WorldWideScience

Sample records for therapy ocena dysfunkcji

 1. Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Włoch

  2016-02-01

  • Siła mięśniowa w wybranych ruchach barku nie różni się pomiędzy pacjentkami po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej,a badanymi po mastektomii bez tego objawu.           Introduction and purpose: Approximately 70,000 women in Poland, lives with at least five years, diagnosed with breast cancer. 40 to 60% of the respondents, 12 months after surgery and adjuvant therapy, has at least one functional problem of the shoulder, which may result from the co-existence winged scapula. Aim of the study was to evaluate the function and range of motion of the shoulder (in patients from the age group 50-59 years, symptom winged shoulder on the left side of the body, which has been acquired surgery. Material and Methods: The material collected in the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. Inclusion criteria (age, sex, treatment at Holy Cross Cancer Center > 2 years after surgery, met 32 patients over 50 years of age. Goniometric assessment made to measure range of motion in the joint, Anthropometric examined the range of motion of the shoulder. Dynamometer  was used to assess the strength of selected muscle groups while lifting, protract and retract of the shoulder. Results: The mobility of glenohumeral and scapular joint on the left breast mastectomy was significantly restricted in the movements of flexion (9°, vertical extension (5°, abduction (8.2°, internal rotation (3.4° and external rotation (10.9° compared to the healthy side in the same patients. Muscle strength in selected groups of shoulder muscles differed significantly between the upper limb covered mastectomy with symptom winged scapula and healthy limb of the same patients. Conclusion 1. Mobility of the shoulder patients in the group of 50-59 years after mastectomy symptom winged blades vary the value of bending compared to patients after mastectomy without this symptom. 2. The strength of muscle movements in the selected shoulder does not differ between patients

 2. Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii - studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Święcicki

  2010-06-01

  Full Text Available Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materia! i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profiłometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H20, c o sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.

 3. Terapia par jako narzędzie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny

  OpenAIRE

  Frąckowiak - Sochańska, Monika

  2011-01-01

  This article is aiming at a presentation and critical analysis of selected concepts of marital therapy. Permanent conflicts between partners influence generalized life quality of every member of a family system (spouses as well as children). According to clinical research results presented in the text, there is a strong link between marital conflicts between parents and depression, eating disorders, and behavioral disorders among children and youngsters. That is why marital the...

 4. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 5. Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju

  OpenAIRE

  Žitnik, Luka

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena ocena potresne odpornosti zidane hiše v Grosuplju. Potresno analizo smo izvedli z metodo horizontalnih sil na podlagi zahtev, ki jih podajata standarda Evrokod 6 in Evrokod 8. Diploma je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so predstavljeni postopki za določitev potresne obtežbe, račun nosilnosti posameznih zidov ter oceno odpornosti celotne konstrukcije. Povečanje obremenitve zaradi vpliva slučajne ekscentričnosti smo upoštevali na...

 6. Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Herczyński

  2016-06-01

  Full Text Available Celem przedstawionych analiz jest ocena dopasowania podziału pomiędzy gminy części oświatowej subwencji ogólnej do kosztów dostarczania usług edukacyjnych. W artykule zarysowano problematykę związaną z podziałem subwencji oświatowej pomiędzy gminy, opisano wagi stosowane w algorytmie podziału subwencji oświatowej, skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. i omówiono konsekwencje wynikające ze stosowania wag wiejskich, które mają stosunkowo duży wpływ na podział środków. W ostatniej części wprowadzono miarę nieefektywności algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zastosowano ją do oceny podziału środków subwencyjnych pomiędzy gminy. Miara ta pozwala m.in. ilościowo ocenić efekt zmian wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. Zaproponowano możliwe korekty wag algorytmu pozwalające na redukcję nieefektywności i zjawiska tzw. przewrotnej motywacji organów prowadzących szkoły. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski wynikające z analiz.

 7. Zespół rowka nerwu łokciowego – ocena efektów leczenia operacyjnego = Cubital tunnel syndrome - evaluation of the effects of surgical treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-09-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Zespół rowka nerwu łokciowego jest to zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy. Choroba najczęściej jest konsekwencją zwężenia kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia operacyjnego u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz w okresie 14 dni po zabiegu operacyjnym. Materiał i metody W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2016 roku w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy do zabiegu operacyjnego zakwalifikowano 20 chorych, u których stwierdzono jednostronny zespół rowka nerwu łokciowego o różnym stopniu nasilenia. Badanie skuteczności metody operacyjnej obejmowało ocenę obiektywnych i subiektywnych objawów klinicznych w okresie po zabiegu operacyjnym – w 1 i 14 dobie. Wyniki Analiza dotychczasowych wyników leczenia wykazała, że po zastosowanej metodzie u większości pacjentów następuje zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości bólowych i zaburzeń wegetatywnych w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy oraz poprawa funkcji chorej ręki. Wnioski Zastosowane leczenie operacyjne jest skutecznym postępowaniem u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego oraz fizjoterapeutycznego. Ocena zależności efektów terapii wymaga dalszych badań na większej liczbie pacjentów.   Słowa kluczowe: zespół rowka nerwu łokciowego, nerw łokciowy, leczenie operacyjne  

 8. Ocena tačnosti sistema samovođenja rakete zemlja-vazduh / Evaluation accuracy for homing system of ground-air missile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevan Boarov

  2006-04-01

  Full Text Available U ovom članku razmatra se ocena tačnosti sistema samovođenja raketa zemlja-vazduh računarskim simulacijama OFF-LINE. Izvršena je ocena zakona raspodele verovatnoće promašaja, za dva režima gađanja pod različitim početnim uglovima preticanja, kada na sistem deluju poremećaji izazvani slučajnim šumom u glavi za samovođenje. Simulacija je izvedena primenom metode Monte Carlo. Model koji je korišćen za simulacije uključuje linearizovani model kretanja rakete i glavne nelinearnosti sistema vođenja i upravljanja. / In this paper approach of evaluation accuracy for homing system of ground - air missile is showed by OFF-LINE computer simulations. Two ranges of action under different angles of approach are appraised in the case of the presence of the seeker noise. The probability density function and the root-mean-square estimation of the miss distance are realised by Monte - Carlo methods, using linearized model only of the missiles flight and main nonlinearity of guidance and control systems.

 9. OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ TWO, CTM I DFT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta WASILEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Kompleksowa ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonywana w oparciu o ciągły pomiar współczynnika tarcia oraz parametrów dotyczących tekstury nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono ocenę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przeprowadzoną na podstawie pomiarów wykonanych zestawem pomiarowym TWO (Traction Watcher One oraz urządzeniami CTM (Circular Track Meter i DFT (Dynamic Friction Tester. Do badań wytypowano 11 odcinków testowych, których warstwy ścieralne były zróżnicowane pod względem technologii wykonania, okresu użytkowania i obciążenia ruchem samochodowym. Przy pomocy urządzenia CTM dokonano oceny makrotekstury (parametr MPD, a przy wykorzystaniu urządzenia DFT oceniano w sposób pośredni mikroteksturę powierzchni (współczynnik tarcia DFT20. Urządzenie TWO umożliwiło ciągły pomiar współczynnika tarcia z ustalonym poślizgiem 17,8% koła pomiarowego przy trzech prędkościach 30, 60, 90 km/h. W artykule ustalono zależności funkcyjne pomiędzy współczynnikiem tarcia µ z pomiarów TWO, a współczynnikiem DFT20 i parametrem MPD. Wykazano, że na wartość µ przy prędkości 30 km/h istotny wpływ ma jedynie mikrotekstura nawierzchni, a przy prędkości 60 i 90 km/h zarówno mikrotekstura i makrotekstura.

 10.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  ryzyka stanowi podstawę hierarchizacji obszarów podlegających audytowi wewnętrznemu w danym okresie, czyli wskazania najpilniejszych zadań audytowych, narażonych w jednostce na największe ryzyko. Ocena ryzyka jest procesem ciągłym. Ujawnione ryzyka wymagają stałego monitorowania, aby pojawiające się nowe ryzyka zostały w porę dostrzeżone, monitorowane i zaplanowane do audytowania.

 11. Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodę ESWL - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-06-01

  Full Text Available Kamica układu moczowego jest chorobą polegającą na tworzeniu się złogów w drogach moczowych w momencie zaburzenia równowagi pomiędzy promotorami i inhibitorami krystalizacji. Obecnie obserwuje się narastanie częstości występowania kamicy w społeczeństwach krajów wysoko uprzemysłowionych, w tym również w populacji dziecięcej. Problem ten dotyczy nawet 5% tej populacji, a coraz większą grupę stanowią dzieci w okresie niemowlęcym. Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze lub zabiegowe. Leczeniu zachowawczemu najczęściej poddaje się złogi o średnicy do 5 mm, większe wymagają zastosowania metod inwazyjnych. Wśród metod zabiegowych wyróżniamy metody stosunkowo mało inwazyjne, takie jak: ESWL (kruszenie złogów falą generowaną pozaustrojowo, PCNL (przezskóma nefrolitotrypsja, LTRSL (endoskopowa litotrypsja. Obecnie znacznie rzadziej stosowane jest leczenie operacyjne. Zabieg ESWL poprzez działanie fali uderzeniowej powoduje dezintegrację złogu. Cel: Ocena bezpieczeństwa metody w aspekcie funkcji nerek u dzieci leczonych z powodu kamicy układu moczowego metodą ESWL. Materia! i metody: Badaniem objęto 16 dzieci (7 chłopców i 9 dziewczynek w wieku od 2,5 do 17,5 roku (średni wiek 9,5 roku. W ciągu 48 godzin przed wykonaniem zabiegu ESWL oznaczano morfologię krwi, wykładniki stanu zapalnego, stężenie parametrów nerkowych w surowicy (kreatynina, mocznik, cystatyna C, koagulogram. Wyliczano klirensy dla kreatyniny oraz cystatyny C. Mierzono wartości ciśnienia tętniczego. Ponownej oceny czynności nerek w oparciu o te same parametry dokonano w okresie od 1 do 5 miesięcy (średni czas 2,8 miesiąca po zabiegu. Wyniki: Średnie stężenia cystatyny C i kreatyniny oraz wartości klirensów kreatyniny i cystatyny C, mocznika, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie wykazały istotnych statystycznie różnic przed i po zabiegu ESWL. Stwierdzono statystycznie znamienne

 12. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 13. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 14. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years

  OpenAIRE

  Kitowska, Wioleta

  2016-01-01

  Kitowska Wioleta. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):17-26. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44536 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/44536 http://pbn.nauka.gov.pl/works/689921 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–...

 15. Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Szewieczek

  2017-09-01

  Full Text Available Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce In recent years, there has been a noticeable increase in activity in the field of standardization of public sector accounting, which has an international scope and takes the form of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS. It has been planned that the EU Member States, and consequently Poland, will implement obligatory uniform accounting standards in the public sector – EPSAS – which are to be largely based on the content of IPSAS. The purpose of this paper is to assess the possibilities and factors of IPSAS implementation in the accounting system of public finance sector entities in Poland in relation to the currently applicable accounting regulations and the intelligibility criterion for potential users. The assessment was carried out based on a study of the foreign and domestic literature and existing legislation, while for the conclusions, the deductive and synthetic methods were used. The paper demonstrates that despite the relatively long period of operation of IPSAS, their level of implementation into the accounting system of public sector entities in Poland is negligible. The same applies to the works on the European standards, EPSAS, which have been significantly delayed in relation to the original assumptions. Knowledge of international standards is weak, and consequently their dissemination too. In spite of IPSAS implementation problems, there are still a number of reasons for their use. One of the arguments in favor of introducing uniform standards on the European market is the fact that the common market is in operation, and another one is the strong embedding of the need to consolidate the public sector’s international financial data at the central level of the Community. The conducted research confirmed the possibility of implementing IPSAS into Polish public sector entities’ accounting

 16. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 17. Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kałużna

  2015-09-01

  3 Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są poważnym problemem zdrowotnym współczesnej medycyny. Ból kręgosłupa często jest przyczyną ograniczenia aktywności, utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego i znacząco obniża jakość życia. W leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form terapii, jedną z nich jest masaż klasyczny. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 80 pacjentów (57 kobiet i 23 mężczyzn w wieku 45-57 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.  Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono szczegółowy wywiad i badanie wstępne z wykorzystaniem testu Otta, testu Schobera oraz skali oceny bólu VAS. Po zakończeniu serii 10 zabiegów masażu klasycznego przeprowadzono badanie końcowe – identyczne jak badanie wstępne. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką skuteczność leczenia chronicznych bólów kręgosłupa masażem klasycznym w aspekcie zmniejszenia poziomu bólu oraz poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa. Wnioski: Seria 10 zabiegów masażu klasycznego istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz na poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta.   Abstract   Introduction: Back pain is a serious health problem of modern medicine. Back pain is often the cause of activity limitation, makes it difficult to perform activities of daily living and significantly reduces the quality of life. In the treatment of back pain use many forms of therapy, one of which is the classical massage. Aim: The aim of this study is to evaluate the results of treatment with classical massage in patients with

 18. Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2017-06-01

  Full Text Available Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej The Global Financial Crisis, which began in 2007, had a huge influence on the situation on world stock markets. The behavior of investors is often affected by various factors which can impact their investment decisions. As they do not always act rationally, have a tendency to overreact and cannot remove all emo-tional components from their decision-making process, it may be difficult to explain their behavior and investment decisions during the crisis, especially those concerning the sale of shares. The huge drop in share prices on world stock markets was visible in the early stages of the crisis, but it probably was not justified by actual deterioration of the financial situation of listed companies. The Global Financial Crisis triggered a wave of panic selling of shares on the Warsaw Stock Exchange (WSE. As the fluctuations in share prices do not always reflect the real economic situation of the companies, it is worth to examine whether the financial standing of companies listed on WSE actually deteriorated and whether the number of companies facing bankruptcy grew during the 2007 Crisis. The main purpose of this article is to evalu-ate the influence of the recent financial crisis on the financial situation and performance of Polish listed companies. Eight multiple discriminant analysis models were utilized to evaluate the real changes in the financial situation of Polish listed companies during the crisis (years 2006-2011. The aforementioned models enable prediction of corporate bankruptcy and measurement of financial health of companies. Theoretically, the number of companies facing bankruptcy should increase in time of crisis. As many as 175 joint-stock companies listed on the regulated market of the WSE were covered by the study. Their financial data were extracted from the Notoria

 19. Ocena funkcjonalna zawodników uprawiających futbol amerykański z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen = Functional evaluation of competitors practicing American football with using Functional Movement Screen test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-10-01

  5Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Functional Movement Screen (FMS jest narzędziem służącym do kompleksowej oceny funkcjonalnej. FMS pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia kontuzji, ocenę jakości wykonywanych wzorców ruchowych oraz określenie występowania ograniczeń i asymetrii w obrębie narządu ruchu. Cel pracy. Celem pracy jest ocena funkcjonalna zawodników futbolu amerykańskiego z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS oraz określenie korelacji pomiędzy wynikiem testu FMS, a przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 30 profesjonalnych zawodników futbolu amerykańskiego reprezentujących klub „KS Bydgoszcz Archers”. Ocenę funkcjonalną wykonano z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Badania zostały przeprowadzone w trakcie trwania sezonu z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu do testu FMS. Wyniki. Średni wynik w teście FMS uzyskany przez osoby uprawiające futbol amerykański wynosi 14,5/21 punktów. Średnia ocen z większości prób oscyluje koło 2 punktów, co oznacza, że wzorce ruchowe wykonywane są  z kompensacją. U zawodników futbolu amerykańskiego zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy przebytymi urazami i kontuzjami, a wynikami osiąganymi w próbie 2, 4 i 6 w teście FMS. Wnioski. 1. U zawodników futbolu amerykańskiego obserwuje się nieprawidłowości we wzorcach mobilności, stabilności oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej w teście FMS. 2. Ryzyko wystąpienia kontuzji i urazów u zawodników futbolu amerykańskiego według testu FMS jest relatywnie duże. 3. Wynik testu FMS koreluje z przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego.   Abstract   Introduction. Functional Movement Screen (FMS is a tool for comprehensive functional assessment. FMS allows the assessment of risk

 20. Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu = The impact of hearing aids on the quality of life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Witczak

  2016-09-01

    Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu The impact of hearing aids on the quality of life     Patrycja Witczak1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2     1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: aparaty słuchowe, jakoś życia, niedosłuch Key words: Hearing aids, Quality of life, Hearing impairment     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Problem niedosłuchu dotyczy ok. 12% populacji. Liczba osób dotkniętych wadą słuchu systematycznie wzrasta. Jest to ważny aspekt medyczny i społeczny. U osób u których stwierdzono niedosłuch jedną z metod rehabilitacji narządu słuchu jest użytkowanie aparatu słuchowego. Podstawowym celem protezowania narządu słuchu jest poprawa komunikowania się osoby niedosłyszącej z otoczeniem oraz zwiększenie komfortu jej życia. Głównym celem badania była ocena jakości życia i korzyści z użytkowania aparatów słuchowych u osób po 60 roku życia. Materiał i metoda: Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem kwestionariusz standaryzowany oceny jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu. Grupą badaną jest populacja osób w wieku powyżej 60 lat. Łączna ilość osób przebadanych stanowiła grupę 60 pacjentów z wadami słuchu stosujących aparaty słuchowe. Wyniki: Narażenie środowiska pracy na hałas zadeklarowało blisko 61% badanych. Jedynie 30,5% zna podstawowe uwarunkowania zdrowia mające znaczenie w przypadku niedosłuchu. Około 75% badanych uznało, że aparat słuchowy pomógł im w życiu codziennym przynajmniej w stopniu dobrym. Wnioski: Z uwagi na dużą poprawę jakości życia po protezowaniu narządu słuchu, konieczne jest edukowanie i informowanie pacjentów w zakresie tej metody leczenia i podnoszenia jakości

 1. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobie Alzheimera: obecne strategie i terapie eksperymentalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Obecnie dostępne metody farmakologicznego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD opierają się na potencjalizacji przekaźnictwa cholinergicznego (inhibitory cholinesteraz oraz modulowaniu przekaźnictwa glutaminianergicznego (memantyna. Leki te wywierają zauważalny efekt objawowy w zakresie nie tylko funkcji poznawczych, lecz także zachowania i codziennej aktywności. Ich wpływ na naturalny przebieg choroby nie został jak dotąd jednoznacznie potwierdzony i ze względu na mechanizm działania jest uwa- żany za mało prawdopodobny. Wraz z rozwojem badań genetycznych i molekularnych nad patogenezą AD do prób klinicznych wchodzą leki, które mają bezpośrednio oddziaływać na procesy odpowiedzialne za neurodegenerację i prowadzące do neurotoksycznego działania oligomerów i odkładania się w mózgu złogów białkowych. Niestety, przeprowadzone dotąd badania kliniczne zawiodły oczekiwania – nie potwierdziły skuteczności klinicznej i/lub wskazały na problemy z bezpieczeństwem leczenia. Najczęściej wymienianymi przyczynami tych niepowodzeń mają być podawanie leków w zbyt późnym stadium choroby i/lub niewystarczająco selektywne strategie doboru pacjentów, skutkujące włączaniem do badań chorych cierpiących na inne niż AD przyczyny zaburzeń poznawczych. Proponowaną odpowiedzią na niepowodzenia prób klinicznych ma być inkorporowanie biomarkerów procesu chorobowego do nowych badań.

 2. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Kwiatkowska

  2008-10-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyniszczenie, osteoporoza czy depresja. Celem pracy była ocena stanu zapalnego lokalnego oraz systemowego u chorych na POChP. Ma te riał i me to dy: Badania przeprowadzono u 23 chorych na POChP dwukrotnie – w stabilnym okresie choroby oraz w zaostrzeniu. Grupę kontrolną stanowiło 16 asymptomatycznych palaczy papierosów. Analizie poddano: 1 w kondensacie powietrza wydechowego (kpw stężenie nadtlenku wodoru (H2O2 oraz prozapalnych cytokin TNF-a i IL-6; 2 w surowicy poziom TNF-a i IL-6. Wy ni ki: Stwierdzono, że u chorych na POChP w okresie stabilnym w kpw poziom H2O2 był znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej osób zdrowych. W trakcie zaostrzenia choroby ulegał on dalszemu wzrostowi (p0,05. Mierzalny poziom TNF-a zanotowano jedynie u chorych z zaostrzeniem POChP. Zarówno w okresie stabilnym, jak i w zaostrzeniu choroby poziom H2O2 w kpw korelował z FEV1% wartości należnej. Chorych na stabilną POChP charakteryzowało podwyższone w surowicy zarówno stężenie TNF-a, jak i IL-6 w porównaniu z grupą asymptomatycznych palaczy. W okresie zaostrzenia badane cytokiny nie ulegały istotnym zmianom (p>0,05. Wnio ski: U chorych na POChP wykazano obecność lokalnego stresu oksydacyjnego, który w trakcie zaostrzenia choroby ulegał dalszemu znamiennemu nasileniu. Obok reakcji w kompartmencie oddechowym chorzy ze stabilną postacią POChP charakteryzowali się obecnością systemowej reakcji zapalnej mierzonej poziomem TNF-a i IL-6 w surowicy

 3. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Pawlak-Bratkowska

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp i cele pracy: Idiopatyczny zespół nerczycowy w wieku rozwojowym przebiega nawrotowo i trwale zmie‑ nia życie dzieci oraz ich rodziców. Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespo‑ łem nerczycowym. Materiał i metodyka: Badanie zaplanowano jako przekrojową próbę kliniczną wśród rodzi‑ ców dzieci chorujących na zespół nerczycowy w odniesieniu do rodziców dzieci zdrowych. Wszyscy badani (46 rodziców wypełniali: ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka, kwestionariusz STAI (Inwentarz stanu i cechy lęku, kwestionariusz Skali depresji Becka, kwestionariusz Skali kontroli emocji (CECS. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dzieci zdrowych. Wyniki: Rodzice dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji (Skala depresji Becka 8,7 vs 4,9, t = 2,18, p < 0,05. U ojców zaobserwo‑ wano wyższe subiektywne uczucie kontrolowania własnych reakcji w porównaniu z matkami – wyższy wynik CECS, suma u ojców (55,1 vs 47,2, t = 2,53, p < 0,05. U matek odnotowano wyższe wskaźniki zarówno w ska‑ lach mierzących poziom lęku jako cechy (STAI – cecha 45,7 vs 36,1, t = 3,19, p < 0,05 i stanu (STAI – stan 42,8 vs 33,4, t = 2,8, p < 0,05, jak i w kwestionariuszu badającym poziom depresji (10,62 vs 4,86, t = 2,66, p < 0,05. Rodzice, którzy wykazywali tendencję do obwiniania się o chorobę dziecka, podczas jej pierwszego epizodu uzyskali statystycznie istotny wyższy wynik w testach badających poziom depresji. Wnioski: Rodzice dzieci cierpiących na zespół nerczycowy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji niż rodzice dzieci zdrowych. Ważne wydaje się objęcie szczególną opieką matek, mającą na celu obniżenie poziomu lęku i objawów depresji, oraz ojców skłonnych do tłumienia przeżywanych emocji.

 4. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  3 Department of Oncology, Faculty of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie             Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16]. Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu. Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach własnych wykorzystano kwestionariusz World Health Organization Quality of LifeTest-Bref (WHOQOL-BREF, który zawierał 26 pytań analizujących cztery domeny/dziedziny życia: fizyczną, psychologiczną, społeczną i środowiskową oraz dwa pytania, analizowane oddzielnie tj.: pytanie 1. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej percepcji własnego zdrowia. Punktacja pytań zawierała się w przedziale od 1 do 5 i miała kierunek pozytywny – im większa liczba punktów, tym lepsza jakość życia. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki badań. Przeprowadzone analizy skłoniły autorów do postawienia następujących wniosków: Ogólna jakość życia  pacjentów żywionych pozajelitowo w domu została oceniona na poziomie ani dobrej ani złej, stan zdrowia, natomiast, na poziomie niezadowalającym. Najwyższą jakość życia, pacjenci żywieni pozajelitowo, osiągają w domenie socjalnej i środowiskowej a najniższą w domenie somatycznej oraz

 5. Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Kałużny

  2016-02-01

    Streszczenie Wstęp. Regularna aktywność fizyczna i liczne obciążenia, jakim poddawani są sportowcy przy nieodpowiednio dobranej diecie może powodować niedobory pokarmowe. Jakościowe i ilościowe nieprawidłowości żywienia i zachowań żywieniowych mogą wpływać na spadek zdolności motorycznych, obniżenie koncentracji, zaburzenie procesów regeneracyjnych oraz większą podatność na przemęczenie i przeciążenia organizmu sportowca. Cel pracy. Celem pracy jest ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób, w tym 50 osób uprawiających sport zawodowo (zrzeszonych i reprezentujących kluby sportowe oraz 50 uprawiających sport amatorsko. Ocenę zachowań żywieniowych dokonano z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że znaczny odsetek osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko nie przestrzega zaleceń dotyczących liczby i pory spożywania posiłków. W obu grupach występowały nieprawidłowości w nawadnianiu, zarówno w ciągu dnia, jak również przed, w trakcie i po treningu. Z badań wynika, że regularne spożywanie napojów energetycznych deklaruje 81% zawodowców oraz 75% amatorów. Spożywanie alkoholu kilka razy w tygodniu zaobserwowano u 35% zawodowców oraz 67% amatorów sportu. Grupa zawodowców istotnie statystycznie częściej spożywała posiłki najpóźniej do 2h przed snem, częściej uzupełniała płyny wodą mineralną oraz spożywała mniej alkoholu niż grupa amatorów. Wnioski. 1. Zachowania żywieniowe u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko są nieprawidłowe. 2. Częstość występowania prawidłowych zachowań żywieniowych wśród osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko jest na zbliżonym poziomie.     Abstract Introduction. Regular physical activity and frequent load in athletes with inappropriately chosen diet can cause

 6. Sex Therapy

  Science.gov (United States)

  Sex therapy Overview Sex therapy is a type of psychotherapy — a general term for treating mental health problems by talking with a mental health professional. Through sex therapy, you can address concerns about sexual function, ...

 7. Family Therapy

  Science.gov (United States)

  Family therapy Overview Family therapy is a type of psychological counseling (psychotherapy) that can help family members improve communication and resolve conflicts. Family therapy is usually provided by a psychologist, ...

 8. Feminist Therapy.

  Science.gov (United States)

  Laidlaw, Toni; Malmo, Cheryl

  1991-01-01

  Traces roots of feminist therapy and its independence from traditional and prevalent theories and therapy practices. Asserts that Freudian theory and humanistic assumptions are sexist and contribute to powerlessness of women. In contrast, feminist therapy is seen as dealing directly with client-counselor relationships, trust, advocacy, and…

 9. Gene Therapy

  Science.gov (United States)

  Gene therapy Overview Gene therapy involves altering the genes inside your body's cells in an effort to treat or stop disease. Genes contain your ... that don't work properly can cause disease. Gene therapy replaces a faulty gene or adds a new ...

 10. What Is Music Therapy?

  Science.gov (United States)

  American Music Therapy Association Home Contact News Help/FAQ Members Only Login About Music Therapy & AMTA What is Music Therapy? Definition and ... is Music Therapy? Print Email Share What is Music Therapy What is Music Therapy? Music Therapy is ...

 11. Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garboś Sławomir

  2015-06-01

  Full Text Available Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiejskich, na terenach których prowadzono działalność górniczą. Głównym celem niniejszej pracy była ocena ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją wód studziennych zawierających uran, pobieranych z wytypowanych obszarów wiejskich Dolnego Śląska (Polska. Do pobierania próbek wód studziennych z trzech obszarów badań kontrolnych (CSA: Mniszków (CSA-A, Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B i Kletno (CSA-C, została zastosowana metoda RDT (ang.: Random DayTime. Analizy próbek RDT przeprowadzono za pomocą zwalidowanej metody opartej na spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS. Zakresy stężeń uranu w wodach studziennych i wyznaczone średnie geometryczne stężenia U w przypadkach poszczególnych obszarów wynosiły: 0,005-1,03 μg/L i 0,052 μg/L (CSA-A, 0,027-10,6 μg/L i 0,40 μg/L (CSA-B oraz 0,006-27,1 μg/L i 0,38 μg/L (CSA-C. Średnie i indywidualne chroniczne dzienne pobrania (CDI, ang. Chronic Daily Intake uranu związane z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia (dorośli/dzieci zawarte były odpowiednio w zakresach: 0,0017-0,013/0,0052-0,040 μg · kg-1 · dzień-1 i 0,0002-0,90/0,0005-2,71 μg · kg-1 · dzień-1. Wyznaczone średnie i zakresy indywidualnych procentowych udziałów wartości CDI w tolerowanym dziennym pobraniu (TDI=1 μg · kg-1 · dzień-1, ang. Tolerable Daily Intake (dorośli/dzieci wynosiły: 0,17%/0,52% i 0,02-3,4%/0,05-10,3% (CSA-A, 1,3%/4,0% i 0,09-35%/0,27-106% (CSA-B oraz 1,3%/3,8% i 0,02-90%/0,06-271% (CSA-C. Wyznaczone średnie wartości CDI uranu są znacząco niższe od ustalonej wartości TDI, podczas gdy w przypadkach indywidualnych

 12. Ocena stężenia ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL w surowicy i moczu dzieci z wadami układu moczowego, poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Jobs

  2010-06-01

  Full Text Available Badania z użyciem dożylnych środków kontrastowych są często niezbędne w diagnostyce różnych schorzeń. Jednocześnie, mimo stosowania coraz bezpieczniejszych preparatów, po ich podaniu nadal obserwuje się, przeważnie przejściowe, pogorszenie funkcji nerek nazywane nefropatią pokontrastową. Wielokrotne epizody ostrego uszkodzenia funkcji nerek (AKI mogą z czasem doprowadzić do przewlekłej choroby nerek. W ostatnich latach odkryto nowy, czuły parametr, oceniający ostre uszkodzenie funkcji nerek bardzo wcześnie, bo już w ciągu kilku godzili po zadziałaniu czynnika szkodliwego. Jest nim stężenie we krwi i, przede wszystkim, w porcji moczu ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL. Celem pracy jest wstępna ocena stężenia NGAL u pacjentów badanych z użyciem dożylnego środka cieniującego. Materia! stanowiło 7 pacjentów z wadami układu moczowego (5 dziewczynek, 2 chłopców w średnim wieku 8,5 roku, u których wykonano urografię. Wszyscy badani mieli prawidłową czynność nerek, nie stwierdzano u nich mikroalbuminurii. Wyniki: Przed podaniem kontrastu średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 69,9 ng/ml, w porcji moczu - 15,8 ng/ml. Po 4 godzinach od podania kontrastu średnie stężenie NGAL w porcji moczu podniosło się do 44,18 ng/ml. Po 48 godzinach średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 54,31 ng/ml, w porcji moczu średnie stężenie obniżyło się do 31,18 ng/ml. Wnioski: Zwraca uwagę fakt potrojenia stężenia NGAL w porcji moczu po 4 godzinach od podania dożylnego kontrastu i utrzymywania się wyższych stężeń po 48 godzinach od badania, co może świadczyć o negatywnym wpływie środka kontrastowego na czynność nerek nawet u pacjentów bez cech przewlekłej choroby nerek.

 13. Proton therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, Alfred R

  2006-01-01

  Proton therapy has become a subject of considerable interest in the radiation oncology community and it is expected that there will be a substantial growth in proton treatment facilities during the next decade. I was asked to write a historical review of proton therapy based on my personal experiences, which have all occurred in the United States, so therefore I have a somewhat parochial point of view. Space requirements did not permit me to mention all of the existing proton therapy facilities or the names of all of those who have contributed to proton therapy. (review)

 14. Play Therapy

  Science.gov (United States)

  Lawver, Timothy; Blankenship, Kelly

  2008-01-01

  Play therapy is a treatment modality in which the therapist engages in play with the child. Its use has been documented in a variety of settings and with a variety of diagnoses. Treating within the context of play brings the therapist and the therapy to the level of the child. By way of an introduction to this approach, a case is presented of a six-year-old boy with oppositional defiant disorder. The presentation focuses on the events and interactions of a typical session with an established patient. The primary issues of the session are aggression, self worth, and self efficacy. These themes manifest themselves through the content of the child’s play and narration of his actions. The therapist then reflects these back to the child while gently encouraging the child toward more positive play. Though the example is one of nondirective play therapy, a wide range of variation exists under the heading of play therapy. PMID:19724720

 15. Hormone Therapy

  Science.gov (United States)

  ... it also can be a sign of endometrial cancer. All bleeding after menopause should be evaluated. Other side effects reported by women who take hormone therapy include fluid retention and breast soreness. This soreness usually lasts for a short ...

 16. Ocena preferowanych predyspozycji trenera personalnego = Rating preferred predisposition personal trainer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Stefaniak

  2016-09-01

  Abstract                 Services provided by personal trainers in Poland are becoming more popular. The legal situation of this professional group in Poland is unregulated, which creates many doubts about the competence and suitability personal trainer.                 The essence of the work presented in the study is to determine the changes in terms of perception of competence coach, taking place in recent years. The research was conducted in 2009 and repeated in 2015 in fitness clubs coming in Lower Silesia.                 The study involved 240 respondents, including 72 women and 168 men.                 Research results indicate that over the years, the number of people regularly using the services of a coach nearly doubled. The significant number of people for whom the profession of coaching combined with better and better assessment of the social and his authority continues to grow. 67.5% of respondents think that the coach should be well built and have mixed personality traits.

 17. Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nika Urh

  2017-09-01

  Full Text Available Uvod: Eden od dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Namen raziskave je bil proučiti prehransko stanje in ponuditi predloge za izboljšanje prehrane starejših v socialnovarstvenem zavodu. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna opisna metoda raziskovanja. Analizirani so bili dnevni jedilniki v socialnovarstvenem zavodu in na vzorcu starejših (n = 48 izvedena analizo dejanskega vnosa hranil in prehranskega statusa. Prehransko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi indeksa telesne mase in vprašalnika Mini prehranski pregled. Vključeni v raziskavo so imeli prehrano, pri kateri dietne prilagoditve niso bile potrebne. Rezultati: Povprečna energijska vrednost ponujenih jedilnikov je znašala 8457 kJ (2021 kcal na dan, 17 hranil je odstopalo od priporočil. Moški (M in ženske (Ž se statistično pomembno razlikujejo v deležu ostanka maščob (μM = 16 %, μŽ = 24 %; p = 0,036, holesterola (μM = 15 %, μŽ = 26 %; p = 0,035, vitamina D (μM = 15 %, μŽ = 27 %; p = 0,017 in vitamina B12 (μM = 17 %, μŽ = 25 %; p = 0,016. Indeks telesne mase je pokazal, da nihče od starejših, ki so bili vključeni v raziskavo, ni bil podhranjen ali v kategoriji debelost III. stopnje. Diskusija in zaključek: Raziskava je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Da bi starejšim zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi družinskimi člani.

 18. Manual Therapy

  OpenAIRE

  Hakgüder, Aral; Kokino, Siranuş

  2002-01-01

  Manual therapy has been used in the treatment of pain and dysfunction of spinal and peripheral joints for more than a hundred years. Manual medicine includes manipulation, mobilization, and postisometric relaxation techniques. The aim of manual therapy is to enhance restricted movement caused by blockage of joints keeping postural balance, restore function and maintain optimal body mechanics. Anatomic, biomechanical, and neurophysiological evaluations of the leucomotor system is essential for...

 19. Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Plaskiewicz

  2015-04-01

  3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Wady stóp u dzieci są powszechnym problemem medyczno–społecznym w Polsce i na Świecie. Styl i szybkie tempo życia współczesnego człowieka wpływają niekorzystnie na postawę ciała, a stopy są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ działania czynników środowiska zewnętrznego. Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 40 dzieci w wieku 9-10 lat. Ze względu na miejsce zamieszkania dzieci podzielono na dwie grupy. Analizę stóp wykonano metodą platurograficzną polegającą na sporządzeniu odcisków podporowej powierzchni stopy. Oceniano wskaźniki opisujące wady stóp tj: wskaźnik „Ky” Sztritera-Godunowa, wskaźnik kątowy Clarke’a (CI, wskaźnik Wejsfloga, kąt piętowy oraz kąt koślawości palucha. Wyniki. Wśród przebadanych dzieci najczęstszą wadą stóp było płaskostopie. Zaobserwowano minimalnie mniej wad stóp u dzieci ze wsi w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście, jednak różnice nie są istotne statystycznie. Nie zaobserwowano różnic związanych z występowaniem wad stóp pomiędzy dziećmi ze wsi i z miasta. Wnioski. 1. Większość dzieci zarówno z miasta (65% jak i ze wsi (75% ma prawidłowo ukształtowane stopy. 2. Najczęstszą wadą stóp występującą wśród przebadanych dzieci jest płaskostopie. 3. Nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych w ocenie stóp pomiędzy dziećmi mieszkającymi w środowisku miejskim i wiejskim.   Abstract   Introduction. Feet defects in children is a common socio-medical problem in Poland and the world. Lifestyle of modern man adversely affect posture. The feet are particularly vulnerable to the adverse effects factors the external environment. Aim of the study. The aim of the study is to estimate the

 20. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo. Key words: work ability, psychosocial load, nursing.       Streszczenie Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI, części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4% oraz dobrą (44,4%. Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002 oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02. Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007. Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.   Summary Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient

 1. Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkół średnich w kontekście zagrożeń zdrowia związanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wodzyńska

  2016-05-01

  2Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa   mgr Katarzyna Wodzyńska mgr Joanna Skonieczna dr n. med. Dominik Olejniczak dr n. o zdr. Urszula Religioni   Słowa kluczowe: potrzeba zdrowotna, nauczyciele, promocja zdrowia, miejsce pracy Key words: need care, teachers, health promotion, workplace   Streszczenie Wstęp Nauczyciel w swoim zawodzie narażony jest na wiele niekorzystnych czynników. Miejsce pracy oraz warunki jakie w nim panują, w znacznym stopniu wpływają na zdrowie i samopoczucie. Odpowiednia ergonomia stanowiska pracy jest w tej kwestii bardzo istotna. Głównym celem pracy jest zbadanie i ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli, które są związane z charakterem, miejscem wykonywanej  pracy oraz występujących w niej zagrożeń zdrowia. Materiał i metody W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym wykonywania zawodu nauczyciela wzięło udział 283 nauczycieli z dwunastu  szkół średnich znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wypełniony przez nauczycieli kwestionariusz składał się z 21 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona oraz R Spearmana. Za istotne różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05. Wyniki Blisko połowa respondentów wskazała, że praca ma istotny wpływ na zdrowie. Według 20,5% badanych wykonywany zawód w średnim stopniu wpływa na stan zdrowia, zaś 18% wszystkich respondentów uważa, że udział czynników pracy w ogólnym samopoczuciu jest niewielki. Zmęczenie jest jedną z najczęstszych dolegliwości wśród nauczycieli. 18,1% badanych deklaruje że odczuwa je codziennie, zaś u 39,7% respondentów występuje ono często, bo 2-3 razy w tygodniu. Wnioski Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, iż nauczyciele mają świadomość wpływu pracy na zdrowie, jak również są świadomi dolegliwo

 2. Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Ćwikła

  2016-09-01

    Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use   Sandra Ćwikła1, Dominik Olejniczak2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet Key words: Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet     Streszczenie Wprowadzenie: Badania pokazują, że smartfon staje się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Powodem, dla którego ludzie chętnie kupują i użytkują smartfony jest ich wielozadaniowość. Zadaniem aplikacji mobilnej jest niezależne od czasu i miejsca umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji oraz rozrywki. Celem głównym badania własnego było określenie stopnia uzależnienia respondentów od smartfonów. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kwestionariusz został wypełniony anonimowo przez 319 osób. Wyniki: Ponad 2/3 badanych deklaruje, że używa telefonu przez cały dzień bądź kilkanaście razy dziennie. Badanie własne pokazuje, że ponad połowa respondentów używa smartfony do celów służbowych (30% lub służbowych I prywatnych (41%. Ponad połowa (58% respondentów nie wyobraża sobie spędzenia tygodnia bez telefonu. Spośród wszystkich respondentów, aż 65% zaliczyłoby samych siebie do osób zależnych od smartfona. Wnioski: Praca biurowa jest często związana z używaniem telefonu komórkowego, co może być również powodem uzależnienia. Smartfony stały się nieodłącznym i niezastąpionym

 3. Ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących = Assessment of the frequency of the occurrence of headaches and associated with them symptoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kożuch

  2016-05-01

  4Katedra i Klinika Nefrologii, UM w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com     Streszczenie Celem pracy była ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących. W badaniu oceniono również poziom natężenia bólu oraz okoliczności pojawienia się dolegliwości bólowych oraz czas ich trwania i charakter bólu. Badaniem objęto 103 osób. Kobiety stanowiły 56,9% respondentów, natomiast mężczyźni 43,1%. Wiek ankietowanych zawierał się pomiędzy 18 a 75 lat.  Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 43 pytania z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wszyscy ankietowani skarżyli się na dolegliwości bólowe głowy. Ankietowani najczęściej (36,5% wskazywali odpowiedź o występowaniu bólu głowy kilka razy w miesiącu. 39,4% ankietowanych odczuwa dolegliwości bólowe głowy o różnej porze dnia. Na pytanie dotyczące długości trwania dolegliwości bólowych ankietowani najczęściej (36,4% wskazywali, że ból głowy trwa zazwyczaj około 1 godzinę. Respondenci istotnie statystycznie (p<0,05 częściej potrafili określić lokalizację bólu głowy. Ankietowani z podobną częstością wskazywali ból w okolicy skroniowej (27,7% oraz w okolicy potylicznej (24,8%. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05 częściej odczuwają silniejszy ból głowy w porównaniu do kobiet. Najczęstszym objawem towarzyszącym dolegliwościom bólowym głowy była zmiana nastroju (66,3%, p<0,05. Blisko jedna trzecia ankietowanych odczuwa podczas napadu bólu głowy sztywność karku (28,7%, na nudności i wymioty

 4. Adaptive therapy.

  Science.gov (United States)

  Gatenby, Robert A; Silva, Ariosto S; Gillies, Robert J; Frieden, B Roy

  2009-06-01

  A number of successful systemic therapies are available for treatment of disseminated cancers. However, tumor response is often transient, and therapy frequently fails due to emergence of resistant populations. The latter reflects the temporal and spatial heterogeneity of the tumor microenvironment as well as the evolutionary capacity of cancer phenotypes to adapt to therapeutic perturbations. Although cancers are highly dynamic systems, cancer therapy is typically administered according to a fixed, linear protocol. Here we examine an adaptive therapeutic approach that evolves in response to the temporal and spatial variability of tumor microenvironment and cellular phenotype as well as therapy-induced perturbations. Initial mathematical models find that when resistant phenotypes arise in the untreated tumor, they are typically present in small numbers because they are less fit than the sensitive population. This reflects the "cost" of phenotypic resistance such as additional substrate and energy used to up-regulate xenobiotic metabolism, and therefore not available for proliferation, or the growth inhibitory nature of environments (i.e., ischemia or hypoxia) that confer resistance on phenotypically sensitive cells. Thus, in the Darwinian environment of a cancer, the fitter chemosensitive cells will ordinarily proliferate at the expense of the less fit chemoresistant cells. The models show that, if resistant populations are present before administration of therapy, treatments designed to kill maximum numbers of cancer cells remove this inhibitory effect and actually promote more rapid growth of the resistant populations. We present an alternative approach in which treatment is continuously modulated to achieve a fixed tumor population. The goal of adaptive therapy is to enforce a stable tumor burden by permitting a significant population of chemosensitive cells to survive so that they, in turn, suppress proliferation of the less fit but chemoresistant

 5. Drug Therapy.

  Science.gov (United States)

  He, Ri-Hui; Tao, Ran

  2017-01-01

  This chapter first summarizes the therapy of addiction disorder, and elaborates on the progress of medication. First, the difference between dependency and addiction are introduced. The basic principles of the therapy of substance and non-substance addiction are then put forward. It is also pointed out in this chapter that with the progress of the study, the goal of addiction disorder therapy is expected to transfer from reducing the relapse and harm of the addiction to completely eliminating and recovering from it. This chapter also introduces the progress of psychological addiction elimination technology, especially the "Unconditioned Stimulus Retrieval Extinction Paradigm and Conditioned Stimulus Retrieval Extinction Paradigm" and PITDH technology. Finally it is pointed out that in addiction disorder therapy, comprehensive intervention has become a trend. With regard to the medication for addiction disorders, this chapter also includes the progress and deficiencies of substance and non-substance addiction. In terms of addiction disorder rehabilitation, the foundation of substance addiction is medication which is, however, limited for non-substance addiction. The key to the rehabilitation of addiction disorder is psycho-behavioral therapy, which is especially effective in eliminating craving.

 6. Neutron therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Riesler, Rudi

  1995-01-01

  Standard radiotherapy uses Xrays or electrons which have low LET (linear energy transfer); in contrast, particles such as neutrons with high LET have different radiobiological responses. In the late 1960s, clinical trials by Mary Catterall at the Hammersmith Hospital in London indicated that fast neutron radiation had clinical advantages for certain malignant tumours. Following these early clinical trials, several cyclotron facilities were built in the 1980s for fast neutron therapy, for example at the University of Washington, Seattle, and at UCLA. Most of these newer machines use extracted cyclotron proton beams in the range 42 to 66 MeV with beam intensities of 15 to 60 microamps. The proton beams are transported to dedicated therapy rooms, where neutrons are produced from beryllium targets. Second-generation clinical trials showed that accurate neutron beam delivery to the tumour site is more critical than for photon therapy. In order to achieve precise beam geometries, the extracted proton beams have to be transported through a gantry which can rotate around the patient and deliver beams from any angle; also the neutron beam outline (''field shape'') must be adjusted to extremely irregular shapes using a flexible collimation system. A therapy procedure has to be appropriately organized, with physicians, radiotherapists, nurses, medical physicists and other staff in attendance; other specialized equipment, such as CT or MRI scanners and radiation simulators must be made available. Neutron therapy is usually performed only in radiation oncology departments of major medical centres

 7. Art Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Vibeke; Pedersen, Inge Nygaard

  2014-01-01

  Abstract Based on a Jungian approach, this article will introduce an integrative model to therapeutic change using art therapy methods as practical tools, with the aim of improving quality of life and in the prevention of depression. In a research study involving six participants, painting, clay...... work and drumming were used together with imagination and personal dialogues linked to the artwork. These art therapy processes attempted to combine the participant’s experience of inner and outer reality. The effect of gaining more knowledge about their inner reality using dreams and symbols......, was that participants gained a new understanding about their personal life. In addition, some participants were able to continue to use art therapy experiences as selfdevelopmental tools after the research study terminated. Jung’s description of the interactive relationship between the two living parts of the psyche...

 8. Oxygen Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bonnie Solmes

  2000-01-01

  Full Text Available LTOT is prescribed for people with chronic lung disease in whom there is a decrease in the ability of the lungs to supply enough oxygen to the body. The heart is obliged to pump faster to meet the body's oxygen requirements. This may place undue stress on the heart, resulting in palpitations, dizziness and fatigue. A low oxygen level in arterial blood is also harmful to the heart, the brain and the pulmonary blood vessels. Oxygen therapy is used to break this cycle. A person with low blood oxygen will often be able to accomplish more with less fatigue with the help of supplemental oxygen therapy. Shortness of breath is a mechanical problem resulting from the effects of chronic obstructive pulmonary disease. Oxygen therapy may or may not reduce shortness of breath, but it will help the lungs and heart to function with less stress.

