WorldWideScience

Sample records for tekiosuru kao gazo

 1. Adaptability of drowsiness level detection that measures blinks utilizing image processing to changes in the ambient light; Hikari kankyo no henka ni tekiosuru kao gazo shori ni yoru inemuri unten kenchi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaneda, M; Obara, H; Nasu, T [Nissan Motor Co. Ltd, Tokyo (Japan)

  1997-10-01

  A drowsiness warning system that measures blinks utilizing image processing technology has a number of issues that need to be resolved. One issue is the adaptability of the system to changes in the ambient light environment in the actual vehicle interior. We have devised image processing software which is robust to changes in the ambient light. The drowsiness detection performance of the system was evaluated in laboratory tests and actual driving tests. It was found that the system can has a positive effect on detecting drowsiness level. 3 refs., 10 figs.

 2. Review of the results of the KaoS Collaboration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Foerster, A

  2005-01-01

  The production of K + and of K - mesons in heavy-ion collisions at beam energies of 1 to 2 A GeV has systematically been investigated with the kaon spectrometer KaoS. The ratio of the K + production excitation function for Au+Au and for C+C reactions increases with decreasing beam energy, which is expected for a soft nuclear equation-of-state. A comprehensive study of the K + and of the K - emission as a function of the size of the collision system, of the collision centrality, of the kaon energy, and of the polar emission angle has been performed. The K - /K + ratio is found to be nearly constant as a function of the collision centrality and can be explained by the dominance of strangeness exchange. On the other hand, the spectral slopes and the polar emission patterns are different for K - and for K + . Furthermore the azimuthal distribution of the particle emission has been investigated. K + mesons and pions are emitted preferentially perpendicular to the reaction plane as well in Au+Au as in Ni+Ni collisions. In contrast for K - mesons in Ni+Ni reactions an in-plane flow was observed for the first time at these incident energies

 3. STILISTIKA DISKURSA KAO KONTEKSTUALIZIRANA STILISTIKA

  OpenAIRE

  Katnić-Bakaršić, Marina

  2004-01-01

  Rad posmatra diskursnu stilistiku kao kontekstualiziranu disciplinu, pri čemu kontekst podrazumijeva različite faktore (sociohistorijske, kognitivne, kulturalne i intertekstualne). U radu se proučavaju najznačajniji pristupi diskursnoj stilistici: prag,atička stilistika, konverzacijska i/ ili diskurs analiza, kognitivna stilistika, kritička stilistika, feministička stilistika. Naglašava se da je u diskursnoj stilistici analiza uvijek kombinirana sa interpretacijom, a opis je praćen objašnjenj...

 4. Umjetnost spektakla kao druga realnost

  OpenAIRE

  Pavlović, Mileva; Manić, Ljiljana; Aleksić, Marija

  2013-01-01

  Geneza medija kao višesmislenog fenomena podrazumeva njegov preobražaj od prvobitne funkcije odašiljača poruke i informacija u aktivnog subjekta u procesu komunikacije i moćnog sredstva kritičkog mišljenja. Na tom putu, mediji su dostigli snagu vodoćeg faktora u oblikovanju kritičkog mišljenja recipijenta. U radu se analiziraju komunikacijski procesi u savremenom društvu otkrivajući dominantan osećaj pasivne zavisnosti o medijske sadržaje od strane recipijenta i aktivne uloge medija. Tokom to...

 5. Procesni pristup pisanju kao oblikovanju teksta

  OpenAIRE

  Nikčević-Milković, Anela

  2008-01-01

  novije je vrijeme u okviru kognitivističkih pristupa, interes istraživača usmjeren na procese pisanja kao oblikovanja teksta. Model kognitivnih procesa pisanja Flowera i Hayesa (1984) nastoji objasniti te procese. Prema tom modelu, autori tekstova obrađuju informacije slično onome kako to opisuje Trostupanjski model pamćenja i učenja kao obrade informacija Atkinsona i Schiffrina (1968). Obradu informacija autora tekstova također možemo objasniti i Modelom dubine obrade informacija Craika i Lo...

 6. Novi trendovi u proizvodnji etanola kao biogoriva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Ivančić Šantek

  2016-01-01

  Full Text Available Povećanje emisije stakleničkih plinova, energetska ovisnost i nestabilnost isporuke energenata posljedica su ubrzane potrošnje fosilnih goriva zbog ubrzanog rasta svjetske populacije i industrijalizacije. Bioetanol je postao atraktivno zamjensko biogorivo jer se proizvodi iz obnovljivih sirovina i ekološki je prihvatljiv. Upotrebljava se kao pogonsko gorivo i to kao hidrirani (96 % ili bezvodni (u mješavinama s benzinom. Bioetanol se proizvodi fermentacijom s kvascem S. cerevisiae ili nekim drugim mikroorganizmom iz ugljikohidrata kao što su jednostavni šećeri, škrob i celuloza. Nakon fermentacije, bioetanol se izdvaja i pročišćava destilacijom i dehidracijom. Sastav je propisan specifikacijama za primjenu u motornim gorivima. Uobičajeni usjevi, kao što su kukuruz, šećerna repa i trska, zasad su osnovne sirovine za proizvodnju bioetanola. Međutim, proizvodnja bioetanola iz ovih sirovina ne može zadovoljiti globalne potrebe za bioetanolom, zbog njihove primarne uloge u prehrani ljudi i životinja. Lignoceluloza je pogodna sirovina za proizvodnju bioetanola jer je široko rasprostranjena, obnovljiva i ne upotrebljava se u prehrani. Proizvodnja bioetanola iz lignoceluloznih sirovina je složen proces, koji se u mnogim aspektima razlikuje od proizvodnje iz šećernih ili škrobnih sirovina. U ovom radu prikazane su dosadašnje i nove tehnologije u proizvodnji bioetanola uključujući primjenu različitih sirovina, postupaka proizvodnje i radnih mikroorganizama. Nadalje, navedene su mogućnosti integracije osnovnih koraka u bioprocesima proizvodnje s ciljem povećanja produktivnosti i smanjenja troškova proizvodnje.

 7. Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadri Koreinik

  2013-04-01

  Full Text Available Artikli peaeesmärk on analüüsida keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate poolstruktureeritud intervjuude näitel. Intervjuuandmestik pärineb koostööprojektist European Language Diversity for All (ELDIA, mille keskmes on väikese kõnelejaskonnaga soome-ugri keeled tänapäeva mitmekeelsetes ühiskondades. Saksamaal ja Soomes elavad eestlased esindavad allohtoonseid keelerühmi; setu- ja võrukeelsed moodustavad autohtoonsed Eesti keelekogukonnad, mille piiritlemine pole probleemitu. Kõigi nimetatud kogukondade puhul on tegu mitmekeelsete eestlastega, kes on suuremal või vähemal määral säilitanud oma vähemuskeele enamuskeelses, vastavalt saksa-, soome- ja eestikeelses keeleruumis. Diskursusanalüüsi kõrval vaadeldakse põgusalt, kuidas hindavad oma keeleoskust erinevas vanuses inimesed. Kogu keelekestlikkuse ja -kao diskursus on vaadeldav legitimatsioonidiskursusena, kus osalised argumenteerivad vähemuskeelte funktsioonide ja tuleviku üle. Ühe põhitulemusena võib esile tuua, et kõik vaadeldud keelekogukonnad püsivad keelelise või kultuurilise rikastamise diskursiivses raamistikus. DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.09

 8. CILJANI KUPAC KAO GLAVNA KARIKA USPJEHA

  OpenAIRE

  Primorac, Maristela

  2016-01-01

  Naš poslovni uspjeh ovisi o našim potrošačima! Kupac, odnosno potrošač, aktivno traži dobavljača koji može zadovoljiti njegove potrebe. Na taj se način stvara lojalni kupac koji postiže stalnu i ponovnu kupnju. Treba imati na umu kako se zahtjevi kupaca povećavaju paralelno s rastom mogućnosti tehnologije, a svijest o kupcu kao najvažnijoj karici u lancu treba trajno održavati na najvišoj razini. Razvijanjem strategije brige za kupce gospodarski se subjekt modernizira i tržišno usmjerava. Pos...

 9. POSEBNOSTI PROIZVODA KAO BITNOG ELEMENTA MARKETING MIKSA U GRADITELJSTVU

  OpenAIRE

  Lacković, Zlatko

  2001-01-01

  Graditeljstvo je gospodarska djelatnost, koja bitno sudjeluje u obnovi i razvitku. Autor iznosi da se glavna posebnost odnosi na proizvod kao element marketing miksa. Proizvodu u graditeljstvu potrebno je posvetiti posebnu pozornost i to osobito kvaliteteti, a osobito razvoju proizvoda.

 10. KAOS HADIS SEBAGAI MEDIA DAKWAH DAN KOMUNIKASI ALTERNATIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Umi Aflaha

  2017-12-01

  Artikel ini ingin melihat mengungkap bagaimana maraknya kaos hadis atau kaos dakwah yang berlandaskan pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Pengamatan fenomena ini dalam kerangka living hadis, kemudian akan dikaji dengan menggunakan pendekatan teori semiotika komunikasi Chalres Sanders Pierce yang meliputi ikon, indeks, dan simbol. Dari sini diharapkan tulisan ini mampu memberikan penjelasan secara komprehensif tentang adanya fenomena tersebut, dan memantik kreasi komunikasi dalam dakwah Islam yang lebih luas tanpa tensi dalam memandang ragam persepsi.

 11. Kort og klart: Kærlighed i kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  2015-01-01

  Kærlighed i Kaos er et forældretræningsprogram for familier med ADHD og ADHDlignende vanskeligheder. Programmet er udviklet af ADHD-foreningen og forankret i civilsamfundet, da underviserne er frivillige. I dette hæfte kan du læse om kursets indhold og baggrund og om, hvilken effekt det har for de...... familier, der deltager i det. Om Kærlighed i Kaos Kærlighed i Kaos er det første, danske forældretræningsprogram for ADHD, der bygger på frivillige kræfter. Det betyder, at forældre ikke skal igennem en lang udredning i sundhedssystemet for at få adgang til programmet, men selv kan melde sig til det, hvis......, tanter mv. er også velkomne i stedet for en forælder, blot de spiller en aktiv rolle i barnets opvækst. Du kan læse mere om baggrunden for kurset, dets indhold og de frivillige trænere på side 4-13. Dokumenteret effekt Fra 2013 til 2015 gennemførte SFI og ADHD-foreningen et såkaldt felteksperiment...

 12. Komercijalni zapis kao instrument kratkoročnog korporacijskog financiranja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anka Mašek

  2002-01-01

  Full Text Available Tema ovog rada obuhvaća komercijalni zapis kao financijski instrument. Osobito se razrađuje njegova funkcija u procesu pribavljanja sredstava za kratkoročno financiranje potreba korporacije. U tom smislu dana je šira elaboracija osnovnih obilježja komercijalnog zapisa. Naglasak je osobito stavljen na potrebu izrade analize opravdanosti izdavanja komercijalnog zapisa uvijek u situaciji kada postoji više mogućnosti kratkoročnog financiranja. Opredjeljenje za jednu, u ovom slučaju mogućnost komercijalnog zapisa, mora biti na osnovi utvrđenog stupnja optimalnosti. U okviru ovog dijela teme koji se odnosi na analizu posebno su obrađeni neki čimbenici kojima se analitičari trebaju posebno pozabaviti da bi dobili objektivne rezultate koje bi trebalo proslijediti financijskom managementu, koji u konačnici mora donijeti odluku. Također je napravljen osvrt na praksu izdavanja komercijalnih zapisa u Hrvatskoj, kao i probleme koji se pritom pojavljuju. U određenom smislu dana je ocjena perspektive uporabe komercijalnog zapisa u poslovanju hrvatskih gospodarskih subjekta. Izvjesna je činjenica da već sada postoje znanti pozitivni pomaci u tom smislu, koji iako još uvijek nisu dovoljni, ipak ohrabruju. Na kraju je naveden konkretan slučaj izdavanja komercijalnog zapisa u jednoj domaćoj korporaciji iz kojeg se može vidjeti stupanj opravdanosti takvog zahvata. Nadalje može se vidjeti i širina mogućnosti korištenja ovog financijskog instrumenta, kao i uloga prethodne analize koja je stvorila potrebnu informacijsku osnovu za sve aktivnosti na realizaciji navedenog projekta.

 13. Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  OpenAIRE

  Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac

  2013-01-01

  Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u ...

 14. Školski pastoral kao doprinos školskoj kulturi

  OpenAIRE

  Kaupp, Angela

  2010-01-01

  Nakon 1990. godine u većini njemačkih biskupija razvijaju se planovi i programi "školskog pastorala". Školski pastoral obuhvaća kršćanski angažman u školi kao mjestu učenja, a organiziraju ga crkve. Riječ je o slobodnoj ponudi koja je namijenjena učenicima, nastavnom osoblju i roditeljima. Za razliku od toga, školski vjeronauk je u gotovo svim njemačkim saveznim pokrajinama redoviti školski predmet u svim vrstama škola, za koji su zajednički odgovorne država i škola. Školski vjeronauk predaju...

 15. Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christiane Præstgaard; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Som et nyt tilbud til danske forældre med børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder har ADHDforeningen udviklet forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, hvor frivillige hjælper forældre til børn med ADHD, der står med et særligt vanskeligt opdragelsesarbejde. Denne rapport har til formål......, når forældrene stiller krav til børnene. Resultaterne i denne rapport har interesse for fagpersoner, behandlere, undervisere, beslutningstagere, frivillige organisationer, foreninger og de mange nuværende og kommende familier, som dagligt kæmper med adfærdsvanskeligheder – såsom ADHD. Effektmålingen...

 16. Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga

  OpenAIRE

  Matanovac Vučković, Romana

  2012-01-01

  U radu se obrazlaže stupnjevanje razlikovnosti u ispitivanju apsolutnih smetnji za registraciju nekog znaka kao žiga nakon harmonizacije žigovnoga prava u Europskoj uniji. Obrazlaže se i nerazdruživost između funkcije označivanja podrijetla i razlikovnosti žiga. S time u svezi obrađuju se Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirani tekst), Uredba Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009...

 17. Etnoarheologija – sadašnjost kao ključ za prošlost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Porčić

  2016-03-01

  Full Text Available Tema ovog teksta jeste etnoarheologija kao amalgam dve discipline, etnologije i arheologije. Cilj ovog rada je da ukaže na mogućnost veze između etnologije i arheologije, predstavljajući etnoarheologiju kao metodološki put ka pronalaženju načina da se dinamika ljudske aktivnosti poveže sa statikom arheološkog zapisa. Predstavljene i razmotrene su osnovne teorijske pretpostavke koje leže u osnovi etnoarheološkog metoda, a posebna pažnja je posvećena ideji o teoriji srednjeg opsega, nastaloj u kontekstu procesne arheologije. Ključni element teorije srednjeg opsega jeste etnoarheologija kao direktna spona između etnologije i arheologije. Takođe, autor razmatra mogućnosti povezivanja srpske arheologije i etnologije kroz etnoarheološku praksu.

 18. Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes / Kadri Koreinik, Kristiina Praakli

  Index Scriptorium Estoniae

  Koreinik, Kadri

  2013-01-01

  Artikli peaeesmärgina analüüsitakse keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate näitel. Tutvustatakse ka rahvusvahelist valdkondadevahelist ELDIA (European language diversity for all) projekti

 19. Concentration of PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) Toxin On Shellfish From Inner Ambon Bay and Kao Bay North Halmahera

  Science.gov (United States)

  Pello, F. S.; Haumahu, S.; Huliselan, N. V.; Tuapattinaja, M. A.

  2017-10-01

  The Inner Ambon Bay and Kao Bay have potential on fisheries resources which one of them is molluscs. Molluscs especially for class bivalve have economical values and are consumed by coastal community. The research had been done to analyze saxitoxin (STX) concentration on bivalves from Kao Bay and Inner Ambon Bay. The Saxitoxin Elisa Test Kit Protocol was used to determine saxitoxin concentration. The measurement showed that the highest concentration of saxitoxin (392.42 µg STXeq/100g shellfish meat) was Gafrarium tumidum from Ambon Bay, whereas concentration of saxitoxin (321.83 µg STXeq/100g shellfish meat) was Mactra mera from Kao Bay

 20. Implementacija javnih politika kao operativno upravljanje:analiza transformacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anka Kekez-Koštro

  2012-01-01

  Full Text Available U članku se razmatra transformacija procesa implementacije politike prema osobama s invaliditetom (OSI u Hrvatskoj, koja je posljedica transformacije modela kreiranja politike prema OSI – iz medicinskog u socijalni, s tendencijom prema razvoju modela ljudskih prava. S obzirom na procesnu usmjerenost analize, implementacija se sagledava na temelju koncepta javnog upravljanja te se koristi teorijski okvir višerazinskog upravljanja Michaela Hilla i Petera Hupea, koji implementaciju shvaćaju kao operativno upravljanje. Konceptualiziraju se i analiziraju promjene aktivnosti operativnog upravljanja na razini sustava, organizacije i pojedinca kao posljedica spomenute transformacije modela. Analizom intervjua aktera politike i provedbenih dokumenata, kao dijela interdisciplinarnog istraživačkog projekta, autorice pokazuju da je u hrvatskoj politici prema OSI došlo do neujednačene transformacije na različitim razinama implementacije (sustav/organizacija/pojedinac. Tako je na razini sustava utvrđena prisutnost socijalnog modela s tendencijom daljnjeg razvoja okvira implementacije prema modelu ljudskih prava. Razinu međuorganizacijskih odnosa obilježava socijalni model, a na razini pojedinca tek se događa izlazak iz medicinskog modela.

 1. Construction and simulation of the KAOS spectrometer for coincidence measurements in the associated kaon production; Aufbau und Simulation des KAOS-Spektrometers fuer Koinzidenzmessungen in der assoziierten Kaonproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nungesser, Lars

  2009-05-27

  With the extension of the Mainz microtron MAMI at the Institut fuer Kernphysik with a third stage it is now possible to produce particles with open strangeness. For their detection the spectrometer facility of the A1 collaboration has been expanded with the KAOS-spectrometer which has been inherited from GSI in Darmstadt. We are studying the p(e,e'K{sup +}){lambda}/Sigma{sup 0} reaction where the outgoing electron and kaon have to be detected. If we use a different target than hydrogen there is the possibility of a hypernuceus being formed. Spectroscopy of these gives the opportunity to study the hyperon potential within the atomic nucleus and the hyperon-nucleon interaction. Due to the good quality of the electron beam mass resolutions of a few hundred keV/c{sup 2} can be achieved. The detectors and the optical properties of the spectrometer have been simulated with GEANT4. Hit pattern in the detectors have been generated to aid the programming of the FPGA-based trigger. A first mapping of the detector coordinates to the target coordinates has been generated. For the experiments with hypernuclei KAOS has to be placed at 0 forward angle and the primary electron beam has to go via a magnetic chicane through the dipole. The simulation shows only a slight increase of the radiation for this case, especially around the beam-dump. Thus it is possible to operate KAOS as double sided spectrometer at MAMI. Within the scope of this thesis the readout and control electronics for all detectors had to be integrated into the existing A1 data acquisition and into the control system. During two beamtimes in autumn 2008 kaons where detected in the angular range between 20 and 40 and the momentum range between 400 MeV/c and 600 MeV/c. A time resolution of 1ns FWHM could be achieved which allows particle identification. The angular and momentum resolution was sufficient to identify {lambda} and {sigma}{sup 0} hyperons in the missing mass spectrum. (orig.)

 2. Američki gangster: „Crnački don“ kao socio-kulturna kontradikcija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragana Antonijević

  2017-08-01

  Full Text Available U radu se analizira film Američki gangster (2007 u režiji Ridlija Skota, o životu crnačkog gangstera Frenka Lukasa, neobičnog i sposobnog čoveka. Na početku je dat komentar o razlozima za izbor ovog filma, posle čega sledi filmska dijegeza u okviru koje su dati svi relevantni podaci o filmu i njegovom sadržaju, kao i sažeta biografija Frenka Lukasa koja predstavlja jedan od konteksta za analizu i ujedno osnovni sinopsis filma. Potom je primenjena generička analiza u kojoj su dati najvažniji elementi žanrovskog obrasca gangsterskih filmova i njihov kratak istorijat, da bi bilo sagledano koje karakteristike u okviru žanra ima analizirani film. U okviru žanra, detaljnije su razmatrana dva specifična problema: istorijska rekonstrukcija i mitizacija gangstera kroz folklorizaciju i popularizaciju tog lika. Kontekstualna analiza je bila posvećena odnosu kriminala, kompeticije, agresivnosti i „američkog sna“ kao ideala i načina života. S druge strane, razmotren je problem etničkog i posebno crnačkog kriminala u getoiziranim delovima američkih gradova kao kontekst u kome je Lukas delao. Semantička analiza je sažela neke od osnovnih socio-kulturnih kontradikcija u filmu određujući njegov ideološki okvir i poruke.

 3. Kajian awal kadar merkuri (Hg dalam ikan dan kerang di Teluk Kao, Pulau Halmahera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edward Edward

  2017-09-01

  Full Text Available The aim of the study was to determine the concentration of Hg  in some species of fish and mussels harvested from Kao Bay . Fish and mussels samples were purchased from fishermen at Kao Bay  in November 2015. The Hg concentration was measured by using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS.The results showed that the highest concentration of Hg was found in gurara fish (Nemipterus japonicus  that is 0.98 ppm, followed by suo fish  (Sphyraena jello  0.89 ppm,  tatameri fish (Gazza minuta  0.38 ppm, gaca fish (Lutjanus argentimaculatus 0.31 ppm, totodi fish (Synodus foetens  0.24 ppm,  bubara fish (Caranx sp 0, 19 ppm, ngafi fish (Stolephorus indicus 0.19 ppm and biji nangka fish (Upeneus vittatus 0.15 ppm. In the shelfish meat, the highest concentration of Hg is found in the blood mussels (Anadara granosa, that is 0.42 ppm, and then followed by papaco (Telescopium telescopium 0.05 ppm. The concentration of Hg in all samples of fish and shelfish were below from the threshold value for seafood fish and shellfish of 0.5 ppm and 1.0 ppm, respectively. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar Hg dalam beberapa jenis ikan dan kerang yang ada di Teluk Kao dalam kaitannya dengan kesehatan makanan hasil laut. Contoh ikan dan kerang di beli dari nelayan di Teluk Kao pada bulan November 2015. Kadar Hg  diukur dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (AAS. Hasilnya menunjukkan kadar Hg tertinggi dalam ikan dijumpai dalam daging ikan gurara (Nemipterus japonicus yakni 0,98 ppm, selanjutnya diikuti oleh ikan suo (Sphyraena jello 0,89 ppm, ikan tatameri (Gazza minuta 0,38 ppm, ikan gaca (Lutjanus argentimaculatus 0,31 ppm, ikan totodi (Synodus foetens 0,24 ppm, ikan bubara (Caranx sp 0,19 ppm, ikan ngafi (Stolephorus indicus  0,19 ppm, dan ikan biji nangka (Upeneus vittatus 0,15 ppm. Dalam daging kerang kadar Hg tertinggi dijumpai dalam kerang darah (Anadara granosa yakni 0,42 ppm selanjutnya dikuti oleh kerang papaco (Telescopium

 4. Milostinja, molitva, post. Liturgijski sadržaji Pepelnice kao početka korizme

  OpenAIRE

  PAŽIN, Zvonko

  2001-01-01

  Korizma, vrijeme priprave na Uskrs javlja se u rimskoj liturgiji od 4. st. a započinjala je Prvom nedjeljom korizme. Od 6. st. njezin se početak pomiče na srijedu koja prethodi toj nedjelji. Toga dana su pokornici, a uskoro i ostali vjernici, primali pepeo kao znak ulaska u korizmenu pripravu na Uskrs. Tako je ta srijeda i nazvana Pepelnica. U članku se analizira povijesni razvoj korizme i Pepelnice, a osnovni sadržaji: milostinja, molitva i post promatraju se u svjetlu biblijske predaje i...

 5. Associated Λ/Σ0 electroproduction with the Kaos spectrometer at MAMI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Achenbach P.

  2010-04-01

  Full Text Available An instrument of central importance for the strangeness photo- and electroproduction at the 1.5 GeV ¨ electron beam of the MAMI accelerator at the Institut fur Kernphysik in Mainz, Germany, is the newly installed magnetic spectrometer KAOS that is operated by the A1 collaboration in (e, e′ K reactions on the proton or light nuclei. Its compact design and its capability to detect negative and positive charged particles simultaneously complements the existing spectrometers. The strangeness program performed with Kaos in 2008–9 is addressing some important issues in the field of elementary kaon photo- and electroproduction reactions. Although recent measurements have been performed at Jefferson Lab, there are still a number of open problems in the interpretation of the data and the description of the elementary process using phenomenological models. With the identification of Λ and Σ0 hyperons in the missing mass spectra from kaon production off a liquid hydrogen target it is demonstrated that the extended facility at MAMI is capable to perform strangeness electroproduction spectroscopy at low momentum transfers Q2 < 0.5 (GeV/c2 . The covered kinematics and systematic uncertainties in the cross-section extraction from the data are discussed.

 6. Raseljavanje kao logistička operacija / Dislocation as logistic operation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boban Milošević

  2004-05-01

  Full Text Available U ovom radu obrađuje se problem raseljavanja materijalnih sredstava i njihov razmeštaj na lokacijama, kao i mogućnost funkcionisanja elemenata sistema logističke podrške. U radu se određuje pojam raseljavanja. Opisan je način organizacije i tehnologije raseljavanja, gde se javlja potreba za optimizacijom različitih tereta i transportnih sredstava, kao i planiranje raseljavanja. Za tehnološke zahteve, koji se javljaju pri raseljavanju prikazan je način dimenzionisanja tehnoloških elemenata koji zadovoljavaju te zahteve. / Dislocation of material supplies (MS has been discussed as well as the functioning of logistic support system elements at different locations. After the definition, organization and technology of MS dislocation, the paper gives its planning and cases where optimization of different loads and transportation means is required. The method of dimensioning technological elements meeting the technological requirements during dislocation has been presented as well.

 7. Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima

  OpenAIRE

  Leutar, Ivan; Leutar, Zdravka

  2017-01-01

  Duhovnost se može shvatiti kao ljudsku potrebu za pronalaženjem krajnjeg smisla i svrhe u životu te želju da se živi integriranim životom. Istraživanja su pokazala da religiozne obitelji, u odnosu na one koje to nisu, za vrijeme trajanja nesigurnosti, neizvjesnosti i stresa imaju veću razinu vjere i nade u dobar ishod, njihovi članovi rjeđe izražavaju određene sociopatološke pojave. Cilj je rada dobiti uvid kako sudionici doživljavaju duhovnost u suočavanju s rizičnim okolnostima u obitelji, ...

 8. The scintillating fiber focal plane detector for the use of Kaos as a double arm spectrometer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ayerbe Gayoso, Carlos Antonio

  2012-01-01

  The upgrade of the Mainz Mikrotron (MAMI) electron accelerator facility in 2007 which raised the beam energy up to 1.5 GeV, gives the opportunity to study strangeness production channels through electromagnetic process. The Kaon Spectrometer (KAOS) managed by the A1 Collaboration, enables the efficient detection of the kaons associated with strangeness electroproduction. Used as a single arm spectrometer, it can be combined with the existing high-resolution spectrometers for exclusive measurements in the kinematic domain accessible to them. For studying hypernuclear production in the A Z(e,e'K + ) A Λ (Z-1) reaction, the detection of electrons at very forward angles is needed. Therefore, the use of KAOS as a double-arm spectrometer for detection of kaons and the electrons at the same time is mandatory. Thus, the electron arm should be provided with a new detector package, with high counting rate capability and high granularity for a good spatial resolution. To this end, a new state-of-the-art scintillating fiber hodoscope has been developed as an electron detector. The hodoscope is made of two planes with a total of 18432 scintillating double-clad fibers of 0.83 mm diameter. Each plane is formed by 72 modules. Each module is formed from a 60 slanted multi-layer bundle, where 4 fibers of a tilted column are connected to a common read out. The read-out is made with 32 channels of linear array multianode photomultipliers. Signal processing makes use of newly developed double-threshold discriminators. The discriminated signal is sent in parallel to dead-time free time-to-digital modules and to logic modules for triggering purposes. Two fiber modules were tested with a carbon beam at GSI, showing a time resolution of ∝220 ps (FWHM) and a position resolution of ∝270 μm (FWHM) with a detection efficiency ε>99%. The characterization of the spectrometer arm has been achieved through simulations calculating the transfer matrix of track parameters from the fiber

 9. The scintillating fiber focal plane detector for the use of Kaos as a double arm spectrometer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ayerbe Gayoso, Carlos Antonio

  2012-05-25

  The upgrade of the Mainz Mikrotron (MAMI) electron accelerator facility in 2007 which raised the beam energy up to 1.5 GeV, gives the opportunity to study strangeness production channels through electromagnetic process. The Kaon Spectrometer (KAOS) managed by the A1 Collaboration, enables the efficient detection of the kaons associated with strangeness electroproduction. Used as a single arm spectrometer, it can be combined with the existing high-resolution spectrometers for exclusive measurements in the kinematic domain accessible to them. For studying hypernuclear production in the {sup A}Z(e,e'K{sup +}){sup A}{sub {lambda}}(Z-1) reaction, the detection of electrons at very forward angles is needed. Therefore, the use of KAOS as a double-arm spectrometer for detection of kaons and the electrons at the same time is mandatory. Thus, the electron arm should be provided with a new detector package, with high counting rate capability and high granularity for a good spatial resolution. To this end, a new state-of-the-art scintillating fiber hodoscope has been developed as an electron detector. The hodoscope is made of two planes with a total of 18432 scintillating double-clad fibers of 0.83 mm diameter. Each plane is formed by 72 modules. Each module is formed from a 60 slanted multi-layer bundle, where 4 fibers of a tilted column are connected to a common read out. The read-out is made with 32 channels of linear array multianode photomultipliers. Signal processing makes use of newly developed double-threshold discriminators. The discriminated signal is sent in parallel to dead-time free time-to-digital modules and to logic modules for triggering purposes. Two fiber modules were tested with a carbon beam at GSI, showing a time resolution of {proportional_to}220 ps (FWHM) and a position resolution of {proportional_to}270 {mu}m (FWHM) with a detection efficiency {epsilon}>99%. The characterization of the spectrometer arm has been achieved through simulations

 10. Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ljiljana Gavrilović

  2017-01-01

  Full Text Available U radu se raspravlja o tradicionalnim tehnologijama kao nematerijalnom kulturnom nasleđu i iznosi se etnografija koja je rezultat rada na projektu pripreme dokumentacije za predlog upisa tehnologije proizvodnje sjeničkog sira u nacinalnu Listu nematerijalnih kulturnih dobara. U okviru toga razmotrena je tradicionalna tehnologija proizvodnje sjeničkog sira, kao i nastojanja lokalnih aktera da tu tehnologiju zaštite i sačuvaju. Zatim sledi analiza građe prikupljene u razgovorima s ispitanicima, pripadnicima lokalne zajednice – od samih proizvođača, pa do pojedinaca koji zauzimaju različite upravljačke pozicije. U ovom segmentu fokus je stavljen na svest i spoznaju koju sami lokalni akteri imaju o značaju proizvoda koji nastoje da zaštite i, kako oni sami kažu, „brendiraju“, ali pre svega na probleme sa kojima se suočavaju u tom procesu. Na kraju, analizirane su potencijalne mogućnosti realizacije projekta izrade aplikacije na osnovu koje bi sjenički sir bio upisan na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. U tom segmentu, fokus je stavljen na delovanje menadžmenta lokalne zajednice, kao i mogućnosti profesionalnih antropologa da pomognu u realizaciji tog procesa.

 11. HPLC određivanje sfingozina i sfinganina u serumu kao potencijalnih biomarkera metaboličkog sindroma

  OpenAIRE

  Križanac, Andrea

  2016-01-01

  U ovom radu provedeno je određivanje koncentracije C18 sfingozina i C18-DL-erythrosfinganina ekstrahiranih iz uzoraka seruma zdravih ispitanika i ispitanika s dijagnosticiranim metaboličkim sindromom. Cilj rada je bio utvrditi mogu li navedene sfingoidne baze poslužiti kao specifični biomarkeri metaboličkog sindroma. Provedena je ekstrakcija ukupnih sfingolipida nakon čega su sfingoidne baze, C18 sfingozin i C18-DL-erythro-sfinganin, oslobođene iz kompleksnih sfingolipida metodom kisele hidr...

 12. Desain Ilustrasi Foto Pada Baju Kaos Dengan Media Fotografi Digital Pendukung Pariwisata Budaya Di Pura Tanah Lot Dan Taman Ayun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Saryana

  2018-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan industri kreatif dengan menerapkan fotografi digital melalui pengembangan produk instan dengan desain ilustrasi foto pada baju kaos. Pemilihan Obyek wisata Pura Tanah Lot Tabanan dan Pura Taman Ayun Badung Bali, dijadikan obyek penelitian karena obyek wisata tersebut selalu ramai dikunjungi wisatawan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dianalisis dengan menggunakan metode penciptaan seni, sehingga hasil análisis dapat dijadikan pedoman atau konsep dasar dalam pengembangan produk sovenir baju kaos. Penelitian ini dilakukan dengan (1 Mengidentifikasi berbagai jenis sovenir baju kaos yang dijual pada kawasan obyek wisata Tanah Lot Tabanan dan Pura Taman Ayun Badung Bali, baik dari bahan, desain ilustrasinya serta teknik pembuatannya. (2 Menganalisis harga, tingkat penjualan, serta bahan, desain ilustrasinya dan teknik pembuatannya.  (3. Melakukan eksperimen desain ilustrasi foto dengan fotografi digital dan pengolahan melalui komputer. (4 Pembuatan ilustrasi foto dan menerapkannya dengan fotografi dan sablon digital pada baju kaos. This research started with observation of several tourism destinations  in Bali such as Tanah Lot in Tabanan and Taman Ayun Badung. The observation is that by taking pictures of tourists and then selling it on photo printed  paper, profit margins are minimized. Furthermore, selling t-shirts as souvenirs on which the design is lacking in representation of the location show restricted and minimized monetization capabilities. Based on these observations, the researcher intends to conduct research while creating an innovative product which is capable of representing the aforementioned locations. Through implementation of digital photography and patternization modalities, designed photos can instantaneously be printed on the t-shirt, and automatically it may be worn by tourists. This

 13. Otkaz hidrauličkog sistema čekića kao posledica kontaminacije čvrstim česticama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitar T. Jocanović

  2014-02-01

  Full Text Available Hidraulični sistemi mobilnih mašina su često kontaminirani čvrstim česticama. Čvrste čestice povećavaju intenzitet abrazivnog habanja hidrauličnih komponenata, i čine jednim od glavnih uzročnika otkaza sistema. U radu je dat prikaz reprezentativnog primera uticaja čvrstih čestica na povećano habanje delova hidrauličnog čekića bagera u eksploatacionim uslovima bagera u cementnoj industriji. Uvod Kontaminacija radnog fluida hidrauličnog sistema, jedan je od najvećih neprijatelja mobilnih mašina. Na mobilnim mašinama, koje se obično koriste u kontaminiranoj sredini, potrebno je pravilnim projektovanjem zaštititi hidraulični sistem posebno od eksterne kontaminacije. Uticaj kontaminanata na rad i pouzdanost hidrauličnih komponenata, a time i hidrauličnih sistema, može značajno da smanji planirani eksploatacioni vek. U radu je dat prikaz uticaja kontaminacije radnog fluida hidrauličnog sistema bagera preko radnog dela, hidrauličnog čekića. Uočeno je da zbog loše konstrukcije čekića i nepravilnog izbora povratnog filtera u hidrauličnom sistemu bagera,  u toku rada dolazi do prodora kontaminanata u vidu čvrstih čestica koje dovode do povećanja habanja radnih delova hidrauličnih komponenata (prvenstveno pogonske hidraulične pumpe kao i radnih delova hidrauličnog čekića. Da bi se shvatio uticaj kontaminacije hidrauličnog ulja čvrstim česticama, u radu je priložena foto-dokumentacija kritičnih delova pojedinih komponenti koje su oštećene. Takođe, izvršena je ekonomska analiza koja ukazuje na potrebu da se na mobilnim mašinama izvrši adekvatno filtriranje hidrauličnog fluida. Opis rada hidrauličnog sistema čekića Dat je opis jednog radnog ciklusa hidrauličnog čekića. Radni proces izazivanja udaraca čekićem zahteva kontinualno ponavljanje prethodno opisanog ciklusa. Iz navedenog se vidi da je rad hidrauličnog čekića veoma dinamičan ciklus kretanja određenih delova čekića, koji da bi

 14. Istraživanje mogućnosti upotrebe stabljika biljki Isatis tinctoria i Isatis buschiana kao sirovine za proizvodnju celuloze i papira

  OpenAIRE

  Comlekcioglu, Nazan; Tutus, Ahmet; Cicekler, Mustafa; Canak, Asuman; Zengin, Gulsen

  2016-01-01

  U radu su istražene mogućnosti upotrebe stabljike biljaka Isatis tinctoria i Isatis buschiana kao sirovine za proizvodnju celuloze i papira. Određeni su kemijski sastav i morfološka svojstva stabljike. Sadržaj lignina u stabljici I. tinctoria bio je 23,9 %, a u stabljici I. buschiana 19,9 %. U stabljici I. tinctoria utvrđen je udjel alfa-celuloze od 48,5 %, a u stabljici I. buschiana taj je postotak iznosio 32,9 %. Izmjereni su duljina i promjer vlakanaca, promjer pore i debljina stanične sti...

 15. CJELOŽIVOTNA ZADUŽENOST I DESOCIJALIZACIJA NAJOBRAZOVANIJIH KAO POSLJEDICE AMERIČKOGA SUSTAVA ŠKOLARINA/UPISNINA I STUDENTSKIH ZAJMOVA

  OpenAIRE

  Odobaša, Rajko

  2012-01-01

  U radu se kritički analiziraju uzroci, instrumenti i ciljevi neoliberalnih reformskih ideja i preobrazbi u području američkog sustava javnog i privatnog visokog obrazovanja, a posebno financijske, ekonomske, socijalne, političke i kulturalne posljedice uvođenja i kontinuiranog rasta studentskih školarina i upisnina, kao i širenja komplementarnoga sustava studentskih zajmova i posljedičnih enormnih iznosa studentskih dugovanja. Uvođenje i rast školarina na javnim sveučilištima jedan je od najv...

 16. Elu kui konstrueeritud kaos

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Hardo Pajula ja Alari Purju osalesid Lõuna-Inglismaal Great Offleys toimunud rahvusvahelisel institutsionaalse ökonoomika seminaril. Vestlusest Pisa ülikooli professori Giovanni Dosi ja Mario Morroniga Itaalia sisepoliitikast ehk äri, poliitika, kuritegevuse ja meedia põimumisest. Itaalia peaministrist Silvio Berlusconist

 17. Analiza primene tečnog naftnog gasa kao pogonskog energenta motora SUS / Analysis of application of liquefied petroleum gas as an IC engine fuel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  Full Text Available U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko -kemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS, prikazane su i komponente sistema za pogon motora na TNG. Navedeni su i primeri razvijenih zemalja koje pokušavaju da povećaju procenat primene alternativnih goriva u drumskom saobraćaju. Analizirani su, takođe, osnovni pokazatelji motora (snaga, ekonomičnost i ekološke karakteristike pri pogonu na TNG, koji potvrđuju daje ovo gorivo ekonomičnije i ekološki čistije od benzina i dizel goriva. / Global trends in automotive industry worldwide include development of environment-friendly vehicles which use 'clean' and attainable fuels. Alternative fuels and alternative energy sources represent one solution to the problem. In this paper Liquefied Petroleum Gas (LPG is analyzed as an alternative fuel for motor vehicle engines. After bringing up basic physical and chemical properties of LPG and the analysis of gas usage as a fuel for internal combustion engines, the general picture of the system components for LPG engine fuels is given. The paper also presents examples of how developed countries try to increase the percentage of alternative fuel usage in the road transportation. Finally, the analysis of the main LPG-powered engine indicators (power, economical and environmental properties confirms that LPG is more economical and more environment-friendly than standard engine fuels.

 18. SPORTSKO SPONZORSTVO KAO DISTINKTIVNA KOMPETENCIJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čedomir Ljubojević

  2006-06-01

  Full Text Available Sponsorship is the one of the fastest growing form of marketing, and sport sponsorship is by far the most popular sponsoring object that accounts for over 75% of the total sponsoring expenditures world wide. Overall purpose of this paper is to gain a deeper understanding of how a company uses sport sponsorship as a strategic tool in its marketing program. A critical aspect of a company's sponsorship process is the determination of its objectives, in order to have a successful sponsorship and be able to evaluate the results of the sponsorship effectively. The stating of clear objectives simplifies the selection between different sponsorship objects and assists company in the selection of the most appropriate object to sponsor. Sponsorship establishes a link between the event and the organization that is sponsoring the event, in order to support corporate or marketing objectivies. Sponsor wants to be seen or associated with some kind of event or sport and in return also provides benefits for the sponsored. Sport sponsorship may be developed into a competence assisting a company to secure a sustainable competitive advantage. Therefore, more and more people are becoming aware of the advantages of sponsorship which in return is leading to a growing demand for more professional approach to sponsorship.

 19. PRISTUP PISANJU KAO OBLIKOVANJU TEKSTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danica Pirsl

  2011-03-01

  Full Text Available Within the research area of Cognitive Psychology scholars, the focus has lately been on the writing processes modelled on shaping the text. The Model of Cognitive Writing Processes by Flower and Hayes (1984 tries to explain cognitive processes and components which are included in writing a text. According to this model, text authors analyse information based on the approach similar to the one described in The Information Processing Model of Memory by Atkinson and Schiffrin (1968. The authors’ analysis of the data can also be explained with The Levels of Processing Theory by Craik and Lockhart (1972. The quality of written text depends on the use of writing strategies and techniques. The key writing strategies for the quality of the written text are: strategic planning, strategy of the design elaboration, and strategy of correcting the finished text. The process of writing the text is a very complex skill. The level of cognitive effort necessary for some phases of the writing process is very high. There are many interindividual differences in the writing skill level, depending on the cognitive level of the individual, sex, age, attitudes to writing, reading skills etc. For the teaching of writing, modelled on shaping the text, a more general recommendation is the interactional or process approach.

 20. PRISTUP PISANJU KAO OBLIKOVANJU TEKSTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danica Pirsl

  2011-09-01

  Full Text Available Within the research area of Cognitive Psychology scholars, the focus has lately been on the writing processes modelled on shaping the text. The Model of Cognitive Writing Processes by Flower and Hayes (1984 tries to explain cognitive processes and components which are included in writing a text. According to this model, text authors analyse information based on the approach similar to the one described in The Information Processing Model of Memory by Atkinson and Schiffrin (1968. The authors’ analysis of the data can also be explained with The Levels of Processing Theory by Craik and Lockhart (1972. The quality of written text depends on the use of writing strategies and techniques. The key writing strategies for the quality of the written text are: strategic planning, strategy of the design elaboration, and strategy of correcting the finished text. The process of writing the text is a very complex skill. The level of cognitive effort necessary for some phases of the writing process is very high. There are many interindividual differences in the writing skill level, depending on the cognitive level of the individual, sex, age, attitudes to writing, reading skills etc. For the teaching of writing, modelled on shaping the text, a more general recommendation is the interactional or process approach.

 1. PRISTUP PISANJU KAO OBLIKOVANJU TEKSTA

  OpenAIRE

  Danica Pirsl; Nenad Zivanovic; Solzica Popovska

  2011-01-01

  Within the research area of Cognitive Psychology scholars, the focus has lately been on the writing processes modelled on shaping the text. The Model of Cognitive Writing Processes by Flower and Hayes (1984) tries to explain cognitive processes and components which are included in writing a text. According to this model, text authors analyse information based on the approach similar to the one described in The Information Processing Model of Memory by Atkinson and Schiffrin (1968). The author...

 2. Simulatsioon, situatsioon, kaos / Rain Tolk

  Index Scriptorium Estoniae

  Tolk, Rain, 1977-

  2004-01-01

  Provokatiivse teleprogrammi "Ekskursioon" (Kanal 2) võrdlus ameerika ja inglise analoogidega - "Da Ali G Show" ja "The Awful Truth & TV-Nation". Lisatud Kanal 2 programmijuhi Olle Mirme kommentaar ja "Provokatiivseid saateid ja momente eesti teleajaloos" lk. 126

 3. Kaos. Venezuelas top flirter med Hizbollah

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gelardi, Maiken

  2017-01-01

  Terrororganisationen Hizbollah har længe brugt Venezuela som base i det ekstremt lukrative narkotikamarked.......Terrororganisationen Hizbollah har længe brugt Venezuela som base i det ekstremt lukrative narkotikamarked....

 4. MORALNE NORME KAO REGULATOR SPORTSKIH ODNOSA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Spasoje Bjelica

  2005-04-01

  Full Text Available Moral is one of the very old forms of social conscience, which have been progressively interiorized in the way of living of the community, as well as of the individuals. There are different comprehensions of the notion of moral. Here we will not let us involve into interpretation of these concepts, but, holding to the most acceptable concept of moral, we will emphasize that by moral one can consider the collection of norms, which determine behavior of people, as well as their notion of good and evil. Moral is a normative conscience, as well as a value attitude. Values represent standards, which govern our behavior, and the permanent belief that the specific way of behavior and existence is socially or personally desirable. Prof. dr

 5. Kaos ja kord abstraktses kunstis / Vappu Thurlow

  Index Scriptorium Estoniae

  Thurlow, Vappu, 1960-

  2005-01-01

  Inglise füüsik Richard Taylor Jackson Pollocki maalidest. Kaose poolt mahajäetud mustritest ehk fraktaalidest. Siim Tanel Annuse reljeefmaalid, Andrus Rõugu abstraktsed vormid. Näitus "Pidulikud kontseptsioonid" Estonia Kontserdisaalis

 6. Portable remote sensing image processing system; Kahangata remote sensing gazo shori system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fujikawa, S; Uchida, K; Tanaka, S; Jingo, H [Dowa Engineering Co. Ltd., Tokyo (Japan); Hato, M [Earth Remote Sensing Data Analysis Center, Tokyo (Japan)

  1997-10-22

  Recently, geological analysis using remote sensing data has been put into practice due to data with high spectral resolution and high spatial resolution. There has been a remarkable increase in both software and hardware of personal computer. Software is independent of hardware due to Windows. It has become easy to develop softwares. Under such situation, a portable remote sensing image processing system coping with Window 95 has been developed. Using this system, basic image processing can be conducted, and present location can be displayed on the image in real time by linking with GPS. Accordingly, it is not required to bring printed images for the field works of image processing. This system can be used instead of topographic maps for overseas surveys. Microsoft Visual C++ ver. 2.0 is used for the software. 1 fig.

 7. Sõnum Baltimaadele: USA ei kao kuskile / Martin Kutti

  Index Scriptorium Estoniae

  Kutti, Martin

  2017-01-01

  Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence külastas Eestit, kus ta kohtus Baltimaade riigipeadega, kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega, NATO lahingugrupi ja Eesti sõduritega. Visiidi käigus esines asepresident ka kaitseväe peastaabis Ameerika Ühendriikide ja Eesti kaitsekoostööd puudutava kõnega

 8. PREDUZETNIŠTVO KAO GLAVNI POSTULAT RAZVOJA SPORTA U SRBIJI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Kastratović

  2008-08-01

  Full Text Available Entrepreneurship and entrepreneur became to day-such as in development countries and also in leading countries in transition process-symbol of economical, technologiacl, and social progres. The critical component and pillar of market oriented democratic society consists of micro, smal and midlle size enterprises and private entrepreneurship, who became main pillars in process of establishing of «entrepreneurship society»-evolution connection from managerial to entrepreneural society. Entrepreneurship and management, entrepreneural inovativity and flecsibility became a main remark of entrepreneurship management process, no matter is it big or small enterprises, producing and service organization, governmental or nongovernmental , profit and non profit organisation. The same principles are actual in sport and and sports industry. Without expasion of private initiatives of micro, small and medium sized enterprises, and addopting european and world market criteria and standards in national frame work-no matter of character and valuue of support of international and domestic steak holders we can not expect of dynamic development of sport and entrepreneurship in sport. It is obviesly, the point is about very big spectrum of potential development opportunities today very important , profitable and fleksible models of micro, small and medium sized enterprises, whose market position was establish in sport and sports activities.

 9. Kuranski propisi o odijevanju kao temelj egalitarnosti u islamu

  OpenAIRE

  Harcet, Marjana

  2008-01-01

  Članak ukazuje na to da su odredeni kodeksi oblačenja, koji su se uvažili u nekim islamskim zemljama, posljedica predislamske tradicije i patrijarhalnih interpretacija Kurana te da nisu u skladu sa jednim od temeljnih ciljeva religije - ispravljanjem krivičnih društvenih struktura. Iako se iz Kuranskih propisa, koji su predstavljeni u prvom dijelu članka, može razabrati da upute o odijevanju nisu bile postavljene zato, da bi se žene podredilo, neke se prakse pokrivanja koje su ostale na sn...

 10. Den højeste orden er kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2009-01-01

  YouTube og Facebook udgør et grænseland mellem fortælling og database, hvilket sagen om YouTube-videoen 'Danish Mother Seeking' fra turistorganisationen VisitDenmark fornylig viste. Artiklen vurderer internettets litterære potentiale......YouTube og Facebook udgør et grænseland mellem fortælling og database, hvilket sagen om YouTube-videoen 'Danish Mother Seeking' fra turistorganisationen VisitDenmark fornylig viste. Artiklen vurderer internettets litterære potentiale...

 11. CRNA GORA, KAO POLIGON ZA TREKING TURE BICIKLOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Martinović

  2005-05-01

  Full Text Available The way people live needs to be in line with the nature, directed towards nature and its preservation. There are numerous ways of getting acquainted with the nature and of learning to love it. One of the most beautiful ways to achieve this is on a bicycle, during different tracking tours. It is my wish that this thesis serve those in harmony with the nature, cycling-lovers, and potential adventurers to get in touch with the beauty of Montenegro and find out about the possibilities that it offers for cycling and organising tracking tours, and at the same time to seve as an incentive for enhancing the nuber of people willing to cycle for recreation, especially in the mountanious and coastal turist regions, thereby improving the turist offer and visits

 12. Kolu mõis kaardilt ei kao / Kaarel Aluoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Aluoja, Kaarel

  2003-01-01

  Kolu külavanem ja sealse mõisa töödejuht Ülo Ormus näeb majandusraskustes vaevleva Concordia eraülikooli rektorile Mart Susile esitatud süüdistustes poliitilist survet. Kommenteerib haridusminister Mailis Rand

 13. Noise as an external effect of traffic and transportation / Неблагоприятное водействие шума, произведенного транспортными средствами / Buka kao eksterni efekat saobraćaja i transporta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodan M. Starčević

  2016-07-01

  кружающую среду в Республике Сербия и Вооруженных Силах РС. / U radu su prikazani osnovni pojmovi i karakteristike eksternih efekata saobraćaja i transporta, sa težištem na uticaju saobraćajne buke, kao jednom od glavnih eksternih efekata saobraćaja u društvu danas. Navedeni su osnovni negativni uticaji saobraćajne buke na čovekove životne i društvene aktivnosti, kao i uzroci nastajanja povišenih nivoa buke od drumskog, železničkog i tramvajskog saobraćaja. Takođe, navedene su uobičajene mere koje se mogu primeniti kako bi se smanjio uticaj buke koja nastaje kao posledica odvijanja saobraćajnih i transportnih aktivnosti. Na kraju, načinjen je i kraći osvrt na trenutno stanje po pitanju uticaja saobraćajne buke u Republici Srbiji i Vojsci Srbije.

