WorldWideScience

Sample records for test af metoder

 1. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 2. Workshop som metode til brugerinvolvering i udvikling af informationsarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bente; Weimann, Susanne

  2009-01-01

  'ens betydning for informationsadfærden. Den empiriske del af undersøgelsen tager udgangspunkt i to pilotundersøgelser: En workshop med brugere af Det Administrative Bibliotek (DAB) og en undersøgelse af e-mail-henvendelser fra brugerne til DAB. Resultaterne fra de to undersøgelser sammenlignes for at vurdere...... workshop som metode og af DAB's brugeres work tasks og informationsbehov. Der angives konkrete forslag til dele af en IA samt forslag til en styrkelse af relationerne mellem DAB og dets brugere....

 3. Metoder til evaluering af boliger og boligbebyggelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambrose, I.(red.); Paulsson, J.(red.)

  Evalueringer af boligbebyggelser og byområder efterspørges i stigende grad af boligorganisationer, faggrupper og politikere i de nordiske lande. Forbedringstiltag i bomiljøerne - samt nybyggeri - kræver et grundigt kendskab til brugernes krav, og dokumenteret viden om hvordan forskellige løsninger...

 4. Computerlingvistik. Metoder til visualisering af regional variation i sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quist, Pia; Hovy, Dirk

  2018-01-01

  kvantitative analyser af data fra Twitter og Trustpilot undersøges det hvordan man kan visualisere den sproglige variation der findes i data. Det sker ved at repræsentere forskellene på kort over Danmark. I kapitlet præsenteres data-dreven metode (data-driven method) som er en induktiv, kvantitativ tilgang til......Med internettet og især sociale medier er det blevet muligt at analysere sprogbrug på grundlag af meget store mængder data. I dette kapitel præsenteres nogle ideer og metoder til hvordan big-data-potentialet i sociale medier kan bruges til at undersøge sproglig variation i Danmark. Ved at foretage...... store datamængder, der går ud på at, uden forhåndsdefinerede hypoteser, at få mønstre og sammenhænge frem i datamaterialet. Casen, som vi præsentere i kapitlet, er eksplorativ og den første af sin art foretaget på danske data. Derfor præsenterer casen på én og samme tid ny forskning med nye erkendelser...

 5. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...... række danske software-, elektronik- og IT-virksomheder....

 6. Summary of the project on further development and practical testing methods for control and regulation of biomass conversion plants; Sammenfatning af projekt ``Videreudvikling og praktisk afproevning af metoder til styring og regulering af biogasanlaeg``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noergaard, P.; Ahring, B.K.; Jungersen, G.; Norddahl, B.

  1994-07-01

  Summary of the results of a project on the further development and practical testing of methods for the control and regulation of biomass conversion plants. In relation to control based on measurement of volatile fatty acids (VFA), the automatic titration equipment was developed and tested using an on-line method and was found to be satisfactory. A model for regulation, and the use of immuno probes, were developed and tested on a pilot plant. A control algorithm based on the principle of adaptive regulation and a simple model of the biological system was developed and tested in reactors. Carbohydrates were added. The take up of manures stopped when the concentration of VHAs rose and started again when it dropped to a predetermined level. The reactor`s load increased but was more evenly distributed. Methane production increased. It was concluded that an adaptive regulation would result in a more stable production of methane when loads are irregular and temperatures vary. Organic overloading resulted in a higher concentration of VHA. Conditions concerning methane bacteria are described in addition to methanogenic activity. The installation and operating costs of the computerized control system are given. (AB)

 7. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 8. Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske, biologiske og termiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård Plantage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christophersen, Mette; Christensen, Jørgen Fjeldsø; Jørgensen, Torben H.

  , sulfonamider, barbiturater, anilin, cyanid og kviksølv, og det har resulteret i en meget kompleks forurening. Efter afgravning af 4000 tons meget forurenet jord ned til grundvandsspejlet i to af de seks gruber er næste skridt afprøvning af forskellige metoder til fjernelse af den kraftige grundvandsforurening...

 9. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 10. Vurdering af renseeffekt for metoder til lokal rensning og afledning af regnvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vezzaro, Luca; Eriksson, Eva; Mikkelsen, Peter Steen

  This report has been prepared at DTU Environment as background documentation for the assessment of the removal performances for stormwater Best Management Practices (BMPs). This work was performed within part 2, 3 and 4 of the Lokal Afledning af Regnvand (LAR) projekthåndbog project (hereafter...... called LAR-projekthåndbog), coordinated by Rambøll Danmark A/S and Orbicon A/S. The project was financed by the Center for Park og Natur at the Københavns Kommune. The language of this report is English, but results (tables and graphs) are presented in Danish, in order to harmonize the report...

 11. Refleksioner over udarbejdelse af tests i Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grinsted, Annelise

  2006-01-01

  2 lektorer, der indgår i et pædagogisk udviklingsarbejde som en del af e-læringsstrategien på Syddansk Universitet, skal udvikle 3 former for tests i universitetets valgte læringssystem, Blackboard, afprøve disse og derefter evaluere på resultaterne af denne proces. Udarbejdelsen af spørgsmål i...

 12. Projekt Særforanstaltning. Udvikling af metode og effektmålingsværktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ertmann, Bo; Woetmann, Camilla Z.; Pejstrup, Svend-Ejner

  Afsluttende rapport fra et treårigt udviklingsprojekt, der har udviklet Den Afstemte Pædagogiske metode og hertil hørende effektmålingsværktøjer. Metoden bygger på Low Arousal tænkningen, men er tilpasset dansk socialpædagogisk tradition.......Afsluttende rapport fra et treårigt udviklingsprojekt, der har udviklet Den Afstemte Pædagogiske metode og hertil hørende effektmålingsværktøjer. Metoden bygger på Low Arousal tænkningen, men er tilpasset dansk socialpædagogisk tradition....

 13. Refleksioner over udarbejdelse af test i Blackboard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelise Grinsted

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Vi er 2 lektorer, Simon Clement og Annelise Grinsted, der indgår i et pædagogisk udviklingsarbejde som en del af e-læringsstrategien på Syddansk Universitet, hvor vi skal udvikle 3 former for tests i universitetets valgte læringssystem, Blackboard, afprøve disse og derefter evaluere på resultaterne af denne proces. Udarbejdelsen af spørgsmål i denne form for tests viser sig at kræve langt flere overvejelser end først antaget som fx antal mulige svar, sværhedsgrad, entydighed, rækkefølge af spørgsmål, etc.

 14. Refleksioner over udarbejdelse af test i Blackboard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelise Grinsted

  2006-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Vi er 2 lektorer, Simon Clement og Annelise Grinsted, der indgår i et pædagogisk udviklingsarbejde som en del af e-læringsstrategien på Syddansk Universitet, hvor vi skal udvikle 3 former for tests i universitetets valgte læringssystem, Blackboard, afprøve disse og derefter evaluere på resultaterne af denne proces. Udarbejdelsen af spørgsmål i denne form for tests viser sig at kræve langt flere overvejelser end først antaget som fx antal mulige svar, sværhedsgrad, entydighed, rækkefølge af spørgsmål, etc.

 15. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 16. Test af metoder til marine vegetationsundersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, D.; Laursen, J. S.; Dahl, K.

  stenrev. I et punkt eller i dybdeintervaller langs et transekt bestemmer en dykker artssammensætningen og arternes dækningsgrad. Metoderne er dog ikke optimale, idet interkalibreringer har vist, at der kan være store variationer i vegetationens sammensætning og meget store forskelle mellem bestemmelserne......-pling strategy with a given resource available. In this investigation, we applied the method based on visual cover estimates in a large area (25 m²). Species composition differed markedly among the inner and outer fjord area. The outer fjord showed larger variability within sites as compared to among sites. Cost-benefit...

 17. Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten gøres der rede for, hvilke forhold der skal beskrives for at miljøkonse-kvensvurdere forskellige former for økonomisk politik. Endvidere beskrives mulig-hederne for at gennemføre miljøkonsekvensvurderingen gennem brug af national-regnskabets input-output tabeller samt ved brug...

 18. Metoder til kortlægning og måling af fysiske ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2010-01-01

  Dette indlæg bygger dels på mit oplæg ved workshoppen om måling af lokale ressourcer, og dels på de spørgsmål og kommentarer, der fremkom under den efterfølgende diskussion samt i den efterfølgende skrive- og review-proces. De har i høj grad været med til at give dette struktur og retning - tak f...

 19. PENGEMBANGAN COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING (CAT MENGGUNAKAN METODE POHON SEGITIGA KEPUTUSAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Winarno Winarno

  2013-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menghasilkan CAT menggunakan metode pohon segitiga keputusan dalam prosedur pemilihan item dan mengetahui kemampuan CAT dalam mengestimasi kemampuan peserta tes dengan tepat. Penelitian ini menggunakan Research and Development (R&D. Peng-ambilan data dengan observasi, dokumentasi, dan angket. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif evaluatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah (1 CAT yang dikembangkan berdasar kebutuhan pemakai yaitu: berbasis internet, memiliki sistem ke-amanan, dan mudah diakses, (2 CAT dapat mengenali tiga pengguna, yaitu: administrator, guru, dan siswa, (3 CAT mampu memberikan butir-butir yang bersifat adaptif berdasarkan respon jawaban peserta tes. Secara keseluruhan kinerja CAT mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk memilih butir tes dan mengukur kemampuan peserta tes dengan akurat dan tepat dilihat dari nilai korelasi antara hasil estimasi kemampuan (θ dengan nilai ulangan murni (NUM di sekolah siswa cukup tinggi yakni 0,67. Kata kunci: metode pohon segitiga keputusan, metode maximum likelihood ______________________________________________________________ DEVELOPING COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING (CAT BY USING THE TRIANGLE DECISION TREE METHOD Abstract This research aims at producing a CAT software that uses the tri-angle decision tree method in the test item selection procedure and detecting the CAT ability in estimating the test-takers’ ability accurately and correctly. This research used the research and development approach (R&D. The data were collected through observation, documentation, inquiry, and the data were analyzed descriptively and quantitatively. The findings are as follows. (1 The CAT developed is:based on users’ need, web-based, user-friendly, interactive, highly secured, and easily accessible. (2 The CAT can recognize three different users: school administrators, teachers, and students. (3 The CAT software is able

 20. Digitale metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkbak, Andreas; Munk, Anders Kristian

  op med denne overflod af nye digitale spor. Hvad er et hyperlink, en brugerprofil eller et hashtag i grunden for en type data? Hvad er relationen mellem internetadfærd og folks "virkelige" liv? Og hvordan håndterer man digital empiri i konkrete samfunds- og humanvidenskabelige undersøgelser? Denne...... bog giver en praktisk indføring i, hvad det vil sige at arbejde med digitalt fødte data. Der er tale om en tilgang præget af både nye analytiske redskaber og nye former for empiri, der er opstået med internettet. Bogen præsenterer "digitale metoder" og den tilhørende teoretiske basis med fokus på...

 1. Robust regulering af destillationskolonner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  1987-01-01

  Sharke og Dixons metode benyttes til minimalrealisering af Laplace-overføringsmatricer. Ud fra denne metode til minimalrealisering opnåes en tilstandsbeskrivelse med første ordens Pade'-approximation af tidsforsinkelsen i Laplace-overføringsfunktionsmatricerne. Ud fra A.N Hansens frekvensanalyser...... bør denne regulator dog undersøges med eksakt beskrivelse af tidsforsinkelsen, hvilket ikke er nået indenfor denne opgave, væsenligst på grund af problemer med MIMOFAD Konklusion. Med Sharked og Dixons metode er der opnået kendskab til en simpel metode til minimalrealisering af Laplace......-overføringsmatricer. Metoden munder ud i et simpelt program der foretager minimalrealisering af Laplace-overføringsfunktionsmatricer med reelle adskildte poler. Anvendelsen af programmet resulterer i en tilstandsbeskrivelse af Laplace-overføringsfunktioner for velbeskrevne kolonner i litteraturen. Den opnåede...

 2. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 3. Studieafdeling 2 : Metode. Studieafdeling : RUM'melighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund Mortensen, Peder; Grønbæk, Niels; Bundgaard, Frank

  2008-01-01

  Udstillingskatalog, der dokumenterer forsknings- og undervisningsindhold i Akademiudstillingen på Kunstakademiets Arkitektskole 11. april - 4. maj 2008, tilrettelagt af studieafdelingerne 2 og 8. Kataloget indeholder tekster og fotografier af projekter, der belyser temaerne METODE og RUM'melighed...

 4. Design - proces og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Volf, Mette

  2016-01-01

  Design - proces & metode iBog® er enestående i sit fokus på afmystificering og operationalisering af designprocessens flygtige og komplekse karakter. Udgivelsen går bag om designerens daglige arbejde og giver et indblik i den kreative skabelsesproces, som designeren er en del af. Udover et bredt...... indblik i designerens arbejdsmetoder og designparametre giver Design - proces & metode en række eksempler fra anerkendte designvirksomheder, der gør det muligt at komme helt tæt på designerens virkelighed....

 5. Sistem Scoring Conversion TOEFL Paper Based Test (PBT Politeknik Negeri Cilacap Menggunakan Metode User Centered Design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahya Vikasari

  2017-06-01

  Full Text Available Sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh useruntuk mendukung pekerjannya. User merupakan object yang penting didalam pengembangan dan pembangun sistem. User adalah personal-personal yang terlibat langsung dalam pemakaian aplikasi. Konsep dari UCD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem, dan tujuan/sifat-sifat, konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna Pembangunan sistem skoring test TOEFL paper based test (PBT di UPT bahasa politeknik negeri cilacapmenggunakan metode UCD. Dengan menggunakan metode UCD sistem dapat   mempermudah dan mempercepat pendaftaran oleh calon pendaftar dengan tampilan antarmuka yang user friendly , mempermudah proses pengelolaan data dan rekap data pendaftar, mempermudah pengkonversian skor TOEFL yang dilakukan secara otomatis, serta  meminimalisir terjadinya kesalahan, duplikasi data dan duplikasi kegiatan.

 6. Ny test til diagnostik af tuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Pernille; Rose, Michala Vaaben; Søborg, Bolette

  2009-01-01

  The performance of two commercially-available Interferon Gamma Release Assays, QuantiFERON-TB-Gold and T-SPOT-TB, is reviewed. The tests can indirectly detect M. tuberculosis infection based on T-cell recognition of specific proteins which are not present in the BCG vaccine M. avium, or most other...... environmental mycobacteria.The sensitivity (76-88%) of the IGRAs is not optimal for a diagnostic test for active tuberculosis. However, the specificity is high (92-97%), and the IGRAs may play an important role in the investigation for active tuberculosis and screening for latent tuberculosis infection in BCG...

 7. Projektarbejdets teori og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aunsborg, Christian

  Kompendiet indgår som en del af kursuslitteraturen til kurset Projektarbejdets teori og metode på MTM-uddannelsen i GeoInformatik på Aalborg Universitet. Det er forfatterens erfaring, at kursuslitteraturen kan forekomme vanskeligt tilgængelig for de studerende, og kompendiet er derfor udarbejdet...

 8. RX-26-AY/AF rifle bullet tests

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sharp, D.D.

  1980-11-01

  A series of rifle bullet tests was performed on two explosives, RX-26-AY and RX-26-AF, using the Pantex version of the Picatinny Arsenal Test (PA-2). With the exception of one test, both explosives displayed a relatively low sensitivity to bullet impact. However, a marked difference was noted in the average burn time duration between the two types of explosives being tested. A minor modification was made on the rifle barrel used at the test site in order to improve the sighting procedure.

 9. HASIL BELAJAR BERBANTUAN SMALL NOTES PADA METODE PREVIEW QUESTION READ SUMMARIZE TEST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luthfia Rizqy Amalia

  2016-01-01

  Full Text Available Penelitian bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan Small Notes pada metode pembelajaran Preview Question Read Summarize Test (PQRST terhadap hasil belajar siswa kelas X Sekolah Menengah Atas. Desain penelitian yang digunakan adalah Randomized Control-Group Only. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi dan tes. Metode analisis data yang digunakan adalah uji-t, uji koefisien determinasi dan uji ketuntasan hasil belajar. Rata-rata hasil belajar kognitif yang diperoleh kelas eksperimen I dan eksperimen II adalah 76,48 dan 76,71. Data hasil uji-t adalah 0,07 dengan nilai tkritis sebesar 0,063 dan taraf signifikan 5% sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai thitung lebih besar dari tkritis. Data uji koefisien determinasi sebesar 24,1%. Dari data tersebut memberi kesimpulan penggunaan Small Notes berpengaruh sebesar 24,1% dan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Persentase ketuntasan hasil belajar klasikal pada kedua kelas sebesar 62,8 dan 65,7. Dari data tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran PQRST belum efektif terhadap hasil belajar siswa kelas X MIPA pada materi pokok konsep reaksi reduksi-oksidasi. This research aims to determine the effectiveness of using Preview Queston Read Summarize Test learning method towards the outcome learning student in Xthgrade. The experimental design was used a randomized control-group. Data Collecton technique in this study are conducted by the documentation, observations and test method. Data analysis method used the t-count test, determination coefficient and completeness result tests. The average of cognitive learning outcomes which are obtained by experimental I and experimental II are at 76,48 and 76,71. The data from t-count test is 0,07 with tcritical 0,063 and siginificance level of 5% so it can be concluded that the value t-count is bigger than the critical t-value. The determination

 10. Kreative metoder i verbal supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  , bevægelser i rummet, etc.) og 4) der primært kommunikeres via verbal-sproglige udvekslinger. Efter en diskussion af forholdet mellem kreativitet og kreative metoder, fokuseres der på relevansen af og måder til adgang til ubevidste manifestationer. Sproget non- og paraverbale betydning inddrages. Et centralt...

 11. Uji Toksisitas Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb. Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dede Sukandar

  2017-03-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui toksisitas dari ekstrak daun pandan wangimenggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT. Ekstrak dibuat dengan cara maserasimenggunakan tiga macam pelarut, yaitu butanol, etil asetat, dan petroleum eter. Uji toksisitasdilakukan dengan menggunakan larva udang Artemia salina Leach yang berumur 48 jam. Efektoksik masing-masing ekstrak diidentifikasi dengan presentase kematian larva udangmenggunakan analisis probit (LC50. Ekstrak aktif kemudian diuji kandungan fitokimianya dansenyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan GC-MS. Hasilnyamenunjukkan ekstrak etil asetat bersifat toksik (LC50 : 288,4 ppm. Senyawa yang terkandungdalam ekstrak etil asetat adalah senyawa terpenoid dan steroid.

 12. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 13. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 14. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 15. Evaluasi Performansi Jaringan UMTS di Kota Semarang menggunakan Metode Drive Test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HASANAH PUTRI

  2017-07-01

  Full Text Available ABSTRAKSaat ini penggunaan telepon seluler tidak hanya untuk komunikasi suara, melainkan juga untuk komunikasi data. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah pengguna telepon seluler yang banyak. Kondisi ini membutuhkan dukungan kualitas jaringan yang optimal dan kecepatan akses yang tinggi.  Pada penelitian ini dilakukan pengujian kualitas sinyal jaringan UMTS di kota tersebut. Pengukuran dilakukan dengan metode drive test menggunakan software TEMS dan Map info dalam pengolahan datanya. Ada beberapa parameter pengamatan dalam kegiatan pengukuran kualitas jaringan UMTS ini diantaranya RSCP (Receive Signal Code Power, Ec/No , Throughput dan KPI (Key Performance indicator. Setelah dilakukan pengukuran dan analisis perlu dilakukan proses simulasi optimasi yang dilakukan menggunakan software Atoll 3.2.1. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai parameter RSCP, Ec/No , dan Throughput berturut-turut sebesar 68,45%, 91%, dan 52.2%. Setelah dilakukan simulasi optimasi terjadi peningkatan nilai parameter RSCP dan Ec/No berturut-turut sebesar 97.28% dan 99.74%.Kata kunci: UMTS, Drive Test, Map Info, Atoll, KPI.ABSTRACTToday the use of mobile phone is not only for voice communication but also for data communications (mobile Internet. There are a lot of mobile phone users in Semarang, so that it requires the support of a good network quality and high-speed access. In this research, it will test and measure the signal quality UMTS network. The measurement is done with drive test method by using TEMS and Map Info software. There are several parameters of observation in quality measurement of UMTS network. They are RSCP (Received Signal Code Power, Ec/No , Throughput and KPI (Key Performance Indicator. After measurement and analysis it is needed to simulate the optimization recommendations process by using Atoll 3.2.1. to the observation’s parameters. From the measurement results obtained parameter values RSCP, Ec/No , and Throughput

 16. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...... metodens fremtidige perspektiver - set i lyset af de mange nye metoder, der 'kæmper' om de samme målgrupper i vejledningslandskabet så som f.eks. coaching, debriefing og mentoring....

 17. Kvalitative metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings ma...

 18. Historisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Bent Egaa

  Bogen er forankret i den dansk-nordiske metodetradition, men belyser samtidig, hvordan de klassiske opfattelser af, hvad videnskabelig erkendelse er - empirisme, positivisme og hermeneutik - må revideres i lyset af den naturvidenskabelige og filosofiske udvikling i det 20. århundrede. Bogens udga...

 19. Anvendelse af Water FLUTe multi-level vandprøvetagning til DNAPL-karakterisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Janniche, Gry Sander; Kerrn-Jespersen, Henriette; Christensen, Anders G.

  2013-01-01

  Denne artikel omhandler erfaringer med anvendelse af en ny metode, Water FLUTe til niveauspecifik vandprøvetagning i fm. karakterisering af DNAPL i et kalkmagasin. Metoden blev anvendt i et samarbejdsprojekt mellem DTU Miljø og Region Hovedstaden om afprøvning af metoder til bestemmelse af DNAPL...

 20. Case-studier af og om mennesker i organisationer : forberedelse, feltarbejde, generering, tolkning og sammendrag af data for eksplorativ integration, test og udvikling af teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maaløe, Erik

  for tilrettelæggelse og gennemførelse af feltarbejde såvel som den efterfølgende analyse af de herigennem genererede data. Ud fra denne hovedstruktur bliver en lang række enkeltemner såsom 'beskrivelse 'forklaring', 'forståelse', 'tydning', 'fordomme/bias' etc. vendt, drejet, sat op imod hinanden og uddybet trin...

 1. Benchmarking af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Fra 2007 skal Ankestyrelsen gennemføre benchmarking af kommuernes sagsbehandlingskvalitet. Formålet med benchmarkingen er at udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning og at forbedre kommunernes sagsbehandling. Dette arbejdspapir diskuterer metoder for benchmarking...

 2. Ensaio de aplicabilidade in vitro do sistema dinâmico do quadril AF(DHS- AF In vitro applicability test of the AF dynamic hip system (DHS-AF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anderson Freitas

  2011-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: Apresentar os resultados obtidos em ensaios de aplicabilidade de uma placa do tipo sistema dinâmico do quadril modificado, que permite a manipulação ou troca do parafuso deslizante, sem que haja necessidade da retirada de todo o sistema. MÉTODO: Foram utilizadas cinco placas do tipo sistema dinâmico do quadril modificado (DHS- AFpat.req., fabricadas por uma empresa nacional, produzidas em aço inoxidável austenítico ASTM F 138, com quatro furos e ângulo de 135o, as quais foram aplicadas a cinco segmentos de osso sintético de fêmur proximal da marca Synbone. Todos os implantes foram fixados ao osso sintético, seguindo as técnicas cirúrgicas descritas pela fundação AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen. RESULTADOS: Todas as placas do sistema dinâmico do quadril modificado (DHS-AF permitiram facilidade na manipulação e a troca do pino deslizante sem a necessidade de retirada da placa. CONCLUSÃO: Os testes in vitro de aplicabilidade do DHS-AF nos forneceram resultados promissores e nos levaram a acreditar que, após avaliações biomecânicas, para confirmar a sua segurança, podem ser reproduzidos in vivo.OBJECTIVE: This report considers the results of the applicability test of a modified dynamic hip system developed by the authors, which allows either the manipulation or the exchange of the sliding screw, without the need to remove the plate and take all the system apart in order to change its size or position. METHODS: Five modified plates - DHS-AF - manufactured with austenitic stainless steel ASTM F 138, with 4 holes and a 135o angle were inserted in five segments of synthetic bone of proximal femur (Synbone. All implants were fixed to the femur following the surgical techniques described by AO foundation (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen. RESULTS: The modified dynamic hip system (DHS-AF allowed ease in handling and exchange of sliding screw without the need for plate removal. CONCLUSION: In

 3. Kan et citationsindeks bidrage til evaluering af et forskningsmiljø?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Claus

  2006-01-01

  Med den tiltagende anvendelse af kvantitative metoder til forskningsevaluering er citationsanalyser blevet en central evalueringsmetode. Citationsanalysers begrænsninger i anvendelse til forskningsevaluering overses ofte af de forskningspolitiske myndigheder. Begrænsningerne afhænger af forholdet...

 4. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre integr...

 5. Pengujian Fitokimia dan Toksisitas Ekstrak Etanol Jantung Pisang Kepok (Musa paradisiaca LINN. dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meytij Jeanne Rampe

  2016-05-01

  Full Text Available Telah dilakukan pengujian fitokimia dan toksisitas ekstrak etanol jantung pisang kepok (Musa Paradisiaca Linn. dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT.  Pengujian dilakukan untuk mencari beberapa senyawa kimia dari ekstrak jantung pisang Musa Paradisaca. Linn serta mengetahui efek toksik terhadap larva udang Artemia salina. Leach.  Maserasi jantung pisang kepok dilakukan dengan menggunakan etanol. Ekstrak etanol yang diperoleh dilakukan pengujian fitokimia dan toksisitas. Hasil pengujian fitokimia menunjukkan ekstrak etanol jantung pisang Musa paradisiaca. Linn memiliki komposisi senyawa flavonoid, kumarin dan senyawa fenolik lainnya. Ekstrak etanol jantung pisang kepok memberikan efek toksik terhadap larva udang Artemia salina. Leach dengan nilai LC50 sebesar 806,8 μg/mL.Kata kunci: jantung pisang kepok, fitokimia, toksisitas, BSLT.

 6. Idekatalog: Metoder til bedre læsning på HF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Bettina; Lützen, Peter

  Idekatalog omfatende forskellige metoder til at arbejde med læsning af fagtekster i fagene KS, NF og dansk på HF.......Idekatalog omfatende forskellige metoder til at arbejde med læsning af fagtekster i fagene KS, NF og dansk på HF....

 7. TRESP II testing of AFS dual fuel system.

  Science.gov (United States)

  2013-11-01

  A dual fuel CNG and diesel system was retrofitted to a 13 L Volvo semi tractor for testing to verify the : fuel economy and CNG substitution rate. The semi tractor was tested on interstate and mountainous : highway routes with a loaded trailer. Fuel ...

 8. Fracture Mechanics Testing of Titanium 6AL-4V in AF-M315E

  Science.gov (United States)

  Sampson, J. W.; Martinez, J.; McLean, C.

  2016-01-01

  The Green Propellant Infusion Mission (GPIM) will demonstrate the performance of AF-M315E monopropellant on orbit. Flight certification requires a safe-life analysis of the titanium alloy fuel tank to ensure inherent processing flaws will not cause failure during the design life of the tank. Material property inputs for this analysis require testing to determine the stress intensity factor for environment-assisted cracking (KEAC) of Ti 6Al-4V in combination with the AF-M315E monopropellant. Testing of single-edge notched, or SE(B), specimens representing the bulk tank membrane and weld material were performed in accordance with ASTM E1681. Specimens with fatigue pre-cracks were loaded into test fixtures so that the crack tips were exposed to AF-M315E at 50 C for a duration of 1,000 hours. Specimens that did not fail during exposure were opened to inspect the crack surfaces for evidence of crack growth. The threshold stress intensity value, KEAC, is the highest applied stress intensity that produced neither a failure of the specimen during the exposure nor showed evidence of crack growth. The threshold stress intensity factor for environment-assisted cracking of the Ti 6Al-4V forged tank material was found to be at least 22 ksivin and at least 31 ksivin for the weld material when exposed to AF-M315E monopropellant.

 9. Design som metode til innovation og samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2017-01-01

  Kapitel 6 handler om design som metode til innovation og samskabelse. Kapitlet er skrevet af Trine Møller, og det beskriver, hvordan designfagligheden - som en væsentlig anderledes faglighed end den sundhedsfaglige - kan være med til at igangsætte en innovationsproces. Designeren anvender...

 10. Laparoskopi af 100 konsekutive patienter med 128 ikkepalpable testes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortes, D; Thorup, J M; Lenz, K

  1996-01-01

  A cohort of 100 patients underwent laparoscopy for 128 impalpable testes. They ranged in age from 2.7 to 19.3 years (median 10.8 years). There were no complications associated with laparoscopy. In 50% of the cases either blindending cord structures above the internal inguinal ring or intra......-abdominal testes were identified; in the remainder, cord structures could be seen passing through the ring, indicating an intracanalicular testis. The impalpable testis was absent in 77% of patients with a contralateral scrotal testis. A seminoma was found in one 18.6-year-old patient with bilateral cryptorchidism....... No intratubular germ cell neoplasia (carcinoma in situ) was proved. Germ cell hypoplasia or aplasia was demonstrated in 95% of cases with testicular parenchyma. We recommend laparoscopy as a safe procedure which leads to a diagnosis in patients with impalpable testes; the advent of laparoscopic procedure makes...

 11. Bevaringsvurdering af Trævarefabrikken "Bastian”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bock, Lars Nicolai

  2005-01-01

  Publikationen ligger som netpublikation pg har form som et eksperiment hvor systematik og metoder til værdisætning af historiske bygninger afprøves - i dette tilfælde med en fredet fabriksbygning som objekt....

 12. Psykologiske metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bærentsen, Klaus B.

  bemærkelsesværdig al den stund, at siden Alexei N. Leontjev publicerede sin første artikel i 1926, har hans teoretiske overvejelser til stadighed været knyttet til egne og kollegers empiriske undersøgelser af de fænomener, teorien beskæftiger sig med. For danske psykologer gør sig dog det forhold gældende, at de...

 13. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 14. Fracture Growth Testing of Titanium 6AL-4V in AF-M315E

  Science.gov (United States)

  Sampson, Jeffrey W.; Martinez, Jonathan; McLean, Christopher

  2015-01-01

  The Green Propellant Infusion Mission (GPIM) will demonstrate the performance of AF-M315E monopropellant in orbit. Flight certification requires a safe-life analysis of the titanium alloy fuel tank to ensure inherent flaws will not cause failure during the design life. Material property inputs for this analysis require testing to determine the stress intensity factor for environmentally-assisted cracking (K (sub EAC)) of Ti 6Al-4V in combination with the AF-M315E monopropellant. Testing of single-edge notched specimens SE(B) representing the bulk tank membrane and weld material were performed in accordance with ASTM E1681. Specimens with fatigue pre-cracks were loaded into test fixtures so that the crack tips were exposed to the monopropellant at 50 degrees Centigrade for a duration of 1,000 hours. Specimens that did not fail during exposure were opened to inspect the crack surfaces for evidence of crack growth. The threshold stress intensity value, KEAC, is the highest applied stress intensity that produced neither a failure of the specimen during the exposure nor showed evidence of crack growth. The threshold stress intensity factor of the Ti 6Al-4V forged tank material when exposed to AF-M315E monopropellant was found to be at least 22.0 kilopounds per square inch. The stress intensity factor of the weld material was at least 31.3 kilopounds per square inch.

 15. Hot-Fire Testing of a 1N AF-M315E Thruster

  Science.gov (United States)

  Burnside, Christopher G.; Pedersen, Kevin; Pierce, Charles W.

  2015-01-01

  This hot-fire test continues NASA investigation of green propellant technologies for future missions. To show the potential for green propellants to replace some hydrazine systems in future spacecraft, NASA Marshall Space Flight Center (MSFC) is continuing to embark on hot-fire test campaigns with various green propellant blends. NASA completed a hot-fire test of a 1N AF-M315E monopropellant thruster at the Marshall Space Flight Center in the small altitude test stand located in building 4205. The thruster is a ground test article used for basic performance determination and catalyst studies. The purpose of the hot-fire testing was for performance determination of a 1N size thruster and form a baseline from which to study catalyst performance and life with follow-on testing to be conducted at a later date. The thruster performed as expected. The result of the hot-fire testing are presented in this paper and presentation.

 16. Analisis Kecenderungan Data Hujan di Jawa Timur Menggunakan Metode Mann-Kendal & Rank-Sum Test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indarto

  2011-04-01

  Full Text Available This paper describe temporal variability of rainfall data in East Java region and perform trend analysis using Mean-Kendall-Test. Is there any significant trend amongs periods? Time series data from (9 nine pluviometres around the East Java region were exploited. Daily rainfall data from: 01 January 1960 to 31 Decembre 2005 were used as main input for the analysis. Daily, Monthly and Annual data were visualised by means of Exploratory Data Analysis (EDA and then analysed using Mean-Kendall Test. Results shows that annual rainfall data from a few locations have significant negatif trend. However, Rainfall data from others locations have no significant trend amongs periods of observation.

 17. Metode Tracer Test untuk Mencari Hubungan Antar Sistem Sungai Bawah Tanah Di Akuifer Karst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harjito Harjito

  2015-08-01

  Full Text Available Problem yang umum dijumpai di kawasan karst adalah mengenai ketersediaan air, mengingat kondisi hidrologi kawasan karst yang berbeda dengan kawasan lain. Ditinjau dari sisi lain, masyarakat di sekitar kawasan rencana perluasan eksploitasi masih memanfaatkan mata air yang daerah tangkapannya berasal dari perbukitan batu gamping untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan irigasi pertanian. Dengan demikian, perlu adanya penelitian hidrologi karst lebih lanjut terutama mengenai keberadaan sistem jaringan yang saling terhubung di dalam kawasan rencana perluasan eksploitasi dan sekitarnya. Studi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil sebagai upaya untuk dapat melakukan pengelolaan potensi tersebut sebaik-baiknya. Tracer test dilakukan sebagai bentuk follow-up dari survei gua dan sinkhole yang ada di sekitar area tambang. Tracer test dilakukan untuk mengetahui konektivitas aliran pada sistem gua berair dan mata air Cipintu. Berdasarkan hasil penelitian potensi debit air di Mata air Cipintu sebesar 18,55 liter/s dan mengindikasikan adanya konektivitas antara gua berair dengan Mata air Cipintu. Kata kunci : karst, hidrologi, tracer test, eksploitasi

 18. Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levin, Gregor; Normander, Bo

  Rapporten viser resultater og metoder for DMUs opgørelse af arealanvendelsen i Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Datagrundlaget beskrives og sammenholdes med hensyn til anvendte definitioner af arealtyper. Arealudviklingen for følgende arealklasser er beskrevet: agerland, s...

 19. Metoder i pædagogers praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  I denne bog præsenteres en række metoder og konkrete tilgange, som kan bruges i pædagogisk praksis i hverdagen. Ud fra en række temaer og med afsæt i forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række konkrete bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde på metodeniveau i praksis. Bogen henvende...

 20. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 1. Professionsdidaktiske metoder på Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anette Judithe; Sørensen, Kirsten; Kaslund, Marianne

  2011-01-01

  Indføring, præsentation af læringstilgang samt professionsdidaktiske metoder som opgavebaseret læring, problemorienteret projektarbejde samt refleksion anvendt på ergoterapeutuddannelsen i UCL...

 2. Tilpasning, Standardisering og Validering af den Danske Version af Test for Reception of Grammar-2 (TROG-2)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen de López, Kristine M.; Knüppel, Ane

  2010-01-01

  The following study presents results from the pilot as well as the final version of the Danish adaptation of Dorothy Bishop's Test for Reception of Grammar 2 (TROG-2). The original British test was modified according to Danish grammar. It was the piloted, re-modified and finally standardized...... study were tested on the adapted Danish versionof the relative clause comprehension test developed bu Friedmann (1998). The results from the children's performance on the two receptive grammar tests correlated need for further modifications of the test in order to attain a valid Danish verion of TROG-2...... of TROG-2 was validated against a standardized Danish vocubulary comprihenseion test The Viborg Test (Pedersen & Skyrum Kjøge, 2005) and results show that the language measures correlate strongly (r=0,80, p=.001). As a whole we can conclude that the Danis version of TROG-2 seems a reliable and valid test...

 3. Sproglig Metode og Analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  le Fevre Jakobsen, Bjarne

  Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011......Publikationen indeholder øvematerialer, tekster, powerpointpræsentationer og handouts til undervisningsfaget Sproglig Metode og Analyse på BA og tilvalg i Dansk/Nordisk 2010-2011...

 4. Kompendium til Metode Kandidatmodul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Finn M.

  Kompendium med tekster, der giver en indføring i tilrettelæggelse og gennemførelse af kvalitativ uddannelses- og socialforskning. Formålet er at diskutere tilrettelæggelse og gennemførelse af en systematisk kvalitativ forskningsproces fra tilrettelæggelse af fastlæggelse af undersøgelsens teori/m...

 5. Miljøvurderinger af projekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schroll, Henning

  Arbejdspapiret er samling af fire artikler, der handler om procedurer og metoder til at vurdere planlagte projekters påvirkninger af miljøet. DEL I giver en oversigt over internationale erfaringer med EIA (Environmental Impact Assessment) og gennemgår screeningprocedurer og EIS (Environmental...... Impact Statement) DEL II beskriver den danske miljøgodkendelsesprocedure efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse. Miljøvurderingens omfang belyses i forhold til en ideel miljøvurdering. DEL III gennemgår implementeringen af EIA direktivet i dansk miljøregulering, dvs proceduren for VVM (Vurdering af...

 6. IMPLEMENTASI METODE RETINEX UNTUK PENCERAHAN CITRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murinto Kusno

  2012-05-01

  Full Text Available Data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, audio, dan video. Citra/gambar mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Dewasa ini penggunaan citra digital semakin meningkat karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh citra digital tersebut, antara lain kemudahan dalam mendapatkan gambar, memperbanyak gambar dan pengolahan gambar. Situasi dan kondisi pada saat pengambilan citra digital sangat berpengaruh terhadap hasil citra digital yang diperoleh. Kurangnya intensitas cahaya pada saat pengambilan citra dapat menyebabkan kualitas citra menjadi tidak baik, seperti citra menjadi gelap atau perubahan warna dari gambar. Perlu suatu metode untuk memperbaiki kualitas citra dengan mempertahankan warna asli citra. Penelitian ini menggunakan metode Retinex untuk meningkatkan kecerahan citra. Jenis gambar yang digunakan berekstensi *.jpg berformat 24 bit dengan ukuran pixel yang tidak dibatasi. Citra tersebut kemudian dimasukan ke dalam program lalu diproses dengan menggunakan metode Retinex. Adapun parameter yang digunakan adalah citra hasil, histogram, dan signal-to-noise (SNR. Pengujian dilakukan dengan metode White Box Tes dan Alpha Test. Penelitian yang dilakukan menghasilkan suatu aplikasi pengolahan citra untuk meningkatkan kecerahan  Citra Menggunakan Metode Retinex” yang dapat bekerja untuk mencerahkan citra. Peningkatan kecerahan citra dengan menggunakan metode retinex menghasilkan citra yang lebih cerah, nilai SNR yang lebih tinggi dan histogram dengan nilai intensitas pixel yang tinggi dan terdistribusi secara merata. Hasil uji coba menunjukan bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan kecerahan dan kualitas citra menjadi lebih baik

 7. For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen I forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte

  2017-01-01

  Kolding blev efterfølgende telefon-interviewet med en dansk valideret udgave af "The Decisional Conflict Scale" med det formål at undersøge, hvor trygge de var ved beslutningen og om socio-demografiske faktorer havde betydning for deres oplevelse af tvivl. Ad formål 3: Spørgsmål om forældres...... kvantitativ metode, idet der anvendes statistiske tests af socio-demografiske faktorers betydning for The Decisional Conflict Score, ligesom selve scoren opgøres statistisk. Formål 3 er undersøgt i et miks af statistiske opgørelser af svarene fra telefon-interview kombineret med uddybende perspektiver fra...

 8. Udpegning og forbedring af uheldsbelastede strækninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2004-01-01

  sidste 5-10 år har vundet indpas i det danske trafiksikkerhedsarbejde uden, at der er blevet formuleret en entydig definition af begrebet og en formaliseret metode til udpegning, analyse og forbedring af grå strækninger. For målet med projektet er således, at opstille en entydig, fælles, formaliseret og...

 9. Dialogforskningens teori og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  1990-01-01

  Holdningen til teknologivurdering i begyndelsen af 1980´erne var præget af tratidionel metodisk tankegang. Siden ersket en stigende erkendelse af, at det positivistiske teori- og metodeparadigne ikke er holdbart - i det mindste ikke, når man medtænker kulturelle og sociale dimensioner. Disse nye...