 9. Music therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  alternate with clear and lucid mental states. These states are important as it is here that it is possible to meet the person’s psychosocial needs. Ketil Normann’s conceps of periods of lucidity are presented and connected to clinical music therapy practice and how it is possible to use music in order...... as a consequence of person-centred care. Umeå University Medical Dissertations. New Series. Ridder, H.M. (2005). Music therapy as a way to enhance lucidity in persons with dementia in advanced stages. In: Esch, A.; Frohne-Hagemann, I.; Laqua, M.; Schirmer, H.; Seitz, E. (Eds.) Jahrbuch Musicktherapie. Forschung...... und Entwicklung Music Therapy Annual. Research and Development. 2005 (1), pp. 25-40. Reichert Verlag Wiesbaden....

 10. Radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peschel, R.E; Fisher, J.J.

  1986-01-01

  The new insights and controversies concerning the radiobiological properties of malignant melanoma and how these relate to new clinical approaches are reviewed. The recent clinical experience with large individual fraction sizes is analyzed. The treatment of malignant melanoma in certain specialized sites is also described. An attempt is made to place in perspective the usefulness of radiation therapy in the treatment of this complex disease. Finally, certain new applications for radiation therapy both alone and in combustion with other treatment modalities are proposed that may ultimately prove appropriate for clinical trials

 11. Radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsuura, Keiichi; Miyoshi, Makoto; Jinguu, Ken-ichi

  1982-01-01

  Of the cases of lung cancer in which radiation therapy was given between 1961 and November 1981, 399 cases for which histological type was confirmed, and irradiated as follows were reviewed. The cases of squamous cell carcinoma and adenocarcinoma irradiated with more than 5,000 rad or more, those of undifferentiated carcinoma irradiated with 3,000 rad or more, and those irradiated pre- and post-operatively with 3,000 rad or more. The actual 5 year survival rate for stages I, II, III and IV were 29.6, 9.3, 7.5 and 1.9% respectively, and the survival rate tended to be better for adenocarcinoma than squamous cell carcinoma at stages I, II and III, but not different at stage IV. There was no difference between large cell, small cell and squamous cell carcinomas. Irradiation with 200 rad every other day or 150 rad daily was better than that with 200 rad, and daily irradiation with 150 rad was used since 1976. The therapy of stage III small cell carcinoma at the age of up to 80 years was improved with the combination of anticancer agents, maintenance therapy and immunotherapy, but these combined therapies were not significantly effective for the cancers with other histological types or at other stages. Although there was no significant difference in statistics for resectable cases, clinically, the results were experienced to be better after resection, and surgery was done in combination as much as possible. (Kaihara, S.)

 12. Dance Therapy.

  Science.gov (United States)

  Leventhal, Marcia B.

  1980-01-01

  Dance therapy deals with personal growth via body-mind interaction. A change in movement expression is believed to result in a personality or behavior change. The therapist is trained to become sensitive to movement expression as it relates to the psychological, motor, and cognitive development of the child. (JN)

 13. Shock therapies.

  Science.gov (United States)

  Dean, Erin

  2016-02-03

  Therapies administered by mental health nurses, aimed at "curing" gay people of their sexual preference were still in common use in the UK in the 1960s and early 1970s. Some nurses tried to avoid participating in these practices, but many believed that they were helping their patients, as a new book reveals.

 14. Proton therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jongen, Y.

  1995-01-01

  Ideal radiotherapy deposits a large amount of energy in the tumour volume, and none in the surrounding healthy tissues. Proton therapy comes closer to this goal because of a greater concentration of dose, well defined proton ranges and points of energy release which are precisely known - the Bragg peak1. In the past, the development of clinical proton therapy has been hampered by complexity, size, and cost. To be clinically effective, energies of several hundred MeV are required; these were previously unavailable for hospital installations, and pioneering institutions had to work with complex, inadequate equipment originally intended for nuclear physics research. Recently a number of specialist organizations and commercial companies have been working on dedicated systems for proton therapy. One, IBA of Belgium, has equipment for inhouse hospital operation which encompasses a complete therapy centre, delivered as a turnkey package and incorporating a compact, automated, higher energy cyclotron with isocentric gantries. Their system will be installed at Massachusetts General Hospital, Boston. The proton therapy system comprises: - a 235 MeV isochronous cyclotron to deliver beams of up to 1.5 microamps, but with a hardware limitation to restrict the maximum possible dose; - variable energy beam (235 to 70 MeV ) with energy spread and emittance verification; - a beam transport and switching system to connect the exit of the energy selection system to the entrances of a number of gantries and fixed beamlines. Along the beam transport system, the beam characteristics are monitored with non-interceptive multiwire ionization chambers for automatic tuning; - gantries fitted with nozzles and beamline elements for beam control; both beam scattering and beam wobbling techniques are available for shaping the beam;

 15. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym = Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2016-07-01

  4 Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;       Streszczenie Wstęp. Ważną rolę w stabilizacji kręgosłupa pełni mięsień poprzeczny brzucha. Doniesienia naukowe wykazują korelację między aktywnością tego mięśnia, a dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Cel pracy: 1. Ocena oraz porównanie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz u osób bez dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. 2. Ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów w badaniu aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 osób w wieku 28,36, w tym 28 kobiet oraz 22 mężczyzn. Badanych podzielono na dwie grupy: Grupę  I - badaną stanowiły osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym z aktualnym epizodem bólowym trwającym minimum 3 miesiące.  Grupę II - kontrolną stanowiły osoby „zdrowe” bez dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo – krzyżowym przez minimum 6 miesięcy. Wyniki. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa obserwuje się nieprawidłową aktywację mięśnia poprzecznego brzucha. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy badanymi grupami w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha - p<0,05. Współczynnik zgodności ICC dla dwóch terapeutów badających aktywność mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer wynosi - 0,82. Wnioski: 1. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym obserwuje się nieprawidłowości w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. 2. Stopień zgodności ocen dwóch terapeutów badających aktywność mi

 16. Art Therapy: What Is Art Therapy?

  Science.gov (United States)

  ... individual, couples, family, and group therapy formats. Art therapy is an effective treatment for people experiencing developmental, medical, educational, and social or psychological impairment. Individuals who benefit from art therapy include ...

 17. Physical Therapy and Occupational Therapy in Progeria

  Science.gov (United States)

  Physical Therapy and Occupational Therapy in Progeria Information for Families and Caretakers from The Progeria Research Foundation ... Inc. All rights reserved. Page 2 of 5 Physical and Occupational Therapy in Progeria Hutchinson-Gilford Progeria ...

 18. Music Therapy: A Career in Music Therapy

  Science.gov (United States)

  About Music Therapy & Music Therapy Training M usic therapy is a healthcare profession that uses music to help individuals of all ages improve physical, cognitive, emotional, and social functioning. Music therapists work with children and adults with developmental ...

 19. Particle therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raju, M.R.

  1993-09-01

  Particle therapy has a long history. The experimentation with particles for their therapeutic application got started soon after they were produced in the laboratory. Physicists played a major role in proposing the potential applications in radiotherapy as well as in the development of particle therapy. A brief review of the current status of particle radiotherapy with some historical perspective is presented and specific contributions made by physicists will be pointed out wherever appropriate. The rationale of using particles in cancer treatment is to reduce the treatment volume to the target volume by using precise dose distributions in three dimensions by using particles such as protons and to improve the differential effects on tumors compared to normal tissues by using high-LET radiations such as neutrons. Pions and heavy ions combine the above two characteristics.

 20. Radioiodine therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Torres, J.F. Jr.; Deliso, H.B.

  1992-01-01

  For over 40 years now, radioiodine ( 131 I) has remained one of the most useful radionuclide for diagnosis and therapy in Nuclear Medicine. The wide application of radioiodine in the study of the thyroid gland and in the management of its disorders has been most rewarding. The medical literature is replete with reports of its efficacy, failures, and complications, but most of these studies have been conducted among Caucasian persons and in relatively affluent societies. Very few reports are available from the less developed and economically depressed areas of the world where thyroid disorders abound or and are even endemic. This chapter is an attempt to highlight the use of radioactive iodine therapy in the developing countries, particularly those in the Asian region

 1. Particle therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Raju, M.R.

  1993-01-01

  Particle therapy has a long history. The experimentation with particles for their therapeutic application got started soon after they were produced in the laboratory. Physicists played a major role in proposing the potential applications in radiotherapy as well as in the development of particle therapy. A brief review of the current status of particle radiotherapy with some historical perspective is presented and specific contributions made by physicists will be pointed out wherever appropriate. The rationale of using particles in cancer treatment is to reduce the treatment volume to the target volume by using precise dose distributions in three dimensions by using particles such as protons and to improve the differential effects on tumors compared to normal tissues by using high-LET radiations such as neutrons. Pions and heavy ions combine the above two characteristics

 2. Music Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trondalen, Gro; Bonde, Lars Ole

  2012-01-01

  music therapy orientations/models (Guided Imagery and Music, Nordoff-Robbins, Psychoanalytic, Cognitive-behavioral etc), their theoretical foundations and their practical approaches to health and wellbeing or ‘health musicking’. The relational context – the interplay of (expressive as well as receptive......Music therapy (MT) is most commonly defined as an intervention where “the therapist helps the client to promote health, using music experiences and the relationships developing through them” (Bruscia 1998). Also other definitions of MT agree that a therapeutic relationship is important for a music...... intervention to be considered MT. Other interventions that “use music for health-related goals, but in ways that do not qualify as music therapy” (Gold 2009), may be described as music medicine, or simply as music listening. In this text we elaborate on an overview chapter covering some of the different major...

 3. Music Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sanfi, Ilan

  2012-01-01

  may cause detrimental long-term effects. Three studies have examined the effect of music therapy procedural support (MTPS) under needle procedures. Consequently, this study aims at examining the effects of MTPS in an RCT. Moreover, the study addresses clinical aspects of the applied MT intervention...... and provides research-based clinical tools. Methods 41 children (1 to 10 years) were enrolled and underwent a single PIVA procedure. The children were randomly assigned to either an MT or a comparable control group receiving PIVA. In addition, the music therapy (MT) group received individualised MTPS (i.......e. music alternate engagement) before, during, and after PIVA. The intervention was performed by a trained music therapist and comprised preferred songs, improvised songs/music, and instrument playing. The study was carried out in accordance with the rules in force regarding research ethics and clinical MT...

 4. Radioiodine therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torres, Jr, J F; Deliso, H B

  1993-12-31

  For over 40 years now, radioiodine ({sup 131}I) has remained one of the most useful radionuclide for diagnosis and therapy in Nuclear Medicine. The wide application of radioiodine in the study of the thyroid gland and in the management of its disorders has been most rewarding. The medical literature is replete with reports of its efficacy, failures, and complications, but most of these studies have been conducted among Caucasian persons and in relatively affluent societies. Very few reports are available from the less developed and economically depressed areas of the world where thyroid disorders abound or and are even endemic. This chapter is an attempt to highlight the use of radioactive iodine therapy in the developing countries, particularly those in the Asian region

 5. Physical Therapy (For Parents)

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Physical Therapy KidsHealth / For Parents / Physical Therapy Print en español Terapia física Physical Therapy Basics Doctors often recommend physical therapy (PT) ...

 6. [Gestalt therapy.].

  Science.gov (United States)

  Corbeil, J; Poupard, D

  1978-01-01

  The authors describe Gestalt Therapy. They retrace its fundamental theoretical axes. These are psychoanalysis, character analysis, the german Gestalt theory of perception, existentialism, and the Orient. Some principal concepts are then elaborated more fully such as the cycle of awareness, desensitization, excitation anxiety and the five defense mechanisms: retroflection, introjection, projection, deflection, and confluence. The nature and goals of the therapeutic process are also described before the presentation of some techniques specific to this approach such as enactment and role playing. Finally, certain basic Gestalt rules, which aim at facilitating and intensifying the communication process among group members, are enunciated.

 7. Radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bader, J.L.; Glatstein, E.

  1987-01-01

  The radiation oncologist encounters the critically ill immunosuppressed patient in four settings. First, the newly diagnosed cancer patient presents for initial evaluation and treatment, with immunosuppression from the cancer itself, malnutrition, concomitant infectious disease, prior drug or alcohol abuse or other medical problems. Second, the previously treated cancer patient presents with metastatic or recurrent primary cancer causing local symptoms. Immune dysfunction in this setting may be due to prior chemotherapy and/or radiation as well as any of the original factors. Third, the patient previously treated with radiation presents with a life-threatening problem possibly due to complications of prior therapy. In this setting, the radiation oncologist is asked to evaluate the clinical problem and to suggest whether radiation might be causing part or all of the problem and what can be done to treat these sequelae of radiation. Fourth, the patient with a benign diagnosis (not cancer) is seen with a problem potentially emeliorated by radiation (e.g., kidney transplant rejection, preparation for transplant, or intractable rheumatoid arthritis). This chapter reviews these four issues and presents clinical and radiobiologic principles on which recommendations for therapy are based

 8. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych przez i po zdiagnozowaniu choroby wśród kobiet z nowotworem piersi w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego – badanie wstępne = Evaluation of selected health behaviors before and after the diagnosis among women with breast cancer based on the Health-Related Behaviour Inventory (HBI questionnaire developed by Juczyński - preliminary study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Jolanta Bojakowska

  2016-05-01

  2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie       Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania zdrowotne, profilaktyka Key words: brest cancer, health behaviors, prophylaxis   Abstrakt Cel pracy Celem pracy była ocena wybranych zachowań zdrowotnych przed i po leczeniu wśród kobiet  z nowotworem piersi. Materiał i metoda W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Do realizacji badań posłużył kwestionariusz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ Juczyńskiego. Badaniami objęto 70 kobiet z rakiem piersi, w przedziale wieku między35 a77 rokiem życia zamieszkujących województwo lubelskie. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o program Statistica 10.0. Wyniki W oparciu o skalę IZZ przed chorobą wyniki niskie uzyskało 80% badanych, przeciętne – 11,4%, zaś wysokie – 8,6%. Po rozpoznaniu choroby wyniki niskie uzyskało 17,1%, przeciętne – 30%, a wysokie 52,9%.  Wskaźnik zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wyniósł  średnio 66,23 przed chorobą i 90,5 po rozpoznaniu. Po rozpoznaniu choroby we wszystkich kategoriach uzyskano wyższe wyniki niż przed. Wnioski Doświadczenia związane z chorobą mają istotny wpływ na wzrost ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych wśród kobiet z nowotworem piersi.  Po rozpoznaniu choroby we wszystkich analizowanych kategoriach zaobserwowano wyższy poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych.         Abstract Aim The aim of this study was to evaluate selected health behaviors before and after diagnosis of the disease among women with breast cancer. Material and methods In the study the diagnostic survey method was applied in combination with the questionnaire technique. To conduct the research we used Juczyński’s inventory of health behaviours questionnaire. The survey included 77 women with breast cancer, aged from 35 to 77, living in the Lubelskie Voivodeship. The statistical analyses were conducted with

 9. Dystonia: Physical Therapy

  Science.gov (United States)

  ... Online Support Frequently Asked Questions Faces of Dystonia Physical Therapy Physical therapy may be an important component of treating ... everyday tasks, Since dystonia is a neurological disorder, physical therapy does not treat the dystonia directly but ...

 10. Brain Stimulation Therapies

  Science.gov (United States)

  ... Magnetic Seizure Therapy Deep Brain Stimulation Additional Resources Brain Stimulation Therapies Overview Brain stimulation therapies can play ... for a shorter recovery time than ECT Deep Brain Stimulation Deep brain stimulation (DBS) was first developed ...

 11. Laser therapy for cancer

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000905.htm Laser therapy for cancer To use the sharing features ... Lasers are also used on the skin. How Laser Therapy is Used Laser therapy can be used ...

 12. American Music Therapy Association

  Science.gov (United States)

  American Music Therapy Association Home Contact News Help/FAQ Members Only Login Quick Links Facts About Music Therapy Qualifications ... with AMTA Sponsor AMTA Events Social Networking Support Music Therapy When you shop at AmazonSmile, Amazon will ...

 13. [Physical therapy].

  Science.gov (United States)

  Chohnabayashi, Naohiko

  2008-01-01

  Recently, pulmonary rehabilitation program is widely considered one of the most effective and evidence-based treatment for not only chronic obstructive pulmonary disease (COPD) but many clinical situations including neuro-muscular disease, post-operative status and weaning period from the ventilator, etc. The essential components of a pulmonary rehabilitation program are team assessment, patient training, psycho-social intervention, exercise, and follow-up. In 2003, Japanese medical societies (J. Thoracic Society, J. Pul. Rehabilitation Society and J. Physiotherapist Society) made a new guideline for pulmonary rehabilitation, especially how to aproach the execise training. As for the duration after surgical operation, airway cleaning is the important technique to prevent post-operative complications including pneumonia. Postural dranage technique is well known for such condition, at the same time, several instruments (flutter vulve, positive expiratory mask, high frequecy oscillation, etc) were also used for the patient to expectrate airway mucus easier. Lung transplantation is a new method of treatment for the critically-ill patients with chronic respiratoy failure. Several techniques of physical therapy are must be needed before and after lung transplantation to prevent both pulmonary infection and osteoporosis.

 14. Complementary and Integrative Therapies

  Science.gov (United States)

  ... include: • Acupressure and acupuncture • Aromatherapy • Art therapy and music therapy • Chiropractic medicine and massage • Guided imagery • Meditation and ... should I avoid? • Is this complementary therapy (name therapy) safe? Is there research showing it is safe? • Are there side effects ...

 15. Radiotechnologies and gene therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xia Jinsong

  2001-01-01

  Gene therapy is an exciting frontier in medicine today. Radiologist will make an uniquely contribution to these exciting new technologies at every level by choosing sites for targeting therapy, perfecting and establishing routes of delivery, developing imaging strategies to monitor therapy and assess gene expression, developing radiotherapeutic used of gene therapy

 16. [Physical therapy for scars].

  Science.gov (United States)

  Masanovic, Marguerite Guillot

  2013-01-01

  Physical therapy consists notably of hand or mechanical massages, pressure therapy using various fabrics or splints, cryotherapy, laser therapy, etc. It forms part of the range of therapies used to treat pathological scars, including medical and surgical treatment. While the results are often satisfactory for hypertrophic scars, they remain uncertain for major keloids.

 17. Music therapy in kindergarten

  OpenAIRE

  Šírová, Michaela

  2017-01-01

  This work deals with the subject of music therapy in a special kindergarten for the children with combined disabilities. In the theoretical part it clarifies the concept and principle of music therapy and characterizes the types of disabilities that occur at researched clients. As a research method were used observation and interviews with three music therapists from the institution. KEYWORDS Music therapy, preschool education, special pedagogy, group music therapy,individual music therapy, p...

 18. Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się = Estimation of the frequency of occurrence of stress and its symptoms and evaluation of causes and management of stress among students / learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Kozłowski

  2016-05-01

  4Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Streszczenie Celem pracy była ocena częstości występowania stresu, przyczyny oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wśród osób uczących się. Badaniem objęto 102 osoby. Kobiety stanowiły 57,8% respondentów, natomiast mężczyźni 42,2%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 30 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od września do października 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 25 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wśród ankietowanych niespełna połowa (47,1% znajdowała się w sytuacji stresowej kilka razy w tygodniu. Natomiast stres odczuwało kilka razy dziennie aż 21,6% ankietowanych. Respondenci to osoby młode, kształcące się to też jako główny powód stresu wskazany został związek ze szkołą bądź studiami (74,5%. Problemy rodzinne wywołują stres u 59,8%. Wśród objawów stresu ankietowani wskazywali rozdrażnienie, gniew, ból brzucha, uczucie bezradności, problemy z koncentracją oraz zaburzenia łaknienia. Blisko połowa ankietowanych (47,5% deklaruje, że po przejściu okresu stresu objawy z nim związane mijają. Nie ma istotnych statystycznie różnic dotyczących długości występowania objawów biorąc pod uwagę płeć. Najskuteczniejszą metodą radzenia sobie ze stresem jest wsparcie drugiej osoby, odpowiedź tą wybrała prawie polowa respondentów (49,5%. Większość ankietowanych (62,4% dzieli się swoimi problemami z rodziną i bliskimi. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05 częściej nie mówią o swoich

 19. Music Therapy and Music Therapy Research. Response

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Inge Nygaard

  2002-01-01

  This response to Keynote by Prof. Even Ruud (N)"Music Education and Music Therapy seeks to define these two areas with specific focus on tools and methods for analysis of music as these methods are developed in music therapy. This includes that the music therapist, the music and the client create...

 20. Adlerian Marriage Therapy.

  Science.gov (United States)

  Carlson, Jon; Dinkmeyer, Don, Sr.

  1987-01-01

  Describes the assumptions, processes, and techniques used in Alderian marriage therapy. Describes purpose of therapy as assessing current beliefs and behaviors while educating the couple in new procedures that can help the couple establish new goals. (Author/ABL)

 1. Genes and Gene Therapy

  Science.gov (United States)

  ... correctly, a child can have a genetic disorder. Gene therapy is an experimental technique that uses genes to ... or prevent disease. The most common form of gene therapy involves inserting a normal gene to replace an ...

 2. Complementary Pancreatitis Therapies

  Science.gov (United States)

  ... medication, and improve quality of life.1,2 Massage Therapy Massage therapy involves touch and different techniques of stroking ... of the body or be a full-body massage. Massage can be performed through one’s clothing or ...

 3. [Play therapy in hospital].

  Science.gov (United States)

  Gold, Katharina; Grothues, Dirk; Leitzmann, Michael; Gruber, Hans; Melter, Michael

  2012-01-01

  The following article presents an overview of current research studies on play therapy in the hospital. It highlights individual diagnoses for which play therapy has shown reasonable success. The aim of this review is to describe the current status of the scientific debate on play therapy for sick children in order to allow conclusions regarding the indications for which play therapy is or might be useful.

 4. Tumor therapy and pregnancy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joss, R.; Brunner, K.W.

  1982-01-01

  Many successfully treated tumour patients are children and juveniles. This raises questions as to the effects of tumour therapy on reproductiveness and offspring. The possible extent of damage to the male and female gonads caused by surgical, chemical, and radiological tumour therapy is investigated. Also, the problem of tumour therapy or women developing neoplasms during pregnancy. Pregnancies after successful tumour therapy are quite frequent today. Experience so far suggests that the rate of congenital deformities is not significantly increased. (orig.) [de

 5. Combined tumor therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wrba, H.

  1990-01-01

  This comprehensive survey of current methods and achievements first takes a look at the two basic therapies, devoting a chapter each to the surgery and radiotherapy of tumors. The principal subjects of the book, however, are the systemic, adjuvant therapy, biological therapies, hyperthermia and various other therapies (as e.g. treatment with ozone, oxygen, or homeopathic means), and psychotherapy. (MG) With 54 figs., 86 tabs [de

 6. Play Therapy: A Review

  Science.gov (United States)

  Porter, Maggie L.; Hernandez-Reif, Maria; Jessee, Peggy

  2009-01-01

  This article discusses the current issues in play therapy and its implications for play therapists. A brief history of play therapy is provided along with the current play therapy approaches and techniques. This article also touches on current issues or problems that play therapists may face, such as interpreting children's play, implementing…

 7. Evaluation of Inter Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Inge Nygaard

  2002-01-01

  This article (revised conference lecture from the 10th World Congress of Music Therapy, Oxford July 2002)) emphasizes the evaluation of the training of Inter Therapy for music therapy students at the MA training at Aalborg University. The students take turns in being client and therapist within...

 8. Music Therapy for Seniors

  OpenAIRE

  SLUNEČKOVÁ, Petra

  2014-01-01

  This bachelor thesis deals with the use of music therapy in the lives of seniors. The target of this thesis is to map the possibilities of using music therapy ways with seniors and to recommend a suitable music therapy resources on the basis of the research and evaluation of obtained dates. The theoretical part describes the term "the music therapy", e.g. concept, definition, types and forms, the development of music therapy, the history, methods and techniques. This age group is defined in t...

 9. Inhalation Therapy in Horses.

  Science.gov (United States)

  Cha, Mandy L; Costa, Lais R R

  2017-04-01

  This article discusses the benefits and limitations of inhalation therapy in horses. Inhalation drug therapy delivers the drug directly to the airways, thereby achieving maximal drug concentrations at the target site. Inhalation therapy has the additional advantage of decreasing systemic side effects. Inhalation therapy in horses is delivered by the use of nebulizers or pressured metered dose inhalers. It also requires the use of a muzzle or nasal mask in horses. Drugs most commonly delivered through inhalation drug therapy in horses include bronchodilators, antiinflammatories, and antimicrobials. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. [Music therapy and depression].

  Science.gov (United States)

  Van Assche, E; De Backer, J; Vermote, R

  2015-01-01

  Music therapy is a predominantly non-verbal psychotherapy based on music improvisation, embedded in a therapeutic relationship. This is the reason why music therapy is also used to treat depression. To examine the efficacy of music therapy and to report on the results of recent research into the value of music therapy as a treatment for depression. We reviewed the literature on recent research into music therapy and depression, reporting on the methods used and the results achieved, and we assessed the current position of music therapy for depression in the context of evidence-based scientific research. A wide variety of research methods was used to investigate the effects of using music therapy as a psychotherapy. Most studies focused usually on the added value that music therapy brings to the standard form of psychiatric treatment, when administered with or without psychopharmacological support. Music therapy produced particularly significant and favourable results when used to treat patients with depression. Current research into music therapy and depression points to a significant and persistent reduction in patients' symptoms and to improvements in their quality of life. However, further research is needed with regard to the best methods of illustrating the effects of music therapy.

 11. Hendee's radiation therapy physics

  CERN Document Server

  Pawlicki, Todd; Starkschall, George

  2016-01-01

  The publication of this fourth edition, more than ten years on from the publication of Radiation Therapy Physics third edition, provides a comprehensive and valuable update to the educational offerings in this field. Led by a new team of highly esteemed authors, building on Dr Hendee’s tradition, Hendee’s Radiation Therapy Physics offers a succinctly written, fully modernised update. Radiation physics has undergone many changes in the past ten years: intensity-modulated radiation therapy (IMRT) has become a routine method of radiation treatment delivery, digital imaging has replaced film-screen imaging for localization and verification, image-guided radiation therapy (IGRT) is frequently used, in many centers proton therapy has become a viable mode of radiation therapy, new approaches have been introduced to radiation therapy quality assurance and safety that focus more on process analysis rather than specific performance testing, and the explosion in patient-and machine-related data has necessitated an ...

 12. Radon therapy; Radon in der Therapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spruck, Kaija [Technische Hochschule Mittelhessen, Giessen (Germany). Inst. fuer Medizinische Physik und Strahlenschutz

  2017-04-01

  Radon therapies are used since more than 100 years in human medicine. Today this method is controversially discussed due to the possible increase of ionizing radiation induced tumor risk. Although the exact mode of biological radiation effect on the cell level is still not known new studies show the efficiency of the radon therapy without side effect for instance for rheumatic/inflammatory or respiratory disorders.

 13. 75 FR 50880 - TRICARE: Non-Physician Referrals for Physical Therapy, Occupational Therapy, and Speech Therapy

  Science.gov (United States)

  2010-08-18

  ... 0720-AB36 TRICARE: Non-Physician Referrals for Physical Therapy, Occupational Therapy, and Speech... referrals of beneficiaries to the Military Health System for physical therapy, occupational therapy, and... practitioners will be allowed to issue referrals to patients for physical therapy, occupational therapy, and...

 14. [Therapy of intermediate uveitis].

  Science.gov (United States)

  Doycheva, D; Deuter, C; Zierhut, M

  2014-12-01

  Intermediate uveitis is a form of intraocular inflammation in which the vitreous body is the major site of inflammation. Intermediate uveitis is primarily treated medicinally and systemic corticosteroids are the mainstay of therapy. When recurrence of uveitis or side effects occur during corticosteroid therapy an immunosuppressive treatment is required. Cyclosporine A is the only immunosuppressive agent that is approved for therapy of uveitis in Germany; however, other immunosuppressive drugs have also been shown to be effective and well-tolerated in patients with intermediate uveitis. In severe therapy-refractory cases when conventional immunosuppressive therapy has failed, biologics can be used. In patients with unilateral uveitis or when the systemic therapy is contraindicated because of side effects, an intravitreal steroid treatment can be carried out. In certain cases a vitrectomy may be used.

 15. Fertility and cancer therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maguire, L.C.

  1979-01-01

  With increased survival of increasing numbers of cancer patients as a result of therapy, the consequences, early and late, of the therapies must be realized. It is the treating physician's duty to preserve as much reproductive potential as possible for patients, consistent with adequate care. With radiotherapy this means shielding the gonads as much as possible, optimal but not excessive doses and fields, oophoropexy, or sperm collection and storage prior to irradiation. With chemotherapy it means the shortest exposure to drugs consistent with best treatment and prior to therapy the collection and storage of sperm where facilities are available. At present this is still an experimental procedure. Artificial insemination for a couple when the male has received cancer therapy is another alternative. Finally, it is the responsibility of physicians caring for patients with neoplasms to be knowledgeable about these and all other effects of therapy so that patients may be counseled appropriately and understand the implications of therapy for their life

 16. Genetically Guided Statin Therapy

  Science.gov (United States)

  2017-03-01

  number of new statin prescriptions, and (4) patient reported quality of life, physical activity, perceptions regarding statin therapy , and pain as...outcomes known to be prevented by statin therapy , we examined hospitalizations for three diagnoses: acute myocardial infarction (MI), stroke, and...cholesterol. However, the ultimate goal of statin therapy is to decrease incidence of CAD, acute myocardial infarction and perhaps stroke. However, there is a

 17. Nuclear medicine therapy

  CERN Document Server

  Eary, Janet F

  2013-01-01

  One in three of the 30 million Americans who are hospitalized are diagnosed or treated with nuclear medicine techniques. This text provides a succinct overview and detailed set of procedures and considerations for patient therapy with unsealed radioactivity sources.  Serving as a complete literature reference for therapy with radiopharmaceuticals currently utilized in practice, this source covers the role of the physician in radionuclide therapy, and essential procedures and protocols required by health care personnel.

 18. American Physical Therapy Association

  Science.gov (United States)

  ... Do APTA represents more than 100,000 members: physical therapists, physical therapist assistants, and students of physical therapy. Other Popular Resources: - Member Directory - Annual Reports ...

 19. Is Bicarbonate Therapy Useful?

  Science.gov (United States)

  Hopper, Kate

  2017-03-01

  Despite concerns about the negative effects of metabolic acidosis, there is minimal evidence that sodium bicarbonate administration is an effective treatment. In addition, sodium bicarbonate therapy is associated with many adverse effects, including paradoxic intracellular acidosis, hypokalemia, hypocalcemia, hypernatremia, and hyperosmolality. Definitive recommendations regarding bicarbonate therapy are challenging as there is little high-quality evidence available. In most clinical scenarios of metabolic acidosis, treatment efforts should focus on resolution of the underlying cause, and sodium bicarbonate therapy should be used with caution, if at all. An exception to this is kidney disease, wherein sodium bicarbonate therapy may have a valuable role. Published by Elsevier Inc.

 20. Nanomedicine and cancer therapies

  CERN Document Server

  Sebastian, Mathew; Ninan, Neethu

  2012-01-01

  Nanotechnology has the power to radically change the way cancer is diagnosed, imaged, and treated. The holistic approach to cancer involves noninvasive procedures that emphasize restoring the health of human energy fields. Presenting a wealth of information and research about the most potent cancer healing therapies, this forward-thinking book explores how nanomedicine, holistic medicine, and other cancer therapies play important roles in treatment of this disease. Topics include nanobiotechnology for antibacterial therapy and diagnosis, mitochondrial dysfunction and cancer, antioxidants and combinatorial therapies, and optical and mechanical investigations of nanostructures for biomolecular detection.

 1. Medical Art Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgul Aydin

  2012-03-01

  Full Text Available Art therapy is a form of expressive therapy that uses art materials. Art therapy combines traditional psychotherapeutic theories and techniques with an understanding of the psychological aspects of the creative process, especially the affective properties of the different art materials. Medical art therapy has been defined as the clinical application of art expression and imagery with individuals who are physically ill, experiencing physical trauma or undergoing invasive or aggressive medical procedures such as surgery or chemotherapy and is considered as a form of complementary or integrative medicine. Several studies have shown that patients with physical illness benefit from medical art therapy in different aspects. Unlike other therapies, art therapy can take the patients away from their illness for a while by means of creative activities during sessions, can make them forget the illness or lost abilities. Art therapy leads to re-experiencing normality and personal power even with short creative activity sessions. In this article definition, influence and necessity of medical art therapy are briefly reviewed.

 2. Biological therapies for spondyloarthritis.

  Science.gov (United States)

  Bruner, Vincenzo; Atteno, Mariangela; Spanò, Angelo; Scarpa, Raffaele; Peluso, Rosario

  2014-06-01

  Biological therapies and new imaging techniques have changed the therapeutic and diagnostic approach to spondyloarthritis. In patients with axial spondyloarthritis, tumor necrosis factor α (TNFα) inhibitor treatment is currently the only effective therapy in patients for whom conventional therapy with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has failed. TNFα inhibitor treatment is more effective in preventing articular damage in peripheral joints than in axial ones. It is important to treat patients at an early stage of disease to reduce disease progression; moreover it is necessary to identify causes of therapy inefficacy in preventing joint damage in the axial subset.

 3. Neutron Therapy Facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Neutron Therapy Facility provides a moderate intensity, broad energy spectrum neutron beam that can be used for short term irradiations for radiobiology (cells)...

 4. Therapy with radionuclides. Radionuklid-Therapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Biersack, H.J.; Hotze, A.L. (Bonn Univ. (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin)

  1992-12-01

  Radioiodine therapy of benign and malignant thyroid diseases is a well-established procedure in Nuclear Medicine. However, the therapeutic use of radioisotopes in other diseases is relatively unknown among our refering physicians. The therapeutic effects of intraarticular (rheumatoid arthritis) and intracavitary (pleural and peritoneal carcinosis) applications yields good results. The radiophosphorus therapy in polycythemia vera rubra has always to be considered as an alternative to chemotherapy. The use of analgetics may be reduced by pain therapy of bone metastasis by injection of bone-seeking beta emitters like Rh-186 HEDP. Other procedures like therapeutic application of meta-iodo-benzylguanidine in neuroblastoma and malignant pheochromocytoma resulted in at least remissions of the disease. Radioimmunotherapy needs further evaluation before it can be recommended as a routine procedure. (orig.).

 5. Gene therapy and radionuclides targeting therapy in mammary carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song Jinhua

  2003-01-01

  Breast carcinoma's gene therapy is a hotspot in study of the tumor's therapy in the recent years. Currently the major therapy methods that in the experimentative and primary clinical application phases include immunological gene therapy, multidrug resistance gene therapy, antisense oligonucleotide therapy and suicide gene therapy. The gene targeting brachytherapy, which is combined with gene therapy and radiotherapy has enhanced the killer effects of the suicide gene and nuclide in tumor cells. That has break a new path in tumor's gene therapy. The further study in this field will step up it's space to the clinical application

 6. History of gene therapy.

  Science.gov (United States)

  Wirth, Thomas; Parker, Nigel; Ylä-Herttuala, Seppo

  2013-08-10

  Two decades after the initial gene therapy trials and more than 1700 approved clinical trials worldwide we not only have gained much new information and knowledge regarding gene therapy in general, but also learned to understand the concern that has persisted in society. Despite the setbacks gene therapy has faced, success stories have increasingly emerged. Examples for these are the positive recommendation for a gene therapy product (Glybera) by the EMA for approval in the European Union and the positive trials for the treatment of ADA deficiency, SCID-X1 and adrenoleukodystrophy. Nevertheless, our knowledge continues to grow and during the course of time more safety data has become available that helps us to develop better gene therapy approaches. Also, with the increased understanding of molecular medicine, we have been able to develop more specific and efficient gene transfer vectors which are now producing clinical results. In this review, we will take a historical view and highlight some of the milestones that had an important impact on the development of gene therapy. We will also discuss briefly the safety and ethical aspects of gene therapy and address some concerns that have been connected with gene therapy as an important therapeutic modality. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Antiproton Cancer Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bassler, Niels

  An essential part in cancer radiotherapy, is to direct a sufficiently high dose towards the tumour, without damaging the surrounding tissue. Different techniques such as intensity modulated radiation therapy and proton therapy have been developed, in order to reduce the dose to the normal tissue...

 8. Play Therapy. ERIC Digest.

  Science.gov (United States)

  Landreth, Garry; Bratton, Sue

  Play therapy is based on developmental principles and, thus, provides, through play, developmentally appropriate means of expression and communication for children. Therefore, skill in using play therapy is an essential tool for mental health professionals who work with children. Therapeutic play allows children the opportunity to express…

 9. Therapy of Lies

  Science.gov (United States)

  Price, Sean

  2012-01-01

  Conversion therapy comes in many forms, ranging from informal chats with counselors to aggressive physical coercion, but all are based on the belief that a gay male or a lesbian can be changed "back" to heterosexual behavior. It is not just alarmed parents who turn to this therapy. Many LGBT individuals seek out such treatment in an effort to…

 10. Therapy in Motion.

  Science.gov (United States)

  Costonis, Maureen Needham, Ed.

  This book contains a collection of articles on the subject of movement therapy. It can be used as a set of supplementary readings for an academic course in dance therapy or a psychiatric residency program. It includes an exhaustive bibliography on this field for students and practioners in this field. Four principal themes have been selected as a…

 11. [Dance/Movement Therapy.

  Science.gov (United States)

  Fenichel, Emily, Ed.

  1994-01-01

  This newsletter theme issue focuses on dance, play, and movement therapy for infants and toddlers with disabilities. Individual articles are: "Join My Dance: The Unique Movement Style of Each Infant and Toddler Can Invite Communication, Expression and Intervention" (Suzi Tortora); "Dynamic Play Therapy: An Integrated Expressive Arts Approach to…

 12. Electroconvulsive Therapy and Suicide.

  Science.gov (United States)

  Tanney, Bryan L.

  1986-01-01

  When the effectiveness and mortality-morbidity of electroconvulsive therapy (ECT) are compared with those of drug therapies, it appears that ECT is an effective and preferred treatment strategy. It remains underutilized as a modality of suicide prevention. Addresses controversies that presently limit the use of this treatment. (Author/ABB)

 13. Massage Therapy Research

  Science.gov (United States)

  Field, Tiffany; Diego, Miguel; Hernandez-Reif, Maria

  2007-01-01

  Massage therapy has been notably effective in preventing prematurity, enhancing growth of infants, increasing attentiveness, decreasing depression and aggression, alleviating motor problems, reducing pain, and enhancing immune function. This review covers massage therapy research from the last decade, as an update to the American Psychologist 1998…

 14. Radiation Therapy - Multiple Languages

  Science.gov (United States)

  ... W XYZ List of All Topics All Radiation Therapy - Multiple Languages To use the sharing features on this page, ... Information Translations Vietnamese (Tiếng Việt) Expand Section Radiation Therapy - Tiếng Việt (Vietnamese) ... Health Information Translations Characters not displaying correctly on this page? See language display issues . Return to the MedlinePlus Health Information ...

 15. Boganmeldelse - Music Therapy Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2006-01-01

  . Alligevel følger her en anbefaling af bogen: for musikterapeuter er det en bog, man ikke kommer uden om. Music Therapy Research, på dansk Musikterapiforskning, er en gennemrevideret, ja faktisk nyudgivelse, af bogen Music Therapy Research: Quantitative and Qualitative Perspectives, som udkom i 1995. Også...

 16. Pediatric Music Therapy.

  Science.gov (United States)

  Lathom-Radocy, Wanda B.

  This book on music therapy includes relevant medical, psychological, and developmental information to help service providers, particularly music therapists, and parents to understand children with disabilities. The first two chapters describe the process of assessment and delineation of goals in music therapy that leads to the design of the music…

 17. Photodynamic Therapy for Cancer

  Science.gov (United States)

  ... et al. Photodynamic therapy. Journal of the National Cancer Institute 1998; 90(12):889–905. [PubMed Abstract] Gudgin Dickson EF, Goyan RL, Pottier RH. New directions in photodynamic therapy. Cellular and Molecular Biology 2002; 48(8):939–954. [PubMed Abstract] Capella ...

 18. Radiation Therapy Side Effects

  Science.gov (United States)

  Radiation therapy has side effects because it not only kills or slows the growth of cancer cells, it can also affect nearby healthy cells. Many people who get radiation therapy experience fatigue. Other side effects depend on the part of the body that is being treated. Learn more about possible side effects.

 19. Art Therapy: A Bibliography.

  Science.gov (United States)

  Gantt, Linda, Comp.; Schmal, Marilyn Strauss, Comp.

  The bibliography on art therapy presents 1175 citations (1940-1973) drawn from searches of the medical indexes, computer systems of the National Library of Medicine and the National Institute of Mental Health, other bibliographies, Centre International de Documentation Concernant les Expressions Plastiques, and the American Journal of Art Therapy.…

 20. Experiential Learning and Therapy.

  Science.gov (United States)

  Hatala, Elaine

  This paper describes the experiential therapy program at the Bowling Green Adolescent Center (New Jersey). This model supports the view that the therapeutic process of addiction treatment is accelerated and enhanced by providing the patients with experiential interventions. Experiential therapy includes goal setting, hands-on participation,…

 1. Activity Therapy: An Alternative Therapy for Adolescents.

  Science.gov (United States)

  Kottman, Terry T.; And Others

  1987-01-01

  Discusses the benefits of activity therapy for preteens and adolescents, where the client is engaged in nonverbal modes of relationship--games, free play, movement, drama, music, art or other activities, as the chief therapeutic media in which conflicts are resolved and intellectual and emotional energies freed. Reviews the literature, describes…

 2. Animal-Assisted Therapy and Occupational Therapy

  Science.gov (United States)

  Andreasen, Gena; Stella, Tiffany; Wilkison, Megan; Szczech Moser, Christy; Hoelzel, Allison; Hendricks, Laura

  2017-01-01

  The use of animals for therapeutic purposes has been documented in the literature for centuries. This review will highlight evidence of the benefits of animal-assisted therapy as well as provide a plethora of resources for therapists interested in learning more about how animals can provide restorative benefits for their clients.

 3. Tumor targeted gene therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kang, Joo Hyun

  2006-01-01

  Knowledge of molecular mechanisms governing malignant transformation brings new opportunities for therapeutic intervention against cancer using novel approaches. One of them is gene therapy based on the transfer of genetic material to an organism with the aim of correcting a disease. The application of gene therapy to the cancer treatment had led to the development of new experimental approaches such as suicidal gene therapy, inhibition of oncogenes and restoration of tumor-suppressor genes. Suicidal gene therapy is based on the expression in tumor cells of a gene encoding an enzyme that converts a prodrug into a toxic product. Representative suicidal genes are Herpes simplex virus type 1 thymidine kinase (HSV1-tk) and cytosine deaminase (CD). Especially, physicians and scientists of nuclear medicine field take an interest in suicidal gene therapy because they can monitor the location and magnitude, and duration of expression of HSV1-tk and CD by PET scanner

 4. Medical therapy in acromegaly.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Sherlock, Mark

  2011-05-01

  Acromegaly is a rare disease characterized by excess secretion of growth hormone (GH) and increased circulating insulin-like growth factor 1 (IGF-1) concentrations. The disease is associated with increased morbidity and premature mortality, but these effects can be reduced if GH levels are decreased to <2.5 μg\\/l and IGF-1 levels are normalized. Therapy for acromegaly is targeted at decreasing GH and IGF-1 levels, ameliorating patients\\' symptoms and decreasing any local compressive effects of the pituitary adenoma. The therapeutic options for acromegaly include surgery, radiotherapy and medical therapies, such as dopamine agonists, somatostatin receptor ligands and the GH receptor antagonist pegvisomant. Medical therapy is currently most widely used as secondary treatment for persistent or recurrent acromegaly following noncurative surgery, although it is increasingly used as primary therapy. This Review provides an overview of current and future pharmacological therapies for patients with acromegaly.

 5. Pharmacological therapy for amblyopia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anupam Singh

  2017-01-01

  Full Text Available Amblyopia is the most common cause of preventable blindness in children and young adults. Most of the amblyopic visual loss is reversible if detected and treated at appropriate time. It affects 1.0 to 5.0% of the general population. Various treatment modalities have been tried like refractive correction, patching (both full time and part time, penalization and pharmacological therapy. Refractive correction alone improves visual acuity in one third of patients with anisometropic amblyopia. Various drugs have also been tried of which carbidopa & levodopa have been popular. Most of these agents are still in experimental stage, though levodopa-carbidopa combination therapy has been widely studied in human amblyopes with good outcomes. Levodopa therapy may be considered in cases with residual amblyopia, although occlusion therapy remains the initial treatment choice. Regression of effect after stoppage of therapy remains a concern. Further studies are therefore needed to evaluate the full efficacy and side effect profile of these agents.

 6. Music therapy improvisation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mira Kuzma

  2001-09-01

  Full Text Available In this article, the technique of music therapy – music therapy improvisation is introduced. In this form of music therapy the improvising partners share meaning through the improvisation: the improvisation is not an end in itself: it portrays meaning that is personal, complex and can be shared with the partner. The therapeutic work, then, is meeting and matching the client's music in order to give the client an experience of "being known", being responded through sounds and being able to express things and communicate meaningfully. Rather than the client playing music, the therapy is about developing the engagement through sustained, joint improvisations. In music therapy, music and emotion share fundamental features: one may represent the other, i.e., we hear the music not as music but as dynamic emotional states. The concept of dynamic structure explains why music makes therapeutic sense.

 7. Accelerators for cancer therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lennox, Arlene J.

  2000-01-01

  The vast majority of radiation treatments for cancerous tumors are given using electron linacs that provide both electrons and photons at several energies. Design and construction of these linacs are based on mature technology that is rapidly becoming more and more standardized and sophisticated. The use of hadrons such as neutrons, protons, alphas, or carbon, oxygen and neon ions is relatively new. Accelerators for hadron therapy are far from standardized, but the use of hadron therapy as an alternative to conventional radiation has led to significant improvements and refinements in conventional treatment techniques. This paper presents the rationale for radiation therapy, describes the accelerators used in conventional and hadron therapy, and outlines the issues that must still be resolved in the emerging field of hadron therapy

 8. Music therapy in dementia

  DEFF Research Database (Denmark)

  McDermott, Orii; Crellin, Nadia; Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2013-01-01

  Objective Recent reviews on music therapy for people with dementia have been limited to attempting to evaluate whether it is effective, but there is a need for a critical assessment of the literature to provide insight into the possible mechanisms of actions of music therapy. This systematic review......, five studies investigated hormonal and physiological changes, and five studies focused on social and relational aspects of music therapy. The musical interventions in the studies were diverse, but singing featured as an important medium for change. Conclusions Evidence for short-term improvement...... in mood and reduction in behavioural disturbance was consistent, but there were no high-quality longitudinal studies that demonstrated long-term benefits of music therapy. Future music therapy studies need to define a theoretical model, include better-focused outcome measures, and discuss how the findings...

 9. Proton therapy physics

  CERN Document Server

  2012-01-01

  Proton Therapy Physics goes beyond current books on proton therapy to provide an in-depth overview of the physics aspects of this radiation therapy modality, eliminating the need to dig through information scattered in the medical physics literature. After tracing the history of proton therapy, the book summarizes the atomic and nuclear physics background necessary for understanding proton interactions with tissue. It describes the physics of proton accelerators, the parameters of clinical proton beams, and the mechanisms to generate a conformal dose distribution in a patient. The text then covers detector systems and measuring techniques for reference dosimetry, outlines basic quality assurance and commissioning guidelines, and gives examples of Monte Carlo simulations in proton therapy. The book moves on to discussions of treatment planning for single- and multiple-field uniform doses, dose calculation concepts and algorithms, and precision and uncertainties for nonmoving and moving targets. It also exami...

