WorldWideScience

Sample records for situ povrchove vody

 1. Smáčivost povrchových úprav DPS

  OpenAIRE

  Minář, Jan

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí charakteristiky povrchových úprav ENIG, bezolovnatý HAL a imerzní cín. U povrchové úpravy imerzním cínem je sledován vliv intermetalické vrstvy na celkovou smáčivost. Dále se zabývá smáčivostí vrstvy niklu, po odstripování zlata, u povrchové úpravy ENIG. This bachelor’s thes...

 2. Možnosti hygienického zabezpečení pitné vody

  OpenAIRE

  Šopíková, Lucie

  2012-01-01

  V první části práce bakalářské práce zpracovávám přehled všech možností dezinfekce pitné vody používaných v současnosti. V druhé části se zaměřuji na uvedení příkladů využití jednotlivých jmenovaných způsobů dezinfekce pitné vody, které je možno nalézt v praxi, tedy na provozovaných úpravnách vody. Závěr práce tvoří srovnání výhod a nevýhod jednotlivých metod dezinfekce. The first part my Graduate work contains an overview of all possible types of disinfection of drinking water used in the...

 3. Vody i lesy Šumavy se zotavují

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kopáček, Jiří

  2018-01-01

  Roč. 97, č. 1 (2018), s. 52-54 ISSN 0042-4544 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : bark beetle infestation * soil * water * atmospheric deposition Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-1/vody-lesy-sumavy-se-zotavuji.html

 4. Elektrofotokatalytická dezinfekce vody

  OpenAIRE

  Štefancová, Eva

  2016-01-01

  V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na gramnegatívnej baktérií E. coli bol sledovaný dezinfekčný účinok za rôznych podmienok. Inaktivácia bakteriálnych buniek v skúmanom vodnom roztoku bola pozorovaná najskôr len za prítomnosti kyslíka, potom bolo pridané UV žiarenia s intenzitou 4 mW• m-2 alebo aplikované napäti...

 5. Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody

  OpenAIRE

  Lízalová, Zuzana

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně uvedení přehledu konkrétních zařízení vodohospodářských firem používaných pro odželezování a odmanganování podzemní vody. The thesis deals with removal of iron and manganese from ground water in drinking water treatment. The aim of the thesis is to describe the possibilities...

 6. Sledování změn hodnot vybraných ukazatelů jakosti pitné vody během její dopravy a skladování

  OpenAIRE

  Vaňková, Jitka

  2008-01-01

  Teoretická část práce poskytuje informace o pitné vodě a požadavcích na její kvalitu, změnách jakosti vody při distribuci a akumulaci vody způsobené desinfekcí vody, dobíháním chemických procesů, korozí materiálů potrubí, tvorbou inkrustací a biofilmů, nitrifikací amoniakálního dusíku, sedimenty v potrubí, vyluhováním škodlivých látek do vody a možnostech omezení těchto změn. Pozornost byla věnována ukazatelům jakosti vody, jejichž přítomnost může indikovat změny ve vodovodní síti. V experime...

 7. The 'Beograd na vodi' masterplan. Belgrade’s latest identity make over

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frank van der Hoeven

  2014-09-01

  Full Text Available Foreign investment by the United Arab Emirates in the 'Beograd na vodi' master plan sets the stage for the largest urban development in the Serbian capital since the planning of Novi Beograd. While the government embraces the plan as an instrument to spur economic growth in Serbia, critics are more cautious and warn for cliche corporate development.

 8. Felix Vodička: Úkoly literární historie a jejich zdroj

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubíček, Tomáš

  2010-01-01

  Roč. 92, 1/2 (2010), s. 85-94 ISSN 0862-8459. [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009] R&D Projects: GA ČR GA405/07/0077 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : history of literature * Vodička, Felix * structuralism Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 9. Application of Ozonation to Intensify Nitrification and Denitrification Processes/ Využití Ozonizace K Intenzifikaci Nitrifikačních A Denitrifikačních Procesů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drozdová Martina

  2014-10-01

  Full Text Available Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody z výroby dusíkatých látek. V povrchové vodě se většina amoniaku nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tohoto poznatku lze využít v procesu čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na možné využití procesu ozonizace při úpravě a čištění vod znečištěných nadměrným množstvím organických látek obsahujících zejména dusík dusíkatých látek a jeho následné aplikaci v kombinaci s jinými oxidačními procesy (AOP.

 10. Odstraňování herbicidu atrazinu z povrchové vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krýsová, Hana; Krýsa, J.; Hubáčková, J.; Tříska, Jan; Jirkovský, Jaromír

  2005-01-01

  Roč. 99, č. 3 (2005), s. 179-184 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MPO FD-K3/086 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z60870520 Keywords : atrazine * coagulation * photocatalysis * TiO2 Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 0.445, year: 2005

 11. Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2010-01-01

  Roč. 92, 1/2 (2010), s. 95-105 ISSN 0862-8459. [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : theory of literature * literary history * Vodička, Felix * structuralism * Prague School Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 12. Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody

  OpenAIRE

  Konečný, Jiří

  2016-01-01

  Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační materiál DMI-65. Filtračnímu materiálu DMI-65 je věnována obsáhlá kapitola, která podrobně popisuje vlastnosti, charakter a použití v praxi. Další kapitola práce popisuje průběh poloprovozní zkoušky materiálu DMI-65 na úpravně vody v Ivančicích. Na závěr je popsána labora...

 13. Vodičkovy Počátky krásné prózy novočeské a evokační schopnosti literárního díla

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubínová, Marie

  2009-01-01

  Roč. 41, - (2009), s. 81-89 ISSN 0231-5904 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : structuralism * Vodička, Felix * Czech Modern prose Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 14. Sledování účinnosti vybraných filtračních materiálů na odstraňování železa a manganu z vody

  OpenAIRE

  Ševčíková, Ilona

  2016-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z vody. První část práce pojednává o formách výskytu železa a manganu ve vodách, vlivu železa a manganu na zdraví člověka, možnostech odstraňování železa a manganu z vody. Podrobněji je popsána kontaktní filtrace a materiály, které se ke kontaktnímu odželezování a odmanganování využívají. Ve druhé části práce je popsáno využívání filtračních materiálů Birm, Greensand a Semidol v praxi a popis experimentálního odstranění žel...

 15. Determination of the tritium content in the reactor heavy water; Odredjivanje porasta kolicine tritijuma u reaktorskoj teskoj vodi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ribnikar, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  Quantity of tritium was measured in the heavy water, in the heavy water vapour and radiolyzed deuterium from the helium cover gas of the RA reactor. It has been shown that isotopic equilibrium D{sub 2}O+DT{r_reversible}DTO+D{sub 2} exists and that it is catalyzed by irradiation. Small quantities of ammonium in the reactor cover gas are inhibiting the migration of tritium from the heavy water. Izmerena ja sadrzina tritijuma u tecnoj teskoj vodi, njenoj pari i radiolizovanom deuterijumu iz helijumske atmosfere reaktora RA. Pokazano je da postoji izotopska ravnoteza D{sub 2}O+DT{r_reversible}DTO+D{sub 2}, koja je katalizovana zracenjem. Male kolicine amonijaka reaktorske atmosfere deluju u smislu otezavanja migracije tritijuma iz teske vode (author)

 16. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 17. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions [Vliv vodiče na pohyb koně v kroku v opakovaných lekcích hipoterapie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Dvořáková

  2009-09-01

  professionalism, fitness, motivation and performance. [VÝCHODISKA: Pohyb koně v kroku je prostředkem k léčebnému působení hipoterapie. Pohybové impulzy hřbetu koně jsou ovlivněny mechanikou pohybu končetin, morfologií, rychlostí kroku atd. Vzhledem k tomu, že pohyb koně je do určité míry determinován činností vodiče, je nezbytné posuzovat situaci ze systémového hlediska, kde v rámci systému dochází k interakci mezi dvěma (třemi, v případě sledování změn na těle jezdce biologickými subsystémy. CÍLE: Cílem práce bylo určit vliv vodiče na pohyb koně v kroku při opakovaných jednotkách hipoterapie. METODIKA: Pro hodnocení pohybu koně v kroku (vybrané body na končetinách a na hřbetu a jezdce (reakce na pohyb koně byla použita 3D videografická metoda. Studie byla provedena jako opakovaná měření (n = 6 pohybu koní (n = 2 a jezdců (n = 12 v průběhu pěti týdnů probíhající intervence formou hipoterapie (celkem 9 lekcí při vedení koní s využitím různých vodičů (n = 6. Data získaná ve všech lekcích při vedení různými vodiči byla pro každého koně porovnána použitím analýzy rozptylu (program STATISTICA v 6.0. Pro určení rozdílů mezi jednotlivými vodiči jsme použili LSD post hoc test. VÝSLEDKY: V rozsahu pohybu vybraných bodů na končetinách a na hřbetu koně existují významné diference při využití různých vodičů (p < 0,05, p < 0,01. Při vedení koně H1 se změny v kinematice končetin koně přenáší do pohybu hřbetu pouze v omezeném rozsahu. Pro koně H2 je rozsah diferencí v pohybu bodů na končetinách a na hřbetu koně podobný. Reakce zdravých jezdců na rozdíly v pohybu koní v horních úsecích páteře se při vedení různými vodiči vyznačuje pouze minimálními diferencemi. V oblasti bederní páteře je změna ve vertikálním posunu bodu L5 významná (p < 0,05. ZÁVĚRY: Vzhledem k množství faktorů, které mohou negativně působit na pohyb kon

 18. Determination of the tritium content in the reactor heavy water, Phase II; Odredjivanje porasta kolicine tritijuma u reaktorskoj teskoj vodi, II faza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ribnikar, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-07-15

  Measurement results of the {sup 3}H activity in non-irradiated water and after reactor operation are presented. Methods were developed for sampling and radiochemical water purification by ion exchange and multiple distillation. Methods for absolute measurement of soft beta radiation of tritium were established. Migration of tritium through the heavy water RA reactor system was monitored. Results were compared with other measured reactor parameters. Prikazani su rezultati merenja aktivnosti {sup 3}H u nezracenoj vodi i posle rada reaktora; razradjeni su metodi za uzimanje i radiohemijsko preciscavanje vode putem jonske izmene i visestepene destilacije; postavljeni metodi za apsolutno merenje mekog beta-zracenja tritijuma; pracene su migracije tritijuma kroz teskovodni sistem reaktora; takodje su interpretirani i poredjeni rezultati sa drugim merenim parametrima reaktora.

 19. Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buchtele, Josef; Tesař, Miroslav

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 8 (2013), s. 256-261 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA ČR GA205/09/1918; GA MŽP SP/1A6/151/07 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : vegetation change * land use * rainfall-runoff simulation * evapotranspiration demand * components of evapotranspiration Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 20. Modified Zeolites in Ground Water Treatment/ Modifikované Zeolity V Úprave Podzemných Vôd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barloková Danka

  2015-03-01

  Full Text Available Článok prezentuje výsledky technologických skúšok vykonaných v UV Kúty. Cieľom tejto práce bolo porovnať modifikované (povrchovo upravené zeolity známe ako klinoptilolit (veľké nálezisko klinoptilolitu bolo objavené na Východnom Slovensku v 1980-tych rokoch s dovážaným povrchovo upraveným zeolitom z náleziska v Maďarsku. Klinopur-Mn a Klinomangan boli použité pre odstraňovanie železa a mangánu z podzemnej vody na dosiahnutie limitných hodnôt pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. Sledované materiály vykazovali rôznu účinnosť odstraňovania mangánu z vody, na účinnosť odstraňovania mala významný vplyv kvalita upravovanej vody (obsah kyslíka, hodnota pH. V prípade odstraňovania železa z vody kvalita surovej vody nie je limitujúcim faktorom, obidva materiály odstraňovali železo z vody pod limitnú hodnotu (0,2 mg.l-1.

 1. Application of tritiated water as a tracer for quantitative determination of water flow distribution in an oil-field; Emploi de l'eau tritiee comme indicateur pour l'etude quantitative de la repartition des eaux dans un champ petrolifere; Primenenie nasyshchennoj tritiem vody v kachestve mechenogo atoma dlya kolichestvennogo opredeleniya raspredeleniya potoka vody v neftyanom pole; Empleo del agua tritiada como trazador en la determinacion cuantitativa de la distribucion del flujo de agua en un campo petrolifero

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuyper, E; Hofstra, A [Koninklijke/Shell-Laboratorium, Amsterdam (Netherlands); Nauta, H [Koninklijke/Shell Exploratie-En Produktie-Laboratorium (Netherlands)

  1962-01-15

  yacimiento petrolifero, se inyecto agua tritiada en uno de los pozos y, seguidamente, se determino la cantidad de tritio presente en el agua extraida de los pozos circundantes. Como la radiactividad especifica del agua procedente de los pozos mas alejados parecia ser relativamente baja, debido en parte a la dilucion del agua tritiada por el agua presente en la formacion geologica, se aplicaron metodos de enriquecimiento con miras a aumentar la sensibilidad del recuento. Se estudiaron los tres metodos siguientes: intercambio con etanol, transformacion en tolueno y electrolisis. Este ultimo metodo resulto ser el mas util. El tritio se determino con un contador de centelleo liquido; la sustancia de centelleo, en la que se disolvio la muestra de agua, consistio en una mezcla de tolueno y etanol (2:1) adicionado de DPO y POPOP. (author) [Russian] Dlya togo, chtoby izuchit' techenie vody v podzemnom neftyanom rezervuare, byla pushchena nasyshchennaya tritiem voda v skvazhinu, i vposledstvii tritij byl obnaruzhen v vode, vzyatoj iz okruzhayushchikh kolodtsev. Poskol'ku udel'naya radioaktivnost' vody, vzyatoj iz bolee otdalennykh kolodtsev, yavlyaetsya, kak kazhetsya, dovol'no nizkoj, otchasti blagodarya razzhizheniyu nasyshchennoj tritiem vody, vodoj, nakhodyashchejsya v obrazovanii, byli ispol'zovany metody obogashcheniya dlya togo, chtoby uvelichit' raschetnuyu chuvstvitel'nost'. Byli izucheny tri metoda obogashcheniya: obmen s ehtanolom, konversiya v toluol i ehlektroliz. Poslednij metod okazalsya naibolee poleznym. Tritij byl obnaruzhen pri pomoshchi zhidkostnogo stsintillyatsionnogo schetchika; stsintillyatsionnyj material sostoyal iz smesi toluola s ehtanolom (2:1) s DPO i ROROR; voda byla rastvorena v ehtoj zhidkosti. Kratko rassmotreny nekotorye statisticheskie problemy v svyazi s minimal'no izmeryaemoj udel'noj aktivnost'yu i umen'sheniem fona. (author)

 2. Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu

  OpenAIRE

  Čermáková, Klára

  2014-01-01

  V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn zásobníkovým ohřívačem v technické místnosti a průtokovými ohřívači u dřezů. Dále jsou navrženy přípojky – jednotné kanalizační a vodovodní. Odvod srážkové vody ze střechy je řešen odpad-ním potrubím vedeným po fasádě. Srážkové vody z parkoviště jsou čištěny odlučo-vačem ropný...

 3. Računalnik, mobitel, televizija, dejavnik tveganja v zdravju otroka

  OpenAIRE

  Kolednik, Tina

  2012-01-01

  Teoretična izhodišča: Računalnik, mobitel in televizija so danes prisotni na vsakem koraku. Otroci in mladostniki jim posvečajo preveč časa, kar vodi do zasvojenosti, slabih socialnih stikov, zdravstvenih težav in opuščanja ostalih pomembnejših aktivnostih kot sta šola in šport. Zaradi manjšega gibanja se pojavljajo težave s prekomerno telesno težo kar vodi do debelosti. Sevanje mobilnih telefonov je prav tako nevarno, sploh med klicanjem, saj takrat sevajo z največjo močjo.

 4. Novel in-situ lamella fabrication technique for in-situ TEM.

  Science.gov (United States)

  Canavan, Megan; Daly, Dermot; Rummel, Andreas; McCarthy, Eoin K; McAuley, Cathal; Nicolosi, Valeria

  2018-03-29

  In-situ transmission electron microscopy is rapidly emerging as the premier technique for characterising materials in a dynamic state on the atomic scale. The most important aspect of in-situ studies is specimen preparation. Specimens must be electron transparent and representative of the material in its operational state, amongst others. Here, a novel fabrication technique for the facile preparation of lamellae for in-situ transmission electron microscopy experimentation using focused ion beam milling is developed. This method involves the use of rotating microgrippers during the lift-out procedure, as opposed to the traditional micromanipulator needle and platinum weld. Using rotating grippers, and a unique adhesive substance, lamellae are mounted onto a MEMS device for in-situ TEM annealing experiments. We demonstrate how this technique can be used to avoid platinum deposition as well as minimising damage to the MEMS device during the thinning process. Our technique is both a cost effective and readily implementable alternative to the current generation of preparation methods for in-situ liquid, electrical, mechanical and thermal experimentation within the TEM as well as traditional cross-sectional lamella preparation. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. Environmental restoration in regions of uranium mining and milling in Ukraine: Progress, problems and perspectives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rudy, C.

  1997-01-01

  Uranium exploration activities in Ukraine were initiated in 1946. So far 21 uranium reserves have been identified in the Southern regions of Ukraine. Industrial scale mining has been undertaken in two main areas -ZhovtiVody (Dnipropetrovsk region) and more recently - near the city of Kirovograd. Uranium milling capabilities were created in ZhovtiVody and Dniprodzerzhinsk. At Dniprodzerzhinsk Prydniprovsky Chemical Plant uranium milling started in the late 40's, initially using ores from the countries of Central Europe. Lack of relevant environmental standards and appropriate technologies for uranium extraction contributed to contamination of both industrial and residential areas. As a result, about 1340 ha of industrial areas were contaminated and ecologically affected. Extensive utilization of waste rock pile for road and building construction in the 50's and 60's resulted in contamination of residential areas in the region. To provide a comprehensive solution to the radioecological problems of the ZhovtiVody area a State Programme of Actions up to the year 2005 was adopted by the Ukrainian government in 1995. A timely methodological and information support for national activities on environmental restoration in Ukraine was provided by IAEA regional project RER/9/022. In April 1996 under the framework of the RER/9/022 project, seminar on environmental restoration in regions of uranium mining and milling took place in the town of Zhovti Vody, that allowed involvement of local experts and organizations into the project activities directly. The proposed paper is based on the vast amount of data accumulated in Ukraine during RER/9/022 covering the period 1993-1996. Severe lack of finance adversely affected all activities within the nuclear sector, environmental restoration implementation being the most affected. In such circumstances RER/9/022 remained as one of the most valuable contributing factors in the development of regulations, guidance and practices in the

 6. Four Models of In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Krogh, Kristian; Paltved, Charlotte

  2014-01-01

  Introduction In situ simulation is characterized by being situated in the clinical environment as opposed to the simulation laboratory. But in situ simulation bears a family resemblance to other types of on the job training. We explore a typology of in situ simulation and suggest that there are f......Introduction In situ simulation is characterized by being situated in the clinical environment as opposed to the simulation laboratory. But in situ simulation bears a family resemblance to other types of on the job training. We explore a typology of in situ simulation and suggest...... that there are four fruitful approaches to in situ simulation: (1) In situ simulation informed by reported critical incidents and adverse events from emergency departments (ED) in which team training is about to be conducted to write scenarios. (2) In situ simulation through ethnographic studies at the ED. (3) Using...... the following processes: Transition processes, Action processes and Interpersonal processes. Design and purpose This abstract suggests four approaches to in situ simulation. A pilot study will evaluate the different approaches in two emergency departments in the Central Region of Denmark. Methods The typology...

 7. Techno-economic and uncertainty analysis of in situ and ex situ fast pyrolysis for biofuel production

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Boyan; Ou, Longwen; Dang, Qi; Meyer, Pimphan A.; Jones, Susanne B.; Brown, Robert C.; Wright, Mark

  2015-11-01

  This study evaluates the techno-economic uncertainty in cost estimates for two emerging biorefinery technologies for biofuel production: in situ and ex situ catalytic pyrolysis. Stochastic simulations based on process and economic parameter distributions are applied to calculate biorefinery performance and production costs. The probability distributions for the minimum fuel-selling price (MFSP) indicate that in situ catalytic pyrolysis has an expected MFSP of $4.20 per gallon with a standard deviation of 1.15, while the ex situ catalytic pyrolysis has a similar MFSP with a smaller deviation ($4.27 per gallon and 0.79 respectively). These results suggest that a biorefinery based on ex situ catalytic pyrolysis could have a lower techno-economic risk than in situ pyrolysis despite a slightly higher MFSP cost estimate. Analysis of how each parameter affects the NPV indicates that internal rate of return, feedstock price, total project investment, electricity price, biochar yield and bio-oil yield are significant parameters which have substantial impact on the MFSP for both in situ and ex situ catalytic pyrolysis.

 8. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 9. Noise canceling in-situ detection

  Science.gov (United States)

  Walsh, David O.

  2014-08-26

  Technologies applicable to noise canceling in-situ NMR detection and imaging are disclosed. An example noise canceling in-situ NMR detection apparatus may comprise one or more of a static magnetic field generator, an alternating magnetic field generator, an in-situ NMR detection device, an auxiliary noise detection device, and a computer.

 10. Cross-check of ex-situ and in-situ metrology of a bendable temperature stabilized KB mirror

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yuan Sheng; Goldberg, Kenneth A.; Yashchuk, Valeriy V.; Celestre, Richard; McKinney, Wayne R.; Morrison, Gregory; Macdougall, James; Mochi, Iacopo; Warwick, Tony

  2011-01-01

  At the Advanced Light Source (ALS), we are developing broadly applicable, high-accuracy, in-situ, at-wavelength wavefront slope measurement techniques for Kirkpatrick-Baez (KB) mirror nano-focusing. In this paper, we report an initial cross-check of ex-situ and in-situ metrology of a bendable temperature stabilized KB mirror. This cross-check provides a validation of the in-situ shearing interferometry, currently under development at the ALS.

 11. Contemporary management of ductal carcinoma in situ and lobular carcinoma in situ.

  Science.gov (United States)

  Obeng-Gyasi, Samilia; Ong, Cecilia; Hwang, E Shelley

  2016-06-01

  The management of in situ lesions ductal carcinoma in situ (DCIS) and lobular carcinoma in situ (LCIS) continues to evolve. These diagnoses now comprise a large burden of mammographically diagnosed cancers, and with a global trend towards more population-based screening, the incidence of these lesions will continue to rise. Because outcomes following treatment for DCIS and LCIS are excellent, there is emerging controversy about what extent of treatment is optimal for both diseases. Here we review the current approaches to the diagnosis and treatment of both DCIS and LCIS. In addition, we will consider potential directions for future management of these lesions.

 12. Geodetic Determining of Stockpile Volume of Mineral Excavated in Open Pit Mine/ Geodetické Určenie Objemu Vyťažiteľných Zásob Nerastu V Povrchovom Lome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Labant Slavomír

  2013-03-01

  Full Text Available V súčasnej geodetickej praxi je nevyhnutnosťou používať moderné geodetické prístroje a rôzne CAD (Computer Aided Design softvéry pre proces spracovania a vizualizácie priestorových údajov. Tento príspevok sa zaoberá geodetickým zameraním povrchového lomu Kecerovce za účelom určenia objemu nevyťažených zásob andezitu pre znovu otvorenie lomu a začatie ťažby andezitu. Predmetný lom je situovaný na upätí Slanských vrchov. Určenie pomocných geodetických bodov a okolia lomu sa vykonalo technológiou GNSS RTK metódou. Podrobné zameranie lomu bolo realizované univerzálnou meracou stanicou. Priestorové údaje získané z meraní sa spracovali v príslušných firemných softvéroch. Následne získané priestorové súradnice boli importované do graficko-vypočtových softvérov pre ďalšie spracovanie a vizualizáciu. Tieto graficko-výpočtové softvéry ponúkajú okrem 3D modelovania povrchov a vizualizácie aj ich analýzu, najmä určenie objemových údajov reprezentujúcich rôzne aspekty pre posudzovanie činností v daných odvetviach s možným ďalším rozvojom.

 13. In-situ uranium leaching

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dotson, B.J.

  1986-01-01

  This invention provides a method for improving the recovery of mineral values from ore bodies subjected to in-situ leaching by controlling the flow behaviour of the leaching solution. In particular, the invention relates to an in-situ leaching operation employing a foam for mobility control of the leaching solution. A foam bank is either introduced into the ore bed or developed in-situ in the ore bed. The foam then becomes a diverting agent forcing the leaching fluid through the previously non-contacted regions of the deposit

 14. Effect of silica particles modified by in-situ and ex-situ methods on the reinforcement of silicone rubber

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song, Yingze; Yu, Jinhong; Dai, Dan; Song, Lixian; Jiang, Nan

  2014-01-01

  Highlights: • In-situ and ex-situ methods were applied to modify silica particles. • In-situ method was more beneficial to preparing silica particles with high BET surface area. • Silicone rubber filled with in-situ modified silica exhibits excellent mechanical and thermal properties. - Abstract: In-situ and ex-situ methods were applied to modify silica particles in order to investigate their effects on the reinforcement of silicone rubber. Surface area and pore analyzer, laser particle size analyzer, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), contact-angle instrument, and transmission electron microscope (TEM) were utilized to investigate the structure and properties of the modified silica particles. Dynamic mechanical thermal analyzer (DMTA) was employed to characterize the vulcanizing behavior and mechanical properties of the composites. Thermogravimetric analysis (TGA) was performed to test the thermal stability of the composites. FTIR and contact angle analysis indicated that silica particles were successfully modified by these two methods. The BET surface area and TEM results reflected that in-situ modification was more beneficial to preparing silica particles with irregular shape and higher BET surface area in comparison with ex-situ modification. The DMTA and TGA data revealed that compared with ex-situ modification, the in-situ modification produced positive influence on the reinforcement of silicone rubber

 15. In-Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard, Anders Thais; Slot, Susanne; Paltved, Charlotte

  2015-01-01

  , and organisational characteristic. Therefore, it might fail to fully mimic real clinical team processes. Though research on in situ simulation in healthcare is in its infancy, literature is abundant on patient safety and team training1. Patient safety reporting systems that identify risks to patients can improve......Introduction: In situ simulation offers on-site training to healthcare professionals. It refers to a training strategy where simulation technology is integrated into the clinical encounter. Training in the simulation laboratory does not easily tap into situational resources, e.g. individual, team...... patient safety if coupled with training and organisational support. This study explored the use of critical incidents and adverse events reports for in situ simulation and short-term observations were used to create learning objectives and training scenarios. Method: This study used an interventional case...

 16. ADVANTAGES/DISADVANTAGES FOR ISCO METHODS IN-SITU FENTON OXIDATION IN-SITU PERMANGANATE OXIDATION

  Science.gov (United States)

  The advantages and disadvantages of in-situ Fenton oxidation and in-situ permanganate oxidation will be presented. This presentation will provide a brief overview of each technology and a detailed analysis of the advantages and disadvantages of each technology. Included in the ...

 17. Voltammetric, in-situ spectroelectrochemical and in-situ electrocolorimetric characterization of phthalocyanines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koca, Atif [Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Marmara University, Goeztepe, 34722 Istanbul (Turkey)], E-mail: akoca@eng.marmara.edu.tr; Bayar, Serife; Dincer, Hatice A. [Department of Chemistry, Technical University of Istanbul, Maslak, 34469 Istanbul (Turkey); Gonca, Erguen [Department of Chemistry, Fatih University, TR34500 B.Cekmece, Istanbul (Turkey)

  2009-04-01

  In this work, electrochemical, and in-situ spectroelectrochemical characterization of the metallophthalocyanines bearing tetra-(1,1-(dicarbethoxy)-2-(2-methylbenzyl))-ethyl 3,10,17,24-tetra chloro groups were performed. Voltammetric and in-situ spectroelectrochemical measurements show that while cobalt phthalocyanine complex gives both metal-based and ring-based redox processes, zinc and copper phthalocyanines show only ring-based reduction and oxidation processes. The redox processes are generally diffusion-controlled, reversible and one-electron transfer processes. Differently lead phthalocyanine demetallized during second oxidation reaction while it was stable during reduction processes. An in-situ electrocolorimetric method, based on the 1931 CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) system of colorimetry, has been applied to investigate the color of the electro-generated anionic and cationic forms of the complexes for the first time in this study.

 18. Integrating In-Situ and Ex-Situ Data Management Processes for Biodiversity Conservation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin R. Schwartz

  2017-10-01

  Full Text Available There is an increasing need for a “one plan approach” for conservation strategies that integrate in-situ and ex-situ management processes. Zoological institutions contribute directly to threatened species conservation through paradigms, such as reintroduction, head-starting, supplementation, or rescue/rehabilitation/release. This in-situ/ex-situ integration necessitates collaboration at all levels of conservation action including planning, implementation, monitoring and assessment to drive adaptive management processes. Each component is dependent on the availability and accuracy of data for evidence to facilitate evaluation and adaptive management processes. The Zoological Information Management System (ZIMS, managed by Species360, is a centralized web-based information system used in zoological institutions worldwide to pool life history, behavior and health data and facilitate animal husbandry, health, and breeding management processes. Currently used for few integrated conservation programs, ZIMS is an innovative tool that offers a new opportunity to link data management processes for animals that spend a part of their lives under human care and part in their natural environment and has great potential for use in managed wild populations.

 19. DOE In Situ Remediation Integrated Program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yow, J.L. Jr.

  1993-01-01

  The In Situ Remediation Integrated Program (ISRP) supports and manages a balanced portfolio of applied research and development activities in support of DOE environmental restoration and waste management needs. ISRP technologies are being developed in four areas: containment, chemical and physical treatment, in situ bioremediation, and in situ manipulation (including electrokinetics). the focus of containment is to provide mechanisms to stop contaminant migration through the subsurface. In situ bioremediation and chemical and physical treatment both aim to destroy or eliminate contaminants in groundwater and soils. In situ manipulation (ISM) provides mechanisms to access contaminants or introduce treatment agents into the soil, and includes other technologies necessary to support the implementation of ISR methods. Descriptions of each major program area are provided to set the technical context of the ISM subprogram. Typical ISM needs for major areas of in situ remediation research and development are identified

 20. Ex-situ and in-situ mineral carbonation as a means to sequester carbon dioxide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerdemann, Stephen J.; Dahlin, David C.; O' Connor, William K.; Penner, Larry R.; Rush, G.E.

  2004-01-01

  The U. S. Department of Energy's Albany Research Center is investigating mineral carbonation as a method of sequestering CO2 from coal-fired-power plants. Magnesium-silicate minerals such as serpentine [Mg3Si2O5(OH)4] and olivine (Mg2SiO4) react with CO2 to produce magnesite (MgCO3), and the calcium-silicate mineral, wollastonite (CaSiO3), reacts to form calcite (CaCO3). It is possible to carry out these reactions either ex situ (above ground in a traditional chemical processing plant) or in situ (storage underground and subsequent reaction with the host rock to trap CO2 as carbonate minerals). For ex situ mineral carbonation to be economically attractive, the reaction must proceed quickly to near completion. The reaction rate is accelerated by raising the activity of CO2 in solution, heat (but not too much), reducing the particle size, high-intensity grinding to disrupt the crystal structure, and, in the case of serpentine, heat-treatment to remove the chemically bound water. All of these carry energy/economic penalties. An economic study illustrates the impact of mineral availability and process parameters on the cost of ex situ carbon sequestration. In situ carbonation offers economic advantages over ex situ processes, because no chemical plant is required. Knowledge gained from the ex situ work was applied to long-term experiments designed to simulate in situ CO2 storage conditions. The Columbia River Basalt Group (CRBG), a multi-layered basaltic lava formation, has potentially favorable mineralogy (up to 25% combined concentration of Ca, Fe2+, and Mg cations) for storage of CO2. However, more information about the interaction of CO2 with aquifers and the host rock is needed. Core samples from the CRBG, as well as samples of olivine, serpentine, and sandstone, were reacted in an autoclave for up to 2000 hours at elevated temperatures and pressures. Changes in core porosity, secondary mineralizations, and both solution and solid chemistry were measured.

 1. Use of bioreactor landfill for nitrogen removal to enhance methane production through ex situ simultaneous nitrification-denitrification and in situ denitrification.

  Science.gov (United States)

  Sun, Xiaojie; Zhang, Hongxia; Cheng, Zhaowen

  2017-08-01

  High concentrations of nitrate-nitrogen (NO 3 - -N) derived from ex situ nitrification phase can inhibit methane production during ex situ nitrification and in situ denitrification bioreactor landfill. A combined process comprised of ex situ simultaneous nitrification-denitrification (SND) in an aged refuse bioreactor (ARB) and in situ denitrification in a fresh refuse bioreactor (FRB) was conducted to reduce the negative effect of high concentrationsof NO 3 - -N. Ex situ SND can be achieved because NO 3 - -N concentration can be reduced and the removal rate of ammonium-nitrogen (NH 4 + -N) remains largely unchanged when the ventilation rate of ARB-A2 is controlled. The average NO 3 - -N concentrations of effluent were 470mg/L in ex situ nitrification ARB-A1 and 186mg/L in ex situ SND ARB-A2. The average NH 4 + -N removal rates of ARB-A1 and ARB-A2 were 98% and 94%, respectively. Based on the experimental data from week 4 to week 30, it is predicted that NH 4 + -N concentration in FRB-F1 of the ex situ nitrification and in situ denitrification process would reach 25mg/L after 63weeks, and about 40weeks for the FRB-F2 of ex situ SND and in situ denitrification process . Ex situ SND and in situ denitrification process can improve themethane production of FRB-F2. The lag phase time of methane production for the FRB-F2 was 11weeks. This phase was significantly shorter than the 15-week phases of FRB-F1 in ex situ nitrification and in situ denitrification process. A seven-week stabilizationphase was required to increase methane content from 5% to 50% for FRB-F2. Methane content in FRB-F1 did not reach 50% but reached the 45% peak after 20weeks. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. The SENSEI Generic In Situ Interface

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ayachit, Utkarsh [Kitware, Inc., Clifton Park, NY (United States); Whitlock, Brad [Intelligent Light, Rutherford, NJ (United States); Wolf, Matthew [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Loring, Burlen [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Geveci, Berk [Kitware, Inc., Clifton Park, NY (United States); Lonie, David [Kitware, Inc., Clifton Park, NY (United States); Bethel, E. Wes [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States)

  2017-04-11

  The SENSEI generic in situ interface is an API that promotes code portability and reusability. From the simulation view, a developer can instrument their code with the SENSEI API and then make make use of any number of in situ infrastructures. From the method view, a developer can write an in situ method using the SENSEI API, then expect it to run in any number of in situ infrastructures, or be invoked directly from a simulation code, with little or no modification. This paper presents the design principles underlying the SENSEI generic interface, along with some simplified coding examples.

 3. Technical support for the Ukrainian State Committee for Nuclear Radiation Safety on specific waste issues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Little, C.A.

  1995-01-01

  The government of Ukraine, a now-independent former member of the Soviet Union, has asked the United States to assist its State Committee for Nuclear and Radiation Safety (SCNRS) in improving its regulatory control in technical fields for which it has responsibility. The US Nuclear Regulatory Commission (NRC) is providing this assistance in several areas, including management of radioactive waste and spent fuel. Radioactive wastes resulting from nuclear power plant operation, maintenance, and decommissioning must be stored and ultimately disposed of appropriately. In addition, radioactive residue from radioisotopes used in various industrial and medical applications must be managed. The objective of this program is to provide the Ukrainian SCNRS with the information it needs to establish regulatory control over uranium mining and milling activities in the Zheltye Vody (Yellow Waters) area and radioactive waste disposal in the Pripyat (Chernobyl) area among others. The author of this report, head of the Environmental Technology Section, Health Sciences Research Division of Oak Ridge National Laboratory, accompanied NRC staff to Ukraine to meet with SCNRS staff and visit sites in question. The report highlights problems at the sites visited and recommends license conditions that SCNRS can require to enhance safety of handling mining and milling wastes. The author's responsibility was specifically for the visit to Zheltye Vody and the mining and milling waste sites associated with that facility. An itinerary for the Zheltye Vody portion of the trip is included as Appendix A

 4. In situ and ex situ modifications of bacterial cellulose for applications in tissue engineering.

  Science.gov (United States)

  Stumpf, Taisa Regina; Yang, Xiuying; Zhang, Jingchang; Cao, Xudong

  2018-01-01

  Bacterial cellulose (BC) is secreted by a few strains of bacteria and consists of a cellulose nanofiber network with unique characteristics. Because of its excellent mechanical properties, outstanding biocompatibilities, and abilities to form porous structures, BC has been studied for a variety of applications in different fields, including the use as a biomaterial for scaffolds in tissue engineering. To extend its applications in tissue engineering, native BC is normally modified to enhance its properties. Generally, BC modifications can be made by either in situ modification during cell culture or ex situ modification of existing BC microfibers. In this review we will first provide a brief introduction of BC and its attributes; this will set the stage for in-depth and up-to-date discussions on modified BC. Finally, the review will focus on in situ and ex situ modifications of BC and its applications in tissue engineering, particularly in bone regeneration and wound dressing. Copyright © 2016. Published by Elsevier B.V.

 5. Study on the fabrication of Al matrix composites strengthened by combined in-situ alumina particle and in-situ alloying elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang Zanjun; Yang Bin; Cui Hua; Zhang Jishan

  2003-01-01

  A new idea to fabricate aluminum matrix composites strengthened by combined in-situ particle strengthening and in-situ alloying has been proposed. Following the concept of in-situ alloying and in-situ particle strengthening, aluminum matrix composites reinforced by Cu and α-Al 2 O 3 particulate (material I) and the same matrix reinforced by Cu, Si alloying elements and α-Al 2 O 3 particulate (material II) have been obtained. SEM observation, EDS and XRD analysis show that the alloy elements Cu and Si exist in the two materials, respectively. In-situ Al 2 O 3 particulates are generally spherical and their mean size is less than 0.5 μm. TEM observation shows that the in-situ α-Al 2 O 3 particulates have a good cohesion with the matrix. The reaction mechanism of the Al 2 O 3 particulate obtained by this method was studied. Thermodynamic considerations are given to the in-situ reactions and the distribution characteristic of in-situ the α-Al 2 O 3 particulate in the process of solidification is also discussed

 6. Polluted soils with heavy metals. Stabilization by magnesium oxide. Ex-situ and in-situ testings; Suelos contaminados con metales pesados. Estabilizacion con oxido de magnesio. Ensayos ex situ-in situ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cenoz, S.; Hernandez, J.; Gangutia, N.

  2004-07-01

  This work describes the use of Low-Grade MgO as a stabiliser agent for polluted soil reclaim. Low-Grade MgO may be an economically feasible alternative in the stabilisation of heavy metals from heavily contaminated soils. The effectiveness of Low-Grade MgO has been studied in three ex-situ stabilisation of heavily polluted soils contaminated by the flue-dust of pyrite roasting. LG-MgO provides an alkali reservoir guaranteeing long-term stabilisation without varying the pH conditions. The success of the ex-situ stabilisation was corroborated with the analysis of heavy metals in the leachates collected from the landfill o ver a long period of time. The study also includes the results obtained in an in-situ pilot scale stabilisation of contaminated soil. (Author) 17 refs.

 7. An overview of in situ waste treatment technologies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walker, S.; Hyde, R.A.; Piper, R.B.; Roy, M.W.

  1992-01-01

  In situ technologies are becoming an attractive remedial alternative for eliminating environmental problems. In situ treatments typically reduce risks and costs associated with retrieving, packaging, and storing or disposing-waste and are generally preferred over ex situ treatments. Each in situ technology has specific applications, and, in order to provide the most economical and practical solution to a waste problem, these applications must be understood. This paper presents an overview of thirty different in situ remedial technologies for buried wastes or contaminated soil areas. The objective of this paper is to familiarize those involved in waste remediation activities with available and emerging in situ technologies so that they may consider these options in the remediation of hazardous and/or radioactive waste sites. Several types of in situ technologies are discussed, including biological treatments, containment technologies, physical/chemical treatments, solidification/stabilization technologies, and thermal treatments. Each category of in situ technology is briefly examined in this paper. Specific treatments belonging to these categories are also reviewed. Much of the information on in situ treatment technologies in this paper was obtained directly from vendors and universities and this information has not been verified

 8. PROSCARA Inc. in-situ burning summary paper

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-06-01

  In-situ burning as a viable response tactic in the event of an oil spill, was discussed. Key factors which influence a decision to use burning were enumerated, including a detailed analysis of the environmental effects of in-situ burning on soils. The critical parameters were time, soil heating and extent of oil penetration into the soil. It was noted that on water-saturated and frozen soil in-situ burning had no adverse effects. The advantages and disadvantages of in-situ burning vis-a-vis conventional mechanical recovery were discussed. Factors that do, and factors that do not support decisions in favour of in-situ burning were listed. 4 refs., 2 tabs

 9. In Situ Hybridization Pada Kanker Payudara

  OpenAIRE

  Diah Witari, Ni Putu

  2014-01-01

  Kesulitan yang dijumpai pada penanganan kanker payudara adalah terjadinya kekambuhan atau relaps. Deteksi status HER2 pada pasien merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi terjadinya relaps dan juga untuk menentukan jenis terapi yang ada diberikan. Ekspresi protein HER2 dapat dideteksi dengan immunohistochemistry (IHC), sedangkan mutasi gen HER2 dapat dideteksi dengan teknik in situ hybridization baik berupa fluorescence in situ hybridization (FISH) ataupun chromogenic in situ hy...

 10. The influence of the roll diameter in flat rolling of of superconducting in situ and ex situ MgB2 tape

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hancock, Michael Halloway; Bay, Niels

  2007-01-01

  , 150 and 210 mm in each step. The investigation has shown that the in situ powder is more readily compacted than the ex situ powder, with an average increase of relative density after mechanical processing of 37% for in situ powder and 19% for ex situ powder. Statistical analysis showed that the choice......Applying the powder in tube (PIT) method, single-filament MgB2/Fe wire and tape has been manufactured applying both the ex situ and the in situ approach. The influence of the roll diameter in three-step flat rolling on the powder density and critical temperature has been examined using rolls of 70...... roll in the first and second reductions followed by the 150 mm or 210 mm roll in the last reduction was the optimum strategy for both powder types. AC susceptibility testing showed that for the in situ tapes there was no correlation between the powder density and the critical temperature. For ex situ...

 11. Comparing electrical characteristics of in situ and ex situ Al2O3/GaN interfaces formed by metalorganic chemical vapor deposition

  Science.gov (United States)

  Chan, Silvia H.; Bisi, Davide; Tahhan, Maher; Gupta, Chirag; DenBaars, Steven P.; Keller, Stacia; Zanoni, Enrico; Mishra, Umesh K.

  2018-04-01

  Al2O3/n-GaN MOS-capacitors grown by metalorganic chemical vapor deposition with in-situ- and ex-situ-formed Al2O3/GaN interfaces were characterized. Capacitors grown entirely in situ exhibited ˜4 × 1012 cm-2 fewer positive fixed charges and up to ˜1 × 1013 cm-2 eV-1 lower interface-state density near the band-edge than did capacitors with ex situ oxides. When in situ Al2O3/GaN interfaces were reformed via the insertion of a 10-nm-thick GaN layer, devices exhibited behavior between the in situ and ex situ limits. These results illustrate the extent to which an in-situ-formed dielectric/GaN gate stack improves the interface quality and breakdown performance.

 12. Unintended and in situ amorphisation of pharmaceuticals.

  Science.gov (United States)

  Priemel, P A; Grohganz, H; Rades, T

  2016-05-01

  Amorphisation of poorly water-soluble drugs is one approach that can be applied to improve their solubility and thus their bioavailability. Amorphisation is a process that usually requires deliberate external energy input. However, amorphisation can happen both unintentionally, as in process-induced amorphisation during manufacturing, or in situ during dissolution, vaporisation, or lipolysis. The systems in which unintended and in situ amorphisation has been observed normally contain a drug and a carrier. Common carriers include polymers and mesoporous silica particles. However, the precise mechanisms by which in situ amorphisation occurs are often not fully understood. In situ amorphisation can be exploited and performed before administration of the drug or possibly even within the gastrointestinal tract, as can be inferred from in situ amorphisation observed during in vitro lipolysis. The use of in situ amorphisation can thus confer the advantages of the amorphous form, such as higher apparent solubility and faster dissolution rate, without the disadvantage of its physical instability. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. In Situ Remediation Integrated Program. In situ physical/chemical treatment technologies for remediation of contaminated sites: Applicability, developing status, and research needs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siegrist, R.L.; Gates, D.D.; West, O.R.; Liang, L.; Donaldson, T.L.; Webb, O.F.; Corder, S.L.; Dickerson, K.S.

  1994-06-01

  The U.S. Department of Energy (DOE) In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP) was established in June 1991 to facilitate the development and implementation of in situ remediation technologies for environmental restoration within the DOE complex. Within the ISR IP, four subareas of research have been identified: (1) in situ containment, (2) in situ physical/chemical treatment (ISPCT), (3) in situ bioremediation, and (4) subsurface manipulation/electrokinetics. Although set out as individual focus areas, these four are interrelated, and successful developments in one will often necessitate successful developments in another. In situ remediation technologies are increasingly being sought for environmental restoration due to the potential advantages that in situ technologies can offer as opposed to more traditional ex situ technologies. These advantages include limited site disruption, lower cost, reduced worker exposure, and treatment at depth under structures. While in situ remediation technologies can offer great advantages, many technology gaps exist in their application. This document presents an overview of ISPCT technologies and describes their applicability to DOE-complex needs, their development status, and relevant ongoing research. It also highlights research needs that the ISR IP should consider when making funding decisions

 14. Breeding of in-situ Petroleum Degrading Bacteria in Hangzhou Bay and evaluating for the In-situ repair effect

  Science.gov (United States)

  Lan, Ru; Lin, Hai; Qiao, Bing; Dong, Yingbo; Zhang, Wei; Chang, Wen

  2018-02-01

  In this paper, the restoration behaviour of the in-situ microorganisms in seawater and sediments to the marine accident oil spill was researched. The experimental study on the breeding of in-situ petroleum-degrading bacteria in the seawater and sediments of Hangzhou Bay and the restoration of oil spill were carried out. Making use of the reinforced microbial flora, combined with physical and chemical methods in field environment, petroleum degrading and restoration experiment were performed, the effect of the breeding of in-situ degrading bacteria was evaluated, and the standard process of in-situ bacteria sampling, laboratory screening, domestication and degradation efficiency testing were formed. This study laid a foundation for further evaluation of the advantages and disadvantages for the petroleum-degrading bacteria of Hangzhou Bay during the process of in-situ restoration. The results showed that in-situ microbes of Hangzhou Bay could reach the growth peak in 5 days with the suitable environmental factors and sufficient nutrient elements, and the degradation efficiency could reach 65.2% (or 74.8% after acclimation). And also the microbes could adapt to the local sea water and environmental conditions, with a certain degree of degradation. The research results could provide parameter support for causal judgment and quantitative assessment of oil spill damage.

 15. Triplex in-situ hybridization

  Science.gov (United States)

  Fresco, Jacques R.; Johnson, Marion D.

  2002-01-01

  Disclosed are methods for detecting in situ the presence of a target sequence in a substantially double-stranded nucleic acid segment, which comprises: a) contacting in situ under conditions suitable for hybridization a substantially double-stranded nucleic acid segment with a detectable third strand, said third strand being capable of hybridizing to at least a portion of the target sequence to form a triple-stranded structure, if said target sequence is present; and b) detecting whether hybridization between the third strand and the target sequence has occured.

 16. Pattern classification by memristive crossbar circuits using ex situ and in situ training

  Science.gov (United States)

  Alibart, Fabien; Zamanidoost, Elham; Strukov, Dmitri B.

  2013-06-01

  Memristors are memory resistors that promise the efficient implementation of synaptic weights in artificial neural networks. Whereas demonstrations of the synaptic operation of memristors already exist, the implementation of even simple networks is more challenging and has yet to be reported. Here we demonstrate pattern classification using a single-layer perceptron network implemented with a memrisitive crossbar circuit and trained using the perceptron learning rule by ex situ and in situ methods. In the first case, synaptic weights, which are realized as conductances of titanium dioxide memristors, are calculated on a precursor software-based network and then imported sequentially into the crossbar circuit. In the second case, training is implemented in situ, so the weights are adjusted in parallel. Both methods work satisfactorily despite significant variations in the switching behaviour of the memristors. These results give hope for the anticipated efficient implementation of artificial neuromorphic networks and pave the way for dense, high-performance information processing systems.

 17. Detection of denitrification genes by in situ rolling circle amplification - fluorescence in situ hybridization (in situ RCA-FISH) to link metabolic potential with identity inside bacterial cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoshino, Tatsuhiko; Schramm, Andreas

  2010-01-01

  target site. Finally, the RCA product inside the cells was detected by standard fluorescence in situ hybridization (FISH). The optimized protocol showed high specificity and signal-to-noise ratio but low detection frequency (up to 15% for single-copy genes and up to 43% for the multi-copy 16S rRNA gene...... as Candidatus Accumulibacter phosphatis by combining in situ RCA-FISH with 16S rRNA-targeted FISH. While not suitable for quantification because of its low detection frequency, in situ RCA-FISH will allow to link metabolic potential with 16S rRNA (gene)-based identification of single microbial cells.......). Nevertheless, multiple genes (nirS and nosZ; nirS and the 16S rRNA gene) could be detected simultaneously in P. stutzeri. Environmental application of in situ RCA-FISH was demonstrated on activated sludge by the differential detection of two types of nirS-defined denitrifiers; one of them was identified...

 18. In-situ bioremediation via horizontal wells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hazen, T.C.; Looney, B.B.; Enzien, M.; Franck, M.M.; Fliermans, C.B.; Eddy, C.A.

  1993-01-01

  This project is designed to demonstrate in situ bioremediation of groundwater and sediment contaminated with chlorinated solvents. Indigenous microorganisms were stimulated to degrade TCE, PCE and their daughter products in situ by addition of nutrients to the contaminated zone. In situ biodegradation is a highly attractive technology for remediation because contaminants are destroyed, not simply moved to another location or immobilized, thus decreasing costs, risks, and time, while increasing efficiency and public and regulatory acceptability. Bioremediation has been found to be among the least costly technologies in applications where it will work (Radian 1989). Subsurface soils and water adjacent to an abandoned process sewer line at the SRS have been found to have elevated levels of TCE (Marine and Bledsoe 1984). This area of subsurface and groundwater contamination is the focus of a current integrated demonstration of new remediation technologies utilizing horizontal wells. Bioremediation has the potential to enhance the performance of in situ air stripping as well as offering stand-alone remediation of this and other contaminated sites (Looney et al. 1991). Horizontal wells could also be used to enhance the recovery of groundwater contaminants for bioreactor conversions from deep or inaccessible areas (e.g., under buildings) and to enhance the distribution of nutrient or microbe additions in an in situ bioremediation

 19. In Situ TEM Electrical Measurements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Canepa, Silvia; Alam, Sardar Bilal; Ngo, Duc-The

  2016-01-01

  understanding of complex physical and chemical interactions in the pursuit to optimize nanostructure function and device performance. Recent developments of sample holder technology for TEM have enabled a new field of research in the study of functional nanomaterials and devices via electrical stimulation...... influence the sample by external stimuli, e.g. through electrical connections, the TEM becomes a powerful laboratory for performing quantitative real time in situ experiments. Such TEM setups enable the characterization of nanostructures and nanodevices under working conditions, thereby providing a deeper...... and measurement of the specimen. Recognizing the benefits of electrical measurements for in situ TEM, many research groups have focused their effort in this field and some of these methods have transferred to ETEM. This chapter will describe recent advances in the in situ TEM investigation of nanostructured...

 20. In-situ gelling polymers for biomedical applications

  CERN Document Server

  2015-01-01

  This book presents the research involving in situ gelling polymers and can be used as a guidebook for academics, industrialists and postgraduates interested in this area. This work summaries the academic contributions from the top authorities in the field and explore the fundamental principles of in situ gelling polymeric networks, along with examples of their major applications. This book aims to provide an up-to-date resource of in situ gelling polymer research.

 1. Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) will be the first in-situ resource utilization (ISRU) technology demonstration on Mars. Competitively...

 2. Soil weed seed bank in situ and ex situ at a smallholder field in Maranhão State, northeastern Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mário Luiz Ribeiro Mesquita

  2014-11-01

  Full Text Available The objective of this research was to assess the density, floristic composition,  phytosociology and diversity of a soil weed seed bank ex situ by germination in a greenhouse and in situ by weed sampling on a smallholder corn field located in Lago Verde County, Maranhão State. Fifteen pairs of 25 m2 plots were designated. In half of these plots, 90 soil samples were collected with an open metal template measuring 25 x 16 x 3 cm and placed in a greenhouse to germinate. In the other half, 90 weed samples were collected using the same metal template. We recorded a total of 1,998 individuals from 40 species, 31 genera and 16 families, from which 659 individuals germinated in situ and 1,339 exsitu. Density was higher ex situ, with 372 plants m-2. The Cyperaceae family had the highest floristic richness with nine species, followed by the Poaceae with six. The dominant species based on the Importance Value Index were Lindernia crustacea (IVI 27.7% in situ and Scleria lithosperma (IVI 37.0% ex situ. Floristic diversity was higher ex situ, with H’ = 2.66 nats ind-1. These results could help predict infestation potential and could lead to improved weed management strategies in corn-growing areas on smallholdings in Maranhão State, northeastern Brazil.

 3. Ex situ Flora of China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hongwen Huang

  2017-12-01

  Full Text Available The role of living collections-based research and discovery has been a prominent feature throughout the history of evolution and advance of botanical science: such research is the core and soul of the botanical gardens. Currently, there are c. 162 Chinese botanical gardens, harboring c. 20,000 species in China. As an example of initiatives to utilize the garden cultivated flora to address plant diversity conservation and germplasm discovery for sustainable agriculture and the bio-industries, the Ex situ Flora of China project aims to catalog and document this mega-diversity of plants that are cultivated in the Chinese botanical gardens. The concept of Ex situ Flora of China is a complete new formulation of species, based on garden cultivated individuals and populations, to obtain better morphological descriptions, provide multi-purpose applicability and a fundamental data service that will support national bio-strategies and bio-industries. It emphasises integrative information, accurately collected from living collections across different Chinese botanical gardens, on biology, phenology, cultivation requirements and uses of plant resources, which are normally not available from traditional Floras based on herbarium specimens. The ex situ flora should provide better information coverage for taxonomy, biological and introduction and collection data and color photos of stems, leaves, flowers, fruits and seed, as well as useful information of cultivation key points and main use of each plant. In general, the Ex situ Flora of China provides more useful information than the traditional Flora Reipublicae Popularis Sinicae. The project of Ex situ Flora of China is planned to be one of the most important initiatives of the plant diversity research platform for sustainable economic and social development in China.

 4. In situ groundwater bioremediation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hazen, Terry C.

  2009-02-01

  In situ groundwater bioremediation of hydrocarbons has been used for more than 40 years. Most strategies involve biostimulation; however, recently bioaugmentation have been used for dehalorespiration. Aquifer and contaminant profiles are critical to determining the feasibility and strategy for in situ groundwater bioremediation. Hydraulic conductivity and redox conditions, including concentrations of terminal electron acceptors are critical to determine the feasibility and strategy for potential bioremediation applications. Conceptual models followed by characterization and subsequent numerical models are critical for efficient and cost effective bioremediation. Critical research needs in this area include better modeling and integration of remediation strategies with natural attenuation.

 5. Observatory Magnetometer In-Situ Calibration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Marusenkov

  2011-07-01

  Full Text Available An experimental validation of the in-situ calibration procedure, which allows estimating parameters of observatory magnetometers (scale factors, sensor misalignment without its operation interruption, is presented. In order to control the validity of the procedure, the records provided by two magnetometers calibrated independently in a coil system have been processed. The in-situ estimations of the parameters are in very good agreement with the values provided by the coil system calibration.

 6. Training for teamwork through in situ simulations

  Science.gov (United States)

  Sorensen, Asta; Poehlman, Jon; Bollenbacher, John; Riggan, Scott; Davis, Stan; Miller, Kristi; Ivester, Thomas; Kahwati, Leila

  2015-01-01

  In situ simulations allow healthcare teams to practice teamwork and communication as well as clinical management skills in a team's usual work setting with typically available resources and equipment. The purpose of this video is to demonstrate how to plan and conduct in situ simulation training sessions, with particular emphasis on how such training can be used to improve communication and teamwork. The video features an in situ simulation conducted at a labour and delivery unit in response to postpartum hemorrhage. PMID:26294962

 7. Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2015-01-01

  Roč. 30, č. 1 (2015), s. 107-123 ISSN 1508-6305 R&D Projects: GA AV ČR KJB9056305 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : The Prague School * Doležel, Lubomír * Vodička, Felix * literary theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 8. PRINS and in situ PCR protocols

  National Research Council Canada - National Science Library

  Gosden, John R

  1997-01-01

  ... mapping of DNA sequences on chromosomes and location of gene expression followed the invention and refinement of in situ hybridization. Among the most recent technical developments has been the use of oligonucleotide primers to detect and amplify or extend complementary sequences in situ, and it is to this novel field that PRINS and In S...

 9. Efficacy monitoring of in situ fuel bioremediation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mueller, J.; Borchert, S.; Heard, C.

  1996-01-01

  The wide-scale, multiple-purpose use of fossil fuels throughout the industrialized world has resulted in the inadvertent contamination of myriad environments. Given the scope and magnitude of these environmental contamination problems, bioremediation often represents the only practical and economically feasible solution. This is especially true when depth of contamination, magnitude of the problem, and nature of contaminated material preclude other remedial actions, short of the no-response alternative. From the perspective, the effective, safe and scientifically valid use of in situ bioremediation technologies requires cost-efficient and effective implementation strategies in combination with unequivocal approaches for monitoring efficacy of performance. Accordingly, with support from the SERDP program, the authors are field-testing advanced in situ bioremediation strategies and new approaches in efficacy monitoring that employ techniques instable carbon and nitrogen isotope biogeochemistry. One field demonstration has been initiated at the NEX site in Port Hueneme, CA (US Navy's National Test Site). The objectives are: (1) to use stable isotopes as a biogeochemical monitoring tool for in situ bioremediation of refined petroleum (i.e., BTEX), and (2) to use vertical groundwater circulation technology to effect in situ chemical containment and enhanced in situ bioremediation

 10. Combined in-situ and ex-situ bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated soils by closed-loop soil vapor extraction and air injection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu, S.S.; Buckler, M.J.

