WorldWideScience

Sample records for tussen het niveau

 1. Landbouwbeleid geen dikmaker : een verkenning naar de relatie tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhout, P.; Roza, P.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat een verkennende studie naar de relatie tussen (de instrumenten van) het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid. Aanleiding is de veronderstelde negatieve relatie tussen GLB en volksgezondheid. De verkenning vangt aan met een literatuuronderzoek, gevolgd door e

 2. De hybride en zijn ritme : Voorbij het onderscheid tussen subject en object

  NARCIS (Netherlands)

  M. Goense (Monique)

  2013-01-01

  textabstractIn dit essay zal ik onderzoeken of het concept ritme weerstand kan bieden aan het onderscheid tussen subject en object, door een denkruimte te openen die hieraan voorbij gaat. Dit zal ik doen met behulp van het elfde plateau van Deleuze & Guattari`s ‘A Thousand Plateaus’, waarin zij het

 3. Gegevensverwerking in het kader van de opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Sietsma, Ruben

  2007-01-01

  Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. De maatschappelijke ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds.

 4. Gegevensverwerking in het kader van de opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Sietsma, Ruben

  2007-01-01

  Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. De maatschappelijke ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds.

 5. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende bestuursniveau

 6. Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Huurman, Sander; Weide, van der R.Y.

  2015-01-01

  Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen weergegeven. Een aantal van deze reststromen is in

 7. Het verband tussen geluk, wijsheid, Twitter en Serendipity

  NARCIS (Netherlands)

  Reep, Frans van der

  2012-01-01

  1e alinea column: Life happens to you while you are busy making other plans, J. Lennon Hoe komen succesvolle innovaties in de internettijd tot stand? Toeval, geluk, reputatie en timing blijven een rol spelen, maar social media en 24*7 wereldwijd verbonden maken het spel wel anders dan vroeger.

 8. Daar Heb Jij Niets Mee te Maken! Longitudinale Relaties Tussen Privacyschending en Ouder-Adolescentconflict

  NARCIS (Netherlands)

  Keijsers, Loes; Hawk, Skyler T.; Hale, Bill; Meeus, W.H.J.

  2011-01-01

  Het reguleren van de grenzen van privacy tussen jongeren en ouders is moeilijk, aangezien jongeren steeds trachten de grenzen van hun privédomein te verruimen. Als jongeren het idee hebben dat hun ouders de privacygrenzen overtreden kan dit leiden tot conflicten, maar een hoger niveau van conflicten

 9. Laat ons niet buiten de boot vallen, een onderzoek naar het maatschappelijk en sociaal functioneren van mensen met een IQ tussen de 80 en 90

  NARCIS (Netherlands)

  Borren, W.; Stellema, G.; Wijck, E.E.E. van; Bouma, J.

  2001-01-01

  Het vertrekpunt van het onderzoek "Laat ons niet buiten de boot vallen" is een gespreksnotitie van een overleg tussen het Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan (AMW) en de Sociaal Pedagogische Dienst Friesland Ït buro Kingma" (auteurs Ate Prozee SPD en Marianne Bouma AMW). Deze notitie werd later g

 10. De Journaux de Hollande en hun functie als forum voor het wetenschappelijk debat tussen de leden van de Republiek der Letteren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Bots

  1997-12-01

  Full Text Available De Journeaux de Hollande zijn de Franstalige tijdschriften die tussen 1675 en 1750 in de Republiek verschenen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre deze tijdschriften plaats boden aan het contemporaine wetenschappelijke debat.

 11. De relatie tussen het niveau van de openbare verlichting en de verkeersveiligheid : een voorstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1989-01-01

  Road lighting represents only a relative small post on the expenditure, both regarding costs and energy. Nevertheless it involves considerable sums, and it seems to be justified to use the money and the energy for road lighting as good as possible, particularly in times where public expenditure and

 12. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 13. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 14. Personeel van sociale instituties. Over het verband tussen vrouwenbeweging en maatschappelijk werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berteke Waaldijk

  2015-06-01

  Full Text Available Staffing Social Institutions: The Relation between the Women’s Movement and Social WorkBerteke Waaldijk discusses the way ideals of feminism and women’s emancipation in the Netherlands found their way into the design and delivery of social interventions. She compares ideals of women’s movement around 1913 with practices designed by the ‘Benevolent Colonies’ in the 1820s for Dutch paupers and with the feminist training for social workers of the 1970s and 1980s in the Netherlands. She concludes that ideals about the liberation of women were often expressed as those of professional social work aimed at making clients (‘paupers’ in 1820, ‘the poor’ in 1913 become self-reliant citizens. Respect for clients and trainedexpertise of the social workers were the requirement for such social interventions. In the examples discussed disciplinary practices and emancipatory ideals are not mutually exclusive. More research therefore is required on the way connections between feminist movements and training for social professionals facilitate disciplining social policies.Berteke Waaldijk bespreekt de historische vervlechting tussen vrouwenbewegingen en sociale interventies. Uit een vergelijking van de idealen van het sociaal werk rond 1913 met de praktijken van de Maatschappij voor Weldadigheid concludeert zij dat nadruk op zelfredzaamheid van de cliënt en respect en deskundigheid van de hulpverlener niet nieuw waren. De idealen van Hélène Mercier en MarieMuller-Lulofs rond 1900 leken in veel opzichten op de idealen van dat oudere disciplinerende sociale project. Met een beschrijving van de idealen van de tweede feministische golf binnen de sociale beroepsopleiding ‘Vrouwen en Welzijnswerk’ laat Waaldijk zien dat ook in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuwfeministische idealen soms geformuleerd werden als pleidooien voor professioneel sociaal werk. De rol van de denkbeelden over bevrijding en emancipatie van vrouwen in het

 15. Personeel van sociale instituties. Over het verband tussen vrouwenbeweging en maatschappelijk werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berteke Waaldijk

  2015-06-01

  Full Text Available Staffing Social Institutions: The Relation between the Women’s Movement and Social WorkBerteke Waaldijk discusses the way ideals of feminism and women’s emancipation in the Netherlands found their way into the design and delivery of social interventions. She compares ideals of women’s movement around 1913 with practices designed by the ‘Benevolent Colonies’ in the 1820s for Dutch paupers and with the feminist training for social workers of the 1970s and 1980s in the Netherlands. She concludes that ideals about the liberation of women were often expressed as those of professional social work aimed at making clients (‘paupers’ in 1820, ‘the poor’ in 1913 become self-reliant citizens. Respect for clients and trainedexpertise of the social workers were the requirement for such social interventions. In the examples discussed disciplinary practices and emancipatory ideals are not mutually exclusive. More research therefore is required on the way connections between feminist movements and training for social professionals facilitate disciplining social policies.Berteke Waaldijk bespreekt de historische vervlechting tussen vrouwenbewegingen en sociale interventies. Uit een vergelijking van de idealen van het sociaal werk rond 1913 met de praktijken van de Maatschappij voor Weldadigheid concludeert zij dat nadruk op zelfredzaamheid van de cliënt en respect en deskundigheid van de hulpverlener niet nieuw waren. De idealen van Hélène Mercier en MarieMuller-Lulofs rond 1900 leken in veel opzichten op de idealen van dat oudere disciplinerende sociale project. Met een beschrijving van de idealen van de tweede feministische golf binnen de sociale beroepsopleiding ‘Vrouwen en Welzijnswerk’ laat Waaldijk zien dat ook in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuwfeministische idealen soms geformuleerd werden als pleidooien voor professioneel sociaal werk. De rol van de denkbeelden over bevrijding en emancipatie van vrouwen in het

 16. Briefwisseling tussen Coccejus en Voetius over het huwelijk van een eunuch

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt, W.J. van

  2008-01-01

  In de correspondentie van Coccejus komen we slechts twee keer een briefwisseling met Voetius tegen en wel over een bijzonder merkwaardige kwestie. Het ging om een geval van een eunuch, woonachtig te Dresden die in het huwelijk was getreden. Aan de theologische faculteiten van Leiden, Utrecht en Gron

 17. Relatie tussen celgetal en mastitis

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, A.

  1993-01-01

  Het vóórkomen en de kosten van mastitis blijven hoog, ondanks de vele pogingen tot preventie van de ziekte. Mastitispreventie programma's zijn veelal gebaseerd op de positieve relatie tussen celgetal en het optreden van mastitis.

 18. Relatie tussen celgetal en mastitis

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, A.

  1993-01-01

  Het vóórkomen en de kosten van mastitis blijven hoog, ondanks de vele pogingen tot preventie van de ziekte. Mastitispreventie programma's zijn veelal gebaseerd op de positieve relatie tussen celgetal en het optreden van mastitis.

 19. Rijden onder invloed in het ressort Arnhem : Verslag van het registratieproject rijden onder invloed in het ressort Arnhem tussen 1 januari en 31 maart 1982

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, J.J.A.; Kommer, M.M.

  1983-01-01

  Ten vervolge op de computerverwerking door het WODC van in het arrondissement Almelo verzamelde gegevens over strafzaken terzake van rijden onder invloed, is in de maanden januari t/m maart 1982 een speciale registratie van dergelijke zaken bijgehouden in het gehele ressort Arnhem. Hierbij zijn gege

 20. Alles is betrekkelijk: over de relatie tussen normschending en sanctie in het aansprakelijkheidsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  S.D. Lindenbergh (Siewert)

  2006-01-01

  textabstractIs de Nederlandse Bank als toezichthouder aansprakelijk voor de schade van houders van levensverzekeringspolissen van de door wanbeheer faillietverklaarde verzekeringsmaatschappij Vie d’Or? Is de producent van het ondeugdelijke voorbehoedmiddel Implanix aansprakelijk voor de kosten van

 1. Onderzoek naar het verband tussen instrumenteel bepaald breukgedrag en sensorisch bepaalde textuur van pizza's

  NARCIS (Netherlands)

  Oortwijn, H.; Herstel, H.

  1988-01-01

  Het breukgedrag van 34 pizzabodemmonsters is instrumenteel bepaald. Met behulp van de cluster- respectievelijk principale - componenten analyse is de verzameling pizza's in groepen verdeeld, die zich in breukgedrag onderscheidden. Nagegaan is in hoeverre deze groepsindeling overeenstemde met die van

 2. De relatie tussen roken en cafeïnegebruik en het (genetische) mechanisme wat hieraan ten grondslag ligt [The association between smoking and caffeine use and the (genetic) mechanism underlying this association

  NARCIS (Netherlands)

  Treur, J.L.

  2016-01-01

  Het is aangetoond dat roken sterk samenhangt met koffiegebruik, maar of dit ook zo is voor roken en andere cafeïnehoudende dranken is nog onbekend. Ook weten we nog niet welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt. Met vragenlijstgegevens heeft de auteur allereerst de relatie tussen roken en

 3. De relatie tussen roken en cafeïnegebruik en het (genetische) mechanisme wat hieraan ten grondslag ligt [The association between smoking and caffeine use and the (genetic) mechanism underlying this association

  NARCIS (Netherlands)

  Treur, J.L.

  2016-01-01

  Het is aangetoond dat roken sterk samenhangt met koffiegebruik, maar of dit ook zo is voor roken en andere cafeïnehoudende dranken is nog onbekend. Ook weten we nog niet welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt. Met vragenlijstgegevens heeft de auteur allereerst de relatie tussen roken en h

 4. NFU-programma “Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s”: procesevaluatie op het niveau van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en themaprojectgroepen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schilp, J.; Rademakers, J.

  2015-01-01

  Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg werken de Universitair Medische Centra gezamenlijk aan verbeteringen. Vertegenwoordigers van de UMC’s vonden het waardevol om bij elkaar te komen en ervaringen en ontwikkelde methodieken met elkaar te delen over medicatieveiligheid, interne audit en perio

 5. Landschap als blinde vlek : een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik, J.; Breman, B.C.; Bosch, van den F.J.P.; Vreke, J.

  2009-01-01

  Ruimtelijke vestigingsfactoren zijn altijd al belangrijk geweest bij de locatiekeuze van bedrijven. Waar vroeger de nabijheid van grondstoffen belangrijk was, ligt de nadruk nu meer op infrastructuur, clusters en Quality of life (leefomgevingkwaliteit). Het relatieve belang van alle vestigingsfactor

 6. Comparison between numerical building simulation models and experimental data on dwelling level; Vergelijking tussen numerieke gebouwsimulatiemodellen en experimentele gegevens op woningniveau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romer, J.C.; Jong, M.J.M.; Bakker, E.J. Helden van W.G.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands); Maassen, W. [TNO-Bouw, Delft (Netherlands); Berben, J. [EBM Consult, Arnhem (Netherlands)

  2002-11-01

  correctie voor fouten in de regeling en instelling van de verwarmingsinstallatie werd met TRNSYS voor woning B een afwijking van 6% gevonden tussen berekende en gemeten warmtevraag. Het berekende temperatuurverloop voor de verschillende verdiepingen volgde redelijk het verloop zoals gemeten. Dit resultaat is bereikt in omstandigheden waarin gedetailleerde meetgegevens ter beschikking stonden en het tot op redelijk hoog niveau mogelijk was om fouten in uitvoering of meting te achterhalen en te corrigeren. Onder minder gecontroleerde, 'praktijk' omstandigheden zal de afwijking tussen model en werkelijkheid zeker groter zijn.

 7. Medicijn in context : geneesmiddelen tussen wetenschap, markt en zorg

  NARCIS (Netherlands)

  Pieters, A.H.L.M.|info:eu-repo/dai/nl/188785833

  2011-01-01

  In het eerste deel van de rede zal ik aan de hand van de recente lotgevallen van Organon de wisselwerking tussen de ontwikkeling, productie, distributie en het gebruik van geneesmiddelen aan de orde stellen. Het betreft de vier belangrijkste deelgebieden van de maatschappelijke organisatie rond het

 8. Medicijn in context : geneesmiddelen tussen wetenschap, markt en zorg

  NARCIS (Netherlands)

  Pieters, A.H.L.M.

  2011-01-01

  In het eerste deel van de rede zal ik aan de hand van de recente lotgevallen van Organon de wisselwerking tussen de ontwikkeling, productie, distributie en het gebruik van geneesmiddelen aan de orde stellen. Het betreft de vier belangrijkste deelgebieden van de maatschappelijke organisatie rond het

 9. Op het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn synoniem

 10. Op het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn

 11. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  NARCIS (Netherlands)

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 12. De chirurgische behandeling van het ulcus duodeni : een vergelijkend onderzoek tussen de pariëtale celvagotomie en de stamvagotomie met antrectomie

  NARCIS (Netherlands)

  B.C. de Vries (Bas)

  1977-01-01

  textabstractDe chirurgische behandeling van het ulcus duodeni is gedurende lange tijd gebaseerd geweest op klinische ervaringen, daar kennis van de pathofysiologie van het ulcus duodeni ontbrak. Ook nu is de etiologie nog steeds niet duidelijk, alhoewel bekend is dat bij het ontstaan van het ulcus d

 13. De gevel – een intermediair element tussen buiten en binnen: Over het tonen en vertonen van het twintigste-eeuwse woongebouw in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Jürgenhake

  2016-11-01

  decades of the twentieth century saw various entrances which made privacy possible such as the entrance stairwell and the gallery. The homes received their own front doors with a hall behind them. At subsistence level, privacy was reduced to a very small space and this would only change after the Second World War; regulations for minimum surface areas in the fifties contributed to this. Economic growth in the sixties and seventies allowed a need for individual development and private space within the family. Increasing preferences for homes resulted in a greater diversity but also in neutral houses which could be adapted. The façade reflects this. Privacy at the end of the twentieth century meant freedom of choice. The residential building showed the consideration for this freedom in a neutral façade.The case studies (chapter 8 The case studies reflect the various phases of the changes in the residential building and its façade. The ten projects chosen can be found in the Dutch town or city and have all been designed as homes. The projects chosen are:1914 – The Hague portico Copernicuslaan, Den Haag, architect unknown1911-15 – Dwellings in the Indische Buurt, Amsterdam, architect H.P. Berlage1918-22 – Justus van Effen Complex, Rotterdam, architect M. Brinkman1925–26 – Residential building Oldenhoeck, Amsterdam, architect P.A. Warners1932–34 – Bergpolder Flat, Rotterdam, architect W. van Tijen1955-58 – Dwellings Pendrecht IV, Rotterdam, architects J. en L. de Jonge1962-68 – Dwellings Het Breed, Amsterdam, architect F. van Gool1969–76 – Dwellings Molenvliet, Papendrecht, architect F. van der Werff1978–82 – Dwellings Haarlemmer Houttuinen, Amsterdam, architect H. Hertzberger1994–98 – City block De Landtong, Rotterdam, architect CIE, F. van DongenThe first two cases just have six to eight homes per staircase per floor and their entrances are richly decorated while the Justus van Effencomplex and, in the sixties, Het Breed project with a

 14. Hoe groot is het verschil tussen B1 en B2? Verschillen in kennis van woordenschat en grammatica tussen NT2-leerders op B1-B2-niveau van spreekvaardigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Hulstijn, J.H.; de Jong, N.H.; Steinel, M.P.; Florijn, A.; Schoonen, R.

  2012-01-01

  This study examined lexical and grammatical knowledge of adult learners of Dutch as a second language (L2) at the B1 and B2 speaking-proficiency levels of the Common European Framework of Reference for Languages. In a sample of 208 Dutch L2 learners, 80 and 30 participants were found to be

 15. De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek : een onverminderde zoektocht naar evenwicht in de rolverdeling tussen de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging

  NARCIS (Netherlands)

  Meij, Patrick Petrus Jacobus van der

  2010-01-01

  In de afgelopen twintig jaar is de roep om wijziging van de wettelijke regeling van het strafrechtelijk onderzoek steeds luider geworden. De wet is recentelijk al meermalen ingrijpend gewijzigd. Het is opmerkelijk dat ondanks alle veranderingen de roep om wijziging niet verstomt. Uit het onderzoek b

 16. Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci : over de verhouding tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de Renaissance

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakkelstein, M.W.

  2011-01-01

  Op 19 oktober houdt prof. dr. Michael Kwakkelstein zijn oratie aan de Universiteit Utrecht over de verhouding tussen kunsttheorie en -praktijk bij Leonardo da Vinci. Kwakkelstein stelt dat Leonardo’s schilderkunst niet altijd beantwoordt aan de criteria voor goede schilderkunst die de grote Renaissa

 17. Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci : over de verhouding tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de Renaissance

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakkelstein, M.W.

  2011-01-01

  Op 19 oktober houdt prof. dr. Michael Kwakkelstein zijn oratie aan de Universiteit Utrecht over de verhouding tussen kunsttheorie en -praktijk bij Leonardo da Vinci. Kwakkelstein stelt dat Leonardo’s schilderkunst niet altijd beantwoordt aan de criteria voor goede schilderkunst die de grote

 18. Melamine in sojaschilfers, oorzaak van verschillen tussen laboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, J.G.J.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.

  2009-01-01

  In november 2008 is door het bedrijfsleven in een tweetal partijen diervoedergrondstoffen (sojaschilfers/-meel) melamine aangetroffen op niveaus tussen 40 en 800 mg/kg. Naar aanleiding hiervan heeft de VWA aan RIKILT verzocht om deze monsters (genomen door het bedrijfsleven) te analyseren op melamin

 19. Seks en sekse : verschillen in betekenisgeving tussen vrouwen en mannen

  NARCIS (Netherlands)

  Vennix, Paulus Arnoldus Maria

  1989-01-01

  Het centrale thema van deze studie betreft de vertschillen tussen vrouwen en mannen in (1) betekenisgeving aan seksualiteit (2) seksualiteitsbelevingen (3) perceptie van 'vrouwelijkheid' en 'mannelijkheid' bij vrouwen en mannen. Begin jaren zeventig voerde het NISSO een survey-studie uit onder een r

 20. Invloed van interne audit op het honorarium van de externe auditor

  OpenAIRE

  Aktay, Sibel

  2014-01-01

  In deze masterproef wordt de invloed van de interne audit op het honorarium van de externe auditor onderzocht. Met behulp van een kwalitatief onderzoek wordt de relatie tussen de interne en externe auditor weergegeven. Het kwantitatieve onderzoek tracht de determinanten van het audithonorarium te bepalen. Het eerste deel van de masterproef bespreekt het praktijkprobleem, onderzoeksvragen en de methodologie van het onderzoek. De probleemstelling situeert zich in de relatie tussen de interne...

 1. Lilian van den Aarsen in de Havikerpoort; schakelen tussen de regio en de wereld van Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Hazeleger, B.; Vos, C.C.

  2006-01-01

  Op pad in haar favoriete landschap bij Middachten schetst Lilian van Aaarsen (LNV) met veel overtuiging hoe ze schakelend achtjes draait tussen de concrete inrichting in de regio en het Haagse Tweede-Kamer-Land. Het artikel bevat uitleg over de Havikerpoort: de ecologische verbinding tussen Veluwe e

 2. Het spirituele in de kunst

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Boer, Th. de; Brederode, D. van; Brattinga, T.; Munnik, F. de

  2001-01-01

  De relatie tussen spiritualiteit en kunst is van oudsher beladen. De Griekse filosoof Plato vond al dat dichters niet thuishoorden in de ideale stad. Sinds Plato gold kunst als de instantie van de schone schijn tegenover het denken. In de Bijbel staat een verbod op het maken van beelden. Tot in onze

 3. De metamorfoses van het Justus van Effencomplex

  NARCIS (Netherlands)

  Van Emstede, C.I.C.

  2012-01-01

  De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een

 4. Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders?

  NARCIS (Netherlands)

  Elzenga, A.; de Graaff, H.C.J.

  2015-01-01

  Motivatie is een belangrijke factor bij het leren van vreemde talen op school. In het artikel van Ard Elzenga en Rick de Graaff wordt gekeken naar de motivatie van leerlingen voor het leren van Engels en Frans. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen leerlingen uit de eerste en derde klas van het

 5. Ondernemerschap in het onderwijs regionaal aanpakken : samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.; Kortstee, H.J.M.

  2010-01-01

  Lesgeven over ondernemerschap is niet eenvoudig: de docent moet beschikken over de laatste kennis en aansluiting hebben met ondernemers. Een nieuwe aanpak maakt duidelijk hoe de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en ondernemers het best is op te pakken.

 6. Althusser over het marxisme

  NARCIS (Netherlands)

  Manschot, Henk Antoon Maria

  1979-01-01

  Vanuit verschillende invalshoeken heeft Althusser geprobeert het ideologiebegrip van de histories-materialistiese theorie in kaart te brengen. Deze kaart laat nog vele open plekken zien. De begripsvorming is onvoltooid. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is niet altijd uitgewerkt. Korto

 7. Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst

  NARCIS (Netherlands)

  Bonn, C.E.H.M.; van Selms, M.K.A.; te Poel, F.; Visscher, C.M.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2013-01-01

  Onderzocht werd of, los van de gebruikelijke instrumenten voor de diagnostiek van temporomandibulaire pijn, een vragenlijst onderscheid kan maken tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van chronische orofaciale pijn. Daarbij werd uitgegaan van het biopsychosociaal model. Er werden 509 pati

 8. Ruimte voor klimaatdebat : zicht op interactie tussen klimaatpolitiek, wetenschap en media

  NARCIS (Netherlands)

  van der Sluijs, J.P.; van Est, R.; Riphagen, M.

  2010-01-01

  Deze studie brengt de complexe interactie tussen klimaatpolitiek, wetenschap en media in beeld. Gedurende de jaren zeventig en tachtig kreeg politiek en wetenschap steeds meer aandacht voor het klimaatprobleem, destijds broeikaseffect geheten. Bij gebrek aan voldoende wetenschappelijk bewijs en

 9. Review of the National Reduction Plan for NMVOM [Non-Methane Volatile Organic Materials]. Sectors industry, energy, TSG [trade, services and government] and building; Terugblik op het Nationaal Reductieplan NMVOS [Niet-Methaan Vluchtige Organische Stoffen]. Industrie, energie, HDO [handel, diensten en overheid] en bouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Locht, G.

  2012-09-15

  The title project aims to reduce emissions of Volatile Organic Compounds (VOC) from several sectors in the period 2000-2010. This report is a review of the project and is based on the definitive data over these years in the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Compared to the start of the NRP-NMVOS, there are now less instruments for environmental policy. There are more general binding environmental rules and less environmental permits. Furthermore, several agreements between governments and branches have ended. May 2012 the Gothenburg protocol was revised. It shows a VOC emission reduction for the Netherlands of 8% in 2020 compared to 2005. It is expected this will be achieved by means of the current policy and legislation [Dutch] Het titel project is opgesteld om de VOS-emissies van deze sectoren tereduceren. Het NRP-NMVOS heeft betrekking op de jaren 2000 tot en met 2010. Dit rapport is een terugblik op het project en gaat uit van de medio 2012 beschikbare definitieve emissiegegevens over al deze jaren. In vergelijking met de start van het NRP-NMVOS zijn er minder milieubeleidsinstrumenten. Er zijn meer algemene milieuregels en minder vergunningen en diverse convenanten tussen overheden en bedrijfsleven zijn afgelopen. In het herziene Gothenburg protocol van mei 2012 is voor Nederland voor 2020 en verder een NMVOS reductie van 8% ten opzichte van het 2005 niveau afgesproken. Het ligt in de verwachting dat dit gehaald gaat worden bij voortzetting van het huidige beleid en instrumentatie.

 10. Berekeningsresultaten met het model galvanisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Ros; J.P.M.

  1986-01-01

  Met het model galvanisch bedrijf zijn computerberekeningen uitgevoerd aan 24 modelbedrijven. Daarbij is met name nagegaan, welke kosten moeten worden gemaakt om welk rendement te verkrijgen bij diverse saneringsvarianten. Het blijkt, dat tegen kosten tussen nul en 300 gulden per verwijderde kilo

 11. Tussen God en gekte. Een studie over zekerheid en symbolisering in psychose en geloven.

  NARCIS (Netherlands)

  Ypma, Sytze

  2001-01-01

  De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: wat leert de bestudering van de psychose ons over zekerheid en symbolisering in het geloven? Dit onderzoek richt zich daarmee niet zozeer op de inhoudelijke verwantschap tussen de voorstellingswerelden in psychose en geloven, maar op het specifieke

 12. Samenwerking met ouders aan de randen van het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, J.M.; Fukkink, R.

  2014-01-01

  In dit hoofdstuk wordt de driehoeksrelatie besproken tussen kind, ouders en professionals in de context van de kinderopvang inclusief de buitenschoolse opvang en de school. Vanuit het theoretisch perspectief van Bronfenbrenner wordt het belang getoond van het verbinden van leefwerelden waarin kinder

 13. De wortels van de Randstad. Overheidsinvloed en stedelijke hiërarchie in het westen van Nederland tussen de 13de en 20ste eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikki Brand

  2013-02-01

  Full Text Available The starting point of this study concerns the origins of the polycentric nature of contemporary cities in the western area of the Netherlands, commonly known as ‘the Randstad’. Within the disciplines of planning and urban design the Randstad is considered a textbook example of a polycentric urban hierarchy. Yet, although quite a popular topic, very little is actually known about the driving forces that have given shape to existing urban hierarchies throughout the world. Moreover, the Randstad has also been dubbed ‘Holland’s paradox’ because of its assumed reversed evolution from a primate city hierarchy focused on Amsterdam in early modern times, to a polycentric hierarchy in the 19th century. Why do urban hierarchies change over time and which factors were decisive for the rise of the polycentric Randstad? Expansion of Haarlem, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Gouda, Utrecht, Delft, Rotterdam en Dordrecht. This map was produced as a part of the Mapping the Randstad Holland-project and was published before in Borger, G.J., et al. (2011. Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kaartbeelden. Overholland, (10/11.This study consists of two parts and six chapters. Part I explores the determining factors of change within urban hierarchies. The first chapter gives an assessment of the usefulness of existing theory and ends in confusion: firstly, historiography turns out to be a medley of explanations that are heterogeneous and sometimes even contradictive. Secondly, comparisons of the long-term development of multiple towns are lacking, which makes it difficult to come up with a theoretical approach. In order to make such comparisons and ascertain the impact of certain factors on urban hierarchies over time, it’s necessary to look at the development of a group of towns over a long time-span. Therefore, in the second chapter, simple statistics are compared with existing theory and literature. To do so

 14. De invloed van het voerniveau tussen spenen en opleggen, op de latere mest- en slachteigenschappen van mestvarkens = The influence of feeding level between weaning and start of the test period, on subsequent growth and carcass traits in pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Merks, J.W.M.; Buiting, G.A.J.

  1984-01-01

  Uit het onderzoek met 64 biggen van het Nederlands Landras kon geen signifikante invloed van een hoog of een laag voerniveau tijdens de opfokperiode op de latere slacht- en mesteigenschappen worden opgemerkt

 15. Geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied; een quick scan van de geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied in zijn geheel en in afzonderlijke delen die belangrijk zijn voor recreatie

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Langers, F.

  2003-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten tussen recreatie en geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied. Via een GIS-analyse zijn de geluidbelastingbestanden van snelwegen, provinciale wegen, spoorlijnen en luchtvaart geconfronteerd met het centraal Veluws natuurgebied, een bestand met

 16. Voorspellen van het uitbetalingsgewicht van zetmeelaardappelen uit stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen

  NARCIS (Netherlands)

  Akkermans, L.M.W.; Haren, van R.J.F.