 10. Pharmacological therapy for amblyopia

  Science.gov (United States)

  Singh, Anupam; Nagpal, Ritu; Mittal, Sanjeev Kumar; Bahuguna, Chirag; Kumar, Prashant

  2017-01-01

  Amblyopia is the most common cause of preventable blindness in children and young adults. Most of the amblyopic visual loss is reversible if detected and treated at appropriate time. It affects 1.0 to 5.0% of the general population. Various treatment modalities have been tried like refractive correction, patching (both full time and part time), penalization and pharmacological therapy. Refractive correction alone improves visual acuity in one third of patients with anisometropic amblyopia. Various drugs have also been tried of which carbidopa & levodopa have been popular. Most of these agents are still in experimental stage, though levodopa-carbidopa combination therapy has been widely studied in human amblyopes with good outcomes. Levodopa therapy may be considered in cases with residual amblyopia, although occlusion therapy remains the initial treatment choice. Regression of effect after stoppage of therapy remains a concern. Further studies are therefore needed to evaluate the full efficacy and side effect profile of these agents. PMID:29018759

 11. [Therapy-resistant and therapy-refractory arterial hypertension].

  Science.gov (United States)

  Wallbach, M; Koziolek, M J

  2018-05-02

  Therapy-resistant and therapy-refractory arterial hypertension differ in prevalence, pathogenesis, prognosis and therapy. In both cases, a structured approach is required, with the exclusion of pseudoresistance and, subsequently, secondary hypertension. Resistant hypertension has been reported to be more responsive to intensified diuretic therapy, whereas refractory hypertension is presumed to require sympathoinhibitory therapy. Once the general measures and the drug-based step-up therapy have been exhausted, interventional procedures are available.

 12. Targeted enzyme prodrug therapies.

  Science.gov (United States)

  Schellmann, N; Deckert, P M; Bachran, D; Fuchs, H; Bachran, C

  2010-09-01

  The cure of cancer is still a formidable challenge in medical science. Long-known modalities including surgery, chemotherapy and radiotherapy are successful in a number of cases; however, invasive, metastasized and inaccessible tumors still pose an unresolved and ongoing problem. Targeted therapies designed to locate, detect and specifically kill tumor cells have been developed in the past three decades as an alternative to treat troublesome cancers. Most of these therapies are either based on antibody-dependent cellular cytotoxicity, targeted delivery of cytotoxic drugs or tumor site-specific activation of prodrugs. The latter is a two-step procedure. In the first step, a selected enzyme is accumulated in the tumor by guiding the enzyme or its gene to the neoplastic cells. In the second step, a harmless prodrug is applied and specifically converted by this enzyme into a cytotoxic drug only at the tumor site. A number of targeting systems, enzymes and prodrugs were investigated and improved since the concept was first envisioned in 1974. This review presents a concise overview on the history and latest developments in targeted therapies for cancer treatment. We cover the relevant technologies such as antibody-directed enzyme prodrug therapy (ADEPT), gene-directed enzyme prodrug therapy (GDEPT) as well as related therapies such as clostridial- (CDEPT) and polymer-directed enzyme prodrug therapy (PDEPT) with emphasis on prodrug-converting enzymes, prodrugs and drugs.

 13. Massage therapy research review.

  Science.gov (United States)

  Field, Tiffany

  2016-08-01

  In this review, massage therapy has been shown to have beneficial effects on varying conditions including prenatal depression, preterm infants, full-term infants, autism, skin conditions, pain syndromes including arthritis and fibromyalgia, hypertension, autoimmune conditions including asthma and multiple sclerosis, immune conditions including HIV and breast cancer and aging problems including Parkinson's and dementia. Although many of the studies have involved comparisons between massage therapy and standard treatment control groups, several have compared different forms of massage (e.g. Swedish versus Thai massage), and different active therapies such as massage versus exercise. Typically, the massage therapy groups have experienced more positive effects than the control or comparison groups. This may relate to the massage therapy providing more stimulation of pressure receptors, in turn enhancing vagal activity and reducing cortisol levels. Some of the researchers have assessed physical, physiological and biochemical effects, although most have relied exclusively on self-report measures. Despite these methodological problems and the dearth of research from the U.S., the massage therapy profession has grown significantly and massage therapy is increasingly practiced in traditional medical settings, highlighting the need for more rigorous research. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Medical Therapy of Acromegaly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  U. Plöckinger

  2012-01-01

  Full Text Available This paper outlines the present status of medical therapy of acromegaly. Indications for permanent postoperative treatment, postirradiation treamtent to bridge the interval until remission as well as primary medical therapy are elaborated. Therapeutic efficacy of the different available drugs—somatostatin receptor ligands (SRLs, dopamine agonists, and the GH antagonist Pegvisomant—is discussed, as are the indications for and efficacy of their respective combinations. Information on their mechanism of action, and some pharmakokinetic data are included. Special emphasis is given to the difficulties to define remission criteria of acromegaly due to technical assay problems. An algorithm for medical therapy in acromegaly is provided.

 15. Collaboration in experiential therapy.

  Science.gov (United States)

  Berdondini, Lucia; Elliott, Robert; Shearer, Joan

  2012-02-01

  We offer a view of the nature and role of client-therapist collaboration in experiential psychotherapy, focusing on Gestalt and emotion-focused therapy (EFT). We distinguish between the necessary condition of mutual trust (the emotional bond between client and therapist) and effective collaboration (regarding the goals and tasks of therapy). Using a case study of experiential therapy for social anxiety, we illustrate how the development of collaboration can be both complex and pivotal for therapeutic success, and how it can involve client and therapist encountering one another through taking risks by openly and nonjudgementally disclosing difficult experiences in order to enrich and advance the work. © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

 16. Feminist music therapy pedagogy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hahna, Nicole; Swantes, Melody

  2011-01-01

  This study surveyed 188 music therapy educators regarding their views and use of feminist pedagogy and feminist music therapy. The purpose of this study was two-fold: (a) to determine how many music therapy educators used feminist pedagogy and (b) to determine if there was a relationship between......) participatory learning, (b) validation of personal experience/development of confidence, (c) political/social activism, and (d) critical thinking/ open-mindedness. The results revealed that 46% (n = 32) of participants identified as feminist music therapists and 67% (n = 46) of participants identified as using...

 17. Complications of cancer therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moskowitz, P.S.; Parker, B.R.

  1985-01-01

  The purpose of this chapter is to review systematically the toxicity of contemporary chemotherapy and irradiation on normal tissues of growing children. Whenever possible, the separate toxicity of chemotherapy, irradiation, and combination therapy is addressed. However, it is not always possible to quantitate specifically such reactions in the face of multiple drug therapy, which may enhance radiation injury or reactivate prior radiation injury. Prior detailed reviews have provided important sources of information concerning radiation injury for this more general discussion. The information provided will assist both the clinician and the radiologist in the recognition of early and late complications of therapy in pediatric oncology

 18. Prostate Cancer (Radiation Therapy)

  Science.gov (United States)

  ... be considered carefully, balancing the advantages against the disadvantages as they relate to the individual man's age, ... therapy with photon or x-rays: Uses advanced technology to tailor the x-ray or photon radiation ...

 19. Music therapy for depression.

  Science.gov (United States)

  Aalbers, Sonja; Fusar-Poli, Laura; Freeman, Ruth E; Spreen, Marinus; Ket, Johannes Cf; Vink, Annemiek C; Maratos, Anna; Crawford, Mike; Chen, Xi-Jing; Gold, Christian

  2017-11-16

  Depression is a highly prevalent mood disorder that is characterised by persistent low mood, diminished interest, and loss of pleasure. Music therapy may be helpful in modulating moods and emotions. An update of the 2008 Cochrane review was needed to improve knowledge on effects of music therapy for depression. 1. To assess effects of music therapy for depression in people of any age compared with treatment as usual (TAU) and psychological, pharmacological, and/or other therapies.2. To compare effects of different forms of music therapy for people of any age with a diagnosis of depression. We searched the following databases: the Cochrane Common Mental Disorders Controlled Trials Register (CCMD-CTR; from inception to 6 May 2016); the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; to 17 June 2016); Thomson Reuters/Web of Science (to 21 June 2016); Ebsco/PsycInfo, the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Embase, and PubMed (to 5 July 2016); the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform (WHO ICTRP), ClinicalTrials.gov, the National Guideline Clearing House, and OpenGrey (to 6 September 2016); and the Digital Access to Research Theses (DART)-Europe E-theses Portal, Open Access Theses and Dissertations, and ProQuest Dissertations and Theses Database (to 7 September 2016). We checked reference lists of retrieved articles and relevant systematic reviews and contacted trialists and subject experts for additional information when needed. We updated this search in August 2017 and placed potentially relevant studies in the "Awaiting classification" section; we will incorporate these into the next version of this review as appropriate. All randomised controlled trials (RCTs) and controlled clinical trials (CCTs) comparing music therapy versus treatment as usual (TAU), psychological therapies, pharmacological therapies, other therapies, or different forms of music therapy for reducing depression. Two review

 20. Therapy Provider Phase Information

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Therapy Provider Phase Information dataset is a tool for providers to search by their National Provider Identifier (NPI) number to determine their phase for...

 1. Oxygen therapy - infants

  Science.gov (United States)

  ... breathe increased amounts of oxygen to get normal levels of oxygen in their blood. Oxygen therapy provides babies with the extra oxygen. Information Oxygen is a gas that the cells in your body need to work properly. The ...

 2. Interactional Gestalt Therapy.

  Science.gov (United States)

  Warehime, Robert G.

  1981-01-01

  Group gestalt therapy in which the leader facilitates the development of helping capacity in group members is described. The general characteristics of this approach are discussed and ground rules concerning leader and member behaviors are suggested. (RC)

 3. Drug therapy smartens up

  Science.gov (United States)

  Martin, Christian

  2015-11-01

  The submission of the first 'smart pill' for market approval, combined with progress in the European nanomedicine landscape, illustrates the positive outlook for drug therapy and health monitoring, explains Christian Martin.

 4. Nicotine replacement therapy

  Science.gov (United States)

  Smoking cessation - nicotine replacement; Tobacco - nicotine replacement therapy ... Before you start using a nicotine replacement product, here are some things to know: The more cigarettes you smoke, the higher the dose you may need to ...

 5. Therapies for Cystic Fibrosis

  Science.gov (United States)

  ... Active Cycle of Breathing Technique Airway Clearance Techniques Autogenic Drainage Basics of Lung Care Chest Physical Therapy ... care. Clinician Awards Clinician Career Development Awards Clinician Training Awards Mutation Analysis Program Network News Network News: ...

 6. Therapy and Counseling

  Science.gov (United States)

  ... system of rewards and reinforcement of positive behavior. Psychoanalysis. This type of treatment encourages you to think ... work, marriage and family therapy, rehabilitation counseling, and psychoanalysis. Your family doctor can help you choose the ...

 7. Photodynamic Therapy (PDT)

  Indian Academy of Sciences (India)

  Photodynamic Therapy (PDT) is a newly emerging modal- ... Porphyrins are a ubiquitous class of naturally occurring heterocyclic ..... mechanism leading to tumor necrosis. ... The vascular endothelium may be the main target of tumor.

 8. External Beam Therapy (EBT)

  Science.gov (United States)

  ... type your comment or suggestion into the following text box: Comment: E-mail: Area code: Phone no: ... Colorectal Cancer Treatment Head and Neck Cancer Treatment Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) Brain ...

 9. Radiation Therapy for Cancer

  Science.gov (United States)

  Radiation therapy is a type of cancer treatment that uses high doses of radiation to kill cancer cells and shrink tumors. Learn about the types of radiation, why side effects happen, which ones you might have, and more.

 10. Cognitive Behaviour Therapy

  African Journals Online (AJOL)

  QuickSilver

  2003-05-20

  May 20, 2003 ... behaviour therapy approach, and a brief example of its use in depression. Cognitive .... dream, or recollection, leading to unpleasant emotion. DATE. SITUATION. EMOTION ... Write rational response to automatic thought(s). 2.

 11. Consumer Health: Alternative Therapy

  Science.gov (United States)

  ... such as massage. These systems center on a philosophy, such as the power of nature or the ... medicine values therapies that have been demonstrated through research and testing to be safe and effective. While ...

 12. Cognitive-Behavioral Therapy.

  Science.gov (United States)

  An, Hong; He, Ri-Hui; Zheng, Yun-Rong; Tao, Ran

  2017-01-01

  Cognitive-behavioral therapy (CBT) is the main method of psychotherapy generally accepted in the field of substance addiction and non-substance addiction. This chapter mainly introduces the methods and technology of cognitive-behavior therapy of substance addiction, especially in order to prevent relapse. In the cognitive-behavior treatment of non-substance addiction, this chapter mainly introduces gambling addiction and food addiction.

 13. Concept Analysis: Music Therapy.

  Science.gov (United States)

  Murrock, Carolyn J; Bekhet, Abir K

  2016-01-01

  Down through the ages, music has been universally valued for its therapeutic properties based on the psychological and physiological responses in humans. However, the underlying mechanisms of the psychological and physiological responses to music have been poorly identified and defined. Without clarification, a concept can be misused, thereby diminishing its importance for application to nursing research and practice. The purpose of this article was for the clarification of the concept of music therapy based on Walker and Avant's concept analysis strategy. A review of recent nursing and health-related literature covering the years 2007-2014 was performed on the concepts of music, music therapy, preferred music, and individualized music. As a result of the search, the attributes, antecedents, and consequences of music therapy were identified, defined, and used to develop a conceptual model of music therapy. The conceptual model of music therapy provides direction for developing music interventions for nursing research and practice to be tested in various settings to improve various patient outcomes. Based on Walker and Avant's concept analysis strategy, model and contrary cases are included. Implications for future nursing research and practice to use the psychological and physiological responses to music therapy are discussed.

 14. Journal of Proton Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  2015-01-01

  Full Text Available Journal of Proton Therapy (JPT is an international open access, peer-reviewed journal, which publishes original research, technical reports, reviews, case reports, editorials, and other materials on proton therapy with focus on radiation oncology, medical physics, medical dosimetry, and radiation therapy.No article processing/submission feeNo publication feePeer-review completion within 3-6 weeksImmediate publication after the completion of final author proofreadDOI assignment for each published articleFree access to published articles for all readers without any access barriers or subscriptionThe views and opinions expressed in articles are those of the author/s and do not necessarily reflect the policies of the Journal of Proton Therapy.Authors are encouraged to submit articles for publication in the inaugural issue of the Journal of Proton Therapy by online or email to editor@protonjournal.comOfficial Website of Journal of Proton Therapy: http://www.protonjournal.org/

 15. Humanistic therapies versus other psychological therapies for depression

  Science.gov (United States)

  Churchill, Rachel; Davies, Philippa; Caldwell, Deborah; Moore, Theresa HM; Jones, Hannah; Lewis, Glyn; Hunot, Vivien

  2014-01-01

  This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows: To examine the effectiveness and acceptability of all humanistic therapies compared with all other psychological therapy approaches for acute depression.To examine the effectiveness and acceptability of different humanistic therapy models (person-centred, gestalt, process-experiential, transactional analysis, existential and non-directive therapies) compared with all other psychological therapy approaches for acute depression.To examine the effectiveness and acceptability of all humanistic therapies compared with different psychological therapy approaches (psychodynamic, behavioural, humanistic, integrative, cognitive-behavioural) for acute depression. PMID:25278809

 16. Food therapy and medical diet therapy of Traditional Chinese Medicine

  OpenAIRE

  Qunli Wu; Xiaochun Liang

  2018-01-01

  Food therapy of traditional Chinese medicine aims to maintain balanced nutrition through diet. Medical diet therapy, however, is to achieve the balance of Yin and Yang through the combination of nutrition and medicine. Either “food therapy” or “medical diet therapy” aims to keep health, prevent disease, remove illness and slow aging. In recent years, both food therapy and medical diet therapy have been increasingly applied in clinical nutrition therapy. In terms of traditional Chinese food th...

 17. Complementary therapies in social psychiatry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Dürr, Dorte Wiwe

  three residential homes (n= 51 / 91 respondents - response rate 56 %) shows that the most common used complementary therapy is music therapy 43%, and only 10% of residents do not use these therapies at all. Overall, 43% of residents strongly agree, that these therapies strengthens their recovery process...

 18. Hadron Therapy for Cancer Treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lennox, Arlene

  2003-01-01

  The biological and physical rationale for hadron therapy is well understood by the research community, but hadron therapy is not well established in mainstream medicine. This talk will describe the biological advantage of neutron therapy and the dose distribution advantage of proton therapy, followed by a discussion of the challenges to be met before hadron therapy can play a significant role in treating cancer. A proposal for a new research-oriented hadron clinic will be presented.

 19. and in anticancer therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Toma

  2014-09-01

  Full Text Available Nowadays, cancer and anticancer therapy are increasingly mentioned topics. Groups of researchers keep looking for a tool that will specifically and efficiently eliminate abnormal cells without any harm for the normal ones. Such method entails the reduction of therapy’s side effects, thus also improving patient’s recovery. Discovery of synthetic lethality has become a new hope to create effective, personalized therapy of cancer. Researchers noted that pairs of simultaneously mutated genes can lead to cell death, whereas each gene from that pair mutated individually does not result in cell lethality. Cancer cells accumulate numerous changes in their genetic material. By defining the pairs of genes interacting in cell pathways we are able to identify a potential anticancer therapy. It is believed that such a process has evolved to create cell resistance for a single gene mutation. Proper functioning of a pathway is not dependent on a single gene. Such a solution, however, also led to the evolution of multifactorial diseases such as cancer. Research techniques using iRNA, shRNA or small molecule libraries allow us to find genes that are connected in synthetic lethality interactions. Synthetic lethality may be applied not only as an anticancer therapy but also as a tool for identifying the functions of recently recognized genes. In addition, studying synthetic lethality broadens our understanding of the molecular mechanisms governing cancer cells, which should be helpful in designing highly effective personalized cancer therapies.

 20. Therapy of Ewing's sarcoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dunst, J.; Sauer, R.

  1993-01-01

  Therapy of Ewing's sarcoma requires a qualified clinical, radiological, and pathohistological diagnosis and, in particular, an optimal therapy by an experienced team of oncological specialists. Important prognostic factors are the presence of hematogenous metastases at diagnosis, the initial tumor volume, the response to chemotherapy, and adequate local therapy. Presently, cure rates of more than 60% can be achieved for localized Ewing's sarcoma by combination of local therapy and chemotherapy. The four-drug combination VACA (vincristin, actinomycin D, cyclophosphamide, adriamycin) can be considered as cytostatic gold standard. More aggressive regimens (VAIA, EVAIA, autologous bone marrow transplant) may be beneficial in subgroups and are under investigation. Concerning local therapy adequate radiotherapy plays a major role and achieves the same survival rates as radical surgery, comparable patient selection provided. Several factors have impact on radiotherapeutic results, especially total dose (45 Gy large volume, 55 Gy to the primary tumor), target volume (safety margin at least 2 cm according to the pretreatment volume, at least 5 cm in proximal and distal extension of long bones), timing of radiotherapy (as early as possible) and quality of treatment. Radiotherapy as sole local treatment is indicated in inoperable lesions (spine, sacrum, skull) and in small, good-responding tumors. High-risk patients should receive combined radiotherapeutic-surgical treatment, preferably as pre-operative irradiation. The value of hyperfractionation is not yet proven despite theoretical advantages. (orig.) [de

 1. Therapy of hyperthyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wildmeister, W.

  1982-01-01

  The etiology of hyperthyroidism is still largely unknown and therefore no causal therapy of this condition is possible. Antithyroid drug treatment is usually carried out with thiocarbamides. When an euthyroid state is achieved synthetic thyroid hormones are added. Pregnancy and iodine contamination (after exposure to contrast medium) require individual treatment. In this paper the advantages, indications and contraindications are discussed as well as supportive drug therapy necessary in specific cases. Radioiodine therapy is reserved for patients over 35 years of age; the individual dose is calculated according to the size of the thyroid gland and the iodine uptake. Disadvantageous is the late onset of therapeutic efficiency, the small effect on the size of goitre and the exposure to radiation. A patient should be operated upon in an euthyroid state, i.e. after preoperative drug therapy. Operations are normally performed on individuals with a coexistent goitre or where antithyroid drugs or radioiodine therapy are contraindicated. Paresis of the recurrent laryngeal nerve and hypoparathyroidism are rare complications. 3 to 4 g of thyroid tissues should remain. Of great importance in all cases are precise diagnostics both before and after commencing treatment and adequate follow up. (orig./MG) [de

 2. Cell Therapy in Dermatology

  Science.gov (United States)

  Petrof, Gabriela; Abdul-Wahab, Alya; McGrath, John A.

  2014-01-01

  Harnessing the regenerative capacity of keratinocytes and fibroblasts from human skin has created new opportunities to develop cell-based therapies for patients. Cultured cells and bioengineered skin products are being used to treat patients with inherited and acquired skin disorders associated with defective skin, and further clinical trials of new products are in progress. The capacity of extracutaneous sources of cells such as bone marrow is also being investigated for its plasticity in regenerating skin, and new strategies, such as the derivation of inducible pluripotent stem cells, also hold great promise for future cell therapies in dermatology. This article reviews some of the preclinical and clinical studies and future directions relating to cell therapy in dermatology, particularly for inherited skin diseases associated with fragile skin and poor wound healing. PMID:24890834

 3. Ozone Therapy in Dentistry

  Science.gov (United States)

  Domb, William C

  2014-01-01

  Summary The 21st century dental practice is quite dynamic. New treatment protocols and new materials are being developed at a rapid pace. Ozone dental therapy falls into the category of new treatment protocols in dentistry, yet ozone is not new at all. Ozone therapy is already a major treatment modality in Europe, South America and a number of other countries. What is provided here will not be an exhaustive scientific treatise so much as a brief general introduction into what dentists are now doing with ozone therapies and the numerous oral/systemic links that make this subject so important for physicians so that, ultimately, they may serve their patients more effectively and productively. PMID:25363268

 4. Therapy with radionuclides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Biersack, H.J.; Hotze, A.L.

  1992-01-01

  Radioiodine therapy of benign and malignant thyroid diseases is a well-established procedure in Nuclear Medicine. However, the therapeutic use of radioisotopes in other diseases is relatively unknown among our refering physicians. The therapeutic effects of intraarticular (rheumatoid arthritis) and intracavitary (pleural and peritoneal carcinosis) applications yields good results. The radiophosphorus therapy in polycythemia vera rubra has always to be considered as an alternative to chemotherapy. The use of analgetics may be reduced by pain therapy of bone metastasis by injection of bone-seeking beta emitters like Rh-186 HEDP. Other procedures like therapeutic application of meta-iodo-benzylguanidine in neuroblastoma and malignant pheochromocytoma resulted in at least remissions of the disease. Radioimmunotherapy needs further evaluation before it can be recommended as a routine procedure. (orig.) [de

 5. Laser therapy for periodontitis

  Science.gov (United States)

  Efanov, O. I.

  2001-04-01

  An investigation was made of applying pulsed (lambda) equals 0.89 micrometers laser radiation in the treatment for early diagnosed periodontitis. The investigation was made on 65 patients (47 patients constituted the experimental group and 18 patients constituted a control group) affected by periodontitis. Clinical and functional tests revealed that laser therapy produced a string effect on the course of the illness. It reduced bleeding, inflammation, and pruritus. However, it did not produce an affect on electroexcitation. Biomicroscopic examinations and periodontium rheography revealed that the gingival blood flow became normal after the course of laser therapy. The capillary permeability and venous congestion decreased, which was confirmed by the increased time of vacuum tests, raised gingival temperature, reduced tissue clearance, and increased oxygen tension. Apart from that, laser therapy subsided fibrinolysis, proteolytic tissue activity, and decreased the exudative inflammation of periodontium.

 6. Antiphospholipid Syndrome Novel Therapies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamad Bittar

  2014-07-01

  Full Text Available Antiphospholipid syndrome (APS is an autoimmune disease characterised by arterial and/or venous thrombosis, recurrent pregnancy loss, and persistently positive antiphospholipid antibodies (aPLs. It could be life-threatening as in the case of catastrophic APS where multi-organ failure is observed. APS morbidities are thought to be the result of a combination of thrombotic and inflammatory processes. Over the past decades, the mainstay of therapy of APS has been anticoagulation. As new mechanisms of pathogenesis are being unravelled with time, novel targeted immunomodulatory therapies are being proposed as promising agents in the treatment of APS. In this article, we present an overview of new pathogenetic mechanisms in APS as well as novel antithrombotic and immunomodulatory therapies.

 7. PUVA combination therapy.

  Science.gov (United States)

  Morison, W L

  1985-08-01

  Various adjunctive treatments are now frequently used in combination with PUVA therapy with the aims of limiting adverse effects, improving efficacy and decreasing the cost of treatment. In the management of psoriasis, PUVA plus retinoids, PUVA plus methotrexate and PUVA plus UVB phototherapy are the most frequently used combinations. PUVA plus topical corticosteroids and PUVA plus anthralin are also efficacious but adverse effects and poor acceptance by patients are limiting factors. Combinations of PUVA plus nitrogen mustard and ionizing radiation are used in mycosis fungoides to treat tumors and residual disease in secluded sites. In the management of photodermatoses with PUVA therapy, prednisone is often required to prevent exacerbation of disease. A combination of prednisone and PUVA therapy can also be useful in lichen planus and atopic eczema. The selection of a suitable combination treatment, will depend upon the preferences of the clinician, the disease being treated, and the characteristics of the patient.

 8. Music Therapy in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Professional development and recognition is an 'old' issue in music therapy but still a relevant, complex and crucial one. Burning questions regarding professionalisation are at the forefront of most music therapy associations’ agendas across Europe and beyond, and feed back directly to the work...... of the EMTC. Considering the wider political, socio-economic, cultural and disciplinary aspects of professionalisation, different development pathways impact directly on music therapy practice, training, ethics, professional collaboration and employment conditions. Although a number of endeavours have been...... implemented regarding music therapy’s professional development and recognition in different countries, documentation and sharing of such endeavours on international level has been limited and scattered. Drawing from the EMTC’s work since the early ‘90s, as well as from colleagues’ experiences (and struggles...

 9. Involved Node Radiation Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maraldo, Maja V; Aznar, Marianne C; Vogelius, Ivan R

  2012-01-01

  PURPOSE: The involved node radiation therapy (INRT) strategy was introduced for patients with Hodgkin lymphoma (HL) to reduce the risk of late effects. With INRT, only the originally involved lymph nodes are irradiated. We present treatment outcome in a retrospective analysis using this strategy...... to 36 Gy). Patients attended regular follow-up visits until 5 years after therapy. RESULTS: The 4-year freedom from disease progression was 96.4% (95% confidence interval: 92.4%-100.4%), median follow-up of 50 months (range: 4-71 months). Three relapses occurred: 2 within the previous radiation field......, and 1 in a previously uninvolved region. The 4-year overall survival was 94% (95% confidence interval: 88.8%-99.1%), median follow-up of 58 months (range: 4-91 months). Early radiation therapy toxicity was limited to grade 1 (23.4%) and grade 2 (13.8%). During follow-up, 8 patients died, none from HL, 7...

 10. Anticholinerge Therapie der OAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hampel C

  2007-01-01

  Full Text Available Kenntnisse über Differentialdiagnostik und Pathophysiologie des Blasenüberaktivitäts-Syndroms sind essentiell für eine erfolgreiche Therapie. Obwohl Verhaltenstraining und Elektrostimulation ihre Wirksamkeit bei OAB bewiesen haben, ist die Therapie der ersten Wahl nach wie vor die anticholinerge Behandlung. Dessen ungeachtet ist die Einnahmetreue der Patienten unbefriedigend, was in der letzten Zeit zu verschiedenen Medikamentenneuentwicklungen mit verbesserter Verträglichkeit bei gleichbleibend hoher Effektivität geführt hat. Retard-Formulierungen, extraenterale Applikationswege und Rezeptor-Subselektivität sind hierbei die Prinzipien, welche die Behandlungsakzeptanz und Patientenzufriedenheit steigern sollen.

 11. Drug therapy in headache.

  Science.gov (United States)

  Weatherall, Mark W

  2015-06-01

  All physicians will encounter patients with headaches. Primary headache disorders are common, and often disabling. This paper reviews the principles of drug therapy in headache in adults, focusing on the three commonest disorders presenting in both primary and secondary care: tension-type headache, migraine and cluster headache. The clinical evidence on the basis of which choices can be made between the currently available drug therapies for acute and preventive treatment of these disorders is presented, and information given on the options available for the emergency parenteral treatment of refractory migraine attacks and cluster headache. © Royal College of Physicians 2015. All rights reserved.

 12. Isotope therapy for hyperthyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konishi, Junji; Kasagi, Kanji; Iida, Yasuhiro; Torizuka, Kanji; Mori, Toru.

  1979-01-01

  131 I was first used to treat Basedow's disease approximately thirty years ago. Today, 131 I therapy widely used because it is effective and easy to apply. No notable side effects have been observed until now. The only demerit is a high incidence of hypothyroidism which occurs many years after therapy. The onset of hypothyroidism can be delayed by reducing the dose but can not be prevented. Therefore, patients should understand fully the possibility of the onset of hypothyroidism in the future. To obtain favorable results, patients with Basedow's disease should be given an ordinary dose of 131 I and should be followed up. (Nisio, M.)

 13. Antiretroviral therapy: current drugs.

  Science.gov (United States)

  Pau, Alice K; George, Jomy M

  2014-09-01

  The rapid advances in drug discovery and the development of antiretroviral therapy is unprecedented in the history of modern medicine. The administration of chronic combination antiretroviral therapy targeting different stages of the human immunodeficiency virus' replicative life cycle allows for durable and maximal suppression of plasma viremia. This suppression has resulted in dramatic improvement of patient survival. This article reviews the history of antiretroviral drug development and discusses the clinical pharmacology, efficacy, and toxicities of the antiretroviral agents most commonly used in clinical practice to date. Published by Elsevier Inc.

 14. Cerebrospinal tomo-therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fumagalli, I.; Coche-Dequeant, B.; Lacornerie, T.; Reynaert, N.; Lartigau, E.

  2010-01-01

  The authors report the study of the feasibility of a cerebrospinal tomo-therapy, of the protection of organs at risk, and of tolerance. Nine patients have been treated, one with a bi-fractionated irradiation and the others with a conventional fractionation. Seven had chemotherapy before radiotherapy, and two had intensification with self-grafting of stem cells. The dose constraints and the planning target volume (PTV) differed with respect to the treated organ (kidney, lung, thyroid, parotid, hypophysis). The tolerance was good. It appears that cerebrospinal tomo-therapy results in a better comfort for the patient and an easier treatment plan with a good dose homogeneity. Short communication

 15. Spa therapy in dermatology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Najeeba Riyaz

  2011-01-01

  Full Text Available Spa therapy constitutes the use of mineral springs and thermal mud to soothe and heal various ailments. Like the mineral springs, seas and oceans are also important centers for spa therapy of which the most important is Dead Sea (DS. DS has been famous for thousands of years for its miraculous curative and cosmetic properties. Intensive research is going on using DS minerals in a wide range of dermatological conditions especially psoriasis, atopic dermatitis, vitiligo and other eczemas and several papers have been published in various international and pharmacological journals.

 16. Neutron irradiation therapy machine

  International Nuclear Information System (INIS)

  1980-01-01

  Conventional neutron irradiation therapy machines, based on the use of cyclotrons for producing neutron beams, use a superconducting magnet for the cyclotron's magnetic field. This necessitates complex liquid He equipment and presents problems in general hospital use. If conventional magnets are used, the weight of the magnet poles considerably complicates the design of the rotating gantry. Such a therapy machine, gantry and target facilities are described in detail. The use of protons and deuterons to produce the neutron beams is compared and contrasted. (U.K.)

 17. Population Health and Occupational Therapy.

  Science.gov (United States)

  Braveman, Brent

  2016-01-01

  Occupational therapy practitioners play an important role in improving the health of populations through the development of occupational therapy interventions at the population level and through advocacy to address occupational participation and the multiple determinants of health. This article defines and explores population health as a concept and describes the appropriateness of occupational therapy practice in population health. Support of population health practice as evidenced in the official documents of the American Occupational Therapy Association and the relevance of population health for occupational therapy as a profession are reviewed. Recommendations and directions for the future are included related to celebration of the achievements of occupational therapy practitioners in the area of population health, changes to the Occupational Therapy Practice Framework and educational accreditation standards, and the importance of supporting, recognizing, rewarding, and valuing occupational therapy practitioners who assume roles in which direct care is not their primary function. Copyright © 2016 by the American Occupational Therapy Association, Inc.

 18. The ethics of gene therapy.

  Science.gov (United States)

  Chan, Sarah; Harris, John

  2006-10-01

  Recent developments have progressed in areas of science that pertain to gene therapy and its ethical implications. This review discusses the current state of therapeutic gene technologies, including stem cell therapies and genetic modification, and identifies ethical issues of concern in relation to the science of gene therapy and its application, including the ethics of embryonic stem cell research and therapeutic cloning, the risks associated with gene therapy, and the ethics of clinical research in developing new therapeutic technologies. Additionally, ethical issues relating to genetic modification itself are considered: the significance of the human genome, the distinction between therapy and enhancement, and concerns regarding gene therapy as a eugenic practice.

 19. Room for iodo therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pinto, A.L.A.; Derivi, A.; Bacelar, A.; Ramos, F.R.; Dias, T.M.; Baptista, I.S.

  1996-01-01

  A description of rules to assemble, to install and to maintain a room for iodo therapy is presented. The necessities of the patients and procedures to meet the norms of radiologic protection established by the Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Rio de Janeiro, RJ (Brazil) are highlighted

 20. Gene therapy: An overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sudip Indu

  2013-01-01

  Full Text Available Gene therapy "the use of genes as medicine" involves the transfer of a therapeutic or working copy of a gene into specific cells of an individual in order to repair a faulty gene copy. The technique may be used to replace a faulty gene, or to introduce a new gene whose function is to cure or to favorably modify the clinical course of a condition. The objective of gene therapy is to introduce new genetic material into target cells while causing no damage to the surrounding healthy cells and tissues, hence the treatment related morbidity is decreased. The delivery system includes a vector that delivers a therapeutic gene into the patient′s target cell. Functional proteins are created from the therapeutic gene causing the cell to return to a normal stage. The vectors used in gene therapy can be viral and non-viral. Gene therapy, an emerging field of biomedicine, is still at infancy and much research remains to be done before this approach to the treatment of condition will realize its full potential.

 1. Salk therapy begins.

  Science.gov (United States)

  1996-01-01

  A clinical trial to test an immune therapy developed by polio pioneer Jonas Salk has begun enrollment of 3,000 participants, who will receive Remune shots every 12 weeks for 3 years to see if disease progression is slowed. The manufacturer is Immune Response, and the study is being conducted by the University of California at San Francisco.

 2. [Domiciliary oxygen therapy].

  Science.gov (United States)

  Abdel Kafi, S

  2010-09-01

  In Belgium, oxygen therapy is becoming more and more accessible. When oxygen is needed for short periods or for special indications as palliative care, an agreement between mutual insurance companies and pharmacists allows the practitioner the home installation of gazeous oxygen cylinder or of oxygen concentrator. When long term oxygen therapy (LTOT) is indicated for patients with respiratory insufficiency, the pneumologist must first ask the INAMI the authorization to install one of the following modalities: oxygen concentrator with or without demand oxygen delivery cylinder and liquid oxygen. The goal of LTOT is to increase survival and quality of life. The principal and well accepted indication for LTOT is severe hypoxemia. The beneficial effects of oxygen therapy limited at night or on exertion are controversial. In order to increase patient's autonomy, oxygen can be prescribed for ambulation, respecting prescription's rules. At each step of oxygen therapy implementing (indication, choice of the device and follow-up) the patient under oxygen may benefit from a joint approach between the general practitioner and the chest specialist.

 3. Drama Therapies in Hospitals

  Science.gov (United States)

  Goodman, Judith; Prosperi, Mario

  1976-01-01

  Explores the use of drama as a therapeutic tool at various hospitals and records specific therapy groups dialogues. Available from: The Drama Review, 51 West 4th Street, Room 300, New York, N.Y. 10012. Subscription Rates: $12.50 per year. (MH)

 4. Dimensions of Feminist Therapy.

  Science.gov (United States)

  Marecek, Jeanne

  This paper reviews the current status of psychotherapy for women from a feminist perspective. It examines the sexist prejudices and biases of traditional psychotherapies and psychological approaches; notes the manners in which therapy has often tended to reinforce the traditional sex role stereotyping and the women's consequent negative self…

 5. Obstructive sleep apnea therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekema, A.; Stegenga, B.; Wijkstra, P. J.; van der Hoeven, J. H.; Meinesz, A. F.; de Bont, L. G. M.

  In clinical practice, oral appliances are used primarily for obstructive sleep apnea patients who do not respond to continuous positive airway pressure (CPAP) therapy. We hypothesized that an oral appliance is not inferior to CPAP in treating obstructive sleep apnea effectively. We randomly assigned

 6. Music therapy for depression

  NARCIS (Netherlands)

  Aalbers, Sonja; Fusar-Poli, Laura; Freeman, Ruth E.; Spreen, Marinus; Ket, Johannes C.F.; Vink, Annemiek C.; Maratos, Anna; Crawford, Mike; Chen, Xi Jing; Gold, Christian

  2017-01-01

  Background: Depression is a highly prevalent mood disorder that is characterised by persistent low mood, diminished interest, and loss of pleasure. Music therapy may be helpful in modulating moods and emotions. An update of the 2008 Cochrane review was needed to improve knowledge on effects of music

 7. Radiopharmaceuticals for therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lazarus, C.R.; Maisey, M.N.

  1985-01-01

  Several factors influencing the choice of radiopharmaceutical used in the treatment of benign and malignant disease are discussed. A brief review is given of the routine clinical uses of radiopharmaceuticals including treatments for hyperthyroidism, thyroid cancer, polycythaemia rubra vera and intracavitary therapy. Finally clinical situations using radionuclides under evaluation including the treatment of bone disease, adrenal tumours and monoclonal antibodies are discussed. (UK)

 8. Modeling Internal Radiation Therapy

  NARCIS (Netherlands)

  van den Broek, Egon; Schouten, Theo E.; Pellegrini, M.; Fred, A.; Filipe, J.; Gamboa, H.

  2011-01-01

  A new technique is described to model (internal) radiation therapy. It is founded on morphological processing, in particular distance transforms. Its formal basis is presented as well as its implementation via the Fast Exact Euclidean Distance (FEED) transform. Its use for all variations of internal

 9. Radiation Therapy for Cancer

  Science.gov (United States)

  ... can cause pain. Radiation given to shrink a tumor near the esophagus , which can interfere with a patient’s ability to eat and drink. How is radiation therapy planned for an individual ... show the location of a patient’s tumor and the normal areas around it. These scans ...

 10. [The Bioptron light therapy].

  Science.gov (United States)

  Dediulescu, Lucretia

  2004-01-01

  The Bioptron light therapy system acts naturally, upholding the capacity of regeneration of the body. Since the discovery of the therapeutical effects of the Bioptron light, over 20 years ago, its use as treatment has been developed for a large variety of diseases, among which also the eye-diseases (simplex and zoster herpes, conjunctivitis).

 11. Tumor therapy evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blattmann, H.; Kaser-Hotz, B.; Parvis, A.

  1997-01-01

  The aim of this program is to acquire data in order to evaluate the advantages of the proton spot scan technique compared to other forefront radiotherapy procedures, and to integrate the diagnostic and therapeutic possibilities of the life science department for human cancer therapy by testing it in veterinary radio-oncology. (author) 1 fig., 2 tab., 2 refs

 12. Część I – ocena okoliczności i biomechaniki urazu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Teresiński

  2014-10-01

  Full Text Available Badania nad etiologią i zapobieganiem dystorsji kręgosłupa szyjnego pozostają od wielu lat w centrum zainteresowania badaczy związanych z przemysłem samochodowym i medycyną wypadkową, a także towarzystw ubezpieczeniowych. Etiopatogeneza zespołu dolegliwości związanych z tzw. whiplash (WAD budzi wciąż kontrowersje i jak dotychczas nie udało się w jednoznaczny sposób ustalić jego morfologicznych wykładników. Subiektywny charakter skarg powoduje bardzo duże trudności w obiektywizacji następstw urazu akceleracyjno- deceleracyjnego oraz weryfikacji zgłaszanych roszczeń. Celem pracy było przedstawienie  zależności biomechanicznych oraz okoliczności towarzyszących powstawaniu WAD wynikających z badań populacyjnych, statystyk firm ubezpieczeniowych oraz analizy zapisów rejestratorów zderzeń montowanych przez producentów samochodów. Znajomość technicznych aspektów okoliczności powstawania WAD może ułatwić medyczną ocenę tego rodzaju następstw.

 13. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 14. Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih

  OpenAIRE

  Ražman, Sandi

  2016-01-01

  Hidravlični model je pomembno orodje, s pomočjo katerega simuliramo obnašanje dejanskega vodovodnega sistema. Pričujoča diplomska naloga opisuje postopek grobega umerjanja oziroma makrokalibracije na praktičnem primeru. S sprotnim analiziranjem simulacij modela, odpravljanjem napak in spreminjanjem neznanih parametrov skušamo pridobiti takšen nabor podatkov, na podlagi katerih rezultati hidravličnih izračunov postopno konvergirajo k merjenim vrednostim stvarnega vodovodnega sistema. Po končan...

 15. Ocena Nośności Konstrukcji Nawierzchni Lotniskowych Metodą Acn-Pcn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wesołowski Mariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization. W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

 16. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Prus

  2017-06-01

  Full Text Available Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji wielocechowej powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną. Najlepsze wskaźniki homogeniczności świadczące o poprawności wykonania klasyfikacji otrzymano w przypadku metody Warda. Warunek heterogeniczności został najlepiej spełniony w przypadku metody taksonomii przestrzennej. Najsłabsze mierniki klasyfikacji, zarówno te świadczące o homogeniczności, jak i heterogeniczności, otrzymano po zastosowaniu metody Czekanowskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły najlepszą skuteczność w przypadku metody Warda.

 17. OCENA VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK O UVAJANJU TUJEGA JEZIKA V VRTEC

  OpenAIRE

  Šilak, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene različne sodobne teorije o pridobivanju tujega jezika v predšolskem obdobju. Teoretični del diplomske naloge zajema osnove govornega razvoja v prvem in drugem jeziku, dejavnike, ki vplivajo učenje jezika, ter vpliv tujega jezika na materinščino. V Nadaljevanju diplomskega dela je opisano učenje tujega jezika v predšolskem obdobju. V tem delu so predstavljeni glavni cilji, načela, dejavniki uspešnega učenja tujega jezika v predšolskem obdobju, kritično obdobj...

 18. Ocena wartości zamówień międzybibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeszke Łukasz

  2017-12-01

  Full Text Available In the context of the current situation and forecasts for the Interlibrary Loan service in Poland, the article presents the evaluation concept of the value of ILL orders. It is a qualitative approach to the ILL service, assessing orders using e. g. guidelines issued by the Ministry of Science and Higher Education. Citation from Web of Science and Scopus databases were used, as well as an analysis using the Impact Factor and journal values from the Unified List of Scientific Journals (by Ministry of Science and Higher Education. The basis for the analysis are interlibrary orders submitted by students, PhD students and employees of the Poznan University of Technology in 2016. The evaluation confirms the high value of these orders among all user groups and the wide range of publications types our patrons need.

 19. Ocena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja

  OpenAIRE

  Hladnik, David; Pintar, Anže Martin

  2017-01-01

  In Krakovo virgin forest reserve we assessed stand structures on the basis of the laser scanning data of Slovenia and forest inventory permanent sampling plots. Large growing stocks (730 m3 /ha) and quantities of deadwood (27 % of growing stock) are characteristic for a reserve in the area of lowland, occasionally flooded forests. Pedunculate oak (83 %) and common hornbeam (12 %) prevail in the growing stock. We delineated stand structures in the forest reserve zone on the basis of the height...

 20. Physical Therapy and Manual Physical Therapy: Differences in Patient Characteristics.

  NARCIS (Netherlands)

  van Ravensberg, C. D. Dorine; Oostendorp, Rob A B; van Berkel, Lonneke M.; Scholten-Peeters, Gwendolijne G M; Pool, Jan J.M.; Swinkels, Raymond A. H. M.; Huijbregts, Peter A.

  2005-01-01

  This study compared socio-demographic characteristics, health problem characteristics, and primary process data between database samples of patients referred to physical therapy (PT) versus a sample of patients referred to manual physical therapy (MPT) in the Netherlands. Statistical analysis

 1. Physical therapy and manual physical therapy: Differences in patient characteristics

  NARCIS (Netherlands)

  van Ravensberg, C. D. Dorine; Oostendorp, R.A.B.; van Berkel, Lonneke M.; Scholten-Peeters, G.G.M.; Pool, J.J.M.; Swinkels, Raymond A. H. M.; Huijbregts, Peter A.

  2005-01-01

  This study compared socio-demographic characteristics, health problem characteristics, and primary process data between database samples of patients referred to physical therapy (PT) versus a sample of patients referred to manual physical therapy (MPT) in the Netherlands. Statistical analysis

 2. Physical Therapy and Manual Physical Therapy: Differences in Patient Characteristics

  NARCIS (Netherlands)

  van Ravensberg, C. D. Dorine; Oostendorp, Rob A B; van Berkel, Lonneke M.; Scholten-Peeters, Gwendolijne G. M.; Pool, Jan J.M.; Swinkels, Raymond A. H. M.; Huijbregts, Peter A.

  2005-01-01

  This study compared socio-demographic characteristics, health problem characteristics, and primary process data between database samples of patients referred to physical therapy (PT) versus a sample of patients referred to manual physical therapy (MPT) in the Netherlands. Statistical analysis

 3. Therapy in nuclear medicine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eftekhari, M.; Sadeghi, R.; Takavar, A.; Fard, A.; Saghari, M.

