraz choroba Addisona, zawał ściany dolnej mięśnia sercowego, nudności i wymioty pooperacyjne. Nudności i wymioty jako choroby czynnościowe zostały ujęte w III kryteriach rzymskich w punkcie „Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy”. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić czas trwania wymiotów, czas pomiędzy posiłkiem a wystąpieniem wymiotów, a także charakter treści wymiocin i inne objawy towarzyszące. Wywiad i badanie fizykalne dostarczają zwykle wystarczających informacji do postawienia prawidłowej diagnozy i ustalenia leczenia u większości chorych cierpiących na nudności i wymioty. Niektórzy pacjenci wymagają jednak badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych przed zastosowaniem odpowiedniej

 4. Porównanie efektywności pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym w kontekście opóźnionego wdrożenia leczenia: metaanaliza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Bodera

  2009-12-01

  ęśnia sercowego. Niepowodzenia związane z wykonaniem zabiegu mogą rzutować na ocenę korzyści wynikających z takiej metody leczenia. Działanie zależnego od angioplastyki czasu opóźnienia w obniżaniu wskaźnika śmiertelności dla angioplastyki w odniesieniu do leczenia trombolitycznego wykazano z użyciem metod metaregresji.

 5. Simulation Method of Designing and Selecting Tensioning Systems for Mining Belt Conveyors

  Science.gov (United States)

  Kulinowski, Piotr

  2014-03-01

  This article deals with a methodology developed to design and select tensioning systems with using simulation studies on a belt conveyor model. It describes the structure of a dynamic model of a belt conveyor with distributed parameters and details of physical models of the applied belt tensioning systems. For proper display and comparison of work described tensioning systems are shown examples of the results of simulations carried out on a discrete model of the mining belt conveyor. Presented methodology has been verified through industrial research and realization of a number of complex projects requiring simulation tests of take-up systems of belt conveyors. W artykule przedstawiono symulacyjną metodę projektowania i doboru układów napinania taśmy, wykorzystującą wyniki badań modelowych, będącą często wymaganym rozszerzeniem stosowanych analitycznych metod obliczeniowych (Kulinowski, 2013b). Z uwagi na zjawiska falowe występujące w taśmie podczas nieustalonych stanów pracy przenośników taśmowych, rozruchu, hamowania i pracy przy zmiennej ilości nadawy, wyniki obliczeń uzyskane z wykorzystaniem standardowych metod obliczeniowych można uznać jedynie za szacunkowe lub wstępne do przeprowadzenia badań symulacyjnych. Charakter rozruchu przenośnika taśmowego zależy od typu zastosowanego urządzenia rozruchowego i napinającego, mas wprowadzanych w ruch oraz od własności sprężystych taśmy. Problemy związane z analizą pracy układów napędowych i urządzeń napinających podczas rozruchu przenośników cięgnowych rozwiązano z wykorzystaniem modelu dyskretnego o parametrach rozłożonych (Dolipski et al., 2012; Kulinowski, 2012) opisanego w pierwszej części publikacji. Badania symulacyjne przeprowadzone na takim modelu umożliwiają ocenę pracy przenośnika taśmowego wykorzystującego taśmę z rdzeniem tkaninowym lub stalowym, dlatego też kolejny rozdział artykułu poświęcono modelom reologicznym taśm przeno

 6. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 7. Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garboś Sławomir

  2015-06-01

  Full Text Available Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiejskich, na terenach których prowadzono działalność górniczą. Głównym celem niniejszej pracy była ocena ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją wód studziennych zawierających uran, pobieranych z wytypowanych obszarów wiejskich Dolnego Śląska (Polska. Do pobierania próbek wód studziennych z trzech obszarów badań kontrolnych (CSA: Mniszków (CSA-A, Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B i Kletno (CSA-C, została zastosowana metoda RDT (ang.: Random DayTime. Analizy próbek RDT przeprowadzono za pomocą zwalidowanej metody opartej na spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS. Zakresy stężeń uranu w wodach studziennych i wyznaczone średnie geometryczne stężenia U w przypadkach poszczególnych obszarów wynosiły: 0,005-1,03 μg/L i 0,052 μg/L (CSA-A, 0,027-10,6 μg/L i 0,40 μg/L (CSA-B oraz 0,006-27,1 μg/L i 0,38 μg/L (CSA-C. Średnie i indywidualne chroniczne dzienne pobrania (CDI, ang. Chronic Daily Intake uranu związane z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia (dorośli/dzieci zawarte były odpowiednio w zakresach: 0,0017-0,013/0,0052-0,040 μg · kg-1 · dzień-1 i 0,0002-0,90/0,0005-2,71 μg · kg-1 · dzień-1. Wyznaczone średnie i zakresy indywidualnych procentowych udziałów wartości CDI w tolerowanym dziennym pobraniu (TDI=1 μg · kg-1 · dzień-1, ang. Tolerable Daily Intake (dorośli/dzieci wynosiły: 0,17%/0,52% i 0,02-3,4%/0,05-10,3% (CSA-A, 1,3%/4,0% i 0,09-35%/0,27-106% (CSA-B oraz 1,3%/3,8% i 0,02-90%/0,06-271% (CSA-C. Wyznaczone średnie wartości CDI uranu są znacząco niższe od ustalonej wartości TDI, podczas gdy w przypadkach indywidualnych

 8. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeńskie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 9. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2008-10-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeń- skie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 10. Macierzyństwo nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym i prawnym = Childbearing among teenage women as seen from the social, psychological and legal points of view

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Bałanda-Bałdyga

  2016-06-01

  3/ Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o., 05-600 Grójec ul. Piotra Skargi 10     dr n. o zdrowiu Agnieszka Bałanda-Bałdyga, dr hab. n. med. Celina Łepecka-Klusek, dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak, mgr Agnieszka K.Pawłowska-Muc, dr n. med. Grażyna Stadnicka   Streszczenie Pomimo obserwowanych zmian w preferencjach, dotyczących zakładania rodziny i rosnących aspiracji życiowych młodych ludzi w zakresie poziomu wykształcenia oraz statusu zawodowego i społecznego, nadal obserwuje się wiele tysięcy urodzeń dzieci przez nastoletnie kobiety, w tym także w krajach wysokorozwiniętych. Przyczyn tej sytuacji upatruje się zarówno w akceleracji rozwojowej młodzieży, jak i w zmianie obyczajowości seksualnej, a szczególnie obniżaniu się wieku inicjacji seksualnej. Ze względu na konsekwencje przedwczesnego macierzyństwa zagadnienie to trzeba rozpatrywać wieloaspektowo. Konsekwencje bowiem nie są wyłącznie problemem osobistym dziewczyny, ale również rodziny, szkoły, społeczeństwa. Moment pojawienia się nowego życia, wraz z całym okresem ciąży i porodu, wydaje się być jednym z ważniejszych wydarzeń, rzutującym na całą przyszłość kobiety, jej dziecka i rodziny. W pracy omówiono zagadnienie dotyczące nastoletniego macierzyństwa z punktu widzenia socjologii, psychologii i prawa. Zaprezentowano najważniejsze skutki i związane ze zbyt młodym rodzicielstwem komplikacje życia codziennego nastoletnich matek, wynikające w szczególności z braku niezależności finansowej i pełnienia roli uczennicy. Celem pracy było ukazanie problemu macierzyństwa nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym oraz prawnym.   Słowa kluczowe: ciąża nastolatek, wsparcie społeczne, adaptacja psychologiczna, prawo.   Abstract Although young peoples’ preferences concerning parenthood and aspirations regarding education, social and proffesional status are changing, every year teenage women are still giving birth to thousands of

 11. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Stychno

  2016-10-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga   Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin       Słowa kluczowe: pielęgniarki, pracoholizm, stres, wypalenie zawodowe Keys words: nurses, workaholism, stress, occupational burnout syndrome       Streszczenie Pracoholizm jest zjawiskiem badanym przede wszystkim przez psychologów, którzy koncentrują się na relacjach pracoholika z bliskimi mu osobami. Ale skutki tego uzależnienia ujawniają się także w funkcjonowaniu pielęgniarki w środowisku pracy. Pielęgniarstwo należy do zawodów, w których ciągły stres jest nieodłącznym aspektem, wynikającym z natury pracy. Niewłaściwe radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych prowadzi do powstania zespołu wypalenia zawodowego. Dlatego zagadnienie to powinno stanowić obszar poszukiwań badawczych także dla kadry zarządzającej kapitałem ludzkim. Cel pracy Celem niniejszego opracowania jest omówienie pracoholizmu i jego negatywnych skutków (stres i wypalenie zawodowe w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Pracoholizm zaburza równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Ograniczeniu ulega zaangażowanie pracownika w życie rodzinne, brakuje czasu na realizację własnych zainteresowań. Sytuacja taka powoduje stres i zjawisko wypalenia zawodowego, a w także negatywne konsekwencje dla jednostki, jak i jej najbliższego otoczenia. Narastające trudności związane z wykonywaną pracą, stała rywalizacja, niepewność zatrudnienia będą potęgowały negatywny aspekt pracoholizmu i osłabiały mechanizmy przystosowawcze.  Wnioski Konieczne jest uświadomienie sobie przez kadrę zarządzającą faktu, iż pracownicy - pracoholicy nie przynoszą organizacji tylu korzyści, co pracownicy posiadający umiejętność panowania nad własnym życiem, pracą i rodziną.   Summary Workaholism is a

