WorldWideScience

Sample records for takeda yasunobu okuma

 1. Yapılandırılmış Okuma Yönteminin Okuma Hızı, Doğru Okuma ve Sesli Okuma Prozodisi Üzerindeki Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Keskin

  2014-10-01

  Full Text Available Bu çalışma ile yapılandırılmış okuma yönteminin, ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin, okuma hızı, doğru okuma ve prozodik okuma becerileri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma için 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Afyonkarahisar merkeze bağlı dört ilköğretim okulundan veri toplanmıştır. Bu okullar arasından basit tesadüfi yöntemle belirlenen bir okuldaki akıcı okuma becerisini yeterince kazanamamış dokuz öğrenci ile oluşturulan grupta 24 ders saati “yapılandırılmış okuma yöntemi” uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre yapılandırılmış okuma yöntemi öğrencilerin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi becerileri üzerinde etkili olmuştur. Sonuç olarak, yapılandırılmış okuma yönteminin, akıcı okuma becerileri yönünden endişe düzeyinde olan öğrencilerin, bu becerilerini geliştirmede etkili olduğunu söylemek mümkündür.

 2. Concentration of radiocesium in rice, vegetables, and fruits cultivated in evacuation area at Okuma town, Fukushima

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohse, Kenji; Kitayama, Kyo; Kanno, Akira; Suzuki, Chika; Kawatsu, Kencho; Tsukada, Hirofumi; Suenaga, Seiichi; Matsumoto, Kiyoyuki

  2013-01-01

  Rice, vegetables, and fruits were cultivated in the evacuation area at Okuma town, and the radiocesium concentration of the crop samples cultivated in contaminated and decontaminated soil was compared. Decrease of the concentration in every crop by decontamination was observed. The TF of brown rice was higher than previous reports. (author)

 3. Report of survey for formulating regional new energy vision for Okuma Town; 2001 nendo Okuma machi chiiki shin energy vision sakutei chosa hokokusho

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-03-01

  For promoting the introduction of new energy and for enhancing people's consciousness of such at Okuma Town, Fukushima Prefecture, surveys and studies were conducted involving the amount of energy needed by the town, the amount of new energy resources in existence, and new energy introduction projects, and a vision was formulated. The town demands 29,769 times 10{sup 7} kcal/year in energy comprising 44.5% for the industrial sector, 31.4% for the transportation sector, and 24.1% for the residential/commercial sector. As for energy source types, 25.7% is covered by electric power, 20.0% by gasoline, 16.2% by gas oil, and 15.3% by heavy oil, with the oil based sources responsible for 71.2%. New energy introduction projects were discussed, which included the introduction of photovoltaic power generation for a newly built children's hall, residential complexes, town managed housing, street lights and road signs, and for some other public facilities; introduction of cogeneration into enterprises present in the eastern industrial park and into hotels; and the introduction of natural gas fueled cogeneration. Studies were also made about public information, public relations, and support systems for implementation in Okuma Town. (NEDO)

 4. Sesli Okuma ve Konuşma Prozodisi: İlişkisel Bir Çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Keskin

  2013-02-01

  Full Text Available Bu araştırma,  ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmaya,  Konya ve Afyonkarahisar’da ilköğretim dördüncü sınıfa devam eden 50 öğrenci katılmıştır.  Öğrencilerin sesli okumaları ve konuşmaları video ile kayıt altına alınmış, daha sonra bu kayıtlar üzerinde ölçekler aracılığıyla puanlamalar yapılmıştır. Sesli okuma ve konuşma prozodisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasında, pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki çıkmıştır. Öğrencilerin sesli okumaları ve konuşma prozodi puanları cinsiyet açısından ayrı ayrı incelenmiş; kız ve erkek öğrencilerin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin sesli okuma ve konuşmalarındaki prozodik düzeyi belirlemeye yönelik ölçümler yapılmıştır. Bu ölçüm sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrencilerin %52’sinin sesli okuma prozodilerinin,  %48’inin ise konuşma prozodilerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür.

 5. Application of a nodal collocation approximation for the multidimensional PL equations to the 3D Takeda benchmark problems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Capilla, M.; Talavera, C.F.; Ginestar, D.; Verdú, G.

  2012-01-01

  Highlights: ► The multidimensional P L approximation to the nuclear transport equation is reviewed. ► A nodal collocation method is developed for the spatial discretization of P L equations. ► Advantages of the method are lower dimension and good characterists of the associated algebraic eigenvalue problem. ► The P L nodal collocation method is implemented into the computer code SHNC. ► The SHNC code is verified with 2D and 3D benchmark eigenvalue problems from Takeda and Ikeda, giving satisfactory results. - Abstract: P L equations are classical approximations to the neutron transport equations, which are obtained expanding the angular neutron flux in terms of spherical harmonics. These approximations are useful to study the behavior of reactor cores with complex fuel assemblies, for the homogenization of nuclear cross-sections, etc., and most of these applications are in three-dimensional (3D) geometries. In this work, we review the multi-dimensional P L equations and describe a nodal collocation method for the spatial discretization of these equations for arbitrary odd order L, which is based on the expansion of the spatial dependence of the fields in terms of orthonormal Legendre polynomials. The performance of the nodal collocation method is studied by means of obtaining the k eff and the stationary power distribution of several 3D benchmark problems. The solutions are obtained are compared with a finite element method and a Monte Carlo method.

 6. Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarındaki Rolü The Role Of The Reading Motivation, Reading Fluency And Reading Comprehension On Turkish 5th Graders’ Academic Achievement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa YILDIZ

  2013-07-01

  Full Text Available The purpose of this study is to define how and what way thereading motivation, reading fluency and reading comprehension effectthe academic achievement fifth grade. There was a structural modeldeveloped and tested in the framework of the correlational desingn.There were 135 students fifth year primary students studying in aschool located in Etimesgut town of Ankara province. The readingmotivation of the students were determined by the use of Motivationsfor Reading Questionnaire in Turkish Form . The level of the readingfluency was determined by oral reading an appropriate text in theclassroom. The errors made throughout the study were determined tofind the reading rate and accuracy. The prosody which anotherindicator of the reading fluency was determined by the use ofMultidimensional Fluency Scale. The data necessary for thedetermination of the reading comprehension levels of the students wereobtained from the narrative and expository comprehension andvocabulary tests. The academic achievements of the students weredetermined from their mathematics, science and social sciences grades.The Structural Equation Modeling (SEM was employed in order toanswer the research question. The data analyses were carried out bythe SPSS and AMOS statiscal software. The data obtained in the studyshowed that the reading motivation, reading fluency and the readingcomprehension explain %61 of the variance in the academicachievements of the students. This is thought to be a very bigcontribution to the literature. The approaches towards the readingcomprehension in texts book should be thoroughly revised. The numberof the studies for the promotion of the reading motivation, teaching thereading fluency and furnishing the students with readingcomprehension skill should definitely be increased. Bu çalışmanın amacı; okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın akademik başarıyı hangi yolla ve ne düzeyde etkilediğini belirlemektir. İlişkisel tarama

 7. Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği / Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin Odabaş, Z. Canan Odabaş ve Coşkun Polat

  2008-10-01

  Full Text Available [Turkish abstract]Okuma alışkanlığı, okuma eyleminin sürekli, düzenli ve eleştirel olarak sürdürülmesidir. Okuma alışkanlığının özünde sürdürülebilirlik yaklaşımı bulunmaktadır. Sürdürülebilir okuma alışkanlığı, bireyin yaşamının her döneminde okuma eylemini kalıcı ve düzenli olarak devam ettirmesini ifade eder. Türkiye’de okuma kültürünün gelişmiş ülke ortalamalarının oldukça altında olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan çalışmanın temel amacı Türkiye’nin genel yapısında gözlemlenen bu olumsuz tablonun üniversite öğrencileri üzerine ne düzeyde yansıdığına ilişkin durum saptamasıdır. Çalışmada ilk olarak okuma alışkanlığı kavramsal olarak irdelenmekte, daha sonra Türkiye’de okuma alışkanlığının durumu ortaya konmakta ve son olarak da Ankara Üniversitesi lisans öğrencileri üzerinde yapılan anket uygulamasının sonuçları değerlendirilmektedir. Çıkan sonuçlar yüksek öğrenim boyunca öğrencilerin okuma becerisinde gelişme olduğunu, buna karşın yeterli okuma alışkanlığına sahip olmadıklarını göstermektedir. [English abstract] Reading habit is the realization of reading activity in a continuous, systematic and critical way. In the essence of this habit, the marking approach is sustainability. Sustainable reading habit is that an individual continues with his/her reading activity at every of his/her life’s phases, and in a permanent and proper form. It is known that, reading habit as a cultural attitude in Turkey is on the average lower than those being exercised in developed countries. This study aims at examining effects of this negative situation on university students. In the first part of the paper, conceptual analysis of reading habit is made and then, the intensity of the reading habit in Turkey is examined. Finally, the results of survey study conducted among Ankara University students are evaluated. Results reveal that

 8. Etkileşimli Kitap Okuma: Dil ve Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Bir Yöntem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cevriye Ergül

  2016-08-01

  Full Text Available Erken okuryazarlık, çocukların okul öncesi dönemde okuma ve yazmaya ilişkin kazanmaları gereken önkoşul bilgi, beceri ve tutumları içermektedir. Yapılan birçok çalışmada erken okuryazarlık becerilerinin gelecekteki okuma yazma ve akademik becerileri güçlü bir şekilde yordadığı gösterilmiştir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar kısa ve uzun dönemde okul başarısı üzerinde etkili olduğu gözlenen erken okuryazarlık becerilerinin, okul öncesi dönemde desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yetişkinlerin ev ve okul ortamlarında çocuklarla gerçekleştirdikleri birlikte kitap okuma etkinlikleri de, erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesinde en sık kullanılan müdahale yöntemlerinden birisidir. Alanyazında, yetişkinin çocuğa yönelik öğretici davranışlarını içeren kitap okuma etkinliklerinin, çocukların dil gelişimleri üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bu bağlamda geliştirilen ve yetişkin ile çocuk arasında etkin bir iletişimi temel alan Etkileşimli Kitap Okuma (EKO uygulamaları ise yetişkinin okuma sırasında aktif dinleyici konumunda olması, çocuğa öykü ile ilgili sorular yönelterek konuşma fırsatları sağlaması, bilinmeyen sözcükleri tanımlaması ve çocuktan gelen yanıtları tekrarlayarak genişletmeler yapması bakımından geleneksel uygulamalardan farklılaşmaktadır. Çok sayıda çalışmada EKO’nun çocukların dil, erken okuryazarlık becerileri ve okumaya yönelik tutumları üzerindeki olumlu etkilerinin olduğu ve gelişen bu becerilerin akademik başarıya önemli katkılarının olduğu gösterilmiştir. Bu noktadan hareketle bu yazıda, EKO yöntemi ele alınmış ve uygulama adımlarına ilişkin bilgi verilmiştir. Early literacy includes prerequisite knowledge, skills, and attitudes that children should acquire in relation to reading and writing prior to primary education. Several studies have shown effectiveness of early

 9. Farnesoid X receptor induces Takeda G-protein receptor 5 cross-talk to regulate bile acid synthesis and hepatic metabolism.

  Science.gov (United States)

  Pathak, Preeti; Liu, Hailiang; Boehme, Shannon; Xie, Cen; Krausz, Kristopher W; Gonzalez, Frank; Chiang, John Y L

  2017-06-30

  The bile acid-activated receptors, nuclear farnesoid X receptor (FXR) and the membrane Takeda G-protein receptor 5 (TGR5), are known to improve glucose and insulin sensitivity in obese and diabetic mice. However, the metabolic roles of these two receptors and the underlying mechanisms are incompletely understood. Here, we studied the effects of the dual FXR and TGR5 agonist INT-767 on hepatic bile acid synthesis and intestinal secretion of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in wild-type, Fxr -/- , and Tgr5 -/- mice. INT-767 efficaciously stimulated intracellular Ca 2+ levels, cAMP activity, and GLP-1 secretion and improved glucose and lipid metabolism more than did the FXR-selective obeticholic acid and TGR5-selective INT-777 agonists. Interestingly, INT-767 reduced expression of the genes in the classic bile acid synthesis pathway but induced those in the alternative pathway, which is consistent with decreased taurocholic acid and increased tauromuricholic acids in bile. Furthermore, FXR activation induced expression of FXR target genes, including fibroblast growth factor 15, and unexpectedly Tgr5 and prohormone convertase 1/3 gene expression in the ileum. We identified an FXR-responsive element on the Tgr5 gene promoter. Fxr -/- and Tgr5 -/- mice exhibited reduced GLP-1 secretion, which was stimulated by INT-767 in the Tgr5 -/- mice but not in the Fxr -/- mice. Our findings uncovered a novel mechanism in which INT-767 activation of FXR induces Tgr5 gene expression and increases Ca 2+ levels and cAMP activity to stimulate GLP-1 secretion and improve hepatic glucose and lipid metabolism in high-fat diet-induced obese mice. Activation of both FXR and TGR5 may therefore represent an effective therapy for managing hepatic steatosis, obesity, and diabetes. © 2017 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 10. A new species of Foza Reed & Cumberlidge, 2006 from northern Madagascar (Decapoda, Brachyura, Potamoidea, Potamonautidae, with a redescription of F. goudoti (H. Milne Edwards, 1853 comb. n., and comments on Skelosophusa prolixa Ng & Takeda, 1994

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neil Cumberlidge

  2009-08-01

  Full Text Available Foza ambohitra sp. n. is described from Ambohitra, Antsiranana Province, northern Madagascar at 421 m elevation. This species is distinguished by characters of the carapace, the male anterior thoracic sternum, and the form of the male major cheliped and first gonopod. Thelphusa goudoti H. Milne Edwards, 1853, is transferred to Foza Reed & Cumberlidge, 2006, and redescribed, and a key to the three species of this genus is provided. Comments on the rare cave crab Skelosophusa prolixa Ng & Takeda, 1994, from Antsiranana Province are also included based on newly obtained material.

 11. İşitme Engelli Bir Çocuğun Okuma Yazma Becerilerinin Dil Deneyim Yaklaşımı İle Desteklenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Pelin Karasu

  2015-01-01

  Full Text Available Dil Deneyim Yaklaşımı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin bir arada kullanılması ve okuma materyallerinin öğrencilerin deneyimleriyle oluşturulması temeline dayanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, işitme engelli bir çocuğun okuma yazma becerilerinin gelişiminin Dil Deneyim Yaklaşımı ile desteklenme sürecinin incelenmesidir. Araştırma, bu amaç doğrultusunda, eylem araştırması şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları; araştırmacı öğretmen, geçerlik komitesi üyeleri, ilkokul 2. sınıfa devam eden işitme engelli bir öğrenci ve sınıf öğretmenidir. Araştırma verileri; araştırmacı günlüğü, belgeler, görüşmeler, uygulama planları, uygulama videoteyp kayıtları ve formel olmayan değerlendirmeler kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları, sürecin iki evrede gerçekleştiğini göstermektedir. Bu evreler; sıralı kartlardaki olayların sözlü ve yazılı dille paylaşılması ile kelime bankası ve sözdizimi etkinliğidir. Araştırma sonuçları; dil deneyim uygulamalarının sözlü dilin gelişmesi için fırsatlar sağladığını, sözel ipuçlarının kullanılmasına, düşüncelerin sözlü ve yazılı dille ifade edilmesine olanak verdiğini, sözcük dağarcığı ve sözdizimine ilişkin ihtiyaçların belirlenmesini sağlayarak öğrencinin düzeyine uygun etkinliklerin hazırlanmasına fırsat sağladığını göstermektedir.Anahtar Sözcükler: Dil deneyim yaklaşımı, okuma yazma becerileri, işitme engelli çocuk Supporting a Hearing Impaired Child’s Literacy Development With Language Experience Approach Abstract Language Experience Approach (LEA emphasizes the synergy among listening, speaking, reading and writing skills and suggests considering learners’ experiences while preparing reading materials. The aim of the current study is to investigate LEA’s supportive role in a hearing impaired child’s literacy development. In

 12. Zihin Özürlü Öğrencilere Okuma Yazma Öğretme Konusunda Alt Özel Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mine Başal

  2002-07-01

  Full Text Available Niteliksel olarak planlanan bu araştırmanın amacı, zihin özürlü öğrencilere okuma yazma öğretme konusunda alt özel sınıf öğretmenlerinin görüş ve Önerilerini incelemektir. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Eskişehir ilinde bulunan yedi ali Özel sınıfın özel eğitim bölümü mezunu olmayan öğretmeni araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Görüşmeler 25-70 dakika arasında sürmüştür. Tümevarım yoluyla analiz edilen verilerden 29 temaya ulaşılmıştır. Daha sonra birleştirilerek 10 tema haline getirilen araştırmanın bulguları, öğretmenlerin okuma yazma öğretimine yönelik amaçlarım belirlemede farklı yollar izlediklerini, okuma yazma öğretiminde genellikle cümle yöntemini kullandıklarını ancak gerektiğinde farklı yöntemlerden de yararlandıklarını, aileden destek olmaksızın öğretimin zor olduğunu, araç-gereç sıkıntısı, kaynak eksikliği gibi sorunların yaşandığını ortaya kovmaktadır. Araştırma bulgularının zihin özürlü Öğrencilere okuma yazma öğreten öğretmenlere, özel eğitim bölümlerinde okuma yazma öğretimi lisans dersini okutan öğretim elemanlarına yol göstereceği düşünülmekledir. The purpose of the present study was to examine the opinions and suggestions of the teachers of special education classes towards leaching reading and writing to students with mental retardation. The data of the qualitative study were collected via semi-structured interviews. The participants of the study were seven teachers of special education classes in Eskişehir who did not have special education degrees. Interviews lasted about 25- 70 minutes. 29 themes were derived from the data. The related themes have been consolidated and ten themes remained. The results of the study revealed that teachers prefered to use different ways in order to determine their aims about teaching

 13. Okuma Yazma Öğretimi Yöntemleri Ve “Ses Temelli Cümle Yöntemi” Uygulaması The Methods Of Teaching Reading And Writing In Turkish: Practice The Phonetic Based Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raşit KOÇ

  2012-12-01

  ğrenmede ve bu işi zevkli bir alışkanlığa dönüştürmede okuma ve yazma öğretiminde nasıl bir yol izleneceği de önem kazanmaktadır.Ülkemizde dünyadaki gelişmelere paralel olarak okuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemler de zaman içerisinde değişmiştir. Okuma yazma öğretiminde uzun süre harf yöntemi kullanılmıştır. Harf yöntemini sırasıyla ses yöntemi, hece yöntemi kelime ve cümle yöntemi izlemiştir.Davranışçı kuram merkeze alınarak hazırlanmış olan eski Türkçe programı öğrencileri ezbere sevk ettiği, etkili ve kalıcı bir okuma alışkanlığı kazandırmada yeterli olmadığı için eleştirilere muhatap olmuştur. Zaman zaman revizyon geçiren eski program 2005 yılında yerini yeni programa bırakmıştır.Temel felsefesini yapılandırmacı yaklaşımın oluşturduğu yeni Türkçe programında okuma yazma öğretim yöntemi olarak ses temelli cümle yöntemi benimsenmiştir. Bu yöntemle beraber dik temel harflerle yapılan yazı öğretimi yerine bitişik eğik yazı kullanılmaya başlanmıştır.Bu çalışmada, okuma yazma öğretiminde günümüze kadar kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin faydalı ve sakıncalı yönleri belirtildikten sonra yeni hazırlanan Türkçe programında yer alan ses temelli cümle yöntemiyle ilgili düşüncelere yer verilecektir.

 14. 4. Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Durumları ve Bu Stratejilerle Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki 4th Grade Students' Using Metacognitive Reading Strategies Conditions and between the Relationship Reading Comprehension and Using These Strategies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa BAŞARAN

  2013-09-01

  Full Text Available Aim of this study is to determine that 4th grade students' usingmetacognitive reading strategies conditions and the relationshipbetween reading comprehension rates and using these strategies ratesin this grade. The Research method of this study is relational scan thatis a descriptive method. The universe of the study is 4th grade students,who attend state elementary schools in the center of Kütahya provincein 2012-2013 academic season. The sample of study is 89 4th gradestudents, who were selected from this universe. The study consists offour parts. In the first chapter, Metacognition and metacognitive readingstrategies are discussed. The method of study is explained in the secondchapter. The findings and the comments are available in the thirdsection. In the last chapter, there are the results of the study and thediscussing of results. According to the results of study, 4th gradestudents’ use often before reading, during reading and after readingmetacognitive reading strategies but students use fewer strategies forremembering. The gender of students has no significant effect on usingmetacognitive reading strategies However, the branch has significanteffect on the rate of use metacognitive reading strategies. According tothe results of the research there is not a significant relationshipbetween using metacognitive reading strategies rates andunderstanding. Bu araştırmada 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma durumlarının ve bu sınıf seviyesindeki öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma oranı ile okuduğunu anlamaları arasındaki ilişkinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi, betimsel yöntemlerden, ilişkisel taramadır. Araştırmanın çalışma evreni 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kütahya il merkezindeki ilkokullarda öğrenimine devam eden 4. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden rastgele seçilen bir devlet okulunun

 15. İşitme engelli okuyucuların okuma sürecinde Türkçenin ve Türk İşaret dilinin biçim-sözdizim özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Necla Işıkdoğan Uğurlu

  2017-07-01

  Full Text Available İşitme engelli okuyucuların bir metni bütünüyle kavrayabilmesi için biçimbirimsel ve biçim-sözdizimsel farkındalık becerilerinin gelişmesi gerekmektedir. En küçük birimleri inceleyen biçimbilim sadece birimleri değil, metnin tümünün kavranmasını hedeflemektedir. Kısacası biçimbirimsel ve biçim-sözdizimsel becerilerde öğrencilerin sahip oldukları farkındalığın, onların sesbilim, sözdizim, anlambilim gibi diğer dil bileşenlerine ilişkin becerilerde de farkındalık sağlamaktadır. Günümüzde okuma becerilerini kazanmada, dil bileşenlerini kapsayan biçimbirimsel ve biçim-sözdizimsel farkındalık becerilerinin önemi giderek daha fazla sayıda vurgulanmaktadır. İşitme engelli okuyucuların işaret dili yeterliği ile okuma yazma becerilerinin kazanımı arasında pozitif bir ilişki olmakla birlikte her iki dilin de kendi dilbilimsel kurallarının olduğu ve okuryazarlık becerilerinin kazanılmasında diller arası olumlu bir etkileşimin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de işaret dili yeterliliği ile okuma yazma becerileri arasındaki bu olumlu etkileşimden yola çıkarak her iki dilin biçim-sözdizimsel özelliklerinin öğrenilerek işitme engelli çocukların okuma yazma becerilerinin kazanımında etkili kullanımına yer verilmelidir. Bu derlemede, okuma becerilerinde Türk İşaret Dili (TİD ve Türkçe olmak üzere her iki dilin biçimbilimsel ve biçim-sözdizimsel özellikleri eylemlerde uyum ve zaman kategorileri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. To be able to understand a text entirely, person second language need to develop both their morphemic and morpho-syntactic awareness. Morphology-which involves the evaluation of the smallest components-aims to ensure not only the understanding of individual components, but also the entire text. Students’ awareness and knowledge of morphemic and morpho-syntactic skills positively affect their awareness and

 16. Okuma Gelişiminde Üst Dil Farkındalığı, Sesbilgisel Süreçler ve Bellek Süreçlerinin Etkisi: Kısa Süreli Bellek ve Çalışma Belleği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filiz Sayar

  2012-07-01

  Full Text Available Bu makalede, alanyazında okuma gelişimini belirleyen üstdil farkındalığı, sesbilgisel beceriler ile bellek işlevlerine yer veren araştırmalar incelenmiştir. Bu bilişsel süreçler, karmaşık bir süreç olan okuma gelişimini farklı şekilde etkilemektedir. Bu makalede ele alınan araştırmalarda, başarılı bir okuma performansı için üstdil farkındalığının gerekli olduğu sonucuna ulaşılırken; üstdil farkındalığı becerilerinden sesbilgisel farkındalığın okumanın en güçlü yordayıcısı olduğu konusunda fikirbirliği sağlanmıştır. Okuma gelişimi ile kısa-süreli bellek ve çalışma belleği ilişkisini inceleyen araştırmalar ise, çalışma belleğinin kısa-süreli belleğe göre okumada daha etkili olduğu yönünde bulgular elde etmişlerdir. Diğer yandan, okuma gelişimi konusunda çalışmalarını yürüten bazı araştırmacılar, okumanın çok yönlü ve çoklu-etkenli olması nedeniyle okuma gelişimini belirleyecek tek ve en güçlü bilişsel etmenin bulunamayacağını ifade etmişlerdir. The research in the literature dealing with metalinguistic awareness, phonological abilities and memory functions determinig reading development were examined in this article. These cognitive processes determine differently reading that is a complicated process. The research stated in this article suggested that metalinguistic awareness was crucial for successful reading performance and agreed that phonological awareness one of the metalinguistic abilities was the most powerful predictor of reading. The research examining short-term memory and working memory with reading development obtained some evidence that working memory was more influential on reading than short-term memory. On the other hand, some researchers searching on reading development stated that unique and the most powerful cognitive factor predicting reading development could not be found because reading was multidirectional and

 17. Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması The Adaptasyon Of Survey Of Adolescent Reading Attitudes (Sara Into Turkish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammet BAŞTUĞ

  2013-07-01

  Full Text Available The aim of this study is to adapt the Survey of Adolescent Reading Attitudes SARA to Turkish, which was developed by McKenna, Conradi, Lawrance, Jang, and Meyer (2012, and to test it for validity and reliability. The rationale is that the scale involves one’s attitude towards digital reading. The sample was comprised of 702 sixth,seventh and eighth grade students in Konya- 343 of them being femaleand the remaining 359 being male. The original scale had 18 items infour sub-dimensions, namely academic reading in digital settings (AD,recreational reading in digital settings (RD, academic reading in printsettings (AP and recreational reading in print settings (RP. Theexploratory factor analysis and confirmatory factor analysis revealedthat the four original sub-dimensions were retained when two itemswere omitted. Cronbach’s alpha coefficients were 0.691, 0.802, 0.690,0.660 and 0.623 for the overall scale, RD, RP, AP and AD respectively.The results suggest that the adapted scale is reliable and valid. The 15-item finalized version is appropriate for the Turkish language and use inTurkey. In the development of reading environments and materials,identification of students’ attitudes toward reading in a multidimensionalway is expected to make great contributions to morequalified learning environments. Bu araştırmanın amacı, McKenna, Conradi, Lawrence, Jang ve Meyer (2012 tarafından geliştirilen Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğinin yapılarak Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Ölçeğin dijital okumaya karşı tutumu da kapsaması sebebiyle uyarlama çalışmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Çalışma grubunu Konya ilinde yer alan ve 6,7 ve 8. Sınıflara devam eden 343’ü kız, 359’u erkek toplam 702 öğrenci oluşturmuştur. Ölçeğin orjinali 18 maddeden ve “Akademik Dijital, Serbest Dijital, Akademik Kağıt ve Serbest Kağıt” olmak üzere 4 alt boyuttan olu

 18. Habits of Reading and Library Use of the Ethnic Minority Children in Multi-cultural Societies Çok Kültürlü Toplumlarda Etnik Azınlık Çocuklarının Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent Yılmaz

  2000-12-01

  Full Text Available In this study, it is examined that habits of reading and library use of the ethnic minority children live in multi-cultural societies in theoretical base. Habits of reading and library use are tools which have important functions incultural adaptation of ethnic minority children. These habits can help the cultural adaptation of the children, especially, by contributing to their language developments and educational achievements. Bu çalışmada, çok kültürlü toplumlarda yaşayan etnik azınlık çocuklarının okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları kuramsal olarak ele alınmıştır. Okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları etnik azınlık çocukları için kültürel uyumda önemli işlevlere sahip araçlardır. Bu alışkalıklar, çocuklarda, özellikle, dil gelişimi ve eğitimde başarıya katkıda bulunarak kültürel uyuma yardımcı olurlar.

 19. Safety and immunogenicity of one versus two doses of Takeda's tetravalent dengue vaccine in children in Asia and Latin America: interim results from a phase 2, randomised, placebo-controlled study.

  Science.gov (United States)

  Sáez-Llorens, Xavier; Tricou, Vianney; Yu, Delia; Rivera, Luis; Tuboi, Suely; Garbes, Pedro; Borkowski, Astrid; Wallace, Derek

  2017-06-01

  months apart, with analyses that take into account baseline age and dengue serostatus. Takeda Vaccines. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Görme Engelli Öğrencilerin Okuma Etkinliğinde Dikkatini Sürdürme Becerileri Üzerine Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TÜLAY HAYTABAY Sosun

  2015-12-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin sessiz okuma etkinliğinde dikkatini sürdürme becerileri üzerine kendini izleme tekniğinin etkililiğini incelemektir. Araştırmanın denekleri Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Görme Engelliler İlköğretim Okulu’na devam eden, yaşları 7 ile 8 arasında değişen 3 görme engelli öğrencidir. Araştırma deneklerinden ikisi 1. sınıfa, diğeri ise 2. sınıfa gitmektedir. Öğrencilerden ikisi Braille yazı okuyan, biri ise gören yazı okuyan görme engelli öğrencilerdir. Araştırma tek denekli desenlerden çoklu yoklama deseni uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları kendini izleme tekniğinin araştırmaya katılan üç öğrencinin de dikkatini sürdürme becerilerini yüksek düzeyde artırdığını göstermiştir. Bulgular deneklerin dikkatini sürdürme becerilerinin araştırma tamamlandıktan 2 hafta sonra da sürdürdüğünü göstermiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler kendini izleme tekniği hakkındaki görüşlerini uygulanması kolay ve etkili bir teknik olarak ifade etmişlerdir. Araştırma bulguları tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir

 1. NOTES ON DIFFERENCE IN ORKHON MONUMENTS READING AND INTERPRETING MADE BY TURCOLOGIST OF TURKISH ORIGIN TÜRK ASILLI TÜRKOLOGLARIN ORHUN YAZITLARINI OKUMA VE YORUMLAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE NOTLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Cihat ÜSTÜN

  2010-04-01

  Full Text Available This study is related to the Orkhon inscriptions which are the first examples of Turkish language and have an important place in Asian culture. After a period about 1200 years the turcologist worked on, the Orkhon inscriptions were tried to be read and interpreted taking into acount of Göktürk culture, history and lifestyle. Every new component discovered concerning the lifestyle of Göktürk would make the Orkhon inscriptions possible to be read and interpreted in a different way. Approximately 120 yearly assessment process is not finally over. Orkhon inscriptions have preserved its magical and peculiar structure which are open to new proposals and recommendations. 120-year period evaluated in this study are subject to the Orkhon inscriptions on the Turkish citizen who serves turcology reading and interpretation of research proposals are evaluated in comparison. Bu çalışma, Orta Asya Türk kültürü içerisinde mühim bir yer işgal eden ve Türk yazı dilinin ilk vesikaları olan Orhun yazıtları ile ilgilidir. Yaklaşık 1200 yıllık bir süreçten sonra Türkologların üzerinde çalışmalar yaptıkları Orhun yazıtları Göktürk kültürü, tarihi ve yaşam tarzı dikkate alınarak okunmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Göktürklerin yaşantısına dair keşfedilen her türlü yeni öğe bu yazıtların farklı okunmasına ve yorumlanmasına imkân tanıyacaktır. Yaklaşık 120 yıllık değerlendirme süreci nihayete ermiş değildir. Orhun yazıtları yeni teklif ve önerilere açık kendine özgü sihirli yapısını günümüzde de muhafaza etmektedir. Bu çalışmada, 120 yıllık süreç içerisinde değerlendirmeye tabi tutulan Orhun yazıtları üzerinde Türk asıllı olup Türkoloji’ye hizmet eden araştırmacıların okuma ve yorumlama teklifleri karşılaştırmalı olarak verilmeye çalışılmıştır.

 2. Eleştirel Okuma-Yazma Eğitimi Programının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersini Planlama Ve Uygulama Sürecine Etkisi The Effects Of Critical Reading-Writing Training On Turkish Language Teacher Candidates’ Turkish Course Planning And Practice Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşegül KARABAY

  2013-09-01

  ınıf ortamında uygulayabilmektedir. Hizmet öncesi eğitim programında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin teori ile uygulama arasında köprü olması göz önüne alındığında bu dersin akademik başarısının hem mesleki hem de alan bilgi ve becerilerinin başarınısını yansıtması açısından değerli görülmüş ve bu çalışmada, eleştirel okuma-yazma eğitiminin Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıf “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde öğretmen adaylarının eleştirel okuma-yazma becerisine yönelik hazırlanan Türkçe dersini planlama ve uygulama sürecine etkisi olup olmadığı sınanmaya çalışılmıştır. Araştırma, 2009-2010 ve 2010-2011 Öğretim yıllarında, Adana İli sınırları içinde yer alan Çukurova Üniversitesinde Türkçe Eğitimi Bölümünde dördüncü sınıfta okuyan 41 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırma bir deney ve bir kontrol grubunda yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Eleştirel Okuma- Yazma Becerisi Temele Alınan Ders Planı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen üçlü likert tipinde hazırlanan bu form “Kazanımlar”, “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, “Konu”, “Süre”, “Materyal”, “Dikkat Çekme ve Güdüleme”, “Dersin İşlenişi” ve “Değerlendirme” olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Ayrıca deney grubunda yer alan öğretmen adaylarından gönüllü olan yedisinin hazırladıkları ders planının uygulaması sınıf içinde gözlemlenmiş ve video ile kaydedilmiştir. Araştırmada nicel veriler üzerinde kovaryans analizi yapılmış, analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analiz kullanılmıştır. Araştırmada, değerlendirme formundan elde edilen öntest puanları kontrol altına alındığında sontest puan ortalamaları açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlaml

 3. A SUGGESTION TO USE CASE BASED LEARNING METHOD IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION (READING EDUCATION TÜRKÇE EĞİTİMİNDE OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ (OKUMA EĞİTİMİ ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erhan DURUKAN

  2012-06-01

  Full Text Available Contemporary learning approaches gives importance not to conveying the information but to developing top level thinking skills such as analyzing and synthesizing, relating and problem solving. Among these skills, problem solving is important both for daily life and development of mental activities. One of the methods that can be used to develop problem solving skills in educating and teaching environments is case based learning method. Case based learning method ensures reallike world conditions / problematic situations are brought into the class and develops students’ ability to produce solution suggestions to these problems. In this study, a suggestion is put forward regarding how case based learning method can be used in reading education which is one ofthe skills within Turkish language education a sample scenario is presented over a problem with a possibility to occur at primary education second stage level Çağdaş öğrenme yaklaşımları bilginin aktarılmasını değil; öğrenenlerin analiz sentez yapma, ilişki kurma, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini ön plana almaktadır. Bu beceriler içerisinde problem çözme hem günlük yaşam hem de zihinsel faaliyetlerin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Eğitim öğretim ortamlarında problem çözme becerilerini geliştirmede kullanılabilecek yöntemlerden biri de olaya dayalı öğrenme yöntemidir. Olaya dayalı öğrenme yöntemi gerçeğe benzer dünya koşullarının / problem durumlarının sınıf ortamına getirilmesini sağlamakta ve öğrencilerin bu problemler üzerinde çözüm önerileri üretebilmesini geliştirmektedir. Bu çalışmada da olaya dayalı öğrenme yönteminin Türkçe öğretiminin alt becerilerinden biri olan okuma eğitimi üzerinde nasıl kullanılabileceğine yönelik bir öneri getirilmiş ve ilköğretim ikinci kademe düzeyinde karşılaşılabilecek bir problem üzerinden örnek senaryo sunulmuştur.

 4. Kur'an'ı Nesnel Okuma Çabalarına Bir Katkı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Çelik

  2015-11-01

  Full Text Available The question, which whether similarly to objectivity which was obtained in positive science could be obtained in social science, will be tried to answer in our article. It will be given knowledge about two concepts were brought forward with the name of objectivity cultural and absouletly cultural objectivity in the subjectivity and objectivity context. As it was known, either divine welded texts or human welded texts, of which abilities adress to age and future are due to the interpretation of these texts

 5. A new species of Fizesereneia Takeda & Tamura, 1980 (Crustacea: Brachyura: Cryptochiridae) from the Red Sea and Oman

  KAUST Repository

  Van Der Meij, Sancia E T; Berumen, Michael L.; Paulay, Gustav

  2015-01-01

  A new species of cryptochirid crab, Fizesereneia panda van der Meij, is described and illustrated based on specimens collected from the scleractinian corals Lobophyllia cf. hemprichii and L. cf. corymbosa from the Farasan Banks, Farasan Islands, and the reefs off Thuwal in the Saudi Arabian Red Sea, and from Symphyllia recta from reefs in the Gulf of Oman. This is the second cryptochirid species with the Red Sea as type locality. It can be separated from its congeners by the subrectangular carapace, raised midline and the complete division of the carapace depressions, and reddish black colour pattern of these concavities in live specimens. This new species is the seventh assigned to Fizesereneia. A DNA barcode for the new species has been deposited in GenBank. Copyright © 2015 Magnolia Press.

 6. A new species of Fizesereneia Takeda & Tamura, 1980 (Crustacea: Brachyura: Cryptochiridae) from the Red Sea and Oman

  KAUST Repository

  Van Der Meij, Sancia E T

  2015-03-16

  A new species of cryptochirid crab, Fizesereneia panda van der Meij, is described and illustrated based on specimens collected from the scleractinian corals Lobophyllia cf. hemprichii and L. cf. corymbosa from the Farasan Banks, Farasan Islands, and the reefs off Thuwal in the Saudi Arabian Red Sea, and from Symphyllia recta from reefs in the Gulf of Oman. This is the second cryptochirid species with the Red Sea as type locality. It can be separated from its congeners by the subrectangular carapace, raised midline and the complete division of the carapace depressions, and reddish black colour pattern of these concavities in live specimens. This new species is the seventh assigned to Fizesereneia. A DNA barcode for the new species has been deposited in GenBank. Copyright © 2015 Magnolia Press.

 7. A new species of Fizesereneia Takeda & Tamura, 1980 (Crustacea: Brachyura: Cryptochiridae) from the Red Sea and Oman

  NARCIS (Netherlands)

  Meij, van der S.E.T.; Berumen, M.L.; Paulay, G.

  2015-01-01

  A new species of cryptochirid crab, Fizesereneia panda van der Meij, is described and illustrated based on specimens collected from the scleractinian corals Lobophyllia cf. hemprichii and L. cf. corymbosa from the Farasan Banks, Farasan Islands, and the reefs off Thuwal in the Saudi Arabian Red Sea,

 8. Concentration of radiocesium in rice, vegetables, and fruits cultivated in the evacuation area in Okuma Town, Fukushima

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kenji Ohse; Kyo Kitayama; Akira Kanno; Chika Suzuki; Kencho Kawatsu; Hirofumi Tsukada

  2015-01-01

  Radiocesium concentration in the crops cultivated in contaminated and decontaminated soils in the evacuation area were measured. The radiocesium concentration in the decontaminated soil decreased approximately one-quarter to that in the contaminated soil. The radiocesium concentration in the rice and vegetables cultivated in the decontaminated soil decreased to one-half to tenth of that in the contaminated soil. Except for eggplant and pumpkin cultivated in the decontaminated field, the radiocesium concentration in crops was higher than the standard limit in foods in Japan. The obtained transfer factors of most crops were within the reported values. (author)

 9. Reduction of titanocene dichloride with dysprosium: access to a stable titanocene(ii) equivalent for phosphite-free Takeda carbonyl olefination.

  Science.gov (United States)

  Bousrez, G; Déchamps, I; Vasse, J-L; Jaroschik, F

  2015-05-28

  The reduction of titanocene dichloride with dysprosium yields a new titanocene(ii) equivalent without the need for further stabilising ligands. This reagent can be employed in combination with dithioacetals for the olefination of different carbonyl groups and allows for a simplified all-in-one procedure.

 10. OKUMA YAZMA Ö?RETYMYNDE ÖZEL BYR YÖNTEM: SES ODAKLI DYL Ö?RETYM YÖNTEMY

  OpenAIRE

  Deliveli, Kısmet

  2012-01-01

  Speaking is the main tool for education since the skills depending on speaking ability are prerequisite to be successful in any lesson. For this reason the kids, having oral communication difficulties, may have problems in school especially when learning reading and writing skills. This study is carried out to teach reading and writing skills to the kids with language and speaking disabilities who are attending integrated education in the elementary level. For this purpose "Voice-Oriented Lan...

 11. To Whom Does This Company Belong?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tackney, Charles T.

  2006-01-01

  crisis in managerial prerogative faced by the 1988 enterprise labor union and labor union executive of Okuma Corporation. Okuma is global leader in machine tools manufacture, based in Aichi Prefecture, Japan. An unusual feature of the Okuma Case concerns the agent for managerial change with whom students...

 12. THE EFFECT OF READING CIRCLE TECHNIQUE ON THE CRITICAL READING SELFEFFICACY PERCEPTION OF PRE-SERVICE TEACHERS - OKUMA ÇEMBERİ TEKNİĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARINA ETKİSİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat ÖZBAY

  2015-08-01

  Full Text Available Reading can be described as getting meaning from written symbols in the classic sense. But today, information is changing rapidly and orienting in various ways through general networking, media, printed materials and so on. Therefore it is not enough alone to make sense of text. Today, to correctly understand what individuals read, to discuss accuracy and reliability of thoughts in the book, be able to query the information given by the work, to determine the purpose of author correctly, to explain the cause and effect relationships between events and concepts, to determine conflicting statements in the work has become a much more important. In this context, especially teachers and preservice teachers need to be higly critical reading self-efficacy perception. Because teachers and preservice teachers undertake decisive role in the relationship between students and books. To be conscious about the critical reading self-efficacy perception will provide to meet with more qualified and reliable work for students. In this context, the aim of this paper is defined as to examine the impact of the collaborative reading circle effect on preservice teachers' critical reading self efficacy perception. In this paper quasi experimental stduy method was preferred and research was designed semi-experimental pretest posttest control group design. The study was conducted on 103 Turkish preservice teachers who are receiving education in Dumlupınar University Faculty of Education. Paper's datas were collected through Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale which has developed by Karadeniz (2014. According to the findings, collaborative reading circle technique has been effective in developing preservice teachers' critical reading self efficacy perceptions.

 13. Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanımı ve Öğretmenlerinin Okuduğunu Anlama Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi

  OpenAIRE

  Baydık, Berrin

  2011-01-01

  The aim of this study was to examine the reading comprehension problems and use of reading strategies of students with reading difficulties and their teachers’ instruction practices of reading comprehension. Ninety-six third grade students with reading difficulties and 96 students without reading difficulties and their teachers (n=39) participated in the study. In the study, the student questionare and teacher questionare were used. The student questionare included the reading comprehension s...

 14. DİL BİLGİSİ VE OKUMA ÖĞRENME ALANLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer Onan

  2012-08-01

  Full Text Available This study includes analyses regarding the level of effectiveness of acquisitions structured in the area of learning grammar on developing reading skills in primary school Turkish Language (6th, 7th, and 8th grades Curriculum of the year of 2006. In the behavioral system applied before 2005, a perception which is based on teaching rules and irrelevant to reading, writing, speaking and listening-learning areas were dominant in grammar teaching. Together with the constructivist system started to be applied in teaching mother language by 2005, grammar teaching was began to be approached through cyclical perception. According to cyclical approached adopted in grammar teaching, the rules of the language to be taught should be dealt with cyclical approach converging with reading, writing, speaking and listening studies, which are accepted as the basic language skills. To that end, the interaction points of the acquisitions in the area of grammar learning with the acquisitions in other learning areas should be determined, which is thought to be a guide for Turkish Language teachers in acquiring a cyclical perception. Literature survey method was used in the study. The 9 acquisition in the area of learning through reading in Turkish Language curriculum of 2006 can directly be supported by grammar teaching. The 37 acquisition in grammar learning area support those 9 acquisitions in the area of learning through reading. With regards to their effectiveness in the area of learning through reading, the acquisitions about the semantic of words and sentences in grammar learning area become prominent.

 15. Provisional English Translation by the IAEA of Notification Faxes Sent by the Fukushima Daiichi NPP Site Superintendent to Off-Site Officials on 11 March 2011. Annex I of Technical Volume 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  2015-01-01

  This annex contains a provisional English translation of the faxes sent by the Fukushima Daiichi NPP Site Superintendent to METI, the Governor of Fukushima Prefecture and the Mayors of Okuma and Futaba on 11 March 2011

 16. Alogliptin, a potent and selective dipeptidyl peptidase-IV inhibitor for the treatment of type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deacon, Carolyn F

  2008-01-01

  Takeda San Diego Inc is developing alogliptin, a small-molecule, orally available dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) inhibitor, for the potential treatment of type 2 diabetes. In January 2008, Takeda announced that an NDA for alogliptin had been submitted to the FDA.......Takeda San Diego Inc is developing alogliptin, a small-molecule, orally available dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) inhibitor, for the potential treatment of type 2 diabetes. In January 2008, Takeda announced that an NDA for alogliptin had been submitted to the FDA....

 17. Oral hyaluronan relieves wrinkles: a double-blinded, placebo-controlled study over a 12-week period

  OpenAIRE

  Oe, Mariko; Sakai, Seigo; Yoshida, Hideto; Okado, Nao; Kaneda, Haruna; Masuda, Yasunobu; Urushibata, Osamu

  2017-01-01

  Mariko Oe,1 Seigo Sakai,1 Hideto Yoshida,1 Nao Okado,1 Haruna Kaneda,1 Yasunobu Masuda,1 Osamu Urushibata2 1R&D Division, Kewpie Corporation, Sengawa-cho, Chofu-shi, 2Department of Dermatology, Toho University Ohashi Medical Center, Ohashi, Meguro-ku, Tokyo, Japan Background: Hyaluronan (HA) has critical moisturizing property and high water retention capacity especially for human skin. This study aimed to evaluate the effect of oral intake of HA. Methods: The mean molecular weight (MW...

 18. İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Okuma Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar THE DİFFİCULTİES THAT ARE FACED WHİLE THE APPLİCATİON OF READİNG ACTİVİES IN TURKİSH LESSONS FOR SECONDARY SCHOLLS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mesut GÜN

  2012-12-01

  Full Text Available In our country, after the year 2004, new primary schoolcurriculums were prepared abandoning traditional educationalapproaches. One of the new programs that are used in this context,Turkey inspired by constructivist approach to education ElementaryTurkish Course (6-8 Classes Training Programme. As the newcurriculum aims to raise students who reconstruct what they read, whohave critical and creative thinking, who can produce solutions to dailyissues, we can say that the reading activities which are used in Turkishlessons in secondary schools have to be in harmony with the newcurriculum's reading objectives.In the research, Turkish teachers' problems with reading lessonsapplied research activities were determined. The main objective of theresearch activities of reading, reading the new program based on theobjectives of the incompatible aspects of the teachers' opinions todetermine what is going on.To be able to reach the research data, the quantitative data whichwas collected by a survey including 140 Turkish teachers about theiropinions on the reading activities in the course books was analyzedaccording to the sub-purposes of the research by SPSS Windows 11.5.Additionally, 15 teachers were interviewed using an interview form andthe results were evaluated with the content analysis method.At the end of research primary school teachers in TurkishTurkish lessons were facing many problems in the implementation ofreading activities. These problems can be listed to be; activities toengage students withdraws, fails to activate students in activities, lackof time allowed for the implementation of activities, activities thatcontribute to the students' critical and creative thinking does notprovide enough power, activities are not suitable enough students toacquire the habit of reading, activities, students' language,communication, learning and comprehension skills are not suitableenough. It can be said that the reading activities in the course books inorder to remove the problems which were determined in this researchwill help new Turkish curriculum reach its goals.

