WorldWideScience

Sample records for vaikutus luonnon radionuklidipitoisuuksiin

 1. Media multitaskingin vaikutus nuoren mielenterveyteen

  OpenAIRE

  Laine, Jutta; Pöyhönen, Rami

  2015-01-01

  Teknologian ja Internetin kehityksen myötä multitasking käyttäytyminen on lisääntynyt ja se ilmenee yhä enemmän eri medioiden yhtäaikaisena käyttönä. Tällöin voidaan puhua media multitaskingista. Media on osa nuorten elämää ja teknologian kehittymisen myötä nuoret voivat kantaa digitaalista mediaa mukanaan mobiililaitteiden avulla kaikkialle. Tämän vuoksi ongelmaksi on tullut mobiililaitteiden käyttö oppituntien aikana. Opinnäytetyömme aiheena oli media multitaskingin vaikutus nuoren miel...

 2. Lähdekielen vaikutus ja kielitaitotasot: paikallissijojen kehitys oppijansuomessa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanna Mustonen

  2013-10-01

  Full Text Available Artikkelissa tarkastelemme, millaista funktioltaan konkreettisten ja abstraktien paikallissijojen käyttö on oppijansuomessa. Tutkimuksen lähtökohtana on Eurooppalainen viitekehys: kielten oppiminen, opettaminen, arviointi (2003, tästä lähtien EVK ja sen kielitaitotasot A1–C2. Tavoitteena on selvittää, miten eri kielitaitotasoilla olevat oppijat käyttävät suomen paikallissijoja ja millainen on läheisen sukukielen viron mahdollinen vaikutus paikallissijojen käytön kehittymiseen kielitaitotasoittain. Tutkimusaineisto koostuu Oulun Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ICLFI vironkielisten oppijoiden osakorpuksen ja YKI-tutkintojen korpuksen kirjallisista teksteistä. Aineistoa analysoidaan kolmessa ulottuvuudessa: taajuus, tarkkuus ja distribuutio. Tulokset osoittavat, että kaikki oppijat käyttävät eniten paikallissijojen konkreettisia funktioita. Konkreettisten funktioiden taajuus laskee taitotason noustessa kun taas abstrakti käyttö nousee. Lähdekielen vaikutus on havaittavissa sekä taajuuden että tarkkuuden kehityksessä. Vironkieliset suomenoppijat saavuttavat kohdekielisen taidon muita äidinkieliä puhuvia nopeammin: kohdekielenmukaisten muotojen osuus on vähintään 89 % jo A2-tasolla. Viron yleinen vaikutus suomen paikallissijojen oppimiseen on ensisijaisesti positiivista.

 3. Musiikkia mielelle : Musiikin tekemisen vaikutus tekijälleen

  OpenAIRE

  Tuomola, Topi

  2010-01-01

  Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia, kuinka suuri vaikutus ja merkitys musiikin tekemisellä on tekijälleen itselleen sekä sen mahdollisia sosiaalisia ja syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia. Tavoitteenani oli myös tuoda esille musiikin tekijöiden aitoja kokemuksia sekä ajatuksia heidän oman musiikkinsa luomisesta, musiikkiin liittyvistä tavoitteista ja haaveista. Myös musiikin tekemisen mielenterveydellisten vaikutusten selvittäminen oli osa tutkimusta: onko musiikki ja sen tekeminen hyvä tap...

 4. Selvitys luonnon- ja luomukosmetiikkasertifikaateista

  OpenAIRE

  Ylönen, Terhi

  2012-01-01

  Luonnonkosmetiikka ei ole uusi ilmiö, mutta se on viime vuosikymmeninä yleistynyt runsaasti. Sen myyntiluvut ovat nousseet ja tulevaisuudessa niiden ennustetaan kasvavan edelleen. Luonnonkosmetiikasta on tullut tärkeä osa kosmetiikkamarkkinoita ja sitä käyttävät hyvin erityyppiset kuluttajat. Luonnonkosmetiikkaa ei määritellä lainsäädännössä. Sitä säätelee ainoastaan EU:n kosmetiikka-asetus 1223/2009, kuten muutakin kosmetiikkaa. Aidon luonnonkosmetiikan voi varmasti tunnistaa ainoastaan ...

 5. KEHONKUVA JA MEDIA : 9.-luokkalaisten tyttöjen kehonkuva ja median vaikutus siihen

  OpenAIRE

  Vainionpää, Charlotta; Koski, Riikka

  2016-01-01

  Tämän tutkimuksen aiheena oli kehonkuva ja media: 9.-luokkalaisten tyttöjen kehonkuva ja median vaikutus siihen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisena tytöt kokevat oman kehonkuvansa, minkälaisia ulkonäköpaineita tytöillä on ja miten media vaikuttaa heidän kehonkuvaansa. Työn teoreettisessa viitekehyksessä pääkäsitteet olivat nuoruus, kehonkuva ja media. Nuoruus-osiossa käsiteltiin nuoruuden määrittelyn lisäksi murrosikää ja murrosiän fyysisiä sekä psyykkisiä muutoksia. Keh...

 6. Liikuntateknologian vaikutus liikuntamotivaatioon

  OpenAIRE

  Kurvinen, Kaarlo

  2017-01-01

  Tutkielmassa käsitellään liikuntateknologiaa, motivaatiota ja liikuntateknolo-gian vaikutusta liikuntamotivaatioon. Liikuntateknologian voidaan todeta ole-van suuressa merkityksessä teknologisoituneiden maiden urheilumarkkinoilla. Liikunnallisten teknologiatuotteiden suosio on noussut viimeisten vuosien aikana äkillisesti ja suosion myötä myös liikuntateknologisten tuotteiden mää-rä sekä kirjo ovat kasvaneet nopeasti. Liikuntateknologia tarjoaa käyttäjälleen lukuisia hyötyjä, joiden johdosta ...

 7. Sosiaalisen median kampanjan vaikutus myyntiin

  OpenAIRE

  Wiberg, Jonne

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median kampanjan vaikutusta myyntiin. Toteutetun tutkimuksen tavoitteena on selvittää sosiaalisen median kampanjan vaikutusta nimenomaan myyntiin, eikä pelkästään näkyvyyteen. Vaikutusta myyntiin tarkastellaan case yrityksen Dinox Sport Oy:n näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta osasta, sosiaalisen median markkinoinnista sekä analyysityökaluista. Sosiaalisen median kampanjaa laatiessa on otettava huomioon useita eri t...

 8. Sijainnin muutoksen vaikutus Apteekkiin X

  OpenAIRE

  Tynkkynen, Jenni

  2011-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin toimialan, kilpailijoiden ja sijainnin muutoksien vaikutusta Apteekkiin X:ään. Tutkimus tehtiin vertailemalla toimialan reseptuurin ja liikevaihdon kehitystä sekä kilpailevien apteekkien reseptuuria Apteekin X:n vastaaviin lukuihin. Koska uudessa sijaintipaikassa myymäläkeskittymässä tapahtui muutoksia, on niiden vaikutusta tutkittu myös apteekin kulujakaumaan, liikevaihtoon, liikevoittoon ja lopuksi tilikauden voittoon. Opinnäytetyössä käytettiin tutkimu...

 9. Hoitoluokituksen vaikutus puistopuun elinvoimaisuuteen : Case Lepaa

  OpenAIRE

  Neste, Heini

  2012-01-01

  Viheralueiden yleinen hoitoluokituskäytäntö ja kaupunkien laatimien katupuiden puukantarekisterit ovat olleet pohjana eri vihertoimialojen tutkimuksille puulajien soveltuvuudesta rakennettuun ympäristöön. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin tutkimaan viheralueiden hoitoluokituksien vaikutusta puistopuiden kasvunopeuteen ja elinvoimaisuuteen. Tutkimuskohde sijaitsi Lepaan puistossa, jossa vuonna 1960 Kimmo L. Kolkka suoritti puistopuiden latvuksien ja runkojen ympärysmittaukset. Vuonna 2010 sam...

 10. Lantionpohjan lihasharjoittelun vaikutus naisen seksuaaliseen hyvinvointiin

  OpenAIRE

  Papinkivi, Emma; Juvonen, Monica

  2009-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia lantionpohjan lihasharjoittelulla on naisen seksuaaliseen hyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena oli myös avata seksuaalisen hyvinvoinnin käsitettä, jotta sitä voidaan ymmärtää paremmin ja saada lisää tietoa lantionpohjan lihasharjoittelun ja seksuaalisuuden yhteydestä. Tutkimus toteutettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan naistentautien poliklinikalle. Yhteistyössä oli mukana myös fysiatrian klinikka. Tutkimukseen osa...

