WorldWideScience

Sample records for svojstva tonkikh plenok

 1. Utjecaj genetskih varijanti kapa kazeina na koagulacijska svojstva mlijeka

  OpenAIRE

  A., Snoj; I., Međugorac; Rogelj, Irena; P., Dovč; R., Graml

  1991-01-01

  Elektroforetskim razdvajanjem bjelančevina mlijeka u alkalnom škrobnom gelu identificirali smo genotip kapa kazeina za 117 krava sivosmeđe pasmine. Osim genetskih varijanata A i B, na kapa kazeinskom lokusu našli smo i varijantu C. Proučavali smo utjecaj genotipa kapa kazeina na koagulacijska svojstva mlijeka, postotak bjelančevina u mlijeku i postotak mliječne masti. Utjecaj genotipa kapa kazeina bio je visoko signifikantan na čvrstoću gruša (a30). Izračunali smo regresijske koeficijente koa...

 2. UTJECAJ GNOJIDBE ORGANSKIM I MINERALNIM GNOJIVIMA NA AGRONOMSKA SVOJSTVA KRUMPIRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Pospišil

  2017-01-01

  Full Text Available Cilj istraživanja provedenih na pokušalištu Agronomskoga fakulteta u Zagrebu tijekom 2012. i 2013. godine bio je utvrditi utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na agronomska svojstva krumpira. U istraživanju su bila dva organska gnojiva, Biorex i Italpollina, mineralna gnojiva te kombinacija mineralnih i organskih gnojiva. Najveći prinos gomolja i prinos suhe tvari ostvareni su gnojidbom samo mineralnim gnojivima i mineralnim i organskim gnojivima. U ukupnome prinosu gomolja krumpira najveći udio imala je frakcija 35-55 mm. Gnojidba mineralnim gnojivima i kombinacija mineralnih i organskih gnojiva imale su pozitivan učinak na udio frakcije ˃55 mm, osobito u vremenski povoljnijoj 2012. godini.

 3. Utjecaj slaganja slojeva na mehanička svojstva hibridne kompozitne tvorevine u zrakoplovnoj industriji

  OpenAIRE

  TOMAŠIĆ, Danijel; Ilinčić, Petar; Pilipović, Ana

  2016-01-01

  Polimerni kompoziti u industriji se primjenjuju više od pedeset godina, od brodogradnje pa sve do zrakoplovstva i vozila. Mnogobrojna odlična svojstva ovih materijala, niski troškovi te jednostavnost proizvodnje razlozi su velikog širenja područja njihove primjene. Pri primjeni u zrakoplovnoj industriji uvjetuje se za materijale niska gustoća, visoka čvrstoća i krutost s obzirom na gustoću, kao i odlična fizikalna svojstva. U radu su izneseni postupci i zaključci vezani za izradu slojeviti...

 4. Utjecaj načina dodavanja spora Penicillium candidum na svojstva kozjeg sira "Blanka"

  OpenAIRE

  Škorput, Dubravko

  1991-01-01

  Pretpostavka da u postupku proizvodnje sira s plijesnima na površini način primjene spora utječe na sastav i svojstva sira provjerena je u pokusu postavljenom u industrijskim, uvjetima proizvodnje. Tri su skupine uzoraka kozjeg sira "Blanka" proizvedene u po deset dnevnih proizvodnji i za svaku je proizvodnju utrošeno po 2.000 litara miješanog kozjeg i kravljeg mlijeka (omjer I -.1). Vodena suspenzija spora Penicillium candidum dodavana je: a) u mlijeko prije dodavanja sirila, h) raspršivanje...

 5. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  ženi povišenim i visokim temperaturama (Liu, White, 1985, pp.365-371, (Cahn, 1991, pp.18-25, (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Konkretno, ove prevlake imaju potencijalnu tražnju u avio-industriji i drugim industrijskim granama visokih performansi (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Ni20Al prevlaka tipično se koristi kao vezni sloj da poboljša adheziju naknadno deponovanog gornjeg sloja, kao srednji sloj za ublažavanje neusklađenosti materijala sa različitim koeficijentima termičkog širenja, kao oksidaciono otporan vezni sloj za radne temperature do 650°C, za zaštitu i revitalizaciju delova uzrokovanih habanjem, oksidacijom i vibracijama. Da bi se dobio funkcionalni sloj neophodno je pažljivo odabrati kombinaciju plazma sprej parametara. Jedan od bitnih atmosferski plazma sprej parametara je plazma sprej odstojanje koje znatno utiče na oksidaciju istopljenih čestica u toku deponovanja na podlogu i na veličinu i sadržaj pora. Prevlake deponovane sa optimalnim parametrima su guste sa metalurškom vezom na interfejsu sa osnovnim materijalom. Prah Ni20Al deponovan plazma sprej postupkom na atmosferskom pritisku proizvodi lamelarne prevlake, koje se sastoje od čvrstog rastvora  α-Ni u kojem se nalaze faze γ'-Ni3Al i u tragovima faza NiAl (Knotek, Lugscheider, 1976, pp.244-251, (Knotek, et al., 1980, pp. 282-286. Po dvojnom dijagramu Ni-Al, faza γ'-Ni3Al  se gradi sa  sadržajem aluminijuma od 12,5-14 tež.%Al, a faza NiAl sa  sadržajem aluminijuma preko 17 tež.%Al (ASM Handbook, 1992. Između lamela osnove na međugranicama se nalaze oksidi  NiO i γ -Al2O3 i pore. U ovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja plazma sprej odstojanja (PS na mikrostrukturu i mehanička svojstva slojeva prevlake Ni20Al. Glavni cilj je bio da se prevlaka primeni na utvrđivaču  turbo- gasnog  motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita plazma sprej

 6. Utjecaj ultrazvuka visokog intenziteta na reološka i pastozna svojstva škroba pšenice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Ljubić Herceg

  2010-01-01

  Full Text Available Svrha ovog rada je ispitati utjecaj ultrazvuka visokog i niskog intenziteta na reološka i pastozna svojstva suspenzija škroba pšenice. Ispitivane suspenzije sadrže 10 % pšeničnog škroba te su neposredno nakon pripreme procesirane ultrazvukom. Sva ispitivanja provedena su prije i nakon ultrazvučne obrade u ultrazvučnoj kupelji frekvencije 22 kHz, nominalne snage 150 W te ultrazvučnom sondom frekvencije 24 kHz, nominalne snage 100, 300 i 400 W. Vrijeme ultrazvučne obrade svih uzoraka bilo je 15 i 30 minuta. Reološka svojstva određena su primjenom rotacionog reometra Rheometric Scientific RM-180 pri temperaturi od 20 ˚C, a pastozna svojstva škrobnih suspenzija određena su primjenom Micro Visco-Amylo-Graph, Brabender Ohg Duisburg, Njemačka po metodi ICC Standard 126/1. Ultrazvučna obrada uzrokuje mehaničko oštećenje škrobne granule čime njena unutrašnjost postaje dostupnija vodi tijekom zagrijavanja što ima za posljedicu značajne promjene reoloških i pastoznih svojstava škrobnih suspenzija. Reološki parametri pokazuju da sve suspenzije imaju ne-Newtonski karakter, a ultrazvučni tretmen uzrokovao je značajno povećanje koeficijenta konzistencije svih ispitivanih sustava. Ultrazvučnim procesiranjem došlo je do značajnog sniženja temperature želatinizacije kod svih škrobnih suspenzija. Značajno smanjenje početnih temperatura želatinizacije upućuje na raniji stupanj bubrenja granule tijekom zagrijavanja.

