WorldWideScience

Sample records for sposob polucheniya mnogofunktsionalnoi

 1. Gednerowe zróżnicowanie sposobów posługiwania się Internetem

  OpenAIRE

  Bujała, Anna

  2012-01-01

  The results of the Polish edition of the World Internet Project 2011 indicate gender differences both in the intensity of Internet usage and the ways in which it is used. Women spend less time online, have shorter experience online, and express less openness towards online relationships or services. The main gender difference in the kinds of activities undertaken online concerns entertainment – men engage much more often in activities such as playing games, listening to music ...

 2. BA-FA BA-FA : kak sposob razreshenija mezhnatsionalnõhh konfliktov / Lada Davõdova

  Index Scriptorium Estoniae

  Davõdova, Lada

  1997-01-01

  Organisatsiooni "People to people Estonia" poolt korraldatud "Workshop on Conflict Resolution in Estonia" - Venekeelse noorsoo integreerimiseks läbi viidud projekt, rahvustevaheliste konfliktide vältimine

 3. Razvitie gazovoj infrastruktury zarubezhnyh stran Vostochnoj Baltiki kak sposob povyshenija ih jenergeticheskoj bezopasnosti [Gas infrastructure development in the countries of East Baltic as a way to increase energy security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golyashev Alexander

  2013-01-01

  Full Text Available In the context of regional gas infrastructure development this paper considers the issue of energy security of the countries of East Baltic, which depend heavily on a single energy supplier — Russia. In recent years, the countries of the region have announced several LNG terminal construction projects. The European Union will provide political and financial support to only one of these projects. The paper explores the role of gas and energy in the economy of the Eastern Baltic countries. The author concludes that the countries mostly dependent on Russian gas are Lithuania and Latvia. The announced LNG terminal projects are being reviewed in detail. Their necessity is estimated from the perspective of the current and future demand for natural gas, including the terms and conditions of contracts concluded with OAO Gazprom. Different scenarios and prospects for individual LNG terminal projects and associated pipeline infrastructure are evaluated. It is shown that the inability of countries to find a political compromise on this issue and the terms of existing contracts for Russian gas, as well as low domestic demand for gas hamper the implementation of a regional LNG terminal project even in the long term.

 4. Vyryvajas' iz objatij politiki. Issledovanie kul'tur vospominanija kak sposob pooshhrenija istoricheskogo dialoga v litovsko-rossijskih otnoshenijah [An escape from the embrace of politics. A study into the cultures of remembrance as a means to encourage a historical dialogue in Lithuanian-Russian relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Safronovas Vasilijus

  2012-01-01

  Full Text Available This article focuses on the factors inhibiting a productive rethinking of the past in contemporary Lithuanian-Russian relations. The rethinking of the past is understood as a process facilitating the reconsideration of historical meanings through adjusting them to the expectations and values of the contemporary society. The author argues that in this process historical research — as an important tool for encouraging the co-existence of communities —should fulfil certain social functions. Having chosen the Lithuanian-Russian communication space as a case, the author emphasizes the need to develop an interest in mutual knowledge of cultures of remembrance in this space. Outlining the strategies specific to the prevailing cultures of remembrance in contemporary Russia and Lithuania, the author addresses the issue of their proper relationship, as well as that of the appropriateness of historical policy. The criminalisation of certain evaluations of the past and the academic dialogue between historians are regarded as two opposite extremes of historical policy actually existing in the Lithuanian-Russian communication space. The author stresses that research into the values and interpretations of the past peculiar to certain social groups in both Lithuania and Russia may be considered as a basis for further development of the historical dialogue. It is assumed that such research may contribute to the improvement in the field of politics of history.

 5. Badania nad komunikacją międzykulturową

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilczewski, Michał; Søderberg, Anne-Marie

  2017-01-01

  jako badanie narracyjne. Proponujemy, by podejście narracyjne zostało wykorzystane w badaniach nad komunikacją międzykulturową, gdyż oferuje narzędzia dające dostęp do sposobów, w jakie uczestnicy komunikacji opowiadają o swoich międzykulturowych doświadczeniach, do refleksji na ich temat, więc metoda...

