WorldWideScience

Sample records for transportschaarste beleidslijn inzake

 1. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 2. Tuchtrechtelijke uitspraken inzake kindermishandeling : Lessen voor de kinderarts

  NARCIS (Netherlands)

  Berkers, Gitte; Biesaart, Monique C I H; Leeuwenburgh-Pronk, Wendela G.

  2015-01-01

  Objective: To give an overview of disciplinary cases regarding action taken by paediatricians and paediatric residents in cases of (suspected) child abuse and to discuss the considerations of the disciplinary board in these cases. Design: Retrospective, descriptive study. Method: We considered all

 3. Beknopte literatuurstudie inzake categorie-indeling van wegen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A. & Twisk, D.A.M.

  1992-01-01

  This literature study describes the road categorization from the road user point of view. The study describes the following subjects: (1) the mental load of road users; (2) road categories in relation to road safety; (3) a model for the traffic and transport system; (4) recognition of road types;

 4. Report of a study on the profits of energy companies; Onderzoeksrapport inzake de winsten van energiebedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-05-02

  As an independent supervisor of the energy market the Netherlands Competition Authority (NMa) examined the profits of the four largest regional energy companies in the Netherlands: Eneco, Essent, Nuon and Delta. The primary objective of the study is to determine if the profit from regulated monopolistic activities corresponds to the output that is considered reasonable by the NMa. [mk]. [Dutch] Vanuit haar rol als onafhankelijk toezichthouder op de energiemarkt heeft de NMa onderzoek verricht naar de winsten van de vier grootste regionale energiebedrijven: Eneco, Essent, Nuon en Delta. Het primaire doel van het onderzoek is te bepalen of de winst uit gereguleerde, monopolistische activiteiten overeenkomt met het rendement dat de NMa redelijk acht.

 5. Kwaliteitsdocument inzake de bepaling van Cadmium in kunststoffen met behulp van Rontgenflurescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerbrugge R; Wiel HJ van de; Beek ACW van de; Kliest JJG; IEM

  1999-01-01

  In upholding the Decree on Cadmium in Plastics, analysis by X-ray fluorescence (XRF) could be an acceptable quick and inexpensive alternative for the statutory analysis methods. Commissioned by the Inspector for the Environment, this document, prepared by the RIVM, describes the quality criteria for

 6. Kwaliteitsdocument inzake de bepaling van Cadmium in kunststoffen met behulp van Rontgenflurescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerbrugge R; van de Wiel HJ; van de Beek ACW; Kliest JJG; IEM

  1999-01-01

  Bij de handhaving van het besluit Cadmium in Kunststoffen is gebleken, dat de analyse met behulp van Rvntgenfluorescentie (XRF) een snel en goedkoop alternatief zou kunnen zijn voor de op dit moment wettelijk voorgeschreven methoden. In opdracht van de Inspecteur Milieuhygikne is daarom door het

 7. De wijziging van IFRS inzake pensioenen en de invloed daarvan op de jaarrekening (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Arnold, Coen; van Santen, Gerard

  2014-01-01

  The research and article are an update of the 2012 research and describes the impact of the IFRS changes in employee benefit accounting on the 2014 financial statements. Among others it analyses to which extent the simulated/expected impact of the changes in IAS 19 in 2012 turned out in the 2014

 8. Interim advice concerning the early detection of breast cancer. Interim-advies inzake de vroegtijdige opsporing van borstkanker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1982-01-01

  The incidence of breast cancer in the Netherlands and the methods of diagnosis and treatment are outlined. A systematic screening of the total female population would result in a number of breast cancers being found at a relatively early stage. The advantages and disadvantages of five methods of screening are discussed: breast self-examination by women, palpation by doctor or para-medical personnel, mammography, ultrasound and thermography. It is concluded that mammography currently appears to be the best method. The risk that the X-rays might cause cancer is negligible. Two large screening projects in the Netherlands are described and the preliminary results discussed. In the appendices, a number of aspects such as the current projects in the Netherlands, the risks of ionizing radiation, and the attitudes and response of women invited for screening, are elaborated upon. A discussion session between an advisory committee and a number of Dutch and foreign experts is also presented (in English).

 9. Big data en gelijke behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerant, Hans; de Hert, Paul; Blok, P.H.; Blok, P.H.

