WorldWideScience

Sample records for sponu uzivne plochy

 1. Vliv nově vzniklé vodní plochy na vlhkost vzduchu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartůňková, Kristýna; Pop, Lukáš; Sokol, Zbyněk

  2017-01-01

  Roč. 70, č. 4 (2017), s. 114-119 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA TA ČR TA01020592 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : water reservoir * humidity * high resolution numerical weather prediction model * ALAKE-H model Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 2. Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartůňková, Kristýna; Sokol, Zbyněk

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 4 (2013), s. 106-110 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA TA ČR TA01020592 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : lake * microclimate * air temperature * COSMO model Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2013/vh04-2013.pdf

 3. Závislost dimenze fraktálu lomové plochy na mechanismu šíření trhliny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dlouhý, Ivo; Strnadel, B.

  2002-01-01

  Roč. 57, 6/8 (2002), s. 46-54 ISSN 0018-8069 R&D Projects: GA ČR GA106/01/0342; GA AV ČR IAA2041003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : intergranular fracture * fracture toughness * fractal dimension Subject RIV: JG - Metallurgy

 4. Vliv podmínek šíření trhliny na dimenzi fraktálu lomové plochy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Němec, Ondřej; Dlouhý, Ivo; Strnadel, B.

  2003-01-01

  Roč. 41, č. 3 (2003), s. 177-192 ISSN 0023-432X R&D Projects: GA ČR GA106/01/0342; GA AV ČR IAA2041003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : tempered microalloyed steel * fractography * fracture toughness Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics Impact factor: 0.563, year: 2003 http://www.kovmat.sav.sk/km3-03.htm

 5. Posouzení vlivu simulovaného poškození listové plochy na výnos a kvalitu cukrovky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cerkal, R.; Dvořák, J.; Kamler, Jiří; Hřivna, L.

  2006-01-01

  Roč. 122, 9-10 (2006), s. 257-261 ISSN 1210-3306 R&D Projects: GA MZe QF4192 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : sugar beet Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection Impact factor: 0.078, year: 2004

 6. Obnova druhově bohatých luk na výsypkách po těžbě uhlí, vliv růyných technik a velikosti obnovované plochy

  OpenAIRE

  Kolářová, Petra

  2014-01-01

  Common problems and characteristics of sites affected by the mining are land occupation, pollution, land degradation, hydrologic changes and landscape change what belong to the major environmental problems in many countries. Despite the regulation prescribed by the Mining Act which brought significant progress in post mining land reclamation, emphasise mostly in recovery of production capability of landscape, many recent studies state it may not be so effective in restoration of diversity and...

 7. Vztahy k Itálii a Německu jako třecí plochy československo-jugoslávských vztahů v letech 1929–1934.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Škerlová, Jana

  2015-01-01

  Roč. 23, č. 1 (2015), s. 179-210 ISSN 1210-6860 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : History * 20th century * Czechoslovakia * Kingdom of Yugoslavia * Italy * Germany * foreign policy relations * interwar period Subject RIV: AB - History

 8. Porovnání nabídkových cen nemovitostí v příhraničních oblastech ČR – Rakousko

  OpenAIRE

  Vacek, Jakub

  2012-01-01

  Cílem práce je porovnání cen rodinných domů a analýza realitních trhů v příhraničních oblastech České republiky a Rakouska. Ceny nemovitostí jsou porovnávány podle obytné plochy a metodou porovnání pomocí indexu odlišnosti. Bylo zjištěno, že ceny nemovitostí v Rakousku jsou vyšší, než ceny nemovitostí v České republice. Stejně tak nutné výdaje s koupí související. Avšak z pohledu možného propadu cen je koupě nemovitosti v Rakousku bezpečnější investicí. The aim of this work is to compare f...

 9. Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu

  OpenAIRE

  Táfl, Josef

  2009-01-01

  Cílem bakalářské práce je vytvořit rozdělení kotlů používaných v průmyslu, zejména kotlů pro výrobu tepelné a elektrické energie, dále detailněji popsat hlavní části, ze kterých se kotel sestavuje. Dalším úkolem této práce je sestavení základního postupu návrhu průmyslového kotle dle platných norem. U těchto kotlů se používá pevnostní výpočet, kde se počítají tlakově namáhané součásti a tepelný výpočet, u kterého se dimenzují teplosměnné plochy. The aim of thesis is to create a division of...