 6. Badanie zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – problemy etyczne i metodologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Dąbkowski

  2014-06-01

  Full Text Available W oryginalnych polskich opracowaniach dotyczących seksualności dzieci i młodzieży, a także w planowaniu badań z tego zakresu można zaobserwować istotne niedoskonałości metodologiczne i kwestie budzące kontrowersje etyczne, począwszy od „wrażliwości” tematyki, spotykającej się ze zróżnicowaną oceną społeczną, poprzez trudności w badaniach porównawczych (większość literatury pochodzi z anglojęzycznego obszaru kulturowego, specyfikę doboru populacji badanych (zawężonej nieomal zupełnie do ofiar molestowania seksualnego, na trudnościach w formułowaniu celów badawczych i sposobów ich realizacji bez narażania osób badanych na możliwe szkody skończywszy. Istotnymi ograniczeniami, ściśle związanymi z wymienionymi problemami etycznymi, są aspekty metodologiczne badań zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – zarówno zdrowej, jak i z grup klinicznych. W pracy omówiono niedoskonałości różnych sposobów zbierania danych i metod badawczych (opisy przypadków – case studies, wywiady zbierane od dzieci i młodzieży dotyczące ich zachowań seksualnych, retrospektywne opisy własnych zachowań seksualnych z czasu dzieciństwa i adolescencji dokonywane przez młodych dorosłych, obserwacje zachowań seksualnych młodszych dzieci dokonywane przez rodziców i opiekunów, standaryzowane skale oceny zachowań, obserwacja bezpośrednia oraz samomonitorowanie i badania neuroobrazowe, a także związane z nimi korzyści. Wartości i ograniczenia tych metod przedstawione są w optyce aksjologicznej, na podstawie badań własnych dzieci z populacji klinicznej.

 7. Innovation Levels in the Economies of Central and Eastern Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krajewski Stefan

  2014-09-01

  Full Text Available Wchodząc do Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC uzyskały szanse na przyspieszone przekształcenie się w społeczeństwa oparte na wiedzy, mające nowoczesne, proinnowacyjne gospodarki, które swoją siłę i konkurencyjność budzą na rozwoju rodzimej myśli technicznej. Osiągnięcie tego wymaga jednak dużego wysiłku i radykalnych oraz głębokich zmian w porównaniu ze stanem dotychczasowym: sformułowania nowych priorytetów oraz celów strategicznych i sposobów ich realizacji (w tym strategii innowacyjnych, dokonania realokacji zasobów finansowych i rzeczowych, rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury społecznej i technicznej. Są to wyzwania trudne, ale ich skuteczna realizacja jest niezbędna, aby CEEC uniknęły marginalizacji i stały się równoprawną częścią UE.

 8. What has changed in France in coastal flood risk management after Xynthia storm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cunge Jean

  2014-10-01

  Full Text Available Co zmieniło się we Francji w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na wybrzeżach po sztormie Xynthia. W rok po sztormie Xynthia, który w nocy z 27 na 28 lutego 2010 roku w tragiczny sposób dotknął departamenty Vendée i Charente-Maritime francuskiego wybrzeża Atlantyku, władze wprowadziły krajowy plan ograniczania skutków szybkich powodzi (MEDDTL 2011. Dotyczy on także sposobów zarządzania zalewami morskimi. W niniejszym artykule analizowano częściowe wyniki realizacji tego planu oraz jego skuteczności w perspektywie katastrofy Xynthia oraz w świetle innych dramatycznych powodzi przybrzeżnych, które wystąpiły w okresie zimowym 2013/2014 w Bretanii. Jedną z długoterminowych lekcji, która należy wyciągnąć z Xynthii, jest pilna potrzeba całkowitej zmiany gospodarki przestrzennej nadbrzeżnych osiedli, która od ponad dwóch wieków nie miała wiele wspólnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sam żywioł i jego następstwa objawiły również słabą świadomość ryzyka powodziowego na terenach przybrzeżnych i głęboki brak odpowiedzialności zbiorowej zarówno władz samorządowych, jak i administracji.

 9. O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Cemborowski

  2014-11-01

  Full Text Available Promoting the Wielkopolska dialect on the Internet. Research report The aim of this article is to show the forms of promotion and distribution of the Wielkopolska dialect on the Internet. The sources that were used in this study are interviews with respondents residing the międzychodzki district, a survey conducted among young people speaking this dialect and the most popular Internet forms, which affect the behavior of the dialect in the language of the younger generation of users. The article describes: Internet memes, a social networks fanpage, dictionary entries in an electronic form, blogs, music promoted by websites, clothing, and everyday objects that are distributed on auction sites - the author takes into account the use of these forms in order to promote and disseminate the Wielkopolska dialect.   O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań Celem tego artykułu jest wskazanie sposobów promocji i dystrybucji dialektu wielkopolskiego w Internecie. Materiały użyte w tym studium pochodzą z wywiadów z informatorami zamieszkującymi w okolicach Międzychodu, ankiety przeprowadzonej wśród młodych osób używających dialektu oraz obserwacji najpopularniejszych form internetowych, które mają wpływ na zachowanie dialektu w języku młodego pokolenia użytkowników. W artykule opisano: internetowe memy, fanpage’e na portalach społecznościowych, ilustracje z hasłami słowniko­wymi, blogi, muzykę promowaną w sieci, ubrania i przedmioty codziennego użytku rozprowadzane na internetowych aukcjach. Autor bierze pod uwagę użycie tych form w celu promocji i upowszechniania dialektu wielkopolskiego.

