WorldWideScience

Sample records for silicon vpliv termyichnogo

 1. VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

  OpenAIRE

  Vučak, Petra

  2009-01-01

  Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učink...

 2. VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Mateja

  2016-01-01

  Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zve...

 3. VPLIV VAN DER WAALSOVIH SIL NA TVORBO ASOCIIRANIH MOLEKUL

  OpenAIRE

  Kuster, Bernarda

  2014-01-01

  Namen diplomske naloge je preučiti vpliv van der Waalsovih sil na tvorbo asociiranih molekul. V ta namen smo izbrali površinsko aktivne snovi, ki imajo amfifilne lastnosti in vplivajo na povšinske in medfazne napetosti ter pri določeni koncentraciji, imenovani kritična micelna koncentracija (CMC), tvorijo molekulske skupke, ki jim pravimo micele. Kritično micelno koncentracijo smo določili trem površinsko aktivnim snovem: heksadeciltrimetilamonijevemu bromidu, tetradeciltrimetilamonijevemu b...

 4. ZAZNAVA IN VPLIV BARV NA PRIMERU TISKANIH OGLASOV

  OpenAIRE

  Spes, Katja

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo s pomočjo literature opisali simboliko osnovnih barv, vpliv, ki ga imajo na ljudi, ter njihov pomen v oglasnih sporočilih. Omejili smo se na tiskane oglase (plakate, časopise, revije, neposredno pošto in embalažo) in opisali njihove prednosti in slabosti. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, na katere barve smo najbolj pozorni in katerim lastnostim se posamezne barve bolj približajo. Osredotočili smo se na sedem barv

 5. Vpliv prehranskih terapij na preprečevanje presnovnega sindroma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Domen Viler

  2014-06-01

  Full Text Available Uvod: Namen raziskave je z uporabo pregleda literature predstaviti in analizirati rezultate raziskav, ki so proučevale vpliv prehranskih terapij na preprečevanje presnovnega sindroma. Metode: Za pregled literature in analizo so bile uporabljene primerjalne, presečne in longitudinalne raziskave, ki so bile objavljene od leta 2002 do 2012 v elektronskih bazah podatkov Medline in CINAHL. Skupno število zadetkov je bilo 166, v nadaljnjo analizo pa je bilo vključenih pet raziskav. Kriterij pri izboru raziskav je bil, da raziskave vključujejo podatke za vseh pet rizičnih dejavnikov presnovnega sindroma in prehransko terapijo. Rezultati: V raziskavah, ki so vključevale različne prehranske terapije, so največji poudarek na spremembo življenjskega sloga podale: zdrava uravnotežena prehrana, mediteranska prehrana, mediteranska prehrana z nižjim vnosom ogljikovih hidratov, konvencionalna prehrana za diabetike in lakto-vegetarijanska prehrana. Dieta z nizkim vnosom ogljikovih hidratov, nizkokalorična dieta in dieta z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov in manjšim energijskim vnosom so bile bolj osredotočene na prehransko terapijo in niso podale ustreznih smernic za spremembo življenjskega sloga. Izbranih pet raziskav kaže statistično pomemben vpliv prehranskih terapij na znižanje telesne mase (p < 0,001. Diskusija in zaključek: Do sedaj so izvedene raziskave obravnavale le posamezen dejavnik presnovnega sindroma na zdravje in niso raziskovale vpliva vseh petih dejavnikov v kombinaciji s prehransko terapijo.

 6. Vpliv konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Skitek

  2009-12-01

  Full Text Available Izobraževanje na Kitajskem je bilo vedno trdno povezano s Konfucijem in konfucianizmom, kar pa ni čudno, saj je bil Konfucij prvi, ki je poudarjal moč z nanja in izobraževanja. LR Kitajska je v zadnjih petdesetih letih počasi in postopoma začela uveljavljati določene spremembe v vzgojno-izobraževalni sistem. Kakšne so te spremembe in koliko nanje še vedno vpliva konfucianizem, bo osrednja tema pričujočega članka. Konfucianizem danes na Kitajskem ni preveč popularen, izobraženci pa so se razporedili v dve skupini: eni trdijo, da je njegov vpliv še vedno velik, drugi pa zatrjujejo, da nima več nobenega vpliva na sodobno življenje. Katera stran ima prav? Konfucij je v prvi vrsti poudarjal pomembnost moralnih vrednot vsakega človeka in prav moralne vrednote, za katere se je zavzemal, so še danes trdno zasidrane v kitajski kulturi. Ali je torej sploh mogoče popolnoma izriniti Konfucija iz sodobnega izobraževanja?

 7. Zavedanje pomembnosti vertikalnega komuniciranja med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na (ne) uspeh podjetja

  OpenAIRE

  Bezjak, Mojca

  2017-01-01

  Vertikalno komuniciranje je dvosmerno komuniciranje - povraten proces.Predstavimo vertikalno komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na uspeh podjetja.Predstavitev različnih vrst komuniciranja, vplivov komuniciranja na človeka. Opišemo povezanost vertikalnega komuniciranja,medsebojnih odnosov in uspeh podjetja. V empiričnem delu diplomskega projekta z odgovori na vprašanja, ki se navezujejo na vertikalno komuniciranje in medsebojne odnose med nadrejenimi in podrejenim...

 8. VPLIV POSTAVE TELESA IN VELIKOSTNE ŠTEVILKE NA IZBOR OBLAČILA

  OpenAIRE

  Selko, Urška

  2011-01-01

  Postave teles se med seboj razlikujejo ne le od države do države, temveč tudi znotraj držav. Zato obstajajo glede na ciljne populacije številni velikostni sistemi in različna označevanja velikosti oblačil. V diplomskem delu je bil raziskan vpliv postave telesa in velikostne številke na odločitev o nakupu oblačila. V ta namen je bila izvedena anketa preko spletnega računa. Anketirana je bila ženska populacija dveh starostnih skupin, med 19. in 30. letom ter med 31. in 40. letom. Rezultati razi...

 9. Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

  OpenAIRE

  Megušar, Primož

  2015-01-01

  Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN ISO 14683 poiskal ustrezne približke. Nato sem s programom TOST izvedel tri simulacije. V prvem primeru toplotnih mostov nisem upošteval. V drugem primeru sem toplotne mostove upošteval na poenostavljen način, v zadnjem primeru p...

 10. VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

  OpenAIRE

  Marčec, Tamara

  2013-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnost pri predšolskem otroku. Nato smo nadaljevali in opisali vlogo in pomen barve za predšolskega otroka. Predstavili smo likovna področja in vsako na kratko opisali. Kasneje smo podrobneje opisali področje slikanja, kajti naše de...

 11. VPLIV GOSPODARSKE IN FINANČNE KRIZE NA STRATEGIJO TRŽENJA PODJETJA NA MEDNARODNEM TRGU STAVBNEGA POHIŠTVA

  OpenAIRE

  Korpar, Daša

  2016-01-01

  Začetki gospodarske krize v letu 2008 imajo velik vpliv na gradbeno panogo. Dodana vrednost in proizvodnja sta se začeli občutno zmanjševati, kar je v letu 2009 povzročilo zmanjšanje bruto plač in števila zaposlenih. Močno krčenje v gradbeništvu je v letih 2010/2011 privedlo do stečaja dveh od treh največjih slovenskih gradbenih podjetij (SCT Ljubljana in Vegrad Velenje). Kljub težavam, ki jih je prinesla gospodarska kriza iz leta 2008, svet postaja vse bolj povezan in soodvisen. Sodobno svet...

 12. VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

  OpenAIRE

  Ogrizek, Tjaša

  2015-01-01

  Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljšal ter (H2) dolgotrajni spomin udeležencev se ne bo spremenil. Udeleženci v študiji so bili trije posamezniki, stari 38, 31 ter 26 let, ki imajo pridobljeno možgansko poškodbo. Metodološki pripomočki, uporabljeni v študiji, so ...

 13. VPLIV UPORABE RASTNIH HORMONOV V RAZLIČNIH RAZVOJNIH FAZAH PLODOV NA KOLIČINO IN KAKOVOST PRIDELKA ČEŠNJE (Prunus avium L.)

  OpenAIRE

  Pelc, David

  2015-01-01

  V letu 2008 smo v Sadjarskem centru Maribor – Gačnik spremljali vpliv uporabe rastnih hormonov v različnih razvojnih fazah plodov na količino in kakovost pridelka češnje (Prunus avium L.). Namen poskusa je bil ugotoviti, ali rastni hormoni (avksini, citokinini) lahko pri češnji vplivajo na kakovost, velikost in na količino pridelka. Vključenih je bilo 6 obravnavanj, od katerih so 3 obravnavanja predstavljala tretiranje z avksini (Amid-thin, Maxim), 1 obravnavanje s citokinini (CPPU), 1 obravn...

 14. Povezava avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev: moderacijski vpliv psihološkega opolnomočenja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matej Groselj

  2016-12-01

  Full Text Available Članek preučuje moderacijski vpliv psihološkega opolnomočenja na povezavo avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev. Hipoteze razvijemo in empirično preizkusimo z uporabo multiple regresijske analize na vzorcu 126 zaposlenih v mednarodnem tehnološkem podjetju. Rezultati kažejo, da psihološko opolnomočenje nastopa kot moderator povezave vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev tako pri avtentičnem, kot pri transformacijskem vodenju. Prispevek raziskave vidimo v širjenju nabora raziskav o povezovanju vodenja in inovativnosti, primerjavi povezave dveh teorij vodenja z inovativnostjo ter v boljšem razumevanju moderacijskih procesov, s katerimi vodje spodbujajo inovativno vedenje sledilcev. V diskusiji obravnavamo teoretične prispevke, priporočila za prakso, omejitve in priložnosti za prihodnje raziskovanje.

 15. Silicone metalization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maghribi, Mariam N. (Livermore, CA); Krulevitch, Peter (Pleasanton, CA); Hamilton, Julie (Tracy, CA)

  2008-12-09

  A system for providing metal features on silicone comprising providing a silicone layer on a matrix and providing a metal layer on the silicone layer. An electronic apparatus can be produced by the system. The electronic apparatus comprises a silicone body and metal features on the silicone body that provide an electronic device.

 16. Effect of Rurality and Human Capital Resources in the Entrepreneurial Opportunity Identification Process / Vpliv ruralnega okolja in človeškega kapitala v procesu zaznavanja podjetniških priložnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kedmenec Irena

  2015-04-01

  Full Text Available V prispevku, v katerem je predstavljena študija na primeru Slovenije, smo želeli odgovoriti na vprašanje, zakaj posamezniki iz ruralnih okolij v svojem okolju manj pogosto razpoznavajo poslovne priložnosti. Naši podatki kažejo, da ima povečanje virov človeškega kapitala, sestavljenega iz izobrazbe, znanja, izkušenj in sposobnosti za podjetništvo, pomemben in pozitiven vpliv na identificiranje poslovnih priložnosti. Za oblikovalce ukrepov ekonomske politike so naši rezultati pomembni, saj nakazujejo, da so politike, usmerjene v podjetniško izobraževanje (predvsem tisto, ki vključuje pridobivanje izkušenj in veščin v realnem podjetniškem okolju, koristne, in to predvsem na ruralnih območjih.

 17. Silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klanner, R.

  1984-08-01

  The status and recent progress of silicon detectors for high energy physics is reviewed. Emphasis is put on detectors with high spatial resolution and the use of silicon detectors in calorimeters. (orig.)

 18. Silicon Qubits

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ladd, Thaddeus D. [HRL Laboratories, LLC, Malibu, CA (United States); Carroll, Malcolm S. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2018-02-28

  Silicon is a promising material candidate for qubits due to the combination of worldwide infrastructure in silicon microelectronics fabrication and the capability to drastically reduce decohering noise channels via chemical purification and isotopic enhancement. However, a variety of challenges in fabrication, control, and measurement leaves unclear the best strategy for fully realizing this material’s future potential. In this article, we survey three basic qubit types: those based on substitutional donors, on metal-oxide-semiconductor (MOS) structures, and on Si/SiGe heterostructures. We also discuss the multiple schema used to define and control Si qubits, which may exploit the manipulation and detection of a single electron charge, the state of a single electron spin, or the collective states of multiple spins. Far from being comprehensive, this article provides a brief orientation to the rapidly evolving field of silicon qubit technology and is intended as an approachable entry point for a researcher new to this field.

 19. Geochemistry of silicon isotopes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ding, Tiping; Li, Yanhe; Gao, Jianfei; Hu, Bin [Chinese Academy of Geological Science, Beijing (China). Inst. of Mineral Resources; Jiang, Shaoyong [China Univ. of Geosciences, Wuhan (China).

  2018-04-01

  Silicon is one of the most abundant elements in the Earth and silicon isotope geochemistry is important in identifying the silicon source for various geological bodies and in studying the behavior of silicon in different geological processes. This book starts with an introduction on the development of silicon isotope geochemistry. Various analytical methods are described and compared with each other in detail. The mechanisms of silicon isotope fractionation are discussed, and silicon isotope distributions in various extraterrestrial and terrestrial reservoirs are updated. Besides, the applications of silicon isotopes in several important fields are presented.

 20. Buried oxide layer in silicon

  Science.gov (United States)

  Sadana, Devendra Kumar; Holland, Orin Wayne

  2001-01-01

  A process for forming Silicon-On-Insulator is described incorporating the steps of ion implantation of oxygen into a silicon substrate at elevated temperature, ion implanting oxygen at a temperature below 200.degree. C. at a lower dose to form an amorphous silicon layer, and annealing steps to form a mixture of defective single crystal silicon and polycrystalline silicon or polycrystalline silicon alone and then silicon oxide from the amorphous silicon layer to form a continuous silicon oxide layer below the surface of the silicon substrate to provide an isolated superficial layer of silicon. The invention overcomes the problem of buried isolated islands of silicon oxide forming a discontinuous buried oxide layer.

 1. Silicon: electrochemistry and luminescence

  NARCIS (Netherlands)

  Kooij, Ernst Stefan

  1997-01-01

  The electrochemistry of crystalline and porous silicon and the luminescence from porous silicon has been studied. One chapter deals with a model for the anodic dissolution of silicon in HF solution. In following chapters both the electrochemistry and various ways of generating visible

 2. Silicon heterojunction transistor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsushita, T.; Oh-uchi, N.; Hayashi, H.; Yamoto, H.

  1979-01-01

  SIPOS (Semi-insulating polycrystalline silicon) which is used as a surface passivation layer for highly reliable silicon devices constitutes a good heterojunction for silicon. P- or B-doped SIPOS has been used as the emitter material of a heterojunction transistor with the base and collector of silicon. An npn SIPOS-Si heterojunction transistor showing 50 times the current gain of an npn silicon homojunction transistor has been realized by high-temperature treatments in nitrogen and low-temperature annealing in hydrogen or forming gas

 3. The chemistry of silicon

  CERN Document Server

  Rochow, E G; Emeléus, H J; Nyholm, Ronald

  1975-01-01

  Pergamon Texts in Organic Chemistry, Volume 9: The Chemistry of Silicon presents information essential in understanding the chemical properties of silicon. The book first covers the fundamental aspects of silicon, such as its nuclear, physical, and chemical properties. The text also details the history of silicon, its occurrence and distribution, and applications. Next, the selection enumerates the compounds and complexes of silicon, along with organosilicon compounds. The text will be of great interest to chemists and chemical engineers. Other researchers working on research study involving s

 4. Silicon Microspheres Photonics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Serpenguzel, A.

  2008-01-01

  Electrophotonic integrated circuits (EPICs), or alternatively, optoelectronic integrated circuit (OEICs) are the natural evolution of the microelectronic integrated circuit (IC) with the addition of photonic capabilities. Traditionally, the IC industry has been based on group IV silicon, whereas the photonics industry on group III-V semiconductors. However, silicon based photonic microdevices have been making strands in siliconizing photonics. Silicon microspheres with their high quality factor whispering gallery modes (WGMs), are ideal candidates for wavelength division multiplexing (WDM) applications in the standard near-infrared communication bands. In this work, we will discuss the possibility of using silicon microspheres for photonics applications in the near-infrared

 5. Chiral silicon nanostructures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schubert, E.; Fahlteich, J.; Hoeche, Th.; Wagner, G.; Rauschenbach, B.

  2006-01-01

  Glancing angle ion beam assisted deposition is used for the growth of amorphous silicon nanospirals onto [0 0 1] silicon substrates in a temperature range from room temperature to 475 deg. C. The nanostructures are post-growth annealed in an argon atmosphere at various temperatures ranging from 400 deg. C to 800 deg. C. Recrystallization of silicon within the persisting nanospiral configuration is demonstrated for annealing temperatures above 800 deg. C. Transmission electron microscopy and Raman spectroscopy are used to characterize the silicon samples prior and after temperature treatment

 6. Silicon web process development

  Science.gov (United States)

  Duncan, C. S.; Seidensticker, R. G.; Mchugh, J. P.; Skutch, M. E.; Driggers, J. M.; Hopkins, R. H.

  1981-01-01

  The silicon web process takes advantage of natural crystallographic stabilizing forces to grow long, thin single crystal ribbons directly from liquid silicon. The ribbon, or web, is formed by the solidification of a liquid film supported by surface tension between two silicon filaments, called dendrites, which border the edges of the growing strip. The ribbon can be propagated indefinitely by replenishing the liquid silicon as it is transformed to crystal. The dendritic web process has several advantages for achieving low cost, high efficiency solar cells. These advantages are discussed.

 7. Periodically poled silicon

  Science.gov (United States)

  Hon, Nick K.; Tsia, Kevin K.; Solli, Daniel R.; Khurgin, Jacob B.; Jalali, Bahram

  2010-02-01

  Bulk centrosymmetric silicon lacks second-order optical nonlinearity χ(2) - a foundational component of nonlinear optics. Here, we propose a new class of photonic device which enables χ(2) as well as quasi-phase matching based on periodic stress fields in silicon - periodically-poled silicon (PePSi). This concept adds the periodic poling capability to silicon photonics, and allows the excellent crystal quality and advanced manufacturing capabilities of silicon to be harnessed for devices based on χ(2)) effects. The concept can also be simply achieved by having periodic arrangement of stressed thin films along a silicon waveguide. As an example of the utility, we present simulations showing that mid-wave infrared radiation can be efficiently generated through difference frequency generation from near-infrared with a conversion efficiency of 50% based on χ(2) values measurements for strained silicon reported in the literature [Jacobson et al. Nature 441, 199 (2006)]. The use of PePSi for frequency conversion can also be extended to terahertz generation. With integrated piezoelectric material, dynamically control of χ(2)nonlinearity in PePSi waveguide may also be achieved. The successful realization of PePSi based devices depends on the strength of the stress induced χ(2) in silicon. Presently, there exists a significant discrepancy in the literature between the theoretical and experimentally measured values. We present a simple theoretical model that produces result consistent with prior theoretical works and use this model to identify possible reasons for this discrepancy.

 8. Nonlinear silicon photonics

  Science.gov (United States)

  Tsia, Kevin K.; Jalali, Bahram

  2010-05-01

  An intriguing optical property of silicon is that it exhibits a large third-order optical nonlinearity, with orders-ofmagnitude larger than that of silica glass in the telecommunication band. This allows efficient nonlinear optical interaction at relatively low power levels in a small footprint. Indeed, we have witnessed a stunning progress in harnessing the Raman and Kerr effects in silicon as the mechanisms for enabling chip-scale optical amplification, lasing, and wavelength conversion - functions that until recently were perceived to be beyond the reach of silicon. With all the continuous efforts developing novel techniques, nonlinear silicon photonics is expected to be able to reach even beyond the prior achievements. Instead of providing a comprehensive overview of this field, this manuscript highlights a number of new branches of nonlinear silicon photonics, which have not been fully recognized in the past. In particular, they are two-photon photovoltaic effect, mid-wave infrared (MWIR) silicon photonics, broadband Raman effects, inverse Raman scattering, and periodically-poled silicon (PePSi). These novel effects and techniques could create a new paradigm for silicon photonics and extend its utility beyond the traditionally anticipated applications.

 9. Nonlinear silicon photonics

  Science.gov (United States)

  Borghi, M.; Castellan, C.; Signorini, S.; Trenti, A.; Pavesi, L.

  2017-09-01

  Silicon photonics is a technology based on fabricating integrated optical circuits by using the same paradigms as the dominant electronics industry. After twenty years of fervid development, silicon photonics is entering the market with low cost, high performance and mass-manufacturable optical devices. Until now, most silicon photonic devices have been based on linear optical effects, despite the many phenomenologies associated with nonlinear optics in both bulk materials and integrated waveguides. Silicon and silicon-based materials have strong optical nonlinearities which are enhanced in integrated devices by the small cross-section of the high-index contrast silicon waveguides or photonic crystals. Here the photons are made to strongly interact with the medium where they propagate. This is the central argument of nonlinear silicon photonics. It is the aim of this review to describe the state-of-the-art in the field. Starting from the basic nonlinearities in a silicon waveguide or in optical resonator geometries, many phenomena and applications are described—including frequency generation, frequency conversion, frequency-comb generation, supercontinuum generation, soliton formation, temporal imaging and time lensing, Raman lasing, and comb spectroscopy. Emerging quantum photonics applications, such as entangled photon sources, heralded single-photon sources and integrated quantum photonic circuits are also addressed at the end of this review.

 10. Silicon germanium mask for deep silicon etching

  KAUST Repository

  Serry, Mohamed

  2014-07-29

  Polycrystalline silicon germanium (SiGe) can offer excellent etch selectivity to silicon during cryogenic deep reactive ion etching in an SF.sub.6/O.sub.2 plasma. Etch selectivity of over 800:1 (Si:SiGe) may be achieved at etch temperatures from -80 degrees Celsius to -140 degrees Celsius. High aspect ratio structures with high resolution may be patterned into Si substrates using SiGe as a hard mask layer for construction of microelectromechanical systems (MEMS) devices and semiconductor devices.

 11. Silicon germanium mask for deep silicon etching

  KAUST Repository

  Serry, Mohamed; Rubin, Andrew; Refaat, Mohamed; Sedky, Sherif; Abdo, Mohammad

  2014-01-01

  Polycrystalline silicon germanium (SiGe) can offer excellent etch selectivity to silicon during cryogenic deep reactive ion etching in an SF.sub.6/O.sub.2 plasma. Etch selectivity of over 800:1 (Si:SiGe) may be achieved at etch temperatures from -80 degrees Celsius to -140 degrees Celsius. High aspect ratio structures with high resolution may be patterned into Si substrates using SiGe as a hard mask layer for construction of microelectromechanical systems (MEMS) devices and semiconductor devices.

 12. Process for making silicon

  Science.gov (United States)

  Levin, Harry (Inventor)

  1987-01-01

  A reactor apparatus (10) adapted for continuously producing molten, solar grade purity elemental silicon by thermal reaction of a suitable precursor gas, such as silane (SiH.sub.4), is disclosed. The reactor apparatus (10) includes an elongated reactor body (32) having graphite or carbon walls which are heated to a temperature exceeding the melting temperature of silicon. The precursor gas enters the reactor body (32) through an efficiently cooled inlet tube assembly (22) and a relatively thin carbon or graphite septum (44). The septum (44), being in contact on one side with the cooled inlet (22) and the heated interior of the reactor (32) on the other side, provides a sharp temperature gradient for the precursor gas entering the reactor (32) and renders the operation of the inlet tube assembly (22) substantially free of clogging. The precursor gas flows in the reactor (32) in a substantially smooth, substantially axial manner. Liquid silicon formed in the initial stages of the thermal reaction reacts with the graphite or carbon walls to provide a silicon carbide coating on the walls. The silicon carbide coated reactor is highly adapted for prolonged use for production of highly pure solar grade silicon. Liquid silicon (20) produced in the reactor apparatus (10) may be used directly in a Czochralski or other crystal shaping equipment.

 13. Hydrogen in amorphous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peercy, P.S.

  1980-01-01

  The structural aspects of amorphous silicon and the role of hydrogen in this structure are reviewed with emphasis on ion implantation studies. In amorphous silicon produced by Si ion implantation of crystalline silicon, the material reconstructs into a metastable amorphous structure which has optical and electrical properties qualitatively similar to the corresponding properties in high-purity evaporated amorphous silicon. Hydrogen studies further indicate that these structures will accomodate less than or equal to 5 at.% hydrogen and this hydrogen is bonded predominantly in a monohydride (SiH 1 ) site. Larger hydrogen concentrations than this can be achieved under certain conditions, but the excess hydrogen may be attributed to defects and voids in the material. Similarly, glow discharge or sputter deposited amorphous silicon has more desirable electrical and optical properties when the material is prepared with low hydrogen concentration and monohydride bonding. Results of structural studies and hydrogen incorporation in amorphous silicon were discussed relative to the different models proposed for amorphous silicon

 14. Transformational silicon electronics

  KAUST Repository

  Rojas, Jhonathan Prieto

  2014-02-25

  In today\\'s traditional electronics such as in computers or in mobile phones, billions of high-performance, ultra-low-power devices are neatly integrated in extremely compact areas on rigid and brittle but low-cost bulk monocrystalline silicon (100) wafers. Ninety percent of global electronics are made up of silicon. Therefore, we have developed a generic low-cost regenerative batch fabrication process to transform such wafers full of devices into thin (5 μm), mechanically flexible, optically semitransparent silicon fabric with devices, then recycling the remaining wafer to generate multiple silicon fabric with chips and devices, ensuring low-cost and optimal utilization of the whole substrate. We show monocrystalline, amorphous, and polycrystalline silicon and silicon dioxide fabric, all from low-cost bulk silicon (100) wafers with the semiconductor industry\\'s most advanced high-κ/metal gate stack based high-performance, ultra-low-power capacitors, field effect transistors, energy harvesters, and storage to emphasize the effectiveness and versatility of this process to transform traditional electronics into flexible and semitransparent ones for multipurpose applications. © 2014 American Chemical Society.

 15. Silicon micromachined vibrating gyroscopes

  Science.gov (United States)

  Voss, Ralf

  1997-09-01

  This work gives an overview of silicon micromachined vibrating gyroscopes. Market perspectives and fields of application are pointed out. The advantage of using silicon micromachining is discussed and estimations of the desired performance, especially for automobiles are given. The general principle of vibrating gyroscopes is explained. Vibrating silicon gyroscopes can be divided into seven classes. for each class the characteristic principle is presented and examples are given. Finally a specific sensor, based on a tuning fork for automotive applications with a sensitivity of 250(mu) V/degrees is described in detail.

 16. Porous silicon gettering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsuo, Y.S.; Menna, P.; Pitts, J.R. [National Renewable Energy Lab., Golden, CO (United States)] [and others

  1996-05-01

  The authors have studied a novel extrinsic gettering method that uses the large surface areas produced by a porous-silicon etch as gettering sites. The annealing step of the gettering used a high-flux solar furnace. They found that a high density of photons during annealing enhanced the impurity diffusion to the gettering sites. The authors used metallurgical-grade Si (MG-Si) prepared by directional solidification casing as the starting material. They propose to use porous-silicon-gettered MG-Si as a low-cost epitaxial substrate for polycrystalline silicon thin-film growth.

 17. Silicon etch process

  International Nuclear Information System (INIS)

  Day, D.J.; White, J.C.

  1984-01-01

  A silicon etch process wherein an area of silicon crystal surface is passivated by radiation damage and non-planar structure produced by subsequent anisotropic etching. The surface may be passivated by exposure to an energetic particle flux - for example an ion beam from an arsenic, boron, phosphorus, silicon or hydrogen source, or an electron beam. Radiation damage may be used for pattern definition and/or as an etch stop. Ethylenediamine pyrocatechol or aqueous potassium hydroxide anisotropic etchants may be used. The radiation damage may be removed after etching by thermal annealing. (author)

 18. Silicon integrated circuit process

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Jong Duck

  1985-12-01

  This book introduces the process of silicon integrated circuit. It is composed of seven parts, which are oxidation process, diffusion process, ion implantation process such as ion implantation equipment, damage, annealing and influence on manufacture of integrated circuit and device, chemical vapor deposition process like silicon Epitaxy LPCVD and PECVD, photolithography process, including a sensitizer, spin, harden bake, reflection of light and problems related process, infrared light bake, wet-etch, dry etch, special etch and problems of etching, metal process like metal process like metal-silicon connection, aluminum process, credibility of aluminum and test process.

 19. Silicon integrated circuit process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Jong Duck

  1985-12-15

  This book introduces the process of silicon integrated circuit. It is composed of seven parts, which are oxidation process, diffusion process, ion implantation process such as ion implantation equipment, damage, annealing and influence on manufacture of integrated circuit and device, chemical vapor deposition process like silicon Epitaxy LPCVD and PECVD, photolithography process, including a sensitizer, spin, harden bake, reflection of light and problems related process, infrared light bake, wet-etch, dry etch, special etch and problems of etching, metal process like metal process like metal-silicon connection, aluminum process, credibility of aluminum and test process.

 20. Silicon nanowire hybrid photovoltaics

  KAUST Repository

  Garnett, Erik C.; Peters, Craig; Brongersma, Mark; Cui, Yi; McGehee, Mike

  2010-01-01

  Silicon nanowire Schottky junction solar cells have been fabricated using n-type silicon nanowire arrays and a spin-coated conductive polymer (PEDOT). The polymer Schottky junction cells show superior surface passivation and open-circuit voltages compared to standard diffused junction cells with native oxide surfaces. External quantum efficiencies up to 88% were measured for these silicon nanowire/PEDOT solar cells further demonstrating excellent surface passivation. This process avoids high temperature processes which allows for low-cost substrates to be used. © 2010 IEEE.

 1. Silicon nanowire hybrid photovoltaics

  KAUST Repository

  Garnett, Erik C.

  2010-06-01

  Silicon nanowire Schottky junction solar cells have been fabricated using n-type silicon nanowire arrays and a spin-coated conductive polymer (PEDOT). The polymer Schottky junction cells show superior surface passivation and open-circuit voltages compared to standard diffused junction cells with native oxide surfaces. External quantum efficiencies up to 88% were measured for these silicon nanowire/PEDOT solar cells further demonstrating excellent surface passivation. This process avoids high temperature processes which allows for low-cost substrates to be used. © 2010 IEEE.

 2. Joining elements of silicon carbide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olson, B.A.

  1979-01-01

  A method of joining together at least two silicon carbide elements (e.g.in forming a heat exchanger) is described, comprising subjecting to sufficiently non-oxidizing atmosphere and sufficiently high temperature, material placed in space between the elements. The material consists of silicon carbide particles, carbon and/or a precursor of carbon, and silicon, such that it forms a joint joining together at least two silicon carbide elements. At least one of the elements may contain silicon. (author)

 3. Photoluminescence and electrical properties of silicon oxide and silicon nitride superlattices containing silicon nanocrystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shuleiko, D V; Ilin, A S

  2016-01-01

  Photoluminescence and electrical properties of superlattices with thin (1 to 5 nm) alternating silicon-rich silicon oxide or silicon-rich silicon nitride, and silicon oxide or silicon nitride layers containing silicon nanocrystals prepared by plasma-enhanced chemical vapor deposition with subsequent annealing were investigated. The entirely silicon oxide based superlattices demonstrated photoluminescence peak shift due to quantum confinement effect. Electrical measurements showed the hysteresis effect in the vicinity of zero voltage due to structural features of the superlattices from SiOa 93 /Si 3 N 4 and SiN 0 . 8 /Si 3 N 4 layers. The entirely silicon nitride based samples demonstrated resistive switching effect, comprising an abrupt conductivity change at about 5 to 6 V with current-voltage characteristic hysteresis. The samples also demonstrated efficient photoluminescence with maximum at ∼1.4 eV, due to exiton recombination in silicon nanocrystals. (paper)

 4. Advances in silicon nanophotonics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvam, Jørn Märcher; Pu, Minhao

  Silicon has long been established as an ideal material for passive integrated optical circuitry due to its high refractive index, with corresponding strong optical confinement ability, and its low-cost CMOS-compatible manufacturability. However, the inversion symmetry of the silicon crystal lattice.......g. in high-bit-rate optical communication circuits and networks, it is vital that the nonlinear optical effects of silicon are being strongly enhanced. This can among others be achieved in photonic-crystal slow-light waveguides and in nano-engineered photonic-wires (Fig. 1). In this talk I shall present some...... recent advances in this direction. The efficient coupling of light between optical fibers and the planar silicon devices and circuits is of crucial importance. Both end-coupling (Fig. 1) and grating-coupling solutions will be discussed along with polarization issues. A new scheme for a hybrid III...

 5. Integrated silicon optoelectronics

  CERN Document Server

  Zimmermann, Horst

  2000-01-01

  'Integrated Silicon Optoelectronics'assembles optoelectronics and microelectronics The book concentrates on silicon as the major basis of modern semiconductor devices and circuits Starting from the basics of optical emission and absorption and from the device physics of photodetectors, the aspects of the integration of photodetectors in modern bipolar, CMOS, and BiCMOS technologies are discussed Detailed descriptions of fabrication technologies and applications of optoelectronic integrated circuits are included The book, furthermore, contains a review of the state of research on eagerly expected silicon light emitters In order to cover the topic of the book comprehensively, integrated waveguides, gratings, and optoelectronic power devices are included in addition Numerous elaborate illustrations promote an easy comprehension 'Integrated Silicon Optoelectronics'will be of value to engineers, physicists, and scientists in industry and at universities The book is also recommendable for graduate students speciali...

 6. Silicon microfabricated beam expander

  International Nuclear Information System (INIS)

  Othman, A.; Ibrahim, M. N.; Hamzah, I. H.; Sulaiman, A. A.; Ain, M. F.

  2015-01-01

  The feasibility design and development methods of silicon microfabricated beam expander are described. Silicon bulk micromachining fabrication technology is used in producing features of the structure. A high-precision complex 3-D shape of the expander can be formed by exploiting the predictable anisotropic wet etching characteristics of single-crystal silicon in aqueous Potassium-Hydroxide (KOH) solution. The beam-expander consist of two elements, a micromachined silicon reflector chamber and micro-Fresnel zone plate. The micro-Fresnel element is patterned using lithographic methods. The reflector chamber element has a depth of 40 µm, a diameter of 15 mm and gold-coated surfaces. The impact on the depth, diameter of the chamber and absorption for improved performance are discussed

 7. Silicon microfabricated beam expander

  Science.gov (United States)

  Othman, A.; Ibrahim, M. N.; Hamzah, I. H.; Sulaiman, A. A.; Ain, M. F.

  2015-03-01

  The feasibility design and development methods of silicon microfabricated beam expander are described. Silicon bulk micromachining fabrication technology is used in producing features of the structure. A high-precision complex 3-D shape of the expander can be formed by exploiting the predictable anisotropic wet etching characteristics of single-crystal silicon in aqueous Potassium-Hydroxide (KOH) solution. The beam-expander consist of two elements, a micromachined silicon reflector chamber and micro-Fresnel zone plate. The micro-Fresnel element is patterned using lithographic methods. The reflector chamber element has a depth of 40 µm, a diameter of 15 mm and gold-coated surfaces. The impact on the depth, diameter of the chamber and absorption for improved performance are discussed.

 8. Silicon microfabricated beam expander

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Othman, A., E-mail: aliman@ppinang.uitm.edu.my; Ibrahim, M. N.; Hamzah, I. H.; Sulaiman, A. A. [Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi MARA Malaysia, 40450, Shah Alam, Selangor (Malaysia); Ain, M. F. [School of Electrical and Electronic Engineering, Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan, 14300,Nibong Tebal, Pulau Pinang (Malaysia)

  2015-03-30

  The feasibility design and development methods of silicon microfabricated beam expander are described. Silicon bulk micromachining fabrication technology is used in producing features of the structure. A high-precision complex 3-D shape of the expander can be formed by exploiting the predictable anisotropic wet etching characteristics of single-crystal silicon in aqueous Potassium-Hydroxide (KOH) solution. The beam-expander consist of two elements, a micromachined silicon reflector chamber and micro-Fresnel zone plate. The micro-Fresnel element is patterned using lithographic methods. The reflector chamber element has a depth of 40 µm, a diameter of 15 mm and gold-coated surfaces. The impact on the depth, diameter of the chamber and absorption for improved performance are discussed.

 9. Porous Silicon Nanowires

  Science.gov (United States)

  Qu, Yongquan; Zhou, Hailong; Duan, Xiangfeng

  2011-01-01

  In this minreview, we summarize recent progress in the synthesis, properties and applications of a new type of one-dimensional nanostructures — single crystalline porous silicon nanowires. The growth of porous silicon nanowires starting from both p- and n-type Si wafers with a variety of dopant concentrations can be achieved through either one-step or two-step reactions. The mechanistic studies indicate the dopant concentration of Si wafers, oxidizer concentration, etching time and temperature can affect the morphology of the as-etched silicon nanowires. The porous silicon nanowires are both optically and electronically active and have been explored for potential applications in diverse areas including photocatalysis, lithium ion battery, gas sensor and drug delivery. PMID:21869999

 10. Nanostructured silicon for thermoelectric

  Science.gov (United States)

  Stranz, A.; Kähler, J.; Waag, A.; Peiner, E.

  2011-06-01

  Thermoelectric modules convert thermal energy into electrical energy and vice versa. At present bismuth telluride is the most widely commercial used material for thermoelectric energy conversion. There are many applications where bismuth telluride modules are installed, mainly for refrigeration. However, bismuth telluride as material for energy generation in large scale has some disadvantages. Its availability is limited, it is hot stable at higher temperatures (>250°C) and manufacturing cost is relatively high. An alternative material for energy conversion in the future could be silicon. The technological processing of silicon is well advanced due to the rapid development of microelectronics in recent years. Silicon is largely available and environmentally friendly. The operating temperature of silicon thermoelectric generators can be much higher than of bismuth telluride. Today silicon is rarely used as a thermoelectric material because of its high thermal conductivity. In order to use silicon as an efficient thermoelectric material, it is necessary to reduce its thermal conductivity, while maintaining high electrical conductivity and high Seebeck coefficient. This can be done by nanostructuring into arrays of pillars. Fabrication of silicon pillars using ICP-cryogenic dry etching (Inductive Coupled Plasma) will be described. Their uniform height of the pillars allows simultaneous connecting of all pillars of an array. The pillars have diameters down to 180 nm and their height was selected between 1 micron and 10 microns. Measurement of electrical resistance of single silicon pillars will be presented which is done in a scanning electron microscope (SEM) equipped with nanomanipulators. Furthermore, measurement of thermal conductivity of single pillars with different diameters using the 3ω method will be shown.

 11. Study on Silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gervino, G.; Boero, M.; Manfredotti, C.; Icardi, M.; Gabutti, A.; Bagnolatti, E.; Monticone, E.

  1990-01-01

  Prototypes of Silicon microstrip detectors and Silicon large area detectors (3x2 cm 2 ), realized directly by our group, either by ion implantation or by diffusion are presented. The physical detector characteristics and their performances determined by exposing them to different radioactive sources and the results of extensive tests on passivation, where new technological ways have been investigated, are discussed. The calculation of the different terms contributing to the total dark current is reported

 12. Subwavelength silicon photonics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cheben, P.; Bock, P.J.; Schmid, J.H.; Lapointe, J.; Janz, S.; Xu, D.-X.; Densmore, A.; Delage, A.; Lamontagne, B.; Florjanczyk, M.; Ma, R.

  2011-01-01

  With the goal of developing photonic components that are compatible with silicon microelectronic integrated circuits, silicon photonics has been the subject of intense research activity. Silicon is an excellent material for confining and manipulating light at the submicrometer scale. Silicon optoelectronic integrated devices have the potential to be miniaturized and mass-produced at affordable cost for many applications, including telecommunications, optical interconnects, medical screening, and biological and chemical sensing. We review recent advances in silicon photonics research at the National Research Council Canada. A new type of optical waveguide is presented, exploiting subwavelength grating (SWG) effect. We demonstrate subwavelength grating waveguides made of silicon, including practical components operating at telecom wavelengths: input couplers, waveguide crossings and spectrometer chips. SWG technique avoids loss and wavelength resonances due to diffraction effects and allows for single-mode operation with direct control of the mode confinement by changing the refractive index of a waveguide core over a range as broad as 1.6 - 3.5 simply by lithographic patterning. The light can be launched to these waveguides with a coupling loss as small as 0.5 dB and with minimal wavelength dependence, using coupling structures similar to that shown in Fig. 1. The subwavelength grating waveguides can cross each other with minimal loss and negligible crosstalk which allows massive photonic circuit connectivity to overcome the limits of electrical interconnects. These results suggest that the SWG waveguides could become key elements for future integrated photonic circuits. (authors)

 13. Silicon microphotonic waveguides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ta'eed, V.; Steel, M.J.; Grillet, C.; Eggleton, B.; Du, J.; Glasscock, J.; Savvides, N.

  2004-01-01

  Full text: Silicon microphotonic devices have been drawing increasing attention in the past few years. The high index-difference between silicon and its oxide (Δn = 2) suggests a potential for high-density integration of optical functions on to a photonic chip. Additionally, it has been shown that silicon exhibits strong Raman nonlinearity, a necessary property as light interaction can occur only by means of nonlinearities in the propagation medium. The small dimensions of silicon waveguides require the design of efficient tapers to couple light to them. We have used the beam propagation method (RSoft BeamPROP) to understand the principles and design of an inverse-taper mode-converter as implemented in several recent papers. We report on progress in the design and fabrication of silicon-based waveguides. Preliminary work has been conducted by patterning silicon-on-insulator (SOI) wafers using optical lithography and reactive ion etching. Thus far, only rib waveguides have been designed, as single-mode ridge-waveguides are beyond the capabilities of conventional optical lithography. We have recently moved to electron beam lithography as the higher resolutions permitted will provide the flexibility to begin fabricating sub-micron waveguides

 14. Amorphous silicon crystalline silicon heterojunction solar cells

  CERN Document Server

  Fahrner, Wolfgang Rainer

  2013-01-01

  Amorphous Silicon/Crystalline Silicon Solar Cells deals with some typical properties of heterojunction solar cells, such as their history, the properties and the challenges of the cells, some important measurement tools, some simulation programs and a brief survey of the state of the art, aiming to provide an initial framework in this field and serve as a ready reference for all those interested in the subject. This book helps to "fill in the blanks" on heterojunction solar cells. Readers will receive a comprehensive overview of the principles, structures, processing techniques and the current developmental states of the devices. Prof. Dr. Wolfgang R. Fahrner is a professor at the University of Hagen, Germany and Nanchang University, China.

 15. Oxygen defect processes in silicon and silicon germanium

  KAUST Repository

  Chroneos, A.; Sgourou, E. N.; Londos, C. A.; Schwingenschlö gl, Udo

  2015-01-01

  Silicon and silicon germanium are the archetypical elemental and alloy semiconductor materials for nanoelectronic, sensor, and photovoltaic applications. The investigation of radiation induced defects involving oxygen, carbon, and intrinsic defects is important for the improvement of devices as these defects can have a deleterious impact on the properties of silicon and silicon germanium. In the present review, we mainly focus on oxygen-related defects and the impact of isovalent doping on their properties in silicon and silicon germanium. The efficacy of the isovalent doping strategies to constrain the oxygen-related defects is discussed in view of recent infrared spectroscopy and density functional theory studies.

 16. Colloidal characterization of ultrafine silicon carbide and silicon nitride powders

  Science.gov (United States)

  Whitman, Pamela K.; Feke, Donald L.

  1986-01-01

  The effects of various powder treatment strategies on the colloid chemistry of aqueous dispersions of silicon carbide and silicon nitride are examined using a surface titration methodology. Pretreatments are used to differentiate between the true surface chemistry of the powders and artifacts resulting from exposure history. Silicon nitride powders require more extensive pretreatment to reveal consistent surface chemistry than do silicon carbide powders. As measured by titration, the degree of proton adsorption from the suspending fluid by pretreated silicon nitride and silicon carbide powders can both be made similar to that of silica.

 17. Oxygen defect processes in silicon and silicon germanium

  KAUST Repository

  Chroneos, A.

  2015-06-18

  Silicon and silicon germanium are the archetypical elemental and alloy semiconductor materials for nanoelectronic, sensor, and photovoltaic applications. The investigation of radiation induced defects involving oxygen, carbon, and intrinsic defects is important for the improvement of devices as these defects can have a deleterious impact on the properties of silicon and silicon germanium. In the present review, we mainly focus on oxygen-related defects and the impact of isovalent doping on their properties in silicon and silicon germanium. The efficacy of the isovalent doping strategies to constrain the oxygen-related defects is discussed in view of recent infrared spectroscopy and density functional theory studies.

 18. Spiral silicon drift detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rehak, P.; Gatti, E.; Longoni, A.; Sampietro, M.; Holl, P.; Lutz, G.; Kemmer, J.; Prechtel, U.; Ziemann, T.

  1988-01-01

  An advanced large area silicon photodiode (and x-ray detector), called Spiral Drift Detector, was designed, produced and tested. The Spiral Detector belongs to the family of silicon drift detectors and is an improvement of the well known Cylindrical Drift Detector. In both detectors, signal electrons created in silicon by fast charged particles or photons are drifting toward a practically point-like collection anode. The capacitance of the anode is therefore kept at the minimum (0.1pF). The concentric rings of the cylindrical detector are replaced by a continuous spiral in the new detector. The spiral geometry detector design leads to a decrease of the detector leakage current. In the spiral detector all electrons generated at the silicon-silicon oxide interface are collected on a guard sink rather than contributing to the detector leakage current. The decrease of the leakage current reduces the parallel noise of the detector. This decrease of the leakage current and the very small capacities of the detector anode with a capacitively matched preamplifier may improve the energy resolution of Spiral Drift Detectors operating at room temperature down to about 50 electrons rms. This resolution is in the range attainable at present only by cooled semiconductor detectors. 5 refs., 10 figs

 19. Performance improvement of silicon solar cells by nanoporous silicon coating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dzhafarov T. D.

  2012-04-01

  Full Text Available In the present paper the method is shown to improve the photovoltaic parameters of screen-printed silicon solar cells by nanoporous silicon film formation on the frontal surface of the cell using the electrochemical etching. The possible mechanisms responsible for observed improvement of silicon solar cell performance are discussed.

 20. Neuromorphic Silicon Neuron Circuits

  Science.gov (United States)

  Indiveri, Giacomo; Linares-Barranco, Bernabé; Hamilton, Tara Julia; van Schaik, André; Etienne-Cummings, Ralph; Delbruck, Tobi; Liu, Shih-Chii; Dudek, Piotr; Häfliger, Philipp; Renaud, Sylvie; Schemmel, Johannes; Cauwenberghs, Gert; Arthur, John; Hynna, Kai; Folowosele, Fopefolu; Saighi, Sylvain; Serrano-Gotarredona, Teresa; Wijekoon, Jayawan; Wang, Yingxue; Boahen, Kwabena

  2011-01-01

  Hardware implementations of spiking neurons can be extremely useful for a large variety of applications, ranging from high-speed modeling of large-scale neural systems to real-time behaving systems, to bidirectional brain–machine interfaces. The specific circuit solutions used to implement silicon neurons depend on the application requirements. In this paper we describe the most common building blocks and techniques used to implement these circuits, and present an overview of a wide range of neuromorphic silicon neurons, which implement different computational models, ranging from biophysically realistic and conductance-based Hodgkin–Huxley models to bi-dimensional generalized adaptive integrate and fire models. We compare the different design methodologies used for each silicon neuron design described, and demonstrate their features with experimental results, measured from a wide range of fabricated VLSI chips. PMID:21747754

 1. Silicon containing copolymers

  CERN Document Server

  Amiri, Sahar; Amiri, Sanam

  2014-01-01

  Silicones have unique properties including thermal oxidative stability, low temperature flow, high compressibility, low surface tension, hydrophobicity and electric properties. These special properties have encouraged the exploration of alternative synthetic routes of well defined controlled microstructures of silicone copolymers, the subject of this Springer Brief. The authors explore the synthesis and characterization of notable block copolymers. Recent advances in controlled radical polymerization techniques leading to the facile synthesis of well-defined silicon based thermo reversible block copolymers?are described along with atom transfer radical polymerization (ATRP), a technique utilized to develop well-defined functional thermo reversible block copolymers. The brief also focuses on Polyrotaxanes and their great potential as stimulus-responsive materials which produce poly (dimethyl siloxane) (PDMS) based thermo reversible block copolymers.

 2. Neuromorphic silicon neuron circuits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giacomo eIndiveri

  2011-05-01

  Full Text Available Hardware implementations of spiking neurons can be extremely useful for a large variety of applications, ranging from high-speed modeling of large-scale neural systems to real-time behaving systems, to bidirectional brain-machine interfaces. The specific circuit solutions used to implement silicon neurons depend on the application requirements. In this paper we describe the most common building blocks and techniques used to implement these circuits, and present an overview of a wide range of neuromorphic silicon neurons, which implement different computational models, ranging from biophysically realistic and conductance based Hodgkin-Huxley models to bi-dimensional generalized adaptive Integrate and Fire models. We compare the different design methodologies used for each silicon neuron design described, and demonstrate their features with experimental results, measured from a wide range of fabricated VLSI chips.

 3. Floating Silicon Method

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kellerman, Peter

  2013-12-21

  The Floating Silicon Method (FSM) project at Applied Materials (formerly Varian Semiconductor Equipment Associates), has been funded, in part, by the DOE under a “Photovoltaic Supply Chain and Cross Cutting Technologies” grant (number DE-EE0000595) for the past four years. The original intent of the project was to develop the FSM process from concept to a commercially viable tool. This new manufacturing equipment would support the photovoltaic industry in following ways: eliminate kerf losses and the consumable costs associated with wafer sawing, allow optimal photovoltaic efficiency by producing high-quality silicon sheets, reduce the cost of assembling photovoltaic modules by creating large-area silicon cells which are free of micro-cracks, and would be a drop-in replacement in existing high efficiency cell production process thereby allowing rapid fan-out into the industry.

 4. The LHCb Silicon Tracker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tobin, Mark, E-mail: Mark.Tobin@epfl.ch

  2016-09-21

  The LHCb experiment is dedicated to the study of heavy flavour physics at the Large Hadron Collider (LHC). The primary goal of the experiment is to search for indirect evidence of new physics via measurements of CP violation and rare decays of beauty and charm hadrons. The LHCb detector has a large-area silicon micro-strip detector located upstream of a dipole magnet, and three tracking stations with silicon micro-strip detectors in the innermost region downstream of the magnet. These two sub-detectors form the LHCb Silicon Tracker (ST). This paper gives an overview of the performance and operation of the ST during LHC Run 1. Measurements of the observed radiation damage are shown and compared to the expectation from simulation.

 5. Removal of inclusions from silicon

  Science.gov (United States)

  Ciftja, Arjan; Engh, Thorvald Abel; Tangstad, Merete; Kvithyld, Anne; Øvrelid, Eivind Johannes

  2009-11-01

  The removal of inclusions from molten silicon is necessary to satisfy the purity requirements for solar grade silicon. This paper summarizes two methods that are investigated: (i) settling of the inclusions followed by subsequent directional solidification and (infiltration by ceramic foam filters. Settling of inclusions followed by directional solidification is of industrial importance for production of low-cost solar grade silicon. Filtration is reported as the most efficient method for removal of inclusions from the top-cut silicon scrap.

 6. Silicon photonic integration in telecommunications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christopher Richard Doerr

  2015-08-01

  Full Text Available Silicon photonics is the guiding of light in a planar arrangement of silicon-based materials to perform various functions. We focus here on the use of silicon photonics to create transmitters and receivers for fiber-optic telecommunications. As the need to squeeze more transmission into a given bandwidth, a given footprint, and a given cost increases, silicon photonics makes more and more economic sense.

 7. Silicon Tracking Upgrade at CDF

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruse, M.C.

  1998-04-01

  The Collider Detector at Fermilab (CDF) is scheduled to begin recording data from Run II of the Fermilab Tevatron in early 2000. The silicon tracking upgrade constitutes both the upgrade to the CDF silicon vertex detector (SVX II) and the new Intermediate Silicon Layers (ISL) located at radii just beyond the SVX II. Here we review the design and prototyping of all aspects of these detectors including mechanical design, data acquisition, and a trigger based on silicon tracking

 8. Silicon microphones - a Danish perspective

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouwstra, Siebe; Storgaard-Larsen, Torben; Scheeper, Patrick

  1998-01-01

  Two application areas of microphones are discussed, those for precision measurement and those for hearing instruments. Silicon microphones are under investigation for both areas, and Danish industry plays a key role in both. The opportunities of silicon, as well as the challenges and expectations......, are discussed. For precision measurement the challenge for silicon is large, while for hearing instruments silicon seems to be very promising....