  2017-01-01

  In dit hoofdstuk bekijken we allereerst de voornaamste basisbegrippen inzake gelijke behandeling en discriminatie (paragraaf 6.2). Vervolgens kijken we haar het Nederlandse en Europese juridisch kader inzake non-discriminatie (paragraaf 6.3-6.5) en hoe die regels moeten worden toegepast op big

 10. Over kokkels, hamsters en woelmuizen : de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Verschuuren, J.M.

  2001-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de implementatie van de Vogel- en Habitat-richtlijn in Nederland, resp. Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de Vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en

 11. Wegbeheerders en het herziene Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV en Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer BABW : eindrapportage, waaronder verslag van een enquête, betreffende een evaluatiestudie onder wegbeherende instanties.

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, A.A.

  1994-01-01

  This paper describes an evaluation study that is based on surveys taken from nationwide, random questionnaires held amongst approximately 40 road maintenance authorities. The aim was to assess the effect of parallel policy. The Dutch government developed and implemented parallel policy. This policy

 12. Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-1996: Updated methodology

  NARCIS (Netherlands)

  Spakman J; Olivier JGJ; van Loon MMJ; LAE

  1997-01-01

  Met deze rapportage van Nederlandse broeikasgasemissies, gemaakt op basis van de IPCC richtlijnen, wordt voldaan aan de verplichtingen van het monitoring mechanisme van de Europese Unie inzake broeikasgasemissies en van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Indien ozonlaagaantastende stoffen

 13. De Matrixx-uitspraak van de U.S. Supreme Court over de (beperkte) betekenis van statistische significantie voor materiality

  NARCIS (Netherlands)

  A.C.W. Pijls (Arnoud)

  2011-01-01

  textabstractInleiding. Afgelopen Spring Term was wat betreft securities fraud één van de meest productieve seizoenen van de Supreme Court sinds jaren. De Supreme Court voelde zich de voorbije Term maar liefst drie keer geroepen om richtinggevend op te treden inzake kwesties van securities fraud

 14. Geen fiscale eenheid zonder niet-ingezeten moeder; verdrag Nederland Israël

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, Han

  2017-01-01

  Noot bij conclusive A-G Wattel inzake de vraag of non-discriminatiebepaling verdrag Nederland-Israël Nederland ertoe verplicht een zuster fiscale eenheid toe te staan zonder voeging van de in Israël gevestigde moedermaatschappij.

 15. Scopingsreport Radon

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; Vaas LH; Hesse JM; Slooff W

  1989-01-01

  Dit scopingsrapport vormt een onderdeel van de voorbereiding tot het opstellen van het basisdocument radon. Het doel van dit rapport is het algemene kennisniveau van de deelnemers aan de scopingsbijeenkomst aangaande radon op eenzelfde peil te brengen en discussie- en beslispunten inzake de

 16. Auditor independence. An exploratory study on some core issues of accountants' ethics

  NARCIS (Netherlands)

  Schilder, Arnoldus

  1994-01-01

  Dit boek bevat een verkennend onderzoek inzake onafhankelijkheid van accountants. Onafhankelijkheid is één van de kernbegrippen van accountantsethiek, zowel nationaal als internationaal. De centrale onderzoeksvraag is als volgt te stellen: "Wat kunnen we leren vanuit de geschiedenis van het

 17. Evaluatie pilot toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; te Velde, R.; Segers, J.; Bilderbeek, R.

  2008-01-01

  Publicatienummer 2006.051-0713; Een evaluatie van een pilot inzake de toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting. Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid (incidenten, ontvluchtingen) en welk inzicht biedt een kosten-batenanalyse?

 18. Summary of research results 2012. Foundation 'Natuur en Milieu'. Factsheet; Samenvatting onderzoeksresultaten 2012. Stichting Natuur en Milieu. Factsheet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vegter, F.; Van der Lelij, B.

  2012-06-08

  A summary is given of a survey among 1.246 Dutch people between 16 and 70 years old on their attitude towards the environment. The following subjects were investigated: attitude towards nature and environment, ways to solve problems, tasks of environmental organizations, sustainable solutions, green reputation of politicians, well-known Dutch people and businesses [Dutch] Een samenvatting is gegeven van een enquete onder 1.246 Nederlanders tussen 16 en 70 jaar inzake hun houding tegenover natuur en milieu. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Houding tegenover het thema natuur en milieu; Oplossingsrichtingen; Taken van milieuorganisaties; Oplossingen op het gebied van duurzaamheid; Groen imago politici, bekende Nederlanders en bedrijven.