 7. Utjecaj ekološkog načina proizvodnje na antioksidacijsku aktivnost i organoleptička svojstva vina

  OpenAIRE

  Knapić, Jelena

  2016-01-01

  Polifenoli prisutni u vinu, kojima su osobito bogate crne sorte vina, puno su istraživani zbog svojih brojnih bioloških učinaka. Na udio polifenola u vinu primarno utječu sorta, klimatski uvjeti i lokalitet, dok je važnost utjecaja načina proizvodnje još uvijek upitna. U okviru ovog istraživanja pokušao se utvrditi utjecaj načina proizvodnje vina (ekološki ili konvencionalni) na udio polifenola i antioksidativnu aktivnost vina te neka organoleptička svojstva. Analizirani su uzorci ukupno 38 c...

 8. Tehnološka svojstva i kemijski sastav mesa ovaca hranjenih pripravkom plemenite pečurke Agaricus bisporus.

  OpenAIRE

  Cvrtila Fleck, Željka; Kozačinski, Lidija; Njari, Bela; Marenčić, Dejan; Mršić, Gordan; Špiranec, Katarina; Špoljarić, Daniel; Čop, Maja Jelena; Živković, Mario; Popović, Maja

  2015-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi tehnološka svojstva te osnovni kemijski sastav mesa ovaca. U istraživanju je bilo obuhvaćeno ukupno 50 klaonički obrađenih ovčjih trupova. Pokusne životinje bile su podijeljene u dvije skupine pri čemu je kontrolnoj skupini (C) hranidba prilagođena samo za održavanje osnovnih životnih potreba, a drugoj (pokusnoj, A) skupini u hranu je dodavano 1,5 % osušenog pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus, tijekom 6 tjedana zimskog perioda. Boja, električn...

 9. Antioksidacijska svojstva i stabilnost boje crvenog piva, ružičastog vina i ružičastog pjenušca

  OpenAIRE

  Šipalo, Toni

  2016-01-01

  Biološki aktivne supstancije u pivu i vinu, posebice fenoli, zbog antioksidacijske aktivnosti smanjuju rizik za oboljenje od sve učestalijih kroničnih bolesti. Udjel fenolnih spojeva jedan je od najvažnijih parametara sastava, kako piva, tako i vina, budući da doprinose njihovim organoleptičkim svojstvima, kao što su boja, trpkost i gorčina. U ovom su radu uspoređena antioksidacijska svojstva Istarskog crvenog piva, ružičastog vina i ružičastog pjenušca primjenom različitih testova: određivan...

 10. Utjecaj obrade visokim hidrostatskim tlakom na reološka i mehanička svojstva soka iz voća kaki (Diospyros kaki)

  OpenAIRE

  Poturica, Vlatka

  2016-01-01

  U ovom radu ispitivan je utjecaj obrade visokim hidrostatskim tlakom na reološka i mehanička svojstva soka iz voća kaki (Diospyros kaki). Određivani parametri su pH, gustoća, viskoznost, raspodjela veličine čestica, boja i tekstura. Nakon mjesec dana mjerenja su ponovljena, kako bi potvrdili upotrebu tlaka kao alternativnu metodu sterilizaciji temperaturom. Pripremljeni uzorci tretirani su visokim hidrostatskim tlakom od 200, 300 i 400MPa u trajanju od 4 i 8 minuta. Ispitivanjem utjecaja viso...

 11. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  radu predstavljeni su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja protoka plazma gasa (He na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva WC17Co. Glavni cilj je bio da se stara tehnologija cementacije  rukavaca vratila zameni deponovanjem WC17Co prevlake plazma-sprej tehnologijom. Analizirane su mehaničke karakteristike i mikrostrukture prevlaka da bi se odabrala prevlaka najboljih karakteristika. Prevlaka sa najboljim mehaničkim i strukturnim karakteristikama je testirana i homologovana na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" letnim ispitivanjem u trajanju od 50 časova u VZ „Moma Stanojlović" u Batajnici. Materijali za ispitivanje i uzorci Za izradu prevlaka upotrebljen je prah firme „Sulzer Metco” sa oznakom Metco 73F-NS-1. Za izradu praha korišćena je tehnika suvo  raspršavanje/sinterovanje sa sadržajem od 83 tež.%WC i 17 tež.%Co. Prah koji se koristio u eksperimentu imao je raspon granulacije od 11 µm do 53 µm (Material Product Data Sheet, 2011. Čestice praha su porozne  i sfernog oblika. Osnove na koje su deponovane prevlake za procenu strukture i za ispitivanje mikrotvrdoće izrađene su od čelika Č.4171 (X15Cr13 EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija 70x20x1,5mm . Osnove za ispitivanje čvrstoće spoja takođe su izrađene od čelika Č.4171(X15Cr13EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija Ø25x50 mm (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Mehaničke karakterizacije prevlaka WC17Co urađene su prema standardu TURBOMECA (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Za merenje mikrotvrdoće i metalografska ispitivanja korišćeni su uzorci dimanzija 70 × 20 x 1,5 mm, dok su za ispitivanje zatezne čvrstoće korišćeni uzorci  Ø25 x 50 mm. Merenja mikrotvrdoća izvršena su korišćenjem Vikers dijamant piramide indenter i 300 grama opterećenje (HV0.3. Merenje je urađeno u pravcu duž lamela, u sredini i na krajevima uzorka. Na tri mesta sprovedeno je pet očitavanja, a

 12. Terapijska i zdravstvena svojstva kozjeg mlijeka

  OpenAIRE

  Filipović Dermit, Zrinka; Mikulec, Nataša; Bendelja Ljoljić, Darija; Antunac, Neven

  2014-01-01

  Proizvodnja i konzumacija kozjeg mlijeka u svijetu je u stalnom porastu kao i broj koza, koji se povećava u odnosu na ostale vrste mliječnih životinja. To se posebno odnosi na zemlje u kojima je kozje mlijeko odraz tradicionalne proizvodnje. Sastojci kozjeg mlijeka svojim osobinama (bolja probavljivost, hipoalergenost, veći puferni kapacitet, viša pH vrijednost) povoljno djeluju na zdravlje ljudi. Prednost kozjeg mlijeka u odnosu na kravlje je i u višem sadržaju selena, koji je neophodan za a...

 13. Electrical properties of various aggregate states of matter / Электрические свойства разных агрегатных состояний вещества / Električna svojstva različitih agregatnih stanja materije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid I. Gretchikhin

  2017-01-01

  Full Text Available Electrical properties of solids are caused by elastic polarization of clusters in case of metals while those of dielectrics result from the orientation polarization of induced and built-in electric dipoles. Orientation polarization stems from the interaction of free built-in electric dipoles with an external electric field. A physical model of the dielectric permittivity formation of metals, electrolytes, plasma, ferrites, and ferroelectrics has been developed. Theoretical calculations of the dielectric permittivity of a number of ferrites and barium titanate have been performed in particular. / Электрические свойства твердых тел обусловлены упругой поляризацией кластеров в металлах, а в диэлектриках - ориентационной поляризацией наведенных и встроенных электрических диполей. Ориентационная поляризация обусловлена взаимодействием свободных встроенных электрических диполей с внешним электрическим полем. Разработана физическая модель формирования диэлектрической проницаемости металлов, электролитов, плазмы, ферритов и сегнетоэлектриков. Конкретно выполнен теоретический расчет диэлектрической проницаемости ряда ферритов и титаната бария. / Električna svojstva čvrstih tela prouzrokovana su elastičnom polarizacijom klastera u slučaju metala, dok su dielektrična svojstva rezultat orijentacijske polarizacije indukovanih i ugrađenih električnih dipolova. Orijentacijska polarizacija proizlazi iz interakcije slobodnih ugrađenih električnih dipolova sa spolja

