WorldWideScience

Sample records for twee onderdelen het

 1. Geluidimmissie van Thalys en Ansaldo V250 treinen op het HSL spoor bij twee woningen in Kaag en Braassem

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, J. van 't; Staats, F.; Graafland, F.; Prevo, R.

  2014-01-01

  TNO heeft in opdracht van ProRail de geluidimmissieniveaus gemeten van de Ansaldo V250 en de Thalys hogesnelheidstreinen die op het spoor van de HSL-Zuid met hoge snelheid rijden, bij twee woningen in de gemeente Kaag en Braassem. Tijdens dit onderzoek rijden er treinen van het type Ansaldo V250, Th

 2. Toevoeging van enkele onderdelen aan een dynamisch pensmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Bannink, A.; Dijkstra, J.

  2009-01-01

  Het pensmodel van Dijkstra et al. (1992) werd op 3 onderdelen aangepast: een weergave werd toegevoegd voor 1. de invloed van het voeropnamepatroon en van de verkleining en passage van deeltjes op pensfermentatie bij melkkoeien; 2. de invloed van langketen vetzuren op het verloop van de pensfermentat

 3. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  NARCIS (Netherlands)

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de kol

 4. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  NARCIS (Netherlands)

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de

 5. Is het mogelijk om twee dingen goed te doen? : verkenning van sociale factoren in verbrede bedrijfsontwikkeling.

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, van der B.; Spierings, C.J.M.

  1999-01-01

  Bij Nieuwe Verbreding gaat het om nieuwe taken voor boeren in het verzorgen en benutten van bijzondere plattelandskwaliteiten (natuur, rust en ruimte). Naast ecologische verbreding - het bedrijfsmatig onderhouden van milieu, natuur en landschap - is er sociale verbreding waarbij boeren werk maken va

 6. Twee databanken onder één dak : gewasbescherming op het Web.

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, I.V.

  1998-01-01

  Vanuit het elektronische archief van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen ontstond in september 1996 in samenwerking met Pudoc-DLO de Bestrijdingsmiddelendatabank op WWW, toen nog onder de naam Gele Bank, waarin alle collegebesluiten vanaf 1994 werden opgenomen als HTML-bestanden. Dez

 7. Nieuwe uitbreidingen Center for Biobased Economy in het verschiet: 'Komende twee jaar starten met alle nieuwe vakken en minors'

  NARCIS (Netherlands)

  Wijffels, R.H.

  2013-01-01

  Het Nederlandse onderwijslandschap heeft haar keuze gemaakt. De biobased economy vergt geen nieuwe opleidingen, maar de integratie van biobased bouwstenen in bestaande opleidingen. Op die manier worden geen generalisten, maar biobased specialisten gecreëerd. Onder de vlag van het Center for Biobased

 8. Tweede samenvattend voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen in verband met het nucleaire ongeval in Tsjernobyl

  NARCIS (Netherlands)

  1986-01-01

  De radioactiviteitsniveaus zijn sinds begin mei 1986 aanzienlijk afgenomen in alle onderdelen van het milieu en de voedselketen. Vooral het niveau van I-131 is gedaald, maar ook de hoeveelheden van Cs-137 en Cs-134 zijn in diverse onderdelen van het milieu afgenomen. De radioactiviteit van de l

 9. Twee weten meer dan een : Eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Schober, B.M.; Wertheim-Heck, S.C.O.; Oosterkamp, E.B.; Velzen, van V.N.H.; Gerretsen, J.J.A.

  2005-01-01

  Het AKK project Twee Weten Meer Dan Een wil de belangrijkste kennisthema’s en bijbehorende doelgroepen in biologische afzetketens identificeren en nagaan welke kennisverspreidingsactiviteiten, zowel binnen de projecten als binnen de biologische keten het meeste effect hebben. Behoefte en interesse v

 10. Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de D.

  2013-01-01

  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan i

 11. Althusser over het marxisme

  NARCIS (Netherlands)

  Manschot, Henk Antoon Maria

  1979-01-01

  Vanuit verschillende invalshoeken heeft Althusser geprobeert het ideologiebegrip van de histories-materialistiese theorie in kaart te brengen. Deze kaart laat nog vele open plekken zien. De begripsvorming is onvoltooid. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is niet altijd uitgewerkt. Korto

 12. Het testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobi, B.

  1969-01-01

  Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten v

 13. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( K

 14. Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de S.; Langers, F.; Donders, J.L.M.; Willeboer, M.T.; Berg, van den A.E.

  2013-01-01

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinricht

 15. Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

  NARCIS (Netherlands)

  Verbakel, N. J.

  2007-01-01

  Een onderzoek naar stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven Het onderwerp van dit onderzoek is stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven bij mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie en Reuma. De eerste twee aandoeningen worden ook wel Medisch Moeilij

 16. Notitie over het uitplanten van korstmossen

  NARCIS (Netherlands)

  Geraerdts, W.H.J.M.; Ketner-Oostra, H.G.M.

  2006-01-01

  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met

 17. Het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en gingivitis

  NARCIS (Netherlands)

  Keukenmeester, R.S.; Slot, D.E.; van der Weijden, G.A.

  2013-01-01

  Het doel van twee systematische literatuuronderzoeken was het onderzoeken van het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en klinische parameters van gingivitis. Studie 1 onderzocht het effect op plaque en gingivitis van suikervrije kauwgom ten opzichte van geen kauwgomgebruik. Studie

 18. Het ontstaan der hersenbloedingen

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, Willem Marten

  1931-01-01

  Wanneer wij nog eens de verschillende theorieën overzien, die opgesteld zijn om de hersenbloeding te verklaren, dan is het gebleken, dat wij deze in twee groote groepen kunnen verdeelen. ... Zie: Samenvatting Tot de eerste groep rekenen wij die theorieën, die de rhexis - de ruptuur van een vat dus -

 19. Milieugerichte levenscyclusanalyse van kiemremmingsmiddelen voor aardappelen. Vergelijking van twee kiemremmingsmiddelen gedurende de gehele levensloop van productie van grondstoffen tot eindgebruik : het 'chemische' middel (C)IPC en Carvon, gewonnen uit k

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, R.

  1995-01-01

  In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt van de milieueffecten van kiemremmingsmidde- len voor aardappelen in het kader van een mogelijke vervanging van bestaande chemische kiemremmingsmiddelen door een nieuw biologisch produkt, dat agrarisch geproduceerd wordt. E‚n van de manieren om milieueffe

 20. De waarde van lokale (veer)verbindingen: het voorbeeld van de Bergsche Maasveren

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.

  2004-01-01

  De aanleg van de Bergsche Maas aan het eind van de 19e eeuw splitste het Land van Heusden en Altena in tweeën. Ter compensatie werden een aantal veren in de vaart gebracht, waarmee de bewoners 'eeuwendurend kosteloos' konden oversteken. Ondertussen zijn er twee brugverbiningen (bij Heusden en Keizer

 1. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met n

 2. Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur

  NARCIS (Netherlands)

  Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.

  2012-01-01

  In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie

 3. Hoezo Waardering? Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsgerichte ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.

  2004-01-01

  Het waarderen van ketenpartners is essentieel in kwaliteitsgerichte ketens. Via gesprekken met toeleveranciers over hoe de consument beter zou kunnen worden bediend, werden toeleveranciers van twee bedrijven steeds meer betrokken bij de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De wijze waarop b

 4. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E.J.M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van W.H.

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde

 5. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde individ

 6. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde

 7. Voorspellen van het uitbetalingsgewicht van zetmeelaardappelen uit stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen

  NARCIS (Netherlands)

  Akkermans, L.M.W.; Haren, van R.J.F.

  2002-01-01

  Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de opbrengst van zetmeelaardappelen en stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen. De bedoeling is een instrument te ontwikkelen waarmee tijdens het groeiseizoen kan worden beslist of er al dan niet moet worden bijgemest. De stikstofwaarden zijn op twee

 8. Twee jaar speuren naar leven op Mars: Robotwagen Curiosity veilig geland op Mars en klaar voor zijn missie (article by Jesse van Regenmortel)

  NARCIS (Netherlands)

  Kate, I.L. ten

  2012-01-01

  Na een ruimtereis van meer dan acht maanden is de robotwagen Curiosity gisterochtend vroeg veilig en wel geland op Mars. In het controlecentrum van NASA heerste euforie toen het nieuws bevestigd werd. Want elke misstap had de ruimtevaartorganisatie twee miljard euro kunnen kosten.

 9. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  OpenAIRE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 10. Simulatie benuttingsmaatregelen: Effektenstudie m.b.v. het mikrosimulatiemodel FOSIM

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurman, H.; Vermijs, R.G.M.M.

  1994-01-01

  In opdracht van McKinsey & Company is onderzoek verricht naar de kapaciteitseffekten van benuttingsmaatregelen op autosnelwegen m.b.v. het mikrosimulatiemodel FOSIM. Onderzocht zijn de volgende twee maatregelen (aandeel vrachtverkeer 5% en 10%): • Het instellen van een inhaalverbod voor vrachtverkee

 11. Rederijkersdromen en schildersdaden. De Italiaanse Levens in het Schilder-boeck van Karel van Mander

  NARCIS (Netherlands)

  Willner, S.G.

  2016-01-01

  Het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander is één van de voornaamste bronnen voor de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. Toch zijn de zes tekstdelen van het boek niet in gelijke mate onderzocht. Tot nu toe bepaalden inzichten over twee delen, de Grondt en de Nederlandse Levens, het begri

 12. Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.; Poelman, M.; Bosma, R.

  2011-01-01

  In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwa

 13. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 14. Beknopte samenvatting van het onderzoek van monomeren met diverse mutageniteitsonderzoekingen verricht door het RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; Kramers PGN; Knaap AGAC

  1989-01-01

  De resultaten van mutageniteitsonderzoekingen in 35 rapporten van het RIVM worden globaal besproken. Hierbij werden monomeren in twee of meer van de volgende testsystemen onderzocht: fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae, Ames test met diverse Salmonella typhimurium stammen waaronder TA100 en TA

 15. Onderzoek naar de bruikbaarheid van twee enzym immuno assay spottests, als screeningsmethode voor de bepaling van aflatoxine B1 in samengestelde mengvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Twee enzym immunoassay spottest zijn vergeleken met een HPLC methode voor het bepalen van aflatoxine B1. De opzet was na te gaan in hoeverre de spottests gebruikt kunnen worden als screeningsmethode van samengestelde mengvoeders bij een tolerantieniveau van10ug/kg. De testen zijn daarbij bekeken op

 16. Een vergelijking van twee bosprofiel-tekenmethodes (Experiment 82/14) : een beschouwing van bosstructuren binnen Expt. 67/9A

  NARCIS (Netherlands)

  Gelens, M.F.

  1982-01-01

  In het kader van een serie proeven om een verbeterde dunningsmethode in secundair regenwoud in Suriname te vinden (om hogere houtproduktie te bereiken) worden twee methoden om de ruimtelijke verdeling van biomassa in een bos te registreren met elkaar vergeleken: de verbeterde methode Lindeman en de

 17. Briefwisseling tussen Coccejus en Voetius over het huwelijk van een eunuch

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt, W.J. van

  2008-01-01

  In de correspondentie van Coccejus komen we slechts twee keer een briefwisseling met Voetius tegen en wel over een bijzonder merkwaardige kwestie. Het ging om een geval van een eunuch, woonachtig te Dresden die in het huwelijk was getreden. Aan de theologische faculteiten van Leiden, Utrecht en Gron

 18. Projecten komen tot leven in het innovatiecafé

  NARCIS (Netherlands)

  Poot, E.H.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2004-01-01

  Verslag van een project om nieuwe plannen voor de glastuinbouw te ontwikkelen. Projectleider Eric Poot van het project Toekomstbeelden legt uit dat deze avond een vervolg is van een bijeenkomst in 2003 waarbij deelnemers wensbeelden van de toekomst hebben geformuleerd. Twee beelden sprongen eruit:

 19. Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Leeters, E.E.J.M.; Vrielink, J.G.

  1991-01-01

  Door vergelijking van twee vegetatiekaarten van het Speulderbos wordt een beeld gegeven van de vegetatie-veranderingen gedurende de periode 1958-1988. De vegetatie-veranderingen worden beschreven in termen van verandering van trofie-niveau. Eveneens door middel van kaartvergelijking zijn relaties on

 20. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Geleide bemesting in de boomteelt: hoe zinvol is het meten van N-min?

  NARCIS (Netherlands)

  Guiking, F.C.T.

  2004-01-01

  Boomgewassen staan twee tot drie jaar op hetzelfde veld. Organische mest wordt in de praktijk doorgaans opgebracht voorafgaand aan het planten. Wat betekent dit voor de stikstofvoorziening? En wat is een goede maatstaf voor de hoeveelheid stikstof die beschikbaar is voor het gewas?

 1. Innovation of the installation design. Part 5. Optimization and innovation of climate installations; Het innoveren van het installatieontwerp. Deel 5. Optimaliseren en innoveren van klimaatintallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Verwol Klimaatplafonds, Rotterdam (Netherlands)

  2008-01-15

  In a series of articles attention will be paid to optimization and innovation of climate installations. The first article dealt with the determination and formulation of performance demands, laid down in a programme of requirements. In the second article attention was paid to the design and dimensioning of a process flow diagram for accurate air conditioning of a building. In the third article the focus is on thermal comfort and in the fourth article attention is paid to the design of the climate installation. In this article the innovation of the design of an installation will be discussed. [Dutch] In een serie van artikelen wordt aandacht besteed aan het optimaliseren en innoveren van klimaatinstallaties. Het eerste artikel ging over de vaststelling van de prestatie-eisen, vastgelegd in een adequaat programma van eisen. Het tweede artikel behandelde het programma van eisen (PvE) en het ontwerpen en dimensioneren van een processtroomdiagram voor een adequate luchtbehandeling van een gebouw. In deel 3 werd aandacht besteed aan het dimensioneren van de comfortinstallatie op ruimteniveau. In deel 4 wordt ingegaan op verdere optimalisering van de gehele (of onderdelen van de) klimaatinstallatie met formele berekeningsalgoritmen. In dit artikel wordt gesproken over het innoveren van het ontwerp van de installatie.

 2. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 3. Huisartsenzorg in cijfers: het E-consult: hoe vaak en met wie?

  NARCIS (Netherlands)

  Verheij, R.; Ton, C.; Tates, K.

  2008-01-01

  Een consult per e-mail kan een normaal bezoek aan de huisarts vervangen. In 2006 werden op bijna twee miljoen consulten binnen de praktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) 1159 e-mailconsulten gedeclareerd. In ongeveer 30% van de 100 LINH-praktijken is in 2006 minstens éé

 4. 250 jaar Copijn in het groen : tentoonstelling 4 april 2014 t/m 1 augustus 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.G.; Karssen-Schüürmann, J.

  2014-01-01

  Twee en een halve eeuw al zijn de leden van de familie Copijn werkzaam in het groen. Een onafgebroken traditie die begon toen Hendrik Copijn zich in 1763 in Groenekan vestigde. Nog steeds is hier Copijn Groenekan boomkwekerij en tuinarchitectuur gevestigd, alsmede ontwerp- en adviesbureau Copijn Bru

 5. 250 jaar Copijn in het groen : tentoonstelling 4 april 2014 t/m 1 augustus 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.G.; Karssen-Schüürmann, J.

  2014-01-01

  Twee en een halve eeuw al zijn de leden van de familie Copijn werkzaam in het groen. Een onafgebroken traditie die begon toen Hendrik Copijn zich in 1763 in Groenekan vestigde. Nog steeds is hier Copijn Groenekan boomkwekerij en tuinarchitectuur gevestigd, alsmede ontwerp- en adviesbureau Copijn

 6. 250 jaar Copijn in het groen : tentoonstelling 4 april 2014 t/m 1 augustus 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.G.; Karssen-Schüürmann, J.

  2014-01-01

  Twee en een halve eeuw al zijn de leden van de familie Copijn werkzaam in het groen. Een onafgebroken traditie die begon toen Hendrik Copijn zich in 1763 in Groenekan vestigde. Nog steeds is hier Copijn Groenekan boomkwekerij en tuinarchitectuur gevestigd, alsmede ontwerp- en adviesbureau Copijn Bru

 7. Optimization of the design of the installation. Part 4. Optimization and innovation of climate installations; Het optimaliseren van het installatieontwerp. Deel 4. Optimaliseren en innoveren van klimaatintallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Verwol Klimaatplafonds, Rotterdam (Netherlands)

  2007-11-15

  In a series of articles attention will be paid to optimization and innovation of climate installations. The first article dealt with the determination and formulation of performance demands, laid down in a programme of requirements. In the second article attention was paid to the design and dimensioning of a process flow diagram for accurate air conditioning of a building. In the third article the focus is on thermal comfort and in this article attention is paid to the design of the climate installation. [Dutch] In een serie van artikelen wordt aandacht besteed aan het optimaliseren en innoveren van klimaatinstallaties. Het eerste artikel ging over de vaststelling van de prestatie-eisen, vastgelegd in een adequaat programma van eisen. Het tweede artikel behandelde het programma van eisen (PvE) en het ontwerpen en dimensioneren van een processtroomdiagram voor een adequate luchtbehandeling van een gebouw. In deel 3 werd aandacht besteed aan het dimensioneren van de comfortinstallatie op ruimteniveau. In dit artikel wordt ingegaan op verdere optimalisering van de gehele (of onderdelen van de) klimaatinstallatie met formele berekeningsalgoritmen.

 8. Demonstrator Flood Control Room : Inventarisatie van de wensen van de verschillende Deltares onderdelen en een hierop gebaseerd ontwerp

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjens, G.J.; Attema-van Waas, A.R.; Guikema, M.; Schilder, C.M.C.; Veen, M.J. van der

  2009-01-01

  Op basis van het uitgevoerde onderzoek trekt TNO de volgende conclusies: • De bestaande ruimte die Deltares op het oog heeft voor de realisatie van de trainingsruimte is klein. Een eerste fase van de gewenste Flood Control Room is realiseerbaar in deze ruimte, met inachtneming dat niet alle geïdenti

 9. Aanvullend radiumonderzoek op twee met woningen bebouwde havenspeciepolders

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Hiemstra YS; Lembrechts JFMM; LSO

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar radiumgehalten dat uitgevoerd is voor de locaties Steendijkpolder-zuid, Maassluis (STPZ) en Woudhoek-noord, Schiedam (WH). Het doel van het onderzoek is, voor een met havenspecie opgespoten polder zonder afdeklaag (STPZ), te bepalen of de variatie in het

 10. Acclimatie van twee militairen als preparatie voor uitzending naar Afhanistan

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijkotte, S.; Daanen, H.A.M.

  2008-01-01

  Als voorbereiding op uitzending naar Uruzgan, een gebied in Afghanistan met in de zomermaanden zeer hoge omgevingstemperaturen, zijn twee miliairen onderworpen aan een acclimatieprogramma van 5 dagen in klimaatkamers van TNO Defensie & Veiligheid: een man van 41 jaar; 67 kg en een vrouw van 28 jaar;

 11. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 12. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in Nederlands

 13. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in

 14. Over twee nieuwe soorten van Visschen, Amphacanthus Vulpinus en Puellus

  NARCIS (Netherlands)

  Schlegel, H.

  1852-01-01

  In het overzigt gegeven door ons en Dr. S. MÜLLER , in de Verhandelingen over de Nederl. Overzeesche bezittingen, Zoologie, Visschen, blz. 9 en verv., hebben wij dertien aan ons bekende soorten van het geslacht Amphacanthus, uit den Indischen Archipel afkomstig, opgeteld. Onder deze was reeds de een

 15. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The

 16. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  OpenAIRE

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The research literature shows that large differences in vehicle mass are not only a threat for the safety of individual drivers, but also for the total number of casualties. A larger dispersion of mas...

 17. Het paard in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weerdt, de M.; Oldenbroek, J.K.

  2010-01-01

  Paardenrassen, die hun oorsprong hebben in Nederland, zijn het Friese paard, het Gelderse paard, de Groninger en het Nederlands trekpaard. Dit verslag over de rol en de toekomst van de Nederlandse paardenrassen beschrijft de domesticatie van het paard en het ontstaan en de ontwikkeling van deze rass

 18. Dwingelderveld en Drentsche Aa : vergelijkend onderzoek naar aspecten van leefbaarheid in twee Nationale Parken

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, S.; Kornmann, G.J.

  2003-01-01

  Om een landelijk gebied te ontwikkelen, maakt het ministerie van LNV gebruik van het viersporenmodel. De sporen die het ministerie gebruikt zijn ecologische duurzaamheid (inzet op natuurwaarden), economische concurrentiekracht (inzet op productiviteitvan het gebied, bijvoorbeeld landbouw of opbrengs

 19. Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boonstra, F.G.; Gerritsen, A.L.

  2016-01-01

  Het Rijk is systeemverantwoordelijke voor natuur. Maar over de inhoud van het begrip systeemverantwoordelijkheidbestaat geen eenduidigheid. Er zijn bovendien verschillende manieren waaropsysteemverantwoordelijkheid in de praktijk vorm krijgt. In de ruimtelijke ordening vult het Ministerie vanInfrast

 20. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer n

 1. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer

 2. Het voorkomen van aflatoxine M1 in babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melk(producten) ; Nederlandse monsters getrokken in 1989 en 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  Twee series babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melkproducten werden onderzocht op het voorkomen van aflatoxine M1. 46 monsters waren verzameld in de maand september 1989 en 34 monsters waren verzameld in de periode februari - maart 1994. Een nieuwe HPLC analysemethode, waarin extracten

 3. Huisartsenzorg in cijfers: het E-consult: hoe vaak en met wie?

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Een consult per e-mail kan een normaal bezoek aan de huisarts vervangen. In 2006 werden op bijna twee miljoen consulten binnen de praktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) 1159 e-mailconsulten gedeclareerd. In ongeveer 30% van de 100 LINH-praktijken is in 2006 minstens één e-mailconsult gedeclareerd. Vooral bij de gezondheidscentra. In de meeste praktijken bleef het beperkt tot minder dan 25 e-consulten per jaar. Drie praktijken waren al bijna goed voor de helft va...

 4. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Gebaseerd op een kwalitatief onderzoek worden in dit artikel, aan de hand van drie verschillende dimensies, te weten individuele, sociale en omgevingsfactoren, de succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers inzichtelijk gemaakt. De Turks-Nederlandse ondernemers, ook wel “etnische ondernemers” genoemd, blijken bedreven te zijn in het koppelen van innovatiekansen aan hun eigen sterke punten. Ze komen beter tot hun recht in beide werelden, en navigeren op succesvolle wijze tussen de twee culturen door. Dit artikel formuleert een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen om innovatie te stimuleren.

 5. Trends and variations in Dutch wind availability; Trends en variaties in het Nederlandse windaanbod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, A. [KNMI, Bilthoven (Netherlands)

  2012-04-15

  To register the wind supply in the Netherlands, Statistics Netherlands (CBS) is using Windex-CBS, derived from the production data of wind turbines. It thus illustrates the monthly and annual electricity production compared to the long-term average, independent of the installed capacity. The low values of Windex-CBS are in line with the decreasing tendency that has been observed over the last two decades. The question remains whether the trend and the very low values of the reported Windex-CBS should be fully ascribed to the calm weather conditions. To estimate the future wind supply, it is essential to have insight in what is causing the observed trends and variation. [Dutch] Voor de registratie van het windaanbod in Nederland maakt het CBS gebruik van Windex-CBS, afgeleid van productiegegevens van windturbines. Daarmee worden de maandelijkse en jaarlijkse elektriciteitsproductie weergegeven ten opzichte van het langjarige gemiddelde, onafhankelijk van het geinstalleerde vermogen. De lage waarden van deze Windex-CBS passen zeer goed in het beeld van de dalende trend van ongeveer 1% per jaar die al ruim twee decennia wordt waargenomen. Het is echter de vraag of de trend en de zeer lage waarden van de gerapporteerde Windex-CBS volledig zijn toe te schrijven aan de kalmere windomstandigheden. Voor het schatten van toekomstig windaanbod is het van essentieel belang om inzicht te hebben in de oorzaken van de waargenomen trends en variatie.

