WorldWideScience

Sample records for tutkimus shknmyyjn riskienhallintaan

 1. Erityisyyden monet merkitykset : tutkimus erityisopettajien suhtautumisesta integraatioon ja inkluusioon osana koulunsa toimintakulttuuria

  OpenAIRE

  Haukka, Marjukka

  2015-01-01

  TIIVISTELMÄ Haukka, M. (2015). Erityisyyden monet merkitykset. Tutkimus erityisopettajien suhtautumisesta integraatioon ja inkluusioon osana koulunsa toimintakulttuuria. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Pro gradu -tutkielma, 75 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia erityiskoulun toimintakulttuuria inklusiivisen kasvatuksen viitekehyksessä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten erityisopettajat suhtautuvat koulun integraatiotoimintaan sekä inkluusioon. Lisäksi pyrittiin sel...

 2. Lantionpohjan lihasten aktivoituminen pilateksessa: vertaileva tutkimus laitepilateksen ja mattopilateksen välillä

  OpenAIRE

  Eriksson, Johanna

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aktivoiko pilates-harjoittelu lantionpohjan lihaksia, sekä verrata kahta eri pilates-harjoittelumuotoa, laitepilatesta ja mattopilatesta. Lantionpohjan lihasten toimintakyky on avainasemassa lantionpohjan toimintahäiriöiden kuntoutuksessa, ja siksi on tärkeätä tutkia eri harjoitusmuotoja. Opinnäytetyön tutkimus koostui kahdesta tutkimuspäivästä, joissa tutkittiin yhdeksän koehenkilön lantionpohjan lihasten aktivoituminen kuudessa pilates-liikkeessä; ...

 3. Hahmotelma johtajuudesta ravintola-alalla: Tutkimus kahdesta ravintolayrityksestä Varsinais-Suomessa

  OpenAIRE

  Toivanen, Pia

  2010-01-01

  Ravintolayritysten menestyminen markkinoilla ja yritysten kilpailukyvyn ylläpitäminen tarvitsee tuekseen monitaitoista johtajuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa sellaisia keskeisiä asioita johtajuudessa, joita tutkittavat pitivät kilpailuetua tuovana asiana yritykselle. Opinnäytetyössä kuvataan ravintola-alaa ja alalla olevaa johtajuutta, sekä niitä tekijöitä, joita johtajalta odotetaan, jotta yritys menestyy. Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ravintolo...

 4. Kansainvälisen markkinointiviestinnän kehittämisen vertaileva tutkimus Tampere-talolle

  OpenAIRE

  Mäkinen, Kirsikka

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, kuinka suomalainen kongressikeskus Tampere-talo voisi parantaa kansainvälistä markkinointiviestintäänsä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä sekä benchmarking-tutkimustekniikalla. Opinnäytetyön teoriaosuus sisältää lisäksi joitain keskeisimpinä pidettyjä haasteita markkinointiviestinnän kansainvälisessä kontekstissa ja tämä näkökulma on pidetty mukana läpi tutkimuksen, myös tuloksia analysoidessa. Vertailukohteiksi Tampe...

 5. Tiiviisti yhdestä suusta : Tutkimus kertojan käytön merkityksestä dokumenttielokuvassa

  OpenAIRE

  Rahkola, Nina

  2009-01-01

  TIIVISTELMÄ Rahkola, Nina. Tiiviisti yhdestä suusta. Tutkimus kertojan käytön merkityksestä dokumenttielokuvassa. Turku, syksy 2009, 68 s. Diakonia‐ammattikorkeakoulu, Diak Länsi Turku. Viestinnän koulutusohjelma, monimediatoimittajan suuntautumisvaihtoehto, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä kertojan käyttö merkitsee dokumenttielokuvassa. Tutkielmassa perehdyttiin myös siihen, miten kertojan käyttö vaikuttaa dokumentin tekoprosessiin. Lisäksi tar...

 6. Omaehtoinen ryhmäopiskelu ja ammatillinen kehittyminen. Tutkimus kuntatyöntekijöiden opiskelusta ja ammattiliiton ohjauksellisesta tuesta

  OpenAIRE

  Tuomi, Taina

  2005-01-01

  1990-luvulta lähtien kunnallisissa työpaikoissa on eletty epävarmuuden ja muutosten aikaa. Koulutus on nostettu yhdeksi keinoksi yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen parantamisessa. Koulutuksen avulla uskotaan parantavan myös työntekijöiden mahdollisuuksia muuttuvilla työmarkkinoilla. Tutkimus tarkastelee omaehtoista ryhmäopiskelua ammatillisen kehittymisen ja työelämän muutostilanteiden kohtaamisen väylänä sekä ammattiliiton opintoryhmille tarjoaman ohjauksellisen tuen merkityst...

 7. Tapahtumajärjestäjien yhteistyövalmiudet ennakkolipunmyynnissä ja markkinoinnissa : Tutkimus Fröökynän Herkulle

  OpenAIRE

  Repo, Iiris

  2014-01-01

  Opinnäytteen tarkoituksena oli selvittää Ylöjärven ja sen lähikuntien tapahtumajärjestäjien valmiuksia yhteistyöhön ennakkolipunmyynnissä ja markkinoinnissa. Tutkimus toteutettiin Suojärven Suklaatila Oy:n myymälälle Fröökynän Herkulle, joka toimii myös Ylöjärven virallisena matkailuneuvontapisteenä. Fröökynän Herkku sijaitsee Ylöjärven ja Tampereen rajalla Teivon ABC-asemalla. Opinnäytteen taustalla oli ajatus matkailuneuvontapisteen palvelutarjonnan kehittämisestä ja tavoitteena oli saada y...

 8. Pneumatiikan opintomateriaalin tutkimus

  OpenAIRE

  Leskinen, Juho

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö tehtiin tutkimalla nykyistä pneumatiikan opintomateriaalia eri ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa. Tutkimuksella kartoitettiin pneumatiikan eri aihealueiden laajuutta ja tasoa opetuksessa. Samalla tutkittiin verkkopohjaisen materiaalin soveltuvuutta uudeksi opintomateriaaliksi. Tutkimuksen pääasiallinen tavoite oli määrittää uuden opintomateriaalin tarve myytäväksi oppilaitoksille. Tutkimuksessa haastateltiin eri oppilaitosten pneumatiikan opettajia sähköis...

 9. Ajattelun taito ja lupa ilmaista: teoreettis-käsitteellinen tutkimus hoitotyön edellyttämästä kriittisen ajattelun taidosta ja sen edellytyksistä

  OpenAIRE

  Nurmela, Tiina

  2002-01-01

  Hoitotyö on käytännön toimintaa, jonka päämääränä on vastata potilaan terveystarpeisiin, jotka liittyvät ihmisten inhimilliseen olemassaoloon ja hyvinvointiin. Tässä toiminnassa ei riitä, että pelkästään tehdään, vaan tekeminen edellyttää monenlaisia ajattelun taitoja. Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkimusten osoittama hoitajien ja hoitotyön opiskelijoiden heikko kriittisen ajattelun taso sekä epäselvä ajattelua kuvaava käsitteistö hoitamisen yhteydessä. Tutkimus oli teoreettis-käsitteell...

 10. ”Se on tärkeää, että sinä käyt ulkona, et istu vaan kotona ja teet erilaisia asioita.” : tutkimus harrastusten merkityksestä somalityttöjen vapaa-ajassa

  OpenAIRE

  Tikkanen, Noora

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten yksin Suomeen tulleet ja tälläkin hetkellä ilman perhettään asuvat somalitytöt viettävät vapaa-aikaansa, minkä merkityksen he antavat harrastuksille ja mitkä asiat vaikuttavat harrastustoimintaan osallistumiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voitaisiin lisätä Turun ensi- ja turvakoti ry:n perheryhmäkodissa asuvien somalityttöjen harrastusaktiivisuutta, ja edistää näin heidän hyvinvointiaan ja kotoutumistaan. Tutkimus...

 11. Koirarotuja tunnistavan mobiilisovelluksen suunnittelu ja kiinnostavuus -tutkimus

  OpenAIRE

  Kärkkäinen, Sonja

  2016-01-01

  Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin ihmisten kiinnostusta konenäkömenetelmällä koirarotuja tunnistavaan mobiilisovellukseen sekä millaisia ominaisuuksia ihmiset haluavat tältä sovellukselta. Konenäkömenetelmiä, joilla voi tunnistaa koirarotuja, on tutkittu vasta kuudessa aiemmassa tutkimuksessa. Ainoastaan yhdellä mobiilisovelluksella on mahdollista tunnistaa koirarotuja, mutta sen toiminta perustuu hakukonelogiikkaan. Ihmisten kiinnostusta konenäkömenetelmällä tehtävään koirarotujen t...

 12. Environmental communication research in Finland; Ympaeristoeviestinnaen tutkimus Suomessa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lyytimaeki, J.; Palosaari, M.

  2004-07-01

  This report presents Finnish research on environmental communication and describes different was of understanding the term environmental communication. The objective of the report is to indicate relevant topics for future research in environmental communication from the point of view of environmental policy research and Finnish environmental administration. The report outlines the development of environmental journalism from the 1960's till present and explores the different approaches taken in researching environmental communication. Or organisation and crisis communication, sociology, environmental education and policy are current y the fields of science most active in environmental communication research. Visuality of communication and the effects of new information technology are increasingly interesting phenomena for the study of environmental communication. This report points out needs of research from each of these fields. The report includes also a bibliography of environmental communication research in Finland. (orig.)

 13. Globaalin itsetunnon ennustajat: korrelatiivinen tutkimus Rosenbergin itsetuntomittarin lukemien taustoista

  OpenAIRE

  Jaari, Aini

  2000-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 14. Esport Fitness Helsinki : Asiakastyytyväisyys tutkimus

  OpenAIRE

  Paronen, Micaela; Puranen, Iina; Lehtonen, Liina

  2014-01-01

  Liikuntapalveluja tuottavan yrityksen liiketoiminta perustuu asiakkaille tarkoitettujen palveluiden myymiseen. Saavuttaakseen vahvan aseman markkinoilla yrityksen tulee toimia asiakaslähtöisesti sekä kehittää palveluita juuri asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakaslähtöinen toimintatapa, kilpailukykyiset palvelut sekä onnistunut kilpailu markkinoilla takaavat yrityksen menestyksen. Asiakastyytyväisyystutkimuksella pystytään selvittämään asiakkaiden tarpeet, mielipiteet sekä käyttäytymismallit, ...

 15. Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla

  OpenAIRE

  Aalto-Nevalainen, Päivi

  2018-01-01

  The purpose of this study is to describe and compare upper-level sport managers’ career success, career success variables and the associations between them. The perspective of gender equality is used. Three indicators of objective and subjective career success are used: pay (objective), career success satisfaction, and the balance between work and family/private life (subjective). The specific variables are divided into five different categories: sociodemographic, human ca...

 16. Musiikki ahdistuksen taitona : Filosofinen tutkimus musiikin eksistentiaalis-ontologisesta merkityksestä

  OpenAIRE

  Torvinen, Juha

  2007-01-01

  Music as the Art of Anxiety: A Philosophical Approach to the Existential-Ontological Meaning of Music. The present research studies music as an art of anxiety from the points of view of both Martin Heidegger s thought and phenomenological philosophy in general. In the Heideggerian perspective, anxiety is understood as a fundamental mode of being (Grundbefindlichkeit) in human existence. Taken as an existential-ontological concept, anxiety is conceived philosophically and not psychologica...

 17. Elämä Pelissä - tutkimus nuorten digitaalisen pelaamisen positiivisista vaikutuksista

  OpenAIRE

  Rapp, Tuomas

  2013-01-01

  Tämä opinnäytetyö tutkii nuorten digitaalista pelaamista Suomessa ja tuo ilmi digipelaamisen positiivisia vaikutuksia. Opinnäytetyö esittelee Elämä Pelissä – pelaaminen sosiokulttuurisen innostamisen välinee-nä hankeidean ja tuo esille hankkeen tarpeellisuutta nuorisokentässä. Opinnäytetyön on tarkoitus tuoda hankkeelle lisää tietoa nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja tukea näin hankkeen kehitystä. Elämä Pelissä -hanke tarjoaa matalan kynnyksen vahvistavaa toimintaa nuorille, joilla o...

 18. Aineenkoetuskoneen kehittäminen tutkimus- ja opetuskäyttöön

  OpenAIRE

  Lassila, Mika

  2016-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin Centria-ammattikorkeakoulun konelaboratoriossa käytössä olevaan aineenkoetuskoneeseen ja sen käyttöön. Työssä käytiin lyhyesti läpi eri tyyliset aineenkoetuskoneet ja perehdyttiin tarkasti vetokokeeseen. Vetokoe on olennainen osa materiaalitekniikkaa ja sen avulla saadaan hyvin paljon tietoa eri materiaaleista ja kappaleista. Työssä käytiin läpi vetokokeen eri arvojen määrittäminen ja tutustuttiin vetokokeessa käytettäviin koesauvoihin. Aineenkoetuskonee...

 19. Kunnan strateginen johtaminen - tutkimus Seinänaapurikuntien strategiaprosessien ominaispiirteistä ja kunnanjohtajista strategisina johtajina

  OpenAIRE

  Rannisto, Pasi-Heikki

  2005-01-01

  Tutkimusmenetelmät ja tutkimustehtävä Tutkimuksen tehtävänä on selvittää kunnan strategiaprosessi ja strateginen johtaminen kunnanjohtajan kannalta sekä kunnanjohtajan rooli strategian käytäntöön viemisessä. Tutkimuksen kohdekuntina ovat Etelä-Pohjanmaalle sijoittuvan Seinänaapurit -seutukunnan seitsemän kuntaa. Tutkimuksessa tarkastellaan ja arvioidaan kohdekuntien strategiaprosesseja ja kunnanjohtajien toimintaa strategioiden maastouttajina. Lähdeaineistona ovat kansainvälinen strat...

 20. Tutkimus raumalaisten naisten sisustustuotteiden ostokäyttäytymisestä

  OpenAIRE

  Vartio, Jenni

  2011-01-01

  Opinnäytteen aiheena oli raumalaisten naisten sisustustuotteiden ostokäyt-täytyminen. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, mitä raumalaiset naiset ostavat ja etsivät raumalaisista sisustusalan liikkeistä ja kuinka paljon he käyttävät verkkokauppoja sisustustuotteiden ostamiseen. Samalla kartoitettiin, onko Raumalla tarvetta uusille sisustusliikkeille. Myös perheen osallistumista ostopäätökseen kysyttiin. Tällä hetkellä on muodissa ekologisuus ja eettisyys kaikessa kuluttamisessa ja sik...

 1. Kuntien palveluhankintojen murros. Tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä

  OpenAIRE

  Lundström, Ilona

  2011-01-01

  Kunnat tavoittelevat kumppanuuksia palveluhankinnoissaan Palveluhankinnat ovat yksi vaikeimmista julkisten hankintojen alueesta. Ilona Lundströmin väitöskirjassa tutkitaan kuntien julkisia palveluhankintoja ja niiden hankintaprosessissa esiintyviä ongelmia. Tutkimuksesta käy ilmi, mitä ongelmia kuntien palveluhankinnoissa esiintyy ja miksi niitä esiintyy. Hankintaprosessissa haasteita ilmenee erityisesti hankinnan suunnittelun ja tarjouspyynnön valmistelun vaiheessa. Useimmiten ongelm...

 2. Small-scale production and utilization of wood fuels; Puupolttoaineen pientuotanto ja -kaeyttoe - katsaus tutkimus- projekteihin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tuomi, S. [Work Efficiency Inst., Rajamaeki (Finland)

  1996-12-31

  The objective of the research on small-scale production of wood fuels was to promote the forest owners` own utilization and procurement of firewood. The profitability of firewood was improved by developing new farm-tractor mountable equipment and methods for forest owners and small-entrepreneurs for harvesting of first-thinning wood and other small-dimeter wood. Totally new solution for machine felling of small trees and chopwood production were developed to serial production level. Recyclable processing and delivery units were developed for delivery of chopwood. A calculation model for analysing the costs of small-scale production of firewood became ready. A guide on the development of heating-entrepreneur activities, serving the entrepreneurs, was published. The objective of the firewood utilization research was to reduce the technical barriers of the utilization of firewood in small-house and real-estate scales. The main aim was to reduce the flue-gas emissions. The emissions of the fireplaces were reduced by developing the construction of fireplaces, catalytic combustion and heating methods. An automatic stoker-burner was developed for real-estate scale and a boiler series was designed for biofuels

 3. Vastakohdat vai kaksoset: tutkimus neuvostomarxismin suhteesta moderniin länsimaiseen rationaalisuuteen

  OpenAIRE

  Mäki-Kulmala, Heikki

  2003-01-01

  Neuvostoliitto on mielletty usein joksikin erityisen venäläiseksi tai "itämaiseksi" ilmiöksi, jolle "modernit länsimaiset arvot ja ajattelutavat" olisivat olleet perin juurin vieraita. Tutkimuksessa pyritään osoittamaan tämä näkemys eräiltä keskeisiltä osiltaan virheelliseksi. Neuvostoliiton perustajat uskoivat itse olevansa kaikkein radikaaleimpia ja johdonmukaisimpia länsimaisen järjen - valistuksen, edistyksen, tieteen jne. - edustajia koko maailmassa. Porvaristo oli heidän mukaansa muuttu...