 14. ISPITIVANJE UTJECAJA SASTAVA SIROVINE I PROCESNIH PARAMETARA PROCESA HIDRODESULFURIZACIJE NA SVOJSTVA DIZELSKOG GORIVA

  OpenAIRE

  Radošević, Marko

  2007-01-01

  Sažetak Ispitan je utjecaj sastava smjesa potencijalnih sirovina za hidro-desulfurizaciju na glavne značajke dizelske frakcije: cetanski broj, sadržaj sumpora, količinu policikličkih aromata (PAH) i točku paljenja. Smjese za hidrodesulfurizaciju priređene su iz realnih rafinerijskih tokova, a dizelska frakcija frakcioniranjem produkta hidrodesulfurizacije na benzinsku i dizelsku frakciju. Pripremljene smjese mogle bi se koristiti kao ulazne sirovine u rekonstruiranim procesnim jedinicam...

 15. Djelovanje biofiziološkog aktivatora tla PRP SOL na najvažnija svojstva tla

  OpenAIRE

  Grgić, Antun

  2015-01-01

  Tlo je osnovni supstrat za proizvodnju hrane o kojemu se mora voditi računa te se mora njegovati i čuvati za sljedeće generacije. Suvremena poljoprivredna proizvodnja, koja traži visoke prinose i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda, trebala bi se orijentirati na očuvanje tla od devastacije koju donosi nekontrolirana uporaba mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava. Srećom, postoje proizvodi koji, iako se radi o visoko profitabilnoj proizvodnji, čuvaju tlo, plodnost tla i biološku raznolikost ...

 16. The effect of oil films on the radiation balance of the sea and a sea and atmosphere system. Vliyaniye neftyanykh plenok na radiatsionnyy balans morya i sistemy more atmosfera

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shifrin, K.S.; Gardashov, R.G.

  1983-01-01

  A technique is presented and the results are cited of calculations of the effect of an oil film on the components of the radiation balance. Since the albedo and the radiating ability are essentially not a function of the surface roughness, in a first approximation, the problem may be solved in a simple variant: a flat film on a calm sea. The effect of the thickness of the oil film on the albedo and the radiating ability of the surface is discussed and it is shown that the effects which we are interested in are a linear function of thickness. It is also shown that the oil film essentially does not alter the long wave balance of the sea surface. On the average the oil film reduces the entry of solar radiation into the sea by 2.5 percent and increases the albedo of the sea and atmosphere system by 2 percent. The results are of interest for the study of the anthropogenic effect on the environment.

 17. Učinak pjenila i kalcijeva karbonata na termomehanička svojstva pjena od prirodnog kaučuka

  OpenAIRE

  TANGBORIBOON, Nuchnapa; RORTCHANAKARN, Sunisa; PETCHAROEN, Karat; Sirivat,Anuvat

  2015-01-01

  Pjene od prirodnog kaučuka pripremljene su umreživanjem prirodnog kaučuka u sustavu sumpornog umreživanja pri 396 K s pomoću dvovaljčanog mlina s pjenilima: natrijev bikarbonatom (NaHCO3) ili N, N´-dinitrosopentametilen tetraminom (DNPT, C5H10N6O2), te s 0, 20, 40 i 60 phr kalcijeva karbonata (CaCO3) kao punilom. Dobivene pjene od prirodnog kaučuka su lagane, dobrih toplinskih i mehaničkih svojstava, prikladne za toplinsku izolaciju, apsorpciju energije i strukturne uporabe. Oba pjenila dodan...

 18. Utjecaj korištenja probiotika i prebiotika na aromatske spojeve i teksturalna i senzorska svojstva simbiotskog kozjeg sira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özer Kınık

  2017-02-01

  Full Text Available U ovom radu istražen je utjecaj probiotika, te inulina i oligofruktoze, na simbiotski kozji sir tijekom zrenja. U kontrolnoj grupi su utvrđene najniže koncentracije aromatskih spojeva, dok je dodatak probiotika u proizvodnji sira povećao koncentraciju aromatskih spojeva. Također, u sirevima iz kontrolne grupe su utvrđene najveće vrijednosti čvrstoće. Dodatak probiotika i prebiotika je signifikantno utjecao na teksturalne karakteristike sira. Sirevi koji su ocjenjeni kao najbolji, proizvedeni su uz dodatak E. facium i oligofruktoze.

 19. Djelovanje biofiziološkog aktivatora tla PRP SOL na najvažnija svojstva tla u vinogradima

  OpenAIRE

  Grgić, Antun; Macenić, Tomislav; Lombarović, Tomislav

  2016-01-01

  Tlo je osnovni supstrat za proizvodnju hrane o kojem je potrebno brinuti i čuvati ga za slijedeće generacije. Budući da suvremena poljoprivredna proizvodnja traži visoke prinose i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda, trebala bi se orijentirati i na očuvanje tla od devastacije koju donosi nekontrolirana uporaba mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava. Na sreću, postoje proizvodi koji, iako se radi o visoko profitabilnoj proizvodnji, čuvaju tlo, plodnost tla i biološku raznolikost u njemu. Vel...

 20. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.

 1. Probiotička svojstva bakterija mliječne kiseline izoliranih iz hrvatskog svježeg sira i srpskog bijelog sira u salamuri

  OpenAIRE

  Uroić, Ksenija; Nikolić, Milica; Kos, Blaženka; Leboš Pavunc, Andreja; Beganović, Jasna; Lukić, Jovanka; Jovčić, Branko; Filipić, Brankica; Miljković, Marija; Golić, Nataša; Topisirović, Ljubiša; Čadež, Neža; Raspor, Peter; Šušković, Jagoda

  2014-01-01

  Svrha je ovog rada bila istražiti probiotički potencijal autohtonih bakterija mliječne kiseline (BMK), izoliranih iz tradicionalnog svježeg sira i bijelog sira u salamuri. Od 86 je izolata BMK iz tradicionalno proizvedenih svježih sireva i bijelih sireva u salamuri odabrano njih 11, koji su preživjeli simulirane uvjete gastrointestinalnog trakta i nisu pokazali rezistenciju na antibiotike. Ti su sojevi uključeni u daljnju procjenu funkcionalnih probiotičkih svojstava. Asimilacija kolesterola ...

 2. Sinteza, strukturna i elektrohemijska svojstva LiFePO4 i Li2FeSiO4 kao katodnih materijala za litijum-jonske baterije

  OpenAIRE

  Milović, Miloš

  2016-01-01

  Predmet istraživanja ove doktorske disertacije su litijum gvožđe(II) fosfat (LiFePO4) i litijum gvožđe(II) silikat (Li2FeSiO4), koji predstavljaju novu generaciju polianjonskih interkalarnih katodnih materijala za litijum-jonske baterije. Cilj istraživanja je sinteza LiFePO4 i Li2FeSiO4 različitim metodama, kao i ispitivanje njihovih strukturnih i elektrohemijskih svojstava. U cilju unapređenja katodnih svojstava ova dva materijala, koja su ograničena njihovim svojstvenim jonsko-elektronskim ...

