WorldWideScience

Sample records for selle thtsus rahvusvahelises

 1. Diplomaatiline kaitse rahvusvahelises õiguses : olemus, teostamine ja piirangud / Maarja Teder

  Index Scriptorium Estoniae

  Teder, Maarja, 1983-

  2007-01-01

  Rahvusvahelises õiguses juurdunud diplomaatilisest instituudist, selle olemusest ja teostamise põhimõtetest ning erireeglitest mitme kodakondsusega isikute rahvusvahelise kaitse puhul. Vatteli fiktsioonist

 2. Osalisriigi koostöökohustus Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja selle piirid. Loovutamist välistavad kokkulepped ja nende õiguspärasus : [bakalaureusetöö] / Ruth Roger ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Roger, Ruth

  2003-01-01

  Osalisriigi kohustus teha koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga (riikidevaheline koostöö kriminaalasjades, siseriiklik regulatsioon koostöö võimaldamiseks), koostöökohustuse piirid (erand - riigikaitsealase dokumendi esitamine, piirang - kollisioonid Rooma statuudi ja väljaandmislepingu vahel, immuniteedi piirang), loovutamist välistavad kahepoolsed kokkulepped

 3. Õiguspärane sundvõõrandamine rahvusvahelises õiguses ning maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõus : [magistritöö] / Kristjan Kotkas ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Kotkas, Kristjan

  2012-01-01

  Sundvõõrandamisest ja selle lubatavusest rahvusvahelises õiguses, eelnõus toodud meetmete analüüsist rahvusvahelise õiguse taustal, õiguspärase sundvõõrandamise tingimuste olemasolust eelnõus

 4. Terroristlike rühmituste liikmete sihttapmiste õiguspärasus rahvusvahelises humanitaarõiguses : [magistritöö] / Marika Kütt ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kütt, Marika

  2011-01-01

  Sihttapmistest kui ametlikust vahendist terrorismivastases võitluses, inimõigustest selles kontekstis, relvakonflikti olemasolust kui eeldusest rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaldumiseks, sihttapmiste legaalsusest mitterahvusvahelise relvastatud konflikti korral

 5. Tarbijalepingud rahvusvahelises eraõiguses / Margus Kingisepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Kingisepp, Margus, 1969-

  1997-01-01

  Tarbijalepingute reguleerimisest erinevates riikides, 1955. a. Haagi konventsioonist ja 1980. a. Rooma konventsioonist, rahvusvahelisest jurisdiktsioonist tarbijalepingute puhul ning rahvusvahelise eraõiguse sätetest Eesti õiguses

 6. Ülema vastutus rahvusvahelises õiguses ICTY ja ICTR kohtupraktika näidetel : [magistritöö] / Katrin Värte ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: René Värk

  Index Scriptorium Estoniae

  Värte, Katrin

  2010-01-01

  Ülema vastutuse olemusest ja selle elementidest, tsiviilülemate vastutusest, otsesest vastutusest versus ülema vastutusest. Endise Jugoslaavia Rahvusvahelise Kriminaaltribunal = ICTY. Rwanda Rahvusvaheline Kriminaaltribunal = ICTR

 7. Rahvusvahelise õiguse õõnes universaalsus / Hent Kalmo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalmo, Hent, 1979-

  2017-01-01

  Võrdleva rahvusvahelise õiguse projektist, rahvusvahelise õiguse alastest argumentidest ja eripäradest tõlgendamisel. Eesmärkide kaitsmise keelest unversaalses õiguslikus keeles ja tõlgenduste lahknemisest

 8. Eesti tants rahvusvahelise ekspertiisi peeglis / Kristiina Garancis

  Index Scriptorium Estoniae

  Garancis, Kristiina, 1969-

  2004-01-01

  29.-31. okt. oli Tallinnas Rahvusvahelise Teatriinstituudi (ITI) ühe haruüksuse ehk tantsukomitee kokkusaamine, mille raames käidi vaatamas Estonia "Romeo ja Julia" ja "Bolero" proove ning "Luikede järve" etendust, külastati Fine 5 ja ZUGA tantsutruppi. Arvamusi avaldavad ka M. Stavrinides (Küpros) ja J. Roels (Holland)

 9. Maksejõuetusmenetluse (uuesti sõnastatud) määrus - samm tervendamise ja rahvusvahelise koostöö suunas / Kerstin Jürgenson, Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Jürgenson, Kerstin, 1988-

  2015-01-01

  26. juunist 2017 Euroopa Liidus kehtima hakkavast maksejõuetusmenetluse (uuesti sõnastatud) määrusest 2015/848, selle kohaldamisalast ja vahekorrast teiste Eestis kehtivate rahvusvahelise eraõiguse aktidega, maksejõuetusmenetluse (uuesti sõnastatud) määruse põhireeglitest ja muudatustest Eesti maksejõuetusmenetluses. Eesti kohtute ja Euroopa Kohtu vastavast praktikast

 10. Rahvusvahelise lapsendamise korraldamise õiguslikke probleeme Eestis : [bakalaureusetöö] / Laine Valkama ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Edgar Salumaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Valkama, Laine

  1993-01-01

  Lapsendamise eesmärk ja tingimused, rahvusvahelise lapsendamise õiguslik reguleerimine, rahvusvahelise lapsendamise organid ja lapsendamisteenistus ning rahvusvahelise lapsendamise etapid Soomes. lapsendamise õiguslikud tagajärjed ning rahvusvahelise lapsendamise korraldus ja tingimused Eestis

 11. Rahvusvahelise kaitse menetlus Tallinna Ringkonnakohtu praktikas / Reelika Kitsing, Helina Mark, Siiri Pajupuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Kitsing, Reelika

  2016-01-01

  Tallinna Ringkonnakohtu praktikast rahvusvahelise kaitse menetluses, menetluse üldpõhimõtetest, rahvusvahelise kaitse vajaduse tuvastamisest. Taotluse kohta tehtud otsuse vaidlustamisest halduskohtus

 12. Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni aastakoosolek / Robert Nelson

  Index Scriptorium Estoniae

  Nelson, Robert

  1986-01-01

  Nõukogude Rahvusvahelise Õiguse Assatsiooni 29. aastakoosolek toimus Moskvas. Rein Müllerson esines ettekandega "Rahvusvaheline avalik ja rahvusvaheline eraõigus, nende vahekord ning vastastikune mõju"

 13. Eesti parandas kohta rahvusvahelises korruptsioonitajumise indeksi tabelis / Andris Feldmanis

  Index Scriptorium Estoniae

  Feldmanis, Andris, 1982-

  2005-01-01

  Rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International avaldatud 2005. aasta korruptsioonitajumise indeksi tabelis on Eesti 27. kohal, mis on meile parim tulemus alates 1998. aastast. Lisa: Transparency International. 2005. aasta tabel

 14. Rein Müllerson - rahvusvahelise õiguse doktor / Eimar Rahumaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Rahumaa, Eimar, 1948-

  1986-01-01

  1985. a. kaitses Rein Müllerson Moskva Riiklikus Ülikoolis doktoriväitekirja teemal "Rahvusvahelise avaliku, eraõiguse ja rahvusliku õiguse vahekord ning vastastikune mõju (teoreetilis-metodoloogiline uurimus)"

 15. Selling bread

  OpenAIRE

  Thomson, John, 1837-1921, photographer

  2003-01-01

  85 x 107 mm. Woodburytype. A portrait of an old woman seated on a chair, with a basket on her lap. The portrait is in Thomson's 'Through Cyprus with the camera, in the autumn of 1878' (vol.1, London: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, 1879). The photograph is annotated: 'In the features of this old dame, who earns her living by selling bread in Larnaca, there still linger traces of youthful comeliness. Her thin locks are silvered with age, and the years, as they dragged heavily...

 16. Euro roll rahvusvahelise valuutana / Tommaso Padoa-Schioppa

  Index Scriptorium Estoniae

  Padoa-Schioppa, Tommaso

  2003-01-01

  Autor käsitleb euro erakasutust rahvusvahelises ulatuses, analüüsib euro ametlikku rolli reservvaluutana välisvaluutareservide mitmekesistamise üleüldise arengu tingimustes ning vaatleb euro kasutamist euroalale geograafiliselt lähedastes piirkondades. Lühendatud tõlge autori kõnest 2002. aasta 22. novembril Frankfurdis toimunud Euroopa panganduskongressil

 17. Rahvusvahelise vaatlejana Berliini lähistel / Mart Rummo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rummo, Mart

  2004-01-01

  Sulev Keeduse mängufilm "Somnambuul" sai Cottbusi filmifestivalil parima režii auhinna. Grand prix' sai Vene-Kasahhi-Prantsuse-Saksa "Skiso" (rezh. Gulshad Omarova). Rahvusvahelise Filmiklubide Liidu (FICC) žürii liige tutvustab kõiki 10 võistlusfilmi. Lisa : premeeritute nimekiri

 18. IMD riikide rahvusvahelise konkurentsivõime aastaraamat 2006 / L Kuum

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuum, L

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Konjunktuur : Quarterly Review of the Estonian Economy 2006/Aug nr. 2 lk. 49-51.Lausanne'is asuva Juhtimise Arendamise Instituudi (IMD) poolt koostatud riikide rahvusvahelise konkurentsivõime 2006. aasta edetabel. Eesti positsioonist 2006. aasta edetabelis. Tabelid. Graafikud

 19. TLÜ esimeses rahvusvahelises magistriprogrammis õpivad oma eriala professionaalid : magistriõpe / Krista Männa

  Index Scriptorium Estoniae

  Männa, Krista

  2005-01-01

  16.-20. novembril toimus Tallinna Ülikooli esimese rahvusvahelise magistriõppekava "European Perspectives on Social Inclusion" (eesti keeles "Sotsiaalse kaasamise Euroopa perspektiivid") esimene õppesessioon

 20. Direct selling particularities

  OpenAIRE

  Greifová, Daniela

  2009-01-01

  Bachelor thesis is focused on the parcularities of direct selling, self regulation of this industry, multi-level marketing which is the most used sales method in the field of direct selling. The part of the thesis is dedicated to the issue of customer psychology that is very important for achieving success in direct selling. Main goals are to provide readers with the general view of direct selling and analysis of growing possibilities of the industry in the future.

 1. Uus Euroopa pärimismäärus ning selle koht Eesti rahvusvahelises eraõiguses ja rahvusvahelises tsiviil(kohtu)menetluses / Eve Põtter, Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Põtter, Eve

  2013-01-01

  Ülevaade Euroopa pärimismääruse (EL 650/2012) kohaldamisalast ning määruses sisalduvast regulatsioonist. Määruse vahekord Eesti riigisisese õiguse ning Eesti rahvusvaheliste lepingutega, eelkõige nn kolmandate riikidega sõlmitud õigusabilepingutega

 2. Cross Selling Management

  OpenAIRE

  Nufer, Gerd; Kelm, Daniel

  2011-01-01

  Erfolgreiches Cross Selling Management bietet die Möglichkeit, die Profitabilität von Neu- oder Bestandskunden zu steigern und kann zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Verlängerung des Kundenlebenszyklus beitragen. Um erfolgreiches Cross Selling Management zu betreiben, sind ein systematisches Vorgehen und die Bereitstellung von Unternehmensressourcen notwendig. Umfangreiche vorbereitende Maßnahmen stellen sicher, dass Cross Selling nicht dem Zufall überlassen wird. De...

 3. SPIN-selling

  CERN Document Server

  Rackham, Neil

  1995-01-01

  True or false? In selling high-value products or services: "closing" increases your chance of success; it is essential to describe the benefits of your product or service to the customer; objection handling is an important skill; and open questions are more effective than closed questions. All false, says Neil Rackham. He and his team studied more than 35,000 sales calls made by 10,000 sales people in 23 countries over 12 years. Their findings revealed that many of the methods developed for selling low-value goods just don't work for major sales. Rackham went on to introduce his SPIN-selling method, where SPIN describes the whole selling process - Situation questions, Problem questions, Implication questions, Need-payoff questions. SPIN-selling provides you with a set of simple and practical techniques which have been tried in many of today's leading companies with dramatic improvements to their sales performance.

 4. Eesti Energia korraldas OSELCA projekti raames Tallinnas rahvusvahelise seminari / Reigo Lehtla

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtla, Reigo

  2005-01-01

  Eesti Energia AS korraldas 12.-13. septembrini 2005. a. Tallinna Tehnikaülikooli energeetikahoones rahvusvahelise seminari olelusringi hindamise (Life Cycle Assessment) metoodika hetkeseisust Ida-Euroopa regioonis

 5. Viluste noored võitsid rahvusvahelise tantsufestivali / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2003-01-01

  Tantsufestivali "Koolitants 2003" ja rahvusvahelise festivali "Young and Dancing in Tallinn 2003" üks parimaid esinejaid oli Viluste Põhikooli tütarlastetrupp. Lisaks sõnum "Lõppvõistlusele jõudis kolm Põlvamaa rühma"

 6. Eesti koolimatemaatika rahvusvahelise matemaatika ja loodusainete tasemeuuringu TIMSS 2003 tulemuste põhjal / Tiit Lepmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepmann, Tiit

  2005-01-01

  Koolimatemaatika rahvusvahelise võrdlusuuringu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Style) ajaloost, 2003. a. testidest, valimist ja tulemustest (sh Eesti õpilaste omadest) riikide lõikes, samuti heade tulemuste saavutamisel kaasa aidanud teguritest

 7. Teo omistamine riigile rahvusvahelises õiguses : [bakalaureusetöö] / Kadri Paris ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Juhani Kortteinen

  Index Scriptorium Estoniae

  Paris, Kadri

  2003-01-01

  Riigivastutuse areng rahvusvahelises õiguses, riigivastutuse üldised põhimõtted, teo riigile omistamine õigusliku sideme olemasolul teo toimepanija ja riigi vahel, riigi vastutus eraisikute tegude eest

 8. Selling digital music

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Jens Leth; Tvede, Mich

  2010-01-01

  This paper considers the market for digital music. We claim that the combination of the MP3 format and peer-to-peer networks has made music non-excludable and this feature is essential for the understanding of the economics of the music market. We study optimal business models for selling non-exc......, the music industry should concentrate on alternative ways of creating profit such as selling access to listeners, concerts, merchandise, ringtones etc.......This paper considers the market for digital music. We claim that the combination of the MP3 format and peer-to-peer networks has made music non-excludable and this feature is essential for the understanding of the economics of the music market. We study optimal business models for selling non...

 9. Selling the green dream

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wood, E.

  2005-01-01

  The article discusses the marketing and sales of energy generated from renewable energy sources. To purchase environmental energy in the USA, the consumer need do no more than tick a box on a sheet of paper. But, it is not just households that opt for green energy: businesses are also willing customers. A factor in the success in selling green energy to big business is that the retail price of wind power can be held constant over periods of several years, whereas fossil fuel prices can fluctuate wildly. Details of sources and sales of the top ten companies selling green energy are given

 10. Selling digital music

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Jens Leth; Tvede, Mich

  This paper considers the market for digital music. We claim that the combination of the MP3 format and peer-to-peer networks has made music non-excludable and this feature is essential for the understanding of the economics of the music market. We study optimal business models for selling non...

 11. Rahvusvahelise terrorismi rahastamise tõkestamise õiguslikud võimalused ja probleemid : [magistritöö] / Deivid Uibo ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tallinnas ; juhendaja: René Värk

  Index Scriptorium Estoniae

  Uibo, Deivid, 1987-

  2013-01-01

  Rahvusvahelise terrorismi rahastamise vastase võitluse olemusest, rahvusvahelise õiguse meetmetest ja nende tõhususest terrorismi rahastamise tõkestamisel, õiguslikest probleemidestedasiarendustest

 12. Humanitaarne interventsioon ja välisriigi interventsioon oma kodanike kaitseks rahvusvahelises õiguses : [bakalaureusetöö] / Lauri Mälksoo ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Raul Narits

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälksoo, Lauri, 1975-

  1998-01-01

  Humanitaarse interventsiooni mõiste, seisund rahvusvahelises õiguses, riikide praktika, humanitaarse interventsiooni õiguslik seisund kaasaja rahvusvahelises õiguses, välisriigi interventsioon oma kodanike kaitseks

 13. Ravhusvaheline õigus siseriiklikus õiguses ja selle rakendamine Riigikohtu praktikas : [bakalaureusetöö] / Triin Niinemets ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Niinemets, Triin

  2001-01-01

  Rahvusvahelise õiguse ja siseriikliku õiguse vastastikune positsioon, rahvusvahelise õiguse allikad, kehtivus siseriiklikus õiguses, Eesti välislepingud, rahvusvahelise õiguse kohaldamine Riigikohtus

 14. Kazakhstan sells its silver

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thomas, Paul.

  1995-01-01

  Kazakhstan's government seems keen to involve foreign companies in financing the large scale exploitation of Central Asia's hydrocarbon reserves. Despite domestic uncertainty about free market ethics, the country's rulers seem keen to sell off some of its present wealth, in terms of oil production, in order to raise finance for internal projects. The author explores which of several options for financing these large projects would prove most beneficial to the Kazakhs themselves. (UK)

 15. Läänemaa ettevõtjad rahvusvahelise projekti INTO-PRACTISE innovatsiooni uuringus / Eva Makienko

  Index Scriptorium Estoniae

  Makienko, Eva

  2010-01-01

  2009. a. tehti rahvusvahelise projekti Into-Practise raames innovatsiooni käsitlev uuring, et leida vastus küsimusele, kuidas tagada konkurentsivõime ja innovatiivsus organisatsioonides. Uuringus osalesid Kesk-Läänemere piirkonna ettevõtjad ja koolijuhid. Artiklis antakse ülevaade ettevõtjate arvamustest konkurentsivõime tegurite ja innovatsiooni kohta

 16. Optimal Advance Selling Strategy under Price Commitment

  OpenAIRE

  Chenhang Zeng

  2012-01-01

  This paper considers a two-period model with experienced consumers and inexperienced consumers. The retailer determines both advance selling price and regular selling price at the beginning of the first period. I show that advance selling weekly dominates no advance selling, and the optimal advance selling price may be at a discount, at a premium or at the regular selling price. To help the retailer choose the optimal pricing strategy, conditions for each possible advance selling strategy to ...

 17. Selling the brand inside.

  Science.gov (United States)

  Mitchell, Colin

  2002-01-01

  When you think of marketing, chances are your mind goes right to your customers--how can you persuade more people to buy whatever it is you sell? But there's another "market" that's equally important: your employees. Author Colin Mitchell argues that executives by and large ignore this critical internal audience when developing and executing branding campaigns. As a result, employees end up undermining the expectations set by the company's advertising--either because they don't understand what the ads have promised or because they don't believe in the brand and feel disengaged or, worse, hostile toward the company. Mitchell offers three principles for executing internal branding campaigns--techniques executives can use to make sure employees understand, embrace, and "live" the brand vision companies are selling to the public. First, he says, companies need to market to employees at times when the company is experiencing a fundamental challenge or change, times when employees are seeking direction and are relatively receptive to new initiatives. Second, companies must link their internal and external marketing campaigns; employees should hear the same messages that are being sent to the market-place. And third, internal branding campaigns should bring the brand alive for employees, creating an emotional connection to the company that transcends any one experience. Internal campaigns should introduce and explain the brand messages in new and attention-grabbing ways and then reinforce those messages by weaving them into the fabric of the company. It is a fact of business, writes Mitchell, that if employees do not care about or understand their company's brands, they will ultimately weaken their organizations. It's up to top executives, he says, to give them a reason to care.

 18. Rahvusvahelise kaubandusõiguse õiguslikke aspekte Soome Vabariigis : [bakalaureusetöö] / Uno Linnuste ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andrus Siibak

  Index Scriptorium Estoniae

  Linnuste, Uno

  1993-01-01

  Soome rahvusvahelised kaubalepingud (GATT, EMÜ, ESCS, KEVSOS), liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides (OECD, IMF, EFTA), siseriiklik väliskaubandusseadus (ekspordi-impordi korraldus, tollid, maksud)

 19. Enesemääramine, lahkulöömine ja Rahvusvahelise Kohtu nõuandev arvamus Kosovo küsimuses / René Värk

  Index Scriptorium Estoniae

  Värk, René, 1977-

  2014-01-01

  17. veebruaril 2008 kuulutas Kosovo ennast iseseisvaks. Rahvusvahelise Kohtu nõuandvast arvamusest (Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo. Advisory Opinion, 22.07.2010. – ICJ Reports 2010, lk 403–453), et iseseisvuse väljakuulutamine ei olnud vastuolus rahvusvahelise õigusega

 20. Venemaa Födratsiooni riigikaitseseaduse muudatuste õiguspärasus rahvusvahelise õiguse kontekstis : [bakalaureusetöö] / Ranno Pajuri ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: René Värk

  Index Scriptorium Estoniae

  Pajuri, Ranno

  2010-01-01

  Venemaa riigikaitseseaduse muudatuste põhjustest, kontekstist, eesmärkidest ja sisust. Kodanike kaitseks relvastatud jõu kasutamise instituudist rahvusvahelises õiguses. Kollektiivse enesekaitse instituudist Venemaa riigikaitseseaduses ja rahvusvahelises õiguses

 1. Show and Sell: Teaching Sales through Hands-On Selling

  Science.gov (United States)

  Rippé, Cindy B.

  2015-01-01

  There is a shortage of qualified salespeople, which creates a challenge for educators to prepare more students for a sales career. One of the most common teaching techniques used in preparing students is role playing, which mirrors real-world selling. However, role plays are not necessarily authentic because the players and conditions are not a…

 2. Learning in Advance Selling with Heterogeneous Consumers

  OpenAIRE

  Oksana Loginova; X. Henry Wang; Chenhang Zeng

  2012-01-01

  The advance selling strategy is implemented when a firm offers consumers the opportunity to order its product in advance of the regular selling season. Advance selling reduces uncertainty for both the firm and the buyer and enables the firm to update its forecast of future demand. The distinctive feature of the present study of advance selling is that we divide consumers into two groups, experienced and inexperienced. Experienced consumers know their valuations of the product in advance, whil...

 3. Iisraeli turvatara legaalsus : mõned kommentaarid Rahvusvahelise Kohtu ja Iisraeli kõrgeima kohtu seisukohtadele / René Värk

  Index Scriptorium Estoniae

  Värk, René, 1977-

  2005-01-01

  Rahvusvahelise Kohtu nõuandvast arvamusest ja Iisraeli kõrgeima kohtu kahest otsusest ning Iisraeli turvatara õiguspärasusest lähtuvalt rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja ÜRO harta artiklist 51

 4. Idealismi ja realismi vahel. Rahvusvahelise avaliku ja eraõiguse käsitlemine ajakirjas Õigus aastatel 1920-1940 / Hendrick Rang

  Index Scriptorium Estoniae

  Rang, Hendrick

  2012-01-01

  Idealismi ja realismi avaldumisest globaalses ja regionaalses püüdlemises rahu poole, Eesti suhetest teiste riikidega, eriti NSV Liiduga ning rahvusvahelise eraõiguse ühtlustamisest. Pariisi paktist ja Balti mere statuudist

 5. Võlaõiguse kollisiooninormide areng Eesti rahvusvahelise eraõiguse seadusandluses : [bakalaureusetöö] / Mari-Liis Karu ; Õigusinstituut ; juhendaja: Heiki Pisuke

  Index Scriptorium Estoniae

  Karu, Mari-Liis

  2002-01-01

  Eesti võlaõiguse kollisiooninormide ajalooline ülevaade (Balti Eraseadus, 1940. a. Tsiviilseadustik, ENSV Tsiviilkoodeks), kehtivad võlaõiguse kollisiooninormid ning võlaõigus rahvusvahelise eraõiguse seaduses

 6. Kaadamise regulatsioon mereõiguses ja rahvusvahelise õiguse efektiivsuse probleem : [magistritöö] / Agnes Pilv ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Pilv, Agnes

  2010-01-01

  Kaadamise (e. tahtlik ainete või asjade merreheitmine nende kõrvaldamise eesmärgil) õiguslikust reguleerimisest, rahvusvahelise õiguse efektiivsusest merekeskkonna kaitse reguleerimisel kaadamisest pärineva reostuse vältimisel

 7. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide ratifitseerimisest Eestis : [bakalaureusetöö] / Merle Muda ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Inge-Maret Orgo

  Index Scriptorium Estoniae

  Muda, Merle, 1972-

  1994-01-01

  Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ajalooline areng, struktuur, aktid; ülevaade Eesti Vabariigi poolt enne 1940. a. ratifitseeritud ILO konventsioonidest; EV seadusandluse vastavusest pärast ILO-ga taasühinemist

 8. Rahvusvahelise terrorismi defineerimine ÜRO raames : [bakalaureusetöö] / Tuuli Pärnsalu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kristi Land

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärnsalu, Tuuli

  2003-01-01

  Rahvusvahelise terrorismi defineerimise tähtsus, inimõiguste kaitse, riikidevaheline koostöö terrorismi definitsiooni otsingutel, definitsiooni elemendid, riigiterrorismi kontseptsioon, riikidevahelise terrorismiga seotud vaidluste lahendamine ÜRO raames

 9. Läänemere merekeskkonna saastamise vältimine rahvusvahelise õiguse seisukohalt : [bakalaureusetöö] / Tarmo Teaste ; Õigusinstituut ; juhendaja: Heiki Lindpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Teaste, Tarmo

  2000-01-01

  Saastamise ja poolsuletud mere mõisted rahvusvahelises õiguses, Helsingi 1972. a. konventsioon, 1992. a. Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon, merekeskkonna monitooring, HELCOM - Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon

 10. Supplementary income. Direct selling in Germany

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roesner, Sven

  2014-01-01

  This document treats, first, of the evolution of the German support mechanisms to renewable energy sources. Then, it presents the legal framework of direct electricity selling (goal, evolution, facilities in concern and eligibility criteria). Next, the operation of direct selling since August 2014 in Germany is presented (producers eligibility, over- and under-production, reference values, income, tariffs). Finally, the perspectives and conditions of direct selling success are summarized in the conclusion

 11. The Advanced Course in Professional Selling

  Science.gov (United States)

  Loe, Terry; Inks, Scott

  2014-01-01

  More universities are incorporating sales content into their curriculums, and although the introductory courses in professional sales have much common ground and guidance from numerous professional selling texts, instructors teaching the advanced selling course lack the guidance provided by common academic tools and materials. The resulting…

 12. Selling science to the public

  CERN Document Server

  Catapano, Paola

  1997-01-01

  Science popularization is ÒtheÓ tool to bridge the gap between society at large and the world of science. Compared to formal science communication Ð science taught in schools Ð informal science communication, made by the TV, the press, Òscience centresÓ and visits to scientific laboratories, has an important advantage: it makes the public meet science in a direct, informal way and on its own terms. The public is given an opportunity to develop a personal relationship with science, according to the needs, interests and abilities of the individual. But selling science is a tough job. The object of the sale is not a consumer good, but rather ideas and concepts that are sometimes so complex and distant from common sense that translating them into a comprehensible language and creating interest in the public without betraying the scientific truth is almost impossible. In the research work conducted for the thesis the importance of adopting a marketing approach in science communication is presented. Any scien...

 13. TECHNICAL AND PRACTICAL IMPLICATIONS OF SHORT SELLING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu BORES

  2016-07-01

  Full Text Available This paper aims at providing insight into some of the implication of short selling for markets, investors as well as regulators. Findings show that capital flows are adversely affected by strict regulation and bans of short sales, while market liquidity, and bid-ask spread can be improved by allowing short selling. Additionally portfolios that incorporate short selling strategies can have lower volatility in returns. The informational content of short sales can provide important feedback for informed investors and lead to better price discovery.

 14. Selling to the moneyed masses.

  Science.gov (United States)

  Nunes, Paul F; Johnson, Brian A; Breene, R Timothy S

  2004-01-01

  Over the past decade, the distribution of household incomes has shifted so much that a much larger proportion of consumers now earn significantly higher-than-average incomes--while still falling short of being truly rich. As a result, what used to be a no-man's-land for new product introductions has in many categories become an extremely profitable "new middle ground." How can marketers capitalize on this new territory? The key, say the authors, is to rethink the positioning and design of offerings and the ways they can be brought to market. Take, for instance, how Procter & Gamble redefined the positioning map for tooth-whitening solutions. A decade ago, dental centers were popularizing expensive bleaching techniques that put the price of a professionally brightened smile in the 400 dollars range. At the low end, consumers also had the choice of whitening toothpastes that cost anywhere from 2 dollars to 8 dollars. P&G wisely positioned itself between the two ends, successfully targeting the new mass market with its 35 dollars Whitestrips. In product categories where it's clear the middle ground has already been populated, it's important for companies to design or redesign offerings to compete. An example is the Polo shirt. How do you sell a man yet another one after he's bought every color he wants? Add some features, and call it a golf shirt. Here, marketers have introduced designs based on the concept of "occasional use" in order to stand out. Finally, companies wishing to reach the "almost rich" can change how they go to market. Perhaps no mass retailer has made a stronger bid for the mass affluent than Target Stores, which has pioneered a focus the company itself characterizes as upscale discount. The strategy has made Target an everyday shopping phenomenon among well-heeled urbanites and prosperous professionals.

 15. Censoring and Selling Film Noir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheri Chinen Biesen

  2015-05-01

  Full Text Available Film noir is known for its duplicity. Industry censors considered 1940s noir cinema provocative, salacious and ‘sordid.’ Hollywood studios walked a fine line between appearing to comply with Hays office Production Code censorship while simultaneously pushing the envelope of its moral constraints, then hyping and sensationalizing censorable sex, violence and hard-hitting themes to sell noir films to the public. In fact, studios capitalized on the racy explicit nature of noir pictures in publicity contradicting assurances of censorial compliance. For instance, censor Joseph Breen was “shocked” when MGM purchased James Cain’s The Postman Always Rings Twice. It was banned for a decade. Yet, ten years later as filmmakers adapted hardboiled fiction, Breen assured religious groups it would “not be offensive.” Yet, it was promoted as “torrid,” “too hot to handle” with Lana Turner in a bathing suit finding “Love at Laguna Beach” with hunky John Garfield who clamored, “You must be a she-devil,” suggesting far more sex, skin and “savage boldness” than is shown in the film. Film noir responded to Production Code censorship and other regulatory factors, including Office of War Information Bureau of Motion Pictures restrictions on Hollywood screen depictions of the domestic American home front (or overseas combat front, and Office of Censorship strictures such as a wartime ban on screen gangsters as ‘un-American’ for propaganda purposes in World War II-era noir films centering on criminals. These multiple censorship entities often collided. This regulatory climate catalyzed the development of film noir, a dark cycle of shadowy 1940s-50s crime films that boomed by World War II and evolved over the postwar era. I will investigate extensive primary archival research—including scripts, memos from industry censors, writers, directors, producers, and publicity records—to compare how film noir was censored and sold.

 16. Perceived Organisational Target Selling, Self- Efficacy, Sexual ...

  African Journals Online (AJOL)

  Open Access DOWNLOAD FULL TEXT ... Data were gathered using a self report questionnaire consisting of scales measuring variables in the study. Self efficacy, job insecurity, sexual harassment and target selling significantly jointly ...

 17. Õigus ja poliitika "tsivilisatsioonide kokkupõrkes" : Dorpati/Jurjevi/Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professorid ja nende argumendid 1855-1985 / Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälksoo, Lauri, 1975-

  2008-01-01

  Rahvusvahelise õiguse professoritest August von Bulmerincqist, Carl Magnus Bergbohmist, Vladimir Grabarist, Ants Piibust ja Abner Uustalist. Küsimusest, mil määral saab rahvusvahelise õiguse teadust teha "objektiivselt". Uurimus näitab, et õigust on ikka vaja läinud riiklike huvide rahvusvaheliseks legitimeerimiseks, kuigi teadlaste autonoomia on olnud eri aegadel erinev

 18. Facebook marketing for a direct selling company

  OpenAIRE

  Egeberg, Chenette

  2015-01-01

  The purpose of the thesis was to provide recommendations for how the studied company could improve their Facebook marketing activities. The company was the Danish subsidiary of an multinational direct selling company of health and beauty products. The following research questions were devised: 1) What are the constraints and challenges for LR Denmark’s facebook marketing as a subsidiary of a Multinational Corporation and as a Direct Selling Company? 2) How can LR Denmark improve the...

 19. Short-Selling, Leverage and Systemic Risk

  OpenAIRE

  Pais, Amelia; Stork, Philip A.

  2013-01-01

  During the Global Financial Crisis, regulators imposed short-selling bans to protect financial institutions. The rationale behind the bans was that “bear raids”, driven by short-sellers, would increase the individual and systemic risk of financial institutions, especially for institutions with high leverage. This study uses Extreme Value Theory to estimate the effect of short-selling on financial institutions’ individual and systemic risks in France, Italy and Spain; it also analyses the rela...

 20. Pärija õiguste tagamine rahvusvahelises pärimismenetluses : [magistritöö] / Anna Fedurko ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Maarja Torga

  Index Scriptorium Estoniae

  Fedurko, Anna

  2010-01-01

  Pärija õiguste tagamisest kohtualluvuse määramisel, pärija õiguste tagamisest pärimismenetlusele kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel rahvusvahelises pärimismenetluses ning teistes Euroopa Liidu liikmesriikides läbi pärimismenetluse tulemuse kehtivuse

 1. Riikide õigus enesekaitsele kaasaegses rahvusvahelises avalikus õiguses : [bakalaureusetöö] / Madis Vainomaa ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tõnu Põder

  Index Scriptorium Estoniae

  Vainomaa, Madis

  1997-01-01

  Enesekaitseõiguse instituudi väljakujunemine ja areng 1945. aastani (omaabi, enesealalhoid), enesekaitseõigus rahvusvahelises õiguses ÜRO süsteemi kontekstis (relvastatud kallaletung, võõrandamatu õigus, enesekaitse meetmed, Julgeolekunõukogu meetmed), enesekaitseõigust piiravad tegurid, kollektiivne enesekaitse, ennetav enesekaitse, enesekaitse ja repressaalid

 2. Reconsidering Kantian arguments against organ selling.

  Science.gov (United States)

  Alpinar-Şencan, Zümrüt

  2016-03-01

  Referring to Kant's arguments addressing the moral relationship between our bodies and ourselves is quite common in contemporary debate about organ selling, although he does not provide us with any specific arguments related to this debate. It is widely argued that the most promising way to show the moral impermissibility of organ selling is to mount an argument on Kantian grounds. This paper asks whether it is possible to argue coherently against organ selling in a Kantian framework. It will be shown that by mounting the argument on Kantian grounds no compelling argument can be given against sale of organs, either because the arguments apply to donation of organs, too, or the arguments are not convincing for other independent reasons. In the first section, it will be argued that donation and selling are not distinguishable in a Kantian framework, since the concern about commodification of the body and its parts shall be raised by both actions. In the second section, some contemporary accounts inspired by Kant will be presented and discussed separately. It will be argued that the reasons for promoting organ donation while arguing against selling clash with each other in an unconvincing way.

 3. BUYING AND SELLING A SMALL BUSINESS.

  Science.gov (United States)

  Part One takes the form of a manual of the processes and techniques of buying and selling a small business . This material is presented in a...finalizing the transaction and planning for operation under new ownership and management . Part Two reports the nature of the research conducted during the

 4. Understanding the Sales Process by Selling

  Science.gov (United States)

  Bussière, Dave

  2017-01-01

  Experiential projects bring students closer to real-world situations. This is valuable in sales education because the complexities of the sales process are difficult to learn from a textbook. A student project was developed that involved the selling of advertising space in a one-time newspaper insert. The project included a substantial minimum…

 5. Advanced Selling: A Comprehensive Course Sales Project

  Science.gov (United States)

  Yarrington-Young, Susan; Castleberry, Stephen B.; Coleman, Joshua T.