 11. Asiakassegmentoinnin vaikutus Mahdollisuus maaseudulla hankkeen markkinointiviestintään

  OpenAIRE

  Kämäräinen, Piritta

  2012-01-01

  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia asiakassegmentoinnin vaikutusta Mahdollisuus maaseudulla -hankkeen markkinointiviestintään. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa, joten toteutuksessa on hyödynnetty mahdollisimman pitkälle organisaation omia asiantuntijoita sekä tiloja ja työskentely-ympäristöjä. Työ rajattiin käsittelemään varsinaisesti hankkeen segmentointia, eli markkinoiden kohdistamista hankkeen ...

 12. Omistajuuden vaikutus: Suomalaisen työllisyyden kasvuun ja pysyvyyteen

  OpenAIRE

  Pajarinen, Mika; Rouvinen, Petri; Ylä-Anttila, Pekka

  2011-01-01

  The study investigates empirically how ownership affects firms' domestic employment and its fluctuations. We look at six different ownership categories: first generation family businesses, second generation (or older) family businesses, state-owned companies, foreign-owned companies, publicly listed companies, and others (e.g. co-operatives and non-listed, non-family companies). It turns out that ownership matters. Volatility of employment in listed companies is much higher than in other firm...

 13. Yhdysvaltalaisen televisiolähetystoiminnan vaikutus Vietnamin sotaan

  OpenAIRE

  Virratvuori, Pietari

  2015-01-01

  Tässä opinnäytetyössä selvitetään Yhdysvaltalaisen televisiolähetystoiminnan vaikutusta Yhdysvaltojen toimintaan Vietnamin sodassa vuosina 1964 – 1973. Tarkoituksena on selvittää, miten tärkeä rooli Vietnamin sodan televisioinnilla oli Yhdysvaltojen sodan kulkuun, sekä millaisin keinoin televisiolähetystoiminta vaikutti sodasta syntyneeseen kuvaan Yhdysvalloissa. Tutkimuksen lopussa arvioidaan myös Vietnamin sodan televisioinnin vaikutusta Yhdysvaltojen myöhempien konfliktien televisiointiin...

 14. Kalanteroinnin ja täyteaineiden vaikutus paperin ominaisuuksiin

  OpenAIRE

  Heikkilä, Taru

  2012-01-01

  Työn tarkoituksena oli tutkia kalanteroinnin ja tiettyjen täyteaineiden vaikutusta laboratoriossa valmistettujen arkkien ominaisuuksiin. Teoria osan kirjoittaminen oli melko haasteellista, koska kalanteroinnin vaikutusta täyteainetta sisältäviin papereihin ei ole tutkittu kovinkaan paljoa. Kokeellisessa osassa haasteelliseksi koitui arkkien saaminen samoihin neliömassoihin. Työ tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun paperilaboratoriossa. Tämä opinnäytetyö sisältää luottamuksellista tausta...

 15. Pre-eklampsiapotilaan ohjaus : Kohonneen verenpaineen vaikutus raskauteen

  OpenAIRE

  Isopahkala, Marianne

  2010-01-01

  Pre-eklampsia on yleistyvä raskausajan komplikaatio, johon liittyy keskeisesti verenpaineen nousu. Opinnäytetyössä perehdyttiin pre-eklampsian syntyyn, vaikutuksiin ja hoitoon. Työn tarkoituksena oli tuoda kokonaiskuva pre-eklampsian ilmenemisestä ja auttaa ymmärtämään sitä myös potilashoidon kannalta. Ohjauksellinen näkökulma palvelee sekä hoitotyöntekijää että pre-eklampsiapotilasta. Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja kehittämistehtävänä oli ohjausmateriaalin luominen...

 16. Hiivasiirteen koon vaikutus oluen käymisprosessiin

  OpenAIRE

  Fred, Niklas; Mutta, Johannes

  2017-01-01

  Opinnäytetyö tehtiin Suomenlinnan Panimolle, joka on Helsingissä ja Vantaalla toimiva pienpanimo. Työssä määritettiin oluenvalmistuksessa vierteeseen lisätyn hiivan määrän vaihtelun vaikutuksia käymisprosessiin. Oluen valmistus aloitetaan muuntamalla raaka-aineena käytetyn mallasviljan sisältämä tärkkelys yksinkertaisemmiksi sokereiksi, yleensä maltaan oman entsymaattisen toiminnan avulla. Tuloksena saatu mallassokerineste erotetaan viljaaineksesta ja keitetään. Keiton aikana muodostuvaan vie...

 17. Skandaalin vaikutus brändin imagoon - Case Audi

  OpenAIRE

  Puntalo, Ville-Veikko

  2016-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin Volkswagenin päästöhuijausskandaalin vaikutusta Audi-brändin imagoon. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään onko ennakoitavissa mahdollisia myyntitulosten muutoksia ja johtuivatko ne kyseisestä skandaalista. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin ostokäyttäytymisen prosessiin, brändin rakentumiseen, positiivisen maineen saavuttamiseen ja tunnettuihin yritysmaailman skandaaleihin. Lisäksi käytiin läpi Volkswagen päästöskandaalin taustaa sekä sen seurauksia. ...

 18. Sosiaalisen median vaikutus yksilötason matkailuun

  OpenAIRE

  Tynninen, Hanna

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka sosiaalinen media vaikuttaa yksilötason matkustajan kohteen valintaan ja matkan suunnitteluun. Idea opinnäytetyöhön syntyi oman sosiaalisen median käytön johdosta ja omista matkailukokemuksista. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kilroy Finland Oy Ab. Kohderyhmänä olivat 18 – 30 -vuotiaat nuoret aikuiset. Kohderyhmä on rajattu nuoriin aikuisiin, sillä Kilroyn asiakaskunta koostuu pääosin kyseisestä ikäryhmästä. Tutkimalla tarkemmin mitä sosi...

 19. Virtuaalitodellisuuslaitteet ja niiden vaikutus aistijärjestelmien toimintaan -kirjallisuuskatsaus

  OpenAIRE

  Leppälä, Osku

  2017-01-01

  Virtuaalitodellisuuslasien käyttö on yleistynyt 2010-luvulla viihdeteollisuuden ansiosta. Virtuaalitodellisuuslaitteita on kuitenkin kehitetty ja käytetty 1960-luvulta asti. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä aistijärjestelmät ovat käytössä, kun virtuaalitodellisuuslaseja käytetään. Tavoitteena oli myös tarkastella, millä tavalla aistijärjestelmät toimivat virtuaalitodellisuuslaitteiden käytön aikana ja käytön jälkeen. Lisäksi tavoitteena oli löytää tapoja, joilla aistijärjestelm...

 20. Suoramainonnan vaikutus ostokäyttäytymiseen - Case: FSPNET-myymälä

  OpenAIRE

  Kutila, Annemaria

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia FSPNET–myymälän julkaiseman mainoslehden vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, lisäksi tarkoituksena oli selventää, miten lehden huomioarvoa voisi parantaa. Tutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden mielikuvia mainoslehdestä ja myymälän mainonnasta yleensä. Mainoslehden vaikutuksien lisäksi yritys halusi sisältää tutkimukseen myös muutaman asiakaspalveluun liittyvän kysymyksen. Tutkimus tehtiin määrällisenä tutkimuksena, pienimuotoisten asiakashaa...

 1. Ekologisen vaatteen elinkaari ja ekologisuuden vaikutus kuluttajalle : Case: KappAhl Oy

  OpenAIRE

  Koski, Kia

  2016-01-01

  Opinnäytetyössä käsitellään ekologisen vaatteen elinkaarta, vaateteollisuuden ympäristövaikutuksia sekä ekologisuuden vaikutusta asiakkaan ostopäätökseen vaateliikkeessä. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä KappAhl Oy:n kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kiinnostusta ympäristöä ja ekologisia materiaaleja kohtaan. Teoriaosuudessa käsitellään vaatteiden ekologisuutta, vihreitä materiaaleja ja perehdytään valmistuksen ympäristövaikutuksiin, vaatteen koko elinkaaren osalta. Ty...

 2. Ruokataukojen vaikutus työssäjaksamiseen ravintola-alalla Kuopiossa

  OpenAIRE

  Niemi, Roosa-Maria; Tuomainen, Teija

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia, kuinka ravintoloiden henkilökunta viettää taukoja ja kuinka ravinto vaikuttaa työssäjaksamiseen. Laki sekä työehdot määräävät työajoista ja tauotuksesta, mutta niiden toteutuminen käytännössä ei välttämättä mene lakien mukaan. Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa käsittelemme työlainsäädäntöä, ravitsemusta sekä työhyvinvointia. Ker-romme tarkemmin Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksesta sekä työaikoihin liittyvistä la...