  1993-01-01

  Treatment and restoration of petroleum hydrocarbon contaminated soils at a bulk petroleum above-ground storage tank (AST) site in Michigan is being conducted through in-situ and ex-situ closed-loop soil vapor extraction (SVE), soil vapor treatment, and treated air injection (AI) processes. The soil vapor extraction process applies a vacuum through the petroleum hydrocarbon affected soils in the ex-situ bio-remediation pile (bio-pile) and along the perimeter of excavated area (in-situ area) to remove the volatile or light petroleum hydrocarbons. This process also draws ambient air into the ex-situ bio-pile and in-situ vadose zone soil along the perimeter of excavated area to enhance biodegradation of light and heavy petroleum hydrocarbons in the soil. The extracted soil vapor is treated using a custom-designed air bio-remediation filter (bio-filter) to degrade the petroleum hydrocarbon compounds in the soil vapor extraction air streams. The treated air is then injected into a flush grade soil bed in the backfill area to perform final polishing of the air stream, and to form a closed-loop air flow with the soil vapor extraction perforated pipes along the perimeter of the excavated area

 11. Electrochemical studies, in-situ and ex-situ characterizations of different manganese compounds electrodeposited in aerated solutions; Etudes electrochimiques, suivis in-situ et caracterisations ex-situ de divers composes de manganese electrodeposes dans des solutions aerees

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peulon, S.; Lacroix, A.; Chausse, A. [Univ. d' Evry-val-d' Essonne, Laboratoire Analyse et Modelisation pour la Biologie et l' Environnement (LAMBE CNRS UMR 8587), 91 - Evry (France); Larabi-Gruet, N. [CEA Saclay, Dept. de Physico-Chimie (DEN/DPC/SECR/L3MR), 91 - Gif sur Yvette (France)

  2007-07-01

  This work deals with the electrodeposition of manganese compounds. A systematic study of the synthesis experimental conditions has been carried out, and the obtained depositions have been characterized by different ex-situ analyses methods (XRD, FTIR, SEM). The in-situ measurements of mass increase with a quartz microbalance during the syntheses have allowed to estimate the growth mechanisms which are in agreement with the ex-situ characterizations. The cation has an important role in the nature of the electrodeposited compounds. In presence of sodium, a mixed lamellar compound Mn(III)/Mn(IV), the birnessite, is deposited, whereas in presence of potassium, bixbyite is formed (Mn{sub 2}O{sub 3}), these two compounds having a main role in the environment. The substrate can also influence the nature of the formed intermediary compounds. Little studied compounds such as feitkneichtite ({beta}-MnOOH) and groutite ({alpha}-MnOOH) have been revealed. (O.M.)

 12. Podoby a proměny strukturální tematiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2009-01-01

  Roč. 41, - (2009), s. 41-54 ISSN 0231-5904 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : structuralism * Vodička, Felix * thematics * Propp, Vladimir Jakovlevič * Lévi-Strauss, Claude * Doležel, Lubomír * Mukařovský, Jan Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 13. Oil companies push in-situ recovery

  International Nuclear Information System (INIS)

  McIntyre, H.

  1977-01-01

  Possibly, a third Athabaska tar-sand plant using surface mining will be built in the 1980's, but future development beyond that point will probably depend on in-situ recovery. The discussion of in-situ recovery focusses on the effect it will have on the Canadian chemical industry, for example, the market for sodium hydroxide. To obtain the highest yields of oil from bitumen, an external source of hydrogen is necessary; for example Syncrude imports natural gas to make hydrogen for desulphurization. Gasification of coal is a possible source of hydrogen. Research on hydrocracking is progressing. Use of a prototype CANDU OCR reactor to raise the hot steam necessary for in-situ recovery has been suggested. Venezuela is interested in Canadian upgrading technology. (N.D.H.)

 14. Floristic diversity of the soil weed seed bank in a rice-growing area of Brazil: in situ and ex situ evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mário Luiz Ribeiro Mesquita

  2013-09-01

  Full Text Available The objective of this study was to compare the ex situ and in situ floristic diversity of the soil weed seed bank of a rice field in northeastern Brazil. In a rice field in the county of Bacabal, located in the state of Maranhão, thirty 25-m² plots were laid out. From 15 plots, soil samples (6/plot; n = 90 were taken with a soil probe (25 × 16 × 3 cm and placed in aluminum trays in the greenhouse. From the remaining 15 plots, weed samples (6/plot; n = 90 were taken with the same soil probe. The number of seeds was estimated by germination. We evaluated the numbers of species and individuals, as well as the density, frequency, abundance and importance value (IV for each species. Diversity was computed by the Shannon index (H'. We recorded 13,892 individuals (among 20 families, 40 genera and 60 species, of which 11,530 (among 50 species germinated ex situ and 2,362 (among 34 species germinated in situ. The family Cyperaceae had the highest number of species (16, followed by Poaceae (10. The dominant species, in situ and ex situ, were Schoenoplectus juncoides (IV=47.4% and Ludwigia octovalvis (IV=34.8%, respectively. Floristic diversity was higher ex situ (H'=2.66. The information obtained here could help determine the infestation potential of these species, which could lead to improved management strategies.

 15. Double-staining chromogenic in situ hybridization as a useful alternative to split-signal fluorescence in situ hybridization in lymphoma diagnostics

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Rijk, A.; Svenstroup-Poulsen, T.; Jones, M.

  2010-01-01

  within the reach of every pathology laboratory. Design and Methods Our study was initiated to determine the consistency between chromogenic in situ hybridization and fluorescence in situ hybridization, both using split-signal probes developed for the detection of chromosomal breaks. Five hundred...... and actual signal were compared to the original fluorescence hybridization results. In addition, hematoxylin background staining intensity and signal intensity of the double-staining chromogenic in situ hybridization procedure were analyzed. Results With respect to the presence or absence of chromosomal...

 16. The adsorption of methanol and water on SAPO-34: in situ and ex situ X-ray diffraction studies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wragg, David S.; Johnsen, Rune; Norby, Poul

  2010-01-01

  The adsorption of methanol on SAPO-34 has been studied using a combination of in situ synchrotron powder X-ray diffraction to follow the process and ex situ high resolution powder diffraction to determine the structure. The unit cell volume of SAPO-34 is found to expand by 0.5% during methanol ad...

 17. Concepts and Relations in Neurally Inspired In Situ Concept-Based Computing.

  Science.gov (United States)

  van der Velde, Frank

  2016-01-01

  In situ concept-based computing is based on the notion that conceptual representations in the human brain are "in situ." In this way, they are grounded in perception and action. Examples are neuronal assemblies, whose connection structures develop over time and are distributed over different brain areas. In situ concepts representations cannot be copied or duplicated because that will disrupt their connection structure, and thus the meaning of these concepts. Higher-level cognitive processes, as found in language and reasoning, can be performed with in situ concepts by embedding them in specialized neurally inspired "blackboards." The interactions between the in situ concepts and the blackboards form the basis for in situ concept computing architectures. In these architectures, memory (concepts) and processing are interwoven, in contrast with the separation between memory and processing found in Von Neumann architectures. Because the further development of Von Neumann computing (more, faster, yet power limited) is questionable, in situ concept computing might be an alternative for concept-based computing. In situ concept computing will be illustrated with a recently developed BABI reasoning task. Neurorobotics can play an important role in the development of in situ concept computing because of the development of in situ concept representations derived in scenarios as needed for reasoning tasks. Neurorobotics would also benefit from power limited and in situ concept computing.

 18. Characterization of VPO ammoxidation catalysts by in situ methods

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martin, A.; Luecke, B.; Brueckner, A.; Steinike, U. [Institut fuer Angewandte Chemie Berlin-Adlershof e.V., Berlin (Germany); Brzezinka, K.W. [Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin (Germany); Meisel, M. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Inst. fuer Chemie

  1998-12-31

  In-situ methods are well known as powerful tools in studying catalyst formation processes, their solid state properties under working conditions and the interaction with the feed, intermediates and products to reveal reaction mechanisms. This paper gives a short overview on results of intense studies using in-situ techniques to reveal VPO catalyst generation processes, interaction of educts, intermediates and products with VPO catalyst surfaces and mechanistic insights. Catalytic data of the ammoxidation of toluene on different VPOs complete these findings. The precursor-catalyst transformation processes were preferently investigated by in-situ XRD, in-situ Raman and in-situ ESR spectroscopy. The interaction of aromatic molecules and intermediates, resp., and VPO solid surfaces was followed by in-situ ESR and in-situ FTIR spectroscopy. Mechanistic information was mainly obtained using in-situ FTIR spectroscopy and the temporal-analysis-of-products (TAP) technique. Catalytic studies were carried out in a fixed-bed microreactor on pure (NH{sub 4}){sub 2}(VO){sub 3}(P{sub 2}O{sub 7}){sub 2}, generated [(NH{sub 4}){sub 2}(VO{sub 3})(P{sub 2}O{sub 7}){sub 2}+V{sub x}O{sub y}] catalysts, having different V{sub x}O{sub y} proportions by use of VOHPO{sub 4} x 1/2H{sub 2}O (V/P=1) and recently studied (VO){sub 3}(PO{sub 4}){sub 2} x 7 H{sub 2}O (V/P=1.5) precursors; the well-known (VO){sub 2}P{sub 2}O{sub 7} was used for comparison. (orig.)

 19. Electrochemical studies, in-situ and ex-situ characterizations of different manganese compounds electrodeposited in aerated solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peulon, S.; Lacroix, A.; Chausse, A.; Larabi-Gruet, N.

  2007-01-01

  This work deals with the electrodeposition of manganese compounds. A systematic study of the synthesis experimental conditions has been carried out, and the obtained depositions have been characterized by different ex-situ analyses methods (XRD, FTIR, SEM). The in-situ measurements of mass increase with a quartz microbalance during the syntheses have allowed to estimate the growth mechanisms which are in agreement with the ex-situ characterizations. The cation has an important role in the nature of the electrodeposited compounds. In presence of sodium, a mixed lamellar compound Mn(III)/Mn(IV), the birnessite, is deposited, whereas in presence of potassium, bixbyite is formed (Mn 2 O 3 ), these two compounds having a main role in the environment. The substrate can also influence the nature of the formed intermediary compounds. Little studied compounds such as feitkneichtite (β-MnOOH) and groutite (α-MnOOH) have been revealed. (O.M.)

 20. In situ sampling cart development engineering task plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  DeFord, D.K.

  1995-01-01

  This Engineering Task Plan (ETP) supports the development for facility use of the next generation in situ sampling system for characterization of tank vapors. In situ sampling refers to placing sample collection devices (primarily sorbent tubes) directly into the tank headspace, then drawing tank gases through the collection devices to obtain samples. The current in situ sampling system is functional but was not designed to provide the accurate flow measurement required by today's data quality objectives (DQOs) for vapor characterization. The new system will incorporate modern instrumentation to achieve much tighter control. The next generation system will be referred to in this ETP as the New In Situ System (NISS) or New System. The report describes the current sampling system and the modifications that are required for more accuracy

 1. Nitrogen removal from landfill leachate via ex situ nitrification and sequential in situ denitrification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhong Qi; Li Daping; Tao Yong; Wang Xiaomei; He Xiaohong; Zhang Jie; Zhang Jinlian; Guo Weiqiang; Wang Lan

  2009-01-01

  Ex situ nitrification and sequential in situ denitrification represents a novel approach to nitrogen management at landfills. Simultaneous ammonia and organics removal was achieved in a continuous stirred tank reactor (CSTR). The results showed that the maximum nitrogen loading rate (NLR) and the maximum organic loading rate (OLR) was 0.65 g N l -1 d -1 and 3.84 g COD l -1 d -1 , respectively. The ammonia and chemical oxygen demand (COD) removal was over 99% and 57%, respectively. In the run of the CSTR, free ammonia (FA) inhibition and low dissolved oxygen (DO) were found to be key factors affecting nitrite accumulation. In situ denitrification was studied in a municipal solid waste (MSW) column by recalculating nitrified leachate from CSTR. The decomposition of MSW was accelerated by the recirculation of nitrified leachate. Complete reduction of total oxidized nitrogen (TON) was obtained with maximum TON loading of 28.6 g N t -1 TS d -1 and denitrification was the main reaction responsible. Additionally, methanogenesis inhibition was observed while TON loading was over 11.4 g N t -1 TS d -1 and the inhibition was enhanced with the increase of TON loading

 2. A novel fabrication technology of in situ TiB2/6063Al composites: High energy ball milling and melt in situ reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, S.-L.; Yang, J.; Zhang, B.-R.; Zhao, Y.-T.; Chen, G.; Shi, X.-X.; Liang, Z.-P.

  2015-01-01

  Highlights: • This paper presents a novel technology to fabricate the TiB 2 /6063Al composites. • The novel technology decreases in situ reaction temperature and shortens the time. • The reaction mechanism of in situ reaction at the low temperature is discussed. • Effect of ball milling time and in situ reaction time on the composites is studied. - Abstract: TiB 2 /6063Al matrix composites are fabricated from Al–TiO 2 –B 2 O 3 system by the technology combining high energy ball milling with melt in situ reaction. The microstructure and tensile properties of the composites are investigated by XRD, SEM, EDS, TEM and electronic tensile testing. The results indicate that high energy ball milling technology decreases the in situ reaction temperature and shortens the reaction time for Al–TiO 2 –B 2 O 3 system in contrast with the conventional melt in situ synthesis. The morphology of in situ TiB 2 particles is exhibited in irregular shape or nearly circular shape, and the average size of the particles is less than 700 nm, thereinto the minimum size is approximately 200 nm. In addition, the morphology and size of the reinforced particles are affected by the time of ball milling and in situ reaction. TEM images indicate that the interface between 6063Al matrix and TiB 2 particles is clear and no interfacial outgrowth is observed. Tensile testing results show that the as-cast TiB 2 /6063Al composites exhibit a much higher strength, reaching 191 MPa, which is 1.23 times as high as the as-cast 6063Al matrix. Besides, the tensile fracture surface of the composites displays the dimple-fracture character

 3. Comparison of in Situ and ex Situ Methods for Synthesis of Two-Photon Polymerization Polymer Nanocomposites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qingchuan Guo

  2014-07-01

  Full Text Available This article reports about nanocomposites, which refractive index is tuned by adding TiO2 nanoparticles. We compare in situ/ex situ preparation of nanocomposites. Preparation procedure is described, properties of nanocomposites are compared, and especially we examine the applicability of two-photon polymerization (2PP of synthesized nanocomposites. All prepared samples exhibit suitable optical transparency at specific laser wavelengths. Three-dimensional structures were generated by means of two-photon polymerization effect induced by a femtosecond laser.

 4. Planning for ex situ conservation in the face of uncertainty

  Science.gov (United States)

  Canessa, Stefano; Converse, Sarah J.; West, Matt; Clemann, Nick; Gillespie, Graeme; McFadden, Michael; Silla, Aimee J; Parris, Kirsten M; McCarthy, Michael A

  2016-01-01

  Ex situ conservation strategies for threatened species often require long-term commitment and financial investment to achieve management objectives. We present a framework that considers the decision to adopt ex situ management for a target species as the end point of several linked decisions. We used a decision tree to intuitively represent the logical sequence of decision making. The first decision is to identify the specific management actions most likely to achieve the fundamental objectives of the recovery plan, with or without the use of ex-situ populations. Once this decision has been made, one decides whether to establish an ex situ population, accounting for the probability of success in the initial phase of the recovery plan, for example, the probability of successful breeding in captivity. Approaching these decisions in the reverse order (attempting to establish an ex situ population before its purpose is clearly defined) can lead to a poor allocation of resources, because it may restrict the range of available decisions in the second stage. We applied our decision framework to the recovery program for the threatened spotted tree frog (Litoria spenceri) of southeastern Australia. Across a range of possible management actions, only those including ex situ management were expected to provide >50% probability of the species’ persistence, but these actions cost more than use of in situ alternatives only. The expected benefits of ex situ actions were predicted to be offset by additional uncertainty and stochasticity associated with establishing and maintaining ex situ populations. Naïvely implementing ex situ conservation strategies can lead to inefficient management. Our framework may help managers explicitly evaluate objectives, management options, and the probability of success prior to establishing a captive colony of any given species.

 5. Planning for ex situ conservation in the face of uncertainty.

  Science.gov (United States)

  Canessa, Stefano; Converse, Sarah J; West, Matt; Clemann, Nick; Gillespie, Graeme; McFadden, Michael; Silla, Aimee J; Parris, Kirsten M; McCarthy, Michael A

  2016-06-01

  Ex situ conservation strategies for threatened species often require long-term commitment and financial investment to achieve management objectives. We present a framework that considers the decision to adopt ex situ management for a target species as the end point of several linked decisions. We used a decision tree to intuitively represent the logical sequence of decision making. The first decision is to identify the specific management actions most likely to achieve the fundamental objectives of the recovery plan, with or without the use of ex-situ populations. Once this decision has been made, one decides whether to establish an ex situ population, accounting for the probability of success in the initial phase of the recovery plan, for example, the probability of successful breeding in captivity. Approaching these decisions in the reverse order (attempting to establish an ex situ population before its purpose is clearly defined) can lead to a poor allocation of resources, because it may restrict the range of available decisions in the second stage. We applied our decision framework to the recovery program for the threatened spotted tree frog (Litoria spenceri) of southeastern Australia. Across a range of possible management actions, only those including ex situ management were expected to provide >50% probability of the species' persistence, but these actions cost more than use of in situ alternatives only. The expected benefits of ex situ actions were predicted to be offset by additional uncertainty and stochasticity associated with establishing and maintaining ex situ populations. Naïvely implementing ex situ conservation strategies can lead to inefficient management. Our framework may help managers explicitly evaluate objectives, management options, and the probability of success prior to establishing a captive colony of any given species. Published 2015. This article is a U.S. Government work and is in the public domain in the USA.

 6. Nuclear waste management by in-situ melting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Angelo, J.A. Jr.

  1976-01-01

  A systematic assessment of the in-situ melting concept as an ultimate waste disposal option shows that the placement of solidifed, high-level radioactive wastes in an in-situ melting cavity with a crushed rock backfill not only eliminates the major deficiencies inherent in other in-situ melting schemes, but also satisfies reasonable criteria for ultimate disposal. In-situ melting reduces the waste isolation time requirements to several hundred years. Calculated spent fuel and processing waste afterheat values assess the role of actinide and cladding material nuclides in creating the total afterheat and provide quantitative variation with time for these values for contamporary and advanced-design fission reactors. The dominant roles of 134 Cs in thermal spectrum reactor afterheats during the first decade of cooling of the actinide nuclides in all typical waste after-heats following a century or two of cooling are identified. The spatial and temporal behavior of a spherically symmetric waste repository experiencing in-situ melting in an equal density, homogeneous medium for silicate rock and salt is controlled primarily by the overall volumetric thermal source strength, the time-dependent characteristics of the high-level wastes, and the thermophysical properties of the surrounding rock environment. Calculations were verified by experimental data. The hazard index for typical high-level wastes is dominated by the fission product nuclides for the first three centuries of decay. It is then controlled by the actinides, especially americium, which dominates for 10,000 years. With in-situ melting, the hazard index for the re-solidifed rock/waste matrix deepunderground falls below the hazard index of naturally occurring uranium ore bodies within a few hundred years, whether or not the more hazardous actinide nuclides are selectively removed from the wastes prior to storage

 7. Solution (in situ leach) mining of uranium: an overview

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuhaida, A.J. Jr.; Kelly, M.J.

  1978-01-01

  Increases in the demand for and price of uranium have made in-situ mining an attractive alternative to the open-pit and underground U mining methods. Up to 50% of the known ore-bearing sandstone in the western U.S. can be mined using the in-situ mining method. In-situ mining also offers a significant environmental advantage. Restoration of the contaminated groundwater is discussed

 8. Unintended and in situ amorphisation of pharmaceuticals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Priemel, P A; Grohganz, H; Rades, T

  2016-01-01

  Amorphisation of poorly water-soluble drugs is one approach that can be applied to improve their solubility and thus their bioavailability. Amorphisation is a process that usually requires deliberate external energy input. However, amorphisation can happen both unintentionally, as in process......-induced amorphisation during manufacturing, or in situ during dissolution, vaporisation, or lipolysis. The systems in which unintended and in situ amorphisation has been observed normally contain a drug and a carrier. Common carriers include polymers and mesoporous silica particles. However, the precise mechanisms...... of in situ amorphisation can thus confer the advantages of the amorphous form, such as higher apparent solubility and faster dissolution rate, without the disadvantage of its physical instability....

 9. Comparison of Fluorescence In Situ Hybridization and Chromogenic In Situ Hybridization for Low and High Throughput HER2 Genetic Testing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Tim S; Espersen, Maiken Lise Marcker; Kofoed, Vibeke

  2013-01-01

  cancer patients with HER2 immunohistochemistry (IHC) results scored as 0/1+, 2+, and 3+. HER2 genetic status was analysed using chromogenic in situ hybridization (CISH) and fluorescence in situ hybridization (FISH). Scoring results were documented through digital image analysis. The cancer region...

 10. Technology assessment of in situ uranium mining

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cowan, C.E.

  1981-01-01

  The objective of the PNL portion of the Technology Assessment project is to provide a description of the current in situ uranium mining technology; to evaluate, based on available data, the environmental impacts and, in a limited fashion, the health effects; and to explore the impediments to development and deployment of the in situ uranium mining technology

 11. In situ measurement of conductivity during nanocomposite film deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blattmann, Christoph O.; Pratsinis, Sotiris E.

  2016-01-01

  Highlights: • Flame-made nanosilver dynamics are elucidated in the gas-phase & on substrates. • The resistance of freshly depositing nanosilver layers is monitored. • Low T g polymers facilitate rapid synthesis of conductive films. • Conductive nanosilver films form on top of or within the polymer depending on MW. - Abstract: Flexible and electrically conductive nanocomposite films are essential for small, portable and even implantable electronic devices. Typically, such film synthesis and conductivity measurement are carried out sequentially. As a result, optimization of filler loading and size/morphology characteristics with respect to film conductivity is rather tedious and costly. Here, freshly-made Ag nanoparticles (nanosilver) are made by scalable flame aerosol technology and directly deposited onto polymeric (polystyrene and poly(methyl methacrylate)) films during which the resistance of the resulting nanocomposite is measured in situ. The formation and gas-phase growth of such flame-made nanosilver, just before incorporation onto the polymer film, is measured by thermophoretic sampling and microscopy. Monitoring the nanocomposite resistance in situ reveals the onset of conductive network formation by the deposited nanosilver growth and sinternecking. The in situ measurement is much faster and more accurate than conventional ex situ four-point resistance measurements since an electrically percolating network is detected upon its formation by the in situ technique. Nevertheless, general resistance trends with respect to filler loading and host polymer composition are consistent for both in situ and ex situ measurements. The time lag for the onset of a conductive network (i.e., percolation) depends linearly on the glass transition temperature (T g ) of the host polymer. This is attributed to the increased nanoparticle-polymer interaction with decreasing T g . Proper selection of the host polymer in combination with in situ resistance monitoring

 12. Uranium in situ leach mining in the United States. Information circular

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larson, W.C.

  1978-01-01

  This report discusses uranium in situ leach mining in the United States; the purpose of which is to acquaint the reader with an overview of this emerging mining technology. This report is not a technical discussion of the subject matter, but rather should be used as a reference source for information on in situ leaching. An in situ leaching bibliography is included as well as engineering data tables for almost all of the active pilot-scale and commercial uranium in situ leaching operators. These tables represent a first attempt at consolidating operational data in one source, on a regional scale. Additional information is given which discusses the current Bureau of Mines uranium in situ leaching research program. Also included is a listing of various State and Federal permitting agencies, and a summary of the current uranium in situ leaching operators. Finally, a glossary of terms has been added, listing some of the more common terms used in uranium in situ leach mining

 13. In-Situ Burning of Crude Oil on Water

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Gelderen, Laurens

  in the small scale water basin. Boilovers were also observed during the burning of a heavy crude oil with a substantial light fraction without a water layer, however, which suggests that water is not essential for boilover occurrence. Further studies are required to determine the conditions under which......The fire dynamics and fire chemistry of in-situ burning of crude oil on water was studied in order to improve predictions on the suitability of this oil spill response method. For this purpose, several operational parameters were studied to determine the factors that control the burning efficiency...... of in-situ burning, i.e. the amount of oil (in wt%) removed from the water surface by the burning process. The burning efficiency is the main parameter for expressing the oil removal effectiveness of in-situ burning as response method and is thus relevant for suitability predictions of in-situ burning...

 14. A novel fabrication technology of in situ TiB{sub 2}/6063Al composites: High energy ball milling and melt in situ reaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, S.-L.; Yang, J. [School of Materials Science and Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013 (China); Zhang, B.-R. [School of Mechanical Engineering, Qilu University of Technology, Jinan, Shandong 250022 (China); Zhao, Y.-T., E-mail: 278075525@qq.com [School of Materials Science and Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013 (China); Chen, G.; Shi, X.-X.; Liang, Z.-P. [School of Materials Science and Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013 (China)

  2015-08-05

  Highlights: • This paper presents a novel technology to fabricate the TiB{sub 2}/6063Al composites. • The novel technology decreases in situ reaction temperature and shortens the time. • The reaction mechanism of in situ reaction at the low temperature is discussed. • Effect of ball milling time and in situ reaction time on the composites is studied. - Abstract: TiB{sub 2}/6063Al matrix composites are fabricated from Al–TiO{sub 2}–B{sub 2}O{sub 3} system by the technology combining high energy ball milling with melt in situ reaction. The microstructure and tensile properties of the composites are investigated by XRD, SEM, EDS, TEM and electronic tensile testing. The results indicate that high energy ball milling technology decreases the in situ reaction temperature and shortens the reaction time for Al–TiO{sub 2}–B{sub 2}O{sub 3} system in contrast with the conventional melt in situ synthesis. The morphology of in situ TiB{sub 2} particles is exhibited in irregular shape or nearly circular shape, and the average size of the particles is less than 700 nm, thereinto the minimum size is approximately 200 nm. In addition, the morphology and size of the reinforced particles are affected by the time of ball milling and in situ reaction. TEM images indicate that the interface between 6063Al matrix and TiB{sub 2} particles is clear and no interfacial outgrowth is observed. Tensile testing results show that the as-cast TiB{sub 2}/6063Al composites exhibit a much higher strength, reaching 191 MPa, which is 1.23 times as high as the as-cast 6063Al matrix. Besides, the tensile fracture surface of the composites displays the dimple-fracture character.

 15. In-situ characterization of heterogeneous catalysts

  CERN Document Server

  Rodriguez, Jose A; Chupas, Peter J

  2013-01-01

  Helps researchers develop new catalysts for sustainable fuel and chemical production Reviewing the latest developments in the field, this book explores the in-situ characterization of heterogeneous catalysts, enabling readers to take full advantage of the sophisticated techniques used to study heterogeneous catalysts and reaction mechanisms. In using these techniques, readers can learn to improve the selectivity and the performance of catalysts and how to prepare catalysts as efficiently as possible, with minimum waste. In-situ Characterization of Heterogeneous Catalysts feat

 16. In situ macromolecular crystallography using microbeams.

  Science.gov (United States)

  Axford, Danny; Owen, Robin L; Aishima, Jun; Foadi, James; Morgan, Ann W; Robinson, James I; Nettleship, Joanne E; Owens, Raymond J; Moraes, Isabel; Fry, Elizabeth E; Grimes, Jonathan M; Harlos, Karl; Kotecha, Abhay; Ren, Jingshan; Sutton, Geoff; Walter, Thomas S; Stuart, David I; Evans, Gwyndaf

  2012-05-01

  Despite significant progress in high-throughput methods in macromolecular crystallography, the production of diffraction-quality crystals remains a major bottleneck. By recording diffraction in situ from crystals in their crystallization plates at room temperature, a number of problems associated with crystal handling and cryoprotection can be side-stepped. Using a dedicated goniometer installed on the microfocus macromolecular crystallography beamline I24 at Diamond Light Source, crystals have been studied in situ with an intense and flexible microfocus beam, allowing weakly diffracting samples to be assessed without a manual crystal-handling step but with good signal to noise, despite the background scatter from the plate. A number of case studies are reported: the structure solution of bovine enterovirus 2, crystallization screening of membrane proteins and complexes, and structure solution from crystallization hits produced via a high-throughput pipeline. These demonstrate the potential for in situ data collection and structure solution with microbeams. © 2012 International Union of Crystallography

 17. NOVEL IN-SITU METAL AND MINERAL EXTRACTION TECHNOLOGY

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glenn O' Gorman; Hans von Michaelis; Gregory J. Olson

  2004-09-22

  This white paper summarizes the state of art of in-situ leaching of metals and minerals, and describes a new technology concept employing improved fragmentation of ores underground in order to prepare the ore for more efficient in-situ leaching, combined with technology to continuously improve solution flow patterns through the ore during the leaching process. The process parameters and economic benefits of combining the new concept with chemical and biological leaching are described. A summary is provided of the next steps required to demonstrate the technology with the goal of enabling more widespread use of in-situ leaching.

 18. On the ex situ and in situ doping of refractory Ta by pulsed laser ablation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lin, Y.L.; Lin, S.S.; Shen, P. [National Sun Yat-sen University, Department of Materials and Optoelectronic Science, Kaohsiung, Taiwan (China); Chen, S. [I-Shou University, Department of Mechanical and Automation Engineering, Kaohsiung, Taiwan (China)

  2017-06-15

  Ex situ and in situ doping processes of refractory Ta were accomplished by pulsed laser ablation of bulk Ta in vacuum with C-O-H supply from C-coated collodion film and within tetraethyl orthosilicate (TEOS), respectively. Analytical electron microscopic observations of the resultant particulates and condensates indicated that the former process involved interdiffusion in the condensed state to form two kinds of core-shell structures, i.e., C-O-H doped Ta with α-type (bcc) core and lamellar shell and O-H doped γ-TaC{sub 1-x} with amorphous Ta-C-O-H surrounding, respectively, for potential wear and lubrication applications at high temperatures. In situ TEOS mediation, however, enhanced solute trapping to form Si-C-O-H overdoped α-Ta with significant tetragonality (c/a ratio up to 1.27) and Si-O-H doped γ-TaC{sub 1-x} with {111}{sub γ} twin/fault and occasional epitaxial relationship [ anti 123]{sub α}//[ anti 112]{sub γ}; (121){sub α}//(anti 11 anti 1){sub γ} due to particle coalescence. Such Si-C-O-H mediated Ta particles may have potential optocatalytic applications. (orig.)

 19. In Situ Remediation Integrated Program: Technology summary

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-02-01

  The In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP) was instituted out of recognition that in situ remediation could fulfill three important criteria: significant cost reduction of cleanup by eliminating or minimizing excavation, transportation, and disposal of wastes; reduced health impacts on workers and the public by minimizing exposure to wastes during excavation and processing; and remediation of inaccessible sites, including: deep subsurfaces, in, under, and around buildings. Buried waste, contaminated soils and groundwater, and containerized wastes are all candidates for in situ remediation. Contaminants include radioactive wastes, volatile and non-volatile organics, heavy metals, nitrates, and explosive materials. The ISR IP intends to facilitate development of in situ remediation technologies for hazardous, radioactive, and mixed wastes in soils, groundwater, and storage tanks. Near-term focus is on containment of the wastes, with treatment receiving greater effort in future years. ISR IP is an applied research and development program broadly addressing known DOE environmental restoration needs. Analysis of a sample of 334 representative sites by the Office of Environmental Restoration has shown how many sites are amenable to in situ remediation: containment--243 sites; manipulation--244 sites; bioremediation--154 sites; and physical/chemical methods--236 sites. This needs assessment is focused on near-term restoration problems (FY93--FY99). Many other remediations will be required in the next century. The major focus of the ISR EP is on the long term development of permanent solutions to these problems. Current needs for interim actions to protect human health and the environment are also being addressed

 20. In Situ Remediation Integrated Program: Technology summary

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-02-01

  The In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP) was instituted out of recognition that in situ remediation could fulfill three important criteria: significant cost reduction of cleanup by eliminating or minimizing excavation, transportation, and disposal of wastes; reduced health impacts on workers and the public by minimizing exposure to wastes during excavation and processing; and remediation of inaccessible sites, including: deep subsurfaces, in, under, and around buildings. Buried waste, contaminated soils and groundwater, and containerized wastes are all candidates for in situ remediation. Contaminants include radioactive wastes, volatile and non-volatile organics, heavy metals, nitrates, and explosive materials. The ISR IP intends to facilitate development of in situ remediation technologies for hazardous, radioactive, and mixed wastes in soils, groundwater, and storage tanks. Near-term focus is on containment of the wastes, with treatment receiving greater effort in future years. ISR IP is an applied research and development program broadly addressing known DOE environmental restoration needs. Analysis of a sample of 334 representative sites by the Office of Environmental Restoration has shown how many sites are amenable to in situ remediation: containment--243 sites; manipulation--244 sites; bioremediation--154 sites; and physical/chemical methods--236 sites. This needs assessment is focused on near-term restoration problems (FY93--FY99). Many other remediations will be required in the next century. The major focus of the ISR EP is on the long term development of permanent solutions to these problems. Current needs for interim actions to protect human health and the environment are also being addressed.

 1. In situ vitrification program treatability investigation progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arrenholz, D.A.

  1991-02-01

  This document presents a summary of the efforts conducted under the in situ vitrification treatability study during the period from its initiation in FY-88 until FY-90. In situ vitrification is a thermal treatment process that uses electrical power to convert contaminated soils into a chemically inert and stable glass and crystalline product. Contaminants present in the soil are either incorporated into the product or are pyrolyzed during treatment. The treatability study being conducted at the Idaho National Engineering Laboratory by EG ampersand G Idaho is directed at examining the specific applicability of the in situ vitrification process to buried wastes contaminated with transuranic radionuclides and other contaminants found at the Subsurface Disposal Area of the Radioactive Waste Management Complex. This treatability study consists of a variety of tasks, including engineering tests, field tests, vitrified product evaluation, and analytical models of the in situ vitrification process. 6 refs., 4 figs., 3 tabs

 2. Sex in situ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2017-01-01

  Sex er en del af vores sociale praksis og centralt for det, vi hver især er. Men bortset fra pornoindustrien, har vi ikke mange muligheder for at få adgang til billeder af sex. Teater Nordkrafts forestilling Sex in situ vil gøre seksuelle billeder til noget, der kan deles, udveksles og tales om, og...

 3. Management of Adenocarcinoma In Situ of Cervix in Pregnancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alireza Abidi

  2008-03-01

  Full Text Available Adenocarcinoma in situ is one of the premalignant lesions of the cervix and its incidence is believed to be increasing while the pathogenesis of the disease is not clearly understood. Management of Adenocarcinoma in situ (AIS unlike carcinoma in situ (CIS has not been clearly described in the current literature. Here we describe conservative management and serial colposcopy of two pregnant women with adenocarcinoma in situ of the cervix. Both of the cases were diagnosed initially with abnormal Pap smears and were confirmed by colposcopic directed biopsy. None of the patients agreed with any invasive procedure during pregnancy and both of them were followed with serial colposcopy. None of the lesions showed any evidence of progression. All cases underwent cold knife cone biopsies in their postpartum period. Hysterectomy as the final treatment has been done in both cases with no evidence of progression of the disease during pregnancy. We concluded that adenocarcinoma in situ of the cervix during pregnancy could be managed conservatively with definite treatment postponed till after delivery.

 4. In Situ Cleanable Alternative HEPA Filter Media

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adamson, D. J.; Terry, M. T.

  2002-01-01

  The Westinghouse Savannah River Company, located at the Savannah River Site in Aiken, South Carolina, is currently testing two types of filter media for possible deployment as in situ regenerable/cleanable High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters. The filters are being investigated to replace conventional, disposable, glass-fiber, HEPA filters that require frequent removal, replacement, and disposal. This is not only costly and subjects site personnel to radiation exposure, but adds to the ever-growing waste disposal problem. The types of filter media being tested, as part of a National Energy Technology Laboratory procurement, are sintered nickel metal and ceramic monolith membrane. These media were subjected to a hostile environment to simulate conditions that challenge the high-level waste tank ventilation systems. The environment promoted rapid filter plugging to maximize the number of filter loading/cleaning cycles that would occur in a specified period of time. The filters were challenged using nonradioactive simulated high-level waste materials and atmospheric dust; materials that cause filter pluggage in the field. The filters are cleaned in situ using an aqueous solution. The study found that both filter media were insensitive to high humidity or moisture conditions and were easily cleaned in situ. The filters regenerated to approximately clean filter status even after numerous plugging and in situ cleaning cycles. Air Techniques International is conducting particle retention testing on the filter media at the Oak Ridge Filter Test Facility. The filters are challenged using 0.3-mm di-octyl phthalate particles. Both the ceramic and sintered media have a particle retention efficiency > 99.97%. The sintered metal and ceramic filters not only can be cleaned in situ, but also hold great potential as a long life alternative to conventional HEPA filters. The Defense Nuclear Facility Safety Board Technical Report, ''HEPA Filters Used in the Department of

 5. Low-temperature growth of polycrystalline Ge thin film on glass by in situ deposition and ex situ solid-phase crystallization for photovoltaic applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsao, Chao-Yang; Weber, Juergen W.; Campbell, Patrick; Widenborg, Per I.; Song, Dengyuan; Green, Martin A.

  2009-01-01

  Poly-crystalline germanium (poly-Ge) thin films have potential for lowering the manufacturing cost of photovoltaic devices especially in tandem solar cells, but high crystalline quality would be required. This work investigates the crystallinity of sputtered Ge thin films on glass prepared by in situ growth and ex situ solid-phase crystallization (SPC). Structural properties of the films were characterized by Raman, X-ray diffraction and ultraviolet-visible reflectance measurements. The results show the transition temperature from amorphous to polycrystalline is between 255 deg. C and 280 deg. C for in situ grown poly-Ge films, whereas the transition temperature is between 400 deg. C and 500 deg. C for films produced by SPC for a 20 h annealing time. The in situ growth in situ crystallized poly-Ge films at 450 deg. C exhibit significantly better crystalline quality than those formed by solid-phase crystallization at 600 deg. C. High crystalline quality at low substrate temperature obtained in this work suggests the poly-Ge films could be promising for use in thin film solar cells on glass.

 6. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku

  OpenAIRE

  Dresler Petr; Macháček Jiří

  2013-01-01

  Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v ...

 7. Cost accounting method for in-situ leaching mines and its application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cheng Zongfang; Yang Yihan; Liu Zhanxiang; Lai Yongchun

  2008-01-01

  Cost structures and accounting method for in-situ leaching mines are studied according to the technical characteeristics of in-situ leaching. A method of cost forecast for in-situ leaching deposit or mine area is presented, and the application of this method is illustrated with examples. (authors)

 8. Influence of fracture extension on in-situ stress in tight reservoir

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yongping; Wei, Xu; Zhang, Ye; Xing, Libo; Xu, Jianjun

  2018-01-01

  Currently, hydraulic fracturing is an important way to develop low permeability reservoirs. The fractures produced during the fracturing process are the main influencing factors of changing in-situ stress. In this paper, the influence of fracture extension on in-situ stress is studied by establishing a mathematical model to describe the relationship between fracture length and in-situ stress. The results show that the growth rate gradually decreases after the fracture reaches a certain length with the increase of fracturing time; the continuous extension of the fracture is the main factor to change the in-situ stress. In order to reduce the impact on the subsequent fracture extension due to the changing of in-situ stress, controlling fracturing time and fracture length without affecting the stimulated reservoir effect is an important way. The results presented in this study can effectively reduce the impact of changing of in-situ stress on subsequent fracturing construction.

 9. In situ macromolecular crystallography using microbeams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Axford, Danny; Owen, Robin L.; Aishima, Jun; Foadi, James; Morgan, Ann W.; Robinson, James I.; Nettleship, Joanne E.; Owens, Raymond J.; Moraes, Isabel; Fry, Elizabeth E.; Grimes, Jonathan M.; Harlos, Karl; Kotecha, Abhay; Ren, Jingshan; Sutton, Geoff; Walter, Thomas S.; Stuart, David I.; Evans, Gwyndaf

  2012-01-01

  A sample environment for mounting crystallization trays has been developed on the microfocus beamline I24 at Diamond Light Source. The technical developments and several case studies are described. Despite significant progress in high-throughput methods in macromolecular crystallography, the production of diffraction-quality crystals remains a major bottleneck. By recording diffraction in situ from crystals in their crystallization plates at room temperature, a number of problems associated with crystal handling and cryoprotection can be side-stepped. Using a dedicated goniometer installed on the microfocus macromolecular crystallography beamline I24 at Diamond Light Source, crystals have been studied in situ with an intense and flexible microfocus beam, allowing weakly diffracting samples to be assessed without a manual crystal-handling step but with good signal to noise, despite the background scatter from the plate. A number of case studies are reported: the structure solution of bovine enterovirus 2, crystallization screening of membrane proteins and complexes, and structure solution from crystallization hits produced via a high-throughput pipeline. These demonstrate the potential for in situ data collection and structure solution with microbeams

 10. In situ macromolecular crystallography using microbeams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axford, Danny; Owen, Robin L.; Aishima, Jun [Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot, Oxfordshire OX11 0DE (United Kingdom); Foadi, James [Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot, Oxfordshire OX11 0DE (United Kingdom); Imperial College, London SW7 2AZ (United Kingdom); Morgan, Ann W.; Robinson, James I. [University of Leeds, Leeds LS9 7FT (United Kingdom); Nettleship, Joanne E.; Owens, Raymond J. [Research Complex at Harwell, Rutherford Appleton Laboratory R92, Didcot, Oxfordshire OX11 0DE (United Kingdom); Moraes, Isabel [Imperial College, London SW7 2AZ (United Kingdom); Fry, Elizabeth E.; Grimes, Jonathan M.; Harlos, Karl; Kotecha, Abhay; Ren, Jingshan; Sutton, Geoff; Walter, Thomas S. [University of Oxford, Roosevelt Drive, Oxford OX3 7BN (United Kingdom); Stuart, David I. [Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot, Oxfordshire OX11 0DE (United Kingdom); University of Oxford, Roosevelt Drive, Oxford OX3 7BN (United Kingdom); Evans, Gwyndaf, E-mail: gwyndaf.evans@diamond.ac.uk [Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot, Oxfordshire OX11 0DE (United Kingdom)

  2012-04-17

  A sample environment for mounting crystallization trays has been developed on the microfocus beamline I24 at Diamond Light Source. The technical developments and several case studies are described. Despite significant progress in high-throughput methods in macromolecular crystallography, the production of diffraction-quality crystals remains a major bottleneck. By recording diffraction in situ from crystals in their crystallization plates at room temperature, a number of problems associated with crystal handling and cryoprotection can be side-stepped. Using a dedicated goniometer installed on the microfocus macromolecular crystallography beamline I24 at Diamond Light Source, crystals have been studied in situ with an intense and flexible microfocus beam, allowing weakly diffracting samples to be assessed without a manual crystal-handling step but with good signal to noise, despite the background scatter from the plate. A number of case studies are reported: the structure solution of bovine enterovirus 2, crystallization screening of membrane proteins and complexes, and structure solution from crystallization hits produced via a high-throughput pipeline. These demonstrate the potential for in situ data collection and structure solution with microbeams.

 11. Experimental investigation of in situ cleanable HEPA filter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adamson, D.J.

  1999-01-01

  The Westinghouse Savannah River Company located at the Savannah River Site (SRS) in Aiken, South Carolina is currently testing the feasibility of developing an in situ cleanable high efficiency particulate air (HEPA) filter system. Sintered metal filters are being tested for regenerability or cleanability in simulated conditions found in a high level waste (HLW) tank ventilation system. The filters are being challenged using materials found in HLW tanks. HLW simulated salt, HLW simulated sludge and South Carolina road dust. Various cleaning solutions have been used to clean the filters in situ. The tanks are equipped with a ventilation system to maintain the tank contents at negative pressure to prevent the release of radioactive material to the environment. This system is equipped with conventional disposable glass-fiber HEPA filter cartridges. Removal and disposal of these filters is not only costly, but subjects site personnel to radiation exposure and possible contamination. A test apparatus was designed to simulate the ventilation system of a HLW tank with an in situ cleaning system. Test results indicate that the Mott sintered metal HEPA filter is suitable as an in situ cleanable or regenerable HEPA filter. Data indicates that high humidity or water did not effect the filter performance and the sintered metal HEPA filter was easily cleaned numerous times back to new filter performance by an in situ spray system. The test apparatus allows the cleaning of the soiled HEPA filters to be accomplished without removing the filters from process. This innovative system would eliminate personnel radiation exposure associated with removal of contaminated filters and the high costs of filter replacement and disposal. The results of these investigations indicate that an in situ cleanable HEPA filter system for radioactive and commercial use could be developed and manufactured

 12. In-situ atomic layer deposition growth of Hf-oxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karavaev, Konstantin

  2010-01-01

  We have grown HfO 2 on Si(001) by atomic layer deposition (ALD) using HfCl 4 , TEMAHf, TDMAHf and H 2 O as precursors. The early stages of the ALD were investigated with high-resolution photoelectron spectroscopy and X-ray absorption spectroscopy. We observed the changes occurring in the Si 2p, O 1s, Hf 4f, Hf 4d, and Cl 2p (for HfCl 4 experiment) core level lines after each ALD cycle up to the complete formation of two layers of HfO 2 . The investigation was carried out in situ giving the possibility to determine the properties of the grown film after every ALD cycle or even after a half cycle. This work focused on the advantages in-situ approach in comparison with ex-situ experiments. The study provides to follow the evolution of the important properties of HfO 2 : contamination level, density and stoichiometry, and influence of the experimental parameters to the interface layer formation during ALD. Our investigation shows that in-situ XPS approach for ALD gives much more information than ex-situ experiments. (orig.)

 13. In-situ atomic layer deposition growth of Hf-oxide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karavaev, Konstantin

  2010-06-17

  We have grown HfO{sub 2} on Si(001) by atomic layer deposition (ALD) using HfCl{sub 4}, TEMAHf, TDMAHf and H{sub 2}O as precursors. The early stages of the ALD were investigated with high-resolution photoelectron spectroscopy and X-ray absorption spectroscopy. We observed the changes occurring in the Si 2p, O 1s, Hf 4f, Hf 4d, and Cl 2p (for HfCl{sub 4} experiment) core level lines after each ALD cycle up to the complete formation of two layers of HfO{sub 2}. The investigation was carried out in situ giving the possibility to determine the properties of the grown film after every ALD cycle or even after a half cycle. This work focused on the advantages in-situ approach in comparison with ex-situ experiments. The study provides to follow the evolution of the important properties of HfO{sub 2}: contamination level, density and stoichiometry, and influence of the experimental parameters to the interface layer formation during ALD. Our investigation shows that in-situ XPS approach for ALD gives much more information than ex-situ experiments. (orig.)

 14. Alternatieve in situ bodemsaneringstechnieken; literatuuronderzoek bij het project "In Situ Biorestauratie" Asten

  NARCIS (Netherlands)

  Scheuter AJ; LBG

  1997-01-01

  In developing in situ remediation most of the focus used to be on techniques using infiltration water to supply oxygen to the location. Later, techniques were developed in which soil was flushed with air to enhance the oxygen availability to microorganisms. The aim of the study reported here was to

 15. In situ analytical techniques for battery interface analysis.

  Science.gov (United States)

  Tripathi, Alok M; Su, Wei-Nien; Hwang, Bing Joe

  2018-02-05

  Lithium-ion batteries, simply known as lithium batteries, are distinct among high energy density charge-storage devices. The power delivery of batteries depends upon the electrochemical performances and the stability of the electrode, electrolytes and their interface. Interfacial phenomena of the electrode/electrolyte involve lithium dendrite formation, electrolyte degradation and gas evolution, and a semi-solid protective layer formation at the electrode-electrolyte interface, also known as the solid-electrolyte interface (SEI). The SEI protects electrodes from further exfoliation or corrosion and suppresses lithium dendrite formation, which are crucial needs for enhancing the cell performance. This review covers the compositional, structural and morphological aspects of SEI, both artificially and naturally formed, and metallic dendrites using in situ/in operando cells and various in situ analytical tools. Critical challenges and the historical legacy in the development of in situ/in operando electrochemical cells with some reports on state-of-the-art progress are particularly highlighted. The present compilation pinpoints the emerging research opportunities in advancing this field and concludes on the future directions and strategies for in situ/in operando analysis.

 16. Assessment of in situ and ex situ phytorestoration with grass mixtures in soils polluted with nickel, copper, and arsenic

  Science.gov (United States)

  Zacarías Salinas, Montserrat; Beltrán Villavicencio, Margarita; Bustillos, Luis Gilberto Torres; González Aragón, Abelardo

  This work shows a study of in situ and ex situ phytoextraction as a polishing step in the treatment of an industrial urban soil polluted with nickel, arsenic and copper. The soil was previously washed, and phytoextraction was performed by application of a mixture of grass (Festuca rubra, Cynodon dactylon, Lolium multiforum, Pennisetum). The soil had initial heavy metals concentrations of 131 ppm for Ni, 717 for As and 2734 for Cu (mg of metal/kg of dry soil). After seeding and emerging of grass, vegetal and soil samples were taken monthly during 4 months. Biomass generation, and concentration of Ni, As and Cu in vegetal tissue and soil were determined for every sample. Plants biomass growth in ex situ process was inhibited by 37% when compared with blank soil. Grass showed remarkable phytoextraction capability in situ, it produced 38 g of biomass every 15 days (wet weight) during a period of 3 months, but then declined in the fourth month. Concentrations of metals in grass biomass were up to 83 mg Ni/kg, 649 mg As/kg and 305 mg Cu/kg dry weight. Metal reduction of 49% for Ni, and 35% for Cu and As was observed at rhizospheric soil.

 17. Applications of in situ hybridization to plant-improvement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abbasi, F.M.

  2004-01-01

  In situ hybridization is a powerful method for characteristic alien addition and substitution lines. RFLP analysis can identify the presence of a particular individual chromosome, but whether they are as a pair or as a single chromosome cannot be determined. In situ hybridization has become established as an essential method in cell and molecular biology. It is able to link DNA sequences with their organization and physical position. The rate of technology-development in the field of in situ hybridization has been rapid: radioactive probes are now rarely used, while labeling methods, fluorochromes, chromosomes and tissue-preparation methods, microscope and imaging technology have all useful in functional genomics and localization of transgenes on the chromosomes. (author)

 18. Feasibility of in situ beta ray measurements in underwater environment.

  Science.gov (United States)

  Park, Hye Min; Park, Ki Hyun; Kang, Sung Won; Joo, Koan Sik

  2017-09-01

  We describe an attempt at the development of an in situ detector for beta ray measurements in underwater environment. The prototype of the in situ detector is based on a CaF2: Eu scintillator using crystal light guide and Si photomultiplier. Tests were conducted using various reference sources for evaluating the linearity and stability of the detector in underwater environment. The system is simple and stable for long-term monitoring, and consumes low power. We show here an effective detection distance of 7 mm and a 2.273 MeV end-point energy spectrum of 90 Sr/ 90 Y when using the system underwater. The results demonstrate the feasibility of in situ beta ray measurements in underwater environment and can be applied for designing an in situ detector for radioactivity measurement in underwater environment. The in situ detector can also have other applications such as installation on the marine monitoring platform and quantitative analysis of radionuclides. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Engineering feasibility analysis for in-situ stabilization of Canonsburg residues

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-01-01

  The US Department of Energy is considering several methods for carrying out remedial actions in Canonsburg, Pennsylvania, at the site of an inactive uranium-processing mill. The main objective of this study is to determine the feasibility of in-situ stabilization as the remedial action. In-situ stabilization is an alternative to site decontamination and offsite disposal. The problems associated with offsite hauling of large quantities of contaminated material and with the location and development of a new disposal site could be avoided by the implementation of an in-situ stabilization concept. In addition, the in-situ approach would be more cost-effective than offsite disposal. This study will establish that a technically feasible and implementable in-situ stabilization concept can be developed that meets regulatory requirements and is cost effective. This study in no way commits the DOE to implement any specific actions described herein. 11 refs., 30 figs., 24 tabs

 20. In situ investigation of catalysts for alcohol synthesis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duchstein, Linus Daniel Leonhard; Sharafutdinov, Irek; Wu, Qiongxiao

  consists of three complimentary in situ techniques: (1) Activity measurements based on a reactor connected to a gas chromatograph (GC), (2) In situ x-ray diffractometer (XRD) measurements based on a reactor cell connected to a mass spectrometer (MS), and (3) environmental TEM (ETEM) that allows...... distribution, measured both macroscopically (XRD) and microscopically (ETEM), with the catalytic activity....

 1. Development of the integrated in situ Lasagna process

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ho, S.; Athmer, C.; Sheridan, P.

  1995-01-01

  Contamination in deep, low permeability soils poses a significant technical challenge to in-situ remediation efforts. Poor accessibility to the contaminants and difficulty in uniform delivery of treatment reagents have rendered existing in-situ methods such as bioremediation, vapor extraction, and pump and treat rather ineffective when applied to low permeability soils present at many contaminated sites

 2. In Situ Bioremediation of Energetic Compounds in Groundwater

  Science.gov (United States)

  2012-05-01

  negligible. Thus, this project clearly shows that in situ bioremediation of explosives in groundwater using active-passive cosubstrate addition can...Arlington, NJ, offices), the National Research Council (NRC) Biotechnology Research Institute (Montreal, Canada) and the Environmental Technology...NDAB are unlikely to accumulate during in situ anaerobic bioremediation explosives using cheese whey as a cosubstrate. 7.4 ADEQUATE DISTRIBUTION OF

 3. Comparative Demonstration of Active and Semi-Passive In Situ Bioremediation Approaches for Perchlorate Impacted Groundwater: Active In Situ Bioremediation Demonstration

  Science.gov (United States)

  2013-04-01

  http://www.itrcweb.org/Documents/PERC-1.pdf • ITRC Perchlorate Team. 2008. Remediation Technologies for Perchlorate Contamination in Water and Soil ...pdf • Solutions EIS. 2006. Protocol for Enhanced In Situ Bioremediation Using Emulsified Vegetable Oil . Prepared for ESTCP. May 2006. • http...Air Force. 2007. Protocol for In Situ Bioremediation of Chlorinated Solvents Using Edible Oil . Prepared for AFCEC - Environmental Science Division

 4. Polypropylene/graphite nanocomposites by in situ polymerization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Milani, Marceo A.; Galland, Giselda B.; Quijada, Raul

  2011-01-01

  This work presents the synthesis of nanocomposites of polypropylene/graphite by in situ polymerization using metallocene catalyst and graphene nanosheets. Initially was analyzed which of the metallocene catalysts rac-Et(Ind) 2 ZrCl 2 or rac-Me 2 Si(Ind) 2 ZrCl 2 produces polypropylene with mechanical properties more relevant. Then it were performed the in situ polymerization reactions to obtain the nanocomposites. The polymeric materials were characterized by XRD, DSC, GPC and DMTA. (author)

 5. Comparison of in situ nutrient degradabilities of alternative by ...

  African Journals Online (AJOL)

  level of inclusion in the concentrate portion of lactating dairy cattle diets, ... Two rumen fistulated multiparous lactating Holstein cows were used for the in situ study. ... vitamins. Feeds were offered twice daily at 09:00 and 18:00. The in situ bag ...

 6. In situ leaching of uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, B.

  1980-01-01

  A process is described for the in-situ leaching of uranium-containing ores employing an acidic leach liquor containing peroxymonosulphuric acid. Preferably, additionally, sulphuric acid is present in the leach liquor. (author)

 7. Laboratory-performance criteria for in situ waste-stabilization materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shaw, P.; Weidner, J.

  1996-01-01

  The Department of Energy (DOE) Landfill Stabilization Focus Area is investigating a variety of in situ placement methods, grout materials, and characterization techniques for the stabilization of buried low-level transuranic-contaminated waste at Department of Energy sites. In situ stabilization involves underground injection or placement of substances to isolate, treat, or contain buried contaminants. Performance criteria were developed to evaluate various candidate stabilization materials for both long-term stabilization and interim stabilization or retrieval. The criteria are go/no-go, ready, and preliminary. The criterion go/no-go eliminates technologies that are not applicable for in situ treatment of buried waste. The criterion ready indicates that the technology is sufficiently developed and proven to be field demonstrated full-scale. The criterion preliminary indicates the prospective technologies to be potentially applicable to in situ buried waste stabilization, but further development is needed before the technology is ready for field-scale demonstration

 8. In situ vitrification: application analysis for stabilization of transuranic waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oma, K.H.; Farnsworth, R.K.; Rusin, J.M.

  1982-09-01

  The in situ vitrification process builds upon the electric melter technology previously developed for high-level waste immobilization. In situ vitrification converts buried wastes and contaminated soil to an extremely durable glass and crystalline waste form by melting the materials, in place, using joule heating. Once the waste materials have been solidified, the high integrity waste form should not cause future ground subsidence. Environmental transport of the waste due to water or wind erosion, and plant or animal intrusion, is minimized. Environmental studies are currently being conducted to determine whether additional stabilization is required for certain in-ground transuranic waste sites. An applications analysis has been performed to identify several in situ vitrification process limitations which may exist at transuranic waste sites. Based on the process limit analysis, in situ vitrification is well suited for solidification of most in-ground transuranic wastes. The process is best suited for liquid disposal sites. A site-specific performance analysis, based on safety, health, environmental, and economic assessments, will be required to determine for which sites in situ vitrification is an acceptable disposal technique. Process economics of in situ vitrification compare favorably with other in-situ solidification processes and are an order of magnitude less than the costs for exhumation and disposal in a repository. Leachability of the vitrified product compares closely with that of Pyrex glass and is significantly better than granite, marble, or bottle glass. Total release to the environment from a vitrified waste site is estimated to be less than 10 -5 parts per year. 32 figures, 30 tables

 9. Development of an in situ polymeric hydrogel implant of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: To prepare and characterize in situ gel-forming implants of methylprednisolone for the treatment of spinal cord injuries. Methods: In situ hydrogels of methylprednisolone were prepared by dispersing polylactide glycolic acid (PLGA) polymer and methylprednisolone in N-methyl-pyrrolidone solvent, and subsequent ...

 10. An expert support model for in situ soil remediation

  NARCIS (Netherlands)

  Okx, J.P.; Stein, A.

  2000-01-01

  This article presents an expert support model for in situ soil remediation. It combines knowledge and experiences obtained from previous in situ soil remediations. The aim of this model is to optimise knowledge transfer among the various parties involved in contaminated site management. Structured

 11. Challenges in subsurface in situ remediation of chlorinated solvents

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Christiansen, Camilla Maymann

  2014-01-01

  Chlorinated solvent source zones in the subsurface pose a continuous threat to groundwater quality at many sites worldwide. In situ remediation of these sites is particularly challenging in heterogeneous fractured media and where the solvents are present as DNAPL. In situ remediation by chemical...

 12. Malignant mesothelioma in situ.

  Science.gov (United States)

  Churg, Andrew; Hwang, Harry; Tan, Larry; Qing, Gefei; Taher, Altaf; Tong, Amy; Bilawich, Ana M; Dacic, Sanja

  2018-05-01

  The existence of malignant mesothelioma in situ (MIS) is often postulated, but there are no accepted morphological criteria for making such a diagnosis. Here we report two cases that appear to be true MIS on the basis of in-situ genomic analysis. In one case the patient had repeated unexplained pleural unilateral effusions. Two thoracoscopies 9 months apart revealed only visually normal pleura. Biopsies from both thoracoscopies showed only a single layer of mildly reactive mesothelial cells. However, these cells had lost BRCA1-associated protein 1 (BAP1) and showed loss of cyclin-dependent kinase inhibitor 2 (CDKN2A) (p16) by fluorescence in-situ hybridisation (FISH). NF2 was not deleted by FISH but 28% of the mesothelial cells showed hyperploidy. Six months after the second biopsy the patient has persisting effusions but no evidence of pleural malignancy on imaging. The second patient presented with ascites and minimal omental thickening on imaging, but no visual evidence of tumour at laparoscopy. Omental biopsy showed a single layer of minimally atypical mesothelial cells with rare tiny foci of superficial invasion of fat. BAP1 immunostain showed loss of nuclear BAP1 in all the surface mesothelial cells and the invasive cells. There was CDKN2A deletion, but no deletion of NF2 by FISH. These cases show that morphologically bland single-layered surface mesothelial proliferations with molecular alterations seen previously only in invasive malignant mesotheliomas exist, and presumably represent malignant MIS. More cases are need to understand the frequency of such changes and the time-course over which invasive tumour develops. © 2018 John Wiley & Sons Ltd.