 10. Analisis Perbandingan Pemodelan Pathloss COST-231 Hata dan Walfisch Ikegami Terhadap Pathloss Pengukuran dengan Metode Drive test di Wilayah Banyumas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muntaqo Alfin Amanaf

  2017-11-01

  Full Text Available Abstrak Ã?¢??Pemodelan Pathloss adalah komponen penting dalam perancangan jaringan komunikasi wireless. Pemodelan Pathloss ini membantu memprediksi seberapa buruk Pathloss atau redaman yang terjadi pada area perencanaan jaringan komunikasi wireless, Tetapi dalam memprediksi Pathloss diperlukan pemilihan beberapa pemodelan Pathloss yang sesuai dengan karakterisik wilayah tertentu agar pada saat implementasi jaringan wireless, jaringan tersebut dapat memberikan layanan komunikasi wireless yang optimal sesuai dengan hasil perancangan. Pada penelitian ini membandingkan  pemodelan Pathloss COST-231 Hata dan Pathloss Walfisch Ikegami terhadap Pasthloss Pengukuran di Wilayah banyumas untuk memilih pemodelan Pathloss yang sesuai dengan karakteristik wilayah banyumas di tiap Cluster Urban, Suburban dan Rural. Pathloss Pengukuran diperoleh melalui mengukur daya terima handphone dengan metode drivetest pada frekuensi 1800 Hz. Pada penelitian ini, penulis menganalisis grafik pathloss dan nilai MSE (Mean Square Error dari Pathloss Pengukuran terhadap masing-masing pemodelan Pathloss di tiap Cluster. Hasil pada penelitian ini, Pemodelan Pathloss COST-231 Cluster Urban dan Rural mempunyai kesesuaian dengan Pathloss pengukuran dengan nilai MSE adalah 18,16 dB dan 10,33 dB, Sedangkan pada Cluster Suburban mempunyai kesesuaian dengan Pathloss Walfisch Ikegami dengan nilai MSE 5,58 dB.

 11. Overvågning af influenza A virus i svin - Slutrapport 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  svinepopulationen med henblik på at sikre det strategiske mål: atmindske antibiotikaforbruget i danske svinebesætninger. Overvågningen bestod i:1) Undersøgelse for influenzavirus vha. pan-influenza A virus real time RT-PCR påbrugerbetalte diagnostiske indsendelser til influenzavirusundersøgelse på DTU-VET 2) Test...... af influenzavirus positive prøver for pandemisk H1N1 (H1N1pdm09) ved real time RTPCRder specifikt detekterer HA-genet i H1N1pdm09 virus 3) Implementering af ny metode til subtypning af influenza, baseret på real time PCR i stedetfor sekventering. 4) Subtypning af indsendelser ved real time PCR (HA og...... NA generne) 5) Isolation af virus i MDCK celler 6) Komplet genom karakterisering af udvalgte virusisolater. Der blev totalt i 2016 iværksat undersøgelse for influenza A virus på 1115 prøver fordelt på 480 indsendelser fra 388 besætninger. I alt havde 227 (47 %) af indsendelserne minimum en...

 12. Evaluering af overensstemmelsen af body condition score og feline body mass index sammenlignet med dual energy X-ray absorptiometry hos katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkenberg, Michael; Hølmkjær, Kirsten Madsen; Cronin, Anna

  2016-01-01

  Formål: Obesitet er et stigende problem blandt katte, og der er derfor brug for nemme, billige og hurtige metoder til vurdering af kattes kropssammensætning i praksis. Indeværende studie sammenligner to klinisk applicerbare metoder: Body condition score (BCS) og feline body mass index (FBMI) mod...

 13. Design - proces og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Volf, Mette

  2009-01-01

  Design - proces og metode går bag om designerens arbejde og giver et indblik i den skabelsesproces, som designeren er involveret i. Bogen er enestående, fordi den fokuserer på processens flygtige og komplekse karakter, afmystificerer den og gør den operationel - uden at fjerne dens magi. Ud over...

 14. En sag af principiel karakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaffalitzky de Muckadell, Caroline

  2015-01-01

  Denne artikel argumenterer for at der er brug for en mere systematisk tilgang til spørgsmålet om religionsdefinitoner. Udgangspunktet for artiklen er en sag hvor en fodboldfanklub fik afvist sin ansøgning om officiel godkendelse uden at afslaget henviste til egentlige kriterier for hvornår noget ...... til en definition på baggrund af denne metode. Dermed kan artiklen belyse en velkendt tidligere diskussion og en nyere tilgang og desuden foreslå hvordan afslaget til fodboldfanklubben kunne være begrundet tydeligere....

 15. LCA af genbrug af mursten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Astrup, Thomas Fruergaard

  Der er gennemført en livscyklusbaseret miljøvurdering af genbrug af mursten. Modelleringen er baseret på, hvordan Virksomheden ”Gamle Mursten” forbereder de gamle mursten med henblik på, at de kan genbruges i nybyggeri. Som alternativ til direkte genbrug nedknuses murstensaffaldet og anvendes som...

 16. Samarbejde mellem universitet og industri fremmer udviklingen af alternative produkter til bekæmpelse af plantesygdomme i økologiske dyrkningssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Marianne Vibeke; Hockenhull, John; Jensen, Dan Funck

  2007-01-01

  Forskning i alternative metoder og midler til bekæmpelse af plantesygdomme i økologisk jordbrug bliver generelt mere anvendelsesorienteret, hvis dele af forskningen sker i samarbejde med industrielle partnere. Som universitetsforskere har vores samarbejde med forskellige firmaer bland andet resul...

 17. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... Learning, som didaktisk metode være medvirkende til at imødekomme de komplekse krav, der stilles for at udvikle de lærendes faglige, sociale og kommunikative sider på tværs af forskellighederne. Når denne viden bringes over i en voksenuddannelsessammenhæng er det interessant at se på, om der er evidens for...

 18. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 19. Verifikation af optiske koordinatmålemaskiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Erik

  Kalibrering af optiske måleudstyr kalibreres ofte på en måde der ikke er valgt hensigtsmæ ssig, set i forhold til de emner der efterfølgende måles på udstyret. Det er ofte ”de forhåndenvæ rende søms” metode der anvendes. Udviklingen af optiske måleudstyr går stæ rkt for tiden, og understøttes kra...

 20. Medieetnografi og kvalitativ metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tove Arendt Rasmussen

  1993-09-01

  Full Text Available Udviklingen af et metodisk fællesskab mellem samfundsvidenskab og humaniora op gennem 80´erne har haft gode vækstbetingelser inden for medieetnografien. Artiklen gennemgår i hovedtræk den prægnan- te udvikling modtagerforskningen med rod i humaniora og cultural studies-traditionen har gennemgået. Hvor den tidligere var funderet i interessen for at afdække sammenhænge mellem medieindhold og seeroplevelse, har medieetnografien udviklet en sensibilitet over for TV-sening som en mangfoldig, kulturel proces. Artiklens tyngdepunkt ligger i en diskussion af de metodiske problemer, forskeren konfron- teres med, når mangfoldigheden af tekstuelle, situationelle og kontek- stuelle perspektiver på receptionsproces og betydningsdannelse på én gang inddrages i de medieetnografiske studier.

 1. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benytt...

 2. UJI HIPOTESIS DENGAN METODE BOOTSTRAP

  OpenAIRE

  Sugiyarto Sugiyarto; Subanar Subanar

  2014-01-01

  Uji hipotesis adalah salah satu bagian dari inferensi statistik. Dengan uji hipotesis dapat disimpulkan sejauh mana kelakuan/ kondisi/ karakter dari suatu populasi. Metode konvensional dalam uji hipotesis didasarkan pada asumsi ini dapat diabaikan dan makalah ini menyajikan uji hipotesis dengan menggunakan metode bootstrap

 3. Metoder for Modellering, Simulering og Regulering af Større Termiske Processer anvendt i Sukkerproduktion. Methods for Modelling, Simulation and Control of Large Scale Thermal Systems Applied in Sugar Production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten Mølgaard; Nielsen, Jens Frederik Dalsgaard

  of a computer, a data terminal and an electric interface corresponding to the interface at the sugar plant. The simulator is operating in realtime and thus a realistic test of controllers is possible. The idiomatic control methodology has been investigated developing a control concept for the evaporation......The subject of this Ph.D. thesis is to investigate and develop methods for modelling, simulation and control applicable in large scale termal industrial plants. An ambition has been to evaluate the results in a physical process. Sugar production is well suited for the purpose. In collaboration...... with The Danish Sugar Corporation two subsystems in the production have been chosen for application - the evaporation process and the crystallization process. In order to obtain information about the static and dynamic behaviour of the subsystems, field measurements have been performed. A realtime evaporator...

 4. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  28. februar 2007 med alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2007 til 28. februar 2008. Parallelt med indsamling af disse data, blev der udviklet et spørgeskema, som skulle undersøge andelen af patienter, der var eller havde været tilknyttet hjertesvigtklinikken, og som havde fået tilbudt og...... genindlæggelse er nødvendig. Etablering af hjertesvigtklinikker synes at medføre en reduktion i hospitalsindlæggelser og en forbedret helbredsrelateret livskvalitet. Materiale og Metode: Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Horsens blev etableret den 1. marts 2007. For at evaluere hjertesvigtklinikken, blev...... den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...

 5. Penyembunyian Data pada File Video Menggunakan Metode LSB dan DCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmuddin Yunus

  2014-01-01

  Full Text Available Abstrak Penyembunyian data pada file video dikenal dengan istilah steganografi video. Metode steganografi yang dikenal diantaranya metode Least Significant Bit (LSB dan Discrete Cosine Transform (DCT. Dalam penelitian ini dilakukan penyembunyian data pada file video dengan menggunakan metode LSB, metode DCT, dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan kualitas file video yang dihasilkan setelah penyisipan dihitung dengan menggunakan Mean Square Error (MSE dan Peak Signal to Noise Ratio (PSNR.Uji eksperimen dilakukan berdasarkan ukuran file video, ukuran file berkas rahasia yang disisipkan, dan resolusi video. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan steganografi video dengan menggunakan metode LSB adalah 38%, metode DCT adalah 90%, dan gabungan metode LSB-DCT adalah 64%. Sedangkan hasil perhitungan MSE, nilai MSE metode DCT paling rendah dibandingkan metode LSB dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan metode LSB-DCT mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan metode LSB. Pada pengujian PSNR diperoleh databahwa nilai PSNR metode DCTlebih tinggi dibandingkan metode LSB dan gabungan metode LSB-DCT. Sedangkan nilai PSNR metode gabungan LSB-DCT lebih tinggi dibandingkan metode LSB.   Kata Kunci— Steganografi, Video, Least Significant Bit (LSB, Discrete Cosine Transform (DCT, Mean Square Error (MSE, Peak Signal to Noise Ratio (PSNR                             Abstract Hiding data in video files is known as video steganography. Some of the well known steganography methods areLeast Significant Bit (LSB and Discrete Cosine Transform (DCT method. In this research, data will be hidden on the video file with LSB method, DCT method, and the combined method of LSB-DCT. While the quality result of video file after insertion is calculated using the Mean Square Error (MSE and Peak Signal to Noise Ratio (PSNR. The experiments were conducted based on the size of the video file, the file size of the inserted secret files, and

 6. Planlægning og formulering af 4 forskningsprojekter under EUs femte rammeprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Chiffre, Leonardo

  Denne projektansøgning, som instituttet har taget initiativ til, omhandler reduktion af støj og vibrationer fra transmissionssystemer i køretøjer, såvel biler som industrikøretøjer, traktorer m.v. I projektet vil der blive udviklet en metode til kontrol og forudsigelse af vibrations- og støjkarak...

 7. Test af viden og færdigheder øger indlæring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kromann, Charles; Koefoed, Mette Juul; Jensen, Morten

  2012-01-01

  Test-enhanced learning is an evidence-based pedagogical tool for enhancing retention of both knowledge and skills. The phenomenon is independent of external factors such as feedback and intention to learn. The mechanism is complex and possibly related to stress and gender. Tests immediately after...... learning are most effective - and formats that support test-enhanced learning most effectively involve composing an answer or actively performing a skill. Use of tests in education should be integrated in the curriculum ensuring that the tests relevantly complement and enhance learning of knowledge...

 8. Metode til optimering af patientforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Kirsten; Jakobsen, Mette; Hjort Jakobsen, Dorthe

  2012-01-01

  The Unit for Perioperative Nursing (EPS) has developed a “workshop– clinical practice method” in connection with implementing principles for accelerated patient trajectories. The “workshop–clinical practice method” is a systematic procedure consisting of four steps 1. Preparations and consensus 2....... The “workshop–clinical practice method” represents a break with conventional working procedures in the health sector, because the method promotes interdisciplinary collaboration across organisations and professions, and thereby an innovative interdisciplinary working process that links cutting edge research...

 9. Cloud computing og den strafferetlige beskyttelse af data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Peter Dueholm

  2013-01-01

  Cloud computing er blevet en populær metode for bl.a. at opbevare data. Muligheden for eksempelvis at placere forretningskritiske data på teknisk udstyr, som ejes af den udbyder, der driver cloud computing tjenesten, gør det aktuelt at forholde sig til, om straffeloven i sådanne tilfælde yder et...

 10. Bæreevne af betonvægselementer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  Rapporten introducerer en ny beregningsmetode til uarmerede vægge udført af betonelementer. Bæreevnen øges væsentligt i forhold til eksisterende beregningsmetoder og den nye metode er dokumenteret med forsøg. Partialkoefficienter er beregnet i overensstemmelse med Eurocode 1990. Arbejdet er udfør...

 11. Dimensionering af stålrammebygninger mod kipning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchersen, E.; Frederiksen, J.O.; Skov, K.

  Rapporten beskriver en metode til dimensionering af stålrammebygninger mod kipning. Metoden er baseret dels på elasticitetsteoretiske overvejelser, dels på forsøg udført med 3-charniers stålrammmer i fuld skala....

 12. Test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  2014-01-01

  Bidrag med en kortfattet, introducerende, perspektiverende og begrebsafklarende fremstilling af begrebet test i det pædagogiske univers.......Bidrag med en kortfattet, introducerende, perspektiverende og begrebsafklarende fremstilling af begrebet test i det pædagogiske univers....

 13. Nye metoder til geobranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aanæs, Henrik; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2010-01-01

  Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations-teknologis......Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations...

 14. Test af viden og færdigheder øger indlæring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kromann, Charles; Koefoed, Mette Juul; Jensen, Morten

  2012-01-01

  Test-enhanced learning is an evidence-based pedagogical tool for enhancing retention of both knowledge and skills. The phenomenon is independent of external factors such as feedback and intention to learn. The mechanism is complex and possibly related to stress and gender. Tests immediately after...

 15. Intelligent cruise control field operational test. Vol II, Appendices A-F

  Science.gov (United States)

  1998-05-01

  This document reports on a cooperative agreement between NHTSA and UMTRI entitled Intelligent Cruise Control (ICC) Field Operational Test (FOT). The main goal of the work is to characterize safety and comfort issues that are fundamental to human inte...

 16. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis/hyperemesis...... gravidarum akupunkturbehandling. Udvalgt sundhedspersonale skal uddannes til at give behandlingen, og der bør tilstræbes kontinuitet i behandlingsforløbet. Yderligere studier, der undersøger evidensen for behandling af bækkenrelaterede smerter og depression/angst med akupunktur, anbefales....

 17. validering af det noninvasive terumo digital termometer 0800H5- et case control studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vamosi, Marianne

  2014-01-01

  Terumo–digital c405 Metode Et nyt termometer Terumo-digital c405 er produceret i Italien og er blevet testet som et case-kontrol studie: Hver deltager har fået målt temperaturer ved hjælp af to forskellige typer termometre (Thermofokus 0800H5 og Terumo–digital c405 og), hvorefter temperaturerne af de......, Parret T-test, P-værdi og BlandAltman. Statistik programmet R version. 3.0.0 er anvendt. Resultater I dette studie har analysen af Thermofocus 0800H5 og Terumo–digital c405 og vist standard deviasion (SD) på ± 0,46. ANOVA analysen viste en styrke (p værdi) p ... Terumo–digital c405 kunne gengive kernetemperaturen fuldstændigt. Analyse af temperaturtendensen på Thermofocus 0800H5® samt Terumo–digital c405 kunne dokumentere ensartet difference i målingerne, hvorfor begge termometre synes at være lige anvendelige ud fra et klinisk perspektiv....

 18. Nedbrydningen af plasticgenstande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shashoua, Yvonne; Christensen, Mads Christian

  Plasticmaterialer afspejler teknologiske og kulturelle aspekter af livet i det 20.århundrede, og de indsamles af museet verden over, også af Nationalmuseet. i dag er der 50 forskellige hovedtyper af plast, som kan findes i samlinger af husholdningsartikler, møbler. etnografika, byggematerialer, i...

 19. Analisis Potensi Likuifaksi Akibat Gempa Bumi Menggunakan Metode SPT (Standar Penetration Test Dan Cpt (Cone Penetration Test Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tini

  2017-06-01

  Full Text Available Gempa bumi yang terjadi di daerah Bantul, Yogyakarta pada 27 Mei 2006 dengan magnitudo gempa bumi sebesar 6.3 SR dapat menyebabkan terjadinya bahaya likuifaksi yang dapat merusak bangunan khususnya di wilayah Bantul Yogyakarta. Investigasi geoteknik yang telah dilakukan di Bantul, Yogyakarta dapat memberikan gambaran lapisan tanah yang berpotensi terjadinya likuifaksi. Analisis potensi likuifaksi dilakukan berdasarkan data SPT (Standard Penetration Test dan CPT (Cone Penetration Test dengan percepatan maksimum tanah menurut Gutenberg Richter di daerah penelitian rata-rata bernilai sebesar 2.93 m/s2 dan menurut Donovan sebesar 2.88 m/s2. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa lapisan tanah yang berpotensi likuifaksi didominasi oleh jenis tanah pasir lanauan da lanau pasiran yang berada pada kedalaman 0.2 – 3 m, 0.4 m, 2.4 m, 3.6 m, 7.6 – 7.8 m dan 8.2 m. Pengaruh percepatan maksimum tanah menurut Gutenberg Richter lebih besar terhadap terjadinya likuifaksi daripada menurut Donovan. Perbandingan hasil analisis potensi likuifaksi antara data SPT (Standard Penetration Test dan CPT (Cone Penetration Test pada daerah penelitian menunjukan adanya kesamaan potensi likuifaksi pada lapisan tanah dengan kedalaman yang sama diantaranya pada kedalaman 0.2 m-4 m, dengan nilai Cyclic Strees Ratio (CSR rata-rata sebesar 0.2, sedangkan berdasarkan nilai Cyclic Resistance Ratio (CRR terdapat perbedaan nlai. Analisis berdasarkan data CPT lebih baik daripada data SPT karena data CPT lebih rapat daripada data SPT. The earthquake that occurred in Bantul, Yogyakarta on May 27, 2006 with the magnitudo of the earthquake of 6.3 SR can caused liquefaction hazard which could damage to teh building in the municipals of Bantul, Yogyakarta. Geotechnical investigation was carried in Bantul Yogyakarta, can give information about liquefaction hazard in soil layer. The liquefaction potential lanalysis was conducted using SPT and CPT methods, with Gutenberg

 20. PERBANDINGAN ESTIMASI KEMAMPUAN LATEN ANTARA METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD DAN METODE BAYES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Retnawati

  2015-10-01

  Full Text Available Studi ini bertujuan untuk membandingkan ketepatan estimasi kemampuan laten (latent trait pada model logistik dengan metode maksimum likelihood (ML gabungan dan bayes. Studi ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo, dengan model data ujian nasional matematika SMP. Variabel simulasi adalah panjang tes dan banyaknya peserta.  Data dibangkitkan dengan menggunakan SAS/IML dengan replikasi 40 kali, dan tiap data diestimasi dengan ML dan Bayes. Hasil estimasi kemudian dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya, dengan menghitung mean square of error (MSE dan korelasi antara kemampuan laten yang sebenarnya dan hasil estimasi. Metode yang memiliki MSE lebih kecil dikatakan sebagai metode estimasi yang lebih baik. Hasil studi menunjukkan bahwa pada estimasi kemampuan laten dengan 15, 20, 25, dan 30 butir dengan 500 dan 1.000 peserta, hasil MSE belum stabil, namun ketika peserta menjadi 1.500 orang, diperoleh akurasi estimasi kemampuan yang hampir sama baik estimasi antara metode ML dan metode Bayes. Pada estimasi dengan 15 dan 20 butir dan peserta 500, 1.000, dan 1.500, hasil MSE belum stabil, dan ketika estimasi melibatkan 25 dan 30 butir, baik dengan peserta 500, 1.000, maupun 1.500 akan diperoleh hasil yang lebih akurat dengan metode ML. Kata kunci: estimasi kemampuan, metode maksimum likelihood, metode Bayes     THE COMPARISON OF ESTIMATION OF LATENT TRAITS USING MAXIMUM LIKELIHOOD AND BAYES METHODS Abstract This study aimed to compare the accuracy of the estimation of latent ability (latent trait in the logistic model using maximum likelihood (ML and Bayes methods. This study uses a quantitative approach that is the Monte Carlo simulation method using students responses to national examination as data model, and variables are the length of the test and the number of participants. The data were generated using SAS/IML with replication 40 times, and each datum is then estimated by ML and Bayes. The estimation results are then compared with the

 1. PERBANDINGAN KINERJA METODE GRADIENT BERDASARKAN OPERATOR SOBEL DAN PREWITT IMPLEMENTASI PADA DETEKSI SIDIK JARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyu Pujiyono

  2012-05-01

  Full Text Available Gambar atau citra salah satu komponen multimedia memegang peran sangat penting sebagai informasi visual. Citra dapat bermakna lebih dari seribu kata. Citra dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi yang disajikan dalama bentuk kata-kata. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh teks. Sistem keamanan data dapat dilakukan berbagai cara salah satunya pengolahan citra, dapat dilakukan dengan banyak cara salah satunya dengan sidik jari. Sidik jari memiliki keunikan tersendiri. Topologi sidik jari yang berbeda-beda membuatnya mampu membedakan sidik jari yang satu dengan yang lain. Memanfaatkan keunikan yang dimiliki sidik jari dan metode gradient, dikembangkan penelitian untuk mengaplikasikan metode gradient metode Sobel dan Prewitt dalam menentukan sidik jari. Subyek penelitian adalah perbandingan kinerja metode Gradient dengan operator sobel dan prewitt menggunakan Borland Delphi 7.0. Metode citra yang digunakan adalah metode gradient dengan operator Sobel dan Prewitt. Parameter yang digunakan untuk membandingkan kedua metode adalah waktu proses, citra hasil dan persentase pengenalan citra. Metode pengumpulan data dengan membaca literatur dan observasi langsung untuk mendapatkan data sidik jari. Jumlah data yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 15 data citra sidik jari. Pengujian aplikasi menggunakan metode Black Box Test dan Alpa Test. Metode citra mampu mengenali data sidik jari yang dimasukkan dengan rata-rata pengenalan adalah 100 % untuk data yang sudah ada. Data citra baru memiliki rata-rata persentase 54 % untuk Prewitt dan rata-rata 49 % untuk Sobel. Metode Sobel memiliki waktu proses dan citra yang lebih baik dari Prewitt. Persentase pengenalan citra, prewitt lebih baik bila di bandingkan dengan Sobel.

 2. Af med masken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2015-01-01

  Om selektion og såkaldt altruisme. Om demaskering af maskerede egenskaber. Om hvorfor fravær af selektion kan være befordrende for udviklingen af nye egenskaber.......Om selektion og såkaldt altruisme. Om demaskering af maskerede egenskaber. Om hvorfor fravær af selektion kan være befordrende for udviklingen af nye egenskaber....

 3. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 4. Kropslig læring af aldring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Selberg, Hanne

  2016-01-01

  gennem kropslig involvering i simulation opnår øget læring gennem virkelighedsnær kropslig erfaring i konsekvenserne af aldringsprocesser. Materialer og metoder Interaktive workshops strukturerede efter Dieckmann´s model (2009)- indledende briefing , casebaserede scenarier, debriefing og afsluttende...... dette set up kunne inddrage nye mobilitetshjælpemidler og velfærdsteknologier som f.eks. telemedicin, bevæge- og ganganalyser. Resultater Resultater fra observationer og kvalitativ tematisering fra transkriberede debriefings, observationer og evalueringer i det mono- og tværprofessionelle projekt...

 5. Metode til kompetenceevaluering af speciallaeger--validering af 360-graders-skema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Kirsten; Pedersen, Juri; Ravn, Lisbeth

  2010-01-01

  Assessment of physicians' performance focuses on the quality of their work. The aim of this study was to develop a valid, usable and acceptable multisource feedback assessment tool (MFAT) for hospital consultants....

 6. Analyse af problemstillinger i moderne produktionssystemer ved hjælp af operationsanalytiske metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulli, Jan

  This PhD thesis consists of 6 volumes, the first being the above-mentioned Resumé. Vol. 2: Some Aspects of Applying Simulated Annealing and Tabu Search to the Quadratic Assignment Problem. Vol. 3: A Hierarchical Approach for the FMS Scheduling Problem Vol. 4: Solving the General Multiprocessor Jo...... Scheduling Problem (co-author: S. Dauzèrérès) Vol. 5: A Global Tabu Search Procedure for the General Multiprocessor Job-shop Scheduling Problem (co-author: S. Dauzère-Pérès) Vol. 6: Makespan Estimations in Flexible Manufacturing Systems (co-author: J.C. Fransoo, T.G. de Kok)......This PhD thesis consists of 6 volumes, the first being the above-mentioned Resumé. Vol. 2: Some Aspects of Applying Simulated Annealing and Tabu Search to the Quadratic Assignment Problem. Vol. 3: A Hierarchical Approach for the FMS Scheduling Problem Vol. 4: Solving the General Multiprocessor Job-shop...

 7. Metode til kompetenceevaluering af speciallaeger--validering af 360-graders-skema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Kirsten; Pedersen, Juri; Ravn, Lisbeth

  2010-01-01

  Assessment of physicians' performance focuses on the quality of their work. The aim of this study was to develop a valid, usable and acceptable multisource feedback assessment tool (MFAT) for hospital consultants.......Assessment of physicians' performance focuses on the quality of their work. The aim of this study was to develop a valid, usable and acceptable multisource feedback assessment tool (MFAT) for hospital consultants....

 8. Avancering af maksillen ved brug af osseodistraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kristian; Svenstrup, M; Nørholt, Sven Erik

  2010-01-01

  . Gennemgangen omfatter emnerne: 1) stabilitet og recidiv, 2) peroperativ og postoperativ morbiditet samt gener, 3) ændringer af blødtvæv under distraktion, 4) ændringer af velopharynx og taleevne samt 5) psykosociale effekter af behandlingen. Resultater – De eksisterende artikler har samlet set generelle...

 9. Forekomst af visnesyge og andre svampesygdomme i spinat til frø med fokus på infektion af henholdsvis jord og frø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Merete Halkjær; Deleuran, Lise Christina

  2012-01-01

  . dahliae. I samme forsøg undersøges forskellige frø og jordbehandlinger, som potentielle mulige metoder til reduktion af smittetrykket i jorden og på frøet. I 2009 blev der observeret en reduktion i infektionsniveauet af V. dahliae på det høstede frø, når de anvendte stamfrø var behandlet med Thiram....

 10. Patricia Benners teori som referenceramme for undersøgelsen af dygtige sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uhrenfeldt, Lisbeth

  2010-01-01

  Med sygeplejeteori som referenceramme giver svar på spørgsmålet: Hvad kan man bruge sygeplejeteori til - og hvordan? Bogens første del belyser udvikling og anvendelse af sygeplejeteori. Specielt tages der udgangspunkt i, hvad en teoretisk referenceramme er, og hvordan man arbejder stringent med s...... kendte sygeplejeteorier af Kari Martinsen, Katie Eriksson, Merry Scheel og Patricia Benner, ligesom forskningsmetoderne varierer fra kvantitativ metode til kvalitative metoder. Vægten er lagt på, hvordan teorien anvendes frem for på forskningsresultater....

 11. Et slag for naturvidenskabelig metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sand-Jensen, K.

  2006-01-01

  Debatterne om tro versus viden og intelligent design har afsløret stor begrebsforvirring helt ind på universiteterne om, hvad teori og videnskab er for noget. Det er vigtigt med en afklaring af begreberne - bl.a. fordi klassisk videnskabelig teori i dag er ved at blive erstattet af modelteori...

 12. EFEKTIFITAS METODE PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW DAN METODE KONVENSIAL TERHADAP HASIL BELAJAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Resi Mayangsari

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012 dan untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan metode (PQ4R pada mata pelajaran IPS ekonomi satndar kompetensi uang dan lembaga keuangan efektif untuk dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penggunaan metode (PQ4R lebih efektif daripada metode konvensional pada pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata- rata post test untuk kelas eksperimen sebesar 78,57 dan kelas kontrol sebesar 75,31. Simpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, dan lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Saran dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran (PQ4R dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka menambah variasi model mengajar karena efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, perlu adanya belajar kelompok yang efektif untuk melatih tingkat sosial siswa, dan perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Goals to be achieved in this study was to determine whether the use of the method (PQ4R can improve learning outcomes and learning activities of high school class X PGRI Gumelar

 13. Kortlægning af luftkvalitet langs motor- og landeveje i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Steen Solvang; Im, Ulas; Ketzel, Matthias

  2016-01-01

  Denne artikel beskriver resultaterne af en kortlægning af luftkvaliteten langs motor- og landeveje i hele Danmark. Det er første gang, at der skabes et nationalt datasæt af modellerede luftkvalitetsdata langs hele statsvejnettet. Beregningerne er gennemført for årsmiddelkoncentrationer i 2012 af ...... sundheds-relaterede stoffer NO2, PM2.5 og PM10. Kortlægningen er gennemført med OML-Highway luftkvalitets-modellen, og anvendte metoder og datagrundlag er beskrevet. Endvidere er beregningerne sammenholdt med tidligere gennemførte målinger og beregninger....

 14. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  negative effekt, trematode-infektioner har på strandsneglens konsumption af grønne makroalger. For at teste denne hypotese undersøgte vi den kombinerede effekt af temperatur og infektion på strandsneglenes konsumption af makroalgen Ulva lactuca i et mikrokosmos eksperiment. Eksperimentet viste en markant...

 15. Hvordan kan man evaluere udbyttet af museumsbesøg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Marianne Foss; Quistgaard, Nana

  2011-01-01

  udstillingsbesøg, der introduceres eller afsluttes med oplæg fra museumsformidleren. Fordi museets kvantitativt vigtigste formidlingsmedium er dets udstillinger, vil forfatterne fokusere på, hvordan man med forskellige metoder kan evaluere udbytte. Disse metoder, især ”Personal meaning mapping, Stimulated recall......Artiklen handler om skolegruppers besøg på museer, om det de lærer med særligt fokus på, hvordan man kan dokumentere og evaluere denne læring. De fleste museer tilbyder skolegrupper flere typer af museumsundervisning, fx udstillingsbesøg struktureret af opgaveark, som eleverne skal løse, eller...

 16. Penggunaan Metode Membaca SQ3R pada Siswa Kelas I SLTP di Kutoarjo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waijaya Heru Santosa

  2004-01-01

  Full Text Available Salah satu penyebab rendahnya tingkat kemampuan membaca siswa SLTP diduga kaiena masih digunakannya cara membaca yang konven-sional. Padahal ada cara membaca yang lebih baru yang diduga lebih efektif, yaitu metode membaca SQ3R. Sehubungan dengan itu, perlu diadakan suatu penelitian tentang efektivitas metode membaca. Berdasarkan permasalahan yang muncul dan kajian pustaka, dirumuskan suatu hipotesis bahwa penggunaan metode membaca SQ3R lebih efek­tif dibanding dengan penggunaan metode membaca konvensional. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan rancangan Randomized Control Group Pre-test Post-test terhadap siswa kelas I SLTP 1 Kutoarjo. Instnunen yang berupa uji kemampuan membaca digunakan untuk mengetahui efektivitas metode membaca, sedangkan kuesioner I digunakan untuk menjaring langkah-langkah membaca, kuesioner II digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya interaksi antar kelas, dan kuesioner III digunakan untuk mengungkap sikap responden terhadap penggunaan metode membaca SQ3R. Perlakuan terhadap kelompok eksperimen diadakan sebanyak 7 kali. Untuk mengetahui efektivitas metode membaca antar-kelompok eksperimen dan kontrol digunakan Uji t antara kelompok dengan P = 0,05. Untuk menge­tahui keefektifan metode membaca antara tes awal dan tes akhir masing-masing kelompok digunakan Uji t P = 0,05. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa (1 tingkat kemampuan membaca siswa pada kelas yang menggunakan metode konvensional sebanyak 54,61 kata per menit dengan simpangan baku = 4,67 kata per menit; (2 tingkat kemampuan membaca siswa pada kelas yang menggunakan metode SQ3R sebanyak 62,60 kata per menit dengan simpangan baku = 5,90 kata per menit; (3 terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir dalam peng­gunaan metode konvensional pada kelas kelompok kontrol (t = 0,57; P = 0,28; (4 terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir dalam penggunaan metode SQ3R pada kelas

 17. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 18. Design af aktionsforskningsprojekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup

  2018-01-01

  Dette kapitel handler om, hvordan aktionsforskningsprojekter kan anskues i et designperspektiv. Det beskrives, hvordan tanken om design udspringer af de skabende aspekter af aktionsforskningsprocessen, og her gøres der brug af betegnelser som spiraler, cyklusser og faser, som alle er inspireret af...

 19. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 20. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgåen...

 1. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgåen...

 2. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 3. God hygiejne vigtig ved brug af råmælksbank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsting, Christian Friis; Røntved, Christine M.; Martin, Henrik L

  2009-01-01

  Undersøgelse viste højere bakterieindhold i råmælken end forventet, hvilket har fået afgørende betydning for håndteringen af råmælk på KFC. Artiklen beskriver en metode til brug i praksis til bestemmelse af bakterieindholdet i mælk og stiller skarpt på kritiske punkter for at undgå bakterieproble......Undersøgelse viste højere bakterieindhold i råmælken end forventet, hvilket har fået afgørende betydning for håndteringen af råmælk på KFC. Artiklen beskriver en metode til brug i praksis til bestemmelse af bakterieindholdet i mælk og stiller skarpt på kritiske punkter for at undgå...

 4. Evaluering af projektet De sundhedsfremmende Skoler i Sønderjyllands Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Jens H; Mogensen, Finn

  2006-01-01

  , der kan bidrage til en fremadrettet vurdering af det tiårige (1995-2005) projekt ”De Sundhedsfremmende Skoler” (DSFS) i Sønderjyllands Amt. Der var fra opgavestiller lagt et metodisk evalueringsdesign fast, som blev forventet benyttet i evalueringen. Designet trækker på en række kvalitative metoder...... samt en kvantitativ metode i form af en spørgeskemaundersøgelse. Designet var formuleret med henblik på at udføre en evaluering af projektet DSFS, som giver et billede af hvilke tiltag, der har været iværksat på de deltagende skoler og hvilke tiltag projektet selv har iværksat med henblik på...

 5. LC/MS bestemmelse af aminosyrer med 0 volts elektrospray

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde Sørensen, Morten; Aaslo, Per Hersom; Egsgaard, Helge

  2008-01-01

  Vi har udviklet en LC/ESI-MS3 metode til at adskille og detektere D- og L-asparaginsyre (Asp) for at kunne bestemme alderen af pattedyrs tænder. Under metodeudviklingen blev vi overrasket ved at opdage, at en spænding på elektrospray nålen på 0 V gav en 40 gange forbedring i signal støjforholdet...

 6. Situationsbaseret Ledelse - En analyse af lederes evne til at vekselvirke mellem fire ledelsesstile

  OpenAIRE

  Fahnøe, Mads; Rasmussen, Nicolai Herring; Weber, Søren Lauszus

  2014-01-01

  Dette projekt har til formål at analysere hvordan opfattelsen af lederes evne til at vekselvirke mellem de fire ledelsesstile i Situationsbaseret Ledelse, kan nuanceres ved hjælp af eksisterende ledelsesteori. Gennem en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang og en hypotetisk-deduktiv metode, analyseres det hvorledes de følgende teorier; Trait-, Skill- og Style-approach, Contingency- og Path-Goal- Theory, Transactional analysis, Transformational Leadership og GLOBE, kan udvide forståelsen fo...

 7. Dokumentation af brugen af 'ad hoc' bibliotekarvagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Trine Marlene Nedergaard

  2017-01-01

  fysiske henvendelser i Studiebiblioteket, og der er opgjort på forskellige kategorier af spørgsmål. Resultaterne viser at der i høj grad efterspørges hjælp til systematisk litteratursøgning, brug af thesaurus, dokumentation af søgning og hjælp til referencehåndtering. Der spørges også til videnskabelig...

 8. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 9. Midtvejsrapport – Udvikling, test og validering af QTI-spørgsmål i en dansk gymnasiekontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea; Lund, Rolf Lyneborg

  rummet. QTI-spørgeskemaet kan således give den enkelte lærer et billede af egen lærerprofil. Denne QTI-lærerprofil bliver et spejl for læreren som indikator på, hvordan eleverne oplever hans/hendes undervisning (fx om læreren er stærkt venlig/distanceret; eller er stærkt styrende, eller giver plads til...... ikke en indføring for praktikere i, hvordan man f.eks. kan arbejde med feedback eller i det hele taget benytte QTI som et lærerudviklingsværktøj. Den del vil indgå i det endelige arbejde, som skal levereres til Region Midtjylland i efteråret 2017. Denne rapport leverer således resultater, fra...

 10. Eksperimentalne metode ispitivanja katalizatora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zrnčević, S.

  2006-07-01

  Full Text Available Catalysis plays a critical role in virtually every industry. Often it is the key to making an entirely new technology or breathing new life into otherwise, mature technology. In addition to continued needs for productivity improvements, efficient use of energy and raw materials, minimal impacton the environment, and heightened industrial safety add a new aspect to the importance of catalytic innovation. In the development of catalysts various stages can be distinguished. This development process cover the whole range from the new idea for a process or catalyst via the catalyst preparation, catalyst screening, establishing reaction networks, kinetic studies, and life tests to scale up on pilotplant level, before a new or modified process is introduced. The first step in the engineering of a newly discovered catalyst is to quantify the phenomena that govern its performance. These fall into two broad categories: transport phenomena (i. e. heat, mass, and momentum transfer and reaction kinetics. The paper presents correlations that describe these phenomena, along with guidance for obtaining, from experimental data, the values for the constants in the correlating equations. Various types of laboratory reactors for catalyst testing, in order to obtain the relevant information withregard to intrinsic activity, selectivity, deactivation, is also described.

 11. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 12. Sociale konsekvenser af byfornyelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter; Ærø, Thorkild

  byfornyede boliger. Kun meget få flytter dog som følge af byfornyelsen, men af andre grunde. I perioden efter byfornyelsen er der imidlertid en del beboere som vælger at flytte på grund af stigende huslejer. Byfornyelsen betyder, at beboersammensætningen ændres i retning af flere i beskæftigelse med høj...

 13. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 14. Behandling af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 15. Optimering af kollektiv transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Allan; Petersen, Hanne Løhmann

  2013-01-01

  Det kollektive transportsystem er af vital betydning for specielt de større byer. Uden det kollektive udbud af trafik vil vejene sande til, og mobiliteten (fremkommeligheden) mindskes væsentligt. De fleste mennesker, der gør brug af det kollektive transportsystem, stiller sig spørgsmål som: Kan d...

 16. Billeder af verdens svovl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2014-01-01

  Film- og billedmediet har en særlig plads i skildringen af vores samfund og økonomi. Produktionen i de vestlige samfund består i dag primært af tegn, symboler, billeder og begær, mens de forgangne tiders maskinelle og, ikke mindst, manuelle bearbejdning af materialer – det vi stadigvæk umiddelbar...

 17. Ensretning af historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men...

 18. Renovering af almene bebyggelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Danielsen, Claus; Kirkeby, Inge Mette; Ginnerup, Søren

  Hvordan går det, når man laver gennemgribende renovering af almene boliger? Hvilke tiltag virker bedst, og hvad skal man særligt passe på? Landsbyggefonden giver støtte til renovering af almene boligbebyggelser, og i denne bog evaluerer en gruppe forskere 10 af de renoveringsprojekter, som er...

 19. Renovering af enfamiliehuset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Bech-Danielsen, Claus

  Meddelelsen beskriver et pilotprojekt, der undersøger hvilke arkitektoniske og økologiske overvejelser ejere af enfamiliehuse gør sig, når de renoverer deres huse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i to kvarterer dels fra begyndelsen af 1950'erne, dels fra slutningen af 1960'erne. Gennem spørgeske...

 20. Forbedret diagnostik af osteomyelitis hos børn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afzelius, Pia; Alstrup, Aage Kristian Olsen; Schønheyder, Henrik Carl

  Osteomyelitis er en alvorlig sygdom. Tidlig diagnose og påbegyndelse af behandlingen er vigtigt for at forhindre sygdomsudviklingen og for at reducere potentielt alvorlige komplikationer. Konventionel røntgenundersøgelse udført tidligt i forløbet kan ikke udelukke akut osteomyelitis. MRI......, knogleskintigrafi og CT er centrale billeddiagnostiske metoder til diagnostik af akut osteomyelitis hos børn. MRI betragtes ofte som værende den bedste billeddannende metode, men er ikke altid tilgængelig og kræver anæstesi af små børn. Knogleskintigrafi påviser osteoblastaktivitet og anses for at være yderst...... sensitiv men er ikke særlig specifik. 18F-fluordeoxyglucose (FDG) PET har måske den højeste diagnostiske nøjagtighed for bekræftelse/udelukkelse af kronisk osteomyelitis sammenlignet med knogleskintigrafi, MRI og leukocytskintigrafi. Imidlertid har de fleste studier kun anvendt 18F-FDG PET ved mistanke om...

