WorldWideScience

Sample records for seminaar oor doeltreffende

 1. Gerhard Ebeling oor geloof

  African Journals Online (AJOL)

  29 Jul 2016 ... oor die saak wat ter tafel is. Polemiek oor ander teoloë se standpunte vorm nie deel van Ebeling se werk nie en direkte teologiese debat met ander is skaars in sy oeuvre. Ebeling dink radikaal krities met 'n fyn hermeneutiese aanvoeling vir die lewe as denkkonteks eerder as dat hy die een of ander sisteem ...

 2. Oor historiese waarheid*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. S. du Plessis

  1964-03-01

  Full Text Available By hierdie geleentheid van die amptelike aanvaarding van ’n professoraat in die Geskiedenis, vra ek u welwil- lende aandag vir enkele gedagtes oor ’n onderwerp wat ek wil betitel: oor historiese waarheid. Vooraf is egter enkele verduidelikinge nodig. (a By die aanhoor van hierdie titel kan dadelik die vraag gestel word: wat is waarheid? Daarom moet dit in die eerste plek duidelik verstaan word dat, hoewel ek my hier ook effens op die terrein van die filosofie van die Geskiedenis gaan beweeg, dit geensins in my bedoeling lê om hierdie vraag filosofies te benader en ’n antwoord daarop te probeer gee nie. Dit gaan hier 00/ historiese waarheid, en dan wel oor historiese waarheid as ’n praktiese saak waarmee elke beoefenaar van die geskiedeniswetenskap, hetsy navorser of dosent, elke oomblik van sy lewe te doen het. Wat in hierdie verband onder historiese waarheid verstaan word, sal aanstons nader verduidelik word.

 3. OOR DIE METODE VAN ONS KERKGESKIEDSKRYWING EN OOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ... oor dieselfde saak bestaan albei se uitsprake in ag te neem'). Die skrywer verwyt prof. Engelbrecht dat hy hom nie hieraan gehou het nie omdat hy alleen vermeld dat die Hervormde Kerk met die koms van Jan van Riebeeck aan die. Kaap geplant is en verswyg dat „Gereformeerd" ook sy intrede hiermee. *) a.ic., bts. 6v.

 4. Sieninge van 'n groep swart opvoeders oor ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  redes vir vakbondlidmaatskap, asook die omvang van hul deelname aan en sieninge oor onderwysersunies. Begripsverklaring. Die Wet op Arbeidsverhoudinge (RSA, 1995: art 213) omskryf 'n vakbond as “an association of employees whose principal purpose is to regulate relations between employees and employers, ...

 5. oor die inhoud en boodskap van die heidelbergse kategismus

  African Journals Online (AJOL)

  Smit. Oor die Inhoud en Boodskap van die Heidelbergse Kategismus. 52. Uiteraard sal dié tema saamhang met die bedoelinge agter die opstel van die Kategismus. Ook die vraag na moontlike bedoelinge of motiewe is egter 'n ingewikkelder vraag as wat miskien gedink mag word. Uiteraard was daar agter elke kategismus ...

 6. Die spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering

  African Journals Online (AJOL)

  Raka is die beliggaming van die donker dierlikheid, van onbeheerste drif en sinnelikheid en. […] Koki, simbool van die onvertroebelde gewete van sy volk.” Lindenberg e.a. (1973: 50) se interpretasie impliseer dat Raka oor die ...

 7. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  Differen-en ignoriert werden sollten, sondern so, dass, indem man sie fest im Blick behalt, die Einheit als eine lebendige und spannungsreiche zur Erscheinung kommt'. (Bultmann 1929:196). Sover ek weet, was Van Seims se lesing oor hermeneutiek die eerste geleent- heid waar hy, nadat hy die Hervormde Kerk verlaat ...

 8. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 9. maar vandag in 2015 kan hulle gelees word as stories oor mense ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... maar vandag in 2015 kan hulle gelees word as stories oor mense wat leef teen die agtergrond van politieke opstand en sosiale chaos binne 'n groter universele verband. Die verbeeldingspel wat geïn- spireer word deur die teater, bied in die dramatekste van Uys 'n legio visuele moontlikhede van hoe hulle ...

 10. Herbesin oor die opleiding van natuurwetenskaponderwysers in Suid-Afrika: Lesse uit Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef de Beer

  2017-12-01

  Full Text Available Finland word dikwels gesien as die ‘goudstandaard‘ in natuurwetenskaponderwys, danksy die land se uitmuntende prestasie in internasionale toetse soos die program vir internasionale studentassessering (PISA en tendense in internasionale wiskunde- en natuurwetenskapstudie (TIMSS. Daarteenoor laat Suid-Afrika se prestasie in TIMSS veel te wense oor. Volgens die Wêreld-Ekonomiese Forum (WEF se wêreldwye mededingendheidsverslag (2010–2011, is Suid-Afrika 137ste op die ranglys van 139 lande wat betref die gehalte van wiskunde- en natuurwetenskaponderwys. Die skrywers van hierdie artikel beskou die gehalte van natuurwetenskaponderwysers as die sleutel om hierdie probleem die hoof te bied. Ons dink na oor Finland as die ‘superoutoriteit’ in natuurwetenskaponderwys en oor lesse wat Suid-Afrika kan leer omtrent die verskaffing van beter voordiensopleiding vir studente wat hulle as natuurwetenskaponderwysers wil bekwaam. In hierdie artikel verbind ons ontluikende temas wat uit kwalitatiewe navorsingsdata na vore gekom het met aanbevelings oor hoe voordiensopleiding vir voornemende onderwysers verbeter kan word, gebaseer op die beste gebruike in Finland. Ons gebruik onderhoude met Finse onderwysers en onderwysdosente, skoolwaarneming in beide lande, artefakte soos die refleksies van Suid-Afrikaanse onderwysstudente oor hulle ondervindings in skole, en onderwysers se reaksies op die Sienings van die Aard van Natuurwetenskappe (Views of the Nature of Science-vraelys. Die derdegenerasie–kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT word gebruik as ’n navorsingslens om ‘spanning/onderstrominge’ in natuurwetenskaponderwys in Suid-Afrika te beklemtoon, en ons dui aan hoe hierdie aspekte by die opleiding van onderwysers verreken kan word.

 11. Die persepsies en houdings van gelowige jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rinee Pretorius

  2013-05-01

  Full Text Available Hierdie artikel is gebaseer op empiriese navorsing om die persepsies en houdings van gelowige, jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik na te vors. Daar is gefokus op hoe die egpare die verhouding sien waarbinne seksuele intimiteit geniet en beleef mag word; wat na hulle mening die man en vrou se plig is rakende die seksuele; wat hulle persepsies is oor die vryheid wat seksuele intimiteit binne die huwelik bied, en wat eksklusiwiteit ten opsigte van seksuele intimiteit binne die huwelik vir elkeen van hulle beteken. ’n Kwalitatiewe navorsingsontwerp is gebruik en sewe gelowige egpare wat minder as twee jaar getroud was (N = 11, het aan die navorsing deelgeneem. Die navorsingsdata is uit ’n kort vraelys verkry en deur semigestruktureerde onderhoude wat met sommige van die deelnemers gevoer is. ’n Ryke oes van data is verkry en ’n hele aantal temas is identifiseer. Hierdie temas sluit goed aan by die basisteoretiese en metateoretiese perspektiewe wat as onderbou vir hierdie navorsing gedien het. The perceptions and attitudes of religious newlywedded couples regarding sexual intimacy in the marriage. This article is based on empirical research done to explore the perceptions and attitudes of religious newlywedded couples regarding sexual intimacy in the marriage. The research focused on how the couples regard a relationship in which sexual intimacy can be enjoyed and experienced; what, in their opinion, the husband and the wife’s responsibilities are towards each other regarding sex; what their perceptions are about the freedom that sexual intimacy offers in marriage, and what marital exclusivity regarding sexual intimacy means to each of the participants. A qualitative research design was used and seven religious couples that were married less than two years (N = 11 participated in this research. The research data was obtained by using a short questionnaire and semi-structured interviews which were conducted with some

 12. ’n Oorsig oor statistiese Bayes-beslissingsteorie in die geval van meer as een individu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. de Waal

  1983-03-01

  Full Text Available ’n Oorsig oor statistiese Bayesbeslissingsteorie in die geval van meer as een individu word gegee. Alhoewel verskeie oplossings uitgewys word om konsensus te bereik, is op die Nashoplossing gekonsentreer as ’n baie gunstige kandidaat om in die praktyk te gebruik. Daar is veral aandag gegee aan die neem van die beste beslissing in ’n gewone beslissingsteoriesituasie en dan is daar ook gekyk na die Bayesberaming van ’n binominaalparameter deur meer as een individu.

 13. Oor referensie en (tersyde oor representasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Viljoen

  1990-05-01

  Full Text Available This article attempts to define the notion of representation by means of a critique of the reception of the film Fiela se kind (Fiela’s child, based on the novel with the same name by Dalene Matthee. It shows how historical facts become subjected to different norms within the fictional space of the novel (and the film and how the meaning of both is not primarily dependent on the correspondence to historical reality, but is influenced by filmic and novelistic coding, the horizon of expectations of the audience and the social symbolic value of certain places like the farmhouse.

 14. Denkbeelde oor God by Hosea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. Boshoff

  1997-08-01

  Full Text Available Conceptions of God in Hosea The book Hosea could be characterised as a polemic against particular traits of Israelite religion. According to the book�s message Yahweh was deeply involved in Israel's everyday existence. His involvement is presented in terms of three critically important aspects of His being as the only God: He is God of history, God of nature and He is the High God. The basic premise that Yahweh was the God of Israel�s past is common ground between Hosea and his contemporaries, but the prophet�s message is that Yahweh also governs the present and future. The Israelites are moreover accused that they depend on the �baalim� for their natural and agricultural needs. Now Yahweh is proclaimed as the God in command of every aspect of nature and fertility. Although He is a High God, Yahweh is not remote, but close by. He does make a difference and He is very relevant to Israel�s everyday existence.

 15. Die uitdaging van die ateïsme en antiteïsme: ’n Teologiese gesprek met Armando Pellencin oor sy boek Ateïsme: die saak teen God (1 & 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. van Wyk

  2013-08-01

  Full Text Available In hierdie artikel beskryf die outeur hoedat hy onverwags in 2007 in ’n debat met die ateïs Armando Pellencin betrokke geraak het en hoedat dit uiteindelik gelei het tot die skryf van hierdie artikel oor ateïsme. Nadat hy in ’n kort intermezzo ’n oorsig oor die opkoms van ateïsme gebied het, lewer die outeur daarna ’n uiteensetting van die standpunte van Pellencin. In die volgende hoofdeel van die artikel argumenteer die outeur dat Pellencin – asook ander ateïste – nie afdoende en bevredigende antwoorde kan gee op die vyf fundamentele lewensvrae nie. Hierdie fundamentele lewensvrae is die volgende: Hoe verwerf ’n mens kennis (waarheid?; Waar kom alles vandaan?; Waar gaan alles heen?; Wat is die sin van die lewe?; Hoe kan ’n mens tussen goed en kwaad onderskei? Die outeur konkludeer dat ateïsme, as geloofskeuse en lewens- en wêreldbeskouing faal vanweë die inherente tekortkomings wat aan die reduksionisiese benadering van naturalisme, rasionalisme, positivisme en sciëntisme verbonde is. In this article the author describes how, in 2007, he got involved in an unexpected discourse with the atheist Armando Pellencin and how it eventually lead to the writing of this article on atheism. After a short intermezzo in which an overview of the rise of atheism is presented, the views of Pellencin are expounded. In the main part of the article the author argues that Pellencin and other atheists fail to supply decisive and satisfactory answers to the five fundamental questions in life. This fundamental questions are the following: How do we achieve knowledge (truth?; Where does everything come from?; Where is everything going to?; What is the meaning of life?; How should we discern between good and evil? The author concludes that atheism, as a matter of faith, fails as a life and worldview, because of the deficiencies inherent in a reductionist approach such as naturalism, rationalism, positivism and scientism.

 16. Calvyn oor twyfel | Potgieter | Acta Theologica

  African Journals Online (AJOL)

  ... sinful human nature, causing anxiety and conflict in the faithful. Although it is part and parcel of Christian life, he condemns it as opposed to the will of God. He does, however, also express his compassion with those suffering under this duress. God expects the faithful to actively resist temptations of doubt and uncertainty.

 17. Oor verbeelding en verwerkliking in opvoedingsbeleid

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  siewe praktyk of simboliese interaksie) en Foucault se nosie van mag. (cf. Ball, 1990; 1998; Scheurich, 1994). Codd het beleid reeds in 1988 beskou as "about the exercise of political power and the language that is used to legitimize the process" (1988:235). Ranson beskryf beleid as geuite ("uttered") en/of geskrewe state ...

 18. Oor die Bybel in die Afrikaanse digkuns

  African Journals Online (AJOL)

  another. As a matter of fact, the development of Afri kaans, the instrument of the poet, has been significantly influenced the Afrikaans translation of the Bible. Belie ... ook gesê het: Saam met ons literatuur, so oud as hy is. Die eerste Afrikaanse digter by wie ons omvattende Bybelse invloed kry, is. Totius, een van ons vroegste ...

 19. Martin Luther oor oneerlikheid in die ekonomie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I.W.C. (Natie van Wyk

  2015-07-01

  Full Text Available Martin Luther about dishonesty in the economy. This article is about Martin Luther’s economic ethics. Background information is given about the economic situation 500 years ago. The high levels of poverty in Germany were the main reason behind the health crisis experienced at that time. Luther reprimanded the heads of families to work diligently and honestly in order to ensure a stable income for the family. He prophetically also criticised the dishonesty on the market place. He exposed the many attempts by people to exploit the poor. An overview is given of the development of his economic thought. The focus falls, however, on his essay Von Kaufshandlung und Wucher (1524 [On trade and profiteering].

 20. Universitas of diversitas? - enkele gedagtes oor postmoderne ...

  African Journals Online (AJOL)

  Being involved with the production and the transmission of knowledge as reflected by way of the curriculum, the university could not escape this scrutinising process. The information-technological era opened up not only the possibility, but also the mere fact, that information and its development would become readily ...

 1. Sieninge van 'n groep swart opvoeders oor ...

  African Journals Online (AJOL)

  It also appeared that educators joined trade unions for economic, professional, educational, political, social and psychological reasons, amongst others. Respondents regarded the role of teachers ' unions in education policy matters, professional development of educators, and improvement in the economic position of ...

 2. Praktische handleiding PubMed : hét boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Etten-Jamaludin, van F.; Deurenberg, H.W.J.

  2010-01-01

  Praktische handleidng PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis toegang tot MEDLINE en is de meest gebruikte medische zoekmachine. In deze geheel herziene derde editie van Praktisch

 3. 'n Prakties-teologiese besinning oor die begeleiding en toerusting ...

  African Journals Online (AJOL)

  A practical-theological reflection on coaching and equipping children for service as a way to emulating the attitude of Christ. The hypothesis for this research is that the ... must serve in mentoring children. By mentoring children in their diakonia, they enable children and also contribute towards spiritual maturity in their lives.

 4. Enkele gedagtes oor Matteus se gebruikmaking van die Ou ...

  African Journals Online (AJOL)

  Testament immers geensins op 'n eenvormige manier nie. Om hierdie ... kai en ekei héds tës teleutës Hërodou hína plërdthë tó rhêthén hupd kurtou diá ... evangelis 'n duidelike verband tussen Herodes en Farao se kinder- moorde trek, val die duidelike toespeling op Eksodus 4:19-20 in vers. 20 nie te ontken nie. Daar is 'n ...

 5. n empiriese ondersoek na preekvoorstelle oor ou- testamentiese ...

  African Journals Online (AJOL)

  teel in die evaluering van die paradigma waarmee navorsing gedoen word. Daarbenewens is in die voorafgaande artikel aangedui dat dit onafwendbaar is dat navorsing vanuit persoonlike epistemologiese keuses gedoen word. Die navorser het vir 'n heilshistoriese en teks-tematiese (“expository”) bena- dering tot die ...

 6. Uit genade alleen? Herbesinning oor die Romeinebrief deur Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die kritiek (verwyt!) dat hierdie benadering agter- haald is, word ondervang deurdat sy analise, sintese en toepassing verder ook nog vanuit die perspektief van die retoriese situasie van Romeine (bl 17v) benader is. Met behulp van 'n literêr-kritiese paradigma van verstaan van die Romeinebrief vra hy die belangrike vraag ...

 7. In die netwerk van nadenke oor die omgewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernst M. Conradie

  2014-01-01

  Full Text Available In the network of thinking about the environment. This contribution is based on a talk delivered at a conference for continuous education for pastors. The argument commences with reflections on �thinking with one�s hands�, more specifically with engaging in earthkeeping praxis, with getting one�s hands dirty. It is suggested that such thinking leads sooner rather than later to a widening network of fundamental questions � about the human condition, the meaning of history, the possibility of knowledge and the social construction of reality itself. A Christian engagement in earthkeeping is therefore not merely a matter of transformative praxis; it also provides churches with an opportunity for fundamental renewal. If so, this may be regarded as an example of thinking globally but acting locally. This underlying logic of inquiry implies that the scope of contemporary ecotheology cannot be restricted to environmental ethics or creation theology. It is this underlying logic of inquiry that this contribution seeks to describe.

 8. Thomas Erastus oor die struktuur van die gemeenskap'^

  African Journals Online (AJOL)

  óók aansprake en regte het, is die opvatting dat sowel die burgerlike gemeenskap as die kerk 'n perfecta societas sibi sufficiens is, nié werklik aanvaar nie. Die Middeleeuse gemeenskap was die corpus christianum,. 'n gemeenskap wat nie deur fisiese of politieke grense beperk was nie. Sy grense het gelê waar die grense ...

 9. Hoe dink vandag se mense oor die Bybel?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. J. J. Spangenberg

  2002-08-01

  Full Text Available How do people from our day and age view the Bible? Not all members of the Dutch Reformed Church cherish the same view about Scripture. The letters in the Afrikaans newspapers on religious issues clearly reflect this. There are two groups of scholars in the church whose views on Scripture impact on church members� views. They are (1 systematic theologians and (2 biblical scholars. A large number of systematic theologians adhere to the view which was formulated during the heydays of Protestant Orthodoxy, i.e. that the Bible reflects a double authorship. They prefer to use the Latin words �auctor primaries� and �auctores secundarii� when writing about Scripture. A large number of biblical scholars, however, work with the idea that the Bible reflects single authorship. God did not write. Humans wrote the books of the Bible. It goes without saying that ordinary church members do not always understand the differences and are often perplexed by these differences. It is of utmost importance to discuss these differences and to try and find some middle ground in the church.

 10. H.G. Stoker – oor gesag en mag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.G. Stoker

  2000-08-01

  Full Text Available H.G. Stoker – on authoroity and power In 1970 the late Prof. H.G. Stoker was appointed honorary professor in the Department of Philosophy at the Rand Afrikaans University. In this capacity, he held a series of lectures on political philosophy. The third lecture of this series was entitled “Authority and power” (“Gesag en mag”. What follows here is nothing but a re-edition of Stoker’s typescript notes, then distributed to his students (and audience. The fact that we as Christians have, together with everybody else been systematically brainwashed by humanism’s idol making of “democracy” and “people’s sovereignity”, lends an extraordinary high degree of relevance to this theme, which Stoker formulates in terms different from what we would expect (in our compromised view to be.

 11. Tussen katedrale en kastele: Oor die teologies-politieke probleem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniël P. (Danie Goosen

  2009-09-01

  This article is a reflection on the theological-political problem (i.e. the question about the relationship between religion and politics in modern society. It presupposes that this problem was created by modernism. Because modernism distinguished in a reductive fashion between religion and politics, modern society was left with the burning question of how to mediate between them. The first part of the article focuses on a critical appraisal of the modern distinction. In different sub-sections it is argued that the modern distinction led to a reduction in meaning of both the religious and the political. However, the modern distinction cannot be maintained. Contrary to the modern distinction it is argued that the political is always already infiltrated by the theological. Modernism cannot deliver on its promises. In the concluding section the argument is raised that the theological-political problem can be addressed if we as are willing to listen to the voice of tradition. According to tradition, desire (eros reaches out from the lowest to the highest levels of reality. The relationship between the political and the theological is inscribed within the erotic curve of desire. While eros reaches out to and also finds fulfilment in active political participation, this does not represent the end of its journey. Eros even reaches further, to the transcendent realms of philosophical contemplation and theological wisdom. In the concluding sections it is argued that both the political and the religious can again be experienced as glorious phenomena due to their erotic mutuality. Their mutuality is not (pace modernism an argument against their own integrity, but precisely an argument in favour thereof. Die moderne wêreld staan in spanning met alle stede uit die oudheid, met alles wat kultuur verteenwoordig, met alles wat tot ’n stad behoort. (Charles Péguy

 12. Tussen katedrale en kastele: Oor die teologies-politieke probleem ...

  African Journals Online (AJOL)

  pace modernism) an argument against their own integrity, but precisely an argument in favour thereof. Die moderne wêreld staan in spanning met alle stede uit die oudheid, met alles wat kultuur verteenwoordig, met alles wat tot 'n stad behoort.

 13. 'n Ondersoek na 'n aantal opvoeders se sieninge oor ...

  African Journals Online (AJOL)

  An investigation of a number of educators' viewpoints on education-related sources of racism. In spite of the prohibition placed on discrimination on the basis of race by the South African Constitution, the Schools Act and the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, the report of the South African ...

 14. Nuwe dinge in Nuwe woorde* — 'n oorsig oor buitemikrostrukturele ...

  African Journals Online (AJOL)

  random-access memory • lees-en-skryf-geheue LSG,. RAM. (c) TGIF (infml.) thank God it's Friday • dank Vader dis Vrydag DVDV. Dit is wel jammer dat geen melding van die agterwerk in die "Key to entries". (of desnoods in die Voorwoord) gemaak word nie. Hierdeur ly tekstuele een- heid binne die makroteks skade, en die ...

 15. Oor eksegetiese metodes en nog wat: ’n Gesprek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. Prinsloo

  1990-01-01

  Full Text Available On exegetical methods and all that: A discussion Discussions with leading European Old Testament scholars indicate that there have been no dramatic changes in exegetical methodology during the past ten years and that no consensus has been reached in this regard. Nevertheless most scholars appear to agree that both synchronic and diachronic facets should receive proper attention in the exegetical process, and that the two may be combined in a single model. The role of the reader and the whole matter of reception theory do not seem to have received much attention from Old Testament scholars in Europe.

 16. Die onderwysmanifes oor waardes en demokrasie in die onderwys ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  28 Aug 2001 ... development of each student, and to the moral, social, cultural, political ... social reproduction as determined by the dominant culture. T. Education selects and channels learners according to potential. T. Quality of education is measured ... standards and a 'commonculture', authoritarian populist religious.

 17. aarde beteken die einde van tradisionele metafisiese taal oor God?

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... (2009:4) aan dat die eietydse 'populist meander culture' die onvanpastheid van 'n skeidslyn tussen hoofstroom- en charismatiese kerklike groeperinge blootlê. Albei verteenwoordig geïnstitusionaliseerde religie. Die lyn moet eerder tussen geïnstitusionaliseerde religie en spiritualiteit op die markplein ...

 18. Die transvaalse ontwerp-ordonnansie oor die onderwys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1952-03-01

  Full Text Available In ’n Buitengewone Provinsiale Koerant van die Provinsie Transvaal is onder datum 25 Junie 1952 gepubliseer ’n „Ontwerp-Ordonnansie tot samevatting en wysiging van die Wette betreffende die Sentrale Beheer van die Onderwys, die Plaaslike Beheer van Skole, Godsdiensonderrig in Openbare Skole, Taal en die Onderwys, Onderwyspersoneel, Verpligte Onderwys, Toelating van Leerlinge tot Skole, Klasse of Inrigtings, Openbare Onderwys, Private Skole, Onderwys vir Kleurlinge en Asiate en Onderwys vir Naturelle, en om vir sake in verband daarmee voorsiening te maak” .

 19. Burnham in Rhodesia kritiese beskouing oor die betroubaarheid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Op Nuwejaarsdag 1893 het Frederick Russell. Burnham, na omswerwings in die Ameri- kaanse weste en Mexico, van San Francisco na Durban gereis en kort voor ... king by Pietersburg te verkry, 'n verkenning na Brakpan en die gevangeneming te Sannas- pos. Hier ontsnap Burnham wat hom nou toela op die vernieling ...

 20. Skepping en evolusie 'n filosofiese besinning oor tyd, ruimte en ...

  African Journals Online (AJOL)

  This philosophical reflection on time, space and matter in the debate creationevolution accepts that the universe came into existence as a number of acts of deliberate supernatural creation by an already existing God. Since the first human couple was created on the sixth day, the creation evolves in all spheres of life with ...

 1. Hout in sy brood! lets oor Calvyn se Bybelgebruik

  African Journals Online (AJOL)

  laat dan ook meteens die lig opgaan, want volgens hierdie vertaling sê die same- sweerders teen Jeremia: ..... and not in accord with Calvin's usual caution when reflecting on the divine origin ... Brown, F, Driver, S R & Briggs, C A (eds) 1974.

 2. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 3. Gerhard Ebeling oor geloof | van Wyk | HTS Teologiese Studies ...

  African Journals Online (AJOL)

  English Title: Gerhard Ebeling on faith. Gerhard Ebeling (1912–2001), not only the foremost Luther researcher of the previous century but also one of the most prominent contributors to protestant theology during that period, wrote extensively about faith throughout his long and productive life as a professional theologian.

 4. Die belangrikste kenmerk van die diereproduksie- bedrywe oor die ...

  African Journals Online (AJOL)

  digdhede teen 1980 uit 'n kudde van 30 rnilj.skape ge- produseer moet word. Tweedens sal die faktore ... die Republiek van Suid-Mrika teen 1980 in totaal 28 milj. sal wees. Indien die produsente dit as 'n ..... Appendix Table 4 in Digestive Physiology and nutrition of ruminants Vol. 3 Ed. and Publ. D.C. Church, Oregon State ...

 5. Geskiedenis en geloof: Gedagtes van en oor Emst Troeltsch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. J. Botha

  1987-01-01

  Full Text Available History and faith: Considering the ideas of Ernst Troeltsch The work of Ernst Troeltsch (1865-1923 is an important contribution to the discussion on the relationship between faith and history. This article structures Troeltsch's work around his fundamental wrestling with historicism as a valid world view. His views on history and the philosophy of history are summarised, as well as his explanation of the theological task. These are followed by indicating some aspects of his philosophical paradigm. In conclusion some problems that Troeltsch tried to solve, are pointed out as relevant to our own situation.

 6. n opinie oor die behaviouristiese siening versus die fenomenologie ...

  African Journals Online (AJOL)

  verband die eksperimente van Pavlov, Thorndike,. Skinner, Tolmann en Hull.) Fenomenologie. Die fenomenologie is 'n essensie-openbarende denkrigting. Dit impliseer'n denkende soektog na dit wat 'n besondere verskynsel of werklikheid maak juis dit wat dit is en nie iets anders nie. In die fenomenologiese antropologie ...

 7. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek | Boshoff ...

  African Journals Online (AJOL)

  A lecture on hermeneutics by Adrianus van Seims This article is the content of a lecture on hermeneutics given by A van Seims. After a few opening words on the introduction to the lecture and its content, the presentation is reproduced in its entirety. Van Seims considers that hermeneutics is concerned not only with ...

 8. The Importance Of Different Leadership Roles In The Strategic Management Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojaki S. Mosia

  2004-11-01

  Die soeke na platter, asook meer buigsame, bemagtigde, interafhanklike en responsiewe organisasies in die huidige vinnig veranderende, globale omgewing noodsaak die daarstelling van ’n geïntegreerde stel van leierskaprolle. Die doel van hierdie studie was om ’n Geïntegreerde Leierskap-kampioen Raamwerk (GL-R voor te stel; en om empiries die belangrikheid van die GL-R vir, asook die belangrikheid van die subrolle van GL-R oor die strategiese bestuursprosesse te bepaal. Die GL-R as ’n volledige leierskapraamwerk kan organisasies in staat stel om hul strategiese bestuursprosesse meer doeltreffend en doelmatig te bestuur. Die empiriese studie toon die belangrikheid van GL-R oorhoofs, asook sy onderskeie leierskapsubrolle vir die strategiese bestuursprosesse.

 9. Die doeltreffendheid van talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jo-Ann P. Gainsford

  2012-02-01

  Full Text Available Oriëntasie: Die identifisering, behoud en ontwikkeling van talent moet doeltreffend bestuur word. Navorsingsdoelwit: Die studie het ten doel om die doeltreffendheid van bestaande talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies in die finansiële, vervoer- en mynbousektore te evalueer.Motivering vir die studie: Streng wetgewing (soos regstellende aksie en die swak ekonomiese situasie in Suid-Afrika veroorsaak dat goeie presteerders as baie waardevol beskou word en behou moet word. Indien organisasies nie oor ’n doeltreffende talentbestuursprogram beskik nie, sal hulle waarskynlik talentvolle werknemers verloor.Navorsingsontwerp, -benadering en -metode: Hierdie studie maak van ’n kwantitatiewe navorsingsontwerp gebruik. Deur middel van toevallige steekproefneming is 117 werknemers in die onderskeie sektore ingesluit. Die ANOVA-toets en Tukey se paarsgewyse vergelykingstegniek is aangewend om die verskille tussen die drie sektore te bepaal.Resultate: Die resultate van die studie dui daarop dat die organisasies wat aan die studie deelgeneem het grootliks al die noodsaaklike komponente in die talentbestuursprogramme insluit. Die uitsondering is egter talentbestuursagteware, wat oor die algemeen nie in die talentbestuursprogramme ingesluit is nie. Verdere resultate dui daarop dat die oorgrote meerderheid van die respondente nie baie tevrede is met die komponente van die talentbestuursprogramme in hul organisasies nie. Die respondente van die mynbousektor het die laagste tevredenheidsvlakke ten opsigte van die talentbestuursprogram getoon. Die resultate dui verder daarop dat die finansiële sektor se talentbestuursprogram meer doeltreffend as dié van die mynbousektor is.Praktiese/bestuursimplikasies: ’n Omvattende lys van komponente van ’n talentbestuursprogram is ontwikkel om organisasies te ondersteun in die ontwerp en implementering van ’n doeltreffende talentbestuursprogram.Bydrae/waardetoevoeging: Die resultate van

 10. MODELLING OF UNCERTAINTY IN MINIMISING THE COST OF INVENTORY FOR DISASTER RELIEF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Van Wyk

  2012-01-01

  Full Text Available ENGLISH ABSTRACT: Natural disasters – and even those caused by people – are largely unpredictable. So disasters need to be researched and their impact fully understood, so that the aid supplies required to ensure survival during and after disaster events will be available. The member states of the Southern African Development Community (SADC are the countries of interest for this paper, as insufficient research has been conducted into inventory pre-positioning for disaster response in these countries. It is vital to anticipate the needs of disaster victims in potential disasters. These needs are evaluated according to the types and amounts of aid supplies required. This paper proposes a stochastic inventory model that can be applied in a generic way to any SADC country, providing a means to improve disaster preparedness through keeping aid supplies in pre-positioned facilities in the SADC region, at reasonable and affordable cost.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Natuurlike en mensgemaakte rampe is grootliks onvoorspelbaar. Gevolglik moet rampe nagevors en hul impak ten volle begryp word, sodat noodvoorrade wat benodig word vir oorlewing doeltreffend beplan kan word vir aanwending tydens en na rampgebeure. Die lede van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG is die lande van belang vir hierdie artikel omrede navorsing oor voorraadhouding vir rampreaksie in hierdie betrokke lande tot nog toe onvoldoende was. Dit is noodsaaklik om doeltreffend in die behoeftes van rampslagoffers te voorsien. Hierdie behoeftes word beoordeel na aanleiding van die aard en hoeveelhede van noodvoorrade wat benodig mag word in ramptoestande. Hierdie artikel stel ’n stochastiese voorraadmodel voor vir toepassing op ’n generiese wyse in enige SAOG land, om sodoende ’n metode te verskaf om rampvoorbereiding te verbeter deur die opgaar van noodvoorrade in vooraf-geïdentifiseerde fasiliteite binne die SAOG, teen redelike en bekostigbare koste.

   

 11. Hedendaagse wetenskaplike voorligting oor die verhouding tussen die manlike en vroulike geslag – ’n besinning oor die sosiobiologiese grondslae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. van der Walt

  2006-07-01

  Full Text Available Contemporary scientific guidance on the relationship between male and femal A previous article discussed the ethical guidance given by contemporary popular books and articles on the relationship between men and women. The authority for Christians of such books (based on an evolutionist biology and worldview was questioned. No answer was, however, provided on the important and difficult question whether and, if so, to what extent human biology influences or even determines one’s ethical behaviour. Since many current books on sexual morality are based on empirical socio-biological research, this article takes a critical look at this scientific discipline. A Christian- philosophical alternative on the issue of human sexuality and gender will conclude this, as well as the previous article.

 12. The European economic community and economic assosiation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Meijer

  1959-03-01

  Full Text Available I am grateful to the Afrika-Seminaar of the Potchefstroom University for inviting me to give a talk on the European Economic Community and the Association of the Overseas Countries and Territories.

 13. Supervision in the energy sector in the Netherlands. With an eye on actual competition and and effective market; Toezicht in de energiesector. Met het oog op daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Custers, M.G.A.M. [Loyens en Loeff, Rotterdam/Amsterdam (Netherlands)

  2004-09-15

  An overview is given of the role of the Office of Energy Regulation (DTe, abbreviated in Dutch) and it's responsibility for implementing the Electricity Act of 1998 and the Gas Act, as well as supervising compliance with these Acts in the Netherlands. [Dutch] De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vormen de basis van de regelgeving in de energiesector. De uitvoering en het toezicht op naleving van deze twee wetten is opgedragen aan meerdere bestuursorganen: de minister van Economische Zaken (de Minister), de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (directeur-generaal NMa) en de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (directeur DTe). Niettemin wordt met name de directeur DTe, of misschien beter: de DTe als zodanig, in het algemeen beschouwd als de belangrijkste instantie die belast is met de uitvoering van de regelgeving in de energiesector, en met het toezicht op de naleving van die regelgeving. Dit is ook alleszins begrijpelijk. Niet alleen zijn in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet een groot aantal taken en bevoegdheden rechtstreeks aan de (directeur) DTe opgedragen c.q. toegekend, maar hebben ook zowel de Minister van Economische Zaken als de directeur-generaal NMa het belangrijkste deel van hun taken en bevoegdheden aan de directeur) DTe gemandateerd.

 14. calvyn oor die leiding van die heilige gees in die verklaring van die

  African Journals Online (AJOL)

  Mittel alters, bis er zur Ruhe kommt bei den kanonischen Schriften der. Urzeit der christlichen Ära (Barth ... (ego tamen dimoveri non possum ab amore compendii, CO 10, 403). Deur die boodskap van die .... Idem ergo spiritus qui per os prophetarum loquutus est, in corda nostra penetret necesse est, ut persuadeat fideliter ...

 15. ‘n Homilie oor geloofsonderskeiding in ‘n akkoord van drie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Christo van der Merwe

  2012-08-01

  Full Text Available A homily on discernment of faith in a chord of three. This article reflects on discernment as a key Christian faith practice of the believing community that wants to live according to its vision and mission as articulated in 1 Peter 2:21: To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps. This homily is presented as a chord consisting of three notes that entices the readers to contribute their own harmonies – to witness to their own contexts of tension between true and false prophecy, to choose for God’s presence in Jesus Christ and to perservere as followers of Jesus amid the coldness and cruelty of this world. These disciples choose Jesus in spite of the chaos in their own lives and in their world. A similar choice was made by one of the criminals on the cross alongside Jesus (Lk 23:42. The three notes that make up the chord are: discernment on the basis of the Bible with the guidance of the Holy Spirit in order to distinguish the will of God for the road ahead.

 16. Die saamspeel van hand, oog en passie: gedagtes oor erotiek en estetika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DP Veldsman

  2006-09-01

  Full Text Available In critical dismissal on the one hand of the viewpoint of Augustine on original sin, and on the other hand of a proposed viewpoint with regard to a theology of God�s good creation, this article explores the intimate interwoveness of aesthetics, erotism and religious experience. The basic communication structure of sender-message-receiver is taken as vantage point and translated into questions regarding the artist, the medium and� the enjoyer of art / art critic. Against a historical-terminological background of aesthetics and erotism from Plato and Aristotle to contemporary views, a theological viewpoint is developed� in playful metaphoric utilization of the concepts hand, eye and passion. Passion is acquitted in this viewpoint in which hamartological short-sightedness is replaced by loving far-sightedness.

 17. “God met ons”: Gelowig nagedink oor die Skrif | Buitendag | HTS ...

  African Journals Online (AJOL)

  “God with us”: Faithfully reflected on Scripture The theme of the article is a revisiting of the understanding of Holy Scripture from a dogmatic viewpoint. It is the author's conviction that the point of departure for such an exposition is revelation, which, of course, has to be deconstructed. The epistemological dilemma is that ...

 18. Transkonfessionalisme, konstruktivisme en Karel Schoeman (1939–2017 oor die Kaapse piëtisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries W.G. Raath

  2017-09-01

  Full Text Available Transconfessionalism, constructivism and Karel Schoeman (1939–2017 on Cape pietism. The South African historiographer Karel Schoeman’s (1939–2017 research on 17th and 18thcentury ecclesiastical life and Protestant spirituality at the Cape is embedded in the context of transconfessional and transnational pietism research. As such, Schoeman’s transconfessional approach produces important correctives to traditional constructivist pietism approaches. Schoeman’s approach enables him to study Cape Protestant spirituality of the 17th and 18th centuries within the context of pietism being the most significant devotional movement (Frommigkeitsbewegung of Protestantism after the Reformation, manifesting pietism primarily as a religious phenomenon with astonishing spatial, temporal, social, spiritual, churchconfessional and theological complexities that arose around the turn of the 16th to the 17th century from criticism of the existing ecclesiastical and spiritual relations at nearly the same time in England, the Netherlands and Germany. From there it spread to Switzerland, Scandinavia, Eastern Europe and the United States. It contributed to a great extent to the worldwide Protestant mission and has remained an active movement into the present.

 19. Die invloed van enkele strominge en lewensbeskouinge op die ontwikkeling van teorie oor Onderwysbestuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Mentz

  1998-03-01

  Full Text Available The role of certain directions and life perspectives in the development of theory in Educational ManagementIn Educational Management, as in all scientific disciplines, a number of directions and life perspectives contribute to the formulation of theory in the field In this article the influence that some of these directions and life perspectives have had on Educational Management is analysed. The role and place of a Christian perspective is then described. The directions and life perspectives which will be discussed include positivism, post-positivism and post-modernism. Vedantic and Chinese perspectives on management are then discussed, as these two perspectives represent strong underlying religious beliefs. The article closes with a Christian perspective on Educational Management and leadership - a perspective which includes guidelines for educational leaders on the way in which a Christian approach can be developed and sustained.

 20. Die dialektiek tussen leser en teks: �n Gesprek oor hermeneutiese homiletiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hennie J.C. Pieterse

  2010-03-01

  Full Text Available Dialectics between reader and text: A discussion on hermeneutical homiletics The fundamentalist reaction to contemporary theological discourse in South Africa expresses the need for homiletics to give serious attention to the pre-understanding of our existential situation in order to understand the Biblical text for preaching. Empirical research shows that most preachers concentrate on exegesis in sermon preparation, but do not succeed in actualising the message of the text in their own context. In homiletics, the question still remains whether the own context of the reader of a Biblical text should be seen as an integral part of the hermeneutical-homiletical theory. This article argues that there is a creative tension between reader and Biblical text in the hermeneutical process of sermon preparation, provided the two are treated equally. Because either the text or the reader sometimes dominates the process of understanding, a choice is made for an equal dialectical weight of reader and text in hermeneutical-homiletics, referring to H-G. Gadamer and Paul Ricoeur as sources. This approach opens up the possibility of topical preaching as a result of a creative tension between reader and text in sermon preparation.

 1. Waarop is sy voetstukke ingesink? - 'n Besinning oor die skepping en die big bang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.C. Bezuidenhout

  1998-08-01

  Full Text Available Through the ages the debate between theology and the natural sciencesconcerning the origin of the universe was turbulent. Today the big bangtheory is almost generally accepted in scientific circles. In this article thedebate between theology and science is evaluated critically. The theologicalimplications of the big bang theory is discussed and the relevance of thecosmogony in Genesis 1 for a modem society is evaluated. Biblical modelsand scientific models of the birth of the cosmos do not have to be in conflictwith each other.

 2. Israelologie: ’n Bybels-teologiese perspektief oor Israel se verlede, hede en toekoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob J. Scholtz

  2017-07-01

  Full Text Available Israelology: A Biblical-theological perspective of the past, present and future of Israel. Israelology, the study of Israel, is necessary for any theological system. In the past, God made unconditional covenants and other promises to Abraham and his descendants through Jacob. Not all Jews appropriate these blessings from God in faith. There has always been, however, a faithful remnant in Israel who believed the revelation and promises of God. Despite idolatry and repeated failure, even the unpardonable sin, God is faithful and has not cast away – not even temporarily – his people whom He foreknew. During the Church Age, the Jewish remnant is not only part of the Church but also of the nation of Israel. New Testament revelation does not cancel, change, transcend, spiritualise, or idealise unconditional and still-unfulfilled promises of God to Israel. The term ‘the seed of Abraham’ has multiple senses, and the fact that it can refer to the spiritual descendants of Abraham of non-Jewish descent does not change or cancel the promises that God made to the believing Jewish descendants of Abraham. Because God is faithful, Israel has a future. The present worldwide regathering of Jews to their homeland is happening in preparation for the judgement of the Tribulation Period. Christ will not return to the earth, however, until a future Jewish generation repent and call on the Lord. Then, a second worldwide regathering of faithful Jews to Israel will take place, this time for the blessings of the messianic kingdom. During the Millennium, God will fulfil all outstanding covenant promises and prophecies, and in the same realm where both the first Adam and seventy nations once failed, the Last Adam will successfully rule over Israel and the nations to the glory of God. Israelology, the doctrine of Israel’s past, present and future, is the missing link in Biblical and Systematic Theology.

 3. Neo-Fascisme, norme, literatuur: Oor Pieter Stoffberg se Die hart van ’n bond

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. de Jong

  1992-05-01

  Full Text Available In this article it is argued that Pieter Stoffberg's collection of stories, Die hart van ’n hond, forces the reader to constitute racist frames in order to interpret. Furthermore the author proposes that Kristeva's formalisation of the 'negation of negation', developed in The Revolution of Poetic Language, can theorise the textual process in these stories as a transgression in which the taboo on political rightist conservatism in a "New South Africa' is broken. To produce this transgression, the text places the reader in the position of the other, a position in which normative decision-taking is precluded. This itself could, however, constitute an ethical moment. On the basis of the Neo-Fascist aspects of Die hart van ’n hond, the article proposes a re-introduction of the ethical in literary’ discourse and critically comments on Afrikaans literary culture in this respect.

 4. Gedagtes oor die arbeidsregtelike posisie van predikante, pastore en priesters as werknemers van die kerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fanie van Jaarsveld

  2015-11-01

  Full Text Available Thoughts on the labor law position of pastors and priests as employees of the church. The issue of labour-law relationships between pastors or priests and their employers (churches is controversial because they (pastors or priests are often regarded as employees and often not. These issues are discussed on the basis of problems in the South-African positive law and English law. In discussing the question about the nature of this labour-law relationship, a two-stage approach is suggested, especially when bearing in mind that the employment contract forms the basis of the labour-law relationship between the two parties.

 5. Oor die metodiek van ’n holistiese geskiedenis van Oud-Israel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. H. Scheffler

  1993-01-01

  Full Text Available On the methodology of a holistic history of ancient Israel In this article certain issues relating to the concept ‘holistic historiography’ are clarified. Thereafter follows a reflection on methodology that would be appropriate for holistic historiography, involving the critical use of biblical and extra-biblical sources, Syro-Palestinian archaeology, historical geography, sociology, psychology and secondary literature.

 6. Quid est veritas? Augustinus oor waarheid en leuen - en latere ontwikkelings1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  2000-12-01

  Full Text Available Quid est veritas? Augustine on truth and lying - and the aftermath. In this article the author investigates the (very difficult issue of truth and lying. What does it mean to speak the truth and when does a person tell a lie? The Augustinian as well as post-Augustinian views are enumerated and some of the main truth theories evaluated. In conclusion the author tries to make a final assessment and to open new ways of thinking the truth. Truth is a multidimensional category which should never be over-simplified.

 7. Besinning oor die diakonale dienswerk na aanleiding van Handelinge 6:1-7

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Breed

  2010-07-01

  Full Text Available Reflection on diaconal service in relation to Acts 6:1-7 Acts 6 is traditionally considered as the description of the origin of the special service of deaconship. The essence and duty of diaconal service is inferred from Acts 6:1-7; it is the service responsible for the care of the poor and promotion of mutual support and love in the church. This article re-examines Acts 6. It investigates whether this text truly describes diaconal service and what it conveys about the content and essence of the seven’s service. This study shows that Acts 6 does not describe the institution of a special service (office and that the content and essence of the special diaconal service cannot be derived from this text. Acts 6:1-7 is a description of the dynamic work of the Holy Spirit within the church, related to the difficulties that arise with service (διακονία due to rapid growth.

 8. 'n Teoretiese besinning oor die invloed van kultuur op leerders se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  A theoretical reflection on the influence of culture on learners' intelligence, learning styles and communication development. These aspects have certain implications for assessment in the classroom. It is a known fact that biological characteristics influence learners' intelligence, learning styles and com munication ...

 9. Die mondelinge oorlewering oor Ruitertjie Ruiters, “Leeu van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  His “career” became a matter of concern when he started developing a reputation for easily evading apprehension. After a manhunt lasting two years and a court case in which he was charged with over eighty offences he was declared a habitual criminal in 1948. The focus of the article is not the biographical Ruiters, but ...

 10. Oor die Bybel, Bybellees en etiek: in gesprek met Gerrie Snyman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  2008-07-01

  Full Text Available On the Bible, Bible reading and ethics: in debate with Gerrie Snyman Without doubt Gerrie Snyman produced a book which attests to an existential grappling with questions about Christian faith, the Bible and understanding of the Bible. The author refers to apart- heid, women in office and homosexual persons as examples of misunderstanding and misuse of the Bible. He advocates a re- interpretation of the Bible in which the authors (of the Bible, the context of the authors, the context of the first and the context of the modern readers be taken into account fully. The classic way of reading the Bible is outdated and should be exchanged for a more critical approach to the Bible. The author of this article investigates the question as to whether Snyman is not guilty of a naïve form of rationalism and relationism.

 11. Huidige Regsontwikkeling ten aansien van Uitwinbaarverklaring van ʼn Verband oor ʼn Onroerende Saak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle M M Fuchs

  2015-04-01

  Full Text Available There are strict formalities involved when a mortgagee (as holder of a real security right wants to declare immovable property executable to satisfy outstanding debt. There are various stages in this foreclosure process that a mortgagee must comply with before he can enforce his limited real right by calling up the mortgage bond to satisfy the outstanding debt. This process can be divided into four stages: first, the pre-trial debt enforcement procedure; secondly, the determination of jurisdiction; thirdly, the calling up of the mortgage bond and the court procedure; and lastly, attachment and execution sale. Over the past decade, foreclosure proceedings have undergone significant changes, largely owing to the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 and consumer protection legislation such as the National Credit Act 34 of 2005. This paper addresses recent legal developments with reference to case law and legislation with regard to the first three stages of the procedures mentioned above. Emphasis is placed on the third state: the development of the court procedure (litigation when the mortgage bond is called up and the property is declared executable. Attachment and the execution of the property that follows will, however, are not discuseed in this paper.

 12. Stamselnavorsing en -terapie: ’n oorsig oor die uitvoerbaarheid daarvan met meegaande etiese implikasies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. Rheeder

  2008-07-01

  Full Text Available Stem cell research and therapy: an overview of its feasibility with accompanying ethical implications Stem cell research is a breathtaking technology where man’s own cells are used to effect a cure for certain ailments. Stem cells are specially developed cells that contain the ability to develop into any cell in the body and to cure or replace defective cells. Researchers isolated stem cells from the human (and animal embryo, foetus, umbilical cord, and adult body and developed them to stem cell lines for therapy. Astonishing results have already been shown. In some instances research- ers achieved full cure or at least huge improvement in animals (and in a few instances with human beings with diabetes, Parkinson’s and Alzheimer’s diseases and auto-immune diseases. The broken spinal marrow of rats has also been repaired through this technique. The aim of this article is to give an overview of the technical feasibility and advancement of this field of research. It will become apparent from these facts that there are a large number of general and technical problems with the accompanying ethical implications, that will have to be resolved before this therapy can be applied. Problems that have been identified include the necessary destruction of the human embryo, the consideration of therapeutic cloning, the placing of human embryonic cells in embryos of primates such as apes and a series of technical problems in the development of stem cell technology.

 13. Die gesprek tussen AB du Toit en EP Sanders oor Paulus en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  debat (sien bv Beker 1978: 108; Dahl 1978: 154; Porter 1978: 263; Saldarini 1979: 299; Gaventa 1980: 42; Cooper 1982: 124-125; Gaston 1982: 401; Dunn 1983: 102-. 103; Gager 1983: 203; Loader 1984: 11-12; Ráisánen 1985: 544 en Moo 1986: 288). Caird (1978: 539) som die konsensus goed op deur te sê: 'For this ...

 14. 'n Nota oor die vertaling van Jeremia 2:37 ("Met jou hande op jou hoof"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.F. Stander

  1998-08-01

  Full Text Available A note on the translation of Jeremiah 2:37 ("With your hands on your head" In Jeremiah 2:37 God says to Israel: "You will leave that place (= Egypt with your hands upon your head". In this article various Bible translations and commentaries are scrutinized to determine how modem exegetes interpret this phrase. Thereafter the author discusses Egyptian depictions of mourners in funeral processions with their hands on their heads. He shows how an exploration of Egyptian Art can contribute to a better understanding of Jeremiah 2:37. This study also shows that the two dynamic Afrikaans translations of the Bible ("Die Lewende Bybel" and "Die Nuwe Afrikaanse Vertaling" are wide off the mark in their interpretation of the phrase "with your hands on your head". The author also argues that exegetes should not only rely on written texts when they study the ancient world in which the Scriptures originated, but that they should also explore works of art.

 15. Hoe praat ons oor/van God? Teologiese idiome van gister en van ...

  African Journals Online (AJOL)

  In transitional stages theologians perceive that proven theories, models or methods become dated and that the specific idiom in which one speaks about/of God is not ... Middle Platonism, Aristotelian Scholasticism, Reformed Theology, Reformed Orthodoxy, Liberal Theology, Dialectical Theology and Contextual Theology.

 16. Die verskynsel van gesinne wat betrokke is by besluitneming oor onttrekking van lewensondersteunende behandeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Oberholster

  1998-09-01

  Full Text Available The overall objective of this study was to explore and describe the phenomenon of families who are involved in deciding about withdrawal of life-support treatment of a family member. A phenomenon analysis was undertaken in two phases. During the first phase, secondary analysis of primary data was done on the family used in Burger’s study (1996:1-175 and was followed up by phenomenological interviews with families used as member checking from the same circumstances and according to the same criteria that Burger (1996:1 - 185 used in her study. Data were analysed in collaboration with an independent coder. The family used as member checking in this study is also used as data control. A literature control was conducted as part of data control. The themes that were identified included were: physical and bodily experiences of families; defence mechanisms used by families to cope with grief; emotional experiences of families; need of knowledge / perceptions / outlook on life / internal conflict / feelings of guilt/ ability to make decisions / respect of patient wishes / the effect of time and prior experiences; support needed by an given to families; spiritual and supernatural experiences / hope / acceptance / ability to ‘let go’ of the patient. In phase two, guidelines were described for psychiatric nurse specialists to mobilise resources for families to promote, maintain and restore their mental health as an integral part of health.

 17. Die Boek wat laaste uitgepak word: Oor die Bybel in die Afrikaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... the Bible. Believing Afrikaans poets are not the only ones that have been influenced by the Bible, as we can see in the work of Leipoldt, neither do only Protestant Afrikaans poets manifest Biblical involvement. Roman Catholic poets have made important contributions to Afrikaans poetry by means of biblical intertextuality.

 18. Onesimus � �n wegloopslaaf? Oor die ontstaansituasie van die Filemonbrief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. Tolmie

  2009-07-01

  Full Text Available It is often assumed that Onesimus (mentioned in Paul�s Letter to Philemon was a runaway slave, but in many instances the arguments supporting such a hypothesis are neither provided nor critically examined. A scrutiny of research in this regard indicates the complexity of the matter. In this article various theories on the origin of the Letter to Philemon are discussed and evaluated. The article is concluded by suggestions for making a well-founded decision in this regard.

 19. ’n Oorsig oor die diakoniologiese rol van die Gereformeerde belydenisskrifte in kerkwees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Spoelstra

  1991-06-01

  Full Text Available While theology usually concentrates on the history and content of the Reformational creeds, less systematised information is available about the ministry and service which these creeds should fulfil in the life of the church as believers. This study points to a consistent continuity in the way confessions of faith were used by the early Christians, the Reformers and in the creeds of the Reformation. The content of the Heidelberg Catechism in particular bears a remarkable correspondence to the tradition in the early churches. Creeds can only be confessions of faith if they communicate the revelation from Scriptures. If creeds function thus, the current widespread indifference to the practical use of even the Heidelberg Catechism in the practical world of the church must be ascribed to the illegitimate distinction which Rationalism draws between practical (or subjective and doctrinal (or objective theology.

 20. 'A high degree of understanding and tolerance': veranderende denke oor die moderne gereformeerde kerklied

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Kruger

  2007-07-01

  Full Text Available 'A high degree of understanding and tolerance': changing thoughts on the modern reformed church song Currently, churches worldwide are experiencing an unparalleled increase in new hymns. Consequently, the requirements of the modern congregational song are much more challenging and demanding. Although the principles of music theory remain a primary criterion for the evaluation of the congregational song, aspects concerning the spiritual requirements, musical taste and culture of the modern church member are becoming increasingly relevant when thinking about the congregational song. In this article the author gives a general overview as to the nature of the modern church song against the background of liturgical renewal within the reformed tradition. The profile of the postmodern church member as regards spiritual needs, musical taste and culture is outlined and connected with the current sensitivity of spirituality and emotional experience through worship and song. Lastly a connection is made between the current trends of hymnological thought and the reformed principles. It is argued that greater tolerance and understanding can lead towards a reforming, rather than a reformed attitude towards the modern congregational song. The discussion is illustrated with examples from the “Liedboek van die kerk” (2001.

 1. Verslaggewing oor volhoubaarheid in die mynbousektor: die identifisering van kritieke aan geleenthede

  OpenAIRE

  Viviers, S; Boudler, J-M

  2010-01-01

  Hierdie studie ondersoek tendense in die volhoubaarheidsverslaggewing deur vyf prominente mynmaatskappye wat op die JSE genoteer is. Die 2005-, 2006-, 2007- en 2008- jaar- en volhoubaarheidsverslae van hierdie maatskappye is ontleed deur middel van inhoudsanalise. Sleutelwoorde wat verband hou met ekonomiese bemagtiging, MIV/VIGS, ander gesondheid- en veiligheidsaangeleenthede en omgewingsimpak sowel as opleiding en onderwys, is getel. Hierdie aangeleenthede is ook gekategoriseer in terme van...

 2. die pers as bron oor die geskiedenis van die eerste vrydeidsoorlog

  African Journals Online (AJOL)

  dood agv wonde wat hy tydens die slag opgedoen het. Dit was vir die Britse volk onaanvaarbaar dat slegs twee Boere gedood is nadat daar tussen. 20 000 en 30 000 rondtes op die Boere afgevuur is. Die pers kon net nie die ware syfers publiseer nie, want dit sou na 'n onwaarheid Iyk. Het die. Britse volk egter die Boere ...

 3. Outobiografie of nie: aantekeninge oor die outobiografiese aanwysers in enkele Afrikaanse tekste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Scheepers

  1991-05-01

  Full Text Available The autobiographical relationship between the concrete author and a character or narrator in a text has always been a problem in the study of literature. In this article it is illustrated how certain signals in the text may function as autobiographical indicators. These signals must direct the reader towards an autobiographical interpretation of a specific text, because this is often essential for an adequate reading of such a text. The methodological approach of this article is, though, that an autobiographical interpretation of a text should at all times be textually confirmed. Texts included in this study are Somer 11 and Suidpunt-jazz (André Letoit, Jonkmanskas and Die hemel help ons (Koos Prinsloo, Van stiltes en stemme (J.M. Gilfillan, Die droom (Uys Krige, Wynand se oorlog (Ria Jordaan, Sleep vir jou 'n stoel nader (André le Roux and Klaaglied vir Koos (Lettie Viljoen.

 4. 'n Media-analise oor misdaad in die Suid-Afrikaanse onderwys

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  A culture of violence and crime reigns in education. A spirit of despair and .... Despite the government's ban on corporal punishment ... pupils continue to be ... Rights of Children en die Universal declaration of Human Rights is tekenend van 'n ...

 5. Hoe praat ons oor/van God? Teologiese idiome van gister en van vandag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. G. van Aarde

  1992-01-01

  Full Text Available How does one speak about/of God? Theological idioms in the past and present In transitional stages theologians perceive that proven theories, models or methods become dated and that the specific idiom in which one speaks about/of God is not relevant any more. A theological idiom is defined as an example of the dicta used in the framework of a particular conceptual frame of reference. By presenting an overview of selected theological idioms used in the past and present, this article aims to propose a model for practising theology today. The selection is made from the following conceptual frames of reference: Middle Platonism, Aristotelian Scholasticism, Reformed Theology, Reformed Orthodoxy, Liberal Theology, Dialectical Theology and Contextual Theology.

 6. ’n Besinning oor die aard van die fisiese werklikheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.H. Stoker

  2006-07-01

  Full Text Available Reflections on the nature of physical reality According to T.S. Kuhn the history of a particular field of science is characterised by successive phases of problem solving, and each phase of problem solving is paradigmatically founded. A paradigm, like a worldview, expresses the deepest meaning and significance of reality. Man’s rational mind is, however, too limited in capacity to describe the complexity of reality in a scientific way. In an attempt to describe reality, reality thus has to be simplified. For instance, in order to present a description of the formation of the universe evolving from the big bang to a functional and efficient structure, the functionality as well as the structure of the universe with its billions of stars and star systems has to be simplified dramatically by an imaginative model. Such a simplified model is described by the big bang theory. Science brings to the fore questions regarding the deeper meaning and significance of reality, for instance the anthropic principle, on which only the Word of God can offer a perspective. All our observations are restrained by actualities such as finite velocity of light and our human boundness to time. Consequently, theories of evolution with an elementary beginning cannot be verified as valid and are therefore questionable. The same applies to verifying the process of evolution before man’s existence on earth. Furthermore, man can obtain no knowledge of the nature of time during God’s supernatural acts of creation as revealed by the Word of God. Nevertheless, it appears that even an idealistic theory of evolution that cannot be verified empirically can provide man with revelatory elements of God’s works, wisdom and omnipotence.

 7. Paulus as vredemaker. Oor die resepsie van die Brief aan Filemon ...

  African Journals Online (AJOL)

  7 Jul 2015 ... Inleiding. Die woord 'vrede' kom net een maal in die Filemonbrief voor, en wel in die aanhef van die brief. Kommentatore merk egter gereeld op dat 'n mens nie daaruit moet aflei dat dié begrip onbelangrik vir die verstaan van die brief is nie. Om een voorbeeld te noem: Barth en Blanke. (2002) skryf as volg:.

 8. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  regtens seëvier sodat die grondwetlike verbod op onbillike diskriminasie teen mense op grond van hul seksuele georiënteerdheid so .... gerig teen die homoseksueel self en die homoseksuele daad wat hy/sy beoefen, maar dat daar ook gediskrimineer ..... Die Uniform Marriage and Divorce Act,. 60 aangeneem in verskeie ...

 9. Die soeke na die betekenis van Q: Inleidende opmerkings oor die geskiedenis van Q-navorsing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerhard Nel

  2003-10-01

  According to the two source-theory, large parts of the material in Matthew and Luke which show conformity and which are not found in Mark, point to the existence of a source which comprises sayings of Jesus and reminds one of the typical wisdom material in the Old Testament. In this paper a few introductory remarks are made on the history of the research done in respect of this source, known as Q. The questions regarding the actual existence and origin of Q are briefly discussed in the first part of the paper. Four aspects of Q research are addressed: Q is a document which shows its own integrity; the distinction between tradition and redaction in Q; stratifications and phases in the development of Q; the wisdom character of the material in Q.

 10. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind ...

  African Journals Online (AJOL)

  The political struggle leading up to the Dutch Constitution of 19831 is an empirical theoretical relevant case. A particular theoretical point of view (called the theoretical perspective of scientific legal intervention) appears to be important with respect to knowledge about contitution building. A preponderating identical habitus ...

 11. Die teologies-polemiese gerigtheid van Genesis 1-3: implikasies vir die gereformeerde leer oor die erfsonde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Vorster

  2009-07-01

  Full Text Available The theological polemic purpose of Genesis 1-3: implications for the reformed doctrine on original sin This article focuses on the polemic nature of Genesis 1-3 and the implications thereof on the reformed doctrine regarding original sin. In the first place the views of the creation narratives as historical-literal and mythological material are discussed. Thereafter the article proposes that the creation narratives must be treated as theological material with a polemic and prophetic purpose. The implications of this for the reformed doctrine on original sin are subsequently discussed.

 12. �Nie waar nie?� Opmerkinge oor geloofservaring, dogma en die (eskatologiese aard van teologiese besinning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D P Veldsman

  2008-05-01

  Full Text Available �Not true?� Remarks on the experience of faith, dogma and the (eschatological nature of theological reflection�Not true?� is a characteristic saying of Conrad Wethmar. In this article of appreciation for his academic contribution, this saying as a �polite questioning and affirmation� (as I understand it, is explored within the context of viewpoints on the experience of faith and in reference to his understanding of dogma in order to highlight the way in which this saying actually gives expression to his understanding of the nature of theological reflection.

 13. Oor die inspirasie van die Bybel � �n Perspektief van �n Ou Testamentikus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.D. (Fanie Snyman

  2003-11-01

  Full Text Available This article is an attempt to engage in a onversation between biblical� scholars and� their dogmatic colleagues on the issue of the inspiration of the Bible. It is argued that current theories on the inspiration of the Bible can no longer be maintained� in the light of our knowledge of the origin and growth of especially the Old Testament.� Because� of the fact that the Old Testament came into being over a considerable period of time, the idea of inspiration should be broadened to include the whole process of canonization. The idea of inspiration should be broadened ever further to include the translation and preaching of the Bible. In the end it is stated that the inspiration of the Bible is something that cannot be captured in a theory, it can only be confessed as part of the faith of believers.

