WorldWideScience

Sample records for transportschaarste beleidslijn inzake

 1. Competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen: een onderzoek op basis van papieren patiënten.

  NARCIS (Netherlands)

  Foets, M.; Schellevis, F.G.; Dijk, L. van

  1994-01-01

  Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen. Hierbij wordt de voorschrijfcompetentie bestudeerd in samanhang met huisarts- en praktijkkenmerken. Deze competentie reflecteert de farmacologische juistheid, de

 2. Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen

  OpenAIRE

  Devriese, L.; Janssen, C.

  2017-01-01

  In de context van het ‘Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil’ van OVAM werd VLIZ gevraagd de wetenschappelijke onderbouwing te voorzien op basis van de beschikbare wetenschappelijke studies over marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt al meer dan 10 jaar onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en mogelijke effecten van zwerfvuil in de Noordzee en op het strand. Momenteel bestaan een veertigtal A1 publicaties inzake zwerfvuil of microplastics waarvan ten minste...

 3. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 4. Overtredende overheden : Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleiman, W.M.; Berg, E.A.I.M. van den

  1995-01-01

  Centraal in het onderzoek dat het WODC heeft uitgevoerd in opdracht van het Coördinerend Beleidsoverleg Milieu en in overleg met de directie Staats- en Strafrecht en het Stafbureau Openbaar Ministerie staat de vraag wat het vervolginsbeleid is van het openbaar ministerie (OM) ten aanzien van

 5. Europese verordening inzake weesgeneesmiddelen: kansen en bedreigingen

  NARCIS (Netherlands)

  Linthorst, G. E.; Hollak, C. E. M.

  2003-01-01

  The Orphan Drugs Act has been officially implemented in all countries of the European Union since the year 2000. The Act aims to promote the development of treatments for rare diseases (prevalence < 5:10,000). Successful therapies for such diseases are granted market-monopoly for 10 years, during

 6. Rapport inzake verkeersongevallen-registratie. Deel I en II.

  NARCIS (Netherlands)

  1973-01-01

  While it is wanted to get a complete number of accident data, a study is made how to get a traffic-accident-registration, which has the possibility to register each traffic accident that took place on the road. The cost, organization- input and output, the coding of location and manoeuvre, and the

 7. Tuchtrechtelijke uitspraken inzake kindermishandeling : Lessen voor de kinderarts

  NARCIS (Netherlands)

  Berkers, Gitte|info:eu-repo/dai/nl/413635872; Biesaart, Monique C I H; Leeuwenburgh-Pronk, Wendela G.

  2015-01-01

  Objective: To give an overview of disciplinary cases regarding action taken by paediatricians and paediatric residents in cases of (suspected) child abuse and to discuss the considerations of the disciplinary board in these cases. Design: Retrospective, descriptive study. Method: We considered all

 8. Kwaliteitsdocument inzake de bepaling van Cadmium in kunststoffen met behulp van Rontgenflurescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerbrugge R; van de Wiel HJ; van de Beek ACW; Kliest JJG; IEM

  1999-01-01

  Bij de handhaving van het besluit Cadmium in Kunststoffen is gebleken, dat de analyse met behulp van Rvntgenfluorescentie (XRF) een snel en goedkoop alternatief zou kunnen zijn voor de op dit moment wettelijk voorgeschreven methoden. In opdracht van de Inspecteur Milieuhygikne is daarom door het

 9. De wijziging van IFRS inzake pensioenen en de invloed daarvan op de jaarrekening (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Arnold, Coen; van Santen, Gerard

  2014-01-01

  The research and article are an update of the 2012 research and describes the impact of the IFRS changes in employee benefit accounting on the 2014 financial statements. Among others it analyses to which extent the simulated/expected impact of the changes in IAS 19 in 2012 turned out in the 2014

 10. Het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen : uitgangspunt voor rechtsvergelijking inzake (homo-)seksuele gerichtheid

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2013-01-01

  In het (vergelijkende) seksuelegerichtheidsrecht gaat het steeds om gerichtheid op anderen - ongeacht geslacht. Deze oratie betoogt dat ‘the right to relate' hierbij het uitgangspunt kan zijn. Dit recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen impliceert een recht om uit de kast te komen en om

 11. Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

  NARCIS (Netherlands)

  Gunnarsdottir S; Sol VM; CEV

  2012-01-01

  Stoffen kunnen eigenschappen hebben die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Om deze gevaren uniform aan te duiden is een mondiaal systeem opgesteld voor de indeling van de stoffen en de bijbehorende etikettering. Dit systeem is onlangs op Europees niveau geïmplementeerd in de verordening

 12. Over kokkels, hamsters en woelmuizen : de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Verschuuren, J.M.

  2001-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de implementatie van de Vogel- en Habitat-richtlijn in Nederland, resp. Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de Vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en

 13. Big data en gelijke behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerant, Hans; de Hert, Paul; Blok, P.H.; Blok, P.H.

