WorldWideScience

Sample records for studie naar kennis

 1. Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting

  NARCIS (Netherlands)

  Pieters, Jules; Voogt, Joke; McKenney, Susan; De Vries, Bregje; Westbroek, Hanna; Pareja Roblin, Natalie; Handelzalts, Adam; Walraven, Amber; Ormel, Bart

  2013-01-01

  Pieters, J., Voogt, J., McKenney, S., De Vries, B., Westbroek, H., Pareja Roblin, N., Handelzalts, A., Walraven, A., & Ormel, B. (2013). Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting. Meso Magazine, 189, 25-26.

 2. De rol van ouders bij informele verkeerseducatie : vragenlijststudie naar kennis, behoeften en motieven van ouders.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekstra, A.T.G. & Mesken, J.

  2011-01-01

  The role of parents in informal traffic education; Questionnaire study of parents' knowledge, needs and motivation. Informal traffic education refers to the informal learning process in which road users continuously learn of their own experiences and the examples set by others in real life. Informal

 3. Van koploper energie verbruiker naar kampioen energie besparen : Nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen (interview met Eric Poot en Jouke Campen)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Poot, E.H.; Campen, J.B.

  2014-01-01

  Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van de sector en de overheid om de energiedoelen binnen bereik te brengen en telers kennis in handen te geven om energie te besparen en duurzame energie in te zetten. Het programma heeft al veel innovaties opgeleverd, waarvan een flink aantal

 4. Ambtscriminaliteit aangegeven? : Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vries Robbé, E. de; Cornelissens, A.; Ferwerda, H.

  2008-01-01

  Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aannemen van steekpenningen en misdrijven waarbij ambtenaren een bijzondere ambtsplicht schenden. De aangifteplicht raakt de klokkenluidersregeling en maakt onderdeel uit

 5. Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: tweede tussenrapportage resultaten monitoringstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Geerling-Eiff, F.A.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Potters, J.I.; Derkx, M.P.M.

  2014-01-01

  In deze tweede tussenrapportage staan de tussentijdse resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis - en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s Noord - Holland Noord, Betuwse Bloem, Westland - Oostland, Dui n - en Bollenstreek, Boskoop, Aalsmeer

 6. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  OpenAIRE

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten ontstaat bij het beleid een groeiende behoefte aan actuele overzichten over de ontwikkelingen in kennis van chronische ziekten. In het rapport dat voor u ligt is de stand van zaken weergegeven met bet...

 7. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten

 8. Nalevering van verontreinigde stoffen uit waterbodems. Deelrapport A. Een literatuurstudie naar processen

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Wit, de C.C.F.; Harmsen, J.; Koelmans, A.A.

  2006-01-01

  In het project ‘Nalevering waterbodems’ is het proces van nalevering van verontreinigingen vanuit sediment naar oppervlaktewater onderzocht In dit rapport wordt het literatuuronderzoek naar processen beschreven, waarmee een ‘state-of-the-art’ overzicht gegeven wordt van de huidige kennis. Nalevering

 9. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 10. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  OpenAIRE

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because the real world is always more complex than any narrative describes. If we stick too long to a certain narrative, increasing tension will be felt betwe...

 11. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become

 12. De betatocht naar roem en rijkdom

  NARCIS (Netherlands)

  Mathy, Ch.; Noort, V. van der

  2002-01-01

  Charles en Vincent zijn hun hele leven op zoek naar roem en rijkdom. Dit heeft ze beide geleid naar de studie wiskunde. Ze laten hier hun moed zien door een van de grootste onopgeloste problemen frontaal aan te vallen: de Riemann Hypothese. In dit artikel vertellen ze over de gevaren en

 13. Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, H.E.; Greeff, de A.; Faber, I.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.

  2014-01-01

  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar

 14. Bomen over ruimte: een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop

  NARCIS (Netherlands)

  Knijff, van der A.; Westerman, E.; Bremmer, J.

  2002-01-01

  In het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost is een schatting gemaakt van de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop tot 2015. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar boomteeltproducten, de (inter)nationale concurrentiepositie van de boomteelt

 15. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 16. France bundles knowledge and expertise in intelligent energy networks; Frankrijk bundelt kennis en expertise in intelligente energienetwerken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Kooij, E.

  2012-03-15

  The networks that provides cities, office buildings, houses, cars and mobile phones with energy, is expected in the coming years to be digitized. The French innovation cluster Systematic has recently taken the initiative to set up a knowledge partnership which should connect knowledge and expertise with regard to future smart grids [Dutch] Het netwerk dat onze steden, kantoren, huizen, auto's en mobieltjes van energie voorziet, zal naar verwachting in de komende jaren een digitalisering ondergaan. Het Franse innovatiecluster Systematic heeft onlangs het initiatief genomen een samenwerkingsverband op te richten die kennis en expertise op het gebied van toekomstige intelligente energienetwerken bij elkaar brengt.

 17. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 18. Telen met Toekomst: Kennis over ziekten in de praktijk getoetst

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.

  2007-01-01

  Tal van ziekten en plagen spelen de bloembollensector parten. Binnen Telen met toekomst is onder meer gekeken naar de aanpak van schimmels in de narcis 'Tête à Tête, naar vuur in tulp en naar de aanpak van aaltjes. Niet alleen bloembollenaaltjes, maar ook aardappelcystenaaltjes kwamen aan bod

 19. Op zoek naar Intrapreneurship

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Jan Leget; dr. Petra Biemans; dr. Sjaak Toonen; drs. Paul van Overvoorde; drs. Ad van Geesbergen

  2011-01-01

  Met de leden van de kenniskring (van het lectoraat) hebben we het afgelopen jaar onderzoek uitgevoerd naar intern ondernemerschap of, anders gezegd, intrapreneurship. Bijgaande bundel is een weerslag van onze zoektocht.

 20. Kennis of wysheid vir verpleegkunde?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Botes

  1998-09-01

  Full Text Available Nursing Science is the knowledge content for nursing. The goal of nursing is to promote, maintain and restore people’s health. To provide for the health needs of the South African society Nursing Science must generate the right kind of knowledge. The question of the article is whether Nursing Science needs knowledge or wisdom? The perpectives on knowledge of Maxwell (1988 and Rossouw (1993 are studied. The conclusion is that Nursing Science needs knowledge and wisdom. Arguments are given to support this conclusion.

 1. Erasmus MC: Jaarverslag 2005 : De Kracht van Kennis

  NARCIS (Netherlands)

  2005-01-01

  textabstractAls thema voor dit jaarverslag hebben we gekozen: ‘de kracht van kennis’. Een prachtige en krachtige titel, want het verwoordt precies waar wij voor staan. Als Erasmus MC zijn we immers een kennisinstituut. We ontwikkelen nieuwe kennis met ons onderzoek, we onderwijzen die kennis om

 2. Onderzoek naar de verdeeling van agglutininen over de serumeiwitten : tevens bijdrage tot de kennis der serumeiwitten

  NARCIS (Netherlands)

  Westendorp Boersma, Frouke

  1939-01-01

  From salting-out curves obtained by means of (NH4)2S04 with normal rabbit and horse sera, it is evident that -in accordance with the general opinion at least two different proteins, globulin and albumin, exist in these sera. A sharp separation cannot be realised by a 50 % saturation. With rabbit

 3. TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Fisser, Petra; Tondeur, Jo; van Braak, Johan

  2013-01-01

  TPACK staat voor de integratie van vakinhoudelijke, didactische en technologische kennis door leraren. Leraren die TPACK hebben ontwikkeld, zijn meer bekwaam in de beoordeling van de inzet van ict in hun onderwijs. Hoe kunnen zij deze vaardigheden leren en ontwikkelen?

 4. Phishing: hengelen naar uw identiteitsgegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Hafkamp, W.H.M.

  2005-01-01

  Phishing’ is een nieuwe vorm van oplichting waarbij criminelen op geraffineerde manier in de grote vijver van het Internet hengelen naar de identiteit van argeloze consumenten. Bijvoorbeeld door de slachtoffers met behulp van listige mass mails naar een dummy webpage te lokken die oogt als die van

 5. Onderzoek naar schuimproblemen in slibvergisters

  NARCIS (Netherlands)

  Grolle, K.C.F.; Wierenga, P.A.; Zeeman, G.

  2011-01-01

  Milieutechnisch onderzoek naar schuimproblemen heeft vaak als doel de schuimbepalende parameter te vinden om de ingrediënten te identifi ceren die de schuimproblemen veroorzaken. In de levensmiddelensector is uitgebreid fundamenteel onderzoek gedaan naar schuim en daar is die schuimbepalende

 6. Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems; van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem (een pilot studie)

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, J.H.; Pol, van der J.J.C.; Klok, T.C.; Römkens, P.F.A.M.; Lahr, J.; Wessels, Y.; Leemkule, van de M.A.; Spaan, K.; Ruiter, de H.R.G.; Jong, de J.H.

  2004-01-01

  De gangbare ecotoxicologisch risicobeoordeling is gebaseerd op parameters en toetsorganismen die onvoldoende aansluiten bij de praktijk van inrichting en beheer, onder meer door een gebrekkige relatie met de (beoogde) veldsituatie, terwijl anderzijds veel ecologische (veld)kennis van doelsoorten

 7. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot

  NARCIS (Netherlands)

  Rouwette, H.; Conijn, C.G.M.; Kok, B.J.; Vink, P.

  2004-01-01

  Onderzoek naar mogelijke oorzaken van wortelrot in de lelieteelt. Rubrieken in dit artikel: 1) Symptomen bij onbekend wortelrot; 2) Onderzoek in 2002 naar onbekend wortelrot; 3) Verslag infectieproef (effect van grondbehandeling voor het planten en bodemverdichting op onbekend wortelrot)

 8. De snelheidsclausule in de verzekeringsvoorwaarden : een inventariserende studie naar mogelijkheden en haalbaarheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.A.G. & Wesemann, P.

  1994-01-01

  This study offers a definition of incorporating a maximum speed clause into insurance terms and conditions. This is defined further in terms of scope, effectiveness, and feasibility in relation to current legislation and existing insurance terms and conditions. The consequences for the liability of

 9. Een studie naar de overzetbaarheid van de principes van het Franse begeleid-rijden opleidingssysteem.

  NARCIS (Netherlands)

  Twisk, D.A.M. & Gieszen, H.P.J.

  1993-01-01

  The Dutch Council for Traffic Safety commissioned SWOV Institute for Road Safety Research to carry out a study. The aim is to investigate the transferability of the French accompanied driving training system to the Netherlands. This system allows persons aged 16 and over to start their driver

 10. Grondwater-levensgemeenschappen: een studie naar meercellige organismen in het bovenste grondwater en de milieuhygienische implicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Notenboom J; de Boom K; van Beelen P

  1990-01-01

  The purpose of the study is to obtain a better knowledge of organisms occuring in the upper layers of phreatic groundwaters and to get an indication of the environmental variables determining the structure of their communities. A sampling program has been carried out of bore holes situated in

 11. Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, L. van

  2006-01-01

  This study focuses on the professional development of teachers. The question is how the professional development of teachers can be improved within the school to which they are attached. This research was conducted between 1996 - 2004 at a school for secondary education, the 'Koningin Wilhelmina

 12. Plan, partijdigheid en politiemoraal : Over Foucault, macht en maatschappelijke kennis

  NARCIS (Netherlands)

  Sierksma, R.

  1982-01-01

  De driedelige titel van dit boek 'Plan, Partijdigheid en Politiemoraal', verwijst naar een drietal probleemvelden die er in worden behandeld. In het eerste deel wordt in de vorm van een kritische analyse van de politieke filosofie van Michel Foucault en Gilles Deleuze vooral ingegaan op de

 13. Excellent areas. Learning from energy efficient newly built houses. Halfway the knowledge and learning phase; Excellente gebieden. Leerschool voor energiezuinige nieuwbouw. Halverwege het kennis- en leertraject

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  The so-called Excellent Areas concern 19 innovative newly built houses projects in the residential and utility sector. Houses and office buildings are constructed with at least an energy performance coefficient (EPC), 25% stricter than as described in the Dutch Building Code. This project is aimed at preparing for the Spring Agreement in which it is agreed to tighten the EPC in 2015 and to reach the nearly zero-energy ambition for 2020. Municipalities, project developers and other parties in the energy-efficient building business thus gain experience with innovative construction methods and techniques. And in particular in the search for innovation in the construction process and new forms of cooperation and financing. The knowledge and experiences are supported, shared and disseminated in the knowledge and learning process of Excellent Areas [Dutch] De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoefficient (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft. Dit ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de bijna energieneutrale ambitie voor 2020. Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen die energiezuinig bouwen, doen uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Deze kennis en ervaring wordt ondersteund, gedeeld en verspreid in het kennis- en leertraject Excellente Gebieden.

 14. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 15. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 16. School of Culinary Arts on Pat Kenny Radio Show

  OpenAIRE

  Cawley, Diarmuid

  2016-01-01

  For the 75th Anniversary of Cathal Brugha Street, the Pat Kenny Show came to the School of Culinary Arts and Food Technology to speak to students and staff about life in the college, cooking and the future of food. James Carbery spoke of the cooking involved on the 4 year Culinary Arts degree, Diarmuid Cawley spoke about the Day Release Programme where students from Industry come in for one day a week over three years to improve their cookery skills and get a qualification, Ann-Marie Dunne...

 17. Schadebeoordeling en FCE-methoden : een studie naar de toepassingsmogelijkheden van zes FCE-methoden bij de schadebeoordeling door private verzekeraars van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, C.A.M.; Douwes, M.; Hazelzet, A.M.; Wevers, C.W.J.

  1999-01-01

  Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft verricht naar de schadebeoordeling inzake arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Doel van het onderzoek is van zes methoden voor de assessment van fysiek functioneren (kortweg FCE-methoden)

 18. Kennis op maat voor Nationale landschappen : ervaringen met het oplossen van specifieke kennisvragen

  NARCIS (Netherlands)

  Koomen, A.J.M.; Schröder, R.R.G.

  2011-01-01

  Doel van het project ‘Kennis op maat’ is om op een interactieve manier kennis te leveren over een aantal specifieke kennisvragen en onderwerpen van medewerkers van provincies en Nationale Landschappen. De nadruk ligt daarbij op kennisuitwisseling, doorwerking en montage en niet op het uitvoeren van

 19. Internationale en nationale kennis over politietoezicht in het verkeer : een covernota naar aanleiding van drie literatuurstudies uit 1994.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. & Oei, H.-l.

  1995-01-01

  This cover note follows three recent literature reviews about the effects of police supervision on traffic offences. The cover note aims: (1) to indicate what the main general conclusions are about the effectiveness and efficiency of police supervision; and (2) to indicate what information might be

 20. Longitudinale studie naar oorzaken en effecten van presenteisme [Longitudinal study on the determinants and consequences of presenteeism

  NARCIS (Netherlands)

  Vroome, E.M.M. de; Smulders, P.G.W.; Houtman, I.L.D.

  2010-01-01

  In a longitudinal cross-lagged study, the determinants and consequences were examined of presenteeism (going to work despite feeling unhealthy). All variables were measured with questionnaires in 2002 and in 2004 among a representative Dutch sample (N = 653), and these data were individually and

 1. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 2. PPO zoekt naar mogelijkheden aanpak Burkholderia

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Dam, van M.F.N.

  2014-01-01

  In de bloemen- en knollenteelt van gladiool komt de afgelopen decennia met enige regelmaat de bacterieziekte Burkholderia voor. Vorig jaar startte PPO met een onderzoek naar de mogelijkheden om deze ziekte aan te pakken. Een tussenstand.

 3. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 4. Ongepland op reis naar een andere cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  PhD Everard van Kemenade

  2013-01-01

  Kwaliteitszorg is in ontwikkeling. Voor mij loopt die van controle en beheersing, via voortdurend verbeteren naar betrokkenheid en transformatie (of transitie of doorbraak/breakthrough), schrijft Everard van Kemenade in een eerste gastbijdrage voor Kwinta.be.

 5. Lekken en lekkers : Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.

  1995-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven

 6. Proeftransport van een lading gemengde groenten en fruit naar Zweden

  NARCIS (Netherlands)

  Boerrigter, H.A.M.; Damen, P.M.M.; Laar, van H.J.

  1983-01-01

  Naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van Nederlandse komkommers in Zweden is nagegaan of vervoersomstandigheden de oorzaak zijn van te snelle geelverkleuring en rot. Tijdens een transport van een gemengde groentelading naar Zweden zijn metingen verricht naar het effekt van het vervoer op

 7. Een kwestie van natuur : een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, N.

  1998-01-01

  This dissertation sets out to investigate recurring patterns in communication about nature and nature-policy among different stakeholders.

  Chapter 1 describes the context in which the research took place. The time of the study, was marked by limited

 8. Mest en macht : een politiek-sociologische studie naar belangenbehartiging en beleidsvorming inzake de mestproblematiek in Nederland vanaf 1970

  NARCIS (Netherlands)

  Frouws, J.

  1994-01-01

  This study seeks to show that the 'manure problem' has been a catalyst in the transformation of the agricultural policy community. Its solid corporatist structure, developed in the postwar reconstruction period and flourishing in the 1960s and 1970s, has been weakened by growing external

 9. Van het redelijke zijnsbegrip naar de spirituele zijnservaring; Een vergelijkend-synthetische studie bvan fundamentele vormen van het zijnsbewustzijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, Guy Marius de

  1968-01-01

  This study deals with four forms of the philosophical consciousness of Being which can lead to a break-through of Hegel' s logical ontology at the metalogicallevel. The views of K. Jaspers, S. L. Frank, P T. Raju and D. T. Suzuki are considered in succession. These four modern philosophers conform

 10. De andere ‘anderen’ : Een exploratieve studie naar processen van labelling van, door en tussen hackers

  NARCIS (Netherlands)

  van der Wagen, Wytske; Althoff, Martina; van Swaaningen, René

  2016-01-01

  While in the sixties hackers were the heroes of cyberspace, they are nowadays often perceived as the archetype cybercriminal. From the perspective of labelling theory, this empirical study examines how hackers feel perceived by society at large, how they perceive themselves as ‘others’ and how they

 11. Naar een antibiotica-arme keten

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.

  2011-01-01

  Steeds meer bedrijven in de varkensvleesketen willen zoveel mogelijk af van antibiotica. ‘De druk heeft er ook nog nooit zo opgestaan als nu’, zegt Martien Bokma van Livestock Research. Het vraagt allereerst meer kennis over de momenten waarop dieren problemen met hun gezondheid krijgen. Antibiotica

 12. Exploratory factor analysis of Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI in a Brazilian musician sample

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Elisa Medeiros Barbar

  2015-10-01

  Full Text Available Abstract Background The Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI is very significant among the available instruments which measures Musical Performance Anxiety (MPA. Objective The aim of this study is to find evidence of validity of the Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI, in its translated and adapted Brazilian version, through the study of its factor structure. Methods A convenience sample of 230 amateur musicians completed the K-MPAI. Results The initial factor analysis yielded eight factors, explaining 62.4% of variance. However, due to the factors’ composition and internal consistency values lower than 0.50, the number of factors was later set at three, considering the internal consistency of those, the theoretical propositions and symptomatology aspects that supported the construction of scale. They were named “Worries and insecurity” (α = 0.82, “Depression and hopelessness” (α = 0.77 and “Early parental relationships” (α = 0.57. Discussion/Conclusions These results point to the scale’s construct validity, since they support the theoretical basis used for the development of the K-MPAI and the clinical manifestations of the MPA.

 13. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 14. Onderzoek naar de inhoud van lunchtrommels

  NARCIS (Netherlands)

  Fries, M.C.E.; Velwijk, J.; Haveman-Nies, A.; Bemelmans, W.; Wijga, A.

  2011-01-01

  Veel ouders geven hun kind wat mee naar school. Maar weten ouders eigenlijk wel wat ze de kinderen meegeven? Uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt onder meer dat veel ouders hun kinderen vooral 'koek' en sap meegeven.

 15. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 16. Sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, K.B.; Wolfs, A.; Kikkert, A.; Termorshuizen, A.; Burgt, van der G.J.H.M.

  2013-01-01

  Stikstoflevering vanuit organische stof (OS) wordt belangrijker naarmate de bemestingsnormen strakker worden. Dit project kent drie fasen met de volgende doelen. Fase I: de bestaande kennis over organische stof en stikstofmineralisatie te ontsluiten voor zowel telers als voorlichters, Fase II: een

 17. Lacunes in de kennis over de boommarter met betrekking tot beheer en beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Broekhuizen, S.; Wijsman, H.J.W.

  2000-01-01

  Onderzoek aan de boommarter heeft het afgelopen decennium veel gegevens opgeleverd over verspreiding, nestplaatskeuze, voortplanting, terreingebruik en verzorging van jongen. De vraag is wat er nu verder nog aan kennis nodig is om effectieve maatregelen te kunnen treffen voor het in stand houden van

 18. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 19. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 20. Summary of a survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Samenvatting onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and supporting literature study was conducted on the state of affairs with regard to the public perception of nuclear energy and plants in other countries. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. Tevens is (een deel van) het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 gerepliceerd en is ondersteunend literatuuronderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de publieksperceptie ten aanzien van kernenergie en -centrales in andere landen.

 1. De eerste 'European Day Without A Road Death' : maak kennis met EDWARD.

  NARCIS (Netherlands)

  Preusting, G.

  2016-01-01

  Op 21 september 2016 vond de eerste European Day Without A Road Death plaats. Het project - naar goed Europees gebruik met een acronym 'EDWARD' gedoopt - is een initiatief van TISPOL, het European Traffic Police Network. TISPOL, waarbij dertig landen zijn aangesloten, vraagt nu aan elke Europese

 2. Meer dan de wolf: kennis, onzekerheid en duurzaamheid in finance & accounting

  OpenAIRE

  de Graaf, Frank Jan

  2014-01-01

  In zijn Lectorale Rede stelt Frank Jan de Graaf dat de film The Wolf of Wall Street misschien wel zo populair is omdat hij aansluit bij een dominante en enkelvoudige manier van kijken naar de financiële sector, namelijk dat het alleen gaat om geld verdienen.

 3. Meer dan de wolf : kennis, onzekerheid en duurzaamheid in finance & accounting

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaf, Frank Jan

  2014-01-01

  In zijn Lectorale Rede stelt Frank Jan de Graaf dat de film The Wolf of Wall Street misschien wel zo populair is omdat hij aansluit bij een dominante en enkelvoudige manier van kijken naar de financiële sector, namelijk dat het alleen gaat om geld verdienen.

 4. De creatieve professional : onderzoek naar creativiteit bij de opleiding SPH

  NARCIS (Netherlands)

  Han Dekker; Bruno Oldeboom; Jeroen Lutters; Mieke Steenhuis

  2015-01-01

  Voor u ligt een onderzoek naar de creatieve professional waar de opleiding SPH toe opleidt. In dit onderzoek hebben we gezocht naar krachtige voorbeelden waarin sprake was creativiteit, doorzettingsvermogen en eigentijdse en waardenvolle oplossingen voor actuele uitdagingen binnen de opleiding van

 5. Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen: een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, J.A.W.; Chamuleau, T.P.M.; Winter, H.V.; Breukelaar, A.W.; Beijk, V.A.W.; Goes, R.

  2011-01-01

  Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks het brede zoekgebied en de maatregelen die zijn

 6. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 7. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 8. Renewable insulation as a sustainable option. A study on the performance of renewable insulation materials; Vernieuwbare isolatie als duurzaam alternatief. Een onderzoek naar de prestaties van vernieuwbare isolatiematerialen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasselaar, B.L.H.

  2004-06-25

  vergroten. Om een vergelijking tussen de isolatiematerialen mogelijk te maken werd gekeken naar de maximaal optredende relatieve vochtigheid (RV) in het materiaal. Hoe hoger de RV, hoe groter de kans op condensatie (vrij water) en schimmelvorming. Uit de simulaties is gebleken dat de aanwezigheid van een sorptiecurve, en dus hygroscopisch vermogen, een hogere gemiddelde RV in de isolatiematerialen tot gevolg heeft. Vocht dat als gevolg van hygroscopische eigenschappen in het materiaal zit trekt onder invloed van de temperatuur naar de koude kant, met hoge plaatselijke vochtgehaltes tot gevolg. Hierbij geldt dat hoe hoger de hygroscopische capaciteit is van een materiaal, hoe hoger de gemiddelde RV. Pas als bij een bepaalde dampstroom de vochtgehaltes zo hoog worden dat de hygroscopische capaciteit van een materiaal wordt overschreden en verzadiging optreedt (RV > 98%), leidt een hogere hygroscopische capaciteit mogelijk tot een lagere RV doordat het hoger hygroscopisch vermogen bij dezelfde dampstroom ervoor zorgt dat het verzadigingspunt nog niet wordt bereikt. In metselwerk constructies en constructies met een betonnen binnenspouwblad treedt in geen van de gesimuleerde isolatiematerialen condensatie op. Onder condensatie wordt verstaan dat een dusdanig vochtgehalte optreedt dat het hygroscopisch vermogen van de materialen overschreden wordt en verzadiging optreedt. De toepassing van een dampremmende laag aan de binnen- (warme) zijde van de isolatie heeft een gemiddelde daling van de RV van 2-4% tot gevolg. Bij een Noorse pui constructie (gipskarton binnenblad, bakstenen buitenblad) blijkt de aanwezigheid van een regenkerend, dampopen folie aan de koude zijde van de isolatie tot hoge vochtgehaltes te leiden, met risico op condensatie. Als dit folie wordt weggelaten vervalt het risico. Het toepassen van een dampremmend folie aan de warme zijde van de isolatie heeft duidelijke verlaging van de gemiddelde optredende RV tot gevolg (8-10%). Houtskeletbouw constructies waarbij

 9. E-Discovery : Op zoek naar de digitale waarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Henseler, Dr ir J.

  2010-01-01

  Informatie- en communicatietechnologie wordt steeds belangrijker in ons maatschappelijke en economische verkeer. Bij het onderzoek naar geruchtmakende miljardenfraudes als die van Stanford en Madoff in het buitenland, maar ook bij miljoenenfraudes zoals de vastgoedfraude in Nederland wordt

 10. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 11. 'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : selectie thema’s en onderwerpen, uitgebreide rapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Werd, de H.A.E.; Schuur, L.; Kloos, W.; Pinxterhuis, E.K.

  2013-01-01

  Dit document vormt de basis voor de kennis-en innovatieagenda Greenport Betuwse Bloem. De kennis- en innovatieagenda bestaat uit een overzicht met thema’s en onderliggende innovatie-onderwerpen waar ondernemers mee aan de slag willen. De selectie van thema’s en onderwerpen dient als startpunt voor

 12. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 13. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 14. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van de kennis omtrent etiologie, determinanten en mogelijkheden voor preventie voor chronische aspecifieke luchtwegaandoeningen (CARA). De nadruk ligt in dit rapport op de rol van leefstijlfactoren (roken, voeding en lichamelijke

 15. Politie en burgers : van informatie delen naar volwaardige samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.; Vries, A. de; Mente, R.; Huis in 't Veld, M.A.A.

  2015-01-01

  De politieorganisatie maakt steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde van burgers, vooral in de context van het Gebiedsgebonden Politiewerk (GGPW). Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Voor de verschillende vormen van participatie hebben we een indeling

 16. Journalistiek en internet in de Lage Landen: Een vergelijkende studie naar het internetgebruik van Nederlandse en Vlaamse journalisten [Journalists and internet in the Low Countries

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, E.A.H.M.; Vergeer, M.R.M.; d'Haenens, L.S.J.; Joniaux, K.

  2009-01-01

  Research on recent changes in journalism tend to generally accept the major impact of the internet on rethinking the role of journalism. The present study aims to provide a better view on the extent to which journalists use internet applications and the underlying motivations for this. Data were

 17. Journalistiek en internet in de Lage Landen. Een vergelijkende studie naar het internetgebruik van Nederlandse en Vlaamse journalisten [Journalists and internet in the low countries

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, E.A.H.M.; Vergeer, M.R.M.; d'Haenens, L.S.J.; Joniaux, K.