 12. Rola „Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC” w opinii praktyków i studentów. Wyniki wstępnych badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Rzepka

  2018-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest ocena postrzegania Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC przez osoby zwią- zane z rachunkowością oraz jego roli, a także zmian w tym zakresie wraz z przyrostem doświadczenia zawodowego. Autorzy formułują hipotezę, że Kodeks postrzegany jest jako użyteczne narzędzie, które w pozytywny sposób wpływa na pełnienie obowiązków przez zawodowych księgowych. Autorzy ocze- kują, że wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, a zatem rangi zajmowanych stanowisk, zwiększa się także znaczenie Kodeksu. W badaniu uczestniczyło łącznie 301 respondentów: 74 członków oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP oraz 227 studentów, realizujących studia wyższe z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stwierdzono istotny wpływ doświadczenia zawodowego respondentów na postrzeganie Kodeksu oraz jego użyteczności. Stu- denci traktują Kodeks jako ważny, choć biorąc pod uwagę deklarowaną znikomą styczność z nim, wynika to raczej z intuicji niż ze znajomości zapisów. Brak doświadczenia zawodowego powoduje niemożność oceny jego użyteczności. Korzystanie z Kodeksu potwierdzają praktycy, toteż wyrażane przez nich opinie można uznać za oparte na merytorycznych przesłankach. Równocześnie dominuje wśród nich przekonanie o niedostatecznej znajomości tego dokumentu w środowisku zawodowym. Opinie na temat przydatności Kodeksu w procesie sprawozdawczości finansowej wśród praktyków są podzielone, przeczące dominują u osób o średnim i wyższym poziomie doświadczenia zawodowego. The aim of the article is to assess the perception of IFAC's Code of Ethics for Professional Accountants and its role, as well as changes in this perception depending on the level of professional experience. The authors expect that the Code is perceived as a tool that positively affects the ethical attitude of account- ants and their professional duties. The

 13. Wybrane zachowania zdrowotne oraz czynniki ryzyka raka piersi w grupie pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego = Selected health behaviours and risk factors of breast cancer in nurses group from Lublin and Subcarpathian provinces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Smoleń

  2016-07-01

  Department of Development in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin   Słowa kluczowe: rak piersi, zapobieganie, ryzyko zachorowania, pielęgniarki. Key words: breast cancer, prevention, risk, nurses.   Streszczenie Wstęp. Do najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na raka piersi zalicza się: płeć żeńską, wiek powyżej 64 r.ż., mutacje genowe, rozpoznanie nowotworu piersi u dwóch lub więcej krewnych I stopnia, przebyty rak piersi oraz zmiany w piersi. W profilaktyce raka piersi ważne znaczenie obok badań przesiewowych ma podejmowanie prozdrowotnych zachowań zdrowotnych, zmniejszających ryzyko zachorowania. Cel pracy. Ocena zachowań zdrowotnych pielęgniarek w zakresie profilaktyki raka piersi oraz ryzyka rozwoju chorób nowotworowych w badanej grupie kobiet. Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w grupie 184 pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zastosowano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. W analizie statystycznej posłużono się testem χ2 Pearsona. Wyniki. U ponad połowy respondentek w rodzinie notowano wystąpienie nowotworu, a u co dziesiątej był to nowotwór piersi. Jedna dziesiąta pielęgniarek deklarowała rozpoczęcie miesiączkowania w 12 r.ż. Większość pielęgniarek deklarowała karmienie naturalne w okresie macierzyństwa. Średnia wieku pierwszej wizyty u ginekologa to 20 lat. Ponad połowa badanych pielęgniarek deklarowała prawidłową masę ciała oraz podejmowanie aktywności fizycznej. Wykazano niewielkie różnice istotne statystycznie w poszczególnych zachowaniach w obu badanych grupach pielęgniarek. Wnioski. Zagrożenie wystąpieniem nowotworów piersi u badanych pielęgniarek związane było w głównej mierze z rodzinnym obciążeniem nowotworowym oraz wczesnym rozpoczęciem menstruacji, co zalicza się do czynników niepodlegających modyfikacji. Brak aktywności fizycznej oraz występowanie otyłości to czynniki

 14. Zła tradycja. Delegalizacja corridy de toros w Katalonii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

  2016-08-01

  krokiem tej procedury było przyjęcie przez parlament uchwały, deklarującej tauromachię jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Hiszpanii. Historia walki z corridą de toros trwa niemal od samego początku jej istnienia, angażuje autorytety polityczne, religijne, czy związane ze sztuką. Wydawać by się mogło, że cała Hiszpania – z wyjątkiem Katalonii – praktykuje corridę de toros z różnym entuzjazmem. Okazuje się jednak, że nie jest tak do końca. Najbardziej jaskrawym tego przykładem są Wyspy Kanaryjskie, które jako region autonomiczny w roku 1991 przegłosowały uchwałę dotyczącą ochrony zwierząt. W ramach tej decyzji, w artykule 5.1, uwzględniono także  corridę de toros, której zakazanie było tylko formalnością z uwagi na fakt, że na wyspach praktycznie nie było śladów zainteresowania tą tradycją. Z kolei w Galicji kwestia stosunku do corridy de toros przybrała nieco odmienny charakter. Region ten nie podnosił – przynajmniej oficjalnie i jednoznacznie – postulatów o delegalizację tauromachii, ale od lat podkreślano, że tradycja organizowania corridy de toros nie nawiązuje do korzeni kulturowych Galicji. W przypadku Katalonii corrida de toros stała się narzędziem do zademonstrowania światu swojej inności od reszty Hiszpanii, a dla nacjonalistycznie nastawionej części Katalończyków stała się dowodem na kulturową wyższość względem sąsiada.

 15. Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Siminska

  2015-02-01

  Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy   Streszczenie   Obecnie szeroko rozpropagowany jest zdrowy i aktywny tryb życia. Dzisiaj dominuje moda za zdrowie i podejmowanie różnych form aktywności fizycznej. Nikogo zatem nie dziwi coraz większe zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu, zaczynając od biegania, przez fitness a kończąc na kulturystyce. Wzrost poziomu aktywności fizyczne i jej aktywnego podejmowania  jest zauważany nie tylko wśród ludzi zajmującymi się sportem zawodowo, ale również pośród amatorów, co jest obecnie bardzo popularne. Uprawianie sportu może niestety wiązać się z powstawaniem kontuzji oraz niechcianych urazów w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Oczywiście wraz z podejmowanymi formami aktywności fizycznej mogą pojawiać się nieprzyjemne dolegliwości związane z odczuwaniem bólu w kościach, stawach, mięśniach czy ścięgnach. Te dolegliwości bólowe mogą występować również podczas wykonywania codziennych, rutynowych czynności życiowych. Ponadto grupą, która jest szczególnie narażona na takie niechciane urazy i dolegliwości bólowe są osoby pracujące fizycznie, wykonujące często powtarzalne ruchy. Często występują u nich powtarzające się mikrourazy. Z wiekiem mogą one przyczynić się do powstawania zwyrodnień. Jednym a takich przykładów mikrourazów w obrębie kończyny górnej jest łokieć tenisisty. Jedną ze skutecznych metod leczenia oprócz leczenia operacyjnego jest fizykoterapia. Działania te mogą zmniejszyć dolegliwości bólowe, a także zahamować niepożądane skutki mikrouszkodzeń w obrębie stawu łokciowego.   Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, urazy, fizykoterapia, rehabilitacja.   Abstract   Now widely publicised is a healthy and active lifestyle. Today is dominated by the fashion for health and to undertake various forms of physical activity. It is not surprising, therefore anyone growing interest in

 16. Jakość tłumaczenia polskiego i adaptacji kulturowej kwestionariusza PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation = Quality of polish translation and cultural adaptation of PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Goguł