 10. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands / Porovnateľná plocha avšak kontrastná biomasa asimilačných orgánov medzi mladými porastmi buka a smreka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konôpka Bohdan

  2014-12-01

  Full Text Available Výskum sa zameral na mladé porasty buka lesného (Fagus sylvatica a smreka obyčajného (Picea abies rovnakého veku (12 rokov, veľmi podobných dimenzií stromov, rastúcich na totožnom stanovišti. Na základe odberu vzorníkov celých stromov (všetky časti okrem jemných koreňov sme skonštruovali alometrické vzťahy pre stromové komponenty. Ako nezávislá premenná sa použila hrúbka na báze kmeňa (d0. Modely vyjadrili nielen biomasu konárov, kmeňa, hrubých koreňov a asimilačných orgánov, ale aj plochu asimilačných orgánov a špecifickú listovú plochu (specific leaf area; SLA. Zistili sme, že základné morfologické vlastnosti asimilačných orgánov varírovali pri obidvoch drevinách pozdĺž vertikálneho profilu koruny. V prípade smreka sa zistili odlišné hodnoty plochy ihlíc a SLA medzi jednotlivými ročníkmi ihlíc. Na úrovni stromu mali buky oveľa viac biomasy drevných častí ako smreky, opačná situácia bola pri asimilačných orgánoch. Preto hodnoty podielu medzi biomasou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu, ako aj pomeru medzi plochou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu boli výrazne vyššie pri smreku než buku. Na úrovni porastu mala smrečina vyššie hodnoty indexu listovej plochy, t. j. LAI (18,64 m2.m−2 v porovnaní s bučinou (12,77 m2.m−2. Kým biomasa asimilačných orgánov bola 4,6-krát väčšia v smrekovom než v bukovom poraste, biomasa drevných časti bola porovnateľná v obidvoch porastoch. Tieto kontrasty naznačujú výrazne odlišnú rastovú stratégiu, resp. alokáciu biomasy medzi bučinami a smrečinami v mladých štádiách

 11. Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba in oil palm plantations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salim Hasber

  2014-12-01

  Full Text Available Štúdia skúma vplyv prvej generácie antikoagulacného rodenticídu chlórofacinonu a druhej generácie bromadiolonu na parametre hniezdenej úspešnosti plamienky driemavej na plantážach palmy olejovej. Založili sa tri pokusné plochy: jedna ošetrená chlórofacinonom, dalšia s bromadiolonom a tretia kontrolná bez rodenticídu. Na chemicky ošetrených plochách sa pocas hniezdnej sezóny rodenticíd vykladal štyri krát. Obsadenost hniezdnych búdok, velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a podiel vyletených mládat plamienky sa zistovali v týždenných intervaloch. Z obsadených hniezd sa tiež v týždenných intervaloch zbierali vývržky. Z výsledkov vyplýva, že podiel obsadených búdok bol štatisticky významne vyšší na chemicky neošetrenej ploche než na plochách s vyloženou otrávenou návnadou. Rovnako aj parametre hniezdenia - velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a pocet vyletených mládat - dosahovali vyšších hodnôt na neošetrenej ploche. Z výsledkov z vysokoúcinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC vyplýva, že 20,56 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 1 ,335 ± 0,073 lg/g a 28,89 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 0,777 ± 0,032 lg/g z vývržkov zozbieraných v rodenticídom ošetrených plochách obsahovalo rezíduá bromadiolonu alebo chlórofacinonu. Priemerná velkost znášky a pocet vyletených mládat negatívne korelovali s priemernou koncentráciou rezíduí rodenticídov vo vývržkoch a s relatívnym podielom vývržkov obsahujúcich tieto rezíduá (R2 k 0.44, P 0.05. Zovšeobecnujúc možno konštatovat, že cím vyššie bolo množstvo chemických rezíduí vo vývržkoch, tým nižšie boli parametre hniezdnej úspešnosti

 12. New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kopp Jan

  2017-03-01

  Full Text Available Studie je zaměřena na změny vodních ploch ve vybraných sídlech Plzeňského kraje (Česko. Zkoumali jsme různé typy venkovských sídel a tři časová období s pomocí historických map, ortofotomap a nástrojů GIS. Abychom mohli diskutovat vliv polohy v rámci sídelního systému, vybrali jsme 15 sídel ze čtyř kategorií území (vnitřní suburbánní, vnější suburbánní, venkovské, venkovské periferní podle vztahu k jádru plzeňské aglomerace. Mezi prvním sledovaným obdobím (1838-1839 a druhým obdobím (1957-1963 není významná změna vodních ploch ve vybraných sídlech. Třetí období, zachycující aktuální stav (2013-2015, se ovšem vyznačuje vznikem velkého počtu drobných vodních ploch - zahradních bazénů a jezírek. Na základě našeho šetření byl v některých sídlech identifikován upadající význam veřejných vodních ploch. Zajímavý je podíl rozlohy zahradních jezírek v některých sídlech, kde mají větší ekologický význam než vodní plochy bazénů. Podíl vodních ploch zahrad (krytých i nekrytých bazénů a jezírek na celkové rozloze vodních ploch intravilánu venkovských sídel je ve většině případů menší než 20%, v suburbánních sídlech až 100%. Podprůměrný podíl těchto nových vodních ploch vykazují sídla periferní oblasti. Rozdíl mezi počtem bazénů v jednotlivých sídlech souvisí s podílem nově vybudovaných domů. Ve vesnických sídlech je sice nižší relativní počet bazénů, ovšem vlivem změny životního stylu na venkově a rekreační funkce některých vesnic, není rozdíl oproti suburbánním sídlům výrazný. Vliv bazénů na spotřebu vody je závislý na individuální technologii výměny vody v bazénech. Rozhodující položkou je napouštění vody do bazénu před začátkem sezóny, což může přetěžovat kapacitu místního vodovodu.