  2009-01-01

  Research on recent changes in journalism tend to generally accept the major impact of the internet on rethinking the role of journalism. The present study aims to provide a better view on the extent to which journalists use internet applications and the underlying motivations for this. Data were

 18. Glykemische regulatie en behandeling van hypertensie essentieel bij personen met diabetes mellitus type 2; de 'United Kingdom prospective diabetes study' naar diabetische complicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Wolffenbuttel, B H; Heine, R J

  1999-01-01

  Patients with type 2 diabetes mellitus often develop micro- and macrovascular complications. In 25% of them, complications are already present at the time of diagnosis. The principal objective of the United Kingdom prospective diabetes study was to determine if good blood glucose control and

 19. Onderzoek naar de chemische en microbiologische kwaliteit van zachte kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Bakker, R.; Boeyen, P.; Coors, R.; Hakemulder, W.; Labrijn, J.; Herstel, H.

  1993-01-01

  Voor Konsumenten Kontakt zijn in augustus en september 1992 zevenenveertig monsters zachte kaas (Brie en Camembert) chemisch en microbiologisch onderzocht. Het chemisch onderzoek bestond uit het bepalen van de gehaltes aan vocht en vet. Het microbiologische gedeelte bestond uit een onderzoek naar de

 20. Onderzoek naar het ontwerp van onderborden bij verkeerstekens.

  NARCIS (Netherlands)

  1974-01-01

  Op 15 mei 1973 ontving de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opdracht tot onderzoek naar het ontwerp van onderborden bij verkeerstekens. Dit rapport doet hiervan verslag. Dit rapport bevat tevens het TNO Instituut voor

 1. Scoren met interim-management : De weg naar tevreden opdrachtgevers

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2010-01-01

  Tegenwoordig kijkt niemand in organisaties meer op van de aanwezigheid van interim-managers. Interim-management biedt dé flexibiliteit om het management van organisaties aan te vullen. Maar wat maakt interim-managementopdrachten succesvol? Daarover gaat 'Scoren met interim-management: de weg naar

 2. Hergroei van gespoelde vaste planten na export naar de VS

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Gude, H.; Miller, W.B.; Lans, van der A.M.; Dalen-Sanders, van L.

  2004-01-01

  Voor de export naar de VS worden vaste planten in Nederland gespoeld. Dit spoelen is bedoeld om al het zand tussen de wortels te verwijderen en gebeurt daarom vaak meerdere malen en onder hoge druk. Na inpakken, bewaren en vervoer blijken verschillende soorten vaste planten niet meer in staat de

 3. Onderzoek naar de verhoging van calciumgehalte in aardappelknollen

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  In het kader van het deelproject ‘Nutriëntenvoorziening’ van de deelcluster ‘Innovatie Aardappelteelt’ van Agrobiokon is door HLB onderzoek uitgevoerd naar de calciumvoorziening in pootaardappelen. In dit rapport wordt verslag gedaan van dit onderzoek, dat in 1999 werd uitgevoerd. De proef is

 4. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 5. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 6. Beverratten in opmars : onderzoek naar levenskansen, effecten en bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.; Lammertsma, D.R.

  2000-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek naar de noodzaak voor een structurele bestrijding van de beverrat in ons land. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van gegevens en gedode dieren verzameld tijdens de in 1999 gestarte intensieve bestrijding door

 7. Verlangen naar tastbaar verleden: erfgoed, onderwijs en historisch besef

  NARCIS (Netherlands)

  Grever, M.; van Boxtel, C.

  2014-01-01

  'App het verleden naar het heden! Kom en beleef hoe het vroeger was!', dat zijn de huidige slogans van erfgoedinstellingen. Ze gebruiken erfgoed om het verleden voor bezoekers tastbaar en inzichtelijk te maken, zoals monumenten, authentieke voorwerpen, reconstructies van gebeurtenissen, verhalen,

 8. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor

 9. Op zoek naar kattenvoer: Betrokken consument wil mooie advertenties

  NARCIS (Netherlands)

  Most, J. van der; Ketelaar, P.E.; Gisbergen, M.S. van

  2007-01-01

  Consumenten kijken langer naar online advertenties met een uitgebreide opmaak. Om een betrokken consument te overtuigen, zijn advertenties met een uitgebreide opmaak zelfs noodzakelijk. Dit blijkt uit eyetracking-onderzoek dat voor het eerst de invloed van betrokkenheid op aandacht voor online

 10. Verslag Nationale Cyber Security Strategie 2 : Van bewust naar bekwaam

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  Op 28 oktober 2013 werd de tweede Nationale Cyber Security Strategie (NCSS 2) uitgebracht, twee en een half jaar na de eerste. De strategische focus verschuift van publiek-private samenwerking naar publiek-private participatie en strategische samenwerking. De nieuwe strategie beoogt dat, Nederland

 11. Circulair bouwen en wonen : Op naar de recyclebare leasewoning?

  NARCIS (Netherlands)

  Van Bueren, E.M.

  2015-01-01

  De verwachtingen van de circulaire economie zijn hooggespannen. Hoewel dit concept aanvankelijk vooral in verband werd gebracht met consumer goods, wordt het meer en meer toegepast op processen en producten van bouwen en wonen, op zoek naar een verbetering van de stad. Deze beweging kan worden

 12. Inheemse kennis in die lewenswetenskappe-klaskamer: Wetenskap, pseudo-wetenskap, of ’n vermiste skakel?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef J. de Beer

  2012-03-01

  Full Text Available Alhoewel die lewenswetenskappe-kurrikulum vereis dat inheemse kennisstrukture in die klaskamer aangespreek moet word, word dit óf baie oppervlakkig gedoen deur middel van ’n voorbeeld of twee, óf dit is totaal afwesig. Hierdie gemengde-metode ondersoek (met die klem op die kwalitatiewe data na die stand van inheemse kennis in die lewenswetenskappeklaskamer in Gauteng en Limpopo, het weereens beklemtoon wat Rogan en Grayston (2003 opgemerk het: in Suid-Afrika word daar tydens die kurrikulumproses te veel op die wat (die kurrikulum self en te min op die hoe (die implementering van die kurrikulum gefokus. Alhoewel die progressiewe kurrikulum dit duidelik maak dat inheemse kennis aangespreek moet word, word baie min riglyne aan onderwysers verskaf oor hoe dit gedoen moet word. Twee probleme word in hierdie artikel belig: onderwysers se gebrekkige vakkundige onderrigvaardigheid (pedagogiese inhoudskennis, of PCK soos in die literatuur bekend, en hul gebrekkige begrip van die aard van die natuurwetenskappe. ’n Onderwyser se sosiale aanspreeklikheid beteken onder andere dat hulle leerders bewus sal maak van die kulturele en praktiese waarde van inheemse kennis en ook hul belangstelling sal prikkel in vakrigtings soos etnobotanie en chemotaksonomie.

 13. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze

 14. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 15. Tussen stad en stedebouw, ontwerpen op weg naar 2015

  OpenAIRE

  Klaasen, I.

  1990-01-01

  De voorliggende publikatie is samengesteld ter begeleiding van een stedebouwkundige manifestatie die elementen in zich verenigt 'bien étonnés de se trouver ensemble'. De directe aanleiding was de viering - met een blik vooruit naar het jaar 2015 - van het 55-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS). Daaraan gekoppeld is een presentatie van de Faculteit der Bouwkunde TU Delft die met de benoeming van twee hoogleraren stedebouwkundig ontwerpen de renaissance van de ople...

 16. Groepshuisvesting zeugen nodig voor afzet van Nederlandse bacon naar het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.; Swinkels, H.; Backus, G.

  1997-01-01

  Naar aanleiding van de op handen zijnde regelgeving in het Verenigd Koninkrijk (VK) tot het huisvesten van niet-lacterende zeugen in groepen is de relatie onderzocht tussen de export van Nederlandse bacon naar het VK en de hiervoor benodigde productieomvang op varkensbedrijven in het VK, Denemarken

 17. Van stoornis naar neurocognitie in de behandeling van tbs-patiënten

  NARCIS (Netherlands)

  Borries, A.K.L. von; Bulten, B.H.; Rinne, T.

  2013-01-01

  In de forensische psychiatrie wordt geput uit allerlei wetenschappelijke bronnen. De psychologie, psychiatrie, criminologie en sociologie leveren wetenschappelijke kennis over de stoornis, het gedrag van de delinquent, het delict en de invloed van de omgeving hierop. Ook de interventiemethoden die

 18. More with thermal energy storage. Report 2. Literature survey. Overview of knowledge and research questions with regard to thermal energy storage. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 2. Literatuuronderzoek. Overzicht van kennis en onderzoeksvragen rondom bodemenergie. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Baaren, E.; Bakr, M.; Oude Essink, G.; Hartog, N.; Meinderstma, W.; Van Nieuwkerk, E.; Van Oostrom, N.; Woning, M. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B.; Krajenbrink, H.; Mathijssen, H.; Wennekes, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. In deze literatuurstudie is gezocht naar de kennis die wereldwijd beschikbaar is over de effecten van warmte- en koudeopslag (WKO) en de mogelijkheden deze techniek te combineren met het beheersen van verontreinigingen in bodem en grondwater.

 19. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  staffed by volunteers be incorporated into the practice of brokerage?The data are derived from a field study among volunteer centres, organizations (partially staffed by volunteers and volunteers in the province of Zuid-Holland in the Netherlands. Three different research methods were used: survey, interviews, and desk research.The analysis of data from the field study showed that volunteer centres in the province of Zuid-Holland follow a similar procedure when it comes to matching volunteers. The brokerage procedure involves six phases. These phases may involve face-to-face contact with employees at the volunteer centre or online via the internet. Fully online brokerage with no personal contact was not an option at the time of the study. The six phases can be characterized as follows:• Orientation – Volunteers and organizations (partially staffed by volunteers are given practical information about volunteering. Volunteers can search a database of volunteer jobs at the office or online. Usually, there is no database of volunteers for organizations to look into, because most volunteer centres do not have such databases.• Registration – In the case of online brokerage, a volunteer must register in order to access the contact details of organizations. With face-to-face brokerage, registration often is incorporated into the matching phase. An organization also has to register to make use of the service of the volunteer centre.• Matching – Information about a volunteer is collected at a face-to-face interview. This information may include prior education, skills, hobbies, interests, aspirations, feelings, motivation and ambitions. Occasionally, tests are used. Several tests are available to determine which volunteer job best suits the personality, motivation and interests of a particular volunteer. However, tests are often considered an unnecessary hindrance. The personal data, test results, and sometimes the intuition and personal impressions of employees of the

 20. TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie : beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek : TNO study on the effects of GSM and UMTS signals on well-being and cognition: review and recommendations for further research

  NARCIS (Netherlands)

  2004-01-01

  In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden aan elektromagnetische velden in de vorm van GSM en UMTS-achtige signalen (het COFAM-onderzoek). Er

 1. Effective lighting. Interviews of rose growers on the effectiveness of lighting; Wanneer zinvol belichten? Interviews naar de keuzes van rozentelers wanneer wel of niet te belichten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raaphorst, M.

  2007-03-15

  Eight rose growers were interviewed about their lighting strategy. The reason behind this was the idea that decisions about lighting can be supported by model calculations on the basis of the light utilisation efficiency, the electricity price and the expected product prize. The interviews show that there are large differences in the degree of lighting among growers and in their argumentation in support of lighting. There is little knowledge among growers about which moments the plants use lighting most efficiently. Decisions are often based on perceptions. Therefore, calculation models will only be used if they are user-friendly and if the results cohere with the growers' perceptions. In this process, the role of an advisor is indispensable. More knowledge is required on how efficiently the rose deals with lighting to make the calculation model accurate enough to convince growers. Full acceptance, however, will not take place until the model has proven itself in practise.(mk) [Dutch] Acht rozentelers zijn geinterviewd naar hun belichtingsstrategie. Aanleiding hiervoor is de gedachte dat beslissingen omtrent belichting kunnen worden ondersteund met modelberekeningen op basis van de lichtbenuttingsefficientie, de elektriciteitsprijs en de te verwachten productprijs. Uit de interviews is gebleken dat tussen de telers nog grote verschillen bestaan in de mate van belichting en in de beargumentering waarom er wordt belicht. Ook is bij telers nog weinig bekend over op welke momenten de plant het meest effectief met belichting omgaat. Het gevoel bepaalt vaak de beslissing. Rekenmodellen zullen dan ook alleen gebruikt worden als zij gebruiksvriendelijk zijn en als de uitkomsten overeenkomen met het gevoel van de telers. Hierbij is de begeleiding van een adviseur onontbeerlijk. Meer kennis over hoe efficient de roos omgaat met het aangeboden licht is nodig om het belichtingsmodel te nauwkeurig genoeg te maken om telers te overtuigen. Volledige acceptatie zal echter pas

 2. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 3. Eigen Kracht-conferenties bij verplichte GGz : Een onderzoek naar proces en uitkomsten

  NARCIS (Netherlands)

  Elleke Landeweer; Gert Schout; Ellen Meijer; Gideon de Jong; Marjolein van Dijk

  2015-01-01

  In deze rapportage worden de bevindingen besproken van het onderzoek naar de inzet en het rendement van Eigen Kracht-conferenties (EKc) in situaties waar verplichte Geestelijke Gezondheidszorg speelt of dreigt.

 4. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die

 5. Het diversiteitsklimaat van Stoas Wageningen I Vilentum Hogeschool : op weg naar meervoudige identiteiten?

  NARCIS (Netherlands)

  Richardson, R.; Verhoeven, C.

  Onderzoek naar transculturele verbindingen binnen de hogeschool en de mate waarin we binnen de hogeschool meervoudige identiteiten kunnen herkennen en erkennen en op basis daarvan duurzame samenwerkingsverbanden voor de toekomst kunnen ontwikkelen.

 6. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme

 7. Cross-border potential study on the use of sustainable energy in the Dutch-German border region 'GrensRegio Maas-Niers (region Geldern - Straelen - Venlo). Summary; Grensoverschrijdende potentieelstudie naar het gebruik van duurzame energie in de GrensRegio Maas-Niers (regio Geldern - Straelen - regio Venlo). Samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hemmers, R.; Schulz, D. [Synergie Komm Agentur fuer Nachhaltigkeit und Innovation, Schumannstrasse 35, 53113 Bonn (Germany); Eberhard, J. [Planungsbuero Heide undEberhard, Im Wiesengrund 29, 53175 Bonn (Germany); Zijlstra, G.J. [Advies en management in energie, KNSM laan 853, NL-1019 LK Amsterdam (Netherlands)

  2011-07-01

  Full utilization of the energy efficiency potential and the local sustainable energy carriers for decentralized generation are important for strengthening the security of supply and protection of the climate. The Dutch project 'Energie zonder grenzen' (energy without borders - Program INTERREG IV A Deutschland-Netherlands) addresses these themes with a special focus on trans-boundary opportunities. The cities of Geldern and Straelen in Germany and the Venlo region including the municipalities of Peel and Maas, Venray, Beesel Gennep and Horst aan de Maas and the city of Venlo in the Netherlands were commissioned to conduct several pilot projects and a 'study of the potential for deployment of sustainable energy'. The results of the study are elaborated on a report. This summary presents the main results. [Dutch] Het volledig benutten van het potentieel aan energie-efficiency en de benutting van de lokale duurzame energiedragers voor decentrale opwekking zijn belangrijk voor de versterking van de voorzieningszekerheid en voor de bescherming van het klimaat. In het project 'Energie zonder grenzen' (Programma INTERREG IV A Deutschland-Nederland) worden deze thema's opgepakt met een bijzondere focus op de grensoverschrijdende mogelijkheden. Voor de steden Geldern en Straelen in Duitsland en de regio Venlo met de gemeenten Peel en Maas, Venray, Beesel, Gennep en Horst aan de Maas en de stad Venlo in Nederland werd opdracht gegeven tot enkele pilotprojecten en een 'onderzoek naar het potentieel voor de benutting van duurzame energie'. De resultaten van het onderzoek worden in een uitvoerig rapport gepresenteerd. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten weer.

 8. Een kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis bij het invullen van vragenlijsten : Adviesrapport; afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Landsman-Dijkstra, Johanna; Bos, Mireille; Koopman, Karen

  2013-01-01

  Toegepast gezondheidsonderzoek (hierna te noemen TGO), onderdeel van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, doet onderzoek naar de effecten van de methodiek: “Bewustwording van prikkelverwerking”. Het onderzoek naar de methodiek wordt uitgevoerd onder

 9. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de

 10. Internationaal huwelijksvermogensrecht : van Den Haag naar Brussel

  NARCIS (Netherlands)

  Kuper, Alexandra Geertruida Henderika

  2012-01-01

  Alexandra Kuper’s doctoral thesis holds a study into the applicable law on matrimonial property. In international cases it is not always intelligible that Dutch law is applicable. In the present study, the main question is how the current Dutch conflicts-of-laws rule for international matrimonial

 11. Afvoer van gewasresten ter beperking van stikstofverliezen: bureaustudie naar de effecten op de stikstofbalans, mineralisatie en organische stof

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijter, de F.J.; Postma, R.

  2004-01-01

  In deze bureaustudie is gekeken naar het effect van afvoeren van gewasresten op organische stof, stikstofmineralisatie en bemesting. Als maat voor de stikstofverliezen naar het milieu wordt het stikstofoverschot op de balans gebruikt. Aan de hand van een voorbeeldbedrijf met de gewassen sla,

 12. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie

 13. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  OpenAIRE

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling.

 14. Nutrition in adolescence : a longitudinal study in dietary patterns from teenager to adult = [Voeding bij jongeren : een longitudinale studie naar het voedingspatroon van de tiener- tot aan de volwassenleeftijd

  NARCIS (Netherlands)

  Post, G.B.

  1989-01-01

  This thesis reports the longitudinal changes in dietary intake of a group of Dutch adolescents, 103 girls and 97 boys from about 12 to 21 years of age (part of 'The Amsterdam Growth and Health Study'). The subjects were pupils of a secondary school, and measured five times. A dietary

 15. Impact of pavements on air quality. Final report of a study on the performance of pavement (measures) on the air quality along highways; Invloed wegdekken op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van wegdek (maatregelen) op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the framework of the IPL (Innovation Program Air Quality) a series of studies and experiments were performed focusing on the effect that the road surface can have on the environmental quality of the air at the side of the road and what potential benefits can be found in a specific treatment of the road surface. The overall impression we get, when evaluating the different research reports, is the widely varying opinions and research results about the contribution of road and tyre wear related particles to the overall PM10 emission of road traffic. A similar lack of common understanding was experienced when studying the different opinions and experimental data related to the effect of the road surface type on road and tyre wear particles. Part of the scatter in opinions and data can be explained by the relative magnitude of the measuring errors in relation to the studied effects. Namely, the road related contribution is already a smaller part of the total PM10 concentration. Next the part related to wear is the smaller part of the road contribution and in this part the effect of a road surface is to be investigated with measuring equipment and under conditions whose accuracy and variation already are in the order of the expected effect. [Dutch] In het kader van het IPL-programma zijn, in de oplossingsrichting wegdekeffecten, op een groot aantal deelgebieden onderzoeken uitgevoerd. De focus van de onderzoeken was deels gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de rol van het wegdek in het ontstaan en de overdracht van fijn stof, deels gericht op maatregelen op of aan het wegdek om de emissie of overdracht terug te brengen. Ten aanzien van de inzichten in de bron blijkt dat er uiteenlopende visies bestaan omtrent de relatieve bijdragen van band- en wegdekslijtage. Omtrent de overdracht naar de directe omgeving en de rol van het wegdek daarin bestaan nauwelijks gedeelde meningen. Het uitvoeren van full-size experimenten kent een serieuze beperking: er is

 16. Kyoto. Towards a proportional provincial contribution. An outline of the allocation of the Kyoto task. Final report; Kyoto. Naar een evenredige provinciale bijdrage. Een verkenning naar de allocatie van de Kyototaakstelling. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiersma, G.; Noorman, K.J.

  2004-06-17

  The aim of the title study is to determine the contribution of Dutch provinces to the realization of the emission reduction targets as formulated in the Kyoto Protocol. [Dutch] Doel is een studie op hoofdlijnen naar wat de evenredige bijdrage van elke provincie zou moeten zijn aan de nationale Kyoto doelstellingen. Van provincies wordt in het landelijke klimaatbeleid een bijdrage verwacht aan het bereiken van de binnenlandse reductietaakstelling in het kader van het Kyoto akkoord. Onduidelijk is het hoe de inspanningen, die de individuele provincies (bv in het kader van het Bans-klimaatconvenant) plegen, zich verhouden tot de inspanningen die andere provincies plegen. Bij de provincies leeft daarom de vraag wat een evenredige bijdrage aan de nationale Kyoto taakstelling zou zijn voor ieder van de individuele provincies.

 17. Climatic change in urban areas. A survey of existing knowledge and outstanding questions on effects and adaptation options; Klimaatverandering in stedelijke gebieden. Een inventarisatie van bestaande kennis en openstaande kennisvragen over effecten en adaptiemogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Drunen, M.; Lasage, R. [Klimaat voor Ruimte, p/a Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Brinkman, S. (ed.) [Brinkman Climate Change, Den Haag (Netherlands)

  2007-11-15

  The research into climate change and urban areas in the Netherlands is based on literature research, internet research and phone interviews with four experts in the Netherlands. Chapter 2 describes the main impacts of climate change on urban areas in the Netherlands. The authors discuss effects of extreme rainfall, heat waves, droughts and heat-island effect. In Chapter 3, answers are given to knowledge questions such as: what questions are being studied in the relevant research programs in the Netherlands? Chapter 4 deals with the relationship between mitigation and adaptation. The fifth chapter describes adaptation options with respect to the impacts of climate change in urban areas. Chapter 6 describes the barriers that occur when entering adaptation options. These can be institutional, technical, socio-cultural and economical. In Chapter 6 research questions are formulated which are also open in response to the identified barriers. The final chapter comprises conclusions and recommendations. [Dutch] Het hier beschreven onderzoek naar klimaatverandering en stedelijke gebieden in Nederland is gedaan door literatuuronderzoek, een internetonderzoek en vier telefonische interviews met experts in Nederland. Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste effecten van klimaatverandering op stedelijke gebieden in Nederland. Met name gaan wij in op effecten van extreme neerslag, hittegolven/droogte en het hitte-eilandeffect. In Hoofdstuk 3 komen de kennisvragen aan de orde: welke vragen worden nu bestudeerd in de relevante onderzoeksprogramma's in Nederland? Hoofdstuk 4 gaat over de relatie tussen mitigatie en adaptatie. Het vijfde hoofdstuk beschrijft opties die de klimaatbestendigheid in stedelijke gebieden kunnen vergroten. Hoofdstuk 6 beschrijft de barrieres die optreden bij het invoeren van adaptatieopties. Deze kunnen institutioneel, technisch, sociaal-cultureel en economisch van aard zijn. In Hoofdstuk 6 formuleren we ook openstaande kennisvragen naar aanleiding van

 18. Non-fiscal price incentives. The energy-efficiency impact of differentiated energy prices; Niet-fiscale prijsprikkels. Onderzoek naar het besparingseffect van gedifferentieerde energieprijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leguijt, C.; Blom, M.B.J.; Schepers, B.L.; Warringa, G.E.A.

  2012-02-15

  An exploratory study has been carried out on the potential impact of non-fiscal energy incentives. The study will feed into the Dutch government policies on energy efficiency in the built environment. The study takes in both electricity and gas, and private dwellings as well as utility buildings. The following non-fiscal price incentives were considered: (1) consumer prices indexed to consumption volume; (2) consumer prices indexed to time of consumption; (3) the energy-efficiency impact of 'autonomous' increases in energy prices. The energy-efficiency effects of price changes (options 1 and 3) were calculated on the basis of price elasticities, while for option 2 use was made of the results of the Social Cost-Benefit Analysis of Smart Grids carried out by CE Delft in collaboration with KEMA. The conclusions of the study are as follows: (a) Although differentiating consumer prices by consumption volume may yield energy savings of up to 2%, this would require market agreements in breach of the competition rules underpinning the liberalised energy market. This option is therefore unfeasible via consumer prices; (b) The energy savings accruing from indexing consumer prices to time of consumption are uncertain, as the main impact will be a temporal shift in consumption. This option is highly feasible, as such differentiation will in all likelihood evolve of its own accord with the roll-out of smart meters and smart grids; (c) The energy-efficiency impact of autonomous energy price rises is 0.2 to 0.4% per annum [Dutch] CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: (1

 19. Wij vermarkten de Nederlandse kennis van en expertise over aquacultuur (interview met Arjo Rothuis)

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der H.; Rothuis, A.J.

  2012-01-01

  IMARES, het Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, is onderdeel van Wageningen UR en hét expertisecentrum over visserij en aquacultuur binnen Nederland. Arjo Rothuis houdt zich er bezig met het ontwikkelen en managen van projecten in het niet-Europese buitenland. Hij is daarnaast een

 20. Overzicht van en bijdrage tot de kennis van medicinale curcuma (temoe lawak)

  NARCIS (Netherlands)

  Gunster, Pieter Engelbertus

  1943-01-01

  In native medicine in Java "temu lawak", the Malay name of one or more Curcuma species, is very popular as a remedy for liver and galldiseases; further it is used by women in childbed and for disorder of the stomach and the intestinal organs. With the purpose to study the culture and to examine the

 1. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; studie naar mogelijkheden van aanbrengen waterfilm op strooisel = Measures to reduce fine dust emissions from poultry houses; possibility of supplying a waterfilm on litter

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Harn, van J.

  2010-01-01

  In this desk study the possibilities of reducing fine dust emission from poultry housings by applying a water film on bedding material was studied. This measure can be perspective in laying hens, but not in broilers and parent stock.

 2. Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van dit onderzoek is vast te stellen welke kosten er verbonden zijn aan het laden, lossen en het vervoer vanaf de plaats van inladen naar de plaats van aflevering (binnen een straal van 10 km) van consumptie-aardappelen.

 3. Achtergronden, opzet en datacollectie in een levensloopstudie naar reproductieve gezondheid van adolescenten in ruraal Bangladesh

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, A.M.; Hutter, I.

  2003-01-01

  In deze bijdrage worden de theoretische achtergronden, de opzet en een verslag van de datacollectie in een levensloopstudie naar de reproductieve gezondheid van adolescenten in Bangladesh gepresenteerd. Adolescentie is één van de meest intense periodes uit het leven waarin een kind in zowel

 4. Mediation en de vaststellingsovereenkomst: aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht

  NARCIS (Netherlands)

  M.S. van Muijden

  2007-01-01

  textabstractDit onderzoek wordt verricht naar aanleiding van de sterk toegenomen belangstelling voor mediation in Nederland. In navolging van de Verenigde Staten, waar de moderne mediationmethode haar wortels heeft, is mediation sinds het midden van de jaren negentig in Nederland in opmars. Vooral

 5. Op zoek naar Dracula. Plaatsen van verbeelding in Transsylvanië en Whitby

  NARCIS (Netherlands)

  S.L. Reijnders (Stijn)

  2010-01-01

  markdownabstractJaarlijks trekken diverse toeristen Transsylvanië binnen, op zoek naar sporen van Graaf Dracula. Zij worden gedreven door Bram Stokers Dracula (1897) of een van de vele verfilmingen uit de 20ste en 21ste eeuw. In dit artikel is onderzocht waarom mensen de behoefte hebben om fictieve

 6. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op

 7. Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Griepink, F.C.

  2008-01-01

  Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van

 8. Werkplan: onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos

  NARCIS (Netherlands)

  Keeken, van O.A.; Haan, de D.; Craeymeersch, J.A.M.; Burggraaf, D.; Dekker, W.; Perdon, K.J.