  2002-01-01

  Although there have been very significant development in the field of radionuclide therapy within the past 10 years, radionuclide therapy in the form of 131 I, 33 P,.... have been in use for over 46 years. Palliation of bone pain is a good example for radionuclide therapy. It has an especial role in advanced metastatic cancer. 32 P, 89 Sr-Cl, 186 Re-HEDP, 133 Sm-EDTMP, and 117 mSn-DTPA are used in these patients. They are usually effective and help to maintain a painless life for patients with advanced cancer. Although this kind of therapy is not as rapid as radiotherapy, its effect lasts longer. In addition re-treatment with these agents is safe and effective. Radioimmunotherapy is a new exciting technique in the radionuclide therapy. In this technique monoclonal antibodies or their fragments are labeled with a suitable radionuclide, these antibodies can irradiate tumor cells over a distance of some fraction of a millimeter. Bulky tumors are obviously unsuitable targets for Rit. Several antibodies specific for Cd 20 (B1 and 1 F 5) and CD 37 (Mb-1) labeled with 131 I have been used for hematologic malignancies with good response. Several antigens associated with carcinomas of various histologic types have been targeted for therapeutic purposes by antibodies labeled with different radionuclides. Other routes of administration like intraperitoneal, intrathecal, and intravesical have been used with different rates of success. Pre targeting techniques can be used to reduce unwanted radioactive concentration in normal tissues. The avidin-biotin system is an example, which exploits the high-affinity binding between avidin and biotin, and was first used with anti-Cea antibody. Radiation synovectomy is another aspect of radionuclide therapy 198 Au colloid, 90 Y resin colloid, and 165 Dy-FHMA are some of the radionuclides used in the field of hematology. There has been significant advances in the field of therapy in nuclear medicine in recent years, which are briefly

 4. Horticultural therapy for schizophrenia.

  Science.gov (United States)

  Liu, Yan; Bo, Li; Sampson, Stephanie; Roberts, Samantha; Zhang, Guoyou; Wu, Weiping

  2014-05-19

  Horticultural therapy is defined as the process of utilising fruits, vegetables, flowers and plants facilitated by a trained therapist or healthcare provider, to achieve specific treatment goals or to simply improve a person's well-being. It can be used for therapy or rehabilitation programs for cognitive, physical, social, emotional, and recreational benefits, thus improving the person's body, mind and spirit. Between 5% to 15% of people with schizophrenia continue to experience symptoms in spite of medication, and may also develop undesirable adverse effects, horticultural therapy may be of value for these people. To evaluate the effects of horticultural therapy for people with schizophrenia or schizophrenia-like illnesses compared with standard care or other additional psychosocial interventions. We searched the Cochrane Schizophrenia Group Trials Register (Janurary 2013) and supplemented this by contacting relevant study authors, and manually searching reference lists. We included one randomised controlled trial (RCT) comparing horticultural therapy plus standard care with standard care alone for people with schizophrenia. We reliably selected, quality assessed and extracted data. For continuous outcomes, we calculated a mean difference (MD) and for binary outcomes we calculated risk ratio (RR), both with 95% confidence intervals (CI). We assessed risk of bias and created a 'Summary of findings' table using the GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) approach. We included one single blind study (total n = 24). The overall risk of bias in the study was considered to be unclear although the randomisation was adequate. It compared a package of horticultural therapy which consisted of one hour per day of horticultural activity plus standard care with standard care alone over two weeks (10 consecutive days) with no long-term follow-up. Only two people were lost to follow-up in the study, both in the horticultural therapy group (1 RCT

 5. Current perspectives of radiation therapy. History of radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Itami, Jun

  2011-01-01

  More than 100 years have passed since the discovery of X-Strahlen by Roentgen. The history of radiation therapy has evolved under mutual stimulating relationships of the external beam radiation therapy by X-ray tubes and accelerators, and the internal radiation therapy employing radium and other radionuclides. The currently employed technologies in radiation therapy have its origin already till nineteen sixties and the development of physics and engineering have realized the original concept. (author)

 6. Emotion Regulation in Schema Therapy and Dialectical Behavior Therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Fassbinder, E.; Schweiger, U.; Martius, D.; Brand-de Wilde, O.; Arntz, A.

  2016-01-01

  Schema therapy (ST) and dialectical behavior therapy (DBT) have both shown to be effective treatment methods especially for borderline personality disorder. Both, ST and DBT, have their roots in cognitive behavioral therapy and aim at helping patient to deal with emotional dysregulation. However,

 7. What Is Nutrition Support Therapy?

  Science.gov (United States)

  ... Sponsored CE Programs Calendar of Events What Is Nutrition Support Therapy All people need food to live. ... patient populations from pediatrics to geriatrics. Key Terms: Nutrition Support Therapy The provision of enteral or parenteral ...

 8. Endocrine Therapy of Breast Cancer

  National Research Council Canada - National Science Library

  Clarke, Robert

  2008-01-01

  ...) or TAM should be given as first line endocrine therapy. Unfortunately, response rates are lower, and response durations are shorter, on crossover than when these agents are given as first line therapies, e.g., ̃40...

 9. Endocrine Therapy of Breast Cancer

  National Research Council Canada - National Science Library

  Clarke, Robert

  2007-01-01

  ...) or TAM should be given as first line endocrine therapy. Unfortunately, response rates are lower, and response durations are shorter, on crossover than when these agents are given as first line therapies, e.g., ̃40...

 10. Endocrine Therapy of Breast Cancer

  National Research Council Canada - National Science Library

  Clarke, Robert S

  2005-01-01

  ...) or TAM should be given as first line endocrine therapy. Unfortunately, response rates are lower, and response durations are shorter, on crossover than when these agents are given as first line therapies, e.g., -40...

 11. Cybernetics of Brief Family Therapy.

  Science.gov (United States)

  Keeney, Bradford P.; Ross, Jeffrey M.

  1983-01-01

  Presents a cybernetic view of brief family therapy. Includes a historical discussion of the key ideas underlying brief family therapy, a cybernetic model of therapeutic change, and a clinical case for exemplification. (Author/JAC)

 12. Parental Involvement In Play Therapy

  Science.gov (United States)

  Ohlson, E. Lamonte

  1976-01-01

  Play therapy acts as a medium of expression for children. The purpose of this article is to outline a methodological approach as well as to emphasize the necessity of including the parent in the play therapy situation. (Author)

 13. Radiation therapy for prostate cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakamura, Katsumasa

  2001-01-01

  In Japan, where the mortality rate of prostate cancer is lower than in Western countries, radical prostatectomy or hormonal therapy has been applied more frequently than radiation therapy. However, the number of patients with prostate cancer has been increasing recently and the importance of radiation therapy has rapidly been recognized. Although there have been no randomized trials, results from several institutions in Western countries suggest that similar results of cancer control are achieved with either radiation therapy or radical prostatectomy. For higher-risk cases, conformal high-dose therapy or adjuvant hormonal therapy is more appropriate. In this article, the results of radiation therapy for prostate cancer were reviewed, with a view to the appropriate choice of therapy in Japan. (author)

 14. Cryogen therapy of skin cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zikiryakhodjaev, D.Z.; Sanginov, D.R.

  2001-01-01

  In this chapter authors studied the cure of skin cancer in particular cryogen therapy of skin cancer. They noted that cryogen therapy of skin cancer carried new possibilities and improved results of neoplasms treatment

 15. Moral Education through Play Therapy

  Science.gov (United States)

  Mahalle, Salwa; Zakaria, Gamal Abdul Nasir; Nawi, Aliff

  2014-01-01

  This paper will discuss on how sand therapy (as one type of play therapies) can be applied as an additional technique or approach in counseling. The research questions for this study are to see what are the development, challenges faced by the therapist during the sessions given and how sand therapy can aid to the progress of the client. It is a…

 16. Massage Therapy for Health Purposes

  Science.gov (United States)

  ... C. Changes in clinical parameters in patients with tension-type headache following massage therapy: a pilot study . Journal of Manual & Manipulative Therapy . 2008; 16(2):106–112. Moraska A, Pollini RA, ... adjustments to stress measures following massage therapy: a review of the ...

 17. Comments on chelation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wrenn, M.E.

  1981-01-01

  The primary purpose of actinide chelation is to decrease the risk from radiation-induced cancer. While occupational exposures in the past have mainly involved low specific activity 239 Pu, future exposures will increasingly involve high specific activity plutonium, americium, and curium - all of which clear more rapidly from the lung. This will tend to shift the cancer risk from lung to bone and liver. Although therapy with Ca- or Zn-DTPA rapidly removes 241 Am from the canine, the sub-human primate, and the human liver, improved methods for removal from bone and lung are needed. DTPA can remove 241 Am more easily from the growing skeleton of a child than from the mature skeleton of an adult. Investigators at Karlsruhe are developing chelation agents for oral administration and are investigating the reduction in local dose to bone resulting from chelation therapy

 18. Gadolinium neutron capture therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akine, Yasuyuki; Tokita, Nobuhiko; Tokuuye, Koichi; Satoh, Michinao; Churei, Hisahiko

  1993-01-01

  Gadolinium neutron capture therapy makes use of photons and electrons produced by nuclear reactions between gadolinium and lower-energy neutrons which occur within the tumor. The results of our studies have shown that its radiation effect is mostly of low LET and that the electrons are the significant component in the over-all dose. The dose from gadolinium neutron capture reactions does not seem to increase in proportion to the gadolinium concentration, and the Gd-157 concentration of about 100 μg/ml appears most optimal for therapy. Close contact between gadolinium and the cell is not necessarily required for cell inactivation, however, the effect of electrons released from intracellular gadolinium may be significant. Experimental studies on tumor-bearing mice and rabbits have shown that this is a very promising modality though further improvements in gadolinium delivery to tumors are needed. (author)

 19. Medical leech therapy (Hirudotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uwe Wollina

  2016-01-01

  Full Text Available Leeches have been used in medicine long time before BC. In recent years medical leech therapy has gained increasing interest in reconstructive surgery and pain management and other medical fields. The possible indications and success rates of this treatment are discussed. There is a special interest in salvage of flaps and grafts by the use of medical leeches. Retrospective analysis indicates a success rate of >80%. Randomized controlled trials have been performed in osteoarthritis. Case reports and smaller series are available for the treatment of chronic wounds, post-phlebitic syndrome and inflammatory skin diseases. The most common adverse effects are prolonged bleeding and infection by saprophytic intestinal bacteria of leeches. Medical leech therapy is a useful adjunct to other measures wound management.

 20. Drug therapy of leprosy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Kubanov

  2016-01-01

  Full Text Available Leprosy (Hansen’s disease is a chronic granulomatous bacterial infection mainly affecting the skin and peripheral nervous system yet also involving other organs and systems as a result of a pathological process. The causative agent of leprosy - Mycobacterium leprae - is an obligate intracellular microorganism. Despite the removal of a threat of a leprosy epidemic, European countries still record outbreaks of the disease mainly among migrants coming from endemic areas. A golden standard of the treatment of leprosy is a WHO-recommended combined drug therapy comprising drugs such as dapsone, clofazimine and rifampicin. The article provides current data on the mechanisms of action, efficacy and safety of these drugs and their combined scheme of treatment obtained as a result of clinical trials. Moreover, it also reviews new regimens of the drug therapy of leprosy including those with the use of drugs from the group of fluoroquinols as well as immunotherapy of the disease.

 1. Cognitive Behavioural Therapy & Training

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael; Hansen, Tia G. B.; Gulbrandsen, Knut Arild

  Coaching is an expanding area of professional work, and recent years have brought forward the notion of cognitive coaching (Costa, 2006; Oestrich, 2005) which adapts theory and techniques from cognitive therapy to serve self-enhancement in non-clinical populations. We suggest that a cognitive...... to monitor and evaluate the learning process. The course is embedded in a graduate programme of applied cognitive, developmental and neuropsychology, and includes 92 hours (17 days spanning one academic year) of lectures and workshops on cognitive behavioural therapy and coaching. Seven behaviour competence...... coaching module in the graduate curriculum for students of psychology is a rewarding introduction to cognitive behavioural approaches, since it allows combination of traditional lectures with “action-reflection-learning” workshops, during which students train cognitive behavioural techniques in their own...

 2. Iron replacement therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole Haagen; Coskun, Mehmet; Weiss, Günter

  2016-01-01

  PURPOSE OF REVIEW: Approximately, one-third of the world's population suffers from anemia, and at least half of these cases are because of iron deficiency. With the introduction of new intravenous iron preparations over the last decade, uncertainty has arisen when these compounds should...... be administered and under which circumstances oral therapy is still an appropriate and effective treatment. RECENT FINDINGS: Numerous guidelines are available, but none go into detail about therapeutic start and end points or how iron-deficiency anemia should be best treated depending on the underlying cause...... of iron deficiency or in regard to concomitant underlying or additional diseases. SUMMARY: The study points to major issues to be considered in revisions of future guidelines for the true optimal iron replacement therapy, including how to assess the need for treatment, when to start and when to stop...

 3. Selective retina therapy (SRT)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brinkmann, R.; Birngruber, R.

  2007-01-01

  Selective Retina Therapy (SRT) is a new and very gentle laser method developed at the Medical Laser Center Luebeck. It is currently investigated clinically in order to treat retinal disorders associated with a decreased function of the retinal pigment epithelium (RPE). SRT is designed to selectively effect the RPE while sparing the neural retina and the photoreceptors as well as the choroid. Aim of the therapy is the rejuvenation of the RPE in the treated areas, which should ideally lead to a long term metabolic increase at the chorio-retinal junction. In contrast to conventional laser photocoagulation, which is associated with a complete thermal necrosis of the treated site, SRT completely retains full vision. This paper reviews the methods and mechanisms behind selective RPE effects and reports the first clinical results. An online dosimetry technique to visualize the ophthalmoscopically invisible effects is introduced. (orig.)

 4. Antiplatelet therapy in PCI

  Science.gov (United States)

  Fanaroff, Alexander; Rao, Sunil

  2018-01-01

  Platelets play a key role in mediating stent thrombosis, the major cause of ischemic events in the immediate period following percutaneous coronary intervention (PCI). For this reason, antiplatelet therapy, started at the time of PCI and continued for at least 30 days afterwards, is the cornerstone of antithrombotic therapy after PCI. However, the use of antiplatelet agents increase bleeding risk, with more potent antiplatelet agents further increasing bleeding risk. For this reason, balancing prevention of ischemic events with risk of bleeding is fundamental to the effective use of antiplatelet agents. In the past 5 years, potent and fast-acting P2Y12 inhibitors have been introduced, and have augmented the antiplatelet armamentarium available to interventional cardiologists. In this review, we review the preclinical and clinical data surrounding these new agents, and discuss the significant questions and controversies that still exist regarding the optimal antiplatelet strategy. PMID:28582206

 5. Tinnitus retraining therapy.

  Science.gov (United States)

  Jastreboff, P J

  2007-01-01

  Tinnitus retraining therapy (TRT) is a specific clinical method based on the neurophysiological model of tinnitus described by Jastreboff (Jastreboff, P.J. (1990). Neurosci. Res., 8: 221-254). The method is aimed at habituation of reactions evoked by tinnitus, and subsequently habituation of the tinnitus perception. Several other methods have been suggested for habituation of tinnitus, but in TRT two components that strictly follow the principles of the neurophysiological model of tinnitus are implemented and necessary: (1) counseling, aimed at reclassification of tinnitus to a category of a neutral signals and (2) sound therapy, aimed at weakening tinnitus-related neuronal activity as suggested by Jastreboff and Hazell (Jastreboff, P.J. and Hazell, J.W.P. (2004). Cambridge University Press, Cambridge). This chapter outlines the theoretical basis of TRT as well as comments on the clinical outcome of the use of TRT for different kinds of tinnitus.

 6. Gestalt Therapy and Cognitive Therapy - Contrasts or Complementarities?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesvang, Jan; Sommer, Ulla; Hammink, James

  2010-01-01

  The article investigates the relationship between crucial concepts and understandings in gestalt therapy and cognitive therapy aiming at discussing if and how they can be mutually enriching when considered as complementary parts in a more encompassing integrative therapeutic approach. It is argued...... that gestalt therapy, defined as a fieldtheoretical approach to the study of gestalt formation process, can complement the schema-based understanding and practice in cognitive therapy. The clinical benefits from a complementary view of the two approaches will be a wider scope of awareness toward individual...... between fundamental awareness work in gestalt therapy and the tendency within cognitive therapy toward incorporating mindfulness as a therapeutic tool. In the conclusion of the article, additional complementary points between the two approaches are outlined. Keywords: integrative therapy, gestalt...

 7. Individualization of antiretroviral therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavlos R

  2011-12-01

  Full Text Available Rebecca Pavlos, Elizabeth J PhillipsInstitute for Immunology and Infectious Diseases, Murdoch University, Murdoch, Western Australia, AustraliaAbstract: Antiretroviral therapy (ART has evolved considerably over the last three decades. From the early days of monotherapy with high toxicities and pill burdens, through to larger pill burdens and more potent combination therapies, and finally, from 2005 and beyond where we now have the choice of low pill burdens and once-daily therapies. More convenient and less toxic regimens are also becoming available, even in resource-poor settings. An understanding of the individual variation in response to ART, both efficacy and toxicity, has evolved over this time. The strong association of the major histocompatibility class I allele HLA-B*5701 and abacavir hypersensitivity, and its translation and use in routine HIV clinical practice as a predictive marker with 100% negative predictive value, has been a success story and a notable example of the challenges and triumphs in bringing pharmacogenetics to the clinic. In real clinical practice, however, it is going to be the exception rather than the rule that individual biomarkers will definitively guide patient therapy. The need for individualized approaches to ART has been further increased by the importance of non-AIDS comorbidities in HIV clinical practice. In the future, the ideal utilization of the individualized approach to ART will likely consist of a combined approach using a combination of knowledge of drug, virus, and host (pharmacogenetic and pharmacoecologic [factors in the individual's environment that may be dynamic over time] information to guide the truly personalized prescription. This review will focus on our knowledge of the pharmacogenetics of the efficacy and toxicity of currently available antiretroviral agents and the current and potential utility of such information and approaches in present and future HIV clinical care.Keywords: HIV

 8. Cognitive-Behavioural Therapy

  OpenAIRE

  Moghaddam, Nima G.; Dawson, David L.

  2016-01-01

  Cognitive-behavioural therapy (CBT) is a generic term, encompassing both: (1) approaches underpinned by an assumption that presenting emotional and behavioural difficulties are cognitively mediated or moderated; and (2) atheoretical bricolages of cognitive and behavioural techniques. This latter category may include effective therapeutic packages (perhaps acting through mechanisms articulated in the first category) but, when theory is tacit, it becomes harder to make analytical generalisation...

 9. Cognitive behavior therapy

  OpenAIRE

  Labanya Bhattacharya; Bhushan Chaudari; Daniel Saldanha; Preethi Menon

  2013-01-01

  Cognitive behavior therapy (CBT) is one of the most extensively researched psychotherapeutic modalities which is being used either in conjunction with psychotropic drugs or alone in various psychiatric disorders. CBT is a short-term psychotherapeutic approach that is designed to influence dysfunctional emotions, behaviors, and cognitions through a goal-oriented, systematic procedure. Recent advances in CBT suggest that there is a fresh look on a "third wave" CBT that has a greater impact and ...

 10. Assessment in Cognitive Therapy

  OpenAIRE

  Brown, Gary P.; Clark, David A.

  2015-01-01

  This volume brings together leading experts to explore the state of the art of cognitive clinical assessment and identify cutting-edge approaches of interest to clinicians and researchers. The book highlights fundamental problems concerning the validity of assessments that are widely used in cognitive-behavioral therapy (CBT). Key directions for further research and development are identified. Updated cognitive assessment methods are described in detail, with particular attention to transdiag...

 11. Virtual reality exposure therapy

  OpenAIRE

  Rothbaum, BO; Hodges, L; Kooper, R

  1997-01-01

  It has been proposed that virtual reality (VR) exposure may be an alternative to standard in vivo exposure. Virtual reality integrates real-time computer graphics, body tracking devices, visual displays, and other sensory input devices to immerse a participant in a computer- generated virtual environment. Virtual reality exposure is potentially an efficient and cost-effective treatment of anxiety disorders. VR exposure therapy reduced the fear of heights in the first control...

 12. Intracavitary therapy of craniopharyngiomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shapiro, B.; Fig, L. M.; Gross, M.D.; Ann Arbor Nuclear Medicine Service, Ann Arbor, MI

  1999-01-01

  Craniopharyngiomas are benign cystic para-hypophyseal tumors often associated with hypopituitarism and visual-field abnormalities. Their therapy by surgery and external beam radiotherapy is imperfect. The intracavitary instillation of beta-emitting colloid radiopharmaceuticals into the cysts permits the delivery of far higher radiation doses to the cyst lining than is possible by external beam radiotherapy. This technique permits destruction of the lining epithelium with resultant elimination of cyst fluid formation and cyst shrinkage in up to 80% of cases

 13. Proton beam therapy facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  1984-01-01

  It is proposed to build a regional outpatient medical clinic at the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), Batavia, Illinois, to exploit the unique therapeutic characteristics of high energy proton beams. The Fermilab location for a proton therapy facility (PTF) is being chosen for reasons ranging from lower total construction and operating costs and the availability of sophisticated technical support to a location with good access to patients from the Chicago area and from the entire nation. 9 refs., 4 figs., 26 tabs

 14. Neutron beams for therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuplenikov, Eh.L.; Dovbnya, A.N.; Telegin, Yu.N.; Tsymbal, V.A.; Kandybej, S.S.

  2011-01-01

  It was given the analysis and generalization of the study results carried out during some decades in many world countries on application of thermal, epithermal and fast neutrons for neutron, gamma-neutron and neutron-capture therapy. The main attention is focused on the practical application possibility of the accumulated experience for the base creation for medical research and the cancer patients effective treatment.

 15. Psychological therapies for thalassaemia.

  Science.gov (United States)

  Anie, Kofi A; Massaglia, Pia

  2014-03-06

  Thalassaemia is a group of genetic blood disorders characterised by the absence or reduction in the production of haemoglobin. Severity is variable from less severe anaemia, through thalassaemia intermedia, to profound severe anaemia (thalassaemia major). In thalassaemia major other complications include growth retardation, bone deformation, and enlarged spleen. Blood transfusion is required to treat severe forms of thalassaemia, but this results in excessive accumulation of iron in the body (iron overload), removed mostly by a drug called desferrioxamine through 'chelation therapy'. Non-routine treatments are bone marrow transplantation (which is age restricted), and possibly hydroxyurea, designed to raise foetal haemoglobin level, thus reducing anaemia. In addition, psychological therapies seem appropriate to improving outcome and adherence to medical treatment. To examine the evidence that in people with thalassaemia, psychological treatments improve the ability to cope with the condition, and improve both medical and psychosocial outcomes. We searched the Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorders Group Haemoglobinopathies Trials Register which comprises of references identified from comprehensive electronic database searches and handsearches of relevant journals and abstract books of conference proceedings. Searches on the Internet were also performed.Date of the most recent search of the Group's Haemoglobinopathies Trials Register: 11 November 2013. All randomised or quasi-randomised controlled trials comparing the use of psychological intervention to no (psychological) intervention in people with thalassaemia. No trials of psychological therapies have been found in the literature for inclusion in this review. There are currently no results to be reported. As a chronic disease with a considerable role for self-management, psychological support seems appropriate for managing thalassaemia. However, from the information currently available, no conclusions

 16. Proton beam therapy facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1984-10-09

  It is proposed to build a regional outpatient medical clinic at the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), Batavia, Illinois, to exploit the unique therapeutic characteristics of high energy proton beams. The Fermilab location for a proton therapy facility (PTF) is being chosen for reasons ranging from lower total construction and operating costs and the availability of sophisticated technical support to a location with good access to patients from the Chicago area and from the entire nation. 9 refs., 4 figs., 26 tabs.

 17. Radiation therapy physics

  CERN Document Server

  1995-01-01

  The aim of this book is to provide a uniquely comprehensive source of information on the entire field of radiation therapy physics. The very significant advances in imaging, computational, and accelerator technologies receive full consideration, as do such topics as the dosimetry of radiolabeled antibodies and dose calculation models. The scope of the book and the expertise of the authors make it essential reading for interested physicians and physicists and for radiation dosimetrists.

 18. A Technique: Exposure Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serkan AKKOYUNLU

  2013-07-01

  Full Text Available Introduction: Exposure with response prevention is an effective treatment for all anxiety disorders. According to the behavioral learning theories, fears which are conditioned via classical conditioning are reinforced by respondent conditioning. Avoidance and safety seeking behaviors prevent disconfirmation of anxious beliefs. In exposure client faces stimulates or cues that elicit fear or distress, by this avoidance is inhibited. Clients are also encouraged to resists performing safety seeking behaviors or rituals that they utilize to reduce fear or distress. Accomplishing these habituation or extinction is achieved. In addition to this clients learn that feared consequences does not realize or not harmful as they believed by experiencing. Emotional processing is believed to be the mechanism of change in exposure.Objective: The aim of this review is to provide a definition of exposure and its effectiveness briefly, and describe how to implement exposure, its steps and remarkable aspects using. Exposure therapies and treatments that involve exposure are proved to be effective in all anxiety disorders. Exposure therapy can be divided in three parts: Assessment and providing a treatment rationale, creating an exposure hierarchy and response prevention plan, implementing exposure sessions. Clients must also continue to perform exposure between sessions. Therapy transcripts are also provided to exemplify these parts. Conclusion: Exposure with response prevention is a basic and effective technique. Every cognitive behavior therapist must be able to implement this technique and be cognizant of pearls of this procedure.

 19. Smart Radiation Therapy Biomaterials.

  Science.gov (United States)

  Ngwa, Wilfred; Boateng, Francis; Kumar, Rajiv; Irvine, Darrell J; Formenti, Silvia; Ngoma, Twalib; Herskind, Carsten; Veldwijk, Marlon R; Hildenbrand, Georg Lars; Hausmann, Michael; Wenz, Frederik; Hesser, Juergen

  2017-03-01

  Radiation therapy (RT) is a crucial component of cancer care, used in the treatment of over 50% of cancer patients. Patients undergoing image guided RT or brachytherapy routinely have inert RT biomaterials implanted into their tumors. The single function of these RT biomaterials is to ensure geometric accuracy during treatment. Recent studies have proposed that the inert biomaterials could be upgraded to "smart" RT biomaterials, designed to do more than 1 function. Such smart biomaterials include next-generation fiducial markers, brachytherapy spacers, and balloon applicators, designed to respond to stimuli and perform additional desirable functions like controlled delivery of therapy-enhancing payloads directly into the tumor subvolume while minimizing normal tissue toxicities. More broadly, smart RT biomaterials may include functionalized nanoparticles that can be activated to boost RT efficacy. This work reviews the rationale for smart RT biomaterials, the state of the art in this emerging cross-disciplinary research area, challenges and opportunities for further research and development, and a purview of potential clinical applications. Applications covered include using smart RT biomaterials for boosting cancer therapy with minimal side effects, combining RT with immunotherapy or chemotherapy, reducing treatment time or health care costs, and other incipient applications. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Radiotherapy : proton therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  The first phase of proton therapy at the National Accelerator Centre will be the development of a 200 MeV small-field horizontal beam radioneurosurgical facility in the south treatment vault. A progressive expansion of this facility is planned. The patient support and positioning system has been designed and developed by the Departments of Mechanical Engineering and Surveying of the University of Cape Town to ensure the accurate positioning in the proton beam of the lesion to be treated. The basic components of the system are an adjustable chair, a series of video cameras and two computers. The specifications for the proton therapy interlock system require that the inputs to and the outputs from the system be similar to those of the neutron therapy system. Additional facilities such as a full diagnostic system which would assist the operators in the event of an error will also be provided. Dosimeters are required for beam monitoring, for monitor calibration and for determining dose distributions. Several designs of transmission ionization chambers for beam monitoring have been designed and tested, while several types of ionization chambers and diodes have been used for the dose distribution measurements. To facilitate the comparison of measured ranges and energy losses of proton beams in the various materials with tabled values, simple empirical approximations, which are sufficiently accurate for most applications, have been used. 10 refs., 10 fig., 4 tabs

 1. Radiation therapy for chordomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ikeda, Hajime; Takahashi, Takeo; Nakamura, Yuji; Niibe, Hideo

  1995-01-01

  Chordomas are slow-growing primary malignant bone tumors which originate from remnants of the fetal notochordal system. They are difficult to control by surgery alone. Four patients with chordomas treated with radiation therapy were studied, and the effectiveness of radiotherapy was evaluated. These 4 (3.8%) patients were among 106 patients with primary malignant bone tumors referred to us from 1959 to 1987. Primary sites were the sacrococcygeal region in three patients and the clivus in one. The patients' ages ranged from 51 to 75 years. The male : female ratio was 1 : 1. Patients received 48 to 60 Gy of radiation to the primary sites. Because the radiosensitivity of the tumors was low, the responses were poor. The duration of survival was 6, 33, 68, and 125 months. The cause of death in each case was local recurrence of tumor. As a result, a dose greater than 60 Gy is thought to be necessary for curative radiotherapy. Proton beam therapy seems to be best choice for chordomas in the clivus, and mixed-beam (proton and megavolt age X-ray) therapy or multiportal irradiation, which gives an ideal spatial dose distribution, seems to be most suitable for sacrococcygeal chordomas. (author)

 2. [Family therapy of encopresis].

  Science.gov (United States)

  Spitczok von Brisinski, Ingo; Lüttger, Fred

  2007-01-01

  Encopresis is a taboo symptom, which is connected with great suffering from mental pressure not only for the children concerned, but also their relatives. Family related approaches are indispensable to understand encopresis, because as a result of high symptom persistence and psychological comorbidity in many cases a purely behavior-therapeutic, symptom focused approach is not sufficient, and further psychotherapeutic interventions are necessary. There is a strong temporal correlation between family interaction and frequency of soiling and changes of interaction influence changes in soiling more than the other way round. In a literature review different family relationship patterns and approaches of family therapy are represented regarding encopresis. Meaningful differences for family therapy are represented regarding primary/secondary encopresis, encopresis with/without comorbid psychiatric disorder as well as encopresis with/without dysfunctional family interaction. Distinctions are made between symptom focused, not-symptom focused and combined family therapeutic approaches, which are illustrated with case examples of outpatient and inpatient treatment. Symptom focused family therapy like e.g. externalizing of the soiling is helpful also if no dysfunctional family interaction patterns are present, because all family members can contribute to treatment success according to their own resources.

 3. Intensity-modulated radiation therapy: dynamic MLC (DMLC) therapy, multisegment therapy and tomotherapy. An example of QA in DMLC therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Webb, S.

  1998-01-01

  Intensity-modulated radiation therapy will make a quantum leap in tumor control. It is the new radiation therapy for the new millennium. The major methods to achieve IMRT are: 1. Dynamic multileaf collimator (DMLC) therapy, 2. multisegment therapy, and 3. tomotherapy. The principles of these 3 techniques are briefly reviewed. Each technique presents unique QA issues which are outlined. As an example this paper will present the results of a recent new study of an important QA concern in DMLC therapy. (orig.) [de

 4. American Society of Gene & Cell Therapy

  Science.gov (United States)

  ... Gene & Cell Therapy Defined Gene therapy and cell therapy are overlapping fields of biomedical research that aim to repair the direct cause of genetic diseases. Read More Gene & Cell Therapy FAQ's Read the most common questions raised by ...

 5. Proton therapy in Australia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jackson, M.

  2000-01-01

  Full text: Proton therapy has been in use since 1954 and over 25,000 patients have been treated worldwide. Until recently most patients were treated at physics research facilities but with the development of more compact and reliable accelerators it is now possible to realistically plan for proton therapy in an Australian hospital. The Australian National Proton Project has been formed to look at the feasibility of a facility which would be primarily for patient treatment but would also be suitable for research and commercial applications. A detailed report will be produced by the end of the year. The initial clinical experience was mainly with small tumours and other lesions close to critical organs. Large numbers of eye tumours have also been treated. Protons have a well-defined role in these situations and are now being used in the treatment of more common cancers. With the development of hospital-based facilities, over 2,500 patients with prostate cancer have been treated using a simple technique which gives results at least as good as radical surgery, external beam radiotherapy or brachytherapy. Importantly, the incidence of severe complications is very low. There are encouraging results in many disease sites including lung, liver, soft tissue sarcomas and oesophagus. As proton therapy becomes more widely available, randomised trials comparing it with conventional radiotherapy or Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) will be possible. In most situations the use of protons will enable a higher dose to be given safely but in situations where local control rates are already satisfactory, protons are expected to produce less complications than conventional treatment. The initial costs of a proton facility are high but the recurrent costs are similar to other forms of high technology radiotherapy. . Simple treatment techniques with only a few fields are usually possible and proton therapy avoids the high integral doses associated with IMRT. This reduction in

 6. Scientific perspectives on music therapy.

  Science.gov (United States)

  Hillecke, Thomas; Nickel, Anne; Bolay, Hans Volker

  2005-12-01

  What needs to be done on the long road to evidence-based music therapy? First of all, an adequate research strategy is required. For this purpose the general methodology for therapy research should be adopted. Additionally, music therapy needs a variety of methods of allied fields to contribute scientific findings, including mathematics, natural sciences, behavioral and social sciences, as well as the arts. Pluralism seems necessary as well as inevitable. At least two major research problems can be identified, however, that make the path stony: the problem of specificity and the problem of eclecticism. Neuroscientific research in music is giving rise to new ideas, perspectives, and methods; they seem to be promising prospects for a possible contribution to a theoretical and empirical scientific foundation for music therapy. Despite the huge heterogeneity of theoretical approaches in music therapy, an integrative model of working ingredients in music therapy is useful as a starting point for empirical studies in order to question what specifically works in music therapy. For this purpose, a heuristic model, consisting of five music therapy working factors (attention modulation, emotion modulation, cognition modulation, behavior modulation, and communication modulation) has been developed by the Center for Music Therapy Research (Viktor Dulger Institute) in Heidelberg. Evidence shows the effectiveness of music therapy for treating certain diseases, but the question of what it is in music therapy that works remains largely unanswered. The authors conclude with some questions to neuroscientists, which we hope may help elucidate relevant aspects of a possible link between the two disciplines.

 7. Radiation therapy for digestive tumors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piedbois, P.; Levy, E.; Thirion, P.; Martin, L.; Calitchi, E.; Otmezguine, Y.; Le Bourgeois, J.P.

  1995-01-01

  This brief review of radiation therapy of digestive tumors in 1994 seeks to provide practical answers to the most commonly asked questions: What is the place of radiation therapy versus chemotherapy for the treatment of these patients ? What are the approved indications of radiation therapy and which avenues of research are being explored ? Radiation therapy is used in over two-thirds of patients referred to an oncology department for a gastrointestinal tract tumor. The main indications are reviewed: cancer of the rectum and anal canal and, to a lesser extent, cancer of the esophagus and pancreas. The main focuses of current research include radiation therapy-chemotherapy combinations, intraoperative radiation therapy, and radiation therapy of hepatobiliary tumors. (authors). 23 refs., 1 fig

 8. Advances in inmune therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kvalheim, G.

  2004-01-01

  The use of monoclonal antibodies either alone or combined with isotopes as radio immuno conjugates has proven to be very efficient treatment for cancers such as non-Hodgkin lymphomas or breast cancer. Cellular based immunotherapy treatment modalities are also currently in use. Allogeneic T lymphocytes infused during haematopoietic stem cell transplantation (HTSC) mediate graft-versus-tumour effects, but also initiate graft-versus-host disease (GVHD), which remains the primary complications of allogeneic HTSC. The current clinical need for GVHD prophylaxis, which at a minimum involves single agents immune suppression generally limits the success of allogeneic HTSC immunotherapy to patients with indolent or chemotherapy sensitive malignancy. Therefore the use of allogeneic HTSC as a cancer therapy still needs to augment the anti-tumour effects and improve GVHD control. During the presentation several ongoing studies addressing these questions will be discussed. Since 1996 more than 500 patients have been recruited into >30 clinical trials with dendritic cell vaccines. Most clinical trials used different protocols with variations in D C generation, Dc maturation stage, D C-Ag loading, route of administration, vaccination intervals and vaccination frequency. The overall response rate is 20%(0- >50%) with occasional complete or partial regressions, prolonged stable disease, but no cure. Little or no toxicity has been observed which might suggest that the vaccines do not work as efficient as expected. As will be discussed the reason for these modest clinical effects observed can be many. Therefore, careful study design and use of standardized clinical and immunological criteria are needed. Recently, we have started a process for production of TILs, antigen specific T cells. During our DC vaccine programs tumour specific T-cell clones have been developed and such T-cells might also be useful as therapy in the vaccinated patients. The principal of such therapy and the

 9. Acute Alcoholic Hepatitis: Therapy.

  Science.gov (United States)

  Phillips, Paulina K; Lucey, Michael R

  2016-08-01

  Alcoholic hepatitis (AH) causes great morbidity and mortality in the United States and throughout the world. Advances in therapy have proven difficult. In part, this reflects challenges in diagnosis, including the distinction between AH and acute-on-chronic liver failure. Liver biopsy is the best method to clarify the cause in circumstances whereby conflicting clinical data confound the diagnosis. All treatment of AH begins with abstinence from alcohol. All patients with AH should be given sufficient nutrition. Prednisolone has become the principal agent for treating patients with severe AH. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Electroconvulsive therapy and memory.

  Science.gov (United States)

  Harper, R G; Wiens, A N

  1975-10-01

  Recent research on the effects of electroconvulsive therapy (ECT) on memory is critically reviewed. Despite some inconsistent findings, unilateral nondominant ECT appears to affect verbal memory less than bilateral ECT. Adequate research on multiple monitored ECT is lacking. With few exceptions, the research methodologies for assessing memory have been inadequate. Many studies have confounded learning with retention, and only very recently has long term memory been adequately studied. Standardized assessment procedures for short term and long term memory are needed, in addition to more sophisticated assessment of memory processes, the duration of memory loss, and qualitative aspects of memories.

 11. Targeted Radionuclide Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Cheng

  2011-10-01

  Full Text Available Targeted radiotherapy is an evolving and promising modality of cancer treatment. The killing of cancer cells is achieved with the use of biological vectors and appropriate radionuclides. Among the many advantages of this approach are its selectiveness in delivering the radiation to the target, relatively less severe and infrequent side effects, and the possibility of assessing the uptake by the tumor prior to the therapy. Several different radiopharmaceuticals are currently being used by various administration routes and targeting mechanisms. This article aims to briefly review the current status of targeted radiotherapy as well as to outline the advantages and disadvantages of radionuclides used for this purpose.

 12. Targeted Radionuclide Therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ersahin, Devrim, E-mail: devrimersahin@yahoo.com; Doddamane, Indukala; Cheng, David [Department of Diagnostic Radiology, School of Medicine, Yale University, 333 Cedar St., New Haven, CT 06520 (United States)

  2011-10-11

  Targeted radiotherapy is an evolving and promising modality of cancer treatment. The killing of cancer cells is achieved with the use of biological vectors and appropriate radionuclides. Among the many advantages of this approach are its selectiveness in delivering the radiation to the target, relatively less severe and infrequent side effects, and the possibility of assessing the uptake by the tumor prior to the therapy. Several different radiopharmaceuticals are currently being used by various administration routes and targeting mechanisms. This article aims to briefly review the current status of targeted radiotherapy as well as to outline the advantages and disadvantages of radionuclides used for this purpose.

 13. Proton therapy device

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tronc, D.

  1994-01-01

  The invention concerns a proton therapy device using a proton linear accelerator which produces a proton beam with high energies and intensities. The invention lies in actual fact that the proton beam which is produced by the linear accelerator is deflected from 270 deg in its plan by a deflecting magnetic device towards a patient support including a bed the longitudinal axis of which is parallel to the proton beam leaving the linear accelerator. The patient support and the deflecting device turn together around the proton beam axis while the bed stays in an horizontal position. The invention applies to radiotherapy. 6 refs., 5 figs

 14. Metformin poisoning: which therapy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivo Casagranda

  2006-12-01

  Full Text Available Lactic acidosis is a rare but serious adverse effect in metformintreated- patients. The authors report a case of metformin-associated lactic acidosis and discuss the appropriated therapy. The patient was treated with bicarbonate iv and with two short dialysis session, also because of acute renal failure. Many authors do not agree with using bicarbonate, and about hemodialysis some authors suggest that the session should go on at least 12 hours. In this case the use of bicarbonate and short hemodialysis determinated a favourable outcame.

 15. Targeted Radionuclide Therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ersahin, Devrim; Doddamane, Indukala; Cheng, David

  2011-01-01

  Targeted radiotherapy is an evolving and promising modality of cancer treatment. The killing of cancer cells is achieved with the use of biological vectors and appropriate radionuclides. Among the many advantages of this approach are its selectiveness in delivering the radiation to the target, relatively less severe and infrequent side effects, and the possibility of assessing the uptake by the tumor prior to the therapy. Several different radiopharmaceuticals are currently being used by various administration routes and targeting mechanisms. This article aims to briefly review the current status of targeted radiotherapy as well as to outline the advantages and disadvantages of radionuclides used for this purpose

 16. Group therapy for adolescents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nada Hribar

  2001-03-01

  Full Text Available The group included adolescents from secondary school and some students. The group had weekly sessions or twice on mounth. The adolescents had varied simptoms: depressive, anxiety, psychosomatic disorders, learning difficulties, cunduct problems. All of adolescents were common on many problems in social interactions. The goal of therapeutic work were: to increase assertiveness skills and to reduce the anxious in social situations. The adolescents in group raised a self-esteem and developed some assertiveness skills: eye contact" and effective communication skills, persistence, refusing and requesting, giving and receiving critism, etc. The methods of work and techniques were based on principles of cognitive-behaviour therapy.

 17. Carbon Ion Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bassler, Niels; Hansen, David Christoffer; Herrmann, Rochus

  On the importance of choice of target size for selective boosting of hypoxic tumor subvolumina in carbon ion therapy Purpose: Functional imaging methods in radiotherapy are maturing and can to some extent uncover radio resistant structures found within a tumour entity. Selective boost of identified...... effect. All cell lines investigated here did not reach an OER of 1, even for the smaller structures, which may indicate that the achievable dose average LET of carbon ions is too low, and heavier ions than carbon may be considered for functional LET-painting....

 18. Gene therapy in periodontics.

  Science.gov (United States)

  Chatterjee, Anirban; Singh, Nidhi; Saluja, Mini

  2013-03-01

  GENES are made of DNA - the code of life. They are made up of two types of base pair from different number of hydrogen bonds AT, GC which can be turned into instruction. Everyone inherits genes from their parents and passes them on in turn to their children. Every person's genes are different, and the changes in sequence determine the inherited differences between each of us. Some changes, usually in a single gene, may cause serious diseases. Gene therapy is 'the use of genes as medicine'. It involves the transfer of a therapeutic or working gene copy into specific cells of an individual in order to repair a faulty gene copy. Thus it may be used to replace a faulty gene, or to introduce a new gene whose function is to cure or to favorably modify the clinical course of a condition. It has a promising era in the field of periodontics. Gene therapy has been used as a mode of tissue engineering in periodontics. The tissue engineering approach reconstructs the natural target tissue by combining four elements namely: Scaffold, signaling molecules, cells and blood supply and thus can help in the reconstruction of damaged periodontium including cementum, gingival, periodontal ligament and bone.

 19. Targeted Therapy for Melanoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quinn, Thomas; Moore, Herbert

  2016-01-01

  The research project, entitled ''Targeted Therapy for Melanoma,'' was focused on investigating the use of kidney protection measures to lower the non-specific kidney uptake of the radiolabeled Pb-DOTA-ReCCMSH peptide. Previous published work demonstrated that the kidney exhibited the highest non-target tissue uptake of the "2"1"2"P"b"/"2"0"3Pb radiolabeled melanoma targeting peptide DOTA-ReCCMSH. The radiolabeled alpha-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) peptide analog DOTA-Re(Arg"1"1)CCMSH, which binds the melanocortin-1 receptor over-expressed on melanoma tumor cells, has shown promise as a PRRT agent in pre-clinical studies. High tumor uptake of "2"1"2Pb labeled DOTA-Re(Arg"1"1)CCMSH resulted in tumor reduction or eradication in melanoma therapy studies. Of particular note was the 20-50% cure rate observed when melanoma mice were treated with alpha particle emitter "2"1"2Pb. However, as with most PRRT agents, high radiation doses to the kidneys where observed. To optimize tumor treatment efficacy and reduce nephrotoxicity, the tumor to kidney uptake ratio must be improved. Strategies to reduce kidney retention of the radiolabeled peptide, while not effecting tumor uptake and retention, can be broken into several categories including modification of the targeting peptide sequence and reducing proximal tubule reabsorption.

 20. Aperture modulated arc therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crooks, S M; Wu, Xiaodong; Takita, C; Watzich, M; Xing Lei

  2003-01-01

  We show that it is possible to translate an intensity modulated radiation therapy (IMRT) treatment plan and deliver it as a single arc. This technique is referred to in this paper as aperture modulation arc therapy (AMAT). During this arc, the MLC leaves do not conform to the projection of the target PTV and the machine output of the accelerator has a constant value. Dose was calculated using the CORVUS 4.0 IMRT system, which uses a pencil beam dose algorithm, and treatments were delivered using a Varian 2100C/D Clinac. Results are presented for a head and neck and a prostate case, showing the equivalence of the IMRT and the translated AMAT delivery. For a prostate AMAT delivery, coronal plane film dose for the IMRT and AMAT deliveries agreed within 7.19 ± 6.62%. For a meningioma the coronal plane dose distributions were similar to a value of 4.6 ± 6.62%. Dose to the isocentre was measured as being within 2% of the planned value in both cases

 1. Therapies in Parkinson's disease.

  Science.gov (United States)

  Jankovic, Joseph; Poewe, Werner

  2012-08-01

  This review examines currently available therapeutic strategies for Parkinson's disease, emphasizing evidence-based data as well as a patient-centered approach to the treatment of motor and nonmotor symptoms. Although clinical trials of disease-modifying approaches have been thus far disappointing, steady advances are being made in the symptomatic treatment of Parkinson's disease. In this review, we focus on recent studies with monoamine oxidase type B inhibitors (selegiline and rasagiline), coenzyme Q10, creatine, and exercise in early Parkinson's disease. We also discuss the relative merits and disadvantages of delaying the initiation of levodopa therapy, the role of dopamine agonists, particularly ropinirole and pramipexole, and management of motor and behavioral complications, such as fluctuations, dyskinesias and impulse-control disorders. Novel formulations and delivery approaches for conventional and new drugs are also discussed. Finally, we review recent studies of surgical treatments of Parkinson's disease, such as deep brain stimulation. Numerous clinical trials have provided evidence that health-related quality of life can be substantially improved with early diagnosis and institution of exercise and other physical measures, appropriate timing of dopaminergic therapy, and strategies to delay and treat levodopa-related motor complications and nonmotor Parkinson's disease-related symptoms.

 2. Experimental tumor therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-06-01

  This is a report on the work of the joint research group of the Institute of Radiation Biology (Strahlenbiologisches Institut) of the university of Munich and the Department of Radiation Biology of the Society for Radiation and Environmental Research (Gesellschaft fuer Strahlen- u. Umweltforschung - GSF -) at Neuherberg. The presented results are not in all cases definitely confirmed or have, in part, merely provisional character. It is the target of the joint research to investigate problems of cancer therapy of practical impact in model form and to develop recommendations in discussions with therapists. Thus, the aim is not so much to examine mechanisms of action of certain radiations in detail but to look for the general rules they are governed by and to analyze the quantitative aspects of cancer therapy. To achieve this, a great variety of test models must be at hand. Numerous cell cultivies and tumors of mice resp. rats are therefore used. The acute reactions to irradiation are examined on the skin, the small intestine crypts, the bone marrow and spleen colonies of mice and the chronic reactions are tested on the colon and heart of rats and on the vascular connective tissue and kidneys of mice. (orig./MG) [de

 3. Targeted Therapy for Melanoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Quinn, Thomas [Alphamed, Jackson, TN (United States); Moore, Herbert [Alphamed, Jackson, TN (United States)

  2016-12-05

  The research project, entitled ”Targeted Therapy for Melanoma,” was focused on investigating the use of kidney protection measures to lower the non-specific kidney uptake of the radiolabeled Pb-DOTA-ReCCMSH peptide. Previous published work demonstrated that the kidney exhibited the highest non-target tissue uptake of the 212Pb/203Pb radiolabeled melanoma targeting peptide DOTA-ReCCMSH. The radiolabeled alpha-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) peptide analog DOTA-Re(Arg11)CCMSH, which binds the melanocortin-1 receptor over-expressed on melanoma tumor cells, has shown promise as a PRRT agent in pre-clinical studies. High tumor uptake of 212Pb labeled DOTA-Re(Arg11)CCMSH resulted in tumor reduction or eradication in melanoma therapy studies. Of particular note was the 20-50% cure rate observed when melanoma mice were treated with alpha particle emitter 212Pb. However, as with most PRRT agents, high radiation doses to the kidneys where observed. To optimize tumor treatment efficacy and reduce nephrotoxicity, the tumor to kidney uptake ratio must be improved. Strategies to reduce kidney retention of the radiolabeled peptide, while not effecting tumor uptake and retention, can be broken into several categories including modification of the targeting peptide sequence and reducing proximal tubule reabsorption.