  2002-01-01

  Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de opbrengst van zetmeelaardappelen en stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen. De bedoeling is een instrument te ontwikkelen waarmee tijdens het groeiseizoen kan worden beslist of er al dan niet moet worden bijgemest. De stikstofwaarden zijn op twee

 17. Het sex-in-the-crowd effect: Over het opvallen van seksuele stimuli

  NARCIS (Netherlands)

  A. Kennedy; H. Buis; M. Spiering

  2009-01-01

  Evolutionair gezien is het aannemelijk dat stimuli die de overleving en de reproductie bevorderen, sneller opvallen dan neutrale stimuli. Zo is aangetoond dat een bedreigend gezicht tussen neutrale gezichten eerder wordt gedecteerd dan andersom, het face-in-the-crowd effect (HAnsen & Hansen, 1988).

 18. Snijmais of krachtvoer bijvoedering naast gras in het rantsoen voor hoogproduktief melkvee = Maize silage or concentrates as supplements in a grass based diet for high yielding dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Valk, H.; Klein Poelhuis, H.W.; Wentink, H.J.

  1990-01-01

  Voederproeven, waarbij het niet draait om een optimaal melkproduktieresultaat, maar om de vergelijking tussen diverse bijvoederingsmiddelen voor wat betreft het effect op de N-benutting en N-uitscheiding bij dezelfde VEM-opname

 19. Kuifje in het Rijksmuseum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Laure Van Bruaene

  2014-03-01

  Full Text Available Tintin in the RijksmuseumThe Netherlands and Belgium share a long past, but they look at their history in very different ways. The idea of a genuinely national museum for history is almost absurd in federal Belgium, whereas the Netherlands has managed to restore the Rijksmuseum in all its glory. It offers an occasion for Belgians, while being slightly envious, to ask those questions that the Rijksmuseum seems to ignore. What is the exact relation between history and national identity? Can you renovate a building that is the outcome of a nineteenth-century ideological struggle without revealing its many layers to its visitors? Is it sufficient to physically juxtapose moreordinary objects with works that belong to the national artistic canon in  order to be able to speak of a dialogue between history and art? While full of admiration for the aesthetics of the new Rijksmuseum this contribution argues for a more constructivist approach with attention to the rough side of national history.Nederland en België delen een lang verleden, maar de omgang met geschiedenis is toch erg verschillend. Terwijl een echt nationaal museum voor geschiedenis quasi ondenkbaar is in het federale België, is in Nederland het Rijksmuseum in al zijn glorie hersteld. Het is een gelegenheid voor Belgen om een beetje jaloers te zijn, maar ook om de kritische vragen te stellen die het Rijksmuseum naast zich neer lijkt te leggen. Wat is de relatie tussen geschiedenis en nationale identiteit? Kanje zomaar een gebouw renoveren dat het product is van een negentiende-eeuwse ideologische strijd zonder de vele betekenislagen bloot te leggen voor de bezoeker? En volstaat het samen opstellen van meer banale gebruiksvoorwerpen met objecten die tot de nationale artistieke canon behoren om te kunnen gewagen van een dialoog tussen geschiedenis en kunst? Vol bewondering voor de esthetiek van het nieuwe Rijksmuseum pleit deze bijdrage voor een meer constructivistische aanpak met aandacht

 20. Kuifje in het Rijksmuseum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Laure Van Bruaene

  2014-03-01

  Full Text Available Tintin in the RijksmuseumThe Netherlands and Belgium share a long past, but they look at their history in very different ways. The idea of a genuinely national museum for history is almost absurd in federal Belgium, whereas the Netherlands has managed to restore the Rijksmuseum in all its glory. It offers an occasion for Belgians, while being slightly envious, to ask those questions that the Rijksmuseum seems to ignore. What is the exact relation between history and national identity? Can you renovate a building that is the outcome of a nineteenth-century ideological struggle without revealing its many layers to its visitors? Is it sufficient to physically juxtapose moreordinary objects with works that belong to the national artistic canon in  order to be able to speak of a dialogue between history and art? While full of admiration for the aesthetics of the new Rijksmuseum this contribution argues for a more constructivist approach with attention to the rough side of national history.Nederland en België delen een lang verleden, maar de omgang met geschiedenis is toch erg verschillend. Terwijl een echt nationaal museum voor geschiedenis quasi ondenkbaar is in het federale België, is in Nederland het Rijksmuseum in al zijn glorie hersteld. Het is een gelegenheid voor Belgen om een beetje jaloers te zijn, maar ook om de kritische vragen te stellen die het Rijksmuseum naast zich neer lijkt te leggen. Wat is de relatie tussen geschiedenis en nationale identiteit? Kanje zomaar een gebouw renoveren dat het product is van een negentiende-eeuwse ideologische strijd zonder de vele betekenislagen bloot te leggen voor de bezoeker? En volstaat het samen opstellen van meer banale gebruiksvoorwerpen met objecten die tot de nationale artistieke canon behoren om te kunnen gewagen van een dialoog tussen geschiedenis en kunst? Vol bewondering voor de esthetiek van het nieuwe Rijksmuseum pleit deze bijdrage voor een meer constructivistische aanpak met aandacht

 1. Die effekvan punttoekenningstandaarde op die korrelasie tussen matriek- en universiteitsprestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. K. Huysamen

  1999-06-01

  Full Text Available The effect of marking standards on the correlation between matriculation and university performance. Marking standards differ between courses in the sense that the same group of students shows different course means in different courses. Goldman andWidawski (1976 proposed a within-persons procedure to adjust for such differences between university departments and Elliott and Strenta (1988 adjusted this procedure to perform such corrections between courses within departments. In this study the correlation between matriculation performance and university performance has been increased by applying this adjustment not only to university courses but also to matriculation subjects. Opsomming Punttoekenningstandaarde verskil tussen kursusse in die opsig dat dieselfde groep studente verskillende kursusgemiddeldes in verskillende kursusse toon. Goldman en Widawski (1976 het 'n tussenproefpersoonprosedure voorgestel om vir sodanige verskille tussen universiteitsdepartemente te korrigeer en Elliott en Strenta (1988 het dit aangepas om sodanige korreksies tussen kursusse binne departemente uit te voer. In hierdie ondersoek is die korrelasie tussen matriekprestasie en universiteitsprestasie verhoog deur hierdie aanpassing nie slegs op universiteit-kursusse nie, maar ook op matriekvakke toe te pas.

 2. Maas-Rijnverbinding: een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan

  NARCIS (Netherlands)

  Agema, J.F.; Ferguson, A.; Stuip, J.; Tiemersma, J.J.

  1985-01-01

  In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-anal

 3. Die verband tussen Organisasie Sosialisering en Organisasie Verbondenheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Storm

  2002-09-01

  Full Text Available The relationship between Organisational Socialisation and Organisational Commitment. The purpose of the study was to determine the relationship between organisational socialisation and organisational commitment. Standardised instruments were used for operationalising these two constructs. Opsomming Die studie het ten doel gehad om vas te stel of daar ’n verband tussen organisasiesosialisering en organisasieverbondenheid bestaan. Gestandaardiseerde instrumente is gebruik om hierdie twee konstrukte te operasionaliseer.

 4. Research tracks op het Europese EMDR congres

  NARCIS (Netherlands)

  van Veen, S.C.

  2016-01-01

  Tijdens het Europese EMDR congres vonden de research tracks plaats in de Kilimanjaro zaal. Met een wirwar aan gangen was deze zaal niet bepaald goed te vinden, toch werden de research tracks goed bezocht. Het niveau van de gepresenteerde studies was hoog en zeer gevarieerd: van grote multicenter ran

 5. Controle van produkten bestemd voor het wereldvoedselprogramma (WFP)

  NARCIS (Netherlands)

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Vergelijkend onderzoek "van reinheid in smeltkaas" tussen het RIKILT en het Zuivelcontrole Instituut te Leusden. Op verzoek van de RZI zijn een 14-tal blikken smeltkaas (WFP) van 3 reeds eerder op reinheid gecontroleerde dagproduktles van de firma Vonk te Roermond onderzocht. Dit om na te gaan of er

 6. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma bronch

 7. Een visie op agrologistiek rondom de A1 eiwitcorridor: het proces naar agrologistieke innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Broeze, J.; Bavel, van M.A.H.J.; Wagenberg, van C.P.A.; Bethe, F.H.; Steekelenburg, van M.G.N.; Goossens, A.L.M.; Voordijk, H.

  2003-01-01

  De eerste paper geeft de context weer: een toelichting op de huidige situatie. Het schetst het spanningsveld tussen enerzijds het economische en sociale belang van de agrobedrijvigheid in dit gebied en anderzijds de toenemende economische en maatschappelijke problemen. De tweede paper schetst een aa

 8. Opiaten, opioiden en het immuunsysteem. Bevordert opiaatgebruik de vatbaarheid van virusinfectie

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW

  1987-01-01

  Dit rapport gaat in op de vraag of het druggebruik zelf een factor kan zijn die de weerstand voor infecties kan verminderen. Aangezien het gaat om stoffen die een sterke invloed hebben op het centrale zenuwstelsel, is de relatie tussen immuunsysteem en hersenen besproken. Endogene opioiden, zoals

 9. Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie : een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Wagemans, J.H.M.

  2009-01-01

  In het vakgebied van de argumentatietheorie valt een duidelijk onderscheid te maken tussen dialectische en retorische studies over argumentatie. In dialectische studies worden normen geformuleerd met betrekking tot de redelijkheid van argumentatie, terwijl in retorische studies aanbevelingen worden

 10. Het perspectief van de vooruitgang : denken over politiek in het Spaanse fin de siècle, 1890-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Storm, Hendrik Jan

  1999-01-01

  Anders dan veelal gedacht wordt, valt de intellectuele crisis waarin Spanje rond 1900 in terecht kwam niet te wijten aan de desastreus verlopen oorlog tegen de Verenigde Staten in 1898. Het politieke debat in Spanje tussen 1890 en 1914 was in de eerste plaats een reactie op de crisis van het

 11. De bepaling van het ruwe celstofgehalte in bepaalde diervoeders met behulp van NIRA

  NARCIS (Netherlands)

  Coors, R.G.; Frankhuizen, R.; Veen, van der N.G.

  1984-01-01

  Met behulp van 120 calibratiemonsters werd het verband vastgesteld tussen de met de referentiemethode bepaalde ruwe celstofgehalten en de bij de gekozen golflengten gemeten absorpties. Hieruit werd een multiple correlatiecoëfficient berekend tussen voorspelde en referentiewaarde van 0,93 met daarbij

 12. Een gezamenlijke cartografische basis voor samenwerking tussen DLG en VLM : notitie voor de Helpdesk Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2008-01-01

  Voor de samenwerking tussen Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het nodig dat de digitale landkaarten op elkaar aansluiten. Wageningen UR GeoDesk formuleerde een aanpak, die zowel voor DLG als VLM bruikbaar is. Zodoende kunnen de samenwerkende partners nu werken me

 13. Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Jonge, de F.H.; Bijlsma, T.; Kruizinga, C.; Brouwer, S.M.; Galli, G.; Tian, L.

  2015-01-01

  Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partije

 14. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  NARCIS (Netherlands)

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 15. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 16. Die verband tussen beroepsbesluitloosheid, vrees vir gebondenheid en beroepsidentiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Goosen

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between career indecisiveness, fear for commitment and vocational identity. This study examined the correlation between the constructs career indecision, fear of commitment and vocational identity. Ninety-eight under-graduate university students served as research participants and completed the Career Decision Scale (CDS, the Vocational Identity Scale (VIS and the Fear of Commitment Questionnaire (FOCQ. The results indicated that the scores on the CDS were significantly related (p is smaller than 0,05 to the scores on the VIS and the FOCQ. Support was obtained for the important role of the construct of identity in the explanation of career indecisiveness. Opsomming In die onderhawige studie is die aard van die verband tussen die konstrukte beroepsbesluitloosheid, vrees vir gebondenheid en beroepsidentiteit ondersoek. Ag-en-egentig voorgraadse universiteitstudente is by die studie betrek. Die ondersoekgroep het die Career Decision Scale (CDS, die Vocational Identity Scale (VIS en die Fear of Commitment Questionnaire (FOCQ voltooi. Die resultate het aangetoon dat daar beduidende verband (p is kleiner as 0,05 tussen die verkree totaaltellings op die CDS, die VIS en die FOCQ bestaan het. Die belangrike rol wat die konstruk identiteit in die verklaring van beroepsbesluitloosheid speel word deur die bevindings van die onderhawige studie ondersteun.

 17. Tweede samenvattend voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen in verband met het nucleaire ongeval in Tsjernobyl

  NARCIS (Netherlands)

  1986-01-01

  De radioactiviteitsniveaus zijn sinds begin mei 1986 aanzienlijk afgenomen in alle onderdelen van het milieu en de voedselketen. Vooral het niveau van I-131 is gedaald, maar ook de hoeveelheden van Cs-137 en Cs-134 zijn in diverse onderdelen van het milieu afgenomen. De radioactiviteit van de l

 18. Scriptura humana loquitur; Spinoza en het beginsel van de goddelijke accommodatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.S. Buys (Ruben)

  2004-01-01

  textabstractDe verhouding tussen geloof en weten is in het christelijke Westen vaak problematisch geweest. Men zou deze spanning, de pogingen haar te neutraliseren en het uiteindelijke failliet van deze pogingen kunnen zien als een belangrijke rode draad in de intellectuele geschiedenis van dit deel

 19. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de nac

 20. Het nieuwe telen biologisch : Monitoring van een energiezuinige biologische vruchtgroententeelt bij BioVerbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Raaphorst, M.G.M.

  2014-01-01

  Op een biologisch glastuinbouwbedrijf wordt de luchtvochtigheid beheerst door opgewarmde buitenlucht via slurven tussen het gewas te blazen. Na 2 jaar monitoring is gebleken dat het hiermee mogelijk is om intensiever te schermen en meer dan 20% op de warmtevraag besparen. Een deel van deze besparing

 1. Tussenrapportage over fase 1 en 2 van het vervolgonderzoek naar Ra-226 in havenspeciepoldergronden

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Pennders RMJ; Lembrechts JFMM; LSO

  1994-01-01

  De ook in Nederland belangrijk toegenomen aandacht voor de risico's van radon (met name Rn-222)in het binnenhuismilieu waren voor VROM aanleiding een onderzoek te laten doen naar de relatie tussen de radonconcentratie in woningen en het gehalte aan radium (Ra-226)in de bodem waarop deze sta

 2. Evc tussen arbeidsmarkt en scholing

  NARCIS (Netherlands)

  Hogeboom, Luuk; Lieshout, Harm van

  2012-01-01

  Erkennen van verworven competenties (evc) is een procedure gericht op het h erkennen, het waarderen en het verder ontwikkelen van wat iemand in elke mogelijke leeromgeving (formeel of informeel) reeds heeft geleerd (Van Lieshout, Kamphuis, Jellema & Wilthagen, 2005: p. 158). In hoofdstuk 9 richten H

 3. Aspecten van het beheer van Wilde zwijnen op de Veluwe

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2008-01-01

  Eens in de zoveel jaren, zoals afgelopen winter, zijn er veel berichten over overlast veroorzakende wilde zwijnen op de Veluwe. Welke factoren hebben geleid tot de enorme toename van de Sus scrofa? Op basis van kennis van de relatie tussen het wilde zwijn en mast worden een aantal mogelijke beheersc

 4. Een huisvriend voor Nederlanders in den vreemde: het nationale weekblad Hollandia (1897-1901

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Smit

  1997-06-01

  Full Text Available Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, werd in 1897 in Londen opgericht, en verscheen tot 1901. Het weekblad bevatte nieuws over handel, politiek en cultuur, en diende tevens als gezelligheidsblad dat de band tussen in het buitenland gevestigde Nederlanders moest versterken. In dit artikel gaat Mathijs Smit in op de manier waarop in Hollandia geschreven werd over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking met de berichtgeving over Nederlands-Indië.

 5. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 6. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 7. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 8. Gym tussen wens en werkelijkheid

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts, Lars B.

  2009-01-01

  Wat wensen wij te bereiken met de Lichamelijke Opvoeding, en welke effecten bereiken wij daad- werkelijk? Om duidelijk te maken aan politici, beleidsmakers en schooldirecties waarom het bewegingsonderwijs een belangrijke plaats ver- dient in het onderwijs, moet je dit scherp kunnen neerzetten. Een o

 9. Gym tussen wens en werkelijkheid

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Lars B. Borghouts

  2009-01-01

  Wat wensen wij te bereiken met de Lichamelijke Opvoeding, en welke effecten bereiken wij daad- werkelijk? Om duidelijk te maken aan politici, beleidsmakers en schooldirecties waarom het bewegingsonderwijs een belangrijke plaats ver- dient in het onderwijs, moet je dit scherp kunnen neerzetten. Een o

 10. Marketing tussen wetenschap en maatschappij

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenberg, M.T.G.; Tilburg, van A.; Trijp, van J.C.M.

  2006-01-01

  Ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan organiseerde de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag op 13 oktober 2005 een symposium waarvan dit boek de weergave is. Tijdens het jubileum symposium werden met stakeholders en belangstellenden de belangrijke ontwikkelingen in de marketing en het c

 11. De stand van zaken van het onderzoek aan cytoplasmatische mannelijke steriliteit bij de petunia.

  NARCIS (Netherlands)

  Marrewijk, van G.A.M.; Bino, R.J.; Tan, M.M.C.

  1987-01-01

  Door de toegenomen inzichten op cellulair en moleculair niveau richtte het onderzoek zich eind zeventiger jaren mede op de aard en werking van het fenomeen CMS. Petunia bleek een geschikt modelgewas bij dit onderzoek. Ingegaan is op de cytologische en biochemische karakterisering van CMS; aard en we

 12. Tussen tafellaken en servet. Het stadhouderlijk hof in dynastiek Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Duindam

  2009-01-01

  Full Text Available Neither Fish, Flesh, nor Fowl. The Stadholder’s Court in Dynastic EuropeThis contribution presents a concise image of the recent historiography on the European dynastic court, and then places the stadholder’s court within this context. The modest contours of the latter stand out sharply against developments elsewhere, such as the secular Electors of the Holy Roman Empire, for example. However, the stadholder’s court was far more than just the household of a high-ranking magistrate of noble birth, even though the group of courtiers and servants around the stadholder remained modest in terms of its size and structure. Nor did a wider circle of visitors and clients ever really materialise. The absence of any sovereign basis for the position of stadholder in the Republic apparently made it difficult to turn court life into an instrument for the further advancement of power. Nevertheless, in his capacity as a ‘servant’ of the state machine, the stadholder was able to play a remarkable role under William III – and subsequent generations of stadholders even played a decisive role – within the system of nomination rights and the power relations that stemmed from that.

 13. Het verband tussen hydraulica en hydrologie in de cultuurtechniek

  NARCIS (Netherlands)

  Kraijenhoff van de Leur, D.A.

  1958-01-01

  Met een uiteenzetting over de ontwikkelingenen in de cultuurtechniek, hydrologie en agrohydrologie, om vervolgens hoofdlijnen voor de hydraulica te bespreken. Ook de hoge zandgronden passeren de revue.

 14. Berekening van broeikasgas-emissies tijdens het internationale transport van sierteeltproducten : scenario's voor verduurzaming in de transportschakel van sierteeltproducten voor geselecteerde export- en importstromen in het kader van het project Greenrail III/Duurzame Slimme Ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Gogh, van J.B.; Groot, J.J.

  2012-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het transport van sierteeltproducten op duurzame wijze in te richten, is voor verschillende transportscenario’s de carbon footprint berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de exportbestemmingen Zweden, Noorwegen, Italië, Polen, Rusland en Turkije

 15. Comfort-box controls individual level of comfort. Domotica home network for indoor climate management; Comfort-box regelt individueel comfort-niveau. Domotica-huisnetwerk voor beheer binnenklimaat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamphuis, I.G; Warmer, C.J.; Bakker, E.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-03-01

  The Comfort-Box (or C-Box) project is an automatic and continuous control system for energy efficient and cost-effective thermal comfort in houses. In this article detailed information is given of the design and performance of the C-Box. [Dutch] De huidige regelsystemen voor het binnenklimaat in woningen zijn voor verbetering vatbaar. Met het Comfort-boxconcept is een regeling ontwikkeld die automatisch en continu het individuele comfortniveau regelt in woningen, waarbij afwegingen worden gemaakt tussen kosten en comfort. De Comfort-box blijkt in staat te zijn het binnencomfort op energie- en kostenefficiente wijze te beheren.

 16. De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland : In het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet ME; Vrijhoef A; Boumans LJM; Wattel-Koekkoek EJW; CMM; mev

  2010-01-01

  In 2008 overschrijden ammonium, totaal-fosfor, nitraat, kalium, nikkel, cadmium, zink, chroom, arseen, sulfaat, chloride, de zuurgraad en aluminium de toetsingswaarde in het ondiepe en middeldiepe grondwater van Nederland. Tussen 1984 en 2008 is de grondwaterkwaliteit over het algemeen weinig verand

 17. De dans van de taal in het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2010-12-01

  Taal is een erg belangrijke kwestie in elke wetenschap. Het maakt de transfer en de circulatie van kennis mogelijk, wat noodzakelijk is voor een permanente evolutie en groei van een professie. In het sociaal werk lijkt taal te vaak gereduceerd tot de directe interactie tussen een sociaal werker en een cliënt. Maar dit is slechts het halve verhaal. Dit artikel argumenteert waarom taal meer wetenschappelijke aandacht verdient, vooral in het verbindende domein tussen praktijkreflectie en theorie in het sociaal werk. Meer dan honderd jaar na de publicatie van Mary Richmonds boek Friendly visiting among the poor (in 1899! is de vraag vooral of en in welk opzicht taal wijzigde. Werden er slechts enkel nieuwe woorden ingevoerd of wijzigde ook de inhoud en de onderliggende visie? Tegenwoordig beschikken sociaal werkers over meerdere taalkanalen: de gesproken taal, de geschreven taal, de telefoontaal, de virtuele taal. Vooral die laatste ontwikkeling opent taalkundig nieuwe registers. Dit artikel gaat na waarom sociaal werkers en onderzoekers linguïstische veranderingen moeten bestuderen en meer zorg dragen voor hun linguïstisch kapitaal. Taal danst doorheen de geschiedenis van het vak in meerdere opzichten. Maar sociaal werkers benutten de hele dansvloer nog niet.

 18. Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Leeters, E.E.J.M.; Vrielink, J.G.

  1991-01-01

  Door vergelijking van twee vegetatiekaarten van het Speulderbos wordt een beeld gegeven van de vegetatie-veranderingen gedurende de periode 1958-1988. De vegetatie-veranderingen worden beschreven in termen van verandering van trofie-niveau. Eveneens door middel van kaartvergelijking zijn relaties on

 19. Die verband tussen werknemers se houding jeens regstellende aksie en hul werksbetrokkenheid: 'n Eksploratiewe studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. M. Muller

  1998-06-01

  Full Text Available The relationship between employees' attitudes toward affirmative action and their work involvement: an explorative study. The principal aim of the study was to determine whether or not employee's attitude towards affirmative action bears any relation to their work involvement. A random sample of 600 participants taken from a large insurance company yielded 138 usable questionnaires. Although intercorrelations between attitude towards affirmative action and four work-related involvement foci produced no significant relation, chi square analyses did indicate the possibility of employee's attitude towards affirmative action and their work involvement being moderated by their gender and home language. Subsequently, the implications of these findings are discussed. Opsomming Die hoofdoel van die onderhawige studie was om te bepaal of daar 'n verband tussen werknemers se houding jeens regstellendc aksie en hul werksbetrokkenheid bestaan. 'n Ewekansige steekproef van 600 deelnemers geneem uit 'n groot versekeringsonderncming het 138 bruikbare vraelyste opgelewer. Hoewel interkorrelasies tussen houdings jeens regstellende aksie en vier werkverwante betrokkenheidsfokusse geen betekenisvolle verbande opgelewer het nie/ het chi-kwadraatontledings daarop gedui dat werknemers se houdingjeens regstellende aksie en hul werksbetrokkenheid moontlik wel dcur faktore soos geslag en huistaal gemodereer word. Die implikasies van die bevindinge word vervolgens bespreek.

 20. Die verband tussen werknemerstatus en werkhoudings in 'n winkelgroep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. Prinsloo

  1998-06-01

  Full Text Available The relation between employment status and work attitudes in a retail group. Employment status refers to the type of employment contract that may be concluded between an employer and an employee. It rests upon a continuum, varying from a permanent full-time appointment to a temporary appointment for a certain task or period. More and more organisations maintain a smaller core group of permanent full-time employees, which is supplemented by temporary or part-time employees. In this research the job satisfaction of full-time and part-time workers in a retail group is compared. The part-time group differed significantly from the full-time group regarding one facet of job satisfaction namely a lower level of satisfaction with supervision. Opsomming Werknemerstatus het betrekking op die tipe dienskontrak wat tussen 'n werkgewer en werknemer gesluit word. Dit berus op 'n kontinuum wat wissel vanaf 'n permanent-voltvdse aanstelling tot 'n tvdelike aanstelling vir 'n bepaalde taak of tydperk. Meer en meer organisasies handhaaf 'n kleiner kemgroep van permanent-voltydse werknemers/ wat aangevul word met tydelike of deeltydse werknemers. In hierdie navorsing word die werktevredenheid van voltydse en deeltydse werknemers in 'n winkelgroep vergelvk. Die deeltydse groep het beduidend van die voltydse groep verskil ten opsigte van een faset van werktevredenheid, naamlik 'n laer vlak van tevredenheid met toesighouding.

 1. De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde overlevende rattehart

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Willebrands, A.F.; Durrer, D.

  1959-01-01

  Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang doen de mechanische activiteit van het overlevende, geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor medische en biologische doeleinden. Chemische analyses toonden een duidelijk verschil tussen d

 2. Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

  NARCIS (Netherlands)

  Brenninkmeijer, V.; Houwelingen, A. van; Blonk, R.; Yperen, M. van

  2006-01-01

  In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de vi

 3. Organisatiecultuur en performance management: pas op voor het Pavlov-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Nieboer, Stephanie

  2012-01-01

  Dit artikel bespreekt de relatie tussen organisatiecultuur en performance management. De auteurs stellen dat gedrag niet op zichzelf staat, maar wordt gevormd door onderliggende waarden en overtuigingen. Om performance management in de praktijk succesvol te laten zijn, moet het worden opgenomen in d

 4. De bloeitijd en het verval van de ommelander adel 1600-1800/

  NARCIS (Netherlands)

  Feenstra, Hidde

  1981-01-01

  Dit onderzoek houdt zich bezig met het probleem van de economische situatie van de adel in de Groninger Ommelanden in de periode tussen 1600 en 1800. Er wordt slechts een deel van de provincie, de Ommelanden, onderzocht. Dit komt omdat er slechts in dit gebied, ten noorden en ten westen van de stad

 5. Die verband tussen die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. J. Stanz

  1999-06-01

  Full Text Available The relationship between the psychological contract and organisational commitment. The aim of this study is to design a measuring instrument with acceptable metric characteristics for the strength of the psychological contract within the South African context, and to determine empirically the relation between the strength of the psychological contract and organisational commitment. The Dhammanungune Model served as foundation for the design of the Strength of the Psychological Contract Questionnaire which consists of two scales namely, a needs expectation scale and a needs fulfilment expectation scale. The items of each scale have been formulated in the manner that ensures that the respondent reacts consecutively to two instructions namely, (a the level of the expectation and (b the importance of the expectation. This questionnaire was administered together with the Organisational Commitment Questionnaire to two population groups within the military environment. The Pearson Product Moment Correlation was calculated between the strength of the psychological contract and organisational commitment and the significance of the correlations was evaluated. Opsomming Die doel van die studie is om 'n meetinstrument met aanvaarbare metriese eienskappe vir die sterkte van die sielkundige kontrak vir Suid-Afrikaanse omstandighede te ontwerp en om empirics die verband tussen die sterkte van die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid te bepaal. Die sterkte van die sielkundige kontrak vraelys is op grond van die Dhammanungune-model ontwerp en het uit twee skale naamlik, die behoefteverwagting- en vervullingsverwagtingskale bestaan. Items vir eike skaal is sodanig geformuleer dat die respondent agteropeenvolgens op twee instruksies naamlik (a die vlak van die verwagting en (b die belangrikheid van die verwagting moet reageer. Die vraelys is saam met die organisasieverbondenheidsvraelys op twee populasies uit 'n militere omgewing toegepas. Die Pearson

 6. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in Nederlands

 7. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in

 8. Meting van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppe, Thomas

  2012-01-01

  ‘Think globally, act locally’ is een slogan die sinds de jaren ’90 wordt gebruikt wanneer het over duurzame ontwikkeling gaat. Met de slogan wordt een vertaalslag gemaakt van de mondiale duurzaamheidsagenda naar de dagelijkse lokale praktijk. Daarbij gaat het om concrete afwegingen waar burgers en

 9. Sancties in het verkeer : een vergelijking tussen het terrein van de verkeersveiligheid en de jeugdcriminaliteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Wijk, A.Ph. van & Mesken, J.