 4. Small-scale production and utilization of wood fuels; Puupolttoaineen pientuotanto ja -kaeyttoe - katsaus tutkimus- projekteihin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tuomi, S [Work Efficiency Inst., Rajamaeki (Finland)

  1997-12-31

  The objective of the research on small-scale production of wood fuels was to promote the forest owners` own utilization and procurement of firewood. The profitability of firewood was improved by developing new farm-tractor mountable equipment and methods for forest owners and small-entrepreneurs for harvesting of first-thinning wood and other small-dimeter wood. Totally new solution for machine felling of small trees and chopwood production were developed to serial production level. Recyclable processing and delivery units were developed for delivery of chopwood. A calculation model for analysing the costs of small-scale production of firewood became ready. A guide on the development of heating-entrepreneur activities, serving the entrepreneurs, was published. The objective of the firewood utilization research was to reduce the technical barriers of the utilization of firewood in small-house and real-estate scales. The main aim was to reduce the flue-gas emissions. The emissions of the fireplaces were reduced by developing the construction of fireplaces, catalytic combustion and heating methods. An automatic stoker-burner was developed for real-estate scale and a boiler series was designed for biofuels

 5. Research on energy use of field plants; Peltokasvien energiakaeyttoeae koskeva tutkimus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tauriainen, J. [Commission of Agricultural Research, Helsinki (Finland). Finnish Ministry of Agriculture and Forestry

  1996-12-31

  Production of energy plants on set aside areas of peat production has risen to a subject of discussions during past few years. The field area becoming useless has been estimated to be, before the EU-membership, hundreds of thousands of hectares, 500 000 - 800 000 ha. Alternate usage will be needed for the set aside field areas because the profitability of plant cultivation is diminishing remarkable, and new possibilities for additional income are sought in Finnish farms. Research on field biomasses started in the national Bioenergy Research Programme in 1995. The number of projects was five, funded mainly by the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry. The projects carried out in 1995 were: (1) Demonstration of the cultivation of Rape and Reed canary grass at present oil mills to fuel-oil, paper fibers and flash-pyrolysis oil as a large non-food production; (2) Cultivation of energy plants at peat production areas and the applicability of the bioenergy for different purposes; (3) Production of biomass in fields and the utilization of it for energy production; (4) Fractionation of different parts of the field plants and the development of the sorting technologies; and (5) Upgraded fuel from reed canary grass (an international task of the EU/AIR programme). In addition to these, the Agro-fiber research, funded totally by the Ministry of Agriculture and Forestry, will serve the purposes of the energy sector. The research is concentrated on the investigation of the fundamentals of the pulping applications of the field biomasses

 6. Kasvojen suojelua ja hauskanpitoa : keskustelunanalyyttinen tutkimus huumorin rakentumisesta alkuopetuksen ja yläkoulun erityisopetuksessa

  OpenAIRE

  Haukka, Vuokko

  2010-01-01

  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella huumorin rakentumista alkuopetuksen ja yläkoulun erityisopetusympäristöissä ja keskittyä erityisesti siihen, millaisissa eri tarkoituksissa huumoria käytetään. Lisäksi selvitettiin, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä huumorin rakentumisessa ilmeni kahdessa tarkastelemassani ikäluokassa. Huumori ymmärrettiin tässä tutkimuksessa pohjimmiltaan sosiaaliseksi ilmiöksi ja näin ollen sitä tutkittiin tiukasti kiinni vuorovaikutuksellisessa ko...

 7. "Lauletaan vaan yhdessä, pojat!" : musiikki ja identiteetti sotiemme veteraanien ryhmämusiikkiterapiassa - etnografis-narratiivinen tutkimus

  OpenAIRE

  Niemelä, Merja

  2016-01-01

  Studies concerning music and identity have shown that the music which an individual values as important tells stories about the subjective reality of the individual (Lehtonen & Niemelä 1997; Baker & Wigram 2004). Through the use of individualized meaningful music in music therapy, a possibility for raising and evaluating processes connected with identity can be created (Magee & Davidson 2004b). Even recent brain studies have shown these connections. When meaningful music is use...

 8. Vanhempien mielenterveyshäiriöt ja vieraannuttaminen lapsen huoltoriidoissa. Lääkintäoikeudellinen ja oikeussosiologinen tutkimus.

  OpenAIRE

  Hannuniemi, Anja

  2015-01-01

  Parents Mental Disorders and Parental Alienation in Custody Disputes. A Medical Legal and Legal Sociological Study. The aim of the thesis is to find out solutions for a better management of custody disputes. Several studies show that children in especially high-conflict custody cases suffer in various ways and also permanently of the high conflict. The main recommendation to improve the system is a law-based psychiatric evaluation of parents when the dispute is at risk of escalation. ...

 9. Experimental studies of the kinetics of small polyatomic free radicals in combustion reactions; Moniatomisten radikaalien kinetiikka palamisreaktioissa, kokeellinen tutkimus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seetula, J. [Helsinki Univ. (Finland). Lab. of Physical Chemistry

  1996-12-01

  The kinetics of the reactions of CH{sub 2}Cl, CHClBr, CH{sub 3}CCl{sub 2} and CCl{sub 3}, with Cl{sub 2} has been investigated in a tubular reactor coupled to a photoionization mass spectrometer. The radicals of interest, R, were generated homogeneously in the reactor by pulse 248 nm exciplex laser photolysis. The decay of R was monitored as a function of Cl{sub 2} concentration under pseudo-first-order condition to determine the rate constant as a function of temperature pressure. The reactions were studied separately over a temperature range up to a temperature of 873 K. The rate constants of CH{sub 2}Cl, CHClBr and CH{sub 3}CCl{sub 2} radicals determined were fitted to three-parameter Arrhenius-type expression (with units of cm{sup 3} molecule{sup -1} s{sup -1}): k(CH{sub 2}Cl) = 1.05x10{sup -16} x (T){sup 1.4} x exp(-357 J mol{sup -1} / RT), k(CHClBr) = 5.83x10{sup -20} x (T){sup 2.3} x exp(-300 J mol{sup -1}/ RT) and k(CH{sub 3}CCl{sub 2}) 1.10x10{sup -}2{sup 6} x (T){sup 4.3} x exp(15000 J mol{sup -1}/ RT). The rate constants CCl{sub 3} radical were fitted to a two-parameter Arrhenius expression (units in cm{sup 3} molecule{sup -1} s{sup -1}): k(CCl{sub 3}) = (8.1 +- 6.7)10{sup -l3} exp[-(25.0 +- 8.7) kJ mol{sup -1}/ RT]. An Arrhenius expression for the reaction of Cl+CCl{sub 4} -> <- CCl{sub 3}+Cl{sub 2} is also obtained from the kinetics of the reaction of CCl{sub 3} radical with Cl{sub 2} combined with the known heat of formation and entropy values of CCl{sub 3} free radical to be as follows (in units cm{sup 3} molecule{sup -1-}5 s{sup -1}): k(Cl+CCl{sub 4}) = (3.9 + 3.2)10{sup -10} exp[-(71 + 9) kJ mol{sup -1}/ RT]. The error limits stated are l{sigma}+Student`s t and base on statistical uncertainties only. (author)

 10. Hiljainen tieto henkilöstön valinnassa : tutkimus työhaastatteluiden arvioinnissa hyödynnettävän tiedon hiljaisesta ulottuvuudesta

  OpenAIRE

  Santanen, Kaisa

  2007-01-01

  This study examined the fundamental question of what really matters when selecting a new employee. The study focused on tacit knowledge used by personnel recruiters when interviewing employees. Knowledge was defined as the best view available, which helps one not to act haphazardly. Tacit knowledge was also defined as a positive concept, and it was seen as a part of personnel recruiters` improving proficiency. The research topic was chosen based on the observed increase in the amount of emplo...

 11. The impact of a final disposal facility for spent nuclear fuel on a municipality`s image; Tutkimus loppusijoituslaitoksen vaikutuksista kuntien imagoon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kankaanpaeae, H; Haapavaara, L; Lampinen, T

  1999-02-01

  The study comprised on one hand a nationwide telephone interview (totally 800 interviews) aimed at mapping out the current image of possible host municipalities to a final disposal facility for spent nuclear fuel, and on the other hand some group interviews of people of another parish but of interest from the municipalities` point of view. The purpose of these group interviews was the same as that of the telephone interview, i.e. to find out what kind of an impact locating a final disposal facility of spent nuclear fuel in a certain municipality would have on the host municipality`s image. Because the groups interviewed were selected on different grounds the results of the interviews are not fully comparable. The most important result of the study is that the current attitude towards a final disposal facility for spent nuclear fuel is calm and collected and that the matter is often considered from the standpoint of an outsider. The issue is easily ignored, classified as a matter `which does not concern me`, provided that the facility will not be placed too near one`s own home. Among those interviewed the subject seemed not to be of any `great interest and did not arouse spontaneous feelings for or against`. There are, however, deeply rooted beliefs concerning the facility and quite strong negative and positive attitudes towards it. The facility itself and the associated decision-making procedure arouse many questions, which at present to a large extent are still unexpressed because the subject is considered so remote. It is, however, necessary to give concrete answers to the questions because this makes it possible for people to relate the issue to daily life. It is further important that things arousing fear and doubts also can be discussed because a silence in this respect only emphasizes their importance. The attitude towards the facility is varying. On one hand there are economic and technical factors: the probable economic benefit from it, the obligation to take care of nuclear waste and the advantages of final disposal compared with the present situation. On the other hand there are the fears and doubts: risks involved in the transportation of spent fuel, doubts about the fairness of the decision-making procedure, the risks involved in the operation of the facility and a fear for accidents. Regarding the municipalities` current images the results of the interview show that Eurajoki does not have any distinct profile. About fifty procent of Finns are not able to attach any ideas or characteristics to Eurajoki. About 15% of Finns associate Eurajoki with nuclear power. Kuhmo, on the contrary, has a distinct profile as a place with culture/music, nature and a customer-friendly atmosphere. Loviisa is a town which is spontaneously associated with nuclear power (64%). With a little help also the sea around and the historical background to the town, as well as qualified services and communications were mentioned. Aeaenekoski`s image is that of an industrial centre: industry in general, paper and pulp industry in particular, as well as certain famous firms are associated with the town. Also the adverse factors, such as the bad smell from paper and pulp industry, were mentioned. About one-third of Finns cannot associate Aeaenekoski with anything special. (orig.)

 12. Suojattu, suvaittu vai sanktioitu sananvapaus? : Oikeushistoriallinen tutkimus 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen murroksen vaikutuksesta suomalaisen sananvapauden rajoihin joukkoviestinnässä

  OpenAIRE

  Pere, Tuula

  2015-01-01

  PROTECTED, TOLERATED OR SANCTIONED FREEDOM OF SPEECH? A legal-historical study on the impact of the social and cultural shift of the 1960 s and 1970 s on the limits of the freedom of speech in mass communication in Finland. This legal historical study looked into the impact of the social and cultural shift in the 1960 s and 1970 s on the limits of the freedom of speech in the Finnish mass media as it was exercised by the press, radio and television. The limits of the freedom of spe...

 13. Review of psychological consequences of nuclear accidents and empirical study on peoples reactions to radiation protection activities in an imagined situation.; Katsaus ydinonnettomuuksien psykologisiin seurauksiin sekae empiirinen tutkimus saeteilysuojelutoimenpiteiden vaikutuksista kaeyttaeytymiseen kuvitteelisessa tilanteessa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haukkala, A; Eraenen, L [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Social Psychology

  1994-10-01

  The report consist of two parts: a review of studies on psychological consequences of nuclear and radiation accidents in population and an empirical study of peoples reactions to protection actions in an event of hypothetical accident. Review is based on research results from two nuclear reactor accidents (Three Mile Island 1979, Chernobyl 1986) and a radiation accident in Goiania, Brazil 1987. (53 refs, 2 figs.,7 tabs.).

 14. Välipääomarahoitusinstrumentit : Yhtiöoikeudellinen tutkimus vieraan pääoman ehtoisen välipääomarahoittajan asemasta osakeyhtiössä.

  OpenAIRE

  Lautjärvi, Kari

  2015-01-01

  Kari Lautjärvi MEZZANINE FINANCE INSTRUMENTS - A COMPANY LAW STUDY ON THE DEBT BASED MEZZANINE INSTRUMENT HOLDER´S LEGAL POSITION IN A FINNISH COMPANY LIMITED BY SHARES 1. Object and methods of the dissertation This doctoral dissertation provides a comprehensive discussion on various equity and debt financing instruments that Finnish limited liability companies (limited by shares) generally use. The main focus of the dissertation is examining mezzanine debt instruments incorpor...

 15. Eettinen hakkerointi systeemiteoreettisessa tarkastelussa

  OpenAIRE

  Taskinen, Santeri

  2018-01-01

  Tämä tutkimus vastaa kysymykseen, miten eettisen hakkeroinnin menettelytavoilla voidaan parantaa organisaatioiden kyberturvallisuutta. Tutkimus on metodologialtaan kvalitatiivinen asiantuntijoiden teemahaastatteluihin perustuva analyysi. Teemahaastattelut toteutettiin talvella 2016 Jyväskylän kyberturvallisuusmessuilla. Haastateltavat olivat eettisen hakkeroinnin ja kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Tutkimuksen aineistona on käytetty laajasti kirjallisia lähteitä. Teoreettinen taus...

 16. Näkökulmia suomalaisen ravintola-alan tulevaisuuteen

  OpenAIRE

  Paltamaa, Harri

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa tulevaisuuden ravintolatoimintaan kohdistuvista haasteista. Ravintolatoimintaa tarkasteltiin toimintaympäristön, asiakkaiden, palveluntuottajan ja asiakkaiden suhteen, eli asiakkuuden ja ravintola-alan henkilöstön näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivista tutkimusotetta käyttäen Delfoi-menetelmällä. Työn teoreettinen viitekehys rakentui palvelun laadun teoriasta ja tulevaisuudentutkimuksen teoriasta. Tutkimus toteutettiin sähköisesti kak...

 17. Kuopion kotisairaalapilottihanke; sairaanhoitajien ja ensihoitajien yhteistyön toimivuus ja ammatilliset valmiudet

  OpenAIRE

  Miettinen, Elvi; Kallio, Tiia

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli haastattelututkimuksen avulla selvittää Kuopion kotisairaalapilottihankkeessa työskennelleiden sairaanhoitajien ja ensihoitajien yhteistyön toimivuutta ja ammatillisia valmiuksia. Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli tulosten perusteella kehittää kotisairaalatoimintamallia. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, joka toteutettiin teemahaastatteluna ryhmähaastattelumuodossa. Tutkimus sisälsi kolme teemaa: kotisairaalapilottihanke, yhteist...

 18. Vanhempien kokemuksia lapsen äkillisestä sairastumisesta ja perhehoitotyöstä : haastattelututkimus Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastolla 1I

  OpenAIRE

  Haapalainen, Taru; Heikkinen, Minna; Kumpulainen, Riikka

  2008-01-01

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhempien kokemuksia lapsen äkillisesti sairastuttua ja jouduttua osastohoitoon. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää perhehoitotyötä Keski-Suomen Keskussairaalan lastenosasto 1:n infektiota sairastavien lasten perheiden kohdalla. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia kokemuksia lapsen sairastuminen ja osastohoitoon joutuminen herätti vanhemmissa. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineistona oli lasten vanhempien (N...

 19. Elinvoimaa alueelle - puheenvuoroja ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuudesta

  OpenAIRE

  Härkönen, Mari; Juvonen, Pasi; Karjalainen, Riitta-Liisa; Kauranen, Terttu; Kokko, Paula; Kurvinen, Anu; Kähkönen, Jari; Myyryläinen, Heidi; Ruukki, Pia; Salomäki, Irene; Vanhanen, Julia; Viinikainen, Marianne

  2016-01-01

  Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat syntyneet alueiden tarpeista ja oman sijaintialueen palveleminen korostuu edelleenkin niiden toiminnassa. Tutkimus- ja kehitystoiminta, innovaatiotoiminta ja ammattikorkeakoulujen tarjoamat palvelut ovat tärkeitä elinkeinoelämälle ja korkeakoulujen kumppaneille. Ammattikorkeakoulut ovat alueillaan tuttuja, helposti lähestyttäviä kumppaneita. Tässä julkaisussa haluamme tuoda esille erilaisia tutkimus- ja kehitystoiminnan ja palvelujen toteutustapoja...