 6. Precisie plaatsing van drijfmest in maïs : veldproeven met precieze plaatsing van mest ten opzichte van de maïsrij bij bemesten en zaaien in aparte werkgangen en het effect op bodemdichtheid en mineralenbenutting

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Meuffels, G.J.H.M.; Schoot, van der J.R.; Dijk, van W.; Vermeulen, G.D.

  2011-01-01

  In 2009 is er ter oriëntatie een proefveld aangelegd om na te gaan of rijenbemesting met drijfmest in snijmaïs op zandgrond met behulp van RTK GPS tractor besturing in twee afzonderlijke werkgangen realiseerbaar is. Naast afstemming van de verschillende werkzaamheden is toen ook onderzocht of het be

 7. Het Italiaanse voorzetsel da

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke

 8. Het Italiaanse voorzetsel da

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke He

 9. Op het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn synoniem

 10. Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen?

  NARCIS (Netherlands)

  Rijswijk, van W.; Cornelisse-Vermaat, J.R.; Frewer, L.J.

  2006-01-01

  Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen? Informatie moet bruikbaar zijn voor allergische consumenten EU-regelingen proberen het vertrouwen van consumenten in de kwaliteit en veiligheid van producten te verhogen. Bedrijven worden verplicht informatie over de herkomst van producten op het etiket te ve

 11. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 12. Op het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn

 13. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 14. Renewable Energy Directive (RED). An overview of incentives for the use of (improved) biofuels; Richtlijn hernieuwbare energie (de RED). Een overzicht van de stimulering van het gebruik van (betere) biobrandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feld, J.M.T. [CMS Derks Star Busmann, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  On 6 April 2009, the title regulation (RED, no. 2009/28/EU) for incentivising the use of energy from renewable sources entered into force. Based on this new regulation, member states need to stimulate the use of renewable fuels. These are biofuels, which are produced from residual and waste materials, also called second generation biofuels or advanced biofuels. In the Netherlands, the implementation regulation retroactively entered into force on 1 January 2011. This article first offers a general description of what is meant by renewable sources and explains the community target for renewable sources. Next, focus shifts to the components of the RED that particularly monitor the incentivisation of biofuels and the Dutch implementation of these components [Dutch] Op 6 april 2009 is de titel richtlijn (RED, nr. 2009/28/EG) voor de stimulering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen van kracht geworden. Op grond van de nieuwe richtlijn dienen lidstaten onder meer het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te stimuleren. Dit zijn biobrandstoffen die worden geproduceerd uit restmaterialen en afvalstoffen, ook wel tweede generatie of geavanceerde biobrandstoffen genoemd. In Nederland is de implementatiewetgeving met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 in werking getreden. Dit artikel geeft eerst een algemene beschrijving van wat onder hernieuwbare bronnen moet worden verstaan en hoe de communautaire doelstelling ten aanzien van deze hernieuwbare bronnen in elkaar steekt. Vervolgens wordt ingezoomd op de onderdelen van de RED die specifiek zien op de stimulering van biobrandstoffen en de Nederlandse implementatie van deze onderdelen.

 15. Subsidies and sustainable development. Case studies in the Flemish agricultural and housing policies; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Casestudies in het Vlaamse landbouw- en woonbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 2nd research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. Attention is given to an application of the methodology to map subsidies. In the 1st paper the concept and method are discussed. The method was used for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 2e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Aandacht wordt besteed aan een toepassing van de methodologie om subsidies in kaart te brengen. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 16. Sexual transmission of the [Het-s] prion leads to meiotic drive in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Swart, K.; Debets, A.J.M.; Saupe, S.J.; Hoekstra, R.F.

  2003-01-01

  In the filamentous fungus Podospora anserina, two phenomena are associated with polymorphism at the het-s locus, vegetative incompatibility and ascospore abortion. Two het-s alleles occur naturally, het-s and het-S. The het-s encoded protein is a prion propagating as a self-perpetuating amyloid

 17. Sexual transmission of the [Het-s] prion leads to meiotic drive in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Swart, K.; Debets, A.J.M.; Saupe, S.J.; Hoekstra, R.F.

  2003-01-01

  In the filamentous fungus Podospora anserina, two phenomena are associated with polymorphism at the het-s locus, vegetative incompatibility and ascospore abortion. Two het-s alleles occur naturally, het-s and het-S. The het-s encoded protein is a prion propagating as a self-perpetuating amyloid aggr

 18. Application of an energy saving installation concept for the flower bulb business Nic van Schagen in Bergen (NH), Netherlands. Feasibility study; Toepassing van een energiebesparend installatieconcept op het bloembollenbedrijf Nic van Schagen in Bergen (NH). Haalbaarheidsonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-05-15

  This document aims to consider a practically and widely applicable energy saving energy concept for the title company, both for content and financially. The proposed energy saving installation concept consists of the following four components: UTES(Underground Thermal Energy Storage); electric compression heat pump(s); water-conveying energy roof (solar roof); and Low Temperature (LT) heating system [Dutch] Dit document heeft tot doel om een praktisch en breed toepasbaar energiebesparend installatieconcept inhoudelijk en financieel te beschouwen voor het titel bedrijf. Het voorgestelde energiebesparende installatieconcept bestaat op hoofdlijnen uit de volgende vier onderdelen: KWO (Ondergrondse Koude- en Warmte Opslag); Elektrisch aangedreven compressiewarmtepomp(en); Watervoerend energiedak (zonnedak); en Laag Temperatuur (LT) afgiftesysteem.

 19. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 20. Multiculturele teams in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Keijzer, L.; Winthagen, T.; Vries, S. de

  2008-01-01

  In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonde

 1. Peer assessment in het basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Meusen-Beekman, Kelly; Joosten-ten Brinke, Desirée

  2011-01-01

  Meusen-Beekman, K., & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 13-16.

 2. Gebruikershandleiding voor het programmapakket SECFLO

  NARCIS (Netherlands)

  Pennekamp, J.G.S.

  1985-01-01

  Het programmapakket berekent de intensiteit van de secundaire stroming danwel de bodemschuifspanning t.g.v. de secundaire stroming in een gegeven tweedimensionale stromingssituatie. Het pakket is bedoeld als uitbreiding op een tweedimensionale horizontale stromingssimulatie. Het is zodanig geschreve

 3. Feminisering van het basisonderwijs

  OpenAIRE

  Geerdink, Gerda

  2009-01-01

  In deze bijdrage ga ik in op wat feminisering van het onderwijs is en hoe we daar de afgelopen 25 jaar – zowel op de pabo als in het basisonderwijs – mee te maken hebben gekregen. De keerzijde is masculinisering en ik zal eveneens laten zien hoe zich dat in het onderwijs voordoet. Zowel feminisering als masculinisering hebben negatieve gevolgen. Ik wil duidelijk maken dat de gevolgen van de feminisering minder erg zijn dan we volgens de pers moeten geloven, maar dat het desondanks een ongewen...

 4. ‘n Vergelykende histomorfologiese assessering van die testis van twee Clarias spesies van die Okavango Delta, Botswana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.L. Mokae

  2012-03-01

  Full Text Available Die testis van twee Clarias species wat in die Okavango Delta voorkom, is histomorfologiesgeassesseer om die verskil in struktuur te beskryf, omdat die twee spesies se testiskleur verskilmet die Clarias ngamensis ‘n swart testis en die Clarias gariepinus ‘n roomkleurige testis.

 5. Sustainable enterprise integration in the management information system. The case Gasunie; Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem. De case Gasunie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roek, N.

  2004-04-01

  The main question of the study on the title subject is to determine and asses the intrinsic and structural aspects of the management information system of the section Gastransport Services of the Dutch natural gas trading company, Gasunie, to stimulate and improve the integration and communication with regard to sustainable enterprise. [Dutch] Gastransport Services, onderdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, beschikt sinds enige tijd over een Platform Duurzaamheid. Het Platform Duurzaamheid wil duurzaam ondernemen meer dan voorheen structureel integreren in alle bedrijfsprocessen en bedrijfsactiviteiten van Gastransport Services. Een instrument dat hier mogelijkheden toe biedt is een managementinformatiesysteem. De centrale vraag van dit onderzoek was: Welke inhoudelijke en structurele aanpassingen moet het management-informatiesysteem (MIS) van Gastransport Services ondergaan, ter verbetering van de integratie en communicatie van duurzaam ondernemen? Hierbij is de aandacht vooral gericht op de sub-unit infrastructuurbeheer, een afdeling die zonder twijfel behoort tot de absolute kern van het bedrijf. Conclusie: Duurzaam ondernemen vraagt meer oorzaak-gevolg relaties in het management-informatiesysteem en een beperkte uitbreiding van de milieuprestatieindicatoren. Bevindingen uit het literatuur- en praktijkonderzoek wijzen op enkele problemen bij de integratie van duurzaam ondernemen in het bestaande management-informatiesysteem: het dashboard. De problemen hebben betrekking op de structuur en inhoud van het dashboard van infrastructuurbeheer. De structuur van het dashboard dient zodanig te worden aangepast dat oorzaak-gevolg relaties helder worden, dat er een logische hierarchische opbouw ontstaat en dat het huidige 'Strategie en toekomst' perspectief de rol van het leer- en groeiperspectief inneemt (zoals gebruikelijk in een zogenaamde balanced scorecard). De inhoud dient te worden verbeterd door de prestatie-indicator 'aardgasemissies' op te

 6. Arbeid als zwakste schakel : vaste werkzaamheden vragen tussen twee en zeven uur per duizend kilo melk

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, A.

  2005-01-01

  Signalering van het probleem van een hoge arbeidsdruk in de melkveehouderij, doordat de arbeidsreserve is opgeraakt, waardoor het belang van een ver doorgevoerde efficiëntie nog meer op de voorgrond komt

 7. The effects of energy policy of the Dutch province Overijssel; De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wetzels, W.; Van Hout, M.; Jablonska, B.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Volkers, C.H. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-06-15

  The Dutch Province of Overijssel has the ambition to reach a 20% share of renewable energy in 2020. The province is using a range of policy instruments to improve the investment climate for renewable energy and energy savings. Overijssel has asked ECN to investigate which effects can be expected in the period 2007-2020. The policies have significant positive effects on renewable energy, energy efficiency and employment, but are not sufficient for the province to reach the target of 20% renewable energy in 2020 [Dutch] De Provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie te bereiken. Overijssel richt zich op het creëren van een goed investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Het is de bedoeling dat het provinciale energiebeleid bijdraagt aan lastenverlichting, energiezekerheid, werkgelegenheid en innovatie. De Provincie Overijssel heeft ECN gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van het Overijsselse energiebeleid. De twee onderzoeksvragen zijn: (1) Wat zijn de beleidseffecten van het Energiepact en het programma Nieuwe Energie; en (2) Wat is de verwachting met betrekking tot het halen van de doelen tot en met 2020.

 8. Het ziekenhuis als ontwerpvraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  Christis, Jac

  2011-01-01

  Ziekenhuizen behoren tot wat Mintzberg professionele bureaucratieën noemt. Ze worden geconfronteerd met problemen op het gebied van kwaliteit, patiëntvriendelijkheid, veiligheid en efficiency. Een belangrijke vraag is of ze voor het bereiken van deze doelen de juiste structuur bezitten. In zijn boek

 9. Het laatste kind in het bos: de biografie van natuurbetrokkenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2013-01-01

  Vanaf het prille begin van natuurbescherming is er aandacht geweest voor natuureducatie van kinderen. Toch is educatie van de jeugd - en educatie in het algemeen - nooit erg belangrijk geweest in het Nederlandse natuurbeleid, zeker niet als het ging om verdeling van de altijd schaarse middelen. Verw

 10. Metateks ('n Vakfilosofiese vergelyking van twee analises van ‘Droogte’ van Leon Strydom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available In hierdie artikel sal twee analises van Leon Strydom se gedig “Droogte” uit ’n vakfilosofiese hoek met mekaar vergelyk word. Die analises is uitgevoer deur dr. G.F.T. Kuschke en prof. Ina Grähe, albei opgeleide literatore, maar wetenskaplikes wal die literatuur uit verskillende denkraamwerke benader.

 11. Vertaling en validatie van twee vragenlijsten: Self-efficacy en self-directed learning

  NARCIS (Netherlands)

  Van Meeuwen, Ludo; Brand-Gruwel, Saskia; Kirschner, Paul A.; De Bock, Jeano; Van Merriënboer, Jeroen

  2012-01-01

  Van Meeuwen, L. W., Brand-Gruwel, S., Kirschner, P. A., De Bock, J. J. P. R., & Van Merriënboer, J. J. G. (2012, June). Vertaling en validatie van twee vragenlijsten: Self-efficacy en self-directed learning [Translation and validation of two questionnaires: Self-efficacy and self-directed learning].

 12. Manual for Internal Audits and Management Review Energy Care; Handreiking Interne Audits en Management Review Energiezorg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-09-15

  This document offers practical support for two important aspects of energy care: establishing an internal audit and a management review. Both are logical next steps following planned and implemented energy saving measures. They will help test if measures have (had) the desired effect or if they need to be adjusted and to establish if any follow-up measures are needed. (mk) [Dutch] Deze handreiking biedt praktische ondersteuning bij twee belangrijke onderdelen van Energiezorg: het opzetten van een interne audit en een management review. Beide onderdelen zijn een logisch vervolg op geplande en al genomen energiebesparende maatregelen. Het is een toetsing of de maatregelen effect hebben (gehad), of ze bijgesteld moeten worden en of er eventuele vervolgmaatregelen nodig zijn.

 13. Vervolging, verbanning en het nazi-regime in het tijdschrift Het fundament (1934-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Kröger

  1999-06-01

  Full Text Available Het socialistische maandblad Het fundament verscheen in de zes jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Het tijdschrift besteedde opvallend veel aandacht aan de vluchtelingenstroom die na de machtsovername door Hitler vanuit Duitsland op gang was gekomen. Veel linkse Duitse intellectuelen, die in Nederland hun toevlucht zochten voor het nazi-regime, behoorden tot de medewerkers van Het fundament. Een eerste verkenning.

 14. The Two-Store Model of Memory: Past Criticisms, Current Status, and Future Directions (Het Twee-Stadia Model van het Geheugen: Terugblik, Huidige Status en Toekomstige Ontwikkelingen)

  Science.gov (United States)

  1990-06-01

  by the processing in STS. The Atkinson - Shiffrin model quickly became quite popular and for a number of years dominated the field of memory research. In... Shiffrin (1975, 1976). Atkinson and Shiffrin (1968) originally proposed a division of memory into three stores: the sensory registers, short-term store...University Press. Atkinson , R.C. & Shiffrin , R.M. (1965). Mathematical models for memory and learning. Technical report 79. Institute for mathematical

 15. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 16. Groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Blik, H.; Naaijer, Harm

  2012-01-01

  In dit rapport presenteert het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de resultaten van het onderzoek naar groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs. In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans weinig groepsinstructie. Di

 17. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 18. Kuifje in het Rijksmuseum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Laure Van Bruaene

  2014-03-01

  Full Text Available Tintin in the RijksmuseumThe Netherlands and Belgium share a long past, but they look at their history in very different ways. The idea of a genuinely national museum for history is almost absurd in federal Belgium, whereas the Netherlands has managed to restore the Rijksmuseum in all its glory. It offers an occasion for Belgians, while being slightly envious, to ask those questions that the Rijksmuseum seems to ignore. What is the exact relation between history and national identity? Can you renovate a building that is the outcome of a nineteenth-century ideological struggle without revealing its many layers to its visitors? Is it sufficient to physically juxtapose moreordinary objects with works that belong to the national artistic canon in  order to be able to speak of a dialogue between history and art? While full of admiration for the aesthetics of the new Rijksmuseum this contribution argues for a more constructivist approach with attention to the rough side of national history.Nederland en België delen een lang verleden, maar de omgang met geschiedenis is toch erg verschillend. Terwijl een echt nationaal museum voor geschiedenis quasi ondenkbaar is in het federale België, is in Nederland het Rijksmuseum in al zijn glorie hersteld. Het is een gelegenheid voor Belgen om een beetje jaloers te zijn, maar ook om de kritische vragen te stellen die het Rijksmuseum naast zich neer lijkt te leggen. Wat is de relatie tussen geschiedenis en nationale identiteit? Kanje zomaar een gebouw renoveren dat het product is van een negentiende-eeuwse ideologische strijd zonder de vele betekenislagen bloot te leggen voor de bezoeker? En volstaat het samen opstellen van meer banale gebruiksvoorwerpen met objecten die tot de nationale artistieke canon behoren om te kunnen gewagen van een dialoog tussen geschiedenis en kunst? Vol bewondering voor de esthetiek van het nieuwe Rijksmuseum pleit deze bijdrage voor een meer constructivistische aanpak met aandacht

 19. Kuifje in het Rijksmuseum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Laure Van Bruaene

  2014-03-01

  Full Text Available Tintin in the RijksmuseumThe Netherlands and Belgium share a long past, but they look at their history in very different ways. The idea of a genuinely national museum for history is almost absurd in federal Belgium, whereas the Netherlands has managed to restore the Rijksmuseum in all its glory. It offers an occasion for Belgians, while being slightly envious, to ask those questions that the Rijksmuseum seems to ignore. What is the exact relation between history and national identity? Can you renovate a building that is the outcome of a nineteenth-century ideological struggle without revealing its many layers to its visitors? Is it sufficient to physically juxtapose moreordinary objects with works that belong to the national artistic canon in  order to be able to speak of a dialogue between history and art? While full of admiration for the aesthetics of the new Rijksmuseum this contribution argues for a more constructivist approach with attention to the rough side of national history.Nederland en België delen een lang verleden, maar de omgang met geschiedenis is toch erg verschillend. Terwijl een echt nationaal museum voor geschiedenis quasi ondenkbaar is in het federale België, is in Nederland het Rijksmuseum in al zijn glorie hersteld. Het is een gelegenheid voor Belgen om een beetje jaloers te zijn, maar ook om de kritische vragen te stellen die het Rijksmuseum naast zich neer lijkt te leggen. Wat is de relatie tussen geschiedenis en nationale identiteit? Kanje zomaar een gebouw renoveren dat het product is van een negentiende-eeuwse ideologische strijd zonder de vele betekenislagen bloot te leggen voor de bezoeker? En volstaat het samen opstellen van meer banale gebruiksvoorwerpen met objecten die tot de nationale artistieke canon behoren om te kunnen gewagen van een dialoog tussen geschiedenis en kunst? Vol bewondering voor de esthetiek van het nieuwe Rijksmuseum pleit deze bijdrage voor een meer constructivistische aanpak met aandacht

 20. Fracturen van het distale deel van het femur

  NARCIS (Netherlands)

  Duyn, Cornelius Diederikus van

  1977-01-01

  ln dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandeling en de daarmee bereikte resultaten van 123 patiënten die in de periode 1 januari 1958 tot en met 31 december 1972 wegens een fractuur van het distale deel van het femur werden behandeld in de Kliniek voor Heelkunde van het Academisch

 1. Het Leesten; een analyse van het recreatief gebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Beunen, R.; Jaarsma, R.

  2007-01-01

  Het Veluwetransferium is gepland in het gebied Caesarea - Het Leesten bij de afrit Hoenderloo van de A1. De planning is om minstens 250 parkeerplaatsen, een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, horecavoorzieningen en fietsverhuur te realiseren. Om de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen in ka

 2. Het eBook in het OU Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans; Hermans, Henry; Verjans, Steven; Gorissen, Chantal

  2010-01-01

  Het deelproject eBooks heeft zich tot hoofddoel gesteld mogelijkheden tot uitlevering van cursusmaterialen via eBooks verder te onderzoeken en te beproeven. Meer specifiek zijn de volgende doelen geformuleerd: 1. Het onderzoeken en monitoren van markt van eReaders (‘apparaten’). 2. Het onderzoeken v

 3. Het eBook in het OU Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans; Hermans, Henry; Verjans, Steven; Gorissen, Chantal

  2010-01-01

  Het deelproject eBooks heeft zich tot hoofddoel gesteld mogelijkheden tot uitlevering van cursusmaterialen via eBooks verder te onderzoeken en te beproeven. Meer specifiek zijn de volgende doelen geformuleerd: 1. Het onderzoeken en monitoren van markt van eReaders (‘apparaten’). 2. Het onderzoeken v

 4. Next Generation of Greenhouse Cultivation Courgette. Effects of a new cultivation concept on climate and energy consumption in greenhouses; Het Nieuwe Telen Courgette. Effecten van een nieuw teeltconcept op kasklimaat en energiegebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raaphorst, M.; Janse, J.; Kempkes, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2011-12-15

  Several components of Next Generation Greenhouse Cultivation'' can be used at the cultivation of squash to save on the heat demand. A movable screen is almost always feasible. For early crops, we also advise a fixed transparent insulation sheet. Because squash tolerates high humidities, installing fans and tubes for the injection of dry outside air into the greenhouse, is not economic feasible [Dutch] Voor courgette kunnen verschillende onderdelen van Het Nieuwe Telen worden toegepast om te besparen op de warmtevraag. Een beweegbaar scherm is al snel rendabel, en bij vroege teelten is daarnaast ook een vast folie aan te raden. Doordat courgette relatief tolerant is voor een hoge luchtvochtigheid, is een installatie die droge buitenlucht inblaast hier nauwelijks rendabel.

 5. Transgene landbouwhuisdieren : het overwegen waard?

  NARCIS (Netherlands)

  Linskens, M.

  1989-01-01

  Het rapport geeft informatie over de ontwikkelingen die, momenteel nog vooral in het onderzoek, op dit terrein gaande zijn. Het geeft aan wanneer de eerste transgene landbouwhuisdieren, bij een ongewijzigd beleid, op de boerderij kunnen rondlopen. Verder wordt er inzicht verschaft in de maatschappel

 6. Mensenrechten in het Romeinse Recht?

  NARCIS (Netherlands)

  J. Giltaij (Jacob)

  2011-01-01

  textabstractDe vraagstelling van dit proefschrift kan aldus worden geformuleerd: ‘bestonden er in het klassieke Romeinse recht mensenrechten?’. Deze vraag roept talloze deelvragen op. De eerste van deze vragen moet zijn: wat kunnen we onder het begrip ‘mensenrechten’ verstaan? Het voor de hand

 7. Nieuwkomers in het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.; Vader, J.; Elst-van der Lans, van der M.W.M.

  2007-01-01

  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale be

 8. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, Alien van der; Leistra, Simon; Aart, Ingrid van; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt m

 9. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, Alien van der; Leistra, Simon; Andree, Jorg; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekent is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt m

 10. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Alien van der Sluis; Simon Leistra; dr. Remo Mombarg; Ingrid van Aart

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 11. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Jorg Andree; Simon Leistra; dr. Remo Mombarg; Alien van der Sluis

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekent is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 12. Het kan ook duurzamer

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2009-01-01

  ASG (Animal Science Group) heeft ideeën ontwikkeld voor een in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023. Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de veehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het rapport Kracht van Koeien van ASG

 13. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 14. Bedrijfsgezondheidszorg binnen het NIA

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbeld, K.

  1989-01-01

  Op verzoek van de Centrale Commissie Nascholing van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verzorgden enkele medewerkers van de afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) een aantal lezingen op 12 april 1989. Als inleiding wordt ee

 15. Wieren uit het naardermeer

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, Joséphine Th.

  1959-01-01

  In het Jaarboek van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland van 1923-1928, p. 133-142, vermeldt Prof. Stomps een aantal soorten van wieren, die gedurende 40 tochten zijn verzameld. Op een excursie, die op 4 juni jl. door Mevr. A.J. Gorter – Ter Pelkwijk en mij werd gemaakt, werd g

 16. Het roer moet om

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegman, H.