 10. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawcze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Czarkowska

  2017-12-01

  Full Text Available Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – new research perspectivesThe goal of this paper is to present the vast array of content that is emerging within social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest and analyze the ways in which they can be classified. This is a review of the available interdisciplinary methods and factors that should be taken into consideration when researching the genelogy of the texts that arise in the network. The Internet has changed the face of social communication. It has highlighted processes that were much less visible before. The challenge for researchers is to analyze the enormous amount of content and incorporate it into a classification system. Above all, statements made on social media platforms, such as Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest, require analysis. Previous attempts to systematize them did not correspond to the reality of the network. Research on the Internet genres and communication forms requires the use of relevant analytical tools and interdisciplinary approaches.   Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawczeCelem publikacji jest zaprezentowanie ogromnej liczby różnorodnych treści, które powstają w ramach platform społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest, oraz analiza dostępnych sposobów ich klasyfikacji. Chodzi zatem o przegląd dostępnych interdyscyplinarnych metod i czynników, które warto brać pod uwagę przy badaniach genologicznych tekstów, które powstają w sieci. Internet zmienił oblicze społecznej komunikacji. Uwypuklił procesy, które do tej pory nie były tak widoczne. Wyzwaniem dla badaczy jest analiza ogromnej ilości treści i ujęcie ich w system klasyfikacji. Analizy wymagają przede wszystkim komunikaty powstające w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest. Dotychczasowe próby systematyzacji nie odpowiadały realiom sieci. Badania form

 11. Towards Application of Speech Act Theory to Opinion Mining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Magdalena Pluwak

  2016-12-01

  Full Text Available Towards the Application of Speech Act Theory to Opinion Mining The paper refers to the pragmatics’ perspective on opinion mining in Polish and English, inspired by the discrepancy between the coverage of sentiment analysis and the market demand. An analysis of speech acts expressed in opinion texts reveals that almost half of all opinions include ways of indirect evaluation that might not get extracted while applying traditional methods of sentiment analysis based on direct evaluative vocabulary and polarity lexicons. Coding of sentiment with respect to speech acts could vastly broaden data mining results within an NLP-system.   O zastosowaniu teorii aktów mowy w ekstrakcji danych z tekstów opinii internetowych Jedno z aktualnych zagadnień językoznawstwa komputerowego, jakim jest automatyczne badanie wydźwięku wypowiedzi, nie uwzględniło dotychczas w wystarczającym stopniu pragmatyki językoznawczej, np. aktów mowy Austina (1961 i Searla (1969, a zatem również implicytnych sposobów wyrażania ewaluacji. Tymczasem podejście od pragmatyki ku konstrukcjom przełożonym na reguły programistyczne umożliwiłoby nie tylko szersze spojrzenie na analizę sentymentu, ale też zbliżyłoby automat do sposobu, w jaki odbiera go człowiek. W szczególności chodzi tu sposoby wyrażania (niezadowolenia wykraczające poza poziom leksykalny (bez nacechowanej negatywnie leksyki, typu Nigdy więcej tam nie pójdę. Artykuł prezentuje: 1. aktualne podejścia do analizy wydźwięku w lingwistyce komputerowej, 2. propozycję zastosowania podejścia pragmatycznego, 3. wyniki badania próbki tekstów opinii internetowych pod kątem występowania w nich aktów mowy, 4. propozycję utworzenia reguł ekstrakcji danych na ich podstawie. Zaprezentowane podejście zakłada hipotezę wtórnej oralności, czyli tego, że język opinii jest zapisanym językiem mówionym.