  2016-01-01

  A comprehensive project for the Advanced Selling course that has been tested at three universities is introduced. After selecting an industry and a company, students engage in a complete industry analysis, a company sales analysis, a sales-specific SWOT analysis, complete a ride day with a salesperson in that firm, then present their findings in a…

 6. Alternative mechanisms guiding salespersons’ ambidextrous product selling

  NARCIS (Netherlands)

  van der Borgh, M.; de Jong, A.; Nijssen, E.J.

  2017-01-01

  Ambidextrous product-selling strategies, in which companies’ salespeople concurrently pursue the sale of existing and new products, are hard to implement. Previous studies have addressed this issue for relatively simple consumer settings with the manager in close proximity to the salespersons and

 7. To sell or not to sell: cigarette sales in alcohol-licenced premises.

  Science.gov (United States)

  Burton, Suzan; Ludbrooke, Mark; Williams, Kelly; Walsberger, Scott C; Egger, Sam

  2017-11-27

  To obtain insight into tobacco retailing by alcohol-licenced premises, in order to understand the financial importance of tobacco sales for such retailers. Data were collected by a telephone survey of 1042 clubs, hotels and packaged liquor outlets in New South Wales, Australia. The response rate was 86.1%. Qualitative and quantitative data were obtained. Logistic and linear regression were used to determine factors associated with the probability of selling and stopping selling and the importance of cigarette sales. More than a third (36.4%) of premises contacted did not sell cigarettes. 147 (an estimated 18.1% of those who had ever sold) had stopped selling. There were significant differences in the probability of selling, in the reported importance of cigarette sales and in the probability of stopping selling, between different outlet types and other outlet characteristics (number of gaming machines, proximity of nearest alternative tobacco retailer and remoteness). Outlets where alcohol can be consumed were more likely to rate cigarette sales as 'not important' than 'important'. Despite claims by tobacco companies that tobacco sales are important for many Australian retailers, tobacco sales appear to be of limited importance for alcohol-licenced premises. This means that opposition to stopping tobacco sales where alcohol is consumed and/or sold may be less than expected. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 8. Advance Selling in the Presence of Experienced Consumers

  OpenAIRE

  Oksana Loginova; X. Hnery Wang; Chenhang Zeng

  2011-01-01

  The advance selling strategy is implemented when a firm offers consumers the opportunity to order its product in advance of the regular selling season. Advance selling reduces uncertainty for both the firm and the buyer and enables the firm to update its forecast of future demand. The distinctive feature of the present theoretical study of advance selling is that we divide consumers into two groups, experienced and inexperienced. Experienced consumers know their valuations of the product in a...

 9. Sewage sludge and how to sell it

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knapp, I M

  1977-10-01

  Largo, Florida dries its sludge and sells it as fertilizer for $80 to $169/T. The sludge processing plant capable of turning common sludge into a dry, pelletized soil conditioner was only slightly more expensive than the previously proposed concrete drying beds which would have required disposal of the dried residue. The city's experience in setting up the plant and marketing the finished product is discussed. The true advantage of selling heat-dried sludge is that residents of the surrounding area, knowing the value of the product to their lawns and shrubs, will provide the transportation for the product and the physical labor to spread it over an area wider than most municipalities could afford to own or operate. The current production cost of $140/T is high, but the addition of a sludge prethickener-conditioner process and expected future economies of scale as the volume of sludge treated increases should lower per ton costs.

 10. Marketing and selling solar energy equipment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Book, Tony

  1999-01-01

  The literature on creating consumer awareness and acceptance of solar water heating systems for marketing purposes is sparse. This paper discusses some of the sophisticated marketing techniques available and some results. Selling solar water heating systems in Northern European latitudes requires a degree of persistence and commitment that is probably not required in what are regarded as the 'sunny climes' around the Mediterranean., the Middle East, Africa, South East Asia and Australia. (Author)

 11. Does Wal-Mart Sell Inferior Goods?

  OpenAIRE

  Emek Basker

  2008-01-01

  I estimate the aggregate income elasticity of Wal-Mart's and Target's revenues using quarterly data for 1997-2006. I find that Wal-Mart's revenues increase during bad times, whereas Target's revenues decrease, consistent with Wal-Mart selling "inferior goods" in the technical sense of the term. An upper bound on the aggregate income elasticity of demand for Wal-Mart's wares is -0.5.

 12. Does organ selling violate human dignity?

  Science.gov (United States)

  Alpinar-Şencan, Zümrüt; Baumann, Holger; Biller-Andorno, Nikola

  2017-11-01

  Shortages in the number of donated organs after death and the growing number of end-stage organ failure patients on waiting lists call for looking at alternatives to increase the number of organs that could be used for transplantation purposes. One option that has led to a legal and ethical debate is to have regulated markets in human organs. Opponents of a market in human organs offer different arguments that are mostly founded on contingent factors that can be adjusted. However, some authors have asked the question whether we still have a reason to believe that there is something wrong with offering human organs for sale for transplantation purposes, even if the circumstances under which the practice takes place are improved. One prominent argument regarding this appeals to the notion of human dignity. It is argued that organ selling violates human dignity. This paper presents a systematic discussion of dignity-based arguments in the organ selling debate, and then develops a social account of dignity. It is argued that allowing the practice of organ selling inherently runs the risk of promoting the notion that some persons have less worth than others and that persons have a price, which is incompatible with dignity. The approach is defended against possible objections and it is shown that it can capture the notion that autonomy is linked to human dignity in important ways, while dignity at the same time can constrain the autonomous choices of persons with regards to certain practices.

 13. Lojaalsuse põhimõte Euroopa Liidus ja selle mõju Eestile / Julia Laffranque

  Index Scriptorium Estoniae

  Laffranque, Julia, 1974-

  2001-01-01

  2000. aastal Helsingis toimunud Rahvusvahelise Euroopa Õiguse Föderatsiooni (la Federation Internationale pour le Droit Europeen) kongressist. Siseriiklike institutsioonide koostöö kohustusest Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 10 kohaselt

 14. Selling the PSS in a School of Business: Relationship Selling in Practice

  Science.gov (United States)

  Titus, David; Harris, Garth; Gulati, Rajesh; Bristow, Dennis

  2017-01-01

  This paper presents a step-by-step process for the development and implementation of a professional selling specialization program in the marketing curriculum of a school of business at an AACSB accredited state university. The program is presented in detail along with the process followed in order to develop support for the program with three…

 15. Cross-selling lending and underwriting : scope economies and incentives

  OpenAIRE

  Laux, Christian; Walz, Uwe

  2009-01-01

  We highlight the implications of combining underwriting services and lending for the choice of underwriters and for competition in the underwriting business. We show that cross-selling can increase underwriters' incentives, and we explain three phenomena: first, that cross-selling is important for universal banks to enter the investment banking business; second, that cross-selling is particularly attractive for highly leveraged borrowers; third, that less-than-market rates are no prerequisite...

 16. Optimal Incentives to Foster Cross Selling: An Economic Analysis

  OpenAIRE

  Decrouppe, Andre

  2014-01-01

  Cross selling is the practice of selling additional products to an existing customer. It has the potential to boost revenues and can be beneficial for both the company and the customer. For many multi-divisional companies with product or service oriented organizational structures the attempt to realize the benefits of cross selling generates incentive problems. In this thesis, three problems spread over three business levels are identified. Firstly, management needs to (fina...

 17. Determinants Of Consumers’ Satisfaction and Acceptance of Direct Selling

  OpenAIRE

  Alturas, Bráulio; Santos, Maria da Conceição; Pereira, Ivo

  2005-01-01

  This paper studies the factors that influence the consumers’ satisfaction and acceptance of direct selling. Direct selling has been exhibiting in the last decade substantial growth in sales revenues and number of salespeople involved. Also the acceptance on the part of the consumers has been increasing; in spite of they show more and more demanding and informed. The literature reveals that the relationship between customer satisfaction and direct selling has not been sufficiently studied, yet...

 18. Selling eugenics: the case of Sweden.

  Science.gov (United States)

  Bjorkman, Maria; Widmalm, Sven

  2010-12-20

  This paper traces the early (1910s to 1920s) development of Swedish eugenics through a study of the social network that promoted it. The eugenics network consisted mainly of academics from a variety of disciplines, but with medicine and biology dominating; connections with German scientists who would later shape Nazi biopolitics were strong. The paper shows how the network used political lobbying (for example, using contacts with academically accomplished MPs) and various media strategies to gain scientific and political support for their cause, where a major goal was the creation of a eugenics institute (which opened in 1922). It also outlines the eugenic vision of the institute's first director, Herman Lundborg. In effect the network, and in particular Lundborg, promoted the view that politics should be guided by eugenics and by a genetically superior elite. The selling of eugenics in Sweden is an example of the co-production of science and social order.

 19. IMPLEMENTING FUZZY LOGIC IN DETERMINING SELLING PRICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danny Prabowo Soetanto

  2000-01-01

  Full Text Available The determination of the price should meet certain criteria, both from the society and the company itself. The combination of various criteria will result in another problem. Fuzzy Logic covers all influencing factors and displays the membership function graphic. Furthermore, by implementing fuzzy rules and fuzzy operator, the right price can be determined which covers all the factors above. The determination of the rules is based on the raw material cost, direct labor cost, distribution cost and the customers' opinion regarding the appropriate price. Then, the model is designed with the help of Matlab software. The result is finally obtained in the form of a model performed by Matlab software. The model displays the output concerning the selling price of the product for each change in the dominant factors.

 20. Modeling switching behaviour of direct selling customers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P Msweli-Mbanga

  2004-04-01

  Full Text Available The direct selling industry suffers a high turnover rate of salespeople, resulting in high costs of training new salespeople. Further costs are incurred when broken relationships with customers cause them to switch from one product supplier to another. This study identifies twelve factors that drive the switching behaviour of direct sales customers and examines the extent to which these factors influence switching. Exploratory factor analysis was used to assess the validity of these factors. The factors were represented in a model that posits that an interpersonal relationship between a direct sales person and a customer moderates the relationship between switching behaviour and loyalty. Structural equation modeling was used to test the proposed model. The author then discusses the empirical findings and their managerial implications, providing further avenues for research.

 1. Selling Participation to Audiences in China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuo Huang

  2009-01-01

  Full Text Available Media globalization is facilitated by the development of new technologies within a framework of digitization and convergence. Contemporary new media provide networks through which the mingling of media occurs, shaping a “multi-mediacy” age, and a connecting of mediated/mediating venues in a condition of “immediacy”. Additionally, the business of communication has evolved from being the “communication of business” to the “business of business”. Multi-mediacy and immediacy have generated new avenues of profit from media. The paper will draw on Chitty’s theorization on web transactional venues to discuss new ways of farming of revenue from media. Media revenues have in the past and today been drawn from licence fees, media subscriptions and advertising. Today, media networks also sell “participation” to audiences directly by charging for text message voting/gaming, or sell a range of products and services through web-venue based commerce. This paper will undertake case studies to examine the increasing trend of “direct audience payment for participation”. The case studies that will be used are (A the intervention of Chinese Service Providers in reality TV shows and (B E-commerce on the Internet. Monternet (mo[bile I]nternet and Linktone are investigated as Service Providers (SPs and the consumer-to-consumer (C2C website www.taobao.com is studied compared with Eachnet (eBay in China. The paper will also investigate the influences of “direct audience payment for participation” on the quality of media products and communication flow between media and audience and generally discuss the consequences of the “direct audience payment for participation” from the perspective of communication ethics.

 2. A Consumer-Driven Approach To Increase Suggestive Selling.

  Science.gov (United States)

  Rohn, Don; Austin, John; Sanford, Alison

  2003-01-01

  Discussion of the effectiveness of behavioral interventions in improving suggestive selling behavior of sales staff focuses on a study that examined the efficacy of a consumer-driven approach to improve suggestive selling behavior of three employees of a fast food franchise. Reports that consumer-driven intervention increased suggestive selling…

 3. Real-Time Adaptation of Influence Strategies in Online Selling

  NARCIS (Netherlands)

  Kaptein, M.C.; Parvinen, P.

  2014-01-01

  Real-time adjustments in online selling are becoming increasingly common. In this paper we describe a novel method of real-time adaptation, and introduce influence strategies as a useful level of analysis for personalization of online selling. The proposed method incorporates three perspectives on

 4. Students Write, Then "Sell" Ad Copy to Class.

  Science.gov (United States)

  Galician, Mary Lou

  1986-01-01

  Describes a course in commercial copywriting for electronic media in which students must also present orally their copy to the class to drive home two points: (1) the writing has to sell products, and (2) the writer has to sell the spot or campaign to the client or employers. (HTH)

 5. 29 CFR 541.504 - Drivers who sell.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... DELIMITING THE EXEMPTIONS FOR EXECUTIVE, ADMINISTRATIVE, PROFESSIONAL, COMPUTER AND OUTSIDE SALES EMPLOYEES Outside Sales Employees § 541.504 Drivers who sell. (a) Drivers who deliver products and also sell such products may qualify as exempt outside sales employees only if the employee has a primary duty of making...

 6. Upaya Meningkatkan Pendapatan Bank Melalui Optimalisasi Cross Selling Terhadap Pelanggan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endang Nuryadin

  2001-03-01

  Full Text Available The article explores some efforts to generate Bank’s income by optimalizing cross selling for is existing customers. After explaining background and clarifying that terminologies the paper starts with efforts and constraints of cross selling optimalization, those problem solutions, and how to promote the bank products.

 7. Upaya Meningkatkan Pendapatan Bank Melalui Optimalisasi Cross Selling Terhadap Pelanggan

  OpenAIRE

  Endang Nuryadin

  2001-01-01

  The article explores some efforts to generate Bank’s income by optimalizing cross selling for is existing customers. After explaining background and clarifying that terminologies the paper starts with efforts and constraints of cross selling optimalization, those problem solutions, and how to promote the bank products.

 8. 47 CFR 73.4005 - Advertising-refusal to sell.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 4 2010-10-01 2010-10-01 false Advertising-refusal to sell. 73.4005 Section 73.4005 Telecommunication FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (CONTINUED) BROADCAST RADIO SERVICES RADIO BROADCAST SERVICES Rules Applicable to All Broadcast Stations § 73.4005 Advertising—refusal to sell. See 412...

 9. Eesti arhitektuur rahvusvahelises teatmeteoses

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Kirjastuse Springer (Viin-New York) väljaandel ilmunud Udo Kultermanni kirjutatud saksakeelses arhitektuuriraamatus "Die Architektur im 20. Jahrhundert" on eraldi lõik Eesti arhitektuurist, kus on nimetatud arhitektid T. Rein, V. Künnapu, L. Lapin, A.-H. Looveer, t. Kaljundi ja A. Alver

 10. Rahvusvahelised suhted / Peeter Kapten

  Index Scriptorium Estoniae

  Kapten, Peeter

  2004-01-01

  Ilmunud ka: 2003 : annual report : [Eesti Raudtee]. - Tallinn, 2004, lk. 44-45; 2003 : godovoi ottshjot : [Eesti Raudtee]. - Tallinn, 2004, lk. 44-45. Ülevaade AS-i Eesti Raudtee rahvusvahelistest suhetest ja koostööst rahvusvaheliste raudteeorganisatsioonidega

 11. Eesti noordisainerid rahvusvahelises koguteoses

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  "Graphise" koguteoses "New Talent Design Annual 2000" on esindatud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini üliõpilased (nüüdseks EKA lõpetanud) Taavi Torim (illustratsioon) ja Maris Lindoja (kaks postmargikavandit). Juhendajaks oli Jüri Hain

 12. How (not) to sell nuclear weapons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jehiel, P.; Moldovanu, B.; Stacchetti, E.

  1994-01-01

  We study the problem of a seller who wants to maximize her revenue in situations where the outcome of the sale affects the nature of the future interaction between agents. We model those situations by assuming that an agent that does not acquire the object for sale incurs an externality that may depend both on the identity of the sufferer and on the identity of the final purchaser. We describe an optimal auction that has a unique Nash equilibrium in strictly dominant strategies. We show that: 1) Outside options are endogenously determined in equilibrium. Participation constraints and the ''threats'' in case of non-participation play an important role. 2) An optimizing seller can extract surplus also from buyers that do not obtain the auctioned object. 3) The seller is better off by not selling at all (while obtaining some payments) if externalities are large when compared to the pure profits that buyers achieve if they acquire the object. 4) The revenue-maximizing equilibrium is coalition-proof if buyers cannot organize side payments among themselves. (orig.)

 13. DEVELOPMENT OF RUSSIAN FEDERATION POWER SELLING COMPANY STRATEGIC MANAGEMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. V. Grishkevich

  2011-01-01

  Full Text Available Strategic for power selling companies (PSC are buying, selling and investment activities. Buying activities are to be planned, selling activities predicted and both optimized by PSC on the basis of price and consumer number dynamics with due account of other factors. Very important is to develop the market of derivative instruments (derivatives as part of the risk management mechanism at all levels including that of the state, to use up-to-date and ecologically favorable technologies as well as renewable energy sources with due account of ecology improvement measurement costs.

 14. Leebest regulatsioonist rahvusvahelises õiguses : [bakalaureusetöö] / Liina Rekand ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tanel Kerikmäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Rekand, Liina

  2000-01-01

  Leebe regulatsiooni mõiste, põhiolemus, määratlemine, allikad (rahvusvaheliste organisatsioonide otsused, mittelepingulised kokkulepped), leebe regulatsioon Euroopa Ühenduse õiguses, leebe regulatsiooni rakendamine ja selle rikkumise tagajärjed

 15. Insaiderlus Eesti finantssektoris ja selle tõkestamine / Mart Sõrg

  Index Scriptorium Estoniae

  Sõrg, Mart, 1943-

  2003-01-01

  Insaiderluse all mõistetakse avalikustamata siseteabe ärakasutamist väärtpaberitega kauplemisel. Eestis seostatakse insaiderluse mõistega eelkõige pangandus- ja muud finantssektorit ja selle töötajaid

 16. Managing demand uncertainty: probabilistic selling versus inventory substitution

  OpenAIRE

  Zhang, Y.; Hua, Guowei; Wang, Shouyang; Zhang, Juliang; Fernández Alarcón, Vicenç

  2018-01-01

  Demand variability is prevailing in the current rapidly changing business environment, which makes it difficult for a retailer that sells multiple substitutable products to determine the optimal inventory. To combat demand uncertainty, both strategies of inventory substitution and probabilistic selling can be used. Although the two strategies differ in operation, we believe that they share a common feature in combating demand uncertainty by encouraging some customers to give up some specific ...

 17. Dynamic interaction between markets for leasing and selling automobiles

  OpenAIRE

  Andrikopoulos, Athanasios; Markellos, Raphael N.

  2015-01-01

  We develop a model of dynamic interactions between price variations in leasing and selling markets for automobiles. Our framework assumes a differential game between multiple Bertrand-type competing firms which offer differentiated products to forward-looking agents. Empirical analysis of our model using monthly US data from 2002 to 2011 shows that variations in selling (cash) market prices lead rapidly dissipating changes of leasing market prices in the opposite direction. We discuss the pra...

 18. Erki Uustalu loodab, et eestlastel jagub ka Euroopas Kaval-Antsule omast nutikust : Maksumaksja intervjuu rahvusvahelise maksunduse asjatundja Erki Uustaluga / Erki Uustalu ; interv. Imbi E. Kaljuste, Kristi Timmusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Uustalu, Erki, 1976-

  2003-01-01

  Erki Uustalu on Leideni Ülikooli rahvusvahelise magistriprogrammi koordinaator ja juhatuse liige, õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (1994-1998), Helsingi Ülikoolis (1996-1997), Leideni Ülikoolis (1999-2000). Artiklile lisatud kommentaarid: Aare Kurist "Erki Uustalu on järginud oma kutsumust", Itzik Amiel "Erki Uustalu tabab olulisimat nii maksu- kui ka juriidilistes küsimustes", prof.dr. Kees van Raad "Maksuõigus on Erki elustiil", Kalle Kägi "EMLi jaoks rahvusvahelisi kontakte loonud Erki Uustalule on Eestis vähe mänguruumi", Lasse Lehis "EMSi mees Leidenis". Lisatud Erki Uustalu lühike biograafia ja tema bibliograafia

 19. 29 CFR 780.710 - A country elevator may sell products and services to farmers.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... farmers. 780.710 Section 780.710 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) WAGE AND HOUR DIVISION... Elevator § 780.710 A country elevator may sell products and services to farmers. Section 13(b)(14... feeders and other farmers, sell fuels for farm use, sell and treat seeds, and sell other farm supplies...

 20. The Short Selling Regulation in the EU: Assessing the Authorization Granted for ESMA to Prohibit Short Selling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matias Huhtilainen

  2017-07-01

  Full Text Available The paper discusses the renewed short selling regulation (Regulation (EU No 236/2012 in the European Union. The focus is on the provisions that deal with prohibiting short selling in exceptional market circumstances. The Regulation further enforces certain obligations to report and disclose short positions. It is concluded that banning short selling is not an effective tool to contain extreme price volatility. The difference-in-differences regression and repeated measures GLM were used to test whether short selling bans were successful in containing volatility of those Spanish and Italian stocks that were subject to two back-to-back prohibitions during the years 2011-2013. The results are consistent with the majority of previous research, suggesting that the effectiveness of short sale constraints in reducing volatility is limited at best. Furthermore, there are evidence of counterproductive effects: constraints on short selling may actually increase volatility as well as deteriorate liquidity. However, based on theory and previous studies, reporting and disclosure requirements shall be favored provided they improve market efficiency as well as supervisory work of regulatory bodies.This paper discusses the renewed short selling regulation (Regulation (EU No 236/2012 in the European Union. The focus is on the provisions that deal with prohibiting short selling in exceptional market circumstances. The Regulation further enforces certain obligations to report and disclose short positions. It is concluded that banning short selling is not an effective tool to contain extreme price volatility. The difference-in-differences regression and repeated measures GLM were used to test whether short selling bans were successful in containing volatility of those Spanish and Italian stocks that were subject to two back-to-back prohibitions during the years 2011-2013. The results are consistent with the majority of previous research, suggesting that the

 1. Green energy in Europe: selling green energy with green certificates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ouillet, L.

  2002-01-01

  Sales of green power products are booming in Europe: 50,000 customers in the United Kingdom, 775,000 in the Netherlands and 300,000 in Germany. Laws of physics are however formal: the way in which electricity flows within the grid does not allow suppliers to assure customers that they are directly receiving electricity produced exclusively from renewable energy sources. What are marketers selling their customers then? Laetitia Ouillet, Greenprices, takes a closer look and focuses on the potential of selling green energy in the forms of renewable energy certificates. (Author)

 2. Opaque Selling: Static or Inter-Temporal Price Discrimination?

  OpenAIRE

  Courty, Pascal; Liu, Wenyu

  2013-01-01

  We study opaque selling in the hotel industry using data from Hotwire.com. An opaque room discloses only the star level and general location of the hotel at the time of booking. The exact identity of the hotel is disclosed after the booking is completed. Opaque rooms sell at a discount of 40 percent relative to regular rooms. The discount increases when hotels are more differentiated. This finding is consistent with static models of price discrimination. No support was found for predictions s...

 3. Young women selling sex online – narratives on regulating feelings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonsson LS

  2015-02-01

  Full Text Available Linda S Jonsson,1 Carl Göran Svedin,1 Margareta Hydén2 1Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Clinical and Experimental Medicine, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden; 2Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, Norrköping, Sweden Abstract: The current study concerns young women’s life stories of their experiences selling sex online before the age of 18. The aim was to gain an understanding of young women’s perceptions of the reasons they started, continued, and stopped selling sex. The study included interviews with 15 young women between the ages of 15 and 25 (M=18.9. Thematic analysis was used to identify similarities and differences in the narratives. Three themes and eight sub-themes were identified in relation to different stages in their lives in the sex trade. The themes were organized into three parts, each with its own storyline: “Entering – adverse life experiences”; traumatic events: feeling different and being excluded. “Immersion – using the body as a tool for regulating feelings”; being seen: being touched: being in control: affect regulation and self-harming. “Exiting – change or die”; living close to death: the process of quitting. The informants all had stable social lives in the sense that they had roofs over their heads, food to eat, and no substance-abuse issues. None had a third party who arranged the sexual contacts and none were currently trafficked. They described how their experiences of traumatic events and of feeling different and excluded had led them into the sex trade. Selling sex functioned as a way to be seen, to handle traumatic events, and to regulate feelings. Professionals working with young people who sell sex online need to understand the complex web of mixed feelings and emotional needs that can play a role in selling sex. Young people selling sex might need guidance in relationship building as well as help

 4. Rahvusvaheline õigus ja rahvusvahelised lepingud Eesti Vabariigi põhikorras läbi aegade : [bakalaureusetöö] / Kaili Muru ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tanel Kerikmäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Muru, Kaili

  2000-01-01

  Rahvusvahelise õiguse põhimõisted (õigus, leping, lepingu liigid, suhe siseriikliku õigusega, koht Eesti õigussüsteemis), Eesti Vabariigi põhiseaduslikud aktid 1918-1940, rahvusvaheliste lepingute sõlmimine enne 1940. a., taasvabanenud Eesti põhiseadusest, välislepingute sõlmimine kehtivas õiguskorras, põhiseaduse ekspertiis, aastatel 1918-1940 sõlmitud rahvusvaheliste lepingute staatus käesoleval hetkel

 5. Portfolio optimization with short-selling and spin-glass

  NARCIS (Netherlands)

  Schianchi, A.; Bongini, L.; Degli Esposti, M.; Giardinà, C.

  2002-01-01

  n this paper, we solve a general problem of optimizing a portfolio in a futures markets framework, extending the previous work of Galluccio et al. [Physica A 259, 449 (1998)]. We allow for long buying/short selling of a relatively large number of assets, assuming a fixed level of margin requirement.

 6. Effects of selling public intervention stocks of skimmed milk powder

  NARCIS (Netherlands)

  Jongeneel, Roel; Silvis, Huib; Verhoog, David; Daatselaar, Co

  2018-01-01

  At the request of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, this report analyses the potential market impacts and budgetary effects of different strategies of selling EU public intervention stocks of skimmed milk powder
  (SMP). A gradual phasing out of the EU's SMP stocks over

 7. Adaptive Selling and Organizational Characteristics: Suggestions For Future Research

  NARCIS (Netherlands)

  J. Vink (Jaap); W.J.M.I. Verbeke (Willem)

  1992-01-01

  textabstractIn this paper the relationship between adaptive selling and organizational behavior is analysed. Specifically, it is discovered that adaptive behavior is a multifaceted concept which is not linearly related to the organizational characteristics in the way it was operationalized in a

 8. Availability of websites offering to sell psilocybin spores and psilocybin.

  Science.gov (United States)

  Lott, Jason P; Marlowe, Douglas B; Forman, Robert F

  2009-09-01

  This study assesses the availability of websites offering to sell psilocybin spores and psilocybin, a powerful hallucinogen contained in Psilocybe mushrooms. Over a 25-month period beginning in March 2003, eight searches were conducted in Google using the term "psilocybin spores." In each search the first 100 nonsponsored links obtained were scored by two independent raters according to standardized criteria to determine whether they offered to sell psilocybin or psilocybin spores. No attempts were made to procure the products offered for sale in order to ascertain whether the marketed psilocybin was in fact "genuine" or "counterfeit." Of the 800 links examined, 58% led to websites offering to sell psilocybin spores. Additionally, evidence that whole Psilocybe mushrooms are offered for sale online was obtained. Psilocybin and psilocybin spores were found to be widely available for sale over the Internet. Online purchase of psilocybin may facilitate illicit use of this potent psychoactive substance. Additional studies are needed to assess whether websites offering to sell psilocybin and psilocybin spores actually deliver their products as advertised.

 9. Report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs

  National Research Council Canada - National Science Library

  1990-01-01

  This is our final report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs. The Contract Management Directorate made the audit from October 1989 to January 1990 in response to a requirement in U.S.C., title 10, Sec. 2324(f)(5...

 10. Report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs

  Science.gov (United States)

  1990-09-18

  This is our final report on the Audit of Foreign Direct Selling Costs. The Contract Management Directorate made the audit from October 1989 to...The objective of the audit was to assess whether DoD regulations provided the appropriate incentives to stimulate exports by the. U.S. Defense

 11. Rahvusvaheline bussiliiklus täna ja selle roll tulevikus

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  MootorReisi Aktsiaseltsi kümne aastaseks saamise puhul korraldati konverents "Rahvusvaheline bussiliiklus täna ja selle roll tulevikus". MootorReisi AS-i tekkimisest. Vt. samas: Intervjuu MootorReisi AS-i juhatuse esimees Hugo Osulaga

 12. The Adaptive Consequences of Pride in Personal Selling

  NARCIS (Netherlands)

  W.J.M.I. Verbeke (Willem); F.D. Belschak (Frank); R.P. Bagozzi (Richard)

  2004-01-01

  textabstractStudy 1 investigates the beneficial effects of experiencing pride. Pride was found to have two different effects. First, it increases salespersons' performance-related motivations. Specifically, it promotes adaptive selling strategies, greater effort, and self-efficacy. Secondly, it

 13. Commercialism in Schools: Supporting Students or Selling Access?

  Science.gov (United States)

  Robelen, Erik W.

  1998-01-01

  This information brief discusses the impact of commercialism in schools. It asks the question of whether such advertising is supporting students or is simply selling access. It describes how children are a desirable market since they have most of their purchases ahead of them; they can also frequently convince parents to buy items. The brief…

 14. Optimal strategy for selling on group-buying website

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xuan Jiang

  2014-09-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of this paper is to help business marketers with offline channels to make decisions on whether to sell through Group-buying (GB websites and how to set online price with the coordination of maximum deal size on GB websites. Design/methodology/approach: Considering the deal structure of GB websites especially for the service fee and minimum deal size limit required by GB websites, advertising effect of selling on GB websites, and interaction between online and offline markets, an analytical model is built to derive optimal online price and maximum deal size for sellers selling through GB website. This paper aims to answer four research questions: (1 How to make a decision on maximum deal size with coordination of the deal price? (2 Will selling on GB websites always be better than staying with offline channel only? (3 What kind of products is more appropriate to sell on GB website? (4How could GB website operator induce sellers to offer deep discount in GB deals? Findings and Originality/value: This paper obtains optimal strategies for sellers selling on GB website and finds that: Even if a seller has sufficient capacity, he/she may still set a maximum deal size on the GB deal to take advantage of Advertisement with Limited Availability (ALA effect; Selling through GB website may not bring a higher profit than selling only through offline channel when a GB site only has a small consumer base and/or if there is a big overlap between the online and offline markets; Low margin products are more suitable for being sold online with ALA strategies (LP-ALA or HP-ALA than high margin ones; A GB site operator could set a small minimum deal size to induce deep discounts from the sellers selling through GB deals. Research limitations/implications: The present study assumed that the demand function is determinate and linear. It will be interesting to study how stochastic demand and a more general demand function affect the optimal

 15. Personal selling constructs and measures: Emic versus etic approaches to cross-national research

  NARCIS (Netherlands)

  J. Herché (Joel); M.J. Swenson (Michael); W.J.M.I. Verbeke (Willem)

  1996-01-01

  textabstractEvaluates transportability of personal selling measures across cultural boundaries. Concept of measurement development; Emic and etic approaches to developing measures for cross-cultural applications; Cross-national dimensionality, reliability and construct validity of adaptive selling

 16. Book selling and e-books in Sweden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Maceviciute

  2015-07-01

  Full Text Available This paper addresses the issue of the understanding of the book-selling situation as Swedish booksellers see it. It pursues the answers to the following questions: 1. What are the perceptions of Swedish booksellers of the impact of e-books on their business? 2. What drivers are important for Swedish booksellers for adopting and developing e-book sales through their own sales channels? 3. What do they perceive as barriers to e-book selling through their own channels? The authors have employed the analysis of the secondary statistical data and a survey of Swedish booksellers to answer their questions. The results of the investigation have shown that the Swedish booksellers do not feel their bookshops, or business in general, are threatened by e-books. The opinions on e-books do not differ between the few selling e-books and others who do not offer this product. The reasons for selling e-books are well-functioning routines and personal interest in the product. The reasons for not selling the books are the lack of demand and technical resources as well as contractual agreements with e-book publishers or vendors. So, technical resources for e-book sales, routines, and contracts with publishers are the main premises for this activity. The biggest barriers to e-book sales are: a the price as one can see not only in the answers of the booksellers, but also in the drop of sales obviously related to the rise of prices during 2014; b lack of demand from customers who do not enquire about e-books in bookshops. This leads to the belief that e-books will be sold mostly online either directly from publishers and authors or through online booksellers. However, an equal number of booksellers believe that physical bookshops will be selling printed books and e-books in the future. The future of e-books seems to be quite secure and non-threatening to printed books from the point of view of booksellers. The growth of e-book sales is quite slow and the respondents

 17. Facts versus feelings? The effectiveness of hard versus soft sell appeals in online advertising

  OpenAIRE

  De Veirman, Marijke; Hudders, Liselot; Cauberghe, Veroline

  2015-01-01

  In two experimental studies, the advertising effects of hard versus soft sell appeals are investigated. Both studies show that in online advertising (banner ads and viral video ads), soft sell appeals in advertisements on high involvement products generate a more positive attitude towards the ad than hard sell appeals. In print advertising however, hard sell appeals lead to a more positive Aad, due to the fact that the advertisement is perceived as less irritating and more credible. Additiona...

 18. Personal selling constructs and measures: Emic versus etic approaches to cross-national research

  OpenAIRE

  Herché, Joel; Swenson, Michael; Verbeke, Willem

  1996-01-01

  textabstractEvaluates transportability of personal selling measures across cultural boundaries. Concept of measurement development; Emic and etic approaches to developing measures for cross-cultural applications; Cross-national dimensionality, reliability and construct validity of adaptive selling (ADAPTS) and customer-oriented selling (SOCO).

 19. A Framework for Personalized Dynamic Cross-Selling in E-Commerce Retailing

  Science.gov (United States)

  Timalsina, Arun Kumar

  2012-01-01

  Cross-selling and product bundling are prevalent strategies in the retail sector. Instead of static bundling offers, i.e. giving the same offer to everyone, personalized dynamic cross-selling generates targeted bundle offers and can help maximize revenues and profits. In resolving the two basic problems of dynamic cross-selling, which involves…

 20. ANALYSIS OF A DIRECT SELLING NETWORK FOR AGRIFOOD PRODUCTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Placido Rapisarda

  2015-03-01

  Full Text Available Sicily has become a food and wine area of great interest. However, conflicts within the supply chains have caused the selling process to become long and complex to the disadvantage of farmers, thereby leading to an information asymmetry between producers and consumers.In order to meet the new needs of the agrifood sector, we developed a theoretical model of organized direct selling that goes beyond regional boundaries, which is an alternative model to farmers’ markets and that helps to promote the creation of a network among the operators of Sicilian agrifood supply chains. The aims of this study was to verify the potential of the proposed theoretical model based on a SWOT analysis, which was achieved by collecting data from interviews with the producers involved in the Sicilian agrifood supply chains, and with the main stakeholders involved.

 1. Successful selling of packed fresh fruit and vegetable

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radmila Presová

  2009-01-01

  Full Text Available The paper deals with the marketability of packaged fruit and vegetables, as a new trend of satisfying consumer needs, in connection with selling-culture of stall selling and self-stores sales. It emphasize fact that food have to be wrapped into the quality, health packages, under the conditions of the Act. 477/2001 Coll.Specific data for the analytical part of this paper was provided by Hortim International Ltd. This company has operate on the Czech market since 1995. Analysis of the economic results confirmes the legitimacy of the sale of packaged fresh fruits and vegetables, but there will be neccesary longer lasting promotion. This fact also confirmed the research of consumer demand, that was made by authors. Determinant for the success sales are these factors: consumer confidence that the packaged products of fruit and vegetables are high quality.