  2016-06-01

  3Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical University of Lublin       Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, terapia tkanek miękkich, tłumaczenie. Key words: tennis elbow, soft tissue therapy, translation.     Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy:  Łokieć tenisisty jest częstym schorzeniem, dla którego nie opracowano w języku polskim zwalidowanych kwestionariuszy oceny stopnia zaawansowania. Pierwszym kwestionariuszem stworzonym do oceny łokcia tenisisty jest PRTEE (Patient–Rated Tennis Elbow Evaluation. Narzędzie to jest dostępne w języku angielskim, nie ma oficjalnej polskiej wersji tego kwestionariusza. Celem tego badania była ocena tłumaczenia i adaptacji kulturowej polskiej wersji kwestionariusza PRTEE. Materiał i metody: Jakość tłumaczenia PRTEE na język polski została oceniona za pomocą anonimowej ankiety, przygotowanej na potrzeby badania. Kwestionariusz ankiety liczył 11 pytań i krótką metryczkę. Kwestionariusze zostały wypełnione przez losowo wybrane osoby związane z fizjoterapią. Do analizy zakwalifikowano 67 prawidłowo wypełnionych ankiet.  Wyniki:  62 z 67 ankietowanych (92% stwierdziło iż polska wersja kwestionariusza jest dla nich zrozumiała. Większość ankietowanych (76% oceniła celująco (6 i bardzo dobrze (5 zgodność polskiego kwestionariusza z wersją angielską, a wraz ze wzrostem poziomu znajomości języka angielskiego rosła ocena zgodności tłumaczenia kwestionariusza (rho=0,267; p=0,029. Zdaniem 92% ankietowanych polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE nie zawiera błędów językowych (p=0,000, χ2=48,493. Wnioski: 1. Polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE jest wiarygodnym językowo narzędziem do oceny funkcjonowania pacjentów z zespołem „łokcia tenisisty”. 2. Adaptacja kulturowa i polskie tłumaczenie kwestionariusza PRTEE nie zmieniają charakteru treści zawartych w angielskiej wersji kwestionariusza PRTEE. 3. Istnieje konieczność wykorzystania dokonanego t

 17. Dyskopatia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u 10 - letniego dziecka - opis przypadku = Discopathy of the lumbar spine in a 10 - years old child - case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2015-09-01

  2.Chair and Department of Rehabilitation Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland   Streszczenie Dyskopatia lędźwiowa stanowi niezwykle rzadki problem występujący u dzieci i młodzieży. W 1945 roku Wahren przedstawił pierwszy opis dotyczący dyskopatii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo - krzyżowym u dziecka. Dyskopatia lędźwiowa w populacji pediatrycznej występuje niezmiernie rzadko, a jeszcze rzadziej wymaga interwencji operacyjnej. Powszechnie uważa się, że czynnikami predysponującymi do występowania dyskopatii w odcinku lędźwiowo - krzyżowym w populacji pediatrycznej są dyscypliny sportowe związane ze zwiększonym ryzykiem urazu lub nadmiernymi obciążeniami kręgosłupa, otyłość, wysoki wzrost, przebyty uraz okolicy lędźwiowo – krzyżowej. Dyskopatia u dzieci i młodzieży wykazuje pewne cechy charakterystyczne różniące ją od dorosłych. W literaturze światowej istnieje wiele prac dotyczących metod postępowania w leczeniu dyskopatii kręgosłupa w populacji pediatrycznej, ale nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego: 10 - letniego chłopca operowanego z powodu wypukliny jądra miażdżystego w przestrzeni L5/S1. Leczenie chirurgiczne dyskopatii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo - krzyżowym u dzieci i młodzieży jest metodą, uzasadnioną tylko wtedy, gdy leczenie zachowawcze okaże się nieskuteczne. Z drugiej strony w przypadku ewidentnego braku efektywności leczenia zachowawczego, nie należy zbyt długo zwlekać z decyzją o podjęciu leczenia operacyjnego. W populacji pediatrycznej wybór metody leczenia i kwalifikacja do leczenia chirurgicznego musi wynikać każdorazowo z wnikliwej analizy każdego przypadku.   Słowa kluczowe: dyskopatia, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, przepuklina krążka międzykręgowego, populacja pediatryczna, fenestracja.   Abstract

 18. Балканските војни и проекциите за Македонија (македонски поглед

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Билјана [Biljana] Ристовска-Јосифовска [Ristovska-Josifovska

  2015-08-01

  ądów politycznych, opinii i interpretacji wydarzeń politycznych, jak również reakcji na decyzje wielkich mocarstw – podjęto zagadnienia związane z okresem wojen bał­kańskich 1912–1913 i ukazano macedońską perspektywę kwestii macedońskiej. Zaprezento­wano też ważne problemy odnoszące się do sposobu traktowania spraw narodowych i sposobu artykułowania stanowisk wobec następstw tych wojen. Uwaga Macedończyków, nawet po wybuchu I wojny światowej, kierowała się niemal wyłącznie na kwestie narodowe i wojny bałkańskie. Ich zaangażowanie sprowadzało się do poszukiwania rozwiązań spraw narodu macedońskiego i prób urzeczywistnienia idei wła­snego państwa. Środowiska emigrantów prezentowały przed rosyjską opinią publiczną swoje rozumienie zachodzących wydarzeń politycznych, by zapobiec podziałowi terytorium, a jed­nocześnie poszukiwać wsparcia dla koncepcji utworzenia państwa macedońskiego. Macedońska kwestia narodowa, podejmowana przez pozostającą na emigracji inteligencję macedońską, pozostawała na marginesie zainteresowań wielkich mocarstw europejskich lub była wykorzystywana instrumentalnie do rozwiązywania innych problemów politycznych. Apele intelektualistów macedońskich nie wywarły wpływu na sytuację międzynarodową. Macedończycy przystąpili do I wojny światowej z wszystkimi tego konsekwencjami – za­twierdzonymi granicami podzielonego terytorium. Ten trudny i skomplikowany okres trwał aż do utworzenia państwa narodowego w czasie II wojny światowej na obszarze obecnej Re­publiki Macedonii.

 19. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  Science.gov (United States)

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  ograniczeniach brzegowych przyjęto górne dopuszczalne wartości należności dla każdego z przyjętych cykli ściągania należności. Kolejność cykli ściągania należności oraz przypisane im wartości należności przyjęto według rosnącego prawdopodobieństwa powstawania należności przeterminowanych i utraconych. Przeanalizowano dwa przypadki optymalizacji zarządzania należnościami, w których funkcją celu jest maksymalizacja wartości sprzedaży (przychodów) kopalni. Pierwszy przypadek wzięty pod uwagę do modelu to wykorzystanie skonta do obniżenia ceny produktu, w przypadku kopalni posiadającej niewykorzystaną zdolność wydobywczą. Aby poprawić trudności z płynnością, kopalnia proponuje swoim odbiorcom skrócenie cyklu ściągania należności, w zamian za obniżenie ceny i wzrost zakupów do wartości zdolności wydobywczej. W celu ustalenia tego obniżenia ceny wykorzystuje się rachunek kosztów stałych i zmiennych, W drugim analizowanym przypadku kopalnia, sprzedaje tyle samo co wynosi jej aktualna zdolność wydobywcza, a mimo to jest zmuszona obniżyć cenę swoich produktów. Wykorzystanie w takim przypadku skonta (obniżenia ceny produktu) musi równocześnie być związane ze skróceniem cyklu ściągania należności i obniżeniem kosztów finansowania kredytu kupieckiego.

 20. Najczęstsze choroby przeciążeniowe występujące u osób uprawiających balet = The most common disease occurring in the overload of people practicing balet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Michalczak

  2016-07-01

  Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie     Słowa kluczowe: choroby przeciążeniowe; balet; urazy sportowe. Key words: disease overload; ballet; sports injuries.       Abstrakt   Wprowadzenie: Przeciążenia narządu ruchu u osób uprawiających balet niewątpliwie  przyczyniają się do powstawania wielu chorób. Popularność medialna sportu, pogoń za rekordami, zwiększanie obciążeń treningowych do granic wytrzymałości organizmu doprowadziły do wzrostu liczby tzw. urazów sportowych. Po latach treningów dochodzi do degeneracji stawów i struktur kostnych, co objawia się bólem oraz ograniczeniami ruchów. Jak wykazują statystyki u zawodowych sportowców dysfunkcja stawów stanowi często problem już po 30-40 roku życia. Przyczyną są nie tyle urazy, co zużycie stawów związane z dużymi obciążeniami podczas treningu i zawodów. Cel pracy: Przedstawienie najczęściej występujących chorób przeciążeniowych narządu ruchu u osób uprawiających balet. Materiał i metody: Metodą badawczą była analiza i krytyka piśmiennictwa. Przedmiotem metody jest literatura medyczna z zakresu ortopedii i rehabilitacji. Stan wiedzy: Przeciążenia narządu ruchu zarówno statyczne jak i dynamiczne są najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych stawów kończyn dolnych. To właśnie powtarzające się przeciążenia doprowadzają do powstawania zmian zwyrodnieniowych oraz przyczyniają się do urazów mechanicznych tkanek miękkich (więzadeł, mięśni, torebki stawowej. Podsumowanie: Najczęstszymi chorobami wywołanymi przeciążeniami narządu ruchu są głównie: uszkodzenia łąkotek kolana, przewlekłe nawrotowe zapalenie torebki maziowej, zapalenie kaletek maziowych, uraz więzadeł pobocznych, uraz więzadeł krzyżowych, jałowa martwica guzowatości piszczeli oraz uszkodzenie ścięgna Achillesa.     Abstract   Introduction: Overload musculoskeletal patients practicing