 19. Birleştirme-II Tekniğinin Fransızca Okuma Dersinde Öğrenilen Sözcükleri Hatırda Tutmaya Etkisi (Effect of Jigsaw-II on the Retention of New Words Learned in the Course of Reading in French

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zühre YILMAZ GÜNGÖR

  2011-10-01

  Full Text Available The purpose of this research is to find the effect of the Jigsaw-II technique regarding the retention of new words learned in the French reading course conducted with freshman of the French Foreign Language Department. In this research, comparative unsynchronized group post-test model was used. The participants of this research are 1st year students studying in the French Foreign Language Department of the Anadolu University (Eskişehir during the spring semester of the academic year 2009-2010. There were 16 participants in the experimental group, 14 participants in the control group. The data were analyzed by analysis of frequency and percentage. As a result, in contrast to the control group using traditional teaching methods, students of the experimental group were greatly remembered new words learned in French reading course.

 20. FINDING AND RECOMMENDATIONS ON READING ALOUD ERRORS TO BILINGUAL TURKISH STUDENT (ROMANIA SAMPLE - İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ SESLİ OKUMA HATALARI ÜZERİNE TESPİT VE ÖNERİLER (ROMANYA ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet KARA

  2015-08-01

  Full Text Available The main aim of this study is to identify reading aloud errors of the bilingual Turkish children while teaching standard Turkish to them and to show the methods and techniques that can be used to correct these reading aloud errors. Due to the contribution of reading aloud to multiple language skills, detecting of errors made during reading aloud and their eliminations will contribute greatly to the development of reading, listening, speaking and writing skills. In this study, 16 different reading aloud errors were detected. These errors were 16 different reading aloud errors under two main headings as pronunciation and posture. They were repeating words, repeating syllables, eliding syllables, eliding sounds, elision, pronunciation, crosstalk, spelling mistakes, uttering failure, adding sounds, adding syllables, adding words, uncontrolled breathing, arrest, tracking with fingers, leaning while reading. In this study, the text “Olive Cube” with 812 words was designated as an application text on the basis of students’ proficiency levels. The students were made to read aloud the text and the data was collected by video recording while the students were reading. This study is an observational, descriptive model of qualitative research built upon video recording, video decoding and observation. The data was obtained according to proficiency levels, genders and marriage types. As a result of the study, totally 4689 errors were recorded in all of the proficiency classes. In all of the classes most errors were made in repeating words. It was shown that as the students’ levels increased, their error numbers decreased. When we measured all the reading aloud errors in all the proficiency classes according to students’ genders, it was emerged that the average errors that the female students made was lower than those of male students. Female students did all errors less than male students. When we evaluated the students’ reading aloud errors regarding their parents’ marriage types, the error making means of students with both Turkish mothers and fathers was less than those who were born within mixed marriages. The students born in a mixed marriage did all the types of errors more than the students with Turkish parents. As to suggestions, reading aloud techniques have been mentioned.

 1. Mathematics Teachers’ Levels of Reading Textbooks: An Investigation within the Context of the Curriculum Objectives [Matematik Öğretmenlerinin Ders Kitaplarını Okuma Düzeyleri: Öğretim Programının Hedefleri Doğrultusunda Bir İnceleme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferhan Bingölbali

  2016-08-01

  Full Text Available How teachers read or interpret textbooks, which represent curricula, is important for successful implementation of curricula (the level of reading of knowledge, skills and values in the textbooks that curriculum sets forth for students’ learning. This paper aims to investigate how middle school mathematics teachers read mathematics textbooks in the light of goals of middle school mathematics curriculum. To this end, a 5th grade mathematics textbook’s segment which covers one learning objective about simplifying and expanding fractions is given to 30 middle school mathematics teachers and they are asked this following question: “What do think that the textbooks writers pay attention for teaching of this learning objective?” The findings reveal that the teachers did not read such mathematical process skills as reasoning, making connection, and communication which were reflected into the learning objective in the textbook. The findings also show that the teachers mainly read the textbooks by “describing what is done”, “providing suggestion”, and “pointing out short comings” and these suggest that this type of reading is rather superficial as far as the teaching that the curriculum aims to achieve is concerned. The paper draws attention to the issues regarding how the textbook reading skills of mathematics teachers can be developed and presents some implications about textbook research. [Öğretim programlarının bir yansıması konumunda olan ders kitaplarını öğretmenin nasıl okuduğu (programın öngördüğü bilgi, beceri ve değer hedeflerini kitaplarda okuyup okumadığı, vb. davranışlar programın başarıya ulaşmasında önem arz eder. Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik ders kitaplarını nasıl okuduklarının, öğretim programlarının hedefleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için 30 ortaokul matematik öğretmenine kesirlerde sadeleştirme ve genişletme ile ilgili bir kazanımın 5. sınıf matematik ders kitabındaki öğretimi bir kitap parçası halinde verilmiş ve “sizce bu kazanımın öğretimine ilişkin kitap yazarları nelere dikkat etmiştir?” sorusu yöneltilmiştir. Bulgularda öğretmenlerin ders kitabındaki kazanımlara yansıtılan akıl yürütme, ilişkilendirme iletişim gibi matematiksel süreç becerilerini okuyamadıkları görülmüştür. Bulgular öğretmenlerin ders kitabını ağırlıklı olarak “yapılanları betimleme”, “öneri sunma” ve “eksik belirtme” çerçevesinde okuduklarını ve bu okumalarının da programın öngördüğü matematik öğretimi açısından oldukça yüzeysel olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda çalışma, öğretmenlerin ders kitabı okumalarının gelişmesi için öğretmenlere hangi becerilerin kazandırılması gerektiği yönündeki araştırmalara dikkat çekmekte ve araştırma özelinde önerilere yer vermektedir.

 2. JPRS Report, Science & Technology, Japan, Government and Private Sector Joint R&D Projects

  Science.gov (United States)

  1988-08-16

  Development of technology for evaluating efficacy of antiviral drugs; Akira Otani at the National Institute of Health. Research Organizations: Ajinomoto ...cytokine and its network. 10 Research Organizations: Ajinomoto Co., Inc.; Ito Ham Provisions Co., Ltd.; Takeda Chemical Industries, Ltd.; Tsumura

 3. 21 CFR 172.809 - Curdlan.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ...) produced by pure culture fermentation from the nonpathogenic and nontoxicogenic bacterium Alcaligenes... Curdlan,” by Takeda Chemical Industries, Ltd., 12-10 Nihonbashi, 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan, 1996...

 4. Antimicrobial profile of Moringa oleifera Lam. Extracts against some

  African Journals Online (AJOL)

  DR. AMINU

  comparison with 0.5 McFarland standard of Barium sulphate solution ..... multiple medicinal uses. Phytotherapy Research. 21:17 – 25. Fatope, M.O., Ibrahim, H. and Takeda, Y. 1993. Screening of ... sensory quality of equilibrium modified.

 5. İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın ‘Duygular’ Temasında Yer Alan Okuma Metinlerine Metindilbilimsel Bir Yaklaşım A Linguistic Approach to Reading Texts Reviewed Within the Context of Emotions, in the Turkish Textbooks of the Eighth Grade of Primary Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlker AYDIN

  2012-09-01

  Full Text Available In this study, the short stories titled “Nerede İnsan Varsa OradaUmut Vardır, Kedi Ağaca Çıktı and Hazır Olun Fırtına Geliyor” reviewedwithin the context of emotions, in the Turkish textbooks of the eighthgrade of primary education, were studied with a linguistic point of view.Determination of the main topic and sub-topics of the text; revealing ofthe deep structure of the text, that is its background as well as thevisible and understood part of the text, that is its surface structure allare possible by a textlinguistic approach. In this context, firstly, thegrammatical and lexical cohesive devices such as anaphora, cataphora,ellipse, reiteration, junctions and collocation defined as grammaticalcohesion and lexical cohesion which constitute the microstructure ofthe text were examined afterwards, the subject was explained withsamples from the stories. In terms of the macrostructure of the text, theshort stories named “Hazır Olun Fırtına Geliyor” type of moment,“Nerede İnsan Varsa Orada Umut Vardır” type of trial and “Kedi AğacaÇıktı” type of humor were commented and it was tried to reach thesemantic macrostructure by virtue of collocation and cohesion formedthrough the words in the same concept area. The microstructure stonesforming the macrostructure of the text make the text meaningful byrealizing the pattern of the text with its other elements. In the textanalysis, it is tried to reach from microstructure to macrostructure fromthis to the categories of superstructures. The aim of textlinguistics is toreveal the structures of the texts, that is the forms of grammatical andcontextual fiction and to demonstrate it with the practical samples. Thisstudy represents the reality of texts is not the series of the sentencesbut a coherent and continuous whole in terms of structure and theme,by means of short stories. Bu araştırmada, İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı‟nın „Duygular‟ temasında yer alan „Nerede İnsan Varsa Orada Umut Vardır‟, „Kedi Ağaca Çıktı‟ ve „Hazır Olun Fırtına Geliyor‟ adlı kısa öyküler metindilbilimsel bir bakış açısıyla incelenmeye çalışılmıştır. Metnin temel konusu ve alt konularının belirlenmesi; metnin görünen, anlaşılan kısmının, yani yüzey yapısının yanında, metnin derin yapısının, yani metnin arka planının ortaya konması ancak metindilbilimsel bir yaklaşımla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, öncelikle metnin küçük ölçekli yapısını oluşturan artgönderim, öngönderim, eksiltili yapı, yineleme, bağıntı öğeleri, eşdizimsel örüntü gibi dilbilgisel ve sözcüksel bağlaşıklık düzenekleri ele alınmış, daha sonra öykülerden alınan örneklerle konuya açıklık kazandırılmıştır. Metnin büyük ölçekli yapısı bağlamında, anı türündeki „Hazır Olun Fırtına Geliyor‟, deneme türündeki „Nerede İnsan Varsa Orada Umut Vardır‟ ve mizah türündeki „Kedi Ağaca Çıktı‟ adlı metinler yorumlanmış, aynı kavram alanından sözcüklerin oluşturduğu örüntü ve bağlaşıklık düzeneklerine dayanarak anlamsal büyük yapıya ulaşılmaya çalışılmıştır. Metnin büyük ölçekli yapısını oluşturan küçük ölçekli yapı taşları, metnin diğer ögeleriyle metin örüntüsünü gerçekleştirerek metni anlamlı kılmaktadır. Metin çözümlemelerinde, küçük ölçekli yapıdan büyük ölçekli yapıya, büyük ölçekli yapıdan da üst yapı kategorilerine ulaşılmaya çalışılmalıdır. Metindilbilimin amacı, metinlerin yapılarını, yani dilbilgisel ve içeriksel kurgulanma biçimlerini ve bildirişimsel işlevlerini ortaya çıkarmak ve uygulamalı örneklerle göstermektir. Çalışma, metnin sıralı tümceler dizisi değil, izlek ve yapı yönünden tutarlı ve sürekli bir bütün olduğu gerçeğini öyküler üzerinden bize sunmaktadır.

 6. Öz ve Akran Değerlendirmenin Uygulandığı İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniğinin Başarı, Tutum ve Strateji Kullanım Düzeylerine Etkisi (The Effects of Cooperative Reading and Composition Technique with the Applications of Self and Peer Assessment on the Levels of Achievement, Attitude and Strategy Use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Onat CİHANOĞLU

  2009-10-01

  Full Text Available The purpose of the research is to argue the effects of self-assessment and peer assessment used in cooperative learning environments on academic achievements, attitudes towards the course and retention levels of students. A pre-test and post-test model with control group was used in the research. The research was carried out with tenth grade students taking English Course in the second term of 2006- 2007 academic year at a boarding High School. There were 18 students in the experimental group and 18 students in the control group. An attitude scale, an achievement test and a language learning strategies inventory on English course –in the form of a pretest, a posttest, and a follow up test developed by the researcher- were implemented to the experimental and the control groups. The experimental group was given lessons with cooperative integrated reading and composition technique (CIRC based on self-assessment and peer assessment activities whereas the control group was instructed in traditional methods. Two-way variance and contrast analysis in repeated measures were used in assessing data of students’ attitudes towards the course, English course achievement and strategy inventory. As a result, significant differences were found between the mean scores related with the achievement test, attitude scale towards the course and all of the strategy elements except for affective element of language learning strategies inventory.

 7. Targeting TMPRSS2-ERG in Prostate Cancer

  Science.gov (United States)

  2017-11-01

  AWARD NUMBER: W81XWH-13-1-0212 TITLE: Targeting TMPRSS2-ERG in Prostate Cancer PRINCIPAL INVESTIGATOR: David Takeda CONTRACTING...ORGANIZATION: Dana-Farber Cancer Institute Boston, MA 02215 REPORT DATE: November 2017 TYPE OF REPORT: Final PREPARED FOR: U.S. Army Medical Research...Prostate Cancer 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER W81XWH-13-1-0212 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) David Takeda 5d. PROJECT NUMBER 5e

 8. Improving drug regimens and implementation strategies for malaria prevention in pregnant women in western Kenya

  NARCIS (Netherlands)

  Ouma Okuma, P.

  2012-01-01

  Malaria vormt een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van zwangere vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Peter Okuma onderzocht in Kenya maatregelen om malaria bij zwangere vrouwen te voorkomen. Uit zijn studie blijkt dat vrouwen al voor het begin van de zwangerschap ijzer en foliumzuur

 9. Zenica Üniversitesi Türkoloji Bölümündeki Boşnak Öğrencilerin Türkçe Metin Okumadaki Sorunları The problems of Bosnian students at Turkology Department of Zenica University in reading Turkish texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet KARA

  2013-07-01

  Full Text Available One of the basic skills of language teaching is reading. Readingskill briefly means vocalizing the symbols in text and comprehendingthe unity consisting of these symbols. Aim at reading skill iscomprehension of the reading text. In addition to that comprehension isoriginal purpose, pronunciation of the text is at least as crucial ascomprehending it in oral reading, one of the reading types. The reasonis that reader is not alone in oral reading. Audience exert effort fort hetext with the reader, either. In teaching Turkish to foreigners, generallyreading training and specifically oral reading are important just as inmother-tongue teaching.In the study, features of a successful oral reading are stated. Oralreading could be also thought as a reading skill scale in foreignlanguage teaching, as in mother-tongue, either. Oral reading skill of thestudents, learning Turkish as a foreign language, must be well.However, oral reading skill is within the other skills. Oral reading is areading skill activity. It is also a listening activity for the audience and aspeaking activity fort he reader. Teachers, teaching Turkish toforeigners, should make a point of oral reading because of the featuresof oral reading, stated here and below.In the study, Bosnian students’ basic oral reading mistakes havebeen tried to be identified. Within this scope, determined text has beenread by 19 students, composing the study group and their voice hasbeen recorded. Oral reading mistakes, word repetition, syncopation andvoice addings have been classified as misreading mistakes. Based ondefined mistakes, suggestions have been made upon solutions of them. Dil öğretiminin temel becerilerinden biri de okumadır. Okuma becerisi kısaca metindeki sembollerin seslendirilip, bu sembollerden oluşan bütünlüğün anlaşılması demektir. Okuma becerisinde amaç okunan metnin anlaşılmasıdır. Okuma türlerinden olan sesli okumada da anlamak asıl amaç olmakla birlikte metnin

 10. Hot-carrier effects in MOS devices

  CERN Document Server

  Takeda, Eiji; Miura-Hamada, Akemi

  1995-01-01

  The exploding number of uses for ultrafast, ultrasmall integrated circuits has increased the importance of hot-carrier effects in manufacturing as well as for other technological applications. They are rapidly movingout of the research lab and into the real world.This book is derived from Dr. Takedas book in Japanese, Hot-Carrier Effects, (published in 1987 by Nikkei Business Publishers). However, the new book is much more than a translation. Takedas original work was a starting point for developing this much more complete and fundamental text on this increasingly important topic. The new work

 11. Uterine-Specific Knockout of Tsc-2: A Mouse Model for Lymphangioleiomyomatosis

  Science.gov (United States)

  2013-10-01

  Burlingame, Califor- nia ), anti-phospho-S6 (Ser 235/236), anti-S6 and 1:5000 anti- glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH; Cell Sig- naling...Olson S, Nguyen TA. Hydronephrosis and urine retention in estrogen-implanted athymic nude mice. Vet Pathol. 2009;46(3): 505 –508. 40. Leavitt WW, Takeda

 12. Bile Acid Signaling Pathways from the Enterohepatic Circulation to the Central Nervous System

  NARCIS (Netherlands)

  Mertens, Kim L.; Kalsbeek, Andries; Soeters, Maarten R.; Eggink, Hannah M.

  2017-01-01

  Bile acids are best known as detergents involved in the digestion of lipids. In addition, new data in the last decade have shown that bile acids also function as gut hormones capable of influencing metabolic processes via receptors such as FXR (farnesoid X receptor) and TGR5 (Takeda G

 13. ERK5 signaling gets XIAPed: a role for ubiquitin in the disassembly of a MAPK cascade

  Science.gov (United States)

  Klein, Aileen M; Cobb, Melanie H

  2014-01-01

  Mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades are tightly controlled through a series of well-characterized phospho-regulatory events. In this issue, Takeda et al (2014) identify the inhibitor of apoptosis protein, XIAP, as a key regulator of ERK5 activation via uncoupling of upstream kinase activity by non-degradative ubiquitination. PMID:25012518

 14. Measuring the contour of a wavefront using the Irradiance Transport Equation (ITE)

  Science.gov (United States)

  Castillo-Rodríguez, Luis; Granados-Agustín, Fermín; Fernández-Guasti, Manuel; Cornejo-Rodríguez, Alejandro

  2006-01-01

  The Irradiance Transport Equation (ITE), found by Teague, had been used in optics with different applications. One of the field where had been used is in optical testing, for example, with the method developed by Takeda. In this paper following the idea of using different optical and mathematical analysis method, theorical and experimental results are presented.

 15. Solid-state synthesis and characterization of LiCoO2 and LiNiyCo1 ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  than LiCoO2 and to possibly retain good lamellar struc- ture upon repeated cycling .... Julien C, Michael S S and Ziolkiewicz S 1999 Int. J. Inorg. Mater. 1 29. Kanno R, Kubo H, Kawamoto Y, Kamiyama T, Izumi F,. Takeda Y and Takano M 1994 ...

 16. JPRS Report, Science & Technology, Japan, 27th Aircraft Symposium, Part 3

  Science.gov (United States)

  1991-02-14

  Kaoru Wakairo, et al.] Aircraft-Mounted Optical Data Bus (3): Bus Control Software, Performance Evaluation Test [Mitsumi Mayanägi, Minoru...Article by Hiroyasu Kawahara, Kaoru Wakairo, and Akira Watanabe, National Aerospace Laboratory; Tomoyuli Udagawa, Kengo Takeda, and Noboru Shobayashi...89 pp 518-521 [Article by Tadao Uchida, Mitsumi Mayanagi, Minoru Takizawa, Toshiharu Inagaki, Koki Hozumi, and Kazutoshi Ishikawa , National

 17. Download this PDF file

  African Journals Online (AJOL)

  2006-01-25

  Jan 25, 2006 ... correlation between them (Takeda et a1; 1996). The interactions between atoms in the liquid are sufficiently treated using the one component system with hard sphere interactions. In the one component system, the positive ions move about in a neutralising background of constant density. This is physically ...

 18. Dust depositions leading to phytoplankton blooms in the Arabian sea.

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Banerjee, P.; PrasannaKumar, S.

  an oligotrophic region (direction south to north), the probability of advection of nutrients/Chl a can be ruled out for each of these cases. Also a careful examination of the water column dissolved iron (DFe) from profiles collected earlier (Takeda et al...

 19. Modulation of TRAIL Cytotoxicity by Amiloride in Prostate Cancer

  Science.gov (United States)

  2006-11-01

  Shen, J., Matsumoto, T., Yoshimi, N., and DiGiovanni, J. (2001) Constitutive expression of ErbB-2 in gallbladder epithelium results in development...aqueous extracts of propolis in combination with chemotherapeutic agents. Cancer Biother. Radiopharm., 17:553-562. Takeda, K., Hayakawa, Y

 20. The Shock and Vibration Digest. Volume 15. Number 2

  Science.gov (United States)

  1983-02-01

  publications on impact- induced delamination are also of interest. For exam - ple, Takeda, Sierakowski, and Malvern have published extensively on...Key Words: Plates, Sound generation. Box-type structures. Strings, Violins The peper enalyzes the problem of statics and dynamics of the sound box

 1. Download this PDF file

  African Journals Online (AJOL)

  acer

  acid (BLA) level is dependent on the rate of lactate production by glycolysis and its utilization as a substrate, and lactate production increases with the degree of exercise intensity (Takeda et al., 2011). Consequently, BLA is one of the important indicators for judging the degree of fatigue. In this study, the data showed that ...

 2. Bimatoprost ophthalmic solution 0.03% lowered intraocularpressure of normal-tension glaucoma with minimal adverse events [Corrigendum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tsumura T

  2013-07-01

  Full Text Available Tsumura T, Yoshikawa K, Suzumura H, Kimura T, Sasaki S, Kimura I, Takeda R. Clinical Opthalmology. 2012;6:1547–1552. On page 1549 the significant difference in MD values was stated as in Table 1: −5.22 ± 4.07 It should have been: −5.47 ± 4.78Read the original article

 3. 画像上自己免疫性膵炎を認めないIgG4関連疾患の膵内分泌機能

  OpenAIRE

  伊藤, 直子; Ito, Naoko

  2014-01-01

  博士論文要旨Abstract 以下に掲載:Endocrin Journal 61(8) pp.765-772 2014. The Japna Endocrine Society. 共著者:Naoko Ito, Kunimasa Yagi, Mitsuhiro Kawano, Yukiko Mori, Satoko Okazaki, Daisuke Chujo, Yoshiyu Takeda, Junji Kobayashi, Masakazu Yamagishi

 4. The bile acid-sequestering resin sevelamer eliminates the acute GLP-1 stimulatory effect of endogenously released bile acids in patients with type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønden, Andreas; Albér, Anders; Rohde, Ulrich

  2018-01-01

  AIMS: The discovery of the specific bile acid receptors farnesoid X receptor (FXR) and Takeda G protein-coupled receptor 5 (TGR5) in enteroendocrine L cells has prompted research focusing on the impact of bile acids on glucagon-like peptide-1 (GLP-1) secretion and glucose metabolism. The aim of t...

 5. Preliminary data on ASP2215: tolerability and efficacy in acute myeloid leukemia patients.

  Science.gov (United States)

  Thom, Claire

  2015-09-01

  Claire Thom speaks to Gemma Westcott, Commissioning Editor: Claire Thom joined Astellas in 2013 as the Therapeutic Area Head for Oncology in Global Development. In that role, she also serves as the STAR leader for Oncology for Astellas. Prior to Astellas, she spent 12 years with Takeda. Her last position was Senior Vice President, Portfolio Management, Drug Development Management and Medical Informatics and Strategic Operations within the Medical Division (the Division within Millennium responsible for oncology clinical drug development within Takeda). During her 4 years at Millennium, at various times, she had responsibility within the Medical Division for leading portfolio management, business operations (medical finance, annual and mid-range financial planning, space planning and operations, headcount resourcing, development goals process), clinical development operations (clinical operations, programming, data management, statistics, medical writing, clinical outsourcing), drug development management (project management), medical informatics (technology support for the division) and the strategic project management office for the division. Prior to joining Millennium, Claire Thom spent 18 months working in Osaka, Japan, during which she was responsible for developing the oncology strategy for Takeda that culminated in the acquisition of Millennium. Before going to Japan, she held positions of varying responsibility within the Takeda US development organization including the management of regulatory affairs, safety, biometrics and data management, clinical research and quality assurance. Claire Thom has particular expertise in organizational design and efficiency; she has successfully worked through integrations across multiple functions and redesigned business processes. She has a PharmD from University of Illinois (IL, USA) and over 20 years of pharmaceutical experience including positions in medical affairs and new product planning (over 11 years at Searle

 6. New Report of the Varunid Crabs, Hemigrapsus takanoi and Sestrostoma toriumii (Crustacea: Decapoda: Varunidae from Korea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanghui Lee

  2013-04-01

  Full Text Available As a result of continuous taxonomic studies on the Korean crabs, two varunid crabs, Hemigrapsus takanoi Asakura and Watanabe, 2005 and Sestrostoma toriumii (Takeda, 1974, are newly reported from Korean waters. Hemigrapsus takanoi, as a sibling species of H. penicillatus, has not been recognized in Korean waters, and this species occurs in the sympatric habitat with H. penicillatus in the Korean peninsula. Sestrostoma toriumii (Takeda, 1974 is associated with thallassinid Upogebia major (De Haan, 1841 and echiuran Urechis unicintus (Von Drache, 1881 as the case of S. balssi (Shen, 1932. The Korean S. toriumii showed smaller size than those mentioned in the original description. Their illustrations and pictures are provided with descriptions, and the distributions of these species in the Korean peninsula are also provided.

 7. Report of Working Group 22 on Iron Supply and its Impact on Biogeochemistry and Ecosystems in the North Pacific Ocean

  OpenAIRE

  2013-01-01

  The Working Group on Iron Supply and its Impact on Biogeochemistry and Ecosystems in the North Pacific Ocean (WG 22) was established October 2007 under the direction of the Biological Oceanography Committee (BIO) and consisted of 20 members from all PICES member countries, including Co-Chairmen, Drs. Shigenobu Takeda (Japan) and Fei Chai (USA). The purpose of the Working Group was to examine the role of iron biogeochemistry and its impact on biological productivity and marine ecosystems. WG 2...

 8. Improvement of Binary Analysis Components in Automated Malware Analysis Framework

  Science.gov (United States)

  2017-02-21

  AFRL-AFOSR-JP-TR-2017-0018 Improvement of Binary Analysis Components in Automated Malware Analysis Framework Keiji Takeda KEIO UNIVERSITY Final...TYPE Final 3. DATES COVERED (From - To) 26 May 2015 to 25 Nov 2016 4. TITLE AND SUBTITLE Improvement of Binary Analysis Components in Automated Malware ...analyze malicious software ( malware ) with minimum human interaction. The system autonomously analyze malware samples by analyzing malware binary program

 9. The Use of Filariae as a Therapeutic Agent for Hypersensitivity Diseases

  Science.gov (United States)

  2014-12-01

  come into contact with the allergen. These cytokines activate innate lymphoid cells (ILCs) and help dendritic cells (DCs) polarize a Th2 environment...Experimental Allergy 40:299-306 58. Filbey KJ, Grainger JR, Smith KA, Boon L, van Rooijen N, et al. 2014. Innate and adaptive type 2 immune cell ...105. Kamijo S, Takeda H, Tokura T, Suzuki M, Inui K, et al. 2013. IL-33–mediated innate response and adaptive immune cells contribute to maximum

 10. B-Cell Activation and Tolerance Mediated by B-Cell Receptor, Toll-Like Receptor and Survival Signal Crosstalk in SLE Pathogenesis

  Science.gov (United States)

  2015-10-01

  H. Wagner, K. Takeda, and S. Akira. 2000 . A Toll-like receptor recognizes bacterial DNA. Nature 408: 740–745. 2. Kawai, T., and S. Akira. 2010. The...I. M. Carr , J. C. Fuller, R. M. Jackson, T. Lamb, T. A. Briggs, et al. 2009. Mutations involved in Aicardi-Goutières syndrome implicate SAMHD1 as...Moreover, recent studies from Riley and colleagues (27) suggest that ABCs negatively influence B-lineage commitment or development of bone marrow

 11. ATF4, A Novel Mediator of the Anabolic Actions of PTH on Bone

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  poster) A5. Xiao G. Critical role of activating transcription factor 4 in parathyroid hormone-mediated bone formation. Military Health Research...C, Pittsburgh, Pennsylvania 15240. E-mail: xiaog@upmc.edu. This work was supported by National Institutes of Health Grants DK072230 (to G.X.) and...Ahn JD, Takeda S, Starbuck M, Yang X, Liu X, Kondo H, Richards WG, Bannon TW, Noda M, Clement K, Vaisse C, Karsenty G 2005 Leptin regulation of bone

 12. Dengue vaccines: Are they safe for travelers?

  Science.gov (United States)

  Halstead, Scott B; Aguiar, Maira

  2016-01-01

  The four dengue viruses (DENV) circulate among nearly one-half of the world's population in tropical and semitropical countries imposing a huge morbidity burden on travelers. Sanofipasteur has developed a tetravalent live-attenuated vaccine, Dengvaxia, recently approved by the World Health Organization and licensed in four dengue-endemic countries. An additional two dengue vaccines, developed by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), USA and Takeda, are entering phase III testing. Dengvaxia is composed of four yellow fever 17D-DENV chimeras, the NIAID vaccine contains three mutagenized DENV and one DENV2/4 chimera while the Takeda vaccine contains an attenuated DENV 2 and three DENV 2-DENV chimeras. Which of these vaccines might be useful in protecting travelers against dengue infections and disease? Dengvaxia requires three doses administered over the course of one year but in addition has safety signals suggesting that susceptible individuals should not be vaccinated. The NIAID vaccine is promising as a travel vaccine as a single dose fully protected susceptible adults against live dengue 2 virus challenge. The protective efficacy and safety of the Takeda vaccine remain to be demonstrated. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Citicoline. Ferrer Internacional.

  Science.gov (United States)

  Alexandrov, A V

  2001-12-01

  Citicoline was originally developed and launched by Ferrer for the treatment of stroke, and is now also being investigated for the potential treatment of Alzheimer's disease (AD). In the US, the compound is being developed by Interneuron for the treatment of stroke. A US launch had been rescheduled for 2002 although a decision on future US development of citicoline was intended to be made in conjunction with Takeda, Interneuron's US licensee. Takeda had decided not to pursue development by December 2000 and was in negotiations with Interneuron for another product candidate. Interneuron stated at this time that it would explore other partnership opportunities for citicoline. In 1993, Interneuron licensed exclusive marketing and manufacturing rights to citicoline in the US and Canada from Ferrer. By September 1997, a patent application had been filed worldwide by Interneuron for the use of citicoline in the reduction of cerebral infarct volume, and in September 1998, US-05801160 was issued for citicoline relating to the protection of brain tissue from cerebral infarction following ischemic stroke. In December 1999, US rights to the commercialization of citicoline were licensed to Takeda.

 14. ZİHİN KİRLİLİĞİ YABANCI DİLDE OKUMAYI ZORLAŞTIRABİLİR MENTAL POLLUTION IMPEDES FOREIGN LANGUAGE READING COMPREHENSION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yakup ÇETİN

  2012-06-01

  Full Text Available The same Turkish foreign language learners of a university preparatory school (N=35 were tested twice on the same preintermediate reading passage within one month interval. In the first condition students were given the reading test (pre-test during theclass time upon watching a documentary on wild life for 40 minutes. After a month before they were given the same reading test (post –test in the same classroom setting, they were shown mental pollutants - a compilation of various videos with violent, scary, erotic, and comedic content from popular video-sharing websites for 40 minutes. It was hypothesized that mental pollutants would contaminate students’ mind by distracting emotional states and slowing mental processes and thus impeding the comprehension of foreign language reading material. The statistical results based on T-test Paired Samples Statistics and OneSample Kolmogorov-Smirnov Test show that exposure to mental pollutants remarkably results in poor L2 reading comprehension Bir üniversitenin hazırlık sınıfındaki aynı Türk öğrenciler (N=35, alt orta seviyedeki aynı okuma parçasıyla bir ay arayla 2 kere test edildi. İlk durumda öğrencilere 40 dakikalık bir vahşi yaşam belgeseli izletildikten sonra ders sırasında okuma parçası verildi (ilk test. Bir ay sonra aynı sınıf ortamında, öğrencilere aynı okuma parçası (son test verilmeden önce 40 dakika boyunca ünlü video paylaşım sitelerinden toplanmış şiddet, korku, erotik ve komedi içerikli zihinsel kirliliğe yol açacak videolar gösterildi. Varsayılan şey zihin kirliliğinin öğrencilerin dengelerini bozarak zihinsel fonksiyonlarını dağıtarak öğrencilerin hafızasını yavaşlatacağı ve dolayısıyla yabancı dilde yazılı okuma parçasını anlamaya da engel olacağıdır. Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testine ve tek grup Kolmogorov-Smirnov testine dayalı istatistiksel sonuçlar zihin kirleticilere maruz kalman

 15. 14C levels in the vicinity of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant prior to the 2011 accident

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xu, Sheng; Cook, Gordon T.; Cresswell, Alan J.; Dunbar, Elaine; Freeman, Stewart P.H.T.; Hastie, Helen; Hou, Xiaolin; Jacobsson, Piotr; Naysmith, Philip; Sanderson, David C.W.; Tripney, Brian G.; Yamaguchi, Katsuhiko

  2016-01-01

  A 50-year-old Japanese cedar (Cryptomeria japonica) from Okuma, ∼1 km southwest of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant, was cored and each annual ring was analysed for 14 C. The 14 C specific activity values varied from 330.4 Bq kg −1  C in the tree ring formed in 1971 to 231.2 Bq kg −1  C in the 2014 ring. During the periods 1971–1976 and 2011–2014, the 14 C specific activities are indistinguishable from the ambient background values. However, compared with the ambient atmospheric levels, the 14 C specific activities between 1977 and 2010 are significantly elevated, clearly indicating 14 C discharges from the reactors during their normal operations. In addition, the specific activities are positively correlated with the annual electricity generation values. The excess 14 C specific activities were <36 Bq kg −1  C, corresponding to an additional annual effective dose of <2 μSv via the food ingestion pathway in the study location. The primary wind direction is east-southeast/southeast with a frequency of ∼30%, in comparison to ∼20% frequency for the direction of the site under study (north-northeast/northeast). This would tend to indicate a similar magnitude of additional effective dose and consequently no significant radiological impact of atmospheric 14 C discharges from the FDNPP during the entire period of normal operations. Additionally, no 14 C pulse in activity can be observed in the year 2011 ring. This might be caused by a limited 14 C release from the damaged reactors during the accident or that the prevailing wind during the short period of release (11th–25th March 2011) was not in the direction of Okuma. - Highlights: • The 14 C variation in 1971–1976 and 2011–2014 is ascribed as an exponential decline. • The 14 C discharge from FDNPP normal operation caused 14 C enrichment in 1977–2010. • Total 53 TBq 14 C were released during the whole period of the normal operations. • No visible accident 14 C pulse

 16. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BAYRAM BAŞ

  2015-01-01

  Full Text Available Ülkemiz, uluslararası platformda okuma becerilerini, okuryazarlığı ve alan becerilerini ölçmeyi hedefleyen PISA, PIRLS (2001 ve TIMSS sınavlarında ortalamanın altında kalmaktadır. Bu durum okuma becerisine sahip olmayan bireyler yetiştirilmesi ile doğru orantılıdır. Okuma okunabilirlik, anlaşılabilirlik ve okunaklık kavramlarını içinde bulunduran bir süreçtir. Okumanın önemli bir ayağı olan okunabilirlikle ilgili çalışmaların geçmişinin çok eskiye dayanmadığı bilinmekle birlikte, eksikliği tartışılmaz bir gerçektir. Türkçenin yapısına uygun hâle getirilmeye çalışılan okunabilirlik formülleri ile çalışmalar yapılsa da istenilen sonuca tam olarak ulaşıldığını söylemek güçtür. Bu çalışma, 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okutulan Doku Yayınları’na ait 2. Sınıf Türkçe ders kitabındaki öyküleyici ve bilgilendirici metinlerin okunabilirlik düzeyleri ölçülmüş, şiirler kapsam dışında bırakılmıştır. Metinlerin analizinde Ateşman (1997’ın Türkçeye uyarladığı okunabilirlik formülü kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öyküleyici metinlerin okunabilirlik puanlarının bilgilendirici metinlerin okunabilirlik puanlarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

 17. 14C levels in the vicinity of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant prior to the 2011 accident

  DEFF Research Database (Denmark)

  Xu, Sheng; Cook, Gordon T.; Cresswell, Alan J.

  2016-01-01

  A 50-year-old Japanese cedar (Cryptomeria japonica) from Okuma, ∼1 km southwest of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant, was cored and each annual ring was analysed for 14C. The 14C specific activity values varied from 330.4 Bq kg−1 C in the tree ring formed in 1971 to 231.2 Bq kg−1 C...... discharges from the reactors during their normal operations. In addition, the specific activities are positively correlated with the annual electricity generation values. The excess 14C specific activities were effective dose of ... ingestion pathway in the study location. The primary wind direction is east-southeast/southeast with a frequency of ∼30%, in comparison to ∼20% frequency for the direction of the site under study (north-northeast/northeast). This would tend to indicate a similar magnitude of additional effective dose...

 18. Sapiens: Hayvanlar insanar

  OpenAIRE

  Yalı, Sibel

  2018-01-01

  Bu yazıda sizlere satış rekorları kıran bir tarihkitabından bahsetmek istiyorum. Kitap, 2011'de ibranice, 2014'te ingilizceyayımlandı ve şimdiye dek otuz civarında dile çevrildi. “Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi” başlığı ile dilimizeçevrilen kitapta insanlık tarihinin serüvenine 70 bin yıllık zaman sürecindenbakılmaya çalışılıyor. Öyle bir kitap ki Amerika Başkanı Obama halkına bukitabı okumasını tavsiye ediyor. Öyle etkili bir kitap ki Facebook’un kurucusuMark Zuckerberg sos...

 19. Impact of lisinopril and atenolol on kidney function in hypertensive NIDDM subjects with diabetic nephropathy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, F S; Rossing, P; Gall, M A

  1994-01-01

  . Eight patients dropped out, and the results for the remaining 35 patients (16 lisinopril and 19 atenolol) are presented. Diuretics were required in 10 of 16 lisinopril patients and 12 of 19 atenolol patients. The following variables were measured: 24-hour ambulatory BP (Takeda TM2420), albuminuria...... (enzyme-linked immunosorbent assay), fractional albumin clearance, and glomerular filtration rate (GFR) ([51Cr]EDTA technique). The average reduction in mean arterial BP during the 12 months was identical in the two groups 12 +/- 2 vs. 11 +/- 1 mmHg in the lisinopril and atenolol group, respectively...

 20. Investigation of Hematologic and Pathologic Response to Decompression.

  Science.gov (United States)

  1978-05-10

  in tadpole and very young kangaroos . Am. J. Physiol. 120:59—74 , 1937. 12. D’ C’~~~’ B.G. and Swanson , H. Bubble free decompression of blood samples...1955. 24. Takeda , Y. Studies of the metabol i~~ 5 and distribution of fibrino— gen in healthy men with autologous I-labe led fibrinogen. J. Clin...this connective tissue protein. However , the metabolism of bone collagen is affected by hormonal control (l0; 3l) and vitamin influences (3 ;ll). It

 1. Statistical mechanical analysis of the linear vector channel in digital communication

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeda, Koujin; Hatabu, Atsushi; Kabashima, Yoshiyuki

  2007-01-01

  A statistical mechanical framework to analyze linear vector channel models in digital wireless communication is proposed for a large system. The framework is a generalization of that proposed for code-division multiple-access systems in Takeda et al (2006 Europhys. Lett. 76 1193) and enables the analysis of the system in which the elements of the channel transfer matrix are statistically correlated with each other. The significance of the proposed scheme is demonstrated by assessing the performance of an existing model of multi-input multi-output communication systems

 2. Three Dimensional Speckle Imaging Employing a Frequency-Locked Tunable Diode Laser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cannon, Bret D.; Bernacki, Bruce E.; Schiffern, John T.; Mendoza, Albert

  2015-09-01

  We describe a high accuracy frequency stepping method for a tunable diode laser to improve a three dimensional (3D) imaging approach based upon interferometric speckle imaging. The approach, modeled after Takeda, exploits tuning an illumination laser in frequency as speckle interferograms of the object (specklegrams) are acquired at each frequency in a Michelson interferometer. The resulting 3D hypercube of specklegrams encode spatial information in the x-y plane of each image with laser tuning arrayed along its z-axis. We present laboratory data of before and after results showing enhanced 3D imaging resulting from precise laser frequency control.

 3. Dithioacetals as an Entry to Titanium-Alkylidene Chemistry: A New and Efficient Carbonyl Olefination.

  Science.gov (United States)

  Breit, Bernhard

  1998-03-02

  Wittig, Horner-Wadsworth-Emmons, Julia-Lythgoe, Tebbe, Grubbs, and Petasis-when it comes to carbonyl olefinations, these names are familiar to all chemistry students. In the future, the name Takeda will probably have to be added to this list. His recent work on the formation of titanium-alkylidene species from dithioacetals has provided organic chemists with a remarkable method for carbonyl olefination that is generally applicable under neutral to Lewis acidic conditions. © 1998 WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Fed. Rep. of Germany.

 4. Synthesis and Characterization of BaFeO3, (Ba,Bi)FeO3, and Related Epitaxial Thin Films and Nanostructures

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  targets were synthesized from BaCO3 (99.997%) and Fe2O3 (99.998%) powders that are crushed and dry-mixed in a high density alumina mortar and pestle set...30 minutes, or dry-mixed a second time with alumina mortar and pestle set. Then the mixed powders were cold pressed into a 1” diameter pellet with...Society of Japan 28, 44 (1970). 19 F. Iga, Y. Nishihara, T. Katayama, K. Murata, and Y. Takeda, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 104-07, 1973

 5. Oral hyaluronan relieves wrinkles: a double-blinded, placebo-controlled study over a 12-week period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oe M

  2017-07-01

  Full Text Available Mariko Oe,1 Seigo Sakai,1 Hideto Yoshida,1 Nao Okado,1 Haruna Kaneda,1 Yasunobu Masuda,1 Osamu Urushibata2 1R&D Division, Kewpie Corporation, Sengawa-cho, Chofu-shi, 2Department of Dermatology, Toho University Ohashi Medical Center, Ohashi, Meguro-ku, Tokyo, Japan Background: Hyaluronan (HA has critical moisturizing property and high water retention capacity especially for human skin. This study aimed to evaluate the effect of oral intake of HA. Methods: The mean molecular weight (MW of HA is 2 k and 300 k. Sixty Japanese male and female subjects aged 22–59 years who presented with crow’s feet wrinkles were randomly assigned to the HA 2 k or HA 300 k at 120 mg/day or the placebo group. The subjects were administered HA at a rate of 120 mg/day or a placebo for 12 weeks. The skin wrinkles were evaluated by image analysis of skin wrinkle replicas, and their skin condition was evaluated using a questionnaire survey. Results: During the study period, the HA groups showed better level of the whole sulcus ­volume ratio, wrinkle area ratio, and wrinkle volume ratio than the placebo group. After 8 weeks of ingestion, the HA 300 k group showed significantly diminished wrinkles compared with the placebo group. Skin luster and suppleness significantly improved after 12 weeks in all groups compared with the baseline. Conclusion: The results suggest that oral HA (both HA 2 k and HA 300 k inhibits skin wrinkles and improves skin condition. Keywords: hyaluronic acid, dietary supplement, skin, wrinkle volume, molecular weight

 6. [Historical research of cinchona cultivation in Japan (Part 2). Useful tropical plants introduced from Java and India in the early Meiji era].

  Science.gov (United States)

  Nagumo, Seiji; Sasaki, Yohei; Takido, Michio

  2010-01-01

  In the early Meiji era, Takeaki Enomoto made a proposal to the government that cinchona and coffee seedlings be introduced to Japan. In response, the Meiji government dispatched Masatsugu Takeda of the Ministry of Internal Affairs to Java and India from March to August 1878 for the purpose of investigating useful plants of tropical origin and introducing them to Japan. This paper clarifies the route to those destinations and the plants obtained locally. Using the seeds obtained from India during his travels, the cultivation of cinchona was attempted in 1882 for the first time in Japan. In Ogasawara, coffee cultivation was conducted, again for the first time in Japan, using coffee seeds brought back from Java. The cultivation of coffee was successful and served as the foundation of the Ogasawara coffee that exists to this day. Takeda also introduced a number of books and materials related to useful tropical plants available as a result of his travels, which contributed to the promotion of new industries and businesses in the Meiji era.

 7. Molecular Mechanism of Selectivity among G Protein-Coupled Receptor Kinase 2 Inhibitors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thal, David M.; Yeow, Raymond Y.; Schoenau, Christian; Huber, Jochen; Tesmer, John J.G. (Sanofi); (Michigan)

  2012-07-11

  G protein-coupled receptors (GPCRs) are key regulators of cell physiology and control processes ranging from glucose homeostasis to contractility of the heart. A major mechanism for the desensitization of activated GPCRs is their phosphorylation by GPCR kinases (GRKs). Overexpression of GRK2 is strongly linked to heart failure, and GRK2 has long been considered a pharmaceutical target for the treatment of cardiovascular disease. Several lead compounds developed by Takeda Pharmaceuticals show high selectivity for GRK2 and therapeutic potential for the treatment of heart failure. To understand how these drugs achieve their selectivity, we determined crystal structures of the bovine GRK2-G{beta}{gamma} complex in the presence of two of these inhibitors. Comparison with the apoGRK2-G{beta}{gamma} structure demonstrates that the compounds bind in the kinase active site in a manner similar to that of the AGC kinase inhibitor balanol. Both balanol and the Takeda compounds induce a slight closure of the kinase domain, the degree of which correlates with the potencies of the inhibitors. Based on our crystal structures and homology modeling, we identified five amino acids surrounding the inhibitor binding site that we hypothesized could contribute to inhibitor selectivity. However, our results indicate that these residues are not major determinants of selectivity among GRK subfamilies. Rather, selectivity is achieved by the stabilization of a unique inactive conformation of the GRK2 kinase domain.

 8. Geochemistry of Lunar Highland Meteorites Mil, 090034, 090036 AND 090070

  Science.gov (United States)

  Shirai, N.aoki; Ebihara, M.; Sekimoto, S.; Yamaguchi, A.; Nyquist, L.; Shih, C.-Y.; Park, J.; Nagao, K.

  2012-01-01

  Apollo and Luna samples were collected from a restricted area on the near side of the Moon, while the source craters of the lunar meteorites are randomly distributed. For example, Takeda et al. [1] and Yamaguchi et al. [2] found a variety of lithic clasts in Dho 489 and Y 86032 which were not represented by Apollo samples, and some of these clasts have lower rare earth elements (REE) and FeO abundances than Apollo anorthosites, respectively. Takeda et al. [1] and Yamaguchi et al. [2] concluded that Dho 489 and Y 86032 originated from the lunar farside. Therefore, lunar meteorites provide an opportunity to study lunar surface rocks from areas not sampled by Apollo and Luna missions. Three lunar anorthitic breccias (MIL 090034, 090036 and 090070) were found on the Miller Range Ice Field in Antarctica during the 2009-2010 ANSMET season [3]. In this study, we determined elemental abudnances for MIL 090034, 090036 and 090070 by using INAA and aimed to characterize these meteorites in chemical compositions in comparison with those for other lunar meteorites and Apollo samples.