 14. Die stil van my verlange na God: Oor Johann Wilhelm Herrmann se verstaan van die ervaring van God (Deel II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Veldsman

  1997-08-01

  Full Text Available Quenching my thirst for God: On Johann Wilhelm Herrmann�s understanding of the experience of God (Part II This article, which is divided into two parts, focusses on the concept of the �experience of God� as understood by the German systematic theologian Wilhelm Herrmann (1846 - 1922 of Marburg in his �Der Verkehr des Christen mit Gott� (1886. The first part of the article which was published in the previous edition, explained the historical and theological context of Herrmann�s �Der Verkehr...� as well as the theological frontiers over-against which he responded in his understanding of the experience of God, characterized as a �searchfind-experience�. This second part elaborates on this �search-find-experience� by humans of God as understood by Herrmann, and indicates the influence it had on Herrmann�s two greatest pupils, namely Karl Barth and Rudolf Bultmann. It is argued that Herrmann�s understanding of the experience of God makes up the kernel of their theological vantage points, and in this respect, is critically evaluated.

 15. Die verpleegdiensbestuurders binne die Suid-Afrikaanse Militêre gesondheidsdiens se persepsies oor hul vlak van motivering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Fischer

  2000-09-01

  Full Text Available The process of transformation in the South African MilitaryHealth Services, has influenced the nursing servicemanagers’ level of motivation and the following researchquestion is applicable: what are the perceptions of thenursing service managers within the South African MilitaryHealth Services on their level of motivation? The purpose with this study was to explore and describe theperceptions of nursing service managers on their level ofmotivation within these health services. A qualitative researchdesign was utilized and four focus group interviewswere conducted with 33 nursing service managers countrywide. The transcribed interviews were exposed to acontent analysis. The results confirm that the level ofmotivation amongst these nursing service managers is low.The demotivators relate mainly to the following: inadequateacknowledgement, job insecurity in relation to thefuture, problems with the process of integration, transformationand rationalization, problems with management,many labour related issues, poor/inadequate communication,inadequate support, increased work load, poor physicalenvironment, negative publicity and poor self motivation.Although there were a few motivators identified,they were of less importance. These results were interpretedwithin Herzberg’s motivation theory to identify thehygiene/maintenance factors and to assess whether theimportant motivators were in place. During any processof change, and/or when the level of motivation amongstemployees is low, it is important to adequately managethe environment (hygiene/maintenance factors within theHerzberg theory. But it is even more important to ensurethat the motivators are in place or to intensify them. It istherefore recommended that a motivation strategy, basedon the Herzberg theory as well as the Hackman-Oldhamjob enrichment model, be developed, implemented andevaluated.

 16. Psalm 47: Partikularisme en universalisme. Jahwe is ons ons koning �n koning oor die hele aarde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.S. Prinsloo

  1996-04-01

  Full Text Available Psalm 47:� Particularism and universalism. Jahwe is� our king and king of all the earth In� this� article,� Psalm� 47� is� considered from� a� text� immanent perspective and particular attention� is given� to� the morphological,� syntactical,� stylistic and� semantic� facets� of the� psalm.� Although� problems� of interpretation experienced in� respect of� Psalm 47 are� the� same as� those for the� so-called enthronement psalms,� this� article� concentrates� mainly� on� those� research problems that are peculiar to this psalm.� Psalm 47 is a hymn comprising of two parallel strophes� (w.� 2-6 and 7-10.� The� reason� for the exhortations� to praise� is� the fact that in his deeds� of� salvation� towards� Israel,� Yahweh has also proved himself to� be� the� mighty,� universal� king.� Psalm� 47 probably dates from the exilic or post-exilic period.

 17. Tendense in populêre werke oor Suid-Afrikaanse rugby, 1948-1995: 'n Historiografiese studie

  OpenAIRE

  de Wet, Wouter

  2016-01-01

  Die hervatting van internasionale rugby na die Tweede Wereldoorlog het nuwe belangstelling onder rugby ondersteuners wêreldwyd gekweek. Tientalle populêre rugbyboeke het in die daaropvolgende jare in Suid-Afrika verskyn en rugby het een van die land se grootste sporte geword. Rugbyboeke het algemene items op Suid-Afrikaanse boekrakke geword. Hierdie artikel stel ondersoek in na die ontwikkeling van tendense in populêre Suid-Afrikaanse rugbygeskiedskrywing tussen 1948 en 1995. Tendense word ge...

 18. ‘Die pen is magtiger as die swaard’: Oor skrifgeletterdheid, skrifgeleerdes en Israel se Tweede Tempeltydperk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda de Villiers

  2013-08-01

  Full Text Available ‘The pen is mightier than the sword’: Literacy and scribes in Israel during the Second Temple period. This article is divided in two parts. Part one examines scribal education and scribes in the ancient Near East and Israel. Although no real evidence exists for scribal schools and education in Israel, it is argued that some form of institutionalised training must have taken place in order to produce literary texts of such a high quality as are found in the Hebrew Bible. Comparative material from Mesopotamia serves to trace the education of scribes in general. Part two focuses on the Second Temple period in ancient Israel. Ezra the scribe emerges as a typical scribe from that era. Post-exilic Israel was grappling with its identity, and sought guidance from ַ[as was written in the Torah]. However, it appears that there were different interpretations of the written Law during this period. Scribes of the Ezra circle advocated a radical policy of exclusivity on the basis of what was written in the Law; others who wrote the texts of Trito-Isaiah and Ruth pleaded for a more inclusive attitude towards foreigners. The conclusion is that the battle was fought not with the sword, but with the pen, therefore: ‘The pen is mightier than the sword.’

 19. “and africa will be saved!”? nadenke oor die kerk, die sending en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Livingstone (1813-1873) with his emphasis on “Christianity, civilisation, commerce” had high expectations that Western influence would lead to total new conditions in. Africa and the end of slave trade. Ludwig Krapf (1810-1881) was very sceptical con- cerning Western influence and of opinion that it would only lead to ...

 20. Prediking en spiritualiteit : 'n homiletiese studie oor die verband tussen prediking en geestelike groei / Jan Andries Erasmus

  OpenAIRE

  Erasmus, Jan Andries

  2007-01-01

  The aim of this study was to determine how preaching can stimulate spiritual growth and intensify the spirituality of Listeners. The working method for the study has been based on the mode[ formulated by Zerfass (1974) for Practical Theology and follows a Reformatory angle. • In the first place, basis-theoretical principles regarding preaching, spirituality and spiritual growth have been researched, as well as the relationship between preaching and spiritual growth. To do this, exege...

 1. Die nuwe hemel en die nuwe aarde: dogmatiese en etiese oorwegings oor ’n aspek van die eskatologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1998-06-01

  Full Text Available Most Christians confess their belief in a new heaven and a new earth. The question, however, arises as to what exactly is meant by and expected from the acceptance of the concept of a new heaven and a new earth. In some Christian traditions the idea of heaven is predominantly emphasized- thus neglecting the notion of earth. In line with this emphasis the general idea of "after death we go to heaven" is stimulated. In other views, the new earth as final destination plays an important role, while the concept of the new heaven is underrated. In this article it is attempted not only to investigate different theological views concerning the new heaven and the new earth, but also to present a Biblical perspective on this topic of discussion.

 2. ’n Vergelyking van Calvyn se 1545-Kategismus en die Heidelbergse Kategismus oor die Onse Vadergebed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.F.C. Coetzee

  2009-07-01

  Full Text Available A comparison between Calvin’s Catechism of 1545 and the Heidelberg Catechism on their exposition of the Lord’s Prayer Several studies on the relationship between Calvin’s Catechism (1545 and the Heidelberg Catechism have already been conducted. However, the need for a study of a comparison between the two catechisms on the Lord’s Prayer was emphasised at the South African Calvin Research Conference in 2004. In the sixteenth century Reformation the Lord’s Prayer was a subject of considerable importance. Calvin wrote no less than eight different expositions of the Lord’s Prayer in his commentaries, catechisms of 1538 and 1545 and the different editions of his “Institutes”. In both the Geneva Catechism of 1542/1545 and the Heidelberg Catechism the exposition of the Lord’s Prayer forms an important part. A comparison of these expositions leads to the conclusion that the theological insights of John Calvin played a major role in the formulation of the Heidelberg Catechism. The Heidelberg Catechism is part of our Calvinist heritage and should still be used in the instruction of our children and confessed as our true and living faith.

 3. Die Fakulteit Teologie (Afd A aan die Universiteit van Pretoria: Vrae oor sy identiteit en sy problematiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. P. Oberholzer

  1992-01-01

  Full Text Available The Faculty of Theology (Sec A at the University of Pretoria: Inquiry into its identity and problem areas This article is a short survey of theological viewpoints on the character and task of the church, as reflected in church literature during the past 75 years. It is shown that political history after World War II had a marked effect on thinking in the Nederduitsch Hervormde Kerk and that recent changes on the political scene pose penetrating questions to theologians. A full inquiry into the contours of self-definition is called for and some relevant issues are indicated; an honest evaluation in respect of the political and social context which is reflected in positions adopted, a pastoral compassion which takes note of human misery, cognisance of the ecumenical character of the church, and ethical and academic responsibility.

 4. ’n Nuwe soort martelaar - ’n Nadenke oor Dietrich Bonhoeffer as teoloog van verset

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1998-06-01

  Full Text Available This article investigates the question why a theologian like Dietrich Bonhoeffer could get involved in an attempt to kill Hitler. What happened that he, who at one stage uttered almost pacifist language, was willing to plant a bomb in order to kill the Fuhrer? It is clear from Bonhoeffer's writings that there was no possibility to reflect openly on the subject and therefore the investigator has to read “between the lines" to discover Bonhoeffer's position. It becomes clear that Bonhoeffer never justified his act of resistance, although he gave some indications why he reacted like this. But did he morally substantiate his position and is this option applicable today?

 5. ‘Die pen is magtiger as die swaard’: Oor skrifgeletterdheid, skrifgeleerdes en Israel se Tweede Tempeltydperk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda de Villiers

  2013-08-01

  Full Text Available ‘The pen is mightier than the sword’: Literacy and scribes in Israel during the Second Temple period. This article is divided in two parts. Part one examines scribal education and scribes in the ancient Near East and Israel. Although no real evidence exists for scribal schools and education in Israel, it is argued that some form of institutionalised training must have taken place in order to produce literary texts of such a high quality as are found in the Hebrew Bible. Comparative material from Mesopotamia serves to trace the education of scribes in general. Part two focuses on the Second Temple period in ancient Israel. Ezra the scribe emerges as a typical scribe from that era. Post-exilic Israel was grappling with its identity, and sought guidance from ַ [as was written in the Torah]. However, it appears that there were different interpretations of the written Law during this period. Scribes of the Ezra circle advocated a radical policy of exclusivity on the basis of what was written in the Law; others who wrote the texts of Trito-Isaiah and Ruth pleaded for a more inclusive attitude towards foreigners. The conclusion is that the battle was fought not with the sword, but with the pen, therefore: ‘The pen is mightier than the sword.’

 6. Verstaanbare prediking is eenvoudige prediking: ’n Prakties-teologiese besinning oor die styl van prediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferdinand P. Kruger

  2012-11-01

  Full Text Available Prediking is intensioneel en wil verandering bewerk. Onder die prediking vind interaksie en kommunikasie tussen prediker en hoorder plaas. Die oomblik wanneer die prediker skryf of praat, maak hy of sy van styl gebruik. Styl is vir die prediker soos die kleur wat ’n kunstenaar gebruik. Die navorsingshipotese in die artikel is dat gebrekkige styl daartoe bydra dat God nie reg gehoor word in die prediking nie. In hierdie artikel word van ’n driedeling gebruik gemaak waarin ’n analiserende beskrywing van die prakties-teologiese situasie gebied word. Aan die hand van basisteoretiese perspektiewe word die normatiewe gesigspunte gestel, waarna veranderingstrategieë voorgestel word. Vanuit die Jakobusbrief word perspektiewe na vore gebring wat die noodsaak van goeie styl in die prediking benadruk. In die metateoretiese besinning word die kontoere van die Kunsgeskiedenis asook Kommunikasiekunde verken. In die praktykteoretiese perspektiewe wat bespreek word, word die ruimte wat stylvolle prediking moet skep, aangestip. Sodoende word dit benadruk dat enige styl nie noodwendig die korrekte styl is nie. ’n Goeie styl wend die regte woorde op die regte plekke in die preek aan en daarom is goeie styl eenvoudig en verstaanbaar. Comprehensible preaching is simple preaching: A practical-theological reflection on preaching style. There is interdependence between preaching and transformation in the lives of hearers. There is a relationship of interaction and communication between preacher and hearers, exists in the act of preaching. When preachers open their mouths, style is used. Artists use colour in their paintings, but preachers use words to colour the content of their message. The research question for this investigation is therefore: What is the effect of an unclear style in sermons? The hypothesis for this research is that an unclear style in sermons does not change lives and fails to bring hearers into the presence of God. The research field is explored by coming to grips with the current practical theological situation. This article investigates certain meta-theoretical perspectives from the fields of Art History and Communication Skills. Basic-theoretical perspectives will be derived from the letter of James and normative vantage points will unfold. The researcher reaches the conclusion that good style creates a space in which hearers can communicate with God. A specific style of preaching is not necessarily the best style to use. Good style uses the correct words in the right places. Good style in a sermon makes preaching clear and comprehensible.

 7. Compiling Dictionaries Using Semantic Domains*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronald Moe

  2011-10-01

  tekskorpusmetode kan nie gebruik word vir minderheidstale waarin tekste ontbreek nie. Om in die behoefte te voorsien, het die skrywer 'n lys van 1 600 semantiese domeine opgestel wat hy suksesvol gebruik het om woorde te versamel. In 'n werksessie-omgewing kan 'n groep sprekers tot soveel as 17 000 woorde in tien dae versamel. Hierdie metode lei tot 'n geklassifiseerde woordelys wat doeltreffend uitgebrei kan word tot 'n volledige woordeboek. Die metode werk omdat die mentale leksikon 'n groot web is wat rondom sleutelbegrippe gestruktureer is. 'n Semantiese domein kan gedefinieer word as 'n belangrike kon-sep saam met die woorde wat direk daarmee verband hou vanweë leksikale verwantskappe. 'n Persoon kan die mentale web gebruik om vinnig van woord tot woord binne 'n domein te spring. Die skrywer is besig om vir elke domein 'n profiel te ontwikkel om te help met die versameling van woorde en met die beskrywing van hul semantiek. 'n Ondersoek van semantiek binne die konteks van 'n domein lewer baie insigte. Die metode laat die totstandbrenging van sowel alfabeties as semanties gerangskikte woordeboeke toe. Die lys domeine is bedoel om univer-seel in omvang en toepassing te wees. Moontlik as gevolg van universalia van menslike ervaring en universalia van taalkundige vermoë, is daar treffende ooreenkomste tussen verskillende lyste semantiese domeine wat ontwikkel is vir tale oor die hele wêreld. Die gebruik van 'n gestandaardi-seerde lys domeine om veelsoortige woordeboeke te klassifiseer, skep moontlikhede vir kruislin-guistiese navorsing oor semantiese en leksikale universalia. Sleutelwoorde: SEMANTIESE DOMEINE, SEMANTIESE VELDE, SEMANTIESE KATE-GORIEË, LEKSIKALE VERWANTSKAPPE, SEMANTIESE PRIMITIEWES, DOMEINPROFIELE, MENTALE LEKSIKON, SEMANTIESE UNIVERSALIA, MINDERHEIDSTALE, LEKSIKOGRAFIE

 8. HIV and AIDS knowledge and sexual behaviours amongst secondary school learners in Harare, Zimbabwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margaret Mlingo

  2012-07-01

  vrywillige berading en toetsing (VBT te ondergaan, maar min het dit reeds gedoen. Aangesien geen leerder seksueel aktief was nie, bestaan geleenthede om Graad 8 (Vorm 1leerders te bemagtig om ingeligte besluite te neem. Oor die algemeen was die leerders se MIV en VIGS kennisvlakke hoog, maar wanopvattings het bestaan Skole behoort saam te werk met radio en televisie programme ten einde wanopvattings aan te spreek. Leerders moet in staat gestel word om VBT dienste te benut. Doeltreffender MIV en VIGS voorligting in Zimbabwe se skole, kan meer jong mense in staat stel of HIV negatief te bly.

 9. Same-sex marriage in South Africa: The road ahead | Robinson ...

  African Journals Online (AJOL)

  n hierdie bydrae word die problematiek oor "huwelike" tussen persone van dieselfde geslag aan die orde gestel. 'n Oorsig word gebied oor die verskillende fasette van die debat en die argumente wat tipies daarin aangevoer word. Op grond van 'n teoretiese verantwoording oor die aard van die huwelik word standpunt oor ...

 10. Die veelkantige nawerking van Luther in Halle- Wittenberg: ’n Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 oor August Hermann Francke en Paul Tillich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius W.C. (Natie Van Wyk

  2017-09-01

  Full Text Available The article is a lexicographic contribution to Reformation 500. Two relatively unknown Lutheran theologians to the South African public, namely August Francke and Paul Tillich, are presented here. Both were students and lecturers at the Martin Luther University of Halle-Wittenberg. Both of them wanted to be known as Lutheran theologians. The two are totally opposites. Francke was a practical theologian who initiated many diaconal projects that are still active after 300 years. Tillich was a philosopher of religion and a systematic theologian. He made a huge contribution in promoting Lutheran ideas to secular society in the United States of America.

 11. Die oor-en-weer beroep van predikante tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: 1862–1917

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flip du Toit

  2015-09-01

  Full Text Available The ongoing appointment of ministers between the Dutch Reformed Church and the Netherdutch Reformed Church of Africa: 1862–1917. This article highlights the situation prior to the establishment of the theological training of the Netherdutch Reformed Church of Africa (NDRCA. The training of ministers of the Dutch Reformed Church (DRC started in 1859 with the establishment of the Theological Seminary at Stellenbosch. Since 1862 three churches operated in the then Transvaal (South African Republic. Many ministers of the DRC were called to serve in the NDRCA. The most notable were the Rev D.P. Ackerman and the Rev H.S. Bosman. They were called before the origin of the united church (of the NDRCA and the DRC that existed between 1885 and 1892. After the split in 1892, they (as well as many others continued as ministers in the DRC. The first lecturer of the NDRCA was called in 1917 − also a minister that was previously from the DRC. The calling of his successor sparked a major row. The NDRCA congregation of Pretoria called another minister from the DRC – the Rev H.D. van Broekhuizen. This eventually led to a special meeting of the General Assembly of the NDRCA in 1917 where his calling was eventually approved.

 12. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Teorieë oor die ontwikkeling van menslike bewussyn – die ontdekking van die ‘misterie van die siel’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2009-10-01

  A number of theories on the development of human consciousness have tried to incorporate all views on the subject into one integral theory. However, Ken Wilber is the first philosopher who managed to combine the external with the internal fields of study. Using Wilber’s integral theory, a number of researchers developed their own theories in their field of speciality. Jim Marion used Wilber’s development theory to show the evolution of consciousness from a Christian perspective. Steve McIntosh, an integral philosopher, takes Wilber’s ideas further, and even criticises him on a few points. Another important researcher following Wilber is Andre Marquis, who developed an integral questionnaire to help pastors gauge clients’ problems. James Fowler, Clare Graves and Bill Plotkin also researched the evolution of human consciousness. This article examines each of these researchers, and concludes with a glance at several viewpoints on the soul and the mystical union with God.

 13. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind te verkry in die lig van die bepalings van die Grondwet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Kotze

  1999-12-01

  Full Text Available The problematic nature of the right of a homosexual parent to vest custody over a child is biarticulated: the nature and extent of custody disputes as well as the issues of discrimination based on sexual orientation are relevant. Homosexual orientation is emotional and controversial, all the more when it is accompanied by custody disputes. In this context the constitutional protection given to human rights and the constitutional provisions containing constitutional values are of paramount importance. The contents of these provisions have direct consequences for custody disputes and homosexual parenthood. In the pre-constitutional dispensation, the court gave judgement in Van Rooyen v Van Rooyen 1994 2 SA 325 (W on the awarding of access rights to a homosexual parent. With regard to the provisions of the Constitution of the Republic of South Africa 108 of 1996 and trends in relevant foreign law, the decision in the Van Rooyen case is subjected to criticism. Since the commencement of the Constitution of the Republic of South Africa 200 of 1993, no South African court has given judgement on this issue. The aim of this contribution is to set out an autochthonous frame of reference considering the provisions of the Constitution, case law and comparative foreign law in an attempt to resolve the issue under discussion.

 14. ’n Veranderende benadering tot sosiale verantwoordelikheid: ’n histories-normatiewe gevallestudie oor die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E.M. Kloppers

  2009-07-01

  Full Text Available A changing approach to social responsibility: a historic-normative case study of the North-West University (Potchefstroom Campus As a direct consequence of its Christian character, the former Potchefstroom University for Christian Higher Education (PU for CHE engaged in local corporate responsibility programmes for a number of decades. When the PU for CHE was merged at the end of 2003 to become the North-West University (NWU (including the PU for CHE which emerged in 2004, these programmes continued at the Potchefstroom Campus, but were stripped of their Christian grounding. Now the University has a “value-driven” approach. This article tracks the changes to the normative character as well as the continued changes to the university’s position on social responsibility. It was found that the North-West University’s normative points of departure have yet to be linked clearly to its community activities, and that formal corporate social responsibility (CSR activities must be clearly differentiated from normal university business as well as student activities such as rag. It is argued that the problematic overlapping of profit-generating activities should be distinguished from all CSR programmes and the contribution of sponsors disclosed at all times. Developments late in 2008 seemed to indicate that some of the most important problem areas be addressed when a new approach to “community engagement” is fleshed out. This could result in the NWU achieving the CSR goals set by both government and the University itself regarding its so-called do-values and developing a guiding philosophy on “community en-gagement”.

 15. Fallosentrisme, feminisme en die lesbiese paradoks: Chauvinisties-getinte aantekeninge oor die erotiek in die jongere Afrikaanse poësie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Jordaan

  1992-05-01

  Full Text Available In this article the author examines aspects of recent Afrikaans erotic poetry, with particular reference to the work of Johann de Lange and Joan Hambidge. Deliberately disregarding psychological and sociological research as a basis for an analysis of gay and lesbian literature, the conclusion arrived at is that the erotic poetry of Hambidge exhibits, paradoxically, a male-oriented viewpoint regarding sexuality. This paradox is the result of language being man-made - a process which has the effect that women’s feelings and experience cannot be expressed without being 'contaminated', resulting in the undermining of the feminist ideal of the ‘woman-identified-woman’.

 16. Opmerkings oor vroee katolisisme in die Nuwe Testament, met besondere verwysing na die briewe aan die Kolossense en die Efesiers, en die Pastorale Briewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Engelbrecht

  1995-12-01

  Full Text Available Remarks on early catholicism in the New Testament, with special reference to the letters to the Colossians and the Ephesians, and the Pastoral Letters Attention is given to differences of opinion as to the nature of early catholicism, whether it is present in the New Testament, where it is to be found and how it should be evaluated. The difference between primitive Christianity and early catholicism with regard to ecclesiology is also taken into consideration. Aspects such as offices in the church, the relation of the reign of Christ to the metaphor 'body of Christ', the church as a holy temple, church and Israel, the Gentiles and the church, the unity of the church, the constitution of the church and the vision of the church are discussed. According to one viewpoint the development of the apocalyptic primitive Christianity into early catholicism was not a fringe phenomenon, but 'the greatest change in Christianity 'Consequences of recent research may be that Protestants and Roman Catholics should keep in mind that in more than one aspect the Bible leaves room for a reconcilable variety.

 17. Repliek op Van der Watt se artikel oor ‘Intertekstualiteit en oorinterpretasie: Verwysings na Genesis 28:12 in Johannes 1:51?’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hennie F. Stander

  2017-10-01

  Full Text Available A response to Van der Watt’s article on ‘Intertextuality and over-interpretation: References to Genesis 28:12 in John 1:51?’ This article is a response to an article of Van der Watt titled ‘Intertextuality and over-interpretation: References to Genesis 28:12 in John 1:51?’ (2016. He states in this article that his aim is ‘to illustrate the dangers of over-interpretation when dealing with intertextual relations between texts, especially when allusion is assumed’. He then gives a brief survey of different interpretations of John 1:51. Van der Watt shows in his article how theologians use themes from Genesis 28:12 (like the ladder, Jacob or Bethel, which are not mentioned in John 1:51 in their expositions of John 1:51. Van der Watt regards some of these expositions as examples of over-interpretation. The aim of my article is to show how Church Fathers interpreted Genesis 28:12 and John 1:51. I show in my article that the Church Fathers saw several parallels between these two sections from the Bible. Furthermore, I suggest that the early theologians’ interpretations formed a tradition that probably influenced modern interpreters of the Bible. I also discuss the role of typology in the history of interpretation, specifically also in the case of Genesis 28:12 and John 1:51. I then argue that it is perhaps not so far-fetched to see an intertextual relation between Genesis 28:12 and John 1:51.

 18. 'Die verswygde storie': ’n gevallestudie oor die manifestasie van bates by ’n kleuter met spina bifida miëlomeningoseel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Eloff

  2007-07-01

  Full Text Available 'The unmentioned story': a case study of the manifestation of assets in a toddler with spina bifida miëlomeningoseel In South Africa a few major discourses with regard to disability can be distinguished. Although these discourses construct disability differently, three of them – the lay, charity and medical discourses – tend to view disability negatively. This article endeavours to challenge the stereotypical “picture” of a person with a disability. By conducting an intrinsic case study the unique intrapersonal assets of a boy (who has a physical disability, spina bifida is identified. An asset-based approach accompanied the research design as a theoretical framework in order to explore whether positive aspects of this boy’s life-world could be identified. This article identifies and embraces the positive side of living with a physical disability and illustrates ways in which positive constructions of an individual with disabilities can be pursued.

 19. Die weg van die Here in die woestyn oftewel God se grootpad in die wildernis: Oor A Story of two Ways

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. A. Loader

  1994-08-01

  Full Text Available The Lord�s way in the desert or: God�s highway in the Wilderness. On A Story of two Ways This paper contends that the history of the study of the Old Testament in South Africa, written by Professor J. H. le Roux, is a very important work, although flawed in certain respects. It is argued that the author himself reads his texts too �immanently', that he paints static portraits of scholars while discarding development, that an either-or picture is drawn in which such overriding concern for an �immanent�-historical opposition is manifested that the result is an oversimplified presentation with apologetic overtones, and that the criteria for inclusion in the hook are applied arbitrarily.

 20. Hoe Christene in Suid-Afrika by mekaar verby praat. Oor vier morele spreekwyses in die Suid-Afrikaanse kerklike konteks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. E. de Villiers

  1994-08-01

  Full Text Available Are Christians in South Africa speaking at cross purposes? On four varieties of moral discourse in the context of South African churches The thesis of the article is that the use of different types of moral discourse contributes to the misunderstanding and conflict that typify the theological and church debate on socio-political issues in South-Africa. The distinction of the well-known American ethicist James M Gustafson of four varieties of moral discourse (prophetic, narrative, ethical and policy can he used to categorise the different types of moral discourse used in South Africa. Acknowledgement of the fact that these varieties of moral discourse are used in South Africa can contribute to better understanding of and participation in the theological and church debate on socio-political issues.

 1. Nooit weer nie? ’n Teologies-etiese beoordeling van die idees oor politieke vryheid in Suid-Afrika sedert 1899

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.M. Vorster

  2000-08-01

  Full Text Available Never again? A theological-ethical evaluation of ideas about political freedom in South Africa since 1899 Various conflicting concepts of political freedom and the process of liberation have played a major part in South African society over the past century. These concepts have inherently been influenced by theological-ethical guidelines given by prominent Christian leaders and churches. This article focuses on the conflicting concepts of freedom as they were defined from a theological-ethical perspective in the old republics of Transvaal and the Orange Free State during the Anglo-Boer war which started in 1899, the apartheid society since 1948 and in the Black Liberation struggle which culminated in the democracy of 1994. In every instance the theological-ethical presuppositions used in the formulation of each particular concept of freedom are defined and analysed. In conclusion attention is paid to the state of freedom in South Africa in 2000 and the church’s responsibility to contribute to the development of an ethos of human rights from an ecumenical theological-ethical foundation.

 2. Die teoretiese grondslag van die De Kock-kommissie se verslag oor die monetêre stelsel en monetêre beleid in Suid-Afrika

  OpenAIRE

  2014-01-01

  M.Com. (Economics) The theoretical principle of the Report is by no means clearly outlined by the Commission although the Report states that it was compiled by experts. The study tried to identify the position of the Report within the broad spectrum of beliefs on monetary policy. For the purpose of analysis, the Monetaristic School, the Keynesian School as well as the ultra free market approach of the Austrian School of Economists were looked at specifically. The study yielded interesting ...

 3. Michael Faraday en die letterlike lesing van twee ‘boeke’ van God: 'n Gevallestudie oor verhouding tussen geloof en wetenskap1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Elaine Botha

  1993-03-01

  Full Text Available The cognitive historical approach to the history of science provides a methodological approach which makes it possible to take into account most of the factors which were constitutive in the formation of scientific meaning in scientific concept formation. In this article this approach is linked with a methodology of metaphorical hermeneutics in order to determine the role played by religious factors in the meaning of scientific concepts. Contrary to traditional approaches in which religious factors are primarily seen as confessional in nature, the term religious is utilized here to identify those absolute presuppositions which fulfil a controlling or regulative function in scientific concept formation and theorizing. 'This approach is applied to a case study of the relationship of faith and science in the work of the nineteenth century British physicist, Michael Faraday. This approach provides an analysis of the change in conceptual structure which the concept of force undergoes in a transition from a mechanistic to a dynamistic metaphysical framework. In this analysis attention is also given to the distinction between confessional religious factors, metaphysical frameworks, meta-scientific principles and theories.

 4. Enkele opmerkings oor die intrinsieke waarde van die Latynse teks van Kodeks Bezae as herstelbron vir die Griekse teks van die Nuwe Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J.C. Jordaan

  1985-05-01

  Full Text Available Een van die belangrikste oud-Latynse vertalings word gevind in Kodeks Bezae, ’n vyfde-eeuse manuskrip van die vier Evangelies. Kodeks Bezae bevat ’n Griekse teks (D en ’n Latynse teks (d van die Evangelies langs mekaar, die Latynse teks in ’n lettertipe wat baie aan die Griekse majuskelskrif herinner. Wat hierdie dokument so merkwaardig maak, is die feit dat dit die enigste manuskrip is wat ’n Griekse Evangelie-teks uit die Westerse teksfamilie bevat.

 5. ’n Prinsipiële diskoers oor die epistemologiese fundering van die Pastorale Teologie: ’n Oproep tot reformasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Janse van Rensburg

  2015-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel is as ’n huldeblyk aan prof. George Lotter by sy aftrede geskryf en uit erkenning vir sy bydrae tot die wetenskapsbeoefening van die Praktiese Teologie. Die artikel ondersoek die huidige konteks van die pastorale teologie. Aangesien epistemologiese keuses die metodiek en uitkoms van die pastoraat bepaal, is daar ’n dringende noodsaak om die epistemologiese invloede op die pastorale teologie te evalueer. Die artikel fokus op die epistemologiese dinamika wat die pastoraat verander het van ’n skriftuurlike fundering na ’n kommunikatiewe handelingsteoretiese en postmoderne narratiewe strategie. Die navorsingsvraag is: Is ’n reformatoriese terugkeer na ’n bybels-gefundeerde pastoraat teen die agtergrond van die epistemologiese invloede nog moontlik? As a tribute to Prof. George Lotter on the occasion of his retirement and to his contribution to practical theology, this article focuses on the current situation of pastoral theology worldwide but mostly in South Africa. Since epistemological choices determine the method and content of research on pastoral theology, as well as the practical implementation thereof, there is an urgent need to evaluate the influences on pastoral theology and the results of these influences. The article focuses on the epistemological dynamics that have changed pastoral theology from a scriptural approach to a discipline of communicative acts and a postmodern strategy of narrative pastoral counselling. The research question is: Is it still possible to have a reformed pastoral theology and pastoral counselling against the backdrop of these epistemological changes?

 6. AKSIE: BEESVLEISPRODUKSIE TOT DIE JAAR 2OO3

  African Journals Online (AJOL)

  comminuted meats"' . Komponente van die lyfde kwart sal verbruikers- waarde kry. o verpakking en aanbieding sal meer gesofistikeerd moet wees om doeltreffende rakleeftyd en higiene te verseker en die verbruiker meer geleentheid tot ondersoek ...

 7. Evolusie: Die misverstand tussen teologie en biologie

  African Journals Online (AJOL)

  Reeds in 1830 publiseer Charles Leyll sy siening oor uniformitarianisme waarin hy, op grond van geologiese data, beweer dat die aarde miljoene jare oud is en deur geieidelike prosesse oor eeue been ontwikkel het. Hierdie siening het die weg gebaan vir Darwin se teorie oor biologiese evolusie. (Hickman, Roberts ...

 8. Lexicography in a Multilingual South Africa Leksikografie in 'n meertalige Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Various Various

  2012-09-01

  1996 het die Staatstaaldiens 'n taalbeplanningseminaar, Lexicography as a Financial Asset in a Multilingual South Africa, gereël wat by die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal op Stellenbosch gehou is. 'n Besondere kenmerk van dié seminaar was die deelname nie net van taalkundiges en leksikograwe betrokke by die akademiese en praktiese kant van die opstel van woordeboeke nie, maar ook diegene met kommersiële belange op hierdie gebied, nl. die uitgewers en bemarkers van woordeboeke. 'n Belangrike deel van dié seminaar was die bydraes oor die leksikografiese behoeftes van elkeen van die elf amptelike tale van die Republiek van Suid-Afrika.

  Hierdie seminaar is gevolg deur 'n raadplegende vergadering gereël deur die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT met belanghebbendes op 31 Oktober 1997 in Johannesburg. Die doel van die vergadering was om aan deelnemers die stand van die wetgewing betreffende leksikografie-eenhede te verduidelik, om deelnemers in te lig oor die taalplan van die Republiek van Suid-Afrika en die rol van die leksikografie daarin, om deelnemers bewus te maak van die voorbereiding nodig om 'n leksikografie-eenheid op te rig, en om die opvattings van deelnemers te verkry betreffende belangrike leksikografiese aangeleenthede met behulp van 'n vraelys en besprekings.

  Hierdie byeenkoms was 'n belangrike voorloper van twee verdere byeenkomste wat deur PANSAT in die Burgersentrum in Johannesburg gereël is, nl. Lexicographic Meeting of the Existing Lexicographic Units of South Africa op 19 en 20 Maart 1998 en Lexicographic Meeting of the Languages which do not already have a Lexicographic Unit op 14 en 15 Mei 1998. Die afgevaardigdes het deelgeneem aan die bepaling van norme vir die erkenning van bestaande en nuwe leksikografie-eenhede, en vir die voorsiening van personeel aan en staatsubsidiëring van leksikografie-eenhede. Bepalings vir die leksikografie-eenhede is ook bespreek.

  Die referate wat by hierdie twee byeenkomste

 9. ’n Prakties-teologiese besinning oor die begeleiding en toerusting van kinders tot dienswerk as ’n weg tot die navolging van die gesindheid van Christus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Breed

  2014-03-01

  Full Text Available A practical-theological reflection on coaching and equipping children for service as a way to emulating the attitude of Christ. The hypothesis for this research is that the youth is an inherent part of the church. The church, which includes the children, received spiritual gifts from God. The edification of the church is the main purpose in the utilisation of all the gifts. The church received a significant responsibility in equipping and convoying children to be obedient in their calling to be followers of Jesus Christ. Parents and children must use their gifts for their own diakonia. The word diakonia gives expression to the fact that diakonia must take place in accordance to the calling by God. In recent research the expression diakonia also received a more comprehensive meaning. The research field will be explored in four phases and, in doing so, try to come to grips with the current practical-theological situation. In phase one the authors tried to offer a descriptive reflection on research in the practical theology. In phase two the authors undertook exploratory research from the field of the social psychology in order to indicate the prominent role of wrong attitudes and insufficient convoying of children in the praxis. Therefore the authors undertook an intra-disciplinary conversation with the development psychology. In phase three the authors offered basic-theoretical perspectives from Scripture in order to show how the praxis must be. In the last phase of this research practical-theoretical perspectives are explored in order to underline the responsibility of churches in this regard of equipping children in fulfilling their own diakonia. The authors drew a conclusion from their research that children who serve in diakonia and also in obedience to Christ, are also people that are enabled to show the attitude of Jesus Christ towards the world. Parents and other believers must serve in mentoring children. By mentoring children in their diakonia, they enable children and also contribute towards spiritual maturity in their lives.

 10. A framework for crafting and implementing a congregational strategy in the local congregations of the Reformed Churches of South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aldeon B. Grobler

  2012-12-01

  Full Text Available The church is not like any other institution or organisation in society. Although the church is primarily invisible and spiritual, it is a visible organisation in the world, and it spans across borders of nations, languages and countries. John Calvin strongly rejected the notion that the church is only a spiritual organisation of which the visible administrative side is downplayed. The fellowship of the church must not only be seen as a mystical relation with Jesus Christ. During 2010, an empirical study was done on the extent to which congregations of the Reformed Churches of South Africa (RCSA adhere to the request to have a well-designed congregational strategy. The knowledge gained from a literature study on the science of Strategic Management and the results of the empirical study was combined into a framework for crafting and executing a congregational strategy. This framework can be used by congregational leaders to guide them through their own process of crafting and executing their unique congregational strategy.  The research was concluded with a recommendation that the Theological School of the RCSA should consider including a course on Strategic Management in the training syllabus of aspiring ministers. Considering that Strategic Management is a specialised management science, and external Strategic Management consultants tend to be expensive, the research also recommended that the Administrative Bureau of the RCSA consider employing their own Strategic Management consultant for the RCSA with the specific assignment of assisting and guiding all congregations with their congregational strategy. ’n Raamwerk vir die ontwerp en implementering van ’n gemeentestrategie in die plaaslike gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. ’n Kerk is ’n unieke organisasie. Die kerk is primêr onsigbaar en geestelik van  aard. Tog  funksioneer dit as ’n instituut in die wêreld en moet dit doelmatig en doeltreffend bestuur word

 11. Retaining professional nurses in South Africa: Nurse managers’ perspectives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Mokoka

  2010-11-01

  An exploratory, descriptive, contextual and qualitative design was used to describe nurse managers’views on factors which could influence professional nurse retention, as well as their views regarding attributes that were required to enable them to contribute towards enhancing professional nurse retention. A purposive sample of nurse managers employed in public and private hospitals in the Gauteng province was selected. Semi-structured interviews were conducted with 21 nurse managers.The results were analysed qualitatively and contextualised within Vogt, Cox, Velthouse and Thames’s Cork-Top (Bottleneck Theory of Nurse Retention (1983 and Lewin’s Force-Field Analysis Theory (1952. Factors pertaining to individual nurses, the organisation and nurse managers could influence the retention of professional nurses. Poor working conditions, long and inconvenient working hours,uncompetitive salaries and professional development of nurses have to be addressed to enhance professional nurses’ retention. Unsafe working environments and a lack of resources threaten the safety and well-being of nurses and patients and contribute to high turnover rates. Nurse managers have to address shortcomings in their managerial and leadership skills and implement changes within a multigenerational nursing workforce and challenging working environments. Opsomming Suid-Afrika ervaar ’n ernstige tekort aan verpleegkundiges wat aangespreek moet word ten einde krisisse in gesondheidsorgdienste te voorkom. Vorige studies (Fletcher 2001:324; Oosthuizen 2005:117 het bevind dat verpleegkundiges hulle werksomgewing verander as gevolg van ontevredenheid met hulle werksituasies. Dit impliseer dat die daarstelling van ’n gunstige omgewing in die werkpleksituasie, kan help om professionele verpleegkundiges in hulle poste te behou, wat beteken dat retensiestrategieë doeltreffend moet wees. ’n Verkennende, beskrywende, kontekstuele, kwalitatiewe ontwerp was gebruik om verpleegbestuurders se

 12. n kommunikasiestrategie vir kleinboeront- wikkeling1/a ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ian

  WIKKELING1/A COMMUNICATION STRATEGY FOR. SMALL FARMER DEVELOPMENT1. H.C. Viljoen2, J. Laubscher3 and G.J.O. Marincowitz4. UITTREKSEL. Enige doeltreffende voorligting- en inligtingstelsel moet op die behoeftes en idioom van die boer berus. Aangesien die inligtingsbehoeftes van die kommersiële ...

 13. Communicatieplanner

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Wil Michels

  2008-01-01

  'Communicatieplanner' is een op de praktijk gericht boek voor het maken van een communicatieplan. Het biedt een duidelijk handvat en doorloopt stapsgewijs alle onderdelen voor het maken van een helder en doeltreffend communicatieplan. Gestart wordt met het opstellen van een algemeen

 14. Corporate design management

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Patrick van Thiel; drs. Wil Michels

  2006-01-01

  'Corporate designmanagement' is een vlot geschreven en zeer overzichtelijk standaardwerk op het gebied van corporate designmanagement. Een sterke visuele identiteit is voor een organisatie een doeltreffend middel om zich te positioneren en te profileren. Voorwaarde is wel dat de visuele identiteit

 15. LANGUAGE IN MILITARY SERVICE

  African Journals Online (AJOL)

  Vanaf sy stigting in 1912 tot vandag het doeltreffende taalgebruik in beide amptelike voertale 'n hoofrol gespeel en die rol is selfs verskans in die bepalings vim Artikel137 van die Verdedigingswet. 1957, soos gewysig. Hiervolgens is gelykberegtiging van die beide amptelike voertaJe die SAW se beleid. Die voertaJe in ...

 16. 34 Resensie Fourie WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  In 2009 verskyn Louise Viljoen se bundel opstelle, Ons ongehoorde soort: Beskouings oor die werk van Antjie Krog. Dié publikasie getuig duidelik van 'n navorser wat 'n lewenslange belangstelling in die werk van een digter noukeurig uitgebou het tot 'n formidabele kritiese beskouing oor een van Afrikaans se veelsydigste ...

 17. Trends in recent South African linguistic research | van Rooy ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die primêre teoretiese vertrekpunte is die generatiewe paradigma vir werk oor die sintaksis van die Afrikatatale, kognitiewe linguistiek vir studies oor die sematiek in Afrikaans en die Semitiese tale en tipologiese funksionele benaderings en korpuslinguistiek. Nadat die tendense vasgestel is, word aandag gegee aan ...

 18. Historiese korrektheid en historiese fiksie

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  prosedures, siektes en die hantering van pasiënte. 'n Hofdrama kan deur 'n advokaat nagegaan word vir juistheid ten opsigte van die regsprosesse wat beskryf word. Vir die gewilde TV-komediereeks oor natuuurwetenskaplikes, The Big Bang Theory, is 'n fisikus aangestel om die dele van die dialoog wat oor inhoudelike ...

 19. Augmenting short cheap talk scripts with a repeated opt-out reminder in choice experiment surveys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladenburg, Jacob; Olsen, Søren Bøye

  2014-01-01

  find the OOR to significantly reduce total WTP and to some extent also marginal WTP beyond the capability of the CT applied without the OOR. This suggests that the CT practice should be adapted to fit the potentially different decision processes and repeated choices structure of the Choice Experiment...

 20. The Overall Odds Ratio as an Intuitive Effect Size Index for Multiple Logistic Regression: Examination of Further Refinements

  Science.gov (United States)

  Le, Huy; Marcus, Justin

  2012-01-01

  This study used Monte Carlo simulation to examine the properties of the overall odds ratio (OOR), which was recently introduced as an index for overall effect size in multiple logistic regression. It was found that the OOR was relatively independent of study base rate and performed better than most commonly used R-square analogs in indexing model…

 1. Hennie Aucamp

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  maar gebly het. Daar is tye wanneer Aucamp se noncha- lance inderdaad hinderlik is. In “Mad about the boy”, byvoorbeeld, opper hy ten slotte 'n. “ernstige kwelvraag” oor die uitbuiting en ver- ontregting wat gepaard kan gaan met die gebruik van die erotiese jongensbeeld. Oor die kompleksiteite en subtiliteite van hierdie.

 2. AND THEIR IMPLICATIONS TO MANTLE DYNAMICS

  African Journals Online (AJOL)

  Mid~Ocean ridges are important features on Earth for several reasons: in plate tectonics they are boundaries of plates ... Magnetic lineations form concurrently with new seafloor on mid-ocean ridges when molten magma ... direction of the prevailing geomagnetic field, thus recording the age of the new seafloor. Fifteen ridge ...

 3. V.I. Romeiko Gurko: Van militere attache tot generaal aan die Oosfront

  African Journals Online (AJOL)

  Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulga- rye. Hy trek met 70000 soldate in Desember. 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napo- leon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Tur- ke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset.

 4. PORTUGAL'S WAR IN ANGOLA 1961 - 1974

  African Journals Online (AJOL)

  Soos die skrywer self verklaor, het hierdie studie met die toekoms te make, maar door is baie oor die verlede daarin omdat enige skema of plan of oplossing vir 'n probleem min kans op sukseshet as dit die lesse van die verlede nie in aanmerking neem nie. Hy begin dus sy studie met 'n filosofiese betoog oor wat isoorlog?

 5. Al die lieflike dade. Charl-Pierre Naudé. Kaapstad: Tafelberg, 2014 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pierre. Naudé stewig vas binne die klein muur van belangrike eietydse digters in Afri- kaans. Met 53 lang en verwikkelde ge- digte oor die relatiwiteit van die menslike geworpenheid in die bestaan, oor die onsekere ingeplaasdheid van dinge wat.

 6. The prediction of franchisees9 effectiveness in the fast-food sector with the use of locus of control the prediction of franchisees9 effectiveness in the fast-food sector with the use of locus of control

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Von H. Kasselmann

  2001-12-01

  Full Text Available The aim of the study was to determine whether locus of control can be used as a predictive measure to differentiate between effective and less effective franchisees. The locus of control inventory of Schepers (1994; 1995 was used for measuring locus of control. Relevant measurements were obtained in respect of a sample of 160 restaurants of a fast-food franchise. Opsomming Die studiedoelwit was om te bepaal of lokus van beheer as maatstafaangewend kan word om tussen doeltreffende en minder doeltreffende konsessiehouers te onderskei. Die lokus van beheer-vraelys van Schepers (1994; 1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Die tersaaklike metings is verkry ten opsigte van'n steekproefvan 160 restaurante van n konsessiemaatskappy in die kitsvoedselbedryf.

 7. Die vertaling en lokalisering van Terminologie van het tolken vir 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Tolking in Suid-Afrika word tans aan robuuste navorsing onderwerp. In die afgelope ... Alhoewel daar tans baie navorsing oor tolking in Suid-Afrika gedoen word, is tolkterminologie ..... head of booth hooftolk ..... Stellenbosch: Sun Press.

 8. An introduction to a postmodern approach to nursing research ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vanweë logistiese redes word in hierdie artikel slegs inleidende gedagtes oor diskoers-analise as benadering tot kwalitatiewe, refleksiewe verpleegnavorsing ingesluit. Verskillende postmoderne ";benaderings"; tot kwalitatiewe navorsing word in die verpleegkunde as epistemologie beskryf en het begin wortelskiet.

 9. An F2 pig resource population as a model for genetic studies of obesity and obesity-related diseases in humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kogelman, Lisette; Kadarmideen, Haja; Mark, Thomas

  2013-01-01

  Obesity is a rising worldwide public health problem. Difficulties to precisely measure various obesity traits and the genetic heterogeneity in human have been major impediments to completely disentangle genetic factors causing obesity. The pig is a relevant model for studying human obesity...... and obesity-related (OOR) traits. Using founder breeds divergent with respect to obesity traits we have created an F2 pig resource population (454 pigs), which has been intensively phenotyped for 36 OOR traits. The main rationale for our study is to characterize the genetic architecture of OOR traits in the F...... and genetic variation in the F2 population, respectively. This fulfills the purpose of creating a resource population divergent for OOR traits. Strong genetic correlations were found between weight and lean mass at dual energy x-ray absorptiometry (DXA) scanning (0.56 – 0.97). Weight and conformation also...

 10. Opvoeders se persepsies van hulle werkmotivering: 'n kwalitatiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Individue voel dat hulle self geen beheer oor die proses het nie en dat die verandering van buite ...... treatment has a negative influence on their self-esteem and moti- vation. ... tion, especially since the abolishment of corporal punishment.

 11. 08 Visagie 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... van Thomas Vaessens en Jos Joosten (2003) oor die postmodernistiese .... beskou as 'n eeue-oue fenomeen (vergelyk Van der Vorst 2006). ..... hoef te konformeer aan die eise van die gelykskakelende stadskultuur nie.

 12. Toekomskunde as morele verantwoordelikheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. G. W. du Plessis

  1977-03-01

  Full Text Available Vir meeste van ons kortsigtiges het die jaar 2000 ’n veraf, ma- giese en newelagtige assosiasie. Ons praat baie makliker van ons er- varing van en herinnering aan die Smutsregering en die Tweede Wêreldoorlog wat 32 jaar gelede geëindig het. Maar ons voer vol- struispolitiek oor die jaar 2000 wat maar 23 jaar om die draai lê. Oor 23 jaar is die huidige geslag studente so oud soos baie van ons huidige personeel. *

 13. Herinneringe en hulde aan prof F.J. Labuschagne.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. P.E. Boshoff

  1960-03-01

  Full Text Available Omdat dit hier oor hérinneringe en hulde aan ’n oud-student gaan, is onswedersydse verhoudinge vanself tersprake en moet ek soms meer oor myself praat as wat ek g ra ag sou wougedoen het. Moontlik he t so ’n relaas van persoonlike aangeleenthede egter’n historiese waarde vir die jongergeslag van studente ten opsigte van ’nbrokstuk en ’n tydperk uit die geskiedenis van hulle inrigting.

 14. A phenomenological study into the experience of their sexuality by males with spinal cord injury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P J Basson

  2003-11-01

  Full Text Available On reviewing the literature on spinal cord injury (SCI and sexuality in males, there was found to be a plethora of research in physical domains. Opsomming Die studie van literatuur oor rugmurgbesering (RMB en seksualiteit by mans, het ‘n magdom navorsing oor die fisieke aspekte opgelewer. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 15. Gedragsvergadering: 'n Nuwe konsep in Toesighouding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. D. de Bod

  1983-11-01

  Full Text Available Behaviour expansion is a training technology developed specifically to enable the supervisor to perform effectively in various situations. The technology is conceptually described by coupling it to existing learning theories and training techniques. The operationalization of the technology by developing and experimentally evaluating a behaviour expansion course (N = 60 supervisors is also discussed. The results show that supervisors, through behaviour expansion training are able to handle interpersonal situations more effectively, develop a broad repertoire of behaviour and exhibit a higher degree of task and person orientation. Opsomming Gedragsverbreding is 'n opleidingstegnologie wat spesifiek ontwikkel is om die toesighouer in staat te stel om doeltreffend in verskillende situasies op te tree. Die tegnologie word konseptueel beskryf deur dit aan bestaande leerteorieë en opleidingstegnieke te koppel. Daarna word 'n eerste poging aangewend om dit te perasionaliseer deur 'n gedragverbredingskursus te ontwikkel en eksperimenteel te evalueer (N=60 toesighouers. Die resultate toon dat die toesighouers deur die gedragsverbredingsopleiding in staat is om interpersoonlike situasies meer doeltreffend te hanteer, 'n breë repertoire van gedrag ontwikkel en 'n hoër mate van taak- en mensgerigtheid openbaar.

 16. Eksistensialisme: ’n Vals sleutel vir die prediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. E. d’Asssonville

  1967-05-01

  Full Text Available Die spanning tussen Jesus aan die een kant en die skrifgeleerdes en fariseërs aan die ander kant, het op 'n sekere dag op so 'n botsing uitgeloop dat Hy binne ’n paar minute ses keer Sy verdoemende ‘wee julle’ oor hulle uitgeroep het. Dit was nogal op ’n keer toe Jesus saam met hulle aan 'n eettafel was en ons lees dit in Luk. 11. Maar die toppunt na die ‘wee julle’ oor die geveinsdheid, die skynheiligheid, die ondraaglik laste wat op arme mense gelê word, die liefdeloosheid, ens., is die uitroep van wee oor die valse prediking.

 17. Die meting van neurolinguistiese programmering se verteenwoordigende stelsels: 'n Eksploratiewe studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Bester

  2000-06-01

  Opsomming 'n Oorsig van die Sielkunde-literatuur wys daarop dat verskeie outeurs saamstem oor die bestaan van Neurolinguistiese Programmering (NLP se verteenwoordigende stelsels. Tot onlangs toe is geen studie oor die bestaan van n omvattende meetinstrument vir NLP se verteenwoordigende stelsels in die literatuur gerapporteer nie. Die hoofdoel van die onderhawige studie was om vas te stel of dit wenslik is om NLP se verteenwoordigende stelsels met 'n omvattende normatiewe vraelys te meet. Drie konstrukte is voorveronderstel en 'n "Vraelys oor Sensoriese Modaliteite", bestaande uit 84 items, is gekonstrueer. Hierdie vraelys is afgeneem op studente (N=338 van drie verskillende tersiere instellings. hTweede faktorontleding op die 18 subtellings van n eerste faktorontleding, het twee faktore opgelewer wat nie die drie verteenwoordigende stelsels suiwer weergee nie. Die implikasies van hierdie bevindinge word bespreek.

 18. Industriële ontwikkeling in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.J. van Eck

  1968-03-01

  Full Text Available Dit is vir my ’n baie groot eer en ’n voorreg om u vandag by hierdie belangrike geleentheid toe te spreek. Eerstens wil ek die Potchefstroomse Universiteit gelukwens met wat hy reeds presteer het en die hoop uitspreek dat hy nog verder sal groei en bloei in diens van ons volk. Met ’n studentetal van slegs 52 in 1921, het die syfer gestyg na oor die 2,600 in 1966 of ongeveer 50 maal soveel as in 1921. Verlede jaar was die studentetal oor die 2,900 en vanjaar sal dit ongeveer 3,300 beloop. Dit is ook belangrik dat die nagraadse studente oor die afgelope jare ongeveer een derde van bogenoemde totale uitmaak. Dit getuig van u ernstige strewe na diepte en hoë gehalte in u navorsing.

 19. "From The Worst To The Best": An Exploratory Qualitative Study Of The Process Of Social Change At A South African Secondary School

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berendien Van Aswegen

  2003-11-01

  Die primêre doel van die studie is die beskrywing van ’n organisatoriese verandering by ’n voorheen benadeelde skool in Suid-Afrika se Gauteng Provinsie. Kwalitatiewe metodes is gebruik om data oor die sosiale proses te genereer en te analiseer. Opstelle van betrokkenes by die veranderingsproses oor hulle ervarings het tot belangrike insigte gelei. Hierdie verkennende studie dui op ’n proses wat suksesvol gewerk het om verandering te weeg te bring en hou belofte in vir die ontwikkeling van ’n teoretiese model van hoe verandering in oneffektiewe skole bewerkstellig kan word.

 20. 16 Tribute Willemse_Brink WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  Ek het die opdrag om oor André P. Brink en ideologie te praat.1 Met ideologie verstaan ons gewoonlik die idees, of die belange en waardes waarmee elkeen van ons, of die groepe waarin ons ons bevind, ons wêreld beding. Ons waardeoordele en oortuiginge is nie uitermate individueel nie; in 'n sin is daar 'n historiese ...

 1. YB0 HAS LANDED

  CERN Multimedia

    On Feb 28th after a majestic descent of 90m taking 11 hours, the 2000t YB0 central wheel of CMS, containing the superconducting solenoid, gently touched down on the floor of the experimental cavern UXC55.

 2. Markus 16:1-8 in die konteks van 'n konstniksie van die Markaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aangesien ons in die geval van Markus nie oor 'n voorhande bron ter ... geringgeskat word wanneer ons ons die Markaanse gemeentekonteks probeer voorstel nie. Linnemann suggests ... that there must be some control exercised over ..... ëaxai náuxa)v ëaxaxoq Kai návxioi' 8i0kovo(; (Mark 9: 35), dit wil sê as mens.

 3. kant geveg het) aan sv lesers vaor Ie. Die deel sol" aFgesluit word ...

  African Journals Online (AJOL)

  Uggla se verslag oor die herdenkingsbveenkomste von die slog von. MogersFontein (Stockholm, 1926). Op p. ix von die publikasie verskvn 'n bibliograFie von bestaande werke in AFrikoons, Engels en. Nederlands wat oandog oan die lotgevalle ...

 4. DEVELOPING PARAMETRIC BUILDING MODELS – THE GANDIS USE CASE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Thaller

  2012-09-01

  Full Text Available In the course of a project related to green building design, we have created a group of eight parametric building models that can be manipulated interactively with respect to dimensions, number of floors, and a few other parameters. We report on the commonalities and differences between the models and the abstractions that we were able to identify.

 5. Die skool en die onderwyser as faktore in die geestesgesondheid van die kind*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. C. Schutte

  1961-03-01

  Full Text Available Ons hou geestesgesondheidsweke, stig beroepsentrums, samel geld in om mense wat geestelik siek is te genees, klae oor die tekort aan psigiaters, kliniese sielkundiges, bedryfsielkundiges, voorligters, skoolpsigoloë,ens. ’n Karige kwarteeu gelede het ons aan al hierdie dinge slegs akademiese aandag gewy. In hierdie kursus wordverskeie tipes kinders bespreek en geleer hoe om hulle probleme te benader.

 6. P. J. N. Smal, Die Universalisme in die Psalms. Academisch ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  dat die historiese element in Israel se Godsopenbaring en daarmee die insig in sy betekenis te kort gedoen word. Die betekenis van die studie vir die historia revelationis is daardeur gering; as duidelike „tydlose” sistematisering van Outestamentiese gegewens oor die betrokke onder- werpe, soos die laaste hoofstuk, bl.

 7. Narratiwiteit en die Ou Testament

  African Journals Online (AJOL)

  INLEIDING. Die literêre benadering tot die Ou-Testamentiese narratiewe word algemeen as 'n alternatiewe paradigma in die Bybelwetenskappe aanvaar. Oor die filosofiese uit- gangspunte wat hierdie nuwe paradigma ten grondslag lê, bestaan daar egter nog weinig eenstemmigheid. Heelwat probleme van filosofiese en ...

 8. 'n voorgestelde raamwerk vir die skryf van 'n akademiese publikasie

  African Journals Online (AJOL)

  Die skryf van 'n akademiese publikasie. 145. Paradigma. Inhoud. Slagkreet. Probleem. Behaviourisme Mense word gekon- disioneer hoe om op te tree. Ek kan myself nie help nie. Alles word tot oor- saak en gevolg gere- duseer. Utilitarianisme Moraliteit is nuttig as dit die gewenste resultaat kan bring. Die grootste geluk.

 9. GEBED IN DIE LITURGIE: 'N PRAKTIES-TEOLOGIESE VERKENNING

  African Journals Online (AJOL)

  die erediens voorkom nie en anders is as vrye gebede wat gelowiges bid, byvoorbeeld tydens persoonlike stiltetyd of 'n sogenaamde “skietgebed” op enige gegewe moment. Oor die laasgenoemde soort liturgiese gebed bestaan baie bronne, byvoorbeeld die bekende werk van Taft (1993)1 in die Rooms-Katolieke tradisie ...

 10. Verstedeliking, Suid-Afrikaanse letterkundes en die kultuurteks

  African Journals Online (AJOL)

  “cultural text” is further employed as a theoretical instrument. The identification of repeating sets of representation is central to the demarcation of a “cultural text about ...... 2. die groot figure, baarde dae-oud,. 3. met krae opgeslaan, die wind is koud,. 4. en mompel oor die weer in Afrikaans;. 5. die koppe stug asof haas suf ...

 11. A. D. DE APOSTOLISCHE KERK. Theologische Bijdragen ter ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Dr. J. Ridderbos open die ry van artikels met 'n beskouing oor Oud en Nieuui Verbond. Vanuit die voor-apostoliese O.T. gee die skrywer 'n uiteensetting van die verbondenheid tussen O.T. en N.T. en wil daarop wys dat die apostoliese openbaring steeds nou verbind was aan die ou bedeling (blz. 7). Hierdie artikel is een ...

 12. Split. Debbie Loots. Kaapstad: Queillerie, 2015. 349 pp. ISBN: 978-0 ...

  African Journals Online (AJOL)

  - titel reeds suggereer, skets die verhaal van die Barnards, 'n middelklasgesin wat gedurende die 1970's en 1980's as familie, maar ook uiteindelik individueel ver- brokkel, met die immergewilde tema van die mens se behoefte om oor te begin ...

 13. Preserved otolith organ function in caspase-3-deficient mice with impaired horizontal semicircular canal function.

  Science.gov (United States)

  Armstrong, Patrick A; Wood, Scott J; Shimizu, Naoki; Kuster, Kael; Perachio, Adrian; Makishima, Tomoko

  2015-06-01

  Genetically engineered mice are valuable models for elucidation of auditory and vestibular pathology. Our goal was to establish a comprehensive vestibular function testing system in mice using: (1) horizontal angular vestibulo-ocular reflex (hVOR) to evaluate semicircular canal function and (2) otolith-ocular reflex (OOR) to evaluate otolith organ function and to validate the system by characterizing mice with vestibular dysfunction. We used pseudo off-vertical axis rotation to induce an otolith-only stimulus using a custom-made centrifuge. For the OOR, horizontal slow-phase eye velocity and vertical eye position were evaluated as a function of acceleration. Using this system, we characterized hVOR and OOR in the caspase-3 (Casp3) mutant mice. Casp3 (-/-) mice had severely impaired hVOR gain, while Casp3 (+/-) mice had an intermediate response compared to WT mice. Evaluation of OOR revealed that at low-to-mid frequencies and stimulus intensity, Casp3 mutants and WT mice had similar responses. At higher frequencies and stimulus intensity, the Casp3 mutants displayed mildly reduced otolith organ-related responses. These findings suggest that the Casp3 gene is important for the proper function of the semicircular canals but less important for the otolith organ function.

 14. Preserved otolith organ function in caspase-3 deficient mice with impaired horizontal semicircular canal function

  Science.gov (United States)

  Armstrong, Patrick A; Wood, Scott J; Shimizu, Naoki; Kuster, Kael; Perachio, Adrian; Makishima, Tomoko

  2015-01-01

  Genetically engineered mice are valuable models for elucidation of auditory and vestibular pathology. Our goal was to establish a comprehensive vestibular function testing system in mice using: 1) horizontal angular vestibular-ocular reflex (hVOR) to evaluate semicircular canal function, and 2) otolith-ocular reflex (OOR) to evaluate otolith organ function, and to validate the system by characterizing mice with vestibular dysfunction. We used pseudo-off vertical axis rotation (pOVAR) to induce an otolith-only stimulus using a custom-made centrifuge. For the OOR, horizontal slow phase eye velocity (HEV) and vertical eye position (VEP) was evaluated as a function of acceleration. Using this system, we characterized hVOR and OOR in the caspase-3 (Casp3) mutant mice. Casp3 −/− mice had severely impaired hVOR gain, while Casp3 +/− mice had an intermediate response compared to WT mice. Evaluation of OOR revealed that at low to mid frequencies and stimulus intensity, Casp3 mutants and WT mice had similar responses. At higher frequencies and stimulus intensity, the Casp3 mutants displayed mildly reduced otolith organ related responses. These findings suggest that the Casp3 gene is important for the proper function of the semicircular canals but less important for the otolith organ function. PMID:25827332

 15. 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariëtta Alberts

  2011-10-01

  Full Text Available Wanneer 'n mens oor die aktiwiteite en suksesse van die African Association for Lexicography (AFRILEX nadink, besef jy dat die vereniging dit regkry om op 'n baie ho? vlak te funksioneer, dit ten spyte van erge beperkinge betref-fende finansies, tyd en menslike hulpbronne.

