WorldWideScience

Sample records for vaeg artiklar presenterade

 1. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 2. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 3. Mindfulness inom ergoterapi : En integrativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindfors, Thelma

  2015-01-01

  Mindfulness är ett begrepp och fenomen som blivit allt mera populärt inom det västerländska samhället. Mindfulness förekommer bland annat i olika terapiformer inom sjukvården. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur fenomenet mindfulness beskrivs inom ergoterapins kunskapsområde. Forskningsfrågan är: Inom vilka områden behandlas mindfulness i ergoterapilitteraturen? Arbetet följer riktlinjerna för en integrativ litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar som nämner eller behandlar mi...

 4. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 5. Taxonomi för databashanterare

  OpenAIRE

  Österberg, Alexander

  2017-01-01

  Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem (DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en litteraturstudie av flertalet artiklar. Arbetet visar även på en strukturerad process för att gå från krav till val av databashanterare i form av ett poängsystem som använder sig av taxonomin och DBMS rangordning på olika kriterier. Valprocessen tar ställnin...

 6. Våld i nära relationer : En diskursanalys kring framställningar om våld i nära relationer i tidskriften Socionomen

  OpenAIRE

  Alakokkare, Marlene; Andreasson, Cecilia

  2014-01-01

  Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur våld i nära relationer framställs i tidskriften Socionomen. Vår empiri består av 42 artiklar som berör våld i nära relationer. Artiklarna är publicerade mellan åren 1997 - 2013 i tidskriften Socionomen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som bidrar med att synliggöra sociala konstruktioner inom forskningsområdet. Som analysmetod används en form av diskursanalys för att urskilja subjektsposit...

 7. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 8. Boken som medium

  OpenAIRE

  Pelle, Snickars

  2012-01-01

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som e...

 9. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 10. Vilken term är bäst?

  OpenAIRE

  Kindenberg, Björn; Lindqvist, Eva; György Ullholm, Kamilla

  2017-01-01

  I Lisetten nr 2/2016 diskuterar forskare i Nätverket för translanguaging en svensk motsvarighet till termen translanguaging och för som förslag fram "transspråkande". Artikeln är också en replik på tidigare inlägg i en översättningsdebatt som förts i Lisetten (nr 4/2015 och nr 1/2016), en spännande och belysande serie artiklar som gett en fördjupad diskussion om innebörden av begreppet translanguaging. Artikeln från Nätverket för translanguaging fördjupar resonemangen än mer, men landar, mena...

 11. Kognitiv intervjumetodik

  OpenAIRE

  Rautio, Malin; Söderström, Josefin

  2008-01-01

  1992 presenterade två tyska psykologer, Fischer och Gieselman den kognitiva intervjumetodiken för världen, med anledning av att flera kvinnor blivit våldtagna men förhörsledarna ej haft förmågan att återkalla den rätta minnesbilden hos dem som kunnat leda till en fällande dom. Denna teknik har en förmåga att ta fram minnen av obehagliga händelser som skett både för ett långt tag sedan och mer närliggande. Metoden bygger på ett återskapande av människans minnesbild och är därför ultimat att ti...

 12. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 13. Indirect Energy for Road and Railway Transportation in Sweden; Indirekt energi foer svenska vaeg- och jaernvaegstransporter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jonsson, Daniel K.

  2005-02-01

  Besides energy for propulsion, there are a number of considerable indirect energy categories in the life-cycle of transport systems, e.g. construction and maintenance of infrastructure, and manufacture and service of vehicles. Indirect energy represents 64-66% of the total amount of energy used in the railway sector, while the corresponding share in the road sector is 42-45%. Consequently, decision-making and planning processes regarding transport infrastructure and environmental impacts should also consider indirect energy-use. Two energy case studies have been carried through; the railroad project Botniabanan in the north of Sweden, and the motorway tunnel Soedra Laenken in Stockholm. The result for Botniabanan corresponds with the Swedish railroad average, but Botniabanan contributes to decreased energy use in the transport sector as a whole. The infra structural energy use for Soedra Laenken is considerably higher than the Swedish road average. Soedra Laenken also contributes to an increase of the energy use in the transport sector as a whole.

 14. Towards an economic sustainable, high yielding and climate-smart agriculture with high landscape values; Paa vaeg mot ett ekonomiskt haallbart, hoegproducerande och klimatsmart jordbruk med hoega landskapsvaerden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumm, Karl-Ivar