 1. Application of Rqd-Number and Rqd-Volume Multifractal Modelling to Delineate Rock Mass Characterisation in Kahang Cu-Mo Porphyry Deposit, Central Iran / Zastosowanie Metod Modelowania Numerycznego Oraz Modelowania Fraktalnego do Analizy JAKOŚCI SKAŁ W Celu OKREŚLENIA Charakterystyki GÓROTWORU W Obszarze ZŁOŻA Cu-Mo W Kahang, ŚRODKOWY Iran

  Science.gov (United States)

  Yasrebi, Amir Bijan; Wetherelt, Andrew; Foster, Patrick J.; Afzal, Peyman; Coggan, John; Ahangaran, Dariush Kaveh

  2013-12-01

  ł-liczba]). Wykresy logarytmiczne wykonane dla modeli RQD-V i RQD-N wykazują istnienie czterech populacji warstw górotworu, określonych na podstawie parametrów progowych: 3.55; 25.12; 89.12% oraz 10.47; 41.68 i 83.17%, odpowiadającym kolejno stopniom jakości: bardzo słaby, słaby, dobry i bardzo dobry, zgodnie z klasyfikacją skał Deere i Millera. Wyniki uzyskane przy zastosowaniu modeli RQD-V i RQD-N wskazują, że najlepsze skały zalegają w północno- zachodniej i centralnej części złoża, z kolei dobrej jakości skały znaleźć można w obrębie całego złoża. Walidacja modeli fraktalnych w oparciu o model blokowy (RQD block model) wskazuje, że model RQD-N dla bardzo dobrej jakości skał jest skuteczniejszy niż model RQD-V dla tej samej jakości skał. Wysoki stopień korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi w oparciu o modele fraktalne i geologiczne pokazuje, że najwyższej jakości skały związane są z obecnością porfirowego diorytu kwarcowego. Badanie wykazuje fraktalną naturę charakterystyki jakości skał w złożu Kahang. Zaproponowany model fraktalny wykorzystać można do lepszego poznania zagadnienia jakości skał w celu obliczenia nachylenia wyrobiska.

 2. Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkół średnich w kontekście zagrożeń zdrowia związanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wodzyńska

  2016-05-01

  2Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa   mgr Katarzyna Wodzyńska mgr Joanna Skonieczna dr n. med. Dominik Olejniczak dr n. o zdr. Urszula Religioni   Słowa kluczowe: potrzeba zdrowotna, nauczyciele, promocja zdrowia, miejsce pracy Key words: need care, teachers, health promotion, workplace   Streszczenie Wstęp Nauczyciel w swoim zawodzie narażony jest na wiele niekorzystnych czynników. Miejsce pracy oraz warunki jakie w nim panują, w znacznym stopniu wpływają na zdrowie i samopoczucie. Odpowiednia ergonomia stanowiska pracy jest w tej kwestii bardzo istotna. Głównym celem pracy jest zbadanie i ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli, które są związane z charakterem, miejscem wykonywanej  pracy oraz występujących w niej zagrożeń zdrowia. Materiał i metody W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym wykonywania zawodu nauczyciela wzięło udział 283 nauczycieli z dwunastu  szkół średnich znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wypełniony przez nauczycieli kwestionariusz składał się z 21 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona oraz R Spearmana. Za istotne różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05. Wyniki Blisko połowa respondentów wskazała, że praca ma istotny wpływ na zdrowie. Według 20,5% badanych wykonywany zawód w średnim stopniu wpływa na stan zdrowia, zaś 18% wszystkich respondentów uważa, że udział czynników pracy w ogólnym samopoczuciu jest niewielki. Zmęczenie jest jedną z najczęstszych dolegliwości wśród nauczycieli. 18,1% badanych deklaruje że odczuwa je codziennie, zaś u 39,7% respondentów występuje ono często, bo 2-3 razy w tygodniu. Wnioski Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, iż nauczyciele mają świadomość wpływu pracy na zdrowie, jak również są świadomi dolegliwo

 3. 11th Congress of South-East European Studies. Sofia 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

  2015-12-01

  éen. Europa Południowo-Wschodnia jest obszarem, do którego światowe mocarstwa podchodzą z dużą dozą ambiwalencji. Kraje tego regionu nie są głównymi graczami na arenie światowej, przez co wydarzenia związane z tą częścią Europy spotykają się z cyklicznym zainteresowaniem powstającym zazwyczaj w obliczu problemów, które - równie cykliczne wywoływane - zwracają uwagę świata na ten relatywnie nieduży region. Jest on jednak bezsprzecznie obszarem, który wzbudza zainteresowanie badaczy od ponad stu lat ze względu na swoje zróżnicowanie etniczne, pociągające za sobą rdzenną wielonarodowość regionu, niewystępującą na taką skalę gdzie indziej w Europie. Związana z tym wielość kultur, języków i religii generuje często specyficzne dla tej szerokości geograficznej amalgamaty społecznościowe. Również od nieco ponad stu lat o wpływy w tym regionie (abstrahując od wspomnianej cykliczności zainteresowania zabiegają główne europejskie siły polityczne (a obecnie nie tylko europejskie ze względu położenie geograficzne, w którym Zachód spotyka Wschód. Bez względu na dynamikę zainteresowania Europą Południowo-Wschodnią jest i będzie ona bezsprzecznie fascynującym obszarem badań naukowców całego świata, którzy ponownie spotkają się za cztery lata na kolejnym kongresie, tym razem w rumuńskiej Constanzy, aby pochylić się nad zagadnieniami związanymi z tą częścią świata.

 4. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wioleta Kitowska

  2016-01-01

    Streszczenie Wprowadzenie Choroby reumatyczne, wraz z innymi chorobami układu kostno-mięśniowego są jednymi z najpowszechniejszych schorzeń chronicznych na świecie. Czynniki usposabiające do chorób reumatycznych to czynniki genetyczne, zewnętrzne czynniki fizyczne oraz tzw. czynnik cywilizacyjny – efekt współczesnego „cywilizowanego” życia. Podejrzewa się, że choroby reumatyczne są odpowiedzialne za pochłanianie największego odsetka PKB ze wszystkich chorób. Materiał i metoda Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Populację badaną stanowili studenci uczelni wyższych w przedziale wiekowym 18-25 lat.. Narzędziem zastosowanym do przeprowadzenia badania był autorski kwestionariusz, który był rozprowadzony techniką typu CAWI. Ilość respondentów łącznie wynosiła 308 osób. Wyniki Aż 38% osób deklarowało obecność na wizycie lekarskiej z powodu dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, które nie były wynikiem kontuzji. Większy odsetek kobiet (40% niż mężczyzn (30% bywało u lekarza. U większości osób nie występują zniekształcenia kości lub stawów, które nie są spowodowane urazem (59%. Więcej kobiet (31% niż mężczyzn (29% deklarowało istniejące zniekształcenia. Ponad połowa zarówno kobiet (50% jak i mężczyzn (52% doświadczyła w przeszłości poczucia sztywności stawu lub trudności w jego poruszaniu. Wnioski       U tzw. młodych dorosłych  (ang. young adults często występują objawy, które mogą być powiązane z chorobą reumatyczną. Mały odsetek osób jednak idzie z tego powodu do lekarza, a jeszcze mniejszy bada się w kierunku rozpoznania choroby reumatycznej. Niska frekwencja może wynikać z braku wiedzy na temat chorób reumatycznych. Możliwe jest to, że więcej osób dożywa, żeby zachorować w młodszym wieku.   Abstract Introduction Rheumatic diseases, along with other diseases of the musculoskeletal system are among the most common

 5. Stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych u osób uprawiających balet po urazie sportowym oraz przeciążeniach narządu ruchu = The use of physical therapy in people practicing ballet trauma and sports overload the musculoskeletal system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Michalczak

  2016-07-01

        Słowa kluczowe: przeciążenie tkanek, balet, urazy sportowe. Keywords: overload tissue, ballet, sports injuries.     Streszczenie   Wprowadzenie: Każdy sportowiec poddawany jest obciążeniom. Są to obciążenia psychiczne i fizyczne i wzajemnie ze sobą powiązane. Zmiany stanu wytrenowania i poziomu formy sportowej, a także rozwój sportowy zawodnika to efekt długotrwałych zmian adaptacyjnych w organizmie człowieka pod wpływem treningu. Cel pracy: Ocena jakie zabiegi fizjoterapeutyczne najczęściej stosowane były u pacjentów po przebytym urazie sportowym Materiał i metody: Analizę przeprowadzono na losowo wybranych respondentach z grupy wiekowej od 12 do 38 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Łącznie badaniem objęto grupę 20 osób. Wyniki: Proces patologii tkanek i urazów sportowych dotyczy 90% ankietowanych. 90% ankietowanych trening zawsze rozpoczyna od rozgrzewki, natomiast 10% badanych odpowiedziało, że czasami nie rozpoczynają treningu od rozgrzewki. Rehabilitacji po przeciążeniu tkanek objętych było 75%, przy czym w przychodni ambulatoryjnej rehabilitowanych jest 60% ankietowanych. W mniejszym stopniu pacjenci korzystają z usprawniania w domu - 10%  badanych. Najczęściej stosowanym zabiegiem była kinezyterapia - 75%. Masaż leczniczy również został uznany za często stosowany zabieg w patofizjologii tkanek - 15%. Rzadziej stosowanymi zabiegami okazały się prądy galwaniczne - 5% oraz ultradźwięki - 5%. U znacznej większości osób ankietowanych – 75% nie występowały choroby współistniejące. Wnioski: W badaniach stwierdzono wysoki odsetek osób, u których występują przeciążenia tkanek oraz urazy stawów, które spowodowane są zbyt częstym i długotrwałym treningom - 90% badanych. U znacznej większości osób badanych nie występowały choroby współistniejące, które mogłyby dodatkowo wpływać na powstawanie urazów tak jak np. osteoporoza - 75% os