 16. Opstandingsverhale en opstandingsdogma

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... mag oor mense se lewens en denke gegee het. Augustinus. (354–430) ... Fall, engineered by Adam and Eve; Redemption wrought by the self-sacrificing death of ... has met the fate of the Berlin Wall' (Kennedy 2006:252). Ons.

 17. Die rol van kapitaal in die ekonomiese groei en ontwikkeling van onderontwikkelde gebiede*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available In die teorie oor ekonomiese groei speel kapitaal ’n besonder prominente rol. Kapitaal met die daarby behorende tegnologiese ontwikkeling, word beskou as die belangrikste enkele faktor verantwoordelik vir die bereiking en instandhouding van ’n „ten voile ontwikkelde” volkshuishouding.

 18. The framework convention on tobacco control measures: does ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die globale afmetings van hierdie probleem het die Verenigde Nasies, deur middel van die WGO, aangespoor om nasies in hulle stryd teen die tabakspandemie te help. Die Raamwerkkonvensie oor Tabakbeheermaatreels is met die spesifieke doelstelling om as 'n gids vir nasies te dien, wat hulle in staat sal stel om sowel ...

 19. P. S. D DIE TEOLOGIESE HOOFGEDAGTES IN KIERKEGAARD SE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  D.Phil. DIE TEOLOGIESE HOOFGEDAGTES IN KIERKEGAARD SE. STRYD TEEN DIE HEGELSE SISTEEM. A. INLEIDENDE OPMERKING. Ons is van oordeel dat dit ongetwyfeld paslik is om in ons waardering van die persoon en werk van prof. H. P. Wolmarans, oor die Deense denker en digter, Kierkegaard, te skrywe.

 20. Die terapeutiese gebruik van die scenotoets met verwysing na selektiewe mutisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adre Nieuwoudt

  2002-11-01

  Full Text Available There is a paucity of applied research and available literature about selective mutism. Opsomming Daar is min toegepaste navorsing en beskikbare literatuur oor selektiewe mutisme. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 1. Om te staak of nie te staak nie? Die sieninge van 'n aantal swart ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  sig, is eerstens om ondersoek in te stel na 'n groep swart opvoeders se sieninge oor opvoeders se reg om te staak. Tweedens sal na die redes wat hierdie opvoeders aanvoer waarom hulle al aan stakings deel- geneem het of sal deelneem, gelet word. Derdens sal die redes waarom sommige opvoeders nie sal staak nie, ...

 2. BY AFRIKANERKALWERS

  African Journals Online (AJOL)

  kalwers. Die beskikbaarheid van voldoende getalle vir die beraming van die genetiese pararneters vall vleisbeeste is seker die grootste enkele rede waarom so min bera- rnings gedoen is.'n (lrclot getal diere is'n baie belangrike vereiste vir die betroubare beraming van graad van oor- erfbaarheid en genetiese korrelasies.

 3. n hoofstuk in die (outo)biografie van die predikant (pastor?) 1 ...

  African Journals Online (AJOL)

  biografie van die dominee (pastor?), spreek om verskeie redes boekdele. Die gebruik van die onbepaalde lidwoord is eerstens 'n bevestiging dat die artikel slegs 'n verdere bydrae (hoofstuk) tot die bestaande en steeds voortgaande gesprek (boek) oor die biografie van die dominee is (Heitink 2001). Tweedens plaas ek ...

 4. WAAR ONTSTAAN ONS MILITERE TRADISIES DAN?

  African Journals Online (AJOL)

  tradisies mag dood en vergete wees maar die gebruik of die uniformstuk duur voort. Ander tradisies weer, het 'n bekende oorsprong wat geboekstaaf is en wat nadat dit vir 'n bepaalde rede ingestel is, oor die jare algemeen aanvaar is. Vir die ontstaan van baie tradisies bestaan daar apokrifale redes wat van mond tot mond ...

 5. 20 Resensies 03 Senekal WEB.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  'n Nuwe wildernismaak as geheel wel 'n bydrae tot die grensliteratuur, veral omdat dit as een van die meer omvangryke werke van fiksie wat oor hierdie oorlog verskyn het, daartoe in staat is om verskillende nuanses van die oorlog op te roep. So byvoorbeeld kom die be- vraagtekening van die redes waarom die.

 6. The invasion of Iraq: a challenge to the Charter Prohibition of ...

  African Journals Online (AJOL)

  As 'n rede vir die inval is aangevoer dat Irak oor wapens van massavernietiging beskik wat 'n gevaar vir die wereld daarstel, en dat dit daarom noodsaaklik was om Irak militer te oorweldig en te ontwapen. Daar is ook daarop gesteun dat President Saddam Hussein 'n roekelose diktator is, en dat 'n regimeverandering tot ...

 7. Die na-binne of introverte gengtheid van ^Kerk en wêreld 2000'

  African Journals Online (AJOL)

  gebeur horn aangaan. Hierdie is dan ook een van die redes waarom die NHKA daartoe oorgegaan bet om 'n werkdokument soos Kerk en wêreld 2000 daar te stel. Hy wou duidelik uitspel dat, alhoewel hy teologies dink, hy dit doen ten behoewe van die wêreld. Nadat die Kerk dit oor die verstaan van sy fondamente gesé ...

 8. Towards informed decision making: the importance of baseline ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die oogmerke met hierdie projek was om diagnostiese data en empiriese getuienis oor die bestaande akademiese geletterdheidsvlakke onder voornemende studente aan Unisa te versamel, en om spesifieke redes vir hulle swak prestasie tydens NKR 5-indiensopleiding uit te wys. 'n Kwantitatiewe navorsingsbenadering ...

 9. There is no need for the terms polysemy and homonymy in ...

  African Journals Online (AJOL)

  However, by changing the definitions of polysemy and homonymy to phenomena where an expression has two or more meanings, thereby focusing on the ... Hierdie artikel bied 'n radikaal ander benadering tot polisemie en homonimie vergeleke met die benaderings oor hierdie onderwerp wat tipies in taalkundige en ...

 10. F. H. C h . J othmann , De Bijbel in de loop der eeuwen. Kampen, J ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  F. H. C h . J othmann , De Bijbel in de loop der eeuwen. Kampen, J . H. Kok. N.V., 1954, 43 bis. Prys 95 cent. Hierdie werkie geskryf vir gebruik op skool, kategesasie en jeug- vereniging is besonder smakelik versorg met uiters insiggewende illu- strasies oor die geskiedenis van die Bybel as geskrif en boek. Die stof is.

 11. Safe sedation in general practice

  African Journals Online (AJOL)

  anxiolysis, amnesia, sedation or pain control? ∙ What will the effect of the drugs be on the airway, spontaneous breathing and cardiovascular system? The patient. As more procedures are performed OOR, the operator has retained the opportunity to evaluate patients pre-operatively. However, the sedation provider usually ...

 12. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... strangeness, awakening in it a drama whose actors are all those assumptions and operations which make the text the work of another period”. Die spore van Raka: Oor herskrywing en kanonisering. (Deel 2). H.P. van Coller en A. van Jaarsveld. H. P. van Coller is hoof van die Departement. Afrikaans ...

 13. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 14. Ester. Kerneels Breytenbach. Pretoria: Human & Rousseau, 2014 ...

  African Journals Online (AJOL)

  met haar lol of op sinistere manier haar geheue besoedel. Niks hoef aan hom verduidelik te word oor die nar in die vi- sier nie, 'n hangery hoef nie geregverdig te word nie, hoogverraad hoef nie aan hom uitgewys te word in die statute van halsmisdade nie — hy beweeg reeds aan, getransformeer, vlerke aan die voete, sy.

 15. Observations on the lynx Felis caracal in the Bedford district

  African Journals Online (AJOL)

  with, including mass and length, killing and feeding habits, breeding and litters ... van 108 eksemplare oor 'n tydperk van 3! jaar word ontleed. Verskeie ... Poison proved ineffective ... a lynx is reported the hounds are taken to the area before dawn (this is .... within a week of each other, but in each case the localities were far ...

 16. Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Opsomming. Die vestiging van Akademiese Geletterdheid by tersiêre instansies in Suid-Afrika het gegroei uit die besef dat 'n goedontwikkelde akademiese taalvermoë essensieel is vir akademiese prestasie. Gepubliseerde literatuur getuig van die belangrike verskuiwings wat oor die afgelope aantal dekades plaasgevind ...

 17. 14 Koch 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  hond

  7 Apr 2007 ... Literatura afrikaans XVII–XIX wiek. Die uitgewer is Akademiese. Uitgewery Dialoog (Wydawnictwo Akademickie “Dialog”), wat in vakliteratuur oor. Asië en Afrika spesialiseer. Die eerste oplaag was 'n duisend eksemplare. Besonder aan hierdie publikasie is dat dit oorsee ontstaan het en dat die skrywer nie ...

 18. P J Hoedemaker: 'Wat ék bedoel, is die behoud van die kerk'

  African Journals Online (AJOL)

  Philippus Jacobus Hoedemaker, asoek die werk van W Balke (1985), Gunning en. Hoedemaker: Samen op weg. Gedurende 1989 het daar ook 'n wye reeks tydskrif- artikels oer Hoedemaker verskyn. Daarbenewens het 'n omvattende werk oor. Hoedemaker onder redakteurskap van G Abma en J de Bruijn (1989) verskyn.

 19. Daniel Hugo

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  tigingsdrang gestel teenoor die getemde oer- magte. Die mens is dus uiteindelik vernieti- gender as die gevare wat hy makgemaak en uitgeskakel het. Hierna volg gedigte oor natuurdinge, wa- ter en plante en bome en wind. Die gedigte is bedrieglik soepel en eenvoudig, maar op 'n vindingryke wyse meng Hugo erns en ...

 20. NDOGM EN H IST OR IES OOG PU NT BESIEN . Die Apostoliese

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ou kerkleraars oer die hiernamaals heidense bestanddele bevat het, waardeur die beskouing van die Roomse Kerk oor die nederdaiing be- invloed is. Rome leer dat die hiernamaals vyf verskillende plekke bevat. Christus het na een van daardie vyf plekke afgedaal. en wel na die verblyfplek van die gelowiges wat voor sy ...

 1. The impact of politics on heritage and cultural tourism in South Africa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die impak van politiek op erfenis- en kultuurtoerisme in Suid-Afrika: Hierdie artikel handel oor die verpolitisering van gedenktekens, monumente, museums en historiese terreine wat as toeristebesienswaardighede dien. Dit bevat eerstens 'n uiteensetting van die wisselwerking tussen kultuur, erfenis, toerisme en politiek en

 2. dr. andries albertus odendaal snr., evangeliedraer in

  African Journals Online (AJOL)

  del oor “The translation of the name of God in Southern Sotho” (1973). Met sowel sy M.Th.verhandeling as die artikels en resensies van woordeboeke. 12 Die vreemde was dat geen kopie van die M. Th.tesis in die biblioteek van die Fakulteit. Teologie te Stellenbosch opgespoor kon word nie. 'n Kopie is uit A.A. se persoon.

 3. 21 Review Visagie WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  In die enigmatiese slotgedig van die bundel “tesis in gestapelde sillabeversteuring oor ingebedheid” (118 20) word die wegstuur van God bepleit ten gunste van 'n ligtheid gekoppel aan die natuur en die “groen” en die strewe na 'n skil wat saambind en soomloosheid nastreef: ons móét God ry tot hy mak is en ons weggee.

 4. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 5. Derde internasionale konferensie van Isme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. C. Roode

  1958-03-01

  Full Text Available Op uitnodiging om ’n referaat te lewer oor „New trends in music education in the Union of South Africa”, het ek die voorreg gehad om die hoogs interessante konferensie as die enigste verteenwoordiger uit Suid-Afrika by te woon.

 6. Vrede in die boek van Esegiël

  African Journals Online (AJOL)

  14 Aug 2015 ... Die eerste en derde gedeeltes van die boek kan soos volg in verdere onderafdelings ingedeel word: • 1–24: Profesieë (van oordeel) teen Israel voor die val van Jerusalem. • 1–3: Roepingsvisioen. • 4–11: Tekens en gesigte wat oordeel oor Israel aankondig en veral teen Juda en Jerusalem gerig is.

 7. 'n narratiewe teologiese verkenning van negatiewe koronêre ...

  African Journals Online (AJOL)

  maar daar het 'n verdeling gekom, juis vanweë die ontwikkeling van die wetenskap (Van Erp 2009: 63). Geneeskunde en in die besonder die chirurgiese uitkomste wat ter sprake is, is 'n bron van herbesinning oor godsdiens (Van Erp 2009: 62). As ondersoek na die spirituele belewenis van 'n chirurg is die primêre doel ...

 8. March 2004.p65

  African Journals Online (AJOL)

  support

  Hierdie studie handel oor die rol wat psigofortigene faktore speel in die handhawing van lewenskwaliteit deur bejaardes wat gediagnoseer is met rumatoïede artritis of Alzheimer se siekte. Psigofortigenese het te make met die sielkundige faktore wat sielkundige sterktes in die teenwoordigheid van stressore onderlê.

 9. Evangelisch Commando, onze omgamg met de buitenkerkelijke ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Of J. en E. dus interkerklik is, bly 'n vraag! Die gedeelte oor die „Oorzaken van buitenkerklijkheid is prikkelend en interessant. Die vraag is net of dit nie nog dieper gesoek moet word, nl. in die herontwaking van die Heidendom wat sig sins die Renaissance hardnekkig deur sit met die outonomie van die mens in die sentrum.

 10. Mammals of the Kammanassie Mountains, southern Cape Province

  African Journals Online (AJOL)

  Min roof- diere kom voor. Maaginhoude van versamelde eksemplare het gegewens opgelewer oor voedingsgewoontes: die spesles het aanslenllk verskil van mekaar in dieet. Vier en twintig spesies van klein en groot .... green plant material (leaves) and insects, using a stereo- scopic microscope with graticule eyepiece.

 11. Die TAT-Z as voorspeller vir prestasiemotivering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. V. N. Cilliers

  1979-11-01

  Die gebruik van die TAT-Z, 'n projeksietoets vir Swartmans, word ondersoek om prestasiemotivering veral tydens die indiensnemingsituasie te voorspel. Positiewe resultate is op 3 van die 10 kaarte (nrs. 4, 6 en 9 van die TAT-Z verkry. Aanbevelings word gemaak aangaande die aanpassing van hierdie projeksietoets ten einde meer inligting oor prestasiemotivering, bloot te lê.

 12. Speaking to the experts and patients: Recommendations for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Opsomming: Gesprekke met kundiges en pasiënte: Aanbevelings ter verbetering van ART-nakoming. Hierdie artikel doen verslag oor die bevindinge van 'n studie wat kundiges en pasiënte se menings en aanbevelings ten opsigte van die nakoming van antiretrovirale medikasievoorskrifte ondersoek het. Die studie is in die ...

 13. Technical note: Evaluation of an ear-attached movement sensor to record cow feeding behavior and activity

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, J.P.; Laar, van H.; Rump, P.; Doorenbos, J.; Meurs, van K.; Griffioen, G.M.; Dijkstra, J.

  2014-01-01

  The ability to monitor dairy cow feeding behavior and activity could improve dairy herd management. A 3-dimensional accelerometer (SensOor; Agis Automatisering BV, Harmelen, the Netherlands) has been developed that can be attached to ear identification tags. Based on the principle that behavior can

 14. South African Journal of Education - Vol 25, No 2 (2005)

  African Journals Online (AJOL)

  South African Journal of Education. ... on the entrepreneurial attitudes of Grade 12 learners · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT ... A narrative on the stress and coping of an educator in inclusive education [\\'n Narratief oor die ...

 15. PHEIFFER SE TAALPOLITIEK JC Steyn

  African Journals Online (AJOL)

  sigself maak tog nie Chomsky se teorie oor n aangebore taalaanleg en die konsekwensie daarvan nl. dat elke taal opgebou moet wees volgens dieselfde grondprinsipes, ongeldig nie? Taalpolitieke oortuigingskrag het hierdie argument nog minder. Sal jy in alle erns vir mense kan se: "Ons moet aanhou om die taal te praat ...

 16. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 17. l3o~kb~sp•.~kings , l300k

  African Journals Online (AJOL)

  Hitler, die knellende bande van die militere bepalings van die verdrag van Versailles. [1919], die vlootkonferensies van Washing- ton [1921, 1927] die toetreding van Duits- land tot die Volkebond [1926], die einde van die internasionale militere beheer oor Duits- land, die vloot- en ontwapeningskonferensies. [1930-1933] ...

 18. 1972, pp. 136. 76

  African Journals Online (AJOL)

  WERNER MASER: Adolf Hitler. legende, mythe, werkelijkheid. Uitgeverij De Arbeiders- pers, Amsterdam, 1973, pp. 531. Met aante- keninge [pp. 429 -. 506] en bibliografie. [pp. 507 - 531]. In 1945 het die skrywer van hierdie studie, op grond van 'n proefskrif oor die doelbewuste aankweek van die Hitlerlegende tot 1924,.

 19. torily resolved by the author in footnote 172 [p.113]. Then there are ...

  African Journals Online (AJOL)

  WERNER MASER: Adolf Hitler. legende, mythe, werkelijkheid. Uitgeverij De Arbeiders- pers, Amsterdam, 1973, pp. 531. Met aante- keninge [pp. 429 -. 506] en bibliografie. [pp. 507 - 531]. In 1945 het die skrywer van hierdie studie, op grond van 'n proefskrif oor die doelbewuste aankweek van die Hitlerlegende tot 1924,.

 20. Cas Vos

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  merk. Pyn en dood (ook God se handewerk) is in gedigte in die laaste deel van hierdie afdeling aanwesig. (Die stewige gedig oor “Mozart se spreeu” is kennelik verkeerd geplaas …) Nie een van dié gedigte het werklik bevredigend uit die verf gekom nie, maar almal het on- derdele wat die leser nie sommer sal vergeet nie.

 1. Die Britse owerheid en die onderwys op Heidelberg gedurende die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The establishment of Christian National Education (CNE) Schools stimulated the concept of mother tongue education. Oor die klaskamerpraktyk en die werklike gehalte van onderrig tydens die kampskooltydperk is daar min bekend. Heidelberg wat na 1902 in 'n belangrike onderwyssentrum in Transvaal ontwikkel het, het ...

 2. roLverWAgTinge vAn Ags PAsTors: voorsTeLLe vir 'n voorTgeseTTe ...

  African Journals Online (AJOL)

  tor god volkome vertrou en bereidwillig is om sy onderdaan ten alle tye te wees. dit sal hulle ook in staat stel om hulle .... hou wat uitgewys is, is onder andere beplanning, organisasie, spanbou, vision ering, bemarking en .... tor en 'n literatuurkontrole oor teologiese opleiding kan 'n voorlopige vToP vir pastors volgens Putter ...

 3. Etíese perspektiewe vir die bantering van konflik in die mediese ...

  African Journals Online (AJOL)

  mits versagtende omstandighede nie aangevoer kan word nie. Die howe oefen dan ook alleen sy regterlike funksie uit oor 'n konkrete geskil wat van daadwerklike belang vir die werklike partye is (Strauss 1982:14). Die hof laat hom lei deur die maatstaf van goeie sedes, die boni mores. Regter Mostert se verduideliking in ...

 4. A Dictionary of South African English on Historical Principles:*

  African Journals Online (AJOL)

  Africa and Africa. Finally I argue in favour of the dictionary as documentary evidence of a living ... Hierdie stellings word met verwysing na populere plaaslike debatte oor ..... Peter Wilhelm (1996: 22) is quoted as having written off the 25 years of ... tary discourse, we need to focus on the historical conditions of the context and.

 5. Stereo Vision and 3D Reconstruction on a Processor Network

  NARCIS (Netherlands)

  Paar, G.; Kuijpers, N.H.L.; Gasser, C.

  1996-01-01

  Surface measurements during outdòoor construction processes ar very costly whenever the measurement process interferes with the construction activities, since machine and man power resources are idle during the data acquisition procedure. Using frame cameras as sensors to provide a rneasurement data

 6. belangstel. AD Pont. S. van der Linde ea, Roeping en Belofte. Ons ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Hoogs interessant is die opmerking oor die bybedoelings wat dikwels met die sending saamgegaan het sodat die sending soms tot 'n vervlakte en gesekulariseerde filantropiese besigheid ge vord het. Hoe verwoestend dit werk, het ons hier in Suid-Afrika al meer as een maal ten duurste moes ondervind. Dit doen goed om.

 7. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 8. Die relevansie van die boek Prediker

  African Journals Online (AJOL)

  ook in die dogmatiek te bespeur is nie. 'n Vinnige oorsig oor die teksverwysings van. 'n paar wydgelese dogmatiekhandboeke kan dit bevestig. In Karl Barth se omvang- ryke Kirchliche Dogmatik word Prediker slegs vyf en dertig maal aangehaal en slegs sewe maal word teksgedeeltes bespreek. Emil Brunner haal Prediker ...

 9. D IE H EID ELB ER G SE KATEG ISM USAS KERKLIK E SIM BO O L ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  maal en die tweede oor die Uitverkiesing. W at die Heidelbergse Kategismus aanbetref, dit is eers geleidelik n dertigtal jare na die ontstaan van die Nederlandse Geloofsbelydenis as kerklike simboliese geskrif beskou. Dit bevat nie leerstellings wat. 3) In Holland het die Chr. Gereformeerde Kerk meermale 'n handboek ...

 10. A. S. G O. C ullmann , Der Staat im Neuen Testament. J. C . B. Mohr ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Dit is nietemin nie die eerste maal dat Cullmann oor die onderwerp skryf nie. Vroeër het daar reeds van hom verskyn, Konigsherrschaft. Christ und Kirche im Neuen Testament, en effens later, Die ersten christliche. Qlaubensbekenntnisse en betreklik onlangs, Christus und die Zeit. In al hierdie werke raak hy fasette van die ...

 11. Tegn. Red.

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  gawe uit meer as twee maal soveel lemmas sal bestaan. Selfs tien duisend lem- mas sal geensins 'n volledige versameling "etimologiseerbare" Afrikaanse lemmas verteenwoordig nie, en dit is goed dat EWA geensins makrostruktu- rele volledigheid op die agenda het nie. Nogtans, hoewel daar in hierdie stadium niks oor ...

 12. BO E K B E SP R E K IN G . Wending : Maandblad voor Evangelie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  daardie geringe bedrag ontvang die intekenaar ses maal in die jaar 64 bladsye betroubare wetenskaplike voorligting. Uit die inhoud van die vier nommers wat tot nou toe verskyp het vermeld ons die volgende studies: Vriezen skrywe oor die boek. Predi!:er en die agterggrond van sy wysheid: De Boer gee 'n behan.

 13. D IE ROOM SE LUTHER SE EN HERVORMDEB ESK OU IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Oor die leerstuk van die heilige Avondmaal neem Luther 'n tussen- standpunt in tussen die Roomse Kerk en die Hervormde Kerk. W aar. Rome leer dat die brood en die wyn by die bediening van die Avond maal waarlik in die vlees en bloed van Christus verander word, sodat die Avondmaalganger waarlik die liggaam van ...

 14. Volkskool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerbrand Venter

  1934-03-01

  Full Text Available Dit het my regtig verbly om die enkele stemme oor- C.N.O. in Die Kerkblad en in Koers te verneem. Die vonkie is daar nog, onder die as van die vuur, wat een maal so heog gevlam het.

 15. Busongelukke

  African Journals Online (AJOL)

  30 Apr 1983 ... Busse en luuksebusse word in die algemeen as 'n redelik veilige metode van vervoer beskou, behalwe in uitsonderlike gevalle wanneer 'n opsienbarende katastrofe plaasvind. Baie min inligting oor hierdie gevalle verskyn in die mediese literatuur. Onlangs het groepe in drie Deense stede verslag gedoen ...

 16. AAl'-TBEVOLE MINIMUM DAAGLIKSE DIEETSTANDAARDE*

  African Journals Online (AJOL)

  Daar word baie navor ing gedoen oor die kwe ie an die noue verwantskap of die wi selwerking tus en die er killende oeding towwe. Die inname van een voedingstof beinvloed moontlik die behoefte aan ander. Op hierdie manier word die tiamienbehoefte bepaaJ deur die kalorie-inhoud an die dieet; beide folasien en ...

 17. 07 Willemse WEB 04.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  se Engelse drama, The Orange Earth, 'n gefiksonaliseerde outobiografiese geskrif oor 'n intellektueel se ..... Adams sê: “The ground is hard there, kind of orange colour, Boland ground …” (36; kyk ook .... Blue … that is the sky … The mulberry.

 18. Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan

  African Journals Online (AJOL)

  Ego vero hoc libro non contuli sed asservi et assero, ac penes nullum vo- lo esse iudicium, sed omnibus suadeo, ut praestent obsequium. (M Luther, De servo arbitrio, 1525). 1. INLEIDING. In ons dae is dit hoe mode om oor alles debat te voer. Een van die towerwoorde van ons tyd, veral op die politiek-staatkundige terrein, ...

 19. Abstraksie en veralgemening in die Wiskunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.C. Strydom

  1967-03-01

  Full Text Available Wanneer ek tot u spreek oor abstraksie en veralgemening in die Wiskunde, wil ek u aandag vestig op die belangrikheid daarvaan vir die Wiskunde, maar u terselfdertyd daarop wys dat die wiskundige hom nie langs hierdie weg heeltemal van die werklikheid kan losmaak nie.

 20. Dental implants in maxillofacial prosthodontics : An asset in head and neck cancer and Sjögren's syndrome patients

  NARCIS (Netherlands)

  Korfage, Anke

  2015-01-01

  Maxillofaciale prothetiek is het vakgebied dat zich bezig houdt met het maken van protheses bij patiënten met een afwijking of aandoening in het hoofd-halsgebied. Deze protheses kunnen zowel gebitsprotheses zijn als gezichtsprotheses, waarbij bijvoorbeeld een neus, een oog of een oor wordt

 1. Toe Elvis ophou sing. Juanita Aggenbach. Pretoria: Protea Boekhuis ...

  African Journals Online (AJOL)

  die Melanie oor wie se lewe dit hier gaan, grootword en die huis verlaat waar haar pa in sy besopenheid die meubels en haar ma verniel, is die perspektief op byvoorbeeld seks romanties versluierd en al die emo- sionele reaksies ondanks die grimmigheid daarvan gerusstellend eerder as skokkend openbarend.

 2. 04 John 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... prys aan Melanie Grobler toegeken het vir dié bundel. Vanuit 'n juridiese perspektief lyk die heftige reaksies van literêre kritici, skrywers en uitgewers egter grootliks onnodig en oorbodig, soos duidelik blyk uit 'n onlangse regsproefskrif oor kopieregskending wat juis episodes uit die Afrikaanse letterkunde.

 3. CULTURAL IMPLICATIONS ON DICTIONARIES

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  'n Aantal struikelblokke op die weg om hierdie doel te bereik, word geïdentifiseer en voor- stelle gemaak oor ... or evidence of the co-existence of legal, social, cultural, religious, economic and other systems ..... The electronic media also tend to use Zulu ... Umlomo ongathethi manga (the King, i.e. one whose mouth utters no.

 4. Impacts of the introduction of CO2 price floors in a two-country electricity maket model

  NARCIS (Netherlands)

  Richstein, J.C.; Chappin, E.J.L.; De Vries, L.J.

  2012-01-01

  The recent low of CO2 prices in the European Union Emission Trading Scheme have triggered a renewed discussion, whether the introduction of a CO2 price oor would lower investor uncertainty and thus trigger more investment in low-carbon electricity generation. We compare the effects of a CO2 price

 5. Johann Lodewyk Marais

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  oor die wetenskaplike prosa van Eugène N. Marais (2001) waarin hy die klinkende uit- spraak van Richard Dawkins as motto aanhaal: “A Keats and a Newton, listening to each other, might hear the galaxies sing.” Hierdie Dawkins- uitspraak verwoord myns insiens ook die essensie van Johann Lodewyk Marais se eie.

 6. The diatom flora in the vicinity of the Pretoria Salt Pan, Transvaal, Republic of South Africa. Part III (final)

  CSIR Research Space (South Africa)

  Schoeman, FR

  1984-03-12

  Full Text Available Hierdie artikel is die derde en laaste oor die diatoomflora wat in die omgewing van die Pretoria Soutpan voorkom. In die taksonomiese afdeling word aantekeninge en illustrasies (hg en elektronmikroskopies) vir 19 van die 35 gelyste spesies gegee. S...

 7. Moderator veranderlikes en differensiele geldigheid van die aansoekvorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. de Bod

  1977-11-01

  Empiriese studies toon dat die Geweegde Aansoekvorm (G.A.V. 'n doeltreffende voorspellingsinstrument in personeelseleksie is. Daar is egter studies wat voorspel dat die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. in die literatuur aansienlik oorbeklemtoon word. Teenstrydig met die beginsels van klassieke psigometriese teorie word voorgestel dat moderator veranderlikes vir hierdie paradoks verantwoordelik is. Hierdie studie toon hoe die biografiese korrelate van dienstyd as moderators fungeer en empiriese bewys van die modererende effek op die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. word gelewer. Daar word voorgestel dat ‘n nuwe benadering tot die ontwikkeling van die G.A.V. noodsaaklik is ten einde die effek van moderators te benut.

 8. Die meting van die invloed van organisasiegrootte op bruin werkers se houdings en gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Bank

  1985-11-01

  'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat bevindinge onkonsekwent is wat betref die invloed van die grootte van organisasies op veranderlikes soos die doeltreffendheid van personeel-keuringstelsels, opleiding, arbeidsomset, werkafwesigheid, werkdoeltreffendheid en so meer. In Wes-Kaapland is tien "groot" fabrieke geselekteer (aantal bruin werkers 300 of meer en vergelyk met 17 "klein" fabrieke (aantal bruin werkers minder as 50. Met behulp van t-toetse is statisties beduidende verskille gevind ten opsigte van die volgende veranderlikes waarvolgens groot organisasies meer gunstig vertoon: 1 meer keuringstegnieke word gebruik; 2 die doeltreffendheid van die keurings-programme is hoër; 3 meer opleidingstegnieke word gebruik; 4 opleidingsprogramme is meer doeltreffend; 5 werkers is meer tevrede; 6 werkers se gemiddelde beroepsaanpassing is beter, en 7 werkers is meer tevrede met hul salarisse of lone. Geen betekenisvolle verskille is egter gevind ten opsigte van arbeidsomset, werkafwesigheid en werkbehoeftes nie.

 9. Assessment of the English literacy level of patients in primary health care services in Tshwane, Gauteng province: Part 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zelda Wasserman

  2010-09-01

  Lae geletterdheidsvlakke kan beskryf word as ’n persoon se onvermoë om doeltreffend te lees, te skryf of syfers te gebruik. Die beperkte vermoë om te lees en gesondheidsorgvoorskrifte te verstaan,gee direk tot swak gesondheidsuitkomste aanleiding. Die doel van hierdie studie was om die Engelse geletterdheidsvlakke van primêregesondheidsorg-pasiënte deur middel van twee instrumente,naamlik die Learning Ability Battery (LAB en die aangepasde Rapid Estimate of Adult Literacy, Revised(REALM-R te assesseer. Daar is voorts ook bepaal hoe die resultate van die aangepaste REALM-R met die LAB korreleer. Data is deur self-rapportering ingesamel, waar die deelnemers vrae uit die LAB-instrument moes beantwoord en spesifieke woorde vir die aangepaste REALM-R hardop te lees. Die data is ontleed deur gebruik te maak van beskrywende en inferensiële statistiek, met inbegrip van ’n chikwadraat-toets en Spearman se rho. Die resultate dui daarop dat die skoolgraad bereik en die leesgeletterdheid van die deelnemers in Suid-Afrika met vier grade verskil. Die korrelasie tussen die resultate van die LAB en die aangepaste REALM-R was r = 0.43 (p < 0.001.Na gelang van die afsnypunt wat vir die aangepaste REALM-R gebruik word, dui die resultate daarop dat 67% van die deelnemers lae geletterdheidsvlakke het. Die studie toon die belang van ’n geldige, vinnige instrument vir geletterdheidsifting. Die doeltreffende assessering van pasiënte se geletterdheidsvlakke kan geregistreerde verpleegkundiges help om gesondheidsonderrig op ’n toepaslike vlak aan te bied ten einde pasiënte se gesondheidsgeletterdheid te verbeter.

 10. Plaaslike bestuur en sy rol in fisiese beplanning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Z.J. van Vuuren

  1965-03-01

  Full Text Available Somaar uit die staanspoor wil ek verduidelik dat my bena- dering miskien vir sommige van u as te prakties en van te algemene aard mag voorkom en u moontlik sou verkies het dat ek meer moes uitwei oor die tegnieke en die beginsels van beplanning. Daardie aspekte laat ek egter aan die persone oor wat beter gekwalifiseer is om daaroor te praat as ek. Dit beteken egter nie dat ek, en ander soos ek, die aanvaarde en beproefde beginsels vir goeie beplanning kan ignoreer nie. Ek wil egter met hierdie inleidende woorde volstaan en dit aan u oordeel oorlaat om te besluit of u met hierdie bena- dering van my saamstem. Indien u nie met my saamstem nie, dan vertrou ek dat wat ek hier te sê het u minstens sal prikkel en u miskien sal aanspoor om die saak te stel soos u dit sien.

 11. The structure of water around the compressibility minimum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skinner, L. B. [X-ray Science Division, Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois 60439 (United States); Mineral Physics Institute, Stony Brook University, Stony Brook, New York, New York 11794-2100 (United States); Benmore, C. J., E-mail: benmore@aps.anl.gov [X-ray Science Division, Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois 60439 (United States); Neuefeind, J. C. [Spallation Neutron Source, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37922 (United States); Parise, J. B. [Mineral Physics Institute, Stony Brook University, Stony Brook, New York, New York 11794-2100 (United States); Department of Geosciences, Stony Brook University, Stony Brook, New York, New York 11794-2100 (United States); Photon Sciences Division, Brookhaven National Laboratory, Upton, New York 11973 (United States)

  2014-12-07

  Here we present diffraction data that yield the oxygen-oxygen pair distribution function, g{sub OO}(r) over the range 254.2–365.9 K. The running O-O coordination number, which represents the integral of the pair distribution function as a function of radial distance, is found to exhibit an isosbestic point at 3.30(5) Å. The probability of finding an oxygen atom surrounding another oxygen at this distance is therefore shown to be independent of temperature and corresponds to an O-O coordination number of 4.3(2). Moreover, the experimental data also show a continuous transition associated with the second peak position in g{sub OO}(r) concomitant with the compressibility minimum at 319 K.

 12. Nurses’ knowledge of chronic disease management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saloshni Naidoo

  2014-11-01

  vir elke chroniese siekte bereken. Veranderinge in die gemiddelde kennis persentasietellings tussen die basislyn en ses maande later is onder alle verpleegsters, asook tussen ingrypingsen kontrole-kliniekverpleegsters vergelyk met behulp van die gepaarde steekproef t-toets en die onafhanklike steekproef t-toets onderskeidelik. Resultate: Daar was ’n aansienlike verbetering in verpleegsters se kennis oor die bestuur van hoë bloeddruk en diabetes na ses maande. Kennis oor die bestuur van asma en COPD het in alle distrikte en verpleegster-kategorieë afgeneem. Gevoltrekking: Die verbetering in die verpleegsters se kennis kan verbeterde pasiëntbestuur verseker, maar die bestuur van asma en COPD vereis verdere aandag.

 13. Boekbesprekings/Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. M. Venter

  2008-03-01

  Full Text Available Enoch and Qumran origins: New light on a forgotten connection The life of a Galilean Shaman: Jesus of Nazareth in anthropological perspective Darwin’s nemesis: Phillip Johnson and the intelligent design movement The new perspective on Paul: Collected essays Slavery in Early Christianity Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern: Adam (Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern Lutheran questions, Lutheran answers: Exploring Christian faith Bethlehem besieged: Stories of hope in times of trouble Naar een nieuwe kerkenraad (Apeldoornse Studies, no 48 “Stärker als Männer und tapferer als Ritter”: Pilgerinnen in Spätantike und Mittelalter The end of wisdom: A reappraisal of the historical and canonical function of Ecclesiastes Verzameld Werk, deel I: De aard van de theologie (Besorgd door Dr D van Keulen Augustinus – Belydenisse: Getuienis oor ’n lewe in God Liefde is die grootste: Oor erotiek en seksualiteit

 14. Zimbabwe se strukturele en politieke geweld gelees deur die troop van die onbenoembare en naamlose in Brian Chikwava se roman Harare North

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gugulethu Siziba

  2017-02-01

  Full Text Available Die artikel lees Brian Chikwava se benutting van ’n naamlose protagonist-verteller in sy roman Harare North as ’n allegorie vir die duister figure van buite-regtelike geweld, ontkenning van en stilswye oor geweld, sowel as verskeie verdoeselings wat post-koloniale Zimbabwe onder ZANU-PF heerskappy kenmerk. Die naamlose en onnoembare kom op verskillende vlakke voor en tipeer beide die staat en sy burgers wat beide tuis en oorsee in ongemaklike verhoudings verstrengel is. Die artikel maak gebruik van sosiologiese en literêre insigte oor name en benaming om sin te maak van die belang van die verteller en sy posisie in die ervaring van Zimbabwiërs.

 15. Informal Labour Markets As A Solution For Unemployment In South Africa – A Case Study Of Car Guards In Bloemfontein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. F. Blaauw

  2003-11-01

  Die motorwag-industrie in Suid Afrika het onstaan uit die lot van die massa werkloses in die land. Weinig navorsing is al oor die industrie gedoen. Die doelwit van die artikel is eerstens om die gebrek aan navorsing aan te vul en tweedens om te bepaal of die motorwagindustrie ’n oplossing vir die probleem van werkloosheid kan bied. Motorwagte in die studie is oor die algemeen laag geskoold, swak besoldig en werksaam vir lang ure onder moeilike omstandighede. Die meeste het ’n werk in die formele sektor van die ekonomie gehad voordat hulle werkloos geword het. Om ’n motorwag te wees kan nooit ’n oplossing vir werkloosheid wees nie. Opleiding en die ontwikkeling van noodsaaklike vaardighede teen ’n agtergrond van versnelde ekonomiese groei, is uiters noodsaaklik om die gaping tussen die informele en formele sektor te oorbrug.

 16. The month of August - an Annales approach to the history of the Kowie: August 1881 to August 1914.

  OpenAIRE

  Hummel, H C

  1985-01-01

  • Opsomming: Die analities-historiese denkrigting in Frankryk, bekend as die Annalesskool, is deur Lucien Febvre en Marc Bloch tot stand gebring en meesterlik deur Fernand Braudel in sy klassieke werk oor die Middellandse Seegebied (1949) toegepas. Hierdie benadering geniet reeds wêreldwye aansien en navolging omdat dit die klem hoofsaaklik laat val op die soort geskiedenis wat nie op die tradisionele vlak of in gebaande weë lê nie. Gevolglik bied dit 'n uiters geskikte m...

 17. Student-onderwysers se interpretasie en gebruik van leerteoriekonsepte

  OpenAIRE

  van der Westhuizen, G J; van der Merwe, M P

  2010-01-01

  Hierdie artikel rapporteer oor 'n ondersoek na die wyses waarop student-onderwysers konsepte verstaan, uitbou, en gebruik. Konsepvorming en -interpretasie is 'n belangrike leeruitkoms in hoër onderwys in die algemeen en in onderwysersopleiding in die besonder. 'n Goeie begrip van die ontwikkeling van konsepvorming en die praktykmaking daarvan is van kardinale belang vir onderwysersopleiding, veral vanweë die uitdagings rondom 'n verantwoordbare pedagogiek wat leerbillikheid en -gelykheid as f...

 18. Sub-tidal benthic habitats of central San Francisco Bay and offshore Golden Gate area: A review

  Science.gov (United States)

  Greene, H. Gary; Endris, Charles; Vallier, Tracy; Golden, Nadine E.; Cross, Jeffery; Ryan, Holly F.; Dieter, Bryan; Niven, Eric; Barnard, P.L.; Jaffee, B.E.; Schoellhamer, D.H.

  2013-01-01

  Deep-water potential estuarine and marine benthic habitat types were defined from a variety of new and interpreted data sets in central San Francisco Bay and offshore Golden Gate area including multibeam echosounder (MBES), side-scan sonar and bottom grab samples. Potential estuarine benthic habitats identified for the first time range from hard bedrock outcrops on island and mainland flanks and some Bay floor

 19. Accessibility of district health nursing services in the greater Bronkhorstspruit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E O Mashia

  2004-11-01

  Full Text Available A growing concern about the decline in the number of non-Black patients making use of the Bronkhorstspruit Clinic exists. Opsomming Toenemende kommer bestaan oor die afname in die getal nie-Swart pasiënte wat van die Bronkhorstspruit Kliniek gebruik maak. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 20. Orthographic measures of language distances between the official South African languages.

  CSIR Research Space (South Africa)

  Zulu, PN

  2007-01-01

  Full Text Available tussen die amptelike Suid Afrikaanse tale Opsomming Twee metodes vir die bepaling van verwantskappe tussen die 11 amptelike tale van Suid Afrika word beskryf. Die eerste metode maak gebruik van n-gramme. Die verwarrings wat plaasvind in 'n... taalherkenningstelsel verskaf inligting oor die verhouding tussen die tale. N-gram statistieke word bepaal vanaf teksdokumente en word dan gebruik as kenmerke vir klassifikasie. Ons wys dat die uitsette van 'n bevestigingstoets gebruik kan word om te bepaal hoe naby...

 1. Lewenskwaliteit te midde van ‘n erge stressor: ‘n studie van bejaardes met alzheimer se siekte of rumatoïede artritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter M Heyns

  2004-11-01

  Full Text Available This study addresses the role of psychofortigenic factors in maintaining quality of life in elderly people diagnosed with either rheumatoid arthritis or Alzheimer's disease. Opsomming Hierdie studie handel oor die rol wat psigofortigene faktore speel in die handhawing van lewenskwaliteit deur bejaardes wat gediagnoseer is met rumatoïede artritis of Alzheimer se siekte. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 2. Israelvisie: destruksie of dekonstruksie?

  African Journals Online (AJOL)

  nakomelinge van die Israeliete aan wie die Woord en Wet van Yahweh toevertrou is (Deut 4: 19, Jes 51: 7), wat oor die wêreld versprei is en die rykdom van die aarde besit en benut (Gen 49, Deut 33), wat die hoogste gawes en vermoens van hart het, wat die wêreld tot seën is (Miga 5), wat van alle ander onderskei is deur ...

 3. Die huwelik as identiteitsmerker in die Ou Testament

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Gen 2:18). Uit die woorde van Genesis 2:24 dat man en vrou een sal wees, lei die derde formulier af dat dit “getuig dat die huwelik 'n allesinsluitende gemeenskap is ..... die formule gebruik word: “Hier volg die vertelling oor X se nageslag.” (Gen ..... verwys daarna as “intertwining the principal value concepts of tradition”.

 4. Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  2 Yarbro Collins (1983) bied tans nog die beste agtergrond vir 'n besinning oor geweld in ..... John's grammatical howlers are intentionally designed to alert listerners ..... 26 In die Nuwe Testament word Paul se snydende opmerking teenoor die Korintiërs as ..... rnt g0r`m nh8 ldfhrs`}m du sg}u fg}u + n2sh d/m sg>}} e`ql`jdh.

 5. Final Environmental Planning Technical Report. Public Services and Facilities

  Science.gov (United States)

  1984-06-01

  Start, coordinates the federal commodities food distribution program for low-income people, and maintains an updated human service resource manual for...organization also publishes a comprehensive resource manual on social services in Laramie County. One-to-One Tutoring provides volunteers to tutor...services by other organizacions . eoresent the total OOr-lati:n. Rate of volunteer ans •" ;rowth is forecast as follcs..: 1983 z 70.467, half tine green

 6. Health beliefs and stress among non-insulin dependent diabetes outpatients in a rural teaching hospital in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mantwa W Bopape

  2002-11-01

  Full Text Available The aim of this study was to explore the health beliefs and stress among non-insulin dependent diabetes out patients. Opsomming Die doel van die navorsing was om die oortuigings oor gesondheid en stres van buitepasiënte wat ly aan nie insulien afhanklike diabetes na te vors. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 7. Paleontologie en die Suid-Afrikaanse samelewing vandag

  OpenAIRE

  Durand, JF

  2013-01-01

  Die huidige oënskynlike ondersteuning van paleontologie deur die regering en die insluiting en beklemtoning van evolusie in die skoolleerplan word bespreek in die lig van sekere politieke ontwikkelings wat oor die laaste twee dekades in Suid-Afrika plaasgevind het. Dit sluit die regering se ondersteuning van paleontologiese ontdekkings in die media, die ontwikkeling van fossielterreine en paleotoerisme in. Ondanks hierdie positiewe inisiatiewe gedy paleontologie nie in Suid-Afrika nie en is d...

 8. Die poësie van Elisabeth Eybers

  African Journals Online (AJOL)

  Tienie01

  26 Feb 2005 ... Eybers. “Musiek” en “Kind voor die klavier” het 'n religieuse perspektief waar die musiek verband hou met die betree van 'n ander dimensie. Die speel van Mozart se musiek op die klavier is vir die tienerkind 'n transendente ervaring: “Sy tas tot oor die rand van die gebied / waar drome klank word, klaar en ...

 9. 03 Chaudhari WEB 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  novel, The Slave Book by Rayda Jacobs, short stories in Drie Wêrelde [“Three Worlds”] by I. D. du Plessis and the poem, “Ons .... nie die reg gehad om te trou nie, hoewel hul wel kon saambly; hulle het nie reg tot beheer oor hul eie ..... wêreld—”baie ver van hier”—gelê: “Maar iewers lank gelede / baie ver van hier / het.

 10. Rural and agricultural value of groundwater as an economic resource in the Limpopo region

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mahumani, BK

  2009-03-01

  Full Text Available OPSOMMING Hierdie tesis handel oor ?n sosio-ekonomiese ondersoek wat fokus op die bepaling van die ekonomiese waarde van grondwater in plattelandse huishoudelike gebruike en as besproeiingswater in die landbou. Limpopo watergebruiksgebied (WGG1... 000 kg/ha tot 50 000 kg/ha. Die aanbevelings wat in hierdie tesis rakende die ekonomiese waarde van grondwater gemaak word, voorsien inligting wat in die ontwikkeling van effektiewe grondwaterbeleid vir beter bestuur van die vraag in beide...

 11. A Program for Developing Automated Scientific-Information Processing in Maritime Economy,

  Science.gov (United States)

  1983-11-17

  leat triple. The- exchange of tapes is n bviusocorrase. or. 0* 0 for the fishing brancft within the framework of a ftfw.Pltat ffkflng Agaemt(materials...from ZSR DnOOR Of Sooialist bep *46es3 a" MIS. T"e sept l oeeItu’e usmm we4 tta tft rpaxisatica of the first sta In the SUS40t or s4100irse.. ’teo~oal

 12. Moderne diskoerse in die teologie vandag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. van Wyk

  2013-05-01

  Full Text Available In hierdie artikel word aandag gevra vir enkele moderne diskoerse in die teologie vandag. Volgens die outeur staan die vrae oor God, Jesus, die mens en die aarde in die sentrum van belangstelling en oorheers dit in ’n groot mate die teologiese debat. Die opkoms van die moderne aggressiewe ateïsme, die wetenskaplike navorsing oor die historiese Jesus, die groeiende vrae oor die mens en die menslike samelewing, asook die dreigende ekologiese krisis op aarde, sorg vir nuwe debatte van ongekende omvang. Die outeur bespreek hierdie debatte oorsigtelik, met kritiek waar nodig, en sluit af met enkele rigtingwysers van wat hy as ‘goeie teologie’ verstaan. In this article attention is paid to some modern discourses in theology today. According to the author the questions about God, Jesus, man and the earth are in the centre of interest and to a large extent dominate the theological debate. The rise of modern aggressive atheism, the scientific research on the historic Jesus, the growing questions about man and human society as well as the threatening ecological crisis on earth, provide new discourses of unparalleled magnitude. The author provides a broad summary of these discourses, with criticism where necessary, and concludes with some indicators of his view what can be called ‘good theology’.

 13. Team building from a psychodynamic perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. v. N. Cilliers

  2000-06-01

  Full Text Available The aim of this research is to measure the impact of a psychodynamic, Tavistock stance, team building event. Its task is to provide opportunities for learning about team behaviour and dynamics. Consultants offer interpretations in the form of working hypotheses about what is happening in the here-and-now. This refers to the basic assumptions (dependency, fight/flight, pairing and its relevant dynamic concepts. Post measured, qualitative research findings, indicate an increase in knowledge about the teams unconscious behaviour, a realisation of own identity, boundaries, potential and a strong sense of empowerment to act collectively in problem solving. Opsomming Die doel van die navorsing is om die impak van'n psigodinamiese, Tavistock beskouing, spanbou gebeurtems, te meet. Die taak is om leergeleenthede beskikbaar te stel oor eie spangedrag en -dinamika. Konsultantc bicd interpretasies aan in die vorm van werkshipoteses oor die gebeure in die hier-en-nou. Dit verwys na die basiese aannames (afhanklikheid, veg/vlug, afparing en die relevante dinamiese konsepte. Post-gemete, kwalitatiewe navorsingsresultate, dui op n toename in kennis oor die span se onbewuste gedrag, n beset van eie identiteit, grense, potensiaal en 'n sterk sin van bemagtiging om op 'n kollektiewe wyse op te tree in probleemoplossing.

 14. Refugees’ perceptions regarding HIV and AIDS in Ba-Phalaborwa Municipality in Limpopo Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Nkwinika

  2014-10-01

  Doelwitte: Die navorsing het ten doel gehad om vlugtelinge te Humulani dorpie in Ba-Phalaborwa munisipaliteit, Limpopo provinsie, se persepsies oor MIV en vigs te ondersoek en beskryf. Die doelwitte het die bepaling van geslagspersepsies oor MIV en vigs ingesluit, asook om aanbevelings te bied vir maniere om die vlugtelinge ’n beter begrip van MIV en vigs te gee. Metode: ’n Kwantitatiewe benadering tot hierdie navorsing is gevolg. Die teikenpopulasie van die studie was al die vlugtelinge te Humulani dorpie. Die steekproef het uit beide manlike (n = 78 en vroulike (n = 122 deelnemers bestaan wat vraelyste voltooi het. Die steekproef vlugtelinge was van verskillende etniese groepe afkomstig: Mosambiek, Nigerië, Ghana en Zimbabwe. Die vraelys het twee afdelings gehad: Afdeling A het die biografiese data bevat en Afdeling B het die vlugtelinge se kennis van MIV ondersoek. Resultate: Die bevindinge van die studie het onthul dat die deelnemers oor lae kennisvlakke rakende MIV beskik – dit kan toegeskryf word aan hul geloof in die mites aangaande MIV en vigs. Gevolgtrekking: Die populasie van MIV-besmette vlugtelinge in Limpopo mag steeds groei indien daar nie aandag geskenk word aan die unieke behoeftes van die vlugtelinge nie, soos die versterking van voortplantingsgesondheidsdienste, gesinsbeplanning, en moeder- en kindersorg, asook die verbetering van hul opvoedkundige en sosio-ekonomiese welstand.

 15. On Defining "Imaginary" Beings and Attributes: How Do Lexicographers Cope with Culturally Determined Differences in Beliefs about Cosmology, Ontology and Epistemology?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet Swanepoel

  2011-10-01

  Full Text Available

  ABSTRACT: Members of linguistic communities often have opposing beliefs about the existence of beings denoted by lexical items or about the truth of the attributes ascribed to entities. As very little research has been forthcoming in this regard, this article focuses on how people's beliefs about existence and truth are encoded in explanatory dictionaries, and on the kind of semantics that is needed to account for these beliefs. The way in which dictionaries define issues of existence and truth against a default world view is outlined in Section 2. Section 3 indicates what happens if the default world view of lexicographic descriptions changes and how cultural biases operate in the treatment of the meaning of lexical items that denote "imaginary" beings or "imaginary" attributes. Section 4 summarizes the main findings of the article and delimits topics for further research.

  Keywords: IMAGINARY BEINGS, FABULOUS CREATURES, DEFINING ATTRIBUTES, LEXICOGRAPHIC DEFINITIONS, EXISTENCE, TRUTH, SENSE, REFERENCE, DENOTATION, IDEALIZED COGNITIVE MODELS, COGNITIVE SEMANTICS, CULTURAL BIAS, CULTURAL SENSITIVITY

  *****

  OPSOMMING: Oor die definiëring van "denkbeeldige" wesens en eienskap-pe: Hoe hanteer leksikograwe kultureel bepaalde verskille in beskouings oor die kosmologie, ontologie en epistemologie? Lede van taalgemeenskappe het dikwels opponerende beskouings oor die bestaan van wesens waarna leksikale items verwys of oor die waarheid van die eienskappe wat aan entiteite toegeskryf word. Omdat baie min navorsing in dié verband beskikbaar is, fokus hierdie artikel op hoe mense se beskouings oor die bestaan en waarheid ten opsigte hiervan in verklarende woordeboeke gekodeer word, en op die soort seman-tiek wat benodig word om hierdie opvattings te verantwoord. Die manier waarop woordeboeke kwessies van bestaan en waarheid teen 'n verstekwêreldbeskouing omskryf, word in Afdeling 2 geskets. Afdeling 3 dui aan wat gebeur indien die

 16. VALUE ENGINEERING ANALYSIS APPRAISAL FOR FARM MANAGEMENT: A CASE STUDY OF PISTACHIO FARM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Mostafaeipour

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Value engineering (VE has been effectively applied in many different areas. The results have been very encouraging, and many companies accept VE not only as a tool to reduce costs, but also to improve the quality of their produce and streamline their systems. This paper attempts to highlight the application of VE in agriculture, as in pistachio tree farms in Iran. It is found that by implementing VE, unnecessary cultivation costs are lowered. Many of the other factors that lead to the inefficient use of resources could be resolved. In this study, the province of Yazd Iran was studied. Unfortunately there are cases of mismanagement and problems in agriculture management; and the problems must be resolved to make the system of pistachio growing more efficient. The prime objective of this paper is to introduce the concept of value engineering and highlight its application in pistachio farms. The results suggest that it is essential to use Indian Neem pesticide, because it is economically feasible and environmentally friendly to pistachio trees.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Waarde-Ingenieurswese (WI word reeds doeltreffend toegepas op verskeie gebiede. Die resultate is sodanig bemoedigend dat maatskappye WI aanvaar as ‘n hulpmiddel vir kosteverlaging sowel as vir die verbetering van kwaliteit van opbrengs en stroombelyning van prosesse. Die artikel poog om die toepassing van WI op die landbou van Iran na vore te bring. Dit toon dat onnodige verbouingskoste verlaag word met die implementering van WI. Talle ander faktore wat ook bydra tot ondoeltreffende gebruik van hulpbronne word ook deur WI aangespreek. Die Yazd-provinsie van Iran word in die artikel bestudeer. Ten einde die verbouingsproses van pistasieneute meer doeltreffend te maak moet wanbestuur en probleme van landboubestuur aangespreek word. Die hoofdoelwit van die artikel is om die konsep van WI bekend te stel en die toepassing daarvan op pistasieboerderye uit te lig

 17. Access Routes of Internet Finance Dictionaries: Present Solutions and Future Opportunities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deny Arnos Kwary

  2011-10-01

  Full Text Available

  ABSTRACT: Lexicographers working on finance dictionaries have not properly exploited the fast development of the Internet. This is revealed by the poor utilization of the access routes found in current Internet finance dictionaries. Consequently, users cannot effectively and efficiently find answers to their lexicographical problems. Firstly, there are Internet finance dictionaries which lack technological features and can simply be called meagre Internet dictionaries. Secondly, there are Internet finance dictionaries which utilize so many technological features that users incur high lexicographical information costs. In order to create better access routes, a sound theoretical foundation has to be established. This article shows that the implementation of the modern theory of lexicographical functions, which focuses on the users, results in a better design for future Internet finance dictionaries. With the proper theoretical basis, lexicographers will be able to create state-ofthe- art dictionaries that can provide effective and efficient solutions to lexicographical problems.

  OPSOMMING: Toegangsroetes van Internet- finansiële woordeboeke: Huidige oplossings en toekomstige geleenthede. Leksikograwe wat aan finansiële woordeboeke werk, het nie die vinnige ontwikkeling van die Internet behoorlik benut nie. Dit blyk uit die gebrekkige aanwending van die toegangsroetes wat in huidige Internet- finansiële woordeboeke aangetref word. Gevolglik kan gebruikers nie doeltreffend en doelmatig antwoorde kry op hul leksikografiese probleme nie. Eerstens is daar Internet- finansiële woordeboeke waarin tegnologiese kenmerke ontbreek en wat gewoon karige Internetwoordeboeke genoem kan word. Tweedens is daar Internet- finansiële woordeboeke wat so baie tegnologiese kenmerke aanwend dat gebruikers hoë leksikografiese inligtingskoste oploop. Om beter toegangsroetes te skep, moet 'n deeglike teoretiese grondslag gevestig word. Hierdie artikel toon

 18. RECONFIGURABLE PRODUCT ROUTING AND CONTROL FOR MASS CUSTOMISATION MANUFACTURING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Walker

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT:Reconfigurable control of flexible manufacturing systems can allow for the efficient and responsive production of customised product instances. This can aid in providing make-to-order business models for various small- to medium-sized enterprises in South Africa, and provide competitive advantage in a dynamic global marketplace. Reconfigurable control application requires an understanding of the modes of production variability in mass customisation manufacturing. Temporally uncorrelated workflow routings are considered as one of these production variability modes. In this light, this paper addresses the flexible material payload routing problem, and presents a mobile robot platform that has been developed to research and design reconfigurable routing systems.

  AFRIKAANSE OPSOMMING:Verstelbare beheer van aanpasbare vervaardigingstelsels kan die doeltreffende en reaktiewe produksie van doelgemaakte produkeksemplare toelaat. Hierdie beheer kan assisteer in die voorsiening van vervaardig-na-bestellingbesigheidsmodelle aan ’n aantal klein- tot medium-grootte ondernemings in Suid-Afrika, en aan hulle ’n kompeterende voorsprong bied in ’n dinamiese globale mark. Die instelling van verstelbare beheer vereis dat die modi van produkveranderlikheid in massa verbruikersaanpassingsvervaardiging verstaan word. Hierdie artikel spreek die probleem van aanpasbare roetebepaling van materiaalvragte in massa verbruikersaanpassingsvervaardiging aan. ’n Mobiele robot-platform, ontwikkel vir navorsing in verstelbare roetebepalingstelsels, word ook voorgelê.

 19. Voor het verval. Belemmeringen en voorwaarden voor vroegsignalering en bewonersparticipatie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasco Lub

  2009-12-01

  Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden van preventieve strategieën in het aanpakken van wijkverval en sociale onveiligheid. Gebaseerd op het vermoeden dat het broken windows-beleid doeltreffend kan zijn bij de aanpak van wijkverval, is een brochure met een lijst van 34 sociale en fysieke indicatoren ontwikkeld om bewoners en professionals te helpen bij het signaleren en aanpakken van tekens van verval. Door middel van een actieonderzoek in een aandachtswijk werd de bruikbaarheid van deze indicatoren onderzocht en werd in kaart gebracht welke factoren preventieve strategieën kunnen belemmeren, dan wel kunnen bevorderen. Het onderzoek toont aan dat verscheidene contextuele, bestuurlijke en bureaucratische factoren een belemmering vormen voor een effectieve preventieve aanpak. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: verschillen in verwachtingspatroon tussen bewoners en professionals; de manier waarop tekens van verval in de leefomgeving worden geïnterpreteerd door lokale actoren; de middelen waarmee frontliniewerkers in hun taakuitvoering worden toegerust; en het gebrek aan een verantwoordingswijze die gebaseerd is op het behalen van zichtbare resultaten. Voor het goed functioneren van een vroegtijdige aanpak van wijkverval, is het van groot belang dat lokale overheden een gemeenschappelijk perspectief ontwikkelen, de samenwerking tussen bewoners en professionals – en tussen professionals onderling – faciliteren, instanties aanspreken op resultaten en doelstellingen expliciteren om van overleg tot collectieve actie te komen.

 20. A relook at the motor vehicle buyer after the purchase: dissonance arousal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Brijball

  2000-06-01

  Full Text Available This study, based on Leon Festingers (1957 theory of cognitive dissonance, evaluates the relative power of various dissonance arousal factors, the impact of price and the psychological conditions necessary for dissonance arousal, for example, effort exerted. The empirical analysis was undertaken on a sample of 200 new motor vehicle buyers. Eight dimensions impact significantly on the magnitude of cognitive dissonance, namely, awareness of expectations, unconfirmed expectations, reported dissonance, effort, congruence with self-concept, price, persuasiveness, and level of confidence during purchases. The results contribute to a better understanding of human behaviour and cognitions thereby, enabling the development of effective marketing strategies to enhance post-purchase satisfaction. Opsomming Hierdie studie is gebaseer op Leon Festinger (1957 se teorie van kognitiewe dissonansie, wat die relatiewe krag van verskeie opwekkingsfaktore, die impak van prys, asook die sielkundige toestande evalueer wat vir dissonansie-opwekking vereis word soos byvoorbeeld inspanning uitgeoefen. Die empiriese analise is uitgevoer op n steekproef van 200 eienaars van nuwe motorvoertuie. Agt dimensies het n betekenisvolle impak op die vlak van kognitiewe dissonansie uitgeoefen naamlik, hoe bewus verbruikers van hulle verwagtinge is, verwagtinge wat onbevestig is, dissonansie wat gerapporteer word, inspanning, ooreenstemming met die eienaar se selfbeeld, prys, hoe oorredend die verkoper is en die koper se vlak van selfvertroue gedurende die aankope. Die resultate dra by tot n beter begrip van menslike gedrag en van kognisies en bevorder daardeur die ontwikkeling van doeltreffende bemarkingstrategie- om na-verkooptevredenheid te verhoog.