  2008-01-01

  Werkplan voor het onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos. Bodemschaven worden gebruikt voor een kwantitatieve bemonstering van grotere en relatief zeldzame epi- en infauna soorten. In Nederland zijn momenteel twee types in gebruik: 1. De bodemschaaf gebruikt

 9. Clausewitz over Zweck en Ziel : Een onderzoek naar de relatie tussen politieke en militaire doelen

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. P. Donker

  2006-01-01

  In deze researchpaper worden de eerste voorlopige resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de relatie tussen de politieke en de militaire doelen bij een militaire campagne of operatie. Het blijkt dat deze relatie, zowel in de praktijk als in de beschikbare theorie (waaronder met name de

 10. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 11. Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor terugkeer van de bever in het Dijle-Scheldebekken in Vlaanderen. Hier zijn veel natuur(ontwikkelings)gebieden aanwezig en erzijn plannen tot uitbreiding daarvan. De Europese

 12. Onderzoek naar radioactieve objecten en mogelijk contaminatie hiervan in het Museum Boerhaave te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Kuile; C.R.ter; Glastra; P.; Dongen; R.van

  1985-01-01

  In het Boerhaave Museum te Leiden is door het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar opgeslagen museummateriaal en een mogelijke contaminatie hierdoor van het museumgebouw. Uit het onderzoek bleek dat de besmetting ver beneden de toegestane norm ligt. Een

 13. Onderzoek naar verspreiding van TVX via water, mijten en bodemgebonden vectoren

  NARCIS (Netherlands)

  Kock, de M.; Lommen, S.T.E.; Lemmers, M.E.C.; Pham, K.T.K.; Martin, W.S.

  2012-01-01

  Uit eerder onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) was al bekend dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Dit rapport beschrijft onderzoek naar enkele extra routes voor

 14. Symposium Toxicologie naar 2000 : We weten meer dan vroeger, maar nog erg weinig

  NARCIS (Netherlands)

  Pennekamp, E.

  1990-01-01

  Verslag van het symposium "Toxicologie naar 2000". Aan de orde kwamen o.a. : toxicologie als wetenschap in de toekomst, aanpak bij het minimaliseren van onzekerheden bij het schatten van toxicologische risico's, schijnzekerheden en rigiditeit bij bestaande testsystemen, en noodzaak voor het

 15. sal gaan nie. AD Pont. J. van den Berg, Het christelijk leven naar de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  J. van den Berg, Het christelijk leven naar de opvatting van John Wesley,. Uitgeverij J. H. Kok N.V., Kampen 1959, 28 blz. Hierdie werkie is die gepubliseerde „Openbare Les” wat deur. Dr. J. van den Berg aan die Vrije Universiteit te Amsterdam op 24 April. 1959 gehou is, toe hy die amp as lektor in die Teologiese Fakulteit ...

 16. Naar continuïteit en samenhang in de begeleiding tijdens het justitietraject

  NARCIS (Netherlands)

  Lonieke Casteleijn; Jaap Van Vliet; Drs Donnalee Heij; Drs. Anneke Menger; Laurens de Croes; dr René Butter

  2012-01-01

  Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het reclasseringswerk maken de vraag naar een samenhangende werkwijze en continuïteit in de begeleiding actueel. Het lectoraat heeft wraparound care geïntroduceerd als mogelijk antwoord op deze vraag. Wraparound care is een meta-methodiek: het is

 17. Snijbloemen versterken positieve gevoelens en stemmingen : wetenschappelijk onderzoek naar het effect van snijbloemen op de gemoedstoestand van de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, F.; Mojet, J.; Veggel, van R.J.F.M.; Koster, A.C.

  2009-01-01

  Onderzoek van Wageningen UR naar de invloed van snijbloemen op gevoelens en stemmingen toont postieve resultaten. Dit biedt veel kansen voor reclame- en voorlichtingscampagnes, maar ook voor verkoopgesprekken en toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld restaurants

 18. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B -

 19. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 20. Studie naar de verbrandingsproducten van chemicalien of bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Matthijsen AJCM; Laheij GMH en Post JG; LSO

  1998-01-01

  A literature survey was carried out in the context of actualising the 'Green Book' ('Groene Boek'), on methods for estimating possible ill effects on people and damage to goods from the release of dangerous compounds, to determine how many products are formed from the burning of chemicals and/or

 1. Gezonde stadsgezichten : een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, J.J.M. ten

  1997-01-01

  Introduction - Poor city areas have been the target of urban renewal or anti poverty policies for decades. In the nineties, a new development has been added: health policy. In recent years, a colourful palette of local health initiatives has been created in cities. In some cases, the projects

 2. Daderanalyse woninginbrekers : Onderzoek naar criminogene kenmerken van verdachten van woninginbraken in de gemeente Utrecht, aangehouden in de periode 2011-2013. Deel 2: Aanvullende gesprekken met experts

  NARCIS (Netherlands)

  Derk Alkema; Dr Andrea Donker; Yoni Shem-Tov

  2014-01-01

  Dit is het tweede deel van de rapportage van het onderzoek naar daderanalyse van woninginbrekers. In het eerste deel is verslag gedaan van de eerste verkenning naar de mogelijkheden te komen tot een categorisering van verdachten van woninginbraak. In dit tweede deel worden de resultaten

 3. Daderanalyse woninginbrekers : Onderzoek naar criminogene kenmerken van verdachten van woninginbraken in de gemeente Utrecht, aangehouden in de periode 2011-2013. Deel 1: Daderanalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Andrea Donker; Derk Alkema; Anita Verstrate; Yoni Shem-Tov

  2014-01-01

  Dit is de eerste onderzoeksrapportage van het onderzoek naar daderanalyse van woninginbrekers. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van een eerste verkenning naar de mogelijkheden te komen tot een categorisering van verdachten van woninginbraak. Dit project is uitgevoerd in opdracht

 4. Zoek je eigen MOOC : Een zoektocht naar online cursusmogelijkheden voor studenten en docenten van de NHL hogeschool.

  NARCIS (Netherlands)

  Renny Poelstra; Raymond van Dongelen; Aimee van Tienoven

  2013-01-01

  MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn een opkomend fenomeen. In deze whitepaper wordt gekeken naar de mogelijkheid voor inpassing van MOOC’s in het huidig onderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen van de online cursussen? Welke kansen biedt het?

 5. Aanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Knol-de Vos T; Fortezza F; van de Beek ACW; Ritsema R; Piso S; Kliest JJG; LAC; IEM

  1998-01-01

  Beschreven wordt een aanvullend onderzoek naar de luchtconcentraties en de verspreiding van koper, arseen en chroom bij twee van de circa dertig houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Het aanvullend onderzoek had tot doel meer duidelijkheid te krijgen omtrent enkele onzekerheden in de conclusies

 6. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 7. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg

 8. Een verkennend onderzoek naar de mentale belasting in de glastuinbouw = A survey to the mental load in greenhouse horticulture

  NARCIS (Netherlands)

  Belt, A.H.M.

  1988-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mentale (over)belasting in de glastuinbouw, de wijze waarop de werker deze ervaart en wat de oorzaken zijn van een eventueel optredende overbelasting is in 1984-'85 op 70 glastuinbouwbedrijven een enquete gehouden. Gekeken is naar de belasting op korte termijn

 9. Duurzaam rijshout voor instandhouding kwelders: resultaten van een praktijkproef 1995-2000; onderzoek naar een extensiever onderhoud van rijshoutdammen langs kwelders in de Waddenzee

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de S.M.G.; Jong, de J.J.

  2000-01-01

  Langs de Friese en Groningse Waddenzeekust liggen de kwelders, waar Rijkswaterstaat circa 185 km rijshoutdammen beheert. Het jaarlijks onderhoud is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Daarom wordt gezocht naar damconstructies en vulmaterialen die goedkoper en milieuvriendelijk zijn. In deze

 10. Onderzoek naar de mogelijke blootstelling en de milieuhygienische aspecten tengevolge van het gebruik in manege-bakken van versnipperd antimoonhoudend aankledingsmateriaal voor auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; Fortezza F; Ritsema R; Wilde PGM de; IEM; LAC; LAE

  1994-01-01

  In opdracht van de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene is onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygienische implicaties van het gebruik van versnipperde, uit polyester samengestelde, autobekledingsmaterialen (tapijtsnippers) voor het ophogen/opvullen van maneges. Dit

 11. Onderzoek naar het voorkomen van concentratieverschillen tussen opgiet en champignons voor wat betreft zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat bij monsters verduurzaamde champignons

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Veen, van N.G.; Worp, van der H.H.M.; Werdmuller, G.

  1984-01-01

  Onderzoek naar concentratieverschillen voor zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat tussen opgiet en champignons afkomstig uit dezelfde verpakkingseenheid, bij monsters verduurzaamde champignons om na te gaan of bij toekomstig onderzoek volstaan kan worden met onderzoek van de opgiet.

 12. Effectiveness of control techniques in drinking water installations. Survey of recent scientific research results; Effectiviteit beheerstechnieken in drinkwaterinstallaties. RIVM inventariseert recente wetenschappelijke bevindingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheffer, W.

  2012-12-15

  A literature survey has been carried out on current scientific knowledge about the effectiveness of management techniques for Legionella in potable water systems. The examined scientific literature from 2007-201 comprises mainly case studies on the effect of the introduction of a certain management technique on Legionella growth [Dutch] Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) literatuuronderzoek gedaan naar de huidige wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties. De onderzochte wetenschappelijke literatuur uit 2007-201 I betreft vooral casestudies naar het effect van de introductie van een bepaalde beheerstechniek op de legionellagroei.

 13. Cohort Profile of The GOALS Study: A Large-scale Research of Physical Activity in Dutch Students

  NARCIS (Netherlands)

  De Groot, Renate; Van Dijk, Martin; Kirschner, Paul A.

  2016-01-01

  The GOALS study (Grootschalig Onderzoek naar Activiteiten van Limburgse Scholieren [Large-scale Research of Activities in Dutch Students]) was set up to investigate possible associations between different forms of physical activity and inactivity with cognitive performance, academic achievement and

 14. Probing Problems and Priorities in Oral Health (Care) among Community Dwelling Elderly in the Netherlands - A Mixed Method Study

  NARCIS (Netherlands)

  Geert J.M.G. van der Heijden; Katarina Jerković-Ćosić; Babette Everaars; Gert-Jan van der Putten

  2015-01-01

  Studie naar problemen en behoeften op het gebied van mondgezondheid en -verzorging onder een groep van 97 ouderen in een instelling voor ouderenzorg. Vanwege complexe gebitsprothesen en een afname in de mondhygiëne ontstaan diverse problemen.

 15. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; leemtes in kennis gevuld door aanvullende analyses en actualisering van beschikbare gegevensbronnen

  NARCIS (Netherlands)

  Tabak C; Smit HA; CZE

  2003-01-01

  This study, commissioned by the Netherlands Asthma Fund, fills gaps in the knowledge on the morbidity of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) identified in an earlier survey. Specific objectives were to: 1) integrate newly available data on trends in asthma and COPD from general

 16. Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken: Fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht

  NARCIS (Netherlands)

  P. van der Wal

  2005-01-01

  textabstractThis study makes an inventory of several aspects of the representation and assistance in tax matters. The study is divided into two parts: the first part (part A) is about the social position of the providers of representation and assistance in tax matters in the Netherlands; the second

 17. Vigs-voorligting: kennis, houdings en gedrag in ’n multi-kulturele, heteroseksuele konteks1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alta van Dyk

  1994-03-01

  Full Text Available The first decade of the AIDS epidemic was mainly characterized by the dissemination of information, without taking the needs of different target groups into consideration. The objective of this study was to examine the knowledge, myths, causaI attributions, attitudes, susceptibility, sexual behaviour, sexual behavioural change and obstacles preventing behavioural change in a multi-cultural, heterosexual context. Possible cultural differences were established and recommendations made for AIDS education programs. A survey was conducted and data collected through questionnaires obtained from 1494 subjects. Although marked cultural differences were evident, the results indicated that all AIDS prevention programs should contain certain basic components, which should be modified to suit the needs of specific target groups. The purpose of AIDS education programs should be to give practical advice about AIDS; to dispel myths about the spread of HIV; to correct faulty attributions about the causes of AIDS; to change attitudes and to establish a sense of compassion for infected people; to alleviate anxiety and to establish a realistic sense of susceptibility, to motivate people to change their sexual behaviour, and to determine and rectify the obstacles preventing people from changing their sexual behaviour.

 18. Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Schalk, J.A.C.; Bartels, A.A.

  2015-01-01

  In an earlier study it was concluded, based on literature and interviews, that biotrickling filters might be responsible for airborne transmission of Legionella bacteria. Risk factors in this type of systems are recirculating of trickling water with a pH close to neutral and the use of spray nozzles

 19. Vooronderzoek naar bezorgdheid over basisstations voor mobiele telefonie

  NARCIS (Netherlands)

  Bolte JFB; Pruppers MJM; Pennders MJR; Poll HFPM van; LSO

  2006-01-01

  The number of people concerned about the location of base stations is not dependent on the actual distance of these stations from residences. Concern about electromagnetic fields seems to be mainly a matter of risk perception. These were outcomes of the exploratory study prompted by a concern for

 20. Multimedia-cases : naar een brug tussen theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Blijleven, P.J.

  2005-01-01

  The project develops and investigates multimedia cases for the professional development of prospective teachers in elementary science education. In the Netherlands, prospective teachers receive their initial higher education at teacher education colleges. In a four year course of study they are

 1. Experimenteel onderzoek naar het losraken van helmen bij botsingen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1990-01-01

  Previous studies have shown that many moped and moped riders in the Netherlands do not make proper use of their helmet retention systems. The most common faults were far too much play in the chinstrap or even unfastened chinstraps. Hypotheses were formed about the relation between (the amount of

 2. Naar curriculaire samenhang in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Nieveen, N.; Handelzalts, A.; van Eekelen, I.

  2011-01-01

  The majority of schools for junior secondary education in the Netherlands have been working towards curriculum coherence. This study focused on how schools were engaged in these curriculum change processes (which were new to many of the schools). What kind of curriculum coherence did they pursue,

 3. Roadmap naar een positieflijst voor vogels en voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Neijenhuis, F.

  2015-01-01

  Commissioned by the Ministry of Economic Affairs a study is conducted on drawing up a roadmap for drafting ‘positive lists’ for birds and reptiles which are Andibel-proof and can count on support in the field. Through interviews insights are gathered into the views of a selection of stakeholders

 4. Migrantenliteratuur in Frankrijk : van transnationale naar transculturele identiteit

  NARCIS (Netherlands)

  den Toonder, Jeanette; Garnier, Annique

  2016-01-01

  This article discusses transnational literature in French by focusing on the shift from "francophonie" to "littérature monde en français". Recent studies have examined transnational literary developments in relation to the traditional cultural centre of Paris. We argue that decentralisation is the

 5. Affix-grammatika. Een onderzoek naar woordvorming in het Nederlands

  NARCIS (Netherlands)

  Zonneveld, Ronaldus Marcus van

  1983-01-01

  This study on affix-grammar deals with several issues that are in the focus of recent Dutch (and partly, English) morphological research. The topics discussed are native against non-native morpho(no)logy and dynamic against static descriptions (chapter 2); word stress and word rhythm in linear and

 6. Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties : een normatieve verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Dartel, Johannes Nicolaas Gomarius Maria van

  2012-01-01

  From a philosophical perspective this study explores a normative concept of ethics management for Health Care Organizations. Much attention has been paid to care as a form of action. Arendt’s typology of action that stresses qualitative differences between human activities is central in the concept.

 7. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 8. Van relativisme naar oordeelsvorming. Recente tendensen in de wetenschapsgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed Jonker

  2011-03-01

  Full Text Available From relativism to evaluation. Recent trends in the historiography of science and the humanitiesHistorians of science have taken leave of finalism. No longer do they write teleological histories of scientific progress. Instead of a grand narrative on the triumph of science they now tend to write small stories on local knowledge. This is the result of several decades of criticism of Whig history. Starting with neo-marxist critique in the interwar years, enhanced in the social history of the 1970s, science was seen as an economic commodity and as a social product. Cultural history and anthropology added the view that scientists and scholars are mere mortals, muddling through messy life. This critique was topped off with postmodern criticism of knowledge as power, which translates into the accusation that historiography is only legitimating cultural and political oppression.To counter these allegations, many historians have insulated themselves into a kind of retro-historicism that shies away from any teleology, coherence, meaning and evaluation. It depicts the production of knowledge as a practical, local activity that is strictly limited to its cultural context. No claims to truth, validity, let alone progress or even development were allowed.This situation of rampant relativism could not last. Total abstinence of any evaluation of knowledge claims, quality of research or success of theories has proven unsatisfactory. The need has arisen to study broader issues of traveling knowledge and longer lines of scientific development. There is a shift of interest into traditions of knowledge that spring the bonds of locality and context. Why do some scientific theories and research practices succeed in surpassing paradigms and bridging epistemic ruptures? In this respect disciplines are in the process of being rehabilitated. Instead of oppressive structures they become the vehicles of sustained knowledge growth. Especially the role of education and

 9. A fast draw. Analysis of a level playing field for a high-speed line and low cost carriers; Snel naar gelijk spel. Aanzet tot analyse van een gelijk speelveld voor hoge snelheidslijn en low cost carriers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.P.; Warringa, G.E.A.; Boon, B.H.

  2004-11-01

  For several lines in Europe Low Cost Carriers (LCCs) are considered as competitive means of transportation for high-speed lines (HSL in Dutch). A desk study has been carried out to gain insight in marginal external costs and levies of LCCs and HSLs in the Netherlands. The results can contribute to the discussion on a level playing field in this sector. Also an overview is given of other costs and levies. [Dutch] Low Cost Carriers (LCC's) worden op verschillende trajecten in Europa nogal eens beschouwd als concurrenten van de hoge snelheidslijnen (HSL). Om inzicht te verkrijgen in de externe kosten van LCC's en HSL en daarmee een bijdrage te leveren aan de discussie over een gelijk speelveld ('level playing field') heeft CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DG Luchtvaart een deskstudie uitgevoerd naar de marginale externe kosten en heffingen van LCC's en HSL in Nederland. Daarnaast is een globale inventarisatie gemaakt van de overige kosten en heffingen. Tegenover de meeste externe kostenposten staat geen noemenswaardige heffing om de kosten te internaliseren,met als enige uitzondering geluidsoverlast door het vliegtuig. Dit betekent dat in het algemeen er te weinig rekening wordt gehouden met de externe effecten die zowel de HSL als het vliegtuig veroorzaken. Deze studie vormt een eerste aanzet tot een antwoord op de vraag naar een gelijk speelveld en rechtvaardigt geen definitief oordeel. Voor een eerlijke vergelijking tussen HSL en LCC dienen naast de externe kosten, in het bijzonder de kosten, afschrijvingen en overdrachten van bestaande luchtvaart- en HSL-infrastructuur en verschillende vormen van directe en indirecte overheidssteun nader te worden onderzocht.

 10. Viscositeit van bloedplasma en -serum : vergelijkend experimenteel onderzoek naar de betekenis van viscositeit en bloedbezinking als screeningmethoden voor plasma-eiwitten

  NARCIS (Netherlands)

  M.R. Esseveld

  1972-01-01

  textabstractIn de huidige geneeskunde bestaat de neiging bij de clinicus om zich vooral te richten naar gegevens. die verkregen zijn m.b.v. geavanceerde vaak dure technieken. Het tijdperk waarin de medicus zijn wetenschappelijke interesse meer op veel gebruikte eenvoudiger laboratoriummethoden

 11. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 12. Weg van de pad! : de paddenpopulatie van Hoekelum, Horapark en ENKA-terrein; onderzoek naar de populatiegrootte tijdens de paddentrek van 2007 en 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Blitterswijk, van H.

  2009-01-01

  In 2005 heeft Alterra-WUR een inventarisatie uitgevoerd naar op het ENKA-terrein voorkomende soorten planten en dieren. Een van de opvallendste zaken was de aanwezigheid van honderdduizenden paddenlarven in de kunstmatige bassins. De vele aanwezige paddenlarven indiceerde dat het hier om één van de

 13. Social media in het MKB-monitor : Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door MKB-ers in Noord/Oost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Sjoerd de Vries; Corné Winter

  2012-01-01

  In dit whitepaper vindt u de resultaten van onze jaarlijkse social media MKB-monitor. Met deze monitor doen we onderzoek naar het gebruik van sociale media in het MKB. In dit whitepaper vindt u de resultaten van de monitor en kansen voor de toekomst

 14. Geïntegreerde zorg en re-integratie voor werkenden en uitkeringsgerechtigden met psychische klachten : verkenning naar knelpunten en oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Soentken, M.; Steenbeek, R.; Mooij, R.; Hommerson, S.

  2014-01-01

  Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om zorg en werk wat betreft kwaliteit, toegankelijkheid en financiering meer op elkaar af te stemmen voor mensen met psychische klachten. De verkenning bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de bestaande knelpunten geïnventariseerd waar het gaat

 15. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 16. Publieke acceptatie van beheermaatregelen voor wilde dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Sijtsma, M.T.J.; Vaske, J.J.

  2010-01-01

  Maatregelen voor wildbeheer leiden geregeld tot maatschappelijk debat. Kennis over de publieke perceptie is daarmee relevant voor beheerders en beleidsmakers. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de acceptatie van maatregelen voor wildbeheer en de samenhang

 17. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 18. Balancing explicit with general information and realism with hope: communication at the transition to palliative breast cancer care = De balans tussen expliciete versus algemene informatie en realisme versus hoop: communicatie tijdens de overgang naar de palliatieve fase van borstkanker.

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, L.M. van

  2013-01-01

  Expliciete informatie over de levensverwachting en geruststellende opmerkingen over blijvende begeleiding kunnen helpen de klap van een slechte diagnose bij kanker op te vangen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar communicatie tijdens een slechtnieuwsgesprek over borstkanker, waarop Liesbeth

 19. Recommendations for Writing Case Study Articles for Publication in the "Journal of College Counseling"

  Science.gov (United States)

  Scholl, Mark B.

  2017-01-01

  The author presents recommendations for writing case studies for publication in the "Journal of College Counseling." Recommendations fall into 2 categories: (a) ethical considerations and (b) criteria essential to methodological rigor (e.g., Hyett, Kenny, & Dickson-Swift, 2014). The article is intended to guide and encourage…

 20. testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3; Vergelijkende proef met een schaar- en een schijvenploeg alsmede een beschrijveg met het doel meetapparatuur te testen; Verdichtings-, ruwheids- en relie͏̈fmetingen bij het rijden met een wieltrekker en een rupstrekker over de geoogste suikerrietpercelen; onderzoek naar de mogelijkheden van het mechanisch transporteren van suikerriet vanaf het veld naar de wagon

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobi, B.

  1969-01-01

  Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten

 1. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 2. Stakeholderanalyse "Oogsten in Ketens"

  NARCIS (Netherlands)

  Coppens, L.W.C.A.; Pegge, S.M.; Boer, E.P.J.

  2006-01-01

  Uitgegaan wordt voor "Oogsten in Ketens" dat er in co-innovatieprojecten van AKK kennis is ontwikkeld en ervaring is opgedaan. Doel is dan ook deze kennis en ervaring te verzamelen, deze expliciet en algemeen toepasbaar te maken, waardoor deze overdraagbaar wordt naar een bepaalde doelgroep. AFSG

 3. Getijcentrale in de Brouwersdam : Een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Gilles, A.; Mooyaart, L.F.; Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.; Jonkman, S.N.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de

 4. Waterbeheer tussen crisis en vernieuwing : een studie naar vernieuwingsprocessen in de sturing van regionaal waterbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Slobbe, van E.

  2002-01-01

  Research relevance and objective

  The historic development of Dutch water management can be described through the analysis of paradigms governing the management of waters. The period of reclamation of huge peat and clay

 5. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit : een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing

  NARCIS (Netherlands)

  Wiskerke, J.S.C.

  1997-01-01

  INTRODUCTION(Chapter 1)

  In agricultural science, farming is often seen as an activity guided by the 'iron' laws of nature or by the 'iron' laws of economy. In this book I take a different position. Farming is considered to be a

 6. Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk

  NARCIS (Netherlands)

  van Gent, J.F.J.M.

  2011-01-01

  Bartholomeus van der Helst was a leading portrait painter in the Northern Netherlands in the 17th century. This monograph reconstructs his career and his circle of patrons based on the surviving works and documents. Van der Helst was born in Haarlem around 1613. In the early 1630s he moved to

 7. Vormen van subsidiariteit : een historisch-comparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht

  NARCIS (Netherlands)

  Koops, Egbert

  2010-01-01

  In several continental Western European legal systems, a person may be liable in person or through his property for payment of a debt which is not his. Both personal surety and a pledge which has been alienated by its owner come to mind. Under such circumstances, the question rises whether a

 8. Water beheren en communiceren : een studie naar het publieke draagvlak voor het waterbeheer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lijklema, S.

  2001-01-01

  Nowadays, information and communication with the public are self-evident for water authorities. Its aim is often formulated as 'creating or strengthening public support' for water management or for the water authorities. A lot of time and money is being spent on this, while the necessity of

 9. Sinus Pilonidalis. Studie naar aanleiding van 270 patiënten. Pleidooi voor ambulante behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Swierstra, Jacob Cornelis Christiaan

  1971-01-01

  Pilonidal sinus is a disease with a great economic significance. Between 1941 and 1945 for instance, 78.924 soldiers (equivalent to 5 infantry divisions!) were admitted for this disease in the U.S. Army hospitals (Casberg 1949). Hardaway (1956) has estimated this to have cost more than 100 million

 10. Het Israëlische optreden gedurende de Tweede Libanonoorlog : een case study naar strategische cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  P.M. de Goede

  2009-01-01

  Het Israëlische optreden tijdens de Tweede Libanonoorlog in 2006 heeft veel discussie opgeleverd. De Israëlische aanpak kreeg overwegend slechte kritieken, in binnen- en buitenland. De oorlog was begonnen na een actie van de sjiitische organisatie waarbij twee Israëlische militairen ontvoerd

 11. XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars

  NARCIS (Netherlands)

  H.G. van de Bunt (Henk); D. Kunst; D. Siegel

  2003-01-01

  textabstract

  Diverse respondenten benadrukten dat de beste voorlichting de voorlichting is die de potenti?le smokkelaars en koeriers de feiten voorhoudt. Namelijk dat je teveel op het spel zet. Houdt potenti?le koeriers en smokkelaars daarom voor dat ze tegen een betrekkelijk lage beloning heel

 12. XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars

  OpenAIRE

  van de Bunt, Henk; Kunst, D.; Siegel, D.

  2003-01-01

  textabstractDiverse respondenten benadrukten dat de beste voorlichting de voorlichting is die de potenti?le smokkelaars en koeriers de feiten voorhoudt. Namelijk dat je teveel op het spel zet. Houdt potenti?le koeriers en smokkelaars daarom voor dat ze tegen een betrekkelijk lage beloning heel veel op het spel zetten, is het motto. Met een dergelijke ?rationele? benadering kan ook zakelijke informatie worden gegeven over de strafduur en de leefomstandigheden in de gevangenis (de kostenposten ...

 13. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s

 14. Geen angst, maar onbehagen. Resultaten van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Remco Spithoven; Gjalt de Graaf; Hans Boutellier

  2012-01-01

  Het is common knowledge dat feitelijke onveiligheid en onveiligheidsbeleving niet zonder meer hetzelfde zijn. In de beleving van onveiligheid spelen allerlei factoren een rol die verder gaan dan de concrete problemen van criminaliteit, overlast en antisociaal gedrag. Dat maakt het een lastig te

 15. De nieuwste studie naar bloeddrukverlaging door amlodipine: begin van de aftocht van beta-blokkers

  NARCIS (Netherlands)

  van den Meiracker, A. H.; van Montfrans, G. A.