 2. Modified TAROT for cross-selling personal financial products

  Science.gov (United States)

  Tee, Ya-Mei; LEE, Lai-Soon; LEE, Chew-Ging; SEOW, Hsin-Vonn

  2014-09-01

  The Top Application characteristics Remainder Offer characteristics Tree (TAROT) was first introduced in 2007. This is a modified Classification and Regression Trees (CART) used to help decide which question(s) to ask potential applicants to customise an offer of a personal financial product so that it would have a high probability of take up. In this piece of work the authors are presenting, they have further modified the TAROT to cross TAROT, using its properties and modeling steps to deal with the issue of cross-selling. Since the bank already has ready customers, it would be ideal to cross-sell the financial products seeing that one can ask one (or more) further question(s) based on the initial offer to identify and customise another financial product to offer.

 3. Personal Level Customer Orientation in Russian Direct Selling Market

  OpenAIRE

  Alexander Rozhkov

  2014-01-01

  In the modern world the importance of customer orientation cannot be underestimated. It hugely impacts the overall business performance, as well as separate areas of business-customer interaction. In this paper, we examine the role of personal level relations and customer orientation in the direct selling industry in the Russian market. Based on a sample of over 6000 participants in 74 regions of Russia, we develop a model revealing the factors that define the level of customer orientation in...

 4. Group Buying: A New Mechanism for Selling Through Social Interactions

  OpenAIRE

  Xiaoqing Jing; Jinhong Xie

  2011-01-01

  This paper examines a unique selling strategy, Group Buying, under which consumers enjoy a discounted group price if they are willing and able to achieve a required group size and coordinate their transaction time. We argue that Group Buying allows a seller to gain from facilitating consumer social interaction, i.e., using a group discount to motivate informed customers to work as "sales agents" to acquire less-informed customers through interpersonal information/knowledge sharing. We formall...

 5. Potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campidoglio, C.

  2000-01-01

  This paper analyses the potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy. This would both reduce the supply shortage and the prices on the eligible market, increase competition on the contract-for-difference market, indicate a clear price to which regulated energy charges could be indexed, thus extending the auction benefits to the franchise market to avoid the reintroduction of cross-subsidies [it

 6. Energiatõhusus ja selle hind / Tõnu Mauring

  Index Scriptorium Estoniae

  Mauring, Tõnu, 1968-

  2010-01-01

  Austri arhitekti Georg W. Reinbergi raamatust "Ecological Architecture - Design, Planning, Realization" (2008). Uuringust, mis võttis kokku aastatel 2003-2008 Viini ehitatud elamute valimi andmed ning millest järeldub, et suuremate hoonete puhul võib passiivmaja maksumus olla madalenergiamajadega ühesugune. Vajadusest ehitada Eestis valmis oma näited, leidmaks, kas tõhus energia kasutamine ja inimsõbralik hoone on või ei ole konfliktis selle rajamise hinnaga

 7. Top-selling childbirth advice books: a discourse analysis.

  Science.gov (United States)

  Kennedy, Holly Powell; Nardini, Katrina; McLeod-Waldo, Rebecca; Ennis, Linda

  2009-12-01

  Recent evidence suggests that one-third of women receive information about pregnancy and childbirth through books. Messages about what characteristics are normal (or expected) in childbirth are disseminated in a variety of ways, including popular childbirth education books, but little study of them has been conducted. The purpose of this investigation is to address that gap by examining the discussions about childbirth in the 10 top-selling books in the United States. Discourse analysis (relating to the public, personal, and political discussions about a specific phenomenon) was used to study 10 best-selling United States childbirth advice books marketed to childbearing women during the first week of November 2007. Book styles ranged from clinical descriptions of pregnancy and birth primarily offering reassurance, self-help information, and danger signs to more folksy and humorous commentaries. Presentation of scientific evidence to support recommendations was uneven and at times inaccurate. Five focal areas of discourse included body image, labor and birth, pain, power and control, and life preparation for motherhood. Top-selling books shine an interesting light on the current state of United States maternity practices. Women and health professionals should assess them carefully and engage with each other about their recommendations and implications for childbirth.

 8. Ettevaatusprintsiip keskkonnaõiguses ja selle vabakaubandust piirav iseloom Euroopa Liidu ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni kontekstis : [bakalaureusetöö] / Airi Andresson ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Hannes Veinla

  Index Scriptorium Estoniae

  Andresson, Airi, 1978-

  2001-01-01

  Ettevaatusprintsiibi areng ja mõistmine kui rahvusvahelise õiguse printsiip, keskkonnaõiguse printsiip, vabakaubandus ja keskkond, WTO vabakaubandusrežiim, ettevaatusprintsiip kui vabakaubanduse piiraja

 9. How to Sell SaaS: A Model for Main Factors of Marketing and Selling Software-as-a-Service

  OpenAIRE

  Tyrväinen, Pasi; Selin, Joona

  2011-01-01

  Software-as-a-Service providers have been growing fast while the contemporary research literature has neglected analysis of their business-critical marketing and sales processes. In this paper we collect the key factors characterizing how to market and sell SaaS to business customers into an eight dimensional model. We also use an explorative multi-case study to observe six SaaS providers and validate the model. The interviewed providers emphasized use of the Internet for ma...

 10. Personal Level Customer Orientation in Russian Direct Selling Market

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Rozhkov

  2014-06-01

  Full Text Available In the modern world the importance of customer orientation cannot be underestimated. It hugely impacts the overall business performance, as well as separate areas of business-customer interaction. In this paper, we examine the role of personal level relations and customer orientation in the direct selling industry in the Russian market. Based on a sample of over 6000 participants in 74 regions of Russia, we develop a model revealing the factors that define the level of customer orientation in personal level interactions.

 11. Time dependent optimal switching controls in online selling models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bradonjic, Milan [Los Alamos National Laboratory; Cohen, Albert [MICHIGAN STATE UNIV

  2010-01-01

  We present a method to incorporate dishonesty in online selling via a stochastic optimal control problem. In our framework, the seller wishes to maximize her average wealth level W at a fixed time T of her choosing. The corresponding Hamilton-Jacobi-Bellmann (HJB) equation is analyzed for a basic case. For more general models, the admissible control set is restricted to a jump process that switches between extreme values. We propose a new approach, where the optimal control problem is reduced to a multivariable optimization problem.

 12. Selles töös oli kaks õudust : vangla ja tants / Mait Malmsten ; interv. Tiina Ansip

  Index Scriptorium Estoniae

  Malmsten, Mait

  2005-01-01

  Näitleja räägib oma tööst ja rollist rahvusvahelises ühistöös valminud tantsufilmis "Teine" ("Another") : režissöör Rene Vilbre : koreograaf ja peaoaline Helena Jonsdottir. Filmi võtted toimusid Tartu vanglas

 13. Selling or telling? A theory of ruin value:Selling or Telling? Paradoxes in tourism, culture and heritage

  OpenAIRE

  Pihl, Ole Verner

  2011-01-01

  Selling or telling? : A theory of ruin value  Abstract: To what extent can tourism be described as an agent of peace? Can war and conflict be reconciled through tourism? Why is the children's memorial in Hiroshima so important and why is the Holocaust memorial in Berlin a reconciliating and fascinating monument?  The post apocalyptic vision in our mainstream mass culture is a broad genre and is loaded with heavy, dramatic architecture and landscapes of destruction; most religions have these d...

 14. Avati rahvusvahelise tellisekonkursi Eesti voor

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Wienerberger AS kutsub osalema rahvusvahelisel tellisarhitektuuri konkursil Baltic Brick and Roof Award 2009. Võitja saab osa võtta ülemaailmsest tellisarhitektuuri projektide konkursist Brick Award 2010, mida korraldab alates 2004. aastast tellisetootja Wienerberger Group

 15. Electronic Tickets, Smart Cards, and Online Prepayments: When and How to Advance Sell

  OpenAIRE

  Jinhong Xie; Steven M. Shugan

  2001-01-01

  Advance selling occurs when sellers allow buyers to purchase at a time preceding consumption (Shugan and Xie 2000). Electronic tickets, smart cards, online prepayments, and other technological advances make advance selling possible for many, if not all, service providers. These technologies lower the cost of making complex transactions at a greater distance from the seller's site. They also give sellers more control over advance selling by decreasing arbitrage. As technology enhances the capa...

 16. EOQ model for perishable products with price-dependent demand, pre and post discounted selling price

  Science.gov (United States)

  Santhi, G.; Karthikeyan, K.

  2017-11-01

  In this article we introduce an economic order quantity model for perishable products like vegetables, fruits, milk, flowers, meat, etc.,with price-dependent demand, pre and post discounted selling price. Here we consider the demand is depending on selling price and deterioration rate is constant. Here we developed mathematical model to determine optimal discounton the unit selling price to maximize total profit. Numerical examples are given for illustrated.

 17. Cross-correlations in volume space: Differences between buy and sell volumes

  Science.gov (United States)

  Lee, Sun Young; Hwang, Dong Il; Kim, Min Jae; Koh, In Gyu; Kim, Soo Yong

  2011-03-01

  We study the cross-correlations of buy and sell volumes on the Korean stock market in high frequency. We observe that the pulling effects of volumes are as small as that of returns. The properties of the correlations of buy and sell volumes differ. They are explained by the degree of synchronization of stock volumes. Further, the pulling effects on the minimal spanning tree are studied. In minimal spanning trees with directed links, the large pulling effects are clustered at the center, not uniformly distributed. The Epps effect of buy and sell volumes are observed. The reversal of the cross-correlations of buy and sell volumes is also detected.

 18. Juridical consequences of liberalization. Part 3. Selling a gas company

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koster, W.

  2000-01-01

  The liberalization of the natural gas market in Europe has all kinds of juridical aspects. Not only with respect to new legislation (Natural Gas Law and Mining Law), but also changes in juridical structures of natural gas companies, caused by privatization or splitting up in a mains management company and a distribution company. In a series of articles lawyers of the Energy Working Group of Houthoff Buruma in The Hague, Netherlands, discuss the developments at the natural gas market. In this third part, attention will be paid to how authorities involved (municipalities, provinces) can prepare themselves properly with respect to selling the gas company and how they can retain their influence on the future activities of the gas company using legal and contractual agreements. In the article also attention is paid to the various stages of a sale

 19. Selling health data: de-identification, privacy, and speech.

  Science.gov (United States)

  Kaplan, Bonnie

  2015-07-01

  Two court cases that involve selling prescription data for pharmaceutical marketing affect biomedical informatics, patient and clinician privacy, and regulation. Sorrell v. IMS Health Inc. et al. in the United States and R v. Department of Health, Ex Parte Source Informatics Ltd. in the United Kingdom concern privacy and health data protection, data de-identification and reidentification, drug detailing (marketing), commercial benefit from the required disclosure of personal information, clinician privacy and the duty of confidentiality, beneficial and unsavory uses of health data, regulating health technologies, and considering data as speech. Individuals should, at the very least, be aware of how data about them are collected and used. Taking account of how those data are used is needed so societal norms and law evolve ethically as new technologies affect health data privacy and protection.

 20. NE seeks to sell power directly to customers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1993-01-01

  Nuclear Electric, the state-owned company that operates nuclear power stations in England and Wales, has applied to compete directly with privatized electricity generating companies in the sale of electricity to major customers. Since its formation in 1990, NE has had to sell all of its electrical output through the so-called pool operated by the National Grid Company, and then to 12 regional distribution companies that have franchises for about 75 percent of electricity consumption in their regions. On the other hand, the two large companies that took over the fossil-fuel power stations at the time of privatization, and other new independent companies that are building combined-cycle gas-turbine plants, are allowed to conclude supply contracts directly with large industrial customers

 1. Eleven essential steps to purchasing or selling a medical practice.

  Science.gov (United States)

  Barrett, William

  2014-01-01

  Based on our experience in representing more than 100 doctors and medical specialists in practice sales and acquisitions, we have identified 11 key considerations important to a deal. There are several issues to consider while going through the process of buying or selling a practice including the implementation of a "letter of intent" as a first step rather than drafting a contract, securing a lease, and verifying the property is not in violation of the local zoning requirements. There are also considerations with regard to the patients, which range from how will the accounts receivable at the time of the closing be handled to who is responsible for the handling of continued treatment in an ongoing case after a deal is finalized. This article details these considerations and more.

 2. Kontribusi Penggunaan Personal Selling Dalam Kegiatan Komunikasi Pemasaran Pada Era Pemasaran Masa Kini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suherman Kusniadji

  2017-12-01

  Full Text Available In today’s marketing era, consumers seem to have known about marketed products and no longer need explanation from a salesperson. The interaction between company and target consumers can be marketed through new media such as email, Facebook, WA, Instagram, and other forms. Such situations need to be in-depth researched in terms of whether personal selling contribution is still needed in marketing communication activities. Considering the uniqueness and personal selling advantages turns out that personal selling is an important partner that can not be replaced by other forms of marketing communications even if there is exposure to new media to promote products. The specialty of personal selling lies in its ability to interact directly to improvise the sales process through person to person communication. Dalam era pemasaran masa kini nampaknya konsumen dianggap sudah mengetahui tentang produk yang dipasarkan dan tidak memerlukan lagi penjelasan dari seorang wiraniaga. Interaksi perusahaan dengan pembeli sasaran dapat dilakukan melalui media baru seperti email, facebook, WA, instagram dan bentuk lainnya. Situasi demikianlah yang memerlukan kajian mendalam dalam kaitannya bagaimana peran personal selling dalam kegiatan komunikasi pemasaran di era digital? Memperhatikan keunikan dan kelebihan personal selling ternyata personal selling merupakan mitra penting yang tidak dapat tergantikan oleh bentuk komunikasi pemasaran lainnya sekalipun ada terpaan media baru untuk mempromosikan produk. Keistimewaan personal selling terletak pada kemampuannya untuk berinteraksi secara langsung untuk mengimprovisasi proses penjualan melalui komunikasi person to person.

 3. An intervention to reduce the number of convenience stores selling tobacco: feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Paynter, Janine; Glover, Marewa; Bullen, Chris; Sonia, Deepika

  2016-05-01

  Reduction of the availability of tobacco has been proposed as a means of reducing and denormalising tobacco use. Some retailers have stopped selling tobacco. Therefore, we investigated how willing New Zealand convenience store owners were to stop selling tobacco or sell nicotine replacement therapy. Promotion of their stores was offered as an incentive to stop selling tobacco. We asked convenience store owners in the Auckland metropolitan region of New Zealand to choose one of three actions. The first was to stop selling tobacco for a short period of time; the second was to restrict the hours that they sold tobacco; the third was to display and sell nicotine replacement therapy. All participating retailers completed a short interview about selling tobacco. We also surveyed customers about nicotine replacement and cessation. One-third of eligible retailers agreed to participate. Most who participated (93%) were unwilling to stop or restrict tobacco sales and 2 (7%) had already stopped selling tobacco. Tobacco was perceived as a key product for their businesses. Very few customers who purchased cigarettes noticed nicotine replacement therapy or obtained it from convenience stores. Substantially reducing the availability of tobacco in communities is likely to require legislative approaches, underpinned by sustained community pressure and support for convenience store owners who are willing to change their business model. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/

 4. 31 CFR 356.0 - What authority does the Treasury have to sell and issue securities?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... to sell and issue securities? 356.0 Section 356.0 Money and Finance: Treasury Regulations Relating to... sell and issue securities? Chapter 31 of Title 31 of the United States Code authorizes the Secretary of... AND ISSUE OF MARKETABLE BOOK-ENTRY TREASURY BILLS, NOTES, AND BONDS (DEPARTMENT OF THE TREASURY...

 5. 9 CFR 201.67 - Packers not to own or finance selling agencies.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Packers not to own or finance selling... STOCKYARDS ACT Trade Practices § 201.67 Packers not to own or finance selling agencies. No packer subject to the Act shall have an ownership interest in, finance, or participate in the management or operation of...

 6. E-selling: A new avenue of research for service design and online engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Parvinen, P.; Oinas-Kukkonen, H.; Kaptein, M.C.

  2015-01-01

  E-selling is an activity that is distinct from e-commerce, e-marketing and e-retailing. E-selling is conceptualized to be computer–human dialog characterized by the digital spatio-temporal locus, the psychology of online persuasion, and complex perceptions of value. This definition warrants that

 7. E-selling : A new avenue of research for service design and online engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Parvinen, Petri; Oinas-Kukkonen, Harri; Kaptein, M.C.

  2015-01-01

  E-selling is an activity that is distinct from e-commerce, e-marketing and e-retailing. E-selling is conceptualized to be computer–human dialog characterized by the digital spatio-temporal locus, the psychology of online persuasion, and complex perceptions of value. This definition warrants that

 8. Factors Associated With American Indian and White Adolescent Drug Selling in Rural Communities

  Science.gov (United States)

  Eitle, David; Eitle, Tamela McNulty

  2014-01-01

  Relatively few studies have examined the correlates of adolescent drug selling in America, with most of these studies focusing on urban settings. The present study examines the risk and protective factors associated with drug selling among American Indian and white adolescents residing in a rural Northwestern state in the United States. Using survey data collected in 2010-2012, we conduct logistic regression analyses exploring the correlates of drug selling (n=568). Generally, we found support for prior explanations of drug selling, but identified some important race-specific differences. Specifically, we found that stress exposure was a risk factor for American Indians, but not whites. Conversely, academic achievement served as a protective factor for white adolescents but not American Indians. Our findings suggest that the race gap in rural drug selling can be explained by considering differences in social bonds, stress exposure, and exposure to substance using family and friends. PMID:26120365

 9. Selling gas, selling services

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moncel, V.

  1999-01-01

  Traditionally, the commercial activities of gas companies have been limited almost exclusively to the sale of gas. However, several socioeconomic factors specific to the gas industry, such as increasing customer expectations, competition between gas operators, a growing emphasis on services in many companies and the opening of public monopolies to competition, will bring inevitable change. Moreover, these developments coincide with imminent gas market opening. In response to the changing situation, the gas industry will seek to develop a range of multi-service offers, probably through external partnerships. (authors)

 10. Selling the selling point

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plesner, Ursula; Horst, Maja

  2012-01-01

  This article explores how virtual worlds are rhetorically constructed as obvious, innovative spaces for communication about architecture. It is argued that the marketization of an innovative use of new media platforms happens in early phases of the innovation processes, and the success of new media...... of the communication about the innovation. It is demonstrated that the creation of markets does not begin when innovations such as Virtual Worlds Architecture are settled, but is intertwined with early expectations about their promises and limitations. Rather than seeing virtual worlds as settled and secluded sites...

 11. Family planning and the labor sector: soft-sell approach.

  Science.gov (United States)

  Teston, R C

  1981-01-01

  Dr. Cesar T. San Pedro, the director of the company clinic at Dole Philippines plantation in South Cotabato in Region 11, has been pressing the management to initiate a comprehensive family planning programs for their 10,000 workers. Pedro wants the Ministry of Labor and Employment (MOLE) to enforce its population program. The situation at Dole is one that requires an arbiter. Since 1977, there has not been a Population/Family Planning Officer (PFPO) for the area, and it is not possible to monitor closely if the qualified firms are following the labor code and providing family planning services to their employees. Susan B. Dedel, executive director of the PFPO, has reported that the office has sought to endear its program to the private sector by showing that family planning is also profitable for the firm. This "soft-sell" approach has been the hallmark of the MOLE-PFPO since it began in 1975 as a joint project of the Commission on Population (POPCOM), United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), and International Labor Organization (ILO). Some critics have argued that this liberal style of implementation is short-selling the program. They point out that the Labor Code of 1973 enforces all establishments with at least 200 employees to have a free in-plant family planning program which includes clinic care, paid motivators, and volunteer population workers. The critics seem, at 1st glance, to have the statistics on their side. In its 5 years of operation, the PFPO has convinced only 137,000 workers to accept family planning. This is quite low, since of the 1.2 million employed by the covered firms, 800,000 are eligible for the MOLE program. Much of the weakness of the implementation is said to be due to the slow activation of the Labor-Management Coordinating Committees (LMCC). The critics maintain that because of the liberal enforcement of Department Order No. 9, the recalcitrant firms see no reason to comply. Dedel claims that the program is on the

 12. Selling from Ontario into the U.S. midwest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Green, B.

  2002-01-01

  The market structure of the Midwest Independent System Operator (MISO) for the electric power grid was described with reference to physical bilateral markets, multi-control areas, and MISO services such as security coordination, congestion management, billing, generator interconnections, tariff administration, energy imbalance, market monitoring, and electronic scheduling. The drivers impacting MISO development include MISO-PJM-SPP common market initiative, the FERC Standard Market Design initiative, the integration of alliance companies with MISO, and the division of functional responsibilities between RTOs and ITCs. The characteristics of the Michigan market were described, along with participation in the midwest (Ohio and Michigan) wholesale and retail markets. It was noted that in order for Ontario to sell to the midwest, the Ontario market design would need a successful export bid each hour to get power out of the province. Sales of ancillary services from Ontario-based generation are not permitted in the initial Ontario market design. Energy and transmission is currently bundled in Ontario tariffs. 1 fig

 13. Selling from Ontario into the U.S. midwest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Green, B. [Ontario Power Generation Inc., Toronto, ON (Canada)

  2002-07-01

  The market structure of the Midwest Independent System Operator (MISO) for the electric power grid was described with reference to physical bilateral markets, multi-control areas, and MISO services such as security coordination, congestion management, billing, generator interconnections, tariff administration, energy imbalance, market monitoring, and electronic scheduling. The drivers impacting MISO development include MISO-PJM-SPP common market initiative, the FERC Standard Market Design initiative, the integration of alliance companies with MISO, and the division of functional responsibilities between RTOs and ITCs. The characteristics of the Michigan market were described, along with participation in the midwest (Ohio and Michigan) wholesale and retail markets. It was noted that in order for Ontario to sell to the midwest, the Ontario market design would need a successful export bid each hour to get power out of the province. Sales of ancillary services from Ontario-based generation are not permitted in the initial Ontario market design. Energy and transmission is currently bundled in Ontario tariffs. 1 fig.

 14. Urania in the Marketplace: Using Telescopes to Sell Consumer Goods

  Science.gov (United States)

  Rumstay, Kenneth S.

  2018-01-01

  For well over a century the iconic image of the astronomical telescope has been widely used to promote distinctly non-astronomical consumer goods. One of the most famous of early examples is the 1893 Chicago newspaper advertisement for Kirk’s Soap, which was inspired by the opening of the Yerkes Observatory. But such usage was not limited to periodicals. Advertising trade cards had become popular at the end of the 17th century in Europe, notably in Paris and London. In a time prior to the introduction of formal systems of street address numbering, they served as both advertisement and map, directing consumers to the merchants' stores. In many cases, attention was drawn to the product by picturing it as a heavenly body to be observed telescopically! In the 20th century trade cards gave way to the modern business card, and manufacturers began to increasingly rely on magazine and newspaper (and radio and television) advertising. But the telescope remains an evocative image! In modern advertising we see it used to sell an incredible variety of consumer goods: candy, coffee, cigarettes, whiskey, foodstuffs, clothing; the list is endless! Examples of these, along with earlier Victorian-era usages, are presented. This work was supported by a faculty development grant from Valdosta State University.

 15. ON PRICE CHOICE AT SELLING OF INFORMATION RESOURCES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. S. Ivanova

  2015-05-01

  Full Text Available The paper considers the problem of the pricing policy determination in the company, selling information resource at the market. The problem of the optimal price determination for an information resource is solved depending on the time for the case when the seller-company has no competitors in the market, the market is saturated, and buyers are not able to further spread of the resource. Conditions for the optimal choice of information resource price have been obtained; the maximum possible income of the company has been calculated for linear demand function, and conditions, determining the duration and volume of sales, providing the maximum of average income of the company, have been obtained as well. The problem of optimal price choice is solved by macrosystem approach that has made it possible to reduce it to the isoperimetric kind. It is shown that the optimal price dependence on time for a linear demand function should provide a linearly increasing rate of sales. Conditions have been derived under which the sales proceedings for an information resource are positive, relationship is determined between volume of sales and timeline at which the average income during the sales reaches its maximum. The results are given in dimensionless form, thereby reducing the number of independent parameters. These results are usable for the pricing analysis of software and other information products.

 16. USING CHILDREN TO SELL: CHILDHOOD AND ADVERTISING OF CONSUMER MAGAZINES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Deporte Andrade

  2010-09-01

  Full Text Available In the present society, also identified as a "consumer society" (Bauman, 2008, people, irrespective of gender, age, social and financial conditions, are all called for consumption. In this article we turn to the childhood and approached one of the faces of their insertion into the society of consumers, trying to show how children are used to sell. As a frame of theoretical reference we adopt, among others, the writings of Zygmunt Bauman, Juliet Schor and Robert Bocock, dealing with contemporary versions of consumption. Analyzing weekly magazines of large circulation, we discuss how productive it is for the economic market the alliance between childhood and consumption and we argue that this use of children in publicity contributes for a new conception of childhood: the childhood of consumption. An erotized childhood, always wanting more and never feeling satisfied, focused in acquiring and showing off. This is the childhood that is coming to school with new interests, preferences and behavior, deserving our entire attention. Key-words: contemporary childhood, childhood and consumption, consumer society, advertising, magazines.

 17. European experience of regulating distance selling of medicines for Ukraine.

  Science.gov (United States)

  Pashkov, Vitalii; Hrekov, Yevhen; Hrekova, Maryna

  Some countries have already tried and tested mechanisms of regulating distance sales as form of distribution of medicines that have been used more or less effectively for a fairly long time. Herewith, so far, the approach of the competent authorities of some countries including Ukraine can be called prevailing in quantitative terms under which the official prohibition on distance sales of medicines is set. The aim of this study is a detailed examination of the nature of the prohibition of the medicines distance selling in Ukraine, namely the an analysis of advantages and disadvantages of this form of distribution of medicines and identification of appropriate ways for gradual repeal of the prohibition in terms of regulatory reform in Ukraine in the sphere of circulation of medicines due to the process of adaptation of statutory regulation in this area to the EU legislation. This study is based on Ukrainian regulation acts, Council Directives 97/7/EC, 2000/31/EC, 2001/83/EC, scientific works and opinions of progressiveminded people in this sphere. Such methods as dialectical, comparative, analytic, synthetic and comprehensive have been used in the article. Reception of the described experience of regulation in EU will allow a further review of the principles of regulation in Ukraine in the sphere of medicines with a shift in the main emphasis in the direction of ensuring adequate consumer rights in this area and preventing the risks of patients' and public health.

 18. Selling orthodontic need: innocent business decision or guilty pleasure?

  Science.gov (United States)

  Ackerman, Marc Bernard

  2010-05-01

  The principal objective for most patients seeking orthodontic services is a detectable improvement in their dentofacial appearance. Orthodontic treatment, in the mind of the patient, is something that makes you look better, feel better about yourself, and perhaps enhances your social possibilities, ie, to find a companion or make a positive impression during a job interview. Orthodontics, as a speciality, has collectively advanced the idea that enhanced occlusion (bite) improves the health and longevity of the dentition, and as a result many patients seeking orthodontic services affirm that their secondary goal of treatment is an oral health benefit. It would appear that there is some disparity between the end-user of orthodontic services and the orthodontic provider's perception of what constitutes orthodontic need. The aim of this paper is to examine two contrasting models that characterise how dentists 'sell' orthodontic services to patients and to discuss the conflict between professional ethics, practice management and evidence-based decision-making in orthodontic practice.

 19. ROMANIAN PERSPECTIVE ON CUSTOMER LOYALTY FOR DIRECT SELLING COMPANIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia BOBALCA

  2014-09-01

  Full Text Available The purpose of the research is to investigate Romanian direct sellers’ perceptions on customers’ loyalty. The research objectives are: (1 to identify the direct sellers’ perceptions on the concept of loyalty; (2 to identify the main loyalty techniques that direct sellers use in their work with the clients; (3 to frame the portrait of a loyal customer. As a research method, we used qualitative research based on depth interviews. It is an exploratory and instrumental research, the results being used for building a questionnaire for a future survey. The investigated population is represented by direct selling women, with ages beteeen 19 and 30 years. For direct sellers, loyalty is an attitude and also a behavior, it means buying from the same company, from the same seller and preferring the products of the company. The main loyalty techniques that direct sellers use in their work with the clients are: promotional actions, personalization the relation with the client and offering stimulants. The loyal customer is the one who buys companies’ products every month or at least quarterly, spends a monthly amount of 100 Ron on these products, works with the same seller, pays on time for the order, doesn’t look only after promotions, loves the products, recommends the company to others, doesn’t return the order, wants to buy more products from the company and trusts its products.

 20. The selling of mental health services: some ethical reflections.

  Science.gov (United States)

  Neumann, M

  1993-01-01

  Since the introduction of public mental health services in Israel, the main principle of our work has been to provide equal and free of charge health services to all patients. We were proud of our ability to provide optimal treatment to all patients in all our facilities, regardless of cost or status of insurance. During the last decade, the cost of providing good quality public health services, including mental health services, has constantly increased, and the system has reached a state of financial distress resulting in insufficiency and inability to perform properly. In order to maintain the level of mental health services, the health authorities started planning a system of payment for various mental health services which, until now, were supplied free of charge. This change of policy and attitude towards the population in need poses severe ethical and practical questions and problems. It is questionable that the amount of income ensuing from the sale of mental health services and whether a relatively small financial profit justify possible injury of the population in need of these services, especially the sicker and weaker members of it. This article raises some ethical doubts involved in charging money for psychiatric services that are given to this special group of the mentally ill, and claims that the feasibility of selling services in this area of public health should be reinvestigated.

 1. Recessions and the participation of youth in the selling and use of illicit drugs.

  Science.gov (United States)

  Arkes, Jeremy

  2011-09-01

  There has been limited research on how recessions (or more generally, the strength of the economy) affect drug use and the related outcome of drug selling. This is especially important, given the current economic crisis. This paper aims to use a conceptual framework, previous research, and new research to predict how the current economic crisis may be affecting youth drug selling and drug use. A conceptual framework to understand how a recession could affect youth drug selling and drug use is presented, along with a review of the literature on empirical investigations on how the strength of the economy affects these behaviours among teenagers. In addition, new analyses for young adults are presented. The conceptual framework postulates that a recession would have direct positive effects on the prevalence of youth drug selling but ambiguous direct effects on youth drug use. The conceptual framework also postulates that drug selling and drug use are inter-connected at the individual level and the aggregate level. Thus, any effect of a recession on one would likely affect the other in the same direction. The limited empirical evidence indicates that both drug selling and drug use among youth are higher when the economy is weaker. The current economic crisis will likely increase both youth drug selling and drug use relative to what they would have otherwise been. Published by Elsevier B.V.

 2. A typology of drug selling among young adults in the United States.

  Science.gov (United States)

  Vaughn, Michael G; Salas-Wright, Christopher P; DeLisi, Matt; Shook, Jeffrey J; Terzis, Lauren

  2015-02-01

  Although studies have found that young adults who sell drugs are more likely to be involved in risky behaviors than those who do not sell drugs, there has been relatively little research that has explored heterogeneity among young adults who sell drugs. Using a pooled sample of 18 to 25 year olds from the National Survey on Drug Use and Health (2006-2010) who report past-year drug selling (N = 5,373), this study employs latent profile analysis to specify latent groups and assess the correlates of group membership. Findings indicate substantial differences among young adults who sell drugs. In particular, the analysis found four groups of drug sellers: normative (49.6%), club drug users (23.6%), polysubstance users (16.0%), and criminal offenders (10.8%). Club drug users were characterized by high levels of ecstasy and hallucinogen use, polysubstance users were more likely to be depressed and anxious, White and female than the other groups. Criminal offenders were overwhelmingly male and more likely to be comprised of African-Americans and Hispanics. RESULTS indicate that drug selling in early adulthood varies substantially. Contrary to media and popular notions most drug sellers are not involved in crime and polysubstance using drug sellers are in clear need of mental health services. Further, most drug sellers in this age range are White. Findings suggest that policy efforts that operate under the assumption of homogeneity of drug selling may be misguided.

 3. 12 CFR 617.7610 - What should the System institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate?

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... decides to sell acquired agricultural real estate? 617.7610 Section 617.7610 Banks and Banking FARM CREDIT... institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate? (a) Notify the previous owner, (1) Within 15 days of the System institution's decision to sell acquired agricultural real estate, it must...

 4. 12 CFR 617.7620 - What should the System institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate...

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... decides to sell acquired agricultural real estate at a public auction? 617.7620 Section 617.7620 Banks and... What should the System institution do when it decides to sell acquired agricultural real estate at a public auction? System institutions electing to sell or lease acquired agricultural real estate or a...

 5. Bundling for creating cross-selling potentials of energy supply companies; Cross-Selling-Potenziale bei Energieversorgungsunternehmen durch Bundling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zinnbauer, M. [Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Germany)

  2001-07-01

  As most of the electric utilities in Germany have decided by now to adopt the multi-utility strategy for sales promotion in the open electricity market, a questionnaire has been distributed to 1 000 households in order to find out whether product bundling or cross selling in combination with the low-interest product 'electricity' is a good strategy to enlarge the customer basis. EFOplan (Munic University) and the consulting firm Accenture have been in charge of the survey. The results show the current status of insight of household customers and their motives to change supplier, as well as the pattern of demand for product bundling. (orig./CB) [German] Da mittlerweile die meisten EVUs eine Multi-Utility-Strategie anstreben, wurde mittels einer schriftlichen Befragung von 1 000 deutschen Haushalten untersucht, ob die Vermarktung von Zusatz- bzw. Buendelprodukten in Kombination mit dem Low-Interest-Produkt Strom erfolgsversprechend ist. Die Befragung, die von EFOplan (Universitaet Muenchen) in Kooperation mit der Unternehmensberatung Accenture durchgefuehrt wurde, zeigt einerseits den aktuellen Status von Informationsstand und Wechselmotiven beim Stromkauf und andererseits die Bedarfsstruktur im Hinblick auf moegliche Buendelprodukte. (orig.)

 6. Sotsiaalne kapital ja selle mõõtmine / Väino Kuri

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuri, Väino

  2003-01-01

  Sotsiaalse kapitali mõistest ning lähenemisviisidest selle defineerimiseks. Sotsiaalse kapitali mõõtmisest Suurbritannias ja Soomes. Senisest Eesti kogemusest sotsiaalset kapitali puudutavate statistiliste andmete kogumisel. Tabel: Sotsiaalset kapitali iseloomustavad näitajad.

 7. 18 CFR 367.9120 - Account 912, Demonstrating and selling expenses.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... incurred in promotional, demonstrating, and selling activities, except by merchandising, the object of... expenses of merchandising, jobbing and contract work (§ 367.4160), or 930.1, General advertising expenses...

 8. Research on service strategy of electricity selling company under the reform of electricity market

  Science.gov (United States)

  Long, Zhuhan; Meng, Shiyu; Dou, Jinyue; Zeng, Ming; Sun, Chenjun

  2017-10-01

  The opening of the sale side of electricity market is an important goal of the new round of power system reform in China, and it is necessary to speed up the establishment and development of the electricity selling companies to achieve this goal. First of all, this paper defines the key problems, which are needed to be solved in the establishment of the sale side market, such as demand side response, optimization of users' power consumption mode, profit mode of electricity selling companies and fair competition in the market. On this basis, this paper analyzes the business of electricity selling company, from the aspects of the transition of business ideas, improving the energy efficiency level, providing integrated energy solutions and innovating business management mode; and then, the service strategies of electricity selling companies are put forward.

 9. Ragn-Sells: Reformierakond kandib prügiraha! / Mihkel Kärmas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärmas, Mihkel, 1974-

  2010-01-01

  Firma Ragn-Sells kahtlustab, et Reformierakonda rahastati prügiärist kanditud miljonitega. Ragn-Sellsi kirjast riigikontrollile, õiguskantslerile ja siseministrile. Konkureeriva firma Veolia juhataja Argo Luude seisukoht

 10. Power points: how to design and deliver presentations that sizzle and sell

  National Research Council Canada - National Science Library

  Mills, Harry

  2007-01-01

  ... Flow and Direction Sell the Sizzle Starting Strongly Making Your Point Finishing in Style Bridging with Transitions Tried and Proven Organizational Patterns Use a Persuasive Structure to Add Cohere...