 1. Critical issues in psychological test use in the South African workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidi Paterson

  2005-10-01

  Full Text Available Various factors in South African workplaces, ranging from unemployment and equity considerations to rapid occupational change driven by technological inputs, have placed greater emphasis on effective selection and development of human resources. This leads to greater demands on psychological assessment in the organizational setting with respect to ensuring responsible, ethical and equitable assessment. The study aims to investigate the extent and purposes of psychological test usage, the influence of the changing world of work on assessment, equity and cross-cultural applicability of tests and competence of test users in South Africa. The results are based on twenty two structured individual interviews, which were conducted with purposively sampled stakeholders from various economic sectors. Opsomming Verskeie faktore in Suid-Afrikaanse werkomgewing, wat wissel van werkloosheid en billikheidsoorwegings tot by vinnig veranderende beroepsomstandighede as gevolg van tegnologiese ontwikkeling, plaas toenemende druk op die doeltreffende keuring en ontwikkeling van menslike hulpbronne. Dit lei tot toenemende eise wat in die organisasie konteks aan sielkundige meting gestel word om verantwoordelike, etiese en billike assessering te verseker. Hierdie studie was daarop gerig om die doel met en omvang van die gebruik van sielkundige toetse, die invloed van die veranderende wêreld van werk op die assessering, billike en kruiskulturele toepaslikheid van toetse, asook die bevoegdheid van toetsgebruikers in Suid-Afrika te ondersoek. Die resultate is gebaseer op ’n doelgerigte steekproef van twee-en-twintig gestruktureerde onderhoude wat met belanghebbers uit verskillende ekonomiese sektore, gevoer is.

 2. A Xhosa communicative test for senior L2 pupils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.S. Gxilishe

  2013-02-01

  Full Text Available The writer shows to what extent the aims of the Xhosa syllabus for the Senior Certificate examination (Higher and Standard Grade under the Cape Education Department are met by constructing and administering an oral proficiency test in Xhosa. The writer takes into account the two main objectives of the syllabus: to use the communication means in every day situations and to develop the listening and speaking skills of the pupils. The emphasis of the test items is not on linguistic accuracy but on the pupil's ability to function effectively through language in particular settings and contexts. The validity, reliability and practicability of the test are discussed as well as the trial test and the administration. Die skrywer wys in watter mate die doelstellings van die Xhosaleerplan vir die Senior Sertifikaat-eksamen (Hoer en Standaard Graad van die Kaapse Onderwysdepartement bereik word deur die samestelling en toepassing van 'n vaardigheidstoets in mondelinge werk. Die skrywer neem die twee hoofdoelstellings van die leerplan in ag, nl. om die bedrewenheid om te kommunikeer in alledaagse situasies te gebruik en die luister- en mondelinge vermoe van die Ieerlinge te ontwikkel. Die klem van die toetsitems val nie op taalkundige akkuraatheid nie, maar op die vermoe van die leerlinge om in spesifieke situasies en omstandighede doeltreffend te kommunikeer. Die geldigheid, betroubaarheid en uitvoerbaarheid van die toets word bespreek asook die voorlopige toets en die administrasie daarvan.

 3. A PERFORMANCE MODELING AND DECISION SUPPORT SYSTEM FOR A FEED WATER UNIT OF A THERMAL POWER PLANT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Gupta

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The present paper discusses the performance modeling and decision support system for a feed water unit of a thermal power plant using the concept of performance analysis and modeling. A feed water unit ensures a proper supply of water for the sound functioning of a thermal power plant. The decision support system for a feed water unit has been developed with the help of performance modeling using a probabilistic approach. After drawing a transition diagram, differential equations are generated. After that, steady state probabilities are determined. Some decision matrices are also developed, which provide various performance levels for different combinations of failure and repair rates of all subsystems. Based upon various availability values obtained in decision matrices and plots of failure rates / repair rates of various subsystems, the performance of each subsystem is analyzed, and maintenance decisions are made for all subsystems.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Vertoningsanalise en –modellering word gedoen vir die toevoerwatersisteem van ‘n termiese kragstasie. Toevoerwater is ‘n belangrike factor vir die doeltreffende bedryf van ‘n kragstasie. Die vertoningsanalise en –model is probalisties van aard. ‘n Toestandoorgangsdiagram en bypassende differensiaalvergelykings word gebruik, gevolg deur bepaling van die bestandige sisteemtoestand. Bykomende aandag word gegee aan relevante subsisteme. Die vertoning van subsisteme word gebasseer op verskeie beskikbaarheidswaardes om sodoende instandhouding to optimiseer.

 4. Monitor large-scale consumers market natural gas and electricity 2010; Monitor groothandelsmarkten gas en elektriciteit 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-02-15

  The Office of Energy Regulation ('Energiekamer') carries out its legal task by means of a monitor, a practical tool to assess and analyze the wholesale market for electricity. Monitoring of the wholesale electricity market concerns continuous, accurate and structured following of developments in the market. The aim is to identify in time signals from the market that could lead to a decrease of competition and transparency. The starting point of the monitor for the wholesale electricity market is the selection of indicators which give insight in real competition, liquidity and transparency. [Dutch] De Energiekamer schrijft jaarlijks haar bevindingen over de mate van marktwerking in de groothandelsmarkten gas en elektriciteit in een rapport aan de Minister van Economische Zaken. Dit rapport is de monitor. Sinds 2007 zijn de bevindingen over de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit samengevoegd in een publicatie. Concreet verzamelt de Energiekamer marktinformatie zoals prijzen en hoeveelheden. Daarnaast bestudeert de Energiekamer of deze uitkomsten overeenkomen met wat beoogd was in de vrije energiemarkt. De Energiekamer onderzoekt of de voorwaarden (zoals bijvoorbeeld toetredingsbarrieres en transparantie) optimaal zijn voor doeltreffende concurrentie en geeft voorstellen van maatregelen om de marktwerking te verbeteren.

 5. Die genetiese verbetering van wyndruifkultivars en wyngisrasse vir ’n markgerigte wynbedryf: Nuwe benaderings tot die oeroue kuns van wynbereiding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. S. Pretorius

  2003-09-01

  Full Text Available Die groeiende gaping tussen wynproduksie en wynverbruik, die verskuiwing van verbruikersvoorkeure vanaf basiese kommoditeitswyn na topgehaltewyn en die uitmergelende mededinging wat ekonomiese globalisering meebring, vereis ’n totale omwenteling in die magiese wonderwêreld van wyn. In die proses om die wynbedryf van ’n produksiegedrewe bedryf na ’n markgerigte onderneming te transformeer, word daar, onder andere, toenemend op biotegnologiese innovasie gereken om die wynbedryf met ’n kwantumsprong oor die formidabele markuitdagings van die 21ste eeu te lanseer. Markgerigte ontwerpersdruifkultivars en -wyngisrasse word tans met chirurgiese presisie geneties geprogrammeer vir die kostemededingende produksie van hoë gehalte druiwe en wyn met relatief minimale insette en ’n lae omgewingsimpak. Ten opsigte van wingerdbiotegnologie behels dit die daarstelling van strestolerante en siekteweer-standbiedende Vitis vinifera-variëteite met verhoogde produktiwiteit, doeltreffendheid, volhoubaarheid en omgewingsvriendelikheid, veral betreffende plaag- en siektebeheer, waterverbruiksdoeltreffendheid en druifgehalte. Met betrekking tot wyngisbiotegnologie val die klem op die ontwikkeling van Saccharomyces cerevisiae-rasse met verbeterde gistings-, prosesserings- en biopreserveringsvermoëns, en kapasiteite vir die verhoging van die heilsaamheid en sensoriese kwaliteit van wyn. Die suksesvolle kommersialisering van transgeniese druifkultivars en wyngiste hang van ’n menigte wetenskaplike, tegniese, veiligheids-, etiese, wetlike, ekonomiese  en bemarkingsfaktore af, en daarom sal dit dwaas wees om oor die kort termyn hoë verwagtings te koester. In die lig van die fenomenale potensiële voordele van pasgemaakte druifvariëteite en gisrasse, sal dit oor die lang termyn ewe selfvernietigend wees indien hierdie strategies belangrike “lewensversekeringspolis” nie deur die wynbedryf uitgeneem word nie. Hierdie oorsig lig die belangrikste voorbeelde

 6. Uitdagings in die onderrig van evolusie in die lewenswetenskappeklaskamer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef J. de Beer

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel skryf die outeurs oor navorsing wat hulle gedoen het oor onderwysers se siening van die onderrig van evolusie, wat in 2008 as ’n tema in lewenswetenskappe in Suid-Afrikaanse skole ingesluit is. Hierdie vernuwing in die kurrikulum is met gemengde reaksies begroet. Terwyl sommige onderwysers dit met entoesiasme onderrig, is baie gekant teen die onderrig van evolusie. Die artikel is gebaseer op ’n navorsingsprojek waarby 255 onderwysers betrek is. Vraelyste is gebruik om kwalitatiewe data, wat vir diskoers ontleed is, in te samel. Die diskoers van die onderwysers het getoon dat ’n groot getal van hulle nie hul onderrigopdrag kan versoen met hul geloof nie en konsepte oor evolusie as ‘feite’ verduidelik, maar seker maak dat evolusie as ’n teorie gediskrediteer word. Dit het verreikende implikasies vir sowel onderwyseropleiding as kurrikulumontwikkeling. Konseptuele veranderingsteorie word as ’n lens gebruik om na hierdie problematiek te kyk. Challenges in the teaching of evolution in the life sciences classroom. In this article the authors report on research that was conducted about teachers’ views on evolution, which was introduced as a theme in the school life sciences curriculum in 2008. This innovation in the curriculum has been met with mixed reactions. Whereas some teachers embrace this new theme, many teachers are opposed to the teaching of evolution. The article reports on an inquiry that was conducted amongst 255 teachers and in which survey questionnaires were used to collect qualitative data, which was analysed for its discourse. The discourse of the teachers shows that many of them cannot reconcile their religious faith with their teaching and that they may teach the ‘facts’ of evolution, but make sure that they discredit evolution as a theory. This raises serious concerns about teacher education and curriculum development. The authors examine these issues through the lens of conceptual change

 7. The prevalence of resilience in a group of professional nurses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena P. Koen

  2011-11-01

  Opsomming Die literatuur en praktyk dui daarop dat baie professionele verpleegkundiges emosioneel uitgeput is, werksontevredenheid ervaar en dikwels die beroep verlaat. Paradoksaal kies sommige verpleegkundiges om in die beroep te bly, en floreer selfs ten spyte van hul unieke en moeilike werksomstandighede. Dit is egter nie bekend wat die voorkoms van veerkragtigheid in verpleegkundiges is nie, of wat die invloed van werk in privaat versus die openbare omgewing op veerkragtigheid is nie. Die doelwitte van die studie was om die voorkoms van veerkragtigheid in ‘n groep professionele verpleegkundiges te bepaal, om die rol van privaat versus openbare omgewings in veerkragtigheid te bepaal, en om ‘n aanduiding van deelnemers se siening oor hul professie en veerkragtigheid daarin, te bekom. ‘n Dwarsdeursnit ontwerp was gebruik waarin professionele verpleegkundiges (N = 312 werksaam in openbare of privaat hospitale in Suid-Afrika vrywillig vraelyste oor psigososiale welstand as aanduiders van die vlak van veerkragtigheid, voltooi het. Hulle het ook drie oop-einde vrae oor hul beroep beantwoord. Bevindinge het op matige tot hoë korrelasies tussen skale gewys wat dui op konseptuele koherensie tussen die indikatore van veerkragtigheid. Veerkragtigheid is bereken deur normalisering van die gemiddelde tellings vir die meetinstrumente van al die skale. Die totale waarde van genormaliseerde gemiddeldes was as ‘n fraksie (0−1 uitgedruk. Drie vlakke van veerkragtigheid het gemanifesteer, 10% van die deelnemers het met lae veerkragtigheid gemanifesteer, 47% met matige veerkragtigheid en 43% met hoё veerkragtigheid. Verpleegkundiges in privaat gesondheidsorg het beduidende (klein praktiese waarde hoёr vlakke van veerkragtigheid getoon as verpleegkundiges in openbare gesondheidsorg.

 8. Omgewingsrapportering deur middel van koerante in Suid-Afrika: ’n Vergelykende studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. van der Walt

  2016-02-01

  Full Text Available Gedurende die laaste drie dekades van die 20ste eeu het die wêreld toenemend bewus geword van die globale omgewing en die impakte van menslike aktiwiteite op die omgewing. Vanuit ‘n omgewingsperspektief, het die massamedia bygedra tot die styging in omgewingsbewustheid en het, tereg of verkeerdelik, die fokus van die publiek gevestig op spesifieke omgewingskwessies. Hierdie belangrike bron van inligting (die massamedia vir die publiek kom voor in ’n groot verskeidenheid vorme: dit sluit die televisie, tydskrifte, koerante en pamflette in. In die algemeen is gevind dat koerante die oorheersende bron van inligting beskikbaar vir die publiek is. Dus fokus hierdie projek op die omgewingsrapportering in nasionale koerante in Suid-Afrika en die vraag of dié soort rapportering genoegsaam is om die publiek se omgewingsbewustheid op te skerp. Eksemplare van twee nasionale koerante, een Engels (Sunday Times en een Afrikaans (Rapport is verkry uit die hoofbiblioteek van Bloemfontein en is ontleed oor ’n tydperk van twee jaar, naamlik 2007 en 2008. Die doelwitte was om die getal omgewingsartikels te bepaal, die tipe of kategorie van artikels en die belangrikheid (bladsynommer van die artikels in beide nasionale koerante te bepaal. Die resultate in die twee nasionale koerante is vergelyk en toon ’n baie interessante vloei van inligting oor die omgewing: daar was ’n afname in die omgewingverwante artikels oor die jare, terwyl biodiversiteit die hoofkategorie van die omgewingsartikels was. Die Afrikaanse koerant het hoofsaaklik op die nasionale nuus gefokus, terwyl die Engelse koerant ’n eweredige verspreiding tussen die nasionale en internasionale omgewingsnuus toon.

 9. Patient-perceived factors contributing to low tuberculosis cure rate at Greater Giyani healthcare facilities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nandzumuni V. Maswanganyi

  2014-04-01

  Doelwitte: Die doel van die studie was om die faktore wat in die Groter Giyani Munisipaliteit tot lae genesingskoerse onder TB-pasiënte lei, te ondersoek en te beskryf, soos deur pasiënte gesien. Metode: Die studie is in die Groter Giyani Munisipaliteit in die Limpopo Provinsie gehou, waar die genesingskoers vir TB tussen 14% en 94% is. Die navorsing in hierdie studie was kwalitatief, verkennend, beskrywend en kontekstueel van aard. Die populasie het bestaan uit alle gediagnoseerde TB-pasiënte wat vir behandeling en sorg na primêre gesondheidsorgfasiliteite verwys is. Nie-waarskynlikheid, doelgerigte steekproefneming is gebruik om TB-pasiënte en gesondheidsfasiliteite te kies wat ’n laer genesingskoers as die nasionale doelwit van 85% het. Een pasiënt uit elke primêre gesondheidsorgfasiliteit is by die steekproef ingesluit. ‘n Diepgaande persoonlike onderhoud is gebruik om data met behulp van ‘n onderhoudgids in te samel. Resultate: Die bevindinge toon dat die meeste van die TB-pasiënte uit arm gesinne kom, wat dit vir hulle moeilik maak om finansiële en voedselsekerheid te hê. Die gesondheidsfasiliteite se voedselaanvullings en TB-medisyne raak dikwels op. Kulturele oortuigings oor TB lei ook daartoe dat TB-pasiënte by tradisionele gesondheidsorgpraktisyns en geloofsgebaseerde genesers hulp soek. Gevolgtrekking: Dit is nodig dat ‘n beleid oor toesig oor die behandeling van ontslaande TB-pasiënte wat tuis aansterk, opgestel word. Gesondheidsorgfasiliteite behoort ook seker te maak dat daar genoeg medisyne vir hierdie pasiënte is, aangesien ‘n gebrek aan medisyne daartoe kan lei dat die pasiënte ophou om hulle medikasie te gebruik.

 10. Ondersoek na ’n teoretiese onderskraging van boekkuns: Die toepassing van Bakhtin se dialogisme en heteroglossia op geselekteerde voorbeelde van kunstenaarsboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Paton

  2012-11-01

  Full Text Available Onlangse navorsingsprojekte en konferensies oor boekkuns het gereageer op Johanna Drucker se oproep in 2005 dat noodsaaklike navorsingswerk gedoen moet word om ’n deegliker teoretiese basis vir die terrein van boekkunsproduksie te vestig. Die deelname van kunstenaars en ander praktisyns van boekkuns veroorsaak dat gesprekke en besprekings noodwendig en voorspelbaar neig na die praktyk en weg van die teorie. In die lig van die behoefte aan die bepaling van ’n toepaslike visie waarvolgens die kunsboek meer eksplisiet, ook teoreties, ondersoek kan word, ondersoek hierdie artikel Stéphane Mallarmé en Marcel Broodthaers se Un coup de dés publikasies, Buzz Spector se simplifiserende Marcel Broodthaers, Ulises Carrion se For fans and scholars alike, en Helen Douglas en Telfer Stokes se Real fiction. Hierdie spesifieke voorbeelde, en hulle onderlinge verbande en dialoog met mekaar, word ondersoek vanuit die perspektief van die Russiese filosoof en literêre teoretikus Mikhail Bakhtin se werk oor dialogisme en heteroglossia (‘ander-tongigheid’. Hierdie begrippe demonstreer die dialogiese, multivokale en veeltongige wisselwerking tussen en binne historiese werke as kultuuruitings. Deur die analise toon ek aan dat hierde begrippe toepaslike en funksionele raamwerke uitmaak vir die analise van spesifieke aspekte wat die teenwoordigheid van kunstenaarsboeke aankondig in die wêreld: selfbewustheid en omvattende diskoers wat wederkerend toepaslik is. Ek stel voor dat Bakthin se idees oor dialogisme en heteroglossie gebruik word as die teoretiese begronding van die kunstenaarsboek as ’n dinamiese visuele taal wat in ’n netwerk van ander tekste staan en deel is van die proses van die eindelose herbeskrywing van die wêreld.

 11. Optimal mission planning of GEO on-orbit refueling in mixed strategy

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiao-qian; Yu, Jing

  2017-04-01

  The mission planning of GEO on-orbit refueling (OOR) in Mixed strategy is studied in this paper. Specifically, one SSc will be launched to an orbital slot near the depot when multiple GEO satellites are reaching their end of lives. The SSc replenishes fuel from the depot and then extends the lifespan of the target satellites via refueling. In the mixed scenario, only some of the target satellites could be served by the SSc, and the remaining ones will be fueled by Pseudo SScs (the target satellite which has already been refueled by the SSc and now has sufficient fuel for its operation as well as the fuel to refuel other target satellites is called Pseudo SSc here). The mission sequences and fuel mass of the SSc and Pseudo SScs, the dry mass of the SSc are used as design variables, whereas the economic benefit of the whole mission is used as design objective. The economic cost and benefit models are stated first, and then a mathematical optimization model is proposed. A comprehensive solution method involving enumeration, particle swarm optimization and modification is developed. Numerical examples are carried out to demonstrate the effectiveness of the model and solution method. Economic efficiencies of different OOR strategies are compared and discussed. The mixed strategy would perform better than the other strategies only when the target satellites satisfy some conditions. This paper presents an available mixed strategy scheme for users and analyzes its advantages and disadvantages by comparing with some other OOR strategies, providing helpful references to decision makers. The best strategy in practical applications depends on the specific demands and user preference.

 12. Child and youth care workers: Profile, nutrition knowledge and food safety and hygiene practices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendrina H. Grobbelaar

  2014-08-01

  Doelwit: Die doel van hierdie beskrywende kwantitatiewe studie was om die profiel, voeding kennis en voedsel- veiligheid en higiëne van kinder-en jeugsorgwerkers te ondersoek in residensiële sorg instellings met die doel om ’n voedsel voorbereiding en voedings handleiding te ontwikkel. Metode: Die residensiële sorg instellings het bestaan uit drie ewekansig gekiesde kinderhuise in Durban. Die studie het bestaan uit kinder-en jeugsorgwerkers (N = 40 in permanente of deeltydse poste. ’n Doelgerigte steekproef van die kinder-en jeugsorgwerkers is onderneem. ’n Gestruktureerde self-geadministreerde vraelys, ontwikkel en getoets vir hierdie doel, is gebruik om inligting oor die profiel, voeding kennis, voedselveiligheid en higiëniese praktyke van die kinder- en jeugsorgwerkers in te samel. Die data is ontleed vir beskrywende statistieke. Resultate: Die meerderheid van die kinder- en jeugsorgwerkers was vroulik, tussen die ouderdomme van 18−34 jaar. Min het ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie gehad. Dit blyk uit die resultate dat die respondente se algemene voeding riglyne was aanvaarbaar. Die resultate het gedui op ’n gebrek aan kennis oor die aanbevole vrugte en groente inname, korrekte porsiegroottes en die belangrikheid van ’n verskeidenheid in die dieet. Die respondente het tot ’n mindere mate kennis oor voedselveiligheid en higiëne gehad. Gevolgtrekking: Die algemene bevindinge ondersteun die ontwikkeling van ’n omvattende voedsel voorbereiding en voedings handleiding vir kinder residensiële sorg instellings.

 13. Die trauma van tuiste en (niebehoort in Zimbabwe en sy diaspora: ‘Omsettingsversteuring’ in Shadows deur Novuyo Rosa Tshuma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan U. Jacobs

  2016-08-01

  Full Text Available Die hernude xenofobiese aanvalle in Maart en April 2015 in Durban, Johannesburg en Kaapstad, die roof, afbrand van huise en winkels, lewensverlies, en vlug van duisende vreemde Afrikane na toevlugskampe, het nie alleen die hele kwessie rondom die Afrika-diaspora in Suid-Afrika na vore gebring nie, maar ook die vraag oor die betekenis van die begrippe ‘tuiste’ en ‘tuisland’ binne ’n diasporiese verband. In Shadows, wat in 2014 met die Herman Charles Bosman-prys bekroon is, beeld die Zimbabwiese skryfster Novuyo Rosa Tshuma die ontwrigte lewensomstandighede in die hedendaagse Zimbabwe uit, asook die hervestiging en dubbele vervreemding van die diasporiese Zimbabwiër-gemeenskap in Suid-Afrika. Die teks bestaan uit ’n novelle, ‘Shadows’, en vyf ander kortverhale, en kan bes beskou word as ’n verhaalsiklus, waarbinne the afsonderlike verhale verbind word deur die tema van diaspora en ook deur ’n aantal herkenbare diasporiese situasies en beelde. Die artikel put uit ‘n reeks opvattings oor diaspora, insluitende die Afrika- en binne-Afrika diaspora, en huidige navorsing oor Zimbabwe en sy diaspora. Die dubbelsinnige begrippe van tuiste en samehorigheid, insluiting en uitsluiting, word ondersoek na aanleiding van Tshuma se uitbeelding van die alledaagse township-lewe in Mugabe se Zimbabwe met sy voedseltekorte, algemene gebrek aan middele, en vernielde ekonomie, en hierteenoor, die randbestaan van die hedendaagse Zimbabwediaspora in Johannesburg met sy gewelddadige vervolging en korrupte magsmisbruike teen onwettige immigrante. Die artikel stel voor dat die psigogeniese toestand van ‘omskakelingsversteuring’, wat Tshuma beklemtoon in een van haar verhale, as ’n metafoor kan dien vir die paradoksale diasporiese vereenselwiging met, en vervreemding van, ’n tuiste, gemeenskap en tuisland in Zimbabwe sowel as in die onvriendelike gasheerland, Suid-Afrika

 14. Die kritiek van tradisie en die tradisie van kritiek in die Geesteswetenskappe. 'n Rekonstruksie van die debat tussen Habermas en Gadamer

  OpenAIRE

  Duvenage, Pieter

  2013-01-01

  In hierdie bydrae word die bekende debat (1967-1971) tussen Jürgen Habermas en Hans-Georg Gadamer gerekonstrueer. Die debat word hier in noue samehang met die kwessie van die geesteswetenskappe gelees. Die bydrae val in vier dele uiteen. In die eerste afdeling word Habermas se opening tot die debat in vyf onderafdelings uiteengesit. Dit gaan hier oor Gadamer se verdediging van tradisie en Habermas se kritiek op die begrip (1.1). In antwoord op Gadamer se begrip van tradisie ontwerp Habermas s...

 15. The Measurement of Quality of Working life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Orpen

  1983-11-01

  Die bruikbaarheid van vraelyste om inligting te voorsien op grond waarvan die gehalte van 'n werklewe nagevors kan word, word bevraagteken. Daar is weinig ooreenstemming oor wat sodanige vraelyste meet. Die probleem word onderstreep deur die feit dat navorsing waarin sodanige meetinstrumente gebruik word deurgaans 'n hoë mate van werkstevredenheid toon terwyl werknemerfrustrasie en vervreemding aan die orde van die dag is. 'n Nuwe benadering tot die bepaling van werkstevredenheid word bepleit waarin die werknemer deelneem aan die ontwikkeling van die meetinstrumente wat gebruik word.

 16. Continuous Culture Microbioreactors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schäpper, Daniel

  investigation, which typically means performing cultivations in larger and larger scales. As the size of the reactor increases from shake ask to bench-scale reactors to pilot-plant installations the number of strains decreases until only one strain is left at production scale which hopefully is the ideal strain...... chaotically into the reactor chamber again. Thus, over time, all of the reactor oor will be covered which prevents the formation of dead zones. Temperature is controlled by means of an external (and thus re-usable) heating plate which contains both a temperature sensor and a resistance heating wire...

 17. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 18. Die sendingkonferensie van die G.E.S. te Kaapstad op 2–6 Augustus 1976 – ’n terugblik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Botha

  1977-05-01

  Full Text Available Dit is inderdaad ’n grootse ervaring om ’n byeenkoms van Gereformeerdgesinde Christene van oor die hele wêreld by te woon. Die ekumeniese karakter van die konferensie te Kaapstad blyk duidelik uit die presensielys. Daar was afgevaardigdes van Gereformeerdgesinde kerke vanuit Malawi, Nigerië, Rhodesië, Suid-Afrika, Suidwes-Afrika, Zambië, Siri Lanka, Japan, Frankryk, Noord-Ierland, Nederland, Skotland, V.S.A., Suid-Amerika, Australië, Indonesië en Nieu-Seeland.

 19. Control Technology for Depainting Operations: Estimation of Life-Cycle Costs of Controlling Methylene Chloride in Aircraft-Depainting Operations Versus Alternative Processes

  Science.gov (United States)

  1997-11-24

  2343 Calle Del Mundo Santa Clara, CA 95054-1008 Tel.: (408)727-8282 POC: J. A. Gotterba Durr Industries Environmental Systems Division 40600...1) LESS THAN 1 IV. FIRE AND EXPLOSION DATA FLASH POINT (TEST METHOD) ABOVE 200*P AUTO IGNITION ABOVE TEMPERATURE iJfJO’P...IST METHOD, ?oo.._r T,CCT CxriNOUISHINO Mt 01A WATER AUTO IGNITION ABOVB I rLAM**BLt »•’•’"’• TEMPERATURE ^QQly | IN AIR

 20. Die historiese betroubaarheid van die aartsvadervertellinge. 'n Beknopte bespreking van die huidige debat na aanleiding van die jongste publikasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Vosloo

  1982-08-01

  Full Text Available Die afgelope twintig jaar was daar �n toenemende belangstelling in die aartsvadervertellinge in Genesis. Benewens die talle tydskrifartikels het skrywers soos die volgende ook boeke oor die onderwerp die lig laat sien: A. Parrot (1962, W. M. Clark (1964, R. Kilian (1966, R. E. Clements (1967, N. Lohfink (1967, H. Weidemann (1968, R. Martin-Achard (1969, T. L. Thompson (1974, J. van Seters (1975, J. P. Fokkelman (1975, C. Westermann (1976, R. Rendtorff (1977, J. Bright (1977, W. McKane (1979 en A. R. Millard en D. J. Wiseman (1980.

 1. Evaporation Rates of Chemical Warfare Agents using 5 CM Wind Tunnels. 5. VX From Sand and Concrete

  Science.gov (United States)

  2010-12-01

  t § 8 < 1 1 1— A-37 -1 oiao«9npNv*-Aco^c>jv-oor^<ou)9nnnOAS-<oiA<<«>^’<o LU UJ LU LU 111 LLJ UJ UJ UJ...UJUJlJJliJLUDJlJUUJUJWlilUJtijUJLJLJJliwiijWlij StflSionNrtSrStnwnoiiDajgsujrtQi-i-rogr-ffiwiflT- r^oat-foojTfocj<\\iwO)in^©T-om(D^ tD ^rojN<oot?)f**f^a> Ea s ? 8 5 $ 1 N CO n PS Q IS

 2. Experiences of widowhood and beliefs about the mourning process of the Batswana people

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M E Manyedi

  2003-11-01

  Full Text Available The loss of a partner is viewed by most authors as more serious than that of a parent or child, because of the closeness of the relationship between the husband and wife. Opsomming Die verlies aan ’n lewensmaat word oor die algemeen deur outeurs as ’n groter verlies as dié van ’n ouer of ’n kind beskou. Dit word toegeskryf aan die noue verband wat tussen man en vrou bestaan. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 3. Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. L. Visagie

  1978-11-01

  ‘n Oorsig van relevante literatuur dui daarop dat die betekenis van geld (wat 'n belangrike plek in sekere motiveringsteorieë inneem van persoon tot persoon kan verskil. Hierdie verskil kan hoofsaaklik aan persoonlike- en agtergrondsfaktore toegeskryf word. Wanneer die genoemde faktore binne groepsverband ooreenstem, ontwikkel en vorm daar unieke “groepsbetekenisse" wat aan sekere begrippe geheg word. Betekenismeting wat in hierdie ondersoek deur middel van die semantiese differensiaal op 128 Blanke- en 109 Kleurlingstudente uitgevoer is, toon egter oor die algemeen geen beduidende verskil ten opsigte van die begrip geld nie. Slegs ten opsigte van twee van 15 semantiese skale is beduidende verskille tussen die twee groepe gevind.

 4. The financialisation of business ethics

  OpenAIRE

  Beverungen, Armin; Dunne, Stephen; Hoedemaekers , Casper

  2013-01-01

  Business schools have become implicated in the widespread demonisation of the financial classes. By educating those held most responsible for the crisis – financial traders and speculators – they are said to have produced ruthlessly talented graduates who have ambition in abundance but little sense for social responsibility or ethics. This ethical lack thrives upon the trading floor within a compelling critique of the complicityof the pedagogy of the business school with the financial crisis of t...

 5. Meaning-making of a group of South Africans in their experience of living with HIV: a phenomenological study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H G Pretorius

  2005-11-01

  Full Text Available With the primary focus of disease specific studies on the medical and biological transmission and progression of HIV/AIDS, the lived experience and meaning-making of individuals who live with this disease, is a literary scarcity. Opsomming Met die primêre fokus van siektespesifieke studies op die mediese en ook biologiese oordrag en progressie van MIV/VIGS, is daar ‘n literêre skaarste oor die geleefde ondervinding en betekenisgewing van individue wat met hierdie siekte leef. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 6. Artystyczne i naukowo-dokumentacyjne podróże po łódzkim Manhattanie

  OpenAIRE

  Sowińska-Heim, Julia

  2014-01-01

  In 1991, an innovative and original artistic space was created by Krystyna Potocka-Suwalska on the ground fl oor of a block of fl ats in Łódź’s Manhattan district (which is a housing estate dating from the 1970s). Since the very beginning, a signifi cant part of the program of the Manhattan Gallery, which presents trends important to modern art as well as artists linked with alternative culture (including music, literature and activities from the borders of various artistic disciplines), has ...

 7. Seafloor spreading magnetic anomalies in the Enderby Basin, East Antarctic

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Ramana, M.V.; Ramprasad, T.; Desa, M.

  evolution of the Indian Ocean and the pa- laeoposition of the continents surrounding this ocean basin. However, the early evolution of the northeastern Indian Ocean remained poorly con- strained due to inadequate geophysical data and lack of age information... (supposed to be a con- jugate of the Bay of Bengal). Some of the earlier workers [21,23,24,33,34] expressed that the sea- £oor spreading in the south Atlantic and between India and Antarctica appears to have been de- Fig. 1. Reconstruction of India...

 8. Neural Responses to Injury: Prevention, Protection and Repair; Volume 3: The Neuro-Immunology of Stress, Injury and Infection

  Science.gov (United States)

  1996-10-01

  unstimulated lymphocytes contained a detectable 1.5-kb oOR tran- script. Hybridization of a G3PDH (i.e. housekeeping gene) probe to total RNA showed that less...samples: the housekeeping gene glyceraldehyde-3-phosphodehydrogenase ( G3PDH ), HSV-1 latency- associated transcripts (LAT), HSV-1 infected cell...top to bottom, RT- PCR was used to detect the following mRNAs in TG samples: the housekeeping gene G3PDH , HSV-1 LAT, HSV-1 ICP27, IL-2, IL-10, IFN

 9. Morphotectonics of the Carlsberg Ridge between 62 degrees 20 minutes and 66 degrees 20 minutes E, northwest Indian Ocean

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  KameshRaju, K.A.; Chaubey, A.K.; Amarnath, D.; Mudholkar, A.

  with dominance of tectonic extension. © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved. 1. Introduction The Carlsberg Ridge, the northwestern limb of the Indian Ocean Ridge system, defines the plate boundary between the Indian and Somalian plates. The Owen fracture zone... of the spreading centre The Carlsberg ridge is characterised by rugged topography, steep valley walls and wide rift valley floor, all characteristics of a slow spreadingridge.Thereisonlyonefirstordersegmentcausedbyawell- defined transform fault and fracture zone along...

 10. Repliek comments on "a view of evolution by a Christian biologist' 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. D. Kies

  1986-03-01

  Full Text Available Die Ou en Nuwe Testamente van die Bybel vorm 'n eenheid, en Christene wat uit laasgenoemde lewe, moet die uitsprake van die N T oor die OT aanvaar. Christus se eie woorde was dat man en vrou in die begin geskape is. Dit laat geen ruimte vir 'n lang evolusionére geskiedenis nie. Bowendien het Jesus gesé dat as mens nie glo wat Moses geskryf het nie, jy ook nie Sy woorde kan glo nie (Joh. 5:46,47.

 11. The non-social world of work - a personal view point. The effect of physical factors shiftwork and overtime on job performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Merwe

  1977-11-01

  Aandag word gevestig daarop dat bedryfsielkundiges relatief min klem lê op die invloed van sekere "nie-sosiale" faktore in die werksituasie. Dit sluit veral fisiese werksomstandighede, werksure, oortyd en skofwerk in. Onlangse Suid-Afrikaanse navorsing onder Swart- en Kleurlingwerkers word beskryf en daar word aanbeveel dat werkerreaksie teenoor die faktore gereeld gemeet word deur statistiek van afwesigheid en arbeidsomset te verkry en te ontleed. Data oor 'n tydperk van jare ingesamel, wys daarop dat patrone van onttrekking binne spesifieke organisasies min of meer stabiel is en steun die hipotese dat nie-sosiale faktore binne die organisasie grotendeels hiervoor verantwoordelik is

 12. Out-of-round railway wheels—assessment of wheel tread irregularities in train traffic

  Science.gov (United States)

  Johansson, Anders

  2006-06-01

  Results from an extensive wheel measurement campaign performed in Sweden are given and discussed. Out-of-roundness (OOR), transverse profile and surface hardness of 99 wheels on passenger trains (X2 and intercity), freight trains, commuter trains (Regina) and underground trains (C20) were measured. Both tread and disc braked wheels were investigated. The selected wheels had travelled a distance of more than 100000 km, and the measurements were conducted when the train wagons/coaches had been taken out of traffic for maintenance, most of them due to reasons other than wheel OOR. Mechanical contact measurement methods were used. The highest roughness levels (higher than 20 dB re 1 μm for some wheels) were found on powered high-speed (X2) train wheels. The previously known polygonalization of C20 underground wheels is quantified. It is also verified that an initial irregularity is formed due to the clamping in a three-jaw chuck during profiling of new C20 wheels. Magnitudes and wavelength contents of measured wheel roughness are compared with corresponding measurements of rail roughness.

 13. THE EFFECT OF HOUSING ON THE OCCURANCE OF HIND LEG WEAKNESSES IN MARKET PIGS OF THREE GENOTYPES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Šegula

  2006-10-01

  Full Text Available Degenerative changes of joints due to osteoarthrosis in tarsal joint, peritarsitis, tarsal bursitis and asymmetry of claws was studied on legs of 175 commercial pigs, with prolonged fattening (250 days of age of three genotypes (landrace pigs-11, crosses between landrace females and large white males-12, crosses between female 12 and duroc male- 123 housed either individually on the zincifi ed metal slatted fl oor or in groups of 8-9 pigs on the concrete slatted fl oor. Degenerative changes due to osteoarthrosis (OATD in small joints of the hock - os tarsale tertium (T3, os tarsale quartum (T4, os metatarsale tertium (Mt3 and os metatarsale quatrum (Mt4 and due to the peritarsitis were signifi cantly more important in pigs housed individually (P<0.001. Individually housed pigs grew faster and were signifi cantly heavier for the similar slaughter age (P<0.001. The effect of genotype was only minor; the crosses 12 had lesser asymmetry of claws (P<0.001 than pigs 11 or 123, whereas crosses 123 had signifi cantly (P<0.005 less pronounced degenerative changes due to osteoarthrosis on Mt3 and T3.

 14. Compiling a Monolingual Dictionary for Native Speakers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Hanks

  2011-10-01

  Full Text Available

  ABSTRACT: This article gives a survey of the main issues confronting the compilers of monolingual dictionaries in the age of the Internet. Among others, it discusses the relationship between a lexical database and a monolingual dictionary, the role of corpus evidence, historical principles in lexicography vs. synchronic principles, the instability of word meaning, the need for full vocabulary coverage, principles of definition writing, the role of dictionaries in society, and the need for dictionaries to give guidance on matters of disputed word usage. It concludes with some questions about the future of dictionary publishing.

  OPSOMMING: Die samestelling van 'n eentalige woordeboek vir moedertaalsprekers. Hierdie artikel gee 'n oorsig van die hoofkwessies waarmee die samestellers van eentalige woordeboeke in die eeu van die Internet te kampe het. Dit bespreek onder andere die verhouding tussen 'n leksikale databasis en 'n eentalige woordeboek, die rol van korpusgetuienis, historiese beginsels vs sinchroniese beginsels in die leksikografie, die onstabiliteit van woordbetekenis, die noodsaak van 'n volledige woordeskatdekking, beginsels van die skryf van definisies, die rol van woordeboeke in die maatskappy, en die noodsaak vir woordeboeke om leiding te gee oor sake van betwiste woordgebruik. Dit sluit af met 'n aantal vrae oor die toekoms van die publikasie van woordeboeke.

  Sleutelwoorde: EENTALIGE WOORDEBOEKE, LEKSIKALE DATABASIS, WOORDEBOEKSTRUKTUUR, WOORDBETEKENIS, BETEKENISVERANDERING, GEBRUIK, GEBRUIKSAANTEKENINGE, HISTORIESE BEGINSELS VAN DIE LEKSIKOGRAFIE, SINCHRONIESE BEGINSELS VAN DIE LEKSIKOGRAFIE, REGISTER, SLANG, STANDAARDENGELS, WOORDESKATDEKKING, KONSEKWENSIE VAN VERSAMELINGS, FRASEOLOGIE, SINTAGMATIESE PATRONE, PROBLEME VAN KOMPOSISIONALITEIT, LINGUISTIESE PRESKRIPTIVISME, LEKSIKALE GETUIENIS

 15. Dias en Da Gama, Van Wyk Louw en Camões (herbesoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan L. Coetser

  2014-09-01

  Full Text Available Alhoewel Bartolomeus Dias die eerste Portugese ontdekker was wat om die suidelikste kaap van Afrika geseil het, neem hy in die wêreldgeskiedenis ’n geringe plek in. Sy landgenoot Vasco da Gama het, deur ook om die Kaap te vaar, die eerste seevaarder geword om die Ooste te bereik. Nieteenstaande Dias se geringer prestasie, het N.P. van Wyk Louw verkies om ’n radiodrama oor die gedeelte van Dias se vaart om die Suid-Afrikaanse kus te skryf. Daarteenoor is die geskiedenis van Da Gama se vaart in ’n epiese gedig deur Luís Vaz de Camões opgeteken in sy Os Lusíadas (1572, of Die seuns van Portugal. Die vraag wat ek wil beantwoord, gaan oor die plek en belang wat die dramaturg in Dias (1952 aan temas heg wat teruggevoer kan word tot kanto 5 van Os Lusíadas (1572. Ek neem aan dat die twee tekste met mekaar vergelyk kan word op grond van die teenwoordigheid van die mitiese karakter Adamastor in albei. Soos in Os Lusíadas (1572 neem Adamastor in Dias (1952 die vorm aan van ’n storm. My gevolgtrekking is dat albei tekste, ondanks verskillende oorspronge, ’n allegoriese en ’n nasionale aard vertoon. Die verskillende oorspronge maak dit moontlik om ’n hersiene interpretasie van Dias (1952 te gee.

 16. Comparison groups on bills: Automated, personalized energy information

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iyer, Maithili; Kempton, Willett; Payne, Christopher

  2006-07-01

  A program called ``Innovative Billing?? has been developed to provide individualized energy information for a mass audience?the entireresidential customer base of an electric or gas utility. Customers receive a graph on the bill that compares that customer?s consumption with othersimilar customers for the same month. The program aims to stimulate customers to make ef?ciency improvements. To group as many as severalmillion customers into small ``comparison groups??, an automated method must be developed drawing solely from the data available to the utility.This paper develops and applies methods to compare the quality of resulting comparison groups.A data base of 114,000 customers from a utility billing system was used to evaluate Innovative Billing comparison groups, comparing fouralternative criteria: house characteristics (?oor area, housing type, and heating fuel); street; meter read route; billing cycle. Also, customers wereinterviewed to see what forms of comparison graphs made most sense and led to fewest errors of interpretation. We ?nd that good qualitycomparison groups result from using street name, meter book, or multiple house characteristics. Other criteria we tested, such as entire cycle, entiremeter book, or single house characteristics such as ?oor area, resulted in poor quality comparison groups. This analysis provides a basis forchoosing comparison groups based on extensive user testing and statistical analysis. The result is a practical set of guidelines that can be used toimplement realistic, inexpensive innovative billing for the entire customer base of an electric or gas utility.

 17. Culture as moderator variable in psychological test performance: Issues and trends in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Bedell

  1999-06-01

  Full Text Available This article deals with the recognition of cultural variation and related variables as moderators of psychological test performance in South Africa. Attention is paid to historical approaches, present issues and trends emerging in this field. The studies discussed include those on cognitive and personality tests and factors surrounding their use and interpretation. The comparability of test scores and how this relates to bias and fairness are discussed. Related perspectives from industry and questions as to future options regarding assessment are also raised. Opsomming Hierdie artikel handel oor die erkenning van die moderator- of bemiddelingsrol wat kulturele variasie en verwante veranderlikes speel by sielkundige toetsprestasie in Suid Afrika. Aandag word geskenk aan histonese benaderings, huidige kwessies en neigings wat in die veld ontstaan. Studies van kognitiewe en persoonlikheidstoetse en faktore wat hierdie toetse se gebruik en interpretasie omvou, word bespreek. Die verband tussen die vergelykbaarheid van toetscellings en sydigheid en billikheid word aangedui. Verwante sienings vanuit die nywerheidswêreld, en vrae oor toekomstige moontlikhede met betrekking tot evaluering word ook gelug.

 18. The OTOLITH Experiment - Assessment of Otolith Function During Postflight Re-adaption

  Science.gov (United States)

  Clarke, A. H.; Wood, S. J.; Schoenfeld, U.

  2010-01-01

  The ongoing "Otolith" experiment is designed to comprehensively assess the otolith function during the re-adaptation phase after spaceflight. The novel protocol includes unilateral testing of each of the two otolith organs the utricle and the saccule. To assess utricle function, the otolith-ocular response (OOR) and the subjective visual vertical (SVV) are measured during unilateral centrifugation, which permits independent stimulation of the right and left ear. Measurement of the unilateral otolith-ocular response (uOOR) yields information on the response behaviour of the right and left peripheral utricles, whereas the SVV reflects the behaviour of the entire pathway from the peripheral otolith receptors to the vestibular cortex. Thus, by comparative evaluation of the results from the two tests, the degree of peripheral versus central adaptation during the post-flight period can be determined. To assess unilateral saccule function, vestibular evoked myogenic potentials (VEMP) are recorded. Since the saccules are predominantly aligned to gravity, and interplay with the antigravity muscles, it is hypothesised that these potentials shall be altered after spaceflight. To date the study has been conducted with 5 of a planned 8 short-flight Shuttle astronauts. Preliminary results will be discussed together with those from clinical studies of dizziness patients, where the same test protocol is employed. ACKNOWLEDGEMENT This work is supported by the German Aerospace Center (Grant DLR W130729) and is conducted under the auspices of ESA, in cooperation with NASA.

 19. ‘Listening at the threshold’ – ’n Lesing van godsdiens in ’n paar uittreksels uit drie van Iris Murdoch se boek romans: Henry and Cato, Nuns and soldiers and The unicorn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella Prozesky

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel het die godsdienstige aspekte van drie van Iris Murdoch se romans binne die raamwerk van ’n Christelike leesteorie ontleed. Die artikel het die gebruik van die Christelike leesteorie verdedig eerder as teorieë wat dekonstruksie, Marxistiese teorie of psigoanalise as vertrekpunte neem. Die argument in die artikel was dat, alhoewel Murdoch nie self ’n ortodokse Christelike geloof voorgestaan het nie, daar wel in haar werk ’n echo of the Divine, soos beskryf deur Laurence Hemming, bespeur kan word. Dit was veral duidelik wanneer sy oor godsdiens skryf in die drie romans wat in die artikel in oorweging gekom het. Hierdie geestelike weerklanke is geloofwaardig en kom ook opvallend ooreen met ortodoks Christelike spiritualiteit. Die doel van die artikel was dus om ’n paar indrukke te noteer, ’n belangrike vraag aan die orde te stel en om ’n paar antwoorde te oorweeg oor die aard van die echo of the Divine wat aangetref word in die gekose uittreksels uit hierdie drie romans.

 20. Work status as a predictor of academic performance in the field of distance higher education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Welman

  2003-10-01

  Full Text Available This article reports on the academic success of 13 590 Technikon SA students and the importance of their "work status" (employed/unemployed in light of the co-operative education philosophy of technikons. The data was collected by means of the students’ registration records, and analysed using a CHAID-analysis. The results indicated that the variable "work status" features second last on the list of nine successful variables for predicting academic performance. Generally, it would appear that the employment practice for technikon students is not as important a requirement for academic success as the co-operative education philosophy would like it to be. Opsomming Hierdie artikel lewer verslag oor die akademiese sukses van 13 590 Technikon SA studente en die belangrikheid van hul “werkstatus” (werkend/werkloos in die lig van die koöperatiewe onderwysfilosofie van technikons. Die inligting wat deur middel van die studente se registrasierekords ingesamel is, is ontleed met ‘n CHAID-ontleding. Die resultate toon dat die veranderlike “werkstatus” tweede laaste op die lys van nege veranderlikes voorkom wat akademiese verrigting voorspel. Oor die algemeen blyk dit dat die indiensnemingpraktyk van technikonstudente nie so ‘n belangrike vereiste vir akademiese sukses is as wat die koöperatiewe onderwysfilosofie dit sou wou hê nie.

 1. Trust and organisational change: an experience from manufacturing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amanda Hay

  2002-10-01

  Full Text Available The introduction of new working practices in manufacturing organisations often highlight increased interdependencies and subsequently a heightened need for trust. The paper presents a study which monitors trust in an organisation that has introduced two such practices, namely team working and Just-In-Time. The study examines trust at a variety of levels at the organisation, over 21 months. It follows the progression of the new working practices, employing a combination of quantitative and qualitative methods. The results show that significant changes in trust occur over time. Further, benefits and consequences of trust to the new working practices are detailed. Opsomming Die inwerkingstelling van nuwe werkspraktyke in vervaardigingsorganisasies beklemtoon dikwels ‘n verhoogde interafhanklikheid en gevolglik ‘n verskerpte behoefte aan vertroue. Hierdie artikel bespreek die monitering van vertroue in ‘n organisasie wat twee projekte geïmplementeer het, naamlik spanwerk en net-betydse werk. Die studie ondersoek vertroue oor ‘n periode van 21 maande, in ‘n verskeidenheid van vlakke in die organisasie. Dit volg die ontwikkeling van nuwe werkspraktyke deur ‘n kombinasie van kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes. Die resultate toon dat betekenisvolle verskille in vertroue oor tyd plaasvind. Die voordele en gevolge van die nuwe werkspraktyke op vertroue word ook bespreek.

 2. Shaping the Role of sub-Saharan African Nurses and Midwives: Stakeholder’s perceptions of the Nurses’ and Midwives’ tasks and roles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naomi M. Seboni

  2013-05-01

  Om die rol verwagtings van verskillende rolspelers in die gesondheidsisteem aangaande die rolle en take van die verpleegkundiges en vroedvroue te ondersoek, om daardeur uitklaring en helderheid en bekragtiging van hierdie rolle te verkry, waardeur die toekoms van verpleeg-onderwys en praktyk in sub-Sahara Afrika gevorm kan word. Kwalitatiewe fokus groepe is met verskillende rolspelers (verpleegkundiges, gesondheidsdiens bestuurders, pasiënte en hulle versorgers, lede van die gemeenskap, leiers en lede van andere gesondheidsprofessies in agt Afrika lande gehou om hul rolverwagtings van verpleegkundiges en vroedvroue te bepaal. Drie vrae is oor die rolverwagtings gevra. Die onderhoude is opgeneem, getranskribeer, in Engels vertaal, en geanaliseer. Daar was konsensus tussen rolspelers oor agt rol funksies: versorging van pasiënte; die gee van gesondheidsinligting; bestuur van die sorgomgewing; voorspraak vir pasiënte; dienste en beleid; voorsiening van nooddienste; samewerking met ander rolspelers; en voorsiening aan moeder en kindersorg vir vroue en hul gesinne. Ooreenstemming is nie bereik aangaande die rol van diagnose en voorskryf van behandeling nie. Verpleging kry sy mandaat van die gemeenskappe wat gedien word en daarom behoort die rolverwagtings deel te vorm van verpleeg-regulasie, onderwys en praktyk- standaarde. Gesondheidsdiensbeplanners behoort hierdie verwagtings as basis te gebruik vir werksbeskrywings en erkenning. Na die aanvaarding van hierdie verwagtings in verpleegopleiding en regulering, moet dit bekend gemaak word sodat die gemeenskap daarvan bewus is.

 3. ‘Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phil van Schalkwyk

  2014-12-01

  Full Text Available Die Griekse digter K.P. Kavafis (1863–1933 word wêreldwyd deur lesers sowel as skrywers besonder hoog geag. Hy het nie net van die grootste twintigste-eeuse skrywers beïnvloed nie,maar is vanweë die buitengewone vertaalbaarheid van sy werk ook betreklik sterk teenwoordig in die letterkunde van meer tale as slegs Grieks en Engels. Vir baie – veral gay lesers, skrywers en kunstenaars – besit Kavafis ’n voorbeeldstatus, ten opsigte van die letterkunde sowel asdie lewe. W.H. Auden het beweer dat dit wat Kavafis onderskei, sy stemtoon is, een wat ’n persoon met ’n unieke perspektief op die wêreld openbaar. Hierdie bydrae, wat deel is van ’nnavorsingsprojek oor idiolektiese skrywersidentiteit, is daarop gerig om die onderskeidende kenmerke van Kavafis se werk, sowel in terme van vorm as inhoud, opnuut te ondersoek. Dit word gedoen binne die raamwerk van die breë kritiese diskoers oor Kavafis en met verwysing na enkele manifestasies/voorbeelde van Nederlandse en Afrikaanse kritiese en kreatieweperspektiewe op sy poësie, met die doel om spesifiek lig te werp op die besondere soortwysheid wat in Kavafis se werk oorgedra word.

 4. Die rol van persoonlikheidstrekke in die weerstand teen stres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja V. R. van Oudtshoorn

  1988-05-01

  Full Text Available The role of personality characteristics in resistance to stress: A study was conducted to establish whether certain personality characteristics contribute to resistance to stress. Rescue brigadesmen, performing dangerous rescue operations in the goldmining industry, served as basis for the study. The sample consisted of 63 current, 56 ex- and 50 non-brigadesmen. Results indicate that brigadesmen, on the basis of their personality structure, are better equipped to cope with stress. Scores on the 16PF show that they have a lower level of interpersonal anxiety (Factor Q4 and that they are more practical (Factor I, emotionally stable (Factor C, and conscientious (Factor G. These findings support existing knowledge of the 16PF. Opsomming Ten einde vas te stel ofdaar sekere persoonlikheidstrekke bestaan wat bydra tot weerstand teen stres, is 'n studie uitgevoer met reddingspanlede, wat lewensgevaarlike reddingsdiens in die goudmynbedryf verrig, as ondersoekgroep. Die streekproefhet uit 63 huidige, 56 oud-reddingspanlede en 50 amptenare, wat nog nooit aan die span behoort het nie, bestaan. Dit blyk dat reddingspanlede, op grond van hulle persoonlikheidstruktuur, beter toegerus is om stres te hanteer. Tellings op die 16PF toon dat hulle oor 'n laervlakvan interpersoonlike angs beskik, (Faktor Q4, dat hulle meer prakties (Faktor I, emosioneel stabiel (Faktor C en konsensieus is (Faktor G. Hierdie bevindinge sluit aan by die reeds bestaande kennis oor die 16PF.

 5. The systems psychodynamic leadership coaching experiences of nursing managers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frans Cilliers

  2010-07-01

  Opsomming Die meestal liniêre en meganistiese aard van die verpleegbestuursrol is vinnig besig om na ’n meer dinamiese en sistemiese rol te verander. Die verandering behels taak- en mensbestuur binne 'n steeds veranderende organisasie-identiteit, waar 'n verskeidenheid rolle opgeneem word, die self en ander in 'n komplekse matrikssisteem bemagtig word, en waartydens bewuste en onbewuste sielkundige grense in en tussen botsende sisteme bestuur word. Die doel van hierdie studie was om die sisteem-psigodinamiese leerervaringe van verpleegbestuurders tydens leierskapafrigting te beskryf. Die afrigtingstaak was om leergeleenthede aan die individuele leier beskikbaar te stel vir die ontwikkeling van insig in bewuste en onbewuste leierskapsdinamika in terme van angs, taak, rol, outoriteit, grense en identiteit. 'n Kwalitatiewe navorsingsontwerp is gebruik. Ses verpleegbestuurders het tien leierskapafrigtingsessies oor tien weke bygewoon. Veldnotas en besinnende opstelle is deur middel van sisteem-psigodinamiese gespreksanalise ontleed. Die bevindinge dui op duidelikheid oor en bemagtiging in hulle primêre taak en normatiewe rol; angs en ontmagtiging in hulle ervarings- en fenomenale rolle; angs in grenshandhawing wat verband hou met magsmisbruik deur andere; en die voortdurende ondersoek en integrasie van leierskapsrolidentiteit. Deelnemers se leerervarings is na aanleiding van kriteria vir organisasieleer geëvalueer, waarna die algemene hipotese geformuleer is.

 6. Die verband tussen voeding en die leesprestasie van graad 4-leerders in Suid-Afrika: Bevindinge van prePIRLS 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2013-02-01

  Full Text Available Die effek van voeding op leerderprestasie was al die onderwerp van menige studie. Bewyse wat die oorsaaklike verhouding tussen voeding en prestasie staaf, bestaan egter nie. Op nasionale vlak belê die Departement van Basiese Onderwys tyd, moeite en geldelike hulpbronne in ’n Nasionale Skoolvoedingsprogram in ’n poging om die gesondheid van SuidAfrika se armste leerders te beskerm en om ’n bydrae tot hul opvoeding te maak. Teen hierdie agtergrond ondersoek die huidige studie patrone in die leesgeletterd van graad 4-leerlinge, wat geassosieer word met die response van onderwysers oor leerdervoeding, deur gebruik te maak van die Suid-Afrikaanse data van die Pre-Progress in International Reading Literacy Study (prePIRLS 2011. Volledige verslae van onderwysers oor die mate waartoe onderrig beϊnvloed word deur leerders se gebrek aan basiese voeding word aangebied, terwyl verslae van onderwysers volgens taalgroep ook oorweeg word in ’n poging om beter insig te verkry in patrone van prestasie op ’n gedisaggregeerde vlak. Resultate vir die huidige studie bevestig bestaande literatuur, naamlik dat ’n oorsaaklike verband tussen voeding en leesprestasie nie sonder twyfel vasgestel kan word nie. Nieteenstaande die gebrek aan oorsaaklike bewyse, behoort nasionale skoolvoedingsprogramme egter nie gediskrediteer of gestaak te word nie. Sulke programme kan moontlik juis van waarde wees wanneer realistiese doelwitte gestel word met die oog op verbeterde ondersteuning vir leerders.

 7. A Multilingual, Multicultural and Explanatory Music Education Dictionary for South Africa --- Using Wiegand's Metalexicography to Establish its Purposes, Functions and Nature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Smit

  2012-09-01

  en verklarende opvoedkundige musiekwoordeboek vir Suid-Afrika te bepaal. Spesifieke tipes woordeboeke het spesifieke doelstellings. Vakwoordeboeke behoort die doelstelling te hê om inligting oor kennis in vakgebiede oor te dra. Hulle behoort ook kommunikasiekonflikte op te los. Die ware doelstellings van vakwoordeboeke is, volgens Wiegand, om óf linguistiese inligting oor terme oor te dra, óf ensiklopediese inligting, of albei. Die behoeftes van die gebruikers moet in ag geneem word wanneer die funksies van 'n woordeboek bepaal word. Wanneer nagedink word oor die funksies van 'n woordeboek wat musiekterme uit Suid-Afrika bevat, moet ook sosiale faktore in die Suid-Afrikaanse musiekopvoeding in ag geneem word. Die beplande woordeboek sal 'n linguistiese en 'n kommunikatiewe funksie hê. Dit sal ook 'n kognitiewe en wetenskaplike funksie hê om in 'n opvoedkundige behoefte te voorsien. Wat die aard van die woordeboek betref, sal dit elemente van verskillende tipes woordeboeke moet bevat, soos verklarende woordeboeke, vertalende woordeboeke en aanleerderswoordeboeke. 'n Tematiese rangskikking sal gevolg word, aangevul deur 'n alfabetiese indeks. Twee weergawes van die woordeboek sal gepubliseer moet word, naamlik 'n meer akademiese weergawe vir spesialiste, met meer tipes inligting, en 'n meer populêre weergawe vir niespesialiste.

  Sleutelwoorde: multikulturele woordeboek; veeltalige woordeboek; verklarende woordeboek; vakwoordeboek; wiegand; doelstellings van woordeboeke; funksies van woordeboeke; ensiklopediese inligting; linguistiese inligting; woordeboekgebruik; protokolle; aanleerdersleksikografie

   

 8. How Effective is the Electronic Dictionary in Sense Discrimination?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Hua Tan

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: This article compares the efficacy of the electronic dictionary with that of the print dictionary in helping learners differentiate senses of polysemous words in dictionaries. An adaptation of the mixed methodology proposed by Johnson and Christensen (2004, the research design in this article encompasses a qualitative phase and a quantitative phase in the overall research study along the dimensions of time order and paradigm emphasis. The element of 'comparison' is included resulting in a design of four paired com-parison groups: (1 Groupe-pre and Groupp-pre, (2 Groupe and Groupp, (3 Groupe-without and Groupe-with, and (4 Groupe-withoutLowMed and Groupe-withLowMed. Findings show that the electronic dictionary is effective in helping Low to Medium Proficient students (Groupe-LowMed in the electronic group after deliberate dictionary training in navigation and windows switching. This is indicated by improved scores regarding time taken (efficacy rate and a significant correlation between actual efficacy and self-perceived efficacy. The results imply that dictionary users need to be given dictionary training based on specific problems they face. As a whole, how-ever, the print dictionary group has higher efficacy than the electronic group but there was no discernible trend in the relationship between its actual efficacy and the self-perceived efficacy for both groups. This sug-gests that subjects' perceived efficacy beliefs are not good predictors of their performances.

  Keywords: EFFICACY, ACTUAL EFFICACY, SELF-PERCEIVED EFFICACY, ELECTRONIC DICTIONARIES, PRINTED DICTIONARIES, POLYSEMOUS WORDS

  Opsomming: Hoe doeltreffend is die elektroniese woordeboek by bete-kenisonderskeiding? Hierdie artikel vergelyk die doeltreffendheid van die elektroniese woordeboek met dié van die gedrukte woordeboek om aanleerders te help om die betekenisse van polisemiese woorde in woordeboeke te onderskei. Die navorsingsontwerp in hierdie artikel

 9. CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR BROWN-FIELD CAPITAL AND RENEWAL PROJECTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Warchol

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Manufacturing companies operate in a business environment where incremental growth may be achieved through expansion and renewal of existing plant and facilities. Effective management of the critical success factors of such capital development projects may also provide competitive advantage. These projects tend to be of a brown-field nature, characterised by a significant level of risk arising from the interaction between the project implementation and concurrent operation of the existing physical asset base. So it is vital to understand the factors that influence the success of capital expansion and renewal projects in the brown-field context. Although each project has unique features, there are critical success factors that can be customised for successful outcomes in the brown-field environment. This study identifies five critical success factors applicable to brown-field capital expansion and renewal projects. Managerial focus on the critical factors, and the prospects for successful brown-field projects, are discussed in the paper.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Vervaardigers funksioneer in ‘n sakeomgewing waar voortgesette groei bereik word via uitbreiding en hernuwing van bestaande fasiliteite. Die doeltreffende bestuur van kritiese suksesfaktore van sodanige kapitaalprojekte bied geleentheid vir mededingende voordeel. Projekte van hierdie aard neig om geklassifiseer te word as van herontwikkelingsaard, met betekenisvolle gepaardgaande risiko wat voortspruit uit die interaksie tussen projekimplementering en gelyktydige bedryf van bestaande fisiese bates. Derhalwe is dit belangrik om in die konteks van herontwikkeling aandag te gee aan die kritiese faktore wat ‘n rol speel in die bereiking van sukses. Die navorsing identifiseer vyf kritiese suksesfaktore van belang vir uitbreidings- en vernuwingsprojekte.