  2013-01-01

  Sanctions in traffic : scientific essays on sanctions in and outside traffic. This report discusses sanctions in traffic and other areas. The concept of sanctions refers to all possible measures falling under civil, administrative or penal law intended to influence behaviour. In our everyday life th

 10. Die verband tussen sekere persoonlikheidseienskappe en transformasionele leierskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. van Rensburg

  2000-06-01

  Full Text Available The relationship between certain personality traits and transformational leadership. The purpose of the study was to investigate certain personality characteristics of transformational leaders. The Jackson Personality Research Form (PRF-E and the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ of Bass and Avolio were administered to a random sample of 164 middle and top managers. The results of t-test analyses yielded statistically significant differences between certain personality traits of transformational versus non-transformational leaders. Using a stepwise logistical regression analysis, a prediction model was created to predict transformational leadership using four personality traits of the Jackson PRF-E. The findings provide support to the central hypothesis of this study and the implications of these results on transformational leadership are discussed. Opsomming Die doel van die studie was om sekere persoonlikheidseienskappe van transformasionele leiers te ondersoek. Die Jackson Personality Research Form (PRF-E en die Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ van Bass en Avolio is op n ewekansige steekproef van 164 middel- en hoevlakbestuurders toegepas. Die resultate van t-toets ontledings het statistics beduidende verskille tussen sekere persoonlikheidseienskappe van transformasionele teenoor nie-transformasionele leiers gelewer. Met behulp van 'n stapsgewyse logistiese regressie-ontleding is n voorspellingmodel ontwikkel wat transformasionele leierskap, met behulp van vier persoonlikheidsfaktore van die Jackson PRF-E, voorspel. Die bevindinge ondersteun die sentrale hipotese van hierdie studie en die implikasies van die bevindinge op transformasionele leierskap word bespreek.

 11. De interactie tussen ICT en cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.; Knab, W.

  2005-01-01

  Bespreking van de relatie tussen ICT en Cultuur aan de hand van een artikel uit Informing Science journal, The Reflexivity between ICTs and Business Culture: Applying Hofstede’s Theory to Compare Norway and the United States. Soernes et al (2004) vergelijken hierin Noorwegen en de VS op interactie t

 12. Het paard in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weerdt, de M.; Oldenbroek, J.K.

  2010-01-01

  Paardenrassen, die hun oorsprong hebben in Nederland, zijn het Friese paard, het Gelderse paard, de Groninger en het Nederlands trekpaard. Dit verslag over de rol en de toekomst van de Nederlandse paardenrassen beschrijft de domesticatie van het paard en het ontstaan en de ontwikkeling van deze rass

 13. Médecine & sport de haut niveau

  OpenAIRE

  Kaux, Jean-François

  2014-01-01

  L’engouement pour les activités sportives demeure croissant auprès du grand public grâce à toute une série d’activités sportives novatrices (Zumba, Kaerobic, etc…) et de programmes de remise en forme (« Je cours pour ma forme », etc…), bénéfiques pour la santé. Cependant, les sportifs de haut niveau, professionnels ou non, valides ou handicapés, représentant l’excellence sportive, reconnus par le code et la charte du sport de haut niveau, ne représentent qu’une infime partie de la totalité...

 14. Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boonstra, F.G.; Gerritsen, A.L.

  2016-01-01

  Het Rijk is systeemverantwoordelijke voor natuur. Maar over de inhoud van het begrip systeemverantwoordelijkheidbestaat geen eenduidigheid. Er zijn bovendien verschillende manieren waaropsysteemverantwoordelijkheid in de praktijk vorm krijgt. In de ruimtelijke ordening vult het Ministerie vanInfrast

 15. Duurzaamheid als planningsopgave: gebiedsgerichte afstemming tussen de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het waterhuishoudkundig beleid voor het landelijk gebied.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlist, van der M.J.

  1998-01-01

  IntroductionSince the publication of 'Our Common Future' (1987) by the World Commission on Environment and Development, sustainability or sustainable development has become one of the most important aims of environmental policy throughout the world. But it has proved difficult to wo

 16. Duurzaamheid als planningsopgave : gebiedsgerichte afstemming tussen de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het waterhuishoudkundig beleid voor het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Vlist, van der M.

  1998-01-01

  Introduction

  Since the publication of 'Our Common Future' (1987) by the World Commission on Environment and Development, sustainability or sustainable development has become one of the most important aims of environmental policy throughout the world. But

 17. Laveren tussen loyaal en formalistisch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Renders

  2008-01-01

  Full Text Available Meindert Fennema en Johan Rhijnsburger, Dr. Max Hirschfeld. Man van het grote geld (Amsterdam 2007.Hovering between Loyalty and BureaucracyHans Max Hirschfeld has often been the subject of discussion: he was Secretary General of the Ministry of Trade and Industry during World War II and, as such, a collaborator. Or should we regard him as a faithful and obedient civil servant who simply performed the task entrusted to him by his successive (political superiors? The question is all the more intriguing because Hirschfeld was of German descent, even though he only lived in the land of his birth for four months of his life. Hirschfeld has been the subject of two successive biographies. In the opening article of this dossier on Meindert Fennema’s biography of Hirschfeld, Hans Renders describes the value that the biographical genre holds for history writing. Although there is certainly some criticism to be levelled at Fennema’s biography, he has succeeded in providing a balanced account of this sphinx-like man. This is indeed an achievement, as Hirschfeld’s private archive was destroyed upon his death. Thanks to the use of other sources, the biographer makes a convincing case that Hirschfeld’s thoughts and deeds were strongly influenced by the headstrong Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825.

 18. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Gebaseerd op een kwalitatief onderzoek worden in dit artikel, aan de hand van drie verschillende dimensies, te weten individuele, sociale en omgevingsfactoren, de succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers inzichtelijk gemaakt. De Turks-Nederlandse ondernemers, ook wel “etnische ondernemers” genoemd, blijken bedreven te zijn in het koppelen van innovatiekansen aan hun eigen sterke punten. Ze komen beter tot hun recht in beide werelden, en navigeren op succesvolle wijze tussen de twee culturen door. Dit artikel formuleert een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen om innovatie te stimuleren.

 19. 'n Bedryfsielkundige ondersoek na die verband tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing by middelvlakbestuurders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. van den Berg

  1997-06-01

  Full Text Available An industrial psychological investigation into the relationship between social support and occupational adjustment at mid-level management. In an effort to measure the relationship that social support, co-worker support, superior support, family support and friendship support have with occupational adjustment; as well as the moderating influence that locus of control and gender have on the relationship between social support and occupational adjustment, two questionnaires were used in the study. For measuring social support and support from a person's co-workers, superiors, family and friends as well as for measuring occupational adjustment, the Work and Support Network Satisfaction Scale was utilised. The Internal-External Locus of Control Scale was used for measuring locus of control. The measuring instruments were applied to 131 mid-level managers in the banking sector. Results indicate a positive relationship between social support and occupational adjustment, co-worker support and occupational adjustment, and superior support and occupational adjustment. Opsomming In 'n poging om die verwantskap te ondersoek wat sosiale ondersteuning, medewerknemerondersteuning, bogeskikte-ondersteuning, gesinsondersteuning en vriendskapsonder-steuning met beroepsaanpassing het; sowel as die modererende invloed wat lokus van kontrole en geslag op die verhouding tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing het, is daar van twee vraelyste gebruik gemaak. Vir die meting van sosialc ondersteuning en ondersteuning van 'n persoon se medewerknemers, bogeskiktes, gesin en vriende, sowel as vir die meting van beroepsaanpassing, is die Werk- en Ondersteuningsnetwerk Tevredenheidskaal aangewend. Die Interne-Eksterne Lokus van Kontrole Skaal is vir die meting van lokus van kontrole gebruik. Die meetinstrumente is op 131 middelvlakbestuurders in die banksektor toegepas. Die resultate dui op 'n positiewe verband tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing

 20. Maakt de buurt het verschil? Een sociaal-pedagogische kijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven De Visscher

  2010-03-01

  Dit artikel analyseert de manier waarop de buurt als gebouwde, gedeelde en geleefde omgeving tussenkomt in alledaagse socialisatieprocessen en zo mee vorm geeft aan de verhouding tussen individu en samenleving. Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoeksmateriaal dat werd verzameld in drie Gentse wijken in het kader van een doctoraatsstudie naar de sociaalpedagogische betekenis van de woonomgeving. De onderzoeksresultaten worden besproken in het licht van de stelling dat de buurt een drager is van maatschappelijke ontwikkelingen en betekenissen en dat buurtgerichte interventies niet enkel moeten geanalyseerd worden op de vraag wat werkt in welke context, maar ook op de vraag naar welke grondslagen aan de basis liggen van buurtgerichte interventies en tot welke invulling van stedelijk samenleven deze bijdragen.

 1. Het Italiaanse voorzetsel da

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke

 2. Het Italiaanse voorzetsel da

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke He

 3. Energy consumption of storing special flower bulbs. Allium, Muscari, Zantedeschia and Fritillaria; Energieverbruik bij het bewaren van bijzondere bolgewassen. Allium, Muscari, Zantedeschia en Fritillaria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Vasen, R. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2010-03-15

  The energy use of drying and storing special flower bulbs has been mapped. From the variation in energy use between various businesses, more energy efficient ventilation, circulation and temperature standards can be derived. This way the costs for energy use in a business and at sector level can be reduced significantly [Dutch] Het energieverbruik voor drogen en bewaren van bijzondere bolgewassen is in kaart gebracht. Uit de variatie in het energieverbruik tussen de verschillende bedrijven kunnen energiezuiniger ventilatie-, circulatie- en temperatuursnormen worden afgeleid. Hiermee kunnen de kosten voor energieverbruik op het bedrijf en op sectorniveau fors verlaagd worden.

 4. Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen?

  NARCIS (Netherlands)

  Rijswijk, van W.; Cornelisse-Vermaat, J.R.; Frewer, L.J.

  2006-01-01

  Vergroot traceerbaarheid het vertrouwen? Informatie moet bruikbaar zijn voor allergische consumenten EU-regelingen proberen het vertrouwen van consumenten in de kwaliteit en veiligheid van producten te verhogen. Bedrijven worden verplicht informatie over de herkomst van producten op het etiket te ve

 5. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 6. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 7. Tussen Opus en Opera Dei. Over religieuze muziek

  NARCIS (Netherlands)

  Vandermeersch, Patrick

  1990-01-01

  P. VANDERMEERSCH, Tussen Opus en opera Dei. Over religieuze muziek. In: Kohelet (Faculteitsblad Theologische Faculteit Tilburg) 7 (1990) 36-38; herdruk in Etcetera, tijdschrift voor dans, theater, etc., 20 (2002) nr. 81, 48-50.

 8. Tussen Opus en Opera Dei. Over religieuze muziek

  NARCIS (Netherlands)

  Vandermeersch, Patrick

  1990-01-01

  P. VANDERMEERSCH, Tussen Opus en opera Dei. Over religieuze muziek. In: Kohelet (Faculteitsblad Theologische Faculteit Tilburg) 7 (1990) 36-38; herdruk in Etcetera, tijdschrift voor dans, theater, etc., 20 (2002) nr. 81, 48-50.

 9. Functional foods : verbindende schakel tussen food en farma?

  NARCIS (Netherlands)

  Stijnen, D.; Dagevos, H.

  2001-01-01

  Argumenten voor het met vereende krachten betreden van de markt voor functional foods. De resultaten van een gezamenlijke studie door ATO en het LEI zijn vastgelegd in het rapport: "De wereld van functional foods: op het raakvlak van twee ketens". In twee artikelen wordt dit rapport behandeld

 10. Functional foods : verbindende schakel tussen food en farma?

  NARCIS (Netherlands)

  Stijnen, D.; Dagevos, H.

  2001-01-01

  Argumenten voor het met vereende krachten betreden van de markt voor functional foods. De resultaten van een gezamenlijke studie door ATO en het LEI zijn vastgelegd in het rapport: "De wereld van functional foods: op het raakvlak van twee ketens". In twee artikelen wordt dit rapport behandeld

 11. Sexual transmission of the [Het-s] prion leads to meiotic drive in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Swart, K.; Debets, A.J.M.; Saupe, S.J.; Hoekstra, R.F.

  2003-01-01

  In the filamentous fungus Podospora anserina, two phenomena are associated with polymorphism at the het-s locus, vegetative incompatibility and ascospore abortion. Two het-s alleles occur naturally, het-s and het-S. The het-s encoded protein is a prion propagating as a self-perpetuating amyloid

 12. Sexual transmission of the [Het-s] prion leads to meiotic drive in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Swart, K.; Debets, A.J.M.; Saupe, S.J.; Hoekstra, R.F.

  2003-01-01

  In the filamentous fungus Podospora anserina, two phenomena are associated with polymorphism at the het-s locus, vegetative incompatibility and ascospore abortion. Two het-s alleles occur naturally, het-s and het-S. The het-s encoded protein is a prion propagating as a self-perpetuating amyloid aggr

 13. Die Eerste Verhoudinge Tussen Boer en Brit.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. H. Cilliers

  1951-03-01

  Full Text Available Mens hoor deesdae, veral van Engelse kant, weer heelwat omtrent die „gevoel,” „rassehaat” e.s.m. wat daar dan tussen Afrikaans- en Engelssprekendes sou bestaan. Nou wil ek sommer dadelik sê dat dit een van dié oordrewe en gevaarlike algemeenhede is wat maklik is om te beweer maar wat gewoonlik op onkunde en/of kwaadwilligheid berusen meestal ook nie bewys kan word nie, iets wat dikwels sommer uit die lug gegryp is en hoofsaaklik op papier bestaan—in Engels sou ek met’n woordspeling wou sê: „On paper, more specifically, in the Englishpapers.”

 14. De stad tussen karaoke en karakter

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gert-Jan

  2009-01-01

  ‘Hebben steden een kleur?’ vroeg het Duitse spoorwegtijdschrift mobil enige jaren geleden aan zijn lezers (mobil, 04/2005). De enquête leverde een volmondig ‘ja’ op. Wat bleek? New York was geel, Londen rood, Parijs blauw en Berlijn groen. Onbewust spelen kleuren in ons beeld van steden een grote ro

 15. Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Valk, H.; Werf, van der A.K.

  2001-01-01

  Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak i

 16. Is hersenlateralisatie verschillend tussen links- en rechtshandigen?

  NARCIS (Netherlands)

  Geuze, Reint; Zickert, Nele; Beking, Tess; Lust, J; Groothuis, Ton

  2016-01-01

  De linker en de rechter hemisfeer van de hersenen zijn grotendeels symmetrisch, maar er zijn subtiele verschillen in anatomie en functie. Ze communiceren met elkaar onder andere via de hersenbalk, het Corpus Callosum. Algemeen bekend is dat bij de meeste mensen de linker hemisfeer gespecialiseerd is

 17. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Buitendag

  2012-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het.Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 18. Beste werkwijzen op het gebied van verkeersveiligheid : handboek voor maatregelen op nationaal niveau.

  NARCIS (Netherlands)

  Schagen, I.N.L.G. van & Machata, K.

  2011-01-01

  This handbook contains a large variety of road safety measures from throughout Europe. The goal of SUPREME was to collect, analyse, summarise and publish best practices in road safety in the Member States of the European Union, as well as in Switzerland and Norway. This document is a collection of b

 19. Multiculturele teams in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Keijzer, L.; Winthagen, T.; Vries, S. de

  2008-01-01

  In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonde

 20. Peer assessment in het basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Meusen-Beekman, Kelly; Joosten-ten Brinke, Desirée

  2011-01-01

  Meusen-Beekman, K., & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 13-16.

 1. Gebruikershandleiding voor het programmapakket SECFLO

  NARCIS (Netherlands)

  Pennekamp, J.G.S.

  1985-01-01

  Het programmapakket berekent de intensiteit van de secundaire stroming danwel de bodemschuifspanning t.g.v. de secundaire stroming in een gegeven tweedimensionale stromingssituatie. Het pakket is bedoeld als uitbreiding op een tweedimensionale horizontale stromingssimulatie. Het is zodanig geschreve

 2. Feminisering van het basisonderwijs

  OpenAIRE

  Geerdink, Gerda

  2009-01-01

  In deze bijdrage ga ik in op wat feminisering van het onderwijs is en hoe we daar de afgelopen 25 jaar – zowel op de pabo als in het basisonderwijs – mee te maken hebben gekregen. De keerzijde is masculinisering en ik zal eveneens laten zien hoe zich dat in het onderwijs voordoet. Zowel feminisering als masculinisering hebben negatieve gevolgen. Ik wil duidelijk maken dat de gevolgen van de feminisering minder erg zijn dan we volgens de pers moeten geloven, maar dat het desondanks een ongewen...

 3. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 4. Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929)

  NARCIS (Netherlands)

  Oort, T. van

  2007-01-01

  Film and Modern Life in Limburg. Cinema Exhibition between Commerce and Catholic Cultural Politics (1909-1929) The aim of this book is to provide a deeper understanding of the development of a local and regional infrastructure of cinema exhibition as an element in a larger process of modernization

 5. Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929)

  NARCIS (Netherlands)

  Oort, T. van

  2007-01-01

  Film and Modern Life in Limburg. Cinema Exhibition between Commerce and Catholic Cultural Politics (1909-1929) The aim of this book is to provide a deeper understanding of the development of a local and regional infrastructure of cinema exhibition as an element in a larger process of modernization t

 6. Het ziekenhuis als ontwerpvraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  Christis, Jac

  2011-01-01

  Ziekenhuizen behoren tot wat Mintzberg professionele bureaucratieën noemt. Ze worden geconfronteerd met problemen op het gebied van kwaliteit, patiëntvriendelijkheid, veiligheid en efficiency. Een belangrijke vraag is of ze voor het bereiken van deze doelen de juiste structuur bezitten. In zijn boek

 7. Het laatste kind in het bos: de biografie van natuurbetrokkenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2013-01-01

  Vanaf het prille begin van natuurbescherming is er aandacht geweest voor natuureducatie van kinderen. Toch is educatie van de jeugd - en educatie in het algemeen - nooit erg belangrijk geweest in het Nederlandse natuurbeleid, zeker niet als het ging om verdeling van de altijd schaarse middelen. Verw

 8. De betrekkingen tussen Peul en Dogon in centraal-Mali

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijn, de M.E.; Beek, van W.E.A.; Dijk, van J.W.M.; Bedaux, R.M.A.; Waals, van der J.D.

  2003-01-01

  De Peul en de Dogon leven, ruim voor het tijdperk van grote Peulstaten als het Macinarijk, reeds lang naast elkaar in centraal Mali. De Peul weidden er hun kudden, pleegden er overvallen en gebruikten het gebied als slavenreservoir. Ook de Dogon organiseerden van tijd tot tijd overvallen. Door de

 9. Tussen eenvoud en meervoud. Reflecties op de kennisinfrastructuur water.

  NARCIS (Netherlands)

  M.W. van Buuren (Arwin); G.R. Teisman (Geert)

  2010-01-01

  textabstractINLEIDING: De manier waarop we naar de werkelijkheid kijken, bepaalt hoe we ermee omgaan. Of, om het met het bekende Thomas theorema te zeggen: “If men define situations as real, they become real in their consequences”. Zo kan het gebeuren dat een interpretatie van een fenomeen verander

 10. Pluimveeonderwijs breidt zich verder uit : ketenbedrijven spreken zich uit over gewenste scholing hbo'er

  NARCIS (Netherlands)

  Vernooij, A.G.; Veer, van 't E.

  2013-01-01

  De laatste jaren is de belangstelling voor het pluimveehouderijonderwijs sterk gegroeid, vooral door een betere samenwerking tussen de AOC’s. Inmiddels volgen jaarlijks meer dan 40 leerlingen de specialisatie pluimveehouderij. In 2012 is de ontwikkeling van het pluimveeonderwijs op hbo-niveau in gan

 11. Het verband tussen de snelheid en hun vrij gekozen baan bij haakse bochten.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  1982-01-01

  Empirical derivation of a formula describing the shape of the path which is most comfortable to a cyclist while negotiating a square turning at a given speed. Experiments with video recording were carried out on six categories of cyclists, viz. male/female, age and type of bicycle. An equation was d

 12. De loonkloof tussen mannen en vrouwen: Een review van het onderzoek in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Tijdens, K.G.; van Klaveren, M.

  2011-01-01

  This article examines 20 studies on the remuneration of men and women in the Netherlands, where the influence of nine groups of factors was viewed: human capital, industry, job classification, job level, glass ceiling, firm size, working hours, gender-composition of occupation, and family building

 13. Relatie tussen de trekhaak en whiplash : notitie ten behoeve van het Verbond van Verzekeraars.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. & Broertjes, P.

  1995-01-01

  Whiplash injury occurs mainly as a result of rear-end collisions. The assumption is that the less easily flexible rear-end a car has, the greater the chance of whiplash. A fitted towing hook increases the stiffness of the rear-end of cars. This report explores the relationship between towing hooks a

 14. Statistisch onderzoek naar de samenhang tussen het weer, de grasproductie en de melkaanvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Post, J.J.

  1949-01-01

  A study was made by calculating correlation and regression coefficients, and by rising frequency diagrams of the relation between the weather factors temperature (mean daily temp. taken from observations at 8,14 and 19 hours), cloudiness and number of days with at least I mm precipitation, and the

 15. Door reflectie uit de spagaat tussen 0,3 fte en het ambacht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akkelien Canrinus

  2006-12-01

  Full Text Available Akkelien Canrinus tries to come up with an alternative for a Tayloristic management in the sectors of care, welfare and education, by taking up the challenge to work out the concept of professionalism and by showing how street level workers in youth care can bring their professionalism to the fore. She illustrates this with a case of a welfare organisation which was approached by a housing corporation to offer support to a group of young residents of temporary studio’s. Along the way, the assignment changes; the welfare workers now only are supposed to report about trouble caused by the youth, in stead of fulfilling a broader signalling- and supportive function. Management and professional youth workers subsequently end up in juxtaposition. Management is mainly focused on the economic side of the story and reasons that each lucrative assignment needs to be taken up. The workers are mainly focused on the content of the job and find that this kind of work does not fit within their concept of what the profession entails. By acknowledging each others positions, by looking at the proposal from different perspectives and engaging in ‘a suitable dance’ with each other, the welfare organisation in the end manages to find a modus in which all parties involved can do their piece of the work in a satisfactory way. This only became possible after the youth care team had indeed taken its own professionalism seriously and took up a pro-active attitude. In stead of waiting for management to steer top-down, the team took the power themselves and used their own professionalism to generate a solution bottom up.

 16. Intertekstuele relaties tussen Zacharia 9–14 en het Evangelie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  13 aug 2015 ... discussions about common roads leading to global peace. ... verering van JHWH als de ene en enige God.2 Daar staat ... de messiaanse koning verbreid over de hele wereld. 2. Een tweede scenario is te vinden in ...... Brouwer, C., 1949, Wachter en herder: Een exegefische studie over de herder-figuur.

 17. Het peilen van de diepte : de relatie tussen werkloosheid en delinquentie bij jongvolwassen mannen

  NARCIS (Netherlands)

  Miedema, S.

  1997-01-01

  Introduction The Netherlands, like all western countries, has to face substantial unemployment figures. Opinion polls as well as policy speeches indicate that unemployment is considered to be a major problem. This has also been reflected in studies on unemployment and the unemployed. Within the grou

 18. Het verband tussen natuurlijke en anthropogene landschapsvormen, bezien vanuit de betrekkingen in grensmilieu’s

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1965-01-01

  The isomorphy of natural and anthropogeneous landscapes with regard to the environmental conditions in border areas The contact in space between opposite situations constitutes two main types of boundaries. The distinction of these two types offers a useful expedient in ecology. It may also clarify

 19. Een nieuw terrein voor het bewakingssysteem : Interacties tussen geneesmiddelen en drugs

  NARCIS (Netherlands)

  Touw, D.J.

  2001-01-01

  The use of drugs of abuse is not uncommon nowadays. Use of drugs of abuse may vary from the relatively innocent use of cannabis to severe forms of addiction to heroin and cocaine. Many users of drugs of abuse are being treated with medicines because of medical or psychiatric illness, so many drug in

 20. Het verband tussen de snelheid en hun vrij gekozen baan bij haakse bochten.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  1982-01-01

  Empirical derivation of a formula describing the shape of the path which is most comfortable to a cyclist while negotiating a square turning at a given speed. Experiments with video recording were carried out on six categories of cyclists, viz. male/female, age and type of bicycle. An equation was

 1. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The

 2. De invloed van automassa op het letselrisico bij botsingen tussen twee personenauto's : een kwantitatieve analyse.

  OpenAIRE

  Berends, E.M.

  2009-01-01

  On European roads, the dispersion of vehicle mass as well as the average vehicle mass are increasing. This has road safety consequences. Drivers in light cars have higher injury and death rates. This means that they have a higher risk of being injured or killed in a crash with a heavier vehicle. The research literature shows that large differences in vehicle mass are not only a threat for the safety of individual drivers, but also for the total number of casualties. A larger dispersion of mas...

 3. Transmissie van Mycobacterium bovis tussen mens en dier

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de G.; Beer, de J.; Bakker, D.; Soolingen, D.

  2015-01-01

  Nederland is officieel vrij van rundertuberculose. Toch komt af en toe nog Mycobacterium bovis-tuberculose voor bij relatief jonge autochtone Nederlanders. Ook zijn er recent nog wel boviene-uitbraken geweest. Dat roept de vraag op of er ook nu nog transmissie is van M.bovis tussen mens en dier. Daa

 4. De wisselwerking tussen marketing en strategisch beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractOit artikel is een vervolg op 'Marketing-planning en strategische beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven', verschenen in Bedrijfskunde 1986/3 (Wierenga e.a., 1986). In dat artikel werd betoogd dat een goede wisselwerking tussen marketing en strategische beleidsvorming van cruciaal bela

 5. Vervolging, verbanning en het nazi-regime in het tijdschrift Het fundament (1934-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Kröger

  1999-06-01

  Full Text Available Het socialistische maandblad Het fundament verscheen in de zes jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Het tijdschrift besteedde opvallend veel aandacht aan de vluchtelingenstroom die na de machtsovername door Hitler vanuit Duitsland op gang was gekomen. Veel linkse Duitse intellectuelen, die in Nederland hun toevlucht zochten voor het nazi-regime, behoorden tot de medewerkers van Het fundament. Een eerste verkenning.

 6. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 7. Groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Blik, H.; Naaijer, Harm

  2012-01-01

  In dit rapport presenteert het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de resultaten van het onderzoek naar groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs. In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans weinig groepsinstructie. Di

 8. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 9. You need to do everything with tact. Climatic change and the relation between science and the government; Je moet alles met beleid doen. Klimaatverandering en de relatie tussen wetenschap en overheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bregman, B.

  2011-12-15

  The author discusses the challenges in the field of climate change and climate science by means of a number of central themes in the relation between science and government: dealing with uncertainties, communication, knowledge management, the credibility of climate science and the role of social media [Dutch] De auteur bespreekt de uitdagingen m.b.t. klimaatbeleid en de klimaatwetenschap aan de hand van thema’s die centraal staan in de relatie tussen wetenschap en overheid: het omgaan met onzekerheden, communicatie, kennismanagement, de geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap en de rol van sociale media.

 10. Fracturen van het distale deel van het femur

  NARCIS (Netherlands)

  Duyn, Cornelius Diederikus van

  1977-01-01

  ln dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandeling en de daarmee bereikte resultaten van 123 patiënten die in de periode 1 januari 1958 tot en met 31 december 1972 wegens een fractuur van het distale deel van het femur werden behandeld in de Kliniek voor Heelkunde van het Academisch

 11. Het Leesten; een analyse van het recreatief gebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Beunen, R.; Jaarsma, R.