 11. IMPLEMENTATION OF PERSONAL SELLING PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO, TBK IN PROMOTING PROGRAM SUPER UNTUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novita Eva Natalya

  2016-11-01

  Full Text Available Appearing many types of bank proves that business of banking is growing up rapidly and and competing to compile society’s found. Therefore, each bank does the best promotion in order to get the attention and trust from society. PT Bank Tabungan Negara (Persero, Tbk is using personal selling in promoting Program Super Untung in 2014, this research focuses on monitoring the process of implementation personal selling in Program Super Untung done by PT Bank Tabungan Negara (Persero,Tbk.This research aims to monitor the implementation of personal selling done by PT Bank Tabungan Negara (Persero,Tbk to promote Program Super Untung by using personal selling process method from Churchill,. Method applied in this research is descriptive qualitative with design of study case and technic of collecting data done by interviewing and compiling documents from the company related with the research. The result of this research discussed about implementation of personal selling done by PT Bank Tabungan Negara (Persero,Tbk in 2014. The steps of personal selling are prospecting for customer, opening the relationship, qualifiying the prospect, presenting the sales message, closing the sales, until servicing the account. This research concludes that personal selling has view steps, every steps have relationship and will influence the other steps. Every steps have substantial points that can influence the success of personal selling, i.e. good communication between seller and candidate of customer.  Muncul banyak jenis bank membuktikan bahwa bisnis perbankan berkembang pesat dan dan bersaing untuk menyusun masyarakat yang ditemukan. Oleh karena itu, setiap bank melakukan promosi terbaik agar mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. PT Bank Tabungan Negara (Persero, Tbk menggunakan penjualan pribadi dalam mempromosikan Program Super Untung pada tahun 2014, penelitian ini berfokus pada pemantauan proses implementasi personal selling di Program Super Untung

 12. The relationship between diversion-related attitudes and sharing and selling buprenorphine.

  Science.gov (United States)

  Kenney, Shannon R; Anderson, Bradley J; Bailey, Genie L; Stein, Michael D

  2017-07-01

  Buprenorphine medication-assisted treatment (B-MAT) is an efficacious and popular outpatient treatment for opioid use disorder. However, the likelihood of buprenorphine diversion is a public health concern. We examined the relationship between attitudes toward diversion as predictors of both sharing and selling buprenorphine. Participants (n=476) were patients undergoing short-term inpatient opioid detoxification. Multinomial logistic regression was used to estimate the adjusted association of sharing and selling buprenorphine with demographics, substance use behaviors, and attitudes toward sharing and selling buprenorphine. Among the two hundred persons who had ever been prescribed buprenorphine (73.4% male, 89% heroin users), 50.5% reported they had shared buprenorphine and 28.0% reported they had sold buprenorphine. Controlling for other covariates, the odds of sharing buprenorphine were 3.17 (95% CI 1.21; 8.32) times higher for persons who agreed that it was "right to share buprenorphine with dope sick friends" than for those who did not agree with this attitude. Attitudes toward selling (OR 2.92; 95% CI 1.35; 6.21) and sharing (OR 4.12; 95% CI 1.64; 10.32) buprenorphine were the only significant correlates of selling, with the odds of selling exponentially greater among persons with favorable attitudes toward sharing or selling buprenorphine. Although considered diversion, sharing B-MAT is normative among B-MAT patients. Assessing B-MAT patients' attitudes about diversion may help identify patients requiring enhanced oversight, education, or intervention aimed at modifying attitudes to reduce their likelihood to share or sell buprenorphine. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Ethical responsibilities of pharmacists when selling complementary medicines: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Salman Popattia, Amber; Winch, Sarah; La Caze, Adam

  2018-04-01

  The widespread sale of complementary medicines in community pharmacy raises important questions regarding the responsibilities of pharmacists when selling complementary medicines. This study reviews the academic literature that explores a pharmacist's responsibilities when selling complementary medicines. International Pharmaceutical Abstracts, Embase, PubMed, Cinahl, PsycINFO and Philosopher's index databases were searched for articles written in English and published between 1995 and 2017. Empirical studies discussing pharmacists' practices or perceptions, consumers' expectations and normative studies discussing ethical perspectives or proposing ethical frameworks related to pharmacists' responsibilities in selling complementary medicines were included in the review. Fifty-eight studies met the inclusion criteria. The majority of the studies discussing the responsibilities of pharmacists selling complementary medicines had an empirical focus. Pharmacists and consumers identified counselling and ensuring safe use of complementary medicines as the primary responsibilities of pharmacists. No formal ethical framework is explicitly employed to describe the responsibilities of pharmacists selling complementary medicines. To the degree any ethical framework is employed, a number of papers implicitly rely on principlism. The studies discussing the ethical perspectives of selling complementary medicines mainly describe the ethical conflict between a pharmacist's business and health professional role. No attempt is made to provide guidance on appropriate ways to resolve the conflict. There is a lack of explicit normative advice in the existing literature regarding the responsibilities of pharmacists selling complementary medicines. This review identifies the need to develop a detailed practice-specific ethical framework to guide pharmacists regarding their responsibilities when selling complementary medicines. © 2018 Royal Pharmaceutical Society.

 14. The search for organs: halachic perspectives on altruistic giving and the selling of organs

  OpenAIRE

  Kunin, J

  2005-01-01

  Altruistic donation of organs from living donors is widely accepted as a virtue and even encouraged as a duty. Selling organs, on the other hand, is highly controversial and banned in most countries. What is the Jewish legal (halachic) position on these issues? In this review it is explained that altruistic donation is praiseworthy but in no way obligatory. Selling organs is a subject of rabbinic dispute among contemporary authorities.

 15. E-commerce: Buying and Selling through Internet in Kosovo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr.Sc. Jusuf Qarkaxhija

  2012-12-01

  Full Text Available Before internet was invented, there were invented numerous networks that helped American businesses in multiple savings. First of, they didn’t spend money on buying printers or scanners for the computers they possessed, meaning that the money spent before on buying hundreds of them, now was saved and used to buy a few of printers and scanners. How was this done? This worked by binding the entire computers of a floor to a single network. Second, the factor mostly taken into account is the energy saving and various abuses. Imagine the enormous amount of electricity that hundreds of printers and scanners would spend  and how much energy tens of them would spend, moreover  just think about how much these devices would be used in offices, where nobody is looking, for personal interests. American business, as the most creative one and the strongest was bothered by only one thing . This was the misuse of secret corporation information. These abuses occurred when the data had to be printed and transferred to corporate subsidiaries around the world. During the transfer the data could also be lost or damaged (intentionally or unintentionally and then the corporation would suffer losses (the data were transferred via floppy discs, or they were printed in hard copies. The solution for these problems came from the US military that had invented the internet earlier and after having consumed it for its own needs, decided to put it up for American businesses. The internet has developed its own services such as : www, ftp, e-mail, and buying and selling though internet (e-commerce. Nowadays, information exchanges with corporate branches are not made roughly, but electronically in real time. Additionally, this made it possible for a new category of web designers to be created and they created a powerful web-site through which some businesses created virtual shops and they started earning more money than they used to, in their physical stores. This American

 16. Implementation of fuzzy logic to determining selling price of products in a local corporate chain store

  Science.gov (United States)

  Kristiana, S. P. D.

  2017-12-01

  Corporate chain store is one type of retail industries companies that are developing growing rapidly in Indonesia. The competition between retail companies is very tight, so retailer companies should evaluate its performance continuously in order to survive. The selling price of products is one of the essential attributes and gets attention of many consumers where it’s used to evaluate the performance of the industry. This research aimed to determine optimal selling price of product with considering cost factors, namely purchase price of the product from supplier, holding costs, and transportation costs. Fuzzy logic approach is used in data processing with MATLAB software. Fuzzy logic is selected to solve the problem because this method can consider complexities factors. The result is a model of determination of the optimal selling price by considering three cost factors as inputs in the model. Calculating MAPE and model prediction ability for some products are used as validation and verification where the average value is 0.0525 for MAPE and 94.75% for prediction ability. The conclusion is this model can predict the selling price of up to 94.75%, so it can be used as tools for the corporate chain store in particular to determine the optimal selling price for its products.

 17. Design of an ARM-based Automatic Rice-Selling Machine for Cafeterias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhiliang Kang

  2016-02-01

  Full Text Available To address the problems of low selling efficiency, poor sanitation conditions, labor-intensive requirement, and quick rice cooling speed in manual rice selling in cafeterias, especially in colleges and secondary schools, this paper presented an Advanced RISC Machines (ARM microprocessor-based rice-selling machine for cafeterias. The machines consisted of a funnel-shaped rice bin, a thermal insulation box, and a conveying and scattering mechanism. Moreover, this machine exerts fuzzy control over stepper motor rpm, and the motor drives the conveyor belt with a scraper to scatter rice, deliver it, and keep it warm. Apart from an external 4*4 keyboard, a point of sale (POS machine, an ARM process and a pressure sensor, the machine is also equipped with card swiping and weighting mechanisms to achieve functions of card swiping payment and precise measurement, respectively. In addition, detection of the right amount of rice and the alarm function are achieved using an ultrasonic sensor and a beeper, respectively. The presence of the rice container on the rice outlet is detected by an optoelectronic switch. Results show that this rice-selling machine achieves precise measurement, quick card swiping, fast rice selling, stable operation, and good rice heat preservation. Therefore, the mechanical design enables the machine to achieve its goals.

 18. Biogas conference on direct selling and financing in France and in Germany

  International Nuclear Information System (INIS)

  Furois, Timothee; Vollmer, Carla; Schlienger, Marc; Delagrandanne, Julien; Schwill, Jochen; Trommler, Marcus; Barchmann, Tino; Dotzauer, Martin; Durot, Alexandre; Ricordeau, Damien; Schuenemann-Plag, Peter; Wehner, Gustav; Wagner, Robert; Mestrel, Marc

  2016-01-01

  The French-German office for Renewable energies (OFAEnR) organised a conference on the regulatory context, direct selling and financing of methanation plants in France and in Germany. In the framework of this French-German exchange of experience, about 60 participants debated the following topics: direct selling impact on biogas industry, key-steps of methanation development in Germany, experience feedback of direct electricity selling and optimization of the production, banks experience feedback in methanation financing. This document brings together the available presentations (slides) made during this event: 1 - French support schemes for biogas (Timothee Furois); 2 - Development of the framework for biogas plants within the Renewable energy Sources Act from 2000 until 2015 (Carla Vollmer); 3 - Direct selling: challenges and opportunities (Marc Schlienger); 4 - The rules of the aggregator and electricity market (Julien Delagrandanne); 5 - Feed in Premium (FiP) with Biogas Power Plants, experiences in Germany (Jochen Schwill); 6 - Flexibilisation of biogas production - Impulses from EEG -legislation (Marcus Trommler); 7 - Bank approach in the direct selling approach (Alexandre Durot); 8 - Biogas Financing - Correlation between Return and Project Financing (Damien Ricordeau); 9 - Comparative economic analysis of various types of biogas plant Profitability of small and medium biogas plants on the basis of slurry and maize silage in Germany (Peter Schuenemann-Plag); 10 - experience feedback on important financing leviers (Gustav Wehner); 11 - Analysis of the different ways of methanation facilities financing (Robert Wagner); 12- The development of biogas project without recourse to purchase prices in France and Germany (Marc Mestrel)

 19. Determining optimal selling price and lot size with process reliability and partial backlogging considerations

  Science.gov (United States)

  Hsieh, Tsu-Pang; Cheng, Mei-Chuan; Dye, Chung-Yuan; Ouyang, Liang-Yuh

  2011-01-01

  In this article, we extend the classical economic production quantity (EPQ) model by proposing imperfect production processes and quality-dependent unit production cost. The demand rate is described by any convex decreasing function of the selling price. In addition, we allow for shortages and a time-proportional backlogging rate. For any given selling price, we first prove that the optimal production schedule not only exists but also is unique. Next, we show that the total profit per unit time is a concave function of price when the production schedule is given. We then provide a simple algorithm to find the optimal selling price and production schedule for the proposed model. Finally, we use a couple of numerical examples to illustrate the algorithm and conclude this article with suggestions for possible future research.

 20. Serious Delinquency and Gang Participation: Combining and Specializing in Drug Selling, Theft and Violence.

  Science.gov (United States)

  Gordon, Rachel A; Rowe, Hillary L; Pardini, Dustin; Loeber, Rolf; White, Helene Raskin; Farrington, David P

  2014-06-01

  Using Pittsburgh Youth Study data, we examined the extent to which over 600 gang members and non-gang involved young men specialized in drug selling, serious theft, or serious violence or engaged simultaneously in these serious delinquent behaviors, throughout the 1990s. We found that the increase in delinquency associated with gang membership was concentrated in two combinations: serious violence and drug selling; serious violence, drug selling, and serious theft. Several covariates were similarly associated with multi-type serious delinquency and gang membership (age, historical time, Black race, and residential mobility), suggesting that these behaviors may share common developmental, familial, and contextual risks. We encourage future research to further examine the association of gang membership with engagement in particular configurations of serious delinquency.

 1. Real Time Business Analytics for Buying or Selling Transaction on Commodity Warehouse Receipt System

  Science.gov (United States)

  Djatna, Taufik; Teniwut, Wellem A.; Hairiyah, Nina; Marimin

  2017-10-01

  The requirement for smooth information such as buying and selling is essential for commodity warehouse receipt system such as dried seaweed and their stakeholders to transact for an operational transaction. Transactions of buying or selling a commodity warehouse receipt system are a risky process due to the fluctuations in dynamic commodity prices. An integrated system to determine the condition of the real time was needed to make a decision-making transaction by the owner or prospective buyer. The primary motivation of this study is to propose computational methods to trace market tendency for either buying or selling processes. The empirical results reveal that feature selection gain ratio and k-NN outperforms other forecasting models, implying that the proposed approach is a promising alternative to the stock market tendency of warehouse receipt document exploration with accurate level rate is 95.03%.

 2. A Partial Backlogging Inventory Model for Deteriorating Items with Fluctuating Selling Price and Purchasing Cost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hui-Ling Yang

  2012-01-01

  Full Text Available In today’s competitive markets, selling price and purchasing cost are usually fluctuating with economic conditions. Both selling price and purchasing cost are vital to the profitability of a firm. Therefore, in this paper, I extend the inventory model introduced by Teng and Yang (2004 to allow for not only the selling price but also the purchasing cost to change from one replenishment cycle to another during a finite time horizon. The objective is to find the optimal replenishment schedule and pricing policy to obtain the profit as maximum as possible. The conditions that lead to a maximizing solution guarantee that the existence, uniqueness, and global optimality are proposed. An efficient solution procedure and some theoretical results are presented. Finally, numerical examples for illustration and sensitivity analysis for managerial decision making are also performed.

 3. Serious Delinquency and Gang Participation: Combining and Specializing in Drug Selling, Theft and Violence

  Science.gov (United States)

  Gordon, Rachel A.; Rowe, Hillary L.; Pardini, Dustin; Loeber, Rolf; White, Helene Raskin; Farrington, David P.

  2014-01-01

  Using Pittsburgh Youth Study data, we examined the extent to which over 600 gang members and non-gang involved young men specialized in drug selling, serious theft, or serious violence or engaged simultaneously in these serious delinquent behaviors, throughout the 1990s. We found that the increase in delinquency associated with gang membership was concentrated in two combinations: serious violence and drug selling; serious violence, drug selling, and serious theft. Several covariates were similarly associated with multi-type serious delinquency and gang membership (age, historical time, Black race, and residential mobility), suggesting that these behaviors may share common developmental, familial, and contextual risks. We encourage future research to further examine the association of gang membership with engagement in particular configurations of serious delinquency. PMID:24954999

 4. The Prevalence of Phosphorus Containing Food Additives in Top Selling Foods in Grocery Stores

  Science.gov (United States)

  León, Janeen B.; Sullivan, Catherine M.; Sehgal, Ashwini R.

  2013-01-01

  Objective To determine the prevalence of phosphorus-containing food additives in best selling processed grocery products and to compare the phosphorus content of a subset of top selling foods with and without phosphorus additives. Design The labels of 2394 best selling branded grocery products in northeast Ohio were reviewed for phosphorus additives. The top 5 best selling products containing phosphorus additives from each food category were matched with similar products without phosphorus additives and analyzed for phosphorus content. Four days of sample meals consisting of foods with and without phosphorus additives were created and daily phosphorus and pricing differentials were computed. Setting Northeast Ohio Main outcome measures Presence of phosphorus-containing food additives, phosphorus content Results 44% of the best selling grocery items contained phosphorus additives. The additives were particularly common in prepared frozen foods (72%), dry food mixes (70%), packaged meat (65%), bread & baked goods (57%), soup (54%), and yogurt (51%) categories. Phosphorus additive containing foods averaged 67 mg phosphorus/100 gm more than matched non-additive containing foods (p=.03). Sample meals comprised mostly of phosphorus additive-containing foods had 736 mg more phosphorus per day compared to meals consisting of only additive-free foods. Phosphorus additive-free meals cost an average of $2.00 more per day. Conclusion Phosphorus additives are common in best selling processed groceries and contribute significantly to their phosphorus content. Moreover, phosphorus additive foods are less costly than phosphorus additive-free foods. As a result, persons with chronic kidney disease may purchase these popular low-cost groceries and unknowingly increase their intake of highly bioavailable phosphorus. PMID:23402914

 5. The prevalence of phosphorus-containing food additives in top-selling foods in grocery stores.

  Science.gov (United States)

  León, Janeen B; Sullivan, Catherine M; Sehgal, Ashwini R

  2013-07-01

  The objective of this study was to determine the prevalence of phosphorus-containing food additives in best-selling processed grocery products and to compare the phosphorus content of a subset of top-selling foods with and without phosphorus additives. The labels of 2394 best-selling branded grocery products in northeast Ohio were reviewed for phosphorus additives. The top 5 best-selling products containing phosphorus additives from each food category were matched with similar products without phosphorus additives and analyzed for phosphorus content. Four days of sample meals consisting of foods with and without phosphorus additives were created, and daily phosphorus and pricing differentials were computed. Presence of phosphorus-containing food additives, phosphorus content. Forty-four percent of the best-selling grocery items contained phosphorus additives. The additives were particularly common in prepared frozen foods (72%), dry food mixes (70%), packaged meat (65%), bread and baked goods (57%), soup (54%), and yogurt (51%) categories. Phosphorus additive-containing foods averaged 67 mg phosphorus/100 g more than matched nonadditive-containing foods (P = .03). Sample meals comprised mostly of phosphorus additive-containing foods had 736 mg more phosphorus per day compared with meals consisting of only additive-free foods. Phosphorus additive-free meals cost an average of $2.00 more per day. Phosphorus additives are common in best-selling processed groceries and contribute significantly to their phosphorus content. Moreover, phosphorus additive foods are less costly than phosphorus additive-free foods. As a result, persons with chronic kidney disease may purchase these popular low-cost groceries and unknowingly increase their intake of highly bioavailable phosphorus. Copyright © 2013 National Kidney Foundation, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Who stops selling? A systematic analysis of ex-tobacco retailers.

  Science.gov (United States)

  Feletto, Eleonora; Burton, Suzan; Williams, Kelly; Fry, Rae; Sutton, Clare; Bagus, Lachlan; Egger, Sam

  2016-03-09

  There is evidence that wide distribution of cigarettes contributes to smoking, and multiple commentators have called for a review of tobacco retailing. This study analyses retailers who stop selling cigarettes, why they do so, and discusses the implications for tobacco control. An audit of tobacco retailers in the Australian state of NSW was used to identify retailers who had stopped selling tobacco, and they were then compared with current retailers to determine how many, and what types of outlets stop selling tobacco. Attempts were made to contact and interview all former tobacco retailers identified in three audited regions. In-depth interviews were conducted with 13 ex-tobacco retailers, or 31% of the subset of ex-tobacco retailers. Low-volume outlet types were over-represented as a proportion of retailers exiting the market, and some had resumed selling within 18 months of the audit. Low profits were often cited as a contributor to stopping; however, in all but one case, the decision to stop selling was also influenced by a significant change in business circumstances-either legislative or other business changes. Few retailers stop selling tobacco while continuing in the same business, and those who stop disproportionately represent retailer types with low sales volume. The results suggest that legislative changes provide a window where retailers could be prompted to exit the market. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/

 7. Economic forces push down selling prices of U.S. refineries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1996-01-01

  Recent data on US refinery sales reveal that selling prices have continued to decline in the 1990s. Reasons for this decrease include increased plant investments to meet regulatory requirements, excess refining capacity, increased imports of refined products, and reduced margins. While these expenditures enable a refinery to continue operating, they do not make the refinery more profitable or valuable. Other factors contributing to reduced selling prices of US refineries are: declining local crude production; unstable crude costs; increased energy conservation; growing competition from alternative fuels

 8. The Determinants of Sell-side Analysts' Forecast Accuracy and Media Exposure

  OpenAIRE

  Sorogho, Samira Amadu

  2017-01-01

  This study examines contributing factors to the differential forecasting abilities of sell-side analysts and the relation between the sentiments of these analysts and their media exposure. In particular, I investigate whether the level of optimism expressed in sell-side analysts’ reports of fifteen constituents of primarily the S&P 500 Oil and Gas Industry1, enhance the media appearance of these analysts. Using a number of variables estimated from the I/B/E/S Detail history database, 15,455 a...

 9. The adherence to UK legislation by online shops selling new psychoactive substances

  OpenAIRE

  Wadsworth, Elle; Drummond, Colin; Deluca, Paolo

  2017-01-01

  Aims: On the 26th of May 2016, the UK Government introduced the Psychoactive Substances Act, 2016. The aim of this short report is to explore online shops selling New Psychoactive Substances (NPS) stated motivations for closing and the changes that arose preceding the ban. Methods: The search for online shops selling NPS was made throughout October 2015. From March to June 2016, data were collected on the status of the online shops, and whether they mentioned the ban, the delay, or their clos...

 10. Drugstore Selling and Merchandising, a Distributive Education Manual and Answer Book.

  Science.gov (United States)

  Adams, J. David

  This manual on drugstore selling and merchandising, together with a separate answer key, is intended for trainees in distributive education. The 18 self-study assignments, developed by an instructional coordinator with the aid of college professors and leaders in business, cover a wide range of topics, from effective sales techniques to specific…

 11. The Personal Selling Ethics Scale: Revisions and Expansions for Teaching Sales Ethics

  Science.gov (United States)

  Donoho, Casey; Heinze, Timothy

  2011-01-01

  The field of sales draws a large number of marketing graduates. Sales curricula used within today's marketing programs should include rigorous discussions of sales ethics. The Personal Selling Ethics Scale (PSE) provides an analytical tool for assessing and discussing students' ethical sales sensitivities. However, since the scale fails to address…

 12. Standard and Poor's How to Invest. A Handbook for Buying and Selling Stocks and Bonds.

  Science.gov (United States)

  Standard & Poor's Corp., New York, NY.

  Designed for the general public and possibly suitable also for high school and college economic students, the handbook gives general information about investing in the stock market. Arranged into seven sections, the handbook discusses the typical shareholder, common and preferred stocks, buying and selling bonds, how to develop a personal…

 13. How do you know if your food is safe to sell?

  OpenAIRE

  Boyer, Renee Raiden

  2001-01-01

  When preparing foods at home to sell, you must still practice good sanitation and proper food safety techniques. Microbial growth is affected by the following six factors: Food, Acidity, Time, Temperature, Oxygen and Moisture, also known as FAT TOM. Controlling one or more FAT TOM factors prevents microorganisms from growing to dangerous levels that might make someone sick.

 14. OPTIMAL STOCK MODELING FOR NON-FOODS RETAILER SELLING ON-CREDIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir V. Manakhov

  2016-01-01

  Full Text Available The article is dedicated to the problem of retail stock optimization within mo-nopolistic competition market while selling non-food goods to customers on-credit. Optimization model has been developed and appropriate technique of stock volume planning has been introduced

 15. Application of Contemporary Literature to Enhance Interpersonal Skills and Ethical Decision Making in Professional Selling Coursework

  Science.gov (United States)

  Kimball, Bob

  2007-01-01

  Educators and marketing professionals agree that course-work must address interpersonal communication skills and ethical decision making in addition to traditional business functions and skills. This article describes an innovative approach to teaching the professional selling course in which students enhance their competency in these areas…

 16. The order of buying and selling: Multiple equilibria in the housing market

  NARCIS (Netherlands)

  Sniekers, F.J.T.

  2014-01-01

  Moving between owner-occupied houses requires both buying and selling. During the Great Recession, the majority of movers sold their old houses before buying new ones, while in the preceding years the majority first bought new houses. In an equilibrium search model, by choosing the order of buying

 17. Integrated planning in supply chains with buy-side and sell-side

  Indian Academy of Sciences (India)

  Supply chain management; dynamic pricing; partner selection; supply chain planning; electronic marketplaces. Abstract. In this paper we develop a quadratic programming model for partner selection and planning in integrated supply chain networks embedded with both sell-side and buy-side electronic marketplaces.

 18. Consultative selling in financial services : An observational study of the mortgage mediation process

  NARCIS (Netherlands)

  Verhallen, Theo M.m.; Greve, Harriette; Frambach, Ruud Th

  1997-01-01

  Notes that the literature on personal selling and advising on services stresses the importance of analysing the actual client-adviser interaction process. Explores this process of interaction in a mortgage setting by observing 42 conversations between advisers and 26 clients. The exact content and

 19. An assessment of forest landowner interest in selling forest carbon credits in the Lake States, USA

  Science.gov (United States)

  Kristell A. Miller; Stephanie A. Snyder; Michael A. Kilgore

  2012-01-01

  The nation's family forest lands can be an important contributor to carbon sequestration efforts. Yet very little is known about how family forest landowners view programs that enable them to sell carbon credits generated from the growth of their forest and the compensation that would be required to encourage a meaningful level of participation. To address this...

 20. Cross-selling through database marketing : a mixed data factor analyzer for data augmentation and prediction

  NARCIS (Netherlands)

  Kamakura, W.A.; Wedel, M.; de Rosa, F.; Mazzon, J.A.

  An important aspect of the new orientation on customer relationship marketing is the use of customer transaction databases for the cross-selling of new services and products. In this study, we propose a mixed data factor analyzer that combines information from a survey with data from the customer

 1. What are we downloading for our children? : Best-selling children's apps in four European countries

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, A.G.

  2017-01-01

  The present article provides an overview of the best-selling apps for the age range of 0-8 years old under various categories, including ‘Kids’, ‘Books’, ‘Educational games’, ‘Family games’ and ‘Word games’ in the two major application stores (Google Play and iTunes App Store) in four economically

 2. An Innovative, Experiential-Learning Project for Sales Management and Professional Selling Students

  Science.gov (United States)

  Chapman, Joseph; Schetzsle, Stacey; Wahlers, Russell

  2016-01-01

  This article presents an innovative, experiential-learning project that incorporates students from two different courses: sales management and professional selling. Sales management students actually manage sales students on an outside sales project. Students apply classroom knowledge to a real-life sales project for a local community…

 3. Using Sales Management Students to Manage Professional Selling Students in an Innovative Active Learning Project

  Science.gov (United States)

  Young, Joyce A.; Hawes, Jon M.

  2013-01-01

  This paper describes an application of active learning within two different courses: professional selling and sales management. Students assumed the roles of sales representatives and sales managers for an actual fund-raiser--a golf outing--sponsored by a student chapter of the American Marketing Association. The sales project encompassed an…

 4. Don't Sell Tobacco to Minors: What Retailers Need to Know

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2010-07-08

  This podcast helps raise retailers awareness of the new federal tobacco regulations. Under the new regulations, retailers can not sell cigarettes or smokeless tobacco to anyone younger 18.  Created: 7/8/2010 by The CDC Division of News and Electronic Media and the FDA Center for Tobacco Products.   Date Released: 7/8/2010.

 5. Effect of national recommendation on sweet selling as an intervention for a healthier school environment.

  Science.gov (United States)

  Anttila, Jaakko; Rytkönen, Tatu; Kankaanpää, Rami; Tolvanen, Mimmi; Lahti, Satu

  2015-02-01

  In 2007, the Finnish National Board of Education (FNBE) and the National Institute for Health and Welfare (THL) gave a national recommendation that Finnish upper comprehensive schools should not sell sweet products. The aim was to find out how the national recommendation changed the schools' selling of sweet products. This longitudinal survey was conducted in Finnish upper comprehensive school classes 7-9 (13-15-year-old pupils) in 2007 and 2010. All the schools (N=970) were invited to answer the questionnaire and 237 schools answered in both years (response rate 24%). The questionnaires contained questions concerning the selling of sweet and healthy products and school policy on sweet selling guidelines. Of the nine items in the questionnaire, three weighted sum scores were formed for oral health promotion: Exposure, enabling and policy (higher score indicating better actions). These sum scores were also trichotomized. Statistical significances of the changes were analyzed using nonparametric Wilcoxon's test, McNemar's test, and McNemar-Bowker's test. Schools had decreased exposure of pupils to sweet products (psweet products, candies and soft drinks had decreased (psweet products had not changed (p=0.665). Schools tended to improve their exposure and policy status (psweet products among adolescents. © 2014 the Nordic Societies of Public Health.

 6. A legal and empirical investigation into the direct selling industry’s advocacy in the EU

  NARCIS (Netherlands)

  Tokaji-Nagy, Orsolya

  2016-01-01

  This dissertation is made up of legal and empirical research into the direct selling industry’s advocacy in the European Union. In the context of the European pluralistic democracy or, somewhat pejoratively, the Brussels “lobbyocracy”, the thesis intends to increase lobbying transparency by mapping

 7. Acquisition Pattern Analyses for Recognising Cross-Sell Opportunities in the Financial Services Sector

  NARCIS (Netherlands)

  Paas, L.; Kuijlen, A.A.A.

  2001-01-01

  In previously published papers it was shown that consumers often acquire financial products in the same order. Knowledge on such acquisition patterns is useful for marketing purposes. This study aims to define optimal utilisation of the acquisition pattern approach for cross-sell purposes. The

 8. The Capstone Sales Course: An Integral Part of a University Level Professional Selling Program

  Science.gov (United States)

  Titus, David; Harris, Garth; Gulati, Rajesh; Bristow, Dennis

  2017-01-01

  The Capstone Sales course is the final in a sequence of five required courses in a 15 credit Professional Selling program housed in the Marketing Department at St. Cloud State University. The course is heavily focused on experiential learning activities for senior-level sales students. In this paper details of the course design, instructor and…

 9. Cross-Cultural Selling: Examining the Importance of Cultural Intelligence in Sales Education

  Science.gov (United States)

  Delpechitre, Duleep; Baker, David S.

  2017-01-01

  Cross-cultural selling has become an important factor in sales education. In the current competitive business graduate market, students who enter the workforce in frontline customer service positions are expected to perform sales at a higher level. Students that have acquired an education in sales during their undergraduate program have been found…

 10. The Problems of Bulk-Selling Yams in Harvest and Poverty of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Simple percentages and frequency tables were used in analyzing the data. Results from this study show that poor storage facilities, poor marketing strategy, problem of income and culture of the people account for the bulk-selling of yams in the study area. The study recommends that there is need for the provision of modern ...

 11. The social dynamics of selling sex in Mombasa, Kenya: a qualitative ...

  African Journals Online (AJOL)

  Through qualitative indepth interviews and focus group discussions with FSWs, this article contextualizes the selling of sex in one large urban city of Kenya. The results of this study indicate that FSWs will never be able to enforce safe sex among male clients in such settings without structural interventions that address ...

 12. Publishers See Online Mega-Courses as Opportunity to Sell Textbooks

  Science.gov (United States)

  Howard, Jennifer

  2012-01-01

  Colleges are not the only enterprises interested in the possibilities of free, online courses. Publishers have begun to investigate whether so-called MOOC's, or massive open online courses, can help them reach new readers and sell more books. For the moment, providers of the classes encourage professors not to require students to buy texts, in…

 13. Selling the "Electrical Dream" in the 1920s: A Case Study in the Manipulation of Consciousness.

  Science.gov (United States)

  Feldman, Andrew

  To illustrate the relevance of critical communication history and theory to media ethics, this paper examines a crucial episode in the history of public relations: the American electrical industry's cooperative advertising and public relations efforts in the 1920s to sell the "electrical idea" to consumers. The paper first enumerates…

 14. Marketing and Selling CD-ROM Products on the World-Wide Web.

  Science.gov (United States)

  Walker, Becki

  1995-01-01

  Describes three companies' approaches to marketing and selling CD-ROM products on the World Wide Web. Benefits include low overhead for Internet-based sales, allowance for creativity, and ability to let customers preview products online. Discusses advertising, information delivery, content, information services, and security. (AEF)

 15. Mystery shopping and alcohol sales: do supermarkets and liquor stores sell alcohol to underage customers?

  NARCIS (Netherlands)

  Gosselt, Jordi Franciscus; van Hoof, Joris Jasper; de Jong, Menno D.T.; Prinsen, Sander

  2007-01-01

  Purpose: The Dutch national policy regarding alcohol and youth relies on retailers’ willingness to refuse to sell alcohol to underage customers. This study examined unobtrusively whether supermarkets and liquor stores do indeed comply with the legal age restrictions for alcohol sales. - Methods: A

 16. 41 CFR 102-41.235 - May we sell forfeited drug paraphernalia?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 3 2010-07-01 2010-07-01 false May we sell forfeited drug paraphernalia? 102-41.235 Section 102-41.235 Public Contracts and Property Management Federal Property Management Regulations System (Continued) FEDERAL MANAGEMENT REGULATION PERSONAL PROPERTY 41...

 17. Helping teammates during new product selling : when does it pay off?

  NARCIS (Netherlands)

  Borgh, van der W.; Jong, de A.; Nijssen, E.J.

  2012-01-01

  To sell new products firms increasingly rely on sales teams. Members of such teams have two potentially conflicting tasks: helping team colleagues and accomplishing high individual turnover. As a result, the challenge for salespeople is to conduct their helping in such a manner that it does not harm

 18. The order of buying and selling: multiple equilibria in the housing market

  NARCIS (Netherlands)

  Sniekers, F.

  2014-01-01

  Moving between owner-occupied houses requires both buying and selling. During the Great Recession, the majority of movers sold their old houses before buying new ones, while in the preceding years the majority first bought new houses. In an equilibrium search model, by choosing the order of buying

 19. Integrating the Concept of Customer Needs into an Undergraduate Professional Selling Course in a Marketing Curricula.

  Science.gov (United States)

  Judd, Vaughan C.

  This paper argues that professional selling within the context of a marketing curricula in a business school should be described and practiced in a manner compatible with the marketing concept, which emphasizes satisfaction of consumers' needs. The paper looks at textbook approaches to sales presentations to determine their congruency with the…

 20. Determinants of the place of sell and price of kale for Kiambu, Kenya

  NARCIS (Netherlands)

  Salasya, B.D.S.; Burger, C.P.J.

  2010-01-01

  Kale is a major source of cash for many households in Kenya. A study of households in Kiambu district revealed that kale made the highest contribution to household income among the crops. The farmers of Kiambu sell their kale either in Nairobi, at farm gate, or at the local market and fetch

 1. The Problems of Bulk-Selling Yams in Harvest and Poverty of ...

  African Journals Online (AJOL)

  FIRST LADY

  harvest and poverty of yam farmers in Ekiti State, Nigeria. The main ... size of 300 yam farmers and yam business men and women. ... Results from this study show that poor ... the people account for the bulk-selling of yams in the study area. The study .... Benin Republic, Togo and Ghana etc, fifty (50) to Eight (80) percent of.