 3. Pantalone Don Pelagion pinnan alla : commedia dell'arten vaikutus oopperaan

  OpenAIRE

  Lappi, Katariina

  2010-01-01

  Opinnäytetyöni on kaksiosainen. Taiteellisena osuutena toteutin Sanna Kolan ja Sofia Molinin kanssa yhteisen opinnäytetyöoopperan, Joseph Haydnin intermezzon La canterina. Opinnäytetyöni kirjallisen osan tarkoituksena on esitellä commedia dell’arten ja 1700-luvun opera buffan yhteyttä sekä sitä, miten oopperaa tekevä laulaja voi käyttää commedia dell’arte -tietämystä hyväkseen hahmo- ja juonianalyysissä. Tavoitteena on tehdä näiden kahden taidemuodon historiallinen yhteys ymmärrettäväksi ja o...

 4. Oppimiskontekstin vaikutus oppijanpragmatiikkaan: astemääritteet leksikaalisina nallekarhuina / Jarmo Harri Jantunen

  Index Scriptorium Estoniae

  Jantunen, Jarmo Harri

  2015-01-01

  Artiklis käsitletakse keskkonna (samakeelne keskkond või võõrkeelne keskkond) mõju keeleõppimisele, tuues esile seiga, mil väljaspoolt Soomet soome keelt õppinud kasutavad erinevaid astendussõnu, samas kui soomekeelses keskkonnas õppinud kasutavad peamiselt moeväljendeid

 5. Combustion properties of kraft black liquors; Ligniinifraktion vaikutus mustalipeaen poltto-ominaisuuksiin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alen, R.; Rantanen, K.; Ekman, J.; Malkavaara, P. [Jyvaeskylae Univ. (Finland)

  1996-12-01

  The aim of this investigation was to find relationships between the structure of the dissolved lignin and the combustion properties (pyrolysis time, char burning time, and swelling) of softwood and hardwood kraft black liquors. In this conjunction, pine and birch chips, as well as their two mixtures (the mass ratios of pine chips to birch chips were 80:20 and 60:40), were delignified by conventional kraft pulping. In each cook series, a liquor sample was withdrawn at certain time intervals to obtain liquor samples with different chemical composition. The black liquors obtained were analyzed with respect to the content of lignin and `lignin monomers`, but also the molecular-mass distribution and the mass average molecular mass of lignin were made. In addition, the dissolved lignin was characterized by NMR spectroscopy and elemental analysis. Further data on the chemical structures of lignin in black liquors were obtained by identifying various degradation products formed from this material during oxidative (CuO oxidation) and pyrolytic treatments. Several correlations between the `structural parameters` of the dissolved lignin and the combustion properties of black liquor were found. These correlations were significant especially in the case of pine cook. The results revealed many findings which are, together with the earlier data, useful for a better understanding of the thermochemical behavior of different kraft black liquors during combustion in a recovery furnace. (author)

 6. Combustion properties of kraft black liquors; Mustalipeaen koostumuksen vaikutus lipeaen poltto-ominaisuuksiin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alen, R.; Siistonen, H.; Heikkinen, T.; Malkavaara, P. [Jyvaeskylae Univ. (Finland)

  1996-12-01

  The aim of this work is to study the combustion properties of kraft black liquors from modified cooking. Both the industrial and laboratory-made black liquors are included. In addition, changes in the combustion properties of the spent liquors obtained by mixing prior to combustion different chlorine-free bleach liquors with black liquor are studied. (author)

 7. Hidasaaltounen vahvistaminen unenaikaisilla äänillä ja sen vaikutus muistisuoritukseen

  OpenAIRE

  Yli-Kyyny Iikka

  2016-01-01

  Tavoitteet: Unen merkitys normaalin muistin toiminnan ja muistiin tallennuksen kannalta on alkanut valjeta tieteellisen tutkimuksen kautta viime vuosina. EEG:ssä syvän unen aikana havaittavien hidasaaltojen on todettu uudelleenaktivoivan tuoreita muistijälkiä prosessoiden niiden sisältöjä edelleen ja vahvistaen niiden tallennusta kestomuistiin. Aiemmissa tutkimuksissa lyhyiden ääniärsykkeiden on todettu voimistavan aivojen luontaista hidasaaltorytmiä ja parantavan deklaratiivisen aineksen tal...

 8. Imagon ja markkinointiviestinnän vaikutus CrossFitin harrastamisen aloittamiseen

  OpenAIRE

  Erkkilä, Antti

  2014-01-01

  Liikunta-ala on kasvanut ja kehittynyt nopeasti viime vuosina, ja useita uusia lajeja ja harjoittelumetodeja on tullut markkinoille. Myös paljon mielipiteitä herättävä CrossFit on kasvattanut harrastajamääriään voimakkaasti. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutustutaan CrossFitiin urheilulajina, perehdytään imagon ja mielikuvien teoriaan sekä CrossFitin imagon rakentumiseen ja markkinointiviestintään. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää CrossFitin harrastajien mielikuvia lajista ja sen ima...

 9. Mikrolevä lypsylehmien valkuaisrehuna – vaikutus syöntiin, aineenvaihduntaan ja maidontuotantoon

  OpenAIRE

  Ylinen, Vappu

  2015-01-01

  Mikrolevät ovat potentiaalinen kotieläinten valkuaisrehu, sillä ne sisältävät yleensä paljon raakavalkuaista ja ravitsemuksellisesti hyviä rasvahappoja. Mikrolevät kasvavat nopeasti, tarvitsevat vain vähän ravinteita ja niitä voidaan kasvattaa alueilla, jotka ovat sopimattomia muuhun viljelyyn. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko mikrolevällä korvata lypsylehmien valkuaisrehuna käytettävää rypsiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten rypsin korvaaminen osittain tai kokonaan m...

 10. Helpotusta hallux valgukseen! : 8 viikon harjoitusohjelman ja kinesioteippauksen vaikutus hallux valgus virheasentoon, koettuun kipuun ja toimintakykyyn

  OpenAIRE

  Uusihaka, Noora; Hiirikoski, Joonas

  2013-01-01

  Hallux valgus eli vaivaisenluu on yleinen jalkaterän toimintahäiriö, jota esiintyy jopa 25 prosentilla ihmisistä. Usein hallux valgus on kivulias ja vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun negatiivisesti. Jalkaterän toimintahäiriöt, jotka aiheuttavat hallux valgusta, ovat usein seurausta jalkaterän lihasten alentuneesta lihasvoimasta ja –kontrollista. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa hallux valguksen yleisyydestä, sen etiologisista tekijöistä ja konservatiivisen hoidon mahd...

 11. Influence of the chemical composition on the combustion properties of kraft black liquor; Mustalipeaen koostumuksen vaikutus lipeaen poltto-ominaisuuksiin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alen, R.; Siistonen, H.; Malkavaara, P. [Jyvaeskylae Univ. (Finland). Inst. of Chemistry

  1997-10-01

  The aim of this work is to study the combustion properties of kraft black liquors from modified cooking. Both the industrial and laboratory-made black liquors are included. In addition, changes in the combustion properties of the spent liquors obtained by mixing prior to combustion different chlorine-free bleach liquors with black liquor are studied. (orig.)

 12. Ideologiasta kohti ideaalia : identiteetin ja maailmankäsityksen vaikutus teatteri-ilmaisun ohjaajan työssä

  OpenAIRE

  Aaltonen, Sanniveera

  2012-01-01

  Opinnäytetyössä tutkitaan ja reflektoidaan miten oma identiteetti ja henkilökohtainen maailmankäsitys vaikuttavat teatteri-ilmaisun ohjaajan työssä. Opinnäytetyössä esitellään autoetnografisen tutkimuksen kautta kirjoittajan subjektiivinen ja henkilökohtainen maailmankäsitys sekä identiteetin ilmentyminen suhteessa taiteelliseen työskentelyyn. Tutkimuksessa tarkastellaan identiteetin rakentumista ja eri osia postmodernin identiteettikäsityksen kautta. Käytännön esimerkkinä ja ensisijaise...

 13. The effect of concentrating of whitewater to the microbial growth in papermachine; Paperikoneen kiertovesien konsentroitumisen vaikutus mikrobien kasvuun - MPKT 03

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yloestalo, T. [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland)

  1998-12-31

  The closing of the whitewater cycle increases the amount of nutrients available for the micro-organisms living in a papermachine. The microbial flora in papermachines can vary significantly. The type and concentration of nutrients and the operating conditions of the papermachine (for example pH and temperature) affect the type of microbes that may live there. Strong microbial contamination has negative impact to the quality of the products and the operation of the papermachine. In this project microbes isolated from papermachines are cultivated in different concentrations of whitewater and with different pH and temperature values. The cultivations of microbes and modeling of the microbial growth are used for finding out how the closing of the whitewater cycle affects the microbial growth in papermachines. (orig.)