 6. Някои особени лексеми в старобългарския превод на Иполитовото тълкувание на Книга на пророк Даниил

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Иван [Ivan] И. [I.] Илиев [Iliev

  2016-10-01

  leksemy w starobułgarskim przekładzie Komentarzy do Księgi Proroka Daniela Hipolita Rzymskiego Przedmiotem artykułu jest słowiańska wersja Komentarzy do Księgi Proroka Daniela (Commentarii in Danielem, CPG 1873 autorstwa Hipolita Rzymskiego (ok. 170–235, najwcześniejszych i najbardziej wnikliwych komentarzy do tej starotestamentowej księgi. Zostały one napisane około 204 roku, a ich przekład na język starobułgarski sytuuje się wśród najstarszych dzieł literatury bułgarskiej. Wciąż dyskutowany jest czas jego powstania: od ostatnich dekad wieku IX do połowy X. Niektóre fakty językowe związane z Komentarzami były sporadycznie porównywane z częściowym przekładem Księgi Proroka Daniela, zawartym w paremejniku. Porównywano także słowiański przekład Komentarzy z tak zwaną Księgą Proroków Starego Testamentu wraz z komentarzami. Artykuł koncentruje się na rękopisie z 1519 roku (Nr 486 w Zbiorze z Biblioteki Wołokołamska, Rosyjska Biblioteka Państwowa, Moskwa, który śledzi tradycję wcześniejszych kopii i najdokładniej zachowuje zawartość Komentarzy. Oprócz ich morfologicznej specyfiki w tekście znajduje się wiele cech leksykalnych, które pomagają określić datę i miejsce powstania przekładu. Wśród nich znajdują się markery leksykalne, które zasługują na uwagę, gdyż prowadzą do ciekawych odkryć. Wiele leksemów zawartych w tekście odnosi się do wczesnych kodeksów i świadczy o starożytności przekładu. Niektóre charakterystyczne leksemy łączą się ze słowami użytymi w Codex Suprasliensis i Pierwszym Zborniku Cara Symeona (Izbornik, 1073 rok, co dowodzi, że Komentarze są jedną z najwcześniejszych przetłumaczonych prac w obrębie literatury starobułgarskiej.

 7. Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Kaiser

  2016-10-01

  charakterze rodzinnym. W ramach promocji zdrowia rodziny warto popularyzować prozdrowotną rolę aktywności turystycznej oraz kształtować zachowania zdrowotne związane z bezpiecznym podróżowaniem.     Abstract   Introduction. According to a family development theory, family environment evolves and each stage constitutes a phase in which a structure and functioning are different. It is reflected in healthy life style undertaken by a family. One of the forms of pro-health behaviours which transforms in ontogenesis and depends on current social and life conditions is physical activity. Tourism is an important kind of family’s physical activity. Aim. Therefore, the aim of this paper is to analyse preferences of tourist activity among young people with diversified family situation in the context of strengthening  health potential of a family. Materials and methods. The research was carried out in year 2015, in a group of 200 women at the I and II stage of family ontogenesis. Methods of a diagnostic poll and authorial questionnaire were used. In statistical analysis chi-square test and Fisher’s Exact Test were applied. Results and conclusions.  The examined families form I and II stage of ontogenesis differ with respect to frequency of travelling (p<0.01, choice of surroundings during holiday travels (p<0.05 and preferred boarding (p<0.01. Similarities are noticed in preferred transport, distance, accommodation and duration of holidays. Families with young children more often pay attention to health aspects of travelling. However, only one third of the respondents consult a doctor prior to journey. Family is an essential element of a contemporary tourist market. Travel agencies should expand their family offers. It is worth popularising pro-health role of tourist activity within family health promotion, as well as shaping health behaviours related to safe travelling.   Słowa kluczowe: zdrowy styl życia, ontogeneza, cykl życia rodziny, aktywność turystyczna Key

 8. Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się = Estimation of the frequency of occurrence of stress and its symptoms and evaluation of causes and management of stress among students / learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Kozłowski

  2016-05-01

  4Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Streszczenie Celem pracy była ocena częstości występowania stresu, przyczyny oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wśród osób uczących się. Badaniem objęto 102 osoby. Kobiety stanowiły 57,8% respondentów, natomiast mężczyźni 42,2%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 30 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od września do października 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 25 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wśród ankietowanych niespełna połowa (47,1% znajdowała się w sytuacji stresowej kilka razy w tygodniu. Natomiast stres odczuwało kilka razy dziennie aż 21,6% ankietowanych. Respondenci to osoby młode, kształcące się to też jako główny powód stresu wskazany został związek ze szkołą bądź studiami (74,5%. Problemy rodzinne wywołują stres u 59,8%. Wśród objawów stresu ankietowani wskazywali rozdrażnienie, gniew, ból brzucha, uczucie bezradności, problemy z koncentracją oraz zaburzenia łaknienia. Blisko połowa ankietowanych (47,5% deklaruje, że po przejściu okresu stresu objawy z nim związane mijają. Nie ma istotnych statystycznie różnic dotyczących długości występowania objawów biorąc pod uwagę płeć. Najskuteczniejszą metodą radzenia sobie ze stresem jest wsparcie drugiej osoby, odpowiedź tą wybrała prawie polowa respondentów (49,5%. Większość ankietowanych (62,4% dzieli się swoimi problemami z rodziną i bliskimi. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05 częściej nie mówią o swoich

 9. Slavic Loanwords in the Terms for Dumplings in Latvian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigita Bušmane

  2016-12-01

  ęzyku łotewskim Żywność stanowi zasadniczą część kultury materialnej każdego narodu. Nazwy związane z nią często zachowują narodowe tradycje i dawne nazwy dłużej, niż to ma miejsce w innych sferach, a ponadto umożliwiają zaobserwowanie wpływu innych kultur. Według danych słownikowych, pierogi były znane na Łotwie już w XVIII w. Potwierdzono wiele ich nazw w regionalnych subdialektach łotewskich; zapożyczenia na ogół występują na całym obszarze. W tym artykule autorka stara się – na podstawie zapisów w materiałach etnogra­ficznych i lingwistycznych z różnych okresów, śledząc użycie nazw pierogów w ciągu niemal stulecia i odnosząc się do danych ze słowników z XVIII–XIX w. – pokazać użycie i dystrybucję różnych nazw pierogów pochodzenia słowiańskiego w subdialektach łotewskich, jak też podać fragmentaryczne dane o użyciu poszczególnych zapożyczeń słowiańskich w sąsiednich językach. Słowiańskie zapożyczenia kļocka, zacirka, obok ich odmianek, są rozpowszechnione we wschodniej Łotwie, tj. w obszarze dialektu wysokołotewskiego. We wschodniej Łotwie zarejestrowano też nazwy klučki, klučkas, derywaty od niemieckich zapożyczeń kluči z insercją spółgłoski k pod wpływem języka rosyjskiego. Pod względem semantycznym zapożyczenia kļockas, klučkas i ich odmianki oznaczają pierogi zrobione z różnych surowców (np. różnych rodzajów mąki i ziemniaków. Dalsze odniesienia do składników tej potrawy i sposobu jej przygotowania zawarte są w objaśnieniu słowiańskiego zapożyczenia zacirka i jego odmianek najbardziej typowych dla słownictwa łotewskich chłopów. Słowiańskie zapożyczenia analizowane w tym artykule nierzadko (jeszcze do ostatnich dekad XX w. służyły jako jedyne nazwy omawianych dań w mowie przedstawicieli najstarszej generacji mieszkańców obszaru wschodniej Łotwy.