 10. INTEROPERABILITY AND STANDARDISATION IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE: AN EXPLORATORY STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. De Waal

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The political changes in South Africa have extended its international obligations by actively involving it in the social wellbeing of troubled African states. Under the auspices of the United Nations, this role is manifested in peacekeeping operations and other standard international practices. The ability of African allied forces to train, exercise, and operate efficiently, effectively, and economically together depends on the interoperability of their operational procedures, doctrine, administration, materiel and technology. This implies that all parties must have the same interpretation of ‘interoperability’. In this study, a conceptual model that explains interoperability and standardisation in terms of a systems hierarchy and the systems engineering process is developed. The study also explores the level of understanding of interoperability in the South African Department of Defence in terms of the levels of standardisation and its relationship to the concepts of systems, systems hierarchy, and systems engineering.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die politieke veranderinge in Suid-Afrika het daartoe aanleiding gegee dat verdere internasionale verpligtinge die land opgelê is. Suid-Afrika, in samewerking met mede-Afrika lande en onder toesig van die Verenigde Nasies, moet deur middel van vredesoperasies by onstabiele Afrika lande betrokke raak. Die vermoë om gesamentlik aan vredesopleiding, vredesoefeninge en vredesoperasies op ‘n effektiewe, doeltreffende en ekonomiese wyse deel te neem, vereis dat daar versoenbaarheid tussen onderlinge operasionele prosedures, doktrine, administrasie, materieel en tegnologie is. Dit beteken dat alle partye eens omtrent die begrip ‘versoenbaarheid’ moet wees. In hierdie studie is ‘n konseptuele model wat versoenbaarheid en standaardisasie verduidelik in terme van die stelselhiërargie en die stelselingenieursweseproses ontwikkel. Hierdie studie het ook die vlak van begrip en

 11. Personeelbestuur as toepassingsgebied van die bedryfsielkunde met verwysing na die implikasies wat dit inhou vir die arbeidsituasie in Siud-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. De Villiers

  1976-11-01

  Full Text Available Industrial Psycho logy is a relatively young discipline. In recent years, however, it has been characterised by accelerated development and today covers various areas of application. The most rapid progress in this respect was perhaps experienced in the field of personnel management. Personnel management can be defined as the planning, organising, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organisational goals. In the past some personnel departments rendered merely screening services which included little more than preliminary interviews of applicants, wage and salary administration and other routine administrative work. Personnel management has, however, undergone drastic changes in which the trend has been clearly towards broader and more important assignments. From narrowly prescribed chores, its responsibilities have grown wider and deeper. The personnel manager of the modern organisation is undisputably a participant in top management, where he provides leadership in developing policies and programmes for manpower management. Opsomming Wetenskaplike personeelbestuur kan gedefinieer word as die beplanning, organisasie, rigtinggewing en kontrole van die voorsiening, ontwikkeling, vergoeding, integrasie en instandhouding van personeel om sodoende 'n bydrae tot organisasiedoelbereiking te lewer. Waar die vroegste "personeeldepartemente" hul hoofsaaklik bemoei het met aktiwiteite soos rekrutering en keuring van werkers, loon- en salarisadministrasie en ander roetine en administratiewe take, het daar in die laaste aantal jare drastiese veranderinge na vore gekom. Die personeeldepartement het tans heelwat meer komplekse take van 'n bestuurs- en uitvoerende aard. Die senior personeelamptenaar is dan ook tans deel van die topbestuur van die onderneming waar hy leiding gee in die ontwikkeling van beleid en programme vir doeltreffende

 12. A MODULAR DESIGN OF A WALL-CLIMBING ROBOT AND ITS MECHATRONICS CONTROLLER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.S. Tlale

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The modular design of a wall-climbing robot, implementing two articulated legs per module (biped robotic modules, is presented in this paper. Modular design improves a wall-climbing robot’s manoeuvrability and flexibility during surface changes or while walking on uneven surfaces. The design of the articulated legs uses four motors to control the posture of the vacuum cups, achieving the best possible contact with the surface. Each leg can contain more than five sensors for effective feedback control, and additional sensors such as gyros, CCD sensors, etc, can be fitted on a module, depending on the robot’s application. As the number of modules used in the design of the robot is increased, the number of actuators and sensors increases exponentially. A distributed mechatronics controller of such systems is presented.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Modulêre ontwerp van 'n muurklim-robot met twee geskarnierde bene per module (twee-benige robotmodules word in hierdie artikel weergegee. Modulêre ontwerp verbeter die muurklim-robot se beweeglikheid en aanpasbaarheid tydens veranderings in die loopvlak of terwyl dit loop op ongelyke oppervlaktes. Ontwerp van geskarnierde bene implementeer vier motors wat die oriëntasie van vakuumsuigdoppe beheer om die bes moontlike kontak met die loopvlak te handhaaf. Elke been kan meer as vyf sensors hê vir doeltreffende terugvoerbeheer, en bykomende sensors soos giroskope, CCD sensors, ens. kan by 'n module gevoeg word soos die toepassing van die robot dit mag vereis. Soos die aantal modules wat in die ontwerp van die robot gebruik word, toeneem, neem die aantal aktiveerders en sensors eksponensiëel toe. 'n Verdeelde megatroniese beheerder van sulke stelsels word aangebied.

 13. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 14. ARE WE A LEARNING ORGANISATION? AN ASSESSMENT MODEL FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.C. Van Waveren

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: It is generally agreed that one way for organisations to be competitive in the new global economy is by embracing the principles of Peter Senge’s “The Fifth Discipline” and becoming “learning organisations”. The literature on the nature of learning organisations is extensive, but few of the discussions break through the philosophical barrier and actually address practical ways in which organisations can move away from traditional organisation thinking models and become learning organisations. This paper discusses a 9-S framework and an accompanying measurement model that can be used by organisations to determine whether they are learning organisations, and if not, where and how they need to improve. The framework is based on the Hitt 8-S framework, and the measurement model takes the form of a series of weighted questions and results that graphically represent how successful an organisation has been in its quest to become a learning organisation. A practical implementation of the measurement model that focuses on the planning aspect of organisational management is included in the paper.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Vir ’n organisasie om kompeterend in ’n wereldekonomie te wees, word daar algemeen aanvaar dat die organisasie sekere leergerigtheidseienskappe moet bemeester soos beskryf in Peter Senge se boek “The Fifth Discipline”. Omvattende literatuur oor die leergerigtheidseienskappe van organisasies bestaan, maar daar is egter min inligting oor praktiese maniere om ’n tradisionele organisasie na 'n leergerigtheidsorganisasie oor te skakel. Hierdie artikel bespreek ’n 9-S raamwerk asook ’n gepaardgaande evalueringsmodel wat gebruik kan word om ’n organisasie te meet aan sekere leergerigtheidseienskappe. Die raamwerk is gebaseer op die Hitt 8-S raamwerk en die evalueringsmodel maak gebruik van geweegde vrae waarvan die resultate grafies vertoon word om die sukses van leergerigtheid in die organisasie

 15. An introduction to the theological politico-ethical thinking of Koos Vorster

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan H. van Wyk

  2012-10-01

  Full Text Available Koos Vorster had a productive career as theologian and published on a wide variety of subjects. However, he will especially be remembered for his contribution to political and social ethics. This article discussed his theological politico-ethical thinking. Firstly, this article examined his epistemology, with special reference to his revelational-historical approach, his hermeneutics, preference of deontological ethics and his renouncement of ethical absolutism, which characterises fundamentalist approaches to ethics. Secondly, it examined his views on Apartheid and the ‘struggle’ in the 1970s and 1980s. Vorster renounced Apartheid and pleaded for non-violent change brought about by an evangelical change of hearts and attitude that had to be accompanied with real efforts to address poverty and unjust structures. Finally, the article discussed his views on human dignity, human rights and relations between the state and religion, as well as his views on society and economics. ‘n Inleiding tot die teologiese, politieke en etiese denke van Koos Vorster. Koos Vorster het ‘n besonderse produktiewe en vrugbare akademiese loopbaan gehad en oor ‘n verskeidenheid van onderwerpe gepubliseer. Hy sal egter veral onthou word vir sy bydrae tot politieke en sosiale etiek. Hierdie artikel ondersoek die teologies-polities etiese denke van Koos Vorster. Die  eerste  deel  bespreek  sy  epistemologiese  uitgangspunte,  waaronder  sy  omvattende openbarings-historiese benadering, sy hermeneutiek, voorliefde vir ‘n deontologiese etiek, en sy afwysing van etiese absolutisme soos veral vergestalt in fundamentalistiese benaderings tot die etiek. Die tweede deel bespreek sy houding teenoor Apartheid en die ‘struggle’ in die 1970s en 1980s. Vorster het die vergrype van Apartheid geïdentifiseer en aangespreek, maar terselfdertyd geweldadige verset verwerp, en ‘n evangeliese verandering van gesindhede bepleit wat gepaard gaan met die opheffing

 16. Calvin on Human Reason

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolaas Vorster

  2014-10-01

  Full Text Available In his recent book The Unintended Reformation, Brad Gregory makes the statement that the Reformation replaced the teleological social ethics of Roman Catholicism based on virtue with formal social ethics based on rules and enforced by magistrates, because they regarded human reason as too depraved to acquire virtue. The result, according to Gregory, is that the relation between internalised values and rules were undermined. This article asks whether this accusation is true with regard to Calvin. The first section discusses the intellectual environment of Calvin’s day – something that inevitably influenced his theory on reason, whilst the second part analyses Calvin’s view on the created nature of reason. The third section investigates Calvin’s view on the effects of sin on reason; and the fourth section discusses Calvin’s perspective on the relation between grace and reason. The article concludes that Gregory’s accusation against the Reformation is not applicable to Calvin. Gregory fails to take into account Calvin’s modified position that the imago Dei was not totally destroyed by sin as well as his teaching on common grace that maintains that even non-believers are able to acquire virtue through the common grace of God. Calvyn oor Menslike Rede. In sy onlangse boek, The Unintended Reformation, maak Brad Gregory die stelling dat die Reformasie die substantiewe teleologiese deugde-etiek van die Rooms-Katolisisme vervang het met ‘n formele etiek gebaseer op reëls wat deur magistrate afgedwing moet word. Die Reformasie was, volgens Gregory, van mening dat die menslike rede sodanig deur sonde geskend is dat die mens nie langer deugde kan beoefen nie. Dit het tot ‘n skadelike skeiding tussen waardes en reëls gelei. Hierdie artikel ondersoek die vraag of Gregory se stelling op Calvyn van toepassing is. Die eerste afdeling bespreek die intellektuele omgewing waarin Calvyn gewerk het. Tweedens word Gregory se siening van die geskape

 17. National Lexicography Units: Past, Present, Future Nasionale leksikografiese eenhede: Verlede, hede, toekoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariëtta Alberts

  2012-01-01

  Full Text Available This article deals with the national dictionary offices of the previous bilingual dispensation, the eleven official national dictionary offices in the present multilingual dispensation, and the future prospects of these offices. It discusses the past dispensation in terms of the need and reasons for the establishment of national dictionary offices, i.e. national lexicography units (NLUs. Attention is given to the prescripts of the National Lexicography Units Bill (1996 for the establishment of NLUs, as well as the transfer of these units from the Department of Arts, Culture, Science and Technology to the Pan South African Language Board. The restructuring of dictionary units that existed prior to the multilingual dispensation is considered, together with the establishment of new dictionary units for the official African languages. The present situation is dealt with by describing the status quo at the NLUs in terms of housing, administration, funding, management, training, computerisation, cooperation, production and the like. The article concludes with some questions and reservations about the future of the NLUs, followed by a number of apposite recommendations.Hierdie artikel handel oor die nasionale woordeboekkantore tydens die voormalige tweetalige bedeling, die huidige meertalige bedeling waarin kantore vir die elf amptelike nasionale woordeboeke funksioneer, en die toekoms van hierdie kantore. Aspekte van die vorige bedeling word bespreek ten opsigte van die behoefte aan en redes vir die stigting van nasionale woordeboekkantore oftewel nasionale leksikografiese eenhede (NLEe. Die soeklig val op voorskrifte van die wetsontwerp oor nasionale leksikografiese eenhede (1996 vir die stigting van sodanige eenhede, sowel as op hul oordrag van die Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie na die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad. Verder fokus die artikel op die herstrukturering van daardie woordeboekeenhede wat voor die meertalige bedeling

 18. Women’s perceived susceptibility to and utilisation of cervical cancer screening services in Malawi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melanie Y. Hami

  2014-10-01

  Vroue se vermeende vatbaarheid en benutting van servikale kanker dienste in Malawi  Agtergrond: Malawi verskaf gratis servikale kanker siftings dienste by sommige openbare gesondheids instansies. Min vrouens maak gebruik van die kanker siftings dienste in Malawi en baie vrouens word steeds gediagnoseer met servikale kanker tydens die laat onopereerbare fases van die toestand. Doelwitte: Die doel van die studie was was om te bepaal of Malawiese vrouens wat 42 en ouer is se waargenome vatbaarheid vir servikale kanker hulle beïnvleod om beskikbare gratis servikale siftingsdienste te gebruik. ’n Kwantitatiwe, deursnee beskrywende navorsingsontwerp was gekies. Metode: Gestruktureerde onderhoude is met 381 vrouens gevoer wat drie gesondheidsdiensentrums in die Blantyre Distrik van Malawi besoek het. Resultate: ’n Statistiese beduidende verhouding het bestaan tussen vrouens se voornemens om vir servikale kanker getoets te word en hulle kennis oor servikale kanker (X² = 8.9; df = 1; p = 0.003 en dat hulle al gehoor het van MPV infeksies (X² = 4.2; df = 1; p = 0.041 op die 5% vlak van beduidenis. Servikale kanker siftingsdienste is gratis beskikbaar in openbare gesondheidsdiensinrigtings in Malawi. Desnieteenstaande was daar ’n lae waargenome risiko van servikale kanker onder vrouens wat 42 jaar oud en ouer was en dit het bygedra tot die beperkte benutting van siftingsdienste, wat verduidelik waarom 80% van servikale kankergevalle in Malawi gedurende die laat onopereerbare fases gediagnoseer is. Gevolgtrekkings: Malawiese vrouens was onbewus van hulle vatbaarheid vir servikale kanker en het inligting benodig oor servikale kanker siftingsdienste. Malawi se vrouens wat 42 jaar oud en ouer is, moet ingelig word aangaande die voordele van servikale sifting en die belangrikheid van effektiewe behandeling indien ’n vroë diagnose gemaak is. Vrouens van 42 of ouer benut selde voorgeboorte, nageboorte gesonde baba, of gesinsbeplanningsklinieke waar voorliging

 19. New lumped-mass-stick model based on modal characteristics of structures: development and application to a nuclear containment building

  Science.gov (United States)

  Roh, Hwasung; Lee, Huseok; Lee, Jong Seh

  2013-06-01

  In this study, a new lumped-mass-stick model (LMSM) is developed based on the modal characteristics of a structure such as eigenvalues and eigenvectors. The simplified model, named the "frequency adaptive lumped-massstick model," hasonly a small number of stick elements and nodes to provide the same natural frequencies of the structure and is applied to a nuclear containment building. To investigate the numerical performance of the LMSM, a time history analysis is carried out on both the LMSM and the finite element model (FEM) for a nuclear containment building. A comparison of the results shows that the dynamic responses of the LMSM in terms of displacement and acceleration are almost identical to those of the FEM. In addition, the results in terms of fl oor response spectra at certain elevations are also in good agreement.

 20. Activity patterns of brown bears (Ursus arctos on the Deosai Plateau, northern Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. Nawaz

  2004-09-01

  Full Text Available Ondersoek is ingestel na die daaglikse aktiwiteite van Himalaja-bruinbere (Ursus arctos in die Deosai Nasionale Park, noordelike Pakistan, oor ’n tydperk van vier jaar (1993 – 1995 en 1999. Bere spandeer die grootste gedeelte van die dag aan voeding, gevolg deur beweging. Rus en ander aktiwiteite gekombineerd vorm ’n wesentlike gedeelte van die daaglikse program. Geen betekenisvolle verskil in die daaglikse tydsbegroting kon tussen manlike en vroulike individue aangetoon word nie, maar onvolwassenes beweeg beduidend meer rond as beide volwassenes of jong beertjies en eenjariges. Afwykende aktiwiteitspatrone wat gedurende die somer van 1999 opgemerk is, kan aan menslike versteuring wat deur die Kargil-oorlog tussen Indië en Pakistan teweeggebring is, toegeskryf word.

 1. Sigma terms and strangeness content of the nucleon with N{sub f}=2+1+1 twisted mass fermions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alexandrou, C. [The Cyprus Institute, Nicosia (Cyprus). Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC); Cyprus Univ., Nicosia (Cyprus). Dept. of Physics; Constantinou, M.; Hadjiyiannakou, K.; Strelchenko, A. [Cyprus Univ., Nicosia (Cyprus). Dept. of Physics; Dinter, S.; Drach, V.; Jansen, K. [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen (Germany). John von Neumann-Inst. fuer Computing NIC; Koustou, G.; Vaquero, A. [The Cyprus Institute, Nicosia (Cyprus). Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC)

  2012-11-15

  We investigate excited state contaminations in a direct computation of the nucleon {sigma}-terms. This is an important source of systematic effects that needs to be controlled besides the light quark mass dependence and lattice artefacts. We use maximally twisted mass fermions with dynamical light (u,d), strange and charm degrees of freedom. Employing an efficient stochastic evaluation of the disconnected contribution available for twisted mass fermions, we show that the effect of excited states is large in particular for the strange {sigma}-terms, where it can be as big as O(>or similar 40%). This leads to the unfortunate conclusion that even with a source-sink separation of {proportional_to}1.5 fm and a good statistical accuracy it is not clear, whether excited state effects are under control for this quantity.

 2. Observer based Model Identification of Heat Pumps in a Smart Grid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Palle; Pedersen, Tom S.; Nielsen, Kirsten M.

  2012-01-01

  The extensive growth of installed wind energy plants in Denmark leads to increasing balancing problems in the power grid due to the nature of wind fields and variations in consumption. One way to overcome these problems is to move consumption to times where wind power otherwise cause overproduction....... A part of a solution can be to take advantage of floor heat capacity in single-family houses using heat pumps.This large heat capacity makes it possible to move consumption without compromising the comfort of house residents. In a Danish research project a virtual power plant using centralized control...... of a large number of houses with heat pumps is established. In order to make the control algorithm a vital part is a dynamic model of each house. The model predicts the house indoor temperature when heat pump power and outdoor temperature is known. The model must be able to describe a large variety of heat...

 3. Halo, Central Tendency, and Leniency in performance appraisel: A comparison between a graphic rating scale and a behaviourally based measure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  X. C. Birkenbach

  1984-11-01

  Die proses van prestasiebeoordeling speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van werknemers asook om administratiewe besluite te maak oor personeel. Die betroubare en akkurate evaluering van werkprestasie kan egter belemmer word deur beoordelingsfoute soos die stralekranseffek, toegeeflikheid, en sentrale neiging. Omrede die alombekende grafiese beoordelingskaal veronderstel is om baie vatbaar te wees vir beoordelingsfoute is daar die afgelope paar jaar aandag geskenk aan die ontwikkeling van gedragsgeoriënteerde beoordelingsmetodes. Dit word aangevoer dat laasgenoemde minder onderworpe is aan beoordelingsfoute. Hierdie studie het die beoordelings van 'n groep werkers op 'n grafiese beoordelingskaal en 'n gedragswaarnemingskaal met mekaar vergelyk. Die resultate kon nie ondersteuning verleen aan die standpunt dat grafiese skale meer vatbaar is vir beoordelingsfoute nie.

 4. The Evaluation Of An Insourced Employee Assistance Programme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajeshree Naicker

  2003-11-01

  Werkgewers wêreldwyd toon waardering vir die toenemende behoefte aan maksimum werknemerproduktiwiteit en doeltreffendheid in ‘n globale ekonomie. In lande met arbeids- en vaardigheidstekorte, is die strategiese waarde van werknemerwerwing en -behoud krities. Werkgewers gebruik dus werkplekdienste, soos Werknemerbystandsprogramme (EAPs en ander verwante programme, om die algehele menslikehulpbronstelsels te verbeter. Maar die blote ingebruikneming van ‘n EAP is opsigself nie genoegsaam om al die bogenoemde te bereik nie. EAPs is selde suksesvol, indien dit nie korrek geïmplementeer word nie en behoort om hierdie rede geëvalueer te word ten einde hulle doeltreffendheid te demonstreer. Ten einde die bogenoemde te bereik, is die teenswoordige studie ontwerp met die oorkoepelende oogmerk om die ingekontrakteerde werknemerbystandsprogram (EAP oor ‘n periode van een jaar te evalueer in terme van impak- en effektiwiteitsbeoordeling. Die metodologie en die resultate van die studie word in die artikel aangebied.

 5. Sigma terms and strangeness content of the nucleon with Nf=2+1+1 twisted mass fermions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alexandrou, C.

  2012-11-01

  We investigate excited state contaminations in a direct computation of the nucleon σ-terms. This is an important source of systematic effects that needs to be controlled besides the light quark mass dependence and lattice artefacts. We use maximally twisted mass fermions with dynamical light (u,d), strange and charm degrees of freedom. Employing an efficient stochastic evaluation of the disconnected contribution available for twisted mass fermions, we show that the effect of excited states is large in particular for the strange σ-terms, where it can be as big as O(>or similar 40%). This leads to the unfortunate conclusion that even with a source-sink separation of ∝1.5 fm and a good statistical accuracy it is not clear, whether excited state effects are under control for this quantity.

 6. Work-Life Balance: A Study In The Petroleum Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judy De Villiers

  2003-11-01

  ’n Kwalitatiewe studie is onderneem om vas te stel hoe die werknemers van ’n maatskappy in die petroleumnywerheid die fenomeen van die werk-lewe ewewig definieer en ervaar, om die werkpleksdeterminante van ’n werk-lewe onewewigtigheid te identifiseer en om sekere oplossings vir die probleem aan die hand te doen. Dit is gevind dat werk-lewe ewewig ’n persoonlike saak is wat oor tyd en omstandighede varieer en die ervaarde onderliggende konflik na roloorladingsrolle en -inmenging verwys. Die mees betekenisvolle werk-lewe konflik tree na vore vanuit komplekse werkplekaangeleenthede, insluitende die bestuur van veranderings, toesighoudende en tegniese vaardighede, leierskap, rolle en aanspreeklikheid, asook kultuur. Oplossings om die werkpleksake aan te spreek, asook die ontwikkeling van individuele vaardighede om ’n ewewig teweeg te bring, word voorgestel.

 7. The perception of midwives regarding psychosocial risk assessment during antenatal care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna M. Mathibe-Neke

  2014-05-01

  Doelwit: Die doelwit van hierdie studie was om die persepsies van vroedvroue, wat voorgeboortesorg aan swanger vrouens bied, te ondersoek en te beskryf sover dit hulle persepsies oor psigososiale risiko-assessering en psigososiale aangaan. Metode: ’n Interpretatiewe en beskrywende kwalitatiewe benadering is gevolg. Drie fokusgroep-onderhoude is deur middel van ‘n gestruktureerde onderhoudsgids gevoer met verloskundiges wat in drie voorgeboorteklinieke in die Gauteng Provinsie werksaam is. ’n Benadering tot data-analise wat van voortdurende vergelyking gebruik maak, is gevolg. Resultate: Die studie het aan die lig gebring dat verloskundiges bewus is van psigososiale probleme onder swanger vroue en dat die prevalensie van sulke probleme onder swanger vroue hoog is. Vroedvroue erken die belang van psigososiale sorg aan swanger vroue alhoewel hulle nie toereikend toegerus is om psigososiale assessering en -sorg te verleen nie. Gevolgtrekking: Die bevindinge stel ’n basis daar vir die insluiting van psigososiale sorg in roetine voorgeboortesorg.

 8. Media use in distance education in Sweden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norman F. Davies

  2013-02-01

  Full Text Available This article gives an overview of distance language teaching which developed rapidly in Sweden after the Second World War. It argues that so far little use has been made of technical aids and that the computer as such is still a stranger both to the language teacher and the student. The writer concludes that perhaps the time has come for a technical revolution amongst Arts students. Met hierdie artikel word 'n oorsig gegee oor afstandsonderrig-spesifiek wat tale betref-soos dit in Swede ontwikkel het na die Tweede Wereldoorlog. Daar word op gewys dat tot dusver min gebruik gemaak is van tegniese hulpmiddels en dat vera! die rekenaar onderbenut is. Die skrywer sluit met die gedagte dat die tyd moontlik ryp is vir 'n tegnologiese rewolusie"in die geledere van die Lettere en Wysbegeerte.

 9. Bioprospektering, wetgewing en navorsing by universiteite in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.L. Du Plessis

  2006-09-01

  Full Text Available Suid-Afrika is besonder ryk aan biodiversiteit. Dié biodiversiteit kan benut word en het kommersiële potensiaal. Bioprospektering is die sistematiese evaluering van biodiversiteit deur gebruik te maak van gevorderde tegnologie in die soeke na en ontwikkeling van kommersieel waardevolle nuwe produkte. Die internasionale Konvensie vir Biodiversiteit en die nasionale Biodiversiteitwet beklemtoon die volhoubare benutting en bewaring van biodiversiteit en stel sekere vereistes aan bioprospektering en die navorsing daarby betrokke. Navorsing op inheemse biologiese hulpbronne word ook deur die wetgewing geraak. Feitlik elke universiteit in Suid-Afrika is betrokke by bioprospekteringsprojekte en/of navorsing op inheemse biologiese hulpbronne. ’n Kort oorsig oor die ontstaan van die Biodiversiteitwet word gegee. Navorsingsbestuur en navorsers word hiermee meegedeel wat die huidige wetlike implikasies van die Biodiversiteitwet op navorsing by universiteite in Suid-Afrika is.

 10. Official Guard and Reserve Manpower Strengths and Statistics. FY 2006 Summary

  Science.gov (United States)

  2006-01-01

  Summary is printed annually for each fiscal year. Comments concerned with policy issues of use of these reports for Reserve Component studies should...oinɛ ,c>jLn fllHHn-^kONMHdq’MT^nOfflHDWOOilHOniDiOCOOOCDCOtflOOOn’HlIltfltflOOJtOIN *£> Hor^cors] cNCD ^^^^iOi0^i/>^rsjrs]rnr^^ooinLn^rsjrn^r^^^oocDir...CN]oor-oocDir)^HCOo>CNCNtNcMr-oocoiT»1HLncor-cT» cNCD ^H^’mnrHro-q’rs]vco^Hr-^>^H «CT\\ioinmaicDiTiioniniDinHHCDmrjH\\OHCNi(\\incoh(N[vHO\\intn^’CN(NiN

 11. 'n Bedryfsielkundige ondersoek na die verbruikerbeeld van handelsbanke in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. I. J. Spoeltra

  1976-11-01

  Full Text Available In this investigation the hypothesis is tested that every commercial bank has a unique and differentiated consumer image. A factor analytical study is performed to develop a semantic differential by means of which consumer image scales can be established. The results indicate that commercial banks can be evaluated in terms of 14 dimensions. The hypothesis is thus confirmed and a method is developed which can be applied to a variety of research objectives. Opsomming In hierdie ondersoek word die hipotese gestel dat elke handelsbank oor 'n unieke en gedifferensieerde verbruikerbeeld beskik. Deur middel van 'n faktoranalitiese ondersoek word 'n semantiese differensiaal ontwikkel ten einde verbruikerbeeldskale op verskillende faktore daar te stel vir die verkryging van 'n spektrum van verbruikerevaluasies van elke bank. Uit die resultate word vasgestel dat handelsbanke in terme van 14 dimensies evalueer word. Die hipotese wat in die toekoms ten opsigte van talle navorsingsoogmerke aangewend kan word.

 12. Irritable bowel syndrome and psychological stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara S Bayne

  1999-10-01

  Die doel van die studie was tweeledig. Eerstens is daar gepoog om duidelikheid te kry oor die verband tussen sielkundige stres en Prikkelbare Dermsindroom (PDS, deur te bepaal of individue wat aan PDS ly geringe stres anders ervaar as gesonde individue in terme van gereeldheid of intensiteit. Die tweede doelwit was meer algemeen en spreek die kwessie van teorie ontwikkeling aan in 'n veld gevul met dubbelsinningheid en verwarring. Twee groepe, een bestaande uit PDS lyers en die ander 'n gesonde kontrolegroep, het die "Daily Stress Inventory'' en die "Occupational Stress Inventory" voltooi. Die vraelyste is ontwerp om onderskeidelik daaglikse stres en werkstres te meet. Die resultate dui daarop dat PDS lyers nie meer stres ervaar as die gesonde individue nie, maar dat hulle wel die stressors ervaar met groter intensiteit.

 13. The taxonomic structure of rewards as work outcomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. I. Myburgh

  1986-04-01

  Full Text Available Contemporary cognitive process theories of motivation, specifically expectancy/valence theory, use rewards as an important work outcome variable, to explain and predict the interaction processes between motivation and other variables. To date, relatively little attention has been given to define and describe work outcomes empirically. Use is currently made of a hierarchical extrinsic/intrinsic structure, representing outcomes grouped together with universal valence and related to each other. This investigation aims to investigate this taxonomy. Opsomming In kontemporere kognitiewe prosesteoriee van motivering en veral verwagtingsteorie, word verwys na werksuitkomstes (vergoeding as 'n belangrike veranderlike in die verklaring en voorspelling van die interaksieprosesse tussen ander motiveringsfaktore. Tot dusver is relatiefmin aandag bestee om werksuitkomstes empiries te ontleed en te beskryfen teoretici gebruik tans 'n hierargiese struktuur om, uitkomstes wat oor universiele valensie beskik en onderling met mekaar verband hou, te groepeer in ekstrinsieke en intrinsieke uitkomstes of vergoedings. In hierdie ondersoek word gepoog om hierdie taksonomie empirics na te vors.

 14. Thematic Interior at the Indischetafel Café As a Media for Forming Bandung Tempo Dulu’s Athmosphere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiara Isfiaty

  2017-12-01

  Full Text Available The interior elements designed in a specific theme are aimed to shape a character, a per- ception, and an atmosphere of spaces. In Bandung, culinary facilities that carry the theme of the old-style interior design of the Dutch East Indies are quite popular. This study aims to contribute guidance in creating the quality of space by applying the selection of decoration and furniture elements (moveable interior elements and the arrangement of walls, floors, and ceilings (unmoveable interior elements. This study applies a case study as a research method and a direct observation of the Indischetafel Café, while the analysis uses a descrip- tive analysis method. This study is to examine aspects of interior element arrangement in the Indischetafel Café in bringing the atmosphere of Bandung Tempo Dulu.   Keywords: thematic interior, interior elements, space atmosphere, Bandung Tempo Dulu

 15. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 16. Sal die Era van Aquarius met ’n “skrikkelsprong” in die millennium tot sy reg kom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Smits

  2001-09-01

  Full Text Available Waar ons nou die einde van die 2de millennium AD nader, het dit duidelik geword dat daar heelwat verwarring heers oor hoe en waarom ons kalender opgestel is soos dit is. Die lengte van ’n jaar en van die astronomiese eeu word beide gedefinieer aan die hand van die posisie van ’n bepaalde punt aan die hemel, wat bekend staan as die Eerste punt van Aries. Deurdat hierdie punt met betrekking tot die sterre-agtergrond beweeg, skep dit probleme om sterrekundige gebeurtenisse, wat die seisoene bepaal, aan ’n vaste datum in ons kalender te koppel. Die Katolieke Kerk se wens om Paasfees op ’n datum te vier wat deur spesifieke astronomiese gebeurtenis se bepaal word, het in die 16de eeu gelei tot die implementering van die kalender wat nou internasionaal in gebruik is.

 17. The Discriminant Validity Of The Culture Assessment Instrument: A Comparison Of Company Cultures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie Du Toit

  2003-11-01

  Die doel van die studie was om die diskriminante geldigheid van die ‘Culture Assessment Instrument’ (CAI te beoordeel; dit is om tussen gemiddelde kultuurtellings van verskillende ondernemings te onderskei. Die geleentheidsteekproef het bestaan uit 4066 respondente uit vyf verskillende ondernemings afkomstig uit verskeie industrieë. CAI-tellings van 56 items is op twee vlakke gefaktoranaliseer, gevolg deur iteratiewe itemontledings. Beduidende verskille tussen ondernemings se gemiddelde kultuurtellings is gevind, maar slegs ’n klein proporsie van die variansie in die tellings kon aan kultuurverskille toegeskryf word. Gebaseer op hierdie bevindinge, is daar tot die slotsom gekom dat die CAI in sy huidige vorm nie oor diskriminante geldigheid beskik nie. Daar is aanbeveel dat items gerig op dieper kultuurvlakke, gebaseer op Schein se drievlaktipologie, tot die instrument gevoeg word.

 18. Strategieë gebruik in die vertaling van vaste uitdrukkings in tydskrifte: ’n Vergelyking van geselekteerde tekste met Afrikaans as brontaal en Suid-Afrikanse Engels as doeltaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alan Murdoch

  2017-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel sal kyk na die vertaling van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings uit Afrikaans (die brontaal na Suid-Afrikanse Engels (die doeltaal, van geselekteerde tekste in Huisgenoot en You. Dit was deel van ’n studie wat oor ’n tydperk van tien weke (van 18 Julie 2013 tot 19 September 2013 uitgevoer is. Die artikel begin deur te kyk na die probleme wat betref die definisie van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings, en put hier veral uit die werk van Rosamund Moon. Dit gebruik dan die strategieë vir die vertaling van idiome (en ander vorme van vaste uitdrukkings in Mona Baker se In Other Words om ’n stel van 70 sulke uitdrukkings te kategoriseer en sluit af deur te kyk of ekwivalensie verkry word.

 19. Analisis Simbolik Kyrie Eleison Karya Anna Wahyu Prasetyowati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RINA MARTIARA

  2013-11-01

  Full Text Available Symbolic Analysis of Kyrie Eleison of Anna Wahyu Prasetyowati’s Work. This paper describes and interpretsthe Kyrie Eleison as a performing arts. Kyrie Eleison text is read through choreography elements that shape thethemes, motion, musical accompaniment, fashion makeup, fl oor pattern, form and stage layout. This paper useshermeneutic approach. Based on the research it can be concluded that this work has a deep meaning. The story ofJesus Christ journey in teaching the word with great passion until his death on the Cross is fi xated religious valuesthat serve as an example for mankind. This work also contains the values of humanity that every human being mustbe having a miserable, suffering, and death. Humans must be steadfast and strong in the face of every temptationthat comes when he/she want to achieve the highest inner awareness and understanding of divine truth.

 20. Overcoming resistance to innovation: Suggestions for encouraging change in language teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weideman, Albert

  2002-12-01

  Full Text Available As in many other countries, communicative language teaching (CLT became the orthodoxy in second language teaching in many sub-Saharan African education systems in the last two decades of the previous century. There is enough evidence, however, to indicate that it has not been adopted by a critical mass of language teachers in their day-to-day classroom practice, as distinct from their professed adherence to its main tenets. There may be many reasons for this resistance. Markee’s (1993 discussion of these indeed picks up a number of points that may be worth following up. This paper looks at three instructional tools that may assist teachers in overcoming resistance and adopting a communicative approach. The first is an instrument developed by Shaalukeni (2000 for use in her own work as an advisory teacher in northern Namibia. The paper discusses the employment of this instrument in her action research study into stimulating the use of pair work tasks in English second language classes. The second and third instruments help teachers to articulate their beliefs about language learning, as well as to examine whether these beliefs are in harmony with what we know about language learning, and aligned with what the teachers themselves profess. Such strategies are not sufficient to bring about change, but they may be the beginning of overcoming resistance to what is new. Gedurende die laaste twee dekades van die twintigste eeu het kommunikatiewe taalonderrig, soos elders ook die geval is, tweedetaalonderrig in talle onderwyssisteme van Afrika-lande suid van die Sahara oorheers. Daar is egter meer as genoeg bewyse dat ’n kritieke massa onderwysers hierdie aanpak nog nie in hul daaglikse onderwyspraktyk geïmplimenteer het nie, alhoewel hierdie onderwysers tog te kenne gee dat hulle die aanpak oor die algemeen professioneel aanvaarbaar vind. Daar kan seker vele redes aangevoer word vir hierdie weerstand. Markee (1993 se uiteensetting van moontlike

 1. Ou wyn in nuwe sakke: 'n Kritiese waardering van Bijbels lexicon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nel Otto

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Bijbels lexicon is 'n Nederlandse leksikon wat woorde en uitdrukkings bevat wat aan die Bybel ontleen is en wat ná 1945 nog bekend was. Die teikengebruikers van hierdie leksikon is waarskynlik persone wat graag die Bybel lees en diegene wat belangstel in die oor-sprong en agtergrond van die Nederlandse taal. Die inleiding tot die leksikon bevat baie inligting, onder andere oor hoe die leksikon saamgestel is, 'n uiteensetting van tipes leksikale items en motivering vir lemmakeuses en tydvak wat gedek word, hoe om leksikale items na te slaan, ens. Selfs niegelowiges sal die leksikon kan gebruik, aangesien die inleiding ook agtergrondsinligting in blokvorm bevat, nl. 'n uiteensetting van die inhoud van die Bybel, en inligting oor Nederlandse Bybelvertalings, spreekwoordversamelings en Bybelse name. Die voordele van hierdie leksikon is dat dit slegs huidige gebruiksvoorbeelde bevat en daarom dus neologismes en veranderde betekenisse akkommodeer. Hoewel die outeurs in enkele gevalle afwyk van die terminologie vir verskillende tipes leksikale items, soos deur hulle self omskryf, is die hantering van woordeboekartikels oor die algemeen baie konsekwent en inligting is maklik toeganklik. Die waarde van die leksikon sou moontlik verder verhoog kon word deur die gebruik van meer kruisverwysings.

  Sleutelwoorde: BETEKENIS, BYBEL, EIENAAM, HEDENDAAGSE GEBRUIK, HER-KOMS, LEKSIKOGRAFIE, LEKSIKON, NEDERLANDS, NEOLOGISME, SITAAT, SPREEK-WOORD, VASTE UITDRUKKING

  Abstract: Old Wine in New Bottles: A Critical Appreciation of Bijbels lexicon. Bijbels lexicon is a Dutch lexicon which includes words and fixed expressions which have been borrowed from the Bible and which were still known after 1945. The target users of this lexicon are probably people who are fond of reading the Bible and those who are interested in the origin and background of the Dutch language. The introduction to the dictionary contains much information, inter alia on how

 2. USING RICE BRAN IN LAYING HEN DIETS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H ERSIN SAMLI

  2006-10-01

  Full Text Available Rice bran is an energy and protein rich ingredient used in poultry feeding. To balance energy and protein requirements. The purpose of this study is to examine the effects of rice bran on performance and egg quality during peak production of a commercial White laying strain of 22 week of age. Dietary treatments were consisted by inclusion of rice bran at 0, 5, 10 and 15% levels. Each treatment had 6 reps in which 12 birds were randomly assigned in wired fl oor battery cages equipped with nipple drinkers and through feeders. Layers accessed to feed and water freely. Lighting regimen was adjusted to 16h light/8h dark. The experiment lasted for 10 weeks. Overall results of the present experiment indicated that rice bran could be included up to 10% without any adverse affect on laying performance, egg quality and digestive organs.

 3. ’n Murgtere saak: ’n Gendermatige lees van Boom van my lewe en Ad hominem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louisemarié Combrink

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ontleed twee kunstenaarsboeke deur manlike kunstenaars wat aan die praktykgebaseerderde navorsingsprojek Oor die einders van die bladsy deelgeneem het. Die gekose kunstenaars spreek spesifiek die gedagte van manlike weerloosheid en verwonding aan en maak in die proses van ’n aantal sogenaamde manlike maar veral ook vroulike genderbetekenaars gebruik. Schutte se Boom van my lewe en Strydom en Burger se Ad hominem word ondersoek. Daar word aangevoer dat die gebruik van veral konvensioneel vroulike mediums tesame met temas wat sowel ’n manlike as vroulike karakter het, meewerk om die ervaring van manlike weerloosheid en verwonding op so ’n wyse te kommunikeer dat ’n ongewone manlike subjekposisie daargestel word. Hierdie subjekposisie bied ’n meer genuanseerde beskouing van manlikheid as wat konvensionele (heteronormatiewe en selfs ook sogenaamde ‘nuwe’ of alternatiewe manlike subjekposisies (soos transgender, homoseksueel en dies meer diskoerse bied.

 4. Die noodsaaklikheid van ’n veelsydige persoon- likheidsontwikkeling en in waiter mate die lees van keurleesstof daartoe kan hydra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. du Plooy

  1962-03-01

  Full Text Available Dit is vleieiu] om te verneem dat u of ’11 I>ekciulc oor ’n sterk en innemende persoonliklieid beskik. In die meeste gevalle voel u aan wat daarmee bedoel word en dit prikkel 11 trots. Dit streel u Ego. Diep-in is u van die waarlieid van die bewering oortuig, al is u taamlik onl>cwus van wat alles tot u persoonlikbeidsvorming bygedra liet. So ’n opmerking laat u vir die eerste maal ervaar watter invloed u op u medemens uitoefen en die krag wat van u uitstraal. U liet u medemens sodanig beïndriik dat liy nie kon nalaat om die nawerking van u ]ersooidiklieid op horn kenbaar te maak nie.

 5. Leipoldt in 1980*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. M. Viljoen

  1980-03-01

  Full Text Available Oor Leipoldt se veelsydigheid hoef daar nie veel gésê te word nie. Hy was digter, dramaturg, romanskrywer, joemalis, geneesheer, kos- en wynkenner, filantroop, wêreldburger, maar bly tog vir ons in die eerste plek digter. Ons beeld van Leipoldt so oeuvre kan verander - daar is vanjaar al twee “nuwe” werke van hom ontdek - maar as daar iets van Leipoldt behoue sal bly, sal dit eerder sy poësie as sy drama, prosa, joemalistieke werk of kookboeke wees; so lyk dit altans op die oomblik. Daarom beperk ek my to t sy poësie en sal ek nie probeer om u totaalbeeld van sy ryk maar erg ongelyke oeuvre te gee nie.

 6. Three I know not what:The influence of Greek philosophy on the doctrine of Trinity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandar S. Santrac

  2013-11-01

  Full Text Available This article examines the origins of the traditional or orthodox Trinitarian formula. The main objective is to clarify to what extent the traditional Christian doctrine of the Trinity (Nicene formula has been influenced by Greek philosophy. Through contemporary theological dialogue on this issue, the research focuses on the comparison between the traditional formulation of the doctrine of Trinity, influenced by Greek philosophy and the biblical revelation of the godhead. The conclusion is that the trinitarian formula might not be a dogmatic teaching, but a mystery (a dehellenisation of the concept of Trinity and that the Church fathers and the post-Nicene church used the Greek philosophical-theological expressions for Trinity, already present in Scriptures in its doxological and liturgical form, primarily for the purpose of contextualisation.Hierdie artikel ondersoek die oorsprong van die tradisionele of ortodokse trinitariese leerstuk. Die hoofdoel is om uit te vind tot watter mate die tradisioneel Christelike leer oor die Drie-eenheid (Niceense formule deur die Griekse filosofie beïnvloed is. Deur die hedendaagse teologiese debat oor hierdie onderwerp na te gaan, fokus die navorsing op ’n vergelyking tussen die tradisionele formulering van die leer van die Drie-eenheid soos beïnvloed deur die ortodokse Griekse filosofie en deur die bybelse openbaring van die godheid. Die slotsom waartoe gekom word, is dat die trinitariese formule moontlik nie ’n dogmatiese leerstuk was nie, maar ’n misterie (’n dehellenisering van die Drie-eenheidsbegrip. Die kerkvaders en die post-Niceense kerk het die Griekse filosofies-teologiese uitdrukkings vir die Drie-eenheid, wat alreeds in die Skrif in sy doksologiese en liturgiese vorm voorgekom het, moontlik slegs vir die doel van kontekstualisering gebruik.

 7. Continuous Long-Term Modeling of Shallow Groundwater-Surface Water Interaction: Implications for a Wet Prairie Restoration

  Science.gov (United States)

  Wijayarathne, D. B.; Gomezdelcampo, E.

  2017-12-01

  The existence of wet prairies is wholly dependent on the groundwater and surface water interaction. Any process that alters this interaction has a significant impact on the eco-hydrology of wet prairies. The Oak Openings Region (OOR) in Northwest Ohio supports globally rare wet prairie habitats and the precious few remaining have been drained by ditches, altering their natural flow and making them an unusually variable and artificial system. The Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis (GSSHA) model from the US Army Engineer Research and Development Center was used to assess the long-term impacts of land-use change on wet prairie restoration. This study is the first spatially explicit, continuous, long-term modeling approach for understanding the response of the shallow groundwater system of the OOR to human intervention, both positive and negative. The GSSHA model was calibrated using a 2-year weekly time series of water table elevations collected with an array of piezometers in the field. Basic statistical analysis indicates a good fit between observed and simulated water table elevations on a weekly level, though the model was run on an hourly time step and a pixel size of 10 m. Spatially-explicit results show that removal of a local ditch may not drastically change the amount of ponding in the area during spring storms, but large flooding over the entire area would occur if two other ditches are removed. This model is being used by The Nature Conservancy and Toledo Metroparks to develop different scenarios for prairie restoration that minimize its effect on local homeowners.

 8. Christ-centred ethical behaviour and ecological crisis: What resources do the concepts of order in creation and eschatological hope offer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martinus P. de Wit

  2013-04-01

  Full Text Available The ecological crisis, as well as a limited ethical response, forces a reflection on the transformative potential of Christian ethics on an idolatrous society largely shaped by a dominant economic culture. The aim of the article was to explore how the concepts of creation order and eschatological hope may be helpful in the understanding and formulation of a Christ-centred ethical response to the ecological crisis. A review of the relevant literature was presented, limited to insights from Reformational philosophy and eco-theology into the concepts of creation order and eschatology. The main internal tensions of using the concepts of creation order and eschatological hope as resources in Christ-centred eco-ethics were highlighted and discussed. Some implications for the further explanation and development of Christ-centred eco-ethics are outlined.Christosentriese etiese gedrag en ekologiese krisis: Watter hulpbronne bied die konsepte van orde in die skepping en eskatologiese hoop? Die ekologiese krisis, asook ’n beperkte etiese antwoord hierop, dwing ’n besinning oor die vernuwende potensiaal van Christelike etiek vir ’n afgodiese samelewing wat grootliks gevorm is deur ’n dominante ekonomiese kultuur. Die doel van hierdie artikel was om te ondersoek hoe die konsepte van orde in die skepping en eskatologiese hoop nuttig kan wees in die verstaan en die formulering van ’n Christus- gesentreerde etiese antwoord op die ekologiese krisis. ’n Oorsig van die relevante literatuur, beperk tot insigte uit die Reformatoriese filosofie en ekoteologie oor die konsepte van orde in die skepping en eskatologie, is aangebied. Die belangrikste interne spanningsvelde in die gebruik van die konsepte skeppingsorde en eskatologiese hoop in ’n Christus-gesentreerde eko-etiek is uitgelig en bespreek. Sekere implikasies vir die verdere verduideliking en die ontwikkeling van ’n Christus-gesentreerde eko-etiek is beskryf.

 9. TRENDS IN A SOUTH AFRICAN INDUSTRIAL ENGINEERING RESEARCH JOURNAL: A TEXTUAL INFORMATION ANALYSIS PERSPECTIVE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Uys

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Industrial engineering (IE is a multi-disciplinary field, with its research borders broadening into a wide range of sub-disciplines. The South African Journal of Industrial Engineering (SAJIE has been the official voice of IE research in South Africa for the past 22 years. In the interests of evaluating research scope, it is worth determining how IE fields have been covered by this journal. What are the current topics in IE, and how do they align with IE publication trends in other countries? This article attempts to investigate these issues in an objective way by using a text analytical technique to analyse the SAJIE publication collection. Due to the growth in the quantity of accessible textual information, and the growing importance of this type of information to business people and industrial engineers alike, the relevant text analytical method is also outlined.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Bedryfsingenieurswese is ’n multidissiplinêre veld, met navorsingsgrense wat strek oor ’n wye reeks sub-dissiplines. Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Bedryfsingenieurswese (SAJIE was oor die afgelope 22 jaar die amptelike mondstuk vir bedryfsingenieurswese-gerigte navorsing in Suid-Afrika. Dit is betekenisvol om te bepaal in watter hoedanigheid bedryfsingenieurswesevelde deur die SAJIE gedek word, ten einde die bestek van navorsing te evalueer. Wat is die huidige temas van bedryfsingenieurswese, en hoe vergelyk dit met bedryfsingenieurswese-publikasieneigings in ander lande? Hierdie artikel poog om die vraagstuk op ’n objektiewe wyse na te vors deur die toepassing van ’n teksanalitiese tegniek om die SAJIE publikasie versameling te ontleed. Weens die toename in die hoeveelheid beskikbare tekstuele inligting, asook die toenemende belang van hierdie tipe inligting vir besigheidspersone asook bedryfsingenieurs, word die betrokke teksanalitiese metode ook bespreek.

 10. Lexicography and Linguistic Creativity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosamund Moon

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: Conventionally, dictionaries present information about institutionalized words,phrases, and senses of words; more creative formations and usages are generally ignored. Yet textand corpus data provide ample evidence of creativity in language, showing that it is part of ordinarylinguistic behaviour and indeed often systematic.This article looks at four specific types of lexical creativity in English: figurative meaning,word formation, idioms, and spelling. Focusing on selected examples, it discusses corpus evidenceand then treatment in (principally three recent monolingual dictionaries for learners of English. Itargues that, even taking into account the pedagogical function and limited scope of these dictionaries,more could be said about creative aspects of lexis, and the systematicity of creative usage.This would be of benefit and interest to dictionary users, and empower them.

  Keywords: AFFIXATION, CORPUS, CREATIVITY, DICTIONARY COVERAGE, ENGLISH,FIGURATIVE LANGUAGE, IDIOMS, LEXICOGRAPHY, NEOLOGISM, NORMATIVENESS,SPELLING, WORD FORMATION

  Opsomming: Leksikografie en taalkreatiwiteit. Normaalweg verskaf woordeboekeinligting oor geïnstitutionaliseerde woorde, frases en betekenisse van woorde; meer kreatiewe vormingeen gebruike word gewoonlik geïgnoreer. Tog bied teks- en korpusgegewens volop bewysevan kreatiwiteit in taal, wat toon dat dit deel van gewone taalkundige gedrag is en inderdaaddikwels sistematies.Hierdie artikel beskou vier spesifieke soorte leksikale kreatiwiteit in Engels: figuurlike betekenis,woordvorming, idiome, en spelling. Deur op uitgesoekte voorbeelde te fokus, bespreek ditkorpusbewyse en daarna behandeling in (hoofsaaklik drie resente eentalige woordeboeke viraanleerders van Engels. Dit voer aan dat, selfs al word die opvoedkundige funksie en beperkteomvang van hierdie woordeboeke in ag geneem, meer gesê sou kon word oor die kreatieweaspekte van leksis, en die sistematisiteit van kreatiewe gebruik

 11. Modification of Otolith Reflex Asymmetries Following Space Flight

  Science.gov (United States)

  Clarke, Andrew H.; Schoenfeld, Uwe; Wood, Scott J.

  2011-01-01

  We hypothesize that changes in otolith-mediated reflexes adapted for microgravity contribute to perceptual, gaze and postural disturbances upon return to Earth s gravity. Our goal was to determine pre- versus post-fight differences in unilateral otolith reflexes that reflect these adaptive changes. This study represents the first comprehensive examination of unilateral otolith function following space flight. Ten astronauts participated in unilateral otolith function tests three times pre-flight and up to four times after Shuttle flights from landing day through the subsequent 10 days. During unilateral centrifugation (UC, +/- 3.5cm at 400deg/s), utricular function was examined by the perceptual changes reflected by the subjective visual vertical (SVV) and by video-oculographic measurement of the otolith-mediated ocular counter-roll (OOR). Unilateral saccular reflexes were recorded by measurement of collic Vestibular Evoked Myogenic Potential (cVEMP). Although data from a few subjects were not obtained early post-flight, a general increase in asymmetry of otolith responses was observed on landing day relative to pre-flight baseline, with a subsequent reversal in asymmetry within 2-3 days. Recovery to baseline levels was achieved within 10 days. This fluctuation in the asymmetry measures appeared strongest for SVV, in a consistent direction for OOR, and in an opposite direction for cVEMP. These results are consistent with our hypothesis that space flight results in adaptive changes in central nervous system processing of otolith input. Adaptation to microgravity may reveal asymmetries in otolith function upon to return to Earth that were not detected prior to the flight due to compensatory mechanisms.

 12. Church and state in South Africa and human rights

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet J. Strauss

  2015-10-01

  Full Text Available After the Second World War, there was a universal rise and greater acknowledgement of human rights, which entered churches and ecumenical organisations’ way of thinking. Human rights influenced the church’s understanding of justice and human dignity both internally and externally. The concept of human dignity came from the biblical believe that man is created in the image of God. In South Africa human rights were also increasingly recognised and respected. A charter of human rights was included as chapter 2 of the 1996 Constitution and churches regard human dignity as a central tenet of their approach to members and non-members. Differences between church and state on the issue have arisen as the result of differences on the freedom of religion. Church and state in South Africa can complement each other in the promotion of human dignity. Opsomming: Kerk en staat in Suid-Afrika en menseregte. Na die Tweede Wêreldoorlog is menseregte wêreldwyd erken en aanvaar. Dit was ook die geval in kerke en ekumeniese organisasies. Menseregte het kerke se siening van geregtigheid en menswaardigheid in hulle interne sowel as eksterne optrede beïnvloed. Die begrip menswaardigheid het ontstaan uit die bybelse oortuiging dat die mens na die beeld van God geskape is. In Suid-Afrika is menseregte ook toenemend erken en aanvaar. ’n Verklaring van menseregte is as hoofstuk 2 in die 1996-grondwet ingesluit en kerke beskou menswaardigheid as toonaangewend in hulle benadering van mense binne en buite die kerk. Verskille tussen die kerk en die staat in Suid-Afrika oor menseregte het ontstaan as gevolg van verskille oor die inhoud van die vryheid van godsdiens. Teen hierdie agtergrond kan kerk en staat mekaar egter aanvul in die bevordering van menseregte.

 13. Polyphony and counterpoint: Mechanisms of seduction in the diaries of Helen Hessel and Henri Pierre Roché

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catherine du Toit

  2015-06-01

  Polifonie en kontrapunt: Meganismes van verleiding in die dagboeke van Helen Hessel en Henri Pierre Roché. Henri Pierre Roché (1879–1959, outeur van Jules et Jim, word beskryf as ‘n sosiale koppelaar, ‘n model-liefhebber van alles en nog wat, ‘n versamelaar van vroue en kuns en een van die mees produktiewe dagboekskrywers en aktiewe minnaars in die opgetekende geskiedenis. Roché het ‘n reeks sketse oor Don Juan gepubliseer en was geboei deur die figuur van die verleier. In sy twintigs beplan hy om sy lewe te wy aan die skepping van ‘n œuvre wat die morele, intellektuele, sosiale en seksuele verhoudings tussen mans en vrouens sou ondersoek. Ter bereiking van hierdie doel, rig hy sy lewe in as laboratorium waarin werklike ondervindinge dien as hoofbron van inligting. Sy dagboek strek oor sestig jaar en is ryk aan verhale van verleiding. Desnieteenstaande bly die mees intense en boeiende intrige van verleiding en verraad steeds sy verhouding met Helen Hessel. Aan die begin van hulle verhouding, stel Roché voor dat sy ook ‘n dagboek hou van hulle hartstogtelike liefde. Helen Hessel se dagboek, geskryf in Frans, Duits en Engels, reflekteer die drama van verleiding en funksioneer op verskillende vlakke: realisties, visionêr, ten volle geabsorbeer in haar eie gedagtes en emosies en tóg krities jeens haarself en ander. ‘n Vergelyking van die twee dagboeke skep ‘n fassinerende, digte tekstuur wat die binnewerkings blootlê van verleiding in aksie. Die kontrapunt geskep deur hierdie twee interafhanklike stemme word nóg meer kompleks namate ‘n mens bewus word van die intertekstuele verwysings wat bydra tot die ontluikende polifonie van geskrewe liefde en lewe.

 14. Career development of SA professional women who take career breaks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. M. Geber

  2000-06-01

  Full Text Available This article reports the findings of a study of career development and return to work of a group of professional South African women with children who work in a wide range of traditional and non traditional careers. The patterns of their career breaks and return to work are investigated alongside their activities during the break. There is a significant tendency to continue academic and professional qualifications and to embark on second careers when they return to work. The implications for Human Resource professionals are noted and factors such as mother tongue, self-employment and age at the birth of the first child that help or hinder the return to work are discussed. Opsomming In hierdie artikel word die bevindinge van'n studie gerapporteer wat gehandel het oor n groep professionele Suid-Afrikaanse vroue se loopbaanontwikkeling en hulle terugkeer na die beroepswereld na n werksonderbreking weens die geboortes van hulle kinders. Die vroue se beroepe het oor n wye reeks tradisionele en nie-tradisionele werke gestrek. Die studie het spesifiek gekonsentreer op die patroon van loopbaanonderbreking, die aktiwiteite tydens die onderbreking, asook die terugkeer na die werkplek. Die bevindinge dui daarop dat professionele vroue daartoe geneig is om hulle akademiese en professionele kwalifikasies tydens hulle werksonderbreking te verbeter en dat hulle eintlik met n tweede loopbaan begin na die hervatting van hulle werks aktiwiteite. Faktore soos huistaal, ouderdom ten tye van die geboorte van die eerste kind en self-geemplojeerdheid, is van die belangrikste determinante in die bepaling of professionele vroue weer na die beroepswereld sal terugkeer. Die menslike hulpbronbestuursimplikasies van die bevindinge word ook in die artikel uitgewys.

 15. Validity of the standard shiftwork index for South African shiftworkers in the transport industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Visser

  1999-06-01

  Full Text Available A major problem in shiftwork research has been the lack of uniform measuring procedures across studies. The Standard Shiftwork Index (SSI contains a battery of self-report questionnaires which was developed to address this need. The objectives of this study included examining the cross- cultural applicability, internal consistency, and construct validity of the SSI scales for a predominantly Afrikaans-speaking sample of 728 train drivers and to provide normative distribution statistics for this sample. Factor analytic results and the correlations between the various scales supported the constnuct validity of the SSI scales. Means obtained on the scales were compared with means obtained for British shiftworkers and non-shiftworkers. The inclusion of job satisfaction and involvement scales, and scales to assess sleep variables appeared to augment an outcome- based theoretical model proposed by the compilers of the SSI. It was concluded that the SSI is a useful research tool for use with shiftworkers, but that further development of some of the scales is advisable. Opsomming 'n Belangrike leemte in navorsing oor skofwerk is die gebrek aan eenvormige metingsprosedures. Die Standard Shiftwork Index (SSI behels verskeie selfbeoordelingvraelyste wat in Engeland ontwikkel is om hierdie behoefte aan te spreek. Die doelwitte van hierdie studie was om die tussenkulturele toepaslikheid, interne konsekwentheid en konstrukgeldigheid van die SSI-skale vir 'n hoofsaaklik Afrikaanssprekende steekproef van 728 treindrywers te bepaal en om normatiewe statistiek vir hierdie steekproef te verskaf. Faktoranalitiese resultate en die korrelasies tussen die onderskeie skale het hul konstrukgeldigheid ondersteun. Gemiddeldes wat op die onderskeie vraelyste behaal is, is vergelyk met gemiddeldes wat vir Britse skofwerkers en nieskofwerkers verkry is. Die insluiting van werktevredenheid- en werkbetrokkenheidskale, asook skale oor slaap, het die uitkomsgebaseerde teoretiese

 16. Moedertaal en onderrigmedium in konflik:Die real story. 'n Gevallestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Bosch

  2013-02-01

  Full Text Available Within the African context bi- and multilingualism is a characteristic of communities. This inevitably leads to languages occupying unequal positions resulting in certain language choices having to be made. One of the choices which non-English speakers are considering, is sending their children to schools where English is the medium of instruction and of social interaction. This article reports on the language use and language acquisition of a ten year old Afrikaans speaking boy (M who, at the beginning of his fourth year at school (std 2 was moved from an Afrikaans medium school to an English medium school. The influence of the languages in contact (Afrikaans and English and the influence of M's attitudes on language learning was monitored over twelve months and is discussed from a sociolinguistic perspective.Binne die Afrika-konteks is twee- en veeltaligheid 'n kenmerk van gemeenskappe; 'n noodwendige gevolg hiervan is dat tale ongelyke posisies beklee en dat daar noodwendig sekere taalkeuses gemaak moet word Een van die moontlikhede is dat nie-Engelssprekendes Ides om hul kinders na skole te stuur waar Engels die onderrigmedium en medium van sosiale interaksie is. In hierdie artikel word verslag gedoen oor die taalgebruik en taalaanleer van 'n tienjarige Afrikaanssprekende seun (M wat aan die begin van sy vierde skooljaar (st. 2 van 'n Afrikaansmedium-skool na 'n Engelsmedium-skool geskuif is. Die invloed van die tale-in-kontak en die invloed van M se houding op die taalaanleerproses wat oor 'n periode van twaalf maande gemonitor is, word vanuit 'n sosiolinguistiese perspektief bespreek

 17. Mixing methodologies in ESL: Cumulative or contradictory?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doug Absalom

  2013-02-01

  Full Text Available It is often assumed that an eclectic approach to teaching a second language is desirable, as no single method can be regarded as universally ideal. Such a mixed methodologies approach was adopted in an ESL course at the University of Newcastle in Australia, deliberately incorporating the use of CALL techniques to enhance the success of a variety of other methods. Surprisingly, students who reported to have enjoyed the CALL classes and testified to their practical usefulness fared worse in the examinations than students in the previous five years, when CALL techniques were not used The. writer speculates on the possible reasons for this unexpected finding, and cites a further example of the lack of success of a mixed methodologies approach. Dit word dikwe/s aangeneem dat 'n eklektiese benadering tot tweedetaalonde"ig wenslik is, aangesien dit aanvaar word dat geen onde"igmetode as universeel ideaal beskou kan word nie. Met die aanname in gedagte, is 'n gemengde metodologiese benadering gebruik vir die aanbieding van 'n Engels tweedetaalkursus aan die Universiteit van Newcastle in Australie. Die kursus het, bo en behalwe die gewone tweedetaalonde"igmetodes, ook gebruik gemaak van CALL-tegnieke (dw.s. rekenaar-ondersteunde leertegnieke met die bedoeling om die taalverwerwingsproses op die wyse te bevorder. Teen die verwagting in het studente wat aangedui het dat die rekenaarklasse genotvol en waardevol was, swakker in die eindeksamen gevaar as die gemiddelde student wat geen CALL-onderrig in dieseifde kursus oor die vorige vyf jaar ontvang het nie. Die skrywer spekuleer oor die moontlike redes vir hierdie onverwagte swak vertoning en ve~s na nog 'n voorbeeld van onsuksesvol/e resultate na die gebruik van 'n gemengde-metode-benadering.