 9. CMS silicon tracker developments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Civinini, C.; Albergo, S.; Angarano, M.; Azzi, P.; Babucci, E.; Bacchetta, N.; Bader, A.; Bagliesi, G.; Basti, A.; Biggeri, U.; Bilei, G.M.; Bisello, D.; Boemi, D.; Bosi, F.; Borrello, L.; Bozzi, C.; Braibant, S.; Breuker, H.; Bruzzi, M.; Buffini, A.; Busoni, S.; Candelori, A.; Caner, A.; Castaldi, R.; Castro, A.; Catacchini, E.; Checcucci, B.; Ciampolini, P.; Creanza, D.; D'Alessandro, R.; Da Rold, M.; Demaria, N.; De Palma, M.; Dell'Orso, R.; Della Marina, R.D.R.; Dutta, S.; Eklund, C.; Feld, L.; Fiore, L.; Focardi, E.; French, M.; Freudenreich, K.; Frey, A.; Fuertjes, A.; Giassi, A.; Giorgi, M.; Giraldo, A.; Glessing, B.; Gu, W.H.; Hall, G.; Hammarstrom, R.; Hebbeker, T.; Honma, A.; Hrubec, J.; Huhtinen, M.; Kaminsky, A.; Karimaki, V.; Koenig, St.; Krammer, M.; Lariccia, P.; Lenzi, M.; Loreti, M.; Luebelsmeyer, K.; Lustermann, W.; Maettig, P.; Maggi, G.; Mannelli, M.; Mantovani, G.; Marchioro, A.; Mariotti, C.; Martignon, G.; Evoy, B. Mc; Meschini, M.; Messineo, A.; Migliore, E.; My, S.; Paccagnella, A.; Palla, F.; Pandoulas, D.; Papi, A.; Parrini, G.; Passeri, D.; Pieri, M.; Piperov, S.; Potenza, R.; Radicci, V.; Raffaelli, F.; Raymond, M.; Santocchia, A.; Schmitt, B.; Selvaggi, G.; Servoli, L.; Sguazzoni, G.; Siedling, R.; Silvestris, L.; Starodumov, A.; Stavitski, I.; Stefanini, G.; Surrow, B.; Tempesta, P.; Tonelli, G.; Tricomi, A.; Tuuva, T.; Vannini, C.; Verdini, P.G.; Viertel, G.; Xie, Z.; Yahong, Li; Watts, S.; Wittmer, B.

  2002-01-01

  The CMS Silicon tracker consists of 70 m 2 of microstrip sensors which design will be finalized at the end of 1999 on the basis of systematic studies of device characteristics as function of the most important parameters. A fundamental constraint comes from the fact that the detector has to be operated in a very hostile radiation environment with full efficiency. We present an overview of the current results and prospects for converging on a final set of parameters for the silicon tracker sensors

 10. Silicon hybrid integration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Xianyao; Yuan Taonu; Shao Shiqian; Shi Zujun; Wang Yi; Yu Yude; Yu Jinzhong

  2011-01-01

  Recently,much attention has concentrated on silicon based photonic integrated circuits (PICs), which provide a cost-effective solution for high speed, wide bandwidth optical interconnection and optical communication.To integrate III-V compounds and germanium semiconductors on silicon substrates,at present there are two kinds of manufacturing methods, i.e., heteroepitaxy and bonding. Low-temperature wafer bonding which can overcome the high growth temperature, lattice mismatch,and incompatibility of thermal expansion coefficients during heteroepitaxy, has offered the possibility for large-scale heterogeneous integration. In this paper, several commonly used bonding methods are reviewed, and the future trends of low temperature wafer bonding envisaged. (authors)

 11. Strained Silicon Photonics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ralf B. Wehrspohn

  2012-05-01

  Full Text Available A review of recent progress in the field of strained silicon photonics is presented. The application of strain to waveguide and photonic crystal structures can be used to alter the linear and nonlinear optical properties of these devices. Here, methods for the fabrication of strained devices are summarized and recent examples of linear and nonlinear optical devices are discussed. Furthermore, the relation between strain and the enhancement of the second order nonlinear susceptibility is investigated, which may enable the construction of optically active photonic devices made of silicon.

 12. Elite silicon and solar power

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yasamanov, N.A.

  2000-01-01

  The article is of popular character, the following issues being considered: conversion of solar energy into electric one, solar batteries in space and on the Earth, growing of silicon large-size crystals, source material problems relating to silicon monocrystals production, outlooks of solar silicon batteries production [ru

 13. Selective formation of porous silicon

  Science.gov (United States)

  Fathauer, Robert W. (Inventor); Jones, Eric W. (Inventor)

  1993-01-01

  A pattern of porous silicon is produced in the surface of a silicon substrate by forming a pattern of crystal defects in said surface, preferably by applying an ion milling beam through openings in a photoresist layer to the surface, and then exposing said surface to a stain etchant, such as HF:HNO3:H2O. The defected crystal will preferentially etch to form a pattern of porous silicon. When the amorphous content of the porous silicon exceeds 70 percent, the porous silicon pattern emits visible light at room temperature.

 14. Transformational silicon electronics

  KAUST Repository

  Rojas, Jhonathan Prieto; Sevilla, Galo T.; Ghoneim, Mohamed T.; Inayat, Salman Bin; Ahmed, Sally; Hussain, Aftab M.; Hussain, Muhammad Mustafa

  2014-01-01

  In today's traditional electronics such as in computers or in mobile phones, billions of high-performance, ultra-low-power devices are neatly integrated in extremely compact areas on rigid and brittle but low-cost bulk monocrystalline silicon (100

 15. Silicon nitride nanosieve membrane

  NARCIS (Netherlands)

  Tong, D.H.; Jansen, Henricus V.; Gadgil, V.J.; Bostan, C.G.; Berenschot, Johan W.; van Rijn, C.J.M.; Elwenspoek, Michael Curt

  2004-01-01

  An array of very uniform cylindrical nanopores with a pore diameter as small as 25 nm has been fabricated in an ultrathin micromachined silicon nitride membrane using focused ion beam (FIB) etching. The pore size of this nanosieve membrane was further reduced to below 10 nm by coating it with

 16. OPAL Silicon Tungsten Luminometer

  CERN Multimedia

  OPAL was one of the four experiments installed at the LEP particle accelerator from 1989 - 2000. The Silicon Tungsten Luminometer was part of OPAL's calorimeter which was used to measure the energy of particles. Most particles end their journey in calorimeters. These detectors measure the energy deposited when particles are slowed down and stopped.

 17. Silicon graphene Bragg gratings.

  Science.gov (United States)

  Capmany, José; Domenech, David; Muñoz, Pascual

  2014-03-10

  We propose the use of interleaved graphene sections on top of a silicon waveguide to implement tunable Bragg gratings. The filter central wavelength and bandwidth can be controlled changing the chemical potential of the graphene sections. Apodization techniques are also presented.

 18. On nanostructured silicon success

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sigmund, Ole; Jensen, Jakob Søndergaard; Frandsen, Lars Hagedorn

  2016-01-01

  Recent Letters by Piggott et al. 1 and Shen et al. 2 claim the smallest ever dielectric wave length and polarization splitters. The associated News & Views article by Aydin3 states that these works “are the first experimental demonstration of on-chip, silicon photonic components based on complex...

 19. Silicon oxynitride based photonics

  NARCIS (Netherlands)

  Worhoff, Kerstin; Klein, E.J.; Hussein, M.G.; Driessen, A.; Marciniak, M.; Jaworski, M.; Zdanowicz, M.

  2008-01-01

  Silicon oxynitride is a very attractive material for integrated optics. Besides possessing excellent optical properties it can be deposited with refractive indices varying over a wide range by tuning the material composition. In this contribution we will summarize the key properties of this material

 20. ALICE Silicon Pixel Detector

  CERN Multimedia

  Manzari, V

  2013-01-01

  The Silicon Pixel Detector (SPD) forms the innermost two layers of the 6-layer barrel Inner Tracking System (ITS). The SPD plays a key role in the determination of the position of the primary collision and in the reconstruction of the secondary vertices from particle decays.

 1. ALICE Silicon Strip Detector

  CERN Multimedia

  Nooren, G

  2013-01-01

  The Silicon Strip Detector (SSD) constitutes the two outermost layers of the Inner Tracking System (ITS) of the ALICE Experiment. The SSD plays a crucial role in the tracking of the particles produced in the collisions connecting the tracks from the external detectors (Time Projection Chamber) to the ITS. The SSD also contributes to the particle identification through the measurement of their energy loss.

 2. DELPHI Silicon Tracker

  CERN Multimedia

  DELPHI was one of the four experiments installed at the LEP particle accelerator from 1989 - 2000. The silicon tracking detector was nearest to the collision point in the centre of the detector. It was used to pinpoint the collision and catch short-lived particles.

 3. Arsenic implantation into polycrystalline silicon and diffusion to silicon substrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsukamoto, K.; Akasaka, Y.; Horie, K.

  1977-01-01

  Arsenic implantation into polycrystalline silicon and drive-in diffusion to silicon substrate have been investigated by MeV He + backscattering analysis and also by electrical measurements. The range distributions of arsenic implanted into polycrystalline silicon are well fitted to Gaussian distributions over the energy range 60--350 keV. The measured values of R/sub P/ and ΔR/sub P/ are about 10 and 20% larger than the theoretical predictions, respectively. The effective diffusion coefficient of arsenic implanted into polycrystalline silicon is expressed as D=0.63 exp[(-3.22 eV/kT)] and is independent of the arsenic concentration. The drive-in diffusion of arsenic from the implanted polycrystalline silicon layer into the silicon substrate is significantly affected by the diffusion atmosphere. In the N 2 atmosphere, a considerable amount of arsenic atoms diffuses outward to the ambient. The outdiffusion can be suppressed by encapsulation with Si 3 N 4 . In the oxidizing atmosphere, arsenic atoms are driven inward by growing SiO 2 due to the segregation between SiO 2 and polycrystalline silicon, and consequently the drive-in diffusion of arsenic is enhanced. At the interface between the polycrystalline silicon layer and the silicon substrate, arsenic atoms are likely to segregate at the polycrystalline silicon side

 4. Silicon epitaxy on textured double layer porous silicon by LPCVD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cai Hong; Shen Honglie; Zhang Lei; Huang Haibin; Lu Linfeng; Tang Zhengxia; Shen Jiancang

  2010-01-01

  Epitaxial silicon thin film on textured double layer porous silicon (DLPS) was demonstrated. The textured DLPS was formed by electrochemical etching using two different current densities on the silicon wafer that are randomly textured with upright pyramids. Silicon thin films were then grown on the annealed DLPS, using low-pressure chemical vapor deposition (LPCVD). The reflectance of the DLPS and the grown silicon thin films were studied by a spectrophotometer. The crystallinity and topography of the grown silicon thin films were studied by Raman spectroscopy and SEM. The reflectance results show that the reflectance of the silicon wafer decreases from 24.7% to 11.7% after texturing, and after the deposition of silicon thin film the surface reflectance is about 13.8%. SEM images show that the epitaxial silicon film on textured DLPS exhibits random pyramids. The Raman spectrum peaks near 521 cm -1 have a width of 7.8 cm -1 , which reveals the high crystalline quality of the silicon epitaxy.

 5. Fluorescence and thermoluminescence in silicon oxide films rich in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berman M, D.; Piters, T. M.; Aceves M, M.; Berriel V, L. R.; Luna L, J. A.

  2009-10-01

  In this work we determined the fluorescence and thermoluminescence (TL) creation spectra of silicon rich oxide films (SRO) with three different silicon excesses. To study the TL of SRO, 550 nm of SRO film were deposited by Low Pressure Chemical Vapor Deposition technique on N-type silicon substrates with resistivity in the order of 3 to 5 Ω-cm with silicon excess controlled by the ratio of the gases used in the process, SRO films with Ro= 10, 20 and 30 (12-6% silicon excess) were obtained. Then, they were thermally treated in N 2 at high temperatures to diffuse and homogenize the silicon excess. In the fluorescence spectra two main emission regions are observed, one around 400 nm and one around 800 nm. TL creation spectra were determined by plotting the integrated TL intensity as function of the excitation wavelength. (Author)

 6. The CMS silicon tracker

  International Nuclear Information System (INIS)

  Focardi, E.; Albergo, S.; Angarano, M.; Azzi, P.; Babucci, E.; Bacchetta, N.; Bader, A.; Bagliesi, G.; Basti, A.; Biggeri, U.; Bilei, G.M.; Bisello, D.; Boemi, D.; Bosi, F.; Borrello, L.; Bozzi, C.; Braibant, S.; Breuker, H.; Bruzzi, M.; Buffini, A.; Busoni, S.; Candelori, A.; Caner, A.; Castaldi, R.; Castro, A.; Catacchini, E.; Checcucci, B; Ciampolini, P.; Civinini, C.; Creanza, D.; D'Alessandro, R.; Da Rold, M.; Demaria, N.; De Palma, M.; Dell'Orso, R.; Della Marina, R.; Dutta, S.; Eklund, C.; Feld, L.; Fiore, L.; French, M.; Freudenreich, K.; Frey, A.; Fuertjes, A.; Giassi, A.; Giorgi, M.; Giraldo, A.; Glessing, B.; Gu, W.H.; Hall, G.; Hammarstrom, R.; Hebbeker, T.; Honma, A.; Hrubec, J.; Huhtinen, M.; Kaminsky, A.; Karimaki, V.; Koenig, St.; Krammer, M.; Lariccia, P.; Lenzi, M.; Loreti, M.; Leubelsmeyer, K.; Lustermann, W.; Maettig, P.; Maggi, G.; Mannelli, M.; Mantovani, G.; Marchioro, A.; Mariotti, C.; Martignon, G.; Evoy, B.Mc; Meschini, M.; Messineo, A.; Migliore, E.; My, S.; Paccagnella, A.; Palla, F.; Pandoulas, D.; Papi, A.; Parrini, G.; Passeri, D.; Pieri, M.; Piperov, S.; Potenza, R.; Radicci, V.; Raffaelli, F.; Raymond, M.; Rizzo, F.; Santocchia, A.; Schmitt, B.; Selvaggi, G.; Servoli, L.; Sguazzoni, G.; Siedling, R.; Silvestris, L.; Starodumov, A.; Stavitski, I.; Stefanini, G.; Surrow, B.; Tempesta, P.; Tonelli, G.; Tricomi, A.; Tuuva, T.; Vannini, C.; Verdini, P.G.; Viertel, G.; Xie, Z.; Yahong, Li; Watts, S.; Wittmer, B.

  2000-01-01

  This paper describes the Silicon microstrip Tracker of the CMS experiment at LHC. It consists of a barrel part with 5 layers and two endcaps with 10 disks each. About 10 000 single-sided equivalent modules have to be built, each one carrying two daisy-chained silicon detectors and their front-end electronics. Back-to-back modules are used to read-out the radial coordinate. The tracker will be operated in an environment kept at a temperature of T=-10 deg. C to minimize the Si sensors radiation damage. Heavily irradiated detectors will be safely operated due to the high-voltage capability of the sensors. Full-size mechanical prototypes have been built to check the system aspects before starting the construction

 7. Undepleted silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rancoita, P.G.; Seidman, A.

  1985-01-01

  Large-size silicon detectors employing relatively low resistivity material can be used in electromagnetic calorimetry. They can operate in strong magnetic fields, under geometric constraints and with microstrip detectors a high resolution can be achieved. Low noise large capacitance oriented electronics was developed to enable good signal-to-noise ratio for single relativistic particles traversing large area detectors. In undepleted silicon detectors, the charge migration from the field-free region has been investigated by comparing the expected peak position (from the depleted layer only) of the energy-loss of relativistic electrons with the measured one. Furthermore, the undepleted detectors have been employed in a prototype of Si/W electromagnetic colorimeter. The sensitive layer was found to be systematically larger than the depleted one

 8. Silicon nanowire transistors

  CERN Document Server

  Bindal, Ahmet

  2016-01-01

  This book describes the n and p-channel Silicon Nanowire Transistor (SNT) designs with single and dual-work functions, emphasizing low static and dynamic power consumption. The authors describe a process flow for fabrication and generate SPICE models for building various digital and analog circuits. These include an SRAM, a baseband spread spectrum transmitter, a neuron cell and a Field Programmable Gate Array (FPGA) platform in the digital domain, as well as high bandwidth single-stage and operational amplifiers, RF communication circuits in the analog domain, in order to show this technology’s true potential for the next generation VLSI. Describes Silicon Nanowire (SNW) Transistors, as vertically constructed MOS n and p-channel transistors, with low static and dynamic power consumption and small layout footprint; Targets System-on-Chip (SoC) design, supporting very high transistor count (ULSI), minimal power consumption requiring inexpensive substrates for packaging; Enables fabrication of different types...

 9. Amorphous silicon radiation detectors

  Science.gov (United States)

  Street, Robert A.; Perez-Mendez, Victor; Kaplan, Selig N.

  1992-01-01

  Hydrogenated amorphous silicon radiation detector devices having enhanced signal are disclosed. Specifically provided are transversely oriented electrode layers and layered detector configurations of amorphous silicon, the structure of which allow high electric fields upon application of a bias thereby beneficially resulting in a reduction in noise from contact injection and an increase in signal including avalanche multiplication and gain of the signal produced by incoming high energy radiation. These enhanced radiation sensitive devices can be used as measuring and detection means for visible light, low energy photons and high energy ionizing particles such as electrons, x-rays, alpha particles, beta particles and gamma radiation. Particular utility of the device is disclosed for precision powder crystallography and biological identification.

 10. Electron beam silicon purification

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kravtsov, Anatoly [SIA ' ' KEPP EU' ' , Riga (Latvia); Kravtsov, Alexey [' ' KEPP-service' ' Ltd., Moscow (Russian Federation)

  2014-11-15

  Purification of heavily doped electronic grade silicon by evaporation of N-type impurities with electron beam heating was investigated in process with a batch weight up to 50 kilos. Effective temperature of the melt, an indicative parameter suitable for purification process characterization was calculated and appeared to be stable for different load weight processes. Purified material was successfully approbated in standard CZ processes of three different companies. Each company used its standard process and obtained CZ monocrystals applicable for photovoltaic application. These facts enable process to be successfully scaled up to commercial volumes (150-300 kg) and yield solar grade silicon. (copyright 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 11. Electrometallurgy of Silicon

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  wind, plants, and water impounded in elevated reservoirs. Photovoltaic or solar cells, which convert sunlight directly to electricity, belongs tc, the...on record is that of St. Claire DeVille, who claimed that silicon was produced by electrolysing an impure melt of NaAlC14, but his material did not...this composition and purified melts were electrolysed at about 14500C in graphite crucible and using graphite electrodes. Applied potentials were

 12. Liquid Silicon Pouch Anode

  Science.gov (United States)

  2017-09-06

  Number 15/696,426 Filing Date 6 September 2017 Inventor Charles J. Patrissi et al Address any questions concerning this matter to the...silicon-based anodes during cycling, lithium insertion and deinsertion. Mitigation of this problem has long been sought and will result in improved...design shown. [0032] It will be understood that many additional changes in the details, materials, steps and arrangement of parts, which have been

 13. The CMS silicon tracker

  International Nuclear Information System (INIS)

  D'Alessandro, R.; Biggeri, U.; Bruzzi, M.; Catacchini, E.; Civinini, C.; Focardi, E.; Lenzi, M.; Loreti, M.; Meschini, M.; Parrini, G.; Pieri, M.; Albergo, S.; Boemi, D.; Potenza, R.; Tricomi, A.; Angarano, M.; Creanza, D.; Palma, M. de; Fiore, L.; Maggi, G.; My, S.; Raso, G.; Selvaggi, G.; Tempesta, P.; Azzi, P.; Bacchetta, N.; Bisello, D.; Candelori, A.; Castro, A.; Da Rold, M.; Giraldo, A.; Martignon, G.; Paccagnella, A.; Stavitsky, I.; Babucci, E.; Bartalini, P.; Bilei, G.M.; Checcucci, B.; Ciampolini, P.; Lariccia, P.; Mantovani, G.; Passeri, D.; Santocchia, A.; Servoli, L.; Wang, Y.; Bagliesi, G.; Basti, A.; Bosi, F.; Borello, L.; Bozzi, C.; Castaldi, R.; Dell'Orso, R.; Giassi, A.; Messineo, A.; Palla, F.; Raffaelli, F.; Sguazzoni, G.; Starodumov, A.; Tonelli, G.; Vannini, C.; Verdini, P.G.; Xie, Z.; Breuker, H.; Caner, A.; Elliott-Peisert, A.; Feld, L.; Glessing, B.; Hammerstrom, R.; Huhtinen, M.; Mannelli, M.; Marchioro, A.; Schmitt, B.; Stefanini, G.; Connotte, J.; Gu, W.H.; Luebelsmeyer, K.; Pandoulas, D.; Siedling, R.; Wittmer, B.; Della Marina, R.; Freudenreich, K.; Lustermann, W.; Viertel, G.; Eklund, C.; Karimaeki, V.; Skog, K.; French, M.; Hall, G.; Mc Evoy, B.; Raymond, M.; Hrubec, J.; Krammer, M.; Piperov, S.; Tuuva, T.; Watts, S.; Silvestris, L.

  1998-01-01

  The new silicon tracker layout (V4) is presented. The system aspects of the construction are discussed together with the expected tracking performance. Because of the high radiation environment in which the detectors will operate, particular care has been devoted to the study of the characteristics of heavily irradiated detectors. This includes studies on performance (charge collection, cluster size, resolution, efficiency) as a function of the bias voltage, integrated fluence, incidence angle and temperature. (author)

 14. Selfsupported epitaxial silicon films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lazarovici, D.; Popescu, A.

  1975-01-01

  The methods of removing the p or p + support of an n-type epitaxial silicon layer using electrochemical etching are described. So far, only n + -n junctions have been processed. The condition of anodic dissolution for some values of the support and layer resistivity are given. By this method very thin single crystal selfsupported targets of convenient areas can be obtained for channeling - blocking experiments

 15. Silicon and Civilization,

  Science.gov (United States)

  1980-11-04

  of a diamond. 7. The particular physical and chemical properties of silicon resulted in the fact that in the periodic system it was found in the III...small quantities. Silica is found in blades of grass and grain, in reed and bamboo shoots, where it serves to stiffen the stalk. 2. Diatomite ... properties desired in technology. Quartz glass is very resistant to temperature change since it has a very small coefficient of thermal expansion, is

 16. Porous silicon: silicon quantum dots for photonic applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pavesi, L.; Guardini, R.

  1996-01-01

  Porous silicon formation and structure characterization are briefly illustrated. Its luminescence properties rae presented and interpreted on the basis of exciton recombination in quantum dot structures: the trap-controlled hopping mechanism is used to describe the recombination dynamics. Porous silicon application to photonic devices is considered: porous silicon multilayer in general, and micro cavities in particular are described. The present situation in the realization of porous silicon LEDs is considered, and future developments in this field of research are suggested. (author). 30 refs., 30 figs., 13 tabs

 17. Photovoltaic characteristics of porous silicon /(n+ - p) silicon solar cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dzhafarov, T.D.; Aslanov, S.S.; Ragimov, S.H.; Sadigov, M.S.; Nabiyeva, A.F.; Yuksel, Aydin S.

  2012-01-01

  Full text : The purpose of this work is to improve the photovoltaic parameters of the screen-printed silicon solar cells by formation the nano-porous silicon film on the frontal surface of the cell. The photovoltaic characteristics of two type silicon solar cells with and without porous silicon layer were measured and compared. A remarkable increment of short-circuit current density and the efficiency by 48 percent and 20 percent, respectively, have been achieved for PS/(n + - pSi) solar cell comparing to (n + - p)Si solar cell without PS layer

 18. Silicon photonics fundamentals and devices

  CERN Document Server

  Deen, M Jamal

  2012-01-01

  The creation of affordable high speed optical communications using standard semiconductor manufacturing technology is a principal aim of silicon photonics research. This would involve replacing copper connections with optical fibres or waveguides, and electrons with photons. With applications such as telecommunications and information processing, light detection, spectroscopy, holography and robotics, silicon photonics has the potential to revolutionise electronic-only systems. Providing an overview of the physics, technology and device operation of photonic devices using exclusively silicon and related alloys, the book includes: * Basic Properties of Silicon * Quantum Wells, Wires, Dots and Superlattices * Absorption Processes in Semiconductors * Light Emitters in Silicon * Photodetectors , Photodiodes and Phototransistors * Raman Lasers including Raman Scattering * Guided Lightwaves * Planar Waveguide Devices * Fabrication Techniques and Material Systems Silicon Photonics: Fundamentals and Devices outlines ...

 19. Radiation Hardening of Silicon Detectors

  CERN Multimedia

  Leroy, C; Glaser, M

  2002-01-01

  %RD48 %title\\\\ \\\\Silicon detectors will be widely used in experiments at the CERN Large Hadron Collider where high radiation levels will cause significant bulk damage. In addition to increased leakage current and charge collection losses worsening the signal to noise, the induced radiation damage changes the effective doping concentration and represents the limiting factor to long term operation of silicon detectors. The objectives are to develop radiation hard silicon detectors that can operate beyond the limits of the present devices and that ensure guaranteed operation for the whole lifetime of the LHC experimental programme. Radiation induced defect modelling and experimental results show that the silicon radiation hardness depends on the atomic impurities present in the initial monocrystalline material.\\\\ \\\\ Float zone (FZ) silicon materials with addition of oxygen, carbon, nitrogen, germanium and tin were produced as well as epitaxial silicon materials with epilayers up to 200 $\\mu$m thickness. Their im...

 20. Amorphous silicon based particle detectors

  OpenAIRE

  Wyrsch, N.; Franco, A.; Riesen, Y.; Despeisse, M.; Dunand, S.; Powolny, F.; Jarron, P.; Ballif, C.

  2012-01-01

  Radiation hard monolithic particle sensors can be fabricated by a vertical integration of amorphous silicon particle sensors on top of CMOS readout chip. Two types of such particle sensors are presented here using either thick diodes or microchannel plates. The first type based on amorphous silicon diodes exhibits high spatial resolution due to the short lateral carrier collection. Combination of an amorphous silicon thick diode with microstrip detector geometries permits to achieve micromete...

 1. Characterization of Czochralski Silicon Detectors

  OpenAIRE

  Luukka, Panja-Riina; Haerkoenen, Jaakko

  2012-01-01

  This thesis describes the characterization of irradiated and non-irradiated segmenteddetectors made of high-resistivity (>1 kΩcm) magnetic Czochralski (MCZ) silicon. It isshown that the radiation hardness (RH) of the protons of these detectors is higher thanthat of devices made of traditional materials such as Float Zone (FZ) silicon or DiffusionOxygenated Float Zone (DOFZ) silicon due to the presence of intrinsic oxygen (> 5 x1017 cm-3). The MCZ devices therefore present an interesting alter...

 2. Laboratory course on silicon sensors

  CERN Document Server

  Crescio, E; Roe, S; Rudge, A

  2003-01-01

  The laboratory course consisted of four different mini sessions, in order to give the student some hands-on experience on various aspects of silicon sensors and related integrated electronics. The four experiments were. 1. Characterisation of silicon diodes for particle detection 2. Study of noise performance of the Viking readout circuit 3. Study of the position resolution of a silicon microstrip sensor 4. Study of charge transport in silicon with a fast amplifier The data in the following were obtained during the ICFA school by the students.

 3. Silicon processing for photovoltaics II

  CERN Document Server

  Khattak, CP

  2012-01-01

  The processing of semiconductor silicon for manufacturing low cost photovoltaic products has been a field of increasing activity over the past decade and a number of papers have been published in the technical literature. This volume presents comprehensive, in-depth reviews on some of the key technologies developed for processing silicon for photovoltaic applications. It is complementary to Volume 5 in this series and together they provide the only collection of reviews in silicon photovoltaics available.The volume contains papers on: the effect of introducing grain boundaries in silicon; the

 4. Electrical leakage phenomenon in heteroepitaxial cubic silicon carbide on silicon

  Science.gov (United States)

  Pradeepkumar, Aiswarya; Zielinski, Marcin; Bosi, Matteo; Verzellesi, Giovanni; Gaskill, D. Kurt; Iacopi, Francesca

  2018-06-01

  Heteroepitaxial 3C-SiC films on silicon substrates are of technological interest as enablers to integrate the excellent electrical, electronic, mechanical, thermal, and epitaxial properties of bulk silicon carbide into well-established silicon technologies. One critical bottleneck of this integration is the establishment of a stable and reliable electronic junction at the heteroepitaxial interface of the n-type SiC with the silicon substrate. We have thus investigated in detail the electrical and transport properties of heteroepitaxial cubic silicon carbide films grown via different methods on low-doped and high-resistivity silicon substrates by using van der Pauw Hall and transfer length measurements as test vehicles. We have found that Si and C intermixing upon or after growth, particularly by the diffusion of carbon into the silicon matrix, creates extensive interstitial carbon traps and hampers the formation of a stable rectifying or insulating junction at the SiC/Si interface. Although a reliable p-n junction may not be realistic in the SiC/Si system, we can achieve, from a point of view of the electrical isolation of in-plane SiC structures, leakage suppression through the substrate by using a high-resistivity silicon substrate coupled with deep recess etching in between the SiC structures.

 5. Light emitting structures porous silicon-silicon substrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monastyrskii, L.S.; Olenych, I.B.; Panasjuk, M.R.; Savchyn, V.P.

  1999-01-01

  The research of spectroscopic properties of porous silicon has been done. Complex of photoluminescence, electroluminescence, cathodoluminescence, thermostimulated depolarisation current analyte methods have been applied to study of geterostructures and free layers of porous silicon. Light emitting processes had tendency to decrease. The character of decay for all kinds of luminescence were different

 6. Indentation fatigue in silicon nitride, alumina and silicon carbide ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Repeated indentation fatigue (RIF) experiments conducted on the same spot of different structural ceramics viz. a hot pressed silicon nitride (HPSN), sintered alumina of two different grain sizes viz. 1 m and 25 m, and a sintered silicon carbide (SSiC) are reported. The RIF experiments were conducted using a Vicker's ...

 7. The LHCb Silicon Tracker

  CERN Document Server

  Elsasser, Ch; Gallas Torreira, A; Pérez Trigo, A; Rodríguez Pérez, P; Bay, A; Blanc, F; Dupertuis, F; Haefeli, G; Komarov, I; Märki, R; Muster, B; Nakada, T; Schneider, O; Tobin, M; Tran, M T; Anderson, J; Bursche, A; Chiapolini, N; Saornil, S; Steiner, S; Steinkamp, O; Straumann, U; Vollhardt, A; Britsch, M; Schmelling, M; Voss, H; Okhrimenko, O; Pugatch, V

  2013-01-01

  The aim of the LHCb experiment is to study rare heavy quark decays and CP vio- lation with the high rate of beauty and charmed hadrons produced in $pp$ collisions at the LHC. The detector is designed as a single-arm forward spectrometer with excellent tracking and particle identification performance. The Silicon Tracker is a key part of the tracking system to measure the particle trajectories to high precision. This paper reports the performance as well as the results of the radiation damage monitoring based on leakage currents and on charge collection efficiency scans during the data taking in the LHC Run I.

 8. Photovoltaics: sunshine and silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stirzaker, Mike

  2006-05-15

  Spain's photovoltaic sector grew rapidly in 2004 only to slow down in 2005. While a State-guaranteed feed-in tariff is in place to drive a take-off, some of the smaller administrative cogs are buckling under the pressure. Projects are being further slowed by soaring world silicon prices and module shortages. Nevertheless, market volume is higher than ever before, and bio capital from both home and abroad is betting that the Spanish take-off is around the corner. (Author)

 9. Magnetically retained silicone facial prosthesis

  African Journals Online (AJOL)

  2013-06-09

  Jun 9, 2013 ... Prosthetic camouflaging of facial defects and use of silicone maxillofacial material are the alternatives to the surgical retreatment. Silicone elastomers provide more options to clinician for customization of the facial prosthesis which is simple, esthetically good when coupled with bio magnets for retention.

 10. Impurity doping processes in silicon

  CERN Document Server

  Wang, FFY

  1981-01-01

  This book introduces to non-experts several important processes of impurity doping in silicon and goes on to discuss the methods of determination of the concentration of dopants in silicon. The conventional method used is the discussion process, but, since it has been sufficiently covered in many texts, this work describes the double-diffusion method.

 11. Radiation hard cryogenic silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Casagrande, L.; Abreu, M.C.; Bell, W.H.; Berglund, P.; Boer, W. de; Borchi, E.; Borer, K.; Bruzzi, M.; Buontempo, S.; Chapuy, S.; Cindro, V.; Collins, P.; D'Ambrosio, N.; Da Via, C.; Devine, S.; Dezillie, B.; Dimcovski, Z.; Eremin, V.; Esposito, A.; Granata, V.; Grigoriev, E.; Hauler, F.; Heijne, E.; Heising, S.; Janos, S.; Jungermann, L.; Konorov, I.; Li, Z.; Lourenco, C.; Mikuz, M.; Niinikoski, T.O.; O'Shea, V.; Pagano, S.; Palmieuri, V.G.; Paul, S.; Pirollo, S.; Pretzl, K.; Rato, P.; Ruggiero, G.; Smith, K.; Sonderegger, P.; Sousa, P.; Verbitskaya, E.; Watts, S.; Zavrtanik, M.

  2002-01-01

  It has been recently observed that heavily irradiated silicon detectors, no longer functional at room temperature, 'resuscitate' when operated at temperatures below 130 K. This is often referred to as the 'Lazarus effect'. The results presented here show that cryogenic operation represents a new and reliable solution to the problem of radiation tolerance of silicon detectors

 12. Recent developments in silicon calorimetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brau, J.E.

  1990-11-01

  We present a survey of some of the recent calorimeter applications of silicon detectors. The numerous attractive features of silicon detectors are summarized, with an emphasis on those aspects important to calorimetry. Several of the uses of this technology are summarized and referenced. We consider applications for electromagnetic calorimetry, hadronic calorimetry, and proposals for the SSC

 13. Amorphous silicon ionizing particle detectors

  Science.gov (United States)

  Street, Robert A.; Mendez, Victor P.; Kaplan, Selig N.

  1988-01-01

  Amorphous silicon ionizing particle detectors having a hydrogenated amorphous silicon (a--Si:H) thin film deposited via plasma assisted chemical vapor deposition techniques are utilized to detect the presence, position and counting of high energy ionizing particles, such as electrons, x-rays, alpha particles, beta particles and gamma radiation.

 14. Flowmeter with silicon flow tube

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerink, Theodorus S.J.; Dijkstra, Marcel; Haneveld, J.; Lötters, Joost Conrad

  2009-01-01

  A flowmeter comprising a system chip with a silicon substrate provided on a carrier, in an opening whereof at least one silicon flow tube is provided for transporting a medium whose flow rate is to be measured, said tube having two ends that issue via a wall of the opening into channels coated with

 15. Luneburg lens in silicon photonics.

  Science.gov (United States)

  Di Falco, Andrea; Kehr, Susanne C; Leonhardt, Ulf

  2011-03-14

  The Luneburg lens is an aberration-free lens that focuses light from all directions equally well. We fabricated and tested a Luneburg lens in silicon photonics. Such fully-integrated lenses may become the building blocks of compact Fourier optics on chips. Furthermore, our fabrication technique is sufficiently versatile for making perfect imaging devices on silicon platforms.

 16. Silicon-micromachined microchannel plates

  CERN Document Server

  Beetz, C P; Steinbeck, J; Lemieux, B; Winn, D R

  2000-01-01

  Microchannel plates (MCP) fabricated from standard silicon wafer substrates using a novel silicon micromachining process, together with standard silicon photolithographic process steps, are described. The resulting SiMCP microchannels have dimensions of approx 0.5 to approx 25 mu m, with aspect ratios up to 300, and have the dimensional precision and absence of interstitial defects characteristic of photolithographic processing, compatible with positional matching to silicon electronics readouts. The open channel areal fraction and detection efficiency may exceed 90% on plates up to 300 mm in diameter. The resulting silicon substrates can be converted entirely to amorphous quartz (qMCP). The strip resistance and secondary emission are developed by controlled depositions of thin films, at temperatures up to 1200 deg. C, also compatible with high-temperature brazing, and can be essentially hydrogen, water and radionuclide-free. Novel secondary emitters and cesiated photocathodes can be high-temperature deposite...

 17. Chalcogen donnors in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scolfaro, L.M.R.

  1985-01-01

  The electronic stucture of chalcogen impurities in silicon which give rise to deep levels in the forbidden band gap of that semiconductor is studied. The molecular cluster model within the formalism of the multiple scattering method in the Xα local density approximation was used . The surface orbitals were treated by using the Watson sphere model. Studies were carried out for the isolated substitutional sulfur and selenium impurities (Si:S and Si:Se). A pioneer investigation was performed for the nearest-neighbor impurity pairs of sulfur and selenium (Si:S 2 and Si:Se 2 ). All the systems were also analysed in the positive charge states (Si:S + , Si:Se + and Si:Se 2 + ) and for the isolated impurities the calculations were carried out to the spin polarized limit. The obtained results were used to interpret recent photoconductivity, photocapitance, EPR and DLTS data on these centers. It was observed that the adopted model is able to provide a satisfactory description of the electronic structure of the chalcogen impurity centers in silicon. (autor) [pt

 18. Flexible silicon solar cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blakers, A.W.; Armour, T. [Centre for Sustainable Energy Systems, The Australian National University, Canberra ACT 0200 (Australia)

  2009-08-15

  In order to be useful for certain niche applications, crystalline silicon solar cells must be able to sustain either one-time flexure or multiple non-critical flexures without significant loss of strength or efficiency. This paper describes experimental characterisation of the behaviour of thin crystalline silicon solar cells, under either static or repeated flexure, by flexing samples and recording any resulting changes in performance. Thin SLIVER cells were used for the experiment. Mechanical strength was found to be unaffected after 100,000 flexures. Solar conversion efficiency remained at greater than 95% of the initial value after 100,000 flexures. Prolonged one-time flexure close to, but not below, the fracture radius resulted in no significant change of properties. For every sample, fracture occurred either on the first flexure to a given radius of curvature, or not at all when using that radius. In summary, for a given radius of curvature, either the flexed solar cells broke immediately, or they were essentially unaffected by prolonged or multiple flexing. (author)

 19. ATLAS Silicon Microstrip Tracker

  CERN Document Server

  Haefner, Petra; The ATLAS collaboration

  2010-01-01

  The SemiConductor Tracker (SCT), made up from silicon micro-strip detectors is the key precision tracking device in ATLAS, one of the experiments at CERN LHC. The completed SCT is in very good shape: 99.3% of the SCT strips are operational, noise occupancy and hit efficiency exceed the design specifications. In the talk the current status of the SCT will be reviewed. We will report on the operation of the detector and observed problems, with stress on the sensor and electronics performance. TWEPP Summary In December 2009 the ATLAS experiment at the CERN Large Hadron Collider (LHC) recorded the first proton- proton collisions at a centre-of-mass energy of 900 GeV and this was followed by the unprecedented energy of 7 TeV in March 2010. The SemiConductor Tracker (SCT) is the key precision tracking device in ATLAS, made up from silicon micro-strip detectors processed in the planar p-in-n technology. The signal from the strips is processed in the front-end ASICS ABCD3TA, working in the binary readout mode. Data i...

 20. Relationship between silicon concentration and creatinine clearance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miura, Y.; Nakai, K.; Itoh, C.; Horikiri, J.; Sera, K.; Sato, M.

  1998-01-01

  Silicon levels in dialysis patients are markedly increasing. Using PIXE we determined the relationship between silicon concentration and creatinine clearance in 30 samples. Urine silicon concentration were significantly correlated to creatinine clearance (p<0.001). And also serum silicon concentration were significantly correlated to creatinine clearance (p<0.0001). (author)

 1. Luminescence of porous silicon doped by erbium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bondarenko, V.P.; Vorozov, N.N.; Dolgij, L.N.; Dorofeev, A.M.; Kazyuchits, N.M.; Leshok, A.A.; Troyanova, G.N.

  1996-01-01

  The possibility of the 1.54 μm intensive luminescence in the silicon dense porous layers, doped by erbium, with various structures is shown. Low-porous materials of both porous type on the p-type silicon and porous silicon with wood-like structure on the n + type silicon may be used for formation of light-emitting structures

 2. Apparatus for making molten silicon

  Science.gov (United States)

  Levin, Harry (Inventor)

  1988-01-01

  A reactor apparatus (10) adapted for continuously producing molten, solar grade purity elemental silicon by thermal reaction of a suitable precursor gas, such as silane (SiH.sub.4), is disclosed. The reactor apparatus (10) includes an elongated reactor body (32) having graphite or carbon walls which are heated to a temperature exceeding the melting temperature of silicon. The precursor gas enters the reactor body (32) through an efficiently cooled inlet tube assembly (22) and a relatively thin carbon or graphite septum (44). The septum (44), being in contact on one side with the cooled inlet (22) and the heated interior of the reactor (32) on the other side, provides a sharp temperature gradient for the precursor gas entering the reactor (32) and renders the operation of the inlet tube assembly (22) substantially free of clogging. The precursor gas flows in the reactor (32) in a substantially smooth, substantially axial manner. Liquid silicon formed in the initial stages of the thermal reaction reacts with the graphite or carbon walls to provide a silicon carbide coating on the walls. The silicon carbide coated reactor is highly adapted for prolonged use for production of highly pure solar grade silicon. Liquid silicon (20) produced in the reactor apparatus (10) may be used directly in a Czochralski or other crystal shaping equipment.

 3. Silicon Telescope Detectors

  CERN Document Server

  Gurov, Yu B; Sandukovsky, V G; Yurkovski, J

  2005-01-01

  The results of research and development of special silicon detectors with a large active area ($> 8 cm^{2}$) for multilayer telescope spectrometers (fulfilled in the Laboratory of Nuclear Problems, JINR) are reviewed. The detector parameters are listed. The production of totally depleted surface barrier detectors (identifiers) operating under bias voltage two to three times higher than depletion voltage is described. The possibility of fabrication of lithium drifted counters with a very thin entrance window on the diffusion side of the detector (about 10--20 $\\mu$m) is shown. The detector fabrication technique has allowed minimizing detector dead regions without degradation of their spectroscopic characteristics and reliability during long time operation in charge particle beams.

 4. Silicon radiation detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benc, I.; Kerhart, J.; Kopecky, J.; Krca, P.; Veverka, V.; Weidner, M.; Weinova, H.

  1992-01-01

  The silicon radiation detector, which is designed for the detection of electrons with energies above 500 eV and of radiation within the region of 200 to 1100 nm, comprises a PIN or PNN + type photodiode. The active acceptor photodiode is formed by a detector surface of shallow acceptor diffusion surrounded by a collector band of deep acceptor diffusion. The detector surface of shallow P-type diffusion with an acceptor concentration of 10 15 to 10 17 atoms/cm 3 reaches a depth of 40 to 100 nm. One sixth to one eighth of the collector band width is overlapped by the P + collector band at a width of 150 to 300 μm with an acceptor concentration of 10 20 to 10 21 atoms/cm 3 down a depth of 0.5 to 3 μm. This band is covered with a conductive layer, of NiCr for instance. (Z.S.)

 5. Zirconates heteroepitaxy on silicon

  Science.gov (United States)

  Fompeyrine, Jean; Seo, Jin Won; Seigwart, Heinz; Rossel, Christophe; Locquet, Jean-Pierre

  2002-03-01

  In the coming years, agressive scaling in CMOS technology will probably trigger the transition to more advanced materials, for example alternate gate dielectrics. Epitaxial thin films are attractive candidates, as long as the difficult chemical and structural issues can be solved, and superior properties can be obtained. Since very few binary oxides can match the electrical, physical and structural requirements which are needed, a combination of those binaries are used here to investigate other lattice matched oxides. We will report on the growth of crystalline zirconium oxide thin films stabilized with different cationic substitutions. All films have been grown in an oxide-MBE system by direct evaporation of the elements on silicon substrates and exposure to molecular or atomic oxygen. The conditions required to obtain epitaxial thin films will be discussed, and successful examples will be presented.

 6. Silicon in cereal straw

  DEFF Research Database (Denmark)

  Murozuka, Emiko

  Silicon (Si) is known to be a beneficial element for plants. However, when plant residues are to be used as feedstock for second generation bioenergy, Si may reduce the suitability of the biomass for biochemical or thermal conversion technologies. The objective of this PhD study was to investigate......, a mutant in Si influx transporter BdLsi1 was identified. BdLsi1 belongs to the major intrinsic protein family. The mutant BdLsi1 protein had an amino acid change from proline to serine in the highly conserved NPA motif. The mutation caused a defect in channeling of Si as well as other substrates...... such as germanium and arsenite. The Si concentration in the mutant plant was significantly reduced by more than 80 %. Rice mutants defective in Si transporters OsLsi1 and OsLsi2 also showed significantly lower straw Si concentration. It is concluded that the quality of straw biomass for bioenergy purposes can...

 7. Formation of porous silicon oxide from substrate-bound silicon rich silicon oxide layers by continuous-wave laser irradiation

  Science.gov (United States)

  Wang, Nan; Fricke-Begemann, Th.; Peretzki, P.; Ihlemann, J.; Seibt, M.

  2018-03-01

  Silicon nanocrystals embedded in silicon oxide that show room temperature photoluminescence (PL) have great potential in silicon light emission applications. Nanocrystalline silicon particle formation by laser irradiation has the unique advantage of spatially controlled heating, which is compatible with modern silicon micro-fabrication technology. In this paper, we employ continuous wave laser irradiation to decompose substrate-bound silicon-rich silicon oxide films into crystalline silicon particles and silicon dioxide. The resulting microstructure is studied using transmission electron microscopy techniques with considerable emphasis on the formation and properties of laser damaged regions which typically quench room temperature PL from the nanoparticles. It is shown that such regions consist of an amorphous matrix with a composition similar to silicon dioxide which contains some nanometric silicon particles in addition to pores. A mechanism referred to as "selective silicon ablation" is proposed which consistently explains the experimental observations. Implications for the damage-free laser decomposition of silicon-rich silicon oxides and also for controlled production of porous silicon dioxide films are discussed.

 8. Muonium states in silicon carbide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patterson, B.D.; Baumeler, H.; Keller, H.; Kiefl, R.F.; Kuendig, W.; Odermatt, W.; Schneider, J.W.; Estle, T.L.; Spencer, D.P.; Savic, I.M.

  1986-01-01

  Implanted muons in samples of silicon carbide have been observed to form paramagnetic muonium centers (μ + e - ). Muonium precession signals in low applied magnetic fields have been observed at 22 K in a granular sample of cubic β-SiC, however it was not possible to determine the hyperfine frequency. In a signal crystal sample of hexagonal 6H-SiC, three apparently isotropic muonium states were observed at 20 K and two at 300 K, all with hyperfine frequencies intermediate between those of the isotropic muonium centers in diamond and silicon. No evidence was seen of an anisotropic muonium state analogous to the Mu * state in diamond and silicon. (orig.)

 9. Characterization of Czochralski silicon detectors

  OpenAIRE

  Luukka, Panja-Riina

  2006-01-01

  This thesis describes the characterization of irradiated and non-irradiated segmented detectors made of high-resistivity (>1 kΩcm) magnetic Czochralski (MCZ) silicon. It is shown that the radiation hardness (RH) of the protons of these detectors is higher than that of devices made of traditional materials such as Float Zone (FZ) silicon or Diffusion Oxygenated Float Zone (DOFZ) silicon due to the presence of intrinsic oxygen (> 5 × 1017 cm−3). The MCZ devices therefore present an interesting ...

 10. Polycrystalline Silicon Gettered by Porous Silicon and Heavy Phosphorous Diffusion

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIU Zuming(刘祖明); Souleymane K Traore; ZHANG Zhongwen(张忠文); LUO Yi(罗毅)

  2004-01-01

  The biggest barrier for photovoltaic (PV) utilization is its high cost, so the key for scale PV utilization is to further decrease the cost of solar cells. One way to improve the efficiency, and therefore lower the cost, is to increase the minority carrier lifetime by controlling the material defects. The main defects in grain boundaries of polycrystalline silicon gettered by porous silicon and heavy phosphorous diffusion have been studied. The porous silicon was formed on the two surfaces of wafers by chemical etching. Phosphorous was then diffused into the wafers at high temperature (900℃). After the porous silicon and diffusion layers were removed, the minority carrier lifetime was measured by photo-conductor decay. The results show that the lifetime's minority carriers are increased greatly after such treatment.

 11. Effect of Silicon Nanowire on Crystalline Silicon Solar Cell Characteristics

  OpenAIRE

  Zahra Ostadmahmoodi Do; Tahereh Fanaei Sheikholeslami; Hassan Azarkish

  2016-01-01

  Nanowires (NWs) are recently used in several sensor or actuator devices to improve their ordered characteristics. Silicon nanowire (Si NW) is one of the most attractive one-dimensional nanostructures semiconductors because of its unique electrical and optical properties. In this paper, silicon nanowire (Si NW), is synthesized and characterized for application in photovoltaic device. Si NWs are prepared using wet chemical etching method which is commonly used as a simple and low cost method fo...

 12. Efficiency Enhancement of Silicon Solar Cells by Porous Silicon Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenijus SHATKOVSKIS

  2012-09-01

  Full Text Available Silicon solar cells produced by a usual technology in p-type, crystalline silicon wafer were investigated. The manufactured solar cells were of total thickness 450 mm, the junction depth was of 0.5 mm – 0.7 mm. Porous silicon technologies were adapted to enhance cell efficiency. The production of porous silicon layer was carried out in HF: ethanol = 1 : 2 volume ratio electrolytes, illuminating by 50 W halogen lamps at the time of processing. The etching current was computer-controlled in the limits of (6 ÷ 14 mA/cm2, etching time was set in the interval of (10 ÷ 20 s. The characteristics and performance of the solar cells samples was carried out illuminating by Xenon 5000 K lamp light. Current-voltage characteristic studies have shown that porous silicon structures produced affect the extent of dark and lighting parameters of the samples. Exactly it affects current-voltage characteristic and serial resistance of the cells. It has shown, the formation of porous silicon structure causes an increase in the electric power created of solar cell. Conversion efficiency increases also respectively to the initial efficiency of cell. Increase of solar cell maximum power in 15 or even more percent is found. The highest increase in power have been observed in the spectral range of Dl @ (450 ÷ 850 nm, where ~ 60 % of the A1.5 spectra solar energy is located. It has been demonstrated that porous silicon technology is effective tool to improve the silicon solar cells performance.DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.18.3.2428

 13. Radiation resistant passivation of silicon solar cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swanson, R.M.; Gan, J.Y.; Gruenbaum, P.E.

  1991-01-01

  This patent describes a silicon solar cell having improved stability when exposed to concentrated solar radiation. It comprises a body of silicon material having a major surface for receiving radiation, a plurality of p and n conductivity regions in the body for collecting electrons and holes created by impinging radiation, and a passivation layer on the major surface including a first layer of silicon oxide in contact with the body and a polycrystalline silicon layer on the first layer of silicon oxide

 14. Evanescent field phase shifting in a silicon nitride waveguide using a coupled silicon slab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Asger Sellerup; Oxenløwe, Leif Katsuo; Green, William M. J.

  2015-01-01

  An approach for electrical modulation of low-loss silicon nitride waveguides is proposed, using a silicon nitride waveguide evanescently loaded with a thin silicon slab. The thermooptic phase-shift characteristics are investigated in a racetrack resonator configuration....

 15. Imprinted silicon-based nanophotonics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borel, Peter Ingo; Olsen, Brian Bilenberg; Frandsen, Lars Hagedorn

  2007-01-01

  We demonstrate and optically characterize silicon-on-insulator based nanophotonic devices fabricated by nanoimprint lithography. In our demonstration, we have realized ordinary and topology-optimized photonic crystal waveguide structures. The topology-optimized structures require lateral pattern ...

 16. Ultra-fast silicon detectors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sadrozinski, H. F.-W., E-mail: hartmut@scipp.ucsc.edu [Santa Cruz Institute for Particle Physics, UC Santa Cruz, Santa Cruz, CA 95064 (United States); Ely, S.; Fadeyev, V.; Galloway, Z.; Ngo, J.; Parker, C.; Petersen, B.; Seiden, A.; Zatserklyaniy, A. [Santa Cruz Institute for Particle Physics, UC Santa Cruz, Santa Cruz, CA 95064 (United States); Cartiglia, N.; Marchetto, F. [INFN Torino, Torino (Italy); Bruzzi, M.; Mori, R.; Scaringella, M.; Vinattieri, A. [University of Florence, Department of Physics and Astronomy, Sesto Fiorentino, Firenze (Italy)

  2013-12-01

  We propose to develop a fast, thin silicon sensor with gain capable to concurrently measure with high precision the space (∼10 μm) and time (∼10 ps) coordinates of a particle. This will open up new application of silicon detector systems in many fields. Our analysis of detector properties indicates that it is possible to improve the timing characteristics of silicon-based tracking sensors, which already have sufficient position resolution, to achieve four-dimensional high-precision measurements. The basic sensor characteristics and the expected performance are listed, the wide field of applications are mentioned and the required R and D topics are discussed. -- Highlights: •We are proposing thin pixel silicon sensors with 10's of picoseconds time resolution. •Fast charge collection is coupled with internal charge multiplication. •The truly 4-D sensors will revolutionize imaging and particle counting in many applications.