 10. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 11. Problematyka pożyczek ukraińskich w polskiej gwarze górali bukowińskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Krasowska

  2017-12-01

  part of the vocabulary of the Bukovinian highlanders’ dialect.   Problematyka pożyczek ukraińskich w polskiej gwarze górali bukowińskich W przeanalizowanym materiale, zebranym wśród polskich górali bukowińskich na podstawie kwestionariusza Ogólnokarpackiego atlasu dialektologicznego, znaczną rolę odgrywa słownictwo ukraińskie. Zostało ono podzielone na dwie grupy: 1 rodzime wyrazy ukraińskie i 2 pożyczki przejęte z innych języków przez język ukraiński, które znalazły się w polskiej gwarze górali bukowińskich zapewne za jego pośrednictwem. W pierwszej grupie (pożyczki ukraińskie zwracają uwagę wyrazy występujące powszechnie we wszystkich sześciu zbadanych wsiach, związane z życiem codziennym. Leksemy występujące w czterech lub pięciu wsiach można natomiast podzielić na: a znane też w języku rumuńskim, które przeszły ze słowiańskiego; bwyrazy prasłowiańskie. Wreszcie pożyczki występujące w jednej, dwóch lub trzech wsiach można prawdopodobnie wyjaśnić wpływem języka państwowego na rozproszoną ludność góralską. W drugiej grupie pożyczek, tzn. pożyczkach dalszych w języku ukraińskim, na pierwszy plan wysuwają się pożyczki węgierskie w języku rumuń­ skim i ukraińskim. Kolejną podgrupę tworzą pożyczki z łaciny, które musiały przejść przez język rumuński do ukraińskiego; znajdują się tu także pożyczki z języka tureckiego w ukraińskim lub poprzez turecki. W zebranym materiale znajdziemy także zapożyczenia z języka rumuńskiego, z niemieckiego za pośrednictwem polskiego oraz z języka francuskiego. Zapożyczenia ukraińskie w polskiej gwarze górali bukowińskich stanowią poważny problem interpretacyjny i klasyfikacyjny. Na pytanie, czy górale przyjęli te pożyczki z ukraińskiego czy z rumuńskiego, nie można dać jednoznacznej odpowiedzi; tym bardziej że Bukowina w okresie od 1918 do 1944 roku należała do Rumunii i język rumuński był językiem szkół, urzędów itd

 12. Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Płonecka

  2017-06-01

  sexually positive life attitude, which means a life of acceptance of oneself and others and creation of a nonviolent space, enables universal self-acceptance and self-development. It is also a proactive social attitude because it requires intellectual and political involvement in regard to emerging reality. I believe that positive sexuality supported by positive sex-ed and social involvement is a very important element of resistance against power relations.    Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna Negatywna seksualność to seksualność, która nie składa się na poczucie tożsamości i samoakceptacji. Jest obarczona wstydem, poczuciem winy i zagrożenia. W polskim społeczeństwie panuje atmosfera negatywnej seksualności. Brak jest tolerancji dla różnorodności i wolności seksualnej rozumianej jako swobodna ekspresja siebie. Jest to sytuacja, która zagraża dobrostanowi psychicznemu. Deprecjonowanie i normatywizowanie ludzkiej seksualności jest uwikłane w relacje władzy, które petryfikują dany stan społeczny. Prowadzi to do totalitarnego zagospodarowania naszej seksualności i utrzymywania tego stanu dzięki psychicznym mechanizmom ulegania władzy totalitarnej. By pokazać te procesy, przywołuję myślicieli i myślicielki takie jak Michel Foucault, Erich Fromm, Theodor Adorno, Wilhelm Reich i Karen Horney. Taka rzeczywistość jest też rezultatem procesów społecznych, które ją ukształtowały. Miały na to wpływ procesy związane z władzą i kulturą. Negatywne wzorce są obecne w naszej kulturze od dawna. Polską kulturę analizuję przez pryzmat kina polskiego epoki PRL-u. Kultywowanie tych negatywnych norm społecznych to bierna postawa społeczna. Pokazuję alternatywy dla atmosfery negatywnej seksualności. Opisuję ruch pozytywnej seksualności i jego zalety dla zdrowia psychicznego jednostki i społeczeństwa. Poddaję w wątpliwość możliwość popularyzowania teorii queer w Polsce. Pokazuję pewne uniwersalne strategie

 13. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  towards a systematic negation of the Macedonian linguistic and cultural identity, and with that, they deny the right of Macedonian people for their own national country, for every negation lies under the intention of re‑interpreting and retouching the historical reality. Wymuszona konwersja językowa: tłumaczenie macedońskich toponimów w XX wieku W artykule podjęto zagadnienia związane z wymuszoną konwersją toponimów ma­cedońskich, co może być traktowane jako forma językowego i kulturowego przemieszcze­nia / zwichnięcia / luxatio (łac. luxatio, luxare, luxus – zwichnięcie. Toponimy są nie tylko szczególnymi znakami językowymi, świadczą też o cywilizacyjnej pamięci narodów i całej ludzkości, stanowią przy tym odbicie faktów i dziedzictwa kulturowego, chronionego mocą międzynarodowych regulacji prawnych. Przekład toponimów z jednego języka na inny w ra­mach jednej przestrzeni kulturowej i etnicznej oznacza niewątpliwie przemoc wobec tego dziedzictwa. Zamiana toponimu i jego wymuszone tłumaczenie na inny język na mocy usta­nawianych w tym celu aktów prawnych staje się przestępstwem (zbrodnią wobec kultury. Toponim jest bowiem rzeczywistym odbiciem faktów i wspomnień historycznych. Toponimy można przepisywać innym alfabetem, litera po literze (łac. transliteratio, ale nie można ich przekładać, zwłaszcza na terytorium, na którym były ustanowione, stosowane i dziedziczone. Wymuszona zamiana prowadzi faktycznie do przekształcenia narracji historycznych i tożsa­mości etniczno‑kulturowej. Historia dowodzi, że istnieją pewne formy przemocy prowadzące do dyslokacji językowej, religijnej i etnicznej. Radykalna rewizja macedońskich toponimów zidentyfikowanych jako słowiańskie jest prawdopodobnie jednym z nielicznych przykładów, jakie zna współczesna historia. Tak dzieje się od prawie stu lat – od początku 1920 roku aż do pierwszej dekady XXI stulecia. Toponimy, które pojawiły się na etnicznym

 14. Measurement of Small Values of Hydrostatic Pressure with the Compensation of Atmospheric Pressure Influence / Pomiar Małych Wartości Ciśnienia Hydrostatycznego Z Kompensacją Wpływu Ciśnienia Atmosferycznego

  Science.gov (United States)

  Broda, Krzysztof; Filipek, Wiktor

  2013-09-01

  structure has been simplified and the measurement accuracy has increased. Znajomość rozkładu ciśnienia (lub różnicy ciśnień) determinuje opis przepływu płynu przez ośrodek porowaty. W przypadku dużych liczb Reynoldsa nie nastręcza to większych trudności, lecz dla przepływów laminarnych (tj. dla liczb Re (Bear, 1988; Duckworth, 1983; Troskolański, 1957) z zakresu 0.01 do 3) jest to praktycznie niemożliwe w oparciu o dostępne na rynku przyrządy. Przyczyny powodujące taką sytuację zostały omówione w poprzednim opracowaniu (Broda i Filipek, 2012), w którym zwrócono uwagę na trudności pomiarów związane z napięciem powierzchniowym czy włoskowatością (Adamson, 1997). Zaproponowano (Broda i Filipek, 2012) nową, autorską metodę pomiaru bardzo małych różnic ciśnień oraz skonstruowano odpowiednie stanowisko składające się z dwóch oddzielnych zbiorników pomiarowych oraz przeprowadzono pomiary. Z przeprowadzonych badań (Broda i Filipek, 2012) wynikała konieczność zastosowania stabilizacji temperatury urządzenia oraz kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na proces pomiarowy. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki kontynuacji badań nad metodami i aparaturą do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, w oparciu o nowe stanowisko pomiarowe, którego zasadę działania i budowę przedstawiono na rys. 1-5, kolejno przedstawiając koncepcję wykonania pomiaru małych wartości ciśnienia hydrodynamicznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego rys. 1; ilustrację obrazującą stan odpowiadający przypadkowi braku przepływu płynu przez badany obiekt rys. 2; omawiając stan odpowiadający przypadkowi przepływu płynu przez badany obiekt rys. 3. Kolejno omówiono stan odpowiadający pomiarowi spadku ciśnienia na badanym obiekcie rys. 4 oraz przedstawiono metodykę pomiaru (zależności (1) - (20)). Zdjęcie stanowiska badawczego oraz jego elementów ilustruje rys. 5. W

 15. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  Science.gov (United States)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  -obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych, • badania parametrów materia

 16. Wiedza kobiet leczących się z powodu osteoporozy na temat ogólnej wiedzy o chorobie i czynników jej ryzyka = Knowledge of women treated for osteoporosis on the general knowledge about the disease and its risk factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Pawlikowska-Łagód

