WorldWideScience

Sample records for svojstva sloistogo ferrokuprata

 1. Utjecaj veličine čestica na svojstva tečenja granulata

  OpenAIRE

  Posavec, Jelena

  2017-01-01

  U farmaceutskoj industriji veliki udio sirovina je u obliku smjese prašaka različitih veličina i oblika te gustoće čestica. Ova svojstva prvenstveno utječu na pakiranje čestica, poroznost, homogenost, nasipnu gustoću i raslojavanje smjese prašaka te određuju reologiju praškastih smjesa. Reološka svojstva su ključna za većinu procesa u proizvodnji čvrstih ljekovitih oblika. Veličina čestica je svojstvo koje utječe na tečenje zbog pojave adhezivnosti/kohezivnosti, osim toga utječe na kemijska i...

 2. Utjecaj različitih vrsta soli na proizvodni kalo i fizikalno-kemijska svojstva Slavonske šunke

  OpenAIRE

  Kovačević, Dragan; Mastanjević, Krešimir; Kušurin, Iva

  2017-01-01

  Cilj rada je bio istražiti utjecaj različitih vrsta soli (sitne kamene i krupne morske) na proizvodni kalo i fizikalno-kemijska svojstva (masene udjele vode, masti, proteina, soli te pH vrijednost i aw) Slavonske šunke tijekom 238 dana proizvodnje. Tijekom tradicionalnog postupka proizvodnje, kontinuirano je svakih 7 dana praćen proizvodni kalo, dok su fizikalno-kemijska svojstva određena na početku proizvodnje (1. dan), na kraju procesa soljenja (28. dan) te na kraju proizvodnje (238. dan). ...

 3. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  ženi povišenim i visokim temperaturama (Liu, White, 1985, pp.365-371, (Cahn, 1991, pp.18-25, (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Konkretno, ove prevlake imaju potencijalnu tražnju u avio-industriji i drugim industrijskim granama visokih performansi (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Ni20Al prevlaka tipično se koristi kao vezni sloj da poboljša adheziju naknadno deponovanog gornjeg sloja, kao srednji sloj za ublažavanje neusklađenosti materijala sa različitim koeficijentima termičkog širenja, kao oksidaciono otporan vezni sloj za radne temperature do 650°C, za zaštitu i revitalizaciju delova uzrokovanih habanjem, oksidacijom i vibracijama. Da bi se dobio funkcionalni sloj neophodno je pažljivo odabrati kombinaciju plazma sprej parametara. Jedan od bitnih atmosferski plazma sprej parametara je plazma sprej odstojanje koje znatno utiče na oksidaciju istopljenih čestica u toku deponovanja na podlogu i na veličinu i sadržaj pora. Prevlake deponovane sa optimalnim parametrima su guste sa metalurškom vezom na interfejsu sa osnovnim materijalom. Prah Ni20Al deponovan plazma sprej postupkom na atmosferskom pritisku proizvodi lamelarne prevlake, koje se sastoje od čvrstog rastvora  α-Ni u kojem se nalaze faze γ'-Ni3Al i u tragovima faza NiAl (Knotek, Lugscheider, 1976, pp.244-251, (Knotek, et al., 1980, pp. 282-286. Po dvojnom dijagramu Ni-Al, faza γ'-Ni3Al  se gradi sa  sadržajem aluminijuma od 12,5-14 tež.%Al, a faza NiAl sa  sadržajem aluminijuma preko 17 tež.%Al (ASM Handbook, 1992. Između lamela osnove na međugranicama se nalaze oksidi  NiO i γ -Al2O3 i pore. U ovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja plazma sprej odstojanja (PS na mikrostrukturu i mehanička svojstva slojeva prevlake Ni20Al. Glavni cilj je bio da se prevlaka primeni na utvrđivaču  turbo- gasnog  motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita plazma sprej

