WorldWideScience

Sample records for skallskada skandinaviska riktlinjer

 1. Att utforma en teknisk manual : Med tillhörande riktlinjer

  OpenAIRE

  Runvall, Linda; Parantainen, Satu

  2007-01-01

  Vi, Linda Runvall och Satu Parantainen, har gjort vårt examensarbete för företaget Leine & Linde i Strängnäs. De tillverkar pulsgivare som används inom industrin. Examensarbetet bestod av att göra om en befintlig manual och skriva guidelines (riktlinjer) till Leine & Lindes personal. Under vårt examensarbete har vi använt oss av våra kunskaper inom informationsdesign. Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, beskriver ämnet informationsdesign såhär: ”I...

 2. Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag : En studie utifrån GRI:s riktlinjer

  OpenAIRE

  Nyberg, Niklas; Moberg, Sofia

  2008-01-01

  Sammanfattning Titel: ”Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag – En studie utifrån GRI:s riktlinjer” Seminariedatum: Måndagen 25 Februari 2008 Ämne/kurs: Företagsekonomi C-uppsats, 15 p Författare: Niklas Nyberg, Sofia Moberg Handledare: Margareta Paulsson Nyckelord: GRI, Hållbarhetsredovisning, redovisning, svenska företag Bakgrund: De senaste åren har kraven på svenska företag ökat, och intressenter efterfrågar nu information angående produktion, underleverantörer m.m. Att visa att de ta...

 3. Stable control in FB-boilers. Guidelines for improved control of head fans; Stabilare drift hos FB-pannor. Riktlinjer foer foerbaettrad reglering av huvudflaektar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boman, Katarina; Hedlund, Johan

  2007-12-15

  The general aim is to present research that allows more stable performance in FB-boilers that cause decreased emissions of CO and NO{sub x}, less alarms caused of transient course of events. The primary goal for the project was to clarify how the control of air and flue-gas fans influence on operation stability and how control parameters shall be adjusted for optimized operation. Furthermore it should be clarified whether it is recommended to recirculate flue gas from pressure- or suction side of the flue gas fan. The target group is plant owners with plants that show periodic oscillations that cannot be related to fuel variations. The report can also be used as a support for new and rebuilding. Three plants has been visited and studied considering physical construction of recirculation of flue gas and also for control of air supply. One of the plants was studied more in detail and tests were performed to find the dynamics in components such as fans, dampers and control system. A computerized control model was build for this plant and verified the operation. Then the model was optimized to improve the operation of the plant. The results from the simulations shows that it is possible to build simulation models that correspond well with the real plant operation. Simulations also show that it is possible to optimize the operation of the plant by optimization tests in the simulation model. It is also shown that the constructions of recirculate flue gas from the suction side of the flue gas fan introduce disturbance in the primary air flow which give large consequences in the O2 control which introduce other control oscillations. The simulations also show that more even flow of primary gas flow, evens out the combustion and less oscillations is raised. One recommendation is therefore at new or rebuilding that the recirculation of flue gas is taken at the pressure side of the flue gas fan and that the control of the flow will be subordinated the primary airflow. If the flue gas is taken on the suction side where the pressure vary it must be secured that there is capacity on the fan and dampers to achieve enough flow at all differential pressures that can be expected. Though there will always be larger variations in recirculated flue gas if it is taken on the suction side

 4. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 5. Skapandet av en handbok för ett franchiseföretag : Case: Pub Niska

  OpenAIRE

  Juvonen, Jenni

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att skapa en franchisehandbok för franchiserestaurangen Pub Niska. En franchisehandbok innehåller mer detaljerad information om ett företag, dess riktlinjer och vardagliga rutiner. En franchisehandboks viktigaste uppgift är att säkra kvaliteten i ett koncept. Franchisehandboken för Pub Niska innehåller information om företaget i allmänhet och beskriver hur företaget är uppbyggt samt presenterar riktlinjer för marknadsföring, inredning och ekonomi. Dessuto...