 12. An open stylometric system based on multilevel text analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Eder

  2017-12-01

  ów klasyfikacji tekstów, gdyby tylko owe metody oraz odpowiednie narzędzia były bardziej dostępne dla uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych. Artykuł niniejszy omawia założenia teoretyczne oraz w pełni funkcjonalny prototyp otwartego systemu stylometrycznego, którego szerokie zastosowanie umożliwią dwie jego cechy: elastyczność techniczna oraz dostosowywalność do różnych pytań badawczych. System opiera się na instalacji serwerowej sprzęgniętej z sieciowym interfejsem użytkownika. Uwalnia to użytkownika od konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych programów. Jednocześnie system oferuje wiele sposobów analizowania tekstów nie tylko na poziomie leksykalnym, lecz także poprzez cechy językowe niskiego poziomu. Daje to możliwość stosowania systemu na wiele różnych sposobów, od typowych testów stylometrycznych do analizy semantycznej dokumentów. Wewnętrzna architektura systemu składa się z wielu elementów znanych ze swej funkcjonalności, w tym z pakietu Stylo przeznaczonego do analiz stylometrycznych oraz pakietu Cluto służącego do zaawansowanej analizy skupień. Artykuł omawia: (1 Koncepcję całego systemu, postrzeganą z punktu widzenia użytkownika, (2 Architekturę systemu oraz jego elementy odpowiedzialne za przetwarzanie tekstu, (3 Cechy językowe służące do opisu dokumentów, (4 Zastosowanie modułów analizy danych, takich jak Stylo czy Cluto. W artykule zostały też przedstawione przykładowe zastosowania systemu.

 13. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 14. Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych / Cartographic presentation of propaganda information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Borowicz

  2015-12-01

  Full Text Available Pomimo gwałtownego rozwoju technik przekazu i zapisu informacji w ostatnich latach, mapa nadal stanowi jeden z najbardziej efektywnych sposobów przekazywania informacji. Ma ogromny wpływ na postrzeganie świata przez jej odbiorców, ponieważ informacja przedstawiona na mapie – gdzie fakty i zjawiska zostały rozmieszczone w przestrzeni geograficznej – zwykle uznana zostaje za wiarygodną. Każda mapa jest subiektywnym dziełem kartografa (autora, redaktora, wydawcy. Niektóre z nich jednak podlegają tak silnemu jego wpływowi, że stają się narzędziem w służbie propagandy. Zamiarem kartografa staje się wówczas skupienie uwagi odbiorców na idei, którą stara się zaakcentować, a w efekcie uzyskanie wpływu na opinię publiczną,. Mapa stanowi element propagandy wizualnej – obok ulotek, plakatów, prasy, fotografii, transparentów. Bardzo często treści propagandowe bywają zamieszczane na mapach, kiedy stają się one argumentami dla politycznej perswazji w przypadku roszczeń terytorialnych. W ten sposób stają się one elementem strategicznym w walce o terytoria. Mogą towarzyszyć procesowi kształtowaniu się granic państwowych lub administracyjnych, podkreślać mocarstwowość określonego obszaru lub dokumentować konieczność rewizji rubieży. Bywają opracowywane na użytek propagowania osiągnięć, sukcesów społeczeństwa lub też dla głoszenia przekonań i ideologii pewnej grupy ludzi. Mogą towarzyszyć różnorodnym innym wydarzeniom społecznym, gospodarczym, politycznym, budzącym emocje opinii publicznej. Ponieważ w procesie przekazu informacji przy pomocy mapy zaangażowany jest receptor wzroku, do dyspozycji kartografa-propagandzisty pozostaje szereg środków graficznej prezentacji, typowych dla różnych graficznych form propagandy wizualnej, ale także takich, które wynikają z właściwości mapy. Należą do nich: odwzorowanie kartograficzne, skala, treść podkładowa, dane, generalizacja

 15. Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pasieka

  2014-06-01

  jej rodzinie rożnych modeli życia i rożnych sposobów postrzegania tożsamości żydowskiej. Podejmując wymienione zagadnienia, Brodkin oferuje szereg cennych refleksji dotyczących konstrukcji kategorii rasowych i etnicznych, zjawiska dyskryminacji oraz relacji pomiędzy tożsamością etniczną, klasową i genderową.