 4. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  radu predstavljeni su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja protoka plazma gasa (He na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva WC17Co. Glavni cilj je bio da se stara tehnologija cementacije  rukavaca vratila zameni deponovanjem WC17Co prevlake plazma-sprej tehnologijom. Analizirane su mehaničke karakteristike i mikrostrukture prevlaka da bi se odabrala prevlaka najboljih karakteristika. Prevlaka sa najboljim mehaničkim i strukturnim karakteristikama je testirana i homologovana na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" letnim ispitivanjem u trajanju od 50 časova u VZ „Moma Stanojlović" u Batajnici. Materijali za ispitivanje i uzorci Za izradu prevlaka upotrebljen je prah firme „Sulzer Metco” sa oznakom Metco 73F-NS-1. Za izradu praha korišćena je tehnika suvo  raspršavanje/sinterovanje sa sadržajem od 83 tež.%WC i 17 tež.%Co. Prah koji se koristio u eksperimentu imao je raspon granulacije od 11 µm do 53 µm (Material Product Data Sheet, 2011. Čestice praha su porozne  i sfernog oblika. Osnove na koje su deponovane prevlake za procenu strukture i za ispitivanje mikrotvrdoće izrađene su od čelika Č.4171 (X15Cr13 EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija 70x20x1,5mm . Osnove za ispitivanje čvrstoće spoja takođe su izrađene od čelika Č.4171(X15Cr13EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija Ø25x50 mm (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Mehaničke karakterizacije prevlaka WC17Co urađene su prema standardu TURBOMECA (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Za merenje mikrotvrdoće i metalografska ispitivanja korišćeni su uzorci dimanzija 70 × 20 x 1,5 mm, dok su za ispitivanje zatezne čvrstoće korišćeni uzorci  Ø25 x 50 mm. Merenja mikrotvrdoća izvršena su korišćenjem Vikers dijamant piramide indenter i 300 grama opterećenje (HV0.3. Merenje je urađeno u pravcu duž lamela, u sredini i na krajevima uzorka. Na tri mesta sprovedeno je pet očitavanja, a

 5. Electrical properties of various aggregate states of matter / Электрические свойства разных агрегатных состояний вещества / Električna svojstva različitih agregatnih stanja materije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid I. Gretchikhin

  2017-01-01

  Full Text Available Electrical properties of solids are caused by elastic polarization of clusters in case of metals while those of dielectrics result from the orientation polarization of induced and built-in electric dipoles. Orientation polarization stems from the interaction of free built-in electric dipoles with an external electric field. A physical model of the dielectric permittivity formation of metals, electrolytes, plasma, ferrites, and ferroelectrics has been developed. Theoretical calculations of the dielectric permittivity of a number of ferrites and barium titanate have been performed in particular. / Электрические свойства твердых тел обусловлены упругой поляризацией кластеров в металлах, а в диэлектриках - ориентационной поляризацией наведенных и встроенных электрических диполей. Ориентационная поляризация обусловлена взаимодействием свободных встроенных электрических диполей с внешним электрическим полем. Разработана физическая модель формирования диэлектрической проницаемости металлов, электролитов, плазмы, ферритов и сегнетоэлектриков. Конкретно выполнен теоретический расчет диэлектрической проницаемости ряда ферритов и титаната бария. / Električna svojstva čvrstih tela prouzrokovana su elastičnom polarizacijom klastera u slučaju metala, dok su dielektrična svojstva rezultat orijentacijske polarizacije indukovanih i ugrađenih električnih dipolova. Orijentacijska polarizacija proizlazi iz interakcije slobodnih ugrađenih električnih dipolova sa spolja

 6. Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka, ultrazvuka i pulsirajućeg električnog polja na sastojke i svojstva mlijeka

  OpenAIRE

  Jeličić, Irena; Lisak, Katarina; Božanić, Rajka

  2012-01-01

  Visoki hidrostatski tlak, ultrazvuk i pulsirajuće električno polje pripadaju novim metodama procesiranja hrane čija primjena, najčešće u kombinaciji s toplinom ili međusobnoj kombinaciji, omogućava postizanje odgovarajuće mikrobiološke kvalitete uz minimalne gubitke prirodnih svojstava namirnica. Primjena sve tri metode je intenzivno proučavana na mlijeku kao mediju te je objavljen veliki broj radova sa obećavajućim rezultatima vezanim uz inaktivaciju mikroorganizama. Međutim, mnoštvo provede...

 7. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.