 20. Vertikaalinen toimivallanjako EU-oikeudessa : Tutkimus yhteisön toimivallan kehittymisestä energia-alalla sekä julkisen palvelun velvoitteiden ja yleispalvelun sääntelystä sähkön sisämarkkinoilla

  OpenAIRE

  Guimaraes-Purokoski, Alice

  2009-01-01

  The Vertical Division of Competences in EU-law. A Treatise on the Evolution of the Community Competence in the Energy Sector as well as the Regulation of Public Service Obligations and Universal Service in the Internal Electricity Market. The principle of attributed powers constitutes a meta-norm in the Community legal order. It is omnipresent each time the Community legislator uses its legislative competence. According to the principle of attributed powers the Community only has specific com...

 1. At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre

  OpenAIRE

  Ranta-Tyrkkö, Satu

  2010-01-01

  Tutkimus on etnografia Intiassa Orissan osavaltiossa toimivasta Natya Chetana (Tietoisuuden Teatteri) -teatteriryhmästä, ja ryhmän työstä sosiaalityönä. Natya Chetanan kautta avautuvista näkökulmista käsin tutkimus osallistuu myös sosiaalityön kansainvälisiä ja globaaleja kysymyksiä, tehtäviä ja painotuksia koskevaan keskusteluun. Alunperin tutkimus virisi havainnosta, että yhtäällä itsestään selvästi sosiaalityöksi miellettyjä käytäntöjä ja lähestymistapoja ei välttämättä tunnisteta tai edes...

 2. Verkkokaupan haasteet : mielikuvista todellisuuteen

  OpenAIRE

  Myller, Marko; Jokinen, Kalle

  2017-01-01

  Tämä opinnäytetyö tehtiin yleisellä tasolla verkkokaupan haasteiden mielikuvia ja todellisuutta vertaamaan. Pääasiallisena tarkoituksena oli tarkastella yksittäisiä työtehtäviä, jotka kuuluvat juuri verkkokauppayrittäjien arkeen. Tutkimus alkaa verkkokauppaan liittyvän teorian tarkastelulla, jonka jälkeen siirrytään käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja näiden analyyseihin. Tutkimus suoritettiin käyttämällä sekä määrällistä kyselytutkimusta, että laadullista teemahaastattelua. Kyselyt pidet...

 3. Creating customer value through differentiation of the features of the 4P

  OpenAIRE

  Vuorio, Emma

  2017-01-01

  Tämä tutkimus pyrkii selvittämään voiko tuotteen maito 4P:n ominaisuuksia differoimalla luoda lisäarvoa tietylle asiakassegmentille. Arvon luominen asiakkaalle on jokaisen yrityksen toiminnan ydin. Asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluita, jotka tuottavat heille arvoa ja ovat valmiita maksamaan saamastaan arvosta. Mitä enemmän arvoa tuote tai palvelu heille tuottaa, sitä enemmän he ovat siitä valmiita maksamaan. Tämä tutkimus keskittyy asiakassegmenttiin, johon kuluu nuoria naisia, joilla on...

 4. KOKEMUKSET ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISESTA : Case: Buildercom Oy partneriasiakkaat

  OpenAIRE

  Porkka, Elina

  2013-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten Buildercom Oy:n partneritason asiakkaat olivat kokeneet heihin kohdistetun asiakkuuden hoitomallin. Tavoitteena oli tutkia, miten asiakkaat oli tällä hetkellä jaettu erilaisiin ryhmiin, millaista lisäarvoa hoitomallilla on mahdollisesti kyetty asiakkaille tuottamaan, ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet asiakkaiden kokemusten laatuun. Tutkimus toteutettiin kokonaisuudessaan kevään 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. Tutkimus suoritettiin, koska toimeksia...

 5. Muunsukupuolisuus : kaksijakoisen sukupuolen ulkopuolella

  OpenAIRE

  Salakka, Miska

  2015-01-01

  Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Setan Transtukipisteen kanssa vuoden 2015 kevään ja syksyn aikana. Tutkimus on laadullinen ja se pyrkii kuvailemaan muunsukupuolisuutta, eli sukupuoli-identiteettejä jotka eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miesidentiteettejä. Tavoitteena oli vastata kysymyksiin “minkälaisia muita sukupuoli-identiteettejä kuin nais- ja miesidentiteettejä ihmisillä on?” ja “miten muunsukupuolinen identiteetti näkyy ja vaikuttaa yksilön arkielämässä?”. Viidelle informantil...

 6. PETUKAN TANSSIT : Tanssikulttuuri Petäjäskosken Nuorisoseuralla

  OpenAIRE

  Suomalainen, Hilkka

  2015-01-01

  Tutkin Petäjäskosken Nuorisoseura ry:n tanssitoimintaa ajalta 1960-1999. Tutkimus on etnografinen tutkimus ja sen tavoitteena on koota tietoa seuran tanssitoiminnasta ja -kulttuurista lähinnä tanssien järjestäjän näkökulmasta. Tarkoitus on selvittää, millaista tanssitoimintaa Petukassa oli ja millaista se oli verrattuna Suomen yleiseen tanssitilanteeseen. Aluksi tutkimusaineistona oli seuran arkisto, avoimet haastattelut sekä oma, pitkäaikainen toimintani seuran hallinnossa ja tapahtumiss...

 7. Kossuvichystä sixpackiin : Ravintola-alkoholin kulutuksen väheneminen Suomessa

  OpenAIRE

  Wallenius, Katariina; Pasonen, Kari

  2011-01-01

  Suomen ravintola-alkoholin kulutus on vähentynyt paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä opinnäytetyö on tutkimus ravintola-alkoholin kulutuksen vähenemisestä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kulutuksen vähenemisilmiötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä miten kehitys jatkuu tulevaisuudessa. Tutkimuksen toimeksiantaja on MaRa ry. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se on toteutettu puolistrukturoiduilla asiantuntijahaastatteluilla. Haastateltavana oli kahdeksan asiantuntijaa. Haastat...

 8. Verkkokaupan rakennus ja palveluntarjoajan valinta

  OpenAIRE

  Hukkanen, Petri

  2015-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii opinnäytetyön tekijä itse. Tekijän tarkoituksena on perustaa puusta valmistettuja asusteita myyvä verkkokauppa. Opinnäytetyön teoria osuuden tavoitteena oli hankkia tietoa verkkokaupan rakentamisen tärkeimmistä osa-alueista. Tutkimustavoitteena oli vertailun ja arvioinnin perusteella selvittää paras ja toimivin verkkokauppa-alusta opinnäytetyön tekijän yritykselle. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelminä ovat dokumentit ja havain...

 9. Kanta-asiakasohjelman kehittäminen : case Crocs Stores Oy

  OpenAIRE

  Manninen, Mirka

  2014-01-01

  Kanta-asiakkuuden tavoitteena on molemminpuolinen arvon tuottaminen asiakkaan ja yrityksen välillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen kanta-asiakasohjelma olisi toimeksiantajayrityksen kannalta toimivin. Tutkimus on tapaus- eli case -tutkimus, jonka toimeksiantaja on Crocs Stores Oy. Toimeksiantajalla on tällä hetkellä käytössään kanta-asiakasohjelma, joka ei palvele yrityksen tarpeita. Paremman kanta-asiakasohjelman kehittämisen lisäksi tavoitteina on selvittää asiakkaide...

 10. Etabloituminen Venäjän markkinoille : case: Ace Cafe

  OpenAIRE

  Airaksinen, Joni; Husu, Jukka

  2013-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Ace Cafe –kahvilaravintolaketjun etabloitumismahdollisuuksia Venäjän markkinoille. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kohdeyritykselle hyödyllinen entry plan ja tutkia Venäjän sekä erityisesti Pietarin alueen markkinoita ravintola- ja kahvila-alan näkökulmasta. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Ace Corner Finland Oy:lle. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, joka tehtiin haastatteluiden ja Venäjän markkinoita luotaavan PEST...

 11. Pk-yrityksen kansainvälistyminen : Taide esineitä liikelahjoina Japaniin ja Etelä-Koreaan

  OpenAIRE

  Takala, Sanna; Ristikankare, Roosa

  2009-01-01

  Tämän opinnäytetyön taustalla oli Laurea-ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteinen projekti “Teollisen palveluliiketoiminnan koulutustarpeen selvittäminen Lohjan ja Tammisaaren seutukunnissa ja näiden alueiden pk-yritysten osaamisperustan kehittäminen”. Opinnäytetyö sijoittui hankkeen toimenpidekokonaisuuteen ”Teemakoulutus ja kehityshankkeet yritysryppäälle”, pk-yrityksen kansainvälistymiseen liittyvänä tutkimus- ja kehittämishankkeena. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena oli tuotta...

 12. Mainonnan eettisyys

  OpenAIRE

  Pihlajamäki, Milla

  2011-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kuluttajat kokevat nyky-mainonnan eettisyyden. Tutkimuksessa selvitettiin minkälaisia mielikuvia alasto-muutta tehokeinona käyttävät mainokset herättävät ja ovatko ne haastateltavista hyvän tavan mukaisia. Tutkimus tehtiin mielenkiinnosta aiheeseen ja onhan aihe on varsin ajankohtainen, sillä eettiset arvot ja yhteiskunnallinen vastuu ovat nykypäivänä ajankohtainen keskustelunaihe. Tutkimus keskittyi huomiota herättäneisiin lehti - ja telev...

 13. Työtoverisuhteiden läheisyyden merkitys työorganisaatioon sitoutumisessa

  OpenAIRE

  Korpela, Maria

  2015-01-01

  Tämän tutkielman tavoitteena on kuvailla työtoverisuhteiden läheisyyttä sekä työorganisaatioon sitoutumista ja selittää työtoverisuhteiden läheisyyden merkitystä sitoutumisen kannalta. Työpaikan vuorovaikutussuhteiden aiempi tutkimus painottuu pääasiassa esimiesten ja alaisten välisiin suhteisiin, ja työorganisaatioon sitoutumisen tutkimus on melko rikkonaista. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty jopa ristiriitaisia tuloksia sitoutumiseen liittyen eikä yhteyttä työtoveris...

 14. ASIAKASYMMÄRRYS MATKAILUMARKKINOINNIN LÄHTÖKOHTANA : Pohjoisnorjalaisen matkailijan ymmärrys Oulun seudun matkailumarkkinoinnin edistäjänä

  OpenAIRE

  Barria, Noora

  2015-01-01

  Tutkimus- ja kehittämistyön tarkoituksena on tutkia Pohjois-Norjan potentiaalisia matkailijoita Oulun matkailumarkkinoinnin tarpeisiin liittyen. Työ on osa OAMK:n, BusinessOulun ja Oulun matkailu Oy:n yhteistä hanketta; Oulun seudun matkailun yritys- ja markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitys-ohjelma. Hankkeen tavoitteena on tukea Oulun seudun matkailuyrityksiä strategisesti tärkeässä kansainvälistymisessä sekä siihen liittyvässä markkinoinnissa. Työn tavoitteena on osoittaa, että asiakast...

 15. Hengittävä muusikko : hengitys muusikon psykofyysisen hyvinvoinnin tukena

  OpenAIRE

  Strandman, Saara-Maija

  2015-01-01

  Psykofyysisyydellä tarkoitetaan kehon ja mielen vuorovaikutusta, jossa hengityksellä on tärkeä rooli. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten muusikon psykofyysistä hyvinvointia voi tukea hengityksen avulla. Tutkimus tapahtui kehitysprojektin kautta, jossa sovellettiin psykofyysisen hengitysterapian menetelmiä muusikkoryhmille. Kehitysprojektiin osallistui kaksi hengitysryhmää, jotka koostuivat Metropolia ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijoista. Kursseilla tutustuttiin hengityksen merkityk...

 16. Vammaisten henkilöiden osallisuus ja sen monet tasot : "saa olla osallinen arjessa"

  OpenAIRE

  Liinamaa, Piia

  2016-01-01

  TIIVISTELMÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISUUS JA SEN MONET TASOT “Saa olla osallinen arjessa” Piia Liinamaa Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ohjaaja: YTT Kari Ilmonen Syksy 2016 Sivumäärä: 87 sivua, 3 liitettä ____________________________________________________________________________ Tämä kvalitatiivinen pro gradu -tutkimus liittyy vammaisten henkilöiden o...

 17. Tässä tie, missä kaupunki? Liikennesuunnittelu ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen

  OpenAIRE

  Lampinen, Seppo

  2015-01-01

  Kaupunkiseutujen tieverkon merkitys yhdyskuntarakenteen hajautumisessa Tutkimuksen kohteena on liikennesuunnittelu, jota tarkastellaan kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelun näkökulmasta. Kirjallisuusanalyysiin perustuva tutkimus pyrkii selvittämään, mistä lähtökohdista liikennesuunnittelun käsitys kaupungista rakentuu, ja millaista kaupunkia liikennesuunnittelu tuottaa. Aineistoa – liikennesuunnittelun tuottamia suunnitelmia, ohjelmia ja strategioita – analysoidaan yhtäältä suhteessa li...

 18. Solmukohtia - korumuotoilijan kansainvälistyminen

  OpenAIRE

  Urnberg, Heidi

  2015-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin sekä kotimaisten että ulkomaisten korumarkkinoiden haasteita ja mahdollisuuksia pienen design-koruyrittäjän näkökulmasta. Tarkoituksena oli kartoittaa ne ilmiöt, piirteet ja ajatusmallit, jotka tekevät nuoren suomalaisen muotoilijan toimimisen korumarkkinoilla haasteelliseksi. Tutkimus pohjautui haastatteluihin, nettimateriaaliin ja kansainvälistä liiketoimintaa käsittelevään kirjallisuuteen. Keskeisiksi ongelmiksi korumuotoilijoiden kansainvälistymismahdollisuuksis...

 19. Korkeasaaren maine ja vaikuttavuus sosiaalisessa mediassa verrattuna valittuihin eläintarhoihin ja vapaa-ajankohteisiin

  OpenAIRE

  Heikkinen, Tanja; Knuutila, Linda

  2017-01-01

  Opinnäytetyömme aiheena on Korkeasaaren maine, vaikuttavuus sekä brändikuva yrityksen sosiaalisessa mediassa verraten muihin eläintarhoihin sekä vapaa-ajanviettopaikkoihin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Korkeasaaren kanssa ja sen ohjaajana toimi Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Mika Hentunen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa Korkeasaarelle konkreettista tietoa siitä, miten yritys on menestynyt sosiaalisessa mediassa verrattuna verrokkiryhmiin, ja antaa kehitysehdotuksia parantamaa...

 20. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun alumniprofiilin kartoitus

  OpenAIRE

  Ahlfors, Nina; Portin, Satu

  2013-01-01

  Tässä tutkimuksessa selvitettiin, minkälainen on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta valmistuneiden alumniprofiili. Tutkimuksen pohjalta tavoitteena oli saada tuloksia, joita HAAGA-HELIAn alumnikoordinaattorit voivat hyödyntää tulevaisuudessa alumnitoiminnan suunnittelussa ja alumniviestinnän kehittämisessä. Tutkimus rajattiin koskemaan Helsingin toimipisteiden liiketalouden, myyntityön, rahoitus- ja finanssialan sekä International Business -koulutusohjelman alumneja. Kyseessä on HAAGA-HELI...

 1. Äänen ja musiikin taiteellisten ratkaisujen merkitys elokuvatrailerille

  OpenAIRE

  Valkonen, Johannes

  2015-01-01

  Tutkimuksellisessa ja toiminnallisessa opinnäytteessä perehdytään elokuvatrailerin ääniraidan eri kerronnan keinoihin sekä tutkitaan äänen ja musiikin taiteellisten ratkaisujen merkitystä trailerille markkinointituotteena. Lisäksi tarkastellaan, kuinka traileri vaikuttaa elokuvan kaupalliseen menestykseen tai niihin mielikuviin, joita traileri kuluttajissa herättää. Koska elokuva-alan suurimmat resurssit ja kehittynein koneisto sijaitsevat Yhdysvalloissa, tutkimus perustuu pääasiassa Hollywoo...

 2. Kahdeksasluokkalaisten kokemukset omasta puhelimen käytöstään

  OpenAIRE

  Nygård, Jessica

  2016-01-01

  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahdeksasluokkalaisten kokemuksia omasta puhelimen käytöstään ja tutkia, kokivatko he puhelinriippuvuutta. Tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa nuorten mielipiteistä. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin vaasalaisen yläasteen kahdeksasluokkalaisilta nuorilta toukokuussa 2016, ja kyselyyn osallistui kymmenen nuorta. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Tut...

