WorldWideScience

Sample records for studie av tre

 1. Med fingrarna på kontrabasen : En kvalitativ studie av tre kontrabasisters syn på sin teknik

  OpenAIRE

  Beyer, Hannes

  2014-01-01

  Studien syftar till att utifrån hermeneutiskt perspektiv, utforska hur tre kontrabasister har kommit fram till just sitt sätt att tekniskt ta sig an instrumentet samt vilken funktion dessa kontrabasister anser att deras teknik har. Studiens datamaterial består av kvalitativa samtalsintervjuer med tre professionella kontrabasister som arbetar inom ett flertal genrer. I resultatavsnittet beskrivs respektive respondents tekniska förhållningsätt till kontrabasen utifrån tre tematiska metaforer: E...

 2. Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hallvard Kjelen

  2015-08-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts arbeid. Ho viser ved hjelp av omgrepa efferent og estetisk lesing korleis det er ei utfordring for litteraturlæraren å utvikle ei litteraturundervisning som i tilstrekkeleg grad tek omsyn til kjensler og røynsler. I ein litteraturteoretisk kontekst er subjektive responsar på litterære tekstar irrelevante, men i ein litteraturdidaktisk kontekst er subjektive responsar høgst relevante. Denne artikkelen bidrar inn i diskusjon-en mellom anna ved å trekkje inn meir empirisk basert litteraturteori som referanseramme. Artikkelen presenterer tre lesarars litterære responsar, og viser korleis kunnskap om individuelle lesarresponsar kan vere utgangspunkt for ei litteraturundervisning som balanserer ei fagleg tilnærming til litteratur opp mot ei meir opplevingsbasert tilnærming.Emneord: Litteraturundervisning, litterær kompetanse, empirisk litteraturteori, lesarresponsAbstractThe article discusses a key issue in literature didactics, namely the relation between literary reading as an academic competence, and literary reading as an experience. The discussion draws heavily on Louise Rosenblatt’s work. By using the concepts efferent and aesthetic reading, she shows how it is a challenge for the teacher of literature to develop literature teaching that adequately takes emotions and experience into account. In a literature-theoretical context, subjective responses to literary texts are irrelevant; but in a didactics context, the subjective responses are highly relevant.  This article contributes to the discussion by bringing in a more empirically based literature theory as a frame of reference. The article presents three readers’ literary responses, and shows how knowledge of individual reader responses can be the basis for

 3. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 4. Planretningslinjer for en differensiert forståelse av byggeforbudet i strandsonen erfart av tre kommuner

  OpenAIRE

  Alvheim, Maren

  2014-01-01

  I plan- og bygningsloven er det nå delvis videreført og innstrammet et unntak fra byggeforbudet for å ta hensyn til variasjonene mellom landets kystkommuner. Unntaket innebærer at kommunene må fastsette en ny byggegrense gjennom plan for å fravike forbudet mot bygging i strandsonen. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) er iverksatt med mål om å tydeliggjøre kommunenes adgang til å bygge i strandsonen gjennom plan. Oppgaven søker å avklare ...

 5. "Go vote for this man and go home" : En studie av tre NGO:s arbete med kvinnor inom Egyptens familjelag

  OpenAIRE

  Hassan Herou, Lina

  2013-01-01

  This bachelor thesis is based on interviews with staff from three Egyptian NGOs in Cairo during the spring of 2013. The study examines how three Egyptian NGOs discuss the woman’s situation within the Islamic legal discourse in the contemporary Egypt. The empiric material was analysed through a theoretical framework of gender in Islam, and a discussion of the concept of human rights laws in a local context. The respondents emphasize the societies gender stereotypes as obstacles in the discussi...

 6. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 7. Jean-Michel Basquiat- : en undersøkelse av tre arbeider på papir fra 1982-1983

  OpenAIRE

  Langebrekke, Josephine

  2011-01-01

  Jean-Michel Basquiats (1960–1988) produksjon har vært gjenstand for et konservert forskningsparadigme hvor det biografiske materialet som ligger til grunn, har fått spille en dominerende rolle i møte med verkene. Formålet med denne oppgaven har vært å foreta en analyse av tre arbeider på papir fra perioden 1982–1983; Undiscovered Genius, Ascent og 50¢ Piece, med vekt på dekoding av tekst og tegn for å gjennomgå verkenes narrative fremstilling, ekstrahert fra alt personlig-relatert materiale s...

 8. Företagsanalys, en studie av nyckeltal

  OpenAIRE

  Reigans, John; Hellgren, Joakim

  2010-01-01

  Problem: How should a smaller investor behave when investing in the stock market and what knowledge should he have about the business he´s investing in? Purpose: The purpose of this thesis is to give the smaller investor a tool for investing in the stock market. The thesis aim to illustrate, through key ratios, what companies an investor should look for when investing in a company. Method: By studying already existing theories and then apply them on the thesis. The theories was then developed...

 9. Frihet, fantasi og utfoldelse: En kvalitativ studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borghild Brekke

  2017-10-01

  Full Text Available Artikkelen undersøker hva slags forståelse lærerutdannere og lærerstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i lærerutdanningene. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse blant lærerutdannere og lærerstudenter ved en norsk lærerutdanningsinstitusjon. I lys av danningsteoretisk og didaktisk teori, finner studien at lærerutdannere og lærerstudenters forståelse av estetiske arbeidsformer i undervisningen er kjennetegnet av «frihet» som fravær av tvang og fasit i arbeid med lærestoffet, «fantasi» som bruk av forestillingsevnen slik at kunnskapen blir personlig, og «utfoldelse» som sosialisering inn i et fellesskap gjennom tilbakemeldinger på egen atferd. Til sammen kan informantenes forståelse av de tre aspektene sies å fremheve viktigheten av å utvikle de lærendes autonomi. Artikkelen gir et bidrag til undervisningspraksis i lærerutdanningene, gjennom å gi eksempler på hva estetiske arbeidsformer kan være i en slik sammenheng. Avslutningsvis drøftes funnene opp mot samtidige politiske begrunnelser for bruk av estetiske arbeidsformer i utdanningene.

 10. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 11. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilie Katrine Utheim Grønvik

  2015-01-01

  Full Text Available A qualitative study of nursing students' experience of new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles Evidence-Based Practice is a vital part of professional health care and nurses need to have knowledge of research. This article presents nursing students' experience with new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles. This experience was studied in focus group interviews with second-year nursing students. The students described it as challenging to understand the various quantitative designs and statistical methods. Specific requirements in the learning activities, constructive feedback, relevance and conformity between learning activities and assessments seem to promote the targeted learning outcome. How students' knowledge and skills are received in practice seems to affect students' attitudes and behavior in relation to the application of research results. To increase evidence-based practice there appears to be a need for innovative processes that can strengthen the cooperation between the nursing education and the field of practice.

 12. Study on the Effect of Wing Bud Chitin Metabolism and Its Developmental Network Genes in the Brown Planthopper, Nilaparvata lugens, by Knockdown of TRE Gene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lu Zhang

  2017-09-01

  Full Text Available The brown planthopper, Nilaparvata lugens is one of the most serious pests of rice, and there is so far no effective way to manage this pest. However, RNA interference not only can be used to study gene function, but also provide potential opportunities for novel pest management. The development of wing plays a key role in insect physiological activities and mainly involves chitin. Hence, the regulating role of trehalase (TRE genes on wing bud formation has been studied by RNAi. In this paper, the activity levels of TRE and the contents of the two sugars trehalose and glucose were negatively correlated indicating the potential role of TRE in the molting process. In addition, NlTRE1-1 and NlTRE2 were expressed at higher levels in wing bud tissue than in other tissues, and abnormal molting and wing deformity or curling were noted 48 h after the insect was injected with any double-stranded TRE (dsTRE, even though different TREs have compensatory functions. The expression levels of NlCHS1b, NlCht1, NlCht2, NlCht6, NlCht7, NlCht8, NlCht10, NlIDGF, and NlENGase decreased significantly 48 h after the insect was injected with a mixture of three kinds of dsTREs. Similarly, the TRE inhibitor validamycin can inhibit NlCHS1 and NlCht gene expression. However, the wing deformity was the result of the NlIDGF, NlENGase, NlAP, and NlTSH genes being inhibited when a single dsTRE was injected. These results demonstrate that silencing of TRE gene expression can lead to wing deformities due to the down-regulation of the AP and TSH genes involved in wing development and that the TRE inhibitor validamycin can co-regulate chitin metabolism and the expression of wing development-related genes in wing bud tissue. The results provide a new approach for the prevention and management of N. lugens.

 13. Study on the Effect of Wing Bud Chitin Metabolism and Its Developmental Network Genes in the Brown Planthopper, Nilaparvata lugens, by Knockdown of TRE Gene.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Lu; Qiu, Ling-Yu; Yang, Hui-Li; Wang, Hui-Juan; Zhou, Min; Wang, Shi-Gui; Tang, Bin

  2017-01-01

  The brown planthopper, Nilaparvata lugens is one of the most serious pests of rice, and there is so far no effective way to manage this pest. However, RNA interference not only can be used to study gene function, but also provide potential opportunities for novel pest management. The development of wing plays a key role in insect physiological activities and mainly involves chitin. Hence, the regulating role of trehalase (TRE) genes on wing bud formation has been studied by RNAi. In this paper, the activity levels of TRE and the contents of the two sugars trehalose and glucose were negatively correlated indicating the potential role of TRE in the molting process. In addition, NlTRE1-1 and NlTRE2 were expressed at higher levels in wing bud tissue than in other tissues, and abnormal molting and wing deformity or curling were noted 48 h after the insect was injected with any double-stranded TRE ( dsTRE ), even though different TREs have compensatory functions. The expression levels of NlCHS1b, NlCht1, NlCht2, NlCht6, NlCht7, NlCht8, NlCht10, NlIDGF , and NlENGase decreased significantly 48 h after the insect was injected with a mixture of three kinds of dsTREs . Similarly, the TRE inhibitor validamycin can inhibit NlCHS1 and NlCht gene expression. However, the wing deformity was the result of the NlIDGF, NlENGase, NlAP , and NlTSH genes being inhibited when a single dsTRE was injected. These results demonstrate that silencing of TRE gene expression can lead to wing deformities due to the down-regulation of the AP and TSH genes involved in wing development and that the TRE inhibitor validamycin can co-regulate chitin metabolism and the expression of wing development-related genes in wing bud tissue. The results provide a new approach for the prevention and management of N. lugens .

 14. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  OpenAIRE

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 15. Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fride Lindstøl

  2017-12-01

  Full Text Available Å være lærerutdanner skiller seg fra andre stillinger innenfor høyere utdanning: Lærerutdanneren underviser både i fagstoff og i hvordan studentene kan lære bort og adaptere fagstoffet i klasserommet. Det at lærerutdanneren underviser i det å undervise, har implikasjoner for hvordan undervisningen planlegges, gjennomføres og analyseres i lærerutdanningen – undervisningens form blir en del av budskapet. Lærerutdannerens arbeid handler derfor om å utforme, velge og sette i spill aktiviteter og oppgaver som kan adaptere fag, forskning, didaktikk og teori til klasserom og profesjonen. Utforming og montasje av de ulike delene eller episodene i et undervisningsforløp kan betegnes som undervisningsforløpets dramaturgi. I denne artikkelen har jeg gjort en dramaturgisk analyse av tre lærerutdanneres undervisning for å identifisere og beskrive hvordan de bruker eksplisitte modelleringsformer, og hva som skjer når de bruker dem. I etterkant av den dramaturgiske analysen har jeg gjort en konvensjonell innholdsanalyse av intervjudata for å undersøke hvordan lærerutdannerne selv forklarer formålet og erfaringer med å bruke eksplisitt modellering i undervisningen. Analyse av tre lærerutdanneres undervisningspraksis sammenfattes i en modelleringsstige som visualiserer hvordan enkelte former for eksplisitte modelleringsformer tilbyr en egen sirkulær dramaturgi. Studien antyder og drøfter også på hvilken måte modelleringsstigen kan fungere som en dramaturgisk modell, som kan brukes som utgangspunkt for lærerutdanneres planlegging, gjennomføring og analyse av egen undervisning. Studien er et bidrag til å utvikle og forske på hvordan eksplisitte modelleringsformer kan brukes for å skape sammenheng mellom praktisk lærerarbeid og teoretisk metarefleksjon i lærerutdannerens undervisning. Innsamling av data er gjort i profesjonsverksted, som kan forklares som en læringsarena hvor lærerutdannere fra ulike fag samarbeider om

 16. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 17. Design av infotainment-system styrt av ögonrörelser i bilar : En explorativ studie för att ta fram ett förslag på hur man kan designa ett infotainment-system som har ögonrörelser som huvudsakliga interaktionsmetod med fokus på den funktionella designen.

  OpenAIRE

  Anzén, Philip

  2014-01-01

  Denna studie har som syfte att ta fram ett designförslag på ett ögonrörelsestyrt infotainment-system samt utvärdera detta. Fokusen ligger på den funktionella design och dess för- och nackdelar. Studien tar upp tre olika designförslag varav ett valdes att göra en prototyp av. Prototypen skapades med hjälp av HTML5, Javascript och Python. Detta kopplades sedan samman med ett ögonrörelsesystem tillhörande Smart Eye AB. Prototypen användartestades och utvärderades med hjälp av en bilsimulator. Ut...

 18. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 19. Reliabilitet av den norske versjonen av Timed Up and Go (TUG)

  OpenAIRE

  Botolfsen, Pernille; Helbostad, Jorunn L.

  2010-01-01

  Hensikt: Vurdere intratester-, intertester-, og test-retest reliabilitet av den norske versjonen av «Timed Up and Go» (TUG). Design: Metodestudie som benytter tverrsnittsstudie-design. Materiale og metode: Tretti personer (20 kvinner og 10 menn) over 75 år (gjennomsnitt 82,5) gjennomførte TUG tre ganger. To fysioterapeuter skåret deltagerne. For utregning av relativ reliabilitet ble intraclass correlation coefficient (ICC) anvendt, og for utregning av absolutt reliabilitet b...

 20. Tre paradigmer i medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joshua Meyrowitz

  1997-09-01

  Full Text Available I en tid med stadig flere typer medier og hvor medieforskning dækker snart sagt alle mulige forskningsområder, giver Joshua Meyrowitz´ artikel et aktuelt bud på tre overordnede paradigmer for forståelsen af medierne. Hvad er folks - særligt medieforskernes - opfattelse af medi- erne? Forfatteren opererer analytisk med tre mediemetaforer: Medierne som kanaler, som sprog og som miljøer. Det er konkurrende opfattelser af medier, som forskerne ofte ikke formulerer eller erkender eksplicit. Den manglende klarhed omkring ens mediemetaforiske grundlag fører til uoverensstemmelser og misforståelser. Når grænserne for hver opfat- telse derimod trækkes op, påpeger Meyrowitz, skabes samtidig ønskerne for at forstå og bruge andre opfattelser. Den nødvendige mediemetafo- riske brobygning for forståelse af vor tid, kan først da opstå. Artiklen er oversat af Gunhild Wernblad.

 1. Comparative study of atrial fibrillation and AV conduction in mammals

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Tweel, I. van der

  1987-01-01

  Atrial fibrillation is one ofthe most common cardiac arrhythmias in humans. It a1so occurs quite frequent1y in dogs and horses. Comparative study of this arrhythmia may contribute to better understanding of the pathophysiologica1 mechanisms involved. In this study, we present a quantitative

 2. Ljudrum : En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik

  OpenAIRE

  Eriksson-Aras, Karin

  2017-01-01

  The purpose of the thesis is to investigate how sound creates distinct, cognitive and spatial entities, sound spaces, and to find out how sound spaces constitute forms of human interaction. A further aim is to establish concepts used when studying sound spaces, thus contributing to a Swedish terminology for describing and analysing sound and sound spaces.   The analysis follows a hermeneutic spiral, alternating between inductive and deductive methodology, between the individual and the genera...

 3. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 4. Det förlorade paradiset vs. paradiset återfått : en studie om barndom på tre noveller av Willa Cather

  OpenAIRE

  Valdner, Faith

  2013-01-01

  Literature is a source that enriches students’ language ability on every level and short stories are a form that is suitable for adolescent students. To young people, memories from childhood are still close and vivid. To most these memories are mixed; among games and adventures there are both happiness and disappointments, both childhood friendships and betrayals. It is a topic everyone can talk about and many discussions can be developed from it. In addition, the short story is a genre that ...

 5. Låt oss inte glömma Lady Macbeth! : En komparativ studie av Lady Macbeth i Shakespeares tragedi samt i tre moderna TV- och filmadaptioner.

  OpenAIRE

  Lidzén, Susanne

  2012-01-01

  The work of Shakespeare has been popular to make film adaptations of from the birth of cinema. Macbeth, one of his most often played tragedies, is no exception. But how did Shakespeare portray Lady Macbeth in his play, and how do directors in the 21th century choose to portray her for a modern audience? I will try to find the answer to these questions by analyzing Shakespeare´s play as well as three modern adaptations. I will begin the thesis by looking at scholars´ view in questions regardin...

 6. Optimisation and validation of a remote monitoring system (Onco-TreC) for home-based management of oral anticancer therapies: an Italian multicentre feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Passardi, Alessandro; Rizzo, Mimma; Maines, Francesca; Tondini, Carlo; Zambelli, Alberto; Vespignani, Roberto; Andreis, Daniele; Massa, Ilaria; Dianti, Marco; Forti, Stefano; Piras, Enrico Maria; Eccher, Claudio

  2017-05-29

  Despite the growing number of oral agents available for cancer treatment, their efficacy may be reduced due to the lack of adherence, inappropriate adverse event self-management and arbitrary dose adjustment. The management of anticancer therapies could exponentially benefit from the introduction of mobile health technologies in a highly integrated electronic oncology system. We plan to customise and fine-tune an existing monitoring TreC platform used in different chronic diseases in the oncology setting. This project follows a multistep approach with two major purposes: 1. participatory design techniques driven by Health Literacy and Patient Reported Outcomes principles in order to adapt the system to the oncology setting involving patients and healthcare providers; 2. a prospective training-validation, interventional, non-pharmacological, multicentre study on a series of consecutive patients with cancer (20 and 60 patients in the training and validation steps, respectively) in order to assess system capability, usability and acceptability. The novel Onco-TreC 2.0 is expected to contribute to improving the adherence and safety of cancer care, promoting patient empowerment and patient-doctor communication. Ethical approval was obtained from the Independent Ethics Committees of the participating institutions (CEIIAV protocol Number 2549/2015; reference Number 1315-PU). Informed consent will be obtained from all study participants. Findings will be disseminated through peer-reviewed journals, conferences and event presentations. ClinicalTrials.gov (NCT02921724); (Pre-results). Other study ID Number: IRST100.18. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 7. Dwivedi, AV

  African Journals Online (AJOL)

  Dwivedi, AV. Vol 3, No 2 (2014) - Articles Linguistic realities in Kenya: A preliminary survey. Abstract PDF · Vol 3, No 2 (2014) - Articles Note: Contributors to this Issue Abstract PDF. ISSN: 2026-6596. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL ...

 8. Skatte- og konkurransemessige utfordringer i delingsøkonomien : en studie av Airbnb

  OpenAIRE

  Monsen, Jørgen Tvedt; Gundersen, Preben Holme

  2017-01-01

  Delingsøkonomien har vært gjenstand for bemerkelsesverdig vekst i nyere tid. Delingskonseptet omfatter en rekke økonomiske aktiviteter som via en plattform tilrettelegger for effektiv kommunikasjon mellom tilbydere og etterspørrere av underutnyttede ressurser. Gjennom å forsyne overnattingsmarkedet med personers ledige kapasitet av boenheter, har Airbnb blitt en verdensledende delingsaktør. Fremveksten av delingsøkonomien har bidratt til inntektsmuligheter for tilbydere, samtid...

 9. Samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom. En kvalitativ studie av hva fagpersoner forteller om planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom

  OpenAIRE

  Jensen, Øyvind

  2014-01-01

  Denne oppgaven er skrevet ut fra problemstillingen: Hvordan beskriver fagpersoner planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom? Den belyser teori om Aspergers syndrom, effekt av samtalegrupper samt andre viktige forhold i tilknytning til samtalegruppe, som kommunikasjon, veiledning og psykoedukasjon. Fire informanter fra nettverket «Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper for personer med Aspergers syndrom» ble intervjuet, ...

 10. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 11. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

  Science.gov (United States)

  Buraka, E; Chen, C Yu-Chian; Gavare, M; Grube, M; Makarenkova, G; Nikolajeva, V; Bisenieks, I; Brūvere, I; Bisenieks, E; Duburs, G; Sjakste, N

  2014-09-05

  The ability to intercalate between DNA strands determines the cytotoxic activity of numerous anticancer drugs. Strikingly, intercalating activity was also reported for some compounds considered to be antimutagenic. The aim of this study was to determine the mode of interaction of DNA with the antimutagenic and DNA repair-stimulating dihydropyridine (DHP) AV-153. DNA and AV-153 interactions were studied by means of UV/VIS spectroscopy, fluorimetry and infrared spectroscopy. Compound AV-153 is a 1,4 dihydropyridine with ethoxycarbonyl groups in positions 3 and 5. Computer modeling of AV-153 and DNA interactions suggested an ability of the compound to dock between DNA strands at a single strand break site in the vicinity of two pyrimidines, which was confirmed in the present study. AV-153 evidently interacted with DNA, as addition of DNA to AV-153 solutions resulted in pronounced hyperchromic and bathochromic effects on the spectra. Base modification in a plasmid by peroxynitrite only minimally changed binding affinity of the compound; however, induction of single-strand breaks using Fenton's reaction greatly increased binding affinity. The affinity did not change when the ionic strength of the solution was changed from 5 to 150 mM NaCl, although it increased somewhat at 300 mM. Neither was it influenced by temperature changes from 25 to 40°C, however, it decreased when the pH of the solution was changed from 7.4 to 4.7. AV-153 competed with EBr for intercalation sites in DNA: 116 mM of the compound caused a two-fold decrease in fluorescence intensity. FT-IR spectral data analyses indicated formation of complexes between DNA and AV-153. The second derivative spectra analyses indicated interaction of AV-153 with guanine, cytosine and thymine bases, but no interaction with adenine was detected. The antimutagenic substance AV-153 appears to intercalate between the DNA strands at the site of a DNA nick in the vicinity of two pyrimidines. Copyright © 2014 Elsevier

 12. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 13. "AV nodal" reentry: Part II: AV nodal, AV junctional, or atrionodal reentry?

  NARCIS (Netherlands)

  McGuire, M. A.; Janse, M. J.; Ross, D. L.

  1993-01-01

  The classical model of "atrioventricular (AV) nodal" reentrant tachycardia suggests that the reentrant circuit is entirely within the compact AV node and that AV nodal tissue is present proximal and distal to the circuit. Recent evidence from mapping studies and from examination of the effects of

 14. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 15. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 16. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 17. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 18. Draft Genome Sequences of Strains TRE 1, TRE D, TRE H, and TRI 7, Isolated from Tamarins and Belonging to Four Putative Novel Bifidobacterium Species.

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Edoardo; Mattarelli, Paola; Modesto, Monica; Bonetti, Andrea; Spiezio, Caterina; Sandri, Camillo; Morelli, Lorenzo

  2018-01-18

  Bifidobacterium sp. strains TRE 1, TRE D, TRE H, and TRI 7 were isolated from two tamarins housed in Parco Natura Viva, Garda Zoological Park S.r.l. (Bussolengo, Verona, Italy). These strains belong to four putative novel species of the genus Bifidobacterium The genome sizes were 2.7 Mb for TRE 1, 2.7 Mb for TRE D, 2.4 Mb for TRE H, and 2.7 Mb for TRI 7. The average GC contents were 63.18% for TRE 1, 58.27% for TRE D, 57.11% for TRE H, and 63.79% for TRI 7. Copyright © 2018 Puglisi et al.

 19. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 20. Dual chamber pacing with optimal AV delay in congestive heart failure: a randomized study.

  Science.gov (United States)

  Capucci, A; Romano, S; Puglisi, A; Santini, M; Pagani, M; Cazzin, R; Zanuttini, D; Mangiameli, S; Moracchini, P V; Neri, R; De Ciuceis, P; Circo, A; Cavaglià, S; De Seta, F

  1999-07-01

  A prospective randomized trial was set up to evaluate contractile parameters and quality of life in patients with congestive heart failure. We describe the results from 38 patients in sinus rhythm and with chronic heart failure due to congestive cardiomyopathy, prospectively randomized to optimal medical therapy (Group 1, 19 patients) or optimal medical therapy plus dual chamber pacemaker programmed to optimal AV delay (Group 2, 19 patients). At a 6 month follow-up, 7/19 patients in Group 1 had died compared with 5/19 patients in Group 2. During follow-up, there were few significant changes in evaluated parameters except for mitral regurgitation time, which was prolonged in Group 1 and shortened in Group 2. The systolic left ventricular diameter shortened significantly only in Group 2. An energy and activity questionnaire showed that the effect of DDD pacing in the latter patient population was beneficial. From these results we may conclude that at the 6 month follow-up DDD pacing with echo-optimized AV interval programming can improve quality of life without affecting survival.

 1. Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Lennart Vikene

  2014-05-01

  Full Text Available Artikkelen gir et praktisk eksempel på hvordan ulike studentgrupper i forbindelse med bygging av nødbivuakk i vinterfjellet opplevde min situasjonsbestemte ledelse som veileder. Teorigrunnlaget viser til situasjonsbestemte ledelsesmodeller og hva som kjennetegner god veiledning i friluftsliv. Datainnsamlingen bygger på kvantitative data fra et spørreskjema og benyttes til å analysere studentenes opplevelse av veileders ledelse ut i fra rangeringsmetoden Visuell Analog Skala (VAS. Fra samme spørreskjema var det også et åpent spørsmål som benyttes til refleksjon over studentenes opplevelse av sikkerhet i undervisningssituasjonen. Resultatene viser at studentgruppene opplevde klare ledelsesforskjeller gjennom de ulike fasene som ledelsen ble delt opp i, men at ledelsesatferden varierte lite i forhold til gruppenes erfaringsgrunnlag. Resultatene tyder på at jeg som veileder i stor grad har blitt påvirket av mine tidligere erfaringer og den potensielle risikoen som ligger ved aktiviteten. Selv om den situasjonsbestemte ledelsen varierte lite mellom de tre gruppene, viser resultatenes store standardavvik at de ulike smågruppene opplevde at ledelsen varierte. Dette tyder på at jeg som veileder til en viss grad har evnet å benytte situasjonsbestemt ledelse i praksis. På grunn av studentgruppenes relativt like oppfatning av ledelsen i de ulike fasene, viser resultatene også noe av vanskelighetene veileder har i forhold til å gjøre en korrekt vurdering av gruppens evner og erfaring i relasjon til læringssituasjonene som oppstår. Sentralt for ledelsen er likevel at studentgruppene opplevde ledelsen som betryggende, noe som gir studentene et godt grunnlag for senere opplevelser i tilknytning til vinterfriluftsliv og bygging av nødbivuakk.

 2. The Meter arrives. A study of the information around the introduction of individual electricity meters; Maetaren kommer. En studie av informationen kring infoerandet av individuella elmaetare

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maardsjoe Blume, Karin; Lindstedt, Inger

  2008-10-15

  From 1st July 2009 all electricity meters will be read once a month, which means that individual electricity meters will be installed for all users - private customers and businesses alike. This change will create the need for information to be circulated to the users about what will happen, why and what is expected of users. With a specific focus on the relation with private customers, the aim of this study has been to describe and analyse the information and communication strategies used by electricity and energy companies. The methodology has largely consisted of text and material analyses, in combination with an in-depth interview in order to study a company's entire communication chain. The material studied has consisted of ELAN-companies' information material and campaigns. The study's long-term objective is to contribute to a better understanding between user and company and improved knowledge of the field. Which information and communication strategies have been identified in the analysis? Three main areas are in focus here: the choice of genre, the choice of rhetorical approach and the interplay and overlap of texts and images. In terms of genre, it is clear that the spectrum is both wide and varied: letters, brochures, advertisements, postcards, 'road shows' with celebrities as attractions, etc. As the information requirement is great, the choice of genre and the creation of different kinds of material and campaigns are also wide-ranging. The companies have chosen to work in different ways, however, and the dividing line seems to be set between large and small companies, or in other words, companies with or without strong local ties. The companies with strong local connections - and generally speaking not very large - tend to use letters and personal contact. The large international companies make use of a number of contact channels to both stimulate customer interest and make contact. The rhetorical approach relates to the focus

 3. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  OpenAIRE

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 4. Magnetic excitations in low-dimensional spin systems: neutron scattering study on AV2O5

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajima, Kenji

  1997-01-01

  Recent experiments on vanadium oxide bronzes AV 2 O 5 (A=Na, Mg, Li) are reviewed. Experiments are carried out combining two triple-axis spectrometers installed at a thermal beam port and a cold neutron guide at JRR-3M. Spin-wave excitations in single crystals NaV 2 O 5 in the spin-Peierls state shows a steep intra-chain dispersion, which is consistent with estimated exchange interaction from magnetization measurement, and a weak inter-chain dispersion. In the low energy excitation measurement on powder sample of MgV 2 O 5 , we have observed energy gap of 2 meV, which indicates that this material is a ladder system with strong 1D character. Preliminary result on LiV 2 O 5 , which is expected to be a simple 1D antiferromagnet or a zig-zag chain, is also mentioned

 5. Emojis som ett universellt språk : En studie om Apple och Samsungs omvandling av universella koder

  OpenAIRE

  Tenggren, Maria

  2017-01-01

  Denna studie undersöker hur operativsystemen Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Med en semiotisk ansats fokuserar forskaren på att analysera emojis och dess visuella aspekter som skapar känslouttryck. Känslouttryck som i sin tur skapar tolkning och förståelse i människors digitala kommunikation. Studien baseras på tidigare forskning av Paul Ekman, Jaram Park, Young Min Baek, Meeyoung Cha och Rachel Scall. Genom en kvantitativ innehål...

 6. Tre teorier om den moralske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 7. Théâtre de Carouge

  CERN Multimedia

  Staff Association

  2014-01-01

  Venez rire et profitez c'est bientôt les fêtes ! Même Au Théâtre de Carouge-Atelier de Genève ! Profitez de votre tarif pour découvrir la pièce la plus drôle de tous les temps ! venez rire autour de : Silence en coulisses (Noises off) de Michael Frayn et mise en scène de Raoul Pastor Du vendredi 5 au mercredi 31 décembre 2014 ! Certaines dates sont déjà complète ! With English surtitles on December 16th, 17th, 18th, 19th, 20th and 21st Du théâtre dans le théâtre, un chef d'œuvre d'horlogerie dont la mécanique comique nous offre une pièce délirante, une parabole sur le théâtre où l'on tourne en dérision acteurs et metteur en scène. En trois actes, l'auteur nous dépeint l...

 8. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 9. Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2013-05-01

  Full Text Available This paper is from a study about the integration of young refugee children and their families in Sweden. The preschool has here a special responsibility in this mission for children in the age 1-5. The setting for the study is a multiethnic area located on the outskirts of the city. Methodologically an extended case is used. The study has so far been conducted during a period of 14 months doing fieldwork 1-2 days a week. The analyse focus on how the educators educate practice and talk about how the immigrant parents raise and foster their children. This is described as part of a wider ambition to integrate immigrants in Swedish society.

 10. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 11. Upplevelser av reklam på Instagram : En studie om hur inlägg kan formas för att skapa olika typer av reklamupplevelser.

  OpenAIRE

  Lindblad, Otilia

  2017-01-01

  In this study the focus is to explain user attitudes towards advertising on the social media Instagram. Instagram is a relatively new media that has opened up a new way to spread advertising. All people are unique and because of that every one interact and thing in different ways. Different types of posts circulate at Instagram where many can connect to advertising. But what does the recipient thinks about the ads? The document present a qualitative data based on notes and semistructured inte...

 12. Evaluation and development of methods for determining methane emissions from biogas plants - Literature Study; Vaerdering och utveckling av maetmetoder foer bestaemning av metanemissioner fraan biogasanlaeggningar - Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holmgren, Magnus Andreas (SP, Boraas (Sweden)); Willen, Agnes; Rodhe, Lena (JTI, Uppsala (Sweden))

  2011-11-15

  Previous work in areas such as framework of voluntary commitment shows that there is a need for techniques for measurement of methane and other greenhouse gases from various sources in the handling of organic residuals. There are no established methods for determining for instance emissions of methane from open or partially open tanks and cisterns, typically residue storage and the like. This report gives results from Phase 1 of this project, in which literary studies, market research studies, interviews and site visits have been made to identify a number of methods applied for the determination of emissions from open areas, such as liquid surfaces, but also land. Focus is on methods that can be applied to plants for biological treatment, which also includes the water treatment process at the treatment plants, but also the procedures used in measurements on land, landfills and processing plants are studied. First, the report gives a brief overview of a large number of measurement methods, where more detailed descriptions of four methods are given. The four methods are considered to be the most promising to pursue in the following phases of the project: - chamber technology; - sampling hood; - plume measurement with DIAL (Differential Absorption Lidar); - air input in a covered storage.

 13. La torture dans le théâtre de Samuel Beckett

  OpenAIRE

  Degachi, Aymen

  2016-01-01

  International audience; Samuel Beckett procède à un dérangement total de tout ordre avéré ou établi à travers un genre classé comme « théâtre de l’absurde » ou encore par une appellation plus accentuée à savoir « l’anti-théâtre ». Notre poster scientifique s’inscrit dans ce cadre en relevant les différentes manifestations de la problématique de la torture. En effet, le projet dramatique beckettien tend à défigurer les personnages par effets d’anéantissement de toutes les possibilités qui cont...

 14. Théâtre Les 50

  CERN Multimedia

  Théâtre Les 50

  2010-01-01

  Vendredi 1 et samedi 2 octobre 2010 à 20h00 Théâtre en langue anglaise.   WAITING FOR GODOT From Samuel Beckett A Theatre Someone production    Cast Estragon Gary Bird, Vladimir Alan Leather, Lucky Andrew Brookes, Pozzo Joe Pirri, A boy Gabriel Bird Crew Director Sue Humphreys, Producer Dave Humphreys, Technical Steve Pavis   Waiting for Godot is an absurdist play by Samuel Beckett, in which two characters, Vladimir and Estragon, wait for someone named Godot. Godot's absence, as well as numerous other aspects of the play, have led to many different interpretations since the play's premiere. The play is considered by some critics to be one of the most prominent works of the "Theatre of the Absurd".   Théâtre Les 50 à Saint Jean de Gonville Vendredi 1 octobre 2010 à 20h Samedi 2 octobre 2010 à 20h Tarif plein : 18 € Tarif abonné, ense...

 15. A Study of Mild Steel Corrosion Using Adhatoda Vasica (AV Extract as Inhibitor in Different Acid Medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Matheswaran

  2010-01-01

  Full Text Available Corrosion behavior of mild steel in acidic medium using Adhatoda Vasica (AV extract was investigated. The inhibitive effective of Adhatoda Vasica on the corrosion of mild steel in different acidic medium has been studied by weight loss and polarization methods. The Ecorr values are shifted slightly towards negative side in presence of inhibitors which indicate the inhibitors inhibit the corrosion of mild steel in acids solution by controlling both anodic and cathodic reactions due to the blocking of active sites on the metal surface. It is evident that inhibitors bring about considerable polarization of the cathode as well as anode. It was, therefore, inferred that the inhibitive action is of mixed type.

 16. Merchandising-computer trials 1995 - studies on six merchandising systems; Apteringsdatortest 1995 - studier av sex apteringssystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sondell, J.; Essen, I. von

  1996-11-01

  Skogforsk has conducted a series of studies on the second generation of merchandising computers (bucking-to-value computers) available on the Swedish market. The harvesters were moved to the same study site in southern Sweden. Each machine processed about 50 Norway spruce trees and the price lists and study conditions were kept the same for all six systems. The layout of the systems was described and the ergonomics briefly evaluated. The accuracy of the length and diameter measuring and how the systems exploited the value of the wood were studied. The results will be used both by the manufacturers for future development and by the forest companies as a basis for investment decisions. 11 refs, 4 figs, 5 tabs

 17. Potential and barrier study. Energy efficiency of Norwegian homes; Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering av norske boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mjoenes, Christian; Pettersen, Folke Vogn Haug; Kristoffersen, Bjoerge Sandberg; Birkeland, Bjoern Mangor; Essen, Jan von; Haarberg; Karl Johan

  2012-01-15

  On behalf of Enova SF, Prognosesenteret AS and Entelligens AS carried out a potential and barrier study of energy efficiency of the Norwegian housing stock. The study made use of newer and known studies of the Norwegian housing stock, known and documented barriers to energy efficiency, and new and extensive studies of several topics which have only been partially or never explored before. Through unique analysis and a case-based approach, it revealed a real energy efficiency potential in Norwegian homes with known technology and revealed representativeness, relevance, strength and extent of the barriers that prevent that one can realize most of the technical energy efficiency potential in the Norwegian housing stock. (eb)

 18. Sambandet mellan bransch och ledarskap : En studie av den amerikanska och svenska TV-produktionsbranschen

  OpenAIRE

  Holmberg, Malin; Klarin, Elsa

  2015-01-01

  Abstract As a result of globalisation, there are indications that national cultural differences between countries are becoming increasingly vague. Research shows that industries develop similarities, as a result of the integration between corporations that has followed the internationalisation. The aim of this study was thus to investigate whether different countries in the same industry can develop similar perceptions regarding what is considered effective leadership. The study also aimed to...

 19. Mannen och kvinnan i reklamen. : En studie av annonserna i tidskrifterna Café och Elle.

  OpenAIRE

  Jonsson, Adam

  2013-01-01

  Men and women in advertising - a study of the ads in the magazines Café and Elle is an essay in media and communication studies covering 15hp. The author examines what is considered masculinity and femininity in a variety of advertisements, and which products are linked to masculinity and femininity. Besides this, the author also examines the production of happiness, and how this may differ between men and women. Although stereotypes, myths and metaphors are examined. The essay is examined on...

 20. Survey study of communities with nuclear facilities; Oeversiktsstudie av kommuner med kaernteknisk verksamhet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eng, T. [ed.

  1995-05-01

  The report gives a description of the five Swedish communities that already have nuclear facilities, in order to find the potential for selecting any of these for a future Swedish nuclear waste repository. Only existing, available information has been collected for this report, with the aim to find the interest and need for more detailed localization studies. The following subjects are treated: General data like area, population, industry etc. Communications (road, rail and airports). Existing facilities. Geology. Hydrology. Experiences from rock constructions. Land use, planning, natural reserves etc. Local technical conditions for transport and construction. The following conclusions are drawn: Oskarshamn, Nykoeping and Oesthammar have good geologic potentials and should be candidates for more extensive geologic studies. The geologic potential of Varberg is less well known, and geologic mapping and geophysical measurements are needed. Kaevlinge does not have geologic or technical potentials on par with the other communities, and can be disregarded for further studies. 64 refs, 18 figs.

 1. Leaching of wood ash - Laboratory and field studies; Lakning av vedaska - Laboratorie- och faeltstudier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsson, Per-Erik

  2012-02-15

  High forest production leads to diminishing amounts of base cations and micro nutrients in forest soils. This is due to uptake in, and harvest of, the trees. Losses can be compensated for by spreading stabilized wood ash on the forest ground, which means recycling of base cations and micro nutrients. Chemical composition of wood ash can easily be described by standard methods in the laboratory. However, this does not include the process of leaching in nature, such as which components and leaching rate for different compounds. During field conditions several factors are added, which are not available in the laboratory. After almost 10 years in the forest soils there still remains large quantities of the original product. Only 10-30 % of the wood ash products and 5 % of the lime product has been leached. In the laboratory study the leached amount was slightly larger, at the most 35 % for wood ash and 20 % for lime. Both studies indicate long time for weathering of the products in forest soils. Slower leaching rate from pellets of wood ash compared to leaching rate from crushed wood ash in the laboratory study is not verified by the field study. This indicates limited possibilities to control rates of leaching in the environment

 2. "Vi vinner rättvist" : En studie i lokala sportjournalisters hantering av de journalistiska yrkesidealen.

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Joel

  2017-01-01

  In Sweden sports journalism has been critisised among many for lacking professionalism and sports journalists have been accused of being both restricted and biased. Especially in local sports journalism the issue is said to be evenmore prominent.Through a qualitative discourse analysis the main purpose of this essay is to study the standard of objectivity in swedish local sports journalism.Thirty two randomly selected articles written in ten local newspapers after ten games in swedish footbal...

 3. Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Gürgens Gjærum

  2015-12-01

  Full Text Available The article presents findings from the qualitative study Women in Norwegian theatre, Kvinner i norsk teater (KIT. The researchers have examined the experiences of actresses on the distribution of dramatical roles/parts in Norwegian institutional theatres, in a lifespan perspective. The study is based on 20 qualitative research interviews of a strategic selection of actresses from smaller and larger institutional theatres. We discuss the data with a feministic view and six issues are highlighted in the article: 1. Repertoir, 2. Focus on looks and appearances, 3. Ageism, 4. Role characteristics, 5. Role ambitions/wishes of the actresses, 6. Nobility, 7. Prosesses of change. In the KIT study we find both active and creative innovating actresses and actresses who appear creative but yet more passive. A central discovery is that the success criterion for achieving an enriching professional life as an actress in Norwegian institutional theatres, is to dare “to take the wheel" in order to avoid marginalisation and ageism from the institution.

 4. Pastorer i trosbevegelsen : en studie av to norske pastorer sin autoritetsforståelse og rolleforståelse

  OpenAIRE

  Bryne, Jarle

  2007-01-01

  Masteroppgave i kristendomskunnskap - Universitetet i Agder 2007 Jeg har valgt bevisst et omfattende sammendrag. Sammendraget er utformet med tanke på at det skal være mulig for leseren å få et inntrykk av mine resultater i prosjektet uten at leseren trenger å lese hele prosjektet. Jeg har laget et sammendrag fra hvert kapittel. Kapittel 1: Prosjektet mitt handler om undersøkelser av to sentrale ledere i trosbevegelen. Henholdsvis Åge Åleskjær som er leder av Oslo Kristne Senter på Kjel...

 5. Öppenhet och medvetenhet:en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion

  OpenAIRE

  Ferm, Cecilia

  2004-01-01

  My interest in the problem I have chosen has grown from my practise as a music teacher in Swedish compulsory schools. My ontological and epistemological standpoints belong to a life-world-phenomenological way of thinking. By this I mean that the world is around us and in us, we are in the world, but experience it in different ways from our earlier experiences. An assumption in the study is that method and theory can hardly be separated from each other. When it comes to my view on teaching and...

 6. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 7. Commercial kitchens - Feasibility study of energy consumption and food wastage; Storkoek - Foerstudie av energifoerbrukning och livsmedelssvinn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rolfsman, Lennart; Pettersson, Ulrik; Barr, Ulla-Karin; Sund, Veronica

  2010-07-01

  A pre project aiming at the end to create demonstration examples of full scale professional kitchens is reported. To create a big impact school meals were chosen for the investigation. In Sweden all children are during the day given a cooked lunch. For that reason large kitchens exist in all schools. There are two main different organizations. A central kitchen delivers hot meals to each school where the meals are served to the children. The other model is local kitchens in each school. There are more non technical differences between different communities making the need to analyze more than one kitchen of each type. The two parameters in the study are energy and wasted food

 8. Evaluation of an accelerated mineralization process for ashes - feasibility study; Evaluering av jordmaansbildande askbehandlingsprocess (EJA) - foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ecke, Holger; Bjurstroem, Henrik

  2005-03-01

  In Japan, expenses for landfilling yield about 400 USD per ton of ash, which gives an incentive to reduce the amount of landfilled ash. At NIES (National Institute for Environmental Studies) in Tsukuba, Japan, the AMT process (Accelerated Mineralization Technology) was developed aiming at the treatment of ashes and production of soil-like material for reuse. The objective of the project EJA was to evaluate the AMT process on the basis of available information and the possibilities the process could offer with respect to the conditions present in Sweden. With support of researchers at NIES, available literature including unpublished manuscripts on the AMT process was compiled, translated and evaluated. During treatment, the ashes are washed, aged and mixed with up to 5 % by weight of biodegradable organic matter. The material is stabilized at landfill. During up to several decades, metals are demobilized through a combination of three mechanisms, viz. carbonation, clay formation, and humification. Also persistent organic pollutants (POP) are demobilized due to humification products or they are degraded anaerobically. When the treatment is completed, the reuse of the material is envisaged. Due to the long treatment period, the AMT method might not be favored by ash producers in Sweden. In the future, landfill companies could be interested in the technology, since they are experienced to handle waste at long sight. This, however, requires that the legislation does not pose any hindrance for the implementation of the method, e.g. regarding the requirement to add organic matter to the ash. Above all, it remains several years of research on the AMT process to fully understand and evaluate the underlying biological and chemical processes as well as their interaction.