 2. Salespeople's Renqing Orientation, Self-esteem, and Selling Behaviors: An Empirical Study in Taiwan.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Ming-Hong; Chi, Shu-Cheng Steve; Hu, Hsiu-Hua

  2009-06-01

  PURPOSE: The purpose of this study was to investigate how salespeople's renqing orientation and self-esteem jointly affect their selling behavior. DESIGN/METHODOLOGY/APPROACH: Data were obtained from a survey of salespeople from 17 pharmaceutical and consumer-goods companies in Taiwan (n = 216). FINDINGS: Salespeople's renqing orientation (i.e., their propensity to adhere to the accepted norm of reciprocity) compensates the negative effect of self-esteem on their selling behaviors, such as adaptive selling and hard work. IMPLICATIONS: Our study results underscore the critical role of the character trait of renqing orientation in a culture emphasizing a norm of reciprocity. Therefore, it would be useful to consider a strategy of recruiting salespeople with either a high self-esteem or a combination of high renqing orientation and low self-esteem. ORIGINALITY/VALUE: The existing literature of industrial/organizational psychology and marketing primarily relies on constructs that are derived from Western cultural contexts. However, the present paper extended these literatures by investigating the possible joint effects of self-esteem with a trait originated from the Chinese culture on salespeople's selling behaviors.

 3. To go or not to go for the sell: Regulatory focus and personal sales performance

  NARCIS (Netherlands)

  Hamstra, M.R.W.; Rietzschel, E.F.; Groeneveld, D.M.

  2015-01-01

  Selling products and services is a central function in organizations. Although explaining sales success has mainly been approached from broad trait perspectives, tactical decision-making potentially explains additional variance in this crucial outcome. We propose and find that promotion focus

 4. To go or not to go for the sell : Regulatory focus and personal sales performance

  NARCIS (Netherlands)

  Hamstra, Melvyn R.W.; Rietzschel, Eric F.; Groeneveld, Denise M.

  2015-01-01

  Selling products and services is a central function in organizations. Although explaining sales success has mainly been approached from broad trait perspectives, tactical decision-making potentially explains additional variance in this crucial outcome. We propose and find that promotion focus

 5. Selling Addiction: A Workshop Kit on Tobacco and Alcohol Advertising. A Media Literacy Workshop Kit.

  Science.gov (United States)

  Barnes, Mary Ellen; And Others

  This kit consists of: (1) a leader's guide; (2) an 18-minute videotape containing three 6-minute discussion starter segments analyzing typical commercials and advertising techniques; (3) a special issue of "Media Values" magazine on the theme "Fatal Attraction: The Selling of Addiction"; (4) an 8-page booklet "Awareness to Action: Media Literacy…

 6. 40 CFR 1051.330 - May I sell vehicles from an engine family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM RECREATIONAL ENGINES AND VEHICLES Testing Production-Line Vehicles and Engines § 1051.330 May I sell vehicles from an... 40 Protection of Environment 32 2010-07-01 2010-07-01 false May I sell vehicles from an engine...

 7. 40 CFR 1048.330 - May I sell engines from an engine family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 32 2010-07-01 2010-07-01 false May I sell engines from an engine... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM NEW, LARGE NONROAD SPARK-IGNITION ENGINES Testing Production-line Engines § 1048.330 May I sell engines from an engine...

 8. 40 CFR 1045.330 - May I sell engines from an engine family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 32 2010-07-01 2010-07-01 false May I sell engines from an engine... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM SPARK-IGNITION PROPULSION MARINE ENGINES AND VESSELS Testing Production-line Engines § 1045.330 May I sell engines from an...

 9. Patterns and correlates of illicit drug selling among youth in the USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmedani B

  2011-05-01

  Full Text Available Michael G Vaughn1, Jeffrey J Shook2, Brian E Perron3, Arnelyn Abdon4, Brian Ahmedani51School of Social Work, School of Public Health and Department of Public Policy Studies, Saint Louis University, St Louis, MO USA; 2School of Social Work, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA USA; 3School of Social Work, University of Michigan, Ann Arbor, MI USA; 4School of Economics, University of the Philippines, Quezon City, Philippines; 5Henry Ford Health System, Detroit MI, USAPurpose: Despite the high rates of drug selling among youth in juvenile justice and youth residing in disadvantage neighborhoods, relatively little is known about the patterns of illicit drug selling among youth in the general population.Methods: Using the public-use data file from the adolescent sample (N = 17 842 in the 2008 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH, this study employed multiple logistic regression to compare the behavioral, parental involvement, and prevention experiences of youth who sold and did not sell illicit drugs in the past year.Results: Findings from a series of logistic regression models indicated youth who sold drugs were far more likely to use a wide variety of drugs and engage in delinquent acts. Drug-selling youth were significantly less likely to report having a parent involved in their life and have someone to talk to about serious problems but were more likely to report exposure to drug prevention programming.Conclusion: Selling of drugs by youth appears to be a byproduct of substance abuse and deviance proneness, and the prevention programs these youth experience are likely a result of mandated exposure derived from contact with the criminal justice system. Assuming no major drug supply side reductions, policies, and practices associated with increasing drug abuse treatment, parental involvement and supervision, and school engagement are suggested.Keywords: drug distribution, prevention, adolescent risk, youth experiences, parental

 10. Airport mobile marketing as a channel to promote cross-selling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lázaro Florido-Benítez

  2016-12-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of this study is to analyze the airport mobile marketing and what elements have had a positive or negative influence in cross-selling via an airport app.  Design/methodology: For this analysis, a survey was conducted to users that use the Schiphol Amsterdam Airport app. A total of 103 questionnaires were analyzed using structural equation modeling.  Findings: This study found that security/control factor supplied by the mobile marketing tool to passengers at the airport, it has been demonstrated that it favours an increase in cross-selling. in addition, if an airport is perceived to have a good brand image, it will have a positive effect in cross-selling.  Originality/value: This paper is the first research that examines the impact of mobile marketing in airports. Smelling multiple products and services to the same client before, during, and post consumption  is a marketing technique that intends to (1 satisfy a client’s need and (2 increase a company’s profit by using cross-selling and other complementary services. Airline companies are experts in carrying out this activity, and airports have found that mobile applications are the perfect tool to increase their commercial profits. Offering complementary products and services is a very lucrative business, and a mobile device or smartphone are -- and will become -- the ideal medium to meet users’ demands as well as to improve the passenger experience.  Keywords: mobile marketing, cross-selling, information, security-control, image-perception, satisfaction, WOM

 11. Men Selling Sex to Men in Sweden: Balancing Safety and Risk.

  Science.gov (United States)

  Kuosmanen, Jari; de Cabo, Annelie

  2018-04-01

  The purpose of this study is to examine how men who sell sex to men perceive the risks in this activity and what experiences they have of actual denigration, threats, and violence in their relations with customers. We also discuss the self-defense strategies they have used to protect themselves. The study is based on an Internet survey on Swedish websites. Statistical analyses have been carried out, and in interpreting the results, Finkelhor and Asdigian's revised routine activities theory has been used. The results show that the vulnerability of sellers of sex is greatest during the time when the sexual act is being performed, and that this is primarily linked to the customer's antagonism and seeking gratification by overstepping agreed boundaries, particularly with regard to sexual services including BDSM. Their vulnerability was also connected to the seller's diminished capacity for self-protection due to personal and external pressures. A smaller proportion of the men described risk prevention activities. These involved refusing a customer after an initial contact, protecting themselves from infection, being on their guard during the whole process, selecting the place, and deciding not to carry out certain sexual acts. An important implication concerns the occupational health and safety that men who sell sex to men can develop for themselves, while remaining within the law. International studies have demonstrated that selling sex in collective, indoor forms provides the greatest security. For decades, Swedish prostitution policy has had the ambition of reducing prostitution through targeting those who purchase sex, and those who promote prostitution in criminal legislation. This effectively prevents more systematic and collective attempts to create safer conditions for selling sex. In conclusion, it can be stated that while it is legal to sell sex in Sweden, this is done at the seller's own risk.

 12. Advocating zoster vaccination in a community pharmacy through use of personal selling.

  Science.gov (United States)

  Bryan, Amy R; Liu, Yifei; Kuehl, Peggy G

  2013-01-01

  To evaluate whether the use of personal selling, in combination with other promotional techniques, could improve patient commitment to receive the targeted intervention of herpes zoster vaccine (Zostavax-Merck). Two locally owned grocery store chain pharmacies in the Kansas City, MO, metropolitan area (Price Chopper Pharmacy 11 [PC11] and Price Chopper Pharmacy 36 [PC36]). Price Chopper Pharmacy employs pharmacists who are able to administer vaccinations to patients within the dispensing workflow. Passive signage promoting zoster vaccine was placed at both PC11 and PC36. Personal selling by pharmacy staff to targeted patients was implemented at PC36, where patients were encouraged to receive zoster vaccine at prescription pick up and/or by personalized letter. Primary measures included comparison of the number committing to receive zoster vaccine at either pharmacy, comparison of patient perceptions regarding each pharmacy's promotion of zoster vaccine, and pharmacy staff time spent identifying targeted patients and performing personal selling activities. 90 of 745 targeted patients (12.1%) at PC36 made commitments to receive zoster vaccine compared with 9 of 614 (1.5%) at PC11 (P < 0.001). The barrier of "Dr. hasn't told me I need it" was reduced for PC36 patients (P < 0.05). Patients receiving vaccination had a more favorable attitude toward receiving zoster vaccine than unvaccinated patients (P < 0.01). Among unvaccinated patients, those at PC36 had a more favorable attitude toward receiving zoster vaccine after interacting with a pharmacist (P < 0.05). Personal selling increased patient commitment to receiving a targeted intervention significantly. By using personal selling, pharmacists resolved barriers to immunization.

 13. HIV, STI prevalence and risk behaviours among women selling sex in Lahore, Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zaman Shakila

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background More than 340 million cases of curable sexually transmitted infections (STIs were estimated to have occurred worldwide in 1995. Previous studies have shown that the presence of other concomitant STIs increases the likelihood of HIV transmission. The first national study of STIs conducted in Pakistan in 2004 revealed a high burden of STIs among women selling sex. The HIV epidemic in Pakistan has thus far followed the "Asian epidemic model". Earlier studies among women selling sex have shown a low prevalence of HIV coupled with a low level of knowledge about AIDS. The aim of our study was to estimate the prevalence of HIV and STIs, and assess knowledge and risk behaviours related to HIV/STI, among women selling sex in Lahore, Pakistan. Methods A total of 730 participants were recruited through respondent-driven sampling. The participants were women selling sex in three areas (referred to as "A", "B", and "C" of Lahore. A structured questionnaire addressing demographic information, sexual life history, sexual contacts, and knowledge and practices related to HIV/STI prevention was administered by face-to-face interview. Biological samples were obtained from all participants and tested for HIV, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis and Trichomonas vaginalis. Pearson's chi-square and multivariable logistic regression analysis were performed to test associations between potential risk factors and specified diagnosed infections. Results The prevalence of HIV infection was 0.7%, T pallidum 4.5%, N gonorrhoeae 7.5%, C trachomatis 7.7% and T vaginalis 5.1%. The participants had been selling sex for a median period of seven years and had a median of three clients per day. Sixty five percent of the participants reported that they "Always use condom". The median fee per sexual contact was Rs. 250 (3 Euro. Compared to Areas A and C, women selling sex in Area B had a significantly higher risk of chlamydial

 14. Organ markets and human dignity: on selling your body and soul.

  Science.gov (United States)

  Stempsey, W E

  2000-08-01

  This article addresses the ethics of selling transplantable organs. I examine and refute the claim that Catholic teaching would permit and even encourage an organ market. The acceptance of organ transplantation by the Church and even its praise of organ donors should not distract us from the quite explicit Church teaching that condemns an organ market. I offer some reasons why the Church should continue to disapprove of an organ market. The recent commercial turn in medicine can blind us to the problem of an organ market. In addition, the reliance on the gift image in organ transplantation raises difficulties of its own. What is needed is a fuller appreciation of the fact that the human person is essentially embodied with all its parts, and not merely an autonomous being that possesses organs as properties to sell. I support this vision of the embodied human person by appealing to the writings of Immanuel Kant.

 15. Buying and selling power in a deregulated energy market : proceedings of an Insight conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  Issues relating to the restructuring of Ontario's electric power industry, especially the buying and selling of power are the principal focus of this conference. The restructuring began in November 1997 when the Ontario government announced its plans to have open competition in both the wholesale and retail electricity market by the year 2000. The nature of buying and selling in a competitive energy market, the impact that this new regulatory regime will have on Municipal Electrical Utilities (MEUs), supplier certification, load profiling, power quality and reliability, and issues regarding contracts for transmission and distribution of electric power in an open electricity market received much attention. Concerns about the exercise of market power, and issues related to consumer choices and goals were also discussed. refs., tabs., figs

 16. The Analysis of Effectiveness of Various Channels for Selling Agricultural Products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yakubiv Valentyna М.

  2018-03-01

  Full Text Available The aim of the article is to conduct an analysis of the agricultural products market in Ivano-Frankivsk region by assessing the main channels for selling products and the price level. By summarizing and analyzing the research of domestic scientists, the importance of conducting a qualitative and detailed market research in the system of intermediary activity is substantiated. Due to the results of the analysis of channels for selling agricultural products, it is revealed that intermediary structures have the largest market share. It is found that there is a tendency to increase the share of sold agricultural products to intermediaries both in Ukraine in general and in Ivano-Frankivsk region in particular. At the same time, direct sales on the market, and, therefore, direct contact with the end user, are decreasing year by year. Prospects for further research in this direction are searching for ways to reduce control over the agricultural market by intermediary structures.

 17. Sequential selling and information dissemination in the presence of network effects

  OpenAIRE

  Junjie Zhou; Ying-Ju Chen

  2014-01-01

  In this paper, we examine how a seller sells a product/service with a positive consumption externality, and customers are uncertain about the product's/service's value. Because early adopters learn this value, we consider the customers' intrinsic signaling incentives and positive feedback effects. Anticipating this, the seller commits to provide price discounts to the followers, and charges the leader a high price. Thus, the profit-maximizing pricing features the cream skimming strategy. We a...

 18. Current perspectives on the ethics of selling international surrogacy support services

  OpenAIRE

  Fronek,Patricia

  2018-01-01

  Patricia Fronek1,2 1Law Futures Centre, 2School of Human Services and Social Work, Griffith University, Southport, QLD, Australia Abstract: This review presents current knowledge on selling surrogacy support services in developing countries. Rather than focusing on dichotomous positions, ethical issues that are present and unresolved are discussed by following the journey of surrogate mothers and highlighting the position of children whose well-being is generally assumed in surrogacy arrangem...

 19. STIGA’s Integrated Multiple Selling Channels in China’s Table Tennis Market

  OpenAIRE

  LI, HUA; HUANG, LERONG

  2007-01-01

  Rapid technological advancements and fast developing economy have completely changed Chinese people’s lifestyle. Based on internet technology, a new revolution is also renewing the conception in the business world today. When e-tailing and sports consumption have become fashionable life-styles in China in the beginning of new century, the discussion for sports equipment multi-channel selling will follow the tendency of business developing in China. The purpose of this thesis is discovering an...

 20. Düsseldorfi koolkond ja selle Baltimaade kunstnikud - kultuuridevahelise suhtluse aspekte / Bettina Baumgärtel

  Index Scriptorium Estoniae

  Baumgärtel, Bettina

  2008-01-01

  Düsseldofi koolkonnast (1819-1918), selle rahvusvahelisest levikust, Eestist pärit baltisaksa kunstnike Karl Eduard von Gebhardti (1838-1925), Eugéne Gustav Dückeri (1841-1916) ja Alexander Heinrich Gregor von Bochmanni (1850-1930) juhtivast osast ning nende erinevatest maadest, ka eestlastest õpilastest. Ka valitsevatest maalizhanritest ja tolleaegsetest rühmitustest Saksamaal - natsareenlastest ja ühendusest Malkasten

 1. Possibilities of B2C buying and selling using mobile devices in comparison with Inter.

  OpenAIRE

  Sonia San Martín Gutiérrez; Blanca López Catalán

  2010-01-01

  New technologies have involved a great opportunity to improve business management. On the one hand, Internet is beginning to be a selling channel that is valid and complementary of the traditional channel, apart from being a channel to search information and socialize. On the other hand and recently, mobile marketing is useful in a commercial sense: the mobile phone incorporates television, camera, radio, chat and now firms are introducing in the issue of advertising and in other regions in s...

 2. Possibilities of B2C buying and selling using mobile devices in comparison with Internet

  OpenAIRE

  Sonia San Martín Gutiérrez; Blanca López Catalán

  2010-01-01

  New technologies have involved a great opportunity to improve business management. On the one hand, Internet is beginning to be a selling channel that is valid and complementary of the traditional channel, apart from being a channel to search information and socialize. On the other hand and recently, mobile marketing is useful in a commercial sense: the mobile phone incorporates television, camera, radio, chat and now firms are introducing in the issue of advertising and in other regions in s...

 3. Children's understanding of the selling versus persuasive intent of junk food advertising: implications for regulation.

  Science.gov (United States)

  Carter, Owen B J; Patterson, Lisa J; Donovan, Robert J; Ewing, Michael T; Roberts, Clare M

  2011-03-01

  Evidence suggests that until 8 years of age most children are cognitively incapable of appreciating the commercial purpose of television advertising and are particularly vulnerable to its persuasive techniques. After this age most children begin to describe the 'selling' intent of advertising and it is widely assumed this equips them with sufficient cognitive defences to protect against advertisers' persuasion attempts. However, much of the previous literature has been criticised for failing to differentiate between children's awareness of 'selling' versus 'persuasive' intent, the latter representing a more sophisticated understanding and superior cognitive defence. Unfortunately there is little literature to suggest at what age awareness of 'persuasive intent' emerges; our aim was to address this important issue. Children (n = 594) were recruited from each grade from Pre-primary (4-5 years) to Grade 7 (11-12 years) from ten primary schools in Perth, Western Australia and exposed to a McDonald's television advertisement. Understanding the purpose of television advertising was assessed both nonverbally (picture indication) and verbally (small discussion groups of 3-4), with particular distinction made between selling versus persuasive intent. Consistent with previous literature, a majority of children described the 'selling' intent of television advertising by 7-8 years both nonverbally and verbally, increasing to 90% by 11-12 years. Awareness of 'persuasive' intent emerged slowly as a function of age but even by our oldest age-group was only 40%. Vulnerability to television advertising may persist until children are far older than previously thought. These findings have important implications regarding the debate surrounding regulation of junk food (and other) advertising aimed at children. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Sell your practice to grow and compete--the synergism of vertical integration.

  Science.gov (United States)

  Robison, D L

  1988-01-01

  There are many advantages for selling a group practice to achieve vertical integration with a larger entity, including shared medical and management services, and greater efficiency, which results in greater profits. Health care in the 1990s will have a more formalized, structured system, greatly reducing freedoms enjoyed by both physicians and patients. An attractive option for smaller groups or solo practitioners is vertical integration.

 5. An overview of the key routes to the best selling 5-membered ring heterocyclic pharmaceuticals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikzad Nikbin

  2011-04-01

  Full Text Available This review presents a comprehensive overview on selected synthetic routes towards commercial drug compounds as published in both journal and patent literature. Owing to the vast number of potential structures, we have concentrated only on those drugs containing five-membered heterocycles and focused principally on the assembly of the heterocyclic core. In order to target the most representative chemical entities the examples discussed have been selected from the top 200 best selling drugs of recent years.

 6. Stigma, access to healthcare, and HIV risks among men who sell sex to men in Nigeria.

  Science.gov (United States)

  Crowell, Trevor A; Keshinro, Babajide; Baral, Stefan D; Schwartz, Sheree R; Stahlman, Shauna; Nowak, Rebecca G; Adebajo, Sylvia; Blattner, William A; Charurat, Manhattan E; Ake, Julie A

  2017-04-20

  Among men who have sex with men (MSM), men who sell sex (MSS) may be subject to increased sexual behaviour-related stigma that affects uptake of healthcare and risk of sexually transmitted infections (STIs). The objectives of this study were to characterize stigma, access to care, and prevalence of HIV among MSS in Nigeria. Respondent-driven sampling was used to recruit MSM in Abuja and Lagos into the ongoing TRUST/RV368 study, which provides HIV testing and treatment. Detailed behavioural data were collected by trained interviewers. MSS were identified by self-report of receiving goods or money in exchange for sex with men. Poisson regression with robust error variance was used to explore the impact of sex-selling on the risk of HIV. From 12 initial seed participants, 1552 men were recruited from March 2013-March 2016. Of these, 735 (47.4%) reported sex-selling. Compared to other MSM, MSS were younger (median 22 vs. 24 years, p harassment (39.2% vs. 26.8%, p sexual behaviour-related stigma affecting MSS, as compared with other MSM, that limits uptake of healthcare services. The distinct characteristics and risks among MSS suggest the need for specific interventions to optimize linkage to HIV prevention and treatment services in Nigeria.

 7. Uncertain Reasoning for Detection of Selling Stolen Goods in Online Auctions Using Contextual Information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ladislav Beranek

  2014-01-01

  Full Text Available This work describes the design of a decision support system for detection of fraudulent behavior of selling stolen goods in online auctions. In this system, each seller is associated with a type of certification, namely “proper seller,” “suspect seller,” and “selling stolen goods.” The certification level is determined on the basis of a seller’s behaviors and especially on the basis of contextual information whose origin is outside online auctions portals. In this paper, we focus on representing knowledge about sellers in online auctions, the influence of additional information available from other Internet source, and reasoning on bidders’ trustworthiness under uncertainties using Dempster-Shafer theory of evidence. To demonstrate the practicability of our approach, we performed a case study using real auction data from Czech auction portal Aukro. The analysis results show that our approach can be used to detect selling stolen goods. By applying Dempster-Shafer theory to combine multiple sources of evidence for the detection of this fraudulent behavior, the proposed approach can reduce the number of false positive results in comparison to approaches using a single source of evidence.

 8. Selling a gun to a stranger without a background check: acceptable behaviour?

  Science.gov (United States)

  Hemenway, David; Azrael, Deborah; Miller, Matthew

  2017-06-24

  One way that guns get into the wrong hands is via gun sales without a background check. While the large majority of Americans support laws requiring universal background checks, no prior study has assessed whether Americans think it is acceptable behaviour to sell a gun to a stranger without a background check, whether or not there is a law against it. We sponsored a nationally representative survey of over 3900 American adults, oversampling gun owners, using an online panel provided by the survey firm Growth for Knowledge. Over 72% of American adults agree or strongly agree with the statement that 'whether it is legal or not, it is NOT acceptable to sell a gun to a stranger without a background check' and 11% disagree or strongly disagree. Subgroups less likely to agree are young adults, men, conservatives, those with less than a high school education and gun owners. Reducing the number of guns sold without a background check could help reduce the flow of guns to felons. Changes in normative attitudes and behaviours, as well as changes in law, could help accomplish this goal. Most Americans, including gun owners, believe selling a gun to a stranger without a background check is not acceptable behaviour. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 9. Market Exclusivity Time for Top Selling Originator Drugs in Canada: A Cohort Study.

  Science.gov (United States)

  Lexchin, Joel

  2017-09-01

  This study looks at market exclusivity time for the top selling originator drugs in Canada. Total sales for drugs without competition were also calculated. A list of the top selling originator drugs by dollar sales from 2009 to 2015 inclusive, except for 2010, was compiled along with their annual sales. Health Canada databases were used to extract the following information: generic name, date of Notice of Compliance (NOC, date of marketing authorization), whether the product was a small molecule drug or a biologic, and date of NOC for a generic or biosimilar. Market exclusivity time was calculated in days for drugs. A total of 121 drugs were identified. There were 96 small molecule drugs (63 with a generic competitor and 33 with no generic competitor) and 25 biologics (none with a biosimilar competitor). The 63 drugs with a competitor had a mean market exclusivity time of 4478 days (12.3 years) (95% CI 4159-4798). The 58 drugs without competition had total annual sales of Can$8.59 billion and were on the market for a median of 5357 days (14.7 years) (interquartile range 3291-6679) as of January 31, 2017. Top selling originator drugs in Canada have a considerably longer period of market exclusivity than the 8 to 10 years that the research-based pharmaceutical industry claims. Copyright © 2017 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. SPIN SELLING CONCEPT & ITS APPLICATION IN THE BUSINESS PERFORMANCE OF SACHET PRODUCT IN BANGLADESH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mir Hossain SOHEL

  2016-06-01

  Full Text Available Bangladesh is lower middle income oriented country (LMIC in South Asia where sachet product has become more popular than other scaling products. SPIN selling is an approach of consultative selling or presenting an offer to the potential clients considering their pain-points using a powerful questioning process. This study attempts to find out the reasons of gaining popularity of sachet product in Bangladesh. SPIN Selling concept is the age-old concept used in this respect. A sample size of 120 was collected from the salespeople of 15 different companies that are co-integrated sachet product in their product line. A self-administered questionnaire is applied for data collection and This study reveals hat the existence of the applicability of SPIN concept in a moderate format in Bangladesh. The findings of the study postulate that in Bangladesh, sachet product is introduced as follower product and it will be helpful for the marketing executives, R&D officers or decision makers of concerned firms in re-considering their strategic thinking aiming to gain sustainable competitive advantage in the product market of Bangladesh for sachet product.

 11. The Stickiness of Selling, General, and Administrative Costs in the Indonesian Companies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benny Armanto

  2014-04-01

  Full Text Available Selling, general and administration costs are the main components in the Income Statement. A large number of permanent staff in sales and marketing department will make the company dominated by the fixed costs. This fact could lead to sticky cost behavior. In addition, role of the manager can also cause the cost stickiness. When the company’s revenue decreases, manager may delay to decrease the cost or not even decrease cost at all. The objective of the study is to determine whether cost stickiness of selling, general and administrative in the Indonesian listed companies. This study applied log-linear data panel regression with 3605 firm years that is listed in Indonesian Stock Exchange (BEI from 1993 – 2013. This study finds that selling, general, and administrative costs are sticky only for the manufacturing companies. Furthermore, the results show that adjustment of sales, general, and administrative costs delayed by the manager when revenue decreases, yet the cost stickiness will be reduced in the next period.

 12. Lõime kaasa rahvusvahelises projektis / Anneli Kengsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Kengsepp, Anneli

  2015-01-01

  Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel osalesid Eesti rahvaraamatukogude lasteosakonnad 2014. a sügisel IFLA projektis „Maailm läbi pildiraamatute” (The World Through Picture Books), mille käigus koostati raamatukoguhoidjate soovitusi arvestades annoteeritud nimekiri maailma pildiraamatute paremikust

 13. Muusikamaailm : Rahvusvahelised festivalid augustis / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  Rahvusvahelistest festivalidest augustis : Glimmerglass, USA (1.07-23.08), Rheinsberg (3.07-15.08), Innsbrucki festival (6.07-29.08), Peraladas (Kataloonia lossifestival 10.07-21.08), Schleswig-Holstein (11.07-29.08), Bregenz (20.07-23.08), Batignano (22.07-15.08), Davos (23.07-14.08), Salzburg (24.07-30.08), Prades (26.07-13.08), Santander (1.-31.08), Stavanger (6.-15.08), Pesaro (7.-22.08)

 14. Muusikamaailm : Rahvusvahelised festivalid juulis / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  Rahvusvahelistest festivalidest juulis: Glyndebourne'i festival Inglismaal, Ravinia festival USA-s, Tanglewoodi festival USA-s, Bad Hersfeldi festival Saksamaal, Aspeni festival USA-s, Verona ooperifestival "Arena"l", Zürichi festival ₂veitsis, Müncheni ooperifestival, Savonlinna ooperifestival, Drottingholmi lossifestival

 15. Kultuuriminister Signe Kivi moodustas rahvusvahelise ekspertkomisjoni...

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Komisjon, kuhu kuuluvad Maie Raun, Mart Kalm, Kaur Alttoa, Juhani Jaeger Eestist, vitraažikunsti eksperdid Ake Nisbeth Rootsist ja Andreas Dierig Saksamaalt, annab hinnangu Urmo Rausi Tartu Jaani kiriku vitraažiprojektile. Prooviakna ja kavanditega tutvutakse Tartus 17.-21. IX

 16. Magustoiduks rahvusvahelise kuulsusega meistrid / Helju Keskpalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Keskpalu, Helju

  1999-01-01

  R. Boucheri kontserdist Valgas. Kavas J. Polaki, G. F. Händeli, E. Granadose, J. Marchandi ja J. Rodrigo kitarrimuusika. M. Rubackite kontserdist Valga muusikakoolis. Kavas J. S. Bachi, L. van Beethoveni ja R. Schumanni klaverilooming

 17. Selling Mankind

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  2011-01-01

  In the wake of World War II, UNESCO promoted a new approach to the writing of world history in an attempt to support UN peacekeeping through "mental engineering" in the service of peace. The first task was to launch an authoritative world history without particular geographical orientations...

 18. Selling Sellafield

  International Nuclear Information System (INIS)

  Milne, Kirsty.

  1987-01-01

  The article describes a trip to the Sellafield reprocessing plant arranged by BNFL for journalists. The train journey from London and the actual tour round the Sellafield site and visitor centre are described briefly. Several protest groups were encountered on the way but the point made is that in encouraging visitors to the site and explaining what is going on there BNFL is trying to be more open in its dealings with the public in an effort to inform, reassure and lessen mistrust. (UK)

 19. Selling steam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zimmer, M.J.; Goodwin, L.M.

  1991-01-01

  This article addresses the importance of steam sales contract is in financing cogeneration facilities. The topics of the article include the Public Utility Regulatory Policies Act provisions and how they affect the marketing of steam from qualifying facilities, the independent power producers market shift, and qualifying facility's benefits

 20. 40 CFR 1068.435 - May I sell engines/equipment from a family with a suspended certificate of conformity?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... PROGRAMS Selective Enforcement Auditing § 1068.435 May I sell engines/equipment from a family with a... of equipment you produce and show it complies with emission standards that apply. (b) We...

 1. A Rising E-Channel Tide Lifts All Boats? The Impact of Manufacturer Multichannel Encroachment on Traditional Selling and Leasing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei Yan

  2016-01-01

  Full Text Available Organizing and managing channels of distribution is an important marketing task. Due to the emergence of electronic commerce on the Internet, e-channel distribution systems have been adopted by many manufacturers. However, academic and anecdotal evidence both point to the pressures arising from this new e-channel manufacturing environment. Question marks therefore remain on how the addition of this e-channel affects the traditional marketing strategies of leasing and selling. We set up several two-period dual-channel models in which a manufacturer sells a durable product through both a manufacturer-owned e-channel and an independent reseller (leaser who adopts selling (leasing to consumers. Our main results indicate that, direct selling cost aside, product durability plays an important role in shaping the strategies of all members. With either marketing strategy, the additional expansion of an e-channel territory may secure Pareto gains, in which all members benefit.

 2. A Urologist's Guide to Ingredients Found in Top-Selling Nutraceuticals for Men's Sexual Health.

  Science.gov (United States)

  Cui, Tao; Kovell, Robert C; Brooks, David C; Terlecki, Ryan P

  2015-11-01

  Use of supplements is common among men seeking urologic evaluation for sexual health matters. With a dizzying array of formulations available and little regulation on the dosage, purity, or ingredients found in these products, the health effects of nutraceuticals are often confusing to patients and medical practitioners alike. In this review, we set out to concisely summarize the data on ingredients found within the top-selling nutraceutical agents marketed for men's sexual health in order to provide a clinical guide for urologists. We used sales data from the most popular retail provider of men's health supplements to identify the top-selling products marketed toward improvement of men's sexual health. We summarized the available information related to the ingredients, dosage, cost, and mechanism of action for these substances and performed an extensive literature search to identify and review the current evidence available for each of the most common ingredients found in these nutraceuticals. The top-selling nutraceuticals marked for men's sexual health contain a blend of multiple supplements (up to 33 in one formulation identified), the most common being ginseng, tribulus, zinc, horny goat weed, B complex vitamins/trace minerals, fenugreek, L-arginine, maca, DHEA, ginkgo, and yohimbine. The currently available medical literature evaluating the efficacy of these substances is generally of low quality. Despite the dearth of evidence supporting nutraceutical agents in the men's health arena, these substances are still commonly used by patients. As these products can affect the health and well-being of men presenting to a urology clinic, a familiarity with commonly used agents can help the urologist appropriately counsel their patients. © 2015 International Society for Sexual Medicine.

 3. The Debtor’s Property Selling in the Cross-Border Insolvency Proceedings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sproge Daiga

  2016-06-01

  Full Text Available The title of this research is “The debtor’s property selling in the cross-border insolvency proceedings”. The insolvency proceeding gets the cross-border status also in case, if a debtor is an owner of the property outside of the main interests’ centre, namely, in another country. Therefore, there are many problematic cases when insolvency administrator (also called insolvency practitioner defines the real estate in this other country and has to make a decision concerning the methods of selling the real estate in accordance with the law of the Member State in which territory the insolvency proceedings have been started. At the same time, the administrator shall provide that the property is sold in particular with regard to procedures for the realization of assets defined in the legislation of that country, where such real estate has been located. The article’s aim is to give a view of the features of the sale of the property in the insolvency proceedings and to define the possible lack and improvements in the cross-border insolvency concerning the selling of a debtor’s property. The European Parliament and the Council of the European Union has adopted Regulation (EU 2015/848 of 20 May 2015 on Insolvency proceedings, which shall apply from 26 June 2017, with some exceptions Despite the regulation of the cross-border insolvency has been improved, the procedure of the property disposal is still incomplete in the cross-border insolvency proceedings. Within the study the following research methods are applied: the analytical method, comparative method, sociological method and descriptive method. The predicted value of the research is theoretical and also practical. The research should be useful for the insolvency proceedings administrators, the companies and the banks, other experts involved in the cross-border insolvency proceedings, as well as for students to improve their theoretical knowledge about the cross-border insolvency.

 4. Interpretive versus noninterpretive content in top-selling radiology textbooks: what are we teaching medical students?

  Science.gov (United States)

  Webb, Emily M; Vella, Maya; Straus, Christopher M; Phelps, Andrew; Naeger, David M

  2015-04-01

  There are little data as to whether appropriate, cost effective, and safe ordering of imaging examinations are adequately taught in US medical school curricula. We sought to determine the proportion of noninterpretive content (such as appropriate ordering) versus interpretive content (such as reading a chest x-ray) in the top-selling medical student radiology textbooks. We performed an online search to identify a ranked list of the six top-selling general radiology textbooks for medical students. Each textbook was reviewed including content in the text, tables, images, figures, appendices, practice questions, question explanations, and glossaries. Individual pages of text and individual images were semiquantitatively scored on a six-level scale as to the percentage of material that was interpretive versus noninterpretive. The predominant imaging modality addressed in each was also recorded. Descriptive statistical analysis was performed. All six books had more interpretive content. On average, 1.4 pages of text focused on interpretation for every one page focused on noninterpretive content. Seventeen images/figures were dedicated to interpretive skills for every one focused on noninterpretive skills. In all books, the largest proportion of text and image content was dedicated to plain films (51.2%), with computed tomography (CT) a distant second (16%). The content on radiographs (3.1:1) and CT (1.6:1) was more interpretive than not. The current six top-selling medical student radiology textbooks contain a preponderance of material teaching image interpretation compared to material teaching noninterpretive skills, such as appropriate imaging examination selection, rational utilization, and patient safety. Copyright © 2015 AUR. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. The relationship between substance use, drug selling, and lethal violence in 25 juvenile murderers.