 9. Dinleme Becerisinin Diğer Beceri Alanları İle İlişkisi Relationship Between Listening And Other Skill Types

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selim EMİROĞLU

  2013-07-01

  Full Text Available A person refers to listening and reading in order to understand the thoughts and feelings of others and he refers to speaking and writing in order to describe the feelings and thoughts of himself. There are four basic skills of the Language. These are listening, reading, speaking and writing. These skills are associated with each other and each has an effect on one another. Listening and reading are receptive skills which are important for improving comprehension. Speaking and writing are transmitter skills which are important for improving the adequacy of description. Listening is the first skill the person gets. In order to improve speaking, reading and writing, firstly listening skill should be developed. Listening is an innate skill. Listening skill is important for using effectively the other skills, such as speaking, reading and writing with the listening skill, the person progress in the womb of mother, after born in the family, educational institutions and social environments. To improve listening skill, the person, the family and educators have important roles. Although every time it is signed that the development of listening skill which forms a basis for four main Language skills studies, activities, practises and preparing educational programs that improve this skill are ignored. In this study, the importance of listening education was emphasised the relationship between listening skill and the other skills was revealed. The study is in a theoretical structure. With reviewing of literature, the relationship between listening and speaking, reading, writing skills was indicated and explained. At the the end of the study, different comments, ideas, explanation and assessments were included. Birey, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamak için dinleme ve okumaya, duygu ve düşüncelerini anlatmak için konuşma ve yazmaya başvurur. Dilin dört temel beceri alanı vardır. Bunlar: dinleme, okuma, konuşma ve yazmadır. Bu

 10. Measurement of {sup 14}C/{sup 12}C ratios in plant samples that were affected by the Fukushima nuclear accident

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hashimoto, Risa; Inoue, Aki; Muramatsu, Yasuyuki [Gakushuin University, 1-5-1 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo, 171-8588 (Japan); Matsuzaki, Hiroyuki [The University of Tokyo, Micro Analysis Laboratory, Tandem Accelerator, 2-11-16 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0032 (Japan)

  2014-07-01

  In nature, {sup 14}C is produced by cosmic ray reactions in the upper atmosphere, and its production is influenced by the flux of cosmic rays. This nuclide is also released into the atmosphere by anthropogenic sources such as nuclear weapons testing and a nuclear accident. The produced {sup 14}C immediately becomes {sup 14}CO{sub 2} and it is absorbed by plants through photosynthesis. Therefore, plants are reflected by atmospheric {sup 14}C levels at that time. Although there are many papers reporting the release of several nuclides by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (FDNPP) accident occurred in March, 2011, it is not clear whether appreciable amounts of {sup 14}C were released into the environment due to the accident. In this study, we focus on {sup 14}C levels in plant samples collected from several locations in Fukushima Prefecture (Okuma, Namie, Iitate, and Fukushima-city) and examine the possible influence on the {sup 14}C revels in plants. Since cedars and pines are evergreen, the leaves should have been contaminated at the time of the accident. We analyzed old leaves, which were grown before the accident, and new leaves, which were grown after the accident. Both old and new leaves were collected in the same branch. In order to compare delta {sup 14}C values in leaves collected from Fukushima Prefecture with background values, we have used plant samples collected from remote areas such as Chiba and Niigata Prefectures. The samples were dried, pulverized in a blender and homogenized. Then samples were placed between copper oxide wires in a quarts tube, burned and oxidized. The produced CO{sub 2} mixed gases were purified in a vacuum line. To prepare a graphite target for AMS, the purified CO{sub 2} was reduced. {sup 14}C/{sup 12}C ratio in the graphite was measured by AMS at the University of Tokyo or Japan Atomic Energy Agency. Analytical results showed that delta {sup 14}C values in plant samples collected from the highly contaminated areas such as

 11. Estimation of thyroid equivalent doses during evacuation based on body surface contamination levels in the nuclear accident of FDNPS in 2011

  Science.gov (United States)

  Ohba, Takashi; Hasegawa, Arifumi; Kohayakawa, Yoshitaka; Kondo, Hisayoshi; Suzuki, Gen

  2017-09-01

  To reduce uncertainty in thyroid dose estimation, residents' radiation protection behavior should be reflected in the estimation. Screening data of body surface contamination provide information on exposure levels during evacuation. Our purpose is to estimate thyroid equivalent doses based on body surface contamination levels using a new methodology. We obtained a record of 7,539 residents/evacuees. Geiger-Mueller survey meter measurement value in cpm was translated into Bq/cm2 according to the nuclides densities obtained by measuring clothing from two persons by germanium γ-spectrometer. The measurement value of body surface contamination on head was adjusted by a natural removal rate of 15 hours and radionuclides' physical half-life. Thyroid equivalent dose of 1-year-old children by inhalation was estimated by two-dimensional Monte Carlo simulation. The proportions of evacuees/residents with measurement value in cpm of Namie and Minamisoma groups were higher than those of other groups during both periods (p<0.01, Kruskal-Wallis). During 12-14 March period, 50 and 95 percentiles of thyroid equivalent doses by inhalation were estimated as 2.7 and 86.0 mSv, respectively, for Namie group, and 4.2 and 17.2 mSv, respectively, for Minamisoma group, 0.1 and 1.0 mSv, respectively, for Tomioka/Okuma/Futaba/Naraha group, and 0.2 and 2.1 mSv, respectively, for the other group. During 15- 17 March period, 50 and 95 percentiles of thyroid equivalent doses by inhalation were 0.8 and 15.7 mSv, respectively, for Namie group, and 1.6 and 8.4 mSv, respectively, for Minamisoma group, 0.2 and 13.2 mSv, respectively, for Tomioka/Okuma/Futaba/Naraha group, and 1.2 and 12.7 mSv, respectively, for the other group. It was indicated that inhalation dose was generally higher in Namie and Minamisoma groups during 12-14 March than those during 15-17 March might reflect different self-protective behavior to radioactive plumes from other groups.

 12. Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimi Algıları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ercan Deniz

  2015-04-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının genel düzeyini tespit ederek yazma eğilimi algısını cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kitap okuma sıklığı, facebook ve e-mail kullanma durumlarına göre incelemektir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen resmi bir okuldaki 317 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının “orta düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimi algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı ve kitap okuma sıklığı değişkenlerine göre anlamlı bir farlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Anne ve baba eğitim durumuyla facebook ve e-mail kullanma değişkenlerinin yazma eğilimi algısıyla istatiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır.

 13. EXAMINATION OF GULTEN DAYIOGLU’S CHILDREN STORIES ACCORDING TO THE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bekir GÖKÇE*

  2011-09-01

  Full Text Available The story is one of the literary products, making the taste of reading at the children. However, it is important that the relationship constituted by reading influence the life of the child. This case get attention of researchers and studies on the stories and become the subject of several scientific research. In this study, it considered 67 stories found in Gulten Dayıoglu’s 12 story books who is one of the leading writers of children literature. And it analyzed, by the method of “story map” used for the apprehension of text, 12 stories that are named of 12 story book of Dayıoglu. It concluded then that the method of the story map account plays an important role in the development of four basic language skills (listening, speaking, reading, writing. Öykü, çocuğa okumayı sevdiren edebî metinlerden biridir. Okuma yoluyla kurulan bu ilişki, çocuğu yaşam boyu etkiler. Bu durum, araştırmacıların dikkatini çekmiş; öykü üzerine yapılan incelemeler birçok bilimsel araştırmanın konusu olmuştur. Bu çalışmada; çocuk edebiyatının önde gelen yazarlarından Gülten Dayıoğlu’nun çocuklar için yazdığı 12 öykü kitabında bulunan 67 öykü değerlendirilmiştir. Ancak çalışmanın kapsamı içinde her öykü kitabına ad olan toplam 12 öykü, metin öğretiminde kullanılan “hikâye haritası” yöntemine göre çözümlenmiştir. Öykülerin çözümlenmesinde kullanılan hikâye haritası yönteminin dört temel dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma gelişiminde önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 14. Kidney function after withdrawal of long-term antihypertensive treatment in diabetic nephropathy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, H P; Nielsen, F S; Rossing, P

  1997-01-01

  ) [median (range)] with diabetic nephropathy receiving antihypertensive treatment (angiotensin converting enzyme inhibition, N = 30) for 5 years (1 to 20 years). The following variables were measured the last day on antihypertensive treatment and one month after withdrawal of treatment; GFR (51Cr-EDTA), 24......-hour arterial blood pressure (24 hr MABP, Takeda TM2420) and albuminuria (ELISA); the mean 24-hour MABP rose from 102 +/- 11 to 111 +/- 10 (P ... +/- 25 to 70 +/- 26 ml.min-1.1.73 m-2, P = 0.21), after withdrawal of antihypertensive treatment. A significant correlation between the relative change in the 24 hour MABP measurement and the relative change in GFR (r = 0.44, P

 15. Bimatoprost ophthalmic solution 0.03% lowered intraocular pressure of normal-tension glaucoma with minimal adverse events. [Corrigendum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tsumura T

  2013-01-01

  Full Text Available Tsumura T, Yoshikawa K, Suzumura H, Kimura T, Sasaki S, Kimura I, Takeda R. Clinical Ophthalmology. 2012;6:1547–1552.On page 1549 the significant difference in MD values was stated as:(−5.22 ± 4.07 dB and −2.72 ± 4.06 dB, P = 0.0385It should have been:(−5.47± 4.78 dB and −5.26 ± 5.22 dB, P = 0.6757Figure 2 legend was missing the words:Left axis relates to the bars and right axis relates to the line chart.Read the original article

 16. Some examination on the A-bomb exposed population and the number deceased through the population changes in census, (1)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yuzaki, Minoru; Ueoka, Hiroshi

  1976-01-01

  The rise and fall of population of Hiroshima City before and after 1945 and a movement of population in suburban districts, towns and villages corresponding to it were discussed mainly from census in 1944 and 1945, and A-bomb exposed population and the number decreased were estimated. Population in Hiroshima City after A-bomb exposure decreased by two hundred and six thousand which was 60% of that before A-bomb exposure. In contrast with this, population in suburban districts increased 21.8%. Population of the whole prefecture decreased by seventy-seven thousand. Furthermore, the number decreased was estimated in consideration of the general movement of population after the war. As a result, it was estimated that the number decreased of the whole prefecture was one hundred and ten thousand and that of Hiroshima City ranged from eighty-four thousand to one hundred and four thousand. (Takeda, Y.)

 17. Uncertainty analysis using Monte Carlo method in the measurement of phase by ESPI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anguiano Morales, Marcelino; Martinez, Amalia; Rayas, J. A.; Cordero, Raul R.

  2008-01-01

  A method for simultaneously measuring whole field in-plane displacements by using optical fiber and based on the dual-beam illumination principle electronic speckle pattern interferometry (ESPI) is presented in this paper. A set of single mode optical fibers and beamsplitter are employed to split the laser beam into four beams of equal intensity.One pair of fibers is utilized to illuminate the sample in the horizontal plane so it is sensitive only to horizontal in-plane displacement. Another pair of optical fibers is set to be sensitive only to vertical in-plane displacement. Each pair of optical fibers differs in longitude to avoid unwanted interference. By means of a Fourier-transform method of fringe-pattern analysis (Takeda method), we can obtain the quantitative data of whole field displacements. We found the uncertainty associated with the phases by mean of Monte Carlo-based technique

 18. Hope or hype in the treatment of schizophrenia - what's the role of the physician?

  Science.gov (United States)

  Bressan, Rodrigo A; Grohs, Geder E M; Matos, Gabriela; Shergill, Sukhi

  2018-01-01

  According to the experience of people with schizophrenia, their psychiatrists' attitude towards the outcome of their illness is lacking in hope, which directly affects mutual faith in treatment. Here we discuss the scientific basis of hope and show its instrumental role in optimising the best treatment strategies for schizophrenia. Declaration of interest R.A.B has received honoraria for educational input and non-financial support from Ache; honoraria for educational input from Lundbeck; grants, honoraria for educational input and non-financial support from Janssen; all outside the submitted work. G.E.M.G. has received honoraria for educational input and non-financial support from Janssen outside the submitted work. G.M. reports support from Janssen-Cilag, outside the submitted work, and is an employee at Janssen-Cilag. S.S. has received grants and honoraria for educational input from EnVivo Pharmaceuticals, Takeda, AbbVie and Janssen Pharmaceuticals, outside the submitted work.

 19. An industry update: the latest news in therapeutic delivery.

  Science.gov (United States)

  Harris, Elaine

  2017-11-01

  The present industry update covers the period 1-31 July 2017. Information was sourced primarily from company press releases, regulatory and patent agencies, scientific literature and various news websites. There was positive approval news this month for GlaxoSmithKline for its new self-injecting treatment for systemic lupus erythematosus but less positive news for Ocular Therapeutix, a new drug application for its treatment for postoperative ocular pain, DEXTENZA™ was rejected for a second time. Endo Pharmaceuticals agreed to withdraw its opioid formulation Opana ® Er due to abuse concerns. Collaborations for novel therapeutic delivery research were announced this month by Takeda and BioSurfaces, Catelent and Rutgers University, Lilly and Purdue University and Titan Pharmaceuticals with Walter Reed and the Southwest Research Institute. A number of companies announced significant financing deals to allow for the clinical development of products with enhanced delivery options including Sebacia and Diasome.

 20. Chemistry of clothianidin and related compounds.

  Science.gov (United States)

  Uneme, Hideki

  2011-04-13

  Clothianidin, a neonicotinoid insecticide, has been found by former Agro Division, Takeda Chemical Industries, Ltd. (Sumitomo Chemical Co., Ltd., at present) and codeveloped with Bayer CropScience. During the studies on neonicotinoid insecticides, nitenpyram (an open-chain nitromethylene derivative) was prepared first, showing a potent activity against Hemiptera and Thysanoptera pests, and its modification led to clothianidin (a nitroguanidine derivative). Clothianidin exhibits excellent control efficacies in small amounts for a wide variety of insect pests such as Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, Lepidoptera, and Diptera for the long term, with excellent systemic action and by a variety of application methods. The structural features of clothianidin are a thiazole ring and an open-chain guanidine skeleton. The structure-activity relationships of guanidine derivatives and the synthetic studies of clothianidin are also discussed.

 1. Effects of nisoldipine and lisinopril on left ventricular mass and function in diabetic nephropathy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarnow, L; Sato, A; Ali, S

  1999-01-01

  hypertensive type 1 diabetic patients with diabetic nephropathy enrolled in a 1-year, randomized, double-blind, parallel study of antihypertensive treatment with nisoldipine CC (20-40 mg/day) or lisinopril (10-20 mg/day). Ambulatory 24-h blood pressure was measured with the Takeda TM 2420 device (A & D, Tokyo......, respectively, and did not change during follow-up. CONCLUSIONS: Antihypertensive treatment with nisoldipine or lisinopril to bring diastolic blood pressure level within the normal target range does not hinder a rise in LVMI in type 1 diabetic patients with diabetic nephropathy.......OBJECTIVE: To compare the effects of the calcium channel blocker, nisoldipine, and the ACE inhibitor, lisinopril, on left ventricular mass (LVM) and systolic function in type 1 diabetic patients with diabetic nephropathy. RESEARCH DESIGN AND METHODS: M-mode echocardiography was performed in 50...

 2. Bile acids are important direct and indirect regulators of the secretion of appetite- and metabolism-regulating hormones from the gut and pancreas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuhre, Rune Ehrenreich; Albrechtsen, Nicolai Jacob Wewer; Larsen, Olav

  2018-01-01

  ), and glucagon-like peptide-1 (GLP-1), but also glucagon and insulin in vivo, to levels comparable to those resulting from glucose stimulation. The mechanisms of GLP-1, neurotensin, and peptide YY (PYY) secretion was secondary to intestinal absorption and depended on activation of basolateral membrane Takeda G......OBJECTIVE: Bile acids (BAs) facilitate fat absorption and may play a role in glucose and metabolism regulation, stimulating the secretion of gut hormones. The relative importance and mechanisms involved in BA-stimulated secretion of appetite and metabolism regulating hormones from the gut...... and pancreas is not well described and was the purpose of this study. METHODS: The effects of bile acids on the secretion of gut and pancreatic hormones was studied in rats and compared to the most well described nutritional secretagogue: glucose. The molecular mechanisms that underlie the secretion...

 3. Transmission probability method for solving neutron transport equation in three-dimensional triangular-z geometry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu Guoming [Department of Nuclear Engineering, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, Shaanxi 710049 (China)], E-mail: gmliusy@gmail.com; Wu Hongchun; Cao Liangzhi [Department of Nuclear Engineering, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, Shaanxi 710049 (China)

  2008-09-15

  This paper presents a transmission probability method (TPM) to solve the neutron transport equation in three-dimensional triangular-z geometry. The source within the mesh is assumed to be spatially uniform and isotropic. At the mesh surface, the constant and the simplified P{sub 1} approximation are invoked for the anisotropic angular flux distribution. Based on this model, a code TPMTDT is encoded. It was verified by three 3D Takeda benchmark problems, in which the first two problems are in XYZ geometry and the last one is in hexagonal-z geometry, and an unstructured geometry problem. The results of the present method agree well with those of Monte-Carlo calculation method and Spherical Harmonics (P{sub N}) method.

 4. An International Collaborative Study of Outcome and Prognostic Factors in Patients with Secondary CNS Involvement By Diffuse Large B-Cell Lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Galaly, Tarec Christoffer; Cheah, Chan Yoon; Bendtsen, Mette Dahl

  2016-01-01

  that develop SCNS following primary therapy that contains a rituximab-based-regimen as well as the impact of more intensified treatment for SCNS are limited.Aims: The aims of this study were to i) describe the natural history of SCNS in a large cohort of patients treated with immunochemotherapy, and ii......' Hospital, London). Clinico-pathologic and treatment characteristics at the time of SCNS were collected from medical records.Results: In total, 281 patients with SCNS diagnosed between 2001 and 2016 were included. Median age at SCNS was 64 (range 20-93) years and male:female ratio was 1.3. SCNS occurred...... Myers Squib: Research Funding; NanoString Technologies: Research Funding; F Hoffmann-La Roche: Research Funding; Millennium Takeda: Research Funding; Seattle Genetics: Research Funding. Sehn: roche/genentech: Consultancy, Honoraria; amgen: Consultancy, Honoraria; seattle genetics: Consultancy, Honoraria...

 5. Asthma & COPD--IQPC's Second Conference.

  Science.gov (United States)

  Catley, Matthew C

  2010-09-01

  The International Quality & Productivity Center's (IQPC) Second Asthma & COPD conference, held in Philadelphia, included topics covering new therapeutic developments in the field of asthma and COPD. This conference report highlights selected presentations on mAb treatments for asthma, including targeting IL-5, IL-13, IL-9 and TNFa, CCR3 inhibitors, histamine H4 receptor inhibition, novel mouse models of COPD and inhaled antisense asthma therapies. Investigational drugs discussed include mepolizumab (GlaxoSmithKline plc), benralizumab (BioWa Inc/Kyowa Hakko Kirin Co Ltd/MedImmune LLC), AMG-317 (Amgen Inc/Takeda Bio Development Center Ltd), TPI-ASM-8 (Pharmaxis Ltd) and AIR-645 (Altair Therapeutics Inc).

 6. Vedolizumab: first global approval.

  Science.gov (United States)

  Poole, Raewyn M

  2014-07-01

  Vedolizumab [Entyvio(®) (US, Europe)], a humanized monoclonal antibody α4β7 integrin receptor antagonist, has been developed by Millennium Pharmaceuticals (d/b/a Takeda Pharmaceuticals International) for the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease. Vedolizumab has received its first global approval for the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease in the US, for use in adult patients with moderate-to-severe disease who have had an inadequate response, loss of response or intolerance to one or more standard therapies (corticosteroids, immunomodulators or tumour necrosis factor-α inhibitor) or demonstrated dependence on corticosteroids. Vedolizumab has since been approved for ulcerative colitis and Crohn's disease in the EU, Norway, Iceland and Liechtenstein. This article summarizes the milestones in the development of vedolizumab leading to its first approval for the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease.

 7. Application of thermally stimulated current measurement to the polymorphic characterization of drug substances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ikeda, Y.; Hirayama, T.; Terada, K.

  2005-01-01

  The thermal stimulated current measurement was used as an innovative analytical equipment to evaluate the polymorphic properties of terfenadine and Compound A, being developed by Takeda Pharmaceutical Company, Limited. At first, terfenadine, which is known to have polymorphs, was used as a model sample for thermally stimulated current (TSC) analyses. The TSC curves of amorphous and two polymorphs were distinctly different from each other. Therefore, it was considered that TSC measurement could be a useful technique to evaluate the crystalline properties of drug substances. The polymorphs of compound A were difficult to distinguish the characteristics of polymorphs from conventional powder X-ray diffractometry and also differential scanning calorimetry. Forms A and B of compound A were clearly differentiated by the thermal stimulated current properties that were adequate to characterize each form. Thus, it was shown that TSC was extremely useful and powerful tool for identification of complicated polymorphs, which were not distinguished by conventional methods

 8. Bile acids deoxycholic acid and ursodeoxycholic acid differentially regulate human β-defensin-1 and -2 secretion by colonic epithelial cells.

  Science.gov (United States)

  Lajczak, Natalia K; Saint-Criq, Vinciane; O'Dwyer, Aoife M; Perino, Alessia; Adorini, Luciano; Schoonjans, Kristina; Keely, Stephen J

  2017-09-01

  Bile acids and epithelial-derived human β-defensins (HβDs) are known to be important factors in the regulation of colonic mucosal barrier function and inflammation. We hypothesized that bile acids regulate colonic HβD expression and aimed to test this by investigating the effects of deoxycholic acid (DCA) and ursodeoxycholic acid on the expression and release of HβD1 and HβD2 from colonic epithelial cells and mucosal tissues. DCA (10-150 µM) stimulated the release of both HβD1 and HβD2 from epithelial cell monolayers and human colonic mucosal tissue in vitro In contrast, ursodeoxycholic acid (50-200 µM) inhibited both basal and DCA-induced defensin release. Effects of DCA were mimicked by the Takeda GPCR 5 agonist, INT-777 (50 μM), but not by the farnesoid X receptor agonist, GW4064 (10 μM). INT-777 also stimulated colonic HβD1 and HβD2 release from wild-type, but not Takeda GPCR 5 -/- , mice. DCA stimulated phosphorylation of the p65 subunit of NF-κB, an effect that was attenuated by ursodeoxycholic acid, whereas an NF-κB inhibitor, BMS-345541 (25 μM), inhibited DCA-induced HβD2, but not HβD1, release. We conclude that bile acids can differentially regulate colonic epithelial HβD expression and secretion and discuss the implications of our findings for intestinal health and disease.-Lajczak, N. K., Saint-Criq, V., O'Dwyer, A. M., Perino, A., Adorini, L., Schoonjans, K., Keely, S. J. Bile acids deoxycholic acid and ursodeoxycholic acid differentially regulate human β-defensin-1 and -2 secretion by colonic epithelial cells. © FASEB.

 9. Delayed release dexlansoprazole in the treatment of GERD and erosive esophagitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric T Wittbrodt

  2009-11-01

  Full Text Available Eric T Wittbrodt1, Charles Baum2, David A Peura31Takeda Pharmaceuticals North America, Inc., 2Takeda Pharmaceuticals International, Inc., Deerfield, IL, USA; 3University of Virginia, School of Medicine, Charlottesville, VA, USAAbstract: Although proton pump inhibitors (PPI have a record of remarkable effectiveness and safety in the management of gastroesophageal reflux disease (GERD, several treatment challenges with PPI have emerged. Dexlansoprazole MR is the (R-enantiomer of lansoprazole contained in a formulation that produces two distinct releases of drug and significantly extends the duration of active plasma concentrations and % time pH > 4 beyond that of conventional singlerelease PPI. Dexlansoprazole MR can be administered without regard to meals or the timing of meals in most patients. Dexlansoprazole MR 60 mg demonstrated similar efficacy for healing of erosive esophagitis at 8 weeks compared with lansoprazole 30 mg, and dexlansoprazole MR 30 mg was superior to placebo for maintenance of healed erosive esophagitis at 6 months with 99% of nights and 96% of days heartburn-free over 6 months in patients taking dexlansoprazole MR 30 mg. Superior relief of heartburn occurred in patients taking dexlansoprazole MR 30 mg (55% heartburn-free 24-hour periods vs placebo (14% for symptomatic nonerosive GERD. The safety profile of dexlansoprazole MR is similar to that of lansoprazole. The extended pharmacodynamic effects, added convenience, and efficacy and safety of dexlansoprazole MR offer a novel approach to gastric pH control in patients with acid-related disorders.Keywords: dexlansoprazole MR, gastroesophageal reflux disease, GERD, erosive esophagitis, TAK-390MR

 10. 90Sr specific activity of teeth of abandoned cattle after the Fukushima accident - teeth as an indicator of environmental pollution.

  Science.gov (United States)

  Koarai, Kazuma; Kino, Yasushi; Takahashi, Atsushi; Suzuki, Toshihiko; Shimizu, Yoshinaka; Chiba, Mirei; Osaka, Ken; Sasaki, Keiichi; Urushihara, Yusuke; Fukuda, Tomokazu; Isogai, Emiko; Yamashiro, Hideaki; Oka, Toshitaka; Sekine, Tsutomu; Fukumoto, Manabu; Shinoda, Hisashi

  2018-03-01

  90 Sr specific activity in the teeth of young cattle that were abandoned in Kawauchi village and Okuma town located in the former evacuation areas of the Fukushima-Daiichi Nuclear Power Plant (FNPP) accident were measured. Additionally, specific activity in contaminated surface soils sampled from the same area was measured. (1) All cattle teeth examined were contaminated with 90 Sr. The specific activity, however, varied depending on the developmental stage of the teeth during the FNPP accident; teeth that had started development before the accident exhibited comparatively lower values, while teeth developed mainly after the accident showed higher values. (2) Values of 90 Sr-specific activity in teeth formed after the FNPP accident were higher than those of the bulk soil but similar to those in the exchangeable fraction (water and CH 3 COONH 4 soluble fractions) of the soil. The findings suggest that 90 Sr was incorporated into the teeth during the process of development, and that 90 Sr in the soluble and/or leachable fractions of the soil might migrate into teeth and contribute to the amount of 90 Sr in the teeth. Thus, the concentration of 90 Sr in teeth formed after the FNPP accident might reflect the extent of 90 Sr pollution in the environment. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF POPULAR TRANSLATED NOVELS FOR CHILDREN IN TERMS OF CONTENT

  OpenAIRE

  Derya YILDIZ

  2016-01-01

  Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ürünlerinden yararlanarak okuma alışkanlığı kazanır, yazınsal duyarlığını geliştirir ve kimlik gelişimine katkı sağlar. Çeviri kitaplar sayesinde de farklı kültürlerdeki karakterlerle karşılaşarak yeni yaşantılar kazanır ve bu sayede duygu ve düşünce zenginliği edinir. Bu ç...

 12. Osseous oligometastases from thymic carcinoma: a case report suggesting the effectiveness of palliative-intent radiotherapy treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kashima J

  2016-02-01

  Full Text Available Jumpei Kashima,1 Hirotoshi Horio,1 Yusuke Okuma,1,2 Yukio Hosomi,1 Tsunekazu Hishima3 1Department of Thoracic Oncology and Respiratory Medicine, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan; 2Division of Oncology, Research Center for Medical Sciences, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan; 3Department of Pathology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan Background: Oligometastasis, a recently proposed concept, is defined as an intermediate state of cancer, between localized and systemic disease, that may be well controlled by local ablative treatment. Thymic carcinoma is a rare cancer with a poor prognosis. A definitive management approach has yet to be confirmed by a high level of evidence.Case presentation: We present the case of a 41-year-old female who underwent curative-intent surgery for a stage III squamous cell carcinoma of the thymus. Bone metastases were detected 1 year later by magnetic resonance imaging. These were treated with palliative-intent radiotherapy. Disease progression has not been observed in more than 15 years since the achievement of complete radiological remission.Conclusion: The treatment outcomes in this and other reported cases suggest that some patients with oligometastatic thymic carcinoma may achieve prolonged survival or even cure with low-dose radiotherapy delivered to the metastases. Keywords: oligometastasis, thymic carcinoma, thymic epithelial tumor, bone metastasis

 13. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tezlerinin Atıf Analizi

  OpenAIRE

  Umut Al; Güleda Doğan

  2013-01-01

  Çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamlanan lisansüstü tezleri ve söz konusu tezlerin kaynakçalarındaki atıfları incelemektedir. Araştırma sonucunda elde edilen başlıca bulguları şu şekilde sıralamak olanaklı­dır: Bölümde yılda ortalama dört tez tamamlanmıştır. Tezlerde en sık başvurulan araştırma yöntemi betimlemedir. Tezlerde üniversite kütüphaneleri, halk kütüp­haneleri, okuma alışkanlığı ve kullanıcı araştırmaları konuları öne çıkmaktadır. Nilüfer Tuncer, İ...

 14. EFFECTS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES RELATED TO BOOK READING ON PERFORMANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Hasan OKAY

  2015-01-01

  Full Text Available Music education depends on processing complex applications by considering educational aims because of its nature. Deep and multi dimensional form of music performance requires a detailed teoritical substructure in every disciplines related to music making. Knowing well that teoritical substructure by musicians or music making learners/teachers effects directly deepness of musical cause and quality and so on achievement. These elements requires to be powered on that substructure for who are related to music making subject. Reading books whiches are about mentioned music making theoritical substructure is a affective way standing on the front of the elements that help everybody linked musicianship. This research aims to evaluate relationships of music candidates’ book reading attitudes with academic achievement of instrument or vocal performance lessons. “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” (The Attitudes Scale of of Teacher Candidates’ Reading Book Trends is used to gather data by taking permission Mrs. Kırmızı who developed this scale.

 15. Ixazomib for Relapsed or Refractory Multiple Myeloma: Review from an Evidence Review Group on a NICE Single Technology Appraisal.

  Science.gov (United States)

  Armoiry, Xavier; Connock, Martin; Tsertsvadze, Alexander; Cummins, Ewen; Melendez-Torres, G J; Royle, Pam; Clarke, Aileen

  2018-03-26

  Ixazomib is an oral proteasome inhibitor used in combination with lenalidomide plus dexamethasone (IXA-LEN-DEX) and licensed for relapsed or refractory multiple myeloma. As part of a single technology appraisal (ID807) undertaken by the National Institute of Health and Care Excellence, the Evidence Review Group, Warwick Evidence was invited to independently review the evidence submitted by the manufacturer of ixazomib, Takeda UK Ltd. The main source of clinical effectiveness data about IXA-LEN-DEX came from the Tourmaline-MM1 randomized controlled trial in which 771 patients with relapsed or refractory multiple myeloma received either IXA-LEN-DEX or placebo-LEN-DEX as their second-, third-, or fourth-line treatment. Takeda estimated the cost effectiveness of IXA-LEN-DEX using a de-novo partitioned-survival model with three health states (pre-progression, post-progression, and dead). In their first submission, this model was used to estimate the cost effectiveness of IXA-LEN-DEX vs. bortezomib plus dexamethasone (BORT-DEX) in second-line treatment, and of IXA-LEN-DEX vs. LEN-DEX in third-line treatment. To estimate the relative clinical performance of IXA-LEN-DEX vs. BORT-DEX, Takeda conducted network meta-analyses for important outcomes. The network meta-analysis for overall survival was found to be flawed in several respects, but mainly because a hazard ratio input for one of the studies in the network had been inverted, resulting in a large inflation of the claimed superiority of IXA-LEN-DEX over BORT-DEX and a considerable overestimation of its cost effectiveness. In subsequent submissions, Takeda withdrew second-line treatment as an option for IXA-LEN-DEX. The manufacturer's first submission comparing IXA-LEN-DEX with LEN-DEX for third-line therapy employed Tourmaline-MM1 data from third- and fourth-line patients as proxy for a third-line population. The appraisal committee did not consider this reasonable because randomization in Tourmaline-MM1 was stratified

 16. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available Bu çalışmada, derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında, ana dili eğitiminde temel dil becerileri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma kavramları analiz edilmiştir. Birinci bölümde, ilk kez Port Royal Gramer Okulu tarafından ortaya konan ve 1960’larda Noam Chomsky tarafından Üretimci Dönüşümsel Dil Bilgisi kuramıyla tekrar gündeme getirilen derin yapı ve yüzey yapı kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise derin yapı ve yüzey yapı ilişkileri çerçevesinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, dilin iki temel boyutu olan anlam ve biçim ilişkileri bağlamında, temel dil becerilerinin eğitimi sürecinde belirleyici olan unsurları tespit ederek, sürecin programlanmasına yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışma çerçevesinde yapılan analizlerde boğumlama, bürün olguları, beden dili, üretici kelime hazinesi, alıcı kelime hazinesi, akıcılık, metin türü, yazım ve noktalama, bağdaşıklık, tutarlılık, ön bilgi, kelime tanıma, kelime ayırt etme, edinilmiş bilgi, önvarsayım, sezdirim kavramlarının derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında temel dil becerilerinin geliştirilmesinde süreci etkileyen unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Bu kavramlar arasında boğumlama, bürün olgusu, beden dili, akıcılık, bağdaşıklık, metin türü, kelime tanıma, kelime ayırt etme, yazım ve noktalama, doğrudan yüzey yapıyla ilgilidir. Üretici kelime hazinesi, akıcılık, alıcı kelime hazinesi, tutarlılık, ön bilgi, edinilmiş bilgi, önvarsayım ve sezdirim kavramları ise derin yapıyı ilgilendirmektedir. Akıcılık kavramının bütün dil becerileriyle ilgili olduğu belirlenmiştir.

 17. Yazma Eğitimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Eğilimleri (2010 - 2014 Yılları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet TOK

  2015-10-01

  Full Text Available Yazma becerisinin birçok bilişsel işlemleri içerisinde barındırması, süreç içermesi, öğrencinin psikolojik durumu, motivasyon ve tutumu, öğretmenlerin yazma alanındaki konumu vb. unsurlar yazma alanında birçok sorunun yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, alan yazında yer alan birçok çalışmada, yazma sorunları doğrudan ele alınmış ya da sıkça bu sorunlara değinilmiştir. Yazma alanındaki sorunların çok olması, alanda yapılan çalışmaların önemini bir kat daha arttırmıştır. Bu çalışmada, yazma eğitimi konusunda 2010-2014 yılları arasında yapılan 126 yüksek lisans, 38 doktora tezinin yanı sıra düzenli bir şekilde yayınlanan 16 ulusal ve uluslararası bilimsel dergide yer alan 127 makale taranmıştır. Ele alınan akademik çalışmalar; hedef kitle, ilişkili olduğu alan, kullanılan yöntem ve yazma eğitimindeki eğilimleri bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmalarda hedef kitle bakımından en fazla ortaokul öğrencilerinin seçildiği, yazmanın daha çok okuma ve ilk okuma ile ilişkilendirilerek ele alındığı, yöntem olarak nicel araştırmaların (f=152 nitel araştırmalardan (f=114 daha çok tercih edildiği görülmüştür. En çok kullanılan yöntem tarama modeli olurken doktora tezlerinde deneysel çalışmalar ön plana çıkmıştır. Yazma araştırmaları incelendiğinde araştırmacı eğilimlerinin, yazma yöntemleri ve farklı türlerde metin yazmaya yönelik olduğu görülmüştür.

 18. Qualidade do processo da assistência pré-natal: unidades básicas de saúde e unidades de Estratégia Saúde da Família em município no Sul do Brasil Quality of prenatal care: traditional primary care and Family Health Strategy units in a city in southern Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elenir Terezinha Rizzetti Anversa

  2012-04-01

  Full Text Available O processo da atenção pré-natal em unidades básicas de saúde tradicionais (UBS e unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF foi avaliado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Foram entrevistadas 795 puérperas que realizaram pré-natal nas UBS ou ESF. Utilizou-se quatro níveis de qualidade: nível 1 (índice de Kessner modificado por Takeda; nível 2, que adiciona ao nível 1 procedimentos clinico-obstétricos; nível 3, que acrescenta ao nível 1 exames laboratoriais; e nível 4, que considera todos os parâmetros anteriores. A atenção pré-natal realizada na ESF foi superior a das UBS em todos os níveis, com diferenças estatisticamente significativas nos níveis 1 e 2. As gestantes da ESF receberam mais orientações. A atenção pré-natal foi favorável à ESF, devendo ser melhorada em relação aos procedimentos e exames, a fim de aprimorar a assistência pré-natal e fortalecer a atenção primária à saúde.Prenatal care in traditional primary care units (UBS and Family Health Strategy units (ESF was evaluated by a cross-sectional study from July 2009 to February 2010 in Santa Maria, Rio Grande do Sul State, Brazil. Seven hundred and ninety-five postpartum women who had received prenatal care in either of the two types of units were interviewed. Four quality levels were used: level 1 (Kessner index modified by Takeda; level 2, which adds clinical obstetric procedures to level 1; level 3, which adds laboratory tests to level 1; and level 4, which includes all the above parameters. Prenatal care in the Family Health Strategy was superior to that of traditional primary care at all levels, with statistically significant differences in levels 1 and 2. Pregnant women received more guidance and prenatal care was superior in the Family Health Strategy. The study favored the Family Health Strategy, but improvement is still needed in the performance of procedures and laboratory tests in order to enhance prenatal care and

 19. Cost-effectiveness of vedolizumab compared with conventional therapy for ulcerative colitis patients in the UK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilson MR

  2017-10-01

  Full Text Available Michele R Wilson,1 Ismail Azzabi Zouraq,2 Helene Chevrou-Severac,2 Ross Selby,3 Matthew C Kerrigan4 1RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA; 2Takeda Pharmaceuticals International AG, Zurich, Switzerland; 3Takeda UK Ltd., Bucks, UK; 4PHMR Limited, London, UK Objective: To examine the clinical and economic impact of vedolizumab compared with conventional therapy in the treatment of moderately-to-severely active ulcerative colitis (UC in the UK based on results of the GEMINI I trial. Methods: A decision-analytic model in Microsoft Excel was used to compare vedolizumab with conventional therapy (aminosalicylates, corticosteroids, immunomodulators for the treatment of patients with UC in the UK. We considered the following three populations: the overall intent-to-treat population from the GEMINI I trial, patients naïve to anti-TNF therapy, and those who had failed anti-TNF-therapy. Population characteristics and efficacy data were obtained from the GEMINI I trial. Other inputs (eg, unit costs, probability of surgery, mortality were obtained from published literature. Time horizon was a lifetime horizon, with costs and outcomes discounted by 3.5% per year. One-way and probabilistic sensitivity analyses were conducted to measure the impact of parameter uncertainty. Results: Vedolizumab had incremental cost-effectiveness ratios of £4,095/quality-adjusted life-year (QALY, £4,423/QALY, and £5,972/QALY compared with conventional therapy in the intent-to-treat, anti-TNF-naïve, and anti-TNF-failure populations, respectively. Patients on vedolizumab accrued more QALYs while incurring more costs than patients on conventional therapy. The sensitivity analyses showed that the results were most sensitive to induction response and transition probabilities for each treatment. Conclusion: The results suggest that vedolizumab results in more QALYs and may be a cost-effective treatment option compared with conventional therapy for both anti

 20. Detection technique of radioactive tracer and its application to the flow problems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sato, Otomaru; Kato, Masao

  1978-01-01

  With a radioactive tracer experiment the nature of the system and the precision are the two key factors to determine the amount of the required tracer. It should be kept as low as possible to meet environmental regulations. The former factor is concerned with the isotope dilution during the experiment and the latter with counting techniques. In part 1, some counting techniques are investigated while three field experiments are described in part 2. Chemical treatments of water sample are described firstly in part 1. Recovery of the order of 95% was achieved with 24 Na, 131 I and 82 Br by either ion exchange or precipitation technique. Three direct γ-ray counting techniques are investigated secondly, e.g. dip counting method, pipe counting technique, and plane source counting technique. Thirdly, counting characteristics of a moving radioactive source was investigated. A small source was stuck on a moving belt and the center of a GM tube was faced to the belt. The counting rates with or without a collimator were analyzed using a simple equation. In part 2, the first experiment is on the flow rate of the Sorachi river in summer 1961. Measurements by an underwater detector and from periodically collected samples were compared at every observing stations. The second experiment was on the sorption loss of the isotopes in the river in 1963. Very little sorption loss was recognized with 82 Br, while a sorption loss of 10% was found with 24 Na after 6 km downflow. Isotopes were found to mix transversely after 7 to 10 km flow. The third experiment is concerned with the investigation on the movement of sediments at Okuma coast in Fukushima prefecture. (J.P.N.)

 1. Operator training simulator for nuclear power plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shiozuka, Hiromi

  1977-01-01

  In nuclear power plants, training of the operators is important. In Japan, presently there are two training centers, one is BWR operation training center at Okuma-cho, Fukushima Prefecture, and another the nuclear power generation training center in Tsuruga City, Fukui Prefecture, where the operators of PWR nuclear power plants are trained. This report describes the BWR operation training center briefly. Operation of a nuclear power plant is divided into three stages of start-up, steady state operation, and shut down. Start-up is divided into the cold-state start-up after the shut down for prolonged period due to periodical inspection or others and the hot-state start-up from stand-by condition after the shut down for a short time. In the cold-state start-up, the correction of reactivity change and the heating-up control to avoid excessive thermal stress to the primary system components are important. The BWR operation training center offers the next three courses, namely beginner's course, retraining course and specific training course. The training period is 12 weeks and the number of trainees is eight/course in the beginner's course. The simulator was manufactured by modeling No. 3 plant of Fukushima First Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Co. The simulator is composed of the mimic central control panel and the digital computer. The software system comprises the monitor to supervise the whole program execution, the logic model simulating the plant interlock system and the dynamic model simulating the plant physical phenomena. (Wakatsuki, Y.)

 2. Dengue, zika, chikungunya and the development of vaccines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel N. Kantor

  2018-01-01

  Full Text Available Dengue (DENV, zika (ZIKV and chikungunya (CHIKV, three arbovirosis transmitted by Aedes mosquitoes, have spread in recent decades in humid tropical and subtropical zones. Dengue is epidemic in subtropical areas of Argentina. DENV infection confers lasting immunity against the infecting serotype but increases the risk of serious disease upon reinfection by any of the other three. The recombinant tetravalent vaccine Dengvaxia® prevents severe dengue and hospitalization in seropositive subjects. In 2017, Dengvaxia was approved in Argentina, for ages 9 to 45, but is not included in the national vaccination calendar. Two other vaccines are in Phase III evaluation: one developed by NIAID / Instituto Butantan and the other by Takeda. ZIKV, a virus associated with microcephaly in newborns in Brazil, circulates since 2016 in Argentina. There is still not effective treatment nor vaccine with proven activity against ZIKV. There has been no active circulation of CHIKV in Argentina in 2017. Outbreaks of CHIKV fever have a complication: the development of chronic post-disease rheumatism. There are not approved vaccines for humans nor effective antiviral therapies. The seriousness of these virosis has contributed to a rapid progress in the knowledge of the infection processes and the immune response. For now, Aedes aegypti and A. albopictus vectors continue to expand, suggesting that the vaccine will be the most effective means of controlling these viruses. Here we summarize information about these arbovirosis in Argentina and Brazil and describe advances in the development and evaluation of vaccines.

 3. New possibility of traditional Chinese and Japanese medicine as treatment for behavioral and psychiatric symptoms in dementia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kung FC

  2012-10-01

  Full Text Available Fan-Chin Kung,1 Ryouhei Ishii,2 Hsing-Cheng Liu,3 Masatoshi Takeda21Yuli Hospital, DOH, Hualien, Taiwan; 2Department of Psychiatry, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan; 3Department of General Psychiatry, Taipei City Psychiatric Center, Taipei, TaiwanAbstract: Yokukansan, one of the Kampo prescriptions, is composed of seven herbaceous plants and was developed in China in the 16th century as a cure for restlessness and agitation in children. Yokukansan has also become a popular drug combination in Japan, especially for the behavioral and psychiatric symptoms of dementia (BPSD. Recent studies have shown that yokukansan might also be quite effective against BPSD occurring in association with other types of dementia, such as Alzheimer's disease, Lewy body disease, Parkinson's disease with dementia, frontotemporal dementia, and vascular dementia. Researchers have intensively investigated yokukansan, focusing on the pharmacological mechanisms against glutamate-mediated excitotoxicity. This traditional Chinese and Japanese medicine holds potential promise for improving BPSD in elderly patients suffering from dementia.Keywords: yokukansan, dementia, Alzheimer's disease, behavioral and psychological symptoms of dementia, Kampo, glutamate

 4. Shrimps of the crangonid genus Paracrangon Dana (Crustacea: Decapoda: Caridea from the northwestern Pacific: taxonomic review and description of a new species from Japan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomoyuki Komai

  2004-12-01

  Full Text Available The northwestern Pacific species of the crangonid genus Paracrangon Dana, 1852 are reviewed. Five species, including one new species, are recognised from the region: P. echinata Dana, 1852 (type species of the genus, P. abei Kubo, 1937, P. furcata Kubo, 1937, P. okutanii Ohé and Takeda, 1986, and P. ostlingos sp. nov. The geographical range of P. okutanii is extended to the northern South China Sea off southwestern Taiwan, representing the first discovery of species of the genus from tropical waters in the western Pacific. These species are diagnosed and illustrated. They are classified into two informal species groups, the P. echinata species group (including P. echinata, P. abei and P. okutanii, and two species from other regions, P. areolata Faxon, 1893 and P. australis Hanamura, Wadley and Taylor, 1999 and the P. furcata species group (P. furcata and P. ostlingos sp. nov.. New findings on the morphology of the genus are presented. The monophyly of Paracrangon is highly corroborated by a number of autapomorphic characters, but its relationship to other crangonid genera remains obscure. A revised key to aid in the identification of the species of Paracrangon is presented.

 5. Fighting Brick with Brick: Chikazumi Jōkan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett Washington

  2013-03-01

  Full Text Available In 1915, with the support of Jōdo Shinshū (True Pure Land Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi Jōkan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Kyūdō Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938, rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Kyūdō Gakusha (Salvation Dormitory that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianity’s popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

 6. Confirmation of gastric tube bedside placement with the sky blue method.

  Science.gov (United States)

  Imamura, Takashi; Maeda, Hajime; Kinoshita, Hidetoshi; Shibukawa, Yasuko; Suda, Kiyomi; Fukuda, Yutaka; Goto, Aya; Nagasawa, Katsutoshi

  2014-02-01

  The purpose was to review our experiences and determine if applying the sky blue method is reliable in confirming gastric tube (GT) placement in neonates. The study population consisted of 44 infants (55 placements) who were admitted to the Takeda General Hospital between April 2012 and March 2013 and who required GT exchange. The sky blue method using indigo carmine (IC) was indicated for planned tube exchange only. Diluted IC was injected into the gastric space via the old GT just before the tube exchange. The tube was exchanged using a standard method. Then, we checked whether the diluted IC could be collected through the new GT or not. The reasons for GT placement were a gestational age of sky blue method was considered successful in 52 placements (94.4%), with the remaining 3 placements (5.6%) considered to be failures due to the inability to obtain IC from the gastric space. No adverse events were observed during the tube exchange period. Based on the results, the sky blue method can be considered to be reliable method for the confirmation of GT placement. These results also suggest that the number of radiologic evaluations performed to confirm correct replacement of the GT in infants can be reduced in the future.