 14. O aktualnim paradigmama javnog prava kao katalizatorima odnosa ustavnog i upravnog prava

  OpenAIRE

  Bačić, Arsen; Bačić, Petar

  2017-01-01

  U tekstu se prikazuju neke nove paradigme koje najizravnije ukazuju na organsku i vitalnu vezu ustavnog i upravnog prava unutar kompleksa javnog prava. Stajalište autora je da primjeri ''vladavine'' (governance), ''administrativnog konstitucionalizma'' (administrative constitutionalism), zatim ''libertarijanskog administrativnog prava'' (libertarian administrative law)... demonstriraju dinamični proces artikulacije suvremenog javnog prava i njegove adaptacije političkom procesu suvremene drža...

 15. Ei saa me läbi Rootsita ja Christie meelest ei kao : Raamaturida / Arno Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Arno, 1950-

  1995-01-01

  Görling, Lars. 491; Bergman, Hjalmar. Juhataja proua Ingeborg; Lindberg, Margareta. Paradiisi Oskar; Bönnen, Rolf. Flirtida - aga kuidas?;Christie, Agatha. Kaardid lauale. Chimneysi saladus; Forsyth, Frederick. Odessa toimik

 16. Vrijeme latencije kao indikator iskrivljavanja odgovora na upitnicima ličnosti

  OpenAIRE

  Parmač, Maja; Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko

  2009-01-01

  Cilj istraživanja bio je provjeriti model disimulacije na česticama upitnika ličnosti koji su postavili Holden, Kroner, Fakken i Popham (1992). Model objašnjava procese koji se nalaze u osnovi razlika u vremenima odgovaranja iskrenih ispitanika i ispitanika koji iskrivljavaju svoje odgovore. Temeljna je pretpostavka modela da ispitanici prilikom odgovaranja na upitnik ličnosti uspoređuju čestice upitnika s trenutnom kognitivnom shemom te da postoji interakcija te sheme i socijalne poželjnosti...

 17. Vjera kao hod temeljnog povjerenja. Bitnost primarnih iskustava za razvoj religioznosti

  OpenAIRE

  Stengl, Ivan

  2013-01-01

  U dinamičnom sučeljavanju s rezultatima drugih društvenohumanističkih disciplina, teologija promišlja u njihovu svjetlu put rasta u vjeri i osmišljava planove religioznog odgoja i naobrazbe. Ne umanjujući pozitivne efekte i plodnu suradnju (jačanje senzibilnosti za dobne, kulturne, socijalne i razvojno-psihološke specifičnosti osobe vjernika) prilog ukazuje i na granice mišljenja, kako postoji neosporna paralela psihičkog i religioznog razvoja osobnosti, te da religioznos...

 18. Habdelićev dikcionar (1670) kao izvor hrvatskoga medicinskog nazivlja

  OpenAIRE

  Dugački, Vladimir

  2007-01-01

  Analizom rječnika isusovca Jurja Habdelića Dictionar ili Rechi Szlovenzske zvexega ukup zebrane… (1670) nastoji se pokazati koliko je to Habdelićevo djelo imalo utjecaja na standardiziranje hrvatskoga suvremenoga medicinskog nazivlja. U rječniku se nalaze nazivi za pojedine dijelove tijela, tjelesne mane, važnije bolesti, učestalije simptome, za neke profile zdravstvenih radnika, za zdravstvene postupke i medicinske instrumente, za neke vrste ljekovitih pripravaka, ali – što je vr...

 19. Nitro-spojevi kao otapala, lijekovi, međuprodukti i eksplozivi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mutak, S.

  2007-03-01

  Full Text Available This report is focused partly on the chemical development of some chemical functional groups, and partly on our own results connected with research by Vladimir Prelog in the last period of his work. The period Vladimir Prelog spent in Zagreb marked the beginning of the development of organic synthetic chemistry at the University of Zagreb and at the pharmaceutical company Kaštel, later PLIVA. One approach he took was the synthesis of new potentially active compounds, but more important was the development of a rational and economical procedure for the synthesis of known active compounds. A start was made with the synthesis of azo dyes and quinine analogs. In the last period of his work on chemistry, Prof. Prelog and visiting collaborators, mostly from PLIVA, studied the enantioselectivity of chiral ionophores, such as lyphophyl tartaric acid esters and spirobifluorene crown ethers towards some biologically active amino alcohols by intramolecular binding.The first and most successful result of the collaboration between Kaštel and Vladimir Prelog, was the early entry into the market with sulfanylamide. The key intermediate for the synthesis of sulfanylamide and other subsequently discovered sulfonamides was nitrobenzene. Organic nitro compounds now have a broad application in fine chemical production, as solvents, intermediates and final products.Simple aliphatic and aromatic nitro compounds are used as solvents and reagents; others have been used as intermediates in the synthesis of amino, hydroxy, halogen, sulpho, keto or other functional groups. Some nitro compounds are important active pharmaceuticals, including the Ca-antagonist nifedipine, the anthelmithic metronidazol or the coronary dilatator dinitroisosorbide, while others are explosives like hexogen, octogen or trinitrotoluene. It is known that some nitro compounds are both useful drugs and explosives including the nitro esters nitroglycerine or pentrite.In PLIVA, the nitration process was used in the production of various active pharmaceuticals, such as pyridoxine hydrochloride, metronidazole, methoprolol tartarate, chlortalidone, dinitroisosorbide and lampren. Further synthetic processes were developed in which purchased nitro compounds were used as intermediates for the production of active compounds with nitro or other functional groups.In 1991 when the war broke out in Croatia, some PLIVA chemists were involved in the development and production of explosives from nitro compounds. Thanks to the broad experience and tradition in organic synthesis, within a short time, a laboratory procedure was developed, a semi-production plant on a separate location was adapted and production of the most powerful brisant explosive, octogen had started. Later, an industrial process for the production of pentrite was developed and its trial production started. During this period, laboratory procedures for some other explosives were developed.

 20. Radiotystnad resulterar i fullt kaos : En studie om Malaysia Airlines kriskommunikation

  OpenAIRE

  Molander, Agnes; Nässlin Eidenert, Kim

  2014-01-01

  The purpose of this thesis is to study how Malaysia Airlines communicated during the two largest crises of 2014. Key questions to be answered are: Did organizational hypocrisy occur? If yes, in what way? Which communication strategies were used? Did the company mediate an unequivocal message and how was the information framed? Did any aggravating factors, which worsened the organization’s reputation, appear? How did Malaysia Airlines manage possible rumours? Was the word contact used as a key...

 1. Shop that has a face; Kao wo motta tenpo (kanto interview)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goto, S.; Izuchi, T.

  2000-03-10

  This paper describes an opinion by the president of the Japan Franchise Chain (FC) Association. The FC Association is now thinking of two targets to be realized. One is the structuring of accurate database. While there are about 200 FC shops joining as the member of the Association, the total number of chain shops that introduce actually themselves as the FC shop is regarded to exceed one thousand. The president hopes that the database would cover as wide area as it can replace the registration system. He also hopes to publicize the FC system by putting it on home-page that may result in membership expansion and information disclosure. Another target is to support starting the FC business and increase chances of matching the franchiser with franchisees. Convenience stores have tried to expand merchandise line-up based on POS information and rationalized the shop management until today. From now on, it is wanted that they become 'shops that have a face' in their respective regions, while using the rationality of the standardization more effectively. This should result in increasing the strength of the franchiser. (NEDO)

 2. Riigi valik - turvalisus või kaos / Kärt Anvelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2005-01-01

  2004. aastal lahkus Eesti politseist 382 inimest, 2005. aasta esimese kümne kuuga 360. Autor on seisukohal, et kui riik politseinike ja päästetöötajate palgatõusu osas kardinaalseid otsuseid ei tee, tekib riigil aasta-kahe pärast probleeme turvalisuse tagamisega

 3. Stavovi učitelja prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama nacionalnog okvirnog kurikuluma

  OpenAIRE

  Sablić, Marija; Blažević, Ines

  2015-01-01

  Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti i opće ciljeve odgoja i obrazovanja. Odgojem i obrazovanjem izričemo kakvo društvo želimo biti i kakvog čovjeka želimo odgajati i obrazovati. Važno je stoga prepoznati zajedničke vrijednosti koje trebaju podupirati odgojno-obrazovno djelovanje. U tom se smislu od učitelja očekuje promišljanje o vrijednostima te djelovanje u skladu sa zajednički usuglašenim društveno-kulturnim i odgojno-obrazovnim v...

 4. Ambijentalna muzika kao praksa popularne umetnosti / Ambient Music as Popular Art Practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Ančić

  2016-11-01

  Full Text Available This paper considers ambient music in a comparative perspective. Taking the 1950s as a mirror time axis, I suggest comparing Erik Satie’s ideas on Furniture music (1920s to Brian Eno’s notions of ambient music (1970s onwards. Satie is considered as the father of ambient music as he was among the first people aware of the interconnection of music and ambient sounds. Music that Brian Eno creates almost thirty years later has deep roots in Satie’s concept of implementation of ambiental music, which means that the music “should last and represent the environment” (Brian Eno, “Ambient Music”, 2014. Ambiental music’s theoretical foundations can be compared to American Minimalist and environmental art. Consideration of the audio perception phenomena is also very important for understanding and Adorno’s interpretation of the term regressive listening that will be explored later in this paper. This is an attempt to study the artistic side of ambient music, which has a wide scope of applications beyond the art sphere. In this respect, I will try to state the differences between ambient music as an art intermission in our everyday life and ambient music as a control device over human behavior.

 5. RIJEKA ZETA KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SPORTSKO-REKREATIVNIH OBLIKA TURIZMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ognjen Jovović

  2007-05-01

  Full Text Available Ba sic for re a li za tion of to u rist mo ve ments lays in me e ting cul tu ral and rec re a ti onal ne eds of po ten tial cu sto mers. If we know that lar gest num ber of to u rists re pre sents part of rec re a ti o nal ones, than is not hard to re a li ze how lar ge po ten tial lays in that number of po ten tial gu ests. On this fact sho uld be bu ilt stra tegy of mo ve ment of to u rist of fer of Da ni lov grad for it ex tre me po ten ti als on which can be fo un ded con cre te pro ject. In this work are gi ven ba sic as sump ti ons for de ve lop ment of sport rec re a ti o nal sha pes of to u rism with stress to na tu ral po ten ti als of ri ver Ze ta its banks and its clo se sur ro un ding that di rectly de ter mine sha pe of sport rec re a ti o nal ac ti vi ti es that re pre sent ba sis of to u rist of fer. Of fer sho uld be cre a ted in that way that it is adap ted to wi de seg ment of rec re a ti o nal gu ests and not pro fes si o nal spor tsmen, alt ho ugh they al so sho uld not be un de re sti ma ted but one sho uld know that in or der to cre a te con di ti ons for ar ri val of sports pro fes si o nals of fer has to be com ple tely dif fe rent and mo re spe ci a li zed that re qu i res cre a ting of con di ti ons of existen ce of highly de ve lo ped sports in fra struc tu re, whi le for ama te urs a lot can be do ne in “system of im pro vi sing”, sa tisfying ba sic cri te ria – rec re a tion in con di ti ons of un touc hed and well pre ser ved na tu re with se cu ring ma xi mal le vel of se cu rity and pro tec tion of gu ests, in or der to pre vent pos si ble un wil ling con se qu en ces that can lead to in jury of gu ests and for de ve lop ment and re a li za tion of such pro ject one need a much less funds than is bu il ding of fa ci li ti es that sho uld me et stan dards of pro fes si o nal spor tsmen. Po ten tial of ri ver Ze ta are hu ge and at trac ti ve for which re pre sent na tu ral re so urce on which can be fo un ded pro jects of de ve lop ment of sports rec re a ti o nal to u rism thatha ve all advan ta ges that along cre a ting cer tain to u rist pro grams, the ir good pro mo tion and be co ming fa mi li ar with po ten tial gu ests with its con tents so that they can be co me highly qu a li ta ti ve ba sis for eco no mic de ve lop ment of Da ni lov grad. The aim is to cre a te good of fer at good in fra struc tu re, lo gi stics and with good equip ment with se cu ring ma xi mal se cu rity, adap ta tion to va ri o us wis hes of gu ests, ta king in con si de ra tion the ir struc tu re is con di ti o ned by age, he alth con di tion, physi cal fi t ness as per so nal wis hes to ward sports and rec re a ti o nal ac ti vi ti es.

 6. Efektivan zeleni biznis plan kao preduslov za uspešno zeleno preduzetništvo

  OpenAIRE

  S. Todorović, Maja

  2012-01-01

  Environmentally responsible business is focused on the usage of renewable resources (environmentally sustainable) and takes into account the impact of its activities on the human aspects (CSR). We cannot forget the third component ─ that such business must be able to cover its costs and make profit (economically viable). Green entrepreneurship and environmentally responsible business, in order to achieve all the above mentioned criteria, require proper strategic planning and development of bu...

 7. Hipertekstualnost kao oblik digitalizacije teorije / Hypertextuality as a Form of Digitalization of Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Predrag Rodić

  2012-12-01

  Full Text Available The introduction of the notion of hypertextuality (as the key concept of the new media into the fields of visual arts, film, fashion, photography, postdramatic theatre, dance and music has resulted in the formation of constructivist or soft art theory. The basic method of art theory thus labelled is reading and the (hyper text is the fundamental category founded on the concept of the sign and on the discursively encoded order of signs in textual form.

 8. Soil biological shield exposed to high energy neutrons; Zemlja kao bioloski stit od neutrona visokih energija

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simovic, R; Marinkovic, N [Institute of nuclear sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1993-04-15

  Shielding efficiency of soil biological shield exposed to high energy neutrons was investigated. Dose rate equivalents for neutrons, secondary gamma and gamma radiation were computed on the surface of soil slabs having different thicknesses. Yields of primary and secondary nuclear radiation in the total dose were evaluated. Influence of the incident neutron spectrum, water content and chemical composition of the material on its shielding efficiency was examined. It was found that the soil density and the water content determine the quality of biological shield, the influence of other factors being less important. Comparison of shielding efficiencies for soil with sand, brick and ordinary concrete shields was done.

 9. Jack Deverell : NATO ei kao kuhugi / Jack Deverell ; interv. Margus Kolga

  Index Scriptorium Estoniae

  Deverell, Jack

  2005-01-01

  NATO põhjapiirkonna vägede endise juhi arvates võiks NATO olla endiselt peamine sõjalise jõu instrument, olgu tegemis siis NATO või EL-i juhitud sõjalise operatsiooniga, ta ei usu, et NATO ja EL muutuvad sõjaliselt ning poliitiliselt omavahel võistlevateks organisatsioonideks. Riigid peaksid tegutsema koos selliste sõjaliste võimete loomisel, milleks nad üksi suutelised ei ole

 10. SPORTSKA ORGANIZACIJA KAO ZNAČAJAN ČINILAC MIKRO I MAKRO EKONOMIJE U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Rašović

  2008-08-01

  Full Text Available Pricedure for the admission to the European Union is complex and characteristic with the phases in which the key role have the in stitutions of the Community and for the phases happening according to the established rules of the international law. If Montenegro successfully implement the Agreement on stabilization and admission, it will create the conditions for this new country to enter European Union, i.e. to sign the Agreement on Admission to European Union Sport like activity is of big importance for any state in Europe.

 11. NOVI OBLICI RADA KAO SUVREMENI IZAZOV ZA RADNO PRAVO – SLUČAJ UBER

  OpenAIRE

  Bjelinski Radić, Iva

  2017-01-01

  Pod utjecajem brzog razvoja digitalnih tehnologija u posljednje vrijeme je došlo do pojave novih oblika fleksibilnog zapošljavanja koje karakterizira snažna ili prevladavajuća podrška informacijske i komunikacijske tehnologije. Online platforma Uber za pružanje usluge gradskog prijevoza putnika jedan je od široj javnosti najpoznatijih predstavnika navedenih promjena u svijetu rada. Imajući u vidu da je pojava Ubera izazvala brojne kontroverze i postavila nove suvremene regul...

 12. FILMSKA INDUSTRIJA KAO PROMOTOR TURISTIČKE DESTINACIJE ZA MLAĐU POPULACIJU

  OpenAIRE

  Bagarić, Lidija; Jelić, Antonia; Meštrović, Dunja

  2018-01-01

  Filmski turizam postaje sve popularniji na globalnom turističkom tržištu, konkurencija među destinacijama domaćinima sve je veća, pa se ulažu veliki napori u privlačenju filmskih setova, a filmski lokaliteti odigravaju značajnu ulogu u planiranju marketinških aktivnosti turističkih destinacija. Ovim radom nastoji se istražiti utjecaj gledanja filmova na odluku o odabiru turističke destinacije kod mlađe populacije. Postavljene su hipoteze koje pretpostavljaju da filmovi utječu na odluku ispita...

 13. Visualization and image analysis of dynamic stall phenomenon for a Darrieus wind turbine; Darrieus fusha ni okeru doteki shissoku gensho no kashika to gazo kaisekini kansuru kenkyu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fujisawa, N.; Shibuya, S.; Takano, T. [Niigata University, Niigata (Japan)

  1999-10-25

  The flow field around a Darrieus wind turbine is studied by flow visualization and PIV measurement in a rotating frame of reference to understand the unsteady nature of dynamic stall appearing at low tip-speed ratios. The qualitative nature of the dynamic stall observed by the flow visualization using dye injection technique is quantitatively reproduced in the instantaneous velocity distributions around the blade measured by PIV technique. These results indicate that two pairs of stall vortices are generated in one cycle of the turbine rotation and they grow in size as the tip-speed ratio decreases. The mechanism of the dynamic stall is found to be due to the flow separation over the suction side of the blade followed by the generation of in-flow motion from the pressure side to the suction side of the blade through the trailing edge. (author)

 14. On-line measurement of crystalline color by color-image processing system; Gazo shori system wo mochiita kessho no online iro sokutei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okayasu, S.; Katayama, M.; Shinohara, T. [Ajinomoto Co. Inc., Tokyo (Japan)

  1996-01-20

  Aiming for the stable operation and the rationalization of factory plant, the color-image processing has been tried to introduce into the on-line system to measure the crystalline color of L-Lysine in its refining process. Because the practical spectro-photometry was used to be employed by manual measurement. In this paper, the calculation formula of the transmittance by spectrophotometry is theoretically introduced by analyzing the relation of Lambert-Beer`s law of luminous transparency with the Kubelka-Munk`s function of the luminous dispersion using color image data. The parameters of the calculation formula were decided by actual measurement, so that the formula with accuracy value of {plus_minus}3% elucidated the possible estimation of transmittance by spectrophotometry. The system was tested on a commercial plant, and some issues are discussed. 8 refs., 8 figs., 3 tabs.

 15. Visual feedback navigation for cable tracking by autonomous underwater vehicles; Jiritsugata kaichu robot no gazo shori ni motozuku cable jido tsuiju

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Takai, M.; Ura, T. [The University of Tokyo, Tokyo (Japan). Institute of Industrial Science; Balasuriya, B.; Lam, W. [The University of Tokyo, Tokyo (Japan); Kuroda, Y. [Meiji Univ., Tokyo (Japan)

  1997-08-01

  A vision processing unit was introduced into autonomous underwater vehicles (AUV) to judge the visual situation and to construct an environmental observation platform that can collect wide-range and high-precision measurement data. The cable optionally installed at the bottom of the sea was recognized by vision processing to propose automatic tracking technique. An estimator that compensates for the hough conversion or time delay and a PSA controller that is used as a target value set mechanism or lower-level controller were introduced as the factor technology required for automatic tracking. The feature of the automatic tracking is that a general-purpose platform which can observe the prescribed range environmentally in high precision and density can be constructed because the observation range required by the observer can be prescribed near the sea-bottom surface using a cable. The verification result off Omi Hachiman at Lake Biwa showed that AUV can be used for the high-precision environmental survey in the range prescribed near the sea-bottom surface using a cable. 8 refs., 8 figs., 1 tab.

 16. Remote sensing data analysis for assessment of sea level change in Asia; Asia ni okeru kaisuijun hendo eikyo hyoka no tame no remote sensing gazo kaiseki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okubo, Y; Tanaka, A [Geological Survey of Japan, Tsukuba (Japan); Kaku, M [Bishimetal Exploration Co. Ltd., Tokyo (Japan)

  1997-10-22

  Remote sensing images include information of coastal land division, sea level change such as sedimentary environment and vegetation, and distribution of artificial structures. Past sea level changes and their causes can be regionally obtained by analyzing these data and by integrating them with information obtained from geological survey. In this study, causes and history of past sea level changes, formation mechanism of coastal topography, and past sea level change survey in Thailand have been reviewed. This paper describes an extraction method of the sea level change information in coastal districts by analyzing several actual remote sensing images. For understanding the current sea level rise, it is required to clarify the causes quantitatively among three causes of sea level changes, i.e., volumetric change of total ocean water on the earth, relative sea level change due to the crustal deformation, and change of irregularity of sea surface with ocean current. It is also required to compile maps in Asian or global scales. 13 refs., 6 figs.

 17. Automobile simulation model and its identification. Behavior measuring by image processing; Jidosha simulation model to dotei jikken. Gazo kaiseki ni yoru undo no keisoku

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suzuki, H; Morita, S; Matsuura, Y [Osaka Sangyo University, Osaka (Japan)

  1997-10-01

  Model simulation technology is important for automobiles development. Especially, for the investigations concerning to ABS, TRC, VDC, and so on, the model should be the one which can simulates not only whole behaviors of the automobile, but also such internal information as torque, acceleration, and, velocity of each drive shafts, etc.. From this point of view, 4-wheels simulation model which can simulates almost over 50 items, was made. On the other hand, technique of 3-D image processing using 2 video cameras was adopted to identify the model. Considerably good coincidences were recognized between the simulated values and measured ones. 3 refs., 7 figs., 2 tabs.

 18. Improvement of image velocimetry based on a spatio-temporal correlation method; Jikukan sokan ni motozuku ryushi gazo sokudoba keisokuho no kaiseki seino kaizen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamada, H. [Tokuyama College of Technology, Yamaguchi (Japan); Arifuku, T. [Komatsu Ltd., Tokyo (Japan); Koga, K. [Yamaguchi University, Yamaguchi (Japan). Faculty of Engineering

  1998-05-31

  In the image velocimetry, it is generally required to detect the various velocity in each position of the flow field. But the maximum velocity which the usual velocimetry can detect has been limited in about 1 pixel per frame. Then, in order to measure the wide range of velocity vectors from the dynamic image, the improvement of performance in the image velocimetry based on a spatio-temporal correlation method would be attempted by enlarging the analytical region and by interpolating the new frame. The analytical performance of velocimetry was estimated by measuring the velocity from the flow dynamic image made artificially on the personal computer so as to simulate the flow of fluid containing a lot of small particles. As the results, the velocity range of the improved velocimetry became larger than that of the usual velocimetry. 21 refs., 13 figs., 1 tab.

 19. 1998 Annual Study Report. Standardization of image processing for digital home equipment; 1998 nendo seika hokokusho. Kateiyo digital denshi kiki ni okeru digital gazo shori no hyojunka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-03-01

  The electronic industry should invariably correspond to MPEG-4, when considering the essential conditions for home information equipment of the next generation to be used massively. This project is aimed at formulation of the standard platform for MPEG-4, and identification of the necessary examples and corresponding the necessary tools/functions thereto, to give an impetus for the future development, and to positively provide the additional aids to the tools which strengthen MPEG-4 in the arena of promoting the international standardization. The efforts in this year began with investigations on the assumption of the concrete application examples, considered from the standards' structures, and were concentrated on investigations on characteristic problems involved in each of the system, server and client blocks which constitute the system, and then on identification of the products application, based on the analysis of the MPEG-4 profiles and levels. These have led to selection of an MPEG-4 receiver as the case study item for extracting problems possibly involved in assembling works. (NEDO)

 20. Analysis of flow and turbulence in high pressure spray by image processing technique. Gazo shori ni yoru koatsu funmunai ni okeru ryudo to midare no kaiseki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamaguchi, I. (Japan Automobile Research Institute, Inc., Tsukuba (Japan)); Nishida, M.; Nakahira, T.; Komori, M.; Tsujimura, K.

  1992-07-01

  The image processing technique (reported previously) developed for analyzing combustion in a diesel engine was applied to measuring flow and turbulent intensity in a high pressure spray. Copper vapor laser beam in a sheet form with a thickness of 0.2 mm was injected into the cross section of a spray center in a container. Photographs of the scattered lights of the beam is converted into digital values and analyzed using an image processing equipment. With the laser light emitting frequency set to 20 KHz at a maximum, the flow velocity is measured from changes in photographic image density in two subsequent photographs, and the turbulence intensity from changes in brightness intensity. As a result, it was clarified that the flow velocity and the turbulence intensity in the spray cross section increase with raising the spray pressure. Further discussions are being made on the measuring method, including changes in the image brightness associated with entrance and exit of spray particulates into the laser beam sheet, and effects of the laser beam sheet thickness on the measurements of the turbulence intensity. 6 refs., 6 figs.

 1. FY1995 fundamental study of imaging simulator for diagnostics and therapeutics using light; 1995 nendo hikari wo riyosuru shindan chiryoyo gazo simulator no kiso kenkyu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-03-01

  Medical application of lasers is rapidly expanding in accordance with the development of laser technology. However, it is difficult to predict how light propagates and is absorbed by living bodies because of strong scattering of light by biological tissues. Therefore, the determination of light dose has been based on experience. This fundamental study aims to develop a imaging simulator which can predict propagation of light and its effectiveness in medical diagnostics and therapeutics. Teoretical models of light propagation in biological tissues have been constructed, and experiments have been conducted to validate the theoretical calculation. In the theoretical calculation, a three-dimensional model which simulates a human head with five layers of different tissue types. Numerical calculation has been done by using the finite element method to simulate the propagation of ultrashort pulse light, and it is shown by a computer graphics technique for the first time in the world. In the experiment, a solid phantom which anatomically and optically simulates a human head based on MRI images has been fabricated by using the optical prototyping technology for the first time in the world again. Also, we have compared the experimental results of the transmitted light through the solid phantoms with the theoretical results and have succeeded in reconstructing the tomographic images of optical properties. (NEDO)

 2. Features extraction from image based on processes of human vision; Ningen no shikaku shori tejun ni naratta gazo no tokucho chushutsu hoho

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakajima, C.; Ishino, R. [Central Research Institute of Electric Power Industry, Tokyo (Japan)

  1997-03-01

  Described herein is a feature extraction processing method necessary for measurement of an object on a stationary image. It imitates the structures and functions of the visual area in the human brain to automatically extract features, such as edges, lines and apexes, from a stationary image or drawing. Information transmitted from the retina to the primary visual cortex area 1 (V1 area) is processed to extract feature candidates from brightness changes on the shading-treated image. The V1 area has the cells which react with long lines and the structure which controls the other cells. This structure is used to remove noise, where a portion which is not controlled is extracted from feature candidates, and is regarded as a line feature. This procedure, involving shading, is not suited for process of images containing an out-of-focus portion, but stably extracts features from clear images or drawings. 9 refs., 28 figs.

 3. FY1995 development of a endoscopic surgical system utilizing multi-modal functional images; 1995 nendo tashu kino gazo wo mochiiru teishinshu naishikyo shujutsu system no kaihatsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-05-01

  The purpose of this study is to develop an endoscope system for neurosurgery that can provide not only conventional endoscopic images but also ultraviolet-visible spectra, fluorescence spectra, near infrared spectra, and ultra-soundimages of tissue aiming for real-time identification of pathological tissue. The system also incorporates surgical manipulator and devices such as micro forceps and laser surgical instruments for endoscopic image guided surgery. Surgical Manipulator should be a high performance and easy to operate surgical instrument as well as conventional surgical tools such as scissors and knife. Since living tissue deforms during surgical operation, pre-operative three dimensional information for registration of pathological tissue should be modified based on information obtained during surgery. Thus surgical manipulator should be operated under guidance of surgeon's observation. Consequently, surgical manipulator should have various types of imaging and measurement devices such as an endoscope and an ultrasound imaging probe at its end effectors. Based on this concept, a prototype of a new multi channel surgical manipulator system CM cube (CM3, Computer aided Micro Multichannel Manipulator) that has various types of imaging and measurement devices such as ultra-violet-visible camera for spectroscopic measurement, ultra-sound imaging probe, three dimensional endoscope, together with micro surgical instruments and laser surgical systems has been developed. Its performance was evaluated through in vitro/in vivo experiments and clinical application. (NEDO)

 4. Multibeam collection for RR1012: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-09-12 to 2010-09-18, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 5. Multibeam collection for RR1008: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-06-19 to 2010-07-02, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 6. Multibeam collection for MGL0905: Multibeam data collected aboard Marcus G. Langseth from 2009-04-01 to 2009-04-29, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 7. Multibeam collection for MGL0906: Multibeam data collected aboard Marcus G. Langseth from 2009-05-04 to 2009-06-04, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 8. Multibeam collection for RR1108: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-06-10 to 2011-06-20, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 9. Multibeam collection for KM0909: Multibeam data collected aboard Kilo Moana from 2009-03-20 to 2009-04-09, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 10. Multibeam collection for RR1016: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-11-06 to 2010-11-24, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 11. Multibeam collection for MGLN27MV: Multibeam data collected aboard Melville from 2007-10-22 to 2007-11-03, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 12. Multibeam collection for RR1015: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-10-26 to 2010-11-02, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 13. Multibeam collection for RR1110: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-07-11 to 2011-07-22, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 14. Multibeam collection for RR1004: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-03-21 to 2010-04-01, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 15. Multibeam collection for RR1007: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-06-01 to 2010-06-11, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 16. Multibeam collection for RR1307: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2013-05-30 to 2013-06-09, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 17. Multibeam collection for MV0907: Multibeam data collected aboard Melville from 2009-05-06 to 2009-05-15, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 18. Multibeam collection for MGLN38MV: Multibeam data collected aboard Melville from 2008-05-04 to 2008-05-14, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 19. Multibeam collection for RR1006: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-05-06 to 2010-05-29, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 20. Multibeam collection for MGL0908: Multibeam data collected aboard Marcus G. Langseth from 2009-06-16 to 2009-07-25, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 1. Multibeam collection for RR1005: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-04-06 to 2010-04-28, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 2. Multibeam collection for RR1305: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2013-05-07 to 2013-05-16, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 3. Multibeam collection for RR1010: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-07-31 to 2010-08-12, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 4. Multibeam collection for KM0910: Multibeam data collected aboard Kilo Moana from 2009-04-14 to 2009-05-13, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 5. Multibeam collection for RR1009: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-07-07 to 2010-07-20, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 6. Multibeam collection for RR1011: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-08-14 to 2010-09-11, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 7. Multibeam collection for RR1106: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-04-29 to 2011-05-16, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 8. Multibeam collection for RR1104: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-03-04 to 2011-03-15, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 9. Multibeam collection for MGL0907: Multibeam data collected aboard Marcus G. Langseth from 2009-06-07 to 2009-06-14, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 10. Multibeam collection for MV0905: Multibeam data collected aboard Melville from 2009-03-31 to 2009-04-09, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 11. Multibeam collection for MV0906: Multibeam data collected aboard Melville from 2009-04-14 to 2009-05-03, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 12. Multibeam collection for RR1205: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2012-06-03 to 2012-06-16, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 13. Multibeam collection for RR1105: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-03-24 to 2011-04-16, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 14. Multibeam collection for RR1109: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-06-21 to 2011-07-07, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 15. Multibeam collection for RR1111: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-07-25 to 2011-08-04, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 16. Multibeam collection for RR1112: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-08-04 to 2011-08-11, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 17. Multibeam collection for RR1107: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-05-18 to 2011-06-05, Kao-hsiung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 18. Effect of dopants and thermal treatment on properties of Ga-Al-ZnO thin films fabricated by hetero targets sputtering system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hong, JeongSoo; Matsushita, Nobuhiro; Kim, KyungHwan

  2013-01-01

  In this study, we fabricated Ga and Al doped ZnO (Ga-Al-ZnO; GAZO) thin films by using the facing targets sputtering system under various conditions such as input current and thermal treatment temperature. The properties of the as-deposited GAZO thin films were examined by four-point, UV/Vis spectrometry, X-ray diffraction, atomic force microscopy and field-emission scanning electron microscopy. The result showed that the lowest sheet resistance of the films was 59.3 ohm/sq and transmittance was about 85%. After thermal treatment, the properties of GAZO thin films were improved. The lowest sheet resistance (47.3 ohm/sq) of the GAZO thin films were obtained at thermal treatment temperature of 300 °C, considered to be the result of continuous substitutions by dopants and improved crystallinity by the thermal treatment. - Highlights: ► Ga and Al doped ZnO thin films were prepared by hetero targets sputtering system. ► Free electrons were increased due to the continuous substitutions of Ga and Al. ► Crystallinity was improved by recombination of particles with increasing of temperature

 19. Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije

  OpenAIRE

  Jovanović, Neven

  2008-01-01

  Lokalnoj književnoj komunikaciji — prepoznatljivoj, za potrebe ovog teksta, po apostrofiranju konkretnoga, stvarnog adresata — namijenjeno je 99 tekstova rukopisnog zbornika Varia Dalmatica (Zadar, Znanstvena biblioteka, sign. 25290, ms. 617). Svi su tekstovi nastali do siječnja 1614, a prepisao ih je Trogiranin Petar Lucić; samo je četiri pjesme povodom njegove smrti prepisao Petrov sin Ivan, budući glasoviti povjesničar. Tekstovi lokalne književne komunikacije većinom su pjesme (samo su dva...

 20. Production of alcohol from Jerusalem artichoke for gasoline additive. Proucavanje mogucnosti proizvodnje alkohola iz topinambura kao dodatka u benzin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pekic, B.; Kisgeci, J.

  1984-01-01

  Trials conducted in 1980 and 1981 on three soil types, chernozem (a rich soil), anthropogenized black sand (a medium-rich soil), and anthropogenized brown sand (a poor soil), showed that the Jerusalem artichoke was superior to conventional field crops (corn, sugarbeet, potato, and sorghum) regarding the yield of carbohydrates per unit area, especially when grown on the poor soil. The analyses of the technological properties of Jerusalem artichokes grown for two years in the experimental plots showed that the plant species is a quality raw material for the production of alcohol. From the aspect of alcohol production, the quality of the tested varieties of Jerusalem artichoke depended neither on soil quality nor on the delay in harvesting the crop after it reached technological maturity. The results of the study indicate that the alcohol production from Jerusalem artichokes would be more economic, i.e., more profitable, than the production from conventional raw materials. The study of the carbohydrate composition of Jerusalem artichoke tubers made it clear that besides alcohol production, Jerusalem artichokes are a good raw material for the production of high-fructose syrup and crystalline fructose. Since the interest in these products kept increasing in recent years, because of their exceptional characters, it is necessary to establish research programs to cover these field too. In the course of the study the authors came across some interesting literature data on the use of Jerusalem artichokes as a raw material for the production of high-fructose syrup and crystalline fructose. Some of the publication, i.e., those that might be useful in further research work, are appended to this study.

 1. Boje u marketinškoj komunikaciji: određenje uloge boje kao medijatorne varijable u procesu komunikacije

  OpenAIRE

  Tkalac Verčič, Ana; Kuharić Smrekar, Anita

  2007-01-01

  Unatoč neospornoj važnosti boje u oglašavanju i marketinškoj komunikaciji općenito, broj istraživanja utjecaja boje na ovim je područjima vrlo malen. Stoga je primarni cilj ovog rada bio ponuditi neke osnovne smjernice i uvid u korištenje boja u komunikaciji. U radu se detaljnije istražuje percepcija boja, odnosno analizira povezivanje toplih i hladnih boja s proizvodima odnosno poduzećima; određuju se emocionalne asocijacije koje pojedine boje izazivaju, te se mjeri zapaženost primarnih, sek...

 2. 76 FR 11526 - In the Matter of Dr. Gary Kao; Order Prohibiting Involvement In NRC-Licensed Activities

  Science.gov (United States)

  2011-03-02

  ... patients until December 2007. In response to the reported medical events, the VA National Health Physics... two Severity Level II violations and three Severity Level III violations assessed a civil penalty; and one Severity Level II violation and two Severity Level IV violations not assessed a civil penalty...

 3. Possibilities of using metal uranium fuel in heavy water reactors; Mogucnosti upotrebe metalnog urana kao goriva za teskovodne reaktore

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Djuric, B; Mihajlovic, A; Drobnjak, Dj [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-11-15

  There are serious economic reasons for using metal uranium in heavy water reactors, because of its high density, i.e. high conversion factor, and low cost of fuel elements production. Most important disadvantages are swelling at high burnup and corrosion risk. Some design concepts and application of improved uranium obtained by alloying are promising for achievement of satisfactory stability of metal uranium under reactor operation conditions. Postoje ozbiljni ekonomski razlozi za primenu metalnog urana u teskovodnim reaktorima, pre svega zbog njegove velike gustine, odnosno visokog konverzionog faktora, i zbog niskih troskova proizvodnje gorivnih elemenata. Glavne prepreke su bubrenje pri velikim stepenima sagorevanja i opasnost od korozije. Postoje veliki izgledi da se primenom odredjenih projektnih koncepcija i upotrebom legiranjem poboljsanog urana postigne zadovoljavajuca stabilnost metalnog urana u uslovima rada reaktora (author)

 4. Cannabis as a Possible Treatment for Spasticity in Multiple Sclerosis / Kanabis Kao Moguci Tretman U Lecenju Spasticnosti Kod Multiple Skleroze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesic Katarina

  2016-03-01

  Full Text Available The therapeutic potential of cannabis has been known for centuries. Cannabinoids express their effects through two types of receptors, cannabinoid receptor 1 (CB1 and cannabinoid receptor 2 (CB2. Present studies indicate that cannabis-based drugs can make a positive impact in the treatment of different diseases. For many years, multiple sclerosis patients have self-medicated with illegal street cannabis to alleviate spasticity, a common and debilitating symptom that impairs quality of life.

 5. Estimate of projectile initial velocity as a solution of a two-point boundary value problem / Оценка начальной скорости снаряда как решение двухточечной граничной задачи / Procena početne brzine projektila kao rešenje problema granične vrednosti za dve tačke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vadim L. Khaikov

  2018-01-01

  ачального процесса скорости снаряда. Приведен пример математического моделирования задачи определения начальной скорости 57-мм бронебойного снаряда противотанковой пушки ЗИС-2 обр. 1943 г. с использованием программной среды Mathcad. / Procena početne brzine projektila formulisana je u obliku problema granične vrednosti u dve tačke. Za njegovo rešavanje mogu da se koriste podaci dopler radara ili rezultati rešenog Košijevog problema. Proces procene početne brzine projektila v0 zasniva se na numeričkom rešavanju sistema običnih diferencijalnih jednačina i metodi bisekcije. Iterativni računski proces se prekida kada se postignu unapred data tačnost početne brzine projektila, kao i unapred određena vrednost širine intervala pretraživanja brzine. U članku je predstavljen blok-dijagram algoritma procesa početne brzine projektila. Prikazan je kod matematičkog modeliranja u Matkedu, kao i kompjuterska simulacija procesa procene početne brzine 57-milimetarskog pancirnog projektila protivoklopnog topa ZIS-2 iz 1943. godine.

 6. Report for fiscal 1982 on comprehensive survey for nationwide geothermal resources. Preparation of lineament density maps - radar image analyses - in north-eastern area; 1982 nendo zenkoku chinetsu shigen sogo chosa hokokusho. Lineament mitsudozu sakusei (radar gazo kaiseki (Tohoku chiiki))

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1983-03-01

  Geological structure analysis maps and lineament maps were prepared on the north-eastern area and parts of the ancillary areas thereof by analyzing radar images of a 1 to 200,000 scale. With regard to the geological structures, analyses were performed by using as the original data the north look radar images for the three special geothermal areas to have prepared the geological structure analysis maps. The analysis of the radar images identified ground bed boundary lines in more detail than in the existing geological maps, and new discoveries were made available on faults. The lineament maps were compiled by implanting into respectively corresponding topographic maps the 24 N-S lineament maps made by the west look radar images for the whole surveyed areas, and the 16 E-W lineament maps made by the north look radar images for the special geothermal areas. Based on the clarity and characteristics deciphered on the images, the lineaments were classified into the major, minor, and subtle lineaments, which were indicated on the lineament maps. The lineaments were digitized by positions of the edge points, and the histograms and statistical tables were prepared by computer processing. (NEDO)

 7. Measurement method of a motion of traveling vehicle via three-dimensional image processing system; Sanjigen gazo kaisekiho ni yoru sharyo undo no keisoku to sono bunseki ni tsuite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamada, Y; Matsuura, Y [Osaka Sangyo University, Osaka (Japan)

  1997-10-01

  Motion of traveling vehicle was taken by VTR-cameras set on the test course, as well as it also was measured by conventional measurement methods using sensors and devices installed in the vehicle. lotion pictures of the VTR were analyzed using three-dimensional image processing system (Peak lotus system). As a result, this system was especially effective for the measurement of traveling traces of the actual vehicle and the results were good agreement with the data obtained by conventional measurement methods. 2 refs., 8 figs.

 8. Digitalni zalogaji: hrana kao spektakl na društvenim mrežama / Digital Bites: Food as a Spectacle on Social Networks

  OpenAIRE

  Danica Čigoja Piper

  2016-01-01

  This paper is directed towards reviewing the changes social media users bring into the relation between contemporary society and food consuming. Sharing the photos with previously designed food, carefully decorated and placed on suitable pads, is a common practice of users of popular social networks. Is food becoming spectacle that every user of social networks can direct like, let’s say, movie directors do? Is the value of photographed food symbolic or it has its utility value? Do we lose th...

 9. Digitalni zalogaji: hrana kao spektakl na društvenim mrežama / Digital Bites: Food as a Spectacle on Social Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danica Čigoja Piper

  2016-11-01

  Full Text Available This paper is directed towards reviewing the changes social media users bring into the relation between contemporary society and food consuming. Sharing the photos with previously designed food, carefully decorated and placed on suitable pads, is a common practice of users of popular social networks. Is food becoming spectacle that every user of social networks can direct like, let’s say, movie directors do? Is the value of photographed food symbolic or it has its utility value? Do we lose the utility value due to media exploitation and spectacularisation? What do media users offer us along with the photos of food – what can we learn about customer’s social status, habits, body, relationship towards the other through the concept of representation?

 10. Measurement of the unpolarized K+Λ and K+Σ0 electroproduction cross-section off the proton with KAOS-spectrometer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanchez Majos, Salvador

  2012-02-01

  The new stage of the Mainz Microtron, MAMI, at the Institute for Nuclear Physics of the Johannes Gutenberg-University, operational since 2007, allows open strangeness experiments to be performed. Covering the lack of electroproduction data at very low Q 2 , p(e,K + )Λ and p(e,K + )Σ 0 , reactions have been studied at Q 2 =0.036 (GeV/c) 2 and Q 2 =0.05(GeV/c) 2 in a large angular range. Cross-section at W=1.75 GeV are given in angular bins and compared with the predictions of Saclay-Lyon and Kaon Maid isobaric models. We conclude that the original Kaon-Maid model, which has large longitudinal couplings of the photon to nucleon resonances, is unphysical. Extensive studies for the suitability of silicon photomultipliers as read out devices for a scintillating fiber tracking detector, with potential applications in both positive and negative arms of the spectrometer, are presented as well.

 11. Procjena li8čnosti u ranom djetinjstvu kao pokazatelj razvojnih obilježja u posljednjoj predškolskoj godini

  OpenAIRE

  Zupančič, Maja; Podlesek, Anja

  2010-01-01

  The study investigated the predictive validity of three-year-old children’s personality ratings by parents and pre-school teachers in explaining pre-schoolers’ (N = 253) social behaviour and intelligence two years later. Parental variables (education, self-reported parenting practices) and age of a child’s entry into pre-school were also accounted for but did not significantly contribute to the child outcomes. The reduced models with significant predictors explained 14%, 7%, 16% and 2% of var...

 12. The land use as a factor in the nuclear power plant site selection; Upotreba zemljista kao faktor u izboru lokacije za nuklearna postrojenja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marsicanin, B [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1981-07-01

  In this paper the methodology for the site comparison, taking into account the land use in the vicinity of a potential nuclear site is presented. Due to the established risk values and cost/benefit factors a quantitative comparison could be made. This, also makes possible a approach, common for the most of relevant factors, in order to make the optimization process practical. (author)

 13. Matkailualan koulutuksen kehittäminen KAO/Kuusamon toimipaikassa vuosina 2003-2014 tutkinnon suorittaneiden näkökulmasta

  OpenAIRE

  Pokkinen, Leena

  2015-01-01

  Tämän opinnäytteen tavoitteena on kehittää matkailualan koulutusta tutkintojen läpäisyasteen nostamisen, koulutuksen vaikuttavuuden ja työelämälähtöisyyden osalta. Tietoa, miten koulutusta tulisi kehittää, haettiin tutkimalla vuosina 2003-2014 valmistuneiden matkailualan perustutkinnon suorittaneiden mielipiteitä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisiin työelämän tehtäviin matkailupalvelujen tuottajat ja matkailuvirkailijat ovat sijoittuneet, miten työ matkailualalla oli vastannut valmistu...

 14. Materijalna motivacija kao nosilac uspešne reorganizacije kompanije NIS (Material Motivation as the Holder of a Successful Reorganization on the Example of Company Nis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radmila Stojanović

  2015-04-01

  Full Text Available For successful organization people are the primary development resource. Motivation and satisfaction of employees become the basis of modern organizations. Motivated employees today represent a strategic resource which gain a competitive advantage for the organization. If someone wants to motivate others, must first be able to motivate yourself. That means that if in organization exists motivated staff, there must be a motivated manager who will be able to launch employees. The aim of this paper is to emphasizes the importance of material motivation for successful business of a large company that had in the past significant organizational change. Through unstructured interviews were collected data on which was investigated the hypothesis that the material motivation of the most important holder for successful reorganization on the example of leading Serbian company for exploration, production and refining of oil and gas NIS. From the above it can be concluded that high-quality human resources management involves proper motivation system, that has been based on material incentives. In this paper, attention will be focused on monetary motivation and how a well-established system of material incentives can lead to the great success of the company that had a significant reorganization in the past. It will be shown in detail the system of material incentives and the positive results which obtained by this system, when it comes to the business of the company, which today is the most desirable employer in Serbia and the region. The paper should emphasize the benefits of a fair system of motivation which brings to an organization, but also to encourage further thinking to improve this aspect of motivation, which is a prerequisite for successful business and the basis for all other activities in the HRM. The analysis results indeed show that a system of material incentives in NIS is the holder of a successful reorganization, and the proof is the business with profit even in times of economic crisis, and consequently the high salaries that are above the national average.

 15. Multibeam collection for RR1014: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-10-12 to 2010-10-24, Naha, Japan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 16. Multibeam collection for MV0904: Multibeam data collected aboard Melville from 2009-03-23 to 2009-03-28, Manila, Philippines to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 17. Measurement of the unpolarized K{sup +}{lambda} and K{sup +}{sigma}{sup 0} electroproduction cross-section off the proton with KAOS-spectrometer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanchez Majos, Salvador

  2012-02-15

  The new stage of the Mainz Microtron, MAMI, at the Institute for Nuclear Physics of the Johannes Gutenberg-University, operational since 2007, allows open strangeness experiments to be performed. Covering the lack of electroproduction data at very low Q{sup 2}, p(e,K{sup +}){lambda} and p(e,K{sup +}){sigma}{sup 0}, reactions have been studied at Q{sup 2}=0.036 (GeV/c){sup 2} and Q{sup 2}=0.05(GeV/c){sup 2} in a large angular range. Cross-section at W=1.75 GeV are given in angular bins and compared with the predictions of Saclay-Lyon and Kaon Maid isobaric models. We conclude that the original Kaon-Maid model, which has large longitudinal couplings of the photon to nucleon resonances, is unphysical. Extensive studies for the suitability of silicon photomultipliers as read out devices for a scintillating fiber tracking detector, with potential applications in both positive and negative arms of the spectrometer, are presented as well.

 18. Nuclear reactors sources of contamination - RA reactor in Vinca as an example; Nuklearni reaktori kao izvori kontaminacije - Primer reaktora RA u Vinci -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mitrovic, S; Djukic, Z; Dobrosavljevic, N [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1966-03-15

  This study contains an analysis of possible contamination caused by reactor accidents. In addition to description of maximum credible accident impacts on the environment it covers the prevention and procedures to be undertaken in case of accident. The RA reactor was taken as an example. Since the probability of maximum credible accident is very low minor accident that could cause fission products release were analyzed. Analysis of the spent fuel storage pool at the RA reactor is included as well.

 19. Multibeam collection for MGLN17MV: Multibeam data collected aboard Melville from 2007-04-23 to 2007-04-28, Kao-hsiung, Taiwan to Yokohama, Japan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 20. Multibeam collection for MGLN39MV: Multibeam data collected aboard Melville from 2008-05-15 to 2008-05-30, Kao-hsiung, Taiwan to Honolulu, HI

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 1. Multibeam collection for MGLN35MV: Multibeam data collected aboard Melville from 2008-03-23 to 2008-04-02, Kao-hsiung, Taiwan to Apra, Guam

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 2. Multibeam collection for RR0913: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2009-10-13 to 2009-11-02, Kao-hsiung, Taiwan to Apra, Guam

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 3. Multibeam collection for KM0908: Multibeam data collected aboard Kilo Moana from 2009-02-27 to 2009-03-17, Honolulu, HI to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 4. Multibeam collection for RR1013: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-09-20 to 2010-10-11, Kao-hsiung, Taiwan to Naha, Japan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 5. Multibeam collection for MGLN37MV: Multibeam data collected aboard Melville from 2008-04-28 to 2008-05-03, Apra, Guam to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 6. Multibeam collection for MGLN29MV: Multibeam data collected aboard Melville from 2007-11-27 to 2007-11-29, Kao-hsiung, Taiwan to Manila, Philippines

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 7. Multibeam collection for RR1308: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2013-06-12 to 2013-06-26, Kao-hsiung, Taiwan to Palau, Palau

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 8. Popularna muzika kao zvuk nacije. Ketrin Bejker, 2011, Zvuci granice. Popularna muzika, rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991. Beograd: Biblioteka XX vek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Ristivojević

  2016-02-01

  Full Text Available У тексту је анализирана демографска структура југа Краљевине Југославије коју су одликовали политичка нестабилност, феудално наслеђе у економији и култури живљења, као и стање перманентних етничких и верских антагонизама насталих услед субјективних грешака југословенске државе и објективних проблема које је она наследила (албански иредентизам, оружане активности ВМРО уз асистенцију Бугарске, Албаније и Италије, пасиван отпор и страх најширих слојева становништва итд. Поред демографске реконструкције простора обрађени су проблеми националног, верског и културног самоодређења становништва у условима хронично нарушене безбедности и цивилизацијске запуштености подручја. Рад је заснован на необјављеним архивским изворима, статистичким прегледима и релевантној литератури.