  Science.gov (United States)

  Mclaughlin, C R; Daniel, J; Joost, T F

  2000-03-01

  The goal of the present study was to determine the relationship between substance use, drug selling, and lethal violence in adolescent male homicide offenders and their victims. The study employed a retrospective review of criminal justice databases and medical examiner records for murders committed by 25 adolescent males incarcerated in the Commonwealth of Virginia juvenile correctional centers from February 1992 to July 1996. The perpetrator sample was 84% African American and 16% white. The average age at the time of the offense was 15.0 years (range = 13.0 to 17.7 years). The victims were 84% male, 60% African American and 32% white. The median victim age was 28.0 years (mean = 34.8, range = 17 months to 75 years). The results indicated that 52% of the murders were committed by juveniles with identified involvement in drug selling, and 28% of the murders were drug-related. Toxicology results indicated recent drug or alcohol use in 27% of the victims; while 74% of the perpetrators reported substance use, 35% indicating daily use. Using discriminant analysis, it was possible to accurately classify 86% of the drug-related murders with the variables of recent victim drug use and perpetrator substance use history. The results indicated that adolescent males involved in the sale and distribution of illegal drugs comprised a significant percentage of those incarcerated for murder. Recent victim drug use and perpetrator substance use may be important variables in identifying drug-related juvenile homicides. These results underscore the link between substance use, drug selling, and lethal violence.

 6. Selling the Space Telescope - The interpenetration of science, technology, and politics

  Science.gov (United States)

  Smith, Robert W.

  1991-01-01

  Attention is given to the politics of initiating the Space Telescope program and to the manner in which the coalition, or working consensus, for the Telescope was assembled, in particular, the role played by astronomers. It is contended that what ensued was a case study in the influence of government patronage on a large-scale scientific and technological program. It is concluded that while a politically feasible Space Telescope did result, in the selling process the Telescope had been both oversold and underfunded.

 7. THE SIGNIFICANCE OF UNIQUE SELLING PROPOSITION ON CONSUMER PURCHASING DECISIONS IN HOTELS

  OpenAIRE

  Ng'Ang'A, Diana

  2017-01-01

  The hospitality Industry is comprised of individual hotels in which each one of them differs in the way that they position their products and services with the intention of catering for the advancing present day consumer needs. It is hence important for hospitality businesses to possess a unique selling proposition. The objective of this study is to determine the importance of the 4 P’s of marketing mix in consumer purchasing decision. The 4 P’s concept is a tool used in modern marketing ...

 8. Extreme anthropogenic erosion: Topsoil Selling in the Mekong Delta and consequences for soil quality

  Science.gov (United States)

  Weigand, Susanne; Sebesvari, Zita; Vien, Duong Minh; Kruse, Jens; Guong, Vo Thi; Amelung, Wulf

  2017-04-01

  Increasing urbanization and industrialization leads to increasing demands for construction material, especially in low income countries. For this purpose topsoil is sometimes removed and used as construction material. Topsoil Selling is practiced around the world from America, Europe and Africa to Asia. In the Mekong Delta, Vietnam farmers physically remove the upper 10-40 cm of their paddy fields and sell it to contractors (= Topsoil Selling, TSS). The excavated material is used for road construction or brick production and therefore the most fertile part of the paddy soil is irrecoverably lost. The temporal effects of topsoil removal on soil quality are not yet fully understood. We hypothesized that after soil removal, soil quality and yield potential are significantly lower compared to the original topsoil. To test this hypothesis, we sampled two chronosequences in two different provinces of the Mekong Delta. The provinces are Sóc Trăng (Control, 1, 2, 3, 8 years after TSS) and Trà Vinh (Control, 3, 5, 8 years after TSS). The sampling areas differ in texture and cultivation practice: clayey-loamy vs. sandy-loamy and double vs. triple rice cropping. For each year of the chronosequence, 4 field sites were investigated. We sampled the Ap, Bg1, and Bg2 horizon up to 40 cm depth as composite samples from 6 to 8 cores per field. Soil organic carbon (Corg) stocks at TSS sites were up to 20 t/ha lower than at Control sites (Control: 50 t/ha) in Sóc Trăng and up to 15 t/ha lower in Tra Vinh (Control: 30 t/ha). Especially the Bg horizons revealed a continuous decline in Corg with time after soil removal. Analysis of available nutrients (Na, K, Ca, Mg, S, Fe, Al, Mn, Zn, Cu) determined by the Mehlich3-Method are still ongoing. Preliminary results, however, suggest that there is not sustainable loss of these elements after selling, but that initial risk of losses are reverted under prolonged management. Phosphorus fractionation according to the Hedley method indicate

 9. THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITY-BASED COSTING METHOD IN DETERMINING SELLING PRICES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhtarudin Muhtarudin

  2017-08-01

  -Based Costing method. After applying the latter cost determining the method there turned out to be a significant difference in the shoe production cost resulted from the inaccurate price calculation in the former method, as here a selling price is fixed by marking-up efforts aiming to cover the production cost. Determining a selling price in this way causes the selling price to be too low; thus it cannot optimize the profit. Keywords: Activity-Based Costing; Production Cost; Selling Price

 10. Optimal selling rules for monetary invariant criteria: tracking the maximum of a portfolio with negative drift

  OpenAIRE

  Elie, Romuald; Espinosa, Gilles-Edouard

  2013-01-01

  Considering a positive portfolio diffusion $X$ with negative drift, we investigate optimal stopping problems of the form $$ \\inf_\\theta \\Esp{f\\left(\\frac{X_\\theta}{\\Sup_{s\\in[0,\\tau]}{X_s}}\\right)}\\;,$$ where $f$ is a non-increasing function, $\\tau$ is the next random time where the portfolio $X$ crosses zero and $\\theta$ is any stopping time smaller than $\\tau$. Hereby, our motivation is the obtention of an optimal selling strategy minimizing the relative distance between the liquidation val...

 11. The Determinants of Sell-side Analysts’ Forecast Accuracy and Media Exposure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samira Amadu Sorogho

  2017-09-01

  Full Text Available This study examines contributing factors to the differential forecasting abilities of sell-side analysts and the relation between the sentiments of these analysts and their media exposure. In particular, I investigate whether the level of optimism expressed in sell-side analysts’ reports of fifteen constituents of primarily the S&P 500 Oil and Gas Industry1, enhance the media appearance of these analysts. Using a number of variables estimated from the I/B/E/S Detail history database, 15,455 analyst reports collected from Thompson Reuters Investext and analyst media appearances obtained from Dow Jones Factiva from 1999 to 2014, I run a multiple linear regression to determine the effect of independent variables on dependent variables.  I find that an analyst’s forecast accuracy (as measured by the errors inherent in his forecasts is negatively associated with the analyst’s level of media exposure, experience, brokerage size, the number of times he revises his forecasts in a year and the number of companies followed by the analyst, and positively associated with the analyst’s level of optimism expressed in his reports, forecast horizon and the size of the company he follows.

 12. A Content Analysis of Unique Selling Propositions of Tobacco Print Ads.

  Science.gov (United States)

  Johnson Shen, Megan; Banerjee, Smita C; Greene, Kathryn; Carpenter, Amanda; Ostroff, Jamie S

  2017-03-01

  We describe the unique selling propositions (USPs) (propositions used to convince customers to use a particular brand/product by focusing on the unique benefit) of print tobacco ads. A qualitative content analysis was conducted of print tobacco ads (N = 171) selected from August 2012 to August 2013 for cigarettes, moist snuff, e-cigarettes, cigars, and snus to determine the content and themes of USPs for tobacco ads. Cigarette ad USP themes focused on portraying the product as attractive; moist snuff ads focused on portraying product as masculine; cigar ads focused on selling a "high end product;" and new and emerging tobacco products (e-cigarette, snus) focused on directly comparing these products to cigarettes. Whereas traditional tobacco product ads used USPs focused on themes of enjoyment and pleasure (eg, attractive for cigarettes, "high end product" for cigars), new and emerging tobacco product ads offered the unique benefit (USP) of their product being a better and "safer" alternative to traditional tobacco products. Snuff's USPs focused nearly exclusively on the masculinity of their products. Our results provide targets for potential tobacco regulatory actions that could be implemented to reduce demand for tobacco products by reducing their perceived unique benefits.

 13. A Content Analysis of Unique Selling Propositions of Tobacco Print Ads

  Science.gov (United States)

  Shen, Megan Johnson; Banerjee, Smita C.; Greene, Kathryn; Carpenter, Amanda; Ostroff, Jamie S.

  2017-01-01

  Objectives The present study described the unique selling propositions (USPs) (propositions used to convince customers to use a particular brand/product by focusing on the unique benefit) of print tobacco ads. Methods A qualitative content analysis was conducted of print tobacco ads (N = 171) selected from August 2012-August 2013 for cigarettes, moist snuff, e-cigarettes, cigars, and snus to determine the content and themes of USPs for tobacco ads. Results Cigarette ad USP themes focused on portraying the product as attractive; moist snuff ads focused on portraying product as masculine; cigar ads focused on selling a “high end product;” and new and emerging tobacco products (e-cigarette, snus) focused on directly comparing these products to cigarettes. Conclusions Whereas traditional tobacco product ads used USPs focused on themes of enjoyment and pleasure (eg, attractive for cigarettes, “high end product” for cigars), new and emerging tobacco product ads offered the unique benefit (USP) of their product being a better and “safer” alternative to traditional tobacco products. Snuff’s USPs focused nearly exclusively on the masculinity of their products. Results of this study provide targets for potential tobacco regulatory actions that could be implemented to reduce demand for tobacco products by reducing their perceived unique benefits. PMID:28452697

 14. Motivations for Selling Ecstasy among Young Adults in the Electronic Dance Music Club Culture in Brazil.

  Science.gov (United States)

  Remy, Lysa S; Buttram, Mance E; Kurtz, Steven P; Surratt, Hilary L; Pechansky, Flavio

  2017-01-01

  This article describes data on the motivations for selling ecstasy among young adults in the electronic dance music (EDM) club culture in Brazil. Individual interviews were conducted with 20 individuals recruited for their involvement in the EDM club scene. Eligible participants were aged 18-39 and reported ecstasy and/or LSD use one or more times in the past 90 days. Exclusion criteria included current treatment for drug/alcohol problems and cognitive impairment or clinically evident psychiatric disorder. Mean age was 22.92 (SD 2.77), 60% were male, 45% reported 12 or more years of education, 50% did not have a primary partner, 50% were living alone, and all had friends who also used ecstasy. Three main themes emerged: (1) "easy" transition from ecstasy user to seller; (2) desire to achieve popularity and fame; and (3) need to sell ecstasy to maintain the high cost of EDM club scene participation. This is one of the first studies of ecstasy sellers in Brazil. The results demonstrate the ease with which the participants transition from ecstasy user to seller. Given the potential health and social dangers associated with ecstasy use, public health campaigns to prevent ecstasy use and policy initiatives to limit the ecstasy supply are warranted.

 15. Data Warehouse, Data Mining Dan Konsep Cross-Selling Pada Analisis Penjualan Produk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eka Miranda

  2010-12-01

  Full Text Available This paper is about designing and implementing data warehousing and data mining, along with their roles in supporting decision-making related to sales product analysis in cross-selling concept of PT XYZ. The database the company used is not supporting data analysis and decision-making. Therefore, it made a data warehousing design that could be used to keep data in a huge amount and could give report and answer from user’s questions in ad hoc. The method is used to design and implement data warehousing and data mining which consists of literature study, company problem analysis, and data warehousing design, and testing result. The writing results are a data warehousing design and data mining and also the implementation of cross-selling concept to analysis the sales, purchases, and customers’ cancellation data. The data could be showed and analyzed from some point of views that could help managers to analyse and acknowledge more information. 

 16. The Role Of Cross Selling In SME Banking: An Analysis From Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande Karadag

  2015-02-01

  Full Text Available Non-lending activities in SME financing is a phenomenon whose significance has recently been recognized. Provision of different products and services to companies is becoming an important profit center for banks serving SMEs and the supply side of SME financing has been experiencing a shift towards fee-based products and services, mainly due to the risks and challenges associated with SME lending. Despite these important developments in the industry, there are a limited number of studies that focus on the bank activities related with cross-selling to SMEs. This paper aims to address this gap in the literature, by investigating the role of cross selling in SME banking by analyzing the major business models and strategies both at international and local contexts. The study targets to make important contributions to SME finance and in particular SME banking literature, as it highlights the changing market structure in the supply-side of SME banking and pinpoints how best practices in international banking system can form examples for banks that prioritize growth in SME segment.   

 17. SELLING, DELIVERY AND TRADE MARKETING – AN OPERATIONAL TRIDENT OF THE DISTRIBUTION SYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioana Olariu

  2013-12-01

  Full Text Available This paper highlights the way in which a distribution system can be made operational in FMCG, starting from the interaction between three components of the system: selling, delivery and trade marketing. On this basis, I have categorized the improvement opportunities of each component, using the appropriate key performance indicators (KPIs of the system objectives. The optimal configuration of instruments and successful interaction of these components, improve the distribution system contribution to company performance. A specific system, defined for solving marketing problems, must be designed according to this purpose, and in this regard, all the significant elements and relationships must be subordinate to the objective by which it will achieve the desired solution. Business objectives achievement can be measured as effectiveness - the degree to which objectives were achieved, or as efficiency - the degree to which objectives have been achieved in the available resources. For evaluating the effectiveness with which an operative marketing system turns its sources into necessary results to solve a problem, it requires certain criteria to measure performance. These three elements: selling, delivery and trade marketing, are a trident of distribution which can lead to an optimal approach of market opportunities.

 18. Selling space colonization and immortality: A psychosocial, anthropological critique of the rush to colonize Mars

  Science.gov (United States)

  Slobodian, Rayna Elizabeth

  2015-08-01

  Extensive media coverage regarding the proposal to send four people to Mars by 2025 has exploded recently. Private enterprise has taken the reins to venture into space, which has typically only been reserved for government agencies. I argue, that with this new direction comes less regulation, raising questions regarding the ethics of sending people into outer space to colonize Mars within a decade. Marketers selling colonization to the public include perspectives such as biological drives, species survival, inclusiveness and utopian ideals. I challenge these narratives by suggesting that much of our desire to colonize space within the next decade is motivated by ego, money and romanticism. More specifically, I will examine the roles that fear and stories of immortality play within selling space and how those stories are marketed. I am passionate about space and hope that one day humanity will colonize other worlds, but the rush to settle is dangerous and careless. I assert that humanity should first gain more experience and knowledge before colonizing outer space, using this research to mitigate the risk to astronauts and proceed with careful consideration for the lives of potential astronauts.

 19. Factors That Influence the Selling of Milk Through Milk Vending Machines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Doležalová

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to assess the current situation in the sale of milk through vending machines in the context of the previous period of the decline in milk consumption, the transition of the Czech Republic towards the market economy, the transformation of agriculture, the entry into the EU and the concentration in the milk market and to define the basic motivational factors and barriers of the development of this distribution path. Technical problems with sales, intent to diversify milk selling and aiming the high profitability of the sale are the reasons for operating vending machines that are correlated with the share of this selling channel on producers’ total sales of milk. Vending machines are inhibited by misinformation from state authorities; other problems are weak support by media and low consumer awareness. The expectations of the operators concerning the development of the situation of the milk vending machines are rather optimistic: 36% of them expect an increase in sales, 48% expect the stagnation and only 16% expect the decrease.

 20. Consumer Preferences, Product Characteristics, and Potentially Allergenic Ingredients in Best-selling Moisturizers.

  Science.gov (United States)

  Xu, Shuai; Kwa, Michael; Lohman, Mary E; Evers-Meltzer, Rachel; Silverberg, Jonathan I

  2017-11-01

  Because moisturizer use is critical for the prevention and treatment of numerous dermatological conditions, patients frequently request product recommendations from dermatologists. To determine the product performance characteristics and ingredients of best-selling moisturizers. This cohort study involved publicly available data of the top 100 best-selling whole-body moisturizing products at 3 major online retailers (Amazon, Target, and Walmart). Products marketed for use on a specific body part (eg, face, hands, eyelids) were excluded. Pairwise comparisons of median price per ounce on the basis of marketing claims (eg, dermatologist recommended, fragrance free, hypoallergenic) and presence of ingredients represented in the North American Contact Dermatitis Group (NACDG) series were conducted using Wilcoxon rank sum tests. The effect of vehicle type (eg, ointment, lotion, cream, butter) was assessed using the Kruskal-Wallis test. Cross-reactors and botanicals for fragrances were derived from the American Contact Dermatitis Society's Contact Allergen Management Program database. A total of 174 unique best-selling moisturizer products were identified, constituting 109 713 reviews as of August 2016. The median price per ounce was $0.59 (range, $0.10-$9.51 per ounce) with a wide range (9400%). The most popular vehicles were lotions (102 [59%]), followed by creams (22 [13%]), oils (21 [12%]), butters (14 [8%]), and ointments (3 [2%]). Only 12% (n = 21) of best-selling moisturizer products were free of NACDG allergens. The 3 most common allergens were fragrance mix (n = 87), paraben mix (n = 75), and tocopherol (n = 74). Products with the claim "dermatologist recommended" had higher median price per ounce ($0.79; interquartile range [IQR], $0.56-$1.27) than products without the claim ($0.59; IQR, $0.34-$0.92). Products with the claim "phthalate free" had higher median price per ounce ($1.38; IQR, $0.86-$1.63) than products without the claim ($0.59; IQR

 1. PENERAPAN PERSONAL SELLING DALAM MEMASARKAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA HARMONI KOTA MALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fani Firmansyah, Dian Nailiyah

  2013-11-01

  Full Text Available Recently, many sharia financial institutes stand, either banks general or banks people of islamic finance. PT BPRS Mitra Harmoni Malang City as a new sharia financial institute is demanded to be able to compete to other financial institute, so that the marketting strategy  is needed fully. Personal selling is one of marketting method of producttion in order to be able to be pervaded by market. PT BPRS Mitra Harmoni Malang City markets payment product of murabahah by using the personal selling, can stand even more develope. This research it conducted to know how the application of personal selling in marketing murabahah  payment product in PT BPRS Mitra Harmoni Malang City. The kind of this research is method qualitative approach descriptive, the researcher describes how processes or steps personal selling conducted PT BPRS Mitra Harmoni Malang City, the technique of data collecttion uses the observation, interview and documentation. Method data analysis that researcher use is method data analysis descriptive. The research result shows that proses or step personal selling which is held in PT BPRS Mitra Harmoni Malang City is Prospecting Approach, Preapproach, Approach, Presentation, Handling Objection, Closing and follow up. Handling Objection which is held PT BPRS Mitra Harmoni Malang City is sales person continue closing sale without asked reservation prospective customers and do not dig the hidden reservation then use the reservation as an opportunity to provide more information and change the mind be a reason to buy.

 2. Vendas de bebidas alcóolicas: questões (IMpertinentes Selling alcoholic beverages: (IMpertinent questions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirian Cátia Vieira Basílio

  2006-12-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo é analisar a disponibilidade e o acesso à bebida alcoólica num bairro da cidade de Vitória/ES. Os dados foram obtidos através de pesquisa de campo na região selecionada utilizando a observação simples e a entrevista através da aplicação de questionários numa amostra de 10% dos estabelecimentos encontrados. Os pontos de venda funcionam 7 dias por semana; 68,8% vendem a credito e a um preço médio de R$ 0,41 (a dose de cachaça. 93,8% dos entrevistados não solicitam documento de identidade ao cliente antes de lhe vender bebidas. A relação entre número de moradias e número de pontos de venda foi de 3:1. A alta concentração de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no bairro aponta para a necessidade de pensar o entorno (regiões vizinhas da mesma. Estas regiões envolvem áreas marginalizadas onde ocorre tráfico de drogas, fazendo da região estudada uma área importante para o comércio, pela facilidade de acesso aos outros bairros adjacentes da cidade.The objective of this study is to analyse the availability and access to alcoholic beverages in a neighbour-hood in the city of Vitória/ES. Data was obtained by means of field research using simple observation method and the application of questionnaires in a sample of 10% of the establishments encountered in the region. These establishments are open seven days a week; 68,8% of these markets sell on credit and at a medium price of R$ 0,41 (one dose of "cachaça". 93,8% of the sellers who were interviewed doesn't check the identity cards of their clients before selling them the alcoholic beverages. The relation between the number of houses and establishments was 3:1. The high concentration of establishments which sell alcoholic beverages in the neighbourhood brings up the necessity to think about the neighbouring regions. These regions include marginalized areas where there is drug trafficking, making the studied region an important commercial

 3. IMPLEMENTASI PERSONAL SELLING OLEH AGENT DAN DOWNLINE PT MELILEA INTERNASIONAL INDONESIA CABANG KOTA BEKASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SALDI MATTA

  2016-11-01

  Full Text Available Brands and products compete with each other to gain market share. The right marketing communication and promotion strategy is one way to win the competition. The main characteristic of this personal selling strategy is the direct interaction between the salesperson and the potential customers, present and instantly know about the advantages and characteristics of products marketed to potential customers. One of the companies that implement this strategy as the main promotional activity is PT. International Melilea Indonesia as a distributor of Melilea organic products. The business and marketing systems run by agents and Melilea's downlines are Multi Level Marketing (MLM so that meeting with customers is an obligation in personal sales activities. This study was conducted to find out how the implementation of personal selling activities undertaken by agent and Melilea Distributor in Bekasi branch. This research uses qualitative approach with descriptive type. The method used is a case study to conduct in-depth interviews to informants. Implementation of personal selling activities of PT. Melilea Indonesia International in this case Melilea agent and downline at Bekasi branch is done through five stages: prospecting, approaching, service, interactive media, and consumer care.   Merk dan produk saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar. Strategi komunikasi dan promosi pemasaran yang tepat sebagai salah satu cara untuk memenangkan persaingan. Ciri utama dari strategi penjualan personal ini adalah interaksi langsung antara wiraniaga dengan calon konsumen, hadir dan langsung mengetahui tentang kelebihan dan karakteristik produk yang dipasarkan ke calon konsumen. Salah satu perusahaan yang menerapkan strategi ini sebagai kegiatan promosi utama adalah PT. International Melilea Indonesia sebagai distributor produk organik Melilea. Sistem bisnis dan pemasaran yang dijalankan oleh agen dan downline Melilea adalah Multi Level Marketing

 4. Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling dalam Meningkatkan Nasabah pada Produk Asuransi Umum di PT. Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru

  OpenAIRE

  Lubis, Evawani Elysa; Firdaus, Yanie Pratiwi

  2016-01-01

  Insurance is a product or service that is visible and there is no clarity of goods, therefore, the general public does not trust the insurance with a variety of things, such as a lack of confidence in the insurance, especially the old and procedures that are considered difficult to process a claim if a loss, and the rate high. PT. Jasaraharja Putera Branch Pekanbaru selling face to face (personal selling) with the aim to explain about the products offered. This study aims to determine the app...

 5. Perceived neighborhood illicit drug selling, peer illicit drug disapproval and illicit drug use among U.S. high school seniors

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background This study examined associations between perceived neighborhood illicit drug selling, peer illicit drug disapproval and illicit drug use among a large nationally representative sample of U.S. high school seniors. Methods Data come from Monitoring the Future (2007–2011), an annual cross-sectional survey of U.S. high school seniors. Students reported neighborhood illicit drug selling, friend drug disapproval towards marijuana and cocaine use, and past 12-month and past 30-day illicit drug use (N = 10,050). Multinomial logistic regression models were fit to explain use of 1) just marijuana, 2) one illicit drug other than marijuana, and 3) more than one illicit drug other than marijuana, compared to “no use”. Results Report of neighborhood illicit drug selling was associated with lower friend disapproval of marijuana and cocaine; e.g., those who reported seeing neighborhood sales “almost every day” were less likely to report their friends strongly disapproved of marijuana (adjusted odds ratio [AOR] = 0.38, 95% CI: 0.29, 0.49) compared to those who reported never seeing neighborhood drug selling and reported no disapproval. Perception of neighborhood illicit drug selling was also associated with past-year drug use and past-month drug use; e.g., those who reported seeing neighborhood sales “almost every day” were more likely to report 30-day use of more than one illicit drug (AOR = 11.11, 95% CI: 7.47, 16.52) compared to those who reported never seeing neighborhood drug selling and reported no 30-day use of illicit drugs. Conclusions Perceived neighborhood drug selling was associated with lower peer disapproval and more illicit drug use among a population-based nationally representative sample of U.S. high school seniors. Policy interventions to reduce “open” (visible) neighborhood drug selling (e.g., problem-oriented policing and modifications to the physical environment such as installing and monitoring surveillance cameras) may

 6. Eri teed tulevikku? : kolmekümneaastaste põlvkonna sissetulekuallikate struktuur ja selle muutused üleminekuperioodil postsotsialistlikes maades / Rein Murakas, Denis Trapido

  Index Scriptorium Estoniae

  Murakas, Rein, 1961-

  2004-01-01

  Järg nr. 8 lk. 1764-1791. Sissetulekuallikate stabiilsuse ja muutlikkuse probleemist Eestis, Sverdlovski ja Harkovi oblastis Ukrainas, Lätis, Moldovas, Valgevenes ja Tadzhikistanis aastatel 1992-1998. Kasutatud on rahvusvahelise longituudse uurimisprojekti "Põlvkonna eluteed" (PE) andmeid. Tabelid: PE riikide sotsiaal-demograafilised ja arengunäitajad siirdeperioodil; valimi maht regiooni ja PE küsitlusetapi lõikes; analüüsis kasutatud tunnused; PE respondentide kuusissetuleku parameetrid regioonide lõikes (sissetulek USA dollarites); sissetulekuallikate esinemissagedus respondentidel (%) ning keskmine sissetulekuallikate arv

 7. Optimal selling price and energy procurement strategies for a retailer in an electricity market

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hatami, A.R.; Seifi, H.; Sheikh-El-Eslami, M.K.

  2009-01-01

  In an electricity market, the retailer sets up contracts with the wholesale side for purchasing electricity and with the customers for its selling. This paper proposes a mathematical method based on mixed-integer stochastic programming to determine the optimal sale price of electricity to customers and the electricity procurement policy of a retailer for a specified period. The retailer has multiple choices for electricity procurement, such as spot market, forward contracts, call options and self-production. Risk is considered and modeled by conditional value-at-risk methodology. Also, the competition between retailers is modeled using a market share function. A case study is illustrated to demonstrate the capability of the proposed method. (author)

 8. Book review: Pradeep, A.K.: "The buying brain: secrets for selling to the subconscious mind"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neven Kružljak

  2011-12-01

  Full Text Available Knjiga The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconscious Mind objavljena je 2010. godine, a izdavač je John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA. Djelo sadrži 231 stranicu podijeljenu u 18 poglavlja poredanih tako da čitatelja postupno uvode u područje neuromarketinga. Autor započinje predstavljajući trenutačnu problematiku u istraživanju tržišta i otkrivanju želja potrošača, nastavlja opisom neuromarketinških tehnologija, strukturom i osnovnim funkcijama mozga. Slijede savjeti o učinkovitom upravljanju markom, dizajniranju proizvoda te organiziranju prodajnog prostora, potkrijepljeni autorovim saznanjima iz provedenih istraživanja.

 9. Stellar performance: top honor for Tesco - new generation of mechanical muscle sells like hot cakes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jaremko, G.

  1997-01-01

  Tesco Corporation, a Calgary-based oil field equipment supply company, was recently awarded the 1997 Canada Export Award. The award was for top performance in selling, leasing and maintaining (all in one package) a top drive unit. The unit rotates drills up from rig floors to the top of the pipe strings that drive the drill bits into the earth. There are currently some 130 Tesco machines in action despite heavy competition from industry giant Varco and others. Tesco is also developing new product lines for the rapidly developing 'underbalanced drilling' market, and is testing a new concept for simultaneous drilling and casing of wells. If this concept works out as expected, Tesco will have the market all to itself, at least until competitors catch up

 10. Sell by auction instead of giving away. A solution for the atomic conflict

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frondel, Manuel; Schmidt, Christoph M.; Bochum Univ.

  2010-01-01

  Controversial as it may be, an extension of the limited operating permits granted to German nuclear power plants could benefit all interests involved: climate protection, security of supply and the efficiency of power production. Public acceptance of the contemplated extension is poor, but this need not be so. An intelligently organised auction could make it possible to sell permit extensions such that the additional profit made by electricity producers would largely be skimmed off and public revenue maximised. If the nuclear power dividend thus earned were to be wisely invested by the political leadership for society's future prosperity, the present nuclear power conflict could be transformed into a sustainable nuclear power consensus, for the benefit of the environment, consumers and the energy-dependent sectors of the economy.

 11. Selling the Arc of Crisis: Promoting Foreign Policy Change during the Carter Presidency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  da Vinha Luis

  2016-04-01

  Full Text Available The Carter Administration came to Office seeking to continue a policy of détente. However, the Administration’s policy vis-à-vis the Soviets became more assertive throughout the Presidency, culminating in the Carter Doctrine. The current paper applies a conceptual framework for “issue selling” to argue that a more assertive foreign policy was being promoted by the Assistant to the President for National Security Affairs and his NSC staff since the early days of the Carter Presidency. By applying an assortment of issue selling strategies, Zbigniew Brzezinski and the NSC staff were able to exploit the communicative interactions amongst the political leadership to continuously promote a more forceful US policy towards the Soviets. By being able to interpret and define the problem representation facing the Administration, the APNSA was able initiate and continuously promote a wholesale policy transformation leading to the development of the Carter Doctrine.

 12. Stellar performance: top honor for Tesco - new generation of mechanical muscle sells like hot cakes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaremko, G.

  1997-10-06

  Tesco Corporation, a Calgary-based oil field equipment supply company, was recently awarded the 1997 Canada Export Award. The award was for top performance in selling, leasing and maintaining (all in one package) a top drive unit. The unit rotates drills up from rig floors to the top of the pipe strings that drive the drill bits into the earth. There are currently some 130 Tesco machines in action despite heavy competition from industry giant Varco and others. Tesco is also developing new product lines for the rapidly developing `underbalanced drilling` market, and is testing a new concept for simultaneous drilling and casing of wells. If this concept works out as expected, Tesco will have the market all to itself, at least until competitors catch up.

 13. Analisis Penerapan Value Creation Selling dalam Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa Logistik: Studi Kasus di PT XYZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darjat Sudrajat

  2012-05-01

  Full Text Available A company is a market-oriented when the culture of value creation superior customer systematically and comprehensively implemented on company concerned. Value can be defined as the ratio of benefit to cost, where customers expect a rate of return equal or exceed the costs they incurred to obtain the products they bought. From the case studies conducted on PT XYZ, then, in getting the project tender delivery of goods geophysical equipment for the Brunei Loon project, it has been implemented value selling creation, which includes three main components, ie customer portraits, the proposed value, and benefits to customers or total value of ownership. Overall, the efficiency given value is about 20% compared to its closest competitor, the safety shipping and on time, as well as the positive benefits of the profit margin, cash flow, return on investment, brand equity, market share and customers.

 14. Implementing relational marketing in a coffee selling company in Baja California

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isaac Cruz Estrada

  2018-01-01

  Full Text Available The aim of this investigation is to propose a relationship marketing process in a coffee selling company in Baja California as a case study. First, relationship marketing is conceptualized and its contribution to the creation of value in organizations is analyzed; moreover, empirical studies from various authors, who point out the influence of this process on customer satisfaction, are included. 149 surveys were conducted in order to obtain the correlation between the guarantee to offer a product or service and value generation by delivering tangible and intangible elements for customer satisfaction. This proposal belongs to the company where the research was carried out; it can be adapted to organizations which offer a service and are in the situation studied.

 15. A distributed algorithm for demand-side management: Selling back to the grid.

  Science.gov (United States)

  Latifi, Milad; Khalili, Azam; Rastegarnia, Amir; Zandi, Sajad; Bazzi, Wael M

  2017-11-01

  Demand side energy consumption scheduling is a well-known issue in the smart grid research area. However, there is lack of a comprehensive method to manage the demand side and consumer behavior in order to obtain an optimum solution. The method needs to address several aspects, including the scale-free requirement and distributed nature of the problem, consideration of renewable resources, allowing consumers to sell electricity back to the main grid, and adaptivity to a local change in the solution point. In addition, the model should allow compensation to consumers and ensurance of certain satisfaction levels. To tackle these issues, this paper proposes a novel autonomous demand side management technique which minimizes consumer utility costs and maximizes consumer comfort levels in a fully distributed manner. The technique uses a new logarithmic cost function and allows consumers to sell excess electricity (e.g. from renewable resources) back to the grid in order to reduce their electric utility bill. To develop the proposed scheme, we first formulate the problem as a constrained convex minimization problem. Then, it is converted to an unconstrained version using the segmentation-based penalty method. At each consumer location, we deploy an adaptive diffusion approach to obtain the solution in a distributed fashion. The use of adaptive diffusion makes it possible for consumers to find the optimum energy consumption schedule with a small number of information exchanges. Moreover, the proposed method is able to track drifts resulting from changes in the price parameters and consumer preferences. Simulations and numerical results show that our framework can reduce the total load demand peaks, lower the consumer utility bill, and improve the consumer comfort level.

 16. SELLING CANANG SARI (As an Alternative of Effort in Informal Sector to overcome household economics problem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desak Putu Eka Nilakusmawati

  2012-11-01

  Full Text Available Decrease in family income represent an impact of economic pressures, as an effect of economic crisis. Other side, the existing problems that extension of the job opportunity in the urban area with existence of development in the various sector do not absorb entire labour force which is progressively growing larger its amount.Economic problem force woman of lower economic class to involved take part in earning for increase family income by working beyond domestic sectors. Involvement of woman in labor market trigered by family’s economic problems, besides existence of the job opportunity factor. Alternative effort being carried out is by selling canang.Increasing of urban community activities in Denpasar City makes them have no time to make banten or canang. To find an easier way to overcome this situation, many people tend to buy canang/banten which is ready to use, also more practical and spent less time than the time spent when they make by themselves . This phenomenon gives a chance to canang sellers to get income additional. In the difficult condition of the economics problem, many woman have to take part to overcome economic problems which they face. One of the alternative is involved into labour market, and involve in trade is one of the choice. Because of the existence of opportunity as explained above, many women overcome their economic problems and try to give contribution to their family income by selling the canang.Phenomenon more and more canang sellers which are spread alongside the road side in Denpasar City shown that the informal sector have a great role to maintaining and also improving household economics. The effort as the canang seller can represent an alternative of effort in informal sector to overcome economics problem in the household level. Roles of woman as a subject of this informal sector, have a big contribution in maintaining household economics.