 14. Ennakkotutkimuksen havaintojen vaikutus käsikirjoitukseen ja lopulliseen dokumenttielokuvaan : tapauskertomus Lintu olkapäällä

  OpenAIRE

  Haukkamaa, Lauri

  2014-01-01

  Opinnäytetyö on monimuotoinen. Se koostuu tutkimusosasta sekä teososasta. Opinnäytetyö tutkii ennakkotutkimuksen havaintojen merkitystä dokumentin tuotantoprosessissa. Havaintojen merkitystä tarkastellaan ennen kuvauksia käsikirjoitusvaiheessa sekä dokumentin valmistuttua. Teososa on puolituntinen dokumenttielokuva Lintu olkapäällä (ohjaus sekä käsikirjoitus Lauri Haukkamaa, Metropolia AMK:n tuotantoa 2014). Lintu olkapäällä on henkilödokumentti. Dokumentissa seurataan puole...

 15. Mikä vetää verkkokauppaan? Saavutettavuuden ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutus ruokaostosten tekoon verkossa

  OpenAIRE

  Rintamäenpää, Erika

  2017-01-01

  Verkkokauppa on kasvattanut tasaisesti osuuttaan kaikesta vähittäiskaupasta viimeisten vuosikymmenien aikana. Internetyhteyksien yleistyminen ja palveluvalikoiman monipuolistuminen on mahdollistanut yhä useamman kuluttajan pääsyn eri tuotteiden verkkokauppojen tarjonnan äärelle. Verkosta ostamisella on monia ajankäytöllisiä etuja perinteiseen vähittäiskauppaan verrattuna, sillä se mahdollistaa ostosten tekemisen missä ja milloin tahansa. Päivittäistavaroiden verkkokauppa on moniin muihin tuot...

 16. Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annekatrin Kaivapalu

  2011-10-01

  Full Text Available This paper focuses on symmetry of positive morphological first language influence on the bases of the examples of EILC and ICLFI which were chosen according to convergence and divergence between Estonian and Finnish morphological structures. Five groups of elative singular forms in texts of proficiency levels B1 and B2 according to a scale of Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment (CEFR, written by Estonian learners of Finnish and Finnish learners of Estonian were analyzed.

 17. Ääni virtuaalitodellisuudessa ja binauraalisen 3D-äänen vaikutus äänityössä

  OpenAIRE

  Silventoinen, Aki

  2015-01-01

  Tässä opinnäytetyössä käsitellään virtuaalitodellisuutta yleisellä tasolla ja erityisesti äänisuunnittelun näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää äänisuunnittelun malleja ensimmäisen persoonan virtuaalitodellisuussovelluksille. Opinnäytetyössä virtuaalitodellisuudella viitataan tekniikkaan, jossa ns. VR-lasien avulla “astutaan sisään” tietokonepohjaisesti luotuun keinotekoiseen, kolmiulotteiseen maailmaan. Työssä esitettäviä tutkimuskysymyksiä ovat: Onko binauraalisten 3D-äänten luominen s...

 18. Fyysisen harjoittelun ja CNTF:n vaikutus lihasten ja hypothalamuksen CNTF-reseptorien ilmentymiseen rotan ruumiinpainon säätelijöinä

  OpenAIRE

  Vuononvirta, L. (Lassi)

  2014-01-01

  Tiivistelmä CNTF on elimistössä luonnollisesti esiintyvä IL-6-perheen sytokiini, jolla on useita erilaisia vaikutuksia. CNTF:ää ekspressoidaan astrosyyteissä ja Schwannin soluista, vasteena hermovauriolle. CNTF stimuloi neurogeneesiä, joten esimerkiksi motoneuronin vaurion yhteydessä se uudelleen hermottaa vaurioituneita hermosoluja ja ylläpitää kohdelihaksen toimintakykyä. Neuroneja suojaavan vaikutuksen lisäksi sillä on e...

 19. Nuorten miesten mielikuvia funktionaalisista elintarvikkeista – vaikutus ostopäätösprosessiin : Young adult males’ mental images towards functional food – effect on purchase decision process

  OpenAIRE

  Haimila, Mikko; Jatkola, Teemu

  2015-01-01

  Todistetusti terveysvaikutteiset elintarvikkeet, eli funktionaaliset elintarvikkeet, ovat kasvattaneet suosiotaan. Niiden suosion kasvuun on monia syitä. Yksi merkittävimmistä on länsimaiden väestörakenteellinen muutos. Nykyisin keski-ikäiset edustavat suurempaa osa kokonaisväestöstä. Lisäksi väestön keskimääräinen varallisuusaste on kasvanut. Samalla ruokavalioon liittyvät terveysongelmat, kuten ylipaino, ovat lisääntyneet. Kuluttajien tarpeisiin vastaavat funktionaaliset elintarvikkeet ovat...

 20. Adipogeneesimallin kehittäminen : Komponenttien pakastuksen ja viljelyn optimointi sekä monosyyttien vaikutus rasvan määrään

  OpenAIRE

  Järvinen, Tuula

  2016-01-01

  Rasvakudos ja rasvasolut toimivat kehon energiavarastona. Liikalihavilla ihmisillä valkoisessa rasvakudoksessa vallitsee jatkuva tulehdustila, jolloin immuunisolujen määrä kudoksessa nousee. Adipogeneesiä eli rasvasolujen erilaistumista tutkimalla voidaan tulevaisuudessa kehittää muun muassa lääkehoitoja, joilla voitaisiin vaikuttaa ylipainoon ja sen seurauksena kehittyviin sairauksiin. Koska eläinten biologia on erilainen kuin ihmisbiologia, ihmissolupohjaiset in vitro -mallit voivat tarjota...

 1. Cofiring of difficult fuels: The effect of Ca-based sorbents on the gas chemistry in fluidised bed combustion; Kalsiumpohjaisten lisaeaineiden vaikutus leijukerrospolton kaasukemiaan vaikeiden polttoaineiden sekapoltossa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aeijaelae, M.; Partanen, J.; Fabritius, M.; Elo, T.; Virta, A.K. [Imatran Voima Oy, Vantaa (Finland)

  1997-10-01

  The objective of this project is to establish the effects of Ca-based sorbents on sulphur, halogen and alkaline chemistry in fluidised bed combustion of difficult fuels, and to find out any restrictions on the use of these sorbents. The aim is to acquire sufficient knowledge to ensure the operational reliability of power plants and to minimise the emissions and costs of flue gas cleaning. The results enable the owner to anticipate necessary changes associated with slagging, fouling and emission control in the existing power plants, when there are plans to increase the range of fuels used. (orig.)

 2. The effect of pretreatment on the purification of paper mill circulation waters by UF and NF techniques; Esikaesittelyvaiheiden vaikutus ultra- ja nanosuodatustekniikoilla tapahtuvaan kiertovesien puhdistukseen - EKT 09

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuortila-Jokinen, J.; Nystroem, M. [Lappeenranta Univ. of Technology (Finland). Dept. of Chemical Technology

  1998-12-31

  In this study pretreatment methods for nanofiltration of paper machine save-all clarified water fractions (clear filtrate) were tested. The clear filtrates resulting from both an acidic and a neutral paper making process were used. Tubular compact modules from Stork-Friesland and a Vibration Shear Enhanced Processing (VSEP) - unit from New Logic Int. equipped with various different membranes were used. It was shown, that pretreatment with porous membranes, such as micro- or ultrafiltration membranes was not economically feasible, because the flux in the nanofiltration stage was not increased. The chemical pretreatment enhanced nanofiltration flux at neutral pH by about 20 % and the amount of irreversible fouling was reduced from 40 % to 20 %. Moreover, the chemical dosage needed was low, 0.5 mg/l. This indicates that chemical pretreatment could turn up to be a feasible way to increase the capacity of a nanofiltration plant. It was also shown, that the VSEP module, which tolerates even some amount of fibre and thus needs only coarse pretreatment, such as bend screens, gave at neutral pH nanofiltration fluxes, which were higher than those obtained earlier with other membrane modules. In general, it was seen, that pH is one of the most important factors affecting the membrane behaviour: at acidic pH lower fluxes and more fouling were obtained. (orig.) 6 refs. CACTUS Research Programme

 3. The effect of pretreatment on the performance of membrane separation processes in the circulation water systems of paper production; Esikaesittelyiden vaikutus kalvoerotusprosessien toimintaan paperinvalmistuksen vesikierroissa - EKT 01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuortila-Jokinen, J.; Nystroem, M. [Lappeenranta Univ. of Technology (Finland). Dept. of Chemical Technology

  1998-12-31

  The aim of this project is to establish an optimized membrane filtration process for internal water treatment in the pulp and paper industry. In membrane filtration fouling reduces the capacity of a plant, and frequent or ineffective membrane washing reduces the membrane lifetime. These factors affect directly the feasibility of the process. Moreover, the retentates have to be economically destroyed. In this project effective pretreatment systems for membrane filtration processes will be developed. The pretreatments studied will be chemical, biological (thermophilic aerobic or anaerobic processes), oxidative (ozonation or other AOP methods) or enzymatic methods or their combinations. The target is to increase capacity and/or reduce fouling in the membrane process. In addition, the effect of the different pretreatment methods on the washability of the membranes will be studied and an optimized washing routine will be developed. The composition of the forming retentates are also affected by the pretreatment used and additionally the same methods can be used for developing a sensible and economically feasible retentate posttreatment method, which will also be developed in the project. (orig.)