 4. Photon-activation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fairchild, R.G.; Bond, V.P.

  1982-01-01

  Photon Activation Therapy (PAT) is a technique in which radiation dose to tumor is enhanced via introduction of stable 127 I in the form of iodinated deoxyuridine (IdUrd). Stimulation of cytotoxic effects from IdUrd is accomplished by activation with external (or implanted) radiation sources. Thus, accumulations of this nucleoside in actively competing cellpools do not preclude therapy in so far as such tissues can be excluded from the radiation field. Calculations show that 5% replacement of thymidine (Tyd) in tumor DNA should enhance the biological effectiveness of a given photon radiotherapy dose by a factor of approx. 3. Proportionally higher gains would result from higher replacements of Tyd and IdUrd. In addition, biological response is enhanced by chemical sensitization with IdUrd. The data indicate that damage from photon activation as well as chemical sensitization does not repair. Thus, at low dose rates, a further increase in therapeutic gain should accrue as normal tissues are allowed to repair and regenerate. A samarium-145 source has been developed for PAT, with activating x-ray energies of from 38 to 45 keV. Favorable clinical results can be expected through the use of IdUrd and protracted irradiations with low energy x-rays. In particular, PAT may provide unique advantages at selected sites such as brain, or head and neck tumors

 5. 42 CFR 410.35 - X-ray therapy and other radiation therapy services: Scope.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 2 2010-10-01 2010-10-01 false X-ray therapy and other radiation therapy services... Other Health Services § 410.35 X-ray therapy and other radiation therapy services: Scope. Medicare Part B pays for X-ray therapy and other radiation therapy services, including radium therapy and...

 6. Proton and carbon ion therapy

  CERN Document Server

  Lomax, Tony

  2013-01-01

  Proton and Carbon Ion Therapy is an up-to-date guide to using proton and carbon ion therapy in modern cancer treatment. The book covers the physics and radiobiology basics of proton and ion beams, dosimetry methods and radiation measurements, and treatment delivery systems. It gives practical guidance on patient setup, target localization, and treatment planning for clinical proton and carbon ion therapy. The text also offers detailed reports on the treatment of pediatric cancers, lymphomas, and various other cancers. After an overview, the book focuses on the fundamental aspects of proton and carbon ion therapy equipment, including accelerators, gantries, and delivery systems. It then discusses dosimetry, biology, imaging, and treatment planning basics and provides clinical guidelines on the use of proton and carbon ion therapy for the treatment of specific cancers. Suitable for anyone involved with medical physics and radiation therapy, this book offers a balanced and critical assessment of state-of-the-art...

 7. Prolonged Intermittent Renal Replacement Therapy.

  Science.gov (United States)

  Edrees, Fahad; Li, Tingting; Vijayan, Anitha

  2016-05-01

  Prolonged intermittent renal replacement therapy (PIRRT) is becoming an increasingly popular alternative to continuous renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury. There are significant practice variations in the provision of PIRRT across institutions, with respect to prescription, technology, and delivery of therapy. Clinical trials have generally demonstrated that PIRRT is non-inferior to continuous renal replacement therapy regarding patient outcomes. PIRRT offers cost-effective renal replacement therapy along with other advantages such as early patient mobilization and decreased nursing time. However, due to lack of standardization of the procedure, PIRRT still poses significant challenges, especially pertaining to appropriate drug dosing. Future guidelines and clinical trials should work toward developing consensus definitions for PIRRT and ensure optimal delivery of therapy. Copyright © 2016 National Kidney Foundation, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Electroconvulsive therapy in Parkinson's disease.

  Science.gov (United States)

  Calderón-Fajardo, Humberto; Cervantes-Arriaga, Amin; Llorens-Arenas, Rodrigo; Ramírez-Bermudez, Jesús; Ruiz-Chow, Ángel; Rodríguez-Violante, Mayela

  2015-10-01

  Purpose To analyze the effectiveness of electroconvulsive therapy for the management of depression and/or psychosis refractory to drug therapy in patients with Parkinson disease.Methods A retrospective study was carried out including patients treated with electroconvulsive therapy during the period between 2002 and 2013. A review of the literature was performed.Results A total of 27 patients were included. In regards to the neuropsychiatric diagnosis, 14 patients had major depression, 12 patients had both psychosis and depression, and only one patient had isolated psychosis. The mean number of electroconvulsive therapy sessions was 12 ± 2.8. After electroconvulsive therapy, all patients showed a statistically significant improvement in the Brief Psychiatric Rating scale (reduction of 52% points) and Hamilton Depression Rating Scale (reduction of 50% points) independent of the presence of psychosis, depression or both.Conclusion Electroconvulsive therapy is effective for the treatment of refractory neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease.

 9. Art therapy in cancer fight

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Érica Rodrigues D'Alencar

  2014-01-01

  Full Text Available Art therapy is the therapeutic use of artistic activity in the context of the professional relationship with people affected by disease, injury or by seeking personal development. This study aims to report the experience of art therapy activities with a group of patients and their caregivers in a university hospital. This is an experience report, in Fortaleza - CE, during September 2010 to February 2011. In the meetings, participated 49 people, who performed activities, using the methods of art therapy, like painting, cutting, drawing, collage, creative visualization and color therapy. In the assessments, after the groups, the participants demonstrated the effects of art therapy, which described that the intervention allowed speak from the process of facing life to cancer fight. It is concluded that the techniques of art therapy provided self-knowledge, self-esteem and redemption sense of well-being with relaxation, and promote happiness and reduce stress.

 10. Gene therapy of thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zheng Wei; Tan Jian

  2007-01-01

  Normally, differentiated thyroid carcinoma(DTC) is a disease of good prognosis, but about 30% of the tumors are dedifferentiate, which are inaccessible to standard therapeutic procedures such as 'operation, 131 I therapy and thyroid hormone'. Both internal and abroad experts are researching a new therapy of dedifferentiated thyroid carcinoma--gene therapy. Many of them utilize methods of it, but follow different strategies: (1) transduction of the thyroid sodium/iodide transporter gene to make tissues that do not accumulate iodide treatable by 131 I therapy; (2) strengthening of the anti-tumor immune response; (3) suicide gene therapy; (4) depression the generation of tumor cells; (5) gene therapy of anti- vascularization. (authors)

 11. Behaviour therapy for obesity treatment considering approved drug therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wasem, Jürgen

  2008-05-01

  Full Text Available Introduction: Obesity is a worldwide health problem whose prevalence is on the increase. Many obesity-associated diseases require intensive medical treatment and are the cause of a large proportion of health-related expenditures in Germany. Treatment of obesity includes nutritional, exercise and behaviour therapy, usually in combination. The goal of behaviour therapy for obesity is to bring about a long-term alteration in the eating and exercise habits of overweight and obese individuals. Under certain circumstances, drug treatment may be indicated. Objectives: What is the effectiveness of behaviour therapy for obesity considering approved drugs reduce weight under medical, economic, ethical-social and legal aspects? Methods: A systematic review was conducted using relevant electronic literature databases. Publications chosen according to predefined criteria are evaluated by approved methodical standards of the evidence-based medicine systematically and qualitatively. Results: In total 18 studies, included one HTA and one meta-analysis could be identified according to the predefined inclusion criteria. Three studies compare behaviour therapy to other therapy forms (advice or instruction on nutritional changes, physical activity or a combination of the two, six studies evaluate different forms of behaviour therapy, four studies and four studies compare behaviour therapies mediated by Internet or telephone. Three studies could be identified examining the effect of the combination of behaviour and drug therapy. Furthermore one HTA and one meta-analysis could be included in the evaluation. The behaviour therapy in comparison with other therapy forms reveals a higher effectiveness. In comparison of the different therapeutic approaches of the behaviour therapy intensive behaviour therapy forms and group therapy show a higher effectiveness. Studies related to behaviour therapy based on media support demonstrate a weight reduction both through the

 12. Novel Probiotic Therapies for Autism

  Science.gov (United States)

  2013-09-01

  1 AD_________________ Award Number: W81XWH-11-1-0515 TITLE: Novel Probiotic Therapies for Autism PRINCIPAL...August 2012 – 21 August 2013 4. TITLE AND SUBTITLE 5a. CONTRACT NUMBER Novel Probiotic Therapies for Autism 5b. GRANT NUMBER W81XWH-11-0515...suggest a gut-microbiome-brain connection in autism, and identify a potential probiotic therapy for ASD. We have now developed assays for some of

 13. Different Approaches in Radiation Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolf-Dieter eKortmann

  2011-12-01

  Full Text Available Radiation therapy is a cornerstone in the therapeutic management of craniopharyngioma. The close proximity to neighbouring eloquent structures pose a particular challenge to radiation therapy. Modern treatment technologies including fractionated 3-d conformal radiotherapy, intensity modulated radiation therapy and recently proton therapy are able to precisely cover the target while preserving surrounding tissue,Tumour controls between 80 and in access of 90 % can be achieved. Alternative treatments consisting of radiosurgery, intracavitary application of isotopes and brachytherapy also offer an acceptable tumour control and might be given in selected cases. More research is needed to establish the role of each treatment modality.

 14. Topiramate Therapy and Cognitive Dysfunction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Gordon Millichap

  2003-04-01

  Full Text Available The effects of topiramate (TPA adjunctive therapy on cognition in 22 consecutive patients with intractable epilepsy were studied at the Montreal Neurological Hospital, Quebec, Canada.

 15. Cell Therapy in Cardiovascular Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hoda Madani

  2014-05-01

  Full Text Available   Recently, cell therapy has sparked a revolution in ischemic heart disease that will in the future help clinicians to cure patients. Earlier investigations in animal models and clinical trials have suggested that positive paracrine effects such as neoangiogenesis and anti-apoptotic can improve myocardial function. In this regard the Royan cell therapy center designed a few trials in collaboration with multi hospitals such as Baqiyatallah, Shahid Lavasani, Tehran Heart Center, Shahid rajaee, Masih daneshvari, Imam Reza, Razavi and Sasan from 2006. Their results were interesting. However, cardiac stem cell therapy still faces great challenges in optimizing the treatment of patients. Keyword: Cardiovascular disease, Cell therapy.  

 16. Iodine neutron capture therapy

  Science.gov (United States)

  Ahmed, Kazi Fariduddin

  A new technique, Iodine Neutron Capture Therapy (INCT) is proposed to treat hyperthyroidism in people. Present thyroid therapies, surgical removal and 131I treatment, result in hypothyroidism and, for 131I, involve protracted treatment times and excessive whole-body radiation doses. The new technique involves using a low energy neutron beam to convert a fraction of the natural iodine stored in the thyroid to radioactive 128I, which has a 24-minute half-life and decays by emitting 2.12-MeV beta particles. The beta particles are absorbed in and damage some thyroid tissue cells and consequently reduce the production and release of thyroid hormones to the blood stream. Treatment times and whole-body radiation doses are thus reduced substantially. This dissertation addresses the first of the several steps needed to obtain medical profession acceptance and regulatory approval to implement this therapy. As with other such programs, initial feasibility is established by performing experiments on suitable small mammals. Laboratory rats were used and their thyroids were exposed to the beta particles coming from small encapsulated amounts of 128I. Masses of 89.0 mg reagent-grade elemental iodine crystals have been activated in the ISU AGN-201 reactor to provide 0.033 mBq of 128I. This activity delivers 0.2 Gy to the thyroid gland of 300-g male rats having fresh thyroid tissue masses of ˜20 mg. Larger iodine masses are used to provide greater doses. The activated iodine is encapsulated to form a thin (0.16 cm 2/mg) patch that is then applied directly to the surgically exposed thyroid of an anesthetized rat. Direct neutron irradiation of a rat's thyroid was not possible due to its small size. Direct in-vivo exposure of the thyroid of the rat to the emitted radiation from 128I is allowed to continue for 2.5 hours (6 half-lives). Pre- and post-exposure blood samples are taken to quantify thyroid hormone levels. The serum T4 concentration is measured by radioimmunoassay at

 17. Antiviral therapy: a perspective.

  Science.gov (United States)

  Shahidi Bonjar, Amir Hashem

  2016-01-01

  This paper discusses extracorporeal removal of viral particles and their antigens from the blood as an auxiliary therapy. This hypothesis has not been reported before. In some chronic blood-borne viral infections, the virus remains systemic and persistent for extended periods of time, with adverse effects that weaken the immune system. Blood titers of virus and its toxins are proportional to the severity of the disease, and their reduction can alleviate symptoms, leading to improved health. Several blood-borne viral infections can be overcome by the young, but are life-threatening in the elderly. It is known that some older people have extreme difficulty tolerating viral infections such as influenza and the common cold. Further, several types of viral infection persist throughout the life of the individual and cannot be eliminated by conventional treatments. Well-known infections of this type include HIV and hepatitis B. In the case of Ebola virus, patients remain infectious as long as their blood contains the virus. According to the present hypothesis, an extracorporeal viral antibody column (EVAC) is proposed for elimination or reduction of the blood viral titer when treating blood-borne viral infection. EVAC would selectively trap viral antigens and toxins in the blood into an extracorporeal circuit, while returning detoxified blood back to the patient's body. It is anticipated that EVAC would reduce mortality caused by blood-borne viral infections in the elderly since reduction of blood virus titers would improve health, leading to improved overall patient performance. Such enhancement would also make conventional therapies even more effective. EVAC could have a lifesaving role in treatment of viral illness, especially those involving lethal viruses such as Ebola, where the patient's recovery to a large extent depends on their general health status. EVAC would be for single use and appropriately disposed of after each detoxification procedure. When sufficient

 18. Antiviral therapy: a perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shahidi Bonjar AH

  2016-02-01

  Full Text Available Amir Hashem Shahidi Bonjar Clinician Scientist, Institute of Applied Research in Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Abstract: This paper discusses extracorporeal removal of viral particles and their antigens from the blood as an auxiliary therapy. This hypothesis has not been reported before. In some chronic blood-borne viral infections, the virus remains systemic and persistent for extended periods of time, with adverse effects that weaken the immune system. Blood titers of virus and its toxins are proportional to the severity of the disease, and their reduction can alleviate symptoms, leading to improved health. Several blood-borne viral infections can be overcome by the young, but are life-threatening in the elderly. It is known that some older people have extreme difficulty tolerating viral infections such as influenza and the common cold. Further, several types of viral infection persist throughout the life of the individual and cannot be eliminated by conventional treatments. Well-known infections of this type include HIV and hepatitis B. In the case of Ebola virus, patients remain infectious as long as their blood contains the virus. According to the present hypothesis, an extracorporeal viral antibody column (EVAC is proposed for elimination or reduction of the blood viral titer when treating blood-borne viral infection. EVAC would selectively trap viral antigens and toxins in the blood into an extracorporeal circuit, while returning detoxified blood back to the patient’s body. It is anticipated that EVAC would reduce mortality caused by blood-borne viral infections in the elderly since reduction of blood virus titers would improve health, leading to improved overall patient performance. Such enhancement would also make conventional therapies even more effective. EVAC could have a lifesaving role in treatment of viral illness, especially those involving lethal viruses such as Ebola, where the patient

 19. Physical therapy and occupational therapy in Parkinson's disease

  NARCIS (Netherlands)

  Radder, D.L.M.; Sturkenboom, I.H.W.M.; Nimwegen, M. van; Keus, S.H.; Bloem, B.R.; Vries, N.M. de

  2017-01-01

  Current medical management is only partially effective in controlling the symptoms of Parkinson's disease. As part of comprehensive multidisciplinary care, physical therapy and occupational therapy aim to support people with Parkinson's disease in dealing with the consequences of their disease in

 20. Radioiodine therapy for hyperthyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andres-Barrenechea, E.C.

  2001-01-01

  A ten year study (1988-98) was done at the Veterans Memorial Medical Center on radioiodine (RAI) therapy for hyperthyroidism. A total of 162 patients received 131-I after careful selection hence was included in this study. A predominantly female population was seen (81%) compared to only (19%) males. The most frequent age group were in the third and fourth decades of life. Those included had clinical manifestations of thyrotoxicosis aside from the abnormal thyroid function tests and elevated RAI uptake. Almost all were given antithyroid drugs and beta-blockers prior to RAI ablation. Doses ranged from 7 to 12 mCi depending on gland size and degree of toxicity. Success rate of treatment was 92% which meant that the symptoms were abated and there was shrinkage of the thyroid gland after a single dose of iodine. The most common short term complications were sialitis and local neck tenderness while hypothyroidism was the commonest long term complication. (author)

 1. Onychomycosis: features external therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. V. Zaslavsky

  2016-01-01

  Full Text Available Onychomycosis - one of the most frequent diseases with defeat of a nail bed, matrics and nail plate of a fungal origin. Frequency of an onychomycosis in Russia reaches 5% (to 15 million people, and practically every tenth visit of the dermatologist is connected with this pathology. Treatment of an onychomycosis still remains very difficult task. Application of varnishes, ointments with antimycotics and local agents on an oil basis has an essential shortcoming - insufficient receipt of a preparation to the center of pathological changes. It is supposed that for optimum therapy it is necessary to influence: first, from frontal and distal part of a nail, secondly, to apply aqueous-alcoholic solutions of a preparation which can freely get into subnail spaces with the phenomena of an onycholysis. For example, it has been shown highly efficient application of naftifina a hydrochloride under control of solution of the diamond green, showing diffusion distribution active ingredient to subnail space and on channels.

 2. Cell-Based Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masaaki Kitada

  2012-01-01

  Full Text Available Cell transplantation is a strategy with great potential for the treatment of Parkinson's disease, and many types of stem cells, including neural stem cells and embryonic stem cells, are considered candidates for transplantation therapy. Mesenchymal stem cells are a great therapeutic cell source because they are easy accessible and can be expanded from patients or donor mesenchymal tissues without posing serious ethical and technical problems. They have trophic effects for protecting damaged tissues as well as differentiation ability to generate a broad spectrum of cells, including dopamine neurons, which contribute to the replenishment of lost cells in Parkinson's disease. This paper focuses mainly on the potential of mesenchymal stem cells as a therapeutic cell source and discusses their potential clinical application in Parkinson's disease.

 3. Premature ejaculation. 3. Therapy.

  Science.gov (United States)

  Piediferro, Guido; Colpi, Elisabetta M; Castiglioni, Fabrizio; Scroppo, Fabrizio I

  2004-12-01

  Serotonergic drugs (SSRIs) are the most commonly used, but they are characterized by relapse some time after medication interruption as well as by sexual side effects. The efficacy of phosphodiesterase-5 inhibitors seems excellent, but the risk of tachyphylaxis has been reported. The former (fluoxetine, paroxetine, sertraline, clomipramine) should be used in young patients with hyper-orgasmic forms, while the latter (sildenafil, tadalafil, vardenafil) should be used in hypo-orgasmic forms, in old age or when PE is associated with erectile dysfunction. Topical anesthetics provide satisfactory results in premature ejaculation due to hypersensitivity of the glans, and physiotherapy of the pelvic floor muscles proves successful in cases associated with pelvic floor dysfunction. Therapeutic associations and psycho-sexual therapy techniques may improve results, particularly in the long term.

 4. Neuroprotective therapies for glaucoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Song W

  2015-03-01

  Full Text Available Wei Song, Ping Huang, Chun Zhang Department of Ophthalmology, Peking University Third Hospital, Beijing, People’s Republic of China Abstract: Glaucoma is the second leading cause for blindness worldwide. It is mainly caused by glaucomatous optic neuropathy (GON characterized by retinal ganglion cell loss, which leads to visual field defect and blindness. Up to now, the main purpose of antiglaucomatous therapies has been to lower intraocular pressure (IOP through surgeries and medications. However, it has been found that progressive GON is still present in some patients with effective IOP decrease. Therefore, risk factors other than IOP elevation, like neurotrophin deprivation and excitotoxicity, contribute to progressive GON. Novel approaches of neuroprotection may be more effective for preserving the function of the optic nerve. Keywords: glaucoma, glaucomatous optic neuropathy, retinal ganglion cells, neuro­protection

 5. Accelerators for therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pohlit, W.

  1994-01-01

  In the past decades circular and linear electron accelerators have been developed for clinical use in radiation therapy of tumors with the aim of achieving a high radiation dose in the tumor and as low as possible dose in the adjacent normal tissues. Today about one thousand accelerators are in medical use throughout the world and many hundred thousand patients are treated every day with accelerator-produced radiation. There exists, however, a large number of patients who cannot be treated satisfactorily in this way. New types of radiations such as neutrons, negative pions, protons and heavy ions were therefore tested recently. The clinical experience with these radiations and with new types of treatment procedures indicate that in future the use of a scanning beam of high energy protons might be optimal for the treatment of tumors. (orig.)

 6. [Limiting life sustaining therapies].

  Science.gov (United States)

  Azoulay, E

  2006-09-01

  Intensivists are increasingly implementing end-of-life decisions in patients who remain dependent on life sustaining therapies without hope for recovery. Descriptive studies have provided epidemiological data on ICU end-of-life care, identifying areas for improvement. Qualitative studies have highlighted the complexity of the decision making process. In addition to considering the legal and ethical issues involved, this review describes cultural, religious and individual variations observed in ICU end-of-life care. It is important for intensivists to respect patients' preferences and values, but also, in some family members, to avoid increasing the burden and the guilt of sharing the decision. Intensivists should improve their ability to meet the needs of dying patients and their family members. Each situation, patient, family and caregiver is unique, and therefore needs a specific approach. Introducing palliative care and multidisciplinary teams into the ICU might provide an additional opportunity for patients and families to be informed and listened to.

 7. [Therapy of hemorrhoidal disease].

  Science.gov (United States)

  Herold, A

  2006-08-01

  Hemorrhoidal disease is one of the most frequent disorders in western countries. The aim of individual therapy is freedom from symptoms achieved by normalisation of anatomy and physiology. Treatment is orientated to the stage of disease: haemorrhoids 1 are treated conservatively. In addition to high-fibre diet, sclerotherapy is used. Haemorrhoids 2 prolapse during defecation and return spontaneously. First-line treatment is rubber band ligation. Haemorrhoids 3 that prolapse during defecation have to be digitally reduced, and the majority need surgery. For segmental disorders, haemorrhoidectomy according to Milligan-Morgan or Ferguson is recommended. In circular disease, Stapler hemorrhoidopexy is now the procedure of choice. Using a therapeutic regime according to the hemorrhoidal disease classification offers high healing rates and low rates of complications and recurrence.

 8. Gene therapy for hemophilia

  Science.gov (United States)

  Rogers, Geoffrey L.; Herzog, Roland W.

  2015-01-01

  Hemophilia is an X-linked inherited bleeding disorder consisting of two classifications, hemophilia A and hemophilia B, depending on the underlying mutation. Although the disease is currently treatable with intravenous delivery of replacement recombinant clotting factor, this approach represents a significant cost both monetarily and in terms of quality of life. Gene therapy is an attractive alternative approach to the treatment of hemophilia that would ideally provide life-long correction of clotting activity with a single injection. In this review, we will discuss the multitude of approaches that have been explored for the treatment of both hemophilia A and B, including both in vivo and ex vivo approaches with viral and nonviral delivery vectors. PMID:25553466

 9. Neuroimaging and electroconvulsive therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolwig, Tom G

  2014-01-01

  BACKGROUND: Since the 1970s, a number of neuroimaging studies of electroconvulsive therapy (ECT) have been conducted to elucidate the working action of this highly efficacious treatment modality. The technologies used are single photon emission tomography, positron emission tomography, magnetic...... in localized cortical and subcortical areas of the brain and have revealed differences in neurophysiology and metabolism between the hyperactive ictal state and the restorative interictal/postictal periods. Recent magnetic resonance imaging studies seem to pave way for new insights into ECT's effects...... on increased connectivity in the brain during depression. CONCLUSION: The existing data reveal considerable variations among studies and therefore do not yet allow the formulation of a unified hypothesis for the mechanism of ECT. The rapid developments in imaging technology, however, hold promises for further...

 10. Experimental tumor therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1980-01-01

  This study was concentrated on the investigation of practically oriented problems of tumour therapy, under the application of possibly differing experimental test subjects, ranging from cell cultures to the living animal. The development of the test systems was advanced and some systems were replaced by new ones. An enrichment of great significance is also the fibrosarcoma SSK-2 of the C3H mouse, whose cells form colonies with an exploitation of about 50% when the explant is transferred directly to the cell culture. The subject matter of the experiments ranged from the effect of irradiation on cells in vitro to the proliferation kinetics of human tumours under treatment. As in the last year the main significance and attention was attributed to the analysis of time dependency in radiotherapy. The second main point were investigations on the interaction of chemotherapy and radiotherapy, supplemented by experiments to the time dependency in chemotherapy. (orig./MG) [de

 11. Immunosupportive therapies in aging

  Science.gov (United States)

  Fülöp, Tamas; Larbi, Anis; Hirokawa, Katsuiku; Mocchegiani, Eugenio; Lesourd, Bruno; Castle, Stephen; Wikby, Anders; Franceschi, Claudio; Pawelec, Graham

  2007-01-01

  The primary role of the immune system is to protect the organism against pathogens, but age-associated alterations to immunity increase the susceptibility of the elderly to infectious disease. The exact nature of these changes is still controversial, but the use of screening procedures, such as the SENIEUR protocol to exclude underlying illness, helped to better characterize the changes actually related to physiological aging rather than pathology. It is generally agreed that the most marked changes occur in the cellular immune response reflecting profound alterations in T cells. Much of this is due to thymic involution as well as changes in the proportions of T cell subpopulations resulting from antigen exposure, and altered T cell activation pathways. However, a body of data indicates that innate immune responses, including the critical bridge between innate and adaptive immunity, and antigen presenting capacity are not completely resistant to senescence processes. The consequences of all these alterations are an increased incidence of infections, as well as possibly cancers, autoimmune disorders, and chronic inflammatory diseases. The leading question is what, if anything, can we do to prevent these deleterious changes without dangerously dysregulating the precarious balance of productive immunity versus immunopathology? There are many potential new therapeutic means now available to modulate immunosenescence and many others are expected to be available shortly. One main problem in applying these experimental therapies is ethical: there is a common feeling that as ageing is not a disease; the elderly are not sick and therefore do not require adventurous therapies with unpredictable side-effects in mostly frail individuals. Animal models are not helpful in this context. In this chapter we will first briefly review what we think we know about human immunosenescence and its consequences for the health status of elderly individuals. We will then discuss possible

 12. Play Therapy in Elementary Schools

  Science.gov (United States)

  Landreth, Garry L.; Ray, Dee C.; Bratton, Sue C.

  2009-01-01

  Because the child's world is a world of action and activity, play therapy provides the psychologist in elementary-school settings with an opportunity to enter the child's world. In the play therapy relationship, toys are like the child's words and play is the child's language. Therefore, children play out their problems, experiences, concerns, and…

 13. Play Therapy: Basics and Beyond.

  Science.gov (United States)

  Kottman, Terry

  This book provides an atheoretical orientation to basic concepts involved in play therapy and an introduction to different skills used in play therapy. The demand for mental professionals and school counselors who have training and expertise in using play as a therapeutic tool when working with children has increased tremendously. In response to…

 14. Play Therapy in School Counseling

  Science.gov (United States)

  Trice-Black, Shannon; Bailey, Carrie Lynn; Kiper Riechel, Morgan E.

  2013-01-01

  Play therapy is an empirically supported intervention used to address a number of developmental issues faced in childhood. Through the natural language of play, children and adolescents communicate feelings, thoughts, and experiences. Schools provide an ideal setting for play therapy in many ways; however, several challenges exist in implementing…

 15. Cardiovascular toxicities of biological therapies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Marianne

  2013-01-01

  The development of biological therapy is based on growing knowledge regarding the molecular changes required in cells for the development and progression of cancer to occur. Molecular targeted therapy is designed to inhibit the major molecular pathways identified as essential for a specific...

 16. When to start antiretroviral therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgren, Jens D; Babiker, Abdel G; Gordin, Fred M

  2013-01-01

  Strategies for use of antiretroviral therapy (ART) have traditionally focused on providing treatment to persons who stand to benefit immediately from initiating the therapy. There is global consensus that any HIV+ person with CD4 counts less than 350 cells/μl should initiate ART. However, it rema...

 17. A Feminist Family Therapy Scale.

  Science.gov (United States)

  Black, Leora; Piercy, Fred P.

  1991-01-01

  Reports on development and psychometric properties of Feminist Family Therapy Scale (FFTS), a 17-item instrument intended to reflect degree to which family therapists conceptualize process of family therapy from feminist-informed perspective. Found that the instrument discriminated between self-identified feminists and nonfeminists, women and men,…

 18. Learning theory and gestalt therapy.

  Science.gov (United States)

  Harper, R; Bauer, R; Kannarkat, J

  1976-01-01

  This article discusses the theory and operations of Gestalt Therapy from the viewpoint of learning theory. General comparative issues are elaborated as well as the concepts of introjection, retroflextion, confluence, and projection. Principles and techniques of Gestalt Therapy are discussed in terms of learning theory paradigm. Practical implications of the various Gestalt techniques are presented.

 19. Clinical databases in physical therapy.

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, I.C.S.; Ende, C.H.M. van den; Bakker, D. de; Wees, Ph.J van der; Hart, D.L.; Deutscher, D.; Bosch, W.J.H. van den; Dekker, J.

  2007-01-01

  Clinical databases in physical therapy provide increasing opportunities for research into physical therapy theory and practice. At present, information on the characteristics of existing databases is lacking. The purpose of this study was to identify clinical databases in which physical therapists

 20. Music Therapy with Premature Infants

  Science.gov (United States)

  Standley, Jayne

  2003-01-01

  Over 20 years of research and clinical practice in music therapy with premature infants has been compiled into this text designed for Board Certified Music Therapists specializing in Neonatal Intensive Care clinical services, for NICU medical staff incorporating research-based music therapy into developmental care plans, and for parents of…

 1. [Why proton therapy? And how?

  Science.gov (United States)

  Thariat, Juliette; Habrand, Jean Louis; Lesueur, Paul; Chaikh, Abdulhamid; Kammerer, Emmanuel; Lecomte, Delphine; Batalla, Alain; Balosso, Jacques; Tessonnier, Thomas

  2018-03-01

  Proton therapy is a radiotherapy, based on the use of protons, charged subatomic particles that stop at a given depth depending on their initial energy (pristine Bragg peak), avoiding any output beam, unlike the photons used in most of the other modalities of radiotherapy. Proton therapy has been used for 60 years, but has only become ubiquitous in the last decade because of recent major advances in particle accelerator technology. This article reviews the history of clinical implementation of protons, the nature of the technological advances that now allows its expansion at a lower cost. It also addresses the technical and physical specificities of proton therapy and the clinical situations for which proton therapy may be relevant but requires evidence. Different proton therapy techniques are possible. These are explained in terms of their clinical potential by explaining the current terminology (such as cyclotrons, synchrotrons or synchrocyclotrons, using superconducting magnets, fixed line or arm rotary with passive diffusion delivery or active by scanning) in basic words. The requirements associated with proton therapy are increased due to the precision of the depth dose deposit. The learning curve of proton therapy requires that clinical indications be prioritized according to their associated uncertainties (such as range uncertainties and movement in lung tumors). Many clinical indications potentially fall under proton therapy ultimately. Clinical strategies are explained in a paralleled manuscript. Copyright © 2018 Société Française du Cancer. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 2. Statin therapy for the octogenarian?

  African Journals Online (AJOL)

  2011-04-23

  Apr 23, 2011 ... placebo groups.41 A recent Cochrane meta-analysis identified three randomised trials of statin therapy in patients with established Alzheimer-type dementia. Statin therapy was not associated with improved cognition or functioning, although the results of one large randomised trial were still outstanding.42.

 3. Internal Radiation Therapy for Cancer

  Science.gov (United States)

  When getting internal radiation therapy, a source of radiation is put inside your body, in either liquid or solid form. It can be used treat different kinds of cancer, including thyroid, head and neck, breast, cervix, prostate, and eye. Learn more about how what to expect when getting internal radiation therapy.

 4. The physics of radiation therapy

  CERN Document Server

  Khan, Faiz M

  2009-01-01

  Dr. Khan's classic textbook on radiation oncology physics is now in its thoroughly revised and updated Fourth Edition. It provides the entire radiation therapy team—radiation oncologists, medical physicists, dosimetrists, and radiation therapists—with a thorough understanding of the physics and practical clinical applications of advanced radiation therapy technologies, including 3D-CRT, stereotactic radiotherapy, HDR, IMRT, IGRT, and proton beam therapy. These technologies are discussed along with the physical concepts underlying treatment planning, treatment delivery, and dosimetry. This Fourth Edition includes brand-new chapters on image-guided radiation therapy (IGRT) and proton beam therapy. Other chapters have been revised to incorporate the most recent developments in the field. This edition also features more than 100 full-color illustrations throughout.

 5. Chemosensory alterations and cancer therapies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartoshuk, L.M.

  1990-01-01

  Taste and olfaction provide sensory information and sensory pleasure. Cancer therapies affect both. Chemotherapy has not been shown to produce dramatic losses of taste or smell, but systematic studies on various chemotherapeutic agents and types of cancer are lacking. Radiation therapy does produce clear losses of both taste and smell. Both chemotherapy and radiation therapy alter the pleasure produced by taste and smell through the formation of conditioned aversions. That is, foods consumed in proximity with the nausea of therapy come to be unpleasant. The impact of conditioned aversions can be diminished by providing a scapegoat food just before therapy. Alterations in foods may be beneficial to the cancer patient. Increasing the concentrations of flavor ingredients can compensate for sensory losses, and providing pureed foods that retain the cognitive integrity of a meal can benefit the patient who has chewing or swallowing problems

 6. Particle therapy for noncancer diseases

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bert, Christoph; Engenhart-Cabillic, Rita; Durante, Marco [GSI Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung, Biophysics Department, Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt (Germany); Philipps-University Marburg, Center for Radiology, Department of Radiation Therapy, Baldinger Strasse, 35043 Marburg (Germany); GSI Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung, Biophysics Department, Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt (Germany); Technische Universitaet Darmstadt, Institut fuer Festkoerperphysik, Hochschulstrasse 3, 64289 Darmstadt (Germany) and Frankfurt Institute for Advanced Studies, Johann Wolfgang Goethe University, Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main (Germany)

  2012-04-15

  Radiation therapy using high-energy charged particles is generally acknowledged as a powerful new technique in cancer treatment. However, particle therapy in oncology is still controversial, specifically because it is unclear whether the putative clinical advantages justify the high additional costs. However, particle therapy can find important applications in the management of noncancer diseases, especially in radiosurgery. Extension to other diseases and targets (both cranial and extracranial) may widen the applications of the technique and decrease the cost/benefit ratio of the accelerator facilities. Future challenges in this field include the use of different particles and energies, motion management in particle body radiotherapy and extension to new targets currently treated by catheter ablation (atrial fibrillation and renal denervation) or stereotactic radiation therapy (trigeminal neuralgia, epilepsy, and macular degeneration). Particle body radiosurgery could be a future key application of accelerator-based particle therapy facilities in 10 years from today.

 7. Art, dance, and music therapy.

  Science.gov (United States)

  Pratt, Rosalie Rebollo

  2004-11-01

  Art, dance, and music therapy are a significant part of complementary medicine in the twenty-first century. These creative arts therapies contribute to all areas of health care and are present in treatments for most psychologic and physiologic illnesses. Although the current body of solid research is small compared with that of more traditional medical specialties, the arts therapies are now validating their research through more controlled experimental and descriptive studies. The arts therapies also contribute significantly to the humanization and comfort of modern health care institutions by relieving stress, anxiety, and pain of patients and caregivers. Arts therapies will greatly expand their role in the health care practices of this country in the twenty-first century.

 8. Immunosupportive therapies in aging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamas Fülöp

  2007-04-01

  subpopulations resulting from antigen exposure, and altered T cell activation pathways. However, a body of data indicates that innate immune responses, including the critical bridge between innate and adaptive immunity, and antigen presenting capacity are not completely resistant to senescence processes. The consequences of all these alterations are an increased incidence of infections, as well as possibly cancers, autoimmune disorders, and chronic inflammatory diseases. The leading question is what, if anything, can we do to prevent these deleterious changes without dangerously dysregulating the precarious balance of productive immunity versus immunopathology? There are many potential new therapeutic means now available to modulate immunosenescence and many others are expected to be available shortly. One main problem in applying these experimental therapies is ethical: there is a common feeling that as ageing is not a disease; the elderly are not sick and therefore do not require adventurous therapies with unpredictable side-effects in mostly frail individuals. Animal models are not helpful in this context. In this chapter we will first briefly review what we think we know about human immunosenescence and its consequences for the health status of elderly individuals. We will then discuss possible interventions that might one day become applicable in an appropriate ethical environment.Keywords: immunosenescence, T cells, phagocytic cells, nutrition, vaccination, exercise, CMV, inflammaging, IRP, immunorestorative therapies

 9. Compliance to antihypertensive therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Almas, A.; Hameed, A.; Ahmed, B.; Islam, M.

  2006-01-01

  Objective: To determine compliance, factors affecting compliance to antihypertensive therapy and to compare compliant and non-compliant groups, in a tertiary care setting. Study Design: Analytical (cross-sectional) study. Place and Duration of Study: The outpatient clinics at the Aga Khan University from May 2004 to February 2005. Patients and Methods: Two hundred patients presenting to the outpatients clinic were included. All patients 18 years and above, who had stage 1 and 2 hypertension, had one clinic visit to a medicine clinic, 6 months prior to presentation and started on antihypertensive medicines, were included. Results: Sixty-six percent were males and 33.5 % were females. Mean age was 58.1 ( +- 12) years and mean duration of hypertension was 7.2 (+- 6.7) years. Fifty-seven percent were compliant and 43% were noncompliant. In the noncompliant group, 53.4 % had mild noncompliance, 24.4 % had severe non-compliance, while 22% had moderate noncompliance. Factors of noncompliance were 56.8% missed doses due to forgetfulness, 12.7% deliberately missed their doses, 11.6% could not take the medicine due to side effects, 10.4% did not take the dose due to increased number of tablets, 4.6% were not properly counseled by the physician and 3.48% did not take medicines due to cost issues. The mean systolic blood pressure was 126 +- 19.2 mmHg in the compliant group while it was 133 +- 16.5 mmHg in the noncompliant group (p-value 0.004). The mean diastolic blood pressure in the compliant group was 76 +- 11.9 mmHg, while in the noncompliant group it was 81.9 +- 10.9 mmHg (p-value 0.001). Conclusion: Compliance to antihypertensive therapy in a tertiary care center is significantly good. Forgetfulness was the major reason for noncompliance. The mean blood pressure control was better in the compliant group. (author)

 10. Mammary carcinoma diagnostics and therapy; Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, Uwe; Baum, Friedemann (eds.) [Diagnostisches Brustzentrum Goettingen BZG, Goettingen(Germany)

  2014-11-01

  The book on mammary carcinoma diagnostics and therapy covers the following issues: development, anatomy and physiology of the mammary glands, pathology of benign and malign mammary gland changes, non-imaging diagnostics; mammography; ultrasonic mammography; magnetic resonance tomography of the mammary glands; imaging diagnostics findings; mammary interventions; examination concepts; operative therapy of the mammary carcinoma; chemotherapy of the mammary carcinoma; radio-oncological therapy of the mammary carcinoma; logistics in a medical center for mammary gland diseases; logistics in an interdisciplinary center for mammary diseases; dialogue conduction and psycho-social attendance.

 11. Hormone Replacement Therapy and Your Heart

  Science.gov (United States)

  Hormone replacement therapy and your heart Are you taking — or considering — hormone therapy to treat bothersome menopausal symptoms? Understand ... you. By Mayo Clinic Staff Long-term hormone replacement therapy used to be routinely prescribed for postmenopausal ...

 12. Frequently Asked Questions about Music Therapy

  Science.gov (United States)

  ... at an approved music therapy degree program, the music therapy student must complete an internship at an approved internship ... needs to play in every session, but rather, music therapy students choose one instrument to be their major instrument ...

 13. Inversion Therapy: Can It Relieve Back Pain?

  Science.gov (United States)

  Inversion therapy: Can it relieve back pain? Does inversion therapy relieve back pain? Is it safe? Answers from Edward R. Laskowski, M.D. Inversion therapy doesn't provide lasting relief from back ...

 14. Gene Therapy and Children (For Parents)

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Gene Therapy and Children KidsHealth / For Parents / Gene Therapy ... that don't respond to conventional therapies. About Genes Our genes help make us unique. Inherited from ...

 15. Radionuclide Therapy. Chapter 19

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Flux, G.; Du, Yong [Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research, Surrey (United Kingdom)

  2014-12-15

  Cancer has been treated with radiopharmaceuticals since the 1940s. The radionuclides originally used, including 131I and 32P, are still in use. The role of the physicist in radionuclide therapy encompasses radiation protection, imaging and dosimetry. Radiation protection is of particular importance given the high activities of the unsealed sources that are often administered, and must take into account medical staff, comforters and carers, and, as patients are discharged while still retaining activity, members of the public. Regulations concerning acceptable levels of exposure vary from country to country. If the administered radiopharmaceutical is a γ emitter, then imaging can be performed which may be either qualitative or quantitative. While a regular system of quality control must be in place to prevent misinterpretation of image data, qualitative imaging does not usually rely on the image corrections necessary to determine the absolute levels of activity that are localized in the patient. Accurate quantitative imaging is dependent on these corrections and can permit the distribution of absorbed doses delivered to the patient to be determined with sufficient accuracy to be clinically beneficial.

 16. Stereotactic body radiation therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lo, Simon S. [Univ. Hospitals Seidman Cancer Center, Cleveland, OH (United States). Dept. of Radiation Oncology; Case Western Reserve Univ., Cleveland, OH (United States). Case Comprehensive Cancer Center; Teh, Bin S. [The Methodist Hospital Cancer Center and Research Institute, Houston, TX (United States). Weill Cornell Medical College; Lu, Jiade J. [National Univ. of Singapore (Singapore). Dept. of Radiation Oncology; Schefter, Tracey E. (eds.) [Colorado Univ., Aurora, CO (United States). Dept. of Radiation Oncology

  2012-11-01

  Comprehensive an up-to-date account of the physical/technological, biological, and clinical aspects of SBRT. Examines in detail retrospective studies and prospective clinical trials for various organ sites from around the world. Written by world-renowned experts in SBRT from North America, Asia and Europe. Stereotactic body radiation therapy (SBRT) has emerged as an innovative treatment for various primary and metastatic cancers, and the past five years have witnessed a quantum leap in its use. This book provides a comprehensive and up-to-date account of the physical/technological, biological, and clinical aspects of SBRT. It will serve as a detailed resource for this rapidly developing treatment modality. The organ sites covered include lung, liver, spine, pancreas, prostate, adrenal, head and neck, and female reproductive tract. Retrospective studies and prospective clinical trials on SBRT for various organ sites from around the world are examined, and toxicities and normal tissue constraints are discussed. This book features unique insights from world-renowned experts in SBRT from North America, Asia, and Europe. It will be necessary reading for radiation oncologists, radiation oncology residents and fellows, medical physicists, medical physics residents, medical oncologists, surgical oncologists, and cancer scientists.

 17. Antimetabolites: Established cancer therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manjul Tiwari

  2012-01-01

  Full Text Available Cell death has been divided into two main types: programmed cell death, in which the cell plays an active role, and passive (necrotic cell death. Senescence arrest, accelerated senescence and differentiation are also responses that can be induced in response to DNA-damaging agents. Apoptosis may occur as a primary event following chemotherapy, in which genes that regulate apoptosis will influence the outcome of therapy or, alternatively, as an event secondary to the induction of lethal damage that involves the subsequent processing of cellular damage. The particular type of response induced is highly dependent on the agent and dose employed, the type of DNA damage induced as well as the genetic and cellular phenotypes. It has been proposed that apoptosis may play a lesser role in tumor response to radiation in comparison with the induction of cell death through mitotic catastrophe or a senescence-like irreversible growth arrest. However, in comparison with the induction of apoptosis, there is a lack of as much definitive information on other cell death processes that occur in cancer cells in response to chemotherapeutic agents, including antimetabolites. This article reviews what is known about these processes at the present time in response to experimental or clinically used agents that are analogs of 5-fluorouracil, cytidine or purines, hydroxyurea, or that belong to the family of folate antagonists.

 18. Neutron capture therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jun, B. J.

  1998-11-01

  The overall state of the art related with neutron capture therapy(NCT) is surveyed. Since the field related with NCT is very wide, it is not intended to survey all related subjects in depth. The primary objective of this report is to help those working for the installation of a NCT facility and a PGNAA(prompt gamma ray neutron activation analysis) system for the boron analysis understand overall NCT at Hanaro. Therefore, while the parts of reactor neutron source and PGNAA are dealt in detail, other parts are limited to the level necessary to understand related fields. For example, the subject of chemical compound which requires intensive knowledge on chemistry, is not dealt as a separated item. However, the requirement of a compound for NCT, currently available compounds, their characteristics, etc. could be understood through this report. Although the subject of cancer treated by NCT is out of the capability of the author, it is dealt focussing its characteristics related with the success of NCT. Each detailed subject is expected to be dealt more detail by specialists in future. This report would be helpful for the researchers working for the NCT to understand related fields. (author). 128 refs., 3 tabs., 12 figs

 19. Neurobrucellosis: Challenges for Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adel Alothman

  2012-01-01

  Full Text Available Background Brucellosis is a common zoonotic infection throughout the world, and is endemic in Saudi Arabia. Neurobrucellosis is a rare, severe form of systemic brucella infection. Treatment of neurobrucellosis continues to be variable, depending on the location of diagnosis. Methods A retrospective patient chart review was undertaken from 1995 to 2010 at King Abdulaziz Medical City, Riyadh, to identify cases of neurobrucellosis following a proposed case definition. Follow-up visits were evaluated to determine response to treatment. Results A total of 22 cases of neurobrucellosis were identified from a total of 517 cases of brucellosis. The mean patient age was 42.5 years with a male to female ratio of 1:1. Most antibiotic combinations included doxycycline, rifampin, and cotrimoxazole (36%. Three patients received ciprofloxacin in combination with other antibiotics and showed a satisfactory response. Conclusion Combination of antibrucella antibiotics is recommended, but there are no clear guidelines regarding antibiotic selection and duration of therapy. The use of ciprofloxacin in cases of neurobrucellosis should be evaluated.