 16. WYSTĘPOWANIE ROŚLIN INWAZYJNYCH W OBRĘBIE BUDOWLI I POWIERZCHNI UTWARDZONYCH W DOLINACH RZECZNYCH KARPAT I KOTLINY SANDOMIERSKIEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik WRÓBEL

  Full Text Available Badania terenowe, prowadzone w latach 2010-2016, w dolinach rzecznych polskiej części Karpat oraz w Kotlinie Sandomierskiej i w przylegającym do niej odcinku doliny Wisły, miały za zadanie uzupełnić, wiedzę o występowaniu inwazyjnych gatunków roślin (inwaderów w najsilniej przekształconych dolinach rzecznych, a w szczególności określić typy zabudowy dolin rzecznych, sprzyjające rozprzestrzenianiu się tych gatunków. Przeanalizowano 118 transektów zlokalizowanych zarówno w regionach górskich, podgórskich i nizinnych, w odcinkach uregulowanych jak i nieuregulowanych dolin rzecznych, cieków o różnej wielkości. Wyodrębniono główne typy/kategorie zabudowy, łączące w sobie: obiekty hydrotechniczne i przeciwpowodziowe, w tym obwałowania, umocnienia brzegowe i ostrogi korytowe (I, mieszkalną i usługową zabudowę śródmiejską (II, drogowe i kolejowe linie komunikacyjne, w tym mosty (III, wyrobiska górnicze, zabudowę produkcyjną, wydobywczą, magazynową i towarzyszącą (IV, zabudowę rozproszoną, ogródki działkowe (V oraz odrębne place, parkingi i składowiska (VI. Na częściach transektów, obejmujących różne formy zabudowy, najczęściej zanotowano występowanie Solidago gigantea / S. canadensis (46, Impatiens glandulifera (30, Echinocystis lobata (22, Robinia pseudoacacia (17, Helianthus tuberosus (15 i Impatiens parviflora (15. Największa liczba stanowisk gatunków inwazyjnych w relacji do wszystkich ich stwierdzeń została zanotowana na różnego rodzaju budowlach hydrotechnicznych, w tym na umocnieniach brzegowych różnego typu. Obserwacje prowadzone w zakresie wpływu inwestycji regulacyjnych na szatę roślinną wskazują, że nie ma istotnych różnic co do zastosowanych sposobów zabudowy umocnieniowej brzegów, które można byłoby uznać za bardziej przyjazne środowisku. W każdym przypadku następuje pozostawianie odkrytego podłoża i promowanie wkraczania inwaderów.

 17. The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków – a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oktaba Lidia

  2014-03-01

  Full Text Available Celem pracy było określenie właściwości gleb różnie użytkowanych i ocena wpływu antropopresji na akumulację węgla oraz azotu w glebach Pruszkowa - średniej wielkości miasta w centralnej Polsce. Przedmiotem analizy były powierzchniowe warstwy gleby (0-20 cm zebrane w 36 miejscach. We wszystkich przypadkach pobierano próbki mieszane. Łącznie analizow ano 12 próbek z trawników, 11 z ogródków działkowych, 9 z pól i 4 z nieużytków. Trawniki i ogrody działkowe były traktowane jako centralna strefa I - pod silną presją czynników antropogenicznych, natomiast pola i nieużytki były traktowane jako strefa II - o potencjalnie niskim poziomie antropogenicznego wpływu. Analiza statystyczna wykazała istotnie wyższe (p = 0,008 ilości węgla organicznego (Corg w glebach trawników (średnia 20,5 g-kg-1 i ogródków' działkowych (21,7g kg_l ze strefy I, niż w glebach nieużytków (10,4 g-kg-1 i pól (1,27 g-kg-1 ze strefy II. Powierzchniowa warstwa gleby z ogródków działkowych zaw ierała również znacznie większą ilość azotu ogólnego (Nt (średnio 1,1 g-kg-1 niż gleby innych sposobów użytkowania. Nie stwierdzono zależno- ści ilości Corg od składu granulo metrycznego gleby, co w połączeniu z bardzo wysokim stosunkiem C/N sugerować może antropoge- niczne pochodzenie w ęgla. Stosunek C/N najwyższy był w glebach trawników (wartość średnia 26,2 i znacząco różnił się (p = 0,04 od wskaźników C/N w glebach pól i ogródków działkowych. To wskazuje na niską intensywność transformacji humusu. Inne właściwo- ści chemiczne, jak: kwasowość hydrolityczna, pojemność sorpcyjna, wymienne kationy zasadowe były również wyższe w centralnej części miasta Pruszkowa. Dane te wykazują wpływ urbanizacji na właściwości gleby.