 1. Evaluation of Test Antifouling (AF) and Foul Release Coating Systems on Bilge Keel Panels and Ship Hulls

  National Research Council Canada - National Science Library

  Radakovich, Thomas

  2004-01-01

  .... Evaluation consisted of two phases, bilge keel panel testing and hull patch testing. Four ships served as test platforms for bilge keel panel testing; USS FOSTER (DD 980). USS THOMAS GATES (CG 51), USS LEYTE GULF (CG 55...

 2. Efterforskning af drab i Kosovo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2000-01-01

  Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse.......Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse....

 3. AFS Monitoring The CERN AFS Console

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2008-01-01

  CERN's AFS installation serves between 1 and 2 billion accesses per day to its around 20'000 users. Keeping track of the system's overall status and trying to find problems before the users do is not a trivial task, esp. as the installation is growing in almost all aspects. This talk will present CERN's AFS Console, a Lemon- and web-based monitoring tool used by the AFS administrators at CERN to quickly identify problematic entities (servers, partitions, volumes etc.) and to assist them in solving the issues found.

 4. Pålidelighedsanalyse af statisk og dynamisk belastende elasto-plastiske ramme- og gitterkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard

  I denne rapport beskrives dels, hvad der forstås ved modelusikkerhed i forbindelse med fastlæggelse af pålideligheden for bærende konstruktioner og hvorledes modelusikkerheden kan medtages ved bestemmelse af et mål for pålideligheden, og dels hvordan pålideligheden kan bestemmes for statisk og dy...... dynamisk påvirkede elasto-plastiske ramme- og gitterkonstruktioner. Der beskrives en række forskellige måder at medtage modelusikkerheden på ved bestemmelse af et systems pålidelighed, deriblandt en ny metode....

 5. Pendeteksian Outlier dengan Metode Regresi Ridge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Harini

  2009-11-01

  Full Text Available Dalam analisis regresi linier berganda adanya satu atau lebih pengamatan pencilan (outlier akan menimbulkan dilema bagi para peneliti. Keputusan untuk menghilangkan pencilan tersebut harus dilandasi alasan yang kuat, karena kadang-kadang pencilan dapat memberikan informasi penting yang diperlukan. Masalah outlier ini dapat diatasi dengan berbagai metode, diantaranya metode regresi ridge (ridge regression. Untuk mengetahui kekekaran regresi ridge perlu melihat nilai-nilai R2, PRESS, serta leverage (hii, untuk metode regresi ridge dengan berbagai nilai tetapan bias k yang dipilih.

 6. Metodik til studiet af strategiske ledelsesprocesser i organisationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Gulddahl Rasmussen

  2010-10-01

  Full Text Available Denne artikel handler om at skabe viden om en hverdagspraksis, der sjældent er sat ord på. Den behandler de ledelsesprocesser, der i virksomheder producerer strategi og omsætter sådanne strategier i produktive handlinger. Det er processer, der i små og mellemstore virksomheder er præget af intuition og af meget uformelle samspil mellem virksomhedsledere og medarbejdere. Metodikken er en videreudvikling af de metoder til produktion af kvalitative data, som FIRM-gruppen har eksperimenteret med gennem nogle år. Artiklen kan ses som en afrapportering af et flerårigt metodeudviklingsarbejde. Da erfaringer fra sådanne virksomheder viser, at strategiske processer i høj grad udvikler sig gennem uformel kommunikation, og at lederes intuition spiller en meget stor rolle, arbejder metodikken med en struktureret udviklingsdialog mellem et mindre antal virksomhedsledere med strategiske opgaver og forskere. Denne udviklingsdialog har til formål at følge og forstå de processer, der skaber ledernes egne praksisrelaterede ”teorier” for strategisk handling. Efter en præsentation af temaet gennemgås metodikkens praktiske fremgangsmåde med undersøgelser i en række virksomheder, opbygning af cases i samarbejde med ledere fra disse virksomheder, diskussion af disse og foreløbige konklusioner hen mod de næste trin i metodikken. Artiklen er skrevet samtidigt med arbejdet på et igangværende forskningsprojekt og vil derfor både være en præsentation og en udvikling af muligheder og vanskeligheder i metodikken.

 7. Teori-metode-empiri-teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Sandbjerg; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  bestemte kriterier for, hvad der kan anerkendes som videnskabeligt. På baggrund af egne erfaringer med empirisk arbejde teoretisk inspireret af Pierre Bourdieu vil vi i det følgende argumentere for, at metodeforskrifter, uanset hvor ’strenge’ og instrumentelle de end måtte præsenteres, ikke kan adskilles...... opfattelses- og anskuelsesprincip, en måde, at angribe det videnskabelige arbejde på, en samlet måde videnskabeligt at tænke, handle og vurdere på. Artiklen er disponeret i to dele: Først redegør og diskuterer vi centrale epistemologiske forforståelser i Bourdieusk sociologi, dernæst redegør vi for og...... diskuterer centrale principper i denne sociologis fremgangsmåde....

 8. Kajian pendahuluan uji toksisitas ekstrak air miselia dan tubuh buah jamur shitake (Lentinus edodes) dengan metode brine shrimp lethality test (BTS)

  OpenAIRE

  Noor Erma NS; Tri Sundari; Arie Ika Susanty; Dwi Riani Octavia Palupi; Isnaeni Isnaeni; Sukardiman Sukardiman

  2012-01-01

  Shiitake mushroom (Lentinus edodes) is one of the wood mushroom types that can be consumed as a food as well as for a medicalpurpose. Lentinan, a polysaccharide contained in shiitake, is well known for its use on cancer medication. Mycelium of Shiitake mushroomcontains lentinan the same as other part of the mushroom like fruity body. Toxicity of the lentinan in mycelium compare to the fruitybody has been first conducted by using Brine Shrimp Lethality Test (BST). Using Potato Dextrose Broth m...

 9. Marte Meo Metode som magtteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nelli Øvre

  2015-01-01

  Pårørendeskole til pårørende for at forbedre kommunikation og samvær med familiemedlemmer med demens. Ægtefæller fortalte, at de oplevede at skulle påtage sig større ansvar, end de allerede havde, og at de gjorde modstand mod undervisernes formidlingsmåde og fortolkning af Marte Meo, der blev...

 10. Indsattes organisering af selvforplejning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda

  2012-01-01

  Det danske fængselsvæsen var igennem en omfattende reform i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne. I forlængelse af reformtankerne blev ordningen med selvforplejning og selvforvaltning indført som forsøg i et lukket fængsel i 1976. Ordningen er siden hen udvidet til at omfatte alle fæng...

 11. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 12. Installation af opvaskemaskine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, J.; Skibstrup Eriksen, S.; Nielsen, F.

  Denne SBI-anvisning er et led i en serie om modernisering af installationerne i den ældre boligmasse. Den henvender sig til både beboere, husejere, VVS-installatører og andre interesserede. Anvisningen indeholder almene afsnit om valg og placering af opvaskemaskine, sagsforløb ved installation......, forhold til myndigheder, priser, finansieringsmuligheder m.m. Anvisningen indeholder endvidere tekniske afsnit om vandinstallation, afløb og elinstallation i forbindelse med installation af opvaskemaskine....

 13. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 14. Kajian pendahuluan uji toksisitas ekstrak air miselia dan tubuh buah jamur shitake (Lentinus edodes dengan metode brine shrimp lethality test (BTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noor Erma NS

  2012-02-01

  Full Text Available Shiitake mushroom (Lentinus edodes is one of the wood mushroom types that can be consumed as a food as well as for a medicalpurpose. Lentinan, a polysaccharide contained in shiitake, is well known for its use on cancer medication. Mycelium of Shiitake mushroomcontains lentinan the same as other part of the mushroom like fruity body. Toxicity of the lentinan in mycelium compare to the fruitybody has been first conducted by using Brine Shrimp Lethality Test (BST. Using Potato Dextrose Broth media with the growth rate of3.88% did mycelium multiplications. Probit analysis showed that the toxicity of the mushroom’s cap, stem, and mycelium of Shiitakemushrooms is LC50 = 648.76507 mg/ml LC50 = 489.39444 mg/ml, and LC50 = 481.16941 mg/ml respectively.

 15. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 16. Bestyrer af egen ro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; L. Friis, Klaus

  2000-01-01

  Evnen til at håndtere en indre uro synes at være blevet en væsentlig egenskab i forhold til udviklingen af vort samfund og de hastige brud i kontinuiteten af et liv, der leves. arbejdsforhold. stress. arbejdsmiljø. arbejdsliv......Evnen til at håndtere en indre uro synes at være blevet en væsentlig egenskab i forhold til udviklingen af vort samfund og de hastige brud i kontinuiteten af et liv, der leves. arbejdsforhold. stress. arbejdsmiljø. arbejdsliv...

 17. RUMUSAN METODE DETEKSI PENCURIAN LISTRIK MEMANFAATKAN PERANGKAT WSN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Sony

  2017-03-01

  Full Text Available Mendeteksi kasus pencurian listrik di Indonesia memerlukan usaha dan biaya yang besar. PLN saat ini masih menggunakan metode lama dalam mendeteksi kasus pencurian yaitu dengan memeriksa pola tagihan listrik yang didapatkan dari pencatatan secara manual oleh petugas. Penelitian ini mengajukan suatu metode deteksi pencurian listrik dengan memanfaatkan perangkat WSN yang dipasangkan dimeteran pelanggan untuk memonitor jumlah pemakaian listrik. Logika pendeteksian adalah dengan membandingkan data konsumsi pada pelanggan dengan data jumlah listrik yang disalurkan oleh gardu penyalur pada suatu cakupan wilayah. Hasil penelitian berupa simulasi dengan bantuan perangkat lunak Excel, hasil simulasi menunjukkan keefektifan penggunaan metode yang diajukan dengan tingkat akurasi yang tinggi.Detecting theft electricity in Indonesia require enormous amount of efforts and money. PLN until these days still using the old school method to detect this case by checking the pattren of customers electricity bills manualy by the PLN employee. Purposed method in this research is to detect leak of electricity by spreading WSN devices inside each customers meteran to monitor total power consumtion. Logic of the method is compare sum of power consumtion in a testing area with amount of electricity flow in that area by monitor the gardu penyalur conductor. Result of this research is excel simulation, simulation outcome shows that using the purposed to decided system status is effective in the system operational with high accuracy with the actual condition.        

 18. Redesign af logistiksystemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian; Johannsen, Bjørn

  1997-01-01

  Brüel og Kjær har gennem en årrække arbejdet med en strategi for redesign af logistiksystemet, en høj grad af outsourcing samy direkte leverancer til end-user. Med udgangspunkt i koncepterne for Business Reengineering. Supply Chain Management og kompleksitetsanalyse introduceres problemstillingen...

 19. Udformning af en forskningsprotokol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Ottesen, Aase Marie

  2008-01-01

  gerontopsykiatriske sundhedsprofessionelle omsorgsarbejde. I en litteraturgennemgang udvælges ADRQL som et anvendeligt demensspecifikt instrument til måling af livskvalitet. Instrumentet afprøves i pilotprojektet med to personer med frontotemporal demens. På baggrund af erfaringerne fra projektet, hvor der...

 20. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 1. Konsekvensanalyse af Kulturby 96

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Koch-Nielsen, Inger

  1997-01-01

  derimod ikke en evaluering af kulturbyårets forløb og samlede betydning eller kvalitative vurderinger af det kulturelle indhold i kulturbyårets arrangementer. På nogle områder såsom publikumsbesøg og udviklingen i turismen drages der dog visse konklusioner om kulturbyårets indflydelse. Rapporten...

 2. Evaluering af VIFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Denne rapport indeholder en ekstern evaluering af aktiviteter i VIFT, Videncenter for bedre undervisning af tosprogede elever, der er etableret som et samarbejde mellem Videncenter for tosprogethed & interkulturalitet (UC2) ved Professionshøjskolen København (UCC), tidligere CVU København & Nords...

 3. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 4. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 5. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 6. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 7. Konstruktionen af en park

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Camilla Hedegaard

  2017-01-01

  Procesorientering er metodeudviklingskrævende Arkitekter rådgiver ikke kun i forhold til den byggede arkitektur i offentlige byrumsprojekter, men også for at opnå særlige processuelle effekter som f.eks. at fremme demokratisk medborgerskab, lokal accept af projekter og løft af hele bykvarterer. P...

 8. Behandlingseffekt af Digital Dermatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  af klovlidelser herunder især Digital Dermatitis. Klovregistreringerne viser, at der er stor dynamik og mange nyinfektioner af Digital Dermatitis svarende til problematikken ved mastitis. Behandlingseffekten ved Digital Dermatitis er høj (omkring 90 %) ved den udførte behandling. Behandlingen bestod...

 9. Dialektisk billede af Benjamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 10. Evaluering af projekt SAMSPIL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Alva Albæk; Nielsen, Vibeke Lehmann

  Denne rapport er en evaluering af udviklingsprojektet SAMSPIL for socialt udsatte mødre på Lolland. Her er gennemsnitsalderen for førstegangsfødende langt under landsgennemsnittet, og færre får en ungdomsuddannelse end i resten af landet. Unge mødre risikerer at isolere sig, at stå uden uddannelse...

 11. Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning; Neergaard, Helle

  fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald...

 12. En undersøgelse af de 253 første nyrestensbehandlinger med 3. generations Siemens Lithoskop™

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruckow, Line; Eldrup, Jesper

  Introduktion: Kandidatspecialets formål er at undersøge et års behandlinger af nyresten ved ny stenknuser, Siemens Lithoskop. Undersøgelsen fokuserer på hvorvidt stenstørrelse, BMI og stenplacering har indflydelse på stenfrihedsraten. Metode: Mellem 6/12-11 og 11/12-12 blev 253 behandlinger og be...

 13. Pengaruh Suhu dan Metode Perlakuan Panas terhadap Sifat Fisika dan Kualitas Finishing Kayu Mahoni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ragil Widyorini

  2016-03-01

  Full Text Available Perlakuan panas dikenal sebagai metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas dimensi dan menurunkan higroskopisitas. Di sisi lain, perlakuan panas dapat membuat warna kayu menjadi lebih gelap, penurunan sifat mekanika kayu, dan sifat wetabilitas kayu. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlakuan panas pada kondisi yang optimum sangat menarik untuk dilakukan agar menghasilkan kayu dengan kualitas yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh interaksi suhu dan metode perlakuan panas terhadap sifat fisika dan kualitas finishing kayu mahoni. Contoh uji perlakuan dibuat dari kayu mahoni yang berasal dari industri penggergajian kayu rakyat. Penelitian ini menggunakan 2 metode perlakuan panas yaitu metode oven dan penguapan (steaming pada variasi suhu 90°C, 120°C, dan 150°C selama 2 jam waktu efektif. Pengujian sifat fisika diuji berdasarkan standar ASTM, yang meliputi : kadar air seimbang, perubahan dimensi, perubahan warna, dan wetabilitas. Pengujian finishing meliputi cross cut test, uji delaminasi, dan uji kekilapan (glossy test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara suhu dan metode perlakuan panas berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan warna, serta berpengaruh nyata terhadap penyusutan radial, cross cut test, dan uji delaminasi. Metode oven menghasilkan contoh uji dengan kadar air dan pengembangan radial yang lebih rendah, warna yang lebih terang, serta uji delaminasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode penguapan. Kata kunci: perlakuan panas, metode oven, metode penguapan, suhu, finishing   Effect of temperature and heat treatment on physical properties and finishing quality of mahagony wood Abstract Heat treatment is well known as a method for increasing dimensional stability and reducing hygroscopicity of wood. However, heat tratment can cause the color of wood become darker and reduce the wettability, as well as its mechanical properties. Therefore, the optimum condition of heat

 14. Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Der vil i artiklen blive stillet skarpt på begrebet benchmarking ved at præsentere og diskutere forskellige facetter af det. Der vil blive redegjort for fire forskellige anvendelser af benchmarking for at vise begrebets bredde og væsentligheden af at klarlægge formålet med et benchmarkingprojekt......, inden man går i gang. Forskellen på resultatbenchmarking og procesbenchmarking vil blive behandlet, hvorefter brugen af intern hhv. ekstern benchmarking vil blive diskuteret. Endelig introduceres brugen af benchmarking i budgetlægning og budgetopfølgning....

 15. Rådgivning af storforbrugere af alkohol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beich, Anders

  1996-01-01

  målsætning for ændring af drikkevaner forbliver patientens. Stort alkoholforbrug er en underdiagnosticeret tilstand. I gængs praksis erkendes mindre end 25%. Det diskuteres, hvornår det er acceptabelt, at lægen sætter dagsordenen for konsultationen ved uopfordret at bringe alkohol på bane. Udgivelsesdato...

 16. Udvikling af ledelse via ledelseskoncepter – hvorledes giver det mening?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frimann, Søren; Keller, Hanne Dauer; Thomassen, Anja Overgaard

  2016-01-01

  Kapitlet er baseret på et forskningsprojekt om ledelsesudvikling i en kommune. Fokus for undersøgelsen er lederes dilemmaer og muligheder for at skabe mening i spændingsfeltet mellem en klassisk funktionalistisk top-down tilgang til ledelsesudvikling og en postmoderne bottom-up tilgang til...... udvikling af egen ledelsespraksis. Undersøgelsen er et casestudie over et år i en kommunal organisation, og baseret på kvalitative metoder. Leadership Pipeline introduceres, da organisationen baserer ledelsesudvikling på dette koncept. Teoretisk gives et overblik over forskningen i ledelsesudvikling, som...

 17. Avaliação da inteligência com testes não-verbais em afásicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janete Simiema Ceschin

  1979-09-01

  Full Text Available Foram estudados 8 pacientes com quadro clínico de acidente vascular cerebral e afasia, internados logo após o ictus. Foram avaliados os aspectos clínico, neuropsiquiátrico, eletrencefalográfico e neuroradiológico. Os pacientes foram submetidos à avaliação psicológica e fonoaudiológica. Este trabalho correlaciona a lesão neurológica às alterações estruturais da inteligência, às alterações práxicas e estereognósicas e também aos distúrbios da linguagem. Para a classificação do nível intelectual foram usados os critérios da Organização Mundial da Saúde e a classificação genética de Jean Piaget. Este estudo mostra que a inteligência, medida pelo teste não-verbal de Leither, está melhor preservada em alguns tipos de afásicos.

 18. METODE KETIDAKPASTIAN DAN KESAMARAN DALAM SISTEM PAKAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Putu Manik Prihatini

  2012-11-01

  Full Text Available Kecerdasan buatan dikembangkan untuk membuat agar mesin (komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik manusia. Sistem Pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan oleh satu atau banyak pakar ke dalam satu area pengetahuan tertentu. Pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam dunia nyata yang akan direpresentasikan kedalam sistem pakar penuh dengan unsur ketidakpastian dan kesamaran. Beberapa metode yang sering digunakan untuk menangani masalah ketidakpastian dan kesamaran adalah dengan menggunakan teknik probabilitas, faktor kepastian dan logika fuzzy. Teorema Bayes merupakan bagian dari teknik probabilitas yang menekankan pada konsep probabilitas hipotesis dan evidence, sedangkan teknik probabilitas dengan teori Dempster-Shaffer menekankan pada konsep beliefe dan plausability. Pada metode dengan faktor kepastian menekankan pada nilai kepercayaan yang diberikan oleh seorang pengguna dan pakar. Pada metode dengan logika fuzzy menekankan pada derajat keanggotaan dari suatu evidence pada suatu himpunan fuzzy sehingga mampu menangani masalah kesamaran. Untuk memberikan solusi yang lebih baik, metode-metode yang ada bisa dikombinasikan antara yang satu dengan yang lainnya.

 19. PENGARUH TES FORMATIF DAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TERHADAP KEMAMPUAN VERBAL LINGUISTIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Citra Dewi

  2013-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tes formatif dan metode pembelajaran terhadap kemampuan verbal linguistik siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Islam Terpadu IQRA’ dan SMP Islam Terpadu Al-QALAM di Bengkulu pada semester kedua tahun pelajaran 2011/2012 dengan sampel sebanyak 80 siswa kelas VII yang dipilih secara klaster dan random. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kemampuan verbal linguistik dalam bentuk pilihan ganda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan ANAVA dua jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan verbal linguistik (1 siswa yang diberi tes uraian lebih tinggi daripada siswa yang diberi tes menjodohkan, (2 siswa yang diajar dengan metode komunikatif kemampuan verbal linguistiknya lebih rendah daripada siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (3 terdapat interaksi yang signifikan antara tes formatif dengan metode pembelajaran terhadap kemampuan verbal linguistik siswa, (4 pada kelompok siswa yang diberi tes uraian, siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif lebih tinggi dibandingkan siswa yang diberi tes menjodohkan, (5 pada kelompok siswa yang diberi tes menjodohkan, siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (6 pada kelompok siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif, siswa yang diberi tes uraian lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (7 pada kelompok siswa yang diajar dengan metode audio lingual, siswa yang diberi tes uraian lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi tes menjodohkan.Kata kunci: bentuk tes formatif, metode pembelajaran komunikatif, metode pembelajaran audio lingual, kemampuan verbal linguistik ______________________________________________________________ THE EFFECTS OF FORMATIVE TEST AND ENGLISH INSTRUCTIONAL METHOD ON THE STUDENTS’ VERBAL LINGUISTIC COMPETENCE Abstract This study

 20. Transnationaliseringen af Maersk Line

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sornn-Friese, Henrik

  2017-01-01

  Maersk Line er verdens førende containerrederi og blandt de mest betydningsfulde virksomheder i Danmark. Den globale førerposition blev opnået på relativt kort tid og var et resultat af rederiets beslutning i 1973 om at gå helhjertet ind i containerskibsfarten. Beslutningen blev startskuddet til...... Maersk Lines dybe internationalisering, hvor rederiet ændrede sig fra at være en overvejende danske virksomhed, der betjente internationale markeder, til at være en genuin transnational virksomhed. Med fokus på opbygningen af Maersk Lines globale organisation og særligt etableringen af egne kontorer i...

 1. Smagen af svovl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, P. V.; Sørensen, B. T.

  2007-01-01

  Et af Sydafrikas største industriområder ligger i landets tredje største by, Durban. Industriområdet kaldes for "South Durban Industrial Basin" (SDIB), hvor der er cirka 120.000 beboere. Boligerne ligger side om side med en bred variation af tung industri. Området er et sørgeligt eksempel på den ...... tidligere Apartheid styret byplanlægning, hvor regeringen i 1940'erne valgte at placere industri i et område hovedsageligt beboet af farvede og sorte mennesker....

 2. Streaming video - præsentation af trailere over internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ole Riis; Forchhammer, Søren

  1998-01-01

  Som et led i Tele Danmark Kabel TV's markedsføring ønsker man at kunne præsentere filmtrailere og andet materiale i form af levende billeder til kunderne via Wold Wide Web (WWW). Dette projekts hovedformål er at undersøge eksisterende metoder og udvikle redskaber til at præsentere en tilsvarende ...... interaktiv tjeneste baseret på realtidsfremvisning af videotrailere, såkaldt streaming video og audio, og hvor brugeren kan få information om en film der tænkes udbudt på en pay-per-view kanal. Der i arbejdets forløb blevet opbygget en demo, der implementerer en sådan tjeneste....

 3. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  energirenovering af boligblokke. Vejledningen omfatter optimering af økonomi, energibesparelser og CO2-reduktion ved renovering af boligblokke til lavenerginiveau. Fokus er på elementbyggeri fra 60-70erne samt murstensbyggeri. Der tages udgangspunkt i to konkrete renoverings-cases: Traneparken og Sems Have, hvor...... renoveringen er udført på to principielt forskellige måder: Traneparken med udvendig efterisolering til næsten lavenergiklasse 2015 niveau (nuværende BR2015 krav), Sems Have med helt ny klimaskærm og nye installationer til bygningsklasse 2020 niveau. Begge bebyggelser har fået nyt ventilationsanlæg samt PV......-anlæg. Nærværende rapport beskriver renoveringen af Sems Have....

 4. Unges brug af byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harder, Henrik; Harder, Henrik

  2010-01-01

  Aalborg undersøgelsen, som er en del af det Realdania støttede forskningsprojekt ”det mangfoldige byrum” kortlægger unges brug af Aalborgs byrum. Målet med undersøgelsen er at realisere Jan Gehl’s oprindelige tanker om at kunne måle aktiviteter i tid og dermed kortlægge brugen af “uderum” eller “...... “livet mellem husene”. Tesen er, at de menneskelige aktiviteter i det både fysiske og virtuelle rum er afgørende drivkræfter i det fremtidige byliv. Men har politikere, arkitekter og planlæggere i dag den nødvendige viden til at beslutte indretning- en af fremtidens byrum?...

 5. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  Denne artikel beskæftiger sig med samtidens forhold til latter og særligt vores forestilling om det at le af nogen. Med reference til primatologisk/antropologisk og filosofisk forskning gives der udtryk for en form for ”relief-teori” angående humor. Spørgsmålet bliver hvordan man skal begribe...... latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 6. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 7. Konstruktion af transducer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars; Nielsen, Martin Pram

  Formålet med dette midtvejsprojekt er at udarbejde en transducer til måling af pressers stivhed. Dette er gjort på baggrund af en gennemgang af både presse- og stativ-typer samtidig med at udbøjningssituationen beskrives. Der introduceres en ide, der udgør grundkonceptet for opmålingsproceduren og...... forskellige sikringsprincipper i dette grundkoncept beskrives. Den endelige løsning analyseres og komplette arbejdstegninger af emnerne udarbejdes i 2D såvel som 3D. Arbejdstegninger er efterfølgende blevet sendt til Brdr. Jørgensen Components A/S hvor de er blevet fremstillet. Komponenterne monteres til den...

 8. Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jonassen, Anders Bruun

  Dagpengereformen fra 2010 indebar en halvering af den maksimale dagpengeperiode fra fire til to år. Denne undersøgelse belyser udviklingen i ledighed og beskæftigelse blandt de personer, der som de første var omfattet af de nye regler om en toårig dagpengeret. Undersøgelsen viser, at tre måneder ...

 9. Hvor blev tilliden af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Har man tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre.......Har man tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre....

 10. Hvor blev tilliden af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Ledelse: Har parterne tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre.......Ledelse: Har parterne tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre....

 11. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 12. Positiv afvigelse er en brugbar metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, Helen

  2014-01-01

  Positiv afvigelse medfører, at man skal involvere patienter og personale i problemløsning og anvende de metoder, som man benytter, der hvor praksis og patientforløb lykkes. Nogle afdelinger eller hospitaler har succes med tingene, hvorfor?......Positiv afvigelse medfører, at man skal involvere patienter og personale i problemløsning og anvende de metoder, som man benytter, der hvor praksis og patientforløb lykkes. Nogle afdelinger eller hospitaler har succes med tingene, hvorfor?...

 13. Numerisk modellering af formfyldning ved støbning i selvkompakterende beton

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spangenberg, Jon

  dækker over mange emner. I denne afhandling er der fokuseret på tre af dem ved hjælp af Finite Difference Method (FDM) / Finite Volume Method (FVM) baserede Computational Fluid Dynamics (CFD) modeller udviklet i både FLOW-3D og MATLAB. Den første undersøgelse fokuserer på de komplikationer der er knyttet...... til at forudse separation under fyldning i SKB støbninger. De to FDM/FVM baserede CFD modeller afviger fra hinanden via deres tilslags repræsentation, som var en diskret metode (envejs momentum kobling) for den første og en skalar metode for den anden. Det viste sig, at det var mindst omfattende...

 14. Den orfiske forklaring af jorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Bogen præsenterer nye danske oversættelser af Mallarmés tekster og fem videnskabelige essays af danske Mallarmé-eksperter.......Bogen præsenterer nye danske oversættelser af Mallarmés tekster og fem videnskabelige essays af danske Mallarmé-eksperter....

 15. Midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Blach, Vigdis E. Magnusdatter

  Udgivelsen belyser effekten af Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes erfaringer med administrationen af puljen Denne rapport er resultatet af en midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse. Puljen skal medvirke til at sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige bygninge...

 16. Sintesis Coco-diethanolamide Dari Minyak Kelapa Dengan Metode Amdasi

  OpenAIRE

  Yuniasari, Kendedes

  2007-01-01

  Coco-diethanolamide merupakan surfaktan non-ionik dapat di buat dari minyak kelapa. coco-diethanolamide lebih mudah terurai secara biologis apabila dibandingkan dengan surfaktan yang diperoleh dari sistesis petrokimia. penelitian sintesis coco-diethanolamide skala laboratorium telah di lakukan dengan dua metode yaitu dengan cara metode lansung dan metode bertingkat.

 17. Karakteristik og vurdering af Time-Driven Activity-Based Costing på baggrund af ABC’s udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Israelsen, Poul; Kristensen, Thomas Borup

  2015-01-01

  Artiklen giver en beskrivelse af Activity Based Costings udvikling i fire varianter. Disse benyttes som grundlag for at karakterisere og vurdere de ændringer, som foretages i Time-Driven ABC (TDABC). Det konkluderes at TDABC i nogle tilfælde griber tilbage til omkostningskalkulation forud for ABC......’s tilblivelse (f.eks. homogene afdelinger i stedet for aktiviteter), i andre tilfælde til ABC’s oprindelse (f.eks. brug af transaktionsdrivere i stedet for mere sofistikerede drivere), og på andre områder til metoder uden for ABC’s normale anvendelse (f.eks. “standard variable costing”). Alt i alt argumenteres...

 18. Metode daljinskega zaznavanja za potrebe izdelave idejnega projekta daljinskih objektov - primerjava metod

  OpenAIRE

  Mušič, Doroteja

  2014-01-01

  V tej projektni nalogi, ki je namenjena kot formalni zaključek I. Bolonske stopnje sva preučila obstoječo gradivo in praktično izvedbo dveh metod daljinskega zaznavanja za potrebe izdelave projekta daljinskih objektov. V gradivu sta osnovno opisani metodi fotogrametrija in LiDAR. Jedro naloge je primerjanje metod na manjšem idejnem projektu avtocestnega odseka Vučja vas – Mura.

 19. Metode daljinskega zaznavanja za potrebe izdelave idejnega projekta daljinskih objektov – opis metod

  OpenAIRE

  Perša, Jan

  2014-01-01

  V tej projektni nalogi, ki je namenjena kot formalni zaključek I. Bolonske stopnje sva preučila obstoječo gradivo in praktično izvedbo dveh metod daljinskega zaznavanja za potrebe izdelave projekta daljinskih objektov. V gradivu sta osnovno opisani metodi fotogrametrija in LiDAR. Jedro naloge je primerjanje metod na manjšem idejnem projektu avtocestnega odseka Vučja vas – Mura.

 20. 'n Metode om metaboliseerbare energie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  'n Metode om metaboliseerbare energie en aminosuurbeskikbaarheid vinnig, sonder vas en gedwonge voeding, by enkelmaagdiere te meet. M.J. Paulse. Meadow Voere, Parklands. A rapid method to evaluate metabolizable energy and availability of amino acids without fasting and force feeding experimental animals.

 1. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 2. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 3. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 4. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 5. Spild af penge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2008-01-01

  .nu den årlige kampagnedag. Ifølge kampagneevalueringen fra MEGAFON A/S og Videnskabsministeriets Kampagnesekretariat deltog i alt 23 virksomheder og organisationer, 247 aktiviteter blev afholdt over hele landet, ca. 23.000 personer deltog i aktiviteterne, heraf har 5.000 besøgt kampagnens hjemmeside, 5.......705 personer har set kampagnefilmen, 600 personer besøgte kampagnens oplevelsestelt på Rådhuspladsen. Udover det blev der uddelt ikke mindre end 134.000 eksemplarer af netsikker.nu @visen. Netsikker.nu er et godt eksempel på en moderne kampagne, der benytter sig af netværkskommunikation, dvs. den går ud af...

 6. Anvendelse af en forståelsesorienteret metode til fremme af sprogelevernes grammatiske færdigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone; Andersen, Vibeke

  1997-01-01

  Hvorfor har vores elever så svært ved at lære grammatik? Hvorfor går de samme fejl igen og igen i elevernes skriftlige opgaver? Hvad kan man gøre for at fremme elevernes grammatiske færdigheder? Såvel svaret som forslag til en løsning mener forfatterne at have fundet i den nyere teori inden for a...

 7. Opbygning af laboratoriefaciliteter til induktionsopvarmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Poul

  Denne rapport beskriver de faciliteter, der er opbygget til induktionsopvarmning i IPL’s svejselaboratorium. Beskrivelsen omfatter: • Indkøb og installation af frekvensgenerator • Fabrikation af spoler • Positionering og fastholdelse af emner og spole • Måling og registrering.......Denne rapport beskriver de faciliteter, der er opbygget til induktionsopvarmning i IPL’s svejselaboratorium. Beskrivelsen omfatter: • Indkøb og installation af frekvensgenerator • Fabrikation af spoler • Positionering og fastholdelse af emner og spole • Måling og registrering....

 8. Klyngevejledning af specialestuderende

  OpenAIRE

  Janni Niclasen

  2016-01-01

  Universitetsvejledning har traditionelt været karakteriseret ved at finde sted i ”et lukket rum” som en dyadisk interaktion mellem en studerende og en vejleder. Inden for de senere år er der kommet mere fokus på klyngevejledning, defineret ved en vejleder, der superviserer foran en gruppe af studerende. Der er kun begrænset med forskning om klyngevejledning, men et norsk studie har påpeget fordelene ved en kombineret effekt bestående af klyngevejledning i kombination med studenterkollokvier o...

 9. Kritik af Krigens Fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  Krig har siden 1500-tallet udviklet sig til et selvtilstrækkeligt og selvreferentielt system, der, som Clausewitz viser, kan udgøre fortsættelsen af politik, men i et andet medium. Det medium af kamp og konflikt har historisk uddifferentieret sig og er blevet formet afkoblet fra det politiske sys...... Luhmanns systemteori og udgør for så vidt et svar på det værk Luhmann ikke skrev om Der Krieg der Gesellschaft....

 10. Grebet af sport?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2017-01-01

  I sommeren 1936 blev de Olympiske Lege gennemført i Tyskland. Mediehistorisk var det en begivenhed, fordi det var de første tv-transmitterede Olympiske Lege. Selvom transmissionen kun nåede ud til små biografteatre i de tyske storbyer, så var det noget af en præstation. Over 70 timers sport med de...... fleste af de discipliner, vi kender fra Legene. (...) Uanset hvornår vi daterer sportens begyndelse, så har den haft en dobbelthed. Sport er ikke kun for dem på banen, men også dem på sidelinjerne....

 11. Kuratering af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 12. Sammenligning af to 3D-ganganalysesystemer – understøttet af EMG

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koblauch, Henrik; Heilskov-Hansen, Thomas

  2010-01-01

  forsøges ændringer i moment forklaret ved hjælpaf elektromyografi (EMG).Metode10 raske unge mænd (alder 29,7 år, range 25-32) deltog i forsøget. Refleksmarkører svarende tilde to ovennævnte modeller blev påsat, hvorpå forsøgspersonen foretog 12 gennemgange med 7forskellige gangarter. EMG og gangsekvenser...... blev optaget af et VICON-MX-system(OxfordMetrics, Limited, Oxford, England). Data for Helen Hayes-modellen blev analyseret i VICONprogrammetNexus. Vaughan-modellen blev analyseret i et speciallavet MATLAB-program. Datafor de to modeller blev statistisk bearbejdet ved hjælp af en mixed model. EMG data...... forløb. De største forskelle, modellerne imellem, er fundet ianklens sagittalplan og knæets frontalplan. Disse forskelle synes at aftage, jo mere proximaltbeliggende leddet er. Sekundært blev det undersøgt, hvorledes de enkelte gangarter adskilte sigfra hinanden i henholdsvis momenter, vinkler og EMG...

 13. Metode Komunikasi Persuasif sebagai Upaya Meningkatkan Sikap Wanita Usia Subur Tentang GAKI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asih Setyani

  2015-01-01

  pendidikan kesehatan menggunakan metode komunikasi persuasif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh metode komunikasi persuasif terhadap perubahan sikap wanita usia subur tentang GAKI di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan non equivalent (pre test and post test control group design. Subjek adalah wanita usia subur di Desa Pulosaren. Jumlah sampel sebanyak 68 orang. Sampel ini bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen mendapat metode komunikasi persuasif, kelompok kontrol mendapat metode penyuluhan. Besar sampel berdasar kriteria inklusi. Data diambil menggunakan kuesioner dan dianalisa menggunakan t-test untuk data yang terdistribusi secara normal, dan   Mann-Whitney, Wilcoxon untuk data yang tidak terdistribusi secara normal. Metode komunikasi persuasif lebih efektif meningkatkan sikap wanita usia subur tentang GAKI dibanding metode penyuluhan dalam waktu sebulan setelah intervensi. Efektivitas dibuktikan dari perbedaan peningkatan sikap yang secara statistik signifikan, pada kelompok yang mendapat metode komunikasi persuasif (5.65, dibanding kelompok yang mendapat metode penyuluhan (2.03. Metode komunikasi persuasif lebih efektif meningkatkan sikap wanita usia subur tentang GAKI dibanding metode penyuluhan. Kata kunci : sikap, GAKI, metode komunikasi persuasif

 14. EFEKTIVITAS METODE PROBLEM POSING BERBANTUAN MEDIA PREZI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI JURNAL PENYESUAIAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kharisma Puspita Dewi

  2016-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah metode problem posing berbantuan media prezi dapat meningkatkan hasil belajar dan lebih efektif dibandingkan metode ceramah pada materi jurnal penyesuaian. Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment dengan pola nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Padamara Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2014/2015. Sampel penelitian dipilih secara cluster random sampling yang kemudian diperoleh kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen dan XI IPS 4 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, tes, observasi. Pengujian H1 yaitu menggunakan uji paired sample t-test dan H2 menggunakan uji independent sample t-test. Hasil uji menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar setelah adanya perlakuan. Kemudian dari hasil uji menunjukkan bahwa metode problem posing berbantuan media prezi lebih efektif dibandingkan metode ceramah. Oleh karena itu, guru disarankan unuk menggunakan metode problem posing berbantuan media prezi pada materi jurnal penyesuaian atau pada materi lain. Pihak sekolah juga disarankan untuk mengadakan pelatihan bagi guru mengenai penggunaan media prezi.. The purposes of this study were to find out whether implementing problem posing method by using prezi media could improve learning achievement and to find out whether implementing problem posing method by using prezi media was more effective than by using lecture method in adjusting journal subject. This study conducted a quasi-experimental design (nonequivalent control group design. The population of the study was all students of XI IPS in SMA N 1 Padamara, the regency of Purbalingga, in the academic year of 2014/2015. The sample of this study was selected by using cluster random sampling. Students of class XI IPS 3 were chosen as the experimental group and students of class XI IPS 4 were chosen as the control group. The methods of collecting

 15. Strategier for udredning og behandling af dyspepsi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarbøl, Dorte Ejg; Kjeldsen, H.C.; Schaffalitzky de Muckadell, Ove B.

  2004-01-01

  almen praksis er empirisk behandling med antisekretorisk medicin, med efterfølgende endoskopi for nonrespondere. Noninvasiv test for Helico-bacter pylori (Hp) efterfulgt af eradikationskur til Hp-positive (Hp- test-and-treat ) er en strategi, der anbefales i flere guidelines til yngre patienter...

 16. PENERAPAN METODE MIND MAPPING (PETA PIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK SISWA SMP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rijal Darusman

  2014-09-01

  Full Text Available ABSTRAK Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematik siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP, sehingga diperlukan metode pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang diterapkan adalah Metode Mind Mapping, dikarenakan dengan metode pembelajaran mind mapping kemampuan berpikir kreatif matematik siswa  lebih baik jika dibandingkan dengan metode pembelajaran biasa.Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya biasa. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen berbentuk kelompok kontrol pretes-postes, dengan perlakuan metode pembelajaran mind mapping dan pembelajaran biasa (konvensional. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes uraian sebanyak 4 soal, kemudian data skor kemampuan berpikir kreatif matematik siswa tersebut dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada cara biasa.  Kata Kunci    : Berpikir Kreatif Matematik, Mind Mapping   ABSTRACT The problem of the background of this research is still low ability to think creatively mathematical school students (SMP, so that the necessary learning methods to overcome these problems. The method applied is Mind Mapping method, because the mind mapping method of learning mathematics students' creative thinking ability is better when compared to the learning method biasa.Berdasarkan this background, this study aims to determine whether the ability of creative thinking of students learning mathematics using mind mapping better than the usual student learning. This research is a form of quasi

 17. Livscyklusvurdering af bygningsdele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holleris Petersen, E.

  I denne SBI-rapport gennemføres en sammenlignende livcyklusvurdering af 10 indervægstyper, som tilsammen omfatter de mest almindelige byggematerialer, der anvendes i dansk byggeri. Formålet er, med indervægge som eksempel, at belyse de særlige forhold og problemer, der knytter sig til gennemførelse...

 18. Energioptimering af kontorbyggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wittchen, Kim Bjarne; Hansen, Ernst Jan de Place; Radish, Niels

  I rapporten gennemgås forskellige muligheder for at energioptimere kontorbyggeri med særlig fokus på muligheden for at minimere behovet for mekanisk køling. Arbejdet tager udgangspunkt i et konkret kontorbyggeri i Århus, der er brugt som case til analyserne af energieffektivt kontorbyggeri. Resul...