 4. Biomekaanisten jalkineiden ja Unloader One -polvituen vaikutus kävelyyn ja tasapainoon : pilottitutkimus terveillä koehenkilöillä

  OpenAIRE

  Kääriäinen, Hannamari

  2017-01-01

  Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jota esiintyy usein polvinivelessä. Polven mediaalinen nivelrikko aiheuttaa kipua, liikkumattomuutta, työkyvyttömyyttä, heikentynyttä elämänlaatua sekä negatiivisia muutoksia kävelyn kineettisiin ja kinemaattisiin parametreihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka kävelyn parametrit muuttuvat eri terapiavälineillä mitattuna. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, kuinka eri terapiavälineet vaikuttavat staattiseen tasapain...

 5. Ruokohelpiviljelyn optimointi suopohjilla:turvetuotantoalueiden geologisen ympäristön, pohjaturpeen sekä kierrätyslannoitteiden käytön vaikutus ruokohelpin käyttämiin alkuaineisiin ja satoon

  OpenAIRE

  Parviainen, T. (Timo)

  2007-01-01

  Abstract There are various after-use options on the cut-away peatlands, depending on the characteristics of the soil. If the soil is devoid of rock, cultivation of reed canary grass is a profitable after-use option. The aim of this study was to determine how characteristics of peat, peatland surroundings and fertilizers influence the element uptake of reed canary grass. In the present investigation the peat production areas of Luesuo, Piipsanneva and Jouttenisenneva were selected as s...

 6. Järviruo'on korjuun yleistymisen edellytyksiä Suomessa

  OpenAIRE

  Alijoki, Tuomas

  2012-01-01

  Suomen ranta-alueiden ruovikoituminen on lisääntynyt 1900-luvun jälkipuolella johtuen maankäytön muuttumisesta, ravinnekuormituksesta ja hyötykäytön vähenemisestä. Ruovikoituneet alueet saattavat vähentää luonnon monimuotoisuutta ja heikentää veden laatua. Yksilö kokee ruovikoitumisen ongelmaksi rantojen virkistys- ja maisema arvojen heikkenemisen myötä. Erilaiset hyödyntämistarkoitukset ja ruovikoitumisen aiheuttamat heikentävät vaikutukset ovat synnyttäneet tarpeita niittää ja poistaa ru...

 7. Luonnonkosmetiikan ja kestävän kehityksen synergia : opintomateriaali kauneudenhoito- ja hiusalan opiskelijoille

  OpenAIRE

  Ekqvist, Heidi

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista ja totuudenmukaista informaatiota opintomateriaalin muodossa kauneudenhoito- ja hiusalan opiskelijoille. Toimeksiantajana toimii Turun Ammatti-instituutin kauneudenhoito- ja hiusala. Työn teoriaosuudessa käsitellään kahta teemaa; luonnonkosmetiikkaa ja kestävää kehitystä. Luonnonkosmetiikan osuudessa perehdytään sen eroihin synteettiseen kosmetiikkaan nähden, tarkastellaan luonnon- ja luomukosmetiikan kriteerejä sekä paneudutaan k...

 8. Pienen pohjavedenottamon suunnittelu:tapaustutkimus Rovaniemen kaupungista

  OpenAIRE

  Mettänen, H. (Henri)

  2015-01-01

  Tiivistelmä Työssä suunniteltiin Rovaniemen kaupungin Misin kylään uusi pohjavedenottamo. Erityistä huomiota kiinnitettiin suunnittelun erikoisuuksiin ja haasteisiin, jotka liittyvät kapasiteetiltaan pienen pohjavedenottamon mitoittamiseen. Koska vesihuollon järjestäminen on velvoitepohjaista ja laissa säädettyä, tuotiin työssä esiin lainsäädännön vaikutus ...

 9. Kvartsimaasälpäjauheen käyttö betonin osa-aineksena

  OpenAIRE

  Kynsilehto, Tuomas

  2017-01-01

  Opinnäytetyössä selvitettiin Keliber Oy:n toimittaman kvartsimaasälpäjauheen soveltuvuutta betonin osa-ainekseksi. Kvartsimaasälpäjauheen soveltuvuutta ei ollut aiemmin testattu. Työssä tehtiin kiviaineksen alkututkimukset ja selvitettiin, onko kvartsimaasälpäjauheen käyttö mahdollista lujuusominaisuuksiensa vuoksi, sekä mikä on kvartsimaasälpäjauheen vaikutus tuoreen betonin työstettävyysominaisuuksiin. Kvartsimaasälpäjauheen soveltuvuus testattiin luomalla yhdeksän eri normaalin, täryt...

 10. Lähiesimies näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnin johtajana

  OpenAIRE

  Järviö, Kati

  2016-01-01

  Kansallisia näyttöön perustuvia toimintamalleja on pyritty implementoimaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä siinä kuitenkaan onnistumatta. Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta lähiesimiehellä olevan suuri vaikutus näyttöön perustuvan toiminnan onnistuneeseen implementointiin. Jotta näyttöön perustuvat toiminnat saadaan onnistuneesti otettua yksiköissä käyttöön, täytyy niiden implementointia johtaa. Näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnin johtaminen on jaettu neljään osa-...

 11. Sidekudoskalvojen itsenäinen käsittely rintasyöpäleikatulla

  OpenAIRE

  Nieminen, Elisa; Eerola, Marika

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen vaikutus kahdeksan viikkoa kestäneellä sidekudoskalvojen käsittelyllä oli rintasyöpäleikatun olkanivelen liikkuvuuteen. Toteutus tapahtui yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa. Opinnäytetyö suoritettiin kvantitatiivisena ja kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Seurattavat parametrit olivat olkanivelen liikkuvuus eri liikesuuntiin, subjektiiviset tuntemukset olkanivelen liikkuvuudesta ja käden käyt...

 12. Viisaasti vedessä : ohjenuorat piilolinssien käyttöön uidessa, saunoessa ja muussa vesialtistuksessa

  OpenAIRE

  Eskola, Erika; Permanto, Jenni; Syrjälä, Elina

  2015-01-01

  Opinnäytetyön aihe on vesialtistuksen vaikutus piilolinssihygieniakäytäntöihin. Idea työn aiheesta lähti liikkeelle opinnäytetyöryhmän lähipiiristä, jossa piilolinssien hygieniaohjeistuksia liittyen vesialtistukseen ei ole noudatettu. Yleinen suositus on, että piilolinssejä ei silmätulehdusriskin vuoksi altistettaisi vedelle. Työn aiheeksi tarkentui piilolinssien käyttö uidessa ja saunoessa, koska selkeästi perusteltuja, suomenkielisiä ja luotettavasta lähteestä löytyviä, vesialtistukseen lii...

 13. Fysioterapia miesten seksuaalitoimintahäiriöiden hoitomenetelmänä : Kirjallisuuskatsaus

  OpenAIRE

  Huhtala, Teija

  2011-01-01

  Opinnäytetyössä laadittu kirjallisuuskatsaus kokosi yhteen näyttöön perustuvan tiedon fysioterapiasta miesten seksuaalitoimintahäiriöiden hoitomenetelmänä. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin, minkälaisten seksuaalitoimintahäiriöiden hoidossa fysioterapiaa oli käytetty ja minkälaista kyseinen fysioterapia oli ollut. Lisäksi selvitettiin, mikä oli ollut seksuaalitoimintahäiriöiden hoidossa käytetyn fysioterapian vaikutus kyseisiin ongelmiin. Opinnäytetyöhön sisältyi myös seksuaalitoimintahä...