  2006-01-01

  In the 'Anglo-Scandinavian cardiac outcomes trial-blood pressure lowering arm' (ASCOT-BPLA), a regimen ofamlodipine and perindopril was compared with a classic regimen of atenolol and bendroflumethiazide in over 19,000 hypertensive subjects. Most likely related to a lower systolic blood pressure, a

 16. Longitudinale studie naar de aanwezigheid van legionella en amoeben in drinkwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Schalk JAC; Redeker S; Docters van Leeuwen AE; Lodder WJ; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  In Nederland wordt bij prioritaire instellingen met collectieve leidingwaterinstallaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, twee keer per jaar gecontroleerd of legionella in de waterleidingen aanwezig is. De concentratie legionellabacteriën in het water moet wettelijk lager zijn dan 100

 17. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit : een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing

  OpenAIRE

  Wiskerke, J.S.C.

  1997-01-01

  INTRODUCTION(Chapter 1)

  In agricultural science, farming is often seen as an activity guided by the 'iron' laws of nature or by the 'iron' laws of economy. In this book I take a different position. Farming is considered to be a socio-technical practice. This position implies a specific role for rural sociology within the field of agricultural sciences. Rural sociology is not the social part of agricultural science. Instead it should be...

 18. Calamiteitenbestrijding op de binnenvaart : verkennende studie naar de stand van zaken

  OpenAIRE

  Rosmuller, N.; Thijssen, C.; Vliet, V

  2012-01-01

  Hoewel de binnenvaart bekend staat als een veilige transportsector, heeft het Centraal Bureau voor de Rijn‐ & Binnenvaart (CBRB) in 2011 op een symposium van het Platform Transportveiligheid zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de calamiteitenbestrijding op het water. Volgens het CBRB heeft het er alle schijn van dat het potentieel van de hulpdiensten geen gelijke tred houdt met de ontwikkelingen die plaatsvinden in de binnenvaart. Per brief heeft het CBRB deze ongerustheid nogmaals bij he...

 19. Calamiteitenbestrijding op de binnenvaart : verkennende studie naar de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Rosmuller, N.; Thijssen, C.; Vliet, V. van

  2012-01-01

  Hoewel de binnenvaart bekend staat als een veilige transportsector, heeft het Centraal Bureau voor de Rijn‐ & Binnenvaart (CBRB) in 2011 op een symposium van het Platform Transportveiligheid zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de calamiteitenbestrijding op het water. Volgens het CBRB heeft het

 20. Zorg; wie doet er wat aan : een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing.

 1. Christenen en de dood: Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome

  NARCIS (Netherlands)

  Jonckheere, R.M.G.

  2006-01-01

  This Ph.D. dissertation addresses the question of whether the famous catacombs of Rome are a Christian invention. Traditionally archaeologists believe this to be the case. Recently, however, the idea that the catacombs are a typically Christian invention, has been questioned on the basis of a new

 2. Genes and environment in Graves’ hyperthyroidism: A prospective cohort study

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, X.G.

  2013-01-01

  De concentratie van bepaalde antistoffen in het bloed (TBII) is een maat voor de ernst van een te snel werkende schildklier. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van Xander Vos. Vos deed een studie naar de invloed van bepaalde genen en omgevingsfactoren op de ernst en het klinisch beloop

 3. Alternative Policy Study: Environment and energy in Europe and Central Asia 1990-2010. Energy-related environmental impacts of policy scenarios GEO-2000 alternative policy study

  NARCIS (Netherlands)

  Vuuren DP van; Bakkes JA; MNV

  2000-01-01

  Deze GEO-2000 studie naar alternatief beleid voor Europa en Centraal Azie is gericht op energie als een belangrijke kracht achter milieuproblemen in de hele regio. De studie heeft betrekking op klimaatverandering, verzuring, zomersmog, stedelijke luchtverontreiniging en het risico op dodelijke

 4. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 5. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 6. Temperature decrease in the morning; Temperatuurverlaging in de ochtend

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Kempkes, F.; Dieleman, A.; Janse, J.; Heij, G. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Pronk, A. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2007-08-15

  The objective of this study is to list knowledge on (lower) limits of the temperature in the morning for the washed tomato, Freesia and lettuce. Attention has been paid to the temperature limits and to the time span in which a temperature can be maintained without influencing crop growth. Moreover, the extent to which the development stage of a crop plays a role is examined. [mk]. [Dutch] Doel van deze studie was het inventariseren van de kennis over (onder)grenzen van de temperatuur in de ochtend voor de gewassen tomaat, Freesia en sla. Hierbij is gekeken naar de temperatuurgrenzen en naar de tijdsduur dat die temperatuur aangehouden kan worden zonder de gewasgroei te beinvloeden. Verder wordt nagegaan in hoeverre het ontwikkelingsstadium van een gewas hierbij een rol speelt.

 7. Bijdragen van Nederland en zijn koloniën aan de kennis over de oorzaak van lepra in de 19e eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Menke, H. E.; Wille, R. J. B.; Faber, W. R.; Pieters, T.

  2007-01-01

  OBJECTIVE: To determine the Dutch contributions to the formulation of the concept that leprosy is an infectious disease. DESIGN: Literature study. METHOD: A search for relevant publications was made in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch journal of Medicine; NTvG) and the Geneeskundig

 8. ’n Kennis anders as die bloot analitiese? Die Westerse denkwyse versus dié van die Ooste en Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. van der Walt

  2004-07-01

  Full Text Available Knowledge different from merely the analytical? The Western way of thinking versus the Eastern and African mode of thought This study addresses the problem of intercultural contact and communication from the angle of the different ways of thinking in the West, the East and Africa. As an introduction, the author explains his own viewpoint about culture and worldview as well as how culturalworldviewish differences should be evaluated. In the first main section the Western mode of thought is contrasted with both ancient Hebrew thinking and that of the modern Japanese. This is followed by an analysis of the differences between the thought patterns of the Western mind and that of the (traditional African. The study reveals remarkable similarities between the contours of thinking in the East and Africa in contrast with that of the West. In conclusion, the distilled theoretical (cultural-philosophical insights are applied practically to the educational situation (secondary as well as tertiary on the African continent.

 9. Green gas in the natural gas distribution system. Towards a zero-energy dairy industry. Part 1; Groen gas op het aardgasnet. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands)

  2007-09-15

  This is the second report in a series on 'zero-energy dairy industry' in the Netherlands. In this first report options were explored. In the second report three concrete pilot projects were presented (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In the third report we focus on making the transport part zero-energy [Dutch] Dit rapport is het eerste rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen' waarin de mogelijkheden worden verkend. In het tweede apport worden drie concrete pilotprojecten gepresenteerd (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In het derde rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 10. Agro transport on green gas. Towards a zero-energy dairy industry. Part 3; Agrotransport op groen gas. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands); Linnemans, F.; Greeve, J. [E-kwadraat, Leeuwarden (Netherlands)

  2009-04-15

  This is the third report in a series on 'zero-energy dairy industry'. In the first report (2007) options were explored. In the second report (summer 2008) three concrete pilot projects were presented. In this report we focus on making the transport part zero-energy. [Dutch] Dit rapport is het derde rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen'. In het eerste rapport (2007) verkenden we de mogelijkheden. In het tweede rapport (zomer 2008) presenteerden we drie concrete pilotprojecten. En in dit rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 11. '/Y WoW': een exploratief onderzoek naar de motivaties voor het spelen van MMORPG's bij 1691 World of Warcraft spelers

  OpenAIRE

  De Vocht, Melanie; Van Looy, Jan; Courtois, Cédric; De Marez, Lieven

  2010-01-01

  In het voorbije decennium zijn Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG) uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De populairste MMORPG is World of Warcraft (WoW) waarin miljoenen gamers elkaar elke dag ontmoeten (GameOgre.com, 2009). In deze paper wordt een onderzoek beschreven naar de motivaties voor het spelen van WoW. Het dominant paradigma in mediamotivatieonderzoek is de ‘Uses & Gratifications’ benadering waarbij wordt nagegaan op welke manier het gebruik van me...

 12. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 13. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 14. Ansiedade na performance musical: tradução, adaptação e validação do Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI para a língua portuguesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sérgio de Figueiredo Rocha

  2011-01-01

  Full Text Available CONTEXTO: A performance musical requer alto nível de habilidade em diversos parâmetros, como coordenação motora, atenção e memória, o que a torna particularmente suscetível aos estados de ansiedade. Pesquisas nessa área têm avançado com a introdução de instrumentos específicos para abordar a ansiedade na performance musical, como é o caso da Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI. OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo traduzir, adaptar e validar a K-MPAI para a língua portuguesa. MÉTODOS: Após autorização da autora, a escala K-MPAI foi traduzida e validada. A escala em língua portuguesa foi aplicada a 218 músicos de ambos os sexos, amadores e profissionais. Para a validação concorrente, foi utilizado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE, versão validada na língua portuguesa da State Trait Anxiety Inventory (STAI. RESULTADOS: A análise da consistência interna apresentou alfa de Cronbach = 0,957 com p < 0,001, reprodutibilidade com p = 0,378 e validação concorrente com a IDATE com alfa de Cronbach = 0,642 e p < 0,001. CONCLUSÃO: O estudo permite considerar a amostra com graus de confiabilidade e reprodutibilidade elevados, o que traduz este estudo como provindo de uma amostra não tendenciada e replicável a outras populações. A validação concorrente entre a K-MPAI e a IDATE permite inferir que ambas as escalas são comparáveis na capacidade de medir os níveis de ansiedade em musicistas.

 15. Complex regional pain syndrome related dystonia : exploratory metabolomics and therapeutic studies

  NARCIS (Netherlands)

  Plas, Anton Adriaan van der

  2013-01-01

  Dit proefschrift beschrijft de resultaten van aan aantal studies naar bewegingsstoornissen en pijn bij patiënten met complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Ten eerste werd het effect onderzocht van intrathecaal baclofen op verschillende pijnkwaliteiten bij CRPS-patiënten, de invloed bestudeerd van

 16. Nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Case-studies in Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, R.

  2002-01-01

  In deze publicatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van case-studies en is gericht op de evaluatie van het Onderwijs in Nieuwe Schooltalen (ONST) in Den Haag. De term nieuwe schooltalen heeft betrekking

 17. Studie & werk 2011: HBO’ers en academici van afstudeerjaar 2008/09 op de arbeidsmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhout, E.E.; van der Werff, S.G.; Smid, T.H.

  2011-01-01

  Deze vijftiende editie van het SEO/Elsevier-onderzoek ‘Studie & Werk’ verschijnt nu de effecten van de crisis ook op de arbeidsmarkt duidelijk meetbaar zijn. De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide starters is verslechterd, vooral voor hbo’ers. Door de crisis zoeken ze langer naar een baan en

 18. A pilot study on the pharmacokinetics of potato glycoalkaloids in healthy volunteers

  NARCIS (Netherlands)

  Rompelberg CJM; Sips AJAM; van Twillert K; Mensinga Tj; van den Top HJ; Meulenbelt J; van Egmont HP; LBM; NVIC; ARO

  2001-01-01

  Om de risicoschatting van de aardappelglycoalkaloiden (GAs) alfa-solanine and alfa-chaconine te verbeteren zal er bij het RIVM een studie naar de farmacokinetiek van oraal toegediende GAs bij de mens uitgevoerd gaan worden. De beperkte informatie over de toxiciteit in relatie tot de GA-dosering

 19. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 20. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 1. Kennis- en leerbehoeftes van ouers met kleuters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Grobbelaar

  2004-07-01

  Full Text Available The knowledge and learning needs of parents with toddlers Knowledge and insight regarding the child and his/her particular developmental phase improve the prospects of a successful parentchild relationship. This prerequisite is considered to be a proactive approach to parenthood. Proactive parents with the necessary insight and knowledge are more capable of anticipating the possible nature of their children’s behavioural phases and seek ways and means to satisfy their children’s needs in an appropriate manner. Parents are, however, often ignorant or confused regarding their children’s behaviour. They may thus express the need for knowledge from a perspective that can be reconciled with their particular view of reality. This article reports on an investigation into the knowledge needs of Christian parents with toddlers. In order to reach this aim applied research was undertaken by means of the method of intervention research. Data collection was done through focus group interviews; subsquently these data were analysed by means of descriptive analysis as described by Tesch. The principles and topics identified as a result of the analysis are discussed and the article ends with conclusions regarding the possible design of a proactive parent guidance programme for Christian parents with toddlers.

 2. Politieke kennis en effecten van nieuws

  NARCIS (Netherlands)

  de Ridder, J.; Kleinnijenhuis, J.; Scholten, O.

  2008-01-01

  Is the effect of political news on citizens depending on political knowledge? Is the highlyknowledgeable audience immune to the political purport of the news or does the lowly-knowledgeable voter know too little to be affected by the news? On the basis of a multi-wave panel survey and a longitudinal

 3. Natuurwetenskaplike kennis en die Woord van God

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.H. Stoker

  2011-07-01

  Full Text Available Natural science knowledge and the Word of God The Greek philosophers denied that true knowledge could be obtained by observing the sensory world. True knowledge rela- ted only to things that were unchanging, immutable. For Pytha- goras and Plato that meant, first of all, mathematics. Following the Pythagorean-Platonian tradition, many early scientists held that mathematical order represented the most real and certain aspect of the world. Galileo moved science away from ordinary observations toward mathematical reasoning. For Galileo the abstract, idealistic world was the real world. However, in the natural world, which is anarchic and far from equilibrium, energy transfer represents a source of order, creativity and growth. Al- so, new assemblages of species appeared after large numbers of species had gone extinct in earth’s history. These surges of energy transfer cannot be described by linear time. Scripture does not reveal to us the workings of nature – we can only learn about it through scientific methods. However, those who do not acknowledge God’s supernatural acts of creation are forced to search for other answers through their own thinking about the origin, purpose, meaning and interrelatedness of everything. It is shown that the successive acts of creation in Genesis 1 are reconcilable with current knowledge of the natural sciences.

 4. Cadmium en zink in de bodem en landbouwgewassen in de Kempen; onderzoek naar relatie tussen cadmium en zinkgehalte in de bodem en in het gewas in de gemeente Cranendonck

  NARCIS (Netherlands)

  Rietra, R.P.J.J.; Römkens, P.F.A.M.; Japenga, J.

  2004-01-01

  In opdracht van stichting Actief Bodembeheer de Kempen is onderzoek gedaan naar de relatie tussen cadmium en zink in de bodem en in gewassen. Verspreid rondom Budel en Soerendonk zijn 44 locaties bezocht waarbij bodem en gewasmonsters zijn genomen van maïs, gras, biet of aardappel. Bepaald zijn de

 5. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 6. Motorrijders en hun helmen : een onderzoek naar de wijze van bevestiging van de kinband en naar de conditie van helmen van motorrijders.

  NARCIS (Netherlands)

  Huijbers, J.J.W.

  1988-01-01

  In a literature survey the relatively high number of crash helmets that came off during an accident, was noticed. Therefore it was decided to study this aspect in more detail. A specific literature survey into "coming off" rates and an inventarisation of the possible causes was made. From the

 7. Cohort Profile of the Goals Study: A Large-Scale Research of Physical Activity in Dutch Students

  Science.gov (United States)

  de Groot, Renate H. M.; van Dijk, Martin L.; Kirschner, Paul A.

  2015-01-01

  The GOALS study (Grootschalig Onderzoek naar Activiteiten van Limburgse Scholieren [Large-scale Research of Activities in Dutch Students]) was set up to investigate possible associations between different forms of physical activity and inactivity with cognitive performance, academic achievement and mental well-being. It was conducted at a…

 8. Ultraviolet Dose Maps of Europe ; A Remote Sensing/GIS Application for Public Health and Environmental Studies

  NARCIS (Netherlands)

  Bordewijk JA; de Woerd HJ; LLO

  1996-01-01

  In een proefproject werden remote sensinggegevens van de atmosfeer gebruikt ten behoeve van een studie naar de effecten van veranderingen in de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) aan het aardoppervlak en de daaruit resulterende extra risico's voor mens en milieu. Het gepresenteerde model

 9. Non-Linear Optical Studies of IR Materials with Infrared Femtosecond Laser

  Science.gov (United States)

  2016-12-15

  A. Chowdhury Ohio State University, The Office of Sponsored Programs 1960 Kenny RD Columbus, OH 43210-1016 15 December 2016...PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING ORGANIZATION REPORT NUMBER Ohio State University, The Office of Sponsored Programs 1960...where we studied laser induced damage and surface structure formation and surface defect states interacting with short MIR pulses. 3.0 METHODS

 10. A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

  NARCIS (Netherlands)

  Colbers EPH; Hegger C; Kortboyer JM; Meulenbelt J; NVIC

  1996-01-01

  Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier

 11. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is

 12. Onderzoek naar de effecten van verschillende doseringen glycyrrhizine bij gezonde vrouwelijke vrijwilligers

  OpenAIRE

  Bijlsma JA; van Vloten P; Gelderen CEM van; Mensinga TjT; Mout HA; Elvers LH; van Leeuwen FXR; Stolker AAM; Ginkel LA van; Looman CWN; van der Maas PJ; Koomans HA; Savelkoul TJF; NVIC; ARO

  1996-01-01

  In order to define a "no effect level" for glycyrrhizin, a double-blind, randomized controlled study was conducted in 39 healthy female volunteers. The volunteers took a daily dosage of either 0, 1, 2 or 4 mg glycyrrhizin per kg bodyweight for a period of 8 weeks. The dosages and the preference for female volunteers were based on a previous pilot study. The following parameters were studied: bodyweight, blood pressure, plasma electrolytes, 24 hour urinary excretion of electrolytes, plasma ren...

 13. Grond en grondprijs : een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, C.P.

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer

 14. Mannen en vrouwen van psychiatrische patienten : een onderzoek naar verschillen in ervaringen, huwelijksbeleving en psychisch welbevinden

  NARCIS (Netherlands)

  Methorst, G.J.

  1985-01-01

  HUSBANDS AND WIVES OF PSYCHIATRIC PATIENTS: a study of differences pertaining to (marital) experiences and psychological well-being.

  SUMMARY

  The present study has been designed in order to explain differences in psychological well-being between husbands and wives of

 15. Onderzoek naar dioxines, dioxine achtige PCB's en indicator-PCB's in paling uit Nederlandse binnenwateren

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenboom, L.A.P.; Kotterman, M.J.J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Lee, van der M.K.; Traag, W.A.

  2007-01-01

  In deze inventariserende studie werden 62 monsters paling uit open water onderzocht op dioxines en PCB’s, afkomstig van 22 verschillende locaties en in meerderheid gebieden waar hoge gehaltes verwacht werden.

 16. Tussen koppen kiezen : Experimenteel onderzoek naar de effecten van inhoudelijke en thematische koppen in zakenbrieven

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, Daniel; Schrauwen, Lisanne; De Winter, Pieter; Vogels, Ton; Jacobs, Martijn

  2014-01-01

  This study investigates the effects of thematic and topic sentence headings in business letters. In an experiment readers evaluated letters in which the headings were manipulated (no headings, thematic headings and topic sentence headings). The results show that letters with heading are valued

 17. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused

 18. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of

 19. Haalbaarheidsstudie naar een database voor onderzoek op het gebied van wegen en verkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  Reurings, M.C.B. & Schermers, G.

  2008-01-01

  SWOV’s new research programme started in 2007. This research programme consists of ten sub-programmes, and Roads and Traffic is one of them. Research database is a project within this sub-programme. In this project, data needs to be acquired for study of the effects of road and traffic

 20. Integraal onderzoek naar het verband tussen ongevallen en verkeersgedrag : verslag van een voorstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1992-01-01

  This before study works out an design for an integral research into the relationship between accidents and traffic behaviour in the Netherlands. The core of the integral research to be carried out consists of the following three parts: (1) time-lapse video recordings in order to registrate

 1. Bestuurscultuur en strategie : een onderzoek naar de cognitieve kaart van topambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Breed, Cornelis Jozef Maria

  2007-01-01

  This research study uses the Cultural Theory as a theoretical framework to analyze the governance culture, values and strategic perceptions of top civil servants in the Netherlands. This results in a cognitive map, based on the response to a questionnaire that was sent to the entire population. The

 2. De vrouwenbeweging online: Een onderzoek naar het gebruik van Internet door vrouwenorganisaties in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Edwards (Arthur)

  2001-01-01

  textabstractThis is an in-depth study of 12 organizations: six grass-roots organizations, three umbrella organizations and three service organizations within the Dutch women's movement. Also, six 'virtual organizations' (three portal sites, a platform site and two web organizations) were

 3. Onderzoek naar de invloed van vitaminesuppletie op het gedrag van psychiatrische patienten

  NARCIS (Netherlands)

  Dries, W.J.H.; Schreurs, W.H.P.; Buyze, G.

  1978-01-01

  Pauling introduced the concept of orthomolecular psychiatry. According to this concept, the treatment of mental disease should benefit by optimalisation of the molecular environment of the mind. In this connection, the effect of multiple vitamin administration has been studied in 73 hospitalised

 4. Preventie van congenitale syfilis ; een inventariserend onderzoek naar de vraag of de screening moet worden voortgezet

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Jager JC; Loeber JG; van de Laar MJW; Conyn-van Spaendonck MAE

  1991-01-01

  This study summarizes clinical, laboratory and epidemiological aspects of syphilis and congenital syphilis. An outline is given of an economic evaluation of the programme for the prevention of congenital syphilis. figures available in the Netherlands were used in a previousluy published model for

 5. Inventarisatie van patienten naar aanleiding van vermoede binnenmilieu-verontreiniging door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbelt J; Remmert HP; de Vries I

  1993-01-01

  Data of all patients involved in evident or presumed indoor air pollution, who were included in the study, are presented. During a period of five years (1985-1989) a hundred separate cases were investigated. By far, most requests for medical advice regarding this issue are made by general

 6. Spoorzoeken naar de invloed van Nederlanders op de mondiale biodiversiteit: Model voor een ecologische voetafdruk

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; Wilting HC; Nagelhout D; Brink BJE ten; Leewis RJ; Nijdam DS; MNP

  2004-01-01

  Within this study, an improved indicator was developed to assess the ecological footprint of the inhabitants of a country, more specifically, the Netherlands. Here, models for production and consumption, on the one hand, and biodiversity, on the other, were linked. In addition, an operational model

 7. Het plexus brachialis letsel. Een retrospectief onderzoek naar de functionele gevolgen.

  NARCIS (Netherlands)

  Emmelot, Cornelis Hendrik

  1994-01-01

  The central issue of this study is accidental damage to the brachial plexus. In terms of medical rehabilitation, an understanding of the factors which determine the functional abilities is a prerequisite, since this understanding will eventually have an effect on therapeutic procedures. In a

 8. Ziekte door roken in Nederland : naar schatting 90 duizend klinische ziekenhuisopnamen in 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Cruts, A A N; Feenstra, T L; van Laar, M W

  2008-01-01

  OBJECTIVE: To estimate the number of hospital admissions due to smoking tobacco. DESIGN: Theoretical study based on data from the Dutch National Medical Registration. METHOD: Attributive fractions were determined based on the percentages of smokers and ex-smokers and the relative risks for certain

 9. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the

 10. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 11. Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2015-01-01

  This report describes the results of a study on the possibilities to estimate the density of grass en maize silages for calculation of the fodder stock more accurately than the current table values. During ensiling the amount of crop of 104 grass silage clamps, 42 maize silage clamps and 108 big

 12. Primaire ciliaire dyskinesie; een enquête-onderzoek naar het klinische beeld

  NARCIS (Netherlands)

  de Boode, W. P.; Collins, J. M.; Veerman, A. J.; van der Baan, S.

  1989-01-01

  With the aid of a questionnaire form we have gathered information about the clinical picture of patients suffering from primary ciliary dyskinesia. The study group numbered 34 persons, whose diagnosis was confirmed by electron microscopy. Chronic cough and common cold symptoms are present from

 13. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  OpenAIRE

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused increasing political and academic concern for the future and the viability of family farming. This has also led to women's position in agriculture being subjected to much discussion and increasing...

 14. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  OpenAIRE

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of the GMFM. Aim: to investigate the reliability of the Dutch translation of the GMFM. The GMFM is a criterion-referenced instrument constructed to evaluate the development of motor skills in children ...

 15. Van vakgericht naar competentiegericht statistiekonderwijs. Een interventiestudie in een opleiding psychologie.

  OpenAIRE

  Van Buuren, Hans

  2008-01-01

  Abstract This thesis describes how statistics education has been redesigned and implemented in the curriculum of the school of psychology of the Open Universiteit Nederland. In stead of autonomous and separate traditional statistics service courses and courses in research methods, both kinds of courses have been integrated into a coherent whole, including psychological theory, to realize a better fit with the educational target goal: the autonomous study of science by carrying out (psychologi...

 16. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  OpenAIRE

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the GMFM. Aim: To evaluate the validity of the Dutch translation of the GMFM. The GMFM is a criterion-referenced instrument constructed to evaluate the development of motor skills in children with cerebra...

 17. Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae).

  NARCIS (Netherlands)

  Koese, B.; Cuppen, J.G.M.

  2006-01-01

  Onderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (in opdracht van het ministerie van lnv), werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende

 18. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

  NARCIS (Netherlands)

  Rossum, L.G.M. van; Laheij, R.J.F.; Jansen, J.B.M.J.

  2010-01-01

  Usually, colorectal cancer presents with complaints in a late stage, but can be detected in an earlier stage, with better prognosis, by colonoscopy. Using colonoscopy, also precancerous tumours, adenomas, can be detected and excised, but only in a national screening programme. However primary

 19. Beeldenstorm naar keuze

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk

  2002-01-01

  Looking at art is fun. Dutch art historian Henk van Os is well aware of this and for many years now he's been fascinating TV viewers, radio audiences and the reading public with his off-beat accounts of what art is all about. He has a weekly TV show whose Dutch name Beeldenstorm can be freely

 20. Naar een circulaire economie

  NARCIS (Netherlands)

  Scholtens, Lambertus

  2016-01-01

  Resources are becoming scarcer, whereas waste is increasing. Twenty countries are responsible for 75% of the material footprint. In a circular economy external effects can be reduced en marginal benefits from reuse can be substantial. Policy needs to directly link material and economic processes and

 1. Van storytelling naar storyconversation

  NARCIS (Netherlands)

  René Boonstra

  2014-01-01

  De toepassing van storytelling als communicatie instrument heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt bij corporate identity vraagstukken. Een verhaal is een verhaal. Daarover bestaat wereldwijd geen twijfel. Structuur, opbouw en narratieve elementen zijn altijd te herkennen. Of het

 2. Onderzoek naar informatievaardigheden

  OpenAIRE

  Frerejean, Jimmy

  2016-01-01

  In deze presentatie doet Jimmy Frerejean verslag van zijn promotieonderzoek. Hij legt uit wat de aanleiding voor zijn onderzoek was, welke onderzoeken uitgevoerd zijn, welke resultaten gevonden zijn, en welke implicaties dat heeft voor informatievaardighedenonderwijs in de praktijk.

 3. Van afval naar grondstof

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Rudy Folkersma; dr. Jan Jager

  2016-01-01

  In het dagelijks leven hebben we voortdurend met verschillende plastics te maken. Overal om ons heen komen we plastics tegen. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmaterialen, flessen, flacons, kratten, tapijten en plastic draagtassen. Een leven zonder kunststoffen is in onze huidige maatschappij vrijwel

 4. Van afval naar grondstof

  OpenAIRE

  Folkersma, Rudy; Jager, Jan

  2016-01-01

  In het dagelijks leven hebben we voortdurend met verschillende plastics te maken. Overal om ons heen komen we plastics tegen. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmaterialen, flessen, flacons, kratten, tapijten en plastic draagtassen. Een leven zonder kunststoffen is in onze huidige maatschappij vrijwel ondenkbaar geworden. In 2014 werd er volgens Plastics Europe [1] wereldwijd maar liefst 311.000.000 ton aan kunststoffen geproduceerd, in 1950 was dit nog slechts 1.700.000 ton. Vanaf 1950 stijgt ...