 7. Sandwich wound closure reduces the risk of cerebrospinal fluid leaks in posterior fossa surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Verena Heymanns

  2016-07-01

  Full Text Available Posterior fossa surgery is demanding and hides a significant number of obstacles starting from the approach to the wound closure. The risk of cerebrospinal fluid (CSF leakage in posterior fossa surgery given in the literature is around 8%. The present study aims to introduce a sandwich closure of the dura in posterior fossa surgery, which reduces significantly the number of CSF leaks (3.8% in the patients treated in our department. Three hundred and ten patients treated in our hospital in the years 2009-2013 for posterior fossa pathologies were retrospectively evaluated. The dura closure method was as following: lyophilized dura put under the dura and sealed with fibrin glue and sutures, dura adapting stitches, TachoSil® (Takeda Pharma A/S, Roskilde, Denmark, Gelfoam® (Pfizer Inc., New York, NY, USA and polymethylmethacrylate (osteoclastic craniotomy. The incidence of postsurgical complications associated with the dural closure like CSF leakage, infections, bleeding is evaluated. Only 3.8% of patients developed CSF leakage and only 0.5% needed a second surgery for CSF leakage closure. Two percent had a cerebellar bleeding with no need for re-operation and 3% had a wound infection treated with antibiotics. The sandwich wound closure we are applying for posterior fossa surgery in our patients correlates with a significant reduction of CSF leaks compared to the literature.

 8. Maxillo-Mandibular Cemento-ossifying Fibroma: A Rare Case Report.

  Science.gov (United States)

  Peravali, Ranjit Kumar; Bhat, H Hari Kishore; Reddy, Sreenatha

  2015-03-01

  Cemento-ossifying fibroma (COF) is a benign fibro osseous lesion of the jaws which has been described as a demarcated or rarely encapsulated neoplasm consisting of fibrous tissue and varying amounts of mineralized material resembling bone and/or cementum (Dinkar et al. in IJDA 2(4):45-47, 2010). Majority of lesions occur in the mandible and only few cases of COFs of the maxillary sinus and bilateral COFs of the mandible have been reported in literature (Dinkar et al. in IJDA 2(4):45-47, 2010; Tamiolakis et al. in Acta Stomatol Croat 39(3):319-321, 2005; Hamner et al. in Oral Surg Oral Med Oral Pathol 26(4):579-587, 1968; Gunaseelan et al. in Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 104:e21-e25, 2007). These lesions have a very low recurrence rate (Ertug et al. in Quintessence Int 35(10):808-810, 2004) and are generally treated by enucleation. In this paper we present a rare case of COF occurring in both the maxilla and mandible of the same patient. Only one such case (Takeda and Fujioka in Int J Oral Maxillofac Surg 16(3):368-371, 1987) has been reported in literature so far.

 9. An industry update: what is the latest news in therapeutic delivery?

  Science.gov (United States)

  Simpson, Iain

  2017-07-01

  This Industry Update covers the period from 1 through 30 April 2017, and is based on information sourced from company press releases, scientific literature, patents and various news websites. Biogen expanded its portfolio of developmental drugs targeting neurological diseases by licensing a drug from Bristol-Myers Squibb which is currently under investigation for the treatment of progressive supranuclear palsy. Takeda announced a deal with NuBiyota focused on developing treatments for gastrointestinal disorders, based on the manipulation of microbes living in the gut. Novartis announced an expansion of its neuroscience collaboration with Amgen as well as licensing of a developmental compound to treat dry eye. EmulateBio announced a collaboration with the US FDA to explore and evaluate its organs-on-chip technology in toxicological testing of food products, but which has wider opportunities in drug development. In the treatment of pulmonary hypertension, Vectura announced the commercial launch of its Fox nebulizer technology to deliver a Bayer drug and Respira announced a deal in which it exclusively licensed an inhaled drug-device product to United Therapeutics. Published research suggested that the benefit of pumps over multiple injections in the treatment of diabetes maybe more due to training than technology, and a group from the University of Pennsylvania showed that electrical stimulation of the brain can improve memory function but only when applied at the right time. Alzheon published work that explains the mechanism behind its developmental Alzheimer's drug.

 10. [Dengue, zika, chikungunya and the development of vaccines].

  Science.gov (United States)

  Kantor, Isabel N

  2018-01-01

  Dengue (DENV), zika (ZIKV) and chikungunya (CHIKV), three arbovirosis transmitted by Aedes mosquitoes, have spread in recent decades in humid tropical and subtropical zones. Dengue is epidemic in subtropical areas of Argentina. DENV infection confers lasting immunity against the infecting serotype but increases the risk of serious disease upon reinfection by any of the other three. The recombinant tetravalent vaccine Dengvaxia® prevents severe dengue and hospitalization in seropositive subjects. In 2017, Dengvaxia was approved in Argentina, for ages 9 to 45, but is not included in the national vaccination calendar. Two other vaccines are in Phase III evaluation: one developed by NIAID / Instituto Butantan and the other by Takeda. ZIKV, a virus associated with microcephaly in newborns in Brazil, circulates since 2016 in Argentina. There is still not effective treatment nor vaccine with proven activity against ZIKV. There has been no active circulation of CHIKV in Argentina in 2017. Outbreaks of CHIKV fever have a complication: the development of chronic post-disease rheumatism. There are not approved vaccines for humans nor effective antiviral therapies. The seriousness of these virosis has contributed to a rapid progress in the knowledge of the infection processes and the immune response. For now, Aedes aegypti and A. albopictus vectors continue to expand, suggesting that the vaccine will be the most effective means of controlling these viruses. Here we summarize information about these arbovirosis in Argentina and Brazil and describe advances in the development and evaluation of vaccines.

 11. [Dengue, Zika and Chikungunya].

  Science.gov (United States)

  Kantor, Isabel N

  2016-01-01

  Arboviruses are transmitted by arthropods, including those responsible for the current pandemic: alphavirus (Chikungunya) and flaviviruses (dengue and Zika). Its importance increased in the Americas over the past 20 years. The main vectors are Aedes aegypti and A. albopictus. Dengue infection provides long lasting immunity against the specific serotype and temporary to the other three. Subsequent infection by another serotype determines more serious disease. There is a registered vaccine for dengue, Dengvaxia (Sanofi Pasteur). Other two (Butantan and Takeda) are in Phase III in 2016. Zika infection is usually asymptomatic or occurs with rash, conjunctivitis and not very high fever. There is no vaccine or specific treatment. It can be transmitted by parental, sexual and via blood transfusion. It has been associated with microcephaly. Chikungunya causes prolonged joint pain and persistent immune response. Two candidate vaccines are in Phase II. Dengue direct diagnosis is performed by virus isolation, RT-PCR and ELISA for NS1 antigen detection; indirect methods are ELISA-IgM (cross-reacting with other flavivirus), MAC-ELISA, and plaque neutralization. Zika is diagnosed by RT-PCR and virus isolation. Serological diagnosis cross-reacts with other flavivirus. For CHIKV culture, RT-PCR, MAC-ELISA and plaque neutralization are used. Against Aedes organophosphate larvicides (temephos), organophosphorus insecticides (malathion and fenitrothion) and pyrethroids (permethrin and deltamethrin) are usually employed. Resistance has been described to all these products. Vegetable derivatives are less expensive and biodegradable, including citronella oil, which microencapsulated can be preserved from evaporation.

 12. Which Dengue Vaccine Approach Is the Most Promising, and Should We Be Concerned about Enhanced Disease after Vaccination? There Is Only One True Winner.

  Science.gov (United States)

  Halstead, Scott B

  2017-07-17

  The scientific community now possesses information obtained directly from human beings that makes it possible to understand why breakthrough-enhanced dengue virus (DENV) infections occurred in children receiving Sanofi Pasteur's Dengvaxia tetravalent live attenuated vaccine and to predict the possibility of breakthrough-enhanced DENV infections following immunization with two other tetravalent live attenuated vaccines now in phase III testing. Based upon recent research, Dengvaxia, lacking DENV nonstructural protein antigens, did not protect seronegatives because it failed to raise a competent T-cell response and/or antibodies to NS1. It is also possible that chimeric structure does not present the correct virion conformation permitting the development of protective neutralizing antibodies. A premonitory signal shared by the Sanofi Pasteur and the Takeda vaccines was the failure of fully immunized subhuman primates to prevent low-level viremia and/or anamnestic antibody responses to live DENV challenge. The vaccine developed by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (National Institutes of Health [NIH]) has met virtually all of the goals needed to demonstrate preclinical efficacy and safety for humans. Each monovalent vaccine was comprehensively studied for reactogenicity and immunogenicity in human volunteers. Protective immunity in subjects receiving tetravalent candidate vaccines was evidenced by the fact that when vaccinated subjects were given further doses of vaccine or different strains of DENV the result was "solid immunity," a nonviremic and nonanamnestic immune response. Copyright © 2017 Cold Spring Harbor Laboratory Press; all rights reserved.

 13. Donated chemical probes for open science.

  Science.gov (United States)

  Müller, Susanne; Ackloo, Suzanne; Arrowsmith, Cheryl H; Bauser, Marcus; Baryza, Jeremy L; Blagg, Julian; Böttcher, Jark; Bountra, Chas; Brown, Peter J; Bunnage, Mark E; Carter, Adrian J; Damerell, David; Dötsch, Volker; Drewry, David H; Edwards, Aled M; Edwards, James; Elkins, Jon M; Fischer, Christian; Frye, Stephen V; Gollner, Andreas; Grimshaw, Charles E; IJzerman, Adriaan; Hanke, Thomas; Hartung, Ingo V; Hitchcock, Steve; Howe, Trevor; Hughes, Terry V; Laufer, Stefan; Li, Volkhart Mj; Liras, Spiros; Marsden, Brian D; Matsui, Hisanori; Mathias, John; O'Hagan, Ronan C; Owen, Dafydd R; Pande, Vineet; Rauh, Daniel; Rosenberg, Saul H; Roth, Bryan L; Schneider, Natalie S; Scholten, Cora; Singh Saikatendu, Kumar; Simeonov, Anton; Takizawa, Masayuki; Tse, Chris; Thompson, Paul R; Treiber, Daniel K; Viana, Amélia Yi; Wells, Carrow I; Willson, Timothy M; Zuercher, William J; Knapp, Stefan; Mueller-Fahrnow, Anke

  2018-04-20

  Potent, selective and broadly characterized small molecule modulators of protein function (chemical probes) are powerful research reagents. The pharmaceutical industry has generated many high-quality chemical probes and several of these have been made available to academia. However, probe-associated data and control compounds, such as inactive structurally related molecules and their associated data, are generally not accessible. The lack of data and guidance makes it difficult for researchers to decide which chemical tools to choose. Several pharmaceutical companies (AbbVie, Bayer, Boehringer Ingelheim, Janssen, MSD, Pfizer, and Takeda) have therefore entered into a pre-competitive collaboration to make available a large number of innovative high-quality probes, including all probe-associated data, control compounds and recommendations on use (https://openscienceprobes.sgc-frankfurt.de">https://openscienceprobes.sgc-frankfurt.dehttps://openscienceprobes.sgc-frankfurt.de/">/). Here we describe the chemical tools and target-related knowledge that have been made available, and encourage others to join the project. © 2018, Müller et al.

 14. MICADO: Parallel implementation of a 2D-1D iterative algorithm for the 3D neutron transport problem in prismatic geometries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fevotte, F.; Lathuiliere, B.

  2013-01-01

  The large increase in computing power over the past few years now makes it possible to consider developing 3D full-core heterogeneous deterministic neutron transport solvers for reference calculations. Among all approaches presented in the literature, the method first introduced in [1] seems very promising. It consists in iterating over resolutions of 2D and ID MOC problems by taking advantage of prismatic geometries without introducing approximations of a low order operator such as diffusion. However, before developing a solver with all industrial options at EDF, several points needed to be clarified. In this work, we first prove the convergence of this iterative process, under some assumptions. We then present our high-performance, parallel implementation of this algorithm in the MICADO solver. Benchmarking the solver against the Takeda case shows that the 2D-1D coupling algorithm does not seem to affect the spatial convergence order of the MOC solver. As for performance issues, our study shows that even though the data distribution is suited to the 2D solver part, the efficiency of the ID part is sufficient to ensure a good parallel efficiency of the global algorithm. After this study, the main remaining difficulty implementation-wise is about the memory requirement of a vector used for initialization. An efficient acceleration operator will also need to be developed. (authors)

 15. A case of schizophrenia comorbid for tetralogy of Fallot treated with clozapine: further considerations on a role for 22q.11.2 in the proneness for seizures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kashiwagi H

  2017-08-01

  Full Text Available Hiroko Kashiwagi,1 Satoru Ikezawa,2 Tomiki Sumiyoshi,3 Atsuko Kadono,4 Kazuhiko Segawa,5 Kazuyoshi Takeda,1 Mayu Omori,1 Hisako Taguchi,1 Naotsugu Hirabayashi1 1Department of Forensic Psychiatry, 2Department of Psychiatry, 3Department of Clinical Epidemiology, Translational Medical Center, National Center Hospital of Neurology and Psychiatry, Kodaira, Tokyo, 4Saitama Psychiatric Medical Center, Kitaadatigun, Saitama, 5Department of General Medicine, National Center Hospital of Neurology and Psychiatry, Kodaira, Tokyo, Japan Abstract: We present a case of schizophrenia comorbid for tetralogy of Fallot, without chromosome 22q.11.2 deletion or duplication, treated successfully with a combination of clozapine and antiepileptic drugs. Although clozapine by itself initially triggered convulsive seizures, we continued it with co-administration of valproate and topiramate. This combined treatment did not affect cardiac function of the patient, who experienced a favorable clinical course in terms of symptomatology and functional outcomes. To our knowledge, we provide the first report on a patient with tetralogy of Fallot, in whom 22q.11.2 was not deleted and clozapine-induced seizures were observed. Keywords: schizophrenia, clozapine, tetralogy of Fallot, seizure, copy number variants

 16. Seven years’ experience with etidronate in a woman with anorexia nervosa and vertebral fractures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwamoto J

  2011-07-01

  Full Text Available Jun Iwamoto1, Yoshihiro Sato2, Mitsuyoshi Uzawa3, Tsuyoshi Takeda1, Hideo Matsumoto11Institute for Integrated Sports Medicine, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan; 2Department of Neurology, Mitate Hospital, Fukuoka, Japan; 3Department of Orthopaedic Surgery, Keiyu Orthopaedic Hospital, Gunma, JapanAbstract: We report the case of a 30-year-old Japanese woman with anorexia nervosa and vertebral fractures who was treated with etidronate. She had a history of anorexia nervosa, chronic back pain, osteoporosis, and multiple vertebral fractures (morphometric fractures that responded poorly to treatment with alfacalcidol (1 µg daily for 1 year and was treated with cyclical etidronate (200 mg for 2 weeks every 3 months for 7 years. The lumbar spine bone mineral density (BMD increased, and the serum alkaline phosphatase and urinary cross-linked N-terminal telopeptides of type I collagen levels and back pain decreased. During the 7-year period of treatment with etidronate, no osteoporotic fractures occurred. The patient experienced neither renal dysfunction nor hyperparathyroidism caused by osteomalacia. No gastrointestinal tract symptoms were observed. Thus, etidronate was effective for increasing the lumbar spine BMD and reducing back pain over a 7-year period without causing either osteoporotic fractures or adverse events.Keywords: anorexia nervosa, bulimia, etidronate, bone mineral density, osteoporosis, vertebral fracture

 17. Study on the environmental movements and distributions of natural radioactive nuclides on the granite area (III)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morishima, Hiroshige; Koga, Taeko

  2000-03-01

  measured at the same time to be available on draw of the concentration distribution map. (2) Mean Rn-222 concentrations in air on every districts at Misasa spa environs measured for five years until December 1999 were fluctuated largely ND ∼ 150 Bq/m 3 outdoor and 8 ∼ 194 Bq/m 3 indoor, the latter generally are higher than those outdoor and these ratio were fluctuated ranged 1.1 ∼ 2.3. On the results measured on Misasa spa environs, Rn-222 concentrations on Misasa district, Asahi district along Takeda stream located southward from Misasa spa district, and Takeda district along Tenjin stream are high, on Osika district and Mitoku district (up the Takeda stream) located east-southward from Misasa spa district are low level. On comparison of R-222 concentration on geological map, it turned out that Rn-222 concentrations on Misasa district, Asahi district and Takeda district geologically formed from granite strata are high, and those on Osika district and Mitoku district formed from volcanic rocks (Andesite and Basalt) are low level. Indoor and outdoor Rn-222 concentrations in air on granite strata layers are 2-3 times higher than those of volcanic rock. Rn-222 concentration in air was influenced by the strata of the area. (3) On the results of variations in time-course of indoor Rn-222 concentrations in air at Misasa spa district and Kawanishi district, the concentration on summer is low level and that on winter is high. As people live at open-door situation on summer and on rain season, Rn-222 concentration in air are dilute with outdoor air of low concentration. Indoor Rn-222 concentrations at Higashi-osaka district are high in summer and low level in winter. The life situation of air ventilation and conditioning are more influenced than variation on area condition. It was shown that outdoor concentrations variation in time course at three districts are low level on summer and are high on winter. Result on Higashi-osaka faced the Pacific is similar with literature

 18. Secondary patents in the pharmaceutical industry: missing the wood for the trees?

  Science.gov (United States)

  Kiran, Saritha; Kulkarni, Mohan

  2018-03-01

  The critics of the Innovator pharmaceutical industry allege that secondary patents are trivial modifications over the primary patent, which extend its term and delay the entry of the generics in the market place. The protagonists regard secondary patents a result of continuous research and development (R&D), which help them introduce and protect new, differentiated products. Areas covered: The areas covered are Product life cycle management (PLCM), Drug approval process, Orange book (OB) listed patents, US patent data. Expert opinion: Our analysis of the patents and products of four innovators viz., AstraZeneca, Takeda, Eisai and Wyeth in the field of proton pump inhibitors (PPI's) and Merck and Pfizer in the field of Statins shows that secondary patents help innovators sustain competition against other innovators in the specific product segment. The number of secondary patents listed in OB per NCE depends on the innovators interest in exploiting the NCE, the success of R & D effort and product lifecycle management strategy in the wake of market competition. Market entry decisions of innovators are strategic rather than a mere fallout of the secondary patents granted. Entry of another innovator is more unpredictable and hurts the first entrant more vis a vis the entry of generics who can enter the market when the patents protecting a product are no more enforceable, and hence more predictable. Generic entry in the field of PPI's shows that the term of the primary patent is not extended by the secondary patents.

 19. High plasma concentration of beta-D-glucan after administration of sizofiran for cervical cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hirokazu Tokuyasu

  2010-09-01

  Full Text Available Hirokazu Tokuyasu1, Kenichi Takeda1, Yuji Kawasaki1, Yasuto Sakaguchi2, Noritaka Isowa2, Eiji Shimizu3, Yasuto Ueda31Divisions of Respiratory Medicine, 2Thoracic Surgery, Matsue Red Cross Hospital, 200 Horomachi, Matsue, Shimane; 3Division of Medical Oncology and Molecular Respirology, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University, Yonago, JapanAbstract: A 69-year-old woman with a history of cervical cancer was admitted to our hospital for further investigation of abnormal shadows on her chest roentgenogram. Histologic examination of transbronchial lung biopsy specimens revealed epithelioid cell granuloma, and Mycobacterium intracellulare was detected in the bronchial lavage fluid. The plasma level of (1→3-beta-D-glucan was very high, and this elevated level was attributed to administration of sizofiran for treatment of cervical cancer 18 years previously. Therefore, in patients with cervical cancer, it is important to confirm whether or not sizofiran has been administered before measuring (1→3-beta-D-glucan levels.Keywords: (1→3-beta-D-glucan, cervical cancer, Mycobacterium intracellulare, sizofiran

 20. Zizyphin modulates calcium signalling in human taste bud cells and fat taste perception in the mouse.

  Science.gov (United States)

  Murtaza, Babar; Berrichi, Meryem; Bennamar, Chahid; Tordjmann, Thierry; Djeziri, Fatima Z; Hichami, Aziz; Leemput, Julia; Belarbi, Meriem; Ozdener, Hakan; Khan, Naim A

  2017-10-01

  Zizyphin, isolated from Zizyphus sps. leaf extracts, has been shown to modulate sugar taste perception, and the palatability of a sweet solution is increased by the addition of fatty acids. We, therefore, studied whether zizyphin also modulates fat taste perception. Zizyphin was purified from edible fruit of Zizyphus lotus L. Zizyphin-induced increases in [Ca 2+ ]i in human taste bud cells (hTBC). Zizyphin shared the endoplasmic reticulum Ca 2+ pool and also recruited, in part, Ca 2+ from extracellular environment via the opening of store-operated Ca 2+ channels. Zizyphin exerted additive actions on linoleic acid (LA)-induced increases in [Ca 2+ ]i in these cells, indicating that zizyphin does not exert its action via fatty acid receptors. However, zizyphin seemed to exert, at least in part, its action via bile acid receptor Takeda-G-protein-receptor-5 in hTBC. In behavioural tests, mice exhibited preference for both LA and zizyphin. Interestingly, zizyphin increased the preference for a solution containing-LA. This study is the first evidence of the modulation of fat taste perception by zizyphin at the cellular level in hTBC. Our study might be helpful for considering the synthesis of zizyphin analogues as 'taste modifiers' with a potential in the management of obesity and lipid-mediated disorders. © 2017 Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique.

 1. Vedolizumab as a Treatment for Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis

  Science.gov (United States)

  Ha, Christina

  2014-01-01

  The management of Crohn’s disease and ulcerative colitis has become increasingly complex. With the current utilization of immunosuppressive therapies earlier in the disease course for patients presenting with moderate to severe disease, there is a great need for additional biologic agents targeting inflammatory mediators other than anti-tumor necrosis factor-α (anti-TNF) agents. Although anti-TNF agents have positively impacted the treatment of inflammatory bowel disease, many patients can lose their response or develop intolerance to these agents over time through the formation of antidrug antibodies. Furthermore, a sizeable percentage of patients are primary nonresponders to anti-TNF drugs. Vedolizumab (Entyvio, Takeda Pharmaceuticals), a monoclonal antibody to the α4β7 integrin, inhibits gut lymphocyte trafficking and has been demonstrated to be an effective and safe agent for the treatment of both Crohn’s disease and ulcerative colitis. This article reviews the clinical trial evidence and rationale for the use of vedolizumab in moderate to severe Crohn’s disease and ulcerative colitis. PMID:27524947

 2. Vedolizumab as a Treatment for Crohn's Disease and Ulcerative Colitis.

  Science.gov (United States)

  Ha, Christina; Kornbluth, Asher

  2014-12-01

  The management of Crohn's disease and ulcerative colitis has become increasingly complex. With the current utilization of immunosuppressive therapies earlier in the disease course for patients presenting with moderate to severe disease, there is a great need for additional biologic agents targeting inflammatory mediators other than anti-tumor necrosis factor-α (anti-TNF) agents. Although anti-TNF agents have positively impacted the treatment of inflammatory bowel disease, many patients can lose their response or develop intolerance to these agents over time through the formation of antidrug antibodies. Furthermore, a sizeable percentage of patients are primary nonresponders to anti-TNF drugs. Vedolizumab (Entyvio, Takeda Pharmaceuticals), a monoclonal antibody to the α4β7 integrin, inhibits gut lymphocyte trafficking and has been demonstrated to be an effective and safe agent for the treatment of both Crohn's disease and ulcerative colitis. This article reviews the clinical trial evidence and rationale for the use of vedolizumab in moderate to severe Crohn's disease and ulcerative colitis.

 3. Flavonoid-rich extract of Chromolaena odorata modulate circulating GLP-1 in Wistar rats: computational evaluation of TGR5 involvement.

  Science.gov (United States)

  Omotuyi, Olaposi Idowu; Nash, Oyekanmi; Inyang, Olumide Kayode; Ogidigo, Joyce; Enejoh, Ojochenemi; Okpalefe, Okiemute; Hamada, Tsuyoshi

  2018-02-01

  Chromolaena odorata is a major bio-resource in folkloric treatment of diabetes. In the present study, its anti-diabetic component and underlying mechanism were investigated. A library containing 140 phytocompounds previously characterized from C. odorata was generated and docked (Autodock Vina) into homology models of dipeptidyl peptidase (DPP)-4, Takeda-G-protein-receptor-5 (TGR5), glucagon-like peptide 1 (GLP1) receptor, renal sodium dependent glucose transporter (SGLUT)-1/2 and nucleotide-binding oligomerization domain (NOD) proteins 1&2. GLP-1 gene (RT-PCR) modulation and its release (EIA) by C. odorata were confirmed in vivo. From the docking result above, TGR5 was identified as a major target for two key C. odorata flavonoids (5,7-dihydroxy-6-4-dimethoxyflavanone and homoesperetin-7-rutinoside); sodium taurocholate and C. odorata powder included into the diet of the animals both raised the intestinal GLP-1 expression versus control ( p  < 0.05); When treated with flavonoid-rich extract of C. odorata (CoF) or malvidin, circulating GLP-1 increased by 130.7% in malvidin-treated subjects (0 vs. 45 min). CoF treatment also resulted in 128.5 and 275% increase for 10 and 30 mg/kg b.w., respectively. The results of this study support that C. odorata flavonoids may modulate the expression of GLP-1 and its release via TGR5. This finding may underscore its anti-diabetic potency.

 4. Parallel 3-D method of characteristics in MPACT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kochunas, B.; Dovvnar, T. J.; Liu, Z.

  2013-01-01

  A new parallel 3-D MOC kernel has been developed and implemented in MPACT which makes use of the modular ray tracing technique to reduce computational requirements and to facilitate parallel decomposition. The parallel model makes use of both distributed and shared memory parallelism which are implemented with the MPI and OpenMP standards, respectively. The kernel is capable of parallel decomposition of problems in space, angle, and by characteristic rays up to 0(104) processors. Initial verification of the parallel 3-D MOC kernel was performed using the Takeda 3-D transport benchmark problems. The eigenvalues computed by MPACT are within the statistical uncertainty of the benchmark reference and agree well with the averages of other participants. The MPACT k eff differs from the benchmark results for rodded and un-rodded cases by 11 and -40 pcm, respectively. The calculations were performed for various numbers of processors and parallel decompositions up to 15625 processors; all producing the same result at convergence. The parallel efficiency of the worst case was 60%, while very good efficiency (>95%) was observed for cases using 500 processors. The overall run time for the 500 processor case was 231 seconds and 19 seconds for the case with 15625 processors. Ongoing work is focused on developing theoretical performance models and the implementation of acceleration techniques to minimize the number of iterations to converge. (authors)

 5. Potential use of bitter melon (Momordica charantia) derived compounds as antidiabetics: In silico and in vivo studies.

  Science.gov (United States)

  Elekofehinti, Olusola Olalekan; Ariyo, Esther Opeyemi; Akinjiyan, Moses Orimoloye; Olayeriju, Olanrewaju Sam; Lawal, Akeem Olalekan; Adanlawo, Isaac Gbadura; Rocha, Joao Batista Teixeira

  2018-05-12

  Momordica charantia (bitter lemon) belongs to the cucurbitaceae family which has been extensively used in traditional medicines for the cure of various ailments such as cancer and diabetes. The underlying mechanism of M. charantia to maintain glycemic control was investigated. GLP-1 and DPP-4 gene modulation by M. charantia (5-20% inclusion in rats diet) was investigated in vivo by RT-PCR and possible compounds responsible for diabetic action predicted through in silico approach. Phytochemicalss previously characterized from M. charantia were docked into glucacon like peptide-1 receptor (GLP-1r), dipeptidyl peptidase (DPP4) and Takeda-G-protein-receptor-5 (TGR5) predicted using Autodock Vina. The results of the in silico suggests momordicosides D (ligand for TGR5), cucurbitacin (ligand for GLP-1r) and charantin (ligand for DPP-4) as the major antidiabetic compounds in bitter lemon leaf. M. charantia increased the expression of GLP-1 by about 295.7% with concomitant decreased in expression of DPP-4 by 87.2% with 20% inclusion in rat's diet. This study suggests that the mechanism underlying the action of these compounds is through activation of TGR5 and GLP-1 receptor with concurrent inhibition of DPP4. This study confirmed the use of this plant in diabetes management and the possible bioactive compounds responsible for its antidiabetic property are charantin, cucurbitacin and momordicoside D and all belong to the class of saponins. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. VizieR Online Data Catalog: CATalog of Stellar Unified Properties (Hinkel+, 2017)

  Science.gov (United States)

  Hinkel, N. R.; Mamajek, E. E.; Turnbull, M. C.; Osby, E.; Shkolnik, E. L.; Smith, G. H.; Klimasewski, A.; Somers, G.; Desch, S. J.

  2017-11-01

  We have assembled a data set of stellar properties for 951 FGK-type stars within 30pc of the Sun. Beginning with the Gaia (Cat. I/337) TGAS subset of astrometric data, we have combined information regarding multiplicity within stellar systems (ExoCat, Gray et al., 2003, Cat. J/AJ/126/2048; 2006, Cat. J/AJ/132/161; Valenti & Fischer 2005, Cat. J/ApJS/159/141; Takeda et al. 2007, Cat. J/PASJ/59/1127), stellar abundance measurements (Hypatia, Hinkel et al. 2014, Cat. J/AJ/148/54; 2016ApJS..226....4H), standardized spectral types, Ca II H and K stellar activity indices, NUV and FUV photometry from GALEX (Cat. II/312), and X-ray fluxes and luminosities from ROSAT (Cat. IX/10), XMM (Cat. IX/50), and Chandra (Cat. IX/45). The aim of this project was to collate a wide variety of data for nearby stars such that they could be more easily characterized. The information available in CATSUP can be utilized for the direct sample or act as a proxy for similar stars, in order to better understand the overall trends within solar neighborhood stars, as well as stars that host exoplanets. CATSUP was compiled in anticipation of upcoming exoplanet surveys such as TESS, CHEOPS, and WFIRST. (1 data file).

 7. Türkiye ve Bulgaristan’da İlkokuma Yazma Sürecinde Öğrencilerin Ürettikleri Yazıların Okunaklılık Bakımından İncelenmesi Investigation of Manuscript Legibility Produced by students in the Process of Early Writing-Reading in Turkey and Bulgaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim COŞKUN

  2013-09-01

  reliability coefficient was calculated as .87. Analysis results are expressed in terms of percentage and frequency used for the quantification of qualitative data and direct extracts from the writings of students interpreted. Text examples of straight-line placement of text, the space between words, letter-spacing, letter format, suitable to produce, including six main categories of contiguity and the curvature examined. The findings of the study, the writing researchers, reading and writing documents and material authors,designers, classroom teachers and classroom teacher candidates will contribute important. Duygu ve düşüncelerin başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlayankonuşma ve yazma becerileri, bir takım bilgi ve becerilerin birikiminigerektirmektedir. Bu bilgi ve becerilerin birikiminin temelleri iseilkokullarda atılmaktadır. İfade edici dil becerilerinden yazma becerisibireyin akademik, kültürel ve sosyal hayatında en çok kullandığıbecerilerdendir. Çocuklar, gelişim sürecinde olmakla birlikte, alıcı dilbecerilerinden dinlemeyi ve ifade edici dil becerilerinden konuşmayıokul öncesi dönemde, alıcı dil becerilerinden okuma ve ifade edici dilbecerilerinden yazmayı ise ilkokul döneminde kazanmaktadır. İlkokulbirinci sınıfta başlayan okuma yazma öğretim süreci şifreleme ve şifreyiçözme etkinliklerinden oluşmaktadır. Okunaklılığın kişiden kişiyedeğişmeyen evrensel kriterleri vardır. Bir yazı hangi dilde üretilmişolursa olsun bu kriterlere uyduğu sürece yazı hakkında “okunaklı”hükmü verilebilir. Buradan hareketle bu çalışmada Türkçe ve Bulgarcaokuma yazma öğretim sürecinde ilkokul birinci sınıf çocuklarınınürettiği yazıların okunaklılık kriterlerine incelenmesi amaçlanmıştır.Nitel araştırma modelinin durum çalışması tekniğine göre desenlenenbu araştırmada Türkiye’deki veriler 2012-2013 Öğretim Yılında Edirneilinde ilkokul birinci sınıfa devam eden 15 (9 erkek

 8. “Sınıf Genelinde Akran Öğretimi” (SGAÖ Stratejisinin Karma Öğrenme Yeterlilikleri / Yetersizlikleri Olan Öğrencilerin Devam Ettiği İlkokul Sınıfında Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Vaka Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charikleia Ntoliou

  2016-04-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı öğrenme güçlükleri olan öğrencilerin genel eğitim sınıflarına bütünleştirilmesinde etkili bir eğitim yöntemi olan Sınıf Genelinde Akran Öğretimi (SGAÖ stratejisini tartışmaktır. SGAÖ‟nün tanıtılmasına ek olarak, bu makale Yunanistan‟da bir ilkokulun ikinci sınıfında sınıf öğretmeninin öğretici bir araştırmacı ile işbirliğine dayalı olarak çalışarak SGAÖ‟nün öğrencilerin sözcük okuma performanslarına etkisinin programa dayalı değerlendirmeler ile incelendiği bir vaka çalışmasını sunmaktadır. Araştırmanın sonuçları, öğrenme güçlüğü tanısı alma riski olan öğrenciler de dahil tüm öğrencilerin performanslarının arttığını göstermektedir. Makale, yöntemin tartışılması ve ileride yapılacak araştırma ve uygulamalara ilişkin öneriler ile son bulmaktadır. The purpose of this article is to discuss ClassWide Peer Tutoring (CWPT strategy as an effective educational procedure in including students with learning disabilities in general education classroom. In addition to describing CWPT, this article mainly presents a case study in which a primary educator teacher worked collaboratively with an educational researcher in a second grade Greek classroom to examine the impact of CWPT on students‟ word-spelling performance, as monitored on curriculum-based assessments. Data were collected by applying pre- and post-tests. Results indicated that all students, including those being at risk of having learning disabilities, improved their performance. The article concludes with a discussion of the procedure and areas of future research and application.

 9. THE PERUSAL OF DENİZ BANK’S ADVERTISEMENT IN THE LIGHT OF THE SEMIOTICAL METHODS GÖSTERGE BİLİMSEL YÖNTEMLER IŞIĞINDA DENİZ BANK REKLAMININ OKUNMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Turan SİNAN

  2010-04-01

  Full Text Available Today when inter-media relations are extremely dense, an advertisement film may be affected by a literary work, a theatre performance may be affected by actual news or a motion picture may be affected by political affairs. This condition renders an inter-science discipline, which is to analyze semantic systems systematically, essential and obligatory. In this study, a 54-second advertisement film introducing the credit card of Deniz Bank has been analyzed through the semiotical methods. In this examination, it is aimed to read it from surface-structure to narrative-structure and to deep-structure. It has been tried to reach messages that enunciation subject wants to highlight in discourse and narration, and the relation with other advertisements creating super-structure of related advertisement is taken into consideration. This study reflects an empiric reading. Medyalar arası ilişkilerin son derece yoğun olduğu günümüzde bir reklam filmi bir yazınsal üründen, bir tiyatro bir güncel haberden veya bir sinema filmi siyasal bir olaydan etkilenebilmektedir. Bu durum anlamsal dizgeleri sistematik olarak çözümleyecek disiplinler arası bir bilim dalını gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada Deniz Bank kredi kartının tanıtıldığı 54 saniyelik bir reklam filmi gösterge bilimsel yöntemlerle çözümlenmiştir. Yapılan incelemede betisel boyuttan, anlatısal ve derin boyuta doğru dizimsel bir okuma gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Sözcelem öznesinin söylem ve anlatıda vermek istediği mesajlara ulaşılmaya çalışılmış, ilgili reklamın üstyapısını oluşturan diğer reklamlarla olan bağı dikkate alınmıştır. Yapılan çözümleme deneysel boyutta bir okumayı yansıtmaktadır.

 10. Behavior of accidentally released radiocesium in soil–water environment: Looking at Fukushima from a Chernobyl perspective

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konoplev, A.; Golosov, V.; Laptev, G.; Nanba, K.; Onda, Y.; Takase, T.; Wakiyama, Y.; Yoshimura, K.

  2016-01-01

  Quantitative characteristics of dissolved and particulate radiocesium wash-off from contaminated watersheds after the FDNPP accident are calculated based on published monitoring data. Comparative analysis is provided for radiocesium wash-off parameters and distribution coefficients, K d , between suspended matter and water in rivers and surface runoff on Fukushima and Chernobyl contaminated areas for the first years after the accidents. It was found that radiocesium distribution coefficient in Fukushima rivers is essentially higher (1–2 orders of magnitude) than corresponding values for rivers and surface runoff within the Chernobyl zone. This can be associated with two factors: first, the high fraction of clays in the predominant soils and sediments of the Fukushima area and accordingly a higher value of the radiocesium Interception Potential, RIP, in general, and secondly the presence of water insoluble glassy particles containing radiocesium in the accidental fallout at Fukushima. It was found also that normalized dissolved wash-off coefficients for Fukushima catchments are 1–2 orders of magnitude lower than corresponding values for the Chernobyl zone. Normalized particulate wash-off coefficients are comparable for Fukushima and Chernobyl. Results of the investigation of radiocesium's ( 134 Cs and 137 Cs) vertical distribution in soils of the close-in area of the Fukushima Dai-ichi NPP – Okuma town and floodplain of the Niida river are presented. The radiocesium migration in undisturbed forest and grassland soils at Fukushima contaminated area has been shown to be faster as compared to the Chernobyl 30-km zone during the first three years after the accidents. This may be associated with higher annual precipitation (by about 2.5 times) in Fukushima as compared to the Chernobyl zone, as well as the differences in the soil characteristics and temperature regime throughout a year. Investigation and analysis of Fukushima's radiocesium distribution in

 11. Behavior of accidentally released radiocesium in soil-water environment: Looking at Fukushima from a Chernobyl perspective.

  Science.gov (United States)

  Konoplev, A; Golosov, V; Laptev, G; Nanba, K; Onda, Y; Takase, T; Wakiyama, Y; Yoshimura, K

  2016-01-01

  Quantitative characteristics of dissolved and particulate radiocesium wash-off from contaminated watersheds after the FDNPP accident are calculated based on published monitoring data. Comparative analysis is provided for radiocesium wash-off parameters and distribution coefficients, Kd, between suspended matter and water in rivers and surface runoff on Fukushima and Chernobyl contaminated areas for the first years after the accidents. It was found that radiocesium distribution coefficient in Fukushima rivers is essentially higher (1-2 orders of magnitude) than corresponding values for rivers and surface runoff within the Chernobyl zone. This can be associated with two factors: first, the high fraction of clays in the predominant soils and sediments of the Fukushima area and accordingly a higher value of the radiocesium Interception Potential, RIP, in general, and secondly the presence of water insoluble glassy particles containing radiocesium in the accidental fallout at Fukushima. It was found also that normalized dissolved wash-off coefficients for Fukushima catchments are 1-2 orders of magnitude lower than corresponding values for the Chernobyl zone. Normalized particulate wash-off coefficients are comparable for Fukushima and Chernobyl. Results of the investigation of radiocesium's ((134)Cs and (137)Cs) vertical distribution in soils of the close-in area of the Fukushima Dai-ichi NPP - Okuma town and floodplain of the Niida river are presented. The radiocesium migration in undisturbed forest and grassland soils at Fukushima contaminated area has been shown to be faster as compared to the Chernobyl 30-km zone during the first three years after the accidents. This may be associated with higher annual precipitation (by about 2.5 times) in Fukushima as compared to the Chernobyl zone, as well as the differences in the soil characteristics and temperature regime throughout a year. Investigation and analysis of Fukushima's radiocesium distribution in soils of Niida

 12. Noninvasive monitoring of the genetic evolution of EGFR-mutant non-small-cell lung cancer by analyzing circulating tumor DNA during combination chemotherapy with gefitinib and pemetrexed or S-1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nakahara Y

  2016-08-01

  Full Text Available Yoshiro Nakahara,1,2 Yusuke Takagi,1,3 Yukio Hosomi,1 Akiko Kagei,4 Tomohiro Yamamoto,4 Takeshi Sawada,5 Makiko Yomota,1 Yusuke Okuma,1 Shinichiro Mikura,1,6 Tatsuru Okamura1 1Department of Thoracic Oncology and Respiratory Medicine, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, 2Department of Respiratory Medicine, Kitasato University School of Medicine, Sagamihara, 3Oncology Scientific Affairs, Merck Sharp & Dohme Corp, 4GeneticLab Co., Ltd., Sapporo, 5Department of Medical Oncology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, 6Department of Respiratory Medicine, Fujieda Municipal General Hospital, Fujieda, Japan Background: Repetitive genotyping is useful to assess the genetic evolution of non-small-cell lung cancer (NSCLC during treatment, but the need for sampling by biopsy is a major obstacle. Digital polymerase chain reaction (PCR is a promising procedure for the detection of mutant alleles in plasma of cancer patients.Methods: This prospective study enrolled patients with NSCLC and known epidermal growth factor receptor (EGFR mutations and who had experienced disease progression during ongoing EGFR-tyrosine kinase inhibitor (TKI therapy. Eligible patients received daily gefitinib and either pemetrexed or S-1 every 3 weeks until disease progression or the development of unacceptable toxicity. Peripheral blood was collected before and after the combination therapy for digital PCR and hepatocyte growth factor measurement.Results: From May 2012 to January 2014, nine patients with a median age of 67 (range 52–80 years were enrolled. Patterns of disease progression during adjacent EGFR-TKI therapy were acquired resistance, observed in seven patients, and primary resistance, observed in two patients. Known EGFR mutations were detected in plasma samples of six (67% patients at study enrollment. Of these, T790M mutation was concurrently detected in three (50% patients

 13. Multiscale Modeling of Radioisotope Transfers in Watersheds, Rivers, Reservoirs and Ponds of Fukushima Prefecture

  Science.gov (United States)

  Zheleznyak, M.; Kivva, S.; Nanba, K.; Wakiyama, Y.; Konoplev, A.; Onda, Y.; Gallego, E.; Papush, L.; Maderych, V.

  2015-12-01

  floods of the next years. MOIRA -LAKE model of long term radioisotopes transfer in water, bottom sediment and fish was used for the assessments of the efficiency of the bottom sediment dredging for the remediation of the irrigation ponds at Okuma town.

 14. On the seasonal transition from winter to spring in Europe and the "seasonal feeling" relating to "Fasnacht" in comparison with those in East Asia (Toward an interdisciplinary activity on climate and cultural understanding education)

  Science.gov (United States)

  Kato, Kuranoshin; Kato, Haruko; Hamaki, Tatsuya

  2016-04-01

  As mentioned in the introduction of the EGU2016 abstract (Kato et al., submitted to CL5.06/AS4.9), there are many stages with rapid seasonal transitions in East Asia, resulting in the variety of "seasonal feeling". The seasonal cycle has been an important background for generation of the arts. On the other hand, around Germany located near the western edge of the Eurasian Continent, there are so many music or literature works in which the "May" is treated as the special season (comparison of the climate and songs on "spring" (or "May") between Japan and Germany was tried in a book by Kato, H. and K. Kato, although written in Japanese). The Japanese researchers on German Literature suggested that there are basically two seasons "winter" and "summer" around Germany, with the transitional stages of spring and autumn. The concepts of the battle between winter and summer, and driving winter away, and so on, around Germany seem to show rather different seasonal feelings from that around the Japan Islands (Oshio 1982; Miyashita 1982; Takeda 1980). A traditional event there called "Fasnacht" for driving winter away is held in March or slightly earlier stage (Takeda 1980; Ueda and Ebato 1988). Kato et al. (EGU2016, submitted to CL5.06/AS4.9) will report the synoptic climatological features on the seasonal transition from winter to spring in Europe based on the daily data, by comparing with that in East Asia. In this presentation, we will discuss on the climatological background for the "seasonal feeling" leading to such as the battle between winter and summer, driving winter away, including "Fasnacht", also by referring to some songs (children's songs, etc.). At the same time, the analysis results on the seasonal transition from winter to spring in Europe in comparison with those in East Asia by Kato et al. (EGU2016) will be also referred to. On the other hand, although it is around the end of March when the "wintertime pressure pattern" on the daily surface weather maps in

 15. Further Evidence for Geochemical Diversity, and Possible Bimodality, Among Cumulate Eucrites

  Science.gov (United States)

  Warren, P. H.; Kallemeyn, G. W.

  1992-07-01

  We have used INAA, RNAA, and fused-bead analysis to determine the bulk compositions of numerous Antarctic eucrites (and also the LEW88516 SNC meteorite). Only a few of the most unusual eucrites can be discussed in the limited space here. Takeda et al. (1988) noted that Y791195 is a slowly cooled eucrite, with an equant, medium-grained texture, and pyroxene exsolution lamellae up to 10 micrometers across. In Y791195,81-3, we find lamellae up to 14 micrometers across. In this respect, Y791195 resembles RKPA80224, in which exsolution lamellae up to 12 micrometers across. We have previously discussed the evidence that RKPA80224 is a mildly accumulative rock that formed from an unusually low-mg parent melt. Our second analysis of RKPA80224 only partly confirms the unusually low incompatible trace element (ITE) content, but the Ce anomaly is consistently small (Ce/La = 0.90-1.02 x CI), and based on a weighted mean composition the implied parent melt is still unlike any noncumulate eucrite (see Fig. 1, which shows results from mass balance calculations modeling the sample as a mixture of cumulus px and plag, plus trapped melt). A parent melt similar to an extreme low-mg, variant of the "Nuevo Laredo Trend" would plausibly account for RKPA80224. The spectrum of possible parents for Y791195 is similar, even though its "true" Sm content is slightly obscured by weathering (Ce/La = 1.4 x CI). The [Sm] used in the figure is scaled to the highest CI-normalized REE concentration. Data of Mittlefehldt and Lindstrom (1991) indicate that except for exterior samples "showing extreme rustiness," Sm even in weathered eucrites is generally not altered beyond a few tens of pct. relative (sample size seems to account for more of the variation in [Sm] among interior, non-rusty samples). Even assuming a Sm content twice that assumed in the figure, the parent melt still must be well to the low-MgO/FeO, low-Sm side of all known eucrites. The LEW87002 eucrite is brecciated, but probably

 16. Pre-bombardment crystallization ages of basaltic clasts from Antarctic howardites EET87503 and EET87513

  Science.gov (United States)

  Nyquist, L. E.; Shih, C.-Y.; Wiesmann, H.; Bansal, B. M.