 8. Opticheskije, magnitnyje i dielektricheskie svojstva opalovych matric s zapolneniem mezhefericheskih nanopolostej kristallicheskimi mul´tiferroikami, p´ezoelektricheskimi i segnetoelektricheskimi materialami

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Samoylovich, M.I.; Rinkevich, A.B.; Bovtun, Viktor; Belyanin, A.F.; Kempa, Martin; Nuzhnyy, Dmitry; Tsvetkov, M.Ju.; Klescheva, S.M.

  2012-01-01

  Roč. 56, 1-2 (2012), s. 11-25 R&D Projects: GA ČR GAP204/12/0232 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : nanocomposite * opal matrices * effective dielectric properties * multiferroics Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 9. Učinak mikrovalne dezinfekcije na polimernu bazu proteze, ljepilo i zube: osnovni pregled

  OpenAIRE

  Klironomos, Theodoros; Katsimpali, Aspasia; Polyzois, Gregory

  2015-01-01

  Svrha ovoga članka bila je sažeti trenutačno znanje o učincima mikrovalne dezinfekcije na svojstva materijala za izradu proteza. Kontrola križne infekcije u dentalnoj medicini itekako je važna u svakodnevnoj kliničkoj praksi jer su u porastu razne infektivne bolesti poput hepatitisa B i C te AIDS-a (side), a metode dezinfekcije su mnogobrojne. Najraširenija u svakodnevnoj praksi jest ona kemijska, premda istraživanja upućuju na to da se tako mijenjaju fizikalna i mehanička svojstva akrilatnih...

 10. Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne

  OpenAIRE

  Ballian, Dalibor; Čabaravdić, Azra

  2005-01-01

  U radu je istraživana međupopulacijska varijabilnost morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne. Ukupno je istraživano 12 svojstava: četiri morfološka svojstva češera, šest svojstava sjemena, dva svojstva ljuski češera te određeni odnosi svojstava češera. Istraživana je varijabilnost za pet populacija koje se razlikuju u geološkoj i pedološkoj podlozi, različitim fitocenozama, a pripadaju i različitim sjemenskim regijama, uz primjenu multivarijantne analize. ...

 11. Ispitivanje mehanizma nukleofilnih supstitucionih reakcija kompleksa zlata(III)

  OpenAIRE

  Đeković, Ana

  2013-01-01

  Lekovi na bazi platine imaju važnu ulogu u lečenju tumora. Klinički uspeh platinskih jedinjenja izazvao je veliko interesovanje za ispitivanje drugih platinskih i neplatinskih lekova koji bi ispoljavali bolja citotoksična svojstva, dobre antitumorske karakteristike i povoljniji farmakološki profil. Različita jedinjenja jona metala (npr. rutenijuma, kalaja, paladijuma, titana, zlata, bakra) su intenzivno ispitivana tokom poslednje tri decenije kao potencijalni medikamenti u borbi protiv tum...

 12. Properties of the coating deposited with the diffusion of Mo&O2 oxidized powder using the APS process / Свойства покрытия, нанесенного диффузионнымоксиднымпорошком Mo&O2методом APS / Svojstva prevlake deponovane difuziono oksidiranim prahom Mo&O2 primenom APS procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-07-01