 9.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2014-04-01

  Ze współpracy z zagranicą .................................................................................. 145 Susana Callao, José I. Jarne, Dawid Wróblewski – Debates and studies on earnings management: a geographical perspective – Dyskusja na temat zarządzania zyskiem: perspektywa geograficzna ........... 145 4 Spis treści Darius Vaicekauskas, Jonas Mackevičius – Developing a framework for audit quality management in the audit firms –Ramy zarządzania jakością audytu w firmach audytorskich ........................ 171 Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2014 roku przez szkoły wyższe w Polsce ................................................... 195 Informacja dla autorów ....................................................................................... 199 Instructions for authors ....................................................................................... 207

 10. Confessions of a TRE Junkie: What's Next? Who Cares?

  Science.gov (United States)

  Hjelm, E. J.

  2011-12-01

  joined a three year NSF funded project - Collaborative Research: An integrated seismic-geodetic study of active magmatic processes at Sierra Negra volcano, Galapagos Islands, http://sierranegragalapagos.blogspot.com. In 2010, with the help of Stanford researchers, I used NSF funding, gelatin and water balloons to build a model 8th grade Algebra students can use to physically and mathematically demonstrate the process of inverting geodetic data to image the magma chamber of a volcano. And, in 2011, a SCEC intern is using seismic data from Sierra Negra to build a visualization for students of the volcano's magma chamber and its changes over time. As a direct result of my first TRE, my students answer their own questions about seafloor vents, explore volcanoes through mathematical and physical modeling, collaborate with students, teachers and researchers, and for field experience, through a Toyota Tapestry Grant they conduct seasonal plot studies with Stanford student mentors at Stanford's Jasper Ridge Biological Preserve. Based on my experiences the "rest of the story" is more interesting than a report on the first TRE. TRE veterans have insights to share.

 11. "With great power comes great responsibility" : En studie av teknik och biologi i superhjältefilmer

  OpenAIRE

  Hjelm, Niklas; Karlsson, Tobias

  2009-01-01

  Vår tids syn på teknik ser vi tydliga spår av i dagens filmer, och kanske framförallt superhjältefilmer. Där använder sig både hjältar och skurkar av avancerad teknik i sin kamp mot varandra. Men även synen på biologi avspeglas i dessa filmer, och det mest intressanta är när dessa ställs mot varandra. Vi har jämfört två av vår tids största hjältar, en som använder sig av teknik och en som har biologiska krafter, för att se vilka likheter och skillnader som finns. Hjältarna det rör sig om är S...

 12. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 13. Assessment of Multiple Risk Outcomes, Strengths, and Change with the START:AV: A Short-Term Prospective Study with Adolescent Offenders

  Science.gov (United States)

  Viljoen, Jodi L.; Beneteau, Jennifer L.; Gulbransen, Erik; Brodersen, Etta; Desmarais, Sarah L.; Nicholls, Tonia L.; Cruise, Keith R.

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV; Nicholls, Viljoen, Cruise, Desmarais, & Webster, 2010; Viljoen, Cruise, Nicholls, Desmarais, & Webster, in preparation) is a clinical guide designed to assist in the assessment and management of adolescents’ risk for adverse events (e.g., violence, general offending, suicide, victimization). In this initial validation study, START:AV assessments were conducted on 90 adolescent offenders (62 male, 28 female), who were prospectively followed for a 3-month period. START:AV assessments had good to excellent inter-rater reliability and strong concurrent validity with Structured Assessment of Violence Risk in Youth assessments (SAVRY; Borum, Bartel, & Forth, 2006). START:AV risk estimates and Vulnerability total scores predicted multiple adverse outcomes, including violence towards others, offending, victimization, suicidal ideation, and substance abuse. In addition, Strength total scores inversely predicted violence, offending, and street drug use. During the 3-month follow-up, risk estimates changed in at least one domain for 92% of youth, and 27% of youth showed reliable changes in Strength and/or Vulnerability total scores (reliable change index, 90% confidence interval; Jacobsen & Truax, 1991). While these findings are promising, a strong need exists for further research on the START:AV, the measurement of change, and on the role of strengths in risk assessment and treatment-planning. PMID:23436983

 14. Théâtre de Carouge

  CERN Document Server

  Théâtre de Carouge

  2012-01-01

   Du venderdi 24 février au dimanche 18 mars Salle François-Simon – Création FIGARO !  D’après Beaumarchais Mise en scène de Jean Liermier Jean Liermier dit souvent qu’il ne fait pas de différence entre le théâtre et la vie. Que sa vie est théâtre. Rien d’étonnant alors à ce qu’il remonte le cours de son propre fleuve et prenne comme point de départ de Figaro ! la dernière scène de son Jeu de l’amour et du hasard. Un processus rappelant que pour lui, « la représentation n’est jamais une conclusion ». Nous avons le plaisir de vous faire profiter d’un tarif spécial, pour les membres de l’Association du personnel du CERN + 1 accompagnant, de CHF 35.- (par personne) au lieu de CHF 40.-. Plus d&...

 15. Théâtre Carouge

  CERN Document Server

  Théâtre Carouge

  2012-01-01

  Du ve. 24 février au di. 18 mars 2012 Salle François-Simon – Création   FIGARO !   D’après BEAUMARCHAIS Mise en scène de JEAN LIERMIER   Jean Liermier dit souvent qu’il ne fait pas de différence entre le théâtre et la vie. Que sa vie est théâtre. Rien d’étonnant alors à ce qu’il remonte le cours de son propre fleuve et prenne comme point de départ de Figaro ! la dernière scène de son Jeu de l’amour et du hasard. Un processus rappelant que pour lui, « la représentation n’est jamais une conclusion ». Les membres de l’AP et un accompagnant de leur choix peuvent bénéficier du tarif spécial de CHF 35.– (par personne) au lieu de CHF 40.–.

 16. Théâtre les 50

  CERN Multimedia

  Théâtre les 50

  2011-01-01

  Le Théâtre Les 50 de Saint Jean de Gonville propose : ARAGON CHANTÉ ET PARLÉ : Ferré, Ferrat, Brassens LOUIS ARAGON, écrivain et poète français ... Cofondateur de la revue Libération en 1919, avec André Breton et Philippe Soupault, Aragon publia l'un des meilleurs romans surréalistes, Le Paysan de Paris (1926). Lié à la Résistance durant toute l'occupation, Aragon participa après la guerre aux activités du Parti communiste français. Son œuvre poétique fut marquée par son amour pour sa compagne, Elsa Triolet. À partir de la fin des années 1950, nombre de ses poèmes ont été mis en musique et chantés notamment par Jean Ferrat et Léo Ferré, contribuant à faire connaître son œ...

 17. Kalkulerende kjeltringer eller offer for omstendighetene? En kvalitativ studie av heroinomsetningens utvikling og aktører

  OpenAIRE

  Snertingdal, Mette Irmgard

  2007-01-01

  - De ulike posisjonene i heroinomsetningen i Norge er for første gang belyst via fengselsintervjuer. Studien viser at selgerne står relativt fritt til å velge sine leverandører. Storselgerne er drevet av jakten på store penger mens småselgerne primært finansierer egen rusmiddelbruk. De øverste sjiktene i heroinimporten til Norge synes å være styrt av personer i utlandet via slektskapsbånd. De driver illegal virksomhet for å forsørge sine familier. Dette er blant hovedkonklusjonene i SIRUS-...

 18. "AV nodal" reentry: Part I: "AV nodal" reentry revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, M. J.; Anderson, R. H.; McGuire, M. A.; Ho, S. Y.

  1993-01-01

  This review is the first of a two-part series of articles on "atrioventricular [AV] nodal reentry." The early clinical literature as well as the experimental studies are reviewed, and more recent morphologic data are presented, with the aim of clarifying whether the reentrant circuit is confined to

 19. Marknadsföring av Corporate Social Responsibility : En studie i Generation Y:s attityder till CSR samt attityder till marknadsföring av CSR inomsnabbmatsbranschen i Sverige

  OpenAIRE

  Pahkamaa, Tobias; Hamrin, Emil

  2012-01-01

  Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011)...

 20. Implementering af tre misbrugsbehandlinger for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weatherall, Cecilie Dohlmann; Termansen, Tina

  2015-01-01

  SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal evaluere ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, som løber fra 2011 til 2014. De tre behandlingsmodeller, som indgår i Socialstyrelsens (SOS) ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, er MST-SA (Multi Systemic Therapy Substance Abuse...... både i Danmark og internationalt. Dog er der et stigende fokus på, at det er et centralt element for at opnå gode evalueringer (Fixen m.fl., 2005; Fixen m.fl., 2009; Durlak & DuPre, 2008), idet implementeringen af en indsats kan have stor betydning for den effekt, der observeres. Ifølge Durlak og Du...

 1. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 2. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 3. Comparison between IEGM-based approach and echocardiography in AV/PV and VV delay optimization in CRT-D recipients (Quicksept study).

  Science.gov (United States)

  Giammaria, Massimo; Quirino, Gianluca; Cecchi, Enrico; Senatore, Gaetano; Pistelli, Paolo; Bocchiardo, Mario; Mureddu, Roberto; Diotallevi, Paolo; Occhetta, Eraldo; Magnani, Andrea; Bensoni, Mauro; Checchinato, Catia; Conti, Valentina; Badolati, Sandra; Mazza, Antonio

  2016-01-01

  AtrioVentricular (AV) and InterVentricular (VV) delay optimization can improve ventricular function in Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) and is usually performed by means of echocardiography. St Jude Medical has developed an automated algorhythm which calculates the optimal AV and VV delays (QuickOpt™) based on Intracardiac ElectroGrams, (IEGM), within 2 min. So far, the efficacy of the algorhythm has been tested acutely with standard lead position at right ventricular (RV) apex. Aim of this project is to evaluate the algorhythm performance in the mid- and long-term with RV lead located in mid-septum. AV and VV delays optimization data were collected in 13 centers using both echocardiographic and QuickOpt™ guidance in CRTD implanted patients provided with this algorhythm. Measurements of the aortic Velocity Time Integral (aVTI) were performed with both methods in a random order at pre-discharge, 6-month and 12-month follow-up. Fifty-three patients were studied (46 males; age 68 ± 10y; EF 28 ± 7%). Maximum aVTI obtained by echocardiography at different AV delays, were compared with aVTI acquired at AV delays suggested by QuickOpt. The AV Pearson correlations were 0.96 at pre-discharge, 0.95 and 0,98 at 6- and 12- month follow-up respectively. After programming optimal AV, the same approach was used to compare echocardiographic aVTI with aVTI corresponding to the VV values provided by QuickOpt. The VV Pearson Correlation were 0,92 at pre-discharge, 0,88 and 0.90 at 6-month and 12- month follow-up respectively. IEGM-based optimization provides comparable results with echocardiographic method (maximum aVTI) used as reference with mid-septum RV lead location. Copyright © 2016 Indian Heart Rhythm Society. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

 4. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 5. Employer branding i Statens vegvesen: en studie av hvordan employer branding kan vinkles for å forsterke organisasjonstilknytning

  OpenAIRE

  Sadovic, Una

  2017-01-01

  Masteroppgave - OLA 4090 Organisasjon, ledelse og arbeid. Universitetet i Oslo. Denne oppgaven vil berøre temaet employer branding. Et sterkt employer brand er med på å øke attraktiviteten til en arbeidsplass og medvirker på hvor lenge arbeidstakere blir værende hos en arbeidsgiver. Arbeid med employer branding kan ofte deles inn i to perspektiver, et internt og eksternt. Ifølge Maxwell og Knox (2009) er de fleste forskere opptatt av hva som gjør en organisasjon attraktiv for potensielle a...

 6. Théâtre Le Poche

  CERN Multimedia

  Théâtre Le Poche

  2012-01-01

  Du 9 au 19 février Lundi, vendredi 20h30 Mercredi, jeudi, samedi 19h Dimanche 17h    LES TERRIENS (assurez-vous que vous faites totalement autre chose) Mise en scène Claire Rengade   Obnubilée par la parole, Claire Rengade propose avec Les Terriens une recherche singulière et passionnée, une forme très novatrice entre théâtre, poésie et reportage. Après une enquête au CERN, la jeune auteure et metteure en scène choisit comme thème de sa nouvelle création une grande machine, centre de recherche scientifique de la plus grande avancée technologique. Avec Les Terriens Claire Rengade poursuit sa quête d’un langage au flux impressionniste, foisonnant, jubilatoire, voire délirant, où le plaisir de dire le texte, tel une partition musicale, est toujours au cœur de la repr...

 7. Théâtre Le Poche

  CERN Multimedia

  Théâtre Le Poche

  2012-01-01

  LES TERRIENS (assurez-vous que vous faites totalement autre chose)   Mise en scène Claire Rengade   Obnubilée par la parole, Claire Rengade propose avec Les Terriens une recherche singulière et passionnée, une forme très novatrice entre théâtre, poésie et reportage. Après une enquête au CERN, la jeune auteure et metteure en scène choisit comme thème de sa nouvelle création une grande machine, centre de recherche scientifique de la plus grande avancée technologique. Avec Les Terriens Claire Rengade poursuit sa quête d’un langage au flux impressionniste, foisonnant, jubilatoire, voire délirant, où le plaisir de dire le texte, tel une partition musicale, est toujours au cœur de la représentation. PRIX SPÉCIAL POUR LES EMPLOYÉS DU CERN : CHF 22.- AU LIEU ...

 8. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 9. Tre tilgange til inputorienteret grammatikalsk læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2004-01-01

  Artiklen belyser tre mulige indfaldsvinkler til inputorienteret grammatikalsk læring: 'bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, deduktiv modalitet'; bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, induktiv modalitet; bevidstgørelse rettet mod relationen form - betydning/funktion. Der opstilles en ny...... model for læringsmodalitet, og der stilles forslag til, hvordan man kan anvende de tre inputorienterede tilgange i forhold til hinanden....

 10. Supervision og de tre k´er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilling, Benedicte; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Jan

  2010-01-01

  Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?......Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?...

 11. A Study of Subseasonal Predictability of the Atmospheric Circulation Low-frequency Modes based on SL-AV forecasts

  Science.gov (United States)

  Kruglova, Ekaterina; Kulikova, Irina; Khan, Valentina; Tischenko, Vladimir

  2017-04-01

  The subseasonal predictability of low-frequency modes and the atmospheric circulation regimes is investigated based on the using of outputs from global Semi-Lagrangian (SL-AV) model of the Hydrometcentre of Russia and Institute of Numerical Mathematics of Russian Academy of Science. Teleconnection indices (AO, WA, EA, NAO, EU, WP, PNA) are used as the quantitative characteristics of low-frequency variability to identify zonal and meridional flow regimes with focus on control distribution of high impact weather patterns in the Northern Eurasia. The predictability of weekly and monthly averaged indices is estimated by the methods of diagnostic verification of forecast and reanalysis data covering the hindcast period, and also with the use of the recommended WMO quantitative criteria. Characteristics of the low frequency variability have been discussed. Particularly, it is revealed that the meridional flow regimes are reproduced by SL-AV for summer season better comparing to winter period. It is shown that the model's deterministic forecast (ensemble mean) skill at week 1 (days 1-7) is noticeably better than that of climatic forecasts. The decrease of skill scores at week 2 (days 8-14) and week 3( days 15-21) is explained by deficiencies in the modeling system and inaccurate initial conditions. It was noticed the slightly improvement of the skill of model at week 4 (days 22-28), when the condition of atmosphere is more determined by the flow of energy from the outside. The reliability of forecasts of monthly (days 1-30) averaged indices is comparable to that at week 1 (days 1-7). Numerical experiments demonstrated that the forecast accuracy can be improved (thus the limit of practical predictability can be extended) through the using of probabilistic approach based on ensemble forecasts. It is shown that the quality of forecasts of the regimes of circulation like blocking is higher, than that of zonal flow.

 12. Mapping of the image quality in myocardial scintigraphy: A national study; Kartlaeggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohlson, Maria; Gustafsson, Agnetha (Radiofysikavd., Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Gretarsdottir, Jakobina (Diagnostik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE)); Olsson, Eva (Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Johansson, Lena (Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE))

  2008-04-15

  The aim of this study was to make a survey over the physical parameters and how they affect the image quality and the final diagnosis for myocardial perfusion SPECT in Sweden. Another aim was to evaluate the need for standardized acquisition and processing protocols for myocardial perfusion SPECT. All thirty nuclear medicine departments in Sweden that perform myocardial perfusion SPECT participated in the study. A thorax heart phantom was used to simulate two patients. All studies were acquired and processed with the parameters used clinically in each hospital respectively. A quantitative and a qualitative evaluation were performed. At each hospital, the local nuclear medicine physician interpreted the images as if they were true patient images. There are great differences in the acquiring and processing parameters used in myocardial perfusion SPECT studies in Sweden. The image quality varies greatly for the different hospital but was approved for the majority of the hospitals. Images from two hospitals were considered to be too poor to be diagnosed. The interpretations of the local nuclear medicine physicians differ but the majority has reported an adequate diagnosis. One third of the hospitals have reported false positive defects. All steps in the chain from the acquisition to the evaluation of the medicine physician must be performed with high quality. The determinative factors are the noise reduction filter, the orientation of the slices in the heart and the judgement of the local medicine physician. The acquiring and processing parameters proposed by EANM should be used. The hospitals are also recommended to investigate in the time and resources available, in order to educate all staff involved in the evaluation of myocardial studies

 13. Invigning av Orgel Acusticum

  OpenAIRE

  Ericsson, Hans-Ola; Weman Ericsson, Lena; Hannus, Anders

  2012-01-01

  Invigning av Orgel Acusticum, Studio Acusticum, konsertsalenHans-Ola Ericsson, orgel; Lena Weman, traversflöjt; Anders Hannus, klangregi; Birgitta Svendén, konferencièreOlivier Messiaen 1908-1992Apparition de l'Église éternelle (1932)Hans-Ola Ericsson f. 1958Nytt verk (2012) för förstärkt traversflöjt och orgelJohann Sebastian Bach 1685-1750Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) ur OrgelbüchleinHans-Ola EricssonPostludium - "Spikar" ur orgelmässan "De fyra varelsernas Amen" (1999-2000) fö...

 14. Study of flue gas condensing for biofuel fired heat and power plants; Studie av roekgaskondensering foer biobraensleeldade kraftvaermeanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axby, Fredrik; Gustafsson, J.O.; Nystroem, Johan; Johansson, Kent

  2000-11-01

  This report considers questions regarding flue gas condensing plants connected to bio-fuelled heat and power plants. The report consists of two parts, one where nine existing plants are described regarding technical issues and regarding the experience from the different plants. Part two is a theoretical study where heat balance calculations are made to show the technical and economical performance in different plant configurations and operating conditions. Initially the different parts in the flue gas condensing plant are described. Tube, plate and scrubber condensers are described briefly. The different types of humidifiers are also described, rotor, cross-stream plate heat exchanger and scrubber. Nine flue gas-condensing plants have been visited. The plants where chosen considering it should be bio-fuel fired plant primarily heat and power plants. Furthermore we tried to get a good dissemination considering plant configuration, supplier, geographical position, operating situation and plant size. The description of the different plants focuses on the flue gas condenser and the belonging components. The fuel, flue gas and condensate composition is described as well as which materials are used in the different parts of the plant. The experience from operating the plants and the reasons of why they decided to chose the actual condenser supplier are reported.

 15. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 16. AV dissociation, an inevitable response.

  Science.gov (United States)

  Wang, Kyuhyun; Benditt, David G

  2011-07-01

  The independent activation of the atria and ventricles, AV dissociation, is a common phenomenon that occurs during a wide variety of electrophysiologic circumstances. The clinical significance of AV dissociation is often misunderstood. This article examines the basis and clinical implications of AV dissociation. AV dissociation is often an obligatory, secondary phenomenon, and should not be construed as the primary disorder; it may be due to either the AV conduction system being completely blocked (3° AV block) or the P wave and the QRS complex being generated from separate sources (usually, the AV junction or ventricle) but occurring close together during the physiologic refractory period of each other. The latter may happen in junctional or ventricular arrhythmias including escape or accelerated rhythm, tachycardia, or premature beats. The crucial clinical point is not the AV dissociation itself, but that an underlying triggering primary disorder is present and should be identified. ©2011, Wiley Periodicals, Inc.

 17. Praktisering av krav til rettvisende oversikt i årsberetning : en analyse av regnskapspraksis i fiskeindustrien

  OpenAIRE

  Vajenina, Larissa

  2012-01-01

  Dette er en studie av årsberetning, og videre praktisering av rettvisende oversikt i årsberetning. Studiens problemstilling: ”Hvordan blir kravene om rettvisende oversikt i årsberetning praktisert i utvalgte selskaper i Norge?” I denne studien ser jeg på praksis av rettvisende oversikt i årsberetning. Lovkravet til rettvisende oversikt i årsberetning fremgår av rskl.§ 3-3a, 2.-4.ledd. Innhold i rettvisende oversikt er grundig beskrevet under punkt 2.5 i NRS 16 Årsberetning. Reg...

 18. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients.

  Science.gov (United States)

  Schmelter, Christopher; Raab, Udo; Lazarus, Friedrich; Ruppert, Volker; Vorwerk, Dierk

  2015-08-01

  The study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients. 63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5%), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8%). A high rate of procedural success was achieved (98.5%). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7%). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5% at 6 month, 31.3% at 12 month and 19.2% at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1%), followed by stenosis at the AV access (29.5%) and the deployed stent-graft (23.5%). Re-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 19. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 20. ”Det må vi jo være ærlige på…” : en kvalitativ studie av barneverntjenestens oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse

  OpenAIRE

  Tangnes, Silje Njarde

  2011-01-01

  Master i sosialt arbeid Foreldre som blir fratatt omsorgen for sine barn har i dag en lovfestet rett til oppfølging. Det viser seg likevel at denne oppfølginga er mangelfull, tilfeldig og lite systematisert. Problemstilling i denne oppgaven tar utgangspunkt i hva som fremmer og hemmer oppfølgingen av foreldrene. Seks saksbehandlere er intervjuet for å belyse dette tema. Ulike forhold i barneverntjenesten er undersøkt for å se om det er strukturelle forhold eller den individuelle saksbeh...

 1. Uptake of AV-1451 in meningiomas.

  Science.gov (United States)

  Bruinsma, Tyler J; Johnson, Derek R; Fang, Ping; Senjem, Matthew; Josephs, Keith A; Whitwell, Jennifer L; Boeve, Bradley F; Pandey, Mukesh K; Kantarci, Kejal; Jones, David T; Vemuri, Prashanthi; Murray, Melissa; Graff-Radford, Jonathan; Schwarz, Christopher G; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J

  2017-12-01

  AV-1451 is an imaging agent labeled with the positron-emitting radiolabel Fluorine-18. 18F-AV-1451 binds paired helical filament tau (PHF-tau), a pathology related to Alzheimer's disease. In our study of AV-1451 uptake in the brains of cognitively normal subjects, we noted a case of a meningioma with visually significant uptake of AV-1451. We initiated the present retrospective study to further examine cases of meningioma that underwent AV-1451 imaging. We searched the patient records of 650 patients who had undergone AV-1451 at our institution for the keyword "meningioma" to identify potential cases. PET/CT and MRI results were visually reviewed and semi-quantitative analysis of PET was performed. A paired student's t test was run between background and tumor standard uptake values. Fisher's exact test was used to examine the association between AV-1451 uptake and presence of calcifications on CT. We identified 12 cases of meningioma, 58% (7/12) of which demonstrated uptake greater than background using both visual analysis and tumor-to-normal cortex ratios (T/N + 1.90 ± 0.83). The paired student's t test revealed no statistically significant difference between background and tumor standard uptake values (p = 0.09); however, cases with a T/N ratio greater than one showed statistically higher uptake in tumor tissue (p = 0.01). A significant association was noted between AV-1451 uptake and presence of calcifications (p = 0.01). AV-1451 PET imaging should be reviewed concurrently with anatomic imaging to prevent misleading interpretations of PHF-tau distribution due to meningiomas.

 2. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 3. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 4. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekk...... nydefinering av lærerprofesjonalitet, må lærerne gå til kjernen av problemet, nemlig den sårbare lærer-elev relasjonen. Kun da kan det sosiale forsvarssystemet i skolen brytes ned, og den enkelte lærer kan gies rom til å lære av erfaring....

 5. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Toulouse (France); Pariente, Jeremie [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Barbeau, Emmanuel J. [Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS, CerCo, Toulouse (France)

  2014-07-15

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 6. Att skaffa barn i samkönade relationer : -       En studie av ett diskussionsforum för homo- och bisexuella föräldrar/ blivande homo- och bisexuella föräldrar

  OpenAIRE

  Tecle, Mary

  2010-01-01

  I denna c- uppsats har en undersökning gjorts om interaktionen och samspelet mellan medlemmarna på ett forum som är ett av de främsta diskussionsforumen för homo- och bisexuella föräldrar/blivande homo- och bisexuella föräldrar. Syftet med undersökningen var att är få ökad insikt om den sociala interaktionen på forumet med hjälp av dessa tre frågeställningar: Hur ser interaktionen/samspelet ut mellan medlemmarna på forumet? Går det att utläsa särskilda teman utifrån inläggen? På vilket sätt k...

 7. Improviser en classe de Français Langue Étrangère : spontanéité et réflexion à travers le théâtre-forum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Del Olmo

  2015-02-01

  Full Text Available Depuis l’avènement des approches communicatives, les enseignants de Français Langue Étrangère (FLE mettent souvent en place des jeux de rôles. Cependant, leur pertinence a été remise en question. Aujourd’hui, les enseignants se tournent vers des formes de théâtre permettant aux apprenants une pratique improvisée de la langue cible. Dans cet article, nous nous proposons de mettre en avant dans quelle mesure l’improvisation inhérente au théâtre-forum favorise l’enseignement/apprentissage du FLE. Nous expliciterons, dans un premier temps, les caractéristiques du théâtre-forum. Puis, nous soulignerons les avantages de l’improvisation que comprend cette forme de théâtre quand il s’agit d’enseigner le FLE. Nous rapporterons une expérience menée auprès d’étudiants Erasmus. Nous proposerons une modélisation de la dynamique et des enjeux de l’improvisation liée au théâtre-forum dans le champ du FLE. Nous finirons par expliquer comment un enseignant peut mettre en place une séance de théâtre-forum. Notre but sera de fournir les outils nécessaires à sa mise en place.

 8. Northern gas fields and NGH technology. A feasibility study to develop natural gas hydrate technology for the international gas markets; Nordlige gassfelt and NGH-teknologi. En studie av muligheter for utvikling av naturgasshydratteknologi for det internasjonale gassmarked

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramsland, Trond Ragnvald; Loy, Erik F.; Doesen, Sturle

  1997-12-31

  Two natural gas fields have been studied for three different technological solutions using two different economic theories. The aim was to examine whether a new technology for transporting natural gas, Natural Gas Hydrates (NGH), can compete with the existing technologies pipeline and Liquefied Natural Gas (LNG). Natural gas can rarely be used immediately after production and the supply systems can be divided into four interrelated parts: 1) Exploration. 2) Development and production. 3) Transportation. 4) Distribution. The emphasis in the study is on production costs and transportation. Exploration is assumed carried out and thus viewed sunk cost. Distribution from landing point to consumers is not part of the study. Production can take place either onshore or offshore, the natural gas can be transported to the market either by pipeline or ship and the costs are becoming more important as the distance from the fields to the markets increase. Natural gas projects have long lead times and large capital requirements. New supplies will materialise then if there is confidence that demand for the gas exists at a profitable price. Therefore natural gas is generally sold on long term contracts. The conclusions are that economies of scale exist and that pipeline is the superior technology for high volumes but cannot compete for smaller volumes where the LNG technology has been the best alternative. However, the report concludes that the NGH can compete fully. The distance to the market where the natural gas is to be transported is crucial for choice of transportation mode. The shipping modes are superior for long transportation distances. NGH is superior to LNG also with regards to distance. Despite that the two economic models used for the evaluation have provided very different absolute project values, they have provided the same conclusions about the ranking of the different technologies. It is clear then that if NGH technology is developed further into a reliable and

 9. Turister som sexköpare : En etnografisk studie av interaktionen mellan turister och sexindustrin i Thailand

  OpenAIRE

  Hellstrand, Jens

  2015-01-01

  The aim of this study is to investigate how it is possible that tourists who are not actively seeking child prostitutes still account for the majority of child sex tourists. The study includes tourists, locals, people working in the sex industry and staff from Swedish embassy and ECPAT international in Bangkok. The study was conducted with a qualitative approach and an ethnographic method, using field observations and interviews to collect the empirical data. The data has then been categorize...

 10. Lärares pedagogiska handlingar : En studie av lärares uppfattningarav att vara pedagogisk i klassrumsarbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Inger

  1999-01-01

  This study concerns teachers' conceptions of what it means to be pedagogical. The work has itsstarting point in van Manen's work concerning pedagogical tact. By using this concept vanManen tries to describe teachers' tacit and intuitive skills to decide what to do or what not to do in any given situation. This study is based largely on the assumption that van Marten's concept is too narrow and perhaps invalid in certain contexts. The study was conducted as a phenomenographical study with the ...

 11. Biofuel Drying - Literature Study and Definitions, Concepts and Terms; Torkning av biobraensle - litteraturstudie samt definitioner, begrepp och termer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanati, Mehri; Faghihi, Mostafa

  2001-09-01

  The report contains one section with definitions and explications of terms in the field of drying of biofuels. The second section presents, in english, the result of a literature study in the same subject, based on 90 literature references.

 12. Environmental effects of the use of polymers in the biogas industry - Pre study; Miljoeeffekter av polymerer inom biogasbranschen - Foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henriksson, Gunilla; del Pilar Castillo, Maria; Jakubowicz, Ignacy; Enocksson, Haakan; Ascue Contreras, Johnny; Lundgren, Per; Engstroem, Thomas

  2011-07-01

  Avfall Sverige - Swedish Waste Management's Steering Group for certification of digestate [1] got an inquiry from the biogas industry if the use of polymers as additive in the biogas process is allowed. A requirement according to the certification system is that any additive used must be free from negative effects on the digestate or the soil quality. This study is initiated because of the limited knowledge of how the use of polymers affects the environment. The study is intended to be used as a basis for a decision by the Steering Group concerning the use of polymers in digestate and for an approval by the agri-food industry. The purpose of this study is to gather basic knowledge on the polymers used in dewatering and to identify polymer candidates and analytical methods for further studies of degradation, accumulation and toxicity. The project is limited to include a literature review, a survey concerning the use of polymers at biogas and sewage treatment plants, an impact analysis and a compilation of relevant laws and directives through contacts with authorities. No laboratory or field tests are included in this study. Sewage treatment plants (STPs) were included in the survey as they have been using polymers for dewatering of sewage sludge for many years and therefore should have substantial knowledge about polymers and their environmental effects. According to the literature, the side chains of polyacrylamide (PAM) can be degraded both aerobically and anaerobically. However, the polymer backbone degrades slowly or not at all in the environment, possibly leading to accumulation. Reported effects of PAM on the biogas process are conflicting, showing both inhibitory effects and no effects on the biogas process. Knowledge about the environmental impacts to be expected from spreading polymer amended bio-manure or sewage sludge is limited. The authorities have not handled the issue before and have no further information. Polymer amended sewage sludge has been

 13. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  OpenAIRE

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 14. Artbestämmarna : En studie av hur seenden formas i fågelskådning

  OpenAIRE

  Lundquist, Elin

  2013-01-01

  This is a study of how “birdwatching visions” are created through the relations between human and non-human actors in birdwatching, and what kind of representations of birds that are constituted within these visions. The aims have mainly been examined by participant observations of birdwatching in Sweden; participant observations of the work done by the NGO BirdLife Malta during the Spring hunting season of birds in Malta; and by interviewing birdwatchers in both contexts. The Actor-Network T...

 15. Dior - Ett lyxmodemärke i kris : - En studie i argumentens bild av händelsen

  OpenAIRE

  Jakobsson, Anna; Molin, Linnea

  2013-01-01

  ABSTRACT The purpose of this essay has been to analyse an incident that received huge attention in the media that took place on February 24 2011 involving the famous fashion designer John Galliano. Galliano who at the time served as a creative director at French luxury fashion house Dior hurled anti-Semitic remarks during an altercation to a couple at Paris café La Perle. We intended to do a study of the material in two parts. The primary focus of our thesis was to analyse six different news...

 16. Review study 1995. Localization of the repository for spent nuclear fuel; Oeversiktsstudie 95. Lokalisering av djupfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-10-01

  This report gives an overview of the studies performed by SKB pertinent to selection of a site for the Swedish repository for spent nuclear fuels, and is written for both experts in the various fields involved, decision-makers and the interested general public. The review can not comprise all detailed factors necessary for deciding the localization, but deals mainly with conditions on the land surface and can point out areas which are not well suited or less interesting as a site. It also treats several scientific, technical and social bases in different parts of the country. 120 refs, 53 figs.

 17. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 18. Säg något intressant! : En kvalitativ studie av marknadskommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Johansson, Elin; Johansson, Hanna; Nilsson, Camilla

  2011-01-01

  ABSTRACT Elin Johansson, Hanna Johansson, Camilla Nilsson Say something interesting! A qualitative study of marketing communication on Facebook                               Pages: 36 With the emergence of social media, new ways has been created for companies to reach out to its audience. From being dependent on journalists to provide information, companies today have the ability to self-publish information in the open media channels. The use of social media should not replace traditional mar...

 19. Field study of methane and other important substances from wood boilers; Faeltstudie av metan och andra viktiga komponenter fraan vedpannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Linda; Persson, Henrik; Johansson, Mathias; Tulllin, Claes; Gustavsson, Lennart [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Sjoedin, Aake; Cooper, David; Potter, Annika; Paulrud, Susanne; Brorstroem Lunden, Eva [The Swedish Environmental Research Institute, Stockholm (Sweden); Padban, Nader; Nyquist, Lena; Becker, Alberto [TPS Termiska Processer AB, Nykoeping (Sweden)

  2006-06-15

  Residential bio-fuel combustion represents about 35 % of the total combustion related methane emissions in Sweden according to Sweden's report to the UN's climate convention of emissions of greenhouse gases. The basis for calculations of national emissions from residential biofuel combustion has been deficient, as it has been consisting of a few studies which mainly have been performed in laboratory. This work aims at improving the knowledge about emissions from residential wood combustion through take out new emission data for methane, NMVOC, PAH/benso(a)pyrene and dust for wood-fired residential boilers. The goal of the work is to improve the basis for today's and the future's calculations of annual emissions from residential biofuel combustion. The project has been performed in two stages. Stage 1 comprised 25 field measurements and stage 2 comprised 10 more detailed field measurements and a questionnaire study. This report encloses both stage 1 and 2. The work has been limited to two main boiler groups. In group 1 (IBG) the boilers are not fulfilling the emission limits according to the Swedish National Board of Housing Building and Planning and fired without a thermal heat storage tank. In group 2 (BGA), the boilers fulfill the emission limits and are equipped with thermal heat storage tanks. Half of the measurements were undertaken in Boraas and half in Nykoeping. At each measurement the house inhabitant fired as usual while emissions were measured and notes on the boiler installation, firing-behaviour and fuel quality taken. In stage 1, all measurement campaigns had sampling periods of 1.5 - 2 hours and were suited to include the entire firing cycle i.e. sample started during ignition and stopped when the wood charge had burnt out. In stage 2, 10 measurements were performed for which sampling of methane and NMVOC was split between sampling at start-up and combustion phase. However, at stage 2 dust and PAH/benso(a)pyrene were sampled

 20. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 1. Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Andersen, Luna Kragh; Frøslev-Thomsen, Kathrine

  2018-01-01

  I Danmark oplever vi i disse år en stigning i antallet af børn og unge med ADHD diagnoser og ADHD-lignende vanskeligheder, hvilket har medført øget fokus på effektive indsatser til de berør-te familier, børn og unge. Dette notat har til formål at beskrive implementering af tre sådanne indsatser, ...

 2. Densità informativa. Tre parametri linguistico-testuali

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Hanne

  In una prospettiva contrastiva e su una base eclettica, funzionale/cognititiva/testuale, lo studio si propone di definire la densità informativa di un testo in base a tre parametri: 1) il rapporto fra informazione esplicita e implicita; 2) la strutturazione concreta dell'unità di informazione; 3...... informazione"), è messo a prova il modello d'analisi proposto, confrontando i testi del corpus di Mr. Bean (testi paralleli italiani e danesi, scritti e parlati)...

 3. Ivaretakelse av pasientsikkerhet

  OpenAIRE

  Berland, Astrid; Natvig, Gerd Karin

  2005-01-01

  The main purpose of this article is to study what nurses consider most important when focusing on patient safety. The study uses a qualitative design based on focus group interviews with nurses who work with acute, critically ill patients in hospitals. Two hospitals were chosen. The data collection was conducted in October and November 2002. The research comprised 23 nurses with specialist degrees, including one man, divided into four groups. The criterion for inclusion i...

 4. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 5. Reduction of unnecessary right ventricular pacing by managed ventricular pacing and search AV+ algorithms in pacemaker patients: 12-month follow-up results of a randomized study.

  Science.gov (United States)

  Chen, Silin; Chen, Keping; Tao, Qianmin; Zheng, Liangrong; Shen, Farong; Wu, Shulin; Fan, Jie; Xu, Geng; Wang, Li; Zhou, Xiaohong; Zhang, Shu

  2014-11-01

  The present study was to assess the reduction of right ventricular pacing (RVP) by pacemaker algorithms of Managed Ventricular Pacing (MVP) and Search AV+ (SAV+) interval over a period of 12 months. A total of 385 patients indicated for a dual-chamber pacemaker (DC-PM) were enrolled in the prospective, randomized COMPARE study at 29 centres in China between June 2009 and April 2011. Patients implanted with DC-PMs were randomized in a 1 : 1 ratio to the MVP group or the SAV+ group. The percentage of VP (%VP) was obtained from the device diagnostic data at 1-, 6-, and 12-month follow-ups and was expressed as the median %VP over all beats in patients with sinus node dysfunction (SND) and atrioventricular block (AVB) excluding persistent third-degree AVB. Of 385 enrolled patients, 253 had SND and 72 had AVB. The %VP in the MVP group was significantly lower than that in the SAV+ group at 1-, 6-, and 12-month follow-ups, respectively. At 12-month follow-up, the median %VP in SND patients was 0.20% in the MVP group and 1.4% in the SAV+ group (P sustainable %VP reduction has potential implications in reducing the development of heart failure and/or atrial arrhythmia morbidity. Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. © The Author 2014. For permissions please email: journals.permissions@oup.com.

 6.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego – Editorial .......................................................................................................... 7 Anna Bartoszewicz – Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach – Implementation of Quality Assurance and Improvement Program by internal audit teams on selected examples ................................................................ 9 Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka – Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań – Capital structure of companies in the light of research results ..................... 29 Magda Chraścina – Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo- -wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Determinants of creating provisions and their effect on the balance sheet and income statement on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange .................................................................................................. 53 Małgorzata Garstka – Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych – Good practice as a norm shaping the behavior of accountants ...................... 73 Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar – Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce – przyczyny i skutki – Feminization of accounting studies in Poland – causes and consequences .. 85 Anna Kasperowicz – Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji – Accounting signs and codes in the communication process .......................... 107 Marcin Kędzior – Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej – Voluntary adoption of IFRS by listed companies in selected Western European countries ................................................................................................. 123 Ewelina Zarzycka

 7. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  OpenAIRE

  Hedenström, Lisa; Jakobsen, Nina

  2016-01-01

  Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats.  I och med uppkomsten av fler ha...

 8. Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder? : En kvalitativ studie med socialkonstruktionistisk ansats av Aftonbladets förmedling av psykisk ohälsa

  OpenAIRE

  Sundström, Matilda; Carlzon, Maria

  2015-01-01

  The aim of this study was to examine how the portrayed images of mental ill-health has been constructed and re-constructed in the online publications of the tabloid Aftonbladet, in the year of 2004 and 2014. The study also examined similarities and differences in the portrayed images of mental ill-health published by the writers, recurred as metaphors. The study also aimed to increase awareness and understanding about how conveyed images in news media about mental ill-health can influence peo...

 9. Objektiv kumulasjon av voldgiftsregulerte krav

  OpenAIRE

  Jacobsen, Andreas Skjevik

  2013-01-01

  Oppgaven omhandler adgangen til objektiv kumulasjon etter tvl. § 15-1 når ett eller flere krav er regulert av voldgiftsavtale, jf. vogl. §§ 9 og 10. En voldgiftsavtale reiser flere spørsmål i tilknytning til objektiv kumulasjon for domstolene. For det første må det tas stilling til den prinsipielle stillingen til voldgiftsregulerte krav ved domstolene. For det andre reiser objektiv kumulasjon særlige tolkningsspørsmål ved tolkningen av voldgiftsavtalen. Oppgavens kjerne er dermed å redegjøre ...

 10. Regulering av termineringspriser i telebransjen

  OpenAIRE

  Lilloe-Olsen, Espen

  2010-01-01

  Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert på langsiktige merkostnader (LRIC), og på en alternativ måte kalt 'bill-and-keep'. Det vil argumenteres for at regulering av termineringspriser basert på langsiktige merkostnader vil føre til et ineffektivt høyt prisnivå, og bidra til å forsterke ...

 11. Sammenhænge i sundhedskommunikation – tre centrale perspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frimann, Søren; Sørensen, Mariann Bjerregaard; Wentzer, Helle Sofie

  2015-01-01

  ’Sammenhænge i sundhedskommunikation’ præsenterer og diskuterer en række aktuelle udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, sygdom, omsorg, behandling og pleje. I bogen er der fokus på sammenhænge i sundhedskommunikation. Bogens k...... kapitler er rubriceret under følgende tre perspektiver: 1) Det sammenhængende patientforløb og kommunikation; sammenhæng som resultat af god kommunikation. 2) Dialog, læring og relationer i situationer. 3) Kommunikative redskaber til stress-styring....

 12. Functional mathematical model of dual pathway AV nodal conduction.

  Science.gov (United States)

  Climent, A M; Guillem, M S; Zhang, Y; Millet, J; Mazgalev, T N

  2011-04-01

  Dual atrioventricular (AV) nodal pathway physiology is described as two different wave fronts that propagate from the atria to the His bundle: one with a longer effective refractory period [fast pathway (FP)] and a second with a shorter effective refractory period [slow pathway (SP)]. By using His electrogram alternance, we have developed a mathematical model of AV conduction that incorporates dual AV nodal pathway physiology. Experiments were performed on five rabbit atrial-AV nodal preparations to develop and test the presented model. His electrogram alternances from the inferior margin of the His bundle were used to identify fast and slow wave front propagations. The ability to predict AV conduction time and the interaction between FP and SP wave fronts have been analyzed during regular and irregular atrial rhythms (e.g., atrial fibrillation). In addition, the role of dual AV nodal pathway wave fronts in the generation of Wenckebach periodicities has been illustrated. Finally, AV node ablative modifications have been evaluated. The model accurately reproduced interactions between FP and SP during regular and irregular atrial pacing protocols. In all experiments, specificity and sensitivity higher than 85% were obtained in the prediction of the pathway responsible for conduction. It has been shown that, during atrial fibrillation, the SP ablation significantly increased the mean HH interval (204 ± 39 vs. 274 ± 50 ms, P AV node mechanisms and should be considered as a step forward in the studies of AV nodal conduction.

