WorldWideScience

Sample records for svin som smittekilde

 1. Svin som smittekilde til infektioner med methicillinresistente Staphylococcus aureus hos mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruhlmann, Christina H; Kolmos, Hans Jørn J; Kristiansen, Jette E

  2008-01-01

  occupational contact with pigs. One infection presented as a severe surgical wound infection, following knee surgery, the other as a superficial ear lobe infection. Both MRSA strains were multiresistant, sequence type 398, Spa-type t034, and Panton-Valentine leukocidin-encoding gene negative. Udgivelsesdato...

 2. H1N1 Influenza A hos mennesker og svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Den nye pandemiske influenza A stamme H1N1 er hovedsagelig et nyt virus, som spredes mellem mennesker, men virusset er formodentlig opstået ved blanding af to svineinfluenza-virus og har derfor bibeholdt evnen til at kunne smitte fra mennesker til svin og fra svin til svin. Det er derfor vigtigt...

 3. Overvågning af influenza i svin 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breum, Solvej Østergaard; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  -like swine H1N1), der udgjorde henholdsvis 18 og 20 % af de positive fund. Subtypen H1N1 avian-like har cirkuleret i danske svin siden 1981, og subtypen H1N2 opstod i 2003, formodentligt ved en blanding (reassortment) af cirkulerende H1N1 og H3N2 virus. Influenzavirus af subtypen H3N2 blev ikke påvist i 2012...... to indsendelser i 2011samt igen i tre indsendelser i 2012. Subtypen indeholder H1 avian-like HA gen fra almindelig svineinfluenzavirus H1N1 avian like og N2 som er tættest relateret til human N2 gen fra humane H3N2 influenzavirus, der cirkulerede i mennesker midt i 90’erne. Så vidt vides er denne subtype ikke...... tredje nye subtype er H1pdmN2sw, som blev fundet første gang i to indsendelser i december 2011 og i fire indsendelser i 2012. Subtypen har et pandemisk H1pdm09 HA gen og et N2 gen, der ligner almindelig svine N2 som findes i europæiske svineinfluenzavirus H3N2 og den danske variant H1N2 med avian-like HA...

 4. Overvågning af influenza A virus i svin - Slutrapport 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  subtypet vha. real time RT-PCR. Disse analyser viste, at de to mest almindelige subtyper i danske svin i 2016 var den danske variant af H1N2 og H1N1pdm09. Prævalensen af det almindelige svineinfluenzavirus ”avian-likeswine” H1N1 var ligesom i 2014 og 2015 meget lav. Det influenzavirus af subtypen H3N2, der...... udgjordesåledes 23 % af de influenzavirus positive indsendelser. Dette er på niveau med 2014 og 2015. Hos mennesker dominerede H1N1pdm09 i 2015/16 sæsonen mens human sæson H3N2 dominerede 2016/17 sæsonen. Det humane N2 gen, der tidligere har været påvist i svin, blev ikke påvist hvilket betyder at subtyperne H1N2...... influenza (sæson 2015/16), hvor vi tidligere kun harpåvist H3hu fra sæson 2004/05. Det interessante ved dette virus er, at det er en triplereassortment, hvor alle de interne gener stammer fra H1N1pdm09 subtypen, mens N2 stammer fra H3N2/H1N2 fra svin, og H3 er af human oprindelse. Da det humane H3 gen har...

 5. Overvågning af influenza A virus i svin - Slutrapport 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver for tilstedev......Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver...... for tilstedeværelsen af influenza A virus er betalt af indsenderne, mens de øvrige analyser er finansieret af FVST’s overvågningsprogram. Slutrapporten er den endelige opgørelse af analyserede indsendelser for det pågældende år. Der kan være mindre afvigelser mellem slutrapport og kvartalsrapporterne....

 6. Gaden som kultursted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2016-01-01

  I artiklen belyses gade-begrebet, sådan som det har udviklet sig ud fra begrebet om et spor, som blot er et aftryk for en bevægesesretning, en sti, som er udtryk for en vane blandt en gruppe mennesker eller dyr, og en vej, som er en anlagt færdselsåre. Gaden, som er sidste trin på denne udvikling...

 7. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 8. Lederen som teamcoach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.......I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får...

 9. Gymnasiet som inkluderende institution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Bech Lukassen

  2016-03-01

  betegnes af Sara som ”Sort Sol”1. Sort sol er i denne sammenhæng en metafor for depression, fortvivlelse samt en oplevelse af ikke at opleve sig som en del af et fællesskab, men Sort sol er ligeledes noget, der forsvinder igen, når omgivelserne accepterer én som ligeværdig deltager i fællesskabet.

 10. Performancedesign som internationalt felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svabo, Connie

  2018-01-01

  Performancedesign er et fremvoksende internationalt forsknings- og uddannelsesfelt, som i dansk sammenhæng har eksisteret siden 2004 som faget Performancedesign på Roskilde Universitet. Artiklen giver et systematisk overblik over det internationale forsknings- og uddannelsesområde performancedesi...

 11. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 12. Gipskroppe som performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 13. Tidssans som dannelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Ud fra Niklas Luhmanns systemteori kan man dannelse for det første forstås som et begreb, hvis iagttagelsesform skal reducere saglig/faglig kompleksitet f.eks i form af almen viden. Dannelse kan for det andet forstås som en iagttagelsesform der skal reducere social kompleksitet, f.eks. i form af...... høflighed, rolleforståelse etc. For det tredje kan dannelsens iagttagelsesform reducere tidslig kompleksitet, som når vi tale om tidssans, situationssans. Artiklen undersøger tidssans som et andet forhold en stedssans. Luhmanns teoriudvikling har som ingen anden samfundsteori og de færreste filosofiske...

 14. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 15. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...... som et stort kulturpolitisk og kulturministerielt udviklingsprojekt gennem de seneste ca. ti år. Sluttelig følger forskellige konkretiseringer af dilemmaer omkring den digitale kulturarvsformidling....

 16. Komponist som kirkefader?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 17. Musik som analogi og metafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 18. Portfolio som undervisningsmedie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2009-01-01

  .   Portfolios baserer sig altovervejende på skrift-sproglig medieret kommunikation. Dette fokus på sprogligt medierede iagttagelser har uddannelsesmæssige og læringsmæssige implikationer, uanset om de tager form som mundtligt refleksivitet (fx i vejledningssituationer) eller skriftlig refleksivitet (fx i...... logbøger og portfolios). Viden er, hvad angår mennesker, ikke sproglig. I det øjeblik viden gives sproglig form - uanset om det er viden som forholdsvis let udtrykkes i sproglig form eller om det er viden som kun vanskeligt lader sig forme til sproglige udtryk - reduceres denne viden i forhold til dens......-intenderede konsekvenser, og at uddannelse og undervisning - modsat den etablerede portfolio-litteratur - må have blik for begge....

 19. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 20. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 1. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 2. Erfaringens enhed som system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Esther Oluffa

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer betydningen af Kants første indledning til Kritik af dømmekraften, som først blev udgivet i sin fulde længde i 1918. Det eftervises at denne indledning sammen med den officielle indledning giver et væsenligt indblik i Kants begreb om formålsmæssighed. Med dette begreb udvikler...

 3. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...

 4. Sprog som musikalsk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Artiklen behandler sprogbrug som supplement til noderne fra barokken og frem; Fluxus og Scratch Orchestra; den engelske Verbal Anthology; Stockhausens brug af verbal notation før tekst-samlingerne; detaljerede analyser af de to samlinger. Der konkluderes bla. om forskellige grader af fastlæggelse...

 5. Pooh som vi spiser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Delmar, Charlotte

  2007-01-01

  fortælling sin egen historie, og udarbejder nye historier, som opmuntrer og styrker. Projektet er anderledes og kreativt. Børnene uddannes ikke til kroniske patienter men dannes i stedet til livsdu- elige mennesker. Projektet forventes færdigt i 2008 og rummer kun foreløbige resultater....

 6. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 7. Dion som kommunalpolitiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2007-01-01

  Dion af Prusa, der levede i slutningen af første og begyndelsen af andet århundrede e.Kr., efterlod sig firs taler, de fleste af dem om filosofiske og højtsvævende emner, men også en god halv snes taler fra hans tid som aktiv kommunalpolitiker i den lilleasiatiske provinsby Prusa ad Olympum. Heri...

 8. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 9. Krisen som udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 10. Turistkort som geografisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 11. Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2007-01-01

  I afhandlingen "Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element" optræder lysstofrør, neonrør, billygter og LED som lyskilder, der markerer et sted ved hjælp af et rytmisk tema. Motivationen for afhandlingen var at indkredse lyskilders rytmiske optræden som et arkitektonisk potentiale og udvide...... opfattelsen af belysningsarkitekturens virkefelt. Ofte betragtes arkitektonisk belysning som et element, der 'modulerer' - former - et stykke arkitektur visuelt, så det fremstår tydeligt i mørket. Her er lyskilden en stille statist, der sørger for at belyse omgivelserne. I den rytmiske tilgang til...... arkitektonisk belysning betragtes lyskilder, dagslys som kunstige, som agerende elementer i et landskab hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden. Denne tilgang giver mulighed for ikke kun at betragte arkitektonisk belysning som visuel repræsentation af omgivelserne, men også som en sammensætning af...

 12. Arkitektur som integreret design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudstrup, Mary-Ann

  2005-01-01

  byggeriets arkitektoniske formsprog, hvis disse tekniske parametre indarbejdes allerede fra analysefasen. Endvidere vil jeg komme ind på dilemmaet for den Integrerede Design Proces i PBL hvor kursusaktiviteten i den didaktiske model kæmper med den tid og ro til fordybelse og kreativitet samt tilegnelse af......Denne artikel fokuserer på den Integrerede Design Metode, der er udviklet og anvendt til integreret bygningsdesign på Arkitektur specialet på Arkitektur & Design, og som samtidig er integreret i den problembaserede læringsmetode (PBL) som anvendes på Aalborg Universitet. Der arbejdes på Arkitektur...... specialet med Integreret Design, hvor hensigten er at integrerer det arkitektoniske, formgivningsmæssige, funktionelle, energi - og klimatekniske og konstruktive, når der skabes et nyt byggeri med væsentlig arkitektonisk kvalitet. En integration der kan have stor betydning for udformningen af byggeriet og...

 13. Machinima som kreativ praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  2014-01-01

  Video: Machinima som Kreativ Praksis. Videoen fortæller om de overordnede temaer i et forskningsprojekt der undersøgte nye former for online multimedie- og filmproduktion og fællesskaber med fokus på 'machinima' animation. Studiet af machinima var en del af et større dansk projekt og et nordisk...... forskningprojekt om virtuelle verdener og teknologiudvikling, 2010-13. Videoen er præsenteret på Audiovisual Thinking nr. 7 under temaet: Den kreative økonomi....

 14. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 15. Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  hyppigt end H1N1pdm09 subtypen. Influenzavirus af subtypen H3N2, der har cirkuleret i Danmark siden 1990, blev påvist i en enkelt indsendelse i 2014, hvilket også var tilfældet i 2013. Den centraleuropæiske variant af H1N2, der har et human-like HA gen, er i lighed med tidligere år ikke påvist i danske...... med sådanne virus til mennesker, fx H3N2v i USA. Overvågningen har også bidraget til, at vi tidligt har påvist et nyt virus med zoonotisk potentiale som H3hu05N2sw. Dette betyder, at der kan foretages en nærmere genetisk og biologisk karakterisering af dette virus, hvilket kan danne evidens...

 16. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  Det var ikke så almindeligt at tale om virkelighedsteater i 1994, hvor Hotel pro Forma præsenterede forestillingen Snehvides Billede. I dag gør teatret brug af virkelighedsfragmenter og eksperimenterer med at iscenesætte sit materiale i stadigt mere komplekse former, og artiklen undersøger, hvordan......-produktion og materiale-feedback, undersøge, hvordan blikke på virkelighed og identitet kan genereres i et teatralt møde, hvor tilskuere udsættes for sensoriske ’vrid’. Disse blikke på virkelighed som et materiale er Hotel Pro Formas særlige greb og optik, og de gør det muligt at indfange det kompleks, der...

 17. Filosofisk terapi som social atilpasning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 18. Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2009-01-01

  I den rytmiske tilgang til arkitektonisk belysning betragtes lyskilder som agerende elementer i et landskab, hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden.......I den rytmiske tilgang til arkitektonisk belysning betragtes lyskilder som agerende elementer i et landskab, hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden....

 19. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 20. Ejersbos forfatterskab som postkolonial kronotop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojsen, Heidi

  2014-01-01

  som en national eller transnational topografi, tematisk topografi og endelig en diskussion af udsigelsen som en topografi, hvor forskellige lokaliteters betydninger mødes og brydes. Med henvisning til Bachtins be-greber om kronotopi og flersprogethed og til Edward Saids opfordring til en kontra...

 1. Værk som handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jalving, Camilla

  , er det stadig kun ved at blive en del af kunsthistoriens metode. Bogen afdækker derfor først begrebets skiftende betydninger fra J.L. Austins sprogfilosofi til Judith Butlers kønsteori og afprøver derefter, hvordan det kan bruges som metode i kunsthistorien og spores som tema i billedkunsten. Det...

 2. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 3. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe...... inviterer til aktivitet og ’wayfinding’ gradvist tog form gennem afprøvning og dialog. Denne designpraksis kaldes ’kollaborativ design’ eller i kort form ’codesign’. Men hvad er godt design med ’det sociale’ som designmateriale? Og hvad er vedkommende samtidsdesign når designere og designstuderende slipper...... de faste holdepunkter i studiokulturen og den kanon for dansk design som mange ser det som en vigtig opgave at være kurator for? Det er nogle af de spørgsmål som kapitlet kredse om....

 4. Kulturen som krænkelsens virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2006-01-01

  En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth.......En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth....

 5. Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stine Frydendal; Ottesen, Laila; Thing, Lone Friis

  Der er de senere år udarbejdet flere studier, både nationalt og internationalt, med fokus på sundhedsfremme i grundskolen (Jensen & Jensen, 2005; Jensen & Lund, 2007; Kalnins et al., 1994; Clift & Jensen, 2005). Disse viser, at skolen med succes kan påtage en aktiv rolle i det sundhedsfremmende...... et kultur- og organisationssociologisk studie (Christensen et al, 2004; Danelund, 2006; Elting & Hammer, 2009; Heldbjerg et al., 2009; Bøgetoft Christensen, 2002) baseret på et samarbejde mellem Rysensteen Gymnasium og Institut for Idræt KU, der søger at tilvejebringe viden om anvendelsen af...... en sundhedsfremmemodel udarbejdet af Bracht et al. (1999), og der lægges derfor i alle faser vægt på empowerment. Målet med studiet er at fremme demokratiprocesser, som kan generere rammer, der er befordrende for udviklingen af en idrætspolitik på Rysensteen Gymnasium. I den forbindelse skal...

 6. Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN) Stroke Interventional Laboratory Consensus (SILC) Criteria: A 7M Management Approach to Developing a Stroke Interventional Laboratory in the Era of Stroke Thrombectomy for Large Vessel Occlusions

  OpenAIRE

  Shams, Tanzila; Zaidat, Osama; Yavagal, Dileep; Xavier, Andrew; Jovin, Tudor; Janardhan, Vallabh

  2016-01-01

  Brain attack care is rapidly evolving with cutting-edge stroke interventions similar to the growth of heart attack care with cardiac interventions in the last two decades. As the field of stroke intervention is growing exponentially globally, there is clearly an unmet need to standardize stroke interventional laboratories for safe, effective, and timely stroke care. Towards this goal, the Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN) Writing Committee has developed the Stroke Interv...

 7. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis med...... afsæt i forfatterens ph.d.-projekt om SFS. Denne introduktion suppleres af en mere indgående og kritisk diskussion af sundhedsfaglig supervision som metode, dens udfordringer og potentialer i en organisatorisk kontekst, der er præget af forandringer og krav om dokumentation. Afslutningsvis peges på...

 8. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 9. Norden som kulturregion i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  1993-01-01

  bø nordisk kulturpolitik holde i hævd som udgansgpunkt for en selvstændig kulturdialog med det øvrige Europa? Med Maastricht-traktaten er der åbnet for en mere autonomt kultursamarbejde i EUropa. Hvilke kunstenriske, kulturelle og kulturpolitiske potentialer rummer det for de nordiske lande og det...

 10. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 11. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  praktiske basisindkomsteksperimenter endda blevet gennemført i andre verdensdele. Artiklen overordnede tese er, at der må ske en transkulturel åbning af denne basisindkomstidé, hvis den skal vinde udbredelse som et globalt bæredygtigt løsningstiltag. Dette vil bl.a. indebære udvikling af forskellige...

 12. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens...

 13. Queer eller manden som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver....

 14. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 15. Influenzavirus hos svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgård, Anders; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Med fundet af H1N1 virus i en cansdisk svinebesætning har den aktuelle humane, influenzaepidemi fået en veterinærvinkel og er rykket tættere på Danmark, mener ekspert fra DTU Veterinærinstituttet.......Med fundet af H1N1 virus i en cansdisk svinebesætning har den aktuelle humane, influenzaepidemi fået en veterinærvinkel og er rykket tættere på Danmark, mener ekspert fra DTU Veterinærinstituttet....

 16. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 17. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 18. Talk-showet som fjernsynsunderholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Y. Hansen

  1988-02-01

  Full Text Available Mens de traditionelle underholdningsprogrammer er kommet i krise, har talk-show programmer i de senere år opnået en vældig popularitet i dansk fjernsyn. I artiklen analyseres nogle eksempler på de senere års danske talk-shows. Tre succesfulde, og et program der ikke vandt bred genklang blandt seerne. Derigennem fremanalyseres de træk der karak- teriserer den populære underholdning i dag. Sidst i artiklen genindføres den noget oversete teori om den para-sociale interaktion som grundlag for overvejelser over receptionsforholdene omkring talkshows og de kulturpolitiske konsekvenser heraf. "Ja, dengang (i 1950érne ville jeg ikke have været i tvivl om hvad en times underholdning var, hvilke ingredienser, der skulle i gryden. I dag har billedet ændret sig, og det skyldes mange ting" (Otto Leisner i Bruun Andersen 1981a, s.20.

 19. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 20. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 1. Design som metode til innovation og samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2017-01-01

  Kapitel 6 handler om design som metode til innovation og samskabelse. Kapitlet er skrevet af Trine Møller, og det beskriver, hvordan designfagligheden - som en væsentlig anderledes faglighed end den sundhedsfaglige - kan være med til at igangsætte en innovationsproces. Designeren anvender...

 2. Klasserumserfaringer som didatikerens læringsarena

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  2011-01-01

  , som gør det muligt at handle hurtigt og effektivt. I nogle situationer kan det fint lade sig gøre at handle, som man plejer, og i andre må man revurdere sine handlinger. Stort set enhver undervisningssituation er uforudsigelig. Det er derfor min tese, at læreren ikke kan forlade sig på rutinerne alene...

 3. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 4. Sociale medier som læringsredskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingstad, Lill; Pals Svendsen, Lisbet; Mondahl, Margrethe

  2011-01-01

  Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogs)tilegnelsen? Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk....

 5. Soil Organic Matter (SOM): Molecular Simulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersen, Amity

  2017-01-12

  Molecular simulation is a powerful tool used to gain an atomistic, molecular, and nanoscale level understanding of the structure, dynamics, and interactions from adsorption on minerals and assembly in aggregates of soil organic matter (SOM). Given the importance of SOM fate and persistence in soils and the current knowledge gaps, applications of atomistic scale simulations to study the complex compounds in SOM and their interactions in self-assembled aggregates composed of different organic matter compounds and with mineral surfaces of different types common in soils are few and far between. Here, we describe various molecular simulation methods that are currently in use in various areas and applicable to SOM research, followed by a brief survey of specific applications to SOM research and an illustration with our own recent efforts in this area. We conclude with an outlook and the challenges for future research in this area.

 6. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-12-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 7. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 8. Some Learning Properties of Modular Network SOMs

  Science.gov (United States)

  Takeda, Manabu; Ikeda, Kazushi; Furukawa, Tetsuo

  The Modular Network Self-Organizing Map (mnSOM) is a generalization of the SOM, where each node represents a parametric function such as a multi-layer perceptron or another SOM. Since given datasets are, in general, fewer than nodes, some nodes never win in competition and have to update their parameters from the winners in the neighborhood. This is a process that can be regarded as interpolation. This study derives the interpolation curve between winners in simple cases and discusses the distribution of winners based on the neighborhood function.

 9. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 10. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 11. Biblioteket som strategisk faktor i byudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte; Hvenegaard, Casper

  2011-01-01

  Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator.......Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator....

 12. Idrætten som social generator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2002-01-01

  Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit.......Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit....

 13. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...... tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier.” iBooks....

 14. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 15. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 16. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 17. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 18. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 19. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 20. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 1. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 2. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 3. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 4. Feltarbejde som læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lisbeth Revsbæk

  2010-01-01

  artiklen beskrives, hvordan refleksionsrum og metakommunikative processer opleves af studerende, og hvilken betydning disse rum får for deres forståelse af såvel egne som uddannelsens læreprocesser. Artiklen er en del af en antologi, der tager sit udgangspunkt i de mange rum mellem uddannelse og profession......, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab....

 5. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Julie Kirstine Linderoth; Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 6. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 7. Statistikeren skiftede spor som 49-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sølund, Sune; Rootzén, Helle

  2010-01-01

  En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør.......En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør....

 8. Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2013-01-01

  Denne artikel har som formål, at diskutere akademikeren Joseph Ratzinger/Pave Benedikt VXI som social kritiker og globaliseringsdebattør, fra sin tidlige ungdom, til livet som Kardinal og Pave. Det vil i generelle træk blive fremhævet, hvorledes Paven har stået for en af efterkrigstidens vigtigste...

 9. Dyrebilleder som gudsbilleder i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  Artiklen viser, hvorledes dyrebilleder er med til at understrege Guds anderledeshed. Indledningsvis drøftes, hvad der menes med Guds nærvær med henvisning til Benjamin D. Sommers tese om "the divine bodies". Derpå gennemgås temaet "la bonne distance" ud fra Gen 1-3. De følgende afsnit handler om...... Ezekiels vision fremstår de levende væsener som monstre. Ved at inddrage Laura Feldts studier af det fantastiske vises det, hvorledes monstre kan signalere forandring, sådan som det sker i begyndelsen af Ezekiels Bog. Også Guds krop viser monstrøse tegn i Ez 1. Afslutningsvis peges der på yderligere...

 10. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 11. 1930’erne som norsk noir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  Det gælder for de fleste krimier, der foregår i 1930’erne, at de inddrager tidens storpolitiske begivenheder. Således også her, hvor ikke kun den nazistiske ideologi kommer tæt på men også de begyndende jødeforfølgelser. Det sker i handlingens form, som en hæsblæsende tur gennem et Oslo, der er p...

 12. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 13. Salmonellahandlingsplan for svin, SH5

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wingstrand, Anne; Aabo, Søren; Baggesen, Dorte Lau

  I 1995 blev der iværksat en handlingsplan for at bekæmpe salmonella i svineproduktionen. Handlingsplanen er rettet mod alle salmonellatyper. I 1995 blev den første handlingsplan for at bekæmpe salmonella i svineproduktionen sat i værk. planen er løbende blevet fulgt op. Den 1. januar 2014 trådte ...

 14. Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN) Stroke Interventional Laboratory Consensus (SILC) Criteria: A 7M Management Approach to Developing a Stroke Interventional Laboratory in the Era of Stroke Thrombectomy for Large Vessel Occlusions

  Science.gov (United States)

  Shams, Tanzila; Zaidat, Osama; Yavagal, Dileep; Xavier, Andrew; Jovin, Tudor; Janardhan, Vallabh

  2016-01-01

  Brain attack care is rapidly evolving with cutting-edge stroke interventions similar to the growth of heart attack care with cardiac interventions in the last two decades. As the field of stroke intervention is growing exponentially globally, there is clearly an unmet need to standardize stroke interventional laboratories for safe, effective, and timely stroke care. Towards this goal, the Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN) Writing Committee has developed the Stroke Interventional Laboratory Consensus (SILC) criteria using a 7M management approach for the development and standardization of each stroke interventional laboratory within stroke centers. The SILC criteria include: (1) manpower: personnel including roles of medical and administrative directors, attending physicians, fellows, physician extenders, and all the key stakeholders in the stroke chain of survival; (2) machines: resources needed in terms of physical facilities, and angiography equipment; (3) materials: medical device inventory, medications, and angiography supplies; (4) methods: standardized protocols for stroke workflow optimization; (5) metrics (volume): existing credentialing criteria for facilities and stroke interventionalists; (6) metrics (quality): benchmarks for quality assurance; (7) metrics (safety): radiation and procedural safety practices. PMID:27610118

 15. Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN) Stroke Interventional Laboratory Consensus (SILC) Criteria: A 7M Management Approach to Developing a Stroke Interventional Laboratory in the Era of Stroke Thrombectomy for Large Vessel Occlusions.

  Science.gov (United States)

  Shams, Tanzila; Zaidat, Osama; Yavagal, Dileep; Xavier, Andrew; Jovin, Tudor; Janardhan, Vallabh

  2016-06-01

  Brain attack care is rapidly evolving with cutting-edge stroke interventions similar to the growth of heart attack care with cardiac interventions in the last two decades. As the field of stroke intervention is growing exponentially globally, there is clearly an unmet need to standardize stroke interventional laboratories for safe, effective, and timely stroke care. Towards this goal, the Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN) Writing Committee has developed the Stroke Interventional Laboratory Consensus (SILC) criteria using a 7M management approach for the development and standardization of each stroke interventional laboratory within stroke centers. The SILC criteria include: (1) manpower: personnel including roles of medical and administrative directors, attending physicians, fellows, physician extenders, and all the key stakeholders in the stroke chain of survival; (2) machines: resources needed in terms of physical facilities, and angiography equipment; (3) materials: medical device inventory, medications, and angiography supplies; (4) methods: standardized protocols for stroke workflow optimization; (5) metrics (volume): existing credentialing criteria for facilities and stroke interventionalists; (6) metrics (quality): benchmarks for quality assurance; (7) metrics (safety): radiation and procedural safety practices.

 16. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 17. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny...

 18. Diskreta ljud: om DAB som radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carin Åberg

  2001-09-01

  Full Text Available Er DAB (Digital Audio Broadcast den revolution af radiomediet som det ofte er blevet påstået? I sin analyse af DAB forholder Carin Åberg sig kritisk til den måde DAB og det europæiske forskningsprojekt i di- gital distributionsteknik EUREKA-147 har været markedsført på, bl.a. med mulighed for at selv at sammensætte sit program, forme den lyd- profil man ønsker, modtage hi-fi lyd på højde med bedste cd-kvalitet uden interferens, kombinere lyd, tekst og billeder, og at få en række nye tjenester og et nærmest ubegrænset antal kanaler. I artiklen for- søger Carin Åberg at bestemme nærmere hvori det nye ved DAB egentlig består og hun diskuterer især, hvorvidt teknologien eller de potentielle brugsværdier er drivkraften i udviklingen og hvorvidt ind- førelsen af DAB i den sidste ende kan få fatale konsekvenser for radiomediet som vi kender det i dag.

 19. Interannual rainfall variability and SOM-based circulation classification

  Science.gov (United States)

  Wolski, Piotr; Jack, Christopher; Tadross, Mark; van Aardenne, Lisa; Lennard, Christopher

  2018-01-01

  Self-Organizing Maps (SOM) based classifications of synoptic circulation patterns are increasingly being used to interpret large-scale drivers of local climate variability, and as part of statistical downscaling methodologies. These applications rely on a basic premise of synoptic climatology, i.e. that local weather is conditioned by the large-scale circulation. While it is clear that this relationship holds in principle, the implications of its implementation through SOM-based classification, particularly at interannual and longer time scales, are not well recognized. Here we use a SOM to understand the interannual synoptic drivers of climate variability at two locations in the winter and summer rainfall regimes of South Africa. We quantify the portion of variance in seasonal rainfall totals that is explained by year to year differences in the synoptic circulation, as schematized by a SOM. We furthermore test how different spatial domain sizes and synoptic variables affect the ability of the SOM to capture the dominant synoptic drivers of interannual rainfall variability. Additionally, we identify systematic synoptic forcing that is not captured by the SOM classification. The results indicate that the frequency of synoptic states, as schematized by a relatively disaggregated SOM (7 × 9) of prognostic atmospheric variables, including specific humidity, air temperature and geostrophic winds, captures only 20-45% of interannual local rainfall variability, and that the residual variance contains a strong systematic component. Utilising a multivariate linear regression framework demonstrates that this residual variance can largely be explained using synoptic variables over a particular location; even though they are used in the development of the SOM their influence, however, diminishes with the size of the SOM spatial domain. The influence of the SOM domain size, the choice of SOM atmospheric variables and grid-point explanatory variables on the levels of explained

 20. Re-comfortization som anti-radikaliseringsstrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Lars

  2015-01-01

  Undersøgelse af indsats fra Fryshuset Danmarks exitprogram for bandemedlemmer og andre personer på kanten af civilsamfundet. Undersøgelsen afdækker de særlige vilkår, som oplevelsesturen til Sverige udgjorde for deltagerne med udfordrende fortid i forhold til den forventede succes for Fryshuset......, sagligt og tidsligt innovativt i det gennemførte format. Undersøgelsen peger på, at der kan være væsentlige lektioner at lære i forhold til eektiviteten og tilrettelæggelsen af både lokale og nationale antiradikaliseringsstrategier ved at følge og udvikle på det foreliggende koncept....

 1. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der......Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...

 2. Daginstitutioner som instrument til at bryde social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente; Barrett, Barbara Ann; Christoffersen, Mogens

  risikoen for marginalisering mindskes. Samfundets institutioner og tidlig social indsats kan betragtes som steder at sætte ind for at afhjælpe social ulighed, som består i forskelle på adgang til livsmuligheder. Kan vi gennem en bevidst fokusering på tidlig indsats og dagtilbud være med til at bryde ind i...

 3. The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2011-01-01

  denne artikel ”the missing link” i den argumentation som denne type curriculum-logikker udfolder; the missing link består i fokus på menneskelig handlen i prototypiske situationer. Prototypiske situationer er typificerede beskrivelser af situationer som de opvoksende generationer kan forventes...

 4. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 5. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM

 6. Elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin Tweddell

  2017-01-01

  Kapitlet introducerer til elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere, som er bogens omdrejningspunkter. Først introduceres til det 21. århundredes kompetencer, der sammen med sociologen Manuel Castells’ forståelse af transformationen til netværkssamfundet står centralt i den...

 7. Domænemodellering som grundlag for terminologier og ontologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Birthe

  2011-01-01

  Indlægget omhandler hvordan et sæt grundlæggende ontologiske og epistemiske kategorier, udviklet af I. Dahlberg til brug for et universelt klassifikationssystem, ICC, kan bruges som udgangspunkt for en checkliste bestående generelle spørgsmål til et givet domæne som grundlag for indledende afgræn...

 8. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 9. Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristine Jørgensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyd i dataspill har en større rolle enn å være en atmosfæreskaper. Den har også en viktig funksjonell rolle ved å gi informasjon som er relevant for såvel proaktive som reaktive spillerhandlinger. Denne artikkelen har til hensikt å diskutere lydens funksjonelle rolle i spill. Som analyseeksempler blir stealthspillet Hitman Contracts og real-time strategispillet Warcraft III brukt, og disse vil bli belyst av begreper fra to teoretiske retninger. Filmteoretiske ideer som forholdet mellom diegetisk og ekstradiegetisk lyd, samt Chions forståelse av forskjellige lyttemåter er sentrale for en videre forståelse av lydens rolle, mens HCI-studier kan si noe om lydens rolle i datamaskinbaserte miljøer og hvilke teknikker som benyttes når lyd brukes til informative formål.

 10. SA-SOM algorithm for detecting communities in complex networks

  Science.gov (United States)

  Chen, Luogeng; Wang, Yanran; Huang, Xiaoming; Hu, Mengyu; Hu, Fang

  2017-10-01

  Currently, community detection is a hot topic. This paper, based on the self-organizing map (SOM) algorithm, introduced the idea of self-adaptation (SA) that the number of communities can be identified automatically, a novel algorithm SA-SOM of detecting communities in complex networks is proposed. Several representative real-world networks and a set of computer-generated networks by LFR-benchmark are utilized to verify the accuracy and the efficiency of this algorithm. The experimental findings demonstrate that this algorithm can identify the communities automatically, accurately and efficiently. Furthermore, this algorithm can also acquire higher values of modularity, NMI and density than the SOM algorithm does.

 11. Tv-serien som vor tids roman?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 12. Film som forteller: Fight Club som litterær adapsjon

  OpenAIRE

  Hustad, Jonas Langset

  2014-01-01

  CD med film finnes Biblioteket Dragvoll På papiret virker Fight Club [1999] som et sikkert stikk. En litterær adapsjon utført av en kjent regissør (David Fincher) med solide stjernenavn på plakaten(Brad Pitt, Edward Norton). Men Chuck Palahniuks debutroman fra 1996 er et vanskelig verk, preget av mørk satire, flere lag med ironi og radikal subjektivitet. For å oversette en slik fortelling til film trengs ikke bare dristigheten til å fortelle om kontroversielle tema, men også oppfinnsomhete...

 13. Teorien som mulighed for at tænke anderledes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2014-01-01

  Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en værkstøj......Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en...

 14. Den monofone lyrik: puisque som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Adam

   Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....... Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....

 15. "Har andre plejebørn det som mig?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 16. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2002-01-01

  En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil.......En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil....

 17. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Science.gov (United States)

  Liang, Meiyan; Shen, Jingling; Wang, Guangqin

  2008-07-01

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with.

 18. Lykke-Per som multipel meta-karakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2016-01-01

  Artiklens tese er den at Lykke-Per dels er en multipel (kamæleonisk, omskiftelig, kerneløs) karakter, dels en ”metakarakter”, fordi han på vist plan kan betragtes som en refleksion over hvad en romankarakter overhovedet er for en størrelse.Det spørgsmål der i Pers efterladte notater formuleres som...

 19. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 20. Knowledge Management in Edaphology Using Self Organizing Map (Som)

  OpenAIRE

  A.Meenakshi; V.Mohan

  2012-01-01

  In this paper, we propose a proficient method for knowledge management in Edaphology using self organizing map (SOM). The method will assist the edaphologists and those related with agriculture in a big way by finding out the plants apt for the input query. The method has three phases namely dataset processing, neuron training and testing phase. The input data is first converted and normalized in the data processing phase. The SOM is constructed from the processed dataset after the neuron tr...

 1. Fællesskab som fællesgørende bevægelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2014-01-01

  man kan tale om, og som noget, der konstant forhandles. 3. Fællesskab som situeret og forbundet med subjektivering 4. Fællesskab som hverken overindividuel eller subjektiv bevægelse og 5. Fællesskab som forbundet med belonging. Artiklen bevæger sig imellem teoretisk og empirisk analyse og inddrager et...... fokus på belonging som en central dimension i forståelsen af konstruktionen af fællesskaber....

 2. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Rorgemoen

  2011-07-01

  Full Text Available Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande undervisnings­verksemd ved dette studiet. Spørsmåla som det er søkt å få svar på her, er: Kva dialog og læri­ng er framtredande ved kopiering av ein tradisjonell tekstilgjenstand? og: Korleis har denne arbeidsmåten ein plass i ein forskingsbasert didaktikk? Kopiprosessen skjedde i ein avgrensa oppgåveperiode, utført med to studentgrupper i 2008/2009. Intervju var valt som me­to­de saman med analyse av innhald i oppgåverapportar som var skrivne samtidig med kopiverksemda. I samband med utvikling av ein forskingsbasert didaktikk der kopiverksemd inngår, er drøftingane førte på grunnlag av sosiokulturell og sløydpedagogisk teori, saman med teori i møte med folkekunst. Kopiprosessen er relatert til ein verksemdsmodell for sløydfaget. Resultata er drøfta i høve til mål for oppgåva og gjeldande fagplan. Kopiering som læringsmetode har ein plass i ein forskingsbasert didaktikk når verksemda fører til erkjenning og integrert forståing, ikkje som rekonstruksjon av tradisjonar. Målet for ein forsk­ings­­basert didaktikk er horisontsamansmelting som følgje av hermeneutiske samtaler som gjeld samspel, spatialitet, spelereglar og spelerom i tradisjonen.

 3. Kongehuset som varemærke og nationalt symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders

  2016-01-01

  Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi.......Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi....

 4. Føl budskabet! - et speciale om oplevelser som kommunikation

  OpenAIRE

  Hansen, Maria Lillegaard; Laursen, Jesper Braian; Skram, Martin

  2008-01-01

  Specialets hovedemne er oplevelseskommunikation. Gennem at skabe og udføre en event i en mindre tøjbutik i København, undersøges hvorvidt det er muligt at kommunikere et budskab til en målgruppe gennem en flersanselig oplevelse. Ud fra et videnskabsteoretisk ståsted, som kombinerer fænomenologi og socialkonstruktionisme, udgøres teorigrundlaget af en forståelse af oplevelsen som noget både umiddelbart sanset og noget refleksivt. Det umiddelbare forstås fænomenologisk, og det refleksive forstå...

 5. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 6. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 7. Udflytning og nedarvning som formidlingsstrategi i ordbøger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2018-01-01

  , med henholdsvis ØMO, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og Den Danske Ordbog (DDO) som eksempler), og jeg vil sætte strategien i forhold til forskellige kontekstuelle forhold, fx den konkrete ordbogs funktion og format og den enkelte brugers forhåndskendskab til konventionaliserede typer af...

 8. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 9. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 10. Psykologi som håndværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Søren

  2007-01-01

  Artiklen beskriver forfatterens erfaringer fra knap fyrre års virke som universitetspædagogisk iværksætter på psykologistudiet ved Århus Universitet. Det er artiklens tese, at den i psykologifaget iboende spaltning mellem en forsker- og praktikerkultur i princippet kan overkommes gennem fremhævelse...

 11. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  skift mellem niveauerne i den model for matematisk begrebsdannelse og ?udvikling gennem matematisering som danner grundlagt for Realistic Math Education. I foredraget gives eksempler på hvordan brugen af CAS fremmer fleksibiliteten i gymnasieelevers opfattelse af differentialligninger og deres løsning...

 12. Rushdie som symbol på blasfemi mod islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  Vil man forstå dødsdommen over Rushdie, skal man forstå billederne om Iran, der er konstrueret af Rushdie i De Sataniske Vers. Det handler om Rushdies brug af forskellige narrativer, eksempelvis brugen af begrebet 'Jahilia', som er velkendt af alle muslimer, der anvendes til at karakterisere Mekk...

 13. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 14. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 15. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 16. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

    Abstract / dansk Intentionen i denne afhandling er at undersøge, hvornår og hvordan designere anvender sansemæssig viden og kompetence i deres arbejdsproces, for igennem denne afdækning at kunne foretage en eksplicitering og artikulation af sansning som redskab og metode i designprocessen. Afha...

 17. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle de...

 18. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 19. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 20. TransitSOM: Self-Organizing Map for Kepler and K2 transits

  Science.gov (United States)

  Armstrong, D. J.; Pollacco, D.; Santerne, A.

  2017-03-01

  A self-organizing map (SOM) can be used to identify planetary candidates from Kepler and K2 datasets with accuracies near 90% in distinguishing known Kepler planets from false positives. TransitSOM classifies a Kepler or K2 lightcurve using a self-organizing map (SOM) created and pre-trained using PyMVPA (ascl:1703.009). It includes functions for users to create their own SOMs.

 1. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 2. Konkurrens och samverkan i storstaden : Bostadsmarknaden som nyckel

  OpenAIRE

  Gullberg, Anders

  1991-01-01

  Med fördelningen av bostäder till hushåll följer inte bara de variationer i boende­kostnader och förmögenhetsbildning som blivit mycket uppmärksammade i massmedia under senare år. Med fördelningen av bostäder följer också fördelningen av mycket annat av detta livets goda. Bostadsmarknaden beskrivs som ett knippe sorteringsmekanismer där en matchning sker mellan bostäder och hushåll. Det stora beroendet mellan människor i en storstad påtalas och frågan om hur bostadskrisen ska kunna lösas ges ...