 17. Vibrational modes of porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sabra, M.; Naddaf, M.

  2012-01-01

  On the basis of theoretical and experimental investigations, the origin of room temperature photoluminescence (PL) from porous silicon is found to related to chemical complexes constituted the surface, in particular, SiHx, SiOx and SiOH groups. Ab initio atomic and molecular electronic structure calculations on select siloxane compounds were used for imitation of infrared (IR) spectra of porous silicon. These are compared to the IR spectra of porous silicon recorded by using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). In contrast to linear siloxane, the suggested circular siloxane terminated with linear siloxane structure is found to well-imitate the experimental spectra. These results are augmented with EDX (energy dispersive x-ray spectroscopy) measurements, which showed that the increase of SiOx content in porous silicon due to rapid oxidation process results in considerable decrease in PL peak intensity and a blue shift in the peak position. (author)

 18. Silicon pressure transducers: a review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aceves M, M.; Sandoval I, F.

  1994-01-01

  We present a review of the pressure sensors, which use the silicon piezo resistive effect and micro machining technique. Typical pressure sensors, applications, design and other different structures are presented. (Author)

 19. Scattering characteristics from porous silicon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Sabet-Dariani

  2000-12-01

  Full Text Available   Porous silicon (PS layers come into existance as a result of electrochemical anodization on silicon. Although a great deal of research has been done on the formation and optical properties of this material, the exact mechanism involved is not well-understood yet.   In this article, first, the optical properties of silicon and porous silicon are described. Then, previous research and the proposed models about reflection from PS and the origin of its photoluminescence are reveiwed. The reflecting and scattering, absorption and transmission of light from this material, are then investigated. These experiments include,different methods of PS sample preparation their photoluminescence, reflecting and scattering of light determining different characteristics with respect to Si bulk.

 20. Silicon Solar Cell Turns 50

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perlin, J.

  2004-08-01

  This short brochure describes a milestone in solar (or photovoltaic, PV) research-namely, the 50th anniversary of the invention of the first viable silicon solar cell by three researchers at Bell Laboratories.

 1. Method of forming buried oxide layers in silicon

  Science.gov (United States)

  Sadana, Devendra Kumar; Holland, Orin Wayne

  2000-01-01

  A process for forming Silicon-On-Insulator is described incorporating the steps of ion implantation of oxygen into a silicon substrate at elevated temperature, ion implanting oxygen at a temperature below 200.degree. C. at a lower dose to form an amorphous silicon layer, and annealing steps to form a mixture of defective single crystal silicon and polycrystalline silicon or polycrystalline silicon alone and then silicon oxide from the amorphous silicon layer to form a continuous silicon oxide layer below the surface of the silicon substrate to provide an isolated superficial layer of silicon. The invention overcomes the problem of buried isolated islands of silicon oxide forming a discontinuous buried oxide layer.

 2. Silicone nanocomposite coatings for fabrics

  Science.gov (United States)

  Eberts, Kenneth (Inventor); Lee, Stein S. (Inventor); Singhal, Amit (Inventor); Ou, Runqing (Inventor)

  2011-01-01

  A silicone based coating for fabrics utilizing dual nanocomposite fillers providing enhanced mechanical and thermal properties to the silicone base. The first filler includes nanoclusters of polydimethylsiloxane (PDMS) and a metal oxide and a second filler of exfoliated clay nanoparticles. The coating is particularly suitable for inflatable fabrics used in several space, military, and consumer applications, including airbags, parachutes, rafts, boat sails, and inflatable shelters.

 3. Quasimetallic silicon micromachined photonic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Temelkuran, B.; Bayindir, Mehmet; Ozbay, E.; Kavanaugh, J. P.; Sigalas, M. M.; Tuttle, G.

  2001-01-01

  We report on fabrication of a layer-by-layer photonic crystal using highly doped silicon wafers processed by semiconductor micromachining techniques. The crystals, built using (100) silicon wafers, resulted in an upper stop band edge at 100 GHz. The transmission and defect characteristics of these structures were found to be analogous to metallic photonic crystals. We also investigated the effect of doping concentration on the defect characteristics. The experimental results agree well with predictions of the transfer matrix method simulations

 4. Industrial Silicon Wafer Solar Cells

  OpenAIRE

  Neuhaus, Dirk-Holger; Münzer, Adolf

  2007-01-01

  In 2006, around 86% of all wafer-based silicon solar cells were produced using screen printing to form the silver front and aluminium rear contacts and chemical vapour deposition to grow silicon nitride as the antireflection coating onto the front surface. This paper reviews this dominant solar cell technology looking into state-of-the-art equipment and corresponding processes for each process step. The main efficiency losses of this type of solar cell are analyzed to demonstrate the future e...

 5. Silicon nanowires: structure and properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nezhdanov, A.V.; Mashin, A.I.; Razuvaev, A.G.; Ershov, A.V.; Ignatov, S.K.

  2006-01-01

  An attempt to grow silicon nanowires has been made by electron beam evaporation on highly oriented pyrolytic substrate. Needle-like objects are located along the normal to a substrate (density 2 x 10 11 cm -2 ). For modeling quasi-one-dimensional objects calculations of nuclear structure and energy spectra have been accomplished. A fullerene-like structure Si 24 is proposed as a basic atomic configuration of silicon nanowires [ru

 6. Laser tests of silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolezal, Zdenek; Escobar, Carlos; Gadomski, Szymon; Garcia, Carmen; Gonzalez, Sergio; Kodys, Peter; Kubik, Petr; Lacasta, Carlos; Marti, Salvador; Mitsou, Vasiliki A.; Moorhead, Gareth F.; Phillips, Peter W.; Reznicek, Pavel; Slavik, Radan

  2007-01-01

  This paper collects experiences from the development of a silicon sensor laser testing setup and from tests of silicon strip modules (ATLAS End-cap SCT), pixel modules (DEPFET) and large-area diodes using semiconductor lasers. Lasers of 1060 and 680 nm wavelengths were used. A sophisticated method of focusing the laser was developed. Timing and interstrip properties of modules were measured. Analysis of optical effects involved and detailed discussion about the usability of laser testing for particle detectors are presented

 7. Direct Production of Silicones From Sand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larry N. Lewis; F.J. Schattenmann: J.P. Lemmon

  2001-09-30

  Silicon, in the form of silica and silicates, is the second most abundant element in the earth's crust. However the synthesis of silicones (scheme 1) and almost all organosilicon chemistry is only accessible through elemental silicon. Silicon dioxide (sand or quartz) is converted to chemical-grade elemental silicon in an energy intensive reduction process, a result of the exceptional thermodynamic stability of silica. Then, the silicon is reacted with methyl chloride to give a mixture of methylchlorosilanes catalyzed by cooper containing a variety of tract metals such as tin, zinc etc. The so-called direct process was first discovered at GE in 1940. The methylchlorosilanes are distilled to purify and separate the major reaction components, the most important of which is dimethyldichlorosilane. Polymerization of dimethyldichlorosilane by controlled hydrolysis results in the formation of silicone polymers. Worldwide, the silicones industry produces about 1.3 billion pounds of the basic silicon polymer, polydimethylsiloxane.

 8. Enhanced Raman scattering in porous silicon grating.

  Science.gov (United States)

  Wang, Jiajia; Jia, Zhenhong; Lv, Changwu

  2018-03-19

  The enhancement of Raman signal on monocrystalline silicon gratings with varying groove depths and on porous silicon grating were studied for a highly sensitive surface enhanced Raman scattering (SERS) response. In the experiment conducted, porous silicon gratings were fabricated. Silver nanoparticles (Ag NPs) were then deposited on the porous silicon grating to enhance the Raman signal of the detective objects. Results show that the enhancement of Raman signal on silicon grating improved when groove depth increased. The enhanced performance of Raman signal on porous silicon grating was also further improved. The Rhodamine SERS response based on Ag NPs/ porous silicon grating substrates was enhanced relative to the SERS response on Ag NPs/ porous silicon substrates. Ag NPs / porous silicon grating SERS substrate system achieved a highly sensitive SERS response due to the coupling of various Raman enhancement factors.

 9. VPLIV ELEKTRIČNIH VOZIL NA ZANESLJIVOST ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA

  OpenAIRE

  BOŽIČ, DUŠAN

  2017-01-01

  Zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev z električno energijo predstavlja primarno nalogo elektroenergetskih sistemov, na kar kaže tudi spreminjanje načina regulacije sistemskih operaterjev v dereguliranih trgih z električno energijo. Regulatorji pri regulaciji sistemskih operaterjev namreč vse pogosteje uvajajo regulacijo kakovosti dobave električne energije, ki v ospredje postavlja prav zanesljivost sistema. Prihodki sistemskih operaterjev so pri regulaciji kakovosti dobave električne en...

 10. Vpliv kaizna na proizvodno linijo podjetja TPV d.d.

  OpenAIRE

  Gramc, Nina

  2013-01-01

  Domnevamo lahko, da je filozofija Kaizen eden od vzrokov in hkrati motivator za dolgoročno konkurenčno prednost podjetja. Koncept je definiran kot obsežen organizacijski proces, osredotočen na kontinuiteto izboljšav in načrtno vključevanje vsakega posameznika v organizaciji v iskanje izboljšav. Zato je lahko prav Kaizen eden ključnih pokazateljev, ki loči med uspehom enih in odpovedjo oziroma propadom drugih podjetij. Razmere, ki jih dandanes srečujemo v podjetju (razne napake, strojelomi...

 11. VPLIV OPTIMIZACIJE NABAVNEGA PROCESA NA USPEŠNOST NABAVNEGA MANAGEMENTA

  OpenAIRE

  Štraus, Nataša

  2015-01-01

  Vloga nabavne funkcije se je od njenih začetkov pa do danes močno spremenila. V današnjem poslovnem okolju nabava ni več le podporna funkcija, ampak ima pomembno strateško vlogo v podjetju. Odgovorna je za nemoteno oskrbo materialov in storitev, upravljanje zalog, odnose z dobavitelji, za etično in družbeno odgovorno ravnanje podjetja. Tesno je povezana z logistiko in njenimi strategijami. Pomembno vpliva na stroške vhodnih materialov, na konkurenčnost podjetja in posledično tudi na dobiček ...

 12. VPLIV VIRUSNEGA MARKETINGA NA VEDENJE POTROŠNIKOV

  OpenAIRE

  Perčič, Luka

  2016-01-01

  V diplomski nalogi smo se posvetili virusnemu marketingu. Opredelili smo prednosti in slabosti virusnega marketinga ter vzroke za njegovo uspešnost. V teoretičnem delu smo opisali spletno tržno komuniciranje ter virusni marketing. Opisali smo, katera orodja se uporabljajo, njihove prednosti in slabosti. V raziskovalnem delu smo z anketnim vprašalnikom preverili, kako pogosto se anketiranci srečujejo z virusnimi oglasi in kako pogosto tovrstne oglase širijo. Zanimalo nas je tudi, kakšen odn...

 13. Negativen vpliv konkurence na dejavnost zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Kolar, Mojca

  2018-01-01

  Po osamosvojitvi Slovenije se je na slovenskem trgu začela intenzivno razvijati tudi dejavnost zasebnega varovanja in število varnostnih služb je začelo strmo naraščati. Močna konkurenca med njimi je z leti prinesla v dejavnost varovanja veliko negativnih posledic. Ena izmed teh so tudi plače varnostnega osebja, ki so danes daleč pod slovenskim povprečjem. Toda za sistemom plač zaposlenih stoji plačni sistem storitev na trgu varovanja. Magistrska naloga obravnava problematiko neobičajno ...

 14. VPLIV ULCEROZNEGA KOLITISA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

  OpenAIRE

  Dugi, Maja

  2015-01-01

  Pri vsaki bolezni je zelo pomembna kakovost življenja pacientov. Ulcerozni kolitis je kronična bolezen, ki je znana po obdobjih mirovanja in izbruhov, kar definitivno vpliva na posameznika, ki se s tem spopada. Sooča se z raznimi omejitvami, ki vplivajo na njegov vsakdan. Rezultati raziskave so pokazali, da je kakovost življenja bolnikov z ulceroznim kolitisom izrazito okrnjena. Ne le, da se spopadajo z bolečino, ampak tudi s psihičnimi in socialnimi posledicami, ki vplivajo na fizične aktivn...

 15. VPLIV RAZKRITIJ O INTELEKTUALNEM KAPITALU NA CENO DOLGOV, PRIMER SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Stropnik, Neca

  2016-01-01

  Gospodarske razmere, tako v Sloveniji, kot drugod po Evropi in svetu, so zadnja leta zelo zahtevne. V slovenskem gospodarstvu smo priča propadu številnih organizacij, ogrožen je tako finančni (oziroma bančni) kot nepremičninski trg. Tradicionalnemu finančnemu kapitalu zmanjkuje moči, preživele pa so (oziroma bodo) predvsem inovativne ter na dobrih temeljih osnovane organizacije. Uveljavljajo se novi, demokratični sistemi upravljanja organizacij, ki vključujejo predvsem zaposlene ter njihove s...

 16. OSEBNI KONFLIKTI ZAPOSLENIH IN NJIHOV VPLIV NA DELOVANJE ORGANIZACIJE

  OpenAIRE

  Horvatič, Monika

  2013-01-01

  V postmodernem obdobju je področje dela in družinskega življenja prineslo spremembe. Usklajevanje obeh sfer je čedalje bolj problematično, hkrati pa postaja vse bolj aktualna tema akademskih raziskovanj tega področja. Med najpogostejše poklicne stresorje v zdravstvu uvrščamo delovne obremenitve, dolgotrajen in neenakomerno porazdeljen delavnik, omejitve na delovnem mestu, konflikt na delovnem mestu, hierarhijo v zdravstvu, pomanjkanje podpore, nepredvidljive okoliščine dela in negotovost ...

 17. Silicon Photomultiplier charaterization

  Science.gov (United States)

  Munoz, Leonel; Osornio, Leo; Para, Adam

  2014-03-01

  Silicon Photo Multiples (SiPM's) are relatively new photon detectors. They offer many advantages compared to photo multiplier tubes (PMT's) such as insensitivity to magnetic field, robustness at varying lighting levels, and low cost. The SiPM output wave forms are poorly understood. The experiment conducted collected waveforms of responses of Hamamatsu SiPM to incident laser pulse at varying temperatures and bias voltages. Ambient noise was characterized at all temperatures and bias voltages by averaging the waveforms. Pulse shape of the SiPM response was determined under different operating conditions: the pulse shape is nearly independent of the bias voltage but exhibits strong variation with temperature, consistent with the temperature variation of the quenching resistor. Amplitude of responses of the SiPM to low intensity laser light shows many peaks corresponding to the detection of 1,2,3 etc. photons. Amplitude of these pulses depends linearly on the bias voltage, enabling determination of the breakdown voltage at each temperature. Poisson statistics has been used to determine the average number of detected photons at each operating conditions. Department of Education Grant No. P0315090007 and the Department of Energy/ Fermi National Accelerator Laboratory.

 18. Collimation: a silicon solution

  CERN Multimedia

  2007-01-01

  Silicon crystals could be used very efficiently to deflect high-energy beams. Testing at CERN has produced conclusive results, which could pave the way for a new generation of collimators. The set of five crystals used to test the reflection of the beams. The crystals are 0.75 mm wide and their alignment is adjusted with extreme precision. This figure shows the deflection of a beam by channelling and by reflection in the block of five crystals. Depending on the orientation of the crystals: 1) The beam passes without "seeing" the crystals and is not deflected 2) The beam is deflected by channelling (with an angle of around 100 μrad) 3) The beam is reflected (with an angle of around 50 μrad). The intensity of the deflected beam is illustrated by the intensity of the spot. The spot of the reflected beam is clearly more intense than that one of the channelled beam, demonstrating the efficiency of t...

 19. Next generation structural silicone glazing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charles D. Clift

  2015-06-01

  Full Text Available This paper presents an advanced engineering evaluation, using nonlinear analysis of hyper elastic material that provides significant improvement to structural silicone glazing (SSG design in high performance curtain wall systems. Very high cladding wind pressures required in hurricane zones often result in bulky SSG profile dimensions. Architectural desire for aesthetically slender curtain wall framing sight-lines in combination with a desire to reduce aluminium usage led to optimization of silicone material geometry for better stress distribution.To accomplish accurate simulation of predicted behaviour under structural load, robust stress-strain curves of the silicone material are essential. The silicone manufacturer provided physical property testing via a specialized laboratory protocol. A series of rigorous curve fit techniques were then made to closely model test data in the finite element computer analysis that accounts for nonlinear strain of hyper elastic silicone.Comparison of this advanced design technique to traditional SSG design highlights differences in stress distribution contours in the silicone material. Simplified structural engineering per the traditional SSG design method does not provide accurate forecasting of material and stress optimization as shown in the advanced design.Full-scale specimens subject to structural load testing were performed to verify the design capacity, not only for high wind pressure values, but also for debris impact per ASTM E1886 and ASTM E1996. Also, construction of the test specimens allowed development of SSG installation techniques necessitated by the unique geometry of the silicone profile. Finally, correlation of physical test results with theoretical simulations is made, so evaluation of design confidence is possible. This design technique will introduce significant engineering advancement to the curtain wall industry.

 20. Colloidal characterization of silicon nitride and silicon carbide

  Science.gov (United States)

  Feke, Donald L.

  1986-01-01

  The colloidal behavior of aqueous ceramic slips strongly affects the forming and sintering behavior and the ultimate mechanical strength of the final ceramic product. The colloidal behavior of these materials, which is dominated by electrical interactions between the particles, is complex due to the strong interaction of the solids with the processing fluids. A surface titration methodology, modified to account for this interaction, was developed and used to provide fundamental insights into the interfacial chemistry of these systems. Various powder pretreatment strategies were explored to differentiate between true surface chemistry and artifacts due to exposure history. The colloidal behavior of both silicon nitride and carbide is dominated by silanol groups on the powder surfaces. However, the colloid chemistry of silicon nitride is apparently influenced by an additional amine group. With the proper powder treatments, silicon nitride and carbide powder can be made to appear colloidally equivalent. The impact of these results on processing control will be discussed.

 1. Silicon-to-silicon wafer bonding using evaporated glass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weichel, Steen; Reus, Roger De; Lindahl, M.

  1998-01-01

  Anodic bending of silicon to silicon 4-in. wafers using an electron-beam evaporated glass (Schott 8329) was performed successfully in air at temperatures ranging from 200 degrees C to 450 degrees C. The composition of the deposited glass is enriched in sodium as compared to the target material....... The roughness of the as-deposited films was below 5 nm and was found to be unchanged by annealing at 500 degrees C for 1 h in air. No change in the macroscopic edge profiles of the glass film was found as a function of annealing; however, small extrusions appear when annealing above 450 degrees C. Annealing...... of silicon/glass structures in air around 340 degrees C for 15 min leads to stress-free structures. Bonded wafer pairs, however, show no reduction in stress and always exhibit compressive stress. The bond yield is larger than 95% for bonding temperatures around 350 degrees C and is above 80% for bonding...

 2. Silicon-micromachined microchannel plates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beetz, Charles P.; Boerstler, Robert; Steinbeck, John; Lemieux, Bryan; Winn, David R.

  2000-01-01

  Microchannel plates (MCP) fabricated from standard silicon wafer substrates using a novel silicon micromachining process, together with standard silicon photolithographic process steps, are described. The resulting SiMCP microchannels have dimensions of ∼0.5 to ∼25 μm, with aspect ratios up to 300, and have the dimensional precision and absence of interstitial defects characteristic of photolithographic processing, compatible with positional matching to silicon electronics readouts. The open channel areal fraction and detection efficiency may exceed 90% on plates up to 300 mm in diameter. The resulting silicon substrates can be converted entirely to amorphous quartz (qMCP). The strip resistance and secondary emission are developed by controlled depositions of thin films, at temperatures up to 1200 deg. C, also compatible with high-temperature brazing, and can be essentially hydrogen, water and radionuclide-free. Novel secondary emitters and cesiated photocathodes can be high-temperature deposited or nucleated in the channels or the first strike surface. Results on resistivity, secondary emission and gain are presented

 3. Implantation damage in silicon devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nicholas, K.H.

  1977-01-01

  Ion implantation, is an attractive technique for producing doped layers in silicon devices but the implantation process involves disruption of the lattice and defects are formed, which can degrade device properties. Methods of minimizing such damage are discussed and direct comparisons made between implantation and diffusion techniques in terms of defects in the final devices and the electrical performance of the devices. Defects are produced in the silicon lattice during implantation but they are annealed to form secondary defects even at room temperature. The annealing can be at a low temperature ( 0 C) when migration of defects in silicon in generally small, or at high temperature when they can grow well beyond the implanted region. The defect structures can be complicated by impurity atoms knocked into the silicon from surface layers by the implantation. Defects can also be produced within layers on top of the silicon and these can be very important in device fabrication. In addition to affecting the electrical properties of the final device, defects produced during fabrication may influence the chemical properties of the materials. The use of these properties to improve devices are discussed as well as the degradation they can cause. (author)

 4. Flexible Thermoelectric Generators on Silicon Fabric

  KAUST Repository

  Sevilla, Galo T.

  2012-01-01

  In this work, the development of a Thermoelectric Generator on Flexible Silicon Fabric is explored to extend silicon electronics for flexible platforms. Low cost, easily deployable plastic based flexible electronics are of great interest for smart

 5. Porous silicon carbide (SIC) semiconductor device

  Science.gov (United States)

  Shor, Joseph S. (Inventor); Kurtz, Anthony D. (Inventor)

  1996-01-01

  Porous silicon carbide is fabricated according to techniques which result in a significant portion of nanocrystallites within the material in a sub 10 nanometer regime. There is described techniques for passivating porous silicon carbide which result in the fabrication of optoelectronic devices which exhibit brighter blue luminescence and exhibit improved qualities. Based on certain of the techniques described porous silicon carbide is used as a sacrificial layer for the patterning of silicon carbide. Porous silicon carbide is then removed from the bulk substrate by oxidation and other methods. The techniques described employ a two-step process which is used to pattern bulk silicon carbide where selected areas of the wafer are then made porous and then the porous layer is subsequently removed. The process to form porous silicon carbide exhibits dopant selectivity and a two-step etching procedure is implemented for silicon carbide multilayers.

 6. The LHCb Silicon Tracker Project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Agari, M.; Bauer, C.; Baumeister, D.; Blouw, J.; Hofmann, W.; Knoepfle, K.T.; Loechner, S.; Schmelling, M.; Pugatch, V.; Bay, A.; Carron, B.; Frei, R.; Jiminez-Otero, S.; Tran, M.-T.; Voss, H.; Adeva, B.; Esperante, D.; Lois, C.; Vasquez, P.; Bernhard, R.P.; Bernet, R.; Ermoline, Y.; Gassner, J.; Koestner, S.; Lehner, F.; Needham, M.; Siegler, M.; Steinkamp, O.; Straumann, U.; Vollhardt, A.; Volyanskyy, D.

  2006-01-01

  Two silicon strip detectors, the Trigger Tracker(TT) and the Inner Tracker(Italy) will be constructed for the LHCb experiment. Transverse momentum information extracted from the TT will be used in the Level 1 trigger. The IT is part of the main tracking system behind the magnet. Both silicon detectors will be read out using a custom-developed chip by the ASIC lab in Heidelberg. The signal-over-noise behavior and performance of various geometrical designs of the silicon sensors, in conjunction with the Beetle read-out chip, have been extensively studied in test beam experiments. Results from those experiments are presented, and have been used in the final choice of sensor geometry

 7. A silicon tracker for Christmas

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  The CMS experiment installed the world’s largest silicon tracker just before Christmas. Marcello Mannelli: physicist and deputy CMS project leader, and Alan Honma, physicist, compare two generations of tracker: OPAL for the LEP (at the front) and CMS for the LHC (behind). There is quite a difference between 1m2 and 205m2.. CMS received an early Christmas present on 18 December when the silicon tracker was installed in the heart of the CMS magnet. The CMS tracker team couldn’t have hoped for a better present. Carefully wrapped in shiny plastic, the world’s largest silicon tracker arrived at Cessy ready for installation inside the CMS magnet on 18 December. This rounded off the year for CMS with a major event, the crowning touch to ten years of work on the project by over five hundred scientists and engineers. "Building a scientific instrument of this size and complexity is a huge technical a...

 8. Belle II silicon vertex detector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adamczyk, K. [H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Krakow 31-342 (Poland); Aihara, H. [Department of Physics, University of Tokyo, Tokyo 113-0033 (Japan); Angelini, C. [Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, I-56127 Pisa (Italy); INFN Sezione di Pisa, I-56127 Pisa (Italy); Aziz, T.; Babu, V. [Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 400005 (India); Bacher, S. [H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Krakow 31-342 (Poland); Bahinipati, S. [Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Satya Nagar (India); Barberio, E.; Baroncelli, Ti.; Baroncelli, To. [School of Physics, University of Melbourne, Melbourne, Victoria 3010 (Australia); Basith, A.K. [Indian Institute of Technology Madras, Chennai 600036 (India); Batignani, G. [Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, I-56127 Pisa (Italy); INFN Sezione di Pisa, I-56127 Pisa (Italy); Bauer, A. [Institute of High Energy Physics, Austrian Academy of Sciences, 1050 Vienna (Austria); Behera, P.K. [Indian Institute of Technology Madras, Chennai 600036 (India); Bergauer, T. [Institute of High Energy Physics, Austrian Academy of Sciences, 1050 Vienna (Austria); Bettarini, S. [Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, I-56127 Pisa (Italy); INFN Sezione di Pisa, I-56127 Pisa (Italy); Bhuyan, B. [Indian Institute of Technology Guwahati, Assam 781039 (India); Bilka, T. [Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 121 16 Prague (Czech Republic); Bosi, F. [INFN Sezione di Pisa, I-56127 Pisa (Italy); Bosisio, L. [Dipartimento di Fisica, Università di Trieste, I-34127 Trieste (Italy); INFN Sezione di Trieste, I-34127 Trieste (Italy); and others

  2016-09-21

  The Belle II experiment at the SuperKEKB collider in Japan is designed to indirectly probe new physics using approximately 50 times the data recorded by its predecessor. An accurate determination of the decay-point position of subatomic particles such as beauty and charm hadrons as well as a precise measurement of low-momentum charged particles will play a key role in this pursuit. These will be accomplished by an inner tracking device comprising two layers of pixelated silicon detector and four layers of silicon vertex detector based on double-sided microstrip sensors. We describe herein the design, prototyping and construction efforts of the Belle-II silicon vertex detector.

 9. The CMS silicon strip tracker

  International Nuclear Information System (INIS)

  Focardi, E.; Albergo, S.; Angarano, M.; Azzi, P.; Babucci, E.; Bacchetta, N.; Bader, A.; Bagliesi, G.; Bartalini, P.; Basti, A.; Biggeri, U.; Bilei, G.M.; Bisello, D.; Boemi, D.; Bosi, F.; Borrello, L.; Bozzi, C.; Braibant, S.; Breuker, H.; Bruzzi, M.; Candelori, A.; Caner, A.; Castaldi, R.; Castro, A.; Catacchini, E.; Checcucci, B.; Ciampolini, P.; Civinini, C.; Creanza, D.; D'Alessandro, R.; Da Rold, M.; Demaria, N.; De Palma, M.; Dell'Orso, R.; Marina, R. Della; Dutta, S.; Eklund, C.; Elliott-Peisert, A.; Feld, L.; Fiore, L.; French, M.; Freudenreich, K.; Fuertjes, A.; Giassi, A.; Giraldo, A.; Glessing, B.; Gu, W.H.; Hall, G.; Hammerstrom, R.; Hebbeker, T.; Hrubec, J.; Huhtinen, M.; Kaminsky, A.; Karimaki, V.; Koenig, St.; Krammer, M.; Lariccia, P.; Lenzi, M.; Loreti, M.; Luebelsmeyer, K.; Lustermann, W.; Maettig, P.; Maggi, G.; Mannelli, M.; Mantovani, G.; Marchioro, A.; Mariotti, C.; Martignon, G.; Evoy, B. Mc; Meschini, M.; Messineo, A.; My, S.; Paccagnella, A.; Palla, F.; Pandoulas, D.; Parrini, G.; Passeri, D.; Pieri, M.; Piperov, S.; Potenza, R.; Raffaelli, F.; Raso, G.; Raymond, M.; Santocchia, A.; Schmitt, B.; Selvaggi, G.; Servoli, L.; Sguazzoni, G.; Siedling, R.; Silvestris, L.; Skog, K.; Starodumov, A.; Stavitski, I.; Stefanini, G.; Tempesta, P.; Tonelli, G.; Tricomi, A.; Tuuva, T.; Vannini, C.; Verdini, P.G.; Viertel, G.; Xie, Z.; Wang, Y.; Watts, S.; Wittmer, B.

  1999-01-01

  The Silicon Strip Tracker (SST) is the intermediate part of the CMS Central Tracker System. SST is based on microstrip silicon devices and in combination with pixel detectors and the Microstrip Gas Chambers aims at performing pattern recognition, track reconstruction and momentum measurements for all tracks with p T ≥2 GeV/c originating from high luminosity interactions at √s=14 TeV at LHC. We aim at exploiting the advantages and the physics potential of the precise tracking performance provided by the microstrip silicon detectors on a large scale apparatus and in a much more difficult environment than ever. In this paper we describe the actual SST layout and the readout system. (author)

 10. Waveguide silicon nitride grating coupler

  Science.gov (United States)

  Litvik, Jan; Dolnak, Ivan; Dado, Milan

  2016-12-01

  Grating couplers are one of the most used elements for coupling of light between optical fibers and photonic integrated components. Silicon-on-insulator platform provides strong confinement of light and allows high integration. In this work, using simulations we have designed a broadband silicon nitride surface grating coupler. The Fourier-eigenmode expansion and finite difference time domain methods are utilized in design optimization of grating coupler structure. The fully, single etch step grating coupler is based on a standard silicon-on-insulator wafer with 0.55 μm waveguide Si3N4 layer. The optimized structure at 1550 nm wavelength yields a peak coupling efficiency -2.6635 dB (54.16%) with a 1-dB bandwidth up to 80 nm. It is promising way for low-cost fabrication using complementary metal-oxide- semiconductor fabrication process.

 11. The effect of silicon crystallographic orientation on the formation of silicon nanoclusters during anodic electrochemical etching

  International Nuclear Information System (INIS)

  Timokhov, D. F.; Timokhov, F. P.

  2009-01-01

  Possible ways for increasing the photoluminescence quantum yield of porous silicon layers have been investigated. The effect of the anodization parameters on the photoluminescence properties for porous silicon layers formed on silicon substrates with different crystallographic orientations was studied. The average diameters for silicon nanoclusters are calculated from the photoluminescence spectra of porous silicon. The influence of the substrate crystallographic orientation on the photoluminescence quantum yield of porous silicon is revealed. A model explaining the effect of the substrate orientation on the photoluminescence properties for the porous silicon layers formed by anode electrochemical etching is proposed.

 12. Surface Effects in Segmented Silicon Sensors

  OpenAIRE

  Kopsalis, Ioannis

  2017-01-01

  Silicon detectors in Photon Science and Particle Physics require silicon sensors with very demanding specifications. New accelerators like the European X-ray Free Electron Laser (EuXFEL) and the High Luminosity upgrade of the Large Hadron Collider (HL-LHC), pose new challenges for silicon sensors, especially with respect to radiation hardness. High radiation doses and fluences damage the silicon crystal and the SiO2 layers at the surface, thus changing the sensor properties and limiting their...

 13. Semiconducting silicon nanowires for biomedical applications

  CERN Document Server

  Coffer, JL

  2014-01-01

  Biomedical applications have benefited greatly from the increasing interest and research into semiconducting silicon nanowires. Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications reviews the fabrication, properties, and applications of this emerging material. The book begins by reviewing the basics, as well as the growth, characterization, biocompatibility, and surface modification, of semiconducting silicon nanowires. It goes on to focus on silicon nanowires for tissue engineering and delivery applications, including cellular binding and internalization, orthopedic tissue scaffol

 14. Silicon Photonics Cloud (SiCloud)

  DEFF Research Database (Denmark)

  DeVore, P. T. S.; Jiang, Y.; Lynch, M.

  2015-01-01

  Silicon Photonics Cloud (SiCloud.org) is the first silicon photonics interactive web tool. Here we report new features of this tool including mode propagation parameters and mode distribution galleries for user specified waveguide dimensions and wavelengths.......Silicon Photonics Cloud (SiCloud.org) is the first silicon photonics interactive web tool. Here we report new features of this tool including mode propagation parameters and mode distribution galleries for user specified waveguide dimensions and wavelengths....

 15. Silicon photonics for multicore fiber communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ding, Yunhong; Kamchevska, Valerija; Dalgaard, Kjeld

  2016-01-01

  We review our recent work on silicon photonics for multicore fiber communication, including multicore fiber fan-in/fan-out, multicore fiber switches towards reconfigurable optical add/drop multiplexers. We also present multicore fiber based quantum communication using silicon devices.......We review our recent work on silicon photonics for multicore fiber communication, including multicore fiber fan-in/fan-out, multicore fiber switches towards reconfigurable optical add/drop multiplexers. We also present multicore fiber based quantum communication using silicon devices....

 16. Simulation of atomistic processes during silicon oxidation

  OpenAIRE

  Bongiorno, Angelo

  2003-01-01

  Silicon dioxide (SiO2) films grown on silicon monocrystal (Si) substrates form the gate oxides in current Si-based microelectronics devices. The understanding at the atomic scale of both the silicon oxidation process and the properties of the Si(100)-SiO2 interface is of significant importance in state-of-the-art silicon microelectronics manufacturing. These two topics are intimately coupled and are both addressed in this theoretical investigation mainly through first-principles calculations....

 17. Thermophysical spectroscopy of defect states in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Igamberdyev, Kh.T.; Mamadalimov, A.T.; Khabibullaev, P.K.

  1989-01-01

  The present work deals with analyzing the possibilities of using the non-traditional thermophysical methods to study a defect structure in silicon. For this purpose, the temperature dependences of thermophysical properties of defect silicon are investigated. A number of new, earlier unknown physical phenomena in silicon are obtained, and their interpretation has enabled one to establish the main physical mechanisms of formation of deep defect states in silicon

 18. Laser wafering for silicon solar

  International Nuclear Information System (INIS)

  Friedmann, Thomas Aquinas; Sweatt, William C.; Jared, Bradley Howell

  2011-01-01

  Current technology cuts solar Si wafers by a wire saw process, resulting in 50% 'kerf' loss when machining silicon from a boule or brick into a wafer. We want to develop a kerf-free laser wafering technology that promises to eliminate such wasteful wire saw processes and achieve up to a ten-fold decrease in the g/W p (grams/peak watt) polysilicon usage from the starting polysilicon material. Compared to today's technology, this will also reduce costs (∼20%), embodied energy, and green-house gas GHG emissions (∼50%). We will use short pulse laser illumination sharply focused by a solid immersion lens to produce subsurface damage in silicon such that wafers can be mechanically cleaved from a boule or brick. For this concept to succeed, we will need to develop optics, lasers, cleaving, and high throughput processing technologies capable of producing wafers with thicknesses < 50 (micro)m with high throughput (< 10 sec./wafer). Wafer thickness scaling is the 'Moore's Law' of silicon solar. Our concept will allow solar manufacturers to skip entire generations of scaling and achieve grid parity with commercial electricity rates. Yet, this idea is largely untested and a simple demonstration is needed to provide credibility for a larger scale research and development program. The purpose of this project is to lay the groundwork to demonstrate the feasibility of laser wafering. First, to design and procure on optic train suitable for producing subsurface damage in silicon with the required damage and stress profile to promote lateral cleavage of silicon. Second, to use an existing laser to produce subsurface damage in silicon, and third, to characterize the damage using scanning electron microscopy and confocal Raman spectroscopy mapping.

 19. Laser wafering for silicon solar.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedmann, Thomas Aquinas; Sweatt, William C.; Jared, Bradley Howell

  2011-03-01

  Current technology cuts solar Si wafers by a wire saw process, resulting in 50% 'kerf' loss when machining silicon from a boule or brick into a wafer. We want to develop a kerf-free laser wafering technology that promises to eliminate such wasteful wire saw processes and achieve up to a ten-fold decrease in the g/W{sub p} (grams/peak watt) polysilicon usage from the starting polysilicon material. Compared to today's technology, this will also reduce costs ({approx}20%), embodied energy, and green-house gas GHG emissions ({approx}50%). We will use short pulse laser illumination sharply focused by a solid immersion lens to produce subsurface damage in silicon such that wafers can be mechanically cleaved from a boule or brick. For this concept to succeed, we will need to develop optics, lasers, cleaving, and high throughput processing technologies capable of producing wafers with thicknesses < 50 {micro}m with high throughput (< 10 sec./wafer). Wafer thickness scaling is the 'Moore's Law' of silicon solar. Our concept will allow solar manufacturers to skip entire generations of scaling and achieve grid parity with commercial electricity rates. Yet, this idea is largely untested and a simple demonstration is needed to provide credibility for a larger scale research and development program. The purpose of this project is to lay the groundwork to demonstrate the feasibility of laser wafering. First, to design and procure on optic train suitable for producing subsurface damage in silicon with the required damage and stress profile to promote lateral cleavage of silicon. Second, to use an existing laser to produce subsurface damage in silicon, and third, to characterize the damage using scanning electron microscopy and confocal Raman spectroscopy mapping.

 20. Vertical integration of high-Q silicon nitride microresonators into silicon-on-insulator platform.

  Science.gov (United States)

  Li, Qing; Eftekhar, Ali A; Sodagar, Majid; Xia, Zhixuan; Atabaki, Amir H; Adibi, Ali

  2013-07-29

  We demonstrate a vertical integration of high-Q silicon nitride microresonators into the silicon-on-insulator platform for applications at the telecommunication wavelengths. Low-loss silicon nitride films with a thickness of 400 nm are successfully grown, enabling compact silicon nitride microresonators with ultra-high intrinsic Qs (~ 6 × 10(6) for 60 μm radius and ~ 2 × 10(7) for 240 μm radius). The coupling between the silicon nitride microresonator and the underneath silicon waveguide is based on evanescent coupling with silicon dioxide as buffer. Selective coupling to a desired radial mode of the silicon nitride microresonator is also achievable using a pulley coupling scheme. In this work, a 60-μm-radius silicon nitride microresonator has been successfully integrated into the silicon-on-insulator platform, showing a single-mode operation with an intrinsic Q of 2 × 10(6).

 1. Extrinsic doping in silicon revisited

  KAUST Repository

  Schwingenschlögl, Udo

  2010-06-17

  Both n-type and p-type doping of silicon is at odds with the charge transfer predicted by Pauling electronegativities and can only be reconciled if we no longer regarding dopant species as isolated atoms but rather consider them as clusters consisting of the dopant and its four nearest neighbor silicon atoms. The process that gives rise to n-type and p-type effects is the charge redistribution that occurs between the dopant and its neighbors, as we illustrate here using electronic structure calculations. This view point is able to explain why conventional substitutional n-type doping of carbon has been so difficult.

 2. Extrinsic doping in silicon revisited

  KAUST Repository

  Schwingenschlö gl, Udo; Chroneos, Alexander; Grimes, R. W.; Schuster, Cosima

  2010-01-01

  Both n-type and p-type doping of silicon is at odds with the charge transfer predicted by Pauling electronegativities and can only be reconciled if we no longer regarding dopant species as isolated atoms but rather consider them as clusters consisting of the dopant and its four nearest neighbor silicon atoms. The process that gives rise to n-type and p-type effects is the charge redistribution that occurs between the dopant and its neighbors, as we illustrate here using electronic structure calculations. This view point is able to explain why conventional substitutional n-type doping of carbon has been so difficult.

 3. Large volume cryogenic silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Braggio, C.; Boscardin, M.; Bressi, G.; Carugno, G.; Corti, D.; Galeazzi, G.; Zorzi, N.

  2009-01-01

  We present preliminary measurements for the development of a large volume silicon detector to detect low energy and low rate energy depositions. The tested detector is a one cm-thick silicon PIN diode with an active volume of 31 cm 3 , cooled to the liquid helium temperature to obtain depletion from thermally-generated free carriers. A thorough study has been done to show that effects of charge trapping during drift disappears at a bias field value of the order of 100V/cm.

 4. Large volume cryogenic silicon detectors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braggio, C. [Dipartimento di Fisica, Universita di Padova, via Marzolo 8, 35131 Padova (Italy); Boscardin, M. [Fondazione Bruno Kessler (FBK), via Sommarive 18, I-38100 Povo (Italy); Bressi, G. [INFN sez. di Pavia, via Bassi 6, 27100 Pavia (Italy); Carugno, G.; Corti, D. [INFN sez. di Padova, via Marzolo 8, 35131 Padova (Italy); Galeazzi, G. [INFN lab. naz. Legnaro, viale dell' Universita 2, 35020 Legnaro (Italy); Zorzi, N. [Fondazione Bruno Kessler (FBK), via Sommarive 18, I-38100 Povo (Italy)

  2009-12-15

  We present preliminary measurements for the development of a large volume silicon detector to detect low energy and low rate energy depositions. The tested detector is a one cm-thick silicon PIN diode with an active volume of 31 cm{sup 3}, cooled to the liquid helium temperature to obtain depletion from thermally-generated free carriers. A thorough study has been done to show that effects of charge trapping during drift disappears at a bias field value of the order of 100V/cm.

 5. Production of silicon carbide bodies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parkinson, K.

  1981-01-01

  A body consisting essentially of a coherent mixture of silicon carbide and carbon for subsequent siliconising is produced by casting a slip comprising silicon carbide and carbon powders in a porous mould. Part of the surface of the body, particularly internal features, is formed by providing within the mould a core of a material which retains its shape while casting is in progress but is compressed by shrinkage of the cast body as it dries and is thereafter removable from the cast body. Materials which are suitable for the core are expanded polystyrene and gelatinous products of selected low elastic modulus. (author)

 6. High-End Silicon PDICs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Zimmermann

  2008-05-01

  Full Text Available An overview on integrated silicon photodiodes and photodiode integrated circuits (PDICs or optoelectronic integrated circuits (OEICs for optical storage systems (OSS and fiber receivers is given. It is demonstrated, that by using low-cost silicon technologies high-performance OEICs being true competitors for some III/V-semiconductor OEICs can be realized. OSS-OEICs with bandwidths of up to 380 MHz and fiber receivers with maximum data rates of up to 11 Gbps are described. Low-cost data comm receivers for plastic optical fibers (POF as well as new circuit concepts for OEICs and highly parallel optical receivers are described also in the following.

 7. Radiation damage in silicon detectors

  CERN Document Server

  Lindström, G

  2003-01-01

  Radiation damage effects in silicon detectors under severe hadron and gamma-irradiation are surveyed, focusing on bulk effects. Both macroscopic detector properties (reverse current, depletion voltage and charge collection) as also the underlying microscopic defect generation are covered. Basic results are taken from the work done in the CERN-RD48 (ROSE) collaboration updated by results of recent work. Preliminary studies on the use of dimerized float zone and Czochralski silicon as detector material show possible benefits. An essential progress in the understanding of the radiation-induced detector deterioration had recently been achieved in gamma irradiation, directly correlating defect analysis data with the macroscopic detector performance.

 8. High yield silicon carbide prepolymers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baney, R.H.

  1982-01-01

  Prepolymers which exhibit good handling properties, and are useful for preparing ceramics, silicon carbide ceramic materials and articles containing silicon carbide, are polysilanes consisting of 0 to 60 mole% (CH 3 ) 2 Si units and 40 to 100 mole% CH 3 Si units, all Si valences being satisfied by CH 3 groups, other Si atoms, or by H atoms, the latter amounting to 0.3 to 2.1 weight% of the polysilane. They are prepared by reducing the corresponding chloro- or bromo-polysilanes with at least the stoichiometric amount of a reducing agent, e.g. LiAlH 4 . (author)

 9. Surface Passivation for Silicon Heterojunction Solar Cells

  NARCIS (Netherlands)

  Deligiannis, D.

  2017-01-01

  Silicon heterojunction solar cells (SHJ) are currently one of the most promising solar cell technologies in the world. The SHJ solar cell is based on a crystalline silicon (c-Si) wafer, passivated on both sides with a thin intrinsic hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) layer. Subsequently, p-type

 10. Silicon Alloying On Aluminium Based Alloy Surface

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suryanto

  2002-01-01

  Silicon alloying on surface of aluminium based alloy was carried out using electron beam. This is performed in order to enhance tribological properties of the alloy. Silicon is considered most important alloying element in aluminium alloy, particularly for tribological components. Prior to silicon alloying. aluminium substrate were painted with binder and silicon powder and dried in a furnace. Silicon alloying were carried out in a vacuum chamber. The Silicon alloyed materials were assessed using some techniques. The results show that silicon alloying formed a composite metal-non metal system in which silicon particles are dispersed in the alloyed layer. Silicon content in the alloyed layer is about 40% while in other place is only 10.5 %. The hardness of layer changes significantly. The wear properties of the alloying alloys increase. Silicon surface alloying also reduced the coefficient of friction for sliding against a hardened steel counter face, which could otherwise be higher because of the strong adhesion of aluminium to steel. The hardness of the silicon surface alloyed material dropped when it underwent a heating cycle similar to the ion coating process. Hence, silicon alloying is not a suitable choice for use as an intermediate layer for duplex treatment

 11. Highly efficient silicon light emitting diode

  NARCIS (Netherlands)

  Le Minh, P.; Holleman, J.; Wallinga, Hans

  2002-01-01

  In this paper, we describe the fabrication, using standard silicon processing techniques, of silicon light-emitting diodes (LED) that efficiently emit photons with energy around the silicon bandgap. The improved efficiency had been explained by the spatial confinement of charge carriers due to a

 12. Engineering piezoresistivity using biaxially strained silicon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jesper Goor; Richter, Jacob; Brandbyge, Mads

  2008-01-01

  of the piezocoefficient on temperature and dopant density is altered qualitatively for strained silicon. In particular, we find that a vanishing temperature coefficient may result for silicon with grown-in biaxial tensile strain. These results suggest that strained silicon may be used to engineer the iezoresistivity...

 13. Process Research on Polycrystalline Silicon Material (PROPSM)

  Science.gov (United States)

  Culik, J. S.; Wrigley, C. Y.

  1985-01-01

  Results of hydrogen-passivated polycrysalline silicon solar cell research are summarized. The short-circuit current of solar cells fabricated from large-grain cast polycrystalline silicon is nearly equivalent to that of single-crystal cells, which indicates long bulk minority-carrier diffusion length. Treatments with molecular hydrogen showed no effect on large-grain cast polycrystalline silicon solar cells.

 14. ePIXfab - The silicon photonics platform

  NARCIS (Netherlands)

  Khanna, A.; Drissi, Y.; Dumon, P.; Baets, R.; Absil, P.; Pozo Torres, J.M.; Lo Cascio, D.M.R.; Fournier, M.; Fedeli, J.M.; Fulbert, L.; Zimmermann, L.; Tillack, B.; Aalto, T.; O'Brien, P.; Deptuck, D.; Xu, J.; Gale, D.

  2013-01-01

  ePIXfab-The European Silicon Photonics Support Center continues to provide state-of-the-art silicon photonics solutions to academia and industry for prototyping and research. ePIXfab is a consortium of EU research centers providing diverse expertise in the silicon photonics food chain, from training

 15. Silicon-Based Nanoscale Composite Energetic Materials

  Science.gov (United States)

  2013-02-01

  1193-1211. 9. Krishnamohan, G., E.M. Kurian, and H.R. Rao, Thermal Analysis and Inverse Burning Rate Studies on Silicon-Potassium Nitrate System...reported in a journal paper and appears in the Appendix. Multiscale Nanoporous Silicon Combustion Introduction for nanoporous silicon effort While

 16. Process of preparing tritiated porous silicon

  Science.gov (United States)

  Tam, Shiu-Wing

  1997-01-01

  A process of preparing tritiated porous silicon in which porous silicon is equilibrated with a gaseous vapor containing HT/T.sub.2 gas in a diluent for a time sufficient for tritium in the gas phase to replace hydrogen present in the pore surfaces of the porous silicon.

 17. Porous silicon: X-rays sensitivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerstenmayer, J.L.; Vibert, Patrick; Mercier, Patrick; Rayer, Claude; Hyvernage, Michel; Herino, Roland; Bsiesy, Ahmad

  1994-01-01

  We demonstrate that high porosity anodically porous silicon is radioluminescent. Interests of this study are double. Firstly: is the construction of porous silicon X-rays detectors (imagers) possible? Secondly: is it necessary to protect silicon porous based optoelectronic systems from ionising radiations effects (spatial environment)? ((orig.))

 18. Formation and photoluminescence of "Cauliflower" silicon nanoparticles

  NARCIS (Netherlands)

  Tang, W.; Eilers, J.J.; Huis, van M.A.; Wang, D.; Schropp, R.E.I.; Vece, Di M.

  2015-01-01

  The technological advantages of silicon make silicon nanoparticles, which can be used as quantum dots in a tandem configuration, highly relevant for photovoltaics. However, producing a silicon quantum dot solar cell structure remains a challenge. Here we use a gas aggregation cluster source to

 19. Silicon vertex detector for superheavy elements identification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bednarek A.

  2012-07-01

  Full Text Available Silicon vertex detector for superheavy elements (SHE identification has been proposed. It will be constructed using very thin silicon detectors about 5 μm thickness. Results of test of 7.3 μm four inch silicon strip detector (SSD with fission fragments and α particles emitted by 252Cf source are presented

 20. Indentation fatigue in silicon nitride, alumina and silicon carbide ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  carbide ceramics. A K MUKHOPADHYAY. Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata 700 032, India. Abstract. Repeated indentation fatigue (RIF) experiments conducted on the same spot of different structural ceramics viz. a hot pressed silicon nitride (HPSN), sintered alumina of two different grain sizes viz.

 1. Ordered silicon nanostructures for silicon-based photonics devices

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fojtík, A.; Valenta, J.; Pelant, Ivan; Kálal, M.; Fiala, P.

  2007-01-01

  Roč. 5, Suppl. (2007), S250-S253 ISSN 1671-7694 R&D Projects: GA AV ČR IAA1010316 Grant - others:GA MŠk(CZ) ME 933 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100521 Keywords : nanocrystals * silicon * self-assembled monolayers Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 2. Liquid phase epitaxial growth of silicon on porous silicon for photovoltaic applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berger, S.; Quoizola, S.; Fave, A.; Kaminski, A.; Perichon, S.; Barbier, D.; Laugier, A.

  2001-01-01

  The aim of this experiment is to grow a thin silicon layer ( 2 atmosphere, and finally LPE silicon growth with different temperature profiles in order to obtain a silicon layer on the sacrificial porous silicon (p-Si). We observed a pyramidal growth on the surface of the (100) porous silicon but the coalescence was difficult to obtain. However, on a p-Si (111) oriented wafer, homogeneous layers were obtained. (orig.)

 3. 1366 Project Silicon: Reclaiming US Silicon PV Leadership

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lorenz, Adam [1366 Technologies, Bedford, MA (United States)

  2016-02-16

  1366 Technologies’ Project Silicon addresses two of the major goals of the DOE’s PV Manufacturing Initiative Part 2 program: 1) How to reclaim a strong silicon PV manufacturing presence and; 2) How to lower the levelized cost of electricity (“LCOE”) for solar to $0.05-$0.07/kWh, enabling wide-scale U.S. market adoption. To achieve these two goals, US companies must commercialize disruptive, high-value technologies that are capable of rapid scaling, defensible from foreign competition, and suited for US manufacturing. These are the aims of 1366 Technologies Direct Wafer ™ process. The research conducted during Project Silicon led to the first industrial scaling of 1366’s Direct Wafer™ process – an innovative, US-friendly (efficient, low-labor content) manufacturing process that destroys the main cost barrier limiting silicon PV cost-reductions: the 35-year-old grand challenge of making quality wafers (40% of the cost of modules) without the cost and waste of sawing. The SunPath program made it possible for 1366 Technologies to build its demonstration factory, a key and critical step in the Company’s evolution. The demonstration factory allowed 1366 to build every step of the process flow at production size, eliminating potential risk and ensuring the success of the Company’s subsequent scaling for a 1 GW factory to be constructed in Western New York in 2016 and 2017. Moreover, the commercial viability of the Direct Wafer process and its resulting wafers were established as 1366 formed key strategic partnerships, gained entry into the $8B/year multi-Si wafer market, and installed modules featuring Direct Wafer products – the veritable proving grounds for the technology. The program also contributed to the development of three Generation 3 Direct Wafer furnaces. These furnaces are the platform for copying intelligently and preparing our supply chain – large-scale expansion will not require a bigger machine but more machines. SunPath filled the

 4. Intermediate Bandgap Solar Cells From Nanostructured Silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Black, Marcie [Bandgap Engineering, Lincoln, MA (United States)

  2014-10-30

  This project aimed to demonstrate increased electronic coupling in silicon nanostructures relative to bulk silicon for the purpose of making high efficiency intermediate bandgap solar cells using silicon. To this end, we formed nanowires with controlled crystallographic orientation, small diameter, <111> sidewall faceting, and passivated surfaces to modify the electronic band structure in silicon by breaking down the symmetry of the crystal lattice. We grew and tested these silicon nanowires with <110>-growth axes, which is an orientation that should produce the coupling enhancement.