  Full Text Available Powder Mo&O2 has an important role in the production of coatings with increased resistance to slide in conditions without the use of lubricants. Mo&O2 coatings have the low coefficient of friction and good abrasion characteristics in mechanical stresses. For the purpose of producing coatings of high hardness, Mo&O2 powder is plasma deposited with optimal parameters. The surface shape of oxide powder particles and the coating fracture surface are analysed by SEM, and the microstructure of layers is examined by light microscopy. The coating microstructure consists of Mo lamellae and MoO3 and MoO2 primary oxide thin films, which surround the Mo lamellae. The analysis of the obtained results showed that the Mo&O2 coating layers with the diffusion oxidized Mo particles have such a structure and mechanical characteristics which enable its application in working tools under the conditions of wear and sliding friction without lubricants. / Применение порошка Mo&O2 играет важную роль в процессе нанесения покрытия с повышенной устойчивостью к скольжению в бессмазочных условиях. Покрытия Mo&O2 обладают низким коэффициентом фрикции и высоким пределом прочности при механическом напряжении. В целях достижения наибольшей прочности покрытия, порошок Mo&O2 наносится методом плазменного напыления, с учетом оптимальных параметров. Характеристики состояния поверхности частиц оксидного порошка и поверхности излома покрытия установлены SEM методом. А микроструктура слоев нанесенного покрытия испытана методом световой микроскопии. Микроструктура покрытия состоит из ламелей Мо и тонких оксидных прослоек MoO2 и MoO3 вокруг ламелей Мо. Анализ полученных результатов доказал, что слои покрытия Mo&O2 с диффузионными оксидными частицами Мо обладают структурой и механическими характеристиками, позволяющими нанесение данного покрытия на поверхности рабочих участков в условиях износа и скольжения при бессмазочном трении. / Prah Mo&O2 ima značajnu ulogu u proizvodnji prevlaka sa povišenom otpornošću na klizanje u uslovima bez primene maziva. Prevlake Mo&O2 imaju mali koeficijent frikcije i dobre karakteristike na habanje pri mehaničkim naprezanjima. Radi proizvodnje prevlaka visoke tvrdoće, prah Mo&O2 je deponovan plazmom sa optimalnim parametrima. Karakterizacija oblika površine čestica oksidnog praha i površine preloma prevlake izvedena je metodom SEM, a mikrostruktura slojeva primenom svetlosne mikroskopije. Mikrostruktura prevlake sastoji se od lamela Mo i tankih filmova primarnih oksida MoO2 i MoO3 koje okružuju lamele Mo. Analiza dobijenih rezultata pokazala je da slojevi prevlake Mo&O2 sa difuziono oksidiranim česticama Mo imaju strukturu i mehaničke karakteristike koje omogućuju njenu primenu na površinama radnih delova u uslovima habanja i klizanja trenjem bez maziva.

 13. Priprava biološki aktivnog konjugata ferocena i o-kinolina povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom

  OpenAIRE

  Ivanić, Ana

  2017-01-01

  Ferocen je spoj koji pokazuje iznimnu stabilnost zbog svojeg aromatičnog karaktera i ima bitnu ulogu u suvremenoj medicini jer posjeduje jedinstvena svojstva kao što su netoksičnost i stabilnost pri fiziološkim uvjetima. Derivati ferocena pokazuju široku primjenu u kliničkim ispitivanjima. U ovom radu je opisana sinteza potencijalno biološki aktiviranog konjugata ferocena i O-kinolina povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom koja je provedena klasičnom reakcijom "klik kemije", 1,3-dipolarnom cik...

 14. Dentalni amalgam

  OpenAIRE

  Galić, Nada; Šutalo, Jozo; Prpić-Mehičić, Goranka; Anić, Ivica

  1994-01-01

  Dentalni amalgam je bio materijal izbora za ispune na stražnjim zubima tijekom proteklih 150 godina. U radu je prikazan p o vijesni razvoj amalgama, njegov obvezni sastav, te podjela dentalnih amalgama prema količinskom udjelu bakra i prema obliku čestica. Navedena su svojstva amalgama s posebnim osvrtom na njegovu toksičnost. Poznato je da se posljednjih godina pojačao napad na amalgam i u znanstvenoj i u popularnoj literaturi, a u svezi s njegovim navodnim patološkim djelovanjem ...

 15. Senzorska procjena svježeg mesa pakiranog u modificiranoj atmosferi

  OpenAIRE

  Pintarić, Toni

  2016-01-01

  Cilj ovog rada bio je odrediti na koji način se mijenjaju senzorska svojstva svježeg mesa pakiranog u modificiranoj atmosferi u kojoj je sastav plinova bio 70% O2 i 30% CO2, skladištenog kroz 8 dana. Uspoređivali su se uzorci pakirani u modificiranoj atmosferi sa onima pakiranima u atmosferi zraka, na način da se provela deskriptivna senzorska procjena na hedonističkoj skali od 0 do 9. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da su uzorci pakirani u modificiranoj atmosferi imali bolju sočn...