  2013-01-01

  De recente gebeurtenissen rond de invoering en afschaffing van vrije tarieven in de mondzorg nopen tot bezinning. Een in deze donkere dagen actuele bezigheid. De dagen lengen overigens en wellicht gloort er ook voor de tandheelkunde licht aan de horizon. Maar dan moet het roer wel om, bepleit Herman

 17. Het nut van stadsgroen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderz

 18. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  NARCIS (Netherlands)

  Snelting; H.; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze to

 19. Cor pulmonale. De rol van het emphyseem en zijn complicaties bij het tekortschieten van het rechter hart

  NARCIS (Netherlands)

  1955-01-01

  Het vraagstuk van de rol, die het emphyseem en zijn complicaties spelen bij de overbelasting van het rechter hart, bracht ons er toe eerst onze aandacht te wijden aan het emphyseem zelf. Wij hebben onder meer stilgestaan bij de bemoeilijkte respiratie (waarbij het aandeel, dat elastische en visceuze

 20. Twee jaar MOT : En evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties

  NARCIS (Netherlands)

  Terlouw, G.J.; Aron, U.

  1996-01-01

  De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, wisselkantoren, casino's en creditcardorganisaties) ongebruikelijke transacties te melden aan het onafhankelijke Meldpunt ongebruikelijke transacties

 1. Indoor climate control on the basis of the weather report; Binnenklimaatregeling op basis van het weerbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, L.G.; Scholten, J.E.; De Mos, R.

  2003-09-15

  beschrijft de aspecten die bij de implementatie een rol spelen, zoals het gebruiken van weervoorspellingen via het internet. In twee bijlagen zijn een validatie van de ontwikkelde tool te vinden, waarbij de resultaten van een aantal varianten zijn vergeleken met uitkomsten van het gebouwsimulatie programma VA114 (bijlage A) en een overzicht van de uitkomsten in meer detail (bijlage B)

 2. The mechanism of toxicity in HET-S/HET-s prion incompatibility.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolin Seuring

  Full Text Available The HET-s protein from the filamentous fungus Podospora anserina is a prion involved in a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. This reaction is observed at the point of contact between two genetically distinct strains when one harbors a HET-s prion (in the form of amyloid aggregates and the other expresses a soluble HET-S protein (96% identical to HET-s. How the HET-s prion interaction with HET-S brings about cell death remains unknown; however, it was recently shown that this interaction leads to a relocalization of HET-S from the cytoplasm to the cell periphery and that this change is associated with cell death. Here, we present detailed insights into this mechanism in which a non-toxic HET-s prion converts a soluble HET-S protein into an integral membrane protein that destabilizes membranes. We observed liposomal membrane defects of approximately 10 up to 60 nm in size in transmission electron microscopy images of freeze-fractured proteoliposomes that were formed in mixtures of HET-S and HET-s amyloids. In liposome leakage assays, HET-S has an innate ability to associate with and disrupt lipid membranes and that this activity is greatly enhanced when HET-S is exposed to HET-s amyloids. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR analyses revealed that HET-s induces the prion-forming domain of HET-S to adopt the β-solenoid fold (previously observed in HET-s and this change disrupts the globular HeLo domain. These data indicate that upon interaction with a HET-s prion, the HET-S HeLo domain partially unfolds, thereby exposing a previously buried ∼34-residue N-terminal transmembrane segment. The liberation of this segment targets HET-S to the membrane where it further oligomerizes, leading to a loss of membrane integrity. HET-S thus appears to display features that are reminiscent of pore-forming toxins.

 3. Het opvallendste nieuws volgens Erik Huizer

  NARCIS (Netherlands)

  Huizer, E.

  2012-01-01

  Dat Google de consument gaat onderwijzen in privacy was het nieuws dat vorige week het meeste opviel voor Erik Huizer, Managing Director Informatiemaatschappij bij TNO en hoogleraar Internet Toepassingen Universiteit Utrecht. Op het nieuws over IPv6 na dan.

 4. Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, van T.; Jansen, H.M.

  2015-01-01

  Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.

 5. Het *STAR-concept in vleesvarkensvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Plagge, G.

  1998-01-01

  Het toevoegen van de structuurrijke componenten tarwekorrel en niet-ontsloten strobrok volgens *STAR-concept aan vleesvarkensvoer verlaagt het aantal varkens met maagslijmvliesaandoeningen. Het effect op de mesterijresultaten is gering.

 6. Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwma, I.M.; Sanders, M.E.; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Knol, O.M.; Verboom, J.; Wit, de B.; Wiertz, J.; Hinsberg, van A.

  2014-01-01

  Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, natuurbeleid van de overheid evalueert, en opties

 7. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 8. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 9. Twee vroeë reaksies van Gereformeerde kant op Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1986-06-01

  Full Text Available In 1919 het die eerste uitgawe van die epogmakende “Romerbrief” van Karl Barth verskyn. Van die tweede druk in 1922 sê hy dat “kein Stein mehr auf dem andem” gelaat is nie. So opspraakwekkend was hierdie boek dat in 1929 die 5de druk van die tweede, radikaal-hersiene uitgawe verskyn het. Intussen het nog ander werke van Barth en selfs oor Barth verskyn. 0ns noem o.a. sy Der Christ in der Gesellschaft (1920; Das Wort Gottes und die Theologie (1924; Vom Christlichen Leben (1926; Auferstehung der Toten (2. Aufl. 1927, sy preke saam met Eduard Thurneysen Komm Schopfer Geist, (Dritt Aufl., 7-9 Tausend(! 1926. Maar 1927 was veral belangrik vanweë die verskyning van Barth se eerste Dogmatiekboek: “Die Christliche Dogmatik im Entwurf. 1 Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik” . Voor dié datum het dwarsoor die wêreld, maar ook in Nederland wye reaksie op sy teologie ontstaan. In 1926 skryf Max Strauch sy “Theologie Karl Barth’s”, terwyl Haitjema in Nederland ook in 1926 sy Barth boek die lig laat sien (Prof. dr. Th. L. Haitjema, Karl Barth, Wageningen 1926. Ander Nederlanders wat gereageer het, was drr. A. H. de Hartog, V. Hepp, Ph. Kohnstamm en di. D. Tromp en 0. Noordmans.

 10. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie

 11. Het spirituele in de kunst

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Boer, Th. de; Brederode, D. van; Brattinga, T.; Munnik, F. de

  2001-01-01

  De relatie tussen spiritualiteit en kunst is van oudsher beladen. De Griekse filosoof Plato vond al dat dichters niet thuishoorden in de ideale stad. Sinds Plato gold kunst als de instantie van de schone schijn tegenover het denken. In de Bijbel staat een verbod op het maken van beelden. Tot in onze

 12. Oneindigheid van het IC Design

  NARCIS (Netherlands)

  Annema, Anne-Johan

  2005-01-01

  In de IC-elektronica is het begrip oneindig (en zijn alter-ego nul) al vele jaren zowel de rode draad als de grote leidraad: er worden steeds weer nieuwere technologieën en (systeem- en circuit)principes ontwikkeld om dichter bij het gewenste nulpunt en dichter bij de nagestreefde oneindigheid te ge

 13. Celwandverteerbaarheid: hoe belangrijk is het?

  NARCIS (Netherlands)

  Groten, J.A.M.

  2010-01-01

  "De maïsrassenlijsten van de afgelopen dertig jaar zijn kolder en kunnen we het beste weggooien." Maïszadenleverancier KWS schopt tegen de huidige manier van classificeren van maïs. Maar is het werkelijk zo slecht gesteld met de Aanbevelende Rassenlijst?

 14. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het Mag

 15. Het Datawarehouse opent zijn deuren

  OpenAIRE

  Vermandere, Caroline

  2002-01-01

  Op 16 september 2001 kwam de Gebruikersgroep rond het Datawarehouse Arbeidsmarktgegevens (DWH) voor een derde keer samen.1 Enkele weken voordien werden de langverwachte tabellen van de eerste basistoepassing naar de geïnteresseerden toegestuurd. De eerste oefeningen konden dan ook worden voorgesteld. Vergelijkende analyses met andere gegevensbronnen geven bemoedigende resultaten rond de meerwaarde die het Datawarehouse biedt aan de bestaande statistische bronnen.

 16. Betere beschikbaarheid op het spoor

  NARCIS (Netherlands)

  Zwier, E.; Kievit, M. de

  2014-01-01

  Nederland heeft een dicht en intensief gebruikt spoorwegnetwerk. Een kleine storing kan dan al genoeg zijn om het treinverkeer te ontregelen, met flinke vertragingen voor de reizigers als gevolg. Netwerkbeheerder prorail en TNO gaan samen op zoek naar innovaties en onorthodoxe ideeen die op het spoo

 17. Insecten in het veranderende klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.

  2008-01-01

  Het succes van insecten is rechtstreeks afhankelijk van het klimaat. Daarom mag je verwachten dat klimaatsverandering een heel directe invloed heeft op insecten en andere koudbloedigen. Als je weet hoe belangrijk insecten zijn in ecosystemen dan kun je wel nagaan wat de impact zal zijn van klimaatsv

 18. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het Mag

 19. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie va

 20. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aa

 1. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 2. Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.

  2010-01-01

  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effe

 3. Het hoge woord : Beschouwingen en boutades

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, August

  2006-01-01

  'Het is bij mij begonnen met nieuwsgierigheid', zo verwoordt August Willemsen (1936) zijn levenslange toewijding aan het vertalen, in het bijzonder van Portugese en Braziliaanse literatuur. In Het hoge woord schrijft hij virtuoos over leven en werk van de door hem in Nederland geïntroduceerde Fernan

 4. Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas

  NARCIS (Netherlands)

  Dueck, T.A.; Gelder, de A.; Janse, J.; Kempkes, F.L.K.; Baar, P.H.; Valstar, W.

  2014-01-01

  Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht me

 5. Vijf slogans voor het nieuwe engagement

  NARCIS (Netherlands)

  K. Vintges

  2004-01-01

  Het oude engagement is dood, leve het nieuwe engagement!' Sociaal en politiek filosofe Karen Vintges betreurt het bepaald niet dat het oude en ideologische engagement verdwenen is. Want ze ziet dat zich een nieuw engagement heeft uitgekristalliseerd dat niet meer uitgaat van een blauwdruk over de id

 6. Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijsmans, Dominique; Andriessen, Daan; Sasja, Sporken; Dijkstra, Asha; Vonk, Frank

  2014-01-01

  Het borgen van het eindniveau is in het hbo een actueel en interessant vraagstuk. Wanneer opleidingen kunnen aantonen hoe studenten dit eindniveau binnen hun opleiding behalen, geeft dit het hbo-diploma waarde en biedt dit diploma de student een geode start van een mooie loopbaan.

 7. Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijsmans, Dominique; Andriessen, Daan; Sporken, Sasja; Dijkstra, Asha; Vonk, Frank

  2014-01-01

  Het borgen van het eindniveau is in het hbo een actueel en interessant vraagstuk. Wanneer opleidingen kunnen aantonen hoe studenten dit eindniveau binnen hun opleiding behalen, geeft dit het hbo-diploma waarde en biedt dit diploma de student een goede start van een mooie loopbaan. Er is echter ook v

 8. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 9. Bij gebruik van buffer en aquifer kan aardgasverbruik met 50% omlaag : Binnen twee jaar praktijktoepassing Fresnelkas

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Sonneveld, P.J.

  2009-01-01

  Metingen in een Venlokas met Fresnellenzen leert dat de kas jaarlijks 29 kWh elektriciteit oplevert per m2 lensoppervlak. Tevens resulteert er 144 kWh aan warmte. Bij gebruik van een buffer en aquifer kan hierdoor het aardgasverbruik met de helft omlaag. Verdere verbetering is mogelijk. De terugverd

 10. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 11. De varenrijkdom van het Kuinderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Bremer, P.

  2006-01-01

  In de provincie Flevoland verwacht je in eerste instantie geen botanische bijzonderheden. Bij nadere beschouwing blijken die er wel te zijn. In het Kuinderbos bevinden zich bijvoorbeeld varensoorten, die voorheen niet in Nederland te zien waren

 12. Beoordelen en selecteren van informatie op Internet: twee onderwijsmethodes vergeleken [Evaluating and selecting information on the Internet: two educational methods compared

  NARCIS (Netherlands)

  Walraven, Amber; Brand-Gruwel, Saskia; Boshuizen, Els

  2009-01-01

  Walraven, A., Brand-Gruwel, S., & Boshuizen, E. (2008). Beoordelen en selecteren van informatie op Internet: twee onderwijsmethodes vergeleken [Evaluating and selecting information on the Internet: two educational methods compared]. OnderwijsInnovatie, 10(1), 17-25.

 13. Final report development of a regional nitrogen ceiling; Eindrapportage ontwikkeling regionaal stikstofplafond

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleeker, A.; Hensen, A. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands); Rougoor, C. [Centrum voor Landbouw en Milieu CLM, Culemborg (Netherlands)

  2013-01-15

  The development of a methodology in which integrated nitrogen ceilings can be studied on a regional level is described. Next to the agricultural sector, also other sectors are taken into consideration (traffic, industry, etc.) with respect to the development of the nitrogen ceiling methodology. The study consists of two parts: the feasibility of a nitrogen ceiling system and the actual development of such a system [Dutch] Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van een methodiek waarbij integrale stikstofplafonds op gebiedsniveau kunnen worden bestudeerd. Dit onderzoek beschouwt, naast landbouw, ook andere sectoren (verkeer, industrie, etc.) voor het ontwikkelen van de stikstofplafond methodiek. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: bestuderen van de haalbaarheid van een stikstofplafond systematiek en het feitelijke ontwikkelen van een dergelijke systematiek.

 14. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 15. Her-entingen tegen Pseudo Vogelpest (NCD) op 'Het Spelderholt'

  NARCIS (Netherlands)

  Voorst, van A.

  1993-01-01

  Pseudo Vogelpest of NCD is een gevreesde virusziekte, waartegen een entverplichting geldt. Na het uitbreken van de ziekte in het zuiden van Nederland is al het volwassen pluimvee op Het Spelderholt opnieuw geënt.

 16. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 17. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 18. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 19. Environmental taxes and green growth. Exploring possibilities within energy and climate policy; Milieubelastingen en Groene Groei. Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energie- en klimaatbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebergh, H.

  2012-08-15

  , vormt een belangrijk onderdeel van beleid dat gericht is op duurzame economische groei. Deze notitie verkent welke relevante afwegingen spelen bij de inzet van het belastinginstrument als onderdeel van beleid gericht op duurzame economische groei. Deze afwegingen worden geëvalueerd aan de hand van gangbare criteria als (allocatieve) doeltreffendheid en doelmatigheid, rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid. De focus ligt in het bijzonder bij de twee belangrijkste terreinen waarop Nederland milieubelastingen heft, te weten de belastingen op energieverbruik en verkeer en vervoer.

 20. Antibiotica, het maakt meer kapot dan je lief is

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, A.

  2007-01-01

  Niet alleen met strengere wetgeving, maar ook via stimulering van het onderzoek naar alternatieven voor antibioticamiddelen probeert het ministerie van LNV het antibioticagebruik terug te dringen, zoals bij het Rikilt en ASG. In het artikel geven 2 melkveehouders uit het netwerk Melkveehouderij Anti

 1. Algenkweek met natuurlijk water en water uit het visbassin

  NARCIS (Netherlands)

  Quist, M.C.

  2003-01-01

  Het Centrum voor Schelpdier Onderzoek wil het mogelijk maken om op kleine schaal mossel- en oesterzaad te kweken in de vorm van een kleine hatchery. Daarnaast is het CSO geïntresseerd in het gebruik van water uit het visbassin van een tarbotkwekerij als mogelijk voedingsmedium voor het kweken van al

 2. Het Geluid van Nederland. De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  A. van der Meulen (Anna)

  2014-01-01

  textabstractHet doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen op het gebied van communicatie aan de afdeling Research & Development van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid over de rol van crowdsourcing en online gemeenschappen bij het aanvullen, openstellen en up-to-date houden van he

 3. Methods for the in vivo and in vitro analysis of [Het-s] prion infectivity

  NARCIS (Netherlands)

  Benkemoun, L.; Sabate, R.; Malato, L.; Reis, Dos S.; Dalstra, H.J.P.; Saupe, S.J.; Maddelein, M.L.

  2006-01-01

  Prions have been described in mammals and fungi. The [Het-s] infectious genetic element of the filamentous fungus Podospora anserina is the prion form of the HET-s protein. This protein is involved in the control of a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. The infectious form of HE

 4. Gevoeligheidsanalyse en het programma ODE3

  NARCIS (Netherlands)

  Beek G van*

  1987-01-01

  Gevoeligheidsanalyse beschrijft de invloed van parameter-variaties op de uitkomsten van een wiskundige model. Het begrip "gevoeligheid van een grootheid ten opzichte van een parameter" geeft aan in welke mate toestandsgrootheden afhankelijk zijn van parameters. Als het model beschreven

 5. Basiskaarten van spisulabanken en visserij op het NCP voor besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.; Quirijns, F.J.; Baars, J.M.D.D.

  2005-01-01

  In opdracht van het RIKZ zijn enkele ecologische kaarten voor het NCP gemaakt. Het doel van deze kaarten is om deze te gebruiken in de besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten op het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Het betreft de volgende kaarten: 1. Actuele en potentiele v

 6. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  OpenAIRE

  Snelting; H; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze toetsing is de Kriging-interpolatietechniek geschikt gemaakt. Hiermee kan op iedere gewenste locatie in het modelgebied een betrouwbaarheidsmarge worden bepaald waarbinnen de modelwaarden moeten vallen. ...

 7. Advies over het voorkomen van habitattype 1150 (coastal lagoon) in het Dievegat te Knokke

  OpenAIRE

  Provoost, Sam; De Saeger, Steven; Packet, Jo; Paelinckx, Desiré; Speybroeck, Jeroen

  2016-01-01

  De geplande uitbreiding van het Zwin te Knokke voorziet de inrichting van intertidale natuur in de Willem-Leopoldpolder ten zuiden ervan en de Dievegatkreek zou hierbij zijn oorspronkelijke functie als getijdengeul terugkrijgen. De werken starten in het voorjaar van 2016 en vanaf 2018 zou de verbinding met het huidige Zwin gerealiseerd worden waarbij het Dievegat in zijn huidige vorm verdwijnt. Er wordt gesteld dat de kreek een lagunair waterlichaam van het Europees beschermd habitattype 1150...

 8. Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter

  NARCIS (Netherlands)

  van Velthoven, H.J.F.P.M.; de Jongh, A.; Kraaijenhagen, A.E.

  2010-01-01

  In deze casus staat een patiënt centraal met een matig verstandelijke beperking ten gevolge van het syndroom van Klinefelter. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een afwijkend aantal geslachtschromosomen bij de man. Het belangrijkste kenmerk van het syndroom is onvruchtbaarheid. Met een prevalentie

 9. Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter

  NARCIS (Netherlands)

  van Velthoven, H.J.F.P.M.; de Jongh, A.; Kraaijenhagen-Oostinga, A.E.

  2012-01-01

  Samenvatting In deze casus staat een patiënt centraal met een matig verstandelijke beperking ten gevolge van het syndroom van Klinefelter. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een afwijkend aantal geslachtschromosomen bij de man. Het belangrijkste kenmerk van het syndroom is onvruchtbaarheid. Met een

 10. Business Intelligence in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Selles, Hans; 't Riet, Peter van

  2010-01-01

  Terwijl business intelligence (BI) in het bedrijfsleven de nodige aandacht heeft gekregen, lijkt het erop dat business intelligence nog onvoldoende wordt benut in het hoger onderwijs. Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan de geringe kennis bij besturen en management over de mogelijkheden die BI

 11. Het Europese uniemerk achter de douane

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2016-01-01

  Het ‘Gemeenschapsmerk’ wordt ‘Uniemerk’ en het wordt makkelijker voor merkhouders om op te treden tegen namaakproducten die zich ‘achter de Douane’ bevinden. Het beslag leggen op en laten vernietigen van namaakproducten vóórdat ze in de EU op de markt komen is veel efficiënter dan moeten wachten tot

 12. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 13. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het ontol

 14. Het focusvrij maken van de mond

  NARCIS (Netherlands)

  Baart, J.A.; van der Waal, I.

  2013-01-01

  Een focus is een (potentiële) ontsteking die een effect op afstand veroorzaakt, soms op lokaal gebied. Foci bevinden zich in het maag-darmkanaal, in het kno-gebied, in de urogenitale tractus of in de mond of het gebit. De belangrijkste dentogene foci zijn een avitale pulpa, parodontitis en ten dele

 15. De uitgever aan het woord / 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Huibers, Theo W.C.; Voermans, Koen; van Hoorn, Hedde

  2009-01-01

  Het boek 'De uitgever aan het woord 2009' gaat over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeefsector. Het is een jaarlijks repeterend onderzoek dat in 2003 is opgezet door Theo Huibers (Thaesis). Allereerst komen de algemene trends en ontwikkelingen aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de

 16. Hoe verder na beeindiging van het fokverbod?

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.

  1997-01-01

  In de gebieden waar het fokverbod geldt staan op dit moment alle zeugen gust. Er is weinig bekend over hoe het verder zal gaan met die zeugen. Toch is het goed er tijdig bij stil te staan. Wat is de verwachting op theoretische basis en hoe kan daarop worden ingespeeld?

 17. Business Intelligence in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Peter van 't Riet; Hans Selles

  2010-01-01

  Terwijl business intelligence (BI) in het bedrijfsleven de nodige aandacht heeft gekregen, lijkt het erop dat business intelligence nog onvoldoende wordt benut in het hoger onderwijs. Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan de geringe kennis bij besturen en management over de mogelijkheden die BI

 18. De metamorfoses van het Justus van Effencomplex

  NARCIS (Netherlands)

  Van Emstede, C.I.C.

  2012-01-01

  De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een

 19. Eindrapportage van het onderzoeksprogramma Welzijn gezelschapsdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Polet, J.; Rothuizen, J.

  2013-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksprogramma Welzijn Gezelschapsdieren. Hoofdstuk 1 geeft in het kort de achterliggende redenen voor en de totstandkoming van het programma weer. De hoofdstukken 2 tot en met 7 geven een overzicht van opzet, verloop en bevindingen van de zes af

 20. Verkeer in het Platform Integrale Energieanalyse (PIE)

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; Feimann PFL; LAE

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft het deelmodel Verkeer en Vervoer (PIE-VeV) van het Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen (PIE). PIE is door de doelgroep Energie ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ECN en is een integratieplatform dat de grootte en de samenstelling van de vraag naar

 1. Nieuwe middelen voor het dompelen van aspergeplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wilms, J.A.M.

  2007-01-01

  Fusarium oxysporum f.sp. asparagi is een voetziekte van asperge die met name de groeiduur van het gewas met jaren kan bekorten. Het gewas is daardoor minder rendabel. De voetziekte wordt overgebracht met het plantmateriaal, maar kan ook in de grond aanwezig zijn. De vraag is of met nieuwe chemische

 2. Het grootste geheim van Zuid-Holland

  NARCIS (Netherlands)

  Duisterwinkel, A.E.

  2014-01-01

  Eigenlijk kwam het voor iedereen als verrassing: de statistieken van het CBS die beweren dat Zuid-Holland de tweede HTSM-provincie van Nederland is, in omzet en export gemeten. En zelfs eerste, als je kijkt naar het aantal bedrijven. Toegegeven, grotere leugens dan statistiek bestaan er nauwelijks;

 3. Tijdelijke hoge stand van het diaphragma

  NARCIS (Netherlands)

  Sypkens Smit, Cornelia Geertjen

  1949-01-01

  In dit proefschrift wordt de aandacht gevestigd:1. op het verschijnsel tijdelijke hoge stand van het diaphragma, 2. op bepaalde veranderingen, die men daarbij in de long kan vinden. Aanleiding waren een taantal patienten, bij wie de diagnose pleuritis, soms pneumonie was gesteld op grond van het psy

 4. Fysische aspecten van het CO2-probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurmans, C.J.E.; Oerlemans, J.; Mureau, R.; Dool, H.M. van den

  1982-01-01

  Via kranten en tijdschriften is zo langzamerhand bekend geworden dat het C02-gehalte van de atmosfeer toeneemt, waardoor vanwege het broeikaseffect het klimaat warmer zou worden. Van alle verdere gevolgen trekt vooral de mogelijke afsmelting van de ijskappen en de daarmee gepaard gaande stijging van

 5. De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Kolkman, J.; Moorman, S.; de Wit, J.

  2013-01-01

  De luchtvaart valt sinds 1 januari 2012 onder het al bestaande Europese emissiehandelssysteem. Dit heeft effecten op de vraag naar en het aanbod van luchtvaartdiensten en ook op de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op de vraag- en aanbodeffecten. Met het model Ne

 6. Boekbespreking: Het oerrund, een levende legende

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, J.K.