 5. Nieuwsgierig naar de wereld

  NARCIS (Netherlands)

  Hanno van Keulen

  2014-01-01

  Curious about the world. Education in harmony with the surrounding context’. On December 11, 2014, dr. Hanno van Keulen was installed as professor on the chair for Educational Leadership at Windesheim Flevoland University of Applied Science in Almere, the Netherlands. In his lecture, Hanno van

 6. Van Richmond naar Reid.

  NARCIS (Netherlands)

  Jagt, L.J.

  2008-01-01

  With continually renewed editions of her book What is social casework? (eleven printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of social casework in the USA and translated them for the Dutch situation. When she was not longer involved, the gathering of information

 7. Mindfulness : Een studie naar de effecten van Mindfulness-Based Cognitive Therapy en Mindfulness-Based Stress Reduction

  NARCIS (Netherlands)

  der Meulen, R Van; Bos, Elisabeth; Appelo, Martinus; van den Brink, E.

  2009-01-01

  Interventies die gebaseerd zijn op oefening in mindfulness staan de laatste jaren erg in de belangstelling. De training waarin oosterse meditatie oefening samen komt met de moderne westerse psychologie neemt nog altijd toe in populariteit (Brown e.a., 2007). Grondlegger is John Kabat-Zinn; die

 8. Cultuurdeelname en CKV : studies naar effecten van kunsteducatie op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, M.L.C.

  2010-01-01

  People with a higher level of education are consistently over-represented among cultural participants. According to the instruction model, schools educate students to participate in cultural activities. The higher the level of education, the longer the period that is spent at school. This means that

 9. Samenvatting proefschrift: In de wereld komen : Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap

  NARCIS (Netherlands)

  W. Pols

  2015-01-01

  Opvoeding en onderwijs zijn geen richtingsloze activiteiten. Ze zijn intentioneel. Opvoeders en leraren hebben met de opvoeding die, en het onderwijs dat ze geven bepaalde bedoelingen. Vanuit die bedoeling gaan ze een relatie met hun pupillen aan, kiezen ze voor bepaalde inhouden waarmee ze hen

 10. De consumentenvraag naar snijbloemen en potplanten in Nederland : studie aan de hand van panelgegevens van 1973 t/m 1980

  NARCIS (Netherlands)

  Tap, H.; Gaasbeek, van A.F.

  1985-01-01

  Met behulp van multiple regressieanalyse zijn een aantal kengetallen voor de Nederlandse markt berekend. De reele bestedingen aan sierteeltprodukten zijn over de jaren 1973 t/m 1980 vrij constant geweest. In 1978 heeft er binnen het assortiment een sterke verschuiving plaatsgevonden van potplanten

 11. Cafés in opstand : Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door caféhouders

  NARCIS (Netherlands)

  Bantema, Willem

  2016-01-01

  Sinds 1 juli 2008 is een rookverbod van kracht in de Nederlandse horeca. In hotels en restaurants werd het rookverbod goed nageleefd, maar voor cafés liep het anders. Twee jaar na invoering bleek nog de helft van de cafés het rookverbod te overtreden. Deze geringe naleving in cafés vormde het

 12. Ouderlijke mediasocialisatie: hulpbron of handicap? Een studie naar de langetermijneffecten van mediasocialisatie op het onderwijssucces van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Notten, N.J.W.R.; Kraaykamp, G.L.M.; Ultee, W.C.

  2008-01-01

  In this article we analyzed the long term effects of parental media socialization on educational success. We employed information on 7838 individuals from 3083 families in the Netherlands to estimate hierarchical models that distinguish between family-specific (socialization) effects and individual

 13. Cultuur als Verweer: een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht

  NARCIS (Netherlands)

  J.M. ten Voorde

  2007-01-01

  textabstractDue to ongoing immigration of people to the Netherlands, Dutch society has become a multicultural society. In chapter 1, it is pointed out that the cultural diversity that accompanies immigration could lead to acts that are an offence under Dutch law. These so-called cultural offences

 14. In dienst van beleid of in dienst van de democratie? Een studie naar de waarden achter overheidscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, de H.; Aarts, N.

  2014-01-01

  More than twelve years after the appearance of the report of the Dutch Committee on the Future of Government Communication (‘Commissie Toekomst Overheidscommunicatie’) communication as the responsibility of the government is an important issue of debate and a discipline that is alive and kicking. We

 15. Prosociaal nieuws en prosociaal gedrag in kinderen: Een experimentele studie naar prosociaal televisienieuws voor kinderen en prosociaal gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuw, R.N.H. de; Rozendaal, E.; Kleemans, M.; Anschutz, D.J.; Buijzen, M.A.

  2014-01-01

  Previous findings have indicated that prosocial children are happier, are more popular, and do better at school. As children devote a substantial amount of time watching television, children’s programming might be an excellent avenue to encourage prosocial behaviour – and, subsequently, well-being

 16. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor

 17. Outline of the security of the Netherlands gas supply in the period to 2020; Verkenning naar de voorzienings- en leveringszekerheid van de Nederlandse gasvoorziening in de periode tot 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Joode, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Touber, F. [TC Energy Projects, Amstelveen (Netherlands)

  2008-07-15

  This study explores the gas security of supply position of the Netherlands. More specifically, the focus is on the ability of the Dutch gas system to deal with peak gas demand and gas supply interruptions. We first quantitatively assess the peak demand and supply capacity situation for the Netherlands and then assess the different options available to market actors to cover gas demand in the short run. Furthermore, the study includes a limited market consultation on the issue at stake. Based on our findings we draft a number of policy recommendations aimed at improving the Dutch gas security of supply position. [Dutch] In dit verkennende onderzoek wordt gekeken naar de leveringszekerheidssituatie op de Nederlandse gasmarkt in de periode tot 2020. Doelstelling hierbij is antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Leiden, op middellange termijn (tot medio 2020), de veranderende omstandigheden tot een toename van het risico dat op korte termijn onvoldoende gas beschikbaar is of niet kan worden geleverd in tijden van piekvraag of interrupties in het gasaanbod? Indien het risico inderdaad toeneemt, wat zijn de mogelijkheden om de leveringszekerheid te verbeteren? In Hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de begrippen voorzieningszekerheid en leveringszekerheid. In literatuur en door beleidsmakers worden deze begrippen nogal eens met verschillende ideeen geassocieerd. Teneinde verwarring te voorkomen presenteren wij in Hoofdstuk 2 een karakterisering van de verschillende dimensies van voorzieningszekerheid. Hieruit volgt onder meer een heldere afbakening van het probleem dat dit onderzoek beoogt te adresseren, namelijk de leveringszekerheid. In Hoofdstuk 3 wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse behoefte aan gas tijdens momenten van schaarste enerzijds, en de verschillende mogelijkheden waarin in die behoefte kan worden voorzien anderzijds, in de periode tot 2020. Centraal hierbij is de vraag of er voldoende in deze behoefte

 18. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 19. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 20. Complex regional pain syndrome related dystonia: exploratory metabolomics and therapeutic studies

  OpenAIRE

  van der Plas, Anton Adriaan

  2013-01-01

  Dit proefschrift beschrijft de resultaten van aan aantal studies naar bewegingsstoornissen en pijn bij patiënten met complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Ten eerste werd het effect onderzocht van intrathecaal baclofen op verschillende pijnkwaliteiten bij CRPS-patiënten, de invloed bestudeerd van verschillende infusiesnelheden op dystonie bij CRPS en het optreden van chorea na baclofen geanalyseerd bij enkele CRPS-patiënten. Daarnaast werd het effect bestudeerd van intrathecaal glycine op CR...

 1. Nuclear Energy and Sustainable Development. Theoretical Reflections and Critical-Interpretative Research Towards a Better Support for Decision Making (Kernenergie en duurzame ontwikkeling. Theoretische reflecties en kritisch-interpretatief onderzoek naar een betere ondersteuning van de besluitvorming)

  OpenAIRE

  Laes, Erik

  2006-01-01

  In dit proefschrift bestuderen we de rol van kernenergie in België in het licht van een brede maatschappelijke vraag naar meer duurzame ontwikkeling. Hoewel het concept ‘duurzame ontwikkeling’ reeds een lange ontwikkelingsgeschiedenis heeft doorgemaakt, verkreeg het pas in 1987 een ruime internationale weerklank met de publicatie van het rapport “Our Common Future” (ook wel het ‘Brundtland-rapport’ genoemd) door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling. Een concrete uiting van deze be...

 2. Dit is de grote omwenteling

  NARCIS (Netherlands)

  Roy van Dalm

  2009-01-01

  De Amerikaanse economisch geograaf Richard Florida ziet de huidige crisis als de grote fundamentele transformatie van onze economie. Hij spreekt van de Great Reset, de grote omschakeling naar een economie die draait om kennis en creativiteit. De auteur van The Rise of The Creative Class hekelt

 3. Kansen voor veevoer met algen : samenvatting presentaties kennismiddag 7 november 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Weide, van der R.Y.; Krimpen, van M.M.

  2014-01-01

  ACRRES-WageningenUR organiseert in samenwerking met Nevedi en Natuur & Milieu een kennisbijeenkomst over de kansen voor algen in veevoer. Na een excursie naar de algenteeltsystemen van ACRRES volgt de inhoud. Diverse experts delen hun kennis over verbeterde groei van de veestapel, de

 4. Grootschalig rekenen in de getaltheorie

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.J. te Riele (Herman)

  2013-01-01

  htmlabstractAan de hand van vijf klassieke problemen uit de getaltheorie laten we zien hoe grootschalige computerberekeningen hebben geholpen om onze kennis van deze problemen aanzienlijk te vergroten en ons inzicht erin te verdiepen: het zoeken naar volmaakte getallen en generalisaties; het

 5. Re-integratie van zieke werknemers : feiten, verklaringen mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Piek, P.; Vuuren, T. van; Ybema, J.F.; Joling, C.; Huijs, J.

  2008-01-01

  In juli 2006 publiceerde de Raad voor Werk en Inkomen de Re-integratiemarktanalyse 2006: 'de route naar resultaat'. In het rapport zijn een aantal witte vlekken in de kennis over de re-integratiemarkt benoemd, onder meer de re-integratie van "zieke werknemers wier terugkeer in de eigen functie

 6. Bacillus cereus: characteristics, behaviour in the gastro-intestinal tract, and interaction with Caco-2 cells

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands LM; Dufrenne JB; van Leusden FM; MGB

  2006-01-01

  Door het eten van voedsel dat besmet is met de bacterie Bacillus cereus kan diarree ontstaan. Onderzoek naar de bacterie zelf en het ziekmakend proces hebben geleid tot meer kennis over het optreden van de ziekte. Allereerst zijn stammen van de bacterie op grond van specifieke karakteristieken

 7. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond. Deel 1a Deskstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.

  2011-01-01

  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe

 8. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.

  2011-01-01

  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe

 9. Checklist en handboek wortelziekten in cyclamen

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Verberkt, W.C.H.; Benninga, J.

  2000-01-01

  Verslag van onderzoek aan bodemziektes bij Cyclamen. Doel van het onderzoek was het genereren van kennis om de problematiek van bodemziektes in de teelt beheersbaar te maken. Bij de experimenten is gekeken naar: het belang van de verschillende ziekteverwekkers; de verspreiding van een aantal

 10. Ontwerpen met biobased plastics : unieke eigenschappen en inspirerende toepassingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Oskam, Inge; de Jong, Matthijs; Lepelaar, Mark; ten Kate, Rogier

  ‘Ontwerpen met biobased plastics’ is de eindpublicatie van het project “Design Challenges with Biobased Plastics”. In dit onderzoeksproject deed de HvA, samen met diverse mkb-bedrijven onderzoek naar de kennis een tools die ontwerpers nodig hebben om biobased plastics, kunststoffen van hernieuwbare

 11. Attitudes of dermatologists in the southeastern United States regarding treatment of alopecia areata: a cross-sectional survey study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stewart Paul W

  2009-11-01

  Full Text Available Abstract Background Little evidence exists to guide treatment of alopecia areata (AA. The current practices in treatment of children compared to adults and of progressive stages of hair loss are unknown. The objective of this study was to examine the current practices of southeastern United States dermatologists for the treatment of AA. Methods Dermatologists were sent anonymous questionnaires regarding their treatment practices by mail. Respondents' frequencies of treatment in children compared to adults and in patchy hair loss compared to widespread hair loss were compared with Wilcoxon signed-ranks tests and Friedman tests. As a secondary source, the National Alopecia Areata Registry (NAAR database was analyzed for patients' treatment histories. Results Survey results suggested that dermatologists recommend treatment less frequently for children than adults and for more advanced hair loss. NAAR data confirmed that offering no treatment for AA is relatively common. Conclusion Dermatologists' treatment of AA is inconsistent. A stronger evidence base will provide more consistent treatment options.

 12. Attitudes of dermatologists in the southeastern United States regarding treatment of alopecia areata: a cross-sectional survey study

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  Background Little evidence exists to guide treatment of alopecia areata (AA). The current practices in treatment of children compared to adults and of progressive stages of hair loss are unknown. The objective of this study was to examine the current practices of southeastern United States dermatologists for the treatment of AA. Methods Dermatologists were sent anonymous questionnaires regarding their treatment practices by mail. Respondents' frequencies of treatment in children compared to adults and in patchy hair loss compared to widespread hair loss were compared with Wilcoxon signed-ranks tests and Friedman tests. As a secondary source, the National Alopecia Areata Registry (NAAR) database was analyzed for patients' treatment histories. Results Survey results suggested that dermatologists recommend treatment less frequently for children than adults and for more advanced hair loss. NAAR data confirmed that offering no treatment for AA is relatively common. Conclusion Dermatologists' treatment of AA is inconsistent. A stronger evidence base will provide more consistent treatment options. PMID:19909522

 13. Does trust of patients in their physician predict loyalty to the health care insurer? The Israeli case study.

  Science.gov (United States)

  Gabay, Gillie

  2016-01-01

  This pioneer study tests the relationship between patients' trust in their physicians and patients' loyalty to their health care insurers. This is a cross-sectional study using a representative sample of patients from all health care insurers with identical health care plans. Regression analyses and Baron and Kenny's model were used to test the study model. Patient trust in the physician did not predict loyalty to the insurer. Loyalty to the physician did not mediate the relationship between trust in the physician and loyalty to the insurer. Satisfaction with the physician was the only predictor of loyalty to the insurer.

 14. Handelen op basis van theory of mind-kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum. / Working on the basis of theory of mind knowledge in children from the autistic spectrum

  NARCIS (Netherlands)

  Begeer, Sander; Rieffe, Carolien; Meerum-Terwogt, Mark; Stockmann, Lex

  2001-01-01

  Studied the role of theory of mind capabilities in the task performance of high-functioning male and female school-age children with autism. In the Netherlands, 10 Ss with autism aged 6 yrs 8 mo to 11 yrs 4 mo (Experimental Group 1), 12 Ss with pervasive developmental disorders not otherwise

 15. Hoe groot is het verschil tussen B1 en B2? Verschillen in kennis van woordenschat en grammatica tussen NT2-leerders op B1-B2-niveau van spreekvaardigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Hulstijn, J.H.; de Jong, N.H.; Steinel, M.P.; Florijn, A.; Schoonen, R.

  2012-01-01

  This study examined lexical and grammatical knowledge of adult learners of Dutch as a second language (L2) at the B1 and B2 speaking-proficiency levels of the Common European Framework of Reference for Languages. In a sample of 208 Dutch L2 learners, 80 and 30 participants were found to be

 16. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  For the production of biogas by co-fermentation, manure is mixed with organic waste products that can be fermented, such as harvesting residues and food remains. Since biogas possesses both flammable and toxic properties, large-scale production systems are always associated with potential safety risks. Biogas is a mixture of gases and has flammable properties due to the presence of methane (CH4). It is less well known that biogas also has toxic properties when it contains high levels of hydrogen sulfide (H2S). In a previous study, the RIVM recommended that standards pertaining to the minimum safety level be applied for the construction and operation of biogas production plants. A subsequent study by the RIVM concluded that the guideline 'Handreiking (co-)vergisting van mest' ('Manual co-fermentation of manure') provides a basic framework to achieve this recommended minimum safety level. The RIVM therefore recommends that this latter document be used and further supplemented with specific information for inspection and licensing authorities, the main users of this document. The composition of the biogas determines whether or not a specific installation falls within or outside the scope of certain (safety) legislation and, consequently, which specific safety regulations and safety inspections are mandatory. As a clear, consistent and predictable composition of biogas does not exist, stricter monitoring of biogas composition in the different compartments of the production plant is recommended. The current assessment of potential safety risks associated with the production of biogas is that these risks principally relate to those working at the biogas installation and are much less relevant to local residents. Further investigations are needed to determine if this is indeed the case [Dutch] Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft

 17. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  For the production of biogas by co-fermentation, manure is mixed with organic waste products that can be fermented, such as harvesting residues and food remains. Since biogas possesses both flammable and toxic properties, large-scale production systems are always associated with potential safety risks. Biogas is a mixture of gases and has flammable properties due to the presence of methane (CH4). It is less well known that biogas also has toxic properties when it contains high levels of hydrogen sulfide (H2S). In a previous study, the RIVM recommended that standards pertaining to the minimum safety level be applied for the construction and operation of biogas production plants. A subsequent study by the RIVM concluded that the guideline 'Handreiking (co-)vergisting van mest' (InfoMil, 2010) provides a basic framework to achieve this recommended minimum safety level. The RIVM therefore recommends that this latter document be used and further supplemented with specific information for inspection and licensing authorities, the main users of this document. The composition of the biogas determines whether or not a specific installation falls within or outside the scope of certain (safety) legislation and, consequently, which specific safety regulations and safety inspections are mandatory. As a clear, consistent and predictable composition of biogas does not exist, stricter monitoring of biogas composition in the different compartments of the production plant is recommended. The current assessment of potential safety risks associated with the production of biogas is that these risks principally relate to those working at the biogas installation and are much less relevant to local residents. Further investigations are needed to determine if this is indeed the case [Dutch] Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen

 18. Johann Sebastian Bach en zijn musici in de beide hoofdkerken te Leipzig : Een onderzoek naar hun rol, inzet en opstelling in het algemeen en naar de continuogroep en de daarin participerende instrumenten in het bijzonder

  NARCIS (Netherlands)

  Bijma, R.J.

  2017-01-01

  The study is devoted to Johann Sebastian Bach and his musicians in Leipzig’s two main churches, and to the question to which extent current opinions in musicology regarding historically-informed practice are actually correct. The core of Bach’s first Sunday choir in Leipzig consisted of the eight

 19. Point of view on the 'Priority for Sustainable' concept. With respect to the revision of the Dutch Electricity Law and the Natural Gas Law; Standpunt 'Voorrang voor duurzaam'. Naar aanleiding van de herziening van de elektriciteitswet en gaswet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-01-15

  The Netherlands wants to operate at the forefront in the transition to an energy system that is based on sustainable energy and a decreased dependence on fossil fuels. The transition to this system is a long-winded societal process, based on combinations of technological, financial and social innovation. The Dutch Energy Transition Governance Board was commissioned by the Dutch government to develop a transition path that makes such a system change possible, feasible and successful. [Dutch] Nederland wil internationaal voorop lopen in de overgang naar een energiesysteem dat stoelt op duurzame energie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De transitie naar dit systeem is een maatschappelijk traject van lange adem, gebaseerd op combinaties van technologische, financiele en sociale innovatie. Het Regieorgaan Energietransitie heeft in opdracht van de regering een transitieroute ontwikkeld waarlangs deze systeemverandering mogelijk, haalbaar en kansrijk is.

 20. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents

 1. Insufficient knowledge on legionella control; Kennis legionellabeheersing ontbreekt nogal eens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kordes, B. [Kordes Advies, Wijhe (Netherlands); Nuijten, O. [Isso, Rotterdam (Netherlands)

  2011-05-15

  After the lethal incident in the cooling tower of Amsterdam in 2006, legislation has been adapted. Parties that operate a wet cooling tower need to take precautions to prevent risks for the surroundings and to prevent unusual events or limit these to the best possible extent. Moreover, compliance with the Activities Decree (article 3.16a on legionella prevention in the Environmental legislation) is required. [Dutch] Na het incident met dodelijke afloop in de koeltoren in Amsterdam in 2006 is de wetgeving aangepast. Degene die een natte koeltoren beheert moet risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen voorkomen of deze zoveel mogelijk beperken. Ook moet ten minste aan Activiteitenbesluit (artikel 3.16a over legionellapreventie in de Milieuwetgeving) worden voldaan.

 2. De manager als koorddanser tussen harde data en zachte kennis

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1996-01-01

  textabstractHet zijn revolutionaire tijden op gebied van marketinginformatie. De hoeveelheid data neemt exponentieel toe. Wordt management daardoor dus eenvoudiger? Tijdens het 25-jarig jubileum van de Rotterdamse Faculteit Bedrijfskunde ging professor Wierenga in op de rol van data versus ervaring

 3. Voor duurzaam teeltsysteem is kennis uit alle disciplines nodig

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.; Vermeulen, T.

  2010-01-01

  De leerschool was hard: verschillende onderzoeksprojecten kwamen er niet uit, een tuinder ging er zelfs aan failliet. Niemand had nog vertrouwen in chrysantenteelt los van de grond. Dat overkomt ons niet weer, dachten onderzoekers, we betrekken er nu vanaf het begin alle disciplines bij.

 4. Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenhof, Geert Jan

  1923-01-01

  Het spreekt vanzelf, dat dit proefschrift niet veer nieuws kan brengen, nadat reeds zooveel mannen van erkende bekwaamheid het hunne over Constantijn Huygens gezegd hebben. He! biedt hoogstens eenige aanvulling van materiaal voor de neg steeds ontbrekende biographie van onzen grooten

 5. Nederland fietsland : overzicht van kennis over de veiligheid van fietsers.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1993-01-01

  This paper provides an overview of the ownership, use and safety of bicycles in the Netherlands. The paper explains the road hazard of cyclists, on the basis of both the traffic circumstances including the layout of roads, and the behaviour of both cyclists and car drivers. The possibilities for

 6. Elektrische fietsen en speed-pedelecs : kennis over de verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlakveld, W.P.

  2016-01-01

  Pedelecs: electric bicycles and speed pedelecs; Knowledge about their road safety. A pedelec is a bicycle with an electric motor that supports the cyclist in pushing the pedals. There are basically two types of pedelecs: the 'normal' electric bicycle and the relatively new 'speed pedelec'. An

 7. Title: Canada-China Human Capital Dialogue Subtitle: *By: Kenny ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Kenny Zhang

  2014-05-30

  May 30, 2014 ... 2. • Dr. Dan Hiebert, Professor and Co-Director, Metropolis BC, Department of Geography, UBC, .... economic relations. China's development strategy is undergoing major changes as the nation shifts away from low-end manufacturing toward greater investment in education, science and technology and ...

 8. De wereldgraanhandel : bijdrage tot de kennis van zijn ontwikkelingsgeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Beukenkamp, R.L.

  1945-01-01

  The history of the grain trade was described. Since ancient times wheat had been dominant as the source of man's daily bread. In the middle of the 19th century trade in other grains increased with demand for feedstuffs in the production of meat and eggs, and with the use of cereals as raw material

 9. Kennis en hantering van slangbyte deur algemene praktisyns op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  die telefoongids opgespoor kon word nie, is die polisiestasie op die betrokke dorp gekontak om besonderhede van die algemene praktisyns op die dorp te verkry. Groot dorpe en stede met verwys- ingshospitale in beide provinsies is uitgesluit, aangesien hierdie prak- tisyns nie altyd slangbyt-pasiënte primêr konsulteer nie.

 10. Voortijdig schoolverlaten, een gedeelde verantwoordelijkheid : evaluatie-onderzoek naar de Plusvoorziening en het VSV-beleid in Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, G.; Docter-Jansen, L.; Zeelen, J.J.M.

  2011-01-01

  Van januari tot december 2011 is vanuit de afdeling Algemeen Pedagogische Wetenschappen (vakgroep Lifelong Learning) van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen (Academie van Sociale Studies) en het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO Groningen)

 11. Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving: Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Geldens, Jeanette Jacoba Maria

  2007-01-01

  A multiple case study to determine the distinctive characteristics of powerful workplace learning environments within primary teacher education. Nationally and internationally, educational competence-based models and so-called workplace learning environments are seen as promising alternatives in

 12. Ongevallenonderzoek naar de invloed van het front van de personenauto op de letselernst van de fietser bij aanrijdingen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Harkema, A.E.C. & Staal, P.A.G.

  1992-01-01

  SWOV Institute for Road Safety Research conducted a study into the influence of the front of the passenger car on the injury severity of cyclists. Special emphasis is given to the most common type of collision: the collision of the front of the car with the side of the bicycle. Next, the results

 13. Rijden onder invloed in Nederland, najaar 1991 : verslag van een onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in weekeindnachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  In cooperation with 36 control teams of the police, SWOV Institute for Road Safety Research carried out a study into the use of alcohol by drivers in six Dutch provinces: Groningen, Gelderland, North and South Holland, and North Brabant. The investigation, executed on Friday and Saturday nights in

 14. Wie is de baas? : leiderschap gevangen in verblindend spektakel : een hermeneutisch onderzoek naar de spectaculaire elementen van leiderschap

  NARCIS (Netherlands)

  Meuleman, M.P.

  2010-01-01

  Although there are a great many studies on leadership, a dynamic society constantly demands new insights. A big social development is the expanding influence of the image culture and mass media: the arrival of television and internet has changed society dramatically. Contemporary image culture

 15. De invloed van de moedertaal op de verwerving van het Nederlands: Een onderzoek naar 13 West-Europese eerste talen

  NARCIS (Netherlands)

  Slik, F.W.P. van der

  2009-01-01

  This study reports on the impact of 13 West-European first languages spoken in 18 different language regions on the acquisition of Dutch. Results based on data from approximately 5,500 first-generation migrants, showed that the mother tongue had a considerable impact on the scores for two language

 16. Beelden van de dood in de muziek : Zes casestudies naar veranderende tradities in het Duitse taalgebied gedurende drie eeuwen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersema, E.M.

  2016-01-01

  This study on death themes in music aimed to gain more insight in the various ways in which composers have been dealing with (fear of) death, loss and grief through the ages. The research area of this PhD dissertation is restricted to compositions from the German-speaking area in the period from the

 17. Aanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Knol - Vos de T; Fortezza F; Beek van de ACW; Ritsema R; Piso S; Kliest JJG; LAC; IEM

  1998-01-01

  Supplementary to the study on the emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium in air near three wood preservation plants in the Netherlands, we measured concentrations of these elements in coarse dust particles near wood preservation plants. Measurements were taken near a stack of

 18. Op zoek naar de tropenstijl, Leven en werk van prof. ir. C.P. Wolff Schoemaker, Indisch architect

  NARCIS (Netherlands)

  Dullemen, C.J. van

  2008-01-01

  This thesis is about the life and work of Charles Prosper Wolff Schoemaker. He was born on Java in 1882 and died on the same island in May 1949. For his secondary school education and study at the KMA (Royal Military Academy), Charles was sent to the Netherlands. In 1905 he returned to the Dutch

 19. Een vervolgstudie naar sociale vergevingsgezindheid : verschillende uitingen van sociale vergevingsgezindheid en de effecten van rijervaring en geregeldheid van de setting.

  NARCIS (Netherlands)

  Houtenbos, M. & Stelling, A.