 16. UDIO POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U UZORCIMA DIZELSKOG GORIVA HPLC METODOM

  OpenAIRE

  Tomić, Tatjana; Šegudović, Nikola

  2003-01-01

  Sažetak Primjenska svojstva dizelskog goriva ovise o odnosu sastava zasićenih i aromatskih ugljikovodika. Zakonska regulativa diktira da se smanjuje udio aromatskih, a posebno policikličkih ugljikovodika. Određivanje pojedinih komponenti iz grupe aromata je složen zadatak pa se analize svode na određivanje grupnog sastava aromata. Pod grupnim sastavom se podrazumijeva udio mono aromata, di aromata te tri i više aromata s tim da se zbroj di aromata i tri i više aromata naziva policiklički a...

 17. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength of the coating was tested by tension. It was found that the bond strength between the substrate and the coating has a value of 89 MPa. The microstructure of the coating was tested by the light microscopy technique. The structure of the coating consists of an NiCr alloy base with a dominant primary Cr3C2 carbide phase. In addition to the Cr3C2 phase, the Cr7C3 phase is also present. The coating etching was done with the reagent 1HNO3 : 4HCl : 4H2O that primarily dissolves nickel to enable the distribution of the carbide phase to be clearly seen in the coating. Etching the coating with this reagent revealed the presence of the largely undegraded primary Cr3C2 carbide phase which provides high hardness values to the coating. / В данной работе анализируется метод вакуумного плазменного напыления покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr с использованием промышленного порошкового состава Sulzer Metco Woka 7205 при применении плазматрона F4 на расстоянии 340мм от основания. Основной целью работы является проверка утверждения, что при пониженном давлении инертного газа исключается распад первичного карбида Cr3C2 до карбида Cr23C6, который значительно снижает микротвердость и механические свойства. Покрытие толщиной 100 – 120 µm наносилось на стальное основание. Испытания покрытия на микротведость проводились по методу HV0.3. Значения показателей микротвердости находятся в промежутке 1248 - 1342 HV0.3. Испытание адгезии покрытия к основанию проводилось методом натяжения, полученное в результате испытания значение составляет 89 MPa. Изучение микроструктуры покрытия, методом световой микроскопии показало, что покрытие состоит из основного сплава NiCr с преобладанием первичной карбидной фазы Cr3C2 и присутствием фазы Cr7C3. Травление покрытия проводилось с использованием реагента 1HNO3: 4HCl: 4H2O, растворяющего в первую кочередь никель, что позволяет увидеть распределение карбидной фазы в покрытии. Травление покрытия показало, что в слое преобладает карбидная фаза Cr3C2, обеспечивающая высокое значение микротвердости покрытия.

 18. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  Full Text Available This paper presents the results of the examinations of TBC - ZrO2MgO / MgZrO3NiCr / NiCr thermal barrier layers deposited by the plasma spray process at the atmospheric pressure on substrates of Al alloys. In order to obtain the structural and mechanical properties of layers, which will provide a good heat and abrasion protection of the tail elevators of aircraft J-22 when firing '.Lightning' and 'Thunder' rockets, the deposition of three powder types was performed on 0.6 mm thick Al alloy substrates. This study describes a procedure of using triple-layer TBC coatings as a good combination among many available ones, which gives a good compromise between thermal protection and resistance to abrasion for protecting aircraft tail elevators. The study is mainly based on the experimental approach. The evaluation of the mechanical properties of layers was done by the examination of microhardness by method HV0.3 and bond strength on the tensile machine. The structure of layers was examined by the method of light microscopy while the surface of ZrO2MgO ceramic layers was examined by the method of scanning electron microscopy (SEM.The thermal protection of TBC layers and resistance to abrasion were tested in the tunnel of the Military Technical Institute, Zarkovo. The obtained characteristics of the surface layers and the rocket firing simulations have proven the triple-layer system of TBC coatings reliable. / В данной статье представлены результаты испытаний термобарьерных покрытий ТБС ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением при атмосферном давлении на субстраты сплавов Al. Испытания проводились с целью получения структурных и механических характеристик слоев, обеспечивающих качественную и абразивную защиту задних крыльев самолета J-22 при выпуске ракет, а также от грома и молний. Нанесено напыление трех типов порошков на субстраты сплавов Al, толщиной 0,6мм. В данном исследовании представлен метод применения трехслойного ТБС покрытия, которое обладает лучшими защитными свойствами, когда речь идет о термоизоляции и защите от абразивного износа задних крыльев самолета. Анализ механических характеристик покрытия проведен на основании испытаний микротвердости методом HV0.3 и прочности соединений методом растяжения. Структура слоев испытана методом оптической микроскопии, а поверхность ZrO2MgO испытана методом электронной микрографии (SEM. Испытания теплоизоляционных ТБС слоев и сопротивления абразивному износу были проведены в аэродинамической трубе Военно-технического института Жарково. На основании полученных характеристик поверхности слоев и моделирования выпуска ракет, можно утверждать, что трехслойные системы ТБС являются надежным способом покрытия. / U radu su prikazani rezultati ispitivanja termobarijernih slojeva TBC - ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr koji su deponovani plazma sprej procesom na atmosferskom pritisku na substratima od legure Al. Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 19. Utjecaj infekcije virusom AEK na proizvodnju mlijeka francuske alpske koze u Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Tariba