  2007-01-01

  Het Veluwetransferium is gepland in het gebied Caesarea - Het Leesten bij de afrit Hoenderloo van de A1. De planning is om minstens 250 parkeerplaatsen, een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, horecavoorzieningen en fietsverhuur te realiseren. Om de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen in ka

 12. Het eBook in het OU Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans; Hermans, Henry; Verjans, Steven; Gorissen, Chantal

  2010-01-01

  Het deelproject eBooks heeft zich tot hoofddoel gesteld mogelijkheden tot uitlevering van cursusmaterialen via eBooks verder te onderzoeken en te beproeven. Meer specifiek zijn de volgende doelen geformuleerd: 1. Het onderzoeken en monitoren van markt van eReaders (‘apparaten’). 2. Het onderzoeken v

 13. Het eBook in het OU Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans; Hermans, Henry; Verjans, Steven; Gorissen, Chantal

  2010-01-01

  Het deelproject eBooks heeft zich tot hoofddoel gesteld mogelijkheden tot uitlevering van cursusmaterialen via eBooks verder te onderzoeken en te beproeven. Meer specifiek zijn de volgende doelen geformuleerd: 1. Het onderzoeken en monitoren van markt van eReaders (‘apparaten’). 2. Het onderzoeken v

 14. Next Generation of Greenhouse Cultivation Tomato 2010; Het Nieuwe Telen Tomaat 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Gelder, A.; Warmenhoven, M. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Grootscholten, M. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands)

  2012-08-15

  In 2010 a second experiment with the next generation cultivation of tomato was performed. With 23 m{sup 3} natural gas per m{sup 2} greenhouse 68 kg of the truss tomato 'Komeett' was harvested. Extra transparent foil used at the start of the experiment was changed by AC-foil. The amount of CO2 used was high, but the registration of this amount was unsure. Botrytis control both for spore pressure and infection was controlled well. For the next generation cultivation a zero tolerance for Botrytis is necessary. The relation between global radiation and temperature used in this experiment to keep the plant in good balance was 17.5C + 1.5C per 1000 joule/cm{sup 2}.day. The realized energy input was simulated with KASPRO. The simulation fitted well to the measured values per week. Product quality was good [Dutch] In 2010 is het tweede experiment voor Het Nieuwe Telen met tomaat uitgevoerd. Daarin is met 23 m{sup 3} aardgas per m{sup 2} kas 68 kg grove trostomaat 'Komeett' geproduceerd. Het extra heldere folie waarmee de teelt startte is vanwege condens problemen vervangen door AC-Folie. Het CO2 gebruik was hoog maar onzeker is of dit goed is geregistreerd. De botrytis druk en infectie waren goed beheersbaar. Ook bij het nieuwe telen tomaat moet het uitgangspunt zijn geen botrytis infectie. De temperatuur in relatie tot de stralingssom per dag werd goed gerealiseerd. In deze proef was de relatie tussen straling en temperatuur 17.5C + 1.5C per 1000 joule/cm{sup 2}.dag. Het gerealiseerde energie gebruik was met KASPRO goed na te rekenen. De simulatie klopte zeer goed met de gemeten waarden per week. Er waren geen problemen met de vrucht kwaliteit.

 15. De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers : neemt het aantal verkeersslachtoffers toe wanneer we de klok een uur terugzetten?

  NARCIS (Netherlands)

  Bijleveld, F.D. & Stipdonk, H.L.

  2013-01-01

  The relation between the end date of daylight saving time and the number of road traffic casualties : is there an increase in the number of casualties when the clock is set back one hour? In the General Discussion on Road Safety that took place on 30 January 2013, Member of Parliament De Graaf asked

 16. Toezicht op menswaardige behandeling van gedetineerden in Europa : een onderzoek naar de verhouding tussen het EHRM en het CPT bij de effectuering van het folterverbod

  NARCIS (Netherlands)

  Hagens, Mireille

  2011-01-01

  The fight against torture and inhuman or degrading treatment or punishment is of fundamental importance, which has been broadly acknowledged, and resulted in different ways to pursue the effectuation of this prohibition. The coexistence of multiple monitoring mechanisms in the same field can raise i

 17. Transgene landbouwhuisdieren : het overwegen waard?

  NARCIS (Netherlands)

  Linskens, M.

  1989-01-01

  Het rapport geeft informatie over de ontwikkelingen die, momenteel nog vooral in het onderzoek, op dit terrein gaande zijn. Het geeft aan wanneer de eerste transgene landbouwhuisdieren, bij een ongewijzigd beleid, op de boerderij kunnen rondlopen. Verder wordt er inzicht verschaft in de maatschappel

 18. Mensenrechten in het Romeinse Recht?

  NARCIS (Netherlands)

  J. Giltaij (Jacob)

  2011-01-01

  textabstractDe vraagstelling van dit proefschrift kan aldus worden geformuleerd: ‘bestonden er in het klassieke Romeinse recht mensenrechten?’. Deze vraag roept talloze deelvragen op. De eerste van deze vragen moet zijn: wat kunnen we onder het begrip ‘mensenrechten’ verstaan? Het voor de hand

 19. Nieuwkomers in het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.; Vader, J.; Elst-van der Lans, van der M.W.M.

  2007-01-01

  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale be

 20. Vertrouwen tussen marktpartijen is sleutel tot verwaarding reststromen

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.

  2007-01-01

  Slechts anderhalf jaar was er nodig om een stabiele keten te vormen voor de verwerking van biologische groentereststromen tot hoogwaardig groentesap. Nu, na de afsluiting van het project, liggen er al diverse sappen in de winkel. Een klinkend resultaat van het co-innovatieproject “Van groentereststr

 1. STL-standaard slaat brug tussen CAD en CAM

  NARCIS (Netherlands)

  Gunnink, J.W.

  1999-01-01

  De STL-standaard, gemeengoed bij rapid prototyping technieken, kan ook een rol spelen in het traject van 3D CAD-ontwerp naar (laser)frezen. Met één druk op de knop de freesmachine aansturen vanuit het CAD-ontwerp komt binnen handbereik. TNO Industrie in Delft hoort op dat gebied wereldwijd tot de

 2. The printerless office. A study on the use of e-readers to replace printed paper; Het printerloos kantoor. Een studie naar het gebruik van e-readers ter vervanging van geprint papier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.M.; Sevenster, M.N.

  2011-03-15

  A life-cycle analysis was conducted to compare the environmental burden of e-readers with printed paper. The turning point when the e-reader starts to offer environmental benefits over printed paper, at an operational life of two years, lies between 3,000 and 13,000 prints per year. [Dutch] Door middel van levenscyclusanalyse is de milieubelasting van e-readers en geprint papier bepaald en met elkaar vergeleken. Het kantelpunt waarop een e-reader, bij gebruiksduur van 2 jaar, milieuvoordeel gaat bieden boven papieren prints, ligt tussen de 3.000 en 13.000 printjes per jaar.

 3. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, Alien van der; Leistra, Simon; Aart, Ingrid van; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt m

 4. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, Alien van der; Leistra, Simon; Andree, Jorg; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekent is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt m

 5. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Alien van der Sluis; Simon Leistra; dr. Remo Mombarg; Ingrid van Aart

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 6. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Jorg Andree; Simon Leistra; dr. Remo Mombarg; Alien van der Sluis

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekent is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 7. Het kan ook duurzamer

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2009-01-01

  ASG (Animal Science Group) heeft ideeën ontwikkeld voor een in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023. Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de veehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het rapport Kracht van Koeien van ASG

 8. Het ontstaan der hersenbloedingen

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, Willem Marten

  1931-01-01

  Wanneer wij nog eens de verschillende theorieën overzien, die opgesteld zijn om de hersenbloeding te verklaren, dan is het gebleken, dat wij deze in twee groote groepen kunnen verdeelen. ... Zie: Samenvatting Tot de eerste groep rekenen wij die theorieën, die de rhexis - de ruptuur van een vat dus -

 9. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 10. Bedrijfsgezondheidszorg binnen het NIA

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbeld, K.

  1989-01-01

  Op verzoek van de Centrale Commissie Nascholing van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verzorgden enkele medewerkers van de afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) een aantal lezingen op 12 april 1989. Als inleiding wordt ee

 11. Wieren uit het naardermeer

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, Joséphine Th.

  1959-01-01

  In het Jaarboek van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland van 1923-1928, p. 133-142, vermeldt Prof. Stomps een aantal soorten van wieren, die gedurende 40 tochten zijn verzameld. Op een excursie, die op 4 juni jl. door Mevr. A.J. Gorter – Ter Pelkwijk en mij werd gemaakt, werd g

 12. Het roer moet om

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegman, H.

  2013-01-01

  De recente gebeurtenissen rond de invoering en afschaffing van vrije tarieven in de mondzorg nopen tot bezinning. Een in deze donkere dagen actuele bezigheid. De dagen lengen overigens en wellicht gloort er ook voor de tandheelkunde licht aan de horizon. Maar dan moet het roer wel om, bepleit Herman

 13. Het nut van stadsgroen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderz

 14. Vocabulaire illustré 350 exercices : niveau moyen

  CERN Document Server

  Watcyn-Jones, Peter

  1995-01-01

  Cet ouvrage de vocabulaire illustré est conçu dans le même esprit que le niveau débutant auquel il fait suite. Il propose un travail stimulant et amusant pour approfondir son lexique, soit 1350 mots utiles et courants, rassemblés par thèmes (la maison, les magasins, les métiers, les animaux, le bricolage...) ou par catégories grammaticales. Il comprend des exercices d'apprentissage et d'élargissement, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Un livret de corrigés est également disponible.

 15. La diffusion du football de haut niveau en France

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loïc RAVENEL

  1996-06-01

  Full Text Available La pratique du football de haut niveau s'est diffusée sur le territoire français selon deux modèles complémentaires: une diffusion hiérarchique privilégiant les plus grandes villes du pays; une diffusion de proximité soucieuse d'imitation et indispensable à la création des compétitions. Les dirigeants du football ont valorisé le processus par l'intégration de nouvelles aires géographiques, évitant ainsi la saturation du système.

 16. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  NARCIS (Netherlands)

  Snelting; H.; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze to

 17. Cor pulmonale. De rol van het emphyseem en zijn complicaties bij het tekortschieten van het rechter hart

  NARCIS (Netherlands)

  1955-01-01

  Het vraagstuk van de rol, die het emphyseem en zijn complicaties spelen bij de overbelasting van het rechter hart, bracht ons er toe eerst onze aandacht te wijden aan het emphyseem zelf. Wij hebben onder meer stilgestaan bij de bemoeilijkte respiratie (waarbij het aandeel, dat elastische en visceuze

 18. Adembeschermingsmiddelen in de glastuinbouw: Niveau en duur van de bescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Baak, P.J.; Steenweg, L.A.W.M.; Bokhoven, J.J.G.M. van

  1990-01-01

  Op verzoek van STIGAS is onderzocht in welke mate gangbare adembeschermende middelen in de specifieke situatie van de glastuinbouw de concentratie aan geinhaleerde toxische stoffen reduceren. Het blijkt dat in alle gevallen van toepassing van bestrijdingsmiddelen afdoende reductie mogelijk is. Een v

 19. Adembeschermingsmiddelen in de glastuinbouw: Niveau en duur van de bescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Baak, P.J.; Steenweg, L.A.W.M.; Bokhoven, J.J.G.M. van

  1990-01-01

  Op verzoek van STIGAS is onderzocht in welke mate gangbare adembeschermende middelen in de specifieke situatie van de glastuinbouw de concentratie aan geinhaleerde toxische stoffen reduceren. Het blijkt dat in alle gevallen van toepassing van bestrijdingsmiddelen afdoende reductie mogelijk is. Een v

 20. Psychodiagnostic de Rorschach et niveau d'instruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Schachter

  Full Text Available Nous avons étudié comparativement, les protocoles rorschachiens de 50 intellectuels universitaires et de 50 sujets possédant au maximum l'instruction primaire obligatoire (nombreux sont ceux qui ne possédaient pas ce niveau scolaire dans le but de mettre en évidence le rôle joué par le facteur "culture scolaire" dans la configuration de ce test. Les résultats obtenus montrent que ce rôle est jndiscutable et qu'il porte, pratiquement parlant, sur la plupart, pour ne pas dire sur la totalité, des facteurs du test. Nous croyons avoir ainsi apporté une confirmation statistique, à ce sujet dont l'importance pratique ne peut pas échapper aux chercheurs qui pratiquem le psychodiagnostic de Rorschach. En effet, dans la discussion de tout protocole rorschachien, on ne doit jamais oublier de tenir compte du rôle joué par le niveau scolaire. Il est de la plus haute utilité de procéder, à l'avenir, à l'étude psychodiagnostique des frères et soeurs d'un sujet qui, seul, fait des études universitaires, afin d'apporter - s'il le faut - la preuve définitive, du rôle joué par l'instruction scolaire, dans la structure du psychogramme.

 1. The mechanism of toxicity in HET-S/HET-s prion incompatibility.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolin Seuring

  Full Text Available The HET-s protein from the filamentous fungus Podospora anserina is a prion involved in a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. This reaction is observed at the point of contact between two genetically distinct strains when one harbors a HET-s prion (in the form of amyloid aggregates and the other expresses a soluble HET-S protein (96% identical to HET-s. How the HET-s prion interaction with HET-S brings about cell death remains unknown; however, it was recently shown that this interaction leads to a relocalization of HET-S from the cytoplasm to the cell periphery and that this change is associated with cell death. Here, we present detailed insights into this mechanism in which a non-toxic HET-s prion converts a soluble HET-S protein into an integral membrane protein that destabilizes membranes. We observed liposomal membrane defects of approximately 10 up to 60 nm in size in transmission electron microscopy images of freeze-fractured proteoliposomes that were formed in mixtures of HET-S and HET-s amyloids. In liposome leakage assays, HET-S has an innate ability to associate with and disrupt lipid membranes and that this activity is greatly enhanced when HET-S is exposed to HET-s amyloids. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR analyses revealed that HET-s induces the prion-forming domain of HET-S to adopt the β-solenoid fold (previously observed in HET-s and this change disrupts the globular HeLo domain. These data indicate that upon interaction with a HET-s prion, the HET-S HeLo domain partially unfolds, thereby exposing a previously buried ∼34-residue N-terminal transmembrane segment. The liberation of this segment targets HET-S to the membrane where it further oligomerizes, leading to a loss of membrane integrity. HET-S thus appears to display features that are reminiscent of pore-forming toxins.

 2. Het opvallendste nieuws volgens Erik Huizer

  NARCIS (Netherlands)

  Huizer, E.

  2012-01-01

  Dat Google de consument gaat onderwijzen in privacy was het nieuws dat vorige week het meeste opviel voor Erik Huizer, Managing Director Informatiemaatschappij bij TNO en hoogleraar Internet Toepassingen Universiteit Utrecht. Op het nieuws over IPv6 na dan.

 3. Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, van T.; Jansen, H.M.

  2015-01-01

  Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.

 4. Het *STAR-concept in vleesvarkensvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Plagge, G.

  1998-01-01

  Het toevoegen van de structuurrijke componenten tarwekorrel en niet-ontsloten strobrok volgens *STAR-concept aan vleesvarkensvoer verlaagt het aantal varkens met maagslijmvliesaandoeningen. Het effect op de mesterijresultaten is gering.

 5. GENL. F.J. PIENAAR. DIE BOER WAT IN RUSSIESE PROTEKTORAAT OOR SUID-AFRIKA VOORGESTAAN HET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O.J.O. Ferreira

  2012-02-01

  Full Text Available Die Suid-Afrikaanse regering het pas aangekondig dat diplomatieke betrekkinge met Rusland weer aangeknoop gaan word. Dit laat die gedagtes onwillekeurig terugdwaal na die periode rondom die Anglo-Boereoorlog (1899- 1902 toe daar 'n besonder hartlike verhouding tussen die Russe en die Boere bestaan het en 'n kleurryke Boeregeneraal selfs van mening was dat 'n Russiese protektoraat oor Suid-Afrika verkieslik was bo Britse oorheersing. Na hierdie generaal is al as die "James Bond van die Boere" verwys en prof. C. de Jong, vroeër van die Universiteit van Suid-Afrika, is van mening dat John Buchan, Skotse skrywer en een van sir Alfred Milner se "Kindergarten" na die Anglo-Boereoorlog, se spioenasieroman, Greenmantle (1917, waarskynlik op die generaal se ervarings gebaseer is. Maar wie was hierdie avontuurlike generaal?

 6. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eline Broker

  2016-03-01

  Full Text Available Together you will get there. A graduation article on the Skejby halfway house: a house where delinquents and students live togetherThe Skejby house is unique and produces remarkable results. The recidivism percentage among its’ delinquent inhabitants is over 20% lower than in the halfway houses where only prisoners reside. The aim of Skejby is to ease the transition between imprisonment and reentry in society. The experiment, in which students and prisoners live together, originates from the idea that behavioral transformation is realized most effectively within a socially engaged group. The principal of collective responsibility is dominant in Skejby, resulting in a feeling of belonging to a group among the delinquents. In this group, the students serve as prosocial role models. Consequently, the standards and values that are picked up in prison are reshaped into much needed skills that are required for living a “regular” life in society. In contrast to the reintegration program in Skejby, the Dutch reintegration program mainly consists of one-to-one consultations between the delinquent and the probation officer. The reintegration thus does not take place in a group to which the delinquent can relate, while it is precisely this unique communal feeling of belonging that induces behavioral change in the prisoners. SAMENVATTING Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonenHet Skejby house is uniek in zijn soort en boekt opmerkelijke resultaten: het recidivepercentage ligt ruim 20% lager dan bij halfway huizen waar alleen delinquenten wonen. Skejby heeft als doel om de overgang tussen gevangenis en samenleving zo klein mogelijk te maken. Het experiment, waarbij studenten en delinquenten samen wonen, komt voort uit het idee dat gedragsverandering het best bewerkstelligt wordt binnen een sociaal verbonden groep. In Skejby heerst het principe van

 7. Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwma, I.M.; Sanders, M.E.; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Knol, O.M.; Verboom, J.; Wit, de B.; Wiertz, J.; Hinsberg, van A.

  2014-01-01

  Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, natuurbeleid van de overheid evalueert, en opties

 8. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 9. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 10. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 11. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie

 12. Oneindigheid van het IC Design

  NARCIS (Netherlands)

  Annema, Anne-Johan

  2005-01-01

  In de IC-elektronica is het begrip oneindig (en zijn alter-ego nul) al vele jaren zowel de rode draad als de grote leidraad: er worden steeds weer nieuwere technologieën en (systeem- en circuit)principes ontwikkeld om dichter bij het gewenste nulpunt en dichter bij de nagestreefde oneindigheid te ge

 13. Celwandverteerbaarheid: hoe belangrijk is het?

  NARCIS (Netherlands)

  Groten, J.A.M.

  2010-01-01

  "De maïsrassenlijsten van de afgelopen dertig jaar zijn kolder en kunnen we het beste weggooien." Maïszadenleverancier KWS schopt tegen de huidige manier van classificeren van maïs. Maar is het werkelijk zo slecht gesteld met de Aanbevelende Rassenlijst?

 14. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het Mag

 15. Het Datawarehouse opent zijn deuren

  OpenAIRE

  Vermandere, Caroline

  2002-01-01

  Op 16 september 2001 kwam de Gebruikersgroep rond het Datawarehouse Arbeidsmarktgegevens (DWH) voor een derde keer samen.1 Enkele weken voordien werden de langverwachte tabellen van de eerste basistoepassing naar de geïnteresseerden toegestuurd. De eerste oefeningen konden dan ook worden voorgesteld. Vergelijkende analyses met andere gegevensbronnen geven bemoedigende resultaten rond de meerwaarde die het Datawarehouse biedt aan de bestaande statistische bronnen.

 16. Betere beschikbaarheid op het spoor

  NARCIS (Netherlands)

  Zwier, E.; Kievit, M. de

  2014-01-01

  Nederland heeft een dicht en intensief gebruikt spoorwegnetwerk. Een kleine storing kan dan al genoeg zijn om het treinverkeer te ontregelen, met flinke vertragingen voor de reizigers als gevolg. Netwerkbeheerder prorail en TNO gaan samen op zoek naar innovaties en onorthodoxe ideeen die op het spoo

 17. Insecten in het veranderende klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.

  2008-01-01

  Het succes van insecten is rechtstreeks afhankelijk van het klimaat. Daarom mag je verwachten dat klimaatsverandering een heel directe invloed heeft op insecten en andere koudbloedigen. Als je weet hoe belangrijk insecten zijn in ecosystemen dan kun je wel nagaan wat de impact zal zijn van klimaatsv

 18. Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

  NARCIS (Netherlands)

  Verbakel, N. J.

  2007-01-01

  Een onderzoek naar stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven Het onderwerp van dit onderzoek is stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven bij mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie en Reuma. De eerste twee aandoeningen worden ook wel Medisch Moeilij

 19. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het Mag

 20. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie va

 1. Immuunstatus met betrekking tot tetanus bij vrouwen van 21 t/m 24 jaar. I Tetanus

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars; A.M.; Veer; M.van der; Hannik; C.A.; Waerdt; W.J.van de; Nagel; J.; Huisman; J.*; Oei; R.J.*

  1985-01-01

  In sera van 344 vrouwen, van wie de vaccinatie-status grotendeels bekend was, werd het niveau van de tetanus-antistoffen m.b.t. de ELISA bepaald. De vrouwen varieerden in leeftijd tussen 21 en 24 jaar, d.w.z. de tijd verlopen sinds de laatste vaccinatie bedroeg 13-16 jaar. Een goede

 2. Immuunstatus met betrekking tot tetanus bij vrouwen van 21 t/m 24 jaar. I Tetanus

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars; A.M.; Veer; M.van der; Hannik; C.A.; Waerdt; W.J.van de; Nagel; J.; Huisman; J.*; Oei; R.J.*

  1985-01-01

  In sera van 344 vrouwen, van wie de vaccinatie-status grotendeels bekend was, werd het niveau van de tetanus-antistoffen m.b.t. de ELISA bepaald. De vrouwen varieerden in leeftijd tussen 21 en 24 jaar, d.w.z. de tijd verlopen sinds de laatste vaccinatie bedroeg 13-16 jaar. Een goede overeenste

 3. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aa

 4. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 5. Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.

  2010-01-01

  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effe

 6. Handelsrelaties in de aardappel- en varkenssector; De relatie tussen aanbieder en afnemer

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.; Hoste, R.; Baltussen, W.H.M.; Bunte, F.H.J.

  2012-01-01

  De relaties tussen aanbieder en afnemers van agrarische producten zijn veelal langdurig. Telers en verwerkers van industrieaardappelen sluiten vaker rechtstreeks overeenkomsten met elkaar dan varkenshouders, die de afzet via de tussenhandel prefereren. Varkenshouders en aardappeltelers hebben beiden

 7. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien = Differences between dairy farms in longevity of dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, H.M.T.; Zijlstra, J.

  2013-01-01

  Binnen dit onderzoek zijn verschillen onderzocht tussen melkveebedrijven met een hoge en een lage levensduur van melkkoeien.In this research project differences between Dutch dairy farms with high and low cow longevity were investigated.

 8. Het hoge woord : Beschouwingen en boutades

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, August

  2006-01-01

  'Het is bij mij begonnen met nieuwsgierigheid', zo verwoordt August Willemsen (1936) zijn levenslange toewijding aan het vertalen, in het bijzonder van Portugese en Braziliaanse literatuur. In Het hoge woord schrijft hij virtuoos over leven en werk van de door hem in Nederland geïntroduceerde Fernan

 9. Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de S.; Langers, F.; Donders, J.L.M.; Willeboer, M.T.; Berg, van den A.E.

  2013-01-01

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinricht

 10. Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas

  NARCIS (Netherlands)

  Dueck, T.A.; Gelder, de A.; Janse, J.; Kempkes, F.L.K.; Baar, P.H.; Valstar, W.

  2014-01-01

  Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht me

 11. Vijf slogans voor het nieuwe engagement

  NARCIS (Netherlands)

  K. Vintges

  2004-01-01

  Het oude engagement is dood, leve het nieuwe engagement!' Sociaal en politiek filosofe Karen Vintges betreurt het bepaald niet dat het oude en ideologische engagement verdwenen is. Want ze ziet dat zich een nieuw engagement heeft uitgekristalliseerd dat niet meer uitgaat van een blauwdruk over de id

 12. Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijsmans, Dominique; Andriessen, Daan; Sasja, Sporken; Dijkstra, Asha; Vonk, Frank

  2014-01-01

  Het borgen van het eindniveau is in het hbo een actueel en interessant vraagstuk. Wanneer opleidingen kunnen aantonen hoe studenten dit eindniveau binnen hun opleiding behalen, geeft dit het hbo-diploma waarde en biedt dit diploma de student een geode start van een mooie loopbaan.

 13. Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijsmans, Dominique; Andriessen, Daan; Sporken, Sasja; Dijkstra, Asha; Vonk, Frank

  2014-01-01

  Het borgen van het eindniveau is in het hbo een actueel en interessant vraagstuk. Wanneer opleidingen kunnen aantonen hoe studenten dit eindniveau binnen hun opleiding behalen, geeft dit het hbo-diploma waarde en biedt dit diploma de student een goede start van een mooie loopbaan. Er is echter ook v

 14. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 15. Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2017-09-01

  where opportunities for dealing with these problems arise, that constitutes the assessment criterion. SAMENVATTING Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorgIn een zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek naar de zorgpraktijk van professionals en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren zijn we nagegaan hoe de alledaagse omgang tussen hen verloopt en welke morele oriëntaties daarbinnen werkzaam zijn. Die alledaagse omgang is geen “tussentijd”, tijd tussen de momenten van echte zorg, therapie, behandeling, maar is juist vindplaats van goede zorg. We tonen aan hoe die alledaagse omgang doordrongen wordt van “institutioneel gewenste effecten” die van buiten komen. Ons punt is dat de omgang ook van binnenuit morele mogelijkheden in zich draagt te ontdekken wat de jongere goed blijkt te doen. Om goed te kunnen waarnemen wat er aan de orde is, introduceren we een aantal theoretische concepten die daarbij helpen. Het blijkt dat de jongeren en hun begeleiders in de alledaagse omgang ruimte creëren, met elkaar een welbepaalde dynamiek aangaan en daarin ontdekken wat het goede is dat gedaan moet worden. De resultaten van ons onderzoek presenteren we in een typologie. Zo leggen we de alledaagse omgang in moreel opzicht open. De mogelijkheden worden zichtbaar die alledaagse omgang voor goede zorg biedt. Het zijn mogelijkheden die momenteel in de zorg nauwelijks worden onderkend. De morele oriëntaties blijken niet perse van buitenaf geïmporteerd te hoeven worden.

 16. De balans tussen werk en privé.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, M.; Heiligers, Ph.

  2007-01-01

  Sinds de jaren 1980 wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar werk-thuis interferentie. Alhoewel het leeuwendeel van de studies afkomstig is uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, is er ook in Nederland een groeiende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. In dit

 17. Exercices de vocabulaire en contexte niveau débutant

  CERN Document Server

  Eluerd, Roland

  2005-01-01

  Un entraînement à l'acquisition du lexique en contexte. Avec de nombreuses illustrations. Cet ouvrage s'adresse à des adolescents ou adultes débutants pour un travail en classe ou en autonomie. Un livre très simple à utiliser: 1 leçon = 1 thème = 1 double page - Un sommaire thématique en 50 leçons réparties selon 10 grands thèmes. Les 50 leçons suivent une progression méthodique de découverte et de pratique du vocabulaire conçue pour des lecteurs débutants (niveau A1 du cadre européen commun de référence). - Pour chaque leçon: > une présentation illustrée du vocabulaire, en contexte, en page de gauche; > des activités très simples (autonomie) en parge de droite. - Un index est proposé en fin d'ouvrage.

 18. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 19. De varenrijkdom van het Kuinderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Bremer, P.

  2006-01-01

  In de provincie Flevoland verwacht je in eerste instantie geen botanische bijzonderheden. Bij nadere beschouwing blijken die er wel te zijn. In het Kuinderbos bevinden zich bijvoorbeeld varensoorten, die voorheen niet in Nederland te zien waren

 20. Verrekening van die kragveld van die verbond in die inkleding van die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen teks, hoorder en prediker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Friedrich W. de Wet

  2012-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen die Bybelse teks, die hoorders en die prediker homileties verken. Die probleemstelling waarmee gewerk word handel oor potensiële versteurings wat kan plaasvind in hierdie driehoeksverhouding wanneer die hoorders en die prediker in hulle menslike beperktheid in verbinding gebring word met die ewige Woord van God soos dit in die Bybelse teks na vore kom. In die loop van die artikel word die volgende aspekte verken: ’n Ideale tipering van die verhouding tussen die teks, hoorders en prediker waarin al drie faktore ’n regmatige plek het; die maniere waarop die kommunikatiewe driehoek in die spanningsveld tussen teks, hoorders en prediker kan skeeftrek; en pneumatologiese verankering van die kommunikatiewe driehoek in die kragveld van die verbondsruimte, waarin Jesus Christus versoenend (integrerend teenwoordig is. Die gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat die prediker in die kragveld van die verbond in staat gestel word om getrou te bly aan die teks (waarin God aan die Woord kom, aan die hoorders (as mededeelgenote in die genade van God sowel as – in missionêre konteks – mense wat geroep word om deelgenote in hierdie genade te word en aan hom- of haarself (as nuwe mens in Christus sonder dat die verbintenis aan een element in die  kommunikatiewe driehoek die verbintenis aan die ander versteur of laat disintegreer.Reckoning with the force field of the covenant in aligning the communicative triangle between text, listener and preacher. In this article the communicative triangular relationship between the Biblical text, the listeners and the preacher is reflected upon from a homiletic point of view. The problem statement deals with potential distortions in this triangular relationship when the listeners and preacher (in their human finitude are brought into contact with the eternal Word of God as it proceeds from the Biblical text. In the course of the article the

 1. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 2. Her-entingen tegen Pseudo Vogelpest (NCD) op 'Het Spelderholt'

  NARCIS (Netherlands)

  Voorst, van A.

  1993-01-01

  Pseudo Vogelpest of NCD is een gevreesde virusziekte, waartegen een entverplichting geldt. Na het uitbreken van de ziekte in het zuiden van Nederland is al het volwassen pluimvee op Het Spelderholt opnieuw geënt.