 3. Årsbonus som incitamentløn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2006-01-01

  Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid. Som forskningsdesign er valgt en stor...... effekt på medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden optræder fair over for dem (44 versus 31%), at effekten på tilfredshed var svagt positiv, mens effekten på den reale arbejdstid var po-sitiv (44 versus 41 timer om ugen). Resultaterne indikerer, at årsbonus har en positiv effekt på medarbejdernes...... opfattelse af, om virksomheden optræder fair, har en klar og positiv effekt på den reale arbejdstid samt at den ikke undergraver tilfredsheden. Udgivelsesdato: Juni...

 4. Musik som værk og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænkning...

 5. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  OpenAIRE

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 6. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 7. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 8. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 9. Identification of polypeptides by using SOM neural networks

  Science.gov (United States)

  Liu, Jianwei; He, Ting; Zhang, Bo; Shen, Jingling

  2014-11-01

  Sample with no characteristic absorption can be identified by refractive index features. In this work, qualitative and quantitative identification of THz spectra of polypeptides using self-organization feature map (SOM) artificial neural network has been demonstrated. The absorption and refractive index features of three polypeptides, including Argreline Acetate, Alarelin Acetate, and Bivalirudin Trifluoroacetate, were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.2 THz. The experimental results show that the three measured polypeptides present high similarity in absorption spectra but difference in refractive index spectra. After the network training process, the collected spectra were identified by the well-trained SOM network at another time. Analyzing the result we can see that the refractive index spectra are clustered and identify much better than the THz spectra of polypeptides. The study indicates that refractive index spectra can also be clustered by the SOM artificial neural network for identification of THz spectra especially when there is no obvious difference in absorption but significant difference in refractive index spectra.

 10. Æstetiske læreprocesser som performative handlinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2009-01-01

    Med afsæt i en analyse af et samtidskunstværk undersøger artiklen nogle af de konsekvenser, forskellen mellem en repræsentativ og en performativ tilgang til begrebet form kan tænkes at have for begrebet 'æstetiske læreprocesser'. Teoretisk bygger artiklen på den amerikanske kønsforsker Judith...... Butlers teori om subjektet som performativt konstitueret, hvor 'identitet' ikke er noget på forhånd givet, men noget, der bliver til gennem performativitet, dvs. reproduktion af handlemønstre, relateret til eksisterende kulturelt og socialt bestemte 'identitetsmatricer'. Som en modsætning hertil bruger...... Butler betegnelsen performance om bevidst konstruerede og iscenesatte handlinger, der tager afsæt i identitetsmatricerne med henblik på at udforske, udfordre og evt. forandre dem. Butlers teori anvendes til problematisere gængse teorier om æstetiske læreprocesser,  som, ifølge forfatteren, har en ikke...

 11. Selen og vitamin E til svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, H. E.; Danielsen, V.; Nielsen, Gunnar Gissel

  1975-01-01

  , kan der let opstå selenmangel. Vitamin E kan i nogen grad erstatte selen, men kun indenfor visse grænser. De senere års erfaringer har tydeligt vist, at der ofte opstår selenmangel, selvom der findes rigeligt E-vitamin i foderet. Resultaterne fra dette forsøg tyder på, at en nedsættelse af...

 12. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 13. Bruk av studenter som medforskere- et pilotprosjekt i barnevernsfeltet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti Ørvig

  2014-02-01

  Full Text Available Denne artikkelen retter fokus mot studenters læring i praksis. Gjennom beskrivelsen av et pilotprosjekt i barnevernet, ønsker vi å synliggjøre hvordan bruken av studenter som medforskere kan bidra til økt kunnskapsutbytte samt en større forståelse av samspillet mellom teori og praksis. Samtidig har feltet sosialt arbeid behov for en modernisering. Denne artikkelen søker å vise at bruk av studenter som medforskere kan bidra til den nevnte modernisering. To spørsmål reises i artikkelen: Hvordan håndterer lærere og studenter utfordringer i forskningsprosessen i prosjekter hvor studenter deltar som medforskere? På hvilken måte kan praksisnær forskning bidra til å kaste lys over studentens læring? Abstract Students as research assistants – a pilot project in child welfare services.This article concerns students’ learning outcomes. Through a description of a pilot project in child welfare services, the aim is to demonstrate how the use of students as research assistants can contribute to increased knowledge outcomes and provide a better understanding of the interaction between theory and practice. At the same time, the field of social work needs a modernization. The article argues that the use of students as research assistants can contribute to the aforementioned modernization. Two issues are raised in the article: How to deal with teachers’ and students’ challenges in the research process in projects where students participate as research assistants? In what way can survivor research shed light on students’ learning outcomes?

 14. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 15. Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lisbeth

  2017-01-01

  Grødeskæring bruges rutinemæssigt i vandløb, som et virkemiddel til at sænke vandstanden for derigennem at sikre afvandingen af landbrugsjord langs vandløbene. Problemet er imidlertid, at grødeskæring samtidig har en negativ indvirkning på vandløbenes miljøkvalitet. I denne artikel undersøger vi,......, hvordan Aalborgmetoden påvirker sammensætningen af plantearter i tre vandløb i Aalborg kommune, hvor metoden har været anvendt i ca. 10 år....

 16. Helically labile bis(haloBODIPYs): an advantageous platform for the development of CPL-SOMs

  OpenAIRE

  Ray, C��sar; S��nchez-Carnerero, Esther M.; Moreno, Florencio; Maroto, Beatriz L.; Agarrabeitia, Antonia R.; Ortiz, Mar��a J.; L��pez-Arbeloa, ����igo; Ba��uelos, Jorge; Cohovi, Komlan D.; Lunkley, Jamie L.; Muller, Gilles; de la Moya, Santiago

  2016-01-01

  Simple organic molecules (SOM) based on bis(haloBODIPY) are shown to enable circularly polarized luminescence (CPL), giving rise to a new structural design for technologically valuable CPL-SOMs. The established design comprises together synthetic accessibility, labile helicity, possibility of reversing the handedness of the circularly polarized emission, and reactive functional groups, making it unique and attractive as advantageous platform for the development of smart CPL-SOMs.

 17. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 18. Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann-Louise Petersen

  2016-09-01

  Full Text Available The principal of a Swedish school is among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology. The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first resembled a team-based leadership, or what is known as distributed leadership, in which the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second resembled more a formal leadership approach in which principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i

 19. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 20. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 1. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 2. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 3. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 4. Multi-SOM: an Algorithm for High-Dimensional, Small Size Datasets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shen Lu

  2013-04-01

  Full Text Available Since it takes time to do experiments in bioinformatics, biological datasets are sometimes small but with high dimensionality. From probability theory, in order to discover knowledge from a set of data, we have to have a sufficient number of samples. Otherwise, the error bounds can become too large to be useful. For the SOM (Self- Organizing Map algorithm, the initial map is based on the training data. In order to avoid the bias caused by the insufficient training data, in this paper we present an algorithm, called Multi-SOM. Multi-SOM builds a number of small self-organizing maps, instead of just one big map. Bayesian decision theory is used to make the final decision among similar neurons on different maps. In this way, we can better ensure that we can get a real random initial weight vector set, the map size is less of consideration and errors tend to average out. In our experiments as applied to microarray datasets which are highly intense data composed of genetic related information, the precision of Multi-SOMs is 10.58% greater than SOMs, and its recall is 11.07% greater than SOMs. Thus, the Multi-SOMs algorithm is practical.

 5. Deep SOMs for automated feature extraction and classification from big data streaming

  Science.gov (United States)

  Sakkari, Mohamed; Ejbali, Ridha; Zaied, Mourad

  2017-03-01

  In this paper, we proposed a deep self-organizing map model (Deep-SOMs) for automated features extracting and learning from big data streaming which we benefit from the framework Spark for real time streams and highly parallel data processing. The SOMs deep architecture is based on the notion of abstraction (patterns automatically extract from the raw data, from the less to more abstract). The proposed model consists of three hidden self-organizing layers, an input and an output layer. Each layer is made up of a multitude of SOMs, each map only focusing at local headmistress sub-region from the input image. Then, each layer trains the local information to generate more overall information in the higher layer. The proposed Deep-SOMs model is unique in terms of the layers architecture, the SOMs sampling method and learning. During the learning stage we use a set of unsupervised SOMs for feature extraction. We validate the effectiveness of our approach on large data sets such as Leukemia dataset and SRBCT. Results of comparison have shown that the Deep-SOMs model performs better than many existing algorithms for images classification.

 6. Distribution of peptidergic populations in the human dentate gyrus (somatostatin [SOM-28, SOM-12] and neuropeptide Y [NPY]) during postnatal development.

  Science.gov (United States)

  Cebada-Sánchez, S; Insausti, R; González-Fuentes, J; Arroyo-Jiménez, M M; Rivas-Infante, E; Lagartos, M J; Martínez-Ruiz, J; Lozano, G; Marcos, P

  2014-10-01

  The postnatal development of the human hippocampal formation establishes the time and place at which we start autobiographical memories. However, data concerning the maturation of the neurochemical phenotypes characteristic of interneurons in the human hippocampus are scarce. We have studied the perinatal and postnatal changes of the dentate gyrus (DG) interneuron populations at three rostrocaudal levels. Immunohistochemically identified neurons and fibers for somatostatin (SOM-12 and SOM-28) and neuropeptide Y (NPY) and the co-localization of SOM-28 and NPY were analyzed. In total, 13 cases were investigated from late pregnancy (1 case), perinatal period (6 cases), first year (1 case), early infancy (3 cases), and late infancy (2 cases). Overall, the pattern of distribution of these peptides in the DG was similar to that of the adult. The distribution of cells was charted, and the cell density (number of positive cells/mm(2)) was calculated. The highest density corresponded to the polymorphic cell layer and was higher at pre- and perinatal periods. At increasing ages, neuron density modifications revealed a decrease from 5 postnatal months onward. In contrast, by late infancy, two immunoreactive bands for SOM-28 and NPY in the molecular layer were much better defined. Double-immunohistochemistry showed that NPY-positive neurons co-localized with SOM-28, whereas some fibers contained only one or other of the neuropeptides. Thus, this peptidergic population, presumably inhibitory, probably has a role in DG maturation and its subsequent functional activity in memory processing.

 7. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 8. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 9. Storytelling som marknadsföringsmetod : Case: Restaurang Pub Niska Åbo

  OpenAIRE

  Olin, Christa

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om storytelling som markadsföringsmetod. Syftet med examensarbetet är att marknadsföra restaurang Pub Niska Åbo samt förmedla dess historia. Pub Niska är ett pizzakoncept som bygger sin verksamhet runt den kände smugglaren Algoth Niskas livshistoria. Michael Björklund, som skapat konceptet, är bland annat känd från TV- programmen ”Strömsö”, ”Mat så in i Norden” och ”Strandhugg” och har utsetts till Årets Kock i både Finland och Sverige. Som metod att marknadsfö...

 10. Stabilization of microbial biomass in soils: Implications for SOM formation and xenobiotics degradation

  Science.gov (United States)

  Miltner, A.; Kindler, R.; Achtenhagen, J.; Nowak, K.; Girardi, C.; Kästner, M.

  2012-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays an important role in soils. It is the carbon source and the habitat of many soil microorganisms, its quality and quantity thus affect soil microbial activity. Therefore, the amount and composition of SOM determines soil quality, but SOM formation and stabilization are not yet sufficiently understood. Recently, microbial biomass residues could be identified as a significant source of SOM. We incubated 13C-labelled bacterial cells for 224 days in an agricultural soil and traced the fate of the 13C label of bacterial biomass in soil by isotopic analysis. The data were combined to a mass balance, and the biomass residues were visualized by scanning electron microscopy (SEM). A high percentage of the biomass-derived carbon (in particular from proteins) remained in soil, mainly in the non-living part of SOM, after extended incubation. The SEM micrographs only rarely showed intact cells. Instead, organic patchy fragments of 200-500 nm size were abundant. These fragments were associated with all stages of cell envelope decay and fragmentation, indicating specific disintegration processes of cell walls. Similar fragments developed on initially clean and sterile in situ microcosms during exposure in groundwater, thus providing clear evidence for their microbial origin. Microbial cell envelope fragments thus contribute significantly to SOM formation. A significant contribution of cell envelope fragments to SOM formation provides a simple explanation for the development of the small, nano-scale patchy organic materials observed in soil electron micrographs. It also suggests that microstructures of microbial cells and of small plant debris provide the molecular architecture of SOM attached to particle surfaces. This origin and macromolecular architecture of SOM is consistent with most observations on SOM, e.g. the abundance of microbial-derived biomarkers, the low C/N ratio, the water repellency and the stabilization of microbial biomass. The

 11. An improved SOM algorithm and its application to color feature extraction.

  Science.gov (United States)

  Chen, Li-Ping; Liu, Yi-Guang; Huang, Zeng-Xi; Shi, Yong-Tao

  2014-01-01

  Reducing the redundancy of dominant color features in an image and meanwhile preserving the diversity and quality of extracted colors is of importance in many applications such as image analysis and compression. This paper presents an improved self-organization map (SOM) algorithm namely MFD-SOM and its application to color feature extraction from images. Different from the winner-take-all competitive principle held by conventional SOM algorithms, MFD-SOM prevents, to a certain degree, features of non-principal components in the training data from being weakened or lost in the learning process, which is conductive to preserving the diversity of extracted features. Besides, MFD-SOM adopts a new way to update weight vectors of neurons, which helps to reduce the redundancy in features extracted from the principal components. In addition, we apply a linear neighborhood function in the proposed algorithm aiming to improve its performance on color feature extraction. Experimental results of feature extraction on artificial datasets and benchmark image datasets demonstrate the characteristics of the MFD-SOM algorithm.

 12. [A New Method to Decline the SWC Effect on the Accuracy for Monitoring SOM with Hyperspectral Technology].

  Science.gov (United States)

  Wang, Chao; Feng, Mei-chen; Yang, Wu-de; Xiao, Lu-jie; Li, Guang-xin; Zhao, Jia-jia; Ren, Peng

  2015-12-01

  Soil organic matter (SOM) is one of the most important indexes to reflect the soil fertility, and soil moisture is a main factor to limit the application of hyperspectral technology in monitoring soil attributes. To study the effect of soil moisture on the accuracy for monitoring SOM with hyperspectral remote sensing and monitor the SOM quickly and accurately, SOM, soil water content (SWC) and soil spectrum for 151 natural soil samples in winter wheat field were measured and the soil samples were classified with the method of traditional classification of SWC and Normalized Difference Soil Moisture Index (NSMI) based on the hyperspectral technology. Moreover, the relationship among SWC, SOM and NSMI were analyzed. The results showed that the accuracy of spectral monitor for SOM among the classifications were significantly different, its accuracy was higher than the soils (5%-25%) which was not classified. It indicated that the soil moisture affected the accuracy for monitoring the SOM with hyperspectral technology and the study proved that the most beneficent soil water content for monitoring the SOM was less 10% and higher 20%. On the other hand, the four models for monitoring the SOM by the hyperspectral were constructed by the classification of NSMI, and its accuracy was higher than the classification of SWC. The models for monitoring the SOM by the classification of NSMI were calibrated with the validation parameters of R², RMSE and RPD, and it showed that the four models were available and reliable to quickly and conveniently monitor the SOM by heperspectral. However, the different classifiable ways for soil samples mentioned in the study were naturally similar as all soil samples were classified again with another way. Namely, there may be another optimal classifiable way or method to overcome and eliminate the SWC effect on the accuracy for monitoring SOM. The study will provide some theoretical technology to monitor the SWC and SOM by remote sensing.

 13. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  OpenAIRE

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 14. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 15. Applications of Self-Organising Map (SOM) for prioritisation of endemic zones of filariasis in Andhra Pradesh, India.

  Science.gov (United States)

  Murty, Upadhayula Suryanaryana; Rao, Mutheneni Srinivasa; Sriram, K; Rao, K Madhusudhan

  2011-01-01

  Entomological and epidemiological data of Lymphatic Filariasis (LF) was collected from 120 villages of four districts of Andhra Pradesh, India. Self-Organising Maps (SOMs), data-mining techniques, was used to classify and prioritise the endemic zones of filariasis. The results show that, SOMs classified all the villages into three major clusters by considering the data of Microfilaria (MF) rate, infection, infectivity rate and Per Man Hour (PMH). By considering the patterns of cluster, appropriate decision can be drawn for each parameter that is responsible for disease transmission of filariasis. Hence, SOM will certainly be a suitable tool for management of filariasis. The detailed application of SOM is discussed in this paper.

 16. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 17. Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD

  OpenAIRE

  Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli

  2014-01-01

  Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har fått oppfølgningen som de kanskje burde hatt. Mindfulness har også blitt veldig populært og er nå ofte å se i ukeblader, bokhandler og i medisinske blader. Hensikten: Vi ønsket å se om mindfulness kunne være et mulig hjelpemiddel for sykepleiere i behandling av veteraner...

 18. Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD

  OpenAIRE

  Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli

  2014-01-01

  Bacheloroppgave sykepleie, 2014 Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har fått oppfølgningen som de kanskje burde hatt. Mindfulness har også blitt veldig populært og er nå ofte å se i ukeblader, bokhandler og i medisinske blader. Hensikten: Vi ønsket å se om mindfulness kunne være et mulig hjelpemiddel for sy...

 19. Knowledge extraction from a nitrification denitrification wastewater treatment plant using SOM-NG algorithm.

  Science.gov (United States)

  Machón-González, Iván; Rodríguez-Iglesias, Jesús; López-García, Hilario; Castrillón-Peláez, Leonor; Marañón-Maison, Elena

  2017-06-01

  SOM-NG is a hybrid algorithm that is able to carry out visualization of process data, nonlinear function approximation, classification and clustering. The supervised version of SOM-NG produces a new type of 2D lattices called gradient planes which are useful to determine the dynamics of a target variable according to the remaining training variables. In this way, it is an interesting tool for data mining in order to extract knowledge from databases for nonlinear systems. The main objective of this work is to analyze data from an industrial wastewater treatment plant using SOM-NG algorithm in order to investigate relationships between the process variables. The data used proceeds from a biological wastewater treatment plant. This plant is based on an activated sludge treatment including nitrification and denitrification processes. A direct relation between the nitrification efficiency and the operating temperature was found, and also between the ammonia loading rate and the nitrification denitrification efficiency.

 20. SOM neural network fault diagnosis method of polymerization kettle equipment optimized by improved PSO algorithm.

  Science.gov (United States)

  Wang, Jie-sheng; Li, Shu-xia; Gao, Jie

  2014-01-01

  For meeting the real-time fault diagnosis and the optimization monitoring requirements of the polymerization kettle in the polyvinyl chloride resin (PVC) production process, a fault diagnosis strategy based on the self-organizing map (SOM) neural network is proposed. Firstly, a mapping between the polymerization process data and the fault pattern is established by analyzing the production technology of polymerization kettle equipment. The particle swarm optimization (PSO) algorithm with a new dynamical adjustment method of inertial weights is adopted to optimize the structural parameters of SOM neural network. The fault pattern classification of the polymerization kettle equipment is to realize the nonlinear mapping from symptom set to fault set according to the given symptom set. Finally, the simulation experiments of fault diagnosis are conducted by combining with the industrial on-site historical data of the polymerization kettle and the simulation results show that the proposed PSO-SOM fault diagnosis strategy is effective.

 1. SOM Neural Network Fault Diagnosis Method of Polymerization Kettle Equipment Optimized by Improved PSO Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jie-sheng Wang

  2014-01-01

  Full Text Available For meeting the real-time fault diagnosis and the optimization monitoring requirements of the polymerization kettle in the polyvinyl chloride resin (PVC production process, a fault diagnosis strategy based on the self-organizing map (SOM neural network is proposed. Firstly, a mapping between the polymerization process data and the fault pattern is established by analyzing the production technology of polymerization kettle equipment. The particle swarm optimization (PSO algorithm with a new dynamical adjustment method of inertial weights is adopted to optimize the structural parameters of SOM neural network. The fault pattern classification of the polymerization kettle equipment is to realize the nonlinear mapping from symptom set to fault set according to the given symptom set. Finally, the simulation experiments of fault diagnosis are conducted by combining with the industrial on-site historical data of the polymerization kettle and the simulation results show that the proposed PSO-SOM fault diagnosis strategy is effective.

 2. Clustering of landforms using self-organizing maps (SOM) in the west of Fars province

  Science.gov (United States)

  Mokarram, Marzieh; Sathyamoorthy, Dinesh

  2016-06-01

  The aim of this study is to cluster landforms in the west of the Fars province, Iran using self-organizing maps (SOM). In SOM, according to qualitative data, the clustering tendencies of landforms were investigated using six morphometric parameters, which were slope, profile, plan, elevation, curvature and aspect. First, topographic position index (TPI) was used to prepare the landform classification map. The results of SOM showed that there were five classes for landform classification in the study area. Cluster 5 corresponds to high slope, high elevation but with different of concavity and convexity that consist of ridge landforms. Cluster 3 corresponds to flat areas, possibly plantation areas, in medium elevation and almost flat terrain. Clusters 1, 2 and 4 correspond to channels with different slope conditions.

 3. Fermi field and Dirac oscillator in a Som-Raychaudhuri space-time

  Science.gov (United States)

  de Montigny, Marc; Zare, Soroush; Hassanabadi, Hassan

  2018-05-01

  We investigate the relativistic dynamics of a Dirac field in the Som-Raychaudhuri space-time, which is described by a Gödel-type metric and a stationary cylindrical symmetric solution of Einstein field equations for a charged dust distribution in rigid rotation. In order to analyze the effect of various physical parameters of this space-time, we solve the Dirac equation in the Som-Raychaudhuri space-time and obtain the energy levels and eigenfunctions of the Dirac operator by using the Nikiforov-Uvarov method. We also examine the behaviour of the Dirac oscillator in the Som-Raychaudhuri space-time, in particular, the effect of its frequency and the vorticity parameter.

 4. Modelling bare fallow SOM dynamics on a Chernozem soil in Central Germany

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Merbach, Ines

  2017-04-01

  The level of our process understanding about carbon and nitrogen fluxes in soils becomes visible at extreme situations like bare fallow soils. The observed dynamics of soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN) in the top soil on a 28 years old fallow experiment on Haplic Chernozem in Bad Lauchstädt (Germany) was modelled using the Candy Carbon Balance (CCB) model that in its standard version was previously validated with LTFE data from Central Europe and a tillage experiment in Austria. For this study we selected two treatments of the fallow experiment in Bad Lauchstädt where the soil was kept bare with mechanical or chemical treatments. For this extreme land use (no input of fresh organic matter) the CCB model was improved to include the SOC related change of soil physical parameters and a dynamic handling of the physically stabilized soil organic matter (SOM) pool. The results from observation and modelling reflected the increased SOM turnover due to soil tillage for carbon as well as nitrogen and thus confirmed the modelling approach for non-tillage in CCB. The added sub model for the dynamics of physically stabilized SOM was also verified. The long term stabilized SOM is very important on this site. The modelled size of the physically stabilized SOC pool was about 55% of total SOC and reduced only slowly during the nearly three decades but the implementation of this effect resulted in improved simulation results. Thus we conclude that scenarios that lead to bigger changes of SOM stocks require a modelling approach that acknowledges the interaction between SOM and soil physical properties.

 5. Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hasselskog

  2011-11-01

  Full Text Available I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas mot dokumentation genom inspelning av lärares och elevers muntliga kommunikation med Mp3-spelare, samt jämförelser mellan Mp3- och videoinspelning. Utgångspunkt är erfarenheterna från avhandlingsstudien ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (Hasselskog, 2010. I texten diskuteras relationen mellan teori, empiri och metod. Vad man som forskare avser att studera, och vad som med olika insamlingsmetoder är möjligt att studera. En poäng som görs är att valet av empiri för att studera slöjdverksamhet i stor utsträckning avgör vad som är möjligt respektive vad som inte är möjligt att studera – något som motiverar att valet av insamlingsmetod styrs av syftet, vilket i sin tur påverkas av forskarens teoretiska utgångspunkter. Men, att detta samtidigt innebär att möjligheterna med en specifik insamlingsmetod, i denna text framförallt Mp3-inspelning, därigenom riskerar att inte utnyttjas till sin fulla potential. Att låta en speciell insamlingsmetod vara utgångspunkt, kan vara ett sätt att synliggöra nya perspektiv på slöjdundervisning och möjligheterna att studera denna. Sökord: metod, slöjd, ljudinspelning, slöjdlärare, klassrumsforskningURN:NBN:no-29966

 6. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 7. Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Lehmann Nielsen

  2012-03-01

  Full Text Available Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

 8. A voz-música na intermídia som-palavra-performance

  OpenAIRE

  Holderbaum, Flora Ferreira

  2014-01-01

  Resumo: Neste trabalho, propomos pensar a composição musical enquanto poética que intermedeia a palavra, o corpo e o som, encontrando no conceito de Voz-Música, um material criativo entre as instâncias que a voz pode articular, as quais podem ser aplicadas, em seus aspectos expressivos, gestuais, fonéticos e paralinguísticos, em procedimentos que envolvem eventos sonoros, vocais e performáticos. Introduzimos a noção de voz poética e dialogamos as transformações artísticas entre som, palavra e...

 9. Sobre o som no cinema de horror: padrões recorrentes de estilo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Carreiro

  2011-07-01

  Full Text Available

  Este artigo procura listar alguns recursos estilísticos recorrentes no som do cinema de horror, examinando e discutindo algumas razões pelas quais essas ferramentas narrativas se tornaram populares entre cineastas, compositores e sound designers. Assim, partimos de uma definição estável do horror como gênero e analisamos a recorrência de certas técnicas narrativas em cada componente do som no cinema – voz, música e efeitos sonoros – em filmes que encaixam nessa definição.

 10. Lägesställare med I/P-omvandlare som alternativ

  OpenAIRE

  Ahrnens, Alexander

  2016-01-01

  Denna rapport beskriver ett projekt som startats på uppdrag av Lennart Proper, Aspervall Instruments AB. Projektet behandlar utvecklingen av Aspervalls pneumatiska ställdon, ASPEdonet och är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, MSGC17. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2016 vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstad universitet. Aspervall är ett företag beläget i Säffle som specialiserat sig på finmekani...

 11. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Science.gov (United States)

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 12. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig...

 13. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 14. Uitvalspercentage in lisianthus en potplanten soms wel 30%: Myrothecium roridum is serieuze belager van de plantvoet

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Arkesteijn, M.

  2011-01-01

  Myrothecium roridum komt veel voor bij de teelt van pot- en perkplanten, bij sierteelt in de grond zoals lisianthus en antirrhinum en soms ook bij teelten op substraat (bouvardia). De schimmel manifesteert zich op de bladeren, stengel en overgang tussen lucht en grond of substraat en verspreidt zich

 15. A criação de Música Visual Granular com fragmentos de som e imagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Falci de Souza

  2015-12-01

  Full Text Available Neste artigo descrevemos o processo de criação de uma obra de música visual na qual aplicamos um processo de granulação de som e de imagem para resultando em pequenos fragmentos que compõe o material audiovisual básico. Primeiramente, introduzimos aspectos fundamentais da música visual, uma área específica dentro das artes audiovisuais, e apresentamos correspondências entre som e imagem e aspectos cognitivos da percepção e da formação de memórias multissensoriais. Em seguida, explicamos como estendemos uma técnica de síntese de som chamada síntese granular do domínio do som para o domínio da imagem definindo nosso conceito de Música Visual Granular. Finalmente, o processo de criação da obra “Belly Trick”, separado em quatro episódios criados a partir de diferentes elementos inspirados na cidade de Bristol é descrito e acompanhado por uma discussão final sobre a técnica aplicada.

 16. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 17. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...

 18. Skrivehandlinger som redskab til klar faglig formidling på PharmaSchool

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2016-01-01

  Denne artikel beskriver et pilotprojekt fra 2013, som havde til formål at øge opmærksomheden på klar skriftlig faglig formidling hos undervisere og studerende i kurset Dynamisk Biokemi på PharmaSchool ved Københavns Universitet (KU). På baggrund af en grundig behovsafdækning udviklede en akademisk...

 19. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 20. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 1. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 2. Integrating SOMs and a Bayesian Classifier for Segmenting Diseased Plants in Uncontrolled Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deny Lizbeth Hernández-Rabadán

  2014-01-01

  Full Text Available This work presents a methodology that integrates a nonsupervised learning approach (self-organizing map (SOM and a supervised one (a Bayesian classifier for segmenting diseased plants that grow in uncontrolled environments such as greenhouses, wherein the lack of control of illumination and presence of background bring about serious drawbacks. During the training phase two SOMs are used: one that creates color groups of images, which are classified into two groups using K-means and labeled as vegetation and nonvegetation by using rules, and a second SOM that corrects classification errors made by the first SOM. Two color histograms are generated from the two color classes and used to estimate the conditional probabilities of the Bayesian classifier. During the testing phase an input image is segmented by the Bayesian classifier and then it is converted into a binary image, wherein contours are extracted and analyzed to recover diseased areas that were incorrectly classified as nonvegetation. The experimental results using the proposed methodology showed better performance than two of the most used color index methods.

 3. Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Øystein Nome

  2018-02-01

  Full Text Available Denne artikkelen belyser små barns utprøvinger av sitt sosiale handlingsrepertoar basert på mikroetnografiske analyser av videobservasjon fra to norske småbarnsavdelinger. Det tas til orde for å beskrive dette som utprøvinger av rollen som aktør i et offentlig liv og samtidig kunne etablere ulike typer mer private relasjoner med klare grenser mot en felles offentlighet utenfor, og det undersøkes hvordan barn kan mestre kunsten å bevege seg mellom disse to ulike rollene. Artikkelen peker på barnehagen som en særskilt institusjonell kontekst preget av eierløse ting og steder som barna hele tiden må tilegne seg midlertidig bruksrett over. Dette preger hvordan barnas sosiale utprøvinger arter seg. Det innebærer bruk av private gjenstander, invitasjoner hjem til hverandre og ulike måter å beskytte eksklusive relasjoner og aktiviteter på. Denne kunnskapen gjør at begrepet vennskap brukt om barns relasjoner med jevnaldrende ofte innebærer en forenkling av en kompleks sosial virkelighet og hva sosial læring for et liv i institusjon innebærer.

 4. Hale som blev til hoved og andre resultater fra Galathea3´s havslangeprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redsted Rasmussen, Arne

  2016-01-01

  Under Galathea3 ekspeditionen blev der iagttaget og indsamlet havslanger fra følgende tre områder: Broome (nord west Australien), Great Barrier Reef og Giza, Solomonøerne. Data er blandt andet blevet brugt til at, fremsætte hypoteser omkring haler som imiterer hoveder, producere nye...

 5. Diagnosis Kerusakan Bantalan Gelinding Pada Sistem Industri Dengan Metode Self Organizing Map (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dega Surono Wibowo

  2016-01-01

  Full Text Available This research is discussing about the usage of data mining which addressed to damage diagnosis of rolling bearings. Data input was obtained from signal frequency feature extraction which taken from calibration against rolling bearings. The diagnosis was extremely important to industrial machines since this diagnosis can help to discover damages that occurred so that total failure of cessation of the machines can be avoided and industrial machines treatment costs can be optimized. Method used in this research is Self Organizing Map (SOM, SOM method on this research was done by sequence: signal frequency data that have been through the process of acquisition and preprocessing, feature extraction, Principal Component Analysis (PCA, then come into the process of SOM so that accuracy of the diagnosis process can be discovered. The result of this research is a software that can diagnose rolling bearings damage on industrial system. From tests result, software that has been produced was able to diagnose rolling bearings damage. Accuracy result shown 87.5% success, this software can be developed further to help technicians in diagnosing rolling bearings damage. This research method can be developed further to detect other damages in industrial systems.   Keywords: Data mining; PCA; SOM; Diagnosis; Rolling bearings; Statistic feature extraction

 6. SOM storage and pool distribution in forest soils along climatic and altitudinal gradients across Switzerland

  Science.gov (United States)

  Gosheva, Sia; Müller, Mirjam; Walthert, Lorenz; Zimmermann, Stephan; Niklaus, Pascal A.; González Domínguez, Beatriz R.; Abiven, Samuel; Hagedorn, Frank

  2016-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays a key role for a number of soil and ecosystem functions. Yet our quantitative understanding of the main driving factors is uncertain. SOM consists of a continuum of compounds ranging from slightly altered plant residues, known as particulate OM (POM) to mineral-associated OM (mOM). POM is the most rapidly cycling and hence vulnerable fraction of SOM. Therefore, it might respond particularly sensitive to climate change. In grassland soils, SOM content as well as the contribution of POM was found to increase with increasing elevation, which suggests that climate exerts a major control on SOM stability and storage. Little is known, however, for forest soils where a substantial fraction of POM is stored in the organic layer. In our study based on 1000 soil profiles, we explore the controlling factors of SOM stocks and the distribution of POM in the organic layer as well as within mineral soils in forests across Switzerland. We hypothesize that (i) elevation and hence climate have rather negligible effects on carbon (C) stocks, but exert large effects on SOM quality (contribution of POM, SOM depth distribution, and C/N ratio); (ii) furthermore, we postulate to find an elevational effect on C stocks in the organic layer but not in the mineral soil. We examined SOM stocks in the organic layer and the mineral soil of 1000 soil profiles. Mineral soils (0-20cm) from a subset of 54 sites were separated into free light fraction and occluded light fraction, representing POM, while fine heavy fraction and coarse heavy fraction represented the mineral-associated OM. The sites, all located in Swiss forests, were distributed along a great elevational gradient ranging between 277 and 2207 m a.s.l., and spanning a gradient in mean annual temperatures (MAT) from 0.6 to 11.9 °C, and mean annual precipitation (MAP) from 704 to 2340 mm. Our results indicate that POM and C/N ratio are more closely related to elevation and climate compared to mOM. For C

 7. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  Science.gov (United States)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clément

  2017-04-01

  Recirculation of nutrients from wood chip combustion by ash fertilisation of forest systems can be used to re-introduce nutrients that are otherwise lost, counteracting nutrient depletion due to whole tree harvesting. However, the effects of ash application on soil organic matter (SOM) composition, turnover and stability are unknown. The aim of the study was to investigate how ash fertilisation of forest soils affects SOM composition and stability to microbial degradation over time. O-horizon and 0-5 cm mineral soil samples were collected from two coniferous forest sites, one in Finland and one in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic spectroscopy (FTIR-PAS) analysis of bulk soil samples. Ash fertilisation of forest soils affected SOM composition in the O-horizon, but not in the top 5 cm of the mineral soil. The pH and biodegradability of SOM were increased in the O-horizon. The changes in SOM composition consisted of enrichment of Fe- and Al-oxides/ hydroxides, depletion of carboxylic and aromatic groups and lower thermal stability in soils with older and greater ash application. Ash fertilisation increased soil pH, either right after ash application or through a buffering effect of the ash on acidification caused by decomposing needles over time. The increased pH due to ash fertilisation together with the nutrient inputs from the ash most likely stimulated SOM turnover. This in turn increased the labile fraction of SOM, whereby the thermal stability of SOM decreased as simpler compounds were formed.

 8. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 9. The New and Computationally Efficient MIL-SOM Algorithm: Potential Benefits for Visualization and Analysis of a Large-Scale High-Dimensional Clinically Acquired Geographic Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tonny J. Oyana

  2012-01-01

  Full Text Available The objective of this paper is to introduce an efficient algorithm, namely, the mathematically improved learning-self organizing map (MIL-SOM algorithm, which speeds up the self-organizing map (SOM training process. In the proposed MIL-SOM algorithm, the weights of Kohonen’s SOM are based on the proportional-integral-derivative (PID controller. Thus, in a typical SOM learning setting, this improvement translates to faster convergence. The basic idea is primarily motivated by the urgent need to develop algorithms with the competence to converge faster and more efficiently than conventional techniques. The MIL-SOM algorithm is tested on four training geographic datasets representing biomedical and disease informatics application domains. Experimental results show that the MIL-SOM algorithm provides a competitive, better updating procedure and performance, good robustness, and it runs faster than Kohonen’s SOM.

 10. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland.

  Science.gov (United States)

  Gruba, Piotr; Socha, Jarosław; Błońska, Ewa; Lasota, Jarosław

  2015-07-15

  In this study we investigated the effect of fine (ϕsoils, site moisture, metal (Al and Fe) of soil organic matter (SOM) and forest species composition on the spatial distribution of carbon (C) pools in forest soils at the landscape scale. We established 275 plots in regular 200×200m grid in a forested area of 14.4km(2). Fieldwork included soil sampling of the organic horizon, mineral topsoil and subsoil down to 40cm deep. We analysed the vertical and horizontal distribution of soil organic carbon (SOC) stocks, as well as the quantity of physically separated fractions including the free light (fLF), occluded light (oLF) and mineral associated fractions (MAF) in the mineral topsoil (A, AE) horizons. Distribution of C in soils was predominantly affected by the variation in the FF content. In soils richer in the FF more SOC was accumulated in mineral horizons and less in the organic horizons. Accumulation of SOC in mineral soil was also positively affected by the degree of saturation of SOM with Al and Fe. The increasing share of beech influenced the distribution of C stock in soil profiles by reducing the depth of O horizon and increasing C stored in mineral soil. The content of FF was positively correlated with the content of C in MAF and fLF fractions. The content of oLF and MAF fractions was also positively influenced by a higher degree of metal saturation, particularly Al. Our results confirmed that Al plays an important role in the stabilization of SOM inside aggregates (CoLF) and as in CMAF fractions. We also found a significant, positive effect of beech on the CfLF and fir on the CoLF content. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 12. Comparison of lead isotopes with source apportionment models, including SOM, for air particulates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gulson, Brian; Korsch, Michael; Dickson, Bruce; Cohen, David; Mizon, Karen; Michael Davis, J.

  2007-01-01

  We have measured high precision lead isotopes in PM 2.5 particulates from a highly-trafficked site (Mascot) and rural site (Richmond) in the Sydney Basin, New South Wales, Australia to compare with isotopic data from total suspended particulates (TSP) from other sites in the Sydney Basin and evaluate relationships with source fingerprints obtained from multi-element PM 2.5 data. The isotopic data for the period 1998 to 2004 show seasonal peaks and troughs that are more pronounced in the rural site for the PM 2.5 .samples but are consistent with the TSP. The Self Organising Map (SOM) method has been applied to the multi-element PM 2.5 data to evaluate its use in obtaining fingerprints for comparison with standard statistical procedures (ANSTO model). As seasonal effects are also significant for the multi-element data, the SOM modelling is reported as site and season dependent. At the Mascot site, the ANSTO model exhibits decreasing 206 Pb/ 204 Pb ratios with increasing contributions of fingerprints for 'secondary smoke' (industry), 'soil', 'smoke' and 'seaspray'. Similar patterns were shown by SOM winter fingerprints for both sites. At the rural site, there are large isotopic variations but for the majority of samples these are not associated with increased contributions from the main sources with the ANSTO model. For two winter sampling times, there are increased contributions from 'secondary industry', 'smoke', 'soil' and seaspray with one time having a source or sources of Pb similar to that of Mascot. The only positive relationship between increasing 206 Pb/ 204 Pb ratio and source contributions is found at the rural site using the SOM summer fingerprints, both of which show a significant contribution from sulphur. Several of the fingerprints using either model have significant contributions from black carbon (BC) and/or sulphur (S) that probably derive from diesel fuels and industrial sources. Increased contributions from sources with the SOM summer

 13. PEMANFAATAN EKSTRAK TERSTANDARDISASI DAUN SOM JAWA (Talinum paniculatum (Jacq. Gaertn DALAM SEDIAAN KRIM ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyuning Setyani

  2016-05-01

  Full Text Available Infectious diseases have been the leading cause of morbidity and mortality because of the widespread antibacterial resistance due to existing drugs. Thus, the discovery and development of new antimicrobial agents, especially from natural resources is important to promote the human health. This research aimed to examine the antibacterial activity of som jawa (Talinum paniculatum (Jacq. Gaertn. standardized extract thus their application into cream. Extraction was done by remaceration method, then followed by phytochemical investigation to obtain the active ingredients inside extract. The result of this research showed that both som jawa standardized extract and their formula cream had antibacterial activity towards Staphylococcus aureus. This formula cream was potential as alternative herbal medicine for skin infection caused by Staphylococcus aureus.