 13. [Species diversity of ex-situ cultivated Chinese medicinal plants].

  Science.gov (United States)

  Que, Ling; Chi, Xiu-Lian; Zang, Chun-Xin; Zhang, Yu; Chen, Min; Yang, Guang; Jin, An-Qi

  2018-03-01

  Ex-situ conservation is an important means to protect biological genetic resources. Resource protection has received more and more attention with the continuous improvement of the comprehensive utilization of traditional Chinese medicine resources. In this paper, the research and compilation of the species list of ex-situ cultivated medicinal plants in 12 Chinese Academy of Sciences botanic gardens and 19 specialized medicinal botanic gardens in China were carried out. Based on the Species 2000(2017) and other classification databases, species diversity of medicinal plants ex-situ cultivated in these botanical gardens were analyzed. The study found that there were 16 351 higher plant species in our country, belonging to 276 families and 1 936 genera. Of these, 6 949 specieswere medicinal plants, accounting for 50.4% of the total medicinal plants. There were 1 280 medicinal plants were in threatened status, accounting for 19.6% of all threatened species in the Chinese Biodiversity Red List, with ex-situ cultivated proportion of 59.5%. And 3 988 medicinal plants were Chinese endemic species, accounting for 22.5% of all Chinese endemic species, with ex-situ cultivated proportion of 53.3%. This article has reference significance for the management and protection of medicinal plant resources. Copyright© by the Chinese Pharmaceutical Association.

 14. In situ viscometry by optical trapping interferometry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Guzmán, C.; Flyvbjerg, Henrik; Köszali, R.

  2008-01-01

  We demonstrate quantitative in situ viscosity measurements by tracking the thermal fluctuations of an optically trapped microsphere subjected to a small oscillatory flow. The measured power spectral density of the sphere's positions displays a characteristic peak at the driving frequency of the f......We demonstrate quantitative in situ viscosity measurements by tracking the thermal fluctuations of an optically trapped microsphere subjected to a small oscillatory flow. The measured power spectral density of the sphere's positions displays a characteristic peak at the driving frequency...

 15. In situ detection of porosity initiation during aluminum thin film anodizing

  Science.gov (United States)

  Van Overmeere, Quentin; Nysten, Bernard; Proost, Joris

  2009-02-01

  High-resolution curvature measurements have been performed in situ during aluminum thin film anodizing in sulfuric acid. A well-defined transition in the rate of internal stress-induced curvature change is shown to allow for the accurate, real-time detection of porosity initiation. The validity of this in situ diagnostic tool was confirmed by a quantitative analysis of the spectral density distributions of the anodized surfaces. These were obtained by analyzing ex situ atomic force microscopy images of surfaces anodized for different times, and allowed to correlate the in situ detected transition in the rate of curvature change with the appearance of porosity.

 16. Testing of in situ and ex situ bioremediation approaches for an oil-contaminated peat bog following a pipeline break

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilson, J.J.; Lee, D.W.; Yeske, B.M.; Kuipers, F.

  2000-01-01

  The feasibility of treating a 1985 pipeline spill of light Pembina Cardium crude oil at a bog near Violet Grove, Alberta was discussed. Pembina Pipeline Corporation arranged for a treatability test to be conducted on oil-contaminated sphagnum peat moss from the site to determine effective in situ or ex situ remediation options for the site. The test was used to evaluate the biodegradation potential of contaminants. Four tests were designed to simulate field different field treatment approaches and to collect critical data on toxicity and leachability of the peat moss. The tests included a bioslurry test, a soil microcosm test, an aerated water saturated peat column test, and a standard toxicity characteristic leachate potential test. The first three tests gave similar results of at least 74 per cent biodegradation of the residual crude oil on the peat solids and no residual toxicity as measured by the Microtox Assay. It was determined that both in situ bioremediation using an aerated water injection system or an ex situ landfarming approach would achieve required criteria and no fertilizers would be necessary to maintain active bioremediation. The new gas-liquid reactor (GLR) aeration technology used in these tests creates a constant supply of hyperoxygenated water prior to column injection. The continuous release of tiny air bubbles maximizes air surface area and increases the gas transfer rates. 3 tabs., 3 figs

 17. In situ rheology of yeast biofilms.

  Science.gov (United States)

  Brugnoni, Lorena I; Tarifa, María C; Lozano, Jorge E; Genovese, Diego

  2014-01-01

  The aim of the present work was to investigate the in situ rheological behavior of yeast biofilms growing on stainless steel under static and turbulent flow. The species used (Rhodototula mucilaginosa, Candida krusei, Candida kefyr and Candida tropicalis) were isolated from a clarified apple juice industry. The flow conditions impacted biofilm composition over time, with a predominance of C. krusei under static and turbulent flow. Likewise, structural variations occurred, with a tighter appearance under dynamic flow. Under turbulent flow there was an increase of 112 μm in biofilm thickness at 11 weeks (p < 0.001) and cell morphology was governed by hyphal structures and rounded cells. Using the in situ growth method introduced here, yeast biofilms were determined to be viscoelastic materials with a predominantly solid-like behavior, and neither this nor the G'0 values were significantly affected by the flow conditions or the growth time, and at large deformations their weak structure collapsed beyond a critical strain of about 1.5-5%. The present work could represent a starting point for developing in situ measurements of yeast rheology and contribute to a thin body of knowledge about fungal biofilm formation.

 18. In situ deposition of thallium-containing oxides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Myers, K.E.

  1996-01-01

  The number and variety of thallium based materials that can be made by in situ methods have grown consistently since the first report of successful thallium cuprate deposition by Face and Nestlerode in 1992. Processes for the deposition of superconductors, normal metals, and insulators have been developed. Most work to date has been done on the Tl-1212 phases, TlBa 2 CaCu 2 O 7 and (Tl,Pb)Sr 2 CaCu 2 O 7 . Recently however, the in situ thallium technique has been extended to other materials. For example, epitaxial thin films of thallium tantalate, an insulator of the pyrochlore structure and a potential buffer layer for thallium cuprate films, have been grown. Multilayers, important in the fabrication of Josephson junctions, have been demonstrated with the thallium lead cuprates. This paper reviews progress in the area of in situ thallium deposition technology which will make more complex thallium cuprate multilayer structures and devices possible

 19. In situ vitrification: Application to buried waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Callow, R.A.; Thompson, L.E.

  1991-01-01

  Two in situ vitrification field tests were conducted in June and July 1990 at Idaho National Engineering Laboratory. In situ vitrification is a technology for in-place conversion of contaminated soils into a durable glass and crystalline waste form and is being investigated as a potential remediation technology for buried waste. The overall objective of the two tests was to assess the general suitability of the process to remediate buried waste structures found at Idaho National Engineering Laboratory. In particular, these tests were designed as part of a treatability study to provide essential information on field performance of the process under conditions of significant combustible and metal wastes, and to test a newly developed electrode feed technology. The tests were successfully completed, and the electrode feed technology provided valuable operational control for successfully processing the high metal content waste. The results indicate that in situ vitrification is a feasible technology for application to buried waste. 2 refs., 5 figs., 2 tabs

 20. Keeping All the PIECES: Phylogenetically Informed Ex Situ Conservation of Endangered Species.

  Science.gov (United States)

  Larkin, Daniel J; Jacobi, Sarah K; Hipp, Andrew L; Kramer, Andrea T

  2016-01-01

  Ex situ conservation in germplasm and living collections is a major focus of global plant conservation strategies. Prioritizing species for ex situ collection is a necessary component of this effort for which sound strategies are needed. Phylogenetic considerations can play an important role in prioritization. Collections that are more phylogenetically diverse are likely to encompass more ecological and trait variation, and thus provide stronger conservation insurance and richer resources for future restoration efforts. However, phylogenetic criteria need to be weighed against other, potentially competing objectives. We used ex situ collection and threat rank data for North American angiosperms to investigate gaps in ex situ coverage and phylogenetic diversity of collections and to develop a flexible framework for prioritizing species across multiple objectives. We found that ex situ coverage of 18,766 North American angiosperm taxa was low with respect to the most vulnerable taxa: just 43% of vulnerable to critically imperiled taxa were in ex situ collections, far short of a year-2020 goal of 75%. In addition, species held in ex situ collections were phylogenetically clustered (P species been drawn at random. These patterns support incorporating phylogenetic considerations into ex situ prioritization in a manner balanced with other criteria, such as vulnerability. To meet this need, we present the 'PIECES' index (Phylogenetically Informed Ex situ Conservation of Endangered Species). PIECES integrates phylogenetic considerations into a flexible framework for prioritizing species across competing objectives using multi-criteria decision analysis. Applying PIECES to prioritizing ex situ conservation of North American angiosperms, we show strong return on investment across multiple objectives, some of which are negatively correlated with each other. A spreadsheet-based decision support tool for North American angiosperms is provided; this tool can be customized to

 1. Groundwater restoration with in situ uranium leach mining

  International Nuclear Information System (INIS)

  Charbeneau, R.J.

  1984-01-01

  In situ leach mining of uranium has developed into a major mining technology. Since 1975, when the first commercial mine was licensed in the United States, the percentage or uranium produced by in situ mining has steadily grown from 0.6 to 10 percent in 1980. Part of the reason for this growth is that in situ mining offers less initial capital investment, shorter start-up times, greater safety, and less labor than conventional mining methods. There is little disturbance of the surface terrain or surface waters, no mill tailings piles, and no large open pits, but in situ leaching mining does have environmental disadvantages. During the mining, large amounts of ground water are cirulated and there is some withdrawal from an area where aquifers constitute a major portion of the water supply for other purposes. When an ammonia-based leach system is used, the ammonium ion is introduced into an area where cation exchange on clays (and some production of nitrate) may occur. Also, injection of an oxidant with the leach solution causes valence and phase changes of indigenous elements such as As, Cu, Fe, Mo, Se, S, and V as well as U. Furthermore, the surrounding ground water can become contaminated by escape of the leach solution from the mining zone. This chapter presents an overview of the in situ mining technology, including uranium deposition, mining techniques, and ground water restoration alternatives. The latter part of the chapter covers the situation in South Texas. Economics and development of the industry, groundwater resources, regulation, and restoration activities are also reviewed

 2. In situ hybridization; principles and applications: review article

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zahra Nozhat

  2015-06-01

  Full Text Available In situ hybridization (ISH is a method that uses labeled complementary single strand DNA or RNA to localize specific DNA or RNA sequences in an intact cell or in a fixed tissue section. The main steps of ISH consist of: probe selection, tissue or sample preparation, pre-hybridization treatment, hybridization and washing, detection and control procedure. Probe selection is one of the important aspects of successful hybridization. ISH sensitivity and specificity can be influenced by: probe construct, efficiency of labeling, percentage of GC, probe length and signal detection systems. Different methods such as nick translation, random priming, end tailing and T4 DNA polymerase replacement are used for probe generation. Both radioactive and non-radioactive labels can be used in order to probe labeling. Nucleic acid maintenance in samples, prevention of morphological changes of samples and probe penetration into tissue section are the main aims of sample preparation step. Then, a small amount of solution containing probe, is added on slides containing tissue sections for hybridization process, then slides are incubated overnight. Next day, washes are carried out to remove the probes which are not bound to target DNA or RNA. Finally, in order to be sure that the observed labeling is specific to the target sequence, using several control procedures is very important. Various techniques based on ISH consist of: Fluorescence in situ hybridization (FISH, chromogenic in situ hybridization (CISH, genomic in situ hybridization (GISH, comparative genomic hybridization (CGH, spectral karyotyping (SKY and multiplex fluorescence in situ hybridization (MFISH. One of the most common techniques of ISH is fluorescence in situ hybridization. FISH can be used to: 1 detect small deletions and duplications that are not visible using microscope analysis, 2 detect how many chromosomes of a certain type are present in each cell and 3 confirm rearrangements that are

 3. In Situ Magnetic Separation for Extracellular Protein Production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappler, T.; Cerff, Martin; Ottow, Kim Ekelund

  2009-01-01

  A new approach for in situ product removal from bioreactors is presented in which high-gradient magnetic separation is used. This separation process was used for the adsorptive removal of proteases secreted by Bacillus licheniformis. Small, non-porous bacitracin linked magnetic adsorbents were...... was not influenced by the in situ product removal step. Protease production also remained the same after the separation step. Furthermore, degradation of the protease, which followed first order kinetics, was reduced by using the method. Using a theoretical modeling approach, we Could show that protease yield...... in total was enhanced by using in situ magnetic separation. The process described here is a promising technique to improve overall yield in No production processes which are often limited due to weak downstream operations, Potential limitations encountered during a bioprocess can be overcome...

 4. Past In-Situ Burning Possibilities

  National Research Council Canada - National Science Library

  Yoshioka, Gary

  1999-01-01

  This study evaluated the feasibility of conducting in-situ burning (ISB) using current technology on post 1967 major oil spills over 10,00 barrels in North America and over 50,00 barrels in South America and Europe...

 5. Office of Technology Development integrated program for development of in situ remediation technologies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peterson, M.

  1992-08-01

  The Department of Energy's Office of Technology Development has instituted an integrated program focused on development of in situ remediation technologies. The development of in situ remediation technologies will focus on five problem groups: buried waste, contaminated soils, contaminated groundwater, containerized wastes and underground detonation sites. The contaminants that will be included in the development program are volatile and non volatile organics, radionuclides, inorganics and highly explosive materials as well as mixtures of these contaminants. The In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP) has defined the fiscal year 1993 research and development technology areas for focusing activities, and they are described in this paper. These R ampersand D topical areas include: nonbiological in situ treatment, in situ bioremediation, electrokinetics, and in situ containment

 6. In Situ Ptychography of Heterogeneous Catalysts using Hard X-Rays

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baier, Sina; Damsgaard, Christian Danvad; Scholz, Maria

  2016-01-01

  A new closed cell is presented for in situ X-ray ptychography which allows studies under gas flow and at elevated temperature. In order to gain complementary information by transmission and scanning electron microscopy, the cell makes use of a Protochips E-chipTM which contains a small, thin...... the same sample holder for ex situ electron microscopy before and after the in situ study underlines the unique possibilities available with this combination of electron microscopy and X-ray microscopy on the same sample....

 7. WIPP/SRL in-situ tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mamsey, W.G.

  1990-01-01

  The Materials Interface Interactions Test (MIIT) is the only in-situ program involving the burial of simulated high-level waste forms operating in the United States. Fifteen glass and waste form compositions and their proposed package materials, supplied by 7 countries, are interred in salt at the Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) in Carlsbad, New Mexico. A joint effort between Sandia National Laboratories and Savannah River Laboratory, MIIT is the largest international cooperative in-situ venture yet undertaken. The objective of the current study is to document the waste form compositions used in the MIIT program and then to examine compositional correlations based on structural considerations, bonding energies, and surface layer formation. These correlations show important similarities between the many different waste glass compositions studied world wide and suggest that these glasses would be expected to perform well and in a similar manner

 8. paediatric ureteric calculi: in-situ extracorporeal shock wave lithotripsy

  African Journals Online (AJOL)

  Objective To evaluate prospectively the efficacy of in-situ extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in the treatment of ureteric calculi in the paediatric age group. Patients and Methods Twenty children (aged 2.2 16 years) with 22 ureteric stones were evaluated and treated with in-situ ESWL using the Dornier S lithotripter ...

 9. Estimation of the in situ degradation of the washout fraction of starch by using a modified in situ protocol and in vitro measurements

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, de L.H.; Laar, van H.; Dijkstra, J.

  2015-01-01

  The in situ degradation of the washout fraction of starch in six feed ingredients (i.e. barley, faba beans, maize, oats, peas and wheat) was studied by using a modified in situ protocol and in vitro measurements. In comparison with the washing machine method, the modified protocol comprises a milder

 10. In situ leaching of uranium: Technical, environmental and economic aspects

  International Nuclear Information System (INIS)

  1989-01-01

  Within the framework of its activities in nuclear raw materials the International Atomic Energy Agency has convened a series of meetings to discuss various aspects of uranium ore processing technology, recovery of uranium from non-conventional resources and development of projects for the production of uranium concentrates including economic aspects. As part of this continuing effort to discuss and document important aspects of uranium production the IAEA convened a Technical Committee Meeting on Technical, Economic and Environmental Aspects of In-Situ Leaching. Although the use of this technique is limited by geological and economic constraints, it has a significant potential to produce uranium at competitive prices. This is especially important in the current uranium market which is mainly characterised by large inventories, excess production capability and low prices. This situation is not expected to last indefinitely but it is unlikely to change drastically in the next ten years or so. This Technical Committee Meeting was held in Vienna from 3 to 6 November 1987 with the attendance of 24 participants from 12 countries. Eight papers were presented. Technical sessions covered in-situ mining research, environmental and licensing aspects and restoration of leached orebodies; the technological status of in-situ leaching, the current status and future prospects of in-situ leaching of uranium in Member States, general aspects of planning and implementation of in-situ projects and the economics of in-situ leaching. Refs, figs and tabs

 11. DEMONSTRATION BULLETIN: IN SITU ELECTROKINETIC EXTRACTION SYSTEM - SANDIA NATIONAL LABORATORIES

  Science.gov (United States)

  Sandia National Laboratories (SNL) has developed an in situ soil remediation system that uses electrokinetic principles to remediate hexavalent chromium-contaminated unsaturated or partially saturated soils. The technology involves the in situ application of direct current to the...

 12. Nanoparticles laden in situ gel for sustained ocular drug delivery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Himanshu Gupta

  2013-01-01

  Full Text Available Proper availability of drug on to corneal surface is a challenging task. However, due to ocular physiological barriers, conventional eye drops display poor ocular bioavailability of drugs (< 1%. To improve precorneal residence time and ocular penetration, earlier our group developed and evaluated in situ gel and nanoparticles for ocular delivery. In interest to evaluate the combined effect of in situ gel and nanoparticles on ocular retention, we combined them. We are the first to term this combination as "nanoparticle laden in situ gel", that is, poly lactic co glycolic acid nanoparticle incorporated in chitosan in situ gel for sparfloxacin ophthalmic delivery. The formulation was tested for various physicochemical properties. It showed gelation pH near pH 7.2. The observation of acquired gamma camera images showed good retention over the entire precorneal area for sparfloxacin nanoparticle laden in situ gel (SNG as compared to marketed formulation. SNG formulation cleared at a very slow rate and remained at corneal surface for longer duration as no radioactivity was observed in systemic circulation. The developed formulation was found to be better in combination and can go up to the clinical evaluation and application.

 13. Nanoparticles laden in situ gelling system for ocular drug targeting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Divya Kumar

  2013-01-01

  Full Text Available Designing an ophthalmic drug delivery system is one of the most difficult challenges for the researchers. The anatomy and physiology of eye create barriers like blinking which leads to the poor retention time and penetration of drug moiety. Some conventional ocular drug delivery systems show shortcomings such as enhanced pre-corneal elimination, high variability in efficiency, and blurred vision. To overcome these problems, several novel drug delivery systems such as liposomes, nanoparticles, hydrogels, and in situ gels have been developed. In situ-forming hydrogels are liquid upon instillation and undergo phase transition in the ocular cul-de-sac to form viscoelastic gel and this provides a response to environmental changes. In the past few years, an impressive number of novel temperature, pH, and ion-induced in situ-forming systems have been reported for sustain ophthalmic drug delivery. Each system has its own advantages and drawbacks. Thus, a combination of two drug delivery systems, i.e., nanoparticles and in situ gel, has been developed which is known as nanoparticle laden in situ gel. This review describes every aspects of this novel formulation, which present the readers an exhaustive detail and might contribute to research and development.

 14. In situ Measurements of Phytoplankton Fluorescence Using Low Cost Electronics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dana L. Wright

  2013-06-01

  Full Text Available Chlorophyll a fluorometry has long been used as a method to study phytoplankton in the ocean. In situ fluorometry is used frequently in oceanography to provide depth-resolved estimates of phytoplankton biomass. However, the high price of commercially manufactured in situ fluorometers has made them unavailable to some individuals and institutions. Presented here is an investigation into building an in situ fluorometer using low cost electronics. The goal was to construct an easily reproducible in situ fluorometer from simple and widely available electronic components. The simplicity and modest cost of the sensor makes it valuable to students and professionals alike. Open source sharing of architecture and software will allow students to reconstruct and customize the sensor on a small budget. Research applications that require numerous in situ fluorometers or expendable fluorometers can also benefit from this study. The sensor costs US$150.00 and can be constructed with little to no previous experience. The sensor uses a blue LED to excite chlorophyll a and measures fluorescence using a silicon photodiode. The sensor is controlled by an Arduino microcontroller that also serves as a data logger.

 15. Electrocatalytic oxygen reduction and hydrogen evolution reactions on phthalocyanine modified electrodes: Electrochemical, in situ spectroelectrochemical, and in situ electrocolorimetric monitoring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koca, Atif, E-mail: akoca@eng.marmara.edu.tr [Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Marmara University, Goeztepe, 34722 Istanbul (Turkey); Kalkan, Ayfer; Bayir, Zehra Altuntas [Department of Chemistry, Technical University of Istanbul, Maslak, 34469 Istanbul (Turkey)

  2011-06-30

  Highlights: > Electrochemical and in situ spectroelectrochemical characterizations of the metallophthalocyanines were performed. > The presence of O{sub 2} influences both oxygen reduction reaction and the electrochemical behaviors of the complexes. > Homogeneous catalytic ORR process occurs via an 'inner sphere' chemical catalysis process. > CoPc and CuPc coated on a glassy carbon electrode decrease the overpotential of the working electrode for H{sup +} reduction. - Abstract: This study describes electrochemical, in situ spectroelectrochemical, and in situ electrocolorimetric monitoring of the electrocatalytic reduction of molecular oxygen and hydronium ion on the phthalocyanine-modified electrodes. For this purpose, electrochemical and in situ spectroelectrochemical characterizations of the metallophthalocyanines (MPc) bearing tetrakis-[4-((4'-trifluoromethyl)phenoxy)phenoxy] groups were performed. While CoPc gives both metal-based and ring-based redox processes, H{sub 2}Pc, ZnPc and CuPc show only ring-based electron transfer processes. In situ electrocolorimetric method was applied to investigate the color of the electrogenerated anionic and cationic forms of the complexes. The presence of O{sub 2} in the electrolyte system influences both oxygen reduction reaction and the electrochemical and spectral behaviors of the complexes, which indicate electrocatalytic activity of the complexes for the oxygen reduction reaction. Perchloric acid titrations monitored by voltammetry represent possible electrocatalytic activities of the complexes for hydrogen evolution reaction. CoPc and CuPc coated on a glassy carbon electrode decrease the overpotential of the working electrode for H{sup +} reduction. The nature of the metal center changes the electrocatalytic activities for hydrogen evolution reaction in aqueous solution. Although CuPc has an inactive metal center, its electrocatalytic activity is recorded more than CoPc for H{sup +} reduction in aqueous

 16. Application of hydraulic fracturing to determine virgin in situ stress state around Waste Isolation Pilot Plant - in situ measurements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wawersik, W.R.; Stone, C.M.

  1985-10-01

  Hydraulic fracturing tests were carried out in horizontal drillholes in rock salt in the Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) near Carlsbad, NM. It was determined that the virgin in situ stress field is isotropic or nearly isotropic. The inferred magnitude of the isotropic in situ stress falls between bounds of 14.28 MPa and 17.9 MPa for the average breakdown/reopening pressures and driving pressures. The best estimate from instantaneous shut-in pressures is 16.61 MPa. Given some uncertainties about the interpretation of hydraulic fracturing data in salt, all of the foregoing values are in acceptable agreement with an average calculated isotropic in situ stress of 14.9 MPa at an average depth of 657 m below surface. Interpretations of breakdown and reopening pressures are based on finite element analyses of the relaxed stress field around a borehole in salt. This stress field varies little between approximately 50 and 200 days after drilling. The finite element analyses were also used to interpret the observed stable pressure-time signatures with little or no pressure drops during primary breakdown of the salt formation. The conclusion about the isotropic nature of the virgin in situ stress field is supported by observations of the induced fracture patterns. The report includes a comparison of the hydrofrac data in the WIPP with the published results of hydraulic fracturing tests in salt at three other locations. 75 refs., 21 figs., 4 tabs

 17. Fabrication of in-situ grown graphene reinforced Cu matrix composites

  Science.gov (United States)

  Chen, Yakun; Zhang, Xiang; Liu, Enzuo; He, Chunnian; Shi, Chunsheng; Li, Jiajun; Nash, Philip; Zhao, Naiqin

  2016-01-01

  Graphene/Cu composites were fabricated through a graphene in-situ grown approach, which involved ball-milling of Cu powders with PMMA as solid carbon source, in-situ growth of graphene on flaky Cu powders and vacuum hot-press sintering. SEM and TEM characterization results indicated that graphene in-situ grown on Cu powders guaranteed a homogeneous dispersion and a good combination between graphene and Cu matrix, as well as the intact structure of graphene, which was beneficial to its strengthening effect. The yield strength of 244 MPa and tensile strength of 274 MPa were achieved in the composite with 0.95 wt.% graphene, which were separately 177% and 27.4% enhancement over pure Cu. Strengthening effect of in-situ grown graphene in the matrix was contributed to load transfer and dislocation strengthening. PMID:26763313

 18. In situ soil remediation using electrokinetics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buehler, M.F.; Surma, J.E.; Virden, J.W.

  1994-11-01

  Electrokinetics is emerging as a promising technology for in situ soil remediation. This technique is especially attractive for Superfund sites and government operations which contain large volumes of contaminated soil. The approach uses an applied electric field to induce transport of both radioactive and hazardous waste ions in soil. The transport mechanisms include electroosmosis, electromigration, and electrophoresis. The feasibility of using electrokinetics to move radioactive 137 Cs and 60 Co at the Hanford Site in Richland, Washington, is discussed. A closed cell is used to provide in situ measurements of 137 Cs and 60 Co movement in Hanford soil. Preliminary results of ionic movement, along with the corresponding current response, are presented

 19. Comparison between ex situ and in situ measurement methods for the assessment of radioactively contaminated land. Comparison between measurement methods for the characterisation of radioactively contaminated land

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rostron, Peter D.; Ramsey, Michael H.; Heathcote, John A.

  2012-01-01

  In the UK, it is estimated that there may be 20,000,000 cubic metres of contaminated land at Sellafield alone. Harwell and Dounreay are known to have significant amounts of radioactive or nonradioactive contaminated land (NDA, 2006). It is therefore important to devise optimal methods for the characterisation of areas of land for radionuclide content, in order to enable cost-effective decommissioning. With chemical contaminants, ex situ measurements are made on a larger volume of soil than are in situ measurements, such as PXRF. However, the opposite is often true for the characterisation of radioactive contamination, when this involves the detection of penetrating radiation from γ-emitting radionuclides. This means that when investigating for hotspots of radioactive contamination at or near the ground surface, better coverage can be obtained using in situ methods. This leads to the question, what is the optimal strategy (e.g. percentage coverage, counting time) for in situ characterisation of radioactively contaminated land' Surveys on light-moderate contaminated areas of ground were conducted at Dounreay in order to compare the relative effectiveness of in situ and ex situ methods, both for the detection of radioactive hotspots and also for estimating the average radionuclide content of an area of ground. These surveys suggest that continuous coverage by in situ devices is more effective at hotspot detection, with ex situ laboratory measurements being less effective, although in one case elevated activity below 10 cm depth that was identified by ex situ measurement was not located by in situ measurement. The surveys also highlighted that careful choice of an appropriate spatial model is critical to the estimation of activity concentrations over averaging areas. Whereas continuous coverage may be considered necessary for hotspot identification, in the particular case of the detection of hot particles (where the particle is very small compared to the sampling

 20. Simulation of salt behavior using in situ response

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, W.T.

  1986-01-01

  The time-dependent nonlinear structural behavior in a salt formation around the openings can be obtained by either performing computational analysis of measuring in situ responses. However, analysis using laboratory test data may often deviate from the actual in situ conditions and geomechanical instruments can provide information only up to the time when the measurements were taken. A method has been suggested for simulating the salt behavior by utilizing the steady-state portion of in situ response history. Governing equations for computational analysis were normalized to the creep constant, the equations were solved, and the analytical response history was then computed in terms of normalized time. By synchronizing the response history obtained from the analysis to the one measured at the site, the creep constant was determined. Then the structural response of the salt was computed. This paper presents an improved method for simulating the salt behavior. In this method, the governing equations are normalized to the creep function, which represents the transient and the steady-state creep behavior. Both the transient and the steady-state portions of in situ response history are used in determining the creep function. Finally, a nonlinear mapping process relating the normalized and real time domains determines the behavior of the salt

 1. Development of an in situ calibration technique for combustible gas detectors

  Science.gov (United States)

  Shumar, J. W.; Wynveen, R. A.; Lance, N., Jr.; Lantz, J. B.

  1977-01-01

  This paper describes the development of an in situ calibration procedure for combustible gas detectors (CGD). The CGD will be a necessary device for future space vehicles as many subsystems in the Environmental Control/Life Support System utilize or produce hydrogen (H2) gas. Existing calibration techniques are time-consuming and require support equipment such as an environmental chamber and calibration gas supply. The in situ calibration procedure involves utilization of a water vapor electrolysis cell for the automatic in situ generation of a H2/air calibration mixture within the flame arrestor of the CGD. The development effort concluded with the successful demonstration of in situ span calibrations of a CGD.

 2. Chemicko-tepelné zpracování ocelí

  OpenAIRE

  Pišek, David

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami chemicko-tepelného zpracování ocelí. Obsahuje základní poznatky a způsoby provedení chemicko-tepelného zpracování s detailním zaměřením na cementaci a nitridaci ocelí. Zaměřuje se také na vlastnosti povrchových vrstev a jejich využití. Cílem práce je vypracování přehledu nejčastěji používaných metod chemicko-tepelného zpracování ocelí a následném zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých metod pro praktické aplikace v průmyslu. This bachelor thesis de...

 3. Needs of in-situ materials testing under neutron irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Noda, K.; Hishinuma, A.; Kiuchi, K.

  1989-01-01

  Under neutron irradiation, the component atoms of materials are displaced as primary knock-on atoms, and the energy of the primary knock-on atoms is consumed by electron excitation and nuclear collision. Elementary irradiation defects accumulate to form damage structure including voids and bubbles. In situ test under neutron irradiation is necessary for investigating into the effect of irradiation on creep behavior, the electric properties of ceramics, transport phenomena and so on. The in situ test is also important to investigate into the phenomena related to the chemical reaction with environment during irradiation. Accelerator type high energy neutron sources are preferable to fission reactors. In this paper, the needs and the research items of in situ test under neutron irradiation using a D-Li stripping type high energy neutron source on metallic and ceramic materials are described. Creep behavior is one of the most important mechanical properties, and depends strongly on irradiation environment, also it is closely related to microstructure. Irradiation affects the electric conductibity of ceramics and also their creep behavior. In this way, in situ test is necessary. (K.I.)

 4. Monitoring of electrokinetic in-situ-decontamination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goldmann, T. [INTUS Inst. fuer Technologie und Umweltschutz e.V., Berlin (Germany)

  2001-07-01

  The need for a monitoring system for in-situ soil decontamination is two-fold: Firstly, to ensure that remediation is attained and secondly to minimize costs and treatment time. A further reason is the potential risk of unexpected mobilization or chemical generation of hazardous compounds which could result in an extension of the contamination into other regions of soil, the ground water or the atmosphere. Electrokinetic in-situ decontamination is based on transport processes in the ground that proceed with relatively low velocity. This results in treatment times of several months. Since the transport processes can be described by a mathematical model, monitoring should always be combined with qualified mathematical processing. This makes it possible to estimate treatment time and costs to be expected. The challenge of in-situ monitoring is to identify relevant parameters describing the state of the ground. These parameters must be independent from influences like weather but they must be sensitive to changes of soil characteristics. In the case of electrokinetic soil remediation, probes and sensors must be resistant to influences of electric fields. The function of sensors or measuring systems can be disturbed or even damaged or destroyed by electric fields (for example by electro-corrosion). (orig.)

 5. Process Design and Economics for the Conversion of Lignocellulosic Biomass to Hydrocarbon Fuels: Thermochemical Research Pathways with In Situ and Ex Situ Upgrading of Fast Pyrolysis Vapors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dutta, Abhijit [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Sahir, A. H. [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Tan, Eric [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Humbird, David [DWH Process Consulting, Denver, CO (United States); Snowden-Swan, Lesley J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Meyer, Pimphan A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Ross, Jeff [Harris Group, Inc., Seattle, WA (United States); Sexton, Danielle [Harris Group, Inc., Seattle, WA (United States); Yap, Raymond [Harris Group, Inc., Seattle, WA (United States); Lukas, John [Harris Group, Inc., Seattle, WA (United States)

  2015-03-01

  This report was developed as part of the U.S. Department of Energy’s Bioenergy Technologies Office’s efforts to enable the development of technologies for the production of infrastructure-compatible, cost-competitive liquid hydrocarbon fuels from biomass. Specifically, this report details two conceptual designs based on projected product yields and quality improvements via catalyst development and process integration. It is expected that these research improvements will be made within the 2022 timeframe. The two conversion pathways detailed are (1) in situ and (2) ex situ upgrading of vapors produced from the fast pyrolysis of biomass. While the base case conceptual designs and underlying assumptions outline performance metrics for feasibility, it should be noted that these are only two of many other possibilities in this area of research. Other promising process design options emerging from the research will be considered for future techno-economic analysis. Both the in situ and ex situ conceptual designs, using the underlying assumptions, project MFSPs of approximately $3.5/gallon gasoline equivalent (GGE). The performance assumptions for the ex situ process were more aggressive with higher distillate (diesel-range) products. This was based on an assumption that more favorable reaction chemistry (such as coupling) can be made possible in a separate reactor where, unlike in an in situ upgrading reactor, one does not have to deal with catalyst mixing with biomass char and ash, which pose challenges to catalyst performance and maintenance. Natural gas was used for hydrogen production, but only when off gases from the process was not sufficient to meet the needs; natural gas consumption is insignificant in both the in situ and ex situ base cases. Heat produced from the burning of char, coke, and off-gases allows for the production of surplus electricity which is sold to the grid allowing a reduction of approximately 5¢/GGE in the MFSP.

 6. In situ reactor

  Science.gov (United States)

  Radtke, Corey William; Blackwelder, David Bradley

  2004-01-27

  An in situ reactor for use in a geological strata, is described and which includes a liner defining a centrally disposed passageway and which is placed in a borehole formed in the geological strata; and a sampling conduit is received within the passageway defined by the liner and which receives a geological specimen which is derived from the geological strata, and wherein the sampling conduit is in fluid communication with the passageway defined by the liner.

 7. Extraction of in situ cosmogenic 14C from olivine

  Science.gov (United States)

  Pigati, J.S.; Lifton, N.A.; Timothy, Jull A.J.; Quade, Jay

  2010-01-01

  Chemical pretreatment and extraction techniques have been developed previously to extract in situ cosmogenic radiocarbon (in situ 14C) from quartz and carbonate. These minerals can be found in most environments on Earth, but are usually absent from mafic terrains. To fill this gap, we conducted numerous experiments aimed at extracting in situ 14C from olivine ((Fe,Mg)2SiO4). We were able to extract a stable and reproducible in situ 14C component from olivine using stepped heating and a lithium metaborate (LiBO2) flux, following treatment with dilute HNO3 over a variety of experimental conditions. However, measured concentrations for samples from the Tabernacle Hill basalt flow (17.3 ?? 0.3 ka4) in central Utah and the McCarty's basalt flow (3.0 ?? 0.2 ka) in western New Mexico were significantly lower than expected based on exposure of olivine in our samples to cosmic rays at each site. The source of the discrepancy is not clear. We speculate that in situ 14C atoms may not have been released from Mg-rich crystal lattices (the olivine composition at both sites was ~Fo65Fa35). Alternatively, a portion of the 14C atoms released from the olivine grains may have become trapped in synthetic spinel-like minerals that were created in the olivine-flux mixture during the extraction process, or were simply retained in the mixture itself. Regardless, the magnitude of the discrepancy appears to be inversely proportional to the Fe/(Fe+Mg) ratio of the olivine separates. If we apply a simple correction factor based on the chemical composition of the separates, then corrected in situ 14C concentrations are similar to theoretical values at both sites. At this time, we do not know if this agreement is fortuitous or real. Future research should include measurement of in situ 14C concentrations in olivine from known-age basalt flows with different chemical compositions (i.e. more Fe-rich) to determine if this correction is robust for all olivine-bearing rocks. ?? 2010 by the Arizona

 8. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN BERKUNJUNG DI TAMAN OBJEK WISATA SITU PATENGGANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Fatimah

  2016-12-01

  ABSTRACT Situ Patenggang or Situ Patengan is a lake located in South Bandung nature tourist attraction, Jawa Barat, Indonesia, Ciwidey, to be exact. Located 1600 metres above see level, this lake has a really exotic view. Situ Patenggang has a beautiful natural view as well, because of the tea garden surrounding it. The managers should give their best service to make the customers satisfied. This research’s population is the visitor of Situ Patenggang Tourist Attraction Park, with a sample of 30 respondents and the technique used was nonprobability sampling. Data collection method was by using questionnaire given to 100 visitors of Situ Patenggang Tourist Attraction Park and documentation method. The result shows that service quality affects the satisfactory of 47.9% visitors of Situ Patenggang Tourist Attraction Park while the rest, which is 52.1%, was affected by other variables which was not investigated in this research. According to the result of the research done in Situ Patenggang Tourist Attraction Park, it can be seen from the score and mean categorization in the research result’s statistics data regarding the service quality of Situ Patenggang Tourist Attraction Park can be categorized as well enough, with the percentage of 52.1% at the score range of 4069. Whereas according to the score and mean categorization in the research result’s statistics data regarding the customer satisfactory of Situ Patenggang Tourist Attraction Park can be categorized as not good, with the percentage of 52% at the score range of 2080. Therefore, the service quality really takes effect to the satisfaction in visiting, if the service quality is good then the customers will be pleasant and satisfied of their visit.   Keywords: Service Quality, Satisfaction, Tourist Attraction.

 9. In Situ/Remote Sensing Integration to Assess Forest Health—A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marion Pause

  2016-06-01

  Full Text Available For mapping, quantifying and monitoring regional and global forest health, satellite remote sensing provides fundamental data for the observation of spatial and temporal forest patterns and processes. While new remote-sensing technologies are able to detect forest data in high quality and large quantity, operational applications are still limited by deficits of in situ verification. In situ sampling data as input is required in order to add value to physical imaging remote sensing observations and possibilities to interlink the forest health assessment with biotic and abiotic factors. Numerous methods on how to link remote sensing and in situ data have been presented in the scientific literature using e.g. empirical and physical-based models. In situ data differs in type, quality and quantity between case studies. The irregular subsets of in situ data availability limit the exploitation of available satellite remote sensing data. To achieve a broad implementation of satellite remote sensing data in forest monitoring and management, a standardization of in situ data, workflows and products is essential and necessary for user acceptance. The key focus of the review is a discussion of concept and is designed to bridge gaps of understanding between forestry and remote sensing science community. Methodological approaches for in situ/remote-sensing implementation are organized and evaluated with respect to qualifying for forest monitoring. Research gaps and recommendations for standardization of remote-sensing based products are discussed. Concluding the importance of outstanding organizational work to provide a legally accepted framework for new information products in forestry are highlighted.

 10. Advanced hydraulic fracturing methods to create in situ reactive barriers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murdoch, L.

  1997-01-01

  This article describes the use of hydraulic fracturing to increase permeability in geologic formations where in-situ remedial action of contaminant plumes will be performed. Several in-situ treatment strategies are discussed including the use of hydraulic fracturing to create in situ redox zones for treatment of organics and inorganics. Hydraulic fracturing methods offer a mechanism for the in-situ treatment of gently dipping layers of reactive compounds. Specialized methods using real-time monitoring and a high-energy jet during fracturing allow the form of the fracture to be influenced, such as creation of assymmetric fractures beneath potential sources (i.e. tanks, pits, buildings) that should not be penetrated by boring. Some examples of field applications of this technique such as creating fractures filled with zero-valent iron to reductively dechlorinate halogenated hydrocarbons, and the use of granular activated carbon to adsorb compounds are discussed

 11. In Situ Aerosol Detector, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — NASA is developing new platform systems that have the potential to benefit Earth science research activities, which include in situ instruments for atmospheric...

 12. In situ microradioscopy and microtomography of fatigue-loaded dental two-piece implants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiest, Wolfram; Zabler, Simon, E-mail: simon.zabler@physik.uni-wuerzburg.de [University of Würzburg (Germany); Rack, Alexander [European Synchrotron Radiation Facility (France); Fella, Christian; Balles, Andreas [University of Würzburg (Germany); Nelson, Katja; Schmelzeisen, Rainer [Medical Centre – University of Freiburg (Germany); Hanke, Randolf [University of Würzburg (Germany); Fraunhofer EZRT, Fürth (Germany)

  2015-10-09

  Results of a novel in situ microradiography and microtomography setup for the study of fatigue processes are presented. This setup is optimized for the requirements of dental implants and use at synchrotron imaging beamlines. Synchrotron real-time radioscopy and in situ microtomography are the only techniques providing direct visible information on a micrometre scale of local deformation in the implant–abutment connection (IAC) during and after cyclic loading. The microgap formation at the IAC has been subject to a number of studies as it has been proposed to be associated with long-term implant success. The next step in this scientific development is to focus on the in situ fatigue procedure of two-component dental implants. Therefore, an apparatus has been developed which is optimized for the in situ fatigue analysis of dental implants. This report demonstrates both the capability of in situ radioscopy and microtomography at the ID19 beamline for the study of cyclic deformation in dental implants. The first results show that it is possible to visualize fatigue loading of dental implants in real-time radioscopy in addition to the in situ fatigue tomography. For the latter, in situ microtomography is applied during the cyclic loading cycles in order to visualize the opening of the IAC microgap. These results concur with previous ex situ studies on similar systems. The setup allows for easily increasing the bending force, to simulate different chewing situations, and is, therefore, a versatile tool for examining the fatigue processes of dental implants and possibly other specimens.

 13. In situ microradioscopy and microtomography of fatigue-loaded dental two-piece implants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wiest, Wolfram; Zabler, Simon; Rack, Alexander; Fella, Christian; Balles, Andreas; Nelson, Katja; Schmelzeisen, Rainer; Hanke, Randolf

  2015-01-01

  Results of a novel in situ microradiography and microtomography setup for the study of fatigue processes are presented. This setup is optimized for the requirements of dental implants and use at synchrotron imaging beamlines. Synchrotron real-time radioscopy and in situ microtomography are the only techniques providing direct visible information on a micrometre scale of local deformation in the implant–abutment connection (IAC) during and after cyclic loading. The microgap formation at the IAC has been subject to a number of studies as it has been proposed to be associated with long-term implant success. The next step in this scientific development is to focus on the in situ fatigue procedure of two-component dental implants. Therefore, an apparatus has been developed which is optimized for the in situ fatigue analysis of dental implants. This report demonstrates both the capability of in situ radioscopy and microtomography at the ID19 beamline for the study of cyclic deformation in dental implants. The first results show that it is possible to visualize fatigue loading of dental implants in real-time radioscopy in addition to the in situ fatigue tomography. For the latter, in situ microtomography is applied during the cyclic loading cycles in order to visualize the opening of the IAC microgap. These results concur with previous ex situ studies on similar systems. The setup allows for easily increasing the bending force, to simulate different chewing situations, and is, therefore, a versatile tool for examining the fatigue processes of dental implants and possibly other specimens

 14. A review of in situ investigations in salt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuehn, K.

  1985-01-01

  In situ investigations for the disposal of radioactive wastes in rock salt formations have the longest history in the field. Well known names are Project Salt Vault (PSV) which was performed in the Lyons Mine, Kansas/USA, and the Asse salt mine in Germany. The overall objective for in situ investigations is twofold: 1. To produce all necessary data for the construction and operation of repositories and 2. to produce all necessary data for a performance assessment for repositories

 15. Hodnocení povrchových vad optických ploch

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Procháska, František; Špína, Michal; Matoušek, Ondřej; Melich, Radek

  2015-01-01

  Roč. 60, č. 2 (2015), s. 73-76 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA03010843; GA MŠk(CZ) LO1206 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : surface imperfection * scratch and dig analysis Subject RIV: JS - Reliability ; Quality Management, Testing http://jmo.fzu.cz/

 16. Detector calibration for in-situ gamma ray spectrometry

  CERN Document Server

  Balea, G

  2002-01-01

  The power in the technique of in-situ spectrometry lies in the fact that a detector placed on ground measures gamma radiation from sources situated over an area of several hundred square meters. The 'field of view' for the detector would be larger for high energy radiation sources and for sources closer to the soil surface. In contrast, a soil sample would represent an area of a few tens of hundreds of square centimeters. In practice, an effective characterization of a site would involve in-situ gamma ray spectrometry in conjunction with soil sampling. As part of an overall program, in-situ gamma ray spectrometry provides a means to assess the degree of contamination in areas during the course of operations in the field, thus guiding the investigator on where to collect samples. It can also substantially reduce the number of samples need to be collected and subsequently analyzed. (author)

 17. In situ Raman spectroscopy studies of bulk and surface metal

  NARCIS (Netherlands)

  Weckhuysen, B.M.; Wachs, I.E.; Jehng, J.M.; Deo, G.; Guliants, V.V.; Benziger, J.B.

  1996-01-01

  Bulk V-P-O and model supported vanadia catalysts were investigated with in situ Raman spectroscopy during n-butane oxidation to maleic anhydride in order to determine the fundamental molecular structure-reactivity/selectivity insights that can be obtained from such experiments. The in situ Raman

 18. In-situ failure test in the research tunnel at Olkiluoto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Autio, J.; Johansson, E.; Kirkkomaeki, T. [Saanio and Riekkola Consulting Engineers, Helsinki (Finland); Hakala, M. [Gridpoint Finland Oy (Finland); Heikkilae, E. [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland). Lab. of Rock Engineering

  2000-05-01

  A failure test suitable for execution in the Research Tunnel at Olkiluoto has been planned to study the failure of rock in-situ. The objectives of the in-situ failure test is to assess the applicability of numerical modelling codes and methods to the study of rock failure and associated crack propagation and to develop a novel technique to be used to determine the strength of rock in-situ. The objective of this study was to make a preliminary design of the failure test, assess the technical feasibility of the test and to give input information for further numerical modelling of the test. The design of the failure test is reported and results of preliminary modelling are given. The input information for future modelling includes a study of rock properties, fracture propagation in rock, in-situ stresses and the development of techniques for using the expanding agent to produce artificial stress field. The study showed that mechanical properties such as strength of gneissic tonalite, the main rock type in the Research Tunnel, depends highly on the orientation of schistocity. The in-situ failure test was shown to be technically feasible and a state of stress high enough to cause failure can be created artificially by using a proper expansive agent and design. (orig.)

 19. In situ viscosity of oil sands using low field NMR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bryan, J.; Moon, D.; Kantzas, A.

  2005-01-01

  In heavy oil and bitumen reservoirs, oil viscosity is a vital piece of information that will have great bearing on the chosen EOR scheme and the recovery expected. Prediction of in situ viscosity with a logging tool would he very beneficial in reservoir characterization and exploitation design. Low field NMR is a technology that has shown great potential as a tool for characterizing hydrocarbon properties in heavy oil and bitumen reservoirs. An oil viscosity correlation has previously been developed that is capable of providing order of magnitude viscosity estimates for a wide range of oils taken from various fields in Alberta. This paper presents tuning procedures to improve the NMR predictions for different viscosity ranges, and extends the NMR viscosity model to in situ heavy oil in unconsolidated sands. The results of this work show that the NMR oil peak can be de-convoluted from the in situ signals of the oil and water, and the bulk viscosity correlation that was developed for bulk oils can he applied to predict the in situ oil viscosity. These results can be translated to an NMR logging tool algorithm, allowing for in situ measurements of oil viscosity at the proper reservoir conditions. (author)

 20. In situ synthesis of protein arrays.

  Science.gov (United States)

  He, Mingyue; Stoevesandt, Oda; Taussig, Michael J

  2008-02-01

  In situ or on-chip protein array methods use cell free expression systems to produce proteins directly onto an immobilising surface from co-distributed or pre-arrayed DNA or RNA, enabling protein arrays to be created on demand. These methods address three issues in protein array technology: (i) efficient protein expression and availability, (ii) functional protein immobilisation and purification in a single step and (iii) protein on-chip stability over time. By simultaneously expressing and immobilising many proteins in parallel on the chip surface, the laborious and often costly processes of DNA cloning, expression and separate protein purification are avoided. Recently employed methods reviewed are PISA (protein in situ array) and NAPPA (nucleic acid programmable protein array) from DNA and puromycin-mediated immobilisation from mRNA.

 1. In situ microradioscopy and microtomography of fatigue-loaded dental two-piece implants.

  Science.gov (United States)

  Wiest, Wolfram; Zabler, Simon; Rack, Alexander; Fella, Christian; Balles, Andreas; Nelson, Katja; Schmelzeisen, Rainer; Hanke, Randolf

  2015-11-01

  Synchrotron real-time radioscopy and in situ microtomography are the only techniques providing direct visible information on a micrometre scale of local deformation in the implant-abutment connection (IAC) during and after cyclic loading. The microgap formation at the IAC has been subject to a number of studies as it has been proposed to be associated with long-term implant success. The next step in this scientific development is to focus on the in situ fatigue procedure of two-component dental implants. Therefore, an apparatus has been developed which is optimized for the in situ fatigue analysis of dental implants. This report demonstrates both the capability of in situ radioscopy and microtomography at the ID19 beamline for the study of cyclic deformation in dental implants. The first results show that it is possible to visualize fatigue loading of dental implants in real-time radioscopy in addition to the in situ fatigue tomography. For the latter, in situ microtomography is applied during the cyclic loading cycles in order to visualize the opening of the IAC microgap. These results concur with previous ex situ studies on similar systems. The setup allows for easily increasing the bending force, to simulate different chewing situations, and is, therefore, a versatile tool for examining the fatigue processes of dental implants and possibly other specimens.

 2. Some implications of in situ uranium mining technology development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cowan, C.E.; Parkhurst, M.A.; Cole, R.J.; Keller, D.; Mellinger, P.J.; Wallace, R.W.

  1980-09-01

  A technology assessment was initiated in March 1979 of the in-situ uranium mining technology. This report explores the impediments to development and deployment of this technology and evaluates the environmental impacts of a generic in-situ facility. The report is divided into the following sections: introduction, technology description, physical environment, institutional and socioeconomic environment, impact assessment, impediments, and conclusions

 3. In situ protocol for butterfly pupal wings using riboprobes.

  Science.gov (United States)

  Ramos, Diane; Monteiro, Antonia

  2007-01-01

  Here we present, in video format, a protocol for in situ hybridizations in pupal wings of the butterfly Bicyclus anynana using riboprobes. In situ hybridizations, a mainstay of developmental biology, are useful to study the spatial and temporal patterns of gene expression in developing tissues at the level of transcription. If antibodies that target the protein products of gene transcription have not yet been developed, and/or there are multiple gene copies of a particular protein in the genome that cannot be differentiated using available antibodies, in situs can be used instead. While an in situ technique for larval wing discs has been available to the butterfly community for several years, the current protocol has been optimized for the larger and more fragile pupal wings.

 4. Experimental Investigation and High Resolution Simulation of In-Situ Combustion Processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Margot Gerritsen; Tony Kovscek

  2008-04-30

  This final technical report describes work performed for the project 'Experimental Investigation and High Resolution Numerical Simulator of In-Situ Combustion Processes', DE-FC26-03NT15405. In summary, this work improved our understanding of in-situ combustion (ISC) process physics and oil recovery. This understanding was translated into improved conceptual models and a suite of software algorithms that extended predictive capabilities. We pursued experimental, theoretical, and numerical tasks during the performance period. The specific project objectives were (i) identification, experimentally, of chemical additives/injectants that improve combustion performance and delineation of the physics of improved performance, (ii) establishment of a benchmark one-dimensional, experimental data set for verification of in-situ combustion dynamics computed by simulators, (iii) develop improved numerical methods that can be used to describe in-situ combustion more accurately, and (iv) to lay the underpinnings of a highly efficient, 3D, in-situ combustion simulator using adaptive mesh refinement techniques and parallelization. We believe that project goals were met and exceeded as discussed.

 5. In situ TEM observation of solid-gas reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kishita, K; Kamino, T; Watabe, A; Kuroda, K; Saka, H

  2008-01-01

  Under a gaseous atmosphere at high temperatures, almost all the materials (metal, catalysts, etc.) change their structures and properties. For the research and development of materials, it is of vital importance to clarify mechanisms of solid-gas and liquid-gas reactions. Recently an in situ TEM system combined with an environmental holder, which has a gas injection nozzle close to a specimen-heating element, has been developed. The gas injection nozzle permits gas to flow around the specimens sitting on the heating element made of a fine W filament. The newly developed in situ TEM has a differential pumping system; therefore, the pressure in the specimen chamber is maintained in the range of higher than 1 Pa, while the pressure in the electron gun chamber can be kept in the range of 10 -5 Pa. This system was applied to in situ observation of chemical reactions of metals with gases: Observation of oxidation and reduction under a gas pressure ranging from 10 -5 Pa to 1 Pa at high temperatures (room temperature to ∼1473 K) were successfully carried out on pure metal and rare metal catalysts at near-atomic resolution. This in situ environmental TEM system is promising for clarifying mechanisms of many solid-gas and liquid-gas reactions that take place at high temperatures under a gas atmosphere.

 6. Primary cilium depletion typifies cutaneous melanoma in situ and malignant melanoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinah Kim

  Full Text Available Cutaneous melanoma is a lethal malignancy that arises spontaneously or via in situ precursor neoplasms. While melanoma in situ and locally invasive malignant melanoma can be cured surgically, these lesions can sometimes be difficult to distinguish from melanocytic nevi. Thus, the identification of histolopathologic or molecular features that distinguish these biologically distinct lesions would represent an important advance. To this end, we determined the abundance of melanocytic primary cilia in a series of 62 cases composed of typical cutaneous melanocytic nevi, melanoma in situ, invasive melanoma, and metastatic melanoma. Primary cilia are sensory organelles that modulate developmental and adaptive signaling and notably, are substantially depleted from the neoplastic epithelium of pancreatic carcinoma at a stage equivalent to melanoma in situ. In this series, we find that while nearly all melanocytes in 22 melanocytic nevi possessed a primary cilium, a near-complete loss of this organelle was observed in 16 cases of melanoma in situ, in 16 unequivocal primary invasive melanomas, and in 8 metastatic tumors, each associated with a cutaneous primary lesion. These findings suggest that the primary cilium may be used to segregate cutaneous invasive melanoma and melanoma in situ from melanocytic nevi. Moreover, they place the loss of an organelle known to regulate oncogenic signaling at an early stage of melanoma development.

 7. Angstrom analysis with dynamic in-situ aberration corrected electron microscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gai, P L; Boyes, E D

  2010-01-01

  Following the pioneering development of atomic resolution in-situ environmental TEM (ETEM) for direct probing of gas-solid reactions, recent developments are presented of dynamic real time in-situ studies at the Angstrom level in an aberration corrected electron microscope. The in-situ data from Pt-Pd nanoparticles on carbon with the corresponding FFT/optical diffractogram (OD) illustrate an achieved resolution of 0 C and higher, in a double aberration corrected JEOL 2200 FS TEM/STEM employing a wider gap objective pole piece and gas tolerant TMP column pumping system. Direct observations of dynamic biofuel catalysts under controlled calcinations conditions and quantified with catalytic reactivity and physico-chemical studies show the benefits in-situ aberration correction in unveiling the evolution of surface active sites necessary for the development efficient heterogeneous catalysts. The new results open up opportunities for dynamic studies of materials in an aberration corrected environment and direct future development activities.

 8. Ultrasonication aided in-situ transesterification of microbial lipids to biodiesel.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xiaolei; Yan, Song; Tyagi, Rajeshwar Dayal; Surampalli, Rao Y; Valéro, Jose R

  2014-10-01

  In-situ transesterification of microbial lipid to biodiesel has been paid substantial attention due to the fact that the lipid extraction and transesterification can be conducted in one-stage process. To improve the feasibility of in-situ transesterification, ultrasonication was employed to reduce methanol requirement and reaction time. The results showed that the use of ultrasonication could achieve high conversion of lipid to FAMEs (92.1% w lipid conversion/w total lipids) with methanol to lipid molar ratio 60:1 and NaOH addition 1% w/w lipid in 20 min, while methanol to lipid molar ratio 360:1, NaOH addition 1% w/w lipid, and reaction time 12h was required to obtain similar yield in in-situ transesterification without ultrasonication. The compositions of FAMEs obtained in case of ultrasonication aided in-situ transesterification were similar as that of two-stage extraction followed by transesterification processes. Copyright © 2014. Published by Elsevier Ltd.

 9. Nanovlákenné struktury pro filtraci vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lev, J.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Došek, M.; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 12 (2013), s. 409-413 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA TA ČR TA01010356 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : electrospinning * nanofibres * filtration Subject RIV: EF - Botanics

 10. In situ TEM electromechanical testing of nanowires and nanotubes.

  Science.gov (United States)

  Espinosa, Horacio D; Bernal, Rodrigo A; Filleter, Tobin

  2012-11-05

  The emergence of one-dimensional nanostructures as fundamental constituents of advanced materials and next-generation electronic and electromechanical devices has increased the need for their atomic-scale characterization. Given its spatial and temporal resolution, coupled with analytical capabilities, transmission electron microscopy (TEM) has been the technique of choice in performing atomic structure and defect characterization. A number of approaches have been recently developed to combine these capabilities with in-situ mechanical deformation and electrical characterization in the emerging field of in-situ TEM electromechanical testing. This has enabled researchers to establish unambiguous synthesis-structure-property relations for one-dimensional nanostructures. In this article, the development and latest advances of several in-situ TEM techniques to carry out mechanical and electromechanical testing of nanowires and nanotubes are reviewed. Through discussion of specific examples, it is shown how the merging of several microsystems and TEM has led to significant insights into the behavior of nanowires and nanotubes, underscoring the significant role in-situ techniques play in the development of novel nanoscale systems and materials. Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 11. Immediate assessment of in situ gas content using underground manometric desorbometer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lunaezewski, L.W.; Mahoney, M.R. [Lunagas Pty. Ltd., Newcastle, NSW (Australia)

  1995-12-31

  An underground assessment of gas content (within 30 minutes) can be used as a complementary method for the immediate establishment of the magnitudes of in situ gas content at a distance of 5 to 6 metres ahead of a heading face. The indirect method of in situ gas content measurement, using a manometric desorbometer, can be used to establish the direct relationship between underground desorbometer readings and corresponding in situ gas content values for a selected coal seam. 3 refs., 3 figs.