 3. New living for elderly people. An outline of domotics and sustainability for elderly people; Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dries, J.; Ellen, G.J.; Den Blanken, M. [TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO-STB, Delft (Netherlands); Maas, N. [TNO Bouw, Delft (Netherlands)

  2003-03-01

  A brief overview is given of the possibilities for elderly people to make use of domotics in order to live on one's own. The results of the title study are based on literature and other information sources. [Dutch] Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden om met behulp van domotica ouderen langer zelfstandig en duurzaam te laten wonen. Binnen het begrip duurzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen ecologische duurzaamheid (planet), economische duurzaamheid (profit) en sociale duurzaamheid (people). Hiertoe zijn projecten, literatuur en andere informatiebronnen verzameld op het terrein van domotica, duurzaamheid en ouderen waaruit blijkt dat er, sinds domotica de laatste tien jaar actueel is geworden, al enorm veel geprobeerd en geschreven is. Met name de combinatie 'ouderen en domotica' en 'domotica en duurzaamheid' levert veel materiaal op. Zeldzamer is echter de combinatie van alledrie de elementen.

 4. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 5. Antibiotica, het maakt meer kapot dan je lief is

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, A.

  2007-01-01

  Niet alleen met strengere wetgeving, maar ook via stimulering van het onderzoek naar alternatieven voor antibioticamiddelen probeert het ministerie van LNV het antibioticagebruik terug te dringen, zoals bij het Rikilt en ASG. In het artikel geven 2 melkveehouders uit het netwerk Melkveehouderij Anti

 6. Algenkweek met natuurlijk water en water uit het visbassin

  NARCIS (Netherlands)

  Quist, M.C.

  2003-01-01

  Het Centrum voor Schelpdier Onderzoek wil het mogelijk maken om op kleine schaal mossel- en oesterzaad te kweken in de vorm van een kleine hatchery. Daarnaast is het CSO geïntresseerd in het gebruik van water uit het visbassin van een tarbotkwekerij als mogelijk voedingsmedium voor het kweken van al

 7. The last energy crisis? Is peak oil the end of the Homo Petroliensis?; De laatste energiecrisis? Betekent piekolie het begin van het einde voor de Homo Petroliensis?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbanck, E. [Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Overheid, Brussels (Belgium)

  2010-11-15

  In the last decade oil prices were rising rapidly. Even in the current economic crisis, the oil price remains at a high level. Countries that are rich in soil resources are witnessing an increase in their power and are even congratulating themselves confidently. Oil dependent countries are starting to get nervous. An increasing number of energy experts is painting a grim picture of the future and warns of oil shortage. What is going on?. [Dutch] Het voorbije decennium zaten de olieprijzen fors in de lift. Zelfs in de huidige economische crisis blijft de olieprijs op een hoog niveau. Landen met bodemrijkdommen zien hun macht toenemen en kloppen zich zelfzeker op de borst. Olieafhankelijke landen worden zenuwachtig. Een toenemend aantal energiespecialisten schetst een grimmig toekomstbeeld en waarschuwt voor olietekorten. Wat is er aan de hand?.

 8. Literaire intolerantie : een onderzoek naar het hoe en waarom van het verschil tussen 'echte' en 'triviale' literatuur (en kunst) in het bijzonder naar aanleiding van het werk van Th.W. Adorno en P. Bourdieu

  NARCIS (Netherlands)

  Laurense, Maria Sofia

  1993-01-01

  This dissertation tries to discover why and on the basis of what standards modern theories of literature and art should discriminate so rigorously between ’real’, ’high’ literature and so-called ’low’ or ’trivial’ literature. Why should certain authors and genres be taken seriously by literary criti

 9. Literaire intolerantie : een onderzoek naar het hoe en waarom van het verschil tussen 'echte' en 'triviale' literatuur (en kunst) in het bijzonder naar aanleiding van het werk van Th.W. Adorno en P. Bourdieu

  NARCIS (Netherlands)

  Laurense, Maria Sofia

  1993-01-01

  This dissertation tries to discover why and on the basis of what standards modern theories of literature and art should discriminate so rigorously between ’real’, ’high’ literature and so-called ’low’ or ’trivial’ literature. Why should certain authors and genres be taken seriously by literary

 10. Het Geluid van Nederland. De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  A. van der Meulen (Anna)

  2014-01-01

  textabstractHet doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen op het gebied van communicatie aan de afdeling Research & Development van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid over de rol van crowdsourcing en online gemeenschappen bij het aanvullen, openstellen en up-to-date houden van he

 11. Methods for the in vivo and in vitro analysis of [Het-s] prion infectivity

  NARCIS (Netherlands)

  Benkemoun, L.; Sabate, R.; Malato, L.; Reis, Dos S.; Dalstra, H.J.P.; Saupe, S.J.; Maddelein, M.L.

  2006-01-01

  Prions have been described in mammals and fungi. The [Het-s] infectious genetic element of the filamentous fungus Podospora anserina is the prion form of the HET-s protein. This protein is involved in the control of a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. The infectious form of HE

 12. Voor de verandering. Een op ervaringen gebaseerde studie naar de spanning tussen de theorie en de praktijk van het besturen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wagemans, M.C.H.

  1987-01-01

  This study deals with the application of rational planning and decision making models to the practice of public service bureaucracies and focusses in particular on the question why application so often proves problematic. The study is based on the author's experience of introducing a rational planni

 13. Toe-eigening van innovaties in het arbeidssysteem omgaan met spanningen tussen standaardisatie en zelfregulering bij werkstroombesturing

  NARCIS (Netherlands)

  van Rheede, A.

  2004-01-01

  Many social-organisational aspects of the new phenomenon ‘Workflow management systems’ (WFMSs) are still unknown. These include: (1)Why do companies choose to implement WFMSs; (2) how does the implementation of the systems occur; (3) can the implementation and use of these systems be improved to

 14. In de ban van het incestverbod : analyse van een historische omslag in de verbeelding van erotiek tussen broer en zuster

  NARCIS (Netherlands)

  Coebergh-van der Marck, Marie-Anne

  2012-01-01

  Central in the representation of eroticism between brother and sister, classical theme in litterature and film, stands the incest prohibition as source of tension between similarity and difference. Brother and sister share the same genes and because of this they belong together and go different path

 15. Taalproblemen bij BRZO- en ARIE bedrijven, een onderschat gevaar? Een verkennend onderzoek naar het raakvlak tussen taalproblemen en zware ongevallen.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindhout, P.

  2010-01-01

  Language issues as a result of illiteracy and foreign languages on the shopfloor are not being identified as a risk within current safety management systems. These risks are to be identified, quantified and prioritised in order to allow risk reducing measures to be taken.The nature of language

 16. Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands -Caribisch gebied

  NARCIS (Netherlands)

  E. Jansen

  2009-01-01

  Despite huge differences between South Africa and the Caribbean, colonial Dutch influences are still highly visible in both areas, especially with regard to important cultural products such as language and memories of slavery. This article suggests that slave novels are an important starting point f

 17. In de ban van het incestverbod : analyse van een historische omslag in de verbeelding van erotiek tussen broer en zuster

  NARCIS (Netherlands)

  Coebergh-van der Marck, Marie-Anne

  2012-01-01

  Central in the representation of eroticism between brother and sister, classical theme in litterature and film, stands the incest prohibition as source of tension between similarity and difference. Brother and sister share the same genes and because of this they belong together and go different

 18. De ontdekking van het Zeeuwse platteland: culturele verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 1750-1850

  NARCIS (Netherlands)

  Neele, A.

  2011-01-01

  The province of Zeeland in the Netherlands de-urbanized in the eighteenth and nineteenth century. In 1750 almost half of the population in Zeeland lived in one of the three major cities (Middelburg, Vlissingen and Zierikzee). One century later no more than one third of the population lived in these

 19. Tussen geleerdheid, kritische wetenschap en ondernemend onderzoek. Kennis en identiteit in het Centrum voor Gender en Diversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, Mineke

  2002-01-01

  In this article the permeability between 'science' and 'society' is demonstrated in the form of an auto-ethnographic description (a Limburg's diary) of the author's activities as associate professor in the Center for Gender and Diversity at Maastricht University during the month of August 200t. Many

 20. Mind the gap! Over het (vermeende) belang van de verschillen tussen common law en civil law voor de rechtsfilosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Pierik, R.

  2010-01-01

  For many legal scholars it goes without saying that legal and legal-philosophical theories originate in specific societal contexts and that this contextual character should always be taken into consideration. This implies, for example, that we should take the differences between the common law and c

 1. De invloed van affectieve leraar-leerlingrelaties op het schools leren van leerlingen: Verschillen tussen basis- en voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Roorda, D.L.; Koomen, H.M.Y.; Spilt, J.L.; Oort, F.J.

  2014-01-01

  The influence of affective teacher-student relationships on students’ learning behaviors: Differences between primary and secondary schools. A meta-analytic approach was used to investigate the associations between affective teacher-student relationships and students’ learning behaviors for primary

 2. Veranderingen in de korstmos-vegetatie van het Wekeromse Zand (II): een vergelijking tussen 1994 en 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Ketner-Oostra, H.G.M.

  2004-01-01

  In the previous review (period 1984-1994) the subject of discussion was a decrease of the quantity of lichens in the nature reserve of 190 ha inland sand-dune landscape in the Veluwe region of Gelderland, while the species diversity remained high. In 1992- 1993 management measures in this reserve,

 3. Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands -Caribisch gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, E.

  2009-01-01

  Despite huge differences between South Africa and the Caribbean, colonial Dutch influences are still highly visible in both areas, especially with regard to important cultural products such as language and memories of slavery. This article suggests that slave novels are an important starting point

 4. De ontdekking van het Zeeuwse platteland: culturele verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 1750-1850

  NARCIS (Netherlands)

  Neele, A.

  2011-01-01

  The province of Zeeland in the Netherlands de-urbanized in the eighteenth and nineteenth century. In 1750 almost half of the population in Zeeland lived in one of the three major cities (Middelburg, Vlissingen and Zierikzee). One century later no more than one third of the population lived in these

 5. Gevormd door leeservaringen : De relatie tussen leesattitude, het lezen van fictie en het voornemen van adolescenten om lid te blijven van de openbare bibliotheek

  NARCIS (Netherlands)

  Stalpers, C.P.

  2005-01-01

  Each year more than 40 percent of all people in the age of 18 to 20 years does not renew their subscription to the public library. As nearly two-third of all items borrowed at public libraries consists of fiction, it is hypothesized that the decision to remain using the public library is related to

 6. Gevormd door leeservaringen : De relatie tussen leesattitude, het lezen van fictie en het voornemen van adolescenten om lid te blijven van de openbare bibliotheek

  NARCIS (Netherlands)

  Stalpers, C.P.

  2005-01-01

  Each year more than 40 percent of all people in the age of 18 to 20 years does not renew their subscription to the public library. As nearly two-third of all items borrowed at public libraries consists of fiction, it is hypothesized that the decision to remain using the public library is related to

 7. Gevoeligheidsanalyse en het programma ODE3

  NARCIS (Netherlands)

  Beek G van*

  1987-01-01

  Gevoeligheidsanalyse beschrijft de invloed van parameter-variaties op de uitkomsten van een wiskundige model. Het begrip "gevoeligheid van een grootheid ten opzichte van een parameter" geeft aan in welke mate toestandsgrootheden afhankelijk zijn van parameters. Als het model beschreven

 8. Basiskaarten van spisulabanken en visserij op het NCP voor besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.; Quirijns, F.J.; Baars, J.M.D.D.

  2005-01-01

  In opdracht van het RIKZ zijn enkele ecologische kaarten voor het NCP gemaakt. Het doel van deze kaarten is om deze te gebruiken in de besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten op het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Het betreft de volgende kaarten: 1. Actuele en potentiele v

 9. Arbeid als zwakste schakel : vaste werkzaamheden vragen tussen twee en zeven uur per duizend kilo melk

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, A.

  2005-01-01

  Signalering van het probleem van een hoge arbeidsdruk in de melkveehouderij, doordat de arbeidsreserve is opgeraakt, waardoor het belang van een ver doorgevoerde efficiëntie nog meer op de voorgrond komt

 10. Bolwerk van de oude adel? Een kwantitatieve benadering van de adellijke vertegenwoordiging in het Belgische diplomatieke korps (1840-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertjan Leenders

  2016-06-01

  Full Text Available European diplomatic services in the nineteenth-century have often been characterised as strongholds of the old nobility. This article challenges this hypothesis by proposing a quantitative approach to the representation of the noble class in the Belgian diplomatic corps between 1840 and 1940. It is argued that, in comparison to the situation in the major European countries at that time, the Belgian nobility did not constitute a dominant factor in the diplomatic service, although it was better represented in the higher echelons. Throughout the nineteenth century, the number of aristocrats in the diplomatic service surprisingly rose simultaneously with the democratisation of politics. This re-aristocratisation of the diplomatic career is attributed mainly to the conferment of noble titles to diplomats with a middle-class background. Furthermore, this article will show that the democratisation of the diplomatic corps was a slow and gradual process, spread over the first half of the twentieth century.  De negentiende-eeuwse Europese diplomatieke diensten zijn vaak getypeerd als een bolwerk van oude adellijke families. Dit artikel bestudeert deze hypothese door de adellijke vertegenwoordiging in de Belgische diplomatie tussen 1840 en 1940 op een kwantitatieve manier te benaderen. In vergelijking met de Europese grootmachten van deze periode, vormde de Belgische adel geen dominante factor binnen de Belgische diplomatie, hoewel edelen wel beter vertegenwoordigd waren in de hoogste rangen van de hiërarchie. Verrassend genoeg steeg het aantal edelen aan het einde van de negentiende eeuw, op het moment dat de politiek meer en meer op een democratische basis georganiseerd werd. Deze re-aristocratisering van de diplomatieke carrière is voornamelijk toe te schrijven aan het verlenen van titels aan diplomaten met een burgerlijke achtergrond. Verder toont dit artikel aan dat de democratisering van het diplomatieke korps in de eerste helft van de twintigste

 11. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  OpenAIRE

  Snelting; H; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze toetsing is de Kriging-interpolatietechniek geschikt gemaakt. Hiermee kan op iedere gewenste locatie in het modelgebied een betrouwbaarheidsmarge worden bepaald waarbinnen de modelwaarden moeten vallen. ...

 12. Advies over het voorkomen van habitattype 1150 (coastal lagoon) in het Dievegat te Knokke

  OpenAIRE

  Provoost, Sam; De Saeger, Steven; Packet, Jo; Paelinckx, Desiré; Speybroeck, Jeroen

  2016-01-01

  De geplande uitbreiding van het Zwin te Knokke voorziet de inrichting van intertidale natuur in de Willem-Leopoldpolder ten zuiden ervan en de Dievegatkreek zou hierbij zijn oorspronkelijke functie als getijdengeul terugkrijgen. De werken starten in het voorjaar van 2016 en vanaf 2018 zou de verbinding met het huidige Zwin gerealiseerd worden waarbij het Dievegat in zijn huidige vorm verdwijnt. Er wordt gesteld dat de kreek een lagunair waterlichaam van het Europees beschermd habitattype 1150...

 13. Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter

  NARCIS (Netherlands)

  van Velthoven, H.J.F.P.M.; de Jongh, A.; Kraaijenhagen, A.E.

  2010-01-01

  In deze casus staat een patiënt centraal met een matig verstandelijke beperking ten gevolge van het syndroom van Klinefelter. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een afwijkend aantal geslachtschromosomen bij de man. Het belangrijkste kenmerk van het syndroom is onvruchtbaarheid. Met een prevalentie

 14. Dentofaciale afwijkingen bij het syndroom van Klinefelter

  NARCIS (Netherlands)

  van Velthoven, H.J.F.P.M.; de Jongh, A.; Kraaijenhagen-Oostinga, A.E.

  2012-01-01

  Samenvatting In deze casus staat een patiënt centraal met een matig verstandelijke beperking ten gevolge van het syndroom van Klinefelter. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een afwijkend aantal geslachtschromosomen bij de man. Het belangrijkste kenmerk van het syndroom is onvruchtbaarheid. Met een

 15. Business Intelligence in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Selles, Hans; 't Riet, Peter van

  2010-01-01

  Terwijl business intelligence (BI) in het bedrijfsleven de nodige aandacht heeft gekregen, lijkt het erop dat business intelligence nog onvoldoende wordt benut in het hoger onderwijs. Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan de geringe kennis bij besturen en management over de mogelijkheden die BI

 16. Notitie over het uitplanten van korstmossen

  NARCIS (Netherlands)

  Geraerdts, W.H.J.M.; Ketner-Oostra, H.G.M.

  2006-01-01

  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met

 17. Het Europese uniemerk achter de douane

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2016-01-01

  Het ‘Gemeenschapsmerk’ wordt ‘Uniemerk’ en het wordt makkelijker voor merkhouders om op te treden tegen namaakproducten die zich ‘achter de Douane’ bevinden. Het beslag leggen op en laten vernietigen van namaakproducten vóórdat ze in de EU op de markt komen is veel efficiënter dan moeten wachten tot

 18. Verslag Brainstorming over "Kernkeuzes voor het NMP"

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman BCJ

  1987-01-01

  Het uitwerken van het NMP verkeert nog in een abstract stadium waarin keuzes of hoofdorientaties moeten worden gemaakt. De bedoeling van de brainstorming was om vanuit het RIVM concrete punten aan te geven waarover beslissingen moeten gaan vallen. Voor welke problemen komen we te staan op de lan

 19. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het ontol

 20. Het focusvrij maken van de mond

  NARCIS (Netherlands)

  Baart, J.A.; van der Waal, I.

  2013-01-01

  Een focus is een (potentiële) ontsteking die een effect op afstand veroorzaakt, soms op lokaal gebied. Foci bevinden zich in het maag-darmkanaal, in het kno-gebied, in de urogenitale tractus of in de mond of het gebit. De belangrijkste dentogene foci zijn een avitale pulpa, parodontitis en ten dele

 1. De uitgever aan het woord / 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Huibers, Theo W.C.; Voermans, Koen; van Hoorn, Hedde

  2009-01-01

  Het boek 'De uitgever aan het woord 2009' gaat over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeefsector. Het is een jaarlijks repeterend onderzoek dat in 2003 is opgezet door Theo Huibers (Thaesis). Allereerst komen de algemene trends en ontwikkelingen aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de

 2. Hoe verder na beeindiging van het fokverbod?

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.

  1997-01-01

  In de gebieden waar het fokverbod geldt staan op dit moment alle zeugen gust. Er is weinig bekend over hoe het verder zal gaan met die zeugen. Toch is het goed er tijdig bij stil te staan. Wat is de verwachting op theoretische basis en hoe kan daarop worden ingespeeld?

 3. Business Intelligence in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Peter van 't Riet; Hans Selles

  2010-01-01

  Terwijl business intelligence (BI) in het bedrijfsleven de nodige aandacht heeft gekregen, lijkt het erop dat business intelligence nog onvoldoende wordt benut in het hoger onderwijs. Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan de geringe kennis bij besturen en management over de mogelijkheden die BI

 4. Eindrapportage van het onderzoeksprogramma Welzijn gezelschapsdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Polet, J.; Rothuizen, J.

  2013-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksprogramma Welzijn Gezelschapsdieren. Hoofdstuk 1 geeft in het kort de achterliggende redenen voor en de totstandkoming van het programma weer. De hoofdstukken 2 tot en met 7 geven een overzicht van opzet, verloop en bevindingen van de zes af

 5. Verkeer in het Platform Integrale Energieanalyse (PIE)

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; Feimann PFL; LAE

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft het deelmodel Verkeer en Vervoer (PIE-VeV) van het Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen (PIE). PIE is door de doelgroep Energie ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ECN en is een integratieplatform dat de grootte en de samenstelling van de vraag naar

 6. Nieuwe middelen voor het dompelen van aspergeplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wilms, J.A.M.

  2007-01-01

  Fusarium oxysporum f.sp. asparagi is een voetziekte van asperge die met name de groeiduur van het gewas met jaren kan bekorten. Het gewas is daardoor minder rendabel. De voetziekte wordt overgebracht met het plantmateriaal, maar kan ook in de grond aanwezig zijn. De vraag is of met nieuwe chemische

 7. Het grootste geheim van Zuid-Holland

  NARCIS (Netherlands)

  Duisterwinkel, A.E.

  2014-01-01

  Eigenlijk kwam het voor iedereen als verrassing: de statistieken van het CBS die beweren dat Zuid-Holland de tweede HTSM-provincie van Nederland is, in omzet en export gemeten. En zelfs eerste, als je kijkt naar het aantal bedrijven. Toegegeven, grotere leugens dan statistiek bestaan er nauwelijks;

 8. Tijdelijke hoge stand van het diaphragma

  NARCIS (Netherlands)

  Sypkens Smit, Cornelia Geertjen

  1949-01-01

  In dit proefschrift wordt de aandacht gevestigd:1. op het verschijnsel tijdelijke hoge stand van het diaphragma, 2. op bepaalde veranderingen, die men daarbij in de long kan vinden. Aanleiding waren een taantal patienten, bij wie de diagnose pleuritis, soms pneumonie was gesteld op grond van het psy

 9. Fysische aspecten van het CO2-probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurmans, C.J.E.; Oerlemans, J.; Mureau, R.; Dool, H.M. van den

  1982-01-01

  Via kranten en tijdschriften is zo langzamerhand bekend geworden dat het C02-gehalte van de atmosfeer toeneemt, waardoor vanwege het broeikaseffect het klimaat warmer zou worden. Van alle verdere gevolgen trekt vooral de mogelijke afsmelting van de ijskappen en de daarmee gepaard gaande stijging van

 10. De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Kolkman, J.; Moorman, S.; de Wit, J.

  2013-01-01

  De luchtvaart valt sinds 1 januari 2012 onder het al bestaande Europese emissiehandelssysteem. Dit heeft effecten op de vraag naar en het aanbod van luchtvaartdiensten en ook op de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op de vraag- en aanbodeffecten. Met het model Ne

 11. Boekbespreking: Het oerrund, een levende legende

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, J.K.

  2014-01-01

  Uitgeverij Roodbont heeft een interessant boek uitgegeven over de achtergronden van een project waarin het uitgestorven oerrund teruggefokt wordt. Het is een initiatief van de stichting Taurus samen met Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling. Het is een boek geworden met veel informatie over de

 12. Rijke riviersedimenten in het Bighorn Bekken, Wyoming

  NARCIS (Netherlands)

  Abels, H.A.

  2014-01-01

  De eerste stap die ik in mijn nieuwe veldwerkgebied ga zetten, is in de sneeuw. Het is begin juni 2009. Ik had bedacht vroeg in ‘t jaar het veld in te gaan zodat ik deze eerste keer ruim de tijd zou hebben. Het propellervliegtuigje waar ik in zit daalt langzaam uit de wolken om zo meteen te landen o

 13. Het arrest Residex: terugvordering moet, nietigverklaring mag

  NARCIS (Netherlands)

  Montijn, J.; Saanen, N.

  2012-01-01

  Het recente arrest Residex van het Hof van Justitie geeft inzicht in de maatregelen die de nationale rechterlijke instanties kunnen en moeten treffen indien sprake is van onwettige steun. Deze maatregelen zijn niet altijd eenvoudig in het nationale recht te passen. Ook zijn de maatregelen die op gro

 14. Electricity in balance. Investment in electricity. In between public interest and private responsibility; Elektriciteit in evenwicht. Investeren in elektriciteit. Tussen publiek belang en private verantwoordelijkheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilbrink, B.; Rolink, E.; Sieders, E.; Stremler, J.; Heppener, R.

  2003-11-01

  This memorandum discusses the security of electricity supply in the long term, and more specifically on the availability and use of generation capacity in order to meet the demand for electricity in the future. The central question is: how can it be ensured on market terms that the demand for and supply of electricity in the coming decades remains in balance such that the security of supply is guaranteed for Dutch consumers, in so far as these consumers are unable to do so themselves? In order to answer this question, first the role of the government and the expected developments in demand and supply will be discussed. We will then go on to consider to what extent existing structures and mechanisms form an obstacle to achieving the balance between demand and supply in an economically efficient way. Then we will ask how the demand for and the supply of electricity can be influenced, particularly if the balance is at risk of being disrupted. This will be expressed in a summary of actions that will be taken up by the Ministry of Economic Affairs, and these actions together form the answer to the central question stated above. [Dutch] Deze notitie gaat over de leveringszekerheid van elektriciteit op de lange termijn en dan specifiek over de beschikbaarheid en inzet van productiecapaciteit om in de elektriciteitsvraag van de toekomst te voorzien. De centrale vraagstelling luidt: op welke marktconforme wijze kan ervoor worden gezorgd dat vraag en aanbod van elektriciteit de komende decennia zodanig in evenwicht blijven dat de leveringszekerheid voor Nederlandse afnemers wordt gewaarborgd, voor zover die afnemers daar zelf niet toe in staat zijn? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, wordt eerst ingegaan op de rol van de overheid en de verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod. Vervolgens wordt bezien in hoeverre bestaande structuren en mechanismen een belemmering vormen om het evenwicht tussen vraag en aanbod economisch efficient tot stand te laten komen

 15. Tussen afkomst en toekomst. Case studies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Terwel, J.; Rodrigues, G.R; Koot-Dees, van de D.

  2011-01-01

  Samenvatting In de achterliggende decennia is er grote vooruitgang geboekt in het onderzoek naar schoolloopbanen. Echter, in het overgrote deel van dat onderzoek komen leerlingen zelf niet in beeld. In dit boek laten we de leerlingen, hun ouders en hun leraren zelf aan het woord. Wij volgen de leerl

 16. Onderzoek naar verband tussen grond- en plantsap-gehalten en bewaarresultaat Chinese kool 2013/14

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van K.; Wilms, J.A.M.; Verstegen, H.A.G.

  2014-01-01

  Chinese kooltelers willen graag productverlies bij bewaarkool beperken en de afzetperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot en stip-aantasting. In het

 17. De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945

  NARCIS (Netherlands)

  Huijnen, P.

  2011-01-01

  Mogen academische onderzoekers de industrie dienen? Die onverminderd actuele vraag werd aan het begin van de twintigste eeuw relevant. Het beeld van de universiteit als ivoren toren stamt van eind negentiende eeuw. Maar lang bleek het ideaal van ‘zuivere’ wetenschap, los van enig maatschappelijk nut

 18. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 19. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het begin?

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 20. Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Manten

  1958-03-01

  Full Text Available Het is dit jaar precies een eeuw geleden, dat gezamenlijk door Charles Darwin en A. R. Wallace het begrip evolutie vaste voet kreeg in de moderne natuurwetenschappen. Vanaf het eerste ogenblik werd dit begrip zowel enthouiast verdedigd als scherp aangevallen. Binnen de kringen der natuurwetenschap werd de tegenstand echter al snel minder en tegenwoordig wordt daar het feit der evolutie wel algemeen aanvaard. Als er hier nog wat strijd is, dan gaat dat slechts over bepaalde bijzonderheden en zekere voorstellingen en niet meer over het begrip evolutie als zodanig.

 1. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hanrath, Joep; Donker, Andrea G.

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter kan. Bron

 2. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde individ

 3. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 4. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde

 5. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Andrea Donker; Dr Joep Hanrath

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter

 6. Ongemakkelijkheden bij het socratische leergesprek

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Gaat het bij de socratische methode van vraag-en-antwoord om een geschikte onderwijsmethode om leerlingen tot denken aan te zetten, of - zoals in de oorspronkelijke zin - om een elenctische techniek, die erop gericht is in de respondent een proces van onzekerheid te ontketenen en daarna moet leiden

 7. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 8. Vergelijking tussen NEN 3773, 3761 en 3762 : chloride in zoutarme kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk-Bokslag, van D.M.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Vergelijking tussen de routine potentiometrische en referentiemethoden (Vollhard en gravimetrisch). Er zijn 11 monsters smeltkaas voor Na-arm dieet gravimetrisch en volgens de routinemethode op chloride onderzocht. Er zijn 11 monsters natuurkaas voor Na-arm dieet volgens Vollhard en volgens de routi

 9. Kostprijsverschil tussen biologisch en gangbaar geproduceerde melk = Comparison of cost price of organic and regular milk

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, A.G.; Haan, de M.H.A.

  2004-01-01

  Als vervolg op een onderzoek van kostprijsverschillen tussen biologisch en gangbare melk uit 1999, vindt in dit rapport een update plaats met actuele uitgangspunten. Door een nieuw mestbeleid, aangepaste SKAL-regels en nieuwe inzichten is deze update wenselijk. Naast biologische en gangbare bedrijve

 10. De relatie tussen veerkracht en subjectief welbevinden in diabetes type 2 patienten

  NARCIS (Netherlands)

  Spijkerman, M.; Wezep, van M.; Vaandrager, L.; Bolier, L.; Walburg, J.

  2015-01-01

  Diabetes type 2 is een veelvoorkomende chronische ziekte. Er zijn verschillen in hoe patiënten met deze ziekte en de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hiervan omgaan. Deze ‘mixed-methods’ studie beoogde te onderzoeken of er een relatie is tussen veerkracht en subjectief welbevinden onder

 11. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 12. Role of Hsp104 in the propagation and inheritance of the [Het-s] prion.