 14. Instagrams betydelse som distributionskanal för turisten och företaget

  OpenAIRE

  Christides, Janina

  2015-01-01

  Med allt mer global aktivitet på de sociala medierna är det nödvändigt för företag att aktivera sig elektroniskt, där publiken har makten att bestämma vilka marknadsföringsmetoder som fungerar. Instagram har sedan sin isättning lyckats med sitt koncept varav miljontals anhängare dagligen är aktiva på denna smarttelefonbaserade social mediekanal. Härmed startades Instagram för företaget Hacienda Dos Olivos för att få en inblick i hurudan betydelse sociala medier har för mindre företag som en m...

 15. Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørtoft, Kamilla; Wistoft, Karen

  haveprojekter for børn og unge. Det overordnede reviewspørgsmål er: Hvad kan havekonteksten pædagogisk og læringsmæssigt tilbyde i forhold til sociale kompetencer og identitetsdannelse? Reviewet er baseret på litteratursøgning i databaserne British education Index, ERIC, Proquest, Proquest Documents, Psyc...... en særlig kombination af pædagogiske faktorer af menneskelig og materiel karakter, som påvirker individuel identitetsdannelse og sociale kompetencer i positiv retning. Dette understreges af gennemgående fund omkring individers styrkede tro på egne evner som følge af deltagelse i skole- og...

 16. Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Annette Nygaard; Nielsen, Eva Møller; Baggesen, Dorte Lau

  2005-01-01

  De mere ekstensive systemer i økologisk svineproduktion formodes at have en positiv effekt på dyrenes robusthed f.eks. over for infektioner. Der er dog ingen dokumentation for, at økologiske svin har et lavere indhold af de almindelige zoonotiske bakterier som f.eks. Salmonella og Campylobacter end...

 17. Djævelen som Guds advokat - Nietzsche, filosofien og Paulus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen tegner et dobbeltportræt af Paulus og Nietzsche ud fra en række nyere diskussioner om Nietzsches syn på Paulus hos aktuelle Nietzscheforskere, men også med udblik til den Paulus-renæssance, som har fundet sted i filosofien. Med det sidste tænkes navnlig på den franske filosof Alain Badious...

 18. Færgefart som Forretning. A/S Lillebelts-Overfarten 1920-1972

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anne Dorthe; Poulsen, Bo

  2016-01-01

  I denne artikel analyseres selskabet A/S Lillebelts-Overfarten som forretning. A/S Lillebelts-Overfarten stod for driften af færgeoverfarten mellem Assens på Vestfyn og Aarøsund på Haderslev Næs. I kølvandet på Genforeningen blev selskabet dannet i Assens i 1920, hvor købmænd og borgere tog initi...

 19. Faults detection approach using PCA and SOM algorithm in PMSG-WT system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Lamine FADDA

  2016-07-01

  Full Text Available In this paper, a new approach for faults detection in observable data system wind turbine - permanent magnet synchronous generator (WT-PMSG, the studying objective, illustrate the combination (SOM-PCA to build Multi-local-PCA models faults detection in system (WT-PMSG, the performance of the method suggested to faults detection in system data, finding good results in simulation experiment.

 20. ProSOM: core promoter prediction based on unsupervised clustering of DNA physical profiles.

  Science.gov (United States)

  Abeel, Thomas; Saeys, Yvan; Rouzé, Pierre; Van de Peer, Yves

  2008-07-01

  More and more genomes are being sequenced, and to keep up with the pace of sequencing projects, automated annotation techniques are required. One of the most challenging problems in genome annotation is the identification of the core promoter. Because the identification of the transcription initiation region is such a challenging problem, it is not yet a common practice to integrate transcription start site prediction in genome annotation projects. Nevertheless, better core promoter prediction can improve genome annotation and can be used to guide experimental work. Comparing the average structural profile based on base stacking energy of transcribed, promoter and intergenic sequences demonstrates that the core promoter has unique features that cannot be found in other sequences. We show that unsupervised clustering by using self-organizing maps can clearly distinguish between the structural profiles of promoter sequences and other genomic sequences. An implementation of this promoter prediction program, called ProSOM, is available and has been compared with the state-of-the-art. We propose an objective, accurate and biologically sound validation scheme for core promoter predictors. ProSOM performs at least as well as the software currently available, but our technique is more balanced in terms of the number of predicted sites and the number of false predictions, resulting in a better all-round performance. Additional tests on the ENCODE regions of the human genome show that 98% of all predictions made by ProSOM can be associated with transcriptionally active regions, which demonstrates the high precision. Predictions for the human genome, the validation datasets and the program (ProSOM) are available upon request.

 1. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 2. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 3. Narrativ dokumentation som redskab til at understøtte elevers skrivelyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard

  2012-01-01

  for elevens skrivelyst. Med narrativ dokumentation som metode til at identificere lærerens måde at være lærer på, bliver det muligt at undersøge, hvordan læreren i sin praksis bidrager til at konstruere elevens skrivelyst eller mangel på samme. Artiklen åbner dermed for refleksion over lærerens egen praksis...

 4. Dynamic degradation observer for bearing fault by MTS-SOM system

  Science.gov (United States)

  Hu, Jinqiu; Zhang, Laibin; Liang, Wei

  2013-04-01

  Rolling element bearings are used in a wide variety of rotating machinery from small hand-held devices to heavy duty industrial systems. Bearing fault or even failure is one of the foremost causes of breakdown in such rotating machines, resulting in costly system downtime. This paper presents a dynamic degradation observer for the identification and assessment of bearing degradation based on Mahalanobis-Taguchi system (MTS) and self-organization mapping (SOM) network called MTS-SOM system. It helps to differentiate especially the incipient fault stage and track the dynamic degradation trend of the running bearing by real-time vibration observations. The feature parameters from multifractal aspects are calculated first and further optimized by the MTS statistical method. Mappings of different degradation levels are then presented by SOM with optimal multifractal features, which help to differentiate each degradation stage and describe a degradation trajectory of the in-service bearing. The found results are validated by experiment, and a comparative study is carried out to verify the effectiveness of the proposed method. The contribution of the method considering both current and predictive perspectives on the fault degradation behavior is also showed for the elaborate maintenance management.

 5. Distinct roles of SOM and VIP interneurons during cortical Up states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett T. Neske

  2016-07-01

  Full Text Available During cortical network activity, recurrent synaptic excitation among pyramidal neurons is approximately balanced by synaptic inhibition, which is provided by a vast diversity of inhibitory interneurons. The relative contributions of different interneuron subtypes to inhibitory tone during cortical network activity is not well understood. We previously showed that many of the major interneuron subtypes in mouse barrel cortex are highly active during Up states (Neske et al., 2015; while fast-spiking (FS, parvalbumin (PV-positive cells were the most active interneuron subtype, many non-fast-spiking (NFS, PV-negative interneurons were as active or more active than neighboring pyramidal cells. This suggests that the NFS cells could play a role in maintaining or modulating Up states. Here, using optogenetic techniques, we further dissected the functional roles during Up states of two major NFS, PV-negative interneuron subtypes: somatostatin (SOM-positive cells and vasoactive intestinal peptide (VIP-positive cells. We found that while pyramidal cell excitability during Up states significantly increased when SOM cells were optogenetically silenced, VIP cells did not influence pyramidal cell excitability either upon optogenetic silencing or activation. VIP cells failed to contribute to Up states despite their ability to inhibit SOM cells strongly. We suggest that the contribution of VIP cells to the excitability of pyramidal cells may vary with cortical state.

 6. Classification of Aurora kinase inhibitors by self-organizing map (SOM) and support vector machine (SVM).

  Science.gov (United States)

  Yan, Aixia; Nie, Xianglei; Wang, Kai; Wang, Maolin

  2013-03-01

  The Aurora kinase family (consisting of Aurora-A, -B and -C) is an important group of enzymes that controls several aspects of cell division in mammalian cells. In this study, 512 compounds of Aurora-A and -B inhibitors were collected. They were classified into three classes: dual Aurora-A and Aurora-B inhibitors, selective inhibitors of Aurora-A and selective inhibitors of Aurora-B by Self-Organizing Map (SOM) and Support Vector Machine (SVM). The prediction accuracies of the models (based on the training/test set splitting using SOM method) for the test set were 92.2% for SOM1 and 93.8% for SVM1, respectively. In addition, the extended connectivity fingerprints (ECFP_4) for all the molecules were calculated and structure-activity relationship of Aurora kinase inhibitors was summarized, which may be helpful to find the important structural features of inhibitors relating to the selectivity to Aurora kinases. Copyright © 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 7. Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Mette Nortvig

  2016-11-01

  Full Text Available Denne artikel vil tage udgangspunkt i learning analytics, som et nyt felt i forskningen inden for bl.a. it-didaktisk design, og artiklen vil argumentere for, at learning analytics kan og bør bidrage til designrefleksioner. Med udgangspunkt i empiri fra et blended learning-baseret mastermodul ved [X] Universitet vil artiklen præsentere, analysere og diskutere to cases, hvori learning analytics spiller en central rolle. I den ene case undersøges det, hvordan studerende bruger og interagerer med video podcasts som forberedelse til face-to-face undervisning, når podcasten henviser til andre læringsressourcer hhv. fungerer som stand-alone ressource. I den anden case undersøges, – ligeledes gennem learning analytics – hvilken indflydelse øjenkontakt har for de studerendes interaktion med video podcasts og for deres udbytte af dens indhold. Artiklen peger på, hvordan et mix af kvantitative og kvalitative data kan bidrage til at udvide forståelse af studerendes læring og interaktioner med læringsressourcer, og den argumenterer for, at der med inddragelse af learning analytics kan skabes anledning til nye refleksioner over et didaktisk design.

 8. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 9. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic......Recirculation of nutrients from wood chip combustion by ash fertilisation of forest systems can be used to re-introduce nutrients that are otherwise lost, counteracting nutrient depletion due to whole tree harvesting. However, the effects of ash application on soil organic matter (SOM) composition......, turnover and stability are unknown. The aim of the study was to investigate how ash fertilisation of forest soils affects SOM composition and stability to microbial degradation over time. O-horizon and 0–5 cm mineral soil samples were collected from two coniferous forest sites, one in Finland and one...

 10. Ein tekst uttrykt i to medium - "Johannes Jensen føler seg annerledes" som lydbok og bildebok

  OpenAIRE

  Mitchell, Monica G.

  2013-01-01

  Artikkelen undersøkjer lydbokas tekstomgrep. Som ein parallell til bildebokas tekstomgrep, ikonotekst, argumenterer artikkelen for å bruke fonotekst som lydbokas tekstomgrep. Dette vert gjort ved å undersøkje lydbokas meiningsberande, semiotiske ressursar - tekst og lyd - i lys av bildebokas meiningsberande ressursar. Utgangspunktet for undersøkinga er bildeboka Johannes Jensen føler seg annerledes, og lydbokadaptasjonen av same bok. Nøkkelord: adaptasjon; ikonotekst; fonotekst; semiotisk res...

 11. CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTA PEMAIN BASKET MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorius Satia Budhi

  2008-01-01

  Full Text Available Basketball World has grown rapidly as the time goes on. This is signed by many competition and game all over the world. With the result there are many basketball players with their different playing characteristics. Demand for a coach or scout to look for or search great players to make a solid team as a coach requirement. With this application, a coach or scout will be helped in analyzing in decision making. This application uses Self Organizing Maps algorithm (SOM for Cluster Analysis. The real NBA player data is used for competitive learning or training process and real player data from Indonesian or Petra Christian University Basketball Players is used for testing process. The NBA Player data is prepared through cleaning process and then is transformed into a form that can be processed by SOM Algorithm. After that, the data is clustered with the SOM algorithm. The result of that clusters is displayed into a form that is easy to view and analyze. This result can be saved into a text file. By using the output / result of this application, that are the clusters of NBA player, the user can see the statistics of each cluster. With these cluster statistics coach or scout can predict the statistic and the position of a testing player who is in the same cluster. This information can give a support for the coach or scout to make a decision. Abstract in Bahasa Indonesia : Dunia bola basket telah berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam dan jenis kompetisi dan pertandingan baik dunia maupun dalam negeri. Sehingga makin banyak dilahirkannya pemain berbakat dengan berbagai karakteristik permainan yang berbeda. Tuntutan bagi seorang pelatih/pemandu bakat, untuk dapat melihat secara jeli dalam memenuhi kebutuhan tim untuk membentuk tim yang solid. Dengan dibuatnya aplikasi ini, maka akan membantu proses analisis dan pengambilan keputusan bagi pelatih maupun pemandu bakat Aplikasi ini

 12. Lean i Norge : opplever norske bedrifter som er mer lean, større økning i kundetilfredshet enn de som er mindre lean?

  OpenAIRE

  Fagereng, Hanne Eline; Askevold, Elisabeth Cathrine

  2010-01-01

  Vi ønsker å måle i hvor stor grad norske bedrifter har implementert lean, og for å måle grad av lean har vi utviklet et rammeverk basert på lean teori. Hovedformålet med lean er å øke kundeverdi med minst mulig ressursbruk, anstrengelse, energi, utstyr, tid, plass, material og kapital (Womack, Roos and Jones 2007). Vi vil utforske om høyere grad av lean fører til mer tilfredse kunder enn de som har lavere grad av lean. Altså om hovedformålet med lean blir oppnådd hvis man implementerer lean i...

 13. Overvågning af influenza i svin 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Breum, Solvej Østergaard; Larsen, Lars Erik

  2012-01-01

  opstår i det animale reservoir, er det oplagt, at det veterinære område tager teten og implementerer effektive systemer til overvågning og karakterisering af influenzavirus i relevante dyrearter. Rapporten beskriver resultaterne opnået ved en systematisk passiv overvågning af cirkulerende influenzavirus...

 14. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Graff-Iversen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFormålet med denne artikkelen var å studere brukerne av kombinerte antikonsepsjonsmidler, regimer med progesteronalene og østrogensubstitusjon blant norske 40-åringer. Var det først og fremst lavrisikogrupper – friske ogrøykfrie kvinner – som brukte p-piller av kombinasjonstype, slik gjeldende anbefalinger råder til? Var progesteronbrukerneet utvalg av særlig helsebevisste kvinner? Hvor utbredt var bruken av østrogen i denne aldersgruppen?Var det tegn til at østrogenbrukerne er en “healthy selection”, slik utenlandske studier har vist?Materialet er fra 40-åringsundersøkelser i 11 norske fylker i tiden 1997-99. Resultatene viser at 3,5% avkvinnene brukte kombinerte antikonseptiva og at disse utgjorde et “sunt utvalg” med lave andeler røykere og godhelse. De 9,4% av kvinnene som brukte progesteron alene, skilte seg derimot lite fra premenopausale kvinner utenhormonbruk. De 2,4% av kvinnene som brukte østrogen, hadde mindre god helse, høyere andel røykere og lavereutdanningsnivå, sammenlignet med premenopausale kvinner. Men sammenligning innen gruppen av post- og perimenopausalekvinner viste ingen vesentlig forskjell mellom østrogenbrukerne og andre. Resultatet fra den førstekontrollerte studien av østrogen og hjertesykdom kom i 1998, men førte ikke til noen påviselig forskjell i seleksjonentil østrogenbruk fra 1997 til 1999.Konklusjonen er at kvinnene som brukte kombinerte antikonseptiva i 40-årsalderen var en “sunn seleksjon” itråd med det som blir anbefalt, mens de som brukte progesteron alene skilte seg lite ut fra kvinner som ikke bruktehormoner. Kvinner som brukte østrogen i denne unge alderen, sto fram som en helsemessig risikogruppe imaterialet som helhet, men skilte seg lite ut fra andre antatt post- eller perimenopausale kvinner i 40-årsalderen.Graff-Iversen, S. 40-year old female sex hormone users: healthy selections or risk groups? Results fromhealth surveys in 11 Norwegian

 15. Soil Response to Natural Vegetation Dynamics During the Late Holocene in Minnesota, USA, and Implications for SOM Accumulation and Loss

  Science.gov (United States)

  Mason, J. A.; Kasmerchak, C. S.; Keita, H.; Gruley, K. E.

  2016-12-01

  We studied soil response to late Holocene shifts in the dynamic boundary between forest and grassland, in two contrasting landscapes of Minnesota, USA. On both the glaciated landscape of northwestern Minnesota and steep bedrock slopes of southeastern Minnesota, forest has replaced grassland in the late Holocene (after 4 ka in the NW, during at least the last few 100 yr in the SE). Two distinct soil morphologies coexist in essentially the same climate and parent materials, Mollisols with deep SOM accumulation under grassland and Alfisols with most SOM in thin A horizons under forest. Organic carbon stocks of the Mollisols we sampled (to 1 m depth) are at least 50% greater than those of the Alfisols; thus, replacement of grassland by forest involves substantial SOM loss. Ultimately, the transition from Alfisols to Mollisols can probably be explained by much lower proportions of belowground SOM addition, and possibly less bioturbation, under forest; however, the timescale of this change is of great interest. Mollisols and transitional soils occur under forest today near the 19th century location of the vegetation boundary in NW Minnesota, and in certain slope positions in SE Minnesota. Stable C isotope profiles within those soils record the transition from C4 or mixed C3/C4 vegetation (tallgrass prairie or savanna) to C3 forest vegetation. Combined with 14C dating these data demonstrate a substantial lag in loss of the Mollisol morphology—thick SOM-rich A horizons with highly stable aggregates—after forest occupation. In fact, these thick A horizons may persist even when C4 grass-derived SOM has largely been replaced by SOM added after forest occupation. We are exploring possible explanations for this persistence in NW Minnesota. In SE Minnesota, it is likely related to parent material rich in dolomite fragments, with stable aggregation and SOM accumulation favored by abundant Ca2+and Mg2+. This parent material effect results in localization of high SOM

 16. Bearing performance degradation assessment based on time-frequency code features and SOM network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Yan; Tang, Baoping; Han, Yan; Deng, Lei

  2017-01-01

  Bearing performance degradation assessment and prognostics are extremely important in supporting maintenance decision and guaranteeing the system’s reliability. To achieve this goal, this paper proposes a novel feature extraction method for the degradation assessment and prognostics of bearings. Features of time-frequency codes (TFCs) are extracted from the time-frequency distribution using a hybrid procedure based on short-time Fourier transform (STFT) and non-negative matrix factorization (NMF) theory. An alternative way to design the health indicator is investigated by quantifying the similarity between feature vectors using a self-organizing map (SOM) network. On the basis of this idea, a new health indicator called time-frequency code quantification error (TFCQE) is proposed to assess the performance degradation of the bearing. This indicator is constructed based on the bearing real-time behavior and the SOM model that is previously trained with only the TFC vectors under the normal condition. Vibration signals collected from the bearing run-to-failure tests are used to validate the developed method. The comparison results demonstrate the superiority of the proposed TFCQE indicator over many other traditional features in terms of feature quality metrics, incipient degradation identification and achieving accurate prediction. Highlights • Time-frequency codes are extracted to reflect the signals’ characteristics. • SOM network served as a tool to quantify the similarity between feature vectors. • A new health indicator is proposed to demonstrate the whole stage of degradation development. • The method is useful for extracting the degradation features and detecting the incipient degradation. • The superiority of the proposed method is verified using experimental data. (paper)

 17. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 18. En bok for meg? Litteraturvalg med knyttneveprøven som metode.

  OpenAIRE

  Nyhus, Mari

  2016-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har følgende problemstilling: Kan elever gjennom en strukturert metode klare å finne egnet litteratur på biblioteket på egenhånd? Studien oppgaven bygger på har til hensikt å undersøke om elever klarer å finne seg egnet litteratur på skolebiblioteket på egenhånd. Forskning viser at elever som leser på egenhånd for å utvikle lesingen sin, trenger tekster på et umiddelbart lesenivå. Det vil si at elevene skal forstå og kunne avkode 94% av ordene de leser. (Frost ...

 19. Mærkværdiggørelse som litteraturpædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørbech, Helle

  2008-01-01

  Artiklen tegner konturerne af en litteraturpædagogisk strategi, der tager afsæt i et af avantgardekunstens greb, det surrealistiske møde eller øjeblik. Med dette eksperiment ønsker den at argumentere for et nyt perspektiv på forholdet mellem litteraturundervisning, dannelse og fremmedhedserfaring...... og at pege på, hvordan tankemåder inden for nyere litteraturteori kunne udmøntes i en litteraturpædagogisk strategi, som fokuserer på tekstens elementer af ubestemthed og potentialitet....

 20. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 1. Palaeocene-early Eocene inversion of the Phuquoc-Kampot Som Basin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fyhn, Michael B. W.; Pedersen, Stig A.S.; Boldreel, Lars Ole

  2010-01-01

  /Pb analysis is used to unravel the basin history. This reveals a hitherto unknown earliest Palaeogene basin inversion associated with the Luconian suturing to SE Asia and the shutdown of palaeo-Pacific subduction underneath SE Asia. The Phuquoc–Kampot Som Basin and the Khorat Basin in Thailand constitute...... the erosional remnants of a larger basin that covered large parts of SE Asia in Late Mesozoic time, and subsequently became segregated during earliest Palaeogene inversion and erosion. Inversion was focused along the several hundred kilometres long Kampot and Khmer–Chanthaburi fold belts that confine...

 2. To organisasjoner i en som til dels styrer mot ulike mål

  OpenAIRE

  Standal Bergli, Alexander

  2017-01-01

  Erfaringsbasert master, 90 studiepoeng. I denne avsluttende masteroppgaven ved høyskolen Innlandet, avdeling Rena, har det blitt undersøkt hvordan Nav sitt hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad påvirker styringen av den kommunale delen av Nav. Dette har blitt belyst med utgangspunkt i valgt teori og intervju av fire Nav-ledere. Funn som er analysert og drøftet tyder på at Nav sitt hovedmål i liten grad påvirker hvordan den kommunale delen innretter sin styringsaktivitet. Det fordi ...

 3. Applying the self-organization feature map (SOM) algorithm to AE-based tool wear monitoring in micro-cutting

  Science.gov (United States)

  Yen, Chia-Liang; Lu, Ming-Chyuan; Chen, Jau-Liang

  2013-01-01

  This study applies a self-organization feature map (SOM) neural network to acoustic emission (AE) signal-based tool wear monitoring for a micro-milling process. An experiment was set up to collect the signal during cutting for the system development and performance analysis. The AE signal generated on the workpiece was first transformed to the frequency domain by Fast Fourier transformation (FFT), followed by feature extraction processing using the SOM algorithm. The performance verification in this study adopts a learning vector quantification (LVQ) network to evaluate the effects of the SOM algorithm on the classification performance for tool wear monitoring. To investigate the improvement achieved by the SOM algorithms, this study also investigates cases applying only the LVQ classifier and based on the class mean scatter feature selection (CMSFS) criterion and LVQ. Results show that accurate classification of the tool wear can be obtained by properly selecting features closely related to the tool wear based on the CMSFS and frequency resolution of spectral features. However, the SOM algorithms provide a more reliable methodology of reducing the effect on the system performance contributed by noise or variations in the cutting system.

 4. Praksisnær skoleudvikling og PLC som strategisk udviklingsaktør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Bach, Anna

  2017-01-01

  I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i skoleudvik......I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i...... skoleudviklingen. I den forbindelse er det vores erfaring, at PLC kan spille en central rolle i forbindelse med den praksisnære og lokale skoleudvikling. Erfaringerne bygger især på udviklings- og forskningsprojekter fra kommunerne Kolding, København, Roskilde og Tårnby. Der har været tale om praksisnære...

 5. Hyperbolic SOM-based clustering of DNA fragment features for taxonomic visualization and classification.

  Science.gov (United States)

  Martin, Christian; Diaz, Naryttza N; Ontrup, Jörg; Nattkemper, Tim W

  2008-07-15

  Modern high-throughput sequencing technologies enable the simultaneous analysis of organisms in an environment. The analysis of species diversity and the binning of DNA fragments of non-sequenced species for assembly are two major challenges in sequence analysis. To achieve reasonable binnings and classifications, DNA fragment structure has to be represented appropriately, so it can be processed by machine learning algorithms. Hierarchically growing hyperbolic Self-Organizing maps (H(2)SOMs) are trained to cluster small variable-length DNA fragments (0.2-50 kb) of 350 prokaryotic organisms at six taxonomic ranks Superkingdom, Phylum, Class, Order, Genus and Species in the Tree of Life. DNA fragments are mapped to three different types of feature vectors based on the genomic signature: basic features, features considering the importance of oligonucleotide patterns as well as contrast enhanced features. The H (2)SOM classifier achieves high classification rates while at the same time its visualization allows further insights into the projected data and has the potential to support binning of short sequence reads, because DNA fragments can be grouped into phylogenetic groups. An implementation of the H(2)HSOM classifier in Matlab is provided at www.techfak.uni-bielefeld.de/ags/ani/projects/HHSOMSeqData.

 6. Proactive Review som læringsrum for online-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2017-01-01

  . Kapitlet undersøger, hvordan online lederen kan lære af erfaringer skabt i hans/hendes online team. Kapitlet tager udgangspunkt i Engeströms virksomhedsteori og Proactive Review som praksisser for, hvordan ledere konkret kan lære sammen med deres team (Kolbæk 2011). Kapitlet udvikler en model for lederens...... læring på basis af ovenstående teorier. Da læring og kommunikation i teamet foregår online, er det nærliggende at benytte netnografi som metodisk tilgang. Kapitlet undersøger online lederens læringsrum i en global IT virksomhed, hvor Proactive Reviews er implementeret i flere end 40 lande......, at medarbejdere og ledere opholder sig i forskellige lande, og at de kun sjældent eller måske aldrig mødes fysisk, men altid samarbejder og kommunikerer online. Kapitlet kalder det online teams og online ledelse. Dette kapitel fokuserer på lederens læring i et læringsrum, hvor ledelse og samarbejde foregår online...

 7. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 8. Automatic ROI selection in structural brain MRI using SOM 3D projection.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Ortiz

  Full Text Available This paper presents a method for selecting Regions of Interest (ROI in brain Magnetic Resonance Imaging (MRI for diagnostic purposes, using statistical learning and vector quantization techniques. The proposed method models the distribution of GM and WM tissues grouping the voxels belonging to each tissue in ROIs associated to a specific neurological disorder. Tissue distribution of normal and abnormal images is modelled by a Self-Organizing map (SOM, generating a set of representative prototypes, and the receptive field (RF of each SOM prototype defines a ROI. Moreover, the proposed method computes the relative importance of each ROI by means of its discriminative power. The devised method has been assessed using 818 images from the Alzheimer's disease Neuroimaging Initiative (ADNI which were previously segmented through Statistical Parametric Mapping (SPM. The proposed algorithm was used over these images to parcel ROIs associated to the Alzheimer's Disease (AD. Additionally, this method can be used to extract a reduced set of discriminative features for classification, since it compresses discriminative information contained in the brain. Voxels marked by ROIs which were computed using the proposed method, yield classification results up to 90% of accuracy for controls (CN and Alzheimer's disease (AD patients, and 84% of accuracy for Mild Cognitive Impairment (MCI and AD patients.

 9. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2017-01-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 10. Effect of microbial enzyme allocation strategies on stoichiometry of soil organic matter (SOM) decomposition

  Science.gov (United States)

  Wutzler, Thomas

  2014-05-01

  We explored different strategies of soil microbial community to invest resources into extracellular enzymes by conceptual modelling. Similar to the EEZY model by Moorhead et al. (2012), microbial community can invest into two separate pools of enzymes that depolymerize two different SOM pools. We show that with assuming that a fixed fraction of substrate uptake is allocated to enzymes, the microbial dynamics decouples from decomposition dynamics. We propose an alternative formulation where investment into enzymes is proportional to microbial biomass. Next, we show that the strategy of optimizing stoichiometry of decomposition flux according to microbial biomass stoichiometry yield less microbial growth than the strategy of optimizing revenue of the currently limiting element. However, both strategies result in better usage of the resources, i.e. less C overflow or N mineralization, than the strategy of equal allocation to both enzymes. Further, we discuss effects of those strategies on decomposition of SOM and priming at different time scales and discuss several abstractions from the detailed model dynamics for usage in larger scale models.

 11. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Science.gov (United States)

  Wang, Qing; Wang, Dan; Wen, Xuefa; Yu, Guirui; He, Nianpeng; Wang, Rongfu

  2015-01-01

  The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10) of soil organic matter (SOM) decomposition is inversely related to organic carbon (C) quality, i.e., the C quality-temperature (CQT) hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm), microaggregates (MI, 53-250 μm), and mineral fractions (MF, temperature and aggregate size significantly affected on SOM decomposition, with notable interactive effects (Psoil and soil aggregates increased with increasing incubation temperature in the following order: MA>MF>bulk soil >MI(P soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea) for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (Psoil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 12. Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Herrebrøden

  2014-11-01

  Full Text Available Denne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med repetert lesing, noe som kalles for testeffekten. For at testeffekten skal optimaliseres, bør tester utformes med mål om å bidra til dyp prosessering av innlært kunnskap. Testtilbakemeldingers rolle i utdanning kan være å bidra til økt metakognitiv selvregulering blant studenter. For at selvregulering skal promoteres best mulig, bør testtilbakemeldinger inneholde utdypende informasjon. Samlet ser tester og testtilbakemeldinger ut til å være nyttige læringsverktøy og potensielle bidragsytere til dypere læring blant studenter.AbstractThis article discusses research supporting that tests and test feedback are learning tools that may promote deeper learning among students. Testing improves long-term retention of knowledge compared to repeated study, a phenomenon known as the testing effect. In order to promote the testing effect, tests should facilitate deep processing of knowledge among students. Test feedback has the potential to increase students’ metacognitive self-regulation. For this type of metacognition to be enhanced, feedback should contain elaborate information. Conclusively, tests and test feedback appear to be valuable learning tools and potential promoters of deeper learning.

 13. Radon som sporgas for jordluftindtrængning til hus ved forurenet renserigrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, C.E.

  2001-01-01

  I nærværende undersøgelse anvendes radon-222, som er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som sporgas for jordluftindtrængning til et hus, der er nabo til en forurenet renserigrund. Dette er muligt, da poreluftkoncentrationen af radon i jorden underhuset er omkring 1000 gange højere end...... udeluftens koncentration, og selv en meget lille indtrængning af jordluft til huset kan derfor have stor betydning for dets radonkoncentration. Undersøgelsen bygger bl.a. på kontinuerte målinger af radon,differenstryk, atmosfæretryk, og temperaturer i indeklimaet samt spotmålinger af radon under terrændækket...... indtrængning af radon (dvs. at radon trænger ind med en trykdreven luftstrøm) fra jorden under huset, når vakuumanlægget er slukket. Under en række simplificerende antagelser kan det beregnes, atindtrængningen af luft fra det kapillarbrydende lag (dvs. "jordluft") er omkring 1 m"3/h, når vakuumanlægget er...

 14. Modeling NYSE Composite US 100 Index with a Hybrid SOM and MLP-BP Neural Model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Beluco

  2017-02-01

  Full Text Available Neural networks are well suited to predict future results of time series for various data types. This paper proposes a hybrid neural network model to describe the results of the database of the New York Stock Exchange (NYSE. This hybrid model brings together a self organizing map (SOM with a multilayer perceptron with back propagation algorithm (MLP-BP. The SOM aims to segment the database into different clusters, where the differences between them are highlighted. The MLP-BP is used to construct a descriptive mathematical model that describes the relationship between the indicators and the closing value of each cluster. The model was developed from a database consisting of the NYSE Composite US 100 Index over the period of 2 April 2004 to 31 December 2015. As input variables for neural networks, ten technical financial indicators were used. The model results were fairly accurate, with a mean absolute percentage error varying between 0.16% and 0.38%.

 15. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  OpenAIRE

  Hernández Reyes, Juan Manuel; Bedolla Cedeño, José Luís Carlos

  2008-01-01

  Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un...

 16. Storytelling som marknadsföringsverktyg : en studie om användandet av storytelling inom hotellbranchen

  OpenAIRE

  Alsing, Camilla; Bergman, Åsa

  2009-01-01

  Dagens samhälle brukar betecknas som en upplevelseindustri där kundens drömmar, fantasier och upplevelser står i fokus. I flertalet turism- och resetidningar syns reportage där unika koncept ökat för att uppfylla den efterfrågan som råder på upplevelser. Idag krävs något utöver det vanliga för att utmärka sig på marknaden och de senaste tio åren har begreppet storytelling intagit folks medvetande och beskrivs som ett effektivt marknadsföringsverktyg, vilket handlar om att berätta en historia ...

 17. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 18. Overvannsløsninger - status og utfordringer : en komparativ analyse av et utvalg land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge

  OpenAIRE

  Skytterholm, Are

  2016-01-01

  Dette er en komparativ analyse av overvannssektoren i fem utvalgte land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge. Hovedfokus er på finansieringsutfordringen bl.a. med vekt på om finansieringssystemet stimulerer til bærekraftighet . Siden finansieringsløsninger ofte i stor grad henger sammen med andre rammevilkår er også mål, strategier, ansvar og sentralt regelverk for overvannshåndteringen vurdert. Norge er det land som klart har kommet kortest når det gjelder avklaring ...

 19. Emojis som ett universellt språk : En studie om Apple och Samsungs omvandling av universella koder

  OpenAIRE

  Tenggren, Maria

  2017-01-01

  Denna studie undersöker hur operativsystemen Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Med en semiotisk ansats fokuserar forskaren på att analysera emojis och dess visuella aspekter som skapar känslouttryck. Känslouttryck som i sin tur skapar tolkning och förståelse i människors digitala kommunikation. Studien baseras på tidigare forskning av Paul Ekman, Jaram Park, Young Min Baek, Meeyoung Cha och Rachel Scall. Genom en kvantitativ innehål...

 20. E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  OpenAIRE

  Meyer, Mona Elisabeth

  2014-01-01

  Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at n...

 1. 3D-skanning og 3D-printing som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter

  OpenAIRE

  Gabrielsen, Kristine Falk

  2017-01-01

  Den tradisjonelle metoden å produsere prøvehylser til proteser på innebærer en gipsavstøpning av amputasjonsstumpen før oppvarmet, gjennomsiktig termoplast trekkes over gipsavstøpningen ved hjelp av vakuum. Prosessen tar lang tid og krever at pasienten besøker klinikken flere ganger før prøvehylsen er klar. Målet med oppgaven er å avdekke om 3D-skanning og 3D-printing kan lønne seg tids- og kostnadsmessig som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter, samtidig som det gir et ...

 2. Bearing Condition Recognition and Degradation Assessment under Varying Running Conditions Using NPE and SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaohui Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Manifold learning methods have been widely used in machine condition monitoring and fault diagnosis. However, the results reported in these studies focus on the machine faults under stable loading and rotational speeds, which cannot interpret the practical machine running. Rotating machine is always running under variable speeds and loading, which makes the vibration signal more complicated. To address such concern, the NPE (neighborhood preserving embedding is applied for bearing fault classification. Compared with other algorithms (PCA, LPP, LDA, and ISOP, the NPE performs well in feature extraction. Since the traditional time domain signal denoising is time consuming and memory consuming, we denoise the signal features directly in feature space. Furthermore, NPE and SOM (self-organizing map are combined to assess the bearing degradation performance. Simulation and experiment results validate the effectiveness of the proposed method.

 3. A NUDEZ DO SOM E DA FACE: O PORNÔ VANGUARDA DE BEAUTIFUL AGONY

  OpenAIRE

  Nunes Oliveira, Selma; Da Silva Alves, Guilherme Di Angellis

  2014-01-01

  O artigo propõe uma discussão acerca da série de vídeos eróticos/pornôs Beautiful Agony (www.beautifulagony.com), que exibe headshots de homens e mulheres se masturbando. Ao comparar a estrutura narrativa da série com a obra de vanguarda Blowjob, de Andy Warhol, a pesquisa observa a presença de elementos eróticos e artísticos diluídos no pornográfico, tornando limitadoras definições fixas dos conceitos e dos conteúdos. Em Beautiful Agony, o som e as expressões faciais cumprem aquilo que Linda...

 4. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 5. At skrive en selvstændig akademisk opgave er som at bage en kage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Anette Fløe

  2015-01-01

  Mange studerende har svært ved at skrive selvstændige akademiske opgaver. Jeg har erfaret at det kan afmystificere eller forenkle det svære arbejde, ved at sammenligne det med at bage en kage! For at forstå den akademiske arbejdsmetode, og finde ud af hvad der skal stå i de centrale afsnit som...... indledning, formål, problemformulering, metode, analyse og diskussion, diskussion af metoden og konklusion, vil jeg kort på traditionel vis præsentere hvad disse afsnit skal indeholde, men også på en sjov, enkelt og uformel måde sammenligne arbejdet med at skrive en selvstændig akademisk opgave med at bage...

 6. Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Steen

  2005-01-01

  reagere negativt og nok ikke var indstillet på at acceptere mit svar, så ville han helt sikkert bedre kunne forstå det og respektere det. Langt bedre end min tale om den billige nåde. Som det skete en anden gang i en samtale med en muslim. Jeg havde fortalt om mit syn på islam og Koranen, og da jeg var...... faktisk ikke en time, hvor jeg ikke tænker på dommedag”. Han så var bange og optaget af tanken, at den fyldte ham, ikke bare med respekt, men indimellem også med stor frygt og usikkerhed. Det blev en lang samtale, hvor jeg naturligvis måtte fortælle ham, hvorfor jeg ikke var bange for dommedag. Men måske...

 7. Characterization of interstitial lung disease in chest radiographs using SOM artificial neural network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azevedo-Marques, P.M. de; Ambrosio, P.E.; Pereira, R.R. Jr.; Valini, R. de A.; Salomao, S.C.

  2007-01-01

  This paper presents an automated approach to apply a self-organizing map (SOM) artificial neural network (ANN) as a tool for feature extraction and dimensionality reduction to recognize and characterize radiologic patterns of interstitial lung diseases in chest radiography. After feature extraction and dimensionality reduction a multilayer perceptron (MLP) ANN is applied for radiologic patterns classification in normal, linear, nodular or mixed. A leave-one-out methodology was applied for training and test over a database containing 17 samples of linear pattern, 9 samples of nodular pattern, 9 samples of mixed pattern and 18 samples of normal pattern. The MLP network provided an average result of 88.7% of right classification, with 100% of right classification for linear pattern, 55.5% for nodular pattern, 77.7% for mixed pattern and 100% for normal pattern. (orig.)

 8. Strålskydd för personal som arbetar inom Interventionell Radiologi

  OpenAIRE

  Lindgren, Johanna; Gustavsson, Erika

  2014-01-01

  Bakgrund: Trots en snabb utveckling av undersökningsmetoderna inom IR har inte strålskydden utvecklats i samma takt. Den joniserande strålning som förekommer på modaliteten kan medföra en hälsorisk för personalen därav finns det stråldosgränser att hålla sig inom för att minimera risken för yrkesrelaterade strålskador. För att förebygga risken för strålningsrelaterade skador är det viktigt att undersöka olika metoder av skydd för att optimera personalens strålsäkerhet.Syfte: Syftet med studie...

 9. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.......I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...

 10. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 11. Segmentation of Natural Gas Customers in Industrial Sector Using Self-Organizing Map (SOM) Method

  Science.gov (United States)

  Masbar Rus, A. M.; Pramudita, R.; Surjandari, I.

  2018-03-01

  The usage of the natural gas which is non-renewable energy, needs to be more efficient. Therefore, customer segmentation becomes necessary to set up a marketing strategy to be right on target or to determine an appropriate fee. This research was conducted at PT PGN using one of data mining method, i.e. Self-Organizing Map (SOM). The clustering process is based on the characteristic of its customers as a reference to create the customer segmentation of natural gas customers. The input variables of this research are variable of area, type of customer, the industrial sector, the average usage, standard deviation of the usage, and the total deviation. As a result, 37 cluster and 9 segment from 838 customer data are formed. These 9 segments then employed to illustrate the general characteristic of the natural gas customer of PT PGN.

 12. Prøvningsmetoder for isoleringsmateriale som underlag for tagpap = Testing methods for insulating material used as underlay for roofing felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nicolajsen, Asta

  Rapporten redegør for UEAtc's prøvningsmetoder til vurdering af isoleringsmaterialer som underlag for tagpap. Disse metoder er udviklet ud fra de beskrevne isoleringstykkelser, som anvendes i Centraleuropa. I rapporten vurderes i hvilket omfang prøvningsmetoderne også er egnede for danske forhold....