 3. Peruskoulun yläasteen oppilaan geometrinen käsitetieto

  OpenAIRE

  Silfverberg, Harry

  1999-01-01

  Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perustan muodostaa geometrisen ajattelun kehittymistä kuvaava van Hielen teoria ja siihen liittynyt tutkimus. Työssä ko. Teoriaa verrataan eräisiin muihin uudempiin ja geometrian oppimisen kannalta keskeisiin matemaattisen ymmärryksen kasvua tarkasteleviin teorioihin. Tutkimuksessa konstruoidaan hypoteettinen malli geometrisen käsitetiedon kehittymisestä täydentämällä ns. van Hielen tasojen avulla esitettyä kuvausta geometrisen ajattelun kehittymisestä e...

 4. Tuotekoulutuksen ulkoistaminen : Konseptitasolta liiketoimintamalliksi

  OpenAIRE

  Puola, Patric

  2010-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tuotekoulutuksen ulkoistamista liiketoimintakonseptina. Tutkimus keskittyi pääasiassa luomaan toimivan liiketoimintamallin hypoteesin pohjalta. Hypoteesi perustui kymmeneen väittämään, jotka koskivat yritysten nykyistä toimintaa, koulutettavaa tuotetta sekä ulkoistamissuhdetta. Liiketoimintamallin keskeisin sisältö on tuotekoulutuksen ulkoistamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, ulkoistamisen tuomat hyödyt ja haitat sekä ulkoistamissuhteen eri aste...

 5. Metsämaisema ulkoilijoiden kokemana

  OpenAIRE

  Vuohijoki, Jaana

  2010-01-01

  Työn aiheena oli tutkia, miten ulkoilijat kokevat metsämaiseman Tampereella. Tavoitteena oli selvittää ulkoilijoiden maisema-arvostuksia sekä suhtautumista metsänhoidon toimenpiteisiin. Tutkimus toteutettiin maastohaastatteluina Tampereella kolmella eri asuinalueella: Hallilassa, Leinolassa ja Tesomajärvellä. Otoskooksi muodostui kymmenen haastattelua aluetta kohti, mutta yhdeltä vastaajalta ei ehditty kysyä kaikkia kysymyksiä. Vastaajat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä alueiden metsän...

 6. Eri prosessointien vaikutus ruusunmarjan c-vitamiinipitoisuuteen : kuumennus, paseeraus ja pakastesäilytys

  OpenAIRE

  Heikkilä, Raili

  2007-01-01

  Tämä opinnäytetyön liittyy kotimaisten ruusunmarjojen sekä tuore- ja höyrysoseiden Cvitamiinin säilymiseen eri prosessointimenetelmien ja pakkassäilytyksen aikana. Näytteinä tutkimuksessa olivat kokonaisena poimitut pakastetut ruusunmarjat, tuore pakastettu ruusunmarjasose ja kuumakäsitelty (höyrytetty) ruusunmarjasose. Tutkittavan ruusunmarjan pakastesäilytysaika oli ollut kokonaisuudessaan yksi vuosi. Tutkimus toteutettiin Haapaveden ammattiopistolla. Ruusunmarjan C- vitamiinipitoisuudet an...

 7. Osaamisen tunnistaminen ja ennakointi hiusalalla vuonna 2020

  OpenAIRE

  Kainu, Oili

  2010-01-01

  Tutkimus käsittelee hiusalan nykyosaamista, tulevaisuuden osaamistarpeita, välitöntä lisäosaamistarvetta sekä alihankintaosaamisen tarpeita. Tutkimuksessa etsitään vastauksia lisäksi tulevaisuuden osaamistarpeisiin hiusalalla vuonna 2020. Tutkimusaineisto perustuu pääosin seurantatutkimukseen perustuviin yrityshaastatteluihin. Seurantatutkimukseen osallistuneet yritykset ovat olleet samat 12 yritystä vuosina 2003, 2005 ja 2009. Tutkimuksessa on käytetty haastattelun lisäksi puolistrukturoitua...

 8. Markkinointi murroksessa: Mistä on toimiva Facebook-markkinointi tehty? : Case: Infokone Oy

  OpenAIRE

  Korhonen, Taneli

  2010-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Facebook-markkinoinnin toimivia käytänteitä B2B-yritykselle. Tutkimuksessa saatuja tuloksia on tarkoitus käyttää apuna toimeksiantaja Infokone Oy:n Facebook-strategian suunnittelussa. Käytetty tutkimusote oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmä teemahaastattelu. Tutkimukseen haastateltiin syys–lokakuussa 2010 kolmea B2B-yrityksen edustajaa, jotka olivat olleet mukana toteuttamassa edustamansa yrityksen Facebook-markkinoint...

 9. Schopenhauer and Kant's Transcendental Idealism

  OpenAIRE

  Räsänen, Petri

  2005-01-01

  Tutkimuksen kohteena on saksalaisen filosofin Arthur Schopenhauerin (1788-1860) filosofia. Tarkoituksena on selvittää Schopenhauerin filosofian suhdetta toisen saksalaisen filosofin, Immanuel Kantin (1724-1804), filosofiaan. Tutkimus perustuu Schopenhauerin ja Kantin tekstien lähilukuun, jossa on käytetty apuna Kant- ja Schopenhauer- tutkijoiden tulkintoja näistä teksteistä. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat: 1) Schopenhauer hyväksyy Kantin filosofian perusajatuksen subjektin roolista ...

 10. Pienryhmätoiminta oppimisen edistäjänä

  OpenAIRE

  Partanen, Anna

  2017-01-01

  Tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selvää, kuinka pienryhmätoiminta vaikuttaa oppimiseen ja milloin se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimus toteutettiin kotkalaisessa päiväkodissa kolmena havainnointikertana. Kohteena oli 4–5-vuotiaiden ryhmän pienryhmä, jossa oli havainnoitavilla kerroilla 4–7 lasta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat: miten pienryhmätoiminta vaikuttaa oppimiseen ja milloin pienryhmätoiminta toimii oppimisen edistäjänä ja mahdollisimman tehokkaasti. Tutkim...

 11. Puunjalostusteollisuuden biotuotannon uudet avaukset

  OpenAIRE

  Puikko, Janne

  2015-01-01

  Opinnäytetyön aiheena olivat biotuotannon uudet avaukset puunjalostusteollisuudessa. Aihe tuli esille vieraillessani Lapin AMKin tutkimus, kehitys ja innovaatio puolella (TKI). Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kirjallisuusselvitys biotuotannon nykytilanteesta ja eritoten tulevaisuudesta Suomen puunjalostusteollisuudessa. Selvitykseen sisältyy se, minkälaisia uusia puunjalostuksen prosesseja ja tuotteita tulee olemaan puun eri olomuodoilla. Tarkastelussa oli myös teollisuuden sivuvirrat. ...

 12. Aloittavan yrityksen talous ja rahoitus

  OpenAIRE

  Ikonen, Joona

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia alle kolme vuotta toimineiden yrittäjien palveluiden tarpeita. Hanke toteutettiin Etelä–Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neu-voa–Antava ry:lle. Tutkimus suoritettiin yrityksille, jotka on perustettu aikavälillä 2011 – 2014. Uusyrityskeskus Neuvoa–Antava toteutti JATKE-hankkeen Euroopan Sosiaalira-haston osittain rahoittamana. Yrityksen perustamisvaiheessa lukuisat eri tahot tarjoavat neuvonta- ja opastuspalveluja yrityksen perustamiseen liittyen. Toimi...

 13. Hoitajien kokemuksia voimistavan johtamisen arvojen ilmenemisestä esimiestyössä

  OpenAIRE

  Karvinen, Päivi

  2013-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin hoitajien kokemuksia voimistavan johtamisen keskeisten arvojen ilmenemisessä esimiestyössä. Voimistavan johtamisen keskeisiksi arvoiksi valittiin viisi Hannele Laaksosen (2008) nimeämää arvoa: avoimuus, luottamus, arvostus, oikeudenmukaisuus ja itseohjautuvuus. Tutkimus kuvaa hoitajien kokemuksia siitä, kuinka esimies voi edistää voimistavan johtamisen arvoja. Hoitajien kokemuksia ei rajattu nykyiseen työsuhteeseen. Hoitajat kertoivat kokemuksistaan yleisesti....

 14. Markkinointisuunnitelma Hostel Turku

  OpenAIRE

  Vuorela, Katja

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman laatiminen Hostel Turulle. Hostel Turku on Turun keskustassa sijaitseva hostelli, joka kuuluu Turun kaupungin matkailun palvelukeskukseen. Työn taustalla oli tarve markkinointisuunnitelmalle vuodelle 2014, jonka avulla voidaan suunnitella myös tulevien vuosien suunnitelmia. Hostellille myönnetty laatusertifikaatti myös vaatii markkinointisuunnitelman. Ennen markkinointisuunnitelman laatimista, tehtiin määrällinen tutkimus kyselylomak...

 15. Näennäismarkkinoiden tehokkuuden rajoitteet ja mahdollisuudet paikallishallinnon palveluissa

  OpenAIRE

  Kähkönen, Liisa

  2007-01-01

  Väitöksen aihe käsittelee kuntasektorilla jo pitkään toteutettuja erilaisia markkinasuuntautuneita palvelujen ohjausmuotoja. Ajankohtaisen aiheesta tekee käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus, jossa teema on nostettu esille toiseen kertaan maamme kuntasektorin historiassa. Paljon huomiota ovat saaneet erilaiset tilaaja-tuottajamallit. Niiden lisäksi palvelusetelit ovat alkaneet yleistyä joissakin kunnallisissa palveluissa. Tutkimus käsittelee näiden mallien teoreettista pohjaa, näe...

 16. Terveydenhoitaja yrittäjänä liikunta- ja hyvinvointikeskuksessa : markkinakysely asiakkaille

  OpenAIRE

  Pyylampi, Reija

  2010-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin terveydenhoitajan mahdollisuuksia toimia yrittäjänä liikunta- ja hyvinvointikeskuksessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa terveydenhoitajan palvelujen tarvetta liikunta- ja hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Tutkimus toteutettiin markkinatutkimuksen keinoin. Kvantitatiivinen kyselytutkimusaineisto kerättiin tätä tutkimusta varten ja käsiteltiin Tixel-tietojenkäsittelyohjelmalla. Tutkimuksen perusjoukko muodostuu liikunta- ja hyvinvointikeskus ELIXIA:n jä...

 17. Vapaaehtoistyömatkan lanseeraus Suomen markkinoille

  OpenAIRE

  Pentikäinen, Santtu

  2012-01-01

  Vapaaehtoistyömatkailu on tällä hetkellä kasvava matkailun muoto. Kasvun ja globalisaation myötä kansainvälisille matkailutuotelanseerauksille on muodostunut kysyntää. Tämän opinnäytetyön tavoite oli lanseerata yksi vapaaehtoistyömatka Suomen markkinoille. Italian Sardiniassa toimii valastutkimukseen ja luonnonsuojeluun keskittynyt yksityinen voittoa tavoittelematon tutkimus- ja koulutuskeskus Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI). Se keskittyy pääasiallisesti pullonokkadelfiinien ...

 18. "Quit your ♥♥♥♥♥ing and play the game" : impoliteness in a gaming-oriented online discussion forum

  OpenAIRE

  Viljakainen, Joonas

  2016-01-01

  Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia strategioita Counter-Strike: Global Offensive -videopeliin keskittyvällä keskustelufoorumilla käytetään epäkohteliaisuuden ilmaisemiseksi. Tutkimus toteutettiin ankkuroidun teorian periaatteita mukaillen. Tutkimuksen tarkoitus oli luoda aineistoa uskollisesti kuvaava luokittelu, kiinnittäen samalla huomiota multimodaalisiin ilmiöihin. Osaltaan pohdittiin myös sitä, tulisiko tutkimuskohteena ollutta foorumia tarkastella yhteisönä (Commu...

 19. Laktaattimääritys kemian analysaattorilla ja verikaasuanalysaattorilla

  OpenAIRE

  Raatikainen, Jenni

  2015-01-01

  Normaalisti hapellisissa oloissa glukoosi hajoaa aineenvaihdunnan seurauksena solujen käyttöön vapautuvaksi energiaksi, vedeksi ja hiilidioksidiksi. Hapettomissa oloissa glukoosi kuitenkin hajoaa laktaatiksi. Sydämen, verenkierron tai keuhkojen vakava toimintahäiriö voi aiheuttaa kudosten vähentynyttä hapensaantia, joka voi johtaa anaerobiseen aineenvaihduntaan soluissa ja laktaatin muodostumiseen. Tämän vuoksi laktaatti on yleinen tutkimus esimerkiksi teho-osastolla. Laktaattia voi muodostua...

 20. Psykologiset sopimukset ja organisaatioon sitoutuminen tietotyössä

  OpenAIRE

  Saari, Tiina

  2014-01-01

  Tutkimuksessa tarkastellaan tietotyön psykologisia sopimuksia ja organisaatiositoutumista osana työhyvinvointia. Tutkimus sijoittuu yhteiskuntatieteellisen työelämäntutkimuksen alueelle ja sen kontekstina on tietointensiivinen työ suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa. Psykologisella sopimuksella tarkoitetaan työntekijän subjektiivista käsitystä omaan työsuhteeseensa kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Psykologinen sopimus perustuu työntekijän näkemykseen...

 1. Witpik-Mediaseurannan kilpailija -ja SWOT-analyysi

  OpenAIRE

  Tikkanen, Antti

  2011-01-01

  Opinnäytetyössä keskityttiin kahteen asiaan. Ensimmäisenä selvitettiin, mitkä ovat Witpik-mediaseurannan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat. Seuraavaksi näitä asioita verrattiin yhteen Witpik-mediaseurannan kilpailijaan. Vertailuun valittiin kilpaileva mediaseurantapalvelu nimeltään Cision. Tutkimustavaksi valittiin laadullinen tutkimus sekä kilpailija- ja SWOT-analyysit käsiteltiin omissa luvuissaan. Kilpailija- ja SWOT-analyysien lisäksi tavoitteena oli myös antaa erilaisia n...

 2. Tarinoita suomalaisten huippunaisuimareiden uintiuran lopettamisen syistä : Voisiko naisten uintiuria pidentää?

  OpenAIRE

  Toiviainen, Suvi

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus suomalaisten huipputason naisui-mareiden uintiuran lopettamisen syistä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää huipulla uineiden naisuimareiden kokemuksia uintiuransa päättämisestä ja siihen vaikut-taneista tapahtumista, tekijöistä ja henkilöistä. Tutkimuksessa on myös selvitetty naisuimareiden ideoita siitä, miten uimareiden ura voitaisiin saada jatkumaan pi-dempään. Suomalaisen huippu-uinnin kehittämisen kannalta on tärkeää saada tie-toa siitä, mite...

 3. Comparison of the Finnish and German Forest Industry: Computerized Performance Analysis Based on Public Communication and Optimized Neural Network Tool (SOM), Suomen ja Saksan metsäteollisuuden vertailu: Tietokonepohjainen suoritusanalyysi yrityksen viestinnän ja optimoidun neuroverkkomallin avulla

  OpenAIRE

  Kordelin, Toni Juha

  2016-01-01

  Tietokoneiden ja tietotekniikan merkitys on kasvanut merkittävästi Internetin yleistymisen myötä. Se on vaikuttanut olennaisesti kommunikointiin ja liiketoiminnan harjoittamiseen. Tätä teknologia ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa myynti- ja ostotoimintaan, vaan hyödyntää myös tutkimus- ja liiketoimintatyökaluna ja laajana tietolähteenä. Tässä tutkimuksessa verrataan Suomen sekä Saksan saha- ja paperiteollisuuden suorituskykyä julkisen viestinnän avulla. Metsäsektorilla on perinteisesti ollut...

 4. Ravintola-alan franchising-yrittäjyys Suomessa yrittäjän näkökulmasta

  OpenAIRE

  Mäki-Arvela, Aki

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia millaista ravintola-alan franchising- yrittäjyys on tänä päivänä Suomessa yrittäjän näkökulmasta. Tavoitteena on saada käsitys yrittäjyydestä ja tutustua siihen millaista on franchising-yrittäjyys Suomessa. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena haastattelemalla eri franchising-ketjujen yrittäjiä Etelä-Suomessa. Työn toimeksiantajana toimii HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu. Franchising on yleistyvä liiketoiminnan muoto, jossa franchising-...

 5. Hääjuhlan ruokapalvelujen suunnittelu : Häämenu Fagernäsin kartanolla 19.2.2011

  OpenAIRE

  Karhu, Tytti; Hiltunen, Minna

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hääjuhlan ruokapalvelut toimeksiantajan toiveet, budjetti, käytettävissä olevat resurssit ja juhlan luonne huomioon ottaen. Tarkoituksena oli tarjota häävieraille ruokailuelämyksenä makumatka Suomesta maailmalle. Opinnäytetyön me-netelmällisenä taustana on toiminnallinen tutkimus, jossa yhdistyvät teoreettisuus ja toiminnallisuus. Työssä perehdyttiin suomalaisen hääruokailun historiaan, erityylisiin hääruokailuihin sekä catering-yrityksen ro...