 12. In situ solution mining technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Learmont, R.P.

  1978-01-01

  A method of in situ solution mining is disclosed in which a primary leaching process employing an array of 5-spot leaching patterns of production and injection wells is converted to a different pattern by converting to injection wells all the production wells in alternate rows

 13. In-situ observations of nucleation in Al-0.1Mg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wu, G.L.; Ubhi, H.S.; Petrenec, M.

  2015-01-01

  A tensile sample of an Al-0.1Mg alloy was in-situ tested in a SEM followed by in-situ annealing to develop recrystallizing nuclei/grains. The evolution of microstructure and crystallographic orientations were characterized using the EBSD technique. Changes in the same area within the sample durin...

 14. Fracture of metal foams : In-situ testing and numerical modeling

  NARCIS (Netherlands)

  Onck, P.R.; van Merkerk, R.; de Hosson, J.T.M.; Schmidt, I

  This paper is on a combined experimental/modeling study on the tensile fracture of open-cell foams. In-situ tensile tests show that individual struts can fail in a brittle or ductile mode, presumably depending on the presence of casting defects. In-situ single strut tests were performed, enabling

 15. EM-54 Technology Development In Situ Remediation Integrated Program

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-08-01

  The Department of Energy (DOE) established the Office of Technology Development (EM-50) as an element of Environmental Restoration and Waste Management (EM) in November 1989. EM manages remediation of all DOE sites as well as wastes from current operations. The goal of the EM program is to minimize risks to human health, safety and the environment, and to bring all DOE sites into compliance with Federal, state, and local regulations by 2019. EM-50 is charged with developing new technologies that are safer, more effective and less expensive than current methods. The In Situ Remediation Integrated Program (the subject of this report) is part of EM-541, the Environmental Restoration Research and Development Division of EM-54. The In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP) was instituted out of recognition that in situ remediation could fulfill three important criteria: Significant cost reduction of cleanup by eliminating or minimizing excavation, transportation, and disposal of wastes; reduced health impacts on workers and the public by minimizing exposure to wastes during excavation and processing; and remediation of inaccessible sites, including: deep subsurfaces; in, under, and around buildings. Buried waste, contaminated soils and groundwater, and containerized wastes are all candidates for in situ remediation. Contaminants include radioactive wastes, volatile and non-volatile organics, heavy metals, nitrates, and explosive materials. The ISR IP tends to facilitate development of in situ remediation technologies for hazardous, radioactive, and mixed wastes in soils, groundwater, and storage tanks. Near-term focus is on containment of the wastes, with treatment receiving greater effort in future years

 16. Matrix diffusion model. In situ tests using natural analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rasilainen, K.

  1997-11-01

  Matrix diffusion is an important retarding and dispersing mechanism for substances carried by groundwater in fractured bedrock. Natural analogues provide, unlike laboratory or field experiments, a possibility to test the model of matrix diffusion in situ over long periods of time. This thesis documents quantitative model tests against in situ observations, done to support modelling of matrix diffusion in performance assessments of nuclear waste repositories

 17. In situ vitrification laboratory-scale test work plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nagata, P.K.; Smith, N.L.

  1991-05-01

  The Buried Waste Program was established in October 1987 to accelerate the studies needed to develop a long-term management plan for the buried mixed waste at the Radioactive Waste Management Complex at Idaho Engineering Laboratory. The In Situ Vitrification Project is being conducted in a Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act feasibility study format to identify methods for the long-term management of mixed buried waste. To support the overall feasibility study, the situ vitrification treatability investigations are proceeding along the three parallel paths: laboratory-scale tests, intermediate field tests, and field tests. Laboratory-scale tests are being performed to provide data to mathematical modeling efforts, which, in turn, will support design of the field tests and to the health and safety risk assessment. This laboratory-scale test work plan provides overall testing program direction to meet the current goals and objectives of the in situ vitrification treatability investigation. 12 refs., 1 fig., 7 tabs

 18. Robot-Assisted Antegrade In-Situ Fenestrated Stent Grafting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Riga, Celia V.; Bicknell, Colin D.; Wallace, Daniel; Hamady, Mohamad; Cheshire, Nicholas

  2009-01-01

  To determine the technical feasibility of a novel approach of in-situ fenestration of aortic stent grafts by using a remotely controlled robotic steerable catheter system in the porcine model. A 65-kg pig underwent robot-assisted bilateral antegrade in-situ renal fenestration of an abdominal aortic stent graft with subsequent successful deployment of a bare metal stent into the right renal artery. A 16-mm iliac extension covered stent served as the porcine aortic endograft. Under fluoroscopic guidance, the graft was punctured with a 20-G customized diathermy needle that was introduced and kept in place by the robotic arm. The needle was exchanged for a 4 x 20 mm cutting balloon before successful deployment of the renal stent. Robot-assisted antegrade in-situ fenestration is technically feasible in a large mammalian model. The robotic system enables precise manipulation, stable positioning, and minimum instrumentation of the aorta and its branches while minimizing radiation exposure.

 19. In Situ Cardiovascular Tissue Engineering

  NARCIS (Netherlands)

  Talacua, H

  2016-01-01

  In this thesis, the feasibility of in situ TE for vascular and valvular purposes were tested with the use of different materials, and animal models. First, the feasibility of a decellularized biological scaffold (pSIS-ECM) as pulmonary heart valve prosthesis is examined in sheep (Chapter 2). Next,

 20. In situ precipitation and sorption of arsenic from groundwater: Laboratory and ex situ field tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whang, J.M.; Adu-Wusu, K.; Frampton, W.H.; Staib, J.G.

  1997-01-01

  Permeable, reactive walls may provide long term, low-maintenance prevention of off-site migration of contaminated groundwater. Laboratory and ex situ field tests conducted on several arsenic-contaminated groundwaters indicate that both precipitation and sorption can remove arsenic to levels of less than 10 ppb. Precipitation has been induced by adjusting pH, adding selected cations, and/or reducing the oxidation-reduction potential. Adjusting pH or adding cations was most effective when there were high levels of other ionic species with which arsenic could coprecipitate. Reducing the oxidation-reduction potential was effective on a variety of groundwaters. Humate was an effective sorbent at low pH; aluminum and iron materials were effective over a large range of conditions. Long term performance of precipitation systems can be limited by formation of precipitate on reactive surfaces. Long term sorption can be reduced by competing ions, such as phosphate. Laboratory and ex situ field tests indicate that reactive walls may have lifetimes of decades or more

 1. Inherently safe in situ uranium recovery

  Science.gov (United States)

  Krumhansl, James L; Brady, Patrick V

  2014-04-29

  An in situ recovery of uranium operation involves circulating reactive fluids through an underground uranium deposit. These fluids contain chemicals that dissolve the uranium ore. Uranium is recovered from the fluids after they are pumped back to the surface. Chemicals used to accomplish this include complexing agents that are organic, readily degradable, and/or have a predictable lifetime in an aquifer. Efficiency is increased through development of organic agents targeted to complexing tetravalent uranium rather than hexavalent uranium. The operation provides for in situ immobilization of some oxy-anion pollutants under oxidizing conditions as well as reducing conditions. The operation also artificially reestablishes reducing conditions on the aquifer after uranium recovery is completed. With the ability to have the impacted aquifer reliably remediated, the uranium recovery operation can be considered inherently safe.

 2. Engineering feasibility analysis for in-situ stabilization of Canonsburg residues. [UMTRA project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1982-01-01

  The US Department of Energy is considering several methods for carrying out remedial actions in Canonsburg, Pennsylvania, at the site of an inactive uranium-processing mill. The main objective of this study is to determine the feasibility of in-situ stabilization as the remedial action. In-situ stabilization is an alternative to site decontamination and offsite disposal. The problems associated with offsite hauling of large quantities of contaminated material and with the location and development of a new disposal site could be avoided by the implementation of an in-situ stabilization concept. In addition, the in-situ approach would be more cost-effective than offsite disposal. This study will establish that a technically feasible and implementable in-situ stabilization concept can be developed that meets regulatory requirements and is cost effective. This study in no way commits the DOE to implement any specific actions described herein. 11 refs., 30 figs., 24 tabs.

 3. Immunohistochemical differentiation of atypical hyperplasia vs. carcinoma in situ of the breast.

  Science.gov (United States)

  Masood, S; Sim, S J; Lu, L

  1992-01-01

  The distinction between atypical hyperplasia and carcinoma in situ in breast lesions can be difficult. The identification of myoepithelial cell layers may be helpful in establishing a diagnosis of proliferative breast disease vs. intraepithelial neoplasia. We reviewed pathologic material on 20 cases of atypical hyperplasia and 29 cases of carcinoma in situ. Immunohistochemical stains were employed against muscle-specific actin, S-100 protein, and cytokeratin to identify myoepithelial cells and to recognize different staining patterns. In atypical hyperplasia, muscle-specific actin staining identified myoepithelial cells in fine branching fibrovascular layers or as scattered cells between other proliferating cells. This pattern was absent in carcinoma in situ. S-100 protein showed more positive staining in atypical hyperplasia than in carcinoma in situ with patterns distinct from muscle-specific actin. Immunostaining for cytokeratin demonstrated distinctly different patterns between the two lesions. This study suggests that muscle-specific actin, S-100 protein, and cytokeratin in combination may assist in distinguishing proliferative breast disease with atypia from carcinoma in situ.

 4. Evaluation and analysis of geological condition of in-situ fragmentation leaching uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang Jianming; Tan Kaixuan; Huang Xiaonai

  2003-01-01

  The ore geological condition, hydrogeological condition, engineering geological condition and technological mineralogical character of in-situ fragmentation leaching uranium are analyzed, and it is considered that the implementation of in-situ fragmentation leaching uranium technology is decided by different geological factor. Previously prospecting and geological condition evaluation of uranium ore is based on traditional mining method. If in-situ fragmentation leaching uranium method is adopted, one must re-evaluate previously prospected deposits before they are mined, or one must evaluate new prospecting deposits according to geological conditions of in-situ fragmentation leaching uranium method. The feasibility evaluation method of uranium deposit by in-situ fragmentation leaching uranium put forward by B. N. Mociniets is introducd, and it is considered that B. N. Mociniets method has guidable significance for geological condition evaluation before uranium deposits are mined. A feasibility study is done by applying B. N. Mociniets method to a uranium deposit. (authors)

 5. In-Situ Optical Studies of Oxidation/Reduction Kinetics on SOFC Cermet Anodes

  Science.gov (United States)

  2010-12-28

  DATES COVERED (From - To) 1/29/10-9/30/10 4. TITLE AND SUBTITLE In situ optical studies of oxidation/reduction kinetics on SOFC cermet anodes 5a...0572 In-situ Optical Studies of Oxidation/Reduction Kinetics on SOFC Cermet Anodes Department of Chemistry and Biochemistry Montana State University...of Research In-situ Optical Studies of Oxidation/Reduction Kinetics on SOFC Cermet Anodes Principal Investigator Robert Walker Organization

 6. Paloma: In-Situ Measurement of the Isotopic Composition of Mars Atmosphere

  Science.gov (United States)

  Jambon, A.; Quemerais, E.; Chassiefiere, E.; Berthelier, J. J.; Agrinier, P.; Cartigny, P.; Javoy, M.; Moreira, M.; Sabroux, J. -C.; Sarda, P.; Pineau, J. -F.

  2000-07-01

  Scientific objectives for an atmospheric analysis of Mars are presented in the DREAM project. Among the information presently available most are fragmentary or limited in their precision for both major element (H, C, O, N) and noble gas isotopes. These data are necessary for the understanding and modelling of Mars atmospheric formation and evolution, and consequently for other planets, particularly the Earth. To fulfill the above requirements, two approaches can be envisonned: 1) analysis of a returned sample (DREAM project) or 2) in situ analysis, e.g. PALOMA project presented here. Among the advantages of in situ analysis, we notice: the minimal terrestrial contamination, the unlimited availability of gas to be analyzed and the possibility of multiple analyses (replicates, daynight... ). Difficulties specific to in situ analyses are of a very different kind to those of returned samples. In situ analysis could also be viewed as a preparation to future analysis of returned samples. Finally, some of the measurements will not be possible on Earth: for instance, radon and its short lived decay products, will provide complementary information to 4-He analysis and can only be obtained in situ, independently of analytical capabilities.

 7. In-situ observation of structure formation in polymer processing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murase, Hiroki

  2009-01-01

  In-situ X-ray scattering in polymer processing is a crucial method to elucidate the mechanism of structure formation in the process. Fiber spinning is one such process primarily imposing extensional deformation on polymeric melt at the spin-line during rapid cooling. In-situ small-angle X-ray scattering using synchrotron radiation on the spinning process allows direct observation of the transient structure developing in the process. (author)

 8. In-Situ Bioremediation of Perchlorate in Groundwater and Soil

  OpenAIRE

  Jin, Liyan

  2012-01-01

  Historical, uncontrolled disposal practices have made perchlorate a significant threat to drinking water supplies in the United States. In-situ bioremediation (ISB) technologies are cost effective and provide an environmental friendly solution for treating contaminated groundwater and soil. In situ bioremediation was considered as an option for treatment of perchlorate in groundwater and soil in Lockheed Martin Corporation's Beaumont Site 2 (Beaumont, CA). Based on the perchlorate distribu...

 9. Remediation of SRS Basins by In Situ Stabilization/Solidification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ganguly, A.

  1999-01-01

  In the late summer of 1998, the Savannah River Site began remediation of two radiologically contaminated basins using in situ stabilization. These two high-risk, unlined basins contain radiological contaminants, which potentially pose significant risks to human health and the environment. The selected remedy involves in situ stabilization/solidification of the contaminated wastes (basin and pipeline soils, pipelines, vegetation, and other debris) followed by installation of a low permeability soil cover

 10. In Situ Synchrotron XRD on a Capillary Li-O2 Battery Cell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Mie Møller; Johnsen, Rune; Norby, Poul

  2014-01-01

  of a electrolyte filled capillary with anode and cathode in each end suspended on stainless steel wires, the oxygen in-let is placed on the cathode side of the capillary with a flushing system for oxygen in-let. In this study we present a flexible design of a capillary based Li-O2 battery with discharge and charge...... a stainless steel wire where the cathode is attached. The in situ XRD measurements show how the Li2O2 growth depend on current discharge rate and how the FWHM changes dependent on reflection and charge/discharge.Several cells were tested both ex situ and in situ, and in situ XRD for 1st discharge/charge and 2...

 11. Diagnosis of In Situ Metabolic State and Rates of Microbial Metabolism During In Situ Uranium Bioremediation with Molecular Techniques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lovley, Derek R. [University of Massachusetts, Amherst

  2012-11-28

  The goal of these projects was to develop molecule tools to tract the metabolic activity and physiological status of microorganisms during in situ uranium bioremediation. Such information is important in able to design improved bioremediation strategies. As summarized below, the research was highly successful with new strategies developed for estimating in situ rates of metabolism and diagnosing the physiological status of the predominant subsurface microorganisms. This is a first not only for groundwater bioremediation studies, but also for subsurface microbiology in general. The tools and approaches developed in these studies should be applicable to the study of microbial communities in a diversity of soils and sediments.

 12. Sperm cryopreservation in endangered felids: developing linkage of in situ-ex situ populations.

  Science.gov (United States)

  Swanson, W F; Magarey, G M; Herrick, J R

  2007-01-01

  Many of the world's cat species face growing threats to their continued survival in nature. For some species, managed captive populations may provide a reservoir for future reintroduction or genetic augmentation. Because most zoo populations are derived from small founder sizes and are subject to loss of genetic variation over time, periodic infusion of founder alleles is necessary to avoid the dire consequences of inbreeding. Collection and freezing of semen from free-living nondomestic felids offers a viable option for introducing founder genes into captive populations without removal of animals from the wild. The effective application of this strategy requires established protocols for safely capturing and anaesthetising wild cats coupled with suitable methods of semen recovery, processing and cryopreservation under field conditions. In small-sized non-domestic felids, the general feasibility of this approach is being explored in two studies of black-footed cats and Pallas' cats. Two factors - relatively low sperm numbers per ejaculate and compromised status of frozen-thawed cat spermatozoa - suggest that in vitro fertilisation (IVF) and embryo transfer present the most efficient use of this limiting resource in small-sized cats. Our studies with captive felids have explored alternative methods of sperm cryopreservation that are adaptable to field situations and shown that frozen-thawed spermatozoa from Pallas' cats, ocelots, and fishing cats exhibit adequate function to fertilise heterologous and/or homologous oocytes in vitro. Most recently, we investigated the fertilising capacity of frozen-thawed spermatozoa obtained from wild Pallas' cats in Mongolia. Combined with improved methods for embryo culture and transfer in small cat species, sperm banking in situ will facilitate introduction of new founders into captive populations without causing further depletion of their wild counterparts. As one component of holistic conservation programs, including ongoing

 13. Extreme Spectroscopy: In situ nuclear materials behavior from optical data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guimbretiere, G.; Canizares, A.; Raimboux, N.; Omnee, R.; Duval, F.; Ammar, M.R.; Simon, P. [CNRS - UPR3079 CEMHTI, Universite d' Orleans, 45071Orleans cedex 2 (France); Desgranges, L.; Mohun, R. [CEA, DEN, DEC, F-13108 Saint-Paul-Lez-Durance (France); Jegou, C.; Magnin, M. [CEA/DTCD/SECM/LMPA, Marcoule 30207 Bagnols Sur Ceze (France); Clavier, N.; Dacheux, N. [ICSM-UMR5257 CEA/CNRS/UM2/ENSCM, Marcoule, BP17171, 30207 Bagnols sur Ceze (France)

  2015-07-01

  In the nuclear industry, materials are regularly exposed to high temperature or/and irradiation and a better knowledge and understanding of their behavior under such extreme conditions is a key-point for improvements and further developments. Nowadays, Raman spectroscopy begins to be well known as a promising technique in the post mortem and remote characterization of nuclear materials exposed to extreme conditions. On this topic, at ANIMMA 2013 conference, we have presented some results about its implementation in the study of model or real nuclear fuel. However, the strength of Raman spectroscopy as in situ characterization tool is mainly its ability to be implemented remotely through optical fibers. Aware of this, implementation of other optical techniques can be considered in order to gain information not only on the structural dynamics of materials but also on the electronic charge carrier populations. In this paper, we propose to present our last advances in Raman characterization of nuclear materials and enlarge to the in situ use of complementary optical spectroscopies. Emphasis will be made on the information that can be gained to the behavior of the model fuel depleted UO{sub 2} under extreme conditions of high temperature and ionic irradiation: - In Situ Raman identification of the radiolysis alteration products of UO{sub 2} in contact with water under ionic irradiation. - In Situ Raman recording of the damaged dynamic of UO{sub 2} under inert atmosphere. - In Situ Raman and photo-luminescence study of virgin and damaged UO2 at high temperature. - In Situ study of electronic charge carriers' behavior in U{sub x}Th{sub 1-x}O{sub 2} solid solutions by mean of Iono- and Thermo- luminescence under and post- ionic irradiation. (authors)

 14. Additive manufacturing for in situ repair of osteochondral defects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cohen, Daniel L; Lipton, Jeffrey I; Bonassar, Lawrence J; Lipson, Hod

  2010-01-01

  Tissue engineering holds great promise for injury repair and replacement of defective body parts. While a number of techniques exist for creating living biological constructs in vitro, none have been demonstrated for in situ repair. Using novel geometric feedback-based approaches and through development of appropriate printing-material combinations, we demonstrate the in situ repair of both chondral and osteochondral defects that mimic naturally occurring pathologies. A calf femur was mounted in a custom jig and held within a robocasting-based additive manufacturing (AM) system. Two defects were induced: one a cartilage-only representation of a grade IV chondral lesion and the other a two-material bone and cartilage fracture of the femoral condyle. Alginate hydrogel was used for the repair of cartilage; a novel formulation of demineralized bone matrix was used for bone repair. Repair prints for both defects had mean surface errors less than 0.1 mm. For the chondral defect, 42.8 ± 2.6% of the surface points had errors that were within a clinically acceptable error range; however, with 1 mm path planning shift, an estimated ∼75% of surface points could likely fall within the benchmark envelope. For the osteochondral defect, 83.6 ± 2.7% of surface points had errors that were within clinically acceptable limits. In addition to implications for minimally invasive AM-based clinical treatments, these proof-of-concept prints are some of the only in situ demonstrations to-date, wherein the substrate geometry was unknown a priori. The work presented herein demonstrates in situ AM, suggests potential biomedical applications and also explores in situ-specific issues, including geometric feedback, material selection and novel path planning techniques.

 15. In situ microbial fuel cell-based biosensor for organic carbon

  DEFF Research Database (Denmark)

  de Jesus dos Santos Peixoto, Luciana; Min, Booki; Martins, Gilberto

  2011-01-01

  The biological oxygen demand (BOD) may be the most used test to assess the amount of pollutant organic matter in water; however, it is time and labor consuming, and is done ex-situ. A BOD biosensor based on the microbial fuel cell principle was tested for online and in situ monitoring of biodegra......The biological oxygen demand (BOD) may be the most used test to assess the amount of pollutant organic matter in water; however, it is time and labor consuming, and is done ex-situ. A BOD biosensor based on the microbial fuel cell principle was tested for online and in situ monitoring...... of biodegradable organic content of domestic wastewater. A stable current density of 282±23mA/m2 was obtained with domestic wastewater containing a BOD5 of 317±15mg O2/L at 22±2°C, 1.53±0.04mS/cm and pH 6.9±0.1. The current density showed a linear relationship with BOD5 concentration ranging from 17±0.5mg O2/L...

 16. Optimized autonomous space in-situ sensor web for volcano monitoring

  Science.gov (United States)

  Song, W.-Z.; Shirazi, B.; Huang, R.; Xu, M.; Peterson, N.; LaHusen, R.; Pallister, J.; Dzurisin, D.; Moran, S.; Lisowski, M.; Kedar, S.; Chien, S.; Webb, F.; Kiely, A.; Doubleday, J.; Davies, A.; Pieri, D.

  2010-01-01

  In response to NASA's announced requirement for Earth hazard monitoring sensor-web technology, a multidisciplinary team involving sensor-network experts (Washington State University), space scientists (JPL), and Earth scientists (USGS Cascade Volcano Observatory (CVO)), have developed a prototype of dynamic and scalable hazard monitoring sensor-web and applied it to volcano monitoring. The combined Optimized Autonomous Space In-situ Sensor-web (OASIS) has two-way communication capability between ground and space assets, uses both space and ground data for optimal allocation of limited bandwidth resources on the ground, and uses smart management of competing demands for limited space assets. It also enables scalability and seamless infusion of future space and in-situ assets into the sensor-web. The space and in-situ control components of the system are integrated such that each element is capable of autonomously tasking the other. The ground in-situ was deployed into the craters and around the flanks of Mount St. Helens in July 2009, and linked to the command and control of the Earth Observing One (EO-1) satellite. ?? 2010 IEEE.

 17. Uranium Removal from Groundwater by Permeable Reactive Barrier with Zero-Valent Iron and Organic Carbon Mixtures: Laboratory and Field Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borys Kornilovych

  2018-06-01

  Full Text Available Zhovty Vody city, located in south-central Ukraine, has long been an important center for the Ukrainian uranium and iron industries. Uranium and iron mining and processing activities during the Cold War resulted in poorly managed sources of radionuclides and heavy metals. Widespread groundwater and surface water contamination has occurred, which creates a significant risk to drinking water supplies. Hydrogeologic and geochemical conditions near large uranium mine tailings storage facility (TSF were characterized to provide data to locate, design and install a permeable reactive barrier (PRB to treat groundwater contaminated by leachate infiltrating from the TSF. The effectiveness of three different permeable reactive materials was investigated: zero-valent iron (ZVI for reduction, sorption, and precipitation of redox-sensitive oxyanions; phosphate material to transform dissolved metals to less soluble phases; and organic carbon substrates to promote bioremediation processes. Batch and column experiments with Zhovty Vody site groundwater were conducted to evaluate reactivity of the materials. Reaction rates, residence time and comparison with site-specific clean-up standards were determined. Results of the study demonstrate the effectiveness of the use of the PRB for ground water protection near uranium mine TSF. The greatest decrease was obtained using ZVI-based reactive media and the combined media of ZVI/phosphate/organic carbon combinations.

 18. Parallel In Situ Indexing for Data-intensive Computing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Jinoh; Abbasi, Hasan; Chacon, Luis; Docan, Ciprian; Klasky, Scott; Liu, Qing; Podhorszki, Norbert; Shoshani, Arie; Wu, Kesheng

  2011-09-09

  As computing power increases exponentially, vast amount of data is created by many scientific re- search activities. However, the bandwidth for storing the data to disks and reading the data from disks has been improving at a much slower pace. These two trends produce an ever-widening data access gap. Our work brings together two distinct technologies to address this data access issue: indexing and in situ processing. From decades of database research literature, we know that indexing is an effective way to address the data access issue, particularly for accessing relatively small fraction of data records. As data sets increase in sizes, more and more analysts need to use selective data access, which makes indexing an even more important for improving data access. The challenge is that most implementations of in- dexing technology are embedded in large database management systems (DBMS), but most scientific datasets are not managed by any DBMS. In this work, we choose to include indexes with the scientific data instead of requiring the data to be loaded into a DBMS. We use compressed bitmap indexes from the FastBit software which are known to be highly effective for query-intensive workloads common to scientific data analysis. To use the indexes, we need to build them first. The index building procedure needs to access the whole data set and may also require a significant amount of compute time. In this work, we adapt the in situ processing technology to generate the indexes, thus removing the need of read- ing data from disks and to build indexes in parallel. The in situ data processing system used is ADIOS, a middleware for high-performance I/O. Our experimental results show that the indexes can improve the data access time up to 200 times depending on the fraction of data selected, and using in situ data processing system can effectively reduce the time needed to create the indexes, up to 10 times with our in situ technique when using identical parallel settings.

 19. Human activity and rest in situ.

  Science.gov (United States)

  Roenneberg, Till; Keller, Lena K; Fischer, Dorothee; Matera, Joana L; Vetter, Céline; Winnebeck, Eva C

  2015-01-01

  Our lives are structured by the daily alternation of activity and rest, of wake and sleep. Despite significant advances in circadian and sleep research, we still lack answers to many of the most fundamental questions about this conspicuous behavioral pattern. We strongly believe that investigating this pattern in entrained conditions, real-life and daily contexts-in situ-will help the field to elucidate some of these central questions. Here, we present two common approaches for in situ investigation of human activity and rest: the Munich ChronoType Questionnaire (MCTQ) and actimetry. In the first half of this chapter, we provide detailed instructions on how to use and interpret the MCTQ. In addition, we give an overview of the main insights gained with this instrument over the past 10 years, including some new findings on the interaction of light and age on sleep timing. In the second half of this chapter, we introduce the reader to the method of actimetry and share our experience in basic analysis techniques, including visualization, smoothing, and cosine model fitting of in situ recorded data. Additionally, we describe our new approach to automatically detect sleep from activity recordings. Our vision is that the broad use of such easy techniques in real-life settings combined with automated analyses will lead to the creation of large databases. The resulting power of big numbers will promote our understanding of such fundamental biological phenomena as sleep. © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Optimized Autonomous Space In-situ Sensor-Web for volcano monitoring

  Science.gov (United States)

  Song, W.-Z.; Shirazi, B.; Kedar, S.; Chien, S.; Webb, F.; Tran, D.; Davis, A.; Pieri, D.; LaHusen, R.; Pallister, J.; Dzurisin, D.; Moran, S.; Lisowski, M.

  2008-01-01

  In response to NASA's announced requirement for Earth hazard monitoring sensor-web technology, a multidisciplinary team involving sensor-network experts (Washington State University), space scientists (JPL), and Earth scientists (USGS Cascade Volcano Observatory (CVO)), is developing a prototype dynamic and scaleable hazard monitoring sensor-web and applying it to volcano monitoring. The combined Optimized Autonomous Space -In-situ Sensor-web (OASIS) will have two-way communication capability between ground and space assets, use both space and ground data for optimal allocation of limited power and bandwidth resources on the ground, and use smart management of competing demands for limited space assets. It will also enable scalability and seamless infusion of future space and in-situ assets into the sensor-web. The prototype will be focused on volcano hazard monitoring at Mount St. Helens, which has been active since October 2004. The system is designed to be flexible and easily configurable for many other applications as well. The primary goals of the project are: 1) integrating complementary space (i.e., Earth Observing One (EO-1) satellite) and in-situ (ground-based) elements into an interactive, autonomous sensor-web; 2) advancing sensor-web power and communication resource management technology; and 3) enabling scalability for seamless infusion of future space and in-situ assets into the sensor-web. To meet these goals, we are developing: 1) a test-bed in-situ array with smart sensor nodes capable of making autonomous data acquisition decisions; 2) efficient self-organization algorithm of sensor-web topology to support efficient data communication and command control; 3) smart bandwidth allocation algorithms in which sensor nodes autonomously determine packet priorities based on mission needs and local bandwidth information in real-time; and 4) remote network management and reprogramming tools. The space and in-situ control components of the system will be

 1. Kinematic analysis of in situ measurement during chemical mechanical planarization process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Hongkai; Wang, Tongqing; Zhao, Qian; Meng, Yonggang; Lu, Xinchun, E-mail: xclu@tsinghua.edu.cn [State Key Laboratory of Tribology, Tsinghua University, Beijing 100084 (China)

  2015-10-15

  Chemical mechanical planarization (CMP) is the most widely used planarization technique in semiconductor manufacturing presently. With the aid of in situ measurement technology, CMP tools can achieve good performance and stable productivity. However, the in situ measurement has remained unexplored from a kinematic standpoint. The available related resources for the kinematic analysis are very limited due to the complexity and technical secret. In this paper, a comprehensive kinematic analysis of in situ measurement is provided, including the analysis model, the measurement trajectory, and the measurement time of each zone of wafer surface during the practical CMP process. In addition, a lot of numerical calculations are performed to study the influences of main parameters on the measurement trajectory and the measurement velocity variation of the probe during the measurement process. All the efforts are expected to improve the in situ measurement system and promote the advancement in CMP control system.

 2. In situ bioremediation of Hanford groundwater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Skeen, R.S.; Roberson, K.R.; Workman, D.J.; Petersen, J.N.; Shouche, M.

  1992-04-01

  Liquid wastes containing radioactive, hazardous, and regulated chemicals have been generated throughout the 40+ years of operations at the US Department of Energy's (DOE) Hanford Site. Some of these wastes were discharged to the soil column and many of the waste components, including nitrate, carbon tetrachloride (CCl 4 ), and several radionuclides, have been detected in the Hanford groundwater. Current DOE policy prohibits the disposal of contaminated liquids directly to the environment, and remediation of existing contaminated groundwaters may be required. In situ bioremediation is one technology currently being developed at Hanford to meet the need for cost effective technologies to clean groundwater contaminated with CCl 4 , nitrate, and other organic and inorganic contaminants. This paper focuses on the latest results of an on going effort to develop effective in situ remediation strategies through the use of predictive simulations

 3. In situ hydrogen loading on zirconium powder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maimaitiyili, Tuerdi, E-mail: tuerdi.maimaitiyili@mah.se; Blomqvist, Jakob [Malmö University, Östra Varvsgatan 11 A, Malmö, Skane 20506 (Sweden); Steuwer, Axel [Lund University, Ole Römers väg, Lund, Skane 22100 (Sweden); Nelson Mandela Metropolitan University, Gardham Avenue, Port Elizabeth 6031 (South Africa); Bjerkén, Christina [Malmö University, Östra Varvsgatan 11 A, Malmö, Skane 20506 (Sweden); Zanellato, Olivier [Ensam - Cnam - CNRS, 151 Boulevard de l’Hôpital, Paris 75013 (France); Blackmur, Matthew S. [Materials Performance Centre, School of Materials, The University of Manchester, Manchester M1 7HS (United Kingdom); Andrieux, Jérôme [European Synchrotron Radiation Facility, 6 rue J Horowitz, Grenoble 38043 (France); Université de Lyon, 43 Bd du 11 novembre 1918, Lyon 69100 (France); Ribeiro, Fabienne [Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire, IRSN, BP 3, 13115 Saint-Paul Lez Durance (France)

  2015-06-26

  Commercial-grade Zr powder loaded with hydrogen in situ and phase transformations between various Zr and ZrH{sub x} phases have been monitored in real time. For the first time, various hydride phases in a zirconium–hydrogen system have been prepared in a high-energy synchrotron X-ray radiation beamline and their transformation behaviour has been studied in situ. First, the formation and dissolution of hydrides in commercially pure zirconium powder were monitored in real time during hydrogenation and dehydrogenation, then whole pattern crystal structure analysis such as Rietveld and Pawley refinements were performed. All commonly reported low-pressure phases presented in the Zr–H phase diagram are obtained from a single experimental arrangement.

 4. In situ hydrogen loading on zirconium powder

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maimaitiyili, Tuerdi; Blomqvist, Jakob; Steuwer, Axel; Bjerkén, Christina; Zanellato, Olivier; Blackmur, Matthew S.; Andrieux, Jérôme; Ribeiro, Fabienne

  2015-01-01

  Commercial-grade Zr powder loaded with hydrogen in situ and phase transformations between various Zr and ZrH x phases have been monitored in real time. For the first time, various hydride phases in a zirconium–hydrogen system have been prepared in a high-energy synchrotron X-ray radiation beamline and their transformation behaviour has been studied in situ. First, the formation and dissolution of hydrides in commercially pure zirconium powder were monitored in real time during hydrogenation and dehydrogenation, then whole pattern crystal structure analysis such as Rietveld and Pawley refinements were performed. All commonly reported low-pressure phases presented in the Zr–H phase diagram are obtained from a single experimental arrangement

 5. Results from the first national in-situ gamma spectrometry survey of the United Kingdom

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tyler, A.

  2004-01-01

  In-situ gamma spectrometry was introduced for the first time as part of a national soil and herbage pollution survey of the United Kingdom (UK) in 2002. The aim of introducing the in-situ approach was to evaluate its potential for replacing the conventional soil sampling approach in environmental monitoring. A total of 138 points were measured across the whole of the UK on a 50 km grid, encompassing a complete spectrum of soil types, geology (providing a range of natural radioactive backgrounds) and anthropogenic radioactivity (primarily derived from atmospheric weapons testing and Chernobyl fallout). Ten calibration sites were set up to derive an in-situ calibration from spatially distributed sampling points, designed to match the spatial response of the in-situ detector at 1 m above the ground. The importance of variations in the vertical activity distributions of 137 Cs on the in-situ detector calibration was verified and the advantages and disadvantages of implementing a forward scattering type approach for real time in-situ correction was evaluated. The accuracy of the in-situ calibrations was evaluated for the remaining 128 sites by independent comparison with soil core derived estimates of specific activity concentrations and inventories of a range of natural and anthropogenic gamma emitting radionuclides. Air kerma measurements were also derived from the in-situ gamma spectrometry measurements and compared with conventional GM tube derived estimates. (authors)

 6. In-situ burning: NIST studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evans, D.D.

  1992-01-01

  In-situ burning of spilled oil has distinct advantages over other countermeasures. It offers the potential to convert rapidly large quantities of oil into its primary combustion products, carbon dioxide and water, with a small percentage of other unburned and residue byproducts. Because the oil is converted to gaseous products of combustion by burning, the need for physical collection, storage, and transport of recovered fluids is reduced to the few percent of the original spill volume that remains as residue after burning. Burning oil spills produces a visible smoke plume containing smoke particulate and other products of combustion which may persist for many kilometers from the burn. This fact gives rise to public health concerns, related to the chemical content of the smoke plume and the downwind deposition of particulate, which need to be answered. In 1985, a joint Minerals Management Service (MMS) and Environment Canada (EC) in-situ burning research program was begun at the National Institute of Standards and Technology (NIST). This research program was designed to study the burning of large crude oil spills on water and how this burning would affect air quality by quantifying the products of combustion and developing methods to predict the downwind smoke particulate deposition. To understand the important features of in-situ burning, it is necessary to perform both laboratory and mesoscale experiments. Finally, actual burns of spilled oil at sea will be necessary to evaluate the method at the anticipated scale of actual response operations. In this research program there is a continuing interaction between findings from measurements on small fire experiments performed in the controlled laboratory environments of NIST and the Fire Research Institute (FRI) in Japan, and large fire experiments at facilities like the USCG Fire Safety and Test Detachment in Mobile, Alabama where outdoor liquid fuel burns in large pans are possible

 7. Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách

  OpenAIRE

  Lisá, Hana

  2011-01-01

  Předložená práce se zabývá stanovením tetracyklinů a sulfonamidů s trimethoprimem v odpadních vodách. Tetracykliny a sulfonamidy patří mezi široce používaná léčiva v humánní i veterinární medicíně. Jedná se o látky biologicky aktivní, které blokující biologické procesy v čistírnách odpadních vod a svou přítomností mohou negativně ovlivnit mikroorganismy v povrchových vodách. Bylo také prokázáno, že díky přítomnosti nízkých koncentrací těchto látek v životním prostředí si mohou mikroorganismy ...

 8. In situ Raman mapping of art objects

  Science.gov (United States)

  Brondeel, Ph.; Moens, L.; Vandenabeele, P.

  2016-01-01

  Raman spectroscopy has grown to be one of the techniques of interest for the investigation of art objects. The approach has several advantageous properties, and the non-destructive character of the technique allowed it to be used for in situ investigations. However, compared with laboratory approaches, it would be useful to take advantage of the small spectral footprint of the technique, and use Raman spectroscopy to study the spatial distribution of different compounds. In this work, an in situ Raman mapping system is developed to be able to relate chemical information with its spatial distribution. Challenges for the development are discussed, including the need for stable positioning and proper data treatment. To avoid focusing problems, nineteenth century porcelain cards are used to test the system. This work focuses mainly on the post-processing of the large dataset which consists of four steps: (i) importing the data into the software; (ii) visualization of the dataset; (iii) extraction of the variables; and (iv) creation of a Raman image. It is shown that despite the challenging task of the development of the full in situ Raman mapping system, the first steps are very promising. This article is part of the themed issue ‘Raman spectroscopy in art and archaeology’. PMID:27799424

 9. RNA detection in situ with FISH-STICs.

  Science.gov (United States)

  Sinnamon, John R; Czaplinski, Kevin

  2014-02-01

  The ability to detect RNA molecules in situ has long had important applications for molecular biological studies. Enzyme or dye-labeled antisense in vitro runoff transcripts and synthetic oligodeoxynucleotides (ODN) both have a proven track record of success, but each of these also has scientific and practical drawbacks and limitations to its use. We devised a means to use commercially synthesized oligonucleotides as RNA-FISH probes without further modification and show that such probes work well for detection of RNA in cultured cells. This approach can bind a high concentration of fluorescent ODN to a short stretch of an RNA using commercial DNA synthesis outlets available to any laboratory. We call this approach for creating in situ hybridization probes Fluorescence In Situ Hybridization with Sequential Tethered and Intertwined ODN Complexes (FISH-STICs). We demonstrate that one FISH-STIC probe can detect mRNA molecules in culture, and that probe detection can be improved by the addition of multiple probes that can be easily adapted for robust mRNA quantification. Using FISH-STICs, we demonstrate a nonoverlapping distribution for β-actin and γ-actin mRNA in cultured fibroblasts, and the detection of neuron-specific transcripts within cultured primary hippocampal neurons.

 10. Assessment of microbial in situ activity in contaminated aquifers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaestner, M. [UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Department Bioremediation, Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig (Germany); Fischer, A.; Nijenhuis, I.; Stelzer, N.; Bombach, P.; Richnow, H.H. [UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Department Isotopenbiogeochemie, Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig (Germany); Geyer, R. [UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Department Umweltmikrobiologie, Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig (Germany); Tebbe, C.C. [Institut fuer Agraroekologie, Bundesforschungsanstalt fuer Landwirtschaft (FAL), D-38116 Braunschweig (Germany)

  2006-06-15

  Microbial ecologists and environmental engineers share the interest in identifying the key microorganisms responsible for compound turnover in the environment and in estimating the respective transformation rates. For the successful application of Natural Attenuation processes, a reliable assessment of the in situ turnover of a contaminant in an aquifer is essential. Here, we review and present new details of two recently developed approaches concerning the assessment of in situ biodegradation: (i) determination of biodegradation caused by microbial metabolism in a contamination plume by stable isotope fractionation analysis (SIFA) and (ii) determination of the actual degradation under the respective environmental conditions in the aquifer by using in situ microcosms (BACTRAPS registered) amended with {sup 13}C-labeled substrates as tracer compounds. Based on stable isotope fractionation analysis, the degradation occurring under anoxic biogeochemical conditions at a respective site can be calculated for the entire plume. This has been shown for benzene and toluene at the Zeitz site and partly for chlorobenzene at the Bitterfeld site. By use of the in situ microcosm approach with {sup 13}C-labeled compounds, the microbial in situ degradation under strictly anaerobic conditions could be proven for benzene and toluene in Zeitz and for chlorobenzene in Bitterfeld. The transformation of {sup 13}C-carbon of the labeled substrate into microbial fatty acids confirmed the assimilation of the pollutant resulting in the formation of biomass. In addition, metabolites such as benzylsuccinic acid were found in the toluene-amended microcosms indicating anaerobic degradation of toluene. This result corresponds to the geochemical conditions found at the field site and therefore, the microcosm approach with {sup 13}C-labeled compounds can be used to assign the predominant in situ degradation pathways in a contaminated aquifer. Since fatty acids profiles alone are often too

 11. In situ high-pressure measurement of crystal solubility by using neutron diffraction

  Science.gov (United States)

  Chen, Ji; Hu, Qiwei; Fang, Leiming; He, Duanwei; Chen, Xiping; Xie, Lei; Chen, Bo; Li, Xin; Ni, Xiaolin; Fan, Cong; Liang, Akun

  2018-05-01

  Crystal solubility is one of the most important thermo-physical properties and plays a key role in industrial applications, fundamental science, and geoscientific research. However, high-pressure in situ measurements of crystal solubility remain very challenging. Here, we present a method involving high-pressure neutron diffraction for making high-precision in situ measurements of crystal solubility as a function of pressure over a wide range of pressures. For these experiments, we designed a piston-cylinder cell with a large chamber volume for high-pressure neutron diffraction. The solution pressures are continuously monitored in situ based on the equation of state of the sample crystal. The solubility at a high pressure can be obtained by applying a Rietveld quantitative multiphase analysis. To evaluate the proposed method, we measured the high-pressure solubility of NaCl in water up to 610 MPa. At a low pressure, the results are consistent with the previous results measured ex situ. At a higher pressure, more reliable data could be provided by using an in situ high-pressure neutron diffraction method.

 12. A bio-inspired approach for in situ synthesis of tunable adhesive

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sun, Leming; Yi, Sijia; Wang, Yongzhong; Pan, Kang; Zhong, Qixin; Zhang, Mingjun

  2014-01-01

  Inspired by the strong adhesive produced by English ivy, this paper proposes an in situ synthesis approach for fabricating tunable nanoparticle enhanced adhesives. Special attention was given to tunable features of the adhesive produced by the biological process. Parameters that may be used to tune properties of the adhesive will be proposed. To illustrate and validate the proposed approach, an experimental platform was presented for fabricating tunable chitosan adhesive enhanced by Au nanoparticles synthesized in situ. This study contributes to a bio-inspired approach for in situ synthesis of tunable nanocomposite adhesives by mimicking the natural biological processes of ivy adhesive synthesis. (paper)

 13. In situ spectroscopic ellipsometry as a surface sensitive tool to probe thin film growth

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, C.

  1999-01-01

  Sputtered thin film and multilayer x-ray mirrors are made routinely at the Advanced Photon Source (APS) for the APS users. Precise film growth control and characterization are very critical in fabricating high-quality x-ray mirrors. Film thickness calibrations are carried out using in situ and ex situ spectroscopic ellipsometry, interferometry, and x-ray scattering. To better understand the growth and optical properties of different thin film systems, we have carried out a systematic study of sputtered thin films of Au, Rh, Pg Pd, Cu, and Cr, using in situ ellipsometry. Multiple data sets were obtained in situ for each film material with incremental thicknesses and were analyzed with their correlation in mind. We found that in situ spectroscopic ellipsometry as a surface-sensitive tool can also be used to probe the growth and morphology of the thin film system. This application of in situ spectroscopic ellipsometry for metal thin film systems will be discussed

 14. PRODUKCIJA DOKUMENTARNIH FILMOV O ŽIVALIH

  OpenAIRE

  Vrabec, Petra

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje produkcijo dokumentarnega filma o živalih in bralca vodi skozi potek produkcijskega procesa. Z diplomskim delom želimo ugotoviti standarde za doseganje visokokakovostnih dokumentarnih filmih o živalih. Lotili smo se pregleda predprodukcijskega procesa, elementov, vključenih v fazo planiranja, in kaj je pri tem potrebno upoštevati. Pogledali smo produkcijske pristope in opremo ter situacije, v katerih se uporablja. Prikazujemo, kaj je pomembno v zaključni fazi postproduk...

 15. Matrix diffusion model. In situ tests using natural analogues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rasilainen, K. [VTT Energy, Espoo (Finland)

  1997-11-01

  Matrix diffusion is an important retarding and dispersing mechanism for substances carried by groundwater in fractured bedrock. Natural analogues provide, unlike laboratory or field experiments, a possibility to test the model of matrix diffusion in situ over long periods of time. This thesis documents quantitative model tests against in situ observations, done to support modelling of matrix diffusion in performance assessments of nuclear waste repositories. 98 refs. The thesis includes also eight previous publications by author.

 16. In-situ nitrite analysis in high level waste tanks

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Rourke, P.E.; Prather, W.S.; Livingston, R.R.

  1992-01-01

  The Savannah River Site produces special nuclear materials used in the defense of the United States. Most of the processes at SRS are primarily chemical separations and purifications. In-situ chemical analyses help improve the safety, efficiency and quality of these operations. One area where in situ fiberoptic spectroscopy can have a great impact is the management of high level radioactive waste. High level radioactive waste at SRS is stored in more than 50 large waste tanks. The waste exists as a slurry of nitrate salts and metal hydroxides at pH's higher than 10. Sodium Nitrite is added to the tanks as a corrosion inhibitor. In-situ fiberoptic probes are being developed to measure the nitrate, nitrite and hydroxide concentrations in both liquid and solid fractions. Nitrite levels can be measured between 0.01M and 1M in a 1mm pathlength optical cell

 17. Development of portable HPGe spectrometer for in situ measurements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kail Artjoms

  2015-01-01

  Full Text Available In situ applications require a very high level of portability of high-resolution spectrometric equipment. Usage of HPGe detectors for radioactivity measurements in the environment or for nuclear safeguard applications, to combat illicit trafficking of nuclear materials or uranium and plutonium monitoring in nuclear wastes, has become a norm in the recent years. Portable HPGe-based radionuclide spectrometer with electrical cooling has lately appeared on the market for in situ applications. At the same time deterioration of energy resolution associated with vibrations produced by cryocooler or high weight of the instrument, short time of autonomous operation and high price of these spectrometers are limiting their usage in many cases. In this paper we present development results of ultra compact hand held all-in-one spectrometer for in situ measurements based on HPGe detector cooled by liquid nitrogen without listing the above disadvantages.

 18. Master of Puppets: Cooperative Multitasking for In Situ Processing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morozov, Dmitriy [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Lukic, Zarija [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States)

  2016-01-01

  Modern scientific and engineering simulations track the time evolution of billions of elements. For such large runs, storing most time steps for later analysis is not a viable strategy. It is far more efficient to analyze the simulation data while it is still in memory. Here, we present a novel design for running multiple codes in situ: using coroutines and position-independent executables we enable cooperative multitasking between simulation and analysis, allowing the same executables to post-process simulation output, as well as to process it on the fly, both in situ and in transit. We present Henson, an implementation of our design, and illustrate its versatility by tackling analysis tasks with different computational requirements. This design differs significantly from the existing frameworks and offers an efficient and robust approach to integrating multiple codes on modern supercomputers. The techniques we present can also be integrated into other in situ frameworks.

 19. Atom Probe Analysis of Ex Situ Gas-Charged Stable Hydrides.

  Science.gov (United States)

  Haley, Daniel; Bagot, Paul A J; Moody, Michael P

  2017-04-01

  In this work, we report on the atom probe tomography analysis of two metallic hydrides formed by pressurized charging using an ex situ hydrogen charging cell, in the pressure range of 200-500 kPa (2-5 bar). Specifically we report on the deuterium charging of Pd/Rh and V systems. Using this ex situ system, we demonstrate the successful loading and subsequent atom probe analysis of deuterium within a Pd/Rh alloy, and demonstrate that deuterium is likely present within the oxide-metal interface of a native oxide formed on vanadium. Through these experiments, we demonstrate the feasibility of ex situ hydrogen analysis for hydrides via atom probe tomography, and thus a practical route to three-dimensional imaging of hydrogen in hydrides at the atomic scale.

 20. Nanoindentation studies of ex situ AlN/Al metal matrix nanocomposites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fale, Sandeep; Likhite, Ajay; Bhatt, Jatin

  2014-01-01

  Highlights: • Formation of in-situ phases nucleated on AlN particles strengthens the matrix. • Formation of in-situ phases increases with AlN content in nanocomposites. • Stronger in-situ phases results in increased hardness and modulus of elasticity. - Abstract: Nanocrystalline Aluminium nitride (AlN) powder is dispersed in different weight ratio in Aluminum matrix to fabricate metal matrix nanocomposite (MMNC) using ex situ melt metallurgy process. The synthesized Al–AlN nanocomposites are studied for phase analysis using high resolution scanning electron microscopy (FEG-SEM) and for hardness behavior using microindentation and nanoindentation tests. Quantitative analysis of the oxide phases is calculated from thermodynamic data and mass balance equation using elemental data obtained from energy dispersive spectroscopy (EDS) results. Role of oxide phases in association with AlN particles is investigated to understand the mechanical behavior of composites using nanoindentation tester. Load–displacement profile obtained from nanoindentation test reveals distribution of oxide phases along with AlN particle and their effect on indent penetration

 1. 'In situ' expanded graphite extinguishant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cao Qixin; Shou Yuemei; He Bangrong

  1987-01-01

  This report is concerning the development of the extinguishant for sodium fire and the investigation of its extinguishing property. The experiment result shows that 'in situ' expanded graphite developed by the authors is a kind of extinguishant which extinguishes sodium fire quickly and effectively and has no environment pollution during use and the amount of usage is little

 2. In situ remediation integrated program: Success through teamwork

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peterson, M.E.

  1994-08-01

  The In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP), managed under the US Department of Energy's (DOE) Office of Technology Development, focuses research and development efforts on the in-place treatment of contaminated environmental media, such as soil and groundwater, and the containment of contaminants to prevent the contaminants from spreading through the environment. As described here, specific ISR IP projects are advancing the application of in situ technologies to the demonstration point, providing developed technologies to customers within DOE. The ISR IP has also taken a lead role in assessing and supporting innovative technologies that may have application to DOE

 3. IN SITU LEAD IMMOBILIZATION BY APATITE

  Science.gov (United States)

  Lead contamination is of environmental concern due to its effect on human health. The purpose of this study was to develop a technology to immobilize Pb in situ in contaminated soils and wastes using apatite. Hydroxyapatite [Ca10(PO4)6(O...

 4. Concepts and Relations in Neurally Inspired In Situ Concept-Based Computing

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde, Frank; van der Velde, Frank

  2016-01-01

  In situ concept-based computing is based on the notion that conceptual representations in the human brain are “in situ.” In this way, they are grounded in perception and action. Examples are neuronal assemblies, whose connection structures develop over time and are distributed over different brain

 5. An Optimized Autonomous Space In-situ Sensorweb (OASIS) for Volcano Monitoring

  Science.gov (United States)

  Song, W.; Shirazi, B.; Lahusen, R.; Chien, S.; Kedar, S.; Webb, F.

  2006-12-01

  In response to NASA's announced requirement for Earth hazard monitoring sensor-web technology, we are developing a prototype real-time Optimized Autonomous Space In-situ Sensorweb. The prototype will be focused on volcano hazard monitoring at Mount St. Helens, which has been in continuous eruption since October 2004. The system is designed to be flexible and easily configurable for many other applications as well. The primary goals of the project are: 1) integrating complementary space (i.e., Earth Observing One (EO- 1) satellite) and in-situ (ground-based) elements into an interactive, autonomous sensor-web; 2) advancing sensor-web power and communication resource management technology; and 3) enabling scalability for seamless infusion of future space and in-situ assets into the sensor-web. To meet these goals, we are developing: 1) a test-bed in-situ array with smart sensor nodes capable of making autonomous data acquisition decisions; 2) efficient self-organization algorithm of sensor-web topology to support efficient data communication and command control; 3) smart bandwidth allocation algorithms in which sensor nodes autonomously determine packet priorities based on mission needs and local bandwidth information in real- time; and 4) remote network management and reprogramming tools. The space and in-situ control components of the system will be integrated such that each element is capable of triggering the other. Sensor-web data acquisition and dissemination will be accomplished through the use of SensorML language standards for geospatial information. The three-year project will demonstrate end-to-end system performance with the in-situ test-bed at Mount St. Helens and NASA's EO-1 platform.

 6. Portable in situ NaI(Tl) γ spectroscopy system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Bairong; Dong Binjiang; Zeng Liping; Shen Tingyun

  2000-01-01

  The author describes a portable in situ NaI(Tl) γ spectroscopy system, which consists of a NaI (Tl) scintillation detector, an integrative spectroscopy card, a notebook computer and spectroscopy software. The spectrometer addresses applications in environmental or nuclear accident in situ γ spectroscopy measurements, and gives valid quantitative results of radionuclide concentrations per unit volume (Bq/kg) or unit area (Bq/cm 2 ) in the soil and absorbed dose rate in air at 1 m above ground (Gy/h)

 7. Numerical simulation of vertical infiltration for leaching fluid in situ

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Jinxuan; Shi Weijun; Zhang Weimin

  1998-01-01

  Based on the analysis of movement law of leaching fluid in breaking and leaching experiment in situ, the movement of leaching fluid can be divided into two main stages in the leaching process in situ: Vertical Infiltration in unsaturation zone and horizontal runoff in saturation zone. The corresponding mathematics models are sep up, and the process of vertical infiltration of leaching fluid is numerically simulated

 8. In situ electric fields causing electro-stimulation from conductor contact of charged human

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nagai, T.; Hirata, A.

  2010-01-01

  Contact currents flow from/into a human body when touching an object such as a metal structure with a different electric potential. These currents can stimulate muscle and peripheral nerves. In this context, computational analyses of in situ electric fields caused by the contact current have been performed, while their effectiveness for transient contact currents has not well been investigated. In the present study, using an anatomically based human model, a dispersive finite-difference time-domain model was utilised to computed transient contact current and in situ electric fields from a charged human. Computed in situ electric fields were highly localised in the hand. In order to obtain an insight into the relationship between in situ electric field and electro-stimulation, cell-maximum and 5-mm averaged in situ electric fields were computed and compared with strength-duration curves. The comparison suggests that both measures could be larger than thresholds derived from the strength- duration curves with parameters used in previous studies. (authors)

 9. Very little in situ produced radiocarbon retained in accumulating Antarctic ice

  NARCIS (Netherlands)

  Kemp, W.J.M. van der; Alderliesten, C.; Borg, K. van der; Holmlund, P.; Jong, A.F.M. de; Karlöf, L.; Lamers, R.A.N.; Oerlemans, J.; Thomassen, M.; Wal, R.S.W. van de

  2000-01-01

  Ice samples from Dronning Maud Land, Antarctica, were analyzed for 14CO2 and 14CO by accelerator mass spectrometry. Only a small amount (~2%) of in situ produced radiocarbon was detected. The calibrated radiocarbon ages, corrected for in situ produced 14C, are in fair agreement with age estimates

 10. The Decontamination of Low-Level Radioactive Waste Water at Risoe Research Establishment; Decontamination des Eaux Residuaires de Faible Radioactivite au Centre de Recherche de Risoe; 0414 0415 0417 0410 ; La Descontaminacion de Aguas que Reciben Desechos Radiactivos de Baja Actividad, en el Centro de Investigaciones de Risoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Ib [Research Establishment Risoe, Danish Atomic Energy Commission (Denmark)

  1960-07-01

  metros del punto de descarga, sea inferior a una decima parte del valor tolerado para el agua potable. Esto corresponde a 1 milicurie por mes contenido en 5000 metros cubicos de efluente. La memoria describira el sistema de control y el colector de efluentes del laboratorio, asi como la instalacion de descontaminacion y el edificio destinado al almacenaje de los residuos. Tambien expondra experiencias en curso sobre el factor de descontaminacion y sus aspectos economicos. (author) [Russian] V svjazi s medlennym obnovleniem vody v priemnike Roskil'de fiorda v nauchno-issledovatel'skom centre rizo postroena jeffektivnaja dezaktivacion- naja ustanovka, v kotoruju vhodit isparitel'. Predusmatrivaetsja, chto aktivnost' vody fiorda na rasstojanii 10 metrov ot tochki sbrosa dolzhna byt' men'she 0.1 aktivnosti, dopuskaemoj dlja pit'evoj vody. Jeto budet sootvetstvovat' 1 millikjuri v mesjac, soderzhashhihsja v 5,000 kub. metrov ishodjashhego potoka vody. Budet dano opisanie kontrolja i sbora laboratornyh stochnyh vod, dezaktivirujushhej ustanovki i sooruzhenija dlja hranenija ostatkov. Budet predstavlen rabochij opyt dezaktivacii i jekonomiki. (author)

 11. In Situ Atom Probe Deintercalation of Lithium-Manganese-Oxide.

  Science.gov (United States)

  Pfeiffer, Björn; Maier, Johannes; Arlt, Jonas; Nowak, Carsten

  2017-04-01

  Atom probe tomography is routinely used for the characterization of materials microstructures, usually assuming that the microstructure is unaltered by the analysis. When analyzing ionic conductors, however, gradients in the chemical potential and the electric field penetrating dielectric atom probe specimens can cause significant ionic mobility. Although ionic mobility is undesirable when aiming for materials characterization, it offers a strategy to manipulate materials directly in situ in the atom probe. Here, we present experimental results on the analysis of the ionic conductor lithium-manganese-oxide with different atom probe techniques. We demonstrate that, at a temperature of 30 K, characterization of the materials microstructure is possible without measurable Li mobility. Also, we show that at 298 K the material can be deintercalated, in situ in the atom probe, without changing the manganese-oxide host structure. Combining in situ atom probe deintercalation and subsequent conventional characterization, we demonstrate a new methodological approach to study ionic conductors even in early stages of deintercalation.

 12. In situ conditioning for proton storage ring vacuum systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blechschmidt, D.

  1978-01-01

  Average pressure and vacuum-stability limit as expected in the presence of a proton beam were measured after in situ treatments such as bakeout under various conditions, argon glow-discharge cleaning and sputter deposition of titanium. Measurements were carried out for test pipes made of stainless steel (untreated, electropolished, or cooled to 77 K), pure titanium and aluminum alloy. The measurement method used to obtain the vacuum-stability limit in the laboratory and in a prototype system is described. The results can be applied also to other systems of different geometry by use of scaling laws. In situ conditioning generally has a stronger influence on vacuum performance than a particular choice of material. Bakeout gives low average pressures and rather good vacuum stability. Glow discharges also increase the vacuum stability but have only a small effect on the static pressure. Coating the beam-pipe wall with titanium by in situ sputtering provides large linear pumping, thus a lower pressure and an extremely good vacuum stability

 13. Ex-situ and in-situ observations of the effects of gamma radiation on lithium ion battery performance

  Science.gov (United States)

  Tan, Chuting; Bashian, Nicholas H.; Hemmelgarn, Chase W.; Thio, Wesley J.; Lyons, Daniel J.; Zheng, Yuan F.; Cao, Lei R.; Co, Anne C.