 19. Legionella under current legislation; Legionella onder de huidige wetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, J. [Blygold Nederland Group, Houten (Netherlands)

  2010-12-15

  In 2011 the Dutch legislation concerning Legionella will be subject to change. The legislation aims to reduce the growth of the Legionella bacteria as much as possible. The alternative techniques to suppress and kill Legionella are categorised by the government in the so-called 'ladder of VROM'. New on this list is an apparatus that uses Advance Oxidation Technology, the AOT-Aqua{sup +}, which proves to be very effective and more environment-friendly. [Dutch] In 2011 wordt de Nederlandse wetgeving inzake Legionella verandert. De wetgeving is bedoeld om de groei van de Legionella bacterien zoveel mogelijk te verminderen. De alternatieve technieken waarmee Legionella kunnen worden onderdrukt of gedood zijn gecategoriseerd in de zogenaamde 'ladder van VROM'. Nieuw op deze lijst is een apparaat dat gebruik maakt van Advance Oxidatie Technology. De AOT-Aqua{sup +} blijkt zeer effectief en milieuvriendelijk te zijn.

 20. Quality and Capacity Document 2011. Part 1; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 1-5. In parts 2, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 1-5. In de delen 2, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 1. Quality and Capacity Document 2011. Part 2; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 6-8. In parts 1, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 6-8. In de delen 1, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 2. Market segmentation end-consumers of domotica and technical control of behavior. Management summary; Marktsegmentatie eindgebruikers domotica en technische gedragssturing. Management samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P.; Van Amersfoort, I.I. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-07-01

  A qualitative and a quantitative study on the title subject were carried out. The quantitative study is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. In the qualitative study attention is paid to motives to purchase domotica applications. [Dutch] Het programma DEMOS heeft in 2001 een aantal strategische studies uitgezet die elk een aspect van domotica en technische gedragsturing nader analyseren. In deze studie wordt specifiek gekeken naar de attitude van verschillende deelsegmenten consumenten inzake energie en de potentieale interesse voor domotica en technische gedragsturing, teneinde energiebesparing te realiseren. Motivaction heeft de studie, die bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve fase, uitgevoerd. Voor het kwantitatieve deel is gebruik gemaakt van het multiclientonderzoek Socioconsult; gegevens daaruit op het gebied van energie en domotica zijn gekoppeld aan woonbelevingsgroepen. Vervolgens is een aantal domotica concepten voorgelegd aan en getoetst bij individuele consumenten in vier aparte groepsessies.

 3. Alternative approach for Article 5. Energie Efficiency Directive; Alternatieve aanpak artikel 5. Energy Efficiency Directive

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menkveld, M.; Jablonska, B. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-05-15

  Article 5 of the Energy Efficiency Directive (EED) is an annual obligation to renovate 3% of the building stock of central government. After renovation the buildings will meet the minimum energy performance requirements laid down in Article 4 of the EPBD. The Directive gives room to an alternative approach to achieve the same savings. The Ministry of Interior Affairs has asked ECN to assist with this alternative approach. ECN calculated what saving are achieved with the 3% renovation obligation under the directive. Then ECN looked for the possibilities for an alternative approach to achieve the same savings [Dutch] In artikel 5 van de Energie Efficiency Directive (EED) staat een verplichting om jaarlijks 3% van de gebouwvoorraad van de centrale overheid te renoveren. Die 3% van de gebouwvoorraad moet na renovatie voldoen aan de minimum eisen inzake energieprestatie die door het betreffende lidstaat zijn vastgelegd op grond van artikel 4 in de EPBD. De verplichting betreft gebouwen die in bezit en in gebruik zijn van de rijksoverheid met een gebruiksoppervlakte groter dan 500 m{sup 2}, vanaf juli 2015 groter dan 250 m{sup 2}. De gebouwen die eigendom zijn van de Rijksgebouwendienst betreft kantoren van rijksdiensten, gerechtsgebouwen, gebouwen van douane en politie en gevangenissen. Van de gebouwen van Defensie hoeven alleen kantoren en legeringsgebouwen aan de verplichting te voldoen.