 6. Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa

  OpenAIRE

  Hiitola, Johanna

  2014-01-01

  Tutkimus käsittelee perheen ja vanhemmuuden määrittelyä tilanteissa, joissa hallinto-oikeuksissa päätetään lasten huostaanotoista. Aineistona ovat hallinto-oikeuksien päätösasiakirjat, jotka sisältävät sosiaalityön sekä muiden perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten, kuten psykiatrien, psykologien, lääkärien ja kasvatusalan ammattilaisten kuvauksia vanhempien toiminnasta ja ominaisuuksista, vanhempien omia kertomuksia tilanteistaan sekä oikeuksien kirjaamia perusteluja päätöksilleen. ...

 7. "Salvation from unhappines by doing one's best" : a rhetorical analysis on Joel Osteen's sermons in the light of the US culture and values

  OpenAIRE

  Iivari, Eeva

  2014-01-01

  Tiivistelmä – Abstract Tämä laadullinen tutkimus keskittyy Joel Osteenin saarnoihin. Hän johtaa maan suurinta seurakuntaa, Lakewood-kirkkoa Texasin Houstonissa, USA:ssa. Tutkielma pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Mitkä ovat Osteenin eniten käyttämät retoriset keinot, ja kuinka ne näkyvät hänen saarnoissaan? 2) Miten Osteen käyttää hyväkseen kristillisiä oppeja ja Raamatun auktoriteettia vedotakseen kuulijoidensa kulttuurillisiin arvoihin? Aineiston prominentit ret...

 8. Iranin naisten asema, oikeudet ja poliittinen toiminta

  OpenAIRE

  Almaspour, Aliakbar

  2005-01-01

  Tutkimus käsittelee Iranin yhteiskuntaa ja se on poliittista tutkimusta. Tutkimuksen pääaiheena ovat Iranin naisten asema ja oikeudet. Se ottaa mukaan myös muita Iranin yhteiskuntaan liittyviä asioita kuten historiaa, kulttuuria ja politiikkaa. Irania on hallinnut sekä monarkia että nykyinen islamilainen tasavalta. Monarkioilla on ollut yksinvalttiaan oikeudet niin kuin ne ovat myös Islamilaisella tasavallalla. Oikeuksia ei ole saatu kansalta demokraattisesti, vaan ne on otettu pakolla tai hä...

 9. Sähköinen palkkahallinto yrityksen, tilitoimiston ja palkanlaskijan kannalta

  OpenAIRE

  Majava, Tero

  2010-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sähköisen palkkahallinnon vaikutuksia ja näkökulmia yrityksen, tilitoimiston ja palkanlaskijan kannalta verrattuna perinteiseen palkkahallintoon. Tarkoituksena oli kartoittaa sähköisen palkkahallinnon hyödyt ja haitat kaikista kolmesta eri näkökulmasta ja sitä, onko kannattavaa siirtyä sähköisen palkkahallinnon pariin. Tutkimus on tehty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen, pohjautuen kirjoituspöytätyöhön, tutkien ja analysoiden aiheeseen liitty...

 10. Taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöönotto Joensuun alueen tilitoimistoissa

  OpenAIRE

  Pietarinen, Petra; Parviainen, Taina

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta Joensuun alueen tilitoimistoissa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Tutkimustulos osoittaa, että kaikki haastateltavat pitivät sähköisen taloushallinnon kehittymistä positiivisena muutoksena. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa ja sitä hyödynnetään toistaiseksi vain isommissa tilitoimistoissa. Ohjelmist...

 11. Nuoret aikuiset Suvimäen Klubitalolla : ”Tää ei oo mitään ikärasismia, vaan nuoret haluu kohdata nuoria!”

  OpenAIRE

  Mäkinen, Sanni

  2009-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien toiminnan kehittämiseen Suvimäen Klubitalolla. Tutkimuksessa selvitettiin Suvimäen Klubitalon nuorten aikuis-ten jäsenten kokemuksia klubitalotoiminnasta sekä heidän ideoitaan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi tutkittiin, miten nuoret aikuiset on huomioitu Klubitaloilla ulkomailla, sekä mitä paikalliset mielenterveysalan toimijat ajattelevat nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutumisesta. Tutkimus tot...

 12. Espoon Klubitalo nykytilasta tulevaisuuteen : skenaariomenetelmän hyödyntäminen sosiaalialan järjestön strategiaprosessissa

  OpenAIRE

  Ahlfors, Tiina

  2015-01-01

  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö käsittelee skenaariomenetelmän soveltamista osana sosiaalialan järjestötyyppisen toimintayksikön strategiaprosessia. Tarkoituksena on tutkia, mikä on Espoon Klubitalon nykytilanne ja millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuudentiloja yksikön toiminnalle on strategiakauden 2016 - 2020 aikana. Tutkimus on toteutettu toimintatutkimuksena, missä on käytetty tulevaisuudentutkimuksen tieteenalalta tuttua skenaariomenetelmää, jota hyödynnetään usein str...

 13. MATKA MAAILMAN YMPÄRI, KIITOS! : Matkatoimisto Matka-Töysän asiakasanalyysi

  OpenAIRE

  Kaarnaranta, Elina

  2014-01-01

  Työn tavoitteena oli selvittää matkatoimistoasiakkaiden ostokäyttäytymistä ja sitä, millaisia matkailupalveluja he haluavat ostaa matkatoimistosta, mitä matkailupalveluja he ostavat verkkokaupasta ja miksi sekä millaisia kehittämismahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa matkatoimistolle. Kehittämistyön toimeksiantajana oli keskisuomalainen matkatoimisto Matka-Töysä Oy. Tutkimuksen aineistona käytettiin kyselyä, joka on lähetetty matkatoimiston asiakkaille uutiskirjeen mukana. Tutkimus oli m...

 14. Täydennyskouluttautuminen taloushallintoalalla : case Accountor Group

  OpenAIRE

  Salovuori, Hanna

  2016-01-01

  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin taloushallinnon alalla toimivan Accountor Group-konsernin työntekijöiden omaa kokemusta työssä tarvitsemastaan osaamisesta. Tutkimus tehtiin Accountorin Helsingin Ympyrätalon toimipisteessä ja siihen osallistui kirjanpidon ammattilaisia kahdesta eri juridisesta yksiköstä. Työn tarkoituksena oli selvittää miten Accountorin henkilökunta kokee osaamisensa riittävän päivittäisiin työtehtäviinsä. Työntekijöillä on taustallaan erimittaisia ja – laatuisia koulu...

 15. Hyvinvointikyselylomakkeen toimivuus kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä

  OpenAIRE

  Kuoppamäki, Taina; Poutiainen, Outi; Nokelainen, Marja-Liisa

  2013-01-01

  Tämä opinnäytetyö on sisällöltään laadullinen tutkimus. Toimeksiantajana toimi Päijät-Hämeen seudulla sijaitseva yksityinen kehitysvammaisten asumispalveluja tuottava hoitolaitos. Kyseisessä paikassa ei aiemmin ole tehty hyvinvointikyselyä asukkaille. Tavoitteena oli parantaa kehitysvammayksikön asukkaiden hyvinvointia ja antaa henkilökunnalle työkaluja laadun kehittämiseksi. Tarkoituksena oli luoda yhteinen näkemys asukkaiden hyvinvoinnista toimeksiantajalle ja selvittää valmiin haastattelul...

 16. Muotibrändien tuotesijoittelu tv-sarjoissa markkinointiviestinnän keinona

  OpenAIRE

  Muukka, Laura

  2013-01-01

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista on muodin markkinointi tv-sarjoissa ja elokuvissa sekä kuinka se vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Opinnäytteen tutkimus-kysymys oli tehoaako muodin markkinointi tv-sarjoissa ja/tai elokuvissa kuluttajaan. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään muodin tuotesijoitteluun tv-sarjoissa ja elokuvissa. Työssä myös käsitellään markkinointiviestinnän keinoja ja mainontaa. Lisäksi teoriaosuudessa puhutaan brändistä ja kuluttajasta...

 17. Video-EEG epilepsian diagnostiikassa - milloin ja miksi?

  OpenAIRE

  Mervaala, Esa; Mäkinen, Riikka; Peltola, Jukka; Eriksson, Kai; Jutila, Leena; Immonen, Arto

  2009-01-01

  Aivosähkötoimintaa mittaava EEG on epilepsian spesifinen tutkimus. Video-EEG:llä (V-EEG) tarkoitetaan EEG:n ja videokuvan samanaikaista tallennusta. Valtaosa epilepsiapotilaista joudutaan diagnosoimaan ilman V-EEG:tä, varsinkin jos kohtauksia on esiintynyt vain muutama. Kohtausten toistuessa tavoite on päästä kohtauksenaikaiseen V-EEG-rekisteröintiin. V-EEG:n käyttöaiheista tärkein on epilepsian diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka. V-EEG:llä pystytään erottamaan epileptiset kohtaukset esimer...

 18. Maa-analyysi liiketoiminnallisesta näkökulmasta tukemassa kansainvälistymisstrategiaa : Case: SuperApp Oy, Yhdysvallat

  OpenAIRE

  Laiho, Tea

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona lahtelaisen KIBS-palveluja eli osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja tarjoavan SuperApp Oy:n käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kohdemaan potentiaali kansainvälisen liiketoiminnan ja palveluyrityksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli antaa case-yritykselle työkaluja ja avaimia, sen laajentaessa liiketoimintaansa tulevaisuudessa ulkomaille, erityisesti Yhdysvaltoihin. Tämä tutkimus käsittelee osaa kansainvälistymisstrategiaa varte...

 19. Korpikuusen kannon alla : Hahmosuunnittelun anatomia

  OpenAIRE

  Toivola, Laura

  2012-01-01

  Teksti on tutkimus hahmosuunnittelun metodeista ja siitä, mistä muodostuu ja kuinka luodaan ”hyvä” hahmo. Käytännön osiossa muunnetaan sarjakuvastripeissä käytetty hahmo tekijän alter egosta itsenäiseksi 3D-animaatiohahmoksi. Hahmon suunnittelu on jaettu kahteen osaan; hahmon taustan ja henkilöhistorian suunnitteluun sekä hahmon visuaalisen ulkomuodon ja habituksen luomiseen. Tekstissä käsitellään erilaisia näkökulmia, joita voi käyttää hyväkseen hahmoa luodessa ja pohditaan viitekirjal...

 20. CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

  OpenAIRE

  Sillman, Laura

  2011-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan mitä CRM eli customer relationship management (suom. asiakkuudenhallinta, asiakashallinta) tarkoittaa ja mitä siihen sisältyy. Työn tavoitteena on selvittää miten järjestelmätoimittajan olisi mahdollista auttaa asiakasta tavoittamaan CRM-käyttöönottoprojektin tavoitteet sekä jatkokehittää asiakkuudenhallintajärjestelmää ja liiketoimintaprosesseja myös käyttöönottoproejktin jälkeen. Tutkimus perustuu asiakkuudenhallinnan ja IT-alan tietokirjallisuuteen, haastat...

 1. Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa

  OpenAIRE

  Kolari, Pirjo

  2010-01-01

  Väitöstutkimuksen kohteena on johtamisen yhteys henkilöstön emotionaalisiin rakenteisiin, motivaatioon, toimintastrategioihin ja osaamisen kehittymiseen jatkuvassa muutoksessa elävän teknologia-alan asiantuntijaorganisaatiossa. Pääosin kysymyksessä on kvalitatiivinen tutkimus, jossa tietoa on haettu sekä haastattelujen mutta myös kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksessa kohdeorganisaation henkilöstö (N=313) arvioi lähimmän esimiehensä johtamis- ja tunneälyn kompetensseja. Myös esimie...

 2. Sosiaalisen median rooli mikroyrittäjän ostoprosessissa

  OpenAIRE

  Martikainen, Inkeri

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää sosiaalisen median rooli mikroyrittäjän ostoprosessissa; miten mikroyrittäjä hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ja millainen vaikutus sieltä löytyvillä käyttäjäarvioilla on ostopäätökseen. Opinnäytetyö tehtiin erään finanssialan yrityksen toimeksiantona. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille tietoa siitä, miten mikroyrittäjiä voidaan tavoittaa sosiaalisen median kautta, ja saada näin uusia asiakkaita. Tutkimus...

 3. SOSIAALINEN MEDIA JA NUORISOTYÖ : Nuorisotyöntekijän rooli sosiaalisessa mediassa

  OpenAIRE

  Niemi, Kristiina

  2013-01-01

  Tutkimus aiheesta sosiaalinen media ja nuorisotyö toteutettiin Centria ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko sosiaalinen media osa nuorisotyötä, mitkä ovat keskeisimmät tavoittamisen keinot sosiaalisessa mediassa ja millaisia velvollisuuksia verkkotyössä toimivalla nuorisotyöntekijällä on. Apuna käytettiin Future School Research – hankkeen puitteissa tehtyä kyselyä. Tutkimuksessa havaittiin työntekijöiden koulutuksen ja kokemuksen olevan oleellisin tekijä liite...

 4. Yrityksen näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa, Case Globe Hope

  OpenAIRE

  Asikainen, Miisa

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka lisätään näkyvyyttä jo olemassa olevan yrityksen sosiaalisen median kanavien aktivoimisella. Työn toimeksianto tuli suomalaiselta Globe Hope –nimiseltä design-alan yritykseltä. Globe Hope valmistaa tuotteensa kierrätys- sekä ylijäämämateriaaleista. Sosiaalisen median markkinoinnin tutkimus sekä opinnäytetyöntekijän opinnot muotimarkkinoinnin parissa toimivat työn pohjana. Työn tavoite oli selvittää erilaisia keinoja kasvattaa näkyvyyttä sosiaa...

 5. Surman jälkeen itsemurha. Kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa

  OpenAIRE

  Nikunen, Minna

  2005-01-01

  Tutkimuksessa käsitellään sitä, miten kulttuurissamme koetaan sopivaksi kertoa tapauksista, joissa henkirikoksen tehnyt surmaa myös itsensä. Tutkimus pureutuu kysymykseen väkivallan tekijyydestä ja vastuusta. Murha-itsemurhat, joiksi tapauksia kutsun, voidaan hahmottaa joko henkirikoksina tai itsemurhina. Itsemurhaa painotettaessa väkivallan tekijä mielletään yhdeksi uhreista, kun taas teon rikosluonnetta korostettaessa, hänen tekijyytensä ja vastuunsa näkyy selvemmin. Teos tarjoaa tietoa...

 6. Verkkokauppojen kilpailija-analyysi

  OpenAIRE

  Nissinen, Antti

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tehty liiketalouden koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkkokaupan nykytilaa, analysoida verkkokauppojen ansaintalogiikkaa ja erilaisia liiketoimintamalleja sekä suorittaa kilpailija-analyysi selvitykseen valittujen neljän verkkokaupan osalta. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ovat havainnointi ja kirjoituspöytätutkimus. Selvityksessä käydään ensin läpi aiheen teoreettista viitekehystä verkkokaupa...

 7. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden ensiaputiedot ja -taidot

  OpenAIRE

  Lehtimäki, Laura; Mäki, Laura; Varis, Sara

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ensimmäisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden ensiaputietoja ja –taitoja sekä ensiapuopetuksen ja -harjoitusten vaikutusta niihin. Lisäksi tarkoituksena oli saada selville eri oppimistyylien vaikutusta ensiaputietojen ja –taitojen oppimiseen. Opinnäytetyömme oli määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyössä perusjoukkona oli Porvoon Laurea-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoita...

 8. Sosiaalinen asiakassuhdejohtaminen ja big data

  OpenAIRE

  Toivonen, Topi-Antti

  2015-01-01

  Tässä tutkielmassa käsitellään sosiaalista asiakassuhdejohtamista sekä hyötyjä, joita siihen voidaan saada big datan avulla. Sosiaalinen asiakassuhdejohtaminen on terminä uusi ja monille tuntematon. Tutkimusta motivoi aiheen vähäinen tutkimus, suomenkielisen tutkimuksen puuttuminen kokonaan sekä sosiaalisen asiakassuhdejohtamisen mahdollinen olennainen rooli yritysten toiminnassa tulevaisuudessa. Big dataa käsittelevissä tutkimuksissa keskitytään monesti sen tekniseen puoleen, eikä sovellutuk...