 3. Prognostička svojstva instrumenta W-PTSD za utvrđivanje posttraumatskog stresnog poremećaja kod osoba oštećena vida

  OpenAIRE

  Runjić, Tina; Nikolić, Branko; Bilić-Prcić, Ante

  2006-01-01

  Posttraumatski stresni poremecaj je u novijoj literaturi definiran kao skup specificnih simptoma koji se javljaju u nekih osoba, nakon što su izravno ili kao svjedoci bile izložene nekom traumaticnom iskustvu koje bi za vecinu ljudi bilo jako traumaticno, i na to iskustvo su reagirale snažnim strahom, osjecajem bespomocnosti ili užasnutosti. Razvoj simptoma ovog poremecaja odreen je karakteristikama licnosti izložene osobe, vrstom i jacinom traume, ulogom koju je osoba imala tijekom...

 4. Ultra-širokopojasni sustav s ortogonalno kodiranim diferencijalnim TR prijemnikom

  OpenAIRE

  Milanović, Josip; Rimac-Drlje, Snježana; Rupčić, Slavko

  2015-01-01

  U ovom je radu predstavljen kodirani diferencijalni TR (cDTR) prijemnik koji mapiranjem informacije u K različitih ortogonalnih kodova omogućuje prijenos dodatnog bita. Svojstva kodiranog DTR-a su analizirana i uspoređena s konvencionalnim DTR-om. Kroz analizu je dana ocjena svojstva prijemnika u smislu vjerojatnosti pogreške bita (BEP), brzine prijenosa i složenosti prijemnika. Rezultati su pokazali da kodirani DTR uz isti BEP omogućuje veću brzinu prijenosa od konvencionalnog DTR-a. Osim to...

 5. Učinak mikrovalne dezinfekcije na polimernu bazu proteze, ljepilo i zube: osnovni pregled

  OpenAIRE

  Klironomos, Theodoros; Katsimpali, Aspasia; Polyzois, Gregory

  2015-01-01

  Svrha ovoga članka bila je sažeti trenutačno znanje o učincima mikrovalne dezinfekcije na svojstva materijala za izradu proteza. Kontrola križne infekcije u dentalnoj medicini itekako je važna u svakodnevnoj kliničkoj praksi jer su u porastu razne infektivne bolesti poput hepatitisa B i C te AIDS-a (side), a metode dezinfekcije su mnogobrojne. Najraširenija u svakodnevnoj praksi jest ona kemijska, premda istraživanja upućuju na to da se tako mijenjaju fizikalna i mehanička svojstva akrilatnih...

 6. Zdravstvena vrijednost i dizajniranje kvalitete jaja u prehrani ljudi

  OpenAIRE

  Senčić, Đuro; Samac, Danijela

  2017-01-01

  Jaja su važna namirnica za održavanje zdravlja ljudi, jer imaju funkcionalna, terapeutska i imunostimulacijska svojstva. Također su idealna namirnica za obogaćivanje različitim tvarima (omega-3 masne kiseline, selen, vitamini i dr.) i stvaranje tzv. funkcionalne hrane, koja imapozitivan učinak na ljudsko zdravlje.

 7. Uporaba gama zračenja u ispitivanju mehaničkih svojstava polimernih materijala

  OpenAIRE

  F. Greškovič; Varga, J.; Dulebová, Ľ.

  2012-01-01

  U članku je riječ o području primjene zračenja u poprečnom povezivanju polimera, što slijedi nakon injekcijskog prešanja. Glavni je cilj prezentiranog članka istražiti utjecaj doze zračenja na mehanička svojstva materijala: PP ispunjen s 15 % mineralnog punjenja – milovke. Mehanička svojstva – otpornost na vlak i otpornost na udar po Charpyju bila su ispitivana u ovisnosti o apsorbiranoj dozi gama zraka u raznim uvjetima te su bila uspoređivana s uzorcima koji nisu bili izloženi zračenju. Rad...

 8. Uticaj tehnike postavljanja i polimerizacije na marginalnu adaptaciju kompozitnih ispuna

  OpenAIRE

  Ramić, Bojana

  2016-01-01

  U savremenoj restaurativnoj stomatologiji dentalni kompoziti su materijal izbora za rekonstrukciju izgubljenog čvrstog zubnog tkiva. Kako je u kliničkoj praksi primećeno, pozitivna svojstva svetlosno-aktiviranih dentalnih kompozita su ugrožena pojavom polimerizacione kontrakcije kompozitnih ispuna tokom polimerizacije. Naime, tokom svetlosne polimerizacije usled konverzije molekula monomera u dugačke izukrštane lance polimera, razvija se napon na adhezivnom spoju kompozitnog ispuna i z...

 9. GORSKI PELIN ( Artemisia absinthium L.)

  OpenAIRE

  Kolak, Ivan; Carović, Klaudija; Šatović, Zlatko; Rozić, Ilija

  2004-01-01

  Gorski pelin (Artemisia absinthium L.) višegodišnja je zeljasta biljka čija su ljekovita svojstva poznavali i prije 3000 godina. Na našim prostorima raste samoniklo, a kao samonikla ili kultivirana vrsta rasprostranjen je diljem Europe, Azije i Sjeverne Amerike. U ovom radu prikazujemo raznolikost pelina te mogućnosti uzgoja ove vrste sa specifičnostima tehnološkog postupka proizvodnje.

 10. JEZIČNE VJEŽBE

  OpenAIRE

  Slaninaprof., Marisa

  2006-01-01

  Članak razmatra pedagoške i jezične čimbenike u vježbama što se provode u nastavi talijanskog kao drugog jezika. Analiziraju se svojstva pojedinih vježbi, vrste tih vježbi te uloga slika i ikona u nastavi jezika. Članak također pomaže nastavniku pri odabiru i organizaciji didaktičkog materijala.

 11. Properties of the coating deposited with the diffusion of Mo&O2 oxidized powder using the APS process / Свойства покрытия, нанесенного диффузионнымоксиднымпорошком Mo&O2методом APS / Svojstva prevlake deponovane difuziono oksidiranim prahom Mo&O2 primenom APS procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-07-01

  Full Text Available Powder Mo&O2 has an important role in the production of coatings with increased resistance to slide in conditions without the use of lubricants. Mo&O2 coatings have the low coefficient of friction and good abrasion characteristics in mechanical stresses. For the purpose of producing coatings of high hardness, Mo&O2 powder is plasma deposited with optimal parameters. The surface shape of oxide powder particles and the coating fracture surface are analysed by SEM, and the microstructure of layers is examined by light microscopy. The coating microstructure consists of Mo lamellae and MoO3 and MoO2 primary oxide thin films, which surround the Mo lamellae. The analysis of the obtained results showed that the Mo&O2 coating layers with the diffusion oxidized Mo particles have such a structure and mechanical characteristics which enable its application in working tools under the conditions of wear and sliding friction without lubricants. / Применение порошка Mo&O2 играет важную роль в процессе нанесения покрытия с повышенной устойчивостью к скольжению в бессмазочных условиях. Покрытия Mo&O2 обладают низким коэффициентом фрикции и высоким пределом прочности при механическом напряжении. В целях достижения наибольшей прочности покрытия, порошок Mo&O2 наносится методом плазменного напыления, с учетом оптимальных параметров. Характеристики состояния поверхности частиц оксидного порошка и поверхности излома покрытия установлены SEM методом. А микроструктура слоев нанесенного покрытия испытана методом световой микроскопии. Микроструктура покрытия состоит из ламелей Мо и тонких оксидных прослоек MoO2 и MoO3 вокруг ламелей Мо. Анализ полученных результатов доказал, что слои покрытия Mo&O2 с диффузионными оксидными частицами Мо обладают структурой и механическими характеристиками, позволяющими нанесение данного покрытия на поверхности рабочих участков в условиях износа и скольжения при бессмазочном трении. / Prah Mo&O2 ima značajnu ulogu u proizvodnji prevlaka sa povišenom otpornošću na klizanje u uslovima bez primene maziva. Prevlake Mo&O2 imaju mali koeficijent frikcije i dobre karakteristike na habanje pri mehaničkim naprezanjima. Radi proizvodnje prevlaka visoke tvrdoće, prah Mo&O2 je deponovan plazmom sa optimalnim parametrima. Karakterizacija oblika površine čestica oksidnog praha i površine preloma prevlake izvedena je metodom SEM, a mikrostruktura slojeva primenom svetlosne mikroskopije. Mikrostruktura prevlake sastoji se od lamela Mo i tankih filmova primarnih oksida MoO2 i MoO3 koje okružuju lamele Mo. Analiza dobijenih rezultata pokazala je da slojevi prevlake Mo&O2 sa difuziono oksidiranim česticama Mo imaju strukturu i mehaničke karakteristike koje omogućuju njenu primenu na površinama radnih delova u uslovima habanja i klizanja trenjem bez maziva.