 18. The experience of people with oculocutaneous albinism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mmuso B.J. Pooe-Monyemore

  2012-07-01

  Opsomming Hierdie aanbieding is ‘n verslag oor bevindings van die ervaring van persone met okulokutaneuse albinisme in Suid-Afrika. Okulokutaneuse albinisme is ‘n oorerflike afwyking, gekenmerk deur ‘n gebrekkige melanien produksie. Daar is min of geen pigmentasie in die vel, hare en oë nie. Hierdie toestand word wêreldwyd aangetref met ‘n hoër voorkoms in sub-Sahara Afrika en groepe in Suid Amerika. Mense met hierdie toestand het dikwels ‘n stigma en daar word teen hulle gediskrimineer as gevolg van mites en bygelowe van die publiek oor die toestand. Tot datum het geen studies die psigososiale aspek van hierdie toestand ondersoek nie. ‘n Kwalitatiewe studie is in Johannesburg, Suid-Afrika uitgevoer in 2007. ‘n Doelgerigte steekproef van 15 swart mense met okulokutaneuse albinisme het deel geneem aan in diepte individuele fenomenologiese onderhoude. ‘n Sentrale vraag was gestel om die onderhoude te fasiliteer: Kan u asseblief u ervaring as ‘n persoon met albinisme deel?”’ Data van die onderhoude was geanaliseer deur van Collaizi’s se kwalitatiewe data analise metode gebruik te maak. Drie hooftemas het te voorskyn gekom, naamlik: (1 persepsies van die interne omgewing byvoorbeeld die self; (2 ervarings van die eksterne omgewing, byvoorbeeld die familie en die gemeenskap; en (3 die behoefte vir self ontwikkeling en groei gebaseer op hulle ervarings. Aanbevelings is gemaak deur die navorsers om self konsep uit te lig , en om ‘n gevoel van ‘behoort aan’, self ontwikkeling en groei in mense met okulokutaneuse albinisme te bevorder.

 19. Role stress and job satisfaction: their supervisory antecedents and their influence on organizational commitment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Boshoff

  1995-06-01

  Full Text Available Despite the more extensive use of other resources such as modern technology, the optimal utilization of human resources will remain a daunting challenge to all managers during the 1990's and beyond. The absence of em- ployees from work, both temporarily and permanently, however, renders the realization of this objective near impossible. Ensuring that employees want to be and are at work, and stay there, thus become important secondary objectives. Both absenteeism and turnover have been shown to undermine optimal employee performance. Some argue that the willingness to be at work will depend on the degree to which employees identify with the organization's goals, objectives, and values (commitment to the organization. This study investigated this contention, and whether the behaviour and actions of supervisors can influence the organizational commitment of employees. A structural equation modelling approach was used to assess whether job stress and job satisfaction serve as intervening variables in the supervision-organizational commitment relationship. The empirical results revealed that intrinsic job satisfaction exerts a significant positive influence on organizational commitment, and role conflict, a negative influence. A management style which can be described as participative is likely to limit the harmful influence of role conflict while enhancing feelings of intrinsic job satisfaction among employees. Opsomming Nieteenstaande die toenemende gebruik van tegnologie in ondernemings, is die optimale benutting van menslike hulpbronne steeds onmisbaar en van deurslaggewende belang. Die doeltreffende gebruik van menslike hulpbronne kan egter belemmer word deur 'n hoe arbeidsomset en afwesigheidsyfer. Daar word aanvaar dat die bereidwilligheid om by die werk te wees in 'n groot mate beinvloed word deur die mate waartoe werknemers hulleself vereenselwig met die onderneming se waardestelsels en doelstellings. Hierdie verskynsel staan bekend as

 20. Working on Energy Transition in the Netherlands. Report of the Internet Energy Debate; Werken aan Energietransitie in Nederland. Rapportage van het Internet Energiedebat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braat, F.W.; Bruinsma, O. (eds.)

  2010-12-15

  The aim of the debate was to gain insight (highlights and gaps) in the Dutch approach to energy transition and to get a feel for the sense of urgency. The results of the internet debate address the problems and (Dutch) challenges as could be deduced from the contributions and reactions. We suggest that the following four topics are relevant to keep in mind when participating in co-ordinated activities in the Netherlands such as the 'transition platforms' as initiated by the Dutch ministries involved: (1) The definition of energy transition - transform the community from the bottom up; (2) The goal of energy transition - develop systems to replace systems; (3) The organisation of energy transition - articulate user requirements and conditions; (4) Energy transition systems thinking - direct support also at nascent business models. [Dutch] Het doel van het energiedebat was (1) Het aan de hand van meningen en argumenten verkrijgen van gedeeld inzicht in het complexe onderwerp 'Werken aan Energietransitie in Nederland' en in vragen zoals: Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden?; Welke technologieen worden wanneer belangrijk?; Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan?; en Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de energietransitie efficient en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende loopbaan te vinden?; (2) Het vinden van gemeenschappelijke uitgangspunten en het identificeren van belangwekkende argumenten waardoor op een menselijke, bestuurlijke, praktische en maatschappelijke wijze aan 'Werken aan Energietransitie in Nederland' vorm gegeven kan worden; en (3) Het bepalen van de omvang van Energietransitie voor de BV Nederland door het inventariseren van vereiste kennis, kunde en middelen, de hiaten en de sterke punten. Aan de hand van 36 uitspraken verdeeld over 7 belangrijke aspecten van 'Werken aan Energietransitie in Nederland' is beoogd het gemeenschappelijk

 1. Logistieke bestuur: die oorsprong, konseptuele ontwikkeling en betekenis daarvan as ’n hedendaagse studiegebied

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. Pienaar

  2003-06-01

  Full Text Available

  Hierdie artikel beskryf die oorsprong van die woord logistiek, stip die ontwikkeling daarvan uit, en verklaar die hedendaagse betekenis daarvan as ’n studiegebied in ’n bestuurskonteks. Die ontwikkelingsgang van die begrip word aangedui vanaf die oorsprong daarvan in Grieks, met inagneming van die opeenvolgende opname daarvan in Laat Latyn, Frans en Nederlands, tot by die huidige gebruik daarvan in Afrikaans. Die vestiging van die Franse logistique gedurende die Napoleontiese oorloë, en die uitbreiding daarvan na ’n bedryfsbegrip ná afloop van die Tweede Wêreldoorlog word verduidelik. Die ontwikkelingsgang wat die betekenis van die konsep sedertdien in bedryfsverband ondergaan het, word bespreek. Betekenisse van logistiek, soos dit tans in die bedryfslewe gebesig word, word verskaf. Vervolgens bied die artikel ’n eietydse definisie van logistiek in bedryfsverband. Daar word aangetoon hoe doeltreffende bedryfslogistiek waarde toevoeg. Ten slotte word die primêre aktiwiteite wat in die logistieke voorsieningskanaal van produkte voorkom kortliks bespreek.

  Abstract

  Logistics management: its origin, conceptual evolution and meaning as a contemporary field of study

  This article traces the origin of the word logistics, outlines its conceptual evolution, and explains the meaning thereof as a field of study in a contemporary management context. The contextual development of the concept is traced from its origin in Greek, along with its successive adoption in Late Latin, French and Dutch, up to its contemporary usage in Afrikaans. The article describes the establishment of the word logistique in French as a military concept during the Napoleonic wars, and its later extension to commercial usage subsequent to the Second World War. The development of the concept in a commercial context since then is detailed. Contemporary descriptions of logistics relating to its meaning in a

 2. Logistiek: Die oorsprong, konseptuele ontwikkeling en betekenis daarvan in hedendaagse gebruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wessel J. Pienaar

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Hierdie artikel beskryf die oorsprong van die woord logistiek, stip die ontwikkeling daarvan uit en verklaar die hedendaagse betekenis daarvan. Die ontwikkelingsgang van die begrip word aangedui vanaf die oorsprong daarvan in Grieks, met inagneming van die opeenvolgende opname daarvan in Laat-Latyn, Frans en Nederlands, tot by die huidige gebruik daarvan in Afrikaans. Die vestiging van die Franse logistique as milit?re konsep gedurende die Napoleontiese oorlo?, en die uitbreiding daarvan tot 'n bedryfsbegrip ná afloop van die Tweede Wêreldoorlog word verduidelik. Die ontwikkelingsgang sedertdien van die betekenis van die konsep in bedryfsverband word bespreek. Eietydse omskrywings van logistiek, betreffende die gebruik daarvan in die bedryfslewe en in die omgangstaal, word verskaf. Vervolgens bied die artikel 'n eietydse definisie van logistiek in bedryfsverband. Ten slotte word aangetoon hoe doeltreffende bedryfslogistiek waarde toevoeg.

  Sleutelwoorde: BEDRYFSLOGISTIEK, BESITNUT, BESTUUR, DIENS, DOELMATIGHEID,DOELTREFFENDHEID, GOEDERE, GRONDSTOF, INLIGTING, KLIËNTEDIENS, KLIËNTETEVREDENHEID,LOGISTIEK, MILITÊRE LOGISTIEK, NUT, PLEKNUT, PRODUK, TYDNUT,VORMNUT, WAARDE

  Abstract: Logistics: Its Origin, Conceptual Evolution and Meaning in Contemporary Usage. This article traces the origin of the word logistics, outlines its conceptual evolution, and explains its meaning in contemporary usage. The contextual development of the concept is traced from its origin in Greek, along with its successive adoption in Late Latin, French and Dutch, up to its contemporary usage in Afrikaans. The establishment of the French logistique as military concept during the Napoleonic wars, and its later extension to commercial usage subsequent to the Second World War are described. The development since then of the meaning of the concept in a commercial context is detailed. Contemporary descriptions of logistics relating to its meaning in a

 3. Young South Africans’ views on, and perceptions of, abstinence and faithfulness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keitshepile G. Setswe

  2010-09-01

  plaaslike reaksie onder jong mense te versterk ten einde MIV-infeksies te voorkom deur onthouding, getrouheid en vermyding van ongesonde seksuele gedrag onder die jeug oor ’n vyfjaar-tydperk aan te moedig.’n Kwantitatiewe basislyn-evaluering van die ABY-projek is in vyf stede in Suid Afrika uitgevoer.Data is van leerders en jongmense by nege lukraak gekose plekke in Johannesburg, Kaapstad,Durban, Port Elizabeth en Mthatha met behulp van ’n klustermonsternemingsontwerp in drie fases ingesamel kort voor die ABY-intervensie begin het. In totaal is nege plekke lukraak gekies uit ’n moontlike agtien. By elke data-insamelingspunt is data van 60 deelnemers verkry. In totaal was daar 27 data-insamelingspunte en 1620 respondente. Jongmense het sterk menings oor seksuele onthouding, aangesien 83% gesê het dat dit moontlik is om seksuele omgang vir so lank moontlik te vermy. Daar was ook sterk ondersteuning vir onthouding, aangesien 78% gesê het dat onthouding die beste voorkomingsmaatreël vir MIV-infeksie is. Wat die media betref, het 68.1% van die jongmense aangedui dat dit ’n positiewe invloed het om onthouding aan te moedig en 71.1% het aangedui dat rolmodelle hulle kan help om nie seks te beoefen nie, terwyl 84.1% aangedui het dat leierskaps- en lewensvaardigheidswerkswinkels hulle gehelp het om hulle van seks te onthou. In totaal het 68.7% van die jongmense aangedui dat dit getrouheid in vaste verhoudings aanmoedig en 84.6% het aangedui dat lewensvaardigheidswerkswinkels hulle aangemoedig het om getrou aan een persoon te wees. Jongmense het sterk menings oor onthouding en ondersteun dit ten sterkste.Hulle het ook sterk menings oor en persepsies van getrouheid aan een metgesel. Hierdie bevindinge is ’n waardevolle riglyn oor jongmense se menings en persepsies rakende onthouding en getrouheid voordat intervensies geïmplementeer word.

 4. The OEAD: New Perspectives on English–Arabic Dictionaries for English-Speaking Users and Users' Surveys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radia Benzehra

  2011-10-01

  leksikografiese inligting te wees as wat verwag is. Daar sal ook getoon word hoe die resensies toekomstige kopers se keuse kan bepaal oor watter Engels–Arabiese of Arabies–Engelse woordeboek aan hul behoeftes sal voldoen. Met die Amazon-resensies as uitgangspunt, wy die artikel 'n afdeling aan die ondersoek van die mikrostrukturele eienskappe van sommige leksikale inskrywings in die Oxford English– Arabic Dictionary of Current Usage (OEAD. Om meer oor die woordeboek se mikrostruktuur te wete te kom, ontleed die volgende afdeling 'n voorafgekose lys van 113 leksikale eenhede in 'n poging om die woordeboek te toets vir die hoeveelheid inligting wat dit verskaf wat betref sommige hoëfrekwensie-items. Die artikel handel meestal oor die OEAD uit die gesigspunt van enkoderende Engelssprekende gebruikers. Die Modern Language Association het onlangs berig dat daar vanaf 1998 tot 2002 'n 92%-toename in die aantal Arabiese programme dwarsoor die Verenigde State was, vandaar die dringende behoefte aan woordeboeke vir Engelssprekende gebruikers as teikengroep. Die artikel suggereer dat 'n taalkundige hersiening van die OEAD dit meer sistematies en gebruikersvriendelik sal maak.

  Sleutelwoorde: TWEETALIGE WOORDEBOEK, DEKODERENDE GEBRUIKERS, ENKODERENDE GEBRUIKERS, ENGELS–ARABIES, ENGELSSPREKENDE GEBRUIKERS, AANLEERDERS VAN ARABIES, LEKSIKOGRAFIE, MIKROSTRUKTUUR, RESENSIES, GEBRUIKERSVOORKEURE

 5. Gender differences related to the health and lifestyle patterns of university students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Janse van Rensburg

  2013-10-01

  met hierdie oorgang word nuutgevonde vryheid verkry, wat veroorsaak dat universiteitstudente meer beheer oor hul lewenstyl en gedrag uitoefen. Die waarskynlikheid bestaan dat baie studente in hierdie omgewing betrokke sal raak by ’n ongesonde en gewaagde lewenstyl, wat alkohol misbruik, tabak gebruik, fisieke onaktiwiteit en ongesonde eetgewoontes insluit. Bogenoemde is faktore wat student se gesondheid oor die langtermyn nadelig sal beïnvloed. Navorsing in Suid-Afrika oor gesondheid en lewenstylpatrone van verskillende geslagsgroepe onder jong volwassenes is skaars. Die doel van hierdie studie was dus om ondersoek in te stel aangaande geslagsverskille in gesondheid en lewenstyl van studente, asook die betrokke nagevolge daarvan. ’n Gerieflikheids-steekproeftegniek is gebruik waartydens 400 vraelyste aan studente by drie verskillende universiteitskampusse in die Gauteng provinsie in Suid-Afrika versprei is. ’n Ondersoekende data analiese vir gesondheidsfakore is gebruik om toepaslike faktore te verkry vanuit ’n faktor- en regressie analiese. Geslagsverskille is getoets deur gebruik te maak van kruis-tabulering vir beskrywende statistiek asook ’n ‘Chi-square’ analiese. Die studie het geen statisties-betekenisvolle verskille tussen geslagte getoon ten opsigte van die drie gesondheidsfaktore naamlik Gastro-intestinale, Boonste Asemhalingstelsel en Totale Gesondheid Probleme nie. Nietemin het beskrywende statistiek ten opsigte van lewenstyl gewoontes egter onthul dat meer vroulike studente aan fisieke aktiwiteit delneem, rook en hul vergryp aan kos. Daar is ook gevind dat vroulike studente meer gevalle van spanning gerapporteer het as manlike studente. Die gevolgtrekking is dus dat universiteitstudente wel betrokke raak by gedrag en lewenstyle wat hul in gevaar stel vir ernstige gesondheidsprobleme.

 6. ’n Eeu van Gereformeerde jeugbeweging (1888–1988: ’n Histories-evaluerende verkenning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bennie J. van der Walt

  2015-08-01

  Full Text Available Vir ’n eeu (1888–1988 het daar ’n groeiende en florerende Gereformeerde jeugbeweging, die Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag (afgekort as JV, in Suid-Afrika bestaan. Hierdie min of meer onafhanklike beweging het ’n belangrike rol gespeel om by jongmense ’n Christelike lewensvisie tuis te bring en hulle daardeur te inspireer. Hierdie artikel beginmet ’n motivering, waarna dit ’n kort historiese skets oor die ontstaan en ontwikkeling van die beweging bied gevolg deur ’n oorsig oor die bronne wat nog beskikbaar is en hieroor geraadpleeg kan word. Die volgende gedeelte van die artikel bevat twee gevallestudies. Die eerste bied ’n oorsig oor die breë spektrum van aktiwiteite van ’n spesifieke JV (nl. JV Gideon. Die spesifieke aktiwiteite van hierdie JV het dit in staat gestel om sy lede met ’n wye koninkryksperspektief toe te rus. In die tweede geval toon die bedrywighede van die Transvaalse Bond van JV’s (bv. deur sy leierskampe en verdere publikasies dieselfde omvattende formatiewe waarde. In die lig van die voorafgaande gegewens, kan die besluit van die sinode (1988 van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA om finaal die jeugwerk van die JV’s te termineer en met kerklike jeugsorg te vervang, bevraagteken word. Die skrywer van hierdie artikel is van mening dat sowel kerklike jeugsorg as selfstandige jeugwerk elkeen ’n eie, unieke bydrae tot die vorming van Christelike jongmense kan maak en dus langs mekaar mag bestaan. In die lig van die steeds groeiende sekularisasie in die land word ten slotte die dringende noodsaaklikheid van iets soortgelyks aan die destydse JV’s vir vandag beklemtoon. A century of Reformed youth movement (1888–1988: A historical-evaluative reconnaissance. For a century (1888–1988 a growing and flourishing Reformed youth movement, called the ‘Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag’ (abbreviated as JV existed in South Africa. This more or less independent

 7. Persuasion - South African language in action

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elaine Ridge

  2013-02-01

  Full Text Available The issue of which English should be privileged in South Africa has been hotly debated This article argues against the binary thinking that has fuelled this debate. It contends that standard English should be taught since it is the proper or appropriate choice in particular contexts. Competence in standard English would extend and enhance learners' repertoires. However, unless the richly textured variety of "other" Englishes is accommodated in the classroom, there is a strong danger of what Phillipson (1992 terms linguicism. The article argues that a possible means of exploring the richly textured varieties in use in South Africa would be to focus on the choice of accent in radio advertisements. Some suggestions are outlined as to how a critical awareness of the persuasive effict of particular accents in particular contexts can be developed Finally, a plea is made for stylistic experimentation to be honoured in South African classrooms as a further means of exploring the language resources in South Africa. Die debat random die soort Engels wat in Suid-Afrika bevoordeel behoort te word is nog steeds aan die gang. In hierdie artikel word daar aangevoer dat dit die gevolg is van die binere denke oor hierdie saak Daar word beweer dat Standaard-Engels onderrig behoort te word aangesien dit die maak van 'n korrekte of geskikte keuse in bepaalde kontekste behels. Vaardigheid in Standaard-Engels salleerders se repertoire uitbrei en versterk Dit beteken egter nie dat die ryk tekstuurverskeidenheid van die "ander" soorte Engels in die k/askamer buite rekening gelaat mag word nie. Indien dit sou gebeur, bestaan die gevaar van wat Phil/ipson (1992 "linguisisme" noem. Volgens die artikel is die bestudering van radioadvertensies, met die fokus op die keuse van k/em, 'n moontlike manier om die ryk tekstuurverskeidenheid van Engels wat in Suid-Afrika gebruik word te ondersoek Bepaalde voorstelle word aan die hand gedoen oor hoe 'n kritiese bewustheid ontwikkel

 8. Die voorsienigheidsleer van Calvyn: Uit sy debatte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morné Diedericks

  2014-09-01

  Full Text Available Calvyn se leer van God se voorsienigheid is ongetwyfeld een van die mees kontroversiële onderwerpe van sy teologie. Dit word duidelik in al die debatte waarin Calvyn sy leer oor die voorsienigheid moes verdedig, byvoorbeeld teen Pighius, Bolsec, Bullinger en Castellio. Vyfhonderd jaar later word Calvyn weer in die openbaar oor sy voorsienigheidsleer aangeval deur ’n Suid-Afrikaanse teoloog, Adrio König. Calvyn se antwoord op Castellio in Die verborge voorsienigheid van God is duidelik nie deur König in ag geneem nie. In Calvyn se verdediging van sy voorsienigheidsleer verwerp hy nooit die soewereiniteit van God nie, maar gee ook nie vir God die skuld vir die kwaad nie – ’n beskuldiging wat Castellio en König teen Calvyn inbring. Die troos van God se voorsienigheid lê vir Calvyn juis daarin dat God alle dinge, ook teenspoed en verdrukking, deur sy verborge voorsienigheid beskik met die doel om sy kinders nader na Hom te lei. Calvin’s teaching on providence: From his debates. Calvin’s teaching on God’s providence is without doubt one of the most controversial subjects in his theology. This is clear in all the debates in which Calvin had to defend his teaching on providence, against, for example, Pighius, Bolsec, Bullinger and Castellio. Five hundred years later Calvin has again been publicly attacked on his teaching on providence by a South African theologian, Adrio König. König, however, did not consider Calvin’s response to Castellio in The secret providence of God. In Calvin’s defence of his teaching on providence he in no circumstances denies the sovereignty of God, but also does not give God the blame for any ills that might result – an accusation that Castellio and König levied against him. For Calvin, the consolation of God’s providence rests in the fact that God ordains all things, including adversity and affliction, through his secret providence for the purpose of leading his children closer to him.

 9. Is Lexicography Making Progress? On Dictionary Use and Language Learners' Needs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaël Abecassis

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: This article sets out to explore the ways native speakers as well as foreign language learners use dictionaries and the strategies dictionary users adopt in the language acquisition process. The basis for this article is a corpus of six books (in chronological order Atkins (Ed. 1998, Nesi 2000, Tono 2001, Humbl? 2001, Sin-wai (Ed. 2004 and Thumb 2004 that look at both the usage of bilingual, monolingual and bilingualised dictionaries and the users' behaviour in the consultation process. Both the bilingual and monolingual dictionaries seem to be used independently, depending on whether the user wants to utilise them for comprehension, translation or production with regard to a foreign language. As pointed out in the literature on lexicography, some of these dictionaries, though they have undergone many changes over the years, still have serious limitations as learning tools, but the user's performance is also under investigation in empirical research, with the aim of optimising dictionary effectiveness as well as developing the language learner's skills.

  Keywords: LEXICOGRAPHY, MONOLINGUAL, BILINGUAL, BILINGUALISED, DIC-TIONARIES, LANGUAGE ACQUISITION, DICTIONARY USER, LOOK-UP STRATEGIES, THINK-ALOUD, TRANSLATION, CORPUS, SKILLS

  Opsomming: Maak leksikografie vordering? Oor woordeboekgebruik en taalaanleerders se behoeftes. Die doel van hierdie artikel is om die maniere te verken waarop beide moedertaalsprekers en vreemdetaalaanleerders woordeboeke gebruik en die strate-gieë wat woordeboekgebruikers toepas by die taalverwerwingsproses. Die basis vir hierdie artikel is 'n korpus van ses boeke (in chronologiese volgorde Atkins (Red. 1998, Nesi 2000, Tono 2001, Humblé 2001, Sin-wai (Red. 2004 en Thumb 2004 wat kyk na sowel die gebruik van tweetalige, eentalige en vertweetaligde woordeboeke as die gebruikers se gedrag by die raadplegingsproses. Beide die tweetalige en eentalige woordeboeke word skynbaar onafhanklik gebruik

 10. Kardiovaskulêregesondheidsrisiko onder universiteitstudente in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peet du Toit

  2015-02-01

  Full Text Available Tradisioneel is individue se vermoëns, belangstellings en persoonlikhede tydens beroepsvoorligting en werwings- en keuringsprosesse geassesseer, terwyl slegs enkele studies op die liggaamlike gesondheid van tweedejaarstudente, as intreevlakwerknemers vir sakeondernemings in SuidAfrika, gefokus het. Die hoofdoel van hierdie navorsing was om die stand van die kardiovaskulêre gesondheid van universiteitstudente in hul tweede jaar (as intreevlakwerknemers te bepaal. Die motivering vir die studie was tweeledig: eerstens om die huidige kardiovaskulêre gesondheidsrisiko van studente te bepaal, en tweedens om hulle in te lig oor die mate van risiko waaraan hulle blootgestel is. Die studie was ’n kwantitatiewe deursneestudie wat onderneem is om inligting in te win oor die kardiovaskulêre gesondheid van universiteitstudente. Die steekproef wat vir hierdie navorsingstudie gebruik is, het bestaan uit 162 universiteitstudente in Suid-Afrika wat almal tussen 18 en 25 jaar oud was. Die resultate het aangedui dat 55.6% van die betrokke studente aan hoë bloeddruk gely het. Uit laasgenoemde groep studente is 81.1% as prehipertensief gediagnoseer, terwyl stadium 1-hipertensie by 18.9% gediagnoseer is. Altesaam 64.8% van al die deelnemende studente se tellings is in die hoër meetgebied van die Kardiale Stresindeks (KSI. Ongelukkig het 61% van dié studente met verhoogde KSI-tellings ook hoë bloeddruk getoon. Benewens verhoogde harttempo en bloeddruk het 15.2% van die deelnemers ook swak harttempoveranderlikheid getoon. Dus het byna 10% van die totale steekproef verhoogde kardiale stresvlakke, verhoogde harttempo en hoë bloeddrukvlakke vertoon. Die resultate dui daarop dat universiteitstudente heeltemal onbewus is van hul kardiovaskulêre gesondheid en van die moontlikheid dat dit ’n invloed op hul loopbane kan hê. Beroepsvoorligters, industriële sielkundiges, opvoedkundige sielkundiges en praktisyns op die gebied van menslikehulpbronbestuur kan

 11. Wine and Words: A Trilingual Wine Dictionary for South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle F. van der Merwe

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: The South African wine industry identified the need for a special-field on-line dictionary on viticulture and oenology in Afrikaans, English and isi-Xhosa. The dictionary provides information on wine terminology as well as linguistic information on the use of such terminology. The purpose of this article is to give a description of the project. The process of compiling the dictionary is described, from the co-operation between the wine industry and lexicographers to the intended target users and the choice of languages of the dictionary. Functions of the dictionary are discussed, with reference to specific user situations, namely text production, text reception and translation. A system of labels has been designed for the dictionary and its benefit for the user is explained. In assisting the user to make an informed choice of a term, the notion of proscriptiveness has been followed in the presentation of information in the wine dictionary.

  Keywords: TRILINGUAL WINE DICTIONARY, SPECIALISED LEXICOGRAPHY, VITICULTUREAND OENOLOGY TERMS, ON-LINE DICTIONARY, TARGET USERS, USER SITUATIONS,FUNCTIONS, TEXT RECEPTION, TEXT PRODUCTION, TRANSLATION, LABELS, ENCYCLOPEDICKNOWLEDGE, LINGUISTIC KNOWLEDGE, PROSCRIPTION

  Opsomming: Wyn en woorde: 'n Drietalige Wynwoordeboek vir Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf het die behoefte aan 'n aanlynvakwoordeboek oor wynenwingerdkunde in Afrikaans, Engels en isiXhosa geïdentifiseer. Die woordeboek verskaf inligtingoor wynterminologie, sowel as taalkundige inligting oor die gebruik van sulke terminologie. Diedoel van hierdie artikel is om 'n beskrywing van die projek te gee. Die samestellingsproses van diewoordeboek word beskryf, vanaf die samewerking tussen die wynbedryf en die leksikograwe, totdie voorgestelde teikengebruikers en die keuse van die tale van die woordeboek. Funksies van diewoordeboek word bespreek, met verwysing na spesifieke gebruikersituasies, naamlik teksproduksie

 12. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 13. Speaking to experts and patients: Recommendations for improving antiretroviral therapy (ART adherence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janice Frank

  2009-06-01

  Full Text Available This article reports on the findings of a study that aimed to explore experts’ and patients’ opinions and recommendations regarding adherence to antiretroviral medication. This study was prompted firstly by the lack of existing local research on adherence to antiretroviral therapy (ART and secondly by the importance of adherence, given the recent introduction of ART to the public health sector. Four experts and seven patients were interviewed. The experts had worked within the HIV/AIDS field for at least two years while the patients (chosen from public antiretroviral roll-out programmes had been on ART for at least six months. These interviews were transcribed and analysed using thematic content analysis. This article focuses specifically on the recommendations for improving adherence that emerged from the experts' and patients' interviews. While the experts and patients generated two fairly distinct sets of recommendations (clearly informed by their different experiences and knowledge, both groups emphasised the importance of the mediating effects of social support and the healthcare provider–patient relationship in adherence to ART medication. Opsomming Gesprekke met kundiges en pasiënte: Aanbevelings ter verbetering van ART-nakoming. Hierdie artikel doen verslag oor die bevindinge van ’n studie wat kundiges en pasiënte se menings en aanbevelings ten opsigte van die nakoming van antiretrovirale medikasievoorskrifte ondersoek het. Die studie is in die eerste plek uitgevoer na aanleiding van die gebrek aan bestaande plaaslike navorsing oor die nakoming van antiretrovirale terapie (ART en in die tweede plek na aanleiding van die belangrikheid van nakoming in die lig van die onlangse bekendstelling van ART in die openbaregesondheidsektor. Onderhoude is met vier kundiges en sewe pasiënte gevoer. Die kundiges het vir ten minste twee jaar binne die MIV/Vigs-omgewing gewerk en die pasiënte (wat uit die openbare antiretrovirale

 14. Nurses' perceptions about Botswana patients' anti-retroviral therapy adherence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kip

  2009-09-01

  Opsomming Anti-retrovirale middels (ARMs word gratis verskaf in Botswana. Lewenslange getroue nakoming van ARM voorskrifte is noodsaaklik om die pasiënt se algehele staat van welsyn te verbeter en om die ontwikkeling te voorkom van stamme van die menslike immuun-gebrek virus (MIV wat weerstand bied teen anti-retrovirale behandeling (ARB. Persone met ARB-weerstandbiedende MIV stamme kan dit versprei na ander mense toe, wat duurder ARB vereis met swakker gesondheidsuitkomste. Die doel van hierdie verkennende, beskrywende, kwalitatiewe studie was om te bepaal wat verpleegkundiges se sienings is oor pasiënte in Botswana se nakoming van ARB, en om faktore te identifiseer wat die ARB-nakoming kan bevorder of benadeel. Vier ARB terreine was ewekansig gekies en al 16 verpleegkundiges wat ARB dienste by die terreine verskaf, het deelgeneem aan semi-gestruktureerde onderhoude. Hierdie verleegkundiges het aangedui dat pasiënte se ARB handhawing beïnvloed word deur diens-verwante en pasiënt-verwante faktore. Diens-verwante faktore behels die ontoeganklikheid van ARB klinieke, beperkte kliniekure, gesondheidswerkers se onvermoë om in pasiënte se plaaslike tale te kommunikeer, lang wagtye by klinieke en vertragings om ingelig te word oor uitslae van CD4 en virale tellings. Verpleegkundiges kan nie pasiënte opvolg of telefonies kontak wat versuim om op te daag vir behandeling nie. Verpleegkundiges moet nagskofte werk wat pasiënt-verpleegkundige verhoudings onderbreek. Pasiënt-verwante faktore behels pasiënte se gebrekkige opvoeding, hulle onvermoë om die belangrikheid van uitslae van CD4 en virale tellings te verstaan, finansiële ontberinge, nie-openbaarmaking en nie-aanvaarding van hulle MIV positiewe status, alkohol misbruik, die gebruik van tradisionele medisynes en die newe-effekte van ARB. Die uitdagings van lewenslange ARB handhawing is veelsydig en behels beide pasiënt-verwante en diens-verwante faktore. Die verskaffing van gratis ARMs verseker nie ARB

 15. Investigating the appropriateness of the theory of organisational knowledge creation as a management model for practice-led research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian R. Marley

  2012-11-01

  Full Text Available Die gepastheid van die teorie van organisatoriese kennisskepping as bestuursmodel vir praktykgeleide navorsing. Hierdie artikel bied ‘n ondersoek na die wyse waarop praktykgeleide navorsingsprojekte met veelvuldige deelnemende praktisyns in die skeppende dissiplines (Grafiese Ontwerp, Kunsgeskiedenis en Skryfkuns soos dit tans onderneem word by die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus voordeel kan trek uit die toepassing van ‘n spesifieke bestuursteorie wat gerig is op die skep van kennis. Om hierdie rede word ondersoek ingestel na die teorie van organisatoriese kennisskepping soos gekonseptualiseer deur Nonaka en sy kollegas. Die ondersoek is verder begaan daarmee om ooreenstemmende en gemene aspekte van praktykgeleide navorsing en die teorie van organisatoriese kennisskepping te identifiseer. Die argument wat in hierdie artikel aan die hand gedoen word, is dat die konseptualisering van kennis as ‘n subjektiewe en sosiaal-gekonstrueerde fenomeen sentraal staan tot beide praktykgeleide navorsing en die teorie van organisatoriese kennisskepping. Verder word aangevoer dat die integrasie van ingebedde en eksplisiete kennis ‘n holistiese beskouing van kennis moontlik maak, wat nie bereik sou kon word indien kennis in reduktiewe wetenskaplike terme beskou sou word nie. Voorts word die transdissiplinêre praktykgeleide navorsingsprojek, Oor die einders van die bladsy, ontleed in terme van die SECI kennisgesprekmodusse. Die SECI-model is die rigtinggewende dryfkrag wat die oorgang vanaf ingebedde na eksplisiete kennis bewerkstellig, spesifiek deur sosiale interaksie. Die doel van die Oor die einders van die bladsy-projek was om ‘n uitstalling van kunstenaarsboeke van stapel te stuur – dit sou die beginpunt wees van ‘n kennisproduksieproses. Veertig kunstenaars is genooi om kunstenaarsboeke te skep vir die uitstallings wat in 2010 gehou is te Stellenbosch, Potchefstroom en Johannesburg. Die betrokke kunstenaars is gekies uit

 16. In the eyes of older adults: Self-reported age and adjustment in African and European older adults

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia von Humboldt

  2013-09-01

  Hierdie artikel het ten doel om ouer volwassenes se persepsies aangaande subjektiewe ouderdom en aanpassing by veroudering te ondersoek en om die korrelatiewe struktuur van die pre-kategorieë te ontleed: subjektiewe ouderdom, indikators van aanpassing by veroudering en persepsies oor persoonlike ouderdom. Die artikel gebruik ‘n eksploratiewe, deskriptiewe gemengdemetode-ontwerp. ‘n Doelgerigte steekproefmetode is gebruik om 154 ouer volwassenes tussen die ouderdom van 75 en 99 uit drie verskillende nasionaliteite te kies. Semi-gestruktureerde onderhoude is met hulle gevoer en dit het op twee kerngebiede gefokus: subjektiewe ouderdom en aanpassing by veroudering. Die data is aan ‘n inhoudsanalise onderwerp. Die representasie van die korrelatiewe struktuur van die pre-kategorieë in die studie (subjektiewe ouderdom en indikators van aanpassing by veroudering is met behulp van ‘n veelvuldige-ooreenkoms-analise gedoen. Gestandaardiseerde instrumente het reguliere kognitiewe vermoëns gemeet. Vyf kategorieë vir subjektiewe ouderdom is uit die onderhoude afgelei: ‘aangepas’, ‘gediskonnekteer’, ‘oud’, ‘jeugdig’ en ‘verdraagsaam’. ‘n Totaal van sewe kategorieë het as indikators van aanpassing by veroudering na vore gekom: ‘sosiale netwerking’, ‘gesondheid’, ‘tydsperspektief’, ‘spiritualiteit’, ‘finansiële outonomiteit’, ‘professionele aktiwiteite’ en ‘vervulling en vrye tyd’. Die resultate ondersteun ‘n model vir elke pre-kategorie. Subjektiewe ouderdom is deur ‘n tweefaktor-model verduidelik: ‘ouderdomsbewustheid’ en ‘jeugdig’. ‘n Driedimensionele model is as die beste oplossing vir aanpassing by verandering aangedui, te wete ‘versoen, ‘tevrede met wat voldoende is’ (satisficers en ‘maksimaliseerder’. ‘n Oorkoepelende driedimensionele model vir PAP (die Sielkundevereniging van die Filippyne is gevorm deur die kategorieë ‘ouderdom-bewus’, ‘vervul’ en ‘tevrede met wat

 17. Mothers’ access to supportive hospital services after the loss of a baby through stillbirth or neonatal death

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Conry

  2008-11-01

  babas in die vorige 5 jaar verloor het. Die bevindinge is kwantitatief en kwalitatief ontleed. Hierdie artikel fokus primêr op die kwantitatiewe bevindinge wat op hospitaaldienste van toepassing is. Die steekproef was klein en bevindinge kan nie veralgemeen word nie, maar gevolgtrekkings en aanbevelings word gemaak vir diensverskaffers in hospitale wat met moeders werk wat hul babas verloor het. Respondente het die ondersteuningsdienste by hospitale oor die algemeen as onvoldoende ervaar in vergelyking met dít wat hospitale behoort aan te bied. Moeders wat wel ondersteuning na die verlies van ‘n baba ontvang, funksioneer oor die algemeen beter. Die ondersteuning help hulle in die rouproses. Hospitaalpersoneel kan opgelei word om hierdie dienste te verskaf.

 18. Fulfilment of Scripture and Jesus’ Teachings in Matthew

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Alan Culpepper

  2015-08-01

  -narratief nie. Inteendeel, dit is die elemente waaruit dit saamgestel is en wat die leser se ervaring van die narratief begelei. In hierdie artikel word die wyse ondersoek waarop Matteus, in die eerste eeu na Christus en gedurende die skeidingsproses van die vroeë gelowiges uit die sinagoge, die Joodse-Christenlesers lei om Jesus se onderrig as ’n nuwe lering oor regverdigheid en, wat meer is, ’n nuwe Torah te aanvaar. ’n Spesifieke analise word gemaak oor die rol van herhaling en toutologie in Matteus se narratiewe retoriek wat verband hou met hierdie tema.

 19. Reflections on Lexicographical User Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Tarp

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: The last decades have seen a growing interest in theoretical and practical problems related to lexicographical user research. Starting with a discussion of the concept of lexicographically relevant user needs, this contribution analyses, utilising the lexicographical function theory, various types of needs to be taken into account when doing this kind of research. It then discusses the positive and negative aspects of the various methods applied, i.e. questionnaires, interviews, observation, protocols, experiments, tests, and log files. With reference to both lexicographical and sociological literature, it raises a number of problems com-mon to most of the lexicographical user research conducted until now and recommends the application of scientific methods in future research. Finally, it proposes a number of alternative methods in order to obtain more knowledge about the real user needs.

  Keywords: LEXICOGRAPHY, FUNCTION THEORY, DICTIONARY USAGE, USER NEEDS, USER TYPOLOGY, USER SITUATIONS, USER RESEARCH, RESEARCH METHODS, QUES-TIONNAIRES, INTERVIEWS, OBSERVATION, EXPERIMENTS, TESTS, LOG FILES

  Opsomming: Gedagtes oor leksikografiese gebruikersnavorsing. Die laaste dekades het 'n groeiende belangstelling in teoretiese en praktiese probleme betreffende leksikogra-fiese gebruikersnavorsing gesien. Deur met 'n bespreking van die konsep van leksikografies ter-saaklike gebruikersbehoeftes te begin, ontleed hierdie bydrae, met gebruikmaking van die leksiko-grafiese funksieteorie, verskillende soorte behoeftes wat in aanmerking geneem moet word wan-neer hierdie soort navorsing gedoen word. Dit bespreek dan die positiewe en negatiewe aspekte van die verskillende metodes wat benut word, d.w.s. vraelyste, onderhoude, waarneming, proto-kolle, eksperimente, toetse, en loglêers. Met verwysing na sowel leksikografiese as sosiologiese literatuur, bring dit 'n aantal probleme ter sprake tipies van die meeste leksikografiese gebruikers

 20. Effects of integrated chronic care models on hypertension outcomes and spending: a multi-town clustered randomized trial in China.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yuting; Tang, Wenxi; Zhang, Yan; Liu, Lulu; Zhang, Liang

  2017-03-11

  Hypertension affects one billion people globally and is one of the leading risk factors for cardiovascular and renal diseases. However, hypertension management remains poor, especially in rural China. A clustered randomized controlled trial was conducted in six towns in China's Qianjiang county between 7/2012 and 6/2014, including 5462 hypertension patients above 35 years old. Six towns were randomly assigned to three groups: Group 1 had the integrated care model including a multidisciplinary team and continuous care coordination, Group 2 had both the integrated care model and provider-level financial incentives, and the control group had the usual care. Primary outcomes were systolic blood pressure and health-related quality of life measured by SF36; secondary outcomes included hypertension-related hospitalization rate and inpatient spending. Blood pressure was measured sixteen times bimonthly between 12/1/2011 and 6/30/2014, and quality of life was measured on 7/1/2012 and 6/30/2014. Inpatient data between 7/1/2010 and 8/31/2014 were used. This trial is registered at the World Health Organization's International Clinical Trials Registry, number ChiCTR-OOR-14005563. We found that the integrated care model effectively lowered blood pressure by 1.93 mmHg (95% CI 0.063-3.8), improved self-assessed health-related quality of life, and reduced the rate of hypertension-related hospitalization by 0.17 percentage points (95% CI 0.094-0.24). We also found that the provider-level financial contract further lowered blood pressure by 1.76 mmHg (95% CI 0.73-2.79) and reduced rates of hospitalization and inpatient spending, but it also reduced patients' self-assessed health-related quality of life. Integrated care and financial incentives are effective in lowering blood pressure and reducing hospitalization rate, but financial contracts may hurt patient quality of life. This trial was registered at the Chinese Clinical Trial Registry (ChiCTR-OOR-14005563) on November 23, 2014

 1. Science through Sepedi: Is Terminologisation a Worthwhile Venture? Wetenskap in Sepedi: Is terminologisering die moeite werd?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adelia Carstens

  2012-09-01

  aangebied: statistiek oor die slaagsyfers vir Natuurwetenskap in die Noordelike Provinsie, die uitslae van 'n houdingstudie / meningspeiling onder wetenskaponderwysers in hierdie gebied; leksikale gegewens wat sowel uit 'n empiriese ondersoek as van 'n onafhanklike bron verkry is. Vanuit 'n opvoedkundige oogpunt blyk die resultate van die navorsing die terminologisering van Sepedi te staaf. Daar word egter besef dat die houdings en persepsies van ander rolspelers, bv. leerlinge en ouers, in berekening gebring moet word wanneer aanbevelings gemaak word oor sensitiewe kwessies soos die taal van wetenskapskommunikasie.

   

 2. Firming Up the Foundations: Reflections on Verifying the Quotations in a Historical Dictionary, with Reference to A Dictionary of South African English on Historical Principles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheila Hicks

  2011-10-01

  Full Text Available

  ABSTRACT: A Dictionary of South African English on Historical Principles (DSAEHist is rooted in quotation evidence. It contains just over 8 000 South African English entries, with about 45 000 citations to support those words included as headwords in the dictionary. Using the legacy electronic format in which DSAEHist was typeset, the Dictionary Unit for South African English embarked on a digitising process of DSAEHist, during which it became clear that the quotations would benefit from a full review involving the verification of all quotations against their original sources. This article examines the evolution of the quotation verification project from its beginnings as an entirely manual exercise to its current use of software developed for the purpose. Some of the project’s achievements, such as antedatings and primary source identification, are highlighted, and challenges, such as unverifiable quotations and sometimes highly convoluted research paths, are described. In addition to this, the article looks at the necessarily systematic nature of quotation handling and the main types of considerations determining methodology (for example, lexicographic, bibliographic and typographic requirements.

  OPSOMMING: Verstewiging van die fondamente: Gedagtes oor die kontrolering van aanhalings in 'n historiese woordeboek, met verwysing na A Dictionary of South African English on Historical Principles. A Dictionary of South African English on Historical Principles (DSAEHist het ontstaan uit aanhalingsbewysmateriaal. Dit bevat net oor 8 000 inskrywings van Suid-Afrikaanse Engels, met ongeveer 45 000 sitate om daardie woorde te staaf wat as trefwoorde in die woordeboek ingesluit is. Deur die argaïese elektroniese formaat te gebruik waarin die DSAEHist geset is, het die Woordeboekeenheid van Suid-Afrikaanse Engels 'n digitaliseringsproses van die DSAEHist onderneem waartydens die duidelik geword het dat die aanhalings sal baat by 'n volledige

 3. A qualitative investigation of South African cigarette smokers’ perceptions of fear appeal messages in anti-smoking advertising

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Lynch

  2009-06-01

  identifi seer nie. Inligting oor die risiko’s geassosieer met rook is as neerbuigend gesien en dat dit rokers as onkundig en onintelligent voorstel. Verder is gevind dat vrees-oproepende boodskappe wat slegs op langtermyngevolge van rook fokus ondoeltreffend beskou word. Deelnemers het nie met inhoud geïdentifiseer wat slegs op feitlike inligting steun ten koste van ’n emotiewe beroep nie. Die bevindinge stel voor dat antirook-kommunikasie uit inhoud kan baat wat skok uitlok, sonder om realisme prys te gee. Inhoud moet oor inligting van korttermyn- en onmiddellik sigbare gevolge van rook beskik en negatiewe uitbeeldings wat rokers van die boodskap distansieer, moet vermy word.

 4. The old an the new: reconsidering eclecticism in language teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert Weidemann

  2008-08-01

  Full Text Available A method of language teaching is a style of instruction that expresses the professionalcommitment of the teacher in support of an assumption of how language is learned. After theideological excesses of the audio-lingual method, it is understandable that teachers adopteda 'once bitten, twice shy' approach, which for many amounted to adopting eclecticism. Thisarticle considers five arguments against eclecticism, the inevitable continuities with the oldin what are paraded as innovative methodologies, and how one may handle professionallythe truly new in language teaching methods. Turning to arguments for eclecticism, the articlesuggests two main conditions for adopting it as professional stance, and gives three exampleswhere combinations of language teaching methods have in fact enriched our practice. Thearticle concludes with a set of explanations, with two examples from other African countries(Eritrea and Namibia that have emerged from recent studies (Tesfamariam 2000;Shaalukeni 2000, as to why the communicative approach to language teaching, even thoughit is regarded by teachers as the reigning orthodoxy in language teaching, has not beenadopted by teachers on our continent.'n Taalonderrigmetode is 'n onderrigstyl waarin uitdrukking gegee word aan die professionele toegewydheid van die opvoeder ter ondersteuning van 'n aanname oor hoe taal aangeleer word. Nil die ideologiese buitensporighede van die oudio-linguistiese metode, is dit verstaanbaar dat opvoeders 'n houding sal inneem van "n esel stamp nie sy kop twee maal teen dieselfde klip nie', wat vir baie op 'n aanvaarding van die eklektisisme gedui het. Hierdie artikel bekyk vyf argumente teen die eklektisisme, die onvermydelike verbintenisse van die oue met wat as vernuwende metodologiee voorgehou word, en hoe 'n mens die ware nuwighede in taalonderrigmetodes sou kon hanteer. Aan die ander kant bied die artikel in argumente ten gunste van die eklektisisme twee hoofvoorwaardes aan vir die

 5. Effects of integrated chronic care models on hypertension outcomes and spending: a multi-town clustered randomized trial in China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuting Zhang

  2017-03-01

  Full Text Available Abstract Background Hypertension affects one billion people globally and is one of the leading risk factors for cardiovascular and renal diseases. However, hypertension management remains poor, especially in rural China. Methods A clustered randomized controlled trial was conducted in six towns in China’s Qianjiang county between 7/2012 and 6/2014, including 5462 hypertension patients above 35 years old. Six towns were randomly assigned to three groups: Group 1 had the integrated care model including a multidisciplinary team and continuous care coordination, Group 2 had both the integrated care model and provider-level financial incentives, and the control group had the usual care. Primary outcomes were systolic blood pressure and health-related quality of life measured by SF36; secondary outcomes included hypertension-related hospitalization rate and inpatient spending. Blood pressure was measured sixteen times bimonthly between 12/1/2011 and 6/30/2014, and quality of life was measured on 7/1/2012 and 6/30/2014. Inpatient data between 7/1/2010 and 8/31/2014 were used. This trial is registered at the World Health Organization’s International Clinical Trials Registry, number ChiCTR-OOR-14005563. Results We found that the integrated care model effectively lowered blood pressure by 1.93 mmHg (95% CI 0.063–3.8, improved self-assessed health-related quality of life, and reduced the rate of hypertension-related hospitalization by 0.17 percentage points (95% CI 0.094–0.24. We also found that the provider-level financial contract further lowered blood pressure by 1.76 mmHg (95% CI 0.73–2.79 and reduced rates of hospitalization and inpatient spending, but it also reduced patients’ self-assessed health-related quality of life. Conclusions Integrated care and financial incentives are effective in lowering blood pressure and reducing hospitalization rate, but financial contracts may hurt patient quality of life. This trial was registered at

 6. Sleutelmag en amp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Rossouw

  1985-06-01

  Full Text Available As die Heidelbergse Kategismus (Sondag 31 handel oor die sleutels van die Koninkryk, dan word die betrokkenheid van die ampte slegs per implikasie veronderstel. Meer eksplisiet word die amp en sleutelmag in die Nederlandse Geloofsbelydenis gekoppel; “ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy Woord geleer het, geregeer moet word... hulle (moet sorg dra dat die ware godsdiens onderhou (word, die ware leer orals versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou (word... (N.G.B. art. 30 en: “Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar ’n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel het nie... Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder, en om alles in gehoorsaamheid van God te onderhou. Daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang, toegepas ooreenkomstig die Woord van God” (N.G.B. art. 32.

 7. Aardverwarming en Klimaatsverandering met spesi- fieke verwysing na Suid-Afrika: Enkele perspektiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawie de Villiers

  2008-09-01

  Full Text Available Nagaan van die geologiese geskiedenis van die aarde toon dat klimaatsverandering ’n integrale deel is van omgewingsveranderinge wat met verloop van tyd plaasvind. Voldoende bewyse kom voor dat tydperke van natter en droër en kouer en warmer toestande mekaar met verloop van tyd, as gevolg van natuurlike gebeure, opgevolg het. Sedert die industriële revolusie het menslike aktiwiteite toenemend lugbesoedeling veroorsaak, soveel so dat dit tans algemeen aanvaar word dat toename in aardverwarming die afgelope dekades direk aan menslike aktiwiteite, wat groot volumes koolsuur en ander gasse aan die atmosfeer vrystel, gekoppel kan word. Waarneembare tekens van mens geïnduseerde klimaatsverandering sluit in styging in gemiddelde temperature op baie plekke, smelting van ysbedekking in poolgebiede, verhoging van seevlakke op globale skaal en kuslyn versteurings en skades as gevolg van hewige see-aanslag op kusgebiede in verskeie lande, ook in Suid-Afrika. Konsensus uit ’n aantal algemene hidrologiese-weerkundige sirkulasie modelle, toon vir Suid-Afrika dat die gemiddelde jaarlikse temperatuur met ongeveer 1.5 tot 3.0 grade Celsius in beide die somer en winter oor die volgende paar dekades gaan verhoog en dat daar ’n sterk moontlikheid van ’n toename in reënval in die oostelike dele en afname in reënval in die westelike dele bestaan.

 8. Die uitbeelding van die vrou in Huisgenoot (1963 en 2013: ’n Multimodale diskoersanalise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susann H. Marais

  2017-05-01

  Full Text Available Die standpunt dat die mens en die media in ’n verhouding van wedersydse beïnvloeding staan, sowel as die studie wat die kulturele konseptualisering van vroulikheid in twee Huisgenoot-uitgawes (1953 en 2003 ondersoek, geld as uitgangspunt vir dié studie. Hierdie studie het ten doel om te bepaal of daar ’n verskil is in die uitbeelding van die vrou in die Huisgenoot uitgawes van onderskeidelik 1963 en 2013. Volgens navorsing werk die visuele beeld en geskrewe teks saam om ’n boodskap oor te dra. Multimodale diskoersanalise (MDA word juis gebruik om beide visuele beeld en geskrewe teks te bestudeer. Sodoende word die metode van intersemiotiese komplementariteit binne MDA in hierdie studie gebruik. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die uitbeelding van die ideale vrou se verantwoordelikhede uitgebrei is, maar dat die vrou se rol tóg tot sekere ruimtes beperk word, soos die sigbaarheid van die moeder-stereotipe weerspieël.

 9. The effectiveness of a diversity awareness training programme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colette Cavaleros

  2002-10-01

  Full Text Available The objective of this study was to assess the effectiveness of a diversity awareness training programme. A sample of 382 employees from four different departments within a large accounting firm was used to form the groups of a simulated Solomon four-group design. The impact of a two-day workshop on diversity awareness was assessed using a 68-item questionnaire designed to measure awareness of self, impact of differences, performance management, career development, teamwork, work-family needs, participation, organisational culture, relationship building, and general satisfaction with the organisation. Opsomming Die doel met hierdie studie was om die effektiwiteit van ‘n bewustheid-van-diversiteit opleidingsprogram te bepaal. Werknemers uit vier departemente van ‘n groot ouditeursfirma het die groepe van ‘n gesimuleerde Solomon viergroepontwerp gevorm (N = 382. Die impak van ‘n tweedagwerkwinkel oor bewustheid-van-diversiteit is bepaal met ‘n 68-item vraelys wat ontwikkel is om bewustheid van die self, impak van verskille, prestasiebestuur, loopbaanontwikkeling, spanwerk, werk-gesinsbehoeftes, deelname, organisasiekultuur, ontwikkeling van verhoudings, en algemene tevredenheid met die organisasie te meet.

 10. Die beroepsoriëntasie van professioneel-rekeningkundiges tydens die vroeë beroepsjare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available The career orientation of professional accountants during the early career stage. The purpose with this study was to conduct research into the career orientations of aspiring and qualified persons in the accounting profession. Schein's Career Orientation Inventory was administered to 221 respondents in the early career stage and in different phases of Involvement in the profession. Managerial skill featured as the most prominent career orientation. It was also evident that respondents who had had occupational experience measured highest on the same orientation, i.e. managerial skill, irrespective of their phase within the early career stage. Furthermore, there were indications that career orientation differentiation increased in accordance with occupational experience. Opsomming Die doel met hierdie studie was om die beroepsoriëntasies van aspirant en gekwalifiseerde persone in die rekenmeesterprofessie na te vors. Schein se Beroepsorientasievraelys is afgeneem op 221 proefpersone in hul vroee beroepsjare en in verskillende fases van betrokkenheid in die professie. Bestuursbedrewenheid is as die mees kenmerkende beroepsorientasie geidentifiseer. Dit het ook aan die lig gekom dat proefpersone wat oor beroepsondervinding beskik, ongeag hul fase van betrokkenheid in die vroee beroepsjare, dieselfde orientasie naamlik bestuursbedrewenheid, realiseer. Aanduidings is verder verkry dat beroepsorientasie-differensiasie na gelang van beroepsblootstelling toeneem.

 11. The march of time and the "evolution" of change

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. L. Van Tonder

  2004-10-01

  Full Text Available Change and organisational change are some of the most discussed topics of our time. Yet despite this, reported success rates for major organisational change initiatives remain exceptionally poor. Part of the problem is that contemporary change management practices assume a stable, unidimensional concept of organisational change. By contrast an analysis of organisational and systems thinking over the past five decades or so reveals an evolving concept of organisation and consequently invalidates the assumption of organisational change as a stable unidimensional concept. The evolving character of organisational change and its implications for change management practices are briefly indicated. Opsomming Verandering en organisasieverandering is van die mees besproke onderwerpe van ons tyd. Ten spyte hiervan bly die gerapporteerde sukseskoers vir primêre organisasieveranderingsinisiatiewe buitengewoon swak. Deel van die probleem is daarin geleë dat kontemporêre veranderingsbestuurspraktyke die aanname maak dat organisasieverandering ’n stabiele, een-dimensionele konsep is. In stryd hiermee toon ’n ontleding van organisasieen sisteemdenke oor die afgelope vyf of so dekades egter ’n ontwikkelende konsep van organisasie wat gevolglik die aanname van ’n stabiele en een-dimensionele organisasieveranderingskonsep ongeldig verklaar. Die ontwikkelende karakter van organisasieverandering en die implikasies daarvan vir veranderingsbestuurspraktyke word kortliks aangedui.

 12. A literature review of the impact of HIV and AIDS on the role of the elderly in the sub-Saharan African community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eucebious Lekalakala- Mokgele

  2011-11-01

  Opsomming Die status van ouer volwassenes in Afrika beklee’n klein, maar vinnig groeiende deel van die globale verouderings literatuur. Die menslike immuniteitsgebreksvirus (MIV en verworwe immuniteitsgebreksindroom (VIGS pandemie het ‘n nuwe fokus op die veranderende rol van bejaardes in die gemeenskap wat deur VIGS beïnvloed word, gegenereer. In sub-Sahara Afrika waar na beraming miljoene geïnfekteer word met MIV, met sowat twee miljoen sterftes jaarliks gerekordeer onder die tradisoneel produktiewe volwassenes, word daar van die kinders en bejaardes verwag om ongewone verantwoordelikhede op hulle te neem as gevolg van die verlies aan ouers of broodwinners. ‘n Literatuuroorsig wat handel oor bejaardes en MIV en VIGS het die geanaliseerde data voorsien vir hierdie artikel. Toegang tot die databasis was meestal deur EBSCO (www.ebsco.co wat soektog toegelaat het tot groot databasisse en soekenjins wat bruikbaar in die akademiese opset is en die vind van artikels aangaande gesondheid, gesondheidverwante akademiese joernale en argief verslae. Bevindings toon dat die VIGS pandemie direkte en indirekte effekte het. Hierdie effekte manifisteer in ‘n stel sosiaal verwante, ekonomiese en psigologiese dimensies wat ten einde ‘n impak op die gesondheid en welstand van bejaardes het. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat meer gedoen moet word om die kennis basis van MIV en VIGS te artikuleer om die sosiale, ekonomiese en politiese beleid in kennis te stel, om sodoende die resulterende probleme van MIV en VIGS op die bejaarde Afrika populasie te verlig.

 13. Emotional intelligence as a determinant of leadership potential

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita D. Stuart

  2001-09-01

  Full Text Available Emotional intelligence scores of employees of a financial institution who displayed leadership potential (n = 31 were compared with scores of a groupwho displayed little leadership potential. Leadershipwas rated by ascertaining the presence of transformational behaviour. All rated employees completed an emotional intelligence scale. Results indicated that the factors of optimism and self-actualisationwere significantly higher for the leader group. The non-leader group indicated higher scores on the positive impression scale, indicating possible positive skewing of results for that group. Generally, the research data indicates a link between the fundamental postulates of transformational leadership theory and emotional intelligence. Opsomming Emosionele intelligensie-tellings van’n groep werknemers binne ’n finansiele instelling wie leierskapspotensiaal getoon het (n = 31 is vergelyk met ’n groepwat min leierskapspotensiaal getoon het. Leierskapspotensiaal is bepaal op grond van die teenwoordigheid van transformasionele gedrag. Alle werknemerswat gemeet is het ’n emosionele intelligensieskaal voltooi. Resultate toon dat optimisme en selfaktualisasie beduidend hoer was vir die leiergroep. Die nie-leiergroep het hoer tellings getoon op die positiewe indruk-skaal, wat ’nmoontlike positiewe skeefheid van daardie groep se resultate aandui. Die navorsingsdata toon oor die algemeen’n koppeling tussen die fundamentele beginsels van transformasionele leierskapsteorie en emosionele intelligensie.

 14. AN OPERATIONAL MANAGEMENT MODEL FOR A COAL MINING PRODUCTION UNIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Visser

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The coal mining industry faces increased pressure for higher quality coal at lower cost and increased volumes. To satisfy these requirements the industry needs technically skilled first line supervisors with operational management skills. Most first line supervisors possess the necessary technical, but not the required operational management skills. Various operational management philosophies, describing world-class operational management practices exist; however, it is not possible to implement these philosophies as-is in a mining environment due to the various differences between manufacturing and mining. The solution is to provide an operational management model, adapted from these philosophies, to first line supervisors in the coal mining industry.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die steenkoolmynbedryf ervaar groeiende druk van die mark vir hoër gehalte steenkool, laer koste en verhoogde volumes. Om hierdie behoefte te bevredig benodig die myn tegniesgeskoolde eerstelyntoesighouers met bedryfsbestuursvaardighede. Ongelukkig beskik die meeste toesighouers wel oor die nodige tegniese kennis, maar nie die nodige bedryfsbestuursvaardighede nie. Daar bestaan verskeie bedryfsbestuursfilosofieë wat wêreldklas bedryfsbestuurspraktyke omskryf. Dit is egter nie moontlik om die filisofieë net so in die mynbedryf te implimenteer nie a.g.v. die verskille tussen vervaardiging en mynbou. Die oplossing is om ‘n bedryfsbestuurmodel wat op hierdie filosofieë geskoei is, aan eerstelyntoesighouers in die steenkoolbedryf te verskaf.

 15. Eriophyid-myte (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae as moontlike beheeragente van ongewenste uitheemse plante in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Craemer

  1996-07-01

  Full Text Available Eriophyid-myte kom waarskynlik op die meeste hoër plante voor en is oor die algemeen baie gasheerspesifiek. Sommiges is skadelik genoeg om oorweeg te word vir biologiese beheerprogramme teen ongewenste plante. Algemene belangstelling in die gebruik van eriophyids vir onkruidbeheer het onlangs ontstaan en vyf spesies is reeds, meestal suksesvol, gebruik vir onkruidbeheer in ander lande. Eriophyid-myte is nog nie as onkruidbeheeragente in Suid-Afrika benut nie. Sewentien spesies wat simptome veroorsaak wat moontlik nuttig kan wees vir die beheer van 12 plantspesies, wat as onkruide in Suid-Afrika beskou word, word gelys en bespreek. Die onkruide is: Acacia saligna (Port Jackson, Acroptilon repens (Russiese dissel, Cardaria draba (peperbos cardaria, Chromolaena odorata (paraffienbos. Convolvulus arvensis (akkerwinde, Cuscuta epithymum (dodder, Hypericum perforatum (St. Janskruid, Lantana camara (lantana, Melia azedarach (sering, Opuntia inermis (doringturksvy, Solanum elaeagnifolium (satansbos, S. mauritianum (luisboom en Spartium junceum (Spaanse besem. Sommige van hierdie eriophyid-spesies kan moontlik suksesvol as onkruidbeheeragente in Suid-Afrika gebruik word en derhalwe is verdere navorsing in hierdie verband geregverdig.

 16. An electromagnetic helical undulator for polarized X-rays

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gluskin, E.; Vinokurov, N.; Tcheskidov, V.; Medvedko, A.; Evtushenko, Y.; Kolomogorov, V.; Vobly, P.; Antokhin, E.; Ivanov, P.; Vasserman, I. B.; Trakhtenberg, E. M.; Den Hartog, P. K.; Deriy, B.; Erdmann, M.; Makarov, O.; Moog, E. R.