 9. SAGA Cook & Chill -ruoanlaittopaperin testaaminen ravintolaympäristössä : Case: SeAMK opetusravintola Prikka

  OpenAIRE

  Keskinen, Simo

  2015-01-01

  Tutkimus käsittelee ammattikeittiöille kehitettyä SAGA Cook & Chill -ruoanlaittopaperia, jonka aihe tuli Metsä Tissuelta toimeksiantona vuonna 2013. Tutkimusajankohdaksi valittiin vuoden 2014 alku, tammi- ja helmikuun välille. Tutkimuksen tuloksia kerättiin kvalitatiivisin metodein, hyödyntäen Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiloissa toimivaa opetusravintola Prikkaa, ruokaa valmistettaessa lounaalle. Ruokaa valmistettiin neljäntoista päivän ajan, hyödyntäen seitsemää pääruokiin suunniteltua res...

 10. Ruoan uskonnolliset merkitykset yläkoulun uskonnon oppikirjoissa

  OpenAIRE

  Heikkilä Astrid

  2015-01-01

  Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ruoan ja uskontojen monipuolinen suhde, joka esiintyy kaikissa uskonnoissa. Tutkimuksen kohteena ovat koulun uskonnonopetus ja siinä erityisesti oppikirjat. Tutkimuksessa ruokaa ja ruoan ympärille liitettäviä uskonnollisia merkityksiä tarkasteltiin osana myyttejä ja riittejä ja rituaaleja. Tämän tutkimuksen teorialähtökohtien mukaan ruoat saavat symboliarvoa uskonnosta ja toisaalta ruokailulla ilmennetään uskonnollisia riittejä ja rituaaleja. Tämä tutkimus ra...

 11. Psykiatrisessa osastohoidossa olevan nuoren ja hänen perheensä ruokailutottumukset

  OpenAIRE

  KAHALA, MINNA

  2011-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata psykiatrisessa osastohoidossa olevan nuoren ja hänen perheensä ruokailutottumuksia sekä perheen että hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimus on laadullinen. Aineiston keruumenetelmänä on käytetty avointa haastattelua. Tiedonantajina ovat toimineet seitsemän (n=7) psykiatrisessa osastohoidossa olevan nuoren perhettä sekä kymmenen (n=10) nuorisopsykiatrisella osastolla työskentelevää henkilökunnan edustajaa. Haastattelut nauhoitettiin ja aineisto...

 12. Perheaterioinnin yhteys nuorten hyvinvointiin ja päihteidenkäyttöön

  OpenAIRE

  Mattila, Marjo

  2015-01-01

  Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin perheaterioinnin yhteyttä nuorten terveystottumuksiin, hyvinvointiin ja päihteidenkäyttöön. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimus-artikkelista tieteelliseen aikakauslehteen. Perheateriointi oli pääasiassa positiivisesti yhteydessä nuorten terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Perheaterioille osallistuneet nuoret nauttivat enemmän vihanneksia ja hedelmiä ja vähemmän välipaloja, pikaruokaa ja makeita juomia. Heillä oli tasaise...

 13. "Koti, uskonto ja isänmaa"

  OpenAIRE

  Koso, Anniina

  2008-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millä tavoin kansainvälisesti adoptoineet vanhemmat huomioivat adoptoidun lapsen synnyinmaan kulttuuria perheen arjessa sekä selvittää mitkä asiat ohjaavat kansainvälisesti adoptoineiden vanhempien tapaa kasvattaa lastaan. Lisäksi tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia haasteita kansainvälisesti adoptoineet vanhemmat ovat kohdanneet adoptoidun lapsen kasvatuksessa. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus. Aineistonkeru...

 14. Pienyrittäjien kuluttajamarkkinointiosaamisen kehittäminen

  OpenAIRE

  Koskinen, Laura; Rinne, Annika

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli pienyrittäjien kuluttajamarkkinointiosaamisen kehittäminen. Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin vuoden 2010 syksyllä kartoittamalla 41:n jyväskyläläisen, kuluttajamarkkinoilla toimivan pienyrityksen senhetkinen markkinointiosaamisen taso. Ensimmäisen tutkimuksen lisäksi haluttiin toteuttaa toinen tutkimus tukemaan ja syventämään jo aiemmin saatua tietoa. Tämä toteutettiin vuoden 2011 syksyllä haastatellen yritysten parissa toimivia tahoja sekä kahta jyväskyläläis...

 15. VALOKUVIEN ARVO MATKAKOKEMUKSELLE

  OpenAIRE

  Saari, Meiju

  2015-01-01

  Valokuvaus on monelle yhä merkittävämpi osa matkaa. Kuvia otetaan ja jaetaan paljon, sekä matkan aikana, että matkan jälkeen sosiaalisessa mediassa. Kuvien kasvava rooli sai pohtimaan kuvattoman matkan arvoa. Työn tavoitteena oli tutkia valokuvien ja kuvaamisen merkitystä vapaa-ajan matkailijalle niiden matkalle tuottaman arvon kannalta. Tärkein kysymys on miten valokuvat lopulta tuovat arvoa matkakokemukselle, jos tuovat. Tutkimus selvittää myös matkailijoiden kuvaustottumuksia ja matkakuvie...

 16. ”Mitä tänään on tarjolla?” : opiskelijaruokailu laadusta mielikuviin

  OpenAIRE

  Partanen, Elina

  2008-01-01

  Työn tavoitteena oli selvittää, mitä opiskelijat yleensä syövät lounaalla opiskelijaravintolassa ja mitä mieltä he olivat tarjotusta lounasruuasta. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on viisi eri ruokapalveluiden tarjoajaa, ja jokaisella on hieman toisistaan poikkeava liikekonsepti. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä Digium-ohjelman avulla ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoille. Kyselyyn oli mahdollista vastata 8.4.2008 – 22.4.2008 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 341. Kyselyn tul...

 17. Mikä kauhuelokuvassa kiehtoo? : Profilointi Kauhuelokuvafestivaali Hurmeen yleisöstä

  OpenAIRE

  Lintumaa, Sanna; Utriainen, Hanna

  2010-01-01

  Kauhuelokuva on ollut kautta aikojen yksi suosituimmista elokuvan lajityypeistä. Se herättänyt aina moraalista pahennusta. Sitä, millaiset ihmiset katsovat kauhuelokuvia, tai katsomisen motiiveja, ei yleensä kysytä. Opinnäytetyömme on profilointi Kauhuelokuvafestivaali Hurmeen yleisöstä. Tutkimus toteutettiin toimeksiantona elokuvayhdistys Hurme ry:lle. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin miten Kauhuelokuvafestivaali Hurmeen kävijät kokevat kauhuelokuvan, miksi ihminen ylipäätä...

 18. Autopesuloiden jätevesien biologinen puhdistaminen

  OpenAIRE

  Valtonen, Sanni

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää autopesuloiden jätevesien kuormittavuutta ja biologisen jätevesipuhdistusprosessin toimivuutta. Jätevedenpuhdistus perustuu kantoaineprosessiin, jossa kantoaineeseen tarttuva biofilmi eli mikrobikasvusto puhdistaa jäteveden pesuaine- ja öljyjäämistä. Tutkimus on osa Vesiturva-hanketta, ja jätevedenpuhdistusprosessi autopesuloissa on yksi osa sitä. Kohteena oli viisi autopesulaa, joista kolmessa jätevettä puhdistettiin biologisesti bioreaktor...

 19. Parenting satisfaction and parenting self-efficacy during the postpartum period: evaluation of an internet-based intervention

  OpenAIRE

  Salonen, Anne

  2010-01-01

  Tutkimuksessa arvioitiin vauvaperheiden äitien ja isien tyytyväisyyttä vanhemmuuteen ja vauvanhoitovalmiuksia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin vanhempien tyytyväisyydessä ja vauvanhoitovalmiuksissa tapahtuvaa muutosta 6-8 viikkoa lapsen syntymän jälkeen. Tutkimukseen kahteen vaiheeseen osallistui yhteensä 1633 äitiä ja 961 isää vuosina 2006-2008 kahdessa eteläsuomalaisessa synnytyssairaalassa. Tutkimus oli osa laajempaa Urbaani vanhemmuus -hanketta, jo...

 20. Laadun ja erilaistumisen merkitys kilpailussa : Turun Hello Cafen lounasasiakas

  OpenAIRE

  Rusi, Milla

  2011-01-01

  Henrietta Aarnikoivu aloittaa kirjansa Onnistu asiakaspalvelussa (2005) toteamalla ”Yrityksen toiminnan edellytys on ostava ja maksava asiakas”. Mielestäni tätä ei osuvammin voisi sanoa. Siksi valitsinkin opinnäytetyöni aiheeksi asiakkaat ja asiakassuhteet sekä laadun. Toimeksiantajana opinnäytetyössä on Turun lentokentällä sijaitseva Hello Cafe. Kiinnostuin aiheesta, kun aloin miettimään kuka on Hello Cafen asiakas ja mikä on asiakkaan toivoma laaduntaso. Tutkimus on toteutettu kolmea tutkim...

 1. "Se on kiva tunne kun onnistuin" : -Arviointitutkimus Supertytöt-leirin vaikutuksista osallistujien itsetuntoon

  OpenAIRE

  Rautama, Anu

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tutkimus, joka toteutettiin Supertytöt-leirillä kesäkuussa 2016. Leirillä oli 16 osallistujaa, iältään 9-13 vuotta. Leirin järjesti Helsingin NNKY:n Debora-hanke. Tutkin opinnäytetyössäni sitä, vaikuttaako leiri tyttöjen perusitsetuntoon ja ilmapuntari-itsetuntoon. Lisäksi selvitin, mitkä leirin teemat ja toiminnot ovat niitä, jotka mahdollisesti itsetuntoon eniten vaikuttavat. Opinnäytetyöni teoriaperustan muodostivat itsetunnon ja itsetunnon mittaamisen sekä leiritoimin...

 2. Työmotivaatiotutkimus : Case K-supermarket Petonen

  OpenAIRE

  Föhr, Virpi

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää K-supermarket Petosen henkilökunnan työmotivaatio ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työmotivaatiotutkimus koostui seuraavista aihe-alueista: työmotivaatio, työn ominaisuudet, työilmapiiri/ työyhteisö, palkitseminen ja esimiestyö. Näitä aihe-alueita koskevien kysymysten pohjalta luotiin kokonaiskuva siitä, millainen henkilökunnan työmotivaatio oli tutkimus hetkellä ja miten nämä motivaatioon vaikuttavat asiat koetaan. Tutkimuksen tavoitteena oli myös se...

 3. Ravintola konseptia etsimässä : Eksynyt Willi Hirvi

  OpenAIRE

  Mäntynen, Kaisu

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia palveluita Hotelli Jämsä Oy:n ravintolan Willi Hirven tulisi tarjota saadakseen toimintansa kannattavaksi. Ravintolan konsepti hakee suuntaansa, ja yritys halusi toiminnan suunnittelun avuksi tietoa palveluiden käyttäjiltä, sekä heiltä jotka eivät niitä käytä. Tutkimuksen kohteena olivat työnsä puolesta hotellissa majoittuvat asiakkaat ja paikalliset asukkaat, joita haluttaisiin palvella paremmin. Tutkimus oli otteeltaan kvalitatiivinen....

 4. Farkkujen elinkaari

  OpenAIRE

  Järvinen, Janica

  2011-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan farkkujen elinkaarta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia. Tutkimuksen kohteena on myös M.A.S.I Company Oy:n toiminnan soveltuminen ympäristömerkinnän kriteereiden mukaiseksi. Tutkimus tehtiin kyselyiden, haastatteluiden, keskustelujen ja teoreettisen tutkimuksen avulla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan aluksi puuvillaa kuituna ja sen tuotantoa aina viljelystä kankaan kudontaan. Työssä edetään puuvillakankaiden esikäsittelyosiosta farkkujen va...

 5. Ohjaajan ääni : ohjaajan ääni-ilmaisu osana kerrontatyyliä kotimaisessa fiktioelokuvassa

  OpenAIRE

  Suoranta, Taneli

  2015-01-01

  Opinnäytetyössä tutkitaan suomalaisten ohjaajien äänellistä ilmaisua osana kerrontatyyliä fiktioelokuvassa. Ohjaajan tyyliä tarkastellaan auteur-teorian kantilta ja äänellistä ilmaisua Michel Chionin teorian ja termistön pohjalta. Tutkimus alkaa ohjaajan tyylin avaamisella auteur-teorian kautta, elokuvaäänen perusteilla sekä Chionin termistön ja teoriapohjan esittelyllä tuoden tutkimukselle vertailukelpoisen pohjan. Tämän jälkeen esitellään ohjaajilta Aki Kaurismäki, Matti Ijäs ja Saara C...

 6. Mopoilu nuorten kokemana : Allrightin mopomiitit

  OpenAIRE

  Kosonen, Martta-Liisa

  2011-01-01

  Opinnäytetyö on kartoittava ja selittävä tutkimus pääkaupunkiseudulla kokoontuvista Allrightin mopomiiteistä. Allrightin miitit ovat Suomen suurimpia kokoontumisajoja mopoilijoille, joihin osallistuu parhaimmillaan jopa puoli tuhatta kaksipyöräisistä kiinnostunutta nuorta. Opinnäytetyö tukee Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen yhteistyössä pääkaupunkiseudun mopohankkeessa tehtyä tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää mistä mopoilevien nuorten i...

 7. Jännityselokuvan dramaturgia

  OpenAIRE

  Kaukiainen, Emma

  2011-01-01

  Opinnäytetyö käsittelee elokuvan dramaturgiaa. Työ koostuu elokuvatutkimuksesta ja liitteenä olevasta omasta elokuvakäsikirjoituksesta. Tutkimus keskittyy rikos- ja jännitys-elokuvien genreen, erityisesti trillereihin. Tarkastelen genrelle tyypillisiä juonikuvioita, aiheita, rakenteita ja tapoja luoda jännitystä. Työn tarkoituksena on pohtia, miten genrekonventioita voi käyttää hyväkseen oman käsikirjoituksen tekemisessä. Käytän lähdeaineistona genren elokuvia sekä käsikirjoitusta ja elokuvaa...

 8. Konto-eriste

  OpenAIRE

  Kananoja, Tomi

  2010-01-01

  Työn tarkoitus oli määrittää Konto Oy:n kehittämälle turve-eristeelle optimaalinen lämmönjohtavuus ja ääneneristävyys. Hankkeessa olivat yhteistyössä Konto Oy, TAMK:n Tutkimus & Kehitysosasto sekä opiskelijoita. Tutkimukset omalta osaltani jakautuivat Tampereen teknillisen yliopiston laboratoriokokeisiin lämmönjohtavuudesta ja Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa tapahtuvaan koputuskokeeseen. Työ oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Yhteyttä pidettiin monen eri tahon kanssa, ja voidaan s...

 9. Omakustanneäänitteen kannattavuus

  OpenAIRE

  Martinmäki, Eija

  2012-01-01

  TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä: Eija Martinmäki Opinnäytetyön nimi: Omakustanneäänitteen kannattavuus Työn ohjaaja: Sami Niemelä Työn valmistumislukukausi ja -vuosi:Kevät 2012 Sivumäärä: 54 Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli tutkia omakustanneäänitteen kustannuksia ja kannattavuutta. Tutkimus tarkasteli ääniteteollisuutta yleensä sekä sitä, miksi omakustanneäänitteitä tehdään. Onko omakustanneääni...

 10. IFRS 10 muutos 2011 alkaen

  OpenAIRE

  Sharma-Lehtinen, Sheeru

  2014-01-01

  IASB julkaisi uuden konsernitilinpäätösstandardin toukokuussa 2011. Ennen kyseistä muutosta, konsernitilinpäätöksestä ohjeisti IAS 27 Konserni- ja erillistilinpäätös-standardi. Muutoksen astuttua voimaan tuli täysin uusi IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardi, joka korvasi IAS 27-standardin konsernitilinpäätösosiota. IFRS 10-standardi otettiin Suomessa käyttöön vuoden 2014 alusta. Tutkimus on toteutettu laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miks...

 11. ”Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule” Opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa

  OpenAIRE

  Jääskelä, Nina

  2014-01-01

  Tässä Pro gradu – tutkielmassa tarkastellaan etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten keskinäistä rasismia koulussa tapahtuvana ilmiönä. Tavoitteena on tutkia opettajien puheen kautta kouluissa esillä olevia kulttuurisia kategorisointeja ja sitä, millaiset tekijät opettajien näkemyksen mukaan vaikuttavat rasististen konfliktien taustalla. Tutkimus on osa Etnisten vähemmistöjen välinen rasismi – tutkimushanketta, jonka toteuttajana toimii nuorisokasvatusjärjestö Non Fighting Generation. Ha...