 9. Influence of Sulfonated-Kaolin On Cationic Exchange Capacity Swelling Degree and Morphology of Chitosan/Kaolin Composites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ozi Adi Saputra

  2016-06-01

  Full Text Available Preparation of sulfonated-kaolin (sKao has been conducted and used as filler on chitosan matrix via solution casting method, namely chitosan/sKao (Cs/sKao. Swelling degree, cationic exchange capacity and thermal stability were evaluated to determine chitosan/sKao membranes performance as proton exchange membrane in fuel cell. Functional group analysis of chitosan, sKao and synthesized products were studied using Fourier Transform Infra-Red (FTIR spectroscopy. In this study, swelling degree and swelling area of Cs/sKao are also studied to determine of membrane ability to swelling which compare to unmodified chitosan/kaolin (Cs/Kao. The presence of sKao in chitosan matrix was able to improve cationic exchange capacity (CEC which proved by morphological study of membrane surface after CEC test. Moreover, Thermal stability of Cs/sKao showed the membrane has meet requirement for PEM application.

 10. Fiscal 2000 project for development of international standards for supporting novel industries. Standardization of digital image processing for domestic digital electronic equipment; 2000 nendo shinki sangyo shiengata kokusai hyojun kaihatsu jigyo. Kateiyo digital denshi kiki ni okeru digital gazo shori no hyojunka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-03-01

  Three-year research and development had been under way since fiscal 1998 for the establishment of global standards for domestic digital electronic equipment. In this last fiscal year of the project, emphasis was placed on supporting Japanese corporations concerned so that they would submit propositions relative to an expanded IPMP (Intellectual Property Management and Protection) system. First, Japan's technical propositions as to how to assure interchangeability between terminal devices were reviewed. Next, reviews were made of technical propositions and propositions for their application involving interface conversion and protocol conversion at content servers and RA servers, functional augmentation of roaming service, and the like. Support was provided for activities aiming at their global-scale standardization and for the preparation of groundwork materials for persons concerned with the technical committee involved. In relation to verification tests for supporting this project, system models, simulation models, and the like, were constructed. In relation to WD3.0 of IPMP, Japan's propositions were incorporated into its core, and this proved to be the major accomplishment under this project. (NEDO)

 11. Fiscal 1997 achievement report on international standard creation type research and development. Key technology for color image management (Research and development project on standard data for diversification of international information interchange); 1997 nendo color gazo management kiban gijutsu seika hokokusho. Kokusaiteki joho kokan no tayoka ni muketa hyojun data no kenkyu kaihatsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-03-01

  Activities were conducted for (1) proposing that some items in software comply with a standard format to be commonly used by plural personal computer programs in the field of the key technology of color image management and for (2) placing before ISO (International Organization for Standardization) a standardization proposal and a standard format proposal involving characters and character baselines in the field of research and development of standard data for diversification of international information interchange. Under Item (1), submission of a proposal was adjourned because the standard of color expression in Asian countries was insufficient and involved many problems requiring careful attention. The problems were whether the color names were suitable for the users, that the color names other than those specified by JIS (Japanese Industrial Standard) Z8102 were equivocal and needed proper notations, and whether color names to use with displays or the like were to be defined independently from JIS. Under Item (2), the problem of metric information standardization surfaced because it was supposed that mixing JIS fonts with other countries' fonts would give rise to problems. As for the character size, it is 10 points, more or less, in all the countries and therefore it does not make difficult the exchange of information under the Web environments. The results will be reported and explained to the departments concerned and to the Asian countries. (NEDO)

 12. FY 1999 project on the development of new industry support type international standards. Standardization of digital image processing in household digital electronic devices; 1999 nendo shinki sangyo shiengata kokusai hyojun kaihatsu jigyo seika hokokusho. Kateiyo digital denshi kiki ni okeru digital gazo shori no hyojunka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-03-01

  As a framework of the processing of intellectual properties concerning the mobile videophone use coding system, MPEG-4, the paper took up the Intellectual Property Management and Protection (IPMP) framework, discussed a proposal for the standardization aiming at expanding IPMP functions, and summed up the FY 1999 results. In the activities of MPEG-4PF project in this fiscal year, four of the tools from Japan were extracted as candidates of the powerful tool which belongs to 'Simple and Core' of MPEG-4Visual and profile of MPEG-4Audio, and the international standardization was promoted. Especially, attention was paid to the mobile, promotion was made as a tool effective for heightening error resistance, and all the proposals were adopted. Further, attention was paid to the security field, and a proposal was made for IPMP expansion. The expansion makes up defects of the IPMP system which had already been proposed as a candidate for standardization. For the intensive discussion for this, a special work team was set up, and a special meeting was held at Tokyo University. (NEDO)

 13. Achievement report for fiscal 1999 on research and development of technologies for medical welfare equipment. Chromosome image analysis and diagnosis device with confocal scanning laser microscope; 1999 nendo iryo fukushi kiki gijutsu kenkyu kaihatsu seika hokokusho. Kyoshoten laser kenbikyo ni yoru zensenshokutai gazo kaiseki shindan sochi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-05-01

  The device is now satisfactorily capable of all image processing functions (bi-levelling, color deviation, brilliance adjustment, etc.) with the exception the karyotyping function. A substance that emits fluorescence by laser excitation is developed (for labelling the probe). A direct labelling method is studied, in which nucleic acid probes (nucleic acid labelled for chromosomal identification) will prove to be remarkably high in sensitivity. A new fluorescent reagent is synthesized, which is a BHHCT-4-dUTP to act as a nucleic acid probe. It is found that the new substance is superior to the conventional fluorescent substances in terms of stability and that all chromosomes may be forced into hybridization (selective combination of a probe with a peculiar chromosome) when various probes are labelled by this substance. A programing unit is constructed for a chromosomal aberration database. Items needed relative to chromosomes and parameters relative to chromosomal aberration data are appropriately arranged, and conditions to satisfy for their development into a database are studied. A rough design of an interface is complete. (NEDO)

 14. FY 1999 project on the development of new industry support type international standards. Standardization of digital image processing in household digital electronic devices; 1999 nendo shinki sangyo shiengata kokusai hyojun kaihatsu jigyo seika hokokusho. Kateiyo digital denshi kiki ni okeru digital gazo shori no hyojunka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-03-01

  As a framework of the processing of intellectual properties concerning the mobile videophone use coding system, MPEG-4, the paper took up the Intellectual Property Management and Protection (IPMP) framework, discussed a proposal for the standardization aiming at expanding IPMP functions, and summed up the FY 1999 results. In the activities of MPEG-4PF project in this fiscal year, four of the tools from Japan were extracted as candidates of the powerful tool which belongs to 'Simple and Core' of MPEG-4Visual and profile of MPEG-4Audio, and the international standardization was promoted. Especially, attention was paid to the mobile, promotion was made as a tool effective for heightening error resistance, and all the proposals were adopted. Further, attention was paid to the security field, and a proposal was made for IPMP expansion. The expansion makes up defects of the IPMP system which had already been proposed as a candidate for standardization. For the intensive discussion for this, a special work team was set up, and a special meeting was held at Tokyo University. (NEDO)

 15. Fiscal 2000 project for development of international standards for supporting novel industries. Standardization of digital image processing for domestic digital electronic equipment; 2000 nendo shinki sangyo shiengata kokusai hyojun kaihatsu jigyo. Kateiyo digital denshi kiki ni okeru digital gazo shori no hyojunka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-03-01

  Three-year research and development had been under way since fiscal 1998 for the establishment of global standards for domestic digital electronic equipment. In this last fiscal year of the project, emphasis was placed on supporting Japanese corporations concerned so that they would submit propositions relative to an expanded IPMP (Intellectual Property Management and Protection) system. First, Japan's technical propositions as to how to assure interchangeability between terminal devices were reviewed. Next, reviews were made of technical propositions and propositions for their application involving interface conversion and protocol conversion at content servers and RA servers, functional augmentation of roaming service, and the like. Support was provided for activities aiming at their global-scale standardization and for the preparation of groundwork materials for persons concerned with the technical committee involved. In relation to verification tests for supporting this project, system models, simulation models, and the like, were constructed. In relation to WD3.0 of IPMP, Japan's propositions were incorporated into its core, and this proved to be the major accomplishment under this project. (NEDO)

 16. Image processing analysis of combustion for D. I. diesel engine with high pressure fuel injection. ; Effects of air swirl and injection pressure. Nensho shashin no gazo shori ni yoru koatsu funsha diesel kikan no nensho kaiseki. ; Swirl oyobi funsha atsuryoku no eikyo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamaguchi, I. (Japan Automobile Research Institute, Inc., Tsukuba (Japan)); Tsujimura, K.

  1994-02-25

  This paper reports an image processing analysis of combustion for a high-pressure direct injection diesel engine on the effects of air swirl and injection pressure upon combustion in the diesel engine. The paper summarizes a method to derive gas flow and turbulence strengths, and turbulent flow mixing velocity. The method derives these parameters by detecting movement of brightness unevenness on two flame photographs through utilizing the mutual correlative coefficients of image concentrations. Five types of combustion systems having different injection pressures, injection devices, and swirl ratios were used for the experiment. The result may be summarized as follows: variation in the average value of the turbulent flow mixing velocities due to difference in the swirl ratio is small in the initial phase of diffusion combustion; the difference is smaller in the case of high swirl ratio than in the case of low swirl ratio after the latter stage of the injection; the average value is larger with the higher the injection pressure during the initial stage of the combustion; after termination of the injection, the value is larger in the low pressure injection; and these trends agree with the trend in the time-based change in heat generation rates measured simultaneously. 6 refs., 14 figs., 2 tabs.

 17. Compact digital NTSC TV signal transmission system using SM optical fibers and its application to operating status monitoring for laser cutting machine; Digital gazo shingo no kan`igata hikari fiber denso system to sono laser cutter no dosa jotai kanshi eno oyo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asada, H. [NEC Shizuoka, Ltd., Shizuoka (Japan); Rabou, N. [University of Helwan, (Egypt); Ikeda, H.; Shimodaira, Y.; Yoshida, H. [Shizuoka University, Shizuoka (Japan)

  1998-02-01

  This paper describes a compact bandwidth-compressed digital NTSC picture code transmission system in which circuit configurations are simplified and made inexpensive. The bandwidth of digital NTSC picture codes is compressed in accordance with subjective evaluation, and so the sampling rate is set at 8.13 MHz (2.28 times fsc) and the quantizing level at 5 bits. The frame bits for detecting the frames of picture elements me generated by alternately generating 1 and 0 when the frames are specified. The proposed system is constructed using edge- emitting LED`s (ELED`s) and single- mode (SM) fibers for transmitting digital NTSC picture codes w m to easily distribute video signals from a video camera to video monitors. The transmitter was 80 times 100mm in size, 120 g in weight, and 1000mw in power dissipation. The receiver was 55 times 120 mm in size, 100g in weight, and 800mw in power dissipation. Using the compact bandwidth-compressed digital NTSC picture code transmission system a shot of the working pice in the laser cutting machine, as an example, was satisfactorily transmitted via SM optical fibers without noses. 18 refs., 12 figs., 2 tabs.

 18. Fiscal 1997 achievement report on international standard creation type research and development. Key technology for color image management (Research and development project on standard data for diversification of international information interchange); 1997 nendo color gazo management kiban gijutsu seika hokokusho. Kokusaiteki joho kokan no tayoka ni muketa hyojun data no kenkyu kaihatsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-03-01

  Activities were conducted for (1) proposing that some items in software comply with a standard format to be commonly used by plural personal computer programs in the field of the key technology of color image management and for (2) placing before ISO (International Organization for Standardization) a standardization proposal and a standard format proposal involving characters and character baselines in the field of research and development of standard data for diversification of international information interchange. Under Item (1), submission of a proposal was adjourned because the standard of color expression in Asian countries was insufficient and involved many problems requiring careful attention. The problems were whether the color names were suitable for the users, that the color names other than those specified by JIS (Japanese Industrial Standard) Z8102 were equivocal and needed proper notations, and whether color names to use with displays or the like were to be defined independently from JIS. Under Item (2), the problem of metric information standardization surfaced because it was supposed that mixing JIS fonts with other countries' fonts would give rise to problems. As for the character size, it is 10 points, more or less, in all the countries and therefore it does not make difficult the exchange of information under the Web environments. The results will be reported and explained to the departments concerned and to the Asian countries. (NEDO)

 19. Eesti Ajaloomuuseum = Estonian History Museum

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Renoveeritud Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone sisekujundusest ja ekspositsioonist. Sisekujundusprojekti autorid: Margit Aule (KAOS Arhitektid), Liis Lindvere (KOKO Arhitektid) ja Margit Argus (KAOS Arhitektid), loetletud nende töid. Suure saali metallpõranda autorid: Risto Tali, Rait Siska

 20. Energia Avastuskeskus : Tallinna Elektrijaama restaureerimine = Energy Discovery Centre : restoration of Tallinn Power Plant / Pelle-Sten Viiburg, Margit Argus, Margit Aule

  Index Scriptorium Estoniae

  Viiburg, Pelle-Sten

  2015-01-01

  Energia Avastuskeskus endises Tallinna Elektrijaama hoones Põhja pst 29, valminud 2014. Arhitektid Sander Aas, Margit Aule, Pelle-Sten Viiburg (KAOS Arhitektid), sisearhitekt Margit Argus (KAOS Arhitektid), ekspositsiooni kujundus Margit Argus ja Margit Aule. 2014. aasta Kultuurkapitali Arhitektuuripreemia kandidaat

 1. Multibeam collection for EW9509: Multibeam data collected aboard Maurice Ewing from 1995-08-23 to 1995-09-24, Chi-Lung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 2. Multibeam collection for MGL0904: Multibeam data collected aboard Marcus G. Langseth from 2009-03-10 to 2009-03-26, Suva, Fiji to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 3. Multibeam collection for RR1003: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2010-02-22 to 2010-03-18, Wellington, New Zealand to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 4. EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI

  OpenAIRE

  Paškov Dugandžija, Gordana

  2008-01-01

  EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG(elektroencefalografija), EOG( elektrookulografija) , EMG( elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), respiracija i video monitoriranje. Primjenjujemo polisomnografsku montažu. To je specifično modificiran način postavljanja elektroda. Koristimo posrebrene pločaste elektrode sa 1 metar savitljivim silikonskim odvodima u šest razl...

 5. Multibeam collection for ZHNG04RR: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2005-03-29 to 2005-04-15, Auckland, New Zealand to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 6. Multibeam collection for EW9510: Multibeam data collected aboard Maurice Ewing from 1995-09-28 to 1995-10-15, Kao-hsiung, Taiwan to Honiara, Solomon Island

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 7. Multibeam collection for MGL0909: Multibeam data collected aboard Marcus G. Langseth from 2009-07-27 to 2009-08-17, Kao-hsiung, Taiwan to Astoria, OR

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 8. Multibeam collection for RR1204: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2012-04-24 to 2012-05-14, Legaspi Port, Philippines to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 9. Multibeam collection for RR0912: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2009-09-19 to 2009-10-09, Chi-Lung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 10. Multibeam collection for HNRO17RR: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2000-05-08 to 2000-05-20, Kao-hsiung, Taiwan to Honolulu, HI

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 11. Multibeam collection for RR1103: Multibeam data collected aboard Roger Revelle from 2011-02-26 to 2011-02-28, Chi-Lung, Taiwan to Kao-hsiung, Taiwan

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This data set is part of a larger set of data called the Multibeam Bathymetry Database (MBBDB) where other similar data can be found at...

 12. DIE SKLAVEREI WIE STATUSRECHTLICHE KATEGORIE IM LICHTE CICEROS LEHRE DES IUS NATURALE

  OpenAIRE

  Lučić, Zdravko

  2007-01-01

  Obrađujući teorijsko - filozofski segment Ciceronovog djela autor pokušava razjasniti pravne, moralne i političke dimenzije ropstva kao statusno - pravne kategorije. U De legibus l ,24 kao polaznu tačku uzima problem objašnjenja prirode čovjeka, pojmova perfecta ratio, societas iuris, mala consuetudo, utilitas i ius. Pravednost kao temeljna vrlina se uzima kao osnova prava . Konkretizacija pojma ropstva kao pozitivnog statusno - pravnog instituta se izvodi kroz određivanje sadržaja osnovnih e...

 13. Fiscal 1996 report on the comprehensive invetigational research on medical instruments. Development of a trace collection/microanalysis system of blood, etc.; development of a high accuracy three dimensional image diagnosis system; development of a low invasion operation supporting system; development of artificial internal organ technology; 1996 nendo chosa hokokusho sogo chosa kenkyu (iryo kiki). Ketsuekinado biryo saishu/biryo bunseki system kaihatsu, koseido sanjigen gazo shindan system kaihatsu, teishinshu shujutsu shien system kaihatsu, jinko zoki gijutsu sogo kaihatsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-03-01

  In accordance with the rapidly advancing phenomena of decreasing in number of child and aging in Japan, enhancement in quality of medical care and welfare is an issue to be urgently considered, and importance of the support by technology of medical instruments is increasing. The purpose of this research is to extract subjects of the element technology, which will be important strategically and in the long run, from two viewpoints of the needs side and seeds side to study the course of the development of medical instruments. For this, questionnaires were sent out to learned persons in charge of work connected with medical care to grasp the needs for the future development of medical instruments. Based on them, the paper extracted subjects of the element technology which are considered to become strategically important in Japan. The report outlined the investigational research and arranged the methods and results of the survey of the needs for the development of medical instruments. Next, the paper described the method to extract important subjects of the element technology from the needs survey, and then arranged important subjects of the element technology extracted through the study in the committee. At last, the paper generalized the investigational research and summarized the remaining subjects, etc. at the same time. 11 tabs.

 14. FY 1998 results of the regional consortium R and D project/the venture promotion type regional consortium R and D (small-/medium-size venture creation type). 2nd year. R and D of the audiovisual coding/decoding technology in the low bit-rate mutltimedia communication system; 1998 nendo tei bit rate multimedia tsushinkei ni okeru gazo onsei fugo fukugoka gijutsu no kenkyu kaihatsu seika hokokusho. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-03-01

  The paper studied how to solve the problems in TV telephones such as low quality of pictures and less application. As to the development of H.263 codec LSI, an architecture which makes the efficient moving image codec possible even at low action frequency was designed for achieving low electric power consumption, and the LSI was mounted. In relation to the development of G.723.1 codec soft on SH3, encoding motion was conducted with audio data inputted, and it was confirmed that the bit stream obtained was effective. For the verification of motion/system of ASIC, conducted were the design/development of the reference board for mobile information devices and the verification using the board. The one that is correspondent to the low bit-rate for development is 1485 macroblock/second in the required performance in MPEG-4, and it was confirmed that it could be fully achieved even by the designed H.263 core. Concerning the object processing, an object extraction algorithm was devised. An algorithm of the moving picture codec was designed by conversion of discrete wavelets which were reduced in memory use amount. (NEDO)

 15. Eesti Kaevandusmuuseum = Estonian Mining Museum / Margit Argus

  Index Scriptorium Estoniae

  Argus, Margit, 1981-

  2016-01-01

  Eesti Kaevandusmuuseumi rajamisest Kohtla-Nõmmele, muuseumi ekspositsioonist. Autorid Margit Argus ja Margit Aule (KAOS Arhitektid), arhitektuur Innopolis Insenerid. Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent 2016

 16. Ülikooli varakamber = The University Treasury / Mariann Raisma

  Index Scriptorium Estoniae

  Raisma, Mariann, 1974-

  2012-01-01

  Tartu Ülikooli Ajaloo muuseumi varakambri sisearhitektuursest lahendusest ja ekspositsiooni kujundusest. Autorid Margit Argus ja Margit Aule. Projekteerija: KAOS Arhitektid. Valmis: 2012. Varakambri museoloogilisest kontseptsioonist

 17. Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca

  OpenAIRE

  Kostelac, Zdenka

  2018-01-01

  U ovom radu dan je prikaz planiranja kao prve funkcije menadţmenta. Izdvojena je važna funkcija planiranja kao formalni proces utvrđivanja vizije, misije i ciljeva poduzeća, kao i izbor adekvatnih strategija za ostvarenje ciljeva. Turistiĉke zajednice osnivaju se kao neprofitne organizacije a njihov rad određen je Zakonom u turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Planiranjem u turistiĉkim zajednicama utvrđuju se kljuĉni ciljevi turistiĉke promidţbe, a polazište je u osnovnim i...

 18. Oblik pravnog posla

  OpenAIRE

  Strika, Ivana

  2016-01-01

  Tema ovog završnog rada je oblik pravnog posla. Rad obuhvaća slijedeća poglavlja: pojam pravnog posla, podjela, obilježja te oblike pravnog posla u pravnoj teoriji, ali i u sudskoj praksi kao što su oblici jednostranih pravnih poslova od različitih vrsta oporuka. Nadalje dvostrane pravne poslove kao što su ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju ali i nasljedno pravne ugovore kao što su ugovori o doživotnom i do smrtnom uzdržavanju. Poglavlje nakon jest pravni posao kao ovršna...

 19. Third steam-gas plant in Slovakia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haluza, I.

  2006-01-01

  There are currently two large steam/gas plants in Slovakia, in Bratislava and Ruzomberok, and a third company is to start producing electricity and heat using natural gas. Although Siemens and the Swiss company, Advanced Power, have been discussing creating a steam/gas plant in Malzenice close to Trnava, it seems that Adato, Levice will be the first to launch production. Adato plans to build a facility worth 2 bil. Sk (54.05 mil. EUR) at the Gena industrial park in Levice. Although it is to employ only 35 people, the whole region would benefit. Levice wants to attract more investors that will need more electricity and according to the Mayor of Levice, Stefan Misak, the heat produced by the steam/gas plant will represent a good option for old town boilers. The executive officer and sole owner of Adato, Miroslav Gazo, stressed that the company could not cover the whole costs of the planned investment on its own. Several investors have already shown interest in financing the project and one foreign and two local investors are in negotiations. Adato has a state permit, has signed a contract with the town, has found suppliers of technologies abroad and has signed a preliminary contract with energy consumers. The company is not rushing into the project without having a risk assessment in place. W e know that gas prices are going up. But our project will be profitable even under the least optimistic scenarios of gas price development,' said M. Gazo. He is negotiating with the gas utility, Slovensky plynarensky priemysel, and other gas suppliers. (authors)

 20. Energia avastuskeskus = Energy discovery center / Margit Aule ; kommenteerinud Kristiina Raid

  Index Scriptorium Estoniae

  Aule, Margit, 1981-

  2015-01-01

  Energia avastuskeskuse (Põhja pst 29/31, Tallinn) interjöörist ja ekspositsiooni kujundusest. Autor Margit Argus (KAOS Arhitektid); ekspositsiooni kujundus Margit Argus, Margit Aule; arhitektid Sander Aas, Margit Aule, Pelle Sten Viiburg (KAOS Arhitektid). Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2014/2015 parima ajaloolise interjööri eest

 1. Human-Centered Design for the Personal Satellite Assistant

  Science.gov (United States)

  Bradshaw, Jeffrey M.; Sierhuis, Maarten; Gawdiak, Yuri; Thomas, Hans; Greaves, Mark; Clancey, William J.; Swanson, Keith (Technical Monitor)

  2000-01-01

  The Personal Satellite Assistant (PSA) is a softball-sized flying robot designed to operate autonomously onboard manned spacecraft in pressurized micro-gravity environments. We describe how the Brahms multi-agent modeling and simulation environment in conjunction with a KAoS agent teamwork approach can be used to support human-centered design for the PSA.

 2. 專論/部落格使用者的資訊行為特徵研究/高世樺;林頌堅 | A Study of Features of Blog Users' Information Behaviors / Shih-Hua Kao; Sung-Chien Lin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  高世樺、林頌堅

  2008-04-01

  Full Text Available

  部落格已經成為諸多新科技中最具有影響力的媒體之一,並對於使用者的資訊尋求行為造成影響。本研究整理部落格的相關概念及功能,並以二十位部落格使 用者的訪談結果對部落格上的資訊尋求行為特徵進行描述。研究結果顯示,使用者在部落格的開始動機、連結方式、辨別標準、監看與提取方式等等都展現了十分豐 富的行為特徵,研究並發現;(1情感聯繫是受訪者經常提及的使用目標,並且這種動機也影響了各種行為特徵;(2使用者會依照自我的需求以及所處的情境 發展出合適的使用方式,這些新使用方式可能不同於發明者與推廣者所設想的最便於使用的功能;(3部落格上的個人經驗是使用者進行資訊尋求的主要原因之 一;(4豐富而精緻的圖像經常能夠吸引使用者進入部落格。

  Blog has already become one of the most influential media among new technologies, and has impacted on users’ information seeking behaviors. This research  utilized an interview survey to explore related concepts and unique functions of blog media. Interviews with 20 blog users were completed and analyzed to depict characteristics of information seeking behaviors founded in the use of blogs. The result shows that the users had performed a variety of behavioral features in motivations of using blogs, ways of linking from one blog to another, criteria of identification among blogs, methods of blog monitoring and extracting and so forth. Some major observations were also found during the interviews conducted: (1 emotion connection is frequently mentioned by users as one of their main purposes of using blogs, which can be found in each characteristic of information seeking behaviors; (2 when users use new functions of blog, based on their respective needs and situations they can develop their own strategies and methods, which can be very different from those provided or assumed by inventors and promoters; (3 personal experience shared by bloggers is one of the primary reasons why users employ blogs to find information needed; (4 abundant and delicate images embedded in blogs can always attract users’ attention.

  頁次:62-77

 3. Utjecaj recikliranog punila na svojstva asfaltnih mješavina

  OpenAIRE

  Androjić, Ivica; Kaluđer, Gordana

  2017-01-01

  U radu se daje prikaz provedenih dosadašnjih istraživanja s primjenom različitih recikliranih materijala koji se koriste kao zamjena za kameno punilo u asfaltnim mješavinama. Rad obuhvaća prikaz provedenih istraživanja o utjecaju otpadnog stakla, otpada cementne industrije, betona, opeke, keramike, letećeg pepela i drugih na fizikalno mehanička svojstva bitumenskih mješavina. Kao konačan rezultat donose se zaključci o mogućoj primjeni pojedinih recikliranih materijala kao zamjeni za standardn...

 4. Sinteza i fizičko-hemijske karakteristike eksploziva HNIW (CL-20) / Synthesis and physicochemical properties of the HNIW (CL-20) explosive

  OpenAIRE

  Mirjana Lukić-Anđelković

  2009-01-01

  Novo jedinjenje CL-20 je ciklični nitramin sa najvećom kristalnom gustinom (iznad 2,0 g/cm3) i najsnažniji nenuklearni eksploziv. Opisana je sinteza HNIW ili CL-20 u tri stepena. CL-20 ima najveću gustinu i brzinu detonacije među poznatim eksplozivima, kao i najveću energiju među energetskim dodacima koji se koriste kao dodaci za eksplozive, barute i kompozitna raketna goriva. Prikazani su neki sastavi na bazi CL-20, energetskih polimera, aluminijuma i amonijumperhlorata, kao i gustine i brzi...

 5. PEDOLOŠKE, GEOLOŠKE I GEOKEMIJSKE ZNAČAJKE LOKACIJA UKLJUČENIH U PROJEKT GEOKEMIJSKOG KARTIRANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PAŠNJAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Husnjak, Stjepan; Halamić, Josip; Šorša, Ajka; Rubinić, Vedran

  2011-01-01

  Pan-Europski projekt geokemijskog kartiranja poljoprivrednih tala i pašnjaka – GEMAS (GEochemical Mapping of Agricultural Soils and grazing land soils), pokrenut je 2007. godine uz sudjelovanje 35 europskih Geoloških službi, a pod vodstvom EuroGeoSurveys-Geochemistry Expert Group (EGS). U R. Hrvatskoj je u izvedbi projekta kao nositelj sudjelovao Hrvatski geološki institut - Hrvatska geološka služba (HGI-CGS), kao stalna članica EGS-a, te kao suradnik Zavod za pedologiju Agronomskog fakultet ...

 6. Tartu Ülikooli Muuseumi varakamber = Treasury of the University of Tartu Museum

  Index Scriptorium Estoniae

  2015-01-01

  Tartu Ülikooli Muuseumi varakamber Lossi tänav 25, valminud 2012. Arhitektuuri sihtkapitali sisearhitektuuripreemia 2012 minevikust tulevikku vaatava efektse ja noorusliku ekspositsiooniruumi kujundamise eest. Sisearhitektid Margit Argus, Margit Aule (KAOS Arhitektid)

 7. Kohtla "majamasin" = Kohtla's Mining-Machine / Kaisa Kaer

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaer, Kaisa

  2013-01-01

  Kohtla kaevanduspark Ida-Virumaal. Projekteerijad: Arden Arroval, Joonas Sarapuu / Innopolis Insenerid OÜ. Ekspositsiooni kujundus, sisekujundus ja asendiplaan: Margit Argus, Margit Aule / KAOS Arhitektid. 2014. a. valmib endise rikastusvabriku hoones maapealne külastuskeskus

 8. Spectacular - spectacular! : the exhibition revolution in Estonian museums and theme parks / Mariann Raisma

  Index Scriptorium Estoniae

  Raisma, Mariann, 1974-

  2012-01-01

  Muuseumide kaasajastamisest Eestis viimastel aastatel. Näituste kvaliteedi tõusust ja muuseumide uuest rollist. Pikemalt Eesti Meremuuseumi Lennusadamast (KOKO Arhitektid), TÜ Ajaloo muuseumi varakambrist (KAOS Arhitektid), Eesti Maanteemuuseumi väliekspositsioonist "Teeaeg" (Salto Arhitektid, Laika, Belka & Strelka)

 9. Vabad valimised kõigepealt / Robert Kagan

  Index Scriptorium Estoniae

  Kagan, Robert

  2007-01-01

  Carnegie' sihtasutuse teadur kirjutab USA, Venemaa ja Hiina näiteil, et autokraatia ja diktatuurid ei kao iseenesest lihtsalt majandusvabaduse edenedes, vaid demokraatlikud jõud peavad selleks kaasa aitama

 10. A new method for solving single and multi-objective fuzzy minimum ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  in internet transmission (Liu & Kao 2004) petroleum industry (Ghatee ... A number has been proposed for the ranking of fuzzy numbers. ...... Chanas S and Kuchta D 1998 Fuzzy integer transportation problem. Fuzzy ... Model 32: 1289–1297.

 11. Tragöödia põhimõtete pärast / Toomas Alatalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2004-01-01

  Haiti ajaloost, ajaloolisest hiigelvõlast. Haiti siseolukorrast 1990. aastatel. Autori sõnul laieneb praegu Haitil kaos, Prantsusmaa on teatanud valmisolekust saata oma väed Haitile. Vt. samas: Poolakatel viisavaba sõit Haitile. Kaart

 12. Satelitizacija splitske aglomeracije

  OpenAIRE

  Vresk, Milan

  1998-01-01

  U ovom radu autor je analizirao utjecaj Splita na regiju i okolicu. Izdvojio je okolicu i ukazao na njen razvoj. Utvrdio je satelizaciju kao dominantni oblik suburbanizacije. Izdvojio je deset satelitskih gradova.

 13. Multi-Agent Software Design and Engineering for Human Centered Collaborative Autonomous Space Systems: NASA Intelligent Systems

  Science.gov (United States)

  Bradshaw, Jeffrey M.

  2005-01-01

  Detailed results of this three-year project are available in 37 publications, including 7 book chapters, 3 journal articles, and 27 refereed conference proceedings. In addition, various aspects of the project were the subject of 31 invited presentations and 6 tutorials at international conferences and workshops. Good descriptions of prior and ongoing work on foundational technologies in Brahms, KAoS, NOMADS, and the PSA project can be found in numerous publications not listed here.

 14. Utjecaj migracija na objektivne uvjete života obitelji maloljetnih delinkvenata

  OpenAIRE

  Vujović, Tatjana

  2015-01-01

  Intenzivno doseljavanje seoskog stanovništva u gradovima Crne Gore tokom druge polovine 20. vijeka, neravnomjeran razmještaj, problemi u adaptaciji, loši stambeni uvjeti, nezaposlenost kao i evidentna ispoljavanja ekonomske, socijalne i moralne krize imali su za posljedicu pojavu brojnih socio-patoloških pojava kao što su: kriminalitet, zlouporaba psihoaktivnih supstanci, suicid, prosjačenje, dezintegracija obitelji. Cilj ovog znanstvenog rada bio je sagledati da li postoji sta...

 15. DIJAGNOSTICIRANJE ORGANIZACIJSKE KLIME

  OpenAIRE

  Bogdanović, Mario

  2003-01-01

  U ovome radu prikazan je znanstveni model za dijagnosticiranje organizacijske klime na konkretnom istraživačkom primjeru, i to upotrebom njezine dvostruke konceptualizacije: kao psihološke klime (individualnih svojstava djelatnika organizacije), ali i klime kao organizacijskog obilježja tj. manifestacije organizacijske kulture. U tu je svrhu upotrijebljen validirani mjerni instrumentarij za svaki pristup zasebno, i to na stvarnom istraživačkom primjeru konkretnog poslovnog entiteta. ...

 16. BUSINESS INTELLIGENCE U FUNKCIJI OSTVARENJA KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH PODUZEĆA

  OpenAIRE

  Stipanović, Christian

  2005-01-01

  Turistička poduzeća u dinamičkom procesu ostvarenja konkurentnosti moraju valorizirati nove inpute (znanje, intelektualni kapital) u generiranju prednosti (brzina, kvaliteta, cijena). Presudno je implementirati novu poslovnu filozofiju temeljenu na reinžinjeringu uz poticanje inovativnosti i intelektualnog kapitala kao ključne resurse i primjenu benehmarkinga i business intelligence. Business Intelligence predstavlja sveukupnost informacijske, spoznajne i akcijske osposobljenosti poduzeća kao...

 17. Piracetam u liječenju vrtoglavice

  OpenAIRE

  Ibrahimagić, Omer Ć.; Smajlović, Dževdet; Sinanović, Osman; Tupković, Emir; Šehanović, Emir; Brkić, Fuad; Tinjić, Ljulijeta

  2000-01-01

  Piracetam (Oikamid®) je višestruko primjenljiv lijek čija upotreba traje više od 25 godina. U radu su opisana obilježja piracetama (Oikamid®) kao lijeka i vrtoglavice kao simptoma koji se liječi. Istaknuti su rezultati nekoliko studija o mogućnostima primjene i korisnosti piracetama (Oikamid®) u terapiji vrtoglavice.

 18. Probijajuća bol – dijagnostika i liječenje

  OpenAIRE

  Lončarić-Katušin, Mirjana

  2014-01-01

  Probijajuća bol (PB) kod karcinoma definira se kao tranzitorna egzacerbacija boli kod bolesnika sa stabilnom i kontroliranom osnovnom boli. PB i osnovna bol odvojene su komponente karcinomske boli i zahtijevaju odvojen terapijski pristup. Liječenje PB-a uključuje interdisciplinarni i multimodalni pristup. Uobičajeno liječenje PB-a provodi se dodatnim dozama opioida, poznatim kao spasonosna medikacija.

 19. Primena SWOT analize na sistem integralnog transporta Vojske Srbije / SWOT analysis of the intermodal transportation system in the Army of Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan S. Pamučar

  2008-04-01

  Full Text Available U radu je prikazana primena SWOT analize na sistem integralnog transporta Vojske Srbije. Kao rezultat analize predstavljeni su ciljevi daljeg usavršavanja integralnog transporta, kao i mogući problemi generisani strateškim upravljanjem. / This work presents the SWOT analysis application to the intermodal transportation system in the Army of Serbia. The analysis resulted in defining goals for the future development of intermodal transportation, as well as possible problems generated by strategic management.

 20. Fotografski albumi u funkciji građenja popularnog mita

  OpenAIRE

  Ćalović, Dragan

  2014-01-01

  U tekstu se analiziraju principi građenja popularnog mita. Popularni mit sagledan je kao rezultat popularne proizvodnje koja eksploatira materiju metajezika kao drugostupanjskog semiološkog sustava. Za razliku od Barthesovog koncepta mitifikacije samog mita, ili popularnog korištenja mita u duhu Fiskeovog razumijevanja snaga popularnog, popularni mit svoj izraz pronalazi u slobodnom korištenju potencijala metajezika. Popularni mit preuzima mehanizme metajezične značenjske produkcije kako bi m...

 1. Ufologija: poreklo jedne „nauke“ u popularnoj kulturi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Kulenović

  2016-02-01

  Full Text Available U radu se identifikuju popkulturne preteče savremene ufologije, jednog neobičnog amalgama verovanja, predstava i ideja, utemeljenog na ontološki zvanično nepostojećem fenomenu. Osvetljava se socio-kulturni kontekst koji je omogućio konstituisanje i transformaciju kontingentne semantičke matrice koja bi „čudne nebeske pojave“ interpretirala kao vanzemaljske letelice. Kontekstualizacijom ufologije u okvir popularne kulture, na čijim je armaturama ponikla, osvetljena je politička, ideološka i etička klima u kojoj je UFO diskurs nastao. Trasirana je putanja daljih istraživanja ufologije isticanjem da je popularna kultura − u doba krize poverenja u zvanične institucije karakteristične za drugu polovinu XX veka, kao i razgradnje ideje nauke kao vrednosno neutralne i objektivne korespondencije sa stvarnošću – pripremila teren na kojem će jedan pseudonaučni diskurs poput ufologije nastojati da se samokonstruiše kao „naučnija nauka od same nauke“ i kao „objektivnija od objektivnih“, drugim rečima − kao epistemološki validna, metodološki normirana, institucionalno utemeljena, ulaganja dostojna i etički superiorna naučna disciplina.

 2. Smart Natural Fiber Reinforced Plastic (NFRP) Composites Based On Recycled Polypropylene in The Presence Kaolin

  Science.gov (United States)

  Suharty, N. S.; Ismail, H.; Diharjo, K.; Handayani, D. S.; Lestari, W. A.

  2017-07-01

  Composites contain double filler material which act as reinforcement and flame retardants of recycled polypropylene (rPP)/kaolin(Kao)/palm oil empty bunch fiber (PEBF) have been succesfully prepared. The composites were synthesized through reactively solution method, using coupling agent PP-g-AA and compatibilizer DVB. The effect of double filler [Kao/PEBF] were investigated flexural strength (FS), inflammability, and morphology. Mechanical testing result in accordance to ASTM D790, the FS of rPP/DVB/PP-g-AA/Kao+ZB/PEBF composite was 48% higher than that of rPP matrix. Moreover, flexural modulus (FM) was significantly improved by 56% as compared to that of rPP matrix. The scanning electron images (SEM) shown good dispersion of [Ka/PEBF] and good filler-matrix interaction. The inflammability testing result which is tested using ASTM D635, showed that the flame resistance of rPP/DVB/PP-g-AA/Kao+ZB/PEBF composite was improve by increasing of time to ignition (TTI) about 857% and burning rate (BR) decreasing to 66% compared to the raw material rPP matrix. In the same time, the addition of 20% (w/w) PEBF as a second filler to form rPP/DVB/PP-g-AA/Kao+ZB/PEBF composites (F5) is able to increase: the FS by 17.5%, the FM by 19%, the TTI by 7.6% and the BR by 3.7% compared to the composite without PEBF (F2).

 3. Stvarnopravno uređenje za plovila unutarnje plovidbe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2009-08-01

  Full Text Available U radu se analizira uređenje stvarnih prava na plovilima unutarnje plovidbe. Ovo pitanje postaje sve važnije u svjetlu općenitog ubrzanog razvoja plovidbe na unutarnjim plovnim putovima i njezinog gospodarskog značaja. Autor analizira odredbe Konvencije o upisu brodova unutarnje plovidbe, kao i odredbe Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda te Pomorskog zakonika. Proučavaju se sva stvarna prava na plovilima kao i pitanje privremenog zaustavljanja i ovršne prodaje plovila. Analizira se usklađenost navedenih zakonskih propisa sa spomenutim međunarodnim izvorom prava koji obvezuje Republiku Hrvatsku. Ukazuje se na manjkavost pojedinih zakonskih rješenja kao i na općenit problem “simultane” primjene više pravnih izvora. Iznose se prijedlozi u cilju poboljšanja postojeće regulative na ovom području.

 4. Preparation of poly(vinyl alcohol)/kaolinite nanocomposites via in situ polymerization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jia Xin; Li Yanfeng; Zhang Bo; Cheng Qiong; Zhang Shujiang

  2008-01-01

  Poly(vinyl alcohol)/kaolinite intercalated nanocomposites (Kao-PVA) were prepared via in situ intercalation radical polymerization. Vinyl acetate (VAc) was intercalated into kaolinite by a displacement method using dimethyl sulfoxide/kaolinite (Kao-DMSO) as the intermediate. Then, PVAc/kaolinite (Kao-PVAc) was obtained via radical polymerization with benzoyl peroxide (BPO) as initiator. Last, PVAc/kaolinite was saponified via direct-hydrolysis with NaOH solution in order to obtain PVA/kaolinite nanocomposites, which was characterized by Fourier-Transformation spectroscopy (FTIR), wide X-ray diffraction (WXRD) and transmission electron microscopy (TEM). Their differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) results of the obtained PVA/kaolinite suggested that the thermal properties had an obvious improvement

 5. Prikladnost metode spontanog emulgiranja u izradi nanoemulzija za oftalmičku primjenu

  OpenAIRE

  Pintur, Matej

  2017-01-01

  Nanoemulzije predstavljaju relativno nov terpaijski sustav s nekoliko prednosti u usporedbi s klasičnim terpijskim oblicima. Naročito su zanimljivi kao topikalni oftalmički oblici jer omogućuju bolju apsorpciju lijeka kroz barijere oka. Pripravljeno je nekoliko nanoemulzija različitih sastava metodom spontanog emulgiranja te im je ispitana veličina čestica, indeks polidisperznosti i zeta potencijal. Najbolja svojstva pokazale su nanoemulzije kod kojih je kao surfaktant korišten Cremophor EL, ...

 6. Analiza izmjere Keopsove piramide

  OpenAIRE

  Janjanin, Bojan; Beban-Brkić, Jelena

  2018-01-01

  Tema ovog rada jest analiza izmjere Keopsove piramide, najznačajnije od triju većih piramida Giza kompleksa, arheološkog nalazišta na visoravni Giza, na periferiji Kaira. Pretpostavlja se da je Keopsova, kao i Kefrenova i Mikerinova piramida građena u periodu 2686. - 2181. pr. Kr., u povijesti poznatom kao Staro egipatsko Kraljevstvo. Cilj nam je bio prikupiti podatke o geodetskoj izmjeri Keopsove piramide te ih analizirati. Uz to je opisano i što je prethodilo izgradnji takve monumentalne gr...

 7. Planing and designing large energy systems with a special emphasis on their impact on the environment

  OpenAIRE

  Luburić Veselin D.; Bakrač Saša T.; Milanović Miško M.

  2015-01-01

  U radu se analizira uticaj planiranja i projektovanja velikih elektroenergetskih sistema na životnu sredinu, kao što je Detaljni prostorni plan (DPP) postavljanja 400 kV optičkog kabla od Crnogorskog primorja do Pljevalja. To predstavlja vrlo kompleksan i multidisciplinaran posao i podrazumeva analizu niza bitnih faktora, kao i uzročnoposledičnih veza koje jedan takav sistem može proizvesti. U analizi se rukovodilo činjenicom da se radi o atipičnom primeru, s planerskog i izvedbenog aspekta n...

 8. Bjelovar prije Bjelovara

  OpenAIRE

  Jakovljević, Goran

  2008-01-01

  Problematika urbanizacije prostora na kojemu je danas smješten Bjelovar ne započinje njegovim formalnim ustrojem 1755. g., već u antičko doba, kada na tome prostoru nastaju naselja u zaleđu dravskog limesa bilo kao vojni logori koji su štitili važne komunikacijske pravce, bilo kao villae rusticae vojnih veterana koji su ovdje dobili zemlju. Arheološki nalazi s užeg područja grada svjedoče o postojanju naselja od 2. do 4. st. koje se nalazilo uz važnu longitudinalnu i transverzalnu cestovnu ko...

 9. Između progona i prešutne marginalizacije, ili iz povijesti stradanja Roma u nekim srednjoeuropskim državama za vrijeme Drugog svjetskog rata (Mađarska, Hrvatska, Čehoslovačka, Poljska)

  OpenAIRE

  Vojak, Danijel

  2016-01-01

  Većina europskih zemalja prije samog početka Drugoga svjetskog rata nije započela s nasilnijim pokušajima asimilacije, kakav je već bio u tijeku u nacističkoj Njemačkoj. Izbijanjem Drugoga svjetskog rata i širenjem nacističkog utjecaja na mnoge europske zemlje, bilo izravno kao okupirane, ili posredno kao države – saveznice, započeli su se provoditi neki dijelovi nacističkog anticiganističkog modela odnosa prema Romima. Analizom u ovom radu biti će obuhvaćen odnos srednjoeuropskih vlasti, pop...

 10. A study of essential elements in ancient Thai fighting swords by chemical and nuclear techniques

  International Nuclear Information System (INIS)

  Janposri, K.

  1980-01-01

  Four ancient Thai fighting swords from the Bangkok National Museum and iron ore from Kao Tab Kwai, Lopburi were studied by neutron activation analysis, metallography and chemical analysis. The results of these scientific studies show that all of these four swords are made of plain carbon steel, containing trace elements which have no effect on the physical and mechanical properties of the steel. The trace elements which were found in the iron ore are quite similar to those found in one of these swords. This means that the iron in one of the swords may have come from ore found at Kao Tab Kwai, Lopburi

 11. Etika oglašavanja – problemi definiranja i razgraničenja od srodnih disciplina

  OpenAIRE

  Žanetić, Ivan

  2014-01-01

  Rad ima namjeru da ponudi uvod u etiku oglašavanja, razmatrajući probleme njena definiranja, kao i različite koncepcije tog područja. Primijećene razlike u poimanju discipline okupljene su u tri skupine: (1) oko pitanja o teorijskom ili primijenjenom karakteru etike oglašavanja, (2) oko njene odvojenosti ili uključenosti u marketinšku etiku, te (3) oko izvornih teorijskih doprinosa etike oglašavanja općoj etici kao jedinom razlogu postojanja etike oglašavanja. Posebnu smo pažnju posvetili pri...

 12. Od plakata do plakatiranja: komuniciranje plakatima u Osijeku u prvim desetljećima 20. stoljeća

  OpenAIRE

  Velagić, Zoran; Gracek, Merien

  2009-01-01

  Autori u ovome radu plakat promatraju isključivo kao komunikacijski, promidžbeni medij, a prostor plakatiranja kao svojevrsno gradsko informacijsko središte. Istražuje se kako su se i gdje ljudi tijekom prve polovice 20. stoljeća pomoću plakata informirali o događajima, uslugama, proizvodima itd. Propituju se mogućnosti korištenja dvjema vrstama povijesnih izvora, dokumentima gradskog poglavarstva kojima se reguliralo plakatiranje i slikovnim izvorima poput razglednica i fotogra...

 13. Portofolio strategija

  OpenAIRE

  Bujan, Petra

  2016-01-01

  Tema ovog rada je Portofolio strategija. Kao takav, rad obrađuje strategiju kao pojam, strateški menadžment, proces izrade i provedbe strategije te strategijsko planiranje. Također, u radu je obrađeno pet generičkih konkurentskih strategija koje su izuzetno bitne za uspješno konkuriranje i ostvarivanje konkurentske prednosti nad konkurentima. Važno je istaknuti kako strategija ima i svoje razine, globalnu razinu, razinu poslovnih jedinica te razinu poslovnog funkcijskog područja. U radu je ob...

 14. Biohemijska i funkcionalna svojstva piva sa dodatkom gljive Ganoderma lucidum

  OpenAIRE

  Despotović, Saša M.

  2017-01-01

  Pivo možda nije najstarije alkoholno piće, ali je definitivno među najpopularnijim napitcima današnjice. Svoju ogromnu popularnost sticalo je vekovima, služeći ne samo kao osvežavajući napitak već i kao fiziološki značajna namirnica. Poslednjih decenija, vršena su brojna istraživanja koja su se bavila zdravstvenim aspektima piva. Istraživanja potvrđuju da pivo u umerenim količinama ima blagotvorna svojstva poput: smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti, snižavanja holesterola u krvi, re...

 15. Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan R. Inđić

  2014-02-01

  Full Text Available Hemijski udesi kao neminovnost savremenog tehnološkog razvoja društva prouzrokuju brojne posledice na ljude, materijalna dobra i životnu sredinu. Jedinice atomsko-biološko-hemijske (ABH službe, kao specijalizovane jedinice Vojske Srbije, izvršavaju određene zadatke u okviru otklanjanja posledica hemijskih udesa. U radu je prikazano modeliranje efekata hemijskog udesa i jedan od načina za izbor jedinice ABH službe za angažovanje na otklanjanju posledica hemijskog udesa, korišćenjem metode analitičkih hijerarhijskih procesa.

 16. ODABIR I TRENING SENZORSKOG PANELA ZA PROCJENU TRPKOĆE VINA

  OpenAIRE

  Horvat, Sandra

  2016-01-01

  Trpkoća je taktilni osjet vina koji definiramo kao osjet suhoće u ustima te neugodan i grub osjet skupljanja i stezanja tkiva u usnoj šupljini. Kondenzirani tanini (proantocijanidini) su polifenolni spojevi odgovorni za senzorsko svojstvo trpkoće. U ovom radu proveden je razvoj i trening panela za kvantitativnu deskriptivnu analizu (QDA) intenziteta trpkoće vina numeriĉkom skalom od 0 do 7. Selekcija i trening kušaĉa provedeni su primjenom triangl, ranking testova i testova QDA, a kao referen...

 17. Razvoj i validacija metode za određivanje fosfolipida u sojinom ulju

  OpenAIRE

  Rogulj, Ivana

  2016-01-01

  Trpkoća je taktilni osjet vina koji definiramo kao osjet suhoće u ustima te neugodan i grub osjet skupljanja i stezanja tkiva u usnoj šupljini. Kondenzirani tanini (proantocijanidini) su polifenolni spojevi odgovorni za senzorsko svojstvo trpkoće. U ovom radu proveden je razvoj i trening panela za kvantitativnu deskriptivnu analizu (QDA) intenziteta trpkoće vina numeriĉkom skalom od 0 do 7. Selekcija i trening kušaĉa provedeni su primjenom triangl, ranking testova i testova QDA, a kao referen...