 13. AV nodal dual pathway electrophysiology and Wenckebach periodicity.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Youhua; Mazgalev, Todor N

  2011-11-01

  The precise mechanism(s) governing the phenomenon of AV nodal Wenckebach periodicity is not fully elucidated. Currently 2 hypotheses, the decremental conduction and the Rosenbluethian step-delay, are most frequently used. We have provided new evidence that, in addition, dual pathway (DPW) electrophysiology is directly involved in the manifestation of AV nodal Wenckebach phenomenon. AV nodal cellular action potentials (APs) were recorded from 6 rabbit AV node preparations during standard A1A2 and incremental pacing protocols. His electrogram alternans, a validated index of DPW electrophysiology, was used to monitor fast (FP) and slow (SP) pathway conduction. The data were collected in intact AV nodes, as well as after SP ablation. In all studied hearts the Wenckebach cycle started with FP propagation, followed by transition to SP until its ultimate block. During this process complex cellular APs were observed, with decremental foot formations reflecting the fading FP and second depolarizations produced by the SP. In addition, the AV node cells exhibited a progressive loss in maximal diastolic membrane potential (MDP) due to incomplete repolarization. The pause created with the blocked Wenckebach beat was associated with restoration of MDP and reinitiation of the conduction cycle via the FP wavefront. DPW electrophysiology is dynamically involved in the development of AV nodal Wenckebach periodicity. In the intact AV node, the cycle starts with FP that is progressively weakened and then replaced by SP propagation, until block occurs. AV nodal SP modification did not eliminate Wenckebach periodicity but strongly affected its paradigm. © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

 14. Study of potential air emissions of PCBs, HCB and dioxins from thermal processes offshore; Utredning av mulige utslipp til luft av PCB, HCB og dioksiner fra termiske prosesser offshore

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Langoergen, Oeyvind; Malvik, Bjarne

  2010-12-15

  Chlorinated aromatic compounds PCBs, HCB and PCDD / F are persistent in nature. They are fat-soluble, accumulate in the food chain and can cause severe health damage. Environmental authorities want a better overview of air emissions of these chemical groups in the oil and gas activities on the Norwegian continental shelf. As part of this goal, a study of relevant available literature and information obtained from industry-keeping and other sources is performed. The work has shown that the quantification of PCBs, HCB and dioxins in emissions from thermal processes associated with the production of oil and gas on the Norwegian continental shelf is slightly uncertain, mainly because few relevant data in the literature. The same uncertainty, however, affect similar and other types of land-based sources. Based on emission factors from comparable industries and from the nature of the process, evaluated the emissions of chlorinated aromatics from the offshore industry to be low. The industry operates a systematic effort to limit emissions of other pollutants Tii air. These measures normally means a reduction of chlorinated aromatics. (AG)

 15. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 16. Bruk av RPAS til kartlegging av avdekket fjell

  OpenAIRE

  Arnesen, Jonas Gjersaas

  2014-01-01

  NORSK: Denne bacheloroppgaven omhandler Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) og ønsker å finne svar på om dette er et verktøy som kan benyttes til kartlegging av avdekket fjell – ”Use of RPAS for surveying revealed rocks”. Kartlegging med RPAS har mange likhetstrekk med tradisjonell flyfotografering fra fly og helikopter, og det er flybilder som er utgangspunktet for å generere de triangulerte terrengmodellene. Resultatene fra RPAS-flygningen vil bli sammenliknet med refera...

 17. Quantification of Tau Load Using [F-18]AV1451 PET

  NARCIS (Netherlands)

  Golla, Sandeep S. V.; Timmers, Tessa; Ossenkoppele, Rik; Groot, Colin; Verfaillie, Sander; Scheltens, Philip; van der Flier, Wiesje M.; Schwarte, Lothar; Mintun, Mark A.; Devous, Michael; Schuit, Robert C.; Windhorst, Albert D.; Lammertsma, Adriaan A.; Boellaard, Ronald; van Berckel, Bart N. M.; Yaqub, Maqsood

  2017-01-01

  The tau tracer [F-18]AV1451, also known as flortaucipir, is a promising ligand for imaging tau accumulation in Alzheimer's disease (AD). Most of the previous studies have quantified tau load using standardized uptake value ratios (SUVr) derived from a static [F-18]AV1451 scan. SUVr may, however, be

 18. Forebygging av trykksår

  OpenAIRE

  Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine

  2010-01-01

  NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av et utvalg av tiltak for å forebygge trykksår hos pasienter i sykehjem og sykehus. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner ...

 19. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 20. PERCEPTION, PREPAREDNESS AND SEVERITY OF CLIMATE CHANGE TRIGGERED EVENTS IN BEN TRE PROVINCE, VIETNAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trang T.H. Le

  2016-10-01

  Full Text Available Eight provinces, including Ben Tre, located in the Mekong River Delta, are among Vietnam’s most vulnerable areas to climate change (CC triggered events. We conducted a study to identify the impacts of CC on Ben Tre Province coastal communities; to evaluate their knowledge, preparedness, perception of severity; and the effects of CC triggered events on aquaculture. We conducted three focus group discussions and a survey of 300 households. Farmers were aware of changing climatic conditions and pointed out indicators of these changes: (1 Changes in production and culturing patterns, (2 Changes in housing designs, and (3 Construction of dikes to prevent salt water intrusion. About 35, 40 and 26 percent of the total sample said they suffered losses to their aquaculture farms from typhoons, salt intrusion and erosion, respectively. Age, education and previous effects from CC events affected knowledge, preparedness, and severity of CC triggered events. Farmers who were engaged in aquaculture were more likely to be prepared for CC events than those who were not.

 1. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 2. Clapping hands : En analys av emojis i politisk kommunikation på Instagram

  OpenAIRE

  Junefjäll, Jonathan; Nurro, Linnéa

  2017-01-01

  Emojis är ett digitalt uttryckssätt baserade på smileys och emoticons som introducerades i smarta telefoner under 2011 och har sedan dess blivit en integrerad del av många människors vardagliga kommunikation. De används också i politisk kommunikation på sociala medier på samma sätt som en del i ett modernt uttryckssätt. Den här undersökningen tittar på 557 emojis i 300 inlägg gjorda av tre ledande politiska partier – Høyre i Norge, Socialdemokraterna i Sverige och Venstre i Danmark. Syftet är...

 3. Anbragte børns undervisning: Sammenfatning af tre delrapporter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dines; Dam Mortensøn, Marie; Neerbek, Maja

  Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig ofte dårligt i skolen. Det er især på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, at børnene halter bagefter, og der er derfor behov for et øget fokuspå skolegangen på disse institutioner. SFI har gennemført et forskningsprojekt......, der – via datastudier og kvalitative interview med ledere, pædagoger og lærere på otte institutioner samt tilknyttede medarbejdere fra den kommunale PPR – undersøger, hvilke forhold der har betydning for anbragte børns skolegang. Denne rapport sammenfatter resultater og konklusioner fra de i alt tre...

 4. Georges Lemaître Life, Science and Legacy

  CERN Document Server

  Mitton, Simon

  2012-01-01

  The year 2011 marked the 80th anniversary of Georges Lemaître’s primeval atom model of the universe, forerunner of the modern day Big Bang theory. Prompted by this momentous anniversary the Royal Astronomical Society decided to publish a volume of essays on the life, work and faith of this great cosmologist, who was also a Roman Catholic priest. The papers presented in this book examine in detail the historical, cosmological, philosophical and theological issues surrounding the development of the Big Bang theory from its beginnings in the pioneering work of Lemaître through to the modern day. This book offers the best account in English of Lemaître’s life and work. It will be appreciated by professionals and graduate students interested in the history of cosmology.

 5. L'histoire au théâtre

  OpenAIRE

  Fix, Florence

  2016-01-01

  Entre 1870 et 1914, alors que de grandes nations européennes sont en construction et que les révolutions secouent le continent, le théâtre fin-de-siècle affirme la continuité du drame historique romantique en contestant pourtant ses valeurs : l'héroïsme et la noblesse d'âme sont désormais suspects et invalidés, la scène européenne préfère les petits faits aux grands évènements et les faiblesses des grands hommes à leurs moments de gloire. On voit alors sur scène, chez Strindberg, Sardou, Rost...

 6. 40 CFR Table 2 to Subpart D of... - TRE Parameters for NSPS Referencing Subpartsa

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...? Net heating value(MJ/scm)b Vent stream flow rate (scm/min)c Values of terms for TRE equation: TRE=A... § 65.64(h). b MJ/scm = mega Joules per standard cubic meter. c scm/min = standard cubic meters per...

 7. Vad ledare anser om personligt varumärke : - En kvalitativ studie av det personliga varumärkets betydelse för ledarskap.

  OpenAIRE

  Sepúlveda Moradinassab, Natalie

  2014-01-01

  Sammanfattning: Magisteruppsats i ledarskap och hållbar utveckling, Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Datum: 2014-06-11 Författare: Natalie Sepúlveda Moradinassab Handledare: Lennart Bogg Titel: Vad ledare anser om personligt varumärke Problemformulering: Sedan decennier tillbaka har begreppet varumärke varit attraktivt och uppmärksammat. Under den senaste tiden har observationer av det personliga varumärket som individer har blivit mer intressant, eftersom det har visat sig leda till positi...

 8. Farmakologisk behandling av antisosiale lidelser : en litteraturstudie av evidensgrunnlaget for famakologisk behandling av psykopati og assosierte antisosiale personlighetstrekk og atferdsmønster

  OpenAIRE

  Romberg, Sara Montes

  2016-01-01

  Bakgrunn: Psykoterapeutiske og atferdsbaserte intervensjoner har vist seg å ha liten effekt ved antisosiale lidelser. Individer med antisosiale lidelser anses derfor som en relativt behandlingsresistent pasientgruppe, hvilket tyder på et behov for utvikling av alternative behandlingstilnærminger. Med bakgrunn i dette søker følgende studie å utforske evidensgrunnlaget for farmakologiske behandling av antisosiale lidelser og trekk. Metode: Litteratursøk i databasene BIBSYS, ProQuest, Web of ...

 9. Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk – en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte Sørebø Gulliksen

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikkelen presenterer fase 1 i et større fagdidaktisk forskningsprosjekt om arbeidsformer og innhold i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Artikkelen har som mål både å introdusere problematikken på et mer gjennomgripende nivå, og å utforske kvantitativt studentbesvarelser innhentet i forbindelse med StudDataundersøkelsen. Problemstillingene er ”Hvilke arbeidsformer er representert i planverket for faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk?” og ”Hvilke arbeidsformer er empirisk sett tilstede i institusjonens studium i følge studentenes vurderinger slik det kan leses ut av deres responser i StudDataundersøkelsen?”. Analysene av materialet tyder på at fagplanene ser ut til å ha en vektlegging på studentenes individuelle kompetansebygging og et fokus på individuelle arbeidsformer. I utdanningen, derimot, står arbeidsformer som har et hovedfokus på det kollektive, sterkere, slik studentene rapporterer at de opplever det.

 10. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 11. Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel. Part 2 - Studies of long term service exposed material and damage data base and calculation of damage distribution and damage resistance; Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 staal. Etapp 2 - Studier av lingtidspiverkat material och skadedatabas samt berakning av skadefordelning och skadetilighet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Borggreen, Kjeld; Weilin Zang; Nilsson, Henrik; Samuelson, Aake

  2004-09-01

  The present project has been consisted of the following pieces of work on welds of X20 CrMoV 12 1: Analysis of, by use of replica testing, creep damage development in 368 welds in 11 Danish high pressure steam lines with operation up to 200,000 h. Metallographic investigations of four welds from a retired live steam line with approximately 182 000 h in operation. - Evaluation of the influence of the two most common etching methods on the interpretation of creep cavitation. Analysis of the time security of the material, i.e. influence of enhanced temperature or stress on creep life time. Finite element simulations of the creep behaviour of X20 welds where effects of HAZ creep properties, system stresses and degree of multiaxiality in the rupture criterion are studied. In addition a literature study on publications of creep life time in X20 steel was performed in a first, already reported part of the project. The results of the comprehensive replica testing and the metallographic investigations show clear-cut that welds of this material have an excellently long creep life that indeed will reach 200,000 h. The creep damage at that time is in general very limited. The typical creep life for welds of X20 can be evaluated to at least 250,000 h. The reason for that it is not possible to evaluate an even longer creep life is the fact that creep testing and finite element simulations show that creep elongation and creep damage will accelerate considerably later in the creep life than some low alloy steels. In the worst case this acceleration could start already just after 200,000 h. It is also demonstrated that welds of the X20 steel can stand system stresses much better than low alloy steels. Recommendations for how and when inspections and testing of welds of the current material should be performed have been issued. They have been adapted to the findings in the project. The recommendations can, as long as severe damage is absent, allow for longer inspection intervals

 12. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and

 13. Grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick Riordan

  OpenAIRE

  Liu, Olivia

  2017-01-01

  Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier om dialogicitet, hyptertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs i Grekisk Mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, ...

 14. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 15. Kritik av den negativa uppbyggligheten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernfelt, Frederik; Thomsen, Søren Ulrik

  Under efterkrigstiden har ett märkligt fenomen fått fäste i kulturen. Ett konstverk, en handling, en utsaga bedöms inte längre efter om de är sköna, goda och sanna, utan efter om de bryter mot regler, gör uppror mot det konventionella eller angriper etablerade tänkesätt. Överskridandet av normer...... och provokationen mot inrotade uppfattningar framställs som viktigare än de positiva resultaten, avståndstagandet viktigare än ställningstagandet. Från att ha varit idéer hos ett fåtal filosofer, konstnärer och bohemer har denna negativism efterhand blivit en ideologi för den breda massan. Den...

 16. Perturbed Newtonian description of the Lemaître model with non-negligible pressure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamamoto, Kazuhiro; Marra, Valerio; Mukhanov, Viatcheslav; Sasaki, Misao

  2016-01-01

  We study the validity of the Newtonian description of cosmological perturbations using the Lemaître model, an exact spherically symmetric solution of Einstein's equation. This problem has been investigated in the past for the case of a dust fluid. Here, we extend the previous analysis to the more general case of a fluid with non-negligible pressure, and, for the numerical examples, we consider the case of radiation (P=ρ/3). We find that, even when the density contrast has a nonlinear amplitude, the Newtonian description of the cosmological perturbations using the gravitational potential ψ and the curvature potential φ is valid as long as we consider sub-horizon inhomogeneities. However, the relation ψ+φ=O(φ 2 )—which holds for the case of a dust fluid—is not valid for a relativistic fluid, and an effective anisotropic stress is generated. This demonstrates the usefulness of the Lemaître model which allows us to study in an exact nonlinear fashion the onset of anisotropic stress in fluids with non-negligible pressure. We show that this happens when the characteristic scale of the inhomogeneity is smaller than the sound horizon and that the deviation is caused by the nonlinear effect of the fluid's fast motion. We also find that ψ+φ= [O(φ 2 ),O(c s 2φ  δ)] for an inhomogeneity with density contrast δ whose characteristic scale is smaller than the sound horizon, unless w is close to −1, where w and c s are the equation of state parameter and the sound speed of the fluid, respectively. On the other hand, we expect ψ+φ=O(φ 2 ) to hold for an inhomogeneity whose characteristic scale is larger than the sound horizon, unless the amplitude of the inhomogeneity is large and w is close to −1

 17. Conformally Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker cosmologies

  Science.gov (United States)

  Visser, Matt

  2015-07-01

  In a Universe where, according to the standard cosmological models, some 97% of the total mass-energy is still ‘missing in action’, it behooves us to spend at least a little effort critically assessing and exploring radical alternatives. Among possible (dare we say plausible), nonstandard but superficially viable models, those spacetimes conformal to the standard Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) class of cosmological models play a very special role—these models have the unique and important property of permitting large non-perturbative geometric deviations from FLRW cosmology without unacceptably distorting the cosmic microwave background. Performing a ‘cosmographic’ analysis (that is, temporarily setting aside the Einstein equations, since the question of whether or not the Einstein equations are valid on galactic and cosmological scales is essentially the same question as whether or not dark matter/dark energy actually exist), and using both supernova data and information about galactic structure, one can nevertheless place some quite significant observational constraints on any possible conformal mode—however, there is still an extremely rich range of phenomenological possibilities for both cosmologists and astrophysicists to explore.

 18. "Life of Galileo" Théâtre de Carouge

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  Special offer for CERN personnel CERN personnel and their spouses have until Tuesday, 18 March 2008 to buy tickets for « Vie de Galilée » ("Life of Galileo") at the Théâtre de Carouge at the special discount rate of 28 CHF (instead of 35 CHF). This play, by the German dramatist Bertolt Brecht, is directed by Manfred Karge and recounts the life of the father of modern physics in fifteen tableaux. The wily, impassioned teacher Galileo is about to substantiate Copernicus’ theory that the Earth is not a static object but revolves around the sun, a discovery that revolutionised mankind’s view of itself and the world. When hauled before the Inquisition, he recants. "Life of Galileo" is the first major dramatic work after the invention of the atom bomb to address the issues of freedom of thought and ethics in the context of scientific discoveries. Special performances on 3, 10, 15 and 22 April will be followed by organised debat...

 19. Tre voci per un Lexicon di Giuseppe Pontiggia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Marcheschi

  2014-07-01

  Full Text Available Tre parole-chiave offrono lo spunto per un’immersione nel pensiero e nell’opera di Giuseppe Pontiggia. La prima: parola, riaffermata dallo scrittore in quanto atto civile e ‘corporeo’ mediante il quale l’uomo fa esperienza di se stesso entrando in contatto con i suoi simili e con il circostante, ricongiungendosi insieme alla sua più profonda e antica natura. Viene così restituita allo scrittore/critico la responsabilità di lottare contro l’attuale minaccia dello svuotamento linguistico, nel nome di una costruttiva utopia culturale. La seconda parola, musica, serve a illuminare i romanzi di Pontiggia – in specie La grande sera e L’arte della fuga – attraverso suggestive analogie con la musica classica e il jazz, predilette dallo scrittore. Ossimoro è l’ultima voce di questo Lexicon: figura retorica, ma soprattutto figura conoscitiva che permette allo scrittore di scoprire la propria verità e il proprio linguaggio e al lettore di abbracciare una visione non lineare e problematica del mondo, capace di ampliare le prospettive e rinnovare lo sguardo.

 20. Costs for Alternatives to District Heating. A study of real costs on local heating markets; Alternativkostnad till fjaerrvaerme. En studie av verkliga kostnader paa lokala vaermemarknader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlson, Annelie; Lehtmets, Marti; Andersson, Sofie

  2008-07-01

  Heating comprise the major part of the cost of supporting a building with necessities like electricity, heat, refuse collection and water and sewage. As these costs increase, it is becoming more interesting to find other solutions in order to reduce them. One alternative is to convert to another heating system. Several price analyses comparing different heating systems have been performed. Avgiftsgruppen publishes one report on a yearly basis, where the costs to support a building with necessities and how they vary between communities are listed. The latest report states that it is less expensive in 75 % of the communities in Sweden to convert from district heating to a pellets boiler or a ground-source pump. However, other studies have established that the heat market is a local market with local conditions. Therefore you need to compare alternative heating costs that are specific to the area instead of estimated average costs at a national level. The purpose of this survey is to study a local heat market in order to verify the real cost of the alternative heating systems to district heating and if these costs vary between different communities. The hypothesis is that it is not possible to generalize the heating cost on a national level. Instead, a local market should be studied to make an accurate cost comparison between heating options. Three communities are studied in order to find real and verified investment costs in pellet boilers and heat pumps. The investments that are of primary interest are those performed in buildings similar to the multi-dwelling house used in earlier price analyses. Furthermore, the building should be located within the distribution network of district heating in order to illustrate the competition between the heating alternatives. The result of the study illustrates the difficulties to find real and verified costs of completed investments in alternative heating systems in buildings that is of primary interest for this study. Contacts

 1. Tre1, a G protein-coupled receptor, directs transepithelial migration of Drosophila germ cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prabhat S Kunwar

  2003-12-01

  Full Text Available In most organisms, germ cells are formed distant from the somatic part of the gonad and thus have to migrate along and through a variety of tissues to reach the gonad. Transepithelial migration through the posterior midgut (PMG is the first active step during Drosophila germ cell migration. Here we report the identification of a novel G protein-coupled receptor (GPCR, Tre1, that is essential for this migration step. Maternal tre1 RNA is localized to germ cells, and tre1 is required cell autonomously in germ cells. In tre1 mutant embryos, most germ cells do not exit the PMG. The few germ cells that do leave the midgut early migrate normally to the gonad, suggesting that this gene is specifically required for transepithelial migration and that mutant germ cells are still able to recognize other guidance cues. Additionally, inhibiting small Rho GTPases in germ cells affects transepithelial migration, suggesting that Tre1 signals through Rho1. We propose that Tre1 acts in a manner similar to chemokine receptors required during transepithelial migration of leukocytes, implying an evolutionarily conserved mechanism of transepithelial migration. Recently, the chemokine receptor CXCR4 was shown to direct migration in vertebrate germ cells. Thus, germ cells may more generally use GPCR signaling to navigate the embryo toward their target.

 2. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 3. The role of Tre6P and SnRK1 in maize early kernel development and events leading to stress-induced kernel abortion.

  Science.gov (United States)

  Bledsoe, Samuel W; Henry, Clémence; Griffiths, Cara A; Paul, Matthew J; Feil, Regina; Lunn, John E; Stitt, Mark; Lagrimini, L Mark

  2017-04-12

  Drought stress during flowering is a major contributor to yield loss in maize. Genetic and biotechnological improvement in yield sustainability requires an understanding of the mechanisms underpinning yield loss. Sucrose starvation has been proposed as the cause for kernel abortion; however, potential targets for genetic improvement have not been identified. Field and greenhouse drought studies with maize are expensive and it can be difficult to reproduce results; therefore, an in vitro kernel culture method is presented as a proxy for drought stress occurring at the time of flowering in maize (3 days after pollination). This method is used to focus on the effects of drought on kernel metabolism, and the role of trehalose 6-phosphate (Tre6P) and the sucrose non-fermenting-1-related kinase (SnRK1) as potential regulators of this response. A precipitous drop in Tre6P is observed during the first two hours after removing the kernels from the plant, and the resulting changes in transcript abundance are indicative of an activation of SnRK1, and an immediate shift from anabolism to catabolism. Once Tre6P levels are depleted to below 1 nmol∙g -1 FW in the kernel, SnRK1 remained active throughout the 96 h experiment, regardless of the presence or absence of sucrose in the medium. Recovery on sucrose enriched medium results in the restoration of sucrose synthesis and glycolysis. Biosynthetic processes including the citric acid cycle and protein and starch synthesis are inhibited by excision, and do not recover even after the re-addition of sucrose. It is also observed that excision induces the transcription of the sugar transporters SUT1 and SWEET1, the sucrose hydrolyzing enzymes CELL WALL INVERTASE 2 (INCW2) and SUCROSE SYNTHASE 1 (SUSY1), the class II TREHALOSE PHOSPHATE SYNTHASES (TPS), TREHALASE (TRE), and TREHALOSE PHOSPHATE PHOSPHATASE (ZmTPPA.3), previously shown to enhance drought tolerance (Nuccio et al., Nat Biotechnol (October 2014):1-13, 2015). The impact

 4. Tre letture del principio di laicità. Il principio di laicità come principio metodologico, pluralistico ed interpretativo

  OpenAIRE

  Tenuta, Michele Fabio

  2016-01-01

  Il contributo trae l’abbrivio dall’intervento svolto dall’autore in occasione del Convegno di studi “Il principio di laicità”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Macerata in data 5 e 6 febbraio 2013. Sbozzata una minimale cornice storico-giuridica del principio di laicità, si additano tre possibili svolgimenti di esso come: 1. principio metodologico, 2. declinazione del principio del pluralismo ordinamentale e 3. principio di interpretazione del diritto. Sotto...

 5. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 6. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 7. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 8. Förpackning av keramiska substrat

  OpenAIRE

  Karlsson, Jan

  2008-01-01

  Detta examensarbete handlar om forpackning av keramiska substrat. Canning ar det universella namnet pa forpackning av keramiska substrat. Keramiska substrat kan vara katalysatorer eller partikelfilter som anvands som ett efterbehandlingssystem i bensin och Diesel applikationer. Examensarbetet genomfordes hos Scania CV AB. I installationsprocessen sveps en keramisk fibermatta runt det keramiska substratet. Substratet inkapslas sedan med ett metalholje. Rapporten inleds med att beskriva olika i...

 9. Syncope and Idiopathic (Paroxysmal) AV Block.

  Science.gov (United States)

  Brignole, Michele; Deharo, Jean-Claude; Guieu, Regis

  2015-08-01

  Syncope due to idiopathic AV block is characterized by: 1) ECG documentation (usually by means of prolonged ECG monitoring) of paroxysmal complete AV block with one or multiple consecutive pauses, without P-P cycle lengthening or PR interval prolongation, not triggered by atrial or ventricular premature beats nor by rate variations; 2) long history of recurrent syncope without prodromes; 3) absence of cardiac and ECG abnormalities; 4) absence of progression to persistent forms of AV block; 5) efficacy of cardiac pacing therapy. The patients affected by idiopathic AV block have low baseline adenosine plasma level values and show an increased susceptibility to exogenous adenosine. The APL value of the patients with idiopathic AV block is much lower than patients affected by vasovagal syncope who have high adenosine values. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Redovisning till verkligt värde : En studie om IAS 40:s inverkan på aktievärderingen av noterade fastighetföretag på Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Sjögren, Andreas

  2007-01-01

  De senaste decenniernas globalisering har medfört att redovisningen behöver bli mer harmoniserad. Både företag och användare av redovisningsinformation är idag i större behov av att kunna jämföra redovisningsinformation inte bara mellan företag nationellt utan även mellan länder och mellan världsdelar. Detta är bakgrunden till införandet av IASB: s redovisningsregler i hela EU. En av de standarder som har påverkats mest av införandet av IASB: s regler benämnda IFRS/IAS är redovisningsstandard...

 11. Domain-specific control of germ cell polarity and migration by multifunction Tre1 GPCR

  Science.gov (United States)

  2017-01-01

  The migration of primordial germ cells (PGCs) from their place of origin to the embryonic gonad is an essential reproductive feature in many animal species. In Drosophila melanogaster, a single G protein–coupled receptor, Trapped in endoderm 1 (Tre1), mediates germ cell polarization at the onset of active migration and directs subsequent migration of PGCs through the midgut primordium. How these different aspects of cell behavior are coordinated through a single receptor is not known. We demonstrate that two highly conserved domains, the E/N/DRY and NPxxY motifs, have overlapping and unique functions in Tre1. The Tre1-NRY domain via G protein signaling is required for reading and responding to guidance and survival cues controlled by the lipid phosphate phosphatases Wunen and Wunen2. In contrast, the Tre1-NPIIY domain has a separate role in Rho1- and E-cadherin–mediated polarization at the initiation stage independent of G protein signaling. We propose that this bifurcation of the Tre1 G protein–coupled receptor signaling response via G protein–dependent and independent branches enables distinct spatiotemporal regulation of germ cell migration. PMID:28687666

 12. Georges Lemaître: The Priest Who Invented the Big Bang

  Science.gov (United States)

  Lambert, Dominique

  This contribution gives a concise survey of Georges Lemaître works and life, shedding some light on less-known aspects. Lemaître is a Belgian catholic priest who gave for the first time in 1927 the explanation of the Hubble law and who proposed in 1931 the "Primeval Atom Hypothesis", considered as the first step towards the Big Bang cosmology. But the scientific work of Lemaître goes far beyond Physical Cosmology. Indeed, he contributed also to the theory of Cosmis Rays, to the Spinor theory, to Analytical mechanics (regularization of 3- Bodies problem), to Numerical Analysis (Fast Fourier Transform), to Computer Science (he introduced and programmed the first computer of Louvain),… Lemaître took part to the "Science and Faith" debate. He defended a position that has some analogy with the NOMA principle, making a sharp distinction between what he called the "two paths to Truth" (a scientific one and a theological one). In particular, he never made a confusion between the theological concept of "creation" and the scientific notion of "natural beginning" (initial singularity). Lemaître was deeply rooted in his faith and sacerdotal vocation. Remaining a secular priest, he belonged to a community of priests called "The Friends of Jesus", characterized by a deep spirituality and special vows (for example the vow of poverty). He had also an apostolic activity amongst Chinese students.

 13. La marâtre dans les contes merveilleux du Yémen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Lambert

  2010-07-01

  Full Text Available La figure de la marâtre est particulièrement répandue dans les contes merveilleux du Yémen. Comme en Europe, ce genre de la littérature orale remplit des fonctions d’éducation enfantine, mais il s’adresse aussi aux adultes. Au Yémen, la figure de la marâtre doit être remise dans son contexte socio-économique des familles recomposées dans une société encore rurale et patriarcale. Sans négliger le contexte de performance du conte au Yémen, ni l’intertextualité des différentes formes de contes (se rapprochant du mythe et de l’histoire de ruse, la présentation et l’analyse de cinq contes yéménites et de diverses variantes permettent d’explorer les thèmes fantasmatiques de la mère cruelle et de la monstruosité des autres membres de la famille nucléaire. D’un autre côté, inséparables du merveilleux, les agents magiques sont principalement des animaux qui symbolisent et idéalisent des degrés de parenté proche. Tout en déformant les enjeux de la vie réelle dans un sens moral, le conte yéménite révèle, par ses structures symboliques, l’existence de ce que l’on peut appeler le « complexe anthropologique » de la marâtre, et qui s’exprime aussi, au Yémen, sous d’autres formes littéraires orales qui restent encore à explorer.The literary figure of the stepmother is widely spread in the fairy tales in Yemen. Like in Europe, this genre fulfils educative functions for the children, but it is also addressed to adults. In Yemen, the figure of the stepmother must be put in perspective in the socio-economical context of recomposed families in a still rural and patriarchal society. Without neglecting the performance context of the narration, neither the intertextual weaving of different forms of “tales” (myths, tricksters tales, the presentation and the analysis of five Yemeni tales and their variants allows us to explore the fantasy themes of the cruel mother and other kinds of monstrous kinship

 14. Suivi par diffraction de rayons X ``in situ'' de l'évolution du paramètre de maille du ferrite nanométrique γ-Fe2O3 lors de l'isotherme d'adsorption d'eau

  Science.gov (United States)

  Belin, T.; Guigue-Millot, N.; Bellat, J. P.; Niepce, J. C.

  2002-07-01

  The soft chemistry method has been used to synthesize maghemite (γ-Fe2O3) nanoparticles in the 9-14 nm range. These nanometric powders are crystallized in the spinel structure. The control of both Oxygen stoichiometry and elimination of the remaining impurities leads to obtain maghemite model material. In the crystallite size range studied here, cell parameter (0.8346 nm) appears to be not linked to crystallite size. Nevertheless, “in-situ” X-Ray Diffraction studies demonstrate that there are very small changes in cell parameter with surface modification under water vapour atmosphere. Chemisorption and Physisorption phenomenons takes an important part at nanometric scale. La méthode de synthèse par chimie douce a été utilisée pour synthétiser des nanoparticules de maghémite γ-Fe2O3 dans une gamme de taille allant de 9 à 14 nm. Ces poudres, parfaitement cristallisées en phase spinelle, exemptes d'impuretés, avec une staechiométrie en oxygène parfaitement contrôlée, ont servi de matériaux modèles pour cette étude. Le paramètre de maille de ce matériau (0,8346 nm) s'avère être non dépendant de la taille. Cependant, le suivi en Diffraction de Rayons X “in-situ” révèle des variations de ce paramètre avec la modification de la surface en présence de vapeur d'eau. Les phénomènes de chimisorption et de physisorption jouent un rôle prépondérant dans les évolutions observées à l'échelle nanométrique.

 15. Nedbrytning av utvalgte plantevernmidler i norsk jordsmonn

  OpenAIRE

  Haneborg, Mads Alexander

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har hatt som formål å modellere nedbrytningen av et utvalg sprøytemidler som ble testet på to norske forsøksfelt, i Stjørdal og Klepp med ulike klimatiske forhold og jordsmonn. For begge forsøksfelt ble det foretatt uttak av jordprøver over en periode på ett år fra sprøytingen, i tidsrommet fra mai 2012 til juni 2013. Jordprøvene ble analysert ved bruk av LC-MS/MS etter prøveopparbeiding med væskeekstraksjon. Intern standard metode ble benyttet til kvantifise...

 16. Étude des différents publics du théâtre et du cinéma lors de la généralisation du parlant à Lyon (1929-1932 Study of the different audiences of the theatre and the cinema during the generalization of the talking movies in Lyon (1929-1932

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marylin Marignan

  2012-04-01

  Full Text Available Lors de la généralisation du parlant, les rapports entre le septième art et l’art dramatique évoluent. Devant l’ampleur du succès des films sonores, le monde théâtral s’inquiète. À Lyon, entre les saisons 1928-1929 et 1931-1932, les directeurs des deux théâtres municipaux de la ville de Lyon : le théâtre des Célestins et le Grand-Théâtre dénoncent une concurrence redoutable du cinéma parlant drainant une partie de leur clientèle. Pourtant, la fréquentation des deux théâtres reste stable. Les publics et leurs attitudes restent les mêmes. Les deux salles sont des lieux de sociabilité élargie où plusieurs publics coexistent. Une hiérarchie sociale s’établit reproduisant celle de la ville où chaque catégorie de spectateurs a ses propres pratiques et rituels. En ce qui concerne les exploitations cinématographiques diffusant des films sonores, plusieurs publics existent également. L’arrivée du cinéma parlant n’a pas entraîné de bouleversements majeurs au sein de ces publics. On note encore une segmentation des publics en fonction de la catégorie et de la localisation de la salle. Toutefois, il faut bien reconnaître que le nombre de spectateurs augmente considérablement à cette période et que le nouvel intérêt de la presse pour le cinéma parlant permet de légitimer son rôle au sein de la société. Finalement, à Lyon, que ce soit au sein des deux théâtres municipaux ou pour les salles cinématographiques, on assiste, en partie, au même mouvement avec la présence de plusieurs publics et la recherche d’une distinction sociale.During the generalization of the talking movies, the relationships between the cinema and theatre evolve. In front of the success of the sound movies, the theatrical world worries. In Lyon, between the seasons 1928-1929 and 1931-1932, the directors of both municipal theatres of the city of Lyon: the Théâtre des Célestins and the Grand-Théâtre denounce a

 17. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko.

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 18. Uppkopplad eller nedkopplad? -Konflikt mellan förnuft och känsla : En etnografiskt inspirerad studie av fyra studenters vardag online och offline

  OpenAIRE

  Saller, Nathalie

  2015-01-01

  Purpose: The aim of this thesis has been to study and obtain greater understanding of the consequences of active social media use. Specifically, in terms of social identity, social life and the sense of belonging. Secondly, the thesis studies the consequences of disconnecting and for a limited amount of time opt out of the social media context. Method/material:  The study is based on an explorative, cultural ethnographically-inspired method, in which four respondents were studied: two men and...

 19. Udviklingsbistand: Tre debatter fra forhandlingerne om fremtidens fattigdomsbekæmpelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe; Larsen, Signe terney

  2014-01-01

  OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse......OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse...

 20. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkelser hos barn og unge. Studiens hensikt: Karlegging av organdoser til barn ved CT-undersøkelser p...

 1. Brachial artery aneurysms following brachio-cephalic AV fistula ligation.

  Science.gov (United States)

  Khalid, Usman; Parkinson, Frances; Mohiuddin, Kamran; Davies, Paula; Woolgar, Justin

  2014-01-01

  Peripheral artery aneurysms proximal to a long-standing arteriovenous (AV) fistula can be a serious complication. It is important to be aware of this and manage it appropriately. Vascular access nurses input all data regarding patients undergoing dialysis access procedures into a securely held database prospectively. This was retrospectively reviewed to identify cases of brachial artery aneurysms over the last 3 years. In Morriston Hospital, around 200 forearm and arm AV fistulas are performed annually for vascular access in renal dialysis patients. Of these, approximately 15 (7.5%) are ligated. Three patients who had developed brachial artery aneurysms following AV fistula ligation were identified. All 3 patients had developed brachial artery aneurysms following ligation of a long-standing brachio-cephalic AV fistula. Two patients presented with pain and a pulsatile mass in the arm, and one presented with pins and needles and discoloration of fingertips. Two were managed with resection of the aneurysm and reconstruction with a reversed long saphenous vein interposition graft, the third simply required ligation of a feeding arterial branch. True aneurysm formation proximal to an AV fistula that has been ligated is a rare complication. There are several reasons for why these aneurysms develop in such patients, the most plausible one being the increase in blood flow and resistance following ligation of the AV fistula. Of note, all the patients in this study were on immunosuppressive therapy following successful renal transplantation. Vigilance by the vascular access team and nephrologists is paramount to identify those patients who may warrant further evaluation and investigation by the vascular surgeon.

 2. An evolutionarily conserved arginine is essential for Tre1 G protein-coupled receptor function during germ cell migration in Drosophila melanogaster.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela R Kamps

  Full Text Available BACKGROUND: G protein-coupled receptors (GPCRs play central roles in mediating cellular responses to environmental signals leading to changes in cell physiology and behaviors, including cell migration. Numerous clinical pathologies including metastasis, an invasive form of cell migration, have been linked to abnormal GPCR signaling. While the structures of some GPCRs have been defined, the in vivo roles of conserved amino acid residues and their relationships to receptor function are not fully understood. Trapped in endoderm 1 (Tre1 is an orphan receptor of the rhodopsin class that is necessary for primordial germ cell migration in Drosophila melanogaster embryos. In this study, we employ molecular genetic approaches to identify residues in Tre1 that are critical to its functions in germ cell migration. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: First, we show that the previously reported scattershot mutation is an allele of tre1. The scattershot allele results in an in-frame deletion of 8 amino acids at the junction of the third transmembrane domain and the second intracellular loop of Tre1 that dramatically impairs the function of this GPCR in germ cell migration. To further refine the molecular basis for this phenotype, we assayed the effects of single amino acid substitutions in transgenic animals and determined that the arginine within the evolutionarily conserved E/N/DRY motif is critical for receptor function in mediating germ cell migration within an intact developing embryo. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: These structure-function studies of GPCR signaling in native contexts will inform future studies into the basic biology of this large and clinically important family of receptors.

 3. Oppdragelsessyn i endring? : En komparativ studie av populære oppdragelsesbøker utgitt i Norge i perioden 1950-2000

  OpenAIRE

  Azimeh, Malek

  2017-01-01

  Masteroppgave pedagogikk PED511 - Universitetet i Agder 2017 The topic of this assignment is to study if the view of parenting has changed in Norway. There have been many discussions about parenting and what it entails. This study is limited to popular books that have been released in Norway between 1950 and 2000. The parenting books emphasise different aspects in the children’s upbringing and how that positively affects their development. The primary research question is to examine the...

 4. "Det viktigste er at det ser bra ut på Instagram" : en studie av digital selvpresentasjon på Instagram

  OpenAIRE

  Sundby, Lena Løveid

  2016-01-01

  In this study I investigate instagram as an arena for self-representation. Through the use of indepth interviews from eight participants, I have examined how users of Instagram utilize this medium to express gourmet culture, and their explanations for why they present themselves in certain ways. In addition to this, the study also shows how pictures, picture text, hash tags and emojies are used as aids to enhance impressions of self. The participants use different strategies for self-represen...

 5. The SSI project on decommissioning of nuclear plants - a preliminary study; SSI:s projekt avseende avveckling av kaerntekniska anlaeggningar - en foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Efraimsson, Henrik; Ehdwall, H.; Godaas, T.; Hofvander, P.; Lindhe, J.C.; Lumpus, J.; Lund, I.; Malmqvist, L.; Welleman, E

  1999-01-01

  SSI will amend and complete regulations and stipulations for nuclear plants in order to take into account issues which arise in connection with decommissioning. The objective of a pilot study, performed during 1998, was to identify the questions at issue, what the authority should control and how SSI should proceed with the work. The recommendations and the result of the pilot study are presented in this report 29 refs.

 6. Fractional distribution on fuel chips. Machine and wood parameters influence on chip quality; Braensleflisens fraktionsfoerdelning. En studie av naagra maskin- och vedparametrars inverkan paa fliskvaliteten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liss, J.E. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Garpenberg (SE). Dept. of Operational Efficiency

  1991-12-31

  The purpose of this study has been to examine the impact of certain machine and wood parameters on chip quality, and to set forward proposals on how to reduce the percentage of fine fractions in fuel chips. From studies of literature and from field studies it has become apparent that the following are among those factors with an impact on the percentage of fine fractions; - the composition of the wood raw material (stem, branch, needle, leaf) and its condition (sound or rotten), - state of the wood (frozen/non-frozen) and moisture content, - length and diameter of wood raw material, - machine type (drum or disc chipper), - condition of chipping blades (sharpness), - condition of counter blade, - clearance (distance between blade and counter-blade), - chipping speed. 23 refs., 26 figs., numerous tabs.

 7. Rytme, dynamikk, rom og relasjoner i barns egeninitierte estetiske uttrykk : en mikroetnografisk studie av barn i alderen 1-3 år i barnehage

  OpenAIRE

  Mæhlum, Simen

  2006-01-01

  Master i barnehagepedagogikk This thesis focuses on children’s self made aesthetic practise in the daily life of kindergartens. Do children aged 1-3 years old express themselves aesthetically, and if so, how will this appear in the kindergartens daily life? This study has a micro-ethnographic approach and witch also consist video observation. The study has been done in a Norwegian kindergarten on 12 children aged 1-3 years with focus on their physical and oral expressions. The aesthetic...

 8. Knowledge platform for calculating climate impact from construction and building materials. Literature study; Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer. Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roenning, Anne; Lyng, Kari-Anne; Vold, Mie

  2011-07-01

  Greenhouse gas emissions from building linked today to a large extent to the energy consumption during the operating period. Through increasingly stringent energy requirements and other changes, the energy consumption for the operation could go down over time. This means in this case that the energy required to produce, transport and set up the building, to a greater extent can be relatively more important in a life-cycle analysis. KRD in that regard ha given Oestfoldforskning the commission to conduct a literature study that will provide an overview and assessment of the literature / research papers describing various building materials climate impact and how this translates into a lifetime (LCA - Life Cycle Assessment), and thus describe the knowledge platform these analyzes are based in. It also means a description of the factors that affect the climate and the environment, including the stages of life that are important. Literature study is conducted by searching scientific databases (Springer Link, Science Direct, Google Scholar, Norwegian EPD database of declarations). The literature search is limited to studies that are based on LCA as a methodology for calculating the climate impacts associated with the construction and building materials. Based on the review of literature is also undertaken an analysis focusing on explaining the methodological platform between the studies are based on, in order to explain why the results differ and / or may not be comparable.(eb)

 9. Strategiske beslutninger foran publikum : en spillteoretisk analyse av betingelser for utbrudd av borgerkrig

  OpenAIRE

  Meyer, Sunniva Frislid

  2006-01-01

  Borgerkrig modelleres i foreliggende litteratur enten som følge av privat informasjon om aktørenes forventede nytte av krig eller som følge av at myndighetene ikke troverdig kan forplikte seg til en fremforhandlet avtale. Eksisterende modeller overser i stor grad hvordan effekten av at myndighetene gir etter for en intern grupperings krav kan påvirke hvordan andre interne grupperinger forholder seg til myndighetene i fremtiden. Dersom myndighetene gir etter for en intern grupperings krav, kan...

 10. Kommunicera - Att förmedla en möjlighet : En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås

  OpenAIRE

  Lindberg, Petra; Eriksson, Ida

  2011-01-01

  Title: Communicate – to provide an opportunity Authors: Ida Eriksson & Petra Lindberg Tutor: Johan Grinbergs, Mälardalen University Examiner: Cecilia Lindh Subject: Bachelor's essay, Business Administration Keywords: communication, internal communication, channels, communication models, communication theory, information, organization Purpose The idea of this study was to describe how ABB Sweden’s internal communication and information appeared in Västerås. The aim is also to see what too...