  2017-07-01

  Radiation effects induced by gamma rays on battery performance were investigated by measuring the capacity and resistance of a series of battery coin cells in-situ directly under gamma radiation and ex-situ. An experimental setup was developed to charge and discharge batteries directly under gamma radiation, equipped with precise temperature control, at The Ohio State University Nuclear Reactor Lab. Latent effects induced by gamma radiation on battery components directly influence their performance. Charge and discharge capacity and overall resistance throughout a time span of several weeks post irradiation were monitored and compared to control groups. It was found that exposure to gamma radiation does not significantly alter the available capacity and the overall cell resistance immediately, however, battery performance significantly decreases with time post irradiation. Also, batteries exposed to a higher cumulative dose showed close-to-zero capacity at two-week post irradiation.

 14. In Situ Study of Thermal Stability of Copper Oxide Nanowires at Anaerobic Environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lihui Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Many metal oxides with promising electrochemical properties were developed recently. Before those metal oxides realize the use as an anode in lithium ion batteries, their thermal stability at anaerobic environment inside batteries should be clearly understood for safety. In this study, copper oxide nanowires were investigated as an example. Several kinds of in situ experiment methods including in situ optical microscopy, in situ Raman spectrum, and in situ transmission electron microscopy were adopted to fully investigate their thermal stability at anaerobic environment. Copper oxide nanowires begin to transform as copper(I oxide at about 250°C and finish at about 400°C. The phase transformation proceeds with a homogeneous nucleation.

 15. An in situ survey of the Paducah Gaseous Diffusion Plant and surrounding area

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoover, R.A.

  1994-02-01

  An in situ survey of the area surrounding the Paducah Gaseous Diffusion Plant was conducted between May 17 and 24, 1990. The survey consisted of in situ measurements and of ground sampling. A High Purity Germanium detector was used for the in situ measurements. The ground samples were taken to the, laboratory at EG ampersand G Energy Measurements, Inc., in Santa Barbara, California, for a radionuclide assay on a laboratory system. Results of the in situ measurements found evidence of naturally occurring radioisotopes, cesium-137 from international fallout, and some evidence of anomalous uranium-238. The soil sampling results show only the presence of naturally occurring radioisotopes, cesium-137, and also anomalous uranium-238

 16. Simultaneous monitoring of faecal indicators and harmful algae using an in-situ autonomous sensor.

  Science.gov (United States)

  Yamahara, K M; Demir-Hilton, E; Preston, C M; Marin, R; Pargett, D; Roman, B; Jensen, S; Birch, J M; Boehm, A B; Scholin, C A

  2015-08-01

  Faecal indicator bacteria (FIB) and harmful algal blooms (HABs) threaten the health and the economy of coastal communities worldwide. Emerging automated sampling technologies combined with molecular analytical techniques could enable rapid detection of micro-organisms in-situ, thereby improving resource management and public health decision-making. We evaluated this concept using a robotic device, the Environmental Sample Processor (ESP). The ESP automates in-situ sample collection, nucleic acid extraction and molecular analyses. Here, the ESP measured and reported concentrations of FIB (Enterococcus spp.), a microbial source-tracking marker (human-specific Bacteriodales) and a HAB species (Psuedo-nitzschia spp.) over a 45-day deployment on the Santa Cruz Municipal Wharf (Santa Cruz, CA, USA). Both FIB and HABs were enumerated from single in-situ collected water samples. The in-situ qPCR efficiencies ranged from 86% to 105%, while the limit of quantifications during the deployment was 10 copies reaction(-1) . No differences were observed in the concentrations of enterococci, the human-specific marker in Bacteroidales spp., and P. australis between in-situ collected sample and traditional hand sampling methods (P > 0·05). Analytical results were Internet-accessible within hours of sample collection, demonstrating the feasibility of same-day public notification of current water quality conditions. This study presents the first report of in-situ qPCR enumeration of both faecal indicators and harmful algal species in coastal marine waters. We utilize a robotic device for in-situ quantification of enterococci, the human-specific marker in Bacteriodales and Pseudo-nitzschia spp. from the same water samples collected and processed in-situ. The results demonstrate that rapid, in-situ monitoring can be utilized to identify and quantify multiple health-relevant micro-organisms important in water quality monitoring and that this monitoring can be used to inform same

 17. Blending Satellite Observed, Model Simulated, and in Situ Measured Soil Moisture over Tibetan Plateau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yijian Zeng

  2016-03-01

  Full Text Available The inter-comparison of different soil moisture (SM products over the Tibetan Plateau (TP reveals the inconsistency among different SM products, when compared to in situ measurement. It highlights the need to constrain the model simulated SM with the in situ measured data climatology. In this study, the in situ soil moisture networks, combined with the classification of climate zones over the TP, were used to produce the in situ measured SM climatology at the plateau scale. The generated TP scale in situ SM climatology was then used to scale the model-simulated SM data, which was subsequently used to scale the SM satellite observations. The climatology-scaled satellite and model-simulated SM were then blended objectively, by applying the triple collocation and least squares method. The final blended SM can replicate the SM dynamics across different climatic zones, from sub-humid regions to semi-arid and arid regions over the TP. This demonstrates the need to constrain the model-simulated SM estimates with the in situ measurements before their further applications in scaling climatology of SM satellite products.

 18. Styrene grafted natural rubber reinforced by in situ silica generated via sol–gel technique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sittiphan, Torpong [Program of Petrochemistry and Polymer Sciences, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 (Thailand); Prasassarakich, Pattarapan [Department of Chemical Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 (Thailand); Poompradub, Sirilux, E-mail: sirilux.p@chula.ac.th [Department of Chemical Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 (Thailand)

  2014-02-15

  Highlights: • Sol–gel reaction by NR latex was the absence of use of organic solvent and base catalyst. • Well dispersed in situ formed silica particles in the rubber matrix were obtained. • In situ silica was better to improve mechanical properties of rubber vulcanizates. -- Abstract: The filling of styrene graft natural rubber (ST-GNR) with in situ formed silica was performed using the sol–gel reaction via the latex solution method. The mechanical properties of ST-GNR/NR vulcanizate were improved when using the in situ formed silica to levels higher than those obtained with the commercial ex situ formed silica filled ST-GNR/NR vulcanizates at a comparable silica content of 12 parts by weight per hundred parts of rubber. Transmission electron microscopy analysis revealed that the in situ silica particles were small (∼40 nm diameter) and well dispersed, while the commercial silica particles were larger (∼60 nm diameter) and markedly agglomerated in the rubbery matrix. The mechanical properties of the composites prepared via both the solid rubber and latex solution methods were comparable.

 19. In situ detrital zircon (U-Th)/He thermochronology

  Science.gov (United States)

  Tripathy, A.; Monteleone, B. D.; van Soest, M. C.; Hodges, K.; Hourigan, J. K.

  2010-12-01

  Detrital studies of both sand and rock are relevant to many problems, ranging from the climate and tectonics feedback debate to the long-term record of orogenic evolution. When applying the conventional (U-Th)/He technique to such studies, two important issues arise. Often, only euhedral grains are permissible for analysis in order to make simple geometric corrections for α-recoil. In detrital samples, this is problematic because euhedral grains can be scarce due to mechanical abrasion during transport, and potentially introduce bias in favour of more proximally sourced grains. Second, inherent to detrital studies is the need to date many grains (>100) per sample to ensure a representative sampling of the sediment source region, thus making robust conventional detrital studies both expensive and time-consuming. UV laser microprobes can improve this by permitting careful targeting of the grain interior away from the α-ejection zone, rendering the α-recoil correction unnecessary, thus eliminating bias toward euhedral grains. In the Noble Gas, Geochemistry, and Geochronology Laboratory at ASU, apatite and zircon have been successfully dated using in situ methods. For this study, the conventional and in situ techniques are compared by dating zircons from a modern river sand that drains a small catchment in the Mesozoic-Cenozoic Ladakh Batholith in NW India. This sample has a simple provenance, which allows us to demonstrate the robustness of the in situ method. Moreover, different microbeam techniques will be explored to establish the most efficient approach to obtain accurate and precise U-Th concentrations using synrock, which is our powdered, homogenized, and reconstituted zircon-rock standard. Without this, such in situ U-Th data would be difficult to obtain. 117 zircons were dated using the conventional (U-Th)/He method, revealing dates ranging from 9.70±0.35 to 106.6±3.5 Ma (2σ) with the major mode at 26 Ma. For comparison, 44 grains were dated using the in

 20. Stabilization of contaminated soils by in situ vitrification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Timmerman, C.L.

  1984-01-01

  In Situ Vitrification is an emerging technology developed by Pacific Northwest Laboratory for potential in-place immobilization of radioactive wastes. The contaminated soil is stabilized and converted to an inert glass form. This conversion is accomplished by inserting electrodes in the soil and establishing an electric current between the electrodes. The electrical energy causes a joule heating effect that melts the soil during processing. Any contaminants released from the melt are collected and routed to an off-gas treatment system. A stable and durable glass block is produced which chemically and physically encapsulates any residual waste components. In situ vitrification has been developed for the potential application to radioactive wastes, specifically, contaminated soil sites; however, it could possibly be applied to hazardous chemical and buried munitions waste sites. The technology has been developed and demonstrated to date through a series of 21 engineering-scale tests [producing 50 to 1000 kg (100 to 2000 lb) blocks] and seven pilot-scale tests [producing 9000 kg (20,000 lb) blocks], the most recent of which illustrated treatment of actual radioactively contaminated soil. Testing with some organic materials has shown relatively complete thermal destruction and incineration. Further experiments have documented the insensitivity of in situ vitrification to soil characteristics such as fusion temperature, specific heat, thermal conductivity, electrical resistivity, and moisture content. Soil inclusions such as metals, cements, ceramics, and combustibles normally present only minor process limitations. Costs for hazardous waste applications are estimated to be less than $175/m 3 ($5.00/ft 3 ) of material vitrified. For many applications, in situ vitrification can provide a cost-effective alternative to other disposal options. 13 references, 4 figures, 1 table

 1. In-situ bioremediation of TCE-contaminated groundwater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Travis, B.J. [Los Alamos National Lab., NM (United States); Rosenberg, N.D. [Lawrence Livermore National Lab., CA (United States)

  1998-12-31

  This is the final report of a two-year, Laboratory Directed Research and Development (LDRD) project at the Los Alamos National Laboratory (LANL). A barrier to wider use of in situ bioremediation technology is that results are often variable and difficult to predict. In situ bioremediation has shown some very notable and well publicized successes, but implementation of the technology is complex. An incomplete understanding of the effects of variable site characteristics and the lack of adequate tools to predict and measure success have made the design, control and validation of bioremediation more empirical than desired. The long-term objective of this project is to improve computational tools used to assess and optimize the expected performance of bioremediation at a site. An important component of the approach is the explicit inclusion of uncertainties and their effect on the end result. The authors have extended their biokinetics model to include microbial competition and predation processes. Predator species can feed on the microbial species that degrade contaminants, and the simulation studies show that species interactions must be considered when designing in situ bioremediation systems. In particular, the results for TCE indicate that protozoan grazing could reduce the amount of biodegradation by about 20%. These studies also indicate that the behavior of barrier systems can become complex due to predator grazing.

 2. Damage and in-situ annealing during ion implantation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sadana, D.K.; Washburn, J.; Byrne, P.F.; Cheung, N.W.

  1982-11-01

  Formation of amorphous (α) layers in Si during ion implantation in the energy range 100 keV-11 MeV and temperature range liquid nitrogen (LN)-100 0 C has been investigated. Cross-sectional transmission electron microscopy (XTEM) shows that buried amorphous layers can be created for both room temperature (RT) and LN temperature implants, with a wider 100 percent amorphous region for the LN cooled case. The relative narrowing of the α layer during RT implantation is attributed to in-situ annealing. Implantation to the same fluence at temperatures above 100 0 C does not produce α layers. To further investigate in situ annealing effects, specimens already containing buried α layers were further irradiated with ion beams in the temperature range RT-400 0 C. It was found that isolated small α zones (less than or equal to 50 diameter) embedded in the crystalline matrix near the two α/c interfaces dissolved into the crystal but the thickness of the 100 percent α layer was not appreciably affected by further implantation at 200 0 C. A model for in situ annealing during implantation is presented

 3. In Situ Techniques for Life Detection on Mars

  Science.gov (United States)

  Becker, L.; Brinckerhoff, W.; Cotter, R.

  2006-12-01

  The search for organic matter on Mars is rapidly emerging as a result of technological advancements and the study of early "life" on our own planet. As we learned from the Viking missions and the examination of martian meteorites, the criteria for establishing life require the appropriate strategy. One such approach would require careful mapping of the surface from orbit for the selection of the appropriate landing sites, robotic space missions equipped with several life detection in situ techniques for selection of samples, and sample return missions for additional verification of in situ results and laboratory measurements. It may, however, be possible to obtain critical information about the organic matter and associated mineral assemblages present on Mars, in situ, in a single measurement that is both capable of flight and is nondestructive to the sample. We discuss a new multi-source mass spectrometer, `MOMA' (Mars Organic Molecule Analyzer) that incorporates multiple methods of volatilizing and ionizing chemical compounds from intact samples without further processing or manipulation. Moreover, MOMA is capable of detecting a broad range of organics enabling the evaluation of the origin of the organics and the presence of terrestrial contaminants.

 4. In situ monitoring of the electrochemical dissolution of tungsten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krebsz, Melinda [Christian Doppler Laboratory for Combinatorial Oxide Chemistry at ICTAS, Johannes Kepler University Linz (Austria); Kollender, Jan Philipp [Institute for Chemical Technology of Inorganic Materials (ICTAS), Johannes Kepler University Linz (Austria); Hassel, Achim Walter [Christian Doppler Laboratory for Combinatorial Oxide Chemistry at ICTAS, Johannes Kepler University Linz (Austria); Institute for Chemical Technology of Inorganic Materials (ICTAS), Johannes Kepler University Linz (Austria)

  2017-09-15

  In the present work, which is aimed to monitor in situ the electrochemical dissolution of tungsten by using a Flow-Type Scanning Droplet Cell Microscope (FT-SDCM) and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS), novel results are reported. The anodic oxide growth and its dissolution on the surface of W have been monitored in situ. The results of this current study show the importance of coupling electrochemical experiments to ICP-MS. (copyright 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 5. In SITU Transmission Electron Microscopy on Operating Electrochemical CELLS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gualandris, Fabrizio; Simonsen, Søren Bredmose; Mogensen, Mogens Bjerg

  2016-01-01

  Solid oxide cells (SOC) have the potential of playing a significant role in the future efficient energy system scenario. In order to become widely commercially available, an improved performance and durability of the cells has to be achieved [1]. Conventional scanning and transmission SEM and TEM...... have been often used for ex-situ post mortem characterization of SOFCs and SOECs [2,3]. However, in order to get fundamental insight of the microstructural development of SOFC/SOEC during operation conditions in situ studies are necessary [4]....

 6. The grand challenge of developing in situ observational oceanography in South Africa

  CSIR Research Space (South Africa)

  Roberts, M

  2010-12-01

  Full Text Available , underwater temperature recorders (UTRs), wave buoys, as well as locally developed in situ measurement sensor and platform prototypes (dial-out UTRs, coastal and deep ocean buoys) have been incorporated into a regional in-situ observational network. A modular...

 7. In-situ polymerization PLOT columns I: divinylbenzene

  Science.gov (United States)

  Shen, T. C.

  1992-01-01

  A novel method for preparation of porous-layer open-tubular (PLOT) columns is described. The method involves a simple and reproducible, straight-forward in-situ polymerization of monomer directly on the metal tube.

 8. Formulation and evaluation of in situ gelling systems for intranasal administration of gastrodin.

  Science.gov (United States)

  Cai, Zheng; Song, Xiangrong; Sun, Feng; Yang, Zhaoxiang; Hou, Shixiang; Liu, Zhongqiu

  2011-12-01

  Gastrodin is the major bioactive constituent of the traditional Chinese drug "Tianma." It is used in the treatment of some nervous system diseases and can be transported to the brain via intranasal administration. In the current paper, the development of a novel ion-activated in situ gelling system for the nasal delivery of gastrodin is discussed. An in situ perfusion model was used to determine the absorption-rate constant of gastrodin through rat nasal mucosa. The optimal formulation was determined by measuring the critical cation concentration, anti-dilution capacity, gel expansion coefficient, water-holding capacity, and adhesive capacity. The best formulation consisted of 10% gastrodin, 0.5% deacetylated gellan gum as the gelatinizer, and 0.03% ethylparaben as the preservative. The rheological properties of gastrodin nasal in situ gels were also investigated. The viscosity and elasticity sharply increased at temperatures below 25°C. When physiological concentrations of cations were added into the preparation, the mixture gelled into a semi-solid. The results of an accelerated stability test show that gastrodin nasal in situ gels can be stable for more than 2 years. Mucociliary toxicity was evaluated using the in situ toad palate model and the rat nasal mucociliary method; both models demonstrated no measurable ciliotoxicity. Pharmacodynamic studies suggest that similar acesodyne and sedative effects were induced following intranasal administration of 50 mg/kg gastrodin nasal in situ gels or oral administration of 100 mg/kg gastrodin solution. The in situ gel preparation is a safe and effective nasal delivery system for gastrodin.

 9. Feasibility testing of in situ vitrification of uranium-contaminated soils

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ikuse, H.; Tsuchino, S.; Tasaka, H.; Timmerman, C.L.

  1989-01-01

  Process feasibility studies using in situ vitrification (ISV) were successfully performed on two different uranium-contaminated wastes. In situ vitrification is a thermal treatment process that converts contaminated soils into durable glass and crystalline form. Of the two different wastes, one waste was uranium mill tailings, while the other was uranium-contaminated soils which had high water contents. Analyses of the data from the two tests are presented

 10. Design and optimization of hybrid ex situ/in situ steam generation recovery processes for heavy oil and bitumen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yang, X.; Gates, I.D. [Calgary Univ., AB (Canada). Dept. of Chemical and Petroleum Engineering; Larter, S.R. [Calgary Univ., AB (Canada). Dept. of Geoscience]|[Alberta Ingenuity Centre for In Situ Energy, Edmonton, AB (Canada)

  2008-10-15

  Hybrid steam-air based oil recovery techniques were investigated using advanced 3-D reactive thermal reservoir simulations. The hybrid techniques combined ex situ steam and in situ steam generation processes in order to raise efficiency, lower natural gas consumption, and reduce gas emissions. The steam-air based processes used 70 per cent of the energy of conventional steam assisted gravity drainage (SAGD) techniques to recover the same amount of oil. The process used an SAGD wellpair arrangement, where steam and air were injected through the top injection well. The kinetic parameters used in the study were developed by history matching a combustion tube experiments with Athabasca bitumen conducted to predict cumulative bitumen and gas production volumes and compositions. A total of 6 SAGD and 6 in situ combustion simulations were conducted with steam oxygen volume ratios set at 50 per cent steam and 50 per cent oxygen. Various case studies were considered over a 5 year period. Carbon dioxide (CO{sub 2}) emissions were also measured as well as cumulative water and methane consumption rates. Results of the study were used to develop an optimized hybrid operation that consisted of a SAGD well pair arrangement operating with cyclic steam-oxygen injection at high pressures. It was concluded that the high pressure operation increased the steam partial pressure within the reservoir and enhanced combustion performance. A 29 per cent improvement in the cumulative energy to oil ratio was obtained. 23 refs., 2 tabs., 9 figs.

 11. In situ observation techniques of protective oxide layer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doi, Takashi; Adachi, Takeharu; Usuki, Noriaki

  2015-01-01

  In situ analyzing techniques for investigating a surface and interface change during corrosion and oxidation of metals by using Raman scattering spectroscopy (Raman), X-ray diffraction (XRD) and X-ray photoemission spectroscopy (XPS) are present. The Raman spectra revealed that a crystal structure and distribution of corrosion products varied during corrosion progress at elevated temperature and high pressure electrolyte. Time dependent XRD measurements made clear the behavior of the electrochemical reduction of a rust and the iso thermal transformation of a scale on a steel. It was demonstrated that XPS was capable of the in-situ measurements for initial stage of high temperature oxidation. (author)

 12. An introduction to in-situ produced cosmogenic nuclides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Norton, K.P.

  2012-01-01

  Cosmogenic nuclides are produced through interactions between cosmic rays and target nuclei in Earth's atmosphere and surface materials. Those which are produced in Earth's atmosphere are termed 'meteoric' while the nuclides produced in surface material are known as in-situ cosmogenic nuclides. The past two decades have seen a proliferation of applications for cosmogenic nuclides. This is primarily due to a revolution in accelerator mass spectrometry, AMS, measurement techniques which has allowed the measurement of very small amounts of nuclides. The following is a brief introduction to the theory and application of in-situ produced cosmogenic nuclide methods. (author). 17 refs., figs., 1 tab.

 13. Analysis of in situ stress at Yucca Mountain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bauer, S.J.; Holland, J.F.

  1987-01-01

  A method has been developed to initialize far-field finite element models such that the measured in situ stress state appears to be reproduced well. The method includes use of the mechanical stratigraphy, mechanical effect of pore pressure, gravity loading, a horizontal ''tectonic'' component of stress, and use of a jointed rock model to calculate the mechanical response. Topographic effects and effects related to the vertical variation in mechanical properties are predicted for repository depths (∼ 300 m). Gravity loading with a small horizontal compression is used to calculate a minimum horizontal stress similar in magnitude to that measured in situ. 8 refs., 5 figs

 14. In situ polymerization of monomers for polyphenylquinoxaline/graphite

  Science.gov (United States)

  Serafini, T. T.; Delvigs, P.; Vannucci, R. D.

  1973-01-01

  Methods currently used to prepare fiber reinforced, high temperature resistant polyphenylquinoxaline (PPQ) composites employ extremely viscous, low solids content solutions of high molecular weight PPQ polymers. An improved approach, described in this report, consists of impregnating the fiber with a solution of the appropriate monomers instead of a solution of previously synthesized high molecular weight polymer. Polymerization of the monomers occurs in situ on the fiber during the solvent removal and curing stages. The in situ polymerization approach greatly simplifies the fabrication of PPQ graphite fiber composites. The use of low viscosity monomeric type solutions facilitates fiber wetting, permits a high solids content, and eliminates the need for prior polymer synthesis.

 15. Cell In Situ Zymography: Imaging Enzyme-Substrate Interactions.

  Science.gov (United States)

  Chhabra, Aastha; Rani, Vibha

  2017-01-01

  Zymography has long been used for the detection of substrate-specific enzyme activity. In situ zymography (ISZ), an adaptation from the conventional substrate zymography, is a widely employed technique useful for the detection, localization, and estimation of enzyme-substrate interactions in tissues. Here, we describe a protocol to detect 'in position' matrix metalloproteinase (MMP) activity in cells utilizing H9c2 cardiomyoblasts as a model. This technique is primarily adopted from the method used for histological sections and is termed as 'Cell in situ Zymography'. It is a simple, sensitive, and quantifiable methodology to assess the functional activity of an enzyme 'on site/in position' in cell culture.

 16. Field instruments for real time in-situ crude oil concentration measurements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fuller, C.B.; Bonner, J.S.; Page, C.A.; Arrambide, G.; Sterling, M.C.Jr.; Ojo, T.O.

  2003-01-01

  Accidental oil spills, contaminant release during resuspension, storms, and harmful algal blooms are all episodic events that can effect coastal margins. It is important to quantitatively describe water and ecological quality evolution and predict the impact to these areas by such events, but traditional sampling methods miss environmental activity during cyclical events. This paper presents a new sampling approach that involves continuous, real-time in-situ monitoring to provide data for development of comprehensive modeling protocols. It gives spill response coordinators greater assurance in making decisions using the latest visualization tools which are based on a good understanding of the physical processes at work in pulsed events. Five sensors for rapid monitoring of crude oil concentrations in aquatic systems were described. The in-situ and ex-situ sensors can measure plume transport and estimate polycyclic aromatic hydrocarbon exposure concentrations to assess risk of toxicity. A brief description and evaluation of the following 5 sensors was provided: the LISST-100 by Sequoia Instrument, a submersible multi-angle laser scattering instrument; the AU-10 field fluorometer by Turner Designs, an ex-situ single wavelength fluorometer; the Flashlamp by WET Labs Inc., an in-situ single wavelength fluorometer; and, the ECO-FL3 and SAFire by WET Labs Inc., two in-situ multiple wavelength fluorometers. These instruments were used to analyze crude oil emissions of various concentrations. All of the instruments followed a linear response within the tested concentration range. At the lowest concentrations the LISST-100 was not as effective as the fluorometers because of limited particle volume for scatter. For the AU-10 field fluorometer, the highest concentrations tested were above the measurement range of the instrument. 6 refs., 5 figs

 17. The Impacts of Ex Situ Transplantation on the Physiology of the Taiwanese Reef-Building Coral Seriatopora hystrix

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anderson B. Mayfield

  2013-01-01

  Full Text Available We sought to determine whether the Indo-Pacific reef-building coral Seriatopora hystrix performs in a similar manner in the laboratory as it does in situ by measuring Symbiodinium density, chlorophyll a (chl-a concentration, and the maximum quantum yield of photosystem II (FV/FM at the time of field sampling (in situ, as well as after three weeks of acclimation and one week of experimentation (ex situ. Symbiodinium density was similar between corals of the two study sites, Houbihu (an upwelling reef and Houwan (a nonupwelling reef, and also remained at similar levels ex situ as in situ. On the other hand, both areal and cell-specific chl-a concentrations approximately doubled ex situ relative to in situ, an increase that may be due to having employed a light regime that differed from that experienced by these corals on the reefs of southern Taiwan from which they were collected. As this change in Symbiodinium chl-a content was documented in corals of both sites, the experiment itself was not biased by this difference. Furthermore, FV/FM increased by only 1% ex situ relative to in situ, indicating that the corals maintained a similar level of photosynthetic performance as displayed in situ even after one month in captivity.

 18. Comparison between in situ dry matter degradation and in vitro gas ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dry matter (DM) degradation of Glycrrhiza glabra L, Arbutus andrachne, Juniperus communis, and Pistica lentiscus was determined using two different techniques: (i) the in vitro gas production and (ii) the in situ nylon bag degradability technique. Samples were incubated in situ and in vitro for 3, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 h.

 19. Controlling in situ crystallization of pharmaceutical particles within the spray dryer.

  Science.gov (United States)

  Woo, Meng Wai; Lee, May Ginn; Shakiba, Soroush; Mansouri, Shahnaz

  2017-11-01

  Simultaneous solidification and in situ crystallization (or partial crystallization) of droplets within the drying chamber are commonly encountered in the spray drying of pharmaceuticals. The crystallinity developed will determine the functionality of the powder and its stability during storage. This review discusses strategies that can be used to control the in situ crystallization process. Areas covered: The premise of the strategies discussed focuses on the manipulation of the droplet drying rate relative to the timescale of crystallization. This can be undertaken by the control of the spray drying operation, by the use of volatile materials and by the inclusion of additives. Several predictive approaches for in situ crystallization control and new spray dryer configuration strategies are further discussed. Expert opinion: Most reports, hitherto, have focused on the crystallinity of the spray dried material or the development of crystallinity during storage. More mechanistic understanding of the in situ crystallization process during spray drying is required to guide product formulation trials. The key challenge will be in adapting the mechanistic approach to the myriad possible formulations in the pharmaceutical industry.

 20. OceanSITES RAMA daily in-situ data

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — OceanSITES daily in-situ data. OceanSITES Global Tropical Moored Buoy Array Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction (RAMA)...

 1. Assessing soundscape: Comparison between in situ and laboratory methodologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hermida Cadena Luis Fernando

  2017-06-01

  Full Text Available The assessment of soundscape implies an interdisciplinary approach, where objective and subjective aspects are considered. For the subjective evaluation, in situ and laboratory methodologies are usually followed. Local observations allow the collection of information on the influence of different stimuli present in the environment, whereas laboratory tests present a determined quantity of controlled stimuli to the evaluator. The purpose of this work is to compare results from the different methodologies in order to understand their strengths and their weaknesses. Three urban parks in the city of Lisbon, Portugal, were evaluated. Fragments of binaural sound recordings collected in the parks were used in laboratory tests to compare with the responses in situ and of expert and nonexpert listeners. Statistically significant differences were found in several of the perceptual attributes under observation, which led to variation in the results of the main model’s components. The sound environments were found to be more pleasant and uneventful in situ than in the laboratory, a phenomenon possibly due to the influence of other stimuli such as visual in the process of assessment. The in situ tests allow a systemic and holistic evaluation of the environment under study,whereas the laboratory tests allow a specific and tightly targeted analysis of different component sound events. Therefore, the two methodologies can be useful in soundscape assessment depending on the specific application and needs. No differences were found in the assessment made by either experts or nonexperts.

 2. In situ nanoparticle diagnostics by multi-wavelength Rayleigh-Mie scattering ellipsometry

  CERN Document Server

  Gebauer, G

  2003-01-01

  We present and discuss the method of multiple-wavelength Rayleigh-Mie scattering ellipsometry for the in situ analysis of nanoparticles. It is applied to the problem of nanoparticles suspended in low-pressure plasmas. We discuss experimental results demonstrating that the size distribution and the complex refractive index can be determined with high accuracy and present a study on the in situ analysis of etching of melamine-formaldehyde nanoparticles suspended in an oxygen plasma. It is also shown that particles with a shell structure (core plus mantle) can be analysed by Rayleigh-Mie scattering ellipsometry. Rayleigh-Mie scattering ellipsometry is also applicable to in situ analysis of nanoparticles under high gas pressures and in liquids.

 3. Estimation of In-Situ Groundwater Conditions Based on Geochemical Equilibrium Simulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toshiyuki Hokari

  2014-03-01

  Full Text Available This paper presents a means of estimating in-situ groundwater pH and oxidation-redox potential (ORP, two very important parameters for species migration analysis in safety assessments for radioactive waste disposal or carbon dioxide sequestration. The method was applied to a pumping test in a deep borehole drilled in a tertiary formation in Japan for validation. The following application examples are presented: when applied to several other pumping tests at the same site, it could estimate distributions of the in-situ groundwater pH and ORP; applied to multiple points selected in the groundwater database of Japan, it could help estimate the in-situ redox reaction governing the groundwater conditions in some areas.

 4. Uranium in situ leaching: its advantages, practice, problems and computer simulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hancock, B.A.

  1977-01-01

  In situ leaching for the recovery of uranium from low grade sandstone deposits is one of the newest technological advances in the mineral industry. It is rapidly developing into a commercially feasible mining system which has economic, environmental, and social advantages over conventional mining systems. Because of the current uranium shortage, development of in situ leaching into a sophisticated system has gained new impetus. In situ leaching will become an important mining technique in the future, which will greatly help to supply uranium for the United States' energy needs. In this paper, the author gives an overview of the merits of the system, as well as the technology problems, and research in solution mining of uranium. 17 references

 5. Groundwater restoration of in-situ uranium mines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1994-01-01

  In-situ leaching is a relatively new uranium production technology that is expected to account for a growing share of future output. Depending upon the leaching solution used, the process may have considerable impact on the ground water. Since restoration of ground water quality is required in most countries and since this restoration is by far the most costly aspect of reclamation of an in-situ mine, it is necessary to utilize a process that lends itself both to the efficiency of the leaching process and the restoration process. This article examines a number of techniques that may be used in the restoration efforts. These include: (1) groundwater sweep, (2) reverse osmosis, (3) chemical restoration, and (4) electrodialysis. The article also discusses disposal of the excess fluids used in the restoration process

 6. In situ NiTi/Nb(Ti) composite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiang, Daqiang; Cui, Lishan; Jiang, Jiang; Zheng, Yanjun

  2013-01-01

  Graphical abstract: - Highlights: • In situ NiTi/Nb(Ti) composites were fabricated. • The transformation temperature was affected by the mixing Ti:Ni atomic ratios. • The NiTi component became micron-scale lamella after forging and rolling. • The composite exhibited high strength and high damping capacity. - Abstract: This paper reports on the creation of a series of in situ NiTi/Nb(Ti) composites with controllable transformation temperatures based on the pseudo-binary hypereutectic transformation of NiTi–Nb system. The composite constituent morphology was controlled by forging and rolling. It is found that the thickness of the NiTi lamella in the composite reached micron level after the hot-forging and cold-rolling. The NiTi/Nb(Ti) composite exhibited high damping capacity as well as high yield strength

 7. Polystyrene/magnesium hydroxide nanocomposite particles prepared by surface-initiated in-situ polymerization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Hui; Yi Jianhong

  2009-01-01

  In order to avoid their agglomeration and incompatibility with hydrophobic polystyrene substrate, magnesium hydroxide nanoparticles were encapsulated by surface-initiated in-situ polymerization of styrene. The process contained two steps: electrostatic adsorption of initiator and polymerization of monomer on the surface of magnesium hydroxide. It was found that high adsorption ratio in the electrostatic adsorption of initiator could be attained only in acidic region, and the adsorption belonged to typical physical process. Compared to traditional in-situ polymerization, higher grafting ratio was obtained in surface-initiated in-situ polymerization, which can be attributed to weaker steric hindrance. Both Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and transmission electron microscopy (TEM) indicated that polystyrene/magnesium hydroxide nanocomposite particles had been successfully prepared by surface-initiated in-situ polymerization. The resulting samples were also analyzed and characterized by means of contact angle testing, dispersibility evaluation and thermogravimetric analysis

 8. TSSM: The in situ exploration of Titan

  Science.gov (United States)

  Coustenis, A.; Lunine, J. I.; Lebreton, J. P.; Matson, D.; Reh, K.; Beauchamp, P.; Erd, C.

  2008-09-01

  The Titan Saturn System Mission (TSSM) mission was born when NASA and ESA decided to collaborate on two missions independently selected by each agency: the Titan and Enceladus mission (TandEM), and Titan Explorer, a 2007 Flagship study. TandEM, the Titan and Enceladus mission, was proposed as an L-class (large) mission in response to ESA's Cosmic Vision 2015-2025 Call. The mission concept is to perform remote and in situ investigations of Titan primarily, but also of Enceladus and Saturn's magentosphere. The two satellites are tied together by location and properties, whose remarkable natures have been partly revealed by the ongoing Cassini-Huygens mission. These bodies still hold mysteries requiring a complete exploration using a variety of vehicles and instruments. TSSM will study Titan as a system, including its upper atmosphere, the interactions with the magnetosphere, the neutral atmosphere, surface, interior, origin and evolution, as well as the astrobiological potential of Titan. It is an ambitious mission because its targets are two of the most exciting and challenging bodies in the Solar System. It is designed to build on but exceed the scientific and technological accomplishments of the Cassini- Huygens mission, exploring Titan and Enceladus in ways that are not currently possible (full close-up and in situ coverage over long periods of time for Titan, several close flybys of Enceladus). One overarching goal of the TSSM mission is to explore in situ the atmosphere and surface of Titan. In the current mission architecture, TSSM consists of an orbiter (under NASA's responsibility) with a large host of instruments which would perform several Enceladus and Titan flybys before stabilizing in an orbit around Titan alone, therein delivering in situ elements (a Montgolfière, or hot air balloon, and a probe/lander). The latter are being studied by ESA. The balloon will circumnavigate Titan above the equator at an altitude of about 10 km for several months. The

 9. The method for the in-situ leaching of a uranium mining

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen Zhen; Xu Xianyi; Wang Xuemin

  2011-01-01

  The paper reviews the main factors of in-situ leaching for uranium mining. A kind of technique called dilution with few reagent is put forward to the in-situ leaching of sandstone-type uranium deposit with high TDS. This technique can not only effectively prevent the pipe plug, but also can improve the economic benefits. (authors)

 10. In situ lake pollutant survey using prompt-gamma probe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiunnhsing Chao; Chien Chung

  1991-01-01

  An aluminium-made neutron-gamma probe, consisting of a 1.5 μg 252 Cf neutron source and a high purity germanium detector, was mounted on a mobile floating platform to survey chlorine pollutant concentration in lake water in situ. Laboratory tests for determining the probe operating depth and in situ field trials of a polluted lake were conducted; evaluation of radiation exposure to workers on board was carried out. The polluted chlorine concentration in lake water was found to be 86 ppm, with minimal radiation exposure for the operating crew on board. (author)

 11. Geochemical and Microbiological Characteristics during in Situ Chemical Oxidation and in Situ Bioremediation at a Diesel Contaminated Site

  NARCIS (Netherlands)

  Sutton, N.B.; Kalisz, M.; Krupanek, J.; Marek, J.; Grotenhuis, J.T.C.; Smidt, H.; Weert, de J.; Rijnaarts, H.H.M.; Gaans, van P.; Keijzer, T.

  2014-01-01

  While in situ chemical oxidation with persulfate has seen wide commercial application, investigations into the impacts on groundwater characteristics, microbial communities and soil structure are limited. To better understand the interactions of persulfate with the subsurface and to determine the

 12. In-situ thermal testing program strategy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-06-01

  In the past year the Yucca Mountain Site Characterization Project has implemented a new Program Approach to the licensing process. The Program Approach suggests a step-wise approach to licensing in which the early phases will require less site information than previously planned and necessitate a lesser degree of confidence in the longer-term performance of the repository. Under the Program Approach, the thermal test program is divided into two principal phases: (1) short-term in situ tests (in the 1996 to 2000 time period) and laboratory thermal tests to obtain preclosure information, parameters, and data along with bounding information for postclosure performance; and (2) longer-term in situ tests to obtain additional data regarding postclosure performance. This effort necessitates a rethinking of the testing program because the amount of information needed for the initial licensing phase is less than previously planned. This document proposes a revised and consolidated in situ thermal test program (including supporting laboratory tests) that is structured to meet the needs of the Program Approach. A customer-supplier model is used to define the Project data needs. These data needs, along with other requirements, were then used to define a set of conceptual experiments that will provide the required data within the constraints of the Program Approach schedule. The conceptual thermal tests presented in this document represent a consolidation and update of previously defined tests that should result in a more efficient use of Project resources. This document focuses on defining the requirements and tests needed to satisfy the goal of a successful license application in 2001, should the site be found suitable

 13. Vseživljenjsko svetovanje. Življenjska zgodba in njen pomen v svetovanju odraslim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2003-12-01

  Full Text Available Avtorica preucuje cas postmoderne, ko se nekdanja druzbena struktura preobrazi in drobi na manjse koscke, ko se paradigmna druzbenih sprememb siri. v tem casu srno prica vecanju praznega, vmesnega prostora. To nas vodi v negotovost, taka da potrebujemo vse vee svetovanja. Posledicno nastajajo tudi novi svetovalni poklici ali pa nekateri stari poklici dobivajo nove svetovalne razseznosti. Pri tern avtorica poudari, da je svetovanje potrebno skozi celo življenje in na vseh zivljenjskih podrocjih.

 14. Assessing estuarine quality: A cost-effective in situ assay with amphipods.

  Science.gov (United States)

  Martinez-Haro, Monica; Acevedo, Pelayo; Pais-Costa, Antónia Juliana; Taggart, Mark A; Martins, Irene; Ribeiro, Rui; Marques, João Carlos

  2016-05-01

  In situ assays based on feeding depression can be powerful ecotoxicological tools that can link physiological organism-level responses to population and/or community-level effects. Amphipods are traditional target species for toxicity tests due to their high sensitivity to contaminants, availability in the field and ease of handling. However, cost-effective in situ assays based on feeding depression are not yet available for amphipods that inhabit estuarine ecosystems. The aim of this work was to assess a short-term in situ assay based on postexposure feeding rates on easily quantifiable food items with an estuarine amphipod. Experiments were carried out under laboratory conditions using juvenile Echinogammarus marinus as the target individual. When 60 Artemia franciscana nauplii (as prey) were provided per individual for a period of 30 min in dark conditions, feeding rates could be easily quantified. As an endpoint, postexposure feeding inhibition in E. marinus was more sensitive to cadmium contamination than mortality. Assay calibration under field conditions demonstrated the relevance of sediment particle size in explaining individual feeding rates in uncontaminated water bodies. An evaluation of the 48-h in situ bioassay based on postexposure feeding rates indicated that it is able to discriminate between unpolluted and polluted estuarine sites. Using the harmonized protocol described here, the in situ postexposure feeding assay with E. marinus was found to be a potentially useful, cost-effective tool for assessing estuarine sediment and water quality. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Lithology-dependent In Situ Stress in Heterogeneous Carbonate Reservoirs

  Science.gov (United States)

  Pham, C. N.; Chang, C.

  2017-12-01

  Characterization of in situ stress state for various geomechanical aspects in petroleum development may be particularly difficult in carbonate reservoirs in which rock properties are generally heterogeneous. We demonstrate that the variation of in situ stress in highly heterogeneous carbonate reservoirs is closely related to the heterogeneity in rock mechanical property. The carbonate reservoir studied consists of numerous sequential layers gently folded, exhibiting wide ranges of porosity (0.01 - 0.29) and Young's modulus (25 - 85 GPa) depending on lithology. Wellbore breakouts and drilling-induced tensile fractures (DITFs) observed in the image logs obtained from several wells indicate that the in situ state of stress orientation changes dramatically with depth and location. Even in a wellbore, the azimuth of the maximum horizontal stress changes by as much as 60° within a depth interval of 500 m. This dramatic change in stress orientation is inferred to be due to the contrast in elastic properties between different rock layers which are bent by folding in the reservoir. The horizontal principal stress magnitudes are constrained by back-calculating stress conditions necessary to induce the observed wellbore failures using breakout width and the presence of DITFs. The horizontal stresses vary widely, which cannot be represented by a constant stress gradient with depth. The horizontal principal stress gradient increases with Young's modulus of layer monotonically, indicating that a stiffer layer conveys a higher horizontal stress. This phenomenon can be simulated using a numerical modelling, in which the horizontal stress magnitudes depend on stiffness of individual layers although the applied far-field stress conditions are constant. The numerical results also suggest that the stress concentration at the wellbore wall is essentially higher in a stiffer layer, promoting the possibility of wellbore breakout formation. These results are in agreement with our

 16. Scalable Analysis Methods and In Situ Infrastructure for Extreme Scale Knowledge Discovery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duque, Earl P.N. [J.M. Smith International, LLC, Rutherford, NJ (United States). DBA Intelligent Light; Whitlock, Brad J. [J.M. Smith International, LLC, Rutherford, NJ (United States). DBA Intelligent Light

  2017-08-25

  High performance computers have for many years been on a trajectory that gives them extraordinary compute power with the addition of more and more compute cores. At the same time, other system parameters such as the amount of memory per core and bandwidth to storage have remained constant or have barely increased. This creates an imbalance in the computer, giving it the ability to compute a lot of data that it cannot reasonably save out due to time and storage constraints. While technologies have been invented to mitigate this problem (burst buffers, etc.), software has been adapting to employ in situ libraries which perform data analysis and visualization on simulation data while it is still resident in memory. This avoids the need to ever have to pay the costs of writing many terabytes of data files. Instead, in situ enables the creation of more concentrated data products such as statistics, plots, and data extracts, which are all far smaller than the full-sized volume data. With the increasing popularity of in situ, multiple in situ infrastructures have been created, each with its own mechanism for integrating with a simulation. To make it easier to instrument a simulation with multiple in situ infrastructures and include custom analysis algorithms, this project created the SENSEI framework.

 17. In situ breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pacheco, Luis

  2004-01-01

  In situ breast cancer, particularly the ductal type, is increasing in frequency in the developed countries as well as in Ecuador, most probably. These lesions carry a higher risk of developing a subsequent invasive cancer. Treatment has changed recently due to results of randomized studies, from classical mastectomy to conservative surgery associated to radiotherapy. The Van Nuys Prognostic Index is currently the most usual instrument to guide diagnosis and treatment. Tamoxifen seems to decrease significantly the risk of tumor recurrence after initial treatment. (The author)

 18. OceanSITES PIRATA daily in-situ data

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This file contains daily real-time and delayed-mode in-situ data from one of the Tropical Atmosphere/Ocean (TAO)/TRITON, Pilot Research Moored Array in the Tropical...

 19. In situ gelling dorzolamide loaded chitosan nanoparticles for the treatment of glaucoma.

  Science.gov (United States)

  Katiyar, Shefali; Pandit, Jayamanti; Mondal, Rabi S; Mishra, Anil K; Chuttani, Krishna; Aqil, Mohd; Ali, Asgar; Sultana, Yasmin

  2014-02-15

  The most important risk associated with glaucoma is the onset and progression of intraocular pressure. The objective of this study was to formulate in situ gel of chitosan nanoparticles to enhance the bioavailability and efficacy of dorzolamide in the glaucoma treatment. Optimized nanoparticles were spherical in shape (particle size: 164 nm) with a loading efficiency of 98.1%. The ex vivo release of the optimized in situ gel nanoparticle formulation showed a sustained drug release as compared to marketed formulation. The gamma scintigraphic study of prepared in situ nanoparticle gel showed good corneal retention compared to marketed formulation. HET-CAM assay of the prepared formulation scored 0.33 in 5 min which indicates the non-irritant property of the formulation. Thus in situ gel of dorzolamide hydrochloride loaded nanoparticles offers a more intensive treatment of glaucoma and a better patient compliance as it requires fewer applications per day compared to conventional eye drops. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Enhanced functional connectivity properties of human brains during in-situ nature experience.

  Science.gov (United States)

  Chen, Zheng; He, Yujia; Yu, Yuguo

  2016-01-01

  In this study, we investigated the impacts of in-situ nature and urban exposure on human brain activities and their dynamics. We randomly assigned 32 healthy right-handed college students (mean age = 20.6 years, SD = 1.6; 16 males) to a 20 min in-situ sitting exposure in either a nature (n = 16) or urban environment (n = 16) and measured their Electroencephalography (EEG) signals. Analyses revealed that a brief in-situ restorative nature experience may induce more efficient and stronger brain connectivity with enhanced small-world properties compared with a stressful urban experience. The enhanced small-world properties were found to be correlated with "coherent" experience measured by Perceived Restorativeness Scale (PRS). Exposure to nature also induces stronger long-term correlated activity across different brain regions with a right lateralization. These findings may advance our understanding of the functional activities during in-situ environmental exposures and imply that a nature or nature-like environment may potentially benefit cognitive processes and mental well-being.

 1. In situ gamma-ray spectrometric measurements of uranium in phosphates soil

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lavi, N.; Ne'eman, E.; Brenner, S.; Haquin, G.; Nir-El, Y.

  1997-01-01

  Abstract Radioactivity concentration of 238 U in a phosphate ores quarry was measured in situ. Independently, soil samples collected in the site were measured in the laboratory. It was disclosed that radon emanation from the soil lowers in situ results that are derived from radon daughters. Uranium concentration was found to be 121.6±1.9 mg kg -1 (authors)

 2. In Situ Remediation Integrated Program: FY 1994 program summary

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-04-01

  The US Department of Energy (DOE) established the Office of Technology Development (EM-50) as an element of the Office of Environmental Management (EM) in November 1989. In an effort to focus resources and address priority needs, EM-50 introduced the concept of integrated programs (IPs) and integrated demonstrations (IDs). The In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP) focuses research and development on the in-place treatment of contaminated environmental media, such as soil and groundwater, and the containment of contaminants to prevent the contaminants from spreading through the environment. Using in situ remediation technologies to clean up DOE sites minimizes adverse health effects on workers and the public by reducing contact exposure. The technologies also reduce cleanup costs by orders of magnitude. This report summarizes project work conducted in FY 1994 under the ISR IP in three major areas: treatment (bioremediation), treatment (physical/chemical), and containment technologies. Buried waste, contaminated soils and groundwater, and containerized waste are all candidates for in situ remediation. Contaminants include radioactive waste, volatile and nonvolatile organics, heavy metals, nitrates, and explosive materials

 3. Technique for in situ leach simulation of uranium ores

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grant, D.C.; Seidel, D.C.; Nichols, I.L.

  1985-01-01

  In situ uranium mining offers the advantages of minimal environmental disturbance, low capital and operating costs, and reduced mining development time. It is becoming an increasingly attractive mining method for the recovery of uranium from secondary ore deposits. In order to better understand the process, a laboratory technique was developed and used to study and simulate both the chemical and physical phenomena occurring in ore bodies during in situ leaching. The laboratory simulation technique has been used to determine effects of leaching variables on permeability, uranium recovery, and post-leach aquifer restoration. This report describes the simulation system and testing procedure in sufficient detail to allow the construction of the system, and to perform the desired leaching tests. With construction of such a system, in situ leaching of a given ore using various leach conditions can be evaluated relatively rapidly in the laboratory. Not only could optimum leach conditions be selected for existing ore bodies, but also exploitation of new ore bodies could be accelerated. 8 references, 8 figures, 2 tables

 4. In Situ Remediation Integrated Program: FY 1994 program summary

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-04-01

  The US Department of Energy (DOE) established the Office of Technology Development (EM-50) as an element of the Office of Environmental Management (EM) in November 1989. In an effort to focus resources and address priority needs, EM-50 introduced the concept of integrated programs (IPs) and integrated demonstrations (IDs). The In Situ Remediation Integrated Program (ISR IP) focuses research and development on the in-place treatment of contaminated environmental media, such as soil and groundwater, and the containment of contaminants to prevent the contaminants from spreading through the environment. Using in situ remediation technologies to clean up DOE sites minimizes adverse health effects on workers and the public by reducing contact exposure. The technologies also reduce cleanup costs by orders of magnitude. This report summarizes project work conducted in FY 1994 under the ISR IP in three major areas: treatment (bioremediation), treatment (physical/chemical), and containment technologies. Buried waste, contaminated soils and groundwater, and containerized waste are all candidates for in situ remediation. Contaminants include radioactive waste, volatile and nonvolatile organics, heavy metals, nitrates, and explosive materials.

 5. Cost effectiveness of in situ bioremediation at Savannah River

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saaty, R.P.; Showalter, W.E.; Booth, S.R.

  1995-01-01

  In situ bioremediation (ISBR) is an innovative new remediation technology for the removal of chlorinated solvents from contaminated soils and groundwater. The principal contaminant at the Savannah River Integrated Demonstration is tricloroethylene (TCE) a volatile organic compound (VOC). A 384-day test run at Savannah River, sponsored by the US Department of Energy (DOE), Office of Technology Development (EM-50), furnished information about the performance and applications of ISBR. In situ bioremediation, as tested, is based on two distinct processes occurring simultaneously; the physical process of in situ air stripping and the biological process of bioremediation. Both processes have the potential to remediate some amount of contamination. A quantity of VOCs, directly measured from the extracted airstream, was removed from the test area by the physical process of air stripping. The biological process is difficult to examine. However, the results of several tests performed at the SRID and independent numerical modeling determined that the biological process remediated an additional 40% above the physical process. Given these data, the cost effectiveness of this new technology can be evaluated

 6. In situ transmission electron microscopy for magnetic nanostructures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ngo, Duc-The; Kuhn, Luise Theil

  2016-01-01

  Nanomagnetism is a subject of great interest because of both application and fundamental aspects in which understanding of the physical and electromagnetic structure of magnetic nanostructures is essential to explore the magnetic properties. Transmission electron microscopy (TEM) is a powerful tool...... that allows understanding of both physical structure and micromagnetic structure of the thin samples at nanoscale. Among TEM techniques, in situ TEM is the state-of-the-art approach for imaging such structures in dynamic experiments, reconstructing a real-time nanoscale picture of the properties......-structure correlation. This paper aims at reviewing and discussing in situ TEM magnetic imaging studies, including Lorentz microscopy and electron holography in TEM, applied to the research of magnetic nanostructures....

 7. Economic evaluation of in situ extraction for copper, gold, and uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lewis, F.M.; Chase, C.K.; Bhappu, R.B.

  1976-01-01

  In situ extraction for copper, gold, and uranium, generally involves several common alternative processes and techniques. These include dump leaching, heap leaching, leaching of fractured ore in-place or bore hole mining and unit operations such as cementation, solvent extraction, ion-exchange, or carbon-in-pulp. Since the metallurgical effectiveness and economics of such processes and unit operations are well established, it would be possible to select the optimum alternative for extracting either copper, gold, or uranium from their ores using in situ extraction technology. Efforts made to provide metallurgical evaluation as well as capital and operating costs for the various processes and unit operations are reported. These costs are used in preparing feasibility studies for in situ extraction of these metals

 8. A Novel in situ Trigger Combination Method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buzatu, Adrian; Warburton, Andreas; Krumnack, Nils; Yao, Wei-Ming

  2012-01-01

  Searches for rare physics processes using particle detectors in high-luminosity colliding hadronic beam environments require the use of multi-level trigger systems to reject colossal background rates in real time. In analyses like the search for the Higgs boson, there is a need to maximize the signal acceptance by combining multiple different trigger chains when forming the offline data sample. In such statistically limited searches, datasets are often amassed over periods of several years, during which the trigger characteristics evolve and their performance can vary significantly. Reliable production cross-section measurements and upper limits must take into account a detailed understanding of the effective trigger inefficiency for every selected candidate event. We present as an example the complex situation of three trigger chains, based on missing energy and jet energy, to be combined in the context of the search for the Higgs (H) boson produced in association with a W boson at the Collider Detector at Fermilab (CDF). We briefly review the existing techniques for combining triggers, namely the inclusion, division, and exclusion methods. We introduce and describe a novel fourth in situ method whereby, for each candidate event, only the trigger chain with the highest a priori probability of selecting the event is considered. The in situ combination method has advantages of scalability to large numbers of differing trigger chains and of insensitivity to correlations between triggers. We compare the inclusion and in situ methods for signal event yields in the CDF WH search.

 9. Development of an in situ fatigue sensor.

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  A prototype in situ fatigue sensor has been designed, constructed and evaluated experimentally for its ability to monitor the accumulation of fatigue damage in a cyclically loaded steel structure, e.g., highway bridge. The sensor consists of multiple...

 10. Analysis of groundwater criteria and recent restoration attempts after in situ uranium leaching. Open file report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buma, G.; Johnson, P.H.; Bienek, G.K.; Watson, C.G.; Noyes, H.J.

  1981-10-01

  Groundwater restoration is an important aspect of in situ uranium leaching. Information on the effectiveness of the current technology, costs, and the current State and Federal Government permitting regulations is of vital importance to in situ leach operators and firms considering in situ leaching. This study describes (1) all recent restoration attempts at commercial in situ leaching operations, (2) restoration costs reported by the industry, (3) empirical equations that predict the amount of groundwater flushing required to meet the current restoration criteria, and (4) in situ uranium permit requirements for the States of Texas, Wyoming, New Mexico, Utah, Montana, Colorado, and South Dakota, and Federal requirements

 11. To accelerate technology of in situ leaching and heap leaching for mining mineral resources of China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luo Mei

  1999-01-01

  Recently, in situ leaching and heap leaching are the most advanced technology for mining low-grade mineral resources in the world. The author briefly expounds the basic concept and advantages of in situ leaching and heap leaching and deals with the main research content of the hydrometallurgical technology of in situ leaching and heap leaching, its development and present application at home and abroad. Having expounded the gap existing between China's technology of in situ leaching and heap leaching and the foreign technology, the author forecasts the prospects of accelerating the mining of China's mineral resources by using the technology of in situ leaching and heap leaching

 12. Small-scale in-situ burn tests to develop operational proficiencies

  International Nuclear Information System (INIS)

  McCarthy, M.W.

  1996-01-01

  A small-scale hands-on in-situ burning experiment was conducted to prepare members of a response community in the event of an actual full scale in-situ burn. Two different styles of fire booms were deployed in open water and exposed to multiple test tank burns. Residual burned crude oil was recovered and the booms decontaminated. The experiments showed that all the methods used to gauge the depth of oil contained in the booms created an element of doubt in their accuracy. The main lessons learned pertained to pre-combustion volume estimation, oil slick ignition, and residue recovery. It was concluded that in-situ burning was a potential technique in oil spill response, but some refinement is still needed to be done with the oil retention booms. The operational costs associated with the experiment were minimal, given the nature of the project. 1 tab

 13. Hydrothermal conversion of cellulose to alkanes with in-situ hydrogen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yin, Sudong; Tan, Zhongchao [Department of Mechanical and Mechatronics Engineering, University of Waterloo (Canada)], Email: tanz@uwaterloo.ca

  2011-07-01

  A recently study examined the probability of hydrothermal conversion of cellulose to alkanes with in-situ H2 instead of external H2. This paper discusses the results of that study. The study researched the effects of volumetric ratios of initial input water to the reactor (W/R) and of selected catalysts on the alkane yields and composition. It was found that with the proper W/R ratios, the reforming of steam in the steam gas phase would automatically produce in-situ H2 and the key was to maintain the right balance of steam phase and liquid phase in the reactor. All the study results conclude that direct hydrothermal conversion of cellulose to alkanes with in-situ H2 is technically feasible. In addition, the application of this technology would protect the alkane bio-oil production biomass from the impact of unstable external supply of H2.

 14. In-situ burning of oil spills: Review and research properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fingas, M.

  1992-01-01

  In-situ burning of oil spills has been tried over the past thirty years but has never been fully-accepted as an oil-spill cleanup option - largely because of the lack of understanding of the combustion products and the principles governing the combustibility of oil-on-water. Extensive research is currently underway to understand the many facets of burning oil. A consortium of over 15 agencies in the United States and Canada have joined forces to study burning and to conduct large scale experiments. This effort will result in data which should lead to broader acceptance of in-situ burning as an acceptable spill countermeasures alternative. Burning has distinct advantages over other counter-measures. First and foremost, it offers the potential to rapidly remove large quantities of oil. In-situ burning has the potential to remove as much oil in one day as several mechanical devices could in one month. Application of in-situ burning could prevent a large amount of shoreline contamination and damage to biota by removing oil before it spreads and moves to other areas. Secondly, in-situ burning requires minimal equipment and much less labor than any other technique. It can be applied in areas where other methods cannot be used because of distances and lack of infra-structure. Thirdly, burning of oil is a final solution compared to mechanical recovery. When oil is recovered mechanically it still has to be transported, stored and disposed of. Fourth and finally, burning may be the only option available in certain situations. Oil amongst ice and on ice are examples of situations where practical alternatives to burning do not exist. There are disadvantages to burning. The first and most visible disadvantage is the large black smoke plume that burning oil produces. The second disadvantage is that the oil must be a minimum thickness to burn

 15. In situ vitrification program treatability investigation progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arrenholz, D.A.