  Science.gov (United States)

  Malato, Laurent; Dos Reis, Suzana; Benkemoun, Laura; Sabaté, Raimon; Saupe, Sven J

  2007-12-01

  The chaperones of the ClpB/HSP100 family play a central role in thermotolerance in bacteria, plants, and fungi by ensuring solubilization of heat-induced protein aggregates. In addition in yeast, Hsp104 was found to be required for prion propagation. Herein, we analyze the role of Podospora anserina Hsp104 (PaHsp104) in the formation and propagation of the [Het-s] prion. We show that DeltaPaHsp104 strains propagate [Het-s], making [Het-s] the first native fungal prion to be propagated in the absence of Hsp104. Nevertheless, we found that [Het-s]-propagon numbers, propagation rate, and spontaneous emergence are reduced in a DeltaPaHsp104 background. In addition, inactivation of PaHsp104 leads to severe meiotic instability of [Het-s] and abolishes its meiotic drive activity. Finally, we show that DeltaPaHSP104 strains are less susceptible than wild type to infection by exogenous recombinant HET-s(218-289) prion amyloids. Like [URE3] and [PIN(+)] in yeast but unlike [PSI(+)], [Het-s] is not cured by constitutive PaHsp104 overexpression. The observed effects of PaHsp104 inactivation are consistent with the described role of Hsp104 in prion aggregate shearing in yeast. However, Hsp104-dependency appears less stringent in P. anserina than in yeast; presumably because in Podospora prion propagation occurs in a syncitium.

 13. Een experimenteel onderzoek naar de werking van het sulfanilamide op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersma, Johan Hendrik

  1941-01-01

  Er werd een overzicht gegeven van de geschiedenis, chemie, bacteriologie, pharmacologie, toxicologie, bijwerkingen en therapie van het sulfanilamide. Vervolgens werden de verschijnselen, die tijdens de vergiftiging van het hart met sulfanilamide optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende expe

 14. Winningsmogelijkheden van grondwater in het Gooi en Eemgebied

  OpenAIRE

  Snelting H; Groenewoud P

  1989-01-01

  Het rapport beschrijft de identificatie van het geohydrologische systeem van het Gooi en Eemgebied met behulp van de rekenmodellen TRIST en TRINS. De rekenmodellen zijn geschikt voor stationaire- resp. niet-stationaire grondwaterstroming.

 15. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie

 16. Beheeradvies grasbufferstroken voor het project Actief Randenbeheer Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.; Visser, A.J.

  2005-01-01

  Het project Actief Randenbeheer Brabant heeft als doel uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het Brabantse oppervlaktewater te verminderen door de aanleg van bufferstroken, waaronder grasbufferstroken. Het project is in2002gestart. De eerste grasbufferstroken zijn drie jaar

 17. Als het gebrek eenmaal zichtbaar is, is het vaak te laat

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2015-01-01

  Planten halen nutriënten normaal gesproken binnen via hun wortels. Het opname- en transportsysteem is daar volledig op ingericht. Bij bemesting via het blad is er niet zo’n gestroomlijnde route. Dat maakt het resultaat van bladbemesting erg wisselend. Immobiele elementen blijven snel steken bij de p

 18. De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Steenvoorden, J.H.A.M.

  1981-01-01

  Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landbouwgebieden verlaat via grond- en

 19. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland: Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauw

 20. Influenza in het seizoen 1994/'95: vaccinsamenstelling voor het seizoen 1995/'96.

  NARCIS (Netherlands)

  Claas, E.C.J.; Jong, J.C. de; Bartelds, A.I.M.; Rimmelzwaan, G.F.; Wijngaarden, J.K. van; Osterhaus, A.D.M.E.

  1995-01-01

  Het influenzaseizoen 1994/'95 werd in Nederland gekenmerkt door geringe influenza-activiteit, die zich pas eind februari manifesteerde. De influenza-activiteit bleef verhoogd tot eind april, hetgeen ongewoon laat is, en nam alleen in het zuiden van het land epidemische vormen aan. Zowel

 1. Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2008-01-01

  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie

 2. HetF and PatA control levels of HetR in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  Science.gov (United States)

  Risser, Douglas D; Callahan, Sean M

  2008-12-01

  Anabaena sp. strain PCC 7120 is a filamentous cyanobacterium that differentiates heterocysts in response to deprivation of combined nitrogen. A hetF deletion strain lacked heterocysts and had aberrant cell morphology. Site-directed mutagenesis of the predicted active-site histidine and cysteine residues of this putative caspase-hemoglobinase fold protease abolished HetF function, supporting the hypothesis that HetF is a protease. Deletion of patA, which is necessary for the formation of most intercalary heterocysts, or hetF resulted in an increase in HetR protein, and extra copies of hetF on a plasmid functionally bypassed the deletion of patA. A hetR-gfp translational fusion expressed from an inducible promoter demonstrated that hetF-dependent downregulation of HetR levels occurs rapidly in vegetative cells, as well as developing heterocysts. "Mosaic" filaments in which only one cell of a filament had a copy of hetR or hetF indicated that hetF is required for differentiation only in cells that will become heterocysts. hetF was required for transcription from a hetR-dependent transcription start point of the hetR promoter and induction of transcription from the patS promoter. The inverse correlation between the level of HetR protein and transcription from hetR-dependent promoters suggests that the transcriptional activity of HetR is regulated by HetF and PatA.

 3. 1001 Vrouwen in perspectief. Traditie en verandering van het biografische woordenboek in Nederland en elders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mineke Bosch

  2014-03-01

  echter niet meer vandeze tijd. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn daar dan ook correcties op uitgevoerd. In Amerika verscheen bijvoorbeeld als aanvulling op de Dictionary of American Biography een biografisch woordenboek van vrouwen, de Notable American Women. De Britse Dictionary of National Biography daarentegen, besloot tot een aanvulling én algehele herschrijving van alle lemma’s, om opnieuw te verschijnen als Oxford Dictionary of National Biography. In dit werk is sprake vaneen paradigmawisseling omdat de basisvraag voor opname niet meer is wie in het verleden kwam bovendrijven, maar wie volgens hedendaagse normen van geschiedschrijving een lemma verdient. Tegen deze historische achtergrond beantwoordt Bosch vragen over hoe de relatie is tussen 1001 Vrouwen en het Biografisch Woordenboek van Nederland. Was het de bedoeling om bestaande gegenderde canoniseringsprocessen tegen te gaan? Is het werk te beschouwen als ‘herstory’ of als een ‘herschrijving’ van de geschiedenis?

 4. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 5. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 6. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of n

 7. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 8. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( K

 9. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 10. Hoe de statolder het Italiaans is binnengekomen

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Het woord stadhouder, dat in Nederland in 1572 een gespecialiseerde betekenis krijgt en zich daarna als internationalisme verspreidt in de wereld van de internationale politiek, wordt hier bestudeerd tegen de achtergrond van een leenwoordtheorie die zich vooral richt op het ontleningsp

 11. Groenafval: duurzame energie voor het oprapen

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  In het verleden was er geen groenafval. Alle uit natuur en landschap vrijkomende productie werd gebruikt, of het nu om heideplagsel gaat, wilgentenen, of geriefhout uit houtwallen en houtsingels. In de huidige tijd neemt de vraag naar grondstoffen uit de land- en bosbouw fors toe. In 2007 heeft Wage

 12. Pilot Sportplein Groningen: Zelfregulatie in het VMBO

  NARCIS (Netherlands)

  Alien van der Sluis; dr. Remo Mombarg

  2014-01-01

  In het kader van kwaliteitsverbetering van bewegingsonderwijs heeft er in het voorjaar van 2014 een pilot plaatsgevonden waarin in een tweetal lessenreeksen van drie lessen (floorball en judo) meer aandacht is geweest voor zelfregulatie. Zelfregulatie is de mate waarin een individu in staat is om

 13. Risicoreductie: het venijn zit in de staart

  NARCIS (Netherlands)

  Wild, A.F.; Versluis, V.

  2015-01-01

  In het kader van risicoacceptatie betekent risicomijden dat we de aandacht bij de ‘zwarte zwanen’ houden door prioriteit te geven aan risico’s met een kleine kans van optreden en een groot gevolg. Maar een risicomijdende houding levert ook voordelen op bij risicoreductie. Door bij het reduceren van

 14. cepezed en het gevecht met de geschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  Op 14 november vierde cepezed de opening van het nieuwe kantoor aan de Ezelveldlaan in Delft. Drie historische gebouwen, voorheen van de Technische Hogeschool kregen een nieuwe bestemming en een nieuw ontworpen tussendeel. Bij aankomst in de hal van het nieuwe kantoor liggen boeken over en van cepez

 15. Constanten, of variabelen, van het logisch denken

  NARCIS (Netherlands)

  van Benthem, J.

  2008-01-01

  Het ANTW viert een eeuwfeest, en dat is een welgemeende gelukwens waard. Voor een onderneming die beide wereldoorlogen nog heeft meegemaakt, en talloze golven van verandering heeft zien aanrollen op de Nederlandstalige filosofie, oogt het tijdschrift opmerkelijk levendig en eigentijds. Na een

 16. Patronen doorbreken in het Amsterdamse Jeugddomein

  NARCIS (Netherlands)

  Metze, T.A.P.; van den Berg, Douwe; Hafkamp, Wim; Koffijberg, Jos; Rutjens, Ton; Teisman, Geert

  2015-01-01

  In juli 2007 besloot Lodewijk Asscher, toen wethouder in Amsterdam, een onderzoek in te stellen naar de mazen in het ‘systeem’ van de jeugdzorg. Dit naar aanleiding van aangrijpende incidenten waarbij veel hulpverleners betrokken waren. Het onderzoek, ‘Operatie Frankenstein’ genoemd maar met de offi

 17. Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur

  NARCIS (Netherlands)

  Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.

  2012-01-01

  In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie

 18. Lsp in het omgevingsrecht en de Awb

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, K.J. de; Komduur, H.A.

  2011-01-01

  Sinds de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn op 28 december 2009 kent de Awb een regeling waardoor een toestemming van rechtswege wordt geacht te zijn verleend in het geval niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Deze regeling doet zich ook gevoelen in het omgevingsrecht. Zo geldt de

 19. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 20. Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade, F.; Hekkert, M.P.; Farla, J.C.M.

  2010-01-01

  De economische vitaliteit van de Nederlandse glastuinbouw staat onder druk door toenemende concurrentie uit het buitenland. Innovaties zijn hard nodig om de competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen. In het streven naar een vitale en duurzame Nederlandse glast

 1. Kroniek van het belastingrecht 2003-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, P.H.J.; Happé, R.H.

  2004-01-01

  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit jaar grote impact gehad. De Bosal-zaak heeft de Nederlandse schatkist geconfronteerd met een miljardenclaim. Evenze heeft de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant het gehele systeem van exitheffingen op losse schroeven gezet. Ook de aankondiging van de V

 2. Patronen doorbreken in het Amsterdamse Jeugddomein

  NARCIS (Netherlands)

  Metze, T.A.P.; van den Berg, Douwe; Hafkamp, Wim; Koffijberg, Jos; Rutjens, Ton; Teisman, Geert

  2015-01-01

  In juli 2007 besloot Lodewijk Asscher, toen wethouder in Amsterdam, een onderzoek in te stellen naar de mazen in het ‘systeem’ van de jeugdzorg. Dit naar aanleiding van aangrijpende incidenten waarbij veel hulpverleners betrokken waren. Het onderzoek, ‘Operatie Frankenstein’ genoemd maar met de

 3. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  Het is van belang om de werkelijke beschikbaarheid van bepaalde vitaminen en mineralen in het lichaam (de voorziening) van de Nederlandse bevolking vast te stellen. Dit kan aan de hand van onderzoek in bloed en urine, ook wel voedingsstatusonderzoek genoemd. Momenteel wordt de inneming van vitamin

 4. Overleven: De strijd om het bestaan

  NARCIS (Netherlands)

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  Biologische systemen (virussen, micro-organismen, hogere organismen) streven er naar om hun genetisch materiaal te vermeerderen. Dat is de basis van de natuurlijke evolutie, zo is het leven ontstaan en zo ontwikkelt het zich nog steeds. Echter, in alle natuurlijke ecosystemen zijn de essentiële comp

 5. De Giacometti's en het veranderende mensbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  Giacometti is de naam van een bekende kunstenaarsfamilie in Zwitserland. De bekendste leden zijn Augusto en Alberto. Het is boeiend om hun werk en zienswijzen op de mens te vergelijken. De eerste werkte tijdens het interbellum en de tweede in de naoorlogse periode.

 6. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust h

 7. Lsp in het omgevingsrecht en de Awb

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, K.J. de; Komduur, H.A.

  2011-01-01

  Sinds de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn op 28 december 2009 kent de Awb een regeling waardoor een toestemming van rechtswege wordt geacht te zijn verleend in het geval niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Deze regeling doet zich ook gevoelen in het omgevingsrecht. Zo geldt de

 8. Empathie in de communicatie tussen huisarts en patiënt.

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, F.A.W.N.; Bensing, J.M.; Lagro-Janssen, A.L.M.

  2013-01-01

  Inleiding: Huisartsen vinden empathie zeer belangrijk in hun werk met patiënten; ze waarderen het met een 8 gemiddeld. Opmerkelijk is dat ze empathie zien als een instrument om te bezuinigen, In de Nederlandse huisartspraktijk is weinig onderzoek naar empathie gedaan; het wordt gezien als niet

 9. The external factor. Western oil and gas companies and the Russian investment climate 1992-2000; De externe factor: Westerse olie- en gasbedrijven en het Russische investeringsklimaat 1992-2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D' Arnaud Gerkens, A. C.

  2006-11-15

  companies in Russia's oil and gas sector show that the climate for investments in Russia was not only determined by internal factors. The Western oil industry has played an important role in the development of the Russian energy sector and for this reason can not be considered a victim of internal instability. The explanation of the low level of FDI in the 1990's must take the strategies of Western oil and gas companies into account. [Dutch] Ondanks de grote reserves van olie en gas zijn er weinig investeringen gedaan in deze Russische sector. De interne oorzaken zijn bekend: het slechte investeringsklimaat. Maar wat is het verhaal van de industrie? Rusland was geen gemakkelijk te nemen vesting: de hindernissen zijn bekend, maar wat waren de oplossingen? Is het lage investeringsniveau het gevolg van halsstarrigheid of heeft de industrie zich met weinig succes geprobeerd aan te passen? Hoe waren de verhoudingen tussen de overheid en de buitenlandse industrie? Dit zijn vragen die zullen bijdragen aan het weergeven van de verwachtingen, verhoudingen en resultaten van vijftien jaar investeren in de Russische olie- en gasmarkt. Zij geven aanleiding tot de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre heeft de westerse olie- en gasindustrie zich aangepast aan het Russische investeringsklimaat in de jaren '90? Het onderzoek zal zich richten op de ervaringen en strategieen van westerse olie- en gasbedrijven die geinvesteerd hebben in de Russische olie- en gassector tussen 1992 en 2000. De belangrijkste interne factoren van het Russische investeringsklimaat zijn uitgewerkt in het eerste hoofdstuk. Hierin is aandacht voor het politieke- en economische beleid van de regering Jeltsin, de opkomst van de oligarchen en de hervorming van de energiesector. Een belangrijke factor voor het investeringsklimaat is de wet- en regelgeving voor buitenlandse investeringen in de olie- en gassector. Aangezien de westerse olie-industrie een belangrijke invloed heeft gehad op de totstandkoming

 10. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 11. Moby Dick, het ontwerp van een Digitale Kameraad

  NARCIS (Netherlands)

  Havinga, Paul J.M.; Smit, Gerard J.M.

  2000-01-01

  Zullen de zaktelefoon en de mobiele computer uitgroeien tot een Digitale Kameraad waarmee je betaalt, de voordeur opent, jezelf identificeert en luistert naar muziek tijdens het joggen? Dit is een vraag waar het MOBY DICK project zich mee bezig houdt. In het MOBY DICK project van het cluster Embedde

 12. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van M

 13. Het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en gingivitis

  NARCIS (Netherlands)

  Keukenmeester, R.S.; Slot, D.E.; van der Weijden, G.A.

  2013-01-01

  Het doel van twee systematische literatuuronderzoeken was het onderzoeken van het effect van suikervrije (functionele) kauwgom op plaque en klinische parameters van gingivitis. Studie 1 onderzocht het effect op plaque en gingivitis van suikervrije kauwgom ten opzichte van geen kauwgomgebruik. Studie

 14. Lean Six Sigma in het ziekenhuis: De beschikbaarheid van infuuspompen

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; Kemper, B.P.H.; Koopmans, M.

  2011-01-01

  In het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente werd in 2008 een Lean Six Sigma-project gestart. Het doel was vermindering van operationele kosten van infuuspompen. Het is een interessant voorbeeld van Lean Six Sigma in de gezondheidszorg, omdat het laat zien dat kostenbesparing niet hoeft te

 15. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 16. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van

 17. Verbeterborden bekeken : Gebruik van het verbeterbord, theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Roemeling, O.P.; Ahaus, C.T.B.; Slomp, Jannes

  2013-01-01

  In veel zorgorganisaties die werken met lean methoden treffen we het verbeterbord aan. Verbeterborden inzetten is in de praktijk echter niet zo eenvoudig. De oorzaak hiervan is vaak onduidelijk. Vandaar dat de auteurs het gebruik van het verbeterbord hebben geanalyseerd vanuit de doelen van het verb

 18. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 19. Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, M.; de Nooij, M.; Koopmans, C.

  2010-01-01

  In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Hiervan worden positieve impulsen verwacht voor het imago van Nederland, het toerisme en de economische groei. Ook krijgt het organiserend comité een vooraf vastgestelde bijdrage van de FIFA. De opbreng

 20. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 1. Gazprom, the Kremlin and the European energy security; Gazprom, het Kremlin en de Europese energieveiligheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kneppers, S.

  2011-04-15

  The author discusses possible consequences of the relationship between Gazprom and the Kremlin and its impact on European energy security. Under Vladimir Putin's presidency, Moscow reasserted control over the Russian gas sector. Since 2005 the Russian state owns a controlling stake in Gazprom. After the Russian-Ukrainian gas crises of 2006 and 2009 Europe's dependence on Russian gas supplies has become a source of concern to the EU member states. It was feared that Russia might use Gazprom and its gas supplies as political leverage in Europe. Additionally, concerns were raised about a shortfall in Russian gas production in the near future. Moreover, it was asserted that European energy security could be further endangered by the establishment of a gas cartel, in which Russia would play a leading role. However, the financial crisis of October 2008, the rapid growth in US production of unconventional gas, and an increase in supply of LNG have changed the global energy market. [Dutch] De auteur bespreekt de mogelijke gevolgen van de relatie tussen Gazprom en het Kremlin en de impact ervan op de Europese energieveiligheid. Onder voorzitterschap van Vladimir Poetin, bevestigde Moskou opnieuw haar controle over de Russische gassector. Sinds 2005 heeft de Russische staat een meerderheidsbelang in Gazprom. Na de Russisch-Oekraiense gascrisissen van 2006 en 2009 is de afhankelijkheid van Europa voor de levering van Russisch gas uitgegroeid tot een bron van zorg voor de EU-lidstaten. Gevreesd werd dat Rusland Gazprom en haar gasvoorziening zou gebruiken als politiek middel in Europa. Daarnaast werden zorgen geuit over een tekort in de Russisch gasproductie in de nabije toekomst. Bovendien werd beweerd dat de Europese energieveiligheid verder zou kunnen worden bedreigd door de oprichting van een gaskartel, waarin Rusland een leidende rol speelt. Echter, de financiele crisis van oktober 2008, de snelle groei in de VS van de productie van onconventioneel gas, en een

 2. De kleine vraagbaak van het Kyoto Protocol : vragen en antwoorden over ontstaan, inwerkingtreding en uitvoering van het Kyoto Protocol

  NARCIS (Netherlands)

  Berk, M.; Bollen, J.; Dorland, van R.; Eickhout, B.; Gaast, van der W.; Gijsen, A.; Heij, B.J.; Jansen, B.; Meer, van der M.

  2005-01-01

  Bij gelegenheid van de officiële inwerkingtreding van het Kyoto-protocol hebben Wageningen UR, KNMI, RIVM, NWO, VU en ECN een handzaam boekje uitgegeven met antwoorden op alle vragen die u maar over de zin en onzin van Kyoto kunt bedenken. Het boekje legt uit wat het protocol inhoudt en wat het

 3. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  NARCIS (Netherlands)

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 4. The connection of offshore wind turbine farms to the frid. Actual developments in Germany; De aansluiting van offshore windparken op het net. Actuele ontwikkelingen in Duitsland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linssen-van Dellen, M.J.M. [Legal Department, TenneT, Arnhem (Netherlands)

  2013-05-15

  Recently, the German energy legislation has changed with regard to the connection of offshore wind farms to the grid. The aim of the amendment was to diminish bottlenecks with regard to the (unlimited) liability of the operators responsible for the connection of wind farms. Also, coordination between the construction of wind farms and the construction of the networks at sea had to be improved. The author elaborates on regulatory changes [Dutch] Onlangs is de Duitse energiewetgeving gewijzigd ten behoeve van de aansluiting van windparken op zee op het elektriciteitsnet. Doel van de wetswijziging was onder meer om knelpunten weg te nemen met betrekking tot de (onbeperkte) aansprakelijkheid van de netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de aansluiting van de windparken. Verder moest worden voorzien in betere coordinatie tussen de bouw van de windparken en de aanleg van de netten op zee. De auteur gaat in deze bijdrage nader in op wijzigingen in de regelgeving.

 5. Agenda 2020. Vision on the earth sciences; Agenda 2020. Visie op het aardwetenschappelijke wetenschapsveld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-04-15

  -quality observations. It is precisely such observations and the related studies that are now in trouble, however, owing to inadequate long-term funding. In this report solutions are given and how to approach them. Also insight is given in the necessary investments. [Dutch] De Nederlandse Aardwetenschappen behoren anno 2010 tot de mondiale Top Vijf (zie het recente rapport Research Review Earth Sciences van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU), 2009). In de jaren tachtig en negentig is in Nederland een compacte, goed gefocusseerde en samenwerkende aardwetenschappelijke kennisinfrastructuur van internationale allure gevormd (met nationale onderzoekscholen, een interuniversitaire toponderzoekschool en een aantal niet-universitaire kennisinstellingen, die nauw gelieerd zijn aan de universitaire centra). Het onderzoek- en onderwijsdomein van de Aardwetenschappen is het Systeem Aarde. Het Systeem Aarde staat als gevolg van menselijke invloeden onder toenemende druk, waardoor het steeds moeilijker wordt een duurzame samenleving te realiseren en voor toekomstige generaties te borgen. Klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, duurzaam bodem- en waterbeheer en voedselproductie zijn uitdagingen die alleen met bestaande, maar vooral ook nieuwe aardwetenschappelijke kennis kunnen worden opgelost. De Nederlandse Aardwetenschappen worden het komende decennium met drie typen uitdagingen geconfronteerd: (1) de uitstroom van een verhoudingsgewijs zeer groot deel van de wetenschappelijke staf als gevolg van pensionering. Door financiele problemen bij universiteiten en kennisinstellingen is er een risico dat dit leidt tot personele krimp, terwijl - internationaal gezien - de aardwetenschappelijke capaciteit fors groeit; (2) aardwetenschappelijk onderzoek kan alleen op mondiaal niveau worden gerealiseerd met state of the art - en veelal kostbare - onderzoeksfaciliteiten waarvan het maar de vraag is

 6. Een systeem voor het assembleren van leerinhoud in een herbruikbaar leerobject. Gevalstudie : het LOMS

  OpenAIRE

  Mertens, Bert

  2007-01-01

  Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om nieuwe kennis efficiënt aan te maken en bestaande kennis gemakkelijk te verspreiden. Dat de computer hierbij een handig hulpmiddel kan zijn, werd reeds in de beginjaren erkend. Tijdens de jaren ’90 creëerde men een theoretisch kader voor dit fenomeen en werd het begrip E-learning geïntroduceerd. E-learning kan in het kort omschreven worden als “het gebruiken van een computer en zijn netwerken om kennis aan te maken, te verspre...

 7. Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Kemme, S.; Weijers, M.; Jonker, V.H.

  2003-01-01

  Centrale vraag Zijn de bestaande wiskundemethoden die gebruikt worden in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bruikbaar in verband met authentiek leren en wat is daarvoor eventueel nog extra nodig. Belangrijkste conclusies De bestaande wiskundemethoden bevatten enkele authentieke

 8. Op zoek naar het klimaatneutrale landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Meerburg, B.G.

  2009-01-01

  Sinds enige jaren wordt door Plant Research International op landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterzuivering door riet. Een mooi project, dat mede ondersteund wordt door waterschap Rijn en IJssel

 9. Echogeleide percutane drainage : toepassingen in het abdomen

  NARCIS (Netherlands)

  J.S. Laméris (Johan )

  1987-01-01

  textabstractDit proefschrift behandelt een aantal toepassingen van de echogeleide punctie en drainagetechniek in het abdomen, namelijk: - de percutane abcesdrainage - de percutane galblaasdrainage - de percutane galwegdrainage Abdominale abcessen zijn in de chirurgische praktijk altijd een groot pro

 10. Grote uitdaging is het brein automatiseren

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.

  2010-01-01

  Het belang van agrotechnologie is groot, gezien de toenemende wereldbevolking. Daarnaast worden natuurlijke hulpbronnen schaarser, emissiereductie-eisen aangescherpt en neemt de arbeidsparticipatie in de agrosector af. Mechanisatietechnologie wordt steeds meer een combinatie van software en hardware

 11. Human Exploration Telerobotics (HET2): Astrobee Element

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The HET2 Astrobee Element will focus on developing a new free-flying robot suitable for performing IVA work on the International Space Station (ISS). The new robot...

 12. Grote uitdaging is het brein automatiseren

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.

  2010-01-01

  Het belang van agrotechnologie is groot, gezien de toenemende wereldbevolking. Daarnaast worden natuurlijke hulpbronnen schaarser, emissiereductie-eisen aangescherpt en neemt de arbeidsparticipatie in de agrosector af. Mechanisatietechnologie wordt steeds meer een combinatie van software en

 13. De invloed van certificering op het bosbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, R.J.A.M.; Raffe, van J.K.

  2002-01-01

  FSC-certificering (Forest Stewardship Council) stelt eisen en voorwaarden aan het bosbeheer en de bosbedrijfsvoering in Nederlandse bosbedrijven. Achtereenvolgens worden besproken de eisen m.b.t.: bosbeheerplanning; functies, doelstellingen en maatregelen; inventarisatie, monitoring en evaluatie. Ce

 14. Grote uitdaging is het brein automatiseren

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.

  2010-01-01

  Het belang van agrotechnologie is groot, gezien de toenemende wereldbevolking. Daarnaast worden natuurlijke hulpbronnen schaarser, emissiereductie-eisen aangescherpt en neemt de arbeidsparticipatie in de agrosector af. Mechanisatietechnologie wordt steeds meer een combinatie van software en hardware

 15. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 16. Het testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobi, B.

  1969-01-01

  Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten v

 17. Optimalisatie van het Nieuwe Telen : Werkpakket Fotosynthesemonitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Gelder, de A.

  2014-01-01

  In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaam zijn. In dit project is samen met Gademann Instr

 18. Serious gaming in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Westera, Wim

  2010-01-01

  Westera, W. (2010, 12 November). Serious gaming in het hoger onderwijs. Presentation and Labtour for Vereniging Gewone Leden in oprichting (VGL i.o.), Heerlen, The Netherlands: Open University of the Netherlands.

 19. Vocabulaire illustré 350 exercices : niveau débutant

  CERN Document Server

  Filpa-Ekvall, Dominique; Watcyn-Jones, Peter

  1988-01-01

  Un travail stimulant et amusant pour se construire un vocabulaire de base, soit 1350 mots courants, rassemblés par thèmes (la maison, les magasins, les métiers, les animaux, le bricolage...) ou par catégories grammaticales. Des exercices d'apprentissage, de révision et d'élargissement. aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. L'ouvrage se compose de deux parties : - l'apprentissage du vocabulaire élémentaire - l'apprentissage du vocabulaire de niveau intermédiaire suivi d'activités de contrôle des acquisitions.

 20. Grammaire progressive du français avec 600 exercices : niveau intermédiaire

  CERN Document Server

  Grégoire, Maïa

  2003-01-01

  La Grammaire progressive du français est une grammaire d'apprentissage destinée aux étudiants de niveau intermédiaire. Pédagogique, elle offre sur la page de gauche un cours de grammaire, sur la page de droite des exercices d'application et des activités de communication. Progressive, elle suit la progression classique des méthodes de français. Les corrigés sont fournis dans un livret séparé.

 1. Het gebruik van aardappeleiwit in het rantsoen voor vleeskalveren. 1. Gehele of gedeeltelijke vervanging van ondermelkpoeder. 2. Het effect van solanine

  NARCIS (Netherlands)

  Noordewier, G.J.; Kempen, van G.J.M.