  1994-01-01

  Igneous clasts of basaltic eucrites are found in both howardites and polymict eucrites. We have studied the Rb-Sr and Sm-Nd isotopic systematics of a number of such clasts, of metamorphic grades 1-6, using the classification of Takeda and Graham. Here, we report Rb-Sr, (147)Sm-(143)Nd, and (145)Sm-(142)Nd studies of clast, 53 from Antarctic howardite EET87503. Although there is no evidence of disturbance of trace element systematics by Antarctic weathering, the Rb-Sr and conventional Sm-Nd isotopic systematics are severely disturbed, which we ascribe to thermal metamorphism. The Ar-Ar age spectrum shows ages ranging from approximately 3.85-3.55 Ga in an unusual 'down stairstep'. The (146)Sm-(142)Nd systematics, however, show the presence of live (146)Sm(t(sub 1/2) = 103 Ma), with (146)Sm/(144)Sm = 0.0061 +/- 0.0007 at the time of crystallization. This result is very similar to that previously obtained for basaltic clast, 18 from howardite EET87513 (paired with EET87503), which has concordant Rb-Sr and Sm-Nd ages of approximately 4.5 Ga. Thus, the two clasts are nearly the same age, and we conclude further than the EET87503,53 clast crystallized within 33 +/- 19 Ma of the LEW86010 angrite by comparing initial (146)Sm/(144)Sm to that of the angrite. We suggest that disturbances in the isotopic systematics of EET87503,53 are consanguineous with pyroxene homogenization.

 17. Border between natural product and drug: Comparison of the related benzoquinones idebenone and coenzyme Q10

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuri Gueven

  2015-04-01

  Full Text Available Coenzyme Q10 is a ubiquitous component of cellular membranes and belongs to the class of benzoquinones that mainly differ with regards to the length and composition of their hydrophobic tail. The characteristic quinone group can accept electrons from various biological sources and is converted by a one electron transfer to the unstable semiquinone or by a two electron transfer to the more stable hydroquinone. This feature makes CoQ10 the bona fide cellular electron transfer molecule within the mitochondrial respiratory chain and also makes it a potent cellular antioxidant. These activities serve as justification for its popular use as food supplement. Another quinone with similarities to the naturally occurring CoQ10 is idebenone, which shares its quinone moiety with CoQ10, but at the same time differs from CoQ10 by the presence of a much shorter, less lipophilic tail. However, despite its similarity to CoQ10, idebenone cannot be isolated from any natural sources but instead was synthesized and selected as a pharmacologically active compound in the 1980s by Takeda Pharmaceuticals purely based on its pharmacological properties. Several recent clinical trials demonstrated some therapeutic efficacy of idebenone in different indications and as a consequence, many practitioners question if the freely available CoQ10 could not be used instead. Here, we describe the molecular and pharmacological features of both molecules that arise from their structural differences to answer the question if idebenone is merely a CoQ10 analogue as frequently perpetuated in the literature or a pharmaceutical drug with entirely different features.

 18. Study on the environmental movements and distributions of natural radioactive nuclides on the granite area (II)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morishima, Hiroshige; Koga, Taeko

  1999-03-01

  The natural radionuclides as K-40, uranium decay series and thorium decay series etc. are widely distributed on environment, but are not uniformly. These have various forms as the sources of terrestrial environmental γ radiation and of radon and make wide fluctuation seasonal and spatially on the environment. We have selected Ikeda mineral spring district, Shimane pref., Misasa spa district, Tottori pref., Muro district, Hachibuse district, Nara pref. and Arima spa district, Hyogo-pref. for HBRA, and Kawanishi-shi, Hyogo pref. and Higashi-osaka-shi, Osaka pref. as CA. We have carried out the study on the environmental movement and distribution of natural radioactive nuclides containing radon and decay nuclides. Radon measurements have been carried using cup typed radon and thoron monitors, pico-rad method by active charcoal sampling and Pilon scintillation-cell by grub sampling. Accumulated radon monitors have been used with cellulose nitrate as solid state track detector. Rn-222 concentrations in air at Misasa spa ranged 2 - 150 Bq/m 3 outdoor and 8 - 194 Bq/m 3 indoor. Rn-222 concentrations on Misasa district, Asahi district and Takeda district geologically formed from granite strata are high, and those on Osika district and Mitoku district formed from volcanic rocks (Andesite and Basalt) are low level. Rn-222 concentration variations in well water used as drinking water were 2 - 138 Bq/l (mean value 31 Bq/l) and those in ground waters varied from non detectable to 4620 Bq/l (mean 875 Bq/l) on sampling time and places. Mean Rn-222 concentration in the spring water at Arima spa area, Hyogo prefecture is 26 Bq/l at Tansan spring source and the other spring sources are comparatively low level. (J.P.N.)

 19. Randomized Phase II trial of paclitaxel plus valproic acid vs paclitaxel alone as second-line therapy for patients with advanced gastric cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fushida S

  2015-04-01

  Full Text Available Sachio Fushida,1 Masahide Kaji,2 Katsunobu Oyama,1 Yasuo Hirono,3 Hideaki Nezuka,4 Toshiya Takeda,5 Tomoya Tsukada,1 Daisuke Fujimoto,3 Shigekazu Ohyama,6 Takashi Fujimura,7 Tetsuo Ohta1 On behalf of the Digestive Disease Support Organization (DDSO 1Department of Gastroenterological Surgery, Kanazawa University Hospital, Kanazawa, 2Department of Surgery, Toyama Prefectural Central Hospital, Toyama, 3First Department of Surgery, Fukui University Hospital, Fukui, 4Department of Surgery, Yatsuo General Hospital, Toyama, 5Department of Surgery, Ishikawa Matto Central Hospital, Hakusan, 6Department of Surgery, Kanazawa Medical Center, Kanazawa, 7Toyama City Hospital, Toyama, Japan Abstract: The standard regimen of second-line chemotherapy for patients with unresectable gastric cancer has not been established. However, weekly paclitaxel (wPTX has become the preferable second-line chemotherapy in Japan. Histone deacetylase (HDAC inhibitors have been shown to have antiproliferative activity through cell-cycle arrest, differentiation, and apoptosis in gastric cancer cells. One HDAC inhibitor, valproic acid (VPA, also inhibits tumor growth by inducing apoptosis, and enhances the efficacy of paclitaxel in a mouse xenograft model of gastric cancer. wPTX plus VPA as a second-line chemotherapy is expected to improve survival in gastric cancer patients. A multicenter randomized Phase II study was conducted to compare the effects of wPTX plus VPA and wPTX alone. A total of 66 patients participated in this study. The primary end point of the study was overall survival, and secondary end points were progression-free survival, response rate, and assessment of peripheral neuropathy. Keywords: valproic acid, paclitaxel, second-line therapy, advanced gastric cancer 

 20. Development of common user data model for APOLLO3 and MARBLE and application to benchmark problems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yokoyama, Kenji

  2009-07-01

  A Common User Data Model, CUDM, has been developed for the purpose of benchmark calculations between APOLLO3 and MARBLE code systems. The current version of CUDM was designed for core calculation benchmark problems with 3-dimensional Cartesian, 3-D XYZ, geometry. CUDM is able to manage all input/output data such as 3-D XYZ geometry, effective macroscopic cross section, effective multiplication factor and neutron flux. In addition, visualization tools for geometry and neutron flux were included. CUDM was designed by the object-oriented technique and implemented using Python programming language. Based on the CUDM, a prototype system for a benchmark calculation, CUDM-benchmark, was also developed. The CUDM-benchmark supports input/output data conversion for IDT solver in APOLLO3, and TRITAC and SNT solvers in MARBLE. In order to evaluate pertinence of CUDM, the CUDM-benchmark was applied to benchmark problems proposed by T. Takeda, G. Chiba and I. Zmijarevic. It was verified that the CUDM-benchmark successfully reproduced the results calculated with reference input data files, and provided consistent results among all the solvers by using one common input data defined by CUDM. In addition, a detailed benchmark calculation for Chiba benchmark was performed by using the CUDM-benchmark. Chiba benchmark is a neutron transport benchmark problem for fast criticality assembly without homogenization. This benchmark problem consists of 4 core configurations which have different sodium void regions, and each core configuration is defined by more than 5,000 fuel/material cells. In this application, it was found that the results by IDT and SNT solvers agreed well with the reference results by Monte-Carlo code. In addition, model effects such as quadrature set effect, S n order effect and mesh size effect were systematically evaluated and summarized in this report. (author)

 1. New developments in the management of relapsed/refractory multiple myeloma – the role of ixazomib

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richardson PG

  2017-08-01

  Full Text Available Paul G Richardson,1 Shaji Kumar,2 Jacob P Laubach,1 Claudia Paba-Prada,1 Neeraj Gupta,3 Deborah Berg,3 Helgi van de Velde,3 Philippe Moreau4 1Division of Hematologic Malignancy, Jerome Lipper Multiple Myeloma Center, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA; 2Division of Hematology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA; 3Millennium Pharmaceuticals, Inc., a wholly owned subsidiary of Takeda Pharmaceutical Company Ltd, Cambridge, MA, USA; 4Hematology Department, University Hospital Hotel-Dieu, Nantes, France Abstract: Ixazomib is the first oral proteasome inhibitor to be approved, in combination with lenalidomide and dexamethasone, for the treatment of patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy. Approval was on the basis of results from the phase 3, double-blind, placebo-controlled TOURMALINE-MM1 study, which demonstrated a 35% improvement in progression-free survival with the all-oral combination of ixazomib plus lenalidomide–dexamethasone versus lenalidomide–dexamethasone alone (median: 20.6 vs 14.7 months; hazard ratio: 0.74, p=0.012; median follow-up 14.7 months. The addition of ixazomib to the lenalidomide–dexamethasone regimen was associated with limited additional toxicity and had no adverse impact on patient-reported quality of life. Common grade ≥3 adverse events with ixazomib include gastrointestinal adverse events, rash, and thrombocytopenia. Here, we review the efficacy, safety, pharmacokinetics, and patient-reported quality of life data seen with ixazomib, and discuss the role of this oral agent in the treatment of patients with relapsed/refractory multiple myeloma, including in patients with high-risk cytogenetic abnormalities and those with multiple prior therapies. Keywords: ixazomib, multiple myeloma, proteasome inhibitor, clinical, efficacy, tolerability, pharmacokinetics 

 2. Long-term survival after a favorable response to anti-EGFR antibody plus chemotherapy to treat bone marrow metastasis: a case report of KRAS-wildtype rectal cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nakamura S

  2017-02-01

  Full Text Available Sho Nakamura, Tadahisa Fukui, Shuhei Suzuki, Hiroyuki Takeda, Kaname Watanabe, Takashi Yoshioka Department of Clinical Oncology, Yamagata University Faculty of Medicine, Yamagata, Japan Abstract: Bone marrow metastasis is a rare consequence of colorectal cancer that results in a poor prognosis; few reports describe a favorable response to doublet chemotherapy combined with targeted therapy, which is currently the standard treatment. We experienced a case where anti-epidermal growth factor receptor (EGFR antibody produced a marked anti-tumor response to bone marrow metastasis that led to long-term survival. A 51-year-old man was diagnosed with a primary KRAS-wildtype rectal cancer with multiple metastases, including the bone marrow. Disease control was achieved for 10.8 months following chemotherapy with a modified FOLFOX6 regimen combined with an anti-EGFR antibody. He died of cancer 22.7 and 16.6 months after disease onset and first-line chemotherapy, respectively. This case shows that early tumor shrinkage and deepness of response to the anti-EGFR antibody were observed even in a patient with bone marrow metastasis. Anti-EGFR antibody therapy should therefore be considered even when a patient’s medical condition appears to be poor owing to bone marrow metastasis. Moreover, tumors that are likely to be sensitive to chemotherapy, such as RAS-wildtype colorectal cancers, can be considered for anti-EGFR antibody therapy even if the patient is considered unfit for chemotherapy. Keywords: colorectal cancer, anti-epidermal growth factor receptor antibody, molecular targeted therapies, disseminated intravascular coagulation, standard of care

 3. Identification of Species in Tripterygium (Celastraceae) Based on DNA Barcoding.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xiaomei; Li, Na; Yao, Yuanyuan; Liang, Xuming; Qu, Xianyou; Liu, Xiang; Zhu, Yingjie; Yang, Dajian; Sun, Wei

  2016-11-01

  Species of genus Tripterygium (Celastraceae) have attracted much attention owing to their excellent effect on treating autoimmune and inflammatory diseases. However, due to high market demand causing overexploitation, natural populations of genus Tripterygium have rapidly declined. Tripterygium medicinal materials are mainly collected from the wild, making the quality of medicinal materials unstable. Additionally, identification of herbal materials from Tripterygium species and their adulterants is difficult based on morphological characters. Therefore, an accurate, convenient, and stability method is urgently needed. In this wok, we developed a DNA barcoding technique to distinguish T. wilfordii HOOK. f., T. hypoglaucum (LÉVL.) HUTCH, and T. regelii SPRAGUE et TAKEDA and their adulterants based on four uniform and standard DNA regions (internal transcribed spacer 2 (ITS2), matK, rbcL, and psbA-trnH). DNA was extracted from 26 locations of fresh leaves. Phylogenetic tree was constructed with Neighbor-Joining (NJ) method, while barcoding gap was analyzed to assess identification efficiency. Compared with the other DNA barcodes applied individually or in combination, ITS2+psbA-trnH was demonstrated as the optimal barcode. T. hypoglaucum and T. wilfordii can be considered as conspecific, while T. regelii was recognized as a separate species. Furthermore, identification of commercial Tripterygium samples was conducted using BLAST against GenBank and Species Identification System for Traditional Chinese Medicine. Our results indicated that DNA barcoding is a convenient, effective, and stability method to identify and distinguish Tripterygium and its adulterants, and could be applied as the quality control for Tripterygium medicinal preparations and monitoring of the medicinal herb trade in markets.

 4. Three-year experience with combined treatment with alendronate and alfacalcidol in Japanese patients with severe bone loss and osteoporotic fracture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwamoto J

  2011-06-01

  Full Text Available Jun Iwamoto1, Yoshihiro Sato2, Mitsuyoshi Uzawa3, Tsuyoshi Takeda1, Hideo Matsumoto11Institute for Integrated Sports Medicine, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan; 2Department of Neurology, Mitate Hospital, Fukuoka, Japan; 3Department of Orthopaedic Surgery, Keiyu Orthopaedic Hospital, Gunma, JapanPurpose: Combined treatment with alendronate and alfacalcidol is more useful to increase bone mineral density (BMD than alendronate or alfacalcidol alone. A retrospective study was conducted to investigate the 3-year outcome of combined treatment with alendronate and alfacalcidol in patients with severe bone loss (BMD ≤ 50% of the young adult mean and osteoporotic fracture.Methods: Thirty-four patients (six men and 28 postmenopausal women with primary or secondary osteoporosis who had been treated with alendronate and alfacalcidol for more than 3 years were analyzed. The lumbar spine or total hip BMD and bone turnover markers were monitored, and the incidence of osteoporotic fractures was assessed.Results: The urinary level of cross-linked N-terminal telopeptides of type I collagen and serum level of alkaline phosphatase significantly decreased (-42.5% at 3 months and -18.9% at 3 years, and the lumbar spine BMD, but not the total hip BMD, significantly increased (14.8% at 3 years, compared with the baseline values. However, the incidence of vertebral and nonvertebral fractures was 26.5% and 2.9%, respectively, suggesting a high incidence of vertebral fractures.Conclusion: The results of the present study suggest that combined treatment with alendronate and alfacalcidol may be useful to reduce bone turnover and increase the lumbar spine BMD in patients with severe bone loss and osteoporotic fracture. However, its efficacy against vertebral fractures appears not to be sufficient. Thus, anabolic agents such as teriparatide should be taken into consideration as first-line drugs in patients with severe osteoporosis.Keywords: osteoporosis

 5. Finite element method solution of simplified P3 equation for flexible geometry handling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ryu, Eun Hyun; Joo, Han Gyu

  2011-01-01

  In order to obtain efficiently core flux solutions which would be much closer to the transport solution than the diffusion solution is, not being limited by the geometry of the core, the simplified P 3 (SP 3 ) equation is solved with the finite element method (FEM). A generic mesh generator, GMSH, is used to generate linear and quadratic mesh data. The linear system resulting from the SP 3 FEM discretization is solved by Krylov subspace methods (KSM). A symmetric form of the SP 3 equation is derived to apply the conjugate gradient method rather than the KSMs for nonsymmetric linear systems. An optional iso-parametric quadratic mapping scheme, which is to selectively model nonlinear shapes with a quadratic mapping to prevent significant mismatch in local domain volume, is also implemented for efficient application of arbitrary geometry handling. The gain in the accuracy attainable by the SP 3 solution over the diffusion solution is assessed by solving numerous benchmark problems having various core geometries including the IAEA PWR problems involving rectangular fuels and the Takeda fast reactor problems involving hexagonal fuels. The reference transport solution is produced by the McCARD Monte Carlo code and the multiplication factor and power distribution errors are assessed. In addition, the effect of quadratic mapping is examined for circular cell problems. It is shown that significant accuracy gain is possible with the SP 3 solution for the fast reactor problems whereas only marginal improvement is noted for thermal reactor problems. The quadratic mapping is also quite effective handling geometries with curvature. (author)

 6. Radioactive contamination processes during 14-21 March after the Fukushima accident: What does atmospheric electric field measurements tell us?

  Science.gov (United States)

  Takeda, M.; Yamauchi, M.; Makino, M.; Owada, T.; Miyagi, I.

  2012-04-01

  Ionizing radiation from the radioactive material is known to increase atmospheric electric conductivity, and hence to decrease vertical downward atmospheric DC electric field at ground level, or potential gradient (PG). In the past, the drop of PG has been observed after rain-induced radioactive fallout (wet contamination) after nuclear tests or after the Chernobyl disaster. After the nuclear accident Fukushima Dai-ichi nuclear power plant (FNPP) that started 11 March 2011, the PG also at Kakioka, 150 km southwest from the FNPP, also dropped a by one order of magnitude. Unlike the past examples, the PG drop was two-stepped on 14 March and 20 March. Both correspond to two largest southward release of radioactive material according to the data from the radiation dose rate measurement network. We compare the Kakioka's PG data with the radiation dose rate data at different places to examine the fallout processes of both on 14 March and on 20 March. The former turned out to be dry contamination by surface wind, leaving a substantial amount of fallout floating near the ground. The latter turned out to be wet contamination by rain after transport by relatively low-altitude wind, and the majority of the fallout settled to the ground at this time. It is recommended that all nuclear power plant to have a network of PG observation surrounding the plant. Takeda, et al. (2011): Initial effect of the Fukushima accident on atmospheric electricity, Geophys. Res. Lett., 38, L15811, doi:10.1029/2011GL048511. Yamauchi, et al. (2012): Settlement process of radioactive dust to the ground inferred from the atmospheric electric field measurement, Ann. Geophys., 30, 49-56, doi:10.5194/angeo-30-49-2012.

 7. Anti-inflammatory drugs for Duchenne muscular dystrophy: focus on skeletal muscle-releasing factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miyatake S

  2016-08-01

  Full Text Available Shouta Miyatake,1 Yuko Shimizu-Motohashi,2 Shin’ichi Takeda,1 Yoshitsugu Aoki1 1Department of Molecular Therapy, National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry, Kodaira, Tokyo, Japan; 2Department of Child Neurology, National Center Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry, Kodaira, Tokyo, Japan Abstract: Duchenne muscular dystrophy (DMD, an incurable and a progressive muscle wasting disease, is caused by the absence of dystrophin protein, leading to recurrent muscle fiber damage during contraction. The inflammatory response to fiber damage is a compelling candidate mechanism for disease exacerbation. The only established pharmacological treatment for DMD is corticosteroids to suppress muscle inflammation, however this treatment is limited by its insufficient therapeutic efficacy and considerable side effects. Recent reports show the therapeutic potential of inhibiting or enhancing pro- or anti-inflammatory factors released from DMD skeletal muscles, resulting in significant recovery from muscle atrophy and dysfunction. We discuss and review the recent findings of DMD inflammation and opportunities for drug development targeting specific releasing factors from skeletal muscles. It has been speculated that nonsteroidal anti-inflammatory drugs targeting specific inflammatory factors are more effective and have less side effects for DMD compared with steroidal drugs. For example, calcium channels, reactive oxygen species, and nuclear factor-κB signaling factors are the most promising targets as master regulators of inflammatory response in DMD skeletal muscles. If they are combined with an oligonucleotide-based exon skipping therapy to restore dystrophin expression, the anti-inflammatory drug therapies may address the present therapeutic limitation of low efficiency for DMD. Keywords: calcium channels, ryanodine receptor 1, exon skipping, NF-κB, myokine, ROS

 8. METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA TAHSİN YÜCEL’İN ‘YALAN’ ADLI ROMANI TAHSİN YÜCEL’S YALAN IN TERMS OF INTERTEXTUALITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Eda GÜNDOĞDU

  2012-12-01

  retilmiş metinlerle doğal bir bağ kurmaktadır; bu doğrultuda bir metnin okuyucusu kadar anlamı vardır ve her okuma, okuyanın bilgi birikimine ve okuma sürecine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Tahsin Yücel’in ‘Yalan’ adlı romanını metinlerarası ilişkiler bağlamında değerlendirmektir. Söz konusu değerlendirme alıntı-gönderge ve anıştırma öğeleri üzerinden yapılmıştır.Çalışmada ‘Yalan’ romanında metinlerarası öğelerden alıntı-gönderge yöntemleri ile anıştırma yönteminin sıklıkla kullanıldığı, söz konusu kullanımların metni çeşitli açılardan güçlendirdiği; metinlerarası öğelerin kahramanın özellikleri hakkında okuru bilgilendirme, karakterlerin ruhsal dönüşüm süreçlerine katkıda bulunma, olay örgüsüne katkı sağlama gibi işlevlerde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu öğeler, romanın çoksesliliğini güçlendirmekle birlikte okurdan geniş bir entelektüel bilgi istemektedir.Romanda alıntı-gönderge öğeleri doğrultusunda oluşturulan metinlerarası ilişkilere bakıldığında Çağdaş Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatı yazar ve eserleri aracılığıyla gerçekleştirilen metinlerarasılık görünümlerinin yanı sıra müzik, resim, felsefe, dilbilim gibi alanlara yönelik yapılan metinlerarasılık görünümleri yer almaktadır. Öte yandan romana anıştırma öğeleri açısından bakıldığında yazarın önceki kitaplarına ve dünya edebiyatından iki romana yönelik izlek ve karakter özellikleri bağlamında yaptığı metinlerarasılık görünümlerine rastlanılmıştır. Bu bağlamda, inceleme konusu roman metinlerarasılık açısından çoksesli bir anlatı olma özelliği taşımaktadır.

 9. İlköğretim Döneminde Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Yazma Becerilerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem İLKER

  2017-12-01

  Full Text Available Öğrencilerin akademik performansını olumsuz etkileyen öğrenme güçlükleri dinleme, konuşma, anlama, okuma, yazma ve matematik gibi pek çok alanda görülebilmekte ve her öğrencide farklı biçimde seyredebilmektedir. Bazı öğrenciler okurken sözcükleri tanımada, bazıları ise kalem tutma ya da kendini yazılı olarak ifade etme becerilerinde sorun yaşamaktadır. Öğrencilerin yaşadığı bu sorunların önceden belirlenip önlenmesi ya da ortaya çıktığında giderilmesi için ilköğretim döneminde bazı müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Alanyazına bakıldığında bu müdahalelerin daha çok okuma becerisi üzerinde yoğunlaştığı, yazma becerisi ile ilgili yeterli çalışmanın bulunmadığı ve mevcut çalışmaların da genellikle normal gelişim gösteren öğrenciler üzerinde yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, ilköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin müdahalelerin gerçekleştirildiği araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Google Akademik (Google Scholar, EBSCOHost, Elsevier Science Direct ve ERIC veritabanlarında tarama yapılmış ve ölçütleri karşılayan 23 makale incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları araştırmaların en çok yazma stratejileri konusunda yapıldığını, kendini geliştirme stratejisi üzerinde yoğunlaştığını, en çok 4. sınıf öğrencilerine yönelik çalışıldığını ve erkek katılımcıların sayısının kadın katılımcılardan fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu araştırmanın sonucu çalışmaların çoğunun deneysel veya tek denekli araştırmalar olarak desenlendiğini, kullanılan müdahalelerde bir uzlaşma olmadığını ve müdahalelerin genellikle birbirinden farklılaştığını ortaya koymaktadır. Learning disabilities that negatively affect students’ academic performance can be observed in many skills

 10. EXAMINATION OF TEXTS AT MEB 6, 7 AND 8. GRADE TURKISH COURSE TEXTBOOKS ACCORDING TO VALUE TRANSMISSION MEB 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU

  2011-06-01

  ürüst bireylerin yetiştirilmesi için etkili bir değer eğitimine ihtiyaç vardır. Okullar, ulusal ve evrensel değerlerin iletimini sağlayarak toplumların devamlılığını sağlayan kurumlardır. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan ders kitaplarının değer iletimi konusunda önemli bir rolü vardır. Öğrenciler, ders kitaplarında yer alan ve ana dilinin her türlü imkânından ve söz varlığı zenginliğinden yararlanılarak oluşturulan edebî eserler yoluyla millî ve evrensel değerleri kazanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevine ait İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin hangi ulusal ve evrensel değerleri ilettiğini / sezdirdiğini tespit etmek ve iletilen / sezdirilen değerlerin 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki dağılımını belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri örneklemini, MEB yayınevine ait 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Ders kitaplarında yer alan okuma metinleri, “Değerler Tespit Formu (DTF”na göre incelenerek hangi ulusal ve evrensel değerlerin metinler aracılığıyla iletildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada MEB 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değerlerin iletimini istenen düzeyde gerçekleştirmediği ve 6. sınıfta değer iletiminin daha yoğun olduğu, 7 ve 8. sınıfta ise azaldığı görülmüştür.

 11. Deşifre Şarkı Söyleme Eğitimine Yönelik Öğretim Metodu Önerisi A Recommended Teaching Method For Sight-Singing Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevan NART

  2013-03-01

  Full Text Available In professional music education, effort is made during musicallistening, reading, and writing (MLRW courses to teach the language ofmusic. Sight-singing education is related to the musical readingdimension of MLRW teaching. Sight-singing is the ability (skill toanalyse and vocalize a music piece directly with words at first sight inaccordance with the correct notation. This skill which can be consideredthe highest step in musical literacy at professional music education is askill that every individual studying music education needs to develop.Sight-singing skills that each individual have at a certain level can beimproved by planned, programmed, systematic and regular studies.In Turkey, there are very limited unique studies for improvingsight-reading skills. And as for sight-singing there are no systematic,planned applications, scientific researches or resourcesare available. However there are a great number of publishedresources available for teaching sight- singing, and many methods arebeeing practiced successfully in overseas since 1800s.The method which is proposed as a teaching material for sightsingingin this study was a unique teaching method that was developedand experimented for a doctoral research with the idea of resolving thelack of resource in the field of sight-singing. This study consistsof descriptions for the proposed- teaching method and system for sightsingingand also explanations about the devoloping process of thecirriculumn and teaching materials.The aforementioned method is important for being the very firstwriten teaching method about sight singing education in Turkey. It alsohas importance in terms of being an example and resource for leadingfuture studies, cirriculumns and practices in this area. Mesleki müzik eğitiminde öğrencilere müziksel işitme, okuma veyazma (MİOY dersleri kapsamında müziğin dili öğretilmeyeçalışılmaktadır. Deşifre şarkı söyleme MİOY öğretiminin müzikselokuma boyutuyla ili

 12. 60-66 Ay Aralığında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Kişisel Öz Bakım Ve İlkokuma-Yazma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi The Evaluation Of The 60-66 Months Old Primary School Students’ Personal Self-Care And Initial Reading And Writing Skills According To Teachers’ Views

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat BAŞAR

  2013-09-01

  ğişikle 2012-2013 öğretim yılında 60-66 ay arasındaki öğrenciler velilerin rızasıyla ilkokula başladılar. Bu başlangıçla birlikte temel becerilerle ilgili yetersizlik, öğrenme güçlüğü gibi tartışmalar yapıldı. Raporlar yayınlandı. Bu eleştirilerin tamamı süreç başlamadan ve uygulama görülmeden sendika, vakıf ve dernekler tarafından yapılan eleştirilerdi. Nitel olarak yapılan bu çalışmada ilkokula 60-66 ay döneminde başlayan öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlkokula başladıkları dönem ile birinci sınıfı bitirdikleri dönem arasındaki süreç öğrencilerdeki gelişim ve gerçekleştirilen etkinliklere göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Uşak’ta görev yapan 26 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 60-66 ay aralığında bulunan öğrencilerin dönemin başında okula uyum, tuvaleti kullanma, tuvaletten sonra ellerini yıkayabilme ve elbisesini giyme, kendi başına yiyip içebilme gibi kişisel öz bakım becerilerinde yetersiz oldukları görülmüştür. Ancak 2012-2013 öğretim yılı sonu itibari ile bu becerileri kazanmada sorunların pek görülmediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin ilkokula başladıkları dönemde kalem tutma, satır aralığına yazma, sesleri yazım yönüne göre doğru yazma, tahtayı kullanma becerilerinde sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. 2012-2013 öğretim yılı sonunda okuma ve yazma sorununun aşıldığı belirlenmiştir.

 13. İlköğretim Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigation of Primary School Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadir KARATEKİN

  2012-09-01

  . Bu sosyal becerilerden birisi de iletişim becerisidir. Daha küçük yaşlardan itibaren verilecek beceri eğitimi ile öğrencilerimize iletişim becerileri kazandırarak içinde yaşadığı toplumda mutlu, üretken ve etkili bir insan olmasını sağlayabiliriz. Bunun için öğrencilerimizin iletişim becerileri üzerinde etkili olabilecek faktörlerin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim öğrencilerinin iletişim becerileri üzerinde etkili olan faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Ersanlı ve Balcı (1998 tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Envanteri" Ankara ve Kırşehir'de bulunan iki ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 373 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 15 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim öğrencilerinin iletişim becerileri üzerinde öğrencilerin yaşadıkları ilin, cinsiyetin, okul öncesi eğitimin, anne-baba eğitim durumunun ve sınıf düzeyinin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin, Türkçe dersinden aldıkları not, okudukları kitap sayısı, günlük kitap okuma süreleri arttıkça iletişim becerileri artarken günlük televizyon izleme ve bilgisayar kullanma süreleri arttıkça iletişim becerileri azalmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin derslerdeöğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamları oluşturmaları, öğrencilerin daha fazla kitap okuması için teşvik edilmesi, çocukların okul öncesi eğitime mümkün olduğunca erken başlatılması ve ebeveynlerin çocuklarının TV ve bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmelerine izin verilmemeleri önerilmiştir.

 14. THE AWARENESS AND SUGGESTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PROBLEMS OF TURKISH (MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSTY SAMPLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇENİN YAŞADIĞI SORUNLARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE ÖNERİLERİ (MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan BAĞCI

  2012-01-01

  Full Text Available The main goal of both foreign language education and mother tongue education is develop individuals language skills (reading, listening, visual, reading, writing, speech and visual presentation. The mother tongue is carrier of emotions, thoughts, and culture that make up the most strong ties between the individual and society. In the echelon of primary education when base, love, and awareness of native language are formed teacher is the person who will furnish students with the love and sensitivity for mother tongue. At first Primary school teachers and other all teachers should develop and internalize this kind of sensitivity and awareness prior to graduation.This study has been completed through survey model in order to determine candidate teachers’ awareness of, sensitivity for, and opinions and suggestions regarding their mother tongue. Research universe consists of students studying at Turkish Language Teaching Department, English language Teaching Department, Elemantry Education Department, Elemantry Education Program and Social Sciences Education Program, Faculty of Education at Mehmet Akif Ersoy University while research sample is composed of senior students studying at the same program.This study is limited with the answers given by senior students who Faculty of Education at Mehmet Akif Ersoy University in the relevant sections of the spring semester of 2010-2011 academic year consisting of an open ended questions in the questionnaire. Open ended questions in the questionnaire have been analyzed through descriptive analysis method; and findings have been depicted quantitatively Gerek ana dili gerekse yabancı dil eğitiminin temel hedefi bireylerin dil becerilerini (okuma, dinleme, görsel okuma, yazma, konuşma ve görsel sunu geliştirmektir. Ana dil, bireyle toplum arasında en güçlü bağları oluşturan duygu, düşünce ve kültürün taşıyıcısıdır. Ana dili eğitiminin temellerinin atıldığı, ana dili sevgisi ve

 15. A CONTENT ANALYSIS OF KEYWORD OF THESES IN THE FIELD OF TURKISH EDUCATION AND TEACHING TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNDE GEÇEN ANAHTAR KELİMELERE DÖNÜK BİR İÇERİK ANALİZİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oğuzhan SEVİM

  2012-01-01

  Full Text Available The purpose of this study is to examine and group thematically keywords in graduate dissertations written in the Turkish education. Meta-analysis method was used in research. The study was carried out on 335 graduate dissertations written between 2005-2010 in the field of Turkish education. The data werw collected from document analysis technique. Keywords listed by researcher was studied to group thematically. As a result of the study, it was understood that not only related to basic language skills but also literature,, teacher competence, children literature, textbook review were studied in the field of Turkish education. Looking at the master’s thesis on the basic language skills, it was seen that studies were concentrated in the field of reading and writing; areas of speeking and listening were neglected. Bu çalışmanın amacı Türkçe eğitimi alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimeleri incelemek ve tematik olarak gruplandırmaktır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışma, 2005-2010 yılları arasında Türkçe Eğitimi alanında yazılmış 335 yüksek lisans tezi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Listelenen anahtar kelimeler, tematik olarak gruplandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkçe eğitimi alanında yazılmış olan yüksek lisans tezlerinin yalnızca temel dil becerileriyle ilgili olmadığı; edebiyat, öğretmen yeterliliği, çocuk edebiyatı, ders kitabı incelemesi konularında da çalışıldığı anlaşılmıştır. Temel dil beceriyle ilgili olan yüksek lisans tezlerine bakıldığında çalışmaların okuma ve yazma alanlarında yoğunlaştığı, konuşma ve dinleme alanlarının ise ihmal edildiği görülmüştür.

 16. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin İşlevsel Akademik Becerilerine İlişkin Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Gözden Geçirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Özak

  2010-01-01

  Full Text Available İşlevsel akademik beceriler bireyin toplumda bağımsız bir birey olarak yaşayabilmesi ve çalışabilmesi için gerekli olan becerilerdir. Türkiye’de zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle yapılan lisansüstü tez çalışmaları incelendiğinde, işlevsel akademik becerilere ilişkin tez çalışmalarının yürütüldüğü görülmekte; ancak, bu tezlerin ayrıntılı olarak incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu gereksinimden yola çıkarak, bu çalışmada zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilen lisansüstü tezler incelenmiştir. Türkiye’de zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin 29 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin 17 tanesi okuma-yazma becerileri (14 yüksek lisans, 3 doktora ve 12 tanesi de (9 yüksek lisans, 3 doktora matematik becerilerini konu almaktadır. Tezler, öğretim yapılan akademik becerilerin alanı, deneklerin özellikleri, yönteme ilişkin özellikler, modele ilişkin özellikler, bulgulara ilişkin özellikler olmak üzere incelenmiş, bulgular ileriye dönük öneriler ışığında tartışılmıştır. Functional academic skills are the ones that an individual needs to have and show in order to live independently in society. While checking master thesis and doctoral dissertations carried out with individuals with intellectual disabilities in Turkey, it was found that there have been master thesis and doctoral dissertations on functional academic skills of students with intellectual disabilities in Turkey. However, it was also recognized that there is no study reviewing these studies. Therefore, the purpose of this study is to review master thesis and doctoral dissertations on functional academic skills of students with intellectual disabilities in Turkey. It was found that out of 29 studies conducted in Turkey, 17 are on reading

 17. Psychological distress after the Great East Japan Earthquake and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident: results of a mental health and lifestyle survey through the Fukushima Health Management Survey in FY2011 and FY2012.

  Science.gov (United States)

  Yabe, Hirooki; Suzuki, Yuriko; Mashiko, Hirobumi; Nakayama, Yoko; Hisata, Mitsuru; Niwa, Shin-Ichi; Yasumura, Seiji; Yamashita, Shunichi; Kamiya, Kenji; Abe, Masafumi

  2014-01-01

  On 11 March 2011, the Great East Japan Earthquake followed by a gigantic tsunami hit the Pacific coast of Northeast Japan (Tohoku) and damaged Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, causing a radiation hazard in the entire Fukushima Prefecture. The radiation dose exposed either externally and internally in Fukushima residents have been evaluated to be low so far and it is hardly believed that they may have any direct radiation risk on physical condition. The purpose of this report is, therefore, to describe results of a mental health and lifestyle survey intended to facilitate adequate care for residents who are at a higher risk of developing mental health problems after the complicated accident. The target population of this survey is the residents of evacuation zones including Hirono Town, Naraha Town, Tomioka Town, Kawauchi Village, Okuma Town, Futaba Town, Namie Town, Katsurao Village, Minamisoma City, Tamura City, Yamakiya district of Kawamata Town, and Iitate Village. The targeted population was 210,189 in fiscal year 2011 (FY2011) and 211,615 in fiscal year 2012 (FY2012). Questionnaires have been mailed since January 2012, and subsequently, January 2013, 10 and 22 months after the disaster. Among of them, children 63.4%, adults 40.7% for FY2011, and children 41.0%, adults 29.7% for FY2012 responded to the questionnaires mailed. Sociodemographic data showed that many evacuee households were separated after the disaster and had to move several times. K6 was used in this survey to estimate general mental health. The proportion (14.6% in FY2011 and 11.9% inFY2012) of adults who scored above the K6 cut-off (≥13) for general mental health was higher than usual, indicating severe mental health problems among evacuees. The proportion (21.6% in FY2011 and 18.3% inFY2012) of adults who scored above the cut-off (≥44) of PTSD checklist (PCL), reflecting traumatic symptoms, was almost equal to that of the workers after the 9.11 World

 18. THE MOVIE, KABADAYI, IN THE CONTEXT OF THE HABIT OF MIND IN ANATOLIAN SOCIETY ANADOLU TOPLUMU ZİHİNSEL YAPISI BAĞLAMINDA KABADAYI FİLMİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra YİĞİT

  2009-12-01

  ğu toplumunu bir yandan yansıtmakta diğer yandan belirli şartlarda etkileme gücünü elinde bulundurmaktadır. Ayrıca sanatçı, içinde bulunduğu toplumun ve zamanın zihniyetini bünyesinde barındırmakta, dolayısıyla filmler ait olduğu toplumun zihniyet yapısının özelliklerini taşımaktadır. Zihniyet okumaları ile bu yapının özellikleri saptanabilmekte, çağa ait zihniyet yapısı ortaya çıkarılabilmektedir. Çalışma, Kabadayı (Ömer Vargı, 2007 adlı film özelinde bir zihniyet okuması yapmayı amaçlamaktadır. Filmin analizinde sosyolojik yöntem kullanılmakta iken, kuramsal temel antropoloji, sosyoloji ve tarih bilimlerine dayanmaktadır. Kabadayı, anlatısındaki eski yeni karşıtlığında Anadolu toplumu zihinsel yapısına ait pek çok unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Sonuç olarak, filmsel anlatı çağa ve topluma ait zihinsel yapının izlerini taşımaktadır.

 19. E-Book Technology and Its Use E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih Rukancı

  2003-06-01

  Full Text Available The book industry that showed extraordinary development with the invention of printing machine by Johann Gutenberg during the 1450's is constantly changing along with new telecommunication and information technologies. The most recent evolution in the book and publishing industry is electronic books. E-book technology supported by hardware, software and standart protocols and some of its advantage and disadvantages had produced e-book readers that became unseparable part of our academic and daily life. E-books, in recent years, has became more widespread in the areas of publishing, education and information services and are reaching larger user groups. It is expected that this new technology will change our way of information acquisition and dissemination. This seems unavoidable despite the views of those who argue that e-books cannot be an alternative to printed books. Widespread of e-books will be added a new dimension to technical and user services in information centers. 1450'li yıllarda Johann Gutenberg'in matbca makinesini icat etmesiyle oldukça büyük bir gelişim gösteren kitap endüstrisi, iletişim ve bilgi teknolojilerine paralel olarak sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin son halkasını kitap endüstrisinde ve yayıncılık sektöründe devrimsel bir nitelik taşıyan elektronik kitaplar oluşturmaktadır. Yazılım, donanım, standart ve protokol bileşenlerinden oluşan e-kitap teknolojisi, bir takım avantaj ve dezavantajlarıyla beraber birçok yeni ekitap okuma cihazının akademik ve gündelik yaşantımıza girmesine neden olmuştur. E-kitaplar, günümüzde yayıncılık, eğitim ve bilgi hizmetleri alanlarında gelişme göstermekte, gün geçtikçe artan sayılarıyla daha geniş kullanıcı kitlelerine hitap etmektedir. Basılı kitaplara alternatif olabileceği tartışılmakta olan bu teknolojinin zamanla bilgi edinme ve bilgiyi yayma yöntemlerimizi değiştirmesi kaçınılmazdır. E-kitapların yayg

 20. Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf DEMİREL

  2014-11-01

  Full Text Available Betonun basınç dayanımı, betonarme sistemin yapısal bütünlüğü açısından hayati önem taşımaktadır. Gerek inşaat aşamasında gerekse inşaat tamamlandıktan sonra, farklı yapı elemanlarındaki basınç dayanımlarının bilinmesi, kontrol ve değerlendirme yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Standartların ve yönetmeliklerin değişimiyle kontrol ve değerlendirme için beton dayanımının tespiti daha da önem kazanmıştır.Yapıya az hasar verecek şekilde, beton dayanımının bulunması önemlidir. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımı tespiti ekonomik, pratik ve hasarsız olması nedeniyle çok kullanışlı bir yöntemdir. Yapılan çalışmalarda, geri sıçramalı çekiç ile karot numunesinden bulunan beton dayanımı arasında tutarsızlıklar gözlenmiştir. Geri sıçramalı çekiç okumaları herhangi bir düzeltme faktör dikkate alınmadan kullanılmaktadır. Bu da geri sıçramalı çekicin kullanımını ve güvenirliğini azaltmaktadır.Bu çalışmada, fck=14, fck=20 ve fck=24 MPa dayanımlara sahip deney elemanlarında 0.013N0-0.2N0-0.3N0-0.4N0-0.5N0-0.6N0-0.7N0 yük düzeylerinde her dört yüzeyinden en az beşer adet geri sıçramalı çekiç okuması alınmış, standart sapma analizi yapılmıştır. Elde edilen dayanımların, eksenel yük düzeyi ile değişimi irdelenmiştir. Eksenel yük düzeyinin de ayrı bir sapma yarattığı tespit edilmiştir. Eksenel yük düzeyine göre,  geri sıçramalı çekiç verileri için rekrasyon doğrusu bulunmuştur. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımın elde edilmesinde eksenel yük düzeyinin de bir düzeltme faktörü olarak dikkate alması gerektiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Beton dayanımı tespiti, Geri sıçramalı çekiç, Eksenel yük düzeyi, Rekrasyon doğrusu

 1. USING LITERARY WORKS IN CHARACTER EDUCATION KARAKTER EĞİTİMİNDE EDEBİ ESERLERİN KULLANIMIHalit KARATAY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halit KARATAY

  2011-01-01

  ğlamak için insani ve ahlaki değerleri benimsemeleri gerekir. Sağlam karakterli, erdemli bireyler yetiştirmede aileler kadar artık okullar da sorumludur. İnsanın davranışlarına yön veren insani ve ahlaki değerlerin çocuklara kazandırılması için uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Okullarda yapılan karakter eğitiminde edebi eserlerden yararlanmak, etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Okuma çalışmalarında olumlu karakter özelliklerinin edebî eserler aracılığıyla irdelenmesi, öğrencilerin hem ahlaki hayal güçlerini harekete geçirir hem de olumlu davranış ve tutumları değer olarak algılamalarını ve benimsemelerini sağlar. Bu çalışmada edebî eserlere dayalı yapılan karakter eğitiminde kullanılan ahlaki muhakeme yöntemi ve örnek uygulanmasına yer verilmiştir.

 2. LANGUAGE SKILLS AND THE CRITICAL THINKING DİL BECERİLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adnan KARADÜZ

  2010-07-01

  şturulan ilköğretim programında yer verilen sekiz temel beceriden birisi de eleştirel düşünme becerisidir. Eleştirel düşünmenin Türkçe öğretiminde de öğrencilere kazandırılması programın hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Eleştirel düşünmenin, programda yer alan yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma gibi becerilerle de ilişkisi vardır.Eleştirel düşünme; kuşku temelli sorgulayıcı bir yaklaşımla konulara bakma, yorum yapma ve karar verme becerisidir. Sebep-sonuç ilişkisini bulma, ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları yakalama, çeşitli ölçütleri kullanarak sıralama yapma, verilen bilgilerin kabul edilebilirliğini, geçerliliğini belirleme, analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma, çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerir. Türkçe öğretiminde eleştirel düşünme becerilerini kazandırma, dil becerilerinin desteklenip geliştirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel dil becerilerine ait kazanımların gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek gerekir. Eleştirel okuma, eleştirel dinleme, eleştirel konuşma ve eleştirel yazma ile ilgili kazanımların varlığı eleştirel düşünmeye bağlıdır. Öğrencilerin temel dil becerilerinin geliştirilebilmesi için eleştirel düşünme becerilerini öğrenme ortamında yaşatacak yöntem ve tekniklere yer vermek gerekir. Öğrenme ortamında eleştirel düşünme atmosferi oluşturmada öğretmenin rolü, yaklaşımı ve bu beceriye sahip olması da oldukça önemlidir.Dil becerilerinin temel becerilerle ilişkilendirilerek öğretilmesi, yapılandırmacı programda esas alınan öğrenme felsefesinin gereğidir. Düşüncenin temel aracı olan dilin eğitiminde de eleştirel düşünebilen öğrenciler yeti

 3. SEMANTIC CONTENT OF PRONOUNS IN TURKEY TURKISH TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ZAMİRLERİN ANLAM YÜKÜ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet AKÇATAŞ

  2010-10-01

  üklenmesinde etkilidir. Metin işaret zamirleri ve soru zamiri ise, bilgi kategorisinde bir veya birkaç cümledeki bilgileri özetler ve bunların değişik amaçlarla kullanılmasını sağlar. Türkçede zamir kullanımının bu özelliğinin kavratılmasının okuma, anlama ve eğitim yönünden birçok yararları vardır.

 4. Lise öğrencilerinin atasözlerini kavrama düzeyleri üzerine nitel bir araştırma / A qualitative study on high school students’ proverbs comprehending levels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf TEPELİ

  2012-12-01

  Full Text Available ÖZETBireylerin sahip oldukları dili ve kültürü edinebilmesi ve bunu etkili bir şekilde kullanabilmesi için öncelikle o dil ve kültürü tanıması gerekmektedir. Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri atasözleridir. Atasözleri söyleyişi ve fikirleri kuvvetlendirme, birkaç cümle ile etkili metinler oluşturabilme açısından konuşma ve yazma eğitiminde; ilgi ve merak uyandırma açısından dinleme eğitiminde; metinleri daha anlamlı hâle getirip vurgu ve tonlamayı kolaylaştırma açısından okuma eğitiminde kullanılabilecek ürünlerdir. Bu yüzden dil öğretiminde ve değer aktarımında atasözlerinden yararlanmanın gerekliliği kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım ders kitaplarında geçen atasözlerini öğrencilerin kavrama düzeyleri araştırılmış, atasözlerinin öğretiminde ortaya çıkan eksiklikler belirlenmeye çalışılmış ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, Kütahya il merkezinde öğrenim gören dokuz öğrenci bulunmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgulara göre, lise öğrencileri atasözlerinin öğüt verici yönüne dikkat çekmişlerdir. Öğrencilerin çoğu günlük konuşmalarda -yeri geldiğinde- atasözlerinden yararlandıklarını belirtmiştir.