 18. Usamljenost žena odrasle dobi: Uloga percipirane kvalitete bračnog odnosa i samostišavanja

  OpenAIRE

  Lacković-Grgin, Katica; Nekić, Marina; Penezić, Zvjezdan

  2009-01-01

  Empirijska istraživanja u različitim kulturama konzistentno su utvrdila da su osobe u braku kao i one u izvanbračnoj zajednici manje usamljene od samaca, razvedenih i udovaca (de Jong Gierveld, 1987; Joness, Hebb, 2003). Budući da Weiss u svom interakcionističkom modelu usamljenosti naglašava da emocionalna i socijalna usamljenost nastaju kad socijalne interakcije ne osiguravaju osobi socijalne zalihe kao što su privrženost, socijalna integracija, potvrda vlastite vrijednosti i druge, razumno...

 19. Sinteza i fizičko-hemijske karakteristike eksploziva hniw (cl-20)

  OpenAIRE

  Mirjana Anđelković-Lukić

  2009-01-01

  Novo jedinjenje CL-20 je ciklični nitramin sa najvećom kristalnom gustinom (iznad 2,0 g/cm3) i najsnažniji nenuklearni eksploziv. Opisana je sinteza HNIW ili CL-20 u tri stepena. CL-20 ima najveću gustinu i brzinu detonacije među poznatim eksplozivima, kao i najveću energiju među energetskim dodacima koji se koriste kao dodaci za eksplozive, barute i kompozitna raketna goriva. Prikazani su neki sastavi na bazi CL-20, energetskih polimera, aluminijuma i amonijumperhlorata, ka...

 20. NOVE SPOZNAJE U ISTRAŽIVANJIMA SAMOPOŠTOVANJA: KONSTRUKT SIGURNOSTI SAMOPOŠTOVANJA

  OpenAIRE

  JELIĆ, Margareta

  2012-01-01

  Samopoštovanje se vrlo često spominje i u znanstvenoj i u popularnoj literaturi s područja psihologije kao pokazatelj mentalnoga zdravlja, zrele ličnosti i prilagodbe pojedinca. Međutim, u novije vrijeme sve je više kontradiktornih nalaza s područja samopoštovanja, čemu uzrok možemo tražiti u ponešto zastarjelom pristupu istraživanju samopoštovanja, odnosno ignoriranju raznih aspekata samopoštovanja, kao i raznih načina mjerenja samopoštovanja. Cilj ovog rada jest upoz...

 1. Akreditacija medicinskog laboratorija prema ISO 15189:2003. Meksičko iskustvo

  OpenAIRE

  Sierra-Amor, Rosa I.; Lopez-Martinez, Maribel

  2007-01-01

  Međunarodna norma ISO15189:2003 iziskuje od laboratorija da udovolje zahtjevima za upravljanje kvalitetom kao i tehničkim uvjetima, uključujući prije- i poslije-analitičke faze te sam analitički proces. Norma obuhvaća i teme kao što su sigurnost i etika u medicinskom laboratoriju. S obzirom da se primjenjuju lokalni, nacionalni i regionalni propisi, ISO 15189:2003 traži da medicinski laboratoriji dokažu svoju kompetentnost neovisnom procjenitelju, a to je obično nacionalno akreditacijsko t...

 2. Strategy Development of CV. Gamma Citra Mandiri (Kaospolos) in Order to Increase Customer and Profit

  OpenAIRE

  Elfasa, Andy; Hamsal, Mohammad

  2013-01-01

  The study aims to develop business strategy that can support KaosPolos in getting the customer and growing a business is run, so that the profit earned can also be increased, Study conducted in 2013 at KaosPolos that located in South Tangerang city. The authors propose the business strategy using tools as Generic Competitive Strategy, Business Model Canvas, and Business Diamond Strategy. the implementation of business solutions is divided into two programs, which is short-term and long-term p...

 3. Innovation by Defining Failures under Environmental and Competitive Pressures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fujiwara, Masatoshi

  accomplished an innovation and increased their market share during the late 1980s. Kao introduced their new detergent Attack through a biotechnological innovation and dramatically changed the competitive structure to their advantage. The innovations introduced were of two kinds 1) fermentation engineering......This paper aims to describe how a commercially successful innovation occurs with the altering of the existing competitive structure in a market under environmental and competitive pressures. I study the history of the laundry detergent market in Japan and elucidate the manner in which Kao...

 4. ULOGA VJEŽBANJA U SAVLADAVANJU STRESA

  OpenAIRE

  Sorić, Maroje

  2015-01-01

  U modernom društvu razvijenih ekonomija stres je postao jednako neizbježan kao i porez. Stres ima brojne negativne posljedice, ponajprije vezane uz mentalno zdravlje. K tome, povezan je i s mnogim k bolestima, kao i s povećanim mortalitetom. S druge strane, redovita tjelesna aktivnost smanjuje morbiditet i mortalitet od brojnih kroničnih bolesti. Također, redovita tjelesna aktivnost povećava kvalitetu života i osjećaj blagostanja. Tjelesna aktivnost i stres su obrnuto povezani, a ta je poveza...

 5. SUOČAVANJE I PERCEPCIJA MOBINGA KOD MEDICINSKIH SESTARA RAZLIČITE DOBI I RADNOG ISKUSTVA

  OpenAIRE

  Šimić, Nataša; Rupić, Lucijana; Gregov, Ljiljana; Nikolić, Matilda

  2015-01-01

  SAŽETAK: Neki od stresora u radnom okolišu medicinskih sestara, koji mogu pogodovati pojavi mobinga, su stalna briga za pacijente, smjenski i timski rad, poslovi rizični za zdravlje, i sl. Polazeći od ranijih istraživanja za očekivati je različite oblike mobinga na radnim mjestima medicinskih sestara, kao i primjenu različitih strategija suočavanja s ovim stresorom koje u dosadašnjim studijama nisu istraživane. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati vrste mobinga, kao i načine suočavanj...

 6. Geografija kriminaliteta – kriminološki i kriminalistički diskursi

  OpenAIRE

  Butorac, Ksenija

  2012-01-01

  U istraživanju kaznenih djela kao pojedinačnih pojava, kriminaliteta kao masovne pojave i viktimizacije, teorijski konstrukti i brojna empirijska istraživanja u područjima ekološke kri-minologije, situacijske kriminalistike i bihevioralne geografije razvili su okvir za razvitak ge-ografije kriminaliteta koja ispituje odnose između varijabli prostora i vremena s jedne strane te pojedinca ili društvenih skupina i kriminaliteta s druge strane. Analiza prostornih podataka putem geografskih inform...

 7. Predstave o seksu u filmovima na temu postapokalipse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Banić-Grubišić

  2016-03-01

  Full Text Available Rad se bavi načinima predstavljanja seksualnih odnosa u filmovima na temu postapokalipse. Razmatraju se različiti oblici/vrste seksualnih veza, koje se javljaju u postkataklizmičnom okruženju, u odnosu na dva tipa zajednica/društava koja nastaju nakon kraja sveta. Ti filmovi pokazuju koliko je ideja o nagonskoj, prirodnoj, biološkoj seksualnosti raširena u popularnoj imaginaciji – seks je u postapokalipsi predstavljen kao pokretačka sila, na isti način kao što je to i glad.

 8. Breaking the Waves

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Poul Rind; Kirketerp, Anne

  2006-01-01

  The paper shortly reveals the history of a small school - the KaosPilots - dedicated to educate young people to carriers as entrepreneurs. In this contribution we want to explore how the KaosPilots managed to break the waves of institutionalised concepts and practices of teaching entrepreneurship....... Following the so-called 'Dogma' concept developed by Danish filmmakers, this contribution aim to explore the key elements making up the recipes guiding the entrepreneurship training program exercised by the school. Key factors forming a community of learning practice are outlined as well as the critical...... pedagogical elements on which the education in entrepreneurship rests....

 9. Entrepreneurial Action in Shaping Education for Entrepreneurship

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Poul Rind; Kirketerp Linstad, Anne

  entrepreneurship training and education. Neutral assessments of the school have indicated that more than 50 percent of the students graduated from the school has started their own business and furthermore that the students exercise a strong entrepreneurial behaviour (Deichman-Sørensen 1997). Seemingly the school...... also started to pay attention to the apparent success of the KaosPilots. What is the secret of their recipe? In this contribution we want to explore how the KaosPilots form their pedagogical concepts of teaching entrepreneurship and enterprise behaviour....

 10. Utjecaj načina uzgoja i gnojidbe dušikom na morfološka svojstva dvodomne koprive

  OpenAIRE

  Stubljar, Sanja; Žutić, Ivanka; Fabek, Sanja; Benko, Božidar; Toth, Nina

  2013-01-01

  Dvodomna kopriva (Urtica dioica L.) cijenjena je biljna vrsta velike iskoristivosti, a primjenjuje se u medicini, prehrambenoj, kozmetičkoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji te u ekološkoj poljoprivredi kao insekticid ili gnojivo. Zbog sve veće potražnje te ograničavanja biljnih resursa, javlja se potreba njenog uvođenja u poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, tehnologija uzgoja koprive, kao i optimalna doza gnojidbe dušikom, još uvijek nisu dovoljno istražene. U vegetacijskom pokusu, pos...

 11. Kulturna baština - poticatelj dječjeg razvoja (likovni aspekt)

  OpenAIRE

  Kuščević, Dubravka

  2015-01-01

  Kulturna baština slika je života određene društvene zajednice, a nastala je kao posljedica mnogih povijesnih previranja te je kao takva predmet proučavanja mnogih znanstvenih disciplina. Bez kulturne uvjetovanosti nije moguće shvatiti povijest i razvoj naroda i društava, a bez kulture, s obzirom da predstavlja temeljnu antropološku komunikaciju, nije moguć ni život pojedinca u zajednici. Mnogi oblici kulturne baštine kriju u sebi različita povijesna značenja koja produbljuju spoznaju stvar...

 12. Neki aspekti poticanja marketinške učinkovitosti kod malih i srednjih poduzeća kroz implementaciju načela održivosti na području Koprivničko-križevačke županije

  OpenAIRE

  Jerčinović, Silvije

  2014-01-01

  Održivi razvitak predstavlja pretpostavku za marketinšku djelotvornost poslovnih subjekata kao i pretpostavku uravnoteženog društva. Primjena održivosti u poslovnim modelima podrazumijeva integraciju njenih gospodarskih, ekoloških i socijalnih aspekata. Kao jedan od značajnijih upravljačkih instrumenata, marketing u današnje vrijeme može imati neosporan i izuzetno jak utjecaj na društvo i okoliš. Prednost i svrha nove marketinške paradigme jest u tome da se temeljem novonastalih uvjeta može p...

 13. Persistent hyperplastic primary vitreous – The martini glass sign

  African Journals Online (AJOL)

  2014-06-20

  /radiographics.14.5.7991814. 2. Küker W, Ramaekers V. Persistent hyperplastic primary vitreous: MRI. Neuroradiology. 1999;41(7):520–522. PMID: 10450848. http:// · dx.doi.org/10.1007/s002340050796. 3. Sun MH, Kao LY, ...

 14. В Нью-Йорке поминали жертв 11 сентября / Неэме Рауд

  Index Scriptorium Estoniae

  Рауд, Неэме, 1969-

  2011-01-01

  USA president Barack Obama ja välisminister Hillary Clinton rõhutasid 11. septembri terrorirünnaku aastapäeval, et Ameerika Ühendriigid ei tohi oma valvsust kaotada, sest terrorioht ei kao kuhugi. New Yorgis toimunud mälestustseremooniast

 15. Obama: me keeldume elamast hirmus / Neeme Raud

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud, Neeme, 1969-

  2011-01-01

  USA president Barack Obama ja välisminister Hillary Clinton rõhutasid 11. septembri terrorirünnaku aastapäeval, et Ameerika Ühendriigid ei tohi oma valvsust kaotada, sest terrorioht ei kao kuhugi. New Yorgis toimunud mälestustseremooniast

 16. DMPD: The interrelated role of fibronectin and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function. [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 16978691 The interrelated role of fibronectin and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function...(.svg) (.html) (.csml) Show The interrelated role of fibronectin and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function...and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function. Authors Schmidt DR, Kao WJ. Publication Bioma

 17. People’s Republic of China Scientific Abstracts, Number 162

  Science.gov (United States)

  1977-01-28

  endocrine function of the syncytiotrophoblasts. It should be mentioned that the decrement rate in the levels of HCG zh hours after in- jection showed some...photograph and one map are included. AUTHOR: KAO HSIA [7559/0201+] ORG: None TITLE: " Gigantic Tasks Performed Along the Thousands of Miles of the

 18. Vana Maailma tegevuskunstimaastikel / Al Paldrok

  Index Scriptorium Estoniae

  Paldrok, Al, 1969-

  2011-01-01

  Rahvusvahelise tegevuskunstifestivali "Diverse Universe" toimumise kohad ja ajad Euroopas 2011. aastal. Euroopa tegevuskunstist Pariisis toimunud tänavafestivali "Linnakeskkonna kaos" ("Urban Disorder"), Poolas Piotrków Trybunalski nimelises linnas toimunud festivali (kuraator Arti Grabowski, Non Grata esines aktsiooniga "Force majeure") ja Berliinis toimunud festivali "Nälg" ("Hunger") näitel

 19. Tartu Ülikooli varakamber = The Treasury of the University of Tartu / Margit Aule, Margit Argus

  Index Scriptorium Estoniae

  Aule, Margit, 1981-

  2013-01-01

  Tartu Ülikooli varakambri (Lossi 25, Tartu) sisearhitektuurse lahenduse töötasid välja ning ekspositsiooni kujundasid Margit Argus ja Margit Aule (Kaos Arhitektid). Graafiline disain: Polar Studio. Arhitektuuriajaloolaste Mart Kalmu ja Leele Välja ning arhitekti ja fotograafi Reio Avaste arvamused

 20. Fibrinolysis and anticoagulant potential of a metallo protease ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  In this study, a potent fibrinolytic enzyme-producing bacterium was isolated .... Time courses of growth and enzyme production in a culture of B. subtilis K42: ..... on a large scale in industry,would make thisoperation rapid .... Process. Biochem. 41 1545–1552. Wang SL, Kao TY, Wang CL, Yen YH, Chern MK and Chen YH.

 1. CTX Correlation to Disease Duration and Adiponectin in Egyptian Children with T1DM/ Korelacija između CTX-a i trajanja bolesti i adiponektina kod egipatske dece sa T1DM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hashim Amel A.

  2016-01-01

  Full Text Available Uvod: U ovoj studiji istraživali smo odnos između adiponektina i markera koštanih promena kod egipatske dece i ado­lescenata sa T1DM, uticaj trajanja bolesti na ove markere, kao i potencijalne korelacije između adiponektina i ko­štanih markera kod ovih pacijenata.

 2. Nad ikka said selle Kärdla vana elektrijaama tööle / Bianca Mikovitš

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikovitš, Bianca

  2009-01-01

  Siret Paju lavastusest "Ei teki ega kao" Kärdla elektrijaamas. Näidendi autorid Kerli Adov, Jaan Aps, Liis Lukk, Hiri Müüripeal, Siim Nurklik ja Kaur Riismaa. Projekti käivitas MTÜ Arhipelaag eesotsas Ere Naadiga

 3. Perspectives on the terrestrial organic matter transport and burial along the land-deep sea continuum: Caveats in our understanding of biogeochemical processes and future needs

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Kandasamy, S.; Nath, B.N.

  ; Selvaraj et al., 2015). Interestingly, the Taiwanese rivers are characterized by hyperpycnal mode of transport and storm-hyperpycnal delivery may contribute up to 40% of annul sediment supply, but just within∼1% of time (Kao andMilliman, 2008) and therefore...

 4. Eating Healthy Ethnic Food

  Science.gov (United States)

  ... your selection: Chinese Zheng (steamed) Jum (poached) Kao (roasted) Shao (barbecued) Steamed rice Dishes without MSG added Italian Red sauces Primavera (no cream) Piccata (lemon) Sun-dried tomatoes Crushed tomatoes Lightly sauteed Grilled Mexican Spicy chicken Rice and black beans Salsa or picante Soft ...

 5. Oak kombucha protects against oxidative stress and inflammatory processes.

  Science.gov (United States)

  Vázquez-Cabral, B D; Larrosa-Pérez, M; Gallegos-Infante, J A; Moreno-Jiménez, M R; González-Laredo, R F; Rutiaga-Quiñones, J G; Gamboa-Gómez, C I; Rocha-Guzmán, N E

  2017-06-25

  Black tea infusion is the common substrate for preparing kombucha; however other sources such as oak leaves infusions can be used for the same purpose. Almost any white oak species have been used for medicinal applications by some ethnic groups in Mexico and could be also suitable for preparing kombucha analogues from oak (KAO). The objective of this research was to investigate the antioxidant activity and anti-inflammatory effects of KAO by examining its modulation ability on macrophage-derived TNF-alpha and IL-6. Herbal infusions from oak and black tea were fermented by kombucha consortium during seven days at 28 °C. Chemical composition was determined by LC-ESI-MS/MS. The antioxidant activity of samples against oxidative damage caused by H 2 O 2 in monocytes activated (macrophages) was explored. Additionally, it was determined the anti-inflammatory activity using lipopolysaccharide (LPS) - stimulated macrophages; in particular, the nitric oxide (NO), TNF-alpha, and IL-6 production was assessed. Levels of pro-inflammatory cytokines IL-6 and TNF-alpha were significantly reduced by the sample treatment. Likewise, NO production was lower in treatment with kombucha and KAO compared with LPS-stimulated macrophages. Fermented beverages of oak effectively down-regulated the production of NO, while pro-inflammatory cytokines (TNF-alpha and IL-6) in macrophages were stimulated with LPS. Additionally, phytochemical compounds present in KAO decrease oxidative stress. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Exploring small bodies in the outer solar system with stellar occultations

  Science.gov (United States)

  Elliot, Jim L.; Dunham, Edward W.; Olkin, C. B.

  1995-01-01

  Stellar occultation observations probe the atmospheric structure and extinction of outer solar system bodies with a spatial resolution of a few kilometers, and an airborne platform allows the observation of occultations by small bodies that are not visible from fixed telescopes. Results from occultations by Triton, Pluto, and Chiron observed with KAO are discussed, and future directions for this program are presented.

 7. GLOBALNO GOSPODARSTVO I GLOBALIZACIJA

  OpenAIRE

  Staničić, Mladen

  2000-01-01

  Povijest procesa globalizacije veoam je usko povezana s poviješću nastanka analize međunarodnih gospodarskih odnosa kao zanstvene discipline ekonomske znanosti koja se razlikuje od ekonomike međunarodne razmjene. Fenomen globalizacije često se poistovjećuje sa globalnim gospodarstvom, ali analiza procesa povezivanja svjetskoga gospodarstva pokazuje da to ipak nije jedinstveni fenomen.

 8. Interacting Temperature and Water Activity Modulate Production of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Online2PDF.com

  described as a virulence factor ((Kao et al.,. 2015) and .... HPLC profile showing signals of cyclic peptide products of crude extract from M. anisopliae at 0.96 aw). Peak h eigh ts (m. AU). Retention time .... climate change scenario, where higher.

 9. Kas inimkond näeb aastat 2106? / Stephen Hawking

  Index Scriptorium Estoniae

  Hawking, Stephen W., 1942-

  2006-01-01

  Briti füüsik Stephen Hawking avas Yahoo! internetifoorumis debati, küsides foorumikasutajatelt: "Maailmas valitseb poliitiline, sotsiaalne ja ökoloogiline kaos - kuidas suudab inimkond järgmised sada aastat üle elada?". Kommenteerivad julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross, meditsiiniteaduste doktor Mari Järvelaid ja keskkonnaekspert Marek Strandberg

 10. Rein Pakk: olen Jumala trumm, aga sina oled ka / Rein Pakk ; intervjueerinud Tiiu Laks

  Index Scriptorium Estoniae

  Pakk, Rein, 1968-

  2010-01-01

  Intervjuu Rein Pakuga, kellel meeldib kirjutada artikleid ja näidendeid, laval ja filmis mängida, teha sisekujunduslahendusi ja karikatuure. 27. augustil esietendus Tallinna Draamateatris tema esimene lavastajatöö, teatri Vanemuine lavastus "Kaos". Andmeid Rein Paku elu ja loomingu kohta

 11. PELUANG USAHA DALAM BISNIS DISTRO DENGAN MEMANFAATKAN KETERAMPILAN CORELDRAW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurul Aini

  2012-08-01

  Full Text Available CorelDraw is an application programs that much used by professionals in graphic design. CorrelDraw can be used for designing, creating various shapes, and managing the colours. This program is easy to handle and operate therefore it can be applied for designing the distro (distribution outlet t-shirt. Designing skills of the distro t-shirt using CorelDraw is required for being distro designer. The important things that could be counted in designing distro t-shirt is creativity of ideas and inspirations. Meanwhile, there are several factors influenced the successfulness on distro business. The factors could be the capital, promotion, marketing, and distri­bution. CorelDraw merupakan program aplikasi yang banyak dimanfaatkan oleh kalangan profesional dalam pembuatan desain grafis. CorelDraw dapat digunakan untuk mendesain, mem­buat berbagai bentuk, dan memberi warna. Program ini mudah untuk dipahami dan dioperasikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendesain kaos distro (distribution outlet. Keterampilan dalam membuat desain kaos distro meng­gunakan CorelDraw diperlukan untuk menjadi desainer kaos distro. Hal yang perlu di­perhatikan adalah kreatifitas dalam menciptakan ide atau inspirasi yang dituangkan dalam bentuk desain kaos distro. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang mem­pengaruhi keberhasilan dalam bisnis distro. Faktor-faktor tersebut antara lain modal, produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi.

 12. Martin Saar kahe kunstimaailma vahel / Marian Kivila

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivila, Marian, 1985-

  2011-01-01

  Kunstnik Martin Saare, kelle näitus "Order and Chaos" ("Kord ja kaos") on 31. augustini 2011 avatud galeriis Vaal, loomingust. Samas intervjuus räägib New Yorgis elav kunstnik New Yorgi kunstimaailmast, oma karjäärist, loomingust, kunstieelistustest ja eesmärkidest

 13. 76 FR 66899 - Certain Circular Welded Non-Alloy Steel Pipe From Brazil, Mexico, the Republic of Korea, and...

  Science.gov (United States)

  2011-10-28

  ... construction, shipbuilding, trucking, farm equipment, and related industries. Unfinished conduit pipe is also..., shipbuilding, trucking, farm-equipment, and related industries. Unfinished conduit pipe is also included in the... Steel Tube Works Co., Ltd 11.63 Pusan Steel Pipe Co., Ltd 4.91 All Others 6.37 Taiwan: Kao Hsing Chang...

 14. The validity and accuracy in foot-to-foot bioelectrical impedance ...

  African Journals Online (AJOL)

  The validity and accuracy in foot-to-foot bioelectrical impedance analysis measuring models referenced by dual-energy X-ray absorptiometry in body composition in standing position. KC Hsieh, HK Lu, CH Chen, TR Jang, YY Chen, MF Kao ...

 15. The Need for Cognition and Life Satisfaction Among College Students

  Science.gov (United States)

  Coutinho, Savia A.; Woolery, Lisa M.

  2004-01-01

  The relationship between the need for cognition and life satisfaction was explored among college students. The 18-item short Need for Cognition Scale (NCS; Cacioppo, Petty, & Kao, 1984) and the 5-item Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) were administered to 157 undergraduate university students.…

 16. Flexure of the Indian plate and intraplate earthquakes

  Indian Academy of Sciences (India)

  R. Narasimhan (Krishtel eMaging) 1461 1996 Oct 15 13:05:22

  1993-09-30

  Sep 30, 1993 ... significantly in the past 100years, and doubled in the past 40years ... in the past decade sug- gest that deformation is less than 3 ± 2 mm/year ...... Survey of India Professional Paper 12 Calcutta, pp 26. Chen W-P and Kao H ...

 17. Some aspects of production and marketing milk and dairy products in Yugoslavia

  OpenAIRE

  Raljić, Dušan; Gavarić, Dragoljub; Kulić, Ljiljana

  1985-01-01

  U radu je dana kratka ocjena proizvodnje i potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda u Jugoslaviji, njihov uvoz i izvoz, tendencije i pariteti cijena mlijeka u posljednjih nekoliko godina, kao i konkretan primjer osnovnih proizvodno-ekonomskih pokazatelja jednog društvenog proizvođača mlijeka u nas.

 18. The Planet Mercury Surface Spectroscopy and Analysis from the Kuiper Airborne Observatory and Analysis and Modeling to Determine Surface Composition

  Science.gov (United States)

  Sprague, Ann

  1997-01-01

  We had two successful flights to observe Mercury from the Kuiper Airborne Observatory (KAO) using High-efficiency Infrared Faint-Object Grating Spectrograph (HIFOGS). Flights were May 8, 1995 (eastern elongation) and July 6, 1995 (western elongation) For the observations one half of the primary mirror was covered to prevent sunlight from entering the telescope. All equipment and the airplane and its crew performed well. These flights were historical firsts for the KAO and for spectroscopy of Mercury in that it was the first time any spectroscopic observations of Mercury from above the Earth's atmosphere had been made. It was the first time the KAO had been used to @bserve an object less than 30 degrees from the Sun. Upon completion of the basic data reduction it became obvious that extensive modeling and analysis would be required to understand the data. It took three years of a graduate student's time and part time the PI to do the thermal modeling and the spectroscopic analysis. This resulted in a lengthy publication. A copy of this publication is attached and has all the data obtained in both KAO flights and the results clearly presented. Notable results are: (1) The observations found an as yet unexplained 5 micron emission enhancement that we think may be a real characteristic of Mercury's surface but could have an instrumental cause; (2) Ground-based measurements or an emission maximum at 7.7 microns were corroborated. The chemical composition of Mercury's surface must be feldspathic in order to explain spectra features found in the data obtained during the KAO flights.

 19. SPECIFIČNOSTI RADA SA SLIJEPIM DJETETOM U VRTIĆU I ŠKOLI S POSEBNIM NAGLASKOM NA SLUŠNU PERCEPCIJU

  OpenAIRE

  Zrilić, Smiljana; Košta, Tomislav

  2008-01-01

  Odgoj i obrazovanje djece s oštećenjima vida, a bez drugih utjecajnih teškoća u razvoju, u redovnim vrtićima i osnovnim školama u RH pravo je djeteta zagarantirano važećim Zakonom o predškolskom odgoju i Zakonom o osnovnom školstvu, te pravilnicima vezanima uz zakone. Ipak, često mediji naglašavaju uspješnu integraciju slijepog djeteta kao neobičnu pojavu. U činjenici da se slijepi školuju nema ničeg neobičnog. Slijepo dijete, kao i sva druga djeca, želi igru i druženje s djecom u vrtiću, a u...

 20. Teorijska i eksperimentalna analiza dinamičkog ponašanja jezgra visokih zgrada

  OpenAIRE

  Varju, Đerđ

  2016-01-01

  U ovoj disertaciji, izvršena su teorijska i eksperimentalna istraživanja dinamičkog onašanja jezgra visokih zgrada. Model je zasnovan na Vlasovoj teoriji tankozidnih nosača, kao i na metodi prenosnih matrica. Jezgro se tretira kao tankozidni nosač otvorenog poprečnog preseka, koji je na dnu uklješten u temeljnu ploču, dok je na vrhu  slobodan.  Duž  ose  smicanja,  jezgro  je  podeljeno  na  čvorove  u  nivoima spratova  u  koji...

 1. ETIČNOST MENADŽERA ZA ODNOSE S JAVNOSTIMA: PROMJENE I IZAZOVI

  OpenAIRE

  Milohnić, Ines; Šustar, Maja

  2013-01-01

  Mnoga hotelska poduzeća prepoznala su ulogu i značaj etike i etičnosti koji sve više dobivaju na afirmaciji posebice u profesiji odnosa s javnošću. Etičke dileme s kojima se susreću su sve češće, a odstupanja od etičkih normi sve izraženija. Radom se nastoji ukazati značaj etike, poštivanje etičkog kodeksa organizacije kao i razine neetičnosti u svakodnevnom poslovanju. Istraživanje je poduzeto tijekom 2013. godine i to kao on-line istraživanje, a ciljnu su skupinu činili menadžeri za odnose ...

 2. Horizontalni aspekt ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima

  OpenAIRE

  Popović, Petar

  2013-01-01

  Autor istražuje koncept ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima, s osvrtom na realističku tradiciju (klasična i znanstvena faza) i njezino horizontalno shvaćanje ravnoteže snaga kao načela međunarodnog sustava samog po sebi. U prvom se dijelu obrađuje tzv. pesimistična faza (klasični realizam), koja je najviše kroz djelo H. J. Morgenthaua ravnotežu snaga u međunarodnim odnosima tumačila kao načelo samo po sebi u rukama politike moći. U drugom dijelu, u tzv. znanstvenoj fazi ...

 3. SISTEM INFORMASI PENJUALAN PRODUK BERBASIS WEB PADA CHANEL DISTRO PRINGSEWU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wulandari Wulandari

  2017-05-01

  Full Text Available Chanel Distro Pringsewu adalah sebuah toko yang menjual kaos, jaket,  kemeja, sweeter, kaos kerah dll yang berada di pusat perbelanjaan pringsewu. Sistem penjualan, pemasaran dan promosi yang dipakai saat ini masih menggunakan sistem secara manual. Sangat perlu adanya kemudahan pelayanan untuk memudahkan pelanggan yang jauh dari jangakauan. Untuk itu dirancang sistem penjualan online pada Chanel Distro Pringsewu berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL secara online yang dikenal dengan istilah E-Commerce (Elektronic commerce .Aplikasi ini mempermudah pelanggan membeli produk Chanel Distro Pringsewu secara online kapan saja dan dimana saja tanpa menyita waktu,dan pelanggan juga dapat mengetahui informasi produk apa saja dan bagaimana disain yang tersedia di Distro Pringsewu.

 4. MARKETING INFORMACIJA

  OpenAIRE

  Mecanović, Ivan

  1991-01-01

  Informacija se sve više pojavljuje kao roba na tržištu. Bez obzira ima li ona status medijske vijesti, ili informacije, koja se dobiva iz informatičkog sistema, informacija se proizvodi; sortira, čuva i lansira, te na taj način postaje proizvod, koji ima svoju cijenu koštanja, kao i svoju prodajnu cijenu, svoje potrošače i svoje tržište. Zbog toga je potrebno stvarati i marketing informacija. No, informacija je specifična roba osobne potrošnje. Korištenjem, ili spoznajnošču informacije od poj...

 5. Intranuclear cascade+percolation+evaporation model applied to the {sup 12}C+{sup 197}Au system at 1 GeV/nucleon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Volant, C.; Turzo, K.; Trautmann, W.; Auger, G.; Begemann-Blaich, M.-L.; Bittiger, R.; Borderie, B.; Botvina, A.S.; Bougault, R.; Bouriquet, B.; Charvet, J.-L.; Chbihi, A.; Dayras, R.; Dore, D.; Durand, D.; Frankland, J.D.; Galichet, E.; Gourio, D.; Guinet, D.; Hudan, S.; Imme, G.; Lautesse, Ph.; Lavaud, F.; Le Fevre, A.; Lopez, O.; Lukasik, J.; Lynen, U.; Mueller, W.F.J.; Nalpas, L.; Orth, H.; Plagnol, E.; Raciti, G.; Rosato, E.; Saija, A.; Schwarz, C.; Seidel, W.; Sfienti, C.; Steckmeyer, J.C.; Tamain, B.; Trzcinski, A.; Vient, E.; Vigilante, M.; Zwieglinski, B

  2004-04-05

  The nucleus-nucleus Liege intranuclear-cascade+percolation+evaporation model has been applied to the {sup 12}C+{sup 197}Au data measured by the INDRA-ALADIN collaboration at GSI. After the intranuclear cascade stage, the data are better reproduced when using the Statistical Multiframentation Model as afterburner. Further checks of the model are done on data from the EOS and KAOS collaborations.

 6. Zika Vaccine Development: Flavivirus Foils

  Science.gov (United States)

  2016-09-01

  Martins, Bavari, Zika Vaccine Development 1 Zika Vaccine Development: Flavivirus Foils Martins KAO, Bavari S. The current Zika virus...States government. The rapid response to Zika is perhaps the first of its kind, and it undoubtedly has been made possible by the lessons learned from...the response to the 2014 Ebola virus outbreak in West Africa. However, Zika virus is not Ebola virus. As of February 2016 there were only 296

 7. Kinetika i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom

  OpenAIRE

  Ivanović, Jasna Z.

  2011-01-01

  Cilj ove doktorske disertacije bio je ispitivanje kinetike izolacije ekstrakata sa jakim antibakterijskim delovanjem iz biljnog materijala primenom različitih postupaka ekstrakcije. Za izolaciju bioaktivnih supstanci korišćena je natkritična ekstrakcija sa ugljenik(IV)-oksidom, hidrodestilacija i ekstrakcija etanolom sa i bez primene ultrazvuka. Predmetom istraživanja ove doktorske disertacije obuhvaćena je analiza i optimizacija različitih procesa izolacije, kao i ispitivanje sad...

 8. Calligraphy and meditation for stress reduction: an experimental comparison

  OpenAIRE

  Kao, Henry; Zhu,Lin.; Chen,Hao Yi; Liu,Ivy C.Y.; Zhang,Manlin; Chao,An An

  2014-01-01

  Henry SR Kao,1 Lin Zhu,2 An An Chao,3 Hao Yi Chen,4 Ivy CY Liu,5 Manlin Zhang6 1Department of Social Work and Social Administration, University of Hong Kong, Hong Kong; 2Department of Psychology, Renmin University of China, Beijing, 3International Society of Calligraphy Therapy, Hong Kong; 4Department of Business Administration, National Chengchi University, Taipei, Taiwan, 5Department of Psychology, Fu Jen Catholic University, Taipei, Taiwan; 6Department of Psychology, Sun Yat-Sen University...

 9. Mogućnost povratnog procesa racionalizacije

  OpenAIRE

  Glavočić, Tia

  2016-01-01

  Racionalizacija je jedno od ključnih obilježja modernog društva. Teoriju racionalizacije formulirao je Max Weber, definirajući je kao vladanje stvarima putem proračuna. Paradigmatski primjer racionalizacije za njega je bila birokracija. George Ritzer iznosi suvremenu interpretaciju racionalizacijske teorije, koju prema usporedbi s funkcioniranjem fast-food restorana naziva mekdonaldizacija. Weber je smatrao da je racionalizacija neizbježan proces, a njezino širenje nezaustavljivo. Pribojavao ...

 10. Riigikohus arutleb autode üle / Ranno Tingas, Lemmi Kann ; kommenteerinud Jüri Allikalt

  Index Scriptorium Estoniae

  Tingas, Ranno, 1976-

  2009-01-01

  Riigikohtu lahenditest 3-3-1-93-08, 3-3-1-44-00, Tallinna Ringkonnakohtu lahendist 2-3-143/2002 sõiduautode erisoodustuse küsimuses. Kommenteerib Maksukonsultandi UÜ jurist, Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) juhatuse liige Jüri Allikalt. Lisa: Maksuamet: sõidupäevikud ei kao kuhugi / Lemmi Kann (ÄP Online, 05.03.2009) ; MTA pressiteade ; EML teabenõue ; MTA vastus

 11. Model Skinner Operant Conditioning automata i bionički naučeno upravljanje robota

  OpenAIRE

  Cai, Jianxian; Hong, Li; Cheng, Lina; Yu, Ruihong

  2016-01-01

  Fuzzy Skinner Operant Conditioning Automaton (FSOCA) sastavljen je na temelju Operant Conditioning mehanizma primjenom teorije neizrazitih skupova. Osnovno obilježje automata FSOCA je sljedeće: neizraziti rezultati stanja pomoću Gausove funkcije koriste se kao skupovi neizrazitog stanja; neizrazita pravila preslikavanja (fuzzy mapping rules) kod fuzzy-conditioning-operacije zamjenjuju stohastičke "conditioning-operant" skupove preslikavanja. Stoga se automat FSOCA može koristiti za opisivanje...

 12. Upravljanje kvalitetom usluga poljoprivrednog osiguranja primjenom višedimenzionalnog modela vrednovanja

  OpenAIRE

  Deže, Jadranka

  2015-01-01

  Osiguranje je način preventivnog djelovanja u cilju smanjivanja posljedica rizika. Menadžeri poljoprivrednih gospodarskih subjekata prepoznaju potencijalne opasnosti koje mogu utjecati na ekonomske rezultate poslovanja. Njihove spoznaje i očekivanja su osnova za unaprijeđivanje kvalitete usluga poljoprivrednog osiguranja. Cilj rada je predstaviti višedimenzionalni model vrednovanja kvalitete kao metodu u procesu unaprijeđivanja kvalitete usluga, te njegovu strukturu, postupke i moguće rezu...

 13. ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENERAPAN TARGET COSTING PADA UD WAJUKU MAKASSAR

  OpenAIRE

  -, CHAIDIR HAFID

  2017-01-01

  ABSTRAK Analisis Harga Pokok Produksi dan Penerapan Target Costing pada UD Wajuku Makassar The Analysis of The Cost of Goods Manufactured and Implementation of Target Costing in UD Wajuku Makassar Chaidir Hafid Asri Usman Syahrir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi baju kaos polos sebelum dan setelah penerapan metode target costing pada UD Wajuku Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis dat...

 14. Otto Jastrow: islam ja demokraatia ei sobi kokku / intervjueerinud Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Jastrow, Otto

  2011-01-01

  TLÜ Eesti humanitaarinstituudi araabia keele professor on seisukohal, et kui Egiptuse president Hosni Mubarak langeb, võib Egiptuses järgneda kaos ja radikaalse Muslimi Vennaskonna võimule pääsemine. Ta loodab, et Egiptuses võtab lähipäevil võimu sõjavägi. Islami muutumisest tagurlikumaks, islamist ja vägivallast

 15. Čizmar

  OpenAIRE

  Rajčić, Vlatka; Čizmar, Dean

  2008-01-01

  U proteklih nekoliko godina, stvaraju se novi materijali na osnovi drva i polimera – drvoplastika (Wood Plastic Composites - WPC). Drvoplastika se definira kao kompozitni materijal koji sadrži drvo (u bilo kojem obliku) i termoplastične polimere ili termostabilne polimere. U radu se prikazuje povijesni pregled uporabe drvoplastike, struktura i način proizvodnje, tipični elementi od kompozitnih materijala, fizikalna i mehanička svojstva, te prednosti i mane ovog materijala.

 16. Gurui kvalitete

  OpenAIRE

  Šiško Kuliš, Marija; Mrduljaš, Zvonko

  2009-01-01

  Od početka industrijske proizvodnje do danas, kvaliteta se razvijala od jednostavnog kontroliranja, preko osiguranja i upravaljanja kvalitetom do razine perfekcije. Važnu ulogu u razvoju misli o kvaliteti, kao i njenu implementaciju u gospodarstvu imali su gurui kvalitete. Cilj ovog rada je dati pregled najvažnijih doprinosa, s osnovnim biografskim podacima, devetorice najzna ajnijih gurua kvalitete: Edward Deming, Joseph Juran, Philip Crosby, Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi, Armand Feigenbau...

 17. The 2009 Physics Nobel Prize

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Maria Filardo Bassalo

  2010-09-01

  Full Text Available In this article we will talk about the Nobel Prize in Physics 2009, granted to the physicists north-americans: Charles Kuen Kao (born in China, for its discovery of the process of transmission of light in optical fibers; and Willard Sterling Boyle (born in Canada and George Elwood Smith, for the invention of an imaging semiconductor circuit – the CCD sensor.

 18. 2012. aasta preemiate žürii kommentaar = Comments from 2012 annual prize panel of judges / Kalle Komissarov

  Index Scriptorium Estoniae

  Komissarov, Kalle, 1976-

  2015-01-01

  Eesti kultuurkapitali aastapreemia 2012 - KOKO Arhitektid (Lennusadama vesilennukite angaarid, Tallinna Teletorn). Arhitektuuri sihtkapitali arhitektuuripreemia - Salto Arhitektid (Tallinna Ülikooli BFMi hoone), restaureerimispreemia - Emil Urbeli arhitektuuribüroo (Vilsandi päästejaama paadikuur), sisearhitektuuripreemia - KAOS Arhitektid (Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi varakamber), maastikuarhitektuuripreemia - Eesti Maastikuarhitektide Liit (maastikuarhitektuuri kongressi "Märka tühimikku. Uue ajastu maastikud" korraldamine), arhitektuurialase tegevuse preemia - prof. dr. Jüri Soolep ja elutööpreemia - prof. dr. Karl Õiger

 19. International Conference on the Science and Technology of Zirconia (ZrO2IV) (4th) Held in Anaheim, California on Nov 1-3, 1989

  Science.gov (United States)

  1990-02-01

  niobia-zirconia powder from freshly precipitated hydrous zirconia and niobium- Different ceria stabilized TZP ceram- ammonium oxalate . Zirconia powders...is mol% Nb205 showed single orthorhombic phase an acid soluble Zr-Y-REE-Nb-Ta-sili- while this phase always coexisted with mono- cate occurring in a...C :1RCONIA, Chen-Feng Kao and Tsu-Meng BY HYDROTHERMAL PRECIPITATION METHOD, S. P Fueng, Dept of Chemical Engineering, Somiya*, Nishi-Tokyo Univ

 20. Rad teksta, rad tugovanja. Derrida i psihoanaliza

  OpenAIRE

  Bekavac, Luka

  2007-01-01

  Nakon uvodnoga poglavlja, koje sažeto predstavlja temeljne teze Derridaovih ranih čitanja Freuda i Lacana, ovaj tekst nastoji ukazati na ulogu što su ju u njegovu kasnijem radu imali Nicolas Abraham i Maria Torok. Introjekcija/inkorporacija, kripta, kriptonimija, transgeneracijska sablast – ključni pojmovi njihove psihoanalize, nastali detaljnom revizijom Freudova koncepta tugovanja – predstavljaju temelj Derridaovim promišljanjima odnosa sablasnoga i tekstualnoga, te tugovanja kao etičkoga p...

 1. Prof. dr. Felix Oinase mälestusõhtu külalisesinejad

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  on Jaan Undusk, kirjandusteadlane, kirjanik, Felix Oinase elutöö tundja Eestis. Tema ettekande teemaks on "Mõnda Felix Oinase teaduslikust mõtteviisist". New Yorki tuleb ka Jaani abikaasa Maarja Undusk, kes on kirjanik, kunstnik ja raamatuillustraator, tema toob külakostiks kaasa näituse oma töödest. Muusikaliseks esinejaks on kandlemängija Tiit Kao Kanadast. Ettekannete õhtu korraldab Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides 12. novembril 2005 New Yorgi Eesti Majas

 2. Pravni problemi morske obale : (u svjetlu europskog i hrvatskog prava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanja Seršić

  2015-09-01

  Full Text Available Pravni problemi morske obale je rad koncipiran na način da predstavi važeće zakonodavstvo do ulaska Hrvatske u Europsku uniju te pozitivno zakonodavstvo nakon ulaska u Europsku uniju, skupa s dostupnom nam sudskom praksom europskih sudova, a sve u odnosu na problematiku morske obale kao dijela pomorskog dobra Republike Hrvatske. U radu se apostrofira nepoznavanje ili nedovoljno poznavanje zakonodavca prilikom donošenja propisa koji tangiraju problematiku morske obale, čime unose nedosljednosti i zabunu u primjenu referentnih propisa te u konačnici i pravnu nesigurnost u ovoj oblasti u Republici Hrvatskoj. Naznačuju se i mogući pravci rješavanja uočenih problema kroz prijedloge primjene integralnog upravljanja morskom obalom uz anticipiranje nekih novih rješenja i ukazivanje na obvezu pridržavanja europskog zakonodavstva i posebno precedentnih odluka nadležnih europskih sudova. Zaključno se ukazuje da naši teoretičari i praktičari koji se bave reguliranjem materije koja se referira na morsku obalu, nažalost, ne uvažavaju propise i sudsku praksu Europske unije koji su postali sastavni dio našeg pozitivnog zakonodavstva. Stoga se Republika Hrvatska izlaže opasnosti da ju Europska unija kao i pojedini zainteresirani subjekti prozivaju za nepoštivanje prava i sankcioniraju u smislu europske sudske prakse, a da te opasnosti nismo uopće svjesni. Isto tako, gledanje na morsku obalu kao prirodni resurs koji u Hrvatskoj ni izdaleka nije iskorišten na adekvatan način, je nužnost koja se nameće Hrvatskoj kao jednoj prezaduženoj zemlji ako želi gospodarski napredak kako države tako i njenih stanovnika.

 3. Global Picture Archiving and Communication Systems (GPACS): An Overview

  Science.gov (United States)

  1994-04-01

  depending on state law , hospital policies, and insurance coverage. The problems associated with a film library include lost film, damaged film, slow film...1991), (Jackson and Szasz ,1992), (Kajiwara,1992), (Kao et al.,1992), (Klien and Carney,1991), (Lin and Lu,1991), (Lynch,1985), (Manduca,1992,1992), (Moll...Biomedicine, v37 , 253-258, 1992 Jackson, S., Szasz , I. "The Use of Data Compression in Telecommunication of Nuclear Medicine Images", Proceedings of the

 4. Book Review of The Latehomecomer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisa Dembouski

  2010-01-01

  Full Text Available This book review follows Kao Kalia Yang and her family from their beginnings in the jungles of Laos, their years in Thai refugee camps, and their eventual immigration to the United States. The Latehomecomer is an engaging, poignant memoir about a family’s experiences while searching for a place to call ―home. The reviewer offers questions, critique, and highlights from the story including glimpses into the history and culture of Hmong people.

 5. Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth: Evidence from MENA Net Oil Exporting Countries.

  OpenAIRE

  Kahia, Montassar; Ben Aissa, Mohamed Safouane

  2014-01-01

  This study investigate the relationship between renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in a sample of 13 MENA Net Oil Exporting Countries covering the period 1980–2012 within a multivariate panel framework. The Pedroni (1999, 2004), Kao (1999) as well as the Westerlund (2007) panel cointegration tests indicate that there is a long-run equilibrium relationship between real GDP, renewable energy consumption, non-renewable energy consumption, real gross fixed capital ...

 6. Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth: Evidence from MENA Net Oil Importing Countries

  OpenAIRE

  Kahia, Montassar; Ben Aissa, Mohamed Safouane

  2014-01-01

  In this paper, we use panel cointegration techniques to explore the relationship between renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in a sample of 11 MENA Net Oil Importing Countries covering the period 1980–2012. The Pedroni (1999, 2004), Kao(1999) as well as Westerlund(2007) panel cointegration tests indicate that there is a long-run equilibrium relationship between real GDP, renewable energy consumption, non-renewable energy consumption, real gross fixed capital for...

 7. Using Arrays of Microelectrodes Implanted in Residual Peripheral Nerves to Provide Dextrous Control of, and Modulated Sensory Feedback from, a Hand Prosthesis

  Science.gov (United States)

  2015-10-01

  extended that work by investigating multiple aspects important for developing future bidirectional neural prostheses based on high-count microelectrode...Fan J M, Kao J C, Stavisky S D, Ryu S and Shenoy K 2012 A recurrent neural network for closed-loop intracortical brain-machine interface decoders J...Peripheral Nerve Interface, Prosthetic Hand, Neural Prosthesis, Sensory Feedback, Micro-stimulation, Electrophysiology, Action Potentials, Micro

 8. UTJECAJ STUPNJA USVOJENOSTI MARKETING KONCEPCIJE NA PROFITABILNOST PODUZEĆA

  OpenAIRE

  Nefat, Ariana; Belullo, Alen

  2000-01-01

  Autori su u radu istražili utjecaj stupnja usvojenosti marketing koncepcije na profitabilnost poduzeća izraženog putem ROA, jer tržišna orijentacija kao primjena marketing koncepcije univerzalno je prihvatljiva filozofija za istraživana poduzeća u Hrvatskoj. Nalaz njihova istraživanja potvrđuje hipotezu ovog rada da primjena marketing koncepcije pridonosi profitabilnosti poduzeća.

 9. Greater Efficiency Observed 12 Months Post-Implementation of an Automatic Tube Sorting and Registration System in a Core Laboratory/ Veća Efikasnost Uočena 12 Meseci Posle Implementacije Sistema za Automatsko Sortiranje i Registrovanje Uzoraka u Centralnoj Laboratoriji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ucar Fatma

  2016-01-01

  Full Text Available Uvod: Klasifikacija i registracija uzoraka u laboratorijama prepoznate su kao važni i dugotrajni procesi. Laboratorije su pod sve većim pritiskom da automatizuju postupke zbog velikog obima posla i smanje manuelne procedure i greške. Cilj ove studije bio je da se procene pozitivni efekti jednog sistema za automatsko registrovanje i sortiranje uzoraka na njihovu obradu.

 10. Analiza efikasnosti funkcionalnih radio-komunikacionih centara / The efficiency analysis of functional radio communication centers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saša M. Devetak

  2008-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan jedan pristup u analizi efikasnosti radio-komunikacionih centara funkcionalnog telekomunikacionog sistema, kao što je vojni sistem veza. Radio-komunikacioni centar modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja. Opisana su stanja sistema i parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja radio-komunikacionog centra, kao kriterijuma za ocenu efikasnosti. Predstavljen je, takođe, model, odnosno izrazi za kvantitativnu analizu efikasnosti radio- komunikacionih centara u uslovima elektronskih dejstava. / One approach in the analysis of efficiency of radio communication centers of functional telecommunication systems (for example Military Systems has been shown in this article. A radio communication centre has been presented as a model of mass service systems. The system states and its parameters have been described as well as the resulting formula for determining service probability as a criterion for efficiency evaluation. A model and the formulae for quantitative analysis of efficiency in electronic warfare have been presented as well.

 11. Annual report of the group for maintenance of electronic equipment; Godisnji izvestaj elektronske grupe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Popovic, B [Reaktor RA, Odelenje odrzavanja, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1965-12-15

  Maintenance and repair of the RA reactor control and safety systems were uniformly distributed during the whole year and were done according to the annual plan. A series of repairs of he electronic equipment as well as exchange of electronic components and elec tonic tubes. The testing and calibration of control and protection circuits were done regularly according to the needs and operation state of the reactor and according to the instructions. Inspections, repairs and reconstructions well as operating characteristics of individual elements as well as complete electronic circuits during 1965 have shown da the systems of control and safety are still in good condition. Somewhat higher number of failures due to aging of electronic tubes is a regular consequence of equipment and instrumentation aging. [Serbo-Croat] Remontni radovi na opremi sistema za upravljanje i sigurnost reaktora RA ravnomerno su rasporedjeni tokom cele godine i obavljaju se prema planu remonta. Izvrsen je citav niz popravki elektronske instrumentacije, kao i zamena komponenti i elektronskih cevi. Sve kontrole ispravnosti i kalibracije lanaca za upravljanje i zastitu reaktora redovno su vrsene prema potrebi i u vezi sa radnim stanjem reaktora prema uputstvu za ove operacije. Pregledi, remonti i popravke kao i radne karakteristike pojedinih elemenata kao i kompletnih instrumentalnih kontrolnih lanaca u toku 1965. godine pokazali su da su sistemi upravljanja i sigurnosne zastite jos u dobrom stanju. Nesto veci broj kvarova usled starenja elektronskih cevi je normalna posledica starenja opreme i instrumentacije.