 11. Förbättring och utveckling av kompetensförsörjning : En kvalitativ studie utförd vid Swedavia AB

  OpenAIRE

  de la Chapelle, Eva

  2017-01-01

  An organizations quality management, including process improvement and -development requires continuous work. Quality- and process improvement does not only concern the individual employee but the entire organization. This bachelor thesis is about studying and improving a competence provision process at the organization Swedavia. The purpose is to suggest improvements that increase the efficiency and clarifies the competence prevision process. The thesis is based on the questions (1) How can ...

 12. Vuxnas lärande i praktiken : En studie av rektorers praktikgemenskaper och hur de påverkar lärande

  OpenAIRE

  Pontén, Johan

  2017-01-01

  This thesis investigates the importance of the work community and its social organisation and the role it has for the participants' ability to learn and to form a professional identity as pedagogical leaders. Furthermore, the thesis wants to investigate if it matters to the directors’ learning how the principal (municipality or private company) organises for learning. The empirical material for the study comes mainly from semi-structured interviews with participants in the directors’ programm...

 13. Fysisk terrorsikring i byens uterom : en studie av fysiske terrorsikringstiltak og hvordan slike kan integreres i byens uterom, hvor Oslo Rådhus brukes som arena for å teste ut, og diskutere ulike tilnærminger

  OpenAIRE

  Bakke, Lars Arne

  2015-01-01

  Bombeangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2012 med påfølgende flytting av departementer til midlertidige lokaler i kvadraturen, og planlegging av et fornyet regjeringskvartal, har for alvor satt terrorsikring i byens uterom på dagsorden. Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for hvordan fysiske terrorsikringstiltak kan kamufleres, og integreres på en måte som minimerer skaden på byrommet, men likevel sikrer. Første del av oppgaven tar sikte på å forstå hvordan en planlegger fysisk t...

 14. Det professionellt privata : En jämförande studie om privatpersoners strategiska användande av Instagram utan vinstdrivande motiv

  OpenAIRE

  Ekström, Signe; Matarasso, Rebecca

  2015-01-01

  With the intention to fill a gap in the research field, this thesis porposes to illuminate privatepersons’ use of Instagram simply as private actors without any profitable interest. The users with a solely personal interest may in some cases attract thousands of followers in the scale ofcelebrity fan base. This thesis aims to map out what motivates and drives a thought-through, strategic use of Instagram, to discover if there is a strategic use of Instagram among the objects of study and also...

 15. Minnesvärda episoder i undervisningen- en studie av elevers episodiska minnen från en undervisningssekvens i biologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Magntorn

  2011-02-01

  Full Text Available This study explores primary school students’ abilities to recall events from a teaching sequence taking place 18 months earlier. The aim of the teaching sequence was to develop students’ ability to read nature in a river habitat. The concept reading nature has to do with an ability to recognise organisms and relate them to material cycling and energy flow in the specific habitat which is to be read. In this study the aim is to analyse the episodes the students recall in order to find patterns in students’ views of memorable learning events. Combining the affective and cognitive domains by first hand experiences which challenge students’ everyday conceptions and to involve them in the design of the activities make lasting impressions in the long term memories of the majority of students. These memorable episodes can be useful to relate to in the further classroom teaching about the content knowledge of science in order to make it more meaningful for the students.

 16. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 17. Reduction of NO{sub x} from a pellet burner - a parametric study; Reduktion av NOx fraan en pelletsbraennare - en parameterstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eskilsson, David; Roennbaeck, Marie; Tullin, Claes [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Leckner, Bo [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept. of Energy Conversion

  2000-05-01

  NO{sub x} emissions from small-scale combustion of pellets derive mainly from the fuel nitrogen. A conversion from combustion of oil to pellets will probably lead to increasing NO{sub x}-emissions. Today, pellets are produced mainly from sawdust and wood shavings which consist of pure wood with a low nitrogen content. The expected increase in pellet utilisation will probably lead to that other raw materials with higher nitrogen content will be used. This means that NOx-emissions from small-scale BAKE combustion of pellets can increase dramatically if not 'low-NO{sub x} burners' are developed. This report can be used as a support in the development of new design and automatic control strategies for pellet burners. NH{sub 3} and HCN dominate the nitrogen compounds in the volatiles leaving the pellet during the devolatilisation. The fuel properties, the residence time and the devolatilisation conditions affect the ratio between these two compounds. The transformation of NH{sub 3} to N{sub 2} takes place through a short and relatively uncomplicated reaction path while the reduction of HCN has a much more complex reaction path with a slower chemical kinetics which leads to longer reaction times. The optimal stoichiometry depends on the residence time, mixing and the composition of the devolatilisation gas in the primary zone. The objective with this study has been to, with a modified pellet burner, minimise NOx in practical experiments with a small literature study as background. In the experiments reported in this project, the performance of a modified pellet burner and the emissions have been studied while the ratio between primary- and secondary air and the addition of primary air have been varied. During the experiments, the air flow, the different emissions, the boiler effect and the temperature in the burner have been measured continuously. A few parameters have been identified as crucial for the NO{sub x}-emissions: Addition of primary air: The primary

 18. Comparison between existing recycle processes for composite materials - a study regarding microwave pyrolysis; Jaemfoerelse av befintliga aatervinningsprocesser foer kompositmaterial - en foerstudie gaellande mikrovaagspyrolys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Carina; Andreasson, Sune (Stena Metall AB (Sweden)); Skrifvars, Mikael; Aakesson, Dan (Hoegskolan i Boraas (Sweden))

  2009-07-01

  The purpose of this project has been to investigate the possibilities to use recycled composites as energy recycling based on microwave pyrolysis and also to evaluate the microwave pyrolysis technique for the recycling of combined materials, such as composites. Composites can be recycled by mechanically grinding into a material which can be used as a filler in virgin composites. However, several earlier studies have showed that this will give a material with inferior quality, and there is presently no economical viable use of the recycled material. Composites can be incinerated together with other waste materials but the high content of inorganic material results in a material with low energy content. Composites typically contain 40-50 weight-% glass fibres, and in some cases be as high as 60-75 weight-%. Consequently, composites often end up at landfill sites and processes to recycle composites do not exit. Large volumes of composites are produced in Europe and these products will largely end up on landfill site after end-of-life as systems to recycle these products do not exist. These composites represent a large amount of energy which presently is not utilized. Processes and materials to produce composites are being developed continuously. This in addition to the need for light weight materials in the aerospace, windmills and automotive industry spurs the use of composites. It is therefore of outmost importance to develop processes to recycle of composites. Recycling of composites by the use of microwave pyrolysis has been studied in this project. Microwave pyrolysis is a process where the material is heated by microwave in an inert environment. The project has been focusing on the recycling of glass fibre reinforced composites as this type of composite makes the large volume of composites. Pyrolysis of glass fibre reinforce composites will result in two fractions - one oil fraction and one inorganic fraction. The oil fraction was analyzed with calorimetry and

 19. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 20. 21 CFR 866.3830 - Treponema pallidum tre-ponemal test reagents.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Treponema pallidum tre-ponemal test reagents. 866.3830 Section 866.3830 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN... caused by bacteria belonging to the genus Treponema and provides epidemiological information on syphilis...

 1. Evaluering af Københavns kommunes tre Agenda 21 centre og sattellitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Annika; Hoffmann, Birgitte; Jensen, Jesper Ole

  Evaluering af Københavns kommunes tre første Agenda 21 centre på Indre Nørrebro, Bispebjerg, Sundbyøster samt sattellitterne på Østerbro og Ydre Nørrebro. Evalueringen fokuserer på centrenes forankring i lokale organisationer og netværk, samt forventningsafklaring mellem de mange involverede...

 2. 40 CFR 65.160 - Performance test and TRE index value determination records.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... determination records. 65.160 Section 65.160 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY... Routing to a Fuel Gas System or a Process § 65.160 Performance test and TRE index value determination... information: (i) The percent reduction or scrubber outlet mass emission rate of total hydrogen halides and...

 3. Undersøgelse: Benchmarking af 12 lokalsamfundsprojekter i landdistrikter i tre kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Pia Heike; Brøgger, Ditte Rasmussen

  Rebild, Mariagerfjord og Haderslev landdistrikter valgte i 2008 at indgå i et samarbejde omkring nærværende benchmarking projekt. Baggrunden var den, at alle tre landdistrikter på forskellig vis havde arbejdet på såvel landsbyniveau og på tværs af landsbyerne i paraplyorganisationer med at udvikl...

 4. SoTRE's Speak Up: Students Share the Benefits of Teacher Researcher Experiences

  Science.gov (United States)

  Eubanks, E.; Allen, S.; Farmer, S.; Jones, K.

  2016-12-01

  Being Students of Teacher Researcher Experiences (SoTRE) gives students special advantages that most students do not get. Teachers Elizabeth Eubanks and Steve Allen share their knowledge gained via partnerships with Teacher Researcher Experiences (TRE's) such as the National Oceanographic and Atmospheric Administration Teacher at Sea program (NOAA- TAS), Polar TREC (Teachers and Researchers & Exploring & Collaboration), National Science Foundation (NSF) funded researchers, (EARTH) Education and Research: Testing Hypothesis, the RJ Dunlap Marine Conservation Program, C-DEBI (Center for Dark Energy Biosphere Investigations and (STARS) Sending Teachers Aboard Research Ships, The Maury Project and Mate. Students gain special privileges such as understanding unique research ideas, tracking tagged sharks, following daily journals written on location, taking part in cross-continental experiments, tracking real time data, exploring current research via posters or visiting universities. Furthermore, contacts made by a TRE give students an added set of resources. When doing experiments for class or advancing their education or career goals Eubanks and Allen help students connect with scientists. Many students have felt so strongly about the TRE relationship that they have presented at several local and international science conferences. Their message is to encourage scientists to partner with teachers. The benefits of participation in such conferences have included abstract writing and submission, travel, poster creation, oral presentation, networking and personal research presentation, all tools that they will carry with them for a lifetime.

 5. Lemaître, the Big Bang and the Quantum Universe

  Science.gov (United States)

  Heller, Michael

  Lemaître's work on the geometric nature of singularities and his speculations concerning the applications of quantum physics to cosmology are confronted with later achievements in these fields. His works on the global structure of the de Sitter solution and the appearance of "non-regular" points in the Schwarzschild solution led to the conclusion that the "vanishing of the radius of the universe" is a generic property of cosmological models. This conclusion was strengthened when Lemaître proved that, against Einstein's intuition, space anisotropy (in Bianchi I models) does not remove the singularity. This is why Lemaître regarded the initial singularity as a "geometric support" of his Primeval Atom hypothesis. This hypothesis was not yet a quantum gravity idea (in the present sense of this expression), but it was certainly an application of quantum physics to the early stages of cosmic evolution. The beginning itself is aspatial and atemporal, and both space and time emerge only when the simplicity of the Primeval Atom gives place to physical multiplicity. How do the problems with which Lemaître struggled appear in the light of the present state of cosmological research?

 6. Effects of small hydropower plants on low-and moss flora. A feasibility study; Virkninger av smaa vannkraftverk paa lav- og mosefloraen: en forundersoekelse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ihlen, Per G.; Bjelland, Torbjoerg; Vaskinn, Kjetil; Johnsen, Geir Helge

  2012-07-01

  We have established a list of lichen- and moss flora of a waterway to be developed for hydropower production (Vangjolo) and in a control water system (Roesgrovi), both in Voss in Hordaland. The waterways have similar bedrock, exposure, vegetation and elevation. To monitor any change in the flora, it was laid out 20 fixed routes from each river systems where low-and moss flora were recorded. To relate this to the monitoring of potential impacts, l flow, humidity, air temperature, water temperature and dew point temperature were logged. It was recorded 66 species total for Roesgrovi and Vangjolo, and 32 mosses, 29 lichens and 5 vascular plants. The results show that the rivers are so similar to the low-and moss flora that they can form the basis for further investigations. This is also shown by the DCA-analyses. The waterways comprises a combination of species with the same requirements as to moisture, and contains species of high and low Ellenberg indicator values for moisture. There is no statistically significant difference between Roesgrovi and Vangjolo in the fixed routes average values. The hydrological and local climatic measurements also show that the river systems are comparable for further study of possible changes after development. (eb)

 7. Risk based methods for optimised operation of power stations - a pilot study; Riskbaserade metoder foer optimerad drift av kraftvaermeverk - en foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gunnars, Jens; Gustavsson, Fredrik [Det Norske Veritas AB, Stockholm (Sweden)

  2002-03-01

  Methods for risk based planning and management of maintenance and operation of mechanical components in power stations have been studied. Risk based methods may be utilised for analysis of the risk level with reference to both safety and economy of the plant. The methods can be an important tool for planning and optimisation of the annual investment in different types of maintenance actions, with the purpose of improving long term profitability. The risk based planning can include: selection of components, inspection intervals, coverage, planning of time for replacement/repair of components, and selection of operation conditions. The first part of the report is a general survey and description of risk based methods for analyse of mechanical components. Some problems specific to power stations are discussed. Application of quantitative RBI is illustrated for the water system in steam boiler number 5 at Aabyverket. The possibilities to decrease inspection costs or increase availability also for power stations is obvious, and is expected to result in competitive advantages. The use and understanding of quantitative reliability methods are a necessary and essential part of any RBI assessment.

 8. Study of flue gas condensers with reference to corrosion risks, biofuel quality, techniques and choice of material; Kartlaeggning av roekgaskondenseringsanlaeggningar med avseende paa korrosionsrisker, biobraenslekvaliteter, teknik och materialval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenqvist, Per-Aake

  2012-02-15

  Corrosion in flue gas appliances installed in small and medium sized biomass fired boiler plants has become a problem in an increasing number of sites around Sweden. A trend seems to be that the problems are greater in those plants that use so called terminal chips than those that utilize more homogeneous fuels. In pace with the increasing number of biomass power plants in the country, the demand for cheaper fuel is increased. Through the increasing number of fuel terminals the market is provided even with biofuel mixes in the form of traditional wood chips mixed with bark, forest residue, sawdust, willow, returned wood, etc. Both users and suppliers of boiler and flue gas systems, and fuel suppliers have currently no clear rules or guidelines for relationships between different chemical properties of fuels, technologies, operating data and material. In this report has experience in the form of questionnaires completed by field visits, interviews of operational personnel and literature studies been compiled from a number of plants using different types of flue gas condensers for increased energy output from various types of bio fuels. The purpose of this assignment is to survey the flue gas condensation plant in biomass fired boiler plants for the presence of corrosion damage made in relation to the use of technologies and fuel qualities. A milestone is that the report will be able to be used to support the selection of materials and appropriate techniques for both new facilities and for the repair and improvement of existing ones. Another objective is to compile existing experience and assessment criteria which are reported in the literature. This report describes some typical construction techniques, whenever applicable harmful images and links to various substances present in fuels, ash and condensate

 9. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 10. Takku Ligey Théâtre: il conflitto nel teatro, nel mito e nel rito - Takku Ligey Théâtre: conflict in theater, myth and rite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Aresta

  2013-12-01

  Full Text Available “Takku Ligey” is a phrase in Wolof, one of the languages spoken in Senegal, whose origin lies in the gesture made by farmers before starting work, when they tighten the belt to their waist, so that clothes cling to their bodies, and movements are agile, meaning “working together”. Amongst performances staged by theater company Takku LigeyThéâtre are Leebu Nawet ak Noor, The Play of Richness and Poverty, adapted from Aristophanes’ play Pluto, and Sundiata, based on the myth of Sundiata Keita, founder of the Empire of Mali in XIII century a. C. In both performances conflicts between individuals and between the social groups represented emerges explicitly, evoking the very same conflicts which characterise some rites of Senegal ethnic groups Wolof and Serere, and recalling the close connection between “social drama” and “cultural performance” studied by Victor Turner

 11. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 12. Miljöcertifieringen 14001 – ett nödvändigt ont. : En kvalitativ studie om svenska små- och medelstora företags upplevelser av ISO 14001 efter 2015 år uppdatering.

  OpenAIRE

  Axelsson, Anton; Melkersson, Victor

  2017-01-01

  Bakgrund: Det är problematiskt att implementera hållbara styrmedel i små- och medelstora företag (SMF) enligt tidigare forskning. Miljöledningssystem är ett populärt hållbart styrmedel där många svenska SMF har certifierat sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001. I och med uppdateringen ISO 14001:2015 tillkom nya krav där organisationer har tre år på sig att uppdatera standarden. Det är därmed relevant att studera svenska SMF som nyligen uppdaterat sin miljöcertifiering samt att få ta del a...

 13. Vinkelegenskapsklassificering av svetsglas : Angående utvecklingen av en conometerbaserad klassifikationsutrustning.

  OpenAIRE

  Sundell, Erik

  2016-01-01

  Denna rapport är skriven för optikgruppen på 3M Svenska ABs forsknings- och utvecklingsavdelning i Gagnef. Rapporten beskriver den driftsatta tekniken för vinkelegenskapsklassificeringar av ADFer samt den berörda fysiken. Rapporten avser att underlätta det ofullständiga arbetet av att ackreditera optikgruppens förmåga att genomföra dessa klassifikationer. Rapporten inleds med att beskriva fysiken relaterad till mätning av mänsklig ljusupplevelse. Därefter presenteras bland annat tekniken krin...

 14. Vurdering av strømforhold og partikkelspredning ved etablering av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal

  OpenAIRE

  Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena

  2015-01-01

  Det skal etableres en ny dypvannskai ved Rana Industriterminal, og i den forbindelse har NIVA gjort vurderinger av strømforhold i området og partikkelspredning i anleggsperioden. I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i at 135 000 m³ med masse skal mudres opp. Det er videre antatt at 2 % av denne massen spres i Ranfjorden, og dette utgjør 1620 tonn tørr masse. Denne mengden tilsvarer den samme mengden partikler som kan tilføres fjorden fra Ranelva i løpet av en ukes tid, og anses ikke som...

 15. «An Imperial tradition offering more faith than science» 70 år med britisk imperiehistorie En historiografisk analyse av behandlingen av Det østindiske handelskompaniet i tre britiske historieverk på 1900-tallet

  OpenAIRE

  Rørtveit, Tore

  2008-01-01

  The British East India Company went through a period of profound change in the 50 year long period between 1763 and 1813. This Master degree explores how three major British historical works portrays this shift of focus for the Company, namely The Cambridge History of the British Empire (1929), The Founding of the Second British Empire (1952) and The Oxford History of the British Empire (1988/1999). The historiographical survey shows how British historians of the 20th century all were part of...

 16. Georges Lemaître: A Brief Introduction to His Science, His Theology, and His Impact

  Science.gov (United States)

  Holder, Rodney D.; Mitton, Simon

  For several decades historians of astronomy have overlooked the achievements in cosmology of the Belgian priest and professor of physics, Georges Lemaître (1894-1966). In 1927 he became the first to propose a theory of the expansion of the universe to explain the redshifts of galaxies, an advance that is often attributed to Edwin Hubble. Lemaître published the original version of the Hubble Law, and he produced the first estimate of the Hubble constant. He proposed a "Fireworks Universe" that became better known as the Big Bang theory for the origin of the universe, for which he is now popularly regarded as the "father of the Big Bang." This Introduction gives an overview to the 13 chapters in this book, which is devoted to the science and theology of a remarkable scholar, cosmologist, and theologian.

 17. Le théâtre dans la Vie d’Apollonios de Tyane de Philostrate

  OpenAIRE

  Robiano, Patrick

  2015-01-01

  La Vie d’Apollonios de Tyane de Philostrate est un témoignage important sur les usages du théâtre et de la pantomime à l’époque impériale, notamment dans le cas de Néron, et elle confirme l’importance d’Euripide. Elle montre aussi comment Philostrate utilise la tragédie pour construire son œuvre, à travers les citations et les allusions, et lui donner du sens, se définissant même, peut-être, comme un nouvel Eschyle. Enfin, le théâtre se révèle un moyen privilégié d’appréhender le monde. Ph...

 18. La dynamique carnavalesque dans le théâtre de Jean Tardieu

  OpenAIRE

  Kozlowski, Line

  2016-01-01

  L’œuvre de Jean Tardieu est souvent présentée et étudiée en fonction du théâtre de l’absurde. Il est sans doute essentiel de rattacher Tardieu à un certain théâtre expérimental des années cinquante, mais s’il est vrai qu’il y a une parenté avec des auteurs contemporains, les influences littéraires de l’auteur semblent être ailleurs et la logique qui sous-tend les pièces paraît effectivement assez éloignée de la logique de l’absurde. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on ne parle plus au...

 19. Procedimientos de humor en Téâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes

  OpenAIRE

  Cots Vicente, Montserrat; Vivero García, María Dolores

  2015-01-01

  Nous étudions les pièces du recueil Théâtre sans animaux sous l'angle de l'humour. Méthodologiquement, nous définissons deux procédés que jouent sur les effets díncohérence: l'insolite et l'absurde. Nous étudions ensuite ces deux procédés et les effects qu'ils produisent dans le texte de Jean-Michel Ribes. Il est mis en évidence la spécificité de l'humour de Ribes qui articule l'insolite à l'absurde Teh aim of this paper is to examine the role of humour in Théâtre sans animaux. Our approac...

 20. QUANTUM @ Théâtre Forum Meyrin | 30-31 October

  CERN Document Server

  2015-01-01

  The Gilles Jobin Company has the pleasure of welcoming you to QUANTUM @ Théâtre Forum Meyrin.   QUANTUM @ Théâtre Forum Meyrin Friday, 30 October - 8.30 p.m.  Saturday, 31 October - 7.00 p.m. SPECIAL PRICE FOR CERN PERSONNEL: 15 CHF upon presentation of your CERN card (regular price: 25 CHF/20 CHF). QUANTUM is a "creative collision" between 2012 Arts@CERN resident artists Gilles Jobin, choreographer, and Julius Von Bismarck, visual artist. Von Bismarck's lumino-kinetic installation lights up the stage while Carla Scaletti's music score uses real LHC "sonified" data! Physicists Michael Doser and Nicholas Chanon participated in the creation as scientific advisors to the choreographer. Created at the CMS ex...

 1. Att arbeta tillsammans - utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Thorsson

  2015-06-01

  Full Text Available Grupphandledning av examensarbete inom geografi, med fokus på naturgeografi, vid Göteborgs Universitet infördes 2012 som ett komplement till den individuella handledningen i syfte att öka genomströmningen av studenter samt kvaliteten på arbetena. I denna artikel presenteras och utvärderas det aktuella kursupplägget. Såväl genomströmningen som kvaliteten (bearbetning och tolkning av materialet, teorianknytning, disposition och språk ökade efter införandet av grupphandledning, vilket i linje med tidigare studier visar att grupphandledning är ett bra komplement till den traditionella individuella handledningen.

 2. Digitala backspeglar - Fysisk-ergonomiska konsekvenser av arrangemang av digitala backspeglar i en lastbilshytt

  OpenAIRE

  LUNDIN, ARVID; ZAIMOVIC, NEDIM

  2016-01-01

  Backspeglar på dagens lastbilar bidrar till fordonets bränsleförbrukning på grund av det luftmotstånd som de orsakar. Detta bidrag kan minskas om de fysiska speglarna ersätts av digitala motsvarigheter, i form av kameror monterade på lastbilens utsida och bildskärmar placerade inuti lastbilshytten. Ett sådant ingrepp medför en rad möjligheter för förbättring av inte bara fordonets verkningsgrad utan även förarmiljön. Med digitala backspeglar så skulle det vara möjligt att visa stödjande grafi...

 3. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Masteroppgave i Folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap. 30 studiepoeng. Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkel...

 4. La résilience et les petits exploitants agricoles africains : accroître la ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  La résilience et les petits exploitants agricoles africains : accroître la capacité des collectivités de s'adapter aux changements climatiques. En raison de la prévalence et de la gravité de la pauvreté en Afrique subsaharienne, les populations sont très vulnérables aux effets négatifs des changements climatiques, ...

 5. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Science.gov (United States)

  Poller, Wolfram C; Dreger, Henryk; Schwerg, Marius; Melzer, Christoph

  2015-01-01

  Optimization of the AV-interval (AVI) in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB) under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI. We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129) and under atrial pacing (AV-pace; n = 31). Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a) normal, b) too long (E/A wave fusion) or c) too short (A wave truncation). In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography. All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%). In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI): 12.6-26.2%). A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms). Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2%) of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 6. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 7. Georges Lemaître and Fred Hoyle: Contrasting Characters in Science and Religion

  Science.gov (United States)

  Holder, Rodney D.

  Georges Lemaître was a jocular Roman Catholic priest and Fred Hoyle a bluff Yorkshireman who despised organized religion. Both were giants of twentieth century cosmology but espoused diametrically opposed cosmological models. This paper explores the extent to which ideology, and particularly religion, played a part in the controversies over the big bang and steady-state theories. A particular problem for many cosmologists, including Hoyle, was posed by the idea that the universe had a temporal beginning: an eternal, unchanging universe seemed metaphysically preferable. And Hoyle was highly polemical about religion in his popular writings. In contrast, Lemaître saw no theological import from the big bang, and never entered a debate about its theological implications until, perhaps unexpectedly, he took issue with an address given by the Pope. Hoyle's seminal work on stellar nucleosynthesis led him to speak of a `superintellect monkeying with physics' though this was never identified with the God of classical theism. The work of both Lemaître and Hoyle resonates with more recent debates concerning cosmology.

 8. I kölvattnet av Dekaden : En undersökning om hur hållbar utveckling undervisas mot årskurserna 4–6

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Linus

  2017-01-01

  Hållbar utveckling som begrepp har sedan mitten av 1990-talet fått en starkare roll i samhället. Skolan är inget undantag och undervisning för hållbar utveckling ses idag som en av tre miljöundervisningstraditioner. Inom årkurserna 4–6 är däremot forskningen inom området begränsat och läraren får oftast förlita sig på metoder för äldre årskurser samt att fortbildning inom området är begränsat. Syftet med studien är att undersöka hur lärare bedriver miljöundervisningen för hållbar utveckling i...

 9. Kompetenceopbygning i tre succesfulde danske fødevarevirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne; Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  1. The point of departure of this study is that every company acquires competences which enables it to carry out various activities that are necessary for the company to be able to fulfil market demands. The study shows how successful Danish food companies have structured the competences that the......1. The point of departure of this study is that every company acquires competences which enables it to carry out various activities that are necessary for the company to be able to fulfil market demands. The study shows how successful Danish food companies have structured the competences...... that the companies are good at compared to their competitors. These competences are called distinctive competences. 2. In total, the participating five food companies pointed at 11 different distinctive competences of which the competences product development, customer relations and quality management are the three...... competences mentioned by most of the five food companies. 3. The study shows that each company has its own portfolio of competences with its own strength. It indicates that there is not one single way of building up a portfolio of distinctive competences but that there are many roads to company success...

 10. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease.

  Science.gov (United States)

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node.

 11. La métaplasie osteoide de l'endomètre après une grossesse à terme

  African Journals Online (AJOL)

  La métaplasie ostéoïde de l'endomètre (MOE) est une entité rare correspondant à la présence de tissu osseux dans l'endomètre, elle est le plus souvent diagnostiquée dans un contexte d'infertilité secondaire faisant suite à une grossesse interrompue. Même si plusieurs facteurs de risque sont répertoriés, ...

 12. In vivo retention of18F-AV-1451 in corticobasal syndrome.

  Science.gov (United States)

  Smith, Ruben; Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer; Hansson, Oskar

  2017-08-22

  To study the usefulness of 18 F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, 18 F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent 18 F-FDG-PET. In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of 18 F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using 18 F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of 18 F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where 18 F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased 18 F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than 18 F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. This study provides Class III evidence that 18 F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. Copyright © 2017 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 13. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 14. [18F]AV-1451 tau positron emission tomography in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Lowe, Val J; Tosakulwong, Nirubol; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Schwarz, Christopher G; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Josephs, Keith A

  2017-01-01

  The [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography ligand allows the in vivo assessment of tau proteins in the brain. It shows strong binding in Alzheimer's dementia, but little is known about how it performs in progressive supranuclear palsy, a primary 4R tauopathy. The objectives of this study were to determine whether [ 18 F]AV-1451 uptake can be observed in progressive supranuclear palsy and to characterize the regional distribution when compared with controls and Alzheimer's dementia. [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography was performed in 10 patients with probable progressive supranuclear palsy. These patients were age- and gender-matched to 50 controls and 10 Alzheimer's dementia patients who had undergone identical [ 18 F]AV-1451 imaging. Regional comparisons of [ 18 F]AV-1451 uptake were performed across the whole brain using region-of-interest and voxel-level analyses, and correlations between regional [ 18 F]AV-1451 and the progressive supranuclear palsy rating scale were assessed. An elevated [ 18 F]AV-1451 signal was observed in progressive supranuclear palsy when compared with controls in the pallidum, midbrain, dentate nucleus of the cerebellum, thalamus, caudate nucleus, and frontal regions. Signal in the cerebellar dentate and pallidum were also greater in progressive supranuclear palsy when compared with Alzheimer's dementia. Conversely, the [ 18 F]AV-1451 signal across the cortex was higher in Alzheimer's dementia when compared with progressive supranuclear palsy. The [ 18 F]AV-1451 signal in a number of regions correlated with the progressive supranuclear palsy rating scale. Progressive supranuclear palsy is associated with an elevated [ 18 F]AV-1451 signal in a characteristic and distinct regional pattern that correlates with disease severity and differs from the patterns observed in Alzheimer's dementia. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 15. En analyse knyttet til bruk av cookies.

  OpenAIRE

  Hørthe, Stine

  2012-01-01

  Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgave...

 16. I Denzio: tre generazioni di musicisti a Venezia e a Praga

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jonášová, Milada

  2008-01-01

  Roč. 45, 1-2 (2008), s. 57-114 ISSN 0018-7003 R&D Projects: GA AV ČR 1QS900580552 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : Pietro Denzio * Antonio Denzio * 18th century * Elisabeth and Marina Denzio * Teresa Peruzzi * Antonio Vivaldi * impresario * singer * Venice * Prague Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 17. Frequency-dependent electrophysiological remodeling of the AV node by hydroalcohol extract of Crocus sativus L. (saffron) during experimental atrial fibrillation: the role of endogenous nitric oxide.

  Science.gov (United States)

  Khori, Vahid; Alizadeh, Ali Mohammad; Yazdi, Hamidreza; Rakhshan, Elnaz; Mirabbasi, Abbas; Changizi, Shima; Mazandarani, Masumeh; Nayebpour, Mohsen

  2012-06-01

  The study assessed the hydroalcohol extract effects of Crocus sativus L. (saffron) on (i) the basic and rate-dependent electrophysiological properties of the AV node, (ii) remodeling of the AV node during experimental atrial fibrillation (AF) and (iii) the role of nitric oxide (NO) in the effects of saffron on the AV node. Stimulation protocols in isolated AV node were used to quantify AV nodal recovery, facilitation and fatigue in four groups of rabbits (n = 8-16 per group). In addition, the nodal response to AF was evaluated at multiple cycle lengths and during AF. Saffron had a depressant effect on AV nodal rate-dependent properties; further, it increased Wenckebach block cycle length, functional refractory period, facilitation and fatigue (p AV node (p AV node during AF by saffron. Saffron increased the AV nodal refractoriness and zone of concealment. These depressant effects of saffron were mediated by endogenous NO. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 18. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 19. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 20. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  OpenAIRE

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og dempningsegenskaper til bruene blir...

 1. Betydelsen av taktil massage i omvårdnaden av dementa patienter- En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Wetterström, Marina; Swan, Emelie

  2008-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att se vilka effekter taktil massage ger hos personer med demens. Sökning av artiklar har gjorts på databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna och PubMed där sökorden dementia, massage, nursing, older people, Therapeutic touch och touch användes i olika kombinationer. Litteraturstudien består av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och inte publicerade före 1995, de skulle även svara på syfte och frågeställning. F...

 2. Beta-amyloid deposition and cognitive function in patients with major depressive disorder with different subtypes of mild cognitive impairment: {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Kuan-Yi; Liu, Chia-Yih; Chen, Chia-Hsiang; Lee, Chin-Pang [Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Department of Psychiatry, Tao-Yuan (China); Chen, Cheng-Sheng [Kaohsiung Medical University Hospital and College of Medicine, Kaohsiung Medical University, Department of Psychiatry, Kaohsiung (China); Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Yen, Tzu-Chen; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Kuei Shan Hsiang, Taoyuan (China); Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Tao-Yuan (China)

  2016-06-15

  The objective of this study was to evaluate the amyloid burden, as assessed by {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography PET, in patients with major depressive disorder (MDD) with different subtypes of mild cognitive impairment (MCI) and the relationship between amyloid burden and cognition in MDD patients. The study included 55 MDD patients without dementia and 21 healthy control subjects (HCs) who were assessed using a comprehensive cognitive test battery and {sup 18}F-florbetapir PET imaging. The standardized uptake value ratios (SUVR) in eight cortical regions using the whole cerebellum as reference region were determined and voxel-wise comparisons between the HC and MDD groups were performed. Vascular risk factors, serum homocysteine level and the apolipoprotein E (ApoE) genotype were also determined. Among the 55 MDD patients, 22 (40.0 %) had MCI, 12 (21.8 %) non-amnestic MCI (naMCI) and 10 (18.2 %) amnestic MCI (aMCI). The MDD patients with aMCI had the highest relative {sup 18}F-florbetapir uptake in all cortical regions, and a significant difference in relative {sup 18}F-florbetapir uptake was found in the parietal region as compared with that in naMCI subjects (P < 0.05) and HCs (P < 0.01). Voxel-wise analyses revealed significantly increased relative {sup 18}F-florbetapir uptake in the MDD patients with aMCI and naMCI in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (P < 0.005). The global cortical SUVR was significantly negatively correlated with MMSE score (r = -0.342, P = 0.010) and memory function (r = -0.328, P = 0.015). The negative correlation between the global SUVR and memory in the MDD patients remained significant in multiple regression analyses that included age, educational level, ApoE genotype, and depression severity (β = -3.607, t = -2.874, P = 0.006). We found preliminary evidence of brain beta-amyloid deposition in MDD patients with different subtypes of MCI. Our findings in MDD patients support the

 3. Beta-amyloid deposition and cognitive function in patients with major depressive disorder with different subtypes of mild cognitive impairment: 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Kuan-Yi; Liu, Chia-Yih; Chen, Chia-Hsiang; Lee, Chin-Pang; Chen, Cheng-Sheng; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Yen, Tzu-Chen; Lin, Kun-Ju

  2016-01-01

  The objective of this study was to evaluate the amyloid burden, as assessed by 18 F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography PET, in patients with major depressive disorder (MDD) with different subtypes of mild cognitive impairment (MCI) and the relationship between amyloid burden and cognition in MDD patients. The study included 55 MDD patients without dementia and 21 healthy control subjects (HCs) who were assessed using a comprehensive cognitive test battery and 18 F-florbetapir PET imaging. The standardized uptake value ratios (SUVR) in eight cortical regions using the whole cerebellum as reference region were determined and voxel-wise comparisons between the HC and MDD groups were performed. Vascular risk factors, serum homocysteine level and the apolipoprotein E (ApoE) genotype were also determined. Among the 55 MDD patients, 22 (40.0 %) had MCI, 12 (21.8 %) non-amnestic MCI (naMCI) and 10 (18.2 %) amnestic MCI (aMCI). The MDD patients with aMCI had the highest relative 18 F-florbetapir uptake in all cortical regions, and a significant difference in relative 18 F-florbetapir uptake was found in the parietal region as compared with that in naMCI subjects (P < 0.05) and HCs (P < 0.01). Voxel-wise analyses revealed significantly increased relative 18 F-florbetapir uptake in the MDD patients with aMCI and naMCI in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (P < 0.005). The global cortical SUVR was significantly negatively correlated with MMSE score (r = -0.342, P = 0.010) and memory function (r = -0.328, P = 0.015). The negative correlation between the global SUVR and memory in the MDD patients remained significant in multiple regression analyses that included age, educational level, ApoE genotype, and depression severity (β = -3.607, t = -2.874, P = 0.006). We found preliminary evidence of brain beta-amyloid deposition in MDD patients with different subtypes of MCI. Our findings in MDD patients support the hypothesis that a higher

 4. BMP2 expression in the endocardial lineage is required for AV endocardial cushion maturation and remodeling.

  Science.gov (United States)

  Saxon, Jacob G; Baer, Daniel R; Barton, Julie A; Hawkins, Travis; Wu, Bingruo; Trusk, Thomas C; Harris, Stephen E; Zhou, Bin; Mishina, Yuji; Sugi, Yukiko

  2017-10-01

  Distal outgrowth, maturation and remodeling of the endocardial cushion mesenchyme in the atrioventricular (AV) canal are the essential morphogenetic events during four-chambered heart formation. Mesenchymalized AV endocardial cushions give rise to the AV valves and the membranous ventricular septum (VS). Failure of these processes results in several human congenital heart defects. Despite this clinical relevance, the mechanisms governing how mesenchymalized AV endocardial cushions mature and remodel into the membranous VS and AV valves have only begun to be elucidated. The role of BMP signaling in the myocardial and secondary heart forming lineage has been well studied; however, little is known about the role of BMP2 expression in the endocardial lineage. To fill this knowledge gap, we generated Bmp2 endocardial lineage-specific conditional knockouts (referred to as Bmp2 cKO Endo ) by crossing conditionally-targeted Bmp2 flox/flox mice with a Cre-driver line, Nfatc1 Cre , wherein Cre-mediated recombination was restricted to the endocardial cells and their mesenchymal progeny. Bmp2 cKO Endo mouse embryos did not exhibit failure or delay in the initial AV endocardial cushion formation at embryonic day (ED) 9.5-11.5; however, significant reductions in AV cushion size were detected in Bmp2 cKO Endo mouse embryos when compared to control embryos at ED13.5 and ED16.5. Moreover, deletion of Bmp2 from the endocardial lineage consistently resulted in membranous ventricular septal defects (VSDs), and mitral valve deficiencies, as evidenced by the absence of stratification of mitral valves at birth. Muscular VSDs were not found in Bmp2 cKO Endo mouse hearts. To understand the underlying morphogenetic mechanisms leading to a decrease in cushion size, cell proliferation and cell death were examined for AV endocardial cushions. Phospho-histone H3 analyses for cell proliferation and TUNEL assays for apoptotic cell death did not reveal significant differences between control and

 5. Subcortical18F-AV-1451 binding patterns in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Cho, Hanna; Choi, Jae Yong; Hwang, Mi Song; Lee, Seung Ha; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2017-01-01

  Accumulation of cortical and subcortical tau pathology is the primary pathological substrate for progressive supranuclear palsy (PSP). 18 F-AV-1451, a radiotracer that binds to the pathological tau protein, may be helpful for in vivo visualization and quantitation of tau pathology in PSP. The objectives of this study were to investigate cortical and subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns in patients with PSP. We recruited 14 PSP patients and compared their cortical and subcortical binding patterns in 18 F-AV-1451 positron emission tomography (PET) studies with those of 15 Parkinson's disease (PD) patients and 15 healthy controls. In both the PD and PSP groups, subcortical 18 F-AV-1451 binding did not correlate with the severity of motor dysfunctions, and cortical binding did not differ between the controls and each patient group. However, the PSP patients showed greater 18 F-AV-1451 binding in the putamen, globus pallidus, subthalamic nucleus, and dentate nucleus when compared with the controls, whereas the PD patients showed lower 18 F-AV-1451 binding in the substantia nigra than controls. The PSP and PD patients showed distinct subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns reflecting subcortical tau pathology in PSP and reduced nigral neuromelanin in PD. However, there was no correlation with the severity of motor dysfunction, no cortical regions with increased binding in PSP patients, and variable degrees of subcortical binding even in the controls. Therefore, the 18 F-AV-1451 PET may be less than ideal for assessing tau pathology in PSP. Further studies will be required to validate the clinical correlation and to understand the clinical utility of 18 F-AV-1451 PET for PSP patients. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 6. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 7. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 8. Renforcer les moyens de subsistance pour accroître la résilience et ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  des systèmes d'irrigation à faible coût afin d'améliorer la gestion de l'eau et la production maraîchère pendant la saison sèche;; des techniques de cultures combinées et d'irrigation des cultures fourragères et maraîchères;; des techniques de croisement des cultures et d'alimentation du bétail visant à accroître la production ...

 9. Design av arkitektur for evolusjonær maskinvare basert på intern rekonfigurering av FPGA

  OpenAIRE

  Senland, Geir Aarstad

  2008-01-01

  Det ble i denne oppgaven designet en arkitektur for evolusjonær maskinvare basert på intern rekonfigurering av FPGA. Til å utføre intern rekonfigurasjonen av FPGA-en ble internal configuration access port (ICAP) brukt. Programmet PlanAhead fra Xilinx ble brukt til å designe den interne rekonfigurasjonsdelen av arkitekturen. Motivasjonen for oppgaven var å introdusere fleksibilitet til et signal- og klassifikasjonssystem, ved å bruke intern rekonfigurasjon av FPGA. Klassifikasjonssystemet ...

 10. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 11. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 12. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 13. Validating novel tau PET tracer [F-18]-AV-1451 (T807) on postmortem brain tissue

  Science.gov (United States)

  Marquie, Marta; Normandin, Marc D.; Vanderburg, Charles R.; Costantino, Isabel; Bien, Elizabeth A.; Rycyna, Lisa G.; Klunk, William E.; Mathis, Chester A.; Ikonomovic, Milos D.; Debnath, Manik L.; Vasdev, Neil; Dickerson, Bradford C.; Gomperts, Stephen N.; Growdon, John H.; Johnson, Keith A.; Frosch, Matthew P.; Hyman, Bradley T.; Gomez-Isla, Teresa

  2016-01-01

  Objective To examine region and substrate-specific autoradiographic and in vitro binding patterns of PET tracer [F-18]-AV-1451 (previously known as T807), tailored to allow in vivo detection of paired helical filament tau-containing lesions, and to determine whether there is off-target binding to other amyloid/non-amyloid proteins. Methods We applied [F-18]-AV-1451 phosphor screen autoradiography, [F-18]-AV-1451 nuclear emulsion autoradiography and [H-3]-AV-1451 in vitro binding assays to the study of postmortem samples from patients with a definite pathological diagnosis of Alzheimer’s disease, frontotemporal lobar degeneration-tau, frontotemporal lobar degeneration-TDP-43, progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, cerebral amyloid angiopathy and elderly controls free of pathology. Results Our data suggest that AV-1451 strongly binds to tau lesions primarily made of paired helical filaments in Alzheimer’s brains e.g. intra and extraneuronal tangles and dystrophic neurites, but does not seem to bind to a significant extent to neuronal and glial inclusions mainly composed of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy brains or to β-amyloid, α-synuclein or TDP-43-containing lesions. AV-1451 off-target binding to neuromelanin- and melanin-containing cells and, to a lesser extent, to brain hemorrhagic lesions was identified. Interpretation Our data suggest that AV-1451 holds promise as surrogate marker for the detection of brain tau pathology in the form of tangles and paired helical filament-tau-containing neurites in Alzheimer’s brains but also point to its relatively lower affinity for lesions primarily made of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy cases and to the existence of some AV-1451 off-target binding. These findings provide important insights for interpreting in vivo patterns of [F-18]-AV-1451 retention. PMID:26344059

 14. Om cowboybukser og frikadeller. Noe skal det jo stå i bøkene. En undersøkelse av tingenes funksjon i Hus og Hjem (1999), Rødby- Puttgarden (2005) og Dette burde skrives i nutid (2011)

  OpenAIRE

  Schei, Hannah Dagsland

  2016-01-01

  Masteroppgave i nordisk litteratur Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Mai 2016 Student: Hannah Dagsland Schei Veileder: Christine Hamm Tittel: "Cowboybukser og Frikadeller. Noe skal det jo stå i bøkene" Undertittel: En undersøkelse av tingenes funksjoner i Hus og Hjem, Rødby-Puttgarden, og Dette burde skrives i nutid I denne masteroppgaven undersøker jeg tre av Helle Helles romaner med blikk på tingens funksjon i dem: Hus og Hjem (1999), Rød...

 15. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in mouse brain.