 5. Diamond deposition on siliconized stainless steel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alvarez, F.; Reinoso, M.; Huck, H.; Rosenbusch, M.

  2010-01-01

  Silicon diffusion layers in AISI 304 and AISI 316 type stainless steels were investigated as an alternative to surface barrier coatings for diamond film growth. Uniform 2 μm thick silicon rich interlayers were obtained by coating the surface of the steels with silicon and performing diffusion treatments at 800 deg. C. Adherent diamond films with low sp 2 carbon content were deposited on the diffused silicon layers by a modified hot filament assisted chemical vapor deposition (HFCVD) method. Characterization of as-siliconized layers and diamond coatings was performed by energy dispersive X-ray analysis, scanning electron microscopy, X-ray diffraction and Raman spectroscopy.

 6. Method For Producing Mechanically Flexible Silicon Substrate

  KAUST Repository

  Hussain, Muhammad Mustafa

  2014-08-28

  A method for making a mechanically flexible silicon substrate is disclosed. In one embodiment, the method includes providing a silicon substrate. The method further includes forming a first etch stop layer in the silicon substrate and forming a second etch stop layer in the silicon substrate. The method also includes forming one or more trenches over the first etch stop layer and the second etch stop layer. The method further includes removing the silicon substrate between the first etch stop layer and the second etch stop layer.

 7. Transmutation doping of silicon solar cells

  Science.gov (United States)

  Wood, R. F.; Westbrook, R. D.; Young, R. T.; Cleland, J. W.

  1977-01-01

  Normal isotopic silicon contains 3.05% of Si-30 which transmutes to P-31 after thermal neutron absorption, with a half-life of 2.6 hours. This reaction is used to introduce extremely uniform concentrations of phosphorus into silicon, thus eliminating the areal and spatial inhomogeneities characteristic of chemical doping. Annealing of the lattice damage in the irradiated silicon does not alter the uniformity of dopant distribution. Transmutation doping also makes it possible to introduce phosphorus into polycrystalline silicon without segregation of the dopant at the grain boundaries. The use of neutron transmutation doped (NTD) silicon in solar cell research and development is discussed.

 8. Hybrid Integrated Platforms for Silicon Photonics

  Science.gov (United States)

  Liang, Di; Roelkens, Gunther; Baets, Roel; Bowers, John E.

  2010-01-01

  A review of recent progress in hybrid integrated platforms for silicon photonics is presented. Integration of III-V semiconductors onto silicon-on-insulator substrates based on two different bonding techniques is compared, one comprising only inorganic materials, the other technique using an organic bonding agent. Issues such as bonding process and mechanism, bonding strength, uniformity, wafer surface requirement, and stress distribution are studied in detail. The application in silicon photonics to realize high-performance active and passive photonic devices on low-cost silicon wafers is discussed. Hybrid integration is believed to be a promising technology in a variety of applications of silicon photonics.

 9. Method For Producing Mechanically Flexible Silicon Substrate

  KAUST Repository

  Hussain, Muhammad Mustafa; Rojas, Jhonathan Prieto

  2014-01-01

  A method for making a mechanically flexible silicon substrate is disclosed. In one embodiment, the method includes providing a silicon substrate. The method further includes forming a first etch stop layer in the silicon substrate and forming a second etch stop layer in the silicon substrate. The method also includes forming one or more trenches over the first etch stop layer and the second etch stop layer. The method further includes removing the silicon substrate between the first etch stop layer and the second etch stop layer.

 10. Silicon on insulator self-aligned transistors

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Anthony M.

  2003-11-18

  A method for fabricating thin-film single-crystal silicon-on-insulator (SOI) self-aligned transistors. Standard processing of silicon substrates is used to fabricate the transistors. Physical spaces, between the source and gate, and the drain and gate, introduced by etching the polysilicon gate material, are used to provide connecting implants (bridges) which allow the transistor to perform normally. After completion of the silicon substrate processing, the silicon wafer is bonded to an insulator (glass) substrate, and the silicon substrate is removed leaving the transistors on the insulator (glass) substrate. Transistors fabricated by this method may be utilized, for example, in flat panel displays, etc.

 11. Hybrid Integrated Platforms for Silicon Photonics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John E. Bowers

  2010-03-01

  Full Text Available A review of recent progress in hybrid integrated platforms for silicon photonics is presented. Integration of III-V semiconductors onto silicon-on-insulator substrates based on two different bonding techniques is compared, one comprising only inorganic materials, the other technique using an organic bonding agent. Issues such as bonding process and mechanism, bonding strength, uniformity, wafer surface requirement, and stress distribution are studied in detail. The application in silicon photonics to realize high-performance active and passive photonic devices on low-cost silicon wafers is discussed. Hybrid integration is believed to be a promising technology in a variety of applications of silicon photonics.

 12. Dispersion toughened silicon carbon ceramics

  Science.gov (United States)

  Wei, G.C.

  1984-01-01

  Fracture resistant silicon carbide ceramics are provided by incorporating therein a particulate dispersoid selected from the group consisting of (a) a mixture of boron, carbon and tungsten, (b) a mixture of boron, carbon and molybdenum, (c) a mixture of boron, carbon and titanium carbide, (d) a mixture of aluminum oxide and zirconium oxide, and (e) boron nitride. 4 figures.

 13. Reaction-bonded silicon nitride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Porz, F.

  1982-10-01

  Reaction-bonded silicon nitride (RBSN) has been characterized. The oxidation behaviour in air up to 1500 0 C and 3000 h and the effects of static and cyclic oxidation on room-temperature strength have been studied. (orig./IHOE) [de

 14. The ARGUS silicon vertex detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michel, E.; Ball, S.; Ehret, K.; Geyer, C.; Hesselbarth, J.; Hoelscher, A.; Hofmann, W.; Holzer, B.; Huepper, A.; Khan, S.; Knoepfle, K.T.; Seeger, M.; Spengler, J.; Brogle, M.; Horisberger, R.

  1994-01-01

  A silicon microstrip vertex detector has been built as an upgrade to the ARGUS detector for increased precision and efficiency in the reconstruction of decay vertices. This paper discusses the mechanical and electronic design of this device and presents first results from its successful test operation yielding an impact parameter resolution of about 18 μm. ((orig.))

 15. Impurities of oxygen in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gomes, V.M.S.

  1985-01-01

  The electronic structure of oxygen complex defects in silicon, using molecular cluster model with saturation by watson sphere into the formalism of Xα multiple scattering method is studied. A systematic study of the simulation of perfect silicon crystal and an analysis of the increasing of atom number in the clusters are done to choose the suitable cluster for the calculations. The divacancy in three charge states (Si:V 2 + , Si:V 2 0 , Si:V 2 - ), of the oxygen pair (Si:O 2 ) and the oxygen-vacancy pair (Si:O.V) neighbours in the silicon lattice, is studied. Distortions for the symmetry were included in the Si:V 2 + and Si:O 2 systems. The behavior of defect levels related to the cluster size of Si:V 2 0 and Si:O 2 systems, the insulated oxygen impurity of silicon in interstitial position (Si:O i ), and the complexes involving four oxygen atoms are analysed. (M.C.K.) [pt

 16. Seedless electroplating on patterned silicon

  NARCIS (Netherlands)

  Vargas Llona, Laura Dolores; Jansen, Henricus V.; Elwenspoek, Michael Curt

  2006-01-01

  Nickel thin films have been electrodeposited without the use of an additional seed layer, on highly doped silicon wafers. These substrates conduct sufficiently well to allow deposition using a peripherical electrical contact on the wafer. Films 2 μm thick have been deposited using a nickel sulfamate

 17. Aleph silicon microstrip vertex detector

  CERN Multimedia

  Laurent Guiraud

  1998-01-01

  This microstrip vertex locator was located at the heart of the ALEPH experiment, one of the four experiments at the Large Electron-Positron (LEP) collider. In the experiments at CERN's LEP, which ran from 1989 to 2000, modern silicon microvertex detectors, such as those used at ALEPH, monitored the production of short-lived particles close to the beam pipe.

 18. Silicon nanowire hot carrier electroluminescence

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plessis, M. du, E-mail: monuko@up.ac.za; Joubert, T.-H.

  2016-08-31

  Avalanche electroluminescence from silicon pn junctions has been known for many years. However, the internal quantum efficiencies of these devices are quite low due to the indirect band gap nature of the semiconductor material. In this study we have used reach-through biasing and SOI (silicon-on-insulator) thin film structures to improve the internal power efficiency and the external light extraction efficiency. Both continuous silicon thin film pn junctions and parallel nanowire pn junctions were manufactured using a custom SOI technology. The pn junctions are operated in the reach-through mode of operation, thus increasing the average electric field within the fully depleted region. Experimental results of the emission spectrum indicate that the most dominant photon generating mechanism is due to intraband hot carrier relaxation processes. It was found that the SOI nanowire light source external power efficiency is at least an order of magnitude better than the comparable bulk CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) light source. - Highlights: • We investigate effect of electric field on silicon avalanche electroluminescence. • With reach-through pn junctions the current and carrier densities are kept constant. • Higher electric fields increase short wavelength radiation. • Higher electric fields decrease long wavelength radiation. • The effect of the electric field indicates intraband transitions as main mechanism.

 19. Silicon quantum dots: surface matters

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dohnalová, K.; Gregorkiewicz, T.; Kůsová, Kateřina

  2014-01-01

  Roč. 26, č. 17 (2014), 1-28 ISSN 0953-8984 R&D Projects: GA ČR GPP204/12/P235 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : silicon quantum dots * quantum dot * surface chemistry * quantum confinement Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 2.346, year: 2014

 20. prismane structure by silicon substitution

  Indian Academy of Sciences (India)

  Using the second-order Møller–Plesset perturbation (MP2) theoretic method and the cc-pVDZ basis set, it is shown that with an increase in the number of carbon atoms substituted by silicon, the [6]-prismane structure becomes increasingly more stable, relative to the two isolated benzene (like) structures. A similar trend is ...

 1. Thermal carbonization of nanoporous silicon

  Indian Academy of Sciences (India)

  An interesting phenomenon is observed while carrying out thermal carbonization of porous silicon (PS) with an aim to arrest the natural surface degradation, and it is a burning issue for PS-based device applications. A tubular carbon structure has been observed on the PS surface. Raman, Fourier transform infrared ...

 2. The CDF Silicon Vertex Detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tkaczyk, S.; Carter, H.; Flaugher, B.

  1993-01-01

  A silicon strip vertex detector was designed, constructed and commissioned at the CDF experiment at the Tevatron collider at Fermilab. The mechanical design of the detector, its cooling and monitoring are presented. The front end electronics employing a custom VLSI chip, the readout electronics and various components of the SVX system are described. The system performance and the experience with the operation of the

 3. The CDF Silicon Vertex Trigger

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dell'Orso, Mauro

  2006-01-01

  Motivations, design, performance and ongoing upgrade of the CDF Silicon Vertex Trigger are presented. The system provides CDF with a powerful tool for online tracking with offline quality in order to enhance the reach on B-physics and large P t -physics coupled to b quarks

 4. Microelectromechanical pump utilizing porous silicon

  Science.gov (United States)

  Lantz, Jeffrey W [Albuquerque, NM; Stalford, Harold L [Norman, OK

  2011-07-19

  A microelectromechanical (MEM) pump is disclosed which includes a porous silicon region sandwiched between an inlet chamber and an outlet chamber. The porous silicon region is formed in a silicon substrate and contains a number of pores extending between the inlet and outlet chambers, with each pore having a cross-section dimension about equal to or smaller than a mean free path of a gas being pumped. A thermal gradient is provided along the length of each pore by a heat source which can be an electrical resistance heater or an integrated circuit (IC). A channel can be formed through the silicon substrate so that inlet and outlet ports can be formed on the same side of the substrate, or so that multiple MEM pumps can be connected in series to form a multi-stage MEM pump. The MEM pump has applications for use in gas-phase MEM chemical analysis systems, and can also be used for passive cooling of ICs.

 5. Untreated silicone breast implant rupture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hölmich, Lisbet R; Vejborg, Ilse M; Conrad, Carsten

  2004-01-01

  Implant rupture is a well-known complication of breast implant surgery that can pass unnoticed by both patient and physician. To date, no prospective study has addressed the possible health implications of silicone breast implant rupture. The aim of the present study was to evaluate whether untre...

 6. Flexible Thermoelectric Generators on Silicon Fabric

  KAUST Repository

  Sevilla, Galo T.

  2012-11-01

  In this work, the development of a Thermoelectric Generator on Flexible Silicon Fabric is explored to extend silicon electronics for flexible platforms. Low cost, easily deployable plastic based flexible electronics are of great interest for smart textile, wearable electronics and many other exciting applications. However, low thermal budget processing and fundamentally limited electron mobility hinders its potential to be competitive with well established and highly developed silicon technology. The use of silicon in flexible electronics involve expensive and abrasive materials and processes. In this work, high performance flexible thermoelectric energy harvesters are demonstrated from low cost bulk silicon (100) wafers. The fabrication of the micro- harvesters was done using existing silicon processes on silicon (100) and then peeled them off from the original substrate leaving it for reuse. Peeled off silicon has 3.6% thickness of bulk silicon reducing the thermal loss significantly and generating nearly 30% more output power than unpeeled harvesters. The demonstrated generic batch processing shows a pragmatic way of peeling off a whole silicon circuitry after conventional fabrication on bulk silicon wafers for extremely deformable high performance integrated electronics. In summary, by using a novel, low cost process, this work has successfully integrated existing and highly developed fabrication techniques to introduce a flexible energy harvester for sustainable applications.

 7. Silicon photonics: some remaining challenges

  Science.gov (United States)

  Reed, G. T.; Topley, R.; Khokhar, A. Z.; Thompson, D. J.; Stanković, S.; Reynolds, S.; Chen, X.; Soper, N.; Mitchell, C. J.; Hu, Y.; Shen, L.; Martinez-Jimenez, G.; Healy, N.; Mailis, S.; Peacock, A. C.; Nedeljkovic, M.; Gardes, F. Y.; Soler Penades, J.; Alonso-Ramos, C.; Ortega-Monux, A.; Wanguemert-Perez, G.; Molina-Fernandez, I.; Cheben, P.; Mashanovich, G. Z.

  2016-03-01

  This paper discusses some of the remaining challenges for silicon photonics, and how we at Southampton University have approached some of them. Despite phenomenal advances in the field of Silicon Photonics, there are a number of areas that still require development. For short to medium reach applications, there is a need to improve the power consumption of photonic circuits such that inter-chip, and perhaps intra-chip applications are viable. This means that yet smaller devices are required as well as thermally stable devices, and multiple wavelength channels. In turn this demands smaller, more efficient modulators, athermal circuits, and improved wavelength division multiplexers. The debate continues as to whether on-chip lasers are necessary for all applications, but an efficient low cost laser would benefit many applications. Multi-layer photonics offers the possibility of increasing the complexity and effectiveness of a given area of chip real estate, but it is a demanding challenge. Low cost packaging (in particular, passive alignment of fibre to waveguide), and effective wafer scale testing strategies, are also essential for mass market applications. Whilst solutions to these challenges would enhance most applications, a derivative technology is emerging, that of Mid Infra-Red (MIR) silicon photonics. This field will build on existing developments, but will require key enhancements to facilitate functionality at longer wavelengths. In common with mainstream silicon photonics, significant developments have been made, but there is still much left to do. Here we summarise some of our recent work towards wafer scale testing, passive alignment, multiplexing, and MIR silicon photonics technology.

 8. Silicon spintronics with ferromagnetic tunnel devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jansen, R; Sharma, S; Dash, S P; Min, B C

  2012-01-01

  In silicon spintronics, the unique qualities of ferromagnetic materials are combined with those of silicon, aiming at creating an alternative, energy-efficient information technology in which digital data are represented by the orientation of the electron spin. Here we review the cornerstones of silicon spintronics, namely the creation, detection and manipulation of spin polarization in silicon. Ferromagnetic tunnel contacts are the key elements and provide a robust and viable approach to induce and probe spins in silicon, at room temperature. We describe the basic physics of spin tunneling into silicon, the spin-transport devices, the materials aspects and engineering of the magnetic tunnel contacts, and discuss important quantities such as the magnitude of the spin accumulation and the spin lifetime in the silicon. We highlight key experimental achievements and recent progress in the development of a spin-based information technology. (topical review)

 9. Ultrafast Terahertz Conductivity of Photoexcited Nanocrystalline Silicon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cooke, David; MacDonald, A. Nicole; Hryciw, Aaron

  2007-01-01

  The ultrafast transient ac conductivity of nanocrystalline silicon films is investigated using time-resolved terahertz spectroscopy. While epitaxial silicon on sapphire exhibits a free carrier Drude response, silicon nanocrystals embedded in glass show a response that is best described by a class...... in the silicon nanocrystal films is dominated by trapping at the Si/SiO2 interface states, occurring on a 1–100 ps time scale depending on particle size and hydrogen passivation......The ultrafast transient ac conductivity of nanocrystalline silicon films is investigated using time-resolved terahertz spectroscopy. While epitaxial silicon on sapphire exhibits a free carrier Drude response, silicon nanocrystals embedded in glass show a response that is best described...

 10. Epitaxial growth of silicon for layer transfer

  Science.gov (United States)

  Teplin, Charles; Branz, Howard M

  2015-03-24

  Methods of preparing a thin crystalline silicon film for transfer and devices utilizing a transferred crystalline silicon film are disclosed. The methods include preparing a silicon growth substrate which has an interface defining substance associated with an exterior surface. The methods further include depositing an epitaxial layer of silicon on the silicon growth substrate at the surface and separating the epitaxial layer from the substrate substantially along the plane or other surface defined by the interface defining substance. The epitaxial layer may be utilized as a thin film of crystalline silicon in any type of semiconductor device which requires a crystalline silicon layer. In use, the epitaxial transfer layer may be associated with a secondary substrate.

 11. Colloidal Photoluminescent Amorphous Porous Silicon, Methods Of Making Colloidal Photoluminescent Amorphous Porous Silicon, And Methods Of Using Colloidal Photoluminescent Amorphous Porous Silicon

  KAUST Repository

  Chaieb, Sahraoui

  2015-04-09

  Embodiments of the present disclosure provide for a colloidal photoluminescent amorphous porous silicon particle suspension, methods of making a colloidal photoluminescent amorphous porous silicon particle suspension, methods of using a colloidal photoluminescent amorphous porous silicon particle suspension, and the like.

 12. Colloidal Photoluminescent Amorphous Porous Silicon, Methods Of Making Colloidal Photoluminescent Amorphous Porous Silicon, And Methods Of Using Colloidal Photoluminescent Amorphous Porous Silicon

  KAUST Repository

  Chaieb, Saharoui; Mughal, Asad Jahangir

  2015-01-01

  Embodiments of the present disclosure provide for a colloidal photoluminescent amorphous porous silicon particle suspension, methods of making a colloidal photoluminescent amorphous porous silicon particle suspension, methods of using a colloidal photoluminescent amorphous porous silicon particle suspension, and the like.

 13. Quantum Properties of Dichroic Silicon Vacancies in Silicon Carbide

  Science.gov (United States)

  Nagy, Roland; Widmann, Matthias; Niethammer, Matthias; Dasari, Durga B. R.; Gerhardt, Ilja; Soykal, Öney O.; Radulaski, Marina; Ohshima, Takeshi; Vučković, Jelena; Son, Nguyen Tien; Ivanov, Ivan G.; Economou, Sophia E.; Bonato, Cristian; Lee, Sang-Yun; Wrachtrup, Jörg

  2018-03-01

  Although various defect centers have displayed promise as either quantum sensors, single photon emitters, or light-matter interfaces, the search for an ideal defect with multifunctional ability remains open. In this spirit, we study the dichroic silicon vacancies in silicon carbide that feature two well-distinguishable zero-phonon lines and analyze the quantum properties in their optical emission and spin control. We demonstrate that this center combines 40% optical emission into the zero-phonon lines showing the contrasting difference in optical properties with varying temperature and polarization, and a 100% increase in the fluorescence intensity upon the spin resonance, and long spin coherence time of their spin-3 /2 ground states up to 0.6 ms. These results single out this defect center as a promising system for spin-based quantum technologies.

 14. A review of oxide, silicon nitride, and silicon carbide brazing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santella, M.L.; Moorhead, A.J.

  1987-01-01

  There is growing interest in using ceramics for structural applications, many of which require the fabrication of components with complicated shapes. Normal ceramic processing methods restrict the shapes into which these materials can be produced, but ceramic joining technology can be used to overcome many of these limitations, and also offers the possibility for improving the reliability of ceramic components. One method of joining ceramics is by brazing. The metallic alloys used for bonding must wet and adhere to the ceramic surfaces without excessive reaction. Alumina, partially stabilized zirconia, and silicon nitride have high ionic character to their chemical bonds and are difficult to wet. Alloys for brazing these materials must be formulated to overcome this problem. Silicon carbide, which has some metallic characteristics, reacts excessively with many alloys, and forms joints of low mechanical strength. The brazing characteristics of these three types of ceramics, and residual stresses in ceramic-to-metal joints are briefly discussed

 15. Buried Porous Silicon-Germanium Layers in Monocrystalline Silicon Lattices

  Science.gov (United States)

  Fathauer, Robert W. (Inventor); George, Thomas (Inventor); Jones, Eric W. (Inventor)

  1998-01-01

  Monocrystalline semiconductor lattices with a buried porous semiconductor layer having different chemical composition is discussed and monocrystalline semiconductor superlattices with a buried porous semiconductor layers having different chemical composition than that of its monocrystalline semiconductor superlattice are discussed. Lattices of alternating layers of monocrystalline silicon and porous silicon-germanium have been produced. These single crystal lattices have been fabricated by epitaxial growth of Si and Si-Ge layers followed by patterning into mesa structures. The mesa structures are strain etched resulting in porosification of the Si-Ge layers with a minor amount of porosification of the monocrystalline Si layers. Thicker Si-Ge layers produced in a similar manner emitted visible light at room temperature.

 16. Direct bandgap silicon: tensile-strained silicon nanocrystals

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kůsová, Kateřina; Hapala, Prokop; Valenta, J.; Jelínek, Pavel; Cibulka, Ondřej; Ondič, Lukáš; Pelant, Ivan

  2014-01-01

  Roč. 1, č. 2 (2014), "1300042-1"-"1300042-9" ISSN 2196-7350 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA ČR GPP204/12/P235; GA ČR GAP204/10/0952 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : silicon nanocrystals * badstructure * light emission * direct bandgap * surface capping Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 17. Creep analysis of silicone for podiatry applications.

  Science.gov (United States)

  Janeiro-Arocas, Julia; Tarrío-Saavedra, Javier; López-Beceiro, Jorge; Naya, Salvador; López-Canosa, Adrián; Heredia-García, Nicolás; Artiaga, Ramón

  2016-10-01

  This work shows an effective methodology to characterize the creep-recovery behavior of silicones before their application in podiatry. The aim is to characterize, model and compare the creep-recovery properties of different types of silicone used in podiatry orthotics. Creep-recovery phenomena of silicones used in podiatry orthotics is characterized by dynamic mechanical analysis (DMA). Silicones provided by Herbitas are compared by observing their viscoelastic properties by Functional Data Analysis (FDA) and nonlinear regression. The relationship between strain and time is modeled by fixed and mixed effects nonlinear regression to compare easily and intuitively podiatry silicones. Functional ANOVA and Kohlrausch-Willians-Watts (KWW) model with fixed and mixed effects allows us to compare different silicones observing the values of fitting parameters and their physical meaning. The differences between silicones are related to the variations of breadth of creep-recovery time distribution and instantaneous deformation-permanent strain. Nevertheless, the mean creep-relaxation time is the same for all the studied silicones. Silicones used in palliative orthoses have higher instantaneous deformation-permanent strain and narrower creep-recovery distribution. The proposed methodology based on DMA, FDA and nonlinear regression is an useful tool to characterize and choose the proper silicone for each podiatry application according to their viscoelastic properties. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Silicon Nanocrystal Synthesis in Microplasma Reactor

  Science.gov (United States)

  Nozaki, Tomohiro; Sasaki, Kenji; Ogino, Tomohisa; Asahi, Daisuke; Okazaki, Ken

  Nanocrystalline silicon particles with grains smaller than 5 nm are widely recognized as a key material in optoelectronic devices, lithium battery electrodes, and bio-medical labels. Another important characteristic is that silicon is an environmentally safe material that is used in numerous silicon technologies. To date, several synthesis methods such as sputtering, laser ablation, and plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) based on low-pressure silane chemistry (SiH4) have been developed for precise control of size and density distributions of silicon nanocrystals. In this study, we explore the possibility of microplasma technologies for efficient production of mono-dispersed nanocrystalline silicon particles on a micrometer-scale, continuous-flow plasma reactor operated at atmospheric pressure. Mixtures of argon, hydrogen, and silicon tetrachloride were activated using a very-high-frequency (144 MHz) power source in a capillary glass tube with volume of less than 1 μl. Fundamental plasma parameters of the microplasma were characterized using optical emission spectroscopy, which respectively indicated electron density of 1015 cm-3, argon excitation temperature of 5000 K, and rotational temperature of 1500 K. Such high-density non-thermal reactive plasma can decompose silicon tetrachloride into atomic silicon to produce supersaturated silicon vapor, followed by gas-phase nucleation via three-body collision: particle synthesis in high-density plasma media is beneficial for promoting nucleation processes. In addition, further growth of silicon nuclei can be terminated in a short-residence-time reactor. Micro-Raman scattering spectra showed that as-deposited particles are mostly amorphous silicon with a small fraction of silicon nanocrystals. Transmission electron micrography confirmed individual 3-15 nm silicon nanocrystals. Although particles were not mono-dispersed, they were well separated and not coagulated.

 19. Synthesis of Silicon Nanocrystals in Microplasma Reactor

  Science.gov (United States)

  Nozaki, Tomohiro; Sasaki, Kenji; Ogino, Tomohisa; Asahi, Daisuke; Okazaki, Ken

  Nanocrystalline silicon particles with a grain size of at least less than 10 nm are widely recognized as one of the key materials in optoelectronic devices, electrodes of lithium battery, bio-medical labels. There is also important character that silicon is safe material to the environment and easily gets involved in existing silicon technologies. To date, several synthesis methods such as sputtering, laser ablation, and plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) based on low-pressure silane chemistry (SiH4) have been developed for precise control of size and density distributions of silicon nanocrystals. We explore the possibility of microplasma technologies for the efficient production of mono-dispersed nanocrystalline silicon particles in a micrometer-scale, continuous-flow plasma reactor operated at atmospheric pressure. Mixtures of argon, hydrogen, and silicon tetrachloride were activated using very high frequency (VHF = 144 MHz) power source in a capillary glass tube with a volume of less than 1 μ-liter. Fundamental plasma parameters of VHF capacitively coupled microplasma were characterized by optical emission spectroscopy, showing electron density of approximately 1015 cm-3 and rotational temperature of 1500 K, respectively. Such high-density non-thermal reactive plasma has a capability of decomposing silicon tetrachloride into atomic silicon to produce supersaturated atomic silicon vapor, followed by gas phase nucleation via three-body collision. The particle synthesis in high-density plasma media is beneficial for promoting nucleation process. In addition, further growth of silicon nuclei was able to be favorably terminated in a short-residence time reactor. Micro Raman scattering spectrum showed that as-deposited particles were mostly amorphous silicon with small fraction of silicon nanocrystals. Transmission electron micrograph confirmed individual silicon nanocrystals of 3-15 nm size. Although those particles were not mono-dispersed, they were

 20. Production of electronic grade lunar silicon by disproportionation of silicon difluoride

  Science.gov (United States)

  Agosto, William N.

  1993-01-01

  Waldron has proposed to extract lunar silicon by sodium reduction of sodium fluorosilicate derived from reacting sodium fluoride with lunar silicon tetrafluoride. Silicon tetrafluoride is obtained by the action of hydrofluoric acid on lunar silicates. While these reactions are well understood, the resulting lunar silicon is not likely to meet electronic specifications of 5 nines purity. Dale and Margrave have shown that silicon difluoride can be obtained by the action of silicon tetrafluoride on elemental silicon at elevated temperatures (1100-1200 C) and low pressures (1-2 torr). The resulting silicon difluoride will then spontaneously disproportionate into hyperpure silicon and silicon tetrafluoride in vacuum at approximately 400 C. On its own merits, silicon difluoride polymerizes into a tough waxy solid in the temperature range from liquid nitrogen to about 100 C. It is the silicon analog of teflon. Silicon difluoride ignites in moist air but is stable under lunar surface conditions and may prove to be a valuable industrial material that is largely lunar derived for lunar surface applications. The most effective driver for lunar industrialization may be the prospects for industrial space solar power systems in orbit or on the moon that are built with lunar materials. Such systems would require large quantities of electronic grade silicon or compound semiconductors for photovoltaics and electronic controls. Since silicon is the most abundant semimetal in the silicate portion of any solar system rock (approximately 20 wt percent), lunar silicon production is bound to be an important process in such a solar power project. The lunar silicon extraction process is discussed.

 1. The LHCb Silicon Inner Tracker

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sievers, P.

  2002-01-01

  A silicon strip detector has been adopted as baseline technology for the LHCb Inner Tracker system. It consists of nine planar stations covering a cross-shaped area around the LHCb beam pipe. Depending on the final layout of the stations the sensitive surface of the Inner Tracker will be of the order of 14 m 2 . Ladders have to be 22 cm long and the pitch of the sensors should be as large as possible in order to reduce costs of the readout electronics. Major design criteria are material budget, short shaping time and a moderate spatial resolution of about 80 μm. After an introduction on the requirements of the LHCb Inner Tracker we present a description and characterization of silicon prototype sensors. First, laboratory and test beam results are discussed

 2. Macular edema in siliconized eyes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaya A

  2016-05-01

  Full Text Available Abdullah Kaya,1 Yakup Aksoy,2 Yıldıray Yildirim,3 Murat Sonmez3 1Department of Ophthalmology, Anittepe Military Dispensary, Ankara, Turkey; 2Department of Ophthalmology, Girne Military Hospital, Girne, Cyprus; 3Department of Ophthalmology, GATA Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, TurkeyWe read with great interest the article titled “Value of optical coherence tomography in the detection of macular pathology before the removal of silicone oil” by Rashad et al.1 The authors have evaluated the optical coherence tomography (OCT findings before the removal of silicone oil (SiO. We congratulate the authors for this well-organized study and would like to contribute to their findings.View original paper by Rashad and colleagues.

 3. SVX/silicon detector studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bagby, L.; Johnson, M.; Lipton, R.; Gu, W.

  1995-11-01

  AC coupled silicon detectors, being used for the DO upgrade, may have substantial voltage across the coupling capacitor. Failed capacitors can present ∼50 V to the input of the SVX, Silicon Vertex, device. We measured the effects that failed detector coupling capacitors have on the SVXD (rad soft 3μm), SVXH (rad hard 1.2μm), and SVXIIb (rad soft 1.2μm) amplifier / readout devices. The test results show that neighboring channels saturate when an excessive voltage is applied directly to a SVX channel. We believe that the effects are due to current diffusion within the SVX substrate rather than surface currents on the detectors. This paper discusses the magnitude of the saturation and a possible solution to the problem

 4. Characterisation of Silicon Pad Diodes

  CERN Document Server

  Hodson, Thomas Connor

  2017-01-01

  Silicon pad sensors are used in high luminosity particle detectors because of their excellent timing resolution, radiation tolerance and possible high granularity. The effect of different design decisions on detector performance can be investigated nondestructively through electronic characterisation of the sensor diodes. Methods for making accurate measurements of leakage current and cell capacitance are described using both a standard approach with tungsten needles and an automated approach with a custom multiplexer and probing setup.

 5. Coating of silicon pore optics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cooper-Jensen, Carsten P.; Ackermann, M.; Christensen, Finn Erland

  2009-01-01

  For the International X-ray observatory (IXO), a mirror module with an effective area of 3 m2 at 1.25 keV and at least 0.65 m2 at 6 keV has to be realized. To achieve this goal, coated silicon pore optics has been developed over the last years. One of the challenges is to coat the Si plates...

 6. Silicon micropattern detector: a dream

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heijne, E H.M.; Jarron, P; Olsen, A; Redaelli, N

  1988-12-15

  The present use of silicon microstrip detectors in elementary particle physics experiments is described and future needs are evaluated. Possibilities and problems to be encountered in the development of a true two-dimensional detector with intelligent data collection are discussed. This paper serves as an introduction to various other contributions to the conference proceedings, either dealing with futuristic device designs or with cautious steps on the road of technology development.

 7. Silicon spintronics: Progress and challenges

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sverdlov, Viktor; Selberherr, Siegfried, E-mail: Selberherr@TUWien.ac.at

  2015-07-14

  Electron spin attracts much attention as an alternative to the electron charge degree of freedom for low-power reprogrammable logic and non-volatile memory applications. Silicon appears to be the perfect material for spin-driven applications. Recent progress and challenges regarding spin-based devices are reviewed. An order of magnitude enhancement of the electron spin lifetime in silicon thin films by shear strain is predicted and its impact on spin transport in SpinFETs is discussed. A relatively weak coupling between spin and effective electric field in silicon allows magnetoresistance modulation at room temperature, however, for long channel lengths. Due to tunneling magnetoresistance and spin transfer torque effects, a much stronger coupling between the spin (magnetization) orientation and charge current is achieved in magnetic tunnel junctions. Magnetic random access memory (MRAM) built on magnetic tunnel junctions is CMOS compatible and possesses all properties needed for future universal memory. Designs of spin-based non-volatile MRAM cells are presented. By means of micromagnetic simulations it is demonstrated that a substantial reduction of the switching time can be achieved. Finally, it is shown that any two arbitrary memory cells from an MRAM array can be used to perform a logic operation. Thus, an intrinsic non-volatile logic-in-memory architecture can be realized.

 8. Internal friction in irradiated silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalanov, M.U.; Pajzullakhanov, M.S.; Khajdarov, T.; Ummatov, Kh.

  1999-01-01

  The submicroscopic heterogeneities in mono- and polycrystal silicon and the influence of X-ray radiation on them were investigated using the ultrasound resonance method. Disk-shaped samples of 27.5 mm in diameter and 4 mm in thickness, with the flat surface parallel to crystallographic plane (111), were irradiated by X-ray beam of 1 Wt/cm 2 (50 KeV, Mo K α ) during 10 hours. Relations of internal frictions (Q -1 ) of samples and their relative attitude (ψ) - Q -1 (ψ) show that there is a presence of double-humped configuration for monocrystal silicon with the peaks at ψ=900 and 270 degrees. The relations Q -1 (ψ) remain the same after the irradiation. However, the peak width becomes larger. This data show that the configuration and attitude of the heterogeneities remain the same after the irradiation. The double-humped configuration was not discovered for the relations Q -1 (ψ) of polycrystal silicon. It is explained by the fact that there is an isotropic distribution in the content of many blocks and granules

 9. Implantation of boron in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hofker, W.K.

  1975-01-01

  The distribution versus depth of boron implanted in silicon and the corresponding electrical activity obtained after annealing are studied. The boron distributions are measured by secondary-ion mass spectrometry. Boron distributions implanted at energies in the range from 30 keV to 800 keV in amorphous and polycrystalline silicon are analysed. Moments of these distributions are determined by a curve-fitting programme and compared with moments calculated by Winterbon. Boron distributions obtained by implantations along a dense crystallographic direction in monocrystalline silicon are found to have penetrating tails. After investigation of some possible mechanisms of tail formation it is concluded that the tails are due to channelling. It was found that the behaviour of boron during annealing is determined by the properties of three boron fractions consisting of precipitated boron, interstitial boron and substitutional boron. The electrical activity of the boron versus depth is found to be consistent with the three boron fractions. A peculiar redistribution of boron is found which is induced by the implantation of a high dose of heavy ions and subsequent annealing. Different mechanisms which may cause the observed effects, such as thermal diffusion which is influenced by lattice strain and damage, are discussed. (Auth.)

 10. Excimer laser decomposition of silicone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laude, L.D.; Cochrane, C.; Dicara, Cl.; Dupas-Bruzek, C.; Kolev, K.

  2003-01-01

  Excimer laser irradiation of silicone foils is shown in this work to induce decomposition, ablation and activation of such materials. Thin (100 μm) laminated silicone foils are irradiated at 248 nm as a function of impacting laser fluence and number of pulsed irradiations at 1 s intervals. Above a threshold fluence of 0.7 J/cm 2 , material starts decomposing. At higher fluences, this decomposition develops and gives rise to (i) swelling of the irradiated surface and then (ii) emission of matter (ablation) at a rate that is not proportioned to the number of pulses. Taking into consideration the polymer structure and the foil lamination process, these results help defining the phenomenology of silicone ablation. The polymer decomposition results in two parts: one which is organic and volatile, and another part which is inorganic and remains, forming an ever thickening screen to light penetration as the number of light pulses increases. A mathematical model is developed that accounts successfully for this physical screening effect

 11. The DAMPE silicon tungsten tracker

  CERN Document Server

  Gallo, Valentina; Asfandiyarov, R; Azzarello, P; Bernardini, P; Bertucci, B; Bolognini, A; Cadoux, F; Caprai, M; Domenjoz, M; Dong, Y; Duranti, M; Fan, R; Franco, M; Fusco, P; Gargano, F; Gong, K; Guo, D; Husi, C; Ionica, M; Lacalamita, N; Loparco, F; Marsella, G; Mazziotta, M N; Mongelli, M; Nardinocchi, A; Nicola, L; Pelleriti, G; Peng, W; Pohl, M; Postolache, V; Qiao, R; Surdo, A; Tykhonov, A; Vitillo, S; Wang, H; Weber, M; Wu, D; Wu, X; Zhang, F; De Mitri, I; La Marra, D

  2017-01-01

  The DArk Matter Particle Explorer (DAMPE) satellite has been successfully launched on the 17th December 2015. It is a powerful space detector designed for the identification of possible Dark Matter signatures thanks to its capability to detect electrons and photons with an unprecedented energy resolution in an energy range going from few GeV up to 10 TeV. Moreover, the DAMPE satellite will contribute to a better understanding of the propagation mechanisms of high energy cosmic rays measuring the nuclei flux up to 100 TeV. DAMPE is composed of four sub-detectors: a plastic strip scintillator, a silicon-tungsten tracker-converter (STK), a BGO imaging calorimeter and a neutron detector. The STK is made of twelve layers of single-sided AC-coupled silicon micro-strip detectors for a total silicon area of about 7 $m^2$ . To promote the conversion of incident photons into electron-positron pairs, tungsten foils are inserted into the supporting structure. In this document, a detailed description of the STK constructi...

 12. Silicon spintronics: Progress and challenges

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sverdlov, Viktor; Selberherr, Siegfried

  2015-01-01

  Electron spin attracts much attention as an alternative to the electron charge degree of freedom for low-power reprogrammable logic and non-volatile memory applications. Silicon appears to be the perfect material for spin-driven applications. Recent progress and challenges regarding spin-based devices are reviewed. An order of magnitude enhancement of the electron spin lifetime in silicon thin films by shear strain is predicted and its impact on spin transport in SpinFETs is discussed. A relatively weak coupling between spin and effective electric field in silicon allows magnetoresistance modulation at room temperature, however, for long channel lengths. Due to tunneling magnetoresistance and spin transfer torque effects, a much stronger coupling between the spin (magnetization) orientation and charge current is achieved in magnetic tunnel junctions. Magnetic random access memory (MRAM) built on magnetic tunnel junctions is CMOS compatible and possesses all properties needed for future universal memory. Designs of spin-based non-volatile MRAM cells are presented. By means of micromagnetic simulations it is demonstrated that a substantial reduction of the switching time can be achieved. Finally, it is shown that any two arbitrary memory cells from an MRAM array can be used to perform a logic operation. Thus, an intrinsic non-volatile logic-in-memory architecture can be realized

 13. Memory characteristics of silicon nitride with silicon nanocrystals as a charge trapping layer of nonvolatile memory devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Sangmoo; Yang, Hyundeok; Chang, Man; Baek, Sungkweon; Hwang, Hyunsang; Jeon, Sanghun; Kim, Juhyung; Kim, Chungwoo

  2005-01-01

  Silicon nitride with silicon nanocrystals formed by low-energy silicon plasma immersion ion implantation has been investigated as a charge trapping layer of a polycrystalline silicon-oxide-nitride-oxide-silicon-type nonvolatile memory device. Compared with the control sample without silicon nanocrystals, silicon nitride with silicon nanocrystals provides excellent memory characteristics, such as larger width of capacitance-voltage hysteresis, higher program/erase speed, and lower charge loss rate at elevated temperature. These improved memory characteristics are derived by incorporation of silicon nanocrystals into the charge trapping layer as additional accessible charge traps with a deeper effective trap energy level

 14. Gelcasting of SiC/Si for preparation of silicon nitride bonded silicon carbide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xie, Z.P.; Tsinghua University, Beijing,; Cheng, Y.B.; Lu, J.W.; Huang, Y.

  2000-01-01

  In the present paper, gelcasting of aqueous slurry with coarse silicon carbide(1mm) and fine silicon particles was investigated to fabricate silicon nitride bonded silicon carbide materials. Through the examination of influence of different polyelectrolytes on the Zeta potential and viscosity of silicon and silicon carbide suspensions, a stable SiC/Si suspension with 60 vol% solid loading could be prepared by using polyelectrolyte of D3005 and sodium alginate. Gelation of this suspension can complete in 10-30 min at 60-80 deg C after cast into mold. After demolded, the wet green body can be dried directly in furnace and the green strength will develop during drying. Complex shape parts with near net size were prepared by the process. Effects of the debindering process on nitridation and density of silicon nitride bonded silicon carbide were also examined. Copyright (2000) The Australian Ceramic Society

 15. Single-Event Effects in Silicon and Silicon Carbide Power Devices

  Science.gov (United States)

  Lauenstein, Jean-Marie; Casey, Megan C.; LaBel, Kenneth A.; Topper, Alyson D.; Wilcox, Edward P.; Kim, Hak; Phan, Anthony M.

  2014-01-01

  NASA Electronics Parts and Packaging program-funded activities over the past year on single-event effects in silicon and silicon carbide power devices are presented, with focus on SiC device failure signatures.

 16. Study on the graphene/silicon Schottky diodes by transferring graphene transparent electrodes on silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Xiaojuan; Li, Dong; Zhang, Qichong; Zou, Liping; Wang, Fengli; Zhou, Jun; Zhang, Zengxing

  2015-01-01

  Graphene/silicon heterostructures present a Schottky characteristic and have potential applications for solar cells and photodetectors. Here, we fabricated graphene/silicon heterostructures by using chemical vapor deposition derived graphene and n-type silicon, and studied the electronic and optoelectronic properties through varying their interface and silicon resistivity. The results exhibit that the properties of the fabricated configurations can be effectively modulated. The graphene/silicon heterostructures with a Si (111) interface and high resistivity show a better photovoltaic behavior and should be applied for high-performance photodetectors. With the combined atomic force microscopy and theoretical analysis, the possible origination is discussed. The work here should be helpful on exploring high-performance graphene/silicon photoelectronics. - Highlights: • Different graphene/silicon heterostructures were fabricated. • Electronic and optoelectronic properties of the heterostructures were studied. • Graphene/silicon heterostructures were further explored for photodetectors.

 17. Development of Radiation Hard Radiation Detectors, Differences between Czochralski Silicon and Float Zone Silicon

  CERN Document Server

  Tuominen, Eija

  2012-01-01

  The purpose of this work was to develop radiation hard silicon detectors. Radiation detectors made ofsilicon are cost effective and have excellent position resolution. Therefore, they are widely used fortrack finding and particle analysis in large high-energy physics experiments. Silicon detectors willalso be used in the CMS (Compact Muon Solenoid) experiment that is being built at the LHC (LargeHadron Collider) accelerator at CERN (European Organisation for Nuclear Research). This work wasdone in the CMS programme of Helsinki Institute of Physics (HIP).Exposure of the silicon material to particle radiation causes irreversible defects that deteriorate theperformance of the silicon detectors. In HIP CMS Programme, our approach was to improve theradiation hardness of the silicon material with increased oxygen concentration in silicon material. Westudied two different methods: diffusion oxygenation of Float Zone silicon and use of high resistivityCzochralski silicon.We processed, characterised, tested in a parti...

 18. Study on the graphene/silicon Schottky diodes by transferring graphene transparent electrodes on silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang, Xiaojuan [MOE Key Laboratory of Advanced Micro-structured Materials & Shanghai Key Laboratory of Special Artificial Microstructure Materials and Technology, School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); School of Physics and Electronics, Henan University, Kaifeng 475004 (China); Li, Dong; Zhang, Qichong; Zou, Liping; Wang, Fengli [MOE Key Laboratory of Advanced Micro-structured Materials & Shanghai Key Laboratory of Special Artificial Microstructure Materials and Technology, School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Zhou, Jun, E-mail: zhoujunzhou@tongji.edu.cn [Center for Phononics and Thermal Energy Science, School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Zhang, Zengxing, E-mail: zhangzx@tongji.edu.cn [MOE Key Laboratory of Advanced Micro-structured Materials & Shanghai Key Laboratory of Special Artificial Microstructure Materials and Technology, School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China)

  2015-10-01

  Graphene/silicon heterostructures present a Schottky characteristic and have potential applications for solar cells and photodetectors. Here, we fabricated graphene/silicon heterostructures by using chemical vapor deposition derived graphene and n-type silicon, and studied the electronic and optoelectronic properties through varying their interface and silicon resistivity. The results exhibit that the properties of the fabricated configurations can be effectively modulated. The graphene/silicon heterostructures with a Si (111) interface and high resistivity show a better photovoltaic behavior and should be applied for high-performance photodetectors. With the combined atomic force microscopy and theoretical analysis, the possible origination is discussed. The work here should be helpful on exploring high-performance graphene/silicon photoelectronics. - Highlights: • Different graphene/silicon heterostructures were fabricated. • Electronic and optoelectronic properties of the heterostructures were studied. • Graphene/silicon heterostructures were further explored for photodetectors.

 19. Formation of multiple levels of porous silicon for buried insulators and conductors in silicon device technologies

  Science.gov (United States)

  Blewer, Robert S.; Gullinger, Terry R.; Kelly, Michael J.; Tsao, Sylvia S.

  1991-01-01

  A method of forming a multiple level porous silicon substrate for semiconductor integrated circuits including anodizing non-porous silicon layers of a multi-layer silicon substrate to form multiple levels of porous silicon. At least one porous silicon layer is then oxidized to form an insulating layer and at least one other layer of porous silicon beneath the insulating layer is metallized to form a buried conductive layer. Preferably the insulating layer and conductive layer are separated by an anodization barrier formed of non-porous silicon. By etching through the anodization barrier and subsequently forming a metallized conductive layer, a fully or partially insulated buried conductor may be fabricated under single crystal silicon.

 20. Signal development in irradiated silicon detectors

  CERN Document Server

  Kramberger, Gregor; Mikuz, Marko

  2001-01-01

  This work provides a detailed study of signal formation in silicon detectors, with the emphasis on detectors with high concentration of irradiation induced defects in the lattice. These defects give rise to deep energy levels in the band gap. As a consequence, the current induced by charge motion in silicon detectors is signifcantly altered. Within the framework of the study a new experimental method, Charge correction method, based on transient current technique (TCT) was proposed for determination of effective electron and hole trapping times in irradiated silicon detectors. Effective carrier trapping times were determined in numerous silicon pad detectors irradiated with neutrons, pions and protons. Studied detectors were fabricated on oxygenated and non-oxygenated silicon wafers with different bulk resistivities. Measured effective carrier trapping times were found to be inversely proportional to fuence and increase with temperature. No dependence on silicon resistivity and oxygen concentration was observ...

 1. Analytical and Experimental Evaluation of Joining Silicon Carbide to Silicon Carbide and Silicon Nitride to Silicon Nitride for Advanced Heat Engine Applications Phase II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundberg, G.J.

  1994-01-01

  Techniques were developed to produce reliable silicon nitride to silicon nitride (NCX-5101) curved joins which were used to manufacture spin test specimens as a proof of concept to simulate parts such as a simple rotor. Specimens were machined from the curved joins to measure the following properties of the join interlayer: tensile strength, shear strength, 22 C flexure strength and 1370 C flexure strength. In parallel, extensive silicon nitride tensile creep evaluation of planar butt joins provided a sufficient data base to develop models with accurate predictive capability for different geometries. Analytical models applied satisfactorily to the silicon nitride joins were Norton's Law for creep strain, a modified Norton's Law internal variable model and the Monkman-Grant relationship for failure modeling. The Theta Projection method was less successful. Attempts were also made to develop planar butt joins of siliconized silicon carbide (NT230).

 2. Use of hydroxypropylmethylcellulose 2% for removing adherent silicone oil from silicone intraocular lenses

  OpenAIRE

  Wong , S Chien; Ramkissoon , Yashin D; Lopez , Mauricio; Page , Kristopher; Parkin , Ivan P; Sullivan , Paul M

  2009-01-01

  Abstract Background / aims: To investigate the effect of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) on the physical interaction (contact angle) between silicone oil and a silicone intraocular lens (IOL). Methods: In vitro experiments were performed, to determine the effect of HPMC (0.5%, 1% or 2%), with or without an additional simple mechanical manoeuvre, on the contact angle of silicone oil at the surface of both silicone and acrylic (control) IOLs. A balanced salt solu...

 3. Silicon Processors Using Organically Reconfigurable Techniques (SPORT)

  Science.gov (United States)

  2014-05-19

  AFRL-OSR-VA-TR-2014-0132 SILICON PROCESSORS USING ORGANICALLY RECONFIGURABLE TECHNIQUES ( SPORT ) Dennis Prather UNIVERSITY OF DELAWARE Final Report 05...5a. CONTRACT NUMBER Silicon Processes for Organically Reconfigurable Techniques ( SPORT ) 5b. GRANT NUMBER FA9550-10-1-0363 5c...Contract: Silicon Processes for Organically Reconfigurable Techniques ( SPORT ) Contract #: FA9550-10-1-0363 Reporting Period: 1 July 2010 – 31 December

 4. Silicon wafers for integrated circuit process

  OpenAIRE

  Leroy , B.

  1986-01-01

  Silicon as a substrate material will continue to dominate the market of integrated circuits for many years. We first review how crystal pulling procedures impact the quality of silicon. We then investigate how thermal treatments affect the behaviour of oxygen and carbon, and how, as a result, the quality of silicon wafers evolves. Gettering techniques are then presented. We conclude by detailing the requirements that wafers must satisfy at the incoming inspection.

 5. Silicon nitride-fabrication, forming and properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yehezkel, O.

  1983-01-01

  This article, which is a literature survey of the recent years, includes description of several methods for the formation of silicone nitride, and five methods of forming: Reaction-bonded silicon nitride, sintering, hot pressing, hot isostatic pressing and chemical vapour deposition. Herein are also included data about mechanical and physical properties of silicon nitride and the relationship between the forming method and the properties. (author)

 6. Numerical Simulation Of Silicon-Ribbon Growth

  Science.gov (United States)

  Woda, Ben K.; Kuo, Chin-Po; Utku, Senol; Ray, Sujit Kumar

  1987-01-01

  Mathematical model includes nonlinear effects. In development simulates growth of silicon ribbon from melt. Takes account of entire temperature and stress history of ribbon. Numerical simulations performed with new model helps in search for temperature distribution, pulling speed, and other conditions favoring growth of wide, flat, relatively defect-free silicon ribbons for solar photovoltaic cells at economically attractive, high production rates. Also applicable to materials other than silicon.