  1983-01-01

  Verslag van een voedingsproef bij mestkalveren waarbij ondermelkpoeder in het dieet werd vervangen door aardappeleiwit; met een aanvullende proef waarbij het effekt van solanine (een alkaloide dat in aardappels voorkomt) op de voederconversie bij verschillende dieten werd onderzocht

 2. Boltzmann Transport in Hybrid PIC HET Modeling

  Science.gov (United States)

  2015-07-01

  Paper 3. DATES COVERED (From - To) July 2015-July 2015 4. TITLE AND SUBTITLE Boltzmann transport in hybrid PIC HET modeling 5a. CONTRACT NUMBER In...produced a variety of self-consistent electron swarm codes, such as the Magboltz code, focused on directly solving the steady Boltzmann trans-port...Std. 239.18 Boltzmann transport in hybrid PIC HET modeling IEPC-2015- /ISTS-2015-b- Presented at Joint Conference of 30th International

 3. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 4. Energy care in relation to your management system. Linking lists between the Reference Energy Care and ISO 14001, ISO 9001 and HACCP; Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking lists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001, ISO 9001 en HACCP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Several so-called care systems are in use at institutes and companies. For efficiency reasons it makes sense to integrate an energy care system to the existing care system. For the so-called Reference Energy Care, developed by the Netherlands Agency for Energy and the Environment (Novem) links to three of the most important care systems have been elaborated: environmental care according to ISO 14001, the quality care system ISO 9001:2000 and the food safety system Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). The elaboration resulted in three tables, indicating the connections ('linking lists') between each of those care systems and the Reference Energy Care system and how energy care can be integrated into those systems. [Dutch] Bij instellingen en bedrijven zijn diverse zorgsystemen in gebruik. Het is zinvol om energiezorg - waar mogelijk - in een dergelijk bestaand systeem op te nemen. Meerdere zorgsystemen naast elkaar in stand houden is minder efficient dan de systemen integreren tot een systeem. Novem heeft daarom voor haar Referentie Energiezorg de link laten uitwerken naar drie van de meest voorkomende systemen: milieuzorg volgens ISO 14001, het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2000 en het voedselveiligheidssysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hieruit zijn drie tabellen voortgekomen, die aangeven welke verbanden er zijn tussen elk van deze zorgsystemen en de Referentie Energiezorg en hoe u energiezorg kunt integreren in elk van deze systemen. Deze tabellen worden aangeduid als 'linking lists' en u kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij het integreren van energiezorg in uw eigen zorgsysteem. U vindt ze in deze brochure.

 5. Het verzwolgen cultuurlandschap : archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen

  NARCIS (Netherlands)

  Lehouck, A.J.J.

  2005-01-01

  Historische reconstructie van het landschap in de regio Oostburg; met behulp van luchtfoto's komen oude greppels aan het licht; kaartfragmenten van voormalig getijdengebied en vernieuwd kwartair-geologisch onderzoek in het kustgebied werpen nieuwe gezichtspunten op het bestaan van getijdengeulen

 6. An account of the plant communities of Tussen die Riviere Game Farm, Orange Free State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. J.A. Werger

  1973-09-01

  Full Text Available As part of the IBP survey of conservation sites, the vegetation of Tussen die Riviere Game Farm,Orange Free State, was surveyed and analysed according to the Braun-Blanquet phytosociological method. A classification of the plant communities occurring there is given. A way by which a hierarchical classification of plant communities in South Africa community is physiognomically classified according of this system are discussed briefly.could be constructed, is suggested. Each plant to Fosberg's (1967 system. Two disadvantages of this system are discussed briefly.

 7. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-03-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos.Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 8. Genomic clustering and homology between HET-S and the NWD2 STAND protein in various fungal genomes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asen Daskalov

  Full Text Available BACKGROUND: Prions are infectious proteins propagating as self-perpetuating amyloid polymers. The [Het-s] prion of Podospora anserina is involved in a cell death process associated with non-self recognition. The prion forming domain (PFD of HET-s adopts a β-solenoid amyloid structure characterized by the two fold repetition of an elementary triangular motif. [Het-s] induces cell death when interacting with HET-S, an allelic variant of HET-s. When templated by [Het-s], HET-S undergoes a trans-conformation, relocates to the cell membrane and induces toxicity. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Here, comparing HET-s homologs from different species, we devise a consensus for the HET-s elementary triangular motif. We use this motif to screen genomic databases and find a match to the N-terminus of NWD2, a STAND protein, encoded by the gene immediately adjacent to het-S. STAND proteins are signal transducing ATPases which undergo ligand-induced oligomerisation. Homology modelling predicts that the NWD2 N-terminal region adopts a HET-s-like fold. We propose that upon NWD2 oligomerisation, these N-terminal extensions adopt the β-solenoid fold and template HET-S to adopt the amyloid fold and trigger toxicity. We extend this model to a putative prion, the σ infectious element in Nectria haematococca, because the s locus controlling propagation of σ also encodes a STAND protein and displays analogous features. Comparative genomic analyses indicate evolutionary conservation of these STAND/prion-like gene pairs, identify a number of novel prion candidates and define, in addition to the HET-s PFD motif, two distinct, novel putative PFD-like motifs. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: We suggest the existence, in the fungal kingdom, of a widespread and evolutionarily conserved mode of signal transduction based on the transmission of an amyloid-fold from a NOD-like STAND receptor protein to an effector protein.

 9. Grammaire progressive du français avec 400 exercices : niveau avancé

  CERN Document Server

  Boularès, Michèle

  1997-01-01

  La Grammaire progressive du français, de niveau avancé, s'adresse à de grands adolescents et adultes ayant suivi environ 250 heures de cours.Par une méthode progressive, des exemples nombreux et pertinents pour renforcer les règles de grammaire, une langue authentique, cet ouvrage a pour objectif de rendre vivant et stimulant l'apprentissage de la grammaire.Elle présente et explique des points complexes (subjonctif, gérondif, adjectif verbal, participe présent...) et relie résolument la forme et le sens afin de ne pas dissocier grammaire et communication. La Grammaire progressive du français est une grammaire pédagogique: les explications grammaticales sont simples, le plus souvent de l'ordre de la phrase, elles utilisent un minimum de métalangage; des exemples clairs et nombreux illustrent chque explication grammaticale; la langue utilisée dans les exemples et les exercices est authentique. Quand l'exemple illustrant un point grammatical exige un niveau de langage soutenue, celui-ci est signalé...

 10. Vocabulaire progressif du français avec 200 exercices : niveau débutant complet

  CERN Document Server

  Lombardini, Amélie; Mous, Nelly

  2015-01-01

  Une organisation claire: la leçon sur la page de gauche; les exercices d'entrainement sur la page de droite 29 fiches présentant le vocabulaire de base dans un pays francophone (Niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues) Un apprentissage progressif: il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entrainement efficace pour mieux réussir aux examens Une large place faite à l'évaluation: de nombreux exercices de révision et des bilans Les "PLUS" du niveau "débutant complet" du Vocabulaire progressif du français: Une mise en page claire et aérée De nombreuses photos, pour un apprentissage-plaisir Un Cd mp3avec près de 200 documents sonores représentants près de 2 heures d'écoute 200 exercices et activités communicatives Un test final pour faire le point

 11. Freedom Food : op de bres voor het welzijn van landbouwhuisdieren in het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waller, B.; Heijden, van der P.G.M.

  2009-01-01

  Op 11 december 2008 gaf Bob Waller tijdens de NGVA thema-avond een presentatie met als titel "Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur". Freedom Food is een organisatie die tot doel heeft het welzijnprogramma van het Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - (RSPCA), de

 12. Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dirkx, K. J. H., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2012, 22 June). Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect. [The effects of repeated versus new questions in the testing-effect]. Poster session presented at the meeting of the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Da

 13. Inventarisatie van het slachtaanbod van lammeren en overhouders volgens het EUROP-classificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemans, E.C.F.M.; Visscher, A.H.

  1989-01-01

  Na een literatuurstudie over de situatie betreffende de toegepaste systemen in Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannie, Ierland, Duitsland en Frankrijk zijn op 4 slachterijen in Nederland steekproefsgewijs lammeren geclassificeerd volgens het EUROP-classificatiesysteem, om te kijken hoe het Nederlandse slac

 14. Aspecten van het onderzoek naar de tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, P.T.

  1968-01-01

  Ten behoeve van de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn werd bronbemaling toegepast. Het feit dat hierbij waterstandsverlagingen zouden optreden was aanleiding tot het analyseren van de waterstanden in en om Apeldoorn. In juni 1967 werd hierover verslag gedaan in

 15. Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dirkx, K. J. H., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2012, 22 June). Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect. [The effects of repeated versus new questions in the testing-effect]. Poster session presented at the meeting of the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Da

 16. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Janssen; H. van den Bergh

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 17. Het influenzaseizoen 2006/'07 in Nederland en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2007/'08.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, J.C. de; Rimmelzwaan, G.F.; Donker, G.A.; Meijer, A.; Fouchier, R.A.M.; Osterhaus, A.D.M.E.

  2007-01-01

  De influenza-epidemie van 2006/’07 begon laat in het seizoen, evenals de 2 voorgaande influenza-epidemieën. De klinische influenza-activiteit bereikte in week 8 van 2007 een bescheiden hoogtepunt. De betrokken virussen waren zoals gewoonlijk voornamelijk van het subtype A/H3N2 en in mindere mate

 18. Belasting betalen met kunst. Openheid in het belang van de democratische rechtsstaat en het openbaar kunstbezit

  NARCIS (Netherlands)

  S.J.C. Hemels (Sigrid)

  2011-01-01

  textabstractHet kan in Nederland al bijna 15 jaar, maar slechts weinig mensen zijn ervan op de hoogte: belasting betalen met kunst. Het gebrek aan openheid bemoeilijkt niet alleen de democratische controle op de rechtvaardigheid en efficiëntie van de belastingheffing, maar frustreert ook de effectiv

 19. ‘De Zin van het Nut en het Nut van de Zin

  NARCIS (Netherlands)

  Klooster, Julia

  2012-01-01

  J.J.H. Klooster, ‘De Zin van het Nut en het Nut van de Zin’ (essay/review of The Public Value of the Humanities, ed. J. Bates and Collini, S. What Universities are for), Academische Boekengids 95, 1-3.

 20. Belastingsproeven op ankerbouten in asfalt : trek- en afschuifproeven op drie typen ankerbouten voor afschermvoorzieningen op H4-niveau. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  2000-01-01

  Under contract to the Dutch Department of Public Works Civil Engineering Division, SWOV Institute for Road Safety Research carried out simulation studies on the development of H4-level safety barriers. These included steel and concrete designs for a wide STEP barrier. Anchoring of these construction

 1. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 2. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna

 3. Evaluatie pilots van de veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer

  NARCIS (Netherlands)

  Gort, J.; Henstra, D.; Keus, M.; Smeenk, B.; Starren, A.

  2003-01-01

  Om binnen transportbedrijven meer aandacht voor (verkeers)veiligheid te verkrijgen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het project safety culture beroepsgoederenvervoer opgestart. Binnen dit project is in 2001 onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur van transportbedrijven en op basis

 4. KESALAHAN DEIKSIS DALAM KARANGAN MAHASISWA PADA NIVEAU A2 DI JURUSAN SASTRA JERMAN UM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilis Afifah

  2015-05-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penggunaan deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu dalam karangan mahasiswa pada Niveau A2 di Jurusan Sastra Jerman UM serta mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Subjek penelitian adalah karangan mahasiswa yang dihasilkan dalam matakuliah Aufsatz II. Objek penelitiannya adalah kesalahan deiksis persona, kesalahan deiksis tempat, dan kesalahan deiksis waktu. Proses pengumpulan data menggunakan metode simak yang terdiri dari teknik dasar yang berwujud teknik sadap dan dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap. Instrumen penelitian adalah peneliti (human instrument. Keabsahan data dicapai melalui intrarater dan interrater. Selanjutnya data dianalisis dengan metode agih. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Dalam karangan mahasiswa ditemukan kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu. Faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut adalah interferensi, over generalisasi, strategi komunikasi, elemen pembelajaran bahasa asing, kurangnya kontras, kondisi sosial psikologis pembelajar, efek domino, dan redundansi. ________________________________________________________________________________________________________________ DEIXIS ERRORS IN STUDENTS’ ESSAYS IN THE DEPARTMENT OF GERMAN LITERATURE OF UM Abstract This study aimed at determining the erros in using personal deixis, spatial deixis, and temporal deixis in students’ essays on Niveau A2 in the Department of German Literature of UM and also aimed at determining the factors that motivate the occurrence of deixis errors. The subjects were essays written by students which were made in the course of Aufsatz II. The research objects were personal deixis errors, spatial deixis errors, and temporal deixis errors. The data were collected using the observation method which consisted of basic techniques in the form of recording techniques and

 5. Understanding modal choices for leisure activities. Is it just objectively determined ? Het begrijpen van de vervoerswijzekeuze voor vrijetijdsactiviteiten. Wordt dit enkel beïnvloed door objectief meetbare variabelen ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kobe Boussauw

  2012-12-01

  Full Text Available Most studies on the link between the built environment and modal choice characterize and model this relationship by objectively measureable characteristics such as density and diversity. Recently, within the debate on residential self-selection, attention has also been paid to the importance of subjective influences such as the individual’s perception of the built environment and his/her residential attitudes and preferences. Expanding the analysis to also include both objective and subjective characteristics at other model levels (i.e., not only stage of life characteristics but also personal lifestyles ; not only car availability but also travel attitudes, not only modal choice but also mode specific attitudes is the purpose of this paper. To this end, a modal choice model for active leisure activities is developed using data on personal lifestyles and attitudes, collected via an Internet survey, and estimated using a path model consisting of a set of simultaneous estimated equations between observed variables. While controlling for subjective lifestyles and attitudes, the effects of the built environment and car availability on modal choice can be determined correctly and thus insights in self-selection mechanisms can be gained.De meeste studies over de interactie tussen de bebouwde omgeving en vervoerswijzekeuze gebruiken objectief meetbare eigenschappen zoals dichtheid en diversiteit om deze relatie te modelleren en analyseren. Recent wordt tevens aandacht besteed aan het belang van subjectieve invloeden zoals de percepties en voorkeuren van het individu met betrekking tot de bebouwde omgeving. Dit gebeurde vooral binnen het debat over residentiële zelfselectie, maar zelfselectie kan ook op andere punten optreden. Daarom wordt in dit artikel de analyse uitgebreid zodat subjectieve kenmerken ook op andere niveaus van het model voorkomen (bijvoorbeeld, niet alleen levensfase maar ook leefstijl, niet alleen autobezit maar ook algemene

 6. Plaats en functie van het orthopedagogisch ervaringshuis in Apeldoorn.

  OpenAIRE

  Veer, A.J.E. de; Kerkstra, A.

  1998-01-01

  In Apeldoorn staat een uniek instituut ter behandeling van kinderen met psychosociale klachten: het Orthopedagogisch Ervaringshuis. Dit instituut is onderdeel van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, Lucaslocatie. Kinderen met kennelijk psychosociale klachten worden door de kinderarts naar het Ervaringscentrum verwezen, vaak op instigatie van de huisarts of de school-/jeugdarts. Het Ervaringshuis bevat een groot aantal speelmogelijkheden binnenshuis en in een omringende tuin. Men werkt er met gro...

 7. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 8. Een letterlijke frisse bries in het ontwerponderwijs landschapsarchitectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Hoe beïnvloedt het atmosferisch klimaat in Nederland de structuur van stad en landschap? Met die vraag heeft het ontwerponderwijs zich eigenlijk nooit integraal bezig gehouden. Maar daar is nu verandering in gekomen: in Wageningen hebben studenten landschapsarchitectuur binnen het project 'Future Ci

 9. Regulering van rendementen: snappen we het wel echt?

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.W.A.; Ligterink, J.

  2011-01-01

  Bij veel economische activiteiten met monopolie-achtige kenmerken wordt het maximaal te behalen rendement door een toezichthouder gefixeerd op basis van het corporate finance gedachtegoed, en in het bijzonder de WACC-methodologie. Aan de juiste bepaling hiervan zitten echter vele haken en ogen. Wij

 10. Werken met taalportfolio's in het talenonderwijs aan volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Broeder, P.; Sorce, M.R.

  2008-01-01

  Werken met portfolio’s is in het talenonderwijs (nog) een veelbelovend nieuw instrument om met leerlingen te werken aan taal. Met een taalportfolio kan de gebruiker de eigen taalkennis inschatten en bewijzen van zijn talenkennis verzamelen. Ook kan door het werken met een taalportfolio het verdere l

 11. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele ve

 12. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 13. Actuele veranderingen in het recreatiebeleid in de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Th.A.M.

  1982-01-01

  Afgelopen najaar bracht de auteur een studiebezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. Drie zaken hadden daarbij zijn speciale aandacht: de inhoud en organisatie van het recreatieonderwijs, de stand van zaken en ontwikkelingen in het recreatie-onderzoek en actuele veranderingen in het recreatiebele

 14. Economische effecten van het gebruik van bovine somatotropine

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop, de D.W.; Rooker, G.J.; Schneider, J.

  1988-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan hoe het melkproduktiestimulerend hormoon BST het meest rendabel kan worden toegepast: aan laag- of hoogproduktieve koeien, aan alle koeien of aan slechts dat deel dat een sterkere reactie geeft op BST, het hele jaar door of alleen in bepaalde perioden. Tevens is onderzoc

 15. Maatregelen voor het ontsmetten van tarragronden uit de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.

  2013-01-01

  Met het ministerie is afgesproken dat de Stichting Veldleeuwerik een beroep mag doen op de helpdesk van Wageningen UR. In onderhavig geval is dat de vraag over het veilig terugbrengen van tarragronden naar de percelen. Naast de teelt van suikerbieten gaat het hier ook over bloembollen.

 16. Basis voor het landschapontwikkelingsplan (LOP)? Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE)

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Baas, H.

  2006-01-01

  Ons landschap is momenteel erg in de belangstelling. Vooral in de beleidssfeer doen zich veel ontwikkelingen voor rond landschap. Het Rijk vindt het landschap belangrijk en wil er in elk geval voor zorgen dat de kwaliteit van het landschap in twintig gebieden, de zogenaamde Nationale landschappen

 17. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 18. Landelijke inventarisatie insectenplagen 2009: Eiken hebben het zwaar te verduren.

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.

  2010-01-01

  Rupsenvraat in eiken springt het meest in het oog bij de landelijke inventarisatie van insectenplagen op bomen en struiken 2009. Nieuwkomer onder de eikvretende rupsensoorten is de najaarsspenner. Het meest gemeld werd de eigekn processierups en die staat dus bovenaan in de Insecten Top Tien.

 19. Actuele veranderingen in het recreatiebeleid in de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Th.A.M.

  1982-01-01

  Afgelopen najaar bracht de auteur een studiebezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. Drie zaken hadden daarbij zijn speciale aandacht: de inhoud en organisatie van het recreatieonderwijs, de stand van zaken en ontwikkelingen in het recreatie-onderzoek en actuele veranderingen in het recreatiebele

 20. 'Bewustwording is het toverwoord' (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Houweling, van P.; Beerling, E.A.M.

  2010-01-01

  Binnen de glastuinbouw zijn diverse initiatieven om het verlies van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Hetzelfde geldt voor het lozen van brijn. In 2009 ging de meeste aandacht uit naar nutrienten. Maar sindsdien komt de emissie van gewasbeschermingsmiddel

 1. Richt wildbeheer op waar het om gaat (Opinie)

  NARCIS (Netherlands)

  Plaa, de A.; Boonman-Berson, S.H.

  2012-01-01

  Het afschieten van grote aantallen wilde zwijnen en edelherten stuit op steeds grotere weerstand. Ook groeit de twijfel of de huidige manier van jagen het aantal dieren wel in toom houdt. Kan het anders? Volgens Anouk de Plaa (provincie Gelderland) en Susan Boonman - Berson (Wageningen Universiteit)

 2. Het plica syndroom van de knie : een klinisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.J. Derks

  1988-01-01

  textabstractPijn in het ventrale deel van het kniegewricht is een veel geuite klacht in de spreekkamer van huisarts en orthopeed. Vaak is, ook na een zorgvuldig opgenomen anamnese en een grondig klinisch onderzoek aangevuld door rontgen opnamen, het niet mogelijk een diagnose te stellen. Voor

 3. Het aantonen en bepalen van vanille in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Weseman, J.M.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het verbeteren van de bestaande analysemethode. Bij de bestaande methode werd vanille met methanol uit het monster geëxtraheerd. Na filtratie werd het gehalte dan U.V. spectrofotometrisch bepaald. Meegeëxtraheerd vet veroorzaakte een te hoge extinctie. Bij de nieuwe metho

 4. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 5. Verkenner onderwater : Het belang van de onderzeeboot als inlichtingensensor

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijt, J.T. van de

  2016-01-01

  Onlangs heeft minister Hennis-Plasschaert het belang aangekaart van het vervangen van de Walrus-klasse onderzeeboot. De minister onderkent in haar visie dat de onderzeeboot zeer geschikt is voor het verzamelen, analyseren en delen van inlichtingen. Dit artikel gaat in op de inlichtingentaak van de N

 6. Tweetalig onderwijs met vervroegd Engels in het basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, R.; Ronde, S.

  2006-01-01

  In dit artikel wordt verslag gedaan van een explortief onderzoek naar het functioneren van een tweetalig onderwijsprogramma waarin (naast het Nederlands) Engels aangeboden wordt in de onderbouw van het basisonderwijs. De resultaten laten zien dat de betrokkenen positieve ervaringen met en hoge

 7. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie (m

 8. Damherten op de kop van Schouwen; aanwijzingen voor het beheer

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Kuiters, A.T.; Griffioen, A.J.

  2005-01-01

  Recent vestigde zich een populatie damherten in het natuurmonument de Kop van Schouwen in de provincie Zeeland. De populatie groeit snel. Uit oogpunt van beperking van de risico s van verlies van diversiteit in het natuurgebied en een toename van de overlast in de landbouw en het verkeer, wordt

 9. ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : Programmation automate Schneider TSX Premium 2ème niveau - French version only

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  If you wish to participate in one of the following courses, please discuss with your supervisor and apply electronically directly from the course description pages that can be found on the Web at: http://www.cern.ch/Training/ or fill in an "application for training" form available from your Divisional Secretariat or from your DTO (Divisional Training Officer). Applications will be accepted in the order of their receipt. ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Monique Duval Tel./Tél. 74924 technical.training@cern.ch CERN Technical Training 2003: Learning for the LHC ! Annonce de nouvelle formation - cours avancé Dans le cadre du programme de l'Enseignement Technique 2003, et en collaboration avec le GUAPI (Groupe des Utilisateurs d'Automates Programmables Industriels du CERN), une nouvelle formation a été organisée afin de perfectionner les connaissances sur l'outil PL7 de programmation des Automates PREMIUM de Schneider. Ce nouveau cours (niveau 2) s'...

 10. TECHNICAL TRAINING: Programmation automate Schneider TSX Premium 2ème niveau - French version only

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  If you wish to participate in one of the following courses, please discuss with your supervisor and apply electronically directly from the course description pages that can be found on the Web at: http://www.cern.ch/Training/ or fill in an "application for training" form available from your Divisional Secretariat or from your DTO (Divisional Training Officer). Applications will be accepted in the order of their receipt. TECHNICAL TRAINING Monique Duval tel. 74924 technical.training@cern.ch CERN Technical Training 2003: Learning for the LHC ! Annonce de nouvelle formation - cours avancé Dans le cadre du programme de l'Enseignement Technique 2003, et en collaboration avec le GUAPI (Groupe des Utilisateurs d'Automates Programmables Industriels du CERN), une nouvelle formation a été organisée afin de perfectionner les connaissances sur l'outil PL7 de programmation des Automates PREMIUM de Schneider. Ce nouveau cours (niveau 2) s'adresse aux person...

 11. Niveau de scolarite de la mere et facteurs de risque de retard de croissance intra-uterin

  National Research Council Canada - National Science Library

  Millar, Wayne J; Chen Jiajian

  1998-01-01

  ..., l'usage du tabac pendant la grossesse, le niveau de revenu du menage, la grossesse a l'adolescence, l'age de la mere a l'accouchement, et le fait d'elever seule son enfant, facteurs qui, chez les enfants...

 12. Het SOWNet Experiment (The SOWNet Experiment)

  Science.gov (United States)

  2008-07-01

  aangegeven. De gele nummers zijn de, OGS ID’s. TNO-rapport ITNO-DV 2008 A243 Bijiage C 1 3/16 Figuur C. I Sensomummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV...832 8 0 1 0 3 6 0 Opmerkingen bij deze tabel: - De gele kolommen van de tabel zijn de ontvangen count-waarden voor een Iwheeled’ voertuig. - De kolommen...Sensomnummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV 2008 A243 BjaeC131 In de figuur stelt iedere rode punt een OGS weer en het gele getal het aantal alarmen van deze

 13. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum, Rotterdam

 14. As a toxin dies a prion comes to life: A tentative natural history of the [Het-s] prion.

  Science.gov (United States)

  Daskalov, Asen; Saupe, Sven J

  2015-01-01

  A variety of signaling pathways, in particular with roles in cell fate and host defense, operate by a prion-like mechanism consisting in the formation of open-ended oligomeric signaling complexes termed signalosomes. This mechanism emerges as a novel paradigm in signal transduction. Among the proteins forming such signaling complexes are the Nod-like receptors (NLR), involved in innate immunity. It now appears that the [Het-s] fungal prion derives from such a cell-fate defining signaling system controlled by a fungal NLR. What was once considered as an isolated oddity turns out to be related to a conserved and widespread signaling mechanism. Herein, we recall the relation of the [Het-s] prion to the signal transduction pathway controlled by the NWD2 Nod-like receptor, leading to activation of the HET-S pore-forming cell death execution protein. We explicit an evolutionary scenario in which formation of the [Het-s] prion is the result of an exaptation process or how a loss-of-function mutation in a pore-forming cell death execution protein (HET-S) has given birth to a functional prion ([Het-s]).

 15. Comparison between high-efficiency closed hybrid medium re-coolers and open wet cooling towers; Vergelijk tussen hoogrendement gesloten hybride-mediumterugkoelers en open natte-koeltorens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huizinga, H.T. [Heat Transfer Holland, Zuidwolde (Netherlands)

  2007-12-15

  A brief overview is given of the principles in and differences of the cooling systems in the title. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van de werking van en de verschillen tussen de in de titel genoemde koelsystemen.

 16. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 17. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 18. Het werkwoord lasciare en de polysemie

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een beschrijving van de betekenis van het Italiaanse werkwoord lasciare op grond van een corpus van 282 voorbeeldzinnen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een vroege versie van de semantische theorie van Jackendoff. RIASSUNTO Questo capitolo è una descrizione

 19. Evaluatie van het pilotproject: SCEN verpleegkundigen & verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Albers, G.; Onwuteaka-Philipsen, B.D.; Francke, A.L.

  2012-01-01

  Uit de evaluatie van de helpdesk SCEN v & v voor steun en consultatie bij euthanasie, blijkt dat de speciaal daarvoor geschoolde medewerkers goed werk hebben geleverd, maar dat ze te weinig zijn gebeld om door te gaan met het project. Kennelijk krijgen verpleegkundigen en verzorgenden hun informatie

 20. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 1. Electrospray ionisatie massaspectrometrie: Verkenning van het toepassingsgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Heeft E van der; Hove GJ ten; Jong APJM de; LOC

  1996-01-01

  Betreft de resultaten van een studie naar de toepasbaarheid van electrospray ionisatie massaspectrometrie (ESI-MS). Er werd onderzoek verricht op het gebied van de eitwit- en peptide-analyse en de bepaling van polaire bestrijdingsmiddelen, macrolide antibiotica en metabolieten van polycyclische

 2. De toestand van het Nederlandse ven

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, G.H.P.; Dam, van H.; Wortelboer, F.G.; Beers, van P.W.M.; Belgers, J.D.M.

  2002-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebase

 3. Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.

  2013-01-01

  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. M

 4. Het verlossende woord: Jezus en de Tora

  NARCIS (Netherlands)

  Houtman, Alberdina (Dineke)

  2016-01-01

  Rede ter gelegenheid van het afscheid als docente Semitische talen en rabbinica en als bijzonder hoogleraar Jodendom en joods-christelijke relaties aan de PThU op 19 december 2016 te Amsterdam. NB. Op omslag staat abusievelijk 19 november 2016.

 5. Hoe ons het horen en zien vergaat

  NARCIS (Netherlands)

  G. van den Brink

  1969-01-01

  textabstractInaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Biologische en Medische Natuurkunde aan de Medische Faculteit te Rotterdam en van bijzonder hoogleraar in de Biologische Natuurkunde aan de Technische Hogeschool te Delft op woensdag 26 maart 1969

 6. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Govers, F.; Boekel, van T.; Buiter, R.