 19. Opfindelsen af naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 20. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 1. Styret af syg normalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2017-01-01

  Kritisk gennemgang af Caspar Erics digtsamling "Avatar", Rasmus Nikolajsens digtsamling "Tilbage til unaturen" og Liv Sejrbo Lidegaards "Fælleden". Udgivelserne læses med økokritisk teori og artiklen forsøger at formulere en ny politisk, normkritisk sensibilitet i dansk samtidslitteratur....

 2. Inklusion af utilpassede unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2015-01-01

  Anholt-projektet repræsenterer en alternativ pædagogisk interventionsform for utilpassede og sårbare unge. Projektet, der i en årrække har været afprøvet af ungdomsskoler og ungdomsorganisationer i Danmark, Tyskland, Østrig, Spanien, Portugal og Italien, bygger på tanker om erfaringsbaseret, ufor...

 3. Benchmark af erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogetoft, Peter; Wittrup, Jesper

  I dette arbejdspapir diskuterer vi, hvorledes de danske erhvervsskoler kan benchmarkes, og vi præsenterer resultaterne af en række beregningsmodeller. Det er begrebsmæssigt kompliceret at benchmarke erhvervsskolerne. Skolerne udbyder en lang række forskellige uddannelser. Det gør det vanskeligt...

 4. Evaluering af naturfaglige kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Nielsen, Jan Alexis

  2017-01-01

  Artiklen skitserer kort de sidste 40-50 års udvikling i naturfagene op til det nuværende fokus på undersøgelsesbaseret undervisning og udvikling af kompetencer. Den påpeger hvorledes mange traditionelle evalueringsformer, især brugt ved eksamen, ikke er i stand til at indfange de ønskede kompeten...

 5. Indeklimavurdering af linolieholdige byggematerialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Henrik Nellemose; Clausen, P.A.; Shibuya, H.

  Rapporten gennemgår en undersøgelse af afgasningen fra tre typer linolieholdige byggematerialer (gulvbelægning, vægmaling og gulvolie) og tilsvarende konventionelle ikke-linolieholdige syntetiske materialer. Undersøgelsen viser, at de undersøgte linolieholdige materialer forværrede den oplevede l...

 6. Energirenovering af etageboliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Ove; Sanchez Mayoral Gutierrez, Miriam; Thomsen, Kirsten Engelund

  Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med PSO-projekt 347-027 ”Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020”. Formålet med denne vejledning er at inspirere danske boligselskaber, bygningsejere og -administratorer til at foretage dybtgående ene...

 7. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 8. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  - fra samling til sampling giver nogle bud på forståelsen af denne digitalisering. Den præsenterer en række teoretiske indfaldsvinkler omkring bl.a. medier og institutioner, autenticitet og samlingsrepræsentation, kulturbegreb og oplevelsesøkonomi. Den fokuserer især på formidlingsproblemstillinger - og...

 9. Development and testing of mini heat pump for low-energy houses. Final report; Udvikling og test af minivarmepumpe til lavenergihuse. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pedersen, Per Henrik; Madsen, Claus; Frederiksen, Klaus; Andreasen, Marcin Blazniak (Teknologisk Institut, Koele- og Varmepumpeteknik, Taastrup (Denmark))

  2010-11-15

  New residential houses are better insulated, and this reduces the need for heat during the winter period. In addition to this many new houses have floor heating systems. This combination is favourable for small heat pumps which can produce heat to central water systems with low water temperatures in the area 25 to 35 C. 4 prototypes of mini heat pumps of the brine/water type was build and tested in the refrigeration laboratory at the Danish Technological Institute (DTI). The prototypes are using a variable speed compressor (Danfoss SLV12) which originally is developed for plug-in supermarket cabinets. The heating capacity of the prototypes can vary between 1.0 and 2.1 kW. The refrigerant charge is 150 grams of R290 (propane). Two prototypes are charged with 375 grams of R134a. Tests were conducted following EN14511 at 0/+35 C and COP was measured to between 3.2 and 3.6 depending of the compressor speed and the type of plate heat exchangers used. This is quite good for such small machines. One of the prototypes was installed in the Energy Flex House which is a new highly insulated test house build at the DTI. The house was equipped with two heat pumps: 1. An exhaust air heat pump taking energy from exhaust air and producing hot tap water and heating the intake air; 2. A mini heat pump for floor heating taking energy from ground source outside the house. A family with four persons lives in the house. During the cold winter 2009/2010 the mini heat pump showed good performance and the COP varies between 2.0 and 4.0. The lower value was caused by a fault in the floor heating hoses, which made it necessary to increase the temperature of the central heating water, which decreased the efficiency of the heat pump during the coldest winter period. The floor heating system has been repaired, and a new prototype heat pump with a slightly bigger compressor has been installed for the heating season 2010/2011. A heat pump manufacturer is now producing this combination of exhaust

 10. MANAJEMEN BANDWIDTH MENGGUNAKAN METODE HIERARCHICAL TOKEN BUCKET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisnawita Lisnawita

  2016-02-01

  Full Text Available AbstrakInternet pada era sekarang ini adalah salah satu kebutuhan manusia, karena itu dibutuhkan bandwidth yang besar supaya bisa download atau upload dengan cepat, tapi karena keterbatasan bandwidth yang ada, maka perlu Manajemen bandwidth dengan metode Hierarchical Token Bucket(HTB, metode ini banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan pada koneksi Internet, memaksimalkan penggunaan bandwidth sehingga semua user dapat menggunakan bandwidth secara adil dan semua user mendapatkan kenyamanan dan kepuasan ketika browsing, Penelitian ini menggunakan metode Hierarchical Token Bucket(HTB yaitu salah satu metode yang dirancang untuk bisa melakukan manajemen bandwidth dengan baik, dimana algoritma ini menerapkan disiplin antrian yang mempunyai kelebihan dalam pembatasan trafik pada tiap level maupun klasifikasi, sehingga bandwidth yang tidak dipakai oleh level yang tinggi dapat digunakan atau dibagi oleh level yang lebih rendah.Kata Kunci: Bandwidth,Manajemen Bandwidth,HTBAbstractInternet in this era is one of human needs, because it takes a large bandwid thin order to download or upload quickly,but due to the limited bandwidth available, the necessary management bandwidth by using Hierarchical Token Bucket(HTB, this method is widely used for solve the problems on Internet connections, maximizing the use of bandwidth so that all users can use the bandwidth fairly and users get the comfort and satisfaction when browsing, this researchusing Hierarchical Token Bucket(HTB is one method that is designed to be able to perform bandwidth management,where the algorithm queuing discipline which have advantage sin traffic restriction soneach level and classification, so that the bandwidth is not used by a high level can be used or share by a low levelKeywords: Bandwidth, Bandwidth Management, HTB

 11. Poser af papir og plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Jette

  2007-01-01

  Artiklen behandler de problemstillinger der er i forbindelse med fortolkning af det afgiftspligtige vareområde. I henhold til lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice, og pvc-folier, svares der afgift af poser, såfremt de frembyder bestemte karakteristika, herunder særligt om de er...

 12. Anvendelsen af viden i organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2002-01-01

  langt sigt kunne fortsætte med at lave etnografiske undersøgelser. Derfor gik jeg i løbet af metodesemestret bort fra studier af kroppen og over til studier af organisationer. Det jeg aldrig fortrudt. Jeg synes at organisationsfeltet har mange gode facetter. På den ene side har man som regel nogle...

 13. Implementasi Cloud Computing Menggunakan Metode Pengembangan Sistem Agile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Much Aziz Muslim

  2015-05-01

  Full Text Available Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menyediakan layanan terhadap sumber daya komputasi melalui sebuah jaringan. Sumber daya yang di sediakan di dalam cloud computing meliputi mesin, media penyimpanan data, sistem operasi dan program aplikasi. Fitur dari cloud computing dipercaya akan jauh lebih hemat dan memuaskan. Masalah yang muncul adalah bagaimana mengimplementasi Cloud Computing dengan menggunakan Windows Azure Pack dan bagaimana provisioning Windows Azure Pack SQL Database. Fokus pada penelitian ini adalah pada proses deploying dan provisioning SQL Database Server. Pengimplementasian cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile dengan langkah-langkah meliputi perencanaan, implementasi, pengujian (test, dokumentasi, deployment dan pemeliharaan. Untuk menjalankan proses tersebut kebutuhan perangkat yang dipersiapkan meliputi perangkat keras seperti PC Server Cisco UCS C240 M3S2, Hardisk 8753 GB, 256 GB RAM, bandwith minimal 1 Mbps dan kebutuhan perangkat lunak meliputi Windows Server 2012 R2, VMM, Windows Azure Pack, IIS, SQL Server 2012 dan Web Patform Installer. Hasil dari implementasi cloud computing menggunakan metode pengembangan sistem agile adalah terbentuknya sebuah sistem cloud hosting provider dengan menggunakan Windows Azure Pack dan SQL Server 2012 sebagai sistem utama dan pengelolaan database menggunakan Microsoft SQL Server Management 

 14. Resumé af synkronmaskinens matemaatiske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leisner, Torben

  1996-01-01

  Afbildning af synkronmaskinens statiske og transiente egenskaber ved hjælp af PARK-transformation.......Afbildning af synkronmaskinens statiske og transiente egenskaber ved hjælp af PARK-transformation....

 15. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  Science.gov (United States)

  ... Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Animal Bites Animal Bites and Scratches - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF ... Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Parathyroid Disorders High Blood Calcium - Af-Soomaali (Somali) Bilingual ...

 16. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 17. Hætten af for Robin Hood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oxenbøll, Morten

  2010-01-01

  En historisk gennemgang af Robin Hood myten i anledning af den kommende Hood film med Russell Crowe i hovedrollen.......En historisk gennemgang af Robin Hood myten i anledning af den kommende Hood film med Russell Crowe i hovedrollen....

 18. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 19. PENILAIAN UJIAN BERTIPE ESSAY MENGGUNAKAN METODE TEXT SIMILARITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meiyanto Eko Sulistyo

  2015-07-01

  Full Text Available Exam is one way to measure the performance of students in the learning process. The type of test that is often tested on every student's learning activity is the description of the type of exam (essay. This study focuses on the manufacture of automatic assessment to test the extension of type descriptions using text similarity. This method has several stages such as text mining, text preprocessing algorithm to process stemming Nazief-Adriani, transforming text, then the assessment using tf-idf method, as well as cosine similarity. Results of this study is the final value assessment system using text similarity did not differ significantly from the results of expert assessment. This is proven by testing using paired T test with degrees of freedom (α of 5%, where the value ttabel> thitung (2,045> 0.3755 as well as the significant value> degrees of freedom (0.71> 0.05. However, there are several different types of questions that a significant result because there are unique characters that terrekam in the database as well as answers to the key does not contain relevant keywords that match the correct answer. Ujian adalah salah satu cara untuk mengukur performa siswa dalam proses belajar. Jenis ujian yang sering diujikan pada setiap kegiatan belajar siswa adalah tipe ujian uraian (essay. Penelitian ini berfokus pada pembuatan ekstensi penilaian otomatis untuk ujian bertipe uraian dengan menggunakan metode text similarity. Metode ini mempunyai beberapa tahapan seperti text mining, text preprocessing dengan proses stemming menggunakan algoritma Nazief-Adriani, text transforming, lalu penilaiannya menggunakan metode tf-idf, serta cosine similarity. Hasil penelitian ini adalah nilai akhir hasil penilaian menggunakan sistem text similarity tidak berbeda signifikan dengan hasil penilaian dari pakar. Hal ini dibuktikan dengan pengujian menggunakan uji T berpasangan dengan derajat kebebasan (α sebesar 5%, dimana nilai ttabel > thitung (2.045 > 0

 20. Benchmarking for controllere: metoder, teknikker og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bukh, Per Nikolaj; Sandalgaard, Niels Erik; Dietrichson, Lars Grubbe

  2008-01-01

  Benchmarking indgår på mange måder i både private og offentlige virksomheders ledelsespraksis. I økonomistyring anvendes benchmark-baserede indikatorer (eller nøgletal), eksempelvis ved fastlæggelse af mål i resultatkontrakter eller for at angive det ønskede niveau for visse nøgletal i et Balanced...... Scorecard eller tilsvarende målstyringsmodeller. Artiklen redegør for begrebet benchmarking ved at præsentere og diskutere forskellige facetter af det, samt redegør for fire forskellige anvendelser af benchmarking for at vise begrebets bredde og væsentligheden af at klarlægge formålet med et...... benchmarkingprojekt. Dernæst bliver forskellen på resultatbenchmarking og procesbenchmarking behandlet, hvorefter brugen af intern hhv. ekstern benchmarking, samt brugen af benchmarking i budgetlægning og budgetopfølgning, behandles....

 1. Perbandingan Metode Binomial dan Metode Black-Scholes Dalam Penentuan Harga Opsi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surya Amami Pramuditya

  2016-04-01

  Full Text Available ABSTRAKOpsi adalah kontrak antara pemegang dan penulis  (buyer (holder dan seller (writer di mana penulis (writer memberikan hak (bukan kewajiban kepada holder untuk membeli atau menjual aset dari writer pada harga tertentu (strike atau latihan harga dan pada waktu tertentu dalam waktu (tanggal kadaluwarsa atau jatuh tempo waktu. Ada beberapa cara untuk menentukan harga opsi, diantaranya adalah  Metode Black-Scholes dan Metode Binomial. Metode binomial berasal dari model pergerakan harga saham yang membagi waktu interval [0, T] menjadi n sama panjang. Sedangkan metode Black-Scholes, dimodelkan dengan pergerakan harga saham sebagai suatu proses stokastik. Semakin besar partisi waktu n pada Metode Binomial, maka nilai opsinya akan konvergen ke nilai opsi Metode Black-Scholes.Kata kunci: opsi, Binomial, Black-Scholes.ABSTRACT Option is a contract between the holder and the writer in which the writer gives the right (not the obligation to the holder to buy or sell an asset of a writer at a specified price (the strike or exercise price and at a specified time in the future (expiry date or maturity time. There are several ways to determine the price of options, including the Black-Scholes Method and Binomial Method. Binomial method come from a model of stock price movement that divide time interval [0, T] into n equally long. While the Black Scholes method, the stock price movement is modeled as a stochastic process. More larger the partition of time n in Binomial Method, the value option will converge to the value option in Black-Scholes Method.Key words: Options, Binomial, Black-Scholes

 2. Coaching af nystartede universitetsstuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael; Løkken, Lillith Olesen; Kyndesen, Anna Imer

  2011-01-01

  Mål: At undersøge hvorvidt fire coachingpsykologiske sessioner kunne reducere stress, angst og depressions niveau, samt forøge velvære hos 1.semesters studerende. At belyse hvilken betydning coaching får for de studerende. Design: Mixed method design med før- og eftertest, samt kontrolgruppe, (N=52......). Kvalitative interviews med fire deltagere før og efter coaching interventionen. Metode: Ni erfarne coaches gennemførte fire sessioner med 52 første semesters studerende fra Aalborg universitet. Deltagerne udfyldte DASS-21, Subjective Wellbeing Scale og Adult Hope Scale før og efter coaching interventionerne....... De kvalitative interviews blev analyseret med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Resultater: En markant lavere stigning i depressionsniveau (DASS-21) hos coaching gruppen. Angstniveauet faldt i begge grupper, men et større fald i coachinggruppen end i ventelistegruppen. Håb-niveauet steg...

 3. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013...... forhold – med byen som naturligt centrum mens landområder tildeles status som periferi. Denne tendens forstærkes (og understøttes) af almene sociologiske teorisætninger, hvor modernitet entydigt fortælles frem i tilknytning til urbane samfund og modernitet noget som finder sted i bylivet (Farrugia 2013...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 4. Nedtrykt af negative nyheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Morten; Søberg, Pernille Frantz

  2016-01-01

  I adskillige år er det blevet debatteret, hvorvidt nyhedernes negative fokus har konsekvenser for borgerne, og om det i sid-ste ende får flere til at vende ryggen til nyhederne. Vores viden om effekterne af positive og negative nyheder er dog begrænset, og derfor undersøges det i denne artikel......, hvordan henholdsvis positive og negative tv-nyheder påvirker seernes humør, hukom-melse af information fra indslaget og lyst til at se yderligere tv-nyheder. Det gør vi i et survey-eksperiment (N=204), hvor tre grupper så enten et originalt indslag eller det samme indslag klippet med henholdsvis et...

 5. Hvordan integration af it?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2008-01-01

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et Bou...

 6. På sporet af sprogpsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 7. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Eli; Bøgh Pedersen, Kasper

  Dette projekt har til formål, at to biblioteker med meget forskellige profiler gennemfører test af konkrete open source baserede ILS systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter, og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring...

 8. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 9. Anvendelser af Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  I øjeblikket er den måde, vi kommunikerer på, ved at ændre sig drastisk. Fra at vi for få år siden var nødt til at nøjes med Internetkommunikation mellem stationære computere, forbindes en masse nye typer af enheder i dag på nye måder. Da vi nu ikke længere er bundet til en computer, der ikke kan...... flytte sig, bliver en masse nye ting mulige, fordi vi er forbundet med omverdenen i enhver kontekst. Da vi traditionelt ikke tænker i at være forbundet altid overalt er det ikke let at se, hvordan dette nye paradigme påvirker os i vores hverdag og hvordan vi kan udnytte det til nye forretnings- og...... forskningsmuligheder. For at gøre det hele lidt mere konkret, præsenteres i dette dokument en række eksempler på brug af Pervasive Communication. Udvalget af eksempler skal ikke ses som værende udtømmende, men snarere som håndplukkede eksempler der hver repræsenterer en genre. I dokumentet er både valgt...

 10. Dannelse som basis for udvikling af moderne matematikundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julie Marie Isager

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel omtales ambitionerne, opbygningen og resultaterne af et nyt pædagogisk projekt om forbedring af undervisningen i matematik for førsteårsstuderende på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Initiativet er siden efteråret 2007 blevet udbygget og har hentet væsentlige elementer fra klassisk Kant-Humboldtsk dannelsesteori og moderne universitetspædagogik. Efter at initiativet er iværksat, har de studerende ændret studieadfærd: De er blevet mere aktive og engagerede, og eksamensresultaterne er væsentligt forbedret. Initiativet er ikke fagspecifikt, så andre fag vil kunne lade sig inspirere af vores tanker og metoder.   This article considers the ambitions, design, and results of a new education project intended to improve the teaching of mathematics to first-year students in the Department of Economics at the University of Copenhagen. The initiative, which has been in development since 2007, was inspired by the classical Kantian-Humboldtian theory of Bildung and by modern theories of tertiary teaching methodology. Observations made following the intervention reveal that the students have changed their behaviour; they have become increasingly active and engaged, and the examination results have improved considerably. The initiative is not subject specific and other fields of study may find inspiration in our thoughts and methods.

 11. METODE YASINIYAH SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Munir Munir

  2010-06-01

  Full Text Available Abstract This article is research report on the implementation of Yasiniyah method in learning of reading al-Qur’an. The research use theories of phenomenology–symbolic-interactionism for understanding reality in application of this method. For anlyzing the meaning  of reality, it need the approach of social-psichology with contrast analysis, verification and comparation with another different reality. Yasiniah method, philosophically, is based on pesantren’s classic tradition. The characteristic of Yasiniah method can be seen in its system of implementation, i.e. : 1 recruitment system of new student; 2 system of class management; 3 learning material; 4 strategy implemented; 5 system of evaluation use test or directly oral examination  by facing mustahiq individually, and who can pass the exam will be given the certificate at alumni’s release ceremony in  every end of academic year.Kata Kunci: Yasiniyah method, learning of al-Qur’an  reading, pesantren tradition. 

 12. Kommunikation på hospital ved hjælp af standardiseret metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydemann, Mogens

  2012-01-01

  the department of anaesthesiology were called for assistance. After the initial evaluation, a short education session (less than 15 minutes) was carried out. We repeated the evaluation five weeks later and found a significant increase in the use of the checklist. In many cases, the use was more than doubled....

 13. Reporting emissions on EMEP grid. Methods and principles; Rapportering af luftemissioner paa grid. Metoder og principper

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tranekjaer Jensen, M.; Nielsen, Ole-Kenneth; Hjorth Mikkelsen, M.; Winther, M.; Gyldenkaerne, S.; Viuf OErby, P.; Boll Illerup, J.

  2008-03-15

  This report explains methods for reporting emissions on EMEP grid with a resolution of 50km x 50km for the reporting years 1990, 1995, 2000 an 2005. The applied and geographical distributed emission data on grid represents the latest delivery (per March 2007) to UNECE LRTAP (United Nations Economic Commission for Europe Long-range Transboundary Air Pollution). Thus data represents the latest recalculation of historical values. The reporting of emissions on EMEP grid with a resolution of 50km x 50km is a part of the Danish submission under the above mentioned convention (UNECE LRTAP). Emission inventories on grid are reported every fifth year and involves all sectors under UNECE LRTAP. The reporting of emissions on grid includes 14 mandatory emission components, which are: SO{sub 2}, NOx NH{sub 3}, NMVOC, CO, TSP, PM{sub 10}, PM{sub 2.5}, Pb, Cd, Hg, Dioxin, PAH and HCB. It is furthermore possible to make additional reporting for a range of components. The report summarizes the most crucial principles and considerations according to work with distributing air emissions on grid within predefined categories for gridding defined by the United Nations (UN 2003). For each of the reported categories, the report gives a detailed explanation of the specific level for distributing emissions spatially. For most reporting categories the process of distributing emissions has been carried out at the highly detailed SNAP level, whereas for others it has been a necessity to make aggregates of several SNAP categories for spatial distribution. The report present final maps for selected air pollutants (SOx, NOx and NH{sub 3}) and discuss shortly possible reasons for variations within time and space. Based on current experience, the report finally gives some recommendations for improving future reporting of gridded emission data. The recommendations pin point, that the EMEP program should provide harmonized and well-documented basic spatial data sets for gridding, to encourage each country to deliver high quality and consistent data. At the moment the guidelines for reporting emission data under UNECE LRTAP are undergoing an extensive revision. The updated guidelines will be published in: Guidelines for Estimating and Reporting Emission Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. As something quite new a special section concerning spatial mapping is included in the revised guidelines. The content describes methods and available spatial data for spatially distribution of emission data at different levels. (au)

 14. Dobbeltballonendoskopi: en ny metode til diagnostik og behandling af sygdomme i tyndtarmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, T.M.; Vilmann, P.; Hendel, J.W.

  2008-01-01

  Double balloon endoscopy (DBE) is a new method that enables endoscopy of the entire small intestine. The indications are primarily diagnosis and therapy of obscure gastrointestinal bleeding, Crohn's disease, tumours and polyps. The endoscope and procedure is described and an overview...... of the indications and experience with DBE is given based on a literature review. The method is a significant advance in gastrointestinal endoscopy Udgivelsesdato: 2008/2/4...

 15. På tværs af grænser og metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Hansen, Tia G. B.; Gulbrandsen, Knut Arild

  2008-01-01

  Tværkulturel psykologi handler om mangfoldighed, og forskningen i tværkulturel psykologi er selv mangfoldig. Forfatterne introducerer eksempler fra feltet, som kan have interesse i en dansk kontekst....

 16. Video som metode til undersøgelser af fødebiologi hos Stor Hornugle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Stern; Larsen, Joachim Westergaard; Larsen, Trine Bork

  2015-01-01

  Live streaming from bird nests has become increasingly popular for educational purposes, but may also hold a research potential by enabling direct observations of food provisioning and social interactions. We used video recordings from an Eagle Owl nest to investigate diet composition and prey...

 17. Retrograd intrarenal stenkirurgi--en minimalinvasiv metode til behandling af nyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Helene U; Osther, Palle J S

  2009-01-01

  Retrograde intrarenal stone surgery (RIRS) is a safe and effective minimally invasive method for the treatment of minor (kidney stones. This modality is the preferred treatment for minor ESWL-resistant kidney stones where resistance is due e.g. to anatomical abnormalities or stones...

 18. Crowdsourcing er en ny metode til indsamling af data til videnskabelige undersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bækgaard, Josefine Stokholm; Hallas, Peter

  2015-01-01

  Crowdsourcing (CS) is a rapidly emerging method in scientific research. In CS, large groups of people generate new data or try to find solutions to specific research questions, mainly by online collaboration. Examples of the current use of CS in medicine include disease surveillance as well...

 19. ANALISIS METODE KARMARKAR UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PROGRAM LINIER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DR Indriani

  2014-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar matematis dalam metode Karmarkar, mengetahui penyelesaian masalah program linier dengan metode Karmarkar, serta menganalisis penyelesaian masalah program linier dengan metode simpleks dan metode Karmarkar. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Penyelesaian program linier dengan metode Karmarkar, mula-mula harus diubah dalam bentuk kanonik Karmarkar, kemudian diselesaikan dengan metode Karmarkar. Penyelesaian program linier dengan metode Karmarkar dilakukan secara manual dan dengan menggunakan program Matlab, kemudian hasil dari keduanya dilakukan analisis. Kesimpulannya adalah bahwa metode Karmarkar adalah suatu metode titik interior yang menembus dari daerah fisibel untuk mencapai suatu solusi optimum sedangkan metode simpleks bergerak dari titik ekstrim menuju ke penyelesain optimum. Titik interior dilambangkan dengan banyaknya variabel. Menyelesaikan masalah dengan metode Karmarkar yaitu dengan mengubah bentuk dasar program linier ke bentuk kanonik Karmarkar, dilanjutkan dengan perhitungan iterasi hingga nilai  minimum (kanonik Karmarkar kurang dari 0,05. Metode Karmarkar membutuhkan perhitungan yang relatif lebih besar untuk persoalan program linier yang berukuran kecil dan lebih cepat diselesaikan dengan metode simpleks, sedangkan untuk kendala yang lebih besar metode Karmarkar lebih efisien dibandingkan metode simpleks. This research purpose is to determine the basic mathematical Karmarkarmethods, to know the solving linear programs with Karmarkar method, and to analyze the problem solving linear program with the simplex method and Karmarkar method. This research was literature study. The completion of linear programs with Karmarkar method was done manually by using Matlab program, then the results of both was analyzed. The conclusion is the Karmarkar method is a method that penetrates the interior point of the feasible region to achieve an optimum solution while the simplex method

 20. Overholdelse af energikrav ved renovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Jensen, Jesper Ole; Stensgaard, Anne Gro

  Denne rapport indeholder en kvalitativt baseret undersøgelse af, hvorvidt bygningsreglements energibestemmelser bliver overholdt ved renovering af større bygninger, dvs. etageboliger, institutioner og erhvervsejendomme. Bygningsreglementets bestemmelser omfatter dels faste krav om energieffektivi......Denne rapport indeholder en kvalitativt baseret undersøgelse af, hvorvidt bygningsreglements energibestemmelser bliver overholdt ved renovering af større bygninger, dvs. etageboliger, institutioner og erhvervsejendomme. Bygningsreglementets bestemmelser omfatter dels faste krav om...... energieffektivisering ved udskiftning af komponenter, fx vinduer og kedler, og dels krav om rentable energieffektiviseringer ved renovering af bygningsdele, fx tag, ydervægge og gulv. Undersøgelsen er baseret på anonyme interview med en række af byggeriets organisationer samt rådgivere og udførende. På baggrund af de...... gennemførte interview må det konkluderes, at der kan være problemer med manglende overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser. Problemet gælder primært den del, der omhandler renovering af bygningsdele. Her vil det ofte være muligt at argumentere for, at det ikke er rentabelt at renovere op til dagens...

 1. KEMAMPUAN BERPIDATO DENGAN METODE EKSTEMPORAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  author Amy Sabila

  2015-01-01

  Full Text Available This research was aimed to describe speech ability through extemporan speech method as it is. This research used descriptive qualitative method. The data were collected through oral test and asking the students to do a speech which the title and the text of the speech has been prepared. The technique used in this research was stratified proporsional random sampling. The researcher used this technique because the population of the research was heterogeneous. The data collecting technique was supportive literature, observation, and interview. The result of the research shown speech ability through extemporan speech method as follows: 1 pronunciation aspect was very good; 2 intonation aspect was good; 3 vocabulary aspect was good; 4 student's view aspect was not good; 5 expression aspect was good; 6 loudness aspect was average; 7 fluency aspect was very good; 8 comprehension aspect was not good. According to the result of the research, it can be concluded that speech ability through extemporan speech method was good because only a few errors found in each aspect.Keywords: Speech Ability, Extemporant Method

 2. Kulturelle spejlinger af Profeten Muhammed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro Lading, Åse

  2008-01-01

  Artiklen er en analyse af to forløb i den såkaldte Muhammedkrise, der udspringer af Jyllandspostens offentliggørelse af karrikaturer af profeten Muhammed. Den første i 2006 ses som et  udspil, der først og frememst er styret  af markedsmæssige interesser, og hvor de globale reaktioner kom bag på...... forsvar opleves  af avisen i splitting-kategorier: enten kan man sige alt, eller også har man ikke ytringsfrihed. Artiklen slutter med et ønske om, at mere komplekse syn på de globale relationer kan etableres...

 3. METODE DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI DATA SEL NUKLEUS DAN SEL RADANG BERDASARKAN ANALISA TEKSTUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Arifin

  2016-03-01

  Full Text Available ABSTRACT - The Pap Smear test is done to see the presence of infection or changes in cells that can turn into cancer cells. In this research is using data on analysis results of texture image processing on previous research that is using a nucleus cell and inflammation cell in the image Pap Smear cell. The purpose of this research is to find the best method for classifying the nucleus cell and inflammation cell based on texture analysis GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix in this research used of method Decision tree (C 4.5, Naive Bayes and k-Nearest Neighbour. The results of this research brings about the best methods for classification of the data nucleus cell and inflammation cell that is a method of Decision tree (C4.5 with accuracy 97,56% whereas results for Naive Bayes 90,89% and k-Nearest Neighbour 95,97%. Keywords: Data mining, classification, Pap Smear cell, Texture Analysis ABSTRAKSI - Tes Pap Smear dilakukan untuk melihat adanya infeksi atau perubahan sel-sel yang dapat berubah menjadi sel kanker. Pada penelitian ini menggunakan data analisis tekstur yang didapatkan dari hasil pengolahan citra pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan sel nukleus dan sel radang pada citra sel Pap Smear. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode terbaik untuk mengklasifikasikan sel nukleus dan sel radang berdasarkan analisa teksur GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Decision tree (C4.5, Naive Bayes dan k-Nearest Neighbour. Hasil dari penelitian ini didapatkan metode terbaik untuk klasifikasi data sel nukleus dan sel radang yaitu metode Decision tree (C4.5 dengan akurasi 97,56% sedangkan hasil untuk Naive Bayes 90,89% dan k-Nearest Neighbour 95,97%. Kata Kunci: Data mining, Klasifikasi, Sel Pap Smear, Analisa Tekstur

 4. PENENTUAN JUMLAH PRODUKSI DENGAN APLIKASI METODE FUZZY – MAMDANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Much. Djunaidi

  2005-12-01

  Full Text Available Permasalahan yang timbul di dunia ini seringkali mengandung ketidakpastian, logika fuzzy merupakan salah satu metode untuk melakukan analisis sistem yang mengandung ketidakpastian. Pada penelitian ini digunakan metode mamdani atau sering juga dikenal dengan metode Min – Max. Perancangan sistem untuk mendapatkan output dilakukan dalam tahap – tahap (a pembentukan himpunan fuzzy, (b Aplikasi fungsi implikasi, (c membentuk aturan – aturan, (d penegasan (defuzzifikasi. Pada penelitian ini defuzzifikasi dilakukan  dengan menggunakan metode centroid. Pada metode ini nilai defuzzyfikasi bergerak secara halus, sehingga perubahan pada himpunan  fuzzy juga akan bergerak dengan halus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan memasukkan variabel input  pada bulan juli 2005, yaitu jumlah permintaan sebesar 21.945 unit dan jumlah persediaan sebesar 1.824 unit menghasilkan output jumlah produksi sebesar 20.300 unit.

 5. PENGARUH METODE LATIHAN DAN KOORDINASI TERHADAP POWER TUNGKAI ATLET BOLA VOLI JUNIOR PUTRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anung Probo Ismoko

  2013-04-01

  Full Text Available Penelitian bertujuan mengetahui: (1 Peningkatan power melalui metode latihan agility hurdle drills dan agility ring drills, (2 Perbedaan pengaruh metode latihan terhadap power tungkai, (3 Perbedaan pengaruh power tungkai antara yang memiliki koordinasi tinggi dan rendah, dan (4 Pengaruh interaksi antara metode latihan dan koordinasi terhadap power tungkai. Penelitian ini merupakan eksperimen. Populasi penelitian adalah atlet klub Bola Voli Spirit dan Pervas berjumlah 44 atlet. Sampel penelitian 24 atlet ditentukan dengan teknik sampling. Pengumpulan data menggunakan tes yang dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Instrumen penelitian adalah Sargen Jump Test dan Hexagonal Obstacle Test. Teknik analisis data menggunakan ANAVA. Hasil penelitian adalah: (1 Tidak terdapat perbedaan peningkatan power tungkai yang signifikan melalui metode latihan agility hurdle drills dan agility ring drills. (2 Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara metode latihan ter-hadap power tungkai. (3 Terdapat perbedaan peningkatan power tungkai antara yang memiliki koordinasi tinggi dan koordinasi rendah. (4 Tidak terdapat interaksi antara metode latihan dan koordinasi terhadap peningkatan power tungkai.   THE EFFECT OF TRAINING MODELS AND COORDINATION ON THE LEG POWER OF JUNIOR FEMALE VOLLEYBALL ATHLETES Abstract This study aimed to determine: (1 increase leg power through of agility hurdle drills and agility ring drills training models, (2 the differences in the effect of training models on the leg power, (3 differences in the effect of leg power between those having a high and low coordination, and (4 the effect interaction between training methods and coordination on the leg power.This study is an experimental study. The population in this study was the athletes of Volleyball Club Spirit and Pervas, totaling 44 athletes. A sample of 24 athletes was establised using the purposive sampling. The data were collected using tests and the measurements performed before and

 6. Estimasi Variabel Dinamik Menggunakan Metode Kalman Filter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathanael Leon Gozali

  2013-09-01

  Full Text Available Sebuah sistem pengendalian kapal dituntut untuk memiliki akurasi yang tinggi. Hal ini dituntut dengan adanya sistem pengendalian otomatis yang dibuat dengan menjadikan feedback dari alat ukur sebagai nilai yang mempengaruhi  pengendali. Dengan alat ukur yang memiliki noise dan sistem yang memiliki noise sehingga tidak sesuai dengan perancangan sistem tersebut menjadi penyebab ketidaktepatan dalam pengendalian kapal. Meskipun noise bernilai kecil namun dalam waktu yang lama dan terus menerus terakumulasi sehingga pengendalian tidak berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah estimator Kalman Filter pada kondisi noise dari alat ukur, noise dari sistem kapal dan ketidaktepatan dalam pemodelan. Metode Kalman Filter yang digunakan adalah metode Kalman Filter diskrit linier karena model dinamika kapal telah dilinierisai dan didiskritisasi terlebih dahulu. Variabel dinamik kapal yang diestimasi untuk keperluan steering adalah dinamika sway-yaw dengan variabel kecepatan sudut, posisi sudut dan kecepatan arah sway. Perancangan sistem berdasarkan spesifikasi kapal perang kelas SIGMA Extended. Berdasarkan hasil simulasi, estimator yang dirancang  mampu memberikan nilai estimasi pada ketiga variabel dinamika kapal dengan persentase integral absolute error dari sistem dengan noise sistem dan noise pengukuran sebesar 0,41% untuk variabel yaw, 4,30% untuk yaw-rate dan 6,78% untuk sway-rate.

 7. Coaching af sygedagpengemodtagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 8. EFEKTIVITAS METODE DRILL BERBANTUAN “SMART PROBLEM ACCOUNTING MODULE” TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI MATERI JURNAL PENYESUAIAN PERUSAHAAN JASA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azizatul Fikriyah

  2016-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: penerapan Metode Drill (latihan berbantuan “Smart Problem Accounting Module” dalam meningkatkan hasil belajar akuntansi dan hasil belajar akuntansi lebih tinggi dibandingkan menggunakan metode ceramah.Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment dengan pola pretest-posttest group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di MAN Suruh Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2014/2015. Sampel penelitian dipilih secara random yang kemudian diperoleh kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen dan XI IPS 1 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi, tes, observasi. Pengujian H1 yaitu menggunakan uji paired sample t-test dan H2 menggunakan uji independent sample t-test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar setelah perlakuan dengan Metode Drill (latihan berbantuan “Smart Problem Accounting Module” dilihat dari rata-rata nilai pre-test yaitu 56,64 dan post-test sebesar 84,18 pada kelas eksperimen. Selain itu juga menunjukkan adanya perbedaan hasil rata-rata nilai post-test kelas eksperimen sebesar 84,18 lebih tinggi dibandingkan post-test kelas kontrol sebesar 80,52.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Metode Drill (latihan berbantuan “Smart Problem Accounting Module” dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi jurnal penyesuaian. Kelas eksperimen yang mendapat pembelajaran dengan metode Metode Drill (latihan berbantuan “Smart Problem Accounting Module” memperoleh hasil belajar lebih tinggi daripada kelas kontrol yang menggunakan ceramah. Oleh karena itu, guru disarankan untuk menggunakan metode Metode Drill (latihan berbantuan “Smart Problem Accounting Module” dalam pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami materi jurnal penyesuaian. The purpose of this study was to determine whether the application drill method (training with Smart Problem Accounting Module could

 9. Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver med en partner med Parkinsons sygdom, – en interviewundersøgelse af kvinders erfaringer med omsorg og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise; Pedersen, B.; Wagner, L.

  2012-01-01

  Formål: At undersøge de levede erfaringer for kvindelige partnere til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Baggrund: Det er kendt, at hverdagslivet med en partner med Parkinsons sygdom indebærer radikale omvæltninger i familien, især for den kvindelige partner. Metode: En fænomenologisk......-hermeneutisk metode blev anvendt. I 2008 gennemførtes interview med kvindelige partnere (N = 10) til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Den franske filosof Ricoeurs teori om fortolkning blev anvendt i analysen af data. Konklusion: Undersøgelsen viste, at livet sammen med en partner med Parkinsons sygdom...

 10. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 11. En systemteoretisk analyse af underviseres medlemskab af uddannelsessteder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Steffen Warming

  2014-01-01

  Afhandlingen undersøger ved hjælp af Niklas Luhmanns systemteori, hvordan undervisere på to uddannelsessteder der skal fusionere, er med til at bidrage til det nye uddannelsesstedets selvbeskrivelse. Der konkluderes, at undervisernes egen iagttagelse af uddannelsesstedet afgør hvilke faktorer der...

 12. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...

 13. Politisk brug af historien og legitimering af nutiden i Jugoslavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Humlebæk, Carsten

  2014-01-01

  Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013.......Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013....

 14. Resumé af Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grøn, Sisse

  2009-01-01

    I forfatternes egen forskning har de brugt den meget anvendte kulturteoretiker, Geert Hofstedes metode til at analysere kultur. Det gør næsten alle som beskæftiger sig med kultur i de maritime fag i disse år, men til forskel fra de fleste andre, diskuterer de hvor anvendelig Hofstedes 40 år gamle...

 15. Resumé af forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grøn, Sisse

    I forfatternes egen forskning har de brugt den meget anvendte kulturteoretiker, Geert Hofstedes metode til at analysere kultur. Det gør næsten alle som beskæftiger sig med kultur i de maritime fag i disse år, men til forskel fra de fleste andre, diskuterer de hvor anvendelig Hofstedes 40 år gamle...