 7. A study of positron irradiated porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang Yuanming; Xue Qing; Zhai Baogai; Xu Aijun; Liu Shewen; Yu Weizhong

  1998-01-01

  The effect of positron irradiation on photoluminescence (PL) of porous silicon has been studied. After four hour positron irradiation, the red PL spectrum of porous silicon blue shifts into greenish spectral region, and a higher energy luminescence band is introduced into this blueshifted spectrum. The fourier transform infrared absorption experiment shows that the positron irradiation can cause further oxidization of porous silicon. A possible mechanism causing this change of PL spectra after positron irradiation is suggested

 8. Silicon photonics for telecommunications and biomedicine

  CERN Document Server

  Fathpour, Sasan

  2011-01-01

  Given silicon's versatile material properties, use of low-cost silicon photonics continues to move beyond light-speed data transmission through fiber-optic cables and computer chips. Its application has also evolved from the device to the integrated-system level. A timely overview of this impressive growth, Silicon Photonics for Telecommunications and Biomedicine summarizes state-of-the-art developments in a wide range of areas, including optical communications, wireless technologies, and biomedical applications of silicon photonics. With contributions from world experts, this reference guides

 9. Silicon solid state devices and radiation detection

  CERN Document Server

  Leroy, Claude

  2012-01-01

  This book addresses the fundamental principles of interaction between radiation and matter, the principles of working and the operation of particle detectors based on silicon solid state devices. It covers a broad scope with respect to the fields of application of radiation detectors based on silicon solid state devices from low to high energy physics experiments including in outer space and in the medical environment. This book covers stateof- the-art detection techniques in the use of radiation detectors based on silicon solid state devices and their readout electronics, including the latest developments on pixelated silicon radiation detector and their application.

 10. Porous silicon investigated by positron annihilation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cruz, R.M. de la; Pareja, R.

  1989-01-01

  The effect of the anodic conversion in silicon single crystals is investigated by positron lifetime measurements. Anodization at constant current induces changes in the positron lifetime spectrum of monocrystalline silicon samples. It is found that theses changes are primarily dependent on the silicon resistivity. The annihilation parameter behaviour of anodized samples, treated at high temperature under reducing conditions, is also investigated. The results reveal that positron annihilation can be a useful technique to characterize porous silicon formed by anodizing as well as to investigate its thermal behaviour. (author)

 11. Silicon nanowire-based solar cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stelzner, Th; Pietsch, M; Andrae, G; Falk, F; Ose, E; Christiansen, S [Institute of Photonic Technology, Albert-Einstein-Strasse 9, D-07745 Jena (Germany)], E-mail: thomas.stelzner@ipht-jena.de

  2008-07-23

  The fabrication of silicon nanowire-based solar cells on silicon wafers and on multicrystalline silicon thin films on glass is described. The nanowires show a strong broadband optical absorption, which makes them an interesting candidate to serve as an absorber in solar cells. The operation of a solar cell is demonstrated with n-doped nanowires grown on a p-doped silicon wafer. From a partially illuminated area of 0.6 cm{sup 2} open-circuit voltages in the range of 230-280 mV and a short-circuit current density of 2 mA cm{sup -2} were obtained.

 12. Silicon nanowire-based solar cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stelzner, Th; Pietsch, M; Andrae, G; Falk, F; Ose, E; Christiansen, S

  2008-01-01

  The fabrication of silicon nanowire-based solar cells on silicon wafers and on multicrystalline silicon thin films on glass is described. The nanowires show a strong broadband optical absorption, which makes them an interesting candidate to serve as an absorber in solar cells. The operation of a solar cell is demonstrated with n-doped nanowires grown on a p-doped silicon wafer. From a partially illuminated area of 0.6 cm 2 open-circuit voltages in the range of 230-280 mV and a short-circuit current density of 2 mA cm -2 were obtained

 13. Silicon Micromachined Microlens Array for THz Antennas

  Science.gov (United States)

  Lee, Choonsup; Chattopadhyay, Goutam; Mehdi, IImran; Gill, John J.; Jung-Kubiak, Cecile D.; Llombart, Nuria

  2013-01-01

  5 5 silicon microlens array was developed using a silicon micromachining technique for a silicon-based THz antenna array. The feature of the silicon micromachining technique enables one to microfabricate an unlimited number of microlens arrays at one time with good uniformity on a silicon wafer. This technique will resolve one of the key issues in building a THz camera, which is to integrate antennas in a detector array. The conventional approach of building single-pixel receivers and stacking them to form a multi-pixel receiver is not suited at THz because a single-pixel receiver already has difficulty fitting into mass, volume, and power budgets, especially in space applications. In this proposed technique, one has controllability on both diameter and curvature of a silicon microlens. First of all, the diameter of microlens depends on how thick photoresist one could coat and pattern. So far, the diameter of a 6- mm photoresist microlens with 400 m in height has been successfully microfabricated. Based on current researchers experiences, a diameter larger than 1-cm photoresist microlens array would be feasible. In order to control the curvature of the microlens, the following process variables could be used: 1. Amount of photoresist: It determines the curvature of the photoresist microlens. Since the photoresist lens is transferred onto the silicon substrate, it will directly control the curvature of the silicon microlens. 2. Etching selectivity between photoresist and silicon: The photoresist microlens is formed by thermal reflow. In order to transfer the exact photoresist curvature onto silicon, there needs to be etching selectivity of 1:1 between silicon and photoresist. However, by varying the etching selectivity, one could control the curvature of the silicon microlens. The figure shows the microfabricated silicon microlens 5 x5 array. The diameter of the microlens located in the center is about 2.5 mm. The measured 3-D profile of the microlens surface has a

 14. Nanofluidics : Silicon for the perfect membrane

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, Albert; Wessling, Matthias

  2007-01-01

  Newly developed ultrathin silicon membranes can filter and separate molecules much more effectively than conventional polymer membranes. Many applications, of economic and medical significance, stand to benefit.

 15. Hydrogen passivation of silicon sheet solar cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsuo, Y.S.; Milstein, J.B.

  1984-01-01

  Significant improvements in the efficiencies of dendritic web and edge-supported-pulling silicon sheet solar cells have been obtained after hydrogen ion beam passivation for a period of ten minutes or less. We have studied the effects of the hydrogen ion beam treatment with respect to silicon material damage, silicon sputter rate, introduction of impurities, and changes in reflectance. The silicon sputter rate for constant ion beam flux of 0.60 +- 0.05 mA/cm 2 exhibits a maximum at approximately 1400-eV ion beam energy

 16. Element depth profiles of porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kobzev, A.P.; Nikonov, O.A.; Kulik, M.; Zuk, J.; Krzyzanowska, H.; Ochalski, T.J.

  1997-01-01

  Element depth profiles of porous silicon were measured on the Van-de-Graaff accelerator in the energy range of 4 He + ions from 2 to 3.2 MeV. Application of complementary RBS, ERD and 16 O(α,α) 16 O nuclear reaction methods permits us to obtain: 1) the exact silicon, oxygen and hydrogen distribution in the samples, 2) the distribution of partial pore concentrations. The oxygen concentration in porous silicon reaches 30%, which allows one to assume the presence of silicon oxide in the pores and to explain the spectrum shift of luminescence into the blue area

 17. Nano-ridge fabrication by local oxidation of silicon edges with silicon nitride as a mask

  NARCIS (Netherlands)

  Haneveld, J.; Berenschot, Johan W.; Maury, P.A.; Jansen, Henricus V.

  2005-01-01

  A method to fabricate nano-ridges over a full wafer is presented. The fabrication method uses local oxidation of silicon, with silicon nitride as a mask, and wet anisotropic etching of silicon. The realized structures are 7-20 nm wide, 40-100 nm high and centimeters long. All dimensions are easily

 18. Strategies for doped nanocrystalline silicon integration in silicon heterojunction solar cells

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Seif, J.; Descoeudres, A.; Nogay, G.; Hänni, S.; de Nicolas, S.M.; Holm, N.; Geissbühler, J.; Hessler-Wyser, A.; Duchamp, M.; Dunin-Borkowski, R.E.; Ledinský, Martin; De Wolf, S.; Ballif, C.

  2016-01-01

  Roč. 6, č. 5 (2016), s. 1132-1140 ISSN 2156-3381 R&D Projects: GA MŠk LM2015087 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : microcrystalline silicon * nanocrystalline silicon * silicon heterojunctions (SHJs) * solar cells Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 3.712, year: 2016

 19. Combination of silicon nitride and porous silicon induced optoelectronic features enhancement of multicrystalline silicon solar cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rabha, Mohamed Ben; Dimassi, Wissem; Gaidi, Mounir; Ezzaouia, Hatem; Bessais, Brahim [Laboratoire de Photovoltaique, Centre de Recherches et des Technologies de l' Energie, Technopole de Borj-Cedria, BP 95, 2050 Hammam-Lif (Tunisia)

  2011-06-15

  The effects of antireflection (ARC) and surface passivation films on optoelectronic features of multicrystalline silicon (mc-Si) were investigated in order to perform high efficiency solar cells. A double layer consisting of Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) of silicon nitride (SiN{sub x}) on porous silicon (PS) was achieved on mc-Si surfaces. It was found that this treatment decreases the total surface reflectivity from about 25% to around 6% in the 450-1100 nm wavelength range. As a result, the effective minority carrier diffusion length, estimated from the Laser-beam-induced current (LBIC) method, was found to increase from 312 {mu}m for PS-treated cells to about 798 {mu}m for SiN{sub x}/PS-treated ones. The deposition of SiN{sub x} was found to impressively enhance the minority carrier diffusion length probably due to hydrogen passivation of surface, grain boundaries and bulk defects. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) shows that the vibration modes of the highly suitable passivating Si-H bonds exhibit frequency shifts toward higher wavenumber, depending on the x ratio of the introduced N atoms neighbors. (copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 20. High breakdown-strength composites from liquid silicone rubbers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vudayagiri, Sindhu; Zakaria, Shamsul Bin; Yu, Liyun

  2014-01-01

  In this paper we investigate the performance of liquid silicone rubbers (LSRs) as dielectric elastomer transducers. Commonly used silicones in this application include room-temperature vulcanisable (RTV) silicone elastomers and composites thereof. Pure LSRs and their composites with commercially...

 1. Emerging heterogeneous integrated photonic platforms on silicon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fathpour Sasan

  2015-05-01

  Full Text Available Silicon photonics has been established as a mature and promising technology for optoelectronic integrated circuits, mostly based on the silicon-on-insulator (SOI waveguide platform. However, not all optical functionalities can be satisfactorily achieved merely based on silicon, in general, and on the SOI platform, in particular. Long-known shortcomings of silicon-based integrated photonics are optical absorption (in the telecommunication wavelengths and feasibility of electrically-injected lasers (at least at room temperature. More recently, high two-photon and free-carrier absorptions required at high optical intensities for third-order optical nonlinear effects, inherent lack of second-order optical nonlinearity, low extinction ratio of modulators based on the free-carrier plasma effect, and the loss of the buried oxide layer of the SOI waveguides at mid-infrared wavelengths have been recognized as other shortcomings. Accordingly, several novel waveguide platforms have been developing to address these shortcomings of the SOI platform. Most of these emerging platforms are based on heterogeneous integration of other material systems on silicon substrates, and in some cases silicon is integrated on other substrates. Germanium and its binary alloys with silicon, III–V compound semiconductors, silicon nitride, tantalum pentoxide and other high-index dielectric or glass materials, as well as lithium niobate are some of the materials heterogeneously integrated on silicon substrates. The materials are typically integrated by a variety of epitaxial growth, bonding, ion implantation and slicing, etch back, spin-on-glass or other techniques. These wide range of efforts are reviewed here holistically to stress that there is no pure silicon or even group IV photonics per se. Rather, the future of the field of integrated photonics appears to be one of heterogenization, where a variety of different materials and waveguide platforms will be used for

 2. Compositional analysis of silicon oxide/silicon nitride thin films

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meziani Samir

  2016-06-01

  Full Text Available Hydrogen, amorphous silicon nitride (SiNx:H abbreviated SiNx films were grown on multicrystalline silicon (mc-Si substrate by plasma enhanced chemical vapour deposition (PECVD in parallel configuration using NH3/SiH4 gas mixtures. The mc-Si wafers were taken from the same column of Si cast ingot. After the deposition process, the layers were oxidized (thermal oxidation in dry oxygen ambient environment at 950 °C to get oxide/nitride (ON structure. Secondary ion mass spectroscopy (SIMS, Rutherford backscattering spectroscopy (RBS, Auger electron spectroscopy (AES and energy dispersive X-ray analysis (EDX were employed for analyzing quantitatively the chemical composition and stoichiometry in the oxide-nitride stacked films. The effect of annealing temperature on the chemical composition of ON structure has been investigated. Some species, O, N, Si were redistributed in this structure during the thermal oxidation of SiNx. Indeed, oxygen diffused to the nitride layer into Si2O2N during dry oxidation.

 3. Effect of Silicon Nanowire on Crystalline Silicon Solar Cell Characteristics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zahra Ostadmahmoodi Do

  2016-06-01

  Full Text Available Nanowires (NWs are recently used in several sensor or actuator devices to improve their ordered characteristics. Silicon nanowire (Si NW is one of the most attractive one-dimensional nanostructures semiconductors because of its unique electrical and optical properties. In this paper, silicon nanowire (Si NW, is synthesized and characterized for application in photovoltaic device. Si NWs are prepared using wet chemical etching method which is commonly used as a simple and low cost method for producing nanowires of the same substrate material. The process conditions are adjusted to find the best quality of Si NWs. Morphology of Si NWs is studied using a field emission scanning electron microscopic technique. An energy dispersive X-Ray analyzer is also used to provide elemental identification and quantitative compositional information. Subsequently, Schottky type solar cell samples are fabricated on Si and Si NWs using ITO and Ag contacts. The junction properties are calculated using I-V curves in dark condition and the solar cell I-V characteristics are obtained under incident of the standardized light of AM1.5. The results for the two mentioned Schottky solar cell samples are compared and discussed. An improvement in short circuit current and efficiency of Schottky solar cell is found when Si nanowires are employed.

 4. Amorphous silicon based radiation detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perez-Mendez, V.; Cho, G.; Drewery, J.; Jing, T.; Kaplan, S.N.; Qureshi, S.; Wildermuth, D.; Fujieda, I.; Street, R.A.

  1991-07-01

  We describe the characteristics of thin(1 μm) and thick (>30μm) hydrogenated amorphous silicon p-i-n diodes which are optimized for detecting and recording the spatial distribution of charged particles, x-rays and γ rays. For x-ray, γ ray, and charged particle detection we can use thin p-i-n photosensitive diode arrays coupled to evaporated layers of suitable scintillators. For direct detection of charged particles with high resistance to radiation damage, we use the thick p-i-n diode arrays. 13 refs., 7 figs

 5. Silicon Nano-Photonic Devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pu, Minhao

  with the couplers, a silicon ridge waveguide is utilized in nonlinear all-optical signal processing for optical time division multiplexing (OTDM) systems. Record ultra-highspeed error-free optical demultiplexing and waveform sampling are realized and demonstrated for the rst time. Microwave phase shifters and notch...... lters based on tunable microring resonators are proposed and analyzed. Based on a single microring resonator, a maximum radio frequency (RF) phase shift of 336degrees is obtained, but with large power variation. By utilizing a dual-microring resonator, a RF phase shifting range larger than 2pi...

 6. Electronic structure of silicon superlattices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krishnamurthy, S.; Moriarty, J.A.

  1984-01-01

  Utilizing a new complex-band-structure technique, the electronic structure of model Si-Si/sub 1-x/Ge/sub x/ and MOS superlattices has been obtained over a wide range of layer thickness d (11 less than or equal to d less than or equal to 110 A). For d greater than or equal to 44 A, it is found that these systems exhibit a direct fundamental band gap. Further calculations of band-edge effective masses and impurity scattering rates suggest the possibility of a band-structure-driven enhancement in electron mobility over bulk silicon

 7. Silicone cushions for engineering applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1984-01-01

  When a complex system composed of materials of very different properties is subjected to varying temperature, differential thermal expansion and contraction will produce intolerable stresses unless the parts are separated by suitable cushions. In addition to accommodating differential thermal expansion and contraction, these cushions must absorb shock and vibration, take up dimensional tolerances in the parts, and distribute and attenuate applied loads. We are studying cellular silicone cushions, starting with raw materials and polymer manufacture, to analysis of mechanical and chemical properties, through short- and long-term life testing, in order to tailor cushions to various specific engineering requirements

 8. A monolithic silicon detector telescope

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cardella, G.; Amorini, F.; Cabibbo, M.; Di Pietro, A.; Fallica, G.; Franzo, G.; Figuera, P.; Papa, M.; Pappalardo, G.; Percolla, G.; Priolo, F.; Privitera, V.; Rizzo, F.; Tudisco, S.

  1996-01-01

  An ultrathin silicon detector (1 μm) thick implanted on a standard 400 μm Si-detector has been built to realize a monolithic telescope detector for simultaneous charge and energy determination of charged particles. The performances of the telescope have been tested using standard alpha sources and fragments emitted in nuclear reactions with different projectile-target colliding systems. An excellent charge resolution has been obtained for low energy (less than 5 MeV) light nuclei. A multi-array lay-out of such detectors is under construction to charge identify the particles emitted in reactions induced by low energy radioactive beams. (orig.)

 9. Silicone foam for penetration seal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoshino, Yoshikazu

  1986-01-01

  In nuclear power plants or general buildings, it is very important to form a fire-resistant seal around cables, cable trays and conduits passing through a wall or a floor. Rockwool, asbestos, glasswool and flame-retarded urethane foam have so far been used for these purposes. However, they were not satisfactory in sealing property, workability and safety. The silicone foam newly developed, ''TOSSEAL'' 300, has cleared these defects. It has now come to be used for fire resistant seal in nuclear power plants. (author)

 10. Fracture dynamics in implanted silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Massy, D.; Tardif, S.; Penot, J. D.; Ragani, J.; Rieutord, F. [Univ. Grenoble Alpes, F-38000 Grenoble (France); CEA, INAC-SP2M, F-38000 Grenoble (France); Mazen, F.; Madeira, F. [Univ. Grenoble Alpes, F-38000 Grenoble (France); CEA, LETI, MINATEC Campus, F-38054 Grenoble (France); Landru, D.; Kononchuk, O. [SOITEC, Parc Technologique des Fontaines, 38190 Bernin (France)

  2015-08-31

  Crack propagation in implanted silicon for thin layer transfer is experimentally studied. The crack propagation velocity as a function of split temperature is measured using a designed optical setup. Interferometric measurement of the gap opening is performed dynamically and shows an oscillatory crack “wake” with a typical wavelength in the centimetre range. The dynamics of this motion is modelled using beam elasticity and thermodynamics. The modelling demonstrates the key role of external atmospheric pressure during crack propagation. A quantification of the amount of gas trapped inside pre-existing microcracks and released during the fracture is made possible, with results consistent with previous studies.

 11. Imaging monolithic silicon detector telescopes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amorini, F.; Sipala, V.; Cardella, G.; Boiano, C.; Carbone, B.; Cosentino, L.; Costa, E.; Di Pietro, A.; Emanuele, U.; Fallica, G.; Figuera, P.; Finocchiaro, P.; La Guidara, E.; Marchetta, C.; Pappalardo, A.; Piazza, A.; Randazzo, N.; Rizzo, F.; Russo, G.V.; Russotto, P.

  2008-01-01

  We show the results of some test beams performed on a new monolithic strip silicon detector telescope developed in collaboration with the INFN and ST-microelectronics. Using an appropriate design, the induction on the ΔE stages, generated by the charge released in the E stage, was used to obtain the position of the detected particle. The position measurement, together with the low threshold for particle charge identification, allows the new detector to be used for a large variety of applications due to its sensitivity of only a few microns measured in both directions

 12. Study on structural properties of epitaxial silicon films on annealed double layer porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yue Zhihao; Shen Honglie; Cai Hong; Lv Hongjie; Liu Bin

  2012-01-01

  In this paper, epitaxial silicon films were grown on annealed double layer porous silicon by LPCVD. The evolvement of the double layer porous silicon before and after thermal annealing was investigated by scanning electron microscope. X-ray diffraction and Raman spectroscopy were used to investigate the structural properties of the epitaxial silicon thin films grown at different temperature and different pressure. The results show that the surface of the low-porosity layer becomes smooth and there are just few silicon-bridges connecting the porous layer and the substrate wafer. The qualities of the epitaxial silicon thin films become better along with increasing deposition temperature. All of the Raman peaks of silicon films with different deposition pressure are situated at 521 cm -1 under the deposition temperature of 1100 °C, and the Raman intensity of the silicon film deposited at 100 Pa is much closer to that of the monocrystalline silicon wafer. The epitaxial silicon films are all (4 0 0)-oriented and (4 0 0) peak of silicon film deposited at 100 Pa is more symmetric.

 13. Simple Approach to Superamphiphobic Overhanging Silicon Nanostructures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kumar, Rajendra; Mogensen, Klaus Bo; Bøggild, Peter

  2010-01-01

  with contact angles up to 152 degrees and roll-off angle down to 8 degrees. Such nonlithographic nanoscale overhanging Structures can also be added to silicon nanograss by deposition of a thin SiO2 layer, which equips the silicon rods with 100-300 nm sized overhanging Structures. This is a simple, fast...

 14. The Solenoidal Detector Collaboration silicon detector system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ziock, H.J.; Gamble, M.T.; Miller, W.O.; Palounek, A.P.T.; Thompson, T.C.

  1992-01-01

  Silicon tracking systems will be fundamental components of the tracking systems for both planned major SSC experiments. Despite its seemingly small size, it occupies a volume of more than 5 meters in length and 1 meter in diameter and is an order of magnitude larger than any silicon detector system previously built. This report discusses its design and operation

 15. Case Report: Magnetically retained silicone facial prosthesis ...

  African Journals Online (AJOL)

  Prosthetic camouflaging of facial defects and use of silicone maxillofacial material are the alternatives to the surgical retreatment. Silicone elastomers provide more options to clinician for customization of the facial prosthesis which is simple, esthetically good when coupled with bio magnets for retention. Key words: Magnet ...

 16. Broadband Nonlinear Signal Processing in Silicon Nanowires

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yvind, Kresten; Pu, Minhao; Hvam, Jørn Märcher

  The fast non-linearity of silicon allows Tbit/s optical signal processing. By choosing suitable dimensions of silicon nanowires their dispersion can be tailored to ensure a high nonlinearity at power levels low enough to avoid significant two-photon abso We have fabricated low insertion...

 17. Radiation cured and monomer modified silicon elastomers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eldred, R.J.

  1979-01-01

  A method is described for the production of a tear resistant silicone elastomer, which has improved elongation properties. This elastomer is the radiation induced reaction product of a noncured methyl vinyl silicone resin (VMQ) and uniformly dispersed therein a blend of a polyfunctional acrylic crosslinking monomer and a filler

 18. Low surface damage dry etched black silicon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plakhotnyuk, Maksym M.; Gaudig, Maria; Davidsen, Rasmus Schmidt

  2017-01-01

  Black silicon (bSi) is promising for integration into silicon solar cell fabrication flow due to its excellent light trapping and low reflectance, and a continuously improving passivation. However, intensive ion bombardment during the reactive ion etching used to fabricate bSi induces surface dam...

 19. Mechanism of single atom switch on silicon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quaade, Ulrich; Stokbro, Kurt; Thirstrup, C.

  1998-01-01

  We demonstrate single atom switch on silicon which operates by displacement of a hydrogen atom on the silicon (100) surface at room temperature. We find two principal effects by which the switch is controlled: a pronounced maximum of the switching probability as function of sample bias...

 20. Silicon drift detectors, present and future prospects

  Science.gov (United States)

  Takahashi, J.; Bellwied, R.; Beuttenmuller, R.; Caines, H.; Chen, W.; Dyke, H.; Hoffmann, G. W.; Humanic, T.; Kotov, I.; Kuczewski, P.; Leonhardt, W.; Li, Z.; Lynn, D.; Minor, R.; Munhoz, M.; Ott, G.; Pandey, S. U.; Schambach, J.; Soja, R.; Sugarbaker, E.; Willson, R. M.

  2001-04-01

  Silicon drift detectors provide unambiguous two-dimensional position information for charged particle detection with a single detector layer. A large area silicon drift detector was developed for the inner tracking detector of the STAR experiment at RHIC. In this paper, we discuss the lessons learned and the future prospects of this technology.

 1. Challenges in amorphous silicon solar cell technology

  NARCIS (Netherlands)

  Swaaij, van R.A.C.M.M.; Zeman, M.; Korevaar, B.A.; Smit, C.; Metselaar, J.W.; Sanden, van de M.C.M.

  2000-01-01

  Hydrogenated amorphous silicon is nowadays extensively used for a range of devices, amongst others solar cells, Solar cell technology has matured over the last two decades and resulted in conversion efficiencies in excess of 15%. In this paper the operation of amorphous silicon solar cells is

 2. Phosphorous Doping of Nanostructured Crystalline Silicon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plakhotnyuk, Maksym; Davidsen, Rasmus Schmidt; Steckel, André

  Nano-textured silicon, known as black silicon (bSi), is attractive with excellent photon trapping properties. bSi can be produced using simple one-step fabrication reactive ion etching (RIE) technique. However, in order to use bSi in photovoltaics doping process should be developed. Due to high s...

 3. Oblique patterned etching of vertical silicon sidewalls

  Science.gov (United States)

  Bruce Burckel, D.; Finnegan, Patrick S.; David Henry, M.; Resnick, Paul J.; Jarecki, Robert L.

  2016-04-01

  A method for patterning on vertical silicon surfaces in high aspect ratio silicon topography is presented. A Faraday cage is used to direct energetic reactive ions obliquely through a patterned suspended membrane positioned over the topography. The technique is capable of forming high-fidelity pattern (100 nm) features, adding an additional fabrication capability to standard top-down fabrication approaches.

 4. Optical and microstructural investigations of porous silicon

  Indian Academy of Sciences (India)

  Raman scattering and photoluminescence (PL) measurements on (100) oriented -type crystalline silicon (-Si) and porous silicon (PS) samples were carried out. PS samples were prepared by anodic etching of -Si under the illumination of light for different etching times of 30, 60 and 90 min. Raman scattering from the ...

 5. Fusion bonding of silicon nitride surfaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reck, Kasper; Østergaard, Christian; Thomsen, Erik Vilain

  2011-01-01

  While silicon nitride surfaces are widely used in many micro electrical mechanical system devices, e.g. for chemical passivation, electrical isolation or environmental protection, studies on fusion bonding of two silicon nitride surfaces (Si3N4–Si3N4 bonding) are very few and highly application...

 6. Silicon nanostructures produced by laser direct etching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müllenborn, Matthias; Dirac, Paul Andreas Holger; Petersen, Jon Wulff

  1995-01-01

  A laser direct-write process has been applied to structure silicon on a nanometer scale. In this process, a silicon substrate, placed in a chlorine ambience, is locally heated above its melting point by a continuous-wave laser and translated by high-resolution direct-current motor stages. Only...

 7. A continuous Czochralski silicon crystal growth system

  Science.gov (United States)

  Wang, C.; Zhang, H.; Wang, T. H.; Ciszek, T. F.

  2003-03-01

  Demand for large silicon wafers has driven the growth of silicon crystals from 200 to 300 mm in diameter. With the increasing silicon ingot sizes, melt volume has grown dramatically. Melt flow becomes more turbulent as melt height and volume increase. To suppress turbulent flow in a large silicon melt, a new Czochralski (CZ) growth furnace has been designed that has a shallow melt. In this new design, a crucible consists of a shallow growth compartment in the center and a deep feeding compartment around the periphery. Two compartments are connected with a narrow annular channel. A long crystal may be continuously grown by feeding silicon pellets into the dedicated feeding compartment. We use our numerical model to simulate temperature distribution and velocity field in a conventional 200-mm CZ crystal growth system and also in the new shallow crucible CZ system. By comparison, advantages and disadvantages of the proposed system are observed, operating conditions are determined, and the new system is improved.

 8. Fabricating solar cells with silicon nanoparticles

  Science.gov (United States)

  Loscutoff, Paul; Molesa, Steve; Kim, Taeseok

  2014-09-02

  A laser contact process is employed to form contact holes to emitters of a solar cell. Doped silicon nanoparticles are formed over a substrate of the solar cell. The surface of individual or clusters of silicon nanoparticles is coated with a nanoparticle passivation film. Contact holes to emitters of the solar cell are formed by impinging a laser beam on the passivated silicon nanoparticles. For example, the laser contact process may be a laser ablation process. In that case, the emitters may be formed by diffusing dopants from the silicon nanoparticles prior to forming the contact holes to the emitters. As another example, the laser contact process may be a laser melting process whereby portions of the silicon nanoparticles are melted to form the emitters and contact holes to the emitters.

 9. Electrochemical properties of ion implanted silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pham minh Tan.

  1979-11-01

  The electrochemical behaviour of ion implanted silicon in contact with hydrofluoric acid solution was investigated. It was shown that the implanted layer on silicon changes profoundly its electrochemical properties (photopotential, interface impedance, rest potential, corrosion, current-potential behaviour, anodic dissolution of silicon, redox reaction). These changes depend strongly on the implantation parameters such as ion dose, ion energy, thermal treatment and ion mass and are weakly dependent on the chemical nature of the implantation ion. The experimental results were evaluated and interpreted in terms of the semiconductor electrochemical concepts taking into account the interaction of energetic ions with the solid surface. The observed effects are thus attributed to the implantation induced damage of silicon lattice and can be used for profiling of the implanted layer and the electrochemical treatment of the silicon surface. (author)

 10. An improved method of preparing silicon carbide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baney, R.H.

  1979-01-01

  A method of preparing silicon carbide is described which comprises forming a desired shape from a polysilane of the average formula:[(CH 3 ) 2 Si][CH 3 Si]. The polysilane contains from 0 to 60 mole percent (CH 3 ) 2 Si units and from 40 to 100 mole percent CH 3 Si units. The remaining bonds on the silicon are attached to another silicon atom or to a halogen atom in such manner that the average ratio of halogen to silicon in the polysilane is from 0.3:1 to 1:1. The polysilane has a melt viscosity at 150 0 C of from 0.005 to 500 Pa.s and an intrinsic viscosity in toluene of from 0.0001 to 0.1. The shaped polysilane is heated in an inert atmosphere or in a vacuum to an elevated temperature until the polysilane is converted to silicon carbide. (author)

 11. Micro benchtop optics by bulk silicon micromachining

  Science.gov (United States)

  Lee, Abraham P.; Pocha, Michael D.; McConaghy, Charles F.; Deri, Robert J.

  2000-01-01

  Micromachining of bulk silicon utilizing the parallel etching characteristics of bulk silicon and integrating the parallel etch planes of silicon with silicon wafer bonding and impurity doping, enables the fabrication of on-chip optics with in situ aligned etched grooves for optical fibers, micro-lenses, photodiodes, and laser diodes. Other optical components that can be microfabricated and integrated include semi-transparent beam splitters, micro-optical scanners, pinholes, optical gratings, micro-optical filters, etc. Micromachining of bulk silicon utilizing the parallel etching characteristics thereof can be utilized to develop miniaturization of bio-instrumentation such as wavelength monitoring by fluorescence spectrometers, and other miniaturized optical systems such as Fabry-Perot interferometry for filtering of wavelengths, tunable cavity lasers, micro-holography modules, and wavelength splitters for optical communication systems.

 12. Micromachined silicon seismic accelerometer development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barron, C.C.; Fleming, J.G.; Montague, S. [and others

  1996-08-01

  Batch-fabricated silicon seismic transducers could revolutionize the discipline of seismic monitoring by providing inexpensive, easily deployable sensor arrays. Our ultimate goal is to fabricate seismic sensors with sensitivity and noise performance comparable to short-period seismometers in common use. We expect several phases of development will be required to accomplish that level of performance. Traditional silicon micromachining techniques are not ideally suited to the simultaneous fabrication of a large proof mass and soft suspension, such as one needs to achieve the extreme sensitivities required for seismic measurements. We have therefore developed a novel {open_quotes}mold{close_quotes} micromachining technology that promises to make larger proof masses (in the 1-10 mg range) possible. We have successfully integrated this micromolding capability with our surface-micromachining process, which enables the formation of soft suspension springs. Our calculations indicate that devices made in this new integrated technology will resolve down to at least sub-{mu}G signals, and may even approach the 10{sup -10} G/{radical}Hz acceleration levels found in the low-earth-noise model.

 13. The DOe Silicon Track Trigger

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steinbrueck, Georg

  2003-01-01

  We describe a trigger preprocessor to be used by the DOe experiment for selecting events with tracks from the decay of long-lived particles. This Level 2 impact parameter trigger utilizes information from the Silicon Microstrip Tracker to reconstruct tracks with improved spatial and momentum resolutions compared to those obtained by the Level 1 tracking trigger. It is constructed of VME boards with much of the logic existing in programmable processors. A common motherboard provides the I/O infrastructure and three different daughter boards perform the tasks of identifying the roads from the tracking trigger data, finding the clusters in the roads in the silicon detector, and fitting tracks to the clusters. This approach provides flexibility for the design, testing and maintenance phases of the project. The track parameters are provided to the trigger framework in 25 μs. The effective impact parameter resolution for high-momentum tracks is 35 μm, dominated by the size of the Tevatron beam

 14. Industrial Silicon Wafer Solar Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk-Holger Neuhaus

  2007-01-01

  Full Text Available In 2006, around 86% of all wafer-based silicon solar cells were produced using screen printing to form the silver front and aluminium rear contacts and chemical vapour deposition to grow silicon nitride as the antireflection coating onto the front surface. This paper reviews this dominant solar cell technology looking into state-of-the-art equipment and corresponding processes for each process step. The main efficiency losses of this type of solar cell are analyzed to demonstrate the future efficiency potential of this technology. In research and development, more various advanced solar cell concepts have demonstrated higher efficiencies. The question which arises is “why are new solar cell concepts not transferred into industrial production more frequently?”. We look into the requirements a new solar cell technology has to fulfill to have an advantage over the current approach. Finally, we give an overview of high-efficiency concepts which have already been transferred into industrial production.

 15. Radiation cured silicone rubber articles

  International Nuclear Information System (INIS)

  DuPont, J.G.; Goodwin, P.A.

  1984-01-01

  A process for making radiation cured silicone rubber articles is disclosed wherein a hydroxyl-terminated polysilaxane having a molecular weight from about 50,000 to about 2,000,000, optionally modified by mixing with up to 85% of an end-stopped silicone rubber, is mixed with from about 10 to about 70 parts per hundred of rubber of a finely divided silica filler with a particle size in the reinforcing range and other inert fillers as determined by desired final properties; the composition so prepared is formed into the desired shape at room temperature; the article so formed is precured to improve the mechanical properties of the material with which it is made by exposure to ammonia gas, ammonium hydroxide, or to the vapors or solutions of a volatile amine at room temperature; and the precured article is irradiated with high energy electrons or gamma radiation to effect a permanent cure of the material from which the article is formed

 16. A CMOS silicon spin qubit

  Science.gov (United States)

  Maurand, R.; Jehl, X.; Kotekar-Patil, D.; Corna, A.; Bohuslavskyi, H.; Laviéville, R.; Hutin, L.; Barraud, S.; Vinet, M.; Sanquer, M.; de Franceschi, S.

  2016-11-01

  Silicon, the main constituent of microprocessor chips, is emerging as a promising material for the realization of future quantum processors. Leveraging its well-established complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) technology would be a clear asset to the development of scalable quantum computing architectures and to their co-integration with classical control hardware. Here we report a silicon quantum bit (qubit) device made with an industry-standard fabrication process. The device consists of a two-gate, p-type transistor with an undoped channel. At low temperature, the first gate defines a quantum dot encoding a hole spin qubit, the second one a quantum dot used for the qubit read-out. All electrical, two-axis control of the spin qubit is achieved by applying a phase-tunable microwave modulation to the first gate. The demonstrated qubit functionality in a basic transistor-like device constitutes a promising step towards the elaboration of scalable spin qubit geometries in a readily exploitable CMOS platform.

 17. Low cost silicon solar array project large area silicon sheet task: Silicon web process development

  Science.gov (United States)

  Duncan, C. S.; Seidensticker, R. G.; Mchugh, J. P.; Blais, P. D.; Davis, J. R., Jr.

  1977-01-01

  Growth configurations were developed which produced crystals having low residual stress levels. The properties of a 106 mm diameter round crucible were evaluated and it was found that this design had greatly enhanced temperature fluctuations arising from convection in the melt. Thermal modeling efforts were directed to developing finite element models of the 106 mm round crucible and an elongated susceptor/crucible configuration. Also, the thermal model for the heat loss modes from the dendritic web was examined for guidance in reducing the thermal stress in the web. An economic analysis was prepared to evaluate the silicon web process in relation to price goals.

 18. Segregation of boron implanted into silicon on angular configurations of silicon/silicon dioxide oxidation interface

  CERN Document Server

  Tarnavskij, G A; Obrekht, M S

  2001-01-01

  One studies segregation of boron implanted into silicon when a wave (interface) of oxidation moves within it. There are four types of angular configurations of SiO sub 2 /Si oxidation interface, that is: direct and reverse shoulders, trench type cavities and a square. By means of computer-aided simulation one obtained and analyzed complex patterns of B concentration distribution within Si, SiO sub 2 domains and at SiO sub 2 /Si interface for all types of angular configurations of the oxidation interface

 19. Comparison of confinement characters between porous silicon and silicon nanowires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tit, Nacir; Yamani, Zain H.; Pizzi, Giovanni; Virgilio, Michele

  2011-01-01

  Confinement character and its effects on photoluminescence (PL) properties are theoretically investigated and compared between porous silicon (p-Si) and silicon nanowires (Si-NWs). The method is based on the application of the tight-binding technique using the minimal sp 3 -basis set, including the second-nearest-neighbor interactions. The results show that the quantum confinement (QC) is not entirely controlled by the porosity, rather it is mainly affected by the average distance between pores (d). The p-Si is found to exhibit weaker confinement character than Si-NWs. The confinement energy of charge carriers decays against d exponentially for p-Si and via a power-law for Si-NWs. This latter type of QC is much stronger and is somewhat similar to the case of a single particle in a quantum box. The excellent fit to the PL data demonstrates that the experimental samples of p-Si do exhibit strong QC character and thus reveals the possibility of silicon clustering into nano-crystals and/or nanowires. Furthermore, the results show that the passivation of the surface dangling bonds by the hydrogen atoms plays an essential role in preventing the appearance of gap states and consequently enhances the optical qualities of the produced structures. The oscillator strength (OS) is found to increase exponentially with energy in Si-NWs confirming the strong confinement character of carriers. Our theoretical findings suggest the existence of Si nanocrystals (Si-NCs) of sizes 1-3 nm and/or Si-NWs of cross-sectional sizes in the 1-3 nm range inside the experimental p-Si samples. The experimentally-observed strong photoluminescence from p-Si should be in favor of an exhibition of 3D-confinement character. The favorable comparison of our theoretical results with the experimental data consolidates our above claims. -- Highlights: → Tight-binding is used to study quantum-confinement (QC) effects in p-Si and Si-NWs. → QC is not entirely controlled by the porosity but also by the d

 20. Silicon-Rich Silicon Carbide Hole-Selective Rear Contacts for Crystalline-Silicon-Based Solar Cells.

  Science.gov (United States)

  Nogay, Gizem; Stuckelberger, Josua; Wyss, Philippe; Jeangros, Quentin; Allebé, Christophe; Niquille, Xavier; Debrot, Fabien; Despeisse, Matthieu; Haug, Franz-Josef; Löper, Philipp; Ballif, Christophe

  2016-12-28

  The use of passivating contacts compatible with typical homojunction thermal processes is one of the most promising approaches to realizing high-efficiency silicon solar cells. In this work, we investigate an alternative rear-passivating contact targeting facile implementation to industrial p-type solar cells. The contact structure consists of a chemically grown thin silicon oxide layer, which is capped with a boron-doped silicon-rich silicon carbide [SiC x (p)] layer and then annealed at 800-900 °C. Transmission electron microscopy reveals that the thin chemical oxide layer disappears upon thermal annealing up to 900 °C, leading to degraded surface passivation. We interpret this in terms of a chemical reaction between carbon atoms in the SiC x (p) layer and the adjacent chemical oxide layer. To prevent this reaction, an intrinsic silicon interlayer was introduced between the chemical oxide and the SiC x (p) layer. We show that this intrinsic silicon interlayer is beneficial for surface passivation. Optimized passivation is obtained with a 10-nm-thick intrinsic silicon interlayer, yielding an emitter saturation current density of 17 fA cm -2 on p-type wafers, which translates into an implied open-circuit voltage of 708 mV. The potential of the developed contact at the rear side is further investigated by realizing a proof-of-concept hybrid solar cell, featuring a heterojunction front-side contact made of intrinsic amorphous silicon and phosphorus-doped amorphous silicon. Even though the presented cells are limited by front-side reflection and front-side parasitic absorption, the obtained cell with a V oc of 694.7 mV, a FF of 79.1%, and an efficiency of 20.44% demonstrates the potential of the p + /p-wafer full-side-passivated rear-side scheme shown here.

 1. Annealing temperature dependence of photoluminescent characteristics of silicon nanocrystals embedded in silicon-rich silicon nitride films grown by PECVD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chao, D.S.; Liang, J.H.

  2013-01-01

  Recently, light emission from silicon nanostructures has gained great interest due to its promising potential of realizing silicon-based optoelectronic applications. In this study, luminescent silicon nanocrystals (Si–NCs) were in situ synthesized in silicon-rich silicon nitride (SRSN) films grown by plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD). SRSN films with various excess silicon contents were deposited by adjusting SiH 4 flow rate to 100 and 200 sccm and keeping NH 3 one at 40 sccm, and followed by furnace annealing (FA) treatments at 600, 850 and 1100 °C for 1 h. The effects of excess silicon content and post-annealing temperature on optical properties of Si–NCs were investigated by photoluminescence (PL) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The origins of two groups of PL peaks found in this study can be attributed to defect-related interface states and quantum confinement effects (QCE). Defect-related interface states lead to the photon energy levels almost kept constant at about 3.4 eV, while QCE results in visible and tunable PL emission in the spectral range of yellow and blue light which depends on excess silicon content and post-annealing temperature. In addition, PL intensity was also demonstrated to be highly correlative to the excess silicon content and post-annealing temperature due to its corresponding effects on size, density, crystallinity, and surface passivation of Si–NCs. Considering the trade-off between surface passivation and structural properties of Si–NCs, an optimal post-annealing temperature of 600 °C was suggested to maximize the PL intensity of the SRSN films

 2. 3D silicon strip detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parzefall, Ulrich; Bates, Richard; Boscardin, Maurizio; Dalla Betta, Gian-Franco; Eckert, Simon; Eklund, Lars; Fleta, Celeste; Jakobs, Karl; Kuehn, Susanne; Lozano, Manuel; Pahn, Gregor; Parkes, Chris; Pellegrini, Giulio; Pennicard, David; Piemonte, Claudio; Ronchin, Sabina; Szumlak, Tomasz; Zoboli, Andrea; Zorzi, Nicola

  2009-01-01

  While the Large Hadron Collider (LHC) at CERN has started operation in autumn 2008, plans for a luminosity upgrade to the Super-LHC (sLHC) have already been developed for several years. This projected luminosity increase by an order of magnitude gives rise to a challenging radiation environment for tracking detectors at the LHC experiments. Significant improvements in radiation hardness are required with respect to the LHC. Using a strawman layout for the new tracker of the ATLAS experiment as an example, silicon strip detectors (SSDs) with short strips of 2-3 cm length are foreseen to cover the region from 28 to 60 cm distance to the beam. These SSD will be exposed to radiation levels up to 10 15 N eq /cm 2 , which makes radiation resistance a major concern for the upgraded ATLAS tracker. Several approaches to increasing the radiation hardness of silicon detectors exist. In this article, it is proposed to combine the radiation hard 3D-design originally conceived for pixel-style applications with the benefits of the established planar technology for strip detectors by using SSDs that have regularly spaced doped columns extending into the silicon bulk under the detector strips. The first 3D SSDs to become available for testing were made in the Single Type Column (STC) design, a technological simplification of the original 3D design. With such 3D SSDs, a small number of prototype sLHC detector modules with LHC-speed front-end electronics as used in the semiconductor tracking systems of present LHC experiments were built. Modules were tested before and after irradiation to fluences of 10 15 N eq /cm 2 . The tests were performed with three systems: a highly focused IR-laser with 5μm spot size to make position-resolved scans of the charge collection efficiency, an Sr 90 β-source set-up to measure the signal levels for a minimum ionizing particle (MIP), and a beam test with 180 GeV pions at CERN. This article gives a brief overview of the results obtained with 3D-STC-modules.

 3. 3D silicon strip detectors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Parzefall, Ulrich [Physikalisches Institut, Universitaet Freiburg, Hermann-Herder-Str. 3, D-79104 Freiburg (Germany)], E-mail: ulrich.parzefall@physik.uni-freiburg.de; Bates, Richard [University of Glasgow, Department of Physics and Astronomy, Glasgow G12 8QQ (United Kingdom); Boscardin, Maurizio [FBK-irst, Center for Materials and Microsystems, via Sommarive 18, 38050 Povo di Trento (Italy); Dalla Betta, Gian-Franco [INFN and Universita' di Trento, via Sommarive 14, 38050 Povo di Trento (Italy); Eckert, Simon [Physikalisches Institut, Universitaet Freiburg, Hermann-Herder-Str. 3, D-79104 Freiburg (Germany); Eklund, Lars; Fleta, Celeste [University of Glasgow, Department of Physics and Astronomy, Glasgow G12 8QQ (United Kingdom); Jakobs, Karl; Kuehn, Susanne [Physikalisches Institut, Universitaet Freiburg, Hermann-Herder-Str. 3, D-79104 Freiburg (Germany); Lozano, Manuel [Instituto de Microelectronica de Barcelona, IMB-CNM, CSIC, Barcelona (Spain); Pahn, Gregor [Physikalisches Institut, Universitaet Freiburg, Hermann-Herder-Str. 3, D-79104 Freiburg (Germany); Parkes, Chris [University of Glasgow, Department of Physics and Astronomy, Glasgow G12 8QQ (United Kingdom); Pellegrini, Giulio [Instituto de Microelectronica de Barcelona, IMB-CNM, CSIC, Barcelona (Spain); Pennicard, David [University of Glasgow, Department of Physics and Astronomy, Glasgow G12 8QQ (United Kingdom); Piemonte, Claudio; Ronchin, Sabina [FBK-irst, Center for Materials and Microsystems, via Sommarive 18, 38050 Povo di Trento (Italy); Szumlak, Tomasz [University of Glasgow, Department of Physics and Astronomy, Glasgow G12 8QQ (United Kingdom); Zoboli, Andrea [INFN and Universita' di Trento, via Sommarive 14, 38050 Povo di Trento (Italy); Zorzi, Nicola [FBK-irst, Center for Materials and Microsystems, via Sommarive 18, 38050 Povo di Trento (Italy)

  2009-06-01

  While the Large Hadron Collider (LHC) at CERN has started operation in autumn 2008, plans for a luminosity upgrade to the Super-LHC (sLHC) have already been developed for several years. This projected luminosity increase by an order of magnitude gives rise to a challenging radiation environment for tracking detectors at the LHC experiments. Significant improvements in radiation hardness are required with respect to the LHC. Using a strawman layout for the new tracker of the ATLAS experiment as an example, silicon strip detectors (SSDs) with short strips of 2-3 cm length are foreseen to cover the region from 28 to 60 cm distance to the beam. These SSD will be exposed to radiation levels up to 10{sup 15}N{sub eq}/cm{sup 2}, which makes radiation resistance a major concern for the upgraded ATLAS tracker. Several approaches to increasing the radiation hardness of silicon detectors exist. In this article, it is proposed to combine the radiation hard 3D-design originally conceived for pixel-style applications with the benefits of the established planar technology for strip detectors by using SSDs that have regularly spaced doped columns extending into the silicon bulk under the detector strips. The first 3D SSDs to become available for testing were made in the Single Type Column (STC) design, a technological simplification of the original 3D design. With such 3D SSDs, a small number of prototype sLHC detector modules with LHC-speed front-end electronics as used in the semiconductor tracking systems of present LHC experiments were built. Modules were tested before and after irradiation to fluences of 10{sup 15}N{sub eq}/cm{sup 2}. The tests were performed with three systems: a highly focused IR-laser with 5{mu}m spot size to make position-resolved scans of the charge collection efficiency, an Sr{sup 90}{beta}-source set-up to measure the signal levels for a minimum ionizing particle (MIP), and a beam test with 180 GeV pions at CERN. This article gives a brief overview of

 4. Plasma processing of microcrystalline silicon films : filling in the gaps

  NARCIS (Netherlands)

  Bronneberg, A.C.

  2012-01-01

  Hydrogenated microcrystalline silicon (µc-Si:H) is a mixed-phase material consisting of crystalline silicon grains, hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) tissue, and voids. Microcrystalline silicon is extensively used as absorber layer in thin-film tandem solar cells, combining the advantages of a

 5. Study of effects of radiation on silicone prostheses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shedbalkar, A.R.; Devata, A.; Padanilam, T.

  1980-01-01

  Radiation effects on silicone gel and dose distribution of radiation through mammary prostheses were studied. Silicone gel behaves like tissue. Half value thickness for silicone gel and water are almost the same. Linear absorption coefficient for silicone gel and water are comparable

 6. High-efficient solar cells with porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Migunova, A.A.

  2002-01-01

  It has been shown that the porous silicon is multifunctional high-efficient coating on silicon solar cells, modifies its surface and combines in it self antireflection and passivation properties., The different optoelectronic effects in solar cells with porous silicon were considered. The comparative parameters of uncovered photodetectors also solar cells with porous silicon and other coatings were resulted. (author)

 7. Formation of iron disilicide on amorphous silicon

  Science.gov (United States)

  Erlesand, U.; Östling, M.; Bodén, K.

  1991-11-01

  Thin films of iron disilicide, β-FeSi 2 were formed on both amorphous silicon and on crystalline silicon. The β-phase is reported to be semiconducting with a direct band-gap of about 0.85-0.89 eV. This phase is known to form via a nucleation-controlled growth process on crystalline silicon and as a consequence a rather rough silicon/silicide interface is usually formed. In order to improve the interface a bilayer structure of amorphous silicon and iron was sequentially deposited on Czochralski silicon in an e-gun evaporation system. Secondary ion mass spectrometry profiling (SIMS) and scanning electron micrographs revealed an improvement of the interface sharpness. Rutherford backscattering spectrometry (RBS) and X-ray diffractiometry showed β-FeSi 2 formation already at 525°C. It was also observed that the silicide growth was diffusion-controlled, similar to what has been reported for example in the formation of NiSi 2 for the reaction of nickel on amorphous silicon. The kinetics of the FeSi 2 formation in the temperature range 525-625°C was studied by RBS and the activation energy was found to be 1.5 ± 0.1 eV.

 8. Analytical and experimental evaluation of joining silicon carbide to silicon carbide and silicon nitride to silicon nitride for advanced heat engine applications Phase 2. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundberg, G.J.; Vartabedian, A.M.; Wade, J.A.; White, C.S. [Norton Co., Northboro, MA (United States). Advanced Ceramics Div.

  1994-10-01

  The purpose of joining, Phase 2 was to develop joining technologies for HIP`ed Si{sub 3}N{sub 4} with 4wt% Y{sub 2}O{sub 3} (NCX-5101) and for a siliconized SiC (NT230) for various geometries including: butt joins, curved joins and shaft to disk joins. In addition, more extensive mechanical characterization of silicon nitride joins to enhance the predictive capabilities of the analytical/numerical models for structural components in advanced heat engines was provided. Mechanical evaluation were performed by: flexure strength at 22 C and 1,370 C, stress rupture at 1,370 C, high temperature creep, 22 C tensile testing and spin tests. While the silicon nitride joins were produced with sufficient integrity for many applications, the lower join strength would limit its use in the more severe structural applications. Thus, the silicon carbide join quality was deemed unsatisfactory to advance to more complex, curved geometries. The silicon carbide joining methods covered within this contract, although not entirely successful, have emphasized the need to focus future efforts upon ways to obtain a homogeneous, well sintered parent/join interface prior to siliconization. In conclusion, the improved definition of the silicon carbide joining problem obtained by efforts during this contract have provided avenues for future work that could successfully obtain heat engine quality joins.