 20. Therapy of pancreatic cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeda, Yutaka; Kitagawa, Toru; Nakamori, Shoji

  2009-01-01

  Pancreatic cancer remains one of the most difficult diseases to cure. Japan pancreas society guidelines for management of pancreatic cancer indicate therapeutic algorithm according to the clinical stage. For locally limited pancreatic cancer (cStage I, II, III in Japanese classification system), surgical resection is recommended, however prognosis is still poor. Major randomized controlled trials of resected pancreatic cancer indicates that adjuvant chemotherapy is superior to observation and gemcitabine is superior to 5-fluorouracil (FU). For locally advanced resectable pancreatic cancer (cStage IVa in Japanese classification system (JCS)), we perform neoadjuvant chemoradiotherapy. Phase I study established a recommended dose of 800 mg gemcitabine and radiation dose of 36 Gy. For locally advanced nonresectable pancreatic cancer (cStage IVa in JCS), chemoradiotherapy followed by chemotherapy is recommended. Although pancreatic cancer is chemotherapy resistant tumor, systemic chemotherapy is recommended for metastatic pancreatic cancer (cStage IVb in JCS). Single-agent gemcitabine is the standard first line agent for the treatment of advanced pancreatic cancer. Meta-analysis of chemotherapy showed possibility of survival benefit of gemcitabine combination chemotherapy over gemcitabine alone. We hope gemcitabine combination chemotherapy or molecular targeted therapy will improve prognosis of pancreatic cancer in the future. (author)

 1. Meson radiobiology and therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kilgerman, M.M.

  1975-08-01

  High-linear energy transfer radiation (neutrons, heavy ions, and pions) have a greater relative biological effectiveness than low-linear energy transfer radiation by depositing a high density of ionization in irradiated cells. This overcomes the protective effect of oxygen; decreases the variation in sensitivity among the several stages of the cell cycles; and, inhibits the repair of sublethal damage as compared to x-rays, gamma rays, electrons and protons. Negative pi mesons (pions), appear particularly suited for radiation therapy as their penetration and depth-dose profiles lend themselves to shaping the high dose area to the tumor size and location. Preliminary biological experiments with pions produced at the Los Alamos Meson Physics Facility studied cell survival at various radiation depths and cell cycle sensitivity. Histologic study of data from the first human experiments indicated severe tumor cell destruction by pions as compared to x-rays in treating malignant melanoma skin nodules, without increased effects on dermal elements. (U.S.)

 2. Pancreatic enzyme replacement therapy.

  Science.gov (United States)

  Layer, P; Keller, J; Lankisch, P G

  2001-04-01

  Malabsorption due to severe pancreatic exocrine insufficiency is one of the most important late features of chronic pancreatitis. Generally, steatorrhea is more severe and occurs several years prior to malabsorption of other nutrients because synthesis and secretion of lipase are impaired more rapidly, its intraluminal survival is shorter, and the lack of pancreatic lipase activity is not compensated for by nonpancreatic mechanisms. Patients suffer not only from nutritional deficiencies but also from increased nutrient delivery to distal intestinal sites, causing symptoms by profound alteration of upper gastrointestinal secretory and motor functions. Adequate nutrient absorption requires delivery of sufficient enzymatic activity into the duodenal lumen simultaneously with meal nutrients. The following recommendations are based on modern therapeutic concepts: 25,000 to 40,000 units of lipase per meal using pH-sensitive pancreatin microspheres, with dosage increases, compliance checks, and differential diagnosis in case of treatment failure. Still, in most patients, lipid digestion cannot be completely normalized by current standard therapy, and future developments are needed to optimize treatment.

 3. Pharmacological therapy of spondyloarthritis.

  Science.gov (United States)

  Palazzi, Carlo; D'Angelo, Salvatore; Gilio, Michele; Leccese, Pietro; Padula, Angela; Olivieri, Ignazio

  2015-01-01

  The current pharmacological therapy of spondyloarthritis (SpA) includes several drugs: Non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids, traditional disease-modifying antirheumatic drugs and biologic drugs. A systematic literature search was completed using the largest electronic databases (Medline, Embase and Cochrane), starting from 1995, with the aim to review data on traditional and biologic agents commercialised for SpA treatment. Randomised controlled trials and large observational studies were considered. In addition, studies performed in SpA patients treated with other, still unapproved, drugs (rituximab, anti-IL6 agents, apremilast, IL17 inhibitors and anakinra) were also taken into account. Biologic agents, especially anti-TNF drugs, have resulted in significant progress in improving clinical symptoms and signs, reducing inflammatory features in laboratory tests and imaging findings, and recovering all functional indexes. Anti-TNF drugs have radically changed the evolution of radiographic progression in peripheral joints; the first disappointing data concerning their efficacy on new bone formation of axial SpA has been recently challenged by studies enrolling patients who have been earlier diagnosed and treated. The opportunity to extend the interval of administration or to reduce the doses of anti-TNF agents can favourably influence the costs. Ustekinumab, the first non-anti-TNF biologic drug commercialised for psoriatic arthritis, offers new chances to patients that are unresponsive to anti-TNF.

 4. Principles of radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Richter, M.P.; Share, F.S.; Goodman, R.L.

  1985-01-01

  Radiation oncology now represents the integration of knowledge obtained over an 80-year period from the physics and biology laboratories and the medical clinic. Such integration is recent; until the supervoltage era following World War II, the chief developments in these three areas for the most part were realized independently. The physics and engineering laboratories have now developed a dependable family of sources of ionizing radiations that can be precisely directed at tumor volumes at various depths within the body. The biology laboratory has provided the basic scientific support underlying the intensive clinical experience and currently is suggesting ways of using ionizing radiations more effectively, such as modified fractionation schedules relating to cell cycle kinetics and the use of drugs and chemicals as modifiers of radiation response and normal tissue reaction. The radiation therapy clinic has provided the patient stratum on which the acute and chronic effects of irradiation have been assessed, and the patterns of treatment success and failure identified. The radiation therapist has shared with the surgeon and medical oncologist the responsibility for clarifying the natural history of a large number of human neoplasms, and through such clarifications, has developed more effective treatment strategies. Several examples of this include the improved results in the treatment of Hodgkin's disease, squamous cell carcinoma of the cervix, seminoma, and epithelial neoplasms of the upper aerodigestive tract

 5. Laser therapy in sinusitis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hernandez Diaz, Adel; Orellana Molina, Alina; Larrea Cox, Pedro; Combarro Romero, Andres; Corcho Corcho, Carlos; Morales Valdes, Omar; Gonzalez Mendez, Bianka M.

  2009-01-01

  The sinusitis is an inflammation of one or more breasts peri-nasals. It is common in the months of winter and it can last months or years if it is not treat. At the moment we have several means that try to offer our patients a better treatment. One of these instruments is the low power laser that for their properties to the interaction with the biological tissues offers therapeutic effects on the alive tissues, achieving at the level cellular important changes for a quick answer of the damaged tissue. We intended to demonstrate the effectiveness of the treatment with low power laser in patient with sinusitis. It was carried out an explanatory and retrospective study, where it was applied as treatment the low power laser, for that which a team of model Cuban production Fisser 21. The feminine sex, the affected age group prevailed it was among 36 to 50 years for both groups, the maxillary sinusitis prevailed regarding the frontal. The migraine, the nasal obstruction and the sensation of congestion of the head were present in most of the cases. 75% of the patients' treaties noticed improvement of the symptoms between the 1st and 3rd sessions. At the end 80% cured without necessity of a second treatment cycle. The accompanying symptoms almost disappeared in their entirety. We recommend using the treatment of low power laser, as therapy of first line for the treatment of sinusitis of infectious cause. (Author)

 6. Viewpoint: Personalizing Statin Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shlomo Keidar

  2013-04-01

  Full Text Available Cardiovascular disease (CVD, associated with vascular atherosclerosis, is the major cause of death in Western societies. Current risk estimation tools, such as Framingham Risk Score (FRS, based on evaluation of multiple standard risk factors, are limited in assessment of individual risk. The majority (about 70% of the general population is classified as low FRS where the individual risk for CVD is often underestimated but, on the other hand, cholesterol lowering with statin is often excessively administered. Adverse effects of statin therapy, such as muscle pain, affect a large proportion of the treated patients and have a significant influence on their quality of life. Coronary artery calcification (CAC, as assessed by computed tomography, carotid artery intima-media thickness (CIMT, and especially presence of plaques as assessed by B-mode ultrasound are directly correlated with increased risk for cardiovascular events and provide accurate and relevant information for individual risk assessment. Absence of vascular pathology as assessed by these imaging methods has a very high negative predictive value and therefore could be used as a method to reduce significantly the number of subjects who, in our opinion, would not benefit from statins and only suffer from their side-effects. In summary, we suggest that in very-low-risk subjects, with the exception of subjects with low FRS with a family history of coronary artery disease (CAD at young age, if vascular imaging shows no CAC or normal CIMT without plaques, statin treatment need not be administered.

 7. Dietary Therapies for Epilepsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric H Kossoff

  2013-02-01

  Full Text Available Since their introduction in 1921, high-fat, low-carbohydrate "ketogenic" diets have been used worldwide for refractory childhood epilepsy. Approximately half of the children have at least half their seizures reduced, including 15% who are seizure free. The mechanisms of action of dietary therapies are under active investigation and appear to involve mitochondria. Once perceived as a last resort, modifications to initiation and maintenance, as well as the widespread use of pre-made ketogenic formulas have allowed dietary treatment to be used earlier in the course of epilepsy. For infantile spasms (West syndrome specifically, the ketogenic diet is successful about 50% of the time as a first-line treatment. New "alternative" diets such as the modified Atkins diet were created in 2003 and can be started more easily and are less restrictive. They may have particular value for countries in Asia. Side effects include constipation, dyslipidemia, growth slowing, acidosis, and kidney stones. Additionally, neurologists are studying ketogenic diets for conditions other than epilepsy, including Alzheimer's disease, autism, and brain tumors.

 8. AIDS and Occupational Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruiz Garrós, MC

  2004-12-01

  Full Text Available "When my first hospitalization took place, I must recognize I was plunged into the mistake of identifying AIDS with death, together with the depression, uneasiness, unsecurity and the feeling of inability to plan my life in the short and long term to the point of refusing in my mind to organize things as simple as future holidays or improvements at home".Thanks to retroviral treatments, the initially mortal HIV/AIDS infection has become a chronic disease as it can be today thediabetes, allowing objectives in the short, medium and long term. Here is where the occupational therapy operates as an instrument to improve, keep or rehabilitate the occupational areas of this group which has a series of special features to be borne in mind when working with them.I seek to reflect my 8 months experience working as an occupational therapist in a Refuge Centre for AIDS ill people, and how throughout this experience I changed several of my initial approaches and working methods too.

 9. Gene therapy and reproductive medicine.

  Science.gov (United States)

  Stribley, John M; Rehman, Khurram S; Niu, Hairong; Christman, Gregory M

  2002-04-01

  To review the literature on the principles of gene therapy and its potential application in reproductive medicine. Literature review. Gene therapy involves transfer of genetic material to target cells using a delivery system, or vector. Attention has primarily focused on viral vectors. Significant problems remain to be overcome including low efficacy of gene transfer, the transient expression of some vectors, safety issues with modified adenoviruses and retroviruses, and ethical concerns. If these issues can be resolved, gene therapy will be applicable to an increasing spectrum of single and multiple gene disorders, as the Human Genome Project data are analyzed, and the genetic component of human disease becomes better understood. Gynecologic gene therapy has advanced to human clinical trials for ovarian carcinoma, and shows potential for the treatment of uterine leiomyomata. Obstetric applications of gene therapy, including fetal gene therapy, remain more distant goals. Concerns about the safety of human gene therapy research are being actively addressed, and remarkable progress in improving DNA transfer has been made. The first treatment success for a genetic disease (severe combined immunodeficiency disease) has been achieved, and ongoing research efforts will eventually yield clinical applications in many spheres of reproductive medicine.

 10. Gene therapy for ocular diseases.

  Science.gov (United States)

  Liu, Melissa M; Tuo, Jingsheng; Chan, Chi-Chao

  2011-05-01

  The eye is an easily accessible, highly compartmentalised and immune-privileged organ that offers unique advantages as a gene therapy target. Significant advancements have been made in understanding the genetic pathogenesis of ocular diseases, and gene replacement and gene silencing have been implicated as potentially efficacious therapies. Recent improvements have been made in the safety and specificity of vector-based ocular gene transfer methods. Proof-of-concept for vector-based gene therapies has also been established in several experimental models of human ocular diseases. After nearly two decades of ocular gene therapy research, preliminary successes are now being reported in phase 1 clinical trials for the treatment of Leber congenital amaurosis. This review describes current developments and future prospects for ocular gene therapy. Novel methods are being developed to enhance the performance and regulation of recombinant adeno-associated virus- and lentivirus-mediated ocular gene transfer. Gene therapy prospects have advanced for a variety of retinal disorders, including retinitis pigmentosa, retinoschisis, Stargardt disease and age-related macular degeneration. Advances have also been made using experimental models for non-retinal diseases, such as uveitis and glaucoma. These methodological advancements are critical for the implementation of additional gene-based therapies for human ocular diseases in the near future.

 11. Nuclear medicine therapy of neuroblastoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoefnagel, C.A.

  1999-01-01

  Specific targeting of radionuclides to neuroblastoma, a neural crest tumor occurring predominantly in young children and associated with a relatively poor prognosis, may be achieved via the metabolic route (Mibg), receptor binding (peptides) or immunological approach (antibodies). The clinical role of 1 31 I -Mibg therapy and radioimmunotherapy in neuroblastoma is discussed. In recurrent or progressive metastatic disease after conventional treatment modalities have failed, 1 31 I -Mibg therapy, with an overall objective response rate of 35%, is probably the best palliative treatment, as the invasiveness and toxicity of this therapy compare favourably with that of chemotherapy, immunotherapy and external beam radiotherapy. In patients presenting with inoperable stage III and IV neuroblastoma, 1 31 I -Mibg therapy at diagnosis is at least as effective as combination chemotherapy but is associated with much less toxicity. In patients with recurrent disease 1 31 I -Mibg therapy in combination with hyperbaric oxygen therapy proved feasible and encouraging effects on survival have ben observed. Attempts to intensify the treatment in relapsed patients by combination of 1 31 I -Mibg therapy with high dose chemotherapy and/or total body irradiation have met with considerable toxicity. Developments in Mibg therapy aiming at improving the therapeutic index are mentioned. Early results of radioimmunotherapy using 1 31 I -UJ13A or 1 31 I -3F8 monoclonal antibodies have shown moderate objective response and considerable side effects in patients with stage IV neuroblastoma, who had relapsed or failed conventional therapy. New developments in radioimmunotherapy of neuroblastoma include the use of chimeric antibodies, the enhancement of tumor uptake by modulation of antigen expression or by increasing the tumor perfusion/vascularity/permeability, the use of other labels and multistep targeting techniques, e.g. using bispecific monoclonal antibodies

 12. Therapy: a new nonsurgical therapy option for benign thyroid nodules?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hegedüs, Laszlo

  2009-01-01

  Despite the increasing implementation of iodization programs, benign nodular thyroid disease will remain a prevalent therapeutic concern for decades. recent research suggests that nonsurgical therapy, including radioactive iodine, radiofrequency thermal ablation and percutaneous laser ablation, m...

 13. Play therapy in perspective theory of eco systemic therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofwan Adiputra

  2017-11-01

  Full Text Available Play therapy is a counseling approach for children applying toys, games, and other play media to communicate to the children "language." One of the Play therapy models that combine ecosystems as being formed by an inseparable reciprocal relationship between living things, and their environment is Eco systemic Play Therapy (EPT. Ecosystem Play Therapy as a hybrid model that integrates the concepts of science biology, several models of child psychotherapy, and developmental theories. This model is not eclectic. Rather, it is the integration of several models to create an independent model that is different from the sum of its parts. The focus of EPT is on the process of optimizing the implementation of the child's function as the context of the child's ecosystem or world. EPT is developed from a phenomenological philosophical perspective, in contrast to traditional perspectives.

 14. Proton-therapy and hadron-therapy ionization chambers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boissonnat, Guillaume

  2015-01-01

  In the framework of the ARCHADE project (Advanced Resource Center for Hadron-therapy in Europe), a research project in Carbone ion beam therapy and clinical Proton-therapy, this work investigates the beam monitoring and dosimetry aspects of ion beam therapy. The main goal, here, is to understand the operating mode of air ionization chambers, the detectors used for such applications. This study starts at a very fundamental level as the involved physical and chemical parameters of air were measured in various electric field conditions with dedicated setups and used to produce a simulation tools aiming at reproducing the operating response in high intensity PBS (Pencil Beam Scanning) coming from IBA's (Ion Beam Applications) next generation of proton beam accelerators. In addition, an ionization chamber-based dosimetry equipment was developed, DOSION III, for radiobiology studies conducted at GANIL under the supervision of the CIMAP laboratory. (author)

 15. Regenerative Therapy for Retinal Disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Narsis Daftarian

  2010-01-01

  Full Text Available Major advances in various disciplines of basic sciences including embryology, molecular and cell biology, genetics, and nanotechnology, as well as stem cell biology have opened new horizons for regenerative therapy. The unique characteristics of stem cells prompt a sound understanding for their use in modern regenerative therapies. This review article discusses stem cells, developmental stages of the eye field, eye field transcriptional factors, and endogenous and exogenous sources of stem cells. Recent studies and challenges in the application of stem cells for retinal pigment epithelial degeneration models will be summarized followed by obstacles facing regenerative therapy.

 16. Wanted: entrepreneurs in occupational therapy.

  Science.gov (United States)

  Anderson, Kristin M; Nelson, David L

  2011-01-01

  The American Occupational Therapy Association (AOTA) has challenged occupational therapy practitioners to advance the profession so that we may become more "powerful" and "widely recognized" by the year 2017 (AOTA, 2007a). To fully achieve this vision, this article argues that the profession should encourage occupational therapy entrepreneurship. As Herz, Bondoc, Richmond, Richman, and Kroll (2005, p.2) stated, "Entrepreneurship may provide us with the means to achieve the outcomes we need to succeed in the current health care environment." This article also argues the urgency of seizing the many opportunities that entrepreneurship offers and recommends specific actions to be taken by AOTA and by therapists.

 17. Hadron accelerators in cancer therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amaldi, U.; Silari, M.

  1997-01-01

  The application of hadron accelerators (protons and light ions) in cancer therapy is discussed. After a brief introduction on the rationale for the use of heavy charged particles in radiation therapy, a discussion is given on accelerator technology and beam delivery systems. Next, existing and planned facilities are briefly reviewed. The Italian Hadrontherapy Project (the largest project of this type in Europe) is then described, with reference to both the National Centre for Oncological Hadrontherapy and the design of two types of compact proton accelerators aimed at introducing proton therapy in a large number of hospitals. Finally, the radiation protection requirements are discussed. (author)

 18. Family therapy and clinical psychology

  OpenAIRE

  Carr, Alan

  1995-01-01

  The results of a survey of 111 clinical psychologists in the Republic of Ireland along with some comparable data from US and UK surveys were used to address a series of questions about the link between family therapy and clinical psychology. Family therapy was not a clearly identifiable sub-specialty within clinical psychology in Ireland. Family therapy theoretical models were used by more than a quarter of the Irish sample to conceptualize their work but by less than a tenth of US and UK res...

 19. Bone changes from prostaglandin therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Poznanski, A.K.; Fernbach, S.K.; Berry, T.E.; Northwestern Univ., Chicago, IL

  1985-01-01

  Prostaglandin E therapy in infants causes periosteal elevation. Although the changes usually take 30-40 days to become visible, we have seen them as early as nine days. In 15 infants who had prostaglandin E therapy for over six days, three developed periosteal elevation. Three other cases are described in greater detail, with long-term follow-up in two in which the bone remodeled to normal. Gallium scan in one showed increased uptake in areas involved. The periosteal cloaking may mimic Caffey disease but the pattern of involvement is different, since the mandible, which is commonly affected in Caffey disease, is rarely involved in prostaglandin E therapy. (orig.)

 20. [Music therapy on Parkinson disease].

  Science.gov (United States)

  Côrte, Beltrina; Lodovici Neto, Pedro

  2009-01-01

  This study is a result of a qualitative research, in the Gerontology and Music therapy scenario. It was analyzed the importance of alternative practices like playing an instrument (piano, violin, etc.), singing, or practicing a guided musical exercise as a therapy activity for elder people with Parkinson Disease. The analysis, systematization and interpretation of the data pointed: music therapy is an excellent way to improve the life of the patient that becomes more sociable, decreasing physical and psychological symptoms ('symptomatology') and the subject change for a singular and own position in the relation with your disease and the people around.

 1. Mammary carcinoma diagnostics and therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, Uwe; Baum, Friedemann

  2014-01-01

  The book on mammary carcinoma diagnostics and therapy covers the following issues: development, anatomy and physiology of the mammary glands, pathology of benign and malign mammary gland changes, non-imaging diagnostics; mammography; ultrasonic mammography; magnetic resonance tomography of the mammary glands; imaging diagnostics findings; mammary interventions; examination concepts; operative therapy of the mammary carcinoma; chemotherapy of the mammary carcinoma; radio-oncological therapy of the mammary carcinoma; logistics in a medical center for mammary gland diseases; logistics in an interdisciplinary center for mammary diseases; dialogue conduction and psycho-social attendance.

 2. Physical therapy and occupational therapy in Parkinson's disease.

  Science.gov (United States)

  Radder, Danique L M; Sturkenboom, Ingrid H; van Nimwegen, Marlies; Keus, Samyra H; Bloem, Bastiaan R; de Vries, Nienke M

  2017-10-01

  Current medical management is only partially effective in controlling the symptoms of Parkinson's disease. As part of comprehensive multidisciplinary care, physical therapy and occupational therapy aim to support people with Parkinson's disease in dealing with the consequences of their disease in daily activities. In this narrative review, we address the limitations that people with Parkinson's disease may encounter despite optimal medical management, and we clarify both the unique and shared approaches that physical therapists and occupational therapists can apply in treating these limitations.

 3. Radiation therapy for carcinoma of the endometrium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Potish, R.A.

  1987-01-01

  Carcinoma of the endometrium is the most common malignant tumor in the female genital tract. Radiation therapy continues to play a major role in the management of endometrial carcinoma, both as primary therapy and as adjuvant treatment. The utility of pelvic external beam therapy and intracavitary therapy is long established. However, the modern era of surgical staging has lead to an appreciation of the role of radiation therapy beyond the pelvis. Radiation therapy has been shown to be of particular benefit in peritoneal and nodal spread. The classic management of endometrial cancer is reviewed and relatively new and somewhat controversial topics, such as preoperative intracavitary therapy followed by external beam therapy are discussed

 4. Gene therapy and radiotherapy in malignant tumor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Yaowen; Cao Yongzhen; Li Jin; Wang Qin

  2008-01-01

  Tumor treatment is one of the most important fields in medical research. Nowadays, a novel method which is combined gene therapy with radiotherapy plays an important role in the field of cancer research, and mainly includes immune gene therapy combined with radiotherapy, suicide gene therapy or tumor suppressor gene therapy combined with radiotherapy, antiangiogenesis gene therapy combined with radiotherapy and protective gene therapy combined with radiotherapy based on the technical features. This review summarized the current status of combined therapies of gene therapy and radiotherapy and possible mechanism. (authors)

 5. Therapy of the burnout syndrome.

  Science.gov (United States)

  Korczak, Dieter; Wastian, Monika; Schneider, Michael

  2012-01-01

  The prevalence, diagnostics and therapy of the burnout syndrome are increasingly discussed in the public. The unclear definition and diagnostics of the burnout syndrome are scientifically criticized. There are several therapies with unclear evidence for the treatment of burnout in existence. The health technology assessment (HTA) report deals with the question of usage and efficacy of different burnout therapies. For the years 2006 to 2011, a systematic literature research was done in 31 electronic databases (e.g. EMBASE, MEDLINE, PsycINFO). Important inclusion criteria are burnout, therapeutic intervention and treatment outcome. 17 studies meet the inclusion criteria and are regarded for the HTA report. The studies are very heterogeneous (sample size, type of intervention, measuring method, level of evidence). Due to their study design (e.g. four reviews, eight randomized controlled trials) the studies have a comparable high evidence: three times 1A, five times 1B, one time 2A, two times 2B and six times 4. 13 of the 17 studies are dealing with the efficacy of psychotherapy and psychosocial interventions for the reduction of burnout (partly in combination with other techniques). Cognitive behaviour therapy leads to the improvement of emotional exhaustion in the majority of the studies. The evidence is inconsistent for the efficacy of stress management and music therapy. Two studies regarding the efficacy of Qigong therapy do not deliver a distinct result. One study proves the efficacy of roots of Rhodiola rosea (evidence level 1B). Physical therapy is only in one study separately examined and does not show a better result than standard therapy. Despite the number of studies with high evidence the results for the efficacy of burnout therapies are preliminary and do have only limited reach. The authors of the studies complain about the low number of skilled studies for the therapy of burnout. Furthermore, they point to the insufficient evaluation of the therapy

 6. Effectiveness of hypnosis therapy and Gestalt therapy as depression treatments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth González-Ramírez

  2017-03-01

  Full Text Available We analyzed the effectiveness of two psychological therapies to treat depression in the Culiacan population, Mexico. According to criteria of MINI (international Neuropsychiatric interview, 30 individuals from a total of 300 were selected and diagnosed with some kind of depression. Patients were divided in three groups: 1 treatment with hypnosis therapy, 2 treatment with Gestalt-hypnosis therapy, and 3 control group. Before and after the treatments the Beck Anxiety Inventory (BAI was applied to know the depression level of the analyzed groups. The results show that the three groups were presenting a moderated level of depression. The groups under hypnosis therapy and Gestalt-hypnosis therapy show statistical differences between pre-test and post-test. The hypnosis therapy shows significant statistic differences to treat depression with respect to the other two groups. In conclusion, the therapeutic hypnosis is an effective treatment and has relevance to treat depression, while other therapeutic treatments tend to be slow and with minor result. This study is the first of this kind carried out in Culiacan in Sinaloa, Mexico.

 7. Gestalt therapy and cognitive therapy--contrasts or complementarities?

  Science.gov (United States)

  Tønnesvang, Jan; Sommer, Ulla; Hammink, James; Sonne, Mikael

  2010-12-01

  The article investigates the relationship between crucial concepts and understandings in gestalt therapy and cognitive therapy aiming at discussing if and how they can be mutually enriching when considered as complementary parts in a more encompassing integrative therapeutic approach. It is argued that gestalt therapy, defined as a field-theoretical approach to the study of gestalt formation process, can complement the schema-based understanding and practice in cognitive therapy. The clinical benefits from a complementary view of the two approaches will be a wider scope of awareness toward individual and contextual aspects of therapeutic change processes, toward different levels of memory involved in these processes, and toward the relationship between basic needs, sensation and cognition in therapeutic work. Further, a dialogue between the two approaches will pave the way for addressing the connection between fundamental awareness work in gestalt therapy and the tendency within cognitive therapy toward incorporating mindfulness as a therapeutic tool. In the conclusion of the article, additional complementary points between the two approaches are outlined. (PsycINFO Database Record (c) 2010 APA, all rights reserved).

 8. Chemotherapy and molecular target therapy combined with radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akimoto, Tetsuo

  2012-01-01

  Combined chemotherapy and radiation therapy has been established as standard treatment approach for locally advanced head and neck cancer, esophageal cancer and so on through randomized clinical trials. However, radiation-related morbidity such as acute toxicity also increased as treatment intensity has increased. In underlining mechanism for enhancement of normal tissue reaction in chemo-radiation therapy, chemotherapy enhanced radiosensitivity of normal tissues in addition to cancer cells. Molecular target-based drugs combined with radiation therapy have been expected as promising approach that makes it possible to achieve cancer-specific enhancement of radiosensitivity, and clinical trials using combined modalities have been performed to evaluate the feasibility and efficacy of this approach. In order to obtain maximum radiotherapeutic gain, a detailed understanding of the mechanism underlying the interaction between radiation and Molecular target-based drugs is indispensable. Among molecular target-based drugs, inhibitors targeting epidermal growth factor receptor (EGFR) and its signal transduction pathways have been vigorously investigated, and mechanisms regarding the radiosensitizing effect have been getting clear. In addition, the results of randomized clinical trials demonstrated that radiation therapy combined with cetuximab resulted in improvement of overall and disease-specific survival rate compared with radiation therapy in locally advanced head and neck cancer. In this review, clinical usefulness of chemo-radiation therapy and potential molecular targets for potentiation of radiation-induced cell killing are summarized. (author)

 9. Optimization of radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohtsubo, Masaaki

  1990-01-01

  In radiotherapy, dose optimization is to give adequate dose uniformly over target volume and minimize the dose to normal and adjacent critical organs. Therefore, it is necessary to analyze dose distribution in detail. This paper presents a method for quantitatively assessing treatment planning by analysis of dose distribution. For this purpose, several parameters were introduced, such as D T, min (minimum target absorbed dose), NUF (nonuniformity factor), volume rate of damaged lung and spinal cord, R T/T (ratio of target volume to treatment volume), LE (local efficiency), integral dose, etc. And some criteria were made using these parameters, and were applied to evaluate various plans in external beam radiation therapy for lung and esophagus cancer. In these parameters, NUF was especially useful to obtain three-dimensional dose information of target volume, and value of NUF was in agreement with the information provided by dose volume histogram. AP-PA parallel opposed fields technique was inferior in D T,min and NUF. In lung cancer, there was no spinal cord injury in oblique parallel opposed fields technique, and this technique is particularly useful when target volume is in posterior. In these two techniques, R T/T was small and hot spots were frequently observed. R T/T was largest in oblique wedged two-fields technique, but this technique was inferior in D T, min and NUF. About D T, min and NUF, four fields technique was the best, but in this technique spinal cord complication often occurred in case that target volume was in the middle. In moving beam technique (360deg rotation or arc), integral dose is large, and the more target volume is in posterior, the more often spinal cord complication occurs. In esophageal cancer, three fields technique was the best to avoid spinal cord injury. It seems that this method is very useful for optimization in radiation treatment planning. (author)

 10. [Diuretic-based therapy].

  Science.gov (United States)

  Presne, Claire; Monge, Matthieu; Mansour, Janette; Oprisiu, Roxana; Choukroun, Gabriel; Achard, Jean Michel; Fournier, Albert

  2007-10-01

  Diuretics are pharmacological agents that increase natriuresis through inhibition of tubular re-absorption of sodium. The mechanisms and site of this inhibition differ with each drug class, accounting for their additive effects on natriuresis increase and their hydroelectrolytic side effects. The response to a given diuretic dose depends on the diuretic concentration on the urine at its action site. This concentration may be decreased by pharmacokinetic factors such as encountered in renal insufficiency or in nephrotic syndrome. These resistance mechanisms of diuretics may be corrected by dose increase, previous diuretic fixation on albumin or warfarin administration. Once these mechanisms are opposed, the diuretic concentration for maximal efficacy is reached at is action site and the natriuresis obtained as the normal maximal plateau. This is not the case when an oedematous systemic disease with effective hypovolemia is present, like in heart failure or cirrhosis, or when chronic use of loop diuretics has induced a hypertrophy of the more distant part of the tubule. In theses cases, a pharmacodynamic resistance exists, resulting in a lower maximal natriuresis plateau in spite of adequate concentration of the diuretic at its action site, even in the absence of pharmacokinetic resistance factors. The main indications of diuretics are systemic oedematous disease and hypertension. In the oedematous diseases, diuretics indication is both straightforward and sufficient only if effective hypervolemia is present. The therapeutic approach is discussed according to the various clinical conditions and pathophysiological background. In uncomplicated hypertension, diuretics are the cornerstone of the therapy. The most suitable diuretic treatment for hypertension is an association of low doses thiazide (12.5-50 mg/day) with potassium sparing diuretics. Rare indications of diuretics are also reviewed.

 11. Family therapy, conflicts and change

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2007-01-01

  Given the relative lack of sociocultural approaches to therapy, this presentation aims to contribute to a sociocultural understanding of motivation and socio-emotional problems in children and families undergoing family therapy. The study was designed as a case study using semi structured...... will be sketched pertaining to the area of family therapy. The study argues for the importance of a holistic, non-mechanical (Valsiner) approach to motivation for change in understanding how "at risk" or "problematic" children and youth (who are for instance experiencing school absenteeism, domestic violence...... interviews with 15 families undergoing family therapy delivered by a communal agency in Denmark.   Using notions of crisis interlinked with institutions and everyday lives (Hedegaard) framed by historical, contentious struggles (Holland and Lave), a model of conflict, violence, learning and motivation...

 12. International Occupational Therapy Research Priorities.

  Science.gov (United States)

  Mackenzie, Lynette; Coppola, Susan; Alvarez, Liliana; Cibule, Lolita; Maltsev, Sergey; Loh, Siew Yim; Mlambo, Tecla; Ikiugu, Moses N; Pihlar, Zdenka; Sriphetcharawut, Sarinya; Baptiste, Sue; Ledgerd, Richard

  2017-04-01

  Occupational therapy is a global profession represented by the World Federation of Occupational Therapists (WFOT). International research priorities are needed for strategic guidance on global occupational therapy practice. The objective of this study was to develop international research priorities to reflect global occupational therapy practice. A Delphi study using three rounds of electronic surveys, distributed to WFOT member organizations and WFOT accredited universities, was conducted. Data were analyzed after each round, and priorities were presented for rating and ranking in order of importance. Forty-six (53%) out of 87 WFOT member countries participated in the Delphi process. Eight research priorities were confirmed by the final electronic survey round. Differences were observed in rankings given by member organizations and university respondents. Despite attrition at Round 3, the final research priorities will help to focus research efforts in occupational therapy globally. Follow-up research is needed to determine how the research priorities are being adopted internationally.

 13. Radiation Therapy for Lung Cancer

  Science.gov (United States)

  ... is almost always due to smoking. TREATING LUNG CANCER Lung cancer treatment depends on several factors, including the ... org TARGETING CANCER CARE Radiation Therapy for Lung Cancer Lung cancer is the second most common cancer in ...

 14. Occupational Therapy's Role with Autism

  Science.gov (United States)

  Fact Sheet Occupational Therapy’s Role with Autism Autism is a lifelong condition associated with a varied course from early childhood through adulthood. Occupational therapy practitioners are distinctly qualified to ...

 15. Gene therapy for lipid disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rader Daniel J

  2000-10-01

  Full Text Available Abstract Lipid disorders are associated with atherosclerotic vascular disease, and therapy is associated with a substantial reduction in cardiovascular events. Current approaches to the treatment of lipid disorders are ineffective in a substantial number of patients. New therapies for refractory hypercholesterolemia, severe hypertriglyceridemia, and low levels of high-density lipoprotein cholesterol are needed: somatic gene therapy is one viable approach. The molecular etiology and pathophysiology of most of the candidate diseases are well understood. Animal models exist for the diseases and in many cases preclinical proof-of-principle studies have already been performed. There has been progress in the development of vectors that provide long-term gene expression. New clinical gene therapy trials for lipid disorders are likely to be initiated within the next few years.

 16. Radiation therapy for gastric cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dobelbower, R.R.; Bagne, F.; Ajlouni, M.I.; Milligan, A.J.

  1988-01-01

  Adenocarcinoma of the stomach is a moderately radioresponsive neoplasm. Attempts to treat patients with unresectable disease with external beam radiation therapy alone have generally failed because of problems with tumor localization and adequate dose delivery as well as the inherent radioresponsiveness of the gastric mucosa and the organs intimately related to the stomach. Combining external beam therapy and chemotherapy (acting as a systemic agent and as a radiosensitizer) seems to be of some (albeit limited) benefit in the management of unresectable adenocarcinoma of the stomach. Optimum combinations of radiation therapy, chemotherapy, and radiation sensitizers in this situation remain to be determined. The authors discuss strides which have been made in the treatment of gastric cancer. They also address the unanswered clinical questions which remain regarding the use of radiation therapy in the treatment of this highly lethal disease

 17. Gene Therapy for Parkinson's Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachel Denyer

  2012-01-01

  Full Text Available Current pharmacological and surgical treatments for Parkinson's disease offer symptomatic improvements to those suffering from this incurable degenerative neurological disorder, but none of these has convincingly shown effects on disease progression. Novel approaches based on gene therapy have several potential advantages over conventional treatment modalities. These could be used to provide more consistent dopamine supplementation, potentially providing superior symptomatic relief with fewer side effects. More radically, gene therapy could be used to correct the imbalances in basal ganglia circuitry associated with the symptoms of Parkinson's disease, or to preserve or restore dopaminergic neurons lost during the disease process itself. The latter neuroprotective approach is the most exciting, as it could theoretically be disease modifying rather than simply symptom alleviating. Gene therapy agents using these approaches are currently making the transition from the laboratory to the bedside. This paper summarises the theoretical approaches to gene therapy for Parkinson's disease and the findings of clinical trials in this rapidly changing field.

 18. Nonsurgical periodontal therapy: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jyotsana Tanwar

  2016-01-01

  Full Text Available Nonsurgical therapy aims to eliminate both living bacteria in the microbial biofilm and calcified biofilm microorganisms from the tooth surface and adjacent soft tissues. Complete elimination of such pathogenic microorganisms is perhaps over-ambitious. However, a reduction in inflammation of the periodontium due to a lesser bacterial load leads to beneficial clinical changes. In addition, nonsurgical therapy aims to create an environment in which the host can more effectively prevent pathogenic microbial recolonization using personal oral hygiene methods. The concept of critical probing depth was consistently found to be greater for the surgical approach than for the nonsurgical treatment. The various methods used in nonsurgical therapy, such as hand instrumentation, ultrasonic and sonic scalers, and ablative laser therapy.

 19. Cell based therapy in Parkinsonism

  NARCIS (Netherlands)

  de Munter, J.P.J.M.; Lee, C.; Wolters, E.C.

  2013-01-01

  Parkinson's disease (PD) is a synucleinopathy-induced chronic progressive neurodegenerative disorder, worldwide affecting about 5 million humans. As of yet, actual therapies are symptomatic, and neuroprotective strategies are an unmet need. Due to their capability to transdifferentiate, to immune

 20. Umbanda, Music and Music Therapy

  OpenAIRE

  Gregorio José Pereira de Queiroz

  2015-01-01

  This article discusses the use of music in religious rites of Umbanda and the possible correlations among the role played by music in this rite and its role in music therapy process, especially in some of its approaches.

 1. THERAPY DEVELOPMENTS IN SOUTHERN AFRICA

  African Journals Online (AJOL)

  the potential benefits of structured treatment interruptions. Second, extensive .... suppression can facilitate restoration of CD4+ T-cell prolif- erative responses to recall ..... women after initiation of protease inhibitor therapy. In: 12th World.

 2. Translational research on advanced therapies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filippo Belardelli

  2011-01-01

  Full Text Available Fostering translational research of advanced therapies has become a major priority of both scientific community and national governments. Advanced therapy medicinal products (ATMP are a new medicinal product category comprising gene therapy and cell-based medicinal products as well as tissue engineered medicinal products. ATMP development opens novel avenues for therapeutic approaches in numerous diseases, including cancer and neurodegenerative and cardiovascular diseases. However, there are important bottlenecks for their development due to the complexity of the regulatory framework, the high costs and the needs for good manufacturing practice (GMP facilities and new end-points for clinical experimentation. Thus, a strategic cooperation between different stakeholders (academia, industry and experts in regulatory issues is strongly needed. Recently, a great importance has been given to research infrastructures dedicated to foster translational medicine of advanced therapies. Some ongoing European initiatives in this field are presented and their potential impact is discussed.

 3. Does Psychodynamic Environmental Therapy Work?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul; Hansen, Kim Gabriel

  2007-01-01

  This article presents the first Danish prospective outcome study of psychodynamic environmental therapy of children in residential treatment with early, serious traumatisation and extential relational disturbances. The study delves beneath the surface and explores the extent to which the children...

 4. Interaction Themes in Music Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Based on a doctoral study, the author presents a type of music therapy interaction called ‘Interaction Themes.’ These are developed from session to session and often appear in music therapy interventions with children with severe functional limitations, especially children with autism. Although...... whose expressions are often difficult to understand. The presented article describes the characteristics and functions of Interaction Themes, compares the phenomenon with music therapy case literature and delimits it in regard to other types of music therapy interaction with this client group....... the Interaction Themes are characterised by a relatively simple and self-generated content, they have an essential function because they contain the child’s and music therapist’s joint interaction history. They make up the context within which it is possible to create meaningful interaction with a client group...

 5. Translational research on advanced therapies.

  Science.gov (United States)

  Belardelli, Filippo; Rizza, Paola; Moretti, Franca; Carella, Cintia; Galli, Maria Cristina; Migliaccio, Giovanni

  2011-01-01

  Fostering translational research of advanced therapies has become a major priority of both scientific community and national governments. Advanced therapy medicinal products (ATMP) are a new medicinal product category comprising gene therapy and cell-based medicinal products as well as tissue engineered medicinal products. ATMP development opens novel avenues for therapeutic approaches in numerous diseases, including cancer and neurodegenerative and cardiovascular diseases. However, there are important bottlenecks for their development due to the complexity of the regulatory framework, the high costs and the needs for good manufacturing practice (GMP) facilities and new end-points for clinical experimentation. Thus, a strategic cooperation between different stakeholders (academia, industry and experts in regulatory issues) is strongly needed. Recently, a great importance has been given to research infrastructures dedicated to foster translational medicine of advanced therapies. Some ongoing European initiatives in this field are presented and their potential impact is discussed.

 6. Occupational therapy for multiple sclerosis.

  NARCIS (Netherlands)

  Steultjens, E.M.J.; Dekker, J.; Bouter, L.M.; Cardol, M.; Nes, J.C.M. van de; Ende, C.H.M. van den

  2003-01-01

  Background: Multiple sclerosis (MS) patients are referred to occupational therapy with complaints about fatigue, limb weakness, alteration of upper extremity fine motor coordination, loss of sensation and spasticity that causes limitations in performance of activities of daily living and social

 7. Patient communication in hormone therapy.

  Science.gov (United States)

  Schnare, S M

  2001-01-01

  Common regimens of HRT therapy are reviewed, including common routes of hormone administration. Inconsistent patterns of HRT use are discussed, including the reasons women most often give for discontinuing hormone therapies. Specific issues related to misperceptions and fears regarding HRT are clarified, and specific, focused patient education formats are discussed to address women's common concerns about HRT. Obstacles to HRT use are elucidated, with suggestions for clinicians about how to communicate more effectively with women: clinicians must focus on emotional and physical aspects of HRT choices and tailor therapies to the individual patient. Discussing frankly the very serious concerns of women regarding the association between lobular breast cancer and endometrial cancer is important; discussing and preparing women for possible side effects helps patients cope better if and when side effects occur. Finally, offering a wide variety of HRT therapies provides women with a broader choice if an initial regimen is unsuccessful.

 8. Oculomotor biofeedback therapy for exotropia.

  Science.gov (United States)

  Goldrich, S G

  1982-04-01

  Twelve exotropes of various types received oculomotor biofeedback therapy at State College of New York (SUNY) University Optometric Center. Feedback of a variable pitch tone which reflected changes in ocular vergence reinforced motor control of eye posture. Patients were trained to achieve and sustain alignment in a variety of viewing situations. The six intermittent exotropes in the study who did not have amblyopia or prior history of unsuccessful surgical or orthoptic therapy achieved the highest recovery rating after training. The amblyope and those who had orthoptic training learned to voluntarily correct their eye position, although they did not achieve as acute a sensitivity to loss of alignment as did the others. Therapy restored eye control at near in a young constant exotrope whose condition resulted from severe neurological dysfunction. A constant postsurgical exotrope who had no ability for sensory fusion made little progress. Advantages of oculomotor biofeedback therapy are shorter treatment time, elimination of lengthy home training exercises, and enhanced patient motivation.

 9. Ethical Relativism and Behavior Therapy.

  Science.gov (United States)

  Kitchener, Richard F.

  1980-01-01

  Argues that behavior therapists are really ethical relativists and sometimes ethical skeptics. Ethical naturalism found in operant behavior therapy does entail ethical relativism. Other authors respond to these views. (Author)

 10. Technical advances in radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sause, W.T.

  1986-01-01

  Substantial advances have been made in radiation therapy. Many of these advances can be applied in most radiation therapy departments without expensive improvements in equipment. Changes in radiation fractionation, chemotherapeutic sensitization, intraoperative radiation, and interstitial implants can be performed with experience and improved physician training in most medium-sized departments. Advances that require investments in expensive equipment such as particle radiation and hyperthermia will need to be evaluated at designated treatment centers. 106 references

 11. Nanotechnology Cancer Therapy and Treatment

  Science.gov (United States)

  Nanotechnology offers the means to target therapies directly and selectively to cancerous cells and neoplasms. With these tools, clinicians can safely and effectively deliver chemotherapy, radiotherapy, and the next generation of immuno- and gene therapies to the tumor. Futhermore, surgical resection of tumors can be guided and enhanced by way of nanotechnology tools. Find out how nanotechnology will offer the next generation of our therapeutic arsenal to the patient.

 12. Atrioventricular Dissociation after Electroconvulsive Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siegfried William Yu

  2011-01-01

  Full Text Available Electroconvulsive therapy (ECT is increasingly used as a treatment for psychiatric disorders. Cardiac effects are the principal cause of medical complications in these patients. We report a case of atrioventricular (AV dissociation that occurred after ECT that was treated with pacemaker implantation. The mechanisms contributing to the onset of AV dissociation in this patient, and the management and rationale for device therapy, in light of the most recent guidelines, are reviewed.

 13. Hypertension and experimental stroke therapies

  OpenAIRE

  O'Collins, Victoria E; Donnan, Geoffrey A; Macleod, Malcolm R; Howells, David W

  2013-01-01

  Hypertension is an established target for long-term stroke prevention but procedures for management of hypertension in acute stroke are less certain. Here, we analyze basic science data to examine the impact of hypertension on candidate stroke therapies and of anti-hypertensive treatments on stroke outcome. Methods: Data were pooled from 3,288 acute ischemic stroke experiments (47,899 animals) testing the effect of therapies on infarct size (published 1978–2010). Data were combined using meta...

 14. Biological therapy in geriatric patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mego, M.

  2012-01-01

  Targeted biological therapy, alone or in combination with conventional chemotherapy, make significant progress in the treatment of patients with malignancy. Its use as opposed to high-dose chemotherapy is not limited by age, nevertheless, we have relatively little knowledge of the toxicity and effectiveness in geriatric patients. Aim of this article is to give an overview of the biological effectiveness and toxicity of anticancer therapy in geriatric patients, based on published data. (author)

 15. Proton Therapy for Thoracoabdominal Tumors

  Science.gov (United States)

  Sakurai, Hideyuki; Okumura, Toshiyuki; Sugahara, Shinji; Nakayama, Hidetsugu; Tokuuye, Koichi

  In advanced-stage disease of certain thoracoabdominal tumors, proton therapy (PT) with concurrent chemotherapy may be an option to reduce side effects. Several technological developments, including a respiratory gating system and implantation of fiducial markers for image guided radiation therapy (IGRT), are necessary for the treatment in thoracoabdominal tumors. In this chapter, the role of PT for tumors of the lung, the esophagus, and liver are discussed.

 16. Music Therapy in Palliative Care.

  Science.gov (United States)

  Warth, Marco; Keßler, Jens; Hillecke, Thomas K; Bardenheuer, Hubert J

  2015-11-13

  Music therapy has been used successfully for over 30 years as part of palliative care programs for severely ill patients. There is nonetheless a lack of high-quality studies that would enable an evidence-based evaluation of its psychological and physiological effects. In a randomized controlled trial, 84 hospitalized patients in palliative care were assigned to one of two treatment arms--music therapy and control. The music therapy intervention consisted of two sessions of live music-based relaxation exercises; the patients in the control group listened to a verbal relaxation exercise. The primary endpoints were self-ratings of relaxation, well-being, and acute pain, assessed using visual analog scales. Heart rate variability and health-related quality of life were considered as secondary outcomes. The primary data analysis was performed according to the intention-to-treat principle. Analyses of covariance revealed that music therapy was more effective than the control treatment at promoting relaxation (F = 13.7; p Music therapy did not differ from control treatment with respect to pain reduction (F = 0.4; p = 0.53), but it led to a significantly greater reduction in the fatigue score on the quality-of-life scale (F = 4.74; p = 0.03). Music therapy is an effective treatment with a low dropout rate for the promotion of relaxation and well-being in terminally ill persons undergoing palliative care.