 12. Unemployment Hysteresis in the Eurozone: Effects of Gender Differences in Labour Market Behaviour

  OpenAIRE

  Luukkanen, Matias

  2017-01-01

  Tämä tutkielma tutkii työttömyysshokkien vaikutuksen pysyvyyttä Euroalueella ja selvittää, onko eroilla työmarkkinakäyttäytymises- sä sukupuolten välillä vaikutusta yksikköjuuritestin tuloksiin. Tutkimus yrittää vastata kysymyksiin siitä, onko suhdanneheilahteluita korjaava aktiivinen talouspolitiikka tarpeellista vai dominoivatko talouden luonnolliseen tasapainoon pyrkivät voimat. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on luonnollisen työttömyyden ja hystereesin teorioiden välinen diko...

 13. Social Phobia among Finnish Adolescents: Assessment, Epidemiology, Comorbidity, and Correlates

  OpenAIRE

  Ranta, Klaus

  2008-01-01

  Sosiaalisten tilanteiden pelko (STP) on ahdistuneisuushäiriö, jonka keskeisenä oireena on voimakas pelko joutua kielteisen arvioinnin kohteeksi sosiaalisessa tai esiintymistilanteessa. Häiriö johtaa kärsimykseen näissä tilanteissa ja usein sosiaalisten tilanteiden välttämiseen. Aiempi tutkimus viittaa siihen, että STP kliinisenä häiriönä kehittyy valtaosin nuoruusiän aikana, on kulultaan pitkäaikainen ja edeltää masennustilojen, myöhempien ahdistuneisuushäiriöiden ja päihteiden käytön puhkeam...

 14. FERNANDO SORIN (1778–1839) KITARAFANTASIAT YHDELLE SOITTAJALLE – semioottisia analyysejä

  OpenAIRE

  Haukka, Aleksi

  2016-01-01

  Tässä pro gradu -työssä käsitellään espanjalaisen Fernando Sorin (1778–1839) kitarafantasioita yhdelle soittajalle. Näkökulma sävellysten analyysiin on semioottinen ja erityisesti eksistentiaalisemioottinen. Tutkimus pitää sisällään myös laajan Fernando Sorin elämäkerran, jonka lopuksi Sorin elämänvaiheita analysoidaan eksistentiaalisemioottisesta näkökulmasta. Metodologisina lähtökohtina ovat Eero Tarastin eksistentiaalisemiotiikka ja etenkin niin sanottu z-malli tai zemic-malli. Olennai...

 15. Mobiilipelien virtuaalihyödykkeiden ostoon johtavat tekijät

  OpenAIRE

  Mikkonen, Riku

  2015-01-01

  Tutkielmassa perehdytään virtuaalihyödykkeeseen mobiilipeleissä ja niiden ostamiseen johtaviin tekijöihin. Pääasiallisena tarkoituksena on löytää tekijöitä, jotka johtavat pelaajan ostamaan virtuaalihyödykkeitä mobiilipeleissä käyttäen mikrotransaktioita. Koska aiempaa tutkimusta aihealueesta ei ole, käytetään tämän tutkimuksen pohjana teorioita aiemmasta tutkimuksesta jotka liittyvät tutkittavaan aiheeseen. Näitä ovat mobiilipelaamiseen motivaatioiden tutkimus, virtu...

 16. Urheilu- ja ulkoilusukat : tietopaketti vaatetusfysiologisista lähtökohdista

  OpenAIRE

  Lindberg, Iina

  2015-01-01

  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä tietopaketti urheilu- ja ulkoilusukista vaatetusfysiologisista lähtökohdista. Tietopaketti on suunnattu alan opiskelijoille ja yrityksille. Tietopaketin on tarkoitus toimia perehdyttämisen työvälineenä, jonka avulla uusi työntekijä tai opiskelija saa perusymmärryksen aihealueesta. Päädyin tutkimaan aihealuetta yhteistyöyrityksen Vokant Management Oy:n ehdotuksesta. Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen aineistopohjainen tutkimus. Tutustuin ja keräsin tieto...

 17. Vanhempien kasvatustyylit nuorten kokemina – Yhteydet koettuun elämäntyytyväisyyteen, yksinäisyyteen ja itsetuntoon

  OpenAIRE

  Savolainen, Juska

  2017-01-01

  Nykyyhteiskunnan modernisoituminen ja valinnan mahdollisuuksien kasvaminen ovat edes-auttaneet vanhempien yksilöllisten kasvatusratkaisujen tekemistä. Tämän hetken vanhem-muutta kuvailevat valinnanmahdollisuudet, mutta myös yhä kasvavat haasteet pätevästä kasvattamisesta. Toisaalta tutkijat myös raportoivat yhä enemmän nuorten kasvavia hyvinvoinnin riskejä, kuten yksinäisyyttä ja pahaa oloa. Tämä tutkimus pyrkii löytämään yhteyksiä vanhempien käyttämien eri kasvatustyylien ja nuorten kokemien...

 18. Ruokaravintolamarkkinointi Facebookissa

  OpenAIRE

  Keskinen, Anna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää minkälaista on hyvä ja tehokas sekä asiakkaat tavoittava ruokaravintolamarkkinointi Facebookissa. Työn teoriaosuudessa käsitellään markkinoinnin sekä sosiaalisen median historiaa, teorioita ja tunnetuimpia malleja. Työssä avataan markkinointia ja sosiaalista mediaa sekä etenkin Facebookia käsitteinä, ja selvitetään ruokaravintoloiden markkinointimahdollisuuksia ja –tapoja Facebookissa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Facebook-markkin...

 19. Servikaaliseen dystoniaan liittyvä kipu ja sen lievittyminen fysioterapian keinoin

  OpenAIRE

  Raippalinna, Krista; liimatainen, sari

  2009-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kivun vaikutuksia aikuisiän primaarista servikaalista dystoniaa sairastavilla sekä heidän kokemusten perusteella fysioterapian keinojen vaikutusta kipujen lievitykseen. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Suomen Dystonia - yhdistyksen kanssa. Tutkimusjoukko koostui 37: stä servikaalista dystoniaa sairastavasta, eri puolella Suomea asuvista henkilöistä. Iältään he olivat 20: stä yli 65- vuotiaita. Tutkimus toteutettiin postikyselynä. ...

 20. 4.- 6.-Luokkalaisten odotukset ja toiveet Jyväskylän seurakunnan toiminnalta

  OpenAIRE

  Leppänen, Hanna-Maire

  2014-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 4.-6. luokkalaisten odotukset ja toiveet Jyväskylän seurakunnan toiminnalta, jotta työntekijät tavoittaisivat kohderyhmän pa-remmin ja heille voitaisiin järjestää mielekästä ja osallistavaa toimintaa. Työn hankkeisti Jyväskylän seurakunta. Teoriaosassa käsiteltiin kirkon varhaisnuorisotyötä, osallistavaa toimintaa, Jyväskylän seurakunnan varhaisnuorisotyötä sekä varhaisnuorten kasvua ja kehitystä. Tutkimus toteutettiin internetkyselyllä Jy...

 1. Film noir -elokuvien vaikutus 1950- ja 1960-lukujen suomalaiseen rikoselokuvaan

  OpenAIRE

  Seppänen, Nina

  2010-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin, onko yhdysvaltalainen elokuvasuuntaus film noir vaikuttanut suomalaiseen 1950- ja 1960-lukujen rikoselokuvaan. Film noir –elokuvat ovat synkkäsävyisiä rikosdraamoja, joiden henkilögalleriaan kuuluu kovapintaisia yksityisetsiviä, vietteleviä femme fataleja ja murhanhimoisia rikollisia. Tutkimuksen tavoitteena on verrata kahta elokuvasuuntausta keskenään ja pyrkiä löytämään niiden erot ja yhtäläisyydet sekä syyt näille. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisin menet...

 2. Obligations, loyalties, conflicts. Highly educated women and family life in Nairobi, Kenya

  OpenAIRE

  Latvala, Johanna

  2006-01-01

  Millaisia ristiriitoja korkeasti koulutetut naiset kokevat perhe-elämässään tämän päivän Keniassa? Kuinka aviosuhteista ja perhevelvollisuuksista neuvotellaan kulttuurisessa kontekstissa, joka perustuu pitkälti ajatukseen yksilöstä kiinteänä osana sukua? Millaisia muutoksia perhe- ja sukupuolten välisissä suhteissa on meneillään urbaanissa Keniassa? Miten monivaimoisuus vaikuttaa aviopuolisoiden väleihin? Millaista on afrikkalainen feministinen ajattelu? Tutkimus käsittelee Kenian pääkaupungi...

 3. Hygienia– ja motivaatiotekijät Hartwall-Areenan vuokratyövoiman motivoinnissa

  OpenAIRE

  Bruun, Lauri

  2010-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hygienia– ja motivaatiotekijöitä Hartwall-Areenan vuokratyövoiman motivoinnissa sekä pohtia tulosten pohjalta työmotivaatiota parantavia seikkoja. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingissä toimivan Hartwall-Areenan ja Helsingin VMP:n(entinen Varamiespalvelu Oy) kanssa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet työskentelivät vuokratyösuhteessa Hartwall-Areenalla. Tutkimukseen osallistuivat kaikki kohteen järjestyksenvalvojat ja heidän lähiesimiehensä. T...

 4. Opetuskäyttöön tarkoitetun robottikäden mallintaminen

  OpenAIRE

  Helminen, Vesa

  2015-01-01

  Insinöörityön tavoitteena oli tuottaa raportti opetuskäyttöön tarkoitetun robottikäden mallin-tamisprosessista. Työssä suunniteltiin, mallinnettiin ja valmistettiin ihmiskättä muistuttava kiertyvänivelinen robotti 3D-tulostamalla. Työn toimeksiantajana oli Metropolia Ammattikorkeakoulun sovelletun elektroniikan tutkimus- ja kehitysyksikkö Electria. Suunnittelussa määriteltiin robottikädelle tarvittavia ominaisuuksia, kuten koko, edullisuus ja nivelten lukumäärä. Päätavoitteena oli pitää r...

 5. Verkkomainonta

  OpenAIRE

  Taipalus, Lauri

  2011-01-01

  Työn tarkoituksena oli selvittää yritysten asenteita verkkomainontaa kohtaan, sekä verkkomainonnan käyttöä yrityksissä. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä verkkomainonnan eri muotoihin. Toisena tavoitteena oli toteuttaa tutkimus yritysten verkkomainonnan käytöstä. Teoreettisessa viitekehyksessä perehdyttiin siihen, mitä verkkomainonta pitää sisällään, ja mikä on verkkomainonnan osuus koko mainoskakusta. Tarkemmin teoriassa tutustuttiin erilaisiin tapoihin mainostaa verkossa. Käsitellyt...

 6. WLAN-antenni ajoneuvokäyttöön

  OpenAIRE

  Mustonen, Sami

  2006-01-01

  Insinöörityössä tutkittiin, mikä WLAN-antenni soveltuisi parhaiten käytettäväksi Sunit Oy:n valmistamissa ajoneuvotietokoneissa. WLAN-antennin täytyy olla tehokas ja helposti asennettava ajoneuvokäyttöön. Työssä tutkittiin myös, kuinka merkittävässä asemassa ovat suurtaajuuskäytössä käytettävät RF-liittimet ja kaapelit. Insinöörityön tutkimus perustuu suurimmalta osaltaanantenniteoriaan, sähkömagnetismiin ja mikroaaltomittaustekniikkaan. WLAN-antennimittaukset on tehty Kajaanin ammattikork...

 7. B2B myynnin johtaminen ravintola-alalla

  OpenAIRE

  Pajari, Katja

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ravintola-alan yrityksissä johdetaan B2B myyntiä. Tarkoituksena oli kartoittaa, miten yrityksissä panostetaan B2B myyntiin ja sen johtamiseen sekä millä tavoin yritysmyyntiä johdetaan. Tutkimus pohjautuu opinnäytetyön tietoperustaan, jossa käsitellään B2B myyntiprosessia ja myynnin johtamista. Työssä käsitellään B2B myyntiä ja selvitetään myyntiprosessin eri vaiheita. Aihe on rajattu koskemaan nimenomaan johtamisen näkökulmaa B2B myynni...

 8. Transvestisuus perheessä

  OpenAIRE

  Leinonen, Eeva-Kaisa

  2005-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan transvestisuuteen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia perheessä ja osana vanhemmuutta. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Pääaineisto koostuu kahden transvestiitin lapsena kasvaneen naisen haastatteluista. Tätä aineistoatäydennetään käyttämällä aiemmin kerättyä seitsemän itsensä transvestiitiksi määrittelevän miehen haastatteluaineistoa. Pääaineisto kerättiin avoimilla haastatteluilla ja täydentävä aineisto t...

 9. Terveydenhoitaja lapsen fyysiseen kaltoinkohteluun puuttujana

  OpenAIRE

  Piilola, Marianne; Valli, Marja-Liisa

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä lastenneuvolan ja alakoulun terveydenhoitaja tekee, kun hänellä herää epäily lapsen fyysisestä kaltoinkohtelusta. Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä puuttumisen keinoja on, mitä terveydenhoitajat niistä tietävät sekä mikä estää tai edistää puuttumista. Lisäksi tutkittiin onko Vaasassa käytössä toimintamalli lapsen fyysiseen kaltoinkohteluun puuttumisessa. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen, mutta muutaman kysymyksen osalta myös kvantita...

 10. Ympäristövastuu Pohjois-Savon Osuuspankissa

  OpenAIRE

  Karjalainen, Toni

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ekologisesta näkökulmasta kuinka ympäristövastuu toteutuu Pohjois-Savon Osuuspankissa. Tarkastelun kohteena oli tutkia, mitä ympäristövastuun eteen on jo tehty ja millaisia toimia on mahdollista vielä tehdä. Tutkimuksen kohteena oli myös selvittää mitä arvoa Green Office – ohjelmasta on ja miten sen käyttöönotto toteutuu. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensin lähettiin sähköpostilla strukturoitu kysely neljälle henkilölle, joista jokaisel...

 11. Työn ja vapaa-ajan tasapaino

  OpenAIRE

  Yoshida, Teemu

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli työn ja vapaa-ajan tasapainon hallinta. Työssä paneuduttiin työn ja vapaa-ajan tasapainon määrittelyn vaikeuteen sekä tasapainon löytämisen mukanaan tuomiin hyötyihin. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän elämän tasapainoon. Tutkimus on rajattu organisaation näkökulmasta niihin tunnusmerkkeihin ja käytäntöihin, jotka määrittelevät perheystävällisen organisaatiokulttuurin unohtamatta kuitenkaan yksineläviä työntekijöitä. Työntekijän ...

 12. Lääkehoidon huomioiminen fysioterapiassa fysioterapeuttien kokemana

  OpenAIRE

  Arkko, Maiju

  2014-01-01

  Opinnäytetyö selvittää fysioterapeuttien käsityksiä heidän omasta lääkehoidon osaamisestaan. Työ on tarkoitettu lähinnä fysioterapeuttikoulutuksen opettajien käyttöön, mutta sitä voidaan käyttää myös materiaalina, mikäli halutaan saada tietoa esimerkiksi opinnäytetyössä esiintyvien lääkkeiden vaikutuksista. Tutkimus on laadullinen, ja se on toteutettu Delfoi-menetelmällä. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostin välityksellä tutkimukseen osallistuneilta neljältä fysioterapeutilta, jotk...

 13. Keskisuomalaiset pk-yritykset markkinointiautomaation parissa : Mielikuvat, käyttötavat ja tulevaisuus

  OpenAIRE

  Katajarinne, Ida-Sofia

  2016-01-01

  Toimeksiantajana opinnäytetyöhön toimi Keski-Suomen Yrittäjät Ry. Tehtävänäni oli kartoittaa heidän markkinointiautomaatiota käyttävien jäsenyritystensä määrää. Samalla selvitän yrittäjien mielikuvia ja tulevaisuuden tavoitteita yrityksiltä, joissa markkinointiautomaatiota ei käytetty. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena vuoden 2016 kesä- ja elokuun välisenä aikana. Kysely jaettiin Keski-Suomen Yrittäjien viestintäkanavissa. Markkinointiautomaatiota käyttävien kyselyyn vastas...

 14. Vuokratyöntekijöiden perehdyttäminen

  OpenAIRE

  Vapaala, Marika

  2006-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin miten vuokratyöntekijöitä perehdytetään ja miten perehdytys vaikuttaa sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Tutkimus tehtiin, koska vuokratyöntekijöiden käyttäminen on yleistynyt monilla toimialoilla. Tutkimuksessa tehtiin päätelmiä vuokratyöntekijöiden perehdyttämisestä ja sen vaikutuksesta sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Tutkimuksessa saatiin myös vastauksia, miten käyttäjäyritysten eli vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten ja henkilöstöpalveluyritys Staffpoint O...