 12. Possibilities for power reactor structural material and fuel testing in reactor RA; Mogucnosti reaktora RA za testiranje konstrukcionih materijala i goriva energetskih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R; Lazarevic, Dj; Stefanovic, D; Cupac, S; Pesic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1978-05-15

  Nuclear reactor RA at Vinca has been designed as a high flux general purpose research reactor. Among other it was intended to play a role of material testing reactor. A scope of activities of Material Laboratory and Reactor RA Department of Boris Kidric Institute is presented in this report. Reactor RA capacity for reactor structural material and fuel irradiation is also described. The increase of RA reactor irradiation capacity is based on the improvement of VISA type fuel channel for fast neutron irradiations, as well as on the general neutron flux increase, due to introduction of highly enriched uranium fuel into reactor core and the advanced in-core fuel management. The irradiation capacities described allow for the reactor material and fuel testing to the considerable extent. Istrazivacki reaktor RA u Vinci je projektovan kao visokofluksni istrazivacki reaktor opste namene. Pored ostalog, on je namenjen i za testiranje reaktorskih konstrukcionih materijala i goriva. U radu je dat pregled aktivnosti Laboratorije za materijale IBK i reaktora RA na tom podrucju, kao i opis povecanih mogucnosti reaktora RA za ozracivanje reaktorskih materijala i goriva u cilju njihovog testiranja. Povecanje mogucnosti reaktora RA zasniva se na usavrsavanju specijalnog gorivnog kanala tipa VISA (za ozracivanje materijala brzim neutronima), kao i na opstem povecanju neutronskog fluksa na osnovu uvodjenja i nacina koriscenja visokoobogacenog uranskog goriva u reaktoru RA. Opisane mogucnosti reaktora RA dozvoljavaju u znatnoj meri ispitivanje konstrukcionih materijala i goriva energetskih reaktora.

 13. Primena cost-benefit-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata (ekonomski aspekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragana N. Petrović

  2013-10-01

  Full Text Available Cost-benefit analiza je celovita analiza koristi i troškova koje jedan projekat donosi samom vlasniku projekta i društvu u celini (uključujući i investitora. Izbor najbolje investicione alternative ostvaruje na osnovu finansijske i ekonomske analize, kao dva integralna dela cost-benefit analize. Prvu od ovih analiza obradila je ista grupa autora u članku „Primena cost-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata (finansijski aspekt“, objavljenom u prethodnom broju časopisa Vojnotehnički glasnik. Predmet obrade ovog rada je ekonomska analiza, kao logički nastavak prethodnog rada. Zbog toga se na brojne oznake tabela, uključenih u sadržaj finansijske analize (1-–5, nadovezuju (prema hronološkom redu oznake tabela koje pripadaju ekonomskoj analizi (6–8 Sprovođenje ekonomske analize ostvaruje se prema određenoj, dosta složenoj proceduri, a završava se utvrđivanjem kriterijuma ekonomske (društvene isplativosti projekta. U radu su obrađeni osnovni pokazatelji ekonomskog (društvenog prinosa projekta,  kao što su: neto sadašnja vrednost novčanih tokova i cost-benefit koeficijent.

 14. Sinteza i fizičko-hemijske karakteristike eksploziva HNIW (CL-20 / Synthesis and physicochemical properties of the HNIW (CL-20 explosive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirjana Lukić-Anđelković

  2009-04-01

  Full Text Available Novo jedinjenje CL-20 je ciklični nitramin sa najvećom kristalnom gustinom (iznad 2,0 g/cm3 i najsnažniji nenuklearni eksploziv. Opisana je sinteza HNIW ili CL-20 u tri stepena. CL-20 ima najveću gustinu i brzinu detonacije među poznatim eksplozivima, kao i najveću energiju među energetskim dodacima koji se koriste kao dodaci za eksplozive, barute i kompozitna raketna goriva. Prikazani su neki sastavi na bazi CL-20, energetskih polimera, aluminijuma i amonijumperhlorata, kao i gustine i brzine njihove detonacije. / The new compound CL-20, a cyclic nitramine with the highest crystal density (over 2.0 g/cm3, is the most powerful non-nuclear explosive. The three-step synthesis of hexanitrohexaazaisowurtzitane (HNIW or CL-20 has been described. The CL-20 has the highest density and the highest detonation velocity among existing explosives as well as the highest energy among existing energetic ingredients for explosives, gun propellants and rocket propellants. Same explosive formulations based on the CL-20, energetic polymers, aluminium and ammoniumperchlorate are presented. Their densities and detonation velocities are also presented.

 15. Wide-Field Imaging Telescope-0 (WIT0) with automatic observing system

  Science.gov (United States)

  Ji, Tae-Geun; Byeon, Seoyeon; Lee, Hye-In; Park, Woojin; Lee, Sang-Yun; Hwang, Sungyong; Choi, Changsu; Gibson, Coyne Andrew; Kuehne, John W.; Prochaska, Travis; Marshall, Jennifer L.; Im, Myungshin; Pak, Soojong

  2018-01-01

  We introduce Wide-Field Imaging Telescope-0 (WIT0), with an automatic observing system. It is developed for monitoring the variabilities of many sources at a time, e.g. young stellar objects and active galactic nuclei. It can also find the locations of transient sources such as a supernova or gamma-ray bursts. In 2017 February, we installed the wide-field 10-inch telescope (Takahashi CCA-250) as a piggyback system on the 30-inch telescope at the McDonald Observatory in Texas, US. The 10-inch telescope has a 2.35 × 2.35 deg field-of-view with a 4k × 4k CCD Camera (FLI ML16803). To improve the observational efficiency of the system, we developed a new automatic observing software, KAOS30 (KHU Automatic Observing Software for McDonald 30-inch telescope), which was developed by Visual C++ on the basis of a windows operating system. The software consists of four control packages: the Telescope Control Package (TCP), the Data Acquisition Package (DAP), the Auto Focus Package (AFP), and the Script Mode Package (SMP). Since it also supports the instruments that are using the ASCOM driver, the additional hardware installations become quite simplified. We commissioned KAOS30 in 2017 August and are in the process of testing. Based on the WIT0 experiences, we will extend KAOS30 to control multiple telescopes in future projects.

 16. FOSTER-Flight Opportunities for Science Teacher EnRichment, A New IDEA Program From NASA Astrophysics

  Science.gov (United States)

  Devore, E.; Gillespie, C.; Hull, G.; Koch, D.

  1993-05-01

  Flight Opportunities for Science Teacher EnRichment (FOSTER) is a new educational program from the Imitative to Develop Education through Astronomy in the Astrophysics Division at NASA Headquarters. Now in its first year of the pilot program, the FOSTER project brings eleven Bay Area teaaaachers to NASA Ames to participate in a year-long program of workshops, educational programs at their schools and the opportunity to fly aboard the Kuiper Airborne Observatory (KAO) on research missions. As science and math educators, FOSTER teachers get a close-up look at science in action and have the opportunity to interact with the entire team of scientists, aviators and engineers that support the research abord the KAO. In June, a second group of FOSTER teachers will participate in a week-long workshop at ASes to prepare for flights during the 1993-94 school year. In addition, the FOSTER project trains teachers to use e-mail for ongoing communication with scientists and the KAO team, develops educational materials and supports opportunities for scientists to become directly involved in local schools. FOSTER is supported by a NASA grant (NAGW 3291).

 17. Sva je slatka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Stanić

  2017-06-01

  Full Text Available Izgleda tako slatko, ali živi je otrov. Pogledajmo malo dvoranu: svi su unutra. Trećini njih, a i to sam malo rekao, nisam baš drag. Sve su to moji protivnici, moji krvnici i moje žrtve. Petnaest sam godina u firmi, zadnjih pet kao šef kadrovske – nije lako. Ali od svih tih dama i gospode koji me mrze, vrlo dobro znam, najgora je ona. Moja najveća neprijateljica. Znam što govorim jer dobro je poznajem: to mi je žena.A konkurencija je jaka, tu su svi moji najratoborniji, najžilaviji protivnici: Donatella, ekonomistica s magisterijem s Harvarda, koju sam zaposlio kao tajnicu kad zbog krize nije mogla naći posao i koja mi je jednom prigodom, lagano i namjerno, izlila kipuću kavu po hlačama jer sam je zamolio da nam na sastanak direktora donese piće (A što sam mogao? Nisam ja kriv za krizu. A na sastanku je bio generalni direktor. I lijepo sam je zamolio. Zaldíbar, koji se iživljavao nada mnom šest godina kad mi je bio šef, potpisujući – bez moga znanja – sva moja izvješća kao svoja. Contreras, koji je pucao na moje mjesto, ali je izgubio bitku, čemu je vjerojatno pripomoglo to što sam se ja slučajno učlanio u isti teniski klub kao i generalni direktor, s kojim sam se uspio sprijateljiti između dva forehanda (nisam ni ja svetac, ali nisam ni đubre kao Zaldíbar – recimo da je to normalna, uobičajena doza nečasna ponašanja. Dakle, i u društvu ta tri teškaša, ona mi je i dalje najveća neprijateljica, u toj dvorani i u svemiru. To što smo u braku samo pogoršava stvari. Spavam s njom, sa svojom smrtnom neprijateljicom, a kad ne mogu spavati, čini mi se da je čujem kako u tišini snuje tajne osvetničke planove.

 18. Efficacy of the combined use of a mild foaming cleanser and moisturizer for the care of infant skin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Okamoto N

  2017-10-01

  Full Text Available Naoko Okamoto,1 Kaori Umehara,1 Junko Sonoda,1 Mitsuyuki Hotta,2 Hiroki Mizushima,1 Yutaka Takagi,1 Keiko Matsuo,3 Naoko Baba4 1Skin Care Products Research Laboratories, Kao Corporation, Tokyo, 2Biological Science Research Laboratories, Kao Corporation, Tochigi, 3Office of the President, Kao Corporation, Tokyo, 4Department of Dermatology, Kanagawa Children’s Medical Center, Yokohama, Japan Objective: Despite the application of skin care treatments, many infants have skin problems such as dryness and erythema. We proposed a new combination skin care for infants which consisted of a foaming cleanser with lower surfactant activity and moisturizers that contained pseudo-ceramide. Subjects and methods: A total of 50 infants (age: 3–24 months with insignificant levels of dry skin were enrolled in this usage trial. The parents washed the infants with the test cleanser while bathing and then applied the moisturizer (lotion or cream containing pseudo-ceramide. Prior to and following the 4-week usage period, visual evaluation of the skin condition was conducted by a dermatologist, in addition to instrumental analysis. Results: Erythema and papule, accompanied by dryness, were commonly observed at week 0. However, by week 4, these symptoms significantly improved; the condition of none of the subjects deteriorated. The number of infants with lower cutaneous barrier function and higher skin pH decreased. The parents of the infants recognized improvements in the skin symptoms and were appreciative of the test materials. Conclusion: The combined usage of the foaming cleanser with lower surfactant activity and a moisturizer containing pseudo-ceramide may be effective in maintaining healthy infant skin and ameliorating the skin symptoms. Keywords: infant, cleanser, lotion, cream, dryness

 19. Teorijske refleksije o mogućim uzrocima inertnosti egalitarnog sindroma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Burić

  2018-02-01

  Full Text Available Jedna od osnovnih postavki teorije egalitarnog sindroma Josipa Županova, postavka o egalitarnom sindromu kao klasteru naslijeđenih neformalnih normi, kompatibilna je s nekoliko teorijskih koncepata kulturne inercije. Iz perspektive teorija ovisnosti o prijeđenom putu perzistencija egalitarnog sindroma može se objasniti djelovanjem faktora odgovornih za reprodukciju društvenih normi. Riječ je o faktorima koji ne utječu na genezu određenoga društvenog fenomena (primjerice, normi, nego ga kroz vrijeme reproduciraju. Shodno rezultatima recentnih empirijskih istraživanja, jedan od reprodukcijskih faktora egalitarnog sindroma može se pronaći u tranzicijskim troškovima. Na osnovi toga, kao i propozicije o razlikovanju generativnih od reprodukcijskih faktora društvenih fenomena, legitimiramo tezu da tranzicijski troškovi nisu stvorili egalitarni sindrom, nego su pridonijeli njegovoj perzistenciji i u postsocijalističkom društvenom kontekstu. Moguće izvore hipoteza o dodatnim čimbenicima reprodukcije egalitarnog sindroma u tranzicijskim okolnostima pruža koncept kulturne inercije svojstven teorijskoj perspektivi institucionalizma, teorija kulturne evolucije Roberta Boyda i Petera J. Richersona, kao i koncept zapinjača Michaela Tomasella. Također, sukladno ideji o »efektu tunela« Alberta Hirschmana, možemo pretpostaviti da je očekivana stagnacija u društvenoj pokretljivosti jedan od mogućih specifičnih faktora reprodukcije egalitarnog sindroma.

 20. Čisti život

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2016-06-01

  Full Text Available Ne, kažem.Znam, kad kažem „ne“, to je to s nama, čist račun, rekli smo, karte na stolu, vino, keksi, humor – presuhi; klima, poljupci, zemlja za cvijeće – prevlažni. Dogovori umjesto sapunica kao kod drugih. Ne gubimo vrijeme na stvari koje nikoga ne zanimaju, čak ih ni na televiziji ne gledamo, nemamo televizor, imamo pametnijeg posla, i zabavljamo se jer znamo da se svijet ne može spasiti, mi smo spašeni samo privremeno, vremena je malo i nikada ne bismo skočili, ali osjećali smo se tako živima dok su nam se noge klatile preko ograde na terasi zgrade. Gledala sam vrhove svojih tenisica, stražnja svjetla automobila koji su se tamo dolje redali jedan za drugim poput crvenih mrava, gurali se u kolonama kroz uske ulice, noge mi još nikada nisu djelovale toliko kratko.Kao na moru na madracu na napuhavanje, rekla sam i ugrizla se za jezik, koji je viski razvezao jer nisi izgledao kao da imaš madrac na napuhavanje.Samo te voda nosi kad padneš, objasnio si, zrak te ne nosi, a ipak si bio tako siguran u sebe, nikad nisi pogledao dolje, nikad se osvrnuo da pogledaš zabavu koju ostavljaš za sobom, nisi ništa propustio niti se ičega bojao, pa ni neoprezna tapšanja po leđima.

 1. Politički marketing i politički sustav

  OpenAIRE

  Šiber, Ivan

  2000-01-01

  U ovom radu autor daje određenje političkog marketinga i naglašava njegovu povezanost s demokratskim poretkom, prikazuje razvoj političkog marketinga od stranačkog k marketinškom konceptu, razmatra politički marketing kao svojevrsnu konstrukciju političke zbilje i analizira politički marketing u Hrvatskoj. U radu se naglašava još uvijek svojevrstan otpor političkom marketingu kod onih koji bi ga trebali koristiti, ali i neke objektivne okolnosti koje otežavaju njegovu primjenu poput nedostatk...

 2. Kratka bilješka o razvoju biotehnologije

  OpenAIRE

  Bayer, Karl

  2014-01-01

  Primjena biotehnologije u prehrambenoj industriji i nutricionizmu datira još od ranih početaka čovječanstva. Posljednjih je desetljeća napredak prirodnih znanosti, matematike i informatike doveo do razvoja molekularne biotehnologije kao nove znanstvene grane koja se naposljetku razvila u samostalnu znanstvenu disciplinu. U prošlosti se biotehnologija temeljila na iskustvu, dok se danas najviše informacija crpi iz novih spoznaja i razumjevanja područja molekularne biotehnologije. Stoga je u pr...

 3. Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka, ultrazvuka i pulsirajućeg električnog polja na sastojke i svojstva mlijeka

  OpenAIRE

  Jeličić, Irena; Lisak, Katarina; Božanić, Rajka

  2012-01-01

  Visoki hidrostatski tlak, ultrazvuk i pulsirajuće električno polje pripadaju novim metodama procesiranja hrane čija primjena, najčešće u kombinaciji s toplinom ili međusobnoj kombinaciji, omogućava postizanje odgovarajuće mikrobiološke kvalitete uz minimalne gubitke prirodnih svojstava namirnica. Primjena sve tri metode je intenzivno proučavana na mlijeku kao mediju te je objavljen veliki broj radova sa obećavajućim rezultatima vezanim uz inaktivaciju mikroorganizama. Međutim, mnoštvo provede...

 4. Nesklad između paleontologije i molekularne biologije

  OpenAIRE

  Kokić, Tonći

  2013-01-01

  Od devedesetih godina 20. stoljeća raste nesklad između evolucijskih dokaza paleontologije i molekularne biologije, nesklad između podataka potrebnih za datiranje evolucijskih događaja i rekonstrukciju rodoslovnog stabla. Na osnovi molekularnih studija nastanak nekih redova (npr. suvremenih ptica i sisavaca) određuje se kao gotovo dvostruko stariji u odnosu na rezultate paleontoloških nalaza. Iz tog je nesklada razvidno da nije jasno utvrđeno koji je tip podataka netočan,...

 5. Strateški značaj informacijsko-komunikacijske tehnologije u suvremenom međunarodnom okolišu

  OpenAIRE

  Svete, Uroš

  2006-01-01

  Podaci, informacije, razumijevanje i znanje kao elementi kognitivne sheme uvijek determiniraju društvenu moć, isto tako uvijek posebno značajno utječu na političku i vojnu sferu. Za njihovu važnost znali su već u starom vijeku (Sun Tzu), te je stoga potpuno razumljivo da će i u vremenu opće društvene uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) imati posebno velik utjecaj na međunarodne odnose, stanje sigurnosti te odnose sila u svijetu. Uporaba IKT je naime promijenila odnose izmeđ...

 6. Prediction of trodimensional structure and characterisation of active sites of selected beta-galaktosidases

  OpenAIRE

  Vukić, Vladimir

  2015-01-01

  Proteini imaju osnovnu ulogu u  životnim procesima, usled čega je isptivanje raznovrsnosti njihove strukture jedna od ključnih potreba modernih bioloških istraživanja. Cilj ove doktorske disertacije je predviđanje trodimenzionalne strukture beta-galaktozidaza odabranih bakterijskih sojeva (Streptococcus thermophillus,  Lactobacillus acidophilus,  i Bifidobacterium animalis  ssp.  lactis) kao i karakterizacija  njihovih aktivnih mesta i određivanje aktivnih rezdua. Takođe, cilj disertacije obu...

 7. Udio bioaktivnih spojeva u rizomu dvodomne koprive (Urtica dioica l.)

  OpenAIRE

  Planinčić, Hedviga

  2016-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je odrediti utjecaj gnojidbe tla dušikom na udio bioaktivnih spojeva (fenolni spojevi) u rizomu dvodomne koprive. Kao kontrolni uzorak korišten je rizom uzgojen na tlu koje nije tretirano gnojivom, a drugi rizom na tlu koje je tretirano gnojivom u količini 100 kg N/ha. Ekstrakcija ukupnih fenola provedena je primjenom destilirane vode i 50 %-tne vodene otopine etanola (v/v) uz primjenu ultrazvučne kupelji. Fenolni spojevi (ukupni fenoli, flavan-3-oli i hidroksicimet...

 8. Bakteriološka zagađenost alginatnih otisaka i dimenzionalna stabilnost pri dezinfekciji

  OpenAIRE

  Broz, Mira; Romić, Željko; Omrčen, Ante; Fridrih, Sandra; Ropac, Darko

  1989-01-01

  Istraživanje mikrobiološke zagađenosti alginatnih otisaka nametnulo je potrebu primjene dezinficijensa prije slanja otisaka u laboratorij. Kao praktično zadovoljavajuće pokazalo se petminutno potapanje otisaka u razrjeđenju od 1:50 klorheksidin-glukonata. Postavljen je problem točnosti uzetog otiska nakon dezinfekcije s obzirom na mogućnost utjecaja dezinfeciejnsa na volumen otiska. Originalnom metodom mjerenja otisne mase dokazano je da promjena volumena i površine alginata nije značajna te ...

 9. Anđeo štitonoša s grbom obitelji de Judicibus – još jedan nepoznati suradnik Bonina Jakovljeva iz Milana

  OpenAIRE

  Marković, Predrag

  2014-01-01

  U dalmatinskom kiparstvu prve polovice 15. stoljeća značajno mjesto pripada Boninu Jakovljevu iz Milana. U razmjerno kratkom razdoblju njegova djelovanja koje obuhvaća nepuna dva desetljeća on je uspio realizirati brojna klesarsko-kiparska djela u gotovo svim većim gradovima Dalmacije. Iako su zadnjih desetak godina tom lombardskom majstoru pripisana neka nova prilično značajna kiparska djela, odnosno ona slabija identificirana kao ostvarenja njegovih bliskih suradnika, njegova ukupna umjetni...

 10. Subliminalne poruke: mit ili stvarnost

  OpenAIRE

  Baj, Igor

  2017-01-01

  Subliminalne poruke dugi su niz godina prisutne u gotovo svim medijima, a u ovom je radu naglasak stavljen na praksu koja se odnosi na vizualnu komunikaciju. Pojašnjeni su osnovni pojmovi kao što su subliminalne poruke i šest temeljnih audiovizualnih tehnika pomoću kojih se prenose subliminalne ili podsvjesne informacije. Pored povijesnog prikaza i navedenih primjera uporabe subliminalnih poruka u medijima analizirana su brojna sekundarna istraživanja koja upućuju da nema znanstvenog istraživ...

 11. 'Som verden burde være'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albris, Kristoffer

  2014-01-01

  For første gang i otte år afholder Fiji nye demokratiske valg i september 2014. Den lille østats post-koloniale historie er både turbulent og fascinerende. Med fire statskup på under 20 år, en udbredt etnisk polarisering og en militærjunta ved magten har landet oplevet en konstant vekselvirkning...... mellem demokrati og kaos. I denne artikel kigger jeg nærmere på Fijis historie i lyset af det kommende valg....

 12. Nasilje i seksualnost: prilog raspravi o pojavnosti i podrijetlu elemenata spolnosti u agresivnom ponašanju

  OpenAIRE

  Muzur, Amir; Rinčić, Iva; Štifanić, Mirko

  2013-01-01

  Rad obnavlja raspravu o korijenima agresivnosti i nasilja, posvećujući osobitu pažnju elementima seksualnosti koje se otkrivju u ovim pojavama. Interferencija agresije i spolnosti raširena je i dobro poznata, a očituje se na više razina: pri silovanju, sadizmu, ekshibicionizmu, psovkama s (najčešće) naglašenim elementima spolnosti i na druge načine. Autori članka razmatraju fenomen verbalnoga nasilja, uključujući njegove lingvističke i socio–kulturološke aspekte, kao i šire dileme testosteron...

 13. TRI NOVA NADGROBNA NATPISA IZ ASERIJE

  OpenAIRE

  Glavičić, Miroslav

  2003-01-01

  Tijekom arheoloških istraživanja uz sjeverni potez bedema Aserije godine 2000. i 2001. otkriveni su nadgrobni spomenici koji su se u sekundarnoj uporabi koristili kao pokrovi kasnoantičkih grobova. Za pokrivanje groba 22 iskorišteni su dijelovi dviju nadgrobnih stela. Od jedne je sačuvan donji dio s posljednja četiri, na žalost nečitljiva, retka natpisa. Na desnoj boènoj strani ovoga spomenika uklesana je radionička ili klesarska oznaka M, koja podrazumijeva serijsku obradu kamena i postojanj...

 14. Osječki tiskar i grafički dizajner Eugen Sekler

  OpenAIRE

  Idžojtić, Marija

  2016-01-01

  U članku se prikazuje segment opusa osječkog tiskara i grafičkog dizajnera Eugena Seklera koji dosad nije bio prepoznat u osječkoj likovnoj sredini, a tako ni kao relevantan akter hrvatskoga grafičkog dizajna, koji se obrazovanjem u Beču i Leipzigu uklapa u modernističke oblikovne trendove dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća. Zastupljenost na međunarodnim izložbama primijenjenih umjetnosti ide u prilog potrebi visokoga autorskog pozicioniranja unutar povijesti hrvatskoga grafičkog diz...

 15. PRIRODOSLOVLJE U KURIKULUMU ZA OBVEZNO OBRAZOVANJE

  OpenAIRE

  Domazet, Mladen

  2007-01-01

  Obzirom na raskorak između na europskoj razini izražene potrebe za većim brojem stručnjaka u području prirodnih znanosti i tehnologije (okvirno: prirodoslovlja), te višim stupnjem opće razine prirodoznanstvene pismenosti, i opadanje interesa osnovnoškolaca za teme iz područja prirodoslovlja, prikazuju se struktura i karakteristike nekih nacionalnih okvirnih kurikuluma u području prirodoslovlja, kao jednog od čimbenika usvajanja znanja i vještina iz područja prirodoslovlja na...

 16. Dosimetry and radiation protection at the RA reactor, Report for 1978 - Annex V; Prilog V - Dozimetrija i tehnicka zastita od zracenja kod reaktora RA - Izvestaj za 1978. godinu -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M et al [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1978-12-15

  This annex includes data about measured levels of gamma and neutron irradiation as well as level of contamination of the working environment. In addition it covers data about irradiation of the staff, contamination, decontamination of the surfaces, and radioactive waste. During 1978 there were no significant accidents that could impact either staff or the environment. [Serbo-Croat] Ovaj prilog sadrzi podatke o merenim nivoima gama i neutronskog zracenja kao i stepenu kontaminacije radne sredine na reaktoru RA. Pored toga dati su podaci o ozracivanju osoblja, kontaminaciji, dekontaminaciji i radioaktivnom otpadu. Akcidenata vecih razmera koji bi imali znacajnije posledice po osoblje i okolinu tokom 1978. godine nije bilo.

 17. Starinsko odijevanje žena otoka Brača

  OpenAIRE

  Ivančić, Sanja

  2003-01-01

  Zbog svojih zasebnih osobina tradicijsko ruho otoka Brača, kao i ono u mnogim drugim mjestima i gradovima srednje dalmatinskih otoka i priobalnog kopnenog zaleđa, nije smatrano narodnom nošnjom. Razlog je tomu što je zadugo narodnom, tradicijskom odjećom držana samo ona u cijelosti rađena bilo u obiteljskoj ili obrtničkoj domaćoj radinosti. Suprotno tomu, kako u nedostatku domaćih tekstilnih proizvoda, tako i zbog trajnih pomorsko - trgovačkih veza sa svijetom, na otoku Braču bila je sve učes...

 18. GPR - Ground penetration radar u prospekciji ležišta arhitektonskog kamena

  OpenAIRE

  Rukavina, Tihomir

  2010-01-01

  Prikazuju se osnove geofizičke metode GPR (Ground Penetratig Radar) i neke specifičnosti pri prospekciji ležišta arhitektonskog kamena. Uređajem je moguće uočiti diskontinuitete i neke druge geološke i geotehničke karakteristike ležišta koji bitno pridonose ekonomskim parametrima eksploatacije. Bitna odlika metode GPR-a je direktno detektiranje položaja i smjera pružanja diskontinuiteta, zona anizotropne ili erodirane građe stijenske mase kao i prisustvo kaverni i drugih ...

 19. PARADOKSI PRIVATIZACIJE U ISTOČNOJ I SREDNJOJ EUROPI

  OpenAIRE

  Kiss, Yudit

  1993-01-01

  U posljednje tri godine privatizacija je postala ključna riječ epohalnih društveno-ekonomskih promjena u Istočnoj i Srednjoj Europi. Od privatizacije se u ekonomskom smislu očekuje da stvori uspješnu, konkurentnu i potpunu tržišnu ekonomiju, sposobnu da izvuče zemlje ove regije iz recesije. U političkom smislu, ona se javlja kao garancija da će radikalne promjene ostati nepovratne, te da će se putem preraspodjele ekonomskih i političkih vrijednosti postići dalekosežna dem...

 20. Reconstructing the Prostate Cancer Transcriptional Regulatory Network

  Science.gov (United States)

  2010-09-01

  and disease prognosis. J Clin Oncol 2006;24:3763–70. 13. Klein CA, Schmidt- Kittler O, Schardt JA, Pantel K, Speicher MR, Riethmuller G. Comparative...Cancer Gene Discovery Jessica Kao1., Keyan Salari1,2., Melanie Bocanegra1, Yoon-La Choi1,3, Luc Girard4, Jeet Gandhi4, Kevin A. Kwei1, Tina Hernandez...JM, Klein RC, Oka M, Cowan KH (1995) Posttranscriptional regulation of the c-myb proto-oncogene in estrogen receptor-positive breast cancer cells

 1. PROMJENA SEKSISTIČKOG DISKURSA U HRVATSKOJ? Usporedba rezultata istraživanja 2004. i 2010. godine

  OpenAIRE

  Galić, Branka

  2012-01-01

  Seksizam u svojim tradicionalnim i modernim varijantama prepoznat je kao utemeljen koncept u hrvatskom društvu na temelju rezultata istraživanja o rodnom identitetu koje je provedeno 2004. godine u sklopu projekta „Modernizacija i identitet hrvatskog društva“, i to osobito među starijima, niže obrazovanima i muškim dijelovima hrvatske populacije. U ovome radu ponovno se konceptualizira seksistički diskurs, te se iznose usporedbe glavnih rezultata istraživanja o relacijama neo/seksizma i moder...

 2. BIBLIJSKI I TEOLOŠKO-DUHOVNI VID RADA

  OpenAIRE

  Zečević, Jure

  2007-01-01

  Čovjekov rad se kao viševrsna i višedimenzionalna stvarnost može cjelovitije sagledati tek objedinjavanjem različitih vidova pod kojima je proučavan i motren. Ovom radu nije prvenstveni cilj dati prikaz neke cjelovite i sustavne teologije i duhovnosti rada, nego teološki istražiti pojedina danas raspravljana i stoga relevantna pitanja biblijske i duhovne dimenzije rada, odnosa molitve i rada, među ostalim i pod vidom praktične primjene u okolnostima suvremenog načina živo...

 3. VALIDACIÓN DEL MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN AUTOMÁTICA DEL DIAGRAMA DE OBJETIVOS DESDE ESQUEMAS PRECONCEPTUALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Mario Zapata

  2007-12-01

  Full Text Available Según el CDM (Custom Development Method, el desarrollo de aplicaciones de software suele empezar con una fase de definición, en la cual se determinan los procesos que se realizan en la organización que requiere el software, los problemas que motivan tal desarrollo y, especialmente, los objetivos asociados con las diferentes áreas de la organización. En esta fase, el diagrama de objetivos de KAOS (Knowledge Acquisition Automated Specification se suele utilizar para describir los objetivos de alto nivel de la organización y dividirlos paulatinamente en subobjetivos hasta alcanzar los requisitos y expectativas de los interesados. El grupo de Ingeniería de Software de la Escuela de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia desarrolló un método para automatizar la obtención del diagrama de objetivos de KAOS a partir de esquemas preconceptuales, que son diagramas que describen los procesos y el vocabulario de una organización que desee desarrollar una aplicación de software. En este artículo se realiza la validación de dicho método, empleando para ello tres casos de estudio incluidos en la literatura especializada.According to the Custom Development Method (CDM, the first phase of the software development process is commonly the definition phase. Processes related to the organization in which the software application is needed, problems that motivates the development process, and objectives associated with several organizational areas are determined in this phase. KAOS (Knowledge Acquisition Automated Specification goal diagram is used in this phase to describe high-level organizational goals and then divide them into sub-objectives concerned with the stakeholder needs and expectations. Software Engineering group of the Escuela de Sistemas of the Universidad Nacional de Colombia developed a method to automate the KAOS goal diagram obtaining from Pre-conceptual Schemas, which are diagrams to describe the organizational processes

 4. Gibberellin deficiency pleiotropically induces culm bending in sorghum: an insight into sorghum semi-dwarf breeding

  OpenAIRE

  Ordonio, Reynante L.; Ito, Yusuke; Hatakeyama, Asako; Ohmae-Shinohara, Kozue; Kasuga, Shigemitsu; Tokunaga, Tsuyoshi; Mizuno, Hiroshi; Kitano, Hidemi; Matsuoka, Makoto; Sazuka, Takashi

  2014-01-01

  Regulation of symmetrical cell growth in the culm is important for proper culm development. So far, the involvement of gibberellin (GA) in this process has not yet been demonstrated in sorghum. Here, we show that GA deficiency resulting from any loss-of-function mutation in four genes (SbCPS1, SbKS1, SbKO1, SbKAO1) involved in the early steps of GA biosynthesis, not only results in severe dwarfism but also in abnormal culm bending. Histological analysis of the bent culm revealed that the intr...

 5. Uvođenje programa osiguranja kvalitete pri mamografskom pregledu u Kliničkoj bolnici Osijek: prvi rezultati

  OpenAIRE

  Faj, Dario; Ivković, Ana; Štimac, Damir; Posedel, Dario; Kotromanović, Zdenka; Ivezić, Zdravko; Belaj, Nenad; Tomaš, Ilijan; Kubelka, Dragan

  2009-01-01

  Mamografija je najvažnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje tumora dojke. Cilj je radiologa imati najbolju moguću dijagnostičku informaciju uz prihvatljivu dozu zračenja za bolesnika. Kakvoća slike i doza zračenja ovisi o velikom broju čimbenika kao što su brzina i kontrast filma, razvijanje filma, napon i automatski nadzor ekspozicije mamografskoga uređaja, te veličina i gustoća dojke. Uz to, uvjeti gledanja slike mogu značajno utjecati na točnost mamografske informacije. S obzirom na ...

 6. Izrada filmskog plakata uz pomoć Maye

  OpenAIRE

  Lacković, Klaudija

  2016-01-01

  Animirani filmovi su, baš kao i igrani filmovi, plod nečije mašte ograničen potrebnim mu resursima. No neki od najboljih filmova, poput „Deadpool“-a, nastali su upravo zahvaljujući nečijem znanju i mogućnostima u trodimenzionalnom modeliranju. Trodimenzionalno modeliranje već dugi niz godina omogućuje stvaranje virtualnih likova, objekata i svijeta te se s godinama unaprjeĎuje i daje izvanredne rezultate. Jedan od najkorištenijih alata za 3D modeliranje je Autodesk Maya. Stoga ...

 7. Sindromi prenaprezanja u šaci, podlaktici i laktu

  OpenAIRE

  Bilić, Ranko; Kolundžić, Robert; Jelić, Mislav

  2002-01-01

  Primarna uloga čitavoga gornjeg ekstremiteta, tj. ramena, nadlaktice, lakta, podlaktice i ručnog zgloba jest postavljanje šake u prikladan položaj za obavljanje nekog rada, a kao krajnji dio ruke istodobno je i osjetni organ. Kompleksna anatomija šake izražava obje funkcije koje su temeljne u čovjekovoj komunikaciji s okolinom. Zbog toga vrlo su učestale akutne ozljede i kronična oštećenja (hrskavica, mišić, tetiva, kost ili živac), odnosno sindromi prenaprezanja u području šake i drugih dije...

 8. Novel Optical Methods for Identification, Imaging, and Preservation of the Cavernous Nerves Responsible for Penile Erections during Prostate Cancer Surgery

  Science.gov (United States)

  2009-03-01

  Mariappan, J. Albea, E. D. Jansen, P. Konrad, and A. Mahadevan-Jansen, “Optical stimulation of neural tissue in vivo,” Opt. Lett., vol. 30, pp. 504-506...2005. 24. J. Wells, C. Kao, E. D. Jansen, P. Konrad, and A. Mahadevan-Jansen, “Application of infrared light for in vivo neural stimulation,” J. Biomed...tissue ap- eared as a fine lace -like pattern (Fig. 4). x Vivo Imaging of Human Prostatectomy pecimens he OCT imaging of human prostatectomy specimens

 9. Rsa algoritam i njegova praktična primena

  OpenAIRE

  Kuljanski R. Sonja

  2010-01-01

  RSA algoritam jeste algoritam sa javnim ključem koji uključuje tri koraka: generisanje ključa, enkripciju i dekripciju. RSA enkripciona šema je determinističaka što znači da se osnovni tekst uvek enkriptuje u isti šifrovani tekst za unapred zadati javni ključ. Da bi se izbegao ovaj problem, praktična implementacija RSA algoritma obično koristi neke strukture, kao što je dodavanje slučajnog teksta u samu poruku pre enkripcije. Ovo dodavanje obezbeđuje da osnovna poruka bude s...

 10. Dosimetry and radiation protection at the RA reactor, Report for 1976 - Annex V; Prilog V - Dozimetrija i tehnicka zastita od zracenja kod reaktora RA - Izvestaj za 1976. godinu -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M et al [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-12-15

  This annex includes data about measured levels of gamma and neutron irradiation as well as level of contamination of the working environment. In addition it covers data about irradiation of the staff, contamination, decontamination of the surfaces, and radioactive waste. During 1976 there were no significant accidents that could impact either staff or the environment. [Serbo-Croat] Ovaj prilog sadrzi podatke o merenim nivoima gama i neutronskog zracenja kao i stepenu kontaminacije radne sredine na reaktoru RA. Pored toga dati su podaci o ozracivanju osoblja, kontaminaciji, dekontaminaciji i radioaktivnom otpadu. Akcidenata vecih razmera koji bi imali znacajnije posledice po osoblje i okolinu tokom 1976. godine nije bilo.

 11. NITRATI I NITRITI, METABOLIZAM I TOKSIČNOST

  OpenAIRE

  Nujić, Marija; Habuda-Stanić, Mirna

  2017-01-01

  Nitrati i nitriti su kemijski spojevi koji se koriste kao gnojivo, rodenticidi ili konzervansi. Mogu se naći u zraku, tlu, vodi ili hrani (posebice povrću) a mogu se i stvarati u ljudskom tijelu. Nitrati imaju važnu ulogu u hranjenju i metabolizmu biljaka. Nastaju oksidacijom organskog otpada djelovanjem dušičnih bakterija. Ljudi mogu biti izloženi nitratima i nitritima preko konzumacije povrća i mesnih prerađevina, a manjim dijelom preko vode ili ostale hrane. Pijenje vode sa već...

 12. Observations of 40-70 micron bands of ice in IRAS 09371 + 1212 and other stars

  Science.gov (United States)

  Omont, A.; Forveille, T.; Moseley, S. H.; Glaccum, W. J.; Harvey, P. M.; Likkel, L.; Loewenstein, R. F.; Lisse, C. M.

  1990-01-01

  IRAS 09371 + 1212 is still an absolutely unique object. This M giant star, with circumstellar CO and a spectacular bipolar nebula, displays unique IRAS FIR colors which had been attributed to strong emission in the 40-70-micron bands of ice, as subsequently supported by the observation of a strong 3.1-micron absorption band. The results of the KAO observations have confirmed its unusual nature: the far-infrared bands of ice are by far the strongest known. Its dust temperature, 50 K or less, is by far the lowest known for a late-type circumstellar envelope.

 13. Decision, Annex 3[Organizational structure of the Division for reactor maintenance]; Prilog br. 3, Odluka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M [Reaktor RA, Odelenje odrzavanja, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1965-12-15

  The objective of the decision about the change in the organizational scheme of the Division for RA reactor maintenance is to achieve efficiency. The tasks are precisely defined as to divide the maintenance and repair tasks from special ones related to improvement of reactor operation its applicability. [Serbo-Croat] U cilju poboljsanja organizacije rada Odelenja odrzavanja reaktora RA, kao i efikasnijeg koriscenja raspolozivog kadra izvrsice se razgranicenje poslova odrzavanja i remonta od posebnih zadataka koji se odnose na poboljsanje rada reaktora i povecanje njegovih mogucnosti.

 14. Osteosinteza pertrohantemih prijeloma u starijih osoba metodom po Enderu

  OpenAIRE

  Antoljak, Tomislav; Turčić, Josip; Davila, Slavko; Livaković, Mirko; Kovač, Tomo

  2000-01-01

  Pertrohantemi prijelomi najčešće pogađaju osobe u starijoj životnoj dobi. Uzrok je većinom pad kod kuće kao posljedica mišićne diskoordinacije, uznapredovale osteoporoze, ateroskleroze i drugih kroničnih bolesti. Operacijsko liječenje ovih prijeloma posve je opravdano pa se u literaturi predlaže niz kirurških metoda stabilizacije. U ovom su radu prikazane indikacije, kontraindikacije i komplikacije za primjenu Enderovih čavala, te standardna tablica za procjenu postoperacijskih rezultata. Pre...

 15. Bog Stvoritelj u djelu Charlesa Darwina

  OpenAIRE

  Balabanić, Josip

  2009-01-01

  U ovome članku traži se odgovor na pitanje zašto u djelu Charlesa Darwina (1809-1882) ima iznenađujuća količina izravna teološkog sadržaja i zašto je, premda pristaša znanstvenog redukcionizma, u svoja kapitalna djela Postanak vrsta (1859) i Podrijetlo čovjeka (1871) unio egzistencijalnu dimenziju vlastita religioznog stajališta o Bogu kao stvoritelju putem sekundarnih uzroka (tj. prirodnih zakona). Na temelju njegovih izjava i navoda iz Autobiografje izvodi se zaključak kako Darwin Stvoritel...

 16. VAŽNOST STRATEGIJA UČENJA ZA USPJEH U FIZICI KOD SREDNJOŠKOLACA

  OpenAIRE

  Vrdoljak, Gabrijela

  2016-01-01

  Cilj je ovoga istraživanja bio provjeriti razlikuju li se učenici u ocjeni iz fizike s obzirom na to u kojoj se mjeri koriste pojedinim strategijama učenja, a to su: dubinsko procesiranje, površinsko procesiranje i ciklus metakognitivne kontrole. Strategijama učenja naziva se svako ponašanje ili mišljenje koje olakšava kodiranje informacija na način koji povećava njihovu integraciju i pronalaženje. Strategije učenja (kao što je dubinsko procesiranje i metakognitivne strategije) dovode se u ve...

 17. Co-culture-inducible bacteriocin production in lactic acid bacteria

  OpenAIRE

  Marinić, Laura

  2017-01-01

  Svojstvo bakterija mliječne kiseline da inhibiraju rast drugih mikroorganizama rezultat je nastajanja i djelovanja organskih kiselina, prvenstveno mliječne i octene kiseline te posljedično niske pH vrijednosti okoliša, a mogu nastati i drugi metaboliti s antimikrobnom aktivnošću, kao što su vodikov peroksid, etanol, diacetil, acetaldehid i bakteriocini. Od svih navedenih spojeva, poseban se naglasak stavlja na bakteriocine, specifične peptide s antimikrobnim djelovanjem prema srodnim bakterij...

 18. Journal of Maps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nedjeljko Frančula

  2009-12-01

  Full Text Available Journal of Maps (JoM (http://www.journalofmaps.com počeo je izlaziti 2005. godine isključivo kao elektronički časopis. Izdavač je School of Earth Sciences and Geography, Kingston University, UK. Budući da ne izlazi u tiskanom izdanju, časopis nema uobičajene sveske. Svescima se, ipak, mogu smatrati članci srodne tematike koji se objavljuju tri puta godišnje – u travnju, kolovozu i prosincu.

 19. USPOREDBA POTRESNOG ODZIVA ARMIRANOBETONSKIH ZGRADA OD NEKONVENCIONALNIH BETONA

  OpenAIRE

  Kraus, Ivan; Netinger, Ivanka; Morić, Dragan

  2011-01-01

  Članak istražuje ponašanje numeričkih modela armiranobetonskih zgrada sa zgurom u sastavu betona, podvrgnutih seizmičkoj proračunskoj kombinaciji djelovanja. Provedena su preliminarna numerička istraživanja te je utvrđeno da uporaba betona sa zgurom vodi ka smanjenju seizmičkih sila, te posljedično ka smanjenju dimenzija konstrukcijskih elemenata i/ili smanjenju potrebne količine armature. Rezultati ovih preliminarnih istraživanja govore u prilog mogućnosti uporabe zgure kao a...

 20. Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa: Mehanizmi suočavanja s izazovima 20. stoljeća

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarina Žeravica

  2014-12-01

  Full Text Available Irony and satire, two complex phenomena, find their respective places in the dramatic works of Max Frisch (1911–1991, a Swiss playwright and novelist and have gone through many changes gaining on different meanings, depending on the socio-cultural context, dominant literary and philosophical theories of a certain period of time in which they were analyzed and recognized as such. The aim of this paper is to show that Max Frisch, a 20th century intellectual who witnessed the major political, cultural and social changes of the second half of the 20th century in Europe and worldwide, uses irony and satire for coping with the reality and challenges of the time he lived in. Keywords: Max Frisch, dramatic work, irony, satire, 20th centuryNeutralna pozicija koju je Švicarska imala za vrijeme Drugoga svjetskog rata, a zbog koje je ostala pošteđena ratnih zbivanja te otvorenost klasičnim, ali i suvremenim europskim i svjetskim književnim te kazališnim utjecajima, stvorili su pozitivno ozračje za dobru, aktualnu i suvremenu švicarsku dramsku književnost na njemačkom jeziku nakon 1945. godine čiji predstavnik postaje jedan od najvećih švicarskih književnika, Max Frisch (1911–1991. U svojoj dugogodišnjoj književnoj karijeri Frisch je bio iznimno aktivan kao prozaist, napisavši pet romana, pet pripovijesti te četiri dnevnika, ali i kao dramatičar, ostavivši bogat dramski opus koji broji jedanaest dramskih ostvarenja napisanih između 1945. i 1978. godine. Upravo će Frischove drame biti predmetom ovoga rada, odnosno naglasak će biti na onima koje su se analizom pokazale najreprezentativnijima u cilju dokazivanja postojanja ironije i satire u istima kao mehanizmima suočavanja s izazovima koje je pred čovjeka-intelektualca stavilo 20. stoljeće, ali i kao sredstvima putem kojih Frisch progovara, kritizira i prokazuje besmisao jednog vremena kojemu je i sâm pripadao.

 1. Komunikacijski aspekt ukrašavanja tijela u zapadnoj kulturi

  OpenAIRE

  Dadić, Nikolina

  2017-01-01

  Ukrašavanje tijela kroz povijest imalo je različita značenja, bilo religijska, ritualna ili estetska, neovisno o stupnju civilizacijskog razvoja, kulturi i kontinentu. Ukrašavanje se održalo do danas, a tijekom različitih povijesnih razdoblja bilo je podložno modi i trendovima, jednako kao i odjeća, obuća ili frizura. Još uvijek postoje predrasude koje kod nekih osoba izazivaju odbojnost što se tiče ljudi koji nose tetovaže ili ukrase i u čistoj suprotnosti su sa jednim liberalnim pogledo...

 2. Kriminal i represivni sustav u Osijeku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće promatran kroz elemente biopolitike i socijalne povijesti

  OpenAIRE

  Pejić, Luka

  2015-01-01

  Elementi biopolitike i disciplinskog društva kao što su statistike, izvještaji, regulacije i standardizacije obrazovnih, zdravstvenih i drugih praksi postaju krajnje važni za „nadzor i kaznu“ subjekta tijekom 19. stoljeća. S obzirom na industrijski razvoj, ove je trendove moguće promotriti i u Osijeku krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Primajući utjecaje iz Budimpešte, Beča, Zagreba i drugih gradova, osječke gradske vlasti poduzimaju nove korake u osiguravanju produktivne radne snage te izol...

 3. Iz etničke prapovijesti Evrazije – Altajci, kineski izvori i Turanija

  OpenAIRE

  Heršak, Emil

  2000-01-01

  Rad je podijeljen na tri dijela. U prvome, autor razmatra problematiku altajskih jezika te iznosi podatke o protoaltajskom rječniku i o mogućem smještaju altajske pradomovine. U drugom dijelu predstavljaju se starokineski podaci o drevnim narodima koji su živjeli na granicama Kine. U trećem dijelu rada raspravlja se o mogućim jezičnim, odnosno etničkim i povijesnim identitetima naroda označenim u kineskim izvorima, kao i o širim evrazijskim vezama i mogućoj kontaktnoj zoni u Turaniji.

 4. Judaizam, Einstein i moderna arhitektura

  OpenAIRE

  Klein, Rudolf

  2013-01-01

  Članak uspostavlja vezu između židovske tradicije, koncepata Alberta Einsteina - kao što su prostor-vrijeme, teorija relativiteta i kvantna mehanika - i moderne arhitekture, odnosno otkriva primjenu tih koncepata u teoriji arhitekture 20. stoljeća. U članku se ponajprije sagledavaju primjeri Raumplana Adolfa Loosa, brzine i energije Ericha Mendelsohna te koncepta Raumzeit odnosno prostorno-vremenske simultanosti Sigfrieda Giediona. Utjecaj Lászla Moholy-Nagya i El Lissitzkog također je predme...

 5. Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže

  OpenAIRE

  Dijana Metlić

  2016-01-01

  Roman Paklena pomorandža Entonija Bardžisa, objavljen 1962. godine, postao je jedno od kultnih književnih dela XX veka, pre svega zahvaljujući istoimenom filmu Stenlija Kjubrika iz 1971. Okarakterisan kao dekadentno i nihilističko ostvarenje, snimljen tako da gledaoci „uživaju“ u scenama nasilja, Kjubrikov film bio je, uz prekide, u distribuciji u Britaniji do 1974. godine kada je povučen na zahtev reditelja zbog optužbi koje su ga implicitno teretile za povećanje stepena delinkventskog nasil...

 6. Prognostički značaj određivanja koncentracija citokina članova superfamilije tumor nekrozis faktora alfa kod obolelih od sepse

  OpenAIRE

  Lendak, Dajana

  2015-01-01

  Uvod: Nespecifičnost kliničke slike sepse, velike individualne razlike u odgovoru organizma na infekciju kao i neophodnost adekvatne inicijalne procene težine kliničke slike, toka i ishoda bolesti, čine istraživanja biomarkera koji bi doprineli pravovremenom postavljanju dijagnoze i adekvatnoj prognozi bolesti izuzetno značajnim. Do sada je ispitivano preko 200 biomarkera od kojih ni jedan nije pokazao zadovoljavajuću senzitivnost i specifičnost. Uloga B limfocita u patogenezi sepse pri tome ...

 7. Dijagnostički i prognostički značaj markera disfunkcije endotela i poremećaja mehanizma hemostaze u sepsi

  OpenAIRE

  Mihajlović, Dunja

  2015-01-01

  Uvod: Sepsa je jedan od vodećih uzroka smrtnosti u jedinicama intenzivnog lečenja i van njih uprkos implementaciji novih dijagnostičkih i terapijskih protokola širom sveta. Multiorganska disfunkcija (MODS), koja predstavlja najtežu formu nepovoljnog toka sepse, je u osnovi svojih patofizioloških dešavanja obeležena promenama, koje se dešavaju na nivou kapilara, pre svega u endotelu. Poremećaji koagulacije koji se javljaju kao posledica ovih promena u endotelu su pr...