 16. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN METODE DISCOVERY LEARNING UNTUK PEMAHAMAN SAINS PADA ANAK TK B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Istikomah -

  2013-03-01

  Full Text Available AbstrakPelaksanaan kegiatan pempelajaran sains di Kecamatan Rimbo Bujang belum optimal. Seba- gian besar guru belum menyusun dan menggunakan perangkat pembelajaran dengan metode discovery learning. Tujuan penelitian ini, mengembangkan perangkat pembelajaran metode dis- covery learning untuk pemahaman sains pada anak yang valid dan efektif. Penelitian ini meru- pakan penelitian pengembangan mengacu pada model pengembangan Thiagarajan. Subyek uji coba penelitian ini adalah siswa Kelas TK B di Kecamatan Rimbo Bujang Kota Jambi tahun 2012/2013. Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah perangkat pembelajaran metode discovery learning untuk pemahaman sains anak TK B berupa silabus, RKH, bahan ajar, LKA, dan penilain pembelajaran. Data penelitian diperoleh melalui: lembar validasi; lembar pengamatan; dan penilaian pembelajaran. Teknik analisis data dilakukan dengan ana- lisis deskriptif, dan inferensial menggunakan desain Pre-test and Post-tes Group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran tergolong valid. Keefektifan perangkat dilihat dari hasil belajar anak. Hasil belajar kognitif anak setelah diterapkan pemb- elajaran metode discovery learning untuk pemahaman sains anak mengalami peningkatan yang signifikan dibanding sebelum diterapkan pembelajaran metode discovery learning. Simpulan dari penelitian ini bahwa perangkat pembelajaran metode discovery learning untuk pemaha- man sains anak TK B yang dikembangkan valid dan efektif. AbstractImplementation of activities in the district science pempelajaran Single Rimbo not optimal. Most of the teachers do not prepare and use the learning to discovery learning method. The purpose of this study, developed a method of discovery learning tools for understanding science learning in children valid and effective. Development of learning device discovery learning method conducted in accordance with the Thiagarajan development model. The subjects are students of kindergarten B in

 17. Pengaruh Perawatan Metode Kanguru terhadap Perubahan Berat Badan Bayi Lahir Rendah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia ,

  2017-02-01

  Full Text Available Berat Badan Lahir Rendah (BBLR adalah bayi dengan berat badan  bayi lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Perubahan Berat Badan Bayi BBLR di ruang inap perinatology  RSUD Dr.Achmad  Mochtar Bukittinggi tahun 2014.  Penelitian ini menggunakan desain  Quasi Eksperimental dengan rancangan one group pretest posttest design, dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive  sampling dengan  sampel 10 orang. Hasil penelitian  di dapatkan rata-rata berat badan bayi sebelum perawatan metode kanguru adalah 1738,60 gram, sedangkan setelah dilakukan perawatan metode kanguru berat badan bayi meningkat menjadi 1766,90 gram, dengan peningkatan berat badan sebanyak 28,30 gram dimana  p value = 0.00 <  Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perawatan metode kanguru terhadap perubahan berat badan bayi BBLR di ruang inap perinatologi RSUD dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2014. Dan disarankan kepada ibu-ibu untuk melakukan perawatan metode kanguru secara rutin dan pemberian ASI yang cukup terhadap bayi BBLR.Kata kunci: Perawatan Metode Kanguru, Berat Badan bayi. Low Birth Weight (LBW is a baby with a birth weight less than 2500 grams regardless of gestation. This research used a quasi-experimental design with one group pretest posttest design. The samples were taken using purposive sampling technique. The results showed that all respondents experienced weight gain. The weight of babies before applying kangaroo care method was 1738.60 grams in average. While after applying the kangaroo care method, the baby's weight increased to 1766.90 grams. After using a statistical test of dependent t-test (paired t-test, pvalue gotten was 0.000, with standard error (α 0.05. It means that there is a significant difference between the average weight before and after the treatment of kangaroo care methods with weight gain as much as 28.30 gram. Based

 18. Dimensionering af plansiloer til ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terpager Andersen, K.

  Der er fortsat stor interesse for bygning af plansiloer til ensilage, og SBI's afdeling for landbrugsbygninger er derfor i gang med at udarbejde et sæt byggeblade herom. For at kunne dimensionere sådanne siloer er det nødvendigt at kende størrelsen af de tryk, ensilagen udøver på silosiderne, og...

 19. Fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Poulsen, Martin

  2013-01-01

  Artiklen analyserer en række af de væsentligste elementer fra Erhvervsfondsudvalgets rapport. Artiklen analyserer bl.a. Grundbegreber (fondsbegrebet, udvidelse af stifterbegrebet), Fondens ledelse (selvstændig ledelse og uafhængighed, ledelsens udpegning og sammensætning samt ledelsens opgaver og...

 20. Halvering af dagpengeperioden og akutpakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Klara; Holt, Helle

  dagpengeperioden og implementeret den særlige akutpakke for de ledige, der er i slutningen af deres dagpengeperiode. Undersøgelsen viser, at forkortelsen af dagpengeperioden ikke har betydet nogle overordnede forandringer i beskæftigelsesindsatsen. Dog har medarbejderne blik for, at de ledige har kortere tid til...

 1. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nyvang, Tom

  kompleksitet. Analysen viser, hvordan man meningsfuldt og produktivt kan betragte ibrugtagning af ikt, som et selvstændigt problemområde. Ved at lancere ibrugtagning som et selvstændigt problemområde tilbydes en platform for fremtidig forskning, der kan arbejde videre med forståelse af ibrugtagning. Der skabes...

 2. Kvalifikation af den optiske aftastning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sobiecki, René

  Hvor koordinatmålemaskinen i årtier har indtaget en nøgleposition i en virksomhed til fremskaffelse af måledata, ser vi nu en udvikling i retning af mere og mere optisk måleudstyr. Profilprojektoren er vendt tilbage i en ny avanceret form. Fordele og ulemper ved mekanisk kontra optisk måling er v...

 3. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 4. Penggunaan Metode Peer Tutoring dengan Kassitu untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sujatmiani Sujatmiani

  2015-10-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar menggunakan metode peer tutoriing dengan Kassitu. Pengumpulan data kuantitatif dengan soal pretest dan posttest sedangkan data kualitatif didapatkan melalui angket, dan lembar observasi. Data kuantitatif dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif dengan melihat perbandingan nilai pre test dan pos test pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mencari point penting dan informasi tambahan dari hasil observasi.Motivasi belajar meningkat sebesar 11,78% sedangkan Hasil belajar meningkat sebesar 17,89%. Motivasi belajar siswa meningkat dilihat dari aktifitas kelompok dalam berdiskusi, mengerjakan soal latihan, tanya jawab bersama tutor, serta turnamen antar kelompok sehingga dapat disimpulkan bahwa metode peer tutoring dengan Kassitu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA

 5. Analyse af elbilers forbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  2014-01-01

  Denne rapport undersøger GPS og CAN bus datagrundlaget opsamlet ved kørsel med elbiler og analysere på elbilers forbrug. Analyserne er baseret på godt 133 millioner GPS og CAN bus målinger opsamlet fra 164 elbiler (Citroen C-Zero, Mitsubishi iMiev og Peugeot Ion) i kalenderåret 2012....... For datagrundlaget kan det konstateres, at der er behov for væsentlige, men simple opstramninger for fremadrettet at gøre det nemmere at anvende GPS/CAN bus data fra elbiler i andre analyser. Brugen af elbiler er sammenlignet med brændstofbiler og konklusionen er, at elbiler generelt kører 10-15 km/t langsommere på...

 6. Oplevelsen af MST

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Nemli, Asiye

  Multisystemisk Terapi – MST – er et intensivt behandlingsforløb, der søger at begrænse problemskabende udadreagerende adfærd hos hjemmeboende unge. Metoden går ud på at lære den unges omgivende ’systemer’, dvs. familien, venner, skolen, socialsystemet, politiet mm., hvordan de skal tackle de unge....... MST har været meget omdiskuteret i medier og fagkredse. Denne evaluering er kvalitativ og kan ikke afgøre, om metoden rent faktisk ændrer de unges uhensigtsmæssige adfærd. Men den giver et billede af, hvordan forældre, unge og terapeuter oplever det behandlingsforløb, de har været igennem. Den...

 7. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 8. Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Corell, Dennis Dan

  Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt.......Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt....

 9. IDENTIFIKASI DAGING SAPI BALI DENGAN METODE HISTOLOGIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ni Ketut Suwiti

  2012-09-01

  Full Text Available ABSTRAK Telah dilakukan penelitian identifikasi daging sapi bali dengan metode histologis yakni melakukan pengamatan terhadap struktur mikroskopis. Sampel daging sapi bali. berupa muskulus pectoralis profundus, diperoleh dari pasar swalayan di Denpasar. Sampel difiksasi, didehidrasi dan diembedding dalam parafin selanjutnya dilakukan pemotongan dengan mikrotom ketebalan 4 - 5 µ. Dibuat sediaan histologis dengan metode pewarnaan Harris-Haematoxilin-Eosin. Pengamatan terhadap struktur histologi dilakukan dengan mikroskop cahaya binokuler pembesaran 450x. Hasil penelitian menunjukkan struktur histologi daging sapi bali terdiri atas serabut otot skelet longitudinal dan tranversal dengan multinuklleus. Nukleus terletak dipinggir sel. Ditemukan jaringan ikat padat dan jaringan lemak dengan pembuluh darah. Diameter serabut otot berukuran 8,40 ± 1,41 µm. Pada pengamatan histologis juga ditemukan : endomisium, perimisium dan epimisium IDENTIFICATION OF BALI CATTLE MEAT WITH HISTOLOGICAL METHODS ABSTRACT A study to identification the microscopic structure of bali cattle meat by histological methods, has been carried out. The meat bali cattle samples were collected from musculus pectoralis profundus has been taken from Denpasar supermarket. The tissue samples were fixed, dehydrated and embedded in paraffin and 4 - 5 µ. sections. Harris-Haematoxilin-Eosin staining method, using to identified of histological structure. Microscopic analysis was performed using a binocular light microscope (450X. The study showed that, histological structure of bali cattle beef was composed by longitudinally and transverselly skeletal muscle with a multinucleated. The nuclei in the periphery of the cell, there are dense connective tissue, fat, with small blood vessels. The skeletal myofibers diameter of muscle is 8.40 ± 1,41 µm. We observed for the presence of : endomysium , perimysium and epimysium.

 10. Digitalisering af undervisningen i almen patologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ben Vainer

  2014-10-01

  Full Text Available Patologi er læren om sygdommes manifestationer i væv og celler, herunder sygdommes årsager og mekanismer, og er en central del af undervisningen på en lang række studier om menneskers og dyrs sygdomme. Imod slutningen af 00’erne kom de første præparatscannere til Danmark, og for faget almen patologi på Københavns Universitet blev dette udnyttet til at forbedre og modernisere undervisningen. Faget baserer nu sin undervisning på digitalisering og anvendelse af digitale medier, og både undervisning og eksamen i vævs- og celleforandringer foregår nu med digitale hjælpemidler. I løbet af de sidste fem år er alle vævspræparater digitaliserede, og sideløbende hermed er den elektroniske platform for faget blevet udbygget. Fagets egne forelæsninger videooptages og streames, forelæsninger udført af internationalt anerkendte undervisere på udenlandske universiteter transmitteres live, og en patologi-blog øger studerendes adgang til underviserne. Til selvstudium udvikles multiple choice-tests baseret på mikroskopipræparater samt korte filmklip, der gennemgår mikroskopiforandringerne. Digitale spørgeskemaer har vist, at disse tiltag har forbedret undervisningen og øget studentertilfredsheden ganske betydeligt. Denne oversigtsartikel vil præsentere de digitale tiltag og deres betydning for undervisningen i patologi på Københavns Universitet.

 11. Digitalisering af undervisningen i almen patologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ben Vainer

  2014-09-01

  Full Text Available Patologi er læren om sygdommes manifestationer i væv og celler, herunder sygdommes årsager og mekanismer, og er en central del af undervisningen på en lang række studier om menneskers og dyrs sygdomme. Imod slutningen af 00’erne kom de første præparatscannere til Danmark, og for faget almen patologi på Københavns Universitet blev dette udnyttet til at forbedre og modernisere undervisningen. Faget baserer nu sin undervisning på digitalisering og anvendelse af digitale medier, og både undervisning og eksamen i vævs- og celleforandringer foregår nu med digitale hjælpemidler. I løbet af de sidste fem år er alle vævspræparater digitaliserede, og sideløbende hermed er den elektroniske platform for faget blevet udbygget. Fagets egne forelæsninger videooptages og streames, forelæsninger udført af internationalt anerkendte undervisere på udenlandske universiteter transmitteres live, og en patologi-blog øger studerendes adgang til underviserne. Til selvstudium udvikles multiple choice-tests baseret på mikroskopipræparater samt korte filmklip, der gennemgår mikroskopiforandringerne. Digitale spørgeskemaer har vist, at disse tiltag har forbedret undervisningen og øget studentertilfredsheden ganske betydeligt. Denne oversigtsartikel vil præsentere de digitale tiltag og deres betydning for undervisningen i patologi på Københavns Universitet.

 12. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 13. KOMBINASI METODE K-NEAREST NEIGHBOR DAN NAÏVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI DATA

  OpenAIRE

  Kartika Sari, Mega; .,, Ernawati; .,, Pranowo

  2015-01-01

  Data mining banyak digunakan untuk membantu menentukan keputusan dengan memprediksi tren data masa depan. K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes merupakan metode-metode data mining untuk klasifikasi data yang cukup populer. Kedua metode tersebut masing-masing memiliki kelemahan. Proses pengolahan data dengan metode KNN lebih lama dibanding dengan Naïve Bayes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, metode KNN dan Naïve Bayes memiliki nilai keakuratan yang cukup tinggi Pada p...

 14. STUDI METODE-METODE EKSTRAKSI PEWARNA MAKANAN ALAMI ANNATTO DARI BIJI KESUMBA (Bixa orellana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johnner Parningotan Sitompul

  2012-05-01

  . Annatto merupakan pewarna alami makanan yang didapatkan melalui ekstraksi dari biji pohon kasumba (Bixa orellana dengan komponen pewarna utamanya adalah bixin. Keberadaan ikatan rangkap terkonjugasi menyebabkan bixin dan norbixin  larut dalam sebagian besar pelarut organik. Ciri struktur kimia dari bixin ini yang menjadi dasar dalam pemilihan pelarut untuk ekstraksi pewarna annatto. Tujuan makalah ini adalah studi metode-metode ekstraksi terhadap perolehan bixin, metode Soxhlet pada temperatur didih pelarut dan metoda ultrasonic bath pada temperatur kamar, dengan dua tempat sumber biji kasumba, Bandung dan Duri. Pelarut yang digunakan adalah etil asetat dan aseton. Pengujian dilakukan dengan mengukur kadar pigmen yang dihasilkan menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang tertentu. Dari penelitian ini, didapatkan data yield (perolehan bixin dari berbagai variasi percobaan. Perolehan bixin (terhadap biji yang didapat dari ekstraksi ultrasonic bath lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,584%, dibanding dengan metode soxhlet yang rata-rata sebesar 0,443%. Ekstraksi menggunakan metode ekstraksi ultrasonic bath, dan menggunakan pelarut etil asetat lebih tinggi yaitu rata-rata 0,602% daripada menggunakan aseton yang rata-rata 0,565%. Sedangkan dengan metode soxhlet menunjukkan perolehan bixin berbeda, dengan pelarut aseton 0,460%, sedangkan untuk pelarut etil asetat adalah 0,427%. Biji yang berasal dari 2 tempat berbeda, ketika diekstraksi dengan dua metode tersebut tidak memberikan perbedaaan hasil bixin yang signifikan

 15. Fluoridering af drikkevandet i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Spliid, Henrik; Bruvo, M.

  2010-01-01

  -tilsætning til drikkevandet (fluoridering). Siden da er emnet ikke taget op. Formålet med dette indlæg er at besvare spørgsmålene: 1. Er der behov for fluoridering af drikkevandet i Danmark? 2. Er der alternativer? Hvordan påvirker blødgøring af vand og andre vandbehandlingsmetoder dental caries hos børn og unge...... drikkevandet. Blødgøring af vand er kommet på dagsordenen i den danske vandsektor. Teknikken vil medføre adskillige fordele for forbrugerne, men uden supplerende fluoridering af drikkevandet vil forekomsten af dental caries hos børn og unde stige. Hvis man f.eks. fjerner 80 mg/l calcium fra drikkevandet gennem...... blødgøringen skal man supplere med tilsætning af ca. 0,5 mg/l af fluorid for at processen er dental caries neutral. Det er næsten dobbelt så meget som der i forvejen er i drikkevandet mange steder i Danmark....

 16. Klyngevejledning af specialestuderende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janni Niclasen

  2016-10-01

  Full Text Available Universitetsvejledning har traditionelt været karakteriseret ved at finde sted i ”et lukket rum” som en dyadisk interaktion mellem en studerende og en vejleder. Inden for de senere år er der kommet mere fokus på klyngevejledning, defineret ved en vejleder, der superviserer foran en gruppe af studerende. Der er kun begrænset med forskning om klyngevejledning, men et norsk studie har påpeget fordelene ved en kombineret effekt bestående af klyngevejledning i kombination med studenterkollokvier og individuel vejledning (Dysthe, Samara & Westrheim, 2006. Formålet med indeværende projekt var at undersøge, hvorledes klyngevejledning optimalt set bør tage form i forbindelse med specialeskrivning. På baggrund af interviews med klyngedeltagerne blev det konkluderet, at det er essentielt, at der forventningsafstemmes inden forløbet påbegyndes, at strukturen for klyngen ekspliciteres for alle klyngedeltagere, samt at alle deltagere engagerer sig og overholder og efterlever reglerne og strukturen for klyngen. Derudover blev det konkluderet, at der som udgangspunkt kun bør tilbydes klyngevejledning, men at dette i visse tilfælde kan kombineres med korte individuelle vejledningsgange, hvis en studerende har brug for specifikke råd og vejledning. Derudover bør vejleder opfordre til, at de studerende mødes uden vejleder i et uformelt forum mellem de enkelte vejledningsgange. University supervision has traditionally been characterized as a dyadic interaction between one student and one supervisor that takes place ‘behind closed doors’. Recently, there has been a greater focus on so-called joint supervision, defined as supervision of a group of students by one supervisor. Little research has been carried out on the effects of joint supervision, but one Norwegian study concluded that it can be advantageous to combine joint supervision with student colloquia and individual supervision. The purpose of the present study was to investigate

 17. PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG DENGAN METODE FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Y Aristyani

  2016-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi metode Fuzzy Time Series Markov Chain pada peramalan IHSG dan membuat aplikasi untuk peramalan IHSG menggunakan software MATLAB. Dalam penelitian  ini, data bersumber dari yahoo finance. Data historis diambil dari data Composite Indeks (IHSG periode Januari 2010 sampai dengan Februari 2014. Dengan mengubah data time series IHSG ke dalam fuzzy logic group untuk menentukan matriks probabilitas transisi, maka hasil peramalan dapat diperoleh. Tahap awal pembuatan aplikasi yaitu perancangan sistem. Aplikasi untuk peramalan IHSG dirancang dengan menggunakan GUI pada MATLAB dengan melakukan coding yang sesuai agar aplikasi bisa berjalan. Setelah dilakukan pengujian sistem diperoleh hasil MSE untuk metode Fuzzy Time Series Markov Chain sebesar 9827.1292 dan MSE untuk  metode Fuzzy Time Series S&C sebesar 15769.7036. Karena  memperoleh nilai MSE yang lebih kecil maka metode Fuzzy Time Series Markov Chain lebih akurat dan memiliki kinerja yang lebih baik untuk peramalan. Aplikasi yang dibuat memiliki persentase akurasi peramalan dengan metode Fuzzy Time Series Markov Chain sebesar 98,03458% dan persentase akurasi peramalan dengan metode Fuzzy Time Series S&C sebesar 97,38003%.The purpose of  this research were to determine the accuracy of the Markov Chain Fuzzy Time Series method on JCI forecasting and make an application for JCI forecasting using MATLAB software. In this research, the data sourced from Yahoo Finance. Historical data is taken from Data Composite Index (JCI in the period of January 2010 to February 2014. By transfering time series data into fuzzy logic groups to determine the transition probability matrix, then the forecasting results can be obtained. The initial phase to making the application  is system design. Application for JCI forecasting designed using GUI on MATLAB with appropriate coding in order to run the application. After testing the system then obtained MSE results

 18. En vurdering af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Klara; Holt, Helle

  Fastholdelsescentret blev etableret af Arbejdsskadestyrelsen i 2008 med det formål at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og forbedre samarbejdet med kommunerne om at hjælpe arbejdsskaderamte borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. I denne rapport beskrives det, hvor...... løser alle de regelsammenstød og interessesammenstød, der kan opstå, og som af aktørerne kan opleves som en barriere for at kunne fastholde den skadelidte på arbejdsmarkedet....

 19. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 20. Proses Pengambilan Kembali Bioetanol Hasil Fermentasi Dengan Metode Adsorpsi Hidrophobik

  OpenAIRE

  Hananto Putro, Agung Nur; Ardhiany, Sherviena Amanda; Sumarno, S

  2013-01-01

  Bioetanol merupakan salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Proses produksi bioetanol dengan fermentasi menghasilkan yield sebesar 9-11%, dan proses pemurniannya menggunakan metode destilasi yang hanya bisa digunakan jika yield minimal 9%. Penelitian ini untuk merecovery bioetanol pada hasil fermentasi dengan yield di bawah 9% menggunakan metode adsorpsi hidrophobik dengan variabel kendali adalah suhu kamar dan tekanan 1 atm, sedangkan variabel berubah adalah adsorbent, wakt...

 1. KEEFEKTIFAN METODE SCHOOLYARD INQUIRY TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SCIENCE VOCABULARY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.D. Pamelasari

  2014-10-01

  Full Text Available Tantangan yang harus dihadapi dalam mengajar Bahasa Inggris di pada mahasiswa selain jurusan Bahasa Inggris adalah tingkat pemahaman kosakata yang rendah. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka, berdasarkan permasalahan tersebut metode schoolyard inquiry digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami science vocabulary sebagai metode alternative untuk membantu mereka belajar. Schoolyard inquiry adalah metode belajar kosakata secara mandiri di luar kelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman science vocabulary mahasiswa Pendidikan IPA FMIPA Unnes mengingkat secara signifikan dan mencapai tingkat tinggi pada level pemahamannya. Melalui metode ini mahasiswa juga dapat mengintegrasikan pembelajaran Bahasa Inggris dengan metode saintifik. Mahasiswa juga memberikan respon positif terhadap metode schoolyard inquiry  ini. The challenge that should be faced of teaching English for non English department students is the low level of students’ vocabulary mastery. It affects their comprehension of material, therefore to help students to master the science vocabulary schoolyard inquiry method was proposed to be used as alternative method to improve students’ vocabulary mastery. Schoolyard inquiry is a method of independent learning that is conducted outside the class. The result showed that the students’ science vocabulary mastery improved significantly most of students reached high level of science vocabulary mastery. Through Schoolyard Inquiry method Students were be able to learn English by applying the scientific skill. The students also gave positive responses of learning vocabulary by using alternatif method of schoolyard inquiry.

 2. IMPLEMENTASI METODE TOPSIS DAN SAW DALAM MEMBERIKAN REWARD PELANGGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Perdana Windarto

  2017-02-01

  Full Text Available In an industry sales, competition is a natural thing. The number of businesses with the same type makes an entrepreneur should have the right strategies in increasing the purchasing power of customers and reap the benefits. This research aims to implement the algorithms in computer science to create a decision support system for granting rewards to customers Drinking water Depot. In this research method used is TOPSIS and SAW. Where samples are used as much as 6 customers with the assessment criteria is the status of payments, the status of customer liveliness, long subscription, purchase amount, and the time of purchase. From the comparison of the two methods, showed that the calculations carried out by TOPSIS method is better than the SAW method. Keywords: Customer, SPK, Reward, TOPSIS method, Method SAW Dalam sebuah industri penjualan, persaingan merupakan hal yang wajar. Banyaknya usaha-usaha dengan jenis yang sama membuat seorang pengusaha harus memiliki strategi-strategi yang tepat dalam meningkatkan daya beli pelanggan dan menuai keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma dalam ilmu komputer untuk membuat sistem pendukung keputusan pemberian reward kepada pelanggan Depot Air minum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah TOPSIS dan SAW. Dimana sampel yang digunakan sebanyak 6 pelanggan dengan kriteria penilaian adalah status pembayaran, status keaktifan pelanggan, lama berlangganan, jumlah pembelian, dan waktu pembelian. Dari hasil perbandingan kedua metode tersebut, diperoleh hasil bahwa perhitungan yang dilakukan dengan metode TOPSIS lebih baik dibandingkan dengan metode SAW. Kata Kunci: Pelanggan, SPK, Reward, Metode TOPSIS, Metode SAW

 3. RFiD tracking af brugeres adfærd i bygningsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suenson, Valinka; Harder, Henrik

  2011-01-01

  dette felt. Forude venter derfor flere forsøg, førend forskningsfeltet kan siges at være metodisk veletableret. Radio Frequency Identification (RFID), videoovervågning og Bluetooth er alle metoder, der bliver forsket i. Adfærdsanalyser i bygninger er med andre ord et både levende og dynamisk felt, og...... metoderne fornyr sig i takt med, nye teknologier opstår. I nærværende artikel vil det blive belyst hvordan RFID teknologien kan bruges til at gennemføre en adfærdsanalyse af et eller flere bygningsrum. Forskningen anvender teknologien til at sige noget om brugen af bygningen. Hvordan bruges den? Hvem bruger...

 4. Kortlægning af ph.d.-vejledningskurser på danske universiteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Mirjam Irene; Kobayashi, Sofie; Wichmann-Hansen, Gitte

  praksis på området. Metode I vores undersøgelse baseres data dels på en tematisk analyse af eksisterende kursusbeskrivelser (Braun & Clarke, 2006) og dels på en spørgeskemaundersøgelse med åbne svarfelter. Dataindsamling og analyse foretages i februar/marts 2016. Respondenter rekrutteres gennem DUNs...... Netværk for Udvikling af Ph.d.-vejledning (NUP), og ved henvendelse til øvrige kursusudbydere på ph.d.-skoler identificeret gennem universiteternes hjemmesider. Præliminære resultater bliver fremlagt og valideret i NUP medio marts inden den endelige præsentation på DUN konferencen. Resultater og...

 5. ANALISIS PERBANDINGAN PENENTUAN HARGA CALL OPTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE SIMULASI MONTE CARLO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krishna Kusumahadi

  2016-03-01

  Full Text Available Abstract - This study was conducted to determine the accuracy of the Black-Scholes method compared with the Monte Carlo simulation method to predict the price of a call option on KOMPAS 100 Index at maturity in 1 month, 2 months, and 3 months. The method used in this research is descriptive analysis by using historical data and perform price comparisons with absolute error value to determine whether the Black-Scholes method is more accurate than the method of Monte Carlo simulation in maturities. Result from this research; found that the price value at maturity absolute error for 1 month is 3.76 and the Black-Scholes method for Monte Carlo simulation method is 0:03. Value price absolute error at maturity for 2 months is 3.76 and the Black-Scholes method for Monte Carlo simulation method is 0.03. Value price absolute error on the maturity using Black-Scholes method for 3 months is 3.48 and 2.99 for the Monte Carlo method. Judging from the data obtained that the Monte Carlo method is more accurate than the Black-Scholes method to predict the price of the call option KOMPAS 100 Stock Index in the period of 1 month, 2 months, and 3 months. Implications for investors and capital market participants is when investors want to invest in stocks included in the KOMPAS 100 Index, Monte Carlo simulation method could be use to predict the price of the call option.  It is also advisable to compare with other methods such as GARCH, Neural Network, etc.   Keywords: Black-Scholes, Monte Carlo, Garch, and Artificial Neural Networks.   Abstrak - Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan Metode Black Scholes dibandingkan dengan Metode Simulasi Monte Carlo dalam memprediksi harga call option Indeks KOMPAS 100 pada saat jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data-data historis, dan melakukan perbandingan nilai price absolute error untuk mengetahui

 6. En beskrivelse af tidligere stofmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hecksher, Dorte

  2004-01-01

  Artiklen fokuserer på en del af et sample fra en større opfølgningsundersøgelse af døgnbehandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i Danmark. Formålet med artiklen er at beskrive den stoffri gruppe forud for indskrivning i døgnbehandling og i de første to år efter udskrivning fra døgnbehandling. ...

 7. Praktik - set i lyset af billedkunstfaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Skov, Kirsten; Meisner Christensen, Kirsten

  'Kamelrefleksioner - tematiseringer af læreruddannelsens professionssigte' er en række tekstsamlinger, der har til formål at bidrage til udvikling af læreruddannelsen som profession. Denne første tekstsamling 'Praktik - set i lyset af billedkunstfaget' er resultatet af et 3-årigt udviklingsarbejd...

 8. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 9. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 10. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 11. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 12. Sikring af forsvarshistorisk kulturarv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Ole

  2006-01-01

  Sikring af kulturarv er en af de kulturhistoriske museers hovedopgaver. Denne indadvendte side af museernes virksomhed foregår, på trods af dens afgørende betydning for museernes fremtidige muligheder, ubemærket og uden megen faglig diskussion. Tøjhusmuseet har siden 1990-erne bevæget sig fra en ...

 13. To byzantinske hymner af Romanos Melodos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Nanna Liv

  2004-01-01

  Artiklen er en introduktion til Romanos Melodos. Dertil indeholder artiklen en oversættelse til dansk af to af Romanos Melodos' hymner, "Om Guds Moder - Bebudelsen" og "Maria ved korset".......Artiklen er en introduktion til Romanos Melodos. Dertil indeholder artiklen en oversættelse til dansk af to af Romanos Melodos' hymner, "Om Guds Moder - Bebudelsen" og "Maria ved korset"....

 14. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 15. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex

  komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit...... opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i...

 16. PENGEMBANGAN METODE GRAPH COLORING UNTUK UNIVERSITY COURSE TIMETABLING PROBLEM PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS TARUMANAGARA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lely Hiryanto

  2012-05-01

  Full Text Available University Course Timetabling Problem merupakan proses penjadwalan mata kuliah di sebuah universitas yang hasilnya diusahakan seoptimal mungkin untuk tidak saling berbenturan dengan batasan-batasan dan syarat-syarat (constraints tertentu. Dalam menentukan penjadwalan berbasis perhitungan, salah satu metode yang dapat digunakan adalah Graph Coloring. Graph Coloring merupakan merupakan metode yang paling sederhana dan dapat digunakan untuk menentukan penjadwalan yang memiliki berbagai macam constraints. Pada penelitian ini, peneliti mengusulkan pengembangan dari metode Graph Coloring yang ada untuk membuat penjadwalan mata kuliah yang optimal dengan memertimbangkan berbagai macam constraints. Pengembangan ini diujicobakan ke penjadwalan mata kuliah di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara (FTI Untar. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pengembangan metode Graph Coloring memberikan hasil penjadwalan yang memenuhi rata-rata 93% seluruh constraints yang ditentukan. Rata-rata 7% pelanggaran constraints dikarenakan keterbatasan jumlah ruang dan total slot waktu kuliah, serta permintaan jadwal tertentu oleh dosen. University Course timetabling problem is the process of scheduling courses at a university whose results are optimally arranged to not collide with the limits and conditions (constraints specified. In determining the scheduling komputatif, one method that can be used is the Graph Coloring. Graph Coloring is the simplest method and can be used to determine which have a variety of scheduling constraints. In the present study, the researcher proposes the development of the existing methods of Graph Coloring to make optimal scheduling of courses taking into account various constraints. This development was tested to the scheduling of courses in the Faculty of Information Technology University Tarumanagara (FTI Untar. The experimental results show that the development of methods of Graph Coloring deliver results that meet the

 17. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK DATA MINING UNTUK PENGGALIAN KAIDAH ASOSIASI MENGGUNAKAN METODE APRIORI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo Willyanto Santoso

  2003-01-01

  Full Text Available There are many theories and approaches that have been developed to find pattern and association rule. One of the methods that have been developed is apriori method. Any method previously finds itemset using graph approaches that have weakness on huge memory usage. The lack of memory will affect many item that able to process. Further, many approaches use internal data structure that very complex and need resource addition to do this computation. In this research, apriori method was used to get association rule that describe relation between items in transactional database. The database that used is three kinds that have different in total transactional. Based on the empirical test, can be concluded that computational time to get asociation rule is influenced by the number of transaction and using "tidlist" data structure in apriori methods can reduce time because only read database one time. Abstract in Bahasa Indonesia : Banyak teori dan pendekatan yang dikembangkan untuk memperoleh hasil penemuan kaidah asosiasi dan pola. Salah satu metode yang dikembangkan yaitu dengan menggunakan metode apriori. Beberapa dari metode sebelumnya melakukan pencarian itemset dengan pendekatan graf asosiasi yang memiliki kelemahan pada penggunaan memori yang besar. Keterbatasan memori jelas akan mempengaruhi banyaknya item yang bisa diproses. Lebih jauh lagi, sebagian besar pendekatan menggunakan struktur data internal sangat rumit yang tidak bersifat lokal dan membutuhkan tambahan sumber daya dan banyak komputasi. Pada riset ini, metode apriori digunakan untuk memperoleh kaidah asosiasi yang menggambarkan hubungan antar item pada database transaksional. Database yang digunakan ada tiga buah yang masing-masing memiliki jumlah transaksi yang berbeda. Dari hasil pengujian empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu komputasi untuk menghasilkan kaidah asosiasi dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan Penggunaan struktur data "tidlist" pada algoritma apriori

 18. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Jepang Untuk Pemula Dengan Metode User Centered Design Berbasis Android

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Agustav

  2016-11-01

  Full Text Available Seiring perkembangan zaman dimana perdagangan bebas Asia Pasifik mulai sering terjadi, maka penduduk Indonesia perlu mempelajari bahasa lain selain bahasa Indonesia. Bahasa Jepang perlu dipelajari karena mulai banyak investor asing dari negara Jepang di Indonesia. Oleh sebab itu dibuat aplikasi sederhana untuk membantu proses pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula menggunakan metode User Centered Design. Dalam metode User Centered Design pada pembuatan aplikasi pembelajaran aplikasi pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula ini dilakukan dengan membuat prototype pertama berupa hand-sketches prototype, kemudian dibuat prototype kedua berupa realisasi dari hasil handsketches, dan yang terakhir dibuat prototype ketiga berupa dynamic design prototype. Dari ketiga jenis prototype juga dilengkapi dengan evaluasi terhadap pengguna dan dilakukan perbaikan. Kemudian untuk pengujian telah dilakukan dua kali pengujian menggunakan metode dari usability testing yaitu completing a transaction dan evaluating the impact of subtle changes. Hasil dari kedua pengujian itu telah dianalisa dan dihitung, berdasarkan hasil analisa tersebut disimpulkan bahwa pada pengujian completing a transaction mendapatkan hasil 92,3% menunjukkan bahwa pengguna telah memahami fitur dan fungsi dari tombol yang telah disediakan pada aplikasi pembelajaran bahasa Jepang yang telah dibuat dan pada hasil pengujian evaluating the impact of subtle changes mendapatkan hasil 100% hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna telah dapat mempelajari bahasa Jepang dengan menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa Jepang yang dibuat.

 19. Learning design som systematisk alternativ til one-hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Godsk

  2016-05-01

  Full Text Available Aarhus Universitet (AU vedtog i 2011 en ambitiøs politik for educational it med en række indsatsområder, hvoraf særligt anskaffelsen og implementeringen af en fælles e-læringsplatform, uddannelse af universitetets undervisere samt udvikling af undervisningen er af højeste prioritet (Aarhus Universitet, 2011. Pga. begrænsede midler har der imidlertid været behov for en ekstraordinær systematisk og effektiv måde at håndtere implementerings- og udviklingsarbejdet på. Dette bevirkede, at Science and Technology (ST i 2013 udviklede et learning design-framework, STREAM (Godsk, 2013, til at guide transformeringen af kurser og som et omdrejningspunkt for uddannelse af undervisere på fakultetets adjunktpædagogikum. I 2015 blev STREAM endvidere adopteret af Faculty of Health (HE og her yderligere operationaliseret til et såkaldt toolkit vha. Dee Finks castle-top diagram for således at muliggøre eksplicit design af sammenhængende undervisningsforløb (Conole & Fill, 2005; Fink, 2013. En operationalisering, der betød, at learning design-tilgangen også kunne benyttes til at pædagogisk kvalificere implementeringen og ibrugtagningen af universitetets nye e-læringsplatform, Blackboard Learn. I artiklen beskriver vi vores learning design-framework, STREAM, de dertilhørende toolkits ved de våde fag (dvs. fag på HE og ST ved AU, samt tre cases omkring hvorledes framework er anvendt til såvel uddannelse af undervisere og transformering af kurser. Ydermere reflekteres der over learning design-tilgangen som metode til systematisk og effektiv implementering og udvikling af educational it ved et universitet.

 20. Darcy flow forsøg til bestemmelse af permeabiliteten af intaktjordprøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahm, Malte

  Denne vejledning omhandler bestemmelse af permeabiliteten af intaktjordprøver ved brug af Darcys lov. Forsøget bliver også omtalt som ”Constant-head conductivity test” i den engelske faglitteratur. Vejledningen er en del af en serie, der beskriver udførelsen af geotekniske klassifikationsforsøg o...

 1. PENGARUH METODE LATIHAN DRILL DAN WAKTU REAKSI TERHADAP KETEPATAN DRIVE DALAM PERMAINAN TENIS MEJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Moh Kusuma Atmaja

  2015-04-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1 perbedaan pengaruh metode latihan drill umpan konstan dan metode latihan drill umpan berubah-ubah terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja; (2 perbedaan ketepatan pukulan drive tenis meja antara atlet yang mempunyai waktu reaksi tinggi dan rendah; (3 pengaruh interaksi antara metode drill dan waktu reaksi terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x 2. Populasi peneliti-an ini adalah atlet pemula usia 8-12 tahun. Sampel penelitian ini 28 atlet yang diambil dengan teknik random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Varian (ANAVA dua jalur yang dilanjutkan dengan uji Tukey dengan taraf signifikan α = 0,05.Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1 Ada perbedaan pengaruh metode latihan drill umpan konstan dan metode drill umpan berubah-ubah terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja atlet pemula Yogyakarta, dimana metode latihan drill umpan berubah-ubah lebih baik dari metode drill umpan konstan, terbukti dari nilai p = 0,048 <0,05. (2 Ada perbedaan ketepatan pukulan drive tenis meja atlet yang mempunyai waktu reaksi tinggi dan rendah pada atlet pemula tenis meja Yogyakarta, di mana atlet yang memiliki waktu reaksi tinggi lebih baik dari atlet yang memiliki waktu reaksi rendah, terbukti dari nilai p = 0,004 < 0,05. (3 Ada pengaruh interaksi antara metode latihan drill dan waktu reaksi terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja atlet pemula Yogyakarta, terbukti dari nilai p = 0,016 < 0,05.   THE EFFECT OF DRILL PRACTICE METHOD AND REACTIONS TIME ON THE DRIVE ACCURACY IN TABLE TENNIS GAMES.   Abstract This study aimed to determine: (1 differences of the effect of training method with constant and various pass drill on the accuracy of stroke drive of table tennis; (2 the difference of the accuracy of stroke drives between table tennis athle tes who have high-and low reaction time; (3 the effect of the

 2. Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Ole Helby; Hjelmar, Ulf; Vrangbæk, Karsten

  2014-01-01

  Denne rapport præsenterer resultaterne af en systematisk forskningsoversigt over studier af effekter af udlicitering publiceret i perioden 2011-2014. Forskningsoversigten opdaterer en AKF-rapport fra 2011, som gennemgik publicerede undersøgelser af effekter ved udlicitering i perioden 2000-2011 (......-2014. Indsamlingen og vurderingen af studier er afsluttet d. 27. oktober 2014, hvilket betyder, at studier udgivet efter denne dato ikke indgår i forskningsoversigten....

 3. METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: SISTEM REKOMENDER DATABASE SOFTWARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doni Purnama Alam Syah

  2014-09-01

  Full Text Available Abstract - Rekomender electoral system is a database software application that can be used to look for alternative software database selection strategy, the method of analytical hierarchy process (AHP. Rekomender systems needed by companies that have a large enough data processing such as the Bureau of Bina Sarana IT Information, expensive investments in the provision of Information Technology (IT makes IT Bina Sarana Information Bureau to be more careful in determining the selection of database software. This study focuses on research of database software selection system with the method of analytical hierarchy process (AHP, a case study of IT Bureau Bina Sarana Infromatika with the observation unit administrator. The results of the study found that there are two (2 main criteria, namely the selection of technology and a user with an alternative strategy My SQL, Oracle and SQL Server. Having tested the system rekomender My SQL result that the top priority in the selection of database software with a 41% weighting, followed by SQL Server and Oracle 39% 21%. The end result of a system that has been created rekomender concluded that the Bureau of Bina Sarana Informatics IT can define strategy alternatives before determining database software to be used more effectively and efficiently. Abstrak¬¬ - Sistem rekomender pemilihan database software merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari alternatif strategi pemilihan database software, dengan metode analytical hierarchy process (AHP. Sistem rekomender dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki pengolahan data yang cukup besar seperti Biro TI Bina Sarana Informatika, mahalnya investasi pada penyediaan Teknologi Informasi (TI membuat Biro TI Bina Sarana Informatika lebih berhati-hati dalam menentukan pemilihan database software. Penelitian ini berfokus kepada penetilian tentang sistem pemilihan database sofware dengan metode analytical hierarchy process (AHP, studi kasus Biro TI Bina Sarana

 4. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 5. Vyšetření chůze : srovnání testů a vyšetřovacích metod

  OpenAIRE

  Vobrubová, Dita

  2010-01-01

  This thesis focuses on gait examination of hemiparetic patients. The first part addresses general pieces of knowledge about gait, examination options, application of examinational gait tests in the physical therapy, and description of hemiparesis. The second part is summary of my practical experience with gait examinations of hemiparetic patients. The goal of this thesis is to try and evaluate options of tests and gait examinational methods: The Rancho Los Amigos Observational Gait Analysis...