 9. Porous silicon: Synthesis and optical properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Naddaf, M.; Awad, F.

  2006-01-01

  Formation of porous silicon by electrochemical etching method of both p and n-type single crystal silicon wafers in HF based solutions has been performed by using three different modes. In addition to DC and pulsed voltage, a novel etching mode is developed to prepare light-emitting porous silicon by applying and holding-up a voltage in gradient steps form periodically, between the silicon wafer and a graphite electrode. Under same equivalent etching conditions, periodic gradient steps voltage etching can yield a porous silicon layer with stronger photoluminescence intensity and blue shift than the porous silicon layer prepared by DC or pulsed voltage etching. It has been found that the holding-up of the applied voltage during the etching process for defined interval of time is another significant future of this method, which highly affects the blue shift. This can be used for tailoring a porous layer with novel properties. The actual mechanism behind the blue shift is not clear exactly, even the experimental observation of atomic force microscope and purist measurements in support with quantum confinement model. It has been seen also from Fourier Transform Infrared study that interplays between O-Si-H and Si-H bond intensities play key role in deciding the efficiency of photoluminescence emission. Study of relative humidity sensing and photonic crystal properties of pours silicon samples has confirmed the advantages of the new adopted etching mode. The sensitivity at room temperature of porous silicon prepared by periodic gradient steps voltage etching was found to be about 70% as compared to 51% and 45% for the porous silicon prepared by DC and pulsed voltage etching, respectively. (author)

 10. Porous silicon: Synthesis and optical properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Naddaf, M.; Awad, F.

  2006-06-01

  Formation of porous silicon by electrochemical etching method of both p and n-type single crystal silicon wafers in HF based solutions has been performed by using three different modes. In addition to DC and pulsed voltage, a novel etching mode is developed to prepare light-emitting porous silicon by applying and holding-up a voltage in gradient steps form periodically, between the silicon wafer and a graphite electrode. Under same equivalent etching conditions, periodic gradient steps voltage etching can yield a porous silicon layer with stronger photoluminescence intensity and blue shift than the porous silicon layer prepared by DC or pulsed voltage etching. It has been found that the holding-up of the applied voltage during the etching process for defined interval of time is another significant future of this method, which highly affects the blue shift. This can be used for tailoring a porous layer with novel properties. The actual mechanism behind the blue shift is not clear exactly, even the experimental observation of atomic force microscope and purist measurements in support with quantum confinement model. It has been seen also from Fourier Transform Infrared study that interplays between O-Si-H and Si-H bond intensities play key role in deciding the efficiency of photoluminescence emission. Study of relative humidity sensing and photonic crystal properties of pours silicon samples has confirmed the advantages of the new adopted etching mode. The sensitivity at room temperature of porous silicon prepared by periodic gradient steps voltage etching was found to be about 70% as compared to 51% and 45% for the porous silicon prepared by DC and pulsed voltage etching, respectively. (author)

 11. Porous silicon technology for integrated microsystems

  Science.gov (United States)

  Wallner, Jin Zheng

  With the development of micro systems, there is an increasing demand for integrable porous materials. In addition to those conventional applications, such as filtration, wicking, and insulating, many new micro devices, including micro reactors, sensors, actuators, and optical components, can benefit from porous materials. Conventional porous materials, such as ceramics and polymers, however, cannot meet the challenges posed by micro systems, due to their incompatibility with standard micro-fabrication processes. In an effort to produce porous materials that can be used in micro systems, porous silicon (PS) generated by anodization of single crystalline silicon has been investigated. In this work, the PS formation process has been extensively studied and characterized as a function of substrate type, crystal orientation, doping concentration, current density and surfactant concentration and type. Anodization conditions have been optimized for producing very thick porous silicon layers with uniform pore size, and for obtaining ideal pore morphologies. Three different types of porous silicon materials: meso porous silicon, macro porous silicon with straight pores, and macro porous silicon with tortuous pores, have been successfully produced. Regular pore arrays with controllable pore size in the range of 2mum to 6mum have been demonstrated as well. Localized PS formation has been achieved by using oxide/nitride/polysilicon stack as masking materials, which can withstand anodization in hydrofluoric acid up to twenty hours. A special etching cell with electrolytic liquid backside contact along with two process flows has been developed to enable the fabrication of thick macro porous silicon membranes with though wafer pores. For device assembly, Si-Au and In-Au bonding technologies have been developed. Very low bonding temperature (˜200°C) and thick/soft bonding layers (˜6mum) have been achieved by In-Au bonding technology, which is able to compensate the potentially

 12. Lifetime of Nano-Structured Black Silicon for Photovoltaic Applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plakhotnyuk, Maksym; Davidsen, Rasmus Schmidt; Schmidt, Michael Stenbæk

  2016-01-01

  In this work, we present recent results of lifetime optimization for nano-structured black silicon and its photovoltaic applications. Black silicon nano-structures provide significant reduction of silicon surface reflection due to highly corrugated nanostructures with excellent light trapping pro......, respectively. This is promising for use of black silicon RIE nano-structuring in a solar cell process flow......In this work, we present recent results of lifetime optimization for nano-structured black silicon and its photovoltaic applications. Black silicon nano-structures provide significant reduction of silicon surface reflection due to highly corrugated nanostructures with excellent light trapping...

 13. Compressive creep of silicon nitride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silva, C.R.M. da; Melo, F.C.L. de; Cairo, C.A.; Piorino Neto, F.

  1990-01-01

  Silicon nitride samples were formed by pressureless sintering process, using neodymium oxide and a mixture of neodymium oxide and yttrio oxide as sintering aids. The short term compressive creep behaviour was evaluated over a stress range of 50-300 MPa and temperature range 1200 - 1350 0 C. Post-sintering heat treatments in nitrogen with a stepwise decremental variation of temperature were performed in some samples and microstructural analysis by X-ray diffraction and transmission electron microscopy showed that the secondary crystalline phase which form from the remnant glass are dependent upon composition and percentage of aditives. Stress exponent values near to unity were obtained for materials with low glass content suggesting grain boundary diffusion accommodation processes. Cavitation will thereby become prevalent with increase in stress, temperature and decrease in the degree of crystallization of the grain boundary phase. (author) [pt

 14. Germanium silicon physics and materials

  CERN Document Server

  Willardson, R K; Bean, John C; Hull, Robert

  1998-01-01

  Since its inception in 1966, the series of numbered volumes known as Semiconductors and Semimetals has distinguished itself through the careful selection of well-known authors, editors, and contributors. The "Willardson and Beer" Series, as it is widely known, has succeeded in publishing numerous landmark volumes and chapters. Not only did many of these volumes make an impact at the time of their publication, but they continue to be well-cited years after their original release. Recently, Professor Eicke R. Weber of the University of California at Berkeley joined as a co-editor of the series. Professor Weber, a well-known expert in the field of semiconductor materials, will further contribute to continuing the series' tradition of publishing timely, highly relevant, and long-impacting volumes. Some of the recent volumes, such as Hydrogen in Semiconductors, Imperfections in III/V Materials, Epitaxial Microstructures, High-Speed Heterostructure Devices, Oxygen in Silicon, and others promise that this tradition ...

 15. Visualizing a silicon quantum computer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanders, Barry C; Hollenberg, Lloyd C L; Edmundson, Darran; Edmundson, Andrew

  2008-01-01

  Quantum computation is a fast-growing, multi-disciplinary research field. The purpose of a quantum computer is to execute quantum algorithms that efficiently solve computational problems intractable within the existing paradigm of 'classical' computing built on bits and Boolean gates. While collaboration between computer scientists, physicists, chemists, engineers, mathematicians and others is essential to the project's success, traditional disciplinary boundaries can hinder progress and make communicating the aims of quantum computing and future technologies difficult. We have developed a four minute animation as a tool for representing, understanding and communicating a silicon-based solid-state quantum computer to a variety of audiences, either as a stand-alone animation to be used by expert presenters or embedded into a longer movie as short animated sequences. The paper includes a generally applicable recipe for successful scientific animation production.

 16. Visualizing a silicon quantum computer

  Science.gov (United States)

  Sanders, Barry C.; Hollenberg, Lloyd C. L.; Edmundson, Darran; Edmundson, Andrew

  2008-12-01

  Quantum computation is a fast-growing, multi-disciplinary research field. The purpose of a quantum computer is to execute quantum algorithms that efficiently solve computational problems intractable within the existing paradigm of 'classical' computing built on bits and Boolean gates. While collaboration between computer scientists, physicists, chemists, engineers, mathematicians and others is essential to the project's success, traditional disciplinary boundaries can hinder progress and make communicating the aims of quantum computing and future technologies difficult. We have developed a four minute animation as a tool for representing, understanding and communicating a silicon-based solid-state quantum computer to a variety of audiences, either as a stand-alone animation to be used by expert presenters or embedded into a longer movie as short animated sequences. The paper includes a generally applicable recipe for successful scientific animation production.

 17. CMS Silicon Strip Tracker Performance

  CERN Document Server

  Agram, Jean-Laurent

  2012-01-01

  The CMS Silicon Strip Tracker (SST), consisting of 9.6 million readout channels from 15148 modules and covering an area of 198 square meters, needs to be precisely calibrated in order to correctly reconstruct the events recorded. Calibration constants are derived from different workflows, from promptly reconstructed events with particles as well as from commissioning events gathered just before the acquisition of physics runs. The performance of the SST has been carefully studied since the beginning of data taking: the noise of the detector, data integrity, signal-over-noise ratio, hit reconstruction efficiency and resolution have been all investigated with time and for different conditions. In this paper we describe the reconstruction strategies, the calibration procedures and the detector performance results from the latest CMS operation.

 18. Silicon photomultipliers for scintillating trackers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rabaioli, S., E-mail: simone.rabaioli@gmail.com [Universita degli Studi dell' Insubria, Via Valleggio, 11 - 22100 Como (Italy); Berra, A.; Bolognini, D. [Universita degli Studi dell' Insubria, Via Valleggio, 11 - 22100 Como (Italy); INFN sezione di Milano Bicocca (Italy); Bonvicini, V. [INFN sezione di Trieste (Italy); Bosisio, L. [Universita degli Studi di Trieste and INFN sezione di Trieste (Italy); Ciano, S.; Iugovaz, D. [INFN sezione di Trieste (Italy); Lietti, D. [Universita degli Studi dell' Insubria, Via Valleggio, 11 - 22100 Como (Italy); INFN sezione di Milano Bicocca (Italy); Penzo, A. [INFN sezione di Trieste (Italy); Prest, M. [Universita degli Studi dell' Insubria, Via Valleggio, 11 - 22100 Como (Italy); INFN sezione di Milano Bicocca (Italy); Rashevskaya, I.; Reia, S. [INFN sezione di Trieste (Italy); Stoppani, L. [Universita degli Studi dell' Insubria, Via Valleggio, 11 - 22100 Como (Italy); Vallazza, E. [INFN sezione di Trieste (Italy)

  2012-12-11

  In recent years, silicon photomultipliers (SiPMs) have been proposed as a new kind of readout device for scintillating detectors in many experiments. A SiPM consists of a matrix of parallel-connected pixels, which are independent photon counters working in Geiger mode with very high gain ({approx}10{sup 6}). This contribution presents the use of an array of eight SiPMs (manufactured by FBK-irst) for the readout of a scintillating bar tracker (a small size prototype of the Electron Muon Ranger detector for the MICE experiment). The performances of the SiPMs in terms of signal to noise ratio, efficiency and time resolution will be compared to the ones of a multi-anode photomultiplier tube (MAPMT) connected to the same bars. Both the SiPMs and the MAPMT are interfaced to a VME system through a 64 channel MAROC ASIC.

 19. Silicon photomultipliers for scintillating trackers

  Science.gov (United States)

  Rabaioli, S.; Berra, A.; Bolognini, D.; Bonvicini, V.; Bosisio, L.; Ciano, S.; Iugovaz, D.; Lietti, D.; Penzo, A.; Prest, M.; Rashevskaya, I.; Reia, S.; Stoppani, L.; Vallazza, E.

  2012-12-01

  In recent years, silicon photomultipliers (SiPMs) have been proposed as a new kind of readout device for scintillating detectors in many experiments. A SiPM consists of a matrix of parallel-connected pixels, which are independent photon counters working in Geiger mode with very high gain (∼106). This contribution presents the use of an array of eight SiPMs (manufactured by FBK-irst) for the readout of a scintillating bar tracker (a small size prototype of the Electron Muon Ranger detector for the MICE experiment). The performances of the SiPMs in terms of signal to noise ratio, efficiency and time resolution will be compared to the ones of a multi-anode photomultiplier tube (MAPMT) connected to the same bars. Both the SiPMs and the MAPMT are interfaced to a VME system through a 64 channel MAROC ASIC.

 20. Particle identification by silicon detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santos, Denison de Souza

  1997-01-01

  A method is developed for the evaluation of the energy loss, dE/dx, of a charged particle traversing a silicon strip detector. The method is applied to the DELPHI microvertex detector leading to diagrams of dE/dx versus momentum for different particles. The specific case of pions and protons is treated and the most probable value of dE/dx and the width of the dE/dx distribution for those particles in the momentum range of 0.2 GeV/c to 1.5 GeV/c, are obtained. The resolution found is 13.4 % for particles with momentum higher than 2 GeV/c and the separation power is 2.9 for 1.0 GeV/c pions and protons. (author)

 1. Visualizing a silicon quantum computer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanders, Barry C [Institute for Quantum Information Science, University of Calgary, Calgary, Alberta T2N 1N4 (Canada); Hollenberg, Lloyd C L [ARC Centre of Excellence for Quantum Computer Technology, School of Physics, University of Melbourne, Victoria 3010 (Australia); Edmundson, Darran; Edmundson, Andrew [EDM Studio Inc., Level 2, 850 16 Avenue SW, Calgary, Alberta T2R 0S9 (Canada)], E-mail: bsanders@qis.ucalgary.ca, E-mail: lloydch@unimelb.edu.au, E-mail: darran@edmstudio.com

  2008-12-15

  Quantum computation is a fast-growing, multi-disciplinary research field. The purpose of a quantum computer is to execute quantum algorithms that efficiently solve computational problems intractable within the existing paradigm of 'classical' computing built on bits and Boolean gates. While collaboration between computer scientists, physicists, chemists, engineers, mathematicians and others is essential to the project's success, traditional disciplinary boundaries can hinder progress and make communicating the aims of quantum computing and future technologies difficult. We have developed a four minute animation as a tool for representing, understanding and communicating a silicon-based solid-state quantum computer to a variety of audiences, either as a stand-alone animation to be used by expert presenters or embedded into a longer movie as short animated sequences. The paper includes a generally applicable recipe for successful scientific animation production.

 2. The BELLE silicon vertex detector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alimonti, G.; Aihara, H.; Alexander, J.; Asano, Y.; Bakich, A.; Bozek, A.; Banas, E.; Browder, T.; Dragic, J.; Fukunaga, C.; Gordon, A.; Guler, H.; Everton, C.; Heenan, E.; Haba, J.; Hazumi, M.; Hastings, N.; Hara, T.; Hojo, T.; Higuchi, T.; Iwai, G.; Ishino, H.; Jalocha, P.; Korotuschenko, K.; Kaneko, J.; Kapusta, P.; Kawasaki, T.; Lange, J.S.; Li, Y.; Marlow, D.; Moloney, G.; Moffitt, L.; Mori, S.; Matsubara, T.; Nakadaira, T.; Nakamura, T.; Natkaniec, Z.; Okuno, S.; Olsen, S.; Ostrowicz, W.; Palka, H.; Peak, L.S.; Ryuko, J.; Rozanska, M.; Sevior, M.; Shimada, J.; Sumisawa, K.; Stock, R.; Stanic, S.; Swain, S.; Taylor, G.; Takasaki, F.; Tajima, H.; Trabelsi, K.; Tamura, N.; Tanaka, J.; Tanaka, M. E-mail: tanakam@post.kek.jp; Takahashi, S.; Tomura, T.; Tsuboyama, T.; Tsujita, Y.; Varner, G.; Varvell, K.E.; Watanabe, Y.; Yamamoto, H.; Yamada, Y.; Yokoyama, M.; Zhao, H.; Zontar, D

  2000-10-11

  A silicon vertex detector has been developed for the BELLE experiment at the KEK B-factory to be used to determine the relative displacements of B-meson decay vertices for CP violation measurements. The device has been successfully installed and operated with high-luminosity beam conditions. The average strip yield is larger than 96%, including the preamplifier electronics yield and the detector is currently working stably with a signal-to-noise ratio of 17-40. The measured impact parameter resolution agrees with expectations based on Monte Carlo simulations, and the measured D{sup 0} lifetime is in good agreement with the particle data group's average of other measurements. Several B{yields}J/{psi}K events produced at the {upsilon}(4S) resonance have been detected and separate decay vertices have been found.

 3. The CMS Silicon Tracker Alignment

  CERN Document Server

  Castello, R

  2008-01-01

  The alignment of the Strip and Pixel Tracker of the Compact Muon Solenoid experiment, with its large number of independent silicon sensors and its excellent spatial resolution, is a complex and challenging task. Besides high precision mounting, survey measurements and the Laser Alignment System, track-based alignment is needed to reach the envisaged precision.\\\\ Three different algorithms for track-based alignment were successfully tested on a sample of cosmic-ray data collected at the Tracker Integration Facility, where 15\\% of the Tracker was tested. These results, together with those coming from the CMS global run, will provide the basis for the full-scale alignment of the Tracker, which will be carried out with the first \\emph{p-p} collisions.

 4. Silicone-based Dielectric Elastomers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Anne Ladegaard

  Efficient conversion of energy from one form to another (transduction) is an important topic in our daily day, and it is a necessity in moving away from the fossil based society. Dielectric elastomers hold great promise as soft transducers, since they are compliant and light-weight amongst many...... energy efficient solutions are highly sought. These properties allow for interesting products ranging very broadly, e.g. from eye implants over artificial skins over soft robotics to huge wave energy harvesting plants. All these products utilize the inherent softness and compliance of the dielectric...... elastomer transducers. The subject of this thesis is improvement of properties of silicone-based dielectric elastomers with special focus on design guides towards electrically, mechanically, and electromechanically reliable elastomers. Strategies for improving dielectric elastomer performance are widely...

 5. Polycrystalline Silicon: a Biocompatibility Assay

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pecheva, E.; Fingarova, D.; Pramatarova, L.; Hikov, T.; Laquerriere, P.; Bouthors, Sylvie; Dimova-Malinovska, D.; Montgomery, P.

  2010-01-01

  Polycrystalline silicon (poly-Si) layers were functionalized through the growth of biomimetic hydroxyapatite (HA) on their surface. HA is the mineral component of bones and teeth and thus possesses excellent bioactivity and biocompatibility. MG-63 osteoblast-like cells were cultured on both HA-coated and un-coated poly-Si surfaces for 1, 3, 5 and 7 days and toxicity, proliferation and cell morphology were investigated. The results revealed that the poly-Si layers were bioactive and compatible with the osteoblast-like cells. Nevertheless, the HA coating improved the cell interactions with the poly-Si surfaces based on the cell affinity to the specific chemical composition of the bone-like HA and/or to the higher HA roughness.

 6. From silicon to organic nanoparticle memory devices.

  Science.gov (United States)

  Tsoukalas, D

  2009-10-28

  After introducing the operational principle of nanoparticle memory devices, their current status in silicon technology is briefly presented in this work. The discussion then focuses on hybrid technologies, where silicon and organic materials have been combined together in a nanoparticle memory device, and finally concludes with the recent development of organic nanoparticle memories. The review is focused on the nanoparticle memory concept as an extension of the current flash memory device. Organic nanoparticle memories are at a very early stage of research and have not yet found applications. When this happens, it is expected that they will not directly compete with mature silicon technology but will find their own areas of application.

 7. Superacid Passivation of Crystalline Silicon Surfaces.

  Science.gov (United States)

  Bullock, James; Kiriya, Daisuke; Grant, Nicholas; Azcatl, Angelica; Hettick, Mark; Kho, Teng; Phang, Pheng; Sio, Hang C; Yan, Di; Macdonald, Daniel; Quevedo-Lopez, Manuel A; Wallace, Robert M; Cuevas, Andres; Javey, Ali

  2016-09-14

  The reduction of parasitic recombination processes commonly occurring within the silicon crystal and at its surfaces is of primary importance in crystalline silicon devices, particularly in photovoltaics. Here we explore a simple, room temperature treatment, involving a nonaqueous solution of the superacid bis(trifluoromethane)sulfonimide, to temporarily deactivate recombination centers at the surface. We show that this treatment leads to a significant enhancement in optoelectronic properties of the silicon wafer, attaining a level of surface passivation in line with state-of-the-art dielectric passivation films. Finally, we demonstrate its advantage as a bulk lifetime and process cleanliness monitor, establishing its compatibility with large area photoluminescence imaging in the process.

 8. Silicon photonics III systems and applications

  CERN Document Server

  Lockwood, David

  2016-01-01

  This book is volume III of a series of books on silicon photonics. It reports on the development of fully integrated systems where many different photonics component are integrated together to build complex circuits. This is the demonstration of the fully potentiality of silicon photonics. It contains a number of chapters written by engineers and scientists of the main companies, research centers and universities active in the field. It can be of use for all those persons interested to know the potentialities and the recent applications of silicon photonics both in microelectronics, telecommunication and consumer electronics market.

 9. Calcinosis Cutis Long after Rhinoplasty with Silicone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuki Honda

  2014-12-01

  Full Text Available Rhinoplasty is a plastic surgery procedure to reconstruct the nose. Silicone alloplastic materials are most widely used as implants for rhinoplasty, but calcification on the surface occurs with long-term usage. Herein, we report a case of gruel-like calcification approximately 50 years after silicone implant rhinoplasty. In this case, calcification on the silicone surface might have transformed into gruel-like deposits, which presented as a subcutaneous mass at the dorsal area of the nose. The precise mechanism is unclear; a pH change in the tissue might have occurred during the process of inflammation, leading to the dissolution of calcified deposits.

 10. Quantum conductance in silicon quantum wires

  CERN Document Server

  Bagraev, N T; Klyachkin, L E; Malyarenko, A M; Gehlhoff, W; Ivanov, V K; Shelykh, I A

  2002-01-01

  The results of investigations of electron and hole quantum conductance staircase in silicon quantum wires are presented. The characteristics of self-ordering quantum wells of n- and p-types, which from on the silicon (100) surface in the nonequilibrium boron diffusion process, are analyzed. The results of investigations of the quantum conductance as the function of temperature, carrier concentration and modulation degree of silicon quantum wires are given. It is found out, that the quantum conductance of the one-dimensional channels is observed, for the first time, at an elevated temperature (T >= 77 K)

 11. Hexacoordinate bonding and aromaticity in silicon phthalocyanine.

  Science.gov (United States)

  Yang, Yang

  2010-12-23

  Si-E bondings in hexacoordinate silicon phthalocyanine were analyzed using bond order (BO), energy partition, atoms in molecules (AIM), electron localization function (ELF), and localized orbital locator (LOL). Bond models were proposed to explain differences between hexacoordinate and tetracoordinate Si-E bondings. Aromaticity of silicon phthalocyanine was investigated using nucleus-independent chemical shift (NICS), harmonic oscillator model of aromaticity (HOMA), conceptual density functional theory (DFT), ring critical point (RCP) descriptors, and delocalization index (DI). Structure, energy, bonding, and aromaticity of tetracoordinate silicon phthalocyanine were studied and compared with hexacoordinate one.

 12. An improved method for preparing silicon carbide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baney, R.H.

  1980-01-01

  A desired shape is formed from a polysilane and the shape is heated in an inert atmosphere or under vacuum to 1150 to 1600 0 C until the polysilane is converted to silicon carbide. The polysilane contains from 0 to 60 mole percent of (CH 3 ) 2 Si units and from 40 to 100 mole percent of CH 3 Si units. The remaining bonds on silicon are attached to another silicon atom or to a chlorine or bromine atom, such that the polysilane contains from 10 to 43 weight percent of hydrolyzable chlorine or from 21 to 63 weight percent of hydrolyzable bromine. (author)

 13. Transistors using crystalline silicon devices on glass

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Anthony M.

  1995-01-01

  A method for fabricating transistors using single-crystal silicon devices on glass. This method overcomes the potential damage that may be caused to the device during high voltage bonding and employs a metal layer which may be incorporated as part of the transistor. This is accomplished such that when the bonding of the silicon wafer or substrate to the glass substrate is performed, the voltage and current pass through areas where transistors will not be fabricated. After removal of the silicon substrate, further metal may be deposited to form electrical contact or add functionality to the devices. By this method both single and gate-all-around devices may be formed.

 14. 24% efficient PERL structure silicon solar cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao, J.; Wang, A.; Green, M.A.

  1990-01-01

  This paper reports that the performance of silicon solar cells have been significantly improved using an improved PERL (passivated emitter, rear locally-diffused) cell structure. This structure overcomes deficiencies in an earlier PERC (passivated emitter and rear cell) cell structure by locally diffusing boron into contact areas at the rear of the cells. Terrestrial energy conversion efficiencies up to 24% are reported for silicon cells for the first time. Air Mass O efficiencies approach 21%. The first batches of concentrator cells using the new structure have demonstrated significant improvement with 29% efficient concentrator silicon cells expected in the near future

 15. Studies on the reactive melt infiltration of silicon and silicon-molybdenum alloys in porous carbon

  Science.gov (United States)

  Singh, M.; Behrendt, D. R.

  1992-01-01

  Investigations on the reactive melt infiltration of silicon and silicon-1.7 and 3.2 at percent molybdenum alloys into porous carbon preforms have been carried out by process modeling, differential thermal analysis (DTA) and melt infiltration experiments. These results indicate that the initial pore volume fraction of the porous carbon preform is a critical parameter in determining the final composition of the raction-formed silicon carbide and other residual phases. The pore size of the carbon preform is very detrimental to the exotherm temperatures due to liquid silicon-carbon reactions encountered during the reactive melt infiltration process. A possible mechanism for the liquid silicon-porous (glassy) carbon reaction has been proposed. The composition and microstructure of the reaction-formed silicon carbide has been discussed in terms of carbon preform microstructures, infiltration materials, and temperatures.

 16. Modulation Doping of Silicon using Aluminium-induced Acceptor States in Silicon Dioxide

  OpenAIRE

  K?nig, Dirk; Hiller, Daniel; Gutsch, Sebastian; Zacharias, Margit; Smith, Sean

  2017-01-01

  All electronic, optoelectronic or photovoltaic applications of silicon depend on controlling majority charge carriers via doping with impurity atoms. Nanoscale silicon is omnipresent in fundamental research (quantum dots, nanowires) but also approached in future technology nodes of the microelectronics industry. In general, silicon nanovolumes, irrespective of their intended purpose, suffer from effects that impede conventional doping due to fundamental physical principles such as out-diffusi...

 17. Characterization of silicon oxynitride films prepared by the simultaneous implantation of oxygen and nitrogen ions into silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hezel, R.; Streb, W.

  1985-01-01

  Silicon oxynitride films about 5 nm in thickness were prepared by simultaneously implanting 5 keV oxygen and nitrogen ions into silicon at room temperature up to saturation. These films with concentrations ranging from pure silicon oxide to silicon nitride were characterized using Auger electron spectroscopy, electron energy loss spectroscopy and depth-concentration profiling. The different behaviour of the silicon oxynitride films compared with those of silicon oxide and silicon nitride with regard to thermal stability and hardness against electron and argon ion irradiation is pointed out. (Auth.)

 18. Ion beam studied of silicon oxynitride and silicon nitroxide thin layers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oude Elferink, J.B.

  1989-01-01

  In this the processes occurring during high temperature treatments of silicon oxynitride and silicon oxide layers are described. Oxynitride layers with various atomic oxygen to nitrogen concentration ration (O/N) are considered. The high energy ion beam techniques Rutherford backscattering spectroscopy, elastic recoil detection and nuclear reaction analysis have been used to study the layer structures. A detailed discussion of these ion beam techniques is given. Numerical methods used to obtain quantitative data on elemental compositions and depth profiles are described. The electrical compositions and depth profiles are described. The electrical properties of silicon nitride films are known to be influenced by the behaviour of hydrogen in the film during high temperature anneling. Investigations of the behaviour of hydrogen are presented. Oxidation of silicon (oxy)nitride films in O 2 /H 2 0/HCl and nitridation of silicon dioxide films in NH 3 are considered since oxynitrides are applied as an oxidation mask in the LOCOS (Local oxidation of silicon) process. The nitridation of silicon oxide layers in an ammonia ambient is considered. The initial stage and the dependence on the oxide thickness of nitrogen and hydrogen incorporation are discussed. Finally, oxidation of silicon oxynitride layers and of silicon oxide layers are compared. (author). 76 refs.; 48 figs.; 1 tab

 19. Irradiation effects of swift heavy ions on gallium arsenide, silicon and silicon diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhoraskar, V.N.

  2001-01-01

  The irradiation effects of high energy lithium, boron, oxygen and silicon ions on crystalline silicon, gallium arsenide, porous silicon and silicon diodes were investigated. The ion energy and fluence were varied over the ranges 30 to 100 MeV and 10 11 to 10 14 ions/cm 2 respectively. Semiconductor samples were characterized with the x-ray fluorescence, photoluminescence, thermally stimulated exo-electron emission and optical reflectivity techniques. The life-time of minority carriers in crystalline silicon was measured with a pulsed electron beam and the lithium depth distribution in GaAs was measured with the neutron depth profiling technique. The diodes were characterized through electrical measurements. The results of optical reflectivity, life-time of minority carriers and photoluminescence show that swift heavy ions induce defects in the surface region of crystalline silicon. In the ion-irradiated GaAs, migration of silicon, oxygen and lithium atoms from the buried region towards the surface was observed, with orders of magnitude enhancement in the diffusion coefficients. Enhancement in the photoluminescence intensity was observed in the GaAs and porous silicon samples that, were irradiated with silicon ions. The trade-off between the turn-off time and the voltage, drop in diodes irradiated with different swift heavy ions was also studied. (author)

 20. Photo-EMF Sensitivity of Porous Silicon Thin Layer–Crystalline Silicon Heterojunction to Ammonia Adsorption

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kae Dal Kwack

  2011-01-01

  Full Text Available A new method of using photo-electromotive force in detecting gas and controlling sensitivity is proposed. Photo-electromotive force on the heterojunction between porous silicon thin layer and crystalline silicon wafer depends on the concentration of ammonia in the measurement chamber. A porous silicon thin layer was formed by electrochemical etching on p-type silicon wafer. A gas and light transparent electrical contact was manufactured to this porous layer. Photo-EMF sensitivity corresponding to ammonia concentration in the range from 10 ppm to 1,000 ppm can be maximized by controlling the intensity of illumination light.

 1. Catastrophic degradation of the interface of epitaxial silicon carbide on silicon at high temperatures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pradeepkumar, Aiswarya; Mishra, Neeraj; Kermany, Atieh Ranjbar; Iacopi, Francesca [Queensland Micro and Nanotechnology Centre and Environmental Futures Research Institute, Griffith University, Nathan QLD 4111 (Australia); Boeckl, John J. [Materials and Manufacturing Directorate, Air Force Research Laboratories, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio 45433 (United States); Hellerstedt, Jack; Fuhrer, Michael S. [Monash Centre for Atomically Thin Materials, Monash University, Monash, VIC 3800 (Australia)

  2016-07-04

  Epitaxial cubic silicon carbide on silicon is of high potential technological relevance for the integration of a wide range of applications and materials with silicon technologies, such as micro electro mechanical systems, wide-bandgap electronics, and graphene. The hetero-epitaxial system engenders mechanical stresses at least up to a GPa, pressures making it extremely challenging to maintain the integrity of the silicon carbide/silicon interface. In this work, we investigate the stability of said interface and we find that high temperature annealing leads to a loss of integrity. High–resolution transmission electron microscopy analysis shows a morphologically degraded SiC/Si interface, while mechanical stress measurements indicate considerable relaxation of the interfacial stress. From an electrical point of view, the diode behaviour of the initial p-Si/n-SiC junction is catastrophically lost due to considerable inter-diffusion of atoms and charges across the interface upon annealing. Temperature dependent transport measurements confirm a severe electrical shorting of the epitaxial silicon carbide to the underlying substrate, indicating vast predominance of the silicon carriers in lateral transport above 25 K. This finding has crucial consequences on the integration of epitaxial silicon carbide on silicon and its potential applications.

 2. Production of technical silicon and silicon carbide from rice-husk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Z. Issagulov

  2014-10-01

  Full Text Available In the article there are studied physical and chemical properties of silicon-carbonic raw material – rice-husk, thermophysical characteristics of the process of rice-husk pyrolysis in nonreactive and oxidizing environment; structure and phase composition of products of the rice-husk pyrolysis in interval of temperatures 150 – 850 °С and high temperature pyrolysis in interval of temperatures 900 – 1 500 °С. There are defined the silicon-carbon production conditions, which meet the requirements applicable to charging materials at production of technical silicon and silicon carbide.

 3. Photo-EMF sensitivity of porous silicon thin layer-crystalline silicon heterojunction to ammonia adsorption.

  Science.gov (United States)

  Vashpanov, Yuriy; Jung, Jae Il; Kwack, Kae Dal

  2011-01-01

  A new method of using photo-electromotive force in detecting gas and controlling sensitivity is proposed. Photo-electromotive force on the heterojunction between porous silicon thin layer and crystalline silicon wafer depends on the concentration of ammonia in the measurement chamber. A porous silicon thin layer was formed by electrochemical etching on p-type silicon wafer. A gas and light transparent electrical contact was manufactured to this porous layer. Photo-EMF sensitivity corresponding to ammonia concentration in the range from 10 ppm to 1,000 ppm can be maximized by controlling the intensity of illumination light.

 4. Photo-EMF Sensitivity of Porous Silicon Thin Layer–Crystalline Silicon Heterojunction to Ammonia Adsorption

  Science.gov (United States)

  Vashpanov, Yuriy; Jung, Jae Il; Kwack, Kae Dal

  2011-01-01

  A new method of using photo-electromotive force in detecting gas and controlling sensitivity is proposed. Photo-electromotive force on the heterojunction between porous silicon thin layer and crystalline silicon wafer depends on the concentration of ammonia in the measurement chamber. A porous silicon thin layer was formed by electrochemical etching on p-type silicon wafer. A gas and light transparent electrical contact was manufactured to this porous layer. Photo-EMF sensitivity corresponding to ammonia concentration in the range from 10 ppm to 1,000 ppm can be maximized by controlling the intensity of illumination light. PMID:22319353

 5. High temperature corrosion of silicon carbide and silicon nitride in the presence of chloride compound

  International Nuclear Information System (INIS)

  McNallan, M.

  1993-01-01

  Silicon carbide and silicon nitride are resistant to oxidation because a protective silicon dioxide films on their surfaces in most oxidizing environments. Chloride compounds can attack the surface in two ways: 1) chlorine can attack the silicon directly to form a volatile silicon chloride compound or 2) alkali compounds combined with the chlorine can be transported to the surface where they flux the silica layer by forming stable alkali silicates. Alkali halides have enough vapor pressure that a sufficient quantity of alkali species to cause accelerated corrosion can be transported to the ceramic surface without the formation of a chloride deposit. When silicon carbide is attacked simultaneously by chlorine and oxygen, the corrosion products include both volatile and condensed spices. Silicon nitride is much more resistance to this type of attack than silicon carbide. Silicon based ceramics are exposed to oxidizing gases in the presence of alkali chloride vapors, the rate of corrosion is controlled primarily by the driving force for the formation of alkali silicate, which can be quantified as the activity of the alkali oxide in equilibrium with the corrosive gas mixture. In a gas mixture containing a fixed partial pressure of KCl, the rate of corrosion is accelerated by increasing the concentration of water vapor and inhibited by increasing the concentration of HCl. Similar results have been obtained for mixtures containing other alkalis and halogens. (Orig./A.B.)

 6. Optical property of silicon quantum dots embedded in silicon nitride by thermal annealing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Baek Hyun, E-mail: bhkim@andrew.cmu.ed [Department of Materials Science and Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, United Sates (United States); Davis, Robert F. [Department of Materials Science and Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, United Sates (United States); Park, Seong-Ju [Nanophotonic Semiconductors Laboratory, Department of Materials Science and Engineering, Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju, 500-712 (Korea, Republic of)

  2010-01-01

  We present the effects on the thermal annealing of silicon quantum dots (Si QDs) embedded in silicon nitride. The improved photoluminescence (PL) intensities and the red-shifted PL spectra were obtained with annealing treatment in the range of 700 to 1000 {sup o}C. The shifts of PL spectra were attributed to the increase in the size of Si QDs. The improvement of the PL intensities was also attributed to the reduction of point defects at Si QD/silicon nitride interface and in the silicon nitride due to hydrogen passivation effects.

 7. Antireflection/Passivation Step For Silicon Cell

  Science.gov (United States)

  Crotty, Gerald T.; Kachare, Akaram H.; Daud, Taher

  1988-01-01

  New process excludes usual silicon oxide passivation. Changes in principal electrical parameters during two kinds of processing suggest antireflection treatment almost as effective as oxide treatment in passivating cells. Does so without disadvantages of SiOx passivation.

 8. Formation of copper precipitates in silicon

  Science.gov (United States)

  Flink, Christoph; Feick, Henning; McHugo, Scott A.; Mohammed, Amna; Seifert, Winfried; Hieslmair, Henry; Heiser, Thomas; Istratov, Andrei A.; Weber, Eicke R.

  1999-12-01

  The formation of copper precipitates in silicon was studied after high-temperature intentional contamination of p- and n-type FZ and Cz-grown silicon and quench to room temperature. With the Transient Ion Drift (TID) technique on p-type silicon a critical Fermi level position at EC-0.2 eV was found. Only if the Fermi level position, which is determined by the concentrations of the acceptors and the copper donors, surpasses this critical value precipitation takes place. If the Fermi level is below this level the supersaturated interstitial copper diffuses out. An electrostatic precipitation model is introduced that correlates the observed precipitation behavior with the electrical activity of the copper precipitates as detected with Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) on n-type and with Minority Carrier Transient Spectroscopy (MCTS) on p-type silicon.

 9. Silicon Tracker Design for the ILC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, T.; SLAC

  2005-01-01

  The task of tracking charged particles in energy frontier collider experiments has been largely taken over by solid-state detectors. While silicon microstrip trackers offer many advantages in this environment, large silicon trackers are generally much more massive than their gaseous counterparts. Because of the properties of the machine itself, much of the material that comprises a typical silicon microstrip tracker can be eliminated from a design for the ILC. This realization is the inspiration for a tracker design using lightweight, short, mass-producible modules to tile closed, nested cylinders with silicon microstrips. This design relies upon a few key technologies to provide excellent performance with low cost and complexity. The details of this concept are discussed, along with the performance and status of the design effort

 10. Spectrophotometric determination of silicon in silumin matrix

  International Nuclear Information System (INIS)

  Samanta, Papu; Pandey, K.L.; Kumar, Pradeep; Bagchi, A.C.; Abdulla, K.K.

  2015-01-01

  In dispersion fuel, fissile material is dispersed in inert matrix. Aluminum-silicon-nickel (silumin) alloy is employed as inert matrix owing to its high thermal conductivity, high castability, high corrosion resistance. All these properties depend on the chemical composition and the structure of silumin. Silicon is stringent specification in silumin. A spectrophotometric method has been developed for the determination of silicon content in silumin matrix. Silumin matrix was fused with LiOH and subsequent dissolution in water along with few drops of conc. sulphuric acid. The molybodo-silicic formed by the addition of ammonium molybdate is reduced to molybdenum blue by ascorbic acid in the presence of antimony. The absorbance was measured at 810 nm. Aluminum and nickel were found to be non-interfering with the silicon determination. (author)

 11. Subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS).

  Science.gov (United States)

  Zhang, Feng; Sautter, Ken; Davis, Robert C; Linford, Matthew R

  2009-02-03

  Here we present a straightforward patterning technique for silicon: subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS). In this method, a stencil mask is placed above a silicon surface. Radio-frequency plasma oxidation of the substrate creates a pattern of thicker oxide in the exposed regions. Etching with HF or KOH produces very shallow or much higher aspect ratio features on silicon, respectively, where patterning is confirmed by atomic force microscopy, scanning electron microscopy, and optical microscopy. The oxidation process itself is studied under a variety of reaction conditions, including higher and lower oxygen pressures (2 and 0.5 Torr), a variety of powers (50-400 W), different times and as a function of reagent purity (99.5 or 99.994% oxygen). SOMS can be easily executed in any normal chemistry laboratory with a plasma generator. Because of its simplicity, it may have industrial viability.

 12. Measurements of Silicon Detector Thermal Runaway

  CERN Document Server

  Heusch, C A; Moser, H G

  1999-01-01

  We measured thermal runaway properties of previously irradiated silicon detectors cooled by TPG bars. We simulated their expected behaviour to measure the energy gap in the detector material and to test the validity of various underlying assumptions.

 13. Packaged mode multiplexer based on silicon photonics

  NARCIS (Netherlands)

  Chen, H.; Koonen, A.M.J.; Snyder, B.; Raz, O.; Boom, van den H.P.A.; Chen, X.

  2012-01-01

  A silicon photonics based mode multiplexer is proposed. Four chirped grating couplers structure can support all 6 channels in a two-mode fiber and realize LP01 and LP11 mode selective exciting. The packaged device is tested.

 14. Lithium ion batteries based on nanoporous silicon

  Science.gov (United States)

  Tolbert, Sarah H.; Nemanick, Eric J.; Kang, Chris Byung-Hwa

  2015-09-22

  A lithium ion battery that incorporates an anode formed from a Group IV semiconductor material such as porous silicon is disclosed. The battery includes a cathode, and an anode comprising porous silicon. In some embodiments, the anode is present in the form of a nanowire, a film, or a powder, the porous silicon having a pore diameters within the range between 2 nm and 100 nm and an average wall thickness of within the range between 1 nm and 100 nm. The lithium ion battery further includes, in some embodiments, a non-aqueous lithium containing electrolyte. Lithium ion batteries incorporating a porous silicon anode demonstrate have high, stable lithium alloying capacity over many cycles.

 15. Semiconductors and semimetals oxygen in silicon

  CERN Document Server

  Willardson, Robert K; Beer, Albert C; Shimura, Fumio

  1994-01-01

  This volume reviews the latest understanding of the behavior and roles of oxygen in silicon, which will carry the field into the ULSI era from the experimental and theoretical points of view. The fourteen chapters, written by recognized authorities representing industrial and academic institutions, cover thoroughly the oxygen related phenomena from the crystal growth to device fabrication processes, as well as indispensable diagnostic techniques for oxygen.Key Features* Comprehensive study of the behavior of oxygen in silicon* Discusses silicon crystals for VLSI and ULSI applications* Thorough coverage from crystal growth to device fabrication* Edited by technical experts in the field* Written by recognized authorities from industrial and academic institutions* Useful to graduate students, scientists in other disciplines, and active participants in the arena of silicon-based microelectronics research* 297 original line drawings

 16. Meie mees Silicon Valleys / Kertu Ruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruus, Kertu, 1977-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 5. dets. lk. 4. Peaminister Andrus Ansip avas Eesti Ettevõtluse Sihtasutuse esinduse Silicon Valley pealinnas San Joses. Vt. samas: Ränioru kliima on tehnoloogiasõbralik; Andrus Viirg

 17. Meie ingel Silicon Valleys / Raigo Neudorf

  Index Scriptorium Estoniae

  Neudorf, Raigo

  2008-01-01

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esinduse töölepanekust USAs Silicon Valleys räägib esinduse juht Andrus Viirg. Vt. ka: Eestlasi leidub San Franciscos omajagu; Muljetavaldav karjäär; USAga ammune tuttav

 18. Deep Ultraviolet Macroporous Silicon Filters, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This SBIR Phase I proposal describes a novel method to make deep and far UV optical filters from macroporous silicon. This type of filter consists of an array of...

 19. Silicon technologies ion implantation and thermal treatment

  CERN Document Server

  Baudrant, Annie

  2013-01-01

  The main purpose of this book is to remind new engineers in silicon foundry, the fundamental physical and chemical rules in major Front end treatments: oxidation, epitaxy, ion implantation and impurities diffusion.

 20. P-type silicon drift detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walton, J.T.; Krieger, B.; Krofcheck, D.; O'Donnell, R.; Odyniec, G.; Partlan, M.D.; Wang, N.W.

  1995-06-01

  Preliminary results on 16 CM 2 , position-sensitive silicon drift detectors, fabricated for the first time on p-type silicon substrates, are presented. The detectors were designed, fabricated, and tested recently at LBL and show interesting properties which make them attractive for use in future physics experiments. A pulse count rate of approximately 8 x l0 6 s -1 is demonstrated by the p-type silicon drift detectors. This count rate estimate is derived by measuring simultaneous tracks produced by a laser and photolithographic mask collimator that generates double tracks separated by 50 μm to 1200 μm. A new method of using ion-implanted polysilicon to produce precise valued bias resistors on the silicon drift detectors is also discussed

 1. Hopping absorption edge in silicon inversion layers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kostadinov, I.Z.

  1983-09-01

  The low frequency gap observed in the absorption spectrum of silicon inversion layers is related to the AC variable range hopping. The frequency dependence of the absorption coefficient is calculated. (author)

 2. Oxygen measurements in thin ribbon silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hyland, S L; Ast, D G; Baghdadi, A

  1987-03-01

  The oxygen content of thin silicon ribbons grown by the dendritic web technique was measured using a modification of the ASTM method based on Fourier transform infrared spectroscopy. Web silicon was found to have a high oxygen content, ranging from 13 to 19 ppma, calculated from the absorption peak associated with interstitial oxygen and using the new ASTM conversion coefficient. The oxygen concentration changed by about 10% along the growth direction of the ribbon. In some samples, a shoulder was detected on the absorption peak. A similar shoulder in Czochralski grown material has been variously interpreted in the literature as due to a complex of silicon, oxygen, and vacancies, or to a phase of SiO/sub 2/ developed along dislocations in the material. In the case of web silicon, it is not clear which is the correct interpretation.

 3. Silicon based ultrafast optical waveform sampling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ji, Hua; Galili, Michael; Pu, Minhao

  2010-01-01

  A 300 nmx450 nmx5 mm silicon nanowire is designed and fabricated for a four wave mixing based non-linear optical gate. Based on this silicon nanowire, an ultra-fast optical sampling system is successfully demonstrated using a free-running fiber laser with a carbon nanotube-based mode-locker as th......A 300 nmx450 nmx5 mm silicon nanowire is designed and fabricated for a four wave mixing based non-linear optical gate. Based on this silicon nanowire, an ultra-fast optical sampling system is successfully demonstrated using a free-running fiber laser with a carbon nanotube-based mode......-locker as the sampling source. A clear eye-diagram of a 320 Gbit/s data signal is obtained. The temporal resolution of the sampling system is estimated to 360 fs....

 4. Phosphorous–vacancy–oxygen defects in silicon

  KAUST Repository

  Wang, Hao; Chroneos, Alexander; Hall, D.; Schwingenschlö gl, Udo; Sgourou, E. N.

  2013-01-01

  Electronic structure calculations employing the hybrid functional approach are used to gain fundamental insight in the interaction of phosphorous with oxygen interstitials and vacancies in silicon. It recently has been proposed, based on a binding

 5. Porous Silicon Sensors- Elusive and Erudite

  OpenAIRE

  H. Saha, Prof.

  2017-01-01

  Porous Silicon Sensors have been fabricated and tested successfully over the last few years as humidity sensors, vapour sensors, gas sensors, piezoresistive pressure sensors and bio- sensors. In each case it has displayed remarkably sensitivity, relatively low temperature operation and ease of fabrication. Brief description of fabrication and properties of all these types of different sensors is reported in this paper. The barriers of porous silicon like contact, non- uniformity, instability ...

 6. University Crystalline Silicon Photovoltaics Research and Development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ajeet Rohatgi; Vijay Yelundur; Abasifreke Ebong; Dong Seop Kim

  2008-08-18

  The overall goal of the program is to advance the current state of crystalline silicon solar cell technology to make photovoltaics more competitive with conventional energy sources. This program emphasizes fundamental and applied research that results in low-cost, high-efficiency cells on commercial silicon substrates with strong involvement of the PV industry, and support a very strong photovoltaics education program in the US based on classroom education and hands-on training in the laboratory.

 7. Fluoride method for silicon determination i silicovadium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Komarnitskaya, N.N.; Sergeev, K.I.; Shamraj, Z.Ya.

  1977-01-01

  The method used was based on formation of a silicon-potassium fluoride-sodium sediment in strongly acid medium in the presence of excess potassium chloride which decreased the sediment solubility. The sediment was dissolved in hot water to titrate the resultant hydrofluoric acid with a caustic potash solution in the presence of phenolphthalein. Gravity hydrochloric and volumetric fluoride methods were used to compare the results of silicon estimation

 8. The LHCb Silicon Tracker, first operational results

  CERN Document Server

  Esperante, D; Adeva, B; Gallas, A; Pérez Trigo, E; Rodríguez Pérez, P; Pazos Álvarez, A; Saborido, J; Vàzquez, P; Bay, A; Bettler, M O; Blanc, F; Bressieux, J; Conti, G; Dupertuis, F; Fave, V; Frei, R; Gauvin, N; Haefeli, G; Keune, A; Luisier, J; Muresan, R; Nakada, T; Needham, M; Nicolas, L; Knecht, M; Potterat, C; Schneider, O; Tran, M; Aquines Gutierrez, O; Bauer, C; Britsch, M; Hofmann, W; Maciuc, F; Schmelling, M; Voss, H; Anderson, J; Buechler, A; Bursche, A; Chiapolini, N; de Cian, M; Elsaesser, C; Hangartner, V; Salzmann, C; Steiner, S; Steinkamp, O; Straumann, U; van Tilburg, J; Tobin, M; Vollhardt, A; Iakovenko, V; Okhrimenko, O; Pugatch, V

  2010-01-01

  The Large Hadron Collider beauty (LHCb) experiment at CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) is designed to perform precision measurements of b quark decays. The LHCb Silicon Tracker consists of two sub-detectors, the Tracker Turicensis and the Inner Tracker, which are built from silicon micro-strip technology. First performance results of both detectors using data from Large Hadron Collider synchronization tests are presented.

 9. The H1 silicon vertex detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pitzl, D.; Behnke, O.; Biddulph, M.; Boesiger, K.; Eichler, R.; Erdmann, W.; Gabathuler, K.; Gassner, J.; Haynes, W.J..; Horisberger, R.; Kausch, M.; Lindstroem, M.; Niggli, H.; Noyes, G.; Pollet, P.; Steiner, S.; Streuli, S.; Szeker, K.; Truoel, P.

  2000-01-01

  The design, construction and performance of the H1 silicon vertex detector is described. It consists of two cylindrical layers of double-sided, double-metal silicon sensors read out by a custom designed analog pipeline chip. The analog signals are transmitted by optical fibres to a custom-designed ADC board and are reduced on PowerPC processors. Details of the design and construction are given and performance figures from the first data-taking periods are presented

 10. Microtextured Silicon Surfaces for Detectors, Sensors & Photovoltaics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carey, JE; Mazur, E

  2005-05-19

  With support from this award we studied a novel silicon microtexturing process and its application in silicon-based infrared photodetectors. By irradiating the surface of a silicon wafer with intense femtosecond laser pulses in the presence of certain gases or liquids, the originally shiny, flat surface is transformed into a dark array of microstructures. The resulting microtextured surface has near-unity absorption from near-ultraviolet to infrared wavelengths well below the band gap. The high, broad absorption of microtextured silicon could enable the production of silicon-based photodiodes for use as inexpensive, room-temperature multi-spectral photodetectors. Such detectors would find use in numerous applications including environmental sensors, solar energy, and infrared imaging. The goals of this study were to learn about microtextured surfaces and then develop and test prototype silicon detectors for the visible and infrared. We were extremely successful in achieving our goals. During the first two years of this award, we learned a great deal about how microtextured surfaces form and what leads to their remarkable optical properties. We used this knowledge to build prototype detectors with high sensitivity in both the visible and in the near-infrared. We obtained room-temperature responsivities as high as 100 A/W at 1064 nm, two orders of magnitude higher than standard silicon photodiodes. For wavelengths below the band gap, we obtained responsivities as high as 50 mA/W at 1330 nm and 35 mA/W at 1550 nm, close to the responsivity of InGaAs photodiodes and five orders of magnitude higher than silicon devices in this wavelength region.

 11. Silicon nanoparticles: Preparation, properties, and applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chang Huan; Sun Shu-Qing

  2014-01-01

  Silicon nanoparticles have attracted great attention in the past decades because of their intriguing physical properties, active surface state, distinctive photoluminescence and biocompatibility. In this review, we present some of the recent progress in preparation methodologies and surface functionalization approaches of silicon nanoparticles. Further, their promising applications in the fields of energy and electronic engineering are introduced. (invited review — international conference on nanoscience and technology, china 2013)

 12. The charge collection in silicon strip detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boehringer, T.; Hubbeling, L.; Weilhammer, P.; Kemmer, J.; Koetz, U.; Riebesell, M.; Belau, E.; Klanner, R.; Lutz, G.; Neugebauer, E.; Seebrunner, H.J.; Wylie, A.

  1983-02-01

  The charge collection in silicon detectors has been studied, by measuring the response to high-energy particles of a 20μm pitch strip detector as a function of applied voltage and magnetic field. The results are well described by a simple model. The model is used to predict the spatial resolution of silicon strip detectors and to propose a detector with optimized spatial resolution. (orig.)