 17. Photodynamic therapy in clinical practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. V. Filonenko

  2016-01-01

  Full Text Available The review is on opportunities and possibilities of application of photodynamic therapy in clinical practice. The advantages of this method are the targeting of effect on tumor foci and high efficiency along with low systemic toxicity. The results of the set of recent Russian and foreign clinical trials are represented in the review. The method is successfully used in clinical practice with both radical (for early vulvar, cervical cancer and pre-cancer, central early lung cancer, esophageal and gastric cancer, bladder cancer and other types of malignant tumors, and palliative care (including tumor pleuritis, gastrointestinal tumors and others. Photodynamic therapy delivers results which are not available for other methods of cancer therapy. Thus, photodynamic therapy allows to avoid gross scars (that is very important, for example, in gynecology for treatment of patients of reproductive age with cervical and vulvar cancer, delivers good cosmetic effect for skin tumors, allows minimal trauma for intact tissue surrounding tumor. Photodynamic therapy is also used in other fields of medicine, such as otorhinolaryngology, dermatology, ophthalmology, orthopaedics, for treatment of papilloma virus infection and purulent wounds as antibacterial therapy.

 18. New anabolic therapies in osteoporosis.

  Science.gov (United States)

  Rubin, Mishaela R; Bilezikian, John P

  2003-03-01

  Anabolic agents represent an important new advance in the therapy of osteoporosis. Their potential might be substantially greater than the anti-resorptives. Because the anti-resorptives and anabolic agents work by completely distinct mechanisms of action, it is possible that the combination of agents could be significantly more potent than either agent alone. Recent evidence suggests that a plateau in BMD might occur after prolonged exposure to PTH. Anti-resorptive therapy during or after anabolic therapy might prevent this skeletal adaptation. Protocols to consider anabolic agents as intermittent recycling therapy would be of interest. Of all the anabolics, PTH is the most promising. However, there are unanswered questions about PTH. More studies are needed to document an anabolic effect on cortical bone. More large-scale studies are needed to further determine the reduction in nonvertebral fractures with PTH, especially at the hip. In the future, PTH is likely to be modified for easier and more targeted delivery. Oral or transdermal delivery systems may become available. Recently, Gowen et al have described an oral calcilytic molecule that antagonizes the parathyroid cell calcium receptor, thus stimulating the endogenous release of PTH. This approach could represent a novel endogenous delivery system for intermittent PTH administration. Rising expectations that anabolic therapies for osteoporosis will soon play a major role in treating this disease are likely to fuel further studies and the development of even more novel approaches to therapy.

 19. Radioiodine therapy for hyperthyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barrenechea, E.C.A.

  1996-01-01

  The introduction of I-131 in 1946 for the treatment of hyperthyroidism marked a historic event. It ushered in the era of radionuclides in medicine and led to the birth of nuclear medicine. Today I-131 has become one of the most commonly used agents for the treatment of hyperthyroidism. Ninety percent (90%) of its effect is due to beta radiation and 10% is due to gamma radiation. The mechanism of action is production of radiation thyroiditis (3-10 days) and chronic gland atrophy (over a period of 3 years). To achieve the necessary dosage levels, four considerations are needed: maximum amount of I-131 taken by the thyroid gland, size of tissue to be irradiated, effective half life of the isotope in the thyroid and relative sensitivity of the thyroid to I-131. There are two kinds of dosing - the preferred dose where 160 μCi/gram of tissue of given (15-20μCi) or the usual dose 80 μCi/gram - (2 to 15 mCi). In giving these dosages, four basic approaches are utilized and two major principles are applied. However, precision in the calculation of I-131 dose makes very little difference in the outcome in any individual patients. The inherent sensitivity of the thyroid to radiation seems to vary widely for unknown reasons. The success in treatment is high with incidence of cure as follows: 70-86% in single dose; 10-20% using 2 doses and less than 5% required 3 doses or more. Adjunctive therapy in the forms of antithyroid drugs, beta blocker and steroids may be needed. There are short and long term complications where hypothyroidism is the most important complication. Long term follow-up is advocated by FT4 and TSH determinations. There is an unknown risk of malignancy and genetic damage. Finally, I-131 has been a choice of treatment for hyperthyroidism with some considerations in the U.S.A., Europe, and Asia. It is rapidly effective, predictable and inexpensive. Several studies on the experience will be discussed. (author)

 20. Meaning of dancing therapy in therapy of clients with psychological diseases

  OpenAIRE

  NĚMCOVÁ, Barbora

  2010-01-01

  Bachelor thesis deals with meaning and effects of Dance therapy in frame of medical therapy of clients with psychical disease. Theoretical part defines words like dance, movement and Dance therapy. This part also describes history of dance, meaning and aims of Dance therapy, its school, aims and divisions. Mensioned are person of dance therapist, personalities connected with dance and Dance therapy, target groups of clients suitable for Dance therapy, importance of Dance therapy for clients w...

 1. Electroconvulsive therapy for schizophrenia.

  Science.gov (United States)

  Tharyan, P; Adams, C E

  2005-04-18

  Electroconvulsive therapy (ECT) involves the induction of a seizure for therapeutic purposes by the administration of a variable frequency electrical stimulus shock via electrodes applied to the scalp. The effects of its use in people with schizophrenia are unclear. To determine whether electroconvulsive therapy (ECT) results in clinically meaningful benefit with regard to global improvement, hospitalisation, changes in mental state, behaviour and functioning for people with schizophrenia, and to determine whether variations in the practical administration of ECT influences outcome. We undertook electronic searches of Biological Abstracts (1982-1996), EMBASE (1980-1996), MEDLINE (1966-2004), PsycLIT (1974-1996),SCISEARCH (1996) and the Cochrane Schizophrenia Group's Register (July 2004). We also inspected the references of all identified studies and contacted relevant authors. We included all randomised controlled clinical trials that compared ECT with placebo, 'sham ECT', non-pharmacological interventions and antipsychotics and different schedules and methods of administration of ECT for people with schizophrenia, schizoaffective disorder or chronic mental disorder. Working independently, we selected and critically appraised studies, extracted data and analysed on an intention-to-treat basis. Where possible and appropriate we calculated risk ratios (RR) and their 95% confidence intervals (CI) with the number needed to treat (NNT). For continuous data Weighted Mean Differences (WMD) were calculated. We presented scale data for only those tools that had attained pre-specified levels of quality. We also undertook tests for heterogeneity and publication bias. This review includes 26 trials with 50 reports. When ECT is compared with placebo or sham ECT, more people improved in the real ECT group (n=392, 10 RCTs, RR 0.76 random CI 0.59 to 0.98, NNT 6 CI 4 to 12) and though data were heterogeneous (chi-square 17.49 df=9 P=0.04), its impact on variability of data was not

 2. Proton Therapy at the Paul Scherrer Institute

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-03-01

  The brochure deals with the following topics: radiation therapy and its significance, proton therapy - worldwide and at PSI, advantages of the protons, the new proton therapy facility at PSI, therapy at PSI using the spot-scan technique. figs., tabs., refs

 3. Thematic review of family therapy journals 2011

  OpenAIRE

  Carr, Alan

  2012-01-01

  In this article the contents of the principal English-language family therapy journals published in 2011 are reviewed under these headings: child-focused problems, adult-focused problems, couples therapy, medical family therapy, military family therapy, theory, research, training, the new Journal of Couple and Family Psychology and Human Systems twenty-first anniversary.

 4. The Use of Color in Art Therapy

  Science.gov (United States)

  Withrow, Rebecca L.

  2004-01-01

  This article reviews the published literature on the separate fields of art therapy and color therapy, synthesizing them in a proposed use of color within art therapy. Specific techniques focusing on use of color in a nonrepresentational expressive form are suggested as a way to extend the therapeutic benefits of art therapy. The intention of this…

 5. Hormone therapy and ovarian borderline tumors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørch, Lina Steinrud; Løkkegaard, Ellen; Andreasen, Anne Helms

  2012-01-01

  Little is known about the influence of postmenopausal hormone therapy on the risk of ovarian borderline tumors. We aimed at assessing the influence of different hormone therapies on this risk.......Little is known about the influence of postmenopausal hormone therapy on the risk of ovarian borderline tumors. We aimed at assessing the influence of different hormone therapies on this risk....

 6. Radiobiology of boron neutron capture therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bond, V.P.

  1986-01-01

  The author addresses the question of single session versus protracted therapy in the application of boron neutron therapy to tumors. As background he discusses the reasoning behind the current use of fractionated therapy with conventional low-LET radiations and difference which may obtain for neutron therapy. Several aspects of dose rates and dose levels are then addressed

 7. Arts Therapies and Progressive Illness: Nameless Dread

  OpenAIRE

  Waller, Diane E.

  2002-01-01

  Arts Therapies and Progressive Illness is a guide to the use of arts therapies in the treatment of patients with diseases such as Parkinson's and Alzheimer's. In the last few years arts therapies have been used in an increasingly wide range of applications with new groups of patients, such as patients in palliative care, or with learning disabilities - Diane Waller has been a driving force behind this expansion.\\ud This book covers treatment such as art therapy, dance movement therapy and mus...

 8. Thematic review of family therapy journals 2012

  OpenAIRE

  Carr, Alan

  2013-01-01

  In this article the contents of the principal English-language family therapy journals, and key family therapy articles published in other journals in 2012 are reviewed under these headings: therapy processes in the treatment of child-focused problems, autism, adolescent substance use, human immunodeficiency virus, depression and grief, fragile families, mental health recovery, medical family therapy, family business and systemic practice, couple therapy, intimate partner violence, key issues...

 9. Dance movement therapy for dementia.

  Science.gov (United States)

  Karkou, Vicky; Meekums, Bonnie

  2017-02-03

  Dementia is a collective name for different degenerative brain syndromes which, according to Alzheimer's Disease International, affects approximately 35.6 million people worldwide. The latest NICE guideline for dementia highlights the value of diverse treatment options for the different stages and symptoms of dementia including non-pharmacological treatments. Relevant literature also argues for the value of interventions that acknowledge the complexity of the condition and address the person as a whole, including their physical, emotional, social and cognitive processes. At the same time, there is growing literature that highlights the capacity of the arts and embodied practices to address this complexity. Dance movement therapy is an embodied psychological intervention that can address complexity and thus, may be useful for people with dementia, but its effectiveness remains unclear. To assess the effects of dance movement therapy on behavioural, social, cognitive and emotional symptoms of people with dementia in comparison to no treatment, standard care or any other treatment. Also, to compare different forms of dance movement therapy (e.g. Laban-based dance movement therapy, Chacian dance movement therapy or Authentic Movement). Searches took place up to March 2016 through ALOIS, Cochrane Dementia and Cognitive Improvement's Specialized Register, which covers CENTRAL, a number of major healthcare databases and trial registers, and grey literature sources. We checked bibliographies of relevant studies and reviews, and contacted professional associations, educational programmes and experts from around the world. We considered randomised controlled trials (RCTs) in any language, including cross-over design and cluster-RCTs for inclusion. Studies considered had to include people with dementia, in any age group and in any setting, with interventions delivered by a dance movement therapy practitioner who (i) had received formal training (ii) was a dance movement

 10. Optimal therapy in Gaucher disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ozlem Goker-Alpan

  2010-07-01

  Full Text Available Ozlem Goker-AlpanLysosomal Diseases Research and Treatment Unit, Center for Clinical Trials, O&O Alpan LLC, Springfield, VA, USAAbstract: Gaucher disease (GD, the inherited deficiency of the lysosomal enzyme glucocerebrosidase, presents with a wide range of symptoms of varying severity, and primarily affects the skeletal, hematologic and nervous systems. To date, the standard of care has included enzyme replacement therapy with imiglucerase. Although imiglucerase is highly effective in reversing the visceral and hematologic manifestations, skeletal disease is slow to respond, pulmonary involvement is relatively resistant, and the CNS involvement is not impacted. Because of the recent manufacturing and processing problems, the research and development of alternative therapeutics has become more pressing. The divergent phenotypes and the heterogeneity involving different organ systems implicates the involvement of several pathological processes that include enzyme deficiency, substrate accumulation, protein misfolding, and macrophage activation, that differ in each patient with GD. Thus, the therapy should be tailored individually in order to target multiple pathways that interplay in GD.Keywords: glucocerebrosidase, enzyme replacement therapy, substrate reduction therapy, protein misfolding and chaperone therapy, macrophage

 11. Pharmacologic therapy for acute pancreatitis

  Science.gov (United States)

  Kambhampati, Swetha; Park, Walter; Habtezion, Aida

  2014-01-01

  While conservative management such as fluid, bowel rest, and antibiotics is the mainstay of current acute pancreatitis management, there is a lot of promise in pharmacologic therapies that target various aspects of the pathogenesis of pancreatitis. Extensive review of preclinical studies, which include assessment of therapies such as anti-secretory agents, protease inhibitors, anti-inflammatory agents, and anti-oxidants are discussed. Many of these studies have shown therapeutic benefit and improved survival in experimental models. Based on available preclinical studies, we discuss potential novel targeted pharmacologic approaches that may offer promise in the treatment of acute pancreatitis. To date a variety of clinical studies have assessed the translational potential of animal model effective experimental therapies and have shown either failure or mixed results in human studies. Despite these discouraging clinical studies, there is a great clinical need and there exist several preclinical effective therapies that await investigation in patients. Better understanding of acute pancreatitis pathophysiology and lessons learned from past clinical studies are likely to offer a great foundation upon which to expand future therapies in acute pancreatitis. PMID:25493000

 12. Laser therapy in cardiovascular disease

  Science.gov (United States)

  Rindge, David

  2009-02-01

  Cardiovascular disease is the number one cause of death worldwide. It is broadly defined to include anything which adversely affects the heart or blood vessels. One-third of Americans have one or more forms of it. By one estimate, average human life expectancy would increase by seven years if it were eliminated. The mainstream medical model seeks mostly to "manage" cardiovascular disease with pharmaceuticals or to surgically bypass or reopen blocked vessels via angioplasty. These methods have proven highly useful and saved countless lives. Yet drug therapy may be costly and ongoing, and it carries the risk of side effects while often doing little or nothing to improve underlying health concerns. Similarly, angioplasty or surgery are invasive methods which entail risk. Laser therapy1 regenerates tissue, stimulates biological function, reduces inflammation and alleviates pain. Its efficacy and safety have been increasingly well documented in cardiovascular disease of many kinds. In this article we will explore the effects of laser therapy in angina, atherosclerosis, coronary artery disease, hypertension, hyperlipidemia, myocardial infarction, stroke and other conditions. The clinical application of various methods of laser therapy, including laserpuncture and transcutaneous, supravascular and intravenous irradiation of blood will be discussed. Implementing laser therapy in the treatment of cardiovascular disease offers the possibility of increasing the health and wellbeing of patients while reducing the costs and enhancing safety of medical care.

 13. Systemic couple therapy for dysthymia.

  Science.gov (United States)

  Montesano, Adrián; Feixas, Guillem; Muñoz, Dámaris; Compañ, Victoria

  2014-03-01

  We examined the effect of Systemic Couple Therapy on a patient diagnosed with dysthymic disorder and her partner. Marge and Peter, a middle-aged married couple, showed significant and meaningful changes in their pattern of interaction over the course of the therapy and, by the end of it, Marge no longer met the diagnostic criteria for dysthymic disorder. Her scores on the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) and Beck Depression Inventory, Second Edition (BDI-II) were in the clinical range before treatment and in the nonclinical one at the end of therapy. Although scores on Dyadic Adjustment Scale showed different patterns, both members reported significant improvement. The analysis of change in the alliance-related behaviors throughout the process concurred with change in couple's pattern of interaction. Treatment effects were maintained at 12-month follow-up. Highlights in the therapy process showed the importance of relational mechanisms of change, such as broadening the therapeutic focus into the couple's pattern of interaction, reducing expressed emotion and resentment, as well as increasing positive exchanges. The results of this evidence-based case study should prompt further investigation of couple therapy for dysthymia disorder. Randomized clinical trial design is needed to reach an evidence-based treatment status. (c) 2014 APA, all rights reserved.

 14. PHOTODYNAMIC THERAPY OF CONDYLOMATA ACUMINATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. N. Galkin

  2016-01-01

  Full Text Available Reliably established a causal role of human papillomavirus in the formation of condylomata acuminate. In 10% of people with the human papilloma virus develops condylomata acuminate, which can be transformed into malignant tumors. The most common treatment of condylomata acuminate is a conservative treatment, namely, the local chemical or physical destruction of the lesions and immunotherapy. With the ineffectiveness of conservative treatment resort to surgical excision. At the same time the traditional methods of treatment condylomata acuminate associated with high rates of recurrence. Moreover, these treatments are often associated with significant risk of bleeding, ulceration and scarring. The emergence of new methods of diagnosis and treatment of condylomata acuminate – fluorescence diagnosis and photodynamic therapy has opened up new opportunities to improve the treatment of this pathology. Topical administration of photosensitizers during photodynamic therapy is more convenient and less phototoxic and broaden the range of clinical applications of this technology in the medical dermatology. An increasing amount of evidence that photodynamic therapy with topical application of the photosensitizer is highly effective in the treatment of a variety of benign skin diseases, including condylomata acuminataca, for which traditional methods are ineffective treatment. However, many parameters of photodynamic therapy of this disease has not yet been optimized. It is necessary to conduct large-scale clinical studies on the effectiveness of photodynamic therapy of condylomata acuminatain order to standardize the treatment parameters.

 15. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 16. Electroconvulsive Therapy: A Current Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gokben Hizli Sayar

  2014-06-01

  Full Text Available Most of the electroconvulsive therapy guidelines state that severe major depression with psychotic features, manic delirium, or catatonia are conditions where there is a clear consensus favoring early electroconvulsive therapy. The decision to administer electroconvulsive therapy is based on an evaluation of the risks and benefits for the individual patient and involves a combination of factors, including psychiatric diagnosis, type and severity of symptoms, prior treatment history and response, identification of possible alternative treatment options, and consumer preference. In this review history, mechanisms of action, side effects that have been referenced in the literature and clinical experience are discussed. [Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2.000: 107-125

 17. Cognitive-behavioral play therapy.

  Science.gov (United States)

  Knell, S M

  1998-03-01

  Discusses cognitive-behavioral play therapy (CBPT), a developmentally sensitive treatment for young children that relies on flexibility, decreased expectation for verbalizations by the child, and increased reliance on experiential approaches. The development of CBPT for preschool-age children provides a relatively unique adaptation of cognitive therapy as it was originally developed for adults. CBPT typically contains a modeling component through which adaptive coping skills are demonstrated. Through the use of play, cognitive change is communicated indirectly, and more adaptive behaviors can be introduced to the child. Modeling is tailored for use with many specific cognitive and behavioral interventions. Generalization and response prevention are important features of CBPT. With minor modifications, many of the principles of cognitive therapy, as delineated for use with adults, are applicable to young children. Case examples are presented to highlight the application of CBPT. Although CBPT has a sound therapeutic base and utilizes proven techniques, more rigorous empirical scrutiny is needed.

 18. Embracing Creativity in Occupational Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Royeen, MOT, OTR/L

  2015-01-01

  Full Text Available Jen Gash, an occupational therapist and creativity coach living in the UK, provided the cover art for the winter 2015 issue of The Open Journal of Occupational Therapy. The picture is titled “Over the Exe.” Jen uses her inspiration of the Kawa River model in this painting. The painting is of her husband and daughter standing where the river meets the sea. This is a metaphoric representation of rejoining the greater collective. In addition, Jen has a passion for occupational therapists to encompass creativity. A core aspect of occupational therapy is the multi-dimensional concept of occupations; it allows for occupational therapists to incorporate creativity into daily practice. Jen’s goal is for occupational therapy to embrace its creative theoretical roots.

 19. General principles of antimicrobial therapy.

  Science.gov (United States)

  Leekha, Surbhi; Terrell, Christine L; Edson, Randall S

  2011-02-01

  Antimicrobial agents are some of the most widely, and often injudiciously, used therapeutic drugs worldwide. Important considerations when prescribing antimicrobial therapy include obtaining an accurate diagnosis of infection; understanding the difference between empiric and definitive therapy; identifying opportunities to switch to narrow-spectrum, cost-effective oral agents for the shortest duration necessary; understanding drug characteristics that are peculiar to antimicrobial agents (such as pharmacodynamics and efficacy at the site of infection); accounting for host characteristics that influence antimicrobial activity; and in turn, recognizing the adverse effects of antimicrobial agents on the host. It is also important to understand the importance of antimicrobial stewardship, to know when to consult infectious disease specialists for guidance, and to be able to identify situations when antimicrobial therapy is not needed. By following these general principles, all practicing physicians should be able to use antimicrobial agents in a responsible manner that benefits both the individual patient and the community.

 20. Music therapy in psychiatry today

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Inge Nygaard

  2014-01-01

  A growing specialization has been developed in psychiatric institutions indicating that staff members specialize in one diagnosis. Music therapists are on the one hand asked to formulate diagnosis specific treatment models; on the other hand music therapy is also recognized to both provide quality...... to be both clinically specialized and both psychodynamic and existentially oriented in our contribution to psychiatric treatment. Cochrane Reviews show that music therapy has a significant impact on reduction of negative symptoms for patients suffering from schizophrenia. The reasons for this positive...... treatment outcome are in the literature related to music therapists´ overall attitudes and relational competencies in their work which also provide quality of life and resources for these patients. This essay, which is based on my Keynote presentation at the 7th Nordic music therapy Congress, Jyväskylä SF...

 1. Interaction themes in music therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2004-01-01

  Based on a doctoral study, the author presents a type of music therapyinteraction called ?Interaction Themes.? These are developed fromsession to session and often appear in music therapy interventions withchildren with severe functional limitations, especially children withautism. Although...... whoseexpressions are often difficult to understand. The article describes thecharacteristics and functions of Interaction Themes, compares thephenomenon with music therapy case literature and delimits it in regardto other types of music therapy interaction with this client group. Theresults are described through...... the Interaction Themes are characterised by arelatively simple and self-generated content, they have an essentialfunction because they contain the child?s and music therapist?s jointinteraction history. They make up the context within which it ispossible to create meaningful interaction with a client group...

 2. Group Music Therapy for Prisoners

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Xi Jing; Hannibal, Niels; Xu, Kevin

  2014-01-01

  The prevalence of psychological problems is high in prisons. Many prisoners have unmet needs for appropriate treatments. Although previous studies have suggested music therapy to be a successful treatment modality for prisoners, more rigorous evidence is needed. This parallel randomised controlled...... study aims to investigate the effectiveness of group music therapy to reduce anxiety and depression, and raise self-esteem in prisoners. One hundred and ninety two inmates from a Chinese prison will be allocated to two groups through randomisation. The experimental group will participate in biweekly...... group music therapy for 10 weeks (20 sessions) while the control group will be placed on a waitlist. Anxiety, depression and self-esteem will be measured by self-report scales three times: before, at the middle, and at the end of the intervention. Logs by the participants and their daily routine...

 3. Severe Urticaria Following Erythromycin Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anada S. Prasad

  1960-01-01

  Full Text Available Enythromycin is believed to cause no serlous reactions after large doses, nausea, rarely vomiting and occasionally abdominal pain and diarrhea may occur, (Herrell, 1954. According to' Kagan and Faller (1955 no allergic reaction to' erythromycin has been reported. Phlebitis and thrombosis have been observed, (Shoe maker & Yow, 1954. In a report by Solomon and Johnson, (1955 toxic reactions were recorded as being uncommon. In a large series of cases, only one patient had a rash, another had fever possibly due to the drug, nne had nausea and vomiting and 4 had loose bowel movements while under therapy. Among the 122 patients treated with erythromcin, therapy was stopped owing to side effects in only one. My patient had severe urticaria within 24 hours of beginning therapy with erythromycin and a positive skin test was observed. It was believed to be an allergic reaction caused by the drug.

 4. Predictive Biomarkers for Asthma Therapy.

  Science.gov (United States)

  Medrek, Sarah K; Parulekar, Amit D; Hanania, Nicola A

  2017-09-19

  Asthma is a heterogeneous disease characterized by multiple phenotypes. Treatment of patients with severe disease can be challenging. Predictive biomarkers are measurable characteristics that reflect the underlying pathophysiology of asthma and can identify patients that are likely to respond to a given therapy. This review discusses current knowledge regarding predictive biomarkers in asthma. Recent trials evaluating biologic therapies targeting IgE, IL-5, IL-13, and IL-4 have utilized predictive biomarkers to identify patients who might benefit from treatment. Other work has suggested that using composite biomarkers may offer enhanced predictive capabilities in tailoring asthma therapy. Multiple biomarkers including sputum eosinophil count, blood eosinophil count, fractional concentration of nitric oxide in exhaled breath (FeNO), and serum periostin have been used to identify which patients will respond to targeted asthma medications. Further work is needed to integrate predictive biomarkers into clinical practice.

 5. Hadron therapy physics and simulations

  CERN Document Server

  d’Ávila Nunes, Marcos

  2014-01-01

  This brief provides an in-depth overview of the physics of hadron therapy, ranging from the history to the latest contributions to the subject. It covers the mechanisms of protons and carbon ions at the molecular level (DNA breaks and proteins 53BP1 and RPA), the physics and mathematics of accelerators (Cyclotron and Synchrotron), microdosimetry measurements (with new results so far achieved), and Monte Carlo simulations in hadron therapy using FLUKA (CERN) and MCHIT (FIAS) software. The text also includes information about proton therapy centers and carbon ion centers (PTCOG), as well as a comparison and discussion of both techniques in treatment planning and radiation monitoring. This brief is suitable for newcomers to medical physics as well as seasoned specialists in radiation oncology.

 6. Stem cell therapy for diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K O Lee

  2012-01-01

  Full Text Available Stem cell therapy holds immense promise for the treatment of patients with diabetes mellitus. Research on the ability of human embryonic stem cells to differentiate into islet cells has defined the developmental stages and transcription factors involved in this process. However, the clinical applications of human embryonic stem cells are limited by ethical concerns, as well as the potential for teratoma formation. As a consequence, alternative forms of stem cell therapies, such as induced pluripotent stem cells, umbilical cord stem cells and bone marrow-derived mesenchymal stem cells, have become an area of intense study. Recent advances in stem cell therapy may turn this into a realistic treatment for diabetes in the near future.

 7. Neutron therapy: The historical background

  International Nuclear Information System (INIS)

  Svensson, H.; Landberg, T.

  1994-01-01

  Neutron therapy was first introduced by Stone et al. in 1938, i.e. more than 10 years earlier than electron beam therapy and only 6 years after the discovery of neutrons. In spite of the impressive accomplishment in generating an adequate therapy beam, time was also found for careful radiobiological studies of neutron beams. However, it was not considered that for a certain early reaction the late effects were much greater with neutrons than with X-rays. The severe late sequelae in proportion to the few good results motivated the closure of this therapy. Neutron therapy was again introduced in Hammersmith hospital at the end of the 1960's. The major reason seems to have been to overcome the oxygen effect. Encouraging results were reported. It was argued that the very favourable statistics on local tumour control were obtained at the expense of more frequent and more severe complications. A clinical trial in Edinburgh seemed to indicate this, but it was not proved in the end as the two trials differed regarding fractionation. Today about 16000 patients have been treated with neutrons. The neutron beams now used differ significantly, both regarding dose distributions and microdosimetrical properties, from those utilized earlier. The advantage of neutrons is still, however, controversial. There are indications that neutron treatment may be favourable for some tumours. A careful cost-benefit study ought to be performed before the creation of a neutron therapy centre in Sweden as the group of patients suitable for neutrons is limited, and there may be new possibilities for improvement of photon and electron treatment with much smaller resources. (orig.)

 8. [Physical therapy for parkinson's disease].

  Science.gov (United States)

  Hubert, M

  2011-09-01

  Parkinson's disease is a complex neurologic and progressive incapacitating disease. Parkinson's disease severely threatens the quality of live and the number of patients worldwide is expected to rise considerably in the coming decade due to aging of the population. Even with optimal medical management using drugs or neurosurgery, patients are faced with progressively increasing impairments (e.g. in speech, mental and movement related functions), and restrictions in participation (e.g. domestic life and social activities). Physical therapy is often prescribed next to medical treatment but there is a lack of uniform treatment. A systematic literature search for guidelines, systematic reviews, trials, and expert opinions lead to a better understanding. The key question: Is physiotherapy able to optimally treat the Parkinson's disease symptoms? In which way, how and on which scientific bases can the physiotherapist participate to improve autonomy and to help them living independently and avoid, as long as possible, institutionalization? This article has integrated clinical research findings to provide clinicians with an overview to physical therapist management of disorders in people with Parkinson's disease. An Evidence-Based Physical Therapy Guideline providing practice recommendations was developed by the Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF). Evidence from research was supplemented with clinical expertise and patients values. Randomized clinical trials reflect specific core areas of physical therapy, that is, transfer, posture, balance, reaching and grasping, gait and physical condition. Another aspect is that of educating patients (as well as their partners and family) about the disease process and the benefits of exercise therapy. Alternative therapies can be helpful like Tai Chi, virtual games, dancing, yoga, ball games for example.

 9. Therapy of the burnout syndrome [Therapie des Burnout-Syndroms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Korczak, Dieter

  2012-06-01

  Full Text Available [english] The prevalence, diagnostics and therapy of the burnout syndrome are increasingly discussed in the public. The unclear definition and diagnics of the burnout syndrome are scientifically criticized. There are several therapies with unclear evidence for the treatment of burnout in existence.The health technology assessment (HTA report deals with the question of usage and efficacy of different burnout therapies.For the years 2006 to 2011, a systematic literature research was done in 31 electronic databases (e.g. EMBASE, MEDLINE, PsycINFO. Important inclusion criteria are burnout, therapeutic intervention and treatment outcome.17 studies meet the inclusion criteria and are regarded for the HTA report. The studies are very heterogeneous (sample size, type of intervention, measuring method, level of evidence. Due to their study design (e.g. four reviews, eight randomized controlled trials the studies have a comparable high evidence: three times 1A, five times 1B, one time 2A, two times 2B and six times 4. 13 of the 17 studies are dealing with the efficacy of psychotherapy and psychosocial interventions for the reduction of burnout (partly in combination with other techniques. Cognitive behaviour therapy leads to the improvement of emotional exhaustion in the majority of the studies. The evidence is inconsistent for the efficacy of stress management and music therapy. Two studies regarding the efficacy of Qigong therapy do not deliver a distinct result. One study proves the efficacy of roots of Rhodiola rosea (evidence level 1B. Physical therapy is only in one study separately examined and does not show a better result than standard therapy.Despite the number of studies with high evidence the results for the efficacy of burnout therapies are preliminary and do have only limited reach. The authors of the studies complain about the low number of skilled studies for the therapy of burnout. Furthermore, they point to the insufficient evaluation of

 10. Gene Therapy Approaches to Hemoglobinopathies.

  Science.gov (United States)

  Ferrari, Giuliana; Cavazzana, Marina; Mavilio, Fulvio

  2017-10-01

  Gene therapy for hemoglobinopathies is currently based on transplantation of autologous hematopoietic stem cells genetically modified with a lentiviral vector expressing a globin gene under the control of globin transcriptional regulatory elements. Preclinical and early clinical studies showed the safety and potential efficacy of this therapeutic approach as well as the hurdles still limiting its general application. In addition, for both beta-thalassemia and sickle cell disease, an altered bone marrow microenvironment reduces the efficiency of stem cell harvesting as well as engraftment. These hurdles need be addressed for gene therapy for hemoglobinopathies to become a clinical reality. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Systemic antibiotic therapy in periodontics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anoop Kapoor

  2012-01-01

  Full Text Available Systemic antibiotics in conjunction with scaling and root planing (SRP, can offer an additional benefit over SRP alone in the treatment of periodontitis, in terms of clinical attachment loss (CAL and pocket depth change, and reduced risk of additional CAL loss. However, antibiotics are not innocuous drugs. Their use should be justified on the basis of a clearly established need and should not be substituted for adequate local treatment. The aim of this review is to discuss the rationale, proper selection, dosage and duration for antibiotic therapy so as to optimize the usefulness of drug therapy.

 12. Update on smoking cessation therapies.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Glynn, Deirdre A

  2009-04-01

  As a reflection of an exponential increase in smoking rates throughout the world during the last century, the economic and human burden of mortality and morbidity related to smoking is now clearly defined. Smoking cessation is associated with health benefits for people of all ages. In this paper we provide a comprehensive review of current licensed pharmacological smoking cessation agents including efficacy and safety profiles, with comparisons of individual therapies available. Furthermore, we offer a prospective on the need for further testing of other agents including novel avenues of therapy.

 13. Radioiodine Therapy for Graves’ Disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Makhdomi, B.K.

  2015-01-01

  Treatment of grave diseases include Antithyroid medications, Iodine-131 therapy and Surgery. First patient treated with radioiodine (Iodine-130) in 1941, while Iodine-131 therapy was introduced in 1946. Factors affecting treatment include Iodine uptake; Size of goitre; Length of time I-131 is retained in the gland; Homogeneity of distribution within the gland; Radiosensitivity of thyroid cells and Drug interactions. Some side effects include Transient sore throat or mild dysphagia; Exacerbation of ophthalmopathy; Radiation thyroiditis and no increase in incidence of thyroid cancer and Leukemia or other malignancies. There no harmful effect upon Health of progeny; Fertility and Reproductive history

 14. Oxygen therapy reduces postoperative tachycardia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stausholm, K; Kehlet, H; Rosenberg, J

  1995-01-01

  Concomitant hypoxaemia and tachycardia in the postoperative period is unfavourable for the myocardium. Since hypoxaemia per se may be involved in the pathogenesis of postoperative tachycardia, we have studied the effect of oxygen therapy on tachycardia in 12 patients randomly allocated to blinded...... air or oxygen by facemask on the second or third day after major surgery. Inclusion criteria were arterial hypoxaemia (oxygen saturation 90 beat.min-1). Each patient responded similarly to oxygen therapy: an increase in arterial oxygen saturation and a decrease...... in heart rate (p oxygen has a positive effect on the cardiac oxygen delivery and demand balance....

 15. Substrate mediated enzyme prodrug therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Betina; Jarlstad Olesen, Morten T; Zelikin, Alexander N

  2017-01-01

  Substrate mediated enzyme prodrug therapy (SMEPT) is a biomedical platform developed to perform a localized synthesis of drugs mediated by implantable biomaterials. This approach combines the benefits and at the same time offers to overcome the drawbacks for traditional pill-based drug administra......Substrate mediated enzyme prodrug therapy (SMEPT) is a biomedical platform developed to perform a localized synthesis of drugs mediated by implantable biomaterials. This approach combines the benefits and at the same time offers to overcome the drawbacks for traditional pill-based drug...

 16. Patient adherence with COPD therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. S. Rand

  2005-12-01

  Full Text Available Although there are very few published studies on adherence to treatment regimens in chronic obstructive pulmonary disease (COPD, the evidence that exists suggests that, as with asthma therapy, adherence is poor. Patient beliefs about COPD, as well as their motivation and expectations about the likelihood of success of medical interventions, can influence adherence rates. Other critical factors include the patient's understanding of their illness and therapy, and the complexity of the prescribed treatment regimen. Incorrect inhaler technique is also a common failing. When prescribing in primary or specialist care, healthcare professionals should address adherence as a vital part of the patient consultation. Improved patient education may also increase adherence rates.

 17. Quadruple H therapy for vasospasm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walid M

  2009-01-01

  Full Text Available Triple H therapy has been enthusiastically used to increase cerebral blood flow in cases of vasospasm. Nevertheless, the oxygen-carrying capacity of the blood is lowered with this treatment. This side effect can theoretically be partially corrected using hyperbaric oxygen therapy (HBO which appears to be the missing ring in the above therapeutic regimen. We conducted a review of of the available evidence regarding the beneficial effects of HBO in preventing postoperative ischemic complications due to vasospasm after surgery on ruptured cerebral aneurysms and the rationale for including HBO into the standards of care of these difficult patients.

 18. Addiction between therapy and criminalization.

  Science.gov (United States)

  Birklbauer, Alois; Schmidthuber, Kathrin

  2014-12-01

  The present paper delves into the question of whether and to what extent it is appropriate to leave addiction problems between the conflicting priorities of therapy and criminalization. After outlining the issue the criminal addictive behaviour including crimes associated with drug misuse and with obtaining drugs is described. Subsequently it is discussed if and how you could make allowances for addiction-related legal insanity in the criminal law sector. Following a few remarks on the principle of "voluntary therapy instead of penal sanction" as a way to alleviate the strict law on narcotic drugs misuse a summary and an outlook with criminal-political demands complete the issue.

 19. Chelation Therapy for Mercury Poisoning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rong Guan

  2009-01-01

  Full Text Available Chelation therapy has been the major treatment for heavy metal poisoning. Various chelating agents have been developed and tested for treatment of heavy metal intoxications, including mercury poisoning. It has been clearly shown that chelating agents could rescue the toxicity caused by heavy metal intoxication, but the potential preventive role of chelating agents against heavy metal poisoning has not been explored much. Recent paper by Siddiqi and colleagues has suggested a protective role of chelating agents against mercury poisoning, which provides a promising research direction for broader application of chelation therapy in prevention and treatment of mercury poisoning.

 20. [Combination drug therapy in leprosy].

  Science.gov (United States)

  Terencio de las Aguas, J

  1983-01-01

  The importance of polichemotherapy in multibacilar leprosy (LL and LD) in patients without any previous therapy as in those diagnosticated and under monotherapy most of all in the resistance patients is presented. Sulphones, clofazimine and rifampicine are selected as first rate drugs and protionamide-etionamide as second rate drugs. The therapy plans with the association of two and three drugs and the convenience of continuing indefinitely with at least one of the drugs are presented insisting on the advantages of the clofazimine-sulphones and rifampicine-sulphones associations. The necessity of immunotherapy for recover of celular immunity against the bacilus, is the only form of preventing relapses and drug resistance.

 1. Acupuncture therapy related cardiac injury.

  Science.gov (United States)

  Li, Xue-feng; Wang, Xian

  2013-12-01

  Cardiac injury is the most serious adverse event in acupuncture therapy. The causes include needling chest points near the heart, the cardiac enlargement and pericardial effusion that will enlarge the projected area on the body surface and make the proper depth of needling shorter, and the incorrect needling method of the points. Therefore, acupuncture practitioners must be familiar with the points of the heart projected area on the chest and the correct needling methods in order to reduce the risk of acupuncture therapy related cardiac injury.

 2. Music therapy with the elderly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Having worked clinically for five years with persons suffering from dementia, I have a very strong feeling that singing well-known songs in a therapeutic setting has positive effects on this group of patients who have suffered severe losses: loss of cognitive abilities and loss in their social...... of the music therapy, instead of trying to prove these effects. This is why I chose to carry out research to see what happens and document the effects of music therapy. In the following pages I want to describe a smaller part of this case study research where I included quantitative measures and looked...

 3. Proton therapy of hypophyseal adenomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mirakova, E.I.; Kirpatovskaya, L.E.; Lyass, F.M.; Snigireva, R.Ya.; Krymskij, V.A.; Akademiya Meditsinskikh Nauk SSSR, Moscow. Inst. Ehksperimental'noj Ehndokrinologii i Khimii Gormonov)

  1983-01-01

  The authors present the results of proton therapy in 59 patients with different hypophyseal adenomas. The period of observation lasted from 6 mos. to 5 yrs. Irradiation was done using a multifield-convergent method and a proton beam of the ITEF synchrotron. The beam energy was 200 MeV, the beam diameter 7-15 mm. Radiation response and immediate results were evaluated for all the patients. The least favorable results were noted in the patients with prolactinomas, for which, in addition to irradiation, parlodel therapy is needed. No marked radiation reactions, neurological complications and manifestations of hypopituitarism were observed with the chosen doses and schemes of irradiation

 4. Radiation therapy following targeted therapy in oligometastatic renal cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Gravis, Gwenaelle; Faure, Marjorie; Rybikowski, Stanislas; Dermeche, Slimane; Tyran, Marguerite; Calderon, Benoit; Thomassin, Jeanne; Walz, Jochen; Salem, Naji

  2015-11-01

  Up to 40% of patients with renal cell carcinoma (RCC) with initially localized disease eventually develop metastasis following nephrectomy. The current standard of care for metastatic RCC (mRCC) is targeted therapy. However, complete response remains rare. A state of oligometastatic disease may exist, in which metastases are present in a limited number of locations; such cases may benefit from metastasis-directed local therapy, based on the evidence supporting resection of limited-volume metastases, allowing for improved disease control. We retrospectively analyzed 7 cases of response of RCC metastases, in patients treated with targeted therapies followed by radiation therapy (RT) of residual metastatic lesions in Paoli-Calmettes Institute (Marseille, France). We analyzed disease response rates, response to sequential strategy, relapse at the irradiated locations and disease evolution. The median follow-up was 34.1 months (range, 19.2-54.5 months). No progression at the irradiated sites was observed. A total of 5 patients had stable disease at the irradiated locations at the last follow-up; 3 remained in complete remission at the assessment, and 2 were stable. Excellent local response and clinical benefit may be achieved without added toxicity. In conclusion, sequential therapeutic strategies with RT following systemic treatment using sunitinib appear to be highly effective in patients with progressive mRCC and prompt the conduction of further confirmatory trials.

 5. Biological Considerations When Comparing Proton Therapy. With Photon Therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Paganetti, Harald; van Luijk, Peter

  Owing to the limited availability of data on the outcome of proton therapy, treatments are generally optimized based on broadly available data on photon-based treatments. However, the microscopic pattern of energy deposition of protons differs from that of photons, leading to a different biological

 6. Systemic therapy and attachment narratives: Attachment Narrative Therapy.

  Science.gov (United States)

  Dallos, Rudi; Vetere, Arlene

  2014-10-01

  This article outlines an integration of attachment theory with narrative theory and systemic theory and practice: Attachment Narrative Therapy (ANT). This integration offers a more powerful explanatory formulation of the development and maintenance of human distress in relationships, families and communities, and gives direction to psychotherapeutic intervention. © The Author(s) 2014.

 7. Muticriteria assesment of possible use of computer games in teaching / Многокритериальный анализ возможностей применения компьютерных игр в процессе обучения / Višekriterijumska ocena mogućih primena računarskih igara u nastavi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mališa R. Žižović

  2017-07-01

  озицию, так как от его решений зависит развитие и исход игры. / U radu se daje višekriterijumska ocena nekoliko mogućih pristupa organizovanju studija. Zahvaljujući sve široj upotrebi savremenih informacionih tehnologija, tradicionalni obrazovni sistem suočava se sa velikim promenama. Jedna od njih je i razvoj ozbiljnih igara koje simuliraju rad realnih poslovnih okruženja. Tradicionalni, pasivni pristup obrazovanju obučava nas za neke uske procedure, a zatim vrši evaluaciju na osnovu našeg sećanja na ono što nam je rečeno. Čak i kada smo uspešno savladali činjenice i procedure, naše ponašanje u pravim životnim situacijama ostaje neprovereno. Igre pokušavaju da reše problem, motivišu i promovišu učenje. Njihov interaktivni aspekt dovodi do visoke uključenosti samih učesnika u aktivnosti igre, pa one više nemaju svrhu isključivo zabave već postaju ozbiljan alat za učenje. Od klasičnih zabavnih igara odvaja ih prvenstveno drugačiji cilj, tj. mogućnost da se učesniku igre, pored zabave, pruži i edukativna komponenta. Takođe, učesnik nije pasivni igrač već svojim odlukama i postupcima direktno može uticati na tok igre, dovodeći do dobrih ili loših rezultata.

 8. Reminiscence therapy for dementia.

  Science.gov (United States)

  Woods, Bob; O'Philbin, Laura; Farrell, Emma M; Spector, Aimee E; Orrell, Martin

  2018-03-01

  This updated Cochrane Review of reminiscence therapy (RT) for dementia was first published in 1998, and last updated in 2005. RT involves the discussion of memories and past experiences with other people using tangible prompts such as photographs or music to evoke memories and stimulate conversation. RT is implemented widely in a range of settings using a variety of formats. To assess the effects of RT on people living with dementia and their carers, taking into account differences in its implementation, including setting (care home, community) and modality (group, individual). We searched ALOIS (the Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group's Specialized Register) on 6 April 2017 using the search term 'reminiscence.' We included all randomised controlled trials of RT for dementia in which the duration of the intervention was at least four weeks (or six sessions) and that had a 'no treatment' or passive control group. Outcomes of interest were quality of life (QoL), cognition, communication, behaviour, mood and carer outcomes. Two authors (LOP and EF) independently extracted data and assessed risk of bias. Where necessary, we contacted study authors for additional information. We pooled data from all sufficiently similar studies reporting on each outcome. We undertook subgroup analysis by setting (community versus care home) and by modality (individual versus group). We used GRADE methods to assess the overall quality of evidence for each outcome. We included 22 studies involving 1972 people with dementia. Meta-analyses included data from 16 studies (1749 participants). Apart from six studies with risk of selection bias, the overall risk of bias in the studies was low.Overall, moderate quality evidence indicated RT did not have an important effect on QoL immediately after the intervention period compared with no treatment (standardised mean difference (SMD) 0.11, 95% confidence interval (CI) -0.12 to 0.33; I 2 = 59%; 8 studies; 1060 participants

 9. Alternative medicine: an update on cupping therapy.

  Science.gov (United States)

  Chen, B; Li, M-Y; Liu, P-D; Guo, Y; Chen, Z-L

  2015-07-01

  To know the research progress of cupping therapy all over the world, the authors analyze the research of cupping therapy in recent 5 years. It indicates that cupping therapy can be applied to extensive curable disease, but has poor clinical evidence. Some improvements in the mechanism research of cupping therapy have been made, but it needs further research. The adverse events of cupping therapy attract attention. The standardization of cupping therapy has emerged. © The Author 2014. Published by Oxford University Press on behalf of the Association of Physicians. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 10. Hadron Therapy: Past, Present and Perspectives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, D.T.L

  1999-01-01

  Fast neutron therapy began as long ago as 1938 and subsequently proton, alpha particle, heavy ion, pion and neutron capture therapy have been used. To date it is estimated that in excess of 45000 people have undergone some form of hadron therapy. In the future it is expected that fast neutron therapy will be used for selected tumour types for which neutron are known to show improved cure rates. The future trends in charged particle therapy will be driven by increasing commercialization. The future of neutron capture therapy will depend on current clinical trials with epithermal neutron beams and the development of new tumour-seeking drugs

 11. Empirically supported religious and spiritual therapies.

  Science.gov (United States)

  Hook, Joshua N; Worthington, Everett L; Davis, Don E; Jennings, David J; Gartner, Aubrey L; Hook, Jan P

  2010-01-01

  This article evaluated the efficacy status of religious and spiritual (R/S) therapies for mental health problems, including treatments for depression, anxiety, unforgiveness, eating disorders, schizophrenia, alcoholism, anger, and marital issues. Religions represented included Christianity, Islam, Taoism, and Buddhism. Some studies incorporated a generic spirituality. Several R/S therapies were found to be helpful for clients, supporting the further use and research on these therapies. There was limited evidence that R/S therapies outperformed established secular therapies, thus the decision to use an R/S therapy may be an issue of client preference and therapist comfort.