 6. KEEFEKTIFAN METODE DISKUSI KELOMPOK DAN BERMAIN PERAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA INDONESIA MAHASISWA THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wandah Waenawae

  2015-05-01

  Full Text Available Permasalahan penelitian adalah perbandingan keefektifan metode diskusi kelompok dan bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia mahasiswa di Thammasat University, Thailand. Tujuan penelitian untuk menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif antara metode diskusi kelompok dan bermain peran dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Indonesia mahasiswa di Thammasat University, Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa jurusan kajian Asia Tenggara di Thammasat University yang mengambil mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Sampel penelitian adalah mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di kelas dasar. Pengambilan data menggunakan instrumen lembar penilaian performansi keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Validitas instrumen menggunakan validitas isi. Reliabilitas instrumen diperiksa melalui teknik interrater. Data kemudian dianalisis menggunakan Independent Sample Test dengan bantuan program SPSS 17.0 for windows. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode bermain peran lebih efektif daripada metode diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia mahasiswa Thammasat University, Thailand. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ THE EFFECTIVENESS OF PROMOTING THE INDONESIAN SKILL THROUGH GROUP DISCUSSION AND ROLE PLAY METHODS ON THE STUDENT OF THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND   Abstract The problem is the comparative effectiveness method for improving the Indonesian speaking skill of the students of Thammasat university,Thailand. The study is aimed to discribe the effectiveness comparison of the more effective method between group discussion and role play

 7. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 8. Har lægers risikovillighed og symptomer på udbrændthed betydning for brugen af PSA-tests?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Carlsen, Anders Helles; Vedsted, Peter

  2016-01-01

  Denne artikel er baseret på undersøgelsen "Association of GP's risk attitudes, level of empathy, and burnout status with PSA testing in primary care, som er publiceret i British Journal of General Practice, December 2015; 65(44): 845-851......Denne artikel er baseret på undersøgelsen "Association of GP's risk attitudes, level of empathy, and burnout status with PSA testing in primary care, som er publiceret i British Journal of General Practice, December 2015; 65(44): 845-851...

 9. Effekt af at reducere befolkningens indtag af salt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; Høberg Hansen, Hanne; Lykke Jeppesen, Jørgen

  2018-01-01

  Diskussionen om salt raser i medierne. Kan for meget salt – eller måske for lidt salt – være skadeligt? Blandt de fleste forskere er der bred enighed. Et højt saltindtag viser en tydelig sammenhæng med forhøjet blodtryk, som igen er forbundet med hjertekarsygdomme. Derfor vil det på befolkningsni...... befolkningsniveau være gavnligt at nedsætte mængden af salt i kosten. Evidensen for effekten af et meget lavt saltindtag, under fem gram dagligt, er dog meget begrænset....

 10. Metode Vertical Electrical Sounding (VES untuk Menduga Potensi Sumberdaya Air

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harjito .

  2015-08-01

  Full Text Available Pada umumnya pemenuhan kebutuhan air dilakukan dengan memanfaatkan airtanah. Airtanah lebih banyak dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan domestik maupun industri karena kualitas airtanah pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan air permukaan. Potensi airtanah untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan industri pada umumnya sulit dihitung secara tepat karena airtanah tidak tampak dan keberadaannya sangat bergantung pada kondisi geologi. Salah satu metode pendugaan yang sering digunakan adalah metode geolistrik VES (Vertical Electrical Sounding. Metode tersebut umum digunakan karena hasilnya lebih akurat, biaya operasional yang murah, dan akuisi data yang cepat. Metode VES digunakan untuk menduga lapisan-lapisan material di bawah permukaan bumi berdasarkan sifat resistivitasnya. Nilai resistivitas (ρ dihitung berdasarkan data arus listrik (I dan beda potensial (V yang diperoleh di lapangan. Data arus listrik dan beda potensial diperoleh dari injeksi arus listrik ke bawah permukaan bumi melalui pasangan elektroda arus (C1,C2 dan elektroda potensial (P1,P2. Berdasarkan hasil pendugaan menggunakan metode VES, potensi airtanah di Kota Surakarta mempunyai volume airtanah yang tersedia besar karena akuifer terdistribusi secara luas dan seragam.Debit airtanah berdasarkan perhitungan dengan data yang tersedia dan asumsi-asumsi yang digunakan, maka debit airtanah di sebagian kota Surakarta adalah 1.208 m 3 /hari. Kata kunci : Vertical Electrical Sounding, sumberdaya air, akuifer

 11. Reduktionen af satsen for selskabsskat gør en ændring af creditreglerne aktuel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer sammenhængen mellem satsen for selskabsskatten og maksimeringen af creditlempelsen ved aktivitet i udlandet. Der argumenteres for, at en nedsættelse af selskabsskatten aktualoiserer behovet for en gfennemgribende reform af reglerne om maksimeret credit.......Artiklen analyserer sammenhængen mellem satsen for selskabsskatten og maksimeringen af creditlempelsen ved aktivitet i udlandet. Der argumenteres for, at en nedsættelse af selskabsskatten aktualoiserer behovet for en gfennemgribende reform af reglerne om maksimeret credit....

 12. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  . Artiklen bygger dels på en gennemgang af dansk og international litteratur og policy dokumenter, dels på en empirisk best practice undersøgelse af ledelse af brugerinddragelse, som i perioden 2012-2013 blev gennemført på tre danske hospitalsafdelinger. How to lead patient involvement? Goals and models...... that patient involvement is to be implemented into a world in which a variety of other goals already exist. A major leadership challenge is therefore that some of the goals with patient involvement require new ways of organizing not just work practices and competencies but also relations with users. A key...... is based on existing Danish and international literature and policy documents on patient involvement, and on an empirical investigation of how patient involvement is implemented by clinical leaders, which we carried out in 2012-2013 in three Danish hospital wards identified as best practice cases....

 13. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er i dag den fjerde største bilproducent på verdensmarkedet, men går man tilbage til 1920'rne var selskabet førende...... med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget...

 14. PENENTUAN UMUR SIMPAN TORTILLA DENGAN METODE AKSELERASI BERDASARKAN KADAR AIR KRITIS SERTA PEMODELAN KETEPATAN SORPSI ISOTHERMINYA [Shelf Life Study of Tortilla Using Accelerated Shelf Life Testing (ASLT Method and its Mathematical Modeling of Moisture Sorption Isotherms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slamet Budijanto*

  2010-12-01

  Full Text Available Accelerated shelf life testing (ASLT method was used to determine the shelf life of tortilla chips based on critical moisture content approach. Crispiness was found to be the critical parameter in tortilla chips deterioation. The curve of moisture sorption isotherm was resulted by plotting water activity values (aw and equilibrium moisture contents (Me using eight salts with RH values at range of 11.3-90.3%. There were five models of sorption isotherm tested, namely Hasley, Chen-Clayton, Henderson, Caurie, dan Oswin model. Conclusively, Oswin model was the suitable one to depict the sorptions isotherm phenomenon in tortilla chips with MRD value of 2.33. By gathering all variables to be used in Labuza’s equation, the shelf life of tortilla chips at 38oC and 70% of RH was about 56 days.

 15. Fiktionen, der var ude af sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2007-01-01

  På baggrund af en analyse af Lars Frosts roman Smukke biler efter krigen (2004) reflekterer jeg over fiktionen som på én gang selvberoende og selvnedbrydende størrelse, og der henvises til Adornos æstetik som en mulig teoretisk ramme for begribelsen af dette tilsyneladende paradoks.......På baggrund af en analyse af Lars Frosts roman Smukke biler efter krigen (2004) reflekterer jeg over fiktionen som på én gang selvberoende og selvnedbrydende størrelse, og der henvises til Adornos æstetik som en mulig teoretisk ramme for begribelsen af dette tilsyneladende paradoks....

 16. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 17. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 18. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 19. Effekt af standardiserede studenterevalueringer på udvikling af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Frederik V; Haag, Sebastian

  2017-01-01

  Undervisningen evalueres i stigende grad gennem studenterbaserede, standardi-serede spørgeskemaer. Evalueringerne tjener flere formål, herunder kvalitetssik-ring og kvalitetsudvikling. Fokus i denne kvantitative undersøgelse er at finde ud af, om de standardiserede evalueringer forbedrer undervis...

 20. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 1. Transkateterlukning af venstre atriums aurikel til forebyggelse af apoplexia cerebri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Loupis, Anastasia M; De Backer, Ole; Ihlemann, Nikolaj

  2014-01-01

  In patients with atrial fibrillation (AF) and increased risk of stroke, oral anticoagulation (OAC) is the standard treatment for stroke prevention - however, this therapy also carries a high risk of bleeding. Percutaneous closure of the left atrial appendage (LAA) has been suggested to be an alte...

 2. Implementasi Metode Weighted Product Untuk Aplikasi Pemilihan Smartphone Android

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dyna Marisa Khairina

  2016-05-01

  Full Text Available Ketidaktahuan akan kelebihan dan kekurangan smartphone android merupakan kerugian bagi user karena banyaknya pilihan smartphone android yang beredar di pasaran. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan adanya suatu metode yang dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan secara tepat. Penelitian bertujuan membuat aplikasi sistem pemilihan smartphone android dengan menerapkan metode Weighted Product yang dapat menyelesaikan masalah dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating attribute dengan atribut bobot yang bersangkutan. Adapun yang menjadi kriteria dalam pertimbangan pemilihan smartphone Android dalam penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yaitu harga, memori internal, RAM, kamera dan kapasitas baterai. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi sistem pemilihan smartphone android berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi kepada user sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memilih  smartphone android dengan menerapkan metode weighted product dalam proses analisa sistem sehingga diperoleh hasil yang terbaik dalam pengambilan keputusan.

 3. Penerapan Metode ADAM Pada Proses Investigasi Layanan Private Cloud Computing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Widiyasono

  2016-06-01

  Full Text Available Layanan Private Cloud Computing memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh internal di dalam perusahaan, sebagai contoh kasus yang yang terjadi di RSIA XYZ. Penyalahgunaan tersebut terjadi dikarenakan adanya kelemahan sistem yang digunakan ,ataupun sebab lain. Proses akuisisi data pada layanan cloud computing penanganannya tidaklah sama dikarenakan jenis dan karakteristik layanan cloud computing tersebut. Isu mengenai masalah realibilitas data atau bagaimana proses data digital evidence didapatkan, pada persidangan akan menjadi perhatian khusus bagi majelis hakim, sehingga untuk menangani masalah tersebut digunakanlah metode ADAM (The Advance Data Acquisition Model, sayangnya metode tersebut belum pernah dilakukan evaluasi secara independen. Penelitian ini menggunakan metode ADAM di dalam melakukan investigasi kasus pada layanan private cloud computing dan telah berhasil 100% menerapkannya, kemudian kontribusi pada penelitian ini telah menemukan penyebab potensi terjadinya penyalahgunaan layanan aplikasi owncloud tersebut.   Kata kunci— Akusisi, ADAM, Cloud, Forensik, Investigasi

 4. Perbaikan Metode Penghitungan Debit Sungai Menggunakan Cubic Spline Interpolation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budi I. Setiawan

  2007-09-01

  Full Text Available Makalah ini menyajikan perbaikan metode pengukuran debit sungai menggunakan fungsi cubic spline interpolation. Fungi ini digunakan untuk menggambarkan profil sungai secara kontinyu yang terbentuk atas hasil pengukuran jarak dan kedalaman sungai. Dengan metoda baru ini, luas dan perimeter sungai lebih mudah, cepat dan tepat dihitung. Demikian pula, fungsi kebalikannnya (inverse function tersedia menggunakan metode. Newton-Raphson sehingga memudahkan dalam perhitungan luas dan perimeter bila tinggi air sungai diketahui. Metode baru ini dapat langsung menghitung debit sungaimenggunakan formula Manning, dan menghasilkan kurva debit (rating curve. Dalam makalah ini dikemukaan satu canton pengukuran debit sungai Rudeng Aceh. Sungai ini mempunyai lebar sekitar 120 m dan kedalaman 7 m, dan pada saat pengukuran mempunyai debit 41 .3 m3/s, serta kurva debitnya mengikuti formula: Q= 0.1649 x H 2.884 , dimana Q debit (m3/s dan H tinggi air dari dasar sungai (m.

 5. PENERAPAN METODE SELEKSI FITUR UNTUK MENINGKATKAN HASIL DIAGNOSIS KANKER PAYUDARA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elvira Sukma Wahyuni

  2016-04-01

  Full Text Available Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan peforma klasifikasi pada diagnosis kanker payudara dengan menerapkan seleksi fitur pada beberapa algoritme klasifikasi. Penelitian ini menggunakan database kanker payudara Wisconsin Breast Cancer Database (WBCD. Metode seleksi fitur F-score dan Rough Set akan dipasangkan dengan beberapa algoritme klasifikasi yaitu SMO (Sequential Minimal Optimization, Naive Bayes, Multi layer Perceptron, dan C4.5. Penelitian ini menggunakan 10 fold cross validation sebagai metode evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan algoritme klasifikasi MLP dan C4.5 mengalami peningkatan peforma klasifikasi secara signifikan setelah dipasangkan dengan seleksi fitur rough set dan F-score, Naive Bayes menunjukan peforma terbaik ketika dipasangkan dengan metode seleksi fitur F-score saja, sedangkan SMO tidak menunjukkan peningkatan peforma klasifikas ketika dipasangkan pada kedua seleksi fitur. Kata kunci: kanker payudara, seleksi fitur, klasifikasi.

 6. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE PROBLEM POSING BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eka Lia Susanti

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan metode Problem Posing berbasis pendidikan karakter di laboratorium TeenZania pada materi garis singgung lingkaran efektif. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik di SMP N 2 Pati. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik cluster random sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu keaktifan sebagai variabel independen dan prestasi belajar sebagai variabel dependen. Cara pengambilan data dengan lembar pengamatan dan tes. Data diolah dengan uji banding t dan uji pengaruh regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar kelas eksperimen (82,74 secara statistik melebihi KKM (75. Dengan uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi ?=-15,847 + 1,194X dan R^2=0,829. Koefisien X merupakan bilangan positif sehingga keaktifan berpengaruh positif pada prestasi belajar sebesar 82,9%. Rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen (82,74 dan rata-rata prestasi belajar kelas kontrol (72,91. Secara uji stastistik prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan (1 pembelajaran mencapai tuntas belajar; (2 adanya pengaruh positif pada keaktifan terhadap prestasi belajar; dan (3 prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar kelas kontrol; sehingga pembelajaran matematika dengan metode problem posing berbasis pendidikan karakter di laboratorium TeenZania merupakan pembelajaran yang efektif. The purpose of this study was to determine whether the learning of mathematics by Problem Posing method in a TeenZania laboratory based character education in circle tangent material effectively. The population in this study were students in SMP N 2 Pati. The sample in this study were drawn by cluster random sampling technique. The variables in this study is the activity as an independent variable and learning achievement as the dependent variable

 7. PERBANDINGAN PEMBELAJARANMEMBACA PERMULAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAS DANMETODE KATA LEMBAGA BERDASARKAN PERBEDAAN GAYA BELAJAR PADA PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiwik Kus Endah

  2014-08-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan (1 perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik taman kanak-kanak bergaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode SAS, (2 perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik taman kanak-kanak bergaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode  kata lembaga, (3 interaksi antara penggunaan metode SAS dan metode kata lembaga untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik taman kanak-kanak bergaya belajar auditori dan visual. Metode penelitian ini exsperimental design. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen tes kemampuan membaca permulaan, modality assessment test, wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data penelitian digunakan one sample kolmogorov-smirnov test pada program SPSS 16, uji homogenitas levene test, dan uji hipotesis dengan analisis varian 2x2. Simpulan hasil penelitian ini yaitu (1 terdapat perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik TK Islam Pangeran Diponegoro yang memiliki gaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode SAS, (2 terdapat perbedaan kemampuan membaca permulaan antara peserta didik TK Islam Pangeran Diponegoro yang memiliki gaya belajar auditori dan visual yang dibimbing dengan metode kata lembaga dan (3 terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran (SAS dan kata lembaga dengan gaya belajar (auditori dan visual  pada kemampuan membaca permulaan peserta didik taman kanak-kanak.This study aimed to describe (1 the difference between the beginning reading skills of students kindergarten auditory and visual learning style that is guided by the SAS method; (2 the difference between the beginning reading skills of students kindergarten style learning auditory and visual guided the “kata lembaga”method;and (3 the interaction between the use of SAS methods and methods of ‘kata lembaga”to improve literacy learners beginning

 8. Motivasi Belajar Siswa pada Materi Ikatan Kimia Melalui Metode Praktikum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sella Marselyana Abadi

  2016-01-01

  Full Text Available Abstract: This study aims to determine student’s motivation in chemical bonding material throught practical methods. The method used descriptive method. The research instrument used a questionnaire motivation to learn.  The sample was students grade X.5 SMA Muhammadiyah 25 Pamulang consist of 11 male and 16 female students. Data obtained in the form of percentage of the average value of each indicator of motivation. Implementasi result of learning using the practical method showed that the students’ motivation in chemical bonding material through practical methods including the high criteria. It can be seen from the average percentage of each indicator learning motivation which includes interest in learning is 84.97% (high, persistence in learning is 83.82% (high, participant in learning is 89.80% (high, the effort to learn is 85.79% (high, and great attention to learning is 77.31% (high.Keywords: Motivation, Practical Methods, Chemical BondingAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada materi ikatan kimia melalui metode praktikum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket motivasi belajar. Sampel penelitian ini adalah siswa/i kelas X.5 SMA Muhammadiyah 25 Pamulang dengan jumlah 27 orang siswa/i yang terdiri atas 11 siswa dan 16 siswi. Data yang diperoleh berupa persentase nilai rata-rata tiap indikator motivasi. Hasil imlementasi pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa pada materi ikatan kimia melalui metode praktikum termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini dapat terlihat dari persentase rata-rata tiap indikator motivasi belajar yang meliputi minat belajar dengan persentase 84,97% (tinggi, ketekunan dalam belajar dengan persentase 83,82% (tinggi, partisipasi dalam belajar dengan persentase 89,80% (tinggi, usaha untuk belajar dengan persentase 85,79% (tinggi, dan besar perhatian dalam

 9. Transformasi Pitch Suara Manusia Menggunakan Metode PSOLA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SUSETYO BAGAS BHASKORO

  2016-02-01

  Full Text Available Abstrak Kemampuan pengubahan suara yang dilakukan Dubber untuk beragam bentuk suara menjadi perhatian khusus dengan melakukan rekayasa suara, di dalam perkembangan teknologi di kenal sebuah teknikpitch shifting yang digunakan untuk mengubah suara manusia di bagian timbre dan pitch. Penelitian ini menggunakan metodepitch shifting PSOLA (Pitch Synchronous Overlap Add untuk merubah pitch sekaligus timbre suara. Proses yang dilakukan meliputi perekaman suara sehingga didapatkan sinyal suara. Sinyal hasil perekaman kemudian diolah untuk menemukan posisi pitch dari sinyal pada domain waktu. Setelah posisi pitch diketahui, jarak antar pitch akan dikalikan dengan bilangan skala pergeseran yang sudah ditentukan. Hasil dari perkalian tersebut adalah perubahan pada pitch suara, sehingga menghasilkan suara yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perubahan juga terjadi pada timbre sehingga menghasilkan karakter suara yang berbeda dengan suara aselinya.Hasil pengujian pitch dan timbre dengan menggunakan metode PSOLA menunjukkan keberhasilan mencapai 98% berdasarkan sinyal sinus. Kata kunci: Pitch, Timbre,Pitch Shifting, PSOLA. Abstract The ability of converts sound done in various forms of a dubber sound, becomes a special attention in doing an engineering design sound. In the development of technology the pitch of shifting know a technique that is used to turn the human voice in the timbre and  pitch. This study using methods  pitch  shifting psola (pitch synchronous overlap add to change the pitch as well as the timbre sound. The process was about recording a sound so obtained up a noise. Recording signals then processed the results to find the position of the pitch signals on the domain of time. After the position of the pitch known, the distance between the pitch will be multiplied by the number of the scale of a shift that had been determined. The result of the multiplication of the sound is a change in pitch , so producing a higher or lower, Also

 10. BIOGAZ I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD JEGO ODSIARCZANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna KWAŚNY

  2016-03-01

  Full Text Available W niniejszym artykule w oparciu o dane literaturowe, poruszono kwestie otrzymywania biogazu oraz jego odsiarczania. Biogaz stanowi odnawialne źródło energii, które powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy różnego pochodzenia. W zależności od rodzaju substratów stosowanych w procesie, zmienia się skład chemiczny otrzymywanej mieszaniny gazowej. Należy pamiętać, że pozyskiwany biogaz surowy zawiera tylko średnio 60% obj. metanu, natomiast pozostałymi składnikami są ditlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak, siloksany i inne. Wyróżnia się biogaz wysypiskowy, który otrzymuje się w wyniku przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych; biogaz rolniczy, otrzymywany z odpadów rolniczych, a także biogaz pozyskiwany z osadów ściekowych i biogaz powstający w wyniku przetworzenia odpadów z branży przemysłu żywnościowego. Obecność w biogazie surowym substancji gazowych, innych niż metan, obniża jego potencjał energetyczny, a także ogranicza możliwości jego zastosowania. Wspomniane substancje gazowe stanowią zanieczyszczenia, które charakteryzują się niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne (gazy cieplarniane oraz korozyjnością w stosunku do aparatury (głównie siarkowodór. Aby polepszyć właściwości użytkowe biogazu należy przeprowadzić jego odsiarczanie, oczyszczanie i uzdatnianie. Skutkuje to uzyskaniem biogazu o właściwościach gazu ziemnego, który można wtłoczyć do sieci infrastruktury gazowej. Odsiarczanie biogazu polega na usunięciu lub ograniczeniu zawartości siarkowodoru w mieszaninie gazowej. Proces ten może być prowadzony kilkoma metodami. Wśród metod odsiarczania wyróżnia się m.in. utlenianie biologiczne, metody mokre, a także metody sorpcyjne, np. adsorpcję na węglu aktywnym.

 11. Perbandingan Metode Kromatografi Gas Dan Berat Jenis Pada Penetapan Kadar Etanol

  OpenAIRE

  Jasmer L. Pardosi

  2009-01-01

  Etanol dapat ditetapkan kadarnya dengan menggunakan metode kromatografi gas dan berat jenis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode kromatografi gas dan berat jenis pada penetapan kadar etanol pada konsentrasi tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan rancangan penelitian acak lengkap pola satu arah. Parameter yang digunakan untuk membandingkan validitas kedua metode adalah recovery, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak (CV) dengan mengguna...

 12. The assistance programme 2000: Test of 'Ideal Tank' in solar heating system; Assistanceordningen 2000: Afproevning af 'Ideel Beholder' i solvarmeanlaeg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shah, L.J.

  2001-07-01

  The object of this project is to measure and evaluate the performance of a solar heating system based on 'Ideel Beholder' (ideal tank). This system is compared with a traditional low-flow system in order to document the expected improvements. The ideal system is a low-flow system with an ordinary solar collector with a transparent area of 2.78 m{sup 2}. The traditional system is also a low-flow system based on a typical mantle tank plus a solar collector of 2.52 m{sup 2}. In spite of the different solar collector areas, the performances of the solar collectors are just about the same, as the solar collector of the traditional system is more effective than the solar collector of the ideal system. The systems were installed in the spring of 2000 and have been tested under identical conditions to make a direct comparison of the systems possible. Measurements have been carried out on the systems for about 6 months. For the whole measuring period the net utilized solar energy of the ideal system was 426 kWh and the thermal performance 375 kWh, corresponding to solar fractions of 52.0% and 45.8%, respectively. The performances of the traditional system were 325 kWh and 259 kWh, respectively. Thus the net utilized solar energy of the ideal system has been 31% larger and the thermal performance 45% larger. In addition to that, calculations have been made of the yearly thermal performances for the systems with the simulation program MANTLSIM. The simulation models of the systems have been verifiaed from the measurements on the systems. The models have been used for calculating the yearly thermal performances of the systems, with weather data from the Danish Test Reference Year TRY. With a hot-water consumption of 100 l/day heated from 10 deg. C to 50 deg. C, the calculations showed that the ideal system can be expected to have an annual net utilized solar energy of 952 kWh and an annual thermal performance of 854 kWh, corresponding to solar fractions of 56.7% and

 13. Ud af subsidie-sumpen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  2012-01-01

  Artiklen tager afsæt i, at subsidier hverken er i samfundets eller landbrugernes interesse. Subsidierne kapitaliseres i jordpriserne og medfører endvidere højere priser på landbrugets inputs. Da subsidierne blev indført, fik de daværende jordejere frit foræret en kapitalgevinst. Når subsidierne...

 14. Den gode facilitator af refleksionsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Pia

  2009-01-01

  præsenteres i det følgende afsnit, og forfatteren argumenterer for begrebet facilitator af refleksionsarbejde. Herefter udfoldes rollen som facilitator ifølge Ghay og Lillyman. De har fokus på positive praksisoplevelser og tillidsfulde relationer. Gillie Boltons teoretiske og praktiske referenceramme...

 15. Monitering af korrosion i fjernvarmesystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilbert, Lisbeth Rischel; Nielsen, Lars Vendelbo; Thorarinsdottir, R.I.

  2004-01-01

  forbindelse med inspektion eller skader. Hvis risikoen for et begyndende korrosionsangreb kunne registreres på et tidligere stadie, ville der dog ofte være mulighed for at rette op på problemet og muligvis helt undgå skaden. Et treårigt nordisk synergi projekt finansieret af Nordisk Industri Fond og lokal...

 16. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 17. Syntese af nanopartikler i flammereaktorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannessen, Tue; Jensen, Joakim Reimer; Livbjerg, Hans

  1999-01-01

  I 1999 er der oprettet et nyt center på DTU, Interdisciplinært Forskningscenter for Katalyse (ICAT). Centret har deltagelse af forskningsgrupper fra Institut for Kemi, Institut for Fysik og Institut for Kemiteknik. ICAT's centrale forskningsområder er mijløkatalyse, legeringskatalysatorer og...

 18. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 19. Evaluering af Animationsbaseret Sketching Workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter; Hautopp, Heidi

  2017-01-01

  Formålet med workshoppen var at styrke forskere fra Ild-Lab i at anvende animationsbaseret sketching og prototyping i deres undervisning således, at undervisningen understøtter designbaserede tilgange, der er mere produkt- og teknologiorienteret. På denne led kan vi styrke materialiseringen af hu...

 20. Reformering af vejforvaltning i Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Jørgen

  2004-01-01

  I 1980´erne skete der et hurtigt forfald af vejnettet i mange lande i Afrika syd for Sahara. Både Verdensbanken, EU og de bilaterale donorer blev klar over, at nye institutionelle løsninger var nødvendige, hvis udviklingen skulle vendes. I 1995 blev der under det såkaldte "Road Management...

 1. Udredning af xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier

  2011-01-01

  Mundtørhed kræver grundig undersøgelse Xerostomi er ofte associeret til betydelig nedsat spytsekretion, men kan forekomme, uden at der objektivt kan påvises nedsat spytsekretion. Udredning af patienter, som klager over mundtørhed, bør således altid inkludere en omhyggelig anamnese, en detaljeret ...

 2. Patentering af det humane genom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Tine

  2004-01-01

  Direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser blev gennemført i dansk ret med ikrafttrædelse den 30. juli 2000. Direktivet indeholder i artikel 5 en central bestemmelse som giver adgang til patent på humane gener. I artikel 5, stk. 3, er indføjet et skærpet krav til...

 3. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvorledes danske arbejdsgivere opfatter ældre ledige, ledige indvandrere og ledige med lang forudgående ledighed. Det teoretiske udgangspunkt er, at arbejdsmarkedets fundamentale informationsproblemer fører til brug af statistisk diskrimination og frygt for «lemons». Analyserne...

 4. Evaluering af ressource- og risikoskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luckow, Stine Tankred; Nielsen, Vibeke Lehmann

  Denne rapport er en evaluering af ressource- og risikoskemaet, der er udarbejdet som led i projekt Tidlig Identifikation. Hensigten med ressource- og risikoskemaet er på systematisk vis at kortlægge, hvilke risici og ressourcer der er til stede hos kriminalitetstruede børn og unge. Evalueringen e...

 5. Behandling af misbrugere med tilbagefald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Johanne Korsdal

  kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative del bygger på EuropASI-data, som er indsamlet dels ved klienternes indskrivning (af personalet på Knogen Ø), og dels i fobrindelse med denne evaluering i en opfølgende undersøgelse foretaget i perioden fra marts til september 2003....

 6. Mødesteder - formidling af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvis samtidskunst har mere karakter af begivenhed end produkt, stiller det andre krav til anmeldelsen.......Hvis samtidskunst har mere karakter af begivenhed end produkt, stiller det andre krav til anmeldelsen....

 7. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM (Buil...... (Building Information Modeling) nationalt som internationalt. Nærværende publikation og dens PDF-udgave rummer seminarets indlæg og illustrationer.......Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 8. Hvad blev der af Blairs "tredje vej"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2007-01-01

  En vurdering af Tony Blairs tid som premierminister og hans tanker om en "tredje vej" Udgivelsesdato: 11/5......En vurdering af Tony Blairs tid som premierminister og hans tanker om en "tredje vej" Udgivelsesdato: 11/5...

 9. Æstetisk tolkning af moderne landbrugslandskaber?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Jonna Majgaard

  2001-01-01

  Præsentation af del af igangværende ph.d.projekt, titel: landbrugeren som kulturlandskabsforvalter - AAA, DK. I projektet arbejdes der udfra en tese om naturopfattelse som af instrumentiel og formdannende karakter. Det moderne landbrugslandskabs ses således som fysisk og æstetisk udtryk for abstr......Præsentation af del af igangværende ph.d.projekt, titel: landbrugeren som kulturlandskabsforvalter - AAA, DK. I projektet arbejdes der udfra en tese om naturopfattelse som af instrumentiel og formdannende karakter. Det moderne landbrugslandskabs ses således som fysisk og æstetisk udtryk...... for abstrakte og kulturelt definerede holdninger af forholdet mellem menneske og natur - forvaltet af den moderne landbruger. I artiklen fokuseres der på et enkelt landskabselement og dets iboende muligheder for æstetisk erfaring og fortolkning....

 10. Kortlægning af unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009......Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009...

 11. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 12. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 13. Behandling af irritabel tyktarm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fassov, Janne; Fynne, Lotte; Krarup, Anne Lund

  2016-01-01

  More than every tenth Dane have irritable bowel syndrome. The condition is diagnosed by a positive strategy including fulfilment of the Rome III criteria, absence of alarm symptoms, and if needed a few paraclinical tests. Currently, there is no cure of the disorder. Treatment is recommended...

 14. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og...... tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i...

 15. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og...

 16. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 17. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 18. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 19. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 20. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 1. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, L.; Gudmundsson, H.

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 2. Centrale parametre til karakterisering af bygningers indeklima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Clausen, Geo; Bekö, Gabriel

  Denne rapport omhandler arbejdet med identifikation af de parametre, der i vores indeklima påvirker vores komfort og/eller sundhed. Rapporten skal ses som en afrapportering af de overvejelser og valg, der er truffet forud for identifikationen af de centrale parametre, som kommer til at danne...

 3. Renovering af radiatoranlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, J.

  Rapporten beskriver fremgangsmåden ved en renovering, der omfattede udskiftning af dårligt fungerende komponenter og indregulering. Der redegøres for den komfortforbedring og de energibesparelser, der blev opnået og der gives anvisning på beregning af fremløbstemperatur og brug af kurveskiver...

 4. Segmentasi Citra Remote Sensing Laut Dengan Metode Clustering DBSCAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Suwija Putra

  2013-12-01

  Full Text Available Kebutuhan terhadap citra jarak jauh di bidang kelautan ini sangat diperlukan terutama dalam bidang pemetaan wilayah zona kedalaman laut ataupun bidang keteknikan yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat menetukan wilayah zona kedalaman laut melalui citra digital berupa citra penginderaan jauh (remote sensing yang tentunya diharapkan lebih efisien dari cara konvensional yang sudah ada untuk bisa memetakan zona wilayah kelautan karena hanya membutuhkan sebuah citra input dengan objek laut dari penginderaan jarak jauh. Penelitian ini melakukan identifikasi zona kedalaman laut dari citra menggunakan metode DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Metode DBSCAN diberikan proses pra pengolahan citra baik itu penyesuaian ukuran citra dan kuantisasi warna citra sebelum dilakukan proses DBSCAN agar proses metode DBSCAN bisa bekerja lebih efisien. Proses DBSCAN nantinya akan menghasilkan zona kedalaman laut yang sesuai dengan citra yang ingin diketahui tanpa harus menentukan jumlah cluster terlebih dahulu atau zona kedalaman laut yang ada pada citra yang diujikan. Tingkat keberhasilan metode DBSCAN yang diberikan proses pra pengolahan berupa kuantisasi warna ini berhasil memberikan informasi mengenai zona kedalaman laut sesuai dengan citra ocean yang ingin diketahui dengan rata-rata persentase keberhasilan sebesar 96,3 persen dari beberapa percobaan citra input yang telah dilakukan pada penelitian ini.

 5. VERIFIKASI BIOMETRIKA BIBIR MANUSIA DENGAN METODE SAMPUL DAN MOMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  IG P Fajar Pranadi Sudhana

  2015-11-01

  Full Text Available Saat ini ada banyak metode identifikasi dan verifikasi dengan biometrika.Salah satu metode paling menarik saat ini untuk identifikasi dan verifikasi manusia berasal dari kriminal dan forensik yaitu pengenalan biometrika bibir manusia (human lips biometric.Penelitian ini menerapkan gabungan dua metode untuk melakukan verifikasi biometrika bibir manusia, teknik ini digunakan untuk menghasilkan unjuk kerja yang lebih akurat.Verifikasi biometrika bibir manusia dimulai dengan proses pra-pengolahan untuk mengkonversi citra bibir menjadi citra biner. Ekstraksi fitur moment dan sampul dilakukan untuk mendapatkan fitur bentuk dari citra bibir yang bersangkutan. Fitur bentuk bibir akan disimpan ke dalam basis data pada saat pendaftarandan digunakan untuk melakukan pencocokan pada saat verifikasi.Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokan representasi fitur bentuk bibir yang didapat dengan fitur yang telah tersimpan di dalam database menggunakan metrika atau jarak dynamic time warping. Keputusan diambil berdasarkan suatu nilai ambangyang didapat melalui pengujian sistem.Hasil penelitian inimenyimpulkan bahwa verifikasi biometrika bibir manusia dapat dicapai dengan gabungan metode yang diusulkan dan dapat memberi performa dengan nilai error equal rate (EER 5.71% dan tingkat akurasi 91.25%  pada nilai ambang 0.5.

 6. Peramalan trafik SMS Area Jabotabek Dengan Metode ARIMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lusi Alvina Tofani

  2012-09-01

  Full Text Available Dalam dunia telekomunikasi, pertukaran informasidituntut memiliki performansi yang baik. Salah satu layanantelekomunikasi yang banyak digunakan adalah SMS (ShortMessage Service. Dalam tugas akhir ini akan dilakukanpemodelan dan peramalan trafik SMS pada jaringan GSM(Global System for Mobile Communication area Jabotabekmenggunakan metode ARIMA. Penelitian ini dipusatkan denganmengambil data dari 2 lokasi SMSC (Short Message ServiceCenter yaitu SMSC yang menampung transaksi SMS peer topeer GSM-T dan SMSC yang menampung transaksi SMS alloperator. Data tersebut merupakan trafik harian selama 4 bulandari bulan Maret hingga Juni 2011 yang akan digunakan untukpemodelan dan Bulan Juli 2011 yang akan digunakan sebagaidata testing. Ada 2 kategori pemodelan yaitu untuk tipe SMSCall operator pada selang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec sedangkantipe yang kedua yaitu tipe SMSC peer to peer GSM-T padaselang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec. Dari penelitian ini diperoleh4 model dari data selama 4 bulan yaitu model ARIMA untuk alloperator 0-15 sec adalah ([6,9],1,2, model ARIMA untuk alloperator 16-30 sec adalah (1,0,[1,4,5], model ARIMA untuk peerto peer GSM-T 0-15 sec adalah (1,0,[1,7], dan model ARIMAuntuk peer to peer GSM-T 16-30 sec adalah ([1,5],0,5. Kemudianuntuk hasil peramalan dari 4 model tersebut didapatkan nilaiMAPE terendah yaitu pada model ARIMA untuk trafik alloperator GSM-T 0-15 sec sebesar 0,32883%. Hasil peramalan iniyang akan digunakan sebagai prediksi trafik kedepan.

 7. Perpaduan Konsep Islam dengan Metode Montessori dalam Membangun Karakter Anak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aprilian Ria Adisti

  2016-09-01

  Full Text Available Studi ini menguraikan perpaduan antara konsep Islam dan metode Montessori terutama untuk membangun karakter yang baik bagi anak-anak. Metode pendidikan Montessori adalah salah satu metode yang populer sebagai salah satu metode terbaik di Barat, terutama untuk mengajar anak-anak. Dalam al-Quran, sebagai sumber kehidupan masyarakat muslim, telah disebutkan semua laporan Montessori. Ada lima konsep dalam metode pendidikan Montessori yang bisa dipadukan dengan teori mengajar anak-anak dalam al-Quran dan al-Hadits; Konsep Kebebasan dengan konsep "Fitrah", Struktur dengan konsep Langkah demi langkah, Realitas dan Alam dengan konsep Mencintai Alam dan Makhluk Hidup, Keindahan dan Nuansa sejalan dengan konsep Kebersihan dan Keindahan Islam, dan Materi Montessori dengan Proses Konsep Pembelajaran Hidup. Hasil perpaduan nilai-nilai tersebut dapat membangun karakter yang baik untuk anak-anak, terutama menjadikan mereka orang beragama dengan sikap yang baik untuk masa depan mereka.   This study simply reveals about the assimilation of Islamic education values and Montessori education method especially to build the good character for children. Montessori education method is one of the method which really popular as one of the best method in Western, especially for teaching children. In al-Quran, as the source of Moslem people’s life, has mentioned all the statements of Montessori. There are five aspects in Montessori education methods that we collaborate with the theory of teaching children in al-Quran and al-Hadits; Concept of Freedom with Concept of “Fitrah”, Structure and Order with Concept of Step by Step, Reality and Nature with Concept of Loving the Nature and Living Being, Beauty and Nuance in line with Concept of Cleanness and Beauty of Islam, and Montessori Materials with Concept Process of Life Learning. The result of collaboration those methods can build the good character for children, especially create them to be religious person with the

 8. Overvågning af influenza i svin 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breum, Solvej Østergaard; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  svinepopulationen med henblik på at sikre det strategiske mål: at mindske antibiotikaforbruget i danske svinebesætninger. Overvågningen har bestået i: 1) Undersøgelse for influenzavirus vhja. pan-influenza A virus real time RT-PCR på diagnostiske indsendelser til influenzavirusundersøgelse på DTU-VET; 2) Test af...... for influenza A virus på 714 prøver fordelt på 358 indsendelser fra 296 besætninger. I alt var 248 (35 %) af prøverne positive og 161 (45 %) af indsendelserne havde minimum en positiv prøve. Indsendelserne fordeler sig over hele landet og over hele året. Der er flest indsendelser til undersøgelse i de kolde...... måneder, men influenza virus påvises med samme prævalens hele året. I alt 78 influenzavirus positive indsendelser blev undersøgt ved sekvensanalyse for at bestemme subtypen. Resultatet af disse analyser viste, at de to mest almindelige subtyper i danske svin er den danske variant af H1N2 og H1N1 (avian...

 9. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere....... Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren...... defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil....

 10. Måling af inklusion - Survey 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  2016-01-01

  . Grundlaget for at foretage måling af inklusion beskrives nærmere i kapitel 2. Resultaterne må dog læses i lyset af, at måling af inklusion endnu er i en startfase, hvor der skal samles erfaringer. Den første af de grupper, som måling af inklusion følger i 2015, består af personer, som ikke har fysisk...... nogen signifikant udvikling. For gruppen på 35-64 år med mindre fysiske handicap kommer fremgangen i beskæftigelse dog i nærheden af signifikans på 5-procents-niveauet. Arbejdstiden er i gennemsnit 38 timer om ugen, ligesom det blev fundet i Inklusionsmåling 2012. For gruppen med mindre fysiske handicap...

 11. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 12. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  Cleantech anses i de fleste industrialiserede lande for den nye vækstbølge, der både skal fastholde arbejdspladser og beskæftigelse og også redde miljøet. Danmark har været early-mover på vindkraft. Aktiv ledelse har til dato fastholdt et forspring. Denne aktive ledelse har sikret anvendelse af...

 13. Pilotauditering af Professionshøjskolen VIA University College

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiencke, Randi Brinckmann

  2011-01-01

  EVA har gennemført en auditering af professionshøjskolen VIA som led i at teste et nyt auditeringkoncept Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i 2010-2011 udviklet og afprøvet et nyt auditeringskoncept. Professionshøjskolen VIA deltog i en pilotauditering der blev gennemført som en rigtig audite...