 8. Ekstrakcija polifenola iz korijena biljke Urtica dioica L.

  OpenAIRE

  Paić-Karega, Matea

  2017-01-01

  Cilj ovog istraţivanja bio je usporediti različite metode ekstrakcije polifenola iz korijena koprive te prinose fenolnih spojeva u ovisnosi o primijenjenim metodama i uvjetima ekstrakcije UsporeĎivane su Soxhlet ekstrakcija te ekstrakcija superkritičnim CO2 Za Soxhlet ekstrakciju kao otapala su korišteni 96%-tni etanol te n-heksan kako bi se prikazao i utjecaj odabira otapala na prinos ekstrakcije. Soxhlet ekstrakcijom uz primjenu 96%-tnog etanola prinos polifenola iznosio je 14,14%, dok je p...

 9. Jačina sveze adhezijskih materijala na tvrda zubna tkiva

  OpenAIRE

  Žagar, Polona

  2017-01-01

  Adhezija se odnosi na povezivanje atoma i molekula na kontaktnim površinama različitih materijala. Adhezijske sustave možemo podjeliti prema interakciji sa tvrdim zubnim tkivima na jetkajuće ispirajuće, samojetkajuće i staklenoionomerne sustave. Univerzalni adhezivi su najnovija generacija adheziva na tržištu. Mogu se koristiti kao jetkajući ispirajući i samojetkajući sustavi. U ovom radu je ispitivana jačina adhezijske sveze s caklinom jetkajuće ispirajućim i univerzalnim adheziv...

 10. Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma. komparacija određenih obilježja hrvatske kulture kod srednjoškolaca i njihovih nastavnika (Hofstedeov model)

  OpenAIRE

  Burai, Renata

  2016-01-01

  Podaci koji se koriste u ovom radu dobiveni su uz znanstveno istraživački projekt „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima“, voditelj projekta: prof. dr. sc. Neven Hrvatić, u periodu 2007. do 2012. godine. U radu se elaboriraju osnovni elementi koji predstavljaju polazište za izradu hrvatskoga nacionalnog kurikuluma kao i za interkulturalne dimenzije kurikuluma. Potom se obrazlaže jedan od mogućih pristupa istraživanja kulturnih razlika - prema Hofstedeovom modelu, t...

 11. Preživljavanje prirodne mikrobiote izolirane iz proizvoda akvakulture u simuliranim uvjetima gastrointestinalog trakta

  OpenAIRE

  Matešić, Nikolina

  2017-01-01

  Mnogi bakterijski sojevi iz roda Lactobacillus i Bifidobacterium su okarakterizirani kao probiotici jer iskazuju pozitivne učinke na zdravlje domaćina. Preţivljavanje nepovoljnih uvjeta gastrointestinalnog trakta (GIT) je jedan od ključnih kriterija prilikom odabira probiotičkih sojeva budući da je GIT ciljno mjesto njihovog djelovanja. U ovome radu ispitano je preţivljavanje autohtonih izolata BMK iz riba i školjaka Jadranskog mora-Lactobacillus plantarum O1, Lactobacillus helveticus O9, Leu...

 12. Statističke metode u kontroli kvalitete mlijeka i proizvoda

  OpenAIRE

  Filajdić, Mirko; Ritz, Milana; Vahčić, Nada; Vojnović, Vera; Grüner, Matilda; Vujanić, Diana

  1991-01-01

  Nakon osnivanja Analitičke sekcije na XXVIII. simpoziju mljekarske industrije 1990. godine ukazala se potreba proširenja spoznaja ili obnova znanja iz primjene statističkih metoda u interpretaciji rezultata analiza pri provjeri kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. 1. Utvrđivanje slučajnih pogrešaka u rezultatima analiza - Prvi dio rada sadrži nekoliko praktičnih primjera utvrđivanja slučajne pogreške rezultata analiza kad se rezultati izražavaju kao kontinuirane ili diskretne veličine mjere...

 13. Bruksizam u djece

  OpenAIRE

  Crnić, Kristina

  2017-01-01

  Bruksizam se definira kao parafunkcijsko škripanje ili stiskanje zubima. Etiologija je nejasna, ali se danas smatra da postoji više uzročnih faktora. Među primarnim faktorima smatra se psihološki stres djeteta. Postoji manjak informacija o bruksizmu u djece zbog komplikacija provođenja istraživanja jer su ispitanici maloljetnici. Razne su metode koje se koriste u dijagnozi bruksizma. Uključuju stručno konstruirane upitnike i intervjue namijenjene i djeci i roditeljima te klinički pregled ...

 14. Granice podmorskih prostora jadranskih država

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Vokić Žužul

  2015-09-01

  Full Text Available U ovome radu analiziraju se sve dosada utvrđene granice jadranskog podmorja kao i one koje tak valja utvrditi, posebice u svjetlu novih istraživanja njegovih prirodnih bogatstava. Uz Hrvatsku i Italiju, koje dijele najveći dio morskog dna i podzemlja u Jadranu, pravo na epikontinentski pojas imaju i Crna Gora te Albanija. Dvije jadranske države s kratkim obalama – Bosna i Hercegovina te Slovenija, države su u nepovoljnome geografskom položaju koje ne mogu imati epikontinentski pojas kao prirodni produžetak svoga kopnenog područja. Podmorski prostori tih država završavaju stoga na vanjskoj granici njihovih teritorijalnih mora. Osim razmatranja tih granica i sporazumno utvrđenih granica epikontinentskih pojaseva, autorice se kritički osvrću i na jednostrane akte Slovenije o proglašenju njezinoga epikontinentskog pojasa iz 2005. godine kao potpuno pravno neutemeljene akte. U središtu pozornosti ovoga rada je razmatranje granice koja dijeli podmorske prostore Hrvatske i Italije kao buduće granice dviju država i nad morskim dnom. Ta bi granična crta, u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora, trebala postati – jedinstvena morska granica njihovih epikontinentskih i gospodarskih pojaseva (odnosno ekološke zone Italije i zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske. Takva višefunkcionalna jedinstvena granična crta u najboljem je interesu pravne sigurnosti u svim načinima korištenja mora, a u međunarodnoj sudskoj i arbitražnoj praksi posljednjih desetljeća u potpunosti je zamijenila povlačenje različitih crta razgraničenja za više pojaseva u istome morskom prostoru. S obzirom na rezultate nedavno provedenih istraživanja potencijalnih nalazišta nafte i plina u južnom Jadranu, u radu se upozorava i na potrebu što skorijeg povlačenja crte bočnog razgraničenja epikontinentskih pojaseva Hrvatske i Crne Gore. Autorice analiziraju moguće pravce te nove granice, uzimajući u obzir znatno odstupanje od

 15. Acute Effects of Smoking on Heart Rate and Peripheral Resistance in Young Smokers

  OpenAIRE

  Mrkaić Ana; Branković Suzana; Randjelović Pavle; Veljković Milica; Pavlović Ivan; Radenković Mirjana

  2015-01-01

  Pušenje ima mnogo štetnih efekata na ljudski organizam. Dobro je poznato da pušenje predstavlja jedan od najvažnijih faktora rizika za pojavu kardiovaskularnih bolesti. Sastojci dima cigarete stimulišu oslobađanje vazokonstriktivnih, a inhibišu oslobađanje vazodilatatornih supstanci. Zato smo kao cilj našeg rada postavili praćenje akutnih efekata pušenja cigareta na arterijski krvni peitisak, srčanu frekvenciju i periferni protok.

 16. Mobilna tehnologija i njezin utjecaj na ponašanje potrošača

  OpenAIRE

  Mičuda, Ana-Marija

  2017-01-01

  Mobilna tehnologija se svakog dana sve više razvija te preuzima vodeću ulogu u privatnom i poslovnom okruženju. Internet je sa svojim brojnim mogućnostima kao što su gledanje videa, slušanje glazbe, igranje video igra, čitanje vijesti i raznih drugih članaka, mogućnošću uspostave video poziva u bilo kojem dijelu svijeta te razvojem mogućnosti online kupovine, povezao svijet te omogućio brojne prednosti današnjem društvu. Razvojem mobilnih aplikacija za kupovinu kupcima su na raspolaganju ...

 17. Odgoj za poduzetništvo u primarnom obrazovanju

  OpenAIRE

  Posavec, Mirjana

  2011-01-01

  Suvremena škola povećava važnost komunikacijskih i interpersonalnih vještina, a društvo treba široko obrazovane kadrove pripremljene za nove promjene što zahtijeva različite i inovativne pristupe u učenju. To uključuje stjecanje novih vještina i kompetencija. Jedna od takvih kompetencija jest odgoj i obrazovanje za poduzetništvo, koje se kao međupredmetna tema pojavljuje u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Školske zadruge imaju dugogodišnju predanost obrazovanju, a zadružne vrijednosti imaju m...

 18. UNAPRjEĐENjE OBRAZOVNOG SUSTAVA ZA POTREBE TURIZMA HRVATSKE I SLOVENIjE ELEMENTIMA PROjEKTNOG MENADžMENTA

  OpenAIRE

  Vrečko, Igor; Barilović, Zlatko

  2010-01-01

  Konkurentnost hrvatskog i slovenskog turizma na međunarodnom tržištu temelji se na uspješnosti izvođenja operativnih poslova, ali i na pripremi i izvođenju strateških i drugih projekata. Ti projekti od ključne su važnosti za njegov rast i razvoj, kao i poslovnih sustava koji djeluju unutar područja navedene gospodarske grane. Uspješno upravljanje projektima od ključne je važnosti za konkurentnost poslovnih sustava s područja turizma, iako se tome do sada nije pri...

 19. RA research reactor - properties and experimental capabilities; Istrazivacki reaktor RA - Tehnicke karakteristike i eksploatacione mogucnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M; Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1978-05-15

  The brief survey of the Reactor RA exploitation experience, as well as the reactor equipment state, after 18 years of operation is presented. The results of efforts spent on reactor characteristics improvement in order to ensure safe and reliable reactor operation for next 15-20 years, are described. Prikazani su fragmenti iz eksploatacije reaktora kao i stanje opreme, posle 18 godina rada. Na kraju je dat prikaz sta je preduzeto i sta se preduzima da se poboljsaju karakteristike i poveca sigurnost i bezbednost rada za sledecih 15-20 godina.

 20. RA reactor action plan for 1977 - Annex VI; Prilog VI - Plan rada reaktora RA za 1977. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1976-12-15

  In the RA reactor action plan for 1977 it is foreseen that the reactor would be operated for 181 days, mostly at nominal power of 6.5 MW. It is planned to produce 28236 MWh in total. Five reactor core exchanges (refuelling) are planned. The plan includes time for repair of components as well as for cooling. [Serbo-Croat] Plan rada reaktora RA predvidja rad tokom 181 dana, vecim delom na nominalnoj snazi od 6,5 MW tokom 1977. godine. Planirano je da ukupni rad iznosi 28236 MWh. Planom je predvidjeno i pet izmena goriva kao i vreme potrebno za remont opreme i hladjenje.

 1. Hyperthermia and massage are effect for the gingivitis improvement; Onnetsu to massaji ga shinikuen kaizen ni koka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-10-01

  It was confirmed that Kao and research group of Nosaka professor of Iwate Medical Univ. faculty of dentistry that hyperthermia and massage at the 40 degrees C for the gingival activate the gingival lymph duct function and that it improves the gingivitis was effective. By causing the microcirculation disorder of the gingival, the research of the vascularisation is main until now for the gingivitis. Present research demonstrated that the recovery of the lymph duct function was effective for the gingivitis improvement for the first time in the world. (translated by NEDO)

 2. Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u dnevnoj hotelskoj ponudi

  OpenAIRE

  Krešić, Greta; Colić Barić, Irena; Šimundić, Borislav

  2002-01-01

  Cilj rada je utvrditi udio mlijeka i mliječnih proizvoda kao značajnih izvora energije, makronutrijenata, vitamina i minerala u prosječnoj hotelskoj menu ponudi. U tu svrhu izvršena je nutritivna analiza 66 cjelodnevnih menu ponuda (doručak, ručak, večera). Rezultati su statistički obrađeni i uspoređeni sa preporukama, uz osvrt na potrebe gostiju srednje i starije životne dobi, oba spola. Dobiveni rezultati su pokazali da obroci nisu uravnoteženi, te da prevelik udio ukupne energijske vrijedn...

 3. Trodimenzionalni digitalni otisci

  OpenAIRE

  Miser, Izidora

  2015-01-01

  Dentalnu medicinu, kao kliniĉku i znanstvenu disciplinu, prati brz razvoj ĉemu uvelike pridonosi razvoj dentalne tehnologije. Stomatološki materijali imaju dugu povijest. Od pĉelinjeg voska, bijele sadre, termoplastiĉnih materijala, hidrokoloida i elastomera do 3D digitalnih sistema skeniranja koji se razvijaju krajem 20. stoljeća. Digitalne tehnologije sve više predstavljaju glavninu tehnoloških postupaka u izradi protetskih radova. Globalni vođe s postavljenim visokim standardom u digitalno...

 4. BRENDIRANJE OBRAZOVANJA

  OpenAIRE

  Vrban, Sonja

  2015-01-01

  Zbog iznimno brzog tehnološkog napretka, društvenih i znanstvenih kretanja, stručnjaci prognoziraju velike izazove na području obrazovanja, čiji je kvalitetan proces bitan u praćenju svih tržišnih i društvenih promjena, koje ga u isto vrijeme i diktiraju i razvijaju. Iz tih razloga koncept cjeloživotnog učenja pozicionira se kao temeljni faktor osobnog i profesionalnog razvoja, jer ni jedna znanost, a time ni jedno znanje nije statično i fiksno. Svijest o ključnoj ulozi obrazovanja re...

 5. NOVIJE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI, LIJEČENJU I PREVENCIJI RH IMUNIZACIJE

  OpenAIRE

  Matijević, Ratko; Knežević, Mario

  2009-01-01

  Rh imunizacija kroz hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) najčešći je uzrok fetalne anemije tijekom trudnoće. Amniocenteza je godinama korištena kao metoda probira kroz određivanje OD 450 uz pomoć Lileyeva dijagrama, no u novije je vrijeme zamijenjena neinvazivnim određivanjem maksimalne brzine protoka u središnjoj moždanoj arteriji fetusa. Napredak je postignut i u liječenju HBFN gdje je konzervativno liječenje zamijenjeno intrauterinom intravaskularnom fetalnom transfuzijom. Tako...

 6. Socijalna (ne)osjetljivost hrvatske Crkve

  OpenAIRE

  BALOBAN, Stjepan

  2001-01-01

  U Hrvatskoj je, kao tranzicijskoj zemlji, posljednjih godina veoma aktualna tema o socijalnoj osjetljivosti odnosno neosjetljivosti Crkve. Ta se tema u članku obrađuje na osnovu tri socio-religijska istraživanja provedena u Hrvatskoj od 1997. do 1999. godine. Prva dva istraživanja »Vjera i moral u Hrvatskoj« i »Europsko istraživanje vrednota-EVS 1999«, su projekti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Treće istraživanje je pod nazivom »Aufbruch« provedeno u deset tranzicijsk...

 7. Annex 2 - Design concept of RA reactor fuel element fabrication; Prilog 2 - Koncepcija izrade gorivnog elementa reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavlovic, M; Mihajlovic, A; Ristic, M; Simic, G [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  This document shows the construction and description of the individual parts of the fuel element. Planned procedures for fabrication of Al cladding and the fuel element structure are presented. Within the analysis of the results, claddings obtained by applying the proposed procedure are presented as well as the future plans. Dat je prikaz konstrukcije sa opisom i ulogom pojedinih sastavnih delova i sklopa gorivnog elementa. Izneta su predvidjanja za izradu, kako Al kosuljice, tako i sklopa gorivnog elementa. U analizi dosadasnjih rezultata, prikazane su kosuljice dobijene po navedenim postupcima, kao i smernice daljeg rada (author)

 8. Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja : Methods for change detection in remote sensing

  OpenAIRE

  Admir Mulahusić; Nedim Tuno

  2011-01-01

  U ovom radu predstavljeni su različiti načini identifikovanja promjena kod daljinskih istraživanja. Različiti autori su predstavljali različite metode otkrivanja promjena na površini zemlje. Otkrivanje promjena je, između ostalog, veoma važno zbog praćenja promjena, kao i procjene promjena i međusobnih odnosa prirodnih i vještačkih objekata. Sve to vodi ka boljem razumijevanju potencijalnih uzroka promjena. : In this paper, the different ways to identify changes in remote sensing are given. V...

 9. SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVITKU MARKETINGA - OSVRT NA DIREKTNI MARKETING

  OpenAIRE

  Dvorski, Stjepan; Vranešević, Tihomir; Dobrinić, Damir

  2004-01-01

  Direktni marketing, kao marketinški pojam, javlja se početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, predstavljajući novi pristup u prodajnoj komunikaciji s tržištem. Za razliku od klasičnih metoda jednosmjernog komuniciranja (prodavač – kupac), direktni marketing se oslanja na dvosmjernu (interaktivnu) komunikaciju. Suštinu te komunikacije čini skup aktivnosti pomoću kojih prodavač izravno ulaže napore prema ciljanom potrošaču/korisniku kako bi dobio mjerljiv odgovor ili transakciju. V...

 10. BOL I SUZBIJANJE BOLI PRI KRONIČNOJ RANI

  OpenAIRE

  PERSOLI-GUDELJ, MARIJANA; LONČARIĆ-KATUŠIN, MIRJANA

  2015-01-01

  U ovom preglednom članku opisan je patomehanizam nastanka bolnog osjeta i put njegovog širenja od mjesta ozljede do korteksa s posebnim osvrtom na pojavu boli kod kronične rane i važnosti njenog pravodobnog i pravovaljanog liječenja Istaknuto je značenje nociceptora (prihvatača bolnih podražaja) i kemijskih posrednika (neurotransmitera) te alogenih tvari koje se oslobađaju na mjestu ozljede i podražuju nocicepcijske neurone. U liječenju je naglašena primjena farmakoterapije (analgetici). Kao ...

 11. BOL I SMJERNICE ZA SUZBIJANJE BOLI PRI KRONIČNOJ RANI

  OpenAIRE

  PERSOLI-GUDELJ, MARIJANA; LONČARIĆ-KATUŠIN, MIRJANA; MIŠKOVIĆ, PETAR

  2016-01-01

  U ovom preglednom članku opisan je patomehanizam nastanka bolnog osjeta sa posebnim osvrtom na pojavu boli kod kronične rane. Prikazane su smjernice (preporuke) za njeno liječenje. U liječenju je stavljen naglasak na farmakoterapiju (analgetici). Kao temelj racionalne primjene analgetika preporuča se »trostupanjska» ljestvica SZO-e. Istaknuta je potreba kombinacije farmakoterapije s nefarmakološkim postupcima (kirurški, fi zikalni). Posebno je istaknut pozitivni učinak VIP svjetla na ubrza...

 12. Ekološki porezi

  OpenAIRE

  Šinković, Zoran

  2013-01-01

  Ekološki porezi uvode se u porezne sustave suvremenih zemalja s ciljem da se njihovom primjenom utječe na ponašanje gospodarskih subjekata i fizičkih osoba. Ekološki porezi trebali bi rezultirati poboljšanjem, odnosno sprečavanjem pogoršanja čovjekova okoliša. Kao instrumenti politike zaštite okoliša imaju tri uloge: ulogu internalizacije eksternih troškova, odgojnu ulogu i ulogu financiranja. Drugim riječima, suvremena politika zaštite okoliša treba ostvariti ciljeve održivog gospodarskog ra...

 13. Nastavna sredstva i pomagala u službi umjetnosti u nastavi glazbe

  OpenAIRE

  Novosel, Darko

  2016-01-01

  Svrha rada je utvrditi jesu li nastavna sredstva i pomagala potrebna u nastavi glazbe. Dok je vokalnoj glazbi dovoljan „glasovni aparat“ koji imamo kao dio našeg tijela, u instrumentalnoj glazbi nužno je pomagalo, glazbalo. Glazbu je moguće stvarati i izvoditi i na računalu, no za njegovu uporabu nije potrebna vještina sviranja već glazbeno i informatičko znanje pa ga još uvijek ne smatramo pravim glazbalom. Pomagala su potrebna i da bismo napravili notni ili zvučni zapis glazbe te za estetsk...

 14. Ocjenjivanje rada sudaca u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, SR Njemačkoj i Švicarskoj s posebnim osvrtom na okvirna mjerila za rad sudaca i metodologiju izrade ocjene sudaca

  OpenAIRE

  Sesar, Milijan; Šustić, Kristijan

  2008-01-01

  U ovom radu autori kritiziraju praksu po kojoj se ocjenjivanje i učinkovitost rada suca ocjenjuje prema broju riješenih sudskih postupaka. Na komparativan način pojašnjavaju rješenja koja imaju druge civilizirane države kao što su to Republika Slovenija, Republika Austrija, Savezna Republika Njemačka, Konfederacija Švicarska itd...U navedenim državama je nezamislivo ocjenjivati rad suca pukim kvantitativnim zbrajanjem rješenih sudskih predmeta. Rabiti znamenke o broju rješenih spisa, pa temel...

 15. Odnos mladih prema volontiranju, radu i slobodnom vremenu

  OpenAIRE

  Miliša, Zlatko

  2009-01-01

  U ovomu će se radu sa sociologijskoga i pedagogijskoga aspekta aktualizirati relacije volontiranja, odnos prema radu i slobodnom vremenu kod mlade generacije. Odnos prema volontiranju, kao i odnos prema radu, dvostrukoga je karaktera što je posljedica dualizma vrijednosti na eksplicitne i implicitne. Rad nije po sebi odgojno poticajan, a nije ni suprotno- odbojne prirode. Javno većina izražava pozitivne stavove o radu i volontiranju, a privatno prevladava drugačije mišljenje, težnja da se zar...

 16. Demokratski stil vođenja

  OpenAIRE

  Roko, Maruna

  2018-01-01

  Djelatnici u poduzeću s demokratskim stilom vođenja moraju biti zadovoljni plaćom i ostalim beneficijama, kao i uvjetima rada, te moraju biti motivirani zahvaljujući nemonotonosti posla i upravljačkim vještinama uprave. Velike prednosti demokratskog stila vođenja su veća fleksibilnost i zarada i izostanak neizvjesnosti i svakodnevnog stresa zbog rizika, dok se teški rad i upornost nagrađuju. Demokratski vođa mora konstantno ispitivati informacije na tržištu prodaje i nabave, proučavati zakons...

 17. Kontinuitet i diskontinuitet naseljenosti Istre na razmeđu prapovijest i antike

  OpenAIRE

  Bulić, Davor

  2014-01-01

  Naseljavanje Italika na Istarski poluotok krajem republikanskog i početkom carskog razdoblja uvjetovalo je u znatnoj mjeri i promjene mjesta naseljavanja, kao i vrste naselja. Ove je promjene moguće sagledati u procesu napuštanja gradinskih naselja i naseljavanja lokacija u nizinskim predjelima u okviru rimskih ruralnih stambeno-gospodarskih kompleksa (villa rustica). Iako je napuštanje predrimskih naselja na području kolonijskih agera očit i prevladavajući oblik promjene mjesta naseljavanja,...

 18. Rimska centurijacija Istre

  OpenAIRE

  Bulić, Davor

  2012-01-01

  Fenomen rimske centurijacije, danas vidljiv u fosiliziranim krajoliku kao relikt ljudskog mijenjanja okoliša u antici, sagledan je u kontekstu političkih, kulturnih, društvenih i ekonomskih okolnosti. Istraživanja tog segmenta rimske antike na europskom kontinentu imaju kontinuitet od sredine XIX. st. i vežu se za Kandlerovo pionirsko istraživanje centurijacija rimskih kolonija Pule i Padove. Iskorak u istraživanju rimske centurijacije Istre dogodio se sredinom XX. st. s dostupnošću zračnih f...

 19. International public relations and public diplomacy on the example of the State of Israel

  OpenAIRE

  Nikić, Petra

  2016-01-01

  Država Izrael u svijetu je prepoznata po višetisućljetnoj židovskoj tradiciji i povijesti. Osim bogate kulture, prožete bliskoistočnim elementima, ali i onima doseljenika iz raznih zapadnih zemalja, Izrael uživa poseban imidž na međunarodnoj pozornici. Taj pak imidž ovisi o više faktora – s jedne strane Izrael predstavlja multikulturalnu zemlju poželjnu kao turističku destinaciju ili pak zemlju za ekonomske i tehnološke inovacije, dok s druge Izrael biva predstavljen u negativnom kontekstu ka...

 20. Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka

  OpenAIRE

  Balenović, Ivan; Marjanović, Hrvoje

  2016-01-01

  Posljednjih godina digitalna aerofotogrametrija počinje se primjenjivati kao alternativna metoda zračnomu laserskomu skeniranju u trodimenzionalnom modeliranju šumskih površina, poglavito u izradi digitalnih modela površine (DSM-ova). Za potrebe inventure šuma DSM se uglavnom koristi u kombinaciji s digitalnim modelom reljefa, preklapanjem kojih se dobije digitalni model visine sastojina/krošanja (CHM) koji se potom koristi za procjenu različitih varijabli pojedinačnih stabala ili šumskih sas...

 1. Organizacijska struktura u industriji

  OpenAIRE

  Štimac, Mile

  2018-01-01

  Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna misija i vizi...

 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA U INDUSTRIJI

  OpenAIRE

  Štimac, Mile

  2016-01-01

  Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna misija i vizi...

 3. JANJCI MESOŽDERI? O kršćanskoj vjeri i nasilju u suvremenom svijetu

  OpenAIRE

  Volf, Miroslav

  1994-01-01

  Suočen s pitanjem potiče li kršćanska vjera nasilje autor najprije propituje odnos nasilja i procesa civilizacije (nasilje ostaje bitnim sastojkom suvremenih društava), a potom ulogu religija u suvremenom društvu (kontinuirana relevantnost religije uzrokuje raznolikost uporabe religioznih simbola). Suprotstavljajući se interpretaciji Gilles Deleuza po kome Isus Krist kao primjer nesebične ljubavi zapravo samo priprema put za teror nebeskoga Gospodara (kozmički teror sprov...

 4. Drug-resistant colon cancer cells produce high carcinoembryonic antigen and might not be cancer-initiating cells

  OpenAIRE

  Lee HC; Ling QD; Yu WC; Hung CM; Kao TC; Huang YW; Higuchi A

  2013-01-01

  Hsin-chung Lee,1,2 Qing-Dong Ling,1,3 Wan-Chun Yu,4 Chunh-Ming Hung,4 Ta-Chun Kao,4 Yi-Wei Huang,4 Akon Higuchi3–51Graduate Institute of Systems Biology and Bioinformatics, National Central University, Jhongli, Taoyuan, 2Department of Surgery, Cathay General Hospital, Da'an District, Taipei, 3Cathay Medical Research Institute, Cathay General Hospital, Hsi-Chi City, Taipei, 4Department of Chemical and Materials Engineering, National Central University, Jhongli, Taoyuan, Taiwa...

 5. Browse Author Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 1 - 38 of 38 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All. K. Kalk, E · Kambugu, A · Kao, KY · Kaplan, R · Kaplan, R · Kara, S · Karamchand, L · Karim, A · Karlstrom, S · Katusiime, C · Kayembe, M · Keegan, Marilyn · Kelley, J · Kendall, C · Kenyon, C · Kerschberger, B · Kesieme, EB · Khabo, Paul · Khamisa ...

 6. „Transformacioni morfo-funcionalni i motorički efekti specijalno programiranih treninga kod fudbalera različitih rangova takmičenja“

  OpenAIRE

  Krulanović, Ranko

  2016-01-01

  Predmet istrživanja ove doktorske disertacije predstavljaju morfo-funkcionalni i motorički status fudbalera, odnosno specijalno programirani sistem treninga u letnjem pripremnom periodu kod fudbalera seniorskog uzrasta različitih rangova takmičenja. U okviru rada na disertaciji sprovedeno je inicijalno i finalno merenje morfo-funkcionalnih i motoričkih sposobnosti fudbalera kao i efikasnost efekata tretmana. Imajući u vidu da se na fudbalskim utakmicama ostvaruju mnogobrojni zadaci, a koji se...

 7. Moral u Hrvatskoj u sociologijskoj perspektivi

  OpenAIRE

  ČRPIĆ, Gordan; VALKOVIĆ, Marijan

  2000-01-01

  U radu se obrađuje stanje morala u Republici Hrvatskoj na temelju empirijskih socioreligijskih istraživanja provedenih na općoj populaciji građana koncem 1997. i početkom 1998. godine na uzorku od 1245 ispitanika, te na populaciji studenata hrvatskih sveučilišta 1999. godine na uzorku od 692 ispitanika. Rezultati su prikazani kroz sedam poglavlja rada i pokazuju da su mladi općenito permisivniji s obzirom na sve promatrane dimenzije morala. Religioznost se pokazala kao jasan kriterij zauziman...

 8. Uprava, dobro vladanje i autopoiesis

  OpenAIRE

  Vrban, Duško

  2011-01-01

  Analiziraju se suvremeni koncepti javne uprave i predlaže novi model promišljanja prilagodbe javnih službi promjenjivom društvenom kontekstu. Kritiziraju se tendencije reduciranja upravne akcije na menadžerske prakse koje nagrizaju klasičnu birokraciju s rizicima ukidanja autonomije uprave kao dijela političkog sustava. Noviji prijedlozi za reformu javne uprave poznati pod egidom neoweberijanske države (Bouckaert i Pollitt) dobra su alternativa menadžerskom pristupu. S osloncem na rad Niklasa...

 9. Smisao politike

  OpenAIRE

  Arendt, Hannah

  2013-01-01

  Nasuprot filozofiji, teologiji i prirodnim znanostima za koje postoji samo singularni Čovjek, za političku teoriju odlučujuća je činjenica pluralnost ljudi. Politika se bavi zajedničkim i uzajamnim bivanjem različitih ljudi. Politika nastaje između ljudi i etablira se kao njihova povezanost. Sloboda postoji samo u samosvojnom međuprostoru politike. Pred tom slobodom spašavamo se u “nužnosti povijesti”, što je odvratna apsurdnost. Kad se u naše vrijeme želi govoriti o politic...

 10. UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE ZGRADE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE I MULTIMEDIJALNOG CENTRA U OSIJEKU

  OpenAIRE

  Stanković, Mia

  2016-01-01

  Ovim radom prikazuje se upravljanje projektom izgradnje građevine. U prvom dijelu rada definiran je projekt i njegov životni ciklus. Idućim poglavljem definirano je upravljanje projektima i sva područja upravljanja pojedinim projektom. U radu je prikazan zakonodavni okvir upravljanja projektima u Republici Hrvatskoj. Opisane su tri faze obnove i izgradnje Kampusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kao primjer upravljanja projektom prikazana je izgradnja I. faze Sveučilišne knjiž...

 11. Engineering documentation of the GM counter at the RB reactor; Tehnicka dokumentacija GM brojaca na reaktoru RB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pesic, M; Petronijevic, M; Vranic, S; Jevremovic, M; Ilic, I [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1986-07-01

  A GM counting device was completed. It is meant for absolute and relative measurements of beta and gamma activities of the irradiated samples as well as for determining the radiation transmission properties of the materials. This report shows technical and operation characteristics of the device. Realizovan je GM brojacki uredjaj koji je namenjen za apsolutna i relativan merenja beta i gama akrivnosti ozracenih uzoraka kao i za odredjivanje transmisionih karakteristika materijala za ova zracenja. U radu su prokazane tehnicke i radne karakteristike uredjaja. (author)

 12. Stavovi nastavnika osnovnih škola o inkluzivnom odgoju i obrazovanju u Republici Makedoniji

  OpenAIRE

  Dimitrova-Radojičić, Daniela; Čičevska-Jovanova, Nataša

  2013-01-01

  Cilj je ovog istraživanja utvrditi kakvi su stavovi nastavnika/ca razredne i predmetne nastave u 25 redovnih osnovnih škola prema uključivanju učenika s posebnim odgojno-obrazobnim potrebama (POOP) u njihove razrede. Korišten je upitnik koji je posebno napravljen za ovo istraživanje. Podatci su dobiveni od ukupno 879 nastavnika/ca. Ovim smo istraživanjem htjeli utvrditi broj učenika s POOP uključenih u redovnim školama, stavove nastavnika/ca o inkluzivnom obrazovanju kao i njihovo mišljenje o...

 13. Antioksidacijska svojstva i stabilnost boje crvenog piva, ružičastog vina i ružičastog pjenušca

  OpenAIRE

  Šipalo, Toni

  2016-01-01

  Biološki aktivne supstancije u pivu i vinu, posebice fenoli, zbog antioksidacijske aktivnosti smanjuju rizik za oboljenje od sve učestalijih kroničnih bolesti. Udjel fenolnih spojeva jedan je od najvažnijih parametara sastava, kako piva, tako i vina, budući da doprinose njihovim organoleptičkim svojstvima, kao što su boja, trpkost i gorčina. U ovom su radu uspoređena antioksidacijska svojstva Istarskog crvenog piva, ružičastog vina i ružičastog pjenušca primjenom različitih testova: određivan...

 14. Calculated activities of some isotopes in the RA reactor highly enriched fuel significant for possible environmental contamination - Operational report; Radni izvestaj - Proracun aktivnosti nekih izotopa u visokoobogacenom uranskom gorivu reaktora RA, znacajnih sa gledista moguce kontaminacije okoline

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulovic, V; Martinc, R; Cupac, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-12-15

  This report contains calculation basis and obtained results of activities for three groups of isotopes in the RA reactor 80% enriched fuel element. The following isotopes are included: 1) {sup 85m}Kr, {sup 87}Kr, {sup 88}Kr, {sup 131}J, {sup 132}J, {sup 133}J, {sup 134}J, {sup 135}J, {sup 133}Xe, {sup 138}Xe i {sup 138}Cs, 2) {sup 89}Sr, {sup 90}Sr, {sup 91}Sr, {sup 92}Sr, {sup 95}Zr, {sup 97}Zr, {sup 103}Ru, {sup 105}Ru, {sup 106}Ru, {sup 129m}Te, {sup 134}Cs, {sup 137}Cs, {sup 140}Ba, {sup 144}Ce, kao i 3) {sup 238}Pu, {sup 239}Pu i {sup 240}Pu. It was estimated that the fuel is exposed to mean neutron flux. The periodicity of reactor operation is taken into account. Calculation results are given dependent on the time of exposure. These results are to be used as source data for Ra reactor safety analyses. [Serbo-Croat] Izlozene su osnove i prikazani su rezultati izvedenog proracuna aktivnosti tri grupe izotopa u gorivnom elementu reaktora RA sa 80% obogacenim uranom - 235. Obuhvaceni su: 1) {sup 85m}Kr, {sup 87}Kr, {sup 88}Kr, {sup 131}J, {sup 132}J, {sup 133}J, {sup 134}J, {sup 135}J, {sup 133}Xe, {sup 138}Xe i {sup 138}Cs, zatim, 2) {sup 89}Sr, {sup 90}Sr, {sup 91}Sr, {sup 92}Sr, {sup 95}Zr, {sup 97}Zr, {sup 103}Ru, {sup 105}Ru, {sup 106}Ru, {sup 129m}Te, {sup 134}Cs, {sup 137}Cs, {sup 140}Ba, {sup 144}Ce, kao i 3) {sup 238}Pu, {sup 239}Pu i {sup 240}Pu. Pretpostavljeno je da se gorivo ozracuje na srednjem fluksu neutrona, a periodicnost rada reaktora je uvazavana. Rezultati proracuna, dati u numerickom obliku, sistematizovani su kao funkcija toka vremena ozracivanja goriva. Ovi rezultati bice korisceni kao izvorni podaci kod izrade sigurnosnih analiza za reaktor RA (author)

 15. ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM DRUŠTVU

  OpenAIRE

  Geić, Stanko; Geić, Jakša; Čmrlec, Antonela

  2010-01-01

  Turizam kao jedan od najupečatljivijih suvremenih sociogospodarskih fenomena svijeta u svojim kvantifikacijskim pokazateljima postupno se u okviru međunarodnih relacija približava milijardi sudionika, s gospodarskim učincima koji prelaze 800 milijardi USD. Ove veličine se gotovo utrostručuju uključenjem domaćih turističkih migracija, što cijeloj pojavi daje još upečatljiviju društvenu i gospodarsku dimenziju.Sasvim je logično da ova kretanja koja svojim gospodarskim učincima realiziraju oko 3...

 16. Modelling security properties in a grid-based operating system with anti-goals

  OpenAIRE

  Arenas, A.; Aziz, Benjamin; Bicarregui, J.; Matthews, B.; Yang, E.

  2008-01-01

  In this paper, we discuss the use of formal requirements-engineering techniques in capturing security requirements for a Grid-based operating system. We use KAOS goal model to represent two security goals for Grid systems, namely authorisation and single-sign on authentication. We apply goal-refinement to derive security requirements for these two security goals and we develop a model of antigoals and show how system vulnerabilities and threats to the security goals can arise from such anti-m...

 17. Interna kontaminacija medicinski značajnim radionuklidima

  OpenAIRE

  Duraković, A.

  1986-01-01

  Sve češća primjena radioaktivnih izotopa u industriji, znanosti i medicini i mogućnost kontaminacije biosfere produktima nuklearne fisije iz radioaktivnih padavina kao rezultat nuklearnih pokusa predmet su zanimanja medicinskih stručnjaka. Među opasnosti koje prijete od radionuklida inkorporiranih u ciljnim organima spadaju različita oštećenja tkiva od ionizirajućeg zračenja i posebice maligne promjene na mjestima njihove retencije. U ovom se prikazu daju smjernice za razumijevanje mehanizama...

 18. Antioksidativna i antibakterijska aktivnost fermentiranog napitka od melise (Melissa officinalis L.) dobivenog s pomoću simbiotičke kulture bakterija i kvasaca

  OpenAIRE

  Velićanski, Aleksandra S.; Cvetković, Dragoljub D.; Markov, Siniša L.; Tumbas Šaponjac, Vesna T.; Vulić, Jelena J.

  2014-01-01

  Kombucha je napitak koji se tradicionalno dobiva fermentacijom zaslađenog crnog ili zelenog čaja (Camellia sinensis L.) s pomoću simbiotičke kulture bakterija i kvasaca (engl. SCOBY). U ovom je radu za pripremu napitka kombucha kao izvor dušika pri fermentaciji upotrijebljena melisa (Melissa officinalis L.). Tijekom sedmodnevne fermentacije mjereni su sljedeći parametri: pH-vrijednost, titracijska kiselost, udjeli ukupnih fenola i fenolnih spojeva, te sposobnost uklanjanja hidroksilnog (˙OH) ...

 19. Poželjna obilježja sindikalnih vođa današnjice – percepcije različitih dionika o ulozi sindikalnih vođa u oživljavanju sindikata u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Pološki Vokić, Nina

  2013-01-01

  Značajno opadanje utjecaja sindikata u suvremenome društvu rasprostranjena je pojava u cijelome svijetu. Kao jedna od strategija oživljavanja sindikata navodi se razvoj sindikalnih čelnika odnosno kvalitetni sindikalni vođe. Naime, smatra se da u današnje turbulentno doba za sindikate, sindikalni čelnici trebaju biti sposobni napraviti zaokret – unijeti promjene u razmišljanje i djelovanje sindikata. U teorijskome dijelu rada opisuju se poželjna obilježja sindikalnih vođa današnjice – kako de...

 20. Conflict Management Styles in Croatian Enterprises – The Relationship between Individual Characteristics and Conflict Handling Styles

  OpenAIRE

  Pološki Vokić, Nina

  2009-01-01

  Osim određivanja dominantnog stila upravljanja sukobima hrvatskih zaposlenika, cilj istraživanja bio je odrediti povezanost između karakteristika pojedinaca i njihovog stila upravljanja sukobima. Iz tog je razloga istraživana povezanost između varijabli spol, dob, obrazovna razina, područje rada, hijerarhijska razina, bračni status te roditeljstvo i upotrebe pojedinih stilova upravljanja sukobima. Ukupno, a tako i za sve 22 podgrupe ispitanika, kompromis se pokazao kao stil koji z...

 1. Technical realization of the VISA-2 Project, contract: 2.01/ I phase, Volume No. I; Tehnicka realizacija projekta VISA-2, ugovor: 2.01/I faza, Album br. I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1963-12-15

  , radijacionog ostecenja materijala. Projekat je podeljen u tri faze. Prva faza obuhvata radove koji se odnose na rekonstrukciju tehnoloskih kanala reaktora RA za potrebe projekta VISA-2. Druga faza obuhvata radove koji se odnose na merne sisteme kojima ce se meriti temperatura ulazne i izlazne teske vode u 5 kanala VISA-2, kao i temperature uzoraka (55 termoparova) kao i radove na ispitivanju kanala i kapsula pre i posle ugradnje u reaktor. Treca faza obuhvata radove koji se odnose na probleme transporta aktivnih tehnoloskih kanala i kapsula VISA-2, probleme njihovog secenja i odvajanje od kanala, kao i probleme pakovanja i transporta ozracenih uzoraka od Vince do Sacley-a. Ovaj album sadrzi sve dokumente relevantne za izvrsenje zadatka ukljucujuci ugovore, neophodne preliminarne proracune kao i analizu sigurnosti.

 2. Funkcionalne karakteristike fermentisanog čajnog napitka obogaćenog CoffeBerry®-jem

  OpenAIRE

  Ahmed, Essawet Najmi

  2016-01-01

  Cilj ispitivanja čiji su rezultati prikazani u ovoj doktorskoj disertaciji bioje da se ispita mogućnost dobijanja kombuha napitka od/sa CoffeeBerry®ekstraktom i da se ispitaju njegove funkcionalne karakteristike.CoffeeBerry® ekstrakt kao bogat izvor biološki aktivnih jedinjenja biobezbedio dodatne funkcionalne karakteristike kombuha napitku upoređenju sa onim pripremljenim na tradicionalan način od zaslađenogcrnog čaja. U disertaciji je nakon optimizacije sastava podloge zakult...

 3. Understanding the productive author who published papers in medicine using National Health Insurance Database: A systematic review and meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Chien, Tsair-Wei; Chang, Yu; Wang, Hsien-Yi

  2018-02-01

  Many researchers used National Health Insurance database to publish medical papers which are often retrospective, population-based, and cohort studies. However, the author's research domain and academic characteristics are still unclear.By searching the PubMed database (Pubmed.com), we used the keyword of [Taiwan] and [National Health Insurance Research Database], then downloaded 2913 articles published from 1995 to 2017. Social network analysis (SNA), Gini coefficient, and Google Maps were applied to gather these data for visualizing: the most productive author; the pattern of coauthor collaboration teams; and the author's research domain denoted by abstract keywords and Pubmed MESH (medical subject heading) terms.Utilizing the 2913 papers from Taiwan's National Health Insurance database, we chose the top 10 research teams shown on Google Maps and analyzed one author (Dr. Kao) who published 149 papers in the database in 2015. In the past 15 years, we found Dr. Kao had 2987 connections with other coauthors from 13 research teams. The cooccurrence abstract keywords with the highest frequency are cohort study and National Health Insurance Research Database. The most coexistent MESH terms are tomography, X-ray computed, and positron-emission tomography. The strength of the author research distinct domain is very low (Gini < 0.40).SNA incorporated with Google Maps and Gini coefficient provides insight into the relationships between entities. The results obtained in this study can be applied for a comprehensive understanding of other productive authors in the field of academics.

 4. Analiza protokola kvaliteta usluga telekomunikacionih mreža / Analysis of quality of service protocols in telecommunication networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milojko Jevtović

  2003-05-01

  Full Text Available Protokoli kvaliteta usluga (Quality of Service - QoS sadašnjih i budućih telekomunikacionih mreža razvijeni su, pored ostalog, sa ciljem da podrže različite klase usluga (Class of Service - CoS komunikaciju u realnom vremenu, kao i prenos multimedijalnih poruka preko paketskih IP (Internet Protocol mreža. U raduje dat pregled karakteristika tih protokola i ocena njihovih konkretnih mogućnosti u obezbeđenju kvaliteta usluga unutar sistema ('s vrha do dna', tj. vertikalno u OSI arhitekturi kao i 'horizontalno' odnosno s kraja na kraj veze, tj. između izvora i odredišta. / Today's and future telecommunication networks must enable transmission throughout heterogeneous environment, using different Quality of Service protocols, Quality of Service protocols use a variety of complementary mechanisms to enable deterministic end-to-end different data delivery. The analysis of these protocols and their efficiency in providing QoS and CoS has been given in this paper.

 5. Fenomen erozije cevi naoružanja / Gun barrel erosion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodan Ilić

  2009-07-01

  Full Text Available U radu su prikazana dosadašnja istraživanja erozije cevi. Trošenje cevi je neizbežan proces do kojeg dolazi pri svakom opaljenju. Erozija cevi može se definisati kao progresivna povreda ili oštećenje površine cevi i proširenje kalibra usled opaljenja, koja utiče na: gubitak ili pad početne brzine projektila, tačnost i efektivnost oruđa. Kao glavni uzročnici koji utiču na intenzitet erozije cevi opisani su termički, hemijski i mehanički faktori. Njihov uticaj prikazan je u interakciji cev-projektil-barutno punjenje. / An overview of research into gun barrel erosion is presented in this paper. The gun bore wear is an unavoidable process during normal firing. The wear can be defined as progressive damage of the bore surface and enlargement of the bore, ultimately resulting in loss in the muzzle velocity, range and accuracy. Thermal, chemical and mechanical factors are described as major factors of gun barrel erosion. The influence of these factors is presented in the interaction of gun tube - projectile - propellant.

 6. Ocena funkcija saobraćajne podrške primenom metode procesnih funkcija / Evaluation of the traffic support functions using the processing function method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Tadić

  2005-05-01

  Full Text Available U naučnoj organizaciji rada razvijeno je više metoda za ocenu postojećeg organizacionog nivoa. Organizovanost se može analizirati na različitim nivoima, kao što su: poslovne funkcije, organizacijske jedinice, područja rada u okviru pojedinih funkcija ili organizacijskih jedinica, kao i elemenata poslovanja. Analitički postupak, koji daje metoda procesnih funkcija, omogućuje kvantitativno ocenjivanje organizacionog nivoa funkcija i, polazeći od toga, preciziranje i programiranje mera za dalje organizacijsko delovanje. U radu je prikazana primena metode procesnih funkcija u ocenjivanju funkcija saobraćajne podrške korpusa kopnene vojske. / To appraise the existing organizational solutions -within the scientific organization of work, there are several methods. Organization could be analyzed at different levels such as: functionality, organizational units, -working areas included in some functions or organizational units and also into -work elements. Analytical order, given by the method of processing function, permits us to evaluate the level of organizational functions and starting from this point, precising and programming orders for further organizational -work could be done. In this paper, the methods of processing functions in evaluation of the functions of traffic support for army corps could be read.

 7. Annual report of the maintenance division for 1965; Godisnji izvestaj Odelenja odrzavanja za 1965. g

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolic, M [Reaktor RA, Odelenje odrzavanja, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1965-12-15

  The personnel of the Division is organized in groups, each responsible for a number of tasks related to maintenance of reactor mechanical structures, electric equipment, electronic equipment. According to the action plan for 1965 the division for RA reactor maintenance the main activities were: planned maintenance of the reactor components, planned repair of the main components, indispensable repairs during reactor operation, repair during planned shutdown periods and tasks related to improvement of operation components and systems. Quite a significant number of failures was related to electronic equipment resulting from failures of thermometers in the heavy water system due to vibrations of the pumps. A number of spare parts and tools were produced needed for maintenance of reactor components, as well as instruments for control and calibration of reactor measuring devices. [Serbo-Croat] Odelenje odrzavanja reaktora RA organizovano je po grupama, od kojih je svaka odgovorna za odrzavanje pojedinih delova sistema: masinske opreme, elektricne opreme, elektronskih uredjaja. Prema planu rada za 1965. godinu Odelenja za odrzavanje reaktora RA osnovne aktivnosti bile su: planirano odrzavanje komponenti reaktora, planirane popravke osnovnih komponenti, neodlozne popravke tokom eksploatacije i u toku planiranih zaustavljanja kao i usavrsavanje opreme i sistema. Znatan broj kvarova pojavio se na elektronskoj opremi usled kvarova termometara u sistemu teske vode usled vibracija koje izazivaju pumpe. Odredjeni broj delova izradjen je za potrebe odrzavanja komponenti reaktora, kao i instrumenata za kontrolu i kalibraciju mernih uredjaja.

 8. Krizni menadžment u funkciji nove teorije menadžmenta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jelena Legčević

  2014-10-01

  Full Text Available Današnji globalizacijski trendovi zahvatili su cijeli svijet i nemoguće je u njima ne sudjelovati. Svijet je u svim svojim pojavnostima postao uistinu međuovisan pa više nije moguće ignorirati novonastale promjene, a zbog kompleksnosti sustava teško je u njemu uspostaviti ravnotežu. Krize danas pogađaju gospodarske subjekte, političke i državne institucije, kao i različite druge organizacije, ali i čovjeka kao osobu. Krizni menadžment je bolji i učinkovitiji ako je krizna strategija određena pravovremeno. Svaka kriza ima svoj put za rješenje, ali je potrebno dobro razmotriti elemente koji ulaze u procjenu rizika s kojima se ulazi u krizu ili kriznu situaciju. Najbolji je način prevencije i obrane od krize osposobiti vlastito osoblje ili utemeljiti krizni stožer u kojemu će se nalaziti stručnjaci kojima su poznati svi alati i sva sredstva s pomoću kojih će se moći predvidjeti i riješiti kriza.

 9. Azimuthal angular distributions of K{sup +} and K{sup -} mesons from Au+Au collisions at a kinetic beam energy of 1.5 AGeV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ploskon, M.

  2005-07-01

  The Kaon-Spectrometer (KaoS) at the heavy-ion synchrotron (SIS) at the Gesellschaft fuer Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt has been used to study production and propagation of K{sup +} and K{sup -} mesons from Au+Au collisions at a kinetic beam energy of 1.5 AGeV. The azimuthal angular distributions of particles as a function of the collision centrality and particle transverse momenta have been measured. We found a dependence of the K{sup -} meson azimuthal emission pattern on the transverse momentum. The antikaons registered with p{sub t}<0.5 GeV/c are preferentially emitted in the reaction plane and the particles with p{sub t} > 0.5 GeV/c show strong out-of-plane enhancement. The emission patterns of K{sup -} can be explained in terms of two competing phenomena: one of them is indeed the influence of the attractive K{sup -}N potential, however, the second one originates from the strangeness-exchange process. (orig.)