 12. Focal therapy in prostate cancer

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bos, W.

  2016-01-01

  Interesting developments took place in the treatment of prostate cancer including focal therapy for less aggressive organ-confined prostate cancer. Fortunately, curative treatment is often still an option for patients suffering from the lower staged tumors. In carefully selected patients, the

 13. Therapy for Child Psychological Maltreatment

  Science.gov (United States)

  Leeson, Fiona; Nixon, Reginald D. V.

  2010-01-01

  Research of childhood psychological maltreatment has documented a range of severe and long-lasting difficulties for children who experience this type of abuse. Consequences can include but are not limited to emotional and behavioural problems, low self-esteem, and relationship difficulties. Accordingly, the development of therapy programs to…

 14. AUTOGENIC THERAPY IN TENSION HEADACHE

  Science.gov (United States)

  Amruthraj, Brunda; Mishra, H.; Kumaraiah, V.

  1987-01-01

  SUMMARY Ten subjects diagnosed as Psychalgia were taken for study. A multiple baseline design was adapted and clients were subjected to 30 sessions of autogenic training. They were assessed using physiological (EMG and thermal change) and behavioural measures (Visual analogue scale and behavioural symptom checklist). Findings revealed autogenic therapy to be effective in reducing tension headache. PMID:21927245

 15. Adoptive T cell cancer therapy

  Science.gov (United States)

  Dzhandzhugazyan, Karine N.; Guldberg, Per; Kirkin, Alexei F.

  2018-06-01

  Tumour heterogeneity and off-target toxicity are current challenges of cancer immunotherapy. Karine Dzhandzhugazyan, Per Guldberg and Alexei Kirkin discuss how epigenetic induction of tumour antigens in antigen-presenting cells may form the basis for multi-target therapies.

 16. Gene Therapy for Color Blindness.

  Science.gov (United States)

  Hassall, Mark M; Barnard, Alun R; MacLaren, Robert E

  2017-12-01

  Achromatopsia is a rare congenital cause of vision loss due to isolated cone photoreceptor dysfunction. The most common underlying genetic mutations are autosomal recessive changes in CNGA3 , CNGB3 , GNAT2 , PDE6H , PDE6C , or ATF6 . Animal models of Cnga3 , Cngb3 , and Gnat2 have been rescued using AAV gene therapy; showing partial restoration of cone electrophysiology and integration of this new photopic vision in reflexive and behavioral visual tests. Three gene therapy phase I/II trials are currently being conducted in human patients in the USA, the UK, and Germany. This review details the AAV gene therapy treatments of achromatopsia to date. We also present novel data showing rescue of a Cnga3 -/- mouse model using an rAAV.CBA.CNGA3 vector. We conclude by synthesizing the implications of this animal work for ongoing human trials, particularly, the challenge of restoring integrated cone retinofugal pathways in an adult visual system. The evidence to date suggests that gene therapy for achromatopsia will need to be applied early in childhood to be effective.

 17. Development of local radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Seung Hoon; Lim, Sang Moo; Choi, Chang Woon; Chai, Jong Su; Kim, Eun Hee; Kim, Mi Sook; Yoo, Seong Yul; Cho, Chul Koo; Lee, Yong Sik; Lee, Hyun Moo

  1999-04-01

  The major limitations of radiation therapy for cancer are the low effectiveness of low LET and inevitable normal tissue damage. Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) is a form of potent radiation therapy using Boron-10 having a high propensityof capturing theraml neutrons from nuclear reactor and reacting with a prompt nuclear reaction. Photodynamic therapy is a similiar treatment of modality to BNCT using tumor-seeking photosenistizer and LASER beam. If Boron-10 and photosensitizers are introduced selectively into tumor cells, it is theoretically possible to destroy the tumor and to spare the surrounding normal tissue. Therefore, BNCT and PDT will be new potent treatment modalities in the next century. In this project, we performed PDT in the patients with bladder cancers, oropharyngeal cancer, and skin cancers. Also we developed I-BPA, new porphyrin compounds, methods for estimation of radiobiological effect of neutron beam, and superficial animal brain tumor model. Furthermore, we prepared preclinical procedures for clinical application of BNCT, such as the macro- and microscopic dosimetry, obtaining thermal neutron flux from device used for fast neutron production in KCCH have been performed

 18. Radiation therapy for prostate cancer.

  Science.gov (United States)

  Koontz, Bridget F; Lee, W Robert

  2013-07-01

  Radiation therapy is an effective treatment for newly diagnosed prostate cancer, salvage treatment, or for palliation of advanced disease. Herein we briefly discuss the indications, results, and complications associated with brachytherapy and external beam radiotherapy, when used as monotherapy and in combination with each other or androgen deprivation. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Gene therapy for lung cancer.

  Science.gov (United States)

  Toloza, Eric M; Morse, Michael A; Lyerly, H Kim

  2006-09-01

  Lung cancer patients suffer a 15% overall survival despite advances in chemotherapy, radiation therapy, and surgery. This unacceptably low survival rate is due to the usual finding of advanced disease at diagnosis. However, multimodality strategies using conventional therapies only minimally improve survival rates even in early stages of lung cancer. Attempts to improve survival in advanced disease using various combinations of platinum-based chemotherapy have demonstrated that no regimen is superior, suggesting a therapeutic plateau and the need for novel, more specific, and less toxic therapeutic strategies. Over the past three decades, the genetic etiology of cancer has been gradually delineated, albeit not yet completely. Understanding the molecular events that occur during the multistep process of bronchogenic carcinogenesis may make these tasks more surmountable. During these same three decades, techniques have been developed which allow transfer of functional genes into mammalian cells. For example, blockade of activated tumor-promoting oncogenes or replacement of inactivated tumor-suppressing or apoptosis-promoting genes can be achieved by gene therapy. This article will discuss the therapeutic implications of these molecular changes associated with bronchogenic carcinomas and will then review the status of gene therapies for treatment of lung cancer. (c) 2006 Wiley-Liss, Inc.

 20. Why Go to Speech Therapy?

  Science.gov (United States)

  ... for stuttering to change over time or for emotions and attitudes about your speech to change as you have new experiences. It is important for you to have a clear idea about your motivation for going to therapy because your reasons for ...

 1. Child-Centered Play Therapy

  Science.gov (United States)

  VanFleet, Rise; Sywulak, Andrea E.; Sniscak, Cynthia Caparosa

  2010-01-01

  Highly practical, instructive, and authoritative, this book vividly describes how to conduct child-centered play therapy. The authors are master clinicians who explain core therapeutic principles and techniques, using rich case material to illustrate treatment of a wide range of difficulties. The focus is on nondirective interventions that allow…

 2. Therapy Talk: Analyzing Therapeutic Discourse

  Science.gov (United States)

  Leahy, Margaret M.

  2004-01-01

  Therapeutic discourse is the talk-in-interaction that represents the social practice between clinician and client. This article invites speech-language pathologists to apply their knowledge of language to analyzing therapy talk and to learn how talking practices shape clinical roles and identities. A range of qualitative research approaches,…

 3. Ethics of Gene Therapy Debated.

  Science.gov (United States)

  Borman, Stu

  1991-01-01

  Presented are the highlights of a press conference featuring biomedical ethicist LeRoy Walters of Georgetown University and attorney Andrew Kimbrell of the Foundation on Economic Trends. The opposing points of view of these two speakers serve to outline the pros and cons of the gene therapy issue. (CW)

 4. Development of local radiation therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Seung Hoon; Lim, Sang Moo; Choi, Chang Woon; Chai, Jong Su; Kim, Eun Hee; Kim, Mi Sook; Yoo, Seong Yul; Cho, Chul Koo; Lee, Yong Sik; Lee, Hyun Moo

  1999-04-01

  The major limitations of radiation therapy for cancer are the low effectiveness of low LET and inevitable normal tissue damage. Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) is a form of potent radiation therapy using Boron-10 having a high propensityof capturing theraml neutrons from nuclear reactor and reacting with a prompt nuclear reaction. Photodynamic therapy is a similiar treatment of modality to BNCT using tumor-seeking photosenistizer and LASER beam. If Boron-10 and photosensitizers are introduced selectively into tumor cells, it is theoretically possible to destroy the tumor and to spare the surrounding normal tissue. Therefore, BNCT and PDT will be new potent treatment modalities in the next century. In this project, we performed PDT in the patients with bladder cancers, oropharyngeal cancer, and skin cancers. Also we developed I-BPA, new porphyrin compounds, methods for estimation of radiobiological effect of neutron beam, and superficial animal brain tumor model. Furthermore, we prepared preclinical procedures for clinical application of BNCT, such as the macro- and microscopic dosimetry, obtaining thermal neutron flux from device used for fast neutron production in KCCH have been performed.

 5. Photodynamic Therapy (PDT) - Basic Principles

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 5; Issue 4. Photodynamic Therapy (PDT) - Basic Principles. Bhaskar G Maiya. Series Article Volume 5 Issue 4 April 2000 pp 6-18. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link: https://www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/005/04/0006-0018 ...

 6. Art Therapy and Dissociative Disorders.

  Science.gov (United States)

  Engle, Patricia

  1997-01-01

  Demonstrates how art therapy helped a woman address her identity and memory difficulties while she managed her daily activities. The process helped her validate traumatic events in her history and provided a starting point for addressing internal conflicts. The client's artwork helped the therapist learn about the client's unconscious states. (MKA)

 7. Couples Therapy: An Adlerian Perspective.

  Science.gov (United States)

  Kern, Roy M.; And Others

  This book provides therapists with a theoretical base from which to view the dynamics of couples' relationships and the therapeutic process. The book's eight chapters are organized into three parts: "Adlerian Theory and Process"; "Therapeutic Interventions"; and "Special Issues in Marital Therapy." Chapter 1, Adlerian…

 8. A PARTNERship for hadron therapy

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  PARTNER, the Particle Training Network for European Radiotherapy, has recently been awarded 5.6 million euros by the European Commission. The project, which is coordinated by CERN, has been set up to train researchers of the future in hadron therapy and in doing so aid the battle against cancer.

 9. Feminist Therapy: A New Specialization

  Science.gov (United States)

  Regan, Carole Bennett

  1975-01-01

  A new area of concentration, if not of specialization, has recently developed, roughly termed "feminist" therapy or counseling. Whether or not it is a "legitimate" specialization, whether or not women should be counseled in a manner different from that of men, is a topic of current debate. (Author)

 10. [Personalized medicine in transplantation therapy].

  Science.gov (United States)

  Nakatani, Kaname

  2013-05-01

  Personalized medicine based on pharmacogenomics is being developed at the clinical stage. Various evidence is accumulating in transplantation therapy. Tacrolimus, a calcineurin inhibitor, is usually used for immunosuppressive therapy after transplantation. Tacrolimus is mainly metabolized by cytochrome P450 isozymes, CYP3A4 and CYP3A5, expressed in the intestine as well as in the liver. Recent studies of pharmacogenomics have reported that several single nucleotide polymorphisms (SNPs) of CYP3A5 are correlated with gene expression and enzyme activity. Phenotypes of CYP3A5 are typed as expressors (*1/*1 and *1/*3) or non-expressors (*3/*3) . In living-donor liver transplantation, CYP3A5 phenotypes could predict the blood concentration of tacrolimus. In particular, preoperative assessment of CYP3A5 genotypes in both recipients (intestine) and donors (graft liver) is required for predicting tacrolimus pharmacokinetics. In kidney transplantation, blood tacrolimus concentrations were significantly different between expressors and non-expressors. Genotyping and phenotyping of recipients were useful to predict blood tacrolimus levels in early phase of post-transplantation. Furthermore, phenotypes of CYP3A5 could predict the initial dose of tacrolimus. Combination therapy was performed after bone marrow transplantation to prevent complications. Genotyping and phenotyping of metabolic enzymes for combination dugs would be useful for predicting drug actions. In conclusion, phenotyping based on pharmacogenomics supports personalized medicine in transplantation therapy. In future, multiplex testing should be developed to support personalized medicine in various fields.

 11. Gestalt therapy: theory and practice.

  Science.gov (United States)

  Jones, A

  Gestalt therapy, a particular type of psychotherapy, draws on existential and various Eastern philosophies, and aims to enable the individual to seek his or her own solutions to personal problems. Literally translated as 'whole', Gestalt focuses the individual to appreciate and experience the present. This article examines the Gestalt theory and considers its application to a terminally ill client and his wife.

 12. Gestalt Therapy and the Cousellor

  Science.gov (United States)

  Peavy, R. Vance

  1973-01-01

  The article briefly describes the principal values in Gestalt Therapy and outlines some of the practices commonly employed in Gestalt work. Implications for counsellors are suggested--both as a mode of counsellor training and as an approach to be used by counsellors. (Author)

 13. AUTOGENIC THERAPY IN TENSION HEADACHE

  OpenAIRE

  Amruthraj, Brunda; Mishra, H.; Kumaraiah, V.

  1987-01-01

  SUMMARY Ten subjects diagnosed as Psychalgia were taken for study. A multiple baseline design was adapted and clients were subjected to 30 sessions of autogenic training. They were assessed using physiological (EMG and thermal change) and behavioural measures (Visual analogue scale and behavioural symptom checklist). Findings revealed autogenic therapy to be effective in reducing tension headache.

 14. Thrombolytic therapy in pulmonary embolism.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Nagi, D

  2010-01-01

  Massive pulmonary embolism carries a high mortality. Potential treatment includes anticoagulation, thrombolytic therapy and embolectomy. We report a case of deep vein thrombosis leading to progressive massive pulmonary embolism despite appropriate anticoagulation, where thrombolysis with IVC filter placement resulted in a successful outcome.

 15. Music Therapy in Pediatric Healthcare

  Science.gov (United States)

  Robb, Sheri, Ed.

  2003-01-01

  Music therapy is an established health care and human services profession that is dedicated to the implementation of controlled research studies to determine the underlying mechanisms in music that are responsible for therapeutic change, as well as clinical research to direct and guide the work of the music therapist. This growing body of research…

 16. Music therapy in Huntington's disease

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen-Rufi, van C.H.M.

  2018-01-01

  The thesis reports about the effects of music therapy with patients in the late stage of Huntington's disease. A literature review, a focus group study, a randomized controlled trial, an evaluation for complex interventions and a case report study are integrated in the thesis. The beneficial

 17. Electroconvulsive Therapy: A Comprehensive Assessment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tayfun Zeren

  2003-08-01

  Full Text Available Electroconvulsive therapy (ECT is one of the most important discoveries of psychiatric treatments. This article comprehensively assesses historical progress, mechanism of actions, practical methods, indications, side effects, complications, drug interactions of ECT and attitudes towards ECT. [Archives Medical Review Journal 2003; 12(4.000: 340-377

 18. Radiation therapy and herpes zoster

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaneko, Itsuo; Matsushima, Hideno; Yamada, Teruyo; Moriya, Hiroshi

  1975-01-01

  The relationship between herpes zoster and radiation therapy was discussed and the combination of herpes zoster with malignancies was observed. Reported were five cases of herpes zoster (four breast and one lung carcinoma) out of 317 cases of malignancies which were irradiated in our clinic and include considerations about the etiologic relationship. (J.P.N.)

 19. Antiangiogenic therapy for breast cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, D.L.; Andersson, M.; Andersen, Jon Alexander Lykkegaard

  2010-01-01

  tyrosine kinase activity, such as sorafenib, appear promising. While, the role of sunitinib and inhibitors of mammalian target of rapamycin (mTOR) in breast cancer has to be defined. Several unanswered questions remain, such as choice of drug(s), optimal duration of therapy and patient selection criteria...

 20. LANGUAGE THERAPY FOR SCHOLASTIC UNDERACHIEVERS.

  Science.gov (United States)

  ZEDLER, EMPRESS Y.

  NEUROLOGICALLY HANDICAPPED CHILDREN OF NORMAL INTELLIGENCE CAN BE HELPED TO IMPROVE THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT THROUGH LANGUAGE THERAPY. A 2-YEAR STUDY SUGGESTED NOT ONLY THAT THIS STATEMENT IS TRUE BUT ALSO THAT SIGNIFICANTLY GREATER IMPROVEMENT COMES IN SITUATIONS WHERE THESE STUDENTS ARE PERMITTED TO REMAIN IN REGULAR CLASSROOMS AND TO RECEIVE…

 1. Late effects from hadron therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blakely, Eleanor A.; Chang, Polly Y.

  2004-06-01

  Successful cancer patient survival and local tumor control from hadron radiotherapy warrant a discussion of potential secondary late effects from the radiation. The study of late-appearing clinical effects from particle beams of protons, carbon, or heavier ions is a relatively new field with few data. However, new clinical information is available from pioneer hadron radiotherapy programs in the USA, Japan, Germany and Switzerland. This paper will review available data on late tissue effects from particle radiation exposures, and discuss its importance to the future of hadron therapy. Potential late radiation effects are associated with irradiated normal tissue volumes at risk that in many cases can be reduced with hadron therapy. However, normal tissues present within hadron treatment volumes can demonstrate enhanced responses compared to conventional modes of therapy. Late endpoints of concern include induction of secondary cancers, cataract, fibrosis, neurodegeneration, vascular damage, and immunological, endocrine and hereditary effects. Low-dose tissue effects at tumor margins need further study, and there is need for more acute molecular studies underlying late effects of hadron therapy.

 2. Response to cardiac resynchronization therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Versteeg, Henneke; Schiffer, Angélique A; Widdershoven, Jos W

  2009-01-01

  Cardiac resynchronization therapy (CRT) is a promising treatment for a subgroup of patients with advanced congestive heart failure and a prolonged QRS interval. Despite the majority of patients benefiting from CRT, 10-40% of patients do not respond to this treatment and are labeled as nonresponders...

 3. Emerging pharmaceutical therapies for COPD

  Science.gov (United States)

  Lakshmi, Sowmya P; Reddy, Aravind T; Reddy, Raju C

  2017-01-01

  COPD, for which cigarette smoking is the major risk factor, remains a worldwide burden. Current therapies provide only limited short-term benefit and fail to halt progression. A variety of potential therapeutic targets are currently being investigated, including COPD-related proinflammatory mediators and signaling pathways. Other investigational compounds target specific aspects or complications of COPD such as mucus hypersecretion and pulmonary hypertension. Although many candidate therapies have shown no significant effects, other emerging therapies have improved lung function, pulmonary hypertension, glucocorticoid sensitivity, and/or the frequency of exacerbations. Among these are compounds that inhibit the CXCR2 receptor, mitogen-activated protein kinase/Src kinase, myristoylated alanine-rich C kinase substrate, selectins, and the endothelin receptor. Activation of certain transcription factors may also be relevant, as a large retrospective cohort study of COPD patients with diabetes found that the peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonists rosiglitazone and pioglitazone were associated with reduced COPD exacerbation rate. Notably, several therapies have shown efficacy only in identifiable subgroups of COPD patients, suggesting that subgroup identification may become more important in future treatment strategies. This review summarizes the status of emerging therapeutic pharmaceuticals for COPD and highlights those that appear most promising. PMID:28790817

 4. Vacuum therapy for chronic wounds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ekaterina Leonidovna Zaytseva

  2012-09-01

  Full Text Available Chronic wound in patients with diabetes mellitus (DM is one of the most urgent problems of modern diabetology and surgery. Numberof patients suffering from different types of chronic wounds follows increase in DM incidence. Vacuum therapy is a novel perspectivemethod of topical treatment for non-healing chronic wounds of various etiology. Current review addresses experimental and clinicalevidence for this method.

 5. [Nutrition therapy of cancer patients].

  Science.gov (United States)

  Lövey, József

  2017-09-20

  The majority of cancer patients becomes malnourished during the course of their disease. Malnutrition deteriorates the efficiency of all kinds of oncologic interventions. As a consequence of it, treatment-related toxicity increases, hospital stay is lengthened, chances of cure and survival as well as the quality of life of the patients worsen. Nutritional status therefore influences all aspects of outcome of oncology care. In spite of this the use of nutritional therapy varies across health care providers but its application is far from being sufficient during active oncology interventions as well as rehabilitation and supportive care. It threatens not only the outcome and quality of life of cancer patients but also the success of oncologic treatments which often demand high input of human and financial resources. Meanwhile application of nutritional therapy is legally regulated in Hungary and a very recent update of the European guideline on cancer patient nutrition published in 2017 is available. Moreover, cost effectiveness of nutritional therapy has been proven in a number of studies. In this review we present the basics of nutritional therapy including nutritional screening and evaluation, nutritional plan, the role of nutrition support teams, oral, enteral and parenteral nutrition, the use of different drugs and special nutrients and the follow-up of the patients.

 6. Improving adherence to antiretroviral therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nischal K

  2005-01-01

  Full Text Available Antiretroviral therapy (ART has transformed HIV infection into a treatable, chronic condition. However, the need to continue treatment for decades rather than years, calls for a long-term perspective of ART. Adherence to the regimen is essential for successful treatment and sustained viral control. Studies have indicated that at least 95% adherence to ART regimens is optimal. It has been demonstrated that a 10% higher level of adherence results in a 21% reduction in disease progression. The various factors affecting success of ART are social aspects like motivation to begin therapy, ability to adhere to therapy, lifestyle pattern, financial support, family support, pros and cons of starting therapy and pharmacological aspects like tolerability of the regimen, availability of the drugs. Also, the regimen′s pill burden, dosing frequency, food requirements, convenience, toxicity and drug interaction profile compared with other regimens are to be considered before starting ART. The lack of trust between clinician and patient, active drug and alcohol use, active mental illness (e.g. depression, lack of patient education and inability of patients to identify their medications, lack of reliable access to primary medical care or medication are considered to be predictors of inadequate adherence. Interventions at various levels, viz. patient level, medication level, healthcare level and community level, boost adherence and overall outcome of ART.

 7. Strategies for combinational cancer therapies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khleif, Samir

  2014-01-01

  The countless pre-clinical studies and many clinical trials that have applied tumor antigen-based therapies for the cancer treatment, and although the necessary tumor-specific immune response may be elicited in tumor-bearing hosts, this was not sufficient for the positive therapeutic outcome since there are multiple mechanisms that tumors develop to escape immune surveillance. The tumor-mediated inhibitory mechanisms involve co-inhibitory receptor-ligand interactions, such as PD-1/ PD-L1, secretion of inhibitory molecules, such as TGFb, and recruitment of suppressive cells, such as regulatory T cells (Treg), myeloid derived suppressor cells (MDSC), etc. Therefore, we hypothesized that successful cancer immunotherapy requires not only induction and enhancement of effector immune response but also simultaneous targeting of suppressor arm of immune system, thus in addition to enhancing antigen-specific immunity using vaccines or radiation therapy, one should also target tumor-mediated immune suppression to improve the overall efficacy of therapy. We developed multiple strategies to target various tumor-mediated immune inhibitory mechanisms that can enhance anti-tumor immunity and restructure tumor microenvironment to allow effector cells generated due to vaccination or radiation therapy to function potently. We evaluated the immune and therapeutic efficacy of multiple combinational therapies, including blocking and agonist antibodies to co-inhibitory/co-stimulatory molecules, such as PD-1, PD-L1, OX40, CTLA-4, GITR, inhibitors and neutralizing antibodies to inhibitory cytokines/molecules, such as IL-10, TGFb, IDO, and small molecules for selective inhibition of Tregs. In addition to evaluation of anti-tumor efficacy we are also investigated cellular and molecular mechanisms of action for these agents when combined with vaccine or radiation therapy and exploring the interactions between compounds within combinational therapies in animal tumor models. We are

 8. Current therapy for Parkinson's disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. V. Obukhova

  2014-01-01

  Full Text Available The main goal of therapy for Parkinson's disease (PD is to correct dopamine deficiency in the nigrostriatal system. Levodopa preparations and dopamine receptor agonists (DRAs that are prescribed with regards to patient age and disease severity are mainly used now. Notwithstanding the fact that levodopa preparations are the gold standard of therapy, their long-term use gives rise to complications as motor fluctuations and drug-induced dyskinesias. The currently available DRAs are the drugs of choice for the therapy of early-stage PD as they are as effective as levodopa preparations. In extensive-stage PD, DRAs are used to enhance the therapy and correction of developed motor fluctuations and dyskinesias. Pramipexole is one of the most commonly used representatives of non-ergoline DRAs. The paper analyzes the efficacy of the medication used as both monotherapy and part of combined therapy, its effect on tremor and depression in PD. A novel extended-release formulation of pramipexole is considered separately. Both immediate- and extended-release pramipexole formulations contain the same active ingredient and have the same dopamine-receptor interaction profile, but differ in the tablet release rate of the active ingredient. The advantages of the novel formulation are its more steady-state plasma concentration and 24-hour action, which ensures continuous dopaminergic stimulation ofpostsynaptic receptors to prevent and treat already developed motor complications. The once-daily extended-release formulation of the drug makes its treatment regimen easier and patient compliance higher.

 9. Vocal therapy of hyperkinetic dysphonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mumović Gordana

  2014-01-01

  Full Text Available Introduction. Hyperkinetic (hyperfunctional dysphonia is a common pathology. The disorder is often found in vocal professionals faced with high vocal requirements. Objective. The objective of this study was to evaluate the effects of vocal therapy on voice condition characterized by hyperkinetic dysphonia with prenodular lesions and soft nodules. Methods. The study included 100 adult patients and 27 children aged 4-16 years with prenodular lesions and soft nodules. A subjective acoustic analysis using the GIRBAS scale was performed prior to and after vocal therapy. Twenty adult patients and 10 children underwent objective acoustic analysis including several acoustic parameters. Pathological vocal qualities (hoarse, harsh and breathy voice were also obtained by computer analysis. Results. The subjective acoustic analysis revealed a significant (p<0.01 reduction in all dysphonia parameters after vocal treatment in adults and children. After treatment, all levels of dysphonia were lowered in 85% (85/100 of adult patients and 29% (29/100 had a normal voice. Before vocal therapy 9 children had severe, 13 had moderate and 8 slight dysphonia. After vocal therapy only 1 child had severe dysphonia, 7 had moderate, 10 had slight levels of dysphonia and 9 were without voice disorder. The objective acoustic analysis in adults revealed a significant improvement (p≤0.025 in all dysphonia parameters except SD F0 and jitter %. In children, the acoustic parameters SD F0, jitter % and NNE (normal noise energy were significantly improved (p=0.003-0.03. Pathological voice qualities were also improved in adults and children (p<0.05. Conclusion. Vocal therapy effectively improves the voice in hyperkinetic dysphonia with prenodular lesions and soft nodules in both adults and children, affecting diverse acoustic parameters.

 10. Vocal therapy of hyperkinetic dysphonia.

  Science.gov (United States)

  Mumović, Gordana; Veselinović, Mila; Arbutina, Tanja; Škrbić, Renata

  2014-01-01

  Hyperkinetic (hyperfunctional) dysphonia is a common pathology. The disorder is often found in vocal professionals faced with high vocal requirements. The objective of this study was to evaluate the effects of vocal therapy on voice condition characterized by hyperkinetic dysphonia with prenodular lesions and soft nodules. The study included 100 adult patients and 27 children aged 4-16 years with prenodular lesions and soft nodules. A subjective acoustic analysis using the GIRBAS scale was performed prior to and after vocal therapy. Twenty adult patients and 10 children underwent objective acoustic analysis including several acoustic parameters. Pathological vocal qualities (hoarse, harsh and breathy voice) were also obtained by computer analysis. The subjective acoustic analysis revealed a significant (pvocal treatment in adults and children. After treatment, all levels of dysphonia were lowered in 85% (85/100) of adult patients and 29% (29/100) had a normal voice. Before vocal therapy 9 children had severe, 13 had moderate and 8 slight dysphonia. After vocal therapy only 1 child had severe dysphonia, 7 had moderate, 10 had slight levels of dysphonia and 9 were without voice disorder. The objective acoustic analysis in adults revealed a significant improvement (p≤0.025) in all dysphonia parameters except SD FO and jitter %. In children, the acoustic parameters SD FO, jitter % and NNE (normal noise energy) were significantly improved (p=0.003-0.03). Pathological voice qualities were also improved in adults and children (pVocal therapy effectively improves the voice in hyperkinetic dysphonia with prenodular lesions and soft nodules in both adults and children, affectinq diverse acoustic parameters.

 11. Teenage hyperthyroidism and radioiodine therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hussain, F.A.; Nisa, L.; Hoque, M.; Jehan, A.H.

  2007-01-01

  Full text: Objective: To assess the efficacy of radioiodine therapy in teenage patients with hyperthyroidism. Method: The medical records of 28 patients (age range 16 -18 years) were purposely selected from a pool of 3637 hyperthyroid patients treated with radioiodine during the period January 1982 to December 2006. Data for analysis included the age, sex, clinical symptoms, type of hyperthyroidism, antithyroid medications received, doses of radioiodine therapy given and the outcome of the therapy after one and five years. Results: The mean age of the patients treated for hyperthyroidism was 17.60 ± 0.73 years and 82 % were females. The most common type of hyperthyroidism was Graves' disease (75%). All patients were pre-treated with antithyroid drugs for variable duration periods (6 months to 2 years). The mean administered dose of radioiodine was 10.69 ± 2.77 mCi. The dose of I-131 was calculated on the basis of gland size and morphology (assessment by palpation and scintigraphy) and percentage of radioactive iodine uptake. Effective control of hyperthyroidism after radioiodine treatment occurred in 60.72% patients with a single dose, 35.71% required a second dose and 3.57% required more than two doses. Frequency of early hypothyroidism within one year was 38.09 % in Graves' disease and 33.33% in toxic multinodular goiter. Most patients (66.66%) in the toxic nodule group remained euthyroid up to one year after I-131 therapy. Overall incidence rates of hypothyroidism after 1 year and 5 years of radioiodine therapy were 32.14% and 75%, respectively. Conclusion: Hyperthyroidism in the teen group of patients was effectively controlled with radioiodine. There were no early side effects. The only long-term effect was hypothyroidism. Appearance of early/late hypothyroidism showed a direct relationship with the type of hyperthyroidism and the dose of radioiodine administered. In general, patients with Graves' disease showed a greater tendency in the evolution of early

 12. The advance in the therapy of therapy-resistant keloids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yao Hongxia; Zhang Jinshan

  2009-01-01

  Keloids are huamn benign dermal tumors, excessive fibroproliferative disorders that enlarge and extend beyond the margins of the origin wounds. Some keloids have proven to be very resistant to treatment, for example, several treatment modalities including surgical excision in combination with radiotherapy in the form of roentgen radiation (X-ray), pharmaceuticals, intralesional corticosteroids or calcium ions blocking agents, silicone gel sheets, physical therapy such as pressuretherapy, lasertherapy, cryotherpay might be less efficacious, and sometimes they cannot be performed because of limited conditions. Some keloids have higher recurrence rates. It is difficult to treat some keloids with complications of infection. 32 P-phosphours combination with vittamin E may be iuseful to treat therapy-resistant keloids. (authors)

 13. Selective retina therapy (SRT); Selektive Retina-Therapie (SRT)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brinkmann, R.; Birngruber, R. [Luebeck Univ. (Germany). Inst. fuer Biomedizinische Optik; Medizinisches Laserzentrum Luebeck GmbH, Luebeck (Germany)

  2007-07-01

  Selective Retina Therapy (SRT) is a new and very gentle laser method developed at the Medical Laser Center Luebeck. It is currently investigated clinically in order to treat retinal disorders associated with a decreased function of the retinal pigment epithelium (RPE). SRT is designed to selectively effect the RPE while sparing the neural retina and the photoreceptors as well as the choroid. Aim of the therapy is the rejuvenation of the RPE in the treated areas, which should ideally lead to a long term metabolic increase at the chorio-retinal junction. In contrast to conventional laser photocoagulation, which is associated with a complete thermal necrosis of the treated site, SRT completely retains full vision. This paper reviews the methods and mechanisms behind selective RPE effects and reports the first clinical results. An online dosimetry technique to visualize the ophthalmoscopically invisible effects is introduced. (orig.)

 14. The clinical case for proton beam therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foote Robert L

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract Over the past 20 years, several proton beam treatment programs have been implemented throughout the United States. Increasingly, the number of new programs under development is growing. Proton beam therapy has the potential for improving tumor control and survival through dose escalation. It also has potential for reducing harm to normal organs through dose reduction. However, proton beam therapy is more costly than conventional x-ray therapy. This increased cost may be offset by improved function, improved quality of life, and reduced costs related to treating the late effects of therapy. Clinical research opportunities are abundant to determine which patients will gain the most benefit from proton beam therapy. We review the clinical case for proton beam therapy. Summary sentence Proton beam therapy is a technically advanced and promising form of radiation therapy.

 15. Autologous serum therapy in chronic urticaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharmila Patil

  2013-01-01

  Full Text Available Autologous serum therapy is a promising therapy for treatment resistant urticaria. This is useful in developing countries as this is economical option. Minimum instruments like centrifuge, syringe and needles are required for the procedure.

 16. Light Therapy Boxes for Seasonal Affective Disorder

  Science.gov (United States)

  Seasonal affective disorder treatment: Choosing a light therapy box Light therapy boxes can offer an effective treatment for seasonal affective disorder. Features such as light intensity, safety, cost and ...

 17. Integrative Medicine and Complementary and Alternative Therapies

  Science.gov (United States)

  ... complementary therapies with your healthcare team: Are there complementary therapies that you would recommend? What research is available about this therapy’s safety and effectiveness? What are the benefits and risks of this ...

 18. Historical Research in Music Therapy. Third Edition

  Science.gov (United States)

  Solomon, Alan L., Ed.; Davis, William B., Ed.; Heller, George N., Ed.

  2002-01-01

  This bibliography, produced by the American Music Therapy Association, represents a collection of research articles and publications over the past 50 years of music therapy's history. It is organized by author.

 19. Theory and Practice in Feminist Therapy

  Science.gov (United States)

  Thomas, Susan Amelia

  1977-01-01

  Traces the development feminist therapy. Discusses lack of definitions and systematic studies in the literature. Reports on research study, based on interviews with feminist therapists, which explores the nature and practice of this emerging mode of therapy. (Author/SMR)

 20. Cognitive behavioral therapy for back pain

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000415.htm Cognitive behavioral therapy for back pain To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. Cognitive behavioral therapy (CBT) can help many people deal with chronic ...

 1. Bisphosphonate Therapy (and Osteonecrosis of the Jaw)

  Science.gov (United States)

  ... you to a specialist in oral medicine or oral surgery to evaluate the best possible therapy. Generally, therapy ... the risk of needing invasive procedures (extractions and oral surgery). Frequent professional cleanings, attention to home care, and ...

 2. Programme of Action for Cancer Therapy (PACT)

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  This document is an informational bulletin about the problems associated with access to diagnosis and therapy of cancers in developing countries and the role of the Program of Action for Cancer Therapy (PACT) of the International Atomic Energy Agency

 3. Congruence Couple Therapy for Pathological Gambling

  Science.gov (United States)

  Lee, Bonnie K.

  2009-01-01

  Couple therapy models for pathological gambling are limited. Congruence Couple Therapy is an integrative, humanistic, systems model that addresses intrapsychic, interpersonal, intergenerational, and universal-spiritual disconnections of pathological gamblers and their spouses to shift towards congruence. Specifically, CCT's theoretical…

 4. Stem cell therapy for inflammatory bowel disease

  NARCIS (Netherlands)

  Duijvestein, Marjolijn

  2012-01-01

  Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) and mesenchymal stromal (MSC) cell therapy are currently under investigation as novel therapies for inflammatory bowel diseases (IBD). Hematopoietic stem cells are thought to repopulate the immune system and reset the immunological response to luminal

 5. The clinical case for proton beam therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Foote, Robert L; Haddock, Michael G; Yan, Elizabeth; Laack, Nadia N; Arndt, Carola A S

  2012-01-01

  Over the past 20 years, several proton beam treatment programs have been implemented throughout the United States. Increasingly, the number of new programs under development is growing. Proton beam therapy has the potential for improving tumor control and survival through dose escalation. It also has potential for reducing harm to normal organs through dose reduction. However, proton beam therapy is more costly than conventional x-ray therapy. This increased cost may be offset by improved function, improved quality of life, and reduced costs related to treating the late effects of therapy. Clinical research opportunities are abundant to determine which patients will gain the most benefit from proton beam therapy. We review the clinical case for proton beam therapy. Proton beam therapy is a technically advanced and promising form of radiation therapy

 6. The Current State of Music Therapy Theory?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  An essay on themes from Ken Aigen (2014): "The Study of Music Therapy. Current Issues and Concepts"......An essay on themes from Ken Aigen (2014): "The Study of Music Therapy. Current Issues and Concepts"...

 7. American Association for Marriage and Family Therapy

  Science.gov (United States)

  ... My Account Find Members Benefits American Association for Marriage and Family Therapy 112 South Alfred Street Alexandria, ... Fax: (703) 838-9805 © 2002 - American Association for Marriage and Family Therapy Terms of Use | Privacy Policy | ...

 8. Radioactive Iodine (I-131) Therapy for Hyperthyroidism

  Science.gov (United States)

  ... Physician Resources Professions Site Index A-Z Radioactive Iodine (I-131) Therapy Radioiodine therapy is a nuclear ... thyroid cancer. When a small dose of radioactive iodine I-131 (an isotope of iodine that emits ...

 9. Systemic cancer multistep therapy; Systemische Krebs-Mehrschritt-Therapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weigang-Koehler, K. [Medizinische Klinik 5, Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie, Staedtisches Klinikum Nuernberg (Germany); Kaiser, G. [Medizinische Klinik 5, Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie, Staedtisches Klinikum Nuernberg (Germany); Gallmeier, W.M. [Medizinische Klinik 5, Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie, Staedtisches Klinikum Nuernberg (Germany)

  1997-04-11

  To get an insight into the claimed efficacy of `systemic cancer multistep therapy` (sKMT) with hyperglycemia, whole-body hyperthermia and hyperoxemia, we conducted a best case analysis with 20 patients who had received sKMT alone (9 patients) or in combination with chemo- or radiotherapy (11 patients). There was no complete remission or an unquestionable partial remission when sKMT was used alone. When sKMT was combined with classical effective therapies like chemo- and radiotherapy, 1 patient had questionable complete remission and 3 patients had partial remission. In these three patients sKMT had been combined with a newly applied chemotherapy: Therefore, it remains unclear which method was effective in causing the remission. (orig.) [Deutsch] Um eine Ueberblick ueber die behauptete Wirksamkeit der systemischen Krebs-Mehrschritt-Therapie (sKMT) nach von Ardenne zu erlangen, fuehrten wir eine Best-case-Analyse bei 20 Patienten durch, die die sKMT ohne Chemotherapie (9 Patienten) und in Kombination mit Chemo- bzw. Strahlentherapie (11 Patienten) erhalten hatten. sKMT allein hatte zu keiner kompletten Remission oder sicheren partiellen Remission gefuehrt. Bei der Kombination von sKMT mit klassischen Therapieverfahren wie Chemotherapie und Bestrahlung trat bei einem Patienten eine fragliche komplette Remission ein sowie bei 3 Patienten eine partielle Remission. Im letzteren Fall war jeweils eine fuer den Patienten neue Chemotherapie mit der sKMT kombiniert worden, so dass unklar bleibt, was die Verbesserung herbeifuehrte. (orig.)

 10. Laser therapy and comparative therapy methods in parodontology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schauer, P

  1997-02-01

  This two studies aim to examine application of a diode-laser in periodontal therapy. The aim of the pilot-study was to examine the immediate effect of the diode-laser in reducing the bacterial concentration in periodontal pockets. 50 patients were randomly subdivided into two groups (laser group, control group) and microbiologic samples were collected. One week after the therapy (1 st group: scaling and laser, 2 nd group: scaling) there were taken further more samples from the same periodontal pockets treated before. The microbiologic samples were evaluated to verify bacterial elimination from the periodontal pockets, especially Actinobacillus actinomycetemcomitans could be considerably eliminated from periodontal pockets by the diode laser. In the long-term study, there were two groups, one laser-group and one control-group. All 50 patients were required to have periodontal pockets with a minimum depth of 4 mm in each quadrate. The bacterial reduction, the change of bleeding on probing and the pocket depth had been evaluated six months after therapy. The irradiation with the diode laser allows considerable bacterial elimination, the index of bleeding on probing came out to be significantly better than in the control group. The reduction of pocket depth was also greater than in the control group. (author)

 11. Locoregional therapy in HCC; Lokoregionaere Therapie des HCC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmberger, T.; Scher, B.; Klaesner, B.; Schneider, P. [Klinikum Bogenhausen, Muenchen (Germany). Inst. fuer Diagnostische and Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin

  2011-09-15

  Hepatocellular carcinomas are the most common hepatic tumors and the most common malignancies worldwide with constantly rising incidence. The potential treatment is ruled mainly by the tumor extent (e.g. tumour size, multifocality, hepatic function, underlying concommittend hepatic disease) whereas local from more systemic-hepatic therapies can be differentiated. Resection and transplantation are considered by definition as curative treatments, however, in clinical reality only about 20% of the patients are eligible for one of this therapies. The majority oft patients will present with an advanced tumor disease with or without an additional hepatic disease. In locally limited tumor burden with respect to tumour size and number percutaneous chemo-ablative, thermo-ablative, and in multifocally or diffuse tumour manifestations transarterial chemo- and radioablative therapies may be administered. Considering indications, radioablation will compete with transarterial, chemoablative treatments (TACE) especially in patients with advanced tumours, whereas in initial studies radioablation presents some advances over TACE regarding progressions-free and overall survival. This promising results have to be confirmed in further studies. (orig.)

 12. Feminist music therapy pedagogy: a survey of music therapy educators.

  Science.gov (United States)

  Hahna, Nicole D; Schwantes, Melody

  2011-01-01

  This study surveyed 188 music therapy educators regarding their views and use of feminist pedagogy and feminist music therapy. The purpose of this study was two-fold: (a) to determine how many music therapy educators used feminist pedagogy and (b) to determine if there was a relationship between the use of feminist pedagogy and academic rank of the participants. Seventy-two participants responded to this study, with 69 participants included for data analysis. Stake and Hoffman's (2000) feminist pedagogy survey was adapted for this study, examining four subscales of feminist pedagogy: (a) participatory learning, (b) validation of personal experience/development of confidence, (c) political/ social activism, and (d) critical thinking/open-mindedness. The results revealed that 46% (n=32) of participants identified as feminist music therapists and 67% (n=46) of participants identified as using feminist pedagogy. Results of a mixed analysis of variance revealed a statistically significant difference within the four survey subscales (p<.0001), no significant difference (p=.32) for academic rank, and no significant interaction (p=.08) of academic rank and the four survey subscales. Tukey's post hoc analysis of the data indicated that the survey subscale measuring political activism (p<.0001) was significantly lower than the other three survey subscales. In addition, a qualitative analysis on open-ended responses is also included. Discussion of the results, limitations, and areas for future research are addressed.

 13. Gene therapy: theoretical and bioethical concepts.

  Science.gov (United States)

  Smith, Kevin R

  2003-01-01

  Gene therapy holds great promise. Somatic gene therapy has the potential to treat a wide range of disorders, including inherited conditions, cancers, and infectious diseases. Early progress has already been made in the treatment of a range of disorders. Ethical issues surrounding somatic gene therapy are primarily those concerned with safety. Germline gene therapy is theoretically possible but raises serious ethical concerns concerning future generations.

 14. Physical therapy education in Saudi Arabia

  OpenAIRE

  Alghadir, Ahmad; Zafar, Hamayun; Iqbal, Zaheen Ahmed; Anwer, Shahnawaz

  2015-01-01

  [Purpose] To review the physical therapy educational program model, professional curriculum, and gender representation at major universities, as well as the quality and scope of physical therapy practice in Saudi Arabia. [Methods] Information regarding course curriculum, gender representation, and the quality and scope of physical therapy practice was collected from six universities in Saudi Arabia, the Saudi Physical Therapy Association, and the Saudi Health Commission. [Results] The first b...

 15. Music therapy for children with autism

  OpenAIRE

  Thálová, Kateřina

  2012-01-01

  Music Therapy and Children with Autism Abstract The thesis entitled Music Therapy and Children with Autism deals with the characteristics of childhood autism and introduces music therapy as one of the possible forms of therapies, by means of which the development of children with autism can be positively influenced. The objective of the thesis is to record and organize theoretical knowledge regarding therapeutic effect of music on children with autism. The practical, empiric, part of the thes...

 16. When does atopic dermatitis warrant systemic therapy?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simpson, Eric L; Bruin-Weller, Marjolein; Flohr, Carsten

  2017-01-01

  therapy in AD and provide a framework for evaluation before making this therapeutic decision with the patient. METHODS: A subgroup of the International Eczema Council determined aspects to consider before prescribing systemic therapy. Topics were assigned to expert reviewers who performed a topic...... systemic therapy include considering alternate or concomitant diagnoses, avoiding trigger factors, optimizing topical therapy, ensuring adequate patient/caregiver education, treating coexistent infection, assessing the impact on quality of life, and considering phototherapy. LIMITATIONS: Our work...

 17. Seminar: Music Therapy in Dementia Care

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2009-01-01

  This seminar presents music therapy in person centered dementia care. In the first part focus is on research and documentation. How can short term music therapy document changes in symptoms of depression? Is Dementia Care Mapping a valid assessment tool for documenting group music therapy......? In the next part focus is on clinical music therapy – in group work as well as in individual work – and how the music therapist works in the interdisciplinary field....

 18. CERN launches new cancer therapy initiative

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  "The first meeting of a new European network for research in cancer therapy was held at CERN, in February 2002. ENLIGHT, the European Network for Research in Light Ion Therapy aims to coordinate the development of a variety of projects at European facilities for "light ion therapy" - a form of radiation therapy that uses beams of the nuclei of lightweight atoms" (1/2 page).

 19. Algorithms for optimizing drug therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Lene

  2004-07-01

  Full Text Available Abstract Background Drug therapy has become increasingly efficient, with more drugs available for treatment of an ever-growing number of conditions. Yet, drug use is reported to be sub optimal in several aspects, such as dosage, patient's adherence and outcome of therapy. The aim of the current study was to investigate the possibility to optimize drug therapy using computer programs, available on the Internet. Methods One hundred and ten officially endorsed text documents, published between 1996 and 2004, containing guidelines for drug therapy in 246 disorders, were analyzed with regard to information about patient-, disease- and drug-related factors and relationships between these factors. This information was used to construct algorithms for identifying optimum treatment in each of the studied disorders. These algorithms were categorized in order to define as few models as possible that still could accommodate the identified factors and the relationships between them. The resulting program prototypes were implemented in HTML (user interface and JavaScript (program logic. Results Three types of algorithms were sufficient for the intended purpose. The simplest type is a list of factors, each of which implies that the particular patient should or should not receive treatment. This is adequate in situations where only one treatment exists. The second type, a more elaborate model, is required when treatment can by provided using drugs from different pharmacological classes and the selection of drug class is dependent on patient characteristics. An easily implemented set of if-then statements was able to manage the identified information in such instances. The third type was needed in the few situations where the selection and dosage of drugs were depending on the degree to which one or more patient-specific factors were present. In these cases the implementation of an established decision model based on fuzzy sets was required. Computer programs

 20. Exercise therapy in juvenile idiopathic arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, T.; van Brussel, M.; Engelbert, R. H. H.; van der Net, J.; Kuis, W.; Helders, P. J. M.

  2008-01-01

  Exercise therapy is considered an important component of the treatment of arthritis. The efficacy of exercise therapy has been reviewed in adults with rheumatoid arthritis but not in children with juvenile idiopathic arthritis (JIA). To assess the effects of exercise therapy on functional ability,