  2016-05-01

  3Department of Pathology and Speech Rehabilitation, Medical University of Lublin           mgr Pawlikowska-Łagód Katarzyna1, dr n. o zdr. Janiszewska Mariola2, mgr Firlej Ewelina2, Dąbska Olga3, dr hab. n med. Sak Jarosław1 1Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   mgr Pawlikowska-Łagód Katarzyna1, dr n. o zdr. Janiszewska Mariola2, mgr Firlej Ewelina2, Dąbska Olga3, dr hab. n med. Sak Jarosław1 1Department of Ethics and Human Philosophy, Medical University of Lublin, Poland 2Faculty of Health Science, Medical University of Lublin, Poland 3Department of Pathology and Speech Rehabilitation, Medical University of Lublin           Słowa kluczowe: wiedza, osteoporoza, kobiety, czynniki ryzyka Keywords: knowledge, osteoporosis, women, risk factors   Streszczenie Osteoporoza stanowi jeden z istotnych problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych współczesnego świata. Jest chorobą obarczoną ryzykiem trwałego kalectwa i z powodu powikłań wcześniejszej śmiertelności.  Ryzyko zachorowania, dotyczące kobiet wzrasta głównie po 65 roku życia. Szacuje się, że na całym świecie osteoporoza dotyka 200 mln kobiet, z których około 20 – 25% dozna urazu w postaci złamania kości. Biorąc pod uwagę fakt wydłużenia życia statystycznej Polki, należy zauważyć, że spowoduje to wzrost liczby kobiet chorujących na osteoporozę oraz złamań będących jej następstwem. Zwiększą się koszta medyczne i  społeczne związane z leczeniem choroby i jej następstw. Bezsprzecznie możemy stwierdzić, że wiedza na temat osteoporozy a zwłaszcza czynników jej ryzyka i profilaktyki powinien być dobrze znany środowiskom związanym z opieką zdrowotną, a przede wszystkim osobom narażonym na jej rozwój i konsekwencje. W związku z powyższym zajmowanie się tematyk

 17. ŠIMUN KOŽIČIĆ AND HIS PRINTING HOUSE IN PETAR KOLENDIĆ’S RESEARCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anica Nazor

  2012-01-01

  Full Text Available Literary historian Petar Kolendić (1882–1969 published two tributes to Šimun Kožičić: Zadranin Šimun Kožičić i njegova štamparija na Reci (Šimun Kožičić from Zadar and his Printing House in Rijeka and Najstariji naš bukvar (Our Oldest Elementary Reader. Both were published in: Južni pregled (Southern Review, year IX, Skoplje 1934, pp 61¬71; 198¬201. In the first tribute, the author presented in brief Kožičić’s life. He recorded that Kožičić, with many bishops “from our parts”, arrived to Rome in 1512, when the (ecumenical Fifth Council of the Lateran was held “with the main aim to create a frame of mind against the Turks”, with the intention to offer necessary information in person. In the first session held on 10 May 1512, Kožičić had the opportunity to hear Bernardin Zane, the Archbishop of Split, address this matter; consequently, he held his own first speech at the Council on 27 April 1513. He held his second speech – according to Kolendić’s words – “probably in agreement with Prince Bernardin Frankopan” in the autumn, on 5 November 1516, outside the Council session, before Pope Leo X and his cardinals. Kolendić states that no typographic note accompanied the publications of both Kožičić’s speeches, but that they took place “with surety in Rome”. Well¬known facts are that Kožičić was forced to leave Modruš, that he barely managed to escape from the Turks, that he stayed in Vinodol, and that, around 1529, he withdrew to Rijeka where he opened his Glagolitic Printing House. He travelled to Venice to acquire printing inventory for his Printing House. Kolendić establishes which xylographs and letters Kožičić acquired there, and shows that Kožičić’s letters differ from the Glagolitic letters produced by Andrea Torresani or the Printing House Francesco Bindoni et Maffeo Pasini, who had before Kožičić published the Glagolitic Breviary (1493, Elementary Reader (1527 and

 18. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  ęglowodorów aromatycznych, wolnych cyjanków oraz w mniejszym stopniu również jonów amonowych. Węgle nie wpływały na temperaturę wód oraz na potencjał redox i przewodność elektrolityczną. Zeolity z kolei skutecznie usuwały wolne cyjanki, jony amonowe oraz w pewnym stopniu fenole. W zależności od składu chemicznego wód oraz powinowactwa metali do zeolitów mogły one również usuwać metale ciężkie. Zeolity nie wpływały natomiast na temperaturę i powodowały znaczące obniżenie się wartości pH oraz przewodności elektrolitycznej wody. Przepływająca przez złoże zeolitu woda wzbogacała się z kolei (z całą pewnością w początkowym etapie pracy złoża) w rozpuszczony tlen, co miało odzwierciedlenie w wyższych wartościach potencjału redox w kolejnych punktach poboru wody. Ostatnim analizowanym w pracy materiałem było żelazo metaliczne. Chociaż nie wpływało ono w żaden sposób na stężenie związków organicznych w wodach, przyczyniło się do usunięcia z nich wszystkich metali ciężkich. Żelazo spowodowało ponadto wzrost temperatury i wartości pH oraz zdecydowane obniżenie się potencjału redox i stężenia tlenu rozpuszczonego. Rozważając zastosowanie wymienionych materiałów reaktywnych w technologii PRB do usuwania produktów PZW trzeba pamiętać o ograniczonej pojemności sorpcyjnej węgla aktywnego oraz zeolitów oraz o konieczności poddawania ich reaktywacji. Fakt ten oraz duże trudności technologiczne związane z zainstalowaniem materiału oraz jego wymianą stanowią wyzwanie do dalszych analiz i prac w tym obszarze.

 19. Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose latvių kalbos veiksmažodžiuose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurgis Pakerys

  2011-12-01

  Full Text Available Latvian secondary verbs based on sta-presentsSummaryIn an earlier paper (Pakerys 2007, I presented a number of Lithuanian secondary verbal formations which are based on sta-presents, cf.: vargst‑áuti ‘to live in trouble, to have difficulties’, rūkst‑ė́ti ‘to emit smoke’, linkst‑úoti ‘to bend (intr.’ beside var̃g‑st‑a ‘lives in poverty, takes trouble’, rū̃k‑st‑a ‘emits smoke’, liñk‑st‑a ‘bends (intr.’, etc. I suggested that these formations could support the hypothesis which claims that the Lithuanian and Latvian iterative suffix -stī- arose due to the reanalysis of formations in -ī‑t(i originally based on present stems in -sta (cf. competing denominative hypothesis which similarly proposes the reanalysis of formations in -ī‑t(i which were originally based on nominal stems in -st-.In this paper, I tried to answer the question if secondary verbs based on sta‑presents are an exclusively Lithuanian phenomenon, or if they can be also found in Latvian. The data presented here were excerpted from the electronic edition of “Latviešu valodas vārdnīca” by Mülenbachs and Endzelīns (http://www.ailab.lv/MEV, accessed on 2007—2009 by searching for the verbs ending in ‑stāt(ies, -stēt(ies, -stīt(ies, ‑stināt(ies, and ‑stuot(ies. The main findings can be summarized as follows.The secondary verbal formations based on sta‑presents are also possible in Latvian, but they are very rare and non-regular, just as the Lithuanian ones. These formations belong to a broader group of (non-regular nominal and verbal derivatives based on the present stems characterized by certain formatives or root vocalism. The closest parallel for the verbal formations which include the present formative -st- can be found in some adjectives in -īgs, cf.: birst‑īgs ‘friable’, (nemir̃st‑îgs ‘(immortal’ beside bir̃‑st‑u ‘I fall (of small objects’, (nemir̃‑st‑u ‘I (do not die

 20. On flora semantics in house names found in Vidzeme: materials contained in the 1826 counting of souls in Vidzeme province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilga Jansone

  2014-12-01

  ślinnej, przy czym wyraźnie uprzywilejowane są jednostki leksykalne kojarzone z nazwami drzew. Najprawdopodobniej jest to związane z elementami krajobrazu, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych domostw, ale może też być świadectwem stosunku ich mieszkańców do otaczającej przyrody oraz do swojej pracy. Aby móc wyciągnąć dalsze wnioski na temat obecności semantyki roślinnej w nazewnictwie domostw, konieczne jest przebadanie wszystkich zapisów historycznych aż po czasy nam współczesne.