 6. Elaphostrongylus spp. from Scandinavian cervidae - a scanning electron microscope study (SEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareta Stéen

  1990-08-01

  Full Text Available Nematodes of the genus Elaphostrongylus collected from moose (Alces alces L., reindeer (Rangifer tarandus tarandus L., and red deer (Cervus elaphus L., respectively, were studied by means of scanning electron microscopy. Morphological differences in the ribs of the genital bursa were demonstrated. The Elaphostrongylus species from reindeer and red deer differed from each other in four ribs of the genital bursa. These results agree with the morphological characters of E. cervi and E. rangiferi described by Cameron (1931 and Mitskevitch (1960. The genital bursa of Elaphostrongylus sp. from moose, in accordance with the description of E. alces by Steen et al. (1989 showed characteristics differing from those found in Elaphostrongylus spp. from reindeer and red deer respectively. These results support the hypothesis that there are three separate species of Elaphostrongylus present in Scandinavian Cervidae. Svep-elektroniska studier på Elaphostrongylus spp. hos skandinaviska hjortdjur.Abstract in Swedish / Sammandrag: Rundmaskar inom slaktet Elaphostrongylus funna hos alg (Alces alces L., ren (Rangifer tarandus tarandus L. och kronhjort(Cervus elaphus L. studerades med hjalp av svepelelektronmikroskop. De hanliga bursorna med sin a stodjeribbor uppvisade variationer i utseende, langd och placering mellan dessa rundmaskar. De arter av Elaphostrongylus funna hos ren och kronhjort skilde sig åt avseende fyra stodjeribbor på de hanliga bursorna. Dessa resultat stammer val overens med de karaktarer som tidigare ar beskrivna av Cameron(1931 och av Mitskevich (1960. Den hanliga bursan hos arten Elaphostrongylus funnen hos alg, vilken tidigare ar beskriven av Steen et al. (1989, visade upp ett utseende som skilde sig från bursorna hos de Elaphostrongylus-arter funna hos ren och kronhjort. Dessa resultat stoder hypotesen om tre skilda arter av Elaphostrongylus hos skandinaviska hjortdjur.

 7. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 8. En dialog för hållbarhet : En studie om statliga företags intressentdialog i praktiken

  OpenAIRE

  Danielsson, Josefin; Ulleryd, Ida

  2016-01-01

  Kraven på att organisationer ska ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar har ökat i och med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter påverkar såväl miljö som samhälle. Det huvudsakliga verktyget för företag att kommunicera sitt ansvars- och hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovisningen, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är den mest använda standarden vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. En av de grundläggande principerna i GRI är att företagen...

 9. Meddela dödsbud : En ansvarsfull uppgift

  OpenAIRE

  Bodén, Elina

  2008-01-01

  Till polisens uppgift hör att meddela dödsbud när de är ansvariga för en utredning av dödsfallet men det finns inga existerande gemensamma riktlinjer för hur det ska ske. Polisen tar ofta med sig präster när de åker ut och meddelar dödsbud men samarbetet mellan kyrkan och polisen ser olika ut runt om i Sverige trots att det finns ett behov av ett samarbete i hela landet. Syftet med rapporten är att förstå vilka reaktioner som poliser kan mötas av när dödsbud meddelas för att de ska känna sig ...

 10. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

  OpenAIRE

  Khatami, Annelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till...

 11. Flygande mat - kabinpersonals måltidssituation

  OpenAIRE

  Johansson, Johanna; Hugosson, Ellen

  2015-01-01

  Inledning Yrket som kabinanställd inom flyget präglas av serviceanda och ansvar för passagerares säkerhet. Arbetsmiljön innebär fysiska påfrestningar vad gäller till exempel kabintryck och låg syrenivå. Mat och måltider intas under olika tider på dygnet och infaller sällan på normala måltidstider. Kabinpersonalens måltider regleras av regler, avtal och policyer rörande arbetstidens längd. Syfte Syftet var att undersöka kabinpersonalens måltider under arbetstid, med fokus på riktlinjer och pol...