  2017-02-01

  Full Text Available Istraživan je utjecaj infekcije virusom artritis encefalitisa koza (AEK, kliničkog artritisa i subkliničkog mastitisa na trajanje laktacije, ukupno mlijeko i sastav mlijeka. Istraživanje je provedeno na uzorku od 808 koza pasmine francuska alpska koza s proizvodnih mliječnih farmi u Hrvatskoj. Uzeti su uzorci krvi za serološka testiranja i uzorci mlijeka za detekciju subkliničkog mastitisa. Prisutnost kliničkog artritisa dijagnosticirana je pregledom i palpacijom zglobova. Podaci o laktacijama i proizvodnji preuzeti su od Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA. Zasebno su testirani utjecaji AEK infekcije i kliničkog artritisa na ukupno mlijeko, trajanje laktacije i sastav mlijeka (mast, protein, laktoza pomoću GLM procedure za modele koji su uključivali godinu mjerenja, broj laktacije i subklinički mastitis. Infekcija AEK virusom potvrđena je u 53,72 % koza od ukupnog broja koza. Od ukupnog uzorka 23,08 % inficirano je s AEK i imalo subklinički mastitis bakterijske etiologije. Nadalje 22,47 % od ukupnog broja imalo je klinički artritis. Od ukupnog broja 16,95 % bilo je AEK pozitivno i imalo klinički artritis. Utjecaj infekcije virusom AEK potvrđen je za sva analizirana svojstva u smislu smanjenja proizvodnih rezultata. Klinički artritis je pokazao značajan utjecaj na smanjenje većine proizvodnih vrijednosti osim na ukupno mlijeko, udio (% masti laktoze i ukupnu laktozu (kg. Subklinički mastitis nije značajno utjecao na trajanje laktacije, kao ni udio (% i udio masti, proteina i laktoze.

 20. Mehanizam djelovanja, biosinteza i identifikacija beta-laktamskih antimikrobnih lijekova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Sedak

  2011-01-01

  Full Text Available Antimikrobni lijekovi su kemoterapeutici koji imaju široku primjenu u humanoj, veterinarskoj i stočarskoj praksi. Beta-laktamski su najraširenija skupina antimikrobnih lijekova koja se zbog vrlo snažnog antimikrobnog djelovanja i vrlo niske toksičnosti najčešće koristi u humanoj i veterinarskoj medicini u liječenju bakterijskih infekcija. Dijele se u skupine penicilina, cefalosporina i monobaktama. Penicilini se dobivaju iz filtrata kulture plijesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum, a cefalosporini iz filtrata kulture aktinomiceta (Cephalosporium acremonium. Istraživanja su omogućila otkrića aktivne skupine, 6-amino-penicilanske kiseline čijim je izdvajanjem omogućena proizvodnja polusintetskih penicilina koji su nadišli ograničenja prirodnog penicilina G. Fizikalno-kemijska svojstva beta-laktama mogu se mijenjati supstitucijom vodika u karboksilnoj skupini penicilina, odnosno modifikacijom bočnog lanca cefalosporina. Time se povećala otpornost na djelovanje β-laktamaza i proširen spektar djelovanja. Beta-laktami u terapijskim koncentracijama djeluju baktericidno inhibirajući sintezu stanične stijenke bakterija. Penicilini su važni za antibakterijsku kemoterapiju, često u kombinaciji s drugim antimikrobnim lijekovima. Cefalosporini se primjenjuju kao zamjena za peniciline u liječenju infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama te u profilaksi pri kirurškim zahvatima. Primjena beta-laktama u životinja koje se koriste kao hrana može dovesti do ostataka tih lijekova u mesu i mesnim prerađevinama, te mlijeku i jajima. Unošenje antimikrobnih lijekova u ljudski organizam hranom, osobito je opasno zbog njihove direktne toksičnosti odnosno kancerogenosti, utjecaja na sastav crijevne mikroflore, mogućih alergijskih reakcija, te pojave otpornosti pojedinih patogenih mikroorganizama, te je njihovo određivanje nužno. Obzirom da se puno koriste u tretmanu mastitisa najčešće su utvrđeni antimikrobni