 12. Pravi self - preduvjet stvaralaštva

  OpenAIRE

  Gruden, Zdenka

  2003-01-01

  Prema M. Klein, self je cjelokupno ljudsko biće, pod čime se podrazumijeva tjelesni i duševni ustroj. Duševni je ustroj sastavljen od svjesnog, predsvjesnog i nesvjesnog. Self se sastoji od ida, ega i super ega. Self reprezentacija je projekcija selfa. Self se projicira u egu, dakle u jednom svom dijelu. Ta reprezentacija selfa može biti lažna ili prava. Kada self reprezentacija odražava objektivna svojstva selfa, njega se, prema Winnicottu, može zvati pravim selfom. Težnja za istinom urođena...

 13. Dentalni amalgam

  OpenAIRE

  Galić, Nada; Šutalo, Jozo; Prpić-Mehičić, Goranka; Anić, Ivica

  1994-01-01

  Dentalni amalgam je bio materijal izbora za ispune na stražnjim zubima tijekom proteklih 150 godina. U radu je prikazan p o vijesni razvoj amalgama, njegov obvezni sastav, te podjela dentalnih amalgama prema količinskom udjelu bakra i prema obliku čestica. Navedena su svojstva amalgama s posebnim osvrtom na njegovu toksičnost. Poznato je da se posljednjih godina pojačao napad na amalgam i u znanstvenoj i u popularnoj literaturi, a u svezi s njegovim navodnim patološkim djelovanjem ...

 14. ZAŠTO NEKA MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA NISU VIŠE POGODNA ZA MOTORKOTAČE – PROBLEM POJAVE PITTINGA

  OpenAIRE

  Carrick, Virginia; Szappanos, George; Patel, Jayram; Najman, Morey; Sambuchino, Roy; Brenner, Mike; Takagi, Kenji; Dohner, Brent

  2006-01-01

  Sažetak Nove kategorije ulja za osobna vozila, koje propisuje American Petroleum Institute (API) usmjeravaju primjenska svojstva ulja na poboljšanje ekonomičnosti potrošnje goriva i smanjenje emisije. Taj trend je rezultirao povećanom ponudom motornih ulja, koja pogoduju uštedi goriva što se postiže smanjenjem viskoznosti i dodatkom modifikatora trenja. Smanjenje emisije je postignuto smanjenjem količine fosfora (% P) u motornim uljima, jer je nađeno da je fosfor otrov za katalizator u kat...

 15. Izrada direktnih i indirektnih restauracija kod endodontski liječenih zuba

  OpenAIRE

  Mahmet, Ivan

  2017-01-01

  Restauracija endodontski liječenih zuba i dalje predstavlja izazov. Uspjeh terapije i preživljavanje zuba najviše ovisi o kvaliteti restauracije. Kod izbora vrste restauracije glavni čimbenik trebala bi biti količina preostalog zubnog tkiva. Direktne restauracije uglavnom su jednostavnije. Potreban je jedan posjet liječniku i jeftinije su za pacijenta. Indirektne restauracije imaju bolja fizičko-mehanička svojstva te, za razliku od direktnih restauracija, polimerizacijsko skupljanje kompo...

 16. Utjecaj vitamina C na oštećenja DNA uzrokovana oksidacijom i mutagenezom

  OpenAIRE

  Nikolić, Biljana; Stanojević, Jasna; Vuković-Gačić, Branka; Simić, Draga; Knežević-Vukčević, Jelena

  2006-01-01

  U mutagenezi i bolestima uzrokovanim mutacijom, a i pri pojavi raka, dolazi do oštećenja DNA zbog djelovanja reaktivnih kisikovih spojeva. Stoga je istraživanje antigenotoksične sposobnosti antioksidansa uvelike važno za zaštitu ljudskoga zdravlja. Vitamin C je poznat kao jaki antioksidans, a zabilježeno je i njegovo prooksidativno djelovanje. U ovom su radu istražena antigenotoksična svojstva vitamina C analizom nasljednih osobina E. coli K12, E. coli WP2 i S. cerevisiae D7, te komet testom ...

 17. UTJECAJ HLADNE MACERACIJE NA KEMIJSKI SASTAV VINA ŽILAVKA

  OpenAIRE

  Stanka HERJAVEC; Ana JEROMEL; Prusina, Tihomir; Maslov, Luna

  2008-01-01

  Postupak kontrolirane maceracije grožđa uvelike može utjecati na poboljšanje kvalitete bijelog vina te je u nekim zemljama postao standardni tehnološki postupak u procesu proizvodnje. Cilj ovoga rada bio je istražiti utjecaj različite duljine maceracije na kemijski sastav i senzorna svojstva vina Žilavka. Rezultati ukazuju da je hladna maceracija pozitivno utjecala na kvalitetu vina Žilavka. Kod vina dobivenih hladnom maceracijom utvrđeno je signifikantno povećanje sadržaja suhog ekstrakta...

 18. Usporedba kakvoće dimljenih smrznutih i ohlađenih proizvoda od pačjeg mesa

  OpenAIRE

  Popelka, Peter; Nagy, J.; Korimová, L'.; Marcinčák, S.

  2005-01-01

  Cilj ispitivanja je bila procjena utjecaja procesa konzerviranja (hlađenja i smrzavanja) na kvalitativne parametre termički obrađenih proizvoda od mesa peradi. Pačja prsa su najprije odmrznuta, a zatim kuhana i konzervirana hlađenjem ili smrzavanjem. U sljedećoj fazi, uspoređeni su pojedini senzorni, te fizikalni, kemijski i mikrobiološki parametri. Nakon toga je slijedilo praćenje njihovog utjecaja na kvalitativna svojstva oba proizvoda. Usporedba kakvoće dimljenih pačjih prsiju, prethodn...

 19. Utjecaj svojstava pšeničnog brašna i tijesta na tehnološku kakvoću slanih proizvoda od kvasnog lisnatog tijesta

  OpenAIRE

  de la Horra, Ana E.; Steffolani, María Eugenia; Barrera, Gabriela N.; Ribotta, Pablo D.; León, Alberto E.

  2015-01-01

  Utjecaj sastava i udjela proteina na svojstva pečenih proizvoda od lisnatog tijesta ispituje se već dugi niz godina, no još nije istraženo koji su parametri kakvoće brašna prikladni za proizvodnju slanih proizvoda od kvasnog lisnatog tijesta. Stoga je ispitan odnos između karakteristika brašna, sirovog lisnatog tijesta i pečenih proizvoda, da bi se utvrdilo koji je tip brašna najpovoljniji te na osnovu toga predvidjela kakvoća dobivenih proizvoda. Slani proizvodi od kvasnog lisnatog tijesta i...