 13. O uso do ultra-som (US na reumatologia Ultrasound (US use in rheumatology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Beatriz Cordeiro de Azevedo

  2005-12-01

  Full Text Available Nos últimos anos, a ultra-sonografia tem consolidado o seu papel como importante meio de diagnóstico por imagem na avaliação de doenças com comprometimento do sistema musculoesquelético. O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas na utilização do ultra-som (US, como novos transdutores, softwares e o Doppler, tornou possível a visualização de estruturas intra-articulares e da vascularização sinovial. Atualmente, além de auxiliar no diagnóstico de lesões de partes moles e identificação de coleções líquidas, o ultra-som tem sido empregado na avaliação de estruturas articulares comprometidas por doenças reumáticas e como guia para a realização de procedimentos em reumatologia.In the past years, ultrasonographic studies achieved a solid position as an important method of imaging diagnosis in the evaluation of musculoskeletal diseases. Visualization of intra-articular structures and synovial vascular flow improved with the development of new ultrasound technologies, as better transducers, software and Doppler techniques. Ultrasound is being applied as an assistant diagnostic tool in the identification of soft tissue lesions and fluid collections, evaluation of articular structures compromised by rheumatic diseases and also as a guidance tool for invasive procedures in rheumatology, like joint aspiration and injection.

 14. Canticum Novum: música sem palavras e palavras sem som no pensamento de Santo Agostinho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Mammì

  2000-04-01

  Full Text Available NO De Magistro, Santo Agostinho coloca a reza e o canto numa posição similar, à margem das funções imediatamente comunicativas da linguagem. A reflexão agostiniana sobre a reza se baseia nos hábitos cristãos da leitura, da oração e da meditação silenciosas. Há sobre o canto, na prática igualmente inovadora do jubilus, melodia sem palavra destinada aos momentos mais intensos e gaudiosos da liturgia. A oração silenciosa e o jubilus são temas recorrentes da literatura patrística, mas Agostinho os aborda de maneira original, desenhando, a partir das palavras sem som da oração e do som sem palavra do jubilus, o perfil de um discurso interior, que não se destina aos homens, mas a Deus.IN HIS De Magistro Saint Augustine places prayer and song on a similar level, alongside the language immediately communicative functions. His considerations on prayer are grounded on the Christian habits of silent reading, prayer and meditation; those on song, on the equally innovating practice called jubilus, which is melody without words designed for the intensest and most joyous liturgical moments. Silent prayer and jubilus are recurring topics in patristic literature, but Augustine deals with them in an original way, drawing from the soundless words of prayer and the wordless sound of jubilus an inner discourse, addressed not to men but to God.

 15. Winter climate extremes and their role for priming SOM decomposition under the snow

  Science.gov (United States)

  Gavazov, Konstantin; Bahn, Michael

  2015-04-01

  The central research question of this project is how soil respiration and soil microbial community composition and activity of subalpine grasslands are affected by extreme winter climate events, such as mid-winter snowmelt and subsequent advanced growing season date. In the scope of this talk, focus will be laid on the assumptions that (1) reduced snow cover leads to intensive freeze-thaw cycles in the soil with larger amplitudes of microbial biomass, DOC and soil CO2 production and efflux over the course of winter, and shifts peak microbial activity to deeper soil layers with limited and recalcitrant substrate; (2) causes a shift in microbial community composition towards decreased fungal/bacterial ratios; and (3) results in a stronger incorporation of labile C in microbial biomass and more pronounced priming effects of soil organic matter turnover. Our findings indicate that snow removal, induces a strong and immediate negative effect on the physiology of soil microbes, impairing them in their capacity for turnover of SOM in the presence of labile substances (priming). This effect however is transient and soil microbes recover within the same winter. The reason for that is that snow removal did not produce any measurable (PLFA) changes in soil microbial community composition. The advanced start of the growing season, as a result of snow removal in mid-winter, granted the bacterial part of the microbial community more active in the uptake of labile substrates and the turnover of SOM than the fungal one. This finding is in line with the concept for a seasonal shift towards bacterial-dominated summer microbial community composition and could bring about implications for the plant-microbe competition for resources at the onset of the growing season.

 16. Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television] Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Frello

  2011-12-01

  Full Text Available During recent years, the Danish public service television station (DR has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporløs, discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

 17. SOM and Biomass C Stocks in Degraded and Undisturbed Andean and Coastal Nothofagus Forests of Southwestern South America

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francis Dube

  2016-12-01

  Full Text Available Grazing and over-exploitation can severely degrade soil in native forests. Considering that productivity in ecosystems is related to soil organic matter (SOM content and quality, the objectives of this study were to: (1 determine the influence of degraded (DEF, partly-degraded (PDF, and undisturbed (UNF Nothofagus forests on the stocks of carbon (C in tree biomass and SOM; (2 evaluate fractions of SOM as indicators of sustainable management; and (3 use the Century model to determine the potential gains of soil organic C (SOC. The forests are located in the Andes and Coastal mountains of southern Chile. The SOM was fractionated to separate the light fraction (LF, macroaggregates (>212 µm, mesoaggregates (212–53 µm, and microaggregates (<53 µm. In two measurement periods, the SOC stocks at 0–20 cm and 20–40 cm depths in macroaggregates were on average 100% higher in the Andean UNF, and SOC was over twice as much at 20–40 cm depth in Andean DEF. Century simulations showed that improved silvopastoral management would gradually increase total SOC in degraded soils of both sites, especially the Ultisol with a 15% increase between 2016 and 2216 (vs. 7% in the Andisol. Greater SOC in macroaggregates (p < 0.05 of UNF indicate a condition of higher sustainability and better management over the years.

 18. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Artiklen indkredser historisk det halvt opløste genrebegreb 'tragedie' og diskuterer det i forhold til det mere modstandsdygtige og åbne begreb om det tragiske' som en særskilt modalitet. Det sker i sidste ende for at godtgøre, at også den moderne, avancerede krimi - in casu svenske Arne Dahls...

 19. Med fodbold som "hook" - et udviklingsprojekt på tværs af grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil; Greve, Charlotte

  2009-01-01

  Artiklen beskriver et socialt innovationsprojekt som udspringer af et samarbejde mellem de to fodboldklubber: Premier League-fodboldklubben West Ham United fra East London og fodboldklubben AC Horsens & de to uddannelsesinstitutioner: VIA University College, Pædagoguddannelsen i Gedved og Univers...

 20. Knowledge-based approach for functional MRI analysis by SOM neural network using prior labels from Talairach stereotaxic space

  Science.gov (United States)

  Erberich, Stephan G.; Willmes, Klaus; Thron, Armin; Oberschelp, Walter; Huang, H. K.

  2002-04-01

  Among the methods proposed for the analysis of functional MR we have previously introduced a model-independent analysis based on the self-organizing map (SOM) neural network technique. The SOM neural network can be trained to identify the temporal patterns in voxel time-series of individual functional MRI (fMRI) experiments. The separated classes consist of activation, deactivation and baseline patterns corresponding to the task-paradigm. While the classification capability of the SOM is not only based on the distinctness of the patterns themselves but also on their frequency of occurrence in the training set, a weighting or selection of voxels of interest should be considered prior to the training of the neural network to improve pattern learning. Weighting of interesting voxels by means of autocorrelation or F-test significance levels has been used successfully, but still a large number of baseline voxels is included in the training. The purpose of this approach is to avoid the inclusion of these voxels by using three different levels of segmentation and mapping from Talairach space: (1) voxel partitions at the lobe level, (2) voxel partitions at the gyrus level and (3) voxel partitions at the cell level (Brodmann areas). The results of the SOM classification based on these mapping levels in comparison to training with all brain voxels are presented in this paper.

 1. Using Self-Organizing Map (SOM) Clusters of Ozonesonde Profiles to Evaluate Climatologies and Create Linkages between Meteorology and Pollution

  Science.gov (United States)

  Stauffer, R. M.; Thompson, A. M.; Young, G. S.; Oltmans, S. J.; Johnson, B.

  2016-12-01

  Ozone (O3) climatologies are typically created by averaging ozonesonde profiles on a monthly or seasonal basis, either for specific regions or zonally. We demonstrate the advantages of using a statistical clustering technique, self-organizing maps (SOM), over this simple averaging, through analysis of more than 4500 sonde profiles taken from the long-term US sites at Boulder, CO; Huntsville, AL; Trinidad Head, CA; and Wallops Island, VA. First, we apply SOM to O3 mixing ratios from surface to 12 km amsl. At all four sites, profiles in SOM clusters exhibit similar tropopause height, 500 hPa height and temperature, and total and tropospheric column O3. Second, when profiles from each SOM cluster are compared to monthly O3 means, near-tropopause O3 in three of the clusters is double (over +100 ppbv) the climatological O3 mixing ratio. The three clusters include 13-16% of all profiles, mostly from winter and spring. Large mid-tropospheric deviations from monthly means are found in two highly-populated clusters that represent either distinctly polluted (summer) or clean O3 (fall-winter, high tropopause) profiles. Thus, SOM indeed appear to represent US O3 profile statistics better than conventional climatologies. In the case of Trinidad Head, SOM clusters of O3 profile data from the lower troposphere (surface-6 km amsl) can discriminate background vs polluted O3 and the meteorology associated with each. Two of nine O3 clusters exhibit thin layers ( 100s of m thick) of high O3, typically between 1 and 4 km. Comparisons between clusters and downwind, high-altitude surface O3 measurements display a marked impact of the elevated tropospheric O­­3. Days corresponding to the high O3 clusters exhibit hourly surface O3 anomalies at surface sites of +5 -10 ppbv compared to a climatology; the anomalies can last up to four days. We also explore applications of SOM to tropical ozonesonde profiles, where tropospheric O3 variability is generally smaller.

 2. Impact of Fe(III)-OM complexes and Fe(III) polymerization on SOM pools reactivity under different land uses

  Science.gov (United States)

  Giannetta, B.; Plaza, C.; Zaccone, C.; Siebecker, M. G.; Rovira, P.; Vischetti, C.; Sparks, D. L.

  2017-12-01

  Soil organic matter (SOM) protection and long-term accumulation are controlled by adsorption to mineral surfaces in different ways, depending on its molecular structure and pedo-climatic conditions. Iron (Fe) oxides are known to be key regulators of the soil carbon (C) cycle, and Fe speciation in soils is highly dependent on environmental conditions and chemical interactions with SOM. However, the molecular structure and hydrolysis of Fe species formed in association with SOM is still poorly described. We hypothesize the existence of two pools of Fe which interact with SOM: mononuclear Fe(III)-SOM complexes and precipitated Fe(III) hydroxides. To verify our hypothesis, we investigated the interactions between Fe(III) and physically isolated soil fractions by means of batch experiments at pH 7. Specifically, we examined the fine silt plus clay (FSi+C) fraction, obtained by ultrasonic dispersion and wet sieving. The soil samples spanned several land uses, including coniferous forest (CFS), grassland (GS), technosols (TS) and agricultural (AS) soils. Solid phase products and supernatants were analyzed for C and Fe content. X-ray diffraction (XRD) and Brunauer-Emmett-Teller (BET) analysis were also performed. Attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) was used to assess the main C functional groups involved in C complexation and desorption experiments. Preliminary linear combination fitting (LCF) of Fe K-edge extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectra suggested the formation of ferrihydrite-like polymeric Fe(III) oxides in reacted CFS and GS samples, with higher C and Fe concentration. Conversely, mononuclear Fe(III) OM complexes dominated the speciation for TS and AS samples, characterized by lower C and Fe concentration, inhibiting the hydrolysis and polymerization of Fe (III). This approach will help revealing the mechanisms by which SOM pools can control Fe(III) speciation, and will elucidate how both Fe

 3. Potential of starter culture to reduce biogenic amines accumulation in som-fug, a Thai traditional fermented fish sausage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jirasak Kongkiattikajorn

  2015-12-01

  Full Text Available This study assessed the effects of starter cultures (Lactobacillus sakei KM5474 and Lactobacillus plantarum KM1450 on the accumulation of biogenic amines (BAs in Thai traditional fermented fish sausage. BAs formation (cadaverine, putrescine, histamine, tryptamine, phenylethylamine, and tyramine was significantly higher in som-fug fermentation without starter culture. Accumulation of these BAs in som-fug could reduce significantly by the incubation with of L. sakei KM5474 and L. plantarum KM1450. The influence of the availability of free amino acids (FAAs on BA formation during the fermentation of som-fug with and without starter culture was also investigated. The significant differences in the amount of some FAAs among batches would be partially attributed to the distinct proteolytic and BAs accumulation of specific microbiota of each batch. In general, amounts of FAA were related with their corresponding BAs. In batch control of the availability of practically all FAA precursors, BA formation could be observed. The formation of some BAs (histamine, putrescine, cadaverine, and phenylethylamine occurring in batch control was related to the amounts of FAA precursors (histidine, arginine, lysine, and phenylalanine. Starter culture L. plantarum KM1450 was more efficient in reducing BA accumulation in som-fug than that of starter culture L. sakei KM5474, while mixed starter cultures of L. sakei KM5474 and L. plantarum KM1450 showed the highest effectiveness in reducing BA accumulation during som-fug fermentation compared with the sample sausage without starter culture or with monostarter culture.

 4. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 5. Chemical characterization of soil organic matter in a Chesapeake Bay salt marsh: analyzing microbial and vegetation inputs to SOM

  Science.gov (United States)

  Bye, E.; Schreiner, K. M.; Abdulla, H. A.; Minor, E. C.; Guntenspergen, G. R.

  2017-12-01

  Coastal wetlands play a critical role in the global carbon cycle. These ecosystems sequester and store carbon, known as "blue carbon," at a rate two or three orders of magnitude larger than other terrestrial ecosystems, such as temperate, tropical, and boreal forests. Anthropogenic changes to the climate are threatening blue carbon stores in coastal wetland ecosystems. To understand and predict how these important carbon stores will be affected by anthropogenic climate changes, it is necessary to understand the formation and preservation of soil organic matter (SOM) in these ecosystems. This study will present organic geochemical data from two sediment cores collected from the Smithsonian Environmental Research Center site on a salt marsh in Maryland along the Chesapeake Bay. One core is from a location that recently transitioned from a C4 to C3 plant regime, currently dominated by the sedge Shoenplectis americanus. The second core is from a C4 plant (Spartina patens) dominated location in the marsh. The organic geochemistry of these 100 cm deep sediment cores was studied through multiple bulk analyses including stable isotopes, elemental ratios, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), solid-state magic-angle-spinning Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and compound specific lignin-phenol analysis. By using comprehensive chemical characterization techniques, this study aims to discern between vegetation- and microbially-derived inputs to SOM in blue carbon ecosystems. The results show a general increase in the aromatic content with a concomitant decrease of carbohydrates with depth in both cores. However, substantial differences between the two cores, indicates differing inputs and/or stabilization mechanisms within SOM formed from different vegetation regimes. Further compound specific work will help to elucidate the specific source of compounds within each compound class, in surface and deep SOM, and additionally can help provide evidence for different

 6. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 7. Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  cecilie Fog-petersen

  2014-10-01

  Full Text Available I artiklen ser vi på potentialer og udfordringer ved at benytte iPads til at understøtte lægestuderendes læring under deres klinikophold i psykiatri. 72 studerende er blevet instrueret i at bruge iPads til at filme patientsamtaler og gennemse deres videoer med henblik på, at udvælge dele af videoen som udgangspunkt for supervision med en læge. Interviews med de studerende peger på, at supervision med udgangspunkt i videoer på iPaden giver mulighed for mere detaljeret læring, end supervision uden samme mulighed for at visualisere patientsamtalen. Dog stiller de studerede spørgsmålstegn ved, om læringsudbyttet ved at bruge iPads svarer til den tid, de bruger på at filme og se filmen igennem. De foretrækker mere klassisk supervision og feedback.

 8. Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  cecilie Fog-petersen

  2014-09-01

  Full Text Available I artiklen ser vi på potentialer og udfordringer ved at benytte iPads til at understøtte lægestuderendes læring under deres klinikophold i psykiatri. 72 studerende er blevet instrueret i at bruge iPads til at filme patientsamtaler og gennemse deres videoer med henblik på, at udvælge dele af videoen som udgangspunkt for supervision med en læge. Interviews med de studerende peger på, at supervision med udgangspunkt i videoer på iPaden giver mulighed for mere detaljeret læring, end supervision uden samme mulighed for at visualisere patientsamtalen. Dog stiller de studerede spørgsmålstegn ved, om læringsudbyttet ved at bruge iPads svarer til den tid, de bruger på at filme og se filmen igennem. De foretrækker mere klassisk supervision og feedback.

 9. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  artiklen foreslås supplementært, at der i valget af term til beskrivelsen af den graviditetsbærende kvinde i et surrogati-arrangement indføres en skelnen baseret på, hvorvidt den graviditetsbærende kvinde ikke er genetisk relateret til barnet, eller om hun faktisk er. Det foreslås følgelig at anvende den......I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af...... fænomen og kan føre den retlige forståelse i forskelligartede retninger. Supplering af det retlige sprog med betegnelsen graviditetsvært øger derfor indsigten i de underliggende faktiske forhold og forbedrer grundlaget for retlige vurderinger i konkrete sager samt for retspolitiske refleksioner. I...

 10. O ENSINO DA FÍSICA DO SOM BASEADO EM INVESTIGAÇÕES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio Tarciso Borges

  Full Text Available Neste trabalho, examinamos as experiências de aprendizagem de um grupo de 9 alunos do 1° e do 2° ano do ensino médio em um curso curto sobre a Física do Som em um ambiente de aprendizagem rico em representações e centrado em computador. Os estudantes, divididos em três grupos, estudaram o texto do curso em seu próprio ritmo. Ao longo do estudo os grupos resolviam exercícios de fixação e respondiam a questões abertas. Algumas questões desafiavam os grupos a planejarem atividades de investigação para resolver problemas conceituais. Os dados analisados foram construídos a partir das gravações em vídeo das sessões dos grupos no ambiente de aprendizagem e de testes de conhecimento específico aplicados antes e depois do curso. Os resultados indicam melhoria no desempenho no pós-teste comparado com o pré-teste e na compreensão dos tópicos abordados no curso.

 11. Phase II trial of SOM230 (pasireotide LAR) in patients with unresectable hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Feun, Lynn G; Wangpaichitr, Medhi; Li, Ying-Ying; Kwon, Deukwoo; Richman, Stephen P; Hosein, Peter J; Savaraj, Niramol

  2018-01-01

  A phase II trial of pasireotide was performed to assess its efficacy and safety in advanced or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC). Patients with advanced HCC and Child-Pugh score ≤7 received pasireotide LAR 60 mg intramuscularly every 28 days. Primary endpoint was disease control rate. Secondary endpoints were time to tumor progression, response rate, treatment-related adverse events, and overall survival. Serum insulin growth factor-1 was measured before and after pasireotide. Twenty patients were treated and evaluable. Eighteen patients (90%) had prior therapy; 16 patients (80%) had multiple therapies. Median age was 65, 75% had Barcelona Clinic Liver Cancer stage C, and 55% had metastatic disease. The main toxicity was hyperglycemia. Rare adverse effects included reversible grade 4 elevation in alanina transaminase/aspartate transaminase in one patient. The best response was stable disease in 9 patients (45%). Median time to tumor progression for the 20 patients was 3 months, and median survival was 9 months. Pasireotide had limited clinical benefit as second-line or third-line treatment in patients with advanced or metastatic HCC. Low baseline insulin growth factor-1 level may be indicative when SOM230 treatment may be ineffective, and decreasing levels after treatment may be indicative of disease control.

 12. Implementation of Self Organizing Map (SOM) as decision support: Indonesian telematics services MSMEs empowerment

  Science.gov (United States)

  Tosida, E. T.; Maryana, S.; Thaheer, H.; Hardiani

  2017-01-01

  Information technology and communication (telematics) is one of the most rapidly developing business sectors in Indonesia. It has strategic position in its contribution towards planning and implementation of developmental, economics, social, politics and defence strategies in business, communication and education. Aid absorption for the national telecommunication SMEs is relatively low; therefore, improvement is needed using analysis on business support cluster of which basis is types of business. In the study, the business support cluster analysis is specifically implemented for Indonesian telecommunication service. The data for the business are obtained from the National Census of Economic (Susenas 2006). The method used to develop cluster model is an Artificial Neural Network (ANN) system called Self-Organizing Maps (SOM) algorithm. Based on Index of Davies Bouldin (IDB), the accuracy level of the cluster model is 0.37 or can be categorized as good. The cluster model is developed to find out telecommunication business clusters that has influence towards the national economy so that it is easier for the government to supervise telecommunication business.

 13. Discrimination between Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using SOM and PSO-SVM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shih-Ting Yang

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM and particle swarm optimization (PSO for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM, were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 14. RICCI and Matter Collineations of SOM-ROY Chaudhary Symmetric Space Time

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Ramzan

  2018-04-01

  Full Text Available gThis paper is devoted to explore the RICCI and MCs (Matter Collineations of the Som-Ray Chaudhary spacetime. The spacetime under consideration is one of the spatially homogeneous and rotating spacetimes. Collineations are the some kinds of the Lie symmetries. To discuss the required collineations we have used the RICCI and energy momentum tensors. As the RICCI tensor is formulated from the metric tensor, it must possess its symmetries. RCs (RICCI Collineations leads to conservation laws. On the other hand for the distribution of matter in the spacetimes, the symmetries of energy momentum tensor or MCs provides conservation laws on matter field. Throughout this paper, these collineations are discussed by vanishing Lie derivative of RICCI and energy momentum tensors respectively. Complete solution of the RCs and MCs equations, which are formed in the result of vanishing Lie derivative are explored. Studying all these collineations in the said spacetime, it has been shown that RCs of the spacetime form an infinite dimensional vector space where as MCs are Killing vector fields.

 15. Faktorer som påverkar trycksårsuppkomst i den perioperativa miljön : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kaati, Henrik; Annika, Larsson

  2015-01-01

  Bakgrund: Det är viktigt att sjuksköterskor som arbetar inom den perioperativa vården har kunskaper och färdigheter om faktorer som orsakar trycksår så att förebyggande åtgärder kan genomföras. Det är väl dokumenterat att det finns stora kostnadsbesparingar för samhället i arbetet genom förebyggandet av trycksår. Trycksår i litteraturöversikter diskuteras främst i samband med långtidsvård, intensivvård och rehabilitering. Det är mindre fokus i litteraturöversikter på den akuta vården samt den...

 16. Clustering self-organizing maps (SOM) method for human papillomavirus (HPV) DNA as the main cause of cervical cancer disease

  Science.gov (United States)

  Bustamam, A.; Aldila, D.; Fatimah, Arimbi, M. D.

  2017-07-01

  One of the most widely used clustering method, since it has advantage on its robustness, is Self-Organizing Maps (SOM) method. This paper discusses the application of SOM method on Human Papillomavirus (HPV) DNA which is the main cause of cervical cancer disease, the most dangerous cancer in developing countries. We use 18 types of HPV DNA-based on the newest complete genome. By using open-source-based program R, clustering process can separate 18 types of HPV into two different clusters. There are two types of HPV in the first cluster while 16 others in the second cluster. The analyzing result of 18 types HPV based on the malignancy of the virus (the difficultness to cure). Two of HPV types the first cluster can be classified as tame HPV, while 16 others in the second cluster are classified as vicious HPV.

 17. O som da Marcha: evangélicos e espaço público na Marcha para Jesus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Sant'Ana

  2014-12-01

  Full Text Available Neste artigo, trato da relação entre evangélicos e espaço público do ponto de vista das práticas sonoras que operam na chamada "Marcha para Jesus". A "Marcha para Jesus" ocorre anualmente em centenas de cidades e consiste em uma caminhada por locais vistos como importantes para a cidade, acompanhada por músicas evangélicas entoadas em alto som. Nesses eventos, em que se conectam esferas comumente imaginadas como distintas, como religião, indústria cultural (mercado e política, o som estabelece e dilui fronteiras. Uma coletividade evangélica é performada e se engaja em batalhas sonoras e espirituais pela cidade.

 18. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 19. Educação somática e construtivismo: revendo a pedagogia da dança

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neila Cristina Baldi

  2016-12-01

  Full Text Available O presente texto discute a aplicação da educação somática e do construtivismo pós-piagetiano no ensino da dança. Neste sentido, o artigo propõe uma revisão da pedagogia da dança, que vem secularmente arraigada, sobretudo, na tendência tradicional de ensino. A ideia central é apontar as questões epistemológicas que a educação somática e que o construtivismo têm em comum, para, deste modo, pensar em uma pedagogia da dança alternativa à vigente. Com estas bases teóricas, é possível trabalhar metodologias de ensino diferenciadas, que permitam a aprendizagem tanto de repertórios de dança quanto nos demais conteúdos.

 20. Educação somática e construtivismo: revendo a pedagogia da dança

  OpenAIRE

  Neila Cristina Baldi

  2016-01-01

  O presente texto discute a aplicação da educação somática e do construtivismo pós-piagetiano no ensino da dança. Neste sentido, o artigo propõe uma revisão da pedagogia da dança, que vem secularmente arraigada, sobretudo, na tendência tradicional de ensino. A ideia central é apontar as questões epistemológicas que a educação somática e que o construtivismo têm em comum, para, deste modo, pensar em uma pedagogia da dança alternativa à vigente. Com estas bases teóricas, é possível trabalhar met...

 1. Præstationsløn som element i værdikædeoptimering i byggebranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian; Thyssen, Mikael

  2004-01-01

  Akkordsystemet er meget udbredt i byggeriet, hvilket nok mest hænger sammen med den lange tradition i branchen for uafhængige arbejdssjak, der tager hyrer på projekter rundt omkring i landet samt muligheden for en høj timeløn. Den beskæftigelsesmæssi-ge andel, som er ansat på akkord, svinger mell...

 2. Cuerpo y subjetividad en Latinoamérica: resistencia a la cultura somática del capitalismo

  OpenAIRE

  Manuel Roberto Escobar C.

  2015-01-01

  A partir de la comprensi n del cuerpo como un campo disputado por distintas fuerzas que producen al sujeto en Colombia, y las investigaciones sobre el tema, el art culo identi ca dos construcciones corporales que se resisten a la cultura som tica de la modernidad en su ver- si n capitalista: el cuerpo mestizo y el cuerpo barroco, que tienen en com n su oposici n a las prescripciones que las culturas euroc ntricas han tratado de imponerles...

 3. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.     This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 4. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.  This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 5. Esplenectomia subtotal para tratamento do hipodesenvolvimento somático e sexual secundário a esplenomegalia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andy Petroianu

  Full Text Available OBJETIVO: "Nanismo esplênico" é condição clínica decorrente de processo imunitário relacionado ao baço e tem como tratamento preconizado a esplenectomia total. Seguindo uma linha de pesquisa voltada ao estudo da esplenectomia subtotal em diferentes afecções, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento somático de pacientes portadores deste hipodesenvolvimento esplenomegálico, submetidos à esplenectomia subtotal com preservação do pólo superior esplênico irrigado apenas pelos vasos esplenogástricos. MÉTODO: Quatro pacientes masculinos (14, 14, 16 e 17 anos com esplenomegalia (três de etiologia esquistossomática e um com cirrose auto-imune e retardo do desenvolvimento somático e sexual foram submetidos à esplenectomia subtotal. As indicações para cirurgia foram sangramento de varizes do esôfago e pancitopenia. RESULTADOS: Em todos os casos houve retomada do crescimento e após um ano eles já se encontravam dentro da faixa de desenvolvimento somático e sexual compatível com a idade. CONCLUSÃO: O hipodesenvolvimento esplenomegálico não é decorrente da presença do baço, mas de seu crescimento; a esplenectomia subtotal é um procedimento adequado para tratar o retardo de desenvolvimento somático e sexual por esplenomegalia.

 6. Udvikling af lærerens digitale kompetencer med iPad’en som læringsressource

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin Tweddell; Holm, Madeleine Rygner

  2017-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i et forskningsprojekt på en dansk folkeskole i årene 2012-2015. Projektet handlede om implementeringen af iPads på begyndertrinnet og artiklen præsenterer de tilknyttede læreres kompetenceudvikling, ift. både digitale- og didaktiske kompetencer. Artiklens formål er...... at beskrive og analysere hvordan læreres kompetenceudvikling kan organiseres med udgangspunkt i iPad’en som læringsressource i et didaktisk perspektiv. Lærernes kompetenceudvikling er organiseret i en struktur, der tager udgangspunkt i specifikt udvalgte fokusområder fra undervisningen som udvikles over...... fokuspunkter fra projektet. En af artiklens hovedpointer er, at en praksisnær kompetenceudvikling er frugtbar, når lærerne arbejder med specifikt udvalgte fokusområder relateret til iPad’en som læringsressource og på baggrund af dette arbejde udvikler nye design for læring i læringsfællesskaber....

 7. Sinéreses cromossômicas: projeto de complementaridade semiósica entre som e cor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eufrásio Prates

  2008-11-01

  Full Text Available O trabalho de Basbaum transita, transdisciplinarmente, pelos campos da neurologia cognitiva, arte, fí­sica, matemática, tecnologia, misticismo e teosofia, trazidos à baila para compor a teia da sinestesia ontológica do cromo-som, complexo indissociável e simultâneo de som e cor, como busca de interconexões originárias entre som e cor a partir da esfera da primeiridade peirciana, da constituição mesma do fenômeno sinestésico. Palavras-chave Sinestesia, primeiridade. Abstract The work of Basbaum as a research on the originary interconnections between sound and color based upon the Peircian firstness sphere concern, the constitution of the synesthesic phenomenon itself , goes transdisciplinarly through the fields of cognitive neurology, arts, physics, mathematics, technology, mysticism and theosophy, all of them with regard to the weaving of the ontological; synesthesia of the chromosound, an indissociable and simultaneous complex ofsound and color. Keywords Synesthesic phenomenon, Peircian firstness.

 8. Implementering af digital multiple choice questions (MCQ) som eksamensform med nye feedback og læringsmuligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; Simonsen, Eivind Ortind; Krogh, Kristian

  2013-01-01

  at modtage feedback på deres bestræbelser i form af en karakter eller et bestået/ikke bestået som svar på deres præstation. De digitale MCQ eksamener på AU Health afholdes hvert semester, og aktuelt går ca. 1500 studerende årligt til denne form for digital eksamen. Digitalisering af MCQ eksamen giver en lang......, kan den i den digitale prøveform med relativt få administrationstimer gives som feedback til flere hundrede studerende indenfor kort tid. Det kan f.eks. være i form af en individualiseret rapport opdelt på emneområder, der differentierer besvarelsen på emneområder, hvilket faciliterer en fremadrettet...... kvalificeret refleksion hos den enkelte studerende. Ydermere har digitaliseringen også synliggjort en række kvalitetsparametre, som man tidligere har accepteret, ikke blev analyseret eller videreformidlet. Feedback om eksempelvis spørgsmålskvalitet eller fejl i svarmulighederne. Med udviklingen af en digital...

 9. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Eggers Bjælde

  2016-11-01

  Full Text Available 14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil. Forløbet var tilrettelagt efter principperne for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact.

 10. Variações morfológicas de embriões somáticos obtidos a partir de inflorescências de bananeira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filippi Silvia Balbão

  2001-01-01

  Full Text Available A embriogênese somática pode ser uma alternativa para o melhoramento de espécies vegetais, quando associada à transformação genética. A regeneração de plântulas a partir de embriões somáticos é dependente de vários fatores, entre eles, a qualidade do embrião somático. Neste trabalho embriões somáticos com diferentes características morfológicas são descritos. Embriogênese somática de bananeira, cv. Grand Nain e Nanicão Jangada foi induzida a partir de inflorescências funcionalmente masculinas, em meio de indução (MI seguido de subcultivo em meio de germinação (MG, em ausência de luz. A presença de luz na indução, não favoreceu a resposta embriogênica. Em ausência de luz, os explantes da cv. Nanicão Jangada, durante os seis meses de cultivo, sofreram diversas alterações, como a formação de calos embriogênicos e não embriogênicos, formação de embriões somáticos, continuidade no desenvolvimento do botão floral ou oxidação do explante. A freqüência de resposta embriogênica foi baixa, com apenas 6% dos explantes formando embriões somáticos e 23% com formação de calos embriogênicos. O acompanhamento histológico e morfológico das alterações ocorridas nos explantes permitiu a identificação de embriões somáticos com características morfológicas distintas: com maior freqüência observou-se um tipo de embrião com morfologia semelhante ao embrião zigótico de Musa acuminata; em menor freqüência desenvolveram-se embriões somáticos semelhantes a embriões zigóticos de outras monocotiledôneas, indicando que em um único protocolo de embriogênese somática, é possível ocorrer a formação de diferentes padrões morfológicos de embriões somáticos.

 11. Inducción de embriogénesis somática en Alstroemeria spp.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cruz Ivan Guillermo

  2003-12-01

  Full Text Available

  Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de inducir la embriogénesis somática en el genotipo de Alstroemeria AAZ59 como alternativa ante las dificultades que presenta su propagación y por su importancia como flor de corte. A tal fin, se evaluó el tipo de explante con mayor potencial embriogénico y su interacción con reguladores de crecimiento, la consistencia del medio de cultivo y el fotoperiodo. Así mismo, se probaron cinco reguladores de crecimiento: 2,4-D, tidiazuron (TDZ, picloran, bencilaminopurina (BAP y ácido indolbutírico (AIB, en tres combinaciones y diferentes concentraciones; también se evaluaron medios de cultivo sólidos con adición de 5,7 g/l de agar y medios líquidos. Se estudiaron diferentes tipos de explantes: tres tipos de hojas en diferentes estados de desarrollo y segmentos de pedicelo provenientes de plantas establecidas en campo, además de segmentos de brotes sacados de plántulas in vitro. Todos los tratamientos fueron evaluados bajo dos condiciones de fotoperiodo: la primera condición con 16 horas luz (5.000 lux y ocho horas de oscuridad, y la segunda condición en oscuridad total. Se logró la embriogénesis somática directa a partir de segmentos de pedicelo y de segmentos de brotes Primeira transferência: afastar a sugestão do somático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Villa

  2008-12-01

  Full Text Available Além da simpatia, da empatia, na origem da neurose de transferência, há um ponto central, ponto de antipatia, em que psicanalista e psicanalisando apreendem o real do corpo. Além do corpo psíquico, se entrevê o fundo das coisas: a carne em sofrimento que nunca é vista. Nesse momento do tratamento ouve-se a força de atração do recalcamento orgânico. O autor volta a um momento princeps da invenção freudiana: o sonho "da injeção de Irmã", para examinar sua hipótese de que o trabalho do sonho revela uma das funções do psíquico - afastar a sugestão do somático.First transference: des-suggesting the somatic. In the origin of transference neurosis, beyond sympathy and empathy, we can meet an umbilical point, which is an antipathy point where patient and analyst encounter the real of the body. Beyond the psychic body, we can see "the bottom of things": the suffering flesh, which is never seen. This moment of cure is the one where can be heard the strength of attraction from the organic repression. In order to explore this hypothesis, the author goes back to a moment of Freudian finding: the dream of Irma. He suggests that the work of the dream shows a function of the psychic, which is the desuggestion of somatic.

 12. Phase II trial of SOM230 (pasireotide LAR in patients with unresectable hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feun LG

  2018-01-01

  Full Text Available Lynn G Feun,¹ Medhi Wangpaichitr,² Ying-Ying Li,¹ Deukwoo Kwon,³ Stephen P Richman,¹ Peter J Hosein,¹ Niramol Savaraj¹,² ¹Department of Medicine, Medical Oncology, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, ²Department of Surgery, Miami VA Healthcare System, Research Service, ³Biostatistics and Bioinformatics Core, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, Miami, FL, USA Background: A phase II trial of pasireotide was performed to assess its efficacy and safety in advanced or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC.Patients and methods: Patients with advanced HCC and Child–Pugh score ≤7 received pasireotide LAR 60 mg intramuscularly every 28 days. Primary endpoint was disease control rate. Secondary endpoints were time to tumor progression, response rate, treatment-related adverse events, and overall survival. Serum insulin growth factor-1 was measured before and after pasireotide.Results: Twenty patients were treated and evaluable. Eighteen patients (90% had prior therapy; 16 patients (80% had multiple therapies. Median age was 65, 75% had Barcelona Clinic Liver Cancer stage C, and 55% had metastatic disease. The main toxicity was hyperglycemia. Rare adverse effects included reversible grade 4 elevation in alanina transaminase/aspartate transaminase in one patient. The best response was stable disease in 9 patients (45%. Median time to tumor progression for the 20 patients was 3 months, and median survival was 9 months.Conclusion: Pasireotide had limited clinical benefit as second-line or third-line treatment in patients with advanced or metastatic HCC. Low baseline insulin growth factor-1 level may be indicative when SOM230 treatment may be ineffective, and decreasing levels after treatment may be indicative of disease control. Keywords: pasireotide, hepatocellular carcinoma, insulin growth factor-1 

 13. [Development of a portable SOM detector based on NIR diffuse reflection].

  Science.gov (United States)

  Li, Min-Zan; Pan, Luan; Zheng, Li-Hua; An, Xiao-Fei

  2010-04-01

  A portable soil organic matter detector based on near infrared diffuse reflectance was developed. The detector uses a microprocessor 89S52 as the micro controller unit (MCU) and consists of an optical system and a control system. The optical system includes an 850 nm near-infrared LED lamp-house, a lamp-house driving-circuit, a Y type optical fiber, a probe, and a photoelectric sensor. The control system includes an amplifying circuit, an A/D circuit, a display circuit with LCD, and a storage circuit with USB interface. Firstly the single waveband optical signal from the near-infrared LED is transferred to the surface of the target soil via the incidence fibers. Then the reflected optical signal is collected and transferred to the photoelectric sensor, where the optical signal is converted to the electrical signal. Subsequently, the obtained electrical signal is processed by 89S52 MCU. Finally, the calculated soil organic matter content is displayed on the LCD and stored in the USB disk. The calibration experiments using the estimation model of the soil organic matter were conducted. Thirteen kinds of natural soil samples were prepared, each divided into five sub-samples. After measurement, the natural samples were dried under the condition of 105 degrees C for 24 h, and then the same measurements were performed. The analysis of the correlation between the detected SOM content and the measured reflectance was carried out. For the natural soil samples, R2 = 0.907, while R2 reached 0.963 for the dried soil samples. The average reflectance of the five sub-samples from the same kind soil was calculated for each kind of soil. And then the same correlation analysis was conducted, for the natural samples R2 = 0.950, and for the dried samples R2 = 0.982. The results showed that the developed detector is practical. And the soil moisture has an effect on the accuracy of the detector. It is necessary to correct the real time measurement result of the detector based on soil

 14. Uso do ultra-som para punção venosa central em paciente obeso com adenomegalia cervical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaderson Wollmeister

  2008-08-01

  Full Text Available JUSTIFICATICA E OBJETIVOS: As técnicas clássicas para punção venosa central são realizadas com base em referências anatômicas de superfície e conhecimento da anatomia vascular da região em que se realizará a punção. O uso do ultra-som permite a realização da punção sob visão direta das estruturas vasculares, peri-vasculares e da agulha de punção. O objetivo deste relato foi descrever o uso do ultra-som no auxílio de acesso venoso central em paciente obeso e com adenomegalias. RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, branco, 28 anos, 1,70 m, 120 kg, com diagnóstico de linfoma de Hodgkin esclerose nodular. Solicitado ao Serviço de Anestesiologia do Hospital Governador Celso Ramos, punção de veia jugular interna direita guiada por ultra-som devido à presença de gânglio supraclavicular que prejudicava a referência anatômica de punção e à obesidade do paciente. Após a obtenção da melhor imagem a veia jugular interna esquerda foi puncionada e colocado um cateter venoso de triplo lúmen. A punção foi única, com progressão fácil do cateter e realizada sem complicações. CONCLUSÕES: O uso da ultra-sonografia para punção venosa central pode evitar complicações tornando o procedimento mais seguro para o paciente.