 18. Pamięć o granicach. Demarkacyjna produktywność Wodzic w mijackich wsiach Bituše i Ehloec

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Rękas

  2016-10-01

  Full Text Available Memory of the borders: The demarcation productivity of Vodici in the Mijaci - inhabited Macedonian villages of Bituše and Ehloec The main aim of this article is to present ways of expressing the inner (religious and exter­nal (ethnic social boundaries of Mijaks, as they appear during the celebration of the festival of Epiphany (Revelation of Lord / Baptism of Christ in the Jordan / Vodici in the villages of Bituše and Ehloec (Western Macedonia. The realization of this goal is based on the notion of the demarcation productivity of Vodici, developed based on Nikita Ilyich Tolstoy’s theory of ritual codes, with its semiotic foundations of Yuri Lotman’s signifying elements; insights concerning the relationship between rituals and social boundaries made by Anthony Cohen and Macin Lubaś; Clifford Geertz’s observations on the ritual ignorance of newly-created urban social patterns; the notions of collective memory of religious groups of Maurice Halbwachs; Paul Connerton’s commemorative ceremonies and the concept of media of memory, developed by Jan Assmann, Astrid Erll and others. The sources of analysis are the results of my fieldwork, i.e. participant observation and in-depth interviews (primary sources, 2012–2014, carried out in the mentioned villages, as well as secondary sources: printed materials, manuscripts, as well as audio and video recordings.   Pamięć o granicach. Demarkacyjna produktywność Wodzic w mijackich wsiach Bituše i Ehloec Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie sposobów ekspresji wewnętrznych (różnowierczych i zewnętrznych (etnicznych granic społecznych Mijaków, ujawniających się podczas obchodów święta Epifanii (Objawienie Pańskie/Chrzest Chrystusa w Jordanie/ Wodzice we wsiach Bituše i Ehloec (zachodnia Macedonia. Realizację tego zamierzenia autorka opiera na demarkacyjnej produktywności Wodzic, wypracowanej w oparciu o teorie: kodów obrzędowych Nikity Ilicza Tołstoja z jej

 19. Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Ziarko

  2011-06-01

  ń zachowania.Ponadto sugerują one potrzebę kształtowania u osób neurotycznych,chorych na RZS, sposobów radzenia sobie z chorobąopartych na dystansowaniu się od niej lub aktywizowaniu ich kontaktówspołecznych.

 20. Niedrożność jako powikłanie leczenia za pomocą żołądkowego balonu odchudzającego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angelika Nowak

  2013-12-01

  Full Text Available Wstęp: Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, która sprzyja powstawaniu schorzeń i pogarsza przebieg już istniejących. Jeden ze sposobów redukcji masy ciała stanowi balon żołądkowy. Jest to bezpieczna metoda, powikłania zdarza‑ ją się bardzo rzadko. Cel pracy: Zapoznanie lekarzy z możliwością wystąpienia niedrożności jako rzadkiego i groź‑ nego powikłania, które może być leczone zachowawczo. Opis przypadku: Trzydziestoośmioletnia pacjentka, hospi‑ talizowana z powodu utrzymujących się od 3 dni silnych dolegliwości bólowych w śródbrzuszu oraz nudności i wymiotów. W wywiadzie założony ponad 9 miesięcy temu balon odchudzający do żołądka. W badaniach obra‑ zowych, m.in. na przeglądowym zdjęciu rentgenowskim i za pomocą tomografii komputerowej jamy brzusznej, uwidoczniono w lewym podbrzuszu nieregularną zmianę odpowiadającą przemieszczonemu balonowi odchudza‑ jącemu. Z uwagi na brak wskazań do doraźnej laparotomii zastosowano leczenie zachowawcze. Ostatecznie doszło do samoistnego wydalenia balonu, uzyskano poprawę stanu ogólnego i ustąpienie dolegliwości. Omówienie przy‑ padku: Leczenie otyłości poprzez założenie balonu żołądkowego jest małoinwazyjną metodą terapii. Skuteczność oraz brak powikłań zależą jednak od wiedzy chorego o możliwych powikłaniach, zarówno otyłości, jak i wybranej metody leczniczej, poczucia choroby oraz motywacji pacjenta do osiągnięcia celu terapii. Objawy samoistnego wydalania balonu są objawami ciała obcego w przewodzie pokarmowym. W opisanym przypadku ewoluowały one wraz z przemieszczaniem się balonu przez kolejne odcinki przewodu pokarmowego – były to objawy wysokiej nie‑ drożności i kolki jelitowej. Dokładne zlokalizowanie balonu oraz ustalenie odcinka przewodu pokarmowego, w jakim się znajdował, były możliwe po wykonaniu tomografii komputerowej jamy brzusznej. W tym przypadku zastosowano zachowawczą metod