  2017-01-01

  In dit hoofdstuk bekijken we allereerst de voornaamste basisbegrippen inzake gelijke behandeling en discriminatie (paragraaf 6.2). Vervolgens kijken we haar het Nederlandse en Europese juridisch kader inzake non-discriminatie (paragraaf 6.3-6.5) en hoe die regels moeten worden toegepast op big

 14. Wegbeheerders en het herziene Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV en Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer BABW : eindrapportage, waaronder verslag van een enquête, betreffende een evaluatiestudie onder wegbeherende instanties.

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, A.A.

  1994-01-01

  This paper describes an evaluation study that is based on surveys taken from nationwide, random questionnaires held amongst approximately 40 road maintenance authorities. The aim was to assess the effect of parallel policy. The Dutch government developed and implemented parallel policy. This policy

 15. Eigen schuld!? : 'Culpa in causa' bij wettelijke strafuitsluitingsgronden

  NARCIS (Netherlands)

  Netburg, C.J. van

  1994-01-01

  In dit literatuuronderzoek is gezocht naar rechtsliteratuur en jurisprudentie inzake culpa in causa in relatie tot de strafuitsluitingsgronden, omschreven in de artikelen 39 t/m 43 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Eerste Boek, Titel III). Ingegaan wordt op de verschillende omschrijvingen

 16. Pensioen wijzigen jegens slapers en pensioengerechtigden

  NARCIS (Netherlands)

  van der Poel, M.J.C.M.; Heemskerk, M.; Kuiper, S.H.; Schop, E.; Witte, I.

  2013-01-01

  Naar aanleiding van de eerdere publicatie van auteurs inzake 'Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek'(TPV 2012/42), is een reactie verschenen van Breuker. In dit artikel wordt gereageer op het artikel van Breuker en verduidelijken auteurs hun standpunt over de juridische (on)houdbaarheid van

 17. Gezondheidsraad-rapport Radiofrequente elektromagnetische velden (300 Hz-300GHz)

  NARCIS (Netherlands)

  Kal, H.B.

  1998-01-01

  In januari 1997 publiceerde de Gezondheidsraad een vernieuwd rapport inzake de invloed van radiofrequente elektromagnetische velden op de gezondheid. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de inhoud van het rapport, waarbij aan de orde komen: aard van de bronnen van elektromagnetische

 18. A brave new media world? Een kritische blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

  NARCIS (Netherlands)

  McGonagle, T.; de Beer, K.

  2010-01-01

  In 2009 werd in Reykjavik het eerste Europese ministerieel congres met betrekking tot ‘media en nieuwe communicatiediensten’ gehouden. Tijdens het congres is het beleid van de Raad van Europa inzake media en internet voor de komende jaren uiteengezet. Eerdere Europese ministeriële congressen hebben

 19. Jurisprudentie Zaak T-188/99, Euroalliages t. Commissie : Arrest van 20 juni 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Wessel, Ramses A.

  2002-01-01

  Bij de beoordeling van de waarschijnlijkheid van nieuwe schade in het geval van het beëindigen van een antidumpinrecht komt de Commissie een ruime discretionaire bevoegdheid toe. De Commissie dient de communautaire verordeningen inzake anti-dumping in het licht van de WTO-antidumpingovereenkomst te

 20. Scopingsreport Radon

  OpenAIRE

  Blaauboer RO; Vaas LH; Hesse JM; Slooff W

  1989-01-01

  Dit scopingsrapport vormt een onderdeel van de voorbereiding tot het opstellen van het basisdocument radon. Het doel van dit rapport is het algemene kennisniveau van de deelnemers aan de scopingsbijeenkomst aangaande radon op eenzelfde peil te brengen en discussie- en beslispunten inzake de inhoud van het basisdocument aan te dragen.

 1. Scopingsreport Radon

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; Vaas LH; Hesse JM; Slooff W

  1989-01-01

  Dit scopingsrapport vormt een onderdeel van de voorbereiding tot het opstellen van het basisdocument radon. Het doel van dit rapport is het algemene kennisniveau van de deelnemers aan de scopingsbijeenkomst aangaande radon op eenzelfde peil te brengen en discussie- en beslispunten inzake de

 2. Market segmentation end-consumers of domotica and technical control of behavior. Management summary; Marktsegmentatie eindgebruikers domotica en technische gedragssturing. Management samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P.; Van Amersfoort, I.I. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-07-01

  A qualitative and a quantitative study on the title subject were carried out. The quantitative study is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. In the qualitative study attention is paid to motives to purchase domotica applications. [Dutch] Het programma DEMOS heeft in 2001 een aantal strategische studies uitgezet die elk een aspect van domotica en technische gedragsturing nader analyseren. In deze studie wordt specifiek gekeken naar de attitude van verschillende deelsegmenten consumenten inzake energie en de potentieale interesse voor domotica en technische gedragsturing, teneinde energiebesparing te realiseren. Motivaction heeft de studie, die bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve fase, uitgevoerd. Voor het kwantitatieve deel is gebruik gemaakt van het multiclientonderzoek Socioconsult; gegevens daaruit op het gebied van energie en domotica zijn gekoppeld aan woonbelevingsgroepen. Vervolgens is een aantal domotica concepten voorgelegd aan en getoetst bij individuele consumenten in vier aparte groepsessies.