 20. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength of the coating was tested by tension. It was found that the bond strength between the substrate and the coating has a value of 89 MPa. The microstructure of the coating was tested by the light microscopy technique. The structure of the coating consists of an NiCr alloy base with a dominant primary Cr3C2 carbide phase. In addition to the Cr3C2 phase, the Cr7C3 phase is also present. The coating etching was done with the reagent 1HNO3 : 4HCl : 4H2O that primarily dissolves nickel to enable the distribution of the carbide phase to be clearly seen in the coating. Etching the coating with this reagent revealed the presence of the largely undegraded primary Cr3C2 carbide phase which provides high hardness values to the coating. / В данной работе анализируется метод вакуумного плазменного напыления покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr с использованием промышленного порошкового состава Sulzer Metco Woka 7205 при применении плазматрона F4 на расстоянии 340мм от основания. Основной целью работы является проверка утверждения, что при пониженном давлении инертного газа исключается распад первичного карбида Cr3C2 до карбида Cr23C6, который значительно снижает микротвердость и механические свойства. Покрытие толщиной 100 – 120 µm наносилось на стальное основание. Испытания покрытия на микротведость проводились по методу HV0.3. Значения показателей микротвердости находятся в промежутке 1248 - 1342 HV0.3. Испытание адгезии покрытия к основанию проводилось методом натяжения, полученное в результате испытания значение составляет 89 MPa. Изучение микроструктуры покрытия, методом световой микроскопии показало, что покрытие состоит из основного сплава NiCr с преобладанием первичной карбидной фазы Cr3C2 и присутствием фазы Cr7C3. Травление покрытия проводилось с использованием реагента 1HNO3: 4HCl: 4H2O, растворяющего в первую кочередь никель, что позволяет увидеть распределение карбидной фазы в покрытии. Травление покрытия показало, что в слое преобладает карбидная фаза Cr3C2, обеспечивающая высокое значение микротвердости покрытия.

 1. Obilježja ponašanja potrošača tinejdžerske dobi kod izbora odjevnih predmeta

  OpenAIRE

  Muzić, Silvia

  2017-01-01

  Kroz ovaj diplomski rad željelo se ukazati na važnost koncepta marketinga u modnoj industriji kao glavnog čimbenika za ostvarivanje prihvaćenosti od strane potrošača te uspješne prodaje. Također su prikazana kvaliteta, cijena, marka proizvoda, imidž te pakiranje kao najznačajnija svojstva proizvoda u industriji tekstila. U radu je dat pregled ciljanog tržišta, točnije generacija Z kao i utjecaj životne sredine i životnog stila na potrošača tinejdžerske dobi te pregled motivatora potrošača tin...

 2. UTJECAJ FERMENTACIJE S IMOBILIZIRANIM STANICAMA KVASCA NA PROFIL AROME I SENZORSKU KVALITETU RAKIJA PROIZVEDENIH IZ DVIJU SORTI SMOKVE (Ficus carica L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borislav Miličević

  2017-01-01

  Full Text Available Cilj ovoga rada bio je ispitati utjecaj fermentacije pomoću imobiliziranih stanica kvasca na aromu i senzorska svojstva destilata proizvedenih od dviju sorti smokve koje se uzgajaju u Republici Hrvatskoj (Petrovača bijela i Petrovača crna. Uzorci destilata proizvedeni su klasičnim postupkom i pomoću imobiliziranih stanica kvasca. Profil arome određen je pomoću GC/FID-a, a senzorska analiza provedena je prema njemačkome DLG modelu. Rezultati su pokazali da postupak s imobiliziranim stanicama kvasca daje destilate s višim udjelom etanola i nižim udjelima estera, ali bolje senzorske kvalitete. Taj postupak ima velik potencijal u proizvodnji visokokvalitetnih voćnih destilata.

 3. Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (I. dio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Rogošić

  2017-03-01

  Full Text Available Ovaj dokument definira nazive povezane sa svojstvima pojedinačnih makromolekula, makromolekulskih nakupina, polimernih otopina i amorfnih polimernih tvari. U odjeljku o polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima razmatraju se opće i termodinamičko nazivlje, razrijeđene otopine, fazno ponašanje, transportna svojstva, metode raspršenja svjetlosti i separacijske metode. Preporuke su revizija i proširenje nazivlja IUPAC-a objavljenog 1989., koje se ticalo pojedinačnih makromolekula, makromolekulskih nakupina i razrijeđenih polimernih otopina. Uvedeni su novi nazivi koji pokrivaju glavna teorijska i eksperimentalna saznanja do kojih se u međuvremenu došlo. Polielektroliti nisu uključeni.

 4. Kinon-metidi (I. dio: Reaktivni međuprodukti u kemiji fenola i njihova primjena u organskoj sintezi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đani Škalamera

  2017-07-01

  Full Text Available Kinon-metidi (QM, naziv po IUPAC-u: kinometani su reaktivni međuprodukti koji zauzimaju vrlo značajno mjesto u organskoj kemiji. Njihova primjena u organskoj sintezi je veoma velika, što je dovelo do razvoja velikog broja metoda za njihovo generiranje. Korisni su i u stereoselektivnim reakcijama, čime im je otvoren put za primjenu u totalnoj sintezi, nerijetko struktura koje su već pokazale značajnu biološku aktivnost. Ovim pregledom dan je uvid u metode sintetskog (termičkog generiranja QM-a te njihovu primjenu u organskoj sintezi, s osvrtom na biološka svojstva samih QM-a ili produkata koji se iz njih dobivaju u sintezi.

 5. Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (II. dio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Rogošić

  2017-06-01

  Full Text Available Ovaj dokument definira nazive povezane sa svojstvima pojedinačnih makromolekula, makromolekulskih nakupina, polimernih otopina i amorfnih polimernih tvari. U odjeljku o polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima razmatraju se opće i termodinamičko nazivlje, razrijeđene otopine, fazno ponašanje, transportna svojstva, metode raspršenja svjetlosti i separacijske metode. Preporuke su revizija i proširenje nazivlja IUPAC-a objavljenog 1989., koje se ticalo pojedinačnih makromolekula, makromolekulskih nakupina i razrijeđenih polimernih otopina. Uvedeni su novi nazivi koji pokrivaju glavna teorijska i eksperimentalna saznanja do kojih se u međuvremenu došlo. Polielektroliti nisu uključeni.