  2011-01-01

  A follow-up study into social forgivingness; The different ways of expressing social forgivingness and the effects of driving experience and regulation of the setting. Social forgivingness refers to the role of road users in the prevention of crashes. The principle is defined as 'The willingness to

 20. Opgevoerde brom- en snorfietsen betrokken bij ongevallen : interviewstudie naar de afhandeling van dergelijke ongevallen door politie en verzekeringsmaatschappijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. & Custers, M.

  2001-01-01

  Tuned up mopeds and light-mopeds involved in accidents; interview study of the settlement of such accidents by the police and insurance companies. Research has shown that many mopedists and light-mopedists ride faster than their speed limit allows. This is often the results of having tuned up their

 1. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 2. Wie is de baas? : leiderschap gevangen in verblindend spektakel : een hermeneutisch onderzoek naar de spectaculaire elementen van leiderschap

  OpenAIRE

  Meuleman, M.P.

  2010-01-01

  Although there are a great many studies on leadership, a dynamic society constantly demands new insights. A big social development is the expanding influence of the image culture and mass media: the arrival of television and internet has changed society dramatically. Contemporary image culture offers leaders a stage to display themselves on and to increase their influence. This has radically changed leadership: leaders are more visible now than they have ever been before, though paradoxically...

 3. ‘Nationale filologieën’ en het historisch onderzoek naar disciplinevorming in de geesteswetenschappen. Een verkenning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert-Jan Johannes

  2011-03-01

  Full Text Available The ‘National Philologies’ and the History of Discipline Formation in the HumanitiesThe start of discipline formation in the 'national philologies' (such as 'English Language and Literature', 'Germanistik', etc. is often considered to have taken place around the middle of the nineteenth century. At that time, the German philological school of scholars such as Jacob Grimm gained influence at universities all over Europe. Meticulous analysis of the oldest (medieval texts, as well as rigorous application of the methods of historical-comparative linguistics in editing these texts, became the norm and the nec plus ultra of philology. Other forms of academic and scholarly attention to national literature – e.g. the study of the history of literature in post-medieval and modern times – were from then on looked down upon as mere hobbies, made obsolete by the 'modern', 'truly scientific' methods of the German school. The case of the 'national philologies' thus seems to corroborate the common idea that discipline formation in science consists mainly of a process of specialization and differentiation. However, an overview of the history of 'Neerlandistiek' (the academic study of Dutch Language and Literature over the course of the nineteenth century suggests that the success of German School's methods was in fact but a temporary episode. In the history of 'national philologies' such as the 'Neerlandistiek', episodes of specialization seem to alternate with episodes in which the main emphasis is not on special ization but on extension of the scope, on integration of elements from other disciplines, and on reinforcement of the ties with social institutions such as the education system. Interdisciplinarity is not a new phenomenon but can already be found in the days of the discipline's origin in Holland. Back then, the first professors of 'Dutch Rhetorics' around 1800 rapidly expanded their specialist studies into the study of 'Dutch language and

 4. Wetenschapsbeoefening en belangenbehartiging: naar een nieuwe geschiedschrijving van negentiende-eeuwse medische genootschappen in de Lage Landen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joris Vandendriessche

  2014-03-01

  Full Text Available This paper provides an overview of the historiography of nineteenth-century medical societies in the Low Countries and sketches opportunities for new research. Three research traditions will be identified. The first two traditions correspond to the different reception of the concept of ‘professionalisation’ (the development of medicine into a modern profession in the Netherlands and Belgium, which resulted in different interpretations of the professional function of medical societies. The third tradition comprises the research into the advisory function of these societies and their political lobby relating to public health. As each of these research traditions discussed medical societies within their own interpretative framework, the historiographical image of nineteenth-century medical societies has also become highly fragmented. While the efforts of medical societies to build and protect their professional interests have been extensively studied, the scientific activities of these medical societies have only received limited attention. This paper suggests that a more complete analysis can be achieved by considering medical societies as research communities. From such a perspective, the scientific practices performed in medical societies can be studied in close relation to their professional functioning, thus enabling new insights into the relation between scientific and professional developments in nineteenth-century medicine.

 5. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 6. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 7. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 8. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 9. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 10. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 11. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 12. Is nudgen naar volkorenbrood mogelijk?

  NARCIS (Netherlands)

  Vingerhoeds, M.H.; Koning, Rosella; Kleef, van E.

  2017-01-01

  De consumptie van voldoende vezels is een belangrijke factor in
  het voorkomen van welvaartsaandoeningen, zoals obesitas, diabetes
  II, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.
  Per dag wordt geadviseerd 30 tot 40 gram vezels te eten. De huidige
  inname is gemiddeld echter

 13. Het streven naar faciale harmonie

  NARCIS (Netherlands)

  van Hooft, E.; Becking, A.G.; van Spronsen, P.H.; Tuinzing, D.B.

  2010-01-01

  Bij de behandeling van patiënten met een orofaciale afwijking spelen functie van het kauwstelsel en esthetische aspecten een rol. Onlangs verscheen het softwareprogramma ‘Facial aesthetics’ dat de weke delen van het aangezicht kan analyseren. Met behulp daarvan is onderzocht in hoeverre 40 patiënten

 14. Voedselketenbeleid van zekerheid naar kwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, W.E.

  2009-01-01

  Agrarische productieketens zorgen voor voldoende, veilig en gezond voedsel. De overheid waarborgt dit door boeren te stimuleren voldoende te produceren, door wetgeving en controle zodat het voedsel veilig is, door voorlichting zodat de consument weet wat gezond is en door maatregelen die de

 15. Naar een nieuw Nederlands voedingspeilingsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Ocke MC; Hulshof KFAM; Bakker MI; Stafleu A; Streppel MT; TNO Kwaliteit van Leven; CVG; TNO Kwaliteit van Leven; SIR

  2006-01-01

  Here, proposals are presented for a new system of dietary monitoring. The core of the system comprises a (semi-)continuous collection of data pertaining to the general population aged from 4 to 69 years. Separate surveys are advised for the various components made up of specific target groups,

 16. Zoektocht naar alternatieve grondontsmetting hervat

  NARCIS (Netherlands)

  Poldervaart, H.J.

  2007-01-01

  Op het bedrijf van Carlos Faes in Eindhoven worden op een perceel van een kleine hectare zeven manieren van grondontsmetting met elkaar vergeleken. De behandelingen liggen in vijf herhalingen, zodat een 'lappendeken' van 35 veldjes van ongeveer 200 m² groot ontstaat. De verschillende behandelingen

 17. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 18. Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken. Een rechtsvergelijkende studie naar de artikelen 6:107 en 6:108 BW in relatie tot het onrechtmatige daadsrecht en schadevergoedingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnhout, R.

  2012-01-01

  The aim of this research is to consider whether the articles 6:107 and 6:108 BW should be reconsidered. These articles grant third parties an action to bring an independent claim against the tortfeasor in personal injury cases. The characteristics of these articles are threefold. First, these claims

 19. Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg - Een verkennende studie naar de effecten

  NARCIS (Netherlands)

  Bemelmans WJE; Wendel-Vos GCW; Bos G; Schuit AJ; Tijhuis MAR; PZO

  2005-01-01

  A health policy that aims at increasing physical activity and decreasing the intake of energy contributes to the prevention of overweight. In general, the long-term effects of interventions targeted at body weight, physical activity and/or energy intake are unknown. This report describes a

 20. Naar een pedagogiek van de tussenwereld : een wijsgerig-pedagogische studie over de grondslagen van de interculturele ontmoeting in opvoeding en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kooi, S.

  1998-01-01

  One of the oldest and most established terms in education and upbringing is the concept 'innerlife world'. During their education, teachers are taught to 'join' or to 'depart from' the child's innerlife world'. Once they are really practising, they adapt their teaching programmes to this, hoping

 1. De beweging van de geest : een studie naar het begrip motus intellectualis in de filosofie van Nicolaus Cusanus (1401-1464)

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, Matthieu Herman van der

  2006-01-01

  Nicolaus Cusanus, also known as Nicholas of Cusa (1401-1464), is one of the most fascinating personalities of the late Middle Ages and the early Renaissance period. He played an important role in church polictics, was involved in councils and had to deal with reform movements and schisms; but more

 2. Morfologische aspecten van het ideale woordenboek : Een theoretische en empirische studie naar de lexicale samenhang van het Nederlands ten behoeve van een morfologische kennisbank

  NARCIS (Netherlands)

  Koornwinder, N.O.

  2005-01-01

  This thesis defends the idea that morphological structure corresponds with a cognitive device to assign maximal cohesion to a lexical network of knowledge units. This idea is worked out by a theory called Lexical Knowledge Representation by Inductive Name Giving (L-KRING). The L-KRING-theory is

 3. De ISD in perspectief. Een studie naar de ISD-maatregel in het licht van het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel ter bestrijding van recidive en criminele overlast

  NARCIS (Netherlands)

  S. Struijk (Sanne)

  2011-01-01

  textabstractSUMMARY by public safety for the duration of detention, but also for the long-term aims of rehabilitation, treatment and other individual interests. This also enforces an adequate offer of care, which suits the risk for recidivism and which is equivalent to the care outside detention.

 4. Studentmonitor 2013, constantly connected : Studie 1: een onderzoek naar het social mediagebruik onder NHL-studenten in 2013, vergeleken met 2012

  NARCIS (Netherlands)

  R Rozenberg; M Oldengarm; Klaas Jan Huizing; J Veltman; S Schotanus; GJ van Dam

  2014-01-01

  Facebook, Instagram, Snapchat: de student van nu is de hele dag in de weer met zijn smartphone. Bij Sowijs vroegen we ons af: hoe ontwikkelt het social mediagebruik van studenten zich? Veranderen de motieven om social media te gebruiken? En veranderen de onderwerpen die ze posten?

 5. Quantitative studies on resistance to Polymyxa betae and beet necrotic yellow vein virus in beet = Kwantitatief onderzoek naar resistentie tegen Polymyxa betae en het bieterhizomanievirus in de biet

  NARCIS (Netherlands)

  Paul, H.

  1993-01-01

  Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) causes rhizomania in sugar beet. The virus is transmitted by the soil-borne fungus Polymyxa betae . Rhizomania in sugar beet can cause serious losses in sugar yield. Breeding for resistance is the most promising way to control the

 6. Ontbrekende alternatieven en gevestigde belangen: een studie naar de posities van overheden in hervormingsdebatten tijdens de financiële crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Mügge, D.; Stellinga, B.

  2012-01-01

  The credit crisis that began in the summer of 2007 has fundamentally challenged much financial regulation and the political institutions that produced it. Measured against the criticisms that have been brought forth against previous financial governance, the extent of governments’ overall reform

 7. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 8. Inventarisatie ondernemerschapsproducten voor Ondernemers Academie

  OpenAIRE

  Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H.; Mensink, W.

  2012-01-01

  Naar verwachting wordt eind 2011 de Ondernemers Academie opgericht. De Ondernemers Academie wil het ondernemerschap in Nederland versterken. Missie van de Ondernemers Academie is: De Ondernemers Academie inspireert met kennis en kunde de ondernemer in de groene ruimte. De Ondernemers Academie is een initiatief van Partners voor Ondernemerschap. De inventarisatie is uitgevoerd om de consistentie en verbinding in het huidige aanbod van ‘onderwijsproducten/ondernemerschapsonderwijs’ beter in bee...

 9. Feasibility study on the use of waste heat in mushroom cultivation; Haalbaarheid benutting restwarmte in de paddenstoelenteelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2011-03-15

  This study has examined the technical as well as the economic feasibility of waste heat utilization in a standard cultivation business [Dutch] In dit onderzoek zijn zowel de technische als ook de economische haalbaarheid van toepassingen voor het hergebruik van restwarmte in een standaard teeltbedrijf onderzocht. Gebruikte informatiebronnen voor dit onderzoek waren praktijkervaringen, literatuur en ontwikkelingen in andere sectoren. Behalve de mogelijkheden in de huidige teeltsystemen zijn er mogelijk ook toepassingen denkbaar in de recente ontwikkelingen op het vlak van bedkoeling en bedverwarming. In een dergelijk systeem zal laagwaardige warmte naar verwachting makkelijker inzetbaar zijn.

 10. Melken in Oost- of West-Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Rijpma, P.J.; Ettema, F.

  2008-01-01

  In juni 2007 hield de European Dairy Farmers (EDF) haar jaarlijkse congres in Slowakije, ditmaal over de concurrentiekracht van de melkveehouderij. Naar aanleiding hiervan is een studie gedaan naar deze concurrentiekracht in de nieuwe EU-lidstaten

 11. Emission of greenhouse gases from sewage installations; Emissies van broeikasgassen van rwzi's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Voorthuizen, E.; Van Leusden, M.; Visser, A.; Kruit, J. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands); Kampschreur, M.; Van Dongen, U.; Van Loosdrecht, M. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2010-03-15

  Emissions of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) from wastewater treatment plants (WWTPs) are monitored. The emission of CO2 from waste water treatment plants (WWTPs) is related to the use of electricity, natural gas or other fossil fuels. The amount and origin of the emission of CH4 and N2O, however, is unknown. Presently emission factors from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) are used to estimate those emissions. The aim of the study on the title subject was to determine the level of N2O and CH4 emission from Dutch WWTPs to understand the accuracy of the existing emission factors. In this way an estimation of the total greenhouse gas emission from a Dutch WWTP can be made. The emission of N2O and CH4 was measured at three WWTPs in the Netherlands: Papendrecht, Kortenoord and Kralingseveer [Dutch] In deze studie zijn de indirecte en directe emissies van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) van rwzi's in kaart gebracht aan de hand van metingen. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi's te reduceren.

 12. P-glycoproteins and hepatobiliary secretion: studies on cloning, function, and expression

  OpenAIRE

  Hooiveld, Guido Jacobus Etienne Johannes

  2000-01-01

  De lver produceert gal en is als de grootste klier van ons lichaam te beschouwen. Gal is een waterige vloeistof die van de lever via de galwegen naar de darmen loopt en daar een belangrijke rol speelt in de voedselvertering. Teven voert de lever via de gal een groot aantal stoffen uit naar de darmen.... Zie: Samenvatting

 13. Het geslacht van de kandidaat als heuristisch stemmotief : Een onderzoek naar het effect van politieke sofisticatie en electorale context op gender-based stemgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, S.

  2017-01-01

  In this paper, I study gender-based voting behavior in the Belgian proportional electoral system. In particular, I investigate two possible causes for why voters experience the need to simplify their voting decision by using a gender-cue. First, in line with the findings of previous studies, I find

 14. Optimalisatie van het profiel van een betonnen voertuigkering : een beperkte literatuurstudie en een simulatie-onderzoek naar de mogelijkheden het profiel voor geleidebarriers te optimaliseren.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de & Heijer, T.

  1993-01-01

  This report discusses a literature study and the results of 48 simulated collisions with a more or less vertical wall at four different gradients, namely 2 degrees, 6 degrees, 11 degrees and 17 degrees. The combined study investigates how the profile of a concrete vehicle barrier may be optimised.

 15. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie|info:eu-repo/dai/nl/284183644

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 16. Vroegtijdige beëindiging van het onderzoek naar het nut van trombofilietests bij een eerste veneuze trombo-embolie: het NOSTRADAMUS-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Cohn, D. M.; Middeldorp, S.

  2008-01-01

  The NOSTRADAMUS study (ISRCTN07836779) was prematurely terminated due to low inclusion rates. There were several causes for this low inclusion: delay of approval by medical ethics committees, competition with industry-initiated intervention studies with a higher financial compensation, and the lack

 17. Samenstelling van een neuropsychologische testbatterij voor onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met cognitieve functiestoornissen : verantwoording van de keuze voor de onderdelen van de testbatterij.

  NARCIS (Netherlands)

  Doumen, M.J.A. & Davidse, R.J.

  2012-01-01

  Composition of a neuropsychological test battery for the study of the fitness to drive of elderly people with cognitive function impairments; Justification of the choices made for the different parts of the test battery. The goal of the study ‘Fitness to drive with cognitive impairments’ (FitCI) is

 18. The possible tightening of five demands in the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  van Infrastructuur en Milieu heeft in het kader van voornoemde evaluatie ECN de opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de huidige stand van kennis rond deze vijf mogelijke aanscherpingen.

 19. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende

 20. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 1. Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, S.E.M.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Pilot study into the house’s climate, air quality, ammonia emission and litter quality during the first five weeks of a rearing period at the organic rearing hen house of the Lankerenhof. The hen house was heated by warm air, which was blown over the litter. The climate of the hen house was well

 2. Van verstaan naar vertolken : een praktisch-theologische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker, Evert Rienk

  1998-01-01

  The aim of this practical-theological study is to give an account of the transition from understanding to rendering. Those who prepare a sermon or catechetical instruction on a biblical passage enter into a process by which they effectuate a conversation, at once correlative and critical, between

 3. Onderzoek naar het voorkomen van dioxinen in de Nederlandse atmosfeer. Deel V: Samenvatting, evaluatie en conclusies van een surveillance-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jong APJM de; Jaarsveld JA van; Bolt-Moekoet A; ; LOC

  1996-01-01

  The results of a field study on the occurrence of airborne dioxins in the Netherlands have been described. Sampling was performed at four representative locations across the country. Air samples of about 1000 m3 (60 h) were collected during trials of a few weeks or months and selection for analysis

 4. De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband tussen de bodem en de suikerbietenopbrengst in de Haarlemmermeer en de IJpolders in het jaar 1949

  NARCIS (Netherlands)

  Gueray, A.R.

  1951-01-01

  A soil survey in the Y-polders was combined with studies of yield of sugarbeet on different soils. Subsoil differences were shown to be the most important factor. Topsoils in the Y-polders proved to be uniform in composition and to consists of young Ysselmere clay (underwater deposits) with a lutum

 5. Leven na een beroerte : een drie jaar durend observatie-onderzoek vanuit de huisartspraktijk, naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident

  NARCIS (Netherlands)

  Loor, Henriëtte Ina

  1998-01-01

  In this study we describe how patients get on with regard to mortality, functional status and quality of life, during the first three years after they suffered a cerebrovascular accident (CVA). In 1990 participating general practitioners (GP's) in Groningen, Friesland and Drenthe reported all

 6. Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen : een onderzoek naar de hermeneutik en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk

  NARCIS (Netherlands)

  Bouter, P.F. (Peter Frans)

  2001-01-01

  This study consists of an investigation into Athanasius of Alexandria’s only commentary handed down to us rather completely: Expositiones in Psalmos. On the basis of this commentary Athanasius’ hermeneutic pricniples, exegetic instruments and theological themes are brought forward. At the same time

 7. ‘Neem liever een Spaans spel’. Nieuw onderzoek naar het Spaanse toneel op de Noord- en Zuidnederlandse planken in de zeventiende eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Rodríguez Pérez

  2016-12-01

  Full Text Available This article forms the introduction to this special issue on the influence of Spanish theatre on the Golden Age Low Countries. It puts the case studies presented in this issue into a broader theoretical and historical perspective, highlighting connections and differences and proposing further research questions.

 8. Interimrapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL 1996-1997). Methoden en resultaten van de eerste vijf maanden

  NARCIS (Netherlands)

  Wit MAS de; Kortbeek LM; Koopmans MPG; Leeuwen WJ van; Bartelds AIM; Asperen IA van; Borgdorff MW; CIE; LIS; LIO; NIVEL

  1997-01-01

  From January 1996 consultations of gastro-enteritis are being registered in sentinel practices in the Netherlands. In parallel, from May 1996, a case-control study is carried out among patients consulting a general practitioner with gastro-enteritis and age-matched controls consulting the same

 9. Materiele cultuur en levensstijl : een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw : de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurman, A.J.

  1989-01-01

  Using probate inventories as a source, this study describes the development of the material culture of the household in the Dutch countryside in the nineteenth century in three regions: the Zaanstreek, eastern Groningen, eastern Brabant. During the century a trend towards greater

 10. Waarom kinderen hun (pleeg)ouders bij een verbod gehoorzamen of juist niet - Een onderzoek naar de innerlijke logica van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Okma, Krista; Singer, E.

  2002-01-01

  This paper discusses the results of a study on children's perspective (called: inner logic) on disciplinary conflicts with their (foster) parents. Most children accept parental authority, but also defend their personal autonomy and loyalties to peers. Only own children (children who live by their

 11. Verdikken en geleren : een fysisch chemisch onderzoek naar de invloed van polymeren op de reologie van waterige systemen als model voor levensmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Beltman, H.

  1975-01-01

  The purpose of this study was to determine the influence of some molecular properties on the thickening and gelling ability of a number of hydrophilic polymers. Thickening is defined as enhancing the viscosity of a system either in the Newtonian or in the non-Newtonian

 12. Salsa is klasse: een onderzoek naar de samenhang tussen de statuskenmerken van Latijns-Amerikaanse immigranten en hun voorkeuren voor verschilende soorten salsamuziek

  NARCIS (Netherlands)

  Bachmayer, T.; Wilterdink, N.

  2009-01-01

  This articles reports the results of a study of differential taste preferences for one popular music genre: salsa. It is based on in-depth interviews with 40 Latin American immigrants in Switzerland and the Netherlands. During the interviews eight recorded pieces of salsa music that represent

 13. Towards a sustainable energy economy. New insights from the social sciences; Op weg naar een duurzame energiehuishouding. Met behulp van inzichten uit de gamma-wetenschap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manderveld, N.H.

  1998-07-01

  In order to realize a sustainable energy economy attention must be paid not only to technical aspects of energy, but also to social aspects. In this study an overview is given of insights from disciplines within the social sciences, e.g psychology, political sciences, economics, which can give an explanation of why a sustainable economy has not yet been realized. Interviews were held with (mostly employees of universities). The results comprise 24 bottlenecks which are part of the process of policy development and the process of technology development. The relations between the bottlenecks, the actors involved and phases of the processes are discussed. 7 refs.

 14. ‘Kapers van kennis. De rol van een boekaniersgeleerde in de circulatie van kennis over ziekten en geneesmiddelen in de tropen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen Snelders

  2012-03-01

  Full Text Available ‘Piracy of kowledge’ – the role of a buccaneer-scientist in the knowledge circulation around diseases and drugs in the tropics Knowledge circulation in the seventeenth and eighteenth centuries was not only stimulated by the mutual interaction of trade and science. In the context of territorial expansion, war, and the activities of privateers and pirates, knowledge of diseases and drugs in the tropics was increased as well. An important part in this process was performed by so-called 'buccaneer- scientists': adventurers with medical and scientific backgrounds and/or interest who operated on the cultural borders in different parts of the hemisphere. The characteristics of this type of contributor to Early Modern knowledge circulation are explored and analyzed in the example of Scottish surgeon and pirate Lionel Wafer (c. 1660 - c. 1705. The buccaneer scientist had to share the passions of other scientists, resulting in accurate and detailed empirical observation; be able to judge the relevance of observations and 'facts'; be part of a context that stimulates these observations; be capable of describing of these observations; and be part of a network of dissemination of observations. His activities should have an important practical and pragmatic component stimulating trade, expansion and even piracy. And he should possess personal characteristics such as perseverance, a healthy constitution, and ruthlessness, to work and survive in a violent and traumatic environment. Wafer is typical for other 'buccaneer-scientists' of this period – not only pirates and privateers, but also physicians and natural explorers operating in other and more 'respectable' areas of the European overseas expansion.

 15. New living for elderly people. An outline of domotics and sustainability for elderly people; Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dries, J.; Ellen, G.J.; Den Blanken, M. [TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO-STB, Delft (Netherlands); Maas, N. [TNO Bouw, Delft (Netherlands)

  2003-03-01

  A brief overview is given of the possibilities for elderly people to make use of domotics in order to live on one's own. The results of the title study are based on literature and other information sources. [Dutch] Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden om met behulp van domotica ouderen langer zelfstandig en duurzaam te laten wonen. Binnen het begrip duurzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen ecologische duurzaamheid (planet), economische duurzaamheid (profit) en sociale duurzaamheid (people). Hiertoe zijn projecten, literatuur en andere informatiebronnen verzameld op het terrein van domotica, duurzaamheid en ouderen waaruit blijkt dat er, sinds domotica de laatste tien jaar actueel is geworden, al enorm veel geprobeerd en geschreven is. Met name de combinatie 'ouderen en domotica' en 'domotica en duurzaamheid' levert veel materiaal op. Zeldzamer is echter de combinatie van alledrie de elementen.

 16. Directions for 2050. Traffic and transport in the 21st century; Wegwijzers naar 2050. Verkeer en vervoer in de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gerwen, R.J.F. [KEMA, Arnhem (Netherlands); Toussaint, P. [Sep, Arnhem (Netherlands)

  1998-04-01

  The aim of the project on the title subject is to gain insight into possible developments of a future traffic and transportation system, into the role of electricity in such a system, and into possible strategies to stimulate desired developments. The project has been subdivided into five sub-projects for which separate reports were prepared: (1) Transport demand and transportation systems; (2) New drive concepts; (3) Strategies for innovation; (4) Transport of passengers and lifestyle; and (5) Transport and energy. The study is based on four scenarios: Unlimited Growth (high economic growth and little basis for sustainability), Slow Pace (low economic growth and little basis for sustainability), Sustainable Growth (high economic growth and much support for sustainable development), and Sustainable Balance (low economic growth and much support for sustainable development). For each scenario developments of transportation concepts, vehicle concepts and drive concepts are considered. 6 refs.

 17. Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Towards the use of energy efficient software applications; Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Naar toepassing van energiezuinige softwareapplicaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkus, B.; Hoekstra, E.; Van den Hoed, R. [Hogeschool van Amsterdam HvA, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  The Energy Footprint Software Lab (SEFLab) allows researchers to give a detailed overview of the energy consumption of the hardware and software with a combination of advanced techniques in a controlled environment. The project comprised four main activities: (1) professionalization of measurement setup and test protocol; (2) Concrete calculation of two software applications as case studies; (3) an (internal) stakeholder analysis; and (4) dissemination of results [Dutch] Het Software Energy Footprint Lab (SEFLab) stelt onderzoekers in staat met een combinatie van geavanceerde technieken in een gecontroleerde omgeving een gedetailleerd beeld van het energieverbruik van de hardware n.a.v. software-gebruik te meten. Binnen het project stonden vier activiteiten centraal: (1) professionalisering van meetopstelling en testprotocol; (2) concrete doorrekening van twee softwareapplicaties als cases; (3) een (interne) stakeholder-analyse; en (4) disseminatie van resultaten.

 18. The Best Practice Unit: a model for learning, research and development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Pierre Wilken

  2013-06-01

  individuele en collectieve leerprocessen, het gebruik van meerdere kennisbronnen, de ontwikkeling van (nieuwe of betere werkmethoden en de implementatie hiervan in de praktijk. De diverse kennisbronnen zijn: ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Onderzoek dient verschillende doelen: het articuleren van taciete kennis, het documenteren van het leer- en innovatieproces, het systematisch beschrijven van geopenbaarde of ontwikkelde werkwijzen, en het toetsen van nieuwe methoden op hun effectiviteit. Een BPU wordt ondersteund door een zogenaamde facilitator, die als taak heeft leerprocessen te optimaliseren. De resultaten van een onderzoek naar tien BPU’s in verschillende professionele domeinen laten zien dat het een succesvol model is. Dit artikel beschrijft de belangrijkste methodologische kenmerken, en de resultaten van dit onderzoek.