 14. Growth rates and morphological measurements of Porcupine caribou calves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherine L. Parker

  1989-06-01

  Full Text Available Body weights, leg lengths, and surface area were monitored for bottle-raised barren-ground caribou calves (Rangifer tarandus granti from the Porcupine herd up to 1 year of age. Body weights were compared with maternally-raised calves from the same cohort in the wild and from the Delta herd. A successful feeding regime for bottle-raising caribou calves is presented.Veksthastigheter og morfologiske mål hos Porcupine karibu-kalver.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Kroppsvekter, visse knokkel-lengder og kropps-overflate areal ble målt hos flaske-oppfødde kalver av barren-ground karibu (Rangifer tarandus granti fra Porcupine-stammen opp til 1 års alder. Kroppsvekter ble sammelignet med normalt oppfødde kalver av samme type i det fri og fra Delta-stam-men. Det presenteres et vellykket system for flaske-oppforing av karibu-kalver.Porcupine-lauman karibuvasojen kasvunopeus ja morfologiset mitat.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Porcupine -lauman pulloruokinnalla olleiden tundrakaribuvasojen ruumiinpainot, jalanpituu-det ja ruumiin pinta-alat mitattiin 1 vuoden ikäään saakka. Ruumiinpainoja verrattiin vastaaviin luonnon-oloissa kasvaneisiin saman lauman ja Delta -lauman vasoihin. Tutkimus kuvaa toimivan vasojen pulloruo-kintamenetelmän.

 15. Eteeriset öljyt luonnonkosmetiikassa

  OpenAIRE

  Nummela, Nina

  2011-01-01

  Kasvin eri osista, kuten terälehdistä, juurista, hedelmistä ja siemenistä, peräisin olevia eteerisiä öljyjä on käytetty kansanlääkinnässä jo vuosituhansia. Kosmetiikassa eteerisiä öljyjä on käytetty hajusteraaka-aineina, mutta myös säilövinä ainesosina antibakteeristen ominaisuuksien vuoksi. Eteeriset öljyt ovat hyvin aktiivisia ainesosia jo alhaisissa pitoisuuksissa ja niillä on todettu olevan fysiologisia vaikutuksia. Niitä käytetään myös aromaterapiassa hoitavien ja terapeuttisten vaikutus...

 16. Effects of insect harassment on weight gain and survival in reindeer calves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Helle

  1984-05-01

  Full Text Available Relationships between insect harassment and the weight gain and survival of reindeer calves were studied in two areas in Finland north of the Arctic Circle. The level of insect harassment explained a significant amount of the yearly variation in calf weights determined in autumn or early winter in both areas and directly influenced calf mortality in one of them. The lowest weights and calf percents were experienced in years when a bad winter was followed by a warm summer with severe insect harassment.Råkån vaikutus poronvasojen painonlisåykseen ja eloonjååmiseen.Abstract in Finnish / Tiivistelmd: Rakan (vertaimevat ja porossa loisivat hyonteiset vaikutusta vasojen painoon ja vasaprosenttiin tutkittiin Alakylan paliskunnassa sekå Kaldoaivi - Paistunturin alueella. Kummallakin alueella rakka selitti huomattavan osan vasojen syyspainojen vuosivaihtelusta ja Kaldoaivi - Paistunturissa se vaikutti suoraan myos vasaprosenttiin. Vasojen painot ja vasaprosentit olivat alhaisimmat vuosina, joina vaikeaa talvea seurasi kuuma, hyonteisille suotuisa kesa.Effekter av insektforstyrrelser på vektøkning og overlevelse av reinkalver.Abstract in Swedish / Sammendrag: Effekter av insektforstyrrelser på vektøkning og overlevelse av reinkalver er studert i to områder av Finland nord for Polarsirkelen. Graden av insektforstyrrelser forklarte en signifikant andel av variasjonene fra år til år i kalvevekter bestemt høst eller tidlig vinter for begge områder. Den virket også direkte inn på kalvedødeligheten i et av områdene. De laveste vekter og kalveprosenter fant man i år der en dårlig vinter ble etterfulgt av en varm sommer med alvorlige insektforstyrrelser.

 17. Productivity of semi-domesticated reindeer in Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilpo Kojola

  1991-10-01

  Full Text Available In spite of a twofold increase in the density of reindeer in Finland from 1974 to 1987, meat production per reindeer increased during this period. This was possible due to calf harvesting and supplemental feeding. Results from multiple regression models indicated that calf harvesting influenced both per unit area and per capita production more than supplemental feeding. Correlation between meat production and animal density decreased with increased supplemental feeding. Traditionally, southern and central herds of reindeer fed mainly on arboreal lichens in late winter; however, due to large-scale logging, woodlands rich of arboreal lichens had been greatly reduced. Economic carrying capacity of the winter range apparently has been exceeded in the south; a heavy crash in the number of reindeer is likely if supplemental feeding ceases. In northern herds, intensive calf harvesting enabled satisfactory yield without supplemental feeding. In northern herds, yield increased mainly per unit area (i.e. by increases in herd size; in the south yield per reindeer increased.Lithantuotantoon vaikuttavat tekijat Suomen poron-hoidossa.Abstract in Finnish / Tiivistelmd: Huolimatta Suomessa vuosien 1974 ja 1987 valilla tapahtuneesta porotiheyden kaksinkertaistumisesta, lihantuotto poroa kohti kasvoi jakson aikana. Tama johtui oletettavasti vasateurastuksesta ja lisaruokinnasta. Monimu-uttujaregressiomallien tulosten perusteella vasateurastuksella nayttaisi olevan lisaruokintaa suurempi vaikutus seka poroa etta pinta-alaa kohti laskettuun tuottoon. Ruokinnan tehostuessa pienentyi lihantuoton ja porotiheyden valinen riippuvuus. Etelaosan ja keskiosan porot syovat perinteisesti puussa kasvavia jakalia kevattalvella. Hakkuista johtuen luppometsien osuus on suuresti vahentynyt. Talvilaidunten ekonomien kantokyky on ilmeisesti ylitetty etela- ja keski-osassa; syva romahdus poromaarissa on todennakoista, jos ruokinta lopetettaisiin. Pohjoisosassa voima-perainen vasate

 18. A deworming field trial with ivermectin (MSD in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nordkvist

  1984-05-01

  vasaa (15 m + 14 f ivermectinillå (Ivomec, 1 % MSD, 1 ml vasaa kohden, ruiskutcttuna nahan alle. Loput 25 vasaa toimivat kåsittelemåttominå tarkkailuelåiminå. 21 huhtikuuta 1983 (147 påivån jålkeen punnittiin uudelleen 44 (24 kåsiteltyå + 20 tarkkailuelåintå alkuperåisistå elåimistå. Joka ryhmåstå teurastettiin 5 poroa ja ruho ja sisåelimet tutkittiin parasitoloogisesti. Kåsittelyn vaikutus oli 100% tai låhes tåydellinen seuraavia kohtaan: Oedemagena tarandi, Cephenemyia trompe, Dictyocaulus viviparus, Elapohostrongylus rangiferi sekå myoskin mitå tulee matojen munien esiintymiseen sonnassa. Vaikutus maha - ja suolistomatoihin oli, kåsittelyn ajankohdan huomioonottaen, vaikeasti ratkaistavissa. Vaikutus juoksutusmahoihin (trichostrongylida oli myos vaikeasti ratkaistavissa ja siitå keskustellaan tekstisså. Porojen ruhojen painon suhteellinen muutos, t.s. muutos suhteessa alkuperåispainoon on arvioitu ja tilastollisesti kåsitelty. Voitiin silloin todeta — ettå kaikki porot olivat kevcntyneet painossaan, — ettå kåsiteltyjen urosvasojen keskimååråinen painonvåhennys oli merkitsevåsti alhaisempi kuin kåsittelemåttomien urosvasojen, — ettå kåsiteltyjen naarasvasoien keskimååråinen painonvåhennys ei eronnut tilastollistesti kåsittelemåttomien naarasvasojen painonvåhennyksestå, — ettå koko kåsitellyn ryhmån keskimååråinen painonvåhennys oli merkitsevåsti alhaisempi kuin kåsittelemåttomåsså ryhmåsså.