 6. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  Full Text Available This paper presents the results of the examinations of TBC - ZrO2MgO / MgZrO3NiCr / NiCr thermal barrier layers deposited by the plasma spray process at the atmospheric pressure on substrates of Al alloys. In order to obtain the structural and mechanical properties of layers, which will provide a good heat and abrasion protection of the tail elevators of aircraft J-22 when firing '.Lightning' and 'Thunder' rockets, the deposition of three powder types was performed on 0.6 mm thick Al alloy substrates. This study describes a procedure of using triple-layer TBC coatings as a good combination among many available ones, which gives a good compromise between thermal protection and resistance to abrasion for protecting aircraft tail elevators. The study is mainly based on the experimental approach. The evaluation of the mechanical properties of layers was done by the examination of microhardness by method HV0.3 and bond strength on the tensile machine. The structure of layers was examined by the method of light microscopy while the surface of ZrO2MgO ceramic layers was examined by the method of scanning electron microscopy (SEM.The thermal protection of TBC layers and resistance to abrasion were tested in the tunnel of the Military Technical Institute, Zarkovo. The obtained characteristics of the surface layers and the rocket firing simulations have proven the triple-layer system of TBC coatings reliable. / В данной статье представлены результаты испытаний термобарьерных покрытий ТБС ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением при атмосферном давлении на субстраты сплавов Al. Испытания проводились с целью получения структурных и механических характеристик слоев, обеспечивающих качественную и абразивную защиту задних крыльев самолета J-22 при выпуске ракет, а также от грома и молний. Нанесено напыление трех типов порошков на субстраты сплавов Al, толщиной 0,6мм. В данном исследовании представлен метод применения трехслойного ТБС покрытия, которое обладает лучшими защитными свойствами, когда речь идет о термоизоляции и защите от абразивного износа задних крыльев самолета. Анализ механических характеристик покрытия проведен на основании испытаний микротвердости методом HV0.3 и прочности соединений методом растяжения. Структура слоев испытана методом оптической микроскопии, а поверхность ZrO2MgO испытана методом электронной микрографии (SEM. Испытания теплоизоляционных ТБС слоев и сопротивления абразивному износу были проведены в аэродинамической трубе Военно-технического института Жарково. На основании полученных характеристик поверхности слоев и моделирования выпуска ракет, можно утверждать, что трехслойные системы ТБС являются надежным способом покрытия. / U radu su prikazani rezultati ispitivanja termobarijernih slojeva TBC - ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr koji su deponovani plazma sprej procesom na atmosferskom pritisku na substratima od legure Al. Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 7. Utjecaj infekcije virusom AEK na proizvodnju mlijeka francuske alpske koze u Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Tariba

  2017-02-01

  Full Text Available Istraživan je utjecaj infekcije virusom artritis encefalitisa koza (AEK, kliničkog artritisa i subkliničkog mastitisa na trajanje laktacije, ukupno mlijeko i sastav mlijeka. Istraživanje je provedeno na uzorku od 808 koza pasmine francuska alpska koza s proizvodnih mliječnih farmi u Hrvatskoj. Uzeti su uzorci krvi za serološka testiranja i uzorci mlijeka za detekciju subkliničkog mastitisa. Prisutnost kliničkog artritisa dijagnosticirana je pregledom i palpacijom zglobova. Podaci o laktacijama i proizvodnji preuzeti su od Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA. Zasebno su testirani utjecaji AEK infekcije i kliničkog artritisa na ukupno mlijeko, trajanje laktacije i sastav mlijeka (mast, protein, laktoza pomoću GLM procedure za modele koji su uključivali godinu mjerenja, broj laktacije i subklinički mastitis. Infekcija AEK virusom potvrđena je u 53,72 % koza od ukupnog broja koza. Od ukupnog uzorka 23,08 % inficirano je s AEK i imalo subklinički mastitis bakterijske etiologije. Nadalje 22,47 % od ukupnog broja imalo je klinički artritis. Od ukupnog broja 16,95 % bilo je AEK pozitivno i imalo klinički artritis. Utjecaj infekcije virusom AEK potvrđen je za sva analizirana svojstva u smislu smanjenja proizvodnih rezultata. Klinički artritis je pokazao značajan utjecaj na smanjenje većine proizvodnih vrijednosti osim na ukupno mlijeko, udio (% masti laktoze i ukupnu laktozu (kg. Subklinički mastitis nije značajno utjecao na trajanje laktacije, kao ni udio (% i udio masti, proteina i laktoze.

 8. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 9. Narečie postepeno kak leksičeskij kvantifikator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ristić Stana

  2008-01-01

  Full Text Available (ruski V rabote na osnove analiza primerov upotreblenija narečija postepeno vyjavljajutsja ego obščie harakteristiki i opredeljajutsja grammatičesko-semantičeskie uslovija realizacii ego značenija i funkcii. Narečie postepeno otneseno k polnost'ju pragmatičeskim kvantifikatoram partitivno-distributivnogo tipa, pri ëtom ego partitivnost' organizovana v sootvetstvii s kriteriem vremennój linearnosti. Svojstva partitivnosti distributivnosti i sukcessivnosti, vyražennye u narečija postepeno predstavljajut soboj ingerentnuju harakteristiku složnoj situacii, kotoraja zapolnjaet semantičeskuju valentnost' dannogo odnomestnogo predikata. Rasčlenennost' složnoj situacii, kak neobhodimoe uslovie upotreblenija dannogo narečija, možet byt' realizovana v vide predikativnogo soderžanija i / ili v vide soderžanija argumentov predikata. Vozmožnost' zapolnenija semantičeskoj i sintaksičeskoj valentnosti predikata i / ili semantičeskoj valentnosti ego argumentov osuščestvljaetsja na osnove semantičeskih pravil dvuh tipov, kotorymi opredeljaetsja sfera dejstvija netrivial'nyh značenij narečija postepeno i ego grammatičesko-semantičeskaja sočetaemost'. Različnye grammatičesko-semantičeskie uslovija realizacii ego značenija i funkcii vyjavlennye v rabote, predstavleny v prilagaemoj tablice kak varianty osnovnyh tipov, obuslovlennyh obščimi grammatičeskimi imennymi i glagol'nymi kategorijami, takimi, kak množestvennost' / sobiratel'nost', edinstvennoe čislo i nesoveršennyj vid, soveršennyj vid.

 10. Mehanizam djelovanja, biosinteza i identifikacija beta-laktamskih antimikrobnih lijekova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Sedak

  2011-01-01

  Full Text Available Antimikrobni lijekovi su kemoterapeutici koji imaju široku primjenu u humanoj, veterinarskoj i stočarskoj praksi. Beta-laktamski su najraširenija skupina antimikrobnih lijekova koja se zbog vrlo snažnog antimikrobnog djelovanja i vrlo niske toksičnosti najčešće koristi u humanoj i veterinarskoj medicini u liječenju bakterijskih infekcija. Dijele se u skupine penicilina, cefalosporina i monobaktama. Penicilini se dobivaju iz filtrata kulture plijesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum, a cefalosporini iz filtrata kulture aktinomiceta (Cephalosporium acremonium. Istraživanja su omogućila otkrića aktivne skupine, 6-amino-penicilanske kiseline čijim je izdvajanjem omogućena proizvodnja polusintetskih penicilina koji su nadišli ograničenja prirodnog penicilina G. Fizikalno-kemijska svojstva beta-laktama mogu se mijenjati supstitucijom vodika u karboksilnoj skupini penicilina, odnosno modifikacijom bočnog lanca cefalosporina. Time se povećala otpornost na djelovanje β-laktamaza i proširen spektar djelovanja. Beta-laktami u terapijskim koncentracijama djeluju baktericidno inhibirajući sintezu stanične stijenke bakterija. Penicilini su važni za antibakterijsku kemoterapiju, često u kombinaciji s drugim antimikrobnim lijekovima. Cefalosporini se primjenjuju kao zamjena za peniciline u liječenju infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama te u profilaksi pri kirurškim zahvatima. Primjena beta-laktama u životinja koje se koriste kao hrana može dovesti do ostataka tih lijekova u mesu i mesnim prerađevinama, te mlijeku i jajima. Unošenje antimikrobnih lijekova u ljudski organizam hranom, osobito je opasno zbog njihove direktne toksičnosti odnosno kancerogenosti, utjecaja na sastav crijevne mikroflore, mogućih alergijskih reakcija, te pojave otpornosti pojedinih patogenih mikroorganizama, te je njihovo određivanje nužno. Obzirom da se puno koriste u tretmanu mastitisa najčešće su utvrđeni antimikrobni