 4. Quality and Capacity Document 2011. Part 4; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 10-12. In parts 1, 2 and 3 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 10-12. In de delen 1, 2 en 3 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 5. Medical Orders: Catholic and Protestant Missionary Medicine in the Belgian Congo 1880-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sokhieng Au

  2017-03-01

  Full Text Available The history of religious missions and the provisioning of western medical care in the region that was known as the Congo Free State and later the Belgian Congo reveals the complicated dynamics between competing religious missions vis à vis the Belgian colonial state. This essay highlights divisions between identities and purposes of different religious groups in medical care provisioning, focusing on the divide between the Catholic and Protestant churches. Because most Protestant missions in the Congo were American or British, the medical care provided by the Protestant church was outside of, and sometimes at odds with, the Belgian colonial state until the 1920s. In contrast, the Catholic Church served in an auxiliary role in the colonial state’s medical infrastructure. This was not an ideal situation, leading Catholic leaders to attempt to rework the church’s role in medical provisioning. Ultimately, mission, medicine, and empire were not always comfortable bedfellows. Medische Orders: katholieke en protestantse missiegeneeskunde in de Belgische Congo 1880-1940De geschiedenis van de religieuze missies en het voorzien in westerse medische gezondheidszorg in de Congo Vrijstaat – later de Belgische Congo – onthult de ingewikkelde dynamiek tussen de concurrerende religieuze missies vis à vis de Belgische koloniale staat. Dit artikel belicht verschillende religieuze groepen die medische zorg verleenden in deze regio en hun verdeeldheid inzake identiteiten en doelen. Hierbij wordt vooral gefocust op de tweedracht tussen de katholieke en protestantse kerk. Omdat de meeste protestantse missies die in de Congo gevestigd waren uit Amerika of Engeland kwamen, werd de medische zorg die zij verstrekten vaak buiten de Belgische koloniale staat om geleverd en leefden staat en protestantse kerk tot in de jaren 1920 soms op gespannen voet met elkaar. Dit staat in sterk contrast tot de katholieke kerk die wat betreft medische infrastructuur juist een

 6. Verhaal achter vrijwilligerstoerisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sena Ebbers

  2017-03-01

  Full Text Available Verhaal achter vrijwilligerstoerismeVrijwilligerstoerisme is een groeiende sector. Per jaar reizen ruim 7000 Nederlandse vrijwilligers af naar ontwikkelingslanden met als doel zichzelf te ontwikkelen, kennis te maken met een andere cultuur en zich in te zetten voor een project. Vrijwilligerstoerisme is vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland voor een bepaalde periode. Vrijwilligers kunnen via een gespecialiseerde reisorganisatie tegen bemiddelingskosten in contact komen met projecten of programma’s die weinig toelatingseisen hanteren. De meest voorkomende vorm van vrijwilligerstoerisme betreft werken met kwetsbare kinderen in tehuizen. Door de groeiende vraag naar vrijwilligerstoerisme met kinderen is het aantal kindertehuizen in ontwikkelingslanden gestegen. Gebleken is dat 75% van de weeskinderen in kindertehuizen in werkelijkheid geen wees is. In 50% van de gevallen zijn de omstandigheden thuis voldoende om daar op te groeien. Door de snel wisselende contacten met internationale vrijwilligers lopen deze kinderen een vergroot risico op hechtings- en ontwikkelingsproblemen. De opname in tehuizen staat haaks op de internationale richtlijnen die zijn vastgesteld in het Verdrag inzake Rechten van het Kind, waarbij elk kind het recht heeft om binnen de eigen familie en/of omgeving op te groeien als de omstandigheden dit toelaten. Better Care Network Netherlands heeft richtlijnen opgesteld voor reisorganisaties om de belangen van het kind te waarborgen. Het blijkt dat 55% van de reisorganisaties geen erkende richtlijnen hanteert ter verbetering van vrijwilligerswerk met kinderen in ontwikkelingslanden. Het vrijwilligerstoerisme lijkt een winstgevende industrie te worden waarin voorbij wordt gegaan aan het humanitaire doel van verantwoord vrijwilligerswerk. Door middel van literatuuronderzoek en eigen ervaringen wordt ingegaan op de vraag: in hoeverre is vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden verantwoord? Aan de hand van