 14. VOIAS – et stemme-assessmentredskab til vurdering af klientens psykiske tilstand og terapeutiske proces, – en undersøgelse af dens kliniske relevans fra et case-perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanne Storm

  2016-12-01

  Full Text Available VOIAS er et stemme-assessmentredskab udviklet i forskningsprojektet “Research into the development of voice assessment in music therapy” (Storm 2013. Motivationen til at udvikle et stemmeassessmentredskab til musikterapi udspringer fra mine erfaringer i klinisk praksis og som medlem af et tværfagligt behandler- og udredningsteam. Igennem mange år har jeg anvendt “Psykodynamisk stemmeterapi” som en metode og tilgang til at imødekomme klientens behov for blandt andet at håndtere angst, lindre depression eller støtte en indre oplevelse af centrering for klienter med bipolare lidelser. Psykodynamisk stemmeterapi er en metode og tilgang, som over mange år er blevet mere og mere specifik og konkret, og som i dag anvendes meget struktureret og analytisk i klinisk praksis. Det ontologiske og epistemologiske fundament, som Psykodynamisk stemmeterapi hviler på, er en meget betydningsfuld del af den psykologiske og teoretiske forståelse af det terapirettede krop- og stemmearbejde (Storm, 2007, 2013. En af grundstenene i metoden og tilgangen er musikterapeutens lytteperspektiver (Pedersen, 2000; Storm, 2007, 2013. Lytteperspektiverne omhandler at lytte og orientere sig ud fra klientens stemmeudtryk alene. Ved at lytte til den menneskelige stemme ud fra et udvidet sansemæssigt og kropsligt baseret lytteperspektiv er det muligt for terapeuten og for forskeren at indhente informationer om klienten og dennes aktuelle psykiske tilstand – informationer, der både har relevans for klienten selv og musikterapeuten i den aktuelle terapisituation, samt relevans for hele teamet involveret i behandlingen af klienten. Det er min erfaring gennem mange års klinisk praksis, at det kan være utrolig vanskeligt at videregive informationer indsamlet i musikterapien, så de kan forstås og anvendes af et tværfagligt team. Samtidig er der et behov for at kunne formidle informationerne fra musikterapien letforståeligt, kort og præcist, at kunne dokumentere

 15. PENERAPAN METODE PENEMUAN TERBIMBING DI KELAS VIII SMP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Hidayat

  2017-08-01

  Full Text Available This study was a classroom action research which aims to investigate how the implementation of guided discovery learning can improve students’ activeness and attainment in the class VIII of Laboraturium UM Senior High School Malang city. The study subject was Class VIII that consists of 36 students, year 2016/2017. This study consisted of two cycles, and the data was collected from the result of the final test, observation, and interview. Based on the research of cycle I, the students’ activeness with mean scores of the meeting I, II, III was 78.88%, 79%, 86.6% respectively. The students’ activeness on cycle II, the mean scores of analyst meeting V and VI were 89.22% and 92.24% respectively. The result of Mathematics learning was increased, it is shown on the test mean of the cycle I that was achieved by 36 students with the percentage of successful learning 83 %. On the cycle test II, the average of 36 gained 82 (score with 7.2 increased from the score mean of the cycle I and with classical mastery learning cycle II 88.88%. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode penemuan terbimbing yang dapat meningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Laboratorium UM Kota Malang. Subjek penelitian ini ialah siswa kelas VIII yang berjumlah 36 siswa tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini terdiri atas dua siklus dan data dikumpulkan dari hasil tes akhir tindakan, observasi, dan wawancara. Berdasarakan hasil penelitian pada siklus I, keaktifan siswa siswa dengan skor rata-rata pertemuan I, II, III adalah 78,88% 79,%, dan 86,6%. Aktivitas siswa pada siklus II, rata-rata skor pengamat pertemuan V dan VI berturut-turut 89,22 % dan 92,24%. Hasil belajar matematika siswa meningkat, hal ini terlihat bahwa rata-rata tes siklus I yang diperoleh 36 siswa sebesar 74,8 dengan presentase keberhasilan belajar 83,33%. Pada tes siklus II rata-rata nilai menjadi 82 dengan

 16. Fatigue Crack Propagation and Corrosion Fatigue of AF 1410 Steel

  Science.gov (United States)

  1980-01-01

  Typical LCF specimen showing multiple initiation 43 as indicated by the arrows. 7a. Cumulative glide behavior of AF 1410 in the 44 annealed condition. 7b...noted. The LCF test results are summarized in Table 3. Multiple initiation sites were identified on all samples which is an indication of excellent...render the tests suspect. However the value shown in Table 5 was obtained from numerous tests. Also, there were multiple initiation sites as seen in Fig

 17. Biologiske studier af matrix metalloproteinase flsomme systemer til levering af lgemidler

  OpenAIRE

  Johansen, Pia Thermann; Andresen, Thomas Lars; Jensen, Simon Skjøde

  2011-01-01

  Cancer, der er en gruppe af sygdomme karakteriseret ved øget celle deling og nedsat funktion af DNA reparationsmekanismer, behandles ofte med cytotoksiske lægemidler, kemoterapeutika, der slår celler ihjel ved at påføre dem DNA-skade. Den kliniske brug af kemoterapi er begrænset af alvorlige bivirkninger, der skyldes fordeling af lægemidler til raskt væv. Tumor specifikke systemer til levering af lægemidler, såsom liposomer, har fået øget opmærksomhed i forsøg på at forbedre behandlingseffekt...

 18. METODE CEPAT EKSTRAKSI DNA Corynebacterium diphtheriae UNTUK PEMERIKSAAN PCR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunarno Sunarno

  2014-10-01

  Full Text Available AbstractDiagnosis of diphtheria caused byCorynebacterium diphtheriaeshould be done immediately since delay of therapy may cause 20-fold increase rate of death. One method of rapid diagnostic to identify diphtheria is by using polymerase chain reaction (PCR. The fundamental issue of this method depends on the DNA, either its quality or quantity. The simple DNA extraction method, which is using mechanical/physical principles with a little of chemical reagents (such as boiling method and the use of sodium hydroxide (NAOH, will have some benefits, such as easy to be performed, low cost, fast, and environmentally friendly. This study aimed to evaluate effectivity and efficiency of boiling method with NaOH to extract DNA of C. diphtheriae compared to the use of a commercial diagnostic kit for PCR assay. We used C. diphtheriae toxygenic(NCTC 10648 isolates, which are grown in blood agar plates. We then prepared the suspensions of cell/colony in aquadest with several dilutions. Each dilution was extracted using boiling method, NaOH and controlled with the use of a commercial diagnostic kit (QiAmp DNA Minikit. The results were evaluated quantitatively with spectrophotometer and qualitatively with gel electrophoresis. The results showed that the extracted DNA from boiling method with NaOH has an adequate quality and quantity for PCR assay (up to 9 CFU/uL cell/reaction. Therefore, it can be summarized that boiling method with NaOH is effective and efficient to be applied in PCR assay forC. diphtheriae.Key words: boiling extraction method, NaOH, C.diphtheriae, PCRAbstrakKematian kasus difteri yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriaedapat meningkat 20 kali lipat karena keterlambatan pengobatan sehingga penegakan diagnosis harus dilakukan sesegera mungkin. Salah satu metode diagnostik yang cukup cepat untuk mendeteksi penyakit difteri adalah pemeriksaan polymerase chain reaction(PCR. Keberhasilan pemeriksaan PCR dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas

 19. Diagnosis Dini Autis Pada Anak Menggunakan Metode Inferensi Fuzzy Mamdani

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helen Sastypratiwi

  2017-05-01

  Full Text Available Pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi banyak aspek mulai dari perkembangan fisik, perkembangan mental, hingga memiliki kemampuan baru di setiap tahapan usia. Masing-masing anak dapat memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena bisa jadi menunjukkan adanya gangguan perkembangan, termasuk gejala autisme. Apabila anak autisme tidak mendapat penanganan secara dini, kondisi autis akan menjadi permanen. Oleh karena itu tatalaksana terapi harus dilakukan pada usia sedini mungkin,  yaitu dibawah usia 3 tahun. Dalam mendeteksi anak yang menderita autis memang tidak mudah dikarenakan butuh waktu hingga usia dua tahun untuk dapat memastikan anak benar benar mengidap autis. Autis sendiri tidak hanya dapat dideteksi oleh penalaran awam orang tua dari informasi yang didapatnya. Untuk membantu ditahap awal deteksi gangguan autisme pada anak, diperlukannya sebuah metode dalam mendiagnosis gejala yang ditunjukkan anak yaitu fuzzy expert system yang menggunakan metode inferensi fuzzy mamdani. Kata kunci— diagnosis dini, autis, inferensi fuzzy mamdani

 20. Deteksi Keaslian Video Pada Handycam Dengan Metode Localization Tampering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewi Yunita Sari

  2017-07-01

  Full Text Available Video merupakan barang bukti digital yang salah satunya berasal dari handycam, dalam hal kejahatan video biasanya dimanipulasi untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada di dalamnya, oleh sebab itu diperlukan analisis forensik untuk dapat mendeteksi keaslian video tersebut. Dalam penelitian ini di lakukan manipulasi video dengan attack cropping, zooming, rotation, dan grayscale, hal ini bertujuan untuk membandingkan antara rekaman video asli dan rekaman video tampering, dari rekaman video tersebut dianalisis dengan menggunakann metode localization tampering, yaitu metode deteksi yang menunjukkan bagian pada video yang telah dimanipulasi, dengan menganalisis frame, perhitungan histogram, dan grafik histogram. Dengan localization tampering tersebut maka dapat diketahui letak frame dan durasi pada video yang telah mengalami tampering.

 1. Pengaruh Metode Massage Terhadap Pengurangan Intensitas Nyeri pada Persaliinan Kala I di Klinik Bersalin Fatimah Ali I Marindal Medan Tahun 2010

  OpenAIRE

  Ratih, Rini Hariani

  2010-01-01

  Semua wanita mengalami nyeri selama persalinan, hal ini merupakan proses fisiologis. Salah satu metode yang sangat efektif dalam menanggulanginya adalah dengan massage yaitu metode effleurage dan metode abdominal lifting yang merupakan salah satu metode nonfarmakologi yang dilakukan untuk mengurangi nyeri persalinan. Wanita yang mendapat metode massage selama persalinan mengalami penurunan kecemasan, pengurangan nyeri, dan waktu persalinan lebih pendek secara bermakna. Tujuan penelitian ini ...

 2. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 3. PEMODELAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENJADWALAN PILOT DENGAN METODE EKSAK DEKOMPOSISI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurhadi Siswanto

  2007-01-01

  Full Text Available Crew scheduling is one of most important operational problems in airline industries. Crew scheduling Problem consists of two steps that is "Crew Pairing" and "Crew Rostering". The research focusses on building Boeing 737-200's monthly pilot rostering of PT. X Airlines based on given pilot pairings. There are some vertical and horizontal regulations must be fulfilled in so that the problem becomes very complex and cannot be solved using a pure exact method in reasonable computational time. Accordingly, we propose a decomposition exact method to solve the problem. Our model was run using LINGO Optimization software. Experiment results showed that our schedules are outperform than the existing schedules of the airline for the case of May 2006. Abstract in Bahasa Indonesia : Penjadwalan kru pada suatu maskapai penerbangan merupakan salah satu permasalahan operasional yang terpenting. Penjadwalan kru terdiri dari dua tahapan yaitu tahap pengelompokkan kru dan penugasan kru. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan jadwal penugasan pilot pesawat Boeing 737-200 pada maskapai penerbangan PT. X Airlines yang ber-home base di Surabaya selama satu bulan, berdasar pada hasil pengelompokkan pilot yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat sejumlah peraturan horizontal dan vertikal yang harus dipenuhi membuatnya menjadi permasalahan kombinatorial yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eksak murni dalam waktu yang wajar. Untuk itu digunakan metode eksak dekomposisi. Model tersebut diterjemahkan menggunakan perangkat lunak optimisasi LINGO. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa jadwal penugasan pilot yang dibuat dengan metode ini lebih baik daripada jadwal milik perusahaan untuk kasus pada bulan Mei 2006. Kata kunci: penjadwalan pilot, pengelompokkan pilot, aturan horizontal dan vertikal, metode eksak dekomposisi

 4. Rekruttering og fastholdelse af seniorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luccat, Dorte

  Denne undersøgelse har til formål at afdække holdninger, praksis, barrierer og muligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af seniorer. Undersøgelsen er baseret på 19 kvalitative interviews med henholdsvis tillidsrepræsentanter og personaleledere på 13 forskellige arbejdspladser. De...... udvalgte arbejdspladser repræsenterer såvel den offentlige som den private sektor samt større (mindst 50 ansatte) og mindre (under 50 ansatte) arbejdspladser. Vi har endvidere besøgt virksomheder, der henholdsvis har og ikke har seniorer ansat, for at indsamle information om holdninger og praksis fra flere...

 5. Moderniseringen af den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Niels; Greve, Carsten

  læseren overblik over reformernes indhold og betydning på udvalgte områder som mål- og resultatstyring, markedsstyring, regelforenkling, ledelse- og personaleudvikling samt digitalisering. Desuden dokumenterer Moderniseringen af den offentlige sektor skiftet fra New Public Management til en ny...... styringsmodel med vægt på centralisering og digitalisering, som bogen betegner ”den neo-weberianske stat i den digitale tidsalder”. Bogens forfattere har forsket i offentlig ledelse og organisation i en årrække, og bogen er skrevet med stor indsigt i emnet. Den vil have interesse for alle, som beskæftiger sig...

 6. Ramme- og lokalaftaler om alternativ organisering af virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Jensen, Per Langå

  En kortklægning af forekomsten af ramme- og lokalaftaler om alternative udformninger af sikkerhedsorganisationen.......En kortklægning af forekomsten af ramme- og lokalaftaler om alternative udformninger af sikkerhedsorganisationen....

 7. Bekæmpelse af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle; Ravn, Hans Peter

  2004-01-01

  Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj....

 8. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 9. Studie af den amerikanske doktrin for Counterinsurgency

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Nicolai Stahlfest

  2006-01-01

  Specialet omhandler den amerikanske doktrin for Counter-insurgency under den givne overordnede problemstilling asymmetri. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan har forårsaget den nyskrivning af doktrinen, som behandles efterfølgende. Doktrinen er potentielt interessant for Danmark, grundet valget ......) efterretningstjeneste kan tjene som inspiration for den videre danske udvikling, herunder eksempelvis brugen af HUMINT, koblingen mellem taktisk og operativ efterretningstjeneste og integrationen af INFOOPS (PSYOPS og CNO)....

 10. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 11. Motivation af den Kreative Sælger

  OpenAIRE

  Sørensen, Mikkel Vallentin; Floor, Jeppe Hjelmsted

  2012-01-01

  Projektet tager udgangspunkt i motivationen af danske sælgere. Med inspiration fra den positive psykologiske videnskab, udfordres eksisterende motivationsredskaber, med henblik på at motivere den enkelte medarbejder til at yde et bedre stykke arbejde for virksomheden. Daniel Pink, Bruno Frey og Frederick Herzberg danner det teoretiske grundlag for opgaven, og problemstillingen undersøges gennem en sammenholdelse af deres teorier med empirisk materiale i en fænomenologisk tilgang. Rapporten af...

 12. EKSTRAKSI DAN SINTESIS NANOSILIKA BERBASIS PASIR BANCAR DENGAN METODE BASAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Munasir Munasir

  2016-11-01

  Full Text Available Pemurnian, ekstrak dan sintesis nanosilika dari bahan dasar pasir kuarsa yang diambil di daerah Bancar Tuban (utara Pulau Jawa-Indonesia telah dilakukan pada penelitian ini. Secara fisik pasir Bancar Tuban mempunyai bentuk butiran agak kasar dan berwarna kuning cerah. Pasir Bancar mempunyai unsur atom Si (69%Wt, dan unsur atom pengotor dominan adalah Ca (7,5%wt dan K (4,8%wt. Pola difraksinya menunjukan intesistas dominan terjadi pada sudut (2 theta ~26o, fase quartz (paling stabil di alam. Ukuran serbuk pasir yang telah dihaluskan sekitar 5-50 mikrometer. Sintesis nanosilika berbasis pasir alam digunakan metode basah, yang terdiri dari dua proses, yaitu: (1 serbuk pasir diproses dengan metode hidrotermal dengan menggunakan senyawa alkali (NaOH dengan molaritas 7M, hingga diperoleh larutan bening sodium silikat (Na2O.xSiO2, dan (2 larutan sodium silikat berperan sebagai prcursor diproses dengan metode co-presipitasi, larutan sodium silikat dititrasi dengan HCl 2 M hingga diperoleh bubur silicite Si(OH4. Produk akhir berupa serbuk silika dengan struktur amorf dan kristal (quartz; kemurnian (%Wt Si mencapai 95,7% dan analisis marfologi menunjukan bahwa partikel SiO2 cenderung membentuk aglomerasi dan ukuran partikel yang tidak beraglomerasi teramati berukuran sekitar ~58 nm.

 13. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  Titel: Afrapportering vedr. SATS-puljemidler til behandling og erfaringsopsamling vedr. BED for perioden 1. marts 2013 – 1. maj 2015. Baggrund: Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, er en udbredt, men overset spiseforstyrrelse med alvorlige psykiske, fysiske og sociale......: Rapporten er lavet på baggrund af kliniske erfaringer, kvalitative og kvantitative data indsamlet i forbindelse med oprettelse af et gruppeterapeutisk behandlingstilbud til patienter med BED. Behandlingen består af to faser. Fase l (primær behandling) hvor der er fokus på behandling af...

 14. Sygehuse bør i højere grad anvende kvalitative metoder til forbedring af patientoplevet kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bülow, Lene; Blom, Ane; Gerdes, Ulrik

  2015-01-01

  In Region of Southern Denmark a method was developed, which showed that when qualitative methods are used to reveal patients' experiences while being admitted to hospital extra value can be added to improve procedures. The methodical design was based upon appreciative inquiry and consisted...... of observational studies, solo interviews with patients and the use of ''personas'' in the final workshop (health personnel and patients) to facilitate shared reflections on possible improvements. The process led to better ownership and specific, realistic suggestions for improvements, i.e. better information etc....

 15. Biological methods for increasing the biogas yield of livestock waste. Final report; Biologiske metoder til foroegelse af husdyrgoednings biogaspotentiale. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mladenovska, Z.; Ahring, B.K.

  2001-01-01

  Danish full-scale biogas plants operate with manure as a primary substrate, of which cattle manure represents a significant fraction. Conversion of the lignocellulosic fibre fraction of manure was shown to be the rate-degrading step of the anaerobic digestion. The aim of this project was to investigate if the biological methods, such as bioaugmentation of the reactor with specific anaerobic, hydrolytic bacteria would improve hydrolysis of fibres and result in an increase of the methane yield of cattle manure. Results of this study showed, that there is a potential for an increase of the methane yield of manure by inoculating the fibre-containing substrate with cellulose- and alkaliphilic xylane-hydrolyzing bacterial cultures. The highest increase of methane yield in batch experiment was obtained at 37 deg. C and 68 deg. C, while the effect at 55 deg. C was poor. Direct inoculation of a mesophilic reactor with Clostridium cellulovorans (DSM 3052) was not successful. The fate of the organism, followed by 16S rRNA probing, proved that DSM 3052 was not a member of the indigenous microflora, and that the active population of DSM 3052 could not be established within the reactor. On the other hand, inoculation of a reactor with our own isolate, a new clostridial strain, Clostridium sp. SA 14, resulted in a significant increase of the methane yield from 220 ml CH{sub 4}/g VS up to 330 ml CH{sub 4}/g VS. However, during the continuous reactor operation in the period of one retention time, the effect was reduced and finally disappeared. Therefore, it would be necessary in the future to develop a new strategy for establishment of this strain within the reactor environment. Anaerobic digestion of manure was also studied in a two-step process, where manure was first hydrolyzed at 68 deg. C, and thereafter digested in a conventional methanogenic step at 55 deg. C. Investigation from batch experiment resulted in a 24%- increase in methane yield for the two-step digestion compared to the single stage digestion at 55 deg. C. Moreover, the extra yield of 55% for the fraction of digested fibres, which have been pretreated at 68 deg.C, indicates a new possibility for improvement of the overall biogas production by recirculating this fraction in biogas plants. Furthermore, the batch experiment demonstrated that inoculation of manure with Caldicellulosiruptor lactoaceticus 6A, improved the methane yield additionally with more than 20%. A lab-scale reactor experiment with combined extremely thermophilic/moderate thermophilic treatment of manure resulted in a stable methane yield of 260 ml CH{sub 4}/g VS, comparing to the yield of 240 ml CH{sub 4}/g VS for the single stage operating reactor. The economical estimate of implementation and operation of the two-step reactor system looks to be favourable for the medium and large size biogas plants. Regarding the bioaugmentation at the extreme thermophilic temperature, it is still interesting to investigate whether inoculation of the pretreatment reactor with Caldicellulosiruptor lactoaceticus 6A will improve the methane yield of the two-step reactor system further. (EHS)

 16. MODEL PENGEMBANGAN APLIKASI PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN ONLINE MENGGUNAKAN PHP-MYSQL DENGAN METODE OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Whisnumurti Adhiwibowo

  2017-12-01

  Full Text Available Sistem pembayaran angsuran berbasis web pada suatu koperasi merupakan sistem yang bersifat dinamis dalam arti akan selalu berkembang dan kompleks. Metode Pemrograman prosedural memiliki kelemahan saat mengembangkan aplikasi yang kompleks. Ketika terjadi permasalahan, penanganannya menjadi sulit karena porgram terdiri dari banyak fungsi dan pada saat mengubah suatu fungsi akan mengubah fungsi fungsi yang lain. Tidak hanya saat terjadi permasalahan, suatu sistem berbasis pemrograman prosedural juga susah apabila akan dikembangkan. Oleh karena itu di pendang perlu untuk mengembangan Sistem dengan metode object Oriented Programming (OOP, merupakan metode pemrograman berorientasi obyek.  Sistem yang di bangun dengan metode ini terdiri dari banyak obyek yang saling berhubungan. Perancangan yang dipakai menggunakan Unified Modeling Language (UML, suatu metodologi untuk mengembangkan sistem dengan pendekatan OOP. Pengembangan Sistem ini menggunakan Hypertext Prepocessor (PHP. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya sistem pembayaran transaksi berbasis web dengan metode OOP, sehingga dapat lebih mudah pemeliharaan dan pengembangannya

 17. Pengaruh Metode Student Teams Achievement Division (STAD dan Pemahaman Struktur Kalimat terhadap Keterampilan Menulis Narasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigit Widiyarto

  2017-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh metode Teams Achievment Division dan pemahaman  struktur kalimat terhadap keterampilan menulis Bahasa kalimat narasi. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis dua jalur (Anova.Data  di lapangan  memakai hasil tes. Sampel diambil pada kelas VII SMP Swasta Future Gate Jatikramat Kota Bekasi. Jumlah siswa pada kelas kontrol dan eksperimen sebanyak 50 siswa. Berdasarkan analisis data yang dihitung dengan memakai Spss 22 dapat disimpulkan : 1.   Terdapat pengaruh signifikan metode Student Teams Achievment Division( STAD terhadap keterampilan menulis. 2 Tidak terdapat Pengaruh Struktur Kalimat terhadap Keterampilan menulis narasi. . 3. Tidak terdapat pengaruh  Metode STAD dan pemahaman  struktur kalimat secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis narasi Kata Kunci  :  metode STAD, Penguasaan struktur kalimat dan keterampilan menulis narasi 

 18. PENERAPAN METODE PERMUKAAN RESPONS DALAM MASALAH OPTIMALISASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ADE KUSUMA DEWI

  2013-09-01

  Full Text Available The experiments were conducted to determine the relationship between response variable and independent variable and the effect of independent variables to response variable. Multiple comparison tests can be used to find the level that makes optimal response. However, this test has a drawback that it only finds the optimal level tested at the level being considered. Thus test is more suitable for qualitative independent variables. On the other hand, for quantitative independent variables we can use the orthogonal polynomial method and response surface method (RSM.The purpose of this research is to apply RSM to produce optimal response. It can be concluded that RSM is an efficient used to find the level of independent variables to makes optimal response.

 19. PUSAT PENGEMBANGAN METODE PENDIDIKAN KECERDASAN JAMAK DI MAKASSAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  St. Aisyah Rahman

  2016-12-01

  Full Text Available Abstrak— Kurangnya pelatihan mengenai metode pendidikan kecerdasan jamak dan belum adanya pedoman operasional sebagai landasan mengajar dapat menjadi faktor kecerdasan jamak belum banyak diterapkan di Makassar. Untuk mengembangkan pengetahuan serta mengenalkan metode pendidikan kecerdasan jamak kepada masyarakat di Kota Makassar, dibutuhkan sarana atau tempat yang dapat mewadahi kegiatan pengembangan berupa pemberian informasi mengenai kecerdasan jamak ataupun pengembangan dan pelatihan metode-metode atau cara pengajaran agar para pendidik dapat merangsang dan mengaktifkan kecerdasan jamak kepada anak-anak di Makassar sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Tujuan perancangan ini mendesain gedung Pusat Pengembangan Metode Pendidikan Kecerdasan Jamak di Makassar dengak kosep Arsitektur Ekologis. Hasil dari perancangan ini mengurai hal-hal yang spesifik dari bangunan yaitu penentuan lokasi, pengolahan tapak, yang terdiri dari; analisis view, kebisingan, aksesibilitas tapak, sirkulasi dalam tapak, orientasi matahari dan angin, zoning, dan tata massa, konsep bentuk dan fasad bangunan, sistem struktur dan material bangunan, sistem utilitas, dan sistem teknologi terkhusus pemanfaatan energi surya sebagai salah satu bagian dari arsitektur ekologis. Kata kunci: Pendidikan, Kecerdasan Jamak, Makassar, Arsitektur Ekologis. Abstract- Lack of training in recognizing plural intellegence of education methods and lack of operational guidelines as the basic for teaching can be a factor why plural intelligence has not been widely applied in Makassar yet. To develop the knowledge and introduce the educational methods of intelligence plural to the public in Makassar, needed a means or a place that can accommodate development activities by giving information about plural intelligence or developing and training of methods or thr way of teaching in order to the education can stimulate and activate the plural intelligence to Makassar’s children

 20. PENGARUH METODE LATIHAN DAN KOORDINASI TERHADAP POWER TUNGKAI ATLET BOLA VOLI JUNIOR PUTRI

  OpenAIRE

  Anung Probo Ismoko; Pamuji Sukoco

  2013-01-01

  Penelitian bertujuan mengetahui: (1) Peningkatan power melalui metode latihan agility hurdle drills dan agility ring drills, (2) Perbedaan pengaruh metode latihan terhadap power tungkai, (3) Perbedaan pengaruh power tungkai antara yang memiliki koordinasi tinggi dan rendah, dan (4) Pengaruh interaksi antara metode latihan dan koordinasi terhadap power tungkai. Penelitian ini merupakan eksperimen. Populasi penelitian adalah atlet klub Bola Voli Spirit dan Pervas berjumlah 44 atlet. Sampel pene...

 1. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Bardow, Allan

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 2. Måling af friktion ved hjælp af spindelpressen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Poul

  Teknisk Manual. Denne rapport gennemgår forsøgsopstillinger på spindelpressen til måling af friktion. Der bliver kort gennemgået hvilket udstyr der skal bruges, og hvordan data opsamles og transducerne kalibreres. Rapporten er en hjælp til opstilling af udstyret. Beskrivelser af testprincipper og...

 3. Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Mosthaf, Klaus; Sørensen, Mie

  2015-01-01

  Forureningskarakterisering i kalk har vist sig særlig udfordrende. Undersøgelsesmetoderne begrænses typisk til analyse af vandprøver udtaget fra ikke helt korte filtre. I få forureningssager suppleres en undersøgelse med udtagning af intakte kalkkerner til analyse for indhold af forureningsstoffe...

 4. Investigation af a solar heating system for space heating and domestic hot water supply with a high degree of coverage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejen, Niels Kristian

  1999-01-01

  A solar storage tank for space heating and domestic hot water supply was designed and testet in af laboratory test facility.......A solar storage tank for space heating and domestic hot water supply was designed and testet in af laboratory test facility....

 5. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pernille Rattleff

  2009-04-01

  Full Text Available Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet har siden 2006 eksperimenteret med systematisk videooptagelse og -streamning af undervisning på udvalgte kandidat- og masteruddannelser. De studerende er begejstrede for denne praksis og de muligheder, dette giver de studerende for at understøtte deres læring. Men selvom de studerende har vist sig at bruge den videostreamede undervisning på en endog særdeles hensigtsmæssig måde, har der, både blandt studerende og især blandt underviserne, været modstand mod dels overhovedet at optage, dels at gøre optagelserne af undervisningen offentligt tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af juridisk karakter og for det tredje af organisatorisk art. Et af de centrale spørgsmål i denne forbindelse synes således at være, om optagelse af undervisning muliggør en ledelsesmæssig evaluering af den enkelte undervisers undervisningspraksis. Et andet centralt spørgsmål er tilsyneladende, om optagelse af undervisningen, der muliggør genbrug, gør underviserne overflødige. Forfatterne til denne artikel er imidlertid af den opfattelse, at undervisernes modstand følger af en anden, og mere grundlæggende, diskrepans, nemlig diskrepansen mellem det at forske og det at undervise. Efter en indledende begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk, large-scale brug af castet universitetsundervisning. I forlængelse heraf formulerer forfatterne desuden en mulig

 6. Aplikasi Metode Join Inversi Seismik Gravity Untuk Imaging Dan Koreksi Statik Pada Daerah Geologi Kompleks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Triswan Mardani Ade Surya

  2017-03-01

  Full Text Available Kondisi dekat permukaan kompleks terjadi ketika tubuh batuan beku atau karbonat terbawa dekat dengan permukaan. Keberadaan tubuh batuan tersebut dapat mengakibatkan perubahan kecepatan yang sangat signifikan. Permasalahan tersebut sangatlah sulit untuk diselesaikan dengan metode rekonstruksi kecepatan konvensional seperti tomografi waktu tempuh refraksi. Join inversi dari dua metode merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan model kecepatan dekat permukaan. Pada penelitian ini digunakan metode join inversi travel time dan gravity untuk rekonstruksi model kecepatan dekat permukaan. Setelah itu dilakukan koreksi tomografi statik untuk mendapatkan posisi datum dan kecepatan lapisan lapuk. Penelitian ini menggunakan data sintetik gravitasi dan seismik. Data tersebut disintetik dengan metode talwani untuk data gravity dan elemen hingg untuk data seismik. Data seismik yang telah di forward kemudian dilakukan pemilihan first break untuk input tomografi travel time dan join inversi seismik gravity. Hasil dari metode join inversi seismik dan gravity memberikan model yang lebih baik daripada metode travel time tomografi. Perbedaan yang signifikan ialah adanya lapisan dengan kecepatan rendah yang terlihat pada model yang dihasilkan oleh metode join inversi dan tidak terlihat pada metode travel time tomografi. Selain koreksi statik dari model join inversi lebih baik dari segi kemenerusan dan kemiringan reflektornya.

 7. Penambahan Bulking Agent untuk Meningkatkan Kualitas Kompos Sampah Sayur dengan Variasi Metode Pengomposan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh. Rohim

  2017-01-01

  Full Text Available Bahan utama pengomposan dalam penelitian ini adalah sayur dan sabut kelapa sebagai bulking agent. Kedua bahan tersebut digunakan karena ketersediannya yang melimpah di lokasi penelitian yaitu Pasar Puspa Agro, Sidoarjo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penambahan bulking agent dan metode pengomposan. Penambahan bulking agent yang digunakan yakni 40%, 50% dan 60% yang mana persentase tersebut diperoleh dari hasil perhitungan rasio C/N campuran dari kedua bahan yang masuk rentang 25-40. Sedangkan metode pengomposan yang dipakai adalah metode 1 (tidak dicacah, dilapis, metode 2 (dicacah, dicampur dan metode 3 (dicacah, dilapis. Dimensi pengomposan yaitu 0,5x0,5x1 m dan pembalikan untuk metode 1 dan 3 yakni 3 hari sekali selama 2 minggu pertama, seminggu sekali sampai minggu keenam dan 2 minggu sekali sampai kompos matang. Sedangkan pada metode 2, pembalikan dilakukan 3 hari sekali sampai kompos matang. Parameter kualitas kompos yang digunakan mengacu pada SNI 19-7030-2004 meliputi suhu, pH, kadar air, kadar C-organik, N total dan rasio C/N. Hasil dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari penambahan bulking agent kualitas kompos yang paling baik yaitu dengan penambahan 60%. Apabila ditinjau dari metode pengomposan, kualitas kompos yang paling baik yaitu menggunakan metode 3 (dicacah, dilapis.

 8. IMPLEMENTASI METODE LOGIKA FUZZY PADA KONTROL KESEIMBANGAN ROBOT MOBIL BERODA DUA

  National Research Council Canada - National Science Library

  Budi Cahyo Wibowo; Mohammad Iqbal

  2013-01-01

  ... keseimbangannya sendiri, banyak metode kontrol yang digunakan untuk menentukan optimasi kendali yang baik sehingga didapatkan nilai respon yang baik antara pembacaan sensor dengan reaksi aktuator (Motor...

 9. Mentorordning som del af en rehabiliteringsindsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl Hoffmann, Dorte

  2017-01-01

  bruges i arbejdet med at forbedre den rehabilitering, vi tilbyder patienterne på rygmarvsskadecentrene i Danmark. Metode I en ét-årig projektperiode gennemførte vi et ikke-kontrolleret interventionsstudie, hvor vi tilbød alle førstegangsindlagte patienter 1-3 møder med en mentor, der har personlig...

 10. Inputorienteret oparbejdelse af den grammatikalske kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2001-01-01

  De forskellige teoretiske opfattelser, der ligger til grund for hhv. den output- og inputorienterede metode, beskrives. Der opstilles et eksempel på en grammatisk øvelsestypologi baseret på principperne i en input-orienteret læringsmodel....

 11. ANALISIS METODE CHEATING PADA TES BERSKALA BESAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yance Manoppo

  2014-06-01

  Abstract This study aimed to reveal: (1 the characteristics of items of Chemistry Test in National Examination by using the classical test theory and item response theory; (2 the amount of cheating which occured by using Angoff's B-index Method, Pair 1 Method, Pair 2 Method, Modified Error Similarity Analysis (MESA Method, and G2 Method; (3 the methods that detected more cheating in the implementation of the Chemistry Test in National Examination for high schools in the academic  year 2011/2012 in Maluku Province. The results of the analysis with the classical test theory approach show that 77.5% items have item difficulty functioning well, 55% items have discrimination  that has not  met the requirement yet, and 70% items have distractor that works well with the index reliability test of 0,772. The analysis using the item response theory approach shows that 14 (35% items fit with the model, the maximum function information is 11,4069 at θ = -1,6, and the magnitude of the error of measurement is 2,296. The number of pairs who are suspected of cheating is as follows: 13 pairs according to Angoff's B-index Method, 212 pairs according to Pair 1 Method,  444 pairs according to Pair 2 Method, 7 pairs according to MESA Method, and 102 pairs according to G2 Method. The most widely detecting cheating in a row is a Pair 2 Method, Pair 1 Method, G2 Method, Angoff's B-index Method, and MESA Method. Keywords: national examination, items characteristics, methods of cheating

 12. Extracting Uranium from Seawater: Promising AF Series Adsorbents

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Das, S.; Oyola, Y.; Mayes, Richard T.; Janke, Chris J.; Kuo, L. -J.; Gill, G.; Wood, J. R.; Dai, S.

  2016-04-20

  A new family of high-surface-area polyethylene fiber adsorbents named the AF series was recently developed at the Oak Ridge National Laboratory (ORNL). The AF series adsorbents were synthesized by radiation-induced graft polymerization of acrylonitrile and itaconic acid (at different monomer/comonomer mol ratios) onto high surface area polyethylene fibers. The degree of grafting (%DOG) of AF series adsorbents was found to be 154-354%. The grafted nitrile groups were converted to amidoxime groups by treating with hydroxylamine. The amidoximated adsorbents were then conditioned with 0.44 M KOH at 80 °C followed by screening at ORNL with sodium-based synthetic aqueous solution, spiked with 8 ppm uranium. The uranium adsorption capacity in simulated seawater screening ranged from 170 to 200 g-U/kg-ads irrespective of %DOG. A monomer/comonomer molar ratio in the range of 7.57-10.14 seemed to be optimum for highest uranium loading capacity. Subsequently, the adsorbents were also tested with natural seawater at Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) using flow-through column experiments to determine uranium loading capacity with varying KOH conditioning times at 80 °C. The highest adsorption capacity of AF1 measured after 56 days of marine testing was demonstrated as 3.9 g-U/kg-adsorbent and 3.2 g-U/kg-adsorbent for 1 and 3 h of KOH conditioning at 80 °C, respectively. Based on capacity values of several AF1 samples, it was observed that changing KOH conditioning from 1 to 3 h at 80 °C resulted in a 22-27% decrease in uranium adsorption capacity in seawater.

 13. PERBEDAAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING DENGAN METODE KONVENSIONAL DALAM HASIL BELAJAR SISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yekti Prasetyasni,

  2012-10-01

  Full Text Available Hasil belajar siswa masih kurang optimal dimana banyak siswa mendapat nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas belajar dan penggunaan model pembelajaran yang kurang variatif dan pembelajaran yang terpusat pada guru. Hal tersebut perlu adanya pengembangan variasi dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dalam pembelajaran, model tersebut adalah model pembelajaran Quantum Teaching. Permasalahan dalam penelitian ini adalah :(1 Apakah penerapan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik daripada penerapan metode pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar. (2 Apakah ada perbedaan penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching dengan Metode Konvensional dalam hasil belajar. Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi yang tersedia, karena jumlah sampel kurang dari 100 maka penelitian ini disebut dengan penelitian populasi. Terpilih kelas VII A sebagai kelas Kontrol dengan metode konvensional dan kelas VII B sebagai kelas Eksperimen dengan model pembelajaran Quantum Teaching. Berdasarkan hasil uji tahap akhir, diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen meningkat yaitu 71,98 sedangkan kelas kontrol yaitu 64,14. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Dapat disimpulkan kelompok kesperimen lebih baik dari kelompok kontrol, yaitu hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara penggunaan model Quantum Teaching dan metode konvensional dimana siswa yang memperoleh pembelajaran Quantum Teaching mendapatkan nilai hasil belajar yang baik. � Student learning outcomes are less than optimal when many students scored less than minimum completeness criteria (KKM. This is due to the low activity of learning and teaching models use a less

 14. STUDI PERBANDINGAN ANALISIS UNSUR PLUMBUM (PB DARI HASIL ELEKTROLISIS ANTARA METODE LASER- INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY (LIBS DENGAN METODE KONVENSIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. S. Suyanto

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pb hasil proses elektrolisis dengan metode alternatif laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS dan metode konvensional. Elektrolisis menggunakan tembaga (Cu sebagai katoda dan karbon sebagai anoda. Unsur Pb yang terdeposisi pada katoda diirradiasi laser Nd-YAG (model CFR 200, 1064nm dan emisinya (Pb I 405.7 nm ditangkap spektrometer HR 2500++ yang kemudian ditampilkan dalam intensitas fungsi panjang gelombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi laser, arus listrik dan waktu deposisi proses elektrolisis yang optimum untuk karakterisasi unsur Pb masing - masing adalah 100 mJ, 5,28 mA dan 15 menit. Aplikasi metode ini untuk analisis kuantitatif larutan Pb dengan membuat kurva kalibrasi dari kosentrasi 300 ppm sampai kosentrasi terendah yaitu 0,5 ppm, serta diperoleh deteksi limit sebesar 0,44 ppm. Sebagai perbandingan metode deteksi dengan LIBS ini telah dilakukan analisis dengan metode konvensional dengan menentukan selisih massa katoda sebelum dan sesudah elektrolisis dan diperoleh hasil yang sebanding.ABSTRACTThe aim of this research was to compare between a method of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS and the conventional one to analyse of Plumbum (Pb element resulted from electrolysis process. Electrolysis used copper (Cu and carbon (C as cathode and anode respectively. Plumbum element which was deposited on cathode was irradiated by Nd-YAG laser (model CFR 200, 1064nm and its emission intensity of neutral Pb I 405.7 nm in the plasma was captured by HR 2500++ spectrometer and displayed in a form of intensity as a function of wavelength. The experiment result showed that the optimum condition parameters of electrolysis: laser energy, electric current and electrolysis time duration were 100 mJ, 5.28 mA and 15 minutes respectively. An application of these conditions was done to make calibration curve of Pb element in liquid sample from 300 ppm to 0.5 ppm and resulted a limit of

 15. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 16. Mikroteknologiske Komponenter - udvikling af produkter og produktionsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard; Møller, Per

  2002-01-01

  Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikroteknologiske produkter. Efterhånden som produkterne gennem en produktudviklingsproces gøres anvendelige for en stor kundekreds, stiger presset i forhold til udvikling af produktionsteknologier, der ...

 17. Geografiske analyser af § 3-registrerede arealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levin, Gregor

  Som følge af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings landsdækkende opdatering af den § 3-beskyttede natur, er der sket ændringer ift. hvor meget § 3-natur der er registreret som beskyttet og hvordan den fordeler sig imellem § 3-naturtyperne. Det betyder også, at der er sket ændringer ift. hvorda...

 18. Kritik af risikobegrebet - berettiget eller ikke?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Sønbø Kristiansen, Ivar

  2009-01-01

  "Først og fremmest ikke skade" - således lyder et af budene i den Hippokratiske ed. Men enhver medicinsk indgriben kan have uønskede effekter, hvilket i sidste ende kan gå ud over sundheden. Undersøgelse og behandling af raske i forebyggende øjemed er ingen undtagelse. Et problem er, at negative ...

 19. Sammenligning af tro - kan man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kallestrup, Louise Nyholm

  2004-01-01

  Metodiske overvejelser i forbindelse med sammenligning af trolddomstroen i Italien og Danmark i det 17. århundrede Udgivelsesdato: juni......Metodiske overvejelser i forbindelse med sammenligning af trolddomstroen i Italien og Danmark i det 17. århundrede Udgivelsesdato: juni...