 19. Effects of forest fertilization on nitrate and crude protein content in some important reindeer forage species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1984-05-01

  å hosten var mycket liten. Ett år efter gödsling registrerades en förhöjning av råproteinhalten med ett par procentenheter i ris och kruståtel (tabell 3. En viss effekt kvarstod fortfarande efter tre år. Gödslingen medförde en mycket kraftig vegetativ utveckling av kruståtel. Detta resulterade bland annat i att kruståteln bildade en matta av vissnade blad och strån på hosten (bild 3 - 5.Metsånlannoituksen vaikutusjoidenkintårkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Lannoitettaessa metsiå joilla laiduunetaan poroja voi sattua, ettå porot nielevåt ammoniumnitraattia joko syomalla lannoiterakeita suoraan maasta tai juomaveden kautta. Ne voivat myos saada nitraattia kasveista, jotka ovat absorboineet ja varastoineet sitå. Tima raportti kåsittelee jålkimmåistå vaihtoehtoa. Tåman lisåksi selvitellåån lannoituksen vaikutusta laidunkasvien raakavalkuaispitoisuuksiin. Tutkimus suositettiin kahdella koealueella. Toinen mantymetsåalue oli kuivaa, toinen taas tuoretta varputyyppia. Alueet sijaitsivat 10 km ja 15 km Lyckselestå luoteeseen. Kokeissa sovellettiin kolmea ammoniumnitraattilannoitus-tasoa (75, 150 ja 250 kg N/ha ja yhtå ureatasoa (150 kg N/ha. Lannoitteita levitettiin kahtena ajankohtana, kesåkuussa ja vastaavasti heinåkuussa. Tutkimusta vanen, jonka kohteena oli metsånlannoituksen vaikutus joidenkin tarkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin, otettiin naytteita poronjåkalåsta, kanervasta, variksenmarjasta, puolukan- ja mustikanvarvusta ja metsålauhasta eri ajankohtina lannoituksen jalkeen. Poronjakåla ei merkittavåsti kontaminoitunut nitraatilla. Korkein loydetty arvo oli 0,013% nitraati-N kuiva-aineessa (taulukko 1. Nitraattia keråantyi myos vahan varpuihin ja metsalauhaan (taulukko 2. Korkeimmat arvot (0,05% havaittiin kanervassa. Mitatut konsentraatiot olivat selvåsti alle porolle vaarallisen tason. Lannoituksen vaikutus poronlaidunkasvien

 20. Effect of testosterone on antler growth in yearling male reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Ryg

  1983-05-01

  Full Text Available 1. The effect of exogenous testosterone on ander growth in yearling male reindeer (Rangifer tarandus tarandus was tested. 2. Testosterone (33 mg/kg inhibited antler growth, and in one animal induced cleaning and subsequent casting of the antlers. This animal grew a new set of antlers, which were cleaned at the normal time. 3. During treatment, there was an inverse relationship between peak testosterone levels and antler growth rate. 4. There was no effect of treatment on body weight or food intake. 5. It is concluded that the effects of testosterone on antler growth are qualitatively the same in reindeer as in other deer. However, because high testosterone doses were necessary to produce effects, it is questionable whether this hormone normally is responsible for the cessation of antler growth in reindeer.Virkningen av testosteron på gevirvekst hos ettårige reinbukker.Abstract in Norwegian / Sammendrag: 1. Virkningen av testosteron på gevirvekst hos ett-årige reinbukker (Rangifer tarandus tarandus ble undersøkt. 2. Testosteron (33 mg/kg hemmet gevirveksten, og hos ett dyr førte behandlingen til at geviret ble feiet og deretter felt. Deretter vokste det ut ett nytt gevir, som ble feiet til vanlig tid. 3. Det var en negativ korrelasjon mellom maksimale testosteronnivåer og gevirvekst under behandlingen. 4. Det var ingen effekt på forinntak eller vektutvikling. 5. Det blir konkludert med at virkningen av testosteron på gevirvekst er kvalitativt den samme hos rein som hos andre hjortedyr. Det er likevel tvilsomt om testosteron normalt er ansvarlig for avslutningen av gevirvekst hos rein, fordi store testosterondoser måtte til for å få noen virkning.Testosteronin vaikutus vuodenikåisten urosporojen sarvien kasvuun.Abstract in Finnish / Tiivistelmä: 1. Tutkimuksessa seurattiin ruiskeena annetun testosteronin vaikutusta vuodenikåisten urosporojen (Rangifer tarandus tarandus sarvien kasvuun. 2. Testosteron! (33 mg/kg hidasti sarvien

 1. Fertility in female reindeer: the effects of nutrition and growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. J.C. Tyler

  1987-06-01

  Full Text Available Pregnancy rates in juvenile reindeer (Rangifer tarandus vary considerably both within and between flocks. This potentially has considerable economic significance for reindeer husbandry. This paper discusses the influence of nutrition and growth on fertility in female reindeer using examples taken from the literature. Fertility in reindeer is related to body weight, like in many other mammals, but the relationship is not invariant. Weight-specific pregnancy rates appear to be density dependent in juvenile reindeer although not in adults. This strongly suggests that nutrition has an important influence on fertility in juveniles.Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vekt-spesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres.Ravitsemustilan ja kasvun vaikutus vaatimien hedelmållisyyteen.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Nuorten porojen hedelmåliisyys vaihtelee suuresti

 2. Rajakarjalainen kuuntelutesti: havainnoijina suomen kielen yliopisto-opiskelijat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helka Riionheimo

  2017-10-01

  Full Text Available Tutkimuksessa selvitetään kansanlingvistisen kuuntelutestin avulla, miten hyvin suomalaisten yliopistojen suomen kielen opiskelijat tunnistavat Raja-Karjalan murteen. Raja-Karjalassa puhuttu karjalan kieli on vakavasti uhanalainen, eikä sitä kuule jokapäiväisessä elämässä. Testi osoittaakin, että useimmille opiskelijoille näytteen kielimuoto on vierasta. Testiin osallistuneet saivat esittää näytteen alkuperästä yhden tai useamman arvauksen. Yli puolet 337 vastaajasta sijoitti näytteen Suomen itäosiin tai itärajan tuntumaan, noin kolmasosa Savoon, viidesosa Pohjois-Suomeen ja noin kymmenesosa Kaakkois-Suomeen. Noin 15 % tunnisti näytteen karjalaksi; parhaiten näytteen tunnistivat Itä-Suomen yliopiston opiskelijat. Osassa vastauksia tuotiin esille vieraan kielen vaikutus, joka yhdistettiin varsinkin venäjään. Opiskelijat kiinnittivät näytteessä huomiota erityisesti pitkien a- ja ä-vokaalien diftongiutumiseen, suomesta poikkeaviin sibilantteihin ja affrikaattaan sekä jälkitavujen h:hon ja liudentuneisiin konsonantteihin, joiden perusteella näyte pyrittiin paikantamaan. Vaikka opiskelijoiden käyttämä terminologia paljasti eroja tavallisten maallikoiden metakieleen, mukana kielen kuvauksessa oli myös paljon kansanomaisia ja arkikielisiä ilmauksia. *** "Border Karelian recognition test: University students of Finnish language as observers" The study uses a folk-linguistic recognition task to investigate how well students of Finnish language at Finnish universities recognise a sample of Border Karelian dialect. The Karelian language (once spoken in the Border Karelia region in the easternmost corner of pre-war Finland is severely endangered and most Finns have never heard Karelian spoken publicly. The test confirms the presumption that the Border Karelian dialect is not familiar to university students. The respondents were allowed to make one or more guesses about the origin of the test sample. More than a half of

 3. Effects of nutrition on serum levels of thyroxine and triiodothyronine in reindeer (Rangifer tarandus tarandus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Ryg

  1981-05-01

  Full Text Available We have investigated effects of qualitative and quantitative differences in feed on serum concentrations on the thyorid hormones, thyroxine (T4 and triiodothyronine (T3. We have recorded hormone levels in groups of animals of different sex, age and weight. They were fed either a pelleted reindeer feed (RF 71, 13,7% protein or lichen (3,4 protein, or a combination of RF 71 and lichen. 1. When going over from restricted to ad lib. feeding with the same kind of feed (RF 71, serum T3 increased, but nok T4. 2. Serum T3 or T4 did nok change when feed was changed from RF 71 to the same amount of dry matter of a combination of RF 71 and lichen. Neither were there any significant differences between a group fed RF 71 and a group fed a combination of RF 71 and lichen. 3. Serum T3 and dry matter intake were well correlated. We conclude that seasonal differences in T4 are partly independent of nutrition, while T3 was heavily influenced by nutrition, specifically the amount of dry matter consumed. Serum T3 can possibly be used to estimate dry matter intake.Ravitsemuksen vaikutus poron (Rangifer tarandus tarandus seerumin tyroksiini ja trijodityroniinitasoon.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Olemme tutkineet poron ravinnonsaannissa esiintyvien kvalitatiivisten ja kvantitathvisten erojen vaikutusta seerumin kilpirauhashormonien trijodityroniinin (T3 ja tyroksiinin (T4 konsentraatioon. Olemme rekisteroineet hormonipitoisuuksia iån, sukupuolen ja painon perusteella erilaisissa ryhmisså. Ruokinnassa on kåytetty pelletoitua poronrehua (RF 71, 13,7% proteiini ja/tai jåkålåå (3,4% proteiinia. 1. Siirryttåesså rajoitetusta rehunsaannista ad lib. ruokintaan samalla rehulla (RF 71, seerumin T3-taso kohosi, mutta ei T4-taso. 2. Siirryttåesså ruokinnassa RF 71-rehun kåytostå kuiva-ainepitoisuudeltaan vastaavan RF 71-rehun ja jåkålå-yhdistelmån kåyttoon ei havaittu merkitseviå muutoksia T3- tai T4-tasoisaa. Verrattaessa RF 71-rehua kåyttånyttå ryhm