 15. Embriogênese somática do caquizeiro Somatic embryogenesis of japanese persimmon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayse Cristina de Carvalho

  2004-08-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi o estabelecimento de um protocolo para a embriogênese somática do caquizeiro. Como explantes, foram utilizados embriões zigóticos em diversos estádios de desenvolvimento, retirados de frutos coletados de plantas adultas a campo, a partir de quatro semanas após o pleno florescimento até 22 semanas. O meio básico para os experimentos foi o MS½NO3. O meio inicial de indução foi suplementado com 20µM de 2,4-D e 2µM de cinetina. Os calos escuros obtidos foram repicados para outro meio de indução, com concentrações 10 ou 20 µM de 2,4-D e 2 µM de cinetina. Os calos com massas pró-embriogênicas obtidos foram transferidos para meio de manutenção e multiplicação com 2 µM de cinetina e 2,4-D nas concentrações 2,5; 5,0 e 10 µM. As massas embriogênicas formadas foram transferidas para meio de maturação suplementado com 0,5 µM de AIB e as concentrações 5; 10 e 20 µM de 2-iP. Os embriões formados foram isolados em dois meios de conversão, sendo o primeiro com 5 µM de 2-iP, 5 µM de AG3 e 0,5 µM de AIB e o segundo com 0,5 µM de AG3 e BAP, nas concentrações 0; 0,25; 0,5 e 1,0 µM. Como resultados, obteve-se o padrão indireto de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos maduros, com mais de 22 semanas de formação, quando cultivados em meio de cultura com 10 µM de 2,4-D combinado com 2 µM de cinetina. A manutenção e a multiplicação das culturas embriogênicas foram mais eficientes com 5 µM de 2,4-D, na qual os pró-embriões avançaram para o estádio globular. Na fase de maturação, as concentrações de 2-iP testadas atuaram promovendo os embriões globulares a estádios mais avançados da ontogenia como cordiforme, torpedo e cotiledonar. A suplementação do meio de cultura com 1 µM de BAP e 0,5 µM de AG3 gerou a formação de plantas mais desenvolvidas, com maior número e tamanho de folhas.The goal of this work was to develop a protocol for persimmon cloning

 16. Internprissättning inom offentlig verksamhet – en kvalitativ studie om internprissättning som styrverktyg

  OpenAIRE

  Neziri, Burim

  2012-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning implementeras internprissättningen inom Karlskrona kommun samt vilken roll har internprissättningen för organisationen. I min studie har jag kommit fram till att inom en offentlig verksamhet som är en divisionaliserad organisation, är internprissättningen ett viktigt styrverktyg. Detta bidrar till att offentliga organisationer underlättas till att följa upp resultatenheterna inom organisationen, man får en rättvis kostnadsfördeln...

 17. Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser - med Facebook som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Ditte; Brügger, Niels; Sandvik, Kjetil

  2017-01-01

  enhver forsker og studerende vil møde, når Facebook i dets dynamiske online form bliver gjort til analyseobjekt gennem arkivering. Konkret illustreres det, hvordan fire specifikke arkiveringsmetoder af webmateriale på hver deres måde giver både begrænset og privilegeret adgang til de originale data og......I dette kapitel undersøges og diskuteres der, hvordan forskellige former for arkivering af digitalt materiale har forskellige implikationer for, hvilke analyser der kan foretages. Dette eksemplificeres med udgangspunkt i webstedet Facebook, og kapitlet diskuterer de metodologiske udfordringer, som...

 18. Cuerpo y subjetividad en Latinoamérica: resistencia a la cultura somática del capitalismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Roberto Escobar C.

  2015-01-01

  Full Text Available A partir de la comprensi n del cuerpo como un campo disputado por distintas fuerzas que producen al sujeto en Colombia, y las investigaciones sobre el tema, el art culo identi ca dos construcciones corporales que se resisten a la cultura som tica de la modernidad en su ver- si n capitalista: el cuerpo mestizo y el cuerpo barroco, que tienen en com n su oposici n a las prescripciones que las culturas euroc ntricas han tratado de imponerles. As , de maneras m ltiples y creativas el cuerpo despliega una potencia de recreaci n de la existencia, articulada a subjetividades que sobreviven al capitalismo.

 19. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  OpenAIRE

  Rodrigues, Décio; Avigo, Eric Leal; Leite, Marlon Magnon Valdevino; Bussolin, Robson Alves; Barela, José Angelo

  2013-01-01

  O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram...

 1. O Som da Paisagem: Pelas Praças do Centro da Cidade De vitória, ES

  OpenAIRE

  ZAGANELLI, D. M.

  2014-01-01

  A Paisagem Sonora das cidades tem se transformado ao longo dos tempos, juntamente com seu desenvolvimento. Paisagem Sonora é o ambiente sonoro de um lugar, relacionando-se também com o modo com que os indivíduos e a cultura percebem e respondem ao som do ambiente. Esta pesquisa desenvolveu uma metodologia para a caracterização das Paisagens Sonoras, fazendo registros do ambiente acústico das principais praças dos bairros Centro e Parque Moscoso, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Tais bair...

 2. Efeitos do som basal em fendas glóticas Effects of vocal fry incomplete glottal closure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geovana de Paula Bolzan

  2008-01-01

  Full Text Available TEMA: som basal em fendas glóticas. PROCEDIMENTOS: participaram desta pesquisa dois sujeitos do sexo feminino, com idades entre 20 e 40 anos e diagnóstico otorrinolaringológico de fenda em ampulheta. Houve gravação da emissão sustentada da vogal /a/ e exame videolaringoestroboscópico, imediatamente a seguir, os sujeitos realizaram o som basal em três séries de 15 repetições, e foram submetidos a novo exame laríngeo e gravação da vogal. Os dados pré e pós-realização do som basal foram submetidos às analises acústica, perceptivo-auditiva e videolaringoestroboscópica, realizadas por juízes (três fonoaudiólogas e três otorrinolaringologistas, respectivamente. RESULTADOS: em ambos os sujeitos, houve melhora no fechamento glótico e amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora no tipo de voz; aumento das medidas de ruído e de Jitter. CONCLUSÃO: o som basal promoveu redução das fendas glóticas e aumento da amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora do tipo de voz, que ficou mais ruidoso; aumento das medidas de ruído e de Jitter, sugerindo irregularidade vibratória, provavelmente devido ao efeito do ajuste do som basal ao mobilizar intensamente a mucosa.BACKGROUND: vocal fry in incomplete glottal closure. PROCEDURE: two individuals aged between 20 and 40 years old presenting an otolaryngological diagnosis of ampoule chink were part of the study. A recording of the sustained emission of /a/ vowel took place, as well as a videostroboscopic examination. Right after, the individuals completed the vocal fry in three series of 15 repetitions, being submitted to a new laryngeal examination and to the vowel’s recording. Both pre-vocal and post vocal fry data were assessed through acoustic, perceptive-auditive and videostroboscopic analysis, carried out by judges (three speech and language pathologists and three otolaryngologists, respectively. RESULTS: for both individuals, there was an improvement

 3. Victoria's Secret : Märket som skapade en drömvärld och blev till en framgångssaga

  OpenAIRE

  Jonsson, Christine; Stenlo, Andrea

  2014-01-01

  Victoria’s Secret grundades 1977 i Kalifornien, USA. Idag har märket, som främst säljer underkläder, nått en enorm popularitet. I USA finns det, hösten 2014, över 1 000 butiker. Företagets främsta sätt att marknadsföra sig på är genom dess modeshow – The Victoria’s Secret Fashion Show - som sänds en gång per år på CBS. Den påkostade showen blandar modevisningen, som är uppdelad i ett antal olika teman, med uppträdanden av de för tillfället mest populära artisterna.      Syftet med uppsatsen ä...

 4. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae.

  Science.gov (United States)

  Onsurathum, Sudarat; Pinlaor, Porntip; Haonon, Ornuma; Chaidee, Apisit; Charoensuk, Lakhanawan; Intuyod, Kitti; Boonmars, Thidarut; Laummaunwai, Porntip; Pinlaor, Somchai

  2016-02-02

  Contamination of a popular fermented fish dish, pla-som, by Opisthorchis viverrini metacercariae (OVMC) is a possible cause of carcinogenic liver fluke infection in Thailand. Affected individuals are at risk of bile duct cancer, which is a major health problem for people in the Greater Mekong Subregion. In order to investigate concerns about food safety, we studied the effects of fermentation time and low temperature on the viability and infectivity of OVMC during the pla-som production process. Pla-som was prepared at room temperature for up to 1 week in duplicate experiments using cyprinid freshwater fish obtained from an O. viverrini-endemic area. OVMC were then isolated and identified under a stereomicroscope. Complete and viable OVMC were found on days 1-4 of fermentation, while their morphology was degenerated thereafter. After OVMC were fed to hamsters, the percentage of the worm recovery after 1 to 2 months of infection was 52%, 44.7%, 11.3% and 1% for days 1, 2, 3 and 4, respectively. In order to measure the effect of low temperature on OVMC, fish were kept in a refrigerator (4 °C) for up to five days and then subsequently fermented for three days. In fish stored in a refrigerator for 1 and 2 days, viable OVMC were clearly observed and were able to infect hamsters, a worm-recovery percentage of 3.3% and 12.7%, respectively. By contrast, in pla-som prepared from fish stored for 3 to 5 days, OVMC were degenerated and could not infect the host. In conclusion, pla-som fermentation for more than four days and refrigerating fish for three days before pla-som processing can prevent O. viverrini infection. This study may increase awareness of fermented-fish dish preparation to prevent liver fluke infection. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. In situ visualisation and characterisation of the capacity of highly reactive minerals to preserve soil organic matter (SOM) in colloids at submicron scale.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Jian; Wen, Yongli; Li, Huan; Hao, Jialong; Shen, Qirong; Ran, Wei; Mei, Xinlan; He, Xinhua; Yu, Guanghui

  2015-11-01

  Mineral-organo associations (MOAs) are a mixture of identifiable biopolymers associated with highly reactive minerals and microorganisms. However, the in situ characterization and correlation between soil organic matter (SOM) and highly reactive Al and Fe minerals are still unclear for the lack of technologies, particularly in the long-term agricultural soil colloids at submicron scale. We combined several novel techniques, including nano-scale secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS), X-ray absorption near edge structure (XANES) and confocal laser scanning microscopy (CLSM) to characterise the capacity of highly reactive Al and Fe minerals to preserve SOM in Ferralic Cambisol in south China. Our results demonstrated that: (1) highly reactive minerals were strongly related to SOM preservation, while SOM had a more significant line correlation with the highly reactive Al minerals than the highly reactive Fe minerals, according to the regions of interest correlation analyses using NanoSIMS; (2) allophane and ferrihydrite were the potential mineral species to determine the SOM preservation capability, which was evaluated by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fe K-edge XANES spectroscopy techniques; and (3) soil organic biopolymers with dominant compounds, such as proteins, polysaccharides and lipids, were distributed at the rough and clustered surface of MOAs with high chemical and spatial heterogeneity according to the CLSM observation. Our results also promoted the understanding of the roles played by the highly reactive Al and Fe minerals in the spatial distribution of soil organic biopolymers and SOM sequestration. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Musikern som varumärke : En kvalitativ studie om hur frilansande folkmusiker   lanserar sig själva

  OpenAIRE

  Lindblom, Hanna

  2010-01-01

  Denna uppsats syftar till att få en inblick i hur frilansande folkmusiker i Sverige gör för att lansera sig själva som artister, vilka redskap som används samt vilken funktion dessa redskap fyller. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med fyra frilansmusiker inom den folkmusikaliska genren. Musikbranschens förändrade förutsättningar, ställda i relation till Lundberg, Malm & Ronströms (2000) begrepp görare, vetare och makare, utgör de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen....

 7. Sykepleiers erfaringer i møte med ungdommer som har anorexia nervosa, på en barne- eller ungdomspsykiatrisk avdeling.

  OpenAIRE

  Vollan, Renate; Andersen, Iselin Margrethe Iserni

  2016-01-01

  Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hvilke erfaringer sykepleiere har med å jobbe med ungdommer som har anorexia nervosa. Metode: Vi har anvend åtte kvalitative forskningsartikler for å gjøre et systematisk litteraturstudie. Funnene ble brukt for å belyse problemstillingen. Resultat: Sykepleierne fulgte et gitt behandlingsprogram, som gjorde at de måtte være overvåkende og strenge. Dette gikk på akkord med deres verdier, og at sykepleierne heller ønsket å være omsorgsfull...

 8. Impacto del resultado post-partido en la ansiedad cognitiva, ansiedad somática y la autoconfianza en jóvenes jugadoras de fútbol

  OpenAIRE

  Arroyo del Bosque, Rubén; Irazusta Adarraga, Susana; González Rodríguez, Oscar; Bastarrica Varela, Olatz

  2014-01-01

  22 p. - Publicado en CD-ROM El presente estudio analiza el impacto que tiene el resultado post-partido en la ansiedad cognitiva, ansiedad somática y la autoconfianza en jóvenes jugadoras de fútbol. Una muestra de 45 jóvenes futbolistas mujeres completaron la traducción realizada por Capdevila (1997) al castellano de la versión en inglés del Inventario de Ansiedad Competitiva en el Deporte (CSAI-2) (Martens et al., 1990), cuestionario que evalúa los componentes cognitivos y somáticos de la ...

 9. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church

 10. Preliminary results on the influence of mineralogy on the turnover rates of SOM from different Hungarian soils

  Science.gov (United States)

  Zacháry, Dóra; Szalai, Zoltán; Jakab, Gergely; Németh, Tibor; Sipos, Péter; Filep, Tibor

  2016-04-01

  Fine textured soils generally considered containing more microbial biomass, and having a lower rate of biomass turnover and organic matter decomposition than coarse textured soils. In spite of this, several recent studies have shown contradicting trends. For example, the relative importance of different clay minerals for stabilizing SOM remains an open question. The aim of this study is to evaluate soil mineralological effect on the turnover of SOM by identifying and quantifying soil phyllosilicates. Our samples are derived from C3 forests and C3 croplands from different sites of Hungary. C4 maize residues are added to the soils in order to get natural 13C enrichment as tracer for the young carbon. Bulk samples of the soils from 0 to 20 cm depth were collected. The samples were dried at room temperature and preincubated in the dark for 4 months at 20 °C. The basic soil properties (pH, cation exchange capacity) were analysed after 2 mm sieving and homogenization. The amount of total C and N in the soils and maize residues were analysed using NDIR-chemiluminescent analyzer (Tekmar Dohrman Apollo 9000N). Particle size distribution was determined by laser diffraction (Fritsch Analysette MicroTec 22 plus) and particle imaging method (Malvern Morphologi G3-ID). The mineralological composition of the samples was determined by X-ray diffraction (Philips PW 1730 X-ray diffractometer). Moist soil equivalent to 400 g dry soil mixed with 2 g maize leaves is kept in air tight glass chambers for 183 days at 20°C. The leaves had previously been dried at 60 °C, were cut into pieces and sieved through a 2 mm mesh. The evolved CO2 is trapped by 10 mL 2 M NaOH, which is exchanged on day 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28 and subsequently every 31 days. The fractional abundance of 13C of the soils, the plant material and the evolved CO2 is measured with isotope ratio mass spectrometer (Thermo Scientific Delta V IRMS). Our work show the preliminary results on the link between phyllosilicate

 11. E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Elisabeth Meyer

  2014-02-01

  Full Text Available Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB, oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt læringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og «time-on-task». Testene kan tette hullet mellom det studentene forventes å kunne og det de faktisk kan, og egner seg til faktafag som m å pugges og forstås. E-læring kan gi god hjelp til studenters strukturering av tid, læringsstrategier og selvregulering.Læringsutbyttet av nettester diskuteres i lys av nytten av umiddelbar feedback i et pedagogisk perspektiv.AbstractThe starting point of the study is that the natural sciences, particularly anatomy, physiology and biochemistry (collectively known as APB, are often difficult subjects for nursing students. The aim was to investigate whether e-learning tools, in terms of web services, can be an effective educational tool and affect learning outcomes in APB.First year students in the Bachelor's degree program in nursing at Akershus University College of Applied Sciences received a questionnaire with 23 questions, which were answered anonymously.The results of the student survey showed that online tasks were widely used, and that students felt they resulted in good learning outcomes. Online training with immediate feedback shows great student activity and “time-on-task.” These tests can close the gap between what the students are expected to know and what they actually do, and is suitable for factual subjects requiring both memorization and

 12. A COMPARISON STUDY FOR INTRUSION DATABASE (KDD99, NSL-KDD BASED ON SELF ORGANIZATION MAP (SOM ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LAHEEB M. IBRAHIM

  2013-02-01

  Full Text Available Detecting anomalous traffic on the internet has remained an issue of concern for the community of security researchers over the years. The advances in the area of computing performance, in terms of processing power and storage, have fostered their ability to host resource-intensive intelligent algorithms, to detect intrusive activity, in a timely manner. As part of this project, we study and analyse the performance of Self Organization Map (SOM Artificial Neural Network, when implemented as part of an Intrusion Detection System, to detect anomalies on acknowledge Discovery in Databases KDD 99 and NSL-KDD datasets of internet traffic activity simulation. Results obtained are compared and analysed based on several performance metrics, where the detection rate for KDD 99 dataset is 92.37%, while detection rate for NSL-KDD dataset is 75.49%.

 13. Når livet leves som pårørende til en kronisk syg person med Parkinsons Sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise

  Baggrund: Parkinsons Sygdom er en langsom fremadskridende kronisk sygdom der med sygdomsudviklingen påvirker personens evne til at klare sig selv, hvorfor pårørende i stor udstrækning involveres i den uformelle pleje og omsorg i hverdagen. Formål: Ønsket er at skærpe opmærksomheden på de pårørendes...... sygdomme end Parkinson inde på livet i hverdagen. Materiale og metode: En fænomenologisk-hermeneutisk tekstfortolkning blev gennemført. Heri indgår individuelle og fokusgruppeinterview med pårørende til parkinsonpatienter som er bosiddende i Nuuk. Resultater: De foreløbige resultater giver indsigt i...

 14. Different chemical composition of free light, occluded light and extractable SOM fractions in soils of Cerrado and tilled and untilled fielfds, Minas Gerais, Brazil: a pyrolysis-GC/MS study

  NARCIS (Netherlands)

  Buurman, P.; Roscob, R.

  2011-01-01

  To investigate both the effect of land-use systems on SOM characteristics and the effect of occlusion in aggregates on chemical composition of the occluded fraction, SOM fractions of soils under Cerrado, no-tillage and conventional tillage, were investigated. Free light, occluded light and

 15. ORCHIDEE-SOM: modeling soil organic carbon (SOC) and dissolved organic carbon (DOC) dynamics along vertical soil profiles in Europe

  Science.gov (United States)

  Camino-Serrano, Marta; Guenet, Bertrand; Luyssaert, Sebastiaan; Ciais, Philippe; Bastrikov, Vladislav; De Vos, Bruno; Gielen, Bert; Gleixner, Gerd; Jornet-Puig, Albert; Kaiser, Klaus; Kothawala, Dolly; Lauerwald, Ronny; Peñuelas, Josep; Schrumpf, Marion; Vicca, Sara; Vuichard, Nicolas; Walmsley, David; Janssens, Ivan A.

  2018-03-01

  Current land surface models (LSMs) typically represent soils in a very simplistic way, assuming soil organic carbon (SOC) as a bulk, and thus impeding a correct representation of deep soil carbon dynamics. Moreover, LSMs generally neglect the production and export of dissolved organic carbon (DOC) from soils to rivers, leading to overestimations of the potential carbon sequestration on land. This common oversimplified processing of SOC in LSMs is partly responsible for the large uncertainty in the predictions of the soil carbon response to climate change. In this study, we present a new soil carbon module called ORCHIDEE-SOM, embedded within the land surface model ORCHIDEE, which is able to reproduce the DOC and SOC dynamics in a vertically discretized soil to 2 m. The model includes processes of biological production and consumption of SOC and DOC, DOC adsorption on and desorption from soil minerals, diffusion of SOC and DOC, and DOC transport with water through and out of the soils to rivers. We evaluated ORCHIDEE-SOM against observations of DOC concentrations and SOC stocks from four European sites with different vegetation covers: a coniferous forest, a deciduous forest, a grassland, and a cropland. The model was able to reproduce the SOC stocks along their vertical profiles at the four sites and the DOC concentrations within the range of measurements, with the exception of the DOC concentrations in the upper soil horizon at the coniferous forest. However, the model was not able to fully capture the temporal dynamics of DOC concentrations. Further model improvements should focus on a plant- and depth-dependent parameterization of the new input model parameters, such as the turnover times of DOC and the microbial carbon use efficiency. We suggest that this new soil module, when parameterized for global simulations, will improve the representation of the global carbon cycle in LSMs, thus helping to constrain the predictions of the future SOC response to global

 16. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Décio Rodrigues

  2013-09-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram os subtestes do TGMD-2. No início do ano letivo, nenhuma diferença foi observada entre os grupos. No final do ano letivo, crianças que tiveram atividades com o professor da sala apresentaram redução no nível de atividade física, enquanto que crianças com educação física com o professor especialista apresentaram manutenção no nível de atividade física e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. O envolvimento em diferentes contextos de aulas de educação física não é suficiente para promover alteração somática em crianças ao longo do ano letivo. Entretanto, educação física com o professor especialista melhora o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e promove manutenção do nível de atividade física em crianças no ensino infantil.

 17. Por que a percussão de uma mola produz o mesmo som de “pistolas laser” do filme Star Wars?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jair Lúcio Prados Ribeiro

  2014-03-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n2p385 Ao se bater lateralmente em uma mola metálica esticada, é produzido  um sibilo,  um  efeito  sonoro  que  se  tornou parte da cultura atual devido à sua popularização como o som de uma “pistola laser” no filme Star Wars. O sibilo ocorre devido à dispersão do som em um metal, mas a revisão de obras didáticas de ensino médio e superior mostra que a discussão desse fenômeno não está presente. Apresentamos uma atividade experimental possível de ser conduzida no ensino médio, a fim de detectar o sibilo e analisá-lo em um programa de edição de som. A análise gráfica permitiu determinar, de forma aproximada, que há uma relação inversamente proporcional entre a frequência do som que se propaga na mola e o tempo de detecção.

 18. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank Farsø; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie

  (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv...

 19. ”Den tiltrækker os som en magnet”. En kvalitativ undersøgelse af børns barrierer for fysisk aktivitet i frikvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pawlowski, Charlotte Skau

  Baggrund: Det fysiske aktivitetsniveau blandt skolebørn i Danmark er faldende, og en stigende andel, specielt piger, lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn er aktive mindst 60 minutter dagligt. Skolegården og frikvarteret byder som institutionel ramme på en unik mulighed...

 20. Skrift som illustration, illustration som skrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkvig, Henrik

  2014-01-01

  Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’.......Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’....

 1. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 2. Ação do paradiclorobenzeno sôbre os cromossômios somáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cândida H. T. Mendes Conagin

  1950-01-01

  Full Text Available Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos com Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata e Aloë sp., pela aplicação do processo Meyer para o estudo dos cromossômios somáticos. Em linhas gerais, o processo consta das seguintes fases : a tratamento de raízes por uma solução saturada de paradiclorobenzeno ; b fixação em Carnoy ; c hidrólise em HCl a 10%, a 60°C durante dois minutos ; d lavagens em água destilada ; e lavagens em ácido acético a 45% ; f coloração dos esfregaços pela orceína acética. Em virtude dêsse tratamento, os cromossômios se contraem e se apresentam bem separados nas placas metafásicas, sendo facilitada a sua determinação numérica. As constrições, a duplicidade e os satélites nos cromossômios, ficam também postos em evidência. Trata-se de um processo que pode substituir, com a vantagem da rapidez, o processo lento, de exame dos cromossômios somáticos por meio de cortes de material incluído em parafina, nas espécies estudadas.The effects of a prefixation treatment with paradichlorobenzene on the somatic chromosomes of Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata and Aloë sp. have been studied. The following schedule was followed for treating root tips : a prefixation in a solution of paradichlorobenzene ; b fixation in Carnoy ; c hydrolisis in 10 per cent HCI for two minutes at 60°C ; d washing in distilled water ; e washing in 45 per cent acetic acid ; f smearing and staining in aceto-orcein. Good smears were obtained with root tips of Coffea arabica, Allium cepa and Aloe sp. The chromosomes of Coffea arabica were well scattered in the cells. The long chromosomes of Allium cepa and Aloe sp. were also well separated from each other. No difference in the chromosomes was noticed in smears made from paradichlorobenzene treated and untreated root tips of Arachis prostrata. This technique can substitute the paraffin method to advantage for counting chromosome number in root tip

 3. Ultra-som terapêutico na cicatrização tecidual Therapeutic ultrasound in the tissue healing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Débora Cristina Olsson

  2008-08-01

  Full Text Available Visando a minimizar o período de tratamento cicatricial em diversos tecidos, buscam-se alternativas à terapia convencional que colaborem com o processo reparativo criando um microambiente ideal para sua ocorrência. Dentre os inúmeros benefícios das técnicas aplicáveis à medicina regenerativa, o ultra-som terapêutico (UST é prática adjuvante cada vez mais freqüente. Os modelos experimentais de terapia sonora em animais têm propiciado informações relevantes para o tratamento de vários tipos de lesões; todavia, apesar de serem muito utilizados, ainda existem controvérsias em relação aos seus potenciaia biológicos de acordo com a modalidade e a dosimetria indicadas para cada caso. Os efeitos biofísicos do ultra-som (US sobre o reparo tecidual são pouco compreendidos, sendo seu uso muitas vezes negligenciado ou fundamentado na experiência prática, o que resulta em procedimentos errôneos. O objetivo desta revisão bibliográfica é apresentar informações sobre o UST, relatar a existência de riscos de danos celulares decorrentes da inadequada aplicação e revelar a importância de seus mecanismos de ação nos tecidos, tanto no sentido físico, como nos seus aspectos biológicos.Aiming to minimize the cicatricial treatment period, alternatives have been searched to conventional therapy, among which the therapeutic ultrasound is a practice more and more frequent. However, despite of being used in the treatment of various lesions types, there are still controversies related to its real therapeutical value and the indicated dosimetry for each case. The ultrasound effect on the tissue repair is little understood, and its use is seldom based on the practical experience, what sometimes results in wrong procedures. This review has the objective to show the therapeutic ultrasound information and to reveal the importance of its mechanisms in the tissues in the physical and biological aspects.

 4. El volcanismo bimodal del volcán cerro Corona, Alta Sierra de Somún Curá, provincia de Río Negro Bimodal volcanism of the Cerro Corona volcano in the Alta Sierra de Somún Curá (Río Negro province)

  OpenAIRE

  Guadalupe Maro; Marcela B Remesal

  2012-01-01

  La Alta Sierra de Somún Curá es uno de los complejos volcánicos terciarios postplateau en el ambiente de la meseta basáltica de Somún Curá, en la Patagonia extrandina. En ella se encuentra el cerro Corona, un volcán en escudo que corresponde al centro de mayor altura en la región. Está construido por rocas efusivas y piroclásticas subordinadas, fundamentalmente traquiandesíticas-basálticas, con variaciones traquíticas tanto en sus flancos como en su cráter. A pesar de la bimodalidad compositi...

 5. Sandia octahedral molecular sieves (SOMS): structural and property effects of charge-balancing the M(IV)-substituted (M = Ti, Zr) Niobate framework.

  Science.gov (United States)

  Nyman, May; Tripathi, Akhilesh; Parise, John B; Maxwell, Robert S; Nenoff, Tina M

  2002-02-27

  Sandia octahedral molecular sieves (SOMS) is an isostructural, variable composition class of ion exchangers with the general formula Na(2)Nb(2-x)M(IV)(x)O (6-x)(OH)(x).H(2)O (M(IV) = Ti, Zr; x = 0.04-0.40) where up to 20% of the framework Nb(V) can be substituted with Ti(IV) or Zr(IV). This class of molecular sieves is easily converted to perovskite through low-temperature heat treatment (500-600 degrees C). This report provides a detailed account of how the charge imbalance of this Nb(V)-M(IV) substitution is compensated. X-ray powder diffraction with Rietveld refinement, infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, (23)Na MAS NMR, and (1)H MAS NMR were used to determine how the framework anionic charge is cation-balanced over a range of framework compositions. All spectroscopic evidence indicated a proton addition for each M(IV) substitution. Evidences for variable proton content included (1) increasing OH observed by (1)H MAS NMR with increasing M(IV) substitution, (2) increased infrared band broadening indicating increased H-bonding with increasing M(IV) substitution, (3) increased TGA weight loss (due to increased OH content) with increasing M(IV) substitution, (4) no variance in population on the sodium sites (indicated by Rietveld refinement) with variable composition, and (5) no change in the (23)Na MAS NMR spectra with variable composition. Also observed by infrared spectroscopy and (23)Na MAS NMR was increased disorder on the Nb(V)/M(IV) framework sites with increasing M(IV) substitution, evidenced by broadening of these spectral features. These spectroscopic studies, along with ion exchange experiments, also revealed the effect of the Nb(V)/M(IV) framework substitution on materials properties. Namely, the temperature of conversion to NaNb(1-x)M(IV)(x)O(3) (M = Ti, Zr) perovskite increased with increasing Ti in the framework and decreased with increasing Zr in the framework. This suggested that Ti stabilizes the SOMS framework and Zr destabilizes

 6. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L.) inifap 1 y su descripción histológica

  OpenAIRE

  A. Alejandro-Lázaro; A. Azpeitia-Morales; L. Sáenz-Carbonell; F . Mirafuentes Hernández

  2015-01-01

  La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS) en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de l...

 7. Fermentation and microflora of plaa-som, a Thai fermented fish product prepared with different salt concentrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, M.; Sophanodora, P.

  2002-01-01

  % salt (w/w) as well as two high-salt batches, containing 9% and 11% salt. pH decreased rapidly from 6 to 4.5 in low-salt batches, whereas in high-salt batches, a slow or no decrease in pH was found. Lactic acid bacteria (LAB) and yeasts were isolated as the dominant microorganisms during fermentation....... LAB counts increased to 108-109 cfu g-1 and yeast counts to 107-5 x 107 cfu g-1 in all batches, except in the 11% salt batch, where counts were 1-2 log lower. Phenotypic tests, ITS-PCR, carbohydrate fermentations and 16S rRNA gene sequencing identified LAB isolates as Pediococcus pentosaceus......Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7...

 8. A interoperabilidade semântica entre acervos de museus: discutindo o caso dos Museus da Imagem e do Som

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Cardozo Padilha

  2017-01-01

  Full Text Available A interoperabilidade entre sistemas de informação pressupõe o emprego de padrões e protocolos que viabilizem a comunicação de dados entre as instituições museológicas. É neste contexto que o presente artigo procura conhecer como museus de mesma tipologia descrevem a informação contida em seus acervos e como dialogam entre si. Para tanto, escolheu-se investigar a descrição de fotografias históricas em Museus da Imagem e do Som por meio da análise dos metadados registrados em suas fichas de catalogação. Os resultados encontrados revelam a presença de um conjunto reduzido de metadados comuns às instituições pesquisadas, além de ambiguidades denominativas e conceituais que prejudicam o compartilhamento e a recuperação da informação entre as instituições examinadas e o acesso à informação pelo usuário. Conclui-se que há necessidade de se pensar caminhos para gerir e documentar os acervos dos museus na perspectiva da interoperabilidade, ampliando, assim, as potencialidades de preservação da informação e de produção do conhecimento.

 9. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som Bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido Ultrasound-guided nerve blocks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Escovedo Helayel

  2007-02-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e maior segurança. CONTEÚDO: O artigo revisa os aspectos relativos aos mecanismos físicos para formação de imagens, a anatomia ultra-sonográfica do neuroeixo e dos plexos braquial e lombossacral, os equipamentos e materiais empregados nos bloqueios, os ajustes do aparelho de ultra-som para melhorar as imagens, os planos de visualização das agulhas de bloqueio e as técnicas e o treinamento em bloqueios guiados por ultra-som. CONCLUSÕES: Os passos para se obter sucesso em anestesia regional incluem a identificação exata da posição dos nervos, a localização precisa da agulha, sem lesões nas estruturas adjacentes e, finalmente, a injeção cuidadosa de anestésico local junto aos nervos. Embora a neuroestimulação forneça grande auxílio na identificação dos nervos, esta não consegue, isoladamente, preencher todas essas exigências. Por isso, acredita-se que os bloqueios guiados por ultra-som serão a técnica de eleição para anestesia regional num futuro não muito distante.JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Las técnicas de bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido se basan en la visualización directa de las estructuras nerviosas, de la aguja de bloqueo y de las estructuras anatómicas adyacentes. De esa manera, se puede depositar la solución de anestésico local precisamente en torno de los nervios y acompañar su dispersión en tiempo real, obteniéndose así, un bloqueo más eficaz, de menor latencia, menor dependencia de

 10. Aplicaciones de la embriogénesis somática para la propagación y mejora de Quercus ilex L. y Pinus spp.

  OpenAIRE

  Blasco Carlos, Miquel

  2013-01-01

  Esta tesis está enfocada a la aplicación de la embriogénesis somática para la conservación y mejora de Quercus ilex L., Pinus pinaster Aiton y Pinus pinea L., especies forestales representativas de los bosques de la Península Ibérica. La propagación clonal mediante embriogénesis somática (ES) es la herramienta más adecuada para la propagación de genotipos de élite y para la implementación de la llamada silvicultura multivarietal. Además los cultivos embriogénicos son explantos adecuados para ...

 11. Inducción de la embriogénesis somática en mango de hilacha (Mangifera indica L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margarita Perea Dallos

  2006-01-01

  Full Text Available En esta investigación se estudió el establecimiento de un medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos y tejido nucelar de frutos inmaduros de mango de hilacha. Se ensayaron nueve tratamientos de desinfección resultantes de la combinación de tres concentraciones de hipoclorito de sodio (2,5, 3,5 y 4,5%, aplicadas durante tres intervalos de tiempo (30, 45 ó 60 min. El medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática se estableció probando 18 medios de cultivo, cinco adicionados con 0, 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0 mg/L de 2,4-D y 13 medios suplementados con 0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 mg/L de TDZ en combinación con 0, 1,0 y 2,0 mg/L de 2,4-D.  Adicionalmente, se experimentó con cuatro medios de cultivo adicionados con 0, 0,5, 1,0 y 2,0 mg/L de ácido giberélico para la germinación de los embriones somáticos. Mediante observación, se estudió la influencia de las diferentes concentraciones de ácido diclorofenoxiacético y de thidiazurom sobre los explantes utilizados; adicionalmente, se evaluó la formación de las diferentes etapas de la embriogénesis somática. Por medio de cortes histológicos, se estableció el origen de los embriones somáticos y las diferencias, a nivel celular, entre cada uno de sus estadios. Se estudió el proceso de formación del callo friable y embriogénico. Todos los tratamientos de desinfección fueron igualmente efectivos, pero se recomienda el uso de una concentración de 4,5 % de  hipoclorito de sodio, durante 60 minutos. El medio de cultivo más favorable para la inducción de la embriogénesis somática fue el que contenía 0,5 mg/L de TDZ y 1 mg/L de 2,4-D; y para la germinación, el carente de reguladores de crecimiento. En los medios de cultivo suplementados únicamente con 2,4-D se formaron embriones indirectos, mientras que en los que contenían 2,4-D más TDZ se observaron embriones directos e indirectos, de acuerdo con el regulador

 12. Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Renvall, Ralf

  2010-01-01

  Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad erg...

 13. Utvikling av læreres undervisningspraksis i matematikk som en utforskende og reflekterende virksomhet. En teoretisk og empirisk grunnet drøfting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leif Kværnes

  2013-10-01

  Full Text Available I artikkelen retter jeg søkelyset mot læreres utvikling av egen undervisningspraksis og lærerkompetanse i matematikk. Mitt utgangspunkt er å se lærerkompetanse som noe profesjons- og handlingsrettet og å se læreres utvikling av kompetansen som en utforskende og reflekterende virksomhet. Først i artikkelen vil jeg drøfte og gjøre rede for disse utgangspunktene med bakgrunn i styringsdokumenter for læreutdanningen og ut fra utvalgte teoretiske utgangspunkt. Empiriske vil jeg belyse og drøfte læreres forsøk på utvikling av egen undervisningspraksis, og fokus er her på hvordan de gjennom refleksjon og ved bruk av teoretisk og forskningsbasert kunnskap kan skape grunnlag for en slik utvikling.

 14. Introdução à arqueologia da escuta: do som e da voz como objetos de enunciação1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ivan Capeller

  2011-07-01

  Full Text Available A arqueologia da escuta rompe com os limites estreitos da história da música e abre a possibilidade de uma nova compreensão da historicidade dos regimes de escuta, não mais entendidos apenas como o reflexo passivo de uma percepção dos sons determinada pela fisiologia da audição, mas epistemologicamente re-configurados pelo conceito de objeto-som, de Pierre Schaeffer.

 15. Using the quantization error from Self-Organized Map (SOM) output for detecting critical variability in large bodies of image time series in less than a minute

  OpenAIRE

  Dresp-Langley, Birgitta; Wandeto, John Mwangi

  2017-01-01

  The quantization error (QE) from SOM applied on time series of spatial contrast images with variable relative amount of white and dark pixel contents, as in monochromatic medical images or satellite images, is proven a reliable indicator of potentially critical changes in image homogeneity. The QE is shown to increase linearly with the variability in spatial contrast contents across time when contrast intensity is kept constant.

 16. Conseqüências da falência de um Estado: pirataria nas águas da Somália

  OpenAIRE

  FARID ZAGO, EVANDRO; KORAI PINHEIRO MINILLO, XAMAN

  2008-01-01

  Anos de falência estatal culminam no

  desenvolvimento, na costa da Somália, do maior pólo

  de pirataria do mundo.

 17. Conseqüências da falência de um Estado: pirataria nas águas da Somália

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EVANDRO FARID ZAGO

  2008-11-01

  Full Text Available

  Anos de falência estatal culminam no

  desenvolvimento, na costa da Somália, do maior pólo

  de pirataria do mundo.

 18. Características agronômicas e morfológicas de cafeeiro 'Catuaí Vermelho' propagado por embriogênese somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Henrique Siqueira de Carvalho

  2011-04-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar características agronômicas e morfológicas de plantas de Coffea arabica, cultivar Catuaí Vermelho IAC 44, propagadas por embriogênese somática. O experimento foi instalado em janeiro de 2005, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com dez repetições. As plantas foram avaliadas mensalmente quanto ao desenvolvimento vegetativo, de junho de 2005 a janeiro de 2006, e as avaliações agronômicas foram realizadas dois anos e meio após o início do experimento. A produtividade de grãos foi avaliada durante as quatro primeiras colheitas. Cafeeiros provenientes de embriogênese somática apresentam desenvolvimento inicial mais rápido do que as plantas obtidas de sementes e, aos 30 meses após plantio no campo, têm diâmetro de copa superior ao de plantas de origem seminal. O desempenho agronômico de plantas de C. arabica produzidas por embriogênese somática é semelhante ao de plantas oriundas de sementes, e não há restrições agronômicas para a sua utilização.

 19. Indução de embriogênese somática em cana-de-açúcar RB935744

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo de Oliveira Almeida

  2014-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta morfogênica do genótipo RB935744 à indução de embriogênese somática com subsequente regeneração dos embriões. Segmentos transversais de folhas jovens medindo 2-3 mm de espessura foram cultivados em meio MS sólido contendo três diferentes concentrações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D para indução de calos embriogênicos. Os melhores resultados foram obtidos usando 31.5 µM L-1 de 2,4-D em 45 ou 60 dias de incubação em meio de indução, realizando de um a três subcultivos e incubando em meio de regeneração por 15 a 45 dias. Este resultado mostra que o protocolo de embriogênese somática para o genótipo RB935744 necessita de ajustes para se alcançar uma satisfatória produção de embriões somáticos.

 20. Híbridos somáticos obtenidos por fusión de protoplastos entre Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum y la especie silvestre Solanum circaeifolium Bitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Espejo

  2013-03-01

  Full Text Available Con la finalidad de obtener híbridos somáticos interespecíficos, se fusionaron protoplastos de la especie tetraploide Solanum tuberosum y de la especie silvestre diploide Solanum circaeifolium utilizando polietilenglicol. Los productos de fusión fueron cultivados en el medio V-KM suplementado con albúmina de suero bovino. Las primeras divisiones celulares ocurrieron a los 3 a 4 días de cultivo. Después de la formación de colonias se observó una rápida proliferación de callos, a partir de los cuales se regeneraron 19 plantas. El análisis molecular usando RAPD, confirmó que los regenerantes presentaban segmentos de ADN de ambos parentales, sugiriendo su posible naturaleza de híbridos somáticos. Las observaciones del número de cromosomas indicaron que todos los híbridos fueron aneuploides. En condiciones de invernadero, los regenerantes derivados de la fusión de protoplastos, mostraron características morfológicas intermedias entre las líneas parentales. Este estudio muestra la producción de híbridos somáticos de papa con el método de fusión presentado.