  1999-01-01

  Linearly and circularly polarized x-rays have been very successfully applied to the study of the properties of materials. Many applications can benefit from the availability of energy-turnable, high-brilliance x-ray beams with adjustable polarization properties. A helical undulator that can generate beams of variable (linear to circular) polarization has been designed and built by the Budker Institute of Nuclear Physics and the Advanced Photon Source. The first harmonic of this 12.8-cm-period device will cover the energy range from 0.4 keV to 3.5 keV. An important feature of this fully electromagnetic device is that it will allow one to generate 100% horizontally (K x =O)or vertically (K y =O) plane-polarized radiation, which will enable many experiments otherwise not technically feasible. With symmetric deflection parameters (K x =K y ), the on-axis radiation will be circularly polarized, with a user-selectable handedness. The polarization can be changed at rates up to 10 Hz

 17. The emotional well-being of the nurse within the multi-skill setting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heleen French

  2011-05-01

  Die emosionele welstand van verpleegkundiges werksaam in ‘n multivaardigheidsopset kan moontlik negatief beïnvloed word deur die uitdagende werksomgewing. ‘n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele studie is uitgevoer om hierdie verskynsel te ondersoek. Die doel van hierdie studie was om die ervaring van verpleegkundiges, asook hul persepsies van hanteringsmeganismes, in ‘n multi-vaardigheidsopset te verken en beskryf, sowel as om aanbevelings vir die bevordering van hulle emosionele welstand te formuleer. Die populasie het bestaan uit verpleegkundiges werksaam in ‘n multivaardigheidsopset (‘n Vlak-2 hospitaal en het professionele verpleegkundiges, ingeskrewe verpleegkundiges en verpleegassistente ingesluit. ‘n Alles-insluitende steekproef is gebruik. Semi-gestruktureerde onderhoude is met drie professionele verpleegkundiges, ses ingeskrewe verpleegkundiges en een verpleegassistent gevoer. Hierdie onderhoude is volgens die metode deur Creswell(2003:192 beskryf, geanaliseer. Die bevindinge het getoon dat verpleegkundiges positiewe sowel as negatiewe ervaringe van die multivaardigheidsopset het. Hulle gebruik taakprioritisering, geloof, selfmotivering en wedersydse ondersteuning as hanteringsmeganismes. Hulle het ook voorstelle gemaak vir die bevordering van hul emosionele welstand, op persoonlike sowel as bestuursvlak. Aanbevelings vir verdere navorsing, verpleegonderwys en die praktyk is geformuleer. Aanbevelings vir die praktyk sluit in ‘in-die-oomblik’ indiensopleiding,toepaslike taaktoewysing, duidelikheid oor bestek van praktyk, tyd vir rus en ontlading, verbeterde verhoudings met bestuur, bevordering van sterk karaktereienskappe en die skep van ‘n ondersteuningsnetwerk.

 18. The power of praise psalms to encourage awareness of ecological issues amongst worshippers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barend J. de Klerk

  2014-02-01

  Die liturgie behoort opnuut ’n sensitiwiteit by gelowiges te skep om God as die Skepper én Herskepper van die heelal te verheerlik. Die psalms kan met groot vrug gebruik word om gelowiges se ekologiese bewussyn op te skerp. Die saak word aan die hand van drie skeppingspsalms ondersoek, naamlik Psalm 19, 104 en 148. Dit vra veral hoe die lof in hierdie sogenaamde skeppingspsalms daartoe bydra om gelowiges in hulle eie konteks op te skerp om nie net die natuur te bewaar nie, maar om deur die natuur God met woord en daad te verheerlik. Omdat die ekologiese krisis ons aarde, lug en water, met ander woorde ons basiese lewensmiddele regstreeks raak, behoort aanbidders in die erediens ernstig oor hulle betrokkenheid by die ekologie te laat besin. Die verwoesting van ekologiese sisteme het ‘n regstreekse uitwerking op alle ander probleme en nood wat deur plant, mens en dier ervaar word. Die klem van Psalm 19 op die hemelruim plaas lugbesoedeling, aardverwarming en die skade aan die osoonlaag op die agenda van elke deelnemer aan die erediens. In die lofliedere in Psalm 104 en 148 is die mens deel van die kunstige skeppingsweb wat bewaar behoort te word.

 19. Grammatical competence of ESL teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mafisa, Palesa J.

  2002-12-01

  Full Text Available The aim of this article is to report on a study investigating the grammatical competence of English Second Language teachers in secondary schools. This study came about as a result of the widespread concern that these teachers may not always be competent enough in English. We determined the teachers’ familiarity with standard English grammar as well as their acceptance of Black South African English features. The findings indicate that teachers had problems with the grammatical structures tested and accepted some Black South African English grammatical features as correct usage. Die doel van hierdie artikel is om verslag te doen oor ‘n studie wat die grammatikale vermoë van onderwysers van Engels Tweedetaal-onderwysers in sekondêre skole gemeet het. Die studie is gedoen na aanleiding van ‘n wydverspreide besorgdheid dat onderwysers van Engels nie altyd vaardig genoeg in Engels is nie. Ons het die onderwysers se bekendheid met standaard-Engels grammatika vasgestel asook hul aanvaarding van Swart Suid-Afrikaanse Engelse grammatikale verskynsels. Die bevindinge dui aan dat onderwysers probleme het met die grammatikale strukture wat getoets is en dat hulle sekere Swart Suid-Afrikaanse Engelse grammatikale verskynsels as korrek aanvaar.

 20. Measuring consumer attitudes towards gambling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. G. Rousseau

  2002-09-01

  Full Text Available The main objective of this study was to measure consumer attitudes towards gambling amongst various sociodemographic groups in Port Elizabeth. The study was based on past research and used a modified version of a questionnaire developed by various authors. The sample (N=355 was drawn, using a non-probability sampling technique from English, Afrikaans and Xhosa speaking respondents in the Port Elizabeth Uitenhage area. Fieldwork was carried out by students of Industrial Psychology at the University of Port Elizabeth. Results showed significant differences between socio-demographic groups regarding attitudes towards gambling. Cultural influences deduced from home language and religion seems to influence gambling attitudes in particular. These results have important implications for the gaming industry and welfare organisations. Opsomming Die hoof doelstelling van hierdie studie was om verbruikerhoudings ten opsigte van dobbel onder verskeie sosiodemografiese groepe in Port Elizabeth te ondersoek. Die studie is gegrond op vorige navorsing in die veld en maak gebruik van n aangepaste vraelys, ontwikkel deur verskeie outeurs. ‘n Nie-ewekansige steekproef (N=355 is getrek uit Engels, Afrikaans en Xhosa-sprekende respondente in die Port Elizabeth Uitenhage gebied. Veldwerk is uitgevoer deur Bedryfsielkunde studente van die Universiteit van Port Elizabeth. Bevindinge toon beduidende verskille tussen sosio-demografiese groepe ten opsigte van houdings oor dobbel. Kultuurinvloede afgelei uit taal en godsdiens blyk om dobbelhoudings te beinvloed. Die resultate het belangrike implikasies vir die dobbelspelbedryf en welsynsorganisasies.

 1. A hermeneutical reflection on the resurrection of Jesus Christ in question and answer 45 of the Heidelberg Catechism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kobus Labuschagne

  2013-10-01

  Full Text Available This article is an attempt to elaborate hermeneutically on the different historical contexts, related the one to the other and to the centre point of the resurrection of Jesus Christ, in question and answer 45 of the Heidelberg Catechism. The aim is not only to find the true meaning that the Heidelberg Catechism intends to convey in the mentioned question and answer, but also to explain the underlying hermeneutical thinking as well as to bring to the surface and explain alternative assumptions that ordinary church-going Christians experience as the unusual outcome of an unknown and different kind of approach. Different hermeneutical processes lead to different outcomes of understanding − sometimes worlds apart. Vanuit die sentrale punt van die opstanding van Jesus Christus in vraag en antwoord 45 van die Heidelbergse Kategismus, wil hierdie artikel in ’n hermeneutiese besinning oor die verskillende verbandhoudende historiese kontekste uitbrei. Die doel is nie slegs om die ware betekenis te vind van wat die Heidelbergse Kategismus in genoemde vraag en antwoord poog om weer te gee nie, maar ook om die onderliggende hermeneutiese denke te verduidelik en alternatiewe aannames, wat gewone Christen-kerkgangers as ’n vreemde en verskillende benaderings ervaar, na die oppervlakte te bring en te verduidelik. Verskillende hermeneutiese prosesse lei tot verskillende uitkomste van verstaan – soms wêrelde van mekaar verwyderd.

 2. Comparison of trauma on survivors of sexual assault and intimate partner violence in Limpopo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mashudu Davhana-Maselesele

  2014-06-01

  Doelwitte: Die doel was om die gevolge van trauma op die vroulike slagoffers van seksuele aanranding te vergelyk met die trauma wat die oorlewendes van fisiese aanranding ervaar het. Metode: ‘n Kwantitatiewe dwarssnit ontwerp is gebruik om 30 seksueel aangerande vroue en 30 fisiek aangerande vroue te vergelyk sover dit depressiesimptome, posttroumatiese stresversteuring en coping styl betref drie maande na die voorval plaasgevind het. Semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer met die oorlewendes van beide soorte aanvalle, terwyl die Beck depressie-inventaris, die kontrolelys vir posttroumatiese stresversteuring en die bondige COPE-inventaris afgeneem is om kwantitatiewe data te bekom. Sowel parametriese as nie-parametriese statistiek is gebruik. Etiese vereistes is regdeur die navorsingsproses nagekom. Resultate: ‘n Aansienlik hoër persentasie seksueel aangerande vrouens het hulle gesin oor die voorval ingelig (p = 0.021. Die meeste seksueel (90% en fisiek (86% aangerande vrouens het die voorval onthou. Seksueel aangerande vrouens toon ‘n aansienlik hoër gemiddelde vir vermyding of gevoelloosheid (p 0.051. Sowat 41% van die seksueel aangerande deelnemers meld erge depressie. Die studie bevestig dat seksuele aanranding persoonliker is, terwyl fisieke aanranding meer interpersoonlik is. As fisiek aangerand vroue van die oortreders verwyder word, herstel hulle vinniger as die seksueel aangerande vroue. As hulle by die oortreders bly, kan die geweld voortduur. Gevolgtrekking: Die noodsaak aan berading en ondersteuning vir beide groepe oorlewendes word aanbeveel. Alle belanghebbendes moet opgevoed word om ondersteuning aan oorlewendes te bied.

 3. An Ergonomic Desk and Chair Prototype to Improve Seating Position on Senior High School Students at Kabupaten Gresik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neffrety Nilamsari

  2015-04-01

  chair N, length = 48 cm, wide = 43 cm, cushion base’s height from floor surfaces = 47 cm, bag keeper’s height from floor surfaces =3cm, bag keeper’s wide= 43 cm, bag keeper’s length = 47 cm, cushion’s wide = 41 cm, cushion’s length = 46cm, handrest’s height = 22 cm, handrest’s length = 30 cm, backrest’s height = 38 cm, backrest’s wide = 43 cm, cushion’s foam thickness = 4 cm, backrest’s foam thickness = 4 cm; 2 Prototype desk N, length = 50 cm, wide = 66 cm, back section’s height = 85 cm, front section’s height = 75 cm, footrest from fl oor surfaces = 10 cm, drawer’s height = 10cm, front bamper’s height = 40 cm, and table’s angle = 10o. Discussion: An ergonomic desks and chairs are very important for students at school, it will help teaching learning process run well and comfortable. The measurement of desk and chair must be reviewed after fi ve years, because of student’s anthropometric development. So then students will feel no fatigue. Keywords: ergonomy, senior high school student’s seating position

 4. Verskuiwing in die moraal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.P. van der Walt

  1974-03-01

  Full Text Available Modewoorde het ons deesdae oorgenoeg in die Christelike sedeleer en hulle kan nogal verwarring stig. U moet my vergun om met u te spreek oor een so ’n modewoord nl „verskuiwing’’ in die moraal. Dis nogal ’n mooi woord, wat so dikwels gebruik word op baie terreine en tog meer wil aandui as maar net ’n veranderde sienswyse, ’n wysiging in opvattinge of nuwe riglyne wat al gangbaar geword het in die praktyk. Die begrip wil eintlik die ewolusionêre gang beklemtoon, want dit is dan eintlik net die ou norme wat effens anders bekyk word of nie meer so nou geneem of dik onderstreep word nie. Die verskuiwing beteken dan dat alles nog dieselfde bly, net die posisie of plek het verander. Verskuiwing beteken tog plekverandering of plekwisseling en dan sekerlik nie in die sin dat die plekke ver uitmekaar lê nie. Verskuiwing beteken net maar vlak langs die vorige te staan kom. As dit dan ’n beter plek is, is dit ewolusie, ontwikkeling, verbetering.

 5. WORKFORCE SIZING AND SCHEDULING FOR A SERVICE CONTRACTOR USING INTEGER PROGRAMMING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.G. Conradie

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Operations Research is perceived to be on the verge of demise as a decision support tool in industry. However, this is not true, since the relevancy and interdisciplinary nature of Operations Research makes it an indispensable part of operations management. What should rather be asked is how Operations Research is introduced to undergraduate industrial engineering students. This paper reports on one of the optimisation initiatives undertaken for a service contractor using integer programming as part of a semester project. Although the model addresses specific business issues related to the contractor, it can easily be generalised for other applications.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Operasionele Navorsing word geag as ’n kwynende besluitnemingsinstrument in die nywerheid. Dit is egter onwaar, aangesien die toepaslikheid en interdissiplinêre karakter van Operasionele Navorsing dit ‘n onmisbare rol laat speel in operasionele bestuur. Die vraag wat eerder gevra moet word is hoe Operasionele Navorsing aan voorgraadse bedryfsingenieurswesestudente aangebied word. Hierdie artikel doen verslag oor een van die optimerings-inisiatiewe wat as deel van ‘n semesterprojek vir ‘n diensverskaffer uitgevoer is, en maak van heeltal-programmering gebruik. Alhoewel die model kontrakteur-spesifieke besigheidsreëls aanspreek, kan dit maklik veralgemeen word vir wyer toepassing.

 6. THE MANAGEMENT OF MAINTENANCE TECHNOLOGY TRANSFER IN THE SOUTH AFRICAN AVIATION INDUSTRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.I. Le Grange

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: This paper reports on research into the technology transfer activities of South African aviation industry companies. The technologies surrounding the maintenance function were investigated, since this is one of the main functions in this industry. The investigation shows the extent to which technology is transferred from external sources to the individual companies. The investigation was also extended to cover internal technology transfer. The result of the investigation indicated the sources of technology, the mechanisms used for transfer, and the barriers to the transfer process both for internal and external technology transfer. The paper concludes with a look into what the future may hold for maintenance in the aviation industry given the current trend in technology development.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie artikel beskryf navorsing oor die tegnologie-oordrag aktiwiteite van Suid-Afrikaanse lugvaartnywerheidmaatskappye. Die tegnologieë wat verband hou met die onderhoudfunksie is ondersoek, aangesien dit een van die hooffunksies in dié nywerheidsektor is. Die ondersoek toon die omvang van tegnologie-oordrag van eksterne bronne na individuele maatskappye. Die ondersoek is uitgebrei om ook interne tegnologie-oordrag in te sluit. Die resultaat van die ondersoek het die bronne van tegnologie, die oordrag-meganismes en die versperrings tot interne en eksterne oordrag, geïdentifiseer. Die artikel sluit af met ‘n toekomsblik vir instandhouding vir die lugvaartnywerheid in die lig van huidige neigings in tegnologiese ontwikkeling.

 7. The experience of work circumstances and stress; a profile of flight engineers in a labour dispute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delene Visser

  1992-06-01

  Full Text Available Items from standardized tests as well as structured and semi-structured questionnaires were used to compile a profile of flight engineers involved in a labour dispute. Pertinent views of spouses were also measured. The subjects were found to be committed to their careers and identified with the goals of the company. However, the possibility of redundance was related to distrust in management, depression, anxiety, psychosomatic stress symptoms, lowered experience of general well-being, strained family life and impaired relations with their spouses. The findings provoke concern about the possible effects on in-flight safety and organizational effectiveness. Opsomming Items uit gestandaardiseerde toetse sowel as gestruktureerde en semi-gestruktureerde vraelyste is gebruik om 'n profiel van vlugingenieurs betrokke by 'n arbeidsdispuut saam te stel. Relevante sienings van eggenotes is ook gemeet. Daar is bevind dat die respondente toegewyd is aan hulle beroep en met die doelstellings van die organisasie identifiseer. Die moontlike uitfasering van hulle beroep was egter verbind aan wantroue in die bestuur, depressie, angs, psigo-somatiese stressimptome, verlaagde ervaring van algemene weslyn, gestremde gesinslewe en verswakte verhoudings met eggenotes. Die bevindings wek besorgdheid oor die moontlike gevolge vir aanboord veiligheid en organisatoriese effektiwiteit.

 8. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 9. THE SCOPE OF GENETIC ALGORITHMS IN DEALING WITH FACILITY LAYOUT PROBLEMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Kundu

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The paper presents a state-of-the-art review of the application of the Genetic Algorithm (GA, an important methodology in facility layout problems that can be used to gauge current and emerging trends in new design objectives and methodologies that address combinatorial optimisation aspects. The new developments in layout research analysed in this study provide a perspective on what the future of the field of study will be like. A tendency to use meta-heuristics like GA, which lean toward multi-objective approaches to layout and material handling system design, is observed.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie artikel bied ‘n hedendaagse oorsig oor die aanwending van die Genetiese Algoritme (GA. DIt is ‘n belangrike metodologie vir fasiliteitsuitlegprobleme wat gebruik kan word om die huidige en ontluikende tendense te bepaal in nuwe ontwerpdoelwitte- en metodologieë wat kombinatoriese optimisasie aspekte aanspreek. Die nuwe ontwikkelinge in uitlegnavorsing wat in hierdie artikel ondersoek word, verskaf ‘n perspektief op die toekoms van die studieveld. ‘n Tendens wat waargeneem word, is om meta-heuristiek soos GA aan te wend wat neig tot multi-doelwit-benaderings vir uitleg- en materiaalhanteringsontwerp.

 10. The development of an instrument to measure women’s experience of an aerobic dance class

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cynthia J. Patel

  2011-07-01

  Opsomming Die doel van die studie was om ‘n instrument daar te stel wat die ervaring van vroue in ‘n fiksheidsdans‐klas meet: hulle ervaring ten opsigte van die algemene atmosfeer en die musiek, asook hulle opinie oor die dans‐roetines en ‐bewegings en die instrukteur. Die deelnemers is ook gevra om ‘n lys te maak van die voordele van oefening met verwysing na hulleself. ‘n Steekproef van 27 vroue tussen die ouderdomme van 25 tot 60 jaar is in hierdie loodsstudie gebruik. Die vroue het positief gereageer op alle aspekte van die algehele dansondervinding, maar hul mees positiewe ervaring was gesentreer om die instrukteur. Verder was hulle opinie rakende die belangrikheid van die instrukteur se rol in hul ondervinding van die klas byna dieselfde. Hulle antwoorde op die oop‐einde vrae het hierdie sentimente ondersteun. Die psigiese en fisiese voordele is as die belangrikste deur die meeste vroue aangedui, terwyl ‘n veel laer persentasie die sosiale voordeel as belangrik beskou het. Afgesien van twee problematiese items in die semantiese differensiasie, het die instrument belofte getoon om sleutelaspekte van vroue se persepsies van ‘n fiksheidsdansklas te identifiseer.

 11. THE HOUSING SITUATION OF THE RURAL POPULATION IN THE SUSTAINABLE CONSUMPTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Stolarska

  2015-09-01

  Full Text Available  The basic research material comprised empirical data on household budgets conducted by CSO (The Central Statistical Offi ce. The analysed housing conditions of 15 742 rural households in 2012 in Poland. Attention is paid to some households in poor housing situation. Diversity of housing situation and factors affecting this state of affairs is presented. We observe not only the diversity of household wealth, but there are also disparities in housing situation. Disturbing and contrary to the principles of sustainable development and sustainable consumption is the fact that there are signifi cant differences in the size (10–900 m2 and quality of fl ats. Some have more than one house, others are not able to meet their basic needs. Until 13% fl ats of rural households had leaky roofs, damp walls or rotting windows and fl oors. Nearly 1.3% of them also was too tight and located in an area with a low level of infrastructure. It was associated with poor revenue situation, but also the type of the main source of income, family situation and who was the owner of the apartment. Approx. 1.4% of the fl ats had no running water, and almost 18% were heated using heating furnaces, which are not only a nuisance in operation, but also emit carbon dioxide harmful to the environment. Some rural households (5% had credit, but they have better fi nancial situation than others.

 12. Burnout and engagement: A South African perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rothmann

  2003-10-01

  Full Text Available Work wellness, and more specifically burnout and engagement are important focus areas of research and intervention in South Africa. However, few studies have been conducted regarding the factorial validity, construct equivalence and item bias of measuring instruments of burnout and work engagement. Furthermore, few studies have been conducted regarding causal models of burnout as well as interventions to prevent and/or manage burnout in a multicultural context. Little is known about the causes of work engagement and interventions to increase it. Research should be conducted to validate measuring instruments of burnout, work engagement and predictors thereof in multicultural contexts. Research is also needed regarding the effectiveness of interventions to manage work engagement and to prevent and/or manage burnout. Opsomming Werkwelstand, en meer spesifiek psigiese uitbranding en begeestering is belangrike fokusareas vir navorsing en intervensie in Suid-Afrika. Tog is min studies onderneem rakende die faktorgeldigheid, konstrukekwivalensie en itemsydigheid van meetinstrumente van psigiese uitbranding en werksbegeestering. Verder is min studies onderneem ten opsigte van oorsaaklike modelle van psigiese uitbranding sowel as intervensies om uitbranding in ‘n multikulturele konteks te voorkom en/of te bestuur. Min is bekend oor die oorsake van werksbegeestering en intervensies om dit te verhoog. Navorsing moet onderneem word ten einde meetinstrumente van psigiese uitbranding, werksbegeestering en voorspellers daarvan in ‘n multikulturele konteks te valideer. Navorsing rakende die effektiwiteit van intervensies om werksbegeestering te bestuur en psigiese uitbranding te voorkom en/of te hanteer, is ook noodsaaklik.

 13. Rescate y germinación in vitro de embriones inmaduros de cedro negro (Juglans neotropica Diels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Quintero García Oscar Darío

  2012-03-01

  Full Text Available

  Embriones inmaduros de cedro negro (Juglans neotropica (Juglandaceae con 16 y 20 semanas de desarrollo fueron removidos asépticamente de los frutos y sembrados durante 60 días en los medios de culti+o M- (Muras3ige 4 -koog, 99<=, WPM (Blo4d 4 McCoFn, 9980 4 GHW (Gri+er 4 Huni4uki,

  9984, sin reguladores de crecimiento. -e  obser+ó que embriones con 9< semanas de desarrollo no germinaron en los tres medios de cultivo; por el contrario, los embriones con 20 semanas de desarrollo presentaron una germinación de 100%. Se encontró un marcado efecto del medio en el crecimiento de los embriones, siendo el medio M- meOor (P P 0.05 que los medios GHW 4 WPM, debido a que en él los embriones Wresentaron ma4or altura 4 WroWorción talloXraiY Wara la obtención de WlZntulas comWletas

 14. New transition metal complexes of 2,4-dihydroxybenzaldehyde benzoylhydrazone Schiff base (H2dhbh): Synthesis, spectroscopic characterization, DNA binding/cleavage and antioxidant activity

  Science.gov (United States)

  Aboafia, Seyada A.; Elsayed, Shadia A.; El-Sayed, Ahmed K. A.; El-Hendawy, Ahmed M.

  2018-04-01

  New complexes [VO2(Hdhbh)] (1), [VO(phen)(dhbh)].1.5H2O (2), [Zn(Hdhbh)2] (3), [MoO2(dhbh)(D)] (D = H2O (4) or MeOH (5)), [Ru(PPh3)(dhbh)Cl(H2O)] (6), and [Pd(Hdhbh)Cl]·H2O (7) (H2dhbh = Schiff base derived from 2,4-dihydroxybenzaldehyde and benzoylhydrazone) have been isolated and characterized by IR, 1H NMR, Mass, UV-Visible and ESR spectroscopy. They were also investigated by cyclic voltammetry, thermal and magnetic measurements and the structure of complex cis-[MoO2(dhbh)(H2O)] (4) was solved by X-ray crystallography. Analytical data showed that H2dhbh behaves as monobasic/or dibasic tridentate ligand via phenolate O, azomethine N and amide O/or deprotonated amide O atoms. Antioxidant activity of the complexes has been evaluated against DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical and it has been found that oxovandium (IV) complex (2) displays the highest radical scavenging potency comparable to ascorbic acid as a standard antioxidant. The DNA binding properties of the ligand and its complexes have been investigated by electronic spectroscopy together with DNA cleavage by gel electrophoresis whose results showed also that vanadium (IV) complex (2) has a significant oxidative cleavage among other complexes.

 15. IS ENVIRONMENTAL ALIGNMENT AND BUSINESS PERFORMANCE: A CONCEPTUAL APPROACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Garg

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: This paper proposes a conceptual model termed "IS environmental alignment" that focuses on the support provided by IS strategy to minimize the gap between perceived environmental uncertainty and realized/objective environmental conditions. The model uses the Chan et al [9] alignment measurement method to measure IS strategic alignment as it provides a quantitative measure. In due course the proposed model would be tested in industry and would examine the affect of IS environmental alignment on business performance. The implication of the model lies in the effective use of deployed IS systems by organizations.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Konsepmodel word voorgelê wat handel oor "IS-omgewingsaanpassing". IS-strategie-ondersteuning by die minimisering van die gaping tussen waargenome omgewingsonsekerheid en gerealiseerde/objektiewe omgewingstoestande. Die model maak gebruik van die Chan et al [9] aanpassingsmeetmetode om IS-strategie-aanpassing op 'n kwantitatiewe basis te bepaal. Met die verloop van tyd sal die konsepmodel in die praktyk getoets word om te toon hoe IS-strategie-aanpassing sakevertoning affekteer. Die effektiewe ontplooiing van IS-stelsels by ondernemings word voorgehou.

 16. Soekenjindekking van Suid-Arikaanse en Afrikaanse Webruimtes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Breytenbach

  2010-01-01

  Full Text Available Soekenjins is webgebaseerde stelsels wat gebruik word om inligting vanaf die Web te verkry. As gevolg van hul posisie tussen inligtingsoekers en inligtingverskaffers beskik soekenjins oor ekonomiese mag. Soekenjins beïnvloed die vloei van inligting – moontlike besigheidstransaksies – deur die manier waarop inligting gedek, geïndekseer, gestoor en as soekresultate verskaf word. Indien ’n soekenjin goeie dekking verskaf aan ’n sekere groep (lande of tale ten koste van ’n ander groep, sal dit ekonomiese gevolge vir beide groepe inhou. Inligtingsoekers, moontlike kliënte, word (meestal onwetend gelei na die inligtingverskaffers wie se webinhoud die beste gedek word, deurdat hierdie webinhoud meer gereeld as relevante soekresultate aangedui word. Dit is bekend dat sekere ontwikkelde lande en hierdie lande se tale beter dekking geniet as ander ontwikkelde lande. Hierdie studie ondersoek vir die eerste keer die dekking van ’n ontwikkelende land, Suid-Afrika, en een van sy inheemse tale, Afrikaans. Daar is bevind dat Westerse (.com webinhoud beter gedek word as Suid-Afrikaanse webinhoud en dat Engelse webinhoud beter dekking geniet as webinhoud in Afrikaans. Daar is gevolglik ’n sydigheid van soekenjins tot voordeel van Westerse (.com ontwikkelde lande en die Engelse taal. Die sigbaarheid van webtuistes word ook bestudeer as ’n moontlike oorsaak van soekenjins se sydigheid.

 17. A conceptual and empirical validation of the household lifecycle concept in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Van Rooyen

  2003-10-01

  Full Text Available The family life cycle theory was used in the research as a tool for segmenting markets and developing marketing strategy. Households are not always family based and can take the form of single households, same gender households, and cohabiter-type households, each displaying distinctly different consumption behaviours. The researchers investigated whether the household life cycle theory is a valuable basis for segmentation in the South African environment. The results indicated that although the household life cycle theory has proven useful in differentiating between households in their consumption behaviour, it should not be used exclusively in segmenting markets due to the high level of within-stage heterogeneity. Opsomming Die gesinslewensikluskonsep is as ’n hulpmiddel gebruik in marksegmentering om bemarkingstrategieë te ontwikkel. Huishoudings is egter nie altyd gesins-gebaseerd nie en kan bestaan uit enkel-, dieselde geslag-, en saamblyhuishoudings wat elkeen merkbare verskille kan toon ten opsigte van verbruikspatrone. Ondersoek is gedoen oor die huishoudingslewensiklusteorie as basis vir marksegmentering in die Suid-Afrikaanse omgewing. Die resultate dui daarop dat ofskoon die huishoudingslewensiklus bruikbaar is om tussen huishoudings te differensieer in terme van verbruiksgedrag, diè teorie nie uitsluitlik en in isolasie gebruik moet word nie vanweë die hoë vlak van binne-stadium verskillendheid.

 18. Are industries resonding differently to the employment equity challenge?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Smith

  2003-11-01

  Full Text Available The primary objective of the study was to determine whether the Employment Equity Questionnaire detects significant differences between employment equity practices of companies from different industries in order to assess the discriminant validity of the scale. Samples of convenience from nine different companies representing different industries, constituted a larger sample of 4729. First and second level factor analyses on 41 common items across all nine companies yielded a single scale with an acceptable Alpha coefficient of 0,959. Analysis of variance, followed by post hoc contrast tests, indicated significant differences between some organisations. The discriminant validity of the scale could be established and recommendations for further improvement of the scale were made. Opsomming Die doel van die studie was om te bepaal of die “Employment Equity Questionnaire" betekenisvolle verskille kan uitwys tussen die werkgelykheidspraktyke van maatskappye vanuit verskeie industrieë ten einde die diskriminante geldigheid van die instrument te bepaal. Gerieflikheidsteekproewe van nege verskillende maatskappye, verteenwoordigend van verskillende industrieë, het ’n totale steekproef van 4729 daargestel. Eerste en tweede vlak faktorontledings is op 41 gemeenskaplike items oor al nege maatksappye gedoen en dit het ’n aanvaarbare Alfa koëffisiënt van 0,959 opgelewer. ’n Variansie-ontleding, gevolg deur post hoc kontrastoetse, het op betekenisvolle verskille tussen die onderskeie organisasies gedui. Die diskriminante geldigheid van die instrument kon vasgestel word en aanbevelings ter verbetering daarvan is aan die hand gedoen.

 19. Predicting holland occupational codes by means of paq job dimension scores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. P. Van Der Merwe

  1990-06-01

  Full Text Available A study was conducted on how to obtain Holland's codes for South African occupations practically and economically by deducing them from information on the nature of the occupation (as derived by means of the Position Analysis Questionnaire. A discriminant analysis revealed that on the basis of the PAQ information the occupations could be distinguished clearly according to the main orientations of their American codes. Regression equations were also developed to predict the mean Self-Directed Search scores of the occupations on the basis of their PAQ information. Opsomming Ondersoek is ingestel om Holland se kodes vir Suid- Afrikaanse beroepe op 'n praktiese en ekonomiese wyse te bekom deur hulle van inligting oor die aard van die beroep (soos verkry met behulp van die Position Analysis Questionnaire af te lei. 'n Diskriminantontleding het getoon dat die beroepe op grond van die PAQ-inligting duidelik volgens die hoofberoepsgroepe van hulle Amerikaanse kodes onderskei kan word. Verder is regressievergelykings ontwikkel om beroepe se gemiddelde Self-Directed Search-tellings op grond van hulle PAQ-inligting te voorspel.

 20. Twee vroeë reaksies van Gereformeerde kant op Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1986-06-01

  Full Text Available In 1919 het die eerste uitgawe van die epogmakende “Romerbrief” van Karl Barth verskyn. Van die tweede druk in 1922 sê hy dat “kein Stein mehr auf dem andem” gelaat is nie. So opspraakwekkend was hierdie boek dat in 1929 die 5de druk van die tweede, radikaal-hersiene uitgawe verskyn het. Intussen het nog ander werke van Barth en selfs oor Barth verskyn. 0ns noem o.a. sy Der Christ in der Gesellschaft (1920; Das Wort Gottes und die Theologie (1924; Vom Christlichen Leben (1926; Auferstehung der Toten (2. Aufl. 1927, sy preke saam met Eduard Thurneysen Komm Schopfer Geist, (Dritt Aufl., 7-9 Tausend(! 1926. Maar 1927 was veral belangrik vanweë die verskyning van Barth se eerste Dogmatiekboek: “Die Christliche Dogmatik im Entwurf. 1 Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik” . Voor dié datum het dwarsoor die wêreld, maar ook in Nederland wye reaksie op sy teologie ontstaan. In 1926 skryf Max Strauch sy “Theologie Karl Barth’s”, terwyl Haitjema in Nederland ook in 1926 sy Barth boek die lig laat sien (Prof. dr. Th. L. Haitjema, Karl Barth, Wageningen 1926. Ander Nederlanders wat gereageer het, was drr. A. H. de Hartog, V. Hepp, Ph. Kohnstamm en di. D. Tromp en 0. Noordmans.

 1. End-stage dementia spark of life: reliability and validity of the "GATOS" questionnaire.

  Science.gov (United States)

  Tsoucalas, Gregory; Bourelia, Stamati; Kalogirou, Vaso; Giatsiou, Styliani; Mavrogiannaki, Eirini; Gatos, Georgios; Galanos, Antonis; Repana, Olga; Iliadou, Eleni; Antoniou, Antonis; Sgantzos, Markos; Gatos, Konstantinos

  2015-01-01

  Fl oor effects are present in most dementia assessment tools as dementia progresses and the in-depth assessment of patients considered more or less on vegetative state is questionable. To develop a questionnaire (the "Gatos Clinical Test-GCT") for the assessment of end-stage demented patients. Five hundred patients with dementia of various causes and an MMSE score between 0 and 2 were enrolled in the study. The GCT consists of 14 closed type questions rated on a Likert scale. The total score is used to evaluate patient's dementia. Various aspects of validity and reliability (including face, content and structural validity as well as test-retest reliability) were examined. Three subscales "Autonomy/Alertness", "Gnosias" and "Somatokinetic function" were defined, with a Cronbach equal to 0.851, 0.756 and 0.598 respectively. The GCT subscales and total score were statistically significant higher in patients with MMSE score 1 or 2 compared with those with MMSE score 0 (pGATOS" questionnaire is a valid and reliable test for patients with severe dementia, aiming at identification of those patients who could sustain some quality of life. It is a relatively short and easy to administer tool. As dementia prevalence is expected to rise further worldwide we believe that GCT could offer valuable services to health professionals, caregivers and patients.

 2. 'n Moontlike model vir die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liezl Potgieter

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Woordeboeke is belangrike en noodsaaklike hulpmiddels vir vertalers, maartog het baie vertalers gemengde gevoelens veral oor tweetalige woordeboeke. Terwyl hulle aan dieeen kant nie werklik daarsonder kan werk nie, bied tweetalige woordeboeke aan die ander kantdikwels vir vertalers min of geen leiding nie. Dit blyk ook dat tweetalige woordeboeke 'n onvoldoendehulpmiddel vir professionele vertalers by die vertaling van idiome is. Die vertaling vanidiome behels meer as net die vertaling van enkelwoorde. In hierdie artikel word 'n moontlikemodel aangebied om die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke te help verbeter.

  Sleutelwoorde: IDIOOM, TWEETALIGE WOORDEBOEK, VERTAALEKWIVALWENT,ABSOLUTE EKWIVALENSIE, GEDEELTELIKE EKWIVALENSIE, DIVERGENSIE, ZERO-EKWIVALENSIE,SURROGAATEKWIVALENSIE, REGISTERVERSKILLE, ONVASTHEDE, TAALBOUSELS

  Abstract: A possible model for the treatment of idioms in bilingual dictionaries. Dictionaries are important and necessary resources for translators, but translators nevertheless have mixed feelings particularly about bilingual dictionaries. While on the one hand they cannot really work without them, bilingual dictionaries on the other hand often give translators little or no help. It also appears that bilingual dictionaries are an insufficient resource for professional translators when translating idioms. The translation of idioms entails more than just the translation of single words. In this article, a possible model is presented to help improve the treatment of idioms in bilingual dictionaries.

  Keywords: IDIOM, BILINGUAL DICTIONARY, TRANSLATION EQUIVALENT, ABSOLUTEEQUIVALENCE, PARTIAL EQUIVALENCE, DIVERGENCE, ZERO-EQUIVALENCE,SURROGATE EQUIVALENCE, DIFFERENCES IN REGISTER, VARIABLE UNITS, LANGUAGEUNITS

 3. Suicide Ideation in the South African Police Services in the Northwest Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rothmann

  2002-09-01

  Full Text Available The South African Police Service (SAPS shows relatively high numbers of suicide. However, little is known about the suicide ideation of members within the SAPS.The objective of this research was to determine the relationship between sense of coherence, job satisfaction and suicide ideation among police personnel. The study population consisted of 120 police personnel in the NorthWest Province. The results show that sense of coherence is related to suicide ideation in the case of white police members. Sense of coherence and satisfaction with independence, social status and supervision explained 55,30% of the variance in the suicide ideation scores of white police members. Opsomming ’n Relatiewe hoe getal selfmoorde kom in die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD voor. Min inligting oor die selfmoorddenk-beeldvorming van lede van die SAPD is egter bekend. Die doelstelling van hierdie navorsing was om te bepaal of daar ’n verband bestaan tussen koherensiesin en werkstevredenheid enersyds en selfmoorddenkbeeldvorming by polisiepersoneel andersyds. Die ondersoekgroep het bestaan 120 lede van die SAPD in die Noordwes-Provinsie. Die resultate toon aan dat koherensiesin by wit polisiebeamptes verband hou met selfmoorddenkbeeldvorming. Koherensiesin en ontevredenheid met onafhanklikheid, status en toesighouding het 55,30% variansie in die selfmoorddenkbeeldvorming van wit polisiepersoneel verklaar.

 4. Statistical and extra-statistical considerations in differential item functioning analyses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. K. Huysamen

  2004-10-01

  Full Text Available This article briefly describes the main procedures for performing differential item functioning (DIF analyses and points out some of the statistical and extra-statistical implications of these methods. Research findings on the sources of DIF, including those associated with translated tests, are reviewed. As DIF analyses are oblivious of correlations between a test and relevant criteria, the elimination of differentially functioning items does not necessarily improve predictive validity or reduce any predictive bias. The implications of the results of past DIF research for test development in the multilingual and multi-cultural South African society are considered. Opsomming Hierdie artikel beskryf kortliks die hoofprosedures vir die ontleding van differensiële itemfunksionering (DIF en verwys na sommige van die statistiese en buite-statistiese implikasies van hierdie metodes. ’n Oorsig word verskaf van navorsingsbevindings oor die bronne van DIF, insluitend dié by vertaalde toetse. Omdat DIF-ontledings nie die korrelasies tussen ’n toets en relevante kriteria in ag neem nie, sal die verwydering van differensieel-funksionerende items nie noodwendig voorspellingsgeldigheid verbeter of voorspellingsydigheid verminder nie. Die implikasies van vorige DIF-navorsingsbevindings vir toetsontwikkeling in die veeltalige en multikulturele Suid-Afrikaanse gemeenskap word oorweeg.

 5. James Henry Greathead en die Londense Moltrein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurence Wright

  2017-07-01

  Full Text Available Die artikel ondersoek die oorsprong en vroeë geskiedenis van die toestel genaamd die ‘Greathead Skild’, ‘n belangrike nuwigheid in Viktoriaanse ingenieurwetenskap, wat van deurslaggewende belang was in die konstruksie van die Londense Moltrein. Die doel is om die basis te ontleed waarop, baie jare later, ‘n Suid-Afrikaanse ingenieur wye openbare erkenning in die vorm van ‘n standbeeld vir die ‘ontwerp’ van die Skild geniet het. Uit die perspektief van kulturele studies beskou, hoe moet ons uitvinding verstaan, gegewe dat ander briljante ingenieurs ook betrokke was? Hierdie vraag word ontleed met die gebruik van die konsep ‘extelligence’ (Stewart and Cohen 1997, in samehang met ander kontemporêre en geskiedkundige weergawes, insluitend Greathead se eie rekord van sy prestasies in die verrigtinge van die Instituut van Siviele Ingenieurs en voorgelê in The City and South London Railway (1896, onder redaksie van James Forrest. Hierdie artikel is die eerste keer as referaat aangebied by die konferensie oor ‘Nuuthede en Innovasie in die Negentiende Eeu’ aan die Noordwes-Universiteit, Mei 2016.

 6. Exploring the bio-psychosocial effects of renal replacement therapy amongst patients in a state hospital in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madhubala Kasiram

  2011-05-01

  Opsomming Hierdie artikel beskryf ‘n kwalitatiewe studie wat die bio-psigososiale effekte van niervervangingsterapie op pasiënte in ‘n staatshospitaal in Suid-Afrika ondersoek het. Die studie is gemotiveer deur die mate van debiliteit van pasiënte wat hemodialise (HD en kontinue ambulatoriese peritoneale dialise (KAPD ondergaan en wat oënskynlik verder strek as bloot die fisieke aspekte van die siekte en die behandeling daarvan. Respondente het bestaan uit ‘n klein groep HD- en KAPD-pasiënte. Deur ‘n onderhoudskedule as die navorsingsinstrument te gebruik, is ryk data onthul. Inhoudanalise en die redusering van data tot temas het die data-analise gefasiliteer. Alhoewel die studie nie kwantitatief was nie en vergelykende analise dus nie moontlik was nie, het temas van spanning onder die respondente voorgekom. Dit was duidelik uit die onderhoude met albei pasiëntgroepe en inhoudanalise dat die HD-groep meer bekommernis oor die graad van debiliteit en psigososiale stres getoon het as die KAPD-groep.Regeringsondersteuning vir holistiese nierbehandeling en versigtige samestelling van ‘n span sleutelrolspelers vir die vermindering van die erns en verreikende gevolge van HD en KAPD word voorgestel.

 7. Thermal fatigue analysis of vertical annulus with inner rotating cylinder induced by two temperature fluid mixing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miyano, Hiroshi; Narabayashi, Tadashi

  2011-01-01

  Mechanical seal for nuclear reactor coolant recirculation pump must purge the cold water supply from the outside. The cold purge water is flowing into the hot water zone in the pump through a narrow gap between pump shaft and casing over. On the mixing region of the cold purge water and hot water in the narrow gap, the random level temperature fluctuation occurs on the structural metal surface of casing cover and pump shaft. Then it could lead to cyclic thermal stress and fatigue damage. The experiments and analysis have done, made clear the mechanism of generation of temperature fluctuations. Also, it was studied how to measure the structure of the mixing zone temperature control and how to prevent the occurrence of a large temperature fluctuation. In addition, it is proposed the method of evaluating a random temperature fluctuation by using the envelope curve and its fatigue by OOR counting to applying to the evaluation of the similar random fluid temperature fluctuation problems. (author)

 8. Simulation in Supply Chains: An Arena basis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Bekker

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The quest for global competitiveness brought about new business approaches, of which the supply chain has become an important entity during the last few years. With even more complex decision structures, demand variation and the need for evaluating alternatives within this frame, simulation and simulation-optimization have been identified as key decision-making tools. This paper briefly reviews the basic characteristics of supply chains, and illustrates that existing software may be integrated towards a supply chain simulator.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die strewe na globale mededingendheid vereis nuwe benaderings deur ondernemings, terwyl die toevoerketting 'n belangrike entiteit gedurende die afgelope paar jaar geword het. Toenemende kompleksiteit in besluitneming, variasie in vraag en die behoefte om alternatiewe binne hierdie komplekse raamwerk te evalueer, het tot gevolg dat simulasie en simulasie-optimering as sleutel-besluitneming gereedskap beskou word. Hierdie artikel gee 'n kort oorsig oor die basiese eienskappe van toevoerkettings, en dit word getoon dat bestaandeprogrammatuur integreer kan word om 'n toevoerketting-simuleerderte ontwikkel.

 9. Kategismusprediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. C. W. Duvenage

  1958-03-01

  Full Text Available Ek is gevra om te skryf oor Kategismusprediking. Aan die een kant is dit 'n maklike taak, omdat daar so baie aspekte van die onderwerp is wat voor die hand liggend is. Ons het immers as predikante in die Gereformeerde Kerk almal naasteby 52 maal in ’n jaar te doen met Kategismusprediking, en uit eie ervaring sowel as uit ons kennis van die Homiletiek is dit seker nie vir my moeilik om so ’n artikel te skryf nie. Aan die ander kant is dit tog ook weer ’n ontsaglik moeilike taak. Rede hiervoor is eintlik dieselfde — vele van die lesers weet self soveel van die onderwerp dat dit moeilik sal gaan om dit vir hulle aantreklik en smaakvol te behandel. Maar verder is dit ook moeilik omdat daar tog in ons Kerk ’n ingrypende verskil van opinie bestaan ten aansien van die metode van Kategismusprediking. Hierdie verskil van opinie vind ons nie maar net by lidmate nie, maar ook en veral by predikante en selfs by professore aan ons Teologiese Skool.

 10. Die afrikaner en sy pers*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. D. Scholtz

  1963-03-01

  Full Text Available Die versoek w at van u inrigting tot my gekom het om buitengewone professor in die Persw etenskap te word, was vir my deels vererend, m aar deels het dit my in 'n moeilike posisie gestel. Dit was vir my vererend, om dat dit gekom het van 'n universiteit m et wie se Christelik- Nasionale koers ek my ten voile kan vereenselwig. Dit was dan ook vir my vererend, om dat ek daardeur in staat gestel kan w ord om die volk w aartoe ek behoort, op 'n vir my nuwe terrein te dien. As sodanig is dit vir my im m ers m oontlik om ook ’n beskeie bydrae te lewer tot die geestelike vorm ing van die jeug van ons volk. Dit het my m oeilik geval om, w aar ek reeds die m iddeljarige leeftyd bereik het, nou vir die eerste maal as dosent op te tree, aangesien ek daarvan in die verlede nie die m inste kennis en ervaring opgedoen het nie. As joernalis rig ek my im m ers tot die breë publiek deur middel van die pen. As dosent m oet ek my deur middel van die mond tot die studente rig. Dit lê voor die hand dat die eise w at so aan my gestel word, totaal anders is as dié waar- aan ek oor 'n tydperk van m eer as 'n kw arteeu as joer­ nalis gewoond geraak het.

 11. June 2017 Ancho Canyon RF Collects: Final Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Junor, William [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Layne, John Preston [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Goglio, Joshua Henry [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Quintana, Bobby Arthur [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Snelson-Gerlicher, Catherine Mary [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Goorley, John Timothy [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2017-09-21

  We report the results from the June 8, 2017, Ancho Canyon RF collection. While bright, electromagnetic signals were seen close to the firing point, there were no detections of signals from the explosively-fired fuse (EFF) at a collection point about 600m distant on the East Mesa. The East Mesa site was unable to collect data because the uninterruptible power supply (UPS) was exhausted by the time of the shot. We did see signals from the EFF at the Bunker 57 antennas, about 123m distant from the Point 88 firing point. The strength of these signals is consistent with our limited knowledge of the collection antenna performance and the use of the standard model to predict the electric field strength. From our knowledge of the geometry of the EFF loop and the current in the loop in this test, and from measurements at the Bunker 57 site, we predict that we would have seen signals of about 50mV at 3.67MHz in a 100 kHz channel on the Rohde & Schwarz HE010 antennas at the East Mesa location. The noise oor there is about 0.113mV (based on the March 2017 collects). Thus we would have had an SNR of 53 dB from the collect, had the data collection system been running.

 12. Die individualisme van organisasies: Edward E. Lawler III se bydrae tot die bedryfs-organisasie sielkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. D. Coetsee

  1976-11-01

  Full Text Available Lawler's research publications over a large number of topics. His primary scientific interest, however, is job motivation and how it influences human behaviour in the world of work. Lawler emphasizes that the causes of motivational and job dissatisfaction problems are rooted in the fact that organizations are designed for the hypothetical "average person" and that any given labour force possess few, if any, average persons. The various methods which Lawler proposes to individualize organizations are described in this article. It includes new views and recommendations regarding topics such as rewards and fringe benefits, selection, job design and job enlargement, leadership, hours of work and training. Opsomming In Lawler se navorsingspublikasies word 'n wye verskeidenheid onderwerpe aangeroer. Sy basiese wetenskaplike belangstelling is egter werksmotivering en hoe dit menslike gedrag in die beroepswêreld beïnvloed. Hy lê klem daarop dat motiverings- en werksontevredenheids-probleme veroorsaak word deur die feit dat organisasies ontwerp word vir die hipotetiese “gemiddelde persoon” en dat enige gegewe arbeidsmag oor min, indien enige, “gemiddelde” persone beskik. Die verskillende metodes wat voorgestel word om die organisasie te individualiseer word in hierdie artikel beskryf. Dit sluit nuwe benaderings en aanbevelings aangaande onderwerpe soos vergoeding en byvoordele, keuring, posontwerp en posverruiming, leierskap, werksure en opleiding in.

 13. The Implications of Culture for Dictionaries of the African Languages*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.C. Nkabinde

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: This article attempts to show how culture or aspects thereof can be used to comple-ment linguistic and other information in the compilation of dictionaries of African languages. Some obstacles in the way of achieving this goal are identified and proposals made on how to deal with them. Although only some cultural aspects of a single language are examined, the conclusions are valid for cultural aspects of all African languages.

  Keywords: CONTEXT, CULTURE, CORPUS, EUPHEMISM, FIGURATIVE LANGUAGE, HLONIPHA, KINSHIP TERMS, LEXICAL BORROWING, MULTILINGUALISM, SPEECH COM-MUNITY, STANDARD ZULU, TABOO

  Opsomming: Die implikasies van kultuur vir woordeboeke van die Afri-katale. Hierdie artikel probeer om aan te toon hoe kultuur of aspekte daarvan gebruik kan word om taalkundige en ander inligting aan te vul by die samestelling van woordeboeke van die Afrika-tale. 'n Aantal struikelblokke op die weg om hierdie doel te bereik, word geïdentifiseer en voor-stelle gemaak oor hoe om hulle te hanteer. Alhoewel slegs sommige kulturele aspekte van 'n enkele taal ondersoek word, is die gevolgtrekkings geldig vir kulturele aspekte van alle Afrikatale.

  Sleutelwoorde: EUFEMISME, FIGUURLIKE TAAL, HLONIPHA, KONTEKS, KORPUS, KULTUUR, LEKSIKALE ONTLENING, TAALGEMEENSKAP, TABOE, STANDAARDZOELOE, VEELTALIGHEID, VERWANTSKAPSTERME

 14. EVALUATION OF OUTDOOR SPORTS CLOTHING BRAND PERSONALITY BY USERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saliha AĞAÇ

  2014-06-01

  Full Text Available Brand personality attributed to the brand is in case the condition of human character traits. One of the areas of the brand personality is the outdoor sports clothing also knowing as “outdoor” th at working city people’s adoption of opening up to the outdoor as new way events in a growing desire. In this study, the aims are personality characteristics of the outdoor sport clothing brands and determining the harmony of these personality characterist ics with brands. The research is in form of surveying study. The research population consists of people in Turkey who sports outdoor on land. In the sampling selection simple random sampling technique is utilized with asking concerned people to participate in the survey on a voluntary basis. The obtained data are analyzed and evaluated by using SPSS packet program. The survey that has been proven reliability and validity ( α = 0904 in the pilot application has sent to the related association members in a month - long through internet and a total of 103 people were replied. It has been identified that research participants are interesting in mostly as trekking , mountaineering, camping and biking outdoor sports and they are working in the public sector. Under research, in the result of factor analysis to determine the brand personality of outd oor sports brands, it had been seen that "competence", “ traditional ” and " androgen” dimensions were come through and the dimension of “excitement” was separated into three parts.

 15. Die omvang en aard van afwesigheid in die werkplek: ‘n Suid-Afrikaanse gevalstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anel Du Plessis

  2003-10-01

  Full Text Available The scope and nature of absenteeism in the workplace: A South African case study. The objective of the study was to develop quantitative measures for monitoring trends of absenteeism in a company within the meat industry and to assess qualitatively the possible existence of a collective culture of absenteeism within the organisation. The scope and frequency of absenteeism, costs incurred due to absenteeism, and individual absenteeism patterns of 145 employees, were studied over a period of one year. It was found that 2900 planned and 912 unplanned leave workdays that were lost, resulted in direct costs of R895,054.55. Five employees who were absent most often accounted for 18.60% of the unplanned leave taken. The extraordinary levels of absenteeism found in this case study were ascribed to specific employees. Opsomming Die doel van die studie was om kwantitatiewe metings vir die monitering van afwesigheidstendense vir ‘n maatskappy in die vleisbedryf te ontwikkel en om die moontlike bestaan van ‘n kollektiewe afwesigheidskultuur kwalitatief te ondersoek. Die omvang, frekwensie en koste van afwesigheid, asook individuele afwesigheidspatrone, is bestudeer vir 145 werknemers oor ‘n tydperk van een jaar. Daar is bevind dat 2900 beplande en 912 onbeplande verlofwerkdae wat verloor is, die maatskappy R895,054.55 gekos het. Vyf werknemers wat die meeste afwesig was, was verantwoordelik vir 18,60% van die onbeplande verlof geneem. Die uitsonderlike vlakke van afwesigheid in hierdie gevalstudie is toegeskryf aan spesifieke werknemers.

 16. Die gebruik van tegnologie vir die ontwikkeling van professionele karaktereienskappe of sagte vaardighede van onderwysers deur afstandsonderrig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2016-02-01

  Full Text Available Die doel van hierdie artikel was om ondersoek in te stel na die mate waartoe tegnologie suksesvol gebruik kan word om onderwysstudente deur afstandsonderrig op te lei. Omdat die sogenaamde sagte vaardighede en meegaande karatereienskappe eie is aan professies soos dié van medici of ouditeure, was dit nodig om te bepaal of onderwys wel as ’n professie beskou kan word. Die literatuur bevestig dit egter en gevolglik word aanvaar dat onderwys ’n professie is met gepaardgaande ‘sagte vaardighede’ of karaktereienskappe wat eie aan die beroep is. Vir effektiewe onderwys is die verwerwing van sodanige sagte vaardighede noodsaaklik. Die sagte vaardighede in die onderwysprofessie is derhalwe ondersoek en bespreek om ’n idee te kry van wat hierdie vaardighede behels en hoe hulle deur onderwysstudente ontwikkel en toegeëien kan word. Ten slotte is voorstelle gemaak oor hoe tegnologie ingespan kan word om sagte vaardighede by voornemende onderwysers deur afstandsonderrig te vestig.

 17. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 18. Perceptions of health promoters about health promotion programmes for families with adolescents orphaned as a result of AIDS in the rural Hammanskraal region in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maseapo P. Mthobeni

  2013-02-01

  en -opleiding aan huise en gemeenskappe te voorsien. Die versorgers wat in die gemeenskap werk, het eerstehandse inligting oor wat nodig is om die sukses van programme vir gesondheidsbevordering te verseker. Hierdie studie, wat ten doel het om die uitdagings van gesondheidspromotors te verken, beskryf hul persepsie ten opsigte van ’ngesondheidsbevorderingsprogram vir families met adolessente wat wees gelaat is as gevolg van vigs. Data is op die doelbewus geselekteerde deelnemers in die landelike Hammanskraal-streek in Suid-Afrika ingesamel en die volgende navorsingvraag is in ’nfokusgroep-onderhoud gevra en bespreek: ‘Wat is jou persepsie oor die gesondheidsbevorderingsprogram vir families met adolessente wat ouerloos gelaat is as gevolg van MIV en vigs?’ Die data is met behulp van die aangepaste Tesch-metode geanaliseer om die hoof- en sub-kategorieë, asook die temas te organiseer en isoleer. Die volgende hoof-kategorieë is uitgesonder: die houdings van adolessente, die doeltreffendheid van huisbesoeke, die behoefte aan gesondheidsopvoeding en beperkte hulpbronne. Gebaseer op hierdie bevindinge is die aanbeveling dat die gesondheidsorgbeplanners bydra tot die verbetering van gesondheidsbevordering en -opvoeding deur die gebruik van gemeenskaps- en nasionale media, die beskikbaarstelling van inligtingsmateriaal en die voorsiening van internet om meer mense, insluitende jongmense, die geleentheid te bied om toegang tot die inligting te verkry.

 19. Perceptions of health promoters about health promotion programmes for families with adolescents orphaned as a result of AIDS in the rural Hammanskraal region in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maseapo P. Mthobeni

  2013-02-01

  en -opleiding aan huise en gemeenskappe te voorsien. Die versorgers wat in die gemeenskap werk, het eerstehandse inligting oor wat nodig is om die sukses van programme vir gesondheidsbevordering te verseker. Hierdie studie, wat ten doel het om die uitdagings van gesondheidspromotors te verken, beskryf hul persepsie ten opsigte van ’ngesondheidsbevorderingsprogram vir families met adolessente wat wees gelaat is as gevolg van vigs. Data is op die doelbewus geselekteerde deelnemers in die landelike Hammanskraal-streek in Suid-Afrika ingesamel en die volgende navorsingvraag is in ’nfokusgroep-onderhoud gevra en bespreek: ‘Wat is jou persepsie oor die gesondheidsbevorderingsprogram vir families met adolessente wat ouerloos gelaat is as gevolg van MIV en vigs?’ Die data is met behulp van die aangepaste Tesch-metode geanaliseer om die hoof- en sub-kategorieë, asook die temas te organiseer en isoleer. Die volgende hoof-kategorieë is uitgesonder: die houdings van adolessente, die doeltreffendheid van huisbesoeke, die behoefte aan gesondheidsopvoeding en beperkte hulpbronne. Gebaseer op hierdie bevindinge is die aanbeveling dat die gesondheidsorgbeplanners bydra tot die verbetering van gesondheidsbevordering en -opvoeding deur die gebruik van gemeenskaps- en nasionale media, die beskikbaarstelling van inligtingsmateriaal en die voorsiening van internet om meer mense, insluitende jongmense, die geleentheid te bied om toegang tot die inligting te verkry.

 20. Die tema van God se spraak in Hebreërs se inleidingsformules

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert J. Coetsee

  2015-03-01

  Full Text Available Alhoewel die voorkoms en gebruik van die Ou Testament in die meeste navorsing oor Hebreërs besonder baie aandag geniet, is dit nie die geval met die Hebreërskrywer se gebruik van inleidingsformules vir sy Ou-Testamentiese aanhalings nie. Die gevolg is dat daar tot op hede betreklik min selfstandige navorsing oor die Hebreërskrywer se tema van God se spraak by sy inleidingsformules gedoen is. In hierdie artikel word Hebreërs se inleidingsformules in besonderhede nagegaan om te bepaal wat die aard en inhoud van die Hebreërskrywer se verwysings na die tema van God se spraak in sy inleidingsformules is. Daar word onder andere bepaal dat Hebreërs 38 direkte aanhalings vanuit die Ou Testament bevat, dat die Hebreërskrywer, met slegs een uitsondering, elke inleidingsformule met ’n werkwoord van sêinlei, dat ’n Persoon van die Drie-eenheid in 34 van die 38 direkte aanhalings (± 89% die onderwerp en gevolglike Spreker van die Ou-Testamentiese woorde is, dat die Hebreërskrywer al drie Persone van die Drie-eenheid as God beskou, en dat die Hebreërskrywer oortuig is dat die Ou Testament geïnspireer is en God se geldige en relevante openbaring bly. The theme of God’s speech in Hebrews’ introduction formulae. Whilst the occurance and function of the Old Testament in research on Hebrews enjoys a lot of attention, this is not the case for the writer of Hebrews’ use of introduction formulae for his Old Testament quotations. The result is that up to date relatively few independent studies have been made on the writer of Hebrews’ theme of God’s speech in his introduction formulae. In this article the introduction formulae in Hebrews are researched in detail to determine the nature and content of the writer of Hebrews’ reference to the theme of God’s speech in his introduction formulae. Amongst other things it is determined that Hebrews has 38 direct quotations from the Old Testament, that with the exception of one

 1. Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in private

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob J. Scholtz

  2015-04-01

  Full Text Available The task of Jesus’ disciples might be to juxtapose ‘new and old’ unconditional prophecies of the kingdom of heaven. After describing its setting, the four parables in Matthew 13, presented in private, are considered from a pre-millennial perspective. The parable of the hidden treasure may indicate how Jesus Christ first authenticates and then hides his authority and power to rule as King in terms of the Davidic Covenant over the literal Davidic kingdom – before he then goes to the cross. Having been to the cross, the parable of the pearl merchant may show how the first, spiritual phase of the kingdom commences when Christ Jesus starts his pearl ministry as High Priest in terms of the New Covenant. The parable of the dragnet has in view the transition from the spiritual phase of the kingdom into its future phase. An overview of the four privately given parables of Matthew 13 is then provided. After this a summary of the new and old prophecies contained in the eight parables of Matthew 13 is presented, followed by the conclusion. ’n Ondersoek na Matteus 13 as ’n profetiese diskoers: Die vier gelykenisse wat privaat aangebied is. Die taak van Jesus se dissipels sou kon wees om ‘nuwe en ou’ onvoorwaardelike profesieë van die koninkryk van die hemele met mekaar te vergelyk. Nadat die konteks beskryf is, word die vier gelykenisse in Matteus 13 wat privaat aangebied is vanuit ’n pre-millenniale perspektief oorweeg. Die gelykenis van die verborge skat sou kon aantoon hoe Jesus Christus sy gesag en mag om as Koning in terme van die Dawidiese Verbond oor die letterlike Dawidiese koninkryk te regeer, eers bevestig en dan verberg – waarna Hy kruis toe gaan. Nadat Hy gekruisig is, sou die gelykenis van die pêrelkoper kon aantoon hoe die eerste, geestelike fase van die koninkryk ’n aanvang neem as Christus Jesus sy pêrelbediening as Hoëpriester in terme van die Nuwe Verbond begin. Die gelykenis van die net toon die

 2. The role of long-chain polyunsaturated fatty acids in the treatment of cancer Cachexia and tumour growth in patients with malignant diseases: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth A Symington

  2008-11-01

  Full Text Available Recent studies show that ω-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs have the capacity to modulate cancer outcomes. The body responds to cancer in the same way that it responds to inflammation and wound healing. Nutrients with anti-inflammatory effects could therefore be expected to play a role in cancer treatment. This review focuses on the role of ω-3 PUFAs in tumourigenesis and cancer cachexia. Studies indicate that eicosapentaenoic acid (EPA supplementation may promote arrest of tumour growth and reduce cell proliferation. Patients need to consume at least 2 g of EPA per day for it to have a therapeutic effect. Positive outcomes related to cachexia include diminished weight loss, increased appetite, improved quality of life and prolonged survival, although there is controversy regarding these clinical outcomes. The effects of ω-3 PUFAs on tumourigenesis and cachexia are viewed in the context of altered lipid and protein metabolism. This altered metabolism usually experienced by cancer patients results in increased formation of proinflammatory eicosanoids and cytokines. Cytokines play an indirect role by stimulating the production of arachidonic acid-derived eicosanoids, which support inflammation, cell proliferation and angiogenesis, and inhibit apoptosis. It can be concluded that ω-3 PUFA supplementation offers a means of augmenting cancer therapy, inhibiting tumourigenesis and possibly contributing to cachexia alleviation. Opsomming Onlangse studies toon dat ω-3-poli-onversadigde vetsure (POVSe oor die vermoë beskik om kankeruitkomste te moduleer. Die liggaam reageer op kanker op dieselfde wyse as wat dit op inflammasie en wondgenesing reageer. Daar kan dus verwag word dat voedingstowwe met ‘n anti-inflammatoriese uitwerking ‘n rol in die behandeling van kanker kan speel. In hierdie oorsig word daar op die rol van ω-3-POVSe in tumorigenese en kankerkageksie gefokus. Studies dui daarop dat eikosapentanoënsuur- (EPS

 3. Developing an integrated approach to interpret New Testament use of the Old Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregory Y. Phillips

  2012-11-01

  Full Text Available The aim of this article is to develop a specific approach to interpreting New Testament use of the Old Testament. The approach has integrated the most useful insights of studies in both Second Temple Judaism and present day literary theory in order to reach most consistently and effectively a valid explanation of the biblical data. In the process, severalimportant hermeneutical issues have been addressed. The focus of New Testament use of the Old Testament in the person and redemptive work of Jesus should always be the goal of Christian interpretation. Whilst old and new texts mutually interpret one another, it has been argued that there has been no ultimate ambiguity about the author’s intended, singular meaning or distortion of the original meaning of the old text. It is important to be aware that all readers come to a text with preconceived worldviews that are inevitably a mixture of biblical and unbiblical perspectives. However, this does not prevent a reader from attaining a valid understanding that adequately overlaps with the most probable meaning of the text as intended by the author. This most probable meaning is determined by the explanation that logically makes the most coherent and natural sense of most biblical data. The methodological procedure proposed has taken thegrammatical-historical method as the normative starting point of exegesis. It has then proceeded to imitate the New Testament in consideration of the broader canonical context, before considering explanations derived from the Second Temple literature or present day literary theory. Die ontwerp van ‘n geïntegreerde benadering om Nuwe-Testamentiese gebruik van die Ou Testament te verstaan. Die bedoeling met hierdie artikel is om ’n benadering te ontwerp om die Nuwe-Testamentiese gebruik van die Ou Testament te verstaan. Dié benadering moet die mees bruikbare insigte van die navorsing oor die Tweede Tempelperiode en die hedendaagse literêre teorie integreer, met

 4. Knowledge and awareness of risk factors for cardiovascular disease in the Ga-Rankuwa community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Yuqiu

  2008-11-01

  gepaardgaande veranderende dieetgewoontes en lewenstyl, is die verwagting dat die voorkoms van risikofaktore in swartmense sal verhoog en daarmee saam ook die gevolglike morbiditeit en mortaliteit aan kardiovaskulêre siektes. Hipertensie is die eerste ‘westerse siekte’ vanweë die natuurlike verloop van kardiovaskulêre siektes en is meer algemeen in die swart gemeenskap. Kennis en bewustheid van die risikofaktore is ‘n noodsaaklike komponent om die nodige gedragsverandering te bewerkstellig, maar min inligting is oor die vlak van kennis en bewustheid van kardiovaskulêre siektes in die Ga-Rankuwa-gemeenskap beskikbaar. Die doel van die studie was dus om die kennis en bewustheid van risikofaktore vir kardiovas-kulêre siektes in ‘n werksouderdom groep persone (18-40 jaar oud in Ga-Rankuwa te bepaal. ‘n Kwantitatiewe opname is uitgevoer. ‘n Sensussteekproef is vanuit sone 1, 2, 4, and 16 in Ga-Rankuwa getrek om die voorkoms van risikofaktore vir kardiovaskulêre siektes te bepaal (n=604. ‘n Subgroep persone, slegs dié wat met ‘n risikofaktor vir kardiovaskulêre siektes diagnoseer is, is in die opname ingesluit (n=551. Die data is vanaf Julie tot Oktober 2005 deur middel van selfrapportering en ‘n gestruktureerde vraelys ingesamel en is deur beskrywende statistiek ontleed. Die resultate dui daarop dat daar oor die algemeen ‘n lae vlak van kennis en bewustheid van die risikofaktore vir kardiovaskulêre siektes in die Ga-Rankuwa-gemeenskap is.