 19. Orientating investigation to Polonium-210 and other radionuclides in Dutch aquatic ecosystems. Orienterend onderzoek naar Polonium-210 en andere radionucliden in Nederlandse aquatische ecosystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koester, H.W.; Marwitz, P.A. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven (Netherlands)); Berger, G.W. (Netherlands Inst. for Sea Research, Den Burg (Netherlands)); Weers, A.W. van (Netherlands Energy Research Foundation, Petten (Netherlands)); Hagel, P. (RIVO (Netherlands)); Nieuwenhuize, J. (DIHO (Netherlands))

  1990-08-01

  In 1985/86 reconnaissance investigations were carried out of Po-210, Pb-210, Ra-226, Th-230 of the U-238 series, and of Th-232 and its daughter Th-228. In the lower reaches of the Rhine, Westerschelde, and Hoogoven(furnace)-channel concentrations were markedly elevated. The average Po-210 concentrations of these waters were between 3-4 Bq.m{sup -3} dissolved in water, between 200-500 Bq.kg{sup -1} in dry suspended matter, between 300-400 Bq.kg{sup -1} in mussels dry matter. These elevated levels could be ascribed to emissions on these waters by the phosphate rock and iron-ore-processing industries. In bottom sediment of waterways or of docks close to these industries Pb-210 and Po-210 concentrations varied from 150 to 750 Bq.kg{sup -1} dry sediment. The lowest average Po-210 concentrations were found in the Oosterschelde: 0.8 Bq.m{sup -3} dissolved in water, 70 Bq.kg{sup -1} in dry suspended matter, 100 Bq.kg{sup -1} in mussels dry matter. It was found that several organisms incorporate Po-210 more strongly than the other natural radionuclides. Po-210 also contributes most to the radiation burden caused by the consumption of fish products, in particular mussels and shrimps. Consumption of 1 kg. a{sup -1} of shrimps from the Oosterschelde or from the coastal area causes respectively a radiation exposure of 10 {mu}Sv.a{sup -1} or 30 {mu}Sv.a{sup -1}. This study points out the necessity for further studies of the emissions of Po-210 and other U-238 daughters and their dispersal and/or accumulation in the aquatic environment. Furthermore it is important to identify critical groups with respect to the radiation exposure caused by the consumption of mussels and other fish products, and the contribution to this radiation exposure by the industries. (author). 43 refs.; 58 figs.; 52 tabs.

 20. Greenhouse with integrated conversion of heat radiation to electricity. Electricity producing greenhouse (ELKAS); Kas met geintegreerde omzetting van warmtestraling naar elektrische energie. Elektriciteits Leverende Kas (ELKAS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sonneveld, P.J.; Swinkels, G.L.A.M.; Bot, G.P.A.

  2007-05-15

  A new development has started in a second generation of energy-supplying greenhouses. The objective of this study is to develop the technology that converts the heat from solar energy into high quality electrical energy with photovoltaic (PV) cells. The PV cells require extra cooling due to the heat load of the concentrated radiation. This heat can also be used for storage in an aquifer of heat buffer. The characteristics of different solar cell materials have been examined for this application. All parts referred to in this article will be integrated in a new type of greenhouse of approximately 75 m{sup 2} on the premises of Plant Research International (PRI). (mk) [Dutch] Er is een nieuwe ontwikkeling gestart in een tweede generatie energieleverende kassen. Doel van dit project is een technologie te ontwikkelen die het warmtedeel van de zonne-energie omzet in hoogwaardige elektrische en thermische energie. Gereflecteerde straling wordt omgezet in elektrische energie met photovoltaische (PV) cellen. De PV cellen vereisen extra koeling door de hoge warmtelast van de geconcentreerde straling. Deze warmte kan eventueel gebruikt worden voor opslag in een aquifer of warmtebuffer. De eigenschappen van verschillende zonnecel materialen zijn onderzocht voor deze toepassing. Alle in dit artikel genoemde onderdelen worden geintegreerd in een nieuw type kas van ongeveer 75 m{sup 2} op het terrein van Plant Research International (PRI)

 1. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  At two production factories of Unilever it has been examined how much fuel can be saved by applying solar electric and/or solar thermal energy. As a result, the CO2 emission of the electric power plant will also be reduced. Thermal energy is generated by means of solar collectors, while photovoltaic collectors generate electric power. Combinations of both systems are called 'hybrid systems'. In this study, various types of solar driven refrigeration plants are compared. AII these systems were suitable for the Dutch climatic conditions. A few years ago, scientists have developed the CycleTempo model for a trigeneration system which generates heat, power and refrigeration capacity. The refrigeration capacity is generated by the use of an absorption refrigeration plant, which was powered by the heat generated by the CHP-plant (combined heat and power plant). The CycleTempo model was used as a basic principle for the study. This model was adapted to the specific configuration and operating conditions of the reference factory. The electricity is used for powering the two-stage vapour compression refrigeration system. The thermal energy from the solar collectors is added to the warm water part of the system. The electric energy from the photovoltaic collectors is added to the electric energy that is generated by the CHP For both locations of the Unilever factory, the study has shown that the most efficient system (with or without additional solar energy supply) is the hybrid system with both absorption and vapour compression. The electrically driven vapour compression system is, in terms of energy saving, for both locations second best. The hybrid system results, depending on the location, in savings of 8 and 16% respectively. The only electrically driven vapour compression systems result in smaller savings of 4 and 10% respectively. However, these systems consume more primary energy. The pay-out time for investments in. vacuum solar collectors and photovoltaic

 2. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  Science.gov (United States)

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical

 3. Onderzoek naar de kwaliteit van chocoladerepen

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Om de kwaliteit van in willekeurige winkels gekochte chocoladerepen te kunnen beoordelen heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 24 monsters chocoladerepen te onderzoeken. Alle monsters zijn onderzocht op nettogewicht, totaal vet, vocht, saccharose, lactose, theobromine,

 4. Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Valk, H.; Werf, van der A.K.

  2001-01-01

  Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak

 5. Met gezonde bijen naar de heide

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Calis, J.

  2010-01-01

  Op 22 maart 2010 kwam een bont gezelschap van bijenhouders van ABTB, ANI en NBV bijeen in Hoenderloo. Het onderwerp die avond was de vraag: “Hoe combineer ik varroabestrijding met de heidedracht?” Hieronder het antwoord en wel in de vorm van de basisprincipes van varroa bestrijding plus een concrete

 6. Van interim-management naar tijdelijk leiderschap

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2008-01-01

  Het fenomeen interim-management, maar ook het tijdelijk inzetten van interne mensen op managementposities, neemt de laatste tijd een hoge vlucht. Welke voorwaarden zijn nodig om dit tot een succes te laten worden? En wat is de stand van zaken ervan in de praktijk?

 7. Zeehavenontwikkeling in Nederland: Naar een beter beleidsvormingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ham, J.C.

  2010-01-01

  Sea Ports are of vital importance to the Dutch economy. If port expansion is perceived necessary by the port authorities, they contact local public authorities (i.e. Mayor & Aldermen). Besides the authorities, most other stakeholders recognize port expansion as a basic need as well. Port planning is

 8. Van voedselbank naar voedseltuin : een haalbaarheidsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2010-01-01

  Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. Dankzij inzet, belangstelling en ondersteuning van

 9. Homo economicus: van positief naar normatief

  NARCIS (Netherlands)

  Grol, R.F.; Sent, E.-M.

  2016-01-01

  Homo economicus werd in de interpretatie van neoklassieke economen zoals Milton Friedman als basis voor ‘positieve’ voorspellingen gepositioneerd. Dat zijn voorspellingen over wat is. Gedragseconomen zoals Amos Tversky en Daniel Kahneman zetten de homo economicus juist weg als zijnde ‘normatief’.

 10. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een

 11. Naar de Meetbaarheid van een Rechtvaardige Verdeling

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tinbergen (Jan)

  1973-01-01

  textabstractThe author proposes a method to arrive at a cardinal theory of utility or welfare (considered identical) by the introduction into the utility function of (1) variables, (2) parameters and (3) coefficients. Parameters characterize measured differences between individuals relevant to the

 12. Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.

  2008-01-01

  In het onderhavige artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De

 13. Oppervlaktedelfstoffen: Verdeling van wintaken naar Europees niveau?

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, Paul

  De maatschappelijke weerstand tegen winning van oppervlaktedelfstoffen is de laatste 20 jaar sterk toegenomen waardoor het erg moeilijk is geworden om nieuwe winlocaties te ontwikkelen voor grof zand voor cementbeton. Ondanks dat de Nederlandse overheid vele jaren heeft geprobeerd om effectievere

 14. Van Sociaal Isolement naar Sociale Verbinding : Docentenhandleiding

  NARCIS (Netherlands)

  drs Corrie Verstoep

  2012-01-01

  In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. Het zijn regionale samenwerkingsverbanden van Hbo-instellingen en lectoren, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de

 15. Goalkeeper: van papier naar de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Pruim, Arjan; van Aart, Ingrid; Leistra, Simon; van der Sluis, Alien; Mombarg, Remo

  2017-01-01

  Goalkeeper is een methode die gericht is op het stimuleren van zelfregulatie in sport- en leefstijllessen. In een vorig artikel (KVLO 2017, 2) is aandacht besteed aan de methode, in dit huidige artikel worden de stappen doorlopen van het ontwerpproces om te komen tot zelfregulatieve lessen. Stap 1

 16. Onderzoek naar de kwaliteit van gesteriliseerde melk

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn 16 monsters gesteriliseerde melk onderzocht. Het betrof 16 verschillende merken. Bij het RIKILT zijn alle monsters onderzocht op vetgehalte, eiwitgehalte en vitamine B2-gehalte. Bovendien werden alle monsters onderzocht op residuen van bacteriegroeiremmende

 17. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 18. Naar slimme milieuregelgeving die innovatie stimuleert

  NARCIS (Netherlands)

  Verschuuren, Jonathan; Bink, Kim

  2015-01-01

  This report for the Dutch Ministry for Infrastructure and the Environment, researches how environmental laws can advance innovation, and whether current environmental law is in line with his or perhaps hampers innovation. We primarily focus on the Netherlands Environment Act, which has rules on the

 19. Van wetenschappelijk artikel naar digitale informatiehangplek

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. Dr. Jan Steyaert

  2004-01-01

  Het afgelopen decennium hebben we de ontwikkeling en diffusie gezien van pc s en internet. Op dit ogenblik heeft 75% van de Nederlandse huishoudens een pc thuis, en 62 % ook een internetverbinding. Tijd besteed aan televisie en het gedrukte woord wordt vervangen door internet-tijd. Hoewel hiervan

 20. Vissen naar ondernemerschap : aalvissers verleggen hun koers

  OpenAIRE

  Zaalmink, W.; Hamers-van den Berkmortel, van den, N.W.T.H.; Cooten, van, W.C.

  2011-01-01

  Negen openhartige verhalen van aalvissers. Verhalen van ondernemers die nieuwe keuzes moesten maken voor de toekomst van hun bedrijf. Door de teruglopende aalstand heeft de Nederlandse overheid maatregelen moeten nemen om de aalstand te herstellen. Een van de belangrijkste en meest ingrijpende maatregel is de sluiting van de aalvisserij van september tot en met november. Dit heeft grote gevolgen voor de inkomens van deze vissers.

 1. Big data: een zoektocht naar instituties

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voort, H.G.; Crompvoets, J

  2016-01-01

  Big data is a well-known phenomenon, even a buzzword nowadays. It refers to an abundance of data and new possibilities to process and use them. Big data is subject of many publications. Some pay attention to the many possibilities of big data, others warn us for their consequences. This special

 2. Onderzoek naar ziekte-vrij status

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, H.; Vesseur, P.

  1995-01-01

  Bij de bouw van het proefbedrijf te Rosmalen in 1986 is een bedrijfshygiënische unit voor vleesvarkens op ongeveer 100 meter afstand van de andere bedrijfsgebouwen geplaatst. Dit jaar zal de unit worden verbouwd tot een kleine gesloten unit voor 25 zeugen- en 80 opfokplaatsen ten behoeve van

 3. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn

 4. Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, A.A.; Schalk, J.A.C.; Melse, R.W.

  2013-01-01

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan

 5. Gezonde kas : van toekomstbeeld naar realiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, C.

  2014-01-01

  Het Gezonde Kas-systeem is een innovatief, integraal gewasbeschermingssysteem voor in de moderne kas. Het is een hulpmiddel dat telers tijdig attendeert op de aanwezigheid van ziekten en plagen, helpt bij het nemen van beslissingen en bij het toepassen van maatregelen. In deze editie van KAS

 6. Van schoolbord via whiteboard naar blackboard

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.W.M.

  2006-01-01

  Onderwijzen is een prachtig vak, maar het heeft zijn schaduwzijden. En die schaduwzijden zitten wat mij betreft vaak in het repetitieve karakter van bepaalde taken: het beantwoorden van vragen die voor de vierde maal worden gesteld, het uitleggen van een stukje theorie aan het zesde gezelschap die

 7. Op zoek naar grenzen aan de mobiliteitsgroei

  NARCIS (Netherlands)

  Kraan, Mariëtte; Kraan, M.E.

  1995-01-01

  The steady ongoing growth of mobility raises the question whether this growth will continue unaltered or whether there exists a limit to this growth. One may theoretically assume the last, under the assumption of limited time and money budgets, because mobility requires time and money expenditure.

 8. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 9. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  The aim of this project was to build a prototype of a 'data portal'. The 'data portal' is an information system for searching, viewing, using, exchanging and managing data using internet technology.The prototype has been designed as a multi tier information system architecture of the

 10. Nematoden: Op zoek naar alternatieve bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Het artikel van Groen&Golf in juni jl. over schadelijke nematoden (aaltjes) in golfbanen werd afgesloten met een paragraaf over bestrijding. In dit artikel gaan we hier verder op in en geven een overzicht van recente bevindingen over alternatieve bestrijding van schadelijke aaltjes

 11. Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.

  2014-01-01

  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de

 12. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 13. Ouderlijke mediasocialisatie: hulpbron of handicap? Een studie naar de langetermijneffecten van mediasocialisatie op het onderwijssucces van kinderen [Media socialization: help or handicap? A study of the long term effects of parental media socialization on children’s educational success

  NARCIS (Netherlands)

  Notten, N.J.W.R.; Kraaykamp, G.L.M.; Ultee, W.C.

  2008-01-01

  In this article we analyzed the long term effects of parental media socialization on educational success. We employed information on 7838 individuals from 3083 families in the Netherlands to estimate hierarchical models that distinguish between family-specific (socialization) effects and individual

 14. Input-Output Fase II. Verificatie Input-Output fase I - Invloed vochtgehalte op afbraak organische stof - Data van 4 teeltbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Blok, C.

  2012-01-01

  In het verleden zijn diverse studies gedaan aan klimaat, substraat en het uiteindelijke product, de champignon. Hierdoor zijn kwaliteit en opbrengt sterk verbeterd. Toch is er onvoldoende kennis over wat precies de opbrengst en de kwaliteit van het product bepaalt. Leemte in deze kennis verhindert

 15. Wind turbines on or alongside flood defenses. A knowledge inventory; Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vergouwen, M.; Schelfhout, H. [Deltares, Delft (Netherlands); Kok, M. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands)

  2011-05-15

  Locating wind turbines on (primary) flood defenses may involve a risk to these flood defenses and to safety according to the operators. A study has been conducted of possible additional costs of future dike reinforcements and the consequences for management of placing wind turbines on or near the flood defense. An overview is provided of possible channels of thought and possible white spots in technical knowledge. This document may offer a first step towards an integral vision on how to deal with wind turbines on dikes [Dutch] Het plaatsen van windturbines op (primaire) waterkeringen kan volgens de beheerders een gevaar zijn voor de waterkeringen en de veiligheid. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke extra kosten bij toekomstige dijkversterkingen en consequenties voor het beheer als er windturbines op of bij de waterkering staan. Een overzicht wordt gegeven van mogelijke denkrichtingen en eventuele witte vlekken in technische kennis. Dit document kan een eerste aanzet zijn tot een integrale visie hoe om te gaan met windmolens op dijken.

 16. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  This document reviews the latest state of knowledge concerning the etiology, determinants and possibilities for prevention by intervention on life-style factors for arthrosis. Both primary, secondary and tertiary prevention are covered. Arthrosis is the most prevalent disease of the musculoskeletal

 17. Kennis en gedrag van zwangere vrouwen over preventieve infectieziekten tijdens de zwangerschap.

  NARCIS (Netherlands)

  Pereboom, M.T.R.; Manniën, J.; Spelten, E.R.; Hutton, E.; Schellevis, F.G.

  2012-01-01

  Achtergrond. Toxoplasmose, listeriose en cytomegalie (CMV) kunnen leiden tot negatieve zwangerschapsuitkomsten, zoals congenitale afwijkingen of intra-uteriene vruchtdood. Deze infectieziekten kunnen voorkomen worden door relatief simpele veranderingen in gedrag en leefstijl van de zwangere vrouw.

 18. Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2016-01-01

  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de

 19. Demonstration Testing of Plastic Media Blasting (PMB) at LetterKenny Army Depot.

  Science.gov (United States)

  1989-01-10

  procedure takes only a short time to completa , we recommend that it be done each time it is desired to use the instrument. Owing to the high stability of...desired. F’or example. in many instances for plant contrul operations a 3 to 5 minute tesi , on a fire sieving material is sufficient to give the desired

 20. 'n Analise van onderwysers se opvoedkundige oortuigings oor onderrig, kennis en leer / J.M. Strydom

  OpenAIRE

  Strydom, Janine Margaritha

  2011-01-01

  This research was conducted to determine what the nature of teachers’ educational beliefs about teaching, knowledge and learning are, whether there is a relation between their educational beliefs and the way in which they instruct, and if a relation exists, what the nature of such a relation is. Teachers’ educational beliefs about the way in which learners learn and what they are supposed to learn, have a major influence on how the teacher instructs and on how the learners achieve. Educati...

 1. Kennisinventarisatie Sclerotinia problematiek : inventarisatie bestaande kennis m.b.t. Sclerotinia in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Wander, J.G.N.; Russchen, H.J.; Schepers, H.T.A.M.; Lamers, J.G.; Eldering, P.; Hamont, van J.; Naber, R.; Remijn, J.; Rongen, J.; Velde, van der A.

  2011-01-01

  In veel gewassen is het voorkomen of bestrijden van een aantasting door de bodemgebonden schimmelziekte Sclerotinia een toenemend probleem. Door DLV Plant en PPO AGV Lelystad is een deskstudie uitgevoerd in opdracht van de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw om de problematiek verder in beeld te

 2. Gebiedsbranding van de KennisAs Ede-Wageningen. Een praktijkgeoriënteerd ontwerponderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Taylor, Pier

  2017-01-01

  textabstractThis essay discusses the proposed design for informational objects for the place branding of the Food Innovation Strip Ede-Wageningen. The Food Innovation Strip Ede-Wageningen is the knowledge center of the FoodValley Region, one of the regions taking part in the top sectors policy,

 3. College via iTunes U : TU Delft deelt graag kennis

  NARCIS (Netherlands)

  Suijker, P.

  2010-01-01

  De TU Delft publiceert lezingen, colleges en informatieve films op iTunes U van Apple. De auteur beschrijft waarom de TU Delft gekozen heeft voor iTunes U en op welke manier het project tot stand is gekomen.

 4. Onderzoek in planning : betekenis van kennis uit landbouwonderzoek in dertig jaar streekplanning

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de W.

  1998-01-01

  1 Introduction

  Research question
  A good land use plan is based upon an insight in the current social developments and spatial potentials. This insight is gained by research performed

 5. Een chemische bijdrage tot de kennis van het roken van vis

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiter, A.

  1969-01-01

  This thesis deals with the formation of colour of protein-containing foods, such as fish, as caused by the interaction with wood smoke, more particularly a closer examination of some chemical aspects of the formation of smoke colour. As such, it can be considered an extension of previous work

 6. Bijdrage tot de kennis der dissimilatie van vetzure zouten en koolhydraten door thermophiele bacterien

  NARCIS (Netherlands)

  Coolhaas, C.

  1927-01-01

  The dissimilation of calcium formate and lacetate, cellulose, amylose and sugars was investigated at temperatures above 55 °C. It was found that calcium formate and acetate were quantitatively fermented to C0 2 and CH 4 by thermophilic bacteria. All experiments were carried out

 7. For the Love of Rhetoric, with Continual Reference to Kenny and Dolly

  Science.gov (United States)

  Gunn, Joshua

  2008-01-01

  Few contemporary scholars have explicitly discussed the relationship between love and rhetoric. This essay draws on the insights of Lacanian psychoanalysis to argue that rhetoricians have been reluctant to theorize love for two reasons: first, it is already implied in the widely accepted concept of identification; and second, any explicit…

 8. Osteoporose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie, etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1995-01-01

  This document reviews the latest state of knowledge concerning the etiology, determinants and possibilities for primary, secondary and tertiary prevention by intervention on life style factors for osteoporosis. Osteoporosis is a systemic skeletal disease characterized by low bone mass and

 9. ADHD and atopic diseases : Pharmacoepidemiological studies

  NARCIS (Netherlands)

  van der Schans, Jurjen

  2017-01-01

  Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is een chronische aandoening met een hoge prevalentie. Gebrek aan kennis met betrekking tot de oorzaak van ADHD brengt vragen over de mogelijke verbinding met andere aandoeningen. Om deze reden was het hoofddoel van dit proefschrift om de

 10. Het Weigevoel in het Groene Hart van de Randstad : een studie onder melkveehouders in het Westelijk Veenweidegebied naar hun bereidheid en mogelijkheden zich te ontwikkelen van productieboer tot plattelandsondernemer

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, van der B.

  2001-01-01

  Introduction: narrow versus wider farm development

  There is a growing interest in the multifunctionality of rural space, in which both agricultural production and other functions are considered to be important. An OECD publication (1994) refers to these other

 11. Study on energy efficient mushroom business in 2010. Highest feasible level of energy conservation and energy efficiency; Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010. Hoogst haalbare niveau van energiereductie en energie-efficiency

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M.; Mikkers, E. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2010-06-15

  Targets of Dutch mushroom cultivation businesses include an energy efficiency improvement of 2.5% annually, implementation of sustainable energy options, and climate-neutral and economically viable cultivation by new mushroom cultivation businesses that are to be built in 2020. This report describes the measures that could be implemented in support of these targets [Dutch] De doelstellingen voor paddestoelenbedrijven zijn een energie-efficientie verbetering van 2,5% per jaar, implementatie van duurzame energieopties, en klimaatneutrale en economisch rendabele teelt van de in 2020 nieuw te bouwen paddenstoelenbedrijven. In dit rapport staan de maatregelen beschreven die genomen kunnen worden ter ondersteuning van de doelstellingen.

 12. Opvoeding, houding en gedrag: een studie naar het verband van reguliere en van justitieel intramurale opvoeding met de houding ten opzichte van sociale grenzen en (probleem)gedrag van jongeren.

  OpenAIRE

  Dijns, Daniëlla Ludovica Adriana Maria

  2008-01-01

  In dit proefschrift wordt longitudinaal de ontwikkeling van de houding ten opzichte van sociale grenzen en van gedrag onderzocht van pupillen uit RIJ Den Engh en van ‘normale’ jongeren op VMBO, HAVO en VWO. Vervolgens wordt een verband gezocht tussen deze ontwikkeling bij de pupillen en het vaststaande heropvoedingsprogramma van RIJ Den Engh en daarnaast tussen die van de leerlingen en de veranderende opvoeding van hun ouders. Tot slot wordt een voorzichtige poging gedaan de invloeden van bei...

 13. Opvoeding, houding en gedrag : een studie naar het verband van reguliere en van justitieel intramurale opvoeding met de houding ten opzichte van sociale grenzen en (probleem)gedrag van jongeren.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijns, Daniëlla Ludovica Adriana Maria

  2008-01-01

  In dit proefschrift wordt longitudinaal de ontwikkeling van de houding ten opzichte van sociale grenzen en van gedrag onderzocht van pupillen uit RIJ Den Engh en van ‘normale’ jongeren op VMBO, HAVO en VWO. Vervolgens wordt een verband gezocht tussen deze ontwikkeling bij de pupillen en het

 14. Sociaal-culturele gedragsdeterminanten en verkeer(seducatie) : verkennende studie naar de belangrijkste groepen die invloed hebben op de ontwikkeling van het sociale perspectief van de (fietsende) verkeersdeelnemer ten behoeve van het ontwikkelen van verkeerseducatieve doelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeijer, J.E.

  1993-01-01

  The most important groups that have an influence on the development of the road users' critical transport mode choice behaviour are: (1) parents; (2) police; (3) road administrators; (4) schools; (5) driver training; and (6) colleagues and employers. It is emphasized that traffic educational goals

 15. Electronic Document Management: A Human Resource Management Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Groenewald

  2004-11-01

  Full Text Available This case study serve as exemplar regarding what can go wrong with the implementation of an electronic document management system. Knowledge agility and knowledge as capital, is outlined against the backdrop of the information society and knowledge economy. The importance of electronic document management and control is sketched thereafter. The literature review is concluded with the impact of human resource management on knowledge agility, which includes references to the learning organisation and complexity theory. The intervention methodology, comprising three phases, follows next. The results of the three phases are presented thereafter. Partial success has been achieved with improving the human efficacy of electronic document management, however the client opted to discontinue the system in use. Opsomming Die gevalle studie dien as voorbeeld van wat kan verkeerd loop met die implementering van ’n elektroniese dokumentbestuur sisteem. Teen die agtergrond van die inligtingsgemeenskap en kennishuishouding word kennissoepelheid en kennis as kapitaal bespreek. Die literatuurstudie word afgesluit met die inpak van menslikehulpbronbestuur op kennissoepelheid, wat ook die verwysings na die leerorganisasie en kompleksietydsteorie insluit. Die metodologie van die intervensie, wat uit drie fases bestaan, volg daarna. Die resultate van die drie fases word vervolgens aangebied. Slegs gedeelte welslae is behaal met die verbetering van die menslike doeltreffendheid ten opsigte van elektroniese dokumentbestuur. Die klient besluit egter om nie voort te gaan om die huidige sisteem te gebruik nie.

 16. Neural maturation and early social behaviour, a longitudinal study of mother-infant interaction

  NARCIS (Netherlands)

  Wulfften Palthe, Titia van

  1986-01-01

  In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de veranderingen in het gedrag van het kind en in het gedrag van de moeder tijdens enface interactie gedurende de eerste vijf maanden na de geboorte. ... Zie: Samenvatting

 17. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 18. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijk, N.A.N.M.; van Engers, T.M.; Wiersma, C.; Jasserand, C.A.; Abel, W.

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 19. Conversiestoornis: van DSM-IV naar DSM-5 of van psychiatrische naar neurologische diagnose

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, M.; Willems, M. H. A.

  2015-01-01

  According to one of the diagnostic criteria of the dsm iv for conversion disorder there has to be a temporal relationship between psychological factors and the onset, or the worsening, of the symptoms. This criterion has been omitted in the dsm-5. Another criterion, namely that the symptoms are not

 20. Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van boomen naar hun bast

  NARCIS (Netherlands)

  Thorenaar, A.

  1926-01-01

  To facilitate further discussions and to inform tropical forestry experts, the formation and anatomy of bark were reviewed in association with its terminology. Sections deal with: secondary phloem; dilation and sclerosis; their influence on primary bark parts and on secondary phloem; interxylary

 1. Genome-wide pathway association studies of multiple correlated quantitative phenotypes using principle component analyses.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feng Zhang

  Full Text Available Genome-wide pathway association studies provide novel insight into the biological mechanism underlying complex diseases. Current pathway association studies primarily focus on single important disease phenotype, which is sometimes insufficient to characterize the clinical manifestations of complex diseases. We present a multi-phenotypes pathway association study(MPPAS approach using principle component analysis(PCA. In our approach, PCA is first applied to multiple correlated quantitative phenotypes for extracting a set of orthogonal phenotypic components. The extracted phenotypic components are then used for pathway association analysis instead of original quantitative phenotypes. Four statistics were proposed for PCA-based MPPAS in this study. Simulations using the real data from the HapMap project were conducted to evaluate the power and type I error rates of PCA-based MPPAS under various scenarios considering sample sizes, additive and interactive genetic effects. A real genome-wide association study data set of bone mineral density (BMD at hip and spine were also analyzed by PCA-based MPPAS. Simulation studies illustrated the performance of PCA-based MPPAS for identifying the causal pathways underlying complex diseases. Genome-wide MPPAS of BMD detected associations between BMD and KENNY_CTNNB1_TARGETS_UP as well as LONGEVITYPATHWAY pathways in this study. We aim to provide a applicable MPPAS approach, which may help to gain deep understanding the potential biological mechanism of association results for complex diseases.