 1. Self-organizing maps of Kohonen (SOM) applied to multidimensional monitoring data of the IEA-R1 nuclear research reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Affonso, Gustavo S.; Pereira, Iraci M.; Mesquita, Roberto N. de; Bueno, Elaine I.

  2011-01-01

  Multivariate statistics comprise a set of statistical methods used in situations where many variables are database space subsets. Initially applied to human, social and biological sciences, these methods are being applied to many other areas such as education, geology, chemistry, physics, engineering, and many others. This spectra expansion was possible due to recent technological development of computation hardware and software that allows high and complex databases to be treated iteratively enabling further analysis. Following this trend, the neural networks called Self-Organizing Maps are turning into a powerful tool on visualization of implicit and unknown correlations in big sized database sets. Originally created by Kohonen in 1981, it was applied to speech recognition tasks. The SOM is being used as a comparative parameter to evaluate the performance of new multidimensional analysis methodologies. Most of methods require good variable input selection criteria and SOM has contributed to clustering, classification and prediction of multidimensional engineering process variables. This work proposes a method of applying SOM to a set of 58 IEA-R1 operational variables at IPEN research reactor which are monitored by a Data Acquisition System (DAS). This data set includes variables as temperature, flow mass rate, coolant level, nuclear radiation, nuclear power and control bars position. DAS enables the creation and storage of historical data which are used to contribute to Failure Detection and Monitoring System development. Results show good agreement with previous studies using other methods as GMDH and other predictive methods. (author)

 2. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Dahl

  2016-01-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,flerspråklighet, lærerutdanningAbstractThis paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176

 3. Handicap som risikofaktor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise; Dammeyer, Jesper Herup

  2010-01-01

  Børn med handicap er generelt i større risiko for at udvikle psykopatologi. Men risikoen for fejludvikling er ikke enkelt forbundet med graden af handicappet. F.eks. oplever børn med hørehandicap næsten fire gange så hyppigt psykosociale vanskeligheder sammenlignet med hørende børn, men det er ikke...... psykopatologi etableres. I artiklen vil vi præsentere en almen model til forståelse af mennesker med handicap og deres udviklingsmuligheder – en handicappsykologisk udviklingsmodel ud fra et dialektisk kultur-historisk perspektiv (Vygotsky, (1924-31) 1993). Ved hjælp af empiriske studier vil vi eksemplificere...... forskellige typiske udviklingsmæssige problemer, der ofte opstår blandt børn med forskellige typer af handicap. At studere børn med handicap og deres psykiske udvikling kan være et vigtigt forskningsmæssigt vindue til at forstå udviklingspsykopatologi generelt....

 4. Augmented reality som wearable

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Rahn, Annette

  2015-01-01

  Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR...

 5. Kroppen som interaktionsredskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortbek, Karen Johanne

  for the Wisdom Well (e.g. Stepstone) using participatory design with children and teachers. We particularly benefited from "Fictional Inquiry" workshops that explored potentials and revealed challenges in utilizing bodily-kinesthetic potentials for an interactive floor. Theoretically, I have approached...... in interaction. The six levels are: "Traditional input-device interaction" "2D-gestural interaction" "Tangible embodied interaction" "3D-gestural kinesthetic interaction" "Kinesthetic interaction" and "Free movement interaction". The framework focuses on how the body relates to interaction devices, and proposes...

 6. Participation som organisatorisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2009-01-01

  Hensigten med artiklen er at give et bidrag til forståelsen af begrebet organisatorisk participation både teoretisk og ud fra praksis. Det gøres ud fra analyser og tematiseringer af participationens mangfoldighed, participationssystemers konstituering, participationens substans og finalitet samt...

 7. Billedet som fragment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2002-01-01

  En beskrivelse af romantiske og sentimentale træk hos Arne Jacobsen, herunder en sammenligning med Josef Frank......En beskrivelse af romantiske og sentimentale træk hos Arne Jacobsen, herunder en sammenligning med Josef Frank...

 8. Ironi som effektiv kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse.......Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse....

 9. Svindel som sportsgren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Hans

  2015-01-01

  Korruption, doping og matchfixing er daglig kost i sportens verden. Publikum lever fint med det for det er gået hen og blevet en del af fortællingen – et drama i dramaet. Men hvorfor slår myndighederne hårdt ned på multinationale Volkswagen, når de snyder med softwaren i deres biler, men ikke på...

 10. Multimodalisering som stilladsering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kasch, Henrik

  2015-01-01

  Universal Design for Learning viser os, hvordan vi kan bruge digitale læremidler til inkluderende undervisning ved at stilladsere traditionelle læremidler i bund. I kapitlet gennemgås UDLs principper, og hvordan disse kan omsættes i en inkluderende undervisningspraksis i arbejdet med læsekompeten......Universal Design for Learning viser os, hvordan vi kan bruge digitale læremidler til inkluderende undervisning ved at stilladsere traditionelle læremidler i bund. I kapitlet gennemgås UDLs principper, og hvordan disse kan omsættes i en inkluderende undervisningspraksis i arbejdet med...

 11. Mennesket som handelsvare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2017-01-01

  a particularly effective argument. Kjærgård’s article presents both the calculate and the aesthetic parts of the text and argues that particularly the textual tableaus of “Ziméo” are of a political ambivalence that makes the political “message” of the text more difficult to determine than has been acknowledged...

 12. Industrirobotten som servomekanisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2001-01-01

  på Fuzzy Logic, neurale netværk, samt styringer baseret på en nøjagtig, eller tilnærmet, analytisk, dynamisk model af robotten. Tilsvarende har der været foreslået og afprøvet mange styretekniske principper for kraft og positionsstyring. Disse principper har enten har deres udspring i multivariable...

 13. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  The boom in food television has presented a whole new gallery of celebrity chefs. It is striking that the majority are men and that many of them can be read as ways of negotiating an “uncertain” masculine position through cooking. A case in point is The Naked Chef (1999–2001) in which Jamie Olive...

 14. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  The boom in food television has presented a whole new gallery of celebrity chefs. It is striking that the majority are men and that many of them can be read as ways of negotiating an ‘uncertain’ masculine position through cooking. A case in point is The Naked Chef (1999–2001) in which Jamie Olive...

 15. Empowerment som frihedsgode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2005-01-01

  Forholdet mellem leder og medarbejder bliver stadig mere personligt og følelsesmæssigt involverende. Men kan man lede en virksomhed med følelser? Asterisk har talt med sociolog Poul Poder, forfatter til ph.d.-afhandlingen ?Magtens følelser og følelsernes magt: At håndtere følelser under organisat...

 16. Hernier som medicinsk sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, J.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  include patients with Ehlers-Danlos, Marfans syndrome, osteogenesis imperfecta, cutis laxa, and patients with abdominal aortic aneurysms, colonic diverticula or stress urinary incontinence. Looking ahead, the perspective may be individualization of the operative technique for patients with a hernia...

 17. Fibromyalgi som neurogen smertetilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amris, Kirstine; Jespersen, Anders

  2010-01-01

  an underlying augmented central pain processing which includes sensitization of pain-transmitting neurons and dysfunction of pain inhibitory pathways. If this permanent change in the function of the nociceptive system is shown to equal fibromyalgia, the condition may be considered a neuropathic pain condition.......Fibromyalgia is characterised by chronic widespread pain and mechanical hyperalgesia. It is associated with a higher pain intensity, fewer pain-free intervals and more pronounced pain-related interference in function than other musculoskeletal pain conditions. Increasing evidence supports...

 18. Funktionsevneudredning som redskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Wind, Thea

  2014-01-01

  Artiklen beskriver erfaringer med brug af ICF i det socialpædagogiske arbejder i en række sociale tilbud i Region H. Artiklen sætter fokus på processen med at lære det nye redskab at kende, de faglige udfordringer og gevinster og hvordan ICF får betydning i brugernes hverdag.......Artiklen beskriver erfaringer med brug af ICF i det socialpædagogiske arbejder i en række sociale tilbud i Region H. Artiklen sætter fokus på processen med at lære det nye redskab at kende, de faglige udfordringer og gevinster og hvordan ICF får betydning i brugernes hverdag....

 19. Fornuften som teologiens slavinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bilde, Per

  2006-01-01

  Et debatindlæg imod en kronik af valgmenighedspræst, dr. theol. Niels Grønkjær: "Kristendommens fornuft", hvori Grønkjær argumenterer for den tese, at det er kristendommen, der har leveret sækulariseringen, fornuften, oplysningstidens idealer, tanken om den politiske magts tredeling m.m. til Europa...... og Nordamerika. Imod denne tese hævder jeg, at fornuften og den kritiske tanke er kommet fra det antikke Grækenland, og at oplysningstiden og sækuleriseringen kom til Europa, da de historiske betingelser derfor var til stede. Udgivelsesdato: 03.04...

 20. Transgene mus som sygdomsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schuster, Mikkel Bruhn; Porse, Bo Torben

  2003-01-01

  Transgenic animal models have proven to be useful tools in understanding both basic biology and the events associated with disease. Recent technical advances in the area of genomic manipulation in combination with the availability of the human and murine genomic sequences now allow the precise...... tailoring of the mouse genome. In this review we describe a few systems in which transgenic animal models have been employed for the purpose of studying the etiology of human diseases. Udgivelsesdato: 2003-Feb-17...

 1. Verden som interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  Oversættelse af Peter Weibels tekst "The World as Interface" i Passepartout # 27. Interfacekulturens æstetik. Udgivelsesdato: 28.04.07......Oversættelse af Peter Weibels tekst "The World as Interface" i Passepartout # 27. Interfacekulturens æstetik. Udgivelsesdato: 28.04.07...

 2. Adoption som retlig relation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Stine

  2014-01-01

  Artiklen analyserer det retlige forældreskab med afsæt i adoptionasaftalen. Artiklen har et børneretligt perspektiv, og adoptionsfiguren analyseres med afsæt i børns ret til at udvikle og danne egne relationer....

 3. Adoption som indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens; Hammen, Ida; Raft Andersen, Karen

  Denne rapport er en systematisk forskningsoversigt over udenlandske erfaringer med adoption i forhold til anbringelse uden for hjemmet, fx familiepleje, institutionsanbringelse og hjemgivelse til de biologiske forældre. Konklusionerne i rapporten er overraskende entydige: Adopterede børn klarer sig...... barn adopteres, jo mere stabil og uproblematisk bliver relationen mellem barn og adoptivforældre. Samtidig peger undersøgelserne på, at adoptioner med høj grad af åbenhed og kontakt mellem barn, adoptivforældrene og de biologiske forældre fungerer bedst. Hermed rokkes ved en udbredt forestilling om...

 4. Hannah Montana som nissemor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Pædagoger skal lægge deres angst for computerspil, nymodens legetøj og mediernes kulturelleunivers på hylden og omfavne både Spiderman og Hannah Montana, hvis børns frie leg og kreativitettil fulde skal udfoldes i børnehaven. Sådan lyder opfordringen fra legeforsker Stine Liv Johansen.......Pædagoger skal lægge deres angst for computerspil, nymodens legetøj og mediernes kulturelleunivers på hylden og omfavne både Spiderman og Hannah Montana, hvis børns frie leg og kreativitettil fulde skal udfoldes i børnehaven. Sådan lyder opfordringen fra legeforsker Stine Liv Johansen....

 5. Kunstkammeret som dannelsesritual

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2006-01-01

  In the fifteenth and sixteenth century The Royal Danish Kunstkammer provided the framing for two different educational rituals, one aimed at the court and another aimed at visitors from outside. The article employs an educational anthropological perspective to investigate how the Kunstkammer?s sp...

 6. Kroppen som orakel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess; Grünenberg, Krsitina; Hillersdal, Line

  2011-01-01

  Den kinesiologiske kropsforståelse indeholder elementer, der trækker på både de bio-medicinske forklaringer af kroppens funktioner, samt på helhedsorienterede ideer om sammenhæng mellem kroppe, genstande og ikke-fysiske tilstande. Det kalejdoskopiske kropssyn gør den kinesiologiske behandling til...

 7. Radio som Rumforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2012-01-01

  Da radioproducenterne Peter Kristiansen og Clemens Johansen i samarbejde med forfatteren Per Højholt i 1968-69 omformede Højholts seneste digt Turbo til en radiomontage, døbte de udsendelsen Turbo. En Space-ficering af Per Højholts digt. At radioudgaven af et digt kaldtes en space-ficering, peger...

 8. Film som genre

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Valg af materiale/medie/form: Animationsvideo - til MOOC for elever Valg af arbejdsform: Mundtlig og visuel præsentation af grundlæggende faglige pointer Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Undersøgelse af, hvorvidt denne formidlingsform kan bruges i forhold til elever i gru...

 9. Skam som social utopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christa Lykke

  2017-01-01

  Shame as a social utopia In this article I discuss the Norwegian teen drama series Shame, broadcast by the public service broadcaster NRK 2015-2017. In the Scandinavian countries the series was targeted to a young audience around 16 years old but it went extremely popular among viewers of all ages...

 10. Charterturisme som en produkt:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2011-01-01

  Charter tourism as a product: A sociological analysis of agency in the experience economy In recent years charter tourism as a convenient and cost-effective mode of travelling has been declining. This may be related to dominating societal ideals promoting self-actualization, individual exploration...... and spontaneity. However, not much is known about the development of ideals and practices among charter tourists. By use of ethnographic fieldwork methodology, including pre-departure and post-travel telephone interviews, this exploratory study investigated a group of Danish charter tourists travelling to Gran...

 11. Film som kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2013-01-01

  in conjunction with references to European cultural and political history, but the film is also – it is alleged – rooted in Black British cinema and the transnational postcolonialism which emerged in the UK of the 1980s. The article starts with a general introduction to Shonibare’s art and the colonial......Films by artists induce scholars to work across art, film and cultural history. Accordingly, this article adopts an interdisciplinary approach to the British-Nigerian artist Yinka Shonibare’s film Un Ballo in Maschera (2004). The film is grounded in Shonibare’s unique use of African-print fabric...... connotations of the African-print fabric, which are also central to the critique of power in Un Ballo in Maschera. Its critical agenda is then analysed and put into historical perspective by relating the film to Black British film. A comparison with the Black Audio Film Collective’s key work Handsworth Songs...

 12. Skoleklassen som social eksklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Vibe; Canger, Tekla

  2016-01-01

  balance. Kapitlets empirisk afsæt er et mikrosociologisk blik på social udsathed i skoleklassen. Dette diskuteres i et mere overordnet perspektiv med teoretisk inspiration fra Robert Putnam og Donald Broady, hvor social kapital ikke er et individuelt forhold, men en samfundsmæssig fordelingsnøgle, der...

 13. Selvskade som selvteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anna Lanken; Rasmussen, Svend Aage

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i forfatternes forskellige faglighed (antropologi og psykologi) og med fælles epistemologisk afsæt i postmoderne tankegang beskriver forfatterne – ved brug af Mark Nichters begreb “lidelsesudtryk”, Michel Foucaults begreb “selvteknologier” og Erving Goffmans begreb “små...

 14. Coaching som styringsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Monnerup

  2010-01-01

  Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om......Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om...

 15. Musik som medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Den første bog, der beskriver bredden inden for området MusikMedicin, starter helt ved begyndelsen, ved ”cellernes sang”, og går derefter videre til at berette om et utal af undersøgelser og teorier om, hvordan musik påvirker både foster og mor, planter og dyr, krop og følelser, immunsystem og...

 16. Klassisk musik som identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Empirisk baserede studier af musik og identitet udføres ofte på basis af interviews, spørgeskemaer, kliniske musikterapi-sessioner, deltagerobservation eller musikterapi-studenters korte, utrykte beretninger om musikken i deres eget liv. I denne artikel bygger forfatteren derimod på publicerede...... at kombinere en mysikpsykologisk og en hermeneutisk-litterær tilgang når artiklen frem til, at det på basis af de tre selvbiografier er muligt at skitsere disse tre individuelle musiker-identiteter. Selvbiografiens styrke er i denne sammenhæng, at den er en fortælling om hele livet, der giver livet mening...

 17. Handlekompetence som didaktisk begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingvorsen, Flemming Erichs

  2002-01-01

  My main objective in this dissertation will be to seek what I find to be the key elements in the obligations of the modern school system, in terms of social education. I have chosen to do this from a general didactic point of view. I intend to involve in this the formation of the social and perso......My main objective in this dissertation will be to seek what I find to be the key elements in the obligations of the modern school system, in terms of social education. I have chosen to do this from a general didactic point of view. I intend to involve in this the formation of the social...... and personal education - and standing, and what this should consist of at a deeper level, and at the same time try to offer a solution as to how the school system should work to ahieve this ideal....

 18. Kommunikationsformer som didaktisk kategori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetmar, Vibeke

  2011-01-01

  of classroom practices. Drawing on the works of researchers in the fields of discourse analysis, literacy and educational sciences, the main point is that the discipline-specific ways of knowing and doing should not be seen as separate from the ways in which communication takes place inside the disciplines....... Some examples from literature and science classrooms are given to provide a basis for reflecting on and discussing the interplay between disciplinary knowledge and practice and the ways of communicating in classrooms.......In the article, the term ways of communicating refers to the many ways in which oral and written communication functions in contexts inside and outside of school. It also refers to one of eight categories in a didactic model which has been constructed in order to provide a solid foundation...

 19. Videnskabshistorie som god formidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian Hvidtfelt; Nielsen, Henry

  2008-01-01

  Videnskabshistorie har måske aldrig været mere populært end nu, hvilket bevidnes af de mange bøger, der fulgte i kølvandet på Dava Sobels bog Longitude (1995). I disse år bliver de mest populære videnskabshistoriebøger dog forfattet af professionelle journalister og forfattere, ikke universitetsa...

 20. Landskabet som verdensbillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wamberg, Jacob

  Denne bog præsenterer et nyt og omfattende bud på, hvordan landskaber i vestlig billedkunst lader sig tolke i forhold til de kulturer, der skabte dem. Dens afsæt er et hidtil uudforsket udviklingsmønster, der præger landskabsskildringen fra hulemalerierne i ældre stenalder frem til 1800-tallets m...

 1. Rejsen som gymnasieelev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid

  2017-01-01

  kultur og etnicitet til deltagernes ytringer med det formål at undersøge, hvordan dette blikskifte kan bidrage til det interkulturelle vejledningsforskningsfelt. Teoretisk er artiklen inspireret af Mikhail Bakhtins dialogisme med fokus på to af hans begreber: Ytring og kronotop (sociokulturel...

 2. Elevcentrering som nutidshistoriskt problem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Ulf; Petersson, Kenneth; Krejsler, John B.

  2015-01-01

  and superseded concepts of past dominance, such as training, teaching and education. The concepts have furthermore become part of the conversations around a range of other societal activities, such as work, relationships, life style, and leisure activities. The talk about learning environments, for instance...

 3. Influência da contagem de células somáticas sobre os componentes do leite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maike Taís Maziero Montanhini

  2013-06-01

  Full Text Available mastite é uma inflamação da glândula mamária caracterizada por alterações do tecido glandular, causando distúrbios funcionais no quarto mamário afetado. Por sua vez, estes distúrbios induzem a diminuição na produção do leite e alterações em sua composição centesimal, suas propriedades físico-químicas, bacteriológicas e sensoriais.O objetivo foi avaliar a influência da contagem de células somáticas (CCS sobre os componentes do leite. Foram avaliados os resultados de 156.465 amostras analisadas pelo laboratório da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, durante o período de julho a setembro de 2012. Foram determinadas a CCS e os teores de proteína, gordura, lactose, sólidos totais, caseína e extrato seco desengordurado (ESD. A gordura apresentou maior coeficiente de variação, seguida pelos teores de caseína, proteína, sólidos totais, ESD e, finalmente, o componente que apresentou menor variação foi a lactose. Entre as amostras avaliadas, 47,4% apresentaram ao menos um resultado em desacordo com os limites estipulados pela legislação brasileira. Para a CCS, 21,8% das amostras apresentaram resultados acima do padrão. O teor de gordura apresentou correlação positiva com a CCS. Por outro lado, o teor lactose e o ESD apresentaram correlação negativa com a CCS. O teor de proteína total não sofreu influência da CCS, no entanto, a caseína apresentou correlação positiva com a CCS. A mastite afeta a qualidade do leite, uma vez que promove alterações significativas nos seus componentes, principalmente gordura, lactose e caseína.

 4. Ultra-som terapêutico contínuo térmico em modelo experimental de ciatalgia Continuous thermic therapeutic ultrasound in sciatica experimental model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Polican Ciena

  2009-06-01

  Full Text Available O ultra-som é um recurso fisioterapêutico que pode atuar na redução dos sintomas da ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do ultra-som terapêutico, no modo contínuo, em duas diferentes densidades de potência (0,5 W/cm² e 1 W/cm², na redução do quadro álgico em ratos submetidos a modelo experimental de ciatalgia. Foram utilizados 20 ratos, divididos em 3 grupos: G1 (n=6 submetido à ciatalgia e a tratamento placebo; G2 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 0,5 W/cm²; e G3 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 1 W/cm². A ciatalgia foi provocada por lesão cirúrgica de compressão do nervo no membro posterior direito de todos os animais. O tratamento na região do procedimento cirúrgico, iniciado no 3º dia pós-operatório, consistiu em 10 sessões diárias de 5 minutos. Verificou-se a dor pelo do tempo de elevação da pata (TEP durante a marcha, medido pré-cirurgia e em mais cinco momentos. Os resultados mostram aumentos no TEP em todos os grupos após a lesão; e, naqueles tratados com ultra-som terapêutico, houve diminuição significativa da TEP, restaurando-se os valores iniciais, sendo mais precoce e intensa em G2. Conclui-se que a entrega na forma continua do ultra-som terapêutico foi eficaz na redução da dor ciática.Therapeutic ultrasound is a physical therapy resource for relieving sciatic pain. The aim of this study was to assess the effectiveness of continuous therapeutic ultrasound in two different power densities (0,5 W/cm² and 1 W/cm², on reducing pain in rats submitted to a sciatica experimental model. Twenty rats were used, divided into 3 groups: G1 (n=6 submitted to sciatica and placebo treatment; G2 (n=7 submitted to sciatica and treated with 0.5 W/cm² ultrasound; and G3 (n=7, submitted to sciatica and treated with 1 W/cm² ultrasound. Sciatica was provoked by surgical nerve compression on the right posterior limb of all animals. Treatment on the

 5. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 6. Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM) Approach.

  Science.gov (United States)

  Wojtal-Frankiewicz, Adrianna; Kruk, Andrzej; Frankiewicz, Piotr; Oleksińska, Zuzanna; Izydorczyk, Katarzyna

  2015-01-01

  The recognition of long-term patterns in the seasonal dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and cyanobacteria is dependent upon their interactions, the water temperature and the hydrological conditions, which were all investigated between 1999 and 2008 in the lowland Sulejow Reservoir. The biomass of cyanobacteria, densities of D. longispina and L. kindtii, concentration of chlorophyll a and water temperature were assessed weekly from April to October at three sampling stations along the longitudinal reservoir axis. The retention time was calculated using data on the actual water inflow and reservoir volume. A self-organising map (SOM) was used due to high interannual variability in the studied parameters and their often non-linear relationships. Classification of the SOM output neurons into three clusters that grouped the sampling terms with similar biotic states allowed identification of the crucial abiotic factors responsible for the seasonal sequence of events: cluster CL-ExSp (extreme/spring) corresponded to hydrologically unstable cold periods (mostly spring) with extreme values and highly variable abiotic factors, which made abiotic control of the biota dominant; cluster CL-StSm (stable/summer) was associated with ordinary late spring and summer and was characterised by stable non-extreme abiotic conditions, which made biotic interactions more important; and the cluster CL-ExSm (extreme/summer), was associated with late spring/summer and characterised by thermal or hydrological extremes, which weakened the role of biotic factors. The significance of the differences between the SOM sub-clusters was verified by Kruskal-Wallis and post-hoc Dunn tests. The importance of the temperature and hydrological regimes as the key plankton-regulating factors in the dam reservoir, as shown by the SOM, was confirmed by the results of canonical correlation analyses (CCA) of each cluster. The demonstrated significance of hydrology in seasonal plankton dynamics

 7. Terapias somáticas para transtornos psiquiátricos resistentes ao tratamento Somatic therapies for treatment-resistant psychiatric disorders

  OpenAIRE

  Raphael J Braga; Georgios Petrides

  2007-01-01

  OBJETIVO: O presente artigo é uma revisão do conhecimento atual relativo às terapias somáticas em psiquiatria, com foco em transtornos psiquiátricos resistentes ao tratamento usual. MÉTODO: Foi realizada uma pesquisa computadorizada da literatura no Medline utilizando as palavras "eletroconvulsoterapia", "estimulação magnética transcraniana", "terapia magnética convulsiva", "estimulação do nervo vago" e "estimulação cerebral profunda", com todos os termos traduzidos para o idioma inglês. Refe...

 8. Estimativa da erodibilidade pela desagregação por ultra-som e atributos de solos com horizonte B textural

  OpenAIRE

  Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Lima,José Maria de; Curi,Nilton; Massaroto,João Aguilar; Marques,João José Granate de Sá e Mello

  2004-01-01

  A erodibilidade de solos é um fator importante na estimativa das perdas por erosão. Este fator é uma expressão da combinação de atributos do solo, os quais possibilitam sua estimativa por meio de equações. O objetivo deste trabalho foi medir atributos químicos e mineralógicos que, combinados com índices de estabilidade de agregados determinados por ultra-som, pudessem ser utilizados como variáveis em modelos na estimativa da erodibilidade de solos com horizonte B textural do Brasil. Estes atr...

 9. Implementasi Kombinasi Jaringan Syaraf Tiruan Metode Self-Organized Map (SOM) Dan Bidirectional Associative Memory (BAM) Pada AI Game Action Adventure

  OpenAIRE

  Tjung, Kevin Leonard; Budhi, Gregorius Satia; Purba, Kristo Radion

  2017-01-01

  Game is a multi media application that need some main parts such as, goal, challenge and game play or usually has been know as rules in a game.Action adventure game will apply real time system in its game play. Real time game usually needs fast decision making method for artificial intelligence, so it can't interrupt any system in the game.Self-Organized Map (SOM) and Bidirectional Associative Memory (BAM) is one of the fastest method that can be used to process data for decision making and f...

 10. Spontane strategier i innovationsnetværk: materialitetens betydning for stabiliseringen af virtuelle verdner som professionelt kommunikationsmedie [Spontaneous strategies in innovation networks: The importance of materiality in stabilising virtual worlds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Husted

  2012-09-01

  Full Text Available Megen forskning har beskæftiget sig med, hvordan sociale og organisatoriske processer ændres, når de finder sted i virtuelle rum. Denne artikel tager udgangspunkt i innovationsprocesser, hvor aktører forsøger at etablere virtuelle verdner som platform for professionel kommunikation, men i stedet for at fokusere på kommunikationsprocesser internt i virtuelle verdner vil artiklen stille spørgsmålstegn ved dikotomien mellem den fysiske og den virtuelle verden og undersøge materialitetens betydning for organiseringen af det virtuelle. Ved at anlægge et perspektiv inspireret af Aktør Netværks Teori vil artiklen argumentere for, at fysiske steder og objekter ikke blot fungerer som kontekst for innovationsprocesser, men tværtimod inddrages som strategiske ressourcer, der aktivt medskaber de virtuelle verdner. Empirisk funderes analysen i fem danske virksomheder og viser, hvordan virksomhederne benytter sig af fysiske steder og objekter som strategisk ressource i innovationsprocessen. Hermed bidrager artiklen til litteraturen omkring innovation inden for nye medier såsom virtuelle verdner.

 11. Genotypic and phenotypic characterization of garlic-fermenting lactic acid bacteria isolated from som-fak, a Thai low-salt fermented fish product.

  Science.gov (United States)

  Paludan-Müller, C; Valyasevi, R; Huss, H H; Gram, L

  2002-01-01

  To evaluate the importance of garlic for fermentation of a Thai fish product, and to differentiate among garlic-/inulin-fermenting lactic acid bacteria (LAB) at strain level. Som-fak was prepared by fermentation of a mixture of fish, salt, rice, sucrose and garlic. pH decreased to 4.5 in 2 days, but omitting garlic resulted in a lack of acidification. LAB were predominant and approximately one third of 234 isolated strains fermented garlic and inulin (the carbohydrate reserve in garlic). These strains were identified as Lactobacillus pentosus and Lact. plantarum. Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) analysis revealed one major RAPD type (29 strains) isolated from all stages of fermentation. Garlic was essential for acidification of som-fak and garlic-fermenting strains constituted a significant, homogeneous part of the LAB flora. The present study indicates the role of fructans (garlic/inulin) as carbohydrate sources for LAB. Fructan fermenters may have several biotechnological applications, for example, as probiotics.

 12. Survival and growth of Salmonella and Vibrio in som-fak, a Thai low-salt garlic containing fermented fish product

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernbom, Nete; Ng, Yin; Paludan-Müller, Christine

  2009-01-01

  and potential growth of Salmonella enterica serovar Weltevreden, S. enterica serovar Enteritidis, Vibrio cholerae and V. parahaemolyticus as influenced by the preservation parameters (sodium chloride, garlic and lactic acid) present in the Thai fermented fish product som-fak. The inhibitory effects of sodium...... chloride (0–4%), garlic (0–10%) and lactic acid (pH levels as in som-fak) were measured in modified brain heart infusion (BHI) broth at 30 °C. All bacteria were inhibited by 8–10% sodium chloride. Salmonella grew in all concentrations of garlic whereas Vibrio spp. were inhibited by 1.0–1.5%. Lactic acid...... was inhibitory at levels above 1.5%. The combinations of sodium chloride, lactic acid and garlic showed a distinct hurdle effect in the broth system. Neither S. Enteritidis, V. cholerae nor V. parahaemolyticus grew in garlic (0.5–1%), regardless of the level of sodium chloride (0.5–4% (w/v)), when lactic acid (0...

 13. Conjunction of wavelet transform and SOM-mutual information data pre-processing approach for AI-based Multi-Station nitrate modeling of watersheds

  Science.gov (United States)

  Nourani, Vahid; Andalib, Gholamreza; Dąbrowska, Dominika

  2017-05-01

  Accurate nitrate load predictions can elevate decision management of water quality of watersheds which affects to environment and drinking water. In this paper, two scenarios were considered for Multi-Station (MS) nitrate load modeling of the Little River watershed. In the first scenario, Markovian characteristics of streamflow-nitrate time series were proposed for the MS modeling. For this purpose, feature extraction criterion of Mutual Information (MI) was employed for input selection of artificial intelligence models (Feed Forward Neural Network, FFNN and least square support vector machine). In the second scenario for considering seasonality-based characteristics of the time series, wavelet transform was used to extract multi-scale features of streamflow-nitrate time series of the watershed's sub-basins to model MS nitrate loads. Self-Organizing Map (SOM) clustering technique which finds homogeneous sub-series clusters was also linked to MI for proper cluster agent choice to be imposed into the models for predicting the nitrate loads of the watershed's sub-basins. The proposed MS method not only considers the prediction of the outlet nitrate but also covers predictions of interior sub-basins nitrate load values. The results indicated that the proposed FFNN model coupled with the SOM-MI improved the performance of MS nitrate predictions compared to the Markovian-based models up to 39%. Overall, accurate selection of dominant inputs which consider seasonality-based characteristics of streamflow-nitrate process could enhance the efficiency of nitrate load predictions.

 14. Efecto del tiosulfato de plata sobre la embriogénesis somática y la semilla artificial de caña de azúcar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadina Nieves

  2007-01-01

  Full Text Available El trabajo tuvo como objetivo evaluar la influencia del tiosulfato de plata (STS sobre la embriogénesis somática y la semilla artificial de la caña de azúcar (Saccharum spp. var. CP-5243 y su relación con los mecanismos de acción del etileno. Los callos se obtuvieron a partir de segmentos de 1 cm de hojas de plantas de campo. Se aplicó 7 μmol l-1 de STS. En todas las etapas de desarrollo del embrioide, excepto en los germinados, el STS superó al control en el proceso de diferenciación, mientras que en la semilla artificial tuvo un efecto adverso sobre la calidad de la germinación de los mismos. Los niveles de acumulación de Ag3+, causados por el STS, no debieron sobrepasar el umbral de tolerancia para la embriogénesis somática, pero se acumularon en niveles tóxicos dentro de la cápsula de alginato

 15. En model for lagerstørrelsen som determinant for købs- og brugsadfærden for et kortvarigt forbrugsgode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jørgen Kai

  2005-01-01

  determinant for forbrugerens købs- og brugsadfærd er ikke prisen for varen i en tidligere periode (som man jo ikke kan købe indtil mere i den aktuelle periode), men derimod størrelsen af forbrugerens lager af varen på det tidspunkt, hvor købet og forbruget realiseres. Men det er klart, at størrelsen af det...... sidstnævnte forhold vil vi dog se bort fra i det følgende.Problemstillingen i denne artikel er herefter at opstille en model for forbrugerens købs- og brugsadfærdfor et kortvarigt forbrugsgode, hvor den aktuelle størrelse af forbrugerens lager af varen gøres til direkte determinant for hans adfærd. Foruden...... størrelsen af det aktuelle lager af varen vil vi inddrage den aktuelle pris for varen som determinant for forbrugerens købsadfærd. Når vi kun inddrager denne ene beslutningsvariabel i modellen, skyldes det alene ønsket om at simplificere fremstillingen. Modellen opbygges nemlig således, at den umiddelbart...

 16. Efeitos do ultra-som de baixa intensidade na veia auricular de coelhos Effects of low intensity ultrasound in the auricular vein of rabbits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Araújo

  2003-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar a ação do ultra-som na veia auricular de coelhos. MÉTODOS: Vinte coelhos foram divididos em dois grupos de dez animais diferindo com relação ao local da aplicação, do ultra-som, o modo e o intervalo de tempo para a análise histopatológica (3 e 7 dias. Os animais foram submetidos à aplicação de ultra-som contínuo e pulsado em dois segmentos venosos da orelha previamente determinados. Cada animal foi o seu próprio controle. Empregou-se a freqüência de 3MHz, intensidade de 3W/cm² nos ciclos pulsado e contínuo por 10 minutos, de forma estacionária. O grupo I foi submetido a eutanásia após 3 dias e o grupo II em 7 dias contemplando a fase aguda do processo inflamatório. Empregou-se o teste exato de Fisher e o teste de Mc Nemar para análise estatística. RESULTADOS: Obteve-se trombose venosa e aumento de linfócitos de forma significativa (p= 0,032 nos grupos tratados com o modo contínuo. O modo pulsado não provocou efeitos deletérios. Outros achados foram congestão, edema, hemorragia e lesão da parede vascular. CONCLUSÕES: O ultra-som pulsado não provoca qualquer alteração na parede vascular nas condições do experimento.O ultra-som contínuo induz a trombose venosa e aumento dos linfócitos de forma significativa.PURPOSE: The purpose of this experimental work was evaluate the effects of low intensity in the auricular vein of rabbits. METHODS: Twenty rabbits were divided in two groups of ten animals. The groups differed about the place where the continuous and pulsed ultrasound were applied and the period that the material was collected for the morphologic examination (3 and 7 days. Acoustic coupling gel was used on marginal ear vein, each animal underwent continuous and pulsed ultrasound treatment, in segments previously marked with indelible ink. Each animal provided its own control. Ultrasound was used in the frequency of 3MHz, intensity of 3W/cm² in the pulsed and continuous modes during 10min

 17. Discursos em disputa: uma leitura alternativa acerca dos dilemas da ação internacional na Somália durante a década de 1990

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Regina Fernandez Y Garcia Moreno

  2014-01-01

  Full Text Available O artigo aborda os dilemas enfrentados pelos atores internacionais nas operações de paz levadas a cabo na Somália na década de 1990. Busca-se evidenciar as narrativas divergentes articuladas pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas vis-à-vis o "Outro" somali. Sugere-se que os principais dilemas experimentados pela ONU e pelos Estados Unidos na Somália não foram de natureza técnica, concernente a problemas de coordenação entre as principais forças envolvidas, como usualmente se argumenta. Diferentemente, argumenta-se que existiu uma disputa de natureza política entre os Estados Unidos e a ONU na Somália, amparada por discursos distintos sobre o "Outro" somali.

 18. Mindfulness for rådgivningsstudenter: Hvordan oppleves qigong som selvutviklings- og selvhjelpsmetode blant rådgivningsstudenter og kan qigong være et alternativ i praktisering av mindfulness

  OpenAIRE

  Kunz, May

  2011-01-01

  Fokuset i denne kvalitative forskningsstudien er å utforske hvordan det oppleves for rådgivningsstudenter å praktisere qigong, en selvhjelpsmetode innenfor tradisjonell kinesisk medisin, for videre å kunne se om qigong kan være et alternativ i praktisering av ”mindfulness”, eller oppmerksomhetstrening som det kalles på norsk. Forskningsspørsmålet er: ””Mindfulness” for rådgivningsstudenter…Hvordan oppleves qigong som selvutviklingsog selvhjelpsmetode blant rådgivningsstudenter og kan qigong v...

 19. Morbilidad psíquica y somática en una población general geriátrica: Distribución, características y estudio de asociación

  OpenAIRE

  Lobo Escolar, Antonio; Lobo Satué, Antonio; Saz Muñoz, Pedro

  2012-01-01

  Estudio transversal sobre una muestra (n=4803) individuos representativos de la población mayor de 55 años de zaragoza Objetivo: demostrar una asociación positiva y estadísticamente significativa de morbilidad psíquica y de morbilidad somática Metodología: Instrumentos Detección de patología cognoscitiva: examen cognoscitivo minimental Detección morbilidad psíquica: geriatric mental state (gms-b), history and aetiology schedule (has), sistema computerizado agecat Detección de morbilidad somát...

 20. Uso de colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en playas de “la Costa Verde”, Lima–Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hinsby Cadillo Quiroz

  2014-06-01

  Full Text Available El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar el uso de los colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en aguas recreacionales marinas. Los colifagos somáticos fueron cuantificados en 140 muestras provenientes de 5 playas del circuito de la “Costa Verde”, Lima, y correlacionados con los indicadores de contaminación fecal convencionales (Coliformes fecales, E. coli y Enterococos. Los colifagos fueron determinados por el método de “capa simple” previa aplicación de la técnica modificada de “filtración de la muestra” y utilizando a E. coli ATCC 13706 como cepa hospedero. Los Coliformes fecales (CF, E. coli (EC y Enterococos (EN fueron cuantificados por el método del Número Más Probable (NMP. Para efectos de análisis estadístico se consideró niveles de contaminación fecal en función de valores arbitrarios de <1000 CF/100 mL (“baja contaminación” y >1000 CF/100 mL (“alta contaminación”. Las playas evaluadas presentaron niveles de contaminación fecal de <3 a 2,4 x 105 CF y EC y <3 a 2,4 x 104 EN. En las muestras con “baja contaminación” fecal, el 32% de los recuentos de los colifagos fueron mayores que los de CF y EC; miemtras que en las muestras con “alta contaminación” ningún recuento de colifagos superó a los de CF o EC. Por otro lado, de acuerdo al análisis estadístico de componentes principales los colifagos y Enterococos fueron los mejores indicadores de contaminación fecal en las playas evaluadas. Asimismo, se determinó correlaciones estadísticamente significativas entre colifagos, CF y EC; siendo mayor en muestras con alta contaminación (r = 0,89 que en aquellas con baja contaminación (r = 0,43. Mediante la cuantificación de colifagos en las muestras evaluadas se determinó estadísticamente el valor de 115 UFP/100 mL como criterio calificativo de balneabilidad para las playas de la zona evaluada. De acuerdo a nuestros resultados los colifagos som

 1. Appendix D: Use of wave scenarios to assess potential submerged oil mat (SOM) formation along the coast of Florida and Alabama

  Science.gov (United States)

  Dalyander, P. Soupy; Long, Joseph W.; Plant, Nathaniel G.; Thompson, David M.