 5. La investigación arquitectónica, el proyecto de arquitectura y el acondicionamiento ambiental en el proyecto de adecuación de la planta principal del Palacio de Carlos V de Granada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muñoz, S

  2007-09-01

  Full Text Available The Charles V Palace is located in the Complex of Monuments of the Alhambra in Granada; despite the fact that it appears to be a fi nished building according to the design by Pedro Machuca, actually it was never completed. It is a clear example of what modern history writers would term a “longduration” building. Its main fl oor currently houses the Fine Arts Museum of Granada. The proposal to install this museum here was put forward in the 1940s, after the palace was completed in 1928 by Torres Balbás. The project was implemented by F. Prieto Moreno and the museum was opened in 1958. In 2000, the project to adapt the main fl oor of the Charles V Palace was drawn up. This project has already been implemented, although the museum project is expected to be completed in 2007. Based on architectural research, the abovementioned project includes environmental conditioning of the palace rooms, especially light, hygrothermal and air quality conditioning, as well as the installations required for exposition purposes, which mainly guarantee the visual observation of the works of art on display, conservation conditions of these works, visitors’ comfort and energy effi ciency. This article details the respectful way in which this adaptation project is meeting those objectives.El Palacio de Carlos V, situado en el Conjunto Monumental de la Alhambra de Granada, a pesar de su apariencia de edifi cio concluido de acuerdo a un proyecto, el de Pedro Machuca, no llegó a ser ejecutado en su totalidad. Constituye un claro ejemplo de lo que la historiografía moderna denominaría como edifi cio sujeto a “larga duración”. Su planta principal acoge en la actualidad el Museo de Bellas Artes de Granada. Tras el proyecto de terminación del Palacio realizado por Torres Balbás en 1928, la idea de instalar dicho museo se produce en la década de 1940, con un proyecto realizado por F. Prieto Moreno e inaugurado en 1958. En el año 2000 se redacta

 6. Parents’ lived experience of providing kangaroo care to their preterm infants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Leonard

  2008-12-01

  Full Text Available Premature and low birthweight infants pose particular challenges to health services in South Africa. While there is good evidence to demonstrate the benefits of kangaroo care in low birthweight infants, limited research has been conducted locally on the experiences of parents who provide kangaroo care to their preterm infants. This phenomenological study explores the lived experience of parents who provided their preterm infants with kangaroo care at a tertiary-level maternity centre in the Western Cape. In-depth interviews were conducted with six parents: four mothers and two fathers. Data was analysed using an adaptation of the approaches described by Colaizzi (1978:48-71 and Hycner (1985:280-294. To ensure trustworthiness, the trustworthiness criteria described by Guba and Lincoln (1989:242-243 were applied. Kangaroo care is a phased process, each phase bringing a unique set of experiences. The eight themes that emerged are described: unforeseen, unprepared and uncertain - the experience of birth; anxiety and barriers; an intimate connection; adjustments, roles and responsibilities; measuring success; a network of encouragement and support; living-in challenges; and living with the infant outside of hospital. Challenges facing health care providers are described and recommendations for information about kangaroo care and support for parents are made. Opsomming Vroeggebore babas en babas met ’n lae geboortegewig stel besondere uitdagings vir Suid-Afrikaanse gesondhiedsdienste. Daar bestaan goeie bewyse dat die kangaroesorgmetode voordelig is vir babas met ’n laegeboortegewig, dog is minimale plaaslike navorsing gedoen oor die ondervindinge van ouers wat hierdie metode gebruik om vir hul vroeggebore babas te sorg. Hierdie fenomenologiese studie verken die geleefde ervaringe van ouers wat vir hulle vroeggebore babas deur middel van die kangaroesorgmetode in ’n tersiêre kraamsentrum in die Weskaap gesorg het. Data is ingesamel deur in

 7. Shattering the idols: Confronting the obstinate hold of dehumanising powers on post-apartheid South Africans with the living presence of the crucified and resurrected Lord

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferdinand P. Kruger

  2015-07-01

  uitgangspunt van Eswine dien as aansporing vir die besinning oor die houvas wat afgode op die harte en gedagtes vangelowiges het. Die funksionering van geestelike magte in die samelewing word ondersoek. Hierdie magte verhef hulself tot afgode en plaas hulle eie begeertes bo God se wil vir die skepping en die mens. In plaas daarvan om God se wil vir die onderhouding van die menslike lewe te eerbiedig oefen hierdie magte heerskappy oor mense uit deur afgodery waardeur die geïntegreerdheid van die samelewing gedisintegreer word. Mense word verblind om die invloed van afgodery in hulle lewens te vestig. In ‘n post-apartheid Suid-Afrikaanse samelewing manifesteer dit deur die illusie van mag voortvloeiend uit selfverheerliking, as ook in die middelklas se koorsagtige poging om hulleself in `n gemaklike eerste-wêreldenklawe te isoleer as beskerming teen die Derdewêreldse massas. Die outeurs wil ‘n homiletiese teorie vir die verydeling van afgodery ontwerp wat in die teenwoordigheid van die gekruisigde enopgestane Christus in die harte en gedagtes van hoorders gegrond is. Hierdie kragveld open ’n lewensruimte waarin gelowiges, bevry van die mag van afgodery, versoend sal kan floreer.

 8. Stakeholders’ perceptions of the delivery and quality of sexually transmitted infection treatment by private practitioners in Windhoek, Namibia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scholastika N. Iipinge

  2010-11-01

  The study provided a situational and contextual analysis employing qualitative methodologies using different methods of data collection. The methodology used included (1 a review of available country policy documents on STI management and surveillance, as well as the policy with regard to private primary care providers, (2 eight in-depth interviews conducted with key informants and (3three focus-group discussions held with community members attending PGP practices in Windhoek. The perceptions of the care received from PGPs differed from one person to the next. It emerged that some participants had good experiences and some had negative experiences of the care given.The participants believed that going to a PGP for treatment is a matter of affordability that goes hand in hand with the expectations of receiving care, whilst maintaining confidentiality. The study established that there is no real difference between the care provided to patients with medical aid or those without medical aid. It is recommended that interactions between the public and private sector at various levels be initiated to ensure that curable STIs are appropriately managed and that national guidelines for STI management are adhered to. Health workers should also be sensitised about their approach towards patients. It is further recommended that awareness creation amongst PGPs with regard to the public health importance of STIs needs to be raised to encourage them to participate in the STI-control programme. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om ondersoek in te stel na die persepsies van die gemeenskap en ander belanghebbendes oor die lewering en kwaliteit van die behandeling en sorg ten opsigte van seksueel oordraagbare infeksies (SOIs deur privaat algemene praktisyns in Windhoek. Die studie het ’n situasionele en kontekstuele analise behels, waarin gebruik gemaak is van kwalitatiewe metodologieë en verskillende metodes van data-insameling. Die metodologie het ingesluit (1 die

 9. Reflections on the Academic Status of Lexicography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Tarp

  2011-10-01

  Full Text Available

  ABSTRACT: Two main camps have been formed with regard to the philosophical and academic status of lexicography: one considering lexicography an independent scientific discipline, and the other opposing such a scientific status. This article discusses some of the arguments from the second camp and argues that lexicography should be considered an independent scientific discipline. The argumentation is based on the fact that the subject field of lexicography is different from the subject fields of any other discipline, including linguistics. In this sense, the concept of a lexicographical work is broader than the more reduced concept of a dictionary. Lexicographical works, including dictionaries, are considered cultural artefacts and utility tools produced in order to meet punctual information needs detected in society. In this way, they have during the millenniums covered almost all spheres of human activity and knowledge. The theory and science of lexicography should not focus on the differences regarding the specific content of all these works, but on aspects that unite them and are common to all of them. In this regard, some of the core characteristics of lexicography as an independent discipline are discussed together with its complex relation to other disciplines. Lexicographical theory is understood as a systematic set of statements about its subject field. Finally, the article argues that the fact that this theory may seem too abstract and difficult to some working lexicographers does not in itself invalidate its independent scientific status, although a close relation between theory and practice is recommended.

  OPSOMMING: Gedagtes oor die akademiese status van die leksikografie. Twee hoofkampe het ontwikkel met betrekking tot die filosofiese en akademiese status van die leksikografie: een wat die leksikografie beskou as 'n onafhanklike wetenskaplike dissipline, en die ander wat so 'n wetenskaplike status teenstaan. Hierdie artikel

 10. Paradigmaverskuiwings en die Afrikaanse mediese vaktaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.P. Wassermann

  2012-09-01

  Full Text Available Die Paramediese Woordeboek, die eerste Afrikaanse mediese woordeboek om in 'n era van internasionale paradigmaverskuiwings in geneeskunde te verskyn, word teen daardie agtergrond beskou. 'n Historiese perspektief op die invloed van sulke verskuiwings en hul oogmerke word gegee, met klem op interkollegiale, kommunale en transaksionele kommunikasie. Die enigma van die titel gaan oor die bedoelde teikengroep, en 'n vermoedelik afsonderlike tegniese terminologie. Die voorwoord, met sy aanspraak op eenvoudige definisies, en beweerde probleme met die internasionaal erkende Afrikaanse mediese taal word bespreek. Konstruksionele gebruikersonvriendelike aspekte en foutiewe definisies word aangetoon, met 'n opmerking oor die Afrikaanse spelwyse. Ten spyte van sy titel is dit hoofsaaklik 'n skoolwoordeboek.

  'n Perspektief op die toekoms van mediese woordeboeke word gegee; paradigmaverskuiwings het waarskynlik minder terminologiese as strategiese implikasies. Laasgenoemde betrek die bereiking van, en voorsiening in die behoeftes van agtergeblewe teikengroepe ten einde toegang te verkry tot 'n hoogs gespesialiseerde interkollegiale tegniese taal.

  Die behoefte aan bywerking van die bestaande standaard Afrikaanse verklarende woordeboek word beklemtoon; uit so 'n hersiene uitgawe kan gebruiker-gedefinieerde verklarende woordelyste ekstraheer word deur 'n paneel vakmanne uit die bedoelde teikengroep. 'n Uitdagende taak wag op Afrikaanse mediese woordeboeke.

  Sleutelwoorde: mediese woordeboek; paramedies; paradigmaverskuiwings; historiese perspektief; toekomsperspektief; enigmatiese titel; teikengroepe; konstruksie; voorwoord; voorskriftelike definisies; spelwyse; kollegiale kommunikasie; kommunale kommunikasie; transaksionele kommunikasie; veeltalige woordeboek

   

  Paradigm Shifts and the Afrikaans Medical Terminology

  The Paramediese Woordeboek, the first Afrikaans medical dictionary to appear in an age of international

 11. Communication of job-related information and work family conflict in dual-career couples

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bedelia Theunissen

  2003-10-01

  Full Text Available It is known that work-family conflict is a determinant of marital dissatisfaction. The goal of this study was to determine whether inadequate communication regarding the sharing of job-related information between dual-career spouses contributes to marital dissatisfaction. The Work Perception Questionnaire (WPQ was designed and administered to obtain information on dimensions that 80 dual-career couples (married or in co-habitation perceived to contribute to marital conflict and that have an impact on the quality of their relationships. The main findings indicated that male partners experienced more marital conflict than their female partners if they did not have adequate job-related information about their partner’s work. However, the findings for the female partners were nonsignificant. The implications of the findings are discussed. Opsomming Dit is algemeen bekend dat werk- en gesinskonflik ‘n oorsaak van huweliksontevredenheid is. Die doel van hierdie studie was om te bepaal of ontoereikende kommunikasie oor werksverwante inligting tussen gades in dubbelloopbaanverhoudings ‘n bydraende faktor tot huweliksontevredenheid is. Die Werk Persepsie Vraelys (WPV is ontwerp en toegepas ten einde inligting te versamel rakende sekere dimensies wat volgens die persepsies van 80 dubbelloopbaanpare (wat getroud is of saamwoon aanleiding gee tot huwelikskonflik en wat moontlik ‘n impak op die gehalte van hul verhouding mag hê. Die belangrikste bevinding was dat manlike gades meer huwelikskonflik ervaar indien hul gades nie werksverwante inligting met hulle deel nie. Die resultate vir vroulike gades was egter nie beduidend nie. Die implikasies van die resultate word bespreek.

 12. DEVELOPING A MODULAR PORTFOLIO SELECTION MODEL FOR SHORT-TERM AND LONGTERM MARKET TRENDS AND MASS PSYCHOLOGY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Jasemi

  2012-01-01

  vereenvoudigende aannames oor market en aandele; en 3 verhoogde sensitiwiteit tot nuwe data.

 13. ’n Leergeoriënteerde raamwerk vir e-portefeulje-ontwikkeling in afstandonderwys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina J. van Staden

  2016-02-01

  Full Text Available George Kuh (2008 se lys van tien hoë-impakonderwyspraktyke, wat deur die American Association for Colleges and Universities (AAC&U onderskryf word, is vroeg 2016 aangepas om e-portefeuljes in te sluit. Hierdie toevoeging is belangrik omdat die lys vir die eerste keer aangepas is. In hierdie artikel word verslag gelewer oor die bruikbaarheid van ’n leergeoriënteerde raamwerk vir die fasilitering van e-portefeulje-ontwikkeling in afstandonderwys. Die raamwerk is in die drie beginsels van ’n leergeoriënteerde benadering tot assessering gefundeer, naamlik dat assesseringstake leergeoriënteerd moet wees, dat studente aktief by eie en eweknie-evaluering betrokke moet wees en dat vinnige, gereelde terugvoer huidige en toekomstige leer moet bevorder. Die leertake is ontwerp om geleenthede te bied om terselfdertyd die kern- en ontwikkelingsvaardighede te demonstreer, wat tans tydens tersiêre onderwys ingeoefen moet word. ’n Verskeidenheid vorms van tegnologie is ingespan om informele, toevallige, selfgerigte, selfregulerende, koöperatiewe, genetwerkte, ervarings- en transformerende leer te ondersteun en die ontwikkeling van ’n praktykgemeenskap te bevorder. ’n Ondersoek na ’n e-portefeulje, wat binne hierdie raamwerk ontwikkel is, toon dat die raamwerk dit moontlik gemaak het om prestasie met betrekking tot gestelde leeruitkomste te demonstreer, terwyl die vlak van kern- en ontwikkelingsvaardighede terselfdertyd gedemonstreer en nagespeur kon word. Na afloop van ’n veeleisende, uitdagende en dikwels soloreis verklaar die student dat die graad waardevol is omdat sy nie ’n voorgeskrewe boek soos ’n parakiet moes herhaal nie, maar haar vermoë om iets in die praktyk toe te pas moes demonstreer. Gebaseer op die verklaring, kan e-portefeuljes as ’n hoë- impak-praktyk beskou word.

 14. Perception of seriousness and preventive health actions of patients with type 2 diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanna C.D. Wright

  2009-08-01

  Opsomming Diabetes mellitus is 'n algemene chroniese gesondheidstoestand. Alhoewel tipe 2-diabetes 'n ernstige toestand is, veroorsaak komplikasies die meeste morbiditeit en mortaliteit. Dit is moontlik vir 'n persoon met tipe 2-diabetes om 'n normale, gelukkige lewe te lei met die nodige behandeling en motivering. Behandeling behels verhoogde fisiese aktiwiteit, gewigsverlies, 'n gesonde dieet en orale medikasie of insulienbehandeling. Pasiënte is egter verantwoordelik vir 95% van hul behandeling. Volgens die Gesondheidsbevorderingsmodel kan 'n verpleegkundige 'n pasiënt ondersteun deur te fokus op die voordele van behandeling, voorligting om probleme te oorkom en deur positiewe terugvoering. Die doel van die studie was om te bepaal of die pasiënte met tipe 2-diabetes wat voorligting en berading by 'n Sentrum vir Diabetes in Limpopo Provinsie ontvang, hul toestand as ernstig beskou en of hulle hul lewenswyse verander ten einde komplikasies te voorkom. Die ontwerp was 'n ondersoekende kwantitatiewe opname. Die gerieflikheidsteekproef was veertig deelnemers (n=40. Die data-insamelingsmetode was self-rapportering deur middel van 'n vraelys en die data is met behulp van beskrywende en statistiese analise ontleed. Die resultate dui daarop dat die meerderheid van die groep se fisiese lesings hoër as normaal was (oorgewig 85%, hipertensie 35%, HbA1c 65% en middellyn 70%. Die meeste van die deelnemers (87.5% het hul diagnose van tipe 2 diabetes as nie ernstig nie en goed gekontroleerd beskou. Die oplossing oor hoe om mense te leer om hul lewenswyse te verander om komplikasies te voorkom terwyl hulle op die oomblik nog goed voel, is nog nie bepaal nie.

 15. THREE DIMENSIONAL PRINTING IN THE SOUTH AFRICAN INDUSTRIAL ENVIRONMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Dimitrov

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The current development of the rapid prototyping industry in South Africa is characterised by the strong dominance and fast growth in sales of three dimensional printers. Although it reflects the international trend, it seems that the industrial community lacks a clear appreciation of the real strength of this technology, especially with respect to the large variety of devices available today on the market. This paper surveys the current state and capabilities of three dimensional printing (3DP. Based on its technical background – the ink-jet printing known from the printer and plotter industry – a classification structure is developed and proposed. Different printing techniques and process concepts, together with their advantages and limitations, are described and analysed. Typical examples from three completely different application areas – manufacturing, medicine, and architecture – are presented and discussed. Some basic considerations for an informed selection of the right technology for a particular application are then presented.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Sterk groei in die verkope van drie dimensionele drukkers (3DP kenmerk die onlangse groei in die snelle prototipe industrie in Suid-Afrika. Ten spyte daarvan dat hierdie ‘n internasionale tendens reflekteer, blyk dit dat die werklike waarde van die tegnologie nog nie ten volle waardeer word in die industriële gemeenskap nie, veral aangesien daar so ‘n groot verskeidenheid masjiene in die mark beskikbaar is. ‘n Oorsig oor die huidige stand en vermoë van drie dimensionele drukkers word hier gegee. ‘n Klassifikasiestruktuur – gebaseer op die inkspuitdrukkertegnologie – word ontwikkel en voorgestel. Verskillende druktegnieke en konsepprosesse word ontleed. Daar word ook gekyk na die voor- en nadele hiervan. Tipiese voorbeelde van drie verskillende toepassings (vervaardiging, medies, en argitektuur word aangebied en bespreek. Basiese riglyne vir

 16. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 17. Exploring the perceptions of psychiatric patients regarding marijuana use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leepile A. Sehularo

  2012-03-01

  Opsomming Insig in die gebruik van marijuana deur psigiatriese pasiënte is beperk, spesifiek met betrekking tot hulle redes vir voortgesette marijuana verbruik ten spyte van die negatiewe gevolge daarvan, byvoorbeeld hertoelating tot psigiatriese hospitale na marijuanageïnduseerde psigotiese episodes. Dit is dus belangrik om te verstaan waarom psigiatriese pasiënte voortgaan om marijuana te gebruik ten spyte van die negatiewe uitwerking daarvan. Hierdie navorsing was ten doel om die persepsies van psigiatriese pasiënte in verband met die gebruik van marijuana in Potchefstroom in die Noordwesprovinsie te verken en te beskryf. So kan aanbevelings gemaak word vir verpleegonderrig, verpleegnavorsing en verpleegpraktyk om meer toepaslike versorging en behandeling te verseker en uiteindelik die heropname van psigiatriese pasiënte as gevolg van marijuana-geïnduseerde psigose te verminder. ‘n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gevolg om ‘n ‘stem’ te gee aan die persepsies van psigiatriese pasiënte aangaande die gebruik van marijuana. Doelgerigte steekproefneming is gebruik om deelnemers te identifiseer wat sou voldoen aan seleksiekriteria. Die steekproefgrootte is bepaal deur dataversadiging, wat bereik is na 10 individuele onderhoude met psigiatriese pasiënte. Ongestruktureerde individuele onderhoude is gebruik om data te versamel ná geskrewe toestemming van die Etiekkomitee van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom Kampus, van die Noordwes Provinsiale Departement van Gesondheid, die Kliniese bestuurder van die psigiatriese hospitaal waar die data versamel is, sowel as van die psigiatriese pasiënte. Die medekodeerder en die navorser het die data onafhanklik van mekaar geanaliseer. Die bevindings van hierdie studie het die persepsies wat psigiatriese pasiënte het oor die gebruik van marijuana, die negatiewe effekte van die gebruik van marijuana, die gebruik van marijuana en psigiatriese toestande, en die

 18. The expectations of fathers concerning care provided by midwives to the mothers during labour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malmsey L.M. Sengane

  2012-04-01

  Opsomming Vroedvroue word daarvan beskuldig dat hulle nie voldoen aan die verwagtinge en behoeftes van die vaders nie. Vaders word, óf deur hulle geïgnoreer, óf druk word op hulle uitgeoefen om meer betrokke te raak as waarmee hulle gemaklik is, indien hulle wel toegelaat word om moeders te ondersteun tydens die kraamproses. Vroedvroue verskaf moeder-gesentreerde sorg, maar dit is nogtans belangrik dat hulle onthou om die vaders te betrek in die besluitneming en hulle rol, verwagtinge en behoeftes te erken omdat die geboorte van ‘n kind een van die belangrikste gebeurtenisse in hulle lewens is. Die studie het gefokus op vaders se verwagtinge van die sorg wat verskaf word aan moeders tydens kraam. ‘n Kwalitatiewe, eksploratiewe, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gebruik. Data is ingesamel deur in-diepte onderhoude met vaders te voer oor die sorg wat aan hul vroue of metgeselle tydens die kraamproses verskaf word deur vroedvroue. Data is daarna geanaliseer deur ‘n oop beskrywende metode te gebruik wat toepaslik is vir kwalitatiewe navorsing. Die resultate van die onderhoude is vervolgens geposisioneer binne ‘n holistiese, gesondheids-bevorderende teorie wat verwys na liggaam, psige en gees. Die resultate toon dat gemak en ondersteuning die twee hoofkategorieë is wat verskaf moet word deur vroedvroue aan moeders tydens die kraamproses. Die ander kategorieë wat aangedui word in die resultate, is dat vroedvroue hulle onderlinge kommunikasievaardighede moet verbeter, asook hul kommunikasie met die moeders en vaders indien laasgenoemde beskikbaar is. Die vaders het van vroedvroue verwag om hulle aan te moedig om moeders by te staan tydens die kraamproses en om binding tussen vader, moeder en baba aan te moedig.

 19. A confident call to faith: Rediscovering the relevance of Christian catechisms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raymond Potgieter

  2013-11-01

  Full Text Available Protestant heritage is synonymous with the traditional employment of catechisms and catechetical teaching of both young and old. Many denominations have shifted from this historical approach, not least because of the challenges of so-called catechetical vacuums when facing third-millennial issues. The Heidelberg, Anglican and Westminster Catechisms allow for express distinctions peculiar to each unique Protestant faith constituency, but serve acceptably within the wider ecumenical tradition. A rediscovery of the historical contexts of these historical formulations will illustrate traditional denominational Protestant flexibility accompanying its Christian creedal fixity. This study will refer to confessional content in the main without resorting to particular content. The intention is to show how these polarities could dynamically serve the confessing church in meeting present-day challenges to the Christian faith in a manner that once again will inspire confidence in its catholic witness in the third millennium. Die protestantse erfenis is sinoniem met die tradisionele gebruik van die kategismusse en die kategetiese onderrig van oud en jonk. Baie kerkgenootskappe neig weg van hierdie historiese benadering hoofsaaklik as gevolg van die uitdagings van die sogenaamde kategetiese leemtes in die hantering van derde millenniumkwessies. Die Heidelbergse, Anglikaanse en Westminsterse Kategismusse laat ruimte vir spesifieke onderskeidings wat eie is aan elke unieke protestantse geloofsgemeenskap, maar wat nogtans binne die breër ekumeniese tradisie aanvaar word. ’n Herontdekking van die historiese konteks van hierdie tradisionele formulerings sal tradisioneel kerklik-protestantse buigsaamheid illustreer wat met konfessionele vastheid gepaard gaan. Hierdie artikel verwys na konfessionele inhoud oor die algemeen sonder om spesifieke inhoud aan te toon. Die doel is dus om aan te toon hoedanig hierdie polariteite die belydende kerk daadwerklik kan help

 20. Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob J. Scholtz

  2015-04-01

  Full Text Available This article proposes that the task of Jesus’ disciples could be to juxtapose new and old unconditional prophecies concerning the kingdom of heaven. Matthew 13 can be read as a prophetic discourse and specific, prophetic referents are identified to gain insight into the prophecies contained in these parables. From a pre-millennial perspective, the kingdom of heaven is seen to exist in terms of the New Covenant in a spiritual sense from the cross of Christ onwards, but it will also be established in a literal sense in terms of the Davidic Covenant when Christ returns. This article discusses the four parables of Matthew 13 that were presented in public. ’n Ondersoek na Matteus 13 as ’n profetiese diskoers: Die vier gelykenisse wat in die openbaar aangebied is. Hierdie artikel stel voor dat dit die taak van Jesus se dissipels sou kon wees om nuwe en ou onvoorwaardelike profesieë oor die koninkryk van die hemele met mekaar te vergelyk. Matteus 13 kan as ’n profetiese diskoers gelees word en spesifieke, profetiese referente word geïdentifiseer om die profesieë in hierdie gelykenisse te begryp. Vanuit ’n pre-millenniale perspektief blyk dit dat die koninkryk van die hemele in ’n geestelike sin in terme van die Nuwe Verbond vanaf Christus se kruis en daarna bestaan, maar dit sal ook in ’n letterlike sin tot stand kom in terme van die Dawidiese Verbond wanneer Christus terugkeer. Hierdie artikel bespreek die vier gelykenisse van Matteus 13 wat in die openbaar aangebied is.

 1. Voedingpraktyke en behoeftes van hulpbron-arm gemeenskappe deur die oë van laerskoolonderwysers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel bespreek ons die persepsies van onderwysers (n = 45 wat betref die voedingpraktyke van ’n steekproef laerskoolleerders en hul gesinne in ’n hulpbron-arm gemeenskap. Ons fokus spesifiek op die behoeftes, praktyke en verwagtings ten opsigte van die gebruik van voedsel, wat die produksie, keuse en voorbereiding van voedsel impliseer. Ons studie vorm die eerste deel van ’n groter institusionele navorsingprojek. Vir die doel van ons studie het ons deelnemende refleksie en aksie-gebaseerde werkwinkels gehou om data te genereer en tydens die interpretasie van bevindinge op interpretivisme staatgemaak. Hierdie studie beklemtoon die behoeftes van hulpbron-arm en werklose gemeenskapslede wat dikwels genoodsaak is om teen verlaagde pryse voedsel te koop waarvan die kwaliteit nie optimaal is nie. ’n Verskraalde ontbyt, middagete of aandete waarvan die keuse algemeen beperk is tot swart tee, pap en een of twee snye ou brood, bevestig die manifestasies van armoede in hulpbron-arm gemeenskappe. Maaltye is dikwels beperk tot groot hoeveelhede koolhidrate, min groente, ingelegde vis, pap met inkomazi en marog. Hoenderpote en afval vul soms die spyskaart aan. Onderwysers beklemtoon die feit dat gemeenskapslede tipies op skenkings van werkgewers, kerke en kruidenierswinkels staatmaak om hul voedselbegroting aan te vul. Onderwysers fokus verder op die behoeftes aan opleiding vir gemeenskapslede. Na hulle mening moet gemeenskappe ingelig word oor voedselproduksie, groentetuine, die wyses waarop die kwaliteit van grond bepaal kan word, besproeiing en die toepassing van volhoubare wisselbou. Die artikel word afgesluit met uitvoerbare en leersame wenke vir die opleiding van landelike gemeenskappe. Op grond van dié navorsingsbevindinge word ’n intervensieprogram tans ontwikkel, met die doel om dit in die onderskeie deelnemende skole te implementeer ter bevordering van gesonde voedselverwante gedrag en welsyn.

 2. The Role of the Introductory Matter in Bilingual Dictionaries of English and Arabic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hashan Al-Ajmi

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: Monolingual and bilingual dictionaries for learners of English as foreign language differ from each other in many aspects. Among the differences are the types of information a dictionary provides outside the A?Z word list, especially in its introductory matter. Yet, dictionary introductions have been referred to rather peripherally in the literature on dictionary users and uses. Within the context of lexicographic practice, this study aims to outline the differences between EFL learner's dictionaries and bilingual English?Arabic dictionaries, and to determine to what extent a given set of popular dictionaries provide varied and sufficient information in their introductions. Three categories of dictionaries will be the subject of comparison: EFL dictionaries, European bilingual dictionaries, and bilingual dictionaries in the Arab world.

  Keywords: BILINGUAL DICTIONARY, INTRODUCTORY MATTER, ENGLISH?ARABIC, EFL LEARNER'S DICTIONARY, ORIENTALIST DICTIONARY

  Opsomming: Die rol van die inleidende gedeelte in tweetalige woordeboekevan Engels en Arabies. Eentalige en tweetalige woordeboeke vir aanleerders vanEngels as vreemde taal verskil in baie opsigte van mekaar. Een van die verskille is die tipes inligtingwat 'n woordeboek buite die A–Z-woordelys verskaf, veral in die inleidende gedeelte. Tog isdaar slegs in die verbygaan na woordeboekinleidings in die literatuur oor woordeboekgebruikersen -gebruik verwys. Hierdie studie het dit ten doel om, binne die konteks van die leksikografiesepraktyk, die verskille uit te stippel tussen EVT-aanleerderswoordeboeke en tweetalige Engels–Arabiesewoordeboeke, en te bepaal in watter mate 'n gegewe groep gewilde woordeboeke veelsoortigeen genoegsame inligting in hul inleidings verskaf. Drie kategorieë woordeboeke sal die onderwerpvan hierdie vergelyking vorm: EVT-woordeboeke, Europese tweetalige woordeboeke entweetalige woordeboeke binne die Arabiese w

 3. Notes on Compiling a Corpus- Based Dictionary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Čermák

  2011-10-01

  Full Text Available

  ABSTRACT: On the basis of sample analysis of a Czech adjective, a definition based on the data drawn from the Czech National Corpus (cf. Čermák and Schmiedtová 2003 is gradually compiled and finally offered, pointing at the drawbacks of definitions found in traditional dictionaries. Steps undertaken here are then generalized and used, in an ordered sequence (similar to a work-flow ordering, as topics, briefly discussed in the second part to which lexicographers of monolingual dictionaries should pay attention. These are supplemented by additional remarks and caveats useful in the compilation of a dictionary. Thus, a brief survey of some of the major steps of dictionary compilation is presented here, supplemented by the original Czech data, analyzed in their raw, though semiotically classified form.

  OPSOMMING: Aantekeninge oor die samestelling van 'n korpusgebaseerde woordeboek. Op grond van 'n steekproefontleding van 'n Tsjeggiese adjektief, word 'n definisie gebaseer op data ontleen aan die Tsjeggiese Nasionale Korpus (cf. Čermák en Schmiedtová 2003 geleidelik saamgestel en uiteindelik aangebied wat wys op die gebreke van definisies aangetref in tradisionele woordeboeke. Stappe wat hier onderneem word, word dan veralgemeen en gebruik in 'n geordende reeks (soortgelyk aan 'n werkvloeiordening, as onderwerpe, kortliks bespreek in die tweede deel, waaraan leksikograwe van eentalige woordeboeke aandag behoort te gee. Hulle word aangevul deur bykomende opmerkings en waarskuwings wat nuttig is vir die samestelling van 'n woordeboek. Op dié manier word 'n kort oorsig van sommige van die hoofstappe van woordeboeksamestelling hier aangebied, aangevul deur die oorspronklike Tsjeggiese data, ontleed in hul onbewerkte, alhoewel semioties geklassifiseerde vorm.

  Sleutelwoorde: EENTALIGE WOORDEBOEKE, KORPUSLEKSIKOGRAFIE, SINTAGMATIEK EN PARADIGMATIEK IN WOORDEBOEKE, WOORDEBOEKINSKRYWING, SOORTE LEMMAS, PRAGMATIEK, BEHANDELING VAN

 4. A consumer perspective of advertising by attorneys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Boshoff

  1991-06-01

  Full Text Available Attorneys in South Africa may soon be permitted to advertise their services for the first time. This recommendation put forward by the Association of Law Societies, though still to be ratified by the four provincial law societies, has come amid increasing competition between attorneys and non- professionals. The marketing fraternity is, however, uncertain as to how members of the public are likely to react to legal services advertising. This study attempts to provide some tentative guidelines for decision-making on advertising by attorneys. Interested parties like attorneys, marketing consultants, and advertising agencies could use the researched information to structure marketing communication strategies which will not transgress the ethical code of the attorneys' profession, but which will satisfy the information needs of consumers. The study reports the findings of a survey conducted among 1 000 members of the public. Indications are that consumers not only think that advertising should be permitted, but also that it will benefit both themselves and the legal profession. Opsomming Prokureurs mag moontlik binnekort toegelaat word om hul dienste te adverteer. Die aanbeveling van die Vereniging van Prokureursordes, wat nog deur die vier provinsiale wetsgenootskappe bekragtig moet word, is geneem as gevolg van toenemende mededinging tussen prokureurs en nie-professionele praktisyns. Bemarkingsdeskundiges is egter onseker oor wat die publiek se reaksie sal wees. Die studie poog om enkele tentatiewe riglyne voor te stel vir bemarkingskommunikasiestrategieë wat nie die regsprofessie se etiese kode sal oortree nie, maar tog voldoende inligting aan verbruikers sal beskikbaar stel. Die bevindinge van 'n opname onder 1 000 lede van die publiek dui daarop dat reklame nie alleen verwelkom sal word nie, maar dat dit moontlik tot voordeel van sowel die publiek as die regsprofessie sal strek.

 5. Postsecular democracy and the reign of God: Reading Habermas and Moltmann in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wessel Bentley

  2015-11-01

  Full Text Available Governed by a liberal constitution, the South African democratic project is progressively finding its own identity. Being a democracy in Africa has unique challenges, as this system of governance needs to be contextualised by integrating African culture, history and memory into a political model which will promote sustainable participatory citizenship. This article engages, from a South African perspective, Habermas’ model of a postsecular democracy and Moltmann’s understanding of ‘Reich Gottes’ in Ethics of Hope. This article proposes an integrated relationship between responsible citizenship (Habermas’ postsecular democracy and a Christian social conscience (Moltmann’s ‘Reign of God’1for the South African context. Postsekulêre demokrasie en die koninkryk van God: in gesprek met Habermas en Moltmann vanuit ’n Suid-Afrikaanse perspektief. Die Suid-Afrikaanse demokrasie wat gegrond is op ’n liberale grondwet, is geleidelik besig om ’n eie identiteit te vind. Demokrasie in Afrika ervaar unieke uitdagings en moet derhalwe gekontekstualiseer word deur die Afrikakultuur, geskiedenis en geheue in ’n politieke model te inkorporeer wat beoog om houdbare en deelnemende burgerskap te bevorder. Hierdie artikel tree vanuit ’n Suid Afrikaanse perspektief in gesprek met Habermas se model oor postsekulêre demokrasie sowel as met Moltmann se verstaan van ‘Reich Gottes’ in Ethics of Hope. ’n Geïntegreerde verhouding tussen verantwoordelike burgerskap (Habermas se postsekulêre demokrasie en ’n Christelike sosiale gewete (Moltmann se ‘Koninkryk van God‘ binne die Suid-Afrikaanse konteks word derhalwe deur hierdie artikel ondersteun.

 6. Creating a medical education enterprise: leveling the playing fields of medical education vs. medical science research within core missions.

  Science.gov (United States)

  Thammasitboon, Satid; Ligon, B Lee; Singhal, Geeta; Schutze, Gordon E; Turner, Teri L

  2017-01-01

  , Innovation, and Scholarship; OOR: Office of Research.

 7. Development of radiation alarm monitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Myung Jae Song; Myung Chan Lee; Jung Kwan Son

  1997-01-01

  The Radiation Alarm Monitor is developed domestically in order to protect radiation workers from over exposure. The Radiation Alarm Monitor with microprocessor installed can record the information of radiation field before and after accidents. It can also provide the data to analyze the accident and to set a counterplan. It features a wide detection range of radiation (I OmR/h - I OOR/h), radiation work and data storage, portability, high precision (5%) due to calibration, and adaptation of a powerful alarm system. In order to protect workers from over exposure, light and sound alarm had been designed to initiate when accident occurs such as an unexpected change of radiation field such as radiation rate and accumulated dosed between 90 min. before the alarm and 30 min. after the alarm. In addition, the Radiation Alarm Monitor interfaces with computer so that the accident can be analyzed. After the testing conditions in other countries for the Radiation Alarm Monitor were compared, the most stringent test, ANSI N42. 17-A, was selected. The performance testing was car-ried out under various conditions of temperature, humidity, vibration and electromagnetic wave hindrance by Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS). As a result, the Radiation Alan-n Monitor passed all test. Also, for the Radiation Alarm Monitor, environmental adaptability tests under the environmental conditions of NPP sites had been performed. The Radiation Alan-n Monitor had been reviewed by radiation workers at NPPs and their opinions had been collected. Operating procedure will be written and distributed to every NPP sites. Radiation Alarm Monitor will be modified for use under the specific environmental conditions of each site. It will be distributed to NPP sites and will be used by radiation workers

 8. Outomatiese genreklassifikasie vir Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk Snyman

  2014-02-01

  Full Text Available Op die terrein van teksverwerking speel die metadata oor ’n bepaalde teks in baie gevalle ’n belangrike rol. Sodanige metadata word dikwels toegevoeg met behulp van outomatiese teksklassifiseerders wat op grond van die inhoud van ’n teks een of meer vooraf bepaalde klasse of kategorieë outomaties aan ’n teks toeken. Een van die dimensies waarvolgens ’n teks geklassifiseer kan word, is die genre van ’n teks en in hierdie studie word die ontwikkeling van ’n outomatiese genreklassifikasiesisteem in ’n hulpbronskaars omgewing voorgehou. (Ander dimensies sluit in: outeur van ’n teks, domein van tekste, informele teenoor formele tekste, ensovoorts. Die artikel het ten doel om ’n eksperimentele ondersoek te loods na bestaande genreklassifikasiesisteme, en om dan die tegnieke en benaderings te implementeer vir Afrikaans (as voorbeeld van ’n hulpbronskaars taal. Met die ontwikkeling van ’n outomatiese genreklassifikasiesisteem is daar ’n reeks veranderlikes wat in gedagte gehou moet word en wat ’n invloed op die prestasie van masjienleerbenaderings het (d.i. die algoritme wat gebruik word, die hoeveelheid afrigtingsdata, en die datavoorstelling as eienskappe. As dié veranderlikes reg hanteer word en ’n optimale versameling van hierdie veranderlikes geïdentifiseer kan word, kan die ontwikkeling van ’n genreklassifikasiesisteem suksesvol gedoen word. In die studie word daar ’n genreklassifikasiesisteem daargestel deur gebruik te maak van die volgende benadering wat eksperimenteel geïdentifiseer is: Die implementering van ’n MNB-algoritme, afgerig met woordversamelingbenadering as eienskapstel. Dié sisteem lewer ’n resulterende f-telling (prestasiesyfer van 0.929.

 9. Management and Internal Standardization of Chemistry Terminology: A Northern Sotho Case Study Bestuur en interne standaardisering van chemieterminologie: 'n Noord-Sotho gevallestudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsabé Taljard

  2012-01-01

  Full Text Available

  One of the many implications of the process of language democratization which started post-1994 in South Africa is the empowerment of the previously marginalized South African Bantu languages to become languages of higher functions, i.e. languages of learning and teaching, and also of scientific discourse. This in turn implies the development, consolidation and especially standardization of terminology for each of these languages, and the compilation of LSP dictionaries. This article describes the terminological processing of a technical source text prior to translation, which formed part of the compilation of a Quadrilingual Explanatory Dictionary of Chemistry. It reports on the model of terminology management that was utilized and explores strategies for the internal standardization of terms in the absence of readily available, standardized chemistry terminology.

  Een van die talle implikasies van die proses van taaldemokratisering wat na 1994 in Suid-Afrika plaasgevind het, is die bemagtiging van die voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse Bantoetale om ook tale van hoër funksies te word, dit wil sê tale van onderrig en leer, en ook tale van wetenskaplike diskoers. Dit impliseer die ontwikkeling, konsolidasie en veral standaardisering van terminologie vir elkeen van hierdie tale, asook die saamstel van vakwoordeboeke. Hierdie artikel beskryf die terminologiese prosessering van 'n tegniese teks voor die vertaling daarvan. Die vertaling vorm deel van die samestelling van 'n Viertalige Verklarende Chemiewoordeboek. Die artikel lewer verslag oor die model van terminologiebestuur wat gebruik is en verken strategieë vir die interne standaardisering van terme in die afwesigheid van algemeen-beskikbare, gestandaardiseerde chemieterme.

   

 10. Advertising and the medical profession: An exploratory study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Boshoff

  1992-06-01

  Full Text Available Practitioners in the legal, accounting, architectural, and medical professions are showing an increasing interest in marketing - particularly in advertising. Some professions such as accounting have already reached finality on whether advertising should be permitted. The medical profession has not given this matter any serious thought and this exploratory study aims to provide some early guidelines by analysing the perceptions of medical practitioners and in particular, the possible implications of lifting advertising restrictions. The empirical results indicate that physicians realise that patients often do not have adequate information at their disposal before choosing the practitioner of their choice. They do not seem to believe, however, that advertising is a means of overcoming this problem. Specifically, older and more experienced physicians feel that advertising will benefit neither the profession nor the public. It is surmised that the status quo will be maintained for the short and medium term. Opsomming Lede van die regs-, rekenkundige-, argiteks- en mediese professies toon toenemend belangstelling in bemarkingspraktyke - veral ten opsigte van reklame. Sommige professies soos die rekenkundiges, het reeds die vraagstuk van beperkings op reklame bevredigend aangespreek. Die mediese beroep het die aangeleentheid nog nie ondersoek nie en die verkennende studie is 'n poging om tentatiewe riglyne in die verband vas te lê. Die primere doelwit was om te bepaal wat mediese praktisyns se persepsies ten opsigte van die moontlike gevolge van reklame deur die mediese beroep is. Die empiriese resultate dui daarop dat medici besef dat pasiente dikwels nie oor voldoende inligting beskik om 'n optimale keuse van 'n geneesheer te maak nie. Tog word daar nie geglo dat reklame die probleem sal kan opios nie. Ouer en meer ervare geneeshere is veral gekant teen die opheffing van die beperking op reklamepraktyke. Daar kan dus verwag word dat die beperkings

 11. 'Speak out' - issues in participatory materials development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zannie Bock

  2008-08-01

  Full Text Available This article outlines the development of a beginner English course called 'Speak Out' for adults in Adult Basic Education and Training classes in the early 1990s. The course uses an innovative roleplay methodology which builds on the experiences and language knowledge of the adult learners. It was conceptualised and developed within a participatory approach to adult learning and materials development. The article explores the tension between the ideals of the participatory approach and the constraints exerted by contextual and other factors. The article begins with an introduction of the context within which the materials were conceptualised, then offers a brief overview of the participatory approach, and then considers the following aspects of the 'Speak Out' course: the language learning methodology, issues of teacher competence and development, and lastly, the materials development process itself. Hierdie artikel beskryf die ontwikkeling van 'n beginnerskursus vir Engels, getitel 'Speak Out'. Dit is ontwerp vir volwassenes in klasse binne 'n Volwasse Basiese Onderrig en Opleiding-program in die vroee 1990s. Die kursus maak gebruik van innoverende rolspel as 'n metode wat spesifiek aansluit by die ervarings en taalkennis van volwasse leerders. Dit is gekonseptualiseer en ontwikkel as deel van 'n deelnemende benadering tot die opleiding van volwassenes en die ontwikkeling van hulpmiddels. Die artikel ondersoek die spanning tussen die ideale van 'n deelnemende benadering en die beperkinge wat opgele word deur kontekstuele en ander faktore. Die inleiding van die artikel gee 'n uiteensetting van die konteks waarbinne die hulpmiddels gekonseptualiseer is. Dan volg 'n kort oorsig oor die deelnemende benadering, en die volgende aspekte van die 'Speak Out'-kursus word oorweeg: die metodologie van taalaanleer, kwessies rondom onderwysers se vaardighede en ontwikkeling, en laastens, die proses van hulpmiddel-ontwikkeling self.

 12. Further potential savings attributable to maximum generic substitution of antidepressants in South Africa: A retrospective analysis of medical claims

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elmarie van der Westhuizen

  2010-11-01

  Opsomming Die hoofmikpunt van hierdie studie was om die potensiële kostebesparing te bereken wat deur maksimale generiese vervanging van antidepressante in die Suid-Afrikaanse private gesondheidsorgsektor tussen 2004 en 2006 teweeggebring sou kon word. Data oor gerekenariseerde eise vir medisyne van pasiënte wat een of meer antidepressante gedurende die studietydperk ontvang het (d.i. 2004, 2005 en 2006 is van ʼn Suid-Afrikaanse maatskappy wat farmaseutiese voordele bestuur, verkry. Die totale studiepopulasie het bestaan uit 292 071 items (N = 5 982 869van 273 673 voorskrifte (N = 5 213 765 teen ʼn totale koste van R56 183 697.91 (N = R1 346 210 929.00.’n Kwantitatiewe, retrospektiewe medisyneverbruiksontleding is gedoen en data is geanaliseer deur van die Statistical Analysis System®-pakket gebruik te maak. Potensiële kostebesparings is vir middels in die studiepopulasie wat aan die kriteria voldoen het, bereken. Generiese produkte het 58.7% (N = 292 071 van alle produkte wat voorgeskryf is, uitgemaak, teen ʼn totale koste van 28.2% (N= R1 346 210 929.00. Indien die gemiddelde prys van alle middels wat aan die kriteria vir vervanging voldoen het, met die prys vir generiese middels vervang word, is ʼn potensiële besparing van 9.3%(N = R56 183 697.91 van die werklike koste vir antidepressante gedurende die studietydperk moontlik. Generiese middels kan in ontwikkelende lande met beperkte gesondheidsorg-hulpbronne kostebesparende alternatiewe wees.

 13. Locus of control and online learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suretha Esterhuysen

  2004-10-01

  Full Text Available The integration of online learning in university courses is considered to be both inevitable and necessary. Thus there is an increasing need to raise awareness among educators and course designers about the critical issues impacting on online learning. The aim of this study, therefore, was to assess the differences between two groups of first-year Business Sciences learners (online and conventional learners in terms of biographic and demographic characteristics and locus of control. The study population consisted of 586 first-year learners of whom 185 completed the Locus of Control Inventory (LCI. The results show that the two groups of learners do not differ statistically significantly from each other with respect to locus of control. The findings and their implications are also discussed. Opsomming Die integrasie van aanlyn-leer in universiteitskursusse word beskou as sowel onafwendbaar as noodsaaklik. Daar is dus ’n toenemende behoefte om bewustheid onder opvoedkundiges en kursusontwerpers te kweek oor die kritiese aspekte wat ’n impak op aanlyn-leer het (Morgan, 1996. Daarom was die doel van hierdie ondersoek om die verskille tussen twee groepe eerstejaarleerders in Bestuurs- en Ekonomiese Wetenskap (aanlyn en konvensionele leerders te bepaal ten opsigte van biografiese en demografiese eienskappe en lokus van beheer. Die populasie het bestaan uit 586 eerstejaarleerders waarvan 185 die Lokus van Beheer Vraelys voltooi het. Die resultate toon dat die twee groepe leerders nie statisties beduidend van mekaar verskil het met betrekking tot lokus van beheer nie. Die bevindinge en implikasies word ook bespreek.

 14. Devastating landslides related to the 2002 Papandayan eruption

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudy Dalimin Hadisantono

  2014-06-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.17014/ijog.vol1no2.20063Papandayan is an A-type active strato volcano located at some 20 km SW of Garut or about 70 km SE of Bandung the capital city of West Java Province. Geographically, the summit of this volcano lies at the intersection between 07º 19’ 42” S and 107º 44” E. The 2002 Papandayan eruption was preceded by two felt earthquakes, 8 times of A-type volcanic earthquakes and 150 times of B- type volcanic earthquake. These events were followed by a phreatic eruption that took place on 11 November at 16.02 local time. Field observation shows that the summit region, mainly around the craters consists of rocks that have hydrothermally altered to yield clay rich material. This clay rich material covers most of the crater fl oors and the crater rim. Mount Nangklak that forms part of the rim also contains a lava plug from the Old Papandayan volcano. This mountain is covered by fi ne grained, unconsolidated material, and altered rocks. Much of this altered rocks coincides with solfataric and fumarolic activities of 80 to > 300°C. The summit area also contains high discharge of water either originating from the springs or surface water. The increase in seismicity, the fi ne-grained hydrothermal altered rocks, and the existence of some faults that pass through the summit region might have weaken the stability of the summit area. As the result, a landslide occurred on the north fl ank of Mount Nangklak where the landslide material blocked the upper course of Cibeureum Gede River. This landslide material had formed big mudfl ows that caused several houses of fi ve villages were partly burried, some bridges were devastated and several hectares of cultivated land were damaged.    

 15. Guided reflection as a tool to deal with the theory– practice gap in critical care nursing students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hester Cathrina de Swardt

  2012-04-01

  Opsomming Kritiekesorgverpleegstudente ervaar teenstrydighede ten opsigte van dit wat hul geleer word en wat van hul in die praktyk verwag word wat weer die leerproses vertraag. Dit word as die teorie–praktykgaping beskryf. Daar blyk geen enkelvoudige oplossing te wees vir die integrasie van teorie en praktyk nie. In ’n poging om die gaping te oorbrug, is ’n studie oor die invloed van begeleide refleksie op kritiekesorgverpleegkundige studente se teoretiese en praktiese ervaringe gedoen. ’n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gevolg. ‘n Instrument vir begeleide refleksie is ontwerp wat gebruik is tydens semi-gestruktureerde onderhoude in die data-insamelingsproses. Veldnotas en narratiewe beskrywings was ook middele ten einde data in te samel. Tema’s wat uit die data na vore gekom het was ‘n beskrywing van ervaringe, kritiese analise van data, kritiese analise van gevoelens en ‘n veranderde perspektief met betrekking tot ervaringe. Teorie–praktyk integrasie het tot ‘n mate in sommige kategorieë plaasgevind het. Daarinteen het die onvermoë om die teorie in die praktyk toe te pas response tot gevolg gehad, soos skuldgevoelens en gevoelens van onbevoegdheid. Dit wil voorkom asof begeleide refleksie die deelnemers gehelp het om duidelikheid en ’n veranderde perspektief ten opsigte van hul teoretiese en praktiese ervaringe te verkry. Begeleide refleksie behoort reeds vanaf basiese opleiding in verpleegkundiges se teoretiese en praktiese opleiding geïnkorporeer te word sodat verpleegkundiges bewus sal wees van hulle eie vaardighede om sodoende optimale pasiëntsorg te kan lewer.

 16. Die wet is evangelie: Die Heidelbergse Kategismus steeds aktueel na 450 jaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet Strauss

  2013-09-01

  Full Text Available In die denke van Martin Luther bestaan daar spanning tussen die wet van God en die evangelie. Vir Luther is liefde die eie werk en die wet die vreemde werk van God. Daarteenoor integreer of versoen Johannes Calvyn God se wet met die evangelie. Hy vertolk die openingswoorde van die wet byvoorbeeld as liefdevol en bevrydend en daarom evangelies. Calvyn beskou die wet as die manier waarop ’n Christen sy liefde vir God uitleef en sy dankaarheid teenoor God vir sy verlossing betoon. Calvyn se siening oor die verhouding tussen die wet en die evangelie het ’n betekenisvolle invloed op die Heidelbergse Kategismus se formulering ten opsigte van hierdie saak. Volgens die Kategismus is die wet evangelie, of die vorm wat die evangelie in die lewe van die mens aanneem. In the thought of Martin Luther tension exists between the law of God and the gospel. Luther regards love as the own work of God and the law as something strange to the Lord. John Calvin, however, integrates Gods law and the gospel to the extent that the opening words of the ten commandments are regarded as words of love and redemption and therefore evangelical. To Calvin the law becomes the way in which a converted Christian lives and shows his gratitude to God for his salvation. Calvin’s view on the relationship between law and gospel had a significant influence on the way in which the Heidelberg Cathecism formulates these two concepts. For the Cathecism the law is gospel or the form in which the gospel takes shape in human life.

 17. IODP Expedition 307 Drills Cold-Water Coral Mound Along the Irish Continental Margin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trevor Williams

  2006-03-01

  Full Text Available Introduction Over the past decade, oceanographic and geophysical surveys along the slope of the Porcupine Seabight off the southwestern continental margin of Ireland have identified upwards of a thousand enigmatic mound-like structures (Figs. 1 and 2. The mounds of the Porcupine Seabight rise from the seafl oor in water depths of 600–900 m and formimpressive conical bodies several kilometers wide and up to 200 m high. Although a few mounds such as Thérèse Mound and Galway Mound are covered by a thriving thicket of coldwater corals, most mound tops and fl anks are covered by dead coral rubble or are entirely buried by sediment (De Mol et al., 2002; Fig. 2, Beyer et al., 2003. Lophelia pertusa (Fig.3 and Madrepora oculata are the most prominent cold-water corals growing without photosynthetic symbionts. The widespread discovery of large and numerous coral-bearing banks and the association of these corals with the mounds have generated signifi cant interest as to the composition, origin and development of these mound structures.Challenger Mound, in the Belgica mound province, has an elongated shape oriented along a north-northeast to south-southwest axis and ispartially buried under Pleistocene drift sediments. In high-resolution seismic profiles the mounds appear to root on an erosion surface (van Rooij et al., 2003. During IODP Expedition307 the Challenger Mound in the Porcupine Seabight was drilled with the goal of unveiling the origin and depositional processes withinthese intriguing sedimentary structures. Challenger Mound, unlike its near neighbors the Thérèse and Galway mounds, has little to no livecoral coverage and, therefore, was chosen as the main target for drilling activities, so that no living ecosystem would be disturbed.

 18. SUSTAINABILITY COST ACCOUNTING - PART 1: A MONETARY PROCEDURE TO EVALUATE THE SUSTAINABILITY OF TECHNOLOGIES IN THE SOUTH AFRICAN PROCESS INDUSTRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. C. Brent

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The development and management of new technologies is fundamental to the manufacturing sector as a core operational initiative. Managers of a new technology are increasingly pressurised to consider the economic, environmental, and social impacts associated with the life cycle of the technology (and product during decision-making – i.e. the overall sustainability of the technology. At present, there is no consensus on a methodology to incorporate externalities – for example, environmental and social impacts at macro-level, for which a company is (typically not held financially liable – into management practices. This paper introduces the Sustainability Cost Accounting (SCA procedure, whereby externalities (burdens and benefits are translated into financial terms to assess the overall sustainability performance of a developed technology in the process industry.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: ‘n Sentrale operasionele initiatief van die vervaardigings-industrie is die ontwikkeling en bestuur van nuwe tegnologieë. Bestuurders van nuwe tegnologieë word toenemend onder druk geplaas om die ekonomiese-, omgewings-, en sosiale impakte, wat verwant is aan die lewenssiklus van ‘n tegnologie (of produk, in ag te neem tydens besluitneming ten opsigte van die globale volhoudbaarheid van die tegnologie. Op hierdie stadium is daar geen konsensus oor die metodologie wat gevolg moet word om eksterne faktore – bv. omgewings- en sosiale impakte op makrovlak, waarvoor ‘n maatskappy tipies nie aanspreeklik gehou word nie – te inkorporeer in die bestuurpraktyk. Hierdie artikel stel die Volhoudbaarheid Kosterekeningkunde (VKR prosedure voor, waarvolgens die oorgrote volhoudbare prestasie, in terme van eksterne voor- en nadele van ‘n ontwikkelde tegnologie, in die prosesindustrie ge-assesseer kan word in finansiële terme.

 19. Megathrust splay faults at the focus of the Prince William Sound asperity, Alaska

  Science.gov (United States)

  Liberty, Lee M.; Finn, Shaun P.; Haeussler, Peter J.; Pratt, Thomas L.; Peterson, Andrew

  2013-01-01

  High-resolution sparker and crustal-scale air gun seismic reflection data, coupled with repeat bathymetric surveys, document a region of repeated coseismic uplift on the portion of the Alaska subduction zone that ruptured in 1964. This area defines the western limit of Prince William Sound. Differencing of vintage and modern bathymetric surveys shows that the region of greatest uplift related to the 1964 Great Alaska earthquake was focused along a series of subparallel faults beneath Prince William Sound and the adjacent Gulf of Alaska shelf. Bathymetric differencing indicates that 12 m of coseismic uplift occurred along two faults that reached the seafloor as submarine terraces on the Cape Cleare bank southwest of Montague Island. Sparker seismic reflection data provide cumulative Holocene slip estimates as high as 9 mm/yr along a series of splay thrust faults within both the inner wedge and transition zone of the accretionary prism. Crustal seismic data show that these megathrust splay faults root separately into the subduction zone décollement. Splay fault divergence from this megathrust correlates with changes in midcrustal seismic velocity and magnetic susceptibility values, best explained by duplexing of the subducted Yakutat terrane rocks above Pacific plate rocks along the trailing edge of the Yakutat terrane. Although each splay fault is capable of independent motion, we conclude that the identified splay faults rupture in a similar pattern during successive megathrust earthquakes and that the region of greatest seismic coupling has remained consistent throughout the Holocene.

 20. Past performance and future perspectives of burnout research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. B. Schaufeli

  2003-10-01

  Full Text Available After a brief introduction on the history of burnout, this article reviews the past performance of burnout research by answering ten key-questions: (1 How can burnout be assessed?; (2 Is burnout limited to the human services?; (3 Is burnout a mental disorder; (4 What is the prevalence of burnout?; (5 Is burnout a global phenomenon?; (6 Is burnout relevant for organisations; (7 What are the causes of burnout?; (8 What are the consequences of burnout?; (9 How can burnout be explained?; (10 Are burnout interventions effective? In the concluding section a future research agenda is drafted on the bases of the answers given to the previous questions. This agenda includes such issues as the measurement and conceptualisation of burnout, mild and severe forms of burnout, epidemiological and cross-cultural perspectives, organisational outcomes, longitudinal investigations, theoretical explanations, and interventions. Opsomming Na ’n kort inleiding oor die geskiedenis van uitbranding gee hierdie artikel ’n oorsig van vorige prestasie van navorsing ten opsigte van uitbranding deur tien sleutelvrae te beantwoord: (1 Hoe kan uitbranding bepaal word?; (2 Is uitbranding beperk tot die mens-dienste?; (3 Is uitbranding ’n geestesafwyking?; (4 Wat is die voorkoms van uitbranding?; (5 Is uitbranding ’n wêreldwye verskynsel?; (6 Is uitbranding relevant vir organisasies?; (7 Wat is die oorsake van uitbranding?; (8 Wat is die gevolge van uitbranding?; (9 Hoe kan uitbranding verklaar word?; (10 Is uitbrandingsingrepe effektief? In die gevolgtrekking word ’n toekomstige navorsingsagenda op grond van die antwoorde op die voorafgaande vrae opgestel. Hierdie agenda sluit aangeleenthede soos die meting en konseptualisering van uitbranding, matige en ernstige vorme van uitbranding, epidemiologiese en kruiskulturele perspektiewe, organisasie- uitkomste, longitudinale ondersoeke, teoretiese verklarings en intervensies in.