 5. POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF POPULAR TRANSLATED NOVELS FOR CHILDREN IN TERMS OF CONTENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Derya YILDIZ

  2016-12-01

  Full Text Available Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ürünlerinden yararlanarak okuma alışkanlığı kazanır, yazınsal duyarlığını geliştirir ve kimlik gelişimine katkı sağlar. Çeviri kitaplar sayesinde de farklı kültürlerdeki karakterlerle karşılaşarak yeni yaşantılar kazanır ve bu sayede duygu ve düşünce zenginliği edinir. Bu çalışmada Konya’nın merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu’da üç okul belirlenmiş ve her bir okuldan kırk olmak üzere toplamda yüz yirmi 8. sınıf öğrencisine en son okudukları çeviri kitaplar sorulmuştur. Klasik kitaplar çıkarıldığında en fazla okunan ilk iki kitabın “Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı” ile “Gölgelerin Efendisi: Gorlan Harabeleri” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bu kitaplar içerik unsurları olan; konu, tema, kahramanlar, plan, dil ve üslup bakımından incelenmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre popüler çeviri çocuk romanlarının, macera ve fantastik türde seri kitaplar olduğu ve bölümlerden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca kitaplarda ana kahramanın çocuk olduğu ancak olağanüstü varlıkların da yer aldığı, kötülerle mücadelenin işlendiği ve çocukların hayatlarından unsurlara yer verildiği tespit edilmiştir.

 6. Relationship between carbon microstructure, adsorption energy and hydrogen adsorption capacity at different temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jacek Jagiello; Matthias Thommes

  2005-01-01

  Various microporous materials such as activated carbons, nano-tubes, synthetic microporous carbons as well as metal organic framework materials are being considered for hydrogen storage applications by means of physical adsorption. To develop materials of practical significance for hydrogen storage it is important to understand the relationships between pore sizes, adsorption energies and adsorption capacities. The pore size distribution (PSD) characterization is traditionally obtained from the analysis of nitrogen adsorption isotherms measured at 77 K. However, a portion of the pores accessible to H 2 may not be accessible to N 2 at this temperature. Therefore, it was recently proposed to use the DFT analysis of H 2 adsorption isotherms to characterize pore structure of materials considered for hydrogen storage applications. In present work, adsorption isotherms of H 2 and N 2 at cryogenic temperatures are used for the characterization of carbon materials. Adsorption measurements were performed with Autosorb 1 MP (Quantachrome Instruments, Boynton Beach, Florida, USA). As an example, Fig 1 compares PSDs calculated for the activated carbon sample (F400, Calgon Carbon) using combined H 2 and N 2 data, and using N 2 isotherm only. The nitrogen derived PSD does not include certain amount of micropores which are accessible to H 2 but not to N 2 molecules. Obviously, the difference in the calculated PSDs by the two methods will depend on the actual content of small micropores in a given sample. Carbon adsorption properties can also be characterized by the isosteric heat of adsorption, Qst, related to the adsorption energy and dependent on the carbon pore/surface structure. Fig 2 shows Qst data calculated using the Clausius-Clapeyron equation from H 2 isotherms measured at 77 K and 87 K for the carbon molecular sieve CMS 5A (Takeda), oxidized single wall nano-tubes (SWNT), and graphitized carbon black (Supelco). The Qst values decrease with increasing pore sizes. The

 7. Comparison of health care resource utilization and costs among patients with GERD on once-daily or twice-daily proton pump inhibitor therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mody R

  2013-04-01

  Full Text Available Reema Mody,1 Debra Eisenberg,2 Likun Hou,2 Siddhesh Kamat,2 Joseph Singer,2 Lauren B Gerson3 1Takeda Pharmaceuticals International Inc, Deerfield, IL, 2HealthCore Inc, Wilmington, DE, 3Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA Background: The purpose of this study was to assess differences in health care resource utilization and costs associated with once-daily and twice-daily proton pump inhibitor (PPI therapy. Most patients with gastroesophageal reflux disease (GERD achieve symptom control on once-daily PPI therapy, but approximately 20%–30% require twice-daily dosing. Methods: Patients were ≥18 years of age with at least one medical claim for GERD and at least two PPI claims from HealthCore's Integrated Research Database (HIRDSM during 2004–2009. Patients were continuously eligible for 12 months before and after the index date (date of first PPI claim. Based on PPI dosing throughout the post-index period (quantity of medication dispensed/number of days supply, patients were classified as once-daily (dose ≤ 1.5 pills per day or twice-daily (≥1.5 PPI users. Results: The study cohort included 248,386 patients with GERD (mean age 52.8 ± 13.93 years, 56% females of whom 90% were once-daily and 10% were twice-daily PPI users. The Deyo-Charlson Comorbidity Index for once-daily and twice-daily PPI users was 0.70 ± 1.37 and 0.89 ± 1.54, respectively (P < 0.05. More once-daily patients had claims for Barrett's esophagus (5% versus 2%, P < 0.0001 than twice-daily patients. Post-index, higher proportions of twice-daily patients had at least one GERD-related inpatient visit (7% versus 5%, outpatient visit (60% versus 49%, and office visit (48% versus 38% versus once-daily patients (P < 0.0001. Mean total GERD-related health care costs were $2065 ± $6636 versus $3749 ± $11,081 for once-daily and twice-daily PPI users, respectively (P < 0.0001. Conclusion: Patients receiving twice-daily PPI therapy were likely to have more

 8. Analysis of excess reactivity of JOYO MK-III performance test core

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maeda, Shigetaka; Yokoyama, Kenji

  2003-10-01

  JOYO is currently being upgraded to the high performance irradiation bed JOYO MK-III core'. The MK-III core is divided into two fuel regions with different plutonium contents. To obtain a higher neutron flux, the active core height was reduced from 55 cm to 50 cm. The reflector subassemblies were replaced by shielding subassemblies in the outer two rows. Twenty of the MK-III outer core fuel subassemblies in the performance test core were partially burned in the transition core. Four irradiation test rigs, which do not contain any fuel material, were loaded in the center of the performance test core. In order to evaluate the excess reactivity of MK-III performance test core accurately, we evaluated it by applying not only the JOYO MK-II core management code system MAGI, but also the MK-III core management code system HESTIA, the JUPITER standard analysis method and the Monte Carlo method with JFS-3-J3.2R content set. The excess reactivity evaluations obtained by the JUPITER standard analysis method were corrected to results based on transport theory with zero mesh-size in space and angle. A bias factor based on the MK-II 35th core, which sensitivity was similar to MK-III performance test core's, was also applied, except in the case where an adjusted nuclear cross-section library was used. Exact three-dimensional, pin-by-pin geometry and continuous-energy cross sections were used in the Monte Carlo calculation. The estimated error components associated with cross-sections, methods correction factors and the bias factor were combined based on Takeda's theory. Those independently calculated values agree well and range from 2.8 to 3.4%Δk/kk'. The calculation result of the MK-III core management code system HESTLA was 3.13% Δk/kk'. The estimated errors for bias method range from 0.1 to 0.2%Δk/kk'. The error in the case using adjusted cross-section was 0.3%Δk/kk'. (author)

 9. COPD exacerbations by disease severity in England

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merinopoulou E

  2016-04-01

  Full Text Available Evie Merinopoulou,1 Mireia Raluy-Callado,1 Sreeram Ramagopalan,1 Sharon MacLachlan,1 Javaria Mona Khalid2 1Real-World Evidence, Evidera, 2Takeda Development Centre Europe Ltd, London, UK Objectives: Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD are associated with accelerated disease progression and are important drivers of health care resource utilization. The study aimed to quantify the rates of COPD exacerbations in England and assess health care resource utilization by severity categories according to the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD 2013.Methods: Data from the Clinical Practice Research Datalink linked to Hospital Episode Statistics were used to identify patients with a COPD diagnosis aged ≥40 years. Those with complete spirometric, modified Medical Research Council Dyspnea Scale information, and exacerbation history 12 months prior to January 1, 2011 (index date were classified into GOLD severity groups. Study outcomes over follow-up (up to December 31, 2013 were exacerbation rates and resource utilization (general practitioner visits, hospital admissions.Results: From the 44,201 patients in the study cohort, 83.5% were classified into severity levels GOLD A: 33.8%, GOLD B: 21.0%, GOLD C: 18.1%, and GOLD D: 27.0%. Mean age at diagnosis was 66 years and 52.0% were male. Annual exacerbation rates per person-year increased with severity, from 0.83 (95% confidence interval [CI]: 0.81–0.85 for GOLD A to 2.51 (95% CI: 2.47–2.55 for GOLD D. General practitioner visit rates per person-year also increased with severity, from 4.82 (95% CI: 4.74–4.93 for GOLD A to 7.44 (95% CI: 7.31–7.61 for GOLD D. COPD-related hospitalization rates per person-year increased from less symptoms (GOLD A: 0.28, GOLD C: 0.39 to more symptoms (GOLD B: 0.52, GOLD D: 0.84.Conclusion: Patients in the most severe category (GOLD D experienced nearly three times the number of exacerbations and COPD

 10. AMCP Partnership Forum: Managing Care in the Wave of Precision Medicine.

  Science.gov (United States)

  2018-05-23

  definitions, thresholds, and standards to guide evidence generation in precision medicine. Second, current information silos are preventing the sharing of valuable data. Collaboration among stakeholders is needed to support better information sharing, awareness, and education of precision medicine for patients. The recommendations brought forward by this diverse group of experts provide a set of solutions to spur widespread use and application of precision medicine. Taken together, successful adoption and use of precision medicine will require input and collaboration from all sectors of health care, especially patients. DISCLOSURES This AMCP Partnership Forum and the development of the proceedings document were supported by Amgen, Foundation Medicine, Genentech, Gilead, MedImpact, National Pharmaceutical Council, Precision for Value, Sanofi, Takeda, and Xcenda.

 11. Rationale and design of the VISION study: a randomized, open-label study to evaluate the long-term safety of vonoprazan as maintenance treatment in patients with erosive esophagitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uemura N

  2018-01-01

  Full Text Available Naomi Uemura,1 Yoshikazu Kinoshita,2 Ken Haruma,3 Takashi Yao,4 Ryoji Kushima,5 Tatsuhiro Kanoo6 1Department of Gastroenterology and Hepatology, National Center for Global Health and Medicine, Kohnodai Hospital, Chiba, Japan; 2Department of Gastroenterology and Hepatology, Faculty of Medicine, Shimane University, Shimane, Japan; 3Department of General Internal Medicine 2, Kawasaki Medical School General Medical Center, Okayama, Japan; 4Department of Human Pathology, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan; 5Department of Clinical Laboratory Medicine, Shiga University of Medical Science Hospital, Shiga, Japan; 6Takeda Pharmaceutical Co., Ltd, Osaka, Japan Abstract: Erosive esophagitis (EE occurs when the epithelial mucosa is damaged due to gastric acid reflux, and the incidence of this disease is increasing in Japan due to changes in diet and lifestyle. The condition can be treated using proton pump inhibitors (PPIs that act by irreversibly blocking the H+,K+-ATPase responsible for acid secretion. Vonoprazan is a K+ competitive channel inhibitor, which reversibly and potently inhibits gastric acid secretion. However, long-term data on vonoprazan use are limited. The aim of the VISION trial is to investigate the long-term efficacy and safety of vonoprazan in comparison with the PPI lansoprazole. This randomized, multicenter, 5-year, open-label study has a planned recruitment of 195 participants (2:1 allocation vonoprazan:lansoprazole from 33 sites in Japan. The study comprises an 8-week “healing” phase (vonoprazan 20 mg or lansoprazole 30 mg p.o. and a 260-week “maintenance” phase (vonoprazan 10 mg or lansoprazole 15 mg. Safety populations in both phases are defined as participants who receive at least one dose of the study or control drug in the healing and maintenance phases, respectively. The full analysis set in both phases is defined as participants who are randomized and receive at least one dose of the study or

 12. Bile Acids Increase Independently From Hypocaloric Restriction After Bariatric Surgery.

  Science.gov (United States)

  Jahansouz, Cyrus; Xu, Hongliang; Hertzel, Ann V; Serrot, Federico J; Kvalheim, Nicholas; Cole, Abigail; Abraham, Anasooya; Luthra, Girish; Ewing, Kristin; Leslie, Daniel B; Bernlohr, David A; Ikramuddin, Sayeed

  2016-12-01

  To measure changes in the composition of serum bile acids (BA) and the expression of Takeda G-protein-coupled receptor 5 (TGR5) acutely after bariatric surgery or caloric restriction. Metabolic improvement after bariatric surgery occurs before substantial weight loss. BA are important metabolic regulators acting through the farnesoid X receptor and TGR5 receptor. The acute effects of surgery on BA and the TGR5 receptor in subcutaneous white adipose tissue (WAT) are unknown. A total of 27 obese patients with type 2 diabetes mellitus were randomized to Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) or to hypocaloric diet (HC diet) restriction (NCT 1882036). A cohort of obese patients with and without type 2 diabetes mellitus undergoing vertical sleeve gastrectomy was also recruited (n = 12) as a comparison. After vertical sleeve gastrectomy, the level of BA increased [total: 1.17 ± 1.56 μmol/L to 4.42 ± 3.92 μmol/L (P = 0.005); conjugated BA levels increased from 0.99 ± 1.42 μmol/L to 3.59 ± 3.70 μmol/L (P = 0.01) and unconjugated BA levels increased from 0.18 ± 0.24 μmol/L to 0.83 ± 0.70 μmol/L (P = 0.009)]. With RYGB, there was a trend toward increased BA [total: 1.37 ± 0.97 μmol/L to 3.26 ± 3.01 μmol/L (P = 0.07); conjugated: 1.06 ± 0.81 μmol/L to 2.99 ± 3.02 μmol/L (P = 0.06)]. After HC diet, the level of unconjugated BA decreased [0.92 ± 0.55 μmol/L to 0.32 ± 0.43 μmol/L (P = 0.05)]. The level of WAT TGR5 gene expression decreased after surgery, but not in HC diet. Protein levels did not change. The levels of serum BA increase after bariatric surgery independently from caloric restriction, whereas the level of WAT TGR5 protein is unaffected.

 13. Effect of dorzolamide/timolol combination on the visual field in glaucoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takeda S

  2014-08-01

  Full Text Available Sakurako Takeda,1,2 Tatsuya Mimura,1 Masao Matsubara1,2 1Department of Ophthalmology, Tokyo Women’s Medical University Medical Center East, Tokyo, Japan; 2Department of Ophthalmology, Nippori Clinic, Medical Center East, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan Purpose: To evaluate the effect of treatment for 3 years with a dorzolamide/timolol (1%/0.5% fixed combination (DTFC on visual field progression in patients with open-angle glaucoma.Participants: A total of 14 consecutive patients were enrolled who had been previously treated with monotherapy or any combination of a beta blocker, carbonic anhydrase inhibitor, and/or prostaglandin analog for primary open-angle glaucoma (POAG; n=4 or normal-tension glaucoma (NTG; n=10.Methods: Patients were switched to DTFC from their prior glaucoma therapy. The IOP was measured at intervals of 4–6 weeks, and the visual fields were examined at least twice a year for 3 years. The annual change of mean deviation (MD slope was used to quantify visual field loss. Results: The mean MD value was –5.9±5.0 dB at baseline; it was –5.6±4.8 dB at 12 months, –5.9±5.0 dB at 24 months, and –5.6±5.1 dB at 36 months after switching. The mean MD slope was –0.2±0.8 dB/year before switching and 0.3±1.3 dB/year from baseline to 1 year, –0.3±1.1 dB/year from 1–2 years, and 0.3±0.9 dB/year from 2–3 years after switching. The mean MD slope from baseline to 36 months was correlated with the IOP reduction rate at 36 months after switching. Visual field progression was associated with the IOP reduction rate at 12 months after switching.Conclusion: Switching to DTFC from prior glaucoma therapy improved the MD slope for at least 3 years. Reduction of the IOP after switching to DTFC was effective for delaying visual field progression. Although our study was not nonrandomized and was small in scale, the findings suggest that DTFC might have a beneficial effect on the visual fields in patients with

 14. Modulation of Δ9-tetrahydrocannabinol-induced MCF-7 breast cancer cell growth by cyclooxygenase and aromatase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeda, Shuso; Yamamoto, Ikuo; Watanabe, Kazuhito

  2009-01-01

  Δ 9 -Tetrahydrocannabinol (Δ 9 -THC), a major constituent of marijuana, has been shown to stimulate the growth of MCF-7 breast cancer cells through cannabinoid receptor-independent signaling [Takeda, S., Yamaori, S., Motoya, E., Matsunaga, T., Kimura, T., Yamamoto, I., Watanabe, K., 2008. Δ 9 -Tetrahydrocannabinol enhances MCF-7 cell proliferation via cannabinoid receptor-independent signaling. Toxicology 245, 141-146]. Although the growth of MCF-7 cells is known to be stimulated by 17β-estradiol (E 2 ), the interaction of Δ 9 -THC and E 2 in MCF-7 cell growth is not fully clarified so far. In the present study, by using E 2 -sensitive MCF-7 cells that have expressed cyclooxygenase-2 (COX-2) and cytochrome P450 19 (aromatase), we studied whether or not COX-2 and aromatase are involved in Δ 9 -THC-mediated MCF-7 cell proliferation. It was shown that Δ 9 -THC-induced MCF-7 cell growth was inhibited by COX-2 inhibitors and was stimulated by arachidonic acid (a COX substrate). However, the growth of MCF-7 cells induced by Δ 9 -THC was not stimulated by PGE 2 , and the expression of aromatase was not affected by COX-2 inhibitors, arachidonic acid, and PGE 2 , suggesting that there is a disconnection between COX-2 (PGE 2 ) and aromatase in Δ 9 -THC-mediated MCF-7 cell proliferation. On the other hand, Δ 9 -THC-induced MCF-7 cell growth was elevated by two kinds of aromatase inhibitors. Taken together with the evidence that Δ 9 -THC-induced MCF-7 cell proliferation was interfered with testosterone (an aromatase substrate) and exogenously provided E 2 , it is suggested that (1) the growth stimulatory effects of Δ 9 -THC are mediated by the product(s) of COX-2 except for PGE 2 , (2) the action of Δ 9 -THC is modulated by E 2 , and (3) COX-2 and aromatase are individually engaged in the proliferation of MCF-7 cells induced by Δ 9 -THC.

 15. Mitiglinide: KAD 1229, S 21403.

  Science.gov (United States)

  2004-01-01

  Mitiglinide [KAD 1229, S 21403], a derivative of benzylsuccinic acid, is a potassium channel antagonist undergoing development with Kissei for the treatment of type 2 diabetes mellitus. It has potent oral hypoglycaemic activity and is structurally different from the sulphonylureas, although it stimulates calcium influx by binding to the suphonylurea receptor on pancreatic beta-cells and closing K+ATP channels. Mitiglinide belongs to a family of meglitinide analogues that also includes repaglinide and nateglinide. Mitiglinide is licensed to Servier for Europe, where it is undergoing phase III development, and for Russia, the Commonwealth of Independent States, the Baltic Republics, the Middle East, Oceania, China (including Hong Kong) and Taiwan. Kissei exclusively licensed mitiglinide to Choongwae Pharma for South Korea in March 2003. In August 2002, Kissei and Takeda entered into a co-marketing agreement for mitiglinide in Japan. The companies will co-market the agent under a single brand name. Mitiglinide was licensed to Purdue Pharma for the US, Canada, Mexico and Central and South America. However, Kissei and Purdue Pharma terminated their agreement in February 2001 following Purdue Pharma's decision to concentrate on core areas such as oncology and analgesics. Kissei's US subsidiary, Kissei Pharma US, is currently carrying on the ongoing phase II clinical development in the US. However, in its Annual Report 2003, Kissei announced that it is considering outlicensing mitiglinide for development in marketing in North America. Mitiglinide has been recommended for approval in Japan for the management of postprandial hyperglycaemia in patients with type 2 diabetes. Kissei is also conducting phase II/III clinical trials with a combination of mitiglinide and an alpha-glucosidase inhibitor (additional indication) in patients with type 2 diabetes in Japan. In the US, the agent is being evaluated in phase II clinical trials with Kissei Pharma USA. Mitiglinide is also

 16. AMCP Partnership Forum: Driving Value and Outcomes in Oncology.

  Science.gov (United States)

  2017-05-01

  arrangements. Addressing these challenges could lead to improving cancer treatment. The AMCP Partnership Forum titled "Driving Value and Outcomes in Oncology" and the development of this report were supported by AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Foundation Medicine, IntrinsiQ Specialty Solutions, Janssen Oncology and Johnson and Johnson Health Systems, Eli Lilly and Company, National Pharmaceutical Council, Novartis Pharmaceuticals Corporation, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Sanofi, Takeda Oncology, and Xcenda.

 17. Current recommendations on the estimation of transition probabilities in Markov cohort models for use in health care decision-making: a targeted literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olariu E

  2017-09-01

  Full Text Available Elena Olariu,1 Kevin K Cadwell,1 Elizabeth Hancock,1 David Trueman,1 Helene Chevrou-Severac2 1PHMR Ltd, London, UK; 2Takeda Pharmaceuticals International AG, Zurich, Switzerland Objective: Although Markov cohort models represent one of the most common forms of decision-analytic models used in health care decision-making, correct implementation of such models requires reliable estimation of transition probabilities. This study sought to identify consensus statements or guidelines that detail how such transition probability matrices should be estimated. Methods: A literature review was performed to identify relevant publications in the following databases: Medline, Embase, the Cochrane Library, and PubMed. Electronic searches were supplemented by manual-searches of health technology assessment (HTA websites in Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Ireland, Norway, Portugal, Sweden, and the UK. One reviewer assessed studies for eligibility. Results: Of the 1,931 citations identified in the electronic searches, no studies met the inclusion criteria for full-text review, and no guidelines on transition probabilities in Markov models were identified. Manual-searching of the websites of HTA agencies identified ten guidelines on economic evaluations (Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Ireland, Norway, Portugal, Sweden, and UK. All identified guidelines provided general guidance on how to develop economic models, but none provided guidance on the calculation of transition probabilities. One relevant publication was identified following review of the reference lists of HTA agency guidelines: the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research taskforce guidance. This provided limited guidance on the use of rates and probabilities. Conclusions: There is limited formal guidance available on the estimation of transition probabilities for use in decision-analytic models. Given the increasing importance of cost

 18. Randomised clinical trial: efficacy and safety of vonoprazan vs. lansoprazole in patients with gastric or duodenal ulcers - results from two phase 3, non-inferiority randomised controlled trials.

  Science.gov (United States)

  Miwa, H; Uedo, N; Watari, J; Mori, Y; Sakurai, Y; Takanami, Y; Nishimura, A; Tatsumi, T; Sakaki, N

  2017-01-01

  Vonoprazan is a new potassium-competitive acid blocker for treatment of acid-related diseases. To conduct two randomised-controlled trials, to evaluate the non-inferiority of vonoprazan vs. lansoprazole, a proton pump inhibitor, for treatment of gastric ulcer (GU) or duodenal ulcer (DU). Patients aged ≥20 years with ≥1 endoscopically-confirmed GU or DU (≥5 mm white coating) were randomised 1:1 using double-dummy blinding to receive lansoprazole (30 mg) or vonoprazan (20 mg) for 8 (GU study) or 6 (DU study) weeks. The primary endpoint was the proportion of patients with endoscopically confirmed healed GU or DU. For GU, 93.5% (216/231) of vonoprazan-treated patients and 93.8% (211/225) of lansoprazole-treated patients achieved healed GU; non-inferiority of vonoprazan to lansoprazole was confirmed [difference = -0.3% (95% CI -4.750, 4.208); P = 0.0011]. For DU, 95.5% (170/178) of vonoprazan-treated patients and 98.3% (177/180) of lansoprazole-treated patients achieved healed DU; non-inferiority to lansoprazole was not confirmed [difference = -2.8% (95% CI -6.400, 0.745); P = 0.0654]. The incidences of treatment-emergent adverse events were slightly lower for GU and slightly higher for DU with vonoprazan than with lansoprazole. There was one death (subarachnoid haemorrhage) in the vonoprazan group (DU). The possibility of a relationship between this unexpected patient death and the study drug could not be ruled out. In both studies, increases in serum gastrin levels were greater in vonoprazan-treated vs. lansoprazole-treated patients; levels returned to baseline after treatment in both groups. Vonoprazan 20 mg has a similar tolerability profile to lansoprazole 30 mg and is non-inferior with respect to GU healing and has similar efficacy for DU healing. © 2016 Takeda Pharmaceutical Company, Ltd. Alimentary Pharmacology & Therapeutics published by John Wiley & Sons Ltd.

 19. Relationship between consecutive deterioration of mean deviation value and progression of visual field defect in open-angle glaucoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naito T

  2015-11-01

  Full Text Available Tomoko Naito,1 Keiji Yoshikawa,2 Shiro Mizoue,3 Mami Nanno,4 Tairo Kimura,5 Hirotaka Suzumura,6 Ryuji Takeda,7 Fumio Shiraga1 1Department of Ophthalmology, Okayama University Graduate School of Medicine, Okayama, 2Yoshikawa Eye Clinic, Tokyo, 3Department of Ophthalmology, Ehime University Graduate School of Medicine, Ehime, 4Kagurazaka Minamino Eye Clinic, 5Ueno Eye Clinic, 6Suzumura Eye Clinic, Tokyo, 7Department of Agriculture, Kinki University, Nara, Japan Purpose: To analyze the relationship between consecutive deterioration of mean deviation (MD value and glaucomatous visual field (VF progression in open-angle glaucoma (OAG, including primary OAG and normal tension glaucoma.Patients and methods: The subjects of the study were patients undergoing treatment for OAG who had performed VF tests at least 10 times with a Humphrey field analyzer (SITA standard, C30-2 program. The VF progression was defined by a significantly negative MD slope (MD slope worsening at the final VF test during the follow-up period. The relationship between the MD slope worsening and the consecutive deterioration of MD value were retrospectively analyzed.Results: A total of 165 eyes of 165 patients were included in the analysis. Significant progression of VF defects was observed in 72 eyes of 72 patients (43.6%, while no significant progression was evident in 93 eyes of 93 patients (56.4%. There was significant relationship between the frequency of consecutive deterioration of MD value and MD slope worsening (P<0.0001, Cochran–Armitage trend test. A significant association was observed for MD slope worsening in the eyes with three (odds ratio: 2.1, P=0.0224 and four (odds ratio: 3.6, P=0.0008 consecutive deterioration of MD value in multiple logistic regression analysis, but no significant association in the eyes with two consecutive deterioration (odds ratio: 1.1, P=0.8282. The eyes with VF progression had significantly lower intraocular pressure reduction rate (P<0

 20. Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout.

  Science.gov (United States)

  White, William B; Saag, Kenneth G; Becker, Michael A; Borer, Jeffrey S; Gorelick, Philip B; Whelton, Andrew; Hunt, Barbara; Castillo, Majin; Gunawardhana, Lhanoo

  2018-03-29

  cardiovascular mortality were higher with febuxostat than with allopurinol. (Funded by Takeda Development Center Americas; CARES ClinicalTrials.gov number, NCT01101035 .).

 1. Cost-effectiveness of roflumilast in combination with bronchodilator therapies in patients with severe and very severe COPD in Switzerland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samyshkin Y

  2013-01-01

  Full Text Available Yevgeniy Samyshkin,1 Michael Schlunegger,2 Susan Haefliger,3 Sabine Ledderhose,3 Matthew Radford11IMS Health, Health Economics and Outcomes Research, London, United Kingdom; 2Marketing Specialty Care, 3Medical Department, Takeda Pharma AG, Pfäffikon, SwitzerlandObjective: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD represents a burden on patients and health systems. Roflumilast, an oral, selective phosphodiesterase-4-inhibitor reduces exacerbations and improves lung function in severe/very severe COPD patients with a history of exacerbations. This study aimed to estimate the lifetime cost and outcomes of roflumilast added-on to commonly used COPD regimens in Switzerland.Methods: A Markov cohort model was developed to simulate COPD progression in patients with disease states of severe, very severe COPD, and death. The exacerbation rate was assumed to be two per year in severe COPD. COPD progression rates were drawn from the published literature. Efficacy was expressed as relative ratios of exacerbation rates associated with roflumilast, derived from a mixed-treatment comparison. A cost-effectiveness analysis was conducted for roflumilast added to long-acting muscarinic antagonists (LAMA, long-acting ß2-agonist/inhaled corticosteroids (LABA/ICS, and LAMA + LABA/ICS. The analysis was conducted from the Swiss payer perspective, with costs and outcomes discounted at 2.5% annually. Parameter uncertainties were explored in one-way and probabilistic sensitivity analyses.Results: In each of the comparator regimens mean life expectancy was 9.28 years and quality-adjusted life years (QALYs gained were 6.19. Mean estimated lifetime costs per patient in the comparator arms were CHF 83,364 (LAMA, CHF 88,161 (LABA/ICS, and CHF 95,564 (LAMA + LABA/ICS respectively. Adding roflumilast resulted in a mean cost per patient per lifetime of CHF 86,754 (LAMA + roflumilast, CHF 91,470 (LABA/ICS + roflumilast, and CHF 99,364 (LAMA + LABA/ICS + roflumilast

 2. Fenofibrate-associated changes in renal function and relationship to clinical outcomes among individuals with type 2 diabetes: the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) experience.

  Science.gov (United States)

  Bonds, D E; Craven, T E; Buse, J; Crouse, J R; Cuddihy, R; Elam, M; Ginsberg, H N; Kirchner, K; Marcovina, S; Mychaleckyj, J C; O'Connor, P J; Sperl-Hillen, J-A

  2012-06-01

  National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, the National Institute on Aging, and the National Eye Institute; by the Centers for Disease Control and Prevention; by General Clinical Research Centers and by the Clinical and Translational Science Awards. Abbott Laboratories, Amylin Pharmaceutical, AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Bayer HealthCare LLC, Closer Healthcare, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, King Pharmaceuticals, Merck, Novartis Pharmaceuticals, Novo Nordisk, Omron Healthcare, sanofi-aventis US and Takeda Pharmaceuticals provided study medications, equipment or supplies.

 3. Efficacy and safety of pirfenidone for idiopathic pulmonary fibrosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takeda Y

  2014-03-01

  Full Text Available Yoshito Takeda,1 Kazuyuki Tsujino,2 Takashi Kijima,1 Atsushi Kumanogoh1 1Department of Respiratory Medicine, Allergy and Rheumatic Diseases, Osaka University Graduate School of Medicine, Suita, Osaka, Japan; 2Department of Respiratory Medicine, Kinki Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers, Itami, Hyogo, Japan Abstract: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF is a devastating chronic fibrotic lung disease. Although the precise cause of the disease is still unknown, recent studies have shown that the pathogenesis of pulmonary fibrosis involves multiple mechanisms, with abnormal behavior of alveolar epithelial cells considered a primary event. Pirfenidone is a multifunctional, orally available small molecule with anti-fibrotic, anti-inflammatory, and antioxidative activities, and has been shown to be a modulator of cytokines and growth factors, including TGF-ß1, TNF-α, bFGF, IFN-γ, IL-1ß, and IL-18 in animal models. Although its precise mechanism of action is not currently clear, pirfenidone is considered to exert inhibitory effects on multiple pathways involved in the pathogenesis of IPF. Two randomized placebo-controlled clinical trials in Japan demonstrated that pirfenidone significantly reduced the rate of decline of vital capacity in IPF patients. A Phase III study showed a significant increase in progression-free survival of patients in pirfenidone-treated groups compared to the placebo group. These results paved the way for the approval of pirfenidone for the treatment of IPF patients in Japan in 2008. The promising results of the Phase II study in Japan led to a larger international Phase III trial (CAPACITY. Subsequently, pirfenidone has also been approved in the European Union, South Korea, and Canada to date. Pirfenidone treatment is generally tolerated. Major adverse events are gastrointestinal symptoms, including decreased appetite, abdominal discomfort and nausea, photosensitivity, and fatigue, but

 4. Pharmacokinetic/pharmacodynamic analysis of teicoplanin in patients with MRSA infections

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matsumoto K

  2016-03-01

  Full Text Available Kazuaki Matsumoto,1 Erika Watanabe,1 Naoko Kanazawa,1 Tomohide Fukamizu,1 Akari Shigemi,1 Yuta Yokoyama,1,2 Kazuro Ikawa,2 Norifumi Morikawa,2 Yasuo Takeda1 1Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University, Kagoshima, 2Department of Clinical Pharmacotherapy, Hiroshima University, Hiroshima, Japan Background: Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic that has been used to treat serious, invasive infections caused by Gram-positive bacteria. The area under the drug concentration–time curve (AUC/minimum inhibitory concentration (MIC was identified as a pharmacokinetic–pharmacodynamic (PK–PD parameter of glycopeptide antibiotics that correlated with bacteriological responses and clinical outcomes. Although optimized dosing regimens based on PK–PD are needed, a PK–PD analysis of teicoplanin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA infections has not yet been performed. Thus, this study examined patients with MRSA infections, who were administered with teicoplanin in order to determine the target AUC/MIC ratio. Methods: This study retrospectively assessed data obtained as part of our routine therapeutic drug monitoring (TDM of teicoplanin therapy in 46 patients with MRSA infections at Kagoshima University Hospital. Serum concentrations of teicoplanin were determined using a fluorescence polarization immunoassay system and used for a Bayesian PK estimation to estimate AUC for 24 hours (AUC24. The MIC value for teicoplanin was determined using a standardized agar dilution method. The effects of teicoplanin were evaluated in terms of bacteriological responses by a quantitative assessment. Results: The estimated AUC24/MIC ratios with and without bacteriological responses were 926.6±425.2 µg·h/mL (n=34 and 642.2±193.9 µg·h/mL, respectively (n=12; P<0.05. On the basis of a logistic regression analysis, AUC24/MIC ratios of 500 µg·h/mL, 700 µg·h/mL, and

 5. Antimicrobial resistance patterns of colonizing Streptococcus pneumoniae among young child-mother pairs in the rural highlands of the Peruvian Andes

  Science.gov (United States)

  Howard, Leigh; Edwards, Kathryn; Griffin, Marie; Gil, Ana; Minaya, Gina; Mercado, Erik; Ochoa, Theresa; Lanata, Claudio; Grijalva, Carlos G

  2017-01-01

  tetracyclines was common despite very little reported use of these antibiotics in people. Additional studies should evaluate whether this high prevalence of resistance is a result of local prescribing practices or unintentional environmental exposures. ADDIN EN.REFLIST Disclosures K. Edwards, Novartis: Grant Investigator, Research grant. M. Griffin, MedImmune: Grant Investigator, Grant recipient. C. Lanata, Takeda: Scientific Advisor, Consulting fee. C. G. Grijalva, Pfizer: Consultant, Consulting fee.

 6. Synthesis of a novel iron oxide contrast agent as a platform for multimodal molecular imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Borny, R.

  2014-01-01

  The purpose of this thesis was to create and characterize a functionalizable multimodal iron oxide nanoparticle, compare it with previously available designs and to create red blood cell carriers to increase the circulation time in vivo. The optimization of biological and physicochemical properties of the particles required the introduction of a new synthesis protocol: to reduce the reticuloendothelial uptake as well as to avoid extensive renal clearance, the overall hydrodynamic size was adjusted to 40 nm. The improvement of the chemical stability necessitated cross-linking of the dextran cage. Amine groups were created on the surface to enable particle functionalization. The synthesized nanoparticles (xION aerosole ) were precipitated from Fe 2+ and Fe 3+ (ratio 2:1) in the presence of monodispersed 10 kD dextran. The surface was cross-linked with epichlorohydrin and nucleophilized with ammonia. Ultrafiltration and dialysis was used for purification. The synthesized xION aerosole particles were compared with available products (Endorem®, Guerbet; Resovist®, Schering; Rienso®, Takeda). The hydrodynamic diameter and the core size were determined by transmission electron microscopy, electron tomography, laser light scattering and electron tomography. The amine groups were accessed by incubation with fluorescin isothiocyanate and the Fe 2+ /Fe 3+ ratio by Mössbauer spectroscopy. The relaxivity was measured at 1.5 T and 20°C. The physicochemical stability was assessed by Zeta potential, UV light irradiation till 9 Joule as well as laser light scattering during thermal cycling between 20 and 80°C. Three human cell lines (HAEC, HASMC, HELA) were used to evaluate the cellular uptake. The synthesized particles are stable at a broad pH range, biocompatible and have a potentially longer plasma half-life. Moreover, the relaxivity is comparable with commercial products and the particles are detectable at nanomolar concentrations. The theoretically postulated

 7. REPORT FROM THE ORGANIZERS: The 25th International Conference on Low Temperature Physics

  Science.gov (United States)

  Kes, Peter

  2009-03-01

  recipients of the most important prize in low temperature physics, the Fritz London Memorial Prize 2008, were Yuriy M Bunkov (Institute Neël, Grenoble), Vladimir V Dmitriev, and Igor A Fomin (both Kapitza Institute, Moscow). They got the prize for their discovery and understanding of the 'Phase Coherent Spin Precession and Spin Superfluidity of 3He-B'. The Simon Prize 2008 of The Physical Society went to Yasunobu Nakamura and Jaw-Shen Tsai (NEC Laboratories, Tsukuba) for their 'Pioneering demonstration of quantum coherent behaviour in a macroscopic object and for their subsequent explorations of quantum coherent physics in a series of novel superconducting devices'. The Nicholas Kurti European Science Prize (sponsored by Oxford Instruments) was awarded to Lieven Vandersypen (Delft University of Technology) for his 'Ground-breaking work on the coherent control of nuclear and electron spins, with possible application to quantum information processing'. Finally, the first IUPAP Young Scientist Prizes in Low Temperature Physics went to Kostya Novoselov (University of Manchester) for his 'Contribution in the discovery of graphene and for pioneering studies of its extraordinary properties', to Dai Aoki (Tohuko University, Sendai) for his 'Discovery of novel heavy fermion superconductivity in actinide compounds', and to Viktor Tsepelin (Lancaster University) for 'The development of new experimental techniques and key discoveries in the fields of 3He crystals and quantum turbulence'. All prize recipients got the opportunity to present their work in an invited oral contribution. As is common practice nowadays all announcements, registrations, paper submissions and communications regarding program and practical matters were done electronically, either by email or via internet. Nevertheless, the program book was still printed and handed out to all participants at registration and they received an electronic version on a USB stick as well. The stick also contained all the submitted

 8. Report from the organizers Report from the organizers

  Science.gov (United States)

  Kes, Peter

  2009-04-01

  conferences time is reserved for prize ceremonies. The recipients of the most important prize in low temperature physics, the Fritz London Memorial Prize 2008, were Yuriy M Bunkov (Institute Néel, Grenoble), Vladimir V Dmitriev, and Igor A Fomin (both Kapitza Institute, Moscow). They got the prize for their discovery and understanding of the 'phase coherent spin precession and spin superfluidity of 3He-B'. The Simon Prize 2008 of The Physical Society went to Yasunobu Nakamura and Jaw-Shen Tsai (NEC Laboratories, Tsukuba) for their 'pioneering demonstration of quantum coherent behaviour in a macroscopic object and for their subsequent explorations of quantum coherent physics in a series of novel superconducting devices'. The Nicholas Kurti European Science Prize (sponsored by Oxford Instruments) was awarded to Lieven Vandersypen (Delft University of Technology) for his 'ground-breaking work on the coherent control of nuclear and electron spins, with possible application to quantum information processing'. Finally, the first IUPAP Young Scientist Prizes in Low Temperature Physics went to Kostya Novoselov (University of Manchester) for his 'contribution in the discovery of graphene and for pioneering studies of its extraordinary properties', to Dai Aoki (Tohuko University, Sendai) for his 'discovery of novel heavy fermion superconductivity in actinide compounds', and to Viktor Tsepelin (Lancaster University) for 'the development of new experimental techniques and key discoveries in the fields of 3He crystals and quantum turbulence'. All prize recipients got the opportunity to present their work in an invited oral contribution. As is common practice nowadays all announcements, registrations, paper submissions and communications regarding program and practical matters were done electronically, either by email or via the internet. Nevertheless, the program book was still printed and handed out to all participants at registration and they received an electronic version on a USB

 9. Geology, Geochemistry and Ground Magnetic Survey on Kalateh Naser Iron Ore Deposit, Khorasan Jonoubi Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saeed Saadat

  2017-02-01

  central part and into red and white crystalline limestone towards the west, which sometimes can be referred as marble and skarn (Figs. 4, 5 and 6; Saadat, 2014. Iron mineralization is mostly observed in these units. Acidic to intermediate intrusive bodies consisting hornblende quartz monzonite, biotite granodiorite, pyroxene quartz diorite have outcrops in the north and northwestern part of the area (Fig. 3. Outcrops from andesite to dacite volcanic rocks in combination with ultra-mafic rocks can be seen in the southern part of the region. The geochemical results indicated F2O3 value range of %31 to %96. P2O5 of maximum %0.45 was observed and TiO2 varied from %0.02 to %0.54 (Tables 2 and 3 and Figs 7, 8 and 9. The highest values of iron and copper are found in the northern part, titanium and phosphorus are located in the southern part and manganese and vanadium are placed in the central sector. According to the obtained results, the highest magnetic susceptibility was associated with the skarn units and was measured at 34000*10-5 SI which is related to the mineralization of Iron in the area. Magnetic susceptibility of limestone crystalline units were close to 50*10-5 SI and marble was less than 10* 10-5 SI which highlights the influence of iron mineralization in the carbonates rocks. This value was around 80*10-5 SI for intrusive rocks such as hornblende quartz monzonite in the area (Table 4. Ground magnetic studies suggest minimum of 40000 nT and maximum of 70000 nT total magnetic intensity in the area (Fig. 10-A; Ryahei, 2013. Utilizing the Reduced to Pole Magnetic Filter is to locate the anomalies in the study area (Fig. 11-A. Since magnetic declination causes a degree of deviation between the source and magnetic anomalies, the said filter is applied to magnetic data and ultimately, analysis is done based on the magnetic data transferred to the pole (Nakatsuka and Okuma, 2006; Clark, 1997. The results of reduce to pole magnetic map for this area yielded three large and

 10. [A 50-year history of new drugs in Japan-the development and progress of anti-diabetic drugs and the epidemiological aspects of diabetes mellitus].