  2013-01-01

  During the Deepwater Horizon oil spill, oil in the surf zone mixed with sediment in the surf zone to form heavier-than-water sediment oil agglomerates of various size, ranging from small (cm-scale) pieces (surface residual balls, SRBs) to large mats (100-m scale, surface residue mats, SR mats). Once SR mats formed in the nearshore or in the intertidal zone, they may have become buried by sand moving onshore or alongshore. To assist in locating possible sites of buried oil, wave scenarios previously developed by the U.S. Geological Survey (USGS) were used to determine the depths at which surface oil had the potential to mix with suspended sediment. For sediment to mix with floating oil and form an agglomerate of sufficient density to sink to the seafloor, either the water must be very shallow (e.g., within the swash zone) or sediment must be suspended to the water surface in sufficient concentrations to create a denser-than-sea water agglomerate. The focus of this study is to analyze suspended sediment mixing with surface oil in depths beyond the swash zone, in order to define the seaward limit of mat formation. A theoretical investigation of sediment dynamics in the nearshore zone revealed that non-breaking waves do not suspend enough sediment to the surface to form sinking sand/oil agglomerates. For this study, it was assumed that the cross-shore distribution of potential agglomerate formation is associated with the primary breaker line, and the presence of plunging breakers, over the time frame of oiling. The potential locations of submerged oil mats (SOMs) are sites where (1) possible agglomerate formation occurred, where (2) sediment accreted post-oiling and buried the SOM, and where (3) the bathymetry has not subsequently eroded to re-expose any mat that may have formed at that site. To facilitate identification of these locations, the range of water level variation over the time frame of oiling was also prescribed, which combined with the wave-breaking depth

 2. Músculo tiroaritenoideo e som basal: uma revisão de literatura Thyroarytenoid muscle and vocal fry: a literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Aparecida Cielo

  2011-09-01

  Full Text Available O trabalho do fonoaudiólogo utiliza-se de exercícios vocais como o som basal (SB, que se origina da grande atividade contrátil do músculo laríngeo intrínseco tiroaritenoideo (TA. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura relacionada ao TA e ao SB. Realizou-se levantamento bibliográfico dos últimos 20 anos sobre o assunto nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed, Web of Science e Google Scholar. Verificou-se que o feixe interno do TA apresenta fibras de contração lenta, isotônicas, resistentes à fadiga; o feixe externo apresenta fibras de contração rápida, fatigáveis, isométricas. O SB caracteriza-se pela percepção dos pulsos de vibração glótica durante a emissão nas frequências mais graves da tessitura vocal (crepitação em graves ou vocal fry, principalmente pela ação do TA, especialmente sua porção interna, que se encurta de forma evidente, soltando a mucosa em grande volume ao longo da borda livre, aumentando a pressão subglótica e os níveis de jitter, shimmer e ruído, e reduzindo o fluxo aéreo. Com base na literatura, a exercitação isométrica do TA externo ocorreria com o SB sustentado na frequência mais grave possível ao sujeito (contração máxima, durante seis segundos, de cinco a dez vezes diárias, compatível com o predomínio de fibras de contração rápida. Na exercitação isotônica do TA interno, utilizar-se-iam sons agudos para estirá-lo, alternando emissões em SB (contração concêntrica e em registro modal de cabeça ou em falsete (sons hiperagudos (contração excêntrica, com várias séries diárias de oito a 12 repetições, compatível com o predomínio de fibras de contração lenta.The work of speech-language pathologists uses exercises such as the vocal fry (VF, which originates from the great contractile activity of the intrinsic laryngeal thyroarytenoid muscle (TA. The aim of this study was to review the literature related to TA and VF. A literature review of the

 3. Cistos subependimários diagnosticados pelo ultra-som transfontanelar Diagnosis of subependymal cysts by brain ultrasound

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saskia M.W. Fekete

  2002-10-01

  Full Text Available Objetivos: avaliar a evolução ultra-sonográfica de cistos subependimários (CSE do ângulo externo dos ventrículos laterais, e a evolução clínica dos pacientes. Comparar os pacientes com CSE isolados e os com CSE associados a outras lesões. Métodos: foram diagnosticados um a vários cistos no ângulo externo de um ou de ambos os ventrículos laterais, por meio de ultra-som transfontanelar (US de rotina, realizado nos primeiros dias de vida, caracterizando os CSE. Durante o período de 1981-2000, 66 recém-nascidos tiveram CSE evidenciados na UTI neonatal do Hospital de Port-Royal. Foram constituídos dois grupos: G-I, com CSE isolados (n=21, e G-II, com CSE associados a outras lesões (n=45. Resultados: os recém-nascidos do GI apresentaram maior maturidade, melhores condições de nascimento e menor morbidade respiratória em relação a GII. A incidência de malformações congênitas foi elevada em ambos os grupos. Houve baixa taxa de infecção bacteriana e ausência de infecção congênita. Os CSE foram uni ou bilaterais, únicos ou múltiplos (colar de pérolas, sem diferença entre os grupos estudados, e predominaram à esquerda. US seriados foram realizados em 49/66 pacientes (74%, mostrando aumento no tamanho do cisto em 21/49 (45%, no primeiro mês de vida, enquanto 12 CSE (24% desapareceram. O óbito ocorreu em dez recém-nascidos com lesões neurológica graves (quatro leucomalácias periventriculares, cinco hemorragias peri e intraventriculares, e somente um com hérnia diafragmática não apresentava outras lesões ao US transfontanelar. Conclusões: as características dos CSE não diferiram quando esses estavam associados a outras lesões. O nítido predomínio no lado esquerdo sugere uma etiologia vascular. Foi encontrada uma alta taxa de malformações associadas, alertando para a possibilidade de uma etiologia malformativa. Ambas hipóteses sugerem um desvio de desenvolvimento, e não de uma fetopatia viral

 4. Skinner i kuddrummet : Personalfaktorer i förskola som påverkar effekten av beteendeterapi för barn med autism

  OpenAIRE

  Klintwall Malmqvist, Lars

  2009-01-01

  Flera olika behandlingsmetoder för autism finns utvecklade, även om bäst stöd finns för intensiv beteendeterapi (IBT). Variationen i behandlingseffekt inom IBT är dock stor. I Sverige används IBT på förskolor, sannolikt med varierande framgång. 22 förskolor med 24 barn som fått IBT i två år undersöktes retrospektivt med telefonenkäter, och flera faktorer undersöktes för samband med barnens förbättring i adaptiv förmåga under samma period. Integration av träningen i förskolans verksamhet samt ...

 5. O uso do ultra-som na movimentação dentária induzida The use of ultrasound in induced dental movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Gabriel do Lago Prieto

  2005-10-01

  Full Text Available Este trabalho teve por objetivo avaliar histologicamente o mecanismo de remodelação do periodonto de sustentação dos dentes caninos de cães adultos jovens, sob aplicação de forças ortodônticas com e sem a utilização do ultra-som. Oito cães sem raça definida, de ambos os gêneros, com 1 a 2 anos de idade, pesando de 10 a 15 Kg, receberam uma força de 150g estabelecida por uma mola superelástica, colocada por mesial do primeiro molar superior direito e tracionada até a face distal do canino superior direito. O grupo controle foi constituído por 4 animais e os demais representaram o grupo experimental. Estimulações de ultra-som foram aplicadas nos animais do grupo experimental, durante 20 minutos diários, sobre a região de movimentação dentária, com 200 microssegundos de largura de pulso e 1.000Hz de freqüência de repetição de pulso. Um animal de cada grupo foi sacrificado nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias. Os hemiarcos dentários foram removidos, fixados em solução de Bouin e foram obtidos cortes histológicos com coloração de Hematoxilina e Eosina e Tricrômico de Masson para análise de microscopia óptica. Os aspectos histológicos mostraram-se diferentes entre os dois grupos, sendo que os animais estimulados pelo ultra-som responderam com intensa neoformação vascular e celular no LP e osso alveolar, apresentando maior organização nas fibras colágenas e regularização dos tecidos mineralizados. Estes resultados sugerem que o ultra-som pode ser indicado na estabilização dos dentes de ancoragem, estimulando a neoformação óssea mais rápida em pacientes submetidos à cirurgia ortognática.The purpose of the present study was to evaluate differences in the mechanism of periodontium remodeling of canine teeth of young adult dogs subjected to orthodontic forces with and without the use of ultrasound stimulation. Eight dogs of both sexes, of undefined breed, aged 1-2 years and weighing 10-15kg were

 6. Genotypic and phenotypic characterization of garlic-fermenting lactic acid bacteria isolated from som-fak, a Thai low-salt fermented fish product

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Valyasevi, R.; Huss, Hans Henrik

  2002-01-01

  AIMS: To evaluate the importance of garlic for fermentation of a Thai fish product, and to differentiate among garlic-/inulin-fermenting lactic acid bacteria (LAB) at strain level. METHODS AND RESULTS: Som-fak was prepared by fermentation of a mixture of fish, salt, rice, sucrose and garlic. p......H decreased to 4.5 in 2 days, but omitting garlic resulted in a lack of acidification. LAB were predominant and approximately one third of 234 isolated strains fermented garlic and inulin (the carbohydrate reserve in garlic). These strains were identified as Lactobacillus pentosus and Lact. plantarum...... AND IMPACT OF THE STUDY: The present study indicates the role of fructans (garlic/inulin) as carbohydrate sources for LAB. Fructan fermenters may have several biotechnological applications, for example, as probiotics....

 7. Embriogênese somática em pupunheira (Bactris gasipaes), butiá-da-serra (Butia eriospatha) e açai (Euterpe oleracea)

  OpenAIRE

  Ree, Joseph Francis

  2015-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Florianópolis, 2015. A embriogênese somática (ES) é um métedo eficiente à propagaçãomassiva de plantas e à conservação de germoplasma. Em nível básico elase configura como um modelo biológico para o aprofundamento deestudos de morfogênese, fisiologia, bioquímica e genética de plantas.Muitos organismos apresentam características similares du...

 8. Detektion av “troll” i Twitterflöden med hjälp av klusteralgoritm : Metod för att detektera personer som sprider desinformation

  OpenAIRE

  Yousef, Andy; Lansner, Erik

  2016-01-01

  Sociala medier har alltid varit en plats där personer kan diskutera fritt om sina åsikter och dela nyheter med många. Lätt spridning av nyheter från alla hörn i världen kan komma vara användbart för att ha möjlighet att få opartiska nyheter. Även om det finns klara fördelar med exempelvis Twitter så kan det vara problematiskt med falska och uppgjorda nyheter. Ryktesspridning eller uppgjorda nyheter förekommer i stor utsträckning fortfarande, här testas metod(er) för att upptäcka vilka som kan...

 9. Multiplicación de Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla e Hylocereus polyrhizus (pitahaya roja vía organogénesis somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rocío Stella Suárez Román

  2014-09-01

  Full Text Available Pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus y roja (Hylocereus polyrhizus se multiplicaron vía organogénesis somática, a partir de hojas cotiledonares y fragmentos de cladodio provenientes de plántulas con 20 días de desarrollo, en medio Murashige & Skoog (MS suplementado con auxinas (ANA y citocininas (Kinetina y BAP. En el medio de cultivo M3 (BAP + Kinetina 2 mg/l se obtuvieron entre cuatro y nueve brotes enraizados de 4 cm de longitud, en un periodo de 30 días. En pitahaya roja se desarrolló mayor número de brotes. En todos los medios estudiados se observó formación de callo, siendo más alto el número en el medio con altas concentraciones de ANA. Las vitroplantas en fase de climatización alcanzaron 100% de sobrevivencia y presentaron respuestas diferenciales al sustrato empleado.

 10. Ultra-som contínuo no tratamento da fasciíte plantar crônica Continuous ultrasound for chronic plantar fasciitis treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Graciele Zanon

  2006-01-01

  Full Text Available Neste trabalho avaliou-se a eficácia do ultra-som contínuo e alta intensidade como tratamento na fasciíte plantar. Foram avaliadas 22 pessoas, com dor a mais de seis meses, através de questionário funcional e escala visual para a dor no primeiro apoio matinal. Vinte e sete pés foram distribuídos nos grupos: grupo 1 (alongamento + ultra-som desligado e grupo 2 (alongamento + ultra-som 2 w/cm². Após 15 sessões de tratamento, foi realizada análise dos valores absolutos e das porcentagens de melhora das variáveis coletadas. Houve melhora funcional para os dois grupos, sem diferença entre eles. A análise dos valores absolutos de intensidade de dor (primeira, oitava e última sessão mostrou semelhança entre os grupos. A porcentagem de melhora nas 15 sessões não apresentou diferença entre os grupos. Esta porcentagem também foi calculada para dois períodos (antes e após a oitava sessão. Notou-se que a porcentagem de melhora das 15 sessões do grupo2 (46,5% foi inferior à porcentagem das oito primeiras sessões do grupo1 (54,6%. Portanto, o ultra-som contínuo com alta intensidade não acrescentou ganhos em relação à função e à dor; além disso, apenas a realização de alongamentos específicos foi eficaz para a redução de mais de 50% da dor na fasciíte plantar crônica.In this study, the efficiency of continuous high-power ultrasound was assessed for plantar fasciitis treatment. Twenty two individuals were assessed, reporting pain lasting more than six months, through a functional questionnaire and visual scale for pain at the first morning load. Twenty seven feet were distributed into two groups: group 1 (stretching + ultrasound turned off and group 2 (stretching + 2 w/cm² ultrasound. After 15 treatment sessions, an analysis of the absolute values and improvement percentages for collected variables was performed. A functional improvement was seen for both groups, with no difference between them. The analysis of the

 11. A influência do afastamento por acidente de trabalho sobre a ocorrência de transtornos psíquicos e somáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabethe Cristina Borsonello

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo verificar a associação entre o afastamento por acidente de trabalho e a ocorrência de ansiedade e de depressão, averiguando se houve desencadeamento de transtornos somáticos e/ou transtornos nas relações sociais dos indivíduos. Em todos os casos estudados, constatamos que houve aumento significativo de sintomas após o afastamento e que o retorno ao trabalho foi impossibilitado devido à persistência da patologia e ao desenvolvimento de outras manifestações. Assim, o afastamento pôde ser considerado um estímulo estressor, pois além de causar transtornos psíquicos provocou alterações orgânicas.

 12. Mídia e memória: apresentação e 'uso' de testemunhos em som e imagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander von Plato

  2011-01-01

  Full Text Available O artigo estuda o registro de testemunhos em som e imagem, bem como os efeitos desse registro e das mídias, em geral, sobre as pessoas entrevistadas. O autor expõe sua experiência com depoimentos de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial na Alemanha e analisa diversos aspectos, como a ética no uso dessas entrevistas em filmes, e as relações entre ciência, pedagogia e jornalismo. O autor comenta a reinterpretação de depoimentos pelas gerações posteriores e recorre a quatro exemplos de sua própria família para expor como são variáveis e complexos os julgamentos de personagens antigas no decorrer da história.

 13. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Linaa Jensen

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem funktioner, som man tidligere skulle benytte sig af en række forskellige tjenester for at varetage: selvfremstilling, venskab, objektdeling, publicering og det, jeg vil kalde ”sjette sans”. Herigennem bidrager Facebook til at forstærke eksisterende sociale relationer, det jeg kalder en augmentering af den sociale virkelighed.This article discusses the Facebook phenomenon, using it as an example of how the most dominant social use of the Internet today is network-based rather than community-based. In the early years of the Internet, online communities were popular fora for meeting new people with related interests or opinions. Today, the dominant social use is to create and maintain relationships with your existing social network. It is also demonstrated that the success of Facebook, is dependent, among other factors, upon the fulfilment of five social functions for the users: self-presentation, friendship, object sharing, publication, and having a “sixth sense”. Thus, Facebook contributes to an enhancement of existing social relationships offline, what I call an augmentation of social reality.

 14. Criopreservação e embriogênese somática de calos de Dimocarpus longan Cryopreservation and somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazumitsu Matsumoto

  2004-12-01

  Full Text Available Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos de crioprotetores na criopreservação e da sacarose na embriogênise somática de calos de Dimocarpus longan. Após degelo os calos foram cultivados em meio de multiplicação, e a massa da matéria fresca foi determinada. Para se obter os embriões somáticos, calos e massas pro-embriônicas foram transferidos para meio de cultura contendo diferentes concentrações de sacarose. Entre os crioprotetores, a mistura de 5% de glicerol + 5% de dimetilsulfóxido proporcionou a maior quantidade de massa fresca dos calos. O maior número de embriões foi obtido no meio de cultura com 50 g L-1 de sacarose. Os resultados mostram que calos de Dimocarpus longan podem ser criopreservados e plântulas podem ser obtidas.Cryoprotectors on cryopreservation and sucrose on somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli were evaluated. The post-thaw calli were cultivated on multiplication medium, and the obtained fresh matter mass was measured. In order to obtain somatic embryos, calli and pro-embryonic masses were transferred into culture medium containing different concentrations of sucrose. Among the cryoprotectors, the mixture of 5% glycerol + 5% dimethylsulfoxide provided the largest quantity of calli fresh matter. The highest number of embryos was obtained on the culture medium with 50 g L-1 sucrose. The results show that Dimocarpus longan calli can be cryopreserved and plantlets be obtained.

 15. Patologia de neonatos bovinos originados por meio da técnica de transferência nuclear de células somáticas: clonagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caio Rodrigues dos Santos

  2010-12-01

  Full Text Available Os mecanismos de morte em animais clonados a partir de células somáticas são poucos elucidados. Malformações de órgãos, alterações de tamanho e peso desses animais foram anomalias já descritas, porém em casos isolados. Desse modo, estudos nos níveis anatomo e histopatológicos são de suma importância para ajudar a compreensão dos fatores responsáveis pelos altos índices de insucessos com a utilização da TNCS (transferência nuclear de células somáticas. Assim, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de descrever, por meio de exames anatomopatológicos, as alterações presentes em um grupo de animais gerados por TNCS, que vieram a óbito entre 1 e 19 dias de vida. Esse experimento foi realizado entre os anos de 2004 e 2008 na fazenda Tambaú, cidade de Tambaú, Estado de São Paulo. No total foram gerados 21 animais da raça Nelore (Bos indicus, sendo que 11 vieram a óbito e dez apresentaram boa evolução clínica no período perinatal. Foram realizadas as necropsias dos animais e posterior análise histopatológica de tecidos alterados. Esse estudo mostrou alta prevalência de alterações cardiopulmonares, que provavelmente foram determinantes nos mecanismos de morte dos animais. Dentre essas alterações a hipertensão pulmonar e modificações hemodinâmicas diagnosticadas através do exame histopatológico foram as mais frequentes.

 16. Social-Ecological Patterns of Soil Heavy Metals Based on a Self-Organizing Map (SOM: A Case Study in Beijing, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binwu Wang

  2014-03-01

  Full Text Available The regional management of trace elements in soils requires understanding the interaction between the natural system and human socio-economic activities. In this study, a social-ecological patterns of heavy metals (SEPHM approach was proposed to identify the heavy metal concentration patterns and processes in different ecoregions of Beijing (China based on a self-organizing map (SOM. Potential ecological risk index (RI values of Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, As, Cd and Pb were calculated for 1,018 surface soil samples. These data were averaged in accordance with 253 communities and/or towns, and compared with demographic, agriculture structure, geomorphology, climate, land use/cover, and soil-forming parent material to discover the SEPHM. Multivariate statistical techniques were further applied to interpret the control factors of each SEPHM. SOM application clustered the 253 towns into nine groups on the map size of 12 × 7 plane (quantization error 1.809; topographic error, 0.0079. The distribution characteristics and Spearman rank correlation coefficients of RIs were strongly associated with the population density, vegetation index, industrial and mining land percent and road density. The RIs were relatively high in which towns in a highly urbanized area with large human population density exist, while low RIs occurred in mountainous and high vegetation cover areas. The resulting dataset identifies the SEPHM of Beijing and links the apparent results of RIs to driving factors, thus serving as an excellent data source to inform policy makers for legislative and land management actions.

 17. The "Som la Pera" intervention: sustainability capacity evaluation of a peer-led social-marketing intervention to encourage healthy lifestyles among adolescents.

  Science.gov (United States)

  Llauradó, Elisabet; Aceves-Martins, Magaly; Tarro, Lucia; Papell-Garcia, Ignasi; Puiggròs, Francesc; Prades-Tena, Jordi; Kettner, Helle; Arola, Lluis; Giralt, Montse; Solà, Rosa

  2018-02-10

  Sustainability capacity, always considered a challenge, is the ability to maintain effective long-term intervention in a community. The aim of the study was to improve the sustainability capacity of effective "Som la Pera," a school-based, peer-led, social-marketing intervention that encourages healthy diet and physical activity, in low socioeconomic adolescents from Spain. The sustainability capacity was analyzed by a "programme sustainability assessment tool (PSAT)" comprising eight domains: political support, funding stability, partnerships, organizational capacity, programme evaluation, programme adaptation, communications, and strategic planning. Each domain was evaluated from 1 (no or to a small extent) to 7 points (to a great extent). The final score for sustainability capacity was the mean of the eight domain scores. The PSAT was assessed by nine professionals (researchers, staff members, and stakeholders) at two periods during intervention implementation: end of the first year (January 2015) and end of the second year (September 2015). At the end of the first year, strategic planning (4.43 ± 1.98) and funding stability (4.38 ± 1) were considered deficient domains, and at the end of the second year, these domains had improved by 1.67 points (p =.043) and 0.59 points (p = .159), respectively. The funding stability increase was not significant because only one of the five specific items, "policies implemented to ensure sustained funding," improved by 1.08 points (p = .036). The sustainability capacity final score was 5.93 ± 1.13. The sustainability capacity assessment during the intervention allows its improvement before the programme expires, ensuring the long-term implementation of the "Som la Pera" intervention programme to encourage healthy lifestyles in adolescents. © Society of Behavioral Medicine 2018. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 18. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L. inifap 1 y su descripción histológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Alejandro-Lázaro

  2015-01-01

  Full Text Available La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de las fitohormonas ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D y thidiazuron (TDZ son importantes para inducir la embriogénesis somática (ES primaria en cacao. Adicionalmente para generar la ESS se han utilizado fitohormonas. En la presente investigación, fueron establecidos cuatro tratamientos con fregmentos de cotiledón, con 2,4-D y TDZ en forma combinada e independiente, incluyendo un testigo sin fitohormonas. Los resultados mostraron, que los fragmentos de cotiledón cultivados sin fitohormonas favorece la ESS, obteniendo un promedio de seis embriones somáticos secundarios (ESs a los 210 días de cultivo contra uno para el tratamiento suplementado con TDZ. El meristemo apical y radicular se presentó en un periodo de 240 días, se observaron embriones somáticos con estructuras externas como: cotiledones, ápices y raíces. Los resultados mostraron que la exclusión del 2,4-D y el thidiazuron no son importantes para inducir la ESS. El mayor número de ESs se encontró en un medio desprovisto de fitohormonas por lo que esta información es relevante, debido a que los explantes de cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios, generan mayor número de ESs en esta especie. Estos resultados constituyen el primer reporte de la inducción de la ESs sin fitohormonas.

 19. Modificações vocais acústicas produzidas pelo som hiperagudo Acoustic vocal modifications produced by high-pitched sound

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geise Roman-Niehues

  2010-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: descrever as modificações vocais acústicas após a produção da técnica vocal do som hiperagudo em mulheres adultas jovens, sem queixas vocais e com laringe normal. MÉTODOS: participaram do estudo 23 sujeitos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, preencheram um questionário, realizaram avaliação otorrinolaringológica com laringoscopia indireta, exame dos órgãos fonoarticulatórios e funções estomatognáticas e triagem auditiva. Realizaram o som hiperagudo em três séries de 15 repetições, em tempo máximo de fonação com intervalos de 30 segundos de repouso passivo entre cada série. A análise vocal acústica foi realizada através do Multi-Dimensional Voice Program, Modelo 5105, da Kay Pentax. RESULTADOS: na avaliação acústica vocal, após o som hiperagudo, constatou-se o aumento das medidas de frequência fundamental e das medidas de perturbação da frequência fundamental, diminuição das medidas de perturbação da intensidade, ruído, quebra de voz, irregularidade da voz e tremor, mas não houve significância estatística em todas as medidas oferecidas pelo programa. CONCLUSÃO: neste grupo, os sons hiperagudos não produziram efeitos acústicos estatisticamente significantes sobre o sinal vocal.PURPOSE: to describe acoustic vocal modifications that may occur after the vocal technique production of high-pitched sound in young adult women without voice complaints and with normal larynx. METHODS: 23 subjects participated in the study and signed the Free and Clarified Consent, completed a questionnaire, the ear, nose and throat evaluation was performed with indirect laryngoscopy; stomatognathic system evaluation, and hearing screening. They produced the high-pitched sound in three series of fifteen repetitions, maximum time speech with intervals of 30-second rest between each series. Vocal acoustic analysis was carried out using the Multi-Dimensional Voice Program Model 5105, of Kay

 20. Fissura palatina reparada: fechamento velofaríngeo antes e durante o som basal Cleft palate repair: velopharyngeal closure before and during the basal tone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giseane Conterno

  2010-04-01

  Full Text Available Portadores de fissura palatina apresentam inadequado fechamento velofaríngeo (FVF, com consequente hipernasalidade vocal que pode ser diminuída com o som basal. OBJETIVO: Comparar o FVF durante a realização do som basal com a emissão em registro modal, em pacientes com fissura palatina pós-forame reparada. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de Casos com quatro homens adultos, portadores de fissura palatina pós-forame reparada. Imagens do FVF por nasofaringoscopia, durante a emissão da vogal [a] em registro modal e basal. Julgamento das imagens realizado por quatro otorrinolaringologistas. RESULTADOS: Em três sujeitos, não houve mudança no tipo de FVF entre os registros analisados; as modificações que ocorreram na maioria dos sujeitos referem-se apenas ao grau de movimentação das estruturas envolvidas, pois, em registro basal, o movimento das paredes laterais da faringe se manteve, o movimento da parede posterior da faringe estabilizou, o movimento do véu palatino diminuiu discretamente, e a Prega de Passavant se evidenciou. CONCLUSÕES: O tipo de FVF se manteve em três dos quatro sujeitos analisados, quando comparado o registro modal com o basal, havendo modificações no grau da movimentação das estruturas envolvidas, evidenciando a Prega de Passavant.Patients with palatine fissure have inadequate velopharyngeal closure (VPC, with consequent vocal hypernasality which can be reduced by a basal tone. AIM: to compare VPC during a basal tone with the emission of a modal recording, in patients with repaired post-foramen palatine fissure. MATERIALS AND METHODS: case study with four adult men, all with repaired post-foramen palatine fissure. VPC images through nasal-pharyngoscopy during the emission o f the [a] vowel in a modal and basal recording. The images were studied by four ENTs. RESULTS: in three subjects there was no change in the type of VPC considering the recordings analyzed; the changes which happened to most of the subjects

 1. Somatic embryogenesis from zygotic embryos of Euterpe oleracea Mart. Embriogênese somática em embriões zigóticos de Euterpe oleracea Mart.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana da Silva Ledo

  2002-12-01

  Full Text Available The aim of this work was to study the morphogenetic responses of zygotic embryos of açai palm (Euterpe oleracea Mart. submitted to several conditions of in vitro culture. Several research experiments were conducted, in laboratory, using vegetable material collected from açai palm plants at Embrapa Amazon Oriental, Belém-PA, Brazil. It was possible to verify the expression of a direct, repetitive and no-synchronized model of somatic embryogenesis in mature zygotic embryos cultivated in primary MS medium supplemented with 2,4-D (339.36 muM and transferred to a secondary MS medium in the presence of NAA (0.537 muM and 2iP (12.30 muM. The conversion of somatic embryos into seedlings was reached after 210 days with the transfer of the cultures to a third medium with sucrose and mineral salts concentrations reduced to a half, without growth regulators.O objetivo do presente trabalho foi estudar as diferentes respostas morfogenéticas de embriões zigóticos de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart. submetidos a várias condições de cultura in vitro. Os experimentos foram conduzidos em laboratório, com material vegetal coletado de plantas de açaí da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA, Brasil. Foi possível verificar a expressão de um modelo de embriogênese somática direto, repetitivo e assincronizado em embriões zigóticos maduros cultivados em meio primário MS, suplementado com 339,36 miM de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D, e transferidos para meio secundário MS na presença de 0,537 miM de ácido 1-naftalenoacético (ANA e 12,30 miM de 2-isopenteniladenina (2iP. A conversão de embriões somáticos em plântulas foi alcançada aos 210 dias da inoculação com a transferência das culturas para um terceiro meio com a concentração de sais e sacarose reduzida pela metade e ausência de reguladores de crescimento.

 2. Modeling soil organic matter (SOM) from satellite data using VISNIR-SWIR spectroscopy and PLS regression with step-down variable selection algorithm: case study of Campos Amazonicos National Park savanna enclave, Brazil

  Science.gov (United States)

  Rosero-Vlasova, O.; Borini Alves, D.; Vlassova, L.; Perez-Cabello, F.; Montorio Lloveria, R.

  2017-10-01

  Deforestation in Amazon basin due, among other factors, to frequent wildfires demands continuous post-fire monitoring of soil and vegetation. Thus, the study posed two objectives: (1) evaluate the capacity of Visible - Near InfraRed - ShortWave InfraRed (VIS-NIR-SWIR) spectroscopy to estimate soil organic matter (SOM) in fire-affected soils, and (2) assess the feasibility of SOM mapping from satellite images. For this purpose, 30 soil samples (surface layer) were collected in 2016 in areas of grass and riparian vegetation of Campos Amazonicos National Park, Brazil, repeatedly affected by wildfires. Standard laboratory procedures were applied to determine SOM. Reflectance spectra of soils were obtained in controlled laboratory conditions using Fieldspec4 spectroradiometer (spectral range 350nm- 2500nm). Measured spectra were resampled to simulate reflectances for Landsat-8, Sentinel-2 and EnMap spectral bands, used as predictors in SOM models developed using Partial Least Squares regression and step-down variable selection algorithm (PLSR-SD). The best fit was achieved with models based on reflectances simulated for EnMap bands (R2=0.93; R2cv=0.82 and NMSE=0.07; NMSEcv=0.19). The model uses only 8 out of 244 predictors (bands) chosen by the step-down variable selection algorithm. The least reliable estimates (R2=0.55 and R2cv=0.40 and NMSE=0.43; NMSEcv=0.60) resulted from Landsat model, while Sentinel-2 model showed R2=0.68 and R2cv=0.63; NMSE=0.31 and NMSEcv=0.38. The results confirm high potential of VIS-NIR-SWIR spectroscopy for SOM estimation. Application of step-down produces sparser and better-fit models. Finally, SOM can be estimated with an acceptable accuracy (NMSE 0.35) from EnMap and Sentinel-2 data enabling mapping and analysis of impacts of repeated wildfires on soils in the study area.

 3. Consideraciones sobre el empleo de antisueros somáticos en la clasificación por serotipos de cepas de Pseudomonas aeruginosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aniel Moya

  2007-07-01

  Full Text Available El lipopolisacárido (LPS de bacterias gramnegativas se emplea en el desarrollo de candidatos vacunales, como antígeno expuesto en la preparación o formando parte de esta para aumentar su poder inmunogénico. Sin embargo, esta estructura química de la membrana externa puede ser también utilizada para clasificar bacterias. Según el LPS, presente en la membrana externa bacteriana, Pseudomonas aeruginosa se puede clasificar en 20 tipos somáticos diferentes, clasificación muy útil para estudios epidemiológicos. P. aeruginosa expone sus LPS en la membrana de forma estable, pero ocurren cambios en el fenotipo del LPS bacteriano durante la infección, sucesos que dificultan su clasificación. En estos momentos, los estudios que se desarrollan en el Instituto Finlay necesitan del empleo de tecnologías modernas de clasificación y del diagnóstico molecular para poder establecer patrones más precisos de expresión de los LPS por métodos que junto a los ya existentes permitan diferenciar cepas bacterianas de la misma especie en cualquier tipo de infección.

 4. Maturação Orbitofrontal, Marcadores Somáticos e Vulnerabilidade Precoce: para uma Hipótese Compreensiva de "Miopia Emocional" na Toxicodependência

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Torrado

  Full Text Available A hipótese de “miopia emocional” constitui uma reflexão teórica de compreensão da vulnerabilidade psicológica identificada em muitos toxicodependentes. Propõe-se uma cooperação, mas não incorporação, de níveis de conhecimento em torno dos determinantes do neurodesenvolvimento, de perspectivas psicanalíticas e de vinculação e de modelos psicobiológicos das toxicodependências. Salientam-se influências ambientais sobre as mudanças na morfologia cerebral, não apenas o trauma precoce ou a privação de cuidados, mas também as decorrentes de consumos abusivos como cernes de vulnerabilidade. Propõe-se que a hipótese Damasiana dos marcadores somáticos participe nessa formulação. A parca qualidade das interações precoces pode sustentar o desligamento afetivo progressivo, a hipomaturação do cérebro social, o incremento de um padrão alexitímico e a procura urgente de sensações, todos potenciais propiciadores da busca do prazer nas drogas.

 5. Segmentation and profiling consumers in a multi-channel environment using a combination of self-organizing maps (SOM method, and logistic regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Ali Akbar Afjeh

  2014-05-01

  Full Text Available Market segmentation plays essential role on understanding the behavior of people’s interests in purchasing various products and services through various channels. This paper presents an empirical investigation to shed light on consumer’s purchasing attitude as well as gathering information in multi-channel environment. The proposed study of this paper designed a questionnaire and distributed it among 800 people who were at least 18 years of age and had some experiences on purchasing goods and services on internet, catalog or regular shopping centers. Self-organizing map, SOM, clustering technique was performed based on consumer’s interest in gathering information as well as purchasing products through internet, catalog and shopping centers and determined four segments. There were two types of questions for the proposed study of this paper. The first group considered participants’ personal characteristics such as age, gender, income, etc. The second group of questions was associated with participants’ psychographic characteristics including price consciousness, quality consciousness, time pressure, etc. Using multinominal logistic regression technique, the study determines consumers’ behaviors in each four segments.

 6. Inhibition of Staphylococcus aureus in vitro by bacteriocinogenic Lactococcus lactis KTH0-1S isolated from Thai fermented shrimp (Kung-som) and safety evaluation.

  Science.gov (United States)

  Saelao, Sutanate; Maneerat, Suppasil; Kaewsuwan, Sireewan; Rabesona, Hanitra; Choiset, Yvan; Haertlé, Thomas; Chobert, Jean-Marc

  2017-05-01

  Lactococcus lactis KTH0-1S isolated from Thai traditional fermented shrimp (Kung-som) is able to produce heat-stable bacteriocin and inhibits food spoilage bacteria and food-borne pathogens. The inhibitory effect of bacteriocin remained intact after treatment with different pHs and after heating, but was sensitive to some proteolytic enzymes. Addition of bacteriocin KTH0-1S to Staphylococcus aureus cultures decreased viable cell counts by 2.8 log CFU/ml, demonstrating a bactericidal mode of action. Furthermore, the growth of S. aureus decreased significantly after 12-h co-cultivation with bacteriocinogenic strain. The molecular mass of bacteriocin KTH0-1S was found to be 3.346 kDa after ammonium sulfate precipitation, reversed phase (C 8 Sep-Pak), cation-exchange chromatography, RP-HPLC on C 8 column and mass spectrometry (MS/MS) analysis. Bacteriocin KTH0-1S was identified as nisin Z using PCR amplification and sequencing. The majority of tested virulence factors were absent, confirming the safety. Evidenced inhibitory effect of this strain, the absence of virulence factors creates the possibility for its application as protective culture to inhibit pathogenic bacteria in the several fermented seafood products.

 7. O ultra-som na artropatia hemofílica subaguda do joelho Ultrasound in knee sub-acute hemophilic arthropathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Mario Bellegard

  2006-01-01

  Full Text Available São apresentados 4 casos de Artropatia Hemofílica Subaguda de Joelho em seus aspectos clínicos, radiográficos e ultra-sonográficos. A radiografia tem alterações discretas nas fases iniciais da Artropatia Hemofílica (AH. São enfatizados os aspectos do ultra-som, que proporcionou imagem direta da membrana sinovial no recesso capsular anterior do joelho. Discutimos a possibilidade de utilização da ultra-sonografia como marcador de atividade inflamatória.Here we present 4 cases of Knee Sub-Acute Hemophilic Arthropathy according to clinical, X-ray and ultrasound aspects. The X-ray images show subtle changes in the early phases of Hemophilic Arthropathy (HA. Ultrasound aspects are emphasized, which provided direct image of the synovial membrane at the knee anterior capsular recess. We discuss the potential ultrasound use as a marker of inflammatory activity.

 8. Exploration of a capability-focused aerospace system of systems architecture alternative with bilayer design space, based on RST-SOM algorithmic methods.

  Science.gov (United States)

  Li, Zhifei; Qin, Dongliang; Yang, Feng

  2014-01-01

  In defense related programs, the use of capability-based analysis, design, and acquisition has been significant. In order to confront one of the most challenging features of a huge design space in capability based analysis (CBA), a literature review of design space exploration was first examined. Then, in the process of an aerospace system of systems design space exploration, a bilayer mapping method was put forward, based on the existing experimental and operating data. Finally, the feasibility of the foregoing approach was demonstrated with an illustrative example. With the data mining RST (rough sets theory) and SOM (self-organized mapping) techniques, the alternative to the aerospace system of systems architecture was mapping from P-space (performance space) to C-space (configuration space), and then from C-space to D-space (design space), respectively. Ultimately, the performance space was mapped to the design space, which completed the exploration and preliminary reduction of the entire design space. This method provides a computational analysis and implementation scheme for large-scale simulation.

 9. Design av infotainment-system styrt av ögonrörelser i bilar : En explorativ studie för att ta fram ett förslag på hur man kan designa ett infotainment-system som har ögonrörelser som huvudsakliga interaktionsmetod med fokus på den funktionella designen.

  OpenAIRE

  Anzén, Philip

  2014-01-01

  Denna studie har som syfte att ta fram ett designförslag på ett ögonrörelsestyrt infotainment-system samt utvärdera detta. Fokusen ligger på den funktionella design och dess för- och nackdelar. Studien tar upp tre olika designförslag varav ett valdes att göra en prototyp av. Prototypen skapades med hjälp av HTML5, Javascript och Python. Detta kopplades sedan samman med ett ögonrörelsesystem tillhörande Smart Eye AB. Prototypen användartestades och utvärderades med hjälp av en bilsimulator. Ut...

 10. Sintomas somáticos de depressão em pacientes portadores de retocolite ulcerativa idiopática Síntomas somáticos de depresión en pacientes con rectocolitis ulcerosa idiopática Somatic symptoms of depression in patients with idiopathic ulcerative colitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taís de Souza Serafim

  2009-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Identificar os sintomas depressivos mais freqüentes entre portadores da doença Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI e compará-los a um grupo de controle. MÉTODO: A amostra compôs-se de 100 indivíduos adultos portadores de RCUI que freqüentavam o Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Cólon do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que foram comparados a 100 indivíduos isentos da doença. Após os procedimentos éticos devidos todos responderam ao Inventário de Depressão de Beck. RESULTADOS: Dos 21 sintomas depressivos, seis mostraram valores estatísticos significativos para: distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, fadiga, perda do apetite, preocupação somática e diminuição de libido. CONCLUSÃO: Verificou-se que os doentes apresentaram com mais freqüência sintomas depressivos da esfera somática quando comparados ao grupo de controle. A similaridade dos sintomas entre a doença e os sintomas depressivos faz com que os doentes sejam freqüentemente subdiagnosticados.OBJETIVO: Identificar los síntomas depresivos más frecuentes entre portadores de la enfermedad Rectocolitis Ulcerativa Idiopática (RCUI y compararla a un grupo de control. MÉTODO: La muestra estuvo compuesta de 100 individuos adultos portadores de RCUI que frecuentaban El Consultorio Externo de Enfermedades Inflamatorias del Colon del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo que fueron comparados con 100 individuos libres de la enfermedad. Después de los respectivos procedimientos éticos todos respondieron al Inventario de Depresión de Beck. RESULTADOS: De los 21 síntomas depresivos, seis mostraron valores estadísticos significativos para: distorsión de la imagen corporal, inhibición para el trabajo, fatiga, pérdida del apetito, preocupación somática y disminución de la libido. CONCLUSIÓN: Se verificó que los enfermos presentaron

 11. Síntomas somáticos en cuidadores de pacientes geriátricos con o sin sobrecarga, del área urbano-marginal Payet, Independencia, Lima, Perú

  OpenAIRE

  Zoila Romero; María Cuba

  2013-01-01

  Aunque es asumido que la presencia de sobrecarga del cuidador de pacientes geriátricos predispone al desarrollo de síntomas somáticos, dicho problema no ha sido estudiado en el Perú y más aún en un área urbano-marginal, por lo que se necesitan más estudios que validen esta asociación. Objetivo: Determinar la relación entre el desarrollo de síntomas somáticos y la presencia de sobrecarga en cuidadores de pacientes geriátricos del Área urbano-marginal Payet, Independencia. Material y métodos: E...