  Science.gov (United States)

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F; Qiao, Jinping

  2015-07-01

  9-[(18)F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([(18)F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [(18)F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in the brains of mice. The mice were injected with a bolus including [(18)F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [(18)F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [(18)F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED50 value was 8.165mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [(18)F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [(18)F]AV-133 changed significantly. The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [(18)F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Røyking – en viktig risikofaktor for hjerteinfarkt blant middelaldrende kvinner og menn. En 12-års oppfølging av Finnmarkundersøkelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger Njølstad

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFå epidemiologiske undersøkelser har undersøkt betydningen av de klassiske risikofaktorer for hjerteinfarkti begge kjønn innenfor samme studiepopulasjon. Det har ikke vært avklart om røyking er en likeviktig risikofaktor for kvinner og menn. Sammenhengen mellom røyking, serumlipider, blodtrykk oghjerteinfarkt ble undersøkt blant 11 843 menn og kvinner i alderen 35-52 år som deltok i Finnmarkundersøkelseni 1977-78 og som deretter ble fulgt i 12 år. I alt registrerte vi 495 tilfeller av førstegangshjerteinfarkt blant menn og 103 tilfeller blant kvinner. Insidensraten var 4,6 ganger høyere blant menn.Insidensen var seks ganger høyere blant kvinner og tre ganger høyere blant menn som røykte minst 20sigaretter daglig sammenlignet med aldri-røykere av samme kjønn. Daglig røyking var en sterkererisikofaktor for infarkt hos kvinner (RR 3,3; 95% KI, 2,1–5,1 enn hos menn (RR 1,9; 95% KI, 1,6–2,3etter justering for andre risikofaktorer. Blant personer yngre enn 45 år på undersøkelsestidspunktet varkjønnsforskjellen assosiert med røyking større (kvinner: RR 7,1; 95% KI, 2,6–19,1 (menn: RR 2,3;95% KI, 1,6–3,2. Serum totalkolesterol, HDL kolesterol, systolisk blodtrykk og blodtrykkbehandlingvar også signifikante prediktorer, med relativ risiko-estimater av samme størrelsesorden i de to kjønn.Njølstad I, Arnesen E, Lund-Larsen PG. Smoking – an important risk factor for myocardialinfarction among middle-aged women and men. A 12-year follow-up of the Finnmark study.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYFew epidemiological studies have investigated the relative importance of major coronary risk factors inthe two sexes within the same study population. In particular, it is not clear whether smoking carries asimilar risk for coronary heart disease in men and women. The associations between smoking, serumlipids, blood pressure and myocardial infarction were examined in a population-based prospective studyof 11 843 men

 17. An outbreak of food-borne salmonellosis linked to a bread takeaway shop in Ben Tre City, Vietnam.

  Science.gov (United States)

  Vo, Thuan Huu; Le, Ninh Hoang; Cao, Thuy Thanh Diem; Nuorti, J Pekka; Minh, Nguyen Nhu Tran

  2014-09-01

  To identify the vehicle, source, and causative agent of a community-wide food-borne outbreak of gastroenteritis. We conducted a case-control study. Cases were city residents diagnosed with gastroenteritis and hospitalized in Ben Tre City from 22 to 25 May 2013; 41 cases were selected randomly from a list of hospitalized patients. Controls were age- and gender-matched healthy neighbours of cases. Participants were interviewed using a standard questionnaire. Samples from patients and food were tested at reference laboratories. We used conditional logistic regression to calculate matched odds ratios (mORs) for the association of gastroenteritis with food items consumed. Of the 41 cases enrolled in the study, 61% were males and the median age was 33 years; cases resided in 12 wards of the City. Of 13 food items consumed by the cases, only stuffed bread was significantly associated with gastroenteritis (mOR 21.3, 95% confidence interval 6.3-71.8). Among the 29 cases who ate stuffed bread, the median time to illness onset was 9h. Patient stool samples and bread samples were positive for Salmonella species. Stuffed bread was the likely vehicle of the outbreak. The laboratory testing capacity for serotypes of Salmonella should be strengthened in Vietnam. Food-handler training in basic food safety measures should be improved. Copyright © 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 18. Funcionalidad de Juegos de Estrategia Virtuales y del Software Cabri-géomètre II en el Aprendizaje de la Simetría en Secundaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Rodríguez

  2010-06-01

  Full Text Available Presentamos resultados de un estudio exploratorio cuyo propósito es indagar sobre el uso del Cabri-Géomètre II y de un juego matemático virtual de estrategia cuando se incluyen en clases ordinarias de matemáticas de estudiantes de 12-13 años en una escuela secundaria pública de México. Para este trabajo, el tema abordado fue la simetría. El análisis de datos permitió ver la funcionalidad de estos ambientes para transformar las nociones del alumno sobre el tema y para reconocer que se puede avanzar en el desarrollo de un pensamiento matemático distinto a través de ambientes de aprendizaje computacionales. We present the results of an exploratory study whose purpose was to explore the use by 12-13 years old students of Cabri-Géomètre II and a mathematical strategic virtual game in a Mexican state school. For this paper, the mathematical focus was on symmetry. The data analysis allowed us to observe the functionality of this learning environment to transform the students’ conceptions and to recognize that a different type of mathematical thinking can be developed with these computational learning environments.

 19. [18F]AV-1451 binding to neuromelanin in the substantia nigra in PD and PSP.

  Science.gov (United States)

  Coakeley, Sarah; Cho, Sang Soo; Koshimori, Yuko; Rusjan, Pablo; Ghadery, Christine; Kim, Jinhee; Lang, Anthony E; Houle, Sylvain; Strafella, Antonio P

  2018-03-01

  This study investigated binding of [ 18 F]AV-1451 to neuromelanin in the substantia nigra of patients with Parkinson's disease (PD) and progressive supranuclear palsy (PSP). [ 18 F]AV-1451 is a positron emission tomography radiotracer designed to bind pathological tau. A post-mortem study using [ 18 F]AV-1451 discovered off-target binding properties to neuromelanin in the substantia nigra. A subsequent clinical study reported a 30% decrease in [ 18 F]AV-1451 binding in the midbrain of PD patients. A total of 12 patients and 10 healthy age-matched controls were recruited. An anatomical MRI and a 90-min PET scan, using [ 18 F]AV-1451, were acquired from all participants. The standardized uptake value ratio (SUVR) from 60 to 90 min post-injection was calculated for the substantia nigra, using the cerebellar cortex as the reference region. The substantia nigra was delineated using automated region of interest software. An independent samples ANOVA and LSD post hoc testing were used to test for differences in [ 18 F]AV-1451 SUVR between groups. Substantia nigra SUVR from 60 to 90 min was significantly greater in HC compared to both PSP and PD groups. Although the PD group had the lowest SUVR, there was no significant difference in substantia nigra uptake between PD and PSP. [ 18 F]AV-1451 may be the first PET radiotracer capable of imaging neurodegeneration of the substantia nigra in parkinsonisms. Further testing must be done in PD and atypical parkinsonian disorders to support this off-target use of [ 18 F]AV-1451.

 20. [F-18]-AV-1451 binding correlates with postmortem neurofibrillary tangle Braak staging.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Siao Tick Chong, Michael; Antón-Fernández, Alejandro; Verwer, Eline E; Sáez-Calveras, Nil; Meltzer, Avery C; Ramanan, Prianca; Amaral, Ana C; Gonzalez, Jose; Normandin, Marc D; Frosch, Matthew P; Gómez-Isla, Teresa

  2017-10-01

  [F-18]-AV-1451, a PET tracer specifically developed to detect brain neurofibrillary tau pathology, has the potential to facilitate accurate diagnosis of Alzheimer's disease (AD), staging of brain tau burden and monitoring disease progression. Recent PET studies show that patients with mild cognitive impairment and AD dementia exhibit significantly higher in vivo [F-18]-AV-1451 retention than cognitively normal controls. Importantly, PET patterns of [F-18]-AV-1451 correlate well with disease severity and seem to match the predicted topographic Braak staging of neurofibrillary tangles (NFTs) in AD, although this awaits confirmation. We studied the correlation of autoradiographic binding patterns of [F-18]-AV-1451 and the stereotypical spatiotemporal pattern of progression of NFTs using legacy postmortem brain samples representing different Braak NFT stages (I-VI). We performed [F-18]-AV-1451 phosphor-screen autoradiography and quantitative tau measurements (stereologically based NFT counts and biochemical analysis of tau pathology) in three brain regions (entorhinal cortex, superior temporal sulcus and visual cortex) in a total of 22 cases: low Braak (I-II, n = 6), intermediate Braak (III-IV, n = 7) and high Braak (V-VI, n = 9). Strong and selective [F-18]-AV-1451 binding was detected in all tangle-containing regions matching precisely the observed pattern of PHF-tau immunostaining across the different Braak stages. As expected, no signal was detected in the white matter or other non-tangle containing regions. Quantification of [F-18]-AV-1451 binding was very significantly correlated with the number of NFTs present in each brain region and with the total tau and phospho-tau content as reported by Western blot and ELISA. [F-18]-AV-1451 is a promising biomarker for in vivo quantification of brain tau burden in AD. Neuroimaging-pathologic studies conducted on postmortem material from individuals imaged while alive are now needed to confirm these observations.

 1. [Total A-V block due to tuberous sclerosis. A case report].

  Science.gov (United States)

  Valente, N; Guidugli Neto, J; De Paola, A A; Pimenta, J

  1989-10-01

  Tuberous sclerosis is a neurologic disease affecting various organs with a triade: sebaceum adenoma, mental retardation and seizures. This report presents a case of a patient with tuberous sclerosis and third degree A-V block with complete invasive and non-invasive evaluation. The patient had sincope and complete A-V block with QRS complexes showing right bundle branch block morphology. The echocardiogram showed dilated cardiomyopathy with diffuse left ventricular dysfunction and had normal coronary arteriography. The eletrophysiologic evaluation showed complete infra-hisian A-V block and QRS with left bundle branch block pattern with normal sinus nodal and A-V nodal function. It was not possible to induce ventricular tachtyarrhythmias up to two extrastimuli. Histologic study showed normal myocardium under light and electronic microscopy. After permanent VVI pacemaker implant, the patient in follow-up for 16 years. This case seems to be the first in the international medical literature of tuberous sclerosis with complete heart block.

 2. Treći put: novi politički i ideološki okviri socijalne politike

  OpenAIRE

  Kregar, Josip

  2000-01-01

  Ideja trećeg puta smatra se značajnom promjenom gledanja na društvo i politiku. Za formiranje ideje podjednako je zaslužna politička praksa i nastanak novih teorijskih koncepcija od kojih se posebno analizira koncepcija A. Giddensa i njegov utjecaj na politiku trećeg puta. Najznačajniji smisao te teorijske koncepcije njeno je formuliranje osnovnih promjena modernog društva, a njena najznačajnija posljedica je redefiniranje i transformacija socijalne države. U tome nestaju ideološke i koncepci...

 3. Accroître l'inclusion financière pour les femmes et les jeunes ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Accroître l'inclusion financière pour les femmes et les jeunes vulnérables : Proyecto Capital. L'accès à des services financiers officiels peut aider les personnes les plus pauvres du monde à échapper à la pauvreté et à réduire leur vulnérabilité. Ce projet aidera à accroître la sécurité économique de femmes et de jeunes ...

 4. In vivo studies of the SERT-selective [{sup 18}F]FPBM and VMAT2-selective [{sup 18}F]AV-133 radiotracers in a rat model of Parkinson's disease

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang, Julie L. [Department of Pharmacology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States); Oya, Shunichi; Parhi, Ajit K.; Lieberman, Brian P.; Ploessl, Karl; Hou, Catherine [Department of Radiology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States); Kung, Hank F. [Department of Pharmacology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States); Department of Radiology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States)], E-mail: kunghf@sunmac.spect.upenn.edu

  2010-05-15

  Introduction: The utility of [{sup 18}F]FPBM [2-(2'-((dimethylamino)methyl)-4'-(3-[{sup 18}F] -fluoropropoxy)phenylthio)benzenamine], a selective serotonin transporter (SERT) tracer, and [{sup 18}F]AV-133 [(+)-2-Hydroxy-3-isobutyl-9-(3-fluoropropoxy)-10-methoxy-1,2,3,4,6, 7-hexahydro-11bH-benzo[a]quinolizine], a selective vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) tracer, were tested in the 6-hydroxydopamine (6-OHDA) unilateral lesioned rat model. Methods: Positron emission tomography (PET) imaging of three 6-OHDA unilateral lesioned male Sprague Dawley rats (Rats 1-3) were performed with [{sup 18}F]FPBM and [{sup 18}F]AV-133 to examine whether changes in SERT and VMAT2 binding, respectively, could be detected in the brain. The brains of the three rats were then removed and examined by in vitro autoradiography with [{sup 18}F]FPBM and the dopamine transporter ligand, [{sup 125}I]IPT [N-(3'-[{sup 125}I]-iodopropen-2'-yl)-2-beta-carbomethoxy-3-beta-(4-chloro phenyl) tropane, for confirmation. Biodistribution of [{sup 18}F]FPBM in a separate group of p-chloroamphetamine (PCA) treated rats were also performed. Results: PET image analysis showed varying levels of SERT binding reduction (Rat 1=-11%, Rat 2=-4%, Rat 3=-43%; n=2) and a clear and definitive loss of VMAT2 binding (Rat 1=-87%, Rat 2=-72%, and Rat 3=-91%; n=1) in the left striatum when compared to the right (non-lesioned side) striatum. The results from PET imaging were corroborated with quantitative in vitro autoradiography. Rats treated with a selective serotonin toxin (p-chloroamphetamine) showed a significant reduction of [{sup 18}F]FPBM uptake in the cortex and hypothalamus regions of the brain. Conclusion: The preliminary data suggest that [{sup 18}F]FPBM and [{sup 18}F]AV-133 may be useful for the examination of serotonergic and dopaminergic neuron integrity, respectively, in the living brain.

 5. Dynamics of AV coupling during human atrial fibrillation: role of atrial rate.

  Science.gov (United States)

  Masè, M; Marini, M; Disertori, M; Ravelli, F

  2015-07-01

  The causal relationship between atrial and ventricular activities during human atrial fibrillation (AF) is poorly understood. This study analyzed the effects of an increase in atrial rate on the link between atrial and ventricular activities during AF. Atrial and ventricular time series were determined in 14 patients during the spontaneous acceleration of the atrial rhythm at AF onset. The dynamic relationship between atrial and ventricular activities was quantified in terms of atrioventricular (AV) coupling by AV synchrogram analysis. The technique identified n:m coupling patterns (n atrial beats in m ventricular cycles), quantifying their percentage, maximal length, and conduction ratio (= m/n). Simulations with a difference-equation AV model were performed to correlate the observed dynamics to specific atrial/nodal properties. The atrial rate increase significantly affected AV coupling and ventricular response during AF. The shortening of atrial intervals from 185 ± 32 to 165 ± 24 ms (P AV patterns with progressively decreasing m/n ratios (from conduction ratio = 0.34 ± 0.09 to 0.29 ± 0.08, P AV block and coupling instability at higher atrial rates were associated with increased ventricular interval variability (from 123 ± 52 to 133 ± 55 ms, P AV pattern transitions and coupling instability in patients were predicted, assuming the filtering of high-rate irregular atrial beats by the slow recovery of nodal excitability. These results support the role of atrial rate in determining AV coupling and ventricular response and may have implications for rate control in AF. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 6. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Science.gov (United States)

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 7. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 8. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 9. Självkänsla och självpresentation online : En studie kring några individers självpresentationer i form av träningsbilder på Instagram och hur den upplevda självkänslan påverkar/påverkas av detta.

  OpenAIRE

  Bostedt, Malin

  2013-01-01

  Through the birth and arise of the Internet people has been given great opportunities to make selective selfpresentations online, which in the long run has resulted in an easier retaining of the self- esteem than in the offline world. Simultaneously, the self- esteem has been viewed as a cause for both success and failure since it plays a vital role regarding our attitudes, emotional reactions and behavior. On this basis I wanted to study the relation between self- esteem and self-presentatio...

 10. Outlook on renewable fuels in Sweden - Update and extension of the study 'Opportunities for renewable fuels in Sweden to 2030' by Grahn and Hansson, 2010; Utsikt foer foernybara drivmedel i Sverige - Uppdatering och utvidgning av studien 'Moejligheter foer foernybara drivmedel i Sverige till aar 2030', av Grahn och Hansson 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansson, Julia [IVL, Stockholm (Sweden); Grahn, Maria [Chalmers Tekniska Hoegskola, Goeteborg (Sweden)

  2013-02-15

  The purpose of this study is to update and extend the authors' analysis, from 2010. The report includes a compilation of other actors visions for the development of renewable fuels, a compilation of control means for renewable fuels, a survey of existing and planned production for biofuels in Sweden and outlook to the world. There is a discussion of Sweden's future import opportunities, a survey of the state of infrastructure and vehicles, and finally scenarios for the development of renewable fuels in Sweden to 2030, with different assumptions. The study's analysis is based on literature studies, contacts with actors in the field and on the results of our own scenarios. The scenarios provide a picture of the potential contribution of renewable fuels, to the Swedish road transport sector, can range from 7 to 16 TWh in 2020 and 13-30 TWh in 2030 (of which 5 to 13 TWh in 2020 and 13-26 TWh in 2030 is the possible domestic contribution that is., without imports)

 11. Clearance of materials from dismantling of nuclear facilities in Sweden - a study on whether the EU recommendations are applicable in Sweden; Friklassning av material fraan rivning av kaerntekniska anlaeggningar i Sverige - en utredning om EU:s rekommenderade regler aer tillaempbara i Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamrefors, Gunilla [Westinghouse Electric Sweden AB, Vaesteraas (Sweden)

  2004-02-01

  The report presents a study on whether the EU recommendations on clearance of metals, buildings and building rubble from the dismantling of nuclear facilities are applicable in Sweden. Analyses are made to estimate the amounts of waste that would be released from dismantling of the Swedish nuclear power plants and to what degree the costs of the licence holders would be influenced. A summary and evaluation of different methods and equipments for measurement is also given. The main conclusion is that the EU recommendations are applicable in Sweden.

 12. Environmental analysis of the system for the households' wastewater and organic waste. Synthesis of handling systems studied in the research program 'Organic waste as a plant nutrient resource'; Miljoesystemanalys av hushaallens avlopp och organiska avfall. Syntes av hanteringssystem undersoekta inom FoU-programmet 'Organiskt avfall som vaextnaeringsresurs'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaerrman, E. [Chalmers Inst. of Technology, Goeteborg (Sweden). Sanitary Engineering; Joensson, Haakan; Sonesson, Ulf [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Agricultural Engineering; Gruvberger, C.; Dalemo, M. [Swedish Inst. of Agricultural Engineering, Uppsala (Sweden); Stenstroem, T.A. [Swedish Inst. for Infections Disease Control, Stockholm (Sweden)

  2001-11-01

  Knowledge derived within the RandD programme 'Organic waste as a plant nutrient resource' was in this study used to compare four systems for handling wastewater and organic waste. In the conventional system, the sewage is treated in a sewage plant (SP) with mechanical, biological (incl. 70% nitrogen reduction) and chemical treatment. The sludge is anaerobically digested, dewatered and stored for 20 days. In the energy forest irrigation system the SP has no special nitrogen or phosphorus reduction and the effluent water is stored during winter and used for irrigation during summer. In the liquid compost system the wastewater from the vacuum toilets is co-treated with organic household waste in a reactor at 55 deg C for 7 days. In the other systems, the organic household waste is treated in a central windrow compost. In the urine separation system, the source-separated urine is hygienised by separate storage for 6 months. In the liquid compost and urine separation systems the grey water or the grey water plus faecal wastewater respectively is treated in a SP with phosphorus reduction but without nitrogen reduction. The residual products of the systems fertilise arable land 10 km away. The mass flows, environmental effects, energy turnover and resource utilisation were simulated using ORWARE (ORganic WAste REsearch model), assuming that the wastewater and organic household waste from 20,000 people were treated by the systems. Table values were used for composition of wastewater etc. Industrial wastewater and surface water were excluded from the study. The risk of disease transmission was discussed from the flows and faecal concentrations of the wastewater and from estimated intake of Salmonella, EHEC and Cryptosporidium by some animals under assumed conditions. Throughout the study, it was assumed that the systems function well, without disruptions, and that they are used as intended. The compared environmental effects and resource usage were prioritised in

 13. Environmental system analysis of the waste water and organic wastes from households - synthesis of handling systems studied in the program 'Organic waste as a plant nutrient resource'; Miljoesystemanalys av hushaallens avlopp och organiska avfall - syntes av hanteringssystem undersoekta inom FoU-programmet 'Organiskt avfall som vaextnaeringsresurs'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaerrman, E.; Joensson, Haakan; Gruvberger, C.; Dalemo, M.; Sonesson, Ulf; Stenstroem, T.A. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden)

  2001-03-01

  Knowledge derived within the R and D programme 'Organic waste as a plant nutrient resource' was in this study used to compare four systems for handling wastewater and organic waste. In the conventional system, the sewage is treated in a sewage plant (SP) with mechanical, biological (incl. 70% nitrogen reduction) and chemical treatment. The sludge is anaerobically digested, dewatered and stored for 20 days. In the energy forest irrigation system the SP has no special nitrogen or phosphorus reduction and the effluent water is stored during winter and used for irrigation during summer. In the liquid compost system the wastewater from the vacuum toilets is co-treated with organic household waste in a reactor at 55 deg C for 7 days. In the other systems, the organic household waste is treated in a central windrow compost. In the urine separation system, the source-separated urine is hygienised by separate storage for 6 months. In the liquid compost and urine separation systems the grey water or the grey water plus faecal wastewater respectively is treated in a SP with phosphorus reduction but without nitrogen reduction. The residual products of the systems fertilise arable land 10 km away. The mass flows, environmental effects, energy turnover and resource utilisation were simulated using ORWARE (ORganic WAste REsearch model), assuming that the wastewater and organic household waste from 20 000 people were treated by the systems. Table values were used for composition of wastewater etc. Industrial wastewater and surface water were excluded from the study. The risk of disease transmission was discussed from the flows and faecal concentrations of the wastewater and from estimated intake of Salmonella, EHEC and Cryptosporidium by some animals under assumed conditions. Throughout the study, it was assumed that the systems function well, without disruptions, and that they are used as intended. The compared environmental effects and resource usage were prioritised

 14. Durability of pellets made from different wood fuel assortments - The effect of moisture content, particle size and temperature development during storage. A laboratory-scale study; Haallfasthet hos braenslepellets tillverkade av olika traedbraenslesortiment - betydelsen av fukthalt, fraktionsstorlek och temperaturutveckling under lagringen. En laboratoriestudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lehtikangas, Paeivi [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Management and Products

  2001-02-01

  Durability of fuel pellets is one of the most important quality variables. The aim of this pilot study was to investigate the effect of moisture content and particle size distribution on the durability of pellets made out of sawdust, logging residues and bark from Norway spruce and Scots pine. Moreover, the durability of pellets made out of logging residues which were exposed to high temperature development was investigated. Pellets were manufactured using a laboratory press CPM Europe. The determined quality parameters were moisture content, percentage of accept-pellets (percentage of pellets of the total amount of raw material), temperature and density of individual pellets. The pelleting process was controlled by monitoring the raw material input to the press, vibration and power consumption. From the results of this study the following preliminary conclusions can be drawn: * Increase moisture content and temperature during pelleting had a positive correlation with the percentage of the accept-pellets, especially concerning the bark assortments, and * Pellets made out of particles smaller than 1 mm resulted in a significantly (Student's t-test) higher percentage of accept-pellets than pellets made out of particles of 1-2 mm. Moreover, the process temperature was probably too low (max. 86 deg C) to activate softening of the lignin. A lower press temperature was sufficient to produce the same percentage of accept-pellets of fresh bark than with other raw materials. A possible reason for that is the presence of high amounts of extractives in bark, which could develop an adhesive nature during thermal treatment.

 15. Underviseres og studerendes erfaringer med undervisning og læring i tre formater: Blended Learning, Synkron, online deltagelse, Mooc

  DEFF Research Database (Denmark)

  christiansen, rene b; Bichel, Rikke Aarestrup; Frimand, Anja

  2015-01-01

  Denne rapport er en afdækning af erfaringer, som undervisere og studerende ved pædagoguddannelsen på University College Sjælland (afdelingerne i Roskilde og Slagelse) gjorde sig omkring et forløb på uddannelsen, som blev udbudt i tre formater: blended undervisning, synkron, online undervisning og...... som en mooc....

 16. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 17. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 18. Fiskeoppdrett og verdsettelse : en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet

  OpenAIRE

  Aaker, Harald

  2005-01-01

  Regnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen.Usaklig skjønn omtales som resultatjustering (”Earnings management”) og regnskaps-manipulasjon. Det er store metodeproblemer innen ”earnings management” – forskningen, da den aktive tilpasningen i stor grad er skjult. I de senere år har ulike modeller for estimering av unormale tidsavgrensninger (”discretionary accruals”) dominert. Problemet er i å estimere de normale tidsavgrensni...

 19. Optimizing reed canary grass cropping to increase profitability. Field studies of plant varieties, intercropping with legumes and barley, fertilization and soil compaction; Optimering av odlingsaatgaerder i roerflen foer oekad loensamhet. Faeltstudier av sorter, samodling med baljvaexter och korn, goedsling samt markpackning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva (Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Agricultural Research for Northern Sweden)

  2010-05-15

  Reed Canary Grass is a promising crop for biofuel production. For reed canary grass the first year is an establishment year when the small biomass is not harvested. The second year the biomass is usually cut in late autumn but the harvest (removal of the biomass from the field) is delayed until spring. This technique has resulted in lower costs and increases in fuel quality through lower ash contents, including lower contents of chlorine, sodium and potassium. However costs for production are still high, especially establishment costs, fertilization costs and harvesting costs. The aim of this project was to test ways to cut costs per MWh by increased yields, and decreased establishment costs. The methods used have been variety trials to develop more productive plant material, intercropping with nitrogen fixing legumes to reduce the nitrogen demand of the crop, fertilization with waste material (sewage sludge, reed canary grass ash or poultry manure) and harvest at frozen ground as a strategy to reduce soil compaction and harvest damages on the crop. Reed canary grass grown as a fuel has so far been grown as a mono culture. However, when it is been grown for forage, or as a biogas crop, intercropping with legumes has been successful in some studies. In addition to NPK-fertilizers sewage sludge, ash from combustion of reed canary grass and poultry manure was used. An economic calculation showed that the establishment costs (the first two growing seasons) can be lowered by intercropping with red clover. However it is also involves more risks, related to weeds, and cannot be recommended on fallow soil with a large seed bank of weeds. A ten year old reed canary grass ley was used for the experiment. Two 25 m wide strips were harvested with a mower on November 19 2008 when the top soil was frozen. The harvested material was chopped and removed from the field the following day. The following spring, May 19 2009, the remaining reed canary grass on the field was cut with a

 20. AV Rising: Demand, Budgets, and Circulation Are All Up.

  Science.gov (United States)

  Oder, Norman

  1998-01-01

  A survey of 486 public libraries found that audiovisual (AV) budgets have increased 53% in the last five years. Provides data on average size of AV collections; budget break downs; circulation; audiobook, video, and music CD purchases; popular authors and titles in abridged and unabridged audiobooks; and problems with audiobook, video, and music…

 1. Spontaneous resolution of complete atrioventricular (A-V ...

  African Journals Online (AJOL)

  Atrioventricular (A-V) disassociation describes the independent beating of the atria and ventricles of the heart. It is not synonymous with complete heart block in the sense that, A-V disassociation is a general term. Heart block describes specific conduction abnormalities that need specific cardiac intervention. This case report ...

 2. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 3. Whether noninvasive optimization of AV and VV delays improves the response to cardiac resynchronization therapy.

  Science.gov (United States)

  Urbanek, Bożena; Chudzik, Michał; Klimczak, Artur; Rosiak, Marcin; Lewek, Joanna; Wranicz, Jerzy Krzysztof

  2013-01-01

  Device optimization is not routinely performed in patients who underwent cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation. Noninvasive optimization of CRT devices by measurement of cardiac output (CO) can be used as a simple method to assess ventricular systolic performance. The aim of this study was to assess whether optimization of atrioventricular (AV) and interventricular (VV) delay can improve hemodynamic response to CRT and whether this optimization should be performed for each patient individually. Twenty patients with advanced heart failure New York Heart Association (NYHA) class III/IV, left ventricular ejection fraction ≤ 35% and left bundle branch block (QRS ≥ 120 ms) in sinus rhythm were evaluated from 24 h to 48 h after implantation of a CRT device by means of impedance cardiography (ICG). CO was first measured at each patient's intrinsic rhythm. Patients then underwent adjustments of AV and VV delay from 80 ms to 140 ms and from -60 ms to +60 ms, respectively in 20 ms increment steps and CO at each setting was measured by ICG. Both AV and VV delays were programmed according to the greatest improvement in CO compared to intrinsic rhythm. There was a statistically signifi cant increase in CO measured at the intrinsic rhythm compared to different AV delay by mean of 21% (3.8 ± 1.0 vs. 4.6 ± 0.1 L/min, p AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing caused additional increased CO from intrinsic rhythm by mean of 32.6% (3.8 ± 1.0 vs. 5.04 ± ± 1.0 L/min, p AV/VV setting delays also resulted in improved hemodynamic responses compared to VV factory setting delay. Both AV and VV delay optimization should be performed in clinical practice. Optimal AV delay improved outcome. However, combination of optimized AV/VV delays provided the best hemodynamic response. Optimized AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing increased hemodynamic output compared to intrinsic

 4. Integrated rate-dependent and dual pathway AV nodal functions: principles and assessment framework.

  Science.gov (United States)

  Billette, Jacques; Tadros, Rafik

  2014-01-15

  The atrioventricular (AV) node conducts slowly and has a long refractory period. These features sustain the filtering of atrial impulses and hence are often modulated to optimize ventricular rate during supraventricular tachyarrhythmias. The AV node is also the site of a clinically common reentrant arrhythmia. Its function is assessed for a variety of purposes from its responses to a premature protocol (S1S2, test beats introduced at different cycle lengths) repeatedly performed at different basic rates and/or to an incremental pacing protocol (increasingly faster rates). Puzzlingly, resulting data and interpretation differ with protocols as well as with chosen recovery and refractory indexes, and are further complicated by the presence of built-in fast and slow pathways. This problem applies to endocavitary investigations of arrhythmias as well as to many experimental functional studies. This review supports an integrated framework of rate-dependent and dual pathway AV nodal function that can account for these puzzling characteristics. The framework was established from AV nodal responses to S1S2S3 protocols that, compared with standard S1S2 protocols, allow for an orderly quantitative dissociation of the different factors involved in changes in AV nodal conduction and refractory indexes under rate-dependent and dual pathway function. Although largely based on data from experimental studies, the proposed framework may well apply to the human AV node. In conclusion, the rate-dependent and dual pathway properties of the AV node can be integrated within a common functional framework the contribution of which to individual responses can be quantitatively determined with properly designed protocols and analytic tools.

 5. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 6. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Science.gov (United States)

  Chan, Siu-Hong; Opitz, Lars; Higgins, Lauren; O'loane, Diana; Xu, Shuang-Yong

  2010-02-05

  Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M) systems in microorganisms. We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++). The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 7. COME AIUTARE L’ACQUISIZIONE DELLA MORFOSINTASSI DEL SINTAGMA NOMINALE ITALIANO: CONFRONTO FRA TRE PERCORSI GLOTTODIDATTICI RIVOLTI A STUDENTI ANGLOFONI.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Della Putta

  2011-02-01

  Full Text Available Alcuni aspetti della lingua italiana sono di particolare difficoltà d’acquisizione da parte degli studenti anglofoni. Uno di questi, conformemente agli studi acquisizionali in contesto non guidato e all’esperienza di classe degli insegnanti, è l’accordo morfologico genere – numero del sintagma nominale. L’articolo si propone di riflettere sui risultati di tre sperimentazioni didattiche condotte con studenti universitari anglofoni in contesto di L2, in cui il tratto in oggetto è stato presentato ed esercitato in modi e tempi diversi. Dall’analisi dei dati emersi da questa sperimentazione si daranno alcune indicazioni per facilitare l’insegnamento e l’acquisizione di un aspetto della morfosintassi italiana che risulta comunemente molto problematico per questo tipo di apprendenti.     How to aid morphosyntax of the Italian noun phrases: a comparision between glottodidactic processes for English-speaking students.   A few aspects of the Italian language are particularly difficult for English-speaking students. One of them, according to studies in un-guided contexts and based on teachers’experiences, is the morphological agreement between gender and number in noun phrases. This article proposes to reflect on the results of three didactic experiences conducted with English-speaking university students in L2 contexts, where the subject under study was presented and practiced in different ways and times. From the analysis of the data of these experiments, we will offer a few suggestions to facilitate the teaching and acquisition of an aspect of Italian morphosyntax which is problematic for these learners.

 8. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Science.gov (United States)

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 9. A Practical ECG Criterion to Unmask Left Accessory AV Connections in Patients With Subtle Preexcitation.

  Science.gov (United States)

  Thompson, J Jenkins; Shah, Jignesh; Charnigo, Richard; Tackett, Andrea; Darrat, Yousef H; Bailey, Alison; Delisle, Brian; Kakavand, Bahram; DI Biase, Luigi; Natale, Andrea; Morales, Gustavo; Elayi, Claude S

  2015-05-20

  Accessory AV-connections capable of antegrade conduction need to be recognized because of the potential for life-threatening arrhythmias. However, the preexcited ECG pattern may be subtle, especially among left-sided AV-connections. We explored whether additional ECG criteria might help identify left-sided AV-connections. We analyzed 156 patients who underwent an electrophysiology study (EPS) and ablation for paroxysmal supraventricular tachycardias (PSVT). Patients were divided into 2 groups: those with left-sided AV-connections (Group 1) and all other PSVT (Group 2). Various ECG parameters were compared before and after ablation in both groups. The EPS identified left-sided AV-connections among 43 patients (Group 1) and excluded it among 113 (Group 2). Baseline ECG in Group 1 demonstrated obvious preexcitation among 24/43 patients (55.8%), the remaining 19/43 missing obvious preexcitation. R/S ratio > 0.5 in V1 was noted in 38/43 (88.4%) patients in Group 1 before ablation (median 1.00; IQR 0.58-2.20), including 16/19 (84.2%) patients lacking obvious left-sided AVconnections. Conversely, only 10/113 (8.8%) patients in Group 2 had R/S ratios in V1 ≥ 0.5 (0.20; 0.10-0.31), P AV-connections (sensitivity 93.0%). The negative predictive value of this combined criterion was 103/106 (97.2%). In symptomatic patients, combining the R/S ratio (≥ 0.5) in lead V1 with the classic preexcitation pattern on ECG markedly improved the sensitivity to diagnose left-sided AV-connections. This ratio may be particularly useful among patients lacking obvious preexcitation. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 10. A novel curve fitting method for AV optimisation of biventricular pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Dehbi, Hakim-Moulay; Jones, Siana; Sohaib, S M Afzal; Finegold, Judith A; Siggers, Jennifer H; Stegemann, Berthold; Whinnett, Zachary I; Francis, Darrel P

  2015-09-01

  In this study, we designed and tested a new algorithm, which we call the 'restricted parabola', to identify the optimum atrioventricular (AV) delay in patients with biventricular pacemakers. This algorithm automatically restricts the hemodynamic data used for curve fitting to the parabolic zone in order to avoid inadvertently selecting an AV optimum that is too long.We used R, a programming language and software environment for statistical computing, to create an algorithm which applies multiple different cut-offs to partition curve fitting of a dataset into a parabolic and a plateau region and then selects the best cut-off using a least squares method. In 82 patients, AV delay was adjusted and beat-to-beat systolic blood pressure (SBP) was measured non-invasively using our multiple-repetition protocol. The novel algorithm was compared to fitting a parabola across the whole dataset to identify how many patients had a plateau region, and whether a higher hemodynamic response was achieved with one method.In 9/82 patients, the restricted parabola algorithm detected that the pattern was not parabolic at longer AV delays. For these patients, the optimal AV delay predicted by the restricted parabola algorithm increased SBP by 1.36 mmHg above that predicted by the conventional parabolic algorithm (95% confidence interval: 0.65 to 2.07 mmHg, p-value = 0.002).AV optima selected using our novel restricted parabola algorithm give a greater improvement in acute hemodynamics than fitting a parabola across all tested AV delays. Such an algorithm may assist the development of automated methods for biventricular pacemaker optimisation.

 11. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 12. Le fascisme, c’est du théâtre. Macchina scenica e meccanica narrativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuele Canzaniello

  2015-11-01

  Full Text Available «Le fascisme, c’est du théâtre», sostiene Jean Genet, e come tale i suoi legami con la natura e la prassi della messa in scena sono essenziali alla specificità del fenomeno. La resa spettacolare della nazionalizzazione delle masse è stata senz’altro tra i temi fondamentali della ricerca sui totalitarismi. Il mio proposito è qui quello di intarsiare alcuni nuclei consolidati della ricerca storica con le rese squisitamente letterarie di quello che fu poco più che un  decennio di immensi tableaux vivants, visioni di un nuovo ordine di massa. Un’opera d’arte collettiva, basata su una premessa  fondamentale: dare “figurabilità” ai detriti e alle rovine (rimosse? di alcuni miti delle origini propri della cultura romantica, e  consapevolmente avviare e mettere in luce un enorme processo più generale di disgregazione del logos e di tutta la civiltà europea nella sua prospettiva diremo cartesiana, geometrica e razionalista. Il mio discorso si fonda, anche se in breve, su un testo solo: la Gerbe des forces (1937 di A. de Châteaubriant, uno dei più singolari resoconti di pellegrinaggio politico verso il miraggio totalitario che si sia dato tre le due guerre mondiali. Soccorsi non secondari sono il saggio di Sontag Under the sign of Saturn (1980 e quello di Tame La Mystique du Fascisme dans l’oeuvre de Robert Brasillach (1986. According to Jean Genet: «Le fascisme, c’est du théâtre», and as such its relationship with the nature and praxis of staging are essential to the specificity of the phenomenon. The magnificent representation of mass nationalisation is beyond doubt one of the fundamental issues when investigating totalitarianisms. My aim here is to link some wellestablished nuclei of historical research to the literary outputs of what was little more than a decade of immense tableaux vivants, visions of a new mass order. A collective work of art, based on a fundamental premise: to give ‘figurality’ to the rubble

 13. FastVDO enhancements of the AV1 codec and comparison to HEVC and JVET codecs

  Science.gov (United States)

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu

  2017-09-01

  This paper describes a study to investigate possible ways to improve the AV1 codec, in several directions, most particularly in the context of 10-bit HDR video content, and 8/10 bit image content. Applications to SDR video, and 360 content are discussed elsewhere. For HDR content, a data adaptive grading technique in conjunction with the AV1 codec is studied. For image content, lapped biorthogonal transforms for (near) lossless compression is studied. For scalability-type applications, we introduce advanced resampling filters which outperform current ones. It is asserted that useful improvements are possible in each of these categories. In particular, substantial value is offered in the coding of HDR content, very competitive with HEVC HDR10, in a coding framework offering backwards compatibility with SDR. We also provide a rudimentary comparison of AV1 to the standard HEVC as well as the developing JVET codecs.

 14. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Rorgemoen

  2011-07-01

  Full Text Available Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande undervisnings­verksemd ved dette studiet. Spørsmåla som det er søkt å få svar på her, er: Kva dialog og læri­ng er framtredande ved kopiering av ein tradisjonell tekstilgjenstand? og: Korleis har denne arbeidsmåten ein plass i ein forskingsbasert didaktikk? Kopiprosessen skjedde i ein avgrensa oppgåveperiode, utført med to studentgrupper i 2008/2009. Intervju var valt som me­to­de saman med analyse av innhald i oppgåverapportar som var skrivne samtidig med kopiverksemda. I samband med utvikling av ein forskingsbasert didaktikk der kopiverksemd inngår, er drøftingane førte på grunnlag av sosiokulturell og sløydpedagogisk teori, saman med teori i møte med folkekunst. Kopiprosessen er relatert til ein verksemdsmodell for sløydfaget. Resultata er drøfta i høve til mål for oppgåva og gjeldande fagplan. Kopiering som læringsmetode har ein plass i ein forskingsbasert didaktikk når verksemda fører til erkjenning og integrert forståing, ikkje som rekonstruksjon av tradisjonar. Målet for ein forsk­ings­­basert didaktikk er horisontsamansmelting som følgje av hermeneutiske samtaler som gjeld samspel, spatialitet, spelereglar og spelerom i tradisjonen.

 15. A (giant) void is not mandatory to explain away dark energy with a Lemaître-Tolman model

  Science.gov (United States)

  Célérier, M.-N.; Bolejko, K.; Krasiński, A.

  2010-07-01

  Context. Lemaître-Tolman (L-T) toy models with a central observer have been used to study the effect of large scale inhomogeneities on the SN Ia dimming. Claims that a giant void is mandatory to explain away dark energy in this framework are currently dominating. Aims: Our aim is to show that L-T models exist that reproduce a few features of the ΛCDM model, but do not contain the giant cosmic void. Methods: We propose to use two sets of data - the angular diameter distance together with the redshift-space mass-density and the angular diameter distance together with the expansion rate - both defined on the past null cone as functions of the redshift. We assume that these functions are of the same form as in the ΛCDM model. Using the Mustapha-Hellaby-Ellis algorithm, we numerically transform these initial data into the usual two L-T arbitrary functions and solve the evolution equation to calculate the mass distribution in spacetime. Results: For both models, we find that the current density profile does not exhibit a giant void, but rather a giant hump. However, this hump is not directly observable, since it is in a spacelike relation to a present observer. Conclusions: The alleged existence of the giant void was a consequence of the L-T models used earlier because their generality was limited a priori by needless simplifying assumptions, like, for example, the bang-time function being constant. Instead, one can feed any mass distribution or expansion rate history on the past light cone as initial data to the L-T evolution equation. When a fully general L-T metric is used, the giant void is not implied.

 16. A 'college of astrology and medicine'? Charles V, Gervais Chrétien, and the scientific manuscripts of Maître Gervais's College.

  Science.gov (United States)

  Boudet, Jean-Patrice

  2010-06-01

  Considered an institution mainly devoted to astrology and medicine by Simon de Phares and by some historians who believe that he was reliable, the college founded in 1371 by Charles V's first physician, Gervais Chrétien, was in fact primarily dedicated to theological students. It was not before 1377 that there were created there two bursaries for scholares regis, specialising in 'licit mathematical sciences', and two medical fellowships. Yet the influence of the activity of these fellows seems to have been rather moderate and-as far as we can learn from the material still extant, notably from manuscripts that belonged to Maître Gervais' College and to some of its members-this institution was devoted much more to theological studies than to medicine and the quadrivium.

 17. From crucial issue to additional question. A study of the political debate about nuclear waste in Sweden 1976-2009; Fraan oedesfraaga till oevrig fraaga. En studie av den politiska debatten om kaernavfallet i Sverige 1976-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nord, Lars; Stur, Elisabeth (Mid Sweden University (Sweden))

  2010-11-15

  The overall purpose of this paper is to investigate how the premises for the political decision processes in the issue of final disposal of the Swedish nuclear waste are affected by changes in the public opinion climate and global events. The paper therefore focuses on questions concerning how the national political debate leading up to decisions interacts with the media debate, and the public opinion dynamic that arises when the two debates relate to each other. Particular interest is devoted to the arguments and standpoints that occur in politics and media and how they refer to the prevailing public opinion situation and to conditions in the surrounding world of a political, legal, economic, ecological and technological nature. An analysis of the arenas and actors involved in the debates ought to provide valuable knowledge regarding how the political agenda has been formed at different points in time. The following questions are of central interest to the study: - What characterizes the parliamentary and the party political debate in the nuclear waste issue, and in what way have actors, standpoints and arguments changed over time? - What characterizes opinion formation and news reporting in the media in the nuclear waste issue and in what way have actors, standpoints and arguments changed over time? The course of the debate at four different times and in connection with four parliamentary elections during the period 1976-2009 is analyzed in the study. The subject of the analysis includes the four parliamentary parties the Centre Party, the Liberal Party, the Moderates and the Social Democrats. These four parties have been chosen because they have been represented in the Swedish Parliament during the entire period studied and are therefore reasonable to compare. The study has mainly been conducted as a qualitative textual analysis of public print, party documents and media content. The qualitative text analysis is complemented to some extent by other existing

 18. Matglede hos barn : effekter av et læringsprogram

  OpenAIRE

  Myhrer, Kristine Svartebekk

  2013-01-01

  SAMMENDRAG Bakgrunnen for denne studien var Nasjonalt råd for ernærings nye kostholdsråd for den norske befolkningen. I rådene er det anbefalt å begrense inntaket av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt, salt, sukker og mettet fett for å forebygge kroniske kostrelaterte sykdommer i befolkningen, slik som diabetes og overvekt. For å påvirke barns valg av mat mot et sunnere kosthold er det behov for å forstå faktorer som kan påvirke barnas valg og aksept av matvarer Formålet med masteroppgaven e...