 17. A distributed algorithm for demand-side management: Selling back to the grid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milad Latifi

  2017-11-01

  Full Text Available Demand side energy consumption scheduling is a well-known issue in the smart grid research area. However, there is lack of a comprehensive method to manage the demand side and consumer behavior in order to obtain an optimum solution. The method needs to address several aspects, including the scale-free requirement and distributed nature of the problem, consideration of renewable resources, allowing consumers to sell electricity back to the main grid, and adaptivity to a local change in the solution point. In addition, the model should allow compensation to consumers and ensurance of certain satisfaction levels. To tackle these issues, this paper proposes a novel autonomous demand side management technique which minimizes consumer utility costs and maximizes consumer comfort levels in a fully distributed manner. The technique uses a new logarithmic cost function and allows consumers to sell excess electricity (e.g. from renewable resources back to the grid in order to reduce their electric utility bill. To develop the proposed scheme, we first formulate the problem as a constrained convex minimization problem. Then, it is converted to an unconstrained version using the segmentation-based penalty method. At each consumer location, we deploy an adaptive diffusion approach to obtain the solution in a distributed fashion. The use of adaptive diffusion makes it possible for consumers to find the optimum energy consumption schedule with a small number of information exchanges. Moreover, the proposed method is able to track drifts resulting from changes in the price parameters and consumer preferences. Simulations and numerical results show that our framework can reduce the total load demand peaks, lower the consumer utility bill, and improve the consumer comfort level. Keywords: Energy, Systems engineering, Electrical engineering

 18. Who sells what? Country specific differences in substance availability on the Agora cryptomarket.

  Science.gov (United States)

  Van Buskirk, Joe; Naicker, Sundresan; Roxburgh, Amanda; Bruno, Raimondo; Burns, Lucinda

  2016-09-01

  To date monitoring of cryptomarkets operating on the dark net has largely focused on market size and substance availability. Less is known of country specific differences in these indicators and how they may corroborate population prevalence estimates for substance use in different countries. All substance listings from the cryptomarket Agora were recorded over seven time points throughout February and March 2015. Agora was chosen due to its size as the second largest cryptomarket operating and the level of detail of information provided in individual substance listings. Data were collated and the number of unique sellers selling each substance by country of origin was analysed. An average of 14,456.7 substance listings were identified across sampled days from 868.7 unique sellers. The top five countries by number of listings were the USA, United Kingdom, Australia, China and the Netherlands, collectively accounting for 61.8% of all identified listings and 68% of all unique sellers. Australia was over represented in terms of sellers per capita, while China was over represented in new psychoactive substance (NPS) listings. When examined by number of listings per seller, the Netherlands and China stood out as particularly large, likely due to these countries' role in the local production of various illicit and new psychoactive substances. Numbers of sellers by country of origin appear to be influenced by several factors. Australia's overrepresentation in sellers per capita may indicate its relative geographical isolation and the potential for profit margins from selling online, while China's overrepresentation in NPS listings may reflect domestic production of these substances. Continued monitoring will provide enhanced understanding of the increasingly complex and globalised nature of illicit drug markets. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. David and Goliath : the procedures for selling ENEL distribution lines to city-owned companies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Onofri, L.

  2005-01-01

  This paper analyzed the economic impacts of the provisions under Article 9 of the Bersani Decree, relating to the sale of the ENEL distribution networks to city-owned companies, with particular reference to the ENEL-AEM Milano case. The Bersani Decree states that the sale of networks must be made according to normal market rules, but also rules that ENEL is obliged to sell its own distribution network. Through the use of analytical instruments inspired by the contract theory, this study highlighted several contradictions in the decree. It was noted that the deferment to private parties bargaining to perform the sale was contradictory, as it was counterbalanced and blocked by the legal compulsion to sell. The Bersani Decree influences the bargaining power of the parties by handing it over to the city-owned company, who then make as low an evaluation of the contract as possible. This has prompted several companies to seek arbitration. If the arbitrators are unable to arrive at a satisfactory price, the contract will not be completed. The refusal to accept a proposed price may be seen as an attempt to negotiate a different purchase price. In addition, magistrates undertake the bargaining power that would be be granted to both parties to respect the Bersani Decree, in that the magistrate has the power to order one or both parties to conclude the contract. The independent setting of the sale is compromised and does not necessarily reflect the evaluations of parties involved. Appeals to appraisers, hearings and research mean that the costs to both parties, and society, increases. It was suggested that legislators should allow the market to work independently, without mandating the terms of private companies' transactions, and without additional procedural phases. A market-oriented formulation could avoid useless extensions and costs in the sale of ENEL-owned distribution networks to city-owned companies. 17 refs., 4 tabs., 12 figs

 20. 24 CFR 100.135 - Unlawful practices in the selling, brokering, or appraising of residential real property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 1 2010-04-01 2010-04-01 false Unlawful practices in the selling, brokering, or appraising of residential real property. 100.135 Section 100.135 Housing and Urban Development... residential real property in connection with the sale, rental, or financing of any dwelling where the person...

 1. Suur põgenemine 1944 : eestlaste lahkumine läände ning selle mõjud / Peep Pillak

  Index Scriptorium Estoniae

  Pillak, Peep, 1957-

  2005-01-01

  Välis-Eesti uuringute keskuse ja Rootsi Eesti saatkonna korraldatud teaduskonverensist (Tartu, 22. okt. 2004), kus arutluse all oli 1944. a. suur põgenemine läände ja selle mõjud tänasesse päeva

 2. The Effects of Task Clarification, Visual Prompts, and Graphic Feedback on Customer Greeting and Up-Selling in a Restaurant

  Science.gov (United States)

  Squires, James; Wilder, David A.; Fixsen, Amanda; Hess, Erica; Rost, Kristen; Curran, Ryan; Zonneveld, Kimberly

  2007-01-01

  An intervention consisting of task clarification, visual prompts, and graphic feedback was evaluated to increase customer greeting and up-selling in a restaurant. A combination multiple baseline and reversal design was used to evaluate intervention effects. Although all interventions improved performance over baseline, the delivery of graphic…

 3. Teaching "Yes, And" … Improv in Sales Classes: Enhancing Student Adaptive Selling Skills, Sales Performance, and Teaching Evaluations

  Science.gov (United States)

  Rocco, Richard A.; Whalen, D. Joel

  2014-01-01

  In an application of experiential learning, assessment, and career development, this article reports a field experiment of teaching sales students adaptive selling skills via an "Improvisational (Improv) Comedy" technique: "Yes, And." Students learn this well-established theatrical improv method via classroom lecture,…

 4. The innovation effect of user design: Exploring consumers' innovation perceptions of firms selling products designed by users

  NARCIS (Netherlands)

  M. Schreier (Martin); C. Fuchs (Christoph); D.W. Dahl (Darren)

  2012-01-01

  textabstractThe authors study consumer perceptions of firms that sell products designed by users. In contrast with the traditional design mode, in which professional designers employed by firms handle the design task, common design by users involves the firm's user community in creating new product

 5. 17 CFR 1.39 - Simultaneous buying and selling orders of different principals; execution of, for and between...

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 17 Commodity and Securities Exchanges 1 2010-04-01 2010-04-01 false Simultaneous buying and... Commodity and Securities Exchanges COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION GENERAL REGULATIONS UNDER THE COMMODITY EXCHANGE ACT Recordkeeping § 1.39 Simultaneous buying and selling orders of different principals...

 6. 40 CFR 1042.330 - Selling engines from an engine family with a suspended certificate of conformity.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... with a suspended certificate of conformity. 1042.330 Section 1042.330 Protection of Environment... engines from an engine family with a suspended certificate of conformity. You may sell engines that you produce after we suspend the engine family's certificate of conformity under § 1042.315 only if one of the...

 7. Do retailers really profit from ambidextrous managers? : the impact of frontline mechanisms on new and existing product selling performance

  NARCIS (Netherlands)

  Borgh, van der W.; Schepers, J.J.L.

  2014-01-01

  When manufacturers introduce a new product to the market, downstream retail partners are faced with inherent trade-offs. Retail sales personnel have to support the new product's introduction with substantial sales efforts but also sell the existing products in stock, before storage and devaluation

 8. Negotiating the city: Exploring the intersecting vulnerabilities of non-national migrant mothers who sell sex in Johannesburg, South Africa

  NARCIS (Netherlands)

  Walker, Becky; Vearey, Jo; Nencel, L.S.

  2017-01-01

  This article explores the intersecting vulnerabilities of non-national migrant mothers who sell sex in Johannesburg, South Africa – one of the most unequal cities in the world. Migrants who struggle to access the benefits of the city live and work in precarious peripheral spaces where they

 9. Gender Differences in Personal Selling Ethics Evaluations: Do They Exist and What Does Their Existence Mean for Teaching Sales Ethics?

  Science.gov (United States)

  Donoho, Casey; Heinze, Timothy; Kondo, Christopher

  2012-01-01

  Sales career opportunities are growing, and the number of women in sales is increasing. Educators must adequately prepare both men and women for today's ethical sales dilemmas. Using the Personal Selling Ethics Scale, the current study analyzes the impact of idealism and relativism on the sales ethics evaluations of men and women. Results indicate…

 10. 41 CFR 102-74.75 - May Federal agencies sell tobacco products in vending machines in Government-owned and leased space?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... sell tobacco products in vending machines in Government-owned and leased space? 102-74.75 Section 102... Services § 102-74.75 May Federal agencies sell tobacco products in vending machines in Government-owned and leased space? No. Section 636 of Public Law 104-52 prohibits the sale of tobacco products in vending...

 11. Venemaalt Saksamaa kaudu Itaaliasse : Rooma õiguse õpetamine ja selle mõjutajad eestikeelses ülikoolis (1919-1940) / Hesi Siimets-Gross

  Index Scriptorium Estoniae

  Siimets-Gross, Hesi, 1976-

  2012-01-01

  Tartu Ülikooli õppeainest "Rooma õiguse ajalugu" ja selle õppejõududest (Jüri Uluots, Ernst Ein, Leo Leesment) ning õppeainest "Rooma õiguse süsteem" ja selle õppejõududest (Karl Wilhelm von Seeler, David Johann Friedrich Grimm ja Ernst Ein)

 12. Tahe lepinguõiguses ja selle roll lepingute sõlmimisel : [bakalaureusetöö] / Tiina Pappel ; Õigusinstituut ; juhendaja: Margus Kingisepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Pappel, Tiina

  1999-01-01

  Tahte olemus ja selle käsitlus lepinguteooria arengus, tahet käsitlevad lepinguteooriad, tahteavaldus, tahteavalduse siduvus ja ulatus, tahte mittevastavus tahteavaldusele ja selle tagajärjed.Vt. ka Õigusinstituudi toimetised (1999) nr. 2, lk. 8-9

 13. 25 CFR 309.9 - When can non-Indians make and sell products in the style of Indian arts and crafts?

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... of Indian arts and crafts? 309.9 Section 309.9 Indians INDIAN ARTS AND CRAFTS BOARD, DEPARTMENT OF THE INTERIOR PROTECTION OF INDIAN ARTS AND CRAFTS PRODUCTS § 309.9 When can non-Indians make and sell products in the style of Indian arts and crafts? A non-Indian can make and sell products in the style of...

 14. Potential benefits of minimum unit pricing for alcohol versus a ban on below cost selling in England 2014: modelling study.

  Science.gov (United States)

  Brennan, Alan; Meng, Yang; Holmes, John; Hill-McManus, Daniel; Meier, Petra S

  2014-09-30

  To evaluate the potential impact of two alcohol control policies under consideration in England: banning below cost selling of alcohol and minimum unit pricing. Modelling study using the Sheffield Alcohol Policy Model version 2.5. England 2014-15. Adults and young people aged 16 or more, including subgroups of moderate, hazardous, and harmful drinkers. Policy to ban below cost selling, which means that the selling price to consumers could not be lower than tax payable on the product, compared with policies of minimum unit pricing at £0.40 (€0.57; $0.75), 45 p, and 50 p per unit (7.9 g/10 mL) of pure alcohol. Changes in mean consumption in terms of units of alcohol, drinkers' expenditure, and reductions in deaths, illnesses, admissions to hospital, and quality adjusted life years. The proportion of the market affected is a key driver of impact, with just 0.7% of all units estimated to be sold below the duty plus value added tax threshold implied by a ban on below cost selling, compared with 23.2% of units for a 45 p minimum unit price. Below cost selling is estimated to reduce harmful drinkers' mean annual consumption by just 0.08%, around 3 units per year, compared with 3.7% or 137 units per year for a 45 p minimum unit price (an approximately 45 times greater effect). The ban on below cost selling has a small effect on population health-saving an estimated 14 deaths and 500 admissions to hospital per annum. In contrast, a 45 p minimum unit price is estimated to save 624 deaths and 23,700 hospital admissions. Most of the harm reductions (for example, 89% of estimated deaths saved per annum) are estimated to occur in the 5.3% of people who are harmful drinkers. The ban on below cost selling, implemented in the England in May 2014, is estimated to have small effects on consumption and health harm. The previously announced policy of a minimum unit price, if set at expected levels between 40 p and 50 p per unit, is estimated to have an approximately 40-50 times

 15. State sells oil and gas shares in Norway - Statoil to stock exchange list

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kimpanpaeae, M.

  2001-01-01

  After several months debate the government of Norway has decided to sell parts of the national oil-company Staoil as well as state-owned gas and oil shares. The government has stated that in the first stage it would be possible to privatize 20% of the Statoil. The market value of Staoil in summer 1999 was estimated to 120 billion NOK and the value has been estimated to increase ever since. The same proposal includes selling 20% of the national oil and gas shares SDOEE. 15 % would be sold to Statoil before listing the company into the stock exchange and the rest to Norsk Hydro and other national and international companies. The remaining share, the value of which is about 500 billion NOK, will become a part of a new state-owned company. The oil and energy ministry of Norway has estimated that the market value of SDOEE is about 600 billion NOK. Advisory committee decided to increase the share to be sold of SDOEE to 21.5%, the share of other companies being 6.5%. SDOEE was grounded in 1985. Since then a part of the oil and gas income of Statoil has gone into the balances of Statoil and another part directly to the state. Statoil has been responsible for the oil and gas sales of SDOEE. SDOEE's gas and oil reserves have been estimated to be about 9.8 billion barrels, 35% of which is oil and the rest natural gas. A new independent state owned company will be founded for transport of natural gas as a part of the change process. Oil companies and other energy companies will deliver the natural gas also in the future. In addition to the national arrangements, the EU's gas market directive will lead to changes in the Norwegian gas sales. As a part of the European Economic Area Norway will put the EU's gas markets directive into force without any transition period. The directive will decrease the price of natural gas and hence the income of Norway from natural gas is estimated to decrease significantly. At the moment the sales company GFU is responsible for organizing the

 16. Women who sell sex in a Ugandan trading town: life histories, survival strategies and risk.

  Science.gov (United States)

  Gysels, Marjolein; Pool, Robert; Nnalusiba, Betty

  2002-01-01

  Little is known about the background of commercial sex workers in Africa. This study investigated how women in a trading town on the trans-Africa highway in southwest Uganda become involved in commercial sex work, which factors contribute to their economic success or lack of success, and what effect life trajectories and economic success have on negotiating power and risk behaviour. Over the course of two years detailed life histories of 34 women were collected through recording open, in-depth interviews, the collection of sexual and income and expenditure diaries, visits to the women's native villages, and participant observation. The women share similar disadvantaged backgrounds and this has played a role in their move into commercial sex. They have divergent experiences, however, in their utilisation of opportunities and in the level of success they achieve. They have developed different life styles and a variety of ways of dealing with sexual relationships. Three groups of women were identified: (1) women who work in the back-street bars, have no capital of their own and are almost entirely dependent on selling sex for their livelihood; (2) waitresses in the bars along the main road who engage in a more institutionalised kind of commercial sex, often mediated by middlemen and (3) the more successful entrepreneurs who earn money from their own bars as well as from commercial sex. The three groups had different risk profiles. Due partly to their financial independence from men, women in the latter group have taken control of sexual relationships and can negotiate good sexual deals for themselves, both financially and in terms of safe sex. The poorer women were more vulnerable and less able to negotiate safer sex. A disadvantaged background and restricted access to economic resources are the major reasons for women gravitating to commercial sex work. Various aspects of personality play a role in utilising income from commercial sex to set up an economic basis that

 17. Buying on margin, selling short in an agent-based market model

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ting; Li, Honggang

  2013-09-01

  Credit trading, or leverage trading, which includes buying on margin and selling short, plays an important role in financial markets, where agents tend to increase their leverages for increased profits. This paper presents an agent-based asset market model to study the effect of the permissive leverage level on traders’ wealth and overall market indicators. In this model, heterogeneous agents can assume fundamental value-converging expectations or trend-persistence expectations, and their effective demands of assets depend both on demand willingness and wealth constraints, where leverage can relieve the wealth constraints to some extent. The asset market price is determined by a market maker, who watches the market excess demand, and is influenced by noise factors. By simulations, we examine market results for different leverage ratios. At the individual level, we focus on how the leverage ratio influences agents’ wealth accumulation. At the market level, we focus on how the leverage ratio influences changes in the asset price, volatility, and trading volume. Qualitatively, our model provides some meaningful results supported by empirical facts. More importantly, we find a continuous phase transition as we increase the leverage threshold, which may provide a further prospective of credit trading.

 18. How to sell renewable electricity. Interactions of the intraday and day-ahead market under uncertainty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knaut, Andreas; Obermueller, Frank

  2016-04-15

  Uncertainty about renewable production increases the importance of sequential short-term trading in electricity markets. We consider a two-stage market where conventional and renewable producers compete in order to satisfy the demand of consumers. The trading in the first stage takes place under uncertainty about production levels of renewable producers, which can be associated with trading in the day-ahead market. In the second stage, which we consider as the intraday market, uncertainty about the production levels is resolved. Our model is able to capture different levels of flexibility for conventional producers as well as different levels of competition for renewable producers. We find that it is optimal for renewable producers to sell less than the expected production in the day-ahead market. In situations with high renewable production it is even profitable for renewable producers to withhold quantities in the intraday market. However, for an increasing number of renewable producers, the optimal quantity tends towards the expected production level. More competition as well as a more flexible power plant fleet lead to an increase in overall welfare, which can even be further increased by delaying the gate-closure of the day-ahead market or by improving the quality of renewable production forecasts.

 19. When sex doesn't sell: using sexualized images of women reduces support for ethical campaigns.

  Science.gov (United States)

  Bongiorno, Renata; Bain, Paul G; Haslam, Nick

  2013-01-01

  Images of scantily clad women are used by advertisers to make products more attractive to men. This "sex sells" approach is increasingly employed to promote ethical causes, most prominently by the animal-rights organization PETA. Yet sexualized images can dehumanize women, leaving an unresolved paradox--is it effective to advertise an ethical cause using unethical means? In Study 1, a sample of Australian male undergraduates (N = 82) viewed PETA advertisements containing either sexualized or non-sexualized images of women. Intentions to support the ethical organization were reduced for those exposed to the sexualized advertising, and this was explained by their dehumanization of the sexualized women, and not by increased arousal. Study 2 used a mixed-gender community sample from the United States (N = 280), replicating this finding and extending it by showing that behaviors helpful to the ethical cause diminished after viewing the sexualized advertisements, which was again mediated by the dehumanization of the women depicted. Alternative explanations relating to the reduced credibility of the sexualized women and their objectification were not supported. When promoting ethical causes, organizations may benefit from using advertising strategies that do not dehumanize women.

 20. Medico-legal aspects of congenital heart diseases in buying and selling of pets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annamaria Passantino

  2017-01-01

  Full Text Available Aim: The veterinarian should be able to assess congenital and inherited malformations such as heart defects because they may be object of legal disputes. In this study, the authors report some cases of congenital heart defects in pets (dogs and cats to clarify whether or not they may be considered a redhibitory defect. Materials and Methods: A total of 28 medical records of pets referred with suspected congenital heart disease were examined. All patients aged between 3 and 24 months underwent clinical examination, chest X-ray examination, electrocardiogram, and echocardiography and angiocardiography when necessary. Results: Congenital heart diseases or associated cardiac malformations were confirmed. Considering the above congenital diseases as redhibitory defect and the rights of the owners from a strictly legal viewpoint, 9 owners demanded an estimatory action and 11 a redhibitory action; 1 owner decided to demand the reimbursement of veterinary expenses because the animal died; 7 owners took no legal action but requested surgical intervention. Conclusions: Until more appropriate and detailed legislation on the buying and selling of pet animals is put in place; the authors propose to include in the contract a temporal extension of the guarantee relating to congenital heart disease, which can often become evident later.

 1. Sharing and selling of prescription medications in a college student sample

  Science.gov (United States)

  Garnier, Laura M.; Arria, Amelia M.; Caldeira, Kimberly M.; Vincent, Kathryn B.; O’Grady, Kevin E.; Wish, Eric D.

  2009-01-01

  Objectives To estimate the prevalence of prescription medication diversion among college students; to compare classes of medications with respect to the likelihood of diversion; to document the most common methods of diversion; and to examine the characteristics of students who diverted medications. Method A cross-sectional analysis of personal interview data collected between August 2006 and August 2007 as part of an ongoing longitudinal study. The cohort of students, who were between the ages 17 and 19 at study onset, attended a large public university in the mid-Atlantic region. Information was gathered regarding a wide variety of variables, including demographics, diversion of medically prescribed drugs, illicit drug use, and childhood conduct problems. Results Among 483 students prescribed a medication, 35.8% diverted a medication at least once in their lifetime. The most commonly diverted medication classes were prescription ADHD medication, with a 61.7% diversion rate, and prescription analgesics (35.1% diversion rate). Sharing was the most common method of diversion, with 33.6% of students sharing their medication(s) and 9.3% selling in their lifetime. Comparative analyses revealed that prescription medication diverters had used more illicit drugs in the past year and had more childhood conduct problems than non-diverters. Conclusions If confirmed, these findings have important clinical implications for improved physician-patient communication and vigilance regarding prescribing analgesic and stimulant medications for young adults. PMID:20331930

 2. Selling medical travel to US patient-consumers: the cultural appeal of website marketing messages.

  Science.gov (United States)

  Sobo, Elisa J; Herlihy, Elizabeth; Bicker, Mary

  2011-04-01

  More US-based patients than ever are travelling abroad for medical or dental services. Beyond financial incentives, what cultural factors have supported this trend? Because of their interest in selling medical travel, medical travel agencies (MTAs) have vested interests in this question. To find out how they are answering it, an ethnographic content analysis of MTA websites was undertaken. Beyond themes promoting a 'worry-free experience' of 'legitimate services', themes linking healthcare consumerism to culturally specific identity ideals and self-creation/representation processes predominated. Themes relating to the demonstration of social position, savvy expression of good consumer judgment, and achievement of libertarian ideals figured highly. However, various inconsistencies (including an appeal to tourism in some but not other situations) suggested that medical travel involves, for the US-based consumer, a complex act of juggling context-specific self-identity desires and expectations in relation to healthcare. The potential impact of prevailing discourses on 'self-construction-in-practice' was explored. Findings enhance understanding of the care seeking process as experienced within the context of globalized, mass-mediated healthcare consumerism. They also point to the need for finer-grained distinctions than the global gloss 'medical travel' offers.

 3. SOHIO (Standard Oil Co. , Ohio) to sell Prudhoe gas to Northern Natural Gas Co

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1979-08-20

  Sohio has agreed to sell Vertical Bar3: 2 trillion cu ft of its Prudhoe Bay gas to Northern Natural Gas Co. for delivery at a rate of 170 million cu ft/day when the proposed Alaska Highway gas pipeline is completed. With the exception of approx. 4 trillion cu ft of Sohio's reserves committed to Columbia Gas System Inc., the agreement accounts for the sale of all the 26.5-27 trillion cu ft of Prudhoe Bay reserves. The contract, which is subject to approval of the U.S. Federal Energy Regulatory Commission, allows Alaska to take its one-eighth royalty share of the gas in kind or cash. Columbia Gas is the only firm planning to purchase Prudhoe Bay gas that is not participating as an equity owner in the pipeline project. According to a Columbia spokesman, it is still uncertain whether the proposed gas pipeline will be built; and the fact that Columbia has not yet signed a final agreement with Sohio does not indicate any decreasing interest in Prudhoe Bay gas.

 4. Open pit mining profit maximization considering selling stage and waste rehabilitation cost

  Science.gov (United States)

  Muttaqin, B. I. A.; Rosyidi, C. N.

  2017-11-01

  In open pit mining activities, determination of the cut-off grade becomes crucial for the company since the cut-off grade affects how much profit will be earned for the mining company. In this study, we developed a cut-off grade determination mode for the open pit mining industry considering the cost of mining, waste removal (rehabilitation) cost, processing cost, fixed cost, and selling stage cost. The main goal of this study is to develop a model of cut-off grade determination to get the maximum total profit. Secondly, this study is also developed to observe the model of sensitivity based on changes in the cost components. The optimization results show that the models can help mining company managers to determine the optimal cut-off grade and also estimate how much profit that can be earned by the mining company. To illustrate the application of the models, a numerical example and a set of sensitivity analysis are presented. From the results of sensitivity analysis, we conclude that the changes in the sales price greatly affects the optimal cut-off value and the total profit.

 5. Selling You and Your Clicks: Examining the Audience Commodification of Google

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hyunjin Kang

  2011-06-01

  Full Text Available Using a political economy perspective, this paper argues that Google’s surplus value from advertising results from its extensive and transformative commodification of users. The unique features of Google as an advertising venue intensify the commodification of its users as compared to traditional media in several ways. First, the simplified valorization process of Google’s advertising methods enables Google to earn significantly more surplus value than those of traditional media. Also, Google’s personalized advertising strategies, its precise measurement of advertising costs based on users’ behaviors represented as “the number of clicks,” and the unclear distinction between advertisements and serviced content commodify its users’ online activities. Lastly, this essay asserts that Google commodifies the aggregated consciousnesses of its users because it sells keywords for advertisers to attach advertisements to search-data output, which are priced in accordance with their popularity. This “click-through” form of behavioral commodification has significant implications for the future of media.

 6. When sex doesn't sell: using sexualized images of women reduces support for ethical campaigns.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Bongiorno

  Full Text Available Images of scantily clad women are used by advertisers to make products more attractive to men. This "sex sells" approach is increasingly employed to promote ethical causes, most prominently by the animal-rights organization PETA. Yet sexualized images can dehumanize women, leaving an unresolved paradox--is it effective to advertise an ethical cause using unethical means? In Study 1, a sample of Australian male undergraduates (N = 82 viewed PETA advertisements containing either sexualized or non-sexualized images of women. Intentions to support the ethical organization were reduced for those exposed to the sexualized advertising, and this was explained by their dehumanization of the sexualized women, and not by increased arousal. Study 2 used a mixed-gender community sample from the United States (N = 280, replicating this finding and extending it by showing that behaviors helpful to the ethical cause diminished after viewing the sexualized advertisements, which was again mediated by the dehumanization of the women depicted. Alternative explanations relating to the reduced credibility of the sexualized women and their objectification were not supported. When promoting ethical causes, organizations may benefit from using advertising strategies that do not dehumanize women.

 7. EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT IN DIRECTLY RAW MILK SELLING AT “E. AVANZI” CENTER OF PISA UNIVERSITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rindi

  2010-03-01

  Full Text Available Authors show the results about the effectiveness verification of prevention measures adopted in raw milk directly selling at “E. Avanzi” Centre of Pisa University. The good hygienic practices applied during production, storage and selling phases demonstrated to guarantee, in raw milk, conditions complying to hygienic criteria provided for the current regulation in Tuscany. The effectiveness verification about risk communication, carried out interviewing a sample of buyers, shows as, beside a predominant attitude towards attention to potential hygienic risks, overstay areas of reduced awareness about food risk and the ways to manage prevention. Authors hope for, in this context, such as in other similar productions, the approach yet launched towards continuous improvement of good hygienic practices adopted by businesses, could be extended to risk communication, with the aim to promote conscious and responsable choices of consumer.

 8. Male sex workers who sell sex to men also engage in anal intercourse with women: evidence from Mombasa, Kenya.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priya Mannava

  Full Text Available To investigate self-report of heterosexual anal intercourse among male sex workers who sell sex to men, and to identify the socio-demographic characteristics associated with practice of the behavior.Two cross-sectional surveys of male sex workers who sell sex to men in Mombasa, Kenya.Male sex workers selling sex to men were invited to participate in surveys undertaken in 2006 and 2008. A structured questionnaire administered by trained interviewers was used to collect information on socio-demographic characteristics, sexual behaviors, HIV and STI knowledge, and health service usage. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics. Bivariate logistic regression, after controlling for year of survey, was used to identify socio-demographic characteristics associated with heterosexual anal intercourse.From a sample of 867 male sex workers, 297 men had sex with a woman during the previous 30 days - of whom 45% did so with a female client and 86% with a non-paying female partner. Within these groups, 66% and 43% of male sex workers had anal intercourse with a female client and non-paying partner respectively. Factors associated with reporting recent heterosexual anal intercourse in bivariate logistic regression after controlling for year of survey participation were being Muslim, ever or currently married, living with wife only, living with a female partner only, living with more than one sexual partner, self-identifying as basha/king/bisexual, having one's own children, and lower education.We found unexpectedly high levels of self-reported anal sex with women by male sex workers, including selling sex to female clients as well as with their own partners. Further investigation among women in Mombasa is needed to understand heterosexual anal sex practices, and how HIV programming may respond.

 9. Pengaruh Personal Selling Dan Brand Activation Terhadap Purchase Intention Konsumen Pada Produk Santan Bubuk Sasa PT Sasa Inti Di Surabaya

  OpenAIRE

  Sukmana, Devina Florencia

  2017-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari Personal Selling dan Brand Activation terhadap Purchase Intention konsumen pada produk santan bubuk sasa PT. SASA Inti di SurabayaMetode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Regresi Linier Berganda. Penelitian ini akan menggunakan 100 kuisioner yang akan disebarkan kepada responden untuk memenuhi data penelitian terhadap Purchase Intention produk SASA. Menurut hasil penelitian ...

 10. An observational study of compliance with North Dakota's smoke-free law among retail stores that sell electronic smoking devices.

  Science.gov (United States)

  Buettner-Schmidt, Kelly; Miller, Donald R

  2017-07-01

  To determine whether retail stores selling electronic smoking devices or liquid nicotine were compliant with North Dakota's smoke-free law. During June 2015, retail stores selling electronic smoking devices or liquid nicotine (n=16), but not legally required to be licensed to sell tobacco products, were assessed for compliance with North Dakota's smoke-free law by observing for smoking or e-smoking, or evidence of such, in prohibited areas and for the presence of required no-smoking signs. Use of e-cigarettes, or evidence of use, was observed inside 8 (50%) stores required to be smoke-free. On the basis of all indicators of compliance assessed, compliance with the state's smoke-free law was low, with only 6% and 44% of stores compliant with all indoor and outdoor requirements, respectively. To the best of our knowledge, this is the first U.S. study assessing retail stores selling electronic smoking devices or liquid nicotine for compliance with the smoke-free law. The use of e-cigarettes, or evidence of use, occurred in the stores where it is prohibited by law. Overall compliance with the smoke-free law was low. These stores should be licensed by the state, as are other tobacco retailers, because this may assist in education, enforcement and compliance with the law and increase public health protection. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/.

 11. Selling and Smooth-Talking: Effects of Interviewer Impression Management from a Signaling Perspective.

  Science.gov (United States)

  Wilhelmy, Annika; Kleinmann, Martin; Melchers, Klaus G; Götz, Martin

  2017-01-01

  risks and chances in selling and smooth-talking toward applicants.

 12. West Kootenay Power Ltd. : Application to sell its hydroelectric generation assets : Decision

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ostergaard, P.; Bradley, P.G.; Clemenhagen, B.L.

  2001-01-01

  An investor-owned electric utility providing wholesale and retail service in the West Kootenay and South Okanagan regions of British Columbia, West Kootenay Power Ltd. (WKP) sought the approval from the British Columbia Utilities Commission to sell the four hydroelectric power plants and related facilities to Kootenay River Power Corporation (KRP), and for the purchase by WKP of the output of these plants under a 60-year power purchase agreement. The four hydroelectric plants have a combined rated capacity of approximately 214 MW. Most of the energy and capacity needs of WKP are met via power purchase contracts and agreements, as winter peak loads approach 700 MW. As a result of share purchases, KRP would be 50 per cent owned by each of a provincial Crown Corporation, Columbia Power Corporation (CPC) and a wholly-owned subsidiary of the Columbia Basin Trust (CBT), CBT Energy Inc., if the transactions are allowed to proceed. Three principal agreements are of interest: the Asset Transfer Agreement (ATA), the Share Purchase Agreement (SPA), and the Power Purchase Agreement (PPA). During the review process, two main issues warranted special consideration: the treatment of the proceeds of the sale of assets, and the statutory parameters used by the Commission for the adjudication of the Application. The Application was submitted March 22, 2001, and the public hearing process began May 29, 2001. This Application is unique, in that it contains three agreements that would each require a separate review, but WKP requested that the agreements be considered in their aggregate. The Commission complied, and decided to deny the Application. Unless the terms of the sale are restructured, the transfer of assets to Kootenay River Power Corporation will not be approved by the Commission. Within one month of the date of this decision, WKP is to notify the Commission of its intentions, since it had signified that it would not proceed with the sale unless WKP shareholder receives 100

 13. Selling and Smooth-Talking: Effects of Interviewer Impression Management from a Signaling Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annika Wilhelmy

  2017-05-01

  point out both risks and chances in selling and smooth-talking toward applicants.

 14. Tähelepanekuid eesti 1930. aastate kultuurielust ja selle uurimisest interdistsiplinaarse kultuuriloo seminari põhjal : [teemal "1930. aastate kultuurielust Eestis" 13. jaanuaril 2003 Eesti Muusikaakadeemias] / Anu Kõlar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõlar, Anu, 1961-

  2003-01-01

  Ka Sirje Oleski ettekandest teemal "Soome ja Eesti 1930. aastatel: omavahelised suhted ja mis on selle taga" ning Ele Süvalepa ettekandest "Poleemika "Arbujate" üle 1930. aastate kirjandussituatsiooni iseloomustajana"

 15. Menace of surrogate advertising of Gutka-tobacco brand advertisement and resultant rampant selling bypassing Gutka ban in State of U.P

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alok Kumar

  2018-03-01

  selling of twin sachets. It is perceived that some vendor licencing mechanism promulgated and enacted for retailers would be helpful in identification and regulation of indiscriminate and ambulatory retailers.

 16. Strategies for Selling Paid Content on Newspaper and Magazine Web Sites: An Empirical Analysis of Bundling and Splitting of News and Magazine Articles

  OpenAIRE

  Stahl, Florian; Schaefer, Marc-Frederic; Maass, Wolfgang

  2004-01-01

  More and more newspaper and magazineWeb sites offer paid content. However, selling information goods at a price higher than the marginal cost means finding a strategy for product or price differentiation. A possible strategy to solve this problem is the bundling of information goods. In this article, we analyze empirically, with quantitative statistic methods, strategies for selling bundled and unbundled content on newspaper and magazineWeb sites. This analysis is based on the theoretical ...

 17. "Babes in Bondage Parental Selling of Children to Finance Family Migration: The Case of German Migration to North America, 1720-1820."

  OpenAIRE

  Farley Grubb

  2003-01-01

  The existence and extent of intra-family debt shifting via selling children into bondage among German immigrant families to North America is documented using quantitative ship manifest and servant auction data. This evidence is at odds with the standard description presented in the literature based on literary sources. Market competition created the opening and colonial welfare laws drove German immigrant parents into selling their children into bondage to finance their own (the parents’) mig...