 12. E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2010-10-01

  Full Text Available Artiklen belyser, hvordan e-materialer, som et område inden for e-læring, omtales og forstås på tværs af universitetsrelaterede netværk. Artiklens hypotese er, at der er en forskel mellem universitetsforankret og forskningsbiblioteksforankret diskurs om e-materialer, og at denne diskrepans slører samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder. Forfatterne argumenterer for at (genåbne diskursen angående e-materialer for at fremme den brede e-læring på universiteterne. I artiklen forholder forfatterne sig til artikler om e-materialer, der er publiceret i Tidsskriftet for Læring & Medier og til Statsbibliotekets e-materialer, som de præsenteres og formidles på bibliotekets hjemmeside.

 13. O corpo no teatro de animação: contribuições da educação somática na formação do ator

  OpenAIRE

  Coelho, Marcelle Teixeira

  2011-01-01

  Esse estudo aborda possíveis contribuições da Educação Somática no trabalho corporal do ator no Teatro de Animação. A pesquisa baseou-se na prática pedagógica desenvolvida por Jo Lacrosse e Claire Heggen, professores da École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, em Charleville- Mézières, França. Ambos os professores utilizam três abordagens somáticas Método Feldenkrais, Eutonia e Técnica de Alexander como suporte para o trabalho corporal do ator animador. As teorias desenvolvida...

 14. Efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa en la Embriogénesis somática de cacao (Theobroma cacao L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisette Valverde Cerdas

  2016-03-01

  Full Text Available Se llevó a cabo una investigación con el fin de establecer la metodología adecuada para inducir embriogénesis somática en cacao, a partir de semillas maduras. Se estudió el efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa sobre la respuesta embriogénica. Los dos cultivares mostraron diferente respuesta morfogénica y en ambos, estuvo influenciada por el pH, la luz y la concentración de sacarosa. La mejor respuesta embriogénica se obtuvo con un pH de 6,7. El número de embriones producidos fue mayor bajo condiciones de oscuridad que en presencia de luz. La formación de callo y la diferenciación de embriones somáticos estuvo directamente influenciada por la concentración de azúcar en el medio de cultivo. La mayor cantidad de embriones se obtuvo con niveles de sacarosa entre 4% y 6% para el híbrido UF-613xIMC-67 y niveles entre 2% y 4% de sacarosa para el cultivar CATIE-1000. Se presento una embriogénesis somática directa. Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de continuar realizando estudios con esta especie.

 15. A educação somática e os conceitos de descondicionamento gestual, autenticidade e tecnologia interna DOI:10.5007/2175-8042.2011v23n36p306

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Debora Pereira Bolsanello

  2011-01-01

  Full Text Available A Educação Somática é um campo teórico-prático composto de diferentes métodos cujo eixo de atuação é o movimento do corpo como via de transformação de desequilíbrios mecânico, fisiológico, neurológico, cognitivo e/ou afetivo de uma pessoa. Apresentamos três conceitos que delineam a identidade do campo da Educação Somática e caracterizam suas propostas em aula: descondicionamento gestual, autenticidade somática e tecnologia interna. Visa-se a auto-investigação do movimento do corpo através de técnicas de desenvolvimento da propriocepção; o aprendizado de novas maneiras de mover-se que previnam lesões e o uso intencional dos mecanismos de autoregulação.

 16. Validación de la versión española de la escala Screening for Somatoform Symptoms-2 para la evaluación de síntomas somáticos en Atención Primaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margalida Gili

  2015-05-01

  Conclusiones: La versión española de la SOMS-2 constituye un instrumento de cribado eficaz, útil y de fácil administración para la evaluación de los trastornos somatomorfos en AP. Los resultados de sensibilidad, especificidad y consistencia interna son similares a los de estudios previos de validación de la SOMS-2 en otras lenguas europeas.

 17. ”Hvad angår det mig som jurist?” - refleksion over jurastuderendes møde med nye fagligheder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise Victoria Johansen

  2016-10-01

  Full Text Available Jurastuderende på danske universiteter bliver i stigende grad introduceret for tværfaglig undervisning, som giver dem mulighed for at kunne reflektere over deres fag udefra. Mange jurastuderende møder dog disse kurser med en stærk monofaglig forståelse opnået gennem deres hidtidige jurastudium. Deres læreproces i løbet af kurserne er derfor afhængig af undervisers håndtering af denne allerede etablerede jurafaglige identitet. Med udgangspunkt i Steen Becks sammentænkning af læringsteoretikerne Jean Piaget og Lev Vygotsky argumenterer denne artikel for, at tværfaglig undervisning på jurastudiet indebærer mere end blot at lære ny teori og nye metoder; den forudsætter også aflæring af de faglige forståelser, som særligt skygger for at kunne inddrage andre discipliner end den juridiske. Artiklen beskriver denne balance mellem aflæring og nylæring gennem en refleksion over min undervisning på et obligatorisk bachelorfag samt et kursusfag på kandidatuddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Disse kurser har forskellige betingelser i forhold til den undervisningstid, der kan allokeres til de studerendes arbejde med nye metodiske tilgange. Ud over disse organisatoriske forskelle har det dog også vist sig, at undervisers anvendelse af de første undervisningsgange kan være afgørende for de studerendes læreproces, samt at metakommunikation om aktiviteterne bør være meget tydelig. Law students at Danish universities are increasingly being introduced to interdisciplinary teaching that allows them to reflect on their subjects from an outside perspective. Many law students, however, approach these courses with a strong mono professional understanding obtained through their law studies. Consequently, their learning process during these courses is dependent on the teacher's handling of this already established legal professional identity. Based on Steen Beck's fusion of educational theorists Jean Piaget and

 18. Importância do ultra-som tridimensional na avaliação anorretal Importance of the tridimensional ultrasound in the anorectal evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sthela Maria Murad Regadas

  2005-12-01

  Full Text Available RACIONAL: A endosonografia anorretal constitui-se atualmente no principal exame de imagem para avaliar algumas das afecções anorretais. OBJETIVO: Demonstrar a importância do ultra-som tridimensional na avaliação anatômica do canal anal e no diagnóstico de afecções anorretais. MÉTODO: Foram realizados 74 exames, sendo 23 pacientes normais (13 mulheres e 51 com afecções benignas e malignas (33 mulheres. Foi utilizado um aparelho de ultra-som com transdutor tridimensional 360°. Os indivíduos normais foram avaliados em plano sagital mediano, com relação ao comprimento do canal anal, do esfíncter anal interno, do esfíncter anal externo e do defeito anatômico, no quadrante anterior. RESULTADOS: Comparando homens normais com as mulheres, não houve diferenças no comprimento médio do canal anal e do esfíncter anal interno. Já o comprimento médio do esfíncter anal externo é maior no homem e o defeito anatômico anterior é maior na mulher. Nos doentes com afecções anorretais, foram diagnosticadas 11 lesões esfincterianas, 8 fístulas anais, 7 abscessos, 1 endometriose perirretal, 1 cisto pré-sacral, 3 tumores no canal anal e 10 no reto. Houve coincidência entre os achados cirúrgicos e ultra-sonográficos em todos os pacientes operados. CONCLUSÃO: A avaliação ultra-sonográfica tridimensional evidenciou as diferenças anatômicas entre os sexos, justificando a maior freqüência de distúrbios do assoalho pélvico no sexo feminino. Diagnosticou as afecções anorretais em múltiplos planos com elevada resolução espacial, adicionando informações importantes para a decisão terapêutica, assemelhando-se à ressonância nuclear magnética com bobina intra-retal, com a vantagem de ser mais fácil, mais rápido, de baixo custo e com melhor tolerância.BACKGROUND: Anorectal endosonography is actually the main image exam to evaluate some anorectal diseases. AIM: To show the three-dimensional endosonography importance in the

 19. Influence of the power level of an ultra-sonic system on dental cavity preparation Influência do nível de potência de um sistema de ultra-som em preparos cavitários

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Érika Botelho Josgrilberg

  2007-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the shape of dental cavities made with the CVDentus® system using different ultrasound power levels. One standard cavity was made on the buccal aspect of 15 bovine incisors with a CVDentus® cylindrical bur (82142. The sample was divided into three groups: G1 - ultrasound with power II; G2 - ultrasound with power III; and G3 - ultrasound with power IV. A standardizing device was used to obtain standardized preparations and ultrasound was applied during one minute in each dental preparation. The cavities were sectioned in the middle, allowing observation of the cavity’s profile with a magnifying glass, and width and depth measurement using the Leica Qwin program. The Kruskal-Wallis (p O objetivo deste estudo foi avaliar o formato dos preparos cavitários realizados com o sistema CVDentus® utilizando potências variadas do ultra-som. Uma cavidade padronizada foi realizada na face vestibular de 15 incisivos bovinos utilizando as pontas cilíndricas CVDentus® (82142. A amostra foi dividida em 3 grupos: G1 - ultra-som com potência II; G2 - ultra-som com potência III; e G3 - ultra-som com potência IV. Foi utilizada uma máquina padronizadora de preparos cavitários e o ultra-som foi aplicado durante 1 minuto em cada preparo. As cavidades foram seccionadas no centro, permitindo a visualização do perfil cavitário em uma lupa estereoscópica, e esse foi medido em largura e profundidade por meio do programa Leica Qwin. O teste estatístico Kruskal-Wallis (p < 0,05 e o método de Dunn demonstraram diferenças entre os formatos das cavidades produzidas com as potências III e IV. Entretanto, as cavidades realizadas com a potência III apresentaram dimensões semelhantes às da ponta utilizada. Concluiu-se que a potência indicada pelo fabricante (III é a mais adequada para uso do sistema CVDentus®.

 20. Indução e histologia de embriões somáticos primários e secundários do híbrido Phalaenopsis Classic Spotted Pink (Orchidaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Ulisses de Carvalho Silva

  2016-09-01

  Full Text Available O presente trabalho teve como objetivos induzir a formação de embriões somáticos in vitro no híbrido Phalaenopsis Classic Spotted Pink, utilizando diferentes meios nutritivos e avaliar a morfologia interna desses embriões através de análises histológicas e histoquímicas. Folhas jovens de plantas cultivadas in vitro foram utilizadas como explantes e dessas folhas foram retiradas as bordas, ficando segmentos de aproximadamente 1cm². Para indução foram utilizados meios nutritivos contendo ANA (0,1 mg L-1 e BAP (1 mg L-1, acrescido de phytagel e com pH 5,8 (meio TM 07 e ANA (0,1 mg L-1 e TDZ (3 mg L-1 acrescido de gelrite e com pH 5,2 (meio TC06-1. Embriões somáticos primários foram obtidos aos 90 dias de cultivo no meio TC06-1 e foram transferidos para o mesmo meio para obtenção de embriogênese secundária. Os embriões somáticos obtidos foram transferidos para meio MS com metade da força iônica, sem regulador de crescimento e cultivados em fotoperíodo de 16 horas, o qual estimulou a produção de clorofila tanto nos embriões primários como secundários, promovendo o desenvolvimento desses em protocormos e posteriormente em plantas. As análises histológicas permitiram confirmar o caráter embrionário das estruturas formadas in vitro, demonstrando que os embriões somáticos foram formados diretamente das camadas epidérmicas dos explantes, sem passar pela fase de calo, caracterizando embriogênese somática direta. Os métodos histoquímicos utilizados, possibilitaram evidenciar a deposição de compostos orgânicos nas células embriogênicas em decorrência de mecanismos fisiológicos, permitindo o desenvolvimento dos embriões primários e secundários em plantas.

 1. Crecimiento somático y relación ARN/ADN en estadios juveniles de Eucinostomus argenteus (Pisces: Gerreidae en dos localidades del Caribe de Venezuela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Teresa Herrera-Reveles

  2012-03-01

  Full Text Available Con la finalidad de evaluar la asociación de índices de crecimiento en estadios tempranos de peces marinos, se estimó la tasa de crecimiento somático y las condiciones fisiológicas de Eucinostomus argenteus en dos zonas del nor-oriente venezolano: Bahía de Mochima y Golfo de Cariaco. La edad y el crecimiento fueron estimados basados en análisis de otolitos sagitta. Las condiciones fisiológicas fueron evaluadas por medio de las concentraciones de proteínas y la relación ARN/ADN, empleando técnicas espectofotométricas y fluorométricas sobre tejido muscular. Las relaciones entre tallas con la edad y el diámetro de los otolitos resultaron positivas, significativas y ajustadas a un modelo de regresión lineal. Los valores de la tasa de crecimiento reciente oscilaron entre 0.178 y 0.418mm día-1, la tasa de crecimiento retrocalculado varió entre 0.295 y 0.393mm día-1, y la tasa ARN/ADN osciló entre 1.65 y 6.97. No se registraron diferencias entre las zonas de estudio, sin embargo se reportaron diferencias entre localidades. A pesar de no encontrarse correlación entre la tasa de crecimiento y la relación ARN/ADN, los valores reportados sugieren crecimiento positivo de los individuos silvestres en las localidades evaluadas. No obstante, ciertas localidades mostraron valores que indican pobres condiciones nutricionales, pudiendo afectarse a futuro otras tasas vitales.

 2. Factores ambientales que afectan el recuento de células somáticas en leche de búfalos (Bubalus bubalis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geovanny Mendoza-Sánchez

  2009-12-01

  Full Text Available Considerando que el recuento de células somáticas (RCS de muestras de leche es una valioso indicador de la salud de la ubre de búfalas, se desarrolló el presente trabajo con el fin de estimar la relación existente entre algunos factores ambientales y el RCS, verificando la frecuencia de ocurrencia de muestras analizadas en clases de recuentos muy altos, altos, medios y bajos. Fueron analizadas informaciones de 23.534 muestras de controles de leche (RCS, referentes a 2.198 lactancias de animales de la raza murrah con edades entre los dos y quince años, hijas de 187 reproductores; estos muestreos fueron realizados durante siete años. Los resultados indicaron que de manera general, ocurrieron bajos, medios, altos y muy altos RCS para, 96,34%, 2,3%, 0,96% y 0,4% de las muestras, respectivamente. Las clases de bajos y medios RCS, fueron las que presentaron las mayores frecuencias, confirmando que en búfalos, hay una tendencia a menores recuentos que en los bovinos. Se presentaron diferencias entre las medias del RCS por orden de parto y por estación de parto, y hubo diferencias estadísticamente significativas (P < 0,05 para las medias del RCS en algunos controles. En relación con el orden de parto fueron observadas diferencias entre las frecuencias de los RCS, siendo que, de modo general, a medida que aumentó el orden del parto, disminuyó el porcentaje de bajos recuentos y aumentaron las frecuencias de recuentos medios, altos y muy altos. Los resultados indicaron que los efectos de hacienda, año y orden de parto deben ser considerados en la comparación entre animales.

 3. Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Ulla

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrakt: This article explores knowledge related to the gaze of the kindergarten teachers. By considering performances of the eyes as aspects of professionalism, the article discusses how different arrangements of the gaze are generated in complex conditions of judgment and power. Just as the eyeballs lies deeply tied into the corpus, both the gaze and the knowledge of the kindergarten teachers are deeply tied together in a comprehensive body of knowledge. This article draws upon interviews of kindergarten teachers related to mapping of children’s skills in a Norwegian context.  However, the statements in the study bring in a larger web of judgements in kindergarten. Foucault's theories are chosen as step stones for the discussion.Samandrag: Denne artikkelen handlar om kunnskapskonstruksjonar knytte til barnehagelæraren sitt blikk, og tek føre seg korleis barnehagelæraren bruker blikket i utøvinga av profesjonen sin. Ulike ordningar av blikk kan få grobotn i samansette konstruksjonar av skjønn og makt. Slik augeepla ligg djupt kopla saman med resten av kroppen, er også blikket og kunnskapen til barnehagelæraren djupt kopla saman i ein omfattande kunnskapskropp. Artikkelen tek utgangspunkt i gruppeintervju med barnehagelærarar om kartlegging av barn i ein norsk barnehagekontekst, men utsegnene frå intervjua bringar òg inn ein større vev av vurderingsarbeid i barnehagen. Teoriane til Foucault er nytta som reiskap i drøftinga.

 4. Lung volume quantified by MRI reflects extracellular-matrix deposition and altered pulmonary function in bleomycin models of fibrosis: effects of SOM230.

  Science.gov (United States)

  Egger, Christine; Gérard, Christelle; Vidotto, Nella; Accart, Nathalie; Cannet, Catherine; Dunbar, Andrew; Tigani, Bruno; Piaia, Alessandro; Jarai, Gabor; Jarman, Elizabeth; Schmid, Herbert A; Beckmann, Nicolau

  2014-06-15

  Idiopathic pulmonary fibrosis is a progressive and lethal disease, characterized by loss of lung elasticity and alveolar surface area, secondary to alveolar epithelial cell injury, reactive inflammation, proliferation of fibroblasts, and deposition of extracellular matrix. The effects of oropharyngeal aspiration of bleomycin in Sprague-Dawley rats and C57BL/6 mice, as well as of intratracheal administration of ovalbumin to actively sensitized Brown Norway rats on total lung volume as assessed noninvasively by magnetic resonance imaging (MRI) were investigated here. Lung injury and volume were quantified by using nongated or respiratory-gated MRI acquisitions [ultrashort echo time (UTE) or gradient-echo techniques]. Lung function of bleomycin-challenged rats was examined additionally using a flexiVent system. Postmortem analyses included histology of collagen and hydroxyproline assays. Bleomycin induced an increase of MRI-assessed total lung volume, lung dry and wet weights, and hydroxyproline content as well as collagen amount. In bleomycin-treated rats, gated MRI showed an increased volume of the lung in the inspiratory and expiratory phases of the respiratory cycle and a temporary decrease of tidal volume. Decreased dynamic lung compliance was found in bleomycin-challenged rats. Bleomycin-induced increase of MRI-detected lung volume was consistent with tissue deposition during fibrotic processes resulting in decreased lung elasticity, whereas influences by edema or emphysema could be excluded. In ovalbumin-challenged rats, total lung volume quantified by MRI remained unchanged. The somatostatin analog, SOM230, was shown to have therapeutic effects on established bleomycin-induced fibrosis in rats. This work suggests MRI-detected total lung volume as readout for tissue-deposition in small rodent bleomycin models of pulmonary fibrosis. Copyright © 2014 the American Physiological Society.

 5. Automatic lithofacies segmentation from well-logs data. A comparative study between the Self-Organizing Map (SOM) and Walsh transform

  Science.gov (United States)

  Aliouane, Leila; Ouadfeul, Sid-Ali; Rabhi, Abdessalem; Rouina, Fouzi; Benaissa, Zahia; Boudella, Amar

  2013-04-01

  The main goal of this work is to realize a comparison between two lithofacies segmentation techniques of reservoir interval. The first one is based on the Kohonen's Self-Organizing Map neural network machine. The second technique is based on the Walsh transform decomposition. Application to real well-logs data of two boreholes located in the Algerian Sahara shows that the Self-organizing map is able to provide more lithological details that the obtained lithofacies model given by the Walsh decomposition. Keywords: Comparison, Lithofacies, SOM, Walsh References: 1)Aliouane, L., Ouadfeul, S., Boudella, A., 2011, Fractal analysis based on the continuous wavelet transform and lithofacies classification from well-logs data using the self-organizing map neural network, Arabian Journal of geosciences, doi: 10.1007/s12517-011-0459-4 2) Aliouane, L., Ouadfeul, S., Djarfour, N., Boudella, A., 2012, Petrophysical Parameters Estimation from Well-Logs Data Using Multilayer Perceptron and Radial Basis Function Neural Networks, Lecture Notes in Computer Science Volume 7667, 2012, pp 730-736, doi : 10.1007/978-3-642-34500-5_86 3)Ouadfeul, S. and Aliouane., L., 2011, Multifractal analysis revisited by the continuous wavelet transform applied in lithofacies segmentation from well-logs data, International journal of applied physics and mathematics, Vol01 N01. 4) Ouadfeul, S., Aliouane, L., 2012, Lithofacies Classification Using the Multilayer Perceptron and the Self-organizing Neural Networks, Lecture Notes in Computer Science Volume 7667, 2012, pp 737-744, doi : 10.1007/978-3-642-34500-5_87 5) Weisstein, Eric W. "Fast Walsh Transform." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/FastWalshTransform.html

 6. Planlægning som teater og byen som scene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Anne Birte

  2015-01-01

  The paper analyses the iconic urban planning of Vancouver, Canada. In its transformation process from ressource periphery to service economic hub, planners have mobilized the population in the search for sustainable solutions to Vancouver's growth. Inspiration has been taken from the notion of 'the...... experience economy'. This entails a focus on user experience, stakeholder involvement, cross sectional cooperation and an integrative perspective of the urban landscapes and urban life. Vancouver today is acknowledged as one of the worlds most liveable cities....

 7. Hvor meget hel halm udgør tilstrækkeligt beskæftigelses- og rodemateriale til svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lene Juul; Herskin, Mette S; Forkman, Bjørn

  undersøgelsen indgik dog også følgende sekundære variable: forekomst af skader på hale, daglig tilvækst, mængde af tilbageværende rent halm, stiklima samt mål for grisenes mavesundhed. Forskningsprojektet er udført i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Videncenter for Svineproduktion...

 8. Kroppen husker som en elefant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2008-01-01

  Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået e...

 9. Augmented reality som wearable technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahn, Annette

  “How Augmented reality can facilitate learning in visualizing human anatomy “ At this station I demonstrate how Augmented reality can be used to visualize the human lungs in situ and as a wearable technology which establish connection between body, image and technology in education. I will show...... the potential of Augmented reality increasing students level of understanding, interaction and engagement with the object. I will demonstrate the technology and show you the human lungs in your body and the future perspectives of the technology. Organization: developed in collaboration with Mie Buhl, Professor...

 10. Musikdidaktisk intentionalitet som social konstruktion

  OpenAIRE

  Asp, Karl

  2013-01-01

  This article discusses contemporary music education aiming at a new understanding of teaching and learning contemporary music. Today in Sweden, the interest for contemporary music within formalised music education is growing rapidly. This raises questions about what content is taught and how this affects pupils’ learning of music. The theoretical framework is inspired by a social-constructionist perspective (Burr, 2003). Thus, this text argues against an essentialist perspective on subject ma...

 11. Harry Potter som transmedia storytelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waade, Anne Marit; Toft-Nielsen, Claus

  2015-01-01

  til at forstå film og tv-serier i kontekst, henholdsvis a) tværmediale fortællinger og paratekster der fokuserer på de forskellige tekster og deres indbyrdes sammenhæng, b) franchise, markedsføring og merchandise der forholder sig til afsenderens produktionsmæssige og markedsmæssige kontekster, samt c...

 12. Mediet sprog som strukturel kobling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2014-01-01

  har muliggjort emergensen af det psykiske og det sociale systemdannelsesplan. Forklaringen viser sig at være af mediesociologisk karakter, da det ud fra Luhmann er sproget, der muliggør emergensen af det psykiske og det sociale. Men hvordan er sproget opstået, og hvordan muliggør det emergensen og...... herefter produktionen og reproduktionen af det psykiske og det sociale? Dette spørgsmål drejer sig om, hvordan ellers differentierede værensformer løbende indretter sig efter hinanden og herigennem gensidigt muliggør hinanden....

 13. Demokratiet eksisterer kun som Mulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Anne Engelst

  2016-01-01

  the prism movement. Investigating the concept as it was used by a radical society; the article shows how the concept played a vital role in performing the new political culture that was just beginning to come together following the abolishment of absolutism in March 1848. The article argues that the concept......This article analyses the concept of democracy in the rise of a radical opposition in Copenhagen in 1848. Combining a semantic and pragmatic analysis of the concept of democracy, the article claims that democracy may best be understood as an ambiguous concept, whose meanings are read through...... of democracy entailed entirely new ways of thinking and acting politically. Furthermore it argues that radicals used the concept in ways that were to legitimize their actions in creating a democratic society that was inextricably linked with the future. If one were to choose the future, one had to choose...

 14. Kaposis sarkom tolket som haematom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balle, Jesper R; Hasselager, Thomas

  2010-01-01

  Kaposi's sarcoma is a frequent skin cancer in HIV-positive patients, but is relatively uncommon in HIV-negative and non-immune compromised patients. We present a case of Kaposi's sarcoma of the face and scalp in a HIV-negative male with previous facial basal cell carcinoma....

 15. Renaissancen og middelalderen som periodiseringsbegreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gamrath, Helge Chr.

  2002-01-01

  system, (2) the break-through of the secularisation of science, the humanities, culture and art (during the 15th and 16th centuries), and not in the least (3) the new consciousness of history (the here and now concept!), which arose in Italy in the 15th century, and which broke the millennial...

 16. Køn som infrastruktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  , which are then used to structure the Danish welfare system. Installed in this omnipotent system, the gender categories create a needed order in everyday life and, thus, become invisible. But for transgendered citizens, who live in and embody the boarderland between ‘male' and ‘female', the categories...

 17. Den sociale orden som politiopgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharma, Devika

  2014-01-01

  Udvidede magtbeføjelser, ensidig etnisk rekruttering, vilkårlige visitationer, politivold, straffrihed, distance til lokalsamfundet. Hvem arbejder politiet for i dag? Ny bog af Didier Fassin undersøger ikke bål og brand, men politiets hverdag i de parisiske forstæder...

 18. Marte Meo Metode som magtteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nelli Øvre

  2015-01-01

  Pårørendeskole til pårørende for at forbedre kommunikation og samvær med familiemedlemmer med demens. Ægtefæller fortalte, at de oplevede at skulle påtage sig større ansvar, end de allerede havde, og at de gjorde modstand mod undervisernes formidlingsmåde og fortolkning af Marte Meo, der blev......, at der mellem undervisere og pårørende foregår et biopolitisk magtspil, med intentioner om at de pårørende tilføres ressourcer ved at lære Marte Meo metoden, men at den får funktion af selvteknologiske redskaber i 'subjektiverings processer', hvor de pårørende ledes mod at tage øget ansvar for eget og...... for ægtefællens liv og for hjemmehjælperes brug af Marte Meo metode- og sprog....

 19. Kina som stormagt i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  nu officielt indgår i præsident Xi Jinpings store prestigeprojekt ‘Den Nye Silkevej’. Briefet analyserer Kinas Arktisstrategi med fokus på potentielle implikationer for Grønland og for Rigsfællesskabet. Hovedbudskabet er, at Kinas stigende rolle og tilstedeværelse i Arktis udgør såvel en udfordring...

 20. Wall Street som kreationistisk forkynder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekman, Susanne

  2016-01-01

  Artiklen gennemgår Karen Hos etnografi om Wall Street: "Liquidated: An ethnography of Wall Street" set i lyset af den offentlige debat vedrørende Goldman Sachs opkøb af Dong......Artiklen gennemgår Karen Hos etnografi om Wall Street: "Liquidated: An ethnography of Wall Street" set i lyset af den offentlige debat vedrørende Goldman Sachs opkøb af Dong...

 1. Fingeraftrykket - det kriminelle som udtryk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  Krimien er et centralt omdrejningspunkt, når blikket falder på det bredere tema om det kriminelle. Krimien beskæftiger sig per definition med det kriminelle, men det er ikke nødvendigvis tilfældet, at det kriminelle – når det bliver fortalt – bliver til en krimi. En vis fascination af det sidste,...

 2. Læringstrekanten som rammeperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Søren

  2016-01-01

  Beskriver kort, hvordan studerende på akademiske voksenuddannelser kan trække læringsbefordrende inspiration fra (1) Faglighed, dvs. uddannelsens teoretiske platform; (2) Rolle/kontekst, dvs. egen professionel og organisatorisk arbejdskontekst; (3) Person, dvs. den studerendes tids- og personbest...... personbestemte læringsbehov, særlige talenter m.m....

 3. Kirken som gik i havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rensbro, Henriette; Engberg, Nils; Kieffer-Olsen, Jakob

  2016-01-01

  . Inside the church two side altars were realized in the nave as well as stairs up to the higher-lying floor of the tower. The altar was renovated and moved twice. A child’s grave was found in front of the first altar. There were surprisingly many graves in the church, also from the Middle Ages, several...

 4. Spisning som udtryk for livsappetit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2010-01-01

  Artiklen henvender sig til pædiatriske sygeplejersker og sundhedsplejersker. Den beskriver, hvordan overvægtige børn og børn med diabetes italesætter deres spisning. Hovedbudskabet er, at en stærk livshistorie styrker børnenes livsmod. Den narrative tilgang er dermed anvendelig i sundhedsfremmende...

 5. Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

  kræfter. • De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. • Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. • Med...

 6. Musik som kommunikationsform med demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  I demensomsorgen er der stadig brug for at formulere metoder der beskriver og dokumenterer, hvordan det er muligt at dække psykosociale behov hos svært demensramte. Et forskningsprojekt fra Institut for Musik og Musikterapi, AAU, viser, at sang kan regulere urolig adfærd, skabe struktur omkring et...

 7. Virksomheden som felt: et casestudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bourdieu, Pierre

  2012-01-01

  Oversættelse af Pierre Bourdieu: “Annexe. Le champ de l’entreprise: une étude de cas”, i Les structures sociales de l’économie (Editions du Seuil, 2000), s. 267-270, med tilladelse fra Polity Press.......Oversættelse af Pierre Bourdieu: “Annexe. Le champ de l’entreprise: une étude de cas”, i Les structures sociales de l’économie (Editions du Seuil, 2000), s. 267-270, med tilladelse fra Polity Press....

 8. Penge som stridspunkt i reformationstiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2008-01-01

  Luthers angreb på kirkens pengepolitik. De tidlige danske reformatorers stærke sociale engagement og angreb på kirkens indkrævede penge og gaver, de kirkelige lederes rigdomme. Christian d. 3.´s beslaglæggelse af det samlede bispegods og synet på kirkens penge i den danske reformationskirke fra...

 9. Med Chopin som dagligt selskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2014-01-01

  Eftertanken. Inspireret af chefredaktøren på The Guardian har klummeskriveren taget daglige klaverøvelser til sig. Det kan anbefales!......Eftertanken. Inspireret af chefredaktøren på The Guardian har klummeskriveren taget daglige klaverøvelser til sig. Det kan anbefales!...

 10. Suplementação de vacas leiteiras com homeopatia: células somáticas do leite, cortisol e imunidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.R.M. Silva

  2011-08-01

  Full Text Available Avaliou-se o efeito da suplementação de uma combinação homeopática sobre a contagem de células somáticas do leite (CCS, o teor sanguíneo de cortisol e a resposta de anticorpos neutralizantes antivírus da raiva de vacas leiteiras. Trinta e duas vacas Holandesas em lactação foram blocadas em pares e aleatoriamente alocadas a um de dois tratamentos por 63 dias, posterior a um período de padronização de 14 dias. A CCS mensurada no final da padronização ajustou os valores semanais de CCS no modelo de análise estatística. Os tratamentos foram: 150 gramas de uma combinação homeopática (Hypothalamus, 10-30; Colibacilinum, 10-30; Streptococus Beta Hemolyticum, 10-60; Streptococus Uberis, 10-60; Phytolacca, 10-60; Calcium Phosphoricum, 10-30; Natrum Muriaticum, 10-60; Urtica Urens, 10-30; Silicea Terra, 10-400 em veículo mineral, ou 150 gramas do mesmo veículo mineral (controle. A homeopatia tendeu a aumentar a CCS de 124 para 222 x1.000 células mL-1 (P=0,09 e a CCS linearizada (P=0,08. Não foram detectados efeitos de tratamento sobre a concentração sérica de cortisol após estresse induzido por aspiração percutânea do saco ventral do rúmen (P=0,59 ou sobre o título de anticorpos neutralizantes em resposta à vacinação antivírus da raiva (P=0,40. A suplementação com homeopatia tendeu a aumentar a CCS de vacas com baixa CCS.

 11. Producción de embriones somáticos de Bursera linanoe (La Llave) Rzed., Calderón & Medina, en biorreactores de sistema de inmersión temporal.

  OpenAIRE

  Vázquez Cisneros, Isaac

  2014-01-01

  El linaloe es un árbol conocido por su aroma agradable; la madera se utiliza para fabricar artesanías, y los frutos para extracción de aceite esencial, sin embargo, su aprovechamiento ha sido descontrolado y no existe manejo forestal para esta especie, lo cual reduce la población natural. Se plantea mejorar la metodología de embriogénesis somática tradicional mediante un sistema de inmersión temporal, así mismo, evidenciar el proceso embriogénico indirecto y secundario, finalmente comprobar l...

 12. Fysisk terrorsikring i byens uterom : en studie av fysiske terrorsikringstiltak og hvordan slike kan integreres i byens uterom, hvor Oslo Rådhus brukes som arena for å teste ut, og diskutere ulike tilnærminger

  OpenAIRE

  Bakke, Lars Arne

  2015-01-01

  Bombeangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2012 med påfølgende flytting av departementer til midlertidige lokaler i kvadraturen, og planlegging av et fornyet regjeringskvartal, har for alvor satt terrorsikring i byens uterom på dagsorden. Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for hvordan fysiske terrorsikringstiltak kan kamufleres, og integreres på en måte som minimerer skaden på byrommet, men likevel sikrer. Første del av oppgaven tar sikte på å forstå hvordan en planlegger fysisk t...

 13. Modelos de atención a los síntomas somáticos sin causa orgánica. De los trastornos fisiopatológicos al malestar de las mujeres (parte a)

  OpenAIRE

  Sara Velasco; Ma. Teresa Ruiz; Carlos Álvarez-Dardet

  2006-01-01

  Los síntomas somáticos sin causa orgánica (SSCO) permanecen médicamente inexplicados. Su abordaje podría estar limitado por un concepto biologicista de la salud. Diversas teorías críticas estudian factores contextuales, de género y subjetivos para los SSCO y sus modelos de atención. El objetivo de este trabajo ha sido revisar literatura española (1995-2002) explorando modelos explicativos y de atención a los SSCO relacionándolos con las teorías subyacentes sobre salud. Se...

 14. Síntomas somáticos en cuidadores de pacientes geriátricos con o sin sobrecarga, del área urbano-marginal Payet, Independencia, Lima, Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoila Romero

  2013-07-01

  Full Text Available Aunque es asumido que la presencia de sobrecarga del cuidador de pacientes geriátricos predispone al desarrollo de síntomas somáticos, dicho problema no ha sido estudiado en el Perú y más aún en un área urbano-marginal, por lo que se necesitan más estudios que validen esta asociación. Objetivo: Determinar la relación entre el desarrollo de síntomas somáticos y la presencia de sobrecarga en cuidadores de pacientes geriátricos del Área urbano-marginal Payet, Independencia. Material y métodos: Estudio de relación, transversal y basado en la aplicación de escalas de medición, aplicadas a 93 cuidadores de pacientes geriátricos. Se analizó con el programa SPSS versión 18.0 y aplicando el test de proporciones. Resultados: El 77,4% tenía entre 25 a 59 años. El 61,29% de los cuidadores tenía un tiempo entre 1 a 8 años cuidando pacientes geriátricos y el 67,74% empleaba menos de 8 horas diarias en el cuidado. El 90,3% de los cuidadores no había recibido capacitación para el cuidado. El 75,27% de los cuidadores presentaron sobrecarga intensa y el 40,86% presentó alta severidad de los síntomas somáticos, encontrándose asociación estadística entre estas dos variables. Conclusiones: Se encontró relación entre el desarrollo de síntomas somáticos y la presencia de sobrecarga en los cuidadores de pacientes geriátricos del área urbano-marginal de Payet.

 15. Propuesta de una ecuación lineal para valorar la velocidad de crecimiento somático a partir de la masa corporal de ratas machos Wistar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Antonio Cossio-Bolanos

  2012-04-01

  alejamiento del PVC de ratas machos Wistar y los resultados pueden ser interpretados a través de 14 niveles. Conclusiones: El PVC se produjo a los 42 días de vida y las ecuaciones de regresión lineal generadas a partir del peso corporal y la edad permitieron predecir el grado de maduración somática de ratas machos Wistar.

 16. Condición somática de la almeja Polymesoda solida (Veneroidea: Corbiculidae durante el periodo lluvioso, enel Parque Natural Isla de Salamanca, Caribe colombiano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Virginia De La Hoz Aristizábal

  2010-03-01

  Full Text Available Se evaluó la condición somática de la almeja Polymesoda solida en tres lagunas del Parque Isla de Salamanca (abril a noviembre de 2004, durante el periodo lluvioso. En 60 individuos por laguna, se analizaron mensualmente índices de condición, rendimiento, relación talla-peso y madurez gonadal en fresco. También se midió salinidad, temperatura, pH, oxígeno disuelto, transparencia y profundidad del agua. Los mayores índices de condición coincidieron con descensos en el nivel del río Magdalena, especialmente en Poza Verde y El Torno. Estos índices fueron más altos en tallas entre 27mm y 33mm, donde también se ubicó la talla media de madurez sexual. En Poza Verde, laguna con mayor influencia del río, se presentaron los mayores índices de condición, rendimiento, peso húmedo y frecuencia de madurez, revelando una mejor condición de los organismos. El índice de condición (peso cuerpo/ peso concha presentó mayor coeficiente de regresión múltiple con la salinidad, pH y transparencia, sugiriendo la importancia del régimen hidrológico en su regulación. Las diferencias espaciales en las variables evaluadas, resaltan la necesidad de tener en cuenta la heterogeneidad de este tipo de estuarios para la conservación y manejo adecuado de la pesquería de P. solida.Somatic condition of the clam Polymesoda solida (Veneroidea: Corbiculidae in the rainy season of the Salamanca Island Natural Park, Colombian Caribbean. The estuarine clam Polymesoda solida is the main fishery resource in the Salamanca Island Natural Park. I sampled the clam in three interconnected lagoons (Poza Verde, El Torno and Atascosa during the rainy period (April to November 2004. Sixty individuals were monthly collected by hand on each lagoon; 30 to analyze two condition indexes (relationship between body and shell weight and between soft dry and wet weight, yield (meat percentage and length-weight relationships. Maturity of female gonad smears was assessed on the

 17. Estudo do leite de éguas sadias ou portadoras de mastite subclínica, pelo teste de Whiteside, análise microbiológica e contagem de células somáticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nereu Carlos Prestes

  1999-01-01

  Full Text Available Com o objetivo de identificar a microbiota existente no leite de éguas normais ou portadoras de mastite subclínica, coletaram-se amostras (10 a 15 ml de leite de 38 animais, que foram examinadas pelo teste de Whiteside, após a homogeneização das amostras dos dois tetos de cada animal. Os resultados foram negativos. Os exames microbiológicos realizados em meios de ágar sangue bovino 10% e ágar MacConkey revelaram presença de bactérias do gênero Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. A contagem de células somáticas de amostras individuais de cada teto revelou números superiores a 500.000 células/ml de leite em somente 9,3% das 73 amostras de leite examinadas. Os resultados sugerem a realização de novos estudos objetivando-se a padronização do número de células somáticas no leite de éguas.

 18. Vaccine mod halthed testes i besætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Klara Tølbøll

  2012-01-01

  Ny vaccine mod ledbetændelse forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae testes nu hos 200 svin i en problembesætning. Håbet er færre halte svin og en nedbringelse af antibiotikaforbruget.......Ny vaccine mod ledbetændelse forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae testes nu hos 200 svin i en problembesætning. Håbet er færre halte svin og en nedbringelse af antibiotikaforbruget....

 19. Vaccination som förebyggande åtgärd ur en vårdares perspektiv : en litteraturstudie om hur vårdaren kan förebygga mässlingens återkomst i vården och det moderna samhället

  OpenAIRE

  Österberg, Camilla; svarvar, staffan

  2016-01-01

  Vaccination har under den senaste tiden varit ett aktivt debatterat ämne samtidigt som sjukdomar som ansetts så gott som utrotade åter börjat få fäste i samhället. Även den stadigvarande vaccinationstäckningen har långsamt börjat dala. Detta arbete behandlar MPR (morbilli-polio-rubella) vaccinet med fokus på mässlingen (morbilli) och syftet med arbetet är att få mera kunskap och ny förståelse för mässlingens återkomst i samhället. Genom att genomföra en systematisk litteraturstudie och gra...

 20. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...