 19. Phase 4 paroxysmal AV block in a patient with scleroderma.

  Science.gov (United States)

  Butschek, Ross; Powell, Brian D; Littmann, Laszlo

  2013-01-01

  A 72-year-old man with limited cutaneous systemic scleroderma was hospitalized for two episodes of witnessed syncope. The baseline 12-lead electrocardiogram was normal but on telemetry there were numerous episodes of paroxysmal AV block with asystolic periods of up to 7.5 s duration. Analysis of the rhythm strips revealed phase 4 intra-His bundle block characterized by critical P-P intervals that triggered the AV block, and a narrow range of junctional escape to subsequent P wave intervals that were required to release the AV block. A dual chamber pacemaker was implanted. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-02-05

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 1. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 2. Turbulens? - Norske nettavisers omtale av Norwegian 2013. [En kvantitativ innholdsanalyse av VG, DB, Aftenposten, NRK og DNs dekning av Norwegians Dreamliner-kjøp

  OpenAIRE

  Knudsen, Anders

  2015-01-01

  Analysen tar for seg omtale av flyselskapet Norwegian i de fem norske nettavisene VG.no, DB.no, Aftenposten.no, NRK.no og DN.no. Prosjektet fokuserer på artiklenes vinkling og hvordan selskapet omtales i forbindelse med Dreamliner-skandalen, med utgangspunkt i dagsordenfunksjonen og teorien om framing. For å belyse dette har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan vinklet og fokuserte norske nettaviser i 2013 på Norwegians kjøp og innføring av nye Dre...

 3. Le théâtre quantique l'horloge des anges ici-bas

  CERN Document Server

  Connes, Alain; Dixmier, Jacques

  2013-01-01

  Ce livre vous propose de pénétrer au coeur du théâtre quantique en vous offrant une voie d'accès rapide à l'univers magique de la mécanique quantique, découverte essentielle du XXe siècle qui défie notre intuition. Vous vous prendrez à rêver de ces photons capricieux, de leurs états intriqués, de ces expériences troublantes aux conclusions inattendues. Voici une fantaisie initiatique qui aborde de manière innovante le problème du temps, les paradoxes de la mécanique quantique et les interrogations sur la simulation des fonctions cérébrales, à travers une intrigue policière originale et les aventures d'une physicienne attachante, passionnée et prête à tout. Laissez-vous entraîner dans un monde enchanté où "l'aléa quantique est le tic-tac de l'horloge divine".

 4. Introduction. Théâtre et révolutions

  OpenAIRE

  Bourdin, Philippe

  2012-01-01

  La réflexion his­­to­­rique, esthé­­tique, musicologique, théo­­rique et cri­­tique sur le théâtre de la Révo­­lu­­tion fran­­çaise a connu depuis le Bicen­­te­­naire une efflo­­res­­cence notoire. Plu­­ri­­dis­­cip­­li­­naire, asso­­ciant his­­to­­riens, his­­to­­riens de l’art, musi­­co­­logues et lit­­té­­raires, cette recherche a jeté ces der­­nières années des ponts solides de part et d’autre de l’Atlan­­tique, et déborde actuel­­le­­ment des fron­­tières fran­­çaises pour trou­­ver écho...

 5. Influence of a trout farm on macrozoobenthos communities of the Trešnjica river, Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živić Ivana

  2009-01-01

  Full Text Available Trout farming poses an increasing threat to quality of the water of clean highland streams. Research of this problem has focused primarily on changes in physico-chemical composition of the water and structure of the river bottom, and less on the effects on living organisms. In the present work, we investigated influence of the farm with the highest trout production in Serbia, the 'Riboteks' Trout Farm on the Trešnjica River, on its macrozoobenthos communities. Our investigations showed that the 'Riboteks' Trout Farm wastewaters caused a clear and statistically significant change of moderate intensity in all measured parameters describing the composition and structure of macrozoobenthos communities. These changes were most pronounced in the part of the watercourse closest to the influx of waste water (locality III but remained statistically significant even 500 m downstream (locality IV and were lost only about 3.5 km away from the influx of the farm's wastewater (locality V. The most pronounced were changes in the participation in total abundance of the Baetidae, Chironomidae, and Plecoptera. Additionally, results of the present work confirmed that the mass of fish on the trout farm is a parameter that adequately defines the strength of its action, above all the intensity of its influence on structure of the macrozoobenthos community.

 6. Lemaître-Tolman-Bondi dust solutions in f (R) gravity

  Science.gov (United States)

  Sussman, Roberto A.; Jaime, Luisa G.

  2017-12-01

  We derive a class of non-static inhomogeneous dust solutions in f(R) gravity described by the Lemaître-Tolman-Bondi (LTB) metric. The field equations are fully integrated for all parameter subcases and compared with analogous subcases of LTB dust solutions of GR. Since the solutions do not admit regular symmetry centres, we have two possibilities: (i) a spherical dust cloud with angle deficit acting as the source of a vacuum Schwarzschild-like solution associated with a global monopole, or (ii) fully regular dust wormholes without angle deficit, whose rest frames are homeomorphic to the Schwarzschild-Kruskal manifold or to a 3d torus. The compatibility between the LTB metric and generic f(R) ansatzes furnishes an ‘inverse procedure’ to generate LTB solutions whose sources are found from the f(R) geometry. While the resulting fluids may have an elusive physical interpretation, they can be used as exact non-perturbative toy models in theoretical and cosmological applications of f(R) theories.

 7. Impédancemètre automatique 100 Ω{-1} TΩ

  Science.gov (United States)

  Nasri, R.; Siblini, A.; Jorat, L.; Noyel, G.

  1997-11-01

  This work presents a wholly automated high impedance system working in the frequency range 1 mHz 10 kHz and conceived to measure complex impedances (R_p // C_p) UP to 10^{12}Ω. Therefore we have built, surrounding a gain phase analyser, a high impedance programmable electrometer working on shunt mode. This apparatus using high resistances and low leakage capacitors, resorts to the high impedance electronics, the components are selected by the way of very high insulating Reed switches drived by a VXI bus. Dans ce travail nous présentons un système haute impédance totalement automatique fonctionnant dans la gamme de fréquence 1 mHz 10 kHz et conçu pour la mesure des impédances complexes (R_p // C_p) jusqu'à 10^{12}Ω. Pour cela nous avons construit, autour d'un analyseur vectoriel, un électromètre haute impédance programmable fonctionnant en mode shunt. Ce dispositif utilisant des résistances de hautes valeurs et des condensateurs à faibles fuites, fait appel à l'électronique haute impédance ; les composants sont sélectionnés au moyen de relais Reed de très haute isolation commandés par un bus VXI.

 8. Physical, Structural and Operational Vulnerability of Critical Facilities in Valle de Chalco Solidaridad, Estado de Mexico, Mexico. Case of study: Avándaro, San Isidro and El Triunfo

  Science.gov (United States)

  Garcia Payne, D. G.; Novelo-Casanova, D. A.; Ponce-Pacheco, A. B.; Espinosa-Campos, O.; Huerta-Parra, M.; Reyes-Pimentel, T.; Rodriguez, F.; Benitez-Olivares, I.

  2010-12-01

  Valle de Chalco Solidaridad is located in Mexico City Metropolitan Area in Estado de Mexico, Mexico. In this town there is a sewage canal called “La Compañía”. A wall of this canal collapsed on February 5, 2010 due to heavy rains creating the flooding of four surrounding communities. It is important to point out that this area is frequently exposed to floods. In this work, we consider a critical facility as an essential structure for performance, health care and welfare within a community or/and as a place that can be used as shelter in case of emergency or disaster. Global vulnerability (the sum of the three measured vulnerabilities) of the 25 critical facilities identified in the locations of Avándaro, San Isidro and El Triunfo was assessed using the Community Vulnerability Assessment Tool developed by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). For each critical facility we determined its operational, structural and physical vulnerabilities. For our analysis, we considered the four main natural hazards to which Valle de Chalco is exposed: earthquakes, floods, landslides and sinking. We considered five levels of vulnerability using a scale from 1 to 5, where values range from very low to very high vulnerability, respectively. A critical facilities database was generated by collecting general information for three categories: schools, government and church. Each facility was evaluated considering its location in relation to identified high-risk areas. Our results indicate that in average, the global vulnerability of all facilities is low, however, there are particular cases in which this global vulnerability is high. The average operational vulnerability of the three communities is moderate. The global structural vulnerability (sum of the structural vulnerability for the four analyzed hazards) is moderate. In particular, the structural vulnerability to earthquakes is low, to landslides is very low, to flooding is moderate and to sinking is

 9. Navy AV-8B Crash Survivable Flight Incident Recorder (CSFIR)

  National Research Council Canada - National Science Library

  1998-01-01

  ...) met at the Naval Air Weapons Development Center, Building P302, China Lake, CA for a Program Review I Technical Interchange Meeting in support of the AV-8B Crash Survivable Flight Incident Recorder System (CSFIR...

 10. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 11. Miljöanalys av arbetsmoment i vägprojekt

  OpenAIRE

  Sahlin, Jonathan; Jakobsson, Mattias

  2017-01-01

  Klimatpåverkan och energiförbrukning är ett av de stora miljöproblemen runt om i världen idag. Sedan den industriella revolutionens start har mängden utsläpp av bland annat koldioxid ökat exponentiellt med årens lopp och skapat obalans i klimatet, inte minst på grund av restprodukter och skadliga ämnen som används inom bland annat byggindustrin. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetsmoment som har störst påverkan på miljön för att sedan, om möjligt, ta fram förslag på hur det ...

 12. EST Table: AV404029 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404029 pg--0356 11/12/09 n.h 10/09/28 99 %/103 aa ref|YP_003044625.1| hypothetica...n ECD_01416 [Escherichia coli BL21(DE3)] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404029 pg-- ...

 13. EST Table: AV404052 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404052 pg--0383 10/09/28 90 %/146 aa ref|YP_002386254.1| Major tail protein V [Es...cherichia coli IAI1] emb|CAQ97657.1| Major tail protein V [Escherichia coli IAI1] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404143 pg-- ...

 14. EST Table: AV403989 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403989 pg--0306 10/09/28 100 %/137 aa ref|NP_037751.1| Q protein [Enterobacteria ...phage HK97] gb|AAF31144.1| Q protein [Enterobacteria phage HK97] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404408 pg-- ...

 15. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 16. Favoriser l'adaptation afin d'accroître la résilience de l'agriculture ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Favoriser l'adaptation afin d'accroître la résilience de l'agriculture éthiopienne face aux changements climatiques. Le secteur de l'agriculture représente de 42 à 45 % du produit intérieur brut de l'Éthiopie et occupe plus de 80 % de la population du pays. Il demeure toutefois fragile et vulnérable aux effets des changements ...

 17. Le théâtre dans la formation oratoire des écoliers au XVIe siècle

  NARCIS (Netherlands)

  Lavéant, K.

  2012-01-01

  On a longtemps ignoré la place du théâtre comme outil pédagogique et didactique dans les petites et grandes écoles aux XVe et XVIe siècles, et le rôle des pratiques dramatiques dans la formation des jeunes gens dans un contexte plus large de sociabilité urbaine. Or on peut analyser ces deux

 18. Le théâtre dans la ville: pour une histoire sociale des représentations dramatiques.

  NARCIS (Netherlands)

  Bonicel, M.; Lavéant, K.

  2010-01-01

  Pour évaluer à sa juste mesure la place et l’influence du théâtre comme phénomène social à la fin du Moyen Âge, il faut opérer un retour aux sources historiques, encore trop rarement étudiées pour cerner les cultures dramatiques. Quelles sources sont disponibles pour contribuer à l’histoire du

 19. Des agriculteurs éthiopiens réussissent à accroître le rendement et ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  14 janv. 2013 ... Des chercheurs canadiens et éthiopiens testent, adaptent et font connaître des solutions pratiques pour la culture des légumineuses à graines dans des zones où sévit la pauvreté en Éthiopie. Le pois chiche, la lentille et le haricot, entre autres, peuvent combattre la malnutrition et mettre en disponibilité ...

 20. Att vara ung vuxen med reumatism : Psykologiska aspekter av reumatisk sjukdom

  OpenAIRE

  Fröberg, Tove

  2015-01-01

  Kunskapen gällande hur det upplevs att vara ung vuxen och samtidigt ha en reumatisk sjukdom är begränsad. Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga in och beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och samtidigt ha reumatism, i en svensk kontext. Studien utfördes på sju reumatiker i åldern 18-40 och datainsamligen bestod av semistrukturerade intervjuer. Analysen följde ett induktivt tematiskt mönster. I studien identifierades ...

 1. Theory, Relationship, and Experiment (TReE): A methodology to enhance knowledge connection in the Introductory Physics Lab

  Science.gov (United States)

  Piedrahita, Yuri; Portuondo, Raul

  One concept that has been poorly explored in the context of the laboratory is the enhancement of the students' ability to connect information from different areas. The lack of ability to link these information matches into what is referred as ``dead knowledge'' i.e. information that is received but never utilized, challenged or further combined. In this work the methodology: Theory, Relationship and Experiment (TReE), is proposed and evaluated for teaching a Physics lab for non-physicists. Its objective is to support the students' development of relationships between concepts of mathematics, physics, and physics lab experiments. TReE was tested through a quasi-experiment with undergrad students of engineering and pre-med majors in one semester in a US University. The gains were evaluated through a microanalysis of tests to extract conceptual understanding. The performance of the treatment group was significantly higher that of the control group independently of the major. Also, the performance was not statistically different within the whole treatment group, showing the potential use of TReE to support the uniformity of training across all non-physics majors.

 2. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Science.gov (United States)

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 3. Läs- och skrivinlärning i förskoleklass och årskurs 1 : En studie av hur Wittingmetoden, Läsning på talets grund, Whole language och Tragetonmetoden används i skolan

  OpenAIRE

  Svensson, Linnéa

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka läs- och skrivinlärningen i förskoleklass och årskurs 1. Studien undersöker när elevers läs- och skrivinlärning påbörjas och hur lång tid denna inlärning tar. Dessutom undersöker studien vilka metoder som lärarna använder sig av i sin undervisning för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. En enkät skickades ut för att samla data om hur verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1 arbetar med läs- och skrivinlärningen med hjälp av Läsning på tal...

 4. Nové elektronické knihy v Knihovně AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Meixner, Jaroslav; Krouzová, Lucie

  -, č. 2 (2014) E-ISSN 1805-2800 Keywords : electronic books * Academy of Sciences Lib rary Subject RIV: AF - Documentation, Lib rarianship, Information Studies http://www. lib .cas.cz/casopis-informace/nove-elektronicke-knihy-v-knihovne-av-cr/

 5. ECG of the "Newborn" Mouse (Mus domesticus) with Specific Reference to Comparative AV Transmission

  NARCIS (Netherlands)

  Tweel, L.H. van der; Strackee, J.; Stokhof, A.A.; Wassenaar, C.; Meijler, F.L.

  1999-01-01

  The objective of this study was to record the ECG of the smallest living mammal to extend the domain of data for comparative AV-nodal electrophysiologic purposes. These data are needed to establish the relationship between the PR interval and heart size in mammalian species of all sizes. Methods

 6. Elaphostrongylus spp. from Scandinavian cervidae - a scanning electron microscope study (SEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareta Stéen

  1990-08-01

  Full Text Available Nematodes of the genus Elaphostrongylus collected from moose (Alces alces L., reindeer (Rangifer tarandus tarandus L., and red deer (Cervus elaphus L., respectively, were studied by means of scanning electron microscopy. Morphological differences in the ribs of the genital bursa were demonstrated. The Elaphostrongylus species from reindeer and red deer differed from each other in four ribs of the genital bursa. These results agree with the morphological characters of E. cervi and E. rangiferi described by Cameron (1931 and Mitskevitch (1960. The genital bursa of Elaphostrongylus sp. from moose, in accordance with the description of E. alces by Steen et al. (1989 showed characteristics differing from those found in Elaphostrongylus spp. from reindeer and red deer respectively. These results support the hypothesis that there are three separate species of Elaphostrongylus present in Scandinavian Cervidae. Svep-elektroniska studier på Elaphostrongylus spp. hos skandinaviska hjortdjur.Abstract in Swedish / Sammandrag: Rundmaskar inom slaktet Elaphostrongylus funna hos alg (Alces alces L., ren (Rangifer tarandus tarandus L. och kronhjort(Cervus elaphus L. studerades med hjalp av svepelelektronmikroskop. De hanliga bursorna med sin a stodjeribbor uppvisade variationer i utseende, langd och placering mellan dessa rundmaskar. De arter av Elaphostrongylus funna hos ren och kronhjort skilde sig åt avseende fyra stodjeribbor på de hanliga bursorna. Dessa resultat stammer val overens med de karaktarer som tidigare ar beskrivna av Cameron(1931 och av Mitskevich (1960. Den hanliga bursan hos arten Elaphostrongylus funnen hos alg, vilken tidigare ar beskriven av Steen et al. (1989, visade upp ett utseende som skilde sig från bursorna hos de Elaphostrongylus-arter funna hos ren och kronhjort. Dessa resultat stoder hypotesen om tre skilda arter av Elaphostrongylus hos skandinaviska hjortdjur.

 7. Validating novel tau positron emission tomography tracer [F-18]-AV-1451 (T807) on postmortem brain tissue.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Normandin, Marc D; Vanderburg, Charles R; Costantino, Isabel M; Bien, Elizabeth A; Rycyna, Lisa G; Klunk, William E; Mathis, Chester A; Ikonomovic, Milos D; Debnath, Manik L; Vasdev, Neil; Dickerson, Bradford C; Gomperts, Stephen N; Growdon, John H; Johnson, Keith A; Frosch, Matthew P; Hyman, Bradley T; Gómez-Isla, Teresa

  2015-11-01

  To examine region- and substrate-specific autoradiographic and in vitro binding patterns of positron emission tomography tracer [F-18]-AV-1451 (previously known as T807), tailored to allow in vivo detection of paired helical filament-tau-containing lesions, and to determine whether there is off-target binding to other amyloid/non-amyloid proteins. We applied [F-18]-AV-1451 phosphor screen autoradiography, [F-18]-AV-1451 nuclear emulsion autoradiography, and [H-3]-AV-1451 in vitro binding assays to the study of postmortem samples from patients with a definite pathological diagnosis of Alzheimer disease, frontotemporal lobar degeneration-tau, frontotemporal lobar degeneration-transactive response DNA binding protein 43 (TDP-43), progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, cerebral amyloid angiopathy and elderly controls free of pathology. Our data suggest that [F-18]-AV-1451 strongly binds to tau lesions primarily made of paired helical filaments in Alzheimer brains (eg, intraneuronal and extraneuronal tangles and dystrophic neurites), but does not seem to bind to a significant extent to neuronal and glial inclusions mainly composed of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy brains or to lesions containing β-amyloid, α-synuclein, or TDP-43. [F-18]-AV-1451 off-target binding to neuromelanin- and melanin-containing cells and, to a lesser extent, to brain hemorrhagic lesions was identified. Our data suggest that [F-18]-AV-1451 holds promise as a surrogate marker for the detection of brain tau pathology in the form of tangles and paired helical filament-tau-containing neurites in Alzheimer brains but also point to its relatively lower affinity for lesions primarily made of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy cases and to the existence of some [F-18]-AV-1451 off-target binding. These findings provide important insights for interpreting in vivo patterns of [F-18]-AV-1451 retention

 8. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Science.gov (United States)

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 9. Grundskollärares erfarenheter av stamning

  OpenAIRE

  Oker-Blom, Daniela

  2016-01-01

  Goal. The purpose of this study was to investigate school teachers’ experience of stuttering and students who stutter. The goal was to identify school teachers’ knowledge about stuttering and the characteristics of stuttering. The purpose was also to investigate what kind of knowledge school teachers feel they need about stuttering. School teachers' awareness of stuttering has only received little attention in the field of logopedics. Researchers have emphasized the teacher's important role i...

 10. Etterlevelse av intervensjonen Matlaging for bedre helse

  OpenAIRE

  Delgado, Lisbeth Kvanvik

  2015-01-01

  Masteroppgave folkehelsevitenskap- Universitetet i Agder, 2015 Background and aim: This Master Thesis is a part of a collective work, entitled: Cooking for improved health intervention. The purpose of the main-study was to investigate whether we can get the over weighted participants (BMI>25) to make their own breads and cook dinner from scratch, and whether it will have an influence on health measures- BMI, waist circumference, weight and activity. This thesis explores to which extent ...

 11. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 12. Prototypframtagning av Mälterianläggning

  OpenAIRE

  Josefsson, Martin

  2016-01-01

  This thesis describes the development of a maltingplant prototype with the capacity of 1ton per cycle. The Prototype is specifically developed for the use of Korngårdens Humle AB that are investigating the possibility to start malting barley for use in beer.  The project began with an extensive pre-study, where information on the process was collected. Some of the questions answered were: how it is done? What happens to the grain during the process? What are the products on the market today? ...

 13. [Increase of entomological indices during the pre-epidemic period of dengue in Ben Tre, South Vietnam].

  Science.gov (United States)

  Nguyen, T P Q; Luu, L L; Vu, T Q H; Buisson, Y

  2011-10-01

  Dengue has emerged in Vietnam 50 years ago and since has become endemo-epidemic throughout the whole country. Each year, major epidemics of dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF) hit South Vietnam during the rainy season, causing significant morbidity and mortality, especially among young children. The only preventive measure is vector control, but it is often implemented too late or indiscriminately. The aim of this study was to investigate, in the pre-epidemic stage, the existence of significant changes in vector indices, which will predict DF/DHF outbreaks. We conducted a descriptive transversal study, repeated once a month for four months (March to June) in the village of Locthuan (province Ben Tre) in the Mekong's delta. Adult mosquitoes were caught in 30 houses, and larvae were collected in water holding containers of 50 houses. The houses were randomly selected. Vector densities were calculated according to the indices recommended by WHO. Virological analysis was carried out on lots of female Aedes and larvae in order to determine viral infection rates. Catches of adult mosquitoes collected 496 specimens including 329 Aedes, 139 Culex and 28 Anopheles. Aedes aegypti was present in 63% of visited homes that is an average density of 1.8 mosquitoes per house. The increase in imaginal indices during the 4 months was not significant. The survey of breeding sites of Ae. aegypti identified 1292 water containers in which 71,569 larval specimens were collected. The values of house index, container index [CI] and Breteau index [BI] increased each month, the latter from 166 to 442. This increase was significant for CI and BI. Breeding sites were mostly intra-home, mainly consisting of large and small ceramic jars. Larval density of Ae. aegypti in the containers also increased significantly over the 4 months. It was correlated with the lack of cover and predators such as Mesocyclops spp., Micronecta spp. and larvivorous fishes. Cultivation of 15 pools of

 14. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 15. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 16. Högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning : en intervjustudie

  OpenAIRE

  Ejder, Alina; Karlsson, Sanna

  2016-01-01

  En god sex- och samlevnadsundervisning i skolan är central för att ha möjlighet att utveckla en god hälsa, vilken dock enligt tidigare forskning har visats vara av bristande kvalitet. Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen på deras skola, med fokus på pedagog ledda lektioner. Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie, där sex högstadieelever intervjuades individuellt. Resultatet visade att eleverna upplevde att undervisningen...

 17. EST Table: AV404040 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404040 pg--0370 11/12/09 GO hit GO:0006810(transport)|GO:0006865(amino acid trans...e transport) 10/09/28 83 %/164 aa pdb|3L1L|A Chain A, Structure Of Arg-Bound Escherichia Coli Adic 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404040 pg-- ...

 18. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 19. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 20. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 1. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområde

  OpenAIRE

  Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Hanssen, Frank Ole; Systad, Geir Helge

  2010-01-01

  Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E. L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G. H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder - NINA Rapport 557. 100 s. Målet for foreliggende studie var å utarbeide en beslutningsrelevant, storskala screening av områder som kan være aktuelle for etablering av offshore vindenergianlegg med lavest mulig konfliktrisiko i forhold til forekomster av sjøfugl, vader...

 2. Off-Target18F-AV-1451 Binding in the Basal Ganglia Correlates with Age-Related Iron Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Choi, Jae Yong; Cho, Hanna; Ahn, Sung Jun; Lee, Jae Hoon; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2018-01-01

  Off-target binding in the basal ganglia is commonly observed in the 18 F-AV-1451 PET studies of the elderly. We sought to investigate the relationship between this phenomenon in the basal ganglia and iron accumulation using iron-sensitive R 2 * MRI. Methods: Fifty-nine healthy controls and 61 patients with Alzheimer disease and mild cognitive impairment underwent 18 F-AV-1451 PET and R 2 * MRI studies. A correlation analysis was performed for age, 18 F-AV-1451 binding, and R 2 * values. Results: There was an age-related increase in both 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia and R 2 * values in the putamen in both the controls and the Alzheimer disease/mild cognitive impairment patients. 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia increased with R 2 * values. Conclusion: Off-target 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia is associated with the age-related increases in iron accumulation. Postmortem studies are required to further investigate the nature of this association. © 2018 by the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.

 3. "ÄTA BÖR MAN, ANNARS DÖR MAN" : En studie om möjligheten till implementering av lakto-ovo-vegetarisk och ekologisk kost i Eskilstuna kommuns förskola

  OpenAIRE

  Bergström, Emelie; Bird, Johanna

  2014-01-01

  The purpose of this study was to describe the possibility of implementing a lacto-ovo-vegetarian and organic diet in Eskilstuna municipality’s public preschool. Furthermore the purpose was to identify and describe the most important components involved in the implementation and their influence in the process.  The methods used were a survey based on a literature study. This study includes general information about meat production and consumption and also the use of pesticides in farming. It a...

 4. Accroître l'inclusion financière pour les femmes et les jeunes ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'accès à des services financiers officiels peut aider les personnes les plus pauvres du monde à échapper à la pauvreté et à réduire leur vulnérabilité. Ce projet aidera à accroître la sécurité économique de femmes et de jeunes personnes vulnérables en favorisant des programmes d'inclusion financière qui répondent aux ...

 5. EST Table: AV404642 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404642 prgv0279 10/09/28 81 %/116 aa ref|NP_001091796.1| programmed cell death pr...otein 5-like protein [Bombyx mori] gb|ABJ97180.1| programmed cell death protein 5-like protein [Bombyx mori

 6. The apolipoprotein AV gene and diurnal triglyceridaemia in normolipidaemic subjects

  NARCIS (Netherlands)

  Masana, L; Ribalta, J; Salazar, J; Fernandez-Ballart, J; Joven, J; Cabezas, MC

  2003-01-01

  The newly recognised apolipoprotein (apo) AV gene (APOAV) has been linked to fasting plasma triglyceride (TG) concentrations with some polymorphisms associated with elevated fasting TGs. Since fasting plasma TGs are mainly determined by the hepatic production of TGrich particles (very low density

 7. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 8. Mutagenesis in ORF AV2 affects viral replication in Mungbean ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) is a whitefly-transmitted begomovirus with a bipartite genome. .... 1996) and in Indian cassava mosaic virus (Rothenstein et al. 2007). The ability of AV2 of another bipartite begomovirus, East African cassava mosaic Cameroon virus ...... (New York: WH Freeman and Company).

 9. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 10. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 11. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 12. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 13. Skillnader i kungsörnens (Aquila chrysaetos) flyttningsmönster beroende på ålder och klimatfaktorer : En studie för skyddet av kungsörn

  OpenAIRE

  Görtz, Marina

  2012-01-01

  This study examines the factors that influence the seasonal movements of Golden Eagles (Aquila chrysaetos), and can thus provide important information that helps to improve the protection of the species. There were two main purposes of this study. First, I wanted to analyze the difference between preferences of juvenile and adult Golden Eagles in their choice of southern or northern hibernation areas. Do younger eagles prefer moving longer distance to southern areas of Sweden? Second, I wante...

 14. [18F] AV-1451 uptake in corticobasal syndrome: the influence of beta-amyloid and clinical presentation.

  Science.gov (United States)

  Ali, F; Whitwell, J L; Martin, P R; Senjem, M L; Knopman, D S; Jack, C R; Lowe, V J; Petersen, R C; Boeve, B F; Josephs, K A

  2018-03-01

  Corticobasal syndrome (CBS) is a phenotypic manifestation of diverse pathologies, including Alzheimer's disease and 4-repeat tauopathies. Predicting pathology in CBS is unreliable and, hence, molecular neuroimaging may prove to be useful. The aim of this study was to assess regional patterns of uptake on [ 18 F] AV-1451 PET in CBS and determine whether patterns of uptake differ according to beta-amyloid deposition or differing clinical presentations. Fourteen patients meeting criteria for CBS underwent Pittsburgh Compound B (PiB) and [ 18 F] AV-1451 PET. Seven patients presented as CBS and seven presented with apraxia of speech (AOS) and later evolved into CBS. A global PiB summary was calculated and used to classify patients as PiB (-) or PiB (+). AV-1451 uptake was calculated in fourteen regions-of-interest, with values divided by uptake in cerebellar crus grey matter to generate standard uptake value ratios. AV-1451 uptake was considered elevated if it fell above the 95th percentile from a group of 476 cognitively unimpaired normal controls. Six of the 14 CBS patients (43%) were PiB (+), with three of these patients showing strikingly elevated AV-1451 uptake across many cortical regions. Of the eight PiB (-) patients, only those with AOS showed elevated AV-1451 uptake in supplementary motor area and precentral cortex compared to controls. No region of elevated AV-1451 uptake were observed in PiB (-) typical CBS patients without AOS. These results suggest that regional [ 18 F] AV-1451 is variable in CBS and depends on the presence of beta-amyloid as well as clinical presentation such as AOS. PiB (+) CBS does not necessarily reflect underlying Alzheimer's disease; however, the possibility some of these patients will evolve into Alzheimer's disease over time cannot be excluded.

 15. AV3V lesions attenuate the cardiovascular responses produced by blood-borne excitatory amino acid analogs

  Science.gov (United States)

  Whalen, E. J.; Beltz, T. G.; Lewis, S. J.; Johnson, A. K.

  1999-01-01

  Systemic injections of the excitatory amino acid (EAA) analogs, kainic acid (KA) and N-methyl-D-aspartate (NMDA), produce a pressor response in conscious rats that is caused by a centrally mediated activation of sympathetic drive and the release of arginine vasopressin (AVP). This study tested the hypothesis that the tissue surrounding the anteroventral part of the third ventricle (AV3V) plays a role in the expression of the pressor responses produced by systemically injected EAA analogs. Specifically, we examined whether prior electrolytic ablation of the AV3V region would affect the pressor responses to KA and NMDA (1 mg/kg iv) in conscious rats. The KA-induced pressor response was smaller in AV3V-lesioned than in sham-lesioned rats (11 +/- 2 vs. 29 +/- 2 mmHg; P response in sham-lesioned but not AV3V-lesioned rats (+27 +/- 3 vs. +1 +/- 2 mmHg; P response in ganglion-blocked sham-lesioned rats was abolished by a vasopressin V1-receptor antagonist. Similar results were obtained with NMDA. The pressor response to AVP (10 ng/kg iv) was slightly smaller in AV3V-lesioned than in sham-lesioned ganglion-blocked rats (45 +/- 3 vs. 57 +/- 4 mmHg; P responses to systemically injected EAA analogs are smaller in AV3V-lesioned rats. The EAA analogs may produce pressor responses by stimulation of EAA receptors in the AV3V region, or the AV3V region may play an important role in the expression of these responses.

 16. Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön

  OpenAIRE

  Svenaeus, Lena

  2017-01-01

  This dissertation, entitled “The Art of Preserving the Gender Pay Gap,” is a study in the sociology of law. It examines the obstructions to the principle of equal pay that persist in the face of international conventions and EU legislation that have mandated changes to legislation and collective bargaining agreements. The dissertation seeks to investigate and explain how the pay gap between women and men is created and recreated on an ideological level. The study covers three periods when – a...

 17. Characterization of the cryptic AV3 promoter of ageratum yellow vein virus in prokaryotic and eukaryotic systems.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei-Chen; Wu, Chia-Ying; Lai, Yi-Chin; Lin, Na-Sheng; Hsu, Yau-Heiu; Hu, Chung-Chi

  2014-01-01

  A cryptic prokaryotic promoter, designated AV3 promoter, has been previously identified in certain begomovirus genus, including ageratum yellow vein virus isolate NT (AYVV-NT). In this study, we demonstrated that the core nucleotides in the putative -10 and -35 boxes are necessary but not sufficient for promoter activity in Escherichia coli, and showed that AYVV-NT AV3 promoter could specifically interact with single-stranded DNA-binding protein and sigma 70 of E. coli involved in transcription. Several AYVV-NT-encoded proteins were found to increase the activity of AV3 promoter. The transcription start sites downstream to AV3 promoter were mapped to nucleotide positions 803 or 805 in E. coli, and 856 in Nicotiana benthamiana. The eukaryotic activity of AV3 promoter and the translatability of a short downstream open reading frame were further confirmed by using a green fluorescent protein reporter construct in yeast (Saccharomyces cerevisiae) cells. These results suggested that AV3 promoter might be a remnant of evolution that retained cryptic activity at present.

 18. Är virtual reality en del av framtidens naturkommunikation? : En studie med fokus på Sveriges Länsstyrelser och skyddade områden såsom nationalparker och naturreservat

  OpenAIRE

  Eriksson, Lukas

  2017-01-01

  The purpose of this study was to investigate if the technology of virtual reality (VR) is a possible part of the future regarding nature communication at the Swedish county administrative boards, including the Naturum visitors centers, in their work with national parks and nature reserves. This paper also aims at providing an overview of the existing use of VR on a national and international basis in tourism and in nature communication concerning protected natural areas. The main method was a...

 19. Basalmetabolism hos barn och ungdomar med cystisk fibros : En jämförande studie av uppmätta och beräknade basalmetabolismvärden

  OpenAIRE

  Andersson, Emilie; Edbom, Elisabet

  2011-01-01

  Objective: The aim of this study was to compare equations used to calculate BMR to values of BMR obtained from measurements in order to determine the most suitable equation to be used on children and adolescents with CF. Design: The participants where children and adolescents with CF. Data was collected from the division of Clinical Nutrition at Uppsala Akademiska Sjukhus. Age, weight, height, BMI, BMR, FFM and FM was recorded from 27 measurements. BMR from the participants collected from the...

 20. Noise annoyances from wind power: Survey of the population living close to a wind power plant. Final report: Part 3 Main study; Stoerningar fraan vindkraft: undersoekning bland maenniskor boende i naerheten av vindkraftverk. Slutrapport: Del 3 Huvudstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pedersen, Eja [Halmstad Univ., Halmstad (Sweden). School of Business and Engineering; Persson-Waye, K. [Goeteborg Univ., Goeteborg (Sweden). Dept. of Environmental Medicine

  2002-02-01

  To evaluate the occurrence of annoyance from wind turbines, a study was performed in Laholm in May 2000. The aim was to obtain dose response relationships between calculated sound levels and noise annoyance and appropriate sound description as well as analysing the influence of other variables on noise annoyance. A questionnaire survey was performed in 6 areas comprising 16 wind turbines, of which 14 had an effect of 600 kW. The purpose of the study was masked. Among questions on living conditions in the countryside, questions directly related to wind turbines were included. The study population (n=518) comprised one randomly selected subject between the ages of 18 to 75 years in each household living within a calculated wind turbine sound level of 25 to 40 dBA. The response rate was 68.7% (n=356). Calculated distributions of A-weighted sound level were performed for each area and plotted on geographical maps in 2.5 dBA steps. Each dwelling could thus be given a sound level within an interval of 2.5 dBA. The most frequently occurring source of noise annoyance was noise from rotor blades. The proportions of respondents annoyed by noise increased with calculated sound level. Among respondents exposed to sound levels of 35.0-37.5 dBA, 43% responded themselves to be rather or much annoyed. A-weighted sound level was only one variable explaining annoyance. Annoyance was correlated to a larger extent by the intrusiveness of the sound character swishing. Noise annoyance was interrelated to the respondents' opinion of the visual impact of wind turbines, while attitude towards wind power in general had no greater influence. Disturbance of spoilt view was reported to a similar degree as noise disturbance. Further investigations are needed to clarify factors of importance for the disturbance of view. All the wind turbines in the study had constant rotation speed. The greater wind turbines that are now erected often have variable speed, which may lead to a sound

 1. "Få frem x-ene på en måte, få frem svaret på x-ene": en studie av fire 7.trinnelevers arbeid med likninger, men fokus på strategier, likhetstegn og variabler

  OpenAIRE

  Lie, Liv-Iren

  2017-01-01

  Hensikten med denne oppgaven var å få et innblikk i hvordan noen elever i syvendeklasse jobber med likninger. Jeg ønsket å undersøke hvilke strategier elevene benytter seg av for å løse likningene, samt undersøke elevenes syn på likhetstegnet og oppfattelse av variabler. Det var også ønskelig å se om de to siste aspektene kunne ha noen innvirkning på strategiene elevene benyttet seg av. Forskningsspørsmålet i oppgaven er derfor som følger: 1. Hvilke strategier bruker fire sjuendeklassing...

 2. Internationalization in the offshore sector and the use of strategic alliances. Kongsberg Offshore AS - A case study; Internasjonalisering i offshorebransjen og bruk av strategiske allianser. Kongsberg Offshore AS - et casestudium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enger, Ole Peder; Andreassen, Yngve

  2000-06-01

  The structure of the Norwegian offshore sector is characterized by many small technology companies and only a few big ones. At the same time, operators prefer to deal with as few contractors as possible. Thus, the small technology companies must operate as subcontractors or cooperate as joint venture companies in order to win supply contracts. This report studies Kongsberg Offshore AS, or KOS, which is a daughter company of Food Machinery Corporation (FMC). KOS is a leading supplier of ''turnkey'' systems for sub see production and measuring systems and has had great success in its internationalization.

 3. Man blir påverkad av sitt kön vare sig man vill eller inte : En kvalitativ studie om skillnader i män och kvinnors musikpreferenser

  OpenAIRE

  Lundstedt, Johanna

  2007-01-01

  Music has always been an important form of communication and it can be found in many different contexts including aesthetical, cultural and emotional forms. In the globalized society of today music can be distributed fast through radio, TV, CD: s and the Internet. For many people consumption of music is an important part of the daily life and it can contribute to shape an individual’s attitudes and personality. The main purpose of this study is to find out whether there are any differences be...

 4. Biological recipient control at the Oskarshamn nuclear power plant. Summary of studies up to the year 2008; Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kaernkraftverk. Sammanstaellning av undersoekningar till och med aar 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Jan; Bergstroem, Lena; Lingman, Anna

  2011-07-01

  This report describes the results from studies on the temporal development of fish and zoobenthos communities in the vicinity of the nuclear power plant in Simpevarp in the Baltic Sea over the past 40 years. Fish communities have been monitored using fyke nets and survey nets. The results indicate that the number of species and the abundance of the dominating species, perch (Perca fluviatilis) has increased in the vicinity of the power plant. Negative trends in abundance were observed in only a few fish species. The marine species cod (Gadus morhua) and herring (Clupea harengus membras), which occur predominantly in coastal areas during the colder season, showed strong variation over time, and dominated the catches during different time periods. Cod abundance decreased significantly over the years. Strong temporal variation was also seen in some other species during the colder season, probably following the concentration of herring. However, monitoring during the cold water period was affected by disturbance from seal in more recent years. Monitoring of fish diseases and parasites showed no effect of the cooling water on their prevalence. Water temperatures in the Baltic Sea show an increasing trend during the studied time period. This increase has been related to a generally increased growth rate of perch in the Baltic Sea, which was also seen in Simpevarp. However, the increase was stronger in areas affected by cooling water than in the other areas. Studies of perch young life stages showed a positive relationship between the abundance of adult perch in the Simpevarp area and the productivity of perch recruits in the Hamnefjaerden area, which is strongly affected by cooling water. However, it is not clear whether the recruits originate from the Hamnefjaerden area or if they have immigrated from adjacent areas at an early stage. Additionally, indications of a negative relationship between high winter temperatures and the development of perch gonads were seen. Fish

 5. Conditional reverse tet-transactivator mouse strains for the efficient induction of TRE-regulated transgenes in mice.

  Science.gov (United States)

  Dow, Lukas E; Nasr, Zeina; Saborowski, Michael; Ebbesen, Saya H; Manchado, Eusebio; Tasdemir, Nilgun; Lee, Teresa; Pelletier, Jerry; Lowe, Scott W

  2014-01-01

  Tetracycline or doxycycline (dox)-regulated control of genetic elements allows inducible, reversible and tissue specific regulation of gene expression in mice. This approach provides a means to investigate protein function in specific cell lineages and at defined periods of development and disease. Efficient and stable regulation of cDNAs or non-coding elements (e.g. shRNAs) downstream of the tetracycline-regulated element (TRE) requires the robust expression of a tet-transactivator protein, commonly the reverse tet-transactivator, rtTA. Most rtTA strains rely on tissue specific promoters that often do not provide sufficient rtTA levels for optimal inducible expression. Here we describe the generation of two mouse strains that enable Cre-dependent, robust expression of rtTA3, providing tissue-restricted and consistent induction of TRE-controlled transgenes. We show that these transgenic strains can be effectively combined with established mouse models of disease, including both Cre/LoxP-based approaches and non Cre-dependent disease models. The integration of these new tools with established mouse models promises the development of more flexible genetic systems to uncover the mechanisms of development and disease pathogenesis.

 6. Conditional reverse tet-transactivator mouse strains for the efficient induction of TRE-regulated transgenes in mice.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukas E Dow

  Full Text Available Tetracycline or doxycycline (dox-regulated control of genetic elements allows inducible, reversible and tissue specific regulation of gene expression in mice. This approach provides a means to investigate protein function in specific cell lineages and at defined periods of development and disease. Efficient and stable regulation of cDNAs or non-coding elements (e.g. shRNAs downstream of the tetracycline-regulated element (TRE requires the robust expression of a tet-transactivator protein, commonly the reverse tet-transactivator, rtTA. Most rtTA strains rely on tissue specific promoters that often do not provide sufficient rtTA levels for optimal inducible expression. Here we describe the generation of two mouse strains that enable Cre-dependent, robust expression of rtTA3, providing tissue-restricted and consistent induction of TRE-controlled transgenes. We show that these transgenic strains can be effectively combined with established mouse models of disease, including both Cre/LoxP-based approaches and non Cre-dependent disease models. The integration of these new tools with established mouse models promises the development of more flexible genetic systems to uncover the mechanisms of development and disease pathogenesis.