 2. Health effects of moped emissions. Letter report; Gezondheidseffecten van brommeremissies. Briefrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlofs-Nijland, M.E.; Mathijssen, E.A.M.; Jongeneel, W.P.; Cassee, F.R.

  2011-12-15

  For some time now it has been known that emissions from mopeds, similar to other motor vehicles, can cause respiratory inflammation and hypersensitivity of the respiratory tract for example to allergens. Moped emissions can also damage the reproductive system and hereditary material (DNA). However, the severity and extent of the moped emission-related health effects are not clear for road users like cyclists. It is also not clear how these effects relate to negative health effects caused by other motorized vehicles. One reason for this is the lack of knowledge on the relationship between actual exposure and a whole range of possible health effects. This exploratory study has been executed to analyse the health effects of moped emissions. The reason for requesting this study stems from an investigation in 2008 by the Dutch Cyclists' Union into the exposure of road users to fine particles (PM2.5) and ultra fine particles (PM0.1) emitted by motor vehicles and which includes mopeds. Whether or not actual damage to health occurs through inhaling these emissions, was not clear from the present study [Dutch] Al langer is bekend dat emissies van brommers, net als van andere gemotoriseerde voertuigen, longontsteking kunnen veroorzaken en de luchtwegen overgevoelig kunnen maken voor bijvoorbeeld allergenen. Bovendien kunnen ze de voortplanting schaden en het erfelijke materiaal (DNA) beschadigen. De ernst en omvang van de aan brommeremissie gerelateerde gezondheidseffecten zijn voor verkeersdeelnemers als fietsers echter nietduidelijk. Daardoor is ook niet duidelijk hoe deze effecten zich verhouden tot de effecten die overig gemotoriseerd wegverkeer veroorzaken. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van kennis over de relatie tussen feitelijke blootstelling en een scala van mogelijke gezondheidseffecten. Deze orienterende studie naar de gezondheidseffecten van brommeremissies is in opdracht van het ministerie van I+M uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is een

 3. De baten van wonen aan water: Een internet keuze experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, R.; Hess, S.; Linderhof, V.G.M.

  2007-01-01

  Het doel van de hier gepresenteerde studie is om nader onderzoek te doen naar de waarde van wonen aan water en specifiek te kijken naar de toegevoegde waarde van ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers in huizenprijzen. Hiertoe is een internetenquête ontwikkeld waarin woningzoekenden

 4. Ontwikkelingen in vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aangrenzend gebied en mogelijke knelpunten en kansen voor de bos- en houtsector in de periode 2005 - 2025

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Berg, van den C.A.; Schelhaas, M.J.

  2007-01-01

  In opdracht van het Ministerie voor LNV is een verkennende studie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van rondhout in de komende 20 jaar in ons land en het aangrenzende gebied van België, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Als eerste stap is gekeken naar ontwikkelingen in vraag en aanbod

 5. Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Pierre Wilken

  2014-09-01

  on supporting the participation of their clients in public life and in the development of different roles pertaining to citizenship.Ondersteuning bij participatie in de samenleving van mensen met beperkingen. Een studie in drie Europese landenDit artikel beschrijft een Europees project dat gericht was op sociale participatie en burgerschap van mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Het project vond plaats in drie landen (Estland, Hongarije en Nederland en in vier steden (Tallinn, Budapest, Amersfoort en Maastricht. Het omvatte onderzoek en activiteiten op het niveau van beleid, organisatie en uitvoeringspraktijk. Op beleidsniveau vormden het UN-Verdrag voor Mensen met een Handicap, en de European Disability Strategy het referentiekader om te kijken naar landelijk en lokaal beleid, naar de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking en naar de steun die professionele organisaties bieden met betrekking tot participatie en inclusie. Het project leverde een aantal inzichten, aanbevelingen en methoden op, die de kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheden voor participatie in de samenleving kunnen verbeteren. In dit artikel presenteren we een aantal bevindingen. Hoewel de omstandigheden in ieder land verschillend zijn qua beleid, cultuur en voorzieningen, valt op dat mensen met beperkingen gelijksoortige problemen ervaren.De studie laat zien dat in alle drie de landen de toegang tot hulp- en dienstverlening verbeterd kan worden. Barrières zijn onder andere bureaucratische procedures en een gebrek aan bepaalde diensten. In iedere stad en in ieder land zijn er aanzienlijke belemmeringen als het gaat om participatie op het terrein van huisvesting, werk en vrijetijdsbesteding. Naast financiële problemen is er de barrière van stigma en zelfstigma. Marginalisatie houdt mensen in een ongelijke positie en heeft een negatieve invloed op herstel en participatie. In alle landen zouden professionals een sterkere focus moeten hebben op het

 6. Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Cormont, A.; Diepen, van C.A.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Jansen, P.C.; Janssen, S.J.C.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Smeets, P.J.A.M.; Uiterwijk, M.

  2012-01-01

  Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de

 7. Do perceived high performance work systems influence the relationship between emotional labour, burnout and intention to leave? A study of Australian nurses.

  Science.gov (United States)

  Bartram, Timothy; Casimir, Gian; Djurkovic, Nick; Leggat, Sandra G; Stanton, Pauline

  2012-07-01

  The purpose of this article was to explore the relationships between perceived high performance work systems, emotional labour, burnout and intention to leave among nurses in Australia. Previous studies show that emotional labour and burnout are associated with an increase in intention to leave of nurses. There is evidence that high performance work systems are in association with a decrease in turnover. There are no previous studies that examine the relationship between high performance work systems and emotional labour. A cross-sectional, correlational survey. The study was conducted in Australia in 2008 with 183 nurses. Three hypotheses were tested with validated measures of emotional labour, burnout, intention to leave, and perceived high performance work systems. Principal component analysis was used to examine the structure of the measures. The mediation hypothesis was tested using Baron and Kenny's procedure and the moderation hypothesis was tested using hierarchical regression and the product-term. Emotional labour is positively associated with both burnout and intention to leave. Burnout mediates the relationship between emotional labour and intention to leave. Perceived high performance work systems negatively moderates the relationship between emotional labour and burnout. Perceived high performance work systems not only reduces the strength of the negative effect of emotional labour on burnout but also has a unique negative effect on intention to leave. Ensuring effective human resource management practice through the implementation of high performance work systems may reduce the burnout associated with emotional labour. This may assist healthcare organizations to reduce nurse turnover. © 2012 Blackwell Publishing Ltd.

 8. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 9. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  NARCIS (Netherlands)

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian

 10. Modelberekening naar de invloed van lokale emissiebronnen van luchtverontreinigende componenten op de lokale vorming van fotochemische smog. Modellering van een (pluim)rookgasverspreidingsmodel, waaraan een beperkte subroutine met fotochemische en chemische reacties is toegevoegd

  NARCIS (Netherlands)

  van Rossum GJ; Erbrink JJ; de Leeuw FAAM

  1993-01-01

  The contribution of a 250 MWe co-generation plant assumed to be located in an urban area with about 300,000 inhabitants, to the photochemical ozone formation on the local scale is estimated by means of the flue gas dispersion model STACKS. In this study a limited number of photochemical reactions

 11. Experimenteel multifaktoronderzoek naar faktoren die de beschikbare wrijvingskrachten tussen personenwagenbanden en natte wegdekken beïnvloeden. Eerste fase: Kwalifikatie van de faktoren. (Rapport + bijlagen). Rapport van de Subcommissie Werkgroep Banden, Wegdekken en Slipongevallen.

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, S.T.M.C.

  1973-01-01

  An experimental multifactor research is set up to the friction forces between road pavement and tyre. By a literature study and expectation is expressed to the magnitude of the influence of factors and interactions on the coefficients of friction. The tyre load and the tyre tension have no important

 12. Wegdekstroefheid en verkeersongevallen : een onderzoek naar het verband tussen wegdekstroefheid en het relatieve aantal verkeersongevallen op verschillende typen en vormen wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Noord-Brabant.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M. Doornekamp, J. & Bos, J.M.J.

  1984-01-01

  A study has been made into the relationship between road surface unevenness and the relative number of traffic accidents on different kinds of roads outside the built-up area in the province of Noord-Brabant. There exists a statistical relation between the road surface unevenness and traffic

 13. Problemen met ontsnapping en bevrijding uit auto’s te water? : onderzoek naar oorzaken en gevolgen van te water raken op basis van politiedossiers en literatuur. In opdracht van de Raad voor de Transportveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  2003-01-01

  In an earlier phase of research into accidents in which cars end up in water, it appeared that the number and severity of this accident type were sufficiently large (See ITRD E206739). In this follow-up study, an attempt is made to gain insight into the escape and rescue problems of a specifically

 14. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 15. Directions for 2050. Traffic and transport in the 21st century. Subproject 2. New drive concepts; Wegwijzers naar 2050. Verkeer en vervoer in de 21e eeuw. Deelproject 2. Nieuwe aandrijfconcepten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smokers, R.T.M.; Van de Venne, J.W.C.M.; Hendriksen, P.; Mourad, S.; Prikken, J. [TNO Wegtransportmiddelen, Delft (Netherlands); Schmal, D. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands); Van de Graaf, R. [Faculteit Werktuigbouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands)

  1997-12-05

  The aim of the project on the title subject is to gain insight into possible developments of a future traffic and transportation system, into the role of electricity in such a system, and into possible strategies to stimulate desired developments. The project has been subdivided into five sub-projects for which separate reports were prepared: (1) Transport demand and transportation systems; (2) New drive concepts; (3) Strategies for innovation; (4) Transport of passengers and lifestyle; and (5) Transport and energy. The study is based on four scenarios: Unlimited Growth (high economic growth and little basis for sustainability), Slow Pace (low economic growth and little basis for sustainability), Sustainable Growth (high economic growth and much support for sustainable development), and Sustainable Balance (low economic growth and much support for sustainable development). For each scenario developments of transportation concepts, vehicle concepts and drive concepts are considered. The aim of the title subproject is to inventorize existing development trajectories in the field of traditional and alternative drive concepts for passenger and freight transport and to indicate new options. Several concepts are compared for their applicability and sustainability (efficiency improvement and emission reduction). Energy consumption, emissions and costs of selected drives is estimated for the years 1996, 2005, 2020, and 2050 for different vehicle types (automobiles, buses, vans, trucks, trains and inland shipping). 12 refs.

 16. De ziekte van Parkinson in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie, etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Harteloh PPM; VTV

  1994-01-01

  Since chronic diseases are becoming more prevalent in our society, there is a growing need for state-of-the-art reviews of developments in the knowledge of etiology, determinants and prevention of chronic diseases. This report is about Parkinson's disease. It is focused on the epidemiology of

 17. Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas : Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Heezen PAM; Mahesh S; Gooijer L; CEV; mev

  2012-01-01

  Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat

 18. Organische stofbalans Excel-applicatie : onderdeel van het project sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, K.B.; Kikkert, A.; Wolfs, A.; Termorshuizen, A.; Burgt, van der A.

  2013-01-01

  In opdracht van Productschap Akkerbouw is door het Louis Bolk Instituut, BLGG AgroXpertus, Alterra en HLB een applicatie ontwikkeld die snel en eenvoudig per teeltrotatie de OS-balans en stikstofmineralisatie in beeld brengt.

 19. Land, kennis, moed en eenheid: conflicterende discoursen binnen samenleving en gezin over landbouw en droogte in Noordoost Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Peerboom, I.B.F.C.

  2012-01-01

  This dissertation examines the survival strategies of family farmers in Conceição do Coité, Bahia, in semi-arid Brazil in 1997 and 2008 by using the livelihood framework. It analyses natural capital (land), human capital (work ethic and knowledge), and social capital (mutual aid). Greater access to

 20. Diabetes mellitus in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  This document reviews the latest state of knowledge concerning the etiology, determinants and possibilities for (primary, secondary and tertiary) prevention by intervention on life-style factors for diabetes mellitus. In this report the two most frequent types of diabetes are discussed: insulin

 1. Een bijdrage tot de kennis omtrent het bloeien en het vruchtdragende vermogen van den mangga (Mangifera indica L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Bijhouwer, A.P.C.

  1937-01-01

  The introduction describes the geographical distribution of the mango, and gives new data on its occurrence on Java and Madura, and calculates the financial profits for the population. The observations on flowering are described, which may contribute to the knowledge on flowers and inflorescences in

 2. Zeebodemintegriteit en visserij op het Friese Front en de Centrale Oestergronden: Beschikbare kennis en 1e uitwerkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Slijkerman, D.M.E.; Bos, O.G.; Wal, van der J.T.; Tamis, J.E.; Vries, de P.

  2013-01-01

  De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) is in Nederland in volle gang. Onderdeel van de implementatie is het definieren van ruimtelijke beschermingsmaatregelen. Hierbij worden in de Mariene Strategie als randvoorwaarden meegegeven de ambitie om 10 tot 15 procent van

 3. Koopman in kennis : de uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd

  NARCIS (Netherlands)

  van Netten, D.H.

  2012-01-01

  Science is never just an intellectual affair: there are also cultural, materiial and commercial dimensions. Knowledge becomes science. only when it is reproduced and cmnmunicated. Knowledge, communication and commerce are narrowly entwined and the interaction between them determines determines what

 4. Gesloten systeem voor water en nutriënten stapje dichterbij: CLOSYS leverde veel kennis op en drie sensoren

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,; Marcelis, L.F.M.

  2006-01-01

  Het Europese CLOSYS project dat liep van 2001 tot 2005 had als doel de ontwikkeling van een gesloten systeem voor water en nutriënten, waar water en voeding worden opgegeven op basis van behoeften van de plant. Spin off zijn zelflerende modellen en sensoren, zoals fluorescentie stress-sensoren,

 5. Root Scaling Study ; Description of the DNS Root Scaling Model

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen, B.; Jamakovic, A.; Roijers, F.

  2009-01-01

  In opdracht van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie verantwoordelijk voor het beheren van de Root zone, heeft TNO onderzoek gedaan naar de schaalbaarheid van de Root zone. Welke impact kunnen de invoering van secure DNS (DNSSEC) en IPv6 en de uitbreiding

 6. Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC

  1988-01-01

  Met 35 stoffen werd de mutagene activiteit onderzocht met een SOS-chromotest kit, de Ames-test en de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae. Voorzover het alkylerende stoffen betreft die basenpaar substituties veroorzaken, blijkt er een goede overeenstemming te bestaan met de resultaten van

 7. De Hoeve zet trend naar niet-castreren

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bikker, A.M.

  2009-01-01

  Samenwerkingsverband De Hoeve laat zien hoe een bedreiging voor de varkenssector is om te zetten in een kans. Een vooruitstrevende visie, een continue drive om te innoveren en het binden van medestanders blijken belangrijke succesfactoren te zijn, leert een analyse

 8. Op weg naar een strategische Kennisagenda Maatschappelijke Potenties van Groen

  NARCIS (Netherlands)

  Veeneklaas, F.R.; Salverda, I.E.; Dam, van R.I.

  2012-01-01

  Dit rapport levert een bijdrage aan het invullen van de faciliterende rol die het ministerie van EL&I wil spelen bij de kennisverwerving en -verspreiding op het terrein Mens & Groen/Natuur. Het voorziet de te maken keuzen van argumenten op basis van een inventarisatie van eerder onderzoek,

 9. Estlandse uithaal naar oud-ambassadeur / Hans Jacobs

  Index Scriptorium Estoniae

  Jacobs, Hans

  2008-01-01

  Hollandi ajakirjanikud küsisid president Toomas Hendrik Ilveselt arvamust endise Hollandi suursaadiku Hans Glaubitzi tagakiusamise kohta. Eestis visiidil olnud Hollandi kuninganna Beatrix'i ja president Toomas Hendrik Ilvese kohtumisest

 10. Op weg naar een typologie van landbouwkundig ruimtegebruik in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman AF; Hermans CML; LBG

  1999-01-01

  Dit rapport beschrijft de eerste stap in de ontwikkeling van een model om de attractiviteit van land te bepalen voor landbouwproduktie. Dit model is een onderdeel van het Decision Support System (DSS) Groene Ruimte. De attractiviteit wordt bepaald op basis van de bodemgeschiktheid, economische

 11. Tekstevaluatie. Onderzoek naar de validiteit van probleemopsporende methoden.

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Menno D.T.; Schellens, P.J.

  2002-01-01

  Onder tekstschrijvers en communicatieprofessionals is het besef gegroeid dat het testen van teksten in een conceptfase,ook wel formatieve evaluatie genoemd, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van communicatie. Er is inmiddels ook een flink aantal methoden beschikbaar waaruit

 12. Enige aspecten van de hedendaagse migratie van Nederlanders naar Canada

  NARCIS (Netherlands)

  Tuinman, A.S.

  1952-01-01

  After the Second World War most of the restrictions against entry to Canada as an immigrant were abolished, although the admission of farmers and farm workers has never been restricted. The ideas about Canada's immigrational capacity fluctuated with the economic situation; after 1950 the doors were

 13. Verder onderzoek naar natuurlijke middelen tegen worminfectie nodig

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  De kruiden papaja, boldoblad en bijvoet werken niet preventief tegen een milde besmetting van spoelwormen (Ascaris suum) bij biologische vleesvarkens. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR. Om worminfecties te voorkomen is een combinatie van grondig reinigen van de stal en varkens regelmatig

 14. EDTA: Literatuuronderzoek naar de orale toxiciteit voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen PJCM; Knaap AGAC; Taalman RDFM

  1990-01-01

  For the food additive EDTA the WHO allocated an ADI of 2.5 mg/kg body weight in 1974. The complexing agent EDTA may affect the metabolism of metal ions ; this aspect was not discussed in detail in the 1974 evaluation of the WHO. In particular effects due to the binding of zinc ions are reported

 15. Gaatjes in consumptieaardappelen : bureaustudie naar optreden en beheersing

  NARCIS (Netherlands)

  Wustman, R.

  2007-01-01

  Gaatjes in consumptieaardappelen (tafel- en verwerkingsaardappelen) zijn soms een belangrijk kwaliteitsprobleem in Nederland. Doel van deze bureaustudie was een beschrijving van de mogelijke oorzaken. Rhizoctonia solani en ritnaalden werden genoemd als belangrijkste veroorzakers van gaatjes. De

 16. Onderzoek naar het verbreken van winterrust bij Malus 'Elstar'

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.; Kers, M.

  2006-01-01

  In een driejarig onderzoek is aangetoond dat vooral bij Elstar op onderstam M9 sprake is van een ongelijktijdige verbreking van de winterrust. Dit veroorzaakt problemen, zoals `slapers en dromers¿ (niet of slecht uitlopen van de ogen) en bloeden op de knipplaats. De fysiologische ontwikkeling van de

 17. Risico's Verkend. Naar een risicomodel voor toezichtstrategie van IGZ

  NARCIS (Netherlands)

  Baan CA; Smits JPJM; Limburg LCM; CZO

  2002-01-01

  The working methods of the IHC have been criticised in recent years. The IHC has taken various initiatives to improve the situation. This includes asking the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to set up a rational model to determine inspection priorities - in short, a

 18. 100 jaar beton-voorschriften. Van GBV naar Eurocode

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsbers, F.B.J.

  2012-01-01

  Dit jaar is het op de kop af 100 jaar geleden dat er in Nederland voor de eerste keer voorschriften voor betonconstructies verschenen, met als titel ‘Gewapend Beton Voorschriften’, kortweg de GBV 1912. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij de historie van de betonvoorschriften in Nederland. En

 19. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen

 20. Van 'oud' geheugen naar digitaal brein. Massadigitalisering in praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Klijn, Edwin

  2015-01-01

  abstractEdwin Klijn From ‘old’ memory to digital brain. Practice of Massa Digitizing Digitization of Dutch cultural heritage collections is speeding up. Yet, still only a small portion of all analogue collections can be consulted online in digital format. Often digital collections remain hidden from

 1. Clean label is maatwerk : onderzoek naar verwachtingen consument

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, A.M.

  2016-01-01

  Clean label is trending. Veel fabrikanten van voedingsmiddelen werken eraan, vaak vanuit een technologisch perspectief. Experts van Wageningen UR Food & Biobased Research onderzochten wat de verwachtingen zijn van consumenten van clean label.

 2. Politie en burgers: van informatie delen naar volwaardige samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, Johanna Helena; Vries, Arnout; Mente, Maj Roy; Huis in 't Veld, Mirjam

  2015-01-01

  Community oriented policing (COP) can be seen as a co-production between citizens and police (and other stakeholders) in increasing public safety. There is a broad range of projects to cooperate with citizens. We ordered these projects along two dimensions: level of co-production

 3. Analyse van gedrag en percepties : Kwalitatief onderzoek naar herstelbelemmerend gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  A. Bruggeman; dr. A. Feleus; M. Maliepaard; N. Lajqi

  2017-01-01

  In diverse richtlijnen wordt aangegeven dat psychosociale factoren van invloed kunnen zijn op het herstel van klachten. Worden hestelbelemmerende factoren niet meegenomen in de therapie, dan bestaat de kans op chroniciteit of recidivering van de klachten. Uit literatuur blijkt niet hoe een

 4. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van

 5. Onderzoek naar de microbiologische en chemische kwaliteit van rundergehakt

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.

  1997-01-01

  In opdracht van de Consumentenbond zijn in maart en april 1997, 140 monsters rundergehakt op diverse chemische (vet, collageen, sulfiet, vleesspecies) en microbiologische (totaal kiemgetal, Salmonella) aspecten onderzocht.

 6. Fysisch onderzoek naar de aanwezigheid van waterbindende middelen in champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Oortwijn, H.; Herstel, H.

  1988-01-01

  Het RIKILT is door het PGF gevraagd methoden te ontwikkelen om de eventuele aanwezigheid van waterbindende middelen, die aan champignonconserven worden toegevoegd om het vochtverlies van de champignons gedurende het bereidingsproces te beperken, vast te stellen. In dit onderzoek is gepoogd in

 7. Pestalozzi's zoektocht naar het wezen van de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  Voor de interpretatie van de opvoedkundige theorie van J.H. Pestalozzi zijn zijn 'Nachforschungen'(uit 1797)van grote betekenis. Zelf sprak hij in dit verband over de 'Philosophie meiner Politik'. Kenmerkend voor de mens en dus ook voor de opvoeding is, volgens Pestalozzi, dat hij tegelijkertijd

 8. Kosten en baten van actieve screening naar HCM

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelman, C.; Kok, L.

  2013-01-01

  In Nederland sterven jaarlijks 500 jonge mensen (<45 jaar) een plotselinge natuurlijke dood. Het merendeel van deze sterfgevallen wordt veroorzaakt door een erfelijke hartziekte. Deze sterfgevallen zijn vaak onverwachts omdat deze mensen tot dan toe geen symptomen hebben ervaren van de ziekte. De

 9. De ziekte van Fabry: op weg naar een behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Linthorst, G. E.; Hollak, C. E.; Bosman, D. K.; Heymans, H. S.; Aerts, J. M.

  2000-01-01

  Fabry's disease, deficiency of the enzyme alpha-galactosidase A, is an X-linked lysosomal storage disorder. Clinical symptoms are caused by continuous deposition of specific glycolipids in endothelial cells, neural cells, skin and cornea. These depositions give rise to skin (angiokeratoma) and eye

 10. Levensloopbegeleiding bij autisme:hoe komen van droom naar daad?

  NARCIS (Netherlands)

  Jan-Pieter Teunisse

  2011-01-01

  Roos is negentien jaar jong en heeft autisme. Zoals elke jonge vrouw droomt ze over haar toekomst. Die dromen zijn niet veel anders dan de dromen van haar leeftijdsgenoten zonder autisme. Maar waar voor ieder van hen daarbij de dichtregel van Willem Elsschot opgaat: ‘Tussen droom en daad staan

 11. Naar een amfibische antropologie. Het element water bij Peter Sloterdijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, R. ten

  2008-01-01

  The German philosopher Peter Sloterdijk can be seen as a philosopher of elements. It is argued that he takes a special interest in air and water. In the paper, the focus is on what Sloterdijk has to say about water. More particularly, it is shown that this element plays a pivotal role in what

 12. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er

 13. Veiligheid verkend : Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Urlings, T.H.; Blank, J.L.T.

  2011-01-01

  Safety has been high on the political agenda for several years. Increased police deployment, heavier sentences, various preventive measures to combat truancy, neighbourhood renewal and strengthening integration are just a small selection of the various policies that are frequently mentioned in the

 14. Parodontitis en systemische ziekten - van wetenschap naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Thomas, R Z; Loos, B G; Teeuw, W; Kunnen, A; van Winkelhoff, A J; Abbas, F

  2015-01-01

  The evidence for an association between systemic diseases and periodontitis is strongest with diabetes mellitus type 2 and cardiovascular disease. There is a moderate association of periodontitis with adverse pregnancy outcomes and rheumatoid arthritis. Periodontal treatment has, on average, a

 15. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te

 16. Speed-pedelec op de rijbaan : eerste praktijkonderzoek naar gedragseffecten.

  OpenAIRE

  Stelling-Konczak, A. Groot-Mesken, J. de Vlakveld, W.P. & Wesseling, S.

  2017-01-01

  Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe wetgeving voor de speedpedelec van kracht en is de speed-pedelec gekentekend als bromfiets — tot die tijd gold de speed-pedelec (tijdelijk) als snorfiets. Volgens deze nieuwe wetgeving is de speedpedelecrijder verplicht een helm te dragen en — wanneer er geen fiets-/bromfietspad is — verplicht om op de rijbaan te rijden. De effecten van deze nieuwe plaats op de weg zijn bestudeerd door personen gedurende enkele weken met een speed-pedelec te laten rijden en d...

 17. Speed-pedelec op de rijbaan : eerste praktijkonderzoek naar gedragseffecten.

  NARCIS (Netherlands)

  Stelling-Konczak, A. Groot-Mesken, J. de Vlakveld, W.P. & Wesseling, S.

  2017-01-01

  Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe wetgeving voor de speedpedelec van kracht en is de speed-pedelec gekentekend als bromfiets — tot die tijd gold de speed-pedelec (tijdelijk) als snorfiets. Volgens deze nieuwe wetgeving is de speedpedelecrijder verplicht een helm te dragen en — wanneer er geen

 18. Onderzoek naar het voorkomen van de wasbeer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Grift, van der E.A.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Wegman, R.M.A.

  2016-01-01

  In opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het voorkomen van de Wasbeer (Procyon lotor) in Nederland en de Duitse grensstreek in beeld gebracht en onderzocht of er sprake is van gevestigde populaties.

 19. Onderzoek naar de werking van biologische meststoffen in de containerteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Aendekerk, T.G.L.

  2004-01-01

  Het aantal biologische organische meststoffen dat reeds op de markt is gebracht is vrij groot. De werkingsduur en welke voedingsstoffen vrijkomen is echter niet duidelijk. De fabrikanten geven bij hun producten aanbevelingen over de te gebruiken hoeveelheden , doch deze geadviseerde hoeveelheden

 20. Never waste a good crisis. Van klantgericht naar klantgedreven

  NARCIS (Netherlands)

  Tom De Ruyck; Dr. Gerrita van der Veen

  2011-01-01

  Never waste a good crisis’, aldus Hillary Clinton, ofwel wat hebben we geleerd van deze crisis? Uit onderzoek van Boer & Croon onder 1000 bedrijven bleek dat ruim 80% klantenbinding als primaire strategische focus ziet. Niet voor niets wordt de huidige crisis ook wel een waarden- of