 11. Curious Cases of the Enzymes / Neobiča Istorija Enzima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulusu Nuriye Nuray

  2015-07-01

  Full Text Available : Život oko nas uglavnom se zasniva na biološkoj katalizi, pa bi se čak, u nekakvoj neromantičnoj priči, život mogao opisati kao niz hemijskih reakcija koje regulišu glavni principi termodinamike. U davnoj prošlosti, ku­canje srca bilo je znak dobrog zdravlja, međutim, za mene, najvažniju ulogu ima upravo prisustvo enzima... Mada ne obraćamo često pažnju na to, istorija enzimologije stara je koliko i sam ljudski rod i seže daleko u prošlost. CVaj rad posvećen je baš tim počecima u ovoj veoma zanimljivoj nauci, koja je u prošlosti ostavila traga na našim životima i koja će u budućnosti učiniti da život bude mnogo pro­duktivniji za čovečanstvo. Između čoveka i enzima postojao je oduvek jedan delikatan, suštinski važan odnos. Suočen s nepoznatom i neprijateljski nastrojenom prirodom punom grabljivaca, preistorijski čovek rano je otkrio lekovita svojstva biljaka, i to metodom probe i greške. Štaviše, slučajno su otkriveni inhibitori enzima, čime je, grubo rečeno, još tada otvorena nova oblast istraživanja. Oi biljni derivati koji su imali ulogu inhibitora enzima pomagali su preistorijskom čoveku u njegovoj borbi da opstane i zaštiti se od grabljiva­ca; prilikom lova i ribolova... Kasnije kroz istoriju, sa nepro- menjenom svrhom opstanka i poboljšanja kvaliteta života, enzimologija je iz korena transformisana, a metodologiju »probe i greške« iz praistorije zamenile su racionalne naučne teorije.

 12. Electrodeposition, characterization and corrosion investigations of galvanic tin-zinc layers from pyrophosphate baths / Электрохимические осаждения, классификация и испытания коррозии покрытия на основе цинка и олова, образованной на поверхности пирофосфатной ванны / Elektrohemijsko taloženje, karakterizacija i ispitivanja korozije slojeva na bazi cinka i kalaja nastalih taloženjem iz pirofosfatnih kupatila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena D. Stopić

  2016-07-01

  galvanskom zaštitom od cinka. Prevlake na bazi kalaja i cinka prvobitno su korišćene za šasije električnih i elektronskih aparatura ili za kritične delove i kočione sisteme. U ovom radu legure na bazi kalaja i cinka uspešno su proizvedene iz baznih pirofosfatnihkupatila. Proces izdvajanja metala daje kompaktan i finozrnasti deposit. Željeni odnosi cinka i kalaja u nanesenoj leguri odredjeni su od sastava kupatila i operacionih parametara tokom izdvajanja slojeva. Sistem od tri elektrode korišćen je za elektrohemijska istraživanja. Mehanizam elektrohemijskog taloženja Sn-Zn sloja ispitivan je linearnom i cikličnom voltametrijom. Parametri korozije, uključujući zavisnosti potencija-vreme, korozivni potencijal i gustinu struje korozije elektrohemijski taložene kalaj-cink legure različitih sastava izvođeni su u rastvoru koji sadrži 3% NaCl. Korozívna otpornost zavisi od sastava izdvojenog sloja, a sloj koji sadrži Sn-28 Zn pokazao je najbolja antikorozivna svojstva.

 13. Mechanical properties and the microstructure of the plasma-sprayed ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY coating / Механические характеристики и микроструктура покрытий ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Mehaničke osobine i mikrostruktura plazma naprskane prevlake ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAIY/ CoNiCrAIY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-01-01

  спределены. Анализ механических характеристик покрытия проведен на основании испытаний микротвердости методом HV0.3 и прочности соединений методом растяжения. Значения микротвердости ZrO28mas%Y2O3 покрытия соответствуют требованиям, так же как и прочность связи покрытий. / Keramika ZrO2, stabilizovana sa Y2O3, ima superiorna i odlična fizička svojstva u poređenju sa drugim savremenim keramičkim materijalima. Zbog visoke biokompatibilnosti ona u sistemu ZrO2-Y2O3 ima široku primenu kao biomaterijal u ortopedskoj hirurgiji. Keramika ZrO2-Y2O3 najčešće se primenjuje za izradu glava kuka, proteza kolena, privremenih držača itd. ZrO2 je u kliničkoj upotrebi kao ukupna zamena kuka (THR, u zglobu veštačkih kolena, ali se koristi za primenu i razvoj drugih medicinskih uređaja. Da bi se keramika ZrO2Y2O3(YSZ koristila na biomedicinskim substratima, neophodno je deponovati slojeve prevlake bez defekata. Radi depozicije keramičke prevlake ZrO28tež%Y2O3 sa najboljim strukturnim svojstvima, ispitan je sistem prevlaka ZrO2Y2O3/ZrO2Y2O3CoNiCrAlY/CoNiCrAlY. Zbog ekonomičnosti depozicija je izvršena na čeličnom supstratu uz primenu vezne prevlake CoNiCrAlY, što ne utiče na strukturu ifunkcionalnost keramičkog sloja ZrO2Y2O3. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije, a površina gornje keramičke prevlake ZrO28mas%Y2O3 metodom skening elektronske mikroskopije (SEM. Na osnovu dobijenih karakteristika utvrđeno je da sadržaj poroznosti u keramičkom sloju nije bio visok i da su mikropore ravnomerno raspoređene. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i zatezne čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Vrednosti mikrotvrdoće ZrO28mas%Y2O3 prevlake bile su zadovoljavajuće i

 14. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  to su CoAl2O3 i NiAl2O3 ili (Ni,Co(Al,Cr2O4 (Tang, et al., 2004, pp.228-233. Prevlake CoNiCrAlY u deponovanom stanju imaju visoku čvrstoću spoja od 55 - 62MPa (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco i mikrotvrdoću 558 ± 43 HV0.3 za prosečnu vrednost poroznosti od 4.2%. Pored dobrih mehaničkih karakteristika, prevlake imaju nizak koeficijent trenja od 0.85 - 0,9 i otporne su na habanje (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207-217. Po preporuci proizvođača praha radna temperatura prevlaka CoNiCrAlY je ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja sprej odstojanja na niskom pritisku na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita odstojanja plazma pištolja 270, 295 i 320mm. Prevlaka sa najboljim karakteristikama je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 1100°C u trajanju od 240 sati. Glavni cilj rada je bio da se homologuju slojevi Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake i primene na vazduhoplovnim delovima izloženim kombinaciji visoko temperaturne oksidacije i vrele korozije. Analizirane su mikrostrukture i mehaničke karakteristike slojeva prevlaka na osnovu čega se odabrala prevlaka najboljeg kvaliteta i homologovali vakuum plazma sprej parametri. Materijali za ispitivanje i uzorci Za eksperiment se koristio prah firme Sulcer Metko (Sulzer Metco sa oznakom AMDRY 9951. Prah Co32Ni21Cr8Al0.5Y je razvijen za izradu prevlaka koje se koriste za zaštitu metalne osnove od visoko temperaturna oksidacije i vrele korozije na temperaturama t ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. Metalni prah proizveden je atomizacijom tečnog rastopa legure Co32Ni21Cr8Al0.5Y inertnim gasnom argonom. Raspon granulacije čestica praha koji se koristio u eksperimentu bio je od   5 - 37μm. Osnove na koje su deponovane