 10. Kvalitet u funkciji maksimizacije borbene gotovosti / Quality in the function of combat readiness maximization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenko Brkljač

  2006-07-01

  Full Text Available U sistemu opremanja Vojske sredstvima NVO sistemu menadžmenta kvalitetom mora biti podređena čitava organizacija, kao i opredeljenje najvišeg rukovodstva i zaposlenih. Neophodni preduslovi za uspostavljanje efikasnog (racionalnog sistema sadržani su u primeni suvremenih pristupa obezbeđenju kvaliteta, koji isključuju eklektički pristup pitanju "dokumentovanosti", koja je samo jedan u nizu velikog broja elemenata (složenih procesa za obezbeđenje kvaliteta, koje treba oživotvoriti da bi se kreirala, kao krajnji rezultat, maksimalna borbena gotovost. / In order to achieve top combat readiness, it is necessary that military system provision top management recognize need for quality management system establishment based on 'process approach'. Whole organization and orientation of top management and employee must be subjected to quality management system. For efficient (rational quality management system consolidation it is necessary to assure contemporary approach quality assurance, excluding eclectic approach to 'documentation'. 'Documentation' is only one condition among many difficult elements (process for quality assurance which is necessary to create top combat readiness, as a final result.

 11. Influence of absorbers on the reactivity of the reactor; Odredjivanje uticaja apsorbera na reaktivnost reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  Influence of absorbers on the reactivity of the reactor was calculated by two-group diffusion theory applying corrections for boundary conditions derived from the transport theory because diffusion theory in not applicable in the vicinity of boundary surfaces especially in case of strong absorbers. This report shows the calculations of central absorber efficiency in the core with and without reflector, and efficiency of the group of absorbers randomly placed in the core. Approximation method for determining the efficiency of the absorber is described as well as numerical verification of results. Effective absorber dimensions and the influence of gaps on the reactor dimensions are shown. [Serbo-Croat] Uticaj apsorbera na reaktivnost reaktora racunat je primenom difuzione dvogrupne teorije uz korekcije kod primene granicnih uslova koje daje transportna teorija za efektivne dimenzije apsorbera posto difuziona teorija ne moze da primeni u blizini granicnih povrsina posebno kod jakih apsorbera. U ovom izvestaju dati su proracuni efektivnosti centralnog apsorbera u reflektovanom u nereflektovanom reaktoru, efektivnosti grupe proizvoljno ubacenih apsorbera. Dat je i prikaz aproksimativne metode za odredjivanje efektivnosti apsorbera kao i numericka provera rezultata. Prikazane su efektivne dimenzije apsorbera kao i uticaj supljina na kriticne dimenzije reaktora.

 12. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of

 13. Burnsov antifonar: izvješće o projektu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kijas

  2017-01-01

  Full Text Available Burnsov antifonar (burnsantiphoner.bc.edu suradnički je projekt između Digital Scholarship Group i osoblja knjižnice Boston College University Libraries, muzikologa Michaela Noonea te nekoliko vanjskih suradnika, uključujući osoblje baze podataka CANTUS. U ljeto 2015. započeto je s kodiranjem franjevačkog antifonara iz četrnaestog stoljeća (http://hdl.handle.net/2345/2231, koristeći Music Encoding Initiative (MEI standard te s razvojem internet stranice otvorenog sadržaja u svrhu prezentacije rukopisa kao interaktivnog objekta za istraživanje i znanstvenu uporabu. Izvorni Antifonar postoji u rukopisnom obliku ukoričen kožom prekrivenim daščicama i sastoji se od 119 pergamentnih folija s tekstualnim i notnim zapisima antifona i responzorijala za cjelokupni godišnji kalendar svetačkih svetkovina (sanktoral. Ovo izvješće raspravlja o razvoju projekta i njegovim glavnim ciljevima, koji uključuju: 1. učiniti Antifonar interaktivnim izradom internetske stranice otvorenog i dostupnog sadržaja pomoću Diva.js, dinamičnog prezentacijskog sloja u kojem se može pretraživati i prikazivati sadržaj (podaci, notacija, XML/MEI i multimedija; 2. korištenje i razvoj tehnologije otvorenoga koda u svrhu poticanja i podupiranja daljnjeg razvoja unutar open source zajednice, kao i dijeljenje dokumentacije i podataka; 3. dijeljenje projektnih podataka sa znanstvenom zajednicom preko suradnje s CANTUS-om , bazom podataka za crkveno pjevanje na latinskom jeziku; te 4. razvoj programa, tijek radova i dokumentacije u svrhu informiranja budućih projekata koji se koriste sličnom tehnologijom. Proučava se tijek rada na transkripciji i kodiranju otprilike 1.500 incipita za ovaj projekt i bazu podataka CANTUS, uključujući neke poteškoće koje su se očitovale kroz rad na projektu. Osim toga, raspravlja se o ključnim rješenjima infrastrukture i aplikacija koje se primjenjuju u ovom projektu, uključujući implementaciju Diva.js kao

 14. Financiranje projekata na pomorskom dobru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2018-02-01

  Full Text Available Koncesije otvaraju vrlo osjetljiva politička, ekonomska i pravna pitanja u mnogim državama svijeta. Samo definiranje pojma koncesije često je komplicirana i ne sasvim jasna zadaća. OECD je prihvatila definiciju koncesije kao: ’’davanje prava privatnom trgovačkom društvu da može gospodarski upravljati određenom infrastrukturnim uslugama i za to zarađivati naknadu. Koncesionar dobija u posjed određene objekte (ali vlasništvo na tim objektima ostaje u rukama države te ih koristi u svrhu obavljanja određene djelatnosti ili usluge sukladno odredbama ugovora’’. Hrvatsko pravo definira koncesije načelno kao pravo stečeno temeljem ugovora o koncesiji, a sukladno uvjetima sadržanim u odluci o davanju koncesije (koju je donijelo odgovarajuće upravno tijelo, a u odnosu na pomorsko dobro, specifično, kao pravo državne vlasti da može dio pomorskog dobra, koje je inače dobro izvan pravnog prometa (res extra commercium, isključiti iz opće uporabe bilo dijelom ili u cijelosti, i dati ga fizičkoj ili pravnoj osobi na gospodarsko korištenje sukladno određenim prostornim planovima. Građevine i drugi objekti izgrađeni na pomorskom dobru čine njegov sastavni dio. Zakonom je jasno određeno da nikakva stvarna prava nisu dopuštena na pomorskom dobru, uključivo i na objektima izgrađenima na njemu. Projekti na pomorskom dobru često uključuju velike infrastrukturne projekte, razvoje luka i marina, koji iziskuju značajna financijska sredstva. Banke koje financiraju takve projekte zahtijevaju organiziran i transparentan zakonski okvir koncesija, slobodu ugovaranja, pravnu zaštitu svih strana uključenih u projekt (uključivo i mogućnost međunarodne arbitraže. (...

 15. Radiation protection at the RA Reactor in 1986, Part -2, Annex 1, Radioactivity control of working environment, dosimetry; Deo 2 - Prilog 1 - Kontrola radne sredine - poslovi dozimetrije i tehnicke zastite od zracenja kod reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M; Bjelanovic, J; Minincic, Z; Komatina, R; Raicevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1986-12-01

  This report contains data and analysis of the of measured sample results collected during radiation protection control in the working environment of the RA reactor. First part contains basic exposure values and statistical review of the the total number of radiation measurements. It includes contents of radioactive gasses and effluents in the air, as well as the level of surface contamination of clothes and uncovered parts of the personnel bodies. Second part deals with the analysis of personnel doses. It was found that the maximum individual dose from external irradiation amounted to 20.5 mSV during past 10 months. Individual exposures for 7/10 of the personnel were less than 1/10 of the annual permissible exposure. Data are compared to radiation doses for last year and previous five years. Third part of this annex contains basic data about the quantity of collected radioactive waste, total quantity of contaminated and decontaminated surfaces. The last part analyzes accidents occurred at the reactor during 1986. It was found that there have been no accidents that could cause significant contamination of working surfaces and components nor radiation exposure of the personnel. [Serbo-Croat] U ovom izvestaju prikazani su i analizirani reprezentativni rezultati sakupljeni u okviru kontrole radne sredine i tehnicke zastite od zracenja reaktora RA. U prvom delu izvestaja izlozeni su podaci o osnovnim vidovima izlaganja zracenju i statisticki pregled ukupnog broja radiacionih merenja. Dati su takodje rezultati merenja sadrzaja radioktivnih gasova i aerosola u vazduhu, kao i stepena kontaminacije povrsina, odece i otkrivenih delova tela osoblja. U drugom delu izvestaja izlozeni su rezultati analize ozracivanja radnog osoblja. Utvrdjeno je da je maksimalna individualna doza spoljasnjeg izlaganja u proteklih 10 meseci bila 20,5 mSv, a da su pojadinacna izlaganja vise od 7/10 radnog osoblja bila manja od 1/10 godisnje granicne vrednosti. Dati su takodje uporedni podaci o

 16. Radiation protection at the RA Reactor in 1988, Part -2, Annex 1, Radioactivity control of working environment, dosimetry; Deo 2 - Prilog 1 - Kontrola radne sredine - poslovi dozimetrije i tehnicke zastite od zracenja kod reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M; Bjelanovic, J; Minincic, Z; Glodic, S; Raicevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1988-12-15

  This report contains data and analysis of the of measured sample results collected during radiation protection control in the working environment of the RA reactor. First part contains basic exposure values and statistical review of the the total number of radiation measurements. It includes contents of radioactive gasses and effluents in the air, as well as the level of surface contamination of clothes and uncovered parts of the personnel bodies. Second part deals with the analysis of personnel doses. It was found that the maximum individual dose from external irradiation amounted was less than 0.5 mSv during past 10 months. Individual exposures for 9/10 of the personnel were less than 1/10 of the annual permissible exposure. Data are compared to radiation doses for last year and previous five years. Third part of this annex contains basic data about the quantity of collected radioactive waste, total quantity of contaminated and decontaminated surfaces. During 1988 there have been no accidents that could cause significant contamination of working surfaces and components nor radiation exposure of the personnel. [Serbo-Croat] U ovom izvestaju prikazani su analizirani reprezentativni rezultati sakupljeni u okviru kontrole radne sredine i tehnicke zastite od zracenja reaktora RA. U prvom delu izvestaja izlozeni su podaci o osnovnim vidovima izlaganja zracenju i statisticki pregled ukupnog broja radijacionih merenja. Dati su takodje rezultati merenja sadrzaja radioktivnih gasova i aerosola u vazduhu, kao i stepena kontaminacije povrsina, odece i otkrivenih delova tela osoblja. U drugom delu izvestaja izlozeni su rezultati analize ozracivanja radnog osoblja. Utvrdjeno je da je maksimalna individualna doza spoljasnjeg izlaganja u proteklih 10 meseci bila 0,5 mSv, a da su pojedinacna izlaganja vise od 9/10 radnog osoblja bila manja od 1/10 godisnje granicne vrednosti. Dati su takodje uporedni podaci o ozracivanju osoblja u prethodnoj, kao i u pet proteklih godina, iz

 17. Radiation protection at the RA reactor in 1987, Part I: Control of the working environment - dosimetry and radiation protection at the RA reactor, Annex 1; Prilog 1, Zastita od zracenja kod reaktora RA u 1987. godini - Deo 1: Kontrola radne sredine - poslovi dozimetrije i tehnicke zastite od zracenja kod reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M; Bjelanovic, J; Minincic, Z; Komatina, R; Raicevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Laboratory for radiation and environmental proetecion, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1987-12-15

  This report contains data and analysis of the of measured sample results collected during radiation protection control in the working environment of the RA reactor. First part contains basic exposure values and statistical review of the the total number of radiation measurements. It includes contents of radioactive gasses and effluents in the air, as well as the level of surface contamination of clothes and uncovered parts of the personnel bodies. Second part deals with the analysis of personnel doses. It was found that the maximum individual dose from external irradiation amounted was less than 6.0 mSv during past 10 months. Individual exposures for 9/10 of the personnel were less than 1/10 of the annual permissible exposure. Data are compared to radiation doses for last year and previous five years. Third part of this annex contains basic data about the quantity of collected radioactive waste, total quantity of contaminated and decontaminated surfaces. During 1987 there have been no accidents that could cause significant contamination of working surfaces and components nor radiation exposure of the personnel. [Serbo-Croat] U ovom izvestaju prikazani su analizirani reprezentativni rezultati sakupljeni u okviru kontrole radne sredine i tehnicke zastite od zracenja reaktora RA. U prvom delu izvestaja izlozeni su podaci o osnovnim vidovima izlaganja zracenju i statisticki pregled ukupnog broja radiacionih merenja. Dati su takodje rezultati merenja sadrzaja radioktivnih gasova i aerosola u vazduhu, kao i stepena kontaminacije povrsina, odece i otkrivenih delova tela osoblja. U drugom delu izvestaja izlozeni su rezultati analize ozracivanja radnog osoblja. Utvrdjeno je da je maksimalna individualna doza spoljasnjeg izlaganja u proteklih 10 meseci bila 6,0 mSv, a da su pojadinacna izlaganja vise od 9/10 radnog osoblja bila manja od 1/10 godisnje granicne vrednosti. Dati su takodje uporedni podaci o ozracivanju osoblja u prethodnoj, kao i u pet proteklih godina, iz kojih

 18. Radiation protection at the RA Reactor in 1985, Part -2, Annex 1, Radioactivity control of working environment, dosimetry; Deo 2 - Zastita od zracenja kod reaktora RA u 1985. godini - Prilog 1 - Kontrola radne sredine - poslovi dozimetrije i tehnicke zastite od zracenja kod reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M; Bjelanovic, J; Minincic, Z; Komatina, R; Raicevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1985-12-01

  This report contains data and analysis of the of measured sample results collected during radiation protection control in the working environment of the RA reactor. First part contains basic exposure values and statistical review of the the total number of radiation measurements. It includes contents of radioactive gasses and effluents in the air, as well as the level of surface contamination of clothes and uncovered parts of the personnel bodies. Second part deals with the analysis of personnel doses. It was found that the maximum individual dose from external irradiation amounted to 8.2 mSV during past 10 months. Individual exposures for 7/10 of the personnel were less than 1/10 of the annual permissible exposure. Data are compared to radiation doses for last year and previous five years. Third part of this annex contains basic data about the quantity of collected radioactive waste, total quantity of contaminated and decontaminated surfaces. The last part analyzes accidents occurred at the reactor during 1985. It was found that there have been no accidents that could cause significant contamination of working surfaces and components nor radiation exposure of the personnel. [Serbo-Croat] U ovom izvestaju prikazani su i analizirani reprezentativni rezultati sakupljeni u okviru kontrole radne sredine i tehnicke zastite od zracenja reaktora RA. U prvom delu izvestaja izlozeni su podaci o osnovnim vidovima izlaganja zracenju i statisticki pregled ukupnog broja radiacionih merenja. Dati su takodje rezultati merenja sadrzaja radioktivnih gasova i aerosola u vazduhu, kao i stepena kontaminacije povrsina, odece i otkrivenih delova tela osoblja. U drugom delu izvestaja izlozeni su rezultati analize ozracivanja radnog osoblja. Utvrdjeno je da je maksimalna individualna doza spoljasnjeg izlaganja u proteklih 10 meseci bila 8.2 mSv, a da su pojedinacna izlaganja vise od 7/10 radnog osoblja bila manja od 1/10 godisnje granicne vrednosti. Dati su takodje uporedni podaci o

 19. O nekim postupovno-pravnim i opće-teorijskim prijeporima u svezi s jednom dopunom Zakonu o obveznim odnosima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Babić

  1999-01-01

  Full Text Available Ovim se radom prikazuju neke postupovnopravni i općeteorijski aspekti Zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima. Prvenstveno se želi ukazati na činjenicu da način na koji je država - u odnosnoj dopuni Zakonu o obveznim odnosima - uredila neka pitanja odgovornosti za štetu počinjenu od osoba kojima se služi, može voditi k tom da sebe sam oslobodi od vezanosti zakona što ih donosi, što može biti izvorom teških zloporaba u njezino ime. Pravo donositi zakone, kako to autor smatra, ne uključuje i ovlast samoj sebi kao parničnoj stranci propisati norm kojom se određuje tijek, ali i ishod parnice, ali što ne važi i za druge stranke. Ovdje se želi objasniti također i značenje derogacije postupovnih normi Zakona o parničnom postupku i to na način što se mogućnost prekidanja parnice između države i kakve druge stranke propisuje suprotno odredbama i duhu odnosnoga zakona. Također, ukazuje se (i na derogaciju materijalnopravnih normi Zakona o obveznim odnosima koje uređuju pitanje nadoknade štete od strane države kao odgovorne osobe. Najopćenitije, smatra se da je Zakonom o dopunama Zakona o obveznim odnosima napušten ideal o vladavini zakona i, što je samo nužnom implikacijom, zapravo srušen sam ratio legis, dakle duh i smisao zakona kao takvoga. Iz toga razloga nije iznenađujućim pomisliti da su i odredbe Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na vladavinu prava i načelo nepovredivosti vlasništva na takav način, ne samo povrijeđene, već ostale i bez svoje smislenosti. S motrišta zdravoga praxisa sudbenoga, pokazano je i na konkretnim primjerima da ova zakonska norma otvara široka vrata unošenju potpunoga nereda u postupanje sudova koji se ogleda u neujednačenoj praksi, zapravo u donošenju odluka uporom na diskrecionarnost sudbenu, pokrivajući na taj način i nepostupanje sudova kakvim se nadomješćuje učinke prekida.

 20. Dosimetry and radiation protection at the RA reactor in 1972; Dozimetrija i zastita kod reaktora RA u 1972. godini

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M M [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1973-07-01

  Dosimetry results collected within radiation protection of the RA reactor during this year are presented. Neutron and gamma radiation data were measured at characteristic control points. Statistical review of the total number of measurement is given as well. The report includes contents of radioactive gasses and aerosols in the air, as well as the contamination data of surfaces, clothes and uncovered body parts of the personnel. Particular accident which occurred during dismantling of the experimental channel containing the capsule with the new fuel element was analysed. This accident occurred at the RA reactor at the beginning of this year. It was found that that the maximum individual external dose was 2.2 R, and that only one individual was exposed to this dose. About 15% of the personnel was exposed to doses between 1 and 2 R, the remaining 85% was exposed to doses less than 1 R. Base on the frequency of activities undertaken in the contaminated regions, safety and control measures and expected internal exposure of the personnel, it was evaluated that the internal exposure could be neglected compared to the external exposure of the personnel. Prikazani su rezultati sakupljani u toku godine u okviru dozimetrijske kontrole i zastite kod reaktora. Dati su podaci o nivoima neutrona i gama zracenja na karakteristicnim kontrolnim mestima, kao i statisticki pregledi ukupnog broja merenja. Navedeni su rezultati merenja sadrzaja radioaktivnih gasova i aerosola u vazduhu, kao i stepena kontaminacije povrsina, odece i otkrivenih delova tela radnog osoblja. Analiziran je specifican akcident koji se odigrao na reaktoru pocetkom godine, pri demontazi eksperimentalnog kanala sa kapsulom novog gorivog elementa. Na kraju, izlozena je analiza ozracivanja radnog osoblja. Konstatovano je da je maksimalna individualna doza spoljasnjeg ozracivanja bila 2,2 (R), i da je ovoj dozi bilo izlozeno samo jedno lice. Oko 15% osoblja bilo je izlozeno dozama izmedju 1 i 2 (R), a ostalih 85

 1. André Aciman: Lavanda / s engleskog prevela Željka Gorički

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Aciman

  2010-09-01

  Full Text Available Život počinje mirisom lavande. Moj otac stoji ispred ogledala. Upravo se otuširao i obrijao te se sprema obući odijelo. Gledam ga kako pričvršćuje čvor na kravati, spušta ovratnik košulje i zakopčava najgornji gumb. I onda kao i obično: lavanda.Znam odakle miris dolazi. Na ormariću leži savršeno oblikovana bočica. Jednog dana dok me muči grozna migrena i ležim na kauču u dnevnoj sobi, moja majka, pokušavajući smisliti kako da mi olakša bol, poseže za bočicom, otvara je i kapne par kapi na maramicu koju mi onda stavlja pod nos. Olakšanje je trenutno. Kaže mi da je mogu zadržati. Volim je držati u šaci s glavom lagano zabačenom unatrag, kao da me netko u tučnjavi opalio po nosu koji još krvari – ili kao što sam vidio druge da rade kad su bolesni ili shrvani tugom pa hodaju po kući povremeno udišući s maramice izvlačeći iz sebe zadnji atom snage u očajničkom pokušaju da ostanu na nogama. Volio sam tu maramicu, taj miris koji je dolazio iz njezinih nabora, volio sam je potajno nositi u školu i pod satom kradomice udisati njezin miris koji me vraćao roditeljima, našoj dnevnoj sobi, u svijet koji je bio toliko spokojan da bi samo udisanje tog mirisa oko mene stvorilo zaštitni oblak. Miris lavande značio je da sam zaštićen, sretan, voljen. Miris lavande nosio je sa sobom sretne misli – o životu, o onima koje volim, o meni. Miris lavande izbrisao bi svaku udaljenost i svi bismo bili na okupu u toploj i udobnoj sobi punoj jastuka, pokraj pucketave vatre, a zvuk kiše koji je dopirao izvana podsjećao bi nas kako smo ovdje sigurni. Miris lavande značio je da nas nitko ne može razdvojiti.

 2. Promene komponenata i strukture mleka tokom fermentacije dodatkom nekonvencionalnog startera

  OpenAIRE

  Kanurić Katarina

  2014-01-01

  Promene komponenata i strukture mleka ispitane su tokom fermentacije korišćenjem inokuluma kombuhe kultivisane na crnom čaju zaslađenom saharozom u koncentraciji 10%. Fermentacija mleka sa 2,2% mlečne masti izvršena je na dve različite temperature (37°C i 42°C) i uzorci su analizirani na sledećim pH vrednostima: 6,1; 5,8; 5,4; 5,1; 4,8 i 4,6. Urađena je determinacija i identifikacija produkata fermentacije laktoze kao što su: šećeri, organske kiseline i masne kiseline. Ispitane su teksturalne...

 3. RASADNIČKA PROIZVODNJA I VAŽNOST ŠUMSKOGA REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA U RH

  OpenAIRE

  Perić, Sanja; Tijardović, Martina; Oršanić, Milan; Margaletić, Josip

  2011-01-01

  Šume i šumska zemljišta zauzimaju oko 43 % ukupne površine Hrvatske. Zbog velikoga šumskog bogatstva gospodarenje šumama ima posebnu ulogu u Hrvatskoj. Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo važna su sastavnica gospodarenja šumama koje obuhvaća jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju. Niz različitih negativnih pojava, kao što su sušenje šuma, štete i nestanak šuma nakon požara, napadi raznih štetnika, jaki vjetrovi te u najnovije vrijeme promijenjene klimatske prilike, utjecale su na potr...

 4. Analiza karakteristika MPLS simulatora / Characteristics analyse of the MPLS network simulator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boban Pavlović

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu predstavljena je arhitektura i analizirane su karakteristike MPLS mrežnog simulatora MNS (Multiprotocol Label Switching Network Simulator, koji se koristi u projektovanju paketskih mreža zasnovanih na IP (Internet Protocol protokolu koje moraju podržavati saobraćaj u realnom vremenu i multimedijalni saobraćaj. Na bazi mrežnog simulatora prikazane su i opisane procedure simulacije saobraćaja različitog QoS, kao i simulacija posluživanja saobraćaja višeg prioriteta. / In this article are presented architecture and characteristics analyze of the MPLS Network Simulator (MNS. MNS is used for design packet networks based on Internet Protocol (IP which must support Real-time Traffic and Multimedia. In this document are presented and described simulation procedure for traffics -with different QoS and simulation for resource preemption.

 5. Program ispitivanja i metodologija analize spektra vibracija brodske gasne turbine Proteus 52M/558 / The test programme and the methodology of analyzing the vibrations spectrum of a Proteus 52M/558 ship gas turbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Predrag S. Dobratić

  2009-10-01

  Full Text Available The paper presents a programme for testing vibrations on a ship gas turbine, based on an analogy of testing and analysis of vibrations on aircraft and/or helicopter gas turbines. A particular attention is given to a choice of vibration parameters and to the analysis of the vibration spectrum as well as to the methods of estimation of criteria of vibration acceptability. The results of the measurement of the vibrations on a Proteus 52M/558 gas turbine installed on a RTOP-405 ship are shown. / U radu je prikazan program ispitivanja vibracija brodske gasne turbine, zasnovan na analogiji ispitivanja i analizi vibracija na avionskim i/ili helikopterskim gasnim turbinama. Posebna pažnja posvećena je izboru parametara vibracija, analizi spektra vibracija, kao i metodama procene kriterijuma prihvatljivosti vibracija. Na kraju rada prikazani su rezultati merenja vibracija na gasnoj turbini Proteus 52M/558 ugrađenoj na brodu RTOP-405.

 6. Bog i besmrtnost – drugo i treće najvažnije pitanje

  OpenAIRE

  Djurić, Marko P.

  2013-01-01

  Autor u ovom članku sagledava pitanje o Bogu i pitanje o čovjekovoj besmrtnosti kao čovjekovo drugo i treće najvažnije pitanje. Pitanje o čovjekovoj sreći smatra prvim i najvažnijim. Prema njegovu shvaćanju sva tri pitanja međusobno se prožimlju, ne isključujući se. Bez vjere u objavljenog Boga i vjerovanja u vlastitu besmrtnost čovjek neće moći doživjeti najdublju i najpotpuniju sreću. Stoga se ovo izlaganje isključivo tiče eshatološkog vremena i budućnosti. Posljedica č...

 7. Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka

  OpenAIRE

  Đunisijević-Bojović, Danijela M.

  2013-01-01

  Olovo i kadmijum spadaju u neesencijalne elemente koji u vrlo niskim koncentracijama mogu da deluju toksično kako na biljke tako i na živi svet uopšte. Interakcija između toksičnih teških metala i biljaka je od zanačaja za ekološku stabilnost ekosistema. Adaptivne strategije biljaka na povećane koncentracije teških metala su različite. Biljke su razvile složene mehanizme koji kontrolišu usvajanje i akumulaciju teških metala kao i detoksikaciju. Cilj ovog rada je utvrđivanje uticaja olova i...

 8. Airborne spectrophotometry of P/Halley from 20 to 65 microns

  Science.gov (United States)

  Glaccum, W.; Moseley, S. H.; Campins, H.; Loewenstein, R. F.

  1986-01-01

  Simultaneous 20 to 65 microns spectrometry and 100 microns photometry of P/Halley obtained on board the Kuiper Airborne Observatory (KAO) in 1985 Dec. and 1986 April are discussed. Spectra with resolution 30 to 50 were obtained with the NASA/Goddard 24 channel grating spectrometer. Measurements were made on the nucleus as well as 5 points along and perpendicular to the Sun-tail direction. The observations reveal the absence of any strong spectral features. The color temperature of the dust varies over time scales as short as 2 days, but is higher than that expected for a rapidly rotating blackbody at the same distance from the Sun. The color temperature does not vary within 1 arcmin of the nucleus, but the coma is brighter on the sunward side than on the antisunward side.

 9. ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA KLASIČNE ŠKOLE STRATEŠKOG MENADŽMENTA U PODUZEĆIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

  OpenAIRE

  Jelenc, Lara

  2005-01-01

  Znanstvenici i menadžeri proces strateškog menadžmenta promatraju, kao osnovni predmet izučavanja strateškog menadžmenta, na disperzan i pomalo kontradiktoran način. Različito pristupaju osmišljavanju procesa strateškoga menadžmenta, stvarajući mnogobrojne kombinacije, sugestije i nudeći recepte uspjeha strategija u praksi. Osim toga, postoje i različiti pogledi na razvitak discipline strateškog menadžmenta. Škole strateškog menadžmenta, osobito klasična škola, pokušaji su sinteze tih ideja i...

 10. UTJECAJ TRŽIŠNE ORIJENTACIJE HRVATSKIH PODUZEĆA NA INOVACIJE PROIZVODA I USLUGA

  OpenAIRE

  Miloloža, Helena

  2016-01-01

  Tržišna orijentacija pridonosi boljem razumijevanju tržišta i unaprjeđuje nastup poduzeća na tržištu. Kao složena marketinška koncepcija, ostvaruje bitan utjecaj na inovacijske procese u poduzeću. Međutim, rezultati dosadašnjih istraživanja korelacijskog odnosa između tržišne orijentacije i inovacija pokazali su da učinak tržišne orijentacije može biti i pozitivan i negativan. Stoga je cilj ovog rada analizirati tržišnu orijentaciju i inovativnost poduzeća te ispitati utjecaj tržišne orijenta...

 11. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part V, Determining the fine flux distribution; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, V Deo, Odredjivanje fine raspodele fluksa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Mono energetic neutron transport equation was solved by Carlson numerical method in cylindrical geometry. S{sub n} code was developed for the digital computer ZUSE Z23. Neutron flux distribution was determined for the RA reactor cell by applying S{sub 4} approximation. Reactor cell was treated as D{sub 2}O-U-D{sub 2}O system. Time of iteration was 185 s. Resena je transportna monoenergetska jednacina numerickom metodom Carlsona u cilindricnoj geometriji. Razvijanje S{sub n} kod za digitalnu masinu ZUSE-Z 23. Odredjena je raspodela fluksa u celiji reaktora RA S{sub 4} aproksimacijom. Celija je tretirana kao D{sub 2}O-U-D{sub 2}O. Vreme iteracije je 185 sec (author)

 12. Dry process fuel performance technology development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kang, Kweon Ho; Kim, K. W.; Kim, B. K. (and others)

  2006-06-15

  The objective of the project is to establish the performance evaluation system of DUPIC fuel during the Phase III R and D. In order to fulfil this objectives, property model development of DUPIC fuel and irradiation test was carried out in Hanaro using the instrumented rig. Also, the analysis on the in-reactor behavior analysis of DUPIC fuel, out-pile test using simulated DUPIC fuel as well as performance and integrity assessment in a commercial reactor were performed during this Phase. The R and D results of the Phase III are summarized as follows: Fabrication process establishment of simulated DUPIC fuel for property measurement, Property model development for the DUPIC fuel, Performance evaluation of DUPIC fuel via irradiation test in Hanaro, Post irradiation examination of irradiated fuel and performance analysis, Development of DUPIC fuel performance code (KAOS)

 13. Silence in business communication

  OpenAIRE

  Narsete, Nika

  2017-01-01

  Ovaj završni rad prikazuje šutnju kao važan faktor u poslovnoj komunikaciji i poslovanju općenito. Šutnja je ključan dio poslovne komunikacije, zbog toga što je važno da se poruke i informacije, koje kontinuirano kolaju od menadžmenta do zaposlenika, prenesu što brže, jasnije i jednostavnije. Šutnjom se postiže učinkovitost i uspješnost u komunikaciji, jer slušamo i razumijemo ono što nam sugovornik želi reći. Značenje šutnje u poslovnoj komunikaciji može se isčitati iz neverbalne komunik...

 14. Dry process fuel performance technology development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kang, Kweon Ho; Kim, K. W.; Kim, B. K.

  2006-06-01

  The objective of the project is to establish the performance evaluation system of DUPIC fuel during the Phase III R and D. In order to fulfil this objectives, property model development of DUPIC fuel and irradiation test was carried out in Hanaro using the instrumented rig. Also, the analysis on the in-reactor behavior analysis of DUPIC fuel, out-pile test using simulated DUPIC fuel as well as performance and integrity assessment in a commercial reactor were performed during this Phase. The R and D results of the Phase III are summarized as follows: Fabrication process establishment of simulated DUPIC fuel for property measurement, Property model development for the DUPIC fuel, Performance evaluation of DUPIC fuel via irradiation test in Hanaro, Post irradiation examination of irradiated fuel and performance analysis, Development of DUPIC fuel performance code (KAOS)

 15. Marketing on social networks

  OpenAIRE

  Stanojević, Marija

  2011-01-01

  Marketing na društvenim mrežama je posljednjih godina sve popularniji i sve se više razvija, a u ovom radu su pojašnjeni osnovni pojmovi kao što su marketing, marketinški splet koji možemo smatrati temeljima marketinga te marketinške strategije, zatim su objašnjeni pojmovi interneta i društvenih mreža u smislu komunikacijskih kanala kojima možemo poslati marketinšku poruku ciljanoj skupini. Prikazani su načini oglašavanja preko najpopularnijih društvenih mreža. Provedeno je i istraživanje o s...

 16. Seksistički diskurs rodnog identiteta

  OpenAIRE

  Galić, Branka

  2004-01-01

  To što smo rođeni kao žene i muškarci nužno znači da živimo različite živote. Oslanjajući se na razvijene feminističke pristupe, koji problematiziraju odnose raspodjele moći između rodova nastoji se pokazati seksistički diskurs koji se u varijantama tradicionalne i moderne forme prepoznaje u svijesti ispitivane populacije Hrvatske, i to u nizu društvenih odnosa - pojedinaca, obitelji, rada u kući i na tržištu, politici, itd. Razotkrivanje seksističkog diskursa rodnog identiteta u hrvatskom...

 17. Mogućnosti implementacije savremenih sistema upravljanja saobraćajem u sistem odbrane / Possibilities of implementation of contemporary traffic management systems in the defense system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srđan Ljubojević

  2007-10-01

  Full Text Available Savremeni trendovi u upravljanju saobraćajem okrenuti su ka efikasnijem iskorišćenju postojećih kapaciteta. Ovaj rad je izraz težnje da se sagleda uloga inteligentnih transportnih sistema u takvom pristupu upravljanju saobraćajem, kao i da se ukaže na budućnost sistema odbrane na tom polju. / The latest trends in traffic management focus on more efficient usage of existing capacities. This paper tries to perceive the role of Intelligent Transportation Systems within such an approach to traffic management as well as to point out to the future of the Defense System in this field.

 18. ONEČIŠĆENJE MORA PLASTIČNIM OTPADOM

  OpenAIRE

  Kovač, Nikolina; Serdarušić, Ana

  2017-01-01

  Onečišćenje okoliša jedan je od najvećih problema s kojim se susreće današnje društvo. Iako se počelo sve više govoriti o zagađenju okoliša i koliko ono utječe kako na ljude, tako i na biljni i životinjski svijet, još nema dovoljne osviještenosti čovjeka o tom izuzetno bitnom problemu za našu budućnost. Iako postoje razna onečišćenja okoliša, mi ćemo se osvrnuti na onečišćenje mora. Do onečišćenja mora može doći na razne načine kao npr. otpadnim vodama, balastnim vodama, pogonskim uljima, naf...

 19. [Contraindications of spirit (shen) in acupuncture and moxibustion].

  Science.gov (United States)

  Ji, Zheng-Han; Yan, Ji-Lan; Wang, Shu-Bin; Zu, Na

  2014-07-01

  ABSTRACT The taboos of man-spirit (RenShen) and bottom-spirit (KaoShen) are two kinds of time-related contraindications that are more commonly seen in the literature of acupuncture and moxibustion. The meaning of man-spirit is often extended to qi-blood or mind, or else directly equals to heaven-spirit (TianShen). It is highly possible that the bottom-spirit is subordinate to man-spirit, and both Taoist philosophy and the SanCai theory declare the importance of bottom in human body. The violation of contraindications could lead to diseases in the neighborhood where man-spirit travels. However, the results are generally recorded as ulcer, lingering disease and death in most medical texts. From Ming dynasty, more and more doctors have expressed disapproval of man-spirit and bottom-spirit.

 20. Building a Global Catalog of Nonvolcanic Tremor Events Using an Automatic Detection Algorithm

  Science.gov (United States)

  Bagley, B. C.; Revenaugh, J.

  2009-12-01

  Nonvolcanic tremor is characterized by a long-period seismic event containing a series of low-frequency earthquakes (LFEs). Tremor has been detected in regions of subduction (e.g. Kao et. al. 2007, 2008; Shelly 2006) and beneath the San Andreas fault near Cholame, California (e.g. Nadeau and Dolenc, 2005). In some cases tremor events seem to have periodicity, and these are often referred to as episodic tremor and slip (ETS). The origin of nonvolcanic tremor has been ascribed to shear slip along plate boundaries and/or high pore-fluid pressure. The apparent periodicity and tectonic setting associated with ETS has led to the suggestion that there may be a link between ETS and megathrust earthquakes. Until recently tremor detection has been a manual process requiring visual inspection of seismic data. In areas that have dense seismic arrays (e.g. Japan) waveform cross correlation techniques have been successfully employed (e.g. Obara, 2002). Kao et al. (2007) developed an algorithm for automatic detection of seismic tremor that can be used in regions without dense arrays. This method has been used to create the Tremor Activity Monitoring System (TAMS), which is used by the Geologic Survey of Canada to monitor northern Cascadia. So far the study of nonvolcanic tremor has been limited to regions of subduction or along major transform faults. It is unknown if tremor events occur in other tectonic settings, or if the current detection schemes will be useful for finding them. We propose to look for tremor events in non-subduction regions. It is possible that if tremor exists in other regions it will have different characteristics and may not trigger the TAMS system or be amenable to other existing detection schemes. We are developing algorithms for searching sparse array data sets for quasi-harmonic energy bursts in hopes of recognizing and cataloging nonvolcanic tremor in an expanded tectonic setting. Statistical comparisons against the TAMS algorithm will be made if

 1. Primena savremenih metoda izviđanja signala sa frekvencijskim skakanjem za formiranje elektronske slike bojišta / Advanced methods for frequency hopping signal reconnaissance for the purpose of constructing electronic order of battle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desimir Vučić

  2004-05-01

  Full Text Available Sve veća zastupljenost savremenih tehnika digitalnih komunikacija koje primenjuju signale sa malom verovatnoćom presretanja, kao što su signali sa frekvencijskim skakanjem, nameće razvoj novih metoda i algoritama za njihovo izviđanje radi formiranja elektronske slike bojišta. U ovom radu razmatraju se principi i dostignuća u razvoju novih metoda u detekciji, karakterizaciji identifikaciji i eksploataciji ovih sofisticiranih komunikacionih signala u kontekstu elektronskog rata. / The extensive use of modern low probability-of-intercept digital communication signals, such as frequency hopping signals, requires development of new theory and algorithms for their reconnaissance for the purpose of constructing an electronic order of battle. This paper presents some principles and advances in signal processing and analysis technology for the signal interception, characterization, identification and exploitation in the context of electronic warfare.

 2. Analysis of neutron flux increase in the horizontal experimental channels of Ra reactor - masters thesis; Analiza povecanja neutronskog fluksa na horizontalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA - magistarski rad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strugar, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-12-01

  Calculation and experimental results shown in this paper show that higher thermal neutron flux is obtained in the reactor core with central horizontal reflector at the same power level. The flux is increased when the moderation capability of the core is decreased. Apart from increase of the thermal component of the neutron flux in the experimental channels, the central reflector causes decrease of the epithermal neutron flux and gamma radiation intensity. This is very useful for studying (n, {gamma}) reaction, neutron diffraction, etc. [Serbo-Croat] Rezultati proracuna i merenja prikazanih u ovom radu ukazuju na cinjenicu da se u reaktoru sa ugradjenim centralnim horizontalnim reflektorom dobija veci fluks termalnih neutron pri istoj snazi i to utoliko veci ukoliko je moderaciona sposobnost aktivne zone manja. Pored uvecanja termalne komponente neutrona u snopu na horizontalnim eksperimentalnim kanalima centralni reflektor uslovljava i smanjenje epitermalne komponente, kao i intenzitet gamma zracenja. Ovo je pozeljno za proucavanje (n,{gamma}) reakcija, neutron diffraction, etc.

 3. Posttraumatski stresni poremećaj

  OpenAIRE

  Glavaš, Vlatko

  2017-01-01

  Ritam života današnjeg čovjeka ubrzan je i mnogi ne obraćaju pažnju na vlastito psihološko stanje. Posljedica toga je nakupljanje traumatskih ili stresnih događaja u ljudima. Stres ili trauma tumači se kao događaj izvan uobičajenog ljudskog iskustva. Jedan oblik bolesti koji se u vezi s time javlja je posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). PTSP zahvaća oboljelu osobu u cjelini djelujući na sve aspekte razvoja osobe, odnosno biološke, psihološke i socijalne aspekte. Na biološkom p...

 4. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju / Oscillation of elevating group on artillery weapon during firing test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Ristić

  2005-03-01

  Full Text Available U radu su opisane oscilacije nagibnog sklopa artiljerijskog oruđa koje nastaju pri opaljenju. Nagibni sklop prikazanje kao kruto telo sa jednim stepenom slobode kretanja (rotacija u vertikalnoj ravni. Model oscilovanja upoređenje sa eksperimentalnim rezultatima realnog modela oscilovanja oruđa (oscilacije nagibnog sklopa sa više stepeni slobode kretanja. Date su razlike između proračunskog i realnog modela oscilovanja i analiza njihovih parametara. / The oscillation of elevating group on artillery weapon during firing test are described in this paper. The elevation group is represented a rigid body of DOF (rotation in vertical plane. The model oscillation is compared -with the experimental results of real model oscillation (oscillations of elevating group with more degrees of freedom. A difference sizes among simplify and real model oscillation are given, and some of their parameters are analyzed.

 5. Kristološki naglasci govora o Božjem milosrđu u promišljanjima izabranih crkvenih otaca

  OpenAIRE

  Filić, Andrea

  2017-01-01

  Polazišno pitanje ovoga članka, nadahnuto tvrdnjama Waltera Kaspera, glasi: Ako milosrđe po definiciji u sebi nužno uključuje trpljenje može li se, dok držimo sigurnim da je netrpljivost jedna od bitnih vlastitosti božanske naravi, o njemu uopće govoriti, kako Kasper potiče, kao o temeljnom Božjem svojstvu i odrednici Božje biti? To se pitanje i odgovor na nj obrađuje pod kristološkim vidom i to na temelju promišljanja izabranih crkvenih otaca u čijim djelima pronalazimo govor o Božjem milosr...

 6. FLEKSIGURNOST I (DEREGULACIJA TRŽIŠTA RADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Laleta

  2016-01-01

  Full Text Available Predmet su ovoga rada radni odnosi i tržište rada u kontekstu fleksigurnosti. U radu se analizira novi vladavinski model, soft law, otvorene metode koordina- cije, europski socijalni model, inkluzivnost, kategorije koje su neraskidivo vezane uz fleksigurnost, radne odnose i tržište rada. Istražena su njihova obilježja i utjecaj na supranacionalnu regulativu, usporednopravna i hrvatska rješenja. Daje se i raščlamba nekih novih instituta tržišta rada (novi oblici uređenja radnog vremena, agencijski rad, mini-jobs. Poseban dio rada čini istraživanje (dereguliranja tržišta rada, novih modela zapošljavanja, kao i fleksigurnosti i hrvatskoga tržišta rada de lege lata te se daju prijedlozi de lege ferenda.

 7. Report of the Instrumentation Service - Annex C; Prilog C - Izvestaj o radu sluzbe instrumentacija

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majstorovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1986-12-01

  This report describes the tasks and organizational structure of the Instrumentation service. The most important task of this Service is control and maintenance of the reactor control and protection instruments, operation control, and dosimetry system. Besides data about this basic instrumentation, the report includes data about control and maintenance of other electronic equipment, inspection of the reactor vessel and spent fuel storage pool and describes activities related to renewal of the equipment. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje zadatke i organizaciju rada sluzbe za instrumentaciju. Osnovni zadatak sluzbe je kontrola i odrzavanje osnovne kontrolno-merne opreme sistema za upravljanje i zastitu, sistema za tehnolosku kontrolu, sistema za dozimetrijsku kontrolu. Pored toga izvestaj sadrzi podatke o kontroli i odrzavanju ostale elektronske opreme, inspekciju stanja reaktorskog suda i bazena za skladistenje ozracenih gorivnih elemenata kao i aktivnosti vezanih za obnavljanje opreme.

 8. Report of the Instrumentation Service - Annex C; Prilog C - Izvestaj o radu sluzbe instrumentacije

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majstorovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1989-12-15

  This report describes the tasks and organizational structure of the Instrumentation service. The most important task of this Service is control and maintenance of the reactor control and protection instruments, operation control, and dosimetry system. Besides data about this basic instrumentation, the report includes data about control and maintenance of other electronic equipment, inspection of the reactor vessel and spent fuel storage pool and describes activities related to renewal of the equipment. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje zadatke i organizaciju rada sluzbe za instrumentaciju. Osnovni zadatak sluzbe je kontrola i odrzavanje osnovne kontrolno-merne opreme sistema za upravljanje i zastitu, sistema za tehnolosku kontrolu, sistema za dozimetrijsku kontrolu. Pored toga izvestaj sadrzi podatke o kontroli i odrzavanju ostale elektronske opreme, inspekciju stanja reaktorskog suda i bazena za skladistenje ozracenih gorivnih elemenata kao i aktivnosti vezanih za obnavljanje opreme.

 9. Report of the Instrumentation Service - Annex C; Prilog C - Izvestaj o radu sluzbe instrumentacije

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majstorovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1988-12-15

  This report describes the tasks and organizational structure of the Instrumentation service. The most important task of this Service is control and maintenance of the reactor control and protection instruments, operation control, and dosimetry system. Besides data about this basic instrumentation, the report includes data about control and maintenance of other electronic equipment, inspection of the reactor vessel and spent fuel storage pool and describes activities related to renewal of the equipment. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje zadatke i organizaciju rada sluzbe za instrumentaciju. Osnovni zadatak sluzbe je kontrola i odrzavanje osnovne kontrolno-merne opreme sistema za upravljanje i zastitu, sistema za tehnolosku kontrolu, sistema za dozimetrijsku kontrolu. Pored toga izvestaj sadrzi podatke o kontroli i odrzavanju ostale elektronske opreme, inspekciju stanja reaktorskog suda i bazena za skladistenje ozracenih gorivnih elemenata kao i aktivnosti vezanih za obnavljanje opreme.

 10. RA reactor operation and maintenance in 1992, Part 1; Deo 1 - Pogon i odrzavanje nuklearnog reaktoro RA u 1992. Godini

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Cupac, S; Sulem, B; Zivotic, Z; Majstorovic, D; Tanaskovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1992-12-01

  During 1992 Ra reactor was not in operation. All the activities were fulfilled according to the previously adopted plan. Basic activities were concerned with revitalisation of the RA reactor and maintenance of reactor components. All the reactor personnel was busy with reconstruction and renewal of the existing reactor systems and building of the new systems, maintenance of the reactor devices. Part of the staff was trained for relevant tasks and maintenance of reactor systems. [Serbo-Croat] U toku 1992 godine poslovi u okviru projekta 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' obavljani su u skladu sa programom i planom rada. Osnovne aktivnosti na kojima je radjeno odnosile su se na revitalizaciju reaktora RA, kao i na odrzavanje opreme. U ovom periodu reaktor nije bio u pogonu. Svo osoblje je bilo angazovano na poslovima rekonstrukcije i modernizacije postojecih i dogradnje novih reaktorskih sistema, na odrzavanju opreme a deo tehnickog osoblja je bio obucavan za vrsenje odgovarajucih poslova u pogonu i odrzavanju opreme.

 11. 17. telekomunikacioni forum TELFOR 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nebojša N. Gaćeša

  2010-04-01

  Full Text Available U Beogradu je 24, 25. i 26. novembra 2009. godine, u Sava centru, održan 17. telekomunikacioni forum TELFOR 2009, u organizaciji Društva za telekomunikacije – Beograd, „Telekom Srbija“ a. d., JP PTT saobraćaja „Srbija“, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i IEEE Serbia & Montenegro ComSoc Chapter and Section. Telekomunikacioni forum TELFOR organizuje se sedamnaesti put kao domaći i regionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR predstavlja forum u okviru kojeg se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

 12. Stomatološki pregledi tijekom trudnoće

  OpenAIRE

  Polašek, Antonia

  2017-01-01

  Trudnoća je jedinstveno vrijeme u životu žene, popraćeno raznovrsnim fiziološkim, anatomskim i hormonskim promjenama koje mogu utjecati na pružanje oralne zdravstvene zaštite. Razumijevanje tih uobičajenih promjena nužno je za pružanje kvalitetne njege trudnica. Međutim, trudnice kao pacijenti nisu medicinski ugrožene i ne bi trebalo odgađati provođenje potrebnog dentalnog tretmana. U trudnoći se javljaju pojedine promjene stanja zubi i okolnog tkiva usne šupljine, ali se one većinom mogu...

 13. Žene i rad u suvremenom društvu – značaj “orodnjenog” rada

  OpenAIRE

  Galić, Branka

  2011-01-01

  Promjene na poslu i obitelji daju zamaha promjenama u rodnim odnosima i obrnuto. Upravo kao što se životi žena i muškaraca mijenjaju, mijenjaju se i odnosi na tržištu rada i u obitelji. Ulazak žena na tržište rada kasnog 20. i početka 21. stoljeća značajno je pogodilo globalnu ekonomiju i označio početak procesa feminizacije rada širom globusa. Međutim, upliv žena u javnu sferu rada nije rezultirao socioekonomskim jednakostima između dviju rodnih grupa, muškaraca i žena. Različiti autori ukaz...

 14. Efekt neposredne blizine u kontekstu pretilosti kod djece

  OpenAIRE

  Čulić, Ana

  2015-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postoji li kod djece razlika u procjeni preferencije druženja s određenim djetetom ovisno o tjelesnoj težini procjenjivanog djeteta. Također, ispitano je hoće li grupa djece od strane ispitanika biti preferirana za druženje onoliko koliko će biti preferiran njen najmanje poželjan član, a ne kao suma iskazanih preferencija prema svakom članu grupe posebno.U istraživanju je sudjelovao prigodni uzorak od 59 dječaka i 43 djevojčice od prvog do četvrtog razre...

 15. Antopologija filma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Kovačević

  2017-08-01

  Full Text Available U drugoj svesci časopisa za 2017. godinu, koji donosi deo temata, uključeni su inostrani filmovi, s tim što se pet od osam radova grupisalo tematski kao analiza filmova koji se bave distopijom. Filmovi sa distopijskom tematikom su: A Clockwork Orange (Paklena pomorandža 1971, Westworld (Zapadni svet 1973, Gattaca (Gataka 1997 The Lobster (Jastog 2015 i Man and Chicken (Ljudi i kokoške2015. Osim ovog tematskog bloka u prvom delu temata nalaze se i analize filmova Miracolo a Milano (Čudo u Milanu 1951, Happiness (Sreća 1998 i American Gangster (Američki gangster 2007.