  2014-01-01

  Uitgeverij Roodbont heeft een interessant boek uitgegeven over de achtergronden van een project waarin het uitgestorven oerrund teruggefokt wordt. Het is een initiatief van de stichting Taurus samen met Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling. Het is een boek geworden met veel informatie over de

 7. Rijke riviersedimenten in het Bighorn Bekken, Wyoming

  NARCIS (Netherlands)

  Abels, H.A.

  2014-01-01

  De eerste stap die ik in mijn nieuwe veldwerkgebied ga zetten, is in de sneeuw. Het is begin juni 2009. Ik had bedacht vroeg in ‘t jaar het veld in te gaan zodat ik deze eerste keer ruim de tijd zou hebben. Het propellervliegtuigje waar ik in zit daalt langzaam uit de wolken om zo meteen te landen o

 8. Het arrest Residex: terugvordering moet, nietigverklaring mag

  NARCIS (Netherlands)

  Montijn, J.; Saanen, N.

  2012-01-01

  Het recente arrest Residex van het Hof van Justitie geeft inzicht in de maatregelen die de nationale rechterlijke instanties kunnen en moeten treffen indien sprake is van onwettige steun. Deze maatregelen zijn niet altijd eenvoudig in het nationale recht te passen. Ook zijn de maatregelen die op gro

 9. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes t

 10. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes

 11. Simulation of two field tests on the leeching of metalaxyl with the pestla model. Simulatie van twee veldexperimenten naar de uitspoeling van metalaxyl met het model pestla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balm, A.C.; van der Linden, A.M.A.

  1992-01-01

  Model calculations with the simulation model PESTLA (PESTicide Leaching and Accumulation) have been performed for the application of metalaxyl on strawberry fields. For these calculations specific field and climate data on the one hand and general information on metalaxyl on the other hand were used as input to the model. The results of the calculations are compared with measured data on the concentration of metalaxyl in the soil profile and in the ground water. These measured data have been obtained from Ligtermoet Chemie B.V. Residues in the soil profile and amounts leaching to ground water were in the range calculated by the model. In one field (field with a higher clay content) metalaxyl appeared in the groundwater sooner than calculated. Possibly this can be attributed to preferential flow of soil moisture through cracks.

 12. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 13. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes taking plac

 14. Resultaten ringtest 2005 zware metalen en arseen in twee monsters zuiveringsslib in het kader van de regeling "Bemonstering en Analyse Overige Organische Meststoffen" (BOOM)

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Oostrom, van J.J.; Polanen, van A.

  2005-01-01

  In The Netherlands a large quantity of domestic, agricultural and industrial organic wastes is produced. After purification or composting processes these substances can be partly re-used as organic fertilisers on the condition that this does not lead to contamination of the environment. In the so

 15. Remembering the Book : Nostalgia and Intermediality in Two Contemporary Experimental Novels / Herinneringen aan het Boek : Nostalgie en intermedialiteit in twee hedendaagse experimentele romans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2015-01-01

  This article discusses a ‘material turn’ in contemporary literature in relation to two recent works: Anne Carson’s NOX (2009) and Oscar K’s Af Olafur Kjartanssons optegnelser om den skjulte skrift (2011). Both works experiment with the medium of the book and modes of writing and print...

 16. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 17. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het begin?

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 18. Nederlandse consumenten over voedselveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Hansman, H.

  2003-01-01

  De Voedsel en Waren Autoriteit en het Voedingscentrum deden onafhankelijk van elkaar onderzoek naar het consumentenvertrouwen in voedsel. Op een aantal onderdelen zijn beide studies bij elkaar gebracht. Het resultaat is belicht

 19. Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Manten

  1958-03-01

  Full Text Available Het is dit jaar precies een eeuw geleden, dat gezamenlijk door Charles Darwin en A. R. Wallace het begrip evolutie vaste voet kreeg in de moderne natuurwetenschappen. Vanaf het eerste ogenblik werd dit begrip zowel enthouiast verdedigd als scherp aangevallen. Binnen de kringen der natuurwetenschap werd de tegenstand echter al snel minder en tegenwoordig wordt daar het feit der evolutie wel algemeen aanvaard. Als er hier nog wat strijd is, dan gaat dat slechts over bepaalde bijzonderheden en zekere voorstellingen en niet meer over het begrip evolutie als zodanig.

 20. Affairs and selective shopping in a spiral of exaggeration. What is the matter with the UN Climate Panel?; Affaires en selectief winkelen in een spiraal van overdrijving. Wat is er toch aan de hand mt het VN-Klimaatpanel?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labohm, H.

  2007-07-01

  In two articles the state-of-the-art in the discussion on climate change will be analyzed. In this first article the author pays attention to scientific skirmishes that have taken place in and around the climate panel of the UN (IPCC or Intergovernmental Panel on Climate Change) and how the conclusions and recommendations are translated and interpreted in political terms. In the second article the author will analyse a few shortcomings of the scientific basis of the human greenhouse hypothesis as formulated by the IPCC. [Dutch] In twee artikelen wordt de actuele stand van zaken in de klimaatdiscussie ganalyseerd. In dit eerste artikel besteedt de auteur aandacht aan de wetenschappelijke schermutselingen die in en rond het klimaatpanel van de VN (het IPCC of Intergovernmental Panel on Climate Change) hebben plaatsgevonden en de wijze waarop de bevindingen van het panel in de politiek zijn vertaald. In het tweede artikel zal de auteur enkele tekortkomingen analyseren van de wetenschappelijke onderbouwing van de menselijke broeikashypothese door het IPCC.

 1. Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, C.; Hulst, van der P.

  2004-01-01

  Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen, in de eerste plaats is met behulp van enquêtes de bestaande teelt en afzet van biologische asperges onderzocht, in de tweede plaats zijn er teeltproeven met biologische kasasperges gedaan.

 2. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hanrath, Joep; Donker, Andrea G.

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter kan. Bron

 3. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 4. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Andrea Donker; Dr Joep Hanrath

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter

 5. Ongemakkelijkheden bij het socratische leergesprek

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Gaat het bij de socratische methode van vraag-en-antwoord om een geschikte onderwijsmethode om leerlingen tot denken aan te zetten, of - zoals in de oorspronkelijke zin - om een elenctische techniek, die erop gericht is in de respondent een proces van onzekerheid te ontketenen en daarna moet leiden

 6. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 7. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 8. Role of Hsp104 in the propagation and inheritance of the [Het-s] prion.

  Science.gov (United States)

  Malato, Laurent; Dos Reis, Suzana; Benkemoun, Laura; Sabaté, Raimon; Saupe, Sven J

  2007-12-01

  The chaperones of the ClpB/HSP100 family play a central role in thermotolerance in bacteria, plants, and fungi by ensuring solubilization of heat-induced protein aggregates. In addition in yeast, Hsp104 was found to be required for prion propagation. Herein, we analyze the role of Podospora anserina Hsp104 (PaHsp104) in the formation and propagation of the [Het-s] prion. We show that DeltaPaHsp104 strains propagate [Het-s], making [Het-s] the first native fungal prion to be propagated in the absence of Hsp104. Nevertheless, we found that [Het-s]-propagon numbers, propagation rate, and spontaneous emergence are reduced in a DeltaPaHsp104 background. In addition, inactivation of PaHsp104 leads to severe meiotic instability of [Het-s] and abolishes its meiotic drive activity. Finally, we show that DeltaPaHSP104 strains are less susceptible than wild type to infection by exogenous recombinant HET-s(218-289) prion amyloids. Like [URE3] and [PIN(+)] in yeast but unlike [PSI(+)], [Het-s] is not cured by constitutive PaHsp104 overexpression. The observed effects of PaHsp104 inactivation are consistent with the described role of Hsp104 in prion aggregate shearing in yeast. However, Hsp104-dependency appears less stringent in P. anserina than in yeast; presumably because in Podospora prion propagation occurs in a syncitium.

 9. Een experimenteel onderzoek naar de werking van het sulfanilamide op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersma, Johan Hendrik

  1941-01-01

  Er werd een overzicht gegeven van de geschiedenis, chemie, bacteriologie, pharmacologie, toxicologie, bijwerkingen en therapie van het sulfanilamide. Vervolgens werden de verschijnselen, die tijdens de vergiftiging van het hart met sulfanilamide optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende expe

 10. Winningsmogelijkheden van grondwater in het Gooi en Eemgebied

  OpenAIRE

  Snelting H; Groenewoud P

  1989-01-01

  Het rapport beschrijft de identificatie van het geohydrologische systeem van het Gooi en Eemgebied met behulp van de rekenmodellen TRIST en TRINS. De rekenmodellen zijn geschikt voor stationaire- resp. niet-stationaire grondwaterstroming.

 11. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie

 12. Beheeradvies grasbufferstroken voor het project Actief Randenbeheer Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.; Visser, A.J.

  2005-01-01

  Het project Actief Randenbeheer Brabant heeft als doel uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het Brabantse oppervlaktewater te verminderen door de aanleg van bufferstroken, waaronder grasbufferstroken. Het project is in2002gestart. De eerste grasbufferstroken zijn drie jaar

 13. Als het gebrek eenmaal zichtbaar is, is het vaak te laat

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2015-01-01

  Planten halen nutriënten normaal gesproken binnen via hun wortels. Het opname- en transportsysteem is daar volledig op ingericht. Bij bemesting via het blad is er niet zo’n gestroomlijnde route. Dat maakt het resultaat van bladbemesting erg wisselend. Immobiele elementen blijven snel steken bij de p

 14. De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Steenvoorden, J.H.A.M.

  1981-01-01

  Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landbouwgebieden verlaat via grond- en

 15. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland: Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauw

 16. Influenza in het seizoen 1994/'95: vaccinsamenstelling voor het seizoen 1995/'96.

  NARCIS (Netherlands)

  Claas, E.C.J.; Jong, J.C. de; Bartelds, A.I.M.; Rimmelzwaan, G.F.; Wijngaarden, J.K. van; Osterhaus, A.D.M.E.

  1995-01-01

  Het influenzaseizoen 1994/'95 werd in Nederland gekenmerkt door geringe influenza-activiteit, die zich pas eind februari manifesteerde. De influenza-activiteit bleef verhoogd tot eind april, hetgeen ongewoon laat is, en nam alleen in het zuiden van het land epidemische vormen aan. Zowel

 17. Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2008-01-01

  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie

 18. HetF and PatA control levels of HetR in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  Science.gov (United States)

  Risser, Douglas D; Callahan, Sean M

  2008-12-01

  Anabaena sp. strain PCC 7120 is a filamentous cyanobacterium that differentiates heterocysts in response to deprivation of combined nitrogen. A hetF deletion strain lacked heterocysts and had aberrant cell morphology. Site-directed mutagenesis of the predicted active-site histidine and cysteine residues of this putative caspase-hemoglobinase fold protease abolished HetF function, supporting the hypothesis that HetF is a protease. Deletion of patA, which is necessary for the formation of most intercalary heterocysts, or hetF resulted in an increase in HetR protein, and extra copies of hetF on a plasmid functionally bypassed the deletion of patA. A hetR-gfp translational fusion expressed from an inducible promoter demonstrated that hetF-dependent downregulation of HetR levels occurs rapidly in vegetative cells, as well as developing heterocysts. "Mosaic" filaments in which only one cell of a filament had a copy of hetR or hetF indicated that hetF is required for differentiation only in cells that will become heterocysts. hetF was required for transcription from a hetR-dependent transcription start point of the hetR promoter and induction of transcription from the patS promoter. The inverse correlation between the level of HetR protein and transcription from hetR-dependent promoters suggests that the transcriptional activity of HetR is regulated by HetF and PatA.

 19. Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in e Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Osselaer

  2015-12-01

  Full Text Available Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013; Hilversum: Verloren, 2015, 399 pp., isbn 978 90 8704 434 3.

 20. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 1. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of n

 2. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 3. Research tracks op het Europese EMDR congres

  NARCIS (Netherlands)

  van Veen, S.C.

  2016-01-01

  Tijdens het Europese EMDR congres vonden de research tracks plaats in de Kilimanjaro zaal. Met een wirwar aan gangen was deze zaal niet bepaald goed te vinden, toch werden de research tracks goed bezocht. Het niveau van de gepresenteerde studies was hoog en zeer gevarieerd: van grote multicenter ran

 4. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 5. Berekeningsresultaten met het model galvanisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Ros; J.P.M.

  1986-01-01

  Met het model galvanisch bedrijf zijn computerberekeningen uitgevoerd aan 24 modelbedrijven. Daarbij is met name nagegaan, welke kosten moeten worden gemaakt om welk rendement te verkrijgen bij diverse saneringsvarianten. Het blijkt, dat tegen kosten tussen nul en 300 gulden per verwijderde kilo

 6. Hoe de statolder het Italiaans is binnengekomen

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Het woord stadhouder, dat in Nederland in 1572 een gespecialiseerde betekenis krijgt en zich daarna als internationalisme verspreidt in de wereld van de internationale politiek, wordt hier bestudeerd tegen de achtergrond van een leenwoordtheorie die zich vooral richt op het ontleningsp

 7. Groenafval: duurzame energie voor het oprapen

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  In het verleden was er geen groenafval. Alle uit natuur en landschap vrijkomende productie werd gebruikt, of het nu om heideplagsel gaat, wilgentenen, of geriefhout uit houtwallen en houtsingels. In de huidige tijd neemt de vraag naar grondstoffen uit de land- en bosbouw fors toe. In 2007 heeft Wage

 8. Pilot Sportplein Groningen: Zelfregulatie in het VMBO

  NARCIS (Netherlands)

  Alien van der Sluis; dr. Remo Mombarg

  2014-01-01

  In het kader van kwaliteitsverbetering van bewegingsonderwijs heeft er in het voorjaar van 2014 een pilot plaatsgevonden waarin in een tweetal lessenreeksen van drie lessen (floorball en judo) meer aandacht is geweest voor zelfregulatie. Zelfregulatie is de mate waarin een individu in staat is om

 9. Risicoreductie: het venijn zit in de staart

  NARCIS (Netherlands)

  Wild, A.F.; Versluis, V.

  2015-01-01

  In het kader van risicoacceptatie betekent risicomijden dat we de aandacht bij de ‘zwarte zwanen’ houden door prioriteit te geven aan risico’s met een kleine kans van optreden en een groot gevolg. Maar een risicomijdende houding levert ook voordelen op bij risicoreductie. Door bij het reduceren van

 10. cepezed en het gevecht met de geschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  Op 14 november vierde cepezed de opening van het nieuwe kantoor aan de Ezelveldlaan in Delft. Drie historische gebouwen, voorheen van de Technische Hogeschool kregen een nieuwe bestemming en een nieuw ontworpen tussendeel. Bij aankomst in de hal van het nieuwe kantoor liggen boeken over en van cepez

 11. Constanten, of variabelen, van het logisch denken

  NARCIS (Netherlands)

  van Benthem, J.

  2008-01-01

  Het ANTW viert een eeuwfeest, en dat is een welgemeende gelukwens waard. Voor een onderneming die beide wereldoorlogen nog heeft meegemaakt, en talloze golven van verandering heeft zien aanrollen op de Nederlandstalige filosofie, oogt het tijdschrift opmerkelijk levendig en eigentijds. Na een

 12. Patronen doorbreken in het Amsterdamse Jeugddomein

  NARCIS (Netherlands)

  Metze, T.A.P.; van den Berg, Douwe; Hafkamp, Wim; Koffijberg, Jos; Rutjens, Ton; Teisman, Geert

  2015-01-01

  In juli 2007 besloot Lodewijk Asscher, toen wethouder in Amsterdam, een onderzoek in te stellen naar de mazen in het ‘systeem’ van de jeugdzorg. Dit naar aanleiding van aangrijpende incidenten waarbij veel hulpverleners betrokken waren. Het onderzoek, ‘Operatie Frankenstein’ genoemd maar met de offi

 13. Lsp in het omgevingsrecht en de Awb

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, K.J. de; Komduur, H.A.

  2011-01-01

  Sinds de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn op 28 december 2009 kent de Awb een regeling waardoor een toestemming van rechtswege wordt geacht te zijn verleend in het geval niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Deze regeling doet zich ook gevoelen in het omgevingsrecht. Zo geldt de

 14. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 15. Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.P.; Farla, J.C.M.

  2010-01-01

  De economische vitaliteit van de Nederlandse glastuinbouw staat onder druk door toenemende concurrentie uit het buitenland. Innovaties zijn hard nodig om de competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen. In het streven naar een vitale en duurzame Nederlandse glast

 16. Kroniek van het belastingrecht 2003-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, P.H.J.; Happé, R.H.

  2004-01-01

  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit jaar grote impact gehad. De Bosal-zaak heeft de Nederlandse schatkist geconfronteerd met een miljardenclaim. Evenze heeft de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant het gehele systeem van exitheffingen op losse schroeven gezet. Ook de aankondiging van de V

 17. Patronen doorbreken in het Amsterdamse Jeugddomein

  NARCIS (Netherlands)

  Metze, T.A.P.; van den Berg, Douwe; Hafkamp, Wim; Koffijberg, Jos; Rutjens, Ton; Teisman, Geert

  2015-01-01

  In juli 2007 besloot Lodewijk Asscher, toen wethouder in Amsterdam, een onderzoek in te stellen naar de mazen in het ‘systeem’ van de jeugdzorg. Dit naar aanleiding van aangrijpende incidenten waarbij veel hulpverleners betrokken waren. Het onderzoek, ‘Operatie Frankenstein’ genoemd maar met de

 18. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  Het is van belang om de werkelijke beschikbaarheid van bepaalde vitaminen en mineralen in het lichaam (de voorziening) van de Nederlandse bevolking vast te stellen. Dit kan aan de hand van onderzoek in bloed en urine, ook wel voedingsstatusonderzoek genoemd. Momenteel wordt de inneming van vitamin

 19. Overleven: De strijd om het bestaan

  NARCIS (Netherlands)

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  Biologische systemen (virussen, micro-organismen, hogere organismen) streven er naar om hun genetisch materiaal te vermeerderen. Dat is de basis van de natuurlijke evolutie, zo is het leven ontstaan en zo ontwikkelt het zich nog steeds. Echter, in alle natuurlijke ecosystemen zijn de essentiële comp

 20. De Giacometti's en het veranderende mensbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  Giacometti is de naam van een bekende kunstenaarsfamilie in Zwitserland. De bekendste leden zijn Augusto en Alberto. Het is boeiend om hun werk en zienswijzen op de mens te vergelijken. De eerste werkte tijdens het interbellum en de tweede in de naoorlogse periode.

 1. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust h

 2. Lsp in het omgevingsrecht en de Awb

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, K.J. de; Komduur, H.A.

  2011-01-01

  Sinds de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn op 28 december 2009 kent de Awb een regeling waardoor een toestemming van rechtswege wordt geacht te zijn verleend in het geval niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Deze regeling doet zich ook gevoelen in het omgevingsrecht. Zo geldt de

 3. Nederlandse consumptie en energiegebruik in 2030, een verkennende basis van twee lange termijn scenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Vringer K; Aalbers TG; Drissen E; Hoevenagel R; Bertens CAW; Rood GA; Ros JPM; Annema JA; LAE

  2001-01-01

  In de agenda van het vierde Nationale Milieu Beleidsplan (NMP4) (VROM, 1999) staat duurzaamheid en kwaliteit van leven centraal. Kwaliteit van leven wordt beinvloed door consumptie, maar ook door de daaruit volgende milieudruk. De milieudruk die wordt veroorzaakt door de consumptie van personen

 4. Moby Dick, het ontwerp van een Digitale Kameraad

  NARCIS (Netherlands)

  Havinga, Paul J.M.; Smit, Gerard J.M.

  2000-01-01

  Zullen de zaktelefoon en de mobiele computer uitgroeien tot een Digitale Kameraad waarmee je betaalt, de voordeur opent, jezelf identificeert en luistert naar muziek tijdens het joggen? Dit is een vraag waar het MOBY DICK project zich mee bezig houdt. In het MOBY DICK project van het cluster Embedde

 5. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van M

 6. Lean Six Sigma in het ziekenhuis: De beschikbaarheid van infuuspompen

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; Kemper, B.P.H.; Koopmans, M.

  2011-01-01

  In het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente werd in 2008 een Lean Six Sigma-project gestart. Het doel was vermindering van operationele kosten van infuuspompen. Het is een interessant voorbeeld van Lean Six Sigma in de gezondheidszorg, omdat het laat zien dat kostenbesparing niet hoeft te

 7. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 8. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van

 9. Verbeterborden bekeken : Gebruik van het verbeterbord, theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Roemeling, O.P.; Ahaus, C.T.B.; Slomp, Jannes

  2013-01-01

  In veel zorgorganisaties die werken met lean methoden treffen we het verbeterbord aan. Verbeterborden inzetten is in de praktijk echter niet zo eenvoudig. De oorzaak hiervan is vaak onduidelijk. Vandaar dat de auteurs het gebruik van het verbeterbord hebben geanalyseerd vanuit de doelen van het verb

 10. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 11. Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, M.; de Nooij, M.; Koopmans, C.

  2010-01-01

  In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Hiervan worden positieve impulsen verwacht voor het imago van Nederland, het toerisme en de economische groei. Ook krijgt het organiserend comité een vooraf vastgestelde bijdrage van de FIFA. De opbreng

 12. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 13. De kleine vraagbaak van het Kyoto Protocol : vragen en antwoorden over ontstaan, inwerkingtreding en uitvoering van het Kyoto Protocol

  NARCIS (Netherlands)

  Berk, M.; Bollen, J.; Dorland, van R.; Eickhout, B.; Gaast, van der W.; Gijsen, A.; Heij, B.J.; Jansen, B.; Meer, van der M.

  2005-01-01

  Bij gelegenheid van de officiële inwerkingtreding van het Kyoto-protocol hebben Wageningen UR, KNMI, RIVM, NWO, VU en ECN een handzaam boekje uitgegeven met antwoorden op alle vragen die u maar over de zin en onzin van Kyoto kunt bedenken. Het boekje legt uit wat het protocol inhoudt en wat het

 14. Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders?

  NARCIS (Netherlands)

  Elzenga, A.; de Graaff, H.C.J.

  2015-01-01

  Motivatie is een belangrijke factor bij het leren van vreemde talen op school. In het artikel van Ard Elzenga en Rick de Graaff wordt gekeken naar de motivatie van leerlingen voor het leren van Engels en Frans. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen leerlingen uit de eerste en derde klas van het

 15. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  NARCIS (Netherlands)

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 16. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 17. Een systeem voor het assembleren van leerinhoud in een herbruikbaar leerobject. Gevalstudie : het LOMS

  OpenAIRE

  Mertens, Bert

  2007-01-01

  Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om nieuwe kennis efficiënt aan te maken en bestaande kennis gemakkelijk te verspreiden. Dat de computer hierbij een handig hulpmiddel kan zijn, werd reeds in de beginjaren erkend. Tijdens de jaren ’90 creëerde men een theoretisch kader voor dit fenomeen en werd het begrip E-learning geïntroduceerd. E-learning kan in het kort omschreven worden als “het gebruiken van een computer en zijn netwerken om kennis aan te maken, te verspre...

 18. Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Kemme, S.; Weijers, M.; Jonker, V.H.

  2003-01-01

  Centrale vraag Zijn de bestaande wiskundemethoden die gebruikt worden in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bruikbaar in verband met authentiek leren en wat is daarvoor eventueel nog extra nodig. Belangrijkste conclusies De bestaande wiskundemethoden bevatten enkele authentieke

 19. Op zoek naar het klimaatneutrale landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Meerburg, B.G.

  2009-01-01

  Sinds enige jaren wordt door Plant Research International op landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterzuivering door riet. Een mooi project, dat mede ondersteund wordt door waterschap Rijn en IJssel

 20. Echogeleide percutane drainage : toepassingen in het abdomen

  NARCIS (Netherlands)

  J.S. Laméris (Johan )

  1987-01-01

  textabstractDit proefschrift behandelt een aantal toepassingen van de echogeleide punctie en drainagetechniek in het abdomen, namelijk: - de percutane abcesdrainage - de percutane galblaasdrainage - de percutane galwegdrainage Abdominale abcessen zijn in de chirurgische praktijk altijd een groot pro

 1. Grote uitdaging is het brein automatiseren

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.

  2010-01-01

  Het belang van agrotechnologie is groot, gezien de toenemende wereldbevolking. Daarnaast worden natuurlijke hulpbronnen schaarser, emissiereductie-eisen aangescherpt en neemt de arbeidsparticipatie in de agrosector af. Mechanisatietechnologie wordt steeds meer een combinatie van software en hardware

 2. Human Exploration Telerobotics (HET2): Astrobee Element

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The HET2 Astrobee Element will focus on developing a new free-flying robot suitable for performing IVA work on the International Space Station (ISS). The new robot...

 3. Grote uitdaging is het brein automatiseren

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.

  2010-01-01

  Het belang van agrotechnologie is groot, gezien de toenemende wereldbevolking. Daarnaast worden natuurlijke hulpbronnen schaarser, emissiereductie-eisen aangescherpt en neemt de arbeidsparticipatie in de agrosector af. Mechanisatietechnologie wordt steeds meer een combinatie van software en

 4. Ondernemerschap in het onderwijs regionaal aanpakken : samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.; Kortstee, H.J.M.

  2010-01-01

  Lesgeven over ondernemerschap is niet eenvoudig: de docent moet beschikken over de laatste kennis en aansluiting hebben met ondernemers. Een nieuwe aanpak maakt duidelijk hoe de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en ondernemers het best is op te pakken.

 5. De invloed van certificering op het bosbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, R.J.A.M.; Raffe, van J.K.

  2002-01-01

  FSC-certificering (Forest Stewardship Council) stelt eisen en voorwaarden aan het bosbeheer en de bosbedrijfsvoering in Nederlandse bosbedrijven. Achtereenvolgens worden besproken de eisen m.b.t.: bosbeheerplanning; functies, doelstellingen en maatregelen; inventarisatie, monitoring en evaluatie. Ce

 6. Grote uitdaging is het brein automatiseren

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.

  2010-01-01

  Het belang van agrotechnologie is groot, gezien de toenemende wereldbevolking. Daarnaast worden natuurlijke hulpbronnen schaarser, emissiereductie-eisen aangescherpt en neemt de arbeidsparticipatie in de agrosector af. Mechanisatietechnologie wordt steeds meer een combinatie van software en hardware

 7. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 8. Optimalisatie van het Nieuwe Telen : Werkpakket Fotosynthesemonitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Gelder, de A.

  2014-01-01

  In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaam zijn. In dit project is samen met Gademann Instr

 9. Serious gaming in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Westera, Wim

  2010-01-01

  Westera, W. (2010, 12 November). Serious gaming in het hoger onderwijs. Presentation and Labtour for Vereniging Gewone Leden in oprichting (VGL i.o.), Heerlen, The Netherlands: Open University of the Netherlands.

 10. Het gebruik van aardappeleiwit in het rantsoen voor vleeskalveren. 1. Gehele of gedeeltelijke vervanging van ondermelkpoeder. 2. Het effect van solanine

  NARCIS (Netherlands)

  Noordewier, G.J.; Kempen, van G.J.M.

  1983-01-01

  Verslag van een voedingsproef bij mestkalveren waarbij ondermelkpoeder in het dieet werd vervangen door aardappeleiwit; met een aanvullende proef waarbij het effekt van solanine (een alkaloide dat in aardappels voorkomt) op de voederconversie bij verschillende dieten werd onderzocht

 11. Boltzmann Transport in Hybrid PIC HET Modeling

  Science.gov (United States)

  2015-07-01

  Paper 3. DATES COVERED (From - To) July 2015-July 2015 4. TITLE AND SUBTITLE Boltzmann transport in hybrid PIC HET modeling 5a. CONTRACT NUMBER In...produced a variety of self-consistent electron swarm codes, such as the Magboltz code, focused on directly solving the steady Boltzmann trans-port...Std. 239.18 Boltzmann transport in hybrid PIC HET modeling IEPC-2015- /ISTS-2015-b- Presented at Joint Conference of 30th International

 12. Ultraviolet and infrared spectrophotometry : some applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koornneef, Jan

  1976-01-01

  De inhoud van dit proefschrift valt uiteen in twee delen doordat waarnerningen gepresenteerd en geinterpreteerd worden in twee ver uiteenliggende gedeelten van het electromagnetisch spectrum ... Zie: Samenvating

 13. Can it be better? Review of the Task Group ENINA of the Emission Registration; Kan het beter? Review van de taakgroep ENINA van de Emissieregistratie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Volkers, C.H.; Smekens, K.E.L. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2008-12-15

  This report presents the process and conclusions of a review process performed on the ENINA task force within the Dutch Emission Registration (ER). The review consisted of interviews with users of the emission data in the ER and of two sample checks of specific greenhouse gas emission calculation methods (for waste incineration and from other industrial gases). Since the interviews did not give any specific reason for further detailed investigation, the review was focussed on the process within ENINA itself. Although envisaged from the outline of the review, no clear points for improvement or simplification of the current process could be identified. However, some elements in the emission calculation process seemed redundant, like separate t-1 and t-2 emission estimates, determination of complementary emissions to the individual ones as well as total emission level estimates and a double checking of the data in the individual environmental reports. It became clear that for each of these points, valid reasons exist why they occur and hence there is no justification to reduce them. Technically the ENINA process proved to be sound and efficient, but on the communication - both internal as external - and documentation side improvements are certainly possible. For instance, reference documents or calculation factors are not always available and the used Protocols are not always up to date, complete or consistently reported. With small efforts, this could be brought on the same high level as with which the emission calculations take place. [Dutch] Dit rapport beschrijft de bevindingen van de review van de taakgroep ENINA van de Emissie-Registratie (ER). Deze review had tot doel om na te gaan of het proces van ENINA verbeterd vereenvoudigd of verbeterd kon worden. Tevens werd van twee werkvelden een sample check uitgevoerd waarbij werd gekeken of de berekende broeikasgasemissies konden worden nagerekend. Tijdens de analyse van het werkproces van de taakgroep ENINA zijn

 14. Rijden onder invloed in het ressort Arnhem : Verslag van het registratieproject rijden onder invloed in het ressort Arnhem tussen 1 januari en 31 maart 1982

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, J.J.A.; Kommer, M.M.

  1983-01-01

  Ten vervolge op de computerverwerking door het WODC van in het arrondissement Almelo verzamelde gegevens over strafzaken terzake van rijden onder invloed, is in de maanden januari t/m maart 1982 een speciale registratie van dergelijke zaken bijgehouden in het gehele ressort Arnhem. Hierbij zijn gege

 15. The innovation system for the Dutch greenhouse sector in 2020; Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.; Farla, J. [Universiteit Utrecht, Copernicus Instituut, Innovatiewetenschappen, Utrecht (Netherlands)

  2010-12-15

  welke veranderingen in het innovatiesysteem rond de glastuinbouw nodig zijn om op de langere termijn een vitale sector te waarborgen. De leidende onderzoeksvraag van dit rapport is dan ook: Hoe ziet een goed functionerend innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouwsector in 2020 er uit?. Er is gekeken naar de ontwikkelingsfase van de glastuinbouwsector en de huidige richting van innoveren binnen de sector. Uit de analyse blijkt dat het huidige innovatiesysteem in de glastuinbouwsector vooral is gericht op procesinnovaties, andere innovatiestrategieen worden nauwelijks gefaciliteerd. Twee andere innovatiestrategieen die belangrijk zijn in de volwassen fase van ontwikkeling zijn (1) het starten van een nieuwe levenscyclus door productinnovatie en (2) het realiseren van hogere marges door productdifferentiatie op basis van marketing innovaties. De eerstgenoemde strategie is een zogenaamde niche strategie en kan slechts succesvoL gevolgd worden door een klein deel van de ondernemers. Het stimuleren van dit type innovatief gedrag kan het best gebeuren door de opbouw van een nieuw innovatiesysteem dat zich onttrekt aan de bestaande instituties en structuren. Bij goed functioneren zal dit nieuwe innovatiesysteem bijdragen aan een cultuurverandering in de volledige glastuinbouwsector. In tegenstelling tot de eerste strategie is de tweede strategie geschikt voor de hele glastuinbouwsector en biedt een manier om van concurrentie op kosten richting concurrentie op productkarakteristieken te verschuiven, zowel internationaal als binnen de Nederlandse glastuinbouwsector. Hoewel lastig, kan deze strategie gerealiseerd worden door aanpassing van het huidige innovatiesysteem. Voor een vitale sector zal procesinnovatie altijd belangrijk blijven. Bij zowel strategie 1 als strategie 2 zal de zoekrichting voor procesinnovatie mede bepaald worden door de gekozen strategie voor product of marketinginnovatie. Daarnaast is het bij beide strategieen belangrijk dat de afstand van de

 16. Het verzwolgen cultuurlandschap : archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen

  NARCIS (Netherlands)

  Lehouck, A.J.J.

  2005-01-01

  Historische reconstructie van het landschap in de regio Oostburg; met behulp van luchtfoto's komen oude greppels aan het licht; kaartfragmenten van voormalig getijdengebied en vernieuwd kwartair-geologisch onderzoek in het kustgebied werpen nieuwe gezichtspunten op het bestaan van getijdengeulen

 17. Genomic clustering and homology between HET-S and the NWD2 STAND protein in various fungal genomes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asen Daskalov

  Full Text Available BACKGROUND: Prions are infectious proteins propagating as self-perpetuating amyloid polymers. The [Het-s] prion of Podospora anserina is involved in a cell death process associated with non-self recognition. The prion forming domain (PFD of HET-s adopts a β-solenoid amyloid structure characterized by the two fold repetition of an elementary triangular motif. [Het-s] induces cell death when interacting with HET-S, an allelic variant of HET-s. When templated by [Het-s], HET-S undergoes a trans-conformation, relocates to the cell membrane and induces toxicity. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Here, comparing HET-s homologs from different species, we devise a consensus for the HET-s elementary triangular motif. We use this motif to screen genomic databases and find a match to the N-terminus of NWD2, a STAND protein, encoded by the gene immediately adjacent to het-S. STAND proteins are signal transducing ATPases which undergo ligand-induced oligomerisation. Homology modelling predicts that the NWD2 N-terminal region adopts a HET-s-like fold. We propose that upon NWD2 oligomerisation, these N-terminal extensions adopt the β-solenoid fold and template HET-S to adopt the amyloid fold and trigger toxicity. We extend this model to a putative prion, the σ infectious element in Nectria haematococca, because the s locus controlling propagation of σ also encodes a STAND protein and displays analogous features. Comparative genomic analyses indicate evolutionary conservation of these STAND/prion-like gene pairs, identify a number of novel prion candidates and define, in addition to the HET-s PFD motif, two distinct, novel putative PFD-like motifs. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: We suggest the existence, in the fungal kingdom, of a widespread and evolutionarily conserved mode of signal transduction based on the transmission of an amyloid-fold from a NOD-like STAND receptor protein to an effector protein.

 18. Freedom Food : op de bres voor het welzijn van landbouwhuisdieren in het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waller, B.; Heijden, van der P.G.M.

  2009-01-01

  Op 11 december 2008 gaf Bob Waller tijdens de NGVA thema-avond een presentatie met als titel "Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur". Freedom Food is een organisatie die tot doel heeft het welzijnprogramma van het Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - (RSPCA), de

 19. Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dirkx, K. J. H., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2012, 22 June). Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect. [The effects of repeated versus new questions in the testing-effect]. Poster session presented at the meeting of the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Da

 20. Inventarisatie van het slachtaanbod van lammeren en overhouders volgens het EUROP-classificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemans, E.C.F.M.; Visscher, A.H.

  1989-01-01

  Na een literatuurstudie over de situatie betreffende de toegepaste systemen in Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannie, Ierland, Duitsland en Frankrijk zijn op 4 slachterijen in Nederland steekproefsgewijs lammeren geclassificeerd volgens het EUROP-classificatiesysteem, om te kijken hoe het Nederlandse slac

 1. Aspecten van het onderzoek naar de tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, P.T.

  1968-01-01

  Ten behoeve van de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn werd bronbemaling toegepast. Het feit dat hierbij waterstandsverlagingen zouden optreden was aanleiding tot het analyseren van de waterstanden in en om Apeldoorn. In juni 1967 werd hierover verslag gedaan in

 2. Het sex-in-the-crowd effect: Over het opvallen van seksuele stimuli

  NARCIS (Netherlands)

  A. Kennedy; H. Buis; M. Spiering

  2009-01-01

  Evolutionair gezien is het aannemelijk dat stimuli die de overleving en de reproductie bevorderen, sneller opvallen dan neutrale stimuli. Zo is aangetoond dat een bedreigend gezicht tussen neutrale gezichten eerder wordt gedecteerd dan andersom, het face-in-the-crowd effect (HAnsen & Hansen, 1988).

 3. Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dirkx, K. J. H., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2012, 22 June). Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect. [The effects of repeated versus new questions in the testing-effect]. Poster session presented at the meeting of the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Da

 4. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Janssen; H. van den Bergh

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 5. Het influenzaseizoen 2006/'07 in Nederland en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2007/'08.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, J.C. de; Rimmelzwaan, G.F.; Donker, G.A.; Meijer, A.; Fouchier, R.A.M.; Osterhaus, A.D.M.E.

  2007-01-01

  De influenza-epidemie van 2006/’07 begon laat in het seizoen, evenals de 2 voorgaande influenza-epidemieën. De klinische influenza-activiteit bereikte in week 8 van 2007 een bescheiden hoogtepunt. De betrokken virussen waren zoals gewoonlijk voornamelijk van het subtype A/H3N2 en in mindere mate

 6. Belasting betalen met kunst. Openheid in het belang van de democratische rechtsstaat en het openbaar kunstbezit

  NARCIS (Netherlands)

  S.J.C. Hemels (Sigrid)

  2011-01-01

  textabstractHet kan in Nederland al bijna 15 jaar, maar slechts weinig mensen zijn ervan op de hoogte: belasting betalen met kunst. Het gebrek aan openheid bemoeilijkt niet alleen de democratische controle op de rechtvaardigheid en efficiëntie van de belastingheffing, maar frustreert ook de effectiv

 7. ‘De Zin van het Nut en het Nut van de Zin

  NARCIS (Netherlands)

  Klooster, Julia

  2012-01-01

  J.J.H. Klooster, ‘De Zin van het Nut en het Nut van de Zin’ (essay/review of The Public Value of the Humanities, ed. J. Bates and Collini, S. What Universities are for), Academische Boekengids 95, 1-3.

 8. Fysisch - chemische en sensorische vleeskwaliteitsparameters van twee soorten varkens- en rundvlees = Physical, chemical and sensoric meat quality parameters of two kinds of pork and beef

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der P.G.; Walstra, P.; Mateman, G.

  1988-01-01

  In het kader van een onderzoek naar de consumentenbeoordeling van vers vlees werden vleeskwaliteitsmetingen en -beoordelingen uitgevoerd aan 2 spieren van 48 varkens en 48 koeien. De verzameling van het monstermateriaal geschiedde op meerdere dagen op verschillende slachterijen. Bij de varkens werde

 9. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna

 10. Evaluatie pilots van de veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer

  NARCIS (Netherlands)

  Gort, J.; Henstra, D.; Keus, M.; Smeenk, B.; Starren, A.

  2003-01-01

  Om binnen transportbedrijven meer aandacht voor (verkeers)veiligheid te verkrijgen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het project safety culture beroepsgoederenvervoer opgestart. Binnen dit project is in 2001 onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur van transportbedrijven en op basis

 11. Plaats en functie van het orthopedagogisch ervaringshuis in Apeldoorn.

  OpenAIRE

  Veer, A.J.E. de; Kerkstra, A.

  1998-01-01

  In Apeldoorn staat een uniek instituut ter behandeling van kinderen met psychosociale klachten: het Orthopedagogisch Ervaringshuis. Dit instituut is onderdeel van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, Lucaslocatie. Kinderen met kennelijk psychosociale klachten worden door de kinderarts naar het Ervaringscentrum verwezen, vaak op instigatie van de huisarts of de school-/jeugdarts. Het Ervaringshuis bevat een groot aantal speelmogelijkheden binnenshuis en in een omringende tuin. Men werkt er met gro...

 12. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 13. Een letterlijke frisse bries in het ontwerponderwijs landschapsarchitectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Hoe beïnvloedt het atmosferisch klimaat in Nederland de structuur van stad en landschap? Met die vraag heeft het ontwerponderwijs zich eigenlijk nooit integraal bezig gehouden. Maar daar is nu verandering in gekomen: in Wageningen hebben studenten landschapsarchitectuur binnen het project 'Future Ci

 14. Regulering van rendementen: snappen we het wel echt?

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.W.A.; Ligterink, J.

  2011-01-01

  Bij veel economische activiteiten met monopolie-achtige kenmerken wordt het maximaal te behalen rendement door een toezichthouder gefixeerd op basis van het corporate finance gedachtegoed, en in het bijzonder de WACC-methodologie. Aan de juiste bepaling hiervan zitten echter vele haken en ogen. Wij

 15. Werken met taalportfolio's in het talenonderwijs aan volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Broeder, P.; Sorce, M.R.

  2008-01-01

  Werken met portfolio’s is in het talenonderwijs (nog) een veelbelovend nieuw instrument om met leerlingen te werken aan taal. Met een taalportfolio kan de gebruiker de eigen taalkennis inschatten en bewijzen van zijn talenkennis verzamelen. Ook kan door het werken met een taalportfolio het verdere l

 16. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele ve

 17. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 18. Actuele veranderingen in het recreatiebeleid in de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Th.A.M.

  1982-01-01

  Afgelopen najaar bracht de auteur een studiebezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. Drie zaken hadden daarbij zijn speciale aandacht: de inhoud en organisatie van het recreatieonderwijs, de stand van zaken en ontwikkelingen in het recreatie-onderzoek en actuele veranderingen in het recreatiebele

 19. Economische effecten van het gebruik van bovine somatotropine

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop, de D.W.; Rooker, G.J.; Schneider, J.

  1988-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan hoe het melkproduktiestimulerend hormoon BST het meest rendabel kan worden toegepast: aan laag- of hoogproduktieve koeien, aan alle koeien of aan slechts dat deel dat een sterkere reactie geeft op BST, het hele jaar door of alleen in bepaalde perioden. Tevens is onderzoc

 20. Maatregelen voor het ontsmetten van tarragronden uit de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.

  2013-01-01

  Met het ministerie is afgesproken dat de Stichting Veldleeuwerik een beroep mag doen op de helpdesk van Wageningen UR. In onderhavig geval is dat de vraag over het veilig terugbrengen van tarragronden naar de percelen. Naast de teelt van suikerbieten gaat het hier ook over bloembollen.

 1. Basis voor het landschapontwikkelingsplan (LOP)? Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE)

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Baas, H.

  2006-01-01

  Ons landschap is momenteel erg in de belangstelling. Vooral in de beleidssfeer doen zich veel ontwikkelingen voor rond landschap. Het Rijk vindt het landschap belangrijk en wil er in elk geval voor zorgen dat de kwaliteit van het landschap in twintig gebieden, de zogenaamde Nationale landschappen

 2. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 3. Landelijke inventarisatie insectenplagen 2009: Eiken hebben het zwaar te verduren.

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2010-01-01

  Rupsenvraat in eiken springt het meest in het oog bij de landelijke inventarisatie van insectenplagen op bomen en struiken 2009. Nieuwkomer onder de eikvretende rupsensoorten is de najaarsspenner. Het meest gemeld werd de eigekn processierups en die staat dus bovenaan in de Insecten Top Tien.

 4. Actuele veranderingen in het recreatiebeleid in de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Th.A.M.

  1982-01-01

  Afgelopen najaar bracht de auteur een studiebezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. Drie zaken hadden daarbij zijn speciale aandacht: de inhoud en organisatie van het recreatieonderwijs, de stand van zaken en ontwikkelingen in het recreatie-onderzoek en actuele veranderingen in het recreatiebele

 5. 'Bewustwording is het toverwoord' (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Houweling, van P.; Beerling, E.A.M.

  2010-01-01

  Binnen de glastuinbouw zijn diverse initiatieven om het verlies van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Hetzelfde geldt voor het lozen van brijn. In 2009 ging de meeste aandacht uit naar nutrienten. Maar sindsdien komt de emissie van gewasbeschermingsmiddel

 6. Richt wildbeheer op waar het om gaat (Opinie)

  NARCIS (Netherlands)

  Plaa, de A.; Boonman-Berson, S.H.

  2012-01-01

  Het afschieten van grote aantallen wilde zwijnen en edelherten stuit op steeds grotere weerstand. Ook groeit de twijfel of de huidige manier van jagen het aantal dieren wel in toom houdt. Kan het anders? Volgens Anouk de Plaa (provincie Gelderland) en Susan Boonman - Berson (Wageningen Universiteit)

 7. Het plica syndroom van de knie : een klinisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.J. Derks

  1988-01-01

  textabstractPijn in het ventrale deel van het kniegewricht is een veel geuite klacht in de spreekkamer van huisarts en orthopeed. Vaak is, ook na een zorgvuldig opgenomen anamnese en een grondig klinisch onderzoek aangevuld door rontgen opnamen, het niet mogelijk een diagnose te stellen. Voor

 8. Het aantonen en bepalen van vanille in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Weseman, J.M.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het verbeteren van de bestaande analysemethode. Bij de bestaande methode werd vanille met methanol uit het monster geëxtraheerd. Na filtratie werd het gehalte dan U.V. spectrofotometrisch bepaald. Meegeëxtraheerd vet veroorzaakte een te hoge extinctie. Bij de nieuwe metho

 9. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 10. Verkenner onderwater : Het belang van de onderzeeboot als inlichtingensensor

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijt, J.T. van de

  2016-01-01

  Onlangs heeft minister Hennis-Plasschaert het belang aangekaart van het vervangen van de Walrus-klasse onderzeeboot. De minister onderkent in haar visie dat de onderzeeboot zeer geschikt is voor het verzamelen, analyseren en delen van inlichtingen. Dit artikel gaat in op de inlichtingentaak van de N

 11. Tweetalig onderwijs met vervroegd Engels in het basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, R.; Ronde, S.

  2006-01-01

  In dit artikel wordt verslag gedaan van een explortief onderzoek naar het functioneren van een tweetalig onderwijsprogramma waarin (naast het Nederlands) Engels aangeboden wordt in de onderbouw van het basisonderwijs. De resultaten laten zien dat de betrokkenen positieve ervaringen met en hoge

 12. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie (m

 13. Damherten op de kop van Schouwen; aanwijzingen voor het beheer

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Kuiters, A.T.; Griffioen, A.J.

  2005-01-01

  Recent vestigde zich een populatie damherten in het natuurmonument de Kop van Schouwen in de provincie Zeeland. De populatie groeit snel. Uit oogpunt van beperking van de risico s van verlies van diversiteit in het natuurgebied en een toename van de overlast in de landbouw en het verkeer, wordt

 14. Samenwerking met ouders aan de randen van het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, J.M.; Fukkink, R.

  2014-01-01

  In dit hoofdstuk wordt de driehoeksrelatie besproken tussen kind, ouders en professionals in de context van de kinderopvang inclusief de buitenschoolse opvang en de school. Vanuit het theoretisch perspectief van Bronfenbrenner wordt het belang getoond van het verbinden van leefwerelden waarin kinder

 15. Het SOWNet Experiment (The SOWNet Experiment)

  Science.gov (United States)

  2008-07-01

  aangegeven. De gele nummers zijn de, OGS ID’s. TNO-rapport ITNO-DV 2008 A243 Bijiage C 1 3/16 Figuur C. I Sensomummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV...832 8 0 1 0 3 6 0 Opmerkingen bij deze tabel: - De gele kolommen van de tabel zijn de ontvangen count-waarden voor een Iwheeled’ voertuig. - De kolommen...Sensomnummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV 2008 A243 BjaeC131 In de figuur stelt iedere rode punt een OGS weer en het gele getal het aantal alarmen van deze

 16. Veeneiken - sleutel tot het verleden landschap en klimaat?

  NARCIS (Netherlands)

  Sass, U.G.W.

  2003-01-01

  Veeneiken zijn (veen)restanten van eiken uit moerasbossen op laagveen. Ze vormen interessant materiaal voor dendrochronologisch onderzoek. Er is voor deze eiken inmiddels een chronologie opgebouwd over de jaren 3600 BC tot 563 AD. Onderzoek aan veeneiken in Nederland en Noordwest-Europa en aan twee

 17. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de gevo

 18. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum, Rotterdam

 19. As a toxin dies a prion comes to life: A tentative natural history of the [Het-s] prion.

  Science.gov (United States)

  Daskalov, Asen; Saupe, Sven J

  2015-01-01

  A variety of signaling pathways, in particular with roles in cell fate and host defense, operate by a prion-like mechanism consisting in the formation of open-ended oligomeric signaling complexes termed signalosomes. This mechanism emerges as a novel paradigm in signal transduction. Among the proteins forming such signaling complexes are the Nod-like receptors (NLR), involved in innate immunity. It now appears that the [Het-s] fungal prion derives from such a cell-fate defining signaling system controlled by a fungal NLR. What was once considered as an isolated oddity turns out to be related to a conserved and widespread signaling mechanism. Herein, we recall the relation of the [Het-s] prion to the signal transduction pathway controlled by the NWD2 Nod-like receptor, leading to activation of the HET-S pore-forming cell death execution protein. We explicit an evolutionary scenario in which formation of the [Het-s] prion is the result of an exaptation process or how a loss-of-function mutation in a pore-forming cell death execution protein (HET-S) has given birth to a functional prion ([Het-s]).

 20. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 1. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 2. Het werkwoord lasciare en de polysemie

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een beschrijving van de betekenis van het Italiaanse werkwoord lasciare op grond van een corpus van 282 voorbeeldzinnen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een vroege versie van de semantische theorie van Jackendoff. RIASSUNTO Questo capitolo è una descrizione

 3. Evaluatie van het pilotproject: SCEN verpleegkundigen & verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Albers, G.; Onwuteaka-Philipsen, B.D.; Francke, A.L.

  2012-01-01

  Uit de evaluatie van de helpdesk SCEN v & v voor steun en consultatie bij euthanasie, blijkt dat de speciaal daarvoor geschoolde medewerkers goed werk hebben geleverd, maar dat ze te weinig zijn gebeld om door te gaan met het project. Kennelijk krijgen verpleegkundigen en verzorgenden hun informatie

 4. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 5. Electrospray ionisatie massaspectrometrie: Verkenning van het toepassingsgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Heeft E van der; Hove GJ ten; Jong APJM de; LOC

  1996-01-01

  Betreft de resultaten van een studie naar de toepasbaarheid van electrospray ionisatie massaspectrometrie (ESI-MS). Er werd onderzoek verricht op het gebied van de eitwit- en peptide-analyse en de bepaling van polaire bestrijdingsmiddelen, macrolide antibiotica en metabolieten van polycyclische

 6. De toestand van het Nederlandse ven

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, G.H.P.; Dam, van H.; Wortelboer, F.G.; Beers, van P.W.M.; Belgers, J.D.M.

  2002-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebase

 7. Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.

  2013-01-01

  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. M

 8. Het verlossende woord: Jezus en de Tora

  NARCIS (Netherlands)

  Houtman, Alberdina (Dineke)

  2016-01-01

  Rede ter gelegenheid van het afscheid als docente Semitische talen en rabbinica en als bijzonder hoogleraar Jodendom en joods-christelijke relaties aan de PThU op 19 december 2016 te Amsterdam. NB. Op omslag staat abusievelijk 19 november 2016.

 9. Hoe ons het horen en zien vergaat

  NARCIS (Netherlands)

  G. van den Brink

  1969-01-01

  textabstractInaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Biologische en Medische Natuurkunde aan de Medische Faculteit te Rotterdam en van bijzonder hoogleraar in de Biologische Natuurkunde aan de Technische Hogeschool te Delft op woensdag 26 maart 1969

 10. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Govers, F.; Boekel, van T.; Buiter, R.

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen,

 11. Social return in het mkb vereist creativiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert; Woude, Marius van der

  2014-01-01

  Op papier biedt de nieuwe Aanbestedingswet meer kansen voor het mkb. In de praktijk hebben kleine bedrijven de grootste moeite deel te nemen aan aanbestedingen, vooral als social return daarbij een rol speelt. Lector Gert Walhof en docent Marius van der Woude vinden dat mkb-bedrijven met aantoonbare

 12. Het werkwoord lasciare en de polysemie

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een beschrijving van de betekenis van het Italiaanse werkwoord lasciare op grond van een corpus van 282 voorbeeldzinnen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een vroege versie van de semantische theorie van Jackendoff. RIASSUNTO Questo capitolo è una descrizione del s

 13. De kredietcrisis : het failliet van risk management?

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, de W. Fred

  2009-01-01

  Ondanks alle ontwikkelingen op het gebied van kwantitatief risk management, die de laatste jaren hebben plaatsgevonden (mede gestimuleerd door Basel II), heeft de fi nanciële wereld de kredietcrisis1 niet kunnen vermijden. In dit artikel wordt onderzocht waarom risk management niet heeft kunnen bete

 14. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 15. Opvolging van het landelijk protocol ambulancezorg

  NARCIS (Netherlands)

  Remco Ebben; Joke Mintjes; Lilian Vloet

  2011-01-01

  De huidige protocollen voor acute zorg zijn aan herziening toe. Ze zijn niet ontwikkeld volgens de algemeen geaccepteerde evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO) methode, ze bevatten geen proces - en uitkomstindicatoren en ze zijn niet ontwikkeld met het oog op de keten Ambulancezorg, SEH en

 16. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Govers, F.; Boekel, van T.; Buiter, R.

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen,

 17. Biobrandstof met het gemak van benzine

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Lankhorst, R.M.

  2015-01-01

  Onderzoekers in Wageningen werken aan brandstoffen voor voertuigen die hernieuwbaar zijn en tegelijk hetzelfde gemak kennen als benzine en diesel. In het BioSolar Cellsconsortium werken ze met technieken die geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten. Van water wordt met zonlicht waterstof gemaakt

 18. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 19. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de oorspronkel

 20. Belichting bromelia: het optimum verschilt per soort

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2009-01-01

  Het afstemmen van de hoeveelheid assimilatiebelichting en bemesting in de teelt van bromelia's is vakwerk. Extra mest en licht is beter, maar er is een optimum; een plant kan ook te veel mest en licht ontvangen. Voor bepaling van een aangepast teeltrecept is vervolgonderzoek nodig

 1. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 2. Goedkopere weefselkweekplantjes door kweek in het donker

  NARCIS (Netherlands)

  Klerk, de G.J.M.

  2007-01-01

  Weefselkweek is duur. Daardoor zijn voordelen van weefselvermeerdering maar bij een klein aantal gewassen te benutten. Tot nu toe zijn de kosten teruggbracht door stoomlijnen van de productie en door overbrengen van de bulkproductie naar lagelonenlanden. Er zijn pogingen geweest het weefselkweekproc

 3. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Overwater RMW; Glastra P; Nissan LA; LSO

  2003-01-01

  In 2002 zijn wederom havenspeciemonsters verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Van 25 monsters is het 226Ra-gehalte bepaald. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehalten gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de fosfaater

 4. Privacy beleving op het internet in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Nieuwenhuis, O.A.; Ooms, M.; Bouman-Eijs, J.M.; Huijboom, N.M.

  2015-01-01

  Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technolo

 5. Logisch redeneren: tijdens het spelen van spelletjes

  NARCIS (Netherlands)

  Segers, E.; Raijmakers, M.

  2010-01-01

  Jonge kinderen nemen niet alleen heel veel informatie op uit hun omgeving, maar denken er ook uitgebreid over na. Bij het spelen van strategische spelletjes zoals kwartetten en boter, kaas en eieren, worden kinderen uitgedaagd meerdere denkstappen te maken om te kunnen anticiperen op hun

 6. Gesondheidsvoorligting - Twee Kulture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsje J Hall

  1985-09-01

  Full Text Available Daily exposure of Blacks to the Western culture has been brought about by their urbanisation. This causes involuntary adaptations and changes at all levels, including in the field of health. In order to investigate the effects of exposure to the Western culture on the knowledge and practices of Blacks regarding health services the Institute for Communication Research of the HSRC undertook a study in Atteridgeville near Pretoria. It was determined that most residents had great trust in the medical practitioner and the nurse. The mother was the family member who supported fellow members of the family most during illness. Parents of younger respondents appeared to be their most important source of information about the doctor, hospital and pharmacist while their friends took this part regarding the nyaka, isangoma and moprofeta. Although the Western system of health care has an influence on the urban Black, it appears that the Black non-Western health system is still functioning.

 7. Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs : Een dieptestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rekers-Mombarg, LT.M.; Timmermans, A.C.; Bosker, R.J.

  2014-01-01

  Managementsamenvatting Aanleiding Sinds 2012 werkt de Inspectie van het Onderwijs aan het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het VO. In overleg met het onderwijsveld is een begin gemaakt met de ontwikkeling van opbrengstindicatoren waarmee een betere indicatie van de toegevoegde waarde van VO-

 8. Tijd voor tijdschrijven : resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, E.A.I.M. van den

  1993-01-01

  Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de tijde die het milieu-OM besteedt aan de milieutaak en aan de niet-milieutaak, alsmede inzicht verschaffen in de aard van milieu-activiteiten van het milieu-OM en de verdeling van

 9. Flying toilets en het recht op schaduw; over planning in de heerlijke chaos van Kenia

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de J.R.

  2008-01-01

  Dit is het derde artikel binnen het themanummer "export" dat gaat over wat er met onze Nederlandse kennis in het buitenland gebeurt. In dit geval betreft het de werkervaring in Kenia van student leerstoelgroep landgebruiksplanning. Het betreft hier de leefomgeving van de explosief groeiende steden,

 10. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 11. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 12. Gegevensverwerking in het kader van de opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Sietsma, Ruben

  2007-01-01

  Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. De maatschappelijke ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds.

 13. Gegevensverwerking in het kader van de opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Sietsma, Ruben

  2007-01-01

  Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. De maatschappelijke ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds.

 14. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. III Deelname aan een Duitse ringtoets en vergelijking van twee methoden voor de bepaling van sublethale effecten bij regenwormen

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Emans HJB; Janssen JAM

  1989-01-01

  Zowel door de Biologische Bundesanstalt (BBA) in Duitsland als door het RIVM is, uitgaande van de bestaande acute toxiciteitstoets, een toets ontwikkeld ter bepaling van sublethale effecten bij regenwormen. Het betreft effecten op overleving, groei, coconproduktie en aantal juvenielen/cocon. Het

 15. Het dilemma van een verleidelijk crossover boek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Schuurman

  2008-01-01

  Full Text Available Woud, A. van der, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam 2006The Predicament of a Seductive Crossover BookAuke van der Woud’s new book is a must for everyone interested in the second half of the nineteenth century, particularly the consequences of spatial change. His book has all the virtues and vices of a crossover book, that is one which appeals to two different audiences. It is a book based on new research written for the general reader. Therefore, it is not clear enough with regard to various scientific questions. More explicit attention for the role of industrial capitalism and the process of democracy would have enriched the book even more.

 16. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen, er is nog steeds behoefte aan innovaties. Als we over een halve eeuw negen miljard monden willen voeden zal onze voedselvoorziening bijvoorbeeld veel duurzamer moeten worden. Eiwitten zullen vaker...

 17. Een volgende aflevering in het Datawarehouse-feuilleton

  OpenAIRE

  Vermandere, Caroline; Stevens, Eef

  2002-01-01

  Op geregelde tijdstippen wordt in dit tijdschrift verslag uitgebracht van de vooruitgang die wordt geboekt in de opbouw van een datawarehouse arbeidsmarktgegevens. Aangezien de eerste cijfers stilaan uit het gegevensbestand tevoorschijn rollen, vonden wij de tijd rijp voor een volgende stand van zaken. Een aantal gegevens werd al voorgesteld op een eerste gebruikersgroep rond het datawarehouse. U vindt het verslag in dit artikel. We geven een schets van werkzaamheidsgrade...

 18. Het effect van moeilijke en makkelijke Engelse slogans in Nederlandse advertenties

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, B.C.; Meurs, W.F.J. van; Poos, C.

  2016-01-01

  Het doel van het huidige onderzoek was het effect na te gaan van moeilijke versus makkelijke Engelse slogans in productadvertenties. In een experiment met een binnen-proefpersoonontwerp beoordeelden 128 Nederlandstalige proefpersonen zes Nederlandse advertenties voor chocola met moeilijke en

 19. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 20. Grensoverschrijdende censuur: Het EHRM en de oude en nieuwe media ; Censures/Censuur, Actes du colloque/Referaten van het colloquium van 16 mai 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.

  2003-01-01

  Het artikel behandelt de censuur bij de pers, de film en de omroep in historisch perspectief en laat zien hoe het EHRM met deze media is omgegaan in het kader van de jurisprudentie rond artikel 10 EVRM. Vervolgens worden de ontwikkelingen rond het Internet belicht met name aan de hand van de Amerika

 1. Kenniscentrum Wageningen: het gaat ervan komen. Samenvoeging LUW en onderzoekinstituten.

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de A.Ph.

  1997-01-01

  De samenvoeging van de Landbouwuniversiteit en de instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO), enkele kleinere kennisinstellingen, alsmede delen van het praktijkonderzoek tot een Kenniscentrum Wageningen

 2. Invloed van interne audit op het honorarium van de externe auditor

  OpenAIRE

  Aktay, Sibel

  2014-01-01

  In deze masterproef wordt de invloed van de interne audit op het honorarium van de externe auditor onderzocht. Met behulp van een kwalitatief onderzoek wordt de relatie tussen de interne en externe auditor weergegeven. Het kwantitatieve onderzoek tracht de determinanten van het audithonorarium te bepalen. Het eerste deel van de masterproef bespreekt het praktijkprobleem, onderzoeksvragen en de methodologie van het onderzoek. De probleemstelling situeert zich in de relatie tussen de interne...

 3. Wat beleeft een robot eigenlijk? Aantekeningen over de beleving en het gebruik van technologie

  OpenAIRE

  op den Akker, Hendrikus J.A.; Bijron, Charlotte

  2012-01-01

  Deze aantekeningen gaan over een modern onderwerp van onderzoek op het gebied van de Mens/Machine-Interaktie (Human Media Interaction): het "sensationele", de beleving van de gebruiker in het gebruik van technologie. Beter bekend als de "user experience" (UX). De kwaliteit van die beleving staat steeds vaker centraal in het denken over het gebruik van techniek. Sterker nog: de kwaliteit van de beleving is vaak het primaire doel van die techniek die juist gemaakt wordt om te onderhouden. Daaro...

 4. Het Nieuwe Telen Potplanten: Meer licht toelaten bij wijdere temperatuurgrenzen bij een hogere luchtvochtigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kempkes, F.L.K.; Zwart, de H.F.

  2011-01-01

  Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige teeltcon

 5. Twee jaar Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990 en Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer BABW : een terugblik naar aanleiding van de applicatiedagen RVV 1990/BABW in oktober 1993 door het Politie Verkeersinstituut PVI te Apeldoorn gegeven. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, A.A.

  1994-01-01

  On November, 1, 1991, the revised Traffic Regulations and Road Traffic Signs Code (RVV 1990) and a new Administrative Provisions for Road Traffic Order (BABW) were introduced in the Netherlands. About 350 persons working in the field of the RVV 1990 and BABW had participated in the refresher courses

 6. A Two-Mutation Model of Carcinogenesis: Application to Ra-226 Induced Osteosarcoma Prevalence in Beagles

  NARCIS (Netherlands)

  Venema LB; Leenhouts HP; LSO

  1994-01-01

  Dit rapport is een aanvulling op het RIVM-rapport (nr. 749251001) van Leenhouts en Chadwick en is bedoeld als achtergrond-document voor het twee-mutatie-carcinogenese model en voor zijn implementatie. Het twee-mutatie-carcinogenese model is gebaseerd op een gemodificeerd twee-stappen model van

 7. Het metselwerk als basis voor het voegwerk. Prestatie voegwerk afhankelijk van kwaliteit metselwerk

  NARCIS (Netherlands)

  Koek, J.A.G.

  2000-01-01

  'Een fiets rijdt zoals hij onderhouden is'. Met deze slogan geven de fietsenmakers in Nederland aan dat de rijprestaties van fietsen sterk afhankelijk zijn van de staat van onderhoud. Zoiets geldt ook voor voegwerk en metselwerk; de prestaties die bij het voe-gen kunnen worden bereikt, zijn

 8. De hygiëne van het schoolgebouw : met name van het schoolgebouw ten plattelande

  NARCIS (Netherlands)

  Lojenga, Wijbe Jans

  1942-01-01

  Een samenvatting van het geheel der uiteenzettingen te geven is, gezien de vele behandelde detail-kwesties, niet doenlijk. Een gedeeltelijk overzicht wordt reeds geleverd door Hoofdstuk XVI, waarin aan de hand van een plattegrond en van een schets in perspectief, en aan de hand van in andere

 9. Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.

  2004-01-01

  In opdracht van het RIKZ is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische respons van een ecosysteem in een zoet-zout overgang bij sterk wisselende zoutgehalten en bij een gepulseerde afvoer. Hierbij is alleen gekeken naar de benthische leefgemeenschappen, omdat zij een centrale schakel vormen

 10. Biogas op veebedrijven : toepassingsmogelijkheden en perspectieven = Biogas on animal husbandry farms

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1982-01-01

  Na een korte inleiding over de grondslagen van het vergistingsproces bij biogasproduktie worden de essentiele onderdelen van een installatie behandeld (gistingstank, gasopslag, mestopslag, pompen, enzovoorts) en worden normen ontwikkeld (op grond van mesttoevoer, energiebehoefte en ekonomische haalb

 11. Het Zevengebergte als supergroeve. Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2015-01-01

  Vanuit Nederlands perspectief kan het Zevengebergte aan de Rijn tegenover Bonn als één grote groeve worden beschouwd. In de middeleeuwen leverde het gebied de bekende Drachenfels trachiet. In de 19e eeuw stichten Nederlanders de Basalt AG in Linz om aan de grote vraag naar basalt voor waterbouwkundi

 12. Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenmilieu

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Weers; A.W.van*

  1985-01-01

  In Nederland ontstaan ten gevolge van industriele activiteiten 9 soorten afvalgips, 90% van de totale hoeveelheid hiervan is fosfogips. Alleen de afvalgipssoorten uit de fosfaatindustrien hebben verhoogde radioactiviteit, fosfogips het sterkst. Al het fosfogips, 2 Tg.a-1, wordt geloosd op de

 13. De syntaxis in het moedertaalonderwijs op de lagere school

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Uilkje Jeltje

  1960-01-01

  Het eerste deel van deze studie omvat een historisch overzicht van grammaticale stromingen binnen en buiten het nederlandse taalgebied, die onze traditie hebben gevormd. Dit gedeelte beoogt: zeker niet een uitputtende en zuiver filologische beschrijving van de geschiedenis der nederlandse taalkunde

 14. Doorbraakinnovaties en ‘omgekeerde’ technologiebeoordeling: het geval van deeleconomie

  NARCIS (Netherlands)

  Frenken, Koen

  2016-01-01

  Dit artikel gaat over de wijze waarop de gemeente Amsterdam is omgegaan met de opkomst van het huizendeelplatform Airbnb. In samenwerking met Airbnb zijn regels opgesteld, die in de praktijk lastig te handhaven zijn zonder toegang tot gebruikersdata van Airbnb. Ook het wetenschappelijk onderzoek naa

 15. Het optimale pluktijdstip is te voorspellen : rode bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.; Verschoor, J.A.

  2010-01-01

  Voor de lange bewaring van rode bessen moeten telers op het juiste moment plukken. Te vroeg oogsten geeft uitval door rot. Wageningen UR Food & Biobased Research (voorheen AFSG) ontwikkelde een voorspellingsmodel om het optimale pluktijdstip te kunnen bepalen op basis van de temperatuur in de pe

 16. Het placebo-effect in de huisartsenpraktijk: communicatie als medicijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Verheul, W.; Bensing, J.M.

  2008-01-01

  Er is groeiend empirisch bewijs dat conditioneringsprocessen, het manipuleren van verwachtingen en de reductie van negatieve gevoelens een placebo- (of nocebo-)effect in werking kunnen zetten. De arts-patiëntcommunicatie biedt mogelijkheden om deze mechanismen te beïnvloeden. Het is voor de effectiv

 17. Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district

  NARCIS (Netherlands)

  Clason, E.W.

  1957-01-01

  Gaan we thans over tot de akkeronkruiden en ruderale planten, voorkomende op plaatsen, waar het plantendek veelvuldig wordt gestoord en waar adventieven moer gelegenheid krijgen zich te vestigen. Hierbij zijn er een aantal meer algemene, die hij ons in het D.D. niet of niet geregeld aanwezig zijn,

 18. De Rijnvervuiling door het ongeval bij Sandoz Ag

  NARCIS (Netherlands)

  Canton JH; van Gestel CAM; Greve PA; de Jong AP; Knoop J; de Kruijf HAM; van de Meent D; van Noort PCM; de Nijs T; Struijs J; Zwart; D. de

  1986-01-01

  Op basis van de door DBW/RIZA en het RIVM uitgevoerde metingen van de concentraties in Rijnwater van de bij Bazel geloosde bestrijdingsmiddelen zijn schattingen gemaakt van de maximale concentraties van deze stoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Het betrof met name de stoffen disulfoton en

 19. Het paracervicale block tijdens de baring

  NARCIS (Netherlands)

  P.K. Flu (Peter Kalev)

  1977-01-01

  textabstractDe baring is het enige fysiologische gebeuren dat met pijn gepaard gaat. Dit wordt reeds aangeduid door het Nederlandse woord 11wee" en equivalente woorden in vele andere talen (dolor, douleur, pains, Wehe e.a.). De pijn is aanvankelijk vooral gelocaliseerd in de onderbuik en onder in de

 20. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 1. Controle van produkten bestemd voor het wereldvoedselprogramma (WFP)

  NARCIS (Netherlands)

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Vergelijkend onderzoek "van reinheid in smeltkaas" tussen het RIKILT en het Zuivelcontrole Instituut te Leusden. Op verzoek van de RZI zijn een 14-tal blikken smeltkaas (WFP) van 3 reeds eerder op reinheid gecontroleerde dagproduktles van de firma Vonk te Roermond onderzocht. Dit om na te gaan of er

 2. Het eerste proefjaar op de M.e

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, A.B.

  1993-01-01

  De M.e tracht haar milieudoelstelling te bereiken door het toepassen van een vrij laag bemestingsniveau met kunstmest, door weinig aangekocht krachtvoer te gebruiken, een optimale melkproduktie per koe na te streven en door het ontwikkelen van een vruchtwisselingssysteem waarbij zo weinig mogelijk m

 3. Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district

  NARCIS (Netherlands)

  Clason, E.W.

  1957-01-01

  Gaan we thans over tot de akkeronkruiden en ruderale planten, voorkomende op plaatsen, waar het plantendek veelvuldig wordt gestoord en waar adventieven moer gelegenheid krijgen zich te vestigen. Hierbij zijn er een aantal meer algemene, die hij ons in het D.D. niet of niet geregeld aanwezig zijn, b

 4. Epidemiologie van blessures in het Nederlandse prof- en amateurvoetbal

  NARCIS (Netherlands)

  Beijsterveldt, A.M.C. van; Knaap, E.T.W. van der; Jongert, M.W.A.; Backx, F.J.G.; Stubbe, J.H.

  2014-01-01

  De doelen van dit onderzoek zijn het in kaart brengen van voetbalblessures bij Nederlandse prof- en amateurvoetballers en in het bijzonder knieblessures. Tijdens seizoen 2009-2010 zijn 673 mannelijke voetballers prospectief gevolgd. Van hen is zowel indivuduele expositie (aantal minuten besteed aan

 5. Geluidreductie van de pilotmaatregelen aan het HSL spoor in Lansingerland

  NARCIS (Netherlands)

  Dittrich, M.G.; Eisses, A.; Staats, F.; Prevo, R.; Hof, J. van 't

  2014-01-01

  TNO heeft in opdracht van ProRail geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd aan de HSL in Lansingerland, ter bepaling van het geluidreducerend effect van raildempers en absorberende platen die in 2013 zijn geïnstalleerd op het Rhedaspoor. De HSL ter plaatse rijdt in een verdiept spoor gedeeltelijk voo

 6. Experimenteele bijdrage tot de verklaring van het kamerelectrogram

  NARCIS (Netherlands)

  Homan, Bernhard Pieter Antoon Adriaan

  1941-01-01

  Een overzicht werd gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de verklaringen van het electrocardiogram. Een der belangrijkste geschilpunten tusschen de aanhangers van de doublettheorie, Lewis en CRAM, en DE BOER als aanhanger van de interferentietheorie, n.l. het feit of de richting van de co

 7. Koperemissies als gevolg van het gebruik van aangroeiwerende verven

  NARCIS (Netherlands)

  Ros JPM

  1987-01-01

  Het gebruik van aangroeiwerende verven voor schepen leidt tot Cu-emissies. Bij werven is dat voornamelijk het gevolg van stralen en spuiten van verflagen. Voor 1985 is dit geschat op 32 ton. Er resulteert onder meer sterk verontreinigde baggerspecie. Modelberekeningen laten zien, dat vergaande d

 8. Over de behandeling van het carcinoma planocellulare infiltrativum vulvae

  NARCIS (Netherlands)

  Geling, Jozephus Hermannus

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van dit proefschrift is de behandeling weer te geven van het infiltratief groeiend plaveiselcarcinoom van de vulva, zoals deze in een aantal grotere gynaecologische centra in Nederland gedurende de jaren 1946 tot en met 1960 is uitgevoerd. Aan de hand van een literatuurstudie

 9. Methode voor het bepalen van kwik in grondmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, Th.H.G.; Ruig, de W.G.

  1981-01-01

  Doel was het ontwikkelen van een snellere vereenvoudigde destructiemethode ten behoeve van de kwikbepaling in grondmonsters. Samenvatting van de ontwikkelde methode: een hoeveelheid grond wordt met zuur gedestrueerd, het destruaat wordt aangevuld met demi-water, afgefiltreerd, aangevuld tot bekend v

 10. Het gebruik van de verzamelde data: de smartphone Eating Advisor

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Tireau, A.

  2010-01-01

  De verzamelde data in het Restaurant van de Toekomst is niet alleen te gebruiken voor consumenten-onderzoek. Ook de bezoekers van het restaurant kunnen profiteren van de gegevens voor hun persoonlijke gezondheidsmonitoring. In dit artikel een beschrijving van de smartphone Eating Advisor.

 11. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Het Nederlandse wagenpark is aan veranderingen onderhevig. Mede door de toename in import en export gaan deze veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Op basis van de mutatiegegevens zij

 12. Het voorkomen van ochratoxine A in granen en graanprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P.van; Sizoo; E.A.

  1984-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in granen. Honderd monsters van diverse herkomst werden onderzocht. In 20% van de monsters kon de aanwezigheid van ochratoxine A worden vastgesteld. Het ochratoxine A gehalte in positieve monsters bedroeg in een monster ca. 17 mug/kg,

 13. Ethische aspecten bij het beheer van wilde zwijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2002-01-01

  In opdracht van de Dierenbescherming wordt in dit rapport stilgestaan bij ecologie en beheer van wilde zwijnen. Centraal in het rapport staat een op Alterra ontwikkeld draagkrachtmodel. Om het inzicht in de keuze van beheersvorm te vergemakkelijken wordt een aantal beheerscenario's nader belicht en

 14. Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenmilieu

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Weers; A.W.van*

  1985-01-01

  In Nederland ontstaan ten gevolge van industriele activiteiten 9 soorten afvalgips, 90% van de totale hoeveelheid hiervan is fosfogips. Alleen de afvalgipssoorten uit de fosfaatindustrien hebben verhoogde radioactiviteit, fosfogips het sterkst. Al het fosfogips, 2 Tg.a-1, wordt geloosd op de Nie

 15. Halt: Het Alternatief : De effecten van Halt beschreven

  NARCIS (Netherlands)

  Ferwerda, H.B.; Leiden, I.M.G.G. van; Arts, N.A.M.; Hauber, A.R.

  2006-01-01

  In het onderzoek is nagegaan wat de invloed van de Halt-afdoening is op recidive, ander gedrag en de attitude van de jongeren. Welke factoren zijn van invloed op het resultaat van de Halt-afdoening? Te denken valt aan de rol van de ouders en de politie, de wijze van afdoening, schoolfunctioneren, vr

 16. Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, E.; Vlaar, L.; Leendertse, P.; Zande, van de J.C.; Hora, K.; Hoekstra, M.; Lagerwerf, M.; Aasman, B.; Pijnenburg, H.

  2013-01-01

  De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit intensieve plantaardige teelten. Doel van het

 17. Effect van coronageluid op het gedrag van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Wijhe-Kiezebrink, van M.C.; Plomp, M.; Visser, E.K.

  2016-01-01

  Het algemene beeld is dat de geïnterviewde paardenhouders denken dat de paarden in de weide of paddock niet reageren op het coronageluid. Een enkele paardenhouder geeft aan dat sommige paarden een korte gewenningsperiode nodig hebben in geval van coronageluid, zoals ook bij andere, nieuwe geluiden

 18. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied; resultaten over 1997

  NARCIS (Netherlands)

  Lembrechts J; Glastra P; Stoop P; LSO

  1998-01-01

  Van 18 havenspeciemonsters die in 1997 zijn verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg, is het 226Ra-gehalte en de korrelgrootte-verdeling bepaald. Hieruit is afgeleid hoe groot de invloed op het 226Ra-gehalte is van lozingen door de fosfaaterts-verwerkende industrie. Zoals in e

 19. Doorvragen is voor de raad van commissarissen het lastigst

  NARCIS (Netherlands)

  Julia Nowee; dr. Stefan Peij

  2011-01-01

  Commissarissen en toezichthouders zoeken naar de juiste balans en afstemming met het bestuur bij invulling van hun rol, zo blijkt uit in het najaar van 2010 gepresenteerde onderzoek ‘Iedere Raad van Commissarissen heeft zo zijn problemen’ van de Governance University.

 20. Beoordelen als fundament voor goed opleiden in het beroepsonderwijs: Analyse van toetsprogramma’s in het mbo en hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Baartman, L.K.J.; Gulikers, J.T.M.

  2014-01-01

  Het bewust inzetten van geschikte (combinaties) van toetsvormen vormt een belangrijk fundament voor goed opleiden in het beroepsonderwijs. In de onderwijspraktijk en onderzoek wordt echter vaak gestart et de instrumentele hoe-vraag van de toetsvormen in plaats van de inhoudelijke wat-vraag van de go

 1. Pilot Sportplein Groningen: Zelfregulatie in het VMBO : Onderzoek naar zelfregulatie in lessenreeksen floorball en judo op het VMBO

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, Alien van der; [Mombarg], [R.

  2014-01-01

  In het kader van kwaliteitsverbetering van bewegingsonderwijs heeft er in het voorjaar van 2014 een pilot plaatsgevonden waarin in een tweetal lessenreeksen van drie lessen (floorball en judo) meer aandacht is geweest voor zelfregulatie. Zelfregulatie is de mate waarin een individu in staat is om ze

 2. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 3. De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van een- en meertalige leerlingen in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Steensel, R. van; Milliano, I. de; Trapman, M.; Gelderen, A.J.S. van; Hulstijn, J.; Oostdam, R.; Schooten, E.J. van; Sleegers, P.

  2015-01-01

  Die paper geeft een overzicht van de uitkomsten van drie deelstudies uit een onderzoek naar de lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen (het SALSA-project). Het paper richt zich op de rol van technisch lezen, woordenschat en mecacognicie bij de verklaring van verschillen in begrijpend lezen.

 4. Het perspectief van de vooruitgang : denken over politiek in het Spaanse fin de siècle, 1890-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Storm, Hendrik Jan

  1999-01-01

  Anders dan veelal gedacht wordt, valt de intellectuele crisis waarin Spanje rond 1900 in terecht kwam niet te wijten aan de desastreus verlopen oorlog tegen de Verenigde Staten in 1898. Het politieke debat in Spanje tussen 1890 en 1914 was in de eerste plaats een reactie op de crisis van het

 5. Aan de wieg van het waterschap : inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied : ontwerphandreikingen voor wateropgaven

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, de R.; Hemmen, van F.; Mulder, J.R.

  2009-01-01

  De studie geeft een inventarisatie van ontginningspatronen van het rivierengebied. Deze patronen reflecteren de geschiedenis van de bewoners én de geschiedenis van het Waterschap. Dijken, kaden en weteringen vormden in tijden van weleer de begrenzing van de dorpspolders. De dorpspolders zijn de voor

 6. 'Gezond met haver' rapportage van het haverketenproject 'Gezond met haver' 2006-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Pinxterhuis, E.K.; Gremmen, H.G.J.

  2009-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten en ervaringen van het project ‘Gezond met haver’. Het project betreft een innovatief Praktijkproject van TransForum. Het project is gestart in 2006 en afgerond in 2008. Het project heeft beoogd om een relevante bijdrage te leveren aan de maatschappelijk

 7. Meer rendement uit arbodienstverlening : het afsluiten van een contract en Service Level Agreement

  NARCIS (Netherlands)

  Thie, A.M.; Loonstra, A.; Drift, D. van der

  2002-01-01

  De brochure gaat in op de mogelijkheden voor verbetering van inzet van arbodienstverlening en is door TNO Arbeid ontwikkeld in opdracht van het A+O fonds Gemeenten in het kader van het Arboconvenant Gemeenten. Met de brochure wordt beoogd gemeentelijke organisaties te ondersteunen bij het (her)contr

 8. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte ge

 9. Viewbrics: Formatief evalueren van complexe vaardigheden middels ‘video-rubrics’ in het Voortgezet Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rusman, Ellen; Ackermans, Kevin

  2016-01-01

  Presentatie over de doelstelling en aanpak binnen het Viewbrics-project (www.viewbrics.nl), waarin gekeken wordt naar het effect van het gecombineerd gebruik van tekstuele rubrieken met videovoorbeelden op de kwaliteit van de feedback, mentale modellen en het aanleren van een aantal complexe (21e ee

 10. De brief van Mohammed B., bevestigd aan het lijk van Theo van Gogh

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2005-01-01

  Mohammed B., de man die op 2 november 2004 in Amsterdam Theo van Gogh vermoord heeft, ging er vanuit dat zijn daad hem het leven zou kosten. Dat is niet gebeurd, want in het vuurgevecht met de politie is het gelukt Mohammed B. uit te schakelen zonder hem te doden. Achteraf is het de vraag of we daar

 11. Methaanemissie op het melkveebedrijf : impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de Kringloopwijzer

  NARCIS (Netherlands)

  Šebek, L.B.; Haan, de M.H.A.; Bannink, A.

  2014-01-01

  Voor u ligt het rapport ‘Methaanemissie op het melkveebedrijf: Impactanalyse voor reductiemaatregelen en doorrekening daarvan in de KringloopWijzer’. Het rapport geeft antwoord op de vraag van het Nederlandse diervoederbedrijfsleven om inzicht te geven in de relevantie en mogelijkheden voor aanpassi

 12. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 13. De hybride en zijn ritme : Voorbij het onderscheid tussen subject en object

  NARCIS (Netherlands)

  M. Goense (Monique)

  2013-01-01

  textabstractIn dit essay zal ik onderzoeken of het concept ritme weerstand kan bieden aan het onderscheid tussen subject en object, door een denkruimte te openen die hieraan voorbij gaat. Dit zal ik doen met behulp van het elfde plateau van Deleuze & Guattari`s ‘A Thousand Plateaus’, waarin zij het

 14. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 15. Engels leren spreken in het VMBO : Een experiment met computerondersteund onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Harskamp, E.; Linge, P. van

  2007-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar een computer ondersteund spreekprogramma Engels voor de basisberoepsgerichte leerweg in het VMBO. In het verslag wordt een vraag van de vaksectie Engels van de Alletta Jacobs scholengemeenschap te Hoogezand beantwoord, over het gebruik en de effecten van een

 16. Het gemurmel van de artistieke menigte : over kunst en post-Fordisme

  NARCIS (Netherlands)

  Gielen, Pascal

  2008-01-01

  De hypothese wordt opgebouwd dat de vroegmoderne kunstwereld wel eens het laboratorium zou kunnen zijn geweest voor het huidige dominante productieproces, met name het post-Fordisme. Onder invloed van de democratisering van het (kunst)onderwijs vanaf de jaren 1970 en de globalisering vanaf 1989 is d

 17. LED lighting and the Next Generation of Greenhouse for Tomatoes. Proof of Principle; LED belichting en Het Nieuwe Telen bij tomaat. Proof of Principle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dueck, T.; Janse, J.; Eveleens, B. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Nieboer, S.; Valstar, W.; Grootscholten, M. [GreenQ Improvement Centre, Bleiswijk (Netherlands)

  2012-08-15

  het gewas en 85 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} LED-tussen. De LEDs hingen in 2 rijen: op ca. 40 cm boven de onderste bladeren en de tweede streng op 40 of op 70 cm hoogte daarboven. Er werden twee typen LEDs gebruikt: productie LEDs (lichtefficiëntie 1.6 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}; 13% blauw/87% rood) en interlighting LEDs (lichtefficiëntie 1.9 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}; 5% blauw/95% rood), met dezelfde lichtintensiteit. Bij de start van de teelt is zoveel licht gebruikt als het gewas aankon, en omdat het gewas zich goed ontwikkelde, is er al relatief vroeg besloten tot het verhogen van de stengeldichtheid. Dit heeft geleid tot een té hoge plantbelasting relatief vroeg in de teelt, terwijl er eigenlijk onvoldoende licht beschikbaar was om het aan te kunnen in de winter met weinig zonlicht. In het 192 cm rijafstanden systeem zijn de planten té dicht bij elkaar komen te staan. Een aantal problemen hebben zich daarbij voorgedaan met spoorelementen, een mindere bevlieging door de hommels, en het vochtige kasklimaat waardoor het gewas verzwakte in de winter. Hierdoor kon Botrytis op blad en stengel optreden. Het gewas heeft tot in het vroege voorjaar met een toename van de lichthoeveelheid moeite gehad met herstel. In vergelijking met een referentieteelt met 79 kg m{sup -2} tomaten, is er onder productie LEDs 75 kg m{sup -2} tomaten geproduceerd, en 80 kg m{sup -2} bij de interlighting LEDs, vnl. omdat laatst genoemde LEDs langer brande in de zomer. Op de ontvochtiging en warmte is 30% energie bespaard en op de elektra 27% t.o.v. de referentieteelt. Het blijkt dus goed mogelijk 30% energie te besparen met nagenoeg gelijke productie.

 18. Protocol voor het valideren van nieuwe werkmethoden en/of innovatieve technieken met betrekking tot asbestverwijdering ten behoeve van het indelen in een risico-klasse (t.b.v. SMA-rt)

  NARCIS (Netherlands)

  Spaan, S.; Boeft, J. den; Tempelman, J.; Schinkel, J.M.

  2015-01-01

  Dit protocol is opgesteld als onderdeel van het programma “Innovaties voor veilig werken met asbest”, dat TNO uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van dit programma is het advisering van het ministerie van SZW met betrekking tot haar beleid

 19. Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders – Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wardenaar, F.C.; Geelen, I.J.M.; Dool, van den R.; Witkamp, R.F.; Mensink, M.R.

  2014-01-01

  Achtergrond - Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel producten worden waarschijnlijk ook

 20. Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs : analyse van logfiles met een onderwijseffectiviteitsmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, IJtje

  2010-01-01

  Het onderzochte digitale biologie practicum is ingevoerd als vervanging van het gebruik van proefdieren in het onderwijs en wordt al jaren met succes in het universitaire onderwijs gebruikt. De vervanging van het gebruik van proefdieren bestaat uit videobeelden van experimenten. In voorliggend onder

 1. Het lokale referendum in Nederland : Een verkenning van de lokale referendumpraktijk in Nederland en scenario's voor de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  van der Krieken, Koen

  2015-01-01

  Het doel van deze verkenning is drieledig. Ten eerste, het schetsen van de bestuurlijke en politieke ontwikkeling van het referendum in Nederland. Ten tweede, het geven van een systematisch overzicht van het referendum in Nederland door in te gaan op de meest relevante kenmerken van de Nederlandse

 2. Het Rijksvaccinatieprogramma nu en in de toekomst: ontwikkelingen in 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink F; van der Avoort HGAM; Berbers WAM; van Binnendijk RS; Boot HJ; Borgen K; van Duynhoven YTHP; Gerritsen AAM; de Greeff SC; Hahni SJM; Kimman TG; Klein MR; Koopmans MPG; Kremer K; van de Laar MJW; van der Maas NAT; Mangen MJJ; Meijer A; Mooi FR; Mylius SD; Notermans DW; van der Sande MAB; van Soolingen D; Schouls LM; Stolk EA; Wallinga J; de Wit GA; de Melker HE; CIE; LIS; LTR; PZO

  2006-01-01

  Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is effectief en veilig. De ziekten waartegen momenteel wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle. In 2004/2005 heerste er echter een rubella epidemie voornamelijk onder personen waarbij vaccinatie was geweigerd op grond van bevindelijk gereformeer

 3. Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de Y.; Barkema, H.W.; Schukken, Y.H.; Veerkamp, R.F.

  2003-01-01

  Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen

 4. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 5. Forfaitaire norm fosforgehalte in opfokzeug te laag : in het kort

  NARCIS (Netherlands)

  Jongbloed, A.W.

  2010-01-01

  De forfaitaire norm voor het fosforgehalte in opfokzeugen, zoals gehanteerd door de Dienst Regelingen, is te laag voor de huidige zeugen en zou verhoogd moeten worden. De huidige norm is gebaseerd op gedateerd onderzoek.

 6. Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan; Sloep, Peter

  2009-01-01

  Wopereis, I. G. J. H., & Sloep, P. B. (2009). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen [Kennisnet Essay]. Te verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog

 7. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 8. Belasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied door uitspoeling van zware metalen; modelberekeningen t.b.v. emissieregistratie 2006 en invloed van redoxcondities

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.; Brus, D.J.

  2006-01-01

  Ten behoeve van de emissieregistratie zijn modelberekeningen uitgevoerd om een inschatting te maken van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied naar het oppervlaktewater. Het modelinstrumentarium voor de berekening van deze uitspoeling is sterk verbeterd door een nieuwe s

 9. Beter in beeld: over het economisch belang van de publieke omroep als afzetkanaal voor OTP-leden en de effecten van het concessiebeleidsplan voor OTP-leden

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.; Rougoor, W.

  2015-01-01

  De markt voor onafhankelijke televisieproducties is dynamisch. De dynamiek is op dit moment - als gevolg van het nieuwe concessiebeleidsplan van de publieke omroep en het wetsvoorstel van de staatssecretaris van OCW - zo groot, dat gesproken kan worden van hectiek. Wat zijn de gevolgen van het

 10. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  OpenAIRE

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 11. De dans van de taal in het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2010-12-01

  Taal is een erg belangrijke kwestie in elke wetenschap. Het maakt de transfer en de circulatie van kennis mogelijk, wat noodzakelijk is voor een permanente evolutie en groei van een professie. In het sociaal werk lijkt taal te vaak gereduceerd tot de directe interactie tussen een sociaal werker en een cliënt. Maar dit is slechts het halve verhaal. Dit artikel argumenteert waarom taal meer wetenschappelijke aandacht verdient, vooral in het verbindende domein tussen praktijkreflectie en theorie in het sociaal werk. Meer dan honderd jaar na de publicatie van Mary Richmonds boek Friendly visiting among the poor (in 1899! is de vraag vooral of en in welk opzicht taal wijzigde. Werden er slechts enkel nieuwe woorden ingevoerd of wijzigde ook de inhoud en de onderliggende visie? Tegenwoordig beschikken sociaal werkers over meerdere taalkanalen: de gesproken taal, de geschreven taal, de telefoontaal, de virtuele taal. Vooral die laatste ontwikkeling opent taalkundig nieuwe registers. Dit artikel gaat na waarom sociaal werkers en onderzoekers linguïstische veranderingen moeten bestuderen en meer zorg dragen voor hun linguïstisch kapitaal. Taal danst doorheen de geschiedenis van het vak in meerdere opzichten. Maar sociaal werkers benutten de hele dansvloer nog niet.

 12. Verantwoord middelengebruik biedt zicht op reëel toelatingsbeleid. Project rond Kaderrichtlijn Water moet knelpunten oplossen

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van Jan; Maas, van der A.A.

  2007-01-01

  WUR Glastuinbouw voert een project uit dat gericht is op het terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen door glastuinbouwbedrijven. Dit is nodig om op termijn te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Onderdelen van het project zijn het kwantificeren van de emissiestrome

 13. De Medische Paragraaf bij de GBL is gereed. Een kort overzicht van de inhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Wilken, A.; Akkermans, A.J.

  2012-01-01

  Op 15 december 2011 is de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) aanvaard door het platform van De Letselschade Raad. De Medische Paragraaf bestaat uit vijf onderdelen die aansluiten bij het globale chronologische verloop van het medisch beoordelingstraject. Hij treedt

 14. Analytisch-psychologische conceptualisatie van het symbolische bij C.G. Jung : Onderzoek van het statuut daarvan in een bekend Westers esoterisch genootschap: de Vrijmetselarij

  NARCIS (Netherlands)

  M.M.J. Journee

  1999-01-01

  textabstractDe Analytische Psychologie en de Vrijmetselarij zijn twee relatief onbekende fenomenen. Dit proefschrift onderzoekt of de symbolen, riten en mythen van de Vrijmetselarij verklaard kunnen worden vanuit de Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung. "Symbolen, riten en mythen noemen we h

 15. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de resu

 16. Functional foods : verbindende schakel tussen food en farma?

  NARCIS (Netherlands)

  Stijnen, D.; Dagevos, H.

  2001-01-01

  Argumenten voor het met vereende krachten betreden van de markt voor functional foods. De resultaten van een gezamenlijke studie door ATO en het LEI zijn vastgelegd in het rapport: "De wereld van functional foods: op het raakvlak van twee ketens". In twee artikelen wordt dit rapport behandeld

 17. Functional foods : verbindende schakel tussen food en farma?

  NARCIS (Netherlands)

  Stijnen, D.; Dagevos, H.

  2001-01-01

  Argumenten voor het met vereende krachten betreden van de markt voor functional foods. De resultaten van een gezamenlijke studie door ATO en het LEI zijn vastgelegd in het rapport: "De wereld van functional foods: op het raakvlak van twee ketens". In twee artikelen wordt dit rapport behandeld

 18. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 19. Drift van het influenza A(H1N1)-virus; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1986/'87

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1986-01-01

  textabstractBeslissingen over de meest juiste samenstelling van vaccins tegen influenza zijn altijd moeilijk. Dit is te wijten aan de gedragingen van de epidemische influenza A- en B-virussen. In het influenzavaccin zijn virussen opgenomen die in voorgaande epidemieën influenza hebben veroorzaakt, m

 20. Kwaliteitsverbetering binnen het laboratorium door middel van de GLP regels en kwaliteitsborging

  NARCIS (Netherlands)

  Strik; J.J.T.W.A.

  1987-01-01

  Het besef groeit dat waarborging van kwaliteit de centrale doelstelling dient te zijn bij de produktie van goederen en diensten. Dit leidt ertoe dat de kwaliteitsbewaking wordt omgebogen naar procesbeheersing. Dit wordt binnen het gezondheidsonderzoek en milieuhygiene begeleid door richtlijnen,

 1. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 2. Toepassing Atlantis in het kader van de Nationale Milieuverkenning 1997-2020

  NARCIS (Netherlands)

  Gaalen FW van; Mulschlegel JHC; LWD

  1999-01-01

  Atlantis is een beslissingsondersteunend model voor het ontwikkelen, evalueren en vergelijken van oplossingen voor de (toekomstige) infrastructuur van de drink- en industriewatervoorziening in Nederland, op basis van milieudruk en kosten. Dit rapport beschrijft de wijze waarop het model Atlantis

 3. Binoculaire en monoculaire patroondiscriminatie bij het konijn

  NARCIS (Netherlands)

  W.H. de Vos-Korthals

  1979-01-01

  textabstractHet visuele systeem kan op verschillende manieren onderzocht worden. De anatomische benadering is ongetwijfeld de oudste : reeds in een uit 716 daterend manuscript van een Perzische geleerde komt een acceptabele afbeelding van het chiasma optieurn voor (Polyak, 1957).

 4. Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. A. (2011, april). Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen. Presentatie tijdens Kennisnet Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs, Utrecht, The Netherlands.

 5. Verkorting van het vaasleven van snijbloemen als gevolg van bewaring en afzet

  NARCIS (Netherlands)

  Harkema, H.

  1985-01-01

  Naast het beperken van de bewaring is het noodzakelijk om de afzetketen koel te houden. Vooral bol- en knolbloemen zoals tulp, iris, narcis en freesia zijn gevoelig voor vaaslevenverkorting door een niet gekoelde distributie

 6. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 7. RETRACTED: Menselijke vrijheid en het Christelijk geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasper Doomen

  2012-01-01

  Full Text Available Human freedom and the Christian faith. In this article, it is examined whether there is room for human freedom in a Christian perspective. Augustine’s and Luther’s views are illuminating in order to clarify this matter. The way they deal with the idea of predestination is an important issue. According to Augustine, man is, to a certain degree, able to grasp the way in which God governs man; this idea is not present in Luther’s thoughts. Their notions of ‘freedom’ differ considerably as well; here, too, Augustine has more confidence in human reason than Luther does. However, it is difficult for both Luther and Augustine to defend a notion of human freedom and at the same time maintain God’s foreknowledge. Still, even irrespective of that, human freedom is something which cannot easily be demonstrated. For both Christians and non-believers, the issue of human freedom remains an unresolved problem.*This article has been retracted at the request of the Editor-in-Chief.Reason: ‘The article has been retracted to straighten the academic record. It has come to light that this article has significant overlap with an article that had already appeared in Informción Filosófica, Volume 1 (2004, num. 2, pp. 251–265, entitled ‘De onverenigbaarheid van menselijke vrijheid met het christelijk geloof’. Apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process’.The full-text of the original article (2004 is here: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17816

 8. The energy consumption of control systems; Het energiegebruik van regelinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gulik, A.R.; De Wildt, M.G. [Grontmij Nederland, Amersfoort (Netherlands)

  2013-07-15

  Control systems for e.g. indoor climate and illumination are essential in modern building services, and useful for comfort or energy conservation. Energy conservation is of course an important aim, but what is the energy consumption of the control systems? Is the consumption higher than the savings? This question was subject of a comprehensive study, with measurements and simulation calculations. It can be concluded that the energy consumption of control installation for spaces is substantial [Dutch] Regelinstallaties voor bijvoorbeeld klimaatregeling, verlichtingsregeling en domotica zijn niet meer weg te denken uit de moderne installatietechniek, of ze nu dienen voor comfort, gemak of energiebesparing. Maar hoeveel energie gebruiken deze installaties eigenlijk? Voor ontwerpers blijkt dit helemaal geen issue te zijn terwijl adviseurs, installateurs en zelfs fabrikanten zeggen hiervan geen idee te hebben. Door metingen en het gebruik van berekeningsmodellen is vastgesteld wat het energiegebruik van regelinstallaties op jaarbasis is. Dit blijkt substantieel te zijn, maar er zijn mogelijkheden om het gebruik te reduceren.

 9. Het nieuwe werken en kennisdelen : de rol van organisatie-identificatie en autonomie

  NARCIS (Netherlands)

  Kleij, R. van der; Blok, M.; Aarts, O.; Vos, P.; Weyers, L.

  2013-01-01

  Het Nieuwe Werken (HNW) is een manier van werken en samenwerken, veelal ondersteund door technologie, gericht op het verbeteren van de productiviteit, werkplezier, werk-privé-balans, concurrentievermogen en het reduceren van de milieudruk. HNW lijkt vooral geschikt voor kennisintensieve organisaties

 10. Simulatie van de uitspoeling van het Herbicide Atrazine uit een kolom gevuld met podzolgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Tiktak; A.*; Drecht; G.van

  1986-01-01

  Het gedrag van het herbicide Atrazine in de bodem is in het laboratorium onderzocht met behulp van grondkolommen. Over de proeven en de resultaten werd door Loch e.a. in 1985 gerapporteerd. Met behulp van model ONZAT werd de gemeten doorbraakkromme van Atrazine in een podzolgrond gesimuleerd. Da

 11. Van Smart City naar Smart Citizens: over het metabolisme van onze steden

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  In het discours over het stedelijk landschap staat al een paar jaar het concept smart city centraal. Als gevolg van de revolutie in data- en communicatietechnologie vindt een grootscheepse stedelijke reorganisatie plaats die is gebaseerd op slimme technologieën. Steden moeten efficiënter, veiliger e

 12. Het tuberculeuze empyeem. Een klinisch-statistische studie naar aanleiding van ruim negentig gevallen.

  NARCIS (Netherlands)

  Ruite, Diederich

  1953-01-01

  In het eerste hoofdstuk wordt de aetiologie en de pathogenese van het tuberculeuze empyeem, met in aansluiting daaraan, de prophylaxe, behandeld. De volgende indeling van het tuberculeuze empyeem wordt gemaakt: A. In verband met de uitbreiding der ziekte. B. Als complicatie van een operatieve ingree

 13. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel me

 14. Wat beleeft een robot eigenlijk? Aantekeningen over de beleving en het gebruik van technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Akker, op den Rieks; Bijron, Charlotte

  2012-01-01

  Deze aantekeningen gaan over een modern onderwerp van onderzoek op het gebied van de Mens/Machine-Interaktie (Human Media Interaction): het "sensationele", de beleving van de gebruiker in het gebruik van technologie. Beter bekend als de "user experience" (UX). De kwaliteit van die beleving staat ste

 15. Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen. Deel 1: introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Krikken, J.

  2011-01-01

  In dit nummer van het Mondhygiënisten Vademecum het eerste deel van een serie artikelen over de ‘Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen’. In deze serie artikelen wordt diepe cariës omschreven als een carieuze laesie waarvan op grond van klinische en radiologis

 16. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma bronch

 17. Onderzoek naar de Preventielijn voor het midden- en kleinbedrijf in de agglomeratie Utrecht : belangrijkste bevindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Cozijn, C.; Essers, J.J.A.

  1993-01-01

  Op initiatief van het Ministerie van Justitie werden eind september 1992 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de agglomeratie Utrecht benaderd via een mailing. Hierbij werden de bedrijven gewezen op de mogelijkheid om via een 06-nummer of door middel van het invullen van een antwoordkaar

 18. Emotie, bloedsuiker en hersenstam : een experimenteel onderzoek naar den invloed van de emotie op het bloedsuikergehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Palies, Albert Lourens Cornelis

  1933-01-01

  In de inleiding wordt op het verschil van opvatting in de psychiatrie van v66r drie kwart eeuw en nu gewezen. Van een onderzoek der hersenen bij geestelijke afwijkingen is men hoe langer hoe meer zijn aandacht gaan schenken aan het onderzoek van den geheelen mensch. Hoofdstuk II legt het verband tus

 19. Het beste ziekenhuis bestaat niet! : Over prestatiemeting en rankings bij ziekenhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, G.S.A. (Gerrit); Haverkamp, Maarten

  2012-01-01

  Enige tijd geleden presenteerde de commissie Lemstra haar rapport over het Maasstad ziekenhuis Rotterdam, waar de klebsiella bacterie heerste. Opvallend uit het rapport is de dominante rol die de lijstjes met de 'beste ziekenhuizen' van Elsevier en het Algemeen Dagblad vervullen binnen de strategie

 20. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 1. Het aantonen van de aanwezigheid van Solanum nigrum (zwarte nachtschade) in monsters snijmaiskuilvoeder

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.; Pinckaers, V.G.Z.

  1984-01-01

  Uit de literatuur werden gegevens verzameld over Solanum nigrum, zoals het voorkomen, de morfologie van de plant en het zaad, de toxinen in deze planten en de toxiciteit hiervan voor het vee. In een vijftal monsters snijmaiskuilvoeder werd door middel van microscopisch onderzoek nagegaan of Solanum

 2. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  NARCIS (Netherlands)

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen jare

 3. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 4. Enige opmerkingen over het Agropyro-Rumicion crispi nordh.40 in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1958-01-01

  In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze belang

 5. Het meten van conceptueel begrip bij hbo-studenten International Business

  NARCIS (Netherlands)

  Ashley, Sue; Schaap, Harmen; de Bruijn, Elly

  2014-01-01

  Conceptueel begrip is een synthese van declaratieve-, procedurele- en situationele kennis dat studenten in staat stelt om complexe problemen in de beroepspraktijk op te lossen. Het meten is van belang om conceptueel begrip te bepalen en te kunnen vaststellen hoe het gestimuleerd kan worden. Het doel

 6. Onderzoekend leren met weSPOT binnen het VO: Kolonie op Mars

  NARCIS (Netherlands)

  Rusman, Ellen; Janssen, Theo

  2014-01-01

  In de workshop maakt u kennis met de weSPOT omgeving voor onderzoekend leren aan de hand van een toepassing binnen het voortgezet onderwijs. In dit project onderzoeken leerlingen van het tweetalige atheneum van het St Janscollege in Hoensbroek, ondersteund door weSPOT, wat een mens nodig heeft om te

 7. Een visie op agrologistiek rondom de A1 eiwitcorridor: het proces naar agrologistieke innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Broeze, J.; Bavel, van M.A.H.J.; Wagenberg, van C.P.A.; Bethe, F.H.; Steekelenburg, van M.G.N.; Goossens, A.L.M.; Voordijk, H.

  2003-01-01

  De eerste paper geeft de context weer: een toelichting op de huidige situatie. Het schetst het spanningsveld tussen enerzijds het economische en sociale belang van de agrobedrijvigheid in dit gebied en anderzijds de toenemende economische en maatschappelijke problemen. De tweede paper schetst een aa

 8. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 9. Aanwijzingen voor oorzaken voor de toename van het aandeel afgekeurde levers bij vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.H.; Zonderland, J.J.

  2000-01-01

  In het kader van de verzekering van slachtdieren tegen gehele of gedeeltelijke afkeuring van karkassen en/of organen constateert het Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS) vanaf 1990 een toename van het percentage afgekeurde levers van varkens. De aanleiding tot afkeuring van varkenslevers is doorg

 10. Opiaten, opioiden en het immuunsysteem. Bevordert opiaatgebruik de vatbaarheid van virusinfectie

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Dit rapport gaat in op de vraag of het druggebruik zelf een factor kan zijn die de weerstand voor infecties kan verminderen. Aangezien het gaat om stoffen die een sterke invloed hebben op het centrale zenuwstelsel, is de relatie tussen immuunsysteem en hersenen besproken. Endogene opioiden, zoals

 11. Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Brakel, van R.P.; Soest, van R.

  2010-01-01

  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze vrag

 12. Het vormen van ruimte: van Poincaré tot Perelman: vakantiecursus

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, R.

  2014-01-01

  Op de Vakantiecursus 2013 van het Platform Wiskunde Nederland geeft Roland van der Veen een kort overzicht van recente ontwikkelingen in het vakgebied van de (laagdimensionale) topologie. In 2003 bewees Grigori Perelman het Poincaré-vermoeden, een doorbraak zowel binnen als buiten de topologie. Aan

 13. Een plaats om je hoofd neer te leggen: over het semantische veld van de woning

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Dit hoofdstuk behandelt het semantische veld van de woningen; het stelt vast welke kenmerken een rol spelen en wat de hyperoniemen zijn. Met behulp van het materiaal van een jaargang van de Corriere della Sera worden vervolgens de woorden casupola en casale in hun synchrone en diachron

 14. Dieetmarkt slankt zelf af: vraag naar maaltijdvervangers daalt dramatisch: doe maar gewoon lijkt het credo

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Pronk, A.

  2008-01-01

  Het succes van Sonja Bakker en een groeiende aandacht voor gezondheid wekken de indruk dat we in Nederland massaal aan het lijnen zijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat de markt voor dieetproducten hier garen bij spint en volop in de lift zit. Niets blijkt echter minder waar. Hoewel cijfers

 15. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel

 16. Het effect van pre- en probiota op de groei en gezondheid van geitenlammeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dinteren, van L.; Haaij, de A.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  In de biologische dierhouderij is het gebruik van geneesmiddelen beperkt toegestaan. Daarom zijn dierziektepreventie en het op een zo natuurlijk mogelijke wijze de diergezondheid op peil houden belangrijke uitgangspunten. Het toedienen van weerstandsverhogende middelen (o.a. pre- en probiotica) past

 17. Het nieuwe werken en kennisdelen : de rol van organisatie-identificatie en autonomie

  NARCIS (Netherlands)

  Kleij, R. van der; Blok, M.; Aarts, O.; Vos, P.; Weyers, L.

  2013-01-01

  Het Nieuwe Werken (HNW) is een manier van werken en samenwerken, veelal ondersteund door technologie, gericht op het verbeteren van de productiviteit, werkplezier, werk-privé-balans, concurrentievermogen en het reduceren van de milieudruk. HNW lijkt vooral geschikt voor kennisintensieve organisaties

 18. Het effect van pre- en probiota op de groei en gezondheid van geitenlammeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dinteren, van L.; Haaij, de A.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  In de biologische dierhouderij is het gebruik van geneesmiddelen beperkt toegestaan. Daarom zijn dierziektepreventie en het op een zo natuurlijk mogelijke wijze de diergezondheid op peil houden belangrijke uitgangspunten. Het toedienen van weerstandsverhogende middelen (o.a. pre- en probiotica) past

 19. Enige opmerkingen over het Agropyro-Rumicion crispi nordh.40 in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1958-01-01

  In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze belang

 20. De mogelijkheden van het verbeteren van brouwgerst door recombinant DNA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Rörsch, A.; Duijnhouwer, I.D.C.

  1987-01-01

  Het recombinant DNA-onderzoek startte omstreeks 1960. Een belangrijk deel van dit onderzoek op het gebied van gerst wordt uitgevoerd door het Carlsberg Research Center in Kopenhagen. In dit artikel worden diverse mogelijkheden van recombinant DNA-technieken belicht. Aangezien recombinant DNA-technie

 1. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor cer

 2. Milieukwaliteitseisen: een model ter beoordeling van de kwaliteit van het milieu ten aanzien van radioactiviteit

  NARCIS (Netherlands)

  Delfini MG; Leenhouts HP

  1989-01-01

  In het modeal wordt als eis voor de kwaliteit van het milieu gesteld dat de radionuclide-concentratie in de verschillende milieucompartimenten beperkt moet blijven om het effectieve dosisequivalent voor de "reference man" die zich in dat milieu bevindt, onder een bepaald referentienive

 3. Simulatie van de uitspoeling van het Herbicide Atrazine uit een kolom gevuld met podzolgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Tiktak; A.*; Drecht; G.van

  1986-01-01

  Het gedrag van het herbicide Atrazine in de bodem is in het laboratorium onderzocht met behulp van grondkolommen. Over de proeven en de resultaten werd door Loch e.a. in 1985 gerapporteerd. Met behulp van model ONZAT werd de gemeten doorbraakkromme van Atrazine in een podzolgrond gesimuleerd.

 4. Het ijzermetabolisme van de zeelt Tinca tinca linnaeus : een vergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  J.P. van Dijk (Johannes)

  1973-01-01

  textabstractReeds in 1937 stelden McCance en Widdowson (1937) dat de zeer beperkte ijzerafgifte een karakteristiek aspect van de ijzerhuishouding van de mens is. Het sindsdien verrichte onderzoek heeft dit vele malen bevestigd. Het inzicht dat het vermogen om ijzer uit te scheiden in kwantitatieve z

 5. Het concentreren en opwerken van waterige monsters volgens de XAD procedure

  NARCIS (Netherlands)

  Velzeboer, I.; Korytar, P.

  2007-01-01

  In opdracht van RWS-RIZA is het project “Het concentreren en opwerken van waterige monsters volgens de XAD procedure” uitgevoerd. De XAD procedure is uitgevoerd volgens een protocol dat is gebaseerd op methoden ontwikkeld bij het RIVM, Laboratorium voor Ecotoxicologie te Bilthoven. Daarna zijn de wa

 6. Nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Case-studies in Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, R.

  2002-01-01

  In deze publicatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van case-studies en is gericht op de evaluatie van het Onderwijs in Nieuwe Schooltalen (ONST) in Den Haag. De term nieuwe schooltalen heeft betrekking

 7. Computerbeveiliging kijkt naar buiten, maar het gevaar komt van binnen de organisatie!

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Ieder bedrijf wil tegenwoordig op het Internet. De voordelen zijn bekend. Wereldwijde, goedkope en snelle communicatie met tientallen miljoenen computers en toegang tot een overvloed aan gratis beschikbare informatie. De nadelen zijn minder duidelijk. Aansluiting van de computers op het voor het Int

 8. Bij jongvee-opfok is een goed begin het halve werk

  NARCIS (Netherlands)

  Boxem, Tj.

  1997-01-01

  Een combinatie van goed verervende stieren bij eveneens goed verervende moederdieren geeft kalveren met een hoge verwachtingswaarde. Als je ergens veel van verwacht, ben je er meestal ook erg zuinig op. Dat moet zeker gelden voor pasgeboren vaarskalveren. Deze dieren maken namelijk na twee jaar opfo

 9. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 10. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende

 11. Johan de Boose, Het geluk van Rusland. Reis naar het eenzaamste volk op aarde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Metz

  2008-10-01

  Full Text Available Ces dernières années Johan de Boose, slaviste, poète et romancier, a publié plusieurs livres retraçant ses expéditions en Europe centrale et orientale. Son dernier ouvrage, consacré à la Russie, peut être perçu comme l’apogée de ses récits de voyage. Il y dresse un bilan à la fois élaboré et très personnel de ses rencontres avec la Russie et ses habitants au cours des trois dernières décennies.Het geluk van Rusland (Le bonheur de la Russie appartient au genre du « voyage sentimental » : à l’...

 12. Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens: invloed tarweras op resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  1996-01-01

  Eén van de vragen bij het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens is welke invloed het tarweras heeft. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft twee veel gebruikte tarwerassen, Ritmo en Vivant, vergeleken.

 13. Zaadbehandeling met additieven

  NARCIS (Netherlands)

  Derkx, M.P.M.

  2013-01-01

  Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar het effect van additieven op het zaad van de onderstam Rosa corymbifera 'Laxa'. Voor één beuken- en twee naaldbomensoorten ligt er inmiddels een onderzoeksvoorstel klaar.

 14. Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ; Vergelijking "in situ"-pH-meting met pH-meting in het laboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnders HFR; Boumans LJM; Gast LFL; LBG

  1995-01-01

  In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is tot 1989 de pH in het laboratorium gemeten. Vanaf 1989 werd de pH "in situ" en in het laboratorium gemeten. Onderzocht is in welke mate resultaten van pH-metingen "in situ" en pH-metingen in het laboratorium van elkaar verschillen

 15. Fyto-V eindrapport, Ontwikkelen van fytotherapie als middel bij het reduceren van en/of behandelen van dierziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Noordam, M.Y.; Kleter, G.A.; Asseldonk, A.G.M.; Kleijer-Ligtenberg, E.; Halkes, S.B.A.; Fink-Gremmels, J.; Osch, van H.H.

  2009-01-01

  Het Fyto-V project is door het ministerie van LNV geïnitieerd op verzoek van het kennisnetwerk Bioconnect en de deelnemende biologische ondernemers. De voornaamste doelstelling van het project was om meer kennis over werkzame kruidenpreparaten (fytotherapeutica) voor de biologische veehouder beschik

 16. Resultaten van het ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Sleijser, A.J.

  1933-01-01

  Het tweede gedeelte van de berichten omtrent waarneming van geringde vogels, die gedurende het jaar 1932 bij 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ingekomen zijn, wordt in de hierna volgende lijst vermeld. Het gemis van Prof. Dr. E. D. van Oort bij het samenstellen van dit verslag is onzegbaar

 17. Samenwerking Océ en TNO levert milieuwinst op: eco-design in het hele bedrijf doorvoeren

  NARCIS (Netherlands)

  1996-01-01

  In 1990 introduceerden TNO en de TU Delft voor het eerst bij een demonstratieproject de term Eco-design. Nu is het al heel gewoon: ontwerpen van producten, waarbij ook aan het milieu wordt gedacht. Het eerste project leverde bij acht producten grote milieuwinst op. Bij een samenwerkingsproject tusse

 18. Champ Car evenement TT-circuit Assen : monitoring van de effecten van geluid op het aangrenzende Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, de J.G.; Henkens, R.J.H.G.

  2007-01-01

  Het driedaagse Champ Car evenement werd gehouden van 31 augustus tot en met 2 september 2007. Het evenement verving het WK Superbikes, waarmee het qua toonhoogte en tijdsduur vergelijkbaar is, maar qua geluidsvolume afwijkt. Er werd in de voortoets verondersteld dat deze extra geluidsbelasting naar

 19. Samenwerking Océ en TNO levert milieuwinst op: eco-design in het hele bedrijf doorvoeren

  NARCIS (Netherlands)

  1996-01-01

  In 1990 introduceerden TNO en de TU Delft voor het eerst bij een demonstratieproject de term Eco-design. Nu is het al heel gewoon: ontwerpen van producten, waarbij ook aan het milieu wordt gedacht. Het eerste project leverde bij acht producten grote milieuwinst op. Bij een samenwerkingsproject

 20. Het Rondeel, resultaten gedrag en welzijn eerste legronde = The Rondeel, results behaviour and welfare first layer flock

  NARCIS (Netherlands)

  Niekerk, van T.G.C.M.; Reuvekamp, B.F.J.

  2011-01-01

  Resultaten van het eerste koppel in een Rondeelstal, een nieuwe ronde pluimveehouderijsysteem. Het rapport geeft de resultaten van het gedragsonderzoek, lichtmetingen, metingen aan strooiselkwaliteit en de uitkomsten van toepassing van het Welfare Quality® meetprotocol.Results of the First flock in