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen,

 7. Social return in het mkb vereist creativiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert; Woude, Marius van der

  2014-01-01

  Op papier biedt de nieuwe Aanbestedingswet meer kansen voor het mkb. In de praktijk hebben kleine bedrijven de grootste moeite deel te nemen aan aanbestedingen, vooral als social return daarbij een rol speelt. Lector Gert Walhof en docent Marius van der Woude vinden dat mkb-bedrijven met aantoonbare

 8. Het werkwoord lasciare en de polysemie

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een beschrijving van de betekenis van het Italiaanse werkwoord lasciare op grond van een corpus van 282 voorbeeldzinnen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een vroege versie van de semantische theorie van Jackendoff. RIASSUNTO Questo capitolo è una descrizione del s

 9. De kredietcrisis : het failliet van risk management?

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, de W. Fred

  2009-01-01

  Ondanks alle ontwikkelingen op het gebied van kwantitatief risk management, die de laatste jaren hebben plaatsgevonden (mede gestimuleerd door Basel II), heeft de fi nanciële wereld de kredietcrisis1 niet kunnen vermijden. In dit artikel wordt onderzocht waarom risk management niet heeft kunnen bete

 10. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 11. Opvolging van het landelijk protocol ambulancezorg

  NARCIS (Netherlands)

  Remco Ebben; Joke Mintjes; Lilian Vloet

  2011-01-01

  De huidige protocollen voor acute zorg zijn aan herziening toe. Ze zijn niet ontwikkeld volgens de algemeen geaccepteerde evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO) methode, ze bevatten geen proces - en uitkomstindicatoren en ze zijn niet ontwikkeld met het oog op de keten Ambulancezorg, SEH en

 12. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Govers, F.; Boekel, van T.; Buiter, R.

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen,

 13. Biobrandstof met het gemak van benzine

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Lankhorst, R.M.

  2015-01-01

  Onderzoekers in Wageningen werken aan brandstoffen voor voertuigen die hernieuwbaar zijn en tegelijk hetzelfde gemak kennen als benzine en diesel. In het BioSolar Cellsconsortium werken ze met technieken die geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten. Van water wordt met zonlicht waterstof gemaakt

 14. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 15. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de oorspronkel

 16. Belichting bromelia: het optimum verschilt per soort

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2009-01-01

  Het afstemmen van de hoeveelheid assimilatiebelichting en bemesting in de teelt van bromelia's is vakwerk. Extra mest en licht is beter, maar er is een optimum; een plant kan ook te veel mest en licht ontvangen. Voor bepaling van een aangepast teeltrecept is vervolgonderzoek nodig

 17. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 18. Goedkopere weefselkweekplantjes door kweek in het donker

  NARCIS (Netherlands)

  Klerk, de G.J.M.

  2007-01-01

  Weefselkweek is duur. Daardoor zijn voordelen van weefselvermeerdering maar bij een klein aantal gewassen te benutten. Tot nu toe zijn de kosten teruggbracht door stoomlijnen van de productie en door overbrengen van de bulkproductie naar lagelonenlanden. Er zijn pogingen geweest het weefselkweekproc

 19. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Overwater RMW; Glastra P; Nissan LA; LSO

  2003-01-01

  In 2002 zijn wederom havenspeciemonsters verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Van 25 monsters is het 226Ra-gehalte bepaald. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehalten gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de fosfaater

 20. Privacy beleving op het internet in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; Nieuwenhuis, O.A.; Ooms, M.; Bouman-Eijs, J.M.; Huijboom, N.M.

  2015-01-01

  Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technolo

 1. Logisch redeneren: tijdens het spelen van spelletjes

  NARCIS (Netherlands)

  Segers, E.; Raijmakers, M.

  2010-01-01

  Jonge kinderen nemen niet alleen heel veel informatie op uit hun omgeving, maar denken er ook uitgebreid over na. Bij het spelen van strategische spelletjes zoals kwartetten en boter, kaas en eieren, worden kinderen uitgedaagd meerdere denkstappen te maken om te kunnen anticiperen op hun

 2. Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916

  NARCIS (Netherlands)

  J.A. de Haan

  2016-01-01

  Het object van onderzoek van dit proefschrift is de ontwikkeling van plattegronden van villa’s en landhuizen uit de periode 1840–1916. De centrale vraagstelling daarbij is of en zo ja, welke veranderingen plaatsvinden in de plattegronden, hoe deze vorm krijgen en welke maatschappelijke trends, inclu

 3. Monsters omarmen in grensgebieden en achterkamers: genomic en de veranderende relaties tussen wetenschap, filosofie en kunst

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der C.N.

  2005-01-01

  De auteur verkent in dit artikel het complexe grensgebied van biologie, filosofie en kunst en de verschuivingen die daar sinds de opkomst van biotechnologie en genomics in zijn opgetreden. Dit wordt gedaan aan de hand van de 'cyborgs' en 'oncomice' van Donna Haraway, de lichtgevende transgene konijn

 4. Psychologen en marteling : De samenwerking tussen de American Psychological Association en de CIA

  NARCIS (Netherlands)

  Schram, Hilda

  2015-01-01

  De CIA heeft in de periode na 11september 2001, in het kader van de bestrijding van terrorisme, bij ondervragingstechnieken gebruik gemaakt van marteling. Psychologen speelden hierbij een niet onbelangrijke rol . In dit artikel wordt aan de orde gesteld dat de betrokkenheid van psychologen bij verho

 5. Op zoek naar harmonie tussen politiek en bestuur. 'Politics and Administration' van Frank Goodnow

  NARCIS (Netherlands)

  Reussing, Rik

  1994-01-01

  De start van de Amerikaanse bestuurskunde wordt meestal gelegd in 1887. In dat jaar verscheen in Political Science Quarterly het artikel 'The study of administration' van Woodrow Wilson. Wilson wordt gezien als de wegbereider van de bestuurskunde, de man die de aanzet gaf. Frank Goodnow verdient de

 6. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 7. The Pallas business case between dreams and reality; De Pallas business case tussen droom en werkelijkheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Keur, H.

  2013-04-15

  This report provides an overview of government policies in Canada and the Netherlands and international policies for securing the supply of medical isotopes. LAKA comments these policies with findings from own research. LAKA also identifies production methods - accelerators or research reactor - for the short and longer term that show the most benefit for recovery and ensure continuity in the supply of medical isotopes. This report also is an attempt to restart the debate on the future of medical isotope production in the Netherlands. According to LAKA the business case for the Pallas reactor is based on unrealistic positive assumptions and concludes that the Pallas reactor should not secure the supply of medical isotopes but the future of nuclear energy in the Netherlands [Dutch] Dit rapport geeft een overzicht van zowel het overheidsbeleid in Canada als in Nederland, en het internationale beleid voor het veiligstellen van de aanvoer van medische isotopen. Het voorziet deze van commentaar met bevindingen uit eigen onderzoek en stelt vast welke productiemethode - versnellers of onderzoeksreactor - op de korte en de langere termijn het meeste profijt biedt voor herstel en waarborging van de continuïteit in de aanvoer van medische isotopen. Met dit rapport wil de stichting Laka een poging doen om alsnog een debat op gang te brengen over de toekomst van medische isotopenproductie in Nederland. Volgens Laka is de business case voor de Pallas reactor gebaseerd op onrealistische positieve aannames en concludeert dan ook dat de Pallas reactor niet de aanvoer van medische isotopen maar de toekomst van kernenergie in Nederland veilig moet stellen.

 8. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes t

 9. Van dompers en verlichten : een onderzoek naar de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland (1815-1826)

  NARCIS (Netherlands)

  Kagchelland, Arend; Kagchelland, Michiel

  2009-01-01

  In this thesis the two authors discuss the confrontation between the supporters of the early Protestant Réveil in the Netherlands and several Dutch representatives of the Enlightenment during the period 1815-1826. This confrontation, which manifested itself mainly as a war of words, is analyzed on t

 10. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes

 11. Leerarchitectuur : Een exploratief onderzoek naar de relatie tussen ruimte en leren in werksituaties en het ontwerpen voor leren dichtbij de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Coenders, M.J.J.

  2008-01-01

  The study develops a spatial perspective on learning which views learning as an intrinsic aspect of practice and the space which contains it. These spaces are the sites of social interaction that people create through activity, by doing things together. Learning is a natural yet crucial part of the

 12. Leerarchitectuur : Een exploratief onderzoek naar de relatie tussen ruimte en leren in werksituaties en het ontwerpen voor leren dichtbij de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Coenders, M.J.J.

  2008-01-01

  The study develops a spatial perspective on learning which views learning as an intrinsic aspect of practice and the space which contains it. These spaces are the sites of social interaction that people create through activity, by doing things together. Learning is a natural yet crucial part of the

 13. De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit. Het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Jensen

  2012-12-01

  Full Text Available In tracing the conceptualisation of the Dutch Golden Age to its historical roots, the Napoleonic period (1806-813 can be understood to have played a pivotal role. Key writers of this era, such as Loosjes, Helmers, Tollens, and Siegenbeek, considered the Golden Age to have been instrumental in laying the foundations of Dutch culture and establishing a benchmark for Dutch identity formation. Their representations of the nation's history might be interpreted not merely as attempts at flaunting chauvinistic sentiments, but also as articulations of Dutch resistance against French rule. The dynamics of this relationship between 'foreign' and 'native' can be elucidated by an analysis of the ways in which Amsterdam and Vondel feature in early nineteenth-century literature and literary historiography: both city and poet served not only as potent symbols of a thriving nation, but also as beacons of resistance.

 14. Stedelijke vormgeving, verkeersinfrastructuur en verkeersonveiligheid : een integrale studie naar de samenhang tussen de ruimtelijke ordening, het verkeer en de veiligheid ervan.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  1988-01-01

  The main purpose of the research has been to integrate the knowledge on traffic safety in urban areas. The purpose has been twofold (1) to get an overview of existing knowledge and insights on traffic safety in urban areas, and (2) to show in which areas there is a lack of knowledge and in which

 15. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig : beschrijving, analyse en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.

  1975-01-01

  This study comprises the results of two investigations, the second of which was carried out more than a decade after the first. The initial project was done in 1960. The motive for starting it at the time were the strains on family life, caused by the profound economic and social changes taking plac

 16. De exportrelatie tussen de regio Zwolle en Duitsland : rapportage over de huidige export en het export potentieel vanuit de regio Zwolle met Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Ruël, Huub

  2014-01-01

  Exportwaarde vanuit Nederland en Overijssel De totale waarde van de Nederlandse export bedroeg 453,4 miljard Euro (2012) . De export vanuit de provincie Overijssel bedroeg 18,3 miljard Euro (2012) . In totaal zijn in de regio Zwolle 20,1% van de bedrijven internationaal actief of in buitenlandse han

 17. De wortels van de Randstad. Overheidsinvloed en stedelijke hiërarchie in het westen van Nederland tussen de 13de en 20ste eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikki Brand

  2012-09-01

  Full Text Available The starting point of this study concerns the origins of the polycentric nature of contemporary cities in the western area of the Netherlands, commonly known as ‘the Randstad’. Within the disciplines of planning and urban design the Randstad is considered a textbook example of a polycentric urban hierarchy. Yet, although quite a popular topic, very little is actually known about the driving forces that have given shape to existing urban hierarchies throughout the world. Moreover, the Randstad has also been dubbed ‘Holland’s paradox’ because of its assumed reversed evolution from a primate city hierarchy focused on Amsterdam in early modern times, to a polycentric hierarchy in the 19th century. Why do urban hierarchies change over time and which factors were decisive for the rise of the polycentric Randstad?This study consists of two parts and six chapters. Part I explores the determining factors of change within urban hierarchies. The first chapter gives an assessment of the usefulness of existing theory and ends in confusion: firstly, historiography turns out to be a medley of explanations that are heterogeneous and sometimes even contradictive. Secondly, comparisons of the long-term development of multiple towns are lacking, which makes it difficult to come up with a theoretical approach. In order to make such comparisons and ascertain the impact of certain factors on urban hierarchies over time, it’s necessary to look at the development of a group of towns over a long time-span.Therefore, in the second chapter, simple statistics are compared with existing theory and literature. To do so, demographic data for the nine towns of Amsterdam, Haarlem, Leiden, Delft, The Hague, Rotterdam, Dordrecht, Gouda and Utrecht were compared from their first appearance in the 13th century until the end of the 20th century by projecting their demographic hierarchy in a graph and on a map. In this manner explanations were measured on their applicability for the case of the Randstad. This explorative exercise results in both a description of long-term change in hierarchy in the Randstad and a theoretical approach.Long-term change in the urban hierarchy of the Randstad roughly proceeded in three phases. In the Middle Ages there was a polycentric hierarchy wherein the oldest cities, Utrecht and Dordrecht, were dominant. Although all towns in Holland grew rapidly in the 14th century, by the 1560s one of the youngest and smallest towns, Amsterdam, suddenly took the lead. In the second phase, between 1560 and 1795, a monocentric hierarchy developed with Amsterdam as a primate city. In this dynamic period, where many towns changed ranks, severe growth followed by shrinkage occurred simultaneously with sharpening inequality between towns. In the third phase, between 1795 and 2000, the hierarchy became polycentric once more, with a group of large towns taking the lead. This was mostly due to the extraordinary growth of Rotterdam and The Hague. In contrast with the second phase, the parallel appearance of sharp growth and inequality did not coincide with change in ranks.As a conclusion of part I, in chapter 3 the three determining factors for change in urban hierarchies over time are identified. Urban hierarchy is interpreted as a functional division of tasks between multiple centres, which is the result of differences in the towns’ competitive positions over time. The potency of a town’s competitive position is primarily determined by the interaction of (1 its properties on the one hand and (2 the conditions on the international market on the other. Additionally this interaction is structurally influenced by (3 contribution of a sovereign government. Governments can stimulate or disadvantage towns, but have done so in different ways.Part II further concretizes this approach by further investigation of the third factor. Here, governmental contribution to long-term change in urban hierarchies is given priority over the other two determining factors. Chapters 4, 5 and 6 focus successively on the constitutional periods of the Middle Ages (1200-1560, the Early Modern Age (1560-1795 and the Modern Age (1795-2000. These periods correspond to the three phases in long-term change in the demographic hierarchy from chapter 2. The aim of part II is twofold. Firstly, to identify and compare the manner in which sovereign government has been able to influence the towns’ competitive positions from the 13th until the end of the 20th century. Which trends are discernable in the toolbox of competitive advantages and their distribution by the sovereign government? How can governmental influence on change in urban hierarchies best be characterized? Secondly, if possible, to point out which governmental measures presumably contributed to change in urban hierarchy in general and, specifically, to the rise of the polycentric Randstad. Which measures show the most plausible correlation with change within the urban hierarchy?In order to identify competitive advantages for each constitutional period, a further look at the functional division of tasks, the economic context, and the governmental organization is taken in chapters 4, 5 and 6. Subsequently an impression of the distribution of so-called competitive advantages over the nine Randstad towns is sketched. At the end of each chapter the competitive advantages of a period are summed up, and their distribution is compared to the demographic hierarchy of chapter 2, to assess their impact. My research has resulted in the following conclusions to the aforementioned questions.During the Middle Ages a town’s competitive position could be stimulated with (1 international trade policy (safe conducts, trade agreements, (2 national economic policy (protectionist measures, staple- and minting policy, (3 exceptions of generally applied restrictions (town charters, toll exceptions, (4 distribution of governmental institutions, (5 donations of land property and kingly privileges, (6 granting of infrastructural concessions and awarding (7 urban autonomy. Heavy taxing and prolonged warfare were competitive disadvantages. In the early modern era (1 international trade policy, (2 distribution of governmental institutions and (3 infrastructural concessions were part of the toolkit. Heavy taxing was once more a disadvantage. During the modern era simulative measures were (1 funding of infrastructure, (2 industrial policy, (3 distribution of governmental institutions, (4 national spatial planning and (5 popular housing policy. Building restrictions were a negative for a town’s competitive position.The toolbox of sovereign government in general consists of three basic types of competitive advantages. Firstly, instruments that were aimed at the competitive position of one town exclusively, like staple rights, town charters, toll exemptions, donations of property and rights, urban autonomy and the distribution of governmental institutions. Secondly, instruments that were aimed at the region as a whole, like national and international economic policy. Third are side effects or collateral damage of other governmental policies, like prolonged warfare, heavy taxing and building restrictions stemming from spatial planning policy. The last category often turns out to be disadvantageous for towns’ competitive positions.Sovereign government didn’t apply the same variety of measures at every period. The overall package moved from a rather versatile toolbox in the 13th and 14th centuries to an increasingly limited one in the early modern period. In the 15th and 16th centuries, a discernable trend towards diminishing the variation in competitive advantages sets in, resulting in a rather limited toolbox in the 17th and 18th centuries. After a short expansion of instruments in the first half of the 19th century and a subsequent phase in the second half of the same century, where the number of instruments again strongly declined, the 20th century once again showed a governmental toolbox of various nature.On the long term, infrastructure and the distribution of governmental institutions were permanently part of the competitive advantages-toolbox; although before the 19th century sovereign government virtually never initiated the construction of infrastructure. Throughout most of the investigated period international economic policy and taxing played a role. Local exceptions like town charters and urban autonomy were exclusively medieval phenomena while spatial planning and popular housing policy are only found in the modern period.During the Middle Ages exclusive competitive advantages and common measures were both applied. Almost all nine towns seem to profit from this, although Dordrecht was generally more privileged than others. From the 15th century on exclusive privileges gradually disappear and more collective measures are taken, from which Amsterdam seems to profit. In the early modern era, the overall majority of measures taken were collective ones aimed at the common interest of towns or the region. Nonetheless, somehow Amsterdam seems to have profited above average without exception. In the modern era so many ‘collective’ stimulating measures were taken that this resulted in rather different competitive positions spatially. The distribution can best be characterized as a continuous strive for balance.Looking at the distribution of competitive advantages, governmental activity was variable throughout the entire period. Lots of competitive advantages were distributed in the 13th, 14th, early 17th and early 19th centuries. Subsequently governmental involvement gradually increased and in the 20th century government had its hands full continuously. In sharp contrast, distribution in the 16th and in particularly the second half of the 17th and 18th centuries was rather sparse.Strikingly, other measures than instruments that were explicitly aimed at the towns’ interests show the biggest correlation with change in the demographic hierarchy as shown in chapter 2. In the Middle Ages structural warfare coincided with the marked rise of Amsterdam and recession in the others; tax pressure in early modern times correlated with the decline of towns with industrial profiles; and 20th century demographic decline related to building restrictions in modern times.In general, the governmental role to change in urban hierarchy can best be understood as a facilitative one. The abovementioned centers of gravity in the distribution of competitive advantages coincided with periods of economic expansion and demographic growth in towns. This was the case in periods of urban expansion in the 13th-14th centuries and the 17th century. Only in the 19th century did governmental action precede urban growth.Although side effects in general seem to have been decisive, there’s one marked exception to the rule. The head start of the three biggest towns, and the catching up of Rotterdam and The Hague, does correlate with the construction of (international infrastructure and the distribution of governmental institutions between the 1850s en 1950s. This means that the rise of the polycentric Randstad, exceptionally, was created by conscious use of aimed governmental instruments!This study concludes with a striking hypothesis. Via the description of the governmental organization in each period, by accident attention is drawn to the fact that by bargaining over tax funds, towns themselves gathered political influence in the 15th and even power in the 17th-18th centuries. The rise of urban power coincides with stagnation in the distribution of competitive advantages and the disappearance of exclusive instruments out of the governmental toolkit. This, firstly, gave rise to the suspicion that, once in power, urban representatives preferably avoid the stimulation of opponents’ competitive positions. When combined with the fact that, after disabling towns financially and politically, sovereign government in the second half of the 19th century pursued a policy wherein they kept aloof of dominant Amsterdam and stimulated other large towns, a second hypothesis can be formulated. Could it be that the rise of the polycentric Randstad wasn’t coincidence, and that Holland’s paradox was the result of a deliberate reckoning with an old political elite?

 18. Leerlingen in het Amsterdamse onderwijs : verschillende stadsdelen, verschillende schoolloopbanen?

  NARCIS (Netherlands)

  Fukkink, Ruben; Otterloo, van Sandra; Cohen, Lotje; Wouden, van der Merel; Zijlstra, Bonne

  2016-01-01

  De relatie tussen schoolloopbanen van jongeren en de buurt waar zij opgroeien is eerder onderzocht in Amerikaans en Europees onderzoek. Hieruit blijkt dat er vooral nog behoefte is aan grootschalig onderzoek waarin gecontroleerd kan worden voor de effecten van de school. Op basis van gegevens over r

 19. Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs : Een dieptestudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rekers-Mombarg, LT.M.; Timmermans, A.C.; Bosker, R.J.

  2014-01-01

  Managementsamenvatting Aanleiding Sinds 2012 werkt de Inspectie van het Onderwijs aan het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het VO. In overleg met het onderwijsveld is een begin gemaakt met de ontwikkeling van opbrengstindicatoren waarmee een betere indicatie van de toegevoegde waarde van VO-

 20. Tijd voor tijdschrijven : resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, E.A.I.M. van den

  1993-01-01

  Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de tijde die het milieu-OM besteedt aan de milieutaak en aan de niet-milieutaak, alsmede inzicht verschaffen in de aard van milieu-activiteiten van het milieu-OM en de verdeling van

 1. Flying toilets en het recht op schaduw; over planning in de heerlijke chaos van Kenia

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de J.R.

  2008-01-01

  Dit is het derde artikel binnen het themanummer "export" dat gaat over wat er met onze Nederlandse kennis in het buitenland gebeurt. In dit geval betreft het de werkervaring in Kenia van student leerstoelgroep landgebruiksplanning. Het betreft hier de leefomgeving van de explosief groeiende steden,

 2. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 3. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 4. Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

  NARCIS (Netherlands)

  F. Koster (Ferry)

  2016-01-01

  markdownabstract#### Dutch Abstract Dit rapport geeft inzicht in de relatie tussen samenwerking en innovatie van Midden- en Kleinbedrijven (MKB’ers). Onderzocht is of samenwerking met andere organisaties invloed heeft op de mate waarin deze organisaties vernieuwingen doorvoeren in in de zin van

 5. Un kyste hydatique osseux: une localisation rare au niveau de l’os iliaque

  Science.gov (United States)

  Nhamoucha, Yassine; Alaoui, Othmane; Doumbia, Aliou; Oukhoya, Mohammed; Abdellaoui, Hicham; Tazi, Mohammed; Chater, Lamyae; Atarraf, Karima; Arroud, Mounir; Afifi, Abderahman

  2016-01-01

  L'hydatidose est une affection parasitaire liée au développement chez l'homme de la forme larvaire d'un cestode, à savoir un tænia de très petite taille dénommé Echinococcus Granulosus. Cette anthropozoonose présente une diversité de formes anatomoradiologiques lié aux nombreux aspects topographiques et évolutifs des kystes. L'hydatidose osseuse est rare, elle ne représente que 0,9 à 2,5% de l'ensemble des localisations. Nous rapportons l'observation d'un enfant de 9 ans, qui a été admis chez nous pour une boiterie fébrile avec une masse au niveau de la fosse iliaque droite, révélant un kyste hydatique au dépend de l'os iliaque. Le bilan lésionnel avait objectivé un kyste hydatique de l'os iliaque avec extension aux parties molles adjacentes. Le traitement chirurgical conclu a un kyste surinfecté d'ou la réalisation d'une exérèse chirurgicale du kyste avec drainage. L'ostéopathie hydatique est infiltrante, diffuse, lente et progressive, ce qui rend le diagnostic tardif et qui compromet la qualité du traitement. PMID:27800081

 6. Taxi ! méthode de français : niveau 3

  CERN Document Server

  Johnson, Anne-Marie

  2004-01-01

  Taxi ! 3 est une méthode interactive, qui développe non seulement les connaissances, mais aussi les savoir-faire et les savoir-être de l'apprenant, à l'écrit comme à l'oral. La méthode est très simple à utiliser : une leçon = une double page. Taxi ! 3 couvre le niveau Bl du Cadre européen commun de référence pour l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des langues. La méthode permet de se préparer aux épreuves A3 et A4 du DELF 1er degré. Une progression et des contenus fonctionnels et langagiers solides permettent à l'apprenant d'atteindre rapidement une autonomie en français dans des situations de la vie courante. Taxi ! 3 permet de mieux connaître la France d'aujourd'hui et les comportements des Français à travers une grande variété de documents authentiques (écrit et audio).

 7. Communication progressive du français avec 320 exercices : niveau débutant

  CERN Document Server

  Miquel, Claire

  2013-01-01

  Ce qui fait le succès de cete ouvrage de communication: Une organisation claire: la leçon sur la page de gauche; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite 40 fiches présentant les points généralement abordés au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif: il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple: pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entrainement efficace pour mieux réussir aux examens A découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée: Un CD audio avec 69 documents sonores Un test d'évaluation avec ses corrigés Des illustrations pédagogiques acutelles et colorées 50 nouveaux exercices. Un livret de corrigés est proposé à part (ISBN 978-209-038133-7).

 8. Verrekening van die kragveld van die verbond in die inkleding van die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen teks, hoorder en prediker

  OpenAIRE

  2012-01-01

  In hierdie artikel word die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen die Bybelse teks, die hoorders en die prediker homileties verken. Die probleemstelling waarmee gewerk word handel oor potensiële versteurings wat kan plaasvind in hierdie driehoeksverhouding wanneer die hoorders en die prediker in hulle menslike beperktheid in verbinding gebring word met die ewige Woord van God soos dit in die Bybelse teks na vore kom. In die loop van die artikel word die volgende aspekte verken: ’n Ideale...

 9. Een DWARS perspectief op mentoring in Rotterdam. : Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Outmany, Fouzia; Peters, Dorothee; Lub, Vasco; Walraven, Guido

  2011-01-01

  Om de brug te kunnen slaan tussen onderzoek en praktijk hebben twee ministeries academische werkplaatsen opgericht. Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen een praktijkinstelling en een hogeschool of universiteit. De praktijkinstelling krijgt toegang tot onderzoeksresultaten en

 10. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 11. Het dilemma van een verleidelijk crossover boek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Schuurman

  2008-01-01

  Full Text Available Woud, A. van der, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam 2006The Predicament of a Seductive Crossover BookAuke van der Woud’s new book is a must for everyone interested in the second half of the nineteenth century, particularly the consequences of spatial change. His book has all the virtues and vices of a crossover book, that is one which appeals to two different audiences. It is a book based on new research written for the general reader. Therefore, it is not clear enough with regard to various scientific questions. More explicit attention for the role of industrial capitalism and the process of democracy would have enriched the book even more.

 12. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen, er is nog steeds behoefte aan innovaties. Als we over een halve eeuw negen miljard monden willen voeden zal onze voedselvoorziening bijvoorbeeld veel duurzamer moeten worden. Eiwitten zullen vaker...

 13. Een volgende aflevering in het Datawarehouse-feuilleton

  OpenAIRE

  Vermandere, Caroline; Stevens, Eef

  2002-01-01

  Op geregelde tijdstippen wordt in dit tijdschrift verslag uitgebracht van de vooruitgang die wordt geboekt in de opbouw van een datawarehouse arbeidsmarktgegevens. Aangezien de eerste cijfers stilaan uit het gegevensbestand tevoorschijn rollen, vonden wij de tijd rijp voor een volgende stand van zaken. Een aantal gegevens werd al voorgesteld op een eerste gebruikersgroep rond het datawarehouse. U vindt het verslag in dit artikel. We geven een schets van werkzaamheidsgrade...

 14. Het effect van moeilijke en makkelijke Engelse slogans in Nederlandse advertenties

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, B.C.; Meurs, W.F.J. van; Poos, C.

  2016-01-01

  Het doel van het huidige onderzoek was het effect na te gaan van moeilijke versus makkelijke Engelse slogans in productadvertenties. In een experiment met een binnen-proefpersoonontwerp beoordeelden 128 Nederlandstalige proefpersonen zes Nederlandse advertenties voor chocola met moeilijke en

 15. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 16. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met n

 17. Grensoverschrijdende censuur: Het EHRM en de oude en nieuwe media ; Censures/Censuur, Actes du colloque/Referaten van het colloquium van 16 mai 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.

  2003-01-01

  Het artikel behandelt de censuur bij de pers, de film en de omroep in historisch perspectief en laat zien hoe het EHRM met deze media is omgegaan in het kader van de jurisprudentie rond artikel 10 EVRM. Vervolgens worden de ontwikkelingen rond het Internet belicht met name aan de hand van de Amerika

 18. Kenniscentrum Wageningen: het gaat ervan komen. Samenvoeging LUW en onderzoekinstituten.

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de A.Ph.

  1997-01-01

  De samenvoeging van de Landbouwuniversiteit en de instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO), enkele kleinere kennisinstellingen, alsmede delen van het praktijkonderzoek tot een Kenniscentrum Wageningen

 19. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  OpenAIRE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 20. Wat beleeft een robot eigenlijk? Aantekeningen over de beleving en het gebruik van technologie

  OpenAIRE

  op den Akker, Hendrikus J.A.; Bijron, Charlotte

  2012-01-01

  Deze aantekeningen gaan over een modern onderwerp van onderzoek op het gebied van de Mens/Machine-Interaktie (Human Media Interaction): het "sensationele", de beleving van de gebruiker in het gebruik van technologie. Beter bekend als de "user experience" (UX). De kwaliteit van die beleving staat steeds vaker centraal in het denken over het gebruik van techniek. Sterker nog: de kwaliteit van de beleving is vaak het primaire doel van die techniek die juist gemaakt wordt om te onderhouden. Daaro...