 20. Tre generationer af Flow Injection Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Elo Harald; Chomchoei, Roongrat; Long, Xiangbao

  2004-01-01

  Siden introduktionen af FIA har en række videreudviklinger resulteret i Sequential Injection Analysis (SIA) og senest i Lab-on-Valve (LOV)-metodikken. Her beskrives disse, og der gives eksempler på, hvordan metoderne kan bruges til at bestemme sporstofkoncentrationer af metaller i komplekse...

 1. Effekter af slægtspleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lajla; Egelund, Tine

  Slægtspleje er en relativt ny anbringelsesform i Danmark, og den anvendes endnu kun i beskedent omfang. Denne rapport sammenligner effekterne af slægtspleje med effekterne af traditionel familiepleje, og den har til formål at danne et vidensgrundlag for den socialpolitiske diskussion om slægtsple...

 2. Effektiv smertelindring af capsaicinplaster mod postherpetisk neuralgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hjalte Holm; Sand, Carsten; Elberling, Jesper

  2016-01-01

  Postherpetisk neuralgi (PHN) er en smertefuld kompli- kation i forbindelse med herpes zoster og kan medføre en betydelig forringelse af livskvaliteten [1]. Ud over en konstant eller intermitterende smerte i det afficerede dermatom kan der forekomme spontane smertejag og smerte fremkaldt af let...

 3. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 4. Praktik set i lyset af billedkunstfaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Skov, Kirsten; Christensen, Kirsten Meisner

  2003-01-01

  Hvordan matcher vi de udfordringer, som læreruddannelsens fagundervisning står over for? Hvad skal der til for at tackle fremskrivningen af det felt, der ligger i at kunne uddanne undervisere? hvordan bliver vi bedre til at se den kommende lærer på den anden side af undervisningsfaget. Kapitlet i...

 5. SAS udlægning af baser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik

  2017-01-01

  Analyserer SAS's udlægning af baser som et muligt skridt op ad værdikæden i international luftfart.......Analyserer SAS's udlægning af baser som et muligt skridt op ad værdikæden i international luftfart....

 6. Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnholtz, Jens; Andersen, Søren Kaj

  2015-01-01

  social dumping. Ved overenskomstfornyelserne i byggeriet i 2007, 2010, 2012 og 2014 har udenlandsk arbejdskraft og social dumping været de helt dominerende temaer. Analysen af disse overenskomstrunder viser, at parterne faktisk har formået at skabe en aktørdrevet udvikling af overenskomsterne, der tager...

 7. Udskillelse af affaldsstoffer - defækation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Karin Kjærgaard

  2011-01-01

  Kapitlet beskriver sygeplejefaglige problemstillinger vedrørende udskillelse af afføring. Centrale begreber er: afføringsinkontinens, defækation, diarré, obstipation, stomi, tabu......Kapitlet beskriver sygeplejefaglige problemstillinger vedrørende udskillelse af afføring. Centrale begreber er: afføringsinkontinens, defækation, diarré, obstipation, stomi, tabu...

 8. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 9. Teknologier for Recipientafstemt Rensning af Regnvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Vollertsen, Jes; Nielsen, Asbjørn Haaning

  2011-01-01

  Afstrømmet regnvand fra by- og vejoverflader er forurenet og rensning vil ofte være nødvendig for at overholde såvel lokale som regionalt bestemte recipientkrav. Det rationelle valg af teknologi til denne rensning styres af disse krav. Med resultaterne fra det EU-støttede demonstrationsprojekt LIFE-TREASURE...

 10. Grønland stiger af havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Steen; Khan, Shfaqat Abbas

  2012-01-01

  En af de varme sommernyheder er, at Grønlands bjergtinder stiger mod himmelen i takt med, at indlandsisen tynder ud. Det viser dansk forskning, som bliver bakket op af amerikanske målinger fra Nasa. Newton har besøgt Nasa på Grønland og interviewet den danske forsker bag de nye resultater....

 11. Grundtvigs nationalisme i lyset af nationalismeteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss/Bøss, Michael

  2013-01-01

  af det modernistiske paradigme har gjort det muligt at diskutere Grundvigs syn på fædreland og folk på en mere nuanceret måde end tidligere. Artiklen argumenterer for, at Grundtvigs tanker om folket skal forstås som en fornyelse og demokratisering af 1700-tallets patriotisme og en geopolitisk...

 12. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 13. Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Shaukat, Fatima

  Udviklingen af det digitale byggeri i Danmark har haft meget fokus på klassifikation, fælles standarder og digitale værktøjer, som skal understøtte en centralt styret bygningsmodel. Der er ved at ske et paradigmeskift, hvor den praktiske anvendelse af IKT i de enkelte faggrupper er mere i centrum...

 14. Prioriteringer af efterretninger i kampen mod terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2015-01-01

  Efterretningstjenesterne indsamler stadig flere informationer i forsøget på at opdage og imødegå terrorister. Men mængden af informationer gør det ikke nødvendigvis lettere at forudsige terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne bør derfor prioritere bearbejdning af oplysningerne højere, end de g...

 15. Oversættelse af Tekniske Tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quist, Christian

  2004-01-01

  De faglige kilder er betydningsfulde for oversætteren af faglige tekster, fordi man her ser, hvordan fagfolk opfatter 'verden' og udtrykker sig, når de kommunikerer med hinanden. Når ingeniøren modtager en tekst, en oversættelse eller en tekst komponeret af sprogmedarbejderen, forventer han, at d...

 16. Udvikling af pille-doserings teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brændgaard, Rikke; Churchill, Inge-Lise; Bolvig Poulsen, Søren

  2015-01-01

  Lab. X har i samarbejde med Brønderslev Kommune og Firmaet LT Automation i et idegenereringsforløb omhandlende viden om "pillens vej", indhentet viden om udfordringer og barrierer i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteket til den afslutningsvis indtages af borgeren. Formålet med unders...

 17. Deregulering af arbejdsretlige EU-direktiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Ole; Rønnow Bruun, Jørgen

  2013-01-01

  Europa-Kommissionen vil lette de ”reguleringsmæssige byrder” for små og mellemstore virksomheder (SMV). Langt hovedparten af de danske virksomheder er SMV´er. Konsekvenserne af initiativet kan derfor blive særdeles vidtgående på dansk grund. Artiklen drøfter, om det overhovedet er muligt i henhol...

 18. Anmeldelse af 90'ernes BPR-litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Formålet med denne artikel er dels at bidrage med et overblik over et udvalg af centrale kilder om Business Process Reeingineering, og dels at kommentere udviklingen i litteraturens behandling af henholdsvis BPR-begrebet og BPR-projektet. Reviewet er bygget op om en kronologisk tabel, der...

 19. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 20. Litteraturstudie af forskning om environment rating scales

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2016-01-01

  Litteraturstudiet omhandler forskning om de internationalt anvendte evalueringssmetoder ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) og ITERS (Infant/Toddler Environment Rating Scale), der begge er instrumenter til måling af kvalitet og værktøjer til evaluering og udvikling af kvalitet i...

 1. I folkets tjeneste - Om prætest og TV-seere som målgruppe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Davidsen-Nielsen

  1996-09-01

  Full Text Available Målgruppetænkning er i disse år ved at finde vej til Europas public ser- vice institutioner, der hermed begiver sig ind på et gebet, som de mere kampagneorienterede dele af kommunikationskampagnen længe har betrådt. Med det naturvidenskabelige faktaprogram JANUS som case beskriver Mette Davidsen-Nielsen de muligheder og problemer, som kvalitative prætest giver de programproducerende dele af en public ser- vice institution i multikanalsamfundet, som supplement til de informationer, man løbende får gennem seertalsmålinger. Ved rekruttering af respon- denter til fokusgruppeinterviews om dette program har DR´s Medieforsk- ning i stedet for demografiske kriterier benyttet livsværdisegmenterings- metoden RISC, som præsenteres og diskuteres i Henrik Dahls artikel i dette nummer. Mette Davidsen-Nielsens artikel kan derfor ses som et bud på, hvordan denne metode kan bruges ikke blot inden for markeds- føring, men også inden for anvendelsesorienteret medieforskning.

 2. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  udvikle kulturens normer og heraf følgende regulering af bl.a. kroppe. I de dele af undersøgelsen, hvor selve udviklingen af kropsopfattelser er i fokus, trækkes der endvidere på religionssociologen Robert Bellahs og psykologen Merlin Donalds teorier om kulturel evolution med henblik på at formulere...... handicaps, da sidstnævnte forhindrer en optimal udlægning og tilpasning af den skriftlige torah til den ændrede historiske kontekst, hvor jøderne stod uden tempelkult og land. Øget tolerance kan således ikke dokumenteres, men det kan en forskudt tolerance. De tidlige rabbineres vægtning af torahstudier og...

 3. Miljøvurdering af isoleringsmetoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, H.; Rasmussen, J.O.; Nielsen, P.A.

  Når man skal gennemføre miljørigtigt byggeri er det nødvendigt at have adgang til miljødata for materialerne der knytter sig til produktet gennem hele dets livsforløb. I denne rapport præsenteres kvantitative miljødata for fremstilling af isoleringsprodukter. Det drejer sig om løsfyldsproduklter ...... cellulosefibre, ruller og plader af hør samt produkter af perlite. Rapporten viser også, hvordan disse data kan benyttes til at beregne miljøbelastninger for hele bygningsdele. Desuden gives en kvantitativ vurdering af produkternes miljøpåvirkninger af indeklimaet og ved bortskaffelse...

 4. EKSTRAKSI FITUR AKSARA BALI MENGGUNAKAN METODE ZONING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Wayan Agus Surya Darma

  2015-12-01

  Full Text Available Feature extraction is an important process in character recognition system. The purpose of this process is to obtain special feature from a character image. This paper is focuses on how to obtain special feature from a handwritten Balinese character image using zoning. This algorithm dividing Balinese character image into multiple regions, then a special feature on each region resulting the data extracted feature. The test result in this paper generates a various  semantic and direction feature data. This is because this paper using handwritten Balinese character. Furthermore, the features that produced in this paper can be used on Balinese character image recognition process

 5. Efektifitas Penerapan Metode Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization Berbantuan Modul Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Ekonomi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Fiki Ikmah

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul pembelajaran dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar ekonomi akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini menggunakan Quasi eksperimental design postest only control group design. Fokus yang diteliti adalah hasil belajar dari segi proses (afektif dan psikomotor maupun hasil berupa pemahaman siswa (kognitif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan tes sebagai dan dianalisis dengan teknik deskriptif persentase, dan uji statistik. Keaftifan siswa kelas eksperimen secara keseluruhan lebih aktif (77,78% di bandingkan kelas kontrol (70,14%. Pada aspek kemahiran kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama naik 12,5%, namun dari aspek kesiapan kelas eksperimen naik lebih unggul (25% dibanding kelas kontrol(12,5%. Rata-rata nilai hasil post test kelas eksperimen lebih tinggi (81 dibandingkan kelas kontrol (73. Penerapan metode TAI berbantuan modul lebih efektif dibandingkan metode ceramah bervariasi terlihat dari pencapain ketuntasan nilai KKM sebesar 78,79% siswa tuntas. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi proses maupun hasil dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi (ceramah, tanya jawab dan penugasan. Guru disarankan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul pembelajaran pada pokok bahasan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa karena telah terbukti efektif, siswa disarankan belajar mandiri menggunakan modul terlebih dahulu sebelum pembelajaran klasikal. � The aim of this study� are compare effectiveness between implementation TAI collaboration with learning module and implementation conventional learning method at economic lesson achievement of XI IPS, SMA Negeri 1 Bergas 2011/2012 period

 6. PENGARUH METODE STRATAGEM MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 20 PADANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfi Yunita

  2016-10-01

  Full Text Available The goal of this research was to know: “Was the students’ understanding of mathematics concept who were taught by using ‘Stratagem’ Method through cooperative learning better than conventional Method.” The research method was Quasi Experimental Research, Post-test Only Control Design. Data was collected from the test. From data data analysis, it was found that the students’ understanding of mathematics concept who were taught by using ‘Stratagem’ Method through cooperative learning was better than conventional Method. Kata kunci: metode stratagem, pembelajaran kooperatif, pemahaman konsep matematis

 7. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...... Verden af Lyd og Musik; produceret af Zenaria, Aalborg. Se også www.clausbang.com...

 8. Deteksi Iris Berdasarkan Metode Black Hole dan Circle Curve Fitting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danny Kurnianto

  2013-11-01

  Full Text Available Sistem pengenalan identitas personal berdasarkan ciri biometrika adalah suatu sistem pengenalan seseorang berdasarkan pada ciri biometrika yang melekat pada orang tersebut. Iris mata merupakan salah satu ciri biometrik yang handal untuk sistem pengenalan identitas personal. Bagian sistem pengenalan identitas personal berdasarkan biometrik iris yang dianggap paling krusial adalah deteksi lokasi iris, karena akurasi deteksi iris berpengaruh pada tingkat akurasi sistem secara keseluruhan. Lokasi iris pada citra mata dibatasi oleh dua buah lingkaran yang memisahkan antara bagian iris  dengan pupil dan sklera. Telah banyak metodemetode yang diusulkan oleh para peneliti untuk menghasilkan deteksi lokasi iris dengan akurat dan cepat. Masalah akurasi, kecepatan waktu eksekusi dan ketahanan terhadap noise merupakan bidang penelitian yang menantang pada deteksi iris. Makalah ini menyajikan metode deteksi iris menggunakan metode black hole dan circle curve fitting. Langkah pertama, mencari batas dalam lingkaran iris yang memisahkan antara daerah iris dan pupil. Dengan metode black hole yang bekerja berdasarkan fakta bahwa lokasi pupil merupakan daerah  lingkaran yang paling hitam dan memiliki distribusi nilai intensitas yang seragam, maka lokasi pupil dapat ditentukan dengan teknik pengambangan. Batas lingkaran pupil dapat ditentukan dengan circle curve fitting dari parameter lingkaran daerah pupil. Langkah kedua,  mencari batas luar lingkaran iris yang memisahkan antara iris dan sklera. Peta tepi citra iris dicari dengan menggunakan deteksi tepi Canny, kemudian diambil satu komponen tepi arah vertikal yang dapat mewakili batas lingkaran luar iris. Dari komponen tepi tersebut, dihitung jari-jari iris yang berpusat di pusat pupil. Dengan jari-jari iris dan pusat iris maka dapat ditentukan batas luar iris menggunakan circle curve fitting

 9. A specific antibody to neuropeptide AF1 (KNEFIRFamide) recognizes a small subset of neurons in Ascaris suum: differences from Caenorhabditis elegans.

  Science.gov (United States)

  Sithigorngul, Paisarn; Jarecki, Jessica L; Stretton, Antony O W

  2011-06-01

  A monoclonal antibody, AF1-003, highly specific to the Ascaris suum neuropeptide AF1 (KNEFIRFamide), was generated. This antibody binds strongly to AF1 and extremely weakly to other peptides with C-terminal FIRFamide: AF5 (SGKPTFIRFamide), AF6 (FIRFamide), and AF7 (AGPRFIRFamide). It does not recognize 35 other AF (A. suum FMRFamide-like) peptides at the highest concentration tested, nor does it recognize FMRFamide. When crude peptide extracts of A. suum are fractionated by two-step HPLC, the only fractions recognized by AF1-003 are those comigrating with synthetic AF1. By immunocytochemistry, antibody AF1-003 recognizes a small subset of the 298 neurons of A. suum: these include the paired URX and RIP neurons, two pairs of lateral ganglion neurons in the head, and the unpaired PQR and PDA or -B tail neurons that send processes to the head along the dorsal and ventral nerve cords, respectively. AF1 immunoreactivity is also seen in three pairs of pharyngeal neurons. Mass spectroscopy (MS) shows the presence of AF1 in the head, pharynx, and dorsal and ventral nerve cords. In A. suum, the neurons that contain AF1 show little overlap with neurons that express green fluorescent protein constructs targeting the flp-8 gene, which encodes AF1 in Caenorhabditis elegans (Kim and Li [2004] J. Comp. Neurol. 475:540-550); the URX neurons express AF1 in both species, but, in C. elegans, flp-8 expression was not detected in RIP, PQR, and PDA or -B or in the pharynx. Other, less specific monoclonal antibodies recognize AF1, as well as other peptides to differing degrees; these antibodies are useful reagents for determination of neuronal morphology. Copyright © 2010 Wiley-Liss, Inc.

 10. Nationale Test

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Hvad er egentlig formålet med de nationale test? Bliver eleverne klogere af at blive testet? Og er der en sammenhæng mellem bandekrig og nationale test? Fysisk medie: dpu.dk/tv......Hvad er egentlig formålet med de nationale test? Bliver eleverne klogere af at blive testet? Og er der en sammenhæng mellem bandekrig og nationale test? Fysisk medie: dpu.dk/tv...

 11. SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PERNAFASAN MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASIONING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  samsudin sadek

  2017-12-01

  Full Text Available sebuah aplikasi telah dialisis,dirancang, dan diimplementasi, aplikasi ini dirancang dengan menggunakan Metode Cased-Based Reasoning. Tujuan Aplikasi ini adalah untuk mengidentifikasi 8 Jenis Penyakit Pernapasan pada Manusia dengan 34 gejala. Untuk pengembagan sistem Pakar Menggunakan beberapa fase yaitu: Planing, Analisis, Desain dan Implementasi, dimana pengetahuan berbasis Pakar dan Pengetahuan Berbasis Kasus,  mencocokan kasus yang baru dengan kasus yang lama menggunakan teknik similarity. Aplikasi sistem pakar ini sudah sesui dengan pakar Penyakit pernapasan karena sudah diuji oleh pakar dan Pengguna

 12. Social Data Analytics sebagai Metode Alternatif dalam Riset Psikologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleoputri Yusainy

  2017-12-01

  Full Text Available Seiring dengan maraknya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, terjadi perubahan dalam dua hal: Ledakan jumlah data dan struktur sosial. Diperlukan pendekatan khusus untuk mengambil manfaat dari fenomena ini. Pada bidang kajian Psikologi, pengenalan terhadap metode alternatif untuk menyelesaikan problem tersebut menjadi semestinya. Artikel ini mengenalkan dua teknik analisis data media sosial digital, yaitu social network analysis (SNA dan analisis sentimen (sentiment analysis. Tinjauan dibahas secara umum agar gambaran konseptual dapat dipahami sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang Psikologi.

 13. SIFAT FUNGSIONAL ISOLAT PROTEIN ‘BLONDO’ (COCONUT PRESSCAKE DARI PRODUK SAMPING PEMISAHAN VCO (VIRGIN COCONUT OIL DENGAN BERBAGAI METODE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Permatasari

  2015-11-01

  OHC tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar metode (p≤ 0,05. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode fisik menghasilkan sifat fungsional terbaik. Kata kunci: Sifat fungsional, isolat protein, blondo, VCO

 14. Ny forskning optimerer overvågning af paratuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Carsten

  2015-01-01

  Der er stor forskel på følsomheden af den test, der anvendes for paratuberkulose, alt efter hvilken type besætning man tester, og hvilke dyr man tester i besætningen. Det vil sige, at man kan tage færre prøver i besætninger med høj følsomhed og dermed spare penge.......Der er stor forskel på følsomheden af den test, der anvendes for paratuberkulose, alt efter hvilken type besætning man tester, og hvilke dyr man tester i besætningen. Det vil sige, at man kan tage færre prøver i besætninger med høj følsomhed og dermed spare penge....

 15. PENERAPAN METODE MIND MAPPING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahma Faelasofi

  2016-09-01

  Full Text Available The objectives of this research was to solve how to increase students learning mathematic achievments on the subject of statistic. This study aims to determine whether the students learning mathematic achievments of the student SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo in the academic year of 2014-2015 using learning method mind mapping on the subject of statistics can be higher than the students’ learning mathematic achievments without using learning method mind mapping. This research is a quantitative approach. The population was all of the students in first grade of the SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo in the academic year of 2014- 2015. The samples of the research were taken by using the cluster random sampling technique. Based on hypothesis test, it can be included that there are differences in the average student learning achievments between using learning method mind mapping and learning method lecture on the subject of Statistics of the student in first grade of the SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo in the academic year of 2014-2015. Keywords: learning method mind mapping, students’ learning mathematic achievments

 16. Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing pada Ud. Vanela

  OpenAIRE

  Mawikere, Lidia; Ilat, Ventje; Woran, Reza

  2014-01-01

  Harga jual yang ditetapkan harus mampu menentukan semua biaya yang menghasilkan laba jangka panjang. Cost plus pricing adalah penetapan harga dengan menambahkan sejumlah (persentase) tertentu dari harga jual atau biaya sebagai keuntungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perusahaan menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing pada UD. Vanela. Dalam penganalisaan data digunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan UD. ...

 17. Pengaruh Metode The Six Thinking Hats Dalam Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Emotional Literacy

  OpenAIRE

  Badrujaman, Aip; Filliani, Retty; Herdiyani, Ayu

  2016-01-01

  Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh metode the six thinking hats dalam bimbingan klasikal untuk meningkatkan emotional literacy peserta didik kelas VII di SMP Dharma Putra Nusantara 86 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pretestposttest control group design. Sampel penelitian ini populasinya berjumlah 60 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan melalui aspek-aspek emotional literacy yang dikemukakan Claude Steiner...

 18. Penerapan Kontrol Stok dalam Sistem Informasi Dagang Dengan Metode Perpetual Inventory System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tony Wijaya

  2017-07-01

  dapat melacak posisi stok yang terjual dan stok yang masih ada sehingga menghindari kekosongan stok. Perancangan program pada penelitian ini menggunakan metode Agile dengan pendekatan Extreme Programming dan diuji dengan metode black box untuk memastikan fitur yang dibutuhkan sudah sesuai.Dengan adanya kontrol stok, perusahaan dapat terhindar dari kerugian karena kekosongan stok, meningkatkan daya saing yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan.

 19. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 20. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... navigation og opgaveløsning. Undersøgelsen viser didaktisk designs potentiale i forhold til den operationelle del af it-undervisningen. Begrebet Pervasive Learning Game åbner nogle muligheder for at inddrage nye medier kombineret med en remediering af allerede kendte medier i bestræbelserne på at danne og...... kompetente it-borgere. Dette betyder et stigende behov for innovative løsninger til udviklingen af undervisningsmidler, der kan danne og uddanne til kompetente it-borgere. Didaktisk design kan være et svar på denne problematik. Det metodiske udgangspunkt er i det teoretiske grundlag for et pervasive learning...

 1. Sorption og nedbrydning af dichlobenil og BAM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Liselotte; Arildskov, N.P.; Larsen, Flemming

  2002-01-01

  I forbindelse med Miljøstyrelsen projekt ”Pesticider og Vandværker” er udført en detailundersøgelse af sorption og nedbrydning af dichlobenil og BAM. Sorptionen er undersøgt i 22 sedimenter udtaget fra 6 lokaliteter i Danmark. Dichlobenil sorberer til alle undersøgte sedimenter (Kd-værdier = 0......,20-126 l/kg). Sorptionen af BAM er væsentlig mindre end sorptionen af dichlobenil men dog signifikant i 18 sedimenter (Kd-værdier = 0,07-0,93 l/kg). Nedbrydningen af dichlobenil og BAM er undersøgt i 16 sedimenter. Nedbrydningen af dichlobenil foregår primært i de øverste meter under terræn (DT50-værdier...... = 0,4-12 år) mens nedbrydningen er begrænset i sedimenter udtaget dybere end 4 mut. Der er kun detekteret en begrænset nedbrydning af BAM i sedimenter fra 0-0,75 mut. og for en enkelt lokalitet også i dybdeintervallet 4,96-6,18 mut. I de nævnte dybdeintervaller er nedbrydningsraten for BAM som et...

 2. ADAPTIVE BACKGROUND DENGAN METODE GAUSSIAN MIXTURE MODELS UNTUK REAL-TIME TRACKING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Rostianingsih

  2008-01-01

  Full Text Available Nowadays, motion tracking application is widely used for many purposes, such as detecting traffic jam and counting how many people enter a supermarket or a mall. A method to separate background and the tracked object is required for motion tracking. It will not be hard to develop the application if the tracking is performed on a static background, but it will be difficult if the tracked object is at a place with a non-static background, because the changing part of the background can be recognized as a tracking area. In order to handle the problem an application can be made to separate background where that separation can adapt to change that occur. This application is made to produce adaptive background using Gaussian Mixture Models (GMM as its method. GMM method clustered the input pixel data with pixel color value as it’s basic. After the cluster formed, dominant distributions are choosen as background distributions. This application is made by using Microsoft Visual C 6.0. The result of this research shows that GMM algorithm could made adaptive background satisfactory. This proofed by the result of the tests that succeed at all condition given. This application can be developed so the tracking process integrated in adaptive background maker process. Abstract in Bahasa Indonesia : Saat ini, aplikasi motion tracking digunakan secara luas untuk banyak tujuan, seperti mendeteksi kemacetan dan menghitung berapa banyak orang yang masuk ke sebuah supermarket atau sebuah mall. Sebuah metode untuk memisahkan antara background dan obyek yang di-track dibutuhkan untuk melakukan motion tracking. Membuat aplikasi tracking pada background yang statis bukanlah hal yang sulit, namun apabila tracking dilakukan pada background yang tidak statis akan lebih sulit, dikarenakan perubahan background dapat dikenali sebagai area tracking. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dibuat suatu aplikasi untuk memisahkan background dimana aplikasi tersebut dapat

 3. KESESUAIAN MODEL INFILTRASI PHILIPS UNTUK PREDIKSI LIMPASAN PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE BILANGAN KURVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Ritawati

  2013-03-01

  Full Text Available Suitability Philips Infi ltration Model for Surface Runoff PredictionUsing Curve Number Method Sri Ritawati, Muhjidin Mawardi, Sunarto Goenadi ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian model inÞ ltrasi Philips untuk prediksi limpasan permukaanmenggunakan metode bilangan kurva. Data laju inÞ ltrasi diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan pada berbagaimacam penggunaan lahan di Sub DAS Progo Hulu menggunakan metode double ring inÞ ltrometer. Dilakukan pulapengambilan contoh tanah untuk penentuan sifat Þ siknya di masing-masing lokasi pengukuran inÞ ltrasi. Sedangkandata luas penggunaan lahan, hujan, debit sungai digunakan data yang tersedia di Balai PSDA Progo Bogowonto Lukulo dan BP DAS Serayu Opak Progo.Hasil pengujian menunjukkan bahwa model inÞ ltrasi Philips cukup sesuai digunakan untuk prediksi limpasanpermukaan menggunakan metode bilangan kurva. Kesesuaian ini dilihat dari nilai koeÞ sien deterministik, koeÞ sienkorelasi, imbang massa, dan distribusi t yang signiÞ kan.Kata kunci: Model inÞ ltrasi, limpasan permukaan, DAS, bilangan kurva ABSTRACT The objective of this study was to determine suitability and applicability of the Philips inÞ ltration model for predictingsurface runoff using the Curve Number method. The data of inÞ ltration rate obtained from direct measurements in theÞ eld on a variety of land use in the upper Progo sub watershed using double ring inÞ ltrometer method. Soil samples alsotaken for determination of physical properties at each location of inÞ ltration measurement. Data of landuse, rainfall,and river discharge were collected from the available data at Balai PSDA Progo Bogowonto Luk ulo and BP DASSerayu Opak Progo.Test results showed that Philips inÞ ltration model was suitable for predicting surface runoff using curve numbermethod. The suitability was examined by signiÞ cancy of deterministic coefÞ cient, correlation coefÞ cient, the massbalance, and the distribution of

 4. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge...... oplever alle at være integrerede i nogle sociale fællesskaber, men hovedparten af dem har den opfattelse, at vejen til integration i det danske samfund går gennem skole, uddannelse og arbejde – og at denne vej er belagt med mange vanskeligheder...

 5. Pilotundersøgelse af udvalgte dysleksitest til studerende på videregående uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønnerup, Katrine; Schmidt, Mette Wittorff; Pedersen, Anne Leth

  2011-01-01

  læse-/skrivevanskeligheder. På grund af denne lille kontrolgruppe er der ikke tale om en egentlig statistisk undersøgelse, men nærmere om en form for casestudy. Testresultaterne er dog analyseret med et statistikprogram. Analysen af de to gruppers testresultater viser, at flere test ikke giver en...

 6. PELACAKAN DAN PENGENALAN WAJAH MENGGUNAKAN METODE EMBEDDED HIDDEN MARKOV MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arie Wirawan Margono

  2004-01-01

  Full Text Available Tracking and recognizing human face becomes one of the important research subjects nowadays, where it is applicable in security system like room access, surveillance, as well as searching for person identity in police database. Because of applying in security case, it is necessary to have robust system for certain conditions such as: background influence, non-frontal face pose of male or female in different age and race. The aim of this research is to develop software which combines human face tracking using CamShift algorithm and face recognition system using Embedded Hidden Markov Models. The software uses video camera (webcam for real-time input, video AVI for dynamic input, and image file for static input. The software uses Object Oriented Programming (OOP coding style with C++ programming language, Microsoft Visual C++ 6.0® compiler, and assisted by some libraries of Intel Image Processing Library (IPL and Intel Open Source Computer Vision (OpenCV. System testing shows that object tracking based on skin complexion using CamShift algorithm comes out well, for tracking of single or even two face objects at once. Human face recognition system using Embedded Hidden Markov Models method has reach accuracy percentage of 82.76%, using 341 human faces in database that consists of 31 individuals with 11 poses and 29 human face testers. Abstract in Bahasa Indonesia : Pelacakan dan pengenalan wajah manusia merupakan salah satu bidang yang cukup berkembang dewasa ini, dimana aplikasi dapat diterapkan dalam bidang keamanan (security system seperti ijin akses masuk ruangan, pengawasan lokasi (surveillance, maupun pencarian identitas individu pada database kepolisian. Karena diterapkan dalam kasus keamanan, dibutuhkan sistem yang handal terhadap beberapa kondisi, seperti: pengaruh latar belakang, pose wajah non-frontal terhadap pria maupun wanita dalam perbedaan usia dan ras. Tujuan penelitiam ini adalah untuk membuat perangkat lunak yang menggabungkan

 7. Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Bak, Jesper Leth; Bladt, Jesper Stentoft

  2012-01-01

  Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dette kun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev og heder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype. Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 % af a...

 8. PENDUGAAN POLA SEBARAN LIMBAH TPA JATIBARANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Nilasari

  2012-02-01

  Full Text Available TPA Jatibarang merupakan tempat pembuangan akhir di Semarang yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Penumpukan sampah di TPA Jatibarang yang sudah semakin banyak dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, untuk ituperlu dilakukan penelitian di TPA Jatibarang dengan tujuan untuk mengetahui sebaran limbahnya. Pendugaan sebaran limbah dibawah permukaan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis. Pengambilan data dengan Resistivitymeter Geosound menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi Schlumberger. Dari hasil pengolahan datamenggunakan software Res2Dinv3.56 dapat disimpulkan bahwa sebaran limbah di TPA Jatibarang ke arah Selatan menujusungai Kreo, selain itu juga sebaran limbahnya juga sampai ke pemukiman penduduk di Kelurahan Bambankerep KecamatanNgaliyan Kota Semarang yang lokasinya sebelah Barat danTimur dariTPAJatibarang. TPAJatibarang is a final garbage disposal area located in Semarang and positioned near the inhabitant area. The accumulation ofgarbage at TPA Jatibarang can cause environment pollution. Therefore, this research was done to explore the distribution of thewaste. The distribution of waste under soil surface can be traced using resistivity geoelectricity method of Schlumbergerconfiguration. Based on the data processing using software Res2Dinv3.56, it is concluded that waste distribution of TPAJatibarangdirects to the south, toward Kreo river, and moves to inhabitants area at Bambankerep Ngaliyan, Semarang.Keywords: Geoelectricity; Resistivity method; TPA Jatibarang waste

 9. IMPLEMENTASI METODE INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Agustanti

  2012-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VIIE SMP N 2 Wonosobo semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran biologi melalui Implementasi Metode Inquiry. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Metode Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi. Dari penelitian ini disarankan agar guru-guru mencari inovasi-inovasi baru yang dapat merangsang sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. The purpose of this research is to improve the learning result for first semester students of SMP N 2 Wonosobo VIIE class in the academic year 2010/2011 in the Biology subject using Inquiry method. From the research, it can be concluded that the implementation of Inquiry method can improve the learning result in the Biology subject. Base don the research result it can be suggested that the teacher can find the new innovation to stimulate students’ motivation in order to make the learning process to be more significant.

 10. Ekspresi protein pada mikroorganisme resisten Cr dengan metode elektroforesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  UMI FATMAWATI

  2009-05-01

  Full Text Available Fatmawati U, Suranto, Sajidan. 2009. Ekspresi protein pada mikroorganisme resistenCr dengan metode elektroforesis. Bioteknologi 6: 40-48. Krom heksavalen (Cr(VI dikenal sebagai logam berat beracun, sehingga perlu direduksi menjadi Cr(III yang lebih rendah toksisitasnya. Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Klebsiella pneumoniae, Pantoea sp. dan Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme resisten dan mampu mereduksi Cr(VI. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan mikroorganisme dalam mengurangi Cr(VI dan mengetahui pola pita protein antara mikroorganisme resisten Cr(VI dan mikroorganisme tidak resisten yang diinokulasi pada medium kaldu LB. SDS-PAGE digunakan untuk mengetahui ekspresi protein, sementara konsentrasi Cr(VI diidentifikasi dengan metode 1,5 difenilkarbazid. Data kuantitatif dianalisis dengan ANAVA dua faktorial dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf 1%. Data kualitatif yaitu ekspresi protein dianalisis dengan mobilitas relatif (Rf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mikroorganisme dalam mereduksi Cr(VI pada konsentrasi awal 0.5 ppm, 1 ppm, 5 ppm dan 10 ppm berbeda-beda, persentase rata- rata kemampuan masing-masing mikroorganisme dalam mereduksi Cr(VI adalah: P. putida (65% > S. cerevisiae (64,45% > P. aeruginosa (60,73% > Pantoea sp. (50,22% > K. pneumoniae (47,82% > tanpa mikroorganisme (34,25%. Penambahan mikroorganisme secara nyata mempengaruhi reduksi Cr(VI. SDS-PAGE menunjukkan bahwa ekspresi protein antara mikroorganisme resisten dan tidak resisten tidak berbeda, tetapi mikroorganisme resisten memiliki lebih banyak protein (pita protein lebih tebal.

 11. Tekstfeedbackspillet – en metode til at strukturere peer feedbackprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anker Helms; Jensen, Tine Wirenfeldt; Jensen, Gry Sandholm

  2013-01-01

  Præsenterer tekstfeedbackspillet, som strukturerer studenterfeedback på en social acceptabel måde. Artiklen beskriver en række meget positive erfaringer med brug af spillet ved Aarhus Universitet og IT-Universitetet i København....

 12. PERBANDINGAN METODE PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT DENGAN THINK PAIR SHARE (TPS PADA HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Maulani Subhi

  2016-11-01

  diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan metode pembelajaran Numbered Head Together (NHT lebih tinggi dari pada metode pembelajaran Think Pair Share (TPS pada hasil belajar siswa kelas X SMK Islam Roulotus Saidiyyah. Education means interaction educator to learners in order to help learners master the objectives of education. Education will be successful, if the learning process is progressing well. The learning process will take place either if the teaching methods are applied in accordance with the state of the student. During this learning process is still done conventionally. As a result, seing on previsious result of student learning outcomes in vocational Islam Roudlotus Saidiyyah still many students who have not completed value yet. To avoid this, one of the efforts to implement a Learning Numbered Head Together Method (NHT and Think Pair Share (TPS. The formulation of the problem is there a difference between the results of studies of learning methods Numbered Head Together (NHT with Think Pair Share (TPS on learning outcomes kewirausahaan subjects of class X SMK Islam Roudlotus Saidiyyah Semarang.The research method used is a quasi experimental. Population in this students of class X SMK Islam Roudlotus Saidiyyah. Samplingtechnique used is sampling quotas, thus taking a sample of 32 students, class X TKJ as the first experimental class and the class as a class X PS second experiment. Methods of data collection using the documentation, test and questionnaire and analyzed using t-test.Based on the results of test calculations independent sample t-test found the Sig. (2-tailed for 0,009 student motivation, the Sig. (2-tailed for 0,035 student responses, the Sig. (2-tailed for student learning outcomes 0.03. Based on the value of Sig. (2-tailed, we can conclude that there are differences in student learning outcomes NHT class to class TPS. The average level of 73.8% of student motivation, siswa72,0% response rate, and student learning outcomes in grade 71

 13. Hvad handler ledelse af videnarbejde om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke

  2015-01-01

  Den amerikanske ledelses- og organisationsguru Peter F. Druckers begreb om videnarbejde og ledelse af videnarbejdet har på mange måder været definerende for moderne ledelsestænkning. I denne artikel argumenterer vi via en empirisk case for, at ledelse i videnarbejdet omfatter meget mere og andet...... end Drucker har blik for. med udgangspunkt i et praksisteoretisk perspektiv beskriver vi arbejdet i et lille team af ingeniører i en videnintensiv virksomhed. Gennem det empiriske materiale viser vi, at videnarbejdet i vid udstrækning er ordnet og styret af ingeniørernes (professionelle) praksisser og...... de materielle arrangementer, som arbejdet udspilles iblandt. Det praksisteoretiske perspektiv på videnarbejdet fremdrager således andre afgørende forhold i og ved videnarbejdet end Drucker. Artiklen bidrager til at forstå, hvad ledelse af videnarbejde må forholde sig til....

 14. Kontrol af dyrevelfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Anneberg, Inger; Sandøe, Peter

  2013-01-01

  Ph.d.-studie viser, at landmænd ønsker ikke blot en mere retfærdig og ensartet kontrol af dyrevelfærd, men også en kontrol med plads til helhedsvurdering og forståelse af den enkelte landmands situation. Kontrollørerne befinder sig i et dilemma mellem på den ene side alene at kontrollere overhold......Ph.d.-studie viser, at landmænd ønsker ikke blot en mere retfærdig og ensartet kontrol af dyrevelfærd, men også en kontrol med plads til helhedsvurdering og forståelse af den enkelte landmands situation. Kontrollørerne befinder sig i et dilemma mellem på den ene side alene at kontrollere...

 15. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 16. Air Emissions/IGD: EF_AFS

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — EF_AFS is a subset of facilities from FRS_INTEREST and FRS_FACILITY_SITE which are updated on a monthly basis as part of the Locational Reference Tables (LRT)...

 17. SISTEM PAKAR BERBASIS ATURAN DALAM BIMBINGAN PENASEHAT AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayu Febriadi

  2016-02-01

  Full Text Available AbstrakPenasehat Akademik merupakan Proses Pengisian kartu rencana study bagi mahasiswa yang akan mengambil matakuliah apa yang akan diambil untuk semester selanjutnya. Sebelum terjadinya proses belajar mengajar (PBM berlangsung pada awal semester, kegiatan rutin yang dilakukan adalah adalah penyusunan matakuliah bagi mahasiswa. rancangan sistem ini menggunakan inference forward chaining, dengan implementasi sistem menggunakan sistem database MySQL dan bahasa pemrograman PHP. Forward Chaining adalah metode inference enggine yang mencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri (IF dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Tesis ini membangun suatu sistem pakar berbasis aturan dalam penyusunan Kartu Rencana Study (KRS bagi mahasiswa khususnya yang akan mengambil matakuliah menggunakan metode forward chaining. Tujuan untuk membantu mahasiswa yang belum tahu dalam pengisian kartu rencana study tanpa langsung bertemu dengan dosen pembimbing akademik nya dalam pengambilan matakuliah.Kata kunci : sistem pakar, forward chaining, matakuliahAbstractAcademic adviser is a card charging process study plans for students who will take courses which will be taken for the next semester. Prior to the teaching and learning process (PBM took place at the beginning of the semester, is a routine activity undertaken is the preparation course for students. The system design uses forward chaining inference, with the implementation of the system using MySQL database system and the PHP programming language. Forward Chaining is a method of inference enggine that match facts or statements starting from the left (first IF. In other words, reasoning from facts first started to test the truth of the hypothesis. This thesis build a rule-based expert system in preparation Card Study Plan (KRS for students who will take courses in particular using forward chaining method. Aim to help students who do

 18. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf. Se...

 19. Anmeldelse af Because digital writing matters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2014-01-01

  Digitale teknologier gør en forskel på skriftlig formidling. Anmelselse af Because digital writing matters, Danielle Nicole Devoss, Elyse Eidman Aadahl and Troy Hicks, The National Writing Project, San Fransisco, 2010.......Digitale teknologier gør en forskel på skriftlig formidling. Anmelselse af Because digital writing matters, Danielle Nicole Devoss, Elyse Eidman Aadahl and Troy Hicks, The National Writing Project, San Fransisco, 2010....

 20. Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Vibeke; Borum, Mette Kit; Dynes Møller, Kirsten

  2017-01-01

  på visse typer af frisk frugt og grøntsager, hvilket kan udløse oralt allergisyndrom. Krydsreaktioner kan potentielt også udløses i forbindelse med tandbehandling som følge af eksponering for de forskellige materialer, der anvendes i tandlægepraksis. Det er væsentligt at skelne mellem fødevareallergi...