  Science.gov (United States)

  Ozawa, Hikaru; Murai, Yuriko; Ozawa, Terutaka

  2003-01-01

  recombinant products prevailed throughout the 1990s. Human insulin analogues (i.e., Insulin lispro and Insulin aspart) appeared in 2001. These are applied for after-meal glycosmia owing to their ultrarapid onset of activity. Self-injection by DM patients was legalized in 1981. To make the infection technique sure and easy, cartridge (pen-type) and disposable kit-type needles were devised in the 1990s. 2) Oral hypoglycemic drugs: Instead of the exclusive parenteral usage of insulins, there was also demand for oral dosage forms. The first of the sulfonyrlurea (SU) group, BZ-55, was used for DM clinically in 1955 in Germany. But it was soon withdrawn because of its antibacterial action. This led to the development of various SU groups. Tolbutamide (1956), chlorpropamide (1959), acetohexamide (1964) and tolazamide (1961) were introduced to Japan as first-generation SUs. Then glyclopyramide (Kyorin, 1965), glybenclamide (1971), gliclazide (1984) and glimepiride (1999) appeared as the second-generation SUs. These were used orally for Type 2 diabetes. Biguanide (BG) group, phenformin HC1 (1959), metformin HC1 (1961) and buformin HC1 (1961) had also been in use by oral treatment of Type 2 diabetes. SU appears to act by increasing the sensitivity of b-cells, which secrete insulin. BG probably exerts by increasing glucose transport across the membranes of target organs. 3) New types of antidiabetic drugs: a-Glucosidase inhibitors (i.e., acarbose: Bayer, 1993; and voglibose: Takeda, 1994) act on hyperglycemia after meals by decreasing glucose absorption. Thiazolidinedione compounds, such as troglitazone (Sankyo, 1995) and pioglitazone HC1 (Takeda, 1994) act by increasing the insulin sensitivity of the target tissues. These are useful for Type 2 DM patients when SUs are ineffective. Nevertheless, troglitazone was discontinued in 2000 due to severe liver damage. Nateglinide (Ajinomoto Co., 1999), which is a D-phenylalanine derivative acting similar to SUs, is useful orally for after

 11. Ketamine: stimulating antidepressant treatment?

  Science.gov (United States)

  Malhi, Gin S; Byrow, Yulisha; Cassidy, Frederick; Cipriani, Andrea; Demyttenaere, Koen; Frye, Mark A; Gitlin, Michael; Kennedy, Sidney H; Ketter, Terence A; Lam, Raymond W; McShane, Rupert; Mitchell, Alex J; Ostacher, Michael J; Rizvi, Sakina J; Thase, Michael E; Tohen, Mauricio

  2016-05-01

  SmithKline, and Sunovion Pharmaceuticals; royalties from American Psychiatric Publishing, Inc. Also, AstraZeneca Pharmaceuticals LP provided publication support to Parexel for preparation of a manuscript. Spouse employee and stockholder of Janssen Pharmaceuticals. R.W.L. Honoraria for speaking/advising/consulting, and/or received research funds: AstraZeneca, Brain Canada, Bristol Myers Squibb, Canadian Institutes of Health Research, Canadian Depression Research and Intervention Network, Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, Canadian Psychiatric Association, Coast Capital Savings, Johnson and Johnson, Lundbeck, Lundbeck Institute, Pfizer, Servier, St. Jude Medical, Takeda University, Health Network Foundation, and Vancouver Coastal Health Research Institute. R.M. Investigator Janssen trials of esketamine; 'paid-for' ketamine clinic operated by Oxford Health NHS Foundation Trust - fees used to support the Trust. M.J.O. Consultant: Sunovion and Acadia Pharmaceuticals. Full-time employee of U.S. Department of Veterans Affairs. M.E.T. Advisory/Consultant: Alkermes, Allergan, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, Cerecor inc., Eli Lilly & Co., Forest Laboratories, Gerson Lehrman Group, Fabre-Kramer Pharmaceuticals, Inc., GlaxoSmithKline, Guidepoint Global, H. Lundbeck A/S, MedAvante Inc., Merck and Co. Inc. (formerly Schering Plough and Organon), Moksha8, Naurex Inc., Neuronetics Inc., Novartis, Ortho-McNeil Pharmaceuticals (Johnson & Johnson; Janssen), Otsuka, Pamlab, L.L.C. (Nestle), Pfizer (formerly Wyeth Ayerst Pharmaceuticals), Shire US Inc., Sunovion Pharmaceuticals Inc., Trius Therapeutical Inc. and Takeda. Grant support: Agency for Healthcare Research and Quality, Alkermes, AssureRx, Avanir, Forest Pharmaceuticals, Janssen, National Institute of Mental Health, and Otsuka Pharmaceuticals. Speakers Bureau: None since June, 2010. Equity Holdings: MedAvante, Inc. Royalties: American Psychiatric Foundation, Guilford Publications, Herald House, W.W. Norton & Company

 12. PREFACE: The 16th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials (ISBB 2008)

  Science.gov (United States)

  Tanaka, Takaho

  2009-07-01

  supported by Tokyo University of Science, Suwa and foundations including, the Kajima Foundation, Foundation for Promotion of Material Science and Technology of Japan and Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering, as well as companies including JFE Steel Corporation, Shincron Co, Ltd, Toyo Kohan Co, Ltd, Fukuda Metal Foil and Powder Co, Ltd, Japan New Metals Co, Ltd, H C Starck Ltd and Fritsch Japan Co, Ltd. Editors Chair Takaho Tanaka (National Institute for Materials Science, Japan) Vice chairs Koun Shirai (Osaka University, Japan) Kaoru Kimura (The University of Tokyo, Japan) Ken-ichi Takagi (Tokyo City University, Japan) Touetsu Shishido (Tohoku University, Japan) Shigeru Okada (Kokushikan University) Hideaki Itoh (Nagoya University,Japan) Katsumitsu Nakamura (Nihon University, Japan) Organizing committee of ISBB 2008 K Takagi Chairman (Tokyo City University) T Tanaka Program Committee Chairman (National Institute for Materials Science) K Kimura Secretary (The University of Tokyo) J Akimitsu (Aoyama University)K Shirai (Osaka University) H Itoh (Nagoya University)T Shishido (Tohoku University) K Nakamura (Nihon University)K Soga (Tokyo University of Science) K Nishiyama (Tokyo University of Science, Suwa)M Takeda (Nagaoka University of Technology) S Okada (Kokushikan University)Y Yamazaki (Toyo Kohan Co, Ltd) International Scientific Committee 0f ISBB (2008-2011) K Takagi Chairman (Japan) B Albert (Germany) J-F Halet (France) M Takeda (Japan) M Antadze (Georgia) H Hillebrecht (Germany) T Tanaka (Japan) J Bauer (France) W Jung (Germany) R Telle (Germany) I Boustani (Germany) K Kimura (Japan) M Trenary (USA) D Emin (USA) T Mori (Japan) O Tsagareishvili (Georgia) M Engler (Germany) P D Ownby (USA) H Werheit (Germany) N Frage (Israel) P Rogl (Austria) G Will (Germany) Yu Grin (Germany) S Shalamberidze (Georgia) O Yucel (Turkey) V N Gurin (Russia) N Shitsevalova (Ukraine) G Zhang (China)

 13. Türkçe Öğrenimi İçin Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi (Türkzös Ve Değerlendirmesi Web Based Intelligent Tutoring System For Turkish Learning (Türkzös And Evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nursal ARICI

  2013-09-01

  ştirilmiş olup; web, ses sentezleme-tanıma sistemleri, animasyon, resim, şekil gibi zenginleştirilmiş öğelerin kullanılmasına imkân sağlar. Zenginleştirilmiş öğelerle desteklenen sistemin, Türkçe dil eğitiminde okuma, konuşma, yazma, dinleme temel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. TÜRKZÖS’ün bir diğer özelliği de; yapay zekâ teknikleri ile geliştirilen bir zeki öğretim sistemi (ZÖS olmasıdır. Sistemi zeki kılan özellikler şu şekilde sıralanabilir; (i.sisteme yüklenen alan bilgisi içeriğini öğrencinin bilgi seviyesine ve bireysel yeterliliklerine göre uyarlanabilir biçimde sunabilmesi, (ii.öğrencinin ihtiyacına uygun zeki yardım, rehberlik ve yönlendirmeler yapabilmesidir. TÜRKZÖS sekiz bileşenden meydana gelmektedir; Bunlardan üçü Zeki Öğretim Sistemleri içinde yer alan standart bileşenlerdir. Diğer bileşenlerden ses sentezleme ve sesli ifade tanıma bileşenleri okuma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve bunların öğrenciler tarafından uygulanabilmesini sağlar. Bilgisayar uyarlamalı test ve öğrenci izleme bileşenleri Yapay Zekâ teknikleri ile geliştirilen özgün modellerdir. Bu bileşenler, öğrencinin bilgi seviyesi ve yeterliliklerini belirleyip, ona uygun içerik, yardım ve yönlendirmeler sunar. İçerik yönetim sistemi bileşeni ise öğrenciye sunulacak ders içeriklerinin hazırlanması ve yönetilmesini sağlar. Bu bileşenin esnek ve kullanışlı bir yapısı vardır. Bu sayede, hem anadil, hem de ikinci dil olarak Türkçe eğitimine yönelik ders içeriklerinin oluşturulabilmesi veyönetilebilmesi mümkündür. Sistemi bu yönüyle test edebilmek üzereöncelikle Türkçe anadil eğitimine yönelik bazı ders içeriklerioluşturulmuştur. Bu içerikler, İlkokul 5 ve 6. Sınıf Türkçe dersmüfredatına uygun ünite ve konulardan seçilmiştir. Türkçe dersi verenöğretmen ve öğretmen adaylarına sistemi

 14. An Evaluation of the Difficulties Classroom Teachers Experience While Giving Primary Reading and Writing Education Within the 4+4+4 Education System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Okay Demir

  2016-01-01

  kullanılmıştır. Her soru müfredattaki düzenlemeler doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları sorunları belirlemek için hazırlanmış ve öğrencilerden, ailelerden/velilerden, öğretmenlerden, okuldan ve programın kendisinden kaynaklanan sorunlar olmak üzere ayrı başlıklar altında değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 4+4+4 Eğitim Sistemi kapsamında birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları sorunlardan bazıları şu şekildedir: Öğrenciden kaynaklanan sorunlar; Algı ve uyum sorunu, fiziksel gelişim yetersizliği, çabuk sıkılma, disiplin zorluğu, okuma hızının düşük olması, öz-bakım becerilerinin yetersizliği ve farklı yaş gruplarının aynı sınıfta olması; Programdan kaynaklanan sorunlar; uyum sürecinin çok uzun olması, 5 - 5,5 yaşındaki çocukların gelişimine uygun olmaması, ders kitaplarının sisteme uyumlu olmaması, öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmemesi, programın uzman görüşü alınmadan uygulanması, ses temelli öğretimin dezavantajları, bitişik eğik yazıdan kaynaklanan sıkıntılar; Okuldan kaynaklanan sorunlar; eğitsel materyal, oyun alanı vs. eksikliği, sıra-tahta- lavaboların küçüklere göre olmayışı (aynı binada ilkokul ve ortaokul olması, kalabalık sınıf, derslik yetersizliği, idari/öğrenci dağıtımında adaletsizlik; Öğretmenden kaynaklanan sorunlar; yeni sisteme uyum sağlayamama, eski sistemde devam etme, aynı okul içinde zümre anlayışı olmayışı, sınıflar arası düzey farklılığı, okuma- yazmaya geçmede acelecilik, bitişik eğik yazı yazamamak şeklindedir. Araştırma sonunda bu sorunlara ilişkin çeşitli öneriler belirtilmiştir.Anahtar Sözcükler: İlkokul programı, sınıf öğretmenleri, öğretmenlerin görüşleri

 15. Han Chinese polycystic ovary syndrome risk variants in women of European ancestry: relationship to FSH levels and glucose tolerance.

  Science.gov (United States)

  Saxena, R; Georgopoulos, N A; Braaten, T J; Bjonnes, A C; Koika, V; Panidis, D; Welt, C K

  2015-06-01

  associated with insulin (-0.16 ± 0.05, P = 0.0029) and glucose levels (-0.20 ± 0.05, P = 0.0002) 120 min after an oral glucose test. The study was large and contained replication cohorts, but was limited by a small number of controls in the Greek cohort and a small number of cases in the second Boston cohort. The second Boston group was identified using electronic medical record review, but was validated for the cardinal features of PCOS. This study demonstrates a cross-ethnic PCOS risk locus in FSHR in women of European ancestry with PCOS. The variant may influence FSH receptor responsiveness as suggested by the associated change in FSH levels. The relationship between a variant near RAB5B and SUOX and glucose stimulated insulin and glucose levels suggests an influence of one of these genes on glucose tolerance, but the absence of a relationship with PCOS points to potential differences in the international PCOS patient populations. The project was supported by Award Number R01HD065029 from the Eunice Kennedy Shriver National Institute Of Child Health & Human Development, Award Number 1 UL1 RR025758, Harvard Clinical and Translational Science Center, from the National Center for Research Resources, award 1-10-CT-57 from the American Diabetes Association and the Partners Healthcare Center for Personalized Genetics Project Grant. C.K.W. is a consultant for Takeda Pharmaceuticals. NCT00166569. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of Human Reproduction and Embryology. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 16. Predictors of reaching a serum uric acid goal in patients with gout and treated with febuxostat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheer R

  2017-10-01

  Full Text Available Richard Sheer,1 Kyle D Null,2 Keith A Szymanski,2 Lavanya Sudharshan,1 Jennifer Banovic,2 Margaret K Pasquale1 1Comprehensive Health Insights, Inc., Louisville, KY, 2Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc., Deerfield, IL, USA Purpose: Clinical guidelines recommend febuxostat as first-line pharmacologic urate-lowering therapy for patients with gout to achieve a goal serum uric acid (sUA <6 mg/dL; however, little is known about other contributing factors. This study identified clinical characteristics of patients treated with febuxostat to develop and validate a predictive model for achieving a goal sUA.Patients and methods: Patients with Humana Medicare or commercial insurance, diagnosed with gout and newly initiated on febuxostat (index date February 1, 2009 – December 31, 2013, were identified for a retrospective cohort study. Patients were followed for 365 days and the first valid sUA test result ≥120 days after index was retained. A stepwise logistic regression with backward elimination was estimated to model sUA goal attainment, and a linear model was estimated to model the impact of predictor variables on sUA level.Results: The study sample (n=678 was divided into a development (training dataset (n=453 and a validation (holdout dataset (n=225. In the training sample, patients in the sUA <6 mg/dL group were on febuxostat for a longer time, were more adherent, and had a lower average baseline sUA level (all p<0.0001 vs patients in the sUA ≥6 mg/dL group. In the logistic model, febuxostat adherence (odds ratio [OR]=1.03, p<0.0001 and baseline sUA level (OR=0.84, p<0.0001 increased the odds of attaining sUA <6 mg/dL. In the linear regression model, increase in febuxostat adherence (p<0.0001, baseline sUA level (p<0.0001, advanced age (p=0.0021, and not having congestive heart failure (p<0.05 were associated with a reduction of sUA level. Pre-index allopurinol use was a marginally significant predictor of sUA level reduction (p=0

 17. Office and ambulatory blood pressure control with a fixed-dose combination of candesartan and hydrochlorothiazide in previously uncontrolled hypertensive patients: results of CHILI CU Soon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bramlage P

  2011-12-01

  Full Text Available Thomas Mengden1, Reinhold Hübner2, Peter Bramlage31Kerckhoff-Klinik GmbH, Bad Nauheim, 2Takeda Pharma GmbH, Aachen, 3Institut für Kardiovaskuläre Pharmakologie und Epidemiologie, Mahlow, GermanyBackground: Fixed-dose combinations of candesartan 32 mg and hydrochlorothiazide (HCTZ have been shown to be effective in clinical trials. Upon market entry we conducted a noninterventional study to document the safety and effectiveness of this fixed-dose combination in an unselected population in primary care and to compare blood pressure (BP values obtained during office measurement (OBPM with ambulatory blood pressure measurement (ABPM.Methods: CHILI CU Soon was a prospective, noninterventional, noncontrolled, open-label, multicenter study with a follow-up of at least 10 weeks. High-risk patients aged ≥18 years with previously uncontrolled hypertension were started on candesartan 32 mg in a fixed-dose combination with either 12.5 mg or 25 mg HCTZ. OBPM and ABPM reduction and adverse events were documented.Results: A total of 4131 patients (52.8% male with a mean age of 63.0 ± 11.0 years were included. BP was 162.1 ± 14.8/94.7 ± 9.2 mmHg during office visits at baseline. After 10 weeks of candesartan 32 mg/12.5 mg or 25 mg HCTZ, mean BP had lowered to 131.7 ± 10.5/80.0 ± 6.6 mmHg (P < 0.0001 for both comparisons. BP reduction was comparable irrespective of prior or concomitant medication. In patients for whom physicians regarded an ABPM to be necessary (because of suspected noncontrol over 24 hours, ABP at baseline was 158.2/93.7 mmHg during the day and 141.8/85.2 mmHg during the night. At the last visit, BP had significantly reduced to 133.6/80.0 mmHg and 121.0/72.3 mmHg, respectively, resulting in 20.8% being normotensive over 24 hours (<130/80 mmHg. The correlation between OBPM and ABPM was good (r = 0.589 for systolic BP and r = 0.389 for diastolic BP during the day. Of those who were normotensive upon OBPM, 35.1% had high ABPM during the

 18. A new curved fault model and method development for asperities of the 1703 Genroku and 1923 Kanto earthquakes

  Science.gov (United States)

  Kobayashi, R.; Koketsu, K.

  2008-12-01

  Great earthquakes along the Sagami trough, where the Philippine Sea slab is subducting, have repeatedly occurred. The 1703 Genroku and 1923 (Taisho) Kanto earthquakes (M 8.2 and M 7.9, respectively) are known as typical ones, and cause severe damages in the metropolitan area. The recurrence periods of Genroku- and Taisho-type earthquakes inferred from studies of wave cut terraces are about 200-400 and 2000 years, respectively (e.g., Earthquake Research Committee, 2004). We have inferred the source process of the 1923 Kanto earthquake from geodetic, teleseismic, and strong motion data (Kobayashi and Koketsu, 2005). Two asperities of the 1923 Kanto earthquake are located around the western part of Kanagawa prefecture (the base of the Izu peninsula) and around the Miura peninsula. After we adopted an updated fault plane model, which is based on a recent model of the Philippine Sea slab, the asperity around the Miura peninsula moves to the north (Sato et al., 2005). We have also investigated the slip distribution of the 1703 Genroku earthquake. We used crustal uplift and subsidence data investigated by Shishikura (2003), and inferred the slip distribution by using the same geometry of the fault as the 1923 Kanto earthquake. The peak of slip of 16 m is located the southern part of the Boso peninsula. Shape of the upper surface of the Philippine Sea slab is important to constrain extent of the asperities well. Sato et al. (2005) presented the shape in inland part, but less information in oceanic part except for the Tokyo bay. Kimura (2006) and Takeda et al. (2007) presented the shape in oceanic part. In this study, we compiled these slab models, and planed to reanalyze the slip distributions of the 1703 and 1923 earthquakes. We developed a new curved fault plane on the plate boundary between the Philippine Sea slab and inland plate. The curved fault plane was divided into 56 triangle subfaults. Point sources for the Green's function calculations are located at centroids

 19. Constraining the Thermochronological History of the IAB Parent Body: High Resolution Ar-40-Ar-39 Ages on Plagioclase Separates from Silicate Inclusions of IAB Meteorites

  Science.gov (United States)

  Vogel, N.; Renne, P. R.

  2004-12-01

  particular taking into account the possibility of a slightly excessive decay constant for K-40 [6]. Increasing the ages accordingly by 0.5 percent would shift Caddo County to about 4560 Ma, indistinguishable from the age of the solar system [7]. [1] Mittlefehldt et al. (1998) In Planetary Materials, Vol. 36: 4-1-4-195. [2] Niemeyer (1979) GCA 43: 1829-1840. [3] Takeda et al. (2000) GCA 64: 1311-1327. [4] Benedix et al. (2000) MAPS 35: 1127-1141. [5] Wasson and Kallemeyn (2002) GCA 66: 2445-2473. [6] Renne (2000) EPSL 175: 13-26. [7] Amelin et al. (2002) Science 297: 1678-1683.

 20. Estimating the Economic Impact of Adding Panobinostat to a U.S. Formulary for Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma: A Budget Impact and Cost-Benefit Model.

  Science.gov (United States)

  Bloudek, Lisa; Roy, Anuja; Kish, Jonathan K; Siegel, David S; Jagannath, Sundar; Globe, Denise; Orloski, Laurie; Kuriakose, Emil T

  2016-08-01

  was sponsored by Novartis, East Hanover, New Jersey. Bloudek and Kish are employees of Xcenda, a consulting company contracted by Novartis to conduct this analysis. Roy, Globe, and Kuriakose are employees of Novartis. Siegel is on the advisory boards and speaker's bureau of Celgene, Onyx/Amgen, Millennium/Takeda, and Novartis and is on the advisory boards of Merck. Jagannath is a consultant to Sanofi, Bristol-Meyers Squibb, and Celgene. Orloski is a contractor to Xcenda and provided medical writing support, which was funded by Novartis. Study design and concept were contributed by Bloudek, Roy, and Kish, assisted by Globe. Bloukek took the lead in data collection, along with Kish, and data interpretation was performed by Siegal, Jagannath, Globe, and Kuriakose. The manuscript was written primarily by Orloski, along with Roy and Kish, and revised by Roy, along with Siegal, Jagannath, Globe, Orloski, and Kuriakose.

 1. AMCP Partnership Forum: Improving Quality, Value, and Outcomes with Patient-Reported Outcomes.

  Science.gov (United States)

  2018-03-01

  manufacturers should engage key stakeholders early and throughout the drug development process to ensure the most valid and representative PROs and patient populations will be included. To streamline the PRO collection process, participants suggested engaging pharmacists and other providers who may have more frequent interaction with patients. Participants also recommended that PRO collection and analysis should use common technology platforms, streamline components of clinician care to reduce workflow, and be integrated with claims data to provider payers a better understanding of patient health in real time. Finally, additional work should be done to develop patient-reported outcome measures that contain relevant measures for all healthcare stakeholders. While significant challenges remain in PRO development and adoption, participants agreed that greater use can only be achieved through collaboration and patient-centered care. The AMCP Partnership Forum titled "Improving Quality, Value, and Outcomes with Patient-Reported Outcomes" and the development of this proceedings report were supported by Amgen, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Genentech, GlaxoSmithKline, Novartis Pharmaceuticals, Novo Nordisk, Precision for Value, Premier, Sanofi, Takeda Pharmaceuticals USA, and Xcenda.

 2. Effect of 3 years of treatment with a dorzolamide/timolol (1%/0.5% combination on intraocular pressure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takeda S

  2014-09-01

  Full Text Available Sakurako Takeda,1,2 Tatsuya Mimura,1 Masao Matsubara1,2 1Department of Ophthalmology, Tokyo Women’s Medical University Medical Center East, Tokyo, Japan; 2Department of Ophthalmology, Nippori Clinic, Medical Center East, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan Purpose: We aimed to evaluate the effect on the intraocular pressure (IOP of a dorzolamide/timolol (1%/0.5% fixed combination (DTFC ophthalmic agent for 3 years.Participants: A total of 19 consecutive patients who had previously been treated with monotherapy or any combination of a beta-blocker, carbonic anhydrase inhibitor, or prostaglandin analog, for primary open-angle glaucoma (POAG (n=5 or normal tension glaucoma (N=14 were enrolled.Methods: Patients were switched to DTFC from their prior glaucoma therapy. The IOP was measured at intervals of 4–6 weeks for 3 years. Treatment failure was defined as an increase of IOP by ≥10% from baseline after switching to DTFC.Results: The average IOP decreased significantly from 14.1±2.9 mmHg at baseline to 12.2±2.2, 11.8±2.4, 12.1±2.5, 11.6±1.8, and 12.1±2.7 mmHg at 3, 6, 12, 24, and 36 months, respectively, after switching therapy (all P<0.05. The mean percent decrease of IOP was 12.0%±13.0%, 14.5%±14.2%, 12.2%±18.7%, 16.0%±12.8%, and 12.8%±15.2% at 3, 6, 12, 24, and 36 months, respectively, after switching. Univariate or multivariate analysis revealed the percent decrease of IOP was associated with the type of glaucoma (POAG at 3 and 12 months, and with the baseline IOP at 3, 12, 24, and 36 months. Kaplan–Meier analysis demonstrated that the percentage of patients who remained on treatment with DTFC was 94.7%, 94.7%, 84.2%, 78.9%, and 78.9% at 3, 6, 12, 24, and 36 months, respectively. Cox proportional hazards analysis showed that the type of glaucoma (POAG was associated with an increased risk of failure to control the IOP.Conclusion: The IOP-lowering effect of DTFC was demonstrated for 3 years in this

 3. Probability of major depression diagnostic classification using semi-structured versus fully structured diagnostic interviews.

  Science.gov (United States)

  Levis, Brooke; Benedetti, Andrea; Riehm, Kira E; Saadat, Nazanin; Levis, Alexander W; Azar, Marleine; Rice, Danielle B; Chiovitti, Matthew J; Sanchez, Tatiana A; Cuijpers, Pim; Gilbody, Simon; Ioannidis, John P A; Kloda, Lorie A; McMillan, Dean; Patten, Scott B; Shrier, Ian; Steele, Russell J; Ziegelstein, Roy C; Akena, Dickens H; Arroll, Bruce; Ayalon, Liat; Baradaran, Hamid R; Baron, Murray; Beraldi, Anna; Bombardier, Charles H; Butterworth, Peter; Carter, Gregory; Chagas, Marcos H; Chan, Juliana C N; Cholera, Rushina; Chowdhary, Neerja; Clover, Kerrie; Conwell, Yeates; de Man-van Ginkel, Janneke M; Delgadillo, Jaime; Fann, Jesse R; Fischer, Felix H; Fischler, Benjamin; Fung, Daniel; Gelaye, Bizu; Goodyear-Smith, Felicity; Greeno, Catherine G; Hall, Brian J; Hambridge, John; Harrison, Patricia A; Hegerl, Ulrich; Hides, Leanne; Hobfoll, Stevan E; Hudson, Marie; Hyphantis, Thomas; Inagaki, Masatoshi; Ismail, Khalida; Jetté, Nathalie; Khamseh, Mohammad E; Kiely, Kim M; Lamers, Femke; Liu, Shen-Ing; Lotrakul, Manote; Loureiro, Sonia R; Löwe, Bernd; Marsh, Laura; McGuire, Anthony; Mohd Sidik, Sherina; Munhoz, Tiago N; Muramatsu, Kumiko; Osório, Flávia L; Patel, Vikram; Pence, Brian W; Persoons, Philippe; Picardi, Angelo; Rooney, Alasdair G; Santos, Iná S; Shaaban, Juwita; Sidebottom, Abbey; Simning, Adam; Stafford, Lesley; Sung, Sharon; Tan, Pei Lin Lynnette; Turner, Alyna; van der Feltz-Cornelis, Christina M; van Weert, Henk C; Vöhringer, Paul A; White, Jennifer; Whooley, Mary A; Winkley, Kirsty; Yamada, Mitsuhiko; Zhang, Yuying; Thombs, Brett D

  2018-06-01

  original sponsor of the development of the PHQ-9, which is now in the public domain. Dr Chan is a steering committee member or consultant of Astra Zeneca, Bayer, Lilly, MSD and Pfizer. She has received sponsorships and honorarium for giving lectures and providing consultancy and her affiliated institution has received research grants from these companies. Dr Hegerl declares that within the past 3 years, he was an advisory board member for Lundbeck, Servier and Otsuka Pharma; a consultant for Bayer Pharma; and a speaker for Medice Arzneimittel, Novartis, and Roche Pharma, all outside the submitted work. Dr Inagaki declares that he has received grants from Novartis Pharma, lecture fees from Pfizer, Mochida, Shionogi, Sumitomo Dainippon Pharma, Daiichi-Sankyo, Meiji Seika and Takeda, and royalties from Nippon Hyoron Sha, Nanzando, Seiwa Shoten, Igaku-shoin and Technomics, all outside of the submitted work. Dr Yamada reports personal fees from Meiji Seika Pharma Co., Ltd., MSD K.K., Asahi Kasei Pharma Corporation, Seishin Shobo, Seiwa Shoten Co., Ltd., Igaku-shoin Ltd., Chugai Igakusha and Sentan Igakusha, all outside the submitted work. All other authors declare no competing interests. No funder had any role in the design and conduct of the study; collection, management, analysis and interpretation of the data; preparation, review or approval of the manuscript; and decision to submit the manuscript for publication.

 4. AMCP Partnership Forum: Advancing Value-Based Contracting.

  Science.gov (United States)

  2017-11-01

  of a VBC for facilitating discussion with key policy makers and regulators; (b) determine strategies for advancing the development and utilization of performance benchmarks; (c) identify best practices in evaluating, implementing, and monitoring VBCs; and (d) develop action plans to mitigate legal and regulatory barriers to VBCs. More than 30 national and regional health care leaders representing health plans, integrated delivery systems, pharmacy benefit managers, employers, data and analytics companies, and biopharmaceutical companies participated. Speakers, panelists, and stakeholders attended the forum and explored the current environment for VBCs, identified challenges to the expansion of VBCs, offered potential solutions to those challenges, and developed an action plan for addressing selected challenges. The forum recommendations will be used by AMCP to establish a coalition of organizations to seek broader acceptance of VBCs in the marketplace and by policymakers. The recommendations will also help AMCP provide tools and resources to stakeholders in managing VBCs. This Partnership Forum was supported by Amgen, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Merck, the National Pharmaceutical Council, Novo Nordisk, Premier, the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, RxAnte, Takeda, and Xcenda.

 5. Health-related quality of life and treatment satisfaction in patients with gout: results from a cross-sectional study in a managed care setting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khanna PP

  2015-07-01

  Full Text Available Puja P Khanna,1 Aki Shiozawa,2 Valery Walker,3 Tim Bancroft,3 Breanna Essoi,3 Kasem S Akhras,4 Dinesh Khanna11Department of Internal Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; 2Global Outcome Research, Takeda Pharmaceuticals International, Inc., Deerfield, IL, USA; 3Health Economics and Outcomes Research, Optum, Eden Prairie, MN, USA; 4Novartis Pharmacy Services AG, Dubai, United Arab EmiratesBackground: Patient satisfaction with treatment directly impacts adherence to medication.Objective: The objective was to assess and compare treatment satisfaction with the Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM, gout-specific health-related quality of life (HRQoL with the Gout Impact Scale (GIS, and generic HRQoL with the SF-12v2® Health Survey (SF-12 in patients with gout in a real-world practice setting.Methods: This cross-sectional mail survey included gout patients enrolled in a large commercial health plan in the US. Patients were ≥18 years with self-reported gout diagnosis, who filled ≥1 prescription for febuxostat during April 26, 2012 to July 26, 2012 and were not taking any other urate-lowering therapies. The survey included the TSQM version II (TSQM vII, score 0–100, higher scores indicate better satisfaction, GIS (score 0–100, higher scores indicate worse condition, and SF-12 (physical component summary and mental component summary. Patients were stratified by self-report of currently experiencing a gout attack or not to assess the discriminant ability of the questionnaires.Results: A total of 257 patients were included in the analysis (mean age, 54.9 years; 87% male. Patients with current gout attack (n=29, 11% had worse scores than those without gout attack on most instrument scales. Mean differences between current attack and no current attack for the TSQM domains were: -20.6, effectiveness; -10.6, side effects; -12.1, global satisfaction (all P<0.05; and -6.1, convenience (NS. For the GIS, mean

 6. Relationship between carbon microstructure, adsorption energy and hydrogen adsorption capacity at different temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jagiello, J.; Thommes, M.

  2005-01-01

  Various microporous materials such as activated carbons, nano-tubes, synthetic micro-porous carbons as well as metal organic framework materials are being considered for hydrogen storage applications by means of physical adsorption. To develop materials of practical significance for hydrogen storage it is important to understand the relationships between pore sizes, adsorption energies and adsorption capacities. The pore size distribution (PSD) characterization is traditionally obtained from the analysis of nitrogen adsorption isotherms measured at 77 K. However, a portion of the pores accessible to H 2 may not be accessible to N 2 at this temperature. Therefore, it was recently proposed to use the DFT analysis of H 2 adsorption isotherms to characterize pore structure of materials considered for hydrogen storage applications [1]. In present work, adsorption isotherms of H 2 and N 2 at cryogenic temperatures are used for the characterization of carbon materials. Adsorption measurements were performed with Autosorb 1 MP [Quantachrome Instruments, Boynton Beach, Florida, USA]. As an example, Fig 1 compares PSDs calculated for the activated carbon sample (F400, Calgon Carbon) using combined H 2 and N 2 data, and using N 2 isotherm only. The nitrogen derived PSD does not include certain amount of micro-pores which are accessible to H 2 but not to N 2 molecules. Obviously, the difference in the calculated PSDs by the two methods will depend on the actual content of small micro-pores in a given sample. Carbon adsorption properties can also be characterized by the isosteric heat of adsorption, Qst, related to the adsorption energy and dependent on the carbon pore/surface structure. Fig 2 shows Qst data calculated using the Clausius-Clapeyron equation from H 2 isotherms measured at 77 K and 87 K for the carbon molecular sieve CMS 5A (Takeda), oxidized single wall nano-tubes (SWNT) [2], and graphitized carbon black (Supelco). The Qst values decrease with increasing pore

 7. AMCP Partnership Forum: FDAMA Section 114-Improving the Exchange of Health Care Economic Data.

  Science.gov (United States)

  2016-07-01

  & Co., National Pharmaceutical Council, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Precision for Value, Pfizer, Takeda Pharmaceuticals, U.S.A., and Xcenda. All sponsors participated in the forum and participated in revising and approving the manuscript.

 8. İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Deyim Varlığının Öğrencilerin Alıcı Söz Varlığına Katkısı The Effect of Idioms in Primary Education 5. Grade Turkish Course Book on Students Receptive Vocabulary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mediha MANGIR

  2012-12-01

  ır.Türkiye’de ilköğretim okulları, ana dili öğretimini üstlenen eğitim kurumlarının başında gelir. Bu okullar, öğrencilere belirlenmiş bir program üzerinden ders kitapları aracılığıyla dilin anlama ve anlatma becerilerini kazandırmaya çalışırlar. İlköğretim Türkçe programına göre öğrenciler, aldıkları dil eğitimiyle, okuduklarını ve dinlediklerini anlayacak kadar okuma ve dinleme becerisi; isteklerini, duygularını ve düşüncelerini anlatacak kadar da konuşma ve yazma becerisi kazanmalıdır.Türkçe ders kitabı, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerinde önemli bir araçtır. Türkiye’de birçok öğrenci için okumaya yönelik etkinlikler sadece ders kitabındaki metinlerle sınırlıdır. Bu sebeple kitaplarda yer alacak metinler, Türkçenin söz varlığı ögelerinin iyi şekilde yansıtıldığı metinler olmalıdır. Kavramları ve belli durumları mecaz yoluyla anlatan deyimler, Türk kültürünün manevi parçalarından biridir. Sözlü kültürün bu önemli ögeleri, öğrencilerin söz varlığına sistemli bir şekilde kazandırılmalıdır.İlköğretim 5. sınıf öğrencileri bilişsel gelişim olarak soyut dönemin başında değerlendirilirler. Bu dönem deyimlerin öğretilmesi, öğrencilerin alıcı söz varlığına kazandırılması için ideal zamandır. Ancak hangi deyimlerin öncelikli olarak öğretileceği Türkçe öğretim programında da açık olarak belirtilmemiştir.Bu çalışmada, İlköğretim Türkçe 5 Ders Kitabı (2012’nda yer alan deyimlerin tespit edilmesi ve deyimleşme dereceleri bakımından değerlendirilmeleri amaçlanmıştır. Bunun yanında, metinlerde derecelerine göre yer alan deyimlerin öğrencilerin söz varlıklarına katkısı üzerinde durulacaktır.

 9. Beitrag Der Überzetzung Zu Den Rezeptiven Srachfertigkeiten The contribution of translation to perceptual language skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe UYANIK

  2013-09-01

  kazandırmaktır. Ders içeriğinin hazırlanışı ve araç gereçlerin yapılandırılması da yine bu amaç doğrultusunda oluşturulur. Çevirinin bu becerilerin geliştirilmesinde önemli katkıları vardır. Ancak yabancı dil öğretim sürecinde çeviri etkinliğinin bu katkısı hep göz ardı edilmiştir. Oysa dil öğretim yöntemleri eşliğinde yapılan çeviri etkinlikleri hem ana dil; hem de amaç dildeki becerileri geliştirir. Bunun yanında çeviri etkinliği sayesinde, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı‘nın da bu temel becerilerden ayrı tutmadığı, dilbilgisel yapıların aktarımı kolaylaşır. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretiminde çeviri etkinliğinin algısal becerilerden olan duyduğunu anlama ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine olumlu katkılarına işaret etmektir. Her iki beceri türünün nasıl geliştirilebileceği, ders ortamında uygulanabilecek örneklerle gösterilmiştir. Çeviri etkinliğinin gerek ana dilde, gerekse amaç dilde duyduğunu anlama ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirdiği, ayrıca yabancı dil öğrenenlerin kelime hazinesini zenginleştirdiği ve dilbilgisel yapıları daha bilinçli kavradıkları görülmüştür. Okuma ve dinleme metinlerinden yapılan çeviri alıştırmalarının öğrenenlerin algılama yetisini ilerleterek metnin bağlamından anlam çıkarabilmeyi geliştirdiği saptanmıştır. Ayrıca karşılıklı iki dil becerisini okuyarak ve dinleyerek geliştiren öğrenenler, bu edinimleri sayesinde amaç dilde ezberlenmiş kalıp ifadeler yerine duruma uygun bireysel ifadeler kullanabileceklerdir. Öğrenenlerin her iki dildeki sözcük dağarcının zenginleşmesi çeviri etkinliğinin diğer katkılarındandır.

 10. Sağlık okur-yazarlığı/Health Literacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazmi Bilir

  2014-04-01

  Full Text Available ÖzetGeçen yüzyılın ortalarından itibaren bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada görülüşünün ve öneminin artmasından sonra bu hastalıklardan korunma yaklaşımları geliştirilmeye başlamıştır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların korunması çalışmaları, bireylerin yaşam şekillerinde ve sağlık davranışlarında değişiklik yapmayı gerektirir. Bunun için kişilerin bu sağlık sorunlarının oluşumu ve korunma yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olması, bilgi kaynaklarına ulaşması, bilgileri doğru olarak algılaması ve uygulaması gerekir. Bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşma, bilgiyi okuma ve anlama, bilgiler ışığında sağlık ve sağlığın korunması-geliştirilmesi ile ilgili konularda, yaşam boyunca yaşam kalitesini artırmaya yönelik doğru kararlar verme ve uygulama ile ilgili istekleri ve kapasiteleri “sağlık okur-yazarlığı” olarak adlandırılır. Sağlık okur-yazarlığı düzeyi ile bazı risk faktörleri sıklığı ve hastalıklardan korunma arasında ilişkiler vardır. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunmada başarılı olmak için toplumların sağlık okur-yazarlığı düzeyinin yükseltilmesi önemlidir. Bu amaçla erken çocukluk döneminden başlayarak okul dönemi ve çalışma yaşamı dahil olmak üzere çeşitli eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Sağlık okur-yazarlığı düzeyinin geliştirilmesinde genel eğitim düzeyinin yeri ve önemi de akılda tutulmalıdır.Anahtar Kelimeler: Sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, sağlıklı yaşlanma, kronik hastalık, sağlık hizmetleriAbstractThe prevalence and importance of noncommunicable diseases increased gobally since the second half of the last century, and several approaches were developed for prevention and control of this group of health problems. For the prevention of noncommunicable diseases, there is need for the people to change their life-style and health behaviors. It is

 11. Kitabın Teknolojik Değişimi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Anameriç

  2014-06-01

  Full Text Available Kitap ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papirüs, parşömen tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç -bilgi taşıyıcısı- olmuştur. Kitap, yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanımlanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu/temayı yani kitabın amacını ifade eder, bilgilendirici, öğretici, yol gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine tarihlenen ve Hinduizm’in ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig Veda[1]dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olsun “kitap” kavramı zihinlerimizde yer etmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dil ile söylenirse söylensin “kitap” hep aynı fiili ve şekli ifade etmektedir. Günlük yaşantımızın son 30 yılında hemen her alanda bireylerin yaşantısını değiştiren/kolaylaştıran teknoloji, uzun bir geçmişe sahip olan kitap için de pek çok değişimi ortaya koymuştur. Ancak bu değişim kavramlardan, kitabın bileşenlerinden çok ona erişimi, onu üretmeyi/ yazmayı ve ondan faydalanmayı daha keyifli kılmayı amaçlamaktadır. E-kitap ile ilgili son 10 yıl içerisinde başta eğitim olmak üzere, elektronik kaynaklar, kütüphaneler, bilgi hizmetleri, okuma alışkanlığı, iletişim gibi alanlarda çok sayıda akademik ve sosyal çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada e-kitap teknolojisi ile gündelik yaşamda bireylerin kitap anlayışındaki farklılaşma, görsel ve yazılı basın örnekleri[2] bağlamında farklı bir bakış açısı ile değerlendirilecektir. [1] Hinduizm’in ilk kutsal metinleri olan

 12. Türk Dili ve Edebiyatı İle Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri / The Knowledge and Opinions of the Turkish Philology and Turkish Teacher Candidates Regarding Dede Qorqut Stories

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Yeniasır

  2017-09-01

  Full Text Available Abstract Dede Qorqut Stories which is one of the most prominent works of Turkish is a precious work which should be known by every Turkish teenager. Unfortunately, having a low reading rate in our country is a known fact. Therefore, being located in a broadly manner of Dede Qorqut Stories in National Education Curriculum which is situated among the most valuable works of Turkish and thus Turkish Literature, submits an obligation in terms of the students for learning the culture of the society they live in better.  The purpose of the study is to reveal the knowledge and opinions of the Turkish Philology and Turkish teacher candidates being educated in the first grade of the universities regarding Dede Qorqut Stories. In the research, survey has been used as a data collection tool. The survey has been applied to Turkish philology and Turkish teacher candidates who began studying in the first grade of 2015-2016 Fall semester. The findings obtained as a result of the study has been discussed and various suggestions has been made.   Öz Türkçenin en önemli yapıtlarından biri olan Dede Korkut Hikâyeleri, her Türk genci tarafından bilinmesi gereken değerli bir eserdir. Maalesef ülkemizde okuma oranının düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı Türk edebiyatının ve dolayısıyla Türkçenin en değerli eserleri arasında bulunan Dede Korkut Hikâyelerinin Millî Eğitim müfredatında geniş bir şekilde yer alması, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun kültürünü daha iyi öğrenmeleri açısından zorunluluk arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite birinci sınıfta öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı (TDE ile Türkçe öğretmeni adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri hakkındaki bilgi ve görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket, 2015-2016 Güz döneminde birinci sınıfta öğrenim görmeye başlayan TDE ve T

 13. II. Meşrutiyet Devri Pedagoglarından Sabri Cemil ve Amelî Fenn-i Tedris’i The Pedagogue of Second Constittional Period “Sabri Cemil And His Work of Art “Amelî Fenn-i Tedris”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamza ALTIN

  2013-03-01

  Cemil, II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Dârülmuallimîn-i Rüşdi’de müdürlük vazifesini yürütmekte idi. Balkan Savaş’ından sonra Bursa ve Şam’da görev yaptı. Sabri Cemil’in en çok tanınan eseri 1326 yılında Üsküp’te yayınlandığı bilinen Amelî Fenn-i Tedris isimli kitabıdır. İnsana ekmek, su, hava lazım olduğu gibi eğitimimin de zaruri olduğunu söyleyen Sabri Cemil’in düşüncesine göre eğitim anahtarının açamayacağı kilit yoktur. Ona göre muallimin yollarından en emin olanı öğrenciye öğrenmek hevesinin kazandırılmasıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de öğrenci eğitim alırken yalnız okuma yazma makinesi olmamalı aynı zamanda ahlaklı, soru soran ve araştıran bir kimse olmalıdır. Aynı zamanda eğitim çocuğa şahsiyet kazandırmalıdır. Eğitimde yalnızca teorik bilgileri uygun bulmayan Sabri Cemil, bunun yeterli olamayacağını aynı zamanda tatbikata da yer verilmesi gerektiğini düşünmekteydi. Ayrıca çocukların eğitim öğretiminde aceleye karşı çıkan Sabri Cemil, çocuklara yaşına göre muamele yapılması taraftarıydı. Eğitimde ev ödevlerinin önemini savunan Sabri Cemil, özelikle yazılı ev ödevlerinin öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirme açısından çok faydalı olduğunu iddia etmekteydi. Sabri Cemil’in fikrince bir milletin ve devletin yükselmesinde veya yıkılmaya yüz tutmasında o memleketteki öğretmenlerin büyük payı vardır. Ona göre muallimlerde bulunması gereken iki tane temel özellik olmalıdır; muallimler evvela ciddi bir tahsil görmelidirler, ikinci olarak ise öğrendiklerini vatan evlatlarına öğretmede hiçbir fedakârlıktan çekinmemelidirler.

 14. Resimli Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakter Kullanımı Using Animal Characters in Children Picture Books

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyit Battal UĞURLU

  2013-07-01

  ılar, insan-hayvan etkileşiminin dilsel biçimini oluşturduğu gibi, bu etkileşimin kültür tarihi içindeki duygusal bağına da vurgu ile yüklüdür ve bu makalede ele alınan konunun can alıcı damarını oluşturmaktadır. Öte yandan insanbiçimcilik (antropomorfizm uzun bir tarihi süreçten beri edebiyatın önemli bir aygıtı olarak kullanılmıştır. Bu aygıtın çocuk edebiyatında kullanımı, onu diğer didaktik türlerden ayırıcı hale getirir. Yakın çevredeki hayvanlar, erken çocuklukta, çocukluk ile doğa arasında oldukça esnek ve duygudaşlık ile yüklü bir alan oluşumunda etkilidirler.Resim, erken çocuk sürecinde, başlı başına bir okuma biçimine karşılık gelir. Kişilik gelişiminin en önemli aşamasını oluşturan 3–6 yaş aralığı, aynı zamanda çocuğun bazı yetilerinin şekillendirecek resimli kitap okumanın da önemli bir dilimini oluşturmaktadır. Çocuk, ebeveyninin yardımıyla bu resimleri sözel olarak dinler ve görsel olarak okur. Bu resimlerin hayvan karakterlerden oluşması ise onun dünyasına yeni ve farklı bir duyarlılığın kapılarını aralar. Bu, aynı zamanda çocuğun süreç içinde duygusal ve bilişsel yetilerinin yanı sıra, eğitiminin de gelişiminde etkin bir araçtır. Söz konusu potansiyelin, kültürel tarihin çocuğun dünyasına nasıl ve neden aktarıldığına ilişkin bir karşılaştırma yoluna giderek, günümüzde çocuk dünyasını hedefleyen anlatılar için hayvan karakterlerin ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışmak, bu makalenin hedefini oluşturmaktadır.

 15. Tablet PC Destekli Türkçe Öğretiminin Temel Dil Becerilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek Çalışması A Scale Study Of Tablet PC Based Teaching Turkish Language To Determine The Effect On Basic Language Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Süleyman BALCI

  2013-07-01

  ılarak madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Öncül soru sayısı 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi taslak ölçekte, Türkçe dersinde tablet pc kullanımının temel dil becerilerine (okuma, dinleme, konuşma ve yazma etkisinin olup olmadığını belirlemeye yarayan maddeler yer almaktadır. Maddeler, Türkçe dersi öğretim programında belirlenen dil becerileri kazanımlarının soru kalıbına dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Taslak ölçek, Fatih Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Uşak İl Merkezi Yaşar Akar İlköğretim Okulu ile Bingöl İl Merkezi İMKB Fatih İlköğretim Okulu I. kademe 5. sınıfta öğretim gören 114 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Yapı geçerliliğini belirlemek için yapılan faktör analizi sonucunda 16 maddeden oluşan, faktör yükleri .50-.84 arasında, toplam varyansın % 56’sını açıklayan üç alt boyutu kapsayan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin 9’u olumlu, 7 tanesi olumsuz ifade içermektedir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri .85, Bartlett testi anlamlılık değeri .00 ve Cronbach-alpha iç tutarlılık” katsayısının ise .90 olduğu bulunmuştur. Yapılan literatür taraması sonucunda Türkçe dersinde tablet pc kullanımının temel dil becerilerine etkisini belirleme anlamında bir ölçeğin bulunmaması bir eksiklik olarak görüldüğünden, geçerlilik ve güvenirliği sağlanan bu ölçeğin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 16. Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma A Research On 9th Grade Of Secondary Education Students ' Achievement Levels Of Field Knowledge Of Writing Expression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan BAĞCI

  2012-12-01

  ğretimin son aşamasına kadar bu becerilerinin geliştirildiği süreci içine alan bir dönemdir. Yazma becerisi bilgi, birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiğinden bu sürecin okuma, dinleme/izleme, konuşma ve dil bilgisi etkinlikleriyle de desteklenmesi gerekir.Öğrencilerin yazılı anlatım metinlerini inceleyen araştırmacılar, öğrenci metinlerinde birçok eksikliğin olduğunu, öğrencilerin yazma becerilerinin beklenen yeterliliğe ulaşamadığını ifade etmektedir. Bu becerideki eksikliklerin bilgi aşamasından bilgilerin beceriye dönüştürülememesine kadar geniş bir çerçeveye dağıldığı düşünülmektedir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin Dil ve Anlatım Ders Programı’nda da ifade edilen yazma becerisine yönelik kazanım cümleleri doğrultusunda yazılı anlatım alan bilgisi düzeylerini belirlemektir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin yazılı anlatım alan bilgisi yeterlilik düzeylerinin başta cinsiyet olmak üzere diğer değişkenlere göre de değişip değişmediği tespit edilmiştir.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerin Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Testi genel başarı puanları ortalamaları 100 tam puan üzerinden 59 puanla sınırlı kalmıştır. Yine 9. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım alan bilgisi başarı düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken öğrencilerin akademik başarına, serbest yazma etkinliği yapmalarına, günlük tutmalarına, Dil ve Anlatım dersini sevmeleri ile yazma etkinliklerinden memnun olmalarına göre ise değişmektedir. Araştırmanın sonunda elde edilen sonuçlara bağlı kalınarak Dil ve Anlatım derslerini veren öğretmenlere bazı önerilerde bulunulmuştur.

 17. Almanca Derslerinde Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretiminin On Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Başarısına Etkisi Impact Of Teaching Grammar Through Text On 11th Grade Students’ Grammar Achievement In German Lessons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent KIRMIZI

  2013-09-01

  ığını belirlemektir. Öğrencilerin belirlenen dil bilgisi konularındaki becerilerini ölçmek amacıyla yirmi sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test hazırlanmıştır. Çalışmanın evreni, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Adana’da bulunan iki farklı Anadolu Lisesinin 179 (deney grubu 89 ve kontrol grubu 90 on birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmaya dâhil edilen ve aralarında Almanca dil bilgisi bakımından anlamlı bir fark bulunmayan Piri Reis Anadolu Lisesi kontrol grubu; Adana Anadolu Lisesi de deney grubu olarak alınmıştır. Çalışmanın başlangıcında her iki gruba ön test uygulanmıştır. Uygulama materyali olarak da Deney grubu öğrencilerine “Grammatik Geschichten” (Aral & Haase, 2011 kitabından, hedef dil bilgisi kurallarına uygun metinler olan “Mein Alptraum” ve “die Lüge” adlı okuma parçaları seçilmiş ve bunlara dayalı olarak etkinlikler hazırlanarak deney grubuna on iki saat süresince uygulanmıştır. Her iki gruba son test uygulanarak toplanan verilerin analizinde SPSS 11,5 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi kullanılarak çözümlenmiş ve sonuç olarak, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Almancanın ikinci yabancı dil olarak öğretiminde metinlerden daha fazla yararlanılmalıdır. Gramer öğretiminde metin odaklı yöntemle diğer yöntemler karşılaştırılmalı ve öğrenciler üzerindeki etkileri araştırılmalıdır.