 12. Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

  OpenAIRE

  Undevall, Anton; Stålbrand, Sebastian

  2016-01-01

  Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska revisorers väsentlighetsbedömning.  Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara variatio...

 13. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 14. CHAIRMEN'S PREFACE AND EDITORS' NOTE: Unification of Fundamental Interactions

  Science.gov (United States)

  Brink, Lars; Nilsson, Jan S.; Salomonson, Per; Skagerstam, Bo-Sture

  1987-01-01

  Vainshtein. We had hoped that the Nobel Symposium should be a signal for improved relations between East and West, but in this respect we failed. The Symposium was held in the small town of Marstrand, a summer resort on an island outside Göteborg. The idea was to have it relatively close to home and to show the participants perhaps the best part of the local nature. Another motive was to keep the participants semi-isolated to provide ample time for discussions. With the somewhat heavy programme we found that even so, the days were not long enough. This Symposium was the second Nobel Symposium on elementary particle physics. The first one, also organized by our group, was held in 1968. We hope and believe that the next one need not be awaited another 18 years! The Symposium was made possible by a generous grant from the Nobel Foundation. An additional grant from the Royal Swedish Academy of Sciences was also essential. A grant from Nordita made it possible to invite some ten Nordic observers. We also gratefully acknowledge help with the organization of the Symposium from the city of Goteborg, the city of Kungälv, Volvo, Skandinaviska Enskilda banken, Ericsson AB and IBM Sweden. We thank all the participants for all their efforts, to come to our remote part of the world, to give excellent talks, to write up their talks astonishingly quickly and to share with us so much of their knowledge and expertise. Last but not least we are indebted to the members of the organizing committee, members of the group and the secretarial staff. Goteborg, August 1986 Editors' NoteIn these Proceedings the lectures are given in the order of their oral presentation at the Symposium. Regrettably, a few contributors could not participate (V. Gribov, A. Linde, V. Ogievetsky, M. Shifman and A. M. Polyakov). Their contributions have been placed close to the end of the Proceedings. As these authors did not have the opportunity of correcting the proofs, responsibility for printing errors must rest with

 15. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  åväl sökanden som bedömare. Det finns behov av redovisning av pedagogiska meriter även för andra ändamål än vid tjänstetillsättningar. Många medarbetare (som inte avser att söka akademisk tjänst gör betydande insatser i undervisningen exempelvis i form av administration, föreläsningar, seminarieledning samt klinisk handledning, och dessa prestationer bör användas som underlag för exempelvis planeringssamtal, löneförhandlingar och kompetensutveckling. Många finner det svårt att redovisa dessa undervisningsinsatser. Orsaken till detta är sannolikt delvis bristen på tradition att bokföra pedagogiskt arbetet (i kontrast till vetenskapligt arbete, men också bristen på ett användarvänligt verktyg för bokföring. Detta var startskottet för ett projekt som syftade till att framställa en personlig webbaserad pedagogisk meritportfölj som skulle kunna överbrygga det praktiska bekymret och ge medarbetarna ett smidigt verktyg för dokumentation av och reflektion runt pedagogiska meriter. Detta samtidigt som det skulle vara acceptabelt som instrument för sökande av akademisk tjänst genom att bygga på Uppsala universitets pedagogiska program och riktlinjer för meritvärdering. Denna artikel beskriver processen från idé till färdig webbaserad pedagogisk meritportfölj för vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Även om det sannolikt existerar liknande webb-verktyg för bokföring av pedagogiska meriter så är detta oss veterligen det första verktyg i sitt slag som framställts och beskrivits. Syftet med artikeln är att sprida kunskap om både konceptet och arbetsprocessen för att underlätta spridning till andra fakulteter och lärosäten.