 3. Quality and Capacity Document 2011. Part 2; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 6-8. In parts 1, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 6-8. In de delen 1, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 4. Quality and Capacity Document 2011. Part 1; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 1-5. In parts 2, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 1-5. In de delen 2, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 5. Medical Orders: Catholic and Protestant Missionary Medicine in the Belgian Congo 1880-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sokhieng Au

  2017-03-01

  Full Text Available The history of religious missions and the provisioning of western medical care in the region that was known as the Congo Free State and later the Belgian Congo reveals the complicated dynamics between competing religious missions vis à vis the Belgian colonial state. This essay highlights divisions between identities and purposes of different religious groups in medical care provisioning, focusing on the divide between the Catholic and Protestant churches. Because most Protestant missions in the Congo were American or British, the medical care provided by the Protestant church was outside of, and sometimes at odds with, the Belgian colonial state until the 1920s. In contrast, the Catholic Church served in an auxiliary role in the colonial state’s medical infrastructure. This was not an ideal situation, leading Catholic leaders to attempt to rework the church’s role in medical provisioning. Ultimately, mission, medicine, and empire were not always comfortable bedfellows. Medische Orders: katholieke en protestantse missiegeneeskunde in de Belgische Congo 1880-1940De geschiedenis van de religieuze missies en het voorzien in westerse medische gezondheidszorg in de Congo Vrijstaat – later de Belgische Congo – onthult de ingewikkelde dynamiek tussen de concurrerende religieuze missies vis à vis de Belgische koloniale staat. Dit artikel belicht verschillende religieuze groepen die medische zorg verleenden in deze regio en hun verdeeldheid inzake identiteiten en doelen. Hierbij wordt vooral gefocust op de tweedracht tussen de katholieke en protestantse kerk. Omdat de meeste protestantse missies die in de Congo gevestigd waren uit Amerika of Engeland kwamen, werd de medische zorg die zij verstrekten vaak buiten de Belgische koloniale staat om geleverd en leefden staat en protestantse kerk tot in de jaren 1920 soms op gespannen voet met elkaar. Dit staat in sterk contrast tot de katholieke kerk die wat betreft medische infrastructuur juist een

 6. Verhaal achter vrijwilligerstoerisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sena Ebbers

  2017-03-01

  Full Text Available Verhaal achter vrijwilligerstoerismeVrijwilligerstoerisme is een groeiende sector. Per jaar reizen ruim 7000 Nederlandse vrijwilligers af naar ontwikkelingslanden met als doel zichzelf te ontwikkelen, kennis te maken met een andere cultuur en zich in te zetten voor een project. Vrijwilligerstoerisme is vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland voor een bepaalde periode. Vrijwilligers kunnen via een gespecialiseerde reisorganisatie tegen bemiddelingskosten in contact komen met projecten of programma’s die weinig toelatingseisen hanteren. De meest voorkomende vorm van vrijwilligerstoerisme betreft werken met kwetsbare kinderen in tehuizen. Door de groeiende vraag naar vrijwilligerstoerisme met kinderen is het aantal kindertehuizen in ontwikkelingslanden gestegen. Gebleken is dat 75% van de weeskinderen in kindertehuizen in werkelijkheid geen wees is. In 50% van de gevallen zijn de omstandigheden thuis voldoende om daar op te groeien. Door de snel wisselende contacten met internationale vrijwilligers lopen deze kinderen een vergroot risico op hechtings- en ontwikkelingsproblemen. De opname in tehuizen staat haaks op de internationale richtlijnen die zijn vastgesteld in het Verdrag inzake Rechten van het Kind, waarbij elk kind het recht heeft om binnen de eigen familie en/of omgeving op te groeien als de omstandigheden dit toelaten. Better Care Network Netherlands heeft richtlijnen opgesteld voor reisorganisaties om de belangen van het kind te waarborgen. Het blijkt dat 55% van de reisorganisaties geen erkende richtlijnen hanteert ter verbetering van vrijwilligerswerk met kinderen in ontwikkelingslanden. Het vrijwilligerstoerisme lijkt een winstgevende industrie te worden waarin voorbij wordt gegaan aan het humanitaire doel van verantwoord vrijwilligerswerk. Door middel van literatuuronderzoek en eigen ervaringen wordt ingegaan op de vraag: in hoeverre is vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden verantwoord? Aan de hand van