  1990-12-01

  This document presents a summary of the efforts conducted under the in situ vitrification treatability study during the period from its initiation in FY-88 until FY-90. In situ vitrification is a thermal treatment process that uses electrical power to convert contaminated soils into a chemically inert and stable glass and crystalline product. Contaminants present in the soil are either incorporated into the product or are pyrolyzed during treatment. The treatability study being conducted at the Idaho National Engineering Laboratory by EG ampersand G Idaho is directed at examining the specific applicability of the in situ vitrification process to buried wastes contaminated with transuranic radionuclides and other contaminants found at the Subsurface Disposal Area of the Radioactive Waste Management Complex. This treatability study consists of a variety of tasks, including engineering tests, field tests, vitrified product evaluation, and analytical models of the ISV process. The data collected in the course of these efforts will address the nine criteria set forth in the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, which will be used to identify and select specific technologies to be used in the remediation of the buried wastes at the Subsurface Disposal Area. 6 refs., 4 figs., 3 tabs

 16. Monitoring dynamic electrochemical processes with in situ ptychography

  Science.gov (United States)

  Kourousias, George; Bozzini, Benedetto; Jones, Michael W. M.; Van Riessen, Grant A.; Dal Zilio, Simone; Billè, Fulvio; Kiskinova, Maya; Gianoncelli, Alessandra

  2018-03-01

  The present work reports novel soft X-ray Fresnel CDI ptychography results, demonstrating the potential of this method for dynamic in situ studies. Specifically, in situ ptychography experiments explored the electrochemical fabrication of Co-doped Mn-oxide/polypyrrole nanocomposites for sustainable and cost-effective fuel-cell air-electrodes. Oxygen-reduction catalysts based on Mn-oxides exhibit relatively high activity, but poor durability: doping with Co has been shown to improve both reduction rate and stability. In this study, we examine the chemical state distribution of the catalytically crucial Co dopant to elucidate details of the Co dopant incorporation into the Mn/polymer matrix. The measurements were performed using a custom-made three-electrode thin-layer microcell, developed at the TwinMic beamline of Elettra Synchrotron during a series of experiments that were continued at the SXRI beamline of the Australian Synchrotron. Our time-resolved ptychography-based investigation was carried out in situ after two representative growth steps, controlled by electrochemical bias. In addition to the observation of morphological changes, we retrieved the spectroscopic information, provided by multiple ptychographic energy scans across Co L3-edge, shedding light on the doping mechanism and demonstrating a general approach for the molecular-level investigation complex multimaterial electrodeposition processes.

 17. In-situ stabilization of mixed waste contaminated soil

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siegrist, R.L.; Cline, S.R.; Gilliam, T.M.; Conner, J.R.

  1993-01-01

  A full-scale field demonstration was conducted to evaluate in for stabilizing an inactive RCRA land treatment site at a DOE facility in Ohio. Subsurface silt and clay deposits were contaminated principally with up to 500 mg/kg of trichloroethylene and other halocarbons, but also trace to low levels of Pb, Cr, 235 U, and 99 Tc. In situ solidification was studied in three, 3.1 m diameter by 4.6 m deep columns. During mixing, a cement-based grout was injected and any missions from the mixed region were captured in a shroud and treated by filtration and carbon adsorption. During in situ processing, operation and performance parameters were measured, and soil cores were obtained from a solidified column 15 months later. Despite previous site-specific treatability experience, there were difficulties in selecting a grout with the requisite treatment agents amenable to subsurface injection and at a volume adequate for distribution throughout the mixed region while minimizing volume expansion. observations during the demonstration revealed that in situ solidification was rapidly accomplished (e.g., >90 m 3 /d) with limited emissions of volatile organics (i.e., -6 cm/s vs. 10 -8 cm/s). Leaching tests performed on the treated samples revealed non-detectable to acceptably low concentrations of all target contaminants

 18. Recovering uranium from coal in situ

  International Nuclear Information System (INIS)

  Terry, R.C.

  1978-01-01

  An underground carbonaceous deposit containing other mineral values is burned in situ. The underground hot zone is cooled down to temperature below the boiling point of a leachig solution. The leaching solution is percolated through the residial ash, with the pregnant solution recovered for separation of the mineral values in surface facilities

 19. In Situ Flash Pyrolysis of Straw

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Niels

  In-Situ Flash Pyrolysis of Straw Ph.D. dissertation by Niels Bech Submitted: April 2007. Supervisors: Professor Kim Dam-Johansen, Associate Professor Peter Arendt Jensen Erfaringerne med forbrænding af halm opnået gennem et årti har vist, at en proces der kan koncentrere energien på marken, fjerne...

 20. Application of in situ polymerization for design and development of oral drug delivery systems.

  Science.gov (United States)

  Ngwuluka, Ndidi

  2010-12-01

  Although preformed polymers are commercially available for use in the design and development of drug delivery systems, in situ polymerization has also been employed. In situ polymerization affords the platform to tailor and optimize the drug delivery properties of polymers. This review brings to light the benefits of in situ polymerization for oral drug delivery and the possibilities it provides to overcome the challenges of oral route of administration.

 1. Application of In Situ Polymerization for Design and Development of Oral Drug Delivery Systems

  OpenAIRE

  Ngwuluka, Ndidi

  2010-01-01

  Although preformed polymers are commercially available for use in the design and development of drug delivery systems, in situ polymerization has also been employed. In situ polymerization affords the platform to tailor and optimize the drug delivery properties of polymers. This review brings to light the benefits of in situ polymerization for oral drug delivery and the possibilities it provides to overcome the challenges of oral route of administration.

 2. OceanSITES TAO daily in-situ data

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This file contains daily real-time and delayed-mode in-situ data from one of the flux reference mooring sites in the tropical oceans. Included in this file are sea...

 3. OceanSITES KEO daily in-situ data

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This file contains daily real-time and delayed-mode in-situ data from the Kuroshio Extension Observatory (KEO) site nominally at 32.3N,144.6E, in the Kuroshio...

 4. In-situ crack repair by laser cladding

  CSIR Research Space (South Africa)

  Van Rooyen, C

  2010-09-01

  Full Text Available Laser cladding crack repair of austenitic stainless steel vessels subjected to internal water pressure was evaluated. The purpose of this investigation was to develop process parameters for in-situ repair of through-wall cracks in components...

 5. In situ vitrification - A potential remedial action technique for hazardous wastes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fitzpatrick, V.F.; Buelt, J.L.; Oma, K.H.; Timmerman, C.L.

  1984-01-01

  In situ vitrification (ISV) is an innovative technology being developed as a potential method for stabilizing transuranic (TRU) contaminated wastes in place. Although the process is being developed for TRU contaminated wastes, it is envisioned that the process could also be applied to hazardous chemical wastes. In situ vitrification (ISV) is the conversion of contaminated soil into a durable glass and crystalline wastes form through melting by joule heating. The technology for in situ vitrification is based upon electric melter technology developed at the Pacific Northwest Laboratory (PNL) for the immobilization of high-level nuclear waste. In situ vitrification was initially tested by researchers at PNL in August, 1980 (U.S. Patent 4,376,598). Since then, ISV has grown from a concept to an emerging technology through a series of 21 engineering-scale (laboratory) tests and 7 pilot-scale (field) tests. A large-scale system is currently being fabricated for testing. The program has been sponsored by the U.S. Department of Energy's (DOE) Richland Operations Office for potential application to Hanford TRU contaminated soil sites. A more detailed description outlining the power system design and the off-gas treatment system follows

 6. In situ electron backscatter diffraction (EBSD) during the compression of micropillars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niederberger, C.; Mook, W.M.; Maeder, X.; Michler, J.

  2010-01-01

  For the first time, in situ electron backscatter diffraction (EBSD) measurements during compression experiments by a modified nanoindenter on micron-sized single crystal pillars are demonstrated here. The experimental setup and the requirements concerning the compression sample are described in detail. EBSD mappings have been acquired before loading, under load and after unloading for consecutive compression cycles on a focused ion beam (FIB) milled GaAs micropillar. In situ EBSD allows for the determination of crystallographic orientation with sub-100 nm spatial resolution. Thereby, it provides highly localized information pertaining to the deformation phenomena such as elastic bending of the micropillar or the formation of deformation twins and plastic orientation gradients due to geometrically necessary dislocations. The most striking features revealed by in situ EBSD are the non-negligible amount of reversible (elastic) bending of the micropillar and the fact that deformation twinning and dislocation glide initiate where the bending is strongest. Due to this high spatial and orientation resolution, in situ EBSD measurements during micromechanical testing are demonstrated to be a promising technique for the investigation of deformation phenomena at the nano- to micro-scale.

 7. Properties and Structure of In Situ Transformed PAN-Based Carbon Fibers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jingjing Cao

  2018-06-01

  Full Text Available Carbon fibers in situ prepared during the hot-pressed sintering in a vacuum is termed in situ transformed polyacrylonitrile-based (PAN-based carbon fibers, and the fibrous precursors are the pre-oxidized PAN fibers. The properties and structure of in situ transformed PAN-based carbon fibers are investigated by Nano indenter, SEM, TEM, XRD, and Raman. The results showed that the microstructure of the fiber surface layer was compact, while the core was loose, with evenly-appearing microvoids. The elastic modulus and nanohardness of the fiber surface layer (303.87 GPa and 14.82 GPa were much higher than that of the core (16.57 GPa and 1.54 GPa, and its interlayer spacing d002 and crystallinity were about 0.347 nm and 0.97 respectively. It was found that the preferred orientation of the surface carbon layers with ordered carbon atomic arrangement tended to be parallel to the fiber axis, whereas the fiber core in the amorphous region exhibited a random texture and the carbon atomic arrangement was in a disordered state. It indicates that the in situ transformed PAN-based carbon fibers possess significantly turbostratic structure and anisotropy.

 8. Assessment of in situ biodegradation of monochlorobenzene in contaminated groundwater treated in a constructed wetland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Braeckevelt, Mareike; Rokadia, Hemal; Imfeld, Gwenael; Stelzer, Nicole; Paschke, Heidrun; Kuschk, Peter; Kaestner, Matthias; Richnow, Hans-H.; Weber, Stefanie

  2007-01-01

  The degradation of monochlorobenzene (MCB) was assessed in a constructed wetland treating MCB contaminated groundwater using a detailed geochemical characterisation, stable isotope composition analysis and in situ microcosm experiments. A correlation between ferrous iron mobilisation, decreasing MCB concentration and enrichment in carbon isotope composition was visible at increasing distance from the inflow point, indicating biodegradation of MCB in the wetland. Additionally, in situ microcosm systems loaded with 13 C-labelled MCB were deployed for the first time in sediments to investigate the biotransformation of MCB. Incorporation of 13 C-labelled carbon derived from the MCB into bacterial fatty acids substantiated in situ degradation of MCB. The detection of 13 C-labelled benzene indicated reductive dehalogenation of MCB. This integrated approach indicated the natural attenuation of the MCB in a wetland system. Further investigations are required to document and optimise the in situ biodegradation of MCB in constructed and natural wetland systems treating contaminated groundwater. - An integrated approach including isotope composition analysis and in situ microcosm experiments provided evidences for in situ biodegradation of MCB in a wetland system

 9. Assessment of in situ biodegradation of monochlorobenzene in contaminated groundwater treated in a constructed wetland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braeckevelt, Mareike [Departments of Bioremediation, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany); Rokadia, Hemal [Department of Isotope Biogeochemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany); Imfeld, Gwenael [Department of Isotope Biogeochemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany)]. E-mail: gwenael.imfeld@ufz.de; Stelzer, Nicole [Department of Isotope Biogeochemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany); Paschke, Heidrun [Department of Analytical Chemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany); Kuschk, Peter [Departments of Bioremediation, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany); Kaestner, Matthias [Departments of Bioremediation, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany); Richnow, Hans-H. [Department of Isotope Biogeochemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany); Weber, Stefanie [Department of Isotope Biogeochemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Permoserstrasse 15, Leipzig D-04318, Saxonia (Germany)

  2007-07-15

  The degradation of monochlorobenzene (MCB) was assessed in a constructed wetland treating MCB contaminated groundwater using a detailed geochemical characterisation, stable isotope composition analysis and in situ microcosm experiments. A correlation between ferrous iron mobilisation, decreasing MCB concentration and enrichment in carbon isotope composition was visible at increasing distance from the inflow point, indicating biodegradation of MCB in the wetland. Additionally, in situ microcosm systems loaded with {sup 13}C-labelled MCB were deployed for the first time in sediments to investigate the biotransformation of MCB. Incorporation of {sup 13}C-labelled carbon derived from the MCB into bacterial fatty acids substantiated in situ degradation of MCB. The detection of {sup 13}C-labelled benzene indicated reductive dehalogenation of MCB. This integrated approach indicated the natural attenuation of the MCB in a wetland system. Further investigations are required to document and optimise the in situ biodegradation of MCB in constructed and natural wetland systems treating contaminated groundwater. - An integrated approach including isotope composition analysis and in situ microcosm experiments provided evidences for in situ biodegradation of MCB in a wetland system.

 10. FTIR analysis of flue gases - combined in-situ and dry extractive gas sampling; Kombination av in-situ och kallextraktiv roekgasmaetning med FTIR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Christer; Soederbom, J [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  1996-10-01

  Fourier Transform Infra Red (FTIR) spectroscopy is a promising and versatile technique for gas analysis which lately has moved from the laboratory to industrial applications such as emission monitoring of combustion plants. This has been made possible by recent developments of spectrometers and software. The single most important advantage of the FTIR is its capability to simultaneously analyse virtually all gas species of interest in flue gas applications. The project has studied the feasibility of using the technique as a multi-component emission monitoring system. A specific aim was to evaluate different implementations of the technique to flue gas analysis: in-situ, hot/dry and cold extraction or combinations of these. The goal was to demonstrate a system in which gas components that normally require hot extraction (NH{sub 3}, HCl, H{sub 2}O) could instead be measured in-situ. In this way potential sampling artefacts e.g. for ammonia monitoring, can be avoided. The remaining gas components are measured using cold extraction and thereby minimizing interference from water. The latter advantage can be crucial for the accuracy of e.g. NO{sub x} measurements. Prior to the project start in-situ monitoring using FTIR was, a to a large extent, an untried method. The fact that broad band IR radiation can not be guided through optical fibres, presented a major technical obstacle. An `in-situ probe` was developed to serve the purpose. The probe is equipped with a gold plated mirror at the end and is mounted on the support structure of the FTIR-spectrometer. The arrangement proved to be a robust solution without being unnecessary complex or cumbersome to use. 10 refs, 45 figs, 10 tabs

 11. Modeling In Situ Bioremediation of Perchlorate-Contaminated Groundwater

  National Research Council Canada - National Science Library

  Secody, Roland E

  2007-01-01

  .... An innovative technology was recently developed which uses dual-screened treatment wells to mix an electron donor into perchlorate-contaminated groundwater in order to effect in situ bioremediation...

 12. Fathead minnow whole-mount in situ hybridization (WISH)

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — This study demonstrates the potential of whole-mount in situ hybridization (WISH), in conjunction with quantitative real-time polymerase chain reaction (QPCR)...

 13. Tomato genome mapping by fluorescence in situ hybridisation = Kartering van het tomatengenoom met behulp van fluorescentie in situ hybridisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Zhong, X.B.

  1998-01-01

  The general introduction reviews the progress in tomato genome mapping using classical genetics, cytogenetics, and molecular genetics, emphasising the great potential of fluorescence in situ hybridisation (FISH) techniques.

  Chapter 2 describes how to

 14. In situ spectrophotometric measurement of dissolved inorganic carbon in seawater

  Science.gov (United States)

  Liua, Xuewu; Byrne, Robert H.; Adornato, Lori; Yates, Kimberly K.; Kaltenbacher, Eric; Ding, Xiaoling; Yang, Bo

  2013-01-01

  Autonomous in situ sensors are needed to document the effects of today’s rapid ocean uptake of atmospheric carbon dioxide (e.g., ocean acidification). General environmental conditions (e.g., biofouling, turbidity) and carbon-specific conditions (e.g., wide diel variations) present significant challenges to acquiring long-term measurements of dissolved inorganic carbon (DIC) with satisfactory accuracy and resolution. SEAS-DIC is a new in situ instrument designed to provide calibrated, high-frequency, long-term measurements of DIC in marine and fresh waters. Sample water is first acidified to convert all DIC to carbon dioxide (CO2). The sample and a known reagent solution are then equilibrated across a gas-permeable membrane. Spectrophotometric measurement of reagent pH can thereby determine the sample DIC over a wide dynamic range, with inherent calibration provided by the pH indicator’s molecular characteristics. Field trials indicate that SEAS-DIC performs well in biofouling and turbid waters, with a DIC accuracy and precision of ∼2 μmol kg–1 and a measurement rate of approximately once per minute. The acidic reagent protects the sensor cell from biofouling, and the gas-permeable membrane excludes particulates from the optical path. This instrument, the first spectrophotometric system capable of automated in situ DIC measurements, positions DIC to become a key parameter for in situ CO2-system characterizations.

 15. Do Persian Native Speakers Prosodically Mark Wh-in-situ Questions?

  Science.gov (United States)

  Shiamizadeh, Zohreh; Caspers, Johanneke; Schiller, Niels O

  2018-02-01

  It has been shown that prosody contributes to the contrast between declarativity and interrogativity, notably in interrogative utterances lacking lexico-syntactic features of interrogativity. Accordingly, it may be proposed that prosody plays a role in marking wh-in-situ questions in which the interrogativity feature (the wh-phrase) does not move to sentence-initial position, as, for example, in Persian. This paper examines whether prosody distinguishes Persian wh-in-situ questions from declaratives in the absence of the interrogativity feature in the sentence-initial position. To answer this question, a production experiment was designed in which wh-questions and declaratives were elicited from Persian native speakers. On the basis of the results of previous studies, we hypothesize that prosodic features mark wh-in-situ questions as opposed to declaratives at both the local (pre- and post-wh part) and global level (complete sentence). The results of the current study confirm our hypothesis that prosodic correlates mark the pre-wh part as well as the complete sentence in wh-in-situ questions. The results support theoretical concepts such as the frequency code, the universal dichotomous association between relaxation and declarativity on the one hand and tension and interrogativity on the other, the relation between prosody and pragmatics, and the relation between prosody and encoding and decoding of sentence type.

 16. PPLA-cellulose nanocrystals nanocomposite prepared by in situ polymerization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paula, Everton L. de; Pereirea, Fabiano V.; Mano, Valdir

  2011-01-01

  This work reports the preparation and and characterization of a PLLA-cellulose nanocrystals nanocomposite obtained by in situ polymerization. The nanocomposite was prepared by ring opening polymerization of the lactide dimer in the presence of cellulose nanocrystals (CNCs) and the as-obtained materials was characterized using FTIR, DSC, XRD and TGA measurements. The incorporation of cellulose nanocrystals in PLLA using this method improved the thermal stability and increased the crystallinity of PLLA. These results indicate that the incorporation of CNCs by in situ polymerization improve thermal properties and has potential to improve also mechanical properties of this biodegradable polymer. (author)

 17. Contribution of fluorescence in situ hybridization to biological dosimetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sorokine-Durm, I.; Roy, L.; Durand, V.; Voisin, P.

  1995-01-01

  Fluorescence in situ hybridization with composite whole chromosome specific DNA probes for human chromosomes 2, 4 and 12 an α-satellite centromeric DNA probe labelled with biotin were used to measure symmetrical and terminal translocations (dose rate 0.5 Gy/min) and dicentrics (0.1 Gy/min) induced in vitro by 60 Co γ-irradiation (0-5 Gy). The suitability of fluorescence in situ hybridization (F.I.S.H.) technique for dicentrics detection is compared with the conventional technique. Dose-response curves for γ-rays ( 60 Co) for two dose rates are shown (dicentrics and translocations). (authors). 10 refs., 2 figs

 18. In situ measurements of X-ray peak profile asymmetry from individual grains

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejdemann, Christian; Lienert, U.; Pantleon, Wolfgang

  2010-01-01

  Two copper samples, pre-deformed in tension to 5% plastic strain, are subjected to an in situ tensile deformation of 1% plastic strain while X-ray peak profiles from individual bulk grains are obtained. One sample is oriented with the in situ tensile axis parallel to the pre-deformation axis...

 19. 21 CFR 866.4700 - Automated fluorescence in situ hybridization (FISH) enumeration systems.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Automated fluorescence in situ hybridization (FISH... Laboratory Equipment and Reagents § 866.4700 Automated fluorescence in situ hybridization (FISH) enumeration... Hybridization (FISH) Enumeration Systems.” See § 866.1(e) for the availability of this guidance document. [70 FR...

 20. OceanSITES PAPA daily in-situ data

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This file contains daily real-time and delayed-mode in-situ data from station Papa at 50N,145W in the North Pacific. This taut-line mooring has been instrumented...

 1. Ex-Situ and In-Situ Ellipsometric Studies of the Thermal Oxide on InP

  Science.gov (United States)

  1990-12-06

  ion---- Distribution/ Availabilit ? Codes£v l llt Codes Avail and/or Dist| Special Abstract The thermally grown InP oxide as etched by an aqueous...aqueous NH4OH/NH4F, and Law(17) has reported observations of orientational ordering of water and organic solvents on pyrex surfaces by in-situ...minutes, followed by a sequence of acetone, deionized water (d. i. water ) rinse. After being dipped in a concentrated aqueous HF solution for 15 seconds

 2. A portable in situ NaI(Tl) γ spectroscopy system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Bairong; Dong Binjiang; Zeng Liping

  1999-01-01

  The author describes a portable in situ NaI(Tl) γ spectroscopy system, which consists of a NaI(Tl) scintillation detector, an integrative spectroscopy card, a notebook computer and the spectroscopy software. The spectrometer addresses applications in environmental or nuclear accident in situ γ spectroscopy measurements, and gives valid quantitative results of radionuclide concentrations per unit volume (Bq/kg) or per unit area (Bq/cm 2 ) in the soil and absorbed dose rate in air 1 m above ground (Gy/h)

 3. Model and calculation of in situ stresses in anisotropic formations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yuezhi, W.; Zijun, L.; Lixin, H. [Jianghan Petroleum Institute, (China)

  1997-08-01

  In situ stresses in transversely isotropic material in relation to wellbore stability have been investigated. Equations for three horizontal in- situ stresses and a new formation fracture pressure model were described, and the methodology for determining the elastic parameters of anisotropic rocks in the laboratory was outlined. Results indicate significantly smaller differences between theoretically calculated pressures and actual formation pressures than results obtained by using the isotropic method. Implications for improvements in drilling efficiency were reviewed. 13 refs., 6 figs.

 4. Study on tertiary in-situ leachable uranium mineralization conditions in South Songliao basin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Zhenqiang; Li Guokuan; Zhao Zonghua; Zhang Jingxun

  2001-01-01

  Tertiary in-situ leachable mineralization in Songliao Basin was analyzed in theory in the past. Since 1998, regional investigation at 1:200000 scale has been done with about 120 holes drilled. Based on drill holes recording, section compiling and sample analysis, the authors investigate into the Tertiary in-situ leachable conditions including rock character, sedimentary facies, rock chemistry, organic substances, uranium content, sandstone porosity, sandstone bodies, interlayer oxidation, and hydro-dynamic value. The study would play important role in prospecting for in-situ leachable uranium in South Songliao basin

 5. Experiments at Scale with In-Situ Visualization Using ParaView/Catalyst in RAGE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kares, Robert John [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-10-31

  In this paper I describe some numerical experiments performed using the ParaView/Catalyst in-situ visualization infrastructure deployed in the Los Alamos RAGE radiation-hydrodynamics code to produce images from a running large scale 3D ICF simulation on the Cielo supercomputer at Los Alamos. The detailed procedures for the creation of the visualizations using ParaView/Catalyst are discussed and several images sequences from the ICF simulation problem produced with the in-situ method are presented. My impressions and conclusions concerning the use of the in-situ visualization method in RAGE are discussed.

 6. Enzyme Engineering for In Situ Immobilization.

  Science.gov (United States)

  Rehm, Fabian B H; Chen, Shuxiong; Rehm, Bernd H A

  2016-10-14

  Enzymes are used as biocatalysts in a vast range of industrial applications. Immobilization of enzymes to solid supports or their self-assembly into insoluble particles enhances their applicability by strongly improving properties such as stability in changing environments, re-usability and applicability in continuous biocatalytic processes. The possibility of co-immobilizing various functionally related enzymes involved in multistep synthesis, conversion or degradation reactions enables the design of multifunctional biocatalyst with enhanced performance compared to their soluble counterparts. This review provides a brief overview of up-to-date in vitro immobilization strategies while focusing on recent advances in enzyme engineering towards in situ self-assembly into insoluble particles. In situ self-assembly approaches include the bioengineering of bacteria to abundantly form enzymatically active inclusion bodies such as enzyme inclusions or enzyme-coated polyhydroxyalkanoate granules. These one-step production strategies for immobilized enzymes avoid prefabrication of the carrier as well as chemical cross-linking or attachment to a support material while the controlled oriented display strongly enhances the fraction of accessible catalytic sites and hence functional enzymes.

 7. Gulf-Wide Information System, Environmental Sensitivity Index In-Situ Burning Database, Geographic NAD83, LDWF (2001) [esi_in_situ_LDWF_2001

  Data.gov (United States)

  Louisiana Geographic Information Center — This data set contains boundaries for in-situ burning preapproval and exclusion areas in coastal Louisiana. Feature-specific contact, type, and source information...

 8. In situ measurement of some gamma-emitting radionuclides in plant communities of the South Carolina coastal plain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ragsdale, H.L.; Tanner, B.K.; Coleman, R.N.; Palms, J.M.; Wood, R.E.

  1978-01-01

  In situ and laboratory gamma-ray spectroscopy measurements were taken in nine scrub oak forests and nine old fields to determine the applicability of in situ analysis in the coastal plain. Data collected at each of the 18 sites included a 2-hr count, soil density and moisture estimates, and vegetation measurements. Samples returned to the laboratory for radiometric analysis included litter and herbaceous vegetation and soil cores. Analysis of the gamma-emitter detection frequencies, concentrations, and burdens showed good to excellent agreement between laboratory and in situ methods. Generally, forests were determined to be superior in situ sampling systems. Laboratory analysis of collected samples may be a superior technique for gamma emitters with low energies, low concentrations, or nonuniform distributions in the soil. Three potential uses of in situ Ge(Li) spectrometers were identified and discussed in terms of their limits and of the replicate ecosystems appropriate for in situ analyses. Although the variety and the biogeochemical cycling regimes of southeastern coastal plain ecosystems complicate in situ analyses, it was concluded that comparable and probably accurate results can be achieved using in situ technology

 9. Liquid crystalline polymer nanocomposites reinforced with in-situ reduced graphene oxide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Pedrazzoli

  2015-08-01

  Full Text Available In this work liquid-crystalline polymer (LCP nanocomposites reinforced with in-situ reduced graphene oxide are investigated. Graphene oxide (GO was first synthesized by the Hummers method, and the kinetics of its thermal reduction was assessed. GO layers were then homogeneously dispersed in a thermotropic liquid crystalline polymer matrix (Vectran®, and an in-situ thermal reduction of GO into reduced graphene oxide (rGO was performed. Even at low rGO amount, the resulting nanocomposites exhibited an enhancement of both the mechanical properties and the thermal stability. Improvements of the creep stability and of the thermo-mechanical behavior were also observed upon nanofiller incorporation. Furthermore, in-situ thermal reduction of the insulating GO into the more electrically conductive rGO led to an important surface resistivity decrease in the nanofilled samples.

 10. In situ mechanical TEM: seeing and measuring under stress with electrons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Legros, M.

  2014-01-01

  From the first observation of moving dislocations in 1956 to the latest developments of piezo-actuated sample holders and direct electron sensing cameras in modern transmission electron microscopes (TEM), in situ mechanical testing has brought an unequaled view of the involved mechanisms during the plastic deformation of materials. Although MEMS-based or load-cell equipped holders provide an almost direct measure of these quantities, deriving stress and strain from in situ TEM experiments has an extensive history. Nowadays, the realization of a complete mechanical test while observing the evolution of a dislocation structure is possible, and it constitutes the perfect combination to explore size effects in plasticity. New cameras, data acquisition rates and intrinsic image-related techniques, such as holography, should extend the efficiency and capabilities of in situ deformation inside a TEM. (author)

 11. Visualization of thermally activated nanocarriers using in situ atomic force microscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dong, M. D.; Howard, K. A.; Oupicky, D.

  2007-01-01

  Thermo-responsive nanocarriers aim to improve the delivery of drugs into target tissue by a process of size-mediated deposition activated by thermal stimuli. The direct imaging of thermally-induced changes in nanocarrier morphology was demonstrated using in situ liquid AFM over a nano-scale and t......-scale and temperature range relevant for clinical approaches. In situ AFM proved to be a unique method for investigating the dynamic conformational changes of individual nanoparticles, promoting its application in the future development of stimuli-responsive nanocarriers.......Thermo-responsive nanocarriers aim to improve the delivery of drugs into target tissue by a process of size-mediated deposition activated by thermal stimuli. The direct imaging of thermally-induced changes in nanocarrier morphology was demonstrated using in situ liquid AFM over a nano...

 12. In-situ reduced graphene oxide-polyvinyl alcohol composite coatings as protective layers on magnesium substrates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xingkai Zhang

  2017-06-01

  Full Text Available A simple and feasible method was developed to fabricate in-situ reduced graphene oxide-polyvinyl alcohol composite (GO-PVA coatings as protective layers on magnesium substrates. Polyvinyl alcohol was used as an in-situ reductant to transform GO into reduced GO. Contiguous and uniform GO-PVA coatings were prepared on magnesium substrates by dip-coating method, and were further thermally treated at 120 °C under ambient condition to obtain in-situ reduced GO-PVA coatings. Owing to the reducing effect of PVA, thermal treatment at low temperature led to effective in-situ reduction of GO as confirmed by XRD, Raman, FTIR and XPS tests. The corrosion current density of magnesium substrates in 3.5 wt% NaCl solution could be lowered to its 1/25 when using in-situ reduced GO-PVA coatings as protective layers.

 13. In situ visualization and data analysis for turbidity currents simulation

  Science.gov (United States)

  Camata, Jose J.; Silva, Vítor; Valduriez, Patrick; Mattoso, Marta; Coutinho, Alvaro L. G. A.

  2018-01-01

  Turbidity currents are underflows responsible for sediment deposits that generate geological formations of interest for the oil and gas industry. LibMesh-sedimentation is an application built upon the libMesh library to simulate turbidity currents. In this work, we present the integration of libMesh-sedimentation with in situ visualization and in transit data analysis tools. DfAnalyzer is a solution based on provenance data to extract and relate strategic simulation data in transit from multiple data for online queries. We integrate libMesh-sedimentation and ParaView Catalyst to perform in situ data analysis and visualization. We present a parallel performance analysis for two turbidity currents simulations showing that the overhead for both in situ visualization and in transit data analysis is negligible. We show that our tools enable monitoring the sediments appearance at runtime and steer the simulation based on the solver convergence and visual information on the sediment deposits, thus enhancing the analytical power of turbidity currents simulations.

 14. Oxygen-free in situ scanning tunnelling microscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Jingdong; Ulstrup, Jens

  2007-01-01

  Scanning tunneling microscopy under full electrochemical potential control (in situ STM) has been used extensively as an efficient method to characterize microstructures at solid/liquid interfaces at the atomic and molecular levels. However, under ambient conditions oxygen may interfere in open i...

 15. Smoothsort, an alternative for sorting in situ

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, E.W.

  1982-01-01

  Like heapsort - which inspired it - smoothsort is an algorithm for sorting in situ. It is of order N · log N in the worst case, but of order N in the best case, with a smooth transition between the two. (Hence its name.)

 16. In Situ TEM Creation of Nanowire Devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alam, Sardar Bilal

  Integration of silicon nanowires (SiNWs) as active components in devices requires that desired mechanical, thermal and electrical interfaces can be established between the nanoscale geometry of the SiNW and the microscale architecture of the device. In situ transmission electron microscopy (TEM),...

 17. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 18. Polyolefin nanocomposites in situ polymerization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Galland, Griselda Barrera; Fim, Fabiana de C.; Milani, Marceo A.; Silva, Silene P. da; Forest, Tadeu; Radaelli, Gislaine, E-mail: griselda.barrera@ufrgs.br [Universidade Federal do Rio Grande de Sul - UFRGS, Porto Alegre, RS (Brazil); Basso, Nara R.S. [Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS (Brazil); Quijada, Raul [Universidad de Chile, Santiago (Chile)

  2011-07-01

  Polyethylene and polypropylene nanocomposites using grapheme nanosheets and treated chrysotile have been synthesized by in situ polymerization using metallocene catalysts. The fillers have been submitted to acid, thermal and/ou ultrasound treatments before to introduce them into the polymerization reactor. A complete characterization of the fillers has been done. The nanocomposites have been characterized by SEM, TEM, DRX and AFM. The thermal, mechanic -dynamic, mechanical and electrical properties of the nanocomposites are discussed. (author)

 19. In-Situ Burn Gaps Analysis

  Science.gov (United States)

  2015-02-01

  This Report) UNCLAS//Public 20. Security Class (This Page) UNCLAS//Public 21. No of Pages 76 22. Price UNCLAS//Public | CG-926 RDC | Merrick...surveillance and spotting techniques/equipment to keep responders in the heaviest oil concentrations where their operation to skim , burn, or disperse...Offshore Oil Skim And Burn System For Use With Vessels Of Opportunity. UNCLAS//Public | CG-926 RDC | Merrick, et al. Public | June 2015 In-Situ Burn Gaps

 20. Polyolefin nanocomposites in situ polymerization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galland, Griselda Barrera; Fim, Fabiana de C.; Milani, Marceo A.; Silva, Silene P. da; Forest, Tadeu; Radaelli, Gislaine; Basso, Nara R.S.; Quijada, Raul

  2011-01-01

  Polyethylene and polypropylene nanocomposites using grapheme nanosheets and treated chrysotile have been synthesized by in situ polymerization using metallocene catalysts. The fillers have been submitted to acid, thermal and/ou ultrasound treatments before to introduce them into the polymerization reactor. A complete characterization of the fillers has been done. The nanocomposites have been characterized by SEM, TEM, DRX and AFM. The thermal, mechanic -dynamic, mechanical and electrical properties of the nanocomposites are discussed. (author)

 1. OpenMC In Situ Source Convergence Detection

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aldrich, Garrett Allen [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Univ. of California, Davis, CA (United States); Dutta, Soumya [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); The Ohio State Univ., Columbus, OH (United States); Woodring, Jonathan Lee [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-05-07

  We designed and implemented an in situ version of particle source convergence for the OpenMC particle transport simulator. OpenMC is a Monte Carlo based-particle simulator for neutron criticality calculations. For the transport simulation to be accurate, source particles must converge on a spatial distribution. Typically, convergence is obtained by iterating the simulation by a user-settable, fixed number of steps, and it is assumed that convergence is achieved. We instead implement a method to detect convergence, using the stochastic oscillator for identifying convergence of source particles based on their accumulated Shannon Entropy. Using our in situ convergence detection, we are able to detect and begin tallying results for the full simulation once the proper source distribution has been confirmed. Our method ensures that the simulation is not started too early, by a user setting too optimistic parameters, or too late, by setting too conservative a parameter.

 2. In-situ measurements of soil-water conductivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murphy, C.E.

  1978-01-01

  Radionuclides and other environmentally important materials often move in association with water. In terrestrial ecosystems, the storage and movement of water in the soil is of prime importance to the hydrologic cycle of the ecosystem. The soil-water conductivity (the rate at which water moves through the soil) is a necessary input to models of soil-water movement. In situ techniques for measurement of soil-water conductivity have the advantage of averaging soil-water properties over larger areas than most laboratory methods. The in situ techniques also cause minimum disturbance of the soil under investigation. Results of measurements using a period of soil-water drainage after initial wetting indicate that soil-water conductivity and its variation with soil-water content can be determined with reasonable accuracy for the plot where the measurements were made. Further investigations are being carried out to look at variability between plots within a soil type

 3. KAJIAN PERILAKU BEKANTAN (Nasalis larvatus PADA KONSERVASI EKS SITU DI PT INDOCEMENT TARJUN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teguh Iman Basoeki

  2016-06-01

  Full Text Available Research was aimed to study the behavior of Bekantan (Nasalis larvatus in ex-situ conservation at PT Indocement Tarjun. The research of Bekantan’s behavior used several methodology. Firstly, it was observed several kinds and compositions of daily food which was consumed by Bekantan. Secondly, it was also observed the average daily behavior such as : the movement, the visual body condition and the growth in weight and height of Bekantan. The Observations were done for 2 months in 4 sample of the research. The results were compared to the Bekantan’s behavior which lived in its nature habitat. The results showed that there was no difference of its behavior in the study of food composition between the  Bekantan in ex-situ conservation compare to the Bekantan in its nature habitat. In average,  Bekantan in ex-situ conservation ate 76% leaves’tip. It was also investigated that several kinds of food eaten by Bekantan in ex-situ conservation, such as : “balaran” leaf ( Ipomea sp , “kacangan” leaf ( Calopogonium caerulium, which are usually planted as cover crop, and “ketapang’s” tip of leaf ( T. catappa . The daily activity of Bekantan’s behavior in ex-situ conservation was shown that there was no difference of its behavior compare to the Bekantan in its nature habitat. The Bekantan in its nature habit was mainly doing no activity, except resting and sleeping. The Bekantan in ex-situ conservation had more activity of movement. They moved, jumped, swinged, and walking using 2 or 4 feet. The conclusion of this research was found a similar eating habits of Bekantan in ex-situ conservation at PT Indocement Tarjun and Bekantan which lived in its habit. The investigation of food compositions showed that about 76% of both Bekantan ate leaves. The leaves’s tip could get from both tips of tree leaf or vegetables. There was a changing of Bekantan’s behavior in term of its movement. Bekantan in ex-situ conservation moved with jumping

 4. Towards a merged satellite and in situ fluorescence ocean chlorophyll product

  OpenAIRE

  Lavigne, H.; D'Ortenzio, F.; Claustre, H.; Poteau, A.

  2012-01-01

  Understanding the ocean carbon cycle requires a precise assessment of phytoplankton biomass in the oceans. In terms of numbers of observations, satellite data represents the largest available data set. However, as they are limited to surface waters, they have to be merged with in situ observations. Amongst the in situ data, fluorescence profiles constitute the greatest data set available, because fluorometers operate routinely on oceanographic cruise since the seventies. Nevertheless,...

 5. Enhanced functional connectivity properties of human brains during in-situ nature experience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zheng Chen

  2016-07-01

  Full Text Available In this study, we investigated the impacts of in-situ nature and urban exposure on human brain activities and their dynamics. We randomly assigned 32 healthy right-handed college students (mean age = 20.6 years, SD = 1.6; 16 males to a 20 min in-situ sitting exposure in either a nature (n = 16 or urban environment (n = 16 and measured their Electroencephalography (EEG signals. Analyses revealed that a brief in-situ restorative nature experience may induce more efficient and stronger brain connectivity with enhanced small-world properties compared with a stressful urban experience. The enhanced small-world properties were found to be correlated with “coherent” experience measured by Perceived Restorativeness Scale (PRS. Exposure to nature also induces stronger long-term correlated activity across different brain regions with a right lateralization. These findings may advance our understanding of the functional activities during in-situ environmental exposures and imply that a nature or nature-like environment may potentially benefit cognitive processes and mental well-being.

 6. Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela Brečko

  2003-12-01

  Full Text Available Ucne sposobnosti posameznikov, organizacj in druzbe postajajo daleč najpomembnejsi dejavnik konkurencne prednosti - na osebni, organizacijski in druzbeni ravni. Osebna pricakovanja "delavcev znanja" na eni strani in potrebe organizacije na drugi strani pa vse bolj postajajo predmet pogajanj in temelj "psiholoske" pogodbe. Ucna pogodba je torej rezultat pogajanj med posameznikom in organizacijo o izpolnjevanju ucnih ciljev. Posameznik sodeluje pri dolocanju ucnih ciljev, virov in strategij, vodi ucni oziroma izobrazevalni proces in samostojno razpolaga z dodeljenimi financnimi sredstvi.

 7. RAZVOJ NOVIH KOVINSKIH MATRIC Z IONSKO IN KOVALENTNO VEZANIMI TRDNIMI SNOVMI

  OpenAIRE

  Pori, Maja

  2017-01-01

  Obraba je glavni krivec za potrato materialov in izgubo njihovih mehanskih lastnosti. Vsako zmanjšanje obrabe materiala lahko vodi do velikih prihrankov. Glavna motivacija te diplomske naloge je razvoj novih kovinskih kompozitov na osnovi Fe. Ti kompoziti so sestavljeni iz kovinske matrice z fino razpršenimi trdimi delci v njeni mikrostrukturi. Cene zlitin na osnovi Ni and Co so visoke, prav tako pa imajo te zlitine toksičen in kancerogen efekt. Trde zlitine na osnovi Fe predstavljajo ekonoms...

 8. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  OpenAIRE

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 9. An update on in situ cosmogenic {sup 14}C analysis at ETH Zuerich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hippe, K., E-mail: hippe@erdw.ethz.ch [Institute of Geochemistry and Petrology, ETH Zuerich, Zuerich CH-8092 (Switzerland); Kober, F. [Institute of Geology, ETH Zuerich, Zuerich CH-8092 (Switzerland); Wacker, L. [Institute for Particle Physics, ETH Zuerich, Zuerich CH-8093 (Switzerland); Fahrni, S.M. [Institute for Particle Physics, ETH Zuerich, Zuerich CH-8093 (Switzerland); Department of Chemistry and Biochemistry, University of Bern, Bern CH-3012 (Switzerland); Ivy-Ochs, S. [Institute for Particle Physics, ETH Zuerich, Zuerich CH-8093 (Switzerland); Akcar, N.; Schluechter, C. [Institute of Geological Sciences, University of Bern, Bern CH-3012 (Switzerland); Wieler, R. [Institute of Geochemistry and Petrology, ETH Zuerich, Zuerich CH-8092 (Switzerland)

  2013-01-15

  We present the improved performance of the modified in situ cosmogenic {sup 14}C extraction system at ETH Zuerich. Samples are now processed faster (2 days in total) and are measured with a high analytical precision of usually <2% using the gas ion source of the MICADAS AMS facility. Measurements of the PP-4 standard sample show a good reproducibility and consistency with published values. Procedural blanks are very low at currently {approx}4.0 Multiplication-Sign 10{sup 414}C atoms. Analyses of samples from a {approx}300 year old rock avalanche prove that we can successfully apply in situ{sup 14}C exposure dating to very young surfaces. Additionally, we present a modified calculation scheme for in situ{sup 14}C concentrations which differs from that used for conventional radiocarbon dating. This new approach explicitly accounts for the characteristics of in situ{sup 14}C production.

 10. In-situ spectrometry of 137Cs in the soil by unfolding method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fueloep, M.; Ragan, P.; Krnac, S.

  1995-01-01

  This contribution is aimed to the possibility of improving the in-situ gamma spectrometry to be independent on a knowledge about a depth distribution of 137 Cs in soil and sufficiently sensitive for the measurement of the post-Chernobyl 137 Cs at present, as well. The depth distribution of 137 Cs averaged over a large area of soil is obtained by unfolding of the detector responses to primary and in soil forward scattered photons. The proposed method employs detector with and without collimator. The 137 Cs distributions obtained in-situ measurements are analysed, and comparisons are made to the results obtained with soil sampling and with standard in-situ spectrometry, as well. 5 figs., 1 tab., 4 refs

 11. Tumor-infiltrating lymphocytes and ductal carcinoma in situ of the breast: friends or foes?

  Science.gov (United States)

  Agahozo, Marie Colombe; Hammerl, Dora; Debets, Reno; Kok, Marleen; van Deurzen, Carolien H M

  2018-02-20

  In the past three decades, the detection rate of ductal carcinoma in situ of the breast has dramatically increased due to breast screening programs. As a consequence, about 20% of all breast cancer cases are detected in this early in situ stage. Some ductal carcinoma in situ cases will progress to invasive breast cancer, while other cases are likely to have an indolent biological behavior. The presence of tumor-infiltrating lymphocytes is seen as a promising prognostic and predictive marker in invasive breast cancer, mainly in HER2-positive and triple-negative subtypes. Here, we summarize the current understanding regarding immune infiltrates in invasive breast cancer and highlight recent observations regarding the presence and potential clinical significance of such immune infiltrates in patients with ductal carcinoma in situ. The presence of tumor-infiltrating lymphocytes, their numbers, composition, and potential relationship with genomic status will be discussed. Finally, we propose that a combination of genetic and immune markers may better stratify ductal carcinoma in situ subtypes with respect to tumor evolution.

 12. In situ measurement of tritium permeation through stainless steel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luscher, Walter G., E-mail: walter.luscher@pnnl.gov [Pacific Northwest National Laboratory, 902 Battelle Blvd, Richland, WA 99352 (United States); Senor, David J., E-mail: david.senor@pnnl.gov [Pacific Northwest National Laboratory, 902 Battelle Blvd, Richland, WA 99352 (United States); Clayton, Kevin K., E-mail: kevin.clayton@inl.gov [Idaho National Laboratory, 2525 Fremont Ave., Idaho Falls, ID 83415 (United States); Longhurst, Glen R., E-mail: glenlonghurst@suu.edu [Idaho National Laboratory, 2525 Fremont Ave., Idaho Falls, ID 83415 (United States)

  2013-06-15

  Highlights: ► In situ tritium permeation measurements collected over broad pressure range. ► Test conditions relevant to 316 SS in commercial light water reactors. ► Comparisons between in- and ex-reactor measurements provided. ► Correlation between tritium permeation, temperature, and pressure developed. -- Abstract: The TMIST-2 irradiation experiment was conducted in the Advanced Test Reactor at Idaho National Laboratory to evaluate tritium permeation through Type 316 stainless steel (316 SS). The interior of a 316 SS seamless tube specimen was exposed to a {sup 4}He carrier gas mixed with a specified quantity of tritium (T{sub 2}) to yield partial pressures of 0.1, 5, and 50 Pa at 292 °C and 330 °C. In situ tritium permeation measurements were made by passing a He–Ne sweep gas over the outer surface of the specimen to carry the permeated tritium to a bubbler column for liquid scintillation counting. Results from in situ permeation measurements were compared with predictions based on an ex-reactor permeation correlation in the literature. In situ permeation data were also used to derive an in-reactor permeation correlation as a function of temperature and pressure over the ranges considered in this study. In addition, the triton recoil contribution to tritium permeation, which results from the transmutation of {sup 3}He to T, was also evaluated by introducing a {sup 4}He carrier gas mixed with {sup 3}He at a partial pressure of 1013 Pa at 330 °C. Less than 3% of the tritium resulting from {sup 3}He transmutation contributed to tritium permeation.

 13. Development of in-situ radon sensor using plastic scintillator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shitashima, Kiminori

  2009-01-01

  Underwater in-situ radon measurement is important scientific priority for oceanography, especially for survey and monitoring of submarine groundwater discharge (SDG). The high sensitivity and lightweight underwater in-situ radon sensor using NaI(Tl) doped plastic scintillator was developed for application to SDG research. Because NaI(Tl) doped plastic scintillator contacts seawater directly, the plastic scintillator can expect high sensitivity in comparison with NaI(Tl) crystal sealed in a container. In order to improve condensation efficiency of scintillation, the plastic scintillator was processed in funnel form and coated by light-resistant paint. This sensor consists of plastic scintillator, photomultiplier tube, preamplifier unit, high-voltage power supply, data logger and lithium-ion battery, and all parts are stored in a pressure housing (200φx300L). The newly developed underwater in-situ radon sensor was tested at hydrothermal area (underwater hot springs) that the hydrothermal fluid containing high concentration of radon is discharged into seawater. The sensor was operated by a diver, and sensitivity tests and mapping survey for estimation of radon diffusion were carried out. The signals of the radon sensor ranged from 20 to 65 mV, and these signals corresponded with radon concentration of 2 to 12 becquerels per liter. The sensor was able to detect radon to 20 m above the hydrothermal point (seafloor). Since the sensor is small and light-weight, measurement, monitoring and mapping can perform automatically by installing the sensor to an AUV (autonomous underwater vehicle). Furthermore, underwater in-situ radon sensor is expected an application to earthquake prediction and volcanic activity monitoring as well as oceanography and hydrology. (author)

 14. In-situ observations of stress-induced thin film failures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhao, Z.B., E-mail: zzhao@firstsolar.co [Delphi Research Labs, 51786 Shelby Parkway, Shelby Twp., MI 48315 (United States); Hershberger, J. [Laird Technologies, 4707 Detroit Avenue, Cleveland, Ohio, 44102 (United States); Bilello, J.C. [Department of Materials Science and Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-2136 (United States)

  2010-02-01

  In this work, the failure modes of thin films under thermo-mechanical treatments were observed via in-situ white beam X-ray topography. The in-situ experiments were carried out using an experimental setup on Beamline 2-2 at the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory. Magnetron sputtered polycrystalline thin films of Ta and CrN on Si substrates were selected for the present study due to their disparate states of intrinsic residual stresses: the Ta film was anisotropically compressive and the CrN film was isotropically tensile. Under a similar heating-cooling cycle in air, the two types of films exhibited distinct failure modes, which were observed in-situ and in a quasi-real-time fashion. The failures of the samples have been interpreted based on their distinctive growth stress states, superimposed on the additional stress development associated with different forms of thermal instabilities upon heating. These included the formation of oxide for the Ta/Si sample, which led to an increase in compressive stress, and a phase change for the CrN/Si sample, which caused the isotropic stress in the film to become increasingly tensile.

 15. In-situ observations of stress-induced thin film failures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao, Z.B.; Hershberger, J.; Bilello, J.C.

  2010-01-01

  In this work, the failure modes of thin films under thermo-mechanical treatments were observed via in-situ white beam X-ray topography. The in-situ experiments were carried out using an experimental setup on Beamline 2-2 at the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory. Magnetron sputtered polycrystalline thin films of Ta and CrN on Si substrates were selected for the present study due to their disparate states of intrinsic residual stresses: the Ta film was anisotropically compressive and the CrN film was isotropically tensile. Under a similar heating-cooling cycle in air, the two types of films exhibited distinct failure modes, which were observed in-situ and in a quasi-real-time fashion. The failures of the samples have been interpreted based on their distinctive growth stress states, superimposed on the additional stress development associated with different forms of thermal instabilities upon heating. These included the formation of oxide for the Ta/Si sample, which led to an increase in compressive stress, and a phase change for the CrN/Si sample, which caused the isotropic stress in the film to become increasingly tensile.

 16. Mobile system for in-situ imaging of cultural objects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zemlicka, J; Jakubek, J; Krejci, F; Hradil, D; Hradilova, J; Mislerova, H

  2012-01-01

  Non-invasive analytical techniques recently developed with the Timepix pixel detector have shown great potential for the inspection of objects of cultural heritage. We have developed new instrumentation and methodology for in-situ X-ray transmission radiography and X-ray fluorescence imaging and successfully tested and evaluated a mobile system for remote terrain tasks. The prototype portable imaging device comprises the radiation source tube and the spectral sensitive X-ray camera. Both components can be moreover mounted on independent motorized positioning systems allowing adaptation of irradiation geometry to the object shape. Both parts are placed onto a pair of universal portable holders (tripods). The detector is placed in a shielded box with exchangeable entrance window (beam filters and pinhole collimator). This adjustable setup allows performing in-situ measurements for both transmission and emission (XRF) radiography. The assembled system has been successfully tested in our laboratory with phantoms and real samples. The obtained and evaluated results are presented in this paper. Future work will include successive adaptation of the current system for real in-situ utilization and preparation of software allowing semi-automatic remote control of measurements.

 17. Regulation of in situ to invasive breast carcinoma transition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Polyak, Kornelia; Hu, Min; Yao, Jun; Carroll, Danielle K.; Weremowicz, Stanislawa; Chen, Haiyan; Carrasco, Daniel; Richardson, Andrea; Violette, Shelia; Gelman, Rebecca S.; Bissell, Mina J.; Schnitt, Stuart; Polyak, Kornelia

  2008-05-07

  The transition of ductal carcinoma in situ (DCIS) to invasive carcinoma is a key event in breast tumor progression that is poorly understood. Comparative molecular analysis of tumor epithelial cells from in situ and invasive tumors has failed to identify consistent tumor stage-specific differences. However, the myoepithelial cell layer, present only in DCIS, is a key distinguishing and diagnostic feature. To determine the contribution of non-epithelial cells to tumor progression, we analyzed the role of myoepithelial cells and fibroblasts in the progression of in situ carcinomas using a xenograft model of human DCIS. Progression to invasion was promoted by fibroblasts, but inhibited by normal myoepithelial cells. The invasive tumor cells from these progressed lesions formed DCIS rather than invasive cancers when re-injected into naive mice. Molecular profiles of myoepithelial and epithelial cells isolated from primary normal and cancerous human breast tissue samples corroborated findings obtained in the xenograft model. These results provide the proof of principle that breast tumor progression could occur in the absence of additional genetic alterations and that tumor growth and progression could be controlled by replacement of normal myoepithelial inhibitory signals.

 18. Regulation of In Situ to Invasive Breast CarcinomaTransition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hu, Min; Carroll, Danielle K.; Weremowicz, Stanislawa; Chen,Haiyan; Carrasco, Daniel; Richardson, Andrea; Bissell, Mina; Violette,Shelia; Gelman, Rebecca S.; Schnitt, Stuart; Polyak, Kornelia

  2007-03-13

  The transition of ductal carcinoma in situ (DCIS) to invasive carcinoma is a key event in breast tumor progression that is poorly understood. Comparative molecular analysis of tumor epithelial cells from in situ and invasive tumors has failed to identify consistent tumor stage-specific differences. However, the myoepithelial cell layer, present only in DCIS, is a key distinguishing and diagnostic feature. To determine the contribution of non-epithelial cells to tumor progression, we analyzed the role of myoepithelial cells and fibroblasts in the progression of in situ carcinomas using a xenograft model of human DCIS. Progression to invasion was promoted by fibroblasts, but inhibited by normal myoepithelial cells. The invasive tumor cells from these progressed lesions formed DCIS rather than invasive cancers when re-injected into naive mice. Molecular profiles of myoepithelial and epithelial cells isolated from primary normal and cancerous human breast tissue samples corroborated findings obtained in the xenograft model. These results provide the proof of principle that breast tumor progression could occur in the absence of additional genetic alterations and that tumor growth and progression could be controlled by replacement of normal myoepithelial inhibitory signals.

 19. IN-SITU FENTON OXIDATION: A CRITICAL ANALYSIS

  Science.gov (United States)

  In-situ Fenton oxidation (ISFO) is a rapidly emerging technology which involves the injection of hydrogen peroxide (H2O2) and other chemical reagents into the subsurface for the purpose of oxidizing and transforming contaminants. ISFO is being applied at an increasing number of ...

 20. Gas injection to inhibit migration during an in situ heat treatment process

  Science.gov (United States)

  Kuhlman, Myron Ira; Vinegar; Harold J.; Baker, Ralph Sterman; Heron, Goren

  2010-11-30

  Methods of treating a subsurface formation are described herein. Methods for treating a subsurface treatment area in a formation may include introducing a fluid into the formation from a plurality of wells offset from a treatment area of an in situ heat treatment process to inhibit outward migration of formation fluid from the in situ heat treatment process.

 1. Design of Hybrid Steam-In Situ Combustion Bitumen Recovery Processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang Xiaomeng; Gates, Ian D.

  2009-01-01

  Given enormous capital costs, operating expenses, flue gas emissions, water treatment and handling costs of thermal in situ bitumen recovery processes, improving the overall efficiency by lowering energy requirements, environmental impact, and costs of these production techniques is a priority. Steam-assisted gravity drainage (SAGD) is the most widely used in situ recovery technique in Athabasca reservoirs. Steam generation is done on surface and consequently, because of heat losses, the energy efficiency of SAGD can never be ideal with respect to the energy delivered to the sandface. An alternative to surface steam generation is in situ combustion (ISC) where heat is generated within the formation through injection of oxygen at a sufficiently high pressure to initiate combustion of bitumen. In this manner, the heat from the combustion reactions can be used directly to mobilize the bitumen. As an alternative, the heat can be used to generate steam within the formation which then is the agent to move heat in the reservoir. In this research, alternative hybrid techniques with simultaneous and sequential steam-oxygen injection processes are examined to maximize the thermal efficiency of the recovery process. These hybrid processes have the advantage that during ISC, steam is generated within the reservoir from injected and formation water and as a product of oxidation. This implies that ex situ steam generation requirements are reduced and if there is in situ storage of combustion gases, that overall gas emissions are reduced. In this research, detailed reservoir simulations are done to examine the dynamics of hybrid processes to enable design of these processes. The results reveal that hybrid processes can lower emitted carbon dioxide-to-oil ratio by about 46%, decrease the consumed natural gas-to-oil ratio by about 73%, reduce the cumulative energy-to-oil ratio by between 40% and 70% compared to conventional SAGD, and drop water consumption per unit oil produced

 2. In-situ dismantling of plutonium-contaminated glove box

  International Nuclear Information System (INIS)

  Numata, Koji; Watanabe, Hisashi; Ishikawa, Hisashi; Miyo, Hiroaki; Ohtsuka, Katsuyuki

  1980-01-01

  A plutonium-contaminated glove box was dismantled along with the development of the treatment techniques for plutonium-bearing wastes. The objectives of this in-situ dismantling of the glove box are to reuse the Plutonium Fuel Fabrication Facility more efficiently, to reduce the volume of wastes generated during the dismantling, and to acquire dismantling techniques for decommissioning the Plutonium Fuel Fabrication Facility in the future. Prior to the dismantling works, a greenhouse for decontamination was installed, and the decontamination with surfactants was performed. Unremovable contamination was coated with paint. After this greenhouse was removed, the main greenhouse for dismantling and three greenhouses for contamination control were assembled. The main workers wearing protective devices engaged in dismantling works in the greenhouse. As the protective devices, anorak type PVC suits with air line masks, Howell type pressurized suits, and respirators were used. The tools used for the dismantling are a plasma cutter, an electric nibbler, an electric disk grinder, an electric circular saw and an electric jig saw. The results of the dismantling in-situ were compared with two previous cases of dismantling carried out by different procedures. In the case of in-situ dismantling, the volume of wastes was 1.6 - 1.8 m 3 /m 3 of glove box, and considerable reduction was realized. (Kako, I.)

 3. In-situ bioremediation at the French Limited Site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woodward, R.; Ramsden, D.

  1990-01-01

  In situ biodegradation of petrochemical wastes at the French Limited Superfund Site was stimulated by providing the appropriate pH, essential nutrients, oxygen, and substrate availability. Fourteen wastewater treatment parameters, plus toxicity, were monitored to document the program of bioremediation. Periodic, organic priority pollutant analysis of mixed liquor, settled sludges and subsoils provided data for kinetics interpretation and half life calculation. The half lives of thirteen PAH compounds ranged from 27 to 46 days, in contrast to the degradation rate, in months, reported for these compounds in LTUs. An ambitious air monitoring program measured fugitive emissions at lagoon side, fenceline, and from the lagoon surface by floating flux chamber. The amount of volatiles lost never exceeded 1/2 of the OSHA 8 hr TLV and it could be readily managed by adjusting the intensity and frequency of mixing and aeration. The demonstration confirmed the feasibility of in situ bioremediation and led to one of the first US EPA Record of Decisions to use bioremediation for cleanup of a large Superfund site. A consent Decree outlining the site remedial action program was signed by the PRP task group and published in the Federal Register. This represents a landmark project for in situ bioremediation and has established precedence for use of this technology at CERCLA and RCRA sites nationwide

 4. Mapping 3D genome architecture through in situ DNase Hi-C.

  Science.gov (United States)

  Ramani, Vijay; Cusanovich, Darren A; Hause, Ronald J; Ma, Wenxiu; Qiu, Ruolan; Deng, Xinxian; Blau, C Anthony; Disteche, Christine M; Noble, William S; Shendure, Jay; Duan, Zhijun

  2016-11-01

  With the advent of massively parallel sequencing, considerable work has gone into adapting chromosome conformation capture (3C) techniques to study chromosomal architecture at a genome-wide scale. We recently demonstrated that the inactive murine X chromosome adopts a bipartite structure using a novel 3C protocol, termed in situ DNase Hi-C. Like traditional Hi-C protocols, in situ DNase Hi-C requires that chromatin be chemically cross-linked, digested, end-repaired, and proximity-ligated with a biotinylated bridge adaptor. The resulting ligation products are optionally sheared, affinity-purified via streptavidin bead immobilization, and subjected to traditional next-generation library preparation for Illumina paired-end sequencing. Importantly, in situ DNase Hi-C obviates the dependence on a restriction enzyme to digest chromatin, instead relying on the endonuclease DNase I. Libraries generated by in situ DNase Hi-C have a higher effective resolution than traditional Hi-C libraries, which makes them valuable in cases in which high sequencing depth is allowed for, or when hybrid capture technologies are expected to be used. The protocol described here, which involves ∼4 d of bench work, is optimized for the study of mammalian cells, but it can be broadly applicable to any cell or tissue of interest, given experimental parameter optimization.