 1. Curious Cases of the Enzymes / Neobiča Istorija Enzima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulusu Nuriye Nuray

  2015-07-01

  Full Text Available : Život oko nas uglavnom se zasniva na biološkoj katalizi, pa bi se čak, u nekakvoj neromantičnoj priči, život mogao opisati kao niz hemijskih reakcija koje regulišu glavni principi termodinamike. U davnoj prošlosti, ku­canje srca bilo je znak dobrog zdravlja, međutim, za mene, najvažniju ulogu ima upravo prisustvo enzima... Mada ne obraćamo često pažnju na to, istorija enzimologije stara je koliko i sam ljudski rod i seže daleko u prošlost. CVaj rad posvećen je baš tim počecima u ovoj veoma zanimljivoj nauci, koja je u prošlosti ostavila traga na našim životima i koja će u budućnosti učiniti da život bude mnogo pro­duktivniji za čovečanstvo. Između čoveka i enzima postojao je oduvek jedan delikatan, suštinski važan odnos. Suočen s nepoznatom i neprijateljski nastrojenom prirodom punom grabljivaca, preistorijski čovek rano je otkrio lekovita svojstva biljaka, i to metodom probe i greške. Štaviše, slučajno su otkriveni inhibitori enzima, čime je, grubo rečeno, još tada otvorena nova oblast istraživanja. Oi biljni derivati koji su imali ulogu inhibitora enzima pomagali su preistorijskom čoveku u njegovoj borbi da opstane i zaštiti se od grabljiva­ca; prilikom lova i ribolova... Kasnije kroz istoriju, sa nepro- menjenom svrhom opstanka i poboljšanja kvaliteta života, enzimologija je iz korena transformisana, a metodologiju »probe i greške« iz praistorije zamenile su racionalne naučne teorije.

 2. Electrodeposition, characterization and corrosion investigations of galvanic tin-zinc layers from pyrophosphate baths / Электрохимические осаждения, классификация и испытания коррозии покрытия на основе цинка и олова, образованной на поверхности пирофосфатной ванны / Elektrohemijsko taloženje, karakterizacija i ispitivanja korozije slojeva na bazi cinka i kalaja nastalih taloženjem iz pirofosfatnih kupatila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena D. Stopić

  2016-07-01

  galvanskom zaštitom od cinka. Prevlake na bazi kalaja i cinka prvobitno su korišćene za šasije električnih i elektronskih aparatura ili za kritične delove i kočione sisteme. U ovom radu legure na bazi kalaja i cinka uspešno su proizvedene iz baznih pirofosfatnihkupatila. Proces izdvajanja metala daje kompaktan i finozrnasti deposit. Željeni odnosi cinka i kalaja u nanesenoj leguri odredjeni su od sastava kupatila i operacionih parametara tokom izdvajanja slojeva. Sistem od tri elektrode korišćen je za elektrohemijska istraživanja. Mehanizam elektrohemijskog taloženja Sn-Zn sloja ispitivan je linearnom i cikličnom voltametrijom. Parametri korozije, uključujući zavisnosti potencija-vreme, korozivni potencijal i gustinu struje korozije elektrohemijski taložene kalaj-cink legure različitih sastava izvođeni su u rastvoru koji sadrži 3% NaCl. Korozívna otpornost zavisi od sastava izdvojenog sloja, a sloj koji sadrži Sn-28 Zn pokazao je najbolja antikorozivna svojstva.