 13. Analysis of photon statistics with Silicon Photomultiplier

  International Nuclear Information System (INIS)

  D'Ascenzo, N.; Saveliev, V.; Wang, L.; Xie, Q.

  2015-01-01

  The Silicon Photomultiplier (SiPM) is a novel silicon-based photodetector, which represents the modern perspective of low photon flux detection. The aim of this paper is to provide an introduction on the statistical analysis methods needed to understand and estimate in quantitative way the correct features and description of the response of the SiPM to a coherent source of light

 14. Photopolymerizable silicone monomers, oligomers, and resins

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jacobine, A.F.; Nakos, S.T.

  1992-01-01

  The purpose of this chapter is to acquaint the general photopolymer researcher with the historical development of the chemistry and technology of photopolymerizable silicone monomers, fluids, and resins. The current status of research in these areas is assessed. The focus of this chapter is not only on the polymer chemistry and application of this technology, but also on important aspects of the synthetic chemistry involved in the preparation of UV-curable silicone monomers, oligomers, and resins. 236 refs., 6 tabs

 15. Nonlinear optical interactions in silicon waveguides

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuyken B.

  2017-03-01

  Full Text Available The strong nonlinear response of silicon photonic nanowire waveguides allows for the integration of nonlinear optical functions on a chip. However, the detrimental nonlinear optical absorption in silicon at telecom wavelengths limits the efficiency of many such experiments. In this review, several approaches are proposed and demonstrated to overcome this fundamental issue. By using the proposed methods, we demonstrate amongst others supercontinuum generation, frequency comb generation, a parametric optical amplifier, and a parametric optical oscillator.

 16. New techniques used to realize silicon photocells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siffert, P.

  1978-01-01

  The techniques used to realize the terrestrial silicon solar cells being considered the possible improvements of these methods are discussed. The various approaches under development to prepare silicon sheets in a continuous way are considered for both self-supporting or substrate deposited layers. Finally, the various methods used or under investigation to obtain the surface potential barrier are considered; MIS, heterojunction and ion implantation [fr

 17. Integrated double-sided silicon microstrip detectors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perevertailo V. L.

  2011-11-01

  Full Text Available The problems of design, technology and manufacturing double-sided silicon microstrip detectors using standard equipment production line in mass production of silicon integrated circuits are considered. The design of prototype high-energy particles detector for experiment ALICE (CERN is presented. The parameters of fabricated detectors are comparable with those of similar foreign detectors, but they are distinguished by lesser cost.

 18. Ion beam figuring of silicon aspheres

  Science.gov (United States)

  Demmler, Marcel; Zeuner, Michael; Luca, Alfonz; Dunger, Thoralf; Rost, Dirk; Kiontke, Sven; Krüger, Marcus

  2011-03-01

  Silicon lenses are widely used for infrared applications. Especially for portable devices the size and weight of the optical system are very important factors. The use of aspherical silicon lenses instead of spherical silicon lenses results in a significant reduction of weight and size. The manufacture of silicon lenses is more challenging than the manufacture of standard glass lenses. Typically conventional methods like diamond turning, grinding and polishing are used. However, due to the high hardness of silicon, diamond turning is very difficult and requires a lot of experience. To achieve surfaces of a high quality a polishing step is mandatory within the manufacturing process. Nevertheless, the required surface form accuracy cannot be achieved through the use of conventional polishing methods because of the unpredictable behavior of the polishing tools, which leads to an unstable removal rate. To overcome these disadvantages a method called Ion Beam Figuring can be used to manufacture silicon lenses with high surface form accuracies. The general advantage of the Ion Beam Figuring technology is a contactless polishing process without any aging effects of the tool. Due to this an excellent stability of the removal rate without any mechanical surface damage is achieved. The related physical process - called sputtering - can be applied to any material and is therefore also applicable to materials of high hardness like Silicon (SiC, WC). The process is realized through the commercially available ion beam figuring system IonScan 3D. During the process, the substrate is moved in front of a focused broad ion beam. The local milling rate is controlled via a modulated velocity profile, which is calculated specifically for each surface topology in order to mill the material at the associated positions to the target geometry. The authors will present aspherical silicon lenses with very high surface form accuracies compared to conventionally manufactured lenses.

 19. Metal induced crystallization of silicon germanium alloys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gjukic, M.

  2007-05-15

  In the framework of this thesis the applicability of the aluminium-induced layer exchange on binary silicon germanium alloys was studied. It is here for the first time shown that polycrstalline silicon-germanium layers can be fabricated over the whole composition range by the aluminium-induced layer exchange. The experimental results prove thet the resulting material exhibits a polycrystalline character with typocal grain sizes of 10-100 {mu}m. Raman measurements confirm that the structural properties of the resulting layers are because of the large crystallites more comparable with monocrystalline than with nano- or microcrystalline silicon-germanium. The alloy ratio of the polycrystalline layer correspondes to the chemical composition of the amorphous starting layer. The polycrystalline silicon-germanium layers possess in the range of the interband transitions a reflection spectrum, as it is otherwise only known from monocrystalline reference layers. The improvement of the absorption in the photovoltaically relevant spectral range aimed by the application of silicon-germanium could be also proved by absorption measurments. Strongly correlated with the structural properties of the polycrystalline layers and the electronic band structure resulting from this are beside the optical properties also the electrical properties of the material, especially the charge-carrier mobility and the doping concentration. For binary silicon-germanium layers the hole concentration of about 2 x 10{sup 18} cm{sup -3} for pure silicon increrases to about 5 x 10{sup 20} cm{sub -3} for pure germanium. Temperature-resolved measurements were applied in order to detect doping levels respectively semiconductor-metal transitions. In the last part of the thesis the hydrogen passivation of polycrystalline thin silicon-germanium layers, which were fabricated by means of aluminium-induced layer exchange, is treated.

 20. Thermometric characteristics of silicon semiconductor diodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bezverkhnyaya, N.S.; Vasil'ev, L.M.; Dmitrevskij, Yu.P.; Mel'nik, Yu.M.

  1975-01-01

  To substantiate the feasibility of using silicon diodes made by the Soviet industry as detectors of temperature in the 15 - 300 K range, 25 different types of silicon diodes have been investigated. The results obtained for the thermometric characteristics of the diodes are presented in tabular form. It is shown that a stability of readings of up to 0.05 deg can be obtained [ru

 1. Silicon Micromachines for Science and Technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bishop, David J.

  2002-01-01

  The era of silicon micromechanics is upon us. In areas as diverse as telecommunications, automotive, aerospace, chemistry, entertainment and basic science, the ability to build microscopic machines from silicon is having a revolutionary impact. In my talk, I will discuss what micromachines are, how they are built and show examples of how they will have a revolutionary impact in many areas of science as well as technology.

 2. All silicon waveguide spherical microcavity coupler device.

  Science.gov (United States)

  Xifré-Pérez, E; Domenech, J D; Fenollosa, R; Muñoz, P; Capmany, J; Meseguer, F

  2011-02-14

  A coupler based on silicon spherical microcavities coupled to silicon waveguides for telecom wavelengths is presented. The light scattered by the microcavity is detected and analyzed as a function of the wavelength. The transmittance signal through the waveguide is strongly attenuated (up to 25 dB) at wavelengths corresponding to the Mie resonances of the microcavity. The coupling between the microcavity and the waveguide is experimentally demonstrated and theoretically modeled with the help of FDTD calculations.

 3. Stable configurations of graphene on silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Javvaji, Brahmanandam; Shenoy, Bhamy Maithry [Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore 560012 (India); Mahapatra, D. Roy, E-mail: droymahapatra@aero.iisc.ernet.in [Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore 560012 (India); Ravikumar, Abhilash [Department of Metallurgical and Materials Engineering, National Institute of Technology Karnataka, Surathkal 575025 (India); Hegde, G.M. [Center for Nano Science and Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore 560012 (India); Rizwan, M.R. [Department of Metallurgical and Materials Engineering, National Institute of Technology Karnataka, Surathkal 575025 (India)

  2017-08-31

  Highlights: • Simulations of epitaxial growth process for silicon–graphene system is performed. • Identified the most favourable orientation of graphene sheet on silicon substrate. • Atomic local strain due to the silicon–carbon bond formation is analyzed. - Abstract: Integration of graphene on silicon-based nanostructures is crucial in advancing graphene based nanoelectronic device technologies. The present paper provides a new insight on the combined effect of graphene structure and silicon (001) substrate on their two-dimensional anisotropic interface. Molecular dynamics simulations involving the sub-nanoscale interface reveal a most favourable set of temperature independent orientations of the monolayer graphene sheet with an angle of ∽15° between its armchair direction and [010] axis of the silicon substrate. While computing the favorable stable orientations, both the translation and the rotational vibrations of graphene are included. The possible interactions between the graphene atoms and the silicon atoms are identified from their coordination. Graphene sheet shows maximum bonding density with bond length 0.195 nm and minimum bond energy when interfaced with silicon substrate at 15° orientation. Local deformation analysis reveals probability distribution with maximum strain levels of 0.134, 0.047 and 0.029 for 900 K, 300 K and 100 K, respectively in silicon surface for 15° oriented graphene whereas the maximum probable strain in graphene is about 0.041 irrespective of temperature. Silicon–silicon dimer formation is changed due to silicon–carbon bonding. These results may help further in band structure engineering of silicon–graphene lattice.

 4. Silicon photonic thermometer operating on multiple polarizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Guan, Xiaowei; Wang, Xiaoyan; Frandsen, Lars Hagedorn

  2016-01-01

  A silicon photonics optical thermometer simultaneously operating on the multiple polarizations is designed and experimentally demonstrated. Measured sensitivities are 86pm/°C and 48pm/°C for the transverse-electric and transverse-magnetic polarizations, respectively.......A silicon photonics optical thermometer simultaneously operating on the multiple polarizations is designed and experimentally demonstrated. Measured sensitivities are 86pm/°C and 48pm/°C for the transverse-electric and transverse-magnetic polarizations, respectively....

 5. Lamb wave propagation in monocrystalline silicon wafers

  OpenAIRE

  Fromme, P.; Pizzolato, M.; Robyr, J-L; Masserey, B.

  2018-01-01

  Monocrystalline silicon wafers are widely used in the photovoltaic industry for solar panels with high conversion efficiency. Guided ultrasonic waves offer the potential to efficiently detect micro-cracks in the thin wafers. Previous studies of ultrasonic wave propagation in silicon focused on effects of material anisotropy on bulk ultrasonic waves, but the dependence of the wave propagation characteristics on the material anisotropy is not well understood for Lamb waves. The phase slowness a...

 6. Dislocation dynamics of web type silicon ribbon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dillon, Jr, O W; Tsai, C T; DeAngelis, R J

  1987-03-01

  Silicon ribbon grown by the dendritic web process passes through a rapidly changing thermal profile in the growth direction. This rapidly changing profile induces stresses which produce changes in the dislocation density in the ribbon. A viscoplastic material response function (Haasen-Sumino model) is used herein to calculate the stresses and the dislocation density at each point in the silicon ribbon. The residual stresses are also calculated.

 7. Revised activation estimates for silicon carbide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinisch, H.L. [Pacific Northwest National Lab., Richland, WA (United States); Cheng, E.T.; Mann, F.M.

  1996-10-01

  Recent progress in nuclear data development for fusion energy systems includes a reevaluation of neutron activation cross sections for silicon and aluminum. Activation calculations using the newly compiled Fusion Evaluated Nuclear Data Library result in calculated levels of {sup 26}Al in irradiated silicon that are about an order of magnitude lower than the earlier calculated values. Thus, according to the latest internationally accepted nuclear data, SiC is much more attractive as a low activation material, even in first wall applications.

 8. Thin-film silicon solar cell technology

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Shah, A. V.; Schade, H.; Vaněček, Milan; Meier, J.; Vallat-Sauvain, E.; Wyrsch, N.; Kroll, U.; Droz, C.; Bailat, J.

  2004-01-01

  Roč. 12, - (2004), s. 113-142 ISSN 1062-7995 R&D Projects: GA MŽP SN/320/11/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914 Keywords : thin-film silicon modules * hydrogenerated amorphous silicon(a-Si:H) * hydrogenerated microcrystalline (ćc-Si:H) * transparent conductive oxydes(TCOs) * building-integrated photovoltaics(BIPV) Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 1.196, year: 2004

 9. Formation and properties of porous silicon layers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vitanov, P.; Kamenova, M.; Dimova-Malinovska, D.

  1993-01-01

  Preparation, properties and application of porous silicon films are investigated. Porous silicon structures were formed by an electrochemical etching process resulting in selective dissolution of the silicon substrate. The silicon wafers used with a resistivity of 5-10Ω.cm were doped with B to concentrations 6x10 18 -1x10 19 Ω.cm -3 in the temperature region 950 o C-1050 o C. The density of each porous films was determined from the weight loss during the anodization and it depends on the surface resistivity of the Si wafer. The density decreases with decreasing of the surface resistivity. The surface of the porous silicon layers was studied by X-ray photoelectron spectroscopy which indicates the presence of SiF 4 . The kinetic dependence of the anode potential and the porous layer thickness on the time of anodization in a galvanostatic regime for the electrolytes with various HF concentration were studied. In order to compare the properties of the resulting porous layers and to establish the dependence of the porosity on the electrolyte, three types of electrolytes were used: concentrated HF, diluted HF:H 2 O=1:1 and ethanol-hydrofluoric solutions HF:C 2 H 5 OH:H 2 O=2:1:1. High quality uniform and reproducible layers were formed using aqueous-ethanol-hydrofluoric electrolyte. Both Kikuchi's line and ring patterns were observed by TEM. The porous silicon layer was single crystal with the same orientation as the substrate. The surface shows a polycrystalline structure only. The porous silicon layers exhibit visible photoluminescence (PL) at room temperature under 480 nm Ar + laser line excitation. The peak of PL was observed at about 730 nm with FWHM about 90 nm. Photodiodes was made with a W-porous silicon junction. The current voltage and capacity voltage characteristics were similar to those of an isotype heterojunction diode. (orig.)

 10. The BaBar silicon vertex tracker

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bozzi, C.; Carassiti, V.; Ramusino, A. Cotta; Dittongo, S.; Folegani, M.; Piemontese, L.; Abbott, B.K.; Breon, A.B.; Clark, A.R.; Dow, S.; Fan, Q.; Goozen, F.; Hernikl, C.; Karcher, A.; Kerth, L.T.; Kipnis, I.; Kluth, S.; Lynch, G.; Levi, M.; Luft, P.; Luo, L.; Nyman, M.; Pedrali-Noy, M.; Roe, N.A.; Zizka, G.; Roberts, D.; Barni, D.; Brenna, E.; Defendi, I.; Forti, A.; Giugni, D.; Lanni, F.; Palombo, F.; Vaniev, V.; Leona, A.; Mandelli, E.; Manfredi, P.F.; Perazzo, A.; Re, V.; Angelini, C.; Batignani, G.; Bettarini, S.; Bondioli, M.; Bosi, F.; Calderini, G.; Carpinelli, M.; Dutra, F.; Forti, F.; Gagliardi, D.; Giorgi, M.A.; Lusiani, A.; Mammini, P.; Morganti, M.; Morsani, F.; Paoloni, E.; Profeti, A.; Rama, M.; Rampino, G.; Rizzo, G.; Sandrelli, F.; Simi, G.; Triggiani, G.; Tritto, S.; Vitale, R.; Burchat, P.; Cheng, C.; Kirkby, D.; Meyer, T.; Roat, C.; Bona, M.; Bianchi, F.; Daudo, F.; Girolamo, B. Di; Gamba, D.; Giraudo, G.; Grosso, P.; Romero, A.; Smol, A.; Trapani, P.; Zanin, D.; Bosisio, L.; Ricca, G. Della; Lanceri, L.; Pompili, A.; Poropat, P.; Prest, M.; Rastelli, C.; Vallazza, E.; Vuagnin, G.; Hast, C.; Potter, E.P.; Sharma, V.; Burke, S.; Callahan, D.; Campagnari, C.; Dahmes, B.; Eppich, A.; Hale, D.; Hall, K.; Hart, P.; Kuznetsova, N.; Kyre, S.; Levy, S.; Long, O.; May, J.; Richman, J.; Verkerke, W.; Witherell, M.; Beringer, J.; Eisner, A.M.; Frey, A.; Grillo, A.; Grothe, M.; Johnson, R.; Kroeger, W.; Lockman, W.; Pulliam, T.; Rowe, W.; Schmitz, R.; Seiden, A.; Spencer, E.; Turri, M.; Wilder, M.; Charles, E.; Elmer, P.; Nielsen, J.; Orejudos, W.; Scott, I.; Walsh, J.; Zobernig, H.

  2000-01-01

  The BaBar Silicon Vertex Tracker (SVT) is designed to provide the high-precision vertexing necessary for making measurements of CP violation at the SLAC B-Factory PEP-II. The instrument consists of five layers of double-sided silicon strip detectors and has been installed in the BaBar experiment and taking colliding beam data since May 1999. An overview of the design as well as performance and experience from the initial running will be presented

 11. Solidification and properties of photovoltaic silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2007-01-01

  Strenuous efforts are being made to develop an economical process for purifying liquid metallurgical-grade silicon, in response to the growing shortages in high-purity silicon for use in manufacturing photovoltaic cells. A research project is studying this issue at C.E. Saclay, Gif-sur-Yvette, France, co-funded by ADEME (the French Environment and Energy Management Agency) and CEA-INSTN (French Atomic Energy Commission National Institute for Nuclear Science and Technology). (authors)

 12. Methods To Determine the Silicone Oil Layer Thickness in Sprayed-On Siliconized Syringes.

  Science.gov (United States)

  Loosli, Viviane; Germershaus, Oliver; Steinberg, Henrik; Dreher, Sascha; Grauschopf, Ulla; Funke, Stefanie

  2018-01-01

  The silicone lubricant layer in prefilled syringes has been investigated with regards to siliconization process performance, prefilled syringe functionality, and drug product attributes, such as subvisible particle levels, in several studies in the past. However, adequate methods to characterize the silicone oil layer thickness and distribution are limited, and systematic evaluation is missing. In this study, white light interferometry was evaluated to close this gap in method understanding. White light interferometry demonstrated a good accuracy of 93-99% for MgF 2 coated, curved standards covering a thickness range of 115-473 nm. Thickness measurements for sprayed-on siliconized prefilled syringes with different representative silicone oil distribution patterns (homogeneous, pronounced siliconization at flange or needle side, respectively) showed high instrument (0.5%) and analyst precision (4.1%). Different white light interferometry instrument parameters (autofocus, protective shield, syringe barrel dimensions input, type of non-siliconized syringe used as base reference) had no significant impact on the measured average layer thickness. The obtained values from white light interferometry applying a fully developed method (12 radial lines, 50 mm measurement distance, 50 measurements points) were in agreement with orthogonal results from combined white and laser interferometry and 3D-laser scanning microscopy. The investigated syringe batches (lot A and B) exhibited comparable longitudinal silicone oil layer thicknesses ranging from 170-190 nm to 90-100 nm from flange to tip and homogeneously distributed silicone layers over the syringe barrel circumference (110- 135 nm). Empty break-loose (4-4.5 N) and gliding forces (2-2.5 N) were comparably low for both analyzed syringe lots. A silicone oil layer thickness of 100-200 nm was thus sufficient for adequate functionality in this particular study. Filling the syringe with a surrogate solution including short

 13. Plasmonic and silicon spherical nanoparticle antireflective coatings

  Science.gov (United States)

  Baryshnikova, K. V.; Petrov, M. I.; Babicheva, V. E.; Belov, P. A.

  2016-03-01

  Over the last decade, plasmonic antireflecting nanostructures have been extensively studied to be utilized in various optical and optoelectronic systems such as lenses, solar cells, photodetectors, and others. The growing interest to all-dielectric photonics as an alternative optical technology along with plasmonics motivates us to compare antireflective properties of plasmonic and all-dielectric nanoparticle coatings based on silver and crystalline silicon respectively. Our simulation results for spherical nanoparticles array on top of amorphous silicon show that both silicon and silver coatings demonstrate strong antireflective properties in the visible spectral range. For the first time, we show that zero reflectance from the structure with silicon coatings originates from the destructive interference of electric- and magnetic-dipole responses of nanoparticle array with the wave reflected from the substrate, and we refer to this reflection suppression as substrate-mediated Kerker effect. We theoretically compare the silicon and silver coating effectiveness for the thin-film photovoltaic applications. Silver nanoparticles can be more efficient, enabling up to 30% increase of the overall absorbance in semiconductor layer. Nevertheless, silicon coatings allow up to 64% absorbance increase in the narrow band spectral range because of the substrate-mediated Kerker effect, and band position can be effectively tuned by varying the nanoparticles sizes.

 14. Hybrid III-V/silicon lasers

  Science.gov (United States)

  Kaspar, P.; Jany, C.; Le Liepvre, A.; Accard, A.; Lamponi, M.; Make, D.; Levaufre, G.; Girard, N.; Lelarge, F.; Shen, A.; Charbonnier, P.; Mallecot, F.; Duan, G.-H.; Gentner, J.-.; Fedeli, J.-M.; Olivier, S.; Descos, A.; Ben Bakir, B.; Messaoudene, S.; Bordel, D.; Malhouitre, S.; Kopp, C.; Menezo, S.

  2014-05-01

  The lack of potent integrated light emitters is one of the bottlenecks that have so far hindered the silicon photonics platform from revolutionizing the communication market. Photonic circuits with integrated light sources have the potential to address a wide range of applications from short-distance data communication to long-haul optical transmission. Notably, the integration of lasers would allow saving large assembly costs and reduce the footprint of optoelectronic products by combining photonic and microelectronic functionalities on a single chip. Since silicon and germanium-based sources are still in their infancy, hybrid approaches using III-V semiconductor materials are currently pursued by several research laboratories in academia as well as in industry. In this paper we review recent developments of hybrid III-V/silicon lasers and discuss the advantages and drawbacks of several integration schemes. The integration approach followed in our laboratory makes use of wafer-bonded III-V material on structured silicon-on-insulator substrates and is based on adiabatic mode transfers between silicon and III-V waveguides. We will highlight some of the most interesting results from devices such as wavelength-tunable lasers and AWG lasers. The good performance demonstrates that an efficient mode transfer can be achieved between III-V and silicon waveguides and encourages further research efforts in this direction.

 15. Silicon photonics at the University of Surrey

  Science.gov (United States)

  Reed, G. T.; Mashanovich, G.; Gardes, F. Y.; Gwilliam, R. M.; Wright, N. M.; Thomson, D. J.; Timotijevic, B. D.; Litvinenko, K. L.; Headley, W. R.; Smith, A. J.; Knights, A. P.; Jessop, P. E.; Tarr, N. G.; Deane, J. H. B.

  2009-05-01

  Silicon Photonics is a field that has seen rapid growth and dramatic changes in the past 5 years. According to the MIT Communications Technology Roadmap [1], which aims to establish a common architecture platform across market sectors with a potential $20B in annual revenue, silicon photonics is among the top ten emerging technologies. This has in part been a consequence of the recent involvement of large semiconductor companies around the world, particularly in the USA. Significant investment in the technology has also followed in Japan, Korea, and in the European Union. Low cost is a key driver, so it is imperative to pursue technologies that are mass-producible. Therefore, Silicon Photonics continues to progress at a rapid rate. This paper will describe some of the work of the Silicon Photonics Group at the University of Surrey in the UK. The work is concerned with the sequential development of a series of components for silicon photonic optical circuits, and some of the components are discussed here. In particular the paper will present work on optical waveguides, optical filters, modulators, and lifetime modification of carriers generated by two photon absorption, to improve the performance of Raman amplifiers in silicon.

 16. Strain-induced generation of silicon nanopillars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bollani, Monica; Osmond, Johann; Nicotra, Giuseppe; Spinella, Corrado; Narducci, Dario

  2013-01-01

  Silicon metal-assisted chemical etching (MACE) is a nanostructuring technique exploiting the enhancement of the silicon etch rate at some metal–silicon interfaces. Compared to more traditional approaches, MACE is a high-throughput technique, and it is one of the few that enables the growth of vertical 1D structures of virtually unlimited length. As such, it has already found relevant technological applications in fields ranging from energy conversion to biosensing. Yet, its implementation has always required metal patterning to obtain nanopillars. Here, we report how MACE may lead to the formation of porous silicon nanopillars even in the absence of gold patterning. We show how the use of inhomogeneous yet continuous gold layers leads to the generation of a stress field causing spontaneous local delamination of the metal—and to the formation of silicon nanopillars where the metal disruption occurs. We observed the spontaneous formation of nanopillars with diameters ranging from 40 to 65 nm and heights up to 1 μm. Strain-controlled generation of nanopillars is consistent with a mechanism of silicon oxidation by hole injection through the metal layer. Spontaneous nanopillar formation could enable applications of this method to contexts where ordered distributions of nanopillars are not required, while patterning by high-resolution techniques is either impractical or unaffordable. (paper)

 17. An analog silicon retina with multichip configuration.

  Science.gov (United States)

  Kameda, Seiji; Yagi, Tetsuya

  2006-01-01

  The neuromorphic silicon retina is a novel analog very large scale integrated circuit that emulates the structure and the function of the retinal neuronal circuit. We fabricated a neuromorphic silicon retina, in which sample/hold circuits were embedded to generate fluctuation-suppressed outputs in the previous study [1]. The applications of this silicon retina, however, are limited because of a low spatial resolution and computational variability. In this paper, we have fabricated a multichip silicon retina in which the functional network circuits are divided into two chips: the photoreceptor network chip (P chip) and the horizontal cell network chip (H chip). The output images of the P chip are transferred to the H chip with analog voltages through the line-parallel transfer bus. The sample/hold circuits embedded in the P and H chips compensate for the pattern noise generated on the circuits, including the analog communication pathway. Using the multichip silicon retina together with an off-chip differential amplifier, spatial filtering of the image with an odd- and an even-symmetric orientation selective receptive fields was carried out in real time. The analog data transfer method in the present multichip silicon retina is useful to design analog neuromorphic multichip systems that mimic the hierarchical structure of neuronal networks in the visual system.

 18. Attenuation of Thermal Neutrons by Crystalline Silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adib, M.; Habib, N.; Ashry, A.; Fathalla, M.

  2002-01-01

  A simple formula is given which allows to calculate the contribution of the total neutron cross - section including the Bragg scattering from different (hkt) planes to the neutron * transmission through a solid crystalline silicon. The formula takes into account the silicon form of poly or mono crystals and its parameters. A computer program DSIC was developed to provide the required calculations. The calculated values of the total neutron cross-section of perfect silicon crystal at room and liquid nitrogen temperatures were compared with the experimental ones. The obtained agreement shows that the simple formula fits the experimental data with sufficient accuracy .A good agreement was also obtained between the calculated and measured values of polycrystalline silicon in the energy range from 5 eV to 500μ eV. The feasibility study on using a poly-crystalline silicon as a cold neutron filter and mono-crystalline as a thermal neutron one is given. The optimum crystal thickness, mosaic spread, temperature and cutting plane for efficiently transmitting the thermal reactor neutrons, while rejecting both fast neutrons and gamma rays accompanying the thermal ones for the mono crystalline silicon are also given

 19. Tunable, antibacterial activity of silicone polyether surfactants.

  Science.gov (United States)

  Khan, Madiha F; Zepeda-Velazquez, Laura; Brook, Michael A

  2015-08-01

  Silicone surfactants are used in a variety of applications, however, limited data is available on the relationship between surfactant structure and biological activity. A series of seven nonionic, silicone polyether surfactants with known structures was tested for in vitro antibacterial activity against Escherichia coli BL21. The compounds varied in their hydrophobic head, comprised of branched silicone structures with 3-10 siloxane linkages and, in two cases, phenyl substitution, and hydrophilic tail of 8-44 poly(ethylene glycol) units. The surfactants were tested at three concentrations: below, at, and above their Critical Micelle Concentrations (CMC) against 5 concentrations of E. coli BL21 in a three-step assay comprised of a 14-24h turbidometric screen, a live-dead stain and viable colony counts. The bacterial concentration had little effect on antibacterial activity. For most of the surfactants, antibacterial activity was higher at concentrations above the CMC. Surfactants with smaller silicone head groups had as much as 4 times the bioactivity of surfactants with larger groups, with the smallest hydrophobe exhibiting potency equivalent to sodium dodecyl sulfate (SDS). Smaller PEG chains were similarly associated with higher potency. These data link lower micelle stability and enhanced permeability of smaller silicone head groups to antibacterial activity. The results demonstrate that simple manipulation of nonionic silicone polyether structure leads to significant changes in antibacterial activity. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Photonic Crystal Sensors Based on Porous Silicon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Pacholski

  2013-04-01

  Full Text Available Porous silicon has been established as an excellent sensing platform for the optical detection of hazardous chemicals and biomolecular interactions such as DNA hybridization, antigen/antibody binding, and enzymatic reactions. Its porous nature provides a high surface area within a small volume, which can be easily controlled by changing the pore sizes. As the porosity and consequently the refractive index of an etched porous silicon layer depends on the electrochemial etching conditions photonic crystals composed of multilayered porous silicon films with well-resolved and narrow optical reflectivity features can easily be obtained. The prominent optical response of the photonic crystal decreases the detection limit and therefore increases the sensitivity of porous silicon sensors in comparison to sensors utilizing Fabry-Pérot based optical transduction. Development of porous silicon photonic crystal sensors which allow for the detection of analytes by the naked eye using a simple color change or the fabrication of stacked porous silicon photonic crystals showing two distinct optical features which can be utilized for the discrimination of analytes emphasize its high application potential.

 1. Photonic Crystal Sensors Based on Porous Silicon

  Science.gov (United States)

  Pacholski, Claudia

  2013-01-01

  Porous silicon has been established as an excellent sensing platform for the optical detection of hazardous chemicals and biomolecular interactions such as DNA hybridization, antigen/antibody binding, and enzymatic reactions. Its porous nature provides a high surface area within a small volume, which can be easily controlled by changing the pore sizes. As the porosity and consequently the refractive index of an etched porous silicon layer depends on the electrochemial etching conditions photonic crystals composed of multilayered porous silicon films with well-resolved and narrow optical reflectivity features can easily be obtained. The prominent optical response of the photonic crystal decreases the detection limit and therefore increases the sensitivity of porous silicon sensors in comparison to sensors utilizing Fabry-Pérot based optical transduction. Development of porous silicon photonic crystal sensors which allow for the detection of analytes by the naked eye using a simple color change or the fabrication of stacked porous silicon photonic crystals showing two distinct optical features which can be utilized for the discrimination of analytes emphasize its high application potential. PMID:23571671

 2. Intravitreal properties of porous silicon photonic crystals

  Science.gov (United States)

  Cheng, L; Anglin, E; Cunin, F; Kim, D; Sailor, M J; Falkenstein, I; Tammewar, A; Freeman, W R

  2009-01-01

  Aim To determine the suitability of porous silicon photonic crystals for intraocular drug-delivery. Methods A rugate structure was electrochemically etched into a highly doped p-type silicon substrate to create a porous silicon film that was subsequently removed and ultrasonically fractured into particles. To stabilise the particles in aqueous media, the silicon particles were modified by surface alkylation (using thermal hydrosilylation) or by thermal oxidation. Unmodified particles, hydrosilylated particles and oxidised particles were injected into rabbit vitreous. The stability and toxicity of each type of particle were studied by indirect ophthalmoscopy, biomicroscopy, tonometry, electroretinography (ERG) and histology. Results No toxicity was observed with any type of the particles during a period of >4 months. Surface alkylation led to dramatically increased intravitreal stability and slow degradation. The estimated vitreous half-life increased from 1 week (fresh particles) to 5 weeks (oxidised particles) and to 16 weeks (hydrosilylated particles). Conclusion The porous silicon photonic crystals showed good biocompatibility and may be used as an intraocular drug-delivery system. The intravitreal injectable porous silicon photonic crystals may be engineered to host a variety of therapeutics and achieve controlled drug release over long periods of time to treat chronic vitreoretinal diseases. PMID:18441177

 3. High-density oxidized porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gharbi, Ahmed; Souifi, Abdelkader; Remaki, Boudjemaa; Halimaoui, Aomar; Bensahel, Daniel

  2012-01-01

  We have studied oxidized porous silicon (OPS) properties using Fourier transform infraRed (FTIR) spectroscopy and capacitance–voltage C–V measurements. We report the first experimental determination of the optimum porosity allowing the elaboration of high-density OPS insulators. This is an important contribution to the research of thick integrated electrical insulators on porous silicon based on an optimized process ensuring dielectric quality (complete oxidation) and mechanical and chemical reliability (no residual pores or silicon crystallites). Through the measurement of the refractive indexes of the porous silicon (PS) layer before and after oxidation, one can determine the structural composition of the OPS material in silicon, air and silica. We have experimentally demonstrated that a porosity approaching 56% of the as-prepared PS layer is required to ensure a complete oxidation of PS without residual silicon crystallites and with minimum porosity. The effective dielectric constant values of OPS materials determined from capacitance–voltage C–V measurements are discussed and compared to FTIR results predictions. (paper)

 4. Release of low molecular weight silicones and platinum from silicone breast implants.

  Science.gov (United States)

  Lykissa, E D; Kala, S V; Hurley, J B; Lebovitz, R M

  1997-12-01

  We have conducted a series of studies addressing the chemical composition of silicone gels from breast implants as well as the diffusion of low molecular weight silicones (LM-silicones) and heavy metals from intact implants into various surrounding media, namely, lipid-rich medium (soy oil), aqueous tissue culture medium (modified Dulbecco's medium, DMEM), or an emulsion consisting of DMEM plus 10% soy oil. LM-silicones in both implants and surrounding media were detected and quantitated using gas chromatography (GC) coupled with atomic emission (GC-AED) as well as mass spectrometric (GC/MS) detectors, which can detect silicones in the nanogram range. Platinum, a catalyst used in the preparation of silicone gels, was detected and quantitated using inductive argon-coupled plasma/mass spectrometry (ICP-MS), which can detect platinum in the parts per trillion range. Our results indicate that GC-detectable low molecular weight silicones contribute approximately 1-2% to the total gel mass and consist predominantly of cyclic and linear poly-(dimethylsiloxanes) ranging from 3 to 20 siloxane [(CH3)2-Si-O] units (molecular weight 200-1500). Platinum can be detected in implant gels at levels of approximately 700 micrograms/kg by ICP-MS. The major component of implant gels appears to be high molecular weight silicone polymers (HM-silicones) too large to be detected by GC. However, these HM-silicones can be converted almost quantitatively (80% by mass) to LM-silicones by heating implant gels at 150-180 degrees C for several hours. We also studied the rates at which LM-silicones and platinum leak through the intact implant outer shell into the surrounding media under a variety of conditions. Leakage of silicones was greatest when the surrounding medium was lipid-rich, and up to 10 mg/day LM-silicones was observed to diffuse into a lipid-rich medium per 250 g of implant at 37 degrees C. This rate of leakage was maintained over a 7-day experimental period. Similarly, platinum was

 5. CHARACTERIZATION OF THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF SILICON-SILICON DIOXIDE INTERFACE USING PROBE ELECTROMETRY METHODS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. А. Pilipenko

  2017-01-01

  Full Text Available Introduction of submicron design standards into microelectronic industry and a decrease of the gate dielectric thickness raise the importance of the analysis of microinhomogeneities in the silicon-silicon dioxide system. However, there is very little to no information on practical implementation of probe electrometry methods, and particularly scanning Kelvin probe method, in the interoperational control of real semiconductor manufacturing process. The purpose of the study was the development of methods for nondestructive testing of semiconductor wafers based on the determination of electrophysical properties of the silicon-silicon dioxide interface and their spatial distribution over wafer’s surface using non-contact probe electrometry methods.Traditional C-V curve analysis and scanning Kelvin probe method were used to characterize silicon- silicon dioxide interface. The samples under testing were silicon wafers of KEF 4.5 and KDB 12 type (orientation <100>, diameter 100 mm.Probe electrometry results revealed uniform spatial distribution of wafer’s surface potential after its preliminary rapid thermal treatment. Silicon-silicon dioxide electric potential values were also higher after treatment than before it. This potential growth correlates with the drop in interface charge density. At the same time local changes in surface potential indicate changes in surface layer structure.Probe electrometry results qualitatively reflect changes of interface charge density in silicon-silicon dioxide structure during its technological treatment. Inhomogeneities of surface potential distribution reflect inhomogeneity of damaged layer thickness and can be used as a means for localization of interface treatment defects.

 6. Photonic integration and photonics-electronics convergence on silicon platform

  CERN Document Server

  Liu, Jifeng; Baba, Toshihiko; Vivien, Laurent; Xu, Dan-Xia

  2015-01-01

  Silicon photonics technology, which has the DNA of silicon electronics technology, promises to provide a compact photonic integration platform with high integration density, mass-producibility, and excellent cost performance. This technology has been used to develop and to integrate various photonic functions on silicon substrate. Moreover, photonics-electronics convergence based on silicon substrate is now being pursued. Thanks to these features, silicon photonics will have the potential to be a superior technology used in the construction of energy-efficient cost-effective apparatuses for various applications, such as communications, information processing, and sensing. Considering the material characteristics of silicon and difficulties in microfabrication technology, however, silicon by itself is not necessarily an ideal material. For example, silicon is not suitable for light emitting devices because it is an indirect transition material. The resolution and dynamic range of silicon-based interference de...

 7. Strained silicon as a new electro-optic material

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Rune Shim; Andersen, Karin Nordström; Borel, Peter Ingo

  2006-01-01

  For decades, silicon has been the material of choice for mass fabrication of electronics. This is in contrast to photonics, where passive optical components in silicon have only recently been realized1, 2. The slow progress within silicon optoelectronics, where electronic and optical...... functionalities can be integrated into monolithic components based on the versatile silicon platform, is due to the limited active optical properties of silicon3. Recently, however, a continuous-wave Raman silicon laser was demonstrated4; if an effective modulator could also be realized in silicon, data...... processing and transmission could potentially be performed by all-silicon electronic and optical components. Here we have discovered that a significant linear electro-optic effect is induced in silicon by breaking the crystal symmetry. The symmetry is broken by depositing a straining layer on top...

 8. Passivating electron contact based on highly crystalline nanostructured silicon oxide layers for silicon solar cells

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuckelberger, J.; Nogay, G.; Wyss, P.; Jeangros, Q.; Allebe, Ch.; Debrot, F.; Niquille, X.; Ledinský, Martin; Fejfar, Antonín; Despeisse, M.; Haug, F.J.; Löper, P.; Ballif, C.

  2016-01-01

  Roč. 158, Dec (2016), s. 2-10 ISSN 0927-0248 R&D Projects: GA MŠk LM2015087 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : surface passivation * passivating contact * nanostructure * silicon oxide * nanocrystalline * microcrystalline * poly-silicon * crystallization * Raman * transmission line measurement Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 4.784, year: 2016

 9. Phosphorus-doped Amorphous Silicon Nitride Films Applied to Crystalline Silicon Solar Cells

  NARCIS (Netherlands)

  Feinäugle, Matthias

  2008-01-01

  The Photovoltaics Group at the Universitat Politècnica de Catalunya is investigating silicon carbide (SiC) for the electronic passivation of the surface of crystalline silicon solar cells. The doping of SiC passivation layers with phosphorus resulted in a clear improvement of the minority carrier

 10. Silicon oxide nanoimprint stamp fabrication by edge lithography reinforced with silicon nitride

  NARCIS (Netherlands)

  Zhao, Yiping; Berenschot, Johan W.; de Boer, Meint J.; Jansen, Henricus V.; Tas, Niels Roelof; Huskens, Jurriaan; Elwenspoek, Michael Curt

  2007-01-01

  The fabrication of silicon oxide nanoimprint stamp employing edge lithography in combination with silicon nitride deposition is presented. The fabrication process is based on conventional photolithography an weg etching methods. Nanoridges with width dimension of sub-20 nm were fabricated by edge

 11. Fabrication of a silicon oxide stamp by edge lithography reinforced with silicon nitride for nanoimprint lithography

  NARCIS (Netherlands)

  Zhao, Yiping; Berenschot, Johan W.; de Boer, M.; de Boer, Meint J.; Jansen, Henricus V.; Tas, Niels Roelof; Huskens, Jurriaan; Elwenspoek, Michael Curt

  2008-01-01

  The fabrication of a stamp reinforced with silicon nitride is presented for its use in nanoimprint lithography. The fabrication process is based on edge lithography using conventional optical lithography and wet anisotropic etching of 110 silicon wafers. SiO2 nano-ridges of 20 nm in width were

 12. Amorphous silicon rich silicon nitride optical waveguides for high density integrated optics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipp, Hugh T.; Andersen, Karin Nordström; Svendsen, Winnie Edith

  2004-01-01

  Amorphous silicon rich silicon nitride optical waveguides clad in silica are presented as a high-index contrast platform for high density integrated optics. Performance of different cross-sectional geometries have been measured and are presented with regards to bending loss and insertion loss...

 13. Development of Doped Microcrystalline Silicon Oxide and its Application to Thin‑Film Silicon Solar Cells

  NARCIS (Netherlands)

  Lambertz, A.

  2015-01-01

  The aim of the present study is the development of doped microcrystalline silicon oxide (µc‑SiOx:H) alloys and its application in thin‑film silicon solar cells. The doped µc‑SiOx:H material was prepared from carbon dioxide (CO2), silane (SiH4), hydrogen (H2) gas mixtures using plasma enhanced

 14. Modification of silicon nitride and silicon carbide surfaces for food and biosensor applications

  NARCIS (Netherlands)

  Rosso, M.

  2009-01-01

  Silicon-rich silicon nitride (SixN4, x > 3) is a robust insulating material widely used for the coating of microdevices: its high chemical and mechanical inertness make it a material of choice for the reinforcement of fragile microstructures (e.g. suspended microcantilevers, micro-fabricated

 15. Vapor Pressure and Evaporation Coefficient of Silicon Monoxide over a Mixture of Silicon and Silica

  Science.gov (United States)

  Ferguson, Frank T.; Nuth, Joseph A., III

  2012-01-01

  The evaporation coefficient and equilibrium vapor pressure of silicon monoxide over a mixture of silicon and vitreous silica have been studied over the temperature range (1433 to 1608) K. The evaporation coefficient for this temperature range was (0.007 plus or minus 0.002) and is approximately an order of magnitude lower than the evaporation coefficient over amorphous silicon monoxide powder and in general agreement with previous measurements of this quantity. The enthalpy of reaction at 298.15 K for this reaction was calculated via second and third law analyses as (355 plus or minus 25) kJ per mol and (363.6 plus or minus 4.1) kJ per mol respectively. In comparison with previous work with the evaporation of amorphous silicon monoxide powder as well as other experimental measurements of the vapor pressure of silicon monoxide gas over mixtures of silicon and silica, these systems all tend to give similar equilibrium vapor pressures when the evaporation coefficient is correctly taken into account. This provides further evidence that amorphous silicon monoxide is an intimate mixture of small domains of silicon and silica and not strictly a true compound.

 16. Reprogramming hMSCs morphology with silicon/porous silicon geometric micro-patterns.

  Science.gov (United States)

  Ynsa, M D; Dang, Z Y; Manso-Silvan, M; Song, J; Azimi, S; Wu, J F; Liang, H D; Torres-Costa, V; Punzon-Quijorna, E; Breese, M B H; Garcia-Ruiz, J P

  2014-04-01

  Geometric micro-patterned surfaces of silicon combined with porous silicon (Si/PSi) have been manufactured to study the behaviour of human Mesenchymal Stem Cells (hMSCs). These micro-patterns consist of regular silicon hexagons surrounded by spaced columns of silicon equilateral triangles separated by PSi. The results show that, at an early culture stage, the hMSCs resemble quiescent cells on the central hexagons with centered nuclei and actin/β-catenin and a microtubules network denoting cell adhesion. After 2 days, hMSCs adapted their morphology and cytoskeleton proteins from cell-cell dominant interactions at the center of the hexagonal surface. This was followed by an intermediate zone with some external actin fibres/β-catenin interactions and an outer zone where the dominant interactions are cell-silicon. Cells move into silicon columns to divide, migrate and communicate. Furthermore, results show that Runx2 and vitamin D receptors, both specific transcription factors for skeleton-derived cells, are expressed in cells grown on micropatterned silicon under all observed circumstances. On the other hand, non-phenotypic alterations are under cell growth and migration on Si/PSi substrates. The former consideration strongly supports the use of micro-patterned silicon surfaces to address pending questions about the mechanisms of human bone biogenesis/pathogenesis and the study of bone scaffolds.

 17. The ATLAS Silicon Microstrip Tracker

  CERN Document Server

  Haefner, Petra

  2010-01-01

  In December 2009 the ATLAS experiment at the CERN Large Hadron Collider (LHC) recorded the first proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 900 GeV. This was followed by collisions at the unprecedented energy of 7 TeV in March 2010. The SemiConductor Tracker (SCT) is a precision tracking device in ATLAS made up from silicon micro-strip detectors processed in the planar p-in-n technology. The signal from the strips is processed in the front-end ASICs working in binary readout mode. Data is transferred to the off-detector readout electronics via optical fibers. The completed SCT has been installed inside the ATLAS experiment. Since then the detector was operated for two years under realistic conditions. Calibration data has been taken and analysed to determine the performance of the system. In addition, extensive commissioning with cosmic ray events has been performed both with and without magnetic field. The sensor behaviour in magnetic field was studied by measurements of the Lorentz angle. After ...

 18. Modeling crosstalk in silicon photomultipliers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gallego, L; Rosado, J; Blanco, F; Arqueros, F

  2013-01-01

  Optical crosstalk seriously limits the photon-counting resolution of silicon photomultipliers. In this work, realistic analytical models to describe the crosstalk effects on the response of these photodetectors are presented and compared with experimental data. The proposed models are based on the hypothesis that each pixel of the array has a finite number of available neighboring pixels to excite via crosstalk. Dead-time effects and geometrical aspects of the propagation of crosstalk between neighbors are taken into account in the models for different neighborhood configurations. Simple expressions to account for crosstalk effects on the pulse-height spectrum as well as to evaluate the excess noise factor due to crosstalk are also given. Dedicated measurements were carried out under both dark-count conditions and pulsed illumination. Moreover, the influence of afterpulsing on the measured pulse-height spectrum was studied, and a measurement of the recovery time of pixels was reported. High-resolution pulse-height spectra were obtained by means of a detailed waveform analysis, and the results have been used to validate our crosstalk models.

 19. Packagings in the silicon era

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beone, G.; Mione, A.; Orsini, A.; Forasassi, G.

  1993-01-01

  ENEA is studying, with the collaboration of the DCMN of the Pisa University, a new packaging to collect wastes in various facilities while proceeding to find a final disposal. Following a survey on the wastes that could be transported in the future, it was agreed to design a packaging able to contain an industrial drum, with a maximum capacity of 220 litres and a total weight less than 4000 N, previously filled with solid wastes in bulk or in a solid binding material. The packaging, to be approved as a Type B in agreement with the IAEA Regulations, will be useful to transport not only radioactive wastes but any kind of dangerous goods and also those not in agreement with the UNO Regulations. The 1/2 scale model of the packaging is formed by two concentric vessels of mild steel obtained by welding commercial shells to cylindrical walls and joined through a flange. The new packaging under development presents features that seem to be proper for its envisaged waste collection main use such as construction simplicity, relatively low cost, time and use endurance, low maintenance requirements. The design analysis and testing program ongoing at present allowed for the preliminary definition of the packaging geometry and confirmed the necessity of further investigations in some key areas as the determination of actual behaviour of the silicon foam, used as energy absorbing/thermal insulating material, in the specific conditions of interest. (J.P.N.)

 20. Simulation of Silicon Photomultiplier Signals

  Science.gov (United States)

  Seifert, Stefan; van Dam, Herman T.; Huizenga, Jan; Vinke, Ruud; Dendooven, Peter; Lohner, Herbert; Schaart, Dennis R.

  2009-12-01

  In a silicon photomultiplier (SiPM), also referred to as multi-pixel photon counter (MPPC), many Geiger-mode avalanche photodiodes (GM-APDs) are connected in parallel so as to combine the photon counting capabilities of each of these so-called microcells into a proportional light sensor. The discharge of a single microcell is relatively well understood and electronic models exist to simulate this process. In this paper we introduce an extended model that is able to simulate the simultaneous discharge of multiple cells. This model is used to predict the SiPM signal in response to fast light pulses as a function of the number of fired cells, taking into account the influence of the input impedance of the SiPM preamplifier. The model predicts that the electronic signal is not proportional to the number of fired cells if the preamplifier input impedance is not zero. This effect becomes more important for SiPMs with lower parasitic capacitance (which otherwise is a favorable property). The model is validated by comparing its predictions to experimental data obtained with two different SiPMs (Hamamatsu S10362-11-25u and Hamamatsu S10362-33-25c) illuminated with ps laser pulses. The experimental results are in good agreement with the model predictions.

 1. Aspects of silicon bulk lifetimes

  Science.gov (United States)

  Landsberg, P. T.

  1985-01-01

  The best lifetimes attained for bulk crytalline silicon as a function of doping concentrations are analyzed. It is assumed that the dopants which set the Fermi level do not contribute to the recombination traffic which is due to the unknown defect. This defect is assumed to have two charge states: neutral and negative, the neutral defect concentration is frozen-in at some temperature T sub f. The higher doping concentrations should include the band-band Auger effect by using a generalization of the Shockley-Read-Hall (SRH) mechanism. The generalization of the SRH mechanism is discussed. This formulation gives a straightforward procedure for incorporating both band-band and band-trap Auger effects in the SRH procedure. Two related questions arise in this context: (1) it may sometimes be useful to write the steady-state occupation probability of the traps implied by SRH procedure in a form which approximates to the Fermi-Dirac distribution; and (2) the effect on the SRH mechanism of spreading N sub t levels at one energy uniformly over a range of energies is discussed.

 2. Synthesis of Novel Reactive Disperse Silicon-Containing Dyes and Their Coloring Properties on Silicone Rubbers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ning Yu

  2018-01-01

  Full Text Available Novel red and purple reactive disperse silicon-containing dyes were designed and synthesized using p-nitroaniline and 6-bromo-2,4-dinitro-aniline as diazonium components, the first condensation product of cyanuric chloride and 3-(N,N-diethylamino-aniline as coupling component, and 3-aminopropylmethoxydimethylsilane, 3-aminopropylmethyldimethoxysilane, and 3-aminopropyltrimethoxysilane as silicone reactive agents. These dyes were characterized by UV-Vis, 1H-NMR, FT-IR, and MS. The obtained reactive disperse silicon-containing dyes were used to color silicone rubbers and the color fastness of the dyes were evaluated. The dry/wet rubbing and washing fastnesses of these dyes all reached 4–5 grade and the sublimation fastness was also above 4 grade, indicating outstanding performance in terms of color fastness. Such colored silicone rubbers showed bright and rich colors without affecting its static mechanical properties.

 3. The dark side of silicon energy efficient computing in the dark silicon era

  CERN Document Server

  Liljeberg, Pasi; Hemani, Ahmed; Jantsch, Axel; Tenhunen, Hannu

  2017-01-01

  This book presents the state-of-the art of one of the main concerns with microprocessors today, a phenomenon known as "dark silicon". Readers will learn how power constraints (both leakage and dynamic power) limit the extent to which large portions of a chip can be powered up at a given time, i.e. how much actual performance and functionality the microprocessor can provide. The authors describe their research toward the future of microprocessor development in the dark silicon era, covering a variety of important aspects of dark silicon-aware architectures including design, management, reliability, and test. Readers will benefit from specific recommendations for mitigating the dark silicon phenomenon, including energy-efficient, dedicated solutions and technologies to maximize the utilization and reliability of microprocessors. Enables readers to understand the dark silicon phenomenon and why it has emerged, including detailed analysis of its impacts; Presents state-of-the-art research, as well as tools for mi...