 5. In-situ burning of heavy oils and Orimulsion : mid-scale burns

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fingas, M.F.; Fieldhouse, B.; Brown, C.E.; Gamble, L.

  2004-01-01

  In-situ burning is considered to be a viable means to clean oil spills on water. In-situ burning, when performed under the right conditions, can reduce the volume of spilled oil and eliminate the need to collect, store, transport and dispose of the recovered oil. This paper presented the results of bench-scale in-situ burning tests in which Bunker C, Orimulsion and weathered bitumen were burned outdoors during the winter in burn pans of approximately 1 square metre. Each test was conducted on salt water which caused the separation of the bitumen from the water in the Orimulsion. Small amounts of diesel fuel was used to ignite the heavy oils. Quantitative removal of the fuels was achieved in all cases, but re-ignition was required for the Orimulsion. Maximum efficiency was in the order of 70 per cent. The residue was mostly asphaltenes and resins which cooled to a solid, glass like material that could be readily removed. The study showed that the type of oil burned influences the behaviour of the burns. Bunker C burned quite well and Orimulsion burned efficiently, but re-ignition was necessary. It was concluded that there is potential for burning heavy oils of several types in-situ. 6 refs., 7 tabs., 18 figs

 6. Progress and applications of in situ transmission electron microscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Rongming; Liu Jialong; Song Yuanjun

  2015-01-01

  Recent progress in the application of in situ transmission electron microscopy (TEM) is briefly reviewed. It is emphasized that the development of advanced in situ TEM techniques makes it possible to investigate the evolution of materials under heat, strain, magnetic field, electric field or chemical reaction environments on the atomic scale. The mechanism of the microstructure evolution under various conditions and the relationship between the atomic structures and their properties can be obtained, which is beneficial for the design of new materials with tailored properties. The clarification of the structure-property relationship will help to develop new materials and solve related basic problems in the field of condensed matter physics. (authors)

 7. In situ methods for Li-ion battery research: A review of recent developments

  Science.gov (United States)

  Harks, P. P. R. M. L.; Mulder, F. M.; Notten, P. H. L.

  2015-08-01

  A considerable amount of research is being directed towards improving lithium-ion batteries in order to meet today's market demands. In particular in situ investigations of Li-ion batteries have proven extremely insightful, but require the electrochemical cell to be fully compatible with the conditions of the testing method and are therefore often challenging to execute. Advantageously, in the past few years significant progress has been made with new, more advanced, in situ techniques. Herein, a comprehensive overview of in situ methods for studying Li-ion batteries is given, with the emphasis on new developments and reported experimental highlights.

 8. Determination of the initial oxidation behavior of Zircaloy-4 by in-situ TEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harlow, Wayne; Ghassemi, Hessam; Taheri, Mitra L.

  2016-01-01

  The corrosion behavior of Zircaloy-4 (Zry-4), specifically by oxidation, is a problem of great importance as this material is critical for current nuclear reactor cladding. The early formation behavior and structure of the oxide layer during oxidation was studied using in-situ TEM techniques that allowed for Zry-4 to be monitored during corrosion. These environmental exposure experiments were coupled with precession electron diffraction to identify and quantify the phases present in the samples before and after the oxidation. Following short-term, high temperature oxidation, the dominant phase was revealed to be monoclinic ZrO 2 in a columnar structure. These samples oxidized in-situ contained structures that correlated well with bulk Zry-4 subjected to autoclave treatment, which were used for comparison and validation of this technique. By using in-situ TEM the effect of microstructure features, such as grain boundaries, on oxidation behavior of an alloy can be studied. The technique presented herein holds the potential to be applied any alloy system to study these effects. - Highlights: • In-situ TEM was used to oxidize samples of Zircaloy-4. • Similar behavior was found in the in-situ oxidized and autoclave-oxidized samples. • Precession diffraction was used to characterize oxide phase and texture.

 9. In-situ Multimodal Imaging and Spectroscopy of Mg Electrodeposition at Electrode-Electrolyte Interfaces

  Science.gov (United States)

  Wu, Yimin A.; Yin, Zuwei; Farmand, Maryam; Yu, Young-Sang; Shapiro, David A.; Liao, Hong-Gang; Liang, Wen-I.; Chu, Ying-Hao; Zheng, Haimei

  2017-02-01

  We report the study of Mg cathodic electrochemical deposition on Ti and Au electrode using a multimodal approach by examining the sample area in-situ using liquid cell transmission electron microscopy (TEM), scanning transmission X-ray microscopy (STXM) and X-ray absorption spectroscopy (XAS). Magnesium Aluminum Chloride Complex was synthesized and utilized as electrolyte, where non-reversible features during in situ charging-discharging cycles were observed. During charging, a uniform Mg film was deposited on the electrode, which is consistent with the intrinsic non-dendritic nature of Mg deposition in Mg ion batteries. The Mg thin film was not dissolvable during the following discharge process. We found that such Mg thin film is hexacoordinated Mg compounds by in-situ STXM and XAS. This study provides insights on the non-reversibility issue and failure mechanism of Mg ion batteries. Also, our method provides a novel generic method to understand the in situ battery chemistry without any further sample processing, which can preserve the original nature of battery materials or electrodeposited materials. This multimodal in situ imaging and spectroscopy provides many opportunities to attack complex problems that span orders of magnitude in length and time scale, which can be applied to a broad range of the energy storage systems.

 10. In Situ Remediation Integrated Program, Evaluation and assessment of containment technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerber, M.A.; Fayer, M.J.

  1994-04-01

  The In Situ Remediation Integrated Program (ISRIP) was established by the US Department of Energy (DOE) to advance the state-of-the art of innovative in situ remediation technologies to the point of demonstration and to broaden the applicability of these technologies to the widely varying site remediation requirements throughout the DOE complex. This program complements similar ongoing integrated demonstration programs being conducted at several DOE sites. The ISRIP has been conducting baseline assessments on in situ technologies to support program planning. Pacific Northwest Laboratory conducted an assessment and evaluation of subsurface containment barrier technology in support of ISRIP's Containment Technology Subprogram. This report summarizes the results of that activity and provides a recommendation for priortizing areas in which additional research and development is needed to advance the technology to the point of demonstration in support of DOE's site restoration activities

 11. In-situ SEM microchip setup for electrochemical experiments with water based solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jensen, E.; Købler, C.; Jensen, P.S.; Mølhave, K.

  2013-01-01

  Studying electrochemical (EC) processes with electron microscopes offers the possibility of achieving much higher resolution imaging of nanoscale processes in real time than with optical microscopes. We have developed a vacuum sealed liquid sample electrochemical cell with electron transparent windows, microelectrodes and an electrochemical reference electrode. The system, called the EC-SEM Cell, is used to study electrochemical reactions in liquid with a standard scanning electron microscope (SEM). The central component is a microfabricated chip with a thin (50 nm) Si-rich silicon nitride (SiNx) window with lithographically defined platinum microelectrodes. We show here the design principles of the EC-SEM system, its detailed construction and how it has been used to perform a range of EC experiments, two of which are presented here. It is shown that the EC-SEM Cell can survive extended in-situ EC experiments. Before the EC experiments we characterized the beam current being deposited in the liquid as this will affect the experiments. The first EC experiment shows the influence of the electron-beam (e-beam) on a nickel solution by inducing electroless nickel deposition on the window when increasing the current density from the e-beam. The second experiment shows electrolysis in EC-SEM Cell, induced by the built-in electrodes. - Highlights: • New in-situ SEM system for electrochemistry. • In-situ Beam current measurements through liquid. • In-situ SEM E-beam-induced electroless deposition of Ni. • In-situ electrolysis

 12. In-situ SEM microchip setup for electrochemical experiments with water based solutions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, E., E-mail: eric.jensen@nanotech.dtu.dk [DTU Nanotech, Technical University of Denmark, Ørsteds Plads, Building 345E, 2800 Kongens Lyngby (Denmark); DTU CEN, Technical University of Denmark, Fysikvej, Building 307, 2800 Kongens Lyngby (Denmark); Købler, C., E-mail: carsten.kobler@nanotech.dtu.dk [DTU Nanotech, Technical University of Denmark, Ørsteds Plads, Building 345E, 2800 Kongens Lyngby (Denmark); DTU CEN, Technical University of Denmark, Fysikvej, Building 307, 2800 Kongens Lyngby (Denmark); Jensen, P.S., E-mail: psj@kemi.dtu.dk [DTU Kemi, Technical University of Denmark, Kemitorvet, Building 207, 2800 Kongens Lyngby (Denmark); Mølhave, K., E-mail: kristian.molhave@nanotech.dtu.dk [DTU Nanotech, Technical University of Denmark, Ørsteds Plads, Building 345E, 2800 Kongens Lyngby (Denmark)

  2013-06-15

  Studying electrochemical (EC) processes with electron microscopes offers the possibility of achieving much higher resolution imaging of nanoscale processes in real time than with optical microscopes. We have developed a vacuum sealed liquid sample electrochemical cell with electron transparent windows, microelectrodes and an electrochemical reference electrode. The system, called the EC-SEM Cell, is used to study electrochemical reactions in liquid with a standard scanning electron microscope (SEM). The central component is a microfabricated chip with a thin (50 nm) Si-rich silicon nitride (SiNx) window with lithographically defined platinum microelectrodes. We show here the design principles of the EC-SEM system, its detailed construction and how it has been used to perform a range of EC experiments, two of which are presented here. It is shown that the EC-SEM Cell can survive extended in-situ EC experiments. Before the EC experiments we characterized the beam current being deposited in the liquid as this will affect the experiments. The first EC experiment shows the influence of the electron-beam (e-beam) on a nickel solution by inducing electroless nickel deposition on the window when increasing the current density from the e-beam. The second experiment shows electrolysis in EC-SEM Cell, induced by the built-in electrodes. - Highlights: • New in-situ SEM system for electrochemistry. • In-situ Beam current measurements through liquid. • In-situ SEM E-beam-induced electroless deposition of Ni. • In-situ electrolysis.

 13. Electropolishing and in-situ baking of 1.3 GHz niobium cavities

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lilje, L.; Reschke, D. [DESY, Notkestrasse, Hamburg (Germany); Schmueser, P. [Hamburg Univ. (Germany)] [and others

  2000-02-01

  Three electropolished one-cell cavities were measured before and after in-situ bakeout under ultra-high vacuum conditions. Before bakeout the cavities showed a strong reduction in quality factor at fields above 25 MV/m. After the bakeout the Q drop was no longer present and gradients of up to 39 MV/m were achieved. This indicates that electropolishing yields highest accelerating gradients in niobium cavities only in combination with in-situ bakeout. (author)

 14. Very little in situ produced radiocarbon retained in accumulating Antarctic ice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kemp, W.J.M. van der; Alderliesten, C.; Borg, K. van der; Holmlund, P.; Jong, A.F.M. de; Karloef, L.; Lamers, R.A.N.; Oerlemans, J.; Thomassen, M.; Wal, R.S.W. van de

  2000-01-01

  Ice samples from Dronning Maud Land, Antarctica, were analyzed for 14 CO 2 and 14 CO by accelerator mass spectrometry. Only a small amount (∼2%) of in situ produced radiocarbon was detected. The calibrated radiocarbon ages, corrected for in situ produced 14 C, are in fair agreement with age estimates obtained from stratigraphical methods added to a gas inclusion model. The ages of the entrapped air range from recent to ca. 1200 AD

 15. In situ air stripping using horizontal wells. Innovative technology summary report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-04-01

  In-situ air stripping employs horizontal wells to inject or sparge air into the ground water and vacuum extract VOC'S from vadose zone soils. The horizontal wells provide better access to the subsurface contamination, and the air sparging eliminates the need for surface ground water treatment systems and treats the subsurface in-situ. A full-scale demonstration was conducted at the Savannah River Plant in an area polluted with trichloroethylene and tetrachloroethylene. Results are described

 16. Preparation of Ti-aluminide reinforced in situ aluminium matrix composites by reactive hot pressing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roy, D.; Ghosh, S.; Basumallick, A.; Basu, B.

  2007-01-01

  Aluminium based metal matrix composites reinforced with in situ Ti-aluminide and alumina particles were prepared by reactive hot pressing a powder mix of aluminium and nanosized TiO 2 powders. The reinforcements were formed in situ by exothermal reaction between the TiO 2 nano crystalline powder and aluminium. The thermal characteristics of the in situ reaction were studied with the aid of Differential scanning calorimetry (DSC). X-ray diffraction (XRD), Energy dispersive spectroscopy (EDS) and Scanning electron microscopy (SEM) techniques were employed to study the microstructural architecture of the composites as a function of hot pressing temperature and volume percent reinforcement. Microhardness measurements on the as prepared in situ aluminium matrix composites exhibit significant increase in hardness with increase in hot pressing temperature and volume fraction of reinforcement

 17. Preparation of Biodiesel of Undi seed with In-situ Transesterification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanjaykumar DALVI

  2012-08-01

  Full Text Available The biodiesel fraction from oil content of Undi (Calophyllum innophyllum L. is found 60-70%. The extraction of oil is a primary step in any biodiesel production system. To escape this step in-situ transesterification method is used in which the Undi seed crush is directly converted into biodiesel with in-situ transesterification which is fatty acid methyl and ethyl ester composition. The single step reaction is eco-friendly as hexane like solvents not have been used for oil extraction. These components of biodiesel were analysed by GC-MS technique.

 18. Low-Cost High-Performance Cryocoolers for In-Situ Propellant Production

  Science.gov (United States)

  Martin, J. L.; Corey, J. A.; Peters, T. A.

  1999-01-01

  A key feature of many In-Situ Resource Utilization (ISRU) schemes is the production of rocket fuel and oxidizer from the Martian atmosphere. Many of the fuels under consideration will require cryogenic cooling for efficient long-term storage. Although significant research has been focused on the techniques for producing the fuels from Martian resources, little effort has been expended on the development of cryocoolers to efficiently liquefy these fuels. This paper describes the design of a pulse tube liquefier optimized for liquefying oxygen produced by an In-Situ Propellant Production (ISPP) plant on Mars.

 19. Comparison of Chromogenic In Situ Hybridization and Fluorescence In Situ Hybridization for the Evaluation of MDM2 Amplification in Adipocytic Tumors.

  Science.gov (United States)

  Mardekian, Stacey K; Solomides, Charalambos C; Gong, Jerald Z; Peiper, Stephen C; Wang, Zi-Xuan; Bajaj, Renu

  2015-11-01

  Atypical lipomatous tumor/well-differentiated liposarcoma (ALT-WDLPS) and dedifferentiated liposarcoma (DDLPS) are characterized cytogenetically by a 12q13-15 amplification involving the mouse double minute 2 (MDM2) oncogene. Fluorescence in situ hybridization (FISH) is used frequently to detect this amplification and aid with the diagnosis of these entities, which is difficult by morphology alone. Recently, bright-field in situ hybridization techniques such as chromogenic in situ hybridization (CISH) have been introduced for the determination of MDM2 amplification status. The present study compared the results of FISH and CISH for detecting MDM2 amplification in 41 cases of adipocytic tumors. Amplification was defined in both techniques as a MDM2/CEN12 ratio of 2 or greater. Eleven cases showed amplification with both FISH and CISH, and 26 cases showed no amplification with both methods. Two cases had discordant results between CISH and FISH, and two cases were not interpretable by CISH. CISH is advantageous for allowing pathologists to evaluate the histologic and molecular alterations occurring simultaneously in a specimen. Moreover, CISH is found to be more cost- and time-efficient when used with automation, and the signals do not quench over time. CISH technique is a reliable alternative to FISH in the evaluation of adipocytic tumors for MDM2 amplification. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 20. Suppression of self-interstitials in silicon during ion implantation via in-situ photoexcitation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ravi, J.; Erokhin, Yu.; Christensen, K.; Rozgonyi, G.A.; Patnaik, B.K.; White, C.W.

  1995-02-01

  The influence of in-situ photoexcitation during low temperature implantation on self-interstitial agglomeration following annealing has been investigated using transmission electron microscopy (TEM). A reduction in the level of as-implanted damage determined by RBS and TEM occurs athermally during 150 keV self-ion implantation. The damage reduction following a 300 C anneal suggests that it is mostly divacancy related. Subsequent thermal annealing at 800 C resulted in the formation of (311) rod like defects or dislocation loops for samples with and without in-situ photoexcitation, respectively. Estimation of the number of self-interstitials bound by these defects in the sample without in-situ photoexcitation corresponds to the implanted dose; whereas for the in-situ photoexcitation sample a suppression of ∼2 orders in magnitude is found. The kinetics of the athermal annealing process are discussed within the framework of either a recombination enhanced defect reaction mechanism, or a charge state enhanced defect migration and Coulomb interaction

 1. Demonstration of a collimated in situ method for determining depth distributions using gamma-ray spectrometry

  CERN Document Server

  Benke, R R

  2002-01-01

  In situ gamma-ray spectrometry uses a portable detector to quantify radionuclides in materials. The main shortcoming of in situ gamma-ray spectrometry has been its inability to determine radionuclide depth distributions. Novel collimator designs were paired with a commercial in situ gamma-ray spectrometry system to overcome this limitation for large area sources. Positioned with their axes normal to the material surface, the cylindrically symmetric collimators limited the detection of un attenuated gamma-rays from a selected range of polar angles (measured off the detector axis). Although this approach does not alleviate the need for some knowledge of the gamma-ray attenuation characteristics of the materials being measured, the collimation method presented in this paper represents an absolute method that determines the depth distribution as a histogram, while other in situ methods require a priori knowledge of the depth distribution shape. Other advantages over previous in situ methods are that this method d...

 2. In situ Transmission Electron Microscopy of catalyst sintering

  DEFF Research Database (Denmark)

  DeLaRiva, Andrew T.; Hansen, Thomas Willum; Challa, Sivakumar R.

  2013-01-01

  Recent advancements in the field of electron microscopy, such as aberration correctors, have now been integrated into Environmental Transmission Electron Microscopes (TEMs), making it possible to study the behavior of supported metal catalysts under operating conditions at atomic resolution. Here......, we focus on in situ electron microscopy studies of catalysts that shed light on the mechanistic aspects of catalyst sintering. Catalyst sintering is an important mechanism for activity loss, especially for catalysts that operate at elevated temperatures. Literature from the past decade is reviewed...... along with our recent in situ TEM studies on the sintering of Ni/MgAl2O4 catalysts. These results suggest that the rapid loss of catalyst activity in the earliest stages of catalyst sintering could result from Ostwald ripening rather than through particle migration and coalescence. The smallest...

 3. In situ nanocalorimetry of thin glassy organic films

  Science.gov (United States)

  León-Gutierrez, E.; Garcia, G.; Lopeandía, A. F.; Fraxedas, J.; Clavaguera-Mora, M. T.; Rodríguez-Viejo, J.

  2008-11-01

  In this work, we describe the design and first experimental results of a new setup that combines evaporation of liquids in ultrahigh vacuum conditions with in situ high sensitivity thermal characterization of thin films. Organic compounds are deposited from the vapor directly onto a liquid nitrogen cooled substrate, permitting the preparation and characterization of glassy films. The substrate consists of a microfabricated, membrane-based nanocalorimeter that permits in situ measurements of heat capacity under ultrafast heating rates (up to 105 K/s) in the temperature range of 100-300 K. Three glass forming liquids—toluene, methanol, and acetic acid—are characterized. The spikes in heat capacity related to the glass-transition temperature, the fictive temperature and, in some cases, the onset temperature of crystallization are determined for several heating rates.

 4. In situ bioremediation under high saline conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bosshard, B.; Raumin, J.; Saurohan, B.

  1995-01-01

  An in situ bioremediation treatability study is in progress at the Salton Sea Test Base (SSTB) under the NAVY CLEAN 2 contract. The site is located in the vicinity of the Salon Sea with expected groundwater saline levels of up to 50,000 ppm. The site is contaminated with diesel, gasoline and fuel oils. The treatability study is assessing the use of indigenous heterotrophic bacteria to remediate petroleum hydrocarbons. Low levels of significant macro nutrients indicate that nutrient addition of metabolic nitrogen and Orthophosphate are necessary to promote the process, requiring unique nutrient addition schemes. Groundwater major ion chemistry indicates that precipitation of calcium phosphorus compounds may be stimulated by air-sparging operations and nutrient addition, which has mandated the remedial system to include pneumatic fracturing as an option. This presentation is tailored at an introductory level to in situ bioremediation technologies, with some emphasize on innovations in sparge air delivery, dissolved oxygen uptake rates, nutrient delivery, and pneumatic fracturing that should keep the expert's interest

 5. In situ remediation of uranium contaminated groundwater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dwyer, B.P.; Marozas, D.C.

  1997-01-01

  In an effort to develop cost-efficient techniques for remediating uranium contaminated groundwater at DOE Uranium Mill Tailing Remedial Action (UMTRA) sites nationwide, Sandia National Laboratories (SNL) deployed a pilot scale research project at an UMTRA site in Durango, CO. Implementation included design, construction, and subsequent monitoring of an in situ passive reactive barrier to remove Uranium from the tailings pile effluent. A reactive subsurface barrier is produced by emplacing a reactant material (in this experiment various forms of metallic iron) in the flow path of the contaminated groundwater. Conceptually the iron media reduces and/or adsorbs uranium in situ to acceptable regulatory levels. In addition, other metals such as Se, Mo, and As have been removed by the reductive/adsorptive process. The primary objective of the experiment was to eliminate the need for surface treatment of tailing pile effluent. Experimental design, and laboratory and field results are discussed with regard to other potential contaminated groundwater treatment applications

 6. Application of in-situ measurement to determine 137Cs in the Swiss Alps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schaub, M.; Konz, N.; Meusburger, K.; Alewell, C.

  2010-01-01

  Establishment of 137 Cs inventories is often used to gain information on soil stability. The latter is crucial in mountain systems, where ecosystem stability is tightly connected to soil stability. In-situ measurements of 137 Cs in steep alpine environments are scarce. Most studies have been carried out in arable lands and with Germanium (Ge) detectors. Sodium Iodide (NaI) detector system is an inexpensive and easy to handle field instrument, but its validity on steep alpine environments has not been tested yet. In this study, a comparison of laboratory measurements with GeLi detector and in-situ measurements with NaI detector of 137 Cs gamma soil radiation has been done in an alpine catchment with high 137 Cs concentration (Urseren Valley, Switzerland). The aim of this study was to calibrate the in-situ NaI detector system for application on steep alpine slopes. Replicate samples from an altitudinal transect through the Urseren Valley, measured in the laboratory with a GeLi detector, showed a large variability in 137 Cs activities at a meter scale. This small-scale heterogeneity determined with the GeLi detector is smoothed out by uncollimated in-situ measurements with the NaI detector, which provides integrated estimates of 137 Cs within the field of view (3.1 m 2 ) of each measurement. There was no dependency of 137 Cs on pH, clay content and carbon content, but a close relationship was determined between measured 137 Cs activities and soil moisture. Thus, in-situ data must be corrected for soil moisture. Close correlation (R 2 = 0.86, p 137 Cs activities (in Bq kg -1 ) estimated with in-situ (NaI detector) and laboratory (GeLi detector) methods. We thus concluded that the NaI detector system is a suitable tool for in-situ measurements in alpine environments. This paper describes the calibration of the NaI detector system for field application under elevated 137 Cs activities originating from Chernobyl fallout.

 7. In situ calibration of inductively coupled plasma-atomic emission and mass spectroscopy

  Science.gov (United States)

  Braymen, Steven D.

  1996-06-11

  A method and apparatus for in situ addition calibration of an inductively coupled plasma atomic emission spectrometer or mass spectrometer using a precision gas metering valve to introduce a volatile calibration gas of an element of interest directly into an aerosol particle stream. The present situ calibration technique is suitable for various remote, on-site sampling systems such as laser ablation or nebulization.

 8. Enhanced ex-situ bioremediation of soil contaminated with ...

  African Journals Online (AJOL)

  contaminated soil. Thus, the objective of this study was to investigate the feasibility and effectiveness of using electrical biostimulation processes to enhance ex-situ bioremediation of soils contaminated with organic pollutants. The effect of ...

 9. Cytogenetic, genomic in situ hybridization (GISH) and agronomic ...

  African Journals Online (AJOL)

  F3 generations of a wheat-Psathyrostachys huashanica intergeneric cross. Their agronomic traits were evaluated in the field and their meiotic behaviors and chromosome composition were analyzed by cytogenetic and GISH (genomic in situ ...

 10. Summary of feasibility studies on in situ disposal as a decommissioning option for nuclear facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Helbrecht, R.A.

  2002-01-01

  A scoping study was conducted over the period 1998-2000 to consider the feasibility of in situ disposal as a decommissioning option for AECL's Nuclear Power Demonstration Reactor located at Rolphton, Ontario. The results of a detailed assessment are summarized and the study concludes that in situ disposal appears feasible. Additional work required to confirm the results is also identified. A second in situ component, contaminated Winnipeg River sediments at AECL's Whiteshell Laboratory located in Manitoba, was also evaluated. That study concluded that in situ abandonment would have no adverse impact on aquatic life, humans and the environment. A summary of the study is presented as an appendix to the report. (author)

 11. Modeling the effects of forest management on in situ and ex situ longleaf pine forest carbon stocks

  Science.gov (United States)

  C.A. Gonzalez-Benecke; L.J. Samuelson; T.A. Martin; W.P. Cropper Jr; Kurt Johnsen; T.A. Stokes; John Butnor; P.H. Anderson

  2015-01-01

  Assessment of forest carbon storage dynamics requires a variety of techniques including simulation models. We developed a hybrid model to assess the effects of silvicultural management systems on carbon (C) budgets in longleaf pine (Pinus palustris Mill.) plantations in the southeastern U.S. To simulate in situ C pools, the model integrates a growth and yield model...

 12. Paleozoic in situ spores and pollen. Lycopsida

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bek, Jiří

  2017-01-01

  Roč. 296, 1/6 (2017), s. 1-111 ISSN 0375-0299 R&D Projects: GA ČR GAP210/12/2053 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : in situ spores * reproductive organs * Lycopsida * Paleozoic Sub ject RIV: DB - Geology ; Mineralogy OBOR OECD: Paleontology Impact factor: 1.333, year: 2016

 13. Estimation of Relationship Between In Situ and In Vitro Rumen Protein Degradability of Extruded Full Fat Soybean

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arzu Erol Tunç

  2017-10-01

  Full Text Available The objectives of this study were to estimate the protein degradability of extruded full fat soybean (ESB by in situ (nylon bag and in vitro enzymatic method and to develop an equation in order predict in situ degradability from in vitro values. In the study enzymatic technique; hydrolysis after 1 h (INV1 and after 24 h (INV24 by a purified protease extracted from Streptomyces griseus in a borate-phosphate buffer at pH 8 was used as in vitro method. Relationship between in situ effective protein degradability (INSE and in vitro degradability after 1 and 24 hours incubations (INV1 and INV24 were determined. In situ protein degradability was measured at 0, 2, 4, 8, 16, 24, and 48 and at 72 h incubations in the rumen of 3 Holstein cows. In the study INSE, INV1 and INV24 were determined as 58.05, 20.24 and 41.46% respectively. Despite there were differences between in situ and in vitro protein degradability values, correlation coefficients between in situ and in vitro protein degradability of ESB were high and regression equations for estimation of in situ from in vitro were found significant. As conclusion in vitro enzymatic protein degradability (INV1 and INV24 can be used for estimation of in situ effective protein degradability of extruded full fat soybean.

 14. Demonstration testing and evaluation of in situ soil heating

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sresty, G.C.

  1994-01-01

  A Treatability Study planned for the demonstration of the in situ electromagnetic (EM) heating process to remove organic solvents is described in this Work Plan. The treatability study will be conducted by heating subsurface vadose-zone soils in an organic plume adjacent to the Classified Burial Ground K-1070-D located at K-25 Site, Oak Ridge. The test is scheduled to start during the fourth quarter of FY94 and will be completed during the first quarter of FY95. The EM heating process for soil decontamination is based on volumetric heating technologies developed during the '70s for the recovery of fuels from shale and tar sands by IIT Research Institute (IITRI) under a co-operative program with the US Department of Energy (DOE). Additional modifications of the technology developed during the mid '80s are currently used for the production of heavy oil and waste treatment. Over the last nine years, a number of Government agencies (EPA, Army, AF, and DOE) and industries sponsored further development and testing of the in situ heating and soil decontamination process for the remediation of soils containing hazardous organic contaminants. In this process the soil is heated in situ using electrical energy. The contaminants are removed from the soil due to enhanced vaporization, steam distillation and stripping. IITRI will demonstrate the EM Process for in situ soil decontamination at K-25 Site under the proposed treatability study. Most of the contaminants of concern are volatile organics which can be removed by heating the soil to a temperature range of 85 to 95 C. The efficiency of the treatment will be determined by comparing the concentration of contaminants in soil samples. Samples will be obtained before and after the demonstration for a measurement of the concentration of contaminants of concern

 15. An improved in situ method for determining depth distributions of gamma-ray emitting radionuclides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benke, R.R.; Kearfott, K.J.

  2001-01-01

  In situ gamma-ray spectrometry determines the quantities of radionuclides in some medium with a portable detector. The main limitation of in situ gamma-ray spectrometry lies in determining the depth distribution of radionuclides. This limitation is addressed by developing an improved in situ method for determining the depth distributions of gamma-ray emitting radionuclides in large area sources. This paper implements a unique collimator design with conventional radiation detection equipment. Cylindrically symmetric collimators were fabricated to allow only those gamma-rays emitted from a selected range of polar angles (measured off the detector axis) to be detected. Positioned with its axis normal to surface of the media, each collimator enables the detection of gamma-rays emitted from a different range of polar angles and preferential depths. Previous in situ methods require a priori knowledge of the depth distribution shape. However, the absolute method presented in this paper determines the depth distribution as a histogram and does not rely on such assumptions. Other advantages over previous in situ methods are that this method only requires a single gamma-ray emission, provides more detailed depth information, and offers a superior ability for characterizing complex depth distributions. Collimated spectrometer measurements of buried area sources demonstrated the ability of the method to yield accurate depth information. Based on the results of actual measurements, this method increases the potential of in situ gamma-ray spectrometry as an independent characterization tool in situations with unknown radionuclide depth distributions

 16. In situ SU-8 silver nanocomposites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Søren V. Fischer

  2015-07-01

  Full Text Available Nanocomposite materials containing metal nanoparticles are of considerable interest in photonics and optoelectronics applications. However, device fabrication of such materials always encounters the challenge of incorporation of preformed nanoparticles into photoresist materials. As a solution to this problem, an easy new method of fabricating silver nanocomposites by an in situ reduction of precursors within the epoxy-based photoresist SU-8 has been developed. AgNO3 dissolved in acetonitrile and mixed with the epoxy-based photoresist SU-8 forms silver nanoparticles primarily during the pre- and post-exposure soft bake steps at 95 °C. A further high-temperature treatment at 300 °C resulted in the formation of densely homogeneously distributed silver nanoparticles in the photoresist matrix. No particle growth or agglomeration of nanoparticles is observed at this point. The reported new in situ silver nanocomposite materials can be spin coated as homogeneous thin films and structured by using UV lithography. A resolution of 5 µm is achieved in the lithographic process. The UV exposure time is found to be independent of the nanoparticle concentration. The fabricated silver nanocomposites exhibit high plasmonic responses suitable for the development of new optoelectronic and optical sensing devices.

 17. Phosphate interference during in situ treatment for arsenic in groundwater.

  Science.gov (United States)

  Brunsting, Joseph H; McBean, Edward A

  2014-01-01

  Contamination of groundwater by arsenic is a problem in many areas of the world, particularly in West Bengal (India) and Bangladesh, where reducing conditions in groundwater are the cause. In situ treatment is a novel approach wherein, by introduction of dissolved oxygen (DO), advantages over other treatment methods can be achieved through simplicity, not using chemicals, and not requiring disposal of arsenic-rich wastes. A lab-scale test of in situ treatment by air sparging, using a solution with approximately 5.3 mg L(-1) ferrous iron and 200 μg L(-1) arsenate, showed removal of arsenate in the range of 59%. A significant obstacle exists, however, due to the interference of phosphate since phosphate competes for adsorption sites on oxidized iron precipitates. A lab-scale test including 0.5 mg L(-1) phosphate showed negligible removal of arsenate. In situ treatment by air sparging demonstrates considerable promise for removal of arsenic from groundwater where iron is present in considerable quantities and phosphates are low.

 18. In-Situ Visualization Experiments with ParaView Cinema in RAGE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kares, Robert John [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-10-15

  A previous paper described some numerical experiments performed using the ParaView/Catalyst in-situ visualization infrastructure deployed in the Los Alamos RAGE radiation-hydrodynamics code to produce images from a running large scale 3D ICF simulation. One challenge of the in-situ approach apparent in these experiments was the difficulty of choosing parameters likes isosurface values for the visualizations to be produced from the running simulation without the benefit of prior knowledge of the simulation results and the resultant cost of recomputing in-situ generated images when parameters are chosen suboptimally. A proposed method of addressing this difficulty is to simply render multiple images at runtime with a range of possible parameter values to produce a large database of images and to provide the user with a tool for managing the resulting database of imagery. Recently, ParaView/Catalyst has been extended to include such a capability via the so-called Cinema framework. Here I describe some initial experiments with the first delivery of Cinema and make some recommendations for future extensions of Cinema’s capabilities.

 19. [In situ aortofemoral reconstructions in surgical treatment of infected aortofemoral grafts].

  Science.gov (United States)

  Badretdinov, I A; Pokrovsky, A V

  2015-01-01

  The article presents a review of literature sources covering possibilities of peiforming in situ aortofemoral reconstructions in surgical treatment of infected aortofemoral grafts. This methodology makes it possible to improve the outcomes of treatment for paraprosthetic infection at the expense of decreasing lethality and morbidity, increasing parameters of patency of grafts and lower limb salvage in the remote postoperative period. Mention should be made that in situ secondary aortofemoral reconstructions are fraught with danger of relapsing paraprosthetic infection, therefore many publications are dedicated to search for prostheses most resistant to infection. The article also presents the results of works devoted to the use of various types of prostheses for in situ secondary aortofemoral reconstructions: prostheses made of polytetrafluoroethylene (PTFE), synthetic grafts saturated with various antibacterial drugs and gelatine, cadaveric allografts, synthetic prostheses treated with silver ions, autovenous conduits based on the femoral and popliteal veins.

 20. In-Situ Testing of the Thermal Diffusivity of Polysilicon Thin Films

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yi-Fan Gu

  2016-10-01

  Full Text Available This paper presents an intuitive yet effective in-situ thermal diffusivity testing structure and testing method. The structure consists of two doubly clamped beams with the same width and thickness but different lengths. When the electric current is applied through two terminals of one beam, the beam serves as thermal resistor and the resistance R(t varies as temperature rises. A delicate thermodynamic model considering thermal convection, thermal radiation, and film-to-substrate heat conduction was established for the testing structure. The presented in-situ thermal diffusivity testing structure can be fabricated by various commonly used micro electro mechanical systems (MEMS fabrication methods, i.e., it requires no extra customized processes yet provides electrical input and output interfaces for in-situ testing. Meanwhile, the testing environment and equipment had no stringent restriction, measurements were carried out at normal temperatures and pressures, and the results are relatively accurate.

 1. Groundbreaking technology: in-situ anaerobic bioremediation for treatment of contaminated soil and groundwater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fernandes, K.A.

  2002-01-01

  Anaerobic in-situ bioremediation is a technique often used to cleanse contaminated soil and groundwater. 'Anaerobic in-situ bioremediation' is a phrase with distinct terms all having relevance in the application of this technique. Anaerobic implies the absence of dissolved oxygen, while 'in-situ' simply means that the environmental cleansing occurs with out removing, displacing, or significantly disturbing the specimen or surrounding area. 'Bioremediation' is a term used to describe the biological use of microbes or plants to detoxify the environment. In order to properly implement this complex process, one must have an understanding of microbiology, biochemistry, genetics, metabolic processes, and structure and function of natural microbial communities. (author)

 2. The Use of Whole-Mount "in Situ" Hybridization to Illustrate Gene Expression Regulation

  Science.gov (United States)

  Llamusí, Beatriz; Muñoz-Soriano, Verónica; Paricio, Nuria; Artero, Rubén

  2014-01-01

  "In situ" hybridization is a widely used technique for studying gene expression. Here, we describe two experiments addressed to postgraduate genetics students in which the effect of transcription factors on gene expression is analyzed in "Drosophila embryos of different genotypes by whole-mount in situ hybridization. In one of the…

 3. Do senescence markers correlate in vitro and in situ within individual human donors?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaijer, Mariëtte E C; Gunn, David A; van Heemst, Diana

  2018-01-01

  Little is known on how well senescence markers in vitro and in situ correlate within individual donors. We studied correlations between the same and different in vitro markers. Furthermore, we tested correlations between in vitro markers with in situ p16INK4a positivity.From 100 donors (20-91 yea...

 4. Si{sub 3}N{sub 4} layers for the in-situ passivation of GaN-based HEMT structures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yunin, P. A., E-mail: yunin@ipmras.ru; Drozdov, Yu. N.; Drozdov, M. N.; Korolev, S. A.; Okhapkin, A. I.; Khrykin, O. I.; Shashkin, V. I. [Russian Academy of Sciences, Institute for Physics of Microstructures (Russian Federation)

  2015-11-15

  A method for the in situ passivation of GaN-based structures with silicon nitride in the growth chamber of a metal organic vapor phase epitaxy (MOVPE) reactor is described. The structural and electrical properties of the obtained layers are investigated. The in situ and ex situ passivation of transistor structures with silicon nitride in an electron-beam-evaporation device are compared. It is shown that ex situ passivation changes neither the initial carrier concentration nor the mobility. In situ passivation makes it possible to protect the structure surface against uncontrollable degradation upon the finishing of growth and extraction to atmosphere. In the in situ passivated structure, the carrier concentration increases and the mobility decreases. This effect should be taken into account when manufacturing passivated GaN-based transistor structures.

 5. Polyindole/ carboxylated-multiwall carbon nanotube composites produced by in-situ and interfacial polymerization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joshi, Leela; Singh, Arun Kumar; Prakash, Rajiv

  2012-01-01

  Composites of polyindole (PIn), a conducting polymer, with carboxylated-multiwalled carbon nanotubes (c-MWCNT/PIn) were synthesized; the synthesis was done using (i) two miscible solvents (in-situ method) and (ii) two immiscible solvents (interfacial method). A tubular composite, with a uniform coating of the polymer over c-MWCNTs, was observed in the case of interfacial synthesis. However, the in-situ synthesis of c-MWCNT/PIn composites exhibited a densely packed spherical morphology, with c-MWCNT incorporated within the polymer spheres. The spherical morphology was probably obtained due to fast polymerization kinetics and the formation of micelles in case of in-situ polymerization, whereas tubular morphology was obtained in case of interfacial polymerization due to the sufficient time provided for the growth of polymer chains over the c-MWCNT surfaces. Nanoscale electrical properties of composites, in a metal/(c-MWCNT/PIn) configuration, were studied using current sensing atomic force microscopy. Interfacial c-MWCNT/PIn composite, on Al metal substrate, exhibited a typical rectifying diode behavior. This composite had manifested enormous potential for electronic applications and fabrication of nanoscale organic devices. Highlights: ► Polyindole/c-MWNT nanocomposites produced by in-situ and interfacial polymerization. ► Densely packed spherical morphology was observed in in-situ polymerization route. ► Tubular core-shell morphology was observed in interfacial polymerization route. ► Interfacial nanocomposite manifested a nano-schottky junction with Al metal.

 6. Handheld skin printer: in situ formation of planar biomaterials and tissues.

  Science.gov (United States)

  Hakimi, Navid; Cheng, Richard; Leng, Lian; Sotoudehfar, Mohammad; Ba, Phoenix Qing; Bakhtyar, Nazihah; Amini-Nik, Saeid; Jeschke, Marc G; Günther, Axel

  2018-05-15

  We present a handheld skin printer that enables the in situ formation of biomaterial and skin tissue sheets of different homogeneous and architected compositions. When manually positioned above a target surface, the compact instrument (weight <0.8 kg) conformally deposits a biomaterial or tissue sheet from a microfluidic cartridge. Consistent sheet formation is achieved by coordinating the flow rates at which bioink and cross-linker solution are delivered, with the speed at which a pair of rollers actively translate the cartridge along the surface. We demonstrate compatibility with dermal and epidermal cells embedded in ionically cross-linkable biomaterials (e.g., alginate), and enzymatically cross-linkable proteins (e.g., fibrin), as well as their mixtures with collagen type I and hyaluronic acid. Upon rapid crosslinking, biomaterial and skin cell-laden sheets of consistent thickness, width and composition were obtained. Sheets deposited onto horizontal, agarose-coated surfaces were used for physical and in vitro characterization. Proof-of-principle demonstrations for the in situ formation of biomaterial sheets in murine and porcine excisional wound models illustrate the capacity of depositing onto inclined and compliant wound surfaces that are subject to respiratory motion. We expect the presented work will enable the in situ delivery of a wide range of different cells, biomaterials, and tissue adhesives, as well as the in situ fabrication of spatially organized biomaterials, tissues, and biohybrid structures.

 7. Determination of organochlorine pesticides in Indian coastal water using a moored in-situ sampler

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Sarkar, A.; SenGupta, R.

  An attempt has been made to determine the concentration of different organochlorine pesticides in the seawater off the central West Coast of India using an in-situ-sampler. The Seastar in-situ sampler is an instrument, which is designed to pump...

 8. Application of in situ x-ray diffraction techniques in heterogenous catalytic systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharifah Bee Abd Hamid

  2002-01-01

  A broad range of techniques is available today for the characterisation of catalysts and the investigation of catalyst reaction mechanisms. However, only a limited number of those are suitable for in situ studies, i.e experiments performed in conditions mimicking or close as possible to real operating conditions. Various commercially and in-house developed in situ X-Ray diffraction (XRD) cells have been used to obtain information on the phase and structure of materials at the initial formation stage, activation methodology, calcination, reduction and carburization. A major advantage of the in situ X-ray cells is that it allows direct observations on the decomposition of precursors leading to various phases in a controlled environment, i.e. controlled temperature and pressure under specified gases. The cells can be operated both at high temperatures and high pressures, equipped with Position Sensitive Detector (PSD), feature which was used to study phase transformation occurring during the activation of various solids. In MoO 3 , XRD results provide detailed information on the hydrogen insertion into its lattice, followed by carburization providing good understanding on the mechanism in the solid transformation leading to the metastable MoC 1 -x phase. For the Bi-SnO x systems, the environmental cell coupled with XRD and PSD allow the design of activation procedure to obtain the active Bi 2 Sn 2 O 7 . The in situ XRD technique reveals crucial information on the initial stage of oxides formations prior to condensation reaction shown in MCM-41 and titania systems. In this presentation, discussions on general achievements and problems relating to the use of in situ XRD techniques as well as of specific examples selected to illustrate the use and potential of in situ XRD are made. It is not intended to be a review of the art but a highlight of the challenges which the catalytic and material scientists face when entering the avenue. (Author)

 9. In situ measurement of tritium permeation through stainless steel

  Science.gov (United States)

  Luscher, Walter G.; Senor, David J.; Clayton, Kevin K.; Longhurst, Glen R.

  2013-06-01

  The TMIST-2 irradiation experiment was conducted in the Advanced Test Reactor at Idaho National Laboratory to evaluate tritium permeation through Type 316 stainless steel (316 SS). The interior of a 316 SS seamless tube specimen was exposed to a 4He carrier gas mixed with a specified quantity of tritium (T2) to yield partial pressures of 0.1, 5, and 50 Pa at 292 °C and 330 °C. In situ tritium permeation measurements were made by passing a He-Ne sweep gas over the outer surface of the specimen to carry the permeated tritium to a bubbler column for liquid scintillation counting. Results from in situ permeation measurements were compared with predictions based on an ex-reactor permeation correlation in the literature. In situ permeation data were also used to derive an in-reactor permeation correlation as a function of temperature and pressure over the ranges considered in this study. In addition, the triton recoil contribution to tritium permeation, which results from the transmutation of 3He to T, was also evaluated by introducing a 4He carrier gas mixed with 3He at a partial pressure of 1013 Pa at 330 °C. Less than 3% of the tritium resulting from 3He transmutation contributed to tritium permeation.

 10. In situ evaluation of cadmium biomarkers in green algae

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simon, Dana F.; Davis, Thomas A. [Department of Chemistry, University of Montreal, P.O. Box 6128, Succursale Centre-ville, Montreal, Quebec H3C 3J7 (Canada); Tercier-Waeber, Mary-Lou [Analytical and Biophysical Environmental Chemistry, University of Geneva, Sciences II, 30 Quai Ernest-Ansermet, 1211 Geneva 4 (Switzerland); England, Roxane [Department of Chemistry, University of Montreal, P.O. Box 6128, Succursale Centre-ville, Montreal, Quebec H3C 3J7 (Canada); Wilkinson, Kevin J., E-mail: kj.wilkinson@umontreal.ca [Department of Chemistry, University of Montreal, P.O. Box 6128, Succursale Centre-ville, Montreal, Quebec H3C 3J7 (Canada)

  2011-10-15

  In situ measurements provide data that are the highly representative of the natural environment. In this paper, laboratory-determined biomarkers of Cd stress that were previously identified for the green alga Chlamydomonas reinhardtii, were tested in two French rivers: a contaminated site on the Riou Mort River and an 'uncontaminated' reference site on the Lot River. Transcript abundance levels were determined by real time qPCR for biomarkers thought to be Cd sensitive. Transcript levels were significantly higher (>5 fold) for organisms exposed to the contaminated site as compared to those exposed at the uncontaminated site. Biomarker mRNA levels were best correlated to free Cd (Cd{sup 2+}) rather than intracellular Cd, suggesting that they may be useful indicators of in situ stress. The paper shows that biomarker expression levels increased with time, were sensitive to metal levels and metal speciation and were higher in the 'contaminated' as opposed to the 'reference' site. - Highlights: > Biomarkers of Cd stress were tested in a contaminated and a reference site. > The organism was viable under exposure conditions and metal accumulation occurred. > Biomarker levels were correlated to Cd{sup 2+} and were higher in the contaminated site. - Algal transcription levels of several biomarkers were studied in two natural waters in situ.

 11. Effects of thermal annealing on C/FePt granular multilayers: in situ and ex situ studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Babonneau, D; Abadias, G; Toudert, J; Girardeau, T; Fonda, E; Micha, J S; Petroff, F

  2008-01-01

  The comprehensive study of C/FePt granular multilayers prepared by ion-beam sputtering at room temperature and subsequent annealing is reported. The as-deposited multilayers consist of carbon-encapsulated FePt nanoparticles (average size ∼3 nm) with a disordered face-centered-cubic structure. The effects of thermal annealing on the structural and magnetic properties are investigated by using dedicated ex situ and in situ techniques, including high-resolution transmission electron microscopy, extended x-ray absorption fine structure, magnetometry, and coupled grazing incidence small-angle x-ray scattering and x-ray diffraction. Our structural data show that the particle size and interparticle distance increase slightly with annealing at temperatures below 790 K by thermally activated migration of Fe and Pt atoms. We find that thermal annealing at temperatures above 870 K results in the dramatic growth of the FePt nanoparticles by coalescence and their gradual L1 0 ordering. In addition, we observe a preferential graphitization of the carbon matrix, which provides protection against oxidation for the FePt nanoparticles. Magnetization measurements indicate that progressive magnetic hardening occurs after annealing. The dependences of the blocking temperature, saturation magnetization, coercivity, and magnetocrystalline anisotropy energy on the annealing temperature are discussed on the basis of the structural data

 12. Aquifer restoration at uranium in situ leach sites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anastasi, F.S.; Williams, R.E.

  1985-01-01

  In situ mining of uranium involves injection of a leaching solution (lixiviant) into an ore-bearing aquifer. Frequently, the ground water in the mined aquifer is a domestic or livestock water supply. As the lixiviant migrates through the ore body, uranium and various associated elements such as arsenic, selenium, molybdenum, vanadium and radium-226 are mobilized in the ground water. Aquifer restoration after in situ mining is not fully understood. Several methods have been developed to restore mined aquifers to pre-mining (baseline) quality. Commonly used methods include ground water sweeping, clean water injection, and treatment by ion exchange and reverse osmosis technologies. Ammonium carbonate lixiviant was used at one RandD in situ mine. Attempts were made to restore the aquifer using a variety of methods. Efforts were successful in reducing concentrations of the majority of contaminants to baseline levels. Concentrations of certain parameters, however, remained at levels above baseline six months after restoration ceased. Relatively large quantities of ground water were processed in the restoration attempt considering the small size of the project (1.25 acre). More thorough characterization of the hydrogeology of the site may have enhanced the effectiveness of restoration and reduced potential environmental impacts associated with the project. This paper presents some of the findings of a research project conducted by the Mineral Resources Waste Management Team at the University of Idaho in Moscow, Idaho. Views contained herein do not reflect U.S. Nuclear Regulatory Commission policy

 13. In-situ Planetary Subsurface Imaging System

  Science.gov (United States)

  Song, W.; Weber, R. C.; Dimech, J. L.; Kedar, S.; Neal, C. R.; Siegler, M.

  2017-12-01

  Geophysical and seismic instruments are considered the most effective tools for studying the detailed global structures of planetary interiors. A planet's interior bears the geochemical markers of its evolutionary history, as well as its present state of activity, which has direct implications to habitability. On Earth, subsurface imaging often involves massive data collection from hundreds to thousands of geophysical sensors (seismic, acoustic, etc) followed by transfer by hard links or wirelessly to a central location for post processing and computing, which will not be possible in planetary environments due to imposed mission constraints on mass, power, and bandwidth. Emerging opportunities for geophysical exploration of the solar system from Venus to the icy Ocean Worlds of Jupiter and Saturn dictate that subsurface imaging of the deep interior will require substantial data reduction and processing in-situ. The Real-time In-situ Subsurface Imaging (RISI) technology is a mesh network that senses and processes geophysical signals. Instead of data collection then post processing, the mesh network performs the distributed data processing and computing in-situ, and generates an evolving 3D subsurface image in real-time that can be transmitted under bandwidth and resource constraints. Seismic imaging algorithms (including traveltime tomography, ambient noise imaging, and microseismic imaging) have been successfully developed and validated using both synthetic and real-world terrestrial seismic data sets. The prototype hardware system has been implemented and can be extended as a general field instrumentation platform tailored specifically for a wide variety of planetary uses, including crustal mapping, ice and ocean structure, and geothermal systems. The team is applying the RISI technology to real off-world seismic datasets. For example, the Lunar Seismic Profiling Experiment (LSPE) deployed during the Apollo 17 Moon mission consisted of four geophone instruments

 14. Progress in automated extraction and purification of in situ {sup 14}C from quartz: Results from the Purdue in situ {sup 14}C laboratory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lifton, Nathaniel, E-mail: nlifton@purdue.edu [Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Purdue University, 550 Stadium Mall Drive, West Lafayette, IN 47907 (United States); Department of Physics and Astronomy and Purdue Rare Isotope Measurement Laboratory (PRIME Lab), Purdue University, 525 Northwestern Avenue, West Lafayette, IN 47907 (United States); Goehring, Brent, E-mail: bgoehrin@tulane.edu [Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Purdue University, 550 Stadium Mall Drive, West Lafayette, IN 47907 (United States); Wilson, Jim, E-mail: jim.wilson@aeonlaboratories.com [Aeon Laboratories, LLC, 5835 North Genematas Drive, Tucson, AZ 85704 (United States); Kubley, Thomas [Department of Physics and Astronomy and Purdue Rare Isotope Measurement Laboratory (PRIME Lab), Purdue University, 525 Northwestern Avenue, West Lafayette, IN 47907 (United States); Caffee, Marc [Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Purdue University, 550 Stadium Mall Drive, West Lafayette, IN 47907 (United States); Department of Physics and Astronomy and Purdue Rare Isotope Measurement Laboratory (PRIME Lab), Purdue University, 525 Northwestern Avenue, West Lafayette, IN 47907 (United States)

  2015-10-15

  Current extraction methods for in situ {sup 14}C from quartz [e.g., Lifton et al., (2001), Pigati et al., (2010), Hippe et al., (2013)] are time-consuming and repetitive, making them an attractive target for automation. We report on the status of in situ {sup 14}C extraction and purification systems originally automated at the University of Arizona that have now been reconstructed and upgraded at the Purdue Rare Isotope Measurement Laboratory (PRIME Lab). The Purdue in situ {sup 14}C laboratory builds on the flow-through extraction system design of Pigati et al. (2010), automating most of the procedure by retrofitting existing valves with external servo-controlled actuators, regulating the pressure of research purity O{sub 2} inside the furnace tube via a PID-based pressure controller in concert with an inlet mass flow controller, and installing an automated liquid N{sub 2} distribution system, all driven by LabView® software. A separate system for cryogenic CO{sub 2} purification, dilution, and splitting is also fully automated, ensuring a highly repeatable process regardless of the operator. We present results from procedural blanks and an intercomparison material (CRONUS-A), as well as results of experiments to increase the amount of material used in extraction, from the standard 5 g to 10 g or above. Results thus far are quite promising with procedural blanks comparable to previous work and significant improvements in reproducibility for CRONUS-A measurements. The latter analyses also demonstrate the feasibility of quantitative extraction of in situ {sup 14}C from sample masses up to 10 g. Our lab is now analyzing unknowns routinely, but lowering overall blank levels is the focus of ongoing research.

 15. In situ measurements reveal extremely low pH in soil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Knud Erik; Loibide, Amaia Irixar; Nielsen, Lars Peter

  2017-01-01

  We measured pH in situ in the top organic soil horizons in heathland and pine forest and found values between 2.6 and 3.2. This was 0.5e0.8 units lower than concurrent laboratory pH measurements of the same soil, which raises questions about the interpretation of pH measurements. We propose that ...... that the higher pH recorded by standard laboratory methods may be due to buffering ions from soil biota released from drying, grinding and rewetting of soil samples, whereas the in situ pH reflects the correct level of acidification....

 16. High Throughput In Situ XAFS Screening of Catalysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsapatsaris, Nikolaos; Beesley, Angela M.; Weiher, Norbert; Tatton, Helen; Schroeder, Sven L. M.; Dent, Andy J.; Mosselmans, Frederick J. W.; Tromp, Moniek; Russu, Sergio; Evans, John; Harvey, Ian; Hayama, Shu

  2007-01-01

  We outline and demonstrate the feasibility of high-throughput (HT) in situ XAFS for synchrotron radiation studies. An XAS data acquisition and control system for the analysis of dynamic materials libraries under control of temperature and gaseous environments has been developed. The system is compatible with the 96-well industry standard and coupled to multi-stream quadrupole mass spectrometry (QMS) analysis of reactor effluents. An automated analytical workflow generates data quickly compared to traditional individual spectrum acquisition and analyses them in quasi-real time using an HT data analysis tool based on IFFEFIT. The system was used for the automated characterization of a library of 91 catalyst precursors containing ternary combinations of Cu, Pt, and Au on γ-Al2O3, and for the in situ characterization of Au catalysts supported on Al2O3 and TiO2

 17. Deploying in situ bioremediation at the Hanford Site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Truex, M.J.; Johnson, C.D.; Newcomer, D.R.; Doremus, L.A.; Hooker, B.S.; Peyton, B.M.; Skeen, R.S.; Chilakapati, A.

  1994-11-01

  An innovative in-situ bioremediation technology was developed by Pacific Northwest Laboratory (PNL) to destroy nitrate and carbon tetrachloride (CC1 4 ) in the Hanford ground water. The goal of this in-situ treatment process is to stimulate native microorganisms to degrade nitrate and CCl 4 . Nutrient solutions are distributed in the contaminated aquifer to create a biological treatment zone. This technology is being demonstrated at the US Department of Energy's Hanford Site to provide the design, operating, and cost information needed to assess its effectiveness in contaminated ground water. The process design and field operations for demonstration of this technology are influenced by the physical, chemical, and microbiological properties observed at the site. A description of the technology is presented including the well network design, nutrient injection equipment, and means for controlling the hydraulics and microbial reactions of the treatment process

 18. An electromechanical material testing system for in situ electron microscopy and applications.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Yong; Espinosa, Horacio D

  2005-10-11

  We report the development of a material testing system for in situ electron microscopy (EM) mechanical testing of nanostructures. The testing system consists of an actuator and a load sensor fabricated by means of surface micromachining. This previously undescribed nanoscale material testing system makes possible continuous observation of the specimen deformation and failure with subnanometer resolution, while simultaneously measuring the applied load electronically with nanonewton resolution. This achievement was made possible by the integration of electromechanical and thermomechanical components based on microelectromechanical system technology. The system capabilities are demonstrated by the in situ EM testing of free-standing polysilicon films, metallic nanowires, and carbon nanotubes. In particular, a previously undescribed real-time instrumented in situ transmission EM observation of carbon nanotubes failure under tensile load is presented here.

 19. High quality protein microarray using in situ protein purification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fleischmann Robert D

  2009-08-01

  Full Text Available Abstract Background In the postgenomic era, high throughput protein expression and protein microarray technologies have progressed markedly permitting screening of therapeutic reagents and discovery of novel protein functions. Hexa-histidine is one of the most commonly used fusion tags for protein expression due to its small size and convenient purification via immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC. This purification process has been adapted to the protein microarray format, but the quality of in situ His-tagged protein purification on slides has not been systematically evaluated. We established methods to determine the level of purification of such proteins on metal chelate-modified slide surfaces. Optimized in situ purification of His-tagged recombinant proteins has the potential to become the new gold standard for cost-effective generation of high-quality and high-density protein microarrays. Results Two slide surfaces were examined, chelated Cu2+ slides suspended on a polyethylene glycol (PEG coating and chelated Ni2+ slides immobilized on a support without PEG coating. Using PEG-coated chelated Cu2+ slides, consistently higher purities of recombinant proteins were measured. An optimized wash buffer (PBST composed of 10 mM phosphate buffer, 2.7 mM KCl, 140 mM NaCl and 0.05% Tween 20, pH 7.4, further improved protein purity levels. Using Escherichia coli cell lysates expressing 90 recombinant Streptococcus pneumoniae proteins, 73 proteins were successfully immobilized, and 66 proteins were in situ purified with greater than 90% purity. We identified several antigens among the in situ-purified proteins via assays with anti-S. pneumoniae rabbit antibodies and a human patient antiserum, as a demonstration project of large scale microarray-based immunoproteomics profiling. The methodology is compatible with higher throughput formats of in vivo protein expression, eliminates the need for resin-based purification and circumvents

 20. IFMIF - Design Study for in Situ Creep Fatigue Tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gordeev, S.; Heinzel, V.; Simakov, St.; Stratmanns, E.; Vladimirov, P.; Moeslang, A.

  2006-01-01

  While the high flux volume (20-50 dpa/fpy) of the International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) is dedicated to the irradiation of ∼ 1100 qualified specimens that will be post irradiation examined after disassembling in dedicated Hot Cells, various in situ experiments are foreseen in the medium flux volume (1-20 dpa/fpy). Of specific importance for structural lifetime assessments of fusion power reactors are instrumented in situ creep-fatigue experiments, as they can simulate realistically a superposition of thermal fatigue or creep fatigue and irradiation with fusion relevant neutrons. Based on former experience with in situ fatigue tests under high energy light ion irradiation, a design study has been performed to evaluate the feasibility of in situ creep fatigue tests in the IFMIF medium flux position. The vertically arranged test module for such experiments consists basically of a frame similar to a universal testing machine, but equipped with three pulling rods, driven by independent step motors, instrumentation systems and specimen cooling systems. Therefore, three creep fatigue specimens may be tested at one time in this apparatus. Each specimen is a hollow tube with coolant flow in the specimen interior to maintain individual specimen temperatures. The recently established IFMIF global 3D geometry model was used together the latest McDeLicious code for the neutral and charged particle transport calculations. These comprehensive neutronics calculations have been performed with a fine special resolution of 0.25 cm 3 , showing among others that the specimens will be irradiated with a homogeneous damage rate of up to 13(∼ 9%) dpa/fpy and a fusion relevant damage to helium ratio of 10-12 appm He/dpa. In addition, damage and gas production rates as well as the heat deposition in structural parts of the test module have been calculated. Despite of the vertical gradients in the nuclear heating, CFD code calculations with STAR-CD revealed very

 1. Potato diversity at height: multiple dimensions of farmer-driven in-situ conservation in the Andes

  OpenAIRE

  Haan, de, S.

  2009-01-01

  In-situ conservation Two types of in-situ conservation of crop genetic resources can be distinguished: farmer-driven and externally driven. The first is subject of this thesis and refers to the persistence of potato genetic resources in areas where everyday practices of farmers maintain diversity on-farm. The second concerns the more recent phenomenon of Research & Development (R&D) interventions which aim to support in-situ conservation by farmers. In this study, farmer-driven in-sit...

 2. USPOREDBA POTRESNOG ODZIVA ARMIRANOBETONSKIH ZGRADA OD NEKONVENCIONALNIH BETONA

  OpenAIRE

  Kraus, Ivan; Netinger, Ivanka; Morić, Dragan

  2011-01-01

  Članak istražuje ponašanje numeričkih modela armiranobetonskih zgrada sa zgurom u sastavu betona, podvrgnutih seizmičkoj proračunskoj kombinaciji djelovanja. Provedena su preliminarna numerička istraživanja te je utvrđeno da uporaba betona sa zgurom vodi ka smanjenju seizmičkih sila, te posljedično ka smanjenju dimenzija konstrukcijskih elemenata i/ili smanjenju potrebne količine armature. Rezultati ovih preliminarnih istraživanja govore u prilog mogućnosti uporabe zgure kao a...

 3. Prospectively randomized clinical trial to compare in situ and reversed saphenous vein grafts for femoropopliteal bypass.

  Science.gov (United States)

  Harris, P L; How, T V; Jones, D R

  1987-04-01

  Two hundred and fifteen femoropopliteal bypass procedures using autologous saphenous vein grafts were randomly allocated to either the reversed or in situ technique. Eleven veins (5 per cent) were rejected at operation on the basis of their small size, nine in the reversed group and two in the in situ group, and there were two (2 per cent) perioperative deaths in each group, leaving 102 reversed and 98 in situ grafts for further study. The cumulative patency at 3 years of the reversed grafts was 77 per cent and that of the in situ grafts was 68 per cent (n.s.). The patency of all grafts was affected adversely by small veins (P less than 0.005), long grafts (P less than 0.05), low volume of blood flow in the grafts (P less than 0.001) and poor run-off (P less than 0.05). These factors influenced the outcome of the in situ and reversed operations to a similar degree and there was no statistically significant difference between them within any subgroup. The mean compliance of the in situ grafts measured 3 months or more after operation with an ultrasonic echo-tracking system was 0.024 +/- 0.01 per cent/mmHg (+/- s.d.) compared with 0.017 +/- 0.01 per cent/mmHg for the reversed grafts (t = 2.43, P less than 0.02). The incidence of fibrous stricture formation as shown by intravenous digital subtraction angiography was 29 per cent in both the reversed and the in situ grafts. The results of the study to date indicate that reversed and in situ vein grafts are equally effective for femoropopliteal bypass.

 4. Retrieval/ex situ thermal treatment scoring interaction report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raivo, B.D.; Richardson, J.G.

  1993-11-01

  A retrieval/ex situ thermal treatment technology process for the Idaho National Engineering Laboratory transuranic waste pits and trenches is present. A system performance score is calculated, and assumptions, requirements, and reference baseline technologies for all subelements are included.

 5. 77 FR 33782 - License Amendment To Construct and Operate New In Situ Leach Uranium Recovery Facility; Uranium...

  Science.gov (United States)

  2012-06-07

  ... and Operate New In Situ Leach Uranium Recovery Facility; Uranium One Americas; Ludeman AGENCY: Nuclear... provided the first time that a document is referenced. The Ludeman facility In Situ Leach Uranium Recovery... request to amend Source Material License SUA-1341 to construct and operate a new in situ leach uranium...

 6. Nekonvenční metody zpracování nožířských materiálů

  OpenAIRE

  Bražina, Jakub

  2017-01-01

  Tato práce se zaobírá problematikou nekonvenčních nožířských materiálu a jejich následnou aplikaci pro výrobu a zpracování loveckého nože. V rešeršní části je čtenáři přiblížena nožířská problematika, kde jsou uvedeny základní konstrukční charakteristiky a potřebné vlastnosti nože. V další části práce jsou popsány různé kovové i nekovové materiály, jejich vlastnosti, případné zpracování a výroba. Dále se práce zabývá problematikou povrchové ochrany těchto nožířských materiálu. Práce se také z...

 7. Engineered and subsequent intrinsic in situ bioremediation of a diesel fuel contaminated aquifer

  Science.gov (United States)

  Hunkeler, Daniel; Höhener, Patrick; Zeyer, Josef

  2002-12-01

  A diesel fuel contaminated aquifer in Menziken, Switzerland was treated for 4.5 years by injecting aerated groundwater, supplemented with KNO 3 and NH 4H 2PO 4 to stimulate indigenous populations of petroleum hydrocarbon (PHC) degrading microorganisms. After dissolved PHC concentrations had stabilized at a low level, engineered in situ bioremediation was terminated. The main objective of this study was to evaluate the efficacy of intrinsic in situ bioremediation as a follow-up measure to remove PHC remaining in the aquifer after terminating engineered in situ bioremediation. In the first 7 months of intrinsic in situ bioremediation, redox conditions in the source area became more reducing as indicated by lower concentrations of SO 42- and higher concentrations of Fe(II) and CH 4. In the core of the source area, strongly reducing conditions prevailed during the remaining study period (3 years) and dissolved PHC concentrations were higher than during engineered in situ bioremediation. This suggests that biodegradation in the core zone was limited by the availability of oxidants. In lateral zones of the source area, however, gradually more oxidized conditions were reestablished again, suggesting that PHC availability increasingly limited biodegradation. The total DIC production rate in the aquifer decreased within 2 years to about 25% of that during engineered in situ bioremediation and remained at that level. Stable carbon isotope analysis confirmed that the produced DIC mainly originated from PHC mineralization. The total rate of DIC and CH 4 production in the source area was more than 300 times larger than the rate of PHC elution. This indicates that biodegradation coupled to consumption of naturally occurring oxidants was an important process for removal of PHC which remained in the aquifer after terminating engineered measures.

 8. Setup for in situ x-ray diffraction study of swift heavy ion irradiated materials

  Science.gov (United States)

  Kulriya, P. K.; Singh, F.; Tripathi, A.; Ahuja, R.; Kothari, A.; Dutt, R. N.; Mishra, Y. K.; Kumar, Amit; Avasthi, D. K.

  2007-11-01

  An in situ x-ray diffraction (XRD) setup is designed and installed in the materials science beam line of the Pelletron accelerator at the Inter-University Accelerator Centre for in situ studies of phase change in swift heavy ion irradiated materials. A high vacuum chamber with suitable windows for incident and diffracted X-rays is integrated with the goniometer and the beamline. Indigenously made liquid nitrogen (LN2) temperature sample cooling unit is installed. The snapshots of growth of particles with fluence of 90MeV Ni ions were recorded using in situ XRD experiment, illustrating the potential of this in situ facility. A thin film of C60 was used to test the sample cooling unit. It shows that the phase of the C60 film transforms from a cubic lattice (at room temperature) to a fcc lattice at around T =255K.

 9. Setup for in situ x-ray diffraction study of swift heavy ion irradiated materials.

  Science.gov (United States)

  Kulriya, P K; Singh, F; Tripathi, A; Ahuja, R; Kothari, A; Dutt, R N; Mishra, Y K; Kumar, Amit; Avasthi, D K

  2007-11-01

  An in situ x-ray diffraction (XRD) setup is designed and installed in the materials science beam line of the Pelletron accelerator at the Inter-University Accelerator Centre for in situ studies of phase change in swift heavy ion irradiated materials. A high vacuum chamber with suitable windows for incident and diffracted X-rays is integrated with the goniometer and the beamline. Indigenously made liquid nitrogen (LN2) temperature sample cooling unit is installed. The snapshots of growth of particles with fluence of 90 MeV Ni ions were recorded using in situ XRD experiment, illustrating the potential of this in situ facility. A thin film of C60 was used to test the sample cooling unit. It shows that the phase of the C60 film transforms from a cubic lattice (at room temperature) to a fcc lattice at around T=255 K.

 10. Electrochemical cell for in situ x-ray diffraction under ultrapure conditions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koop, T.; Schindler, W.; Kazimirov, A.

  1998-01-01

  within a few seconds. The oxygen level in the electrolyte is reduced by continuous N(2) flow to less than 0.2% compared to that of a fresh electrolyte. This can be done while rotating the cell by 360 degrees about the surface normal. The electrode potential is accurately measured at the position......An electrochemical cell has been developed for in situ x-ray diffraction from a working electrode under clean conditions equivalent to ultrahigh vacuum conditions of 5 x 10(-10) mbar. The substrate crystals can be prepared ex situ and transferred into the cell under protection of ultrapure water...... of the crystal using a Luggin capillary and a standard reference electrode. We demonstrate the performance of our cell by in situ synchrotron x-ray diffraction measurements on ultrathin Co layers electrodeposited on Cu(001) in an aqueous H(2)SO(4)/CoSO(4) solution. (C) 1998 American Institute of Physics....

 11. Pilot-scale feasibility of petroleum hydrocarbon-contaminated soil in situ bioremediation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walker, J.F. Jr.; Walker, A.B.

  1995-01-01

  An environmental project was conducted to evaluate in situ bioremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soils on Kwajalein Island, a US Army Kwajalein Atoll base in the Republic of the Marshall Islands. Results of laboratory column studies determined that nutrient loadings stimulated biodegradation rates and that bioremediation of hydrocarbon-contaminated soils at Kwajalein was possible using indigenous microbes. The column studies were followed by an ∼10-month on-site demonstration at Kwajalein to further evaluate in situ bioremediation and to determine design and operating conditions necessary to optimize the process. The demonstration site contained low levels of total petroleum hydrocarbons (diesel fuel) in the soil near the ground surface, with concentrations increasing to ∼10,000 mg/kg in the soil near the groundwater. The demonstration utilized 12 in situ plots to evaluate the effects of various combinations of water, air, and nutrient additions on both the microbial population and the hydrocarbon concentration within the treatment plots as a function of depth from the ground surface

 12. Ex situ conservation of plant diversity in the world's botanic gardens.

  Science.gov (United States)

  Mounce, Ross; Smith, Paul; Brockington, Samuel

  2017-10-01

  Botanic gardens conserve plant diversity ex situ and can prevent extinction through integrated conservation action. Here we quantify how that diversity is conserved in ex situ collections across the world's botanic gardens. We reveal that botanic gardens manage at least 105,634 species, equating to 30% of all plant species diversity, and conserve over 41% of known threatened species. However, we also reveal that botanic gardens are disproportionately temperate, with 93% of species held in the Northern Hemisphere. Consequently, an estimated 76% of species absent from living collections are tropical in origin. Furthermore, phylogenetic bias ensures that over 50% of vascular genera, but barely 5% of non-vascular genera, are conserved ex situ. While botanic gardens are discernibly responding to the threat of species extinction, just 10% of network capacity is devoted to threatened species. We conclude that botanic gardens play a fundamental role in plant conservation, but identify actions to enhance future conservation of biodiversity.

 13. Desorption of hydrogen from magnesium hydride: in-situ electron diffraction study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paik, B.; Jones, I.P.; Walton, A.; Mann, V.; Book, D.; Harris, I.R.

  2009-01-01

  The dynamics of a phase change has been studied where electron beam in Transmission Electron Microscope (TEM) has been used to transform MgH 2 into magnesium. A combination of in-situ Electron Diffraction (ED) and an in-situ Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) study under ED mode describes the phase transformation in terms of, respectively, change in the crystal structure and Plasmon energy shift. The orientation relation [001] MgH2 //[-2110] Mg and (-110) MgH2 //(0001) Mg , obtained from the ED study, has been used to propose a model for the movements of magnesium atoms in the structural change to describe the dynamics of the process. The in-situ EELS study has been compared with the existing H-desorption model. The study aims to describe the sorption dynamics of hydrogen in MgH 2 which is a base material for a number of promising hydrogen storage systems. (author)

 14. Situ leaching uranium mining conditions of the pilot phase of the safety management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Wenyuan

  2014-01-01

  With China's large, very large sandstone type uranium deposits have been discovered in the Ordos Basin, Inner Mongolia and its surrounding for uranium mining in the region has been carried out. Sandstone-type uranium mining, mainly used in China is 'to dip' and the technology is relatively mature. Situ leaching mining process, the deposit conditions Test conditions pilot phase, however, limited by cost control and field conditions, equipment shabby, out in the conditions of the pilot phase of security issues in the larger securityrisks. This will be Ordos ongoing test conditions situ leaching uranium mines, for example, raised situ leaching uranium mining conditions of the pilot phase a few safety measures recommended. (author)

 15. In situ feeding rates of plantonic copepods: A comparison of four methods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiørboe, Thomas; Møhlenberg, Flemming; Riisgård, Hans Ulrik

  1985-01-01

  into estimates of in situ algal grazing rates by means of independently estimated gut turnover times, and were compared with chlorophyll and particle-volume grazing rates of animals sampled simultaneously and incubated in water from the collection depth. In addition, egg-production rates of adult females were...... problems of the different methods are discussed, and it is concluded that they all approach representative (although minimum) estimates of in situ feeding rates....

 16. Using the in situ lift-out technique to prepare TEM specimens on a single-beam FIB instrument

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lekstrom, M; McLachlan, M A; Husain, S; McComb, D W; Shollock, B A

  2008-01-01

  Transmission electron microscope (TEM) specimens are today routinely prepared using focussed ion beam (FIB) instruments. Specifically, the lift-out method has become an increasingly popular technique and involves removing thin cross-sections from site-specific locations and transferring them to a TEM grid. This lift-out process can either be performed ex situ or in situ. The latter is mainly carried out on combined dual-beam FIB and scanning electron microscope (SEM) systems whereas conventional single-beam instruments often are limited to the traditional ex situ method. It is nevertheless desirable to enhance the capabilities of existing single-beam instruments to allow for in situ lift-out preparation to be performed since this technique offers a number of advantages over the older ex situ method. A single-beam FIB instrument was therefore modified to incorporate an in situ micromanipulator fitted with a tungsten needle, which can be attached to a cut-out FIB section using ion beam induced platinum deposition. This article addresses the issues of using an ion beam to monitor the in situ manipulation process as well as approaches that can be used to create stronger platinum welds between two objects, and finally, views on how to limit the extent of ion beam damage to the specimen surface.

 17. Constraining processes of landscape change with combined in situ cosmogenic 14C-10Be analysis

  Science.gov (United States)

  Hippe, Kristina

  2017-10-01

  Reconstructing Quaternary landscape evolution today frequently builds upon cosmogenic-nuclide surface exposure dating. However, the study of complex surface exposure chronologies on the 102-104 years' timescale remains challenging with the commonly used long-lived radionuclides (10Be, 26Al, 36Cl). In glacial settings, key points are the inheritance of nuclides accumulated in a rock surface during a previous exposure episode and (partial) shielding of a rock surface after the main deglaciation event, e.g. during phases of glacier readvance. Combining the short-lived in situ cosmogenic 14C isotope with 10Be dating provides a valuable approach to resolve and quantify complex exposure histories and burial episodes within Lateglacial and Holocene timescales. The first studies applying the in situ14C-10Be pair have demonstrated the great benefit from in situ14C analysis for unravelling complex glacier chronologies in various glacial environments worldwide. Moreover, emerging research on in situ14C in sedimentary systems highlights the capacity of combined in situ14C-10Be analysis to quantify sediment transfer times in fluvial catchments or to constrain changes in surface erosion rates. Nevertheless, further methodological advances are needed to obtain truly routine and widely available in situ14C analysis. Future development in analytical techniques has to focus on improving the analytical reproducibility, reducing the background level and determining more accurate muonic production rates. These improvements should allow extending the field of applications for combined in situ14C-10Be analysis in Earth surface sciences and open up a number of promising applications for dating young sedimentary deposits and the quantification of recent changes in surface erosion dynamics.

 18. In-situ measurement of mechanical properties of structural components using cyclic ball indentation technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chatterjee, S.; Madhusoodanan, K.; Panwar, Sanjay; Rupani, B.B.

  2007-01-01

  Material properties of components change during service due to environmental conditions. Measurement of mechanical properties of the components is important for assessing their fitness for service. In many instances, it is not possible to remove sizable samples from the component for doing the measurement in laboratory. In-situ technique for measurement of mechanical properties has great significance in such cases. One of the nondestructive methods that can be adopted for in-situ application is based on cyclic ball indentation technique. It involves multiple indentation cycles (at the same penetration location) on a metallic surface by a spherical indenter. Each cycle consists of indentation, partial unload and reload sequences. Presently, commercial systems are available for doing indentation test on structural component for limited applications. But, there is a genuine need of remotely operable compact in-situ property measurement system. Considering the importance of such applications Reactor Engineering Division of BARC has developed an In-situ Property Measurement System (IProMS), which can be used for in-situ measurement of mechanical properties of a flat or tubular component. This paper highlights the basic theory of measurement, qualification tests on IProMS and results from tests done on flat specimens and tubular component. (author)

 19. Environmental monitoring with in-situ gamma spectrometer; Umweltueberwachung mit in-situ-Gamma-Spektrometer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinhardt, S. [ENVINET GmbH, Haar (Germany)

  2014-01-20

  The in-situ gamma spectroscopy allows large area and continuous monitoring of the radio nuclides and there composition in the environment. In comparison to the gamma dose rate measurement the additional spectral information gives the possibility for a quick and effective action in the case of a man-made radiation exposition in the environment. The knowledge respectively localization of the possible nuclides, which a responsible for the increased dose rate, supports responsible organization in the quick identification of the situation, definition of the actions and tracking of the temporal and local process of the radiation exposition. Due to dedicate actions the risk for people and environment is reduced.

 20. Quantitative histopathological variables in in situ and invasive ductal and lobular carcinomas of the breast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladekarl, M; Sørensen, Flemming Brandt

  1993-01-01

  This study was carried out to compare quantitative histopathological estimates obtained in normal breast epithelium (N = 15), lobular carcinoma in situ (N = 29), ductal carcinoma in situ (N = 24), invasive lobular carcinoma (N = 39), and invasive ductal carcinoma (N = 71) of the female breast....... Using unbiased stereology, the three-dimensional mean nuclear size, v v(nuc), was estimated in routine histological sections, along with morphometric point-counting based estimates of the mean nuclear profile area, aH(nuc), and estimates of the nuclear density index, NI, the mitotic index, MI......) with those obtained in tumors of pure lobular carcinoma in situ (N = 7), only the difference in mean NI reached statistical significance (2p = 0.001). Several significant differences were found between means of quantitative histopathological estimates obtained in normal breast epithelium, pure in situ...

 1. Quantitative histopathological variables in in situ and invasive ductal and lobular carcinomas of the breast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladekarl, M; Sørensen, Flemming Brandt

  1993-01-01

  This study was carried out to compare quantitative histopathological estimates obtained in normal breast epithelium (N = 15), lobular carcinoma in situ (N = 29), ductal carcinoma in situ (N = 24), invasive lobular carcinoma (N = 39), and invasive ductal carcinoma (N = 71) of the female breast....... Using unbiased stereology, the three-dimensional mean nuclear size, v v(nuc), was estimated in routine histological sections, along with morphometric point-counting based estimates of the mean nuclear profile area, aH(nuc), and estimates of the nuclear density index, NI, the mitotic index, MI...... obtained in tumors of pure lobular carcinoma in situ (N = 7), only the difference in mean NI reached statistical significance (2p = 0.001). Several significant differences were found between means of quantitative histopathological estimates obtained in normal breast epithelium, pure in situ lesions...

 2. In situ bioventing in deep soils at arid sites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frishmuth, R.A.; Ratz, J.W.; Blicker, B.R.; Hall, J.F.; Downey, D.C.

  1995-01-01

  In situ bioventing has been shown to be a cost-effective remedial alternative for vadose zone soils. The success of the technology relies on the ability of indigenous soil microorganisms to utilize petroleum hydrocarbon contaminants as a primary metabolic substrate. Soil microbial populations are typically elevated in shallow soils due to an abundance of naturally occurring substrates and nutrients, but may be limited at greater depths due to a lack of these constituents. Therefore, the effectiveness of in situ bioventing is questionable in contaminated soil zones that extend far below the ground surface. Also, because the soil microbial population relies on soil moisture to sustain hydrocarbon degradation, the viability of bioventing is questionable in arid climates, where the soil moisture content is suspected to be minimal

 3. Effect of In-Situ Curing on Compressive Strength of Reactive Powder Concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bali Ika

  2016-01-01

  Full Text Available A development of Reactive Powder Concrete (RPC currently is the use of quartz powder as a stabilizing agent with the content to cement ratio of 30% and steam curing method in an autoclave temperature of 250ºC which produced a high compressive strength of 180 MPa. That RPC can be generated due to one reason for using the technique of steam curing in an autoclave in the laboratory. This study proposes in-situ curing method in order the curing can be applied in the field and with a reasonable compressive strength results of RPC. As the benchmarks in this study are the curing methods in laboratory that are steam curing of 90°C for 8 hours (C1, and water curing for 28 days (C2. For the in-situ curing methods that are covering with tarpaulins and flowed steam of 3 hours per day for 7 days (C3, covering with wet sacks for 28 days (C4, and covering with wet sacks for 28 days for specimen with unwashed sand as fine aggregate (C5. The comparison of compressive strength of the specimens in this study showed compressive strength of RPC with in-situ steam curing (101.64 MPa close to the compressive strength of RPC with steam curing in the laboratory with 8.2% of different. While in-situ wet curing compared with the water curing in laboratory has the different of 3.4%. These results indicated that the proposed in-situ curing methods are reasonable good in term of the compressive strength that can be achieved.

 4. The treatment of in situ breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fentiman, I.S.

  1989-01-01

  Carcinoma in situ is the earliest histologically recognisable form of malignancy and as such provides an opportunity to treat the disease in a curative way. The two major variants, ductal carcinoma in situ (DCIS) and lobular carcinoma in situ (LCIS) will be considered separately as the two conditions have divergent natural histories. DCIS is increasing in incidence since microcalcification may be detected radiologically in the screening of asymptomatic women. The extent of microcalcification may not indicate the extent of disease. It has yet to be determined whether there is a difference in behaviour of the tumour forming and the asymptomatic types of DCIS. After a biopsy has shown DCIS there will be residual DCIS at the biopsy site in one-third of patients, and multifocal DCIS in another third. A coexistent infiltrating carcinoma may be present in up to 16%. Due to sampling problems areas of invasion may be missed. Axillary nodal metastases are found in only 1% of patients with histological DCIS. Radical surgery by total or modified mastectomy is almost curative, but 3% of patients will die of metastases. Taking results of uncontrolled trials, local relapse rates are as follows: excision alone 50%, wide excision 30%, wide excision plus radiotherapy 20%. Two prospective trials are underway run by the EORTC and NSABP in which patients with DCIS are treated by wide excision with or without external radiotherapy. LCIS is usually an incidental finding with a bilateral predisposition to subsequent infiltrating carcinomas. Curative procedures such as bilateral mastectomy with reconstruction may represent overtreatment. A systemic rather than local approach would seem appropriate and a trial is now underway run by the EORTC in which patients with histologically confirmed LCIS are randomised to observation alone or to receive tamoxifen 20 mg daily for 5 years. (orig./MG)

 5. In-situ testing methods using radioactive tracers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sauzay, G.

  1976-01-01

  Some typical applications of tracer techniques in hydrology are presented: study of the extraction of sands and gravels in a estuary; in-situ study of the transport of sediments by the swell at a depth ranging from 8 to 22m; study of the transport of sands on the site Bonne Anse - Saint Palais [fr

 6. [Study of the phase transformation of TiO2 with in-situ XRD in different gas].

  Science.gov (United States)

  Ma, Li-Jing; Guo, Lie-Jin

  2011-04-01

  TiO2 sample was prepared by sol-gel method from chloride titanium. The phase transformation of the prepared TiO2 sample was studied by in-situ XRD and normal XRD in different gas. The experimental results showed that the phase transformation temperatures of TiO2 were different under in-situ or normal XRD in different kinds of gas. The transformation of amorphous TiO2 to anatase was controlled by kinetics before 500 degrees C. In-situ XRD showed that the growth of anatase was inhibited, but the transformation of anatase to rutile was accelerated under inactive nitrogen in contrast to air. Also better crystal was obtained under hydrogen than in argon. These all showed that external oxygen might accelerate the growth of TiO2, but reduced gas might partly counteract the negative influence of lack of external oxygen. The mechanism of phase transformation of TiO2 was studied by in-situ XRD in order to control the structure in situ.

 7. Role of in-situ simulation for training in healthcare: opportunities and challenges.

  Science.gov (United States)

  Kurup, Viji; Matei, Veronica; Ray, Jessica

  2017-12-01

  Simulation has now been acknowledged as an important part of training in healthcare, and most academic hospitals have a dedicated simulation center. In-situ simulation occurs in patient care units with scenarios involving healthcare professionals in their actual working environment. The purpose of this review is to describe the process of putting together the components of in-situ simulation for training programs and to review outcomes studied, and challenges with this approach. In-situ simulation has been used to 'test-drive' new centers, train personnel in new procedures in existing centers, for recertification training and to uncover latent threats in clinical care areas. It has also emerged as an attractive alternative to traditional simulations for institutions that do not have their own simulation center. In-situ simulation can be used to improve reliability and safety especially in areas of high risk, and in high-stress environments. It is also a reasonable and attractive alternative for programs that want to conduct interdisciplinary simulations for their trainees and faculty, and for those who do not have access to a fully functional simulation center. Further research needs to be done in assessing effectiveness of training using this method and the effect of such training on clinical outcomes.

 8. In-situ containment and stabilization of buried waste: Annual report FY 1994

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allan, M.L.; Kukacka, L.E.

  1994-10-01

  The two landfills of specific interest are the Chemical Waste Landfill (CWL) and the Mixed Waste Landfill (MWL), both located at Sandia National Laboratory. The work is comprised of two subtasks: (1) In-Situ Barriers and (2) In-Situ Stabilization of Contaminated Soils. The main environmental concern at the CWL is a chromium plume resulting from disposal of chromic acid and chromic sulfuric acid into unlined pits. This program has investigated means of in-situ stabilization of chromium contaminated soils and placement of containment barriers around the CWL. The MWL contains a plume of tritiated water. In-situ immobilization of tritiated water with cementitious grouts was not considered to be a method with a high probability of success and was not pursued. This is discussed further in Section 5.0. Containment barriers for the tritium plume were investigated. FY 94 work focused on stabilization of chromium contaminated soil with blast furnace slag modified grouts to bypass the stage of pre-reduction of Cr(6), barriers for tritiated water containment at the MWL, continued study of barriers for the CWL, and jet grouting field trials for CWL barriers at an uncontaminated site at SNL. Cores from the FY 93 permeation grouting field trails were also tested in FY 94

 9. In situ gel systems as 'smart' carriers for sustained ocular drug delivery.

  Science.gov (United States)

  Agrawal, Ashish Kumar; Das, Manasmita; Jain, Sanyog

  2012-04-01

  In situ gel systems refer to a class of novel delivery vehicles, composed of natural, semisynthetic or synthetic polymers, which present the unique property of sol-gel conversion on receipt of biological stimulus. The present review summarizes the latest developments in in situ gel technology, with regard to ophthalmic drug delivery. Starting with the mechanism of ocular absorption, the review expands on the fabrication of various polymeric in situ gel systems, made up of two or more polymers presenting multi-stimuli sensitivity, coupled with other interesting features, such as bio-adhesion, enhanced penetration or sustained release. Various key issues and challenges in this area have been addressed and critically analyzed. The advent of in situ gel systems has inaugurated a new transom for 'smart' ocular delivery. By virtue of possessing stimuli-responsive phase transition properties, these systems can easily be administered into the eye, similar to normal eye drops. Their unique gelling properties endow them with special features, such as prolonged retention at the site of administration, followed by sustained drug release. Despite the superiority of these systems as compared with conventional ophthalmic formulations, further investigations are necessary to address the toxicity issues, so as to minimize regulatory hurdles during commercialization.

 10. Application of in situ measurement for site remediation and final status survey of decommissioning KRR site

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hong, Sang Bum; Nam, Jong Soo; Choi, Yong Suk; Seo, Bum Kyoung; Moon, Jei Kwon [Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon (Korea, Republic of)

  2016-06-15

  In situ gamma spectrometry has been used to measure environmental radiation, assumptions are usually made about the depth distribution of the radionuclides of interest in the soil. The main limitation of in situ gamma spectrometry lies in determining the depth distribution of radionuclides. The objective of this study is to develop a method for subsurface characterization by in situ measurement. The peak to valley method based on the ratio of counting rate between the photoelectric peak and Compton region was applied to identify the depth distribution. The peak to valley method could be applied to establish the relation between the spectrally derived coefficients (Q) with relaxation mass per unit area (β) for various depth distribution in soil. The in situ measurement results were verified by MCNP simulation and calculated correlation equation. In order to compare the depth distributions and contamination levels in decommissioning KRR site, in situ measurement and sampling results were compared. The in situ measurement results and MCNP simulation results show a good correlation for laboratory measurement. The simulation relationship between Q and source burial for the source layers have exponential relationship for a variety depth distributions. We applied the peak to valley method to contaminated decommissioning KRR site to determine a depth distribution and initial activity without sampling. The observed results has a good correlation, relative error between in situ measurement with sampling result is around 7% for depth distribution and 4% for initial activity. In this study, the vertical activity distribution and initial activity of {sup 137}Cs could be identifying directly through in situ measurement. Therefore, the peak to valley method demonstrated good potential for assessment of the residual radioactivity for site remediation in decommissioning and contaminated site.

 11. 2016 CSSE L3 Milestone: Deliver In Situ to XTD End Users

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patchett, John M. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Nouanesengsy, Boonthanome [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Fasel, Patricia Kroll [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Ahrens, James Paul [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-09-13

  This report summarizes the activities in FY16 toward satisfying the CSSE 2016 L3 milestone to deliver in situ to XTD end users of EAP codes. The Milestone was accomplished with ongoing work to ensure the capability is maintained and developed. Two XTD end users used the in situ capability in Rage. A production ParaView capability was created in the HPC and Desktop environment. Two new capabilities were added to ParaView in support of an EAP in situ workflow. We also worked with various support groups at the lab to deploy a production ParaView in the LANL environment for both desktop and HPC systems. . In addition, for this milestone, we moved two VTK based filters from research objects into the production ParaView code to support a variety of standard visualization pipelines for our EAP codes.

 12. In situ experiments for disposal of radioactive wastes in deep geological formations

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-12-01

  This report reviews the current status of in-situ experiments undertaken to assess various concepts for disposal of spent fuel and reprocessed high-level waste in deep geological formations. Specifically it describes in-situ experiments in three geological formations - clay, granite and domed salt. The emphasis in this report is on the in-situ experiments which deal with the various issues related to the near-field effects in a repository and the geological environment immediately surrounding the repository. These near-field effects are due to the disturbance caused by both the construction of the repository and the waste itself. The descriptions are drawn primarily from four underground research facilities: the Underground Experimental Facility, Belgium (clay), the Stripa Project, Sweden and the Underground Research Laboratory, Canada (granite) and the Asse Mine, Federal Republic of Germany (salt). 54 refs, figs and tab

 13. AFM cantilever with in situ renewable mercury microelectrode

  NARCIS (Netherlands)

  Schön, Peter Manfred; Geerlings, J.; Tas, Niels Roelof; Sarajlic, Edin

  2013-01-01

  We report here first results obtained on a novel, in situ renewable mercury microelectrode integrated into an atomic force microscopy (AFM) cantilever. Our approach is based on a fountain pen probe with appropriate dimensions enabling reversible filling with(nonwetting) mercury under changing the

 14. Assessment of In-Situ Natural Dendroremediation Capability of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Assessment of In-Situ Natural Dendroremediation Capability of Rhizophora racemosa in a Heavy Metal Polluted Mangrove Forest, Rivers State, Nigeria. ... Many of these noxious substances have been noted to be removable from polluted environment through proper application of phytoremediation techniques, particularly ...

 15. Study of lixiviant damage of a sandstone deposit during in-situ leaching of uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liao Wensheng; Wang Limin; Jiang Yan; Jiang Guoping; Tan Yahui

  2014-01-01

  The permeability of sandstone deposit is a key factor for economical uranium recovery during in-situ leaching uranium. Low permeability sandstone uranium deposits behave low push-pull capacity, and show formation damage in leaching operations. It is important to study formation damage of permeability, therefore, and to stabilize even improve the push-pull power of drillholes during in-situ leaching. In this paper, formation damage caused by lixiviants was investigated based on a low permeability sandstone uranium deposit. The resulted showed that, under the conditions of in-situ leaching, the salinity of leaching fluid has no harm to formation permeability, on the contrary, the increment of salinity of lixiviant during in-situ leaching improve the permeability of the deposit. The alkalinity, hydrogen peroxide and productivity of the lixiviant cause no significant formation damage. But the fine particles in the lixiviant shows formation damage significantly, and the quantity of the particles should be controlled during production. (authors)

 16. In-situ ellipsometric characterization of the growth of porous anisotropic nanocrystalline ZnO layers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laha, P., E-mail: plaha@vub.ac.be; Terryn, H.; Ustarroz, J., E-mail: justarro@vub.ac.be [Research Group Electrochemical and Surface Engineering (SURF), Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene, Brussels (Belgium); Nazarkin, M. Y., E-mail: mikleo@mail.ru; Gavrilov, S. A. [Department of Materials of Functional Electronics (MFE), National Research University of Electronic Technology, Bld. 5, Pas. 4806, Zelenograd, Moscow 124498 (Russian Federation); Volkova, A. V.; Simunin, M. M. [Department of Quantum Physics and Nanoelectronics (QPN), National Research University of Electronic Technology, Bld. 5, Pas. 4806, Zelenograd, Moscow 124498 (Russian Federation)

  2015-03-09

  ZnO films have increasingly been in the spotlight due to their largely varied electro-physical and optical properties. For several applications, porous anisotropic nanocrystalline layers are especially interesting. To study the growth kinetics of such films during different fabrication processes, a powerful non-destructive in-situ technique is required. In this work, both ex-situ and in-situ spectroscopic ellipsometry are used along with advanced modelling techniques that are able to take both the anisotropy and the porosity of the films into account. Scanning electron microscopy, along with nitrogen absorption methods for measuring porosity, validated the ellipsometric data and proposed model. The film, grown by chemical bath deposition, was monitored from around 700 to 1800 nm in thickness. This same principle can now be used to monitor any other porous and/or anisotropic structure in an effective in-situ manner, e.g., growth of porous anodic aluminium oxides, nano-porous silica films, etc.

 17. An integrated numerical and physical modeling system for an enhanced in situ bioremediation process

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang, Y.F.; Huang, G.H.; Wang, G.Q.; Lin, Q.G.; Chakma, A.

  2006-01-01

  Groundwater contamination due to releases of petroleum products is a major environmental concern in many urban districts and industrial zones. Over the past years, a few studies were undertaken to address in situ bioremediation processes coupled with contaminant transport in two- or three-dimensional domains. However, they were concentrated on natural attenuation processes for petroleum contaminants or enhanced in situ bioremediation processes in laboratory columns. In this study, an integrated numerical and physical modeling system is developed for simulating an enhanced in situ biodegradation (EISB) process coupled with three-dimensional multiphase multicomponent flow and transport simulation in a multi-dimensional pilot-scale physical model. The designed pilot-scale physical model is effective in tackling natural attenuation and EISB processes for site remediation. The simulation results demonstrate that the developed system is effective in modeling the EISB process, and can thus be used for investigating the effects of various uncertainties. - An integrated modeling system was developed to enhance in situ bioremediation processes

 18. Genetic approaches refine ex situ lowland tapir (Tapirus terrestris) conservation.

  Science.gov (United States)

  Gonçalves da Silva, Anders; Lalonde, Danielle R; Quse, Viviana; Shoemaker, Alan; Russello, Michael A

  2010-01-01

  Ex situ conservation management remains an important tool in the face of continued habitat loss and global environmental change. Here, we use microsatellite marker variation to evaluate conventional assumptions of pedigree-based ex situ population management and directly inform a captive lowland tapir breeding program within a range country. We found relatively high levels of genetic variation (N(total) = 41; mean H(E) = 0.67 across 10 variable loci) and little evidence for relatedness among founder individuals (N(founders) = 10; mean relatedness = -0.05). Seven of 29 putative parent-offspring relationships were excluded by parentage analysis based on allele sharing, and we identified 2 individuals of high genetic value to the population (mk situ conservation.

 19. Optimization and evaluation of thermoresponsive diclofenac sodium ophthalmic in situ gels.

  Science.gov (United States)

  Asasutjarit, Rathapon; Thanasanchokpibull, Suthira; Fuongfuchat, Asira; Veeranondha, Sukitaya

  2011-06-15

  This work was conducted to optimize and evaluate Pluronic F127-based thermoresponsive diclofenac sodium ophthalmic in situ gels (DS in situ gel). They were prepared by cold method and investigated their physicochemical properties i.e., pH, flow ability, sol-gel transition temperature, gelling capacity and rheological properties. An optimized formulation was selected and investigated its physicochemical properties before and after autoclaving, eye irritation potency in SIRC cells and rabbits. In vivo ophthalmic absorption was performed in rabbits. It was found that physicochemical properties of DS in situ gels were affected by formulation compositions. Increment of Pluronic F127 content decreased sol-gel transition temperature of the products while increase in Pluronic F68 concentration tended to increase sol-gel transition temperature. In this study, Carbopol 940 did not affect sol-gel transition temperature but it affected transparency, pH, and gelling capacity of the products. The optimized formulation exhibited sol-gel transition at 32.6 ± 1.1 °C with pseudoplastic flow behavior. It was lost diclofenac sodium content during autoclaving. However, it was accepted as safe for ophthalmic use and could increase diclofenac sodium bioavailability in aqueous humor significantly. In conclusion, the optimized DS in situ gel had potential for using as an alternative to the conventional diclofenac sodium eye drop. However, autoclaving was not a suitable sterilization method for this product. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. In Situ Live-Cell Nucleus Fluorescence Labeling with Bioinspired Fluorescent Probes.

  Science.gov (United States)

  Ding, Pan; Wang, Houyu; Song, Bin; Ji, Xiaoyuan; Su, Yuanyuan; He, Yao

  2017-08-01

  Fluorescent imaging techniques for visualization of nuclear structure and function in live cells are fundamentally important for exploring major cellular events. The ideal cellular labeling method is capable of realizing label-free, in situ, real-time, and long-term nucleus labeling in live cells, which can fully obtain the nucleus-relative information and effectively alleviate negative effects of alien probes on cellular metabolism. However, current established fluorescent probes-based strategies (e.g., fluorescent proteins-, organic dyes-, fluorescent organic/inorganic nanoparticles-based imaging techniques) are unable to simultaneously realize label-free, in situ, long-term, and real-time nucleus labeling, resulting in inevitable difficulties in fully visualizing nuclear structure and function in live cells. To this end, we present a type of bioinspired fluorescent probes, which are highly efficacious for in situ and label-free tracking of nucleus in long-term and real-time manners. Typically, the bioinspired polydopamine (PDA) nanoparticles, served as fluorescent probes, can be readily synthesized in situ within live cell nucleus without any further modifications under physiological conditions (37 °C, pH ∼7.4). Compared with other conventional nuclear dyes (e.g., propidium iodide (PI), Hoechst), superior spectroscopic properties (e.g., quantum yield of ∼35.8% and high photostability) and low cytotoxicity of PDA-based probes enable long-term (e.g., 3 h) fluorescence tracking of nucleus. We also demonstrate the generality of this type of bioinspired fluorescent probes in different cell lines and complex biological samples.

 1. In situ Raman spectroscopy for growth monitoring of vertically aligned multiwall carbon nanotubes in plasma reactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labbaye, T.; Gaillard, M.; Lecas, T.; Kovacevic, E.; Boulmer-Leborgne, Ch.; Guimbretière, G. [GREMI, Université-CNRS, BP6744, 45067 Orléans Cedex 2 (France); Canizarès, A.; Raimboux, N.; Simon, P.; Ammar, M. R., E-mail: mohamed-ramzi.ammar@cnrs-orleans.fr [CNRS, CEMHTI UPR3079, Univ. Orléans, F-45071 Orléans Cedex 2 (France); Strunskus, T. [Institute of Material Science, Chritian-Albrechts-University of Kiel, D-24143 Kiel (Germany)

  2014-11-24

  Portable and highly sensitive Raman setup was associated with a plasma-enhanced chemical vapor deposition reactor enabling in situ growth monitoring of multi-wall carbon nanotubes despite the combination of huge working distance, high growth speed and process temperature and reactive plasma condition. Near Edge X-ray absorption fine structure spectroscopy was used for ex situ sample analysis as a complementary method to in situ Raman spectroscopy. The results confirmed the fact that the “alternating” method developed here can accurately be used for in situ Raman monitoring under reactive plasma condition. The original analytic tool can be of great importance to monitor the characteristics of these nanostructured materials and readily define the ultimate conditions for targeted results.

 2. High-reliability emergency response teams in the hospital: improving quality and safety using in situ simulation training.

  Science.gov (United States)

  Wheeler, Derek S; Geis, Gary; Mack, Elizabeth H; LeMaster, Tom; Patterson, Mary D

  2013-06-01

  In situ simulation training is a team-based training technique conducted on actual patient care units using equipment and resources from that unit, and involving actual members of the healthcare team. We describe our experience with in situ simulation training in a major children's medical centre. In situ simulations were conducted using standardised scenarios approximately twice per month on inpatient hospital units on a rotating basis. Simulations were scheduled so that each unit participated in at least two in situ simulations per year. Simulations were conducted on a revolving schedule alternating on the day and night shifts and were unannounced. Scenarios were preselected to maximise the educational experience, and frequently involved clinical deterioration to cardiopulmonary arrest. We performed 64 of the scheduled 112 (57%) in situ simulations on all shifts and all units over 21 months. We identified 134 latent safety threats and knowledge gaps during these in situ simulations, which we categorised as medication, equipment, and/or resource/system threats. Identification of these errors resulted in modification of systems to reduce the risk of error. In situ simulations also provided a method to reinforce teamwork behaviours, such as the use of assertive statements, role clarity, performance of frequent updating, development of a shared mental model, performance of independent double checks of high-risk medicines, and overcoming authority gradients between team members. Participants stated that the training programme was effective and did not disrupt patient care. In situ simulations can identify latent safety threats, identify knowledge gaps, and reinforce teamwork behaviours when used as part of an organisation-wide safety programme.

 3. Treatment of hazardous metals by in situ vitrification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koegler, S.S.; Buelt, J.L.

  1989-02-01

  Soils contaminated with hazardous metals are a significant problem to many Defense Program sites. Contaminated soils have ranked high in assessments of research and development needs conducted by the Hazardous Waste Remedial Action Program (HAZWRAP) in FY 1988 and FY 1989. In situ vitrification (ISV) is an innovative technology suitable for stabilizing soils contaminated with radionuclides and hazardous materials. Since ISV treats the material in place, it avoids costly and hazardous preprocessing exhumation of waste. In situ vitrification was originally developed for immobilizing radioactive (primarily transuranic) soil constituents. Tests indicate that it is highly useful also for treating other soil contaminants, including hazardous metals. The ISV process produces an environmentally acceptable, highly durable glasslike product. In addition, ISV includes an efficient off-gas treatment system that eliminates noxious gaseous emissions and generates minimal hazardous byproducts. This document reviews the Technical Basis of this technology. 5 refs., 7 figs., 2 tabs

 4. In-situ leach mining: the next quantum leap?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hancock, S.

  1988-01-01

  The opportunities and problems which in-situ leach mining technology presents to the mining industry are considered. These are exemplified by concerns addressed in the development of a proposal to mine uranium by in-situ leach techniques at Beverley in South Australia. The technique proposed at Beverley will use sulphuric acid with hydrogen peroxide or dissolved oxygen as the lixivient. Pre-treatment of the aquifer will be necessary to remove excess calcium carbonate, and the system will employ a slightly overpumped output of fluid through the wellfield to reduce the risk of excursions of mining solutions. The input and output patterns will also be varied to take account of the hydrogeological conditions such as confining bed thickness and permeability. Much study has been directed towards the post mining condition of the ore zone and the threat it may pose to the water resources of the region. 10 refs., 1 fig

 5. Multiscale Stochastic Fracture Mechanics of Composites Informed by In-situ XCT Tests

  Science.gov (United States)

  2016-02-02

  interfacial fracture ) in CFRP was recently found in the fuselages of Dreamliner 787, and two types of cracks were found in the rib feet brackets...AFRL-AFOSR-UK-TR-2016-0003 Multiscale Stochastic Fracture Mechanics of Composites Informed by In-situ XCT Tests Zhenjun Yang UNIVERSITY OF MANCHESTER...Multiscale Stochastic Fracture Mechanics of Composites Informed by In-situ XCT Tests 5a. CONTRACT NUMBER EOARD 12-2100 5b. GRANT NUMBER F8655-12-1

 6. In situ zymography.

  Science.gov (United States)

  George, Sarah J; Johnson, Jason L

  2010-01-01

  In situ zymography is a unique laboratory technique that enables the localisation of matrix-degrading metalloproteinase (MMP) activity in histological sections. Frozen sections are placed on glass slides coated with fluorescently labelled matrix proteins. After incubation MMP activity can be observed as black holes in the fluorescent background due to proteolysis of the matrix protein. Alternatively frozen sections can be incubated with matrix proteins conjugated to quenched fluorescein. Proteolysis of the substrate by MMPs leads to the release of fluorescence. This technique can be combined with immunohistochemistry to enable co-location of proteins such as cell type markers or other proteins of interest. Additionally, this technique can be adapted for use with cell cultures, permitting precise location of MMP activity within cells, time-lapse analysis of MMP activity and analysis of MMP activity in migrating cells.

 7. In-situ vitrification: pilot-scale development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Timmerman, C.L.; Brouns, R.A.; Buelt, J.L.; Oma, K.H.

  1983-01-01

  Pacific Northwest Laboratory (PNL) is developing in-situ vitrification (ISV) as an in-place stabilization technique for buried radioactive and hazardous chemical wastes. The process melts the wastes and surrounding soil to produce a durable glass and crystalline waste form. These in situ vitrification process development testing and product evaluation studies are being conducted for the U.S. Department of Energy. This report discusses the results of four ISV pilot-scale field tests simulating radioactive and hazardous waste site conditions. The primary objectives of the field tests were to: demonstrate process scale-up from engineering-scale laboratory tests; verify equipment performance of the power system, electrodes and off-gas system; characterize the behavior of simulated wastes in the vitrified soil; identify waste losses to the off-gas system; and evaluate waste form durability. Test results have been encouraging. Process scaleup has been successfully demonstrated, with equipment and electrode performance equally as successful. The off-gas system effectively contained any volatile or entrained hazardous species. Vitrified soil analysis also indicated effective containment and a homogeneous distribution of nonradioactive radionuclide and hazardous waste simulants due to convective mixing during vitrification. Waste form leaching studies revealed that the ISV product has a durability similar to Pyrex glass

 8. Tunable photonic cavities for in-situ spectroscopic trace gas detection

  Science.gov (United States)

  Bond, Tiziana; Cole, Garrett; Goddard, Lynford

  2012-11-13

  Compact tunable optical cavities are provided for in-situ NIR spectroscopy. MEMS-tunable VCSEL platforms represents a solid foundation for a new class of compact, sensitive and fiber compatible sensors for fieldable, real-time, multiplexed gas detection systems. Detection limits for gases with NIR cross-sections such as O.sub.2, CH.sub.4, CO.sub.x and NO.sub.x have been predicted to approximately span from 10.sup.ths to 10s of parts per million. Exemplary oxygen detection design and a process for 760 nm continuously tunable VCSELS is provided. This technology enables in-situ self-calibrating platforms with adaptive monitoring by exploiting Photonic FPGAs.

 9. Location specific in situ TEM straining specimens made using FIB

  International Nuclear Information System (INIS)

  Field, R.D.; Papin, P.A.

  2004-01-01

  A method has been devised and demonstrated for producing in situ straining specimens for the transmission electron microscope (TEM) from specific locations in a sample using a dual-beam focused ion beam (FIB) instrument. The specimen is removed from a polished surface in the FIB using normal methods and then attached to a pre-fabricated substrate in the form of a modified TEM tensile specimen. In this manner, specific features of the microstructure of a polished optical mount can be selected for in situ tensile straining. With the use of electron backscattered diffraction (EBSD), this technique could be extended to select specific orientations of the specimen as well

 10. Remediation by in-situ solidification/stabilisation of Ardeer landfill, Scotland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wyllie, M.; Esnault, A.; Barker, P.

  1997-01-01

  The Ardeer Landfill site at ICI Explosives factory on the west coast of Scotland had been a repository for waste from the site for 40 years. In order to safeguard the local environment ICI Explosives, with approval of Local Authorities and the Clyde River Purification Board put into action a programme of investigation and planning which culminated in the in-situ treatment of 10,000 m3 of waste within the landfill by a deep mixing method using the open-quotes Colmixclose quotes system. The paper describes in varying degrees of detail the remediation from investigation to the execution of the in-situ stabilisation and presents the post construction monitoring results

 11. In situ polymerization of monomers for polyphenylquinoxaline/graphite fiber composites

  Science.gov (United States)

  Serafini, T. T.; Delvigs, P.; Vannucci, R. D.

  1974-01-01

  Methods currently used to prepare fiber reinforced, high temperature resistant polyphenylquinoxaline (PPQ) composites employ extremely viscous, low solids content solutions of high molecular weight PPQ polymers. An improved approach, described in this report, consists of impregnating the fiber with a solution of the appropriate monomers instead of a solution of previously synthesized high molecular weight polymer. Polymerization of the monomers occurs in situ on the fiber during the solvent removal and curing stages. The in situ polymerization approach greatly simplifies the fabrication of PPQ graphite fiber composites. The use of low viscosity monomeric type solutions facilitates fiber wetting, permits a high solids content, and eliminates the need for prior polymer synthesis.

 12. Demonstration testing and evaluation of in situ heating of soil

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-01-01

  This document describes the Quality Assurance Project Plan (QAPP) for IITRI Project C06787 entitled open-quotes Demonstration Testing and Evaluation of In Situ Heating of Soilclose quotes. A work plan for the above mentioned work was previously submitted. This QAPP describes the sampling and analysis of soil core-samples obtained from the K-25 Site (Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant) where an in-situ heating and soil decontamination demonstration experiment will be performed. Soil samples taken before and after the experiment will be analyzed for selected volatile organic compounds. The Work Plan mentioned above provides a complete description of the demonstration site, the soil sampling plan, test plan, etc

 13. Comparison of GRACE with in situ hydrological measurement data ...

  African Journals Online (AJOL)

  Comparison of GRACE with in situ hydrological measurement data shows storage depletion in Hai River basin, Northern China. ... of the world, their application in conjunction with hydrological models could improve hydrological studies.

 14. Development of In Situ Infrared Spectroelectrochemical Techniques: Application to Lithium Intercalation Reactions in Electrode Materials

  National Research Council Canada - National Science Library

  Frech, Roger

  2007-01-01

  .... The transition between LiFePO4 and FePO4 could easily be followed in the in situ spectra. An industrially available coin cell was modified to facilitate routine in situ Raman measurements of lithium batteries...

 15. Characterization of alginate-brushite in-situ hydrogel composites

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dabiri, Seyed Mohammad Hossein [Department of Informatics, Bioengineering, Robotics, and System Engineering, University of Genoa, Genoa (Italy); Lagazzo, Alberto; Barberis, Fabrizio [Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering, University of Genoa, Genoa (Italy); Farokhi, Mehdi [National Cell Bank of Iran, Pasteur Institute of Iran, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Finochio, Elisabetta [Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering, University of Genoa, Genoa (Italy); Pastorino, Laura [Department of Informatics, Bioengineering, Robotics, and System Engineering, University of Genoa, Genoa (Italy)

  2016-10-01

  In the present study alginate-brushite composite hydrogels were in-situ synthetized and characterized with respect to preparation parameters. Specifically, the influence of initial pH value and initial concentration of phosphate precursor on the in-situ fabrication of the composite hydrogel were taken into account. The composite hydrogels were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric (TGA, DTG) and differential thermal analysis (DTA). Finally, the cell viability tests were carried out (MTT) over the incubation time period of 3, 7, and 14 days. The results revealed that the formation and the crystalline stability of brushite were highly dependent on the initial pH value. It was shown that as the pH reached to the value of 6, characteristics peaks of brushite appeared in the FTIR spectra. Besides, the XRD and thermal analysis results were in a good accordance with those of FTIR. In addition, the SEM images demonstrated that the plate like brushite was formed inside the alginate matrix. Also, a considerable impact of pH variation on the biocompatibility of samples was noticed so that the majority of samples especially those prepared in the acidic conditions were toxic. - Highlights: • Alginate-brushite hydrogel composites were obtained through an in-situ process • The brushite crystals started forming at pH value of 6 • The increase in the initial concentration of phosphate precursor resulted in more crystalline structure • Samples prepared at pH value of 8 had the most stable crystalline structure • Brushite crystals promoted the biocompatibility of alginate.

 16. Common Fluorescence In Situ Hybridization Applications in Cytology.

  Science.gov (United States)

  Savic, Spasenija; Bubendorf, Lukas

  2016-12-01

  - Fluorescence in situ hybridization (FISH) is a well-established method for detection of genomic aberrations in diagnostic, prognostic, and predictive marker testing. - To review common applications of FISH in cytology. - The published literature was reviewed. - Cytology is particularly well suited for all kinds of FISH applications, which is highlighted in respiratory tract cytology with an increasing demand for predictive FISH testing in lung cancer. Fluorescence in situ hybridization is the gold standard for detection of predictive anaplastic lymphoma kinase gene (ALK) rearrangements, and the same evaluation criteria as in histology apply to cytology. Several other gene rearrangements, including ROS proto-oncogene 1 receptor tyrosine kinase (ROS1), are becoming clinically important and share the same underlining cytogenetic mechanisms with ALK. MET amplification is one of the most common mechanisms of acquired resistance to epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors and can be targeted by crizotinib. As genomic aberrations are a hallmark of malignant cells, FISH is a valuable objective ancillary diagnostic tool. In urinary tract cytology, atypical urothelial cells equivocal for malignancy are a common diagnostic dilemma and multitarget FISH can help clarify such cells. Diagnosis of malignant mesothelioma remains one of the most challenging fields in effusion cytology, and ancillary FISH is useful in establishing the diagnosis. Fluorescence in situ hybridization is a morphology-based technique, and the prerequisite for reliable FISH results is a targeted evaluation of the cells in question (eg, cancer or atypical cells). Cytopathologists and cytotechnicians should therefore be involved in molecular testing in order to select the best material and to provide their morphologic expertise.

 17. A new in situ model to study erosive enamel wear, a clinical pilot study.

  NARCIS (Netherlands)

  Ruben, J.L.; Truin, G.J.; Bronkhorst, E.M.; Huysmans, M.C.D.N.J.M.

  2017-01-01

  OBJECTIVES: To develop an in situ model for erosive wear research which allows for more clinically relevant exposure parameters than other in situ models and to show tooth site-specific erosive wear effect of an acid challenge of orange juice on enamel. METHODS: This pilot study included 6

 18. Process for in-situ leaching of uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Espenscheid, W.F.; Yan, F.Y.

  1983-01-01

  The present invention relates to the recovery of uranium from subterranean ore deposits, and more particularly to an in-situ leaching operation employing an aqueous solution of sulfuric acid and carbon dioxide as the lixiviant. Uranium is solubilized in the lixiviant as it traverses the subterranean uranium deposit. The lixiviant is subsequently recovered and treated to remove the uranium

 19. The application of geophysical logging at in-situ leaching uranium mine in China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Zeyao; Xu Shusheng; Li Zhongqiu

  1999-01-01

  The status of work, instrument and method employed for geophysical logging in different stages at in-situ leaching uranium mine are discussed and the development of software, electrical current logging and gamma ray logging are presented based on the requirement of in-situ leaching of uranium. In addition, new function and method with regard to home instrument are proposed for future work

 20. Improved performance of GaN based light emitting diodes with ex-situ sputtered AlN nucleation layers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuo-Wei Chen

  2016-04-01

  Full Text Available The crystal quality, electrical and optical properties of GaN based light emitting diodes (LEDs with ex-situ sputtered physical vapor deposition (PVD aluminum nitride (AlN nucleation layers were investigated. It was found that the crystal quality in terms of defect density and x-ray diffraction linewidth was greatly improved in comparison to LEDs with in-situ low temperature GaN nucleation layer. The light output power was 3.7% increased and the reverse bias voltage of leakage current was twice on LEDs with ex-situ PVD AlN nucleation layers. However, larger compressive strain was discovered in LEDs with ex-situ PVD AlN nucleation layers. The study shows the potential and constrain in applying ex-situ PVD AlN nucleation layers to fabricate high quality GaN crystals in various optoelectronics.