 15. Mitä uutta Oulun ravintolatarjontaan? : markkinatutkimus uutta ravintolaa ajatellen

  OpenAIRE

  Korhonen, Kerttu

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee Oulun alueelle tehtävää markkinatutkimusta nuorten ravintolakäyttäytymisestä ja – toiveista. Tutkimuskysymys kuuluu: ”Millaista uutta ravintolaa nuoret kaipaavat Oulun ravintolamaailmaan?”. Tutkimus on tehty ajatellen uuden ravintolan perustamista. Markkinatutkimuksella selvitetään opiskelevien nuorten toiveita siitä, mitä hyvä ravintola pitää sisällään. Tutkimuksen avulla selvitetään myös kuinka paljon nuoret käyttävät rahaa ravintolakäynneillään sekä sitä, kuink...

 16. Työterveyshuolto esimiestyön psykososiaalisen työhyvinvoinnin tukena

  OpenAIRE

  Jeskanen, Jemina

  2014-01-01

  Hyvinvoiva esimies on keskeinen tekijä työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnille sekä työn tuloksellisuudelle. Muuttuvassa työelämässä esimiestyön vaatimukset kasvavat ja henkinen kuormittavuus lisääntyy. Esimiestyön merkitystä työntekijöiden työhyvinvointiin on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa. Hoitoalan esimiesten työhyvinvointiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa on tehty kuitenkin suhteellisen vähän. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työterveyshuollon palveluja ...

 17. Brändin nykytila ja kehityskohtien identifiointi : case: Yritys X

  OpenAIRE

  Leinonen, Joonas

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Yritys X:n brändin nykytila sekä identifioida eli tunnistaa sen heikkoudet sekä ryhmät, joiden keskuudessa brändimielikuva on heikompi. Tarkoituksena on käytännössä tarjota yritykselle osuus brändistrategiasuunnitelmasta, jonka avulla se pystyy keskittämään brändinehostustoimenpiteensä tiettyihin asioihin ja ryhmiin. Opinnäytetyön tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena, sillä tavoitteena oli saada selville suuren yleisön käsitys Yrity...

 18. Tietoa kosketuksen päässä : NFC-teknologia innovatiivisten käyttötapausten kautta

  OpenAIRE

  Toivanen, Sanna

  2012-01-01

  Opinnäytetyöni tutkii vähittäiskauppaa, NFC-teknologiaa, sekä innovointia prosessien kautta käytäntöön. Tavoitteena oli löytää uusia ideoita NFC-teknologian käyttöön, pää-asiassa vähittäiskauppakontekstissa. Työn tutkimuksellinen osuus koostuu tutkimus-haastatteluista, innovaatiotyöpajoista, sekä kirjallisuuskatsauksesta edellä mainittuihin aiheisiin liittyen. NFC tulee sanoista Near Field Communication ja suomeksi se on kääntynyt lähitunnis-tamiseksi tai lähitunnistusteknologiaksi. NFC-t...

 19. “Tuhansien laulujen maa” : maisema ja identiteetti 1980- ja 1990-lukujen suomenkielisessä rocklyriikassa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanna Laamanen

  2017-12-01

  Full Text Available Artikkelissa tutkitaan suomalaisen maiseman ja identiteetin kuvauksia suomenkielisessä rocklyriikassa vuosina 1980–1999. Aineisto muodostuu kahdestakymmenestä laulusta yhdeltätoista eri artistilta ja yhtyeeltä. Tutkimusmetodina käytetään temaattista sisällönanalyysiä. Kappaleiden ja niiden lyriikoiden tutkimus tuo lisätietoa Suomi-kuvan tutkimukseen ja nostaa esiin suomalaisen rockmusiikin äänen, joka on mukana ihmisten arjessa. Suomalainen rockmusiikki on osa suomalaista populaarikulttuuria ja kulttuurihistoriaa. Sillä on kyky uusintaa ja representoida Suomea ja suomalaisuutta. Aineiston kappaleiden maisema muodostuu pääkaupungin, pikkukaupunkien, luonnon ja maaseudun ympäristöistä. Kappaleissa ollaan välitilassa, yksikään ympäristö ei nouse johtavaksi teemaksi. Lyriikoissa uusinnetaan topeliaanista suomalaisuutta niin kestävyyden, sitkeyden, vapaudenhalun kuin kohtaloon alistumisen muodossa sekä suomalaisen kirjallisuuden ja iskelmän luontokuvauksen perinnettä. Sanoituksissa kommentoidaan agraarin ja urbaanin lähekkäin oloa, suomalaisen elämänmuodon ja identiteetin murrosta sekä 1990-luvun lamaa. Sanoitusten maisema ja identiteetti kietoutuvat subjektin tunteisiin ja tarinaan, universaaleihin aiheisiin rakkaudesta ja omasta eksistenssistä. Ne paljastavat, toisin kuin matkailumarkkinointi, Suomen ja suomalaisuuden säröt positiivisten asioiden ohella.

 20. Growth rates and morphological measurements of Porcupine caribou calves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherine L. Parker

  1989-06-01

  Full Text Available Body weights, leg lengths, and surface area were monitored for bottle-raised barren-ground caribou calves (Rangifer tarandus granti from the Porcupine herd up to 1 year of age. Body weights were compared with maternally-raised calves from the same cohort in the wild and from the Delta herd. A successful feeding regime for bottle-raising caribou calves is presented.Veksthastigheter og morfologiske mål hos Porcupine karibu-kalver.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Kroppsvekter, visse knokkel-lengder og kropps-overflate areal ble målt hos flaske-oppfødde kalver av barren-ground karibu (Rangifer tarandus granti fra Porcupine-stammen opp til 1 års alder. Kroppsvekter ble sammelignet med normalt oppfødde kalver av samme type i det fri og fra Delta-stam-men. Det presenteres et vellykket system for flaske-oppforing av karibu-kalver.Porcupine-lauman karibuvasojen kasvunopeus ja morfologiset mitat.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Porcupine -lauman pulloruokinnalla olleiden tundrakaribuvasojen ruumiinpainot, jalanpituu-det ja ruumiin pinta-alat mitattiin 1 vuoden ikäään saakka. Ruumiinpainoja verrattiin vastaaviin luonnon-oloissa kasvaneisiin saman lauman ja Delta -lauman vasoihin. Tutkimus kuvaa toimivan vasojen pulloruo-kintamenetelmän.

 1. A deworming field trial with ivermectin (MSD in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nordkvist

  1984-05-01

  control group.Ett fältavmaskningsförsök med ivermectin (MSD på renar.Abstract in Swedish / Sammanfattning: 54 renkalvar (29 m + 25 f såvitt mojligt av normal storlek, utvaldes den 25 november 1982 ur en renhjord tillhorig Maskaure sameby, Arjeplog. Kalvarna mdividmårktes med oronknappar och vågdes. Av dessa behandlades 29 kalvar (15 0*0" + 14 $9 med ivermectin (Ivomec, 1% MSD, 1 ml per kalv, subkutan injektion. Resterande 25 kalvar fungerade som obehandlade kontrolldjur. Den 21 april 1983 (efter 147 dagar vågdes ånyo 44 (24 behandlade + 20 kontroller av de ursprungliga djuren. 5 renar i vardera gruppen slaktades och kropp och organ undersoktes parasitologiskt. Effekten av behandlingen var 100% eller nåstintill mot Oedemagena tarandi, Cephenemyia trompe, Dictyocaulus viviparus, Elaphostrongulus rangiferi samt vad gällde forekomsten av nematodågg i tracken. Effekten på mag-tarmnematoder var, med hånsyn till behandlingstidpunkten, svårbedomd. Effekten på trichostrongylida lopmagsmaskar var också svårbedomd och diskuteras i texten. Den relativa forandringen av renarnas kroppsvikt, dvs forandringen i forhållande till ursprungsvikten, har beråknats och statistiskt bearbetats. Det kunde då konstateras — att samtliga renar hade forlorat i vikt — att den genomsnittliga viktforlusten hos de behandlade hankalvarna var signifikant lågre ån hos de obehandlade hankalvarna — att den genomsnittliga viktforlusten hos de behandlade honkalvarna ime skiljde sig statistiskt från viktforlusten hos de obehandlade honkalvarna — att den genomsnittliga viktforlusten i hela den behandlade gruppen var signifikant lagre ån i den obehandlade gruppen.Kenttätutkimus porojen matokuurista Ivermectinillä (MSD.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Arjeplogissa Maskauren lappalaiskylåån kuuluvasta porotokasta valittiin 25. marraskuuta 1982 54 porovasaa (29 m + 25 f mikåli mahdollista normaalikokoa. Vasat yksilomerkittiin korvanastoilla ja punnittiin. Nåistå kåsiteltiin 29

 2. Growth, condition, and mortality of caribou (Rangifer tarandus groenlandicus in the Sisimiut Population, West Greenland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidar Holthe

  1984-05-01

  æbemateriale og overlevelseskurver baseret på samme materiale viser, at forholdet mellem bukke og simler er blevet skævt og at der er en usædvanlig stor andel af gamle simler i jagtudbyttet i de seneste år, hvilket er forårsaget af et svagt jagttryk mens bestanden toppede i 1960-erne. Resultaterne viser desuden, at den naturlige dødelighed er størst for de årgange, der fødes umiddelbart før og efter en streng vinter.Kasvu, kunto ja kuolleisuus peurojen (Rangifer tarandus groenlandicus parissa Sisimiut- tokassa Lansi-Gronlannissa.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Kasvu- ja kuntotila on kuvailtu alaleuan(kuva 2, teuraspainon(kuva 4 ja selkärasvan (taul. 1 tutkimuksen avulla. Alaleuan tutkimus osoitti, että kasvusuhteet olivat olleet muuttumattomat vuoden 1960 loppupuolella, että kasvu lakkaa 4-vuoden iässä, sekä että grönlantilainen peura on pienempi kuin pohjoisamerikkalainen karibu ja Itinnera-poro, mutta suuruudeltaan kuin skandinaavialainen poro (kuva 3. Viimemainittu pätee myös teuraspainoa verratessa. Vaatimien paino ei ole kuitenkaan niin alhainen, että sukukypsyydessä olisi havaittavissa jotain hidastumista. Alkupuolella talvea rasvavarastot näyttävät olevan "huonommat kuin muilla tutkituilla porokannoilla. Sukupuoli- ja ikäjako erilaisten kerättyjen leuka-ainestyyppien joukossa on osoitettu kuvassa 5, kun taas eloonjääneiden käyrä, nojautuen samaan aineistoon, on osoitettu kuvassa 7. Tulokset osoittavat, että viimeisinä vuosina on ollut enempi metsästystä kun taas ennen vuotta 1960 se on ollut vähäisempää. Tämä nähdään siitäkin, että suurimpien eläinten lisäksi ammutaan ne eläimet, jotka ovat helpoimmin metsästettävissä. Kuva 6 osoittaa luonnollisen kuolleisuuden olevan suurimman niiden vuosiluokkien parissa, jotka ovat syntyneet välittömästi ennen ankaraa talvea tai sen jälkeen.

 3. Macroscopical and microscopical studies of the common bile duct in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Rahko

  1990-08-01

  Full Text Available The histological structure and secretory function of the common bile duct (ductus hepaticus communis has not been previously described in reindeer. Macroscopical studies were thus performed in 25 reindeer to reveal the morphology and topography of the ductus hepaticus communis and adjoining organs. Histologic structure of the common bile duct was investigated in 20 animals. Our studies showed that the ductus hepaticus communis and pancreaticus join about 2 cm before the duodenal opening to form the common duct. The common bile duct is an elastic tube about 3 to 5 cm long and 2 to 3 mm thick partly surrounded by fat and pancreatic tissues. The wall of the duct, being about 1 mm thick by light microscopy, consisted of folded mucosa surrounded by connective tissue fibres and a serosal layer. Distally, also muscular bands were seen. In some areas separate leucocytes and even lymphatic nodules were present. Surprisingly pancreatic acini occurred in certain areas of the wall, even in close contact to subepithelial tissues. Mucosal epithelium consisted of surface and glandular epithelial cells with mucous secretion. Numerous intraepithelial globule leucocytes were identifiable within the lamina epithelialis.Tutkimus yhteisen sappikäytävän rakenteesta porolla.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Yhteisen sappikäytävän (ductus hepaticus communis histologista rakennetta ja eritystoimintaa ei ole aikaisemmin kuvattu porolla. Makroskooppisia tutkimuksia suoritettiin 25 porolla yhteisen sappikäytävän rakenteen ja topografian selvittämiseksi. Seinämän histologinen rakenne selvitettiin 20 porolla. Tutkimukset osoittivat, että porolla ductus hepaticus communis ja ductus pancreaticus yhtyvät noin 2 cm ennen ohutsuolta muodostaakseen yhteisen tiehyeen. Ductus hepaticus communis on noin 3-5 cm pitkä ja 2-3 mm:n läpimittainen käytävä. Se on elastinen ja osit-tain rasva- ja haimakudoksen ympäröimä. Seinämä on mikroskooppisesti noin 1 mm paksu

 4. Electron microscopical studies of the common bile duct in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Rahko

  1990-08-01

  Full Text Available In a previous publication the authors have described some ultrastructural characteristics of granulated cells in the common bile duct of the reindeer. On the basis of the same material, electron microscopic observations on other tissue elements of bile duct wall are now reported. The surface and glandular epithelium were composed of tall columnar epithelial cells with villous structures on the luminal surfaces. The parietal cytoplasmic membranes of epithelial cells were equipped with intercellular desmosomes while intraepithelial globule leucocytes did not form any junctional complex with other cells. Apical cytoplasmic areas of superficial epithelial cells showed electron-dense small bodies possibly consisting of mucinous substances. The goblet and deep glandular cells, on the other hand, contained numerous large mucin granules with less electron-dense matrices. It appears that their secretions are more abundant than those in superficial epithelial cells which obviously are absorptive as their main function. The nuclei and other cytoplasmic organelles showed profiles similar to those in epithelial cells generally. The lumen of the bile ducts was usually empty or contained fine-granular or amorphous material. An unusual feature was the presence of parts of globule leucocytes or even almost whole cells occurring freely in ductal secretions.Elektronimikroskooppinen tutkimus yhteisen sappikäytävän rakenteesta porolla.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Aikaisemmassa julkaisussa tekijät kuvasivat poron yhteisen sappikäytävän (ductus hepaticus communis seinämän jyväsellisten solujen hienorakennetta. Tässä artikkelissa selostetaan saman aineiston perusteella (6 tervettä teurasporoa elektronimikroskooppisia havaintoja sappikäytäväseinämän muista kudosrakenteista. Sappikäytäväseinämän pinta- ja rauhasepiteeli koostuu korkeista epiteelisoluista. Pinnallisia epiteelisoluja kattavat säännölliset mikrovillukset, ja niillä on vain v

 5. Effects of forest fertilization on nitrate and crude protein content in some important reindeer forage species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1984-05-01

  å hosten var mycket liten. Ett år efter gödsling registrerades en förhöjning av råproteinhalten med ett par procentenheter i ris och kruståtel (tabell 3. En viss effekt kvarstod fortfarande efter tre år. Gödslingen medförde en mycket kraftig vegetativ utveckling av kruståtel. Detta resulterade bland annat i att kruståteln bildade en matta av vissnade blad och strån på hosten (bild 3 - 5.Metsånlannoituksen vaikutusjoidenkintårkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Lannoitettaessa metsiå joilla laiduunetaan poroja voi sattua, ettå porot nielevåt ammoniumnitraattia joko syomalla lannoiterakeita suoraan maasta tai juomaveden kautta. Ne voivat myos saada nitraattia kasveista, jotka ovat absorboineet ja varastoineet sitå. Tima raportti kåsittelee jålkimmåistå vaihtoehtoa. Tåman lisåksi selvitellåån lannoituksen vaikutusta laidunkasvien raakavalkuaispitoisuuksiin. Tutkimus suositettiin kahdella koealueella. Toinen mantymetsåalue oli kuivaa, toinen taas tuoretta varputyyppia. Alueet sijaitsivat 10 km ja 15 km Lyckselestå luoteeseen. Kokeissa sovellettiin kolmea ammoniumnitraattilannoitus-tasoa (75, 150 ja 250 kg N/ha ja yhtå ureatasoa (150 kg N/ha. Lannoitteita levitettiin kahtena ajankohtana, kesåkuussa ja vastaavasti heinåkuussa. Tutkimusta vanen, jonka kohteena oli metsånlannoituksen vaikutus joidenkin tarkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin, otettiin naytteita poronjåkalåsta, kanervasta, variksenmarjasta, puolukan- ja mustikanvarvusta ja metsålauhasta eri ajankohtina lannoituksen jalkeen. Poronjakåla ei merkittavåsti kontaminoitunut nitraatilla. Korkein loydetty arvo oli 0,013% nitraati-N kuiva-aineessa (taulukko 1. Nitraattia keråantyi myos vahan varpuihin ja metsalauhaan (taulukko 2. Korkeimmat arvot (0,05% havaittiin kanervassa. Mitatut konsentraatiot olivat selvåsti alle porolle vaarallisen tason. Lannoituksen vaikutus poronlaidunkasvien