 7. Transfer Rate Edited experiment for the selective detection of Chemical Exchange via Saturation Transfer (TRE-CEST).

  Science.gov (United States)

  Friedman, Joshua I; Xia, Ding; Regatte, Ravinder R; Jerschow, Alexej

  2015-07-01

  Chemical Exchange Saturation Transfer (CEST) magnetic resonance experiments have become valuable tools in magnetic resonance for the detection of low concentration solutes with far greater sensitivity than direct detection methods. Accurate measures of rates of chemical exchange provided by CEST are of particular interest to biomedical imaging communities where variations in chemical exchange can be related to subtle variations in biomarker concentration, temperature and pH within tissues using MRI. Despite their name, however, traditional CEST methods are not truly selective for chemical exchange and instead detect all forms of magnetization transfer including through-space NOE. This ambiguity crowds CEST spectra and greatly complicates subsequent data analysis. We have developed a Transfer Rate Edited CEST experiment (TRE-CEST) that uses two different types of solute labeling in order to selectively amplify signals of rapidly exchanging proton species while simultaneously suppressing 'slower' NOE-dominated magnetization transfer processes. This approach is demonstrated in the context of both NMR and MRI, where it is used to detect the labile amide protons of proteins undergoing chemical exchange (at rates⩾30s(-1)) while simultaneously eliminating signals originating from slower (∼5s(-1)) NOE-mediated magnetization transfer processes. TRE-CEST greatly expands the utility of CEST experiments in complex systems, and in-vivo, in particular, where it is expected to improve the quantification of chemical exchange and magnetization transfer rates while enabling new forms of imaging contrast. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Bibliografie a automatizace knihovnických procesů v Archeologickém ústavu AV ČR Praha

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ochrana, František

  57, 4 (2005), s. 810-811 ISSN 0323-1267 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1ET200020405 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : bibliography * automatization * librarianship Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship , Information Studies

 9. Efficient recovery and upgrading of waste heat from humid air in the forest industry. Pre-feasibility study; Energieffektivisering inom skogsindustrin genom spillvaermeaatervinning fraan vaatluft. Foerprojektering och loensamhetsbedoemning av anlaeggningsalternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ingman, Daniel; Gustafsson, Maria; Westermark, Mats

  2007-12-15

  Within the pulp and paper and saw mill industries there are large quantities of waste heat in the form of moist air or humid flue gases. The temperature and dew point are generally too low for the streams to be useful as process heat. Waste heat can be recovered from humid gas streams e.g. outgoing gas from paper machines, lumber dryers, green liquor flash tanks, flue gases from power and recovery boilers, lime kilns etc. In general, this waste heat is available around 50-65 deg C. One way to utilise the heat on a higher temperature level is by means of heat pumping. The present project studies the possibility to use a recently developed absorption heat pump technology for upgrading waste heat to district heating or process steam. Via direct contact between the absorbent and humid gas stream, the moisture is condensed in the absorbent and the latent heat simultaneously increases the liquid's temperature. A number of process solutions have been calculated in terms of technical and economic performance. The process can be designed for production of hot water or process steam from upgraded waste heat. The end product is indirectly governed be the selection of absorbent or working medium. Investigated absorbents are solutions of potassium formate, sodium hydroxide and phosphoric acid, of which the former two have been included in the techno-economic calculations. The upgraded heat can either save costs by replacing primary fuel or result in increased revenues by exporting produced heat. Internally, the produced heat often replaces oil or electricity on the margin. The choice of regeneration method for the used and diluted absorbent is governed by the mill's energy situation. Industries with large waste heat resources, high value on process steam and use of heat on district heat level, waste heat driven regeneration is advisable. Industries with similar value on MP and LP steam should use back-pressure regeneration with MP steam for optimum cost and energy

 10. Studies of the drying effect in a moving grate test rig with new types of refractory. Refractory engineering - Stage 2B; Tester av torkeffekten paa roerlig braensleroster med nya murverk i testrigg. Aktiva murverk och braennare - Etapp 2B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eklund, Anders [AaF-Energi and Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2003-06-01

  Within this project studies have been carried out how an active choice of refractory and/or addition of support burners can improve the combustion process in solid fuel boilers. The test rig, that was erected in the previous project at Energitekniskt Centrum in Piteaa, was modified with a moving grate and also equipped with a thermo camera for supervision of the drying- and combustion process. The test rig had the following features and equipment: A fuel bin containing wood fuel with a moisture content of 42%; Possible load range between 40 kW up to 160 kW fuel effect; Continuous feeding of the fuel on the grate with a total cycle time of 30 minutes; Zone divided inlets for the primary air to the grate; No secondary combustion air inlets; Exchangeable ceramic roof segments for testing, electrical heated; A support burner either directed towards the fuel bed or towards the ceramic roof; Analysis of CO, O{sub 2} and CO{sub 2} in the exhaust gases; A thermo camera monitoring the grate. Four different types of ceramic brickworks have been tested with different qualities of heat conductivity, emissivity, heating capacity and reflexion of IR-radiation. Aluminium oxide is an extreme good isolating brickwork with low heating conductivity. Silicone carbide (SiC) has high conductivity and emissivity and is also available to a higher price. SiC is also more resistant to chemical reactive gases. A test program has been performed with different loads for the test rig. Same air to fuel ratio has been used for the different refractory material tests. The absolute emissions from the test rig where not optimised since the aim with the test rig was to compare the different ceramics. For example the test rig has no secondary air inlets. A correlation between CO-emission and fuel bed temperature in the drying zone is shown in the report. Andalusite has the lowest CO emission at low load and SiC the lowest emission at higher fuel input. The thermo camera for supervision of the

 11. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 12. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 13. Konkurrensklimat och dynamik : en studie av interaktion mellan konkurrenter

  OpenAIRE

  Bengtsson, Maria

  1994-01-01

   A partly new train of thought has emerged during the last few years, which claims that national conditions are of importance for company strength in relation to international competitors. National competition has stood out as one of the most important explanatory factors, and is seen as the catalyst or motor in dynamic industrial environments. The demands and pressures that evolve from competition between geographically proximate companies stimulate the innovativeness within the industry. T...

 14. EST Table: AV402406 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402406 heS00974 10/09/28 59 %/223 aa ref|XP_001656104.1| dipeptidyl peptidase iii...174102|DmojGI24885-PA 10/08/27 40 %/219 aa F02E9.9b#CE41217#WBGene00008532#status...ref|XP_972969.2| PREDICTED: similar to dipeptidyl peptidase iii [Tribolium castaneum] FS761400 heS0 ...

 15. Beregning av lokk, håndberegningsmetoder versus FEM

  OpenAIRE

  Bruder, Ørjan Myklestad

  2014-01-01

  Ved dimensjonering av lokk benyttes vanligvis elementmetoden (FEM) til å fastlegge spenning og deformasjon i konstruksjonen. Det finnes flere håndberegningsmetoder for å verifisere FEM-resultatene, men det er lite tilgjengelig litteratur om temaet, og lite er gjort for å sammenligne metodene. IMT ved NMBU ønsker å styrke fagkunnskapen innenfor dette temaet og har derfor initiert denne mastergradsoppgaven. Målsettingen med denne oppgaven har vært å sammenligne ulike håndberegningsformler for ...

 16. EST Table: AV403457 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403457 msgV0503 10/09/28 90 %/177 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 17. EST Table: AV403247 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403247 msgV0234 10/09/28 91 %/189 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 18. EST Table: AV403467 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403467 msgV0519 10/09/28 85 %/159 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 19. EST Table: AV403356 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403356 msgV0366 10/09/28 66 %/121 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 20. EST Table: AV403304 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403304 msgV0310 10/09/28 85 %/165 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 1. EST Table: AV403504 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403504 msgV0623 10/09/28 98 %/114 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 2. EST Table: AV403487 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403487 msgV0602 10/09/28 95 %/130 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 3. EST Table: AV403164 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403164 msgV0119 10/09/28 84 %/120 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 4. EST Table: AV403698 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403698 msgV0982 10/09/28 85 %/164 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 5. EST Table: AV403268 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403268 msgV0258 10/09/28 62 %/158 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 6. EST Table: AV403374 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403374 msgV0392 10/09/28 86 %/135 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 7. EST Table: AV403444 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403444 msgV0485 10/09/28 80 %/156 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 8. EST Table: AV403508 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403508 msgV0629 10/09/28 79 %/122 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 9. EST Table: AV403123 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403123 msgV0067 10/09/28 65 %/125 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 10. EST Table: AV403443 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403443 msgV0483 10/09/28 62 %/162 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 11. EST Table: AV403596 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403596 msgV0735 10/09/28 60 %/200 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 12. EST Table: AV403709 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403709 msgV0994 10/09/28 61 %/173 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 13. Bruk av studenter som medforskere- et pilotprosjekt i barnevernsfeltet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti Ørvig

  2014-02-01

  Full Text Available Denne artikkelen retter fokus mot studenters læring i praksis. Gjennom beskrivelsen av et pilotprosjekt i barnevernet, ønsker vi å synliggjøre hvordan bruken av studenter som medforskere kan bidra til økt kunnskapsutbytte samt en større forståelse av samspillet mellom teori og praksis. Samtidig har feltet sosialt arbeid behov for en modernisering. Denne artikkelen søker å vise at bruk av studenter som medforskere kan bidra til den nevnte modernisering. To spørsmål reises i artikkelen: Hvordan håndterer lærere og studenter utfordringer i forskningsprosessen i prosjekter hvor studenter deltar som medforskere? På hvilken måte kan praksisnær forskning bidra til å kaste lys over studentens læring? Abstract Students as research assistants – a pilot project in child welfare services.This article concerns students’ learning outcomes. Through a description of a pilot project in child welfare services, the aim is to demonstrate how the use of students as research assistants can contribute to increased knowledge outcomes and provide a better understanding of the interaction between theory and practice. At the same time, the field of social work needs a modernization. The article argues that the use of students as research assistants can contribute to the aforementioned modernization. Two issues are raised in the article: How to deal with teachers’ and students’ challenges in the research process in projects where students participate as research assistants? In what way can survivor research shed light on students’ learning outcomes?

 14. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 15. Torsional changes in surgery for A-V phenomena.

  Science.gov (United States)

  Sharma, P; Halder, M; Prakash, P

  1997-03-01

  The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion), and confirmed by fundus photography (objective torsion). Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in 'V' phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 16. Torsional changes in surgery for A-V phenomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharma Pradeep

  1997-01-01

  Full Text Available The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion, and confirmed by fundus photography (objective torsion. Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in ′V′ phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 17. Longitudinal and cross-sectional structural magnetic resonance imaging correlates of AV-1451 uptake.

  Science.gov (United States)

  Das, Sandhitsu R; Xie, Long; Wisse, Laura E M; Ittyerah, Ranjit; Tustison, Nicholas J; Dickerson, Bradford C; Yushkevich, Paul A; Wolk, David A

  2018-02-09

  We examined the relationship between in vivo estimates of tau deposition as measured by 18 F-AV-1451 tau positron emission tomography imaging and cross-sectional cortical thickness, as well as rates of antecedent cortical thinning measured from magnetic resonance imaging in individuals with and without evidence of cerebral amyloid in 63 participants from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative study, including 32 cognitively normal individuals (mean age 74 years), 27 patients with mild cognitive impairment (mean age 76.8 years), and 4 patients diagnosed with Alzheimer's disease (mean age 80 years). We hypothesized that structural measures would correlate with 18 F-AV-1451 in a spatially local manner and that this correlation would be stronger for longitudinal compared to cross-sectional measures of cortical thickness and in those with cerebral amyloid versus those without. Cross-sectional and longitudinal estimates of voxelwise atrophy were made from whole brain maps of cortical thickness and rates of thickness change. In amyloid-β-positive individuals, the correlation of voxelwise atrophy across the whole brain with a summary measure of medial temporal lobe (MTL) 18 F-AV-1451 uptake demonstrated strong local correlations in the MTL with longitudinal atrophy that was weaker in cross-sectional analysis. Similar effects were seen in correlations between 31 bilateral cortical regions of interest. In addition, several nonlocal correlations between atrophy and 18 F-AV-1451 uptake were observed, including association between MTL atrophy and 18 F-AV-1451 uptake in parietal lobe regions of interest such as the precuneus. Amyloid-β-negative individuals only showed weaker correlations in data uncorrected for multiple comparisons. While these data replicate previous reports of associations between 18 F-AV-1451 uptake and cross-sectional structural measures, the current results demonstrate a strong relationship with longitudinal measures of atrophy. These data

 18. Caractérisation agro-climatique du périmètre sucrier de Ferké 2 au ...

  African Journals Online (AJOL)

  Caractérisation agro-climatique du périmètre sucrier de Ferké 2 au Nord de la Côte d'Ivoire. Estelle A. Konan, Crepin B. Pene, Emmanuel Dick. Abstract. Objectif : Le présent travail est une contribution aux efforts de recherche appliquée visant à accroître la productivité agricole dans les périmètres sucriers de Ferké par la ...

 19. La m?taplasie osteoide de l'endom?tre apr?s une grossesse ? terme: ? propos d'un cas rare

  OpenAIRE

  Jayi, Sofia; Bouguern, Hakima; Fatemi, Hind; Chaara, Hikmat; Laamarti, Afaf; Melhouf, Aabdelilah

  2013-01-01

  La m?taplasie ost?o?de de l'endom?tre (MOE) est une entit? rare correspondant ? la pr?sence de tissu osseux dans l'endom?tre, elle est le plus souvent diagnostiqu?e dans un contexte d'infertilit? secondaire faisant suite ? une grossesse interrompue. M?me si plusieurs facteurs de risque sont r?pertori?s, sa physiopathologie reste mal connue et sa traduction clinique est tr?s variable. Nous rapportons un cas de MOE apparu suite ? un curetage pour r?tention placentaire en post-partum. Le diagnos...

 20. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Sebastian

  and preliminary results from a specialized psychotherapy program developed for patients with AvPD treated at Stolpegaard Psychotherapy Centre, Capital Region of Denmark. Methods: Treatment consists of individual therapy based on Metacognitive Interpersonal Therapy (MIT) while group therapy is a modified form......½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...... naturalistic study, we followed patients from start to end of psychotherapy on a range of self-report measures including the SCL-90-R, IIP-C, SIPP-118 and TAS-20. Results: In this preliminary report, we report findings from various time points of therapy: Baseline, 6 months, 12 months and after approximately 1...

 1. Restaurang i vardagsrummet : En kvalitativ undersökning av fenomenet middagsklubbar

  OpenAIRE

  Ridderheim, Karin

  2012-01-01

  I följande studie undersöks fenomenet middagsklubbar, ett slags hemma-hos-restauranger där matglada amatörkockar bjuder in okända människor på middag i sitt hem. Syftet med studien är att undersöka vilka som lockas av att driva och besöka middagsklubbar samt varför fenomenet blir alltmer populärt i det senmoderna samhället. Materialet utgörs av kvalitativa djupintervjuer med fyra personer som själva driver middagsklubbar. Genom innehållsanalys hittades gemensamma teman, vilka sedan analyserad...

 2. Tristrams saga ok Isöndar og Tristan und Isold - En lesning av to versjoner av Tristan-legenden

  OpenAIRE

  Jensen, Kristian Arnstein

  2015-01-01

  Abstrakt (norsk) / Abstract (Norwegian) Oppgaven omhandler den norrøne og middelaldertyske versjonen av legenden om Tristan og Isolde. Kjærlighetsmotivet sammenliknes og fortellingen sammenliknes med et eventyr. Vladimir Propps og A. J. Greimas teorier om litteraturteori i forhold til fortellingen taes i bruk. Abstract (engelsk) / Abstract (English) The assignment is about the old norse and medieval german version of the legend of Tristan and Isolde. The love motive is compa...

 3. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 4. Synthesis of waste management systems analyses; Syntes av systemanalyser av avfallshantering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundqvist, Jan-Olov [Swedish Environmental Research Inst., Goeteborg (Sweden); Finnveden, Goeran [Stockholm Univ. and Swedish Defence Research Agency, Stockholm (Sweden). Environmental Strategies Research Group; Sundberg, Johan [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Energy Systems Technology] (eds.)

  2002-09-01

  The systems studies performed under the research program 'Energy from Waste' of the Swedish Energy Agency are reviewed in this study. Similar results have been achieved from most of these studies: Deposition of waste that can be incinerated, digested, composted or recycled is a less attractive alternative than other treatments both from environmental and economic points of view. Digestion and incineration (of combustible household waste) is hard to compare. None is clearly better than the other from the environmental point of view. Composting has almost no environmental advantages compared to incineration. Recycling is preferable to incineration in the cases studied. Transportation of wastes is of limited energy, environmental or economic importance. Household transport with automobiles might influence the results.

 5. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 6. Noise Training - ’Bruit – Connaître les risques liés au bruit‘

  CERN Multimedia

  HR Department

  2010-01-01

  Several sessions of the ‘Bruit – Connaître les risques liés au bruit’ course will be held in February 2010. This course is intended for the members of the personnel who are exposed to the noise on a regular basis or punctually, and, in priority to those persons who wear hearing protections. The objective of the training is to explain: That noise is a progressive evil, not painful but with irreversible effects That the only effective action to preserve his hearing is prevention through protection Programme of the course: Noise in the workplace: localization of noisy places; Analysis of a questionnaire: questions and answers; Noise: definitions and elementary notions; How the hearing works; The effects of noise on hearing; The audiogram; The individual hearing protection; How to gradually get used to hearing protection? Duration: 2h30 Language: English or French To subscribe, please create a training request on EDH...

 7. Comparing18F-AV-1451 with CSF t-tau and p-tau for diagnosis of Alzheimer disease.

  Science.gov (United States)

  Mattsson, Niklas; Smith, Ruben; Strandberg, Olof; Palmqvist, Sebastian; Schöll, Michael; Insel, Philip S; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj; Jögi, Jonas; Hansson, Oskar

  2018-01-30

  To compare PET imaging of tau pathology with CSF measurements (total tau [t-tau] and phosphorylated tau [p-tau]) in terms of diagnostic performance for Alzheimer disease (AD). We compared t-tau and p-tau and 18 F-AV-1451 in 30 controls, 14 patients with prodromal AD, and 39 patients with Alzheimer dementia, recruited from the Swedish BioFINDER study. All patients with AD (prodromal and dementia) were screened for amyloid positivity using CSF β-amyloid 42. Retention of 18 F-AV-1451 was measured in a priori specified regions, selected for known associations with tau pathology in AD. Retention of 18 F-AV-1451 was markedly elevated in Alzheimer dementia and moderately elevated in prodromal AD. CSF t-tau and p-tau was increased to similar levels in both AD dementia and prodromal AD. 18 F-AV-1451 had very good diagnostic performance for Alzheimer dementia (area under the receiver operating characteristic curve [AUROC] ∼1.000), and was significantly better than t-tau (0.876), p-tau (0.890), hippocampal volume (0.824), and temporal cortical thickness (0.860). For prodromal AD, there were no significant AUROC differences between CSF tau and 18 F-AV-1451 measures (0.836-0.939), but MRI measures had lower AUROCs (0.652-0.769). CSF tau and 18 F-AV-1451 have equal performance in early clinical stages of AD, but 18 F-AV-1451 is superior in the dementia stage, and exhibits close to perfect diagnostic performance for mild to moderate AD. This study provides Class III evidence that CSF tau and 18 F-AV-1451 PET have similar performance in identifying early AD, and that 18 F-AV-1451 PET is superior to CSF tau in identifying mild to moderate AD. © 2018 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 8. Validering av den svenska versionen av Transsexual Voice Questionnaire Male-to-Female (TVQMtF)

  OpenAIRE

  Hedberg, Jenny

  2014-01-01

  A validated instrument that measures voice-related quality of life among transsexual male-to-females has previously been missing. The objective of the study was therefore to validate a Swedish translation of the Transsexual Voice Questionnaire Male-to-Female, to explore if the instrument can be used clinically in voice treatment for transsexual male-to-females. The questionnaire was answered by 30 transsexual male-to-females, 22 biological females with voice disorders and 30 biological fem...

 9. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 10. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 11. Implementering av HMS-system ved Frank Mohn Fusa AS

  OpenAIRE

  Jørgensen, Hilde

  2008-01-01

  Det stilles stadig strengere HMS- og kvalitetskrav til virksomheter. Frank Mohn Fusa AS må overholde krav fra myndigheter, interne krav, kundekrav og krav i henhold til bedriftens ISO 9001:2000 sertifisering. Bedriften hadde et HMS- og kvalitetssystem, som ved hjelp av en operasjonsmanual og en kvalitetshåndbok dokumenterte de fleste krav, men bedriften behøvde et mer effektivt, kostnadsbesparende og moderne system! Det ble utført Compliance-målinger opp mot ISO 9001:2000 og In...

 12. Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann Merete Otterstad

  2015-09-01

  Full Text Available This article challenges observation as a method in early childhood, justified as a mapping tool for creating knowledge about children. Observation as data material is about writing down already known categorisation about children and their development. Categories and categorisation make a foundation for correspondence and coherence   - connections that might create generalising knowledge about children in early years. The article is about a research project conducted in a child-centre over a two-year period. We had an on-going conversation with the personnel around theories about ‘child development’. In the article we experiment with observation based on posthuman/newmaterial theories. Our specific interests are to explore the complexities around observation by asking; why observations, what do we expect through observation, and what might observation as datamaterial be/become? We are inspired by the Norwegian film “Kitchen Stories” (Salmer fra Kjøkkenet, Hamer, 2003 both as affect/provocation and desire (Koro-Ljungberg & MacLure, 2013. We search for affective bending and messiness (Lather, 2007; Law, 2004 to disturb and challenge observation as dominating paradigm in the field of early years, to break some patterns around the positioning of data material. Artikkelen utfordrer observasjon i barnehagen ut fra at metoden brukes som verktøy for å kartlegge og danne grunnlaget for utvikling av kunnskap om barn.  Observasjon som datamateriale innebærer iakttagelser og nedtegnelser av allerede gitte kategoriseringer om barn og barns utvikling.  Kategorier og kategorisering legger grunnlag for mønster som har i seg ideer om korrespondanse og koherens – sammenhenger som kan bidra til generaliserende kunnskap om barna i barnehagen. Omrisset av artikkelen dreies rundt et forskningsarbeid gjort i en barnehage over en toårs-periode, der vi sammen med de ansatte diskuterer teorier om barn og barns ’utvikling’. Vi bruker posthumane

 13. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 14. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 15. Uranienborg skole : forbedring av skolens uterom i den tette byen

  OpenAIRE

  Thorstensen, Helene

  2011-01-01

  Denne oppgaven fokuserer på skolegårdsforbedring i indre by, og tar for seg Uranienborg skole som et eksempel. Gjennom oppgaven er det jobbet fra et overordnet nivå og ned til et utformingsforslag på et mer detaljert nivå. Det er lagt vekt på hvordan man best mulig kan tilrettelegge når utearealet skolen har rådighet over er begrenset, noe som i dag er en svært aktuell problemstilling i tette byer. Oppgaven består av fire deler: registrering og analyse, teori, referanseprosj...

 16. Disposal of residue from sifting of combustible waste; Avsaettning av siktrest fraan foerbehandling av braennbart avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niklasson, Fredrik

  2012-11-01

  In waste to energy plants, unwanted species in the fuel may cause corrosion, deposits, agglomeration in the fuel bed, and emissions of pollutants. Countermeasures to such problems are often costly. For at least some of the waste, the fuel properties can be improved by introducing a pretreatment system in which the fine fraction is separated from the waste by sifting. This method has been studied in an earlier Waste Refinery project, WR-06. That study pointed at advantages in performance of the boiler plant and a rough economical analysis indicated substantial benefits. The drawback of the pretreatment was that the residue (the fine fraction) showed as high content of total organic carbon (TOC) as 37 %, by weight. Such a waste fraction is not allowed to be landfilled in Sweden. High TOC content is also a limiting factor for usage as a secondary construction material. To become an applicable pretreatment method, it is necessary to find an appropriate disposal method for the residue material. Present work investigates different possibilities to handle the sifting residue, assuming it has the same properties as in previous study. The residue from sifting needs further treatment, preferably with energy recovery. There are some alternatives, such as combustion, gasification, anaerobic or aerobic digestion. To reduce problems associated by combustion, the waste may be burnt in another more suitable furnace. An alternative is gasification, but that treatment method is not yet an established process for waste fuels. Another option is treatment by anaerobic or aerobic digestion. The high concentrations of metals, however, limit the use of the biologically treated waste to landfilling sites, where it may be utilized as a construction material. The high metal concentrations in the sifting residue imply that it must be kept separate from other biodegradable wastes which are used to produce fertilizers. Thus, this treatment alternative will likely require substantial new

 17. Den sovjetiske krig i Afghanistan – en undersøgelse af tre forskellige sammenhænge mellem krigen og Sovjetunionen

  OpenAIRE

  Nielsen, Caspar le Fevre

  2012-01-01

  Et overblik over tre forskellige sammenhænge mellem Sovietunionen og krigen i Afghanistan mellem 1979 og 1980. Der er fokus på den sovjetiske økonomi og krigen, krigen og islam, og krigen og sammenbruddet af USSR

 18. Christophe Couderc, dir., Le théâtre Espagnol du Siècle d'Or en France. De la traduction au transfert culturel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Andrès

  2012-12-01

  Full Text Available Review of Christophe Couderc, Le théâtre Espagnol du Siècle d'Or en France. De la traduction au transfert culturel, Presses Universitaires de Paris Ouest, París, 2012, 299 pp. ISBN: 978-2-84016-102-8.

 19. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 20. Studie av web to print samt kartläggning av kunders behov för tillämpning av systemet CiPublisher

  OpenAIRE

  Larsson, Anna

  2003-01-01

  Customers put their printing suppliers to severe claims for shorter production time and faster deliveries.Printers always look for new solutions to increase the satisfaction of their customers. Oneexample of such a solution is web to print, where the customers book their printed matters atInternet.The solution involves design of printed matter by using templates that are made unique for thecustomer's printed matter. Web to print is suitable for reiterated printed matters. By using templatesth...

 1. Minimizing ventricular pacing by a novel atrioventricular (AV) delay hysteresis algorithm in patients with intact or compromised intrinsic AV conduction and different atrial and ventricular lead locations.

  Science.gov (United States)

  Pakarinen, Sami; Toivonen, Lauri

  2013-09-01

  To investigate if an advanced AV search hysteresis (AVSH) algorithm, Ventricular Intrinsic Preference (VIP(™)), reduces the incidence of ventricular pacing (VP) in sinus node dysfunction (SND) with both intact and compromised AV conduction and with intermittent AV block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle. Patients were classified as having intact AV (AVi) conduction if the PR interval was ≤ 210 ms on ECG and 1:1 AV conduction during atrial pacing up to 120 bpm with PR interval ≤ 350 ms. Otherwise the AV conduction was classified as compromised (AVc). Both AVi and AVc patients were randomized to VIP ON or OFF. VIP performed an intrinsic AV conduction search every 30 s for three consecutive atrial cycles with the extension of the sensed and paced AV (SAV/PAV) delays from basic values of 150/200 ms to 300/350 ms. Extended AV intervals were allowed for three cycles when VP occurred before returning to basic AV delays. The primary end-point was %VP at 12 months. Among 389 patients, 30.1% had intact and 69.9% had compromised AV conduction. The mean %VP at 12 months was 9.6% by VIP compared to 51.8% with standard AV settings in patients with AVi (P < 0.0001) and 28.0% versus 78.9% (P < 0.0001) with AVc. With VIP, excessive %VP among most used lead positions was not seen. Conversely, when VIP was off %VP was low only in patients who had leads in the RA septal-RV septal position (23.0%). VIP feature reduces VP both in patients with SND and with intermittent heart block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle.

 2. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 3. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 4. Circulating Fibroblast Growth Factor-23 Level and Paraoxonase-1 Lactonase Activity in Chronic Hemodialysis Patients: Their Impact on the Incidence of Native AV Fistula Thrombosis.

  Science.gov (United States)

  Zohny, Samir F; El-Fattah, Mahmoud Abd; Khan, Jalaluddin A

  2016-10-14

  Thrombosis of native arteriovenous (AV) fistula is an important cause of complications in hemodialysis (HD) patients. The purpose of this study was to investigate the usefulness of measuring circulating fibroblast growth factor-23 (FGF-23) level and paraoxonase-1 (PON1) lactonase activity as potential predictors of native AV fistula thrombosis in chronic HD patients. This study included 83 HD patients (48 with thrombosed and 35 with non-thrombosed native AV fistulas) and 38 healthy volunteers. Serum FGF-23 level was measured using the ELISA technique, while serum PON1 lactonase activity was measured spectrophotometrically using gamma-thiobutyrolactone as a substrate. FGF-23 was significantly increased while PON1 lactonase was markedly decreased in both thrombosed and non-thrombosed HD patients compared with controls (P AV fistulas compared with HD patients with non-thrombosed native AV fistulas (P = 0.001 and 0.002, respectively). A significant negative correlation was found between FGF-23 and PON1 lactonase in HD patients with thrombosed native AV fistulas (r = -0.342, P = 0.017). This study shows a potential value of FGF-23 and PON1 lactonase as predictors of native AV fistula thrombosis in HD patients.

 5. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Science.gov (United States)

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 6. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 7. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  for a portable AV system for VAD. The system would make use of components widely available and easily replaceable. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost and a potential continues improvement and expansion of the AV system. Summary of results...... debriefing in a mobile, in situ simulation environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 8. Förebyggande och rehabilitering av Osgood- Schlatter och Sinding-Larsen−Johanssons syndrom : Utformande av en handbok

  OpenAIRE

  Karenko, Sofia

  2016-01-01

  Detta arbete är ett praktiskt inriktat examensarbete där slutprodukten är en handbok med ett förebyggande och rehabiliterande träningsprogram för Osgood-Schlatter och Sinding-Larsen–Johanssons syndrom (SLJ). Syftet med arbetet är att öka kunskapen om syndromen och utforma ett träningsprogram som kan användas vid förebyggande och rehabiliteringen av dessa. Arbetet bygger på Vilkka och Airaksinens modell för praktiskt inriktat examensarbete som beskrivs i boken Toiminnallinen opinn...

 9. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 10. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 11. Head to head comparison of [18F] AV-1451 and [18F] THK5351 for tau imaging in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia.

  Science.gov (United States)

  Jang, Young Kyoung; Lyoo, Chul Hyoung; Park, Seongbeom; Oh, Seung Jun; Cho, Hanna; Oh, Minyoung; Ryu, Young Hoon; Choi, Jae Yong; Rabinovici, Gil D; Kim, Hee Jin; Moon, Seung Hwan; Jang, Hyemin; Lee, Jin San; Jagust, William J; Na, Duk L; Kim, Jae Seung; Seo, Sang Won

  2018-03-01

  Tau accumulation is a core pathologic change in various neurodegenerative diseases including Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration-tau. Recently, tau positron emission tomography tracers such as [ 18 F] AV-1451 and [ 18 F] THK5351 have been developed to detect tau deposition in vivo. In the present study, we performed a head to head comparison of these two tracers in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia cases and aimed to investigate which tracers are better suited to image tau in these disorders. A cross-sectional study was conducted using a hospital-based sample at a tertiary referral center. We recruited eight participants (two Alzheimer's disease, four frontotemporal dementia and two normal controls) who underwent magnetic resonance image, amyloid positron emission tomography with [ 18 F]-Florbetaben and tau positron emission tomography with both THK5351 and AV-1451. To measure regional AV1451 and THK5351 uptakes, we used the standardized uptake value ratios by dividing mean activity in target volume of interest by mean activity in the cerebellar hemispheric gray matter. Although THK5351 and AV-1451 uptakes were highly correlated, cortical uptake of AV-1451 was more striking in Alzheimer's disease, while cortical uptake of THK5351 was more prominent in frontotemporal dementia. THK5351 showed higher off-target binding than AV-1451 in the white matter, midbrain, thalamus, and basal ganglia. AV-1451 is more sensitive and specific to Alzheimer's disease type tau and shows lower off-target binding, while THK5351 may mirror non-specific neurodegeneration.

 12. The Pattern of Brain Amyloid Load in Posterior Cortical Atrophy Using 18F-AV45: Is Amyloid the Principal Actor in the Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilie Beaufils

  2014-11-01

  Full Text Available Background: Posterior cortical atrophy (PCA is characterized by progressive higher-order visuoperceptual dysfunction and praxis declines. This syndrome is related to a number of underlying diseases, including, in most cases, Alzheimer's disease (AD. The aim of this study was to compare the amyloid load with 18F-AV45 positron emission tomography (PET between PCA and AD subjects. Methods: We performed 18F-AV45 PET, cerebrospinal fluid (CSF biomarker analysis and a neuropsychological assessment in 11 PCA patients and 12 AD patients. Results: The global and regional 18F-AV45 uptake was similar in the PCA and AD groups. No significant correlation was observed between global 18F-AV45 uptake and CSF biomarkers or between regional 18F-AV45 uptake and cognitive and affective symptoms. Conclusion: This 18F-AV45 PET amyloid imaging study showed no specific regional pattern of cortical 18F-AV45 binding in PCA patients. These results confirm that a distinct clinical phenotype in amnestic AD and PCA is not related to amyloid distribution.

 13. The Pattern of Brain Amyloid Load in Posterior Cortical Atrophy Using (18)F-AV45: Is Amyloid the Principal Actor in the Disease?

  Science.gov (United States)

  Beaufils, Emilie; Ribeiro, Maria Joao; Vierron, Emilie; Vercouillie, Johnny; Dufour-Rainfray, Diane; Cottier, Jean-Philippe; Camus, Vincent; Mondon, Karl; Guilloteau, Denis; Hommet, Caroline

  2014-09-01

  Posterior cortical atrophy (PCA) is characterized by progressive higher-order visuoperceptual dysfunction and praxis declines. This syndrome is related to a number of underlying diseases, including, in most cases, Alzheimer's disease (AD). The aim of this study was to compare the amyloid load with (18)F-AV45 positron emission tomography (PET) between PCA and AD subjects. We performed (18)F-AV45 PET, cerebrospinal fluid (CSF) biomarker analysis and a neuropsychological assessment in 11 PCA patients and 12 AD patients. The global and regional (18)F-AV45 uptake was similar in the PCA and AD groups. No significant correlation was observed between global (18)F-AV45 uptake and CSF biomarkers or between regional (18)F-AV45 uptake and cognitive and affective symptoms. This (18)F-AV45 PET amyloid imaging study showed no specific regional pattern of cortical (18)F-AV45 binding in PCA patients. These results confirm that a distinct clinical phenotype in amnestic AD and PCA is not related to amyloid distribution.

 14. Local properties and global structure of McVittie spacetimes with non-flat Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker backgrounds

  Science.gov (United States)

  Nolan, Brien C.

  2017-11-01

  McVittie spacetimes embed the vacuum Schwarzschild(-(anti) de Sitter) spacetime in an isotropic, Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) background universe. The global structure of such spacetimes is well understood when the FLRW background is spatially flat. In this paper, we study the global structure of McVittie spacetimes with spatially non-flat FLRW backgrounds. We derive some basic results on the metric, curvature and matter content of these spacetimes and provide a representation of the metric that makes the study of their global properties possible. In the closed case, we find that at each instant of time, the spacetime is confined to a region bounded by a (positive) minimum and a maximum area radius, and is bounded either to the future or to the past by a scalar curvature singularity. This allowed region only exists when the background scale factor is above a certain minimum, and so is bounded away from the Big Bang singularity, as in the flat case. In the open case, the situation is different, and we focus mainly on this case. In Ksense of scalar curvature. Furthermore, in the case of eternally expanding open universes with Λ≥slant0 , we prove that black holes are ubiquitous: ingoing radial null geodesics extend in finite affine time to a hypersurface that forms the boundary of the region from which photons can escape to future null infinity. We determine the structure of the conformal diagrams that can arise in the open case. Finally, we revisit the black hole interpretation of McVittie spacetimes in the spatially flat case, and show that this interpretation holds also in the case of a vanishing cosmological constant, contrary to a previous claim of ours.

 15. Anvendelser av EPS i vegbygging - med fokus på brofundamentering og myrbro

  OpenAIRE

  Hermansen, Simen

  2012-01-01

  Oppgaven er delt i to deler. Del A Del A gir en innføring i produksjonen av materialet, materialegenskaper, retningslinjer for bruk av materialet og bruksområder. Norge var først ute i verden med bruk av EPS i vegfyllinger i 1972, siden det har teknikken spredd seg verden over. EPS er den letteste av de lette massene som brukes i vegfyllinger med 1 % av egenvekten til konvensjonelle fyllmasser. Materialet avlaster grunn med dårlig bæreevne på en god måte. Senere har flere...

 16. Fremre korsbåndskade og utvikling av sekundær artrose

  OpenAIRE

  Holm, Stine

  2013-01-01

  Oppgaven er en blanding av et litteraturstudie og en kohortestudie. I litteraturstudien har jeg sett på hva fremre korsbånd og artrose er, og hvilke risikofaktorer som kan bidra/progrediere utvikling av artrose hos korsbåndsopererte. I kohortestudien har jeg og veilederen sett på forekomsten av artrose hos korsbåndsopererte- 10-20 år etter ACL rekonstruksjon. Ved hjelp av røntgen og klinisk undersøkelse vurderte vi tidligere korsbåndsopererte og grad av artroseforandringer. Vi så også på hvor...

 17. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 18. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 19. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 20. Vid era sinnens fulla bruk - en kvantitativ enkätundersökning om ungdomars kunskaper om och attityder till alkohol. Utvecklingsarbete: Minderårigas tillgång till alkohol - en kvalitativ studie med fokus på orsakerna bakom utköpen/förmedlingen av alkohol till minderåriga samt hur langningen av alkohol till minderåriga kan minskas.

  OpenAIRE

  Ström, Cecilia

  2013-01-01

  Examensarbete: I det här examensarbetet har ämnet alkohol och ungdomar behandlats. Syftet med denna studie var att kartlägga vilken kunskap och vilka attityder ungdomar har gällande alkohol och alkoholbruk. För att kunna förebygga eventuella alkoholproblem behövs kunskap om hur unga förhåller sig till alkoholrelaterade frågor. När kunskapen ökar går det bättre att ta itu med det här växande problemet och även få hål på de myter om alkohol som fortfarande cirkulerar. Studien genomförde...

 1. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 2. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 3. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 4. Long-time effects of run-off water from ash recycling to a planted forest. Final report for a partial study in the project 'Forestry measures - effects on carbon-, nutrients and heavy metal flows' financed by the Swedish Energy Agency; Laangtidsverkan paa avrinnande vatten av askaaterfoering till plantskog. Slutrapport foer en delstudie inom det av Energimyndigheten finansierade projektet 'Skogliga aatgaerder - effekter paa kol-, naering och tungmetalIfloeden'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Torbjoern; Eriksson, Hillevi

  2001-06-01

  The chemical composition of runoff from a wood ash fertilized catchment in central Sweden has been studied during eight years after the treatment. The effects of the ash treatment was compared with a 12 year long reference period and a reference catchment close to the ash treated area was earlier (winter 1980/81) whole-tree-harvested to 90 %. At the same time the reference area was stemwood harvested on 60 % of the area. Both areas were planted with spruce and pine. Granulated ash was spread on the whole-tree-harvested area, by helicopter, on two occasions (1 ton per hectare in May 1989 and 2 tonnes per hectare in October 1991). During the first ash application a marked peak in K concentration was observed. The second ash application caused a high peak in K concentration. Short-lived peaks was also observed for pH, electric conductivity, ANC, Mg, Na and Cl. Significant increases of pH, electric conductivity, Ca, K and Cl was observed in runoff water from the ash treated area during the 8-year-period after the last ash spreading. However, during the same period concentrations of NH{sub 4}-N, NO{sub 3}-N and total N have shown a relative decrease in runoff water from the ash treated area, compared to the reference area.

 5. Maisons de maître et habitations coloniales dans les anciens territoires français de l’Amérique tropicale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christophe Charlery

  2012-04-01

  Full Text Available Dans l’imaginaire collectif, la « maison coloniale » évoque une grande demeure, confortable et luxueuse, mais la réalité est souvent différente. De nombreuses maisons de maître restent somme toute assez modestes et ressemblent plus à des fermes françaises moyennes qu’à des châteaux. Il existe une multitude de plans de distribution intérieure, mais certaines analogies semblent indiquer que des plans type ont circulé, de la Guyane à la Louisiane, en passant par la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue et la partie orientale de l’île de Cuba. Cette étude typologique nous permettra aussi d’évoquer le processus d’adaptation au climat avec l’apparition des galeries et des persiennes et d’en comprendre le développement. Nous parlerons enfin des cuisines et des jardins, éléments indispensables à la vie domestique.In everybody’s imagination, the « colonial house » evoked a big, comfortable luxurious mansion. However, the reality was often different and most of such houses were rather modest and looked like our average French farms rather than our castles. There were various models of interior structures, but certain analogies seem to indicate that standard typologies circulated from Guyana to Louisiana, through Martinique, Guadeloupe, Santo Domingo and the eastern part of Cuba. The study of such typologies will allow us also to understand their development and highlight the adaptation process to the climate through the appearance of galleries and shutters. Finally we will quickly talk about the kitchens and the gardens which were essential elements of the domestic life in a colonial plantation.

 6. Imaging of VMAT2 binding sites in the brain by (18)F-AV-133: the effect of a pseudo-carrier.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Lin; Qiao, Hongwen; Lieberman, Brian P; Wu, Jingxiao; Liu, Yajing; Pan, Zhongyun; Ploessl, Karl; Choi, Seok Rye; Chan, Piu; Kung, Hank F

  2012-10-01

  Recently, 9-[(18)F]fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ((18)F-AV-133) was reported as a new vesicular monoamine transporter (VMAT2) imaging agent for diagnosis of Parkinson's disease (PD). To shorten the preparation of (18)F-AV-133 and to make it more widely available, we evaluated a simple, rapid purification with a solid-phase extraction method (SPE) using an Oasis HLB cartridge instead of high pressure liquid chromatography (HPLC). The SPE method produced doses containing a pseudo-carrier, 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). To test the possible side effects of this pseudo-carrier, comparative dynamic PET scans of the brains of normal monkeys (2 each) and uni-laterally 6-OH-dopamine-lesioned PD monkeys (2 each) were performed using (18)F-AV-133 doses prepared by either SPE (containing pseudo-carrier) or HPLC (containing no pseudo-carrier). Autoradiographs of post mortem monkey brain sections were evaluated to confirm the relative (18)F-AV-133 uptake in the PD monkey brains and the effects of the pseudo-carrier on VMAT2 binding. The radiochemical purity of the (18)F-AV-133, whether prepared by SPE or by HPLC, was excellent (>99%). PET scans of normal and PD monkey brains showed an expected reduction of VMAT2 in the lesioned areas of the striatum. It was not affected by the presence of the pseudo-carrier, AV-149 (maximally 250 μg/dose). The reduced uptake in the striatum of the lesioned monkey brains was confirmed by autoradiography. Ex vivo inhibition studies of (18)F-AV-133 binding in rat brains, conducted with increasing amounts of AV-149, suggested that at the highest concentration (3.5mg/kg) the VMAT2 binding in the striatum was only moderately blocked (20% reduction). The pseudo-carrier, AV-149, did not affect the (18)F-AV-133/PET imaging of VMAT2 binding sites in normal or uni-laterally lesioned monkey brains. The new streamlined SPE purification method will enable (18)F-AV-133 to be widely available for routine clinical application in

 7. Unga reumatikers upplevelser av sin sjukdom : En kvalitativ intervjustudie av unga kvinnor och män med reumatism

  OpenAIRE

  Blomberg, Catrin; Helle, Johanna

  2015-01-01

  Syftet med den här studien är att få en inblick i hur unga kvinnor och män med reumatismupplever sin sjukdom. Vi vill jämföra dessa upplevelser mellan män och kvinnor genomatt undersöka om det finns skillnader och likheter i återgivna beskrivningar ochupplevelser. Vi vill undersöka om könsspecifika skillnader på upplevelser kringreumatism skulle kunna kopplas till det faktum att fler kvinnor än män diagnostiseras.Vidare vill vi undersöka om samhällets bemötande av individer med reumatism kank...

 8. En studie och analys av omorganiseringen av de svenska honorärkonsulaten efter inträdet i EU

  OpenAIRE

  Joelsson, Linda

  2003-01-01

  This thesis aims to analyse the problems concerning the reorganization of the Swedish consulary system, which took place right after the Swedish entry in the European Union in 1995. This thesis shows the underlying debate in the Parliament before the changes. It also discusses which factors caused the reorganisation. My work focuses on the Swedish consulary representation in Spain which exist of an embassy in Madrid and 20 underlying honorary consulates. The consulates are not foreign author...