 16. Heat conductance of sintered UO{sub 2}; Toplotna provodljivost sinterovanog UO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Katanic-Popovic, J; Stevanovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1966-11-15

  Phenomena influencing the heat conductance of the sintered UO{sub 2} were analyzed, first of all when used as nuclear fuel. Influence of temperature, density and porosity, additives and irradiation in the reactor are shown. Based on the available literature, the measured heat conductance values were analyzed for the sintered UO{sub 2} outside the reactor and in the reactor during irradiation. Analizirane su pojave koje uticu na toplotnu provodljivost sinterovanog UO{sub 2}, pre svega, sa aspekta njegove primene kao goriva. Izlozen je uticaj temperature, gustine i poroznosti, aditiva i ozracivanja u reaktoru. Na osnovu pregleda dostupne literature kriticki su prikazani rezultati merenja toplotne provodljivosti sinterovanog UO{sub 2} van reaktora i u reaktoru pri ozracivanju (author)

 17. DISLEKSIJA I POTEŠKOĆE U UČENJU STRANOGA JEZIKA

  OpenAIRE

  Bošnjak Terzić, Brankica

  2016-01-01

  Disleksiju definiramo kao specifičnu poteškoću u učenju čitanja i pisanja s posebnim naglaskom na poteškoće kodiranja i dekodiranja. U radu je riječ o poteškoćama koje učenici s disleksijom imaju pri učenju stranoga jezika. Navode se istraživanja koja su se bavila utjecajem materinskoga jezika na učenje stranoga jezika među učenicima s disleksijom te istraživanja o utjecaju ortografije na učenje stranoga jezika. Ortografska transparentnost odnosi se na predvidivost izgovora riječi s obzirom n...

 18. Haapsalu Piiskopilinnuse uuendamine / Lilian Hansar

  Index Scriptorium Estoniae

  Hansar, Lilian, 1949-

  2015-01-01

  Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldasid arhitektuurivõistluse, et valida välja parim arhitektuurne ja kasutusfunktsioonile sobiv lahendus Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse rekonstrueerimiseks kaasaegseks muuseumikompleksiks. Esimese koha sai töö märgusõnaga "Salaaed" (Margit Aule, Margit Argus, Siim Karro ja Mart Kadarik arhitektuuribüroost KAOS Arhitektid). Teise koha sai töö märgusõnaga "Helevalge" (Mari Hunt, Kalle Komissorov, Silver Liiberg, Kadri Klementi, Aet Ader ja Karin Tõugu arhitektuuribüroost b210). Kolmanda koha sai töö märgusõnaga "Ristvõlv" (Indrek Laos ja Andreas Kivi arhitektuuribüroost Flux projekt)

 19. SVEOBUHVATNO O KRANJČEVIĆU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Durić

  2015-01-01

  Full Text Available Studija Antuna Česka "Za Kranjčevića. Od arhivacije do kanonizacije" ( Zagreb – Dubrovnik, Matica hrvatska – Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik, 2015 vrlo je solidan doprinos proučavanju pjesničkoga opusa Silvija Strahimira Kranjčevića, posebice u kontekstu iščitavanja njegovih "Bugarkinja", koje su do sada mahom ostajale na marginama zanimanja književnih povjesničara. Kao takva bit će poticajna daljnjim proučavateljima pjesnikova opusa, ali i svima koji se žele pobliže upoznati sa značajkama Kranjčevićeve poezije.

 20. Dosimetry and technical radiation protection at the RA Reactor - Report for 1977, Annex V; Prilog V - Dozimetrija i tehnicka zastita od zracenja kod reaktora RA - Izvestaj za 1977. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-12-15

  This report includes data about the level of gamma and neutron radiation, and level of contamination in the working environment at the RA reactor, data about collective and individual exposure of the staff to radiation, data about contamination and decontamination as well as radioactive waste. During 1977, at the RA reactor there was no accident that would cause significant exposure of tf the staff or contamination of the working space and the environment of the reactor. [Serbo-Croat] Ovaj Izvestaj sadrzi podatke o nivou gama i neutronskog zracenja i stepenu kontaminacije radne sredine, podatke o individualnom i kolektivnom izlaganju zracenju radnog osoblja, podatke o kontaminaciji i dekontaminaciji kao i o radioaktivnom otpadu. U toku 1977. godine, na reaktoru RA nije bilo akcidenata vecih razmera koji bi za posledice imali znacajnije ozracivanje radnog osoblja i kontaminaciju radne sredine i okoline.

 1. Report on results of the Experts from the Boris Kidric Institute to the Institute for theoretical and experimental physics in Moscow - Operational Report; Radni izvestaj - Izvestaj o rezultatima posete strucnjaka iz IBK Institutu za teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Moskvi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R; Petrovic, M; Cupac, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-12-15

  .) upoznavanje eksploatacionih karakteristika reaktora TVRS sa 80% obogacenim gorivom, kao i iskustva u vezi sa koriscenjem tog goriva u reaktoru TVRS u Moskvi; b.) upoznavanje sa elementima sigurnosnih analiza u vezi sa uvodjenjem i kriscenjem tog goriva u reaktoru TVRS kao i c.) razmena gledista o programu prevodjenja reaktora RA na novo 80% obogaceno gorivo. U izvestaju su prikazani rezultati ove posete. Osnovni zakljucci do kojih se doslo jesu: a.) poseta je bila korisna i pored toga sto na neka pitanja nije dobijen odgovor; b.) posle obrade dobijenih informacija, posle sticanja prvih iskustava o koriscenju novog goriva u reaktoru RA kao i posle donosenja definitivnog suda o ravnoteznom rezimu reaktora RA sa novim gorivom, bilo bi veoma korisno da se izvrsi jos jedna poseta Institutu u Moskvi; c.) novo disperziono gorivo je mnogo pouzdanije u eksploataciji od starog 2% obogacenog metalnog goriva (kakvo je sada u reaktoru RA); d.) nije bilo primedbi sa aspekta sigurnosti na nas program prevodjenja (prelazni rezim) reaktora RA na novo gorivo; e.) zatrazice se dopunske informacije o maksimalnom dopustivom stepenu izgaranja 80% obogacenog disperzionog goriva i po potrebi izvrsice se blagovremena revizija predvidjenog optimalnog ravnoteznog rezima izgaranja za reaktor RA (baziranog na maksimalnom izgaranju goriva koje omogucuju parametri reaktora RA); f.) metodologija termickog proracuna gorivnih kanala, koja se primenjuje na reaktor RA ocenjena je kao ekvivalentna postupku koji se primenjuje za proracun kanala reaktora TVRS u Moskvi (author)

 2. Regulations for RA reactor operation; Propisi nuklearnog reaktora 'RA'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1980-09-15

  Regulations for RA reactor operation are written in accordance with the legal regulations defined by the Law about radiation protection and related legal acts, as well as technical standards according to the IAEA recommendations. The contents of this book include: fundamental data about the reactor; legal regulations for reactor operation; organizational scheme for reactor operation; general and detailed instructions for operation, behaviour in the reactor building, performing experiments; operating rules for operation under steady state and accidental conditions. [Serbo-Croat] Propisi o radu nuklearnog reaktora RA pisani su tako da svi zakonski propisi definisani 'Zakonom o zastiti od jonizujuceg zracenja' i pratecim propisima (devet pravilnika) kao i tehnicke norme prema preporukama MAAE budu postovani u punoj meri pri radu reaktora. Sadrzaj ove knjige obuhvata: osnovne podatke o reaktoru; zakonske propise; organizaciju rada reaktora RA; opste propise o rezimu rada, kretanju u zgradi reaktora, izvodjenju eksperimenata; pogonske propise za rad u normalnom rezimu i u slucaju udesa.

 3. PROJEKT RESTRAIL – SPREČAVANJE NEOVLAŠTENOG PRISTUPA, KRETANJA I ZADRŽAVANJA NA ŽELJEZNIČKOJ INfRASTRUKTURI TE SAMOUBOJSTVA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI

  OpenAIRE

  Luketić, Helena

  2016-01-01

  Međunarodna željeznička unija (UIC) na svojim je službenim stranicama objavila priručnik s mjerama usmjerenima na smanjivanje broja nesreća u željezničkom prometu te na ublažavanje njezinih posljedica kao preporuku svim svojim željeznicama članicama. U ovome slučaju pod nesrećama se podrazumijevaju samoubojstva i neovlašteno kretanje područjem željezničke infrastrukture. RESTRAIL jest naziv projekta koji se bavi tim temama i u kojemu su s namjerom smanjivanja broja nesreća predložene različit...

 4. Grade III Coronary Artery Perforation Following PCI and Unusual Stent Graft Delivery System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sreckovic Miodrag

  2014-06-01

  Full Text Available Koronarne perforacije su retke ali izuzetno neugodne komlikacije perkutanih intervencija. Perforacije koronarnh arterija trećeg stepena po Elisu predstvaljaju najozbiljniju formu perforacija i zahtevaju hitno zbrinjavanje. Često je neophodno uraditi perikardiocentezu i primeniti brojne interventne tehnike kako bismo rešili perforaciju. Stentovi prekriveni politetrafluoroetilenom(PTFE postali su jedno od najčešće korišćenih perkutanih rešenja, ali su njihove mane visoki profil i slaba fleksibilnost. U našem slučaju, pokušali smo da poboljšamo plasiranje PTFE stenta montiranjem na metalni stent, koji smo iskoristili kao nosač.

 5. Response to local reactivity perturbation of thermal multizone reactors; Odziv termalnih multizonih reaktora na lokalnu perturbaciju reaktivnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obradovic, D; Jevtovic, V [Institut za nuklearne nauke ' Boris Kidric' , Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1966-07-01

  This paper describes application of the mode analysis, spatial eigenfunction expansion for solving the time dependent diffusion equation in two-group approximation, for the case of time dependent absorption cross section in the thermal region. Transfer functions for radially multi zone and homogeneous reactor systems were obtained as results of solving the time-dependent diffusion equation. Some numerical results obtained by applying this method are given as well. U radu je primenjena modalna analiza, razvoj po prostornim svojstvenim funkcijama, za resavanje vremenski zavisne difuzione jednacine u dvogrupnoj aproksimaciji, kada je presek za apsorpciju u termalnoj grupi funkcija vremena. Kao rezultat resavanja vremenski zavisne difuzione jednacine dobijeni su izrazi za prenosne funkcije radijalno multizonih reaktorskih sistema i homogenih reaktorskih sistema. Dati su i neki numericki rezultati primene ove metode (author)

 6. Response of thermal multi zone reactors to local perturbation of reactivity; Odziv termalnih multizonih reaktora na lokalnu perturbaciju reaktivnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obradovic, D; Jevtovic, V [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1967-01-15

  A modal analysis method, spatial eigenfunctions expansion, was applied for solving the time dependent diffusion equation in two-group approximation. The absorption cross section in the thermal neutron range was time dependent. The response functions for radially multi-zone reactor systems and homogeneous reactors were obtained as solutions of the time dependent diffusion equation. Some numerical results obtained by this method are included. U radu je primenjena modalna analiza, razvoj po prostornim svojstvenim funkcijama, za resavanje vremenski zavisne difuzione jednacine u dvogrupnoj aproksimaciji, kada je presek za apsorpciju u termalnoj grupi funkcija vremena. Kao rezultat resavanja vremenski zavisne difuzione jednacine dobijeni su izrazi za prenosne funkcije radijalno multizonih reaktorskih sistema i homogenih reaktorskih sistema. Dati su i neki numericki rezultati primene ove metode (author)

 7. Annex 3 - Testing the microstructure of the fuel element with metal uranium with aluminium cladding; Prilog 3 - Ispitivanje mikrostrukture gorivnog elementa na bazi metalnog urana sa aluminijumskom kosuljicom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, S; Momcilovic, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  Based on the uranium microstructure in the fuel element, i.e. grain size, presence of other phases, porosity and the position of metal connections, some data could be obtained about the mechanical and thermal treatment of the uranium during fuel element fabrication. The mentioned characteristics could indicate the behaviour of the fuel under reactor operating conditions taking into account its stable dimensions and roughness of its surfaces. Na osnovu mikrostrukture urana u gorivnom elementu, odnosno velicine i oblika njegovih kristalnih zrna, prisustva drugih faza, pozoziteta kao i rasporeda metalnih ukljucaka, mogu se dobiti izvesni podaci o tome koje je postupke mehanickog i termickog tretiranja pretrpeo uran u pripremi za gorivni elemenat. Prethodne karakteristike takodje mogu da daju predstavu o tome kako ce se gorivo ponasati u uslovima rada reaktora, s obzirom na njegovu dimenzionu stabilnost i ogrubljivanje njegove povrsine (author)

 8. Optimal spatial sampling scheme to characterize mine tailings

  CSIR Research Space (South Africa)

  Debba, Pravesh

  2009-08-01

  Full Text Available , the location and the covariates as external drift were used to estimate the heavy metal concentration, E[Z(x)] = b 0 + b1 · xu + b2 · xv + b3 ·GOE(x) + b4 · JAR(x) + b5 · FER(x) + b6 ·HEM(x) (8) +b 7 ·KAO(x) + b8 · COP(x) , S TC P M s S es si on s namely, a first... (4) E[Z(x)] = b 0 + ∑ bi · yi(x) = ∑ bi · yi(x) , i=1 i=0 where y0(x) = 1. The method of merging both sources of information uses {yi(x)} as an external drift function for the estimation of Z(x). The drift of Z(x) is defined externally through...

 9. Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja : Methods for change detection in remote sensing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Admir Mulahusić

  2011-03-01

  Full Text Available U ovom radu predstavljeni su različiti načini identifikovanja promjena kod daljinskih istraživanja. Različiti autori su predstavljali različite metode otkrivanja promjena na površini zemlje. Otkrivanje promjena je, između ostalog, veoma važno zbog praćenja promjena, kao i procjene promjena i međusobnih odnosa prirodnih i vještačkih objekata. Sve to vodi ka boljem razumijevanju potencijalnih uzroka promjena. : In this paper, the different ways to identify changes in remote sensing are given. Various authors have presented different methods of detecting changes on the Earth's surface. Detection of changes, among other things, are very important for tracking changes, as well as assessment and evaluation of changes and interrelations of natural and artificial objects. All this leads to better understanding of potential causes of change.

 10. Merenje vibracija i relevantnih parametara leta transportnog helikoptera Mi-8 sa revitalizovanim lopaticama nosećeg rotora / Vibration and flight data measurement on the transport helicopter Mi-8 with replaced main rotor blades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veljko Rakonjac

  2004-11-01

  Full Text Available Rad se odnosi na merenje parametara leta transportnog helikoptera ruske proizvodnje Mi-8 sa ugrađenim originalnim, kao i revitalizovanim - delimično kompozitnim lopaticama nosećeg rotora. Cilj merenja bio je dobijanje relevantnih podataka za ocenu kvaliteta revitalizovanih lopatica usled zamene lopatica nosećeg rotora. Prikazani su oprema, postupak i analiza rezultata merenja parametara leta i vibracija, uz poseban osvrt na probleme izazvane uticajem vibracija na mernu opremu. / This paper presents helicopter flight data acquisition made on the Russian helicopter Mi-8 with its original main rotor blades as well as with regenerated, partially composite ones. The purpose of the measurement was collecting data for flight quality of the main rotor composite blades changing the actual main rotor blades. This paper also presents equipment procedures and analysis of flight data and vitration measurements with special attention to problems caused by vibration influence on equipment.

 11. Difuzijski modeli u marketingu: kako modelirati efekt egzogenih varijabli?

  OpenAIRE

  Radas, Sonja

  2006-01-01

  U marketingu se difuzijski modeli tradicionalno koriste za modeliranje dinamike životnog ciklusa proizvoda, za predviđanje potražnje za novim proizvodom te kao pomoć pri donošenju odluka u vezi s uvođenjem proizvoda na tržište. Od kada su se počeli koristiti u marketingu, difuzijski su modeli postali vrlo kompleksni. Ta je složenost posljedica potrebe da se poveća prognostička sposobnost modela i da se oni što više prilagode potrebama menadžera. Vezano s time, jedan od izazova u difuzijskom m...

 12. Styles of Leadership, Democratic Style of Leadership

  OpenAIRE

  Bulum, Kristina

  2017-01-01

  Tema ovoga završnog rada jest demokratski stil vođenja. Uvodni dio rada obuhvaća funkciju vođenja, bihevioralni model u kojemu su nabrojeni i opisani stilovi vođenja. Središnji dio završnog rada obuhvaća pojašnjenje demokratskog stila vođenja, provedeno istraživanje rezultata vođenja stilova vođenja, kao i model autokratsko – demokratskog vođenja. U završnom dijelu ovoga rada na stvarnim primjerima kompanije „Google“ i kompanije „Rimac Automobili“ objašnjen je demokratski stil vođenja, ka...

 13. Obveznopravni odnosi u prijevozu živih životinja morem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivo Grabovac

  2006-08-01

  Full Text Available Prijevoz živih životinja morem spada u tzv. posebne prijevoze. Žive životinje su tijekom prijevoza izložene posebnim, samo njima kao živim bićima svojstvenim rizicima. Mjerodavne međunarodne konvencije i domaći propisi imaju neka posebna rješenja u prijevozu ove vrste robe, kojima je zapravo svrha omogućiti pogodniji pravni položaj prijevoznika. Autor u ovom radu ističe određene osobitosti u sadržaju prava i obveza ugovaratelja iz prijevoza živih životinja morem, a na temelju međunarodnih konvencija i nacionalnih propisa, osobito Pomorskog zakonika Republike Hrvatske.

 14. André Aciman: Lavanda / s engleskog prevela Željka Gorički

  OpenAIRE

  André Aciman; Željka Gorički

  2010-01-01

  Život počinje mirisom lavande. Moj otac stoji ispred ogledala. Upravo se otuširao i obrijao te se sprema obući odijelo. Gledam ga kako pričvršćuje čvor na kravati, spušta ovratnik košulje i zakopčava najgornji gumb. I onda kao i obično: lavanda.Znam odakle miris dolazi. Na ormariću leži savršeno oblikovana bočica. Jednog dana dok me muči grozna migrena i ležim na kauču u dnevnoj sobi, moja majka, pokušavajući smisliti kako da mi olakša bol, poseže za bočicom, otvara je i kapne par kapi na mar...

 15. Results of environmental radiation monitoring and meteorology measurements (material prepared for obtaining the licence for RA reactor experimental operation); Rezultati merenja zracenja u okolini i rezultati meteoroloskih merenja (materijal pripremljen radi dobijanja dozvole za pustanje Reaktora RA u probni rad)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1980-10-15

  According to the demands for obtaining the licence for restarting the Ra reactor and the experimental operation this document includes the radiation monitoring measured data in the working space and environment of the RA reactor, i.e. Boris Kidric Institute. The meteorology measured data are included as well. All the measurements are performed according to the radiation protection program applied actually from the first reactor start-up at the end of 1959. [Serbo-Croat] Saglasno zahtevu za dobijanje dozvole za ponovno pustanje u probni rad reaktora RA, ovaj dokument sadrzi rezultate merenja zracenja u okolini (radnoj i zivotnoj) reaktora RA odnosno instituta 'Boris Kidric' kao i podatke o meteoroloskim merenjima. Sve merenja rade se prema programu mera zastite od zracenja koje se sprovode prakticno od prvog pustanja reaktora u rad krajem 1959. godine.

 16. Fission gas release from the sintered UO{sub 2} fuel; Oslobadjanje fisionih gasova iz goriva od sinterovanog UO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sigulinski, F; Stevanovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1966-11-15

  This paper shoes the phenomena which control fission gases release from the sintered UO{sub 2} dependent of the burnup rate: ejection, release, diffusion, increased fission gas accumulation causing structural changes in the fuel. release of fission gases from the fuel for power reactors was studied as well. The influence of factors as temperature, characteristics of fuel, burnup rate and burnup level was analyzed. Prikazani su mehanizmi koji kontrolisu izdvajanje fisionih gasova iz sinterovanog UO{sub 2} pri razlicitim brzinama izgaranja: izletanje, izbijanje, difuzija, povecano izdvajanje fisionih gasova koje prati strukturne promene u gorivu. Razmatrano je proucavanje izdvajanja fisionih gasova iz goriva za reaktore snage. Analiziran je uticaj faktora kao sto su temperatura, karakteristike goriva, brzina i stepen izgaranja (author)

 17. Efficiency studies for a tracking detector based on square 1.5 m long scintillating fibers read out by SiPM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanchez Majos, S.; Achenbach, P.; Pochodzalla, J.

  2009-01-01

  A tracking detector based on 1.5 m long scintillating fibers is being developed for the electron arm of the KAOS spectrometer at the Mainz Microtron MAMI. Measurements on light attenuation, particle detection efficiencies and accidental coincidence rates with a prototype set-up using 2x2mm 2 fibers read out by silicon photomultipliers (SiPM) are presented. The highest efficiency at the lowest accidental coincidence rate was reached for high trigger thresholds at the largest SiPM bias voltages. The influence of signal attenuation and dispersion on detection efficiencies is discussed. The results are in good agreement with a Monte Carlo model that was used to predict detector characteristics for different fiber geometries.

 18. Definition of task (Phase II) B, 'Leak testing'; Definicija zadatka (II faza) B, 'Ispitivanje hermeticnosti'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M; Nikolic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  In order to ensure safe Ra reactor operation and fulfilling the conditions for performing irradiation experiments it was necessary to test and verify the leak tightness of the sample containers and thermocouples, as well as the irradiation capsule before it was placed in the VISA-2 channel. Leak testing of VISA-2 channel with capsules and thermocouples was done before and after it was built-in the reactor. [Serbo-Croat] U cilju bezbednosti i sigurnosti rada reaktora RA i ispunjavanja uslova ozracivanja izvrsena je provera hermeticnosti kenera sa uzorcima i termoparovima, kao i hermeticnost kapsule pre ugradjivanja kapsule u kanal VISA-2. Izvrseno je i ispitivanje hermeticnosti kanala VISA-2 sa kapsulama i termoparovima pre ugradjivanja u reaktor i posle montaze.

 19. Development of methods for theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part IV, Fuel depletion; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza), I-V, IV Deo, Promena izotopnog sastava goriva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  This report includes the analysis of plutonium isotopes from U{sup 238} depletion chain. Two theoretical approaches for solving the depletion of fuel are shown. One results in the system of differential equations that can be solved only by using electronic calculators and the second, Machinari-Goto method enables obtaining analytical equations for approximative values of particular nuclei. In addition, differential equations are given for different approximation levels in calculating Pu {sup 239}, as well as relations between the released energy and irradiation. Ova faza obuhvata analizu stvaranja izotopa plutonijuma u lancu U{sup 238}. Prikazana su dva teorijska pristupa resavanju problema 'konverzije goriva', jedan dovodi do sistema diferecijalnih jednacina za cije je resavanje neophodno koriscenje elektronskih racunskih masina, i drugi, Machinari-Goto metod koji omogucava da se dobiju analiticki izrazi vrednosti aproksimacije pojedinih jezgara. Osim toga date su diferencijalne jednacine raznih stepena aproksimacije u racunanju Pu {sup 239}, kao i veze izmedju oslobodjene energije i ozracivanja.

 20. Ideudvikling ved kreativ innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sejer Jakobsen, Henning; Rebsdorf, S.O.

  og brugbar forståelse af hele skabelsesprocessen. Idestigen med Tanke - Ide - Løsning er hele grundlaget, og med introduktionen til Creative Idea Solution (CIS) gives læseren en konkret model for, hvordan en proces på grænsen af kaos kan blive til en kontrolleret forandringsproces. Det normative......Med begrebsdefinitioner og en solid videnskabsteoretisk fundering viser "Ideudvikling ved kreativ innovation" både hvorfor kreativitet og innovation er vigtigt, men også hvordan systematisk ideudvikling er muligt. Begreberne perspektiveres ved en historisk og normativ anskuelse, der giver en bred...... udgangspunkt er garant for at bogen aldrig bliver uvedkommende eller kan afskrives som endnu en publikation med overforbrug af buzzwords. Bogen efterlader læseren med en følelse af lige at være vågnet, og det nyopdagede potentiale skal nu udnyttes systematisk....

 1. Antioksidacijska svojstva i stabilnost boje tijekom ubrzanog i prirodnog starenja piva tamnih piva

  OpenAIRE

  Herceg, Filip

  2015-01-01

  Pivo je piće dobiveno alkoholnom fermentacijom sladovine, većinom pripravljene samo od ječmenog slada, no mogu se dodati i neslađene žitarice, kao što su kukuruz, pšenica ili riža. Smatra se dobrim izborom polifenola kojima je izvorište u ječmenom sladu i hmelju. U ovom je radu određivan oksidacijski profil dva različita tipa hrvatskih tamnih piva podvrgnutih ubrzanom postupku starenja (6 dana pri 42 oC) i prirodnom starenju (4 mjeseca pri sobnoj temperaturi). U uzorcima su određivani udjel u...

 2. Orbit Determination of GPS and Koreasat 2 Satellite Using Angle-Only Data and Requirements for Optical Tracking System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Woo-Kyoung Lee

  2004-09-01

  Full Text Available Gauss method for the initial orbit determination was tested using angle-only data obtained by orbit propagation using TLE and SGP4/SDP4 orbit propagation model. As the analysis of this simulation, a feasible time span between observation time of satellite resulting the minimum error to the true orbit was found. Initial orbit determination is performed using observational data of GPS 26 and Koreasat 2 from 0.6m telescope of KAO(Korea Astronomy Observatory and precise orbit determination is also performed using simulated data. The result of precise orbit determination shows that the accuracy of resulting orbit is related to the accuracy of the observations and the number of data.

 3. Corruption in health care: Victims of white coat crime in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasiljević-Prodanović Danica

  2015-01-01

  Full Text Available The subject of this paper is corruption in health care, with particular focus on some forms of corruption that occur in direct interaction between doctor and patient. These forms of corruption, conditionally called minor corruption, are usually included within the criminal offenses of bribery and abuse of official duty. The law stipulates that both offering and accepting a bribe are criminal offenses. The question that arises is who are the victims and who the perpetrators of “white coat” crime? The aim of this paper is to consider the phenomenological characteristics and mechanisms of minor corruption in health care. This paper presents the results of the exploratory study conducted in five medical institutions in Belgrade, during July 2014, on a convenient sample of health workers who were willing to speak about this sensitive topic. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179044: Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju

 4. SIGURNOST U ŽIVOTNOJ I RADNOJ OKOLINI – PROMIDŽBA PUTEM POŠTANSKIH MARAKA

  OpenAIRE

  Aščić, Ivo; Binički, Marijan

  2012-01-01

  SAŽETAK: Uvođenjem poštanske marke sredinom 19. stoljeća, kao sredstva za plaćanje poštanskih usluga unaprijed, pojednostavljen je složeni proces prijenosa pošiljaka za sve sudionike u složenom poštanskom sustavu. Osim svoje primarne uloge, poštanska marka je naknadno dobila i brojne druge uloge: marketinško sredstvo, promidžba nacionalne baštine, sredstvo sakupljanja, itd. Zaštita na radu, zaštita od požara, sigurnost u prometu, zaštita okoline i medicina rada su vrlo popularne teme na pošta...

 5. Etički prijepori i javna televizija. Studija slučaja: emisija Otvoreno emitirana 21. siječnja 2010. godine

  OpenAIRE

  Škaljac Narančić, Gordana

  2011-01-01

  Kriterij gledanosti i pripadajuće komercijaliziranosti sve su češće odlučujuća mjerila ‘uspješnosti’ medija i novinara koja zanemaruju minimalne etičke standarde. Logika težnje za profitom i pukim preživljavanjem u vremenima ekonomske krize dodatno ugrožava mogućnost profesionalnog obavljanja novinarskog posla, što uključuje i održavanje krhkih etičkih standarda. Televizija kao najutjecajniji medij u tom pogledu ima i najveću odgovornost, osobito javna televizija. Kršenje etičkih normi na ...

 6. Thermal conductivity of the sintered UO{sub 2}; Toplotna provodljivost sinterovanog UO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Katanic-Popovic, J; Stevanovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1967-04-15

  Phenomena influencing the thermal conductivity of the sintered UO{sub 2} fuel were analyzed. Influence of temperature, density and porosity, additives and irradiation in the reactor core are presented. Thermal conductivity of sintered UO{sub 2} was measured both outside the reactor and during the irradiation in the reactor. Results are discussed and analyzed based on the available literature. Analizirane su pojave koje uticu na toplotnu provodljivost sinterovanog UO{sub 2}, pre svega, sa aspekta njegove primene kao goriva. Izlozen je uticaj temperature, gustine i poroznosti, aditiva i ozracivanja u reaktoru. Na osnovu pregleda dostupne literature kriticki su prikazani rezultati merenja toplotne provodljivosti sinterovanog UO{sub 2} van reaktora i u reaktoru pri ozracivanju (author)

 7. Primena metode MUSIC za određivanje smera dolaska radio-signala korišćenjem antenskih nizova ADCOCK / Application of the MUSIC method for direction of arrival estimation using the ADCOCK antenna arrays

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miljko M. Erić

  2002-01-01

  Full Text Available Analiziran je problem procene smera dolaska radio-signala metodom MUSIC korišćenjem antenskih nizova ADCOCK. Formulisan je matematički model signala na antenskom nizu ADCOCK. Izvedene su relacije između vektora prostiranja ADCOCK i vektora prostiranja ukupnog antenskog niza (niza od koga se ADCOCK-ov niz formira. Definisana je kriterijumska funkcija algoritma MUSIC i funkcija neodređenosti antenskog niza ADCOCK. Prikazani su rezultati simulacije, kao i rezultati praktične verifikacije mogućnosti primene metode MUSIC na antenske nizove ADCOCK. / The MUSIC based Direction of Arrival estimation using the ADCOCK antenna arrays is considered. Starting from signal model formulation, the cost function of the MUSIC algorithm and the ambiguity functions for the ADCOCK antenna array have been formulated. Some simulation results and some preliminary results of the verification in practice are presented.

 8. O etici poslovanja i poduzetništva "business ethics"

  OpenAIRE

  Bozanić, Anton

  1998-01-01

  O etici poslovanja i poduzetništva ili gospodarstva i poduzetništva, opće poznatoj kao "business ethics", mnogo se danas raspravlja i piše, posebno u visoko razvijenijim zemljama, ali i svim ostalim koje žele uhvatiti korak sa svjetskim tržištem i vrlo dinamičnim izazovima konkurencije, ponude i potražnje. Sve više Jača svijest kako personalna etika - toliko važna u svakidašnjem ljudskom životu - nije sama po sebi dostatna kod donošenja etičkih odluka, Jer su u suvremenom gospodarskom...

 9. Laboratory Diagnostics and Quality of Blood Collection / Laboratorijska Dijagnostika I Kvalitet Uzimanja Uzoraka Krvi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lima-Oliveira Gabriel

  2015-07-01

  Full Text Available Uzorci krvi za dijagnostiku uzeti pomoću flebotomije najčeštić su od svih bioloških uzoraka koji se uzimaju i šalju u medicinske laboratorije na analizu, time se pruža podrška nadleinim lekarima u postavljanju dijagnoze, pradenju i/ili terapijskom nadzoru bolesnika. Flebotomija, kao relativno irrvazivna medicinska procedura, zaista je presudna za postupke koji slede bilo u analitiCkoj fazi u laboratory ili u procesu interpretacije koji obavljaju lekari. Loš kvalitet flebotomije može kompromitovati postavljanje dijagnoze, upravljanje pacijentom, njegovo lečenje i najzad bezbednost pacijenta. Sa zanimanjem smo nedavno pročitali članak u kom se autori bave vainim aspektima uzimanja uzoraka venske krvi za medicinske laboratorijske analize. Autori su sproveli anketu o flebotomiji zasnovanu na dokumentu H03-A6 (danas ga zamenjuje dokument GP41-A6 Instituta za kliniCke i laboratorijske standarde (IKLS u tri vladine bolnice u Etiopiji da bi ispitali 120 zaposlenih (101 nije bio laboratorijski radnik, dok 19 jesu bili laboratorijski radnici o praksi uzimanja uzoraka venske krvi. Cilj ovog mini (nesistematičnog pregleda je osvrt na sugestije iz pomenutog Clanka kao i na trenutne prakse koje smo vet primetili u drugim laboratorijama, i uz to kratka diskusija o Cetiri problematične aktivnosti koje prilikom uzimanja uzoraka venske krvi obavljaju zdravstveni radnici. Ovo se odnosi na: i procenu restrikcija u ishrani; ii čišdenje mesta punkcije; iii vreme uklanjanja poveske i iv mešanje uzoraka sa aditivima

 10. TYPHUS EXANTHEMATICUS 1836. GODINE: U KRAGUJEVCU (SRBIJA I FILADELFIJI (SAD*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Čukić

  2011-03-01

  Full Text Available U "prebakteriološkom periodu“ razvoja svetske medicine izdvojen je pegavi tifus kao entitet. Otuda je stepen razvoja medicinske nauke uslovio konkretni način dijagnostikovanja; svakako, drukčiji od savremenog. Ovo dijagnostifikovanje je bilo na osnovu kliničkog iskustva lekara i predloženog dijagnostičkog sredstva. Godina ustanovljavanja entiteta pegavog tifusa bila je 1836., kada ga je W. Gerhard ustanovio putem obdukcione dijagnostičke procedure, o čemu je izvestio medicinsku javnost 1837. godine. Od tada, drugi lekari imaju obavezu da proceduru sprovedu i provere. Epidemijski pegavi tifus ustanovljen u Filadelfiji bio je "laboratorijski potvrđen i epidemiološki povezan". Razvojem medicine usledila je kasnija potvrda entiteta etiopatogenezom ili drugim savršenijim metodama. Nasuprot ovom pristupu, stoji obično, “rutinersko dijagnostikovanje” koje je mnogo manje pouzdano. U Kragujevcu je 1836. godine bio prisutan 'tifus'. Pegavičar je bio povod tog ustanovljavanja, sudi se analizom dostupnih argumenata od 1879. do danas. Otuda je dijagnostikovanje u Miloševoj prestonici moglo da bude jedino nivoa ne-entiteta. Lekar u Srbiji, koji je pre prihvatio iscrpno, pa ipak, osporavano razmatranje Gerharda, bio je u prednosti da otkrije prvi entitet pegavog tifusa na njenom tlu. U Srbiji podvajanje vrsta tifusa i pri tome prepoznavanje pegavca višeg nivoa od “klinički potvrđenog slučaja” otuda je usledilo posle Gerhard-ovog saopštenja 1837. godine. Tada, prilikom opisa neke naredne epidemijske pojave pegavog tifusa, trebalo je da bude ukazano da je primenjen isti kao Gerhard-ov način ustanovljavanja entiteta ili pouzdaniji od njega. Acta Medica Medianae 2011;50(1:67-72.

 11. Sklapanje ugovora o vezu i ugovora o ostavi plovila konkludentnim činima : [prikaz presude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Skorupan Wolff

  2017-11-01

  Full Text Available Tužitelj kao vlasnik plovila smatra da je između njega i marine kao tuženika sklopljen konkludentnim činima ugovor o ostavi plovila. Tužitelj je kupio i preuzeo plovilo od ranijeg vlasnika koji je s marinom bio u ugovornom odnosu. Nakon što je tužitelj pozvan od tuženika (marine da preuzme i ukloni plovilo sa veza jer će u protivnom biti premješteno na drugi vez, tužitelj to nije učinio. Ne može se smatrati da je ugovor o ostavi bio zaključen, kako to smatra tužitelj, konkludentnim činima tužitelja koji nije preuzeo plovilo nakon određenog roka te tuženika koji je premjestio plovilo na drugi vez, a u zimskom razdoblju ga ponovno vratio na siguran zaštićeni dio marine. U ponašanju tuženika i njegovom pozivu tužitelju da preuzme plovilo te premještanju plovila na drugi manje siguran vez nakon što tužitelj u određenom roku nije preuzeo plovilo, nema elemenata izražavanja volje za sklapanje ugovora o čuvanju plovila. Nedostatak volje za sklapanja ugovora o ostavi već na strani tuženika ukazuje da između stranaka nije nastao ugovor o čuvanju tužiteljevog plovila.

 12. Long-term relationship between energy consumption and GDP in Latin America: an empirical assessment using panel data Relación a largo plazo entre consumo de energía y PIB en América Latina: Una evaluación empírica con datos panel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacobo Campo Robledo

  2012-12-01

  Full Text Available The main objetive of this research is to evaluate the long term relationship between energy consumption and GDP for some Latin American countries in the period 1980-2009. The estimation has been done through the non-stationary panel approach, using the production function in order to control other sources of GDP variation, such as capital and labor. In addition to this, a panel unit root tests are used in order to identify the non-stationarity of these variables, followed by the application of panel cointegration test proposed by Pedroni (2004 to avoid a spurious regression (Entorf, 1997; Kao, 1999.El objetivo principal de esta investigación es evaluar la relación a largo plazo entre el consumo de energía y el producto interno bruto (PIB para algunos países de Latinoamérica en el periodo 1980-2009. La estimación se realiza con la metodología de datos panel no estacionarios, usando como forma de especificación una función de producción, con el objeto de controlar otras fuentes de variación del PIB como trabajo y capital. Con este propósito se utilizan test de raíz unitaria para identificar la no estacionariedad de las variables y el test de cointegración en panel de Pedroni (2004 con la finalidad de evitar una regresión espuria (Entorf, 1997; Kao, 1999.

 13. RSA algoritam i njegova praktična primena / RSA algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja R. Kuljanski

  2010-07-01

  Full Text Available RSA algoritam jeste algoritam sa javnim ključem koji uključuje tri koraka: generisanje ključa, enkripciju i dekripciju. RSA enkripciona šema je determinističaka što znači da se osnovni tekst uvek enkriptuje u isti šifrovani tekst za unapred zadati javni ključ. Da bi se izbegao ovaj problem, praktična implementacija RSA algoritma obično koristi neke strukture, kao što je dodavanje slučajnog teksta u samu poruku pre enkripcije. Ovo dodavanje obezbeđuje da osnovna poruka bude sigurna i da se može enkriptovati u veliki broj različitih šifrovanih poruka. Standardi, kao što je PKCS #1, pažljivo su dizajnirani tako da dodaju tekst u osnovnu poruku pre RSA same enkripcije. / RSA is an algorithm for public-key encryption. It is the first algorithm known to be suitable for encryption as well as digital signing. The RSA encryption scheme is deterministic in the sense that under a fixed public key, a particular plaintext is always encrypted to the same ciphertext. A deterministic encryption scheme (as opposed to a probabilistic encryption scheme is a cryptosystem which always produces the same ciphertext for a given plaintext and key, even over separate executions of the encryption algorithm. Probabilistic encryption uses randomness in an encryption algorithm, so that when encrypting the same message several times it will, in general, yield different ciphertexts.

 14. Temperature measurement of the reactor materials samples irradiated in the fuel channels of the RA reactor - Annex 16; Prilog 16 - Merenje temperature uzoraka reaktorskih materijala ozracivanih u gorivnim kanalima reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolic, M; Djalovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Reaktor RA, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-12-15

  Reactor materials as graphite, stainless steel, magnox, zirconium alloys, etc. were exposed to fast neutron flux inside the fuel elements specially adapted for this purpose. Samples in the form ampoules were placed in capsules inside the fuel channels and cooled by heavy water which cools the fuel elements. In order to monitor the samples temperature 42 thermocouples were placed in the samples. That was necessary for reactor safety reasons and for further interpretation of measured results. Temperature monitoring was done continuously by multichannel milivoltmeters. This paper describes the technique of introducing the thermocouples, compensation instruments, control of the cold ends and adaptation of the instruments for precision (0.5%) temperature measurement in the range 30 deg - 130 deg C; 30 deg - 280 deg C and 30 deg - 80 deg C. Ozracivanje uzoraka materijala za izgradnju reaktora kao sto su grafit, nerdjajuci celik, magnox, legure cirkonijuma, aluminijuma itd. vrseno je u fluksu brzih neutrona unutar samih gorivnih elemenata koji su specijalno adaptirani za ovu svrhu. Uzorci u vidu ampula smesteni su u kapsulu od aluminijuma i postavljeni unutar kanala gde su hladjeni cirkulacijom teske vode koja hladi same gorivne elemente. U cilju kontrole temperature uzoraka radi bezbednosti samog reaktora, kao i radi kasnije interpretacije rezultata ispitivanja radijacionog ostecenja materijala, ugradjeno je 42 termopara u uzorke. Kontrola temperature je vrsena kontinualno visekanalnim registratorima. U radu je prikazana tehnika izvodjenja termoparova, kompenzacionih vodova, kontrola hladnih krajeva i prilagodjenje instrumentacije za merenje i registraciju temperature sa tacnoscu 0,5% u opsezima 30 deg - 130 deg C; 30 deg - 280 deg C i 30 deg - 80 deg C (author)

 15. Migracija dizel goriva izlivenog u slojeve zemljišta / Migration of diesel fuel spilled in subsurface layers of soil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladen Vuruna

  2005-09-01

  Full Text Available U radu su prikazane osnovne fizičko-hemijske karakteristike dizel goriva i zemljišta. Objašnjena je migracija izlivenog naftnog zagađivača kroz vertikalni profil zemljišta. U eksperimentalnom delu ispitivane su koncentracije dizel goriva i relativne koncentracije n-alkana u površinskim slojevima peska, u koje gorivo dospeva kao posledica akcidentnog izlivanja. Utvrđeno je da se koncentracije dizel goriva menjaju sa vremenom nakon izlivanja u svim ispitivanim slojevima. Takođe, utvrđeno je da se dizel gorivo, kao potencijalni zagađivač, u prvih šest nedelja, uglavnom, zadržava u površinskom sloju dubine 30 cm, a objašnjene su i mogućnosti sanacije zagađenog zemljišta. / The basic physical and chemical properties of both diesel fuel and soil have been given in this article and oil pollutants migration through vertical soil profile have been explained as well. In the experimental part of the paper both the concentrations of diesel fuel and relative concentrations of n-alkynes spilled in sandy soil by accident have been investigated. It has been proven that the concentrations of diesel fuel have changed in all layers of soil depending on the time after spill. Diesel fuel as possible pollutant has been retained 30 cm deep in sandy soil during six weeks after spill. Finally, cleanup techniques of polluted soil have been explained.

 16. Use of irradiation to improve the safety and quality of Thai prepared meals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Noomhorm, A.; Koomsanit, T.; Pungsawat, K.; Theamhong, T.; Srisawas, W.; Sirisoontaralak, P.; Vongsawasdi, P.; Vitittheeranon, A.

  2009-01-01

  Gamma irradiation was applied to extend the shelf life of selected Thai prepared meals, which comprised rice, meats and vegetables and which were kept under chilled conditions. For Thai spicy chicken basil rice (kao ka pao kai), cooked rice was prepared so as to obtain a harder texture and irradiated at 2 kGy. Three components (cooked chicken, sauce and blanched basil leaf) were separately packed and irradiated at 2 kGy for chicken and sauce and 0.1 kGy for basil leaves. The shelf life of irradiated spicy chicken (2 kGy) separately packed (>4 weeks) was much longer than the control sample (2 weeks), considering sensory quality. However, this dose was not enough to kill entirely the inoculated Listeria monocytogenes in spicy cooked chicken. Likewise, there is a need to preserve basil leaf, since it was microbiologically spoiled by the second week of storage. For stir-fried rice noodle with dried shrimp (pad Thai), a dose of 4 kGy was recommended because the product was free from L. monocytogenes and Escherichia coli, safe from microbial spoilage and had acceptable sensory quality. Irradiation at 4 kGy could extend the shelf life of chilled pad Thai to more than 4 weeks compared with a normal chilled ready meal, which has a shelf life of 5-7 d. For steamed sticky rice, roasted chicken and papaya salad (kao neaw som tom), a dose of 3 kGy was enough to control L. monocytogenes and E. coli during chilled storage. The product irradiated at 3 kGy and upwards remained microbiologically safe after 8 weeks of chilled storage whereas the non-irradiated sample was spoiled after the second week. Panellists accepted irradiated steamed sticky rice and roasted chicken, which kept under chilled conditions for 8 weeks, but they rejected irradiated papaya salad owing to the soft texture and tainted taste. (author)

 17. Retention of contaminants Cd and Hg adsorbed and intercalated in aluminosilicate clays: A first principles study

  Science.gov (United States)

  Crasto de Lima, F. D.; Miwa, R. H.; Miranda, Caetano R.

  2017-11-01

  Layered clay materials have been used to incorporate transition metal (TM) contaminants. Based on first-principles calculations, we have examined the energetic stability and the electronic properties due to the incorporation of Cd and Hg in layered clay materials, kaolinite (KAO) and pyrophyllite (PYR). The TM can be (i) adsorbed on the clay surface as well as (ii) intercalated between the clay layers. For the intercalated case, the contaminant incorporation rate can be optimized by controlling the interlayer spacing of the clay, namely, pillared clays. Our total energy results reveal that the incorporation of the TMs can be maximized through a suitable tuning of vertical distance between the clay layers. Based on the calculated TM/clay binding energies and the Langmuir absorption model, we estimate the concentrations of the TMs. Further kinetic properties have been examined by calculating the activation energies, where we found energy barriers of ˜20 and ˜130 meV for adsorbed and intercalated cases, respectively. The adsorption and intercalation of ionized TM adatoms were also considered within the deprotonated KAO surface. This also leads to an optimal interlayer distance which maximizes the TM incorporation rate. By mapping the total charge transfers at the TM/clay interface, we identify a net electronic charge transfer from the TM adatoms to the topmost clay surface layer. The effect of such a charge transfer on the electronic structure of the clay (host) has been examined through a set of X-ray absorption near edge structure (XANES) simulations, characterizing the changes of the XANES spectra upon the presence of the contaminants. Finally, for the pillared clays, we quantify the Cd and Hg K-edge energy shifts of the TMs as a function of the interlayer distance between the clay layers and the Al K-edge spectra for the pristine and pillared clays.

 18. Devices for irradiation of materials in the fast neutron flux at the RA heavy water reactor in Vinca; Uredjaji za ozracivanje materijala u fluksu brzih neutrona na teskovodnom reaktoru RA u Vinci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M [The Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-07-01

  Full text: This paper covers the concept, design description and problems of constructing special experimental devices at the RA reactor in Vinca. These devices were used for irradiation of construction materials (graphite, Mg and Al oxides, steel and zircaloy) in the integral fast neutron flux of 2 x 10{sup 20} n/cm{sup 2}. Temperature of samples cooled by heavy water circulating through the hollow uranium fuel elements was measured by thermocouples. Construction of the device, preparation of samples, related flux measurements as well as irradiation were done in cooperation with the nuclear center in Saclay, France. Brief review of the experiences gained in using these experimental spaces at the RA reactor as well as problems of transporting the irradiated capsules from Vinca to France is included. [Serbo-Croat] Pun tekst: Rad obuhvata koncepciju, tehnicki opis i probleme realizacije specijalnih eksperimentalnih uredjaja u reaktoru RA u Vinci, u kojima je tokom 1962. godine izvrseno, na temperaturama ispod 100 deg C, ozracivanje konstrukcionih materijala (grafita, Mg i Al-oksida, celika i cirkaloja) u integralnom fluksu brzih neutrona vrednosti 2 x 10{sup 20} n/cm{sup 2}. Temperatura uzoraka hladjenih teskom vodom, koja protice kroz suplje uranske elemente, merena je termoparovima. Realizacija uredjaja, priprema uzoraka, odgovarajuca merenja fluksa kao i sama ozracivanja vrsena su u saradnji sa Nuklearnim centrom u Saclay-u, Francuska. Dat je kraci pregled iskustava iz eksploatacije ovih novih eksperimentalnih prostora u reaktoru RA, kao i neki problemi vezani za transport aktivnih kapsula sa uzorcima od Vince do Saclay-a (author)

 19. Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinko Hlača

  2010-12-01

  Full Text Available Pomorsko dobro oduvijek je bio prostor koji je kao najinteresantniji dio teritorija svake države, pa i Republike Hrvatske, bio izložen najrazličitijim nasrtajima (primjerice izgradnja marina, apartmanskih naselja, nasipanja mora i sl.. Granica pomorskog dobra počela je biti jako važna onoga časa kada su se na morskoj obali masovnije počeli graditi raznorazni objekti (vikendice, luke, plaže, turistički objekti i sl.. U Republici Hrvatskoj pomorsko dobro je opće dobro na kojem vlast ima država te ona za njega brine, održava ga i odgovara za njega. Prema mnijenju autora do sada se postupak određivanja granice pomorskog dobra te njezino evidentiranje u katastar i zemljišnu knjigu ne može ocijeniti zadovoljavajućom ocjenom. Ako se ima na umu da je prostor koji danas zauzima Republika Hrvatska često kroz povijest mijenjao državnu pripadnost onda i ne čudi anarhija na pomorskom dobru koja traje do danas. Stoga, sve do danas nije (razriješen problem stečenih prava na pomorskom dobru. Autori daju prikaz stvarnih prava za koja su mnijenja da se mogu smatrati stečenim na pravno valjan način. Nadalje, prikazuje se pravorijek Trgovačkog suda u Rijeci koji je razriješio (nevlasničke odnose u luci posebne namjene – brodogradilištu kao i pravorijek Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koji je razmatrao razlučna prava na narečenoj luci posebne namjene. Na kraju rada autori iznose svoj stav na razmatranoj problematici te moguća rješenja de lege ferenda.

 20. Purification of cooling water for nuclear reactors using ion exchangers; Preciscavanje vode za hladjenje nuklearnih reaktora pomocu neorganskih jonoizmenjivaca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruvarac, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  Zirconiumphosphate, zirconiumoxide and natural magnetite as inorganic substances with favourable adsorption properties were the subject of investigations dealing with problems of water purification for nuclear rector cooling. Study on adsorption of impurities form reactor water to 300 deg C and 100 Atm was done by specially constructed autoclaves. On the other hand, a pre-project covering a laboratory plant for investigation of inorganic ion exchangers under real dynamic conditions is given. In order to obtain necessary data on the basis of which techno-economical analyses regarding utilization of zirconiumphosphate, zirconiumoxide and magnetite for water purification is cooling the reactors types BWR and PWR, could be performed, systematic investigations of physical and chemical properties of these substances were commenced. Equilibrium constants have been determined for adsorption processes at different pH values, as well as under various temperatures. Obtained equilibrium constants were used for calculation of thermodynamic quantities {delta}H, {delta}G and {delta}S (author) [Serbo-Croat] Cirkonijumfosfat, cirkonijumoksid i prirodni magnet, kao neorganski materijali sa pogodnim adsorpcionim osobinama, bili su predmet istrazivanja vezanih za probleme preciscavanja vode za hladjenje nuklearnih reaktora. Izucavanje adsorpcije necistoca iz reaktorske vode do 300 deg C i 100 Atm vrseno je pomocu specijalno konstruisanog autoklava, a za ispitivanje neorganskih jonoizmenjivaca pri realnim dinamickim uslovima dat je idejni projekt jednog laboratorijskog postrojenja. Za dobijanje potrebnih podataka, na osnovu kojih se mogu napraviti tehno-ekonomske analize o koriscenju cirkonijumfosfata, cirkoijumoksida i magnetita za preciscavanje vode za hladjenje reaktora tipa BWR i PWR, zapoceto je sa sistematskim proucavanjima fizickih i hemijskih osobina pomenutih materijala, odredjivane su konstante ravnoteze za procese adsorpcije pri razlicitim pH vrednostima, kao i na razlicitim