 4. The silicon vertex tracker for star and future applications of silicon drift detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bellwied, Rene

  2001-01-01

  The Silicon Vertex Tracker (SVT) for the STAR experiment at the Relativistic Heavy Ion Collider at Brookhaven National Laboratory has recently been completed and installed. First data were taken in July 2001. The SVT is based on a novel semi-conductor technology called Silicon Drift Detectors. 216 large area (6 by 6 cm) Silicon wafers were employed to build a three barrel device capable of vertexing and tracking in a high occupancy environment. Its intrinsic radiation hardness, its operation at room temperature and its excellent position resolution (better than 20 micron) in two dimensions with a one dimensional detector readout, make this technology very robust and inexpensive and thus a viable alternative to CCD, Silicon pixel and Silicon strip detectors in a variety of applications from fundamental research in high-energy and nuclear physics to astrophysics to medical imaging. I will describe the development that led to the STAR-SVT, its performance and possible applications for the near future

 5. Graphitized silicon carbide microbeams: wafer-level, self-aligned graphene on silicon wafers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cunning, Benjamin V; Ahmed, Mohsin; Mishra, Neeraj; Kermany, Atieh Ranjbar; Iacopi, Francesca; Wood, Barry

  2014-01-01

  Currently proven methods that are used to obtain devices with high-quality graphene on silicon wafers involve the transfer of graphene flakes from a growth substrate, resulting in fundamental limitations for large-scale device fabrication. Moreover, the complex three-dimensional structures of interest for microelectromechanical and nanoelectromechanical systems are hardly compatible with such transfer processes. Here, we introduce a methodology for obtaining thousands of microbeams, made of graphitized silicon carbide on silicon, through a site-selective and wafer-scale approach. A Ni-Cu alloy catalyst mediates a self-aligned graphitization on prepatterned SiC microstructures at a temperature that is compatible with silicon technologies. The graphene nanocoating leads to a dramatically enhanced electrical conductivity, which elevates this approach to an ideal method for the replacement of conductive metal films in silicon carbide-based MEMS and NEMS devices. (paper)

 6. "Silicon millefeuille": From a silicon wafer to multiple thin crystalline films in a single step

  Science.gov (United States)

  Hernández, David; Trifonov, Trifon; Garín, Moisés; Alcubilla, Ramon

  2013-04-01

  During the last years, many techniques have been developed to obtain thin crystalline films from commercial silicon ingots. Large market applications are foreseen in the photovoltaic field, where important cost reductions are predicted, and also in advanced microelectronics technologies as three-dimensional integration, system on foil, or silicon interposers [Dross et al., Prog. Photovoltaics 20, 770-784 (2012); R. Brendel, Thin Film Crystalline Silicon Solar Cells (Wiley-VCH, Weinheim, Germany 2003); J. N. Burghartz, Ultra-Thin Chip Technology and Applications (Springer Science + Business Media, NY, USA, 2010)]. Existing methods produce "one at a time" silicon layers, once one thin film is obtained, the complete process is repeated to obtain the next layer. Here, we describe a technology that, from a single crystalline silicon wafer, produces a large number of crystalline films with controlled thickness in a single technological step.

 7. Investigation of the interface region between a porous silicon layer and a silicon substrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Ki-Won; Park, Dae-Kyu; Kim, Young-You; Shin, Hyun-Joon

  2005-01-01

  Atomic force microscopy (AFM) measurement and X-ray diffraction (XRD) analysis were performed to investigate the physical and structural characteristics of the interface region between a porous silicon layer and a silicon substrate. We discovered that, when anodization time was increased under a constant current density, the Si crystallites in the interface region became larger and formed different lattice parameters than observed in the porous silicon layer. Secondary ion mass spectrometry (SIMS) analysis also revealed that the Si was more concentrated in the interface region than in the porous silicon layer. These results were interpreted by the deficiency of the HF solution in reaching to the interface through the pores during the porous silicon formation

 8. FTIR studies of swift silicon and oxygen ion irradiated porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhave, Tejashree M.; Hullavarad, S.S.; Bhoraskar, S.V.; Hegde, S.G.; Kanjilal, D.

  1999-01-01

  Fourier Transform Infrared Spectroscopy has been used to study the bond restructuring in silicon and oxygen irradiated porous silicon. Boron doped p-type (1 1 1) porous silicon was irradiated with 10 MeV silicon and a 14 MeV oxygen ions at different doses ranging between 10 12 and 10 14 ions cm -2 . The yield of PL in porous silicon irradiated samples was observed to increase considerably while in oxygen irradiated samples it was seen to improve only by a small extent for lower doses whereas it decreased for higher doses. The results were interpreted in view of the relative intensities of the absorption peaks associated with O-Si-H and Si-H stretch bonds

 9. Reduced thermal conductivity of isotopically modulated silicon multilayer structures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bracht, H.; Wehmeier, N.; Eon, S.

  2012-01-01

  We report measurements of the thermal conductivity of isotopically modulated silicon that consists of alternating layers of highly enriched silicon-28 and silicon-29. A reduced thermal conductivity of the isotopically modulated silicon compared to natural silicon was measured by means of time......-resolved x-ray scattering. Comparison of the experimental results to numerical solutions of the corresponding heat diffusion equations reveals a factor of three lower thermal conductivity of the isotope structure compared to natural Si. Our results demonstrate that the thermal conductivity of silicon can...

 10. Rectangular-cladding silicon slot waveguide with improved nonlinear performance

  Science.gov (United States)

  Huang, Zengzhi; Huang, Qingzhong; Wang, Yi; Xia, Jinsong

  2018-04-01

  Silicon slot waveguides have great potential in hybrid silicon integration to realize nonlinear optical applications. We propose a rectangular-cladding hybrid silicon slot waveguide. Simulation result shows that, with a rectangular-cladding, the slot waveguide can be formed by narrower silicon strips, so the two-photon absorption (TPA) loss in silicon is decreased. When the cladding material is a nonlinear polymer, the calculated TPA figure of merit (FOMTPA) is 4.4, close to the value of bulk nonlinear polymer of 5.0. This value confirms the good nonlinear performance of rectangular-cladding silicon slot waveguides.

 11. Iron and its complexes in silicon

  Science.gov (United States)

  Istratov, A. A.; Hieslmair, H.; Weber, E. R.

  This article is the first in a series of two reviews on the properties of iron in silicon. It offers a comprehensive of the current state of understanding of fundamental physical properties of iron and its complexes in silicon. The first section of this review discusses the position of iron in the silicon lattice and the electrical properties of interstitial iron. Updated expressions for the solubility and the diffusivity of iron in silicon are presented, and possible explanations for conflicting experimental data obtained by different groups are discussed. The second section of the article considers the electrical and the structural properties of complexes of interstitial iron with shallow acceptors (boron, aluminum, indium, gallium, and thallium), shallow donors (phosphorus and arsenic) and other impurities (gold, silver, platinum, palladium, zinc, sulfur, oxygen, carbon, and hydrogen). Special attention is paid to the kinetics of iron pairing with shallow acceptors, the dissociation of these pairs, and the metastability of iron-acceptor pairs. The parameters of iron-related defects in silicon are summarized in tables that include more than 30 complexes of iron as detected by electron paramagnetic resonance (EPR) and almost 20 energy levels in the band gap associated with iron. The data presented in this review illustrate the enormous complexing activity of iron, which is attributed to the partial or complete (depending on the temperature and the conductivity type) ionization of iron as well as the high diffusivity of iron in silicon. It is shown that studies of iron in silicon require exceptional cleanliness of experimental facilities and highly reproducible diffusion and temperature ramping (quenching) procedures. Properties of iron that are not yet completely understood and need further research are outlined.

 12. Mechanically flexible optically transparent silicon fabric with high thermal budget devices from bulk silicon (100)

  KAUST Repository

  Hussain, Muhammad Mustafa

  2013-05-30

  Today’s information age is driven by silicon based electronics. For nearly four decades semiconductor industry has perfected the fabrication process of continuingly scaled transistor – heart of modern day electronics. In future, silicon industry will be more pervasive, whose application will range from ultra-mobile computation to bio-integrated medical electronics. Emergence of flexible electronics opens up interesting opportunities to expand the horizon of electronics industry. However, silicon – industry’s darling material is rigid and brittle. Therefore, we report a generic batch fabrication process to convert nearly any silicon electronics into a flexible one without compromising its (i) performance; (ii) ultra-large-scale-integration complexity to integrate billions of transistors within small areas; (iii) state-of-the-art process compatibility, (iv) advanced materials used in modern semiconductor technology; (v) the most widely used and well-studied low-cost substrate mono-crystalline bulk silicon (100). In our process, we make trenches using anisotropic reactive ion etching (RIE) in the inactive areas (in between the devices) of a silicon substrate (after the devices have been fabricated following the regular CMOS process), followed by a dielectric based spacer formation to protect the sidewall of the trench and then performing an isotropic etch to create caves in silicon. When these caves meet with each other the top portion of the silicon with the devices is ready to be peeled off from the bottom silicon substrate. Release process does not need to use any external support. Released silicon fabric (25 μm thick) is mechanically flexible (5 mm bending radius) and the trenches make it semi-transparent (transparency of 7%). © (2013) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.

 13. Mechanically flexible optically transparent silicon fabric with high thermal budget devices from bulk silicon (100)

  KAUST Repository

  Hussain, Muhammad Mustafa; Rojas, Jhonathan Prieto; Sevilla, Galo T.

  2013-01-01

  Today’s information age is driven by silicon based electronics. For nearly four decades semiconductor industry has perfected the fabrication process of continuingly scaled transistor – heart of modern day electronics. In future, silicon industry will be more pervasive, whose application will range from ultra-mobile computation to bio-integrated medical electronics. Emergence of flexible electronics opens up interesting opportunities to expand the horizon of electronics industry. However, silicon – industry’s darling material is rigid and brittle. Therefore, we report a generic batch fabrication process to convert nearly any silicon electronics into a flexible one without compromising its (i) performance; (ii) ultra-large-scale-integration complexity to integrate billions of transistors within small areas; (iii) state-of-the-art process compatibility, (iv) advanced materials used in modern semiconductor technology; (v) the most widely used and well-studied low-cost substrate mono-crystalline bulk silicon (100). In our process, we make trenches using anisotropic reactive ion etching (RIE) in the inactive areas (in between the devices) of a silicon substrate (after the devices have been fabricated following the regular CMOS process), followed by a dielectric based spacer formation to protect the sidewall of the trench and then performing an isotropic etch to create caves in silicon. When these caves meet with each other the top portion of the silicon with the devices is ready to be peeled off from the bottom silicon substrate. Release process does not need to use any external support. Released silicon fabric (25 μm thick) is mechanically flexible (5 mm bending radius) and the trenches make it semi-transparent (transparency of 7%). © (2013) COPYRIGHT Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Downloading of the abstract is permitted for personal use only.

 14. Investigation of silicon/silicon germanium multiple quantum well layers in silicon avalanche photodiodes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Loudon, A.Y.

  2002-01-01

  Silicon single photon avalanche diodes (SPADs) are currently utilised in many single photon counting systems due to their high efficiency, fast response times, low voltage operation and potentially low cost. For fibre based applications however (at wavelengths 1.3 and 1.55μm) and eye-safe wavelength applications (>1.4μm), Si devices are not suitable due to their 1.1μm absorption edge and hence greatly reduced absorption above this wavelength. InGaAs/InP or Ge SPADs absorb at these longer wavelengths, but both require cryogenic cooling for low noise operation and III-V integration with conventional Si circuitry is difficult. Si/SiGe is currently attracting great interest for optoelectronic applications and attempts to combine Si avalanche photodiodes with Si/SiGe multiple quantum well absorbing layers have been successful. Here, an effort to utilise this material system has shown an improvement in photon counting efficiency above 1.1μm of more than 30 times compared to an all-Si control device. In addition to its longer wavelength response, this Si/SiGe device has room temperature operation, low cost fabrication and is compatible with conventional Si circuitry. (author)

 15. Electrical properties of pressure quenched silicon by thermal spraying

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tan, S.Y.; Gambino, R.J.; Sampath, S.; Herman, H.

  2007-01-01

  High velocity thermal spray deposition of polycrystalline silicon film onto single crystal substrates, yields metastable high pressure forms of silicon in nanocrystalline form within the deposit. The phases observed in the deposit include hexagonal diamond-Si, R-8, BC-8 and Si-IX. The peculiar attribute of this transformation is that it occurs only on orientation silicon substrate. The silicon deposits containing the high pressure phases display a substantially higher electrical conductivity. The resistivity profile of the silicon deposit containing shock induced metastable silicon phases identified by X-ray diffraction patterns. The density of the pressure induced polymorphic silicon is higher at deposit/substrate interface. A modified two-layer model is presented to explain the resistivity of the deposit impacted by the pressure induced polymorphic silicon generated by the thermal spraying process. The pressure quenched silicon deposits on the p - silicon substrate, with or without metastable phases, display the barrier potential of about 0.72 eV. The measured hall mobility value of pressure quenched silicon deposits is in the range of polycrystalline silicon. The significance of this work lies in the fact that the versatility of thermal spray may enable applications of these high pressure forms of silicon

 16. X-ray and scanning electron microscopic investigation of porous silicon and silicon epitaxial layers grown on porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wierzchowski, W.; Pawlowska, M.; Nossarzewska-Orlowska, E.; Brzozowski, A.; Wieteska, K.; Graeff, W.

  1998-01-01

  The 1 to 5 μm thick layers of porous silicon and epitaxial layers grown on porous silicon were studied by means of X-ray diffraction methods, realised with a wide use of synchrotron source and scanning microscopy. The results of x-ray investigation pointed the difference of lateral periodicity between the porous layer and the substrate. It was also found that the deposition of epitaxial layer considerably reduced the coherence of porous fragments. A number of interface phenomena was also observed in section and plane wave topographs. The scanning electron microscopic investigation of cleavage faces enabled direct evaluation of porous layer thickness and revealed some details of their morphology. The scanning observation of etched surfaces of epitaxial layers deposited on porous silicon revealed dislocations and other defects not reasonable in the X-ray topographs. (author)

 17. Metallization of DNA on silicon surface

  International Nuclear Information System (INIS)

  Puchkova, Anastasiya Olegovna; Sokolov, Petr; Petrov, Yuri Vladimirovich; Kasyanenko, Nina Anatolievna

  2011-01-01

  New simple way for silver deoxyribonucleic acid (DNA)-based nanowires preparation on silicon surface was developed. The electrochemical reduction of silver ions fixed on DNA molecule provides the forming of tightly matched zonate silver clusters. Highly homogeneous metallic clusters have a size about 30 nm. So the thickness of nanowires does not exceed 30–50 nm. The surface of n-type silicon monocrystal is the most convenient substrate for this procedure. The comparative analysis of DNA metallization on of n-type silicon with a similar way for nanowires fabrication on p-type silicon, freshly cleaved mica, and glass surface shows the advantage of n-type silicon, which is not only the substrate for DNA fixation but also the source of electrons for silver reduction. Images of bound DNA molecules and fabricated nanowires have been obtained using an atomic force microscope and a scanning ion helium microscope. DNA interaction with silver ions in a solution was examined by the methods of ultraviolet spectroscopy and circular dichroism.

 18. Stretchable and foldable silicon-based electronics

  KAUST Repository

  Cavazos Sepulveda, Adrian Cesar

  2017-03-30

  Flexible and stretchable semiconducting substrates provide the foundation for novel electronic applications. Usually, ultra-thin, flexible but often fragile substrates are used in such applications. Here, we describe flexible, stretchable, and foldable 500-μm-thick bulk mono-crystalline silicon (100) “islands” that are interconnected via extremely compliant 30-μm-thick connectors made of silicon. The thick mono-crystalline segments create a stand-alone silicon array that is capable of bending to a radius of 130 μm. The bending radius of the array does not depend on the overall substrate thickness because the ultra-flexible silicon connectors are patterned. We use fracture propagation to release the islands. Because they allow for three-dimensional monolithic stacking of integrated circuits or other electronics without any through-silicon vias, our mono-crystalline islands can be used as a “more-than-Moore” strategy and to develop wearable electronics that are sufficiently robust to be compatible with flip-chip bonding.

 19. EDITORIAL: Special issue on silicon photonics

  Science.gov (United States)

  Reed, Graham; Paniccia, Mario; Wada, Kazumi; Mashanovich, Goran

  2008-06-01

  The technology now known as silicon photonics can be traced back to the pioneering work of Soref in the mid-1980s (see, for example, Soref R A and Lorenzo J P 1985 Electron. Lett. 21 953). However, the nature of the research conducted today, whilst it builds upon that early work, is unrecognizable in terms of technology metrics such as device efficiency, device data rate and device dimensions, and even in targeted applications areas. Today silicon photonics is still evolving, and is enjoying a period of unprecedented attention in terms of research focus. This has resulted in orders-of-magnitude improvement in device performance over the last few years to levels many thought were impossible. However, despite the existence of the research field for more than two decades, silicon is still regarded as a 'new' optical material, one that is being manipulated and modified to satisfy the requirements of a range of applications. This is somewhat ironic since silicon is one of the best known and most thoroughly studied materials, thanks to the electronics industry that has made silicon its material of choice. The principal reasons for the lack of study of this 'late developer' are that (i) silicon is an indirect bandgap material and (ii) it does not exhibit a linear electro-optic (Pockels) effect. The former condition means that it is difficult to make a laser in silicon based on the intrinsic performance of the material, and consequently, in recent years, researchers have attempted to modify the material to artificially engineer the conditions for lasing to be viable (see, for example, the review text, Jalali B et al 2008 Silicon Lasers in Silicon Photonics: The State of the Art ed G T Reed (New York: Wiley)). The latter condition means that optical modulators are intrinsically less efficient in silicon than in some other materials, particularly when targeting the popular telecommunications wavelengths around 1.55 μm. Therefore researchers have sought alternative

 20. Amorphous silicon detectors in positron emission tomography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Conti, M. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Pisa (Italy) Lawrence Berkeley Lab., CA (USA)); Perez-Mendez, V. (Lawrence Berkeley Lab., CA (USA))

  1989-12-01

  The physics of the detection process is studied and the performances of different Positron Emission Tomography (PET) system are evaluated by theoretical calculation and/or Monte Carlo Simulation (using the EGS code) in this paper, whose table of contents can be summarized as follows: a brief introduction to amorphous silicon detectors and some useful equation is presented; a Tantalum/Amorphous Silicon PET project is studied and the efficiency of the systems is studied by Monte Carlo Simulation; two similar CsI/Amorphous Silicon PET projects are presented and their efficiency and spatial resolution are studied by Monte Carlo Simulation, light yield and time characteristics of the scintillation light are discussed for different scintillators; some experimental result on light yield measurements are presented; a Xenon/Amorphous Silicon PET is presented, the physical mechanism of scintillation in Xenon is explained, a theoretical estimation of total light yield in Xenon and the resulting efficiency is discussed altogether with some consideration of the time resolution of the system; the amorphous silicon integrated electronics is presented, total noise and time resolution are evaluated in each of our applications; the merit parameters {epsilon}{sup 2}{tau}'s are evaluated and compared with other PET systems and conclusions are drawn; and a complete reference list for Xenon scintillation light physics and its applications is presented altogether with the listing of the developed simulation programs.

 1. High damage tolerance of electrochemically lithiated silicon

  Science.gov (United States)

  Wang, Xueju; Fan, Feifei; Wang, Jiangwei; Wang, Haoran; Tao, Siyu; Yang, Avery; Liu, Yang; Beng Chew, Huck; Mao, Scott X.; Zhu, Ting; Xia, Shuman

  2015-01-01

  Mechanical degradation and resultant capacity fade in high-capacity electrode materials critically hinder their use in high-performance rechargeable batteries. Despite tremendous efforts devoted to the study of the electro–chemo–mechanical behaviours of high-capacity electrode materials, their fracture properties and mechanisms remain largely unknown. Here we report a nanomechanical study on the damage tolerance of electrochemically lithiated silicon. Our in situ transmission electron microscopy experiments reveal a striking contrast of brittle fracture in pristine silicon versus ductile tensile deformation in fully lithiated silicon. Quantitative fracture toughness measurements by nanoindentation show a rapid brittle-to-ductile transition of fracture as the lithium-to-silicon molar ratio is increased to above 1.5. Molecular dynamics simulations elucidate the mechanistic underpinnings of the brittle-to-ductile transition governed by atomic bonding and lithiation-induced toughening. Our results reveal the high damage tolerance in amorphous lithium-rich silicon alloys and have important implications for the development of durable rechargeable batteries. PMID:26400671

 2. Amorphous silicon detectors in positron emission tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Conti, M.; Perez-Mendez, V.

  1989-12-01

  The physics of the detection process is studied and the performances of different Positron Emission Tomography (PET) system are evaluated by theoretical calculation and/or Monte Carlo Simulation (using the EGS code) in this paper, whose table of contents can be summarized as follows: a brief introduction to amorphous silicon detectors and some useful equation is presented; a Tantalum/Amorphous Silicon PET project is studied and the efficiency of the systems is studied by Monte Carlo Simulation; two similar CsI/Amorphous Silicon PET projects are presented and their efficiency and spatial resolution are studied by Monte Carlo Simulation, light yield and time characteristics of the scintillation light are discussed for different scintillators; some experimental result on light yield measurements are presented; a Xenon/Amorphous Silicon PET is presented, the physical mechanism of scintillation in Xenon is explained, a theoretical estimation of total light yield in Xenon and the resulting efficiency is discussed altogether with some consideration of the time resolution of the system; the amorphous silicon integrated electronics is presented, total noise and time resolution are evaluated in each of our applications; the merit parameters ε 2 τ's are evaluated and compared with other PET systems and conclusions are drawn; and a complete reference list for Xenon scintillation light physics and its applications is presented altogether with the listing of the developed simulation programs

 3. Stretchable and foldable silicon-based electronics

  KAUST Repository

  Cavazos Sepulveda, Adrian Cesar; Diaz Cordero, M. S.; Carreno, Armando Arpys Arevalo; Nassar, Joanna M.; Hussain, Muhammad Mustafa

  2017-01-01

  Flexible and stretchable semiconducting substrates provide the foundation for novel electronic applications. Usually, ultra-thin, flexible but often fragile substrates are used in such applications. Here, we describe flexible, stretchable, and foldable 500-μm-thick bulk mono-crystalline silicon (100) “islands” that are interconnected via extremely compliant 30-μm-thick connectors made of silicon. The thick mono-crystalline segments create a stand-alone silicon array that is capable of bending to a radius of 130 μm. The bending radius of the array does not depend on the overall substrate thickness because the ultra-flexible silicon connectors are patterned. We use fracture propagation to release the islands. Because they allow for three-dimensional monolithic stacking of integrated circuits or other electronics without any through-silicon vias, our mono-crystalline islands can be used as a “more-than-Moore” strategy and to develop wearable electronics that are sufficiently robust to be compatible with flip-chip bonding.

 4. Porosity-dependent fractal nature of the porous silicon surface

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rahmani, N.; Dariani, R. S., E-mail: dariani@alzahra.ac.ir [Department of Physics, Alzahra University, Tehran, 1993893973 (Iran, Islamic Republic of)

  2015-07-15

  Porous silicon films with porosity ranging from 42% to 77% were fabricated by electrochemical anodization under different current density. We used atomic force microscopy and dynamic scaling theory for deriving the surface roughness profile and processing the topography of the porous silicon layers, respectively. We first compared the topography of bare silicon surface with porous silicon and then studied the effect of the porosity of porous silicon films on their scaling behavior by using their self-affinity nature. Our work demonstrated that silicon compared to the porous silicon films has the highest Hurst parameter, indicating that the formation of porous layer due to the anodization etching of silicon surface leads to an increase of its roughness. Fractal analysis revealed that the evolution of the nanocrystallites’ fractal dimension along with porosity. Also, we found that both interface width and Hurst parameter are affected by the increase of porosity.

 5. Inverted amorphous silicon solar cell utilizing cermet layers

  Science.gov (United States)

  Hanak, Joseph J.

  1979-01-01

  An amorphous silicon solar cell incorporating a transparent high work function metal cermet incident to solar radiation and a thick film cermet contacting the amorphous silicon opposite to said incident surface.

 6. Tin - an unlikely ally for silicon field effect transistors?

  KAUST Repository

  Hussain, Aftab M.; Fahad, Hossain M.; Singh, Nirpendra; Sevilla, Galo T.; Schwingenschlö gl, Udo; Hussain, Muhammad Mustafa

  2014-01-01

  We explore the effectiveness of tin (Sn), by alloying it with silicon, to use SiSn as a channel material to extend the performance of silicon based complementary metal oxide semiconductors. Our density functional theory based simulation shows

 7. Polycrystalline silicon semiconducting material by nuclear transmutation doping

  Science.gov (United States)

  Cleland, John W.; Westbrook, Russell D.; Wood, Richard F.; Young, Rosa T.

  1978-01-01

  A NTD semiconductor material comprising polycrystalline silicon having a mean grain size less than 1000 microns and containing phosphorus dispersed uniformly throughout the silicon rather than at the grain boundaries.

 8. Microencapsulation of silicon cavities using a pulsed excimer laser

  KAUST Repository

  Sedky, Sherif M.; Tawfik, Hani H.; Ashour, Mohamed; Graham, Andrew B.; Provine, John W.; Wang, Qingxiao; Zhang, Xixiang; Howe, Roger T.

  2012-01-01

  This work presents a novel low thermal-budget technique for sealing micromachined cavities in silicon. Cavities are sealed without deposition, similar to the silicon surface-migration sealing process. In contrast to the 1100°C furnace anneal

 9. Failure rates for accelerated acceptance testing of silicon transistors

  Science.gov (United States)

  Toye, C. R.

  1968-01-01

  Extrapolation tables for the control of silicon transistor product reliability have been compiled. The tables are based on a version of the Arrhenius statistical relation and are intended to be used for low- and medium-power silicon transistors.

 10. Method of fabricating porous silicon carbide (SiC)

  Science.gov (United States)

  Shor, Joseph S. (Inventor); Kurtz, Anthony D. (Inventor)

  1995-01-01

  Porous silicon carbide is fabricated according to techniques which result in a significant portion of nanocrystallites within the material in a sub 10 nanometer regime. There is described techniques for passivating porous silicon carbide which result in the fabrication of optoelectronic devices which exhibit brighter blue luminescence and exhibit improved qualities. Based on certain of the techniques described porous silicon carbide is used as a sacrificial layer for the patterning of silicon carbide. Porous silicon carbide is then removed from the bulk substrate by oxidation and other methods. The techniques described employ a two-step process which is used to pattern bulk silicon carbide where selected areas of the wafer are then made porous and then the porous layer is subsequently removed. The process to form porous silicon carbide exhibits dopant selectivity and a two-step etching procedure is implemented for silicon carbide multilayers.

 11. HRTEM analysis of the nanostructure of porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin-Palma, R.J.; Pascual, L.; Landa-Canovas, A.R.; Herrero, P.; Martinez-Duart, J.M.

  2006-01-01

  The nanometric structure of porous silicon makes this material to be very suitable for its use in many different fields, including optoelectronics and biological applications. In the present work, the structure of porous silicon was investigated in detail by means of cross-sectional high-resolution transmission electron microscopy and digital image processing, together with electron energy loss spectroscopy. The structure of the Si/porous silicon interface and that of the silicon nanocrystals that compose porous silicon have been analyzed in detail. A strong strain contrast in the Si/porous silicon interface caused by high stresses was observed. Accordingly, dislocation pairs are found to be a possible mechanism of lattice matching between porous silicon and the Si substrate. Finally, high relative concentration of oxygen in the porous silicon layer was observed, together with low relative electron concentration in the conduction band when compared to Si

 12. Design and Fabrication of Silicon-on-Silicon-Carbide Substrates and Power Devices for Space Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gammon P.M.

  2017-01-01

  Full Text Available A new generation of power electronic semiconductor devices are being developed for the benefit of space and terrestrial harsh-environment applications. 200-600 V lateral transistors and diodes are being fabricated in a thin layer of silicon (Si wafer bonded to silicon carbide (SiC. This novel silicon-on-silicon-carbide (Si/SiC substrate solution promises to combine the benefits of silicon-on-insulator (SOI technology (i.e device confinement, radiation tolerance, high and low temperature performance with that of SiC (i.e. high thermal conductivity, radiation hardness, high temperature performance. Details of a process are given that produces thin films of silicon 1, 2 and 5 μm thick on semi-insulating 4H-SiC. Simulations of the hybrid Si/SiC substrate show that the high thermal conductivity of the SiC offers a junction-to-case temperature ca. 4× less that an equivalent SOI device; reducing the effects of self-heating, and allowing much greater power density. Extensive electrical simulations are used to optimise a 600 V laterally diffused metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (LDMOSFET implemented entirely within the silicon thin film, and highlight the differences between Si/SiC and SOI solutions.

 13. Reduction of absorption loss in multicrystalline silicon via combination of mechanical grooving and porous silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ben Rabha, Mohamed; Mohamed, Seifeddine Belhadj; Dimassi, Wissem; Gaidi, Mounir; Ezzaouia, Hatem; Bessais, Brahim [Laboratoire de Photovoltaique, Centre de Recherches et des Technologies de l' Energie, Technopole de Borj-Cedria, BP 95, 2050 Hammam-Lif (Tunisia)

  2011-03-15

  Surface texturing of silicon wafer is a key step to enhance light absorption and to improve the solar cell performances. While alkaline-texturing of single crystalline silicon wafers was well established, no efficient chemical solution has been successfully developed for multicrystalline silicon wafers. Thus, the use of alternative new methods for effective texturization of multicrystalline silicon is worth to be investigated. One of the promising texturing techniques of multicrystalline silicon wafers is the use of mechanical grooves. However, most often, physical damages occur during mechanical grooves of the wafer surface, which in turn require an additional step of wet processing-removal damage. Electrochemical surface treatment seems to be an adequate solution for removing mechanical damage throughout porous silicon formation. The topography of untreated and porous silicon-treated mechanically textured surface was investigated using scanning electron microscopy (SEM). As a result of the electrochemical surface treatment, the total reflectivity drops to about 5% in the 400-1000 nm wavelength range and the effective minority carrier diffusion length enhances from 190 {mu}m to about 230 {mu}m (copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 14. Silicone rubber band for laparoscopic tubal sterilization.

  Science.gov (United States)

  Ansari, A H; Sealey, R M; Gay, J W; Kang, I

  1977-12-01

  In 1974, Yoon and associates (Am J Obstet Gynecol 120:132, 1974) described a new approach in which laparoscopic tubal occlusion was accomplished by utilizing the silicone rubber band technique. Recognizing the great advantages of the new technique in eliminating potential thermal injury associated with electrocoagulation, the authors have utilized the Yoon silicone rubber band technique in these institutions over the past 20 months. Thus far the procedure has been performed in 304 patients without any major complications. In the hope of eliminating and/or reducing possible pregnancy-failure rates, in 110 cases. In addition to application of the silicone band, the tube within the band was transected with non-electrical Seigler biopsy forceps. This, we believe, should provide an interesting long-term comparative study.

 15. Obtaining of polycrystalline silicon for semiconductor industry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mukashev, F.; Nauryzbaev, M.; Kolesnikov, B.; Ivanov, Y.

  1996-01-01

  The purpose of the project is to create pilot equipment and optimize the process of obtaining polycrystalline silicon on semi-industrial level. In the past several decades, the historical experience in the developing countries has shown that one of the most promising ways to improve the economy,of a country is to establish semiconductor industry. First of all, the results can help increase defense, national security and create industrial production. The silane method, which has been traditionally' used for obtaining technical and polycrystalline silicon, is to obtain and then to pyrolyzed mono-and poly silanes. Although the traditional methods of obtaining silicon hydrides have specific advantages, such as utilizing by-products, they also have clear shortcomings, i.e. either low output of the ultimate product ( through hydrolysis of Mg 2 Si) or high contents of by-products in it or high contents of dissolving vapors (through decomposing Mg 2 Si in non-water solutions)

 16. Ion beam heating of thin silicon membranes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tissot, P.E.; Hart, R.R.

  1993-01-01

  For silicon membranes irradiated by an ion beam in a vacuum environment, such as the masks used for ion beam lithography and the membranes used for thin film self-annealing, the heat transfer modes are radiation and limited conduction through the thin membrane. The radiation component depends on the total hemispherical emissivity which varies with the thickness and temperature of the membrane. A semiempirical correlation for the absorption coefficient of high resistivity silicon was derived and the variation of the total emissivity with temperature was computed for membranes with thicknesses between 0.1 and 10 μm. Based on this result, the temperatures reached during exposure to ion beams of varying intensities were computed. A proper modeling of the emissivity is shown to be important for beam heating of thin silicon membranes. (orig.)

 17. Piezoresistance in p-type silicon revisited

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richter, Jacob; Pedersen, Jesper; Brandbyge, Mads

  2008-01-01

  We calculate the shear piezocoefficient pi44 in p-type Si with a 6×6 k·p Hamiltonian model using the Boltzmann transport equation in the relaxation-time approximation. Furthermore, we fabricate and characterize p-type silicon piezoresistors embedded in a (001) silicon substrate. We find...... to experiments. Finally, we present a fitting function of temperature and acceptor density to the 6×6 model that can be used to predict the piezoresistance effect in p-type silicon. ©2008 American Institute of Physics...... that the relaxation-time model needs to include all scattering mechanisms in order to obtain correct temperature and acceptor density dependencies. The k·p results are compared to results obtained using a recent tight-binding (TB) model. The magnitude of the pi44 piezocoefficient obtained from the TB model...

 18. Black Silicon Solar Cells with Black Ribbons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Rasmus Schmidt; Tang, Peter Torben; Mizushima, Io

  2016-01-01

  We present the combination of mask-less reactive ion etch (RIE) texturing and blackened interconnecting ribbons as a method for obtaining all-black solar panels, while using conventional, front-contacted solar cells. Black silicon made by mask-less reactive ion etching has total, average...... in the range 15.7-16.3%. The KOH-textured reference cell had an efficiency of 17.9%. The combination of black Si and black interconnecting ribbons may result in aesthetic, all-black panels based on conventional, front-contacted silicon solar cells....... reflectance below 0.5% across a 156x156 mm2 silicon (Si) wafer. Black interconnecting ribbons were realized by oxidizing copper resulting in reflectance below 3% in the visible wavelength range. Screen-printed Si solar cells were realized on 156x156 mm2 black Si substrates with resulting efficiencies...

 19. Electrical activation of phosphorus in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goh, K.E.J.; Oberbeck, L.; Simmons, M.Y.; Clark, R.G.

  2003-01-01

  Full text: We present studies of phosphorus δ-doping in silicon with a view to determining the degree of electrical activation of the dopants. These results have a direct consequence for the use of phosphorus as a qubit in a silicon-based quantum computer such as that proposed by Kane. Room temperature and 4 K Hall effect measurements are presented for phosphorus δ-doped layers grown in n-type silicon using two different methods. In the first method, the δ-layer was deposited by a phosphorus effusion cell in an MBE chamber. In the second method, the Si surface was dosed with phosphine gas and then annealed to 550 deg C to incorporate P into the substrate. In both methods, the P δ-doped layer was subsequently encapsulated by ∼25 nm of Si grown epitaxially. We discuss the implications of our results on the fabrication of the Kane quantum computer

 20. Broadband dielectric spectroscopy of oxidized porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Axelrod, Ekaterina; Urbach, Benayahu; Sa'ar, Amir; Feldman, Yuri

  2006-01-01

  Dielectric measurements accompanied by infrared absorption and photoluminescence (PL) spectroscopy were used to investigate the electrical and optical properties of oxidized porous silicon (PS). As opposed to non-oxidized PS, only high temperature relaxation processes could be resolved for oxidized PS. Two relaxation processes have been observed. The first process is related to dc-conductivity that dominates at high temperatures and low frequencies. After subtraction of dc-conductivity we could analyse a second high-temperature relaxation process that is related to interface polarization induced by charge carriers trapped at the host matrix-pore interfaces. We found that, while the main effect of the oxidation on the PL appears to be a size reduction in the silicon nanocrystals that gives rise to a blue shift of the PL spectrum, its main contribution to the dielectric properties turns out to be blocking of transport channels in the host tissue and activation of hopping conductivity between silicon nanocrystals

 1. The CMS all silicon Tracker simulation

  CERN Document Server

  Biasini, Maurizio

  2009-01-01

  The Compact Muon Solenoid (CMS) tracker detector is the world's largest silicon detector with about 201 m$^2$ of silicon strips detectors and 1 m$^2$ of silicon pixel detectors. It contains 66 millions pixels and 10 million individual sensing strips. The quality of the physics analysis is highly correlated with the precision of the Tracker detector simulation which is written on top of the GEANT4 and the CMS object-oriented framework. The hit position resolution in the Tracker detector depends on the ability to correctly model the CMS tracker geometry, the signal digitization and Lorentz drift, the calibration and inefficiency. In order to ensure high performance in track and vertex reconstruction, an accurate knowledge of the material budget is therefore necessary since the passive materials, involved in the readout, cooling or power systems, will create unwanted effects during the particle detection, such as multiple scattering, electron bremsstrahlung and photon conversion. In this paper, we present the CM...

 2. Atomic-layer deposition of silicon nitride

  CERN Document Server

  Yokoyama, S; Ooba, K

  1999-01-01

  Atomic-layer deposition (ALD) of silicon nitride has been investigated by means of plasma ALD in which a NH sub 3 plasma is used, catalytic ALD in which NH sub 3 is dissociated by thermal catalytic reaction on a W filament, and temperature-controlled ALD in which only a thermal reaction on the substrate is employed. The NH sub 3 and the silicon source gases (SiH sub 2 Cl sub 2 or SiCl sub 4) were alternately supplied. For all these methods, the film thickness per cycle was saturated at a certain value for a wide range of deposition conditions. In the catalytic ALD, the selective deposition of silicon nitride on hydrogen-terminated Si was achieved, but, it was limited to only a thin (2SiO (evaporative).

 3. The distribution of silicon on BP Boo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hatzes, A.P.

  1990-01-01

  A version of the Doppler imaging technique which incorporates the principles of maximum entropy reconstruction is used to derive the silicon distribution on the Ap star BP Boo (HR 5857). The method used made it possible to detect an error in the published photometric period and a new value of 1.29557 d was determined. The silicon distribution consists of two depleted spots of unequal area separated by about 180deg in longitude. These spots may coincide with the location of the magnetic poles of the star as in the case of γ 2 Ari. Near the larger of the depleted silicon spots is a spot of enhanced abundance. The unequal area of the depleted spots as well as the close proximity of the enhanced spot to one of the depleted regions suggests the presence of non-axisymmetric magnetic field lines. (author)

 4. Chemical polishing of epitoxial silicon wafer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Osada, Shohei

  1978-01-01

  SSD telescopes are used for the determination of the kind and energy of charged particles produced by nuclear reactions, and are the equipments combining ΔE counters and E counters. The ΔE counter is a thin SSD which is required to be thin and homogeneous enough to get the high resolution of measurement. The SSDs for ΔE counters have so far been obtained by polishing silicon plates mechanically and chemically or by applying electrolytic polishing method on epitaxial silicon wafers, but it was very hard to obtain them. The creative etching equipment and technique developed this time make it possible to obtain thin SSDs for ΔE counters. The outline of the etching equipment and its technique are described in the report. The etching technique applied for the silicon films for ΔE counters with thickness of about 10 μm was able to be experimentally established in this study. (Kobatake, H.)

 5. Compound FDTD method for silicon photonics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abbas Olyaee

  2011-09-01

  Full Text Available Attempt to manufacture photonics devices on silicon requires theoretical and numerical prediction. This essay presents Compound FDTD (C-FDTD method for comprehensive simulation of silicon photonics devices. Although this method is comprehensive, it maintains conventional Yee algorithm. The method involves variation of refractive index due to nonlinear effects. With the help of this simulator, refractive index change due to free-carriers created through two photon absorption and Kerr effect in silicon waveguide is considered. Results indicate how to choose pump pulse shape to optimum operation of active photonics devices. Also conductivity variation of Si waveguide due to change in free-carrier density is studied. By considering variations in conductivity profile, we are able to design better schemes for sweep free carriers away with reverse bias or nonlinear photovoltaic effect for fast devices and Raman amplifiers.

 6. A probe station for testing silicon sensors

  CERN Multimedia

  Ulysse, Fichet

  2017-01-01

  A probe station for testing silicon sensors. The probe station is located inside a dark box that can keep away light during the measurement. The set-up is located in the DSF (Department Silicon Facility). The golden plate is the "chuck" where the sensor is usually placed on. With the help of "manipulators", thin needles can be precisely positioned that can contact the sensor surface. Using these needles and the golden chuck, a high voltage can be applied to the sensor to test its behaviour under high voltage. We will use the silicon sensors that we test here for building prototypes of a highly granular sandwich calorimeter, the CMS HGC (Highly granular Calorimeter) upgrade for High-Luminosity LHC.

 7. The ternary system nickel-boron-silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lugscheider, E.; Reimann, H.; Knotek, O.

  1975-01-01

  The ternary system Nickel-Boron-Silicon was established at 850 0 C by means of X-ray diffraction, metallographic and micro-hardness examinations. The well known binary nickel borides and silicides resp. were confirmed. In the boron-silicon system two binary phases, SiBsub(4-x) with x approximately 0.7 and SiB 6 were found the latter in equilibrium with the β-rhombohedral boron. Confirming the two ternary silicon borides a greater homogeneity range was found for Ni 6 Si 2 B, the phase Nisub(4,6)Si 2 B published by Uraz and Rundqvist can better be described by the formula Nisub(4.29)Si 2 Bsub(1.43). In relation to further investigations we measured melting temperatures in ternary Ni-10 B-Si alloys by differential thermoanalysis. (author)

 8. Silicon Photonics II Components and Integration

  CERN Document Server

  Lockwood, David J

  2011-01-01

  This book is volume II of a series of books on silicon photonics. It gives a fascinating picture of the state-of-the-art in silicon photonics from a component perspective. It presents a perspective on what can be expected in the near future. It is formed from a selected number of reviews authored by world leaders in the field, and is written from both academic and industrial viewpoints. An in-depth discussion of the route towards fully integrated silicon photonics is presented. This book will be useful not only to physicists, chemists, materials scientists, and engineers but also to graduate students who are interested in the fields of micro- and nanophotonics and optoelectronics.

 9. Silicon calorimetry for the SSC[ Superconducting Supercollider

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bertrand, C.; Borchi, E.; Brau, J.E.

  1989-01-01

  SSC experiments will rely heavily on their calorimeters. Silicon calorimetry, which has been introduced in recent years as a useful technology, has many attractive characteristics which may make it a viable option for consideration. The many attractive properties of silicon detectors are reviewed. The relevant present day applications of large areas of silicon detectors are summarize to illustrate the emerging use. The troublesome issue of radiation damage in a high luminosity environment like the SSC is considered with a summary of much of the recent new measurements which help clarify this situation. A discussion of the electronics and a possible mechanical configuration is presented, followed by a summary of the outstanding R and D issues. 31 refs., 11 figs., 3 tabs

 10. Full-color OLED on silicon microdisplay

  Science.gov (United States)

  Ghosh, Amalkumar P.

  2002-02-01

  eMagin has developed numerous enhancements to organic light emitting diode (OLED) technology, including a unique, up- emitting structure for OLED-on-silicon microdisplay devices. Recently, eMagin has fabricated full color SVGA+ resolution OLED microdisplays on silicon, with over 1.5 million color elements. The display is based on white light emission from OLED followed by LCD-type red, green and blue color filters. The color filters are patterned directly on OLED devices following suitable thin film encapsulation and the drive circuits are built directly on single crystal silicon. The resultant color OLED technology, with hits high efficiency, high brightness, and low power consumption, is ideally suited for near to the eye applications such as wearable PCS, wireless Internet applications and mobile phone, portable DVD viewers, digital cameras and other emerging applications.

 11. Silicon radiation detectors: materials and applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walton, J.T.; Haller, E.E.

  1982-10-01

  Silicon nuclear radiation detectors are available today in a large variety of sizes and types. This profusion has been made possible by the ever increasing quality and diameter silicon single crystals, new processing technologies and techniques, and innovative detector design. The salient characteristics of the four basic detector groups, diffused junction, ion implanted, surface barrier, and lithium drift are reviewed along with the silicon crystal requirements. Results of crystal imperfections detected by lithium ion compensation are presented. Processing technologies and techniques are described. Two recent novel position-sensitive detector designs are discussed - one in high-energy particle track reconstruction and the other in x-ray angiography. The unique experimental results obtained with these devices are presented

 12. Fabrication and Modification of Nanoporous Silicon Particles

  Science.gov (United States)

  Ferrari, Mauro; Liu, Xuewu

  2010-01-01

  Silicon-based nanoporous particles as biodegradable drug carriers are advantageous in permeation, controlled release, and targeting. The use of biodegradable nanoporous silicon and silicon dioxide, with proper surface treatments, allows sustained drug release within the target site over a period of days, or even weeks, due to selective surface coating. A variety of surface treatment protocols are available for silicon-based particles to be stabilized, functionalized, or modified as required. Coated polyethylene glycol (PEG) chains showed the effective depression of both plasma protein adsorption and cell attachment to the modified surfaces, as well as the advantage of long circulating. Porous silicon particles are micromachined by lithography. Compared to the synthesis route of the nanomaterials, the advantages include: (1) the capability to make different shapes, not only spherical particles but also square, rectangular, or ellipse cross sections, etc.; (2) the capability for very precise dimension control; (3) the capacity for porosity and pore profile control; and (4) allowance of complex surface modification. The particle patterns as small as 60 nm can be fabricated using the state-of-the-art photolithography. The pores in silicon can be fabricated by exposing the silicon in an HF/ethanol solution and then subjecting the pores to an electrical current. The size and shape of the pores inside silicon can be adjusted by the doping of the silicon, electrical current application, the composition of the electrolyte solution, and etching time. The surface of the silicon particles can be modified by many means to provide targeted delivery and on-site permanence for extended release. Multiple active agents can be co-loaded into the particles. Because the surface modification of particles can be done on wafers before the mechanical release, asymmetrical surface modification is feasible. Starting from silicon wafers, a treatment, such as KOH dipping or reactive ion

 13. Electrodialysis separation of rhenium from silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Prasolova, O.D.; Borisova, L.V.; Ermakov, A.N.

  1989-01-01

  A method of separation of ruthenium from silicon by electrodialysis with heterogenuos ion-exchange membranes is developed. The effeciency of purification of rhenium from silicon depending on the number of dialyzer chambers, temperature and pH value of the dialyzate is studed. It is found that an addditional fourth chamber between the middle and anolytic ones causes the purification coefficient increase 50 times. It is necessary to cool the dialyzate in order to reduce silicon migration into the anolyte and reverse diffusion of perrhenate-ion from the anolyte into the dialyzate. The optimal pH value of diaizate is 5.5-6. The method developed has been used for separating rhenium from industrial solution of lead production with complex composition

 14. Broadband dielectric spectroscopy of oxidized porous silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axelrod, Ekaterina [Department of Applied Physics, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 91904 (Israel); Urbach, Benayahu [Racah Institute of Physics and the Center for Nanoscience and Nanotechnology, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 91904 (Israel); Sa' ar, Amir [Racah Institute of Physics and the Center for Nanoscience and Nanotechnology, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 91904 (Israel); Feldman, Yuri [Department of Applied Physics, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 91904 (Israel)

  2006-04-07

  Dielectric measurements accompanied by infrared absorption and photoluminescence (PL) spectroscopy were used to investigate the electrical and optical properties of oxidized porous silicon (PS). As opposed to non-oxidized PS, only high temperature relaxation processes could be resolved for oxidized PS. Two relaxation processes have been observed. The first process is related to dc-conductivity that dominates at high temperatures and low frequencies. After subtraction of dc-conductivity we could analyse a second high-temperature relaxation process that is related to interface polarization induced by charge carriers trapped at the host matrix-pore interfaces. We found that, while the main effect of the oxidation on the PL appears to be a size reduction in the silicon nanocrystals that gives rise to a blue shift of the PL spectrum, its main contribution to the dielectric properties turns out to be blocking of transport channels in the host tissue and activation of hopping conductivity between silicon nanocrystals.

 15. Joining of porous silicon carbide bodies

  Science.gov (United States)

  Bates, Carl H.; Couhig, John T.; Pelletier, Paul J.

  1990-05-01

  A method of joining two porous bodies of silicon carbide is disclosed. It entails utilizing an aqueous slip of a similar silicon carbide as was used to form the porous bodies, including the sintering aids, and a binder to initially join the porous bodies together. Then the composite structure is subjected to cold isostatic pressing to form a joint having good handling strength. Then the composite structure is subjected to pressureless sintering to form the final strong bond. Optionally, after the sintering the structure is subjected to hot isostatic pressing to further improve the joint and densify the structure. The result is a composite structure in which the joint is almost indistinguishable from the silicon carbide pieces which it joins.

 16. Positron annihilation spectroscopy study of porous silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Britkov, O.M.; Gavrilov, S.A.; Kalugin, V.V.; Timoshenkov, S.P.; Grafutin, V.I.; Ilyukhina, O.V.; Myasishcheva, G.G.; Prokop'ev, E.P.; Funtikov, Yu.V.

  2007-01-01

  Experimental studies of porous silicon by means of a standard positron annihilation technique based on measuring the angular distribution of annihilation photons, are reported. It was shown that the spectra of angular correlation of annihilation radiation in porous silicon are approximated well by a parabola (I p ) and two Gaussians (I g1 , I g2 ). The narrow Gaussian component I g1 is most likely due to the annihilation of localized para-positronium in pores. The full width at half maximum is on the order of 0.8 mrad, a value that corresponds to the kinetic energy of an annihilating positron-electron pair (0.079 ± 0.012 eV), and its intensity is about 1.5%. The total positronium yield in porous silicon reaches 6% in this case. The particle radius determined in the study is about 10-20 A [ru

 17. Nickel-induced crystallization of amorphous silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmidt, J A; Arce, R D; Buitrago, R H [INTEC (CONICET-UNL), Gueemes 3450, S3000GLN Santa Fe (Argentina); Budini, N; Rinaldi, P, E-mail: jschmidt@intec.unl.edu.a [FIQ - UNL, Santiago del Estero 2829, S3000AOM Santa Fe (Argentina)

  2009-05-01

  The nickel-induced crystallization of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) is used to obtain large grained polycrystalline silicon thin films on glass substrates. a-Si:H is deposited by plasma enhanced chemical vapour deposition at 200 deg. C, preparing intrinsic and slightly p-doped samples. Each sample was divided in several pieces, over which increasing Ni concentrations were sputtered. Two crystallization methods are compared, conventional furnace annealing (CFA) and rapid thermal annealing (RTA). The crystallization was followed by optical microscopy and scanning electron microscopy observations, X-ray diffraction, and reflectance measurements in the UV region. The large grain sizes obtained - larger than 100{mu}m for the samples crystallized by CFA - are very encouraging for the preparation of low-cost thin film polycrystalline silicon solar cells.

 18. Thermoelectric characteristics of Pt-silicide/silicon multi-layer structured p-type silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Wonchul; Jun, Dongseok; Kim, Soojung; Shin, Mincheol; Jang, Moongyu

  2015-01-01

  Electric and thermoelectric properties of silicide/silicon multi-layer structured devices were investigated with the variation of silicide/silicon heterojunction numbers from 3 to 12 layers. For the fabrication of silicide/silicon multi-layered structure, platinum and silicon layers are repeatedly sputtered on the (100) silicon bulk substrate and rapid thermal annealing is carried out for the silicidation. The manufactured devices show ohmic current–voltage (I–V) characteristics. The Seebeck coefficient of bulk Si is evaluated as 195.8 ± 15.3 μV/K at 300 K, whereas the 12 layered silicide/silicon multi-layer structured device is evaluated as 201.8 ± 9.1 μV/K. As the temperature increases to 400 K, the Seebeck coefficient increases to 237.2 ± 4.7 μV/K and 277.0 ± 1.1 μV/K for bulk and 12 layered devices, respectively. The increase of Seebeck coefficient in multi-layered structure is mainly attributed to the electron filtering effect due to the Schottky barrier at Pt-silicide/silicon interface. At 400 K, the thermal conductivity is reduced by about half of magnitude compared to bulk in multi-layered device which shows the efficient suppression of phonon propagation by using Pt-silicide/silicon hetero-junctions. - Highlights: • Silicide/silicon multi-layer structured is proposed for thermoelectric devices. • Electric and thermoelectric properties with the number of layer are investigated. • An increase of Seebeck coefficient is mainly attributed the Schottky barrier. • Phonon propagation is suppressed with the existence of Schottky barrier. • Thermal conductivity is reduced due to the suppression of phonon propagation

 19. Silicon based light-emitting materials and devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen Weide

  1999-01-01

  Silicon based light-emitting materials and devices are the key to optoelectronic integration. Recently, there has been significant progress in materials engineering methods. The author reviews the latest developments in this area including erbium doped silicon, porous silicon, nanocrystalline silicon and Si/SiO 2 superlattice structures. The incorporation of these different materials into devices is described and future device prospects are assessed

 20. Effect of Copper on the Carrier Lifetime in Black Silicon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porte, Henrik; Turchinovich, Dmitry; Persheyev, Saydulla

  2011-01-01

  Black silicon is produced by laser annealing of a-Si:H films. During annealing, silicon microstructures are formed on the surface. We use time-resolved terahertz spectroscopy to study the photoconductivity dynamics in black silicon. We find that when a copper film is deposited on top of the a......-Si:H layer prior to laser annealing, the carrier lifetime of black silicon is significantly reduced....