 1. editorial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2008-07-01

  Full Text Available Greetings Dear readers of TOJDE, TOJDE is appeared on your screen now as Volume 9, Number: 3. This is the third issue of the year 2008. In this issue is published 1 Note for Editor, 15 articles, already 2 book reviews and this time 27 authors from 11 different countries are placed. These published articles are from Australia, Germany, Greece, India, Iran, Nigeria, Pakistan, Romania, SriLanka, Turkey and USA. Notes for Editor is arrived to TOJDE from Nigeria and written by E. C. IBARA. In his paper examines the processes leading to administration of face-to-face examination in distance education with focus on the National Open University of Nigeria. It highlighted some procedures such as test development, test administration and post test administration/award procedures. Quality management initiatives provide a feasible path for incorporating distance training, whether via the Internet, audio conferencing, video conferencing, or postal delivering methods. The first article of this issue is coming from USA, from Rachel D. ECHARD and Zane L. BERGE, on “Quality Management Builds Solid Etraining”. Their paper will explore the manifestations of quality management processes on sustaining distance training in a business environment. The Second article is “Conducting A Trial of Web Conferencing Software: Why, How, And Perceptions From The Coalface”, written by Shirley REUSHLE and Birgit LOCH from The University of Southern Queensland, Australia. This paper reports on the trial of web conferencing software conducted at a regional Australian university with a significant distance population. The paper shares preliminary findings, the views of participants and recommendations for future activity. To design and conduct the trial, an action research method was chosen because it is participative and grounded in experience, reflecting the context and objectives of the trial. The third article is from India. The third one is on “Distance Education In

 2. Fnom Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2006-01-01

  training and educating mass people using information and communication technologies (ICTs has been received an increasing level of interest in recent years in most of the western countries. In spite of socio-economic constraints, ICTs are rapidly expanding in the developing countries, and thus offering a new scope for the use of e-learning for the promotion of distance education. In Bangladesh, e-learning was first introduced as early as 1960s as a Radiobroadcast followed by a pilot project School Broadcasting Program (SBP in 1980s and then expanded by the establishment of the National Institute of Educational Media and Technology (NIEMT, which was later transformed into Bangladesh Institute of Distance Education (BIDE in 1985. The significant progress has been done after the establishment of the Bangladesh Open University (BOU in 1992 as the first and only national distance learning university. Within a decade of its establishment, enrollment of BOU students have reached nearly 400 thousands, and thus enlisted it as one of the mega-universities. They discuss in this paper, the current situation and future prospects for e-learning in Bangladesh considering the current trend of ICTs expansion in the country. The eleventh article is also dealt with elearning which is join study again realize by Debra PEAK and Zane L. BERGE on evaluation and eLearning. The purpose of this paper is to discuss what similarities and differences exist between evaluating elearning and traditional classroom instruction, how Kirkpatrick’s evaluation levels are currently conducted, why conducting Kirkpatrick’s Level 4 evaluation is so difficult to do, why elearning evaluation has evolved to include return-on-investment (ROI calculations, and whether other evaluation methods currently practiced are more relevant and useful. The twelfth article is considering about learning organizations in educational intuitions whit title as “The Reflection of the Learning Organization Concept to School Of

 3. From the Editor Vol: 6 number 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2005-04-01

  , Malaysia. The author focuses on comparing the approaches to studying of Malaysian distance learners and on-campus learners to find out to what extent the distance learning programme of a public university in Malaysia. Also, this paper discusses the findings of this study in the light of other research carried out in this area, and its contribution towards a better understanding of the learning needs of Malaysian distance learners. The New Approaches to Studying Inventory (NASI survey was used for this study. Altogether 726 questionnaires were collected from 355 distance learners and 371 on-campus learners. Finally, the study revealed that the patterns of preferences of both distance learners and on-campus learners to be relatively similar. The seventh article is titled as “Flexible Training’s Intrusion on Work/Life Balance” submited by Seema TAKIYA, Jennifer ARCHBOLD and Zane BERGE from USA. They point out that in a non-traditional classroom like e-learning, employees may experience stress due to the feelings of isolation and because they may be subject to feelings of a lack of control. The learner may feel disconnected due to a perceived lack of support structure or the fact that feedback can be slow. The lack of social interaction can also lower motivation without the friendly camaraderie and competition that occurs naturally in a classroom. The learner may also feel that there is not enough structure with an e-learning class due to the lack of a set schedule. The eighth article is from Malaysia again. The author, Hisham DZAKIRIA from the Universiti Utara Malaysia, entitles his paper “The Role of Learning Support in Open & Distance Learning: Learners’ Experiences and Perspectives”, and focuses on learning support in distance learning at Universiti Utara Malaysia (UUM. In this paper, a qualitative study reports in some detail the experience of a small group of distance learners as they progress through their courses at UUM. Also, this study provides a description of

 4. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2006-07-01

  collection at field level. Total procedure was stringently monitored for completeness and consistency to ensure quality data. SPSS software was used to process and analyze both univariate and multivariate multiple responses. The study suggested wide acceptance of distance-based learning methods as supplementary to the continuing medical education among the countrywide health service providers. The eleventh article reached to TOJDE from well known researchers from Canada which is written by Gertrude DUDINK and Zane BERGE, from UMBC, CANADA, on “Balancing Top-Down, Bottom-Up, and Peer-to-Peer Approaches to Sustaining Distance Training”. Their paper focused on special attention is paid to the content of the change messages involved, guided by Rogers’ five attributes of innovations. Next article is which numbered 12, from Turkey. Article is entitled as “Developing Cultural Awareness In Foreign Language Teaching” and written by Ismail CAKIR Kirikkale University, Kirikkale, TURKEY. He indicates in his paper that culture has taken an important place in foreign language teaching and learning studies. It has been widely recognized that culture and language is used as a main medium through which culture is expressed. However, “pure information” is useful but does not necessarily lead learners’ insight; whereas the development of people’s cultural awareness leads them to more critical thinking. Most frequently confronted that students to a great extend know the rules of language, but are not always able to use the language adequately as it requires since they are not knowledgeable enough about the target culture. Bearing all this in mind, the aim of this article has been to provide necessary information for the foreign language teachers and learners so that they can establish a good connection with the target language and its culture. The thirteenth article is about “Improving Learning of Programming Through E-Learning by Using Asynchronous Virtual Pair Programming

 5. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur DEMIRAY

  2006-04-01

  and S. O. ADEDEJI University of Ibadan, Nigeria and Centre for Comparative Education Research University of Nottingham, UK. According to them; this study provides relevant economic ideas that can assist Nigeria and other African countries in making innovative policies at privatizing university education. A review of the education market scene on the continent provides an imperfect market with adverse consequences occasioned by inadequate information and unbridled competition. Advocating a joint role for sharing the costs and benefits of university education between government and private sectors, the study suggests a four-policy option for adoption by Nigeria and other African countries. This paper demonstrates the positive managerial influence of a competitive and complementary system of private university. Nevertheless, to forestall market failure, this study rounds off by pointing out the reformatory, regulatory and redemptive roles of government in the management of private universities in Nigeria and other African countries. PDAs: Revolutionizing The Way We Learn and Teach” is the fourteenth article which written by Kimberly McDONOUGH and Zane L. BERGE. Their paper is outlining the current uses of PDA devices and m-learning in the higher education environment, including the technology behind PDA’s, benefits and limitations, applications for learning, instructional design methods, and the future of m-learning. PDAs (personal digital assistants also commonly referred to as handheld devices or mini PCs. Computers are a common household necessity and children are being exposed to the digital world at a very young age. Video games and toys aggressively simulate real life images and scenarios. PDA’s are just one of the many technology devices being used to make connectivity, communication, organization and learning occur anytime, anywhere. Using PDA’s for learning is also referred to as m-learning, short for mobile or on the go learning. This paper will outline

 6. From The Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2013-01-01

  project based public relations practices. 31st article from USA written by Zane L. BERGE, UMBC, Baltimore MD 21250, USA On Bariers To Communication In Distance Education It dealt with a exhaustive review of literature regarding communication barriers to distance education summarizes the technical, psychological, social, cultural, and contextual challenges leading to a significant conclusion: that as technology used for distance education improves so does both the opportunities to overcome many of the barriers to ineffective communication and the complexity of the barriers that are faced by the participants. The hierarchy of this structure is described. To receive further information and to send your recommendations and remarks, or to submit articles for consideration, please contact TOJDE Secretariat at the below address or e-mail us to tojde@anadolu.edu.tr Hope to stay in touch and meet in our next Issue, on 1st of April 2013. Cordially, Prof. Dr. Ugur Demiray Editor-in-Chief Anadolu University Yunusemre Campus 26470Eskisehir TURKEY Tel: +90 222 335 0581 ext. 2521 or 2522GSM: +90 542 23 22 167 Fax: +90 222 320 4520 or Emails: udemiray@anadolu.edu.tr or udemiray33@gmail.comURL: http://home.anadolu.edu.tr/~udemiray URL: http://tojde.anadolu.edu.tr

 7. Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  USA written by Zane L. BERGE, UMBC, Baltimore MD 21250, USA On Bariers To Communication In Distance Education It dealt with a exhaustive review of literature regarding communication barriers to distance education summarizes the technical, psychological, social, cultural, and contextual challenges leading to a significant conclusion: that as technology used for distance education improves so does both the opportunities to overcome many of the barriers to ineffective communication and the complexity of the barriers that are faced by the participants. The hierarchy of this structure is described.13To receive further information and to send your recommendations and remarks, or to submit articles for consideration, please contact TOJDE Secretariat at the below address or e-mail us to tojde@anadolu.edu.trHope to stay in touch and meet in our next Issue, on 1st of April 2013.Cordially,Prof. Dr. Ugur DemirayEditor-in-ChiefAnadolu University Yunusemre Campus 26470Eskisehir TURKEYTel: +90 222 335 0581 ext. 2521 or 2522GSM: +90 542 23 22 167 Fax: +90 222 320 4520 orEmails: udemiray@anadolu.edu.tr or udemiray33@gmail.comURL: http://home.anadolu.edu.tr/~udemirayURL: http://tojde.anadolu.edu.t