 18. Quality of Online Pharmacies and Websites Selling Prescription Drugs: A Systematic Review

  Science.gov (United States)

  Merla, Anna; Schulz, Peter J; Gelatti, Umberto

  2011-01-01

  Background Online pharmacies are companies that sell pharmaceutical preparations, including prescription-only drugs, on the Internet. Very little is known about this phenomenon because many online pharmacies operate from remote countries, where legal bases and business practices are largely inaccessible to international research. Objective The aim of the study was to perform an up-to-date and comprehensive review of the scientific literature focusing on the broader picture of online pharmacies by scanning several scientific and institutional databases, with no publication time limits. Methods We searched 4 electronic databases up to January 2011 and the gray literature on the Internet using the Google search engine and its tool Google Scholar. We also investigated the official websites of institutional agencies (World Health Organization, and US and European centers for disease control and drug regulation authorities). We focused specifically on online pharmacies offering prescription-only drugs. We decided to analyze and report only articles with original data, in order to review all the available data regarding online pharmacies and their usage. Results We selected 193 relevant articles: 76 articles with original data, and 117 articles without original data (editorials, regulation articles, or the like) including 5 reviews. The articles with original data cover samples of online pharmacies in 47 cases, online drug purchases in 13, consumer characteristics in 15, and case reports on adverse effects of online drugs in 12. The studies show that random samples with no specific limits to prescription requirements found that at least some websites sold drugs without a prescription and that an online questionnaire was a frequent tool to replace prescription. Data about geographical characteristics show that this information can be concealed in many websites. The analysis of drug offer showed that online a consumer can get virtually everything. Regarding quality of drugs

 19. Quality of online pharmacies and websites selling prescription drugs: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Orizio, Grazia; Merla, Anna; Schulz, Peter J; Gelatti, Umberto

  2011-09-30

  Online pharmacies are companies that sell pharmaceutical preparations, including prescription-only drugs, on the Internet. Very little is known about this phenomenon because many online pharmacies operate from remote countries, where legal bases and business practices are largely inaccessible to international research. The aim of the study was to perform an up-to-date and comprehensive review of the scientific literature focusing on the broader picture of online pharmacies by scanning several scientific and institutional databases, with no publication time limits. We searched 4 electronic databases up to January 2011 and the gray literature on the Internet using the Google search engine and its tool Google Scholar. We also investigated the official websites of institutional agencies (World Health Organization, and US and European centers for disease control and drug regulation authorities). We focused specifically on online pharmacies offering prescription-only drugs. We decided to analyze and report only articles with original data, in order to review all the available data regarding online pharmacies and their usage. We selected 193 relevant articles: 76 articles with original data, and 117 articles without original data (editorials, regulation articles, or the like) including 5 reviews. The articles with original data cover samples of online pharmacies in 47 cases, online drug purchases in 13, consumer characteristics in 15, and case reports on adverse effects of online drugs in 12. The studies show that random samples with no specific limits to prescription requirements found that at least some websites sold drugs without a prescription and that an online questionnaire was a frequent tool to replace prescription. Data about geographical characteristics show that this information can be concealed in many websites. The analysis of drug offer showed that online a consumer can get virtually everything. Regarding quality of drugs, researchers very often found

 20. Sotsialistlik filmiavangard / Lauri Kärk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärk, Lauri, 1954-

  2008-01-01

  XXX Moskva rahvusvahelise filmifestivali kavas oli ka läbilõige "sotsialistlikust avangardismist". 1920-ndate nõukogude avangardismist ja selle suurimast väärtusest kinokunsti arengusse - montaažist

 1. Õpipoisist õpetajaks / Gary Johnson

  Index Scriptorium Estoniae

  Johnson, Gary

  2004-01-01

  NATO Põhja-Euroopa vägede endine juhataja, rahvusvahelise kaitsenõustajate grupi (IDAB) juhataja Eestis (1995-1999) oma esimesest Eesti-visiidist, kaitsenõustajate grupi loomisest ja selle tegevusest

 2. Double jeopardy: domestic workers in diplomatic households and jurisdictional immunities / Siobhán Mullally, Clíodhna Murphy

  Index Scriptorium Estoniae

  Mullally, Siobhán

  2016-01-01

  Diplomaatilisest immuniteedist ja selle laienemisest töösuhetele nt diplomaatide majapidamises töötavatele koduabilistele; rahvusvahelise õiguse normidest ning Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide kohtupraktikast

 3. Polumilliardnõi spor budut reshat v Londone / Artur Tooman

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooman, Artur, 1971-

  2006-01-01

  Soome peatöövõtja Foster Wheeler Energia OY nõuab rahvusvahelise arbitraazhi kaudu Eesti Energialt 38 miljonit eurot, tegemist on Narva Elektrijaamade energiablokkide renoveerimise lepingu ja selle täitmisel tekkinud vaidlusega

 4. Signal k objedineniju / Aleksei Zhigulin

  Index Scriptorium Estoniae

  Zhigulin, Aleksei

  2006-01-01

  Muuga sadamas asuvate naftatransiidi firmade baasil luuakse spetsialiseeritud terminalikompleks. Selle rahvusvahelise projekti, milles osaleb vene kontsern Severstaltrans, strateegiliseks eesmärgiks on arendada terminaliäri Baltimaades. Diagrammid

 5. Joint final report. General overview : General findings at the Estonian Business School / Estonian Higher Education Accreditation Centre

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  2003. aasta lõpus toimunud EBS-i õppekavade akrediteerimise rahvusvahelise komisjoni poolt langetatud otsusest ja selle ingliskeelne versioon, milles analüüsitakse EBSi tugevusi ja nõrkusi ning antakse soovitusi, millest peaks tulevikus juhinduma

 6. Rosser Reeves e a filosofia unique selling proposition : elementos para a história da publicidade

  OpenAIRE

  Rosa, António Machuco

  2017-01-01

  Esta comunicação tem como principal objectivo analisar o enquadramento teórico que Rosser Reeves (1910-194) deu ao seu trabalho como publicitário criativo, partindo do da exposição da filosofia de Unique Selling Proposition que ele fez na sua obra de 1961, The Reality of Advertising. O trabalho de Reeves será visto no contexto mais geral da história da publicidade, salientando-se, nomeadamente que sempre existiram duas grandes tendências, inicialmente tematizadas pela agência J. Walter Thomps...

 7. Electricity between monopoly and competition. Selling at the marginal cost. The rational guidance of electric energy consumption by tariffs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boiteux, Marcel

  2015-10-01

  Within the perspective of the introduction of competition, the first article comments the issues related to the different professions: distribution (which solutions as multiple grids would be too expensive?), interconnection and transport grids (same questions), and production. The author outlines some characteristics of electricity: it cannot be stored, is a rigid product, has a price elasticity almost null on the short term. Then he discusses different problems to be solved: transport tolls, competition for production, difference between customers (big clients, households, handicraft). In the second article, the author discusses the issue of pricing (why selling at cost price or at marginal cost price?) and discusses the definition of this marginal cost. In the third article, the author comments the common use of tariffs by electricity distribution companies as an incentive for a rational use of electric energy by consumers. He describes how prices are factors of economic choice, the implication of selling at cost price and at marginal cost price. He discusses the relationship between marginal cost price and budget balance, and the practical adaptation of tariffs

 8. Supply chain coordination with two production modes and random demand depending on advertising expenditure and selling price

  Science.gov (United States)

  Wang, Sheng-Dong; Zhou, Yong-Wu; Wang, Jun-Ping

  2010-10-01

  This article discusses production and order as well as advertising coordination issues in a single-manufacturer single-buyer supply chain, where the manufacturer sells a newsvendor-type product through the buyer who faces a random demand depending on advertising expenditure and selling price. The buyer has two ordering opportunities: the one happens before the beginning of the season, and the other takes place at the end of the season. The ordered items are produced by the manufacturer in two production modes for different requirements. The first production mode is relatively cheap but requires a long lead-time, whereas the second is expensive but offers quick response. Under such a setting, the centralised and decentralised decision models are developed, respectively, and the closed form solution to each model is provided as well. Moreover, we point out that the traditional revenue-sharing contract fails to coordinate the supply chain. We thus propose an improved revenue-sharing contract that requests the manufacturer not only shares the buyer's revenue but also bears a portion of the buyer's operating costs. Such a contract can achieve perfect coordination of the supply chain and arbitrarily allocate its profit between two parties.

 9. The Dynamic Environment of Crypto Markets: The Lifespan of New Psychoactive Substances (NPS) and Vendors Selling NPS.

  Science.gov (United States)

  Wadsworth, Elle; Drummond, Colin; Deluca, Paolo

  2018-03-16

  The Internet has played a major role in the distribution of New Psychoactive Substances (NPS), and crypto markets are increasingly used for the anonymous sale of drugs, including NPS. This study explores the availability of individual NPS and vendors on the crypto markets and considers whether crypto markets are a reliable platform for the sale of NPS. Data was collected from 22 crypto markets that were accessed through the hidden web using the Onion Router (Tor). Data collection took place bimonthly from October 2015 to October 2016 as part of the CASSANDRA ( C omputer A ssisted S olutions for S tudying the A vailability a N d D ist R ibution of novel psycho A ctive substances) project. In seven snapshots over 12 months, 808 unique vendors were found selling 256 unique NPS. The total number of individual NPS and vendors increased across the data collection period (increase of 93.6% and 71.6%, respectively). Only 24% ( n = 61) of the total number of NPS and 4% ( n = 31) of vendors appeared in every snapshot over the 12 months, whereas 21% ( n = 54) of NPS and 45% ( n = 365) of vendors only appeared once throughout the data collection. The individual NPS and vendors did not remain the same over the 12 months. However, the availability of NPS and vendors selling NPS grew. NPS consistently available on crypto markets could indicate popular substances.

 10. Sales with Privately Made Deed Over The Object Under Hak Tanggungan Based on The Authorization to Sell in Banking Practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Budi Purwaningsih

  2014-06-01

  Full Text Available The extension of credit contain a risk that must be covered by the bank, because the credit is given now and pay later. To minimize the risk of loans, the bank will ask the debtor to provide collateral as a source of repayment of the debt if the debtor default or breach of the contract. According to Article 1131 Civil Code (KUH Perdata, all assets of a debtor, either moving or fixed objects, both existing and new will exist in the future, a guarantee for all debts of the engagement. This means that by itself or in order to pass laws providing collateral by a debtor to any creditor for all debtor's property. Sales with Privately Made Deed over the object in the hak tanggungan banking practices may be more effective and efficient both in terms of time and costs for the settlement of non-performing loans. But in practice, occurs some offense prescribed procedure leading to doubts about the legality aspect of sales with privately made deed over the object under hak tanggungan based on the authorization to sell in banking practice. How To Cite: Purwaningsih, S. (2014. Sales with Privately Made Deed Over The Object Under Hak Tanggungan Based on The Authorization to Sell in Banking Practice. Rechtsidee, 1(2, 191-204. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i2.100

 11. Generic structure and promotional elements in best-selling online book blurbs: a cross-cultural study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neslihan Önder

  2013-04-01

  Full Text Available This study investigates the generic structure and promotional elements of the online fiction blurbs accompanying the 95 best-selling books from Amazon United Kingdom and Okuoku Turkey (1999-2011, a company that sells books online that are written in Turkish or translated into Turkish, and adds to the growing number of investigations into this genre (Kathpalia, 1997; Bhatia, 2004; Cacchiani, 2007; Gea-Valor, 2007; Gesuato, 2007; Basturkmen, 2009. Based on the findings, a two-level schematic structure (moves and steps is proposed for the blurbs following Swales (1990. The findings suggest that Amazon UK book blurbs have a six-move schematic structure: complimenting the author, book description, justifying the book by establishing a niche, book promotion, author’s background and author’s website/blog being the second, fourth and fifth obligatory moves. However, Okuoku book blurbs feature a five-move schematic structure with complimenting the author, book description, involving the reader in the text, book promotion and author’s background, the second and fourth being obligatory. Analysis of promotional elements in the corpora reveals that online fiction book blurbs employ the art of advertising through the use of favorable expressions (Bhatia, 2005 and innovative uses of rhetorical strategies to persuade the reader to read the book.

 12. The Dynamic Environment of Crypto Markets: The Lifespan of New Psychoactive Substances (NPS and Vendors Selling NPS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elle Wadsworth

  2018-03-01

  Full Text Available The Internet has played a major role in the distribution of New Psychoactive Substances (NPS, and crypto markets are increasingly used for the anonymous sale of drugs, including NPS. This study explores the availability of individual NPS and vendors on the crypto markets and considers whether crypto markets are a reliable platform for the sale of NPS. Data was collected from 22 crypto markets that were accessed through the hidden web using the Onion Router (Tor. Data collection took place bimonthly from October 2015 to October 2016 as part of the CASSANDRA (Computer Assisted Solutions for Studying the Availability aNd DistRibution of novel psychoActive substances project. In seven snapshots over 12 months, 808 unique vendors were found selling 256 unique NPS. The total number of individual NPS and vendors increased across the data collection period (increase of 93.6% and 71.6%, respectively. Only 24% (n = 61 of the total number of NPS and 4% (n = 31 of vendors appeared in every snapshot over the 12 months, whereas 21% (n = 54 of NPS and 45% (n = 365 of vendors only appeared once throughout the data collection. The individual NPS and vendors did not remain the same over the 12 months. However, the availability of NPS and vendors selling NPS grew. NPS consistently available on crypto markets could indicate popular substances.

 13. Fiscal and policy implications of selling pipe tobacco for roll-your-own cigarettes in the United States.

  Science.gov (United States)

  Morris, Daniel S; Tynan, Michael A

  2012-01-01

  The Federal excise tax was increased for tobacco products on April 1, 2009. While excise tax rates prior to the increase were the same for roll-your-own (RYO) and pipe tobacco, the tax on pipe tobacco was $21.95 per pound less than the tax on RYO tobacco after the increase. Subsequently, tobacco manufacturers began labeling loose tobacco as pipe tobacco and marketing these products to RYO consumers at a lower price. Retailers refer to these products as "dual purpose" or "dual use" pipe tobacco. Data on tobacco tax collections comes from the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Joinpoint software was used to identify changes in sales trends. Estimates were generated for the amount of pipe tobacco sold for RYO use and for Federal and state tax revenue lost through August 2011. Approximately 45 million pounds of pipe tobacco has been sold for RYO use from April 2009 to August 2011, lowering state and Federal revenue by over $1.3 billion. Marketing pipe tobacco as "dual purpose" and selling it for RYO use provides an opportunity to avoid paying higher cigarette prices. This blunts the public health impact excise tax increases would otherwise have on reducing tobacco use through higher prices. Selling pipe tobacco for RYO use decreases state and Federal revenue and also avoids regulations on flavored tobacco, banned descriptors, prohibitions on shipping, and reporting requirements.

 14. Cost accounting selling price formation: a case study in an industry of pneumatic suspensions of Caxias do Sul-RS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gisele Carina Pistore

  2015-04-01

  Full Text Available This study analyzes the contributions of cost accounting in the sale price formation in a pneumatic suspension industry. They present as main guiding authors of this study, Crepaldi (2009 and Martins (2003. This study is characterized as an exploratory research with a qualitative and quantitative approach, using the methodological approach of case study. Still, it uses the interview technique with experts in the field, with the director and an employee of the company. Data analysis is based on documentary research and content analysis. We present further calculations of labor cost, selling price formation and demonstration of profitability, based on information obtained in the company, to answer the research problem and propose the intervention proposal. This study aims to present a proposal for improvements in forming selling price, seeking to improve performance, reduce costs, save income developing new controls, in order to make it more competitive company studied. The proposed intervention is that the company create new cost centers, use costing methods, assessment criteria and form your price based on the markup taking into account the market price.

 15. Social-ecological factors associated with selling sex among men who have sex with men in Jamaica: results from a cross-sectional tablet-based survey

  Science.gov (United States)

  Logie, Carmen H.; Lacombe-Duncan, Ashley; Kenny, Kathleen S.; Levermore, Kandasi; Jones, Nicolette; Baral, Stefan D.; Wang, Ying; Marshall, Annecka; Newman, Peter A.

  2018-01-01

  ABSTRACT Background: Globally, men who have sex with men (MSM) experience social marginalization and criminalization that increase HIV vulnerability by constraining access to HIV prevention and care. People who sell sex also experience criminalization, rights violations, and violence, which elevate HIV exposure. MSM who sell sex may experience intersectional stigma and intensified social marginalization, yet have largely been overlooked in epidemiological and social HIV research. In Jamaica, where same sex practices and sex work are criminalized, scant research has investigated sex selling among MSM, including associations with HIV vulnerability. Objective: We aimed to examine social ecological factors associated with selling sex among MSM in Jamaica, including exchanging sex for money, shelter, food, transportation, or drugs/alcohol (past 12 months). Methods: We conducted a cross-sectional survey with a peer-driven sample of MSM in Kingston, Ocho Rios, and Montego Bay. Multivariable logistic regression analyses were conducted to estimate intrapersonal/individual, interpersonal/social, and structural factors associated with selling sex. Results: Among 556 MSM, one-third (n = 182; 32.7%) reported selling sex. In the final multivariable model, correlates of selling sex included: individual/intrapersonal (lower safer sex self-efficacy [AOR: 0.85, 95% CI: 0.77, 0.94]), interpersonal/social (concurrent partnerships [AOR: 5.52, 95% CI: 1.56, 19.53], a higher need for social support [AOR: 1.08, 95% CI: 1.03, 1.12], lifetime forced sex [AOR: 2.74, 95% 1.65, 4.55]) and structural-level factors (sexual stigma [AOR: 1.09, 95% CI: 1.04, 1.15], food insecurity [AOR: 2.38, 95% CI: 1.41, 4.02], housing insecurity [AOR: 1.94, 95% CI: 1.16, 3.26], no regular healthcare provider [AOR: 2.72, 95% CI: 1.60, 4.64]). Conclusions: This study highlights social ecological correlates of selling sex among MSM in Jamaica, in particular elevated stigma and economic insecurity. Findings

 16. Selling science in a soap selling style?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Holger Wormer

  2006-09-01

  Full Text Available It’s hard to be a science journalist these days. Still tired because of the “Long night of Science“ (probably the 6th during this summer he or she is informed about the next “Children’s University days” and another “girls day” coming soon – alongside the daily zapping through the 50 press releases of the informationsdienst wissenschaft1 (are there really 50 newsworthy things happening every day in the labs of every European country?, not to speak of the dozens of press packages and glossy brochures of the pharmaceutical industry as well as the test kits of new products like a tongue cleaner (of which the phenomenal results are – of course – “scientifically proved”. In 2006 a journalist sometimes would wish that science communicators would communicate a little bit less – giving himself a little bit more time to find his own stories – just by himself.

 17. TEAM SELLING AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE MISSION CRITICAL SECTOR: A CASE STUDY OF EYP MISSION CRITICAL FACILITIES INC.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timothy J. CRADER

  2013-11-01

  Full Text Available This study examined the relationships between selling teams (STs and customer satisfaction within the mission critical power design industry. The literature indicates that STs, which are considered a state of the art sales model, deserved further research. The SERVQUAL survey was used to measure customer satisfaction with EYP Mission Critical’s most strategic customers. The difference in customer satisfaction for customers serviced by STs and traditional sales personnel were compared. The investigation found support indicating that a ST approach had a positive relationship to increased customer satisfaction levels. Based on the results of the study, it is recommended that sales leaders within the specialized service industry consider a ST approach when formulating future revenue growth and relationship strategy.

 18. The pricing of trees: A study of hold-ups, holdouts, buy-outs and sell-offs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  WD Reekie

  2004-11-01

  Full Text Available This paper draws on transactions cost analysis, price and auction theory, and competition authority findings in order to answer some questions on the structure and trading patterns of the South African forestry industry. Does a forestry firm linked contractually to supply an adjacent sawmill customer, form part of a bilateral monopoly?  For competition policy what are the relevant markets each party sells into or buys from?  Can either firm opportunistically hold-up the other in price revisions?  Or, where contracts have no effective terminal date, can one party hold out against offers of contract buyout?  If one party is a state agency are there rights of eminent domain?  If the state agency is due to be privatised can the method of sale, for example a simultaneous ascending auction, resolve some of the dilemmas?

 19. Tough sell : forgetting and forgiving are not on the financial service sector's oil and gas investment agenda

  International Nuclear Information System (INIS)

  Georg, A.

  1999-01-01

  A review of the recovery from the year-long low on the oil-price cycle was presented, with special emphasis on the growth potential within the petroleum sector. Although the mood was optimistic at this year's Canadian Association of Petroleum Producers' annual Oil and Gas Investment Symposium, scrutiny from analysts and investors was severe. In today's dynamic market investors are less loyal and companies can no longer ride out the lows. When companies fell short of high investor expectations, they were faced with plunging stocks when investors left. This forced firms to sell assets or to merge with other, more solvent companies. It was noted that the oil and gas industry is among the best of any industrial sector in quality and standardization of disclosure. The advantage of this is that a high degree of disclosure reduces uncertainty which could benefit stock prices. 2 figs

 20. Tamoxifen from Failed Contraceptive Pill to Best-Selling Breast Cancer Medicine: A Case-Study in Pharmaceutical Innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viviane M. Quirke

  2017-09-01

  Full Text Available Today, tamoxifen is one of the world's best-selling hormonal breast cancer drugs. However, it was not always so. Compound ICI 46,474 (as it was first known was synthesized in 1962 within a project to develop a contraceptive pill in the pharmaceutical laboratories of ICI (now part of AstraZeneca. Although designed to act as an anti-estrogen, the compound stimulated, rather than suppressed ovulation in women. This, and the fact that it could not be patented in the USA, its largest potential market, meant that ICI nearly stopped the project. It was saved partly because the team's leader, Arthur Walpole, threatened to resign, and pressed on with another project: to develop tamoxifen as a treatment for breast cancer. Even then, its market appeared small, because at first it was mainly used as a palliative treatment for advanced breast cancer. An important turning point in tamoxifen's journey from orphan drug to best-selling medicine occurred in the 1980s, when clinical trials showed that it was also useful as an adjuvant to surgery and chemotherapy in the early stages of the disease. Later, trials demonstrated that it could prevent its occurrence or re-occurrence in women at high risk of breast cancer. Thus, it became the first preventive for any cancer, helping to establish the broader principles of chemoprevention, and extending the market for tamoxifen and similar drugs further still. Using tamoxifen as a case study, this paper discusses the limits of the rational approach to drug design, the role of human actors, and the series of feedback loops between bench and bedside that underpins pharmaceutical innovation. The paper also highlights the complex evaluation and management of risk that are involved in all therapies, but more especially perhaps in life-threatening and emotion-laden diseases like cancer.

 1. 31 CFR 363.209 - How can I direct that my marketable Treasury security be sold on the open market (Sell Direct ®)?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... account in the commercial book-entry system maintained by our agent, and will sell the security on your... will be returned to your TreasuryDirect ® account. (b) Fee. We charge a fee for each security sold on... the proceeds of the sale. If our agent is unable to complete the sale, no fee will be charged. The...

 2. To Withdraw Or Not To Withdraw? Evaluation of the Mandatory Right of Withdrawal in Consumer Distance Selling Contracts Taking Into Account Its Behavioural Effects on Consumers

  NARCIS (Netherlands)

  Luzak, J.A.

  2014-01-01

  The right of withdrawal was introduced to European consumer law as an exception to the general contractual principle of pacta sunt servanda. It has recently been upheld in the Consumer Rights Directive as a mandatory right for consumers concluding distance selling contracts. Among various

 3. 40 CFR 1048.340 - When may EPA revoke my certificate under this subpart and how may I sell these engines again?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... under this subpart and how may I sell these engines again? 1048.340 Section 1048.340 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM NEW, LARGE NONROAD SPARK-IGNITION ENGINES Testing Production-line Engines § 1048.340 When may EPA revoke my...

 4. 40 CFR 1045.340 - When may EPA revoke my certificate under this subpart and how may I sell these engines again?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... under this subpart and how may I sell these engines again? 1045.340 Section 1045.340 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR POLLUTION CONTROLS CONTROL OF EMISSIONS FROM SPARK-IGNITION PROPULSION MARINE ENGINES AND VESSELS Testing Production-line Engines § 1045.340 When may EPA...

 5. 25 CFR 309.7 - How should a seller disclose the nature and degree of Indian labor when selling, offering, or...

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Indian labor when selling, offering, or displaying art and craft work for sale? 309.7 Section 309.7 Indians INDIAN ARTS AND CRAFTS BOARD, DEPARTMENT OF THE INTERIOR PROTECTION OF INDIAN ARTS AND CRAFTS..., or displaying art and craft work for sale? The Indian Arts and Crafts Act is a truth-in-marketing law...

 6. Ragn-Sells jätkab Loode-Eesti prügila projekti / Eda Liiväär

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiväär, Eda

  2003-01-01

  Vaatamata Ääsmäe prügila projekti luhtumisele ei ole Rootsi jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells loobunud kavast rajada Lääne-Harjumaale oma prügila. Kommentaarid firma arengudirektor Agu Remmelgalt ja Lääne-Harjumaa valdade esindajatelt. Tabel: Jäätmekeskuse ajalugu ja tulevik

 7. 10 aastat Eestis tegutsenud prügifirma Ragn-Sells loodab murda Ääsmäe elanike vastuseisu / Eda Liiväär

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiväär, Eda

  2002-01-01

  Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rein Leipalu ja arendusdirektor Agu Remmelg rääkisid pressihommikul, mis muutub Eesti prügimajanduses EL-iga liitudes ja mis toimub Tallinna prügiäris ning Ääsmäe prügilast

 8. Do sex and violence sell? A meta-analytic review of the effects of sexual and violent media and ad content on memory, attitudes, and buying intentions

  NARCIS (Netherlands)

  Lull, R.B.; Bushman, B.J.

  2015-01-01

  It is commonly assumed that sex and violence sell. However, we predicted that sex and violence would have the opposite effect. We based our predictions on the evolution and emotional arousal theoretical framework, which states that people are evolutionarily predisposed to attend to emotionally

 9. Rahvusvahelise kaitse taotlejate ümberpaigutamine kui solidaarsusmeede / Kristel Urke

  Index Scriptorium Estoniae

  Urke, Kristel, 1991-

  2016-01-01

  Euroopa Liidu Nõukogu 2015. aasta otsustest ümberpaigutamismehhanismi rakendamise kohta ja otsuste seostest Dublini süsteemiga. Otsuste kooskõlast Euroopa Liidu õiguses tunnustatud proportsionaalsuse ning solidaarsuse põhimõtetega

 10. Rahvusvahelise lugemisühingu konverents Edinburghis / Hiie Asser

  Index Scriptorium Estoniae

  Asser, Hiie

  2003-01-01

  29.07.-1.08.2002 toimus Šotimaa pealinnas Edinburghis lugemisühingu maailmakonverents, peakorraldajaks Ühendatud Kuningriigi Lugemisühing (UKRA). Konverentsi üldteemaks oli "International Literacy Links" ("Rahvusvaheline kirjaoskus ühendab")

 11. Palgatöölise perspektiivid rahvusvahelises kunstis / Hanno Soans

  Index Scriptorium Estoniae

  Soans, Hanno, 1974-

  2010-01-01

  Töötemaatikat käsitlev rahvusvaheline näitus "Blue Collar Blues" Tallinna Kunstihoones 31. jaanuarini 2010, kuraator Anders Härm. Lähemalt Santiago Sierra (Hispaania), kunstnikeduo Kennedy Browne'i (Iirimaa) ja Francis Alÿs'e (Belgia, Mehhiko) töödest

 12. Rahvusvahelised keeletestid jõudsid Narva kolledžisse

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  TÜ Narva kolledž sõlmis Tallinna Ülikooli keelekeskusega koostööprojekti, mille raames avatakse kolledži juures rahvusvaheliste inglise keele eksamite info- ja testimiskeskus. Esialgu on Narvas võimalik sooritada testi IELTS = International English Language Testing System

 13. Alushariduse kvaliteet rahvusvahelises arutelus / Tiia Õun

  Index Scriptorium Estoniae

  Õun, Tiia

  2013-01-01

  Rahvusvahelisest EECERA 23. konverentsist, mis ühendab Euroopa alushariduse uurijaid, juhte, õpetajaid ja üliõpilasi. Konverents toimus 28.-31. aug. Tallinna Ülikoolis, Eesti-poolne peakorraldaja oli Tallinna Ülikooli professor Marika Veisson

 14. Techno-economic analysis of the deacetylation and disk refining process: characterizing the effect of refining energy and enzyme usage on minimum sugar selling price and minimum ethanol selling price.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaowen; Shekiro, Joseph; Pschorn, Thomas; Sabourin, Marc; Tucker, Melvin P; Tao, Ling

  2015-01-01

  A novel, highly efficient deacetylation and disk refining (DDR) process to liberate fermentable sugars from biomass was recently developed at the National Renewable Energy Laboratory (NREL). The DDR process consists of a mild, dilute alkaline deacetylation step followed by low-energy-consumption disk refining. The DDR corn stover substrates achieved high process sugar conversion yields, at low to modest enzyme loadings, and also produced high sugar concentration syrups at high initial insoluble solid loadings. The sugar syrups derived from corn stover are highly fermentable due to low concentrations of fermentation inhibitors. The objective of this work is to evaluate the economic feasibility of the DDR process through a techno-economic analysis (TEA). A large array of experiments designed using a response surface methodology was carried out to investigate the two major cost-driven operational parameters of the novel DDR process: refining energy and enzyme loadings. The boundary conditions for refining energy (128-468 kWh/ODMT), cellulase (Novozyme's CTec3) loading (11.6-28.4 mg total protein/g of cellulose), and hemicellulase (Novozyme's HTec3) loading (0-5 mg total protein/g of cellulose) were chosen to cover the most commercially practical operating conditions. The sugar and ethanol yields were modeled with good adequacy, showing a positive linear correlation between those yields and refining energy and enzyme loadings. The ethanol yields ranged from 77 to 89 gallons/ODMT of corn stover. The minimum sugar selling price (MSSP) ranged from $0.191 to $0.212 per lb of 50 % concentrated monomeric sugars, while the minimum ethanol selling price (MESP) ranged from $2.24 to $2.54 per gallon of ethanol. The DDR process concept is evaluated for economic feasibility through TEA. The MSSP and MESP of the DDR process falls within a range similar to that found with the deacetylation/dilute acid pretreatment process modeled in NREL's 2011 design report. The DDR process is

 15. New Zealand tobacco retailers' attitudes to selling tobacco, point-of-sale display bans and other tobacco control measures: a qualitative analysis.

  Science.gov (United States)

  Jaine, Richard; Russell, Marie; Edwards, Richard; Thomson, George

  2014-06-20

  We aimed to explore New Zealand tobacco retailers' views on selling tobacco, the forthcoming 2012 point of sale display ban and two other potential tobacco control interventions in the retail setting: compulsory sales of nicotine replacement therapy and licensing of tobacco retailers. We carried out in-depth interviews with 18 retailers from a variety of store types where tobacco was sold. Stores were selected from a range of locations with varying levels of deprivation. We used thematic analysis to analyse the data. All but four of the retailers were ambivalent about selling tobacco, would rather not sell it, or fell back on a business imperative for justification. Only one retailer was explicitly unconcerned about selling tobacco products. Most participants had few or no concerns about the removal of point-of-sale displays. Issues which were raised were mainly practical and logistical issues with the removal of displays. Only three thought sales would definitely be reduced. The majority of the retailers were not opposed to a possible requirement that nicotine replacement therapy products be made available wherever tobacco products are sold. Ten supported a licensing or registration scheme for tobacco retailers, and only three were opposed. We found widespread ambivalence about selling tobacco. There was considerable support for the licensing of tobacco retailers and other potential tobacco control measures. The retailers' attitudes about potential financial costs and security issues from a tobacco display ban were at odds with the tobacco industry predictions and the views of retailers' organisations. Some retailers appear to be potential allies for tobacco control. This is in contrast to retailer organisations, which may be out of step with many of their members in their strong opposition to retail tobacco control interventions.

 16. Reaching young women who sell sex: Methods and results of social mapping to describe and identify young women for DREAMS impact evaluation in Zimbabwe

  Science.gov (United States)

  Chiyaka, Tarisai; Mushati, Phillis; Hensen, Bernadette; Chabata, Sungai; Hargreaves, James R.; Floyd, Sian; Birdthistle, Isolde J.; Cowan, Frances M.; Busza, Joanna R.

  2018-01-01

  Young women (aged 15–24) who exchange sex for money or other support are among the highest risk groups for HIV acquisition, particularly in high prevalence settings. To prepare for introduction and evaluation of the DREAMS programme in Zimbabwe, which provides biomedical and social interventions to reduce adolescent girls’ and young women’s HIV vulnerability, we conducted a rapid needs assessment in 6 towns using a “social mapping” approach. In each site, we talked to adult sex workers and other key informants to identify locations where young women sell sex, followed by direct observation, group discussions and interviews. We collected data on socio-demographic characteristics of young women who sell sex, the structure and organisation of their sexual exchanges, interactions with each other and adult sex workers, and engagement with health services. Over a two-week period, we developed a “social map” for each study site, identifying similarities and differences across contexts and their implications for programming and research. Similarities include the concentration of younger women in street-based venues in town centres, their conflict with older sex workers due to competition for clients and acceptance of lower payments, and reluctance to attend existing services. Key differences were found in the 4 university towns included in our sample, where female students participate in diverse forms of sexual exchange but do not identify themselves as selling sex. In smaller towns where illegal gold panning or trucking routes were found, young women migrated in from surrounding rural areas specifically to sell sex. Young women who sell sex are different from each other, and do not work with or attend the same services as adult sex workers. Our findings are being used to inform appropriate intervention activities targeting these vulnerable young women, and to identify effective strategies for recruiting them into the DREAMS process and impact evaluations

 17. Optimal stochastic energy management of retailer based on selling price determination under smart grid environment in the presence of demand response program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nojavan, Sayyad; Zare, Kazem; Mohammadi-Ivatloo, Behnam

  2017-01-01

  Highlights: • Stochastic energy management of retailer under smart grid environment is proposed. • Optimal selling price is determined in the smart grid environment. • Fixed, time-of-use and real-time pricing are determined for selling to customers. • Charge/discharge of ESS is determined to increase the expected profit of retailer. • Demand response program is proposed to increase the expected profit of retailer. - Abstract: In this paper, bilateral contracting and selling price determination problems for an electricity retailer in the smart grid environment under uncertainties have been considered. Multiple energy procurement sources containing pool market (PM), bilateral contracts (BCs), distributed generation (DG) units, renewable energy sources (photovoltaic (PV) system and wind turbine (WT)) and energy storage system (ESS) as well as demand response program (DRP) as virtual generation unit are considered. The scenario-based stochastic framework is used for uncertainty modeling of pool market prices, client group demand and variable climate condition containing temperature, irradiation and wind speed. In the proposed model, the selling price is determined and compared by the retailer in the smart grid in three cases containing fixed pricing, time-of-use (TOU) pricing and real-time pricing (RTP). It is shown that the selling price determination based on RTP by the retailer leads to higher expected profit. Furthermore, demand response program (DRP) has been implemented to flatten the load profile to minimize the cost for end-user customers as well as increasing the retailer profit. To validate the proposed model, three case studies are used and the results are compared.

 18. Reaching young women who sell sex: Methods and results of social mapping to describe and identify young women for DREAMS impact evaluation in Zimbabwe.

  Science.gov (United States)

  Chiyaka, Tarisai; Mushati, Phillis; Hensen, Bernadette; Chabata, Sungai; Hargreaves, James R; Floyd, Sian; Birdthistle, Isolde J; Cowan, Frances M; Busza, Joanna R

  2018-01-01

  Young women (aged 15-24) who exchange sex for money or other support are among the highest risk groups for HIV acquisition, particularly in high prevalence settings. To prepare for introduction and evaluation of the DREAMS programme in Zimbabwe, which provides biomedical and social interventions to reduce adolescent girls' and young women's HIV vulnerability, we conducted a rapid needs assessment in 6 towns using a "social mapping" approach. In each site, we talked to adult sex workers and other key informants to identify locations where young women sell sex, followed by direct observation, group discussions and interviews. We collected data on socio-demographic characteristics of young women who sell sex, the structure and organisation of their sexual exchanges, interactions with each other and adult sex workers, and engagement with health services. Over a two-week period, we developed a "social map" for each study site, identifying similarities and differences across contexts and their implications for programming and research. Similarities include the concentration of younger women in street-based venues in town centres, their conflict with older sex workers due to competition for clients and acceptance of lower payments, and reluctance to attend existing services. Key differences were found in the 4 university towns included in our sample, where female students participate in diverse forms of sexual exchange but do not identify themselves as selling sex. In smaller towns where illegal gold panning or trucking routes were found, young women migrated in from surrounding rural areas specifically to sell sex. Young women who sell sex are different from each other, and do not work with or attend the same services as adult sex workers. Our findings are being used to inform appropriate intervention activities targeting these vulnerable young women, and to identify effective strategies for recruiting them into the DREAMS process and impact evaluations.

 19. Reaching young women who sell sex: Methods and results of social mapping to describe and identify young women for DREAMS impact evaluation in Zimbabwe.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarisai Chiyaka

  Full Text Available Young women (aged 15-24 who exchange sex for money or other support are among the highest risk groups for HIV acquisition, