WorldWideScience

Sample records for tutkimus shknmyyjn riskienhallintaan

 1. Tutkimus nuorten median käytöstä yhteishaun aikana: case KAMK

  OpenAIRE

  Liimatainen, Joni

  2015-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kajaanin ammattikorkeakoulun markkinointitiimi. Työn tarkoi- tuksena oli tutkia, kuinka nuoret käyttävät eri medioita yhteishaun aikana. Tutkimus suoritettiin digitaalisesti toteutettuna kyselynä 1.vuosikurssin opiskelijoille. Teoriaviitekehyksenä on käytetty digitaalisen markkinoinnin ja some markkinoinnin kirjallisuut- ta. Tutkimusmenetelmänä oli kyselytutkimus, joka tehtiin KAMK opiskelijoille. Kyselyn tuloksien perustella tein kehityse...

 2. Lantionpohjan lihasten aktivoituminen pilateksessa: vertaileva tutkimus laitepilateksen ja mattopilateksen välillä

  OpenAIRE

  Eriksson, Johanna

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aktivoiko pilates-harjoittelu lantionpohjan lihaksia, sekä verrata kahta eri pilates-harjoittelumuotoa, laitepilatesta ja mattopilatesta. Lantionpohjan lihasten toimintakyky on avainasemassa lantionpohjan toimintahäiriöiden kuntoutuksessa, ja siksi on tärkeätä tutkia eri harjoitusmuotoja. Opinnäytetyön tutkimus koostui kahdesta tutkimuspäivästä, joissa tutkittiin yhdeksän koehenkilön lantionpohjan lihasten aktivoituminen kuudessa pilates-liikkeessä; ...

 3. Tutkimus Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijoiden opiskelupäivien aikaisesta ruokailusta

  OpenAIRE

  Halonen, Hanne

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristö- ja ravitsemisalan tutkimusta, jossa selvitetään Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ruokailutottumuksia ja elämäntapoja. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kartoittaa Kasarmin kampuksella opiskelevien nuorten ruokailu-tottumuksia opiskelupäiviensä aikana. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, missä opiskelijat syövät, mitä he syövät ja kenen kanssa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelm...

 4. QR-koodilla luettavan annostuskortin käyttötutkimus

  OpenAIRE

  Lehtonen, Tiina

  2016-01-01

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa QR-koodilla luettavan lääkelistan käytöstä hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tarkoituksena oli saada tietoa palvelun kokonaiskäytöstä, mutta myös sen käytettävyydestä. Mihin tarkoitukseen annostuskortin QR-koodia käytettiin, mitä etuja ja haasteita nousee esille. Tutkimus QR-koodilla luettavasta annostuskortin käytöstä tehtiin yhteistyössä Pharmac Finland Oy:n sekä Lääketietokeskuksen kanssa. Pharmac Finland Oy on lääkkeiden koneelliseen annos...

 5. Kolme naista matkalla menneisyyteen ja nykyisyyteen : Tutkimus valokuvamuistelusta ja voimauttavan valokuvan soveltavasta käytöstä muistisairaiden kanssa

  OpenAIRE

  Lehto, Henna

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia valokuvamuistelun ja voimauttavan valokuvan menetelmän soveltamista ja sen mahdollisuutta muistisairaille. Tarkoituksena oli omien valokuvien ja valokuvauksen kautta muistella omaa elämänhistoriaa ja pohtia niitä asioita, jotka ovat olleet elämässä tärkeitä ja merkityksellisiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli nostaa muistisairaan itsetuntoa ja minäkuvaa valokuvien kautta ja harjoitella kykyä katsoa itseään hyväksyvästi. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus...

 6. Ruistaikinoiden vertaileva tutkimus rakenneanalysaattorilla ja farinografilla

  OpenAIRE

  Salonen, Lotta

  2016-01-01

  Leivonnassa käytettävien raaka-aineiden laatu sekä niistä valmistetun taikinan rakenteelliset ominaisuudet kuvastavat saatavaa leivontatulosta. Raaka-aineiden ja taikinoiden ominaisuuksia tutkitaan, jotta leivontaprosessi saadaan toimimaan toivotulla tavalla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko Fazerin Lahden leipomolla ruistaikinoiden rakenteen analysointiin käytettävän farinografin korvata rakenneanalysaattorilla. Työssä tutkittiin ruistaikinoiden rakennemittauksen toi...

 7. Mobiilikaupankäynnin tutkimus ja kehitys

  OpenAIRE

  Mäkiniemi, Juho

  2015-01-01

  Kandidaatin tutkielma käsittelee mobiilikaupankäynnin tutkimusta ja kehitystä. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena tutustumalla mobiilikaupankäyn- tiä käsitteleviin artikkeleihin. Tutkielmassa käsitellään ensin mobiilikaupan- käynti käymällä läpi mitä on elektroninen kaupankäynti, mitkä ovat mobiilikau- pankäynnin edellytykset ja ominaisuudet sekä käydään läpi mobiilikaupankäyn- nin erityispiirteitä. Tämän jälkeen tutkielmassa tarkastellaan mobiilikaupan- käynnin ...

 8. Environmental communication research in Finland; Ympaeristoeviestinnaen tutkimus Suomessa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lyytimaeki, J.; Palosaari, M.

  2004-07-01

  This report presents Finnish research on environmental communication and describes different was of understanding the term environmental communication. The objective of the report is to indicate relevant topics for future research in environmental communication from the point of view of environmental policy research and Finnish environmental administration. The report outlines the development of environmental journalism from the 1960's till present and explores the different approaches taken in researching environmental communication. Or organisation and crisis communication, sociology, environmental education and policy are current y the fields of science most active in environmental communication research. Visuality of communication and the effects of new information technology are increasingly interesting phenomena for the study of environmental communication. This report points out needs of research from each of these fields. The report includes also a bibliography of environmental communication research in Finland. (orig.)

 9. Vastaanottovirkailijan ergonomian tutkimus ja kehitys: Cumulus Hotel Lappeenranta

  OpenAIRE

  Kokkonen, Teemu

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja löytää hyviä ergonomiaratkaisuja Cumulus Hotel Lappeenrannan vastaanottoon ennen syksyllä 2017 alkavaa remonttia. Ergonomia tarkoittaa ihmisen ja työn yhteensovittamista. Sen tehtävä on tutkia ihmisen ja tekniikan sekä ympäristön vuorovaikutusta ja saada aikaan ihmiselle mieluisa ja toimiva toimintaympäristö työntekoa varten. Teoriaosuudessa käsitellään ergonomiaa käsitteenä ja avataan sen alalajeja fyysistä sekä kognitiivista ergonomiaa. Lisäksi e...

 10. Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiönä : Teoreettinen tutkimus

  OpenAIRE

  Närvä, Jaakko

  2008-01-01

  The main question of my doctoral thesis is whether ufology and UFO experiences are or can be explained as religious phenomena. My research is theoretical in the sense that I combine and systematise cultural scientific knowledge concerning the religiosity of ufology and UFO experiences and complete this theoretical effort with empirical subject matter. The research material for my study consists of theoretical literature and empirical texts written by ufologists and those who have had UFO expe...

 11. Small-scale production and utilization of wood fuels; Puupolttoaineen pientuotanto ja -kaeyttoe - katsaus tutkimus- projekteihin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tuomi, S. [Work Efficiency Inst., Rajamaeki (Finland)

  1996-12-31

  The objective of the research on small-scale production of wood fuels was to promote the forest owners` own utilization and procurement of firewood. The profitability of firewood was improved by developing new farm-tractor mountable equipment and methods for forest owners and small-entrepreneurs for harvesting of first-thinning wood and other small-dimeter wood. Totally new solution for machine felling of small trees and chopwood production were developed to serial production level. Recyclable processing and delivery units were developed for delivery of chopwood. A calculation model for analysing the costs of small-scale production of firewood became ready. A guide on the development of heating-entrepreneur activities, serving the entrepreneurs, was published. The objective of the firewood utilization research was to reduce the technical barriers of the utilization of firewood in small-house and real-estate scales. The main aim was to reduce the flue-gas emissions. The emissions of the fireplaces were reduced by developing the construction of fireplaces, catalytic combustion and heating methods. An automatic stoker-burner was developed for real-estate scale and a boiler series was designed for biofuels

 12. Research on energy use of field plants; Peltokasvien energiakaeyttoeae koskeva tutkimus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tauriainen, J. [Commission of Agricultural Research, Helsinki (Finland). Finnish Ministry of Agriculture and Forestry

  1996-12-31

  Production of energy plants on set aside areas of peat production has risen to a subject of discussions during past few years. The field area becoming useless has been estimated to be, before the EU-membership, hundreds of thousands of hectares, 500 000 - 800 000 ha. Alternate usage will be needed for the set aside field areas because the profitability of plant cultivation is diminishing remarkable, and new possibilities for additional income are sought in Finnish farms. Research on field biomasses started in the national Bioenergy Research Programme in 1995. The number of projects was five, funded mainly by the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry. The projects carried out in 1995 were: (1) Demonstration of the cultivation of Rape and Reed canary grass at present oil mills to fuel-oil, paper fibers and flash-pyrolysis oil as a large non-food production; (2) Cultivation of energy plants at peat production areas and the applicability of the bioenergy for different purposes; (3) Production of biomass in fields and the utilization of it for energy production; (4) Fractionation of different parts of the field plants and the development of the sorting technologies; and (5) Upgraded fuel from reed canary grass (an international task of the EU/AIR programme). In addition to these, the Agro-fiber research, funded totally by the Ministry of Agriculture and Forestry, will serve the purposes of the energy sector. The research is concentrated on the investigation of the fundamentals of the pulping applications of the field biomasses

 13. Mistä ammattitaitoinen henkilöstö tilitoimistoon? : Tutkimus tilitoimistotyöntekijöiden koulutuksesta

  OpenAIRE

  Bäckström, Raili; Nyström, Sanna

  2011-01-01

  Tilitoimistoala on ollut viime vuosina jatkuvan muutoksen ja kehityksen tiellä. Tutkimusten mukaan erityisesti tilitoimistoissa työskentelevät ovat keskimääräistä iäkkäämpiä. Lisäksi työtavat muuttuvat jatkuvasti ja sähköistyminen muuttaa totuttuja rutiineja. Kirjanpitäjä voi suoriutua tehtävistään nopeammin kuin ennen automatisoitumisen ansiosta, mutta samalla lisääntyvät raportointivaatimukset lisäävät työtaakkaa. Asiakkaille on pystyttävä tuottamaan uusia palveluja esimerkiksi konsultoinni...

 14. Research and demonstration project about networked contractors in chip production; Tutkimus- ja demonstraatiohanke yrittaejaeverkostosta hakkeen tuottamisessa - PUUY15

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaekaelae, M. [Koneyrittaejien liitto ry, Helsinki, (Finland)

  2002-07-01

  The aim of the project is to study and develop a business dealing method based on network economy between the contractors. The network can comprise of chipping- and/or forest machine- and/or transport contractors. The project consists of research and demonstration parts. Research contains two research areas. The first examines possible forms of co-operation between the contractors and concentrates on description of the business connection arrangements, sharing of commercial risk and resources and distribution of income. The second research area contains description of network logistics: crude material and information streams. The method that has been created will be tested in practise during the demonstration part. Demonstration also contains preparation of quality systems for separate contractors (chipping and forestry) and for the whole network. If the network method is functional it can be multiplied to common use. (orig.)

 15. Research and demonstration project about networked contractors in chip production; Tutkimus- ja demonstraatiohanke yrittaejaeverkostosta hakkeen tuottamisessa - PUUY15

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaekaelae, M. [Koneyrittaejien liitto ry, Helsinki (Finland)

  2001-07-01

  The aim of the project is to study and develop a business dealing method based on network economy between the contractors. The network can comprise of chipping- and/or forest machine- and/or transport contractors. The project consists of research and demonstration parts. Research contains two research areas. The first examines possible forms of co-operation between the contractors and concentrates on description of the business connection arrangements, sharing of commercial risk and resources and distribution of income. The second research area contains description of network logistics: crude material and information streams. The method that has been created will be tested in practice during the demonstration part. Demonstration also contains preparation of quality systems for separate contractors and the whole network. If the network method is functional it can be multiplied to common use. (orig.)

 16. "Älkää hyvät ihmiset matkustako sinne": Tutkimus keskustelupalstojen luotettavuudesta tiedonlähteenä

  OpenAIRE

  Kotikangas, Marika

  2011-01-01

  Opinnäytetyöni aiheena oli keskustelupalstojen käyttö lomamatkailijoiden tiedonlähteenä. Toteutin tutkimukseni diskurssianalyysinä, ja keskityin tiedon luotettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimukseni tarkoituksena oli löytää kuudelta suomalaiselta tutkimukseen valitsemaltani keskustelupalstalta ne ilmaisut ja viestintätyylit, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi keskustelupalstoilla jaettu tieto koettiin. Jätin sanatarkan kielellisen analysoimisen tutkimukseni ulkopuolelle, ja keskityi...

 17. Experimental studies of the kinetics of small polyatomic free radicals in combustion reactions; Moniatomisten radikaalien kinetiikka palamisreaktioissa, kokeellinen tutkimus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seetula, J. [Helsinki Univ. (Finland). Lab. of Physical Chemistry

  1996-12-01

  The kinetics of the reactions of CH{sub 2}Cl, CHClBr, CH{sub 3}CCl{sub 2} and CCl{sub 3}, with Cl{sub 2} has been investigated in a tubular reactor coupled to a photoionization mass spectrometer. The radicals of interest, R, were generated homogeneously in the reactor by pulse 248 nm exciplex laser photolysis. The decay of R was monitored as a function of Cl{sub 2} concentration under pseudo-first-order condition to determine the rate constant as a function of temperature pressure. The reactions were studied separately over a temperature range up to a temperature of 873 K. The rate constants of CH{sub 2}Cl, CHClBr and CH{sub 3}CCl{sub 2} radicals determined were fitted to three-parameter Arrhenius-type expression (with units of cm{sup 3} molecule{sup -1} s{sup -1}): k(CH{sub 2}Cl) = 1.05x10{sup -16} x (T){sup 1.4} x exp(-357 J mol{sup -1} / RT), k(CHClBr) = 5.83x10{sup -20} x (T){sup 2.3} x exp(-300 J mol{sup -1}/ RT) and k(CH{sub 3}CCl{sub 2}) 1.10x10{sup -}2{sup 6} x (T){sup 4.3} x exp(15000 J mol{sup -1}/ RT). The rate constants CCl{sub 3} radical were fitted to a two-parameter Arrhenius expression (units in cm{sup 3} molecule{sup -1} s{sup -1}): k(CCl{sub 3}) = (8.1 +- 6.7)10{sup -l3} exp[-(25.0 +- 8.7) kJ mol{sup -1}/ RT]. An Arrhenius expression for the reaction of Cl+CCl{sub 4} -> <- CCl{sub 3}+Cl{sub 2} is also obtained from the kinetics of the reaction of CCl{sub 3} radical with Cl{sub 2} combined with the known heat of formation and entropy values of CCl{sub 3} free radical to be as follows (in units cm{sup 3} molecule{sup -1-}5 s{sup -1}): k(Cl+CCl{sub 4}) = (3.9 + 3.2)10{sup -10} exp[-(71 + 9) kJ mol{sup -1}/ RT]. The error limits stated are l{sigma}+Student`s t and base on statistical uncertainties only. (author)

 18. The impact of a final disposal facility for spent nuclear fuel on a municipality`s image; Tutkimus loppusijoituslaitoksen vaikutuksista kuntien imagoon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kankaanpaeae, H.; Haapavaara, L.; Lampinen, T

  1999-02-01

  The study comprised on one hand a nationwide telephone interview (totally 800 interviews) aimed at mapping out the current image of possible host municipalities to a final disposal facility for spent nuclear fuel, and on the other hand some group interviews of people of another parish but of interest from the municipalities` point of view. The purpose of these group interviews was the same as that of the telephone interview, i.e. to find out what kind of an impact locating a final disposal facility of spent nuclear fuel in a certain municipality would have on the host municipality`s image. Because the groups interviewed were selected on different grounds the results of the interviews are not fully comparable. The most important result of the study is that the current attitude towards a final disposal facility for spent nuclear fuel is calm and collected and that the matter is often considered from the standpoint of an outsider. The issue is easily ignored, classified as a matter `which does not concern me`, provided that the facility will not be placed too near one`s own home. Among those interviewed the subject seemed not to be of any `great interest and did not arouse spontaneous feelings for or against`. There are, however, deeply rooted beliefs concerning the facility and quite strong negative and positive attitudes towards it. The facility itself and the associated decision-making procedure arouse many questions, which at present to a large extent are still unexpressed because the subject is considered so remote. It is, however, necessary to give concrete answers to the questions because this makes it possible for people to relate the issue to daily life. It is further important that things arousing fear and doubts also can be discussed because a silence in this respect only emphasizes their importance. The attitude towards the facility is varying. On one hand there are economic and technical factors: the probable economic benefit from it, the obligation to take care of nuclear waste and the advantages of final disposal compared with the present situation. On the other hand there are the fears and doubts: risks involved in the transportation of spent fuel, doubts about the fairness of the decision-making procedure, the risks involved in the operation of the facility and a fear for accidents. Regarding the municipalities` current images the results of the interview show that Eurajoki does not have any distinct profile. About fifty procent of Finns are not able to attach any ideas or characteristics to Eurajoki. About 15% of Finns associate Eurajoki with nuclear power. Kuhmo, on the contrary, has a distinct profile as a place with culture/music, nature and a customer-friendly atmosphere. Loviisa is a town which is spontaneously associated with nuclear power (64%). With a little help also the sea around and the historical background to the town, as well as qualified services and communications were mentioned. Aeaenekoski`s image is that of an industrial centre: industry in general, paper and pulp industry in particular, as well as certain famous firms are associated with the town. Also the adverse factors, such as the bad smell from paper and pulp industry, were mentioned. About one-third of Finns cannot associate Aeaenekoski with anything special. (orig.)

 19. Markkinointiviestintä ja japanilaiset matkailijat: Kohderyhmätutkimus nuorten japanilaisten aikuisten matkailun taustatekijöistä ja Suomi-mielikuvista

  OpenAIRE

  Korhonen, Reetta; Tuovinen, Mia

  2015-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kari Halosen omistamalle matkailualan yrityk-selle, ToolBox – travel marketing & consulting. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää markkinointiviestinnän sekä markkinointikanavien merkitystä nuorten japanilaisten aikuisten matkantekoprosessissa. Tarkoituksena on kartoittaa Suomen tunnettuutta ja sen parantamismahdollisuuksia japanilaisten nuorten keskuudessa mahdollisten hiljaisten signaalien avulla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään mark...

 20. Review of psychological consequences of nuclear accidents and empirical study on peoples reactions to radiation protection activities in an imagined situation.; Katsaus ydinonnettomuuksien psykologisiin seurauksiin sekae empiirinen tutkimus saeteilysuojelutoimenpiteiden vaikutuksista kaeyttaeytymiseen kuvitteelisessa tilanteessa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haukkala, A.; Eraenen, L. [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Social Psychology

  1994-10-01

  The report consist of two parts: a review of studies on psychological consequences of nuclear and radiation accidents in population and an empirical study of peoples reactions to protection actions in an event of hypothetical accident. Review is based on research results from two nuclear reactor accidents (Three Mile Island 1979, Chernobyl 1986) and a radiation accident in Goiania, Brazil 1987. (53 refs, 2 figs.,7 tabs.).

 1. ElÀmÀÀ syövÀn kanssa : Narratiivinen tutkimus henkisen ja hengellisen tuen merkityksestÀ syöpÀÀ sairastavalle

  OpenAIRE

  Saarelainen, Suvi-Maria

  2009-01-01

  Cancer diseases are considered to be relatively common among the Finnish population, every fourth Finn has been affected by cancer in their lifetime. Around 24,000 new cases of cancer are diagnosed each year in Finland. According to the estimations, about half of all diseased will recover. This research examines cancer patients experiences and needs for mental and spiritual support. This paper answers questions what kind of support cancer patients were given after the diagnosis and how ...

 2. High Speed Technology research in Lappeenranta University of Technology during the period Jan. 1st 1997 - Feb. 28th 1999. Final report; Suurnopeustekniikan tutkimus LTKK:ssa 1.1.1997-28.2.1999. Loppuraportti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larjola, J.; Sallinen, P.; Reunanen, A.; Honkatukia, J.; Kuosa, M.; Pitkaenen, H.; Esa, H.; Backman, J.; Lattu, J.

  1999-07-01

  This research is a part of a long-running research project called high speed technology, which started at Lappeenranta University of Technology in 1981. Since 1991 this research project has ran in co-operation with the Laboratory of Electromechanics at HUT and with several industrial enterprises. When we use the term high speed technology we refer to a system where the turbomachine rotor and the electric machine (motor or generator) have a common rotor rotating faster than the synchronous speed. In many applications, such as in kinetic compressors, small gas turbines and small expansion turbines very high speeds are required. Usually, such speeds are produced by using a gearbox and a conventional electric machine. High speed technology is a solution that does away with the gearbox: a high speed electric machine directly drives the rotor of the turbine, compressor or pump. By using suitable bearings it is possible to make the high-speed solution completely oil-free and hermetic. This provides additional benefits, for example the compressed air used in the textile industry or in the food industry must be completely oil-free, and any oil leakage may cause significant damage. High speed technology facilitates easy, oil-free and hermetic design. By using process-fluid lubricated, gas- or hydrodynamic bearings, or by using dynamic magnetic bearings, no lubrication oil is required. In this report following theoretical and experimental research projects are considered: multistage high speed compressors, fluid dynamics in the air gap of a high speed electric machine, sliding and rolling friction in the braking of a high speed rotor, applications of the reversed Brayton process in paper machines, surge protection of a high speed compressor, the influence of inlet flow swirl on the performance of a radial compressor, and the optimisation of a radial compressor volute shape. In Chapter 3 there is a list of associated publications; most of witch are also available in English. (orig.)

 3. Triage-hoitajan toiminan kehittäminen päivystyspoliklinikalla

  OpenAIRE

  Eronen, Jenni

  2012-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata triage-hoitajien näkemyksiä triage-toiminnan toteutumista organisaatiossaan, sekä mahdollisista kehittämisehdotuksista. Tutkimus on tärkeä, koska sen avulla voidaan triage-toimintaa kehittää laadukkaammaksi. Tutkimus on otteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimus aineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella, ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimukseen osallistui 17 päivystyspoliklinikalla toimivaa sairaanhoitajaa, jotka työssään toteuttavat...

 4. The vertical division of competences in EU-law. A treatise on the evolution of the community competence in the energy sector as well as the regulation of public service obligations and universal service in the internal electricity market.; Vertikaalinen toimivallanjako EU-oikeudessa. Tutkimus yhteisoen toimivallan kehittymisestae energia-alalla sekae julkisen palvelun velvoitteiden ja yleispalvelun saeaentelystae saehkoen sisaemarkkinoilla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guimaraes-Purokoski, A.

  2009-07-01

  The principle of attributed powers constitutes a meta-norm in the Community legal order. It is omnipresent each time the Community legislator uses its legislative competence. According to the principle of attributed powers the Community only has specific competence. The Community uses its competence for fulfilling its objectives, policies and activities in conformity with Articles 2 and 3 of the EC Treaty and the specific provisions - the legal basis - of the Treaty. As the Community legislative procedures are becoming increasingly uniform the choice of the legal basis will be founded mainly on the objectives and contents of each legislative act and not on the political balance between the Community institutions. This is a positive development. The scholarly views are scattered on the significance of the principle of attributed powers in restricting the Community legislator's competence to legislate in a new sector: some emphasize legality and others accentuate the dynamism of the evolution of the Community's legislative powers. Though this polarization of views offers a pragmatic instrument for systematizing the development of Community competence, it cannot be applied uncritically. These divided viewpoints cannot explain exhaustively either the existence or the nature of Community competence. Article 308 EC - the so-called loophole provision - is often claimed to play a major role in expanding the competence of the Community legislature, but many scholars ignore the progressive and exhaustive utilisation of Article 95 EC in extending Community competence. Furthermore, the Court of Justice of the European Communities has not always been active and creative in its jurisprudence concerning Community competence. Thus, for instance the evolution of Community competence in the energy policy sector does not owe much to the case law of the Court but accredits almost all to the Community legislature. There is no specific legal basis for the Community energy policy in the EC Treaty. Notwithstanding this, the Community has been active in this sector since the late 1960's. In most cases the Community's initiative to legislate in the energy sector has been due to wide-ranging developments or events within the Community or worldwide which are not only specific to energy policy, such as the oil crises, the general idea of the internal market, and the development of the Community environmental policy. The scope of application of the Community legislation in the internal market for electricity and gas has become rather extensive, covering currently the opening up of the national markets, the consumers' right to choose their supplier of electricity or gas, the regulation of the national regulatory authorities, and the measures to unbundle the production, transmission, distribution and supply of electricity and gas. There also exists Community legislation on environmental questions in the energy sector, but at this stage, this legislation still leaves a rather wide margin of manoeuvre for the Member States. A new proposal for legislation on green electricity would change this situation by setting legally binding targets for the Member States concerning their share of electricity produced from renewable energy sources. Currently the requirements of Community law are less strict in respect of security of energy supply. Taking into consideration the ambiguity of the notion of public service and the fact that its utilisation varies considerably between the national legislations of the Member States, the usage of such a notion in Community law involves risks of misunderstanding and differing interpretations in different Member States. Essentially the Community legislator has left the Member States wide discretion to define their national public service obligations. However, in Directive 2003/54/EC on the internal market for electricity the Community legislator has somewhat limited this discretion. This solution is well grounded. When a sector becomes governed by Community law, the Community legislator should also assume responsibility for adopting legislation on sensitive questions, including the definition of public service obligations comprising public interest. (orig.)

 5. Alikasvoksen raivaus MenSe Oy:n raivauslisälaitteella

  OpenAIRE

  Väre, Tuomo

  2013-01-01

  Metsäenergiaa kannattavasti -koulutushankkeen tilaamassa tutkimuksessa tutkittiin MenSe RT-25 -raivauslisälaitteella hakkuun yhteydessä suorite-tun raivauksen kustannuksia energiapuuharvennuksella. Tutkimus on ta-paustutkimus, ja siinä verrataan lisälaitteella varustetun hakkukoneen ja metsurin suorittaman totaali- ja näkemäraivauksen kustannuksia sekä kor-juutyön laatua. Tutkimus suoritettiin aikatutkimuksena, jossa tutkittiin raivauksen osuutta koneen tehotyöajasta. Tutkimusaineistona o...

 6. Päihde- ja mielenterveyspotilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta : potilaskysely Lahden psykiatrian poliklinikan päihde- ja mielenterveyspotilaille

  OpenAIRE

  Huumonen, Ida; Luukkonen, Asta

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Lahden psykiatrian poliklinikan kanssa. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisella, eli määrällisellä, tutkimusmenetelmällä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Lahden psykiatrian poliklinikan päihde- ja mielenterveyspotilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta ja sen toimivuudesta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kaksois- ja kolmoisdiagnoosipotilaiden hoidosta ja sen kehittämistarpeista Lahden psykiatrian poliklinikalla. Tutkimus toteutettiin...

 7. Ihanne-esimiestä etsimässä : Y-sukupolven näkemyksiä hyvästä johtajasta hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

  OpenAIRE

  Repo, Tea

  2012-01-01

  Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on löytää kuvaus ihanne-esimiehestä vieraanvaraisuusalan opiskelijoiden näkökulmasta. Työ on vertaileva tutkimus, jonka tarkoituksena on testata vanhemman lehtorin Kari Nurmisen samanaiheisen tutkimuksen luotettavuutta. Toimeksianto tälle työlle tuli maaliskuussa 2012, kun haluttiin tietää, millaisia tuloksia eri lähtökohdissa olevat opettaja ja opiskelija voivat saada saman aineiston pohjalta. Molemmissa tutkimuksissa on käytet...

 8. Mitokondriaalisen DNA:n määrän muutokset geenimuunneltujen hiirien rasvakudoksissa

  OpenAIRE

  Holmström, Miia

  2012-01-01

  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko geenimuunneltujen hiirien rasvakudosten mitokondriaalisessa DNA:ssa määrällisiä muutoksia verrattuna villityyppiin. Tutkimuksessa käytettiin sekä ruskeaa että valkoista rasvakudosta, päätutkimus keskittyi kuitenkin ruskeaan rasvaan. Tutkimus haluttiin tehdä, koska osa geenimuunnelluista hiiristä lihoo (Neuropeptidi Y – ja poistogeeniset α2A -hiiret) ja osa ei (poistogeeniset α2AC –hiiret). Syytä tähän ei tiedetä. Tutkimuksessa selvitettiin, onko nä...

 9. Poljettavan leluravihevosen restaurointi

  OpenAIRE

  Kinnunen, Mari

  2017-01-01

  Opinnäytetyössä käsitellään poljettavan leluravihevosen restaurointia. Opinnäytetyö käsittää restaurointisuunnitelman, restauroinnin sekä tutkimukset, jotka tukevat suunnitelmaa. Tutkimukselliseen osaan kuuluu historian tutkimus ja esineen materiaalien tutkimus, jotka käsitellään erikseen. Työ on produktiivinen. Opinnäytetyön tutkimuskysymys kuuluu: Miten poljettava leluravihevonen restauroidaan. Ravihevonen on muuttunut matkallaan voimakkaasti, mutta alkuperäiset elementit on helppo huom...

 10. Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpidossa : Case: Hotelli Casa 400, Amsterdam

  OpenAIRE

  Lukkarinen, Paula

  2010-01-01

  Tutkimus tehtiin toimeksiantona Amsterdamissa sijaitsevalle Casa 400 hotellille. Hotellin johto halusi kehittää hotellin markkinointia ja oli kiinnostunut sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista. Talven 2010 aikana Casa 400:lle oli tuotettu alustava tutkimus sosiaalisen median käytöstä. Aiemmalle tutkimukselle haluttiin jatkoa, tavoitteena oli selvittää kuinka Casa 400 voisi hyödyntää sosiaalista mediaa asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Aihetta lähdettiin selvittämään ...

 11. Työhyvinvointia terveyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin

  OpenAIRE

  Kekäläinen, Heli

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työhyvinvointitutkimus Suomen aivotutkimus- ja kuntoutus-keskus Neuronissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata millainen Neuronissa työskentelevän henkilöstön (n=107) subjektiivisesti koettu työhyvinvoinnin tila oli tutkimushetkellä. Tutkimuksen vastausprosentti oli 92,5 %. Tutkimusnäkökulma oli yksilölähtöinen. Tutkimus oli kuvaileva eli deskriptiivinen tutkimus ja se toteutettiin survey -tutkimuksena. Viitekehyksenä käytettiin Maslow’n tarvehierar...

 12. Organisaatiomuutos kotihoidossa : Esimiesten kokemuksia muutoksesta ja esimiestyötä tukevista toimintamalleista

  OpenAIRE

  Jaakkola, Tuula

  2010-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kotihoidon esimiesten näkemyksiä organisaatiomuutoksesta Kouvo-lan kotihoidossa, kun muutoksesta oli kulunut puolitoista vuotta sekä selvittää toimintamuotoja, jotka esimiehet kokevat parhaiten tukevan omaa esimiestyötään. Tutkimus kohdistuu kotihoidon lähiesimiehiin eli kotihoidonohjaajiin, sillä esimiestyön onnistumisella on suuri merkitys organisaatiomuutoksen toteuttamisessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tut...

 13. Asiakastyytyväisyys Kajaanin Expertillä

  OpenAIRE

  Heikkinen, Eetu

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää Kajaanin Expertin asiakkaiden tyytyväisyydestä asiakaspalveluun ja myymälän viihtyvyyteen. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena jossa asiakkailta kysyttiin heidän asioinnistaan Expertillä, mielipiteitä myymälästä sekä myyjien toimimisesta heidän työskennellessään liikkeessä. Toimeksiantajana tutkimukselle toimi Kainuun Kone-Piste Oy eli Expert Kajaani. Tutkimus toteutettiin alkutalvesta 2013 ja se käsittelee Kajaanin Expe...

 14. Kiusaaminen päiväkodissa : Kasvattajien keinot ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen

  OpenAIRE

  Toija, Sari

  2016-01-01

  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia, mikä päiväkodissa työskentelevien kasvattajien mielestä on kiusaamista ja millaisia kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumiskeinoja kasvattajat käyttävät päiväkodissa. Kerron opinnäytetyössä kiusaamisen määritelmästä ja muodoista sekä kiusaamisen vaikutuksista lapseen. Kerron myös kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen keinoista. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Haastatteluihin osall...

 15. Työn arvostus Houskeeping-osastolla Hilton Helsinki Airport hotellissa

  OpenAIRE

  Kovasiipi, Sinna

  2014-01-01

  Tämä työ oli toimeksianto ja toimeksiantajana toimi Hilton Helsinki Airport hotelli. Tutkimus käsitteli housekeeping-osaston työn arvoja ja arvostusta sekä mainetta. Tutkimuksessa keskityttiin kerroshoitajien näkemyksiin työn arvostuksesta eikä perehdytty lainkaan hotelliasiakkaiden näkökulmiin. Tutkimus toteutettiin sähköpostihaastattelulla, joka oli suunnattu executive housekeeperille sekä kyselylomakkeella, joka oli suunnattu kerroshoitajille. Käytössä oli siis laadullinen ja määrällinen t...

 16. Kuntosaliharjoittelun vaikutukset harrastajan psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin

  OpenAIRE

  Saarinen, Tytti

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä vaikutuksia kuntosaliharjoittelulla on harrastajan psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kuntosaliharjoittelun vaikutuksista harrastajan hyvinvointiin, jotta terveydenhuollon ammattilaisilla on tietoa kuntosaliharjoittelun vaikutuksista kohdatessaan kuntosaliharjoittelua harrastavan asiakkaan tai osatakseen suositella sitä asiakkaalle. Tutkimus...

 17. Lasten kokemuksia erosta

  OpenAIRE

  Turpeinen, Tiia; Posa, Iida-Lotta

  2015-01-01

  TIIVISTELMÄ Posa, Iida-Lotta & Turpeinen, Tiia. Lasten kokemuksia vanhempien erosta. Helsinki, syksy 2015. 60 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa lasten kokemuksia vanhempien erosta. Tavoitteena oli tutkia, miten lapset ovat kokeneet tulleensa huomioiduksi vanhempien eron yhteydessä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena...

 18. Maija maanpuolustaja : vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistuvien naisten profiili

  OpenAIRE

  Hietala, Marjukka; Rajamäki, Raija

  2007-01-01

  Työn tarkoituksena oli tutkia vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistuvien naisten persoonaa, mieltymyksiä ja tapoja. Tavoitteena oli saada vastaukset kysymyksiin: Millaiset naiset osallistuvat vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen? Onko heillä jotain yhteistä, jonka perusteella löytyy kohderyhmä eli segmentti? Mitä he kokevat hyötyvänsä koulutuksesta? Miten heidät tavoittaa, miten vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta tulisi markkinoida? Tutkimus oli kyselytutkimus. Tutkimusmene...

 19. Reform or Regress? The Chinese Communist Party's Quest for Political Legitimacy in the 21st Century

  OpenAIRE

  Ranta, Jannika

  2015-01-01

  Tutkimus keskittyy Kiinan kommunistisen puolueen (CCP) johdon käyttämään retoriikkaan ja tapoihin perustella puolueensa valta-asemaa 2000-luvulla. Kiinan yhteiskunnan kehitystä on viime vuosikymmenen ajan leimannut niin kutsuttu kolmas vallankumous, joka on pakottanut puolueen etsimään uusia keinoja valtansa oikeuttamiseksi. Mao Zedongin johtama kommunistinen puolue nojasi politiikassaan vahvasti sosialistiseen vallankumoukseen ja ideologiaan. Maon kuoltua alkoi reformi- ja avautumispolit...

 20. Digitaaliset pelit mainonnan välineenä : peleihin sijoitettu mainonta ja mainospelit

  OpenAIRE

  Koli, Eemeli

  2015-01-01

  Tutkimuksessa selkiytetään digitaalisissa peleissä esiintyvien mainontakeinojen käsitteitä tarkastelemalla, miten peleihin sijoitettu mainonta ja mainospelit on määritelty olemassa olevassa tutkimuskirjallisuudessa. Tutkimuksessa on myös tutkittu mitkä tekijät vaikuttavat digitaalisten pelien tehokkuuteen mainontakanavina. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen tuloksina voidaan todeta peleihin sijoitetun mainonnan olevan rinnastettavissa perinteiseen brändi- ja tuotesijo...

 1. Efecte-järjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen ITIL-käytäntöihin pohjautuvassa palvelunhallinnassa

  OpenAIRE

  Karppanen, Ari

  2010-01-01

  Englannin hallitus aloitti 1980-luvun lopulla tutkimuksen menestyksekkäimpien organisaatioiden palvelunhallinnasta. Tutkimus tuotti kirjasarjan, joka sai nimekseen IT Infrastructure Library (ITIL). ITIL-kirjat selvittivät, kuinka IT-palvelunhallintaa voidaan käyttää liiketoiminnan tukena. Kirjasarjan kehityksen toisessa vaiheessa uudet teknologia-arkkitehtuurit, virtualisointi sekä ulkoistaminen, osoittautuivat tärkeimmiksi asioiksi. ITIL-käsitteet ovat muodostuneet johtavaksi käytännöksi IT-...

 2. Tukiäidit imetyksen vertaistukijoina : Kolmannen sektorin rooli imetysohjauksessa tukiäitien kuvaamana

  OpenAIRE

  Kähkönen, Kirsi

  2016-01-01

  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Imetyksen Tuki ry:n tukiäitien käsityksiä imetyksen tukemisen toteutumisesta kolmannella sektorilla. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, joka auttaa kehittämään imetysohjausta Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulun alueen neuvoloissa. Tutkimus on osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Oulun Yliopistollisessa sairaalassa, naisten- ja lasten tulosalueella toteutettavaa imetyksen kehittämishanketta (2013-2017). Hanke tähtää Vauvamyönteis...

 3. Terkkariksi nettineuvolaan : kyselytutkimus Satakunnan ammattikorkeakoulun valmistuville terveydenhoitajaopiskelijoille

  OpenAIRE

  Rantanen, Katrianna

  2011-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä kysely Satakunnan ammattikorkeakoulun valmistuville terveydenhoitajaopiskelijoille ja selvittää heidän asenteitaan, odotuksiaan ja kokemuksiaan nettineuvolasta terveydenhoitajan työvälineenä. Kyselytutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä olivat terveydenhoitajatyö ja nettineuvolamalleista esiteltiin Espoon ja Etelä-Pohjanmaan mallit. Tutkimustyyppinä oli kvantitatiivinen survey-tutkimus ja menetelmänä standardoitu kyselylomake. Kyselylomakkeen kysymystyyp...

 4. Elintarvikelaadun seuranta teollisuudessa : aistinvaraisen arvioinnin kehittäminen Puolustusvoimissa

  OpenAIRE

  Jaara, Liisa

  2006-01-01

  Aistinvarainen mittausjärjestelmä voi tarjota elintarvikehankinta- ja tuotantoprosessiin apuvälineen laadun ja kannattavuuden kehittämiseen. Tutkimustehtävänä oli selvittää, mihin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota kehitettäessä laadunseurantaa puolustusvoimien ruokahuoltoon. Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Työn tutkimusosuus toteutettiin teemahaastattelumenetelmän avulla. Teemahaastattelut suoritettiin kolmen elintarviketeollisuusyrityksen laadunseurantayk...

 5. Logistiikkapalvelun hinnoittelu Case: Yritys X

  OpenAIRE

  Kärkkäinen, Taru

  2016-01-01

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Suomessa toimivalle Yritys X:lle, jonka tulo- ja lähtölogistiikkapalvelun hinnoitteluun haluttiin varmuutta. Tarkoituksena oli pohtia, miten palvelu tulisi hinnoitella, kuinka hinnoittelua voitaisiin kehittää ja miten asiakkaat suhtautuvat palvelun hintaan. Tulo- ja lähtölogistiikkapalvelun hinnoittelua pyrittiin ratkaisemaan palvelun kustannusten, markkinahintojen ja asiakkaiden kannalta. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jossa käytettiin konst...

 6. Kuluttajuus suomalaisessa muotiblogissa

  OpenAIRE

  Kortekallio, Kaisa

  2009-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin, miten kuluttajuutta ilmaistaan suomalaisessa muotiblogissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa analysoitiin diskurssianalyysin keinoin yhden muotiblogin tekstejä ajalta 11.-20.1.2009. Analyysin tuloksia verrattiin konsumerismin tutkimuksen ja kulttuurisen kuluttajatutkimuksen tarjoamiin teorioihin. Muotiblogeista kerättiin tietoa myös määrällisellä taustatutkimuksella, johon koottiin perustietoja 111 suomalaisesta muotiblogista. Tuloks...

 7. Hinnan vaikutus kuluttajan ostopäätökseen : Case Santa Fé Lahti

  OpenAIRE

  Lehtinen, Annika

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia hinnan vaikutusta kuluttajan ostopäätökseen. Tarkoituksena on selvittää, kuinka suuri merkitys hinnalla on kuluttajan ravintolavalintaan ja varsinaisen ruoka-annoksen valintaan sekä kuinka hintamielikuva vaikuttaa näihin valintoihin. Toimeksiantajana tälle tutkimukselle toimii lahtelainen ruokaravintola Santa Fé. Tutkimus toteutetiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineisto kerätiin ravintola Santa Fén asiakkailta kyselylomakkeilla käyttäen satunnaisot...

 8. Efecte-järjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen ITIL-käytäntöihin pohjautuvassa palvelunhallinnassa

  OpenAIRE

  Karppanen, Ari

  2010-01-01

  Englannin hallitus aloitti 1980-luvun lopulla tutkimuksen menestyksekkäimpien organisaatioiden palvelunhallinnasta. Tutkimus tuotti kirjasarjan, joka sai nimekseen IT Infrastructure Library (ITIL). ITIL-kirjat selvittivät, kuinka IT-palvelunhallintaa voidaan käyttää liiketoiminnan tukena. Kirjasarjan kehityksen toisessa vaiheessa uudet teknologia-arkkitehtuurit, virtualisointi sekä ulkoistaminen, osoittautuivat tärkeimmiksi asioiksi. ITIL-käsitteet ovat muodostuneet johtavaksi käytännöksi IT-...

 9. Kasvisruokailukokemuksia Lappeenrannassa

  OpenAIRE

  Ruotsalainen, Elisa

  2010-01-01

  Tarkoituksena oli selvittää kasvisruokailun tämänhetkistä tilannetta Lappeenrannan ravintoloissa lakto-ovovegetaarisen ruokavalion näkökulmasta. Lappeenranta on kaupunki Kaakkois-Suomessa, jonka asukasluku on ollut alkuvuodesta 2010 noin 72 000. Tutkimuksen kohteena oli kymmenen myös lounasta tarjoavaa ravintolaa. Työ oli kvalitatiivinen tutkimus, johon kerättiin tietoa lounaasta kasvisruokailijalle mysteerikuluttaja-menetelmällä sekä haastattelemalla kasvisruokailijoita ja ravintoloiden ...

 10. Kehitystarpeet sähköisestä taloushallinnosta digitaalisen taloushallintoon kustannustehokkuuden näkökulmasta : Case yritys X

  OpenAIRE

  Laakso, Eveliina

  2015-01-01

  Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten taloushallinnon IT-ratkaisuja voi-daan kehittää kustannustehokkaammaksi yritys X:ssä. Ohjelmistoala kehittyy kovaa vauhtia, mikä vaatii yrityksiltä aktiivista suunnittelua, jotta IT-ratkaisut tukisivat yrityksen ydin toimintaa. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu case-yrityksen IT-ratkaisuja ja ostolaskuprosessia. Tutkimus on tehty case-menetelmällä, jossa on kartoitettu case-yrityksen nykytilaa ja tavoitetilaa teemahaastattelemalla sekä tutustumalla...

 11. Markkinointisuunnitelma Hostel Turku

  OpenAIRE

  Vuorela, Katja

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman laatiminen Hostel Turulle. Hostel Turku on Turun keskustassa sijaitseva hostelli, joka kuuluu Turun kaupungin matkailun palvelukeskukseen. Työn taustalla oli tarve markkinointisuunnitelmalle vuodelle 2014, jonka avulla voidaan suunnitella myös tulevien vuosien suunnitelmia. Hostellille myönnetty laatusertifikaatti myös vaatii markkinointisuunnitelman. Ennen markkinointisuunnitelman laatimista, tehtiin määrällinen tutkimus kyselylomak...

 12. Betonirakenteiden pinnoitettavuuskriteerit ja homeriskin laskennallinen tarkastelu

  OpenAIRE

  Roikonen, Sami

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö tehtiin FMC Groupiin kuuluvalle Finnmap Consulting Oy:lle. Tutkimus lähti liikkeelle epäilystä, että betonirakenteiden pintamateriaalien asennuskriteerit sallivat liian kostean betonipinnan pinnoittamisen. Nykyisillä ohjeistuksilla on mahdollista pinnoittaa betonilattia tiiviillä epoksipinnoitteella, kun alustan suhteellinen kosteus on vielä 97 %. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, aiheuttavatko nykyiset pinnoitusvaatimukset homehtumisriskiä betonirakenteissa. Tutk...

 13. Sosiaalinen media markkinointiväylänä : orgaaninen vs. maksettu mainonta Goodway Hotel & Resort:n Facebook-markkinoinnissa

  OpenAIRE

  Korvenranta, Anna

  2016-01-01

  Opinnäytetyö pohjautuu Goodway Hotel & Resort:n Facebook-sivujen luomisprosessiin. Teoriaosuus käsittelee sosiaalista mediaa ja Facebookia markkinointikanavina. Teoriaosuudessa tutustutaan sosiaalisen median suosituimpiin kanaviin ja Facebookiin erikseen, sillä tutkimus toteutettiin Facebookissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata maksettua ja orgaanista eli ilmaista mainontaa toisiinsa ja pyrkiä löytämään seikkoja, jotka tukevat maksetun mainonnan kannattavuutta. Tutkimuksessa Facebo...

 14. Cobas-6000 - Kliinisen kemian analysaattorin laitekoestus parathormonimäärityksen osalta

  OpenAIRE

  Lehtinen, Otto

  2011-01-01

  Laitekoestus on analysaattorin toimintakyvyn testaamista. Tutkimuksessa koestettavana analysaattorina oli Roche Cobas-6000. Koestus suoritettiin elektrokemiluminometrisen parathormonimäärityksen osalta. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka toistettavia ja täsmääviä tuloksia Cobas-analysaattori antaa ja kuinka hyvin saadut tulokset täsmäävät aiemman palveluntarjoajan, Medixlaboratorion, tulostasoon. Tutkimus määriteltiin kvantitatiiviseksi. Saadut analyysitulokset on sen mukaisesti arvioitu...

 15. Korjaamopalveluiden kehittäminen prosessikuvauksen avulla

  OpenAIRE

  Kujamäki, Kaisa

  2011-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli prosessikuvauksen laatiminen. Tavoitteena oli laatia Yritys X Oy:lle prosessikuvaus organisaation keskeisimmistä toiminnoista toimipisteittäin. Organisaation läh-tökohtana prosessien kuvaamiselle oli selvittää prosessien erot toimipisteittäin varsinkin asiakaslas-kutuksen kohdalla. Prosessikuvauksen laatiminen rajattiin koskemaan vain organisaation keskeisemmät toiminnot, korjaamopalvelut, sisältävät prosessit. Opinnäytetyö oli toiminnallinen tutkimus, johon lii...

 16. Sähköisen vientitullausohjelman käyttöönoton kannattavuus

  OpenAIRE

  Aarnisalo, Heikki

  2012-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsitteli sähköistä vientitullausta yritystoiminnassa. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon vientiyrityksellä tulee olla vientiasiointia, jotta sen kannattaisi ottaa käyttöön oma sähköinen vientitullausohjelma. Lisäksi avattiin muita vientitullauksen asiointitapoja. Tutkimuksella ei ollut suoraa kohdeyritystä vaan se tehtiin yleisesti kaikille keskisuurille ja suurille vientiyrityksille. Tutkimus suoritettiin käyttämällä aiheeseen liittyvää teoriamateriaalia ja te...

 17. Miehet hyvinvointipalveluiden käyttäjänä

  OpenAIRE

  Ojala, Sirkku

  2009-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia sitä, miten miesasiakkaiden määrää saataisiin kasvatettua hyvinvointipalveluiden käyttäjinä. Lisäksi oli tärkeää selvittää mitkä ja millaiset hoidot ovat miehille sopivia sekä mitkä asiat toimivat miesten motivaatiotekijöinä hyvinvointipalveluiden käyttöä ajatellen. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena tutkimuksena Holiday Club Caribiassa maaliskuussa 2009. Tutkimuksessa käytettiin apuna laadullista tutkimusta, joka tehtiin haastattelun muodossa ...

 18. Pesäpallon A-juniorimitalistien urakehitys ennen ja jälkeen ikärajamuutoksen

  OpenAIRE

  Kemppainen, Joose; Viinamäki, Tero

  2011-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pesäpallon ikärajamuutoksen yhteyttä poikien superpesiksen vuosien 2000–2007 mitalipelaajien uran kehittymiseen juniori-vuosien jälkeen miesten sarjoissa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen Pesäpalloliiton kanssa tulevien sarja-järjestelmäpäätösten tueksi. Tutkimuksen taustaksi kerättiin tiedot pelaajista Suomen Pesäpalloliiton tulospalvelun tietokannasta touko-kesäkuussa 2010. Taustatyössä tutkittiin pelaajien uran kehittymistä A-junior...

 19. Haittaohjelmien analysointijärjestelmä : Cuckoo Sandbox

  OpenAIRE

  Kultanen, Mika

  2016-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun JYVSECTEC-hanke. JYVSECTEC on kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa, testata ja dokumentoida avoimen lähdekoodin haittaohjelmien analysointijärjestelmä Cuckoo Sandbox. Lisäksi toteutuksessa otettiin käyttöön Cuckoo Sandboxin laajennus Android-käyttöjärjestelmille nimeltä CuckooDroid. Työn teoriaosuudessa keskityttiin haittaohjelmien analyysin perusteo...

 20. Asiakaspalvelu ja suositteleva myyntityö ABC-liikennemyymälässä

  OpenAIRE

  Anttonen, Merja

  2014-01-01

  Tiivistelmä Opinnäytetyöni tarkoituksena on kartoittaa erään Etelä-Karjalan osuuskaupan alueella sijaitsevan ABC-liikennemyymälän asiakaspalvelun ja suosittelevan myyntityön tilaa henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimus on ajankohtainen, koska palveluyritysten välinen kilpailu asiakkaista on kiristynyt ja jonka seurauksena yritykset ovat joutuneet kehittämään toimintaansa niin että toiminta olisi myös tulevaisuudessa taattu. ABC-ketjun kaikissa liikennemyymälöissä on meneillään uuden palvelu...

 1. Huomisesta ei kukaan tiedä : Sarkooma- ja GIST-potilaiden sekä heidän läheistensä kokemuksia toivon ylläpitämisestä ja toivottomuudesta

  OpenAIRE

  Rantala, Riitta

  2015-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sarkooma- ja GIST-potilaiden sekä heidän läheistensä kokemuksia toivon ylläpitämisestä ja toivottomuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja ymmärrystä, jonka välityksellä hoitohenkilöstö voi vahvistaa ja ylläpitää potilaiden ja heidän läheistensä toivoa. Lisäksi tavoitteena oli perustaa sarkooma- ja GIST-potilaille sekä heidän läheisilleen vertaistukiryhmä Pirkanmaalle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto...

 2. VMI:n vaikutus tilaus-toimitusprosessiin Case: Riihimäen Metallikaluste Oy

  OpenAIRE

  Kivipato, Sampo

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, mitä vaikutuksia VMI:n (Vendor Managed Inventory) käyttöönotolla oli tilaus-toimitusprosessiin Riihimäen Metallikaluste Oy:n kannalta, ja mitä riskejä ja mahdollisuuksia toimintamalliin sisältyi. Asiakkaalle implementoitu VMI oli Riihimäen Metallikaluste Oy:n ensimmäinen toteutus, jonka vuoksi toteutuksen vaikutusten kartoittaminen nähtiin aiheelliseksi toimeksiantajan puolelta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen teoreetti...

 3. Synkkä turismi - kuolemaa ja katastrofeja

  OpenAIRE

  Arvonen, Tanja

  2015-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin synkkää turismia ja siihen liittyviä kohteita, alalajeja sekä synkän turismin kohteiden synkkyyden määrittelyä. Lisäksi sivuttiin synkän turismin eettisyyttä ja motivaatiota. Synkkä turismi tarkoittaa vierailua sellaisissa kohteissa mitkä liittyvät jollain tapaa kuolemaan ja katastrofeihin. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin neljään kohteeseen: Auschwitz, Pohjois-Irlanti, Tšernobyl ja Seilin saari. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena t...

 4. Turvallisuusalan yrityksen myyntiprosessi business-to-business-asiakkaille - Case Yritys X

  OpenAIRE

  Lehtonen, Tero

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä turvallisuusalan yritykselle selvitys siitä, miten yrityksen myyntiprosessi toimii business-to-business-asiakkaille, miten se toimii rinnastettuna teoriassa esitettyyn myyntiprosessiin ja miten sitä voisi kehittää. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää yrityksen myyntiorganisaation eri jäsenten näkemyksiä yrityksen myyntiprosessin kulusta ja haasteista sekä sitä, miten ne poikkeavat toisistaan. Tutkimus rajattiin koskemaan vain yrityksen pääkaupunkis...

 5. Tekstiilien kiertotaloutta verkossa. Case: Recci

  OpenAIRE

  Nilsson, Mari

  2017-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin mitä tulee ottaa huomioon, kun perustetaan second hand -vaatteita myyvä verkkokauppa. Yhteistyöyritys Recci kerää ja kierrättää käytettyä tekstiiliä tarkoituksenaan edesauttaa tekstiilien kiertotaloutta Suomessa. Yrityksellä on kaksi second hand -vaatteita myyvää liikettä Helsingissä ja tarkoitus avata tulevaisuudessa myös verkkokauppa. Tutkimusmenetelminä olivat vertaileva benchmarking-tutkimus sekä kyselytutkimus. Benchmarking-tutkimuksessa havainnoitiin muita...

 6. IT-palvelunhallinnan kehittäminen ja laatusertifiointiselvitys

  OpenAIRE

  Vesterinen, Tiia

  2012-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opiskelija Tiia Vesterisen opinnäytetyönään tekemä kehittämistehtävä. Tapaustutkimuksena tehty tutkimus käsitteli IT-palvelunhallintaa, sen kehittämistä ja laatusertifiointia. Laatusertifioinnin perustana käytettävä ISO/IEC 20000 on kansainvälinen IT-johtamisen ja hallinnan standardi IT-palveluiden toimittajille. Standardin vaatimuksia noudattamalla yritys käyttää toiminnassaan tietohallinnon parhaita käytäntöjä. Kehittä...

 7. Pientalojen kosteusvauriotutkimus

  OpenAIRE

  Kinnunen, Matti

  2017-01-01

  Kosteusvauriot ovat nykyään iso ongelma rakennusalalla. Julkisten rakennusten ja asuinrakennusten ongelmista uutisoidaan jatkuvasti. Korjauskustannusten lisäksi aiheutuu muun muassa eripuraa vastuista, poissaoloja töistä ja pahimmillaan pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville eri-ikäisten pientalojen kosteusvaurioiden aiheuttajat. Tutkimus rajattiin pientaloihin, joissa kosteusvauriot on todettu vuosina 2005–2015. Opinnäytetyö on osa ympäristöminister...

 8. JavaScript-kehityskirjastojen vertailu

  OpenAIRE

  Mäkelä, Mikko

  2010-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä JavaScript-kehityskirjasto sopii työn toimeksiantajan, Logia Software Oy:n, ohjelmistokehitykseen parhaiten. Tutkimusmenetelmänä oli vertaileva tutkimus, jossa käytettiin ohjaavaa metodia. Työn käytäntö sisältää jokaisella kolmelle kehityskirjastolla tehdyt kolme JavaScript-komponenttia, jollaisia Logia Softwaren järjestelmässä tullaan käyttämään. Vertailu perustuu niihin havaintoihin, joita tuli esiin toteutettaessa kyseisiä komponentteja. ...

 9. Pukkila Oy:n kilpailuedut

  OpenAIRE

  Paakkola, Henri

  2012-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Pukkila Oy:n asiakkaiden tarpeita ja toiveita, ja niiden pohjalta pyrittiin tunnistamaan Pukkilan potentiaaliset kilpailuedut. Aihe lähti liikkeelle yrityksen tarpeista, sillä siellä kyllä osattiin määritellä asiakaskohderyhmä, mutta ajankohtaista tietoa sen tarpeista ei ollut. Tutkimus suoritettiin yhdistelemällä kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta, joissa ensimmäinen on pääasiallinen tutkimusote. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistonkeruu...

 10. Sisäisen viestinnän toimivuus ja kehittäminen : Ravintolamaailma Sokos Kuopio

  OpenAIRE

  Jalonen, Leena

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, miten sisäinen viestintä toimii Ravintolamaailma Sokos Kuopiossa ja millaisia kehitysehdotuksia tutkimuksen pohjalta kehittyy. Teoriaosa analysoi ensin tiedon käsitettä ja tiedon ilmenemistä, eteni sitten organisaation viestinnän kautta sisäiseen viestintään ja sen vaikutukseen työtyytyväisyyteen päättyen kestävän kehityksen sosiaaliseen näkökulmaan. Tutkimus oli kvalitatiivinen, ja kohderyhmänä olivat kaikki Ravintolamaailma Sokos Kuopion...

 11. Yrityksen perustaminen Case: Hieronta Puronen

  OpenAIRE

  Puronen, Erkki

  2013-01-01

  Opinnäytteen aiheena on hieronta-alan yrityksen perustaminen. Tutkimusongelma on: Mitä tulee huomioida hieronta-alan yritystä perustaessa? Tutkimus rajataan yritystoiminnan yleisiin perustamisen vaiheisiin ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Tutkimuksen tavoitteena on, että tämän työn avulla saadaan koottua riittävät tiedot yrityksen eri perustamisvaiheista ja hieronta-alaan liittyvistä määräyksistä sekä tehtyä hyvä liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma toimisi hyvänä po...

 12. Palvelusetelit julkisessa hankinnassa : Case JIK Ky

  OpenAIRE

  Kalemaa, Anne-Mari

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä palvelusetelien mukanaan tuomiin muutoksiin sosiaali- ja terveysalan yrittäjien liiketoiminnassa. Työ toteutettiin JIK Ky:n toimeksiannosta. Tutkimus on tehty paitsi helpottamaan yrittäjiä, myös tuomaan yrittäjien ajatuksia JIK:n tietoon. Teoriaosuuden alkupuolella käsitellään yleisesti julkista hankintaa, palvelujen markkinointia ja tuotteistamista sekä palveluasumisen ja kotihoidon peruspiirteitä. Loppupuolella taas tarkastellaan palvelusetel...

 13. Lämpöpuukomposiitin käyttö ikkunan valmistuksessa

  OpenAIRE

  Poikonen, Pauli

  2011-01-01

  Opinnäytetyö tehtiin Karelia-Ikkunan toimeksiantona ja sen päämääränä oli tutkia puumuovikomposiitin (WPC) mahdollisuuksia ikkunateollisuudessa. Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta, tutkimuksesta ja omista päätelmistä. Tutkimus keskittyi lämpöpuukomposiitin ominaisuuksien selvittämiseen, sekä liimalla kasatun komposiittipäälysteisen puuikkunan tuotekehitykseen. Taustoissa käydään läpi komposiitin historiaa, valmistusmenetelmiä, sekä ikkunoiden vaatimuksia ja viranomaismääräyksiä. Läm...

 14. Ikääntyneet työntekijät ja työhyvinvointipalveluiden tarve : Case Poukanville

  OpenAIRE

  Karilainen, Ilona

  2011-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli ikääntyneet työntekijät ja työhyvinvointipalveluiden tarve. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Laitilan Terveyskodin Hyvinvointikeskus Poukanvillen kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Poukanvillen markkina-alueella asuvien 55–69-vuotiaiden ikääntyneiden työntekijöiden ajatuksia elämänvaiheestaan ja eläkkeelle siirtymisestä. Tarkoituksena oli myös tutkia ikäryhmän ajatuksia, toiveita ja tarpeita työhyvinvointipalveluiden suhteen. Tutkimus toteutettiin Pouk...

 15. Suoramainonnan vaikutus ostokäyttäytymiseen - Case: FSPNET-myymälä

  OpenAIRE

  Kutila, Annemaria

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia FSPNET–myymälän julkaiseman mainoslehden vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, lisäksi tarkoituksena oli selventää, miten lehden huomioarvoa voisi parantaa. Tutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden mielikuvia mainoslehdestä ja myymälän mainonnasta yleensä. Mainoslehden vaikutuksien lisäksi yritys halusi sisältää tutkimukseen myös muutaman asiakaspalveluun liittyvän kysymyksen. Tutkimus tehtiin määrällisenä tutkimuksena, pienimuotoisten asiakashaa...

 16. Somesoppa : sosiaalisen median kehittämissuunnitelma ravintola Rustikille

  OpenAIRE

  Hartikainen, Lotta

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Ravintola Rustikille sosiaalisen median kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmaa varten ideoita ja kehittämiskohtia kerättiin kolmen eri keinon avulla. Ensimmäiseksi tehtiin vertaileva kirjoituspöytätutkimus neljän muun ravintolan toiminnasta sosiaalisessa mediassa ja etsittiin muiden toiminnasta vinkkejä Rustikia varten. Seuraavaksi tehtiin kartoitus Rustikin toiminnasta sosiaalisessa mediassa. Rustikin käyttämät sosiaalisen median alustat ova...

 17. Vaatetusalan pk-yrityksen visuaalinen ilme ja viestintäcase Erja Raittinen Oy /

  OpenAIRE

  Jäntti, Sohvi.

  2008-01-01

  Yrityksen visuaalinen viestintä on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä yrityksen oman erikoislaadun esiintuomiseen ja kilpailijoista erottumiseen. Onnistunut markkinointimateriaali on hyvä väline tunnettuuden lisäämisessä ja kohderyhmän tavoittamisessa. Erityisen tärkeäksi vaatetusalan pienille ja keskisuurille yrityksille visuaalisen ilmeen suunnittelun tekee alalla vallitseva kova kilpailu ja suuri tarjonta. Tutkimus pyrki selvittämään erottumisen ja oman erikoisosaamisen esi...

 18. Triage-hoitajatoiminta Kymenlaakson keskussairaalan ensiapupoliklinikalla

  OpenAIRE

  Pakasto, Teemu

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajien kokemuksia triage-hoitajuudesta ja sitä, miten triage-hoitajatoimintaa voitaisiin jatkossa kehittää Kymenlaakson keskussairaalan ensiapupoliklinikalla. Tavoitteena on, että opinnäytetyötä voidaan hyödyntää Kymenlaakson keskussairaalan ensiapupoliklinikan triage-hoitajatoiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka tiedonhankintamenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, joka sisälsi sekä avoi...

 19. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kinesioteippauksen käytöstä kivun hoidossa

  OpenAIRE

  Hyyppä, Johanna

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä tieteellistä näyttöä kinesioteippauksen käytöstä kivun hoidossa. Tutkimusongelmana tässä työssä oli, millaisia tutkimustuloksia kinesioteippauksen käytöstä kivunhoidossa on saatu. Tutkimus tehtiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteiden mukaisesti. Ensin määritettiin tutkimusongelma ja kriteerit, joiden mukaan kerättiin aineistoa tutkimukseen. Tiedonhaku suoritettiin terveysalan tietokannoista tarkoin valituilla hakusanoilla. Kriteereiden jä...

 20. Case: Sekaisin Salosta lifestyle-messut : uuden messutapahtuman suunnittelu ja toteutus markkinointiviestinnän näkökulmasta

  OpenAIRE

  Oranta, Emma; Anna, Pernaa

  2013-01-01

  Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena on selvittää Sekaisin Salosta Lifestylemessutapahtuman lanseeraus- ja kehitysprosessia markkinointiviestinnän näkökulmasta. Työssä perehdytään markkinointiviestinnän teoriaan sekä määritellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Kehitystavoitteisiin sekä prosessiin tutustutaan toimintatutkimuksen kautta. Tutkimus lähtee tilanneanalyysistä, eli kehitysprojektin lähtötilanteesta ja kehitystä vaativien ongelmien määrittämisestä. Sekaisin Sa...

 1. Suomalaisen julisteen kehitys ja tulevaisuuden näkymät

  OpenAIRE

  Niemistö, Elina

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää suomalaisten julistesuunnittelijoiden näkemyksiä graafisen suunnittelun alalla vuosina 1950–2010 tapahtuneista muutoksista ja julisteen roolista tulevaisuuden viestintä- ja kulttuurikentässä. Laadullinen tutkimus koostuu historiakatsauksesta ja tutkimusosuudesta. Historiakatsauksessa käydään läpi lyhyesti suomalaisen julisteen alkuvaiheita, merkittäviä tapahtumia ja tekijöitä vuoteen 2000 asti. Tutkimusosuuteen haastateltiin kahdeksaa eri-ikäistä ja...

 2. Nordea Pankki Suomi Oyj:n Contact Centren sisäisen profiilin nostaminen henkilöstön keskuudessa

  OpenAIRE

  Soini, Vera

  2015-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Opinnäytetyö tutkii Nordea Suomen Contact Centren profiilia ja mainetta koko Nordea Suomen henkilöstön keskuudessa. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisen tutkimuksena kahden sähköisen kyselyn avulla, joista toinen on suunnattu Contact Centren henkilöstölle ja toinen koko Nordea konsernin henkilöstölle Suomessa. Tutkimuksissa selvittiin muun muassa henkilöstön mielikuvia Contact Centrestä, tutkittiin yksikön houkutte...

 3. Haasteena potilasohjauksen kehittäminen : sairaalapotilaan tiedontarve -mittarin toimivuus Turun yliopistollisen keskussairaalan tulevalla vatsatoimialueella hoitajien arvioimana

  OpenAIRE

  Arkkila, Emma; Himberg, Maija-Stiina; Kallio, Vilhelmiina

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on testata SPTT-mittaria (sairaalapotilaan tiedontarve) henkilö-kunnan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa gastroenterologisten ja urologisten potilaiden tiedontarvetta sekä arvioida SPTT-mittarin väittämien toimivuutta. Tutkimuksen tulos-ten tarkoituksena on parantaa potilasohjausta. Tutkimuksen tarve lähtee Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) hoitohenkilökunnalta. Tutkimus on osa Tulevaisuuden sairaala - Hoito-työn kehittämisprojekti 2009...

 4. Oman tien rullaajat : Joensuulainen skeittiporukka 1990-luvulla

  OpenAIRE

  Tanskanen, Janne

  2011-01-01

  Tämä tutkimus käsittelee 1990-luvun joensuulaista skeittariryhmää ja sitä, kuinka ryhmään kuuluneet jälkeenpäin ovat kokeneet skeittikulttuurin vaikuttaneen heidän elämäänsä ja mikä tässä kulttuurissa oli heille tärkeää. Tarkastelen rullalautailukulttuuria alakulttuurina ja vastakulttuurina. Alakulttuurin osalta käsittelen muun muassa ryhmän pukeutumista, tyyliä ja kuunneltua musiikkia. Vastakulttuurin näkökulmasta pyrin tarkastelemaan skeittikulttuurin ideologisia puolia, kuten suhtautumis...

 5. T-paitaprinttikirjasto Newtop Oy:lle

  OpenAIRE

  Lyhykäinen, Sofia

  2015-01-01

  Opinnäytetyönäni suunnittelin t-paitaprinttikirjaston Newtop Oy:lle. Kirjasto on kattava kokoelma printtejä eri sesonkeihin niin miehille kuin naisille. Printtikirjasto jakaantuu teemoittain muotiennustuksista poimittuihin aiheisiin. Tulokset menevät yritykselle ja heidän asiakkaidensa tilaamiin tuotteisiin. Itse printtikirjasto on salainen ja suunnattu vain yrityksen käyttöön. Tutkimus perehtyy muotiennusteisiin suunnittelun pohjana sekä kankaan painamiseen. Se käsittelee hieman myös t-p...

 6. Polttoöljyn korvaaminen puupelletillä viljankuivauksessa

  OpenAIRE

  Heikkinen, J

  2017-01-01

  Tämän työn tavoitteena on tutustuttaa lukija Kerttulan tilan viljankuivaamon itsetehtyyn lämmitysjärjestelmään ja osoittaa se kustannustehokkaaksi ja toimivaksi vaihtoehdoksi viljankuivauksessa. Tutkimusaineisto on kerätty internetlähteistä, aiemmista opinnäytetöistä sekä empiirisestä tutkimuksesta. Empiirinen tutkimus on tehty lämmitysjärjestelmän rakentamisen sekä käytön yhteydessä. Tutkimustulokset osoittavat, että itserakennettu järjestelmä on edullinen vaihtoehto sekä polttoaine-, että l...

 7. Mainontaa paikallisesti ja valtakunnallisesti - kuluttajien mielipiteitä paikallisesta mainonnasta, case: MTV Oy

  OpenAIRE

  Antila, Elisa

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä mieltä katsojat ovat sekä paikallisesta mainonnasta, kuin mainonnasta yleensä. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli saada MTV:lle vastauksia siitä, miten satakuntalaiset katsojat kokevat paikallisen mainonnan, mitä paikallisia mainoksia he ovat nähneet, sekä sen, mitä MTV:n tv-ohjelmia he yleensä katsovat. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena 21:lle Satakunnassa asuville henkilöille puolistrukturoidun haastattelun, eli lom...

 8. MATKA MAAILMAN YMPÄRI, KIITOS! : Matkatoimisto Matka-Töysän asiakasanalyysi

  OpenAIRE

  Kaarnaranta, Elina

  2014-01-01

  Työn tavoitteena oli selvittää matkatoimistoasiakkaiden ostokäyttäytymistä ja sitä, millaisia matkailupalveluja he haluavat ostaa matkatoimistosta, mitä matkailupalveluja he ostavat verkkokaupasta ja miksi sekä millaisia kehittämismahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa matkatoimistolle. Kehittämistyön toimeksiantajana oli keskisuomalainen matkatoimisto Matka-Töysä Oy. Tutkimuksen aineistona käytettiin kyselyä, joka on lähetetty matkatoimiston asiakkaille uutiskirjeen mukana. Tutkimus oli m...

 9. Asiakkuuksien hoidon kehittäminen työntekijöiden näkökulmasta : Case: LähiTapiola Keski-Suomi

  OpenAIRE

  Ikäheimonen, Terhi

  2016-01-01

  Toimeksiantajana oli LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen vakuutusyhtiö. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä haasteita asiakkuuden hoitoon liittyy ja onko asiakkuuksille määritetty hoitomallit. Tavoitteena oli myös johtaa kehitysehdotuksia asiakkuuden hoitoon ja hoitomalleihin liittyen. Työn viitekehys muotoutui asiakkuuden ja hoitomallien ympärille. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla, ja haastateltaviksi...

 10. Keski-Cafen tuotekansio ja asiakaslähtöinen tuotekehitys

  OpenAIRE

  parviainen, henna; katainen, mari

  2009-01-01

  Opinnäytetyömme aiheena oli luoda Keski-Cafelle tuotekansio. Toteutimme työssämme myös asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka pohjalta kehitimme kahvilaan uusia tuotteita. Työmme oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa menetelmänä oli kyselytutkimus. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutimme huhtikuussa 2009, jonka tulosten pohjalta aloitimme asiakaslähtöisen tuotekehityksen. Opinnäytetyön kirjoitimme syksyllä 2009. Opinnäytetyömme toimeksiantaja oli kahvila Keski-Cafe, jonka omistaa Oy Kes...

 11. Hoitajien kokemuksia laadusta akuutin psykoosin tehostetussa kotihoidossa

  OpenAIRE

  Joentakanen, Janne

  2009-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitajien kokemuksia laadusta akuutin psykoosin tehostetussa kotihoidossa. Psykoosin tehostettu kotihoito on uusi psykiatrisen avohoidon muoto Keski-Suomessa, eikä sen toimintaa ole aikaisemmin tutkittu. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää työryhmän kehittämistyössä. Kyseessä on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2008 järjestämällä teemahaastattelu kuudelle Jyväskylän alueen psykoosin tehostetun kot...

 12. "Se on kaikki kaikessa ja elämäni tärkein asia" : CP-vammaisten vanhempien kokemuksia vanhemmuudesta

  OpenAIRE

  Stenman, Anniina; Ylikerälä, Hanna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla CP-vammaisten vanhempien kokemuksia vanhemmuudesta. Tutkimustuloksia voidaan käyttää vertaistukena sekä apuna sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii SAMAT -projekti, joka on Kynnys ry:n ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n yhteistyönä toteutettava projekti. Projektia rahoittaa RAY. Projektin tarkoituksena on tukea perheitä ohjauksen, neuvonnan ja vertaistuen kautta. Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus,...

 13. Tiimityön edut ja esteet tilitoimistoalalla : Case Visma Services Oy

  OpenAIRE

  Tiitinen, Mervi

  2015-01-01

  Sähköisten palveluiden voimakas yleistyminen tilitoimistoalalla on tuonut tarpeen reaaliaikaiselle kirjanpidon raportoinnille. Tämän seurauksena tiimityön tarve, ja merkitys osana tilitoimistojen päivittäistä toimintaa, on korostunut. Tiimityöskentely asettaa omat haasteensa myös henkilöstölle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tiimityöskentelyn etuja ja esteitä henkilöstön näkökulmasta katsottuna. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Aineisto tutkimukseen kerättiin koko tilitoim...

 14. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoiden perheystävällisen opiskelun tarpeet ja muodot

  OpenAIRE

  Siro, Elisa; Valkonen, Jaanet

  2015-01-01

  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tarpeet ja toiveet perheystävällisen opiskelun suhteen. Tutkimus on osa hanketta Perheystävällinen opiskelu, terve väestörakenne. Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä maaliskuussa 2015 läsnä olevilta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Kysely luotiin Webropol ohjelmalla ja analysoitiin SPSS–tilastointiohjelmalla. Kyselyyn vastasi 5...

 15. Vapaaehtoismatkailun kestävyys Keuruun Ekokylässä

  OpenAIRE

  Sarajärvi, Marjut; Vaajamo, Sara

  2011-01-01

  Työ on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia kestävyyden toteutumista Keuruun Ekokylään suuntautuvassa vapaaehtoismatkailussa sekä selvittää, miten Keuruun Ekokylään suuntautuvan vapaaehtoismatkailun kestävyyttä voisi kehittää. Vapaaehtoismatkailua esiintyy maailmanlaajuisesti, mutta tämän työn aihe rajattiin koskemaan vain Suomeen suuntautuvaa vapaaehtoismatkailua. Aihetta kavennettiin lisää rajaamalla se koskemaan vain Keuruun Ekokylään suuntautuvaa vapaaeh...

 16. Lapsi ja musiikki : Musiikinopetuksen ja musiikkiharrastuksen merkitys lapsen kehityksessä viimeaikaisten tutkimusten mukaan

  OpenAIRE

  Korkka, Mari

  2011-01-01

  Monet pedagogit ovat huomanneet käytännössä, miten musiikkia harrastavat lapset ovat hyötyneet musiikkiopinnoistaan monilla tavoilla myös muiden aineiden opinnoissaan. Tätä ilmiötä pystytään nykyisin varsinkin aivotutkimuksen tutki-musmenetelmillä tieteellisesti tutkimaan ja selvittämään, miten musiikinopiskelu vaikuttaa kasvavaan ja kehittyvään lapseen. Erityisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tutkimus on ollut vilkasta. Tässä opinnäytetyössä käyn läpi näitä tutkimuksia ja pohdin, m...

 17. Kosmetiikkamainonnan argumentaatio

  OpenAIRE

  kauppinen, suvi

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia, millä keinoin mainonta suostuttelee kuluttajaa. Tavoitteena oli selvittää, millaista kieltä mainoksissa käytetään ja millä keinoilla mainoskielen avulla vaikutetaan kuluttajaan. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Tutkimuskohteena on kuusikymmentä aikakauslehdissä vuosina 2010-2011 julkaistua naisten kosmetiikkamainosta. Tutkittavat mainokset on litteroitu. Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu neljästä pääluvusta: viestintä, mainonta, mainoskieli ja arg...

 18. Kannattavuuden seurantajärjestelmä toimeksiantajayritykseen

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kempeleläinen maatalouskoneiden myyntiä ja korjausta harjoittava yritys. Yritykselle on tehty liiketoimintasuunnitelma-opintojaksolla liiketoimintasuunnitelma, josta ajatus opinnäytetyön aiheeseen heräsi. Projektin tuloksena oli havainto, että yritys tarvitsee kannattavuuden seurantajärjestelmän johtamisen tueksi. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä taulukkolaskentaohjelma Haka-traktori Oy:n johtamisen tueksi. Tutkimus on toiminnallinen opinnäytetyö. Tutkimu...

 19. Kolmen vaatealan yrityksen vastuullisuusviestintä verkossa

  OpenAIRE

  Sumanen, Noora

  2015-01-01

  Tämä opinnäytetyötutkimus käsittelee kolmen eri vaatealan yrityksen vastuullisuustoi-mintaa sekä siitä viestimistä. Aihe valikoitui sen ajankohtaisuuden vuoksi, sekä yritys-vastuuteemaryhmän tarpeesta saada aiheesta tietoa. Yritysvastuullisuus on yhä enenevissä määrin osa yritysten strategiaa ja se on myös kuluttajille yhä tärkeämpää. Case-yrityksiksi valikoitui kolme tunnettua vaatealan yritystä: H&M, Lindex sekä Zara. Nämä yritykset olivat kooltaan sekä tunnettavuudeltaan sopivia tutkimukse...

 20. Witpik-Mediaseurannan kilpailija -ja SWOT-analyysi

  OpenAIRE

  Tikkanen, Antti

  2011-01-01

  Opinnäytetyössä keskityttiin kahteen asiaan. Ensimmäisenä selvitettiin, mitkä ovat Witpik-mediaseurannan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat. Seuraavaksi näitä asioita verrattiin yhteen Witpik-mediaseurannan kilpailijaan. Vertailuun valittiin kilpaileva mediaseurantapalvelu nimeltään Cision. Tutkimustavaksi valittiin laadullinen tutkimus sekä kilpailija- ja SWOT-analyysit käsiteltiin omissa luvuissaan. Kilpailija- ja SWOT-analyysien lisäksi tavoitteena oli myös antaa erilaisia n...

 1. Vireyttävä esiintymisjännitys : Jännittäminen työvälineeksi esiintymiseen ja itsetuntemukseen

  OpenAIRE

  Siekkinen, Katriina

  2015-01-01

  Työn päätarkoituksena oli etsiä sopivia harjoituksia, joiden avulla muusikko tai musiikin harrastaja voi työstää jännityksen tunnettaan sellaiseen suuntaan, jossa tunne ilmenee vireyttävänä, keskittymistä lisäävänä ja suoritusta parantavana. Lisäksi tavoitteena oli kirjallisuuden avulla selvittää mistä esiintymisjännitys johtuu, ja kuinka ilmenee vireyttävä esiintymisjännitys. Työtapoja olivat kirjallisuuskatsaus, haastattelu ja arvioiva tutkimus. Ajatuksena oli käydä läpi tarvittavissa ...

 2. Lisäpalveluilla palkkatukityöstä ja työvoimakoulutuksesta vaikuttavampaa Tampereen seudun välityömarkkinoilla

  OpenAIRE

  Vintola, Mauri

  2011-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen kaupunkiseudun välityömarkkinoilla palkkatukityön ja työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden lisääntymistä niihin liitettävillä lisä-palveluilla. Tutkimus toteutettiin kiinteässä kontekstissa Välke-projektiin ja sen työnhakija-asiakkaisiin. Aineistonhankintamenetelmänä olivat työnhakija-asiakkaiden työllistymisen seurantatilastot. Vaikuttavuusmittarina oli työ- ja elinkeinohallinnossa käytettävä kohderyhmään kuuluvan työllisyystilanteen tarkastelu kolme k...

 3. Yrityksen siirtyminen Windows-maailmasta Apple-ympäristöön

  OpenAIRE

  Heinonen, Sakari

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia sitä, miten kohdeyritys voisi siirtyä Win-dows-PC tietotekniikkaympäristöstä Apple-ympäristöön. Tavoitteenani on saada aikaan tutkimus muutoksen toteuttamisen tueksi. Tutkimuskysymyksiä ovat, mitä etua muutos tuo yritykselle, mitä ongelmia muutos voi aiheuttaa ja miten uusia lait-teita ja palveluita hyödynnetään ja miten investoinnista saadaan irti suurin mahdolli-nen hyöty. Kohdeyritys hakee muutoksella lisää tehokkuutta, toimintojen yksinkertaistam...

 4. Kokemuksia vanhempien avioerosta

  OpenAIRE

  Rajalahti, Hannele; Savolainen, Heidi

  2012-01-01

  Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jossa käsittelemme kokemuksia vanhempien avioerosta. Tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia vanhempien avioerosta on ja mitä selviytymiskeinoja ihmiset ovat käyttäneet. Tutkimusmenetelmämme oli haastattelu, jossa käytimme apuna avoimia kysymyksiä. Haastattelimme kahta aikuista naista, jotka olivat kokeneet vanhempien avioeron ollessaan lapsia. Haastatteluiden pohjalta kokosimme tärkeimmät tulokset työhömme ja teimme niistä yksilölliset t...

 5. Trends in Pharmaceutical Product Development 2000-2010

  OpenAIRE

  RÀsÀnen, Pirjo

  2011-01-01

  MerkittÀvÀ osa alkuperÀislÀÀkevalmistajien tutkimus- ja tuotekehityskuluista nÀyttÀÀ olevan suunnattu olemassa olevien lÀÀkkeiden kehittÀmiseen. TÀmÀ voi oletettavasti johtaa kiinnostaviin formulaatiokehitysstrategioihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittÀÀ, voidaanko farmaseuttisen tuotekehityksen trendejÀ havaita myönnettyjen myyntilupien perusteella. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena olivat myös suurimpien lÀÀkeyritysten kÀyttÀmÀt elinkaaren hallinnan keinot,...

 6. Hostellin markkinointiviestintä- ja jakelukanavat verkossa : Case: The Local Culture Hostel

  OpenAIRE

  Valjakka, Rinna; Suominen, Minna

  2016-01-01

  Työn tavoitteena oli selvittää parhaat online markkinointiviestintä- ja jakelukanavat sekä viestin sisältö tekijöiden liikeidealle, The Local Culture Hostelille. Tutkimuksessa kartoitettiin kohderyhmän suosimia tiedonhaku- ja varauskanavia, prioriteetteja hostellia valittaessa, hostellin kulttuuriteeman kiinnostavuutta sekä syitä matkustaa Suomeen ja/tai Jyväskylään. Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena, ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin Webropol-kyselyä. Kyselyssä käytett...

 7. Uuden palvelumallin vaikutus asiakastyytyväisyyteen Radisson Blu Plaza -hotellissa

  OpenAIRE

  Kuvaja, Kaisa

  2014-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakastyytyväisyyttä Radisson Blu Plaza – hotellissa, jossa uusittiin palvelumalli ja remontoitiin tilat vuosien 2012 ja 2013 aikana. Uuden palvelumallin ”hotel made by you” mukaan asiakas on vahvasti mukana palveluiden kehittämistyössä. Konsultoimalla asiakasta hotelli kehittää lisäpalveluita, jotka tuovat lisäarvoa. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin maalis- ja huhtikuussa 2014 business-huoneissa ja sviiteissä majoittuville asiakkaille. Hotellin oman säh...

 8. Asiakastyytyväisyystutkimus Narai hotelliin

  OpenAIRE

  Härkönen, Saara; Korja, Hanna

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ovatko asiakkaat tyytyväisiä Narai hotelliin ja sen tarjoamiin palveluihin. Asiakkaiden taustatietojen lisäksi kyselylomakkeessa kysyttiin kattavasti mitä palveluita asiakkaat olivat hotellissa majoittuessaan käyttäneet ja mitä mieltä he olivat niistä. Tutkimus oli hotellille ajankohtainen, sillä asiakastyytyväisyyttä ei ollut hotellissa aiemmin järjestelmällisesti selvitetty. Tutkimuksen teoriaosuudessa on käsitelty thaimaalaista palvelukulttuuria se...

 9. Tohmajärven kotihoidon laatu yli 65-vuotiaiden asiakkaiden näkökulmasta

  OpenAIRE

  Väistö, Satu; Mäkinen, Nina

  2010-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Tohmajärven kunnan kotihoidon laatua yli 65-vuotiaiden asiakkaiden kokemana. Tutkimus antoi tietoa Tohmajärven kunnan kotihoidon laadun ominaispiirteistä, joita olivat palveluiden saatavuus, palveluiden riittävyys, asiakaslähtöisyys, palveluiden vaikuttavuus ja asiakastyytyväisyys. Kohdejoukkona on säännöllistä kotihoitoa saavat yli 65- vuotiaat asiakkaat. ( N = 30 ). Opinnäytetyö koostuu teoria ja tutkimusosasta. Teoriaosassa käsitellään kotihoi...

 10. Älypuhelimen käyttö – miten ja mihin mobiiliapplikaatioita käytetään

  OpenAIRE

  Meriluoto, Niina; Lamminaho, Anna-Mari

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten kuluttajat käyttävät älypuhelimiaan ja kuinka paljon käytöstä kuluu mobiiliapplikaatioiden parissa. Pyrkimyksenä on myös selvittää, millaiset mobiiliapplikaatiot koukuttavat. Tutkimus on rajattu kartoittamaan nuorten 18–25-vuotiaiden kuluttajien mobiilikäyttäytymistä. Opinnäytetyö toteutetaan osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kurio Oy:n yhteistyössä tekemää Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus -hanketta. Teoreettisessa viitekehyksessä ...

 11. Nukke- ja lelumuseo Suruttoman kävijäprofiili ja markkinointi

  OpenAIRE

  Pesonen, Aino-Liisa; Matinen, Teija

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka Nukke- ja lelumuseo Suruttoman markkinointia saatai-siin kohdennettua sekä parannettua kävijäkyselyn avulla. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on kuinka kehittää Nukke- ja lelumuseo Suruttoman tämän hetkistä markkinointia. Tutkimus on kohdistettu Nukke- ja lelumuseo Suruttoman kävijöille. Nukke- ja lelumuseo Suruton on erikoismuseo, joka sijaitsee Savonlinnassa Linnankadulla. Museon ko-koelmaan kuuluu yli 3000 nukkea, nallea ja muita leluja, ...

 12. Pyhäjoen kirjaston historiikki : Vuodet 1849-2013

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pyhäjoen kirjaston syntyvaiheita ja historiaa vuosilta 1849 – 2013. Opinnäytetyöni on historiallis-kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt historiallista analyysia. Kvantitatiivisia menetelmiä olen käyttänyt taulukoiden ja kuvioiden muodossa. Pyhäjoen kirjaston toiminta on alkanut vuonna 1849 ja se on yksi Pohjois-Suomen vanhimpia kirjastoja. Vuonna 2009 Pyhäjoella juhlittiinkin kirjastolaitoksen 160-vuotista...

 13. Tietoa kosketuksen päässä : NFC-teknologia innovatiivisten käyttötapausten kautta

  OpenAIRE

  Toivanen, Sanna

  2012-01-01

  Opinnäytetyöni tutkii vähittäiskauppaa, NFC-teknologiaa, sekä innovointia prosessien kautta käytäntöön. Tavoitteena oli löytää uusia ideoita NFC-teknologian käyttöön, pää-asiassa vähittäiskauppakontekstissa. Työn tutkimuksellinen osuus koostuu tutkimus-haastatteluista, innovaatiotyöpajoista, sekä kirjallisuuskatsauksesta edellä mainittuihin aiheisiin liittyen. NFC tulee sanoista Near Field Communication ja suomeksi se on kääntynyt lähitunnis-tamiseksi tai lähitunnistusteknologiaksi. NFC-t...

 14. Muunnossähköauto eCelica - Rekisteröinti ja katsastus

  OpenAIRE

  Kaihovirta, Tomi

  2015-01-01

  Työn tavoitteena oli saada muunnossähköauto eCelica rekisteröityä ja katsastettua Suomen tieliikennelainsäädännön mukaiseksi. Tavoitteena oli tutustua myös sähköautokonversioita koskevaan lainsäädäntöön. Tärkein tavoite oli saada auto rekisteröityä Suomen tieliikenteeseen, jotta auto saadaan koulun käyttöön. Työ on luonteeltaan tutkimus- sekä kirjallisuuspohjainen. Sähköautoon kehitettiin hidaslatausjärjestelmä, jolla auton akusto saadaan ladattua verkosta tai aurinko- ja tuulivoimalla. S...

 15. B2B myynnin johtaminen ravintola-alalla

  OpenAIRE

  Pajari, Katja

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ravintola-alan yrityksissä johdetaan B2B myyntiä. Tarkoituksena oli kartoittaa, miten yrityksissä panostetaan B2B myyntiin ja sen johtamiseen sekä millä tavoin yritysmyyntiä johdetaan. Tutkimus pohjautuu opinnäytetyön tietoperustaan, jossa käsitellään B2B myyntiprosessia ja myynnin johtamista. Työssä käsitellään B2B myyntiä ja selvitetään myyntiprosessin eri vaiheita. Aihe on rajattu koskemaan nimenomaan johtamisen näkökulmaa B2B myynni...

 16. Myynnin kehittäminen uudessa organisaatiossa

  OpenAIRE

  Hakala, Leevi

  2016-01-01

  Työssä tutkitaan Oy Sika Finland Ab:n ja Casco Schönox Finland Oy:n yritysfuusion jälkeistä B2B myynnin käynnistämistä ja sen kehittämistä. Tutkimus tehdään kvalitatiivisena teemahaastatteluna, joka keskittyy kysymysrungon ympärille ja on tarkennettu tiimeittäin yrityksen päälliköiden kanssa. Teoriaosuus koostuu ostoprosessista, myynnistä, yrityksen visiosta, asiakkuuksista, tiimityöstä ja muutoksista. Työssä merkittävänä tekijänä vaikuttaa se, että Suomessa toimiva yritys on ainoastaan ...

 17. Näyttöön perustuva hoitotyö tyypin 2 diabeteksen hoidossa

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten hoitajat hyödyntävät näyttöön perustuvaa hoitotyötä tyypin 2 diabetesta sairastavien hoitotyössä. Tutkimustehtävien avulla on tarkoitus selvittää, millainen käsitys hoitajilla on näyttöön perustuvasta hoitotyöstä ja miten näyttöön perustuva hoitotyö näkyy 2 tyypin diabeteksen hoitokäytännöissä. Opinnäytetyön toteuttamiseen on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimus-menetelmää. Aineisto on kerätty erään sisätautiosaston sairaa...

 18. Lämpökäsitellyn kuusen taivutuslujuuden vertailu kahdella eri menetelmällä

  OpenAIRE

  Virkkunen, Tuulia

  2010-01-01

  Tehtävän toimeksiantaja oli Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy /YTI – palvelut. Tutkimus liittyi myös Petteri Torniaisen tutkimuksiin SLU: ssa (Svenska Lantsbruk Universitet ja LTU:ssa (Luleå Tekniska Universitet). Tehtävänä työssä oli määrittää lämpökäsitellyn kuusen taivutuslujuutta. Yli 200 ºC:n käsittelylämpötiloissa saadaan puun sään – ja lahonkestoa parannettua olennaisesti. Tehtävässä verrataan kahta eri lämpökäsittelymenetelmää. ThermoWood – lämpökäsittelyä käytetään tässä tehtävässä t...

 19. Työn mielekkyyttä ja hallintaa tukevat tekijät Otavan Opistossa

  OpenAIRE

  Venäläinen, Ville

  2014-01-01

  Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaiset teknologia-avusteisen työajanseu-rantaan ja -suunnitteluun liittyvät tekijät voivat olla motivoimassa Otavan Opiston työntekijöitä työssään. Työajanseurantaa ja työnsuunnittelua tarkastellaan työtä tukevana palveluna, ei niinkään hallinnollisena pakkona, joksi se on totuttu miel-tämään. Tutkimus lähtee tarkastelemaan yleisiä motivoivan ilmapiirin piirteitä itsemääräytymisteorian kautta. Yleinen motivoiva ilmapiiri nähdään toiminnan perustana, ja sit...

 20. Bränditutkimus - Case: Kalevala Koru Oy

  OpenAIRE

  Hartikainen, Marjo; Hyytiäinen, Jenni

  2012-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsitteli Kalevala Koru Oy:n bränditutkimusta, missä tutkittiin Kalevala Korun merkitystä kuluttajille. Lisäksi selvitettiin, miten kuluttajien mielipiteet Kalevala Koru –brändistä ovat muuttuneet vuosien saatossa sekä miten nuoret kuluttajat kokevat Kalevala Korun brändinä. Aiheen valinta oli helppo, koska tutkittavaksi haluttiin tunnettu suomalainen brändi ja korut ovat myös lähellä tutkijoiden sydäntä. Tutkimus osoitti, että ihmisillä on hyvä tuntemus Kalevala Korusta brä...

 1. Kuinka herättää tunteita ja luoda asiakkaisiin vaikuttavaa sisältöä?

  OpenAIRE

  Sammalinen, Jenny

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö tarjoaa katsauksen ajankohtaiseen aiheeseen ja alustavan käsityksen siitä, mitä tunteita hyödyntävä sisältömarkkinointi on ja miten sitä kannattaa lähteä kehittämään. Tutkimus kiinnittää lukijan huomion asiakaslähtöiseen ja tunteita herättelevään sisältömarkkinointiin ja sen syihin sekä herättelee konkreettisin esimerkein markkinoivia tahoja kehittämään omia markkinoinnin lähtökohtiaan. Sisältömarkkinointi on yhä kasvava markkinoinnin trendi, mutta sisältöjen määrän kasv...

 2. Esteettinen työ ja työvoima hotelli- ja ravintola-alalla Suomessa

  OpenAIRE

  Loukola, Elina

  2014-01-01

  Tässä raportissa selvitetään, miten esteettinen työ ja työvoima ilmenevät hotelli- ja ravintola-alalla Suomessa. Tutkimus tehtiin Suomen hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten erilaiset esteettisyyteen liittyvät asiat vaikuttavat työnsaantiin ja kohteluun hotelli- ja ravintola-alan työpaikoilla Suomessa. Tutkimuksen aiheena oli tutkia myös hieman sitä, kuinka järjestelmällisellä tasolla esteettisen työvoiman käyttö ...

 3. Elintarvikealan yrityksissÀ kertyvÀ biojÀte ja sen hyödyntÀminen EtelÀ-Savon ja Satakunnan alueella

  OpenAIRE

  2014-01-01

  BiojÀte on elintarvike-, ruoka- tai puutarhajÀtettÀ, joka on monella tapaa hyödynnettÀvissÀ. Silti osa biojÀtteestÀ pÀÀtyy edelleen kaatopaikalle aiheuttaen ympÀristölle haitallisia pÀÀstöjÀ ja valumia. TÀmÀ tutkimus toteutettiin osana EtelÀ- Savon ja Satakunnan alueella tehtyÀ JaloJÀte- tutkimushanketta, jossa pyrkimyksenÀ oli yhteiskuntavastuullisten liiketoimintamallien kehittÀminen elintarvikeketjun eloperÀisten jÀtteiden jalostamiseen energiaksi, kierrÀtysla...

 4. Minä sairaanhoitajana: tulevaisuuden minuudet motivaatiota muokkaamassa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aija Virtanen

  2013-10-01

  Full Text Available Ulkomaalaisen terveydenhoitoalan henkilöstön ammatillinen kielitaito on herättänyt julkista keskustelua Suomessa, mutta alalle kouluttautuvat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kielitaitoineen ovat olleet vasta vain tieteellisen keskustelun kohteena. Tässä artikkelissa tarkastelen, mitä odotuksia Suomessa englanninkielisessä koulutusohjelmassa sairaanhoitajiksi opiskelevilla maahanmuuttajilla on kielitaidostaan ja tulevaisuudestaan ja kuinka odotukset näkyvät motivoituneisuutena työharjoitteluissa. Motivaatiota lähestytään kompleksisena, identiteettiin nivoutuvana ilmiönä, jonka ytimessä on toimijuus. Tutkimus sijoittuu sosiokognitiiviseen viitekehykseen, jossa kieli ja motivaatio nähdään jaettuina, dynaamisina ja tilanteittain varioivina ilmiöinä. Analyysin kohteena ovat neljän opiskelijan suulliset narratiivit ja kuuden työharjoitteluohjaajan haastattelut, joiden tarkastelussa sovelletaan narratiivista analyysia ja dialogista käsitysanalyysia. Tulokset osoittavat, että tulevaisuuden minuuksilla on vaikutus opiskelijan suomen kielen opiskeluun sitoutumiseen, mutta ympäristön oppimismahdollisuudet on myös havaittava ja niihin on päästävä osalliseksi. Työyhteisöltä ja muulta kieliympäristöltä saatu tuki on tärkeää: se lisää toimijuutta ja siten motivaatiota.

 5. Growth rates and morphological measurements of Porcupine caribou calves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherine L. Parker

  1989-06-01

  Full Text Available Body weights, leg lengths, and surface area were monitored for bottle-raised barren-ground caribou calves (Rangifer tarandus granti from the Porcupine herd up to 1 year of age. Body weights were compared with maternally-raised calves from the same cohort in the wild and from the Delta herd. A successful feeding regime for bottle-raising caribou calves is presented.Veksthastigheter og morfologiske mål hos Porcupine karibu-kalver.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Kroppsvekter, visse knokkel-lengder og kropps-overflate areal ble målt hos flaske-oppfødde kalver av barren-ground karibu (Rangifer tarandus granti fra Porcupine-stammen opp til 1 års alder. Kroppsvekter ble sammelignet med normalt oppfødde kalver av samme type i det fri og fra Delta-stam-men. Det presenteres et vellykket system for flaske-oppforing av karibu-kalver.Porcupine-lauman karibuvasojen kasvunopeus ja morfologiset mitat.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Porcupine -lauman pulloruokinnalla olleiden tundrakaribuvasojen ruumiinpainot, jalanpituu-det ja ruumiin pinta-alat mitattiin 1 vuoden ikäään saakka. Ruumiinpainoja verrattiin vastaaviin luonnon-oloissa kasvaneisiin saman lauman ja Delta -lauman vasoihin. Tutkimus kuvaa toimivan vasojen pulloruo-kintamenetelmän.

 6. A field study of management stress in reindeer (Rangifer tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Rehbinder

  1982-05-01

  forandringar i blodbilden. De funna skadorna och forandringarna var beroende av den grad av stress som djuren utsatts for. Manuell hantering och inskrankning av djurens rorelsefrihet befanns vara en av de huvudsakliga stressfaktorerna. Det forelag åvenledes en stark indikation på en kumulativ effekt av upprepad stress. Anvandning av motorfordon (helikopter, snoskoter vid drivning samt vågtransport av levande djur befanns vara betydande stressfaktorer. Det kan fastslås att de olika hanteringsformerna inneburit olika grader av stress. Graden av stresspåverkan innebår olika grader av negativa effekter dels allmånt for djurens hålsotillstånd dels for en forsåmrad kottkvalitet. Sålunda bor drivningar foretagas så forsiktigt som mojligt och tiden for manuell hantering goras så kort som mpjlig. Dårtill bor gårdor konstrueras så att yttre storning, manuell hantering och begrånsning av djurens rorelsefrihet minimeras. Transporter bor genomforas med forsiktighet och med undvikande av manuell hantering vid lastning och lossning. Slakt bor foretagas omedelbart, dvs vid gårdan. Transport av levande djur, samt hållandet av djur i gårdor eller fillor i vantan på slakt innebår att kottkvaliteten forsåmras och bor således undvikas.Kenttâtutkimus porojen stressistâ erilaisten kâsittelymuotojen yhteydessà.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Stressin merkitystâ poroissa tutkitaan laumoissa, joissa kàytetààn erilaisia kokoamis - ja kàsittelymenetelmià. Kaikissa laumoissa, jotka olivat joutuneet alttiiksi erilaisille ajomuodoille, oli teuraselàimissâ stressin aiheuttamia vammoja mahaverenvuotojen, lihasrappeutumien ja verikuvan muutosten muodossa. Lôydetyt vammat ja muutokset olivat stressin aiheuttamat siina suhteessa kuin elaimet olivat siihen joutuneet. Kàsin pitely ja elàinten liikuntavapauden rajoittuminen havaittiin olevan yksi pà&agrav

 7. Growth, condition, and mortality of caribou (Rangifer tarandus groenlandicus in the Sisimiut Population, West Greenland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidar Holthe

  1984-05-01

  æbemateriale og overlevelseskurver baseret på samme materiale viser, at forholdet mellem bukke og simler er blevet skævt og at der er en usædvanlig stor andel af gamle simler i jagtudbyttet i de seneste år, hvilket er forårsaget af et svagt jagttryk mens bestanden toppede i 1960-erne. Resultaterne viser desuden, at den naturlige dødelighed er størst for de årgange, der fødes umiddelbart før og efter en streng vinter.Kasvu, kunto ja kuolleisuus peurojen (Rangifer tarandus groenlandicus parissa Sisimiut- tokassa Lansi-Gronlannissa.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Kasvu- ja kuntotila on kuvailtu alaleuan(kuva 2, teuraspainon(kuva 4 ja selkärasvan (taul. 1 tutkimuksen avulla. Alaleuan tutkimus osoitti, että kasvusuhteet olivat olleet muuttumattomat vuoden 1960 loppupuolella, että kasvu lakkaa 4-vuoden iässä, sekä että grönlantilainen peura on pienempi kuin pohjoisamerikkalainen karibu ja Itinnera-poro, mutta suuruudeltaan kuin skandinaavialainen poro (kuva 3. Viimemainittu pätee myös teuraspainoa verratessa. Vaatimien paino ei ole kuitenkaan niin alhainen, että sukukypsyydessä olisi havaittavissa jotain hidastumista. Alkupuolella talvea rasvavarastot näyttävät olevan "huonommat kuin muilla tutkituilla porokannoilla. Sukupuoli- ja ikäjako erilaisten kerättyjen leuka-ainestyyppien joukossa on osoitettu kuvassa 5, kun taas eloonjääneiden käyrä, nojautuen samaan aineistoon, on osoitettu kuvassa 7. Tulokset osoittavat, että viimeisinä vuosina on ollut enempi metsästystä kun taas ennen vuotta 1960 se on ollut vähäisempää. Tämä nähdään siitäkin, että suurimpien eläinten lisäksi ammutaan ne eläimet, jotka ovat helpoimmin metsästettävissä. Kuva 6 osoittaa luonnollisen kuolleisuuden olevan suurimman niiden vuosiluokkien parissa, jotka ovat syntyneet välittömästi ennen ankaraa talvea tai sen jälkeen.