  2013-07-15

  In 1995-97, the Swedish Environmental Protection Agency carried out a futures study with the aim of identifying ways to achieve environmentally friendly, sustainable Swedish agriculture by 2021. The results indicated that major environmental improvements were possible, while also improving profitability and increasing production of food and bioenergy. At a time half way between 1995 and 2021, the trends predicted in that study were compared against actual developments in agriculture. The analysis showed that most objectives regarding environmental quality were on the way to being achieved relatively well. However, profitability continued to be weak, while food production had decreased and bioenergy production was far below the predicted level. The latter means that agriculture was far from achieving the target of compensating for its emissions of greenhouse gases through bioenergy production substituting for fossil energy. This analysis showed that weak profitability and insufficient production capacity at current prices are the greatest sustainability problems in Swedish agriculture. If profitability cannot be improved, agriculture will decline and its positive effects on the landscape will decrease. If production does not increase, there will have to be continued or increased food imports, which are often less favourable from an environmental perspective than food produced in Sweden. If bioenergy production in agriculture does not drastically increase, it will be difficult to realise the vision of a Sweden without net emissions of greenhouse gases by 2050. The present report updates the futures study. In the evaluation, great emphasis is placed on identifying paths to economically sustainable, high producing and climate-smart agriculture with high landscape values. It is assumed that the current agricultural support system is replaced with environmental payment based on landscape and climate benefits. The views expressed in this report are those of its author and do not necessarily coincide with views held by the Swedish Environmental Protection Agency.

 15. Particle dispersion at road building using fly ash - model review, investigation of influence of humidity content for dust emission and fly ash particle characterisation; Partikelspriding vid byggnation av vaeg med aska - modelloeversikt, undersoekning av fuktighetsgradens betydelse foer damning och karaktaerisering av partiklar fraan flygaska

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gustafsson, Mats; Wik, Ola; Frogner-Kockum, Paul

  2009-03-15

  Ashes from incineration may have very good properties, such as building materials in roads. This use assumes that the ashes do not have serious environmental and health effects. Since ash might generate large amounts of dust in handling the issue on the extent of dusting and dust properties has proved to be important to assess the risks of environmental impacts during use. Inhalable particles in the ambient air are a problem that has attracted much attention and is regarded as one of the most serious health related air pollutants. The present project has aimed to: describe appropriate models for calculating the emission and dispersion of dust in the air during the construction of ash containing roads, evaluate a new method to examine the importance of moisture for dusting from fly ash and investigate the properties of fly ash, making it possible to identify ash in samples of airborne particles. The target audience is ash manufacturers, contractors and consultants with a need for knowledge of ash dusting. Project modules have included: a literature review to identify appropriate modelling tools to describe the emission and dispersion of dust from road building with ash a method study in which a piece of equipment called Duster, have been evaluated for assessing the significance of the ash humidity to dusting, and an electron microscope study where morphology and composition of some ashes, cement and Merit have been studied to find ways to identify ash particles in dust samples. The results show that there is a lack of overall model tools that can describe the emissions from all the management operations of ashes at road building and that existing models sometimes lack key variables. Also, because of high silt content of ashes, some models are deemed inferior compared to when used for ordinary mineral material. Furthermore, attempts with the Duster shows that the method works, but with limited precision, and that dusting from the ash samples was reduced significantly at moisture contents above about 15%. The particle characterization study showed that ash specific chemical signal elements are preferred in the characterization. Important signal elements of ash can be S, Hg, Cd, and the ratio Mg/Al, but elements most appropriate might vary between specific types of ash and applications. The project has brought new knowledge about the possibilities to characterize ash particles and on the moisture needed to avoid dusting from ash. A method to try dusting from ash surfaces has been evaluated in laboratory and the project has also shown available, but in some respects inadequate, models for emission and dispersion of dust from handling of ash

 16. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  Full Text Available Pedagogisk meritering och pedagogiska meritportföljer har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet. Idag (mars 2011 ger en sökning på Google® 6 140 respektive 1 990 träffar på dessa två sökord. Många av träffarna på Google® handlar om högskolors rekommendationer att dokumentera pedagogiska meriter, men antalet publicerade artiklar i detta ämne är mycket få. Högskolan behöver bra lärare och för att uppnå det så måste undervisning och andra utbildningsinsatser uppmärksammas och belönas. Användandet av pedagogiska meritportföljer anses öka betydelsen av undervisningsinsatsen vid anställningar och befordran och är ett sätt att professionalisera undervisning (Fayne, 1991. Många högskolor och universitet har utarbetat handlingsplaner för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras och bedömas liksom strategier för hur medarbetarna ska utveckla sin pedagogiska skicklighet. ”Uppifrån” finns således både skrivna dokument och viljan och intentionen att premiera pedagogiska insatser. Trots detta upplever många medarbetare att pedagogiska insatser inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte värderas tillräckligt högt, exempelvis i jämförelse med forskningsmeriter. Samtidigt vittnar pedagogiskt sakkunniga om att de pedagogiska meritportföljer som de ombeds granska (vid exempelvis tjänstetillsättningar ofta är ostrukturerade och av varierande kvalité. För att pedagogiska meriter ska få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar fordras att de redovisas på ett sätt som gör det möjligt för sakkunniga att värdera dem. Bedömning av både vetenskapliga och pedagogiska meriter görs i många fall av sakkunniga utan särskild pedagogisk utbildning och de pedagogiska meriterna anses generellt mer svårbedömda än de vetenskapliga (Lindberg, 1997. Någon form av standardisering och mallar i samband med presentation av pedagogiska meriter bör därför kunna vara till hjälp för s