 18. İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Bitişik Eğik Yazı Ve Dik Temel Harflerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması A Comparison Of Cursive Italic Writing And Basic Vertical Letters While Teaching Basal Reading And Writing Based On Teachers’ Views

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma SUSAR KIRMIZI

  2013-09-01

  çlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi için açık kodlama yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin hem okuma yazmaya hazırlık aşamasında hem de yazının öğretilmesi aşamasında dik temel harflerle öğretimi daha kolay buldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin dik temel harflerle daha güzel ve okunaklı yazdığını savunmaktadırlar. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun ilkokuma yazma öğretiminde bitişik eğik yazıyı zor buldukları için dik temel harflerin kullanımını tercih ettikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda şu öneri sunulabilir: Bitişik eğik yazının öğretimine ilişkin olarak öğretmenlere kapsamlı bir eğitim verilmelidir. İlkokuma yazma öğretiminde, sınıf öğretmenleri tarafından bitişik eğik yazının mı dik temel harflerin mi tercih edildiğini ortaya koyan daha geniş çaplı araştırmalar yapılabilir.

 19. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi The Effect Of Teaching Applications Based On Multiple Intelligence Theory On Students’ Reading Comprehension Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahit EPÇAÇAN

  2013-03-01

  alışmanın amacı, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisini belirlemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test–son test deneysel modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sancaklar İlköğretim Okulundaki ikinci kademe 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu öğrencilerden deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarına uygun ders etkinlikleri hazırlanmıştır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeylerine göre uygulanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemek için hem nicel hem de nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, Türkçe dersi hazırbulunuşluk testi ve okuduğunu anlama testinin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulama ve etkinlikleri ile öğrenme – öğretme süreci hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini saptamaya yönelik görüşme formunun uygulanmasıyla toplanmıştır. Nicel ve nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin artmasında daha etkili olduğu saptanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin olarak; hem araştırmanın nicel bulgularının, hem öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bulguların hem de çoklu zekâ kuramının öğretimdeki etkililiğine ilişkin daha önceden yapılmış araştırma sonuçlarının örtüştüğü saptanmıştır.

 20. Yeni Eğitim Sistemi (4+4+4 Değişikliği Kapsamında Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının İncelenmesi ve Öneriler Investigating the Undergraduate Turkish Teaching Curriculum within the Context of the Recent Educational Policy Changes (4+4+4 and Some Suggestions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saadettin KEKLİK

  2013-03-01

  organise the contentof the teacher education curriculum in order to include and presentmore practical subject knowledge. Besides, the substance and creditsof undergraduate courses need to be reconsidered to fit into the scopeand objectives of Turkish Education department. Eğitim, toplumların geleceğini belirlemede en önemli unsurdur. Eğitim sisteminin en önemli konularının başında ise öğretmen yetiştirme gelmektedir. Öğretmen eğitimi hususunda Türkçe öğretmenlerinin eğitiminin ayrı bir önemi vardır. Bu önem, Türkçenin dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşan temel dil becerilerine dayanmasından ve bu becerilerin hayatın hemen her alanında kişiye gerekli olmasından kaynaklanmaktadır. Nitelikli öğretmenin yetişmesi nitelikli lisans programına bağlıdır. 2012 yılında yapılan değişiklikle ikinci kademe olan ortaokul dört seneye çıkarılmış, beşinci sınıf Türkçe derslerine Türkçe öğretmeni girmeye başlamıştır; ancak lisans programında bir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut lisans programına göre Türkçe öğretmeni yetiştirilmeye devam edilmektedir. Eğitim sisteminde yapılan değişiklik, onu oluşturan parçaların tamamında yapılarsa verimli olur. Bu yüzden araştırmanın amacı, yeni eğitim sistemi (4+4+4 değişikliği kapsamında Türkçe öğretmenliği lisans programını incelemek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır. Araştırma betimleyici bir çalışma olup veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada lisans programı, dil, edebiyat, dil bilimi, Türkçe eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür alanlarına göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda lisans derslerinin alanları açısından yetersiz olduğu, bazı derslerin ise uygun olmadığı belirlenmiş ve buna bağlı olarak yeni dersler ve içerikler önerilmiştir. Türkçe öğretmeni olacak kişilere verilmesi gereken bilgilerin daha çok uygulamaya dönük olması, lisans

 1. İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Özgün ve Değiştirilmiş Dilsel Girdi Üzerine On The Authentic And Modified Input In The Second/Foreign Language Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa DURMUŞ

  2013-03-01

  ğrenici tarafından anlaşılma (comprehension düzeyi konuları, üzerinde önemle durulan çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu dilsel girdinin öğrenicilerin öğrenme süreçlerinde hangi biçimde sunulduğu önemli bir konudur. Öğrenicilerin dil öğrenim sürecinde öğrenebildiklerinin içinde, duyduğu veya maruz kaldığı bu dilsel girdiler, hedef dili ana dili olarak konuşanların doğal iletişim ortamlarında üretilmiş özgün (authentic metinler olabildiği gibi, öğrenici kaygıları gözetilerek doğal yolla veya özgün metinleri hedef kitlenin yeterlilik düzeylerine göre değiştirim yoluyla üretilmiş değiştirilmiş (modified metinler de olabilir. Değiştirilmiş metinler yine, sadeleştirilmiş (simplified veya genişletilmiş (elaborated metinler olarak sunulabilir. Yazıda, dil öğretim sürecinde okuduğunu anlamanın önemi, özgün veya değiştirilmiş metin seçimi ve değiştirim türleri ele alınacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, önerilen herbir metin türünün, ikinci/yabancı dil öğretim sürecinde tek ve mutlak kullanım sahası bulması mümkün görünmemektedir. Buna karşılık öğretim malzemeleri oluşturulurken, okuma metinlerinin özgün, sadeleştirilmiş ve genişletilmiş örneklerinden yararlanılarak, öğretim süreci zenginleştirilebilir. Çünkü, sadeleştirilmiş ve genişletilmiş metinler, öğrenicilerin anlama düzeylerini yukarılara çekerek onların öğrenme güdülerini olumlu etkilerken; özgün metinler, sundukları doğal dil malzemesi nedeniyle, öğrenicilerin hedef dilde iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olamaktadır. Yazı, dil öğretim sürecinde otantik metinleri veya dönüştürülmüş metin türlerini ortaya çıkaran kuramsal özellikleri, bu türlerin biribirlerine göre yararlı bulunan veya anlamayı güçleştiren yönlerini konuyla ilgili oluşmuş temel literatüre de işaret ederek ortaya koymaktadır. Bu yönüyle yaz

 2. Der Einsatz der Präsentationssoftware ‚PowerPoint‘ als Lehrmethode im Fremdsprachenunterricht The Use of Presentation Software 'PowerPoint' as a Teaching Method in Foreign Language Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin DARANCIK

  2013-09-01

  how toteach German in the future better. In the preparation phase of thepresentations, the teacher candidates have not only grasped theneccessary elements from the German grammar and culture beside thefour basic skills but they have also conveyed them to the children whoare the target the target group. Günümüzde yabancı dil eğitiminde görsel materyallerin önemi ve gerekliliği tartışılamaz bir hal almıştır. Görsel materyal veya unsurlar öğrencilerin konuyu daha iyi anlamasını ve konunun akılda kalmasını sağlamaktadır. Görsel materyallerin yabancı dil eğitimininde kullanımı, önemi ve öğrenci üzerinde etkisi gibi konular çerçevesinde bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu makalede görsel materyal olan ‚PowerPoint Sunu ve Slayt Programı‘nın yabancı dil dersine yönelik nasıl hazırlanması gerektiği, yabancı dil öğretiminde görsel sunu hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve büyük bir önem taşıyan dört temel beceriye ne gibi katkı sağladığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sunular Almanca olmak üzere, hedef kitle çocuklar olarak belirlenmiş ve Çukurova Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ‚YDA-417 Almanca Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı‘ adlı derste birer öğretmen adayı olan 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.Çalışma ilk bölümde eğitimde ‚PowerPoint Sunu’nun durumuna ve önemine değinmekte, sonraki bölümlerde ise hazırlanan sunuların yabancı dil eğitiminde dikkate alınması gereken dört temel beceri olan ‚okuma, duyma, konuşma ve yazma’ya ne gibi katkıları olduğu ortaya çıkartılmaya çalışılmakta ve vurgulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sunularını bu becerileri göz önünde bulundurarak nasıl şekillendirdikleri üzerinde durulmaktadır. Öğrencilerin yaptıkları bu sunular daha sonra animasyon programına dönüştürülerek video barındırma sitesi olan Youtube’a yüklenerek g

 3. PREFACE: Exploring surfaces and buried interfaces of functional materials by advanced x-ray and neutron techniques Exploring surfaces and buried interfaces of functional materials by advanced x-ray and neutron techniques

  Science.gov (United States)

  Sakurai, Kenji

  2010-12-01

  measurement. Advances in such technologies are bringing with them new opportunities in surface and buried interface science. In the not too distant future, we will publish a special issue or a book detailing such progress. Exploring surfaces and buried interfaces of functional materials by advanced x-ray and neutron techniques contents Lateral uniformity in chemical composition along a buried reaction front in polymers using off-specular reflectivity Kristopher A Lavery, Vivek M Prabhu, Sushil Satija and Wen-li Wu Orientation dependence of Pd growth on Au electrode surfaces M Takahasi, K Tamura, J Mizuki, T Kondo and K Uosaki A grazing incidence small-angle x-ray scattering analysis on capped Ge nanodots in layer structures Hiroshi Okuda, Masayuki Kato, Keiji Kuno, Shojiro Ochiai, Noritaka Usami, Kazuo Nakajima and Osami Sakata High resolution grazing-incidence in-plane x-ray diffraction for measuring the strain of a Si thin layer Kazuhiko Omote X-ray analysis of mesoporous silica thin films templated by Brij58 surfactant S Fall, M Kulij and A Gibaud Review of the applications of x-ray refraction and the x-ray waveguide phenomenon to estimation of film structures Kouichi Hayashi Epitaxial growth of largely mismatched crystals on H-terminated Si(111) surfaces Hidehito Asaoka Novel TiO2/ZnO multilayer mirrors at 'water-window' wavelengths fabricated by atomic layer epitaxy H Kumagai, Y Tanaka, M Murata, Y Masuda and T Shinagawa Depth-selective structural analysis of thin films using total-external-reflection x-ray diffraction Tomoaki Kawamura and Hiroo Omi Structures of Yb nanoparticle thin films grown by deposition in He and N2 gas atmospheres: AFM and x-ray reflectivity studies Martin Jerab and Kenji Sakurai Ga and As composition profiles in InP/GaInAs/InP heterostructures—x-ray CTR scattering and cross-sectional STM measurements Yoshikazu Takeda, Masao Tabuchi and Arao Nakamura Polarized neutron reflectivity study of a thermally treated MnIr/CoFe exchange bias system Naoki

 4. Racial and Ethnic Disparities in Meeting MTM Eligibility Criteria Based on Star Ratings Compared with the Medicare Modernization Act.

  Science.gov (United States)

  Spivey, Christina A; Wang, Junling; Qiao, Yanru; Shih, Ya-Chen Tina; Wan, Jim Y; Kuhle, Julie; Dagogo-Jack, Samuel; Cushman, William C; Chisholm-Burns, Marie

  2018-02-01

  sensitivity analyses. Disparities were not completely explained by differences in patient characteristics based on the Blinder-Oaxaca approach. The multinomial logistic regression of each main analysis found significant adjusted relative risk ratios (RRR) between whites and blacks for 2009 (RRR = 0.459, 95% CI = 0.438-0.481); 2013 (RRR = 0.449, 95% CI = 0.434-0.465); and 2015 (RRR = 0.436, 95% CI = 0.425-0.446) and between whites and Hispanics for 2009 (RRR = 0.559, 95% CI = 0.528-0.593); 2013 (RRR = 0.544, 95% CI = 0.521-0.569); and 2015 (RRR = 0.503, 95% CI = 0.488-0.518). These findings indicate a significant reduction in racial and ethnic disparities when using star ratings eligibility criteria; for example, black-white disparities in the likelihood of meeting MTM eligibility criteria were reduced by 55.1% based on star ratings compared with MMA in 2013. Similar patterns were found in most sensitivity and disease-specific analyses. This study found that minorities were more likely than whites to be MTM-eligible under the star ratings criteria. In addition, MTM eligibility criteria based on star ratings would reduce racial and ethnic disparities associated with MMA in the general Medicare population and those with specific chronic conditions. Research reported in this publication was supported by the National Institute on Aging of the National Institutes of Health under award number R01AG049696. The content of this study is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health. Cushman reports an Eli Lilly grant and uncompensated consulting for Takeda Pharmaceuticals outside this work. The other authors have no potential conflicts of interest to report. Study concept and design were contributed by Wang and Shih, along with Wan, Kuhle, Spivey, and Cushman. Wang, Qiao, and Wan took the lead in data collection, with assistance from the other authors. Data interpretation was performed by Wang, Kuhle

 5. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of interventions for the treatment of anogenital warts: systematic review and economic evaluation.

  Science.gov (United States)

  Thurgar, Elizabeth; Barton, Samantha; Karner, Charlotta; Edwards, Steven J

  2016-03-01

  treatment. Podophyllotoxin 0.5% solution (Condyline(®), Takeda Pharmaceutical Company Ltd; Warticon(®) solution, Stiefel Laboratories Ltd) was found to be the most effective topical treatment evaluated. Networks for other outcomes included fewer treatments, which restrict conclusions on the comparative effectiveness of interventions. In total, 84 treatment strategies were assessed using the economic model. Podophyllotoxin 0.5% solution first line followed by carbon dioxide (CO2) laser therapy second line if AGWs did not clear was most likely to be considered a cost-effective use of resources at a willingness to pay of £20,000-30,000 per additional quality-adjusted life-year gained. The result was robust to most sensitivity analyses conducted. Limited reporting in identified studies of baseline characteristics for the enrolled population generates uncertainty around the comparability of the study populations and therefore the generalisability of the results to clinical practice. Subgroup analyses were planned based on type, number and size of AGWs, all of which are factors thought to influence treatment effect. Lack of data on clinical effectiveness based on these characteristics precluded analysis of the differential effects of treatments in the subgroups of interest. Despite identification of 60 studies, most comparisons in the MTC are informed by only one RCT. Additionally, lack of head-to-head RCTs comparing key treatments, together with minimal reporting of results in some studies, precluded comprehensive analysis of all treatments for AGWs. The results generated by the MTC are in agreement with consensus opinion that ablative techniques are clinically more effective at completely clearing AGWs after treatment. However, the evidence base informing the MTC is limited. A head-to-head RCT that evaluates the comparative effectiveness of interventions used in clinical practice would help to discern the potential advantages and disadvantages of the individual treatments

 6. Seismic structure of the upper crust in the Albertine Rift from travel-time and ambient-noise tomography - a comparison

  Science.gov (United States)

  Jakovlev, Andrey; Kaviani, Ayoub; Ruempker, Georg

  2017-04-01

  5 km Low velocities surround the mountain range from western and southern sides and coincide with the location of the rift valley. The Rwenzori Mountains itself and the eastern rift shoulder are represented by increased velocities. At greater depths of 10 - 15 km some differences in the models care observed. Thus, beneath the Rwenzories the travel time tomography shows low S-velocities, whereas the ambient noise tomography exhibits high S-velocities. This can be possibly explained by the fact that the ambient noise tomography is characterized by higher vertical resolution. Also, the number of the rays used for tomographic inversion in the ambient noise tomography is significantly smaller. This study was partly supported by the grant of Russian Foundation of Science #14-17-00430. References: Barmin, M.P., Ritzwoller, M.H. & Levshin, A.L., 2001. A fast and reliable method for surface wave tomography, Pure appl. Geophys., 158, 1351-1375. Bensen G.D., Ritzwoller M.H., Barmin M.P., Levshin A.L., Lin F., Moschetti M.P., Shapiro N.M., Yang Y., 2001, A fast and reliable method for surface wave tomography. Geophys. J. Int. 169, 1239-1260, doi: 10.1111/j.1365-246X.2007.03374.x. Boué P., Poli P., Campillo M., Roux P., 2014, Reverberations, coda waves and ambient-noise: correlations at the global scale and retrieval of the deep phases. Earth planet. Sci. Lett., 391, 137-145. Briand X., Campillo M., Brenguier F., Boué P., Poli P., Roux P., Takeda T. AGU Fall Meeting. San Francisco, CA; 2013. Processing of terabytes of data for seismic noise analysis with the Python codes of the Whisper Suite. 9-13 December, in Proceedings of the , Abstract n°IN51B-1544. Koulakov, I. (2009), LOTOS code for local earthquake tomographic inversion. Benchmarks for testing tomographic algorithms, Bull. Seismol. Soc. Am., 99, 194-214, doi:10.1785/0120080013.

 7. EDITORIAL: Welcome to the 2012 volume Welcome to the 2012 volume

  Science.gov (United States)

  Garcia, Ephrahim

  2012-01-01

  , Los Angeles, USA Professor Y Matsuzaki, Nagoya University, Japan Professor W M Ostachowicz, Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland Dr K Peters, North Carolina State University, Raleigh, USA Professor M Shahinpoor, University of New Mexico, Albuquerque, USA Dr H Sodano, Arizona State University, Tempe, USA Professor G Song, University of Houston, TX, USA Professor W J Staszewski, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland Professor N Takeda, University of Tokyo, Japan Professor Q Wang, University of Manitoba, Canada Professor N M Wereley, University of Maryland, College Park, USA Professor W J Wu, National Taiwan University, Taiwan I look forward to the continued success and prosperity of SMS in 2012!

 8. Silicate Inclusions in IAB Irons: Correlations Between Metal Composition and Inclusion Properties, and Inferences for Their Origin

  Science.gov (United States)

  Benedix, G. K.; McCoy, T. J.; Keil, K.

  1995-09-01

  changes observed here indicate that the silicates were interacting with a single evolving metallic magma. We suggest that the requirement for a common system is more compatible with core formation [5,6] than with impact-melt pools [2,4]. References: [1] McCoy T. J. et al. (1993) Meteoritics, 28, 552-560. [2] Choi B.-G. et al. (1995) GCA, 59, 593-612. [3] Benedix G. K. et al. (1995) LPS XXVI, 99-100. [4] Wasson J. T. et al. (1980) Z. Naturforsch., 35a, 781-795. [5] Kracher A. (1982) GRL, 9, 412-415. [6] Kracher A. (1985) Proc. LPSC 15th, in JGR, 90, C689-C698. [7] Bunch T. E. et al. (1970) Contrib. Mineral. Petrol., 25, 297-340. [8] McCoy et al. (1995) Meteoritics, in preparation. [9] Scott E. R. D. and Bild R. W. (1974) GCA, 38, 1379-1391. [10] Takeda H. et al. (1993) Meteoritics, 28, 447.

 9. PREFACE: Nanosafe2010: International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials

  Science.gov (United States)

  Sentein, Carole; Schuster, Frédéric; Tardif, François

  2011-07-01

  . Rochester, USA)David PUI (U. Minnesota, USA)Eric QUEMENEUR (CEA, FR)Robert SCHALLER (EPFL, CH)Carole SENTEIN (CEA, FR)Ken TAKEDA (U. Tokyo, JP)Louis TREPIED (MINEFE, FR)Jacques VENDEL (IRSN, FR)Olivier WITSCHGER (INRS, FR) List of Participants AGUY SCordouan, FR ALLEMAN LEcole des Mines de Douai, FR ALPER MUniv. California Berkeley, US ALVES O LUNICAMP, BR AMDAOUD MUniv. Joseph Fourier, FR AMODEO TINERIS, FR AMYOTTE PDalhousie Univ., CA ARAKELIAN M CFundacion Argentina de Nanotecnologia, AR ARZAMASTSEVA ETomsk Polytechnic Univ., RU ASCHBERGER KEuropean Commission-JRC, IT ASHTON AJPCS, GB ASIMAKOPOULOU ACERTH/CPER, GR AUBLANT J-MLNE, FR AUDE-GARCIA CCEA, FR AUFFAN MCEREGE, FR AUGER ACEA, FR BAEK MSeoul Woman's Univ., KR BAEZA AUniv. Paris 7 Diderot, FR BAGUET DCEA, FR BARONE FIstituto Superiore di Sanità, IT BAU SINRS, FR BELLEVILLE PCEA, FR BENAZET SSNPE-Matériaux Energétiques, FR BERGER L-MFraunhofer Institute, DE BERGES MDGUV-IFA, DE BERNARD CNIST, US BERNARD DARKEMA, FR BERNE PCEA, FR BERRET J-FUniv. Paris 7 Diderot, FR BIGORGNE ECNRS, FR BILLAT BPMS, FR BLOCH DCEA, FR BOGDANOVIC-GUILLON AFreelance journalist, FR BOIVIN DRESPIREX France, FR BOLAND SUniv. Paris 7 Diderot, FR BOMBARDIER PFAURE QEI, FR BORASCHI DInstitute of Biomedical Technologies, IT BOTTERO J-YCEREGE, FR BRADLEY JLux Research, US BREGOLI LVeneto Nanotech, IT BRIGNON J-MINERIS, FR BROCHOT CIRSN, FR BROUWER DTNO Quality of Life, NL BUDIMAN TTSE-Systems, DE CABOCHE JEcole des Mines de Douai, FR CALLET GCEA, FR CALOGINE DINERIS, FR CAPONIGRO ALoreal, FR CARRIERE MCEA, FR CASSETTE SThales Research & Technology, FR CHARPENTIER DINERIS, FR CHEN C-CTaiwan Univ., TW CHEN LHealth Canada, CA CHEVALLET MCEA, FR CHOI S-JSeoul Woman's Univ., KR CHOU C-CChung Cheng University, TW CHUNG H-ESeoul Woman's Univ., KR CIMPAN MUniv. Bergen, NO CIOBANU NTU Munich, DE CLARK KInstitute for Work and Health, CH CONJEAUD HUniv. Paris 7 Diderot, FR COSTA PEREIRA CNational Health Institute, PT CROOKS MTSI, GB CUPERTINO DC

 10. Welcome to the 2014 volume of Smart Materials and Structures

  Science.gov (United States)

  Garcia, Ephrahim

  2014-01-01

  last year after many years in service as Associate Editors. Associate Editors in 2013: Professor G Akhras, Royal Military College of Canada, Ontario, Canada Professor C Boller, University of Saarland, Saarbrücken, Germany Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Dresden, Germany Professor J Cagnol, École Centrale Paris, France Professor G Carman, University of California-Los Angeles, USA Professor S-B Choi, Inha University, Incheon, Korea Professor S H Choi, NASA Langley Research Center, Hampton, VA, USA Professor A Del Grosso, Università degli Studi di Genova, Italy Professor A Erturk, Georgia Institute of Technology, GA, USA Professor U Gabbert, Universität Magdeburg, Germany Professor A Güemes, Universidad Politecnica de Madrid, Spain Professor S Gopalakrishnan, Indian Institute of Science, Bangalore, India Professor J Kim, Inha University, Incheon, Korea Professor K J Kim, University of Nevada, Reno, USA Professor S J Kim, Seoul National University, Korea Professor D Lagoudas, Texas A&M University, College Station, USA Professor R Lammering, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Hamburg, Germany Professor C K Lee, National Taiwan University, Taiwan Professor W Li, University of Wollongong, Australia Professor W H Liao, Chinese University of Hong Kong, China Professor Y Liu, Harbin Institute of Technology, China Professor C S Lynch, University of California-Los Angeles, USA Professor S Masri, University of Southern California, Los Angeles, USA Professor W M Ostachowicz, Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland Professor K Peters, North Carolina State University, Raleigh, USA Professor M Shahinpoor, University of Maine, Orono, USA Professor H Sodano, University of Florida, Gainsville, USA Professor G Song, University of Houston, TX, USA Professor W J Staszewski, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland Professor N Takeda, University of Tokyo, Japan Professor D-H Wang, Chongqing University, China

 11. Realizing Controllable Quantum States

  Science.gov (United States)

  Takayanagi, Hideaki; Nitta, Junsaku

  -T[stmbol] superconducting thin films with special arrangements of antidots / R. Wöerdenweber, P. Dymashevski and V. R. Misko. Quantum tunneling of relativistic fluxons / K. Konno et al. -- 6. Quantum information processing in solid states. Qubit decoherence by low-frequency noise / K. Rabenstein, V. A. Sverdlov and D. V. Averin. A critique of two-level approximation / K. Savran and T. Hakioǧlu. Josephson arrays as quantum channels / A. Romito, C. Bruder and R. Fazio. Fighting decoherence in a Josephson qubit circuit / E. Collin et al. Fast switching current detection at low critical currents / J. Walter, S. Corlevi and D. Haviland. Asymmetric flux bias for coupled qubits to observe entangled states / Y. Shimazu. Interaction of Josephson qubits with strong QED cavity modes: dynamical entanglement transfer and navigation / G. Falci et al. Controlling decoherence of transported quantum spin information in semiconductor spintronics / B. Nikolic and S. Souma. Decoherence due to telegraph and 1/f noise in Josephson qubits / E. Paladino et al. Detection of entanglement in NMR quantum information processing / R. Rahimi, K. Takeda and M. Kitagawa. Multiphoton absorption and SQUID switching current behaviors in superconducting flux-qubit experiments / H. Takayanagi et al. -- 7. Quantum information theory. Quantum query complexities / K. Iwama. A construction for non-stabilizer Clifford codes / M. Hagiwara and H. Imai. Quantum pushdown automata that can deterministically solve a certain problem / Y. Murakami et al. Trading classical for quantum computation using indirection / R. van Meter. Intractability of the initial arrangement of input data on qubits / Y. Kawano et al. Reversibility of modular squaring / N. Kunihiro, Y. Takahashi and Y. Kawano. Study of proximity effect at D-wave superconductors in quasiclassical methods / Y. Tanuma, Y. Tanaka and S. Kashiwaya -- 8. Spintronics in band electrons. Triplet superconductors: exploitable basis for scalable quantum computing / K. S. Wood et al. Spin

 12. PREFACE Preface

  Science.gov (United States)

  Takahashi, Migaku; Saito, Hitoshi; Yoshimura, Satoru; Takanashi, Koki; Sahashi, Masashi; Tsunoda, Masakiyo

  2011-01-01

  IgarashiHitachi, CRL, JapanK TajimaAkita Univ., Japan H ItoKansai Univ., JapanM TakedaJAEA, Japan H IwasakiToshiba, JapanY TakemuraYokohama Nat'l Univ., Japan H KatoYamagata Univ., JapanM TanakaUniv. of Tokyo, Japan M KonotoAIST, JapanA TsukamotoNihon Univ., Japan H KubotaAIST, JapanS YabukamiTohoku Gakuin Univ., Japan Treasury Committee of ISAMMA 2010 M SahashiTohoku Univ., Japan, ChairS SaitoTohoku Univ., Japan K IshiyamaTohoku Univ., JapanT TanakaEhime Univ., Japan K NakagawaNihon Univ., JapanN TezukaTohoku Univ., Japan T OgawaTohoku Univ., Japan Executive Committee of ISAMMA 2010 M TakahashiTohoku Univ., Japan, ChairS SaitoTohoku Univ., Japan K TakanashiTohoku Univ., Japan, Vice-chairY SakurabaTohoku Univ., Japan K MiyakeTohoku Univ., JapanT ShimaTohoku Gakuin Univ., Japan T OgawaTohoku Univ., JapanN TezukaTohoku Univ., Japan S OkamotoTohoku Univ., JapanM TsunodaTohoku Univ., Japan M OoganeTohoku Univ., Japan We are grateful to all the participants for their valuable contributions and active discussions. We gratefully acknowledge the financial support from 17 Japanese companies (ASAKA RIKEN CO., LTD, Fujikin Incorporated, Furukawa Electric Co., Ltd, Hitachi Metals, Ltd, IZUMI-TEC CO., LTD, Miwa Electric Industrial CO., LTD, MIWA MFG CO., LTD, NEOARK Corporation, Optima Corporation, PRESTO CO., LTD, SHOWA DENKO K.K., TAIYO YUDEN CO., LTD, TDK Corporation, TEIJIN LIMITED, Ube Material Industries, Ltd, ULVAC, Inc, and V TEX Corporation) and 7 foundations (SENDAI TOURISM & CONVENTION BUREAU, The Iwatani Naoji Foundation, Tohoku University Electro-Related Departments Global COE Program 'Center of Education and Research for Information Electronics Systems', The Murata Science Foundation, Research Foundation for Materials Science, Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering, and Aoba Foundation for The Promotion of Engineering).

 13. EDITORIAL: Welcome to the 2013 volume Welcome to the 2013 volume

  Science.gov (United States)

  Garcia, Ephrahim

  2013-01-01

  and Technology, Kraków, Poland Professor N Takeda, University of Tokyo, Japan Professor D-H Wang, Chongqing University, China Professor Q Wang, University of Manitoba, Canada Professor N M Wereley, University of Maryland, College Park, USA Professor W J Wu, National Taiwan University, Taiwan We will continue to engage our community of researchers and encourage the development of new smart materials and structural systems and devices that rely on new and exciting, controllable electro-active elements.

 14. Special issue: diagnostics of atmospheric pressure microplasmas

  Science.gov (United States)

  Bruggeman, Peter; Czarnetzki, Uwe; Tachibana, Kunihide

  2013-11-01

  464004 [14] Sousa J S and Puech V 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464005 [15] Takeda K et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464006 [16] Vallade J and Massines F 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464007 [17] Wang C and Wu W 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464008 [18] Schröter S et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464009 [19] Rusterholtz D L et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464010 [20] Huang B-D et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464011 [21] Pothiraja R et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464012 [22] Marinov I et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464013 [23] Akishev Y et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464014 [24] Brandenburg R et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464015 [25] Houlahan T J Jret al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464016 [26] Benedikt J et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464017 [27] McKay K et al 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 464018 [28] Selected papers from the 2nd International Workshop on Microplasmas 2005 J. Phys. D: Appl. Phys. 38 1633-759 [29] Special issue: 3rd International Workshop on Microplasmas 2007 Control. Plasma Phys. 47 3-128 [30] Cluster issue on Microplasmas: 4th International Workshop on Microplasmas 2008 J. Phys. D: Appl. Phys. 41 1904001 [31] Microplasmas: scientific challenges and technological opportunities 2010 Eur. Phys. J. D 60 437-608 [32] Becker K H, Schoenbach K H and Eden J G 2006 J. Phys. D: Appl. Phys. 39 R55 [33] Iza F, Kim G J, Lee S M, Lee J K, Walsh J L, Zhang Y T and Kong M G 2008 Plasma Process. Polym. 5 322-44 [34] Tachibana K 2006 Trans. Electr. Electron. Eng. 1 145-55 [35] Samukawa S et al 2012 J. Phys. D: Appl. Phys. 45 253001

 15. The First 24 Years of Reverse Monte Carlo Modelling, Budapest, Hungary, 20-22 September 2012

  Science.gov (United States)

  Keen, David A.; Pusztai, László

  2013-11-01

  structure of the plastic crystalline and liquid phases of CBr2Cl2: neutron diffraction and reverse Monte Carlo modellingSzilvia Pothoczki1, László Temleitner, Luis Carlos Pardo, Gabriel Julio Cuello, Muriel Rovira-Esteva and Josep Lluis Tamarit Insights into the determination of molecular structure from diffraction data using a Bayesian algorithmA Henao, M Rovira-Esteva, A Vispa, J Ll Tamarit, E Guardia and L C Pardo Nanostructure determination from the pair distribution function: a parametric study of the INVERT approachMatthew J Cliffe and Andrew L Goodwin Empirical potential structure refinement of semi-crystalline polymer systems: polytetrafluoroethylene and polychlorotrifluoroethyleneA K Soper, K Page and A Llobet spinvert: a program for refinement of paramagnetic diffuse scattering dataJoseph A M Paddison, J Ross Stewart and Andrew L Goodwin Inter-molecular correlations in liquid Se2Br2Hironori Shimakura, Yukinobu Kawakita, Koji Ohara, László Pusztai, Yuiko Wakisaka and Shin'ichi Takeda RMCgui: a new interface for the workflow associated with running Reverse Monte Carlo simulationsMartin T Dove and Gary Rigg

 16. Particle processing technology

  Science.gov (United States)

  Sakka, Yoshio

  2014-02-01

  . Mater. 12 013001 [3] Sakka Y and Uchikoshi T 2010 KONA Powder Particle J. 28 74 (kona.or.jp/search/28_074.pdf) [4] Naguib M, Mashtalir O, Carle J, Presser V, Lu J, Hultman L, Gogotsi Y and Barsoum M W 2012 ACS Nano 6 1322 [5] Sakka Y and Suzuki T S 2005 J. Ceram. Soc. Japan 113 26 [6] Grasso S, Sakka Y and Maizza G 2009 Sci. Technol. Adv. Mater. 10 053001 [7] Nakao H, Tokonami S, Hamada T, Shiigi H, Nagaoka T, Iwate F and Takeda Y 2012 Nanoscale 4 6814 [8] Miyazawa K and Hotta K 2010 J. Cryst. Growth 312 2764 [9] Suehiro T, Xie R and Hirosaki N 2013 Indust. Eng. Chem. Res. 52 7453 [10] Zhu Q, Li J-G, Li X, Sun X and Sakka Y 2011 Sci. Technol. Adv. Mater. 12 055001 [11] Li J, Li J-G, Zhang Z, Wu X, Liu S, Li X, Sun X and Sakka Y 2012 Sci. Technol. Adv. Mater. 13 035007 [12] Kawamura F, Yusa H and Taniguchi T 2012 Appl. Phys. Lett. 100 251910 [13] Watanabe K and Taniguchi T 2011 Int. J. Appl. Ceram. Technol. 8 977 [14] Deng Z-Y, Ferreira J M F and Sakka Y 2008 J. Am. Ceram. Soc. 91 3825 [15] Uda M, Okuyama H, Suzuki T S and Sakka Y 2012 Sci. Technol. Adv. Mater. 13 025009 [16] Takeya H, Kato R, Wakahara T, Miyazawa K, Yamaguchi T, Ozaki T, Okazaki H and Takano Y 2013 Mater. Res. Bull. 48 343 [17] Wakahara T, D'Angelo P, Miyazawa K, Nemoto Y, Ito O, Tanigaki N, Bradley D D C and Anthopoulos T D 2012 J. Am. Chem. Soc. 134 7204 [18] Wiecinska P, Sakka Y, Suzuki T S, Uchikoshi T, Mizerski T and Szafran M 2013 J. Ceram. Soc. Japan 121 89 [19] Kawakita M, Uchikoshi T, Kawakita J and Sakka Y 2009 J. Am. Ceram. Soc. 92 984 [20] Hu C, Sakka Y, Grasso S, Nishimura T, Guo S and Tanaka H 2011 Scr. Mater. 64 765 [21] Hu C, Sakka Y, Nishimura T, Guo S, Grasso S and Tanaka H 2011 Sci. Technol. Adv. Mater. 12 044603 [22] Kakisawa H and Sumitomo T 2011 Sci. Technol. Adv. Mater. 12 064710 [23] Grasso S, Hu C F, Maizza G, Kim B N and Sakka Y 2011 J. Am. Ceram. Soc. 94 1405 [24] Grasso S, Kim B N, Hu C F, Maizza G and Sakka Y 2010 J. Am. Ceram. Soc. 93 2460 [25] Zhang H B, Kim B N, Morita K

 17. PREFACE: Physics approaches to protein interactions and gene regulation Physics approaches to protein interactions and gene regulation

  Science.gov (United States)

  Nussinov, Ruth; Panchenko, Anna R.; Przytycka, Teresa

  2011-06-01

  the same time reversibility and diversity in their interactions. Interestingly, as is shown in the paper by Mészáros et al, even though some disordered regions and proteins have a tendency to fold upon binding, the structures of their complexes still reveal their inherent flexibility. Indeed, disordered proteins and their complexes have certain properties which distinguish them from proteins with well-defined structures. This is evident from the papers by Lobanov and Galzitskaya, and Mészáros et al, which show that such characteristic features of disordered proteins allow their successful computational prediction from the sequence alone. Computational prediction of protein disorder has been used in another study by Takeda et al where the authors investigate the role of disorder in the function of a specific actin capping protein. The paper presents normal mode analysis with the elastic network model to examine the mechanisms of intrinsic flexibility and its biological role in actin function. Analysis of the underlying mechanisms and key factors in protein recognition might be essential for the prediction of protein-protein interactions. The papers by Tuncbag et al and Hashimoto et al demonstrate how incorporating the physico-chemical properties of binding interfaces and their atomic details obtained from protein crystal structures might be used to increase the accuracy of predicted protein-protein interactions and provide data on relative orientations of interacting proteins and on the locations of binding sites. Moreover, analysis of protein-protein interactions might require further fine-tuning for different types of assemblies, like that shown in the example of homooligomers by Hashimoto et al. Studies of protein-protein interactions at the molecular level have contributed considerably to understanding the principles of large-scale organization of the cellular interactome. Using graph theory as a unifying language, many characteristic properties of bimolecular

 18. Mapping fire effects on ash and soil properties. Current knowledge and future perspectives.

  Science.gov (United States)

  Pereira, Paulo; Cerda, Artemi; Strielko, Irina

  2014-05-01

  scales and the future perspectives. References Finley, C.D., Glenn, N.F. (2010) Fire and vegetation type effects on soil hydrophobicity and infiltration in the sagebrussh-steppe: II. Hyperspectral analysis. Journal of Arid Environments, 74: 660-666. Fox, D.A., Maselli, F., Carrega, P. (2008) Using SPOT images and field sampling to map burn severity and vegetation factors affecting post-fire erosion risk. Catena, 75: 326-335. Gimeno-Garcia. E., Andreu., V., Rubio, J.L. (2004) Spatial patterns of soil temperatures during experiemntal fires. Geoderma, 118: 17-34. Hirobe, M., Tokushi, N., Wachrinrat, C., Takeda, H. (2003) Fire history influences on the spatial heterogeneity of soil nitrogen transformations in three adjacent stands in a dry tropical forest in Thailand. Plant and Soil, 249: 309-318. Kokaly, R.F., Rockwell, B.W., Haire, S.L., King, T.V.V. (2007) Characterization of post fire surface cover, soils, and burn severity at the Cerro Grande fire, New Mexico, using hyperspectral and multispectral remote sensing. Remote Sensing of the Environment, 106: 305-325. Lewis, S.A., Hudak, A.T., Ottmar, R.D., Robichaud, P.R., Lentile, L.B., Hood, S.M., Cronan, J.B., Morgan, P. (2012) Using hyperspectral imagery to estimate forest floor consumption from wildfire in boreal forests of Alaska. International Journal of Wildland Fire, 20: 255-271. Lewis, S.A., Robichaud, P.R., Frazier, B.E., Wu, J.Q., Laes, D.Y.M. (2008) Using hyperspectral imagery to predict post-wildfire soil repellency. Geomorphology, 98, 192-205. Miller, J.D., Yool, S. (2002) Mapping forest post-fire canopy consumption in several overstory types using multi-temporal Landsat TM and ETM data. Remote Sensing of the Environment, 82: 481-496. Outeiro, L., Aspero, F., Ubeda, X. (2008) Geostatistical methods to study spatial variability of soil cation after a prescribed fire and rainfall. Catena, 74: 310-320. Parsons, A., Robichaud, P.R., Lewis, S.A., Napper, C., Clark, J.T. (2010) Field guide for mapping post-fire soil

 19. EDITORIAL: Focus on Dilute Magnetic Semiconductors FOCUS ON DILUTE MAGNETIC SEMICONDUCTORS

  Science.gov (United States)

  Chambers, Scott A.; Gallagher, Bryan

  2008-05-01

  Chisholm, J D Budai and D P Norton Role of charge carriers for ferromagnetism in cobalt-doped rutile TiO2 T Fukumura, H Toyosaki, K Ueno, M Nakano and M Kawasaki Ab-initio study of exchange constants and electronic structure in diluted magnetic group-IV semiconductors Silvia Picozzi and Marjana Ležaić Phase coherent transport in (Ga,Mn)As D Neumaier, K Wagner, U Wurstbauer, M Reinwald, W Wegscheider and D Weiss Hydrogen interstitials-mediated ferromagnetism in MnxGe1-x magnetic semiconductors Xin-Xin Yao, Shi-Shen Yan, Shu-Jun Hu, Xue-Ling Lin, Chong Han, Yan-Xue Chen, Guo-Lei Liu and Liang-Mo Mei Electronic structures of magnetic semiconductors FeCr2Se4 and Fe0.5Cu0.5Cr2Se4 B I Min, Seung Su Baik, H C Choi, S K Kwon and J-S Kang Investigation of pure and Co2+-doped ZnO quantum dot electronic structures using the density functional theory: choosing the right functional Ekaterina Badaeva, Yong Feng, Daniel R Gamelin and Xiaosong Li Magnetic properties of sol-gel-derived doped ZnO as a potential ferromagnetic semiconductor: a synchrotron-based study N R S Farley, K W Edmonds, A A Freeman, G van der Laan, C R Staddon, D H Gregory and B L Gallagher Local electronic structure of Cr in the II-VI diluted ferromagnetic semiconductor Zn1-xCrxTe M Kobayashi, Y Ishida, J I Hwang, G S Song, A Fujimori, C S Yang, L Lee, H-J Lin, D J Huang, C T Chen, Y Takeda, K Terai, S-I Fujimori, T Okane, Y Saitoh, H Yamagami, K Kobayashi, A Tanaka, H Saito and K Ando Lack of ferromagnetism in n-type cobalt-doped ZnO epitaxial thin films T C Kaspar, T Droubay, S M Heald, P Nachimuthu, C M Wang, V Shutthanandan, C A Johnson, D R Gamelin and S A Chambers XMCD studies on Co and Li doped ZnO magnetic semiconductors Thomas Tietze, Milan Gacic, Gisela Schütz, Gerhard Jakob, Sebastian Brück and Eberhard Goering Ferromagnetic semiconductors and the role of disorder B W Wessels An extensive comparison of anisotropies in MBE grown (Ga,Mn)As material C Gould, S Mark, K Pappert, R G Dengel, J Wenisch, R P

 20. EDITORIAL: New materials with high spin polarization: half-metallic Heusler compounds

  Science.gov (United States)

  Felser, Claudia; Hillebrands, Burkard

  2007-03-01

  thin film Appl. Phys. Lett. 88 262503 [6] Thomas A, Meyners D, Ebke D, Liu N-N, Sacher M D, Schmalhorst J, Reiss G, Ebert H, and Hütten A 2006 Inverted spin polarization of Heusler alloys for spintronic devices Appl. Phys. Lett. 89 012502 [7] Hillebrands B and Felser C 2006 Editorial: High-spin polarization of Heusler alloys J. Phys. D: Appl. Phys. 39 issue 5 http://stacks.iop.org/0022-3727/39/i=5 [8] Galanakis I, Mavropoulos Ph and Dederichs P H 2006 Electronic structure and Slater-Pauling behaviour in half-metallic Heusler alloys calculated from first principles J. Phys. D: Appl. Phys. 39 765 J. Phys. D: Appl. Phys. 39 765 [9] Kandpal H C, Felser C and Seshadri R 2006 Covalent bonding and the nature of band gaps in some half-Heusler compounds J. Phys. D: Appl. Phys. 39 776 [10] Kallmayer M, Elmers H J, Balke B, Wurmehl S, Emmerling F, Fecher G H and Felser C 2006 Magnetic properties of Co2Mn1-xFexSi Heusler alloys J. Phys. D: Appl. Phys. 39 786 [11] Attema J J, de Wijs G A and de Groot R A 2006 The continuing drama of the half-metal/semiconductor interface J. Phys. D: Appl. Phys. 39 793 [12] Leziac M, Mavropoulos Ph, Bihlmayer G and Blügel S 2006 Scanning tunnelling microscopy of surfaces of half-metals: an ab-initio study on NiMnSb(001) J. Phys. D: Appl. Phys. 39 797 [13] Wurmehl S, Fecher G H, Kroth K, Kronast F, Dürr H A, Takeda Y, Saitoh Y, Kobayashi K, Lin H-J, Schönhense G and Felser C 2006 Electronic structure and spectroscopy of the quaternary Heusler alloy Co2Cr1-xFexAl J. Phys. D: Appl. Phys. 39 803 [14] Inomata K, Okamura S, Miyazaki A, Kikuchi M, Tezuka N, Wojcik M and Jedryka E 2006 Structural and magnetic properties and tunnel magnetoresistance for Co2(Cr,Fe)Al and Co2FeSi full-Heusler alloys J. Phys. D: Appl. Phys. 39 816 [15] Yamamoto M, Marukame T, Ishikawa T, Matsuda K, Uemura T and Arita M 2006 Fabrication of fully epitaxial magnetic tunnel junctions using cobalt-based full-Heusler alloy thin film and their tunnel magnetoresistance

 1. Nostalgic Paradigm in Classical Sociology and Longing for Golden Age in Islamism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İrfan Kaya

  2017-12-01

  Full Text Available Klasik Sosyolojide Nostaljik Paradigma ve İslamcılıkta Asr-ı Saadet Özlemi. Öz: Bu makale, sosyolojinin, toplumsal değişim sürecinde, cemaat bağlarının yitirilmesine entelektüel bir tepki olarak ortaya çıktığı şeklindeki temel argümanını tartışma konusu yapmıştır. Söz konusu argüman, klasik dönem sosyolojinin hâkim metaforlarının ve bakış tarzının muhafazakârlıktan türediği iddiasını taşımaktadır. Sosyolojide bu iddia, toplumsal değişim sürecini açıklamak üzere geliştirilmiş olan bilindik, ikircikli teorik yapılarla desteklenmiştir. Makale, sosyolojideki bu ikircikli teorik yapının temel varsayımlarının nostaljik olduğundan hareketle, nostaljik sosyolojinin bir eleştirisini yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, modern ideolojilerden biri olarak İslamcılığın tarihsel sürecini nostalji ve ütopya üzerinden eleştirel okumasını yapmak çalışmanın bir diğer amacı olacaktır. Makalenin önerisi, gerek klasik sosyoloji, gerekse İslamcılığın -başlık itibariyle farklı görünen iki konunun- ‘şimdi’yle baş edememe, ‘şimdi’ye çözüm olarak ise altın çağ söylemi üretmesi noktasında benzer entelektüel tepkiler vermiş olmasıdır. Çalışmanın tezi ise, ‘şimdi’de yaşanan kültürel yabancılaşma ve yitirme duygusu karşısında hem klasik sosyolojideki ‘geçmiş’i idealize etme çabasının, hem de İslamcılıktaki eve dönüş mitosunun, esasında, hâkim modernite paradigması tarafından belirlendiği şeklindedir. Özet: Nostaljik paradigmanın gerisinde, feodalizmden kapitalizme geçiş şeklinde kurgulanan yeniden inşa edilmiş tarih vardır. Bu tarihte feodalizmin çöküşü, kırsal cemaatin yitimi, kişisel dışavurumsallığın yitimi ve düzene sokulmamış toplumun yitimine karşılık gelir. Klasik sosyoloji de, toplumun bu tarihsel yeniden inşasına ilişkin çözümlemenin bıraktığı mirasa ortak olmuştur. Modern d