 8. A deworming field trial with ivermectin (MSD in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nordkvist

  1984-05-01

  control group.Ett fältavmaskningsförsök med ivermectin (MSD på renar.Abstract in Swedish / Sammanfattning: 54 renkalvar (29 m + 25 f såvitt mojligt av normal storlek, utvaldes den 25 november 1982 ur en renhjord tillhorig Maskaure sameby, Arjeplog. Kalvarna mdividmårktes med oronknappar och vågdes. Av dessa behandlades 29 kalvar (15 0*0" + 14 $9 med ivermectin (Ivomec, 1% MSD, 1 ml per kalv, subkutan injektion. Resterande 25 kalvar fungerade som obehandlade kontrolldjur. Den 21 april 1983 (efter 147 dagar vågdes ånyo 44 (24 behandlade + 20 kontroller av de ursprungliga djuren. 5 renar i vardera gruppen slaktades och kropp och organ undersoktes parasitologiskt. Effekten av behandlingen var 100% eller nåstintill mot Oedemagena tarandi, Cephenemyia trompe, Dictyocaulus viviparus, Elaphostrongulus rangiferi samt vad gällde forekomsten av nematodågg i tracken. Effekten på mag-tarmnematoder var, med hånsyn till behandlingstidpunkten, svårbedomd. Effekten på trichostrongylida lopmagsmaskar var också svårbedomd och diskuteras i texten. Den relativa forandringen av renarnas kroppsvikt, dvs forandringen i forhållande till ursprungsvikten, har beråknats och statistiskt bearbetats. Det kunde då konstateras — att samtliga renar hade forlorat i vikt — att den genomsnittliga viktforlusten hos de behandlade hankalvarna var signifikant lågre ån hos de obehandlade hankalvarna — att den genomsnittliga viktforlusten hos de behandlade honkalvarna ime skiljde sig statistiskt från viktforlusten hos de obehandlade honkalvarna — att den genomsnittliga viktforlusten i hela den behandlade gruppen var signifikant lagre ån i den obehandlade gruppen.Kenttätutkimus porojen matokuurista Ivermectinillä (MSD.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Arjeplogissa Maskauren lappalaiskylåån kuuluvasta porotokasta valittiin 25. marraskuuta 1982 54 porovasaa (29 m + 25 f mikåli mahdollista normaalikokoa. Vasat yksilomerkittiin korvanastoilla ja punnittiin. Nåistå kåsiteltiin 29

 9. Macroscopical and microscopical studies of the common bile duct in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Rahko

  1990-08-01

  Full Text Available The histological structure and secretory function of the common bile duct (ductus hepaticus communis has not been previously described in reindeer. Macroscopical studies were thus performed in 25 reindeer to reveal the morphology and topography of the ductus hepaticus communis and adjoining organs. Histologic structure of the common bile duct was investigated in 20 animals. Our studies showed that the ductus hepaticus communis and pancreaticus join about 2 cm before the duodenal opening to form the common duct. The common bile duct is an elastic tube about 3 to 5 cm long and 2 to 3 mm thick partly surrounded by fat and pancreatic tissues. The wall of the duct, being about 1 mm thick by light microscopy, consisted of folded mucosa surrounded by connective tissue fibres and a serosal layer. Distally, also muscular bands were seen. In some areas separate leucocytes and even lymphatic nodules were present. Surprisingly pancreatic acini occurred in certain areas of the wall, even in close contact to subepithelial tissues. Mucosal epithelium consisted of surface and glandular epithelial cells with mucous secretion. Numerous intraepithelial globule leucocytes were identifiable within the lamina epithelialis.Tutkimus yhteisen sappikäytävän rakenteesta porolla.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Yhteisen sappikäytävän (ductus hepaticus communis histologista rakennetta ja eritystoimintaa ei ole aikaisemmin kuvattu porolla. Makroskooppisia tutkimuksia suoritettiin 25 porolla yhteisen sappikäytävän rakenteen ja topografian selvittämiseksi. Seinämän histologinen rakenne selvitettiin 20 porolla. Tutkimukset osoittivat, että porolla ductus hepaticus communis ja ductus pancreaticus yhtyvät noin 2 cm ennen ohutsuolta muodostaakseen yhteisen tiehyeen. Ductus hepaticus communis on noin 3-5 cm pitkä ja 2-3 mm:n läpimittainen käytävä. Se on elastinen ja osit-tain rasva- ja haimakudoksen ympäröimä. Seinämä on mikroskooppisesti noin 1 mm paksu

 10. Electron microscopical studies of the common bile duct in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Rahko

  1990-08-01

  Full Text Available In a previous publication the authors have described some ultrastructural characteristics of granulated cells in the common bile duct of the reindeer. On the basis of the same material, electron microscopic observations on other tissue elements of bile duct wall are now reported. The surface and glandular epithelium were composed of tall columnar epithelial cells with villous structures on the luminal surfaces. The parietal cytoplasmic membranes of epithelial cells were equipped with intercellular desmosomes while intraepithelial globule leucocytes did not form any junctional complex with other cells. Apical cytoplasmic areas of superficial epithelial cells showed electron-dense small bodies possibly consisting of mucinous substances. The goblet and deep glandular cells, on the other hand, contained numerous large mucin granules with less electron-dense matrices. It appears that their secretions are more abundant than those in superficial epithelial cells which obviously are absorptive as their main function. The nuclei and other cytoplasmic organelles showed profiles similar to those in epithelial cells generally. The lumen of the bile ducts was usually empty or contained fine-granular or amorphous material. An unusual feature was the presence of parts of globule leucocytes or even almost whole cells occurring freely in ductal secretions.Elektronimikroskooppinen tutkimus yhteisen sappikäytävän rakenteesta porolla.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Aikaisemmassa julkaisussa tekijät kuvasivat poron yhteisen sappikäytävän (ductus hepaticus communis seinämän jyväsellisten solujen hienorakennetta. Tässä artikkelissa selostetaan saman aineiston perusteella (6 tervettä teurasporoa elektronimikroskooppisia havaintoja sappikäytäväseinämän muista kudosrakenteista. Sappikäytäväseinämän pinta- ja rauhasepiteeli koostuu korkeista epiteelisoluista. Pinnallisia epiteelisoluja kattavat säännölliset mikrovillukset, ja niillä on vain v

 11. Effects of forest fertilization on nitrate and crude protein content in some important reindeer forage species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1984-05-01

  å hosten var mycket liten. Ett år efter gödsling registrerades en förhöjning av råproteinhalten med ett par procentenheter i ris och kruståtel (tabell 3. En viss effekt kvarstod fortfarande efter tre år. Gödslingen medförde en mycket kraftig vegetativ utveckling av kruståtel. Detta resulterade bland annat i att kruståteln bildade en matta av vissnade blad och strån på hosten (bild 3 - 5.Metsånlannoituksen vaikutusjoidenkintårkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Lannoitettaessa metsiå joilla laiduunetaan poroja voi sattua, ettå porot nielevåt ammoniumnitraattia joko syomalla lannoiterakeita suoraan maasta tai juomaveden kautta. Ne voivat myos saada nitraattia kasveista, jotka ovat absorboineet ja varastoineet sitå. Tima raportti kåsittelee jålkimmåistå vaihtoehtoa. Tåman lisåksi selvitellåån lannoituksen vaikutusta laidunkasvien raakavalkuaispitoisuuksiin. Tutkimus suositettiin kahdella koealueella. Toinen mantymetsåalue oli kuivaa, toinen taas tuoretta varputyyppia. Alueet sijaitsivat 10 km ja 15 km Lyckselestå luoteeseen. Kokeissa sovellettiin kolmea ammoniumnitraattilannoitus-tasoa (75, 150 ja 250 kg N/ha ja yhtå ureatasoa (150 kg N/ha. Lannoitteita levitettiin kahtena ajankohtana, kesåkuussa ja vastaavasti heinåkuussa. Tutkimusta vanen, jonka kohteena oli metsånlannoituksen vaikutus joidenkin tarkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin, otettiin naytteita poronjåkalåsta, kanervasta, variksenmarjasta, puolukan- ja mustikanvarvusta ja metsålauhasta eri ajankohtina lannoituksen jalkeen. Poronjakåla ei merkittavåsti kontaminoitunut nitraatilla. Korkein loydetty arvo oli 0,013% nitraati-N kuiva-aineessa (taulukko 1. Nitraattia keråantyi myos vahan varpuihin ja metsalauhaan (taulukko 2. Korkeimmat arvot (0,05% havaittiin kanervassa. Mitatut konsentraatiot olivat selvåsti alle porolle vaarallisen tason. Lannoituksen vaikutus poronlaidunkasvien

 12. A SEM study of the reindeer sinus worm (Linguatula arctica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Nikander

  2009-01-01

  remain obscure. Transmission electron microscopy should be employed to gain more information about this fascinating creature and its origin.Abstract in Finnish / Yhteenveto:Elektronimikroskooppinen tutkimus poron kielimadosta (Linguatula arctica Pentastomida (matoäyriäiset ovat ryhmä erikoisia parasiitteihin kuuluvia niveljalkaisia. Niitä kutsutaan usein kielimadoiksi, sillä monet ryhmään kuuluvista lajeista ovat muodoltaan kielimäisiä. Linguatula arctica, poron kielimato, on poron nenäonteloon liittyvissä sivuonteloissa elävä loinen. Se on ainoa tunnettu matoäyriäinen, jolla on sorkkaeläin pääisäntänä ja suora (ilman väli-isäntää tapahtuva elämänkierto. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin L. arctica -loisen pinta- ja sisärakenteita pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla. Loiset kerättiin Suomen lapista talvella 1991–92. Nenän sivuontelot tutkittiin loisten varalta noin 80 porosta, ja niistä löydettiin yhteensä 30 kielimatoa. Kielimatojen ulkonäkö oli tyypillinen Linguatula-suvun loisille. Ne olivat melanmuotoisia, läpikuultavia, vaalean kellertäviä, litteitä, ne vaikuttivat jaokkeisilta ja niillä oli pitkä loppua kohden kapeneva häntä. Suu sijaitsi vatsapuolella lähellä etupäätä, ja suuhun liittyneenä oli selvästi erottuva päämäinen uloke. Suuaukon tuntumassa, suuaukon molemmilla puolilla oli pari voimakkaasti kehittyneitä kynsimäisiä koukkurakenteita. Kielimadon ulkopinta koostui annulaarisista rakenteista, mistä johtuen se vaikutti jaokkeiselta. Loisen sivuissa, kunkin jaokkeen reunassa, oli tuntoelin, joka näkyi pyyhkäisyelektronimikroskoopilla kuppimaisena syvennyksenä. Jaokerenkaiden takareuna oli pienten, taaksepäin suuntautuneiden kitiinipiikkien karhentama. Koko ulkopinnan alueella nähtiin pieniä, pyöreitä painautumia, joiden todettiin olevan loisen pintaan avautuva kärkiosa niin kutsutuista kloridisoluista. Koiraskielimadon sukuaukko sijaitsi vatsapuolella takimmaisen koukkuparin k

 13. Identification and Analysis of Foreign Tourists Motivations for Travelling to Isfahan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Ranjbarian

  2013-01-01

  References Ajhdari, Alireza, (2011, Management Role in the Development of Tourism Industry, available at www.tourism siecnce.comAmirtahmasb, Saharans, (2008, the typology of inbounded tourists visiting Iran, Master’s thesis, Lulea University of technology, SuddenBadaruddin, Mohamed, (2006, The Psychographic Analysis Of Malaysian Domestic Travelers, kvantitatiivinen tutkimus School of Housing, Building & Planning, University Sains, MalaysiaCha, S., McCleary, M., & Uysal, M. (1995. Travel motivations of Japanese overseas travelers: a factor-cluster segmentation approach. Journal of Travel Research, 33(2, pp 33–39.Crompton, J. (1979, "Motivations of pleasure vacations", Annals of Tourism Research, Vol. 6 No.4, pp.408-424.Formica, S., & Uysal, M. (1998. Market segmentation of an international culturalhistoric event in Italy. Journal of Travel Research, 36(4, 16–24.Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. (2003. Tourism: principles, practices, philosophies. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.Habib por Getabi, Karam, Safari Shali, Reza, (2009, Applying SPSS in Survey Research (quantitive data analysis, Ghazal Publishing, Firth Edidtion, Tehran, p 308Iso-Ahola, S E (1989, Motivation for Leisure’ in Understanding Leisure and Recreation: Mapping the Past, Charting the Future, Ed by E L Jackson and T L Burton, Ventura Publishing Inc, State College, p10Jalilvand, Mohamad Reza, (2009, Studying Impact of Word Of mouth Communication On Attracting Foreign Tourism, Bahram Ranjbarian, University of Isfahan, management groupKim, S., Crompton, J. L., & Botha, C. (2000. Responding to competition: a strategy for Sun/Lost City, South Africa. Tourism Management, 21, 33–41.Kotler, Philip, Gary, Armstrong, (2007, Principles of Marketing, translated to Persian by Bahman Forozande, Isfahan: Amokhte publishers, eighth edition, pp 579-580 Kukka, Maaria, Erika, Kuusela, (2010, Travel Behavior Of Different Ages, University Of Applied Science, Malaysi, p35Loker-Murphy, L. (1996. Backpackers in Australia: a