 9. Tau-PET imaging with [18F]AV-1451 in primary progressive apraxia of speech.

  Science.gov (United States)

  Utianski, Rene L; Whitwell, Jennifer L; Schwarz, Christopher G; Senjem, Matthew L; Tosakulwong, Nirubol; Duffy, Joseph R; Clark, Heather M; Machulda, Mary M; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-02-01

  Apraxia of speech is a motor speech disorder characterized by combinations of slow speaking rate, abnormal prosody, distorted sound substitutions, and trial-and-error articulatory movements. Apraxia of speech is due to abnormal planning and/or programming of speech production. It is referred to as primary progressive apraxia of speech (PPAOS) when it is the only symptom of a neurodegenerative condition. Past reports suggest an association of PPAOS with primary 4-repeat (4R) tau (e.g., progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration), rather than amyloid, pathology. The goal of the current study was to investigate the distribution of tau tracer uptake using [18F]AV-1451 positron emission tomography (PET) imaging in patients with PPAOS. Fourteen PPAOS patients underwent [18F]AV-1451 PET (tau-PET) imaging, [C11] Pittsburgh Compound B (PiB) PET and structural MRI and were matched 3:1 by age and sex to 42 cognitively normal controls. Tau-PET uptake was assessed at the region-of-interest (ROI) level and at the voxel-level. The PPAOS group (n = 14) showed increased tau-PET uptake in the precentral gyrus, supplementary motor area and Broca's area compared to controls. To examine whether tau deposition in Broca's area was related to the presence of aphasia, we examined a subgroup of the PPAOS patients who had predominant apraxia of speech, with concomitant aphasia (PPAOSa; n = 7). The PPAOSa patients showed tau-PET uptake in the same regions as the whole group. However, the remaining seven patients who did not have aphasia showed uptake only in superior premotor and precentral cortices, with no uptake observed in Broca's area. This cross-sectional study demonstrates that elevated tau tracer uptake is observed using [18F]AV-1451 in PPAOS. Further, it appears that [18F]AV-1451 is sensitive to the regional distribution of tau deposition in different stages of PPAOS, given the relationship between tau signal in Broca's area and the presence of aphasia. Copyright

 10. Catheter ablation of pediatric AV nodal reentrant tachycardia: results in small children.

  Science.gov (United States)

  Krause, Ulrich; Backhoff, David; Klehs, Sophia; Kriebel, Thomas; Paul, Thomas; Schneider, Heike E

  2015-11-01

  AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is commonly encountered in pediatric patients. Definite treatment can be achieved by catheter ablation. The purpose of the study was to evaluate the efficacy and safety of AVNRT ablation focusing on children with a body weight ≤25 kg. Catheter ablation of AVNRT was attempted in 253 patients. Median age was 12.5 years; median body weight was 48.7 kg. 25 (9.9 %) children had a body weight ≤25 kg. Congenital heart disease was present in 6 patients (2.4 %). Procedural success was achieved in 98 % using radiofrequency, in 100 % using cryoenergy alone, and in 94 % using both energy sources. In patients with a body weight ≤25 kg, success was achieved in 96 %. In patients ≤25 kg, fluoroscopy and procedure duration did not differ from those >25 kg. The rate of major complications was significantly higher in the patients ≤25 kg (12 vs. 2.2 %, p = 0.04). Permanent AV block after RF ablation occurred in 2 patients with congenital heart disease and one infant with a body weight of 8.7 kg. Catheter ablation of AVNRT in children and adolescents was safe and effective. Infants and small children with a body weight ≤25 kg had a higher prevalence of serious complications. This should alert physicians in decision making toward catheter ablation in these patients. In patients with congenital heart disease and different anatomy of the cardiac conduction system, operators must be aware of an increased risk for AV block.

 11. Georges Lemaître et la théorie du big bang qu'y avait-t-il au commencement de l'univers ?

  CERN Document Server

  Landa, Pauline

  2015-01-01

  Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Georges Lemaître et ses inventions en moins d'une heure !L'origine de l'univers, voilà une problématique qui a tenu en haleine de très nombreux scientifiques. Alors que l'on pourrait croire que l'homme s'est posé cette question depuis la nuit des temps, il n'en est rien. C'est Georges Lemaître, un prêtre belge et grand astrophysicien, qui le premier cherche à dater l'univers et à tenter de découvrir ce qu'il y avait au commencement, alors même que l'ensemble de la communauté scientifique était persuadé qu'il avait toujours exis

 12. Étude de la variation du paramètre de réseau de solutions solides Cu-Ni par diffraction des rayons X

  Science.gov (United States)

  Allili, B.; Raho, A.; Kadi-Hanifi, M.

  2004-11-01

  Des solutions solides Cu-Ni avec différentes concentrations de Ni sont élaborées puis analysées aux rayons X pour déterminer leur paramètre de réseau. On utilise la chambre Debye-Scherrer et la méthode d'extrapolation de Nelson et Riley. Les résultats montrent que la variation de ce paramètre en fonction de la concentration de Ni n'obéit pas à la loi de Végard et met en évidence l'existence d'une transition de phase pour une concentration massique de 69% Ni.

 13. O tornar-se avó no processo de individuação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 14. GMP-compliant automated synthesis of [{sup 18}F]AV-45 (Florbetapir F 18) for imaging {beta}-amyloid plaques in human brain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yao, C.-H. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Lin, K.-J. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Weng, C.-C. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Hsiao, I.-T. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Ting, Y.-S. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Yen, T.-C. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Jan, T.-R. [Department and Graduate Institute of Veterinary Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan (China); Skovronsky, Daniel [Avid Radiopharmaceuticals, Inc., Philadelphia, PA 19104 (United States); Kung, M.-P. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (United States); Wey, S.-P., E-mail: spwey@mail.cgu.edu.t [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China)

  2010-12-15

  We report herein the Good Manufacturing Practice (GMP)-compliant automated synthesis of {sup 18}F-labeled styrylpyridine, AV-45 (Florbetapir), a novel tracer for positron emission tomography (PET) imaging of {beta}-amyloid (A{beta}) plaques in the brain of Alzheimer's disease patients. [{sup 18}F]AV-45 was prepared in 105 min using a tosylate precursor with Sumitomo modules for radiosynthesis under GMP-compliant conditions. The overall yield was 25.4{+-}7.7% with a final radiochemical purity of 95.3{+-}2.2% (n=19). The specific activity of [{sup 18}F]AV-45 reached as high as 470{+-}135 TBq/mmol (n=19). The present studies show that [{sup 18}F]AV-45 can be manufactured under GMP-compliant conditions and could be widely available for routine clinical use.

 15. GMP-compliant automated synthesis of [18F]AV-45 (Florbetapir F 18) for imaging β-amyloid plaques in human brain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yao, C.-H.; Lin, K.-J.; Weng, C.-C.; Hsiao, I.-T.; Ting, Y.-S.; Yen, T.-C.; Jan, T.-R.; Skovronsky, Daniel; Kung, M.-P.; Wey, S.-P.

  2010-01-01

  We report herein the Good Manufacturing Practice (GMP)-compliant automated synthesis of 18 F-labeled styrylpyridine, AV-45 (Florbetapir), a novel tracer for positron emission tomography (PET) imaging of β-amyloid (Aβ) plaques in the brain of Alzheimer's disease patients. [ 18 F]AV-45 was prepared in 105 min using a tosylate precursor with Sumitomo modules for radiosynthesis under GMP-compliant conditions. The overall yield was 25.4±7.7% with a final radiochemical purity of 95.3±2.2% (n=19). The specific activity of [ 18 F]AV-45 reached as high as 470±135 TBq/mmol (n=19). The present studies show that [ 18 F]AV-45 can be manufactured under GMP-compliant conditions and could be widely available for routine clinical use.

 16. Aeromonas molluscorum Av27 is a potential tributyltin (TBT) bioremediator: phenotypic and genotypic characterization indicates its safe application.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Areias, Dário; Duarte, Ana; Correia, António; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-09-01

  Aeromonas molluscorum Av27 is an estuarine bacterium highly resistant to tributyltin (TBT). Also, the strain is able to degrade TBT into the less toxic compounds dibutyltin and monobutyltin. Therefore, this bacterium has potential to be employed in bioremediation processes. In this context, defining its biological safety is crucial. With that purpose a number of intrinsic characteristics, usually present/associated with virulent strains, were investigated. Few virulence factors were detected in strain Av27. For instance, a DNase gene is present, but it is not apparently expressed in vitro. Motility, adherence factor and phospholipase activity were also detected. Additionally, cytotoxicity to Vero cells was negative. Resistance to penicillin (10 μg ml(-1)), amoxicillin/clavulanic acid (30 μg ml(-1)) and cephalothin (30 μg ml(-1)) and also to the vibriostatic agent O/129 was observed. Five plasmids (4, 7, 10, 100 kb and one greater than 100 kb) were identified. No Class I and II integrons were detected. Study of the optimal growth conditions showed that Av27 easily adapts to different environmental conditions. Overall, the results suggest that A. molluscorum Av27 can be considered safe to use to bioremediate TBT in contaminated environments.

 17. E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Elisabeth Meyer

  2014-02-01

  Full Text Available Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB, oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt læringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og «time-on-task». Testene kan tette hullet mellom det studentene forventes å kunne og det de faktisk kan, og egner seg til faktafag som m å pugges og forstås. E-læring kan gi god hjelp til studenters strukturering av tid, læringsstrategier og selvregulering.Læringsutbyttet av nettester diskuteres i lys av nytten av umiddelbar feedback i et pedagogisk perspektiv.AbstractThe starting point of the study is that the natural sciences, particularly anatomy, physiology and biochemistry (collectively known as APB, are often difficult subjects for nursing students. The aim was to investigate whether e-learning tools, in terms of web services, can be an effective educational tool and affect learning outcomes in APB.First year students in the Bachelor's degree program in nursing at Akershus University College of Applied Sciences received a questionnaire with 23 questions, which were answered anonymously.The results of the student survey showed that online tasks were widely used, and that students felt they resulted in good learning outcomes. Online training with immediate feedback shows great student activity and “time-on-task.” These tests can close the gap between what the students are expected to know and what they actually do, and is suitable for factual subjects requiring both memorization and

 18. Corporeality as Ideological Trope in African Drama La corporalité dans le théâtre africain : un trope idéologique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George D. Nyamndi

  2008-01-01

  Full Text Available La réflexion critique sur le théâtre africain s’est très largement concentrée sur la socio-esthétique de la forme. Elle a associé en particulier les origines et l’évolution du théâtre en Afrique aux histoires diverses et chartes esthétiques du continent, et partant de là, elle a posé l’existence d’un lien miroir entre théâtre et expérience vécue. Tout en nous inscrivant dans cette tradition, nous proposons dans cet article de faire du corps un lieu privilégié du combat idéologique. En nous appuyant sur des productions théâtrales appropriées à cette étude, notamment celles du Kenyan Ngugi wa Thiong’o et du Camerounais Bole Butake, nous montrons que le dramaturge se sert du langage du corps comme outil de l’articulation idéologique. Aussi défendons-nous le point de vue suivant : l’intention idéologique est d’autant plus forte, d’autant plus efficace qu’elle s’exprime dans la chair et dans le sang.

 19. Réappropriation du passé : le théâtre arabe face aux textes médiévaux

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aziz Hilal

  2012-08-01

  Full Text Available L’article retrace l’histoire de la naissance du théâtre en Égypte, en Syrie et au Liban, le théâtre moderne étant une importation récente dans le monde arabe. Les auteurs arabes modernes s’inspirent du patrimoine littéraire médiéval, en particulier l’âge d’or qui s’étend du VIIIe au XIVe siècle, et ont recours aux textes médiévaux qui ne sont pas connus de tous, mais qui véhiculent des codes spontanément déchiffrés par le public. L’utilisation du passé médiéval fournit de fécondes comparaisons sur la valeur documentaire, historique ou politique des pièces, entre l’Égypte de Tawfiq al-Hakîm et la Syrie de Saadallah Wannous, dans une tentative pour légitimer le théâtre à l’occidentale par un questionnement de type identitaire.

 20. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 1. Neuregulin 1 expression is a predictive biomarker for response to AV-203, an ERBB3 inhibitory antibody, in human tumor models.

  Science.gov (United States)

  Meetze, Kristan; Vincent, Sylvie; Tyler, Steven; Mazsa, Elizabeth K; Delpero, Andrea R; Bottega, Steve; McIntosh, Donna; Nicoletti, Richard; Winston, William M; Weiler, Solly; Feng, Bin; Gyuris, Jeno; Weng, Zhigang

  2015-03-01

  ERBB3 is overexpressed in a broad spectrum of human cancers, and its aberrant activation is associated with tumor pathogenesis and therapeutic resistance to various anticancer agents. Neuregulin 1 (NRG1) is the predominant ligand for ERBB3 and can promote the heterodimerization of ERBB3 with other ERBB family members, resulting in activation of multiple intracellular signaling pathways. AV-203 is a humanized IgG1/κ ERBB3 inhibitory antibody that completed a first-in-human phase I clinical trial in patients with advanced solid tumors. The purpose of this preclinical study was to identify potential biomarker(s) that may predict response to AV-203 treatment in the clinic. We conducted in vivo efficacy studies using a broad panel of xenograft models representing a wide variety of human cancers. To identify biomarkers that can predict response to AV-203, the relationship between tumor growth inhibition (TGI) by AV-203 and the expression levels of ERBB3 and NRG1 were evaluated in these tumor models. A significant correlation was observed between the levels of NRG1 expression and TGI by AV-203. In contrast, TGI was not correlated with ERBB3 expression. The correlation between the levels of NRG1 expression in tumors and their response to ERBB3 inhibition by AV-203 was further validated using patient-derived tumor explant models. NRG1 is a promising biomarker that can predict response to ERBB3 inhibition by AV-203 in preclinical human cancer models. NRG1 warrants further clinical evaluation and validation as a potential predictive biomarker of response to AV-203. ©2014 American Association for Cancer Research.

 2. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 3. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 4. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 5. Studentevaluering i høyere utdanning – en empirisk studie fra HiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Jakob Bergfjord

  2014-05-01

  Full Text Available Studien benytter resultater fra studentevaluering av tre kurs ved bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Bergen (HiB til å undersøke eventuelle sammenhenger mellom kursomfang/vanskelighetsgrad, studentens egen innsats og deres vurdering av kurset. Hovedresultatet er at det er en positiv sammenheng mellom innsats og kursevaluering. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om kausalitetsforhold – ytterligere forskning er nødvendig for å få bedre innsikt i disse sammenhengene. Summary The study is based on quantitative student evaluations of three undergraduate courses (Econ/Business from the Bergen University College. Students were asked to rate different aspects of the courses, as well as report their own effort, and how difficult and extensive they perceived the course to be. The main purpose of this study is to look into possible relations between these variables, in particular how students’ effort and their perception of the course as difficult or not influence their evaluation of the course. The results are somewhat surprising; it is particularly interesting that a positive correlation is found between effort and evaluation. Although a causal relationship has not been established, some possible implications of this finding are discussed, and some ideas for further research are proposed.

 6. Utveckling av en Windows Service för databassynkronisering med Microsoft Sync Framework

  OpenAIRE

  Vik, Christian

  2011-01-01

  Detta examensarbete utfördes åt Hogia Ferry Systems. Examensarbetet behandlar utvecklingen av ett synkroniseringsverktyg för databaserna som företagets produkter använder. Lösningen kommer att ersätta ett befintligt system för synkronisering. Fokus för detta projekt ligger på utvecklingen av en synkroniseringstjänst för multipla typer av databaser. Databaserna som stöds är SQL Server, Informix samt Oracle. För utvecklingen av själva synkroniseringen har Microsoft Sync Framework använts. F...

 7. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  OpenAIRE

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 8. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 9. ''Ofte opplever jeg at jeg virkelig lærer noe, fordi elevene kan mer om sin interesse enn det jeg kunne'' - En kvalitativ studie om læreres opplevelser av å lede kreative og innovative prosesser i nær relasjon med elever i ungdomsbedrift

  OpenAIRE

  Elder, Ingunn

  2017-01-01

  Målet med denne studien har vært å belyse hvordan lærere opplever arbeid med ungdomsbedrift som del av faget entreprenørskap i skolen. I Kunnskapsdepartementets mfl. handlingsplan for entreprenørskap i skolen 2009-2014 (2009) vises det til at utdanning i entreprenørskap stimulerer nysgjerrighet og utvikler barnas ferdigheter knyttet til kreativitet og innovasjon, tro på seg selv, evne til samarbeid, tro på og kunnskap om mulighetene i eget lokalmiljø, organisering, resultatorientering, (selv-...

 10. Effects of AV-delay optimization on hemodynamic parameters in patients with VDD pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Krychtiuk, Konstantin A; Nürnberg, Michael; Volker, Romana; Pachinger, Linda; Jarai, Rudolf; Freynhofer, Matthias K; Wojta, Johann; Huber, Kurt; Weiss, Thomas W

  2014-05-01

  Atrioventricular (AV) delay optimization improves hemodynamics and clinical parameters in patients treated with cardiac resynchronization therapy and dual-chamber-pacemakers (PM). However, data on optimizing AV delay in patients treated with VDD-PMs are scarce. We, therefore, investigated the acute and chronic effects of AV delay optimization on hemodynamics in patients treated with VDD-PMs due to AV-conduction disturbances. In this prospective, single-center interventional trial, we included 64 patients (38 men, 26 women, median age: 77 (70-82) years) with implanted VDD-PM. AV-delay optimization was performed using a formula based on the surface electrocardiogram (ECG). Hemodynamic parameters (stroke volume (SV), cardiac output (CO), heart rate (HR), and blood pressure (BP)) were measured at baseline and follow-up after 3 months using impedance cardiography. Using an ECG formula for AV-delay optimization, the AV interval was decreased from 180 (180-180) to 75 (75-100) ms. At baseline, AV-delay optimization led to a significant increase of both SV (71.3 ± 15.8 vs. 55.3 ± 12.7 ml, p AV delay vs. nominal AV interval, respectively) and CO (5.1 ± 1.4 vs. 3.9 ± 1.0 l/min, p AV-delay optimization in patients treated with VDD-PMs exhibits immediate beneficial effects on hemodynamic parameters that are sustained for 3 months.

 11. Tre uger 'over there'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2007-01-01

  Vi ser ofte mod USA når der skal findes inspiration for udviklingen af det hjemlige. IDEO er en af de mest interessante design konsulentvirksomheder, og Institute of Design på IIT i Chicago (ID) er den første amerikanske uddannelsesinstitution, der har påbegyndt forskeruddannelsen i design. Vi to...

 12. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 13. Pilot Implementation and Preliminary Evaluation of START:AV Assessments in Secure Juvenile Correctional Facilities.

  Science.gov (United States)

  Desmarais, Sarah L; Sellers, Brian G; Viljoen, Jodi L; Cruise, Keith R; Nicholls, Tonia L; Dvoskin, Joel A

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) is a new structured professional judgment guide for assessing short-term risks in adolescents. The scheme may be distinguished from other youth risk assessment and treatment planning instruments by its inclusion of 23 dynamic factors that are each rated for both vulnerability and strength. In addition, START:AV is also unique in that it focuses on multiple adverse outcomes-namely, violence, self-harm, suicide, unauthorized leave, substance abuse, self-neglect, victimization, and general offending-over the short-term (i.e., weeks to months) rather than long-term (i.e., years). This paper describes a pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV in three secure juvenile correctional facilities in the southern United States. Specifically, we examined the descriptive characteristics and psychometric properties of START:AV assessments completed by 21 case managers on 291 adolescent offenders (250 boys and 41 girls) at the time of admission. Results provide preliminary support for the feasibility of completing START:AV assessments as part of routine practice. Findings also highlight differences in the characteristics of START:AV assessments for boys and girls and differential associations between the eight START:AV risk domains. Though results are promising, further research is needed to establish the reliability and validity of START:AV assessments completed in the field.

 14. A-V Fistulae from Arrow Injuries: A Report of Two Cases ...

  African Journals Online (AJOL)

  Of these, one involved the temporal vessels, which led to a temporo-temporal A-V fistula causing the patient continuous noisy headache. The late complication was only recognized about two years post injury. Another arrow shot injury involved femoral vessels and resulted in femoro-femoral A-V fistula, which came to be ...

 15. InterProScan Result: AV401888 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401888 AV401888_3_ORF1 2F04E8AA567F7BCF PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 1.5e-119 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 16. InterProScan Result: AV402282 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402282 AV402282_2_ORF1 D1F0DCC6A8296985 PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 5e-97 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 17. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 18. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 19. A.V. CHAYANOV ON THE WAY TO THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  А А Крамар

  2018-12-01

  Full Text Available Alexander V. Chayanov (1888-1937 is a famous Russian economist, theorist of the organization of economy, a brilliant representative of the generation of the “golden age” of the economic science in Russia. One of the key elements of his scientific legacy is the theory of non-capitalist forms of economy, and one of its aspects - international agrarian studies of the features of the organization of agriculture in different countries. The organizational-production school developed a theory of labor economy and came close to the general theory of non-capitalist forms of economy; however, its studies were inter-rupted by the repressions of the 1920s. The article considers the international studies of A.V. Chayanov to clarify and develop some findings of the today’s scholars (I.A. Kuznetsov, A.M. Nikulin, T.A. Savinova. The author proposes a new interpretation of the organizational-production school as having a dualistic character. The works of Alexander N. Chelintsev (1874-1962, Nicholay P. Makarov (1886-1980 and other colleagues of A.V. Chayanov from the organizational-production school focused on both theoretical issues such as the fundamental laws of functioning and development of agriculture, and practical issues of scientific management of an individual farm and agriculture in general. The author considers the orga-nizational-production school as dualistic: it studies both theory and management of peasant economy at micro- and macro-levels proceeding from the analysis of the individual farm structure to the issues of the optimal production location and optimal management of ‘a mass of peasant farms’. The system approach to the organization of economy, cooperation, zoning and economic policy developed by the organizational-production school is still relevant for the contemporary use.

 20. Apolipoprotein A-V interaction with members of the low density lipoprotein receptor gene family

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Stefan K; Lookene, Aivar; Beckstead, Jennifer A

  2007-01-01

  Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low density...... lipoprotein receptor family, the low density lipoprotein receptor-related protein and the mosaic type-1 receptor, SorLA. Experiments using surface plasmon resonance showed specific binding of both free and lipid-bound apolipoprotein A-V to both receptors. The binding was calcium dependent and was inhibited......, apolipoprotein A-V (Arg210Glu/Lys211Gln), showed decreased binding to heparin and decreased ability to bind the low density lipoprotein receptor-related protein. Association of apolipoprotein A-V with the low density lipoprotein receptor-related protein or SorLA resulted in enhanced binding of human chylomicrons...

 1. A Capa e batina. Le paraître étudiant dans la ville universitaire de Coimbra (Portugal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Séverine Carrausse

  2012-02-01

  Full Text Available La ville universitaire de Coimbra est aujourd’hui encore le lieu où un ensemble de pratiques liées à la tradition étudiante locale se déploient. Transféré de Lisbonne à Coimbra en 1537, le corps académique se distinguait alors par ses habits universitaires et opérait dès lors par son mode de vie une division tant sociale qu’urbaine. Toujours prégnante, la tradition académique, appelée Praxe, est mise en scène par la population universitaire dans des topographies et des temporalités spécifiques. Le costume solennel des étudiants, a capa e batina, renforce la normalisation de cette coutume étudiante qui est ouvertement donnée à voir ; ses usages et ses espaces d’action sont autant d’indices de la représentation étudiante et de son évolution depuis le Moyen Âge. Nous montrerons ainsi en quoi la ville de Coimbra et la cape noire de l’étudiant font l’étudiant, en quoi ces deux symboles sont, dans le jeu du paraître, garants d’une identité provisoire et consensuelle, à savoir être étudiant.A Capa e batina. The university students'appearances in the university town of Coimbra (Portugal - The university town of Coimbra still remained a place where a whole set of practices linked to local university students’ tradition are highly present. Having moved from Lisbon to Coimbra in 1537, the university staff and students were then distinguished by their formal dress and by their lifestyles which brought about a social and urban division. Still very much in use, this academic tradition, called Praxe, is played out by the university population into specific topographies and temporalities. The formal dress of university students, a capa e batina reinforces the normalization of this academic custom which is openly displayed ; its uses and its spaces of action all are indications of the university student’s representation and of its evolution since the Middle Ages. We will show in which way the city of Coimbra

 2. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 3. 2. Le théâtre en révolution. Jeux et enjeux juridiques et politiques 1789–1799

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jahiel Ruffier-Méray

  2017-08-01

  Full Text Available Cette étude porte sur la manière dont le pouvoir politique a tenté d’instrumentaliser le théâtre et examine les différents moyens juridiques utilisés pour transformer l’art théâtral en outil de propagande durant la période révolutionnaire. Durant tout l’Ancien Régime, le système des spectacles privilégiés règne en maître. En plaçant certaines troupes en situation de monopole, l’État fait le choix d’une politique de régulation des salles. Quant à la surveillance des divertissements, elle est assurée à la fois par la police des spectacles et par la censure. En 1789, avec l’abolition des privilèges, les révolutionnaires remettent en cause tout ce système. Inévitablement, ils sont obligés de s’interroger sur les politiques à mener en matière théâtrale et de repenser les modalités de l’offre artistique. Le théâtre apparaît, dès lors, comme un enjeu majeur situé au cœur des préoccupations révolutionnaires. L’art dramatique concentre à lui seul, toutes les questions débattues avec passion à l’Assemblée.

 4. Phyto sociologie et diversité floristique du périmètre élaéicole de La ...

  African Journals Online (AJOL)

  Un inventaire floristique des adventices a été réalisé dans deux sites du périmètre élaeicole de La Mé, en basse Côte d\\'Ivoire, afin d\\'en caractériser la diversité floristique et d\\'en évaluer les risques encourus, comme préalables au développement de stratégies de lutte adaptées. L\\'échantillonnage stratifié a été utilisé et 4 ...

 5. Jämförelse av vertikala accelerationer av järnvägsbroar för höghastighetståg.

  OpenAIRE

  Shoaibi, Martin

  2014-01-01

  Under de senaste decennierna parallellt med klimatdiskussionen har det vuxit fram ett stort intresse för höghastighetståg och en förbättrad infrastruktur i Sverige. I delar av Europa men speciellt i Kina och Japan har utvecklingen av höghastighetståg fått ett enormt lyft. Ett problem vid höjda tåghastigheter är att broarna vid en kombination av låg massa och låg egenfrekvens riskerar att orsaka resonans och höga accelerationsnivåer vid passage. Ballastspår är namnet för det traditionella järn...

 6. Lessons learned about [F-18]-AV-1451 off-target binding from an autopsy-confirmed Parkinson's case.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Verwer, Eline E; Meltzer, Avery C; Kim, Sally Ji Who; Agüero, Cinthya; Gonzalez, Jose; Makaretz, Sara J; Siao Tick Chong, Michael; Ramanan, Prianca; Amaral, Ana C; Normandin, Marc D; Vanderburg, Charles R; Gomperts, Stephen N; Johnson, Keith A; Frosch, Matthew P; Gómez-Isla, Teresa

  2017-10-19

  [F-18]-AV-1451 is a novel positron emission tomography (PET) tracer with high affinity to neurofibrillary tau pathology in Alzheimer's disease (AD). PET studies have shown increased tracer retention in patients clinically diagnosed with dementia of AD type and mild cognitive impairment in regions that are known to contain tau lesions. In vivo uptake has also consistently been observed in midbrain, basal ganglia and choroid plexus in elderly individuals regardless of their clinical diagnosis, including clinically normal whose brains are not expected to harbor tau pathology in those areas. We and others have shown that [F-18]-AV-1451 exhibits off-target binding to neuromelanin, melanin and blood products on postmortem material; and this is important for the correct interpretation of PET images. In the present study, we further investigated [F-18]-AV-1451 off-target binding in the first autopsy-confirmed Parkinson's disease (PD) subject who underwent antemortem PET imaging. The PET scan showed elevated [F-18]-AV-1451 retention predominantly in inferior temporal cortex, basal ganglia, midbrain and choroid plexus. Neuropathologic examination confirmed the PD diagnosis. Phosphor screen and high resolution autoradiography failed to show detectable [F-18]-AV-1451 binding in multiple brain regions examined with the exception of neuromelanin-containing neurons in the substantia nigra, leptomeningeal melanocytes adjacent to ventricles and midbrain, and microhemorrhages in the occipital cortex (all reflecting off-target binding), in addition to incidental age-related neurofibrillary tangles in the entorhinal cortex. Additional legacy postmortem brain samples containing basal ganglia, choroid plexus, and parenchymal hemorrhages from 20 subjects with various neuropathologic diagnoses were also included in the autoradiography experiments to better understand what [F-18]-AV-1451 in vivo positivity in those regions means. No detectable [F-18]-AV-1451 autoradiographic binding was

 7. Nodal recovery, dual pathway physiology, and concealed conduction determine complex AV dynamics in human atrial tachyarrhythmias.

  Science.gov (United States)

  Masè, Michela; Glass, Leon; Disertori, Marcello; Ravelli, Flavia

  2012-11-15

  The genesis of complex ventricular rhythms during atrial tachyarrhythmias in humans is not fully understood. To clarify the dynamics of atrioventricular (AV) conduction in response to a regular high-rate atrial activation, 29 episodes of spontaneous or pacing-induced atrial flutter (AFL), covering a wide range of atrial rates (cycle lengths from 145 to 270 ms), were analyzed in 10 patients. AV patterns were identified by applying firing sequence and surrogate data analysis to atrial and ventricular activation series, whereas modular simulation with a difference-equation AV node model was used to correlate the patterns with specific nodal properties. AV node response at high atrial rate was characterized by 1) AV patterns of decreasing conduction ratios at the shortening of atrial cycle length (from 236.3 ± 32.4 to 172.6 ± 17.8 ms) according to a Farey sequence ordering (conduction ratio from 0.34 ± 0.12 to 0.23 ± 0.06; P AV block patterns occurring during regular atrial tachyarrhythmias. The characterization of AV nodal function during different AFL forms constitutes an intermediate step toward the understanding of complex ventricular rhythms during atrial fibrillation.

 8. Baseline HV-interval predicts complete AV-block secondary to transcatheter aortic valve implantation.

  Science.gov (United States)

  Shin, Dong-In; Merx, Marc W; Meyer, Christian; Kirmanoglou, Kiriakos; Hellhammer, Katharina; Ohlig, Jan; Katsani, Dimitra; Zeus, Tobias; Westenfeld, Ralf; Eickholt, Christian; Linke, Axel; Kelm, Malte

  2015-10-01

  Development of AV-block is a frequent complication associated with transcatheter aortic valve implantation (TAVI). To date little is known about the predictive value of the HV-interval prior to TAVI with respect to the risk of AV-block development. HV-interval was determined in 25 consecutive elderly patients with severe aortic valve stenosis (AS) before and immediately after TAVI. All patients subsequently underwent TAVI and 8 of these 25 patients (32%) developed complete AV-block during the TAVI procedure requiring permanent pacemaker implantation. Six of these 8 patients (75%) had marked HV prolongation (>54 ms). Pre-procedural HV-interval was significantly prolonged in the subgroup developing complete AV-block (62.1 ms±13.0 vs 49.2 ms±12.9; P=0.029). Prolongation of the HV-interval above 54 ms was associated with a higher rate of complete AV-block (sensitivity 75.0%, specificity 77.8%, P=0.01). HV-interval was prolonged in approximately one third of our elderly patients with aortic valve stenosis and associated with a high rate of complete AV-block following TAVI. HV-interval is easily obtained during TAVI screening procedures, thus facilitating identification of patients at risk for complete AV-block due to TAVI and consequently enabling bespoke risk management.

 9. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 10. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 11. [18F]AV-1451 tau-PET and primary progressive aphasia.

  Science.gov (United States)

  Josephs, Keith A; Martin, Peter R; Botha, Hugo; Schwarz, Christopher G; Duffy, Joseph R; Clark, Heather M; Machulda, Mary M; Graff-Radford, Jonathan; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Utianski, Rene L; Drubach, Daniel A; Boeve, Bradley F; Jones, David T; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Whitwell, Jennifer L

  2018-02-16

  To assess [ 18 F]AV-1451 tau-PET (positron emission tomography) uptake patterns across the primary progressive aphasia (PPA) variants (logopenic, semantic, and agrammatic), examine regional uptake patterns of [ 18 F]AV-1451 independent of clinical diagnosis, and compare the diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451, [ 18 F]-fluorodeoxygluclose (FDG)-PET and MRI (magnetic resonance imaging) to differentiate the PPA variants. We performed statistical parametric mapping of [ 18 F]AV-1451 across 40 PPA patients (logopenic-PPA = 14, semantic-PPA = 13, and agrammatic-PPA = 13) compared to 80 cognitively normal, Pittsburgh compound B-negative controls, age and gender matched 2:1. Principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 tau-PET standard uptake value ratio was performed to understand underlying patterns of [ 18 F]AV-1451 uptake independent of clinical diagnosis. Penalized multinomial regression analyses were utilized to assess diagnostic utility. Logopenic-PPA showed striking uptake throughout neocortex, particularly temporoparietal, compared to controls, semantic-PPA, and agrammatic-PPA. Semantic-PPA and agrammatic-PPA showed milder patterns of focal [ 18 F]AV-1451 uptake. Semantic-PPA showed elevated uptake (left>right) in anteromedial temporal lobes, compared to controls and agrammatic-PPA. Agrammatic-PPA showed elevated uptake (left>right) throughout prefrontal white matter and in subcortical gray matter structures, compared to controls and semantic-PPA. The principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 indicated two primary dimensions, a severity dimension that distinguished logopenic-PPA from agrammatic-PPA and semantic-PPA, and a frontal versus temporal contrast that distinguishes agrammatic-PPA and semantic-PPA cases. Diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451was superior to MRI and at least equal to FDG-PET. [ 18 F]AV-1451binding characteristics differ across the PPA variants and were excellent at distinguishing between the variants. [ 18

 12. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  OpenAIRE

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 13. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Richter, Jörg

  2013-01-01

  - Beskrivelse. Parental Stress Scale (PSS) er et spørreskjema med 18 utsagn som foreldre skal besvare for å gi et mål på stressnivå forbundet med det å være foreldre. Instrumentet ble utgitt på engelsk av de amerikanske forskerne Judy O. Berry og Warren H. Jones i 1995. Ane Nærde ved Atferdssenteret står bak den norske oversettelsen. Opplysninger om rettighetshavere foreligger ikke. Tidsbruk og kompetansekrav knyttet til bruk av testen er ukjent. Litteratursøk. Av 51 identifiserte refe...

 14. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

  OpenAIRE

  Gotaas, Nora; Højdahl, Torunn

  2006-01-01

  Brobyggerprosjektet ved Primærmedisinsk verksted var et 3- årig prosjekt rettet inn mot unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Formålet var å prøve ut virkemidler for å styrke den straffedømtes evne til mestring av egen livssituasjon, og å bygge og utvikle sosiale bånd mellom livet innenfor og livet utenfor fengselsmurene. Evalueringen beskriver og vurderer gjennomføringen av prosjektet. NIBRs del av rapporten er rettet inn mot de organisatoriske sidene v...

 15. Binding characteristics of 9-fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenzazine (AV-133) to the vesicular monoamine transporter type 2 in rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsao, H.-H. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Lin, K.-J. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Nuclear Medicine, Chang Gung University and Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan (China); Juang, J.-H. [Division of Endocrinology and Metabolism, Chung Gung University and Chung Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan (China); Skovronsky, Daniel M. [Avid Radiopharmaceuticals, Philadelphia, PA (United States); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (United States); Yen, T.-C. [Department of Nuclear Medicine, Chang Gung University and Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan (China); Wey, S.-P. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Kung, M.-P. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (United States)], E-mail: kungmp@sunmac.spect.upenn.edu

  2010-05-15

  The vesicular monoamine transporter type 2 (VMAT2) is highly expressed in pancreatic {beta}-cells and thus has been proposed to be a potential target for measuring {beta}-cell mass (BCM) by molecular imaging. C-11- and F-18-labeled tetrabenazine derivatives targeting VMAT2 have shown some promising results as potential biomarkers for BCM. In the present study, we examined the binding characteristics of 9-fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenzazine ([{sup 18}F]AV-133), a potential PET tracer for BCM imaging, in rat pancreas and rat brain. Methods: Pancreatic exocrine cells and pancreatic islet cells were isolated and purified from Sprague-Dawley rats. Membrane homogenates, prepared from both pancreatic exocrine and islet cells as well as from brain striatum and hypothalamus regions, were used for in vitro binding studies. In vitro and ex vivo autoradiography studies with [{sup 18}F]AV-133 were performed on rat brain and rat pancreas sections. Immunohistochemistry studies were performed to confirm the distribution of VMAT2 on islet {beta}-cells. Results: Excellent binding affinities of [{sup 18}F]AV-133 were observed in rat striatum and hypothalamus homogenates with K{sub d} values of 0.19 and 0.25 nM, respectively. In contrast to single-site binding observed in rat striatum homogenates, rat islet cell homogenates showed two saturable binding sites (site A: K{sub d}=6.76 nM, B{sub max}=60 fmol/mg protein; site B: K{sub d}=241 nM, B{sub max}=1500 fmol/mg protein). Rat exocrine pancreas homogenates showed only a single low-affinity binding site (K{sub d}=209 nM), which was similar to site B in islet cells. In vitro autoradiography of [{sup 18}F]AV-133 using frozen sections of rat pancreas showed specific labeling of islets, as evidenced by co-localization with anti-insulin antibody. Ex vivo VMAT2 pancreatic autoradiography in the rat, however, was not successful, in contrast to the excellent ex vivo autoradiography of VMAT2 binding sites in the brain. In vivo/ex vivo islet

 16. A new method of building permanent A-V block model: ablating his-bundle potential through femoral artery with pre-implanted biventricular pacemaker.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Zheng; Hai-ge, Ye; Jin, Li; Wan-chun, Ye; Lu-ping, Wang; Yue-chun, Li; Jia-Feng, Lin

  2014-11-20

  To explore the feasibility of a new method of achieving a permanent A-V block animal model. 16 beagles were randomly divided into two groups based on the method of their pre-implanted biventricular pacemakers. (1) In the first group (8 beagles), the A-V block model was achieved by ablating his-bundle potential at the site of the left ventricular superior-septum, under the aortic sinus, through femoral artery. (2) In the second group (8 beagles), the A-V block model was achieved by ablating his-bundle potential at the triangle of Koch, through femoral vein. A complete A-V block model was achieved as a standard in this study. The success rates, intraoperative arrhythmias, operative and X-ray exposure time, intraoperative bleeding amount were assessed in this two groups, both animal models were followed up for four weeks and then fasted to monitor myocardial pathological changes. The success rate of the first group, which with fewer intraoperative arrhythmias, and less operative and X-ray exposure time, was significantly higher than the second group. Compared with traditional animal method, our new method of ablating his-bundle potential at the left ventricle from the femoral artery has a higher success rate, fewer occurrence of malignant arrhythmias, and less operation and X-ray time. Thus, our new method should be preferred in the building of Permanent A-V Block Model.

 17. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 18. Être dans la musique Getting into the Music. Aesthetic Experience and “Mind Tripping”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurent Legrain

  2011-02-01

  Full Text Available “Être dans la musique”… cette expression maintes fois entendue dans le cadre d’interviews ou de discussions informelles menées avec des amateurs de jazz montre toute l’importance de ces moments musicaux particuliers dans les trajectoires des amateurs. Mais comment approcher analytiquement cet état fugace et, à la manière des amateurs, le placer au centre de nos préoccupations ? En dénouant le corset kantien qui enserre l’esthétique, de nombreux auteurs ont esquissé les contours d’une notion, celle de l’expérience esthétique, qui s’approche de ce que les amateurs évoquent par cette expression. Le plaisir, l’oubli de soi y sont vus comme des dimensions constitutives. Les concepts de déambulation et de logique dispositive chers au sociologue Emmanuel Belin peuvent nous aider, d’une part, à mieux cerner le dynamisme propre de cette forme d’expérience, et d’autre part, à mieux comprendre comment elle émerge d’un travail collectif sur l’environnement. Sur base de l’ethnographie d’un groupe d’amateurs se mettant en condition pour le concert du soir, cet article propose de rapprocher la notion d’expérience esthétique de celle de déambulation et de dégager la plus-value de ce rapprochement.“Getting into the music”… this expression, often heard in the context of interviews or abstract discussions held with jazz lovers, shows the major importance of these particular musical moments along the paths of jazz lovers. But how to approach this fugacious state analytically and, like jazz lovers, place it at the centre of our concerns ? In untying the Kantian corset bound around aesthetics, many authors have outlined the contours of a concept, that of aesthetic experience, approaching what jazz lovers evoke via this expression. Pleasure and forgetting oneself are seen as constitutive dimensions here. The concepts of “mind tripping” and “dispositive logic” dear to the sociologist Emmanuel

 19. La métaplasie osteoide de l'endomètre après une grossesse à terme: à propos d'un cas rare

  Science.gov (United States)

  Jayi, Sofia; Bouguern, Hakima; Fatemi, Hind; Chaara, Hikmat; Laamarti, Afaf; Melhouf, Aabdelilah

  2013-01-01

  La métaplasie ostéoïde de l'endomètre (MOE) est une entité rare correspondant à la présence de tissu osseux dans l'endomètre, elle est le plus souvent diagnostiquée dans un contexte d'infertilité secondaire faisant suite à une grossesse interrompue. Même si plusieurs facteurs de risque sont répertoriés, sa physiopathologie reste mal connue et sa traduction clinique est très variable. Nous rapportons un cas de MOE apparu suite à un curetage pour rétention placentaire en post-partum. Le diagnostic a été suspecté par l'hystéroscopie et confirmé par l’étude anatomopathologique. A notre connaissance c'est le premier cas décrit suite à un accouchement à terme. A travers notre cas et à la lumière d'une revue de la littérature nous insistons sur les caractéristiques épidémiologiques, physiopathologiques, cliniques et para cliniques de cette entité rare, dont la connaissance est primordiale pour un diagnostic sûr et par conséquent un traitement adapté permettant souvent de récupérer la fertilité de la patiente. PMID:23898363

 20. Imaging characteristic of dual-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET for the concomitant detection of perfusion deficits and beta-amyloid deposition in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, Kun-Ju; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Yen, Tzu-Chen; Hsu, Jung-Lung; Huang, Chin-Chang; Huang, Kuo-Lun

  2016-01-01

  We investigated dual-phase 18 F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging for the concomitant detection of brain perfusion deficits and beta-amyloid deposition in patients with Alzheimer's disease (AD) and amnestic mild cognitive impairment (MCI), and in cognitively healthy controls (HCs). A total of 82 subjects (24 AD patients, 44 MCI patients and 14 HCs) underwent both dual-phase 18 F-AV-45 PET and MRI imaging. Dual-phase dynamic PET imaging consisted of (1) five 1-min scans obtained 1 - 6 min after tracer injection (perfusion 18 F-AV-45 imaging, pAV-45), and (2) ten 1-min scans obtained 50 - 60 min after tracer injection (amyloid 18 F-AV-45 imaging). Amyloid-negative MCI/AD patients were excluded. Volume of interest analysis and statistical parametric mapping of pAV-45 and 18 F-AV-45 images were performed to investigate the perfusion deficits and the beta-amyloid burden in the three study groups. The associations between Mini-Mental State Examination (MMSE) scores and global perfusion deficits and amyloid deposition were investigated with linear and segmental linear correlation analyses. HCs generally had normal pAV-45 findings, whereas perfusion deficits were evident in the hippocampus, and temporal, parietal and middle frontal cortices in both MCI and AD patients. The motor-sensory cortex was relatively preserved. MMSE scores in the entire study cohort were significantly associated with the degree of perfusion impairment as assessed by pAV-45 imaging (r = 0.5156, P < 0.0001). 18 F-AV-45 uptake was significantly higher in AD patients than in the two other study groups. However, the correlation between MMSE scores and 18 F-AV-45 uptake in MCI patients was more of a binary phenomenon and began in MCI patients with MMSE score 23.14 when 18 F-AV-45 uptake was higher and MMSE score lower than in patients with early MCI. Amyloid deposition started in the precuneus and the frontal and temporal regions in early MCI, ultimately reaching the maximum burden in advanced