 4. Effects of improved nutrition in pregnant reindeer on milk quality, calf birth weight, growth, and mortality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  1983-05-01

  begge gruppene ble det skilt mellom unge (<3 år og gamle (>3 år simler. Ved forsøkets start var kroppsvekten for unge simler ca. 57 kg, og for gamle simler ca. 69 kg, i begge ernæringsgruppene. Ved kalving var kroppsvekten for unge simler 55.9 ± 4.5 kg (L-gruppe, og 68.1 ± 2.5 kg (IN-gruppe mens kroppsvekten for gamle simler var 70.0 ± 6.9 kg (L-gruppe og 81.6 ± 6.8 kg (IN-gruppe. Fødselsvekt for kalver etter IN-unge simler var 4.5 ± 0.7 kg, og 3.7 ± 0.5 kg for kalver etter L-unge simler. De tilsvarende fødselsvektene for kalver etter gamle simler var 5.7 ± 0.8 kg (IN-gruppe og 4.4 ± 0.6 kg (L-gruppe. Fødselsvektene var korrelert til simlenes kroppsvekt like før kalving. Kalveveksten i de første tre ukene etter fødselen var signifikant høyere for kalver etter IN-gamle simler, sammenlignet med kalveveksten i de øvrige tre gruppene, som ikke var innbyrdes signifikant forskjellige. I midten av september var det ingen signifikante forskjeller i kalvenes kroppsvekt gruppene imellom. Det var ingen signifikante forskjeller hverken i totalt energiinnhold eller i kjemisk sammensetning av melken fra simlene i de to ernæringsgruppene. Total dødelighet for kalver i L-gruppen var 28% mot 7% i IN-gruppen i løpet av de tre første ukene etter fødselen. To av de gamle simlene i IN-gruppen hadde ikke kalvet ved forsøkets slutt.Kantavien porovaatimien parannetun ravinnon vaikutus maidonlaatuun, vasojen syntymåpainoon, kasvuun ja kuolleisuuteen.Abstract in Finnish / Yhteenveto: 35 kantavan porovaatimen (Rangifer tarandus lauma jaettiin kahteen ryhmaan helmikuun puolivålisså. Vasomiseen saakka toukokuussa annettiin toiselle ryhmalle jåkalaa ad. Ub. (L-ryhmå, kun taas toinen ryhma sai lisåravintona 2 kg RF-71 rehua påivåsså (IN-ryhmå. Vasomisen jålkeen annettiin molemmille ryhmille 2 kg RF-71 rehua påivåsså. Molemmissa ryhmisså erotettiin nuoret (< 3-vuotiaat ja vanhat (> 3-vuotiaat vaatimet toisistaan. Tutkimuksen alkuvaiheessa oli nuorten vaatimien

 5. Weight development and survival rate of reindeer calves treated against Oedemagena tarandi L and Cephenemyia trompe L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endre Persen

  1982-05-01

  aktivt stoff pr. 10 kg levende vekt. I alt inngår 911 kalver og 403 voksne simler i forsøkene. Forsøkene har søkt å gi svar på mulige effekter av nevnte behandling på a vektutvikling om vinteren, b vektutvikling frem til normalt slaktetidspunkt (18 mndr.,c tap av dyr om vinteren. Videre er det søkt å gi svar på om behandlingstidspunktet (27/11 og 14/2 har betydning for vekttapet om vinteren, alle undersøkelser er gjort innen kjønn. Generelt viser forsøkene at behandlede dyr tar av mer i vekt om vinteren enn ubehandlede dyr. Det ble funnet signifikant større vekttap for behandlede simlekalver (0.7 kg, p=0.005 i tidsrommet 13/1—28/4 i forsøk I og for behandlede bukkekalver (0.8 kg, p=0.01 i tidsrommet 14/2—4/4 i forsøk II. Det er også en tendens til at behandlingen virker til å øke slaktevekten. Det ble således funnet signifikant høyere økning i slaktevekt (0.8 kg, p=0.05 for behandlede bukker i forsøk III. Det ble ikke påvist effekt av behandlingen på tap av dyr om vinteren. De kalvene som ble borte om vinteren hadde signifikant lavere vekt ved forsøkets start sammenlignet med de som overlevde. I perioden 14/2—4/4 ble det funnet større vekttap hos de bukkekalver som ble behandlet 14/2 sammenlignet med behandling 27/11 (0.5 kg, p=0.01.Koikelu poronvasojen hoitamiseksi poropaarmantoukkia vastaan. Vaikutus vasojen kuntoon mittana elopaino ja henkiinjååmiskyky.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Suoritettiin kolme koetta porossa loisina esiintyvien kurmunja saulakantoukkien (Oedemagena tarandi L ja Cephenemyia trompe L torjumiseksi. Kokeissa kåytetiin Warbex-35%:sta valmistetta ruiskeena lihakseen, annoksen suuruus oli 30 mg vaikuttavaa ainetta 10 elopainokiloa kohti. Kaikkiaan kokeissa kåsiteltiin 911 vasaa ja 403 vaadinta. Kokeissa selviteltiin kåsittelyn mahdollisia seurausvaikutuksia a talven aikaiseen painonkehitykseen b painonkehitykseen normaaliin teurastusajankohtaan saakka (18 kk c elainten talviaikaiseen katoon. Lisåksi pyrittiin

 6. A model for analyzing influence of timber production on lichens for reindeer grazing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olof Eriksson

  1987-06-01

  produktionen av lavbete kommer att minska i framtiden, vilket bor motivera mer forskning inom området. Om resultaten i denna studie år riktiga och om det virkesproducerande skogsbruket utvecklas enligt exemplet, måste renågarna fortsåtta med eller utoka stodutfodringen och/eller minska antalet renar betydligt. De tvingas också utnyttja alla betningsbara områden, åven sådana som for nårvarande anses vara marginella. Ett annat sått att forbåttra balansen år att modifiera det virkesproducerande skogsbruket på arealer med lavbete i storre utstråckning ån vad som gors i det alternativ som analyseras hår.Puuntuotannon vaikutus jäkälälaitumiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Artikkelissa esitetåån pitkånaikavålin analyysimalli puuntuotannon vaikutuksista ruotsin jåkålå-laitumille (Cladina, Alectoria, Bryoria spp. ym.. Koska jåkålien saantia pidetåån porojenlukumååråå rajoittava, laskee malli jåkålålaidunten vuotuisen tuoton ja tarpeen. Porot laiduntavat sekå puussa ettå maassa kasvavia jåkåliå, ja nitå molempia on oltava saatavilla, sekå tarvittava måårå, ettå oikeaan aikaan vuodesta, jos poronhoito aikoo selviytyå ilman tukiruokintaa. Malli rakentuu pååsiassa jo aikaisemmin hankittuihin tietoihin. Pinta-ala arviot tehdåån valtakunnanmetsånarvioinnin tietojen, ja hakkuumahdollisuuksien pitkånaikavålin analysoimiseksi perustetun Hugin-systeemin laskelmien avulla (Bengtsson, 1981. Maantieteellisesti tutkielma rajoittuu Norrbotte-nin ja Våsterbottenin lååneihin. Laskelmat tehdåån sadanvuoden aikavålille alkaen 1980, perustuen yhteen AVB-85:en puuntuotantoohjelmaan, joka tåhtåå tåmånpåivåistå laajempaan metsien moninaiskåyttoon (Bengtsson, 1986. Vuotuinen maassa kasvavien jåkålien tuotanto arvioidaan jåkålien hehtaarimåårien, sen kasvuprosentin ja pinta-alan tulona. Jåkålien måårå hehtaaria kohti on riippuvainen kasvupaikan ja metsikon iåstå. Pinta-ala arviot perustuvat valtakunnanmets