 3. Mechanical properties and the microstructure of the plasma-sprayed ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY coating / Механические характеристики и микроструктура покрытий ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Mehaničke osobine i mikrostruktura plazma naprskane prevlake ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAIY/ CoNiCrAIY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-01-01

  спределены. Анализ механических характеристик покрытия проведен на основании испытаний микротвердости методом HV0.3 и прочности соединений методом растяжения. Значения микротвердости ZrO28mas%Y2O3 покрытия соответствуют требованиям, так же как и прочность связи покрытий. / Keramika ZrO2, stabilizovana sa Y2O3, ima superiorna i odlična fizička svojstva u poređenju sa drugim savremenim keramičkim materijalima. Zbog visoke biokompatibilnosti ona u sistemu ZrO2-Y2O3 ima široku primenu kao biomaterijal u ortopedskoj hirurgiji. Keramika ZrO2-Y2O3 najčešće se primenjuje za izradu glava kuka, proteza kolena, privremenih držača itd. ZrO2 je u kliničkoj upotrebi kao ukupna zamena kuka (THR, u zglobu veštačkih kolena, ali se koristi za primenu i razvoj drugih medicinskih uređaja. Da bi se keramika ZrO2Y2O3(YSZ koristila na biomedicinskim substratima, neophodno je deponovati slojeve prevlake bez defekata. Radi depozicije keramičke prevlake ZrO28tež%Y2O3 sa najboljim strukturnim svojstvima, ispitan je sistem prevlaka ZrO2Y2O3/ZrO2Y2O3CoNiCrAlY/CoNiCrAlY. Zbog ekonomičnosti depozicija je izvršena na čeličnom supstratu uz primenu vezne prevlake CoNiCrAlY, što ne utiče na strukturu ifunkcionalnost keramičkog sloja ZrO2Y2O3. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije, a površina gornje keramičke prevlake ZrO28mas%Y2O3 metodom skening elektronske mikroskopije (SEM. Na osnovu dobijenih karakteristika utvrđeno je da sadržaj poroznosti u keramičkom sloju nije bio visok i da su mikropore ravnomerno raspoređene. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i zatezne čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Vrednosti mikrotvrdoće ZrO28mas%Y2O3 prevlake bile su zadovoljavajuće i

 4. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  to su CoAl2O3 i NiAl2O3 ili (Ni,Co(Al,Cr2O4 (Tang, et al., 2004, pp.228-233. Prevlake CoNiCrAlY u deponovanom stanju imaju visoku čvrstoću spoja od 55 - 62MPa (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco i mikrotvrdoću 558 ± 43 HV0.3 za prosečnu vrednost poroznosti od 4.2%. Pored dobrih mehaničkih karakteristika, prevlake imaju nizak koeficijent trenja od 0.85 - 0,9 i otporne su na habanje (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207-217. Po preporuci proizvođača praha radna temperatura prevlaka CoNiCrAlY je ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja sprej odstojanja na niskom pritisku na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita odstojanja plazma pištolja 270, 295 i 320mm. Prevlaka sa najboljim karakteristikama je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 1100°C u trajanju od 240 sati. Glavni cilj rada je bio da se homologuju slojevi Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlake i primene na vazduhoplovnim delovima izloženim kombinaciji visoko temperaturne oksidacije i vrele korozije. Analizirane su mikrostrukture i mehaničke karakteristike slojeva prevlaka na osnovu čega se odabrala prevlaka najboljeg kvaliteta i homologovali vakuum plazma sprej parametri. Materijali za ispitivanje i uzorci Za eksperiment se koristio prah firme Sulcer Metko (Sulzer Metco sa oznakom AMDRY 9951. Prah Co32Ni21Cr8Al0.5Y je razvijen za izradu prevlaka koje se koriste za zaštitu metalne osnove od visoko temperaturna oksidacije i vrele korozije na temperaturama t ≤ 1050°C (Material Product Data Sheet, 2011, DSMTS–0092.1, Sulzer Metco. Metalni prah proizveden je atomizacijom tečnog rastopa legure Co32Ni21Cr8Al0.5Y inertnim gasnom argonom. Raspon granulacije čestica praha koji se koristio u eksperimentu bio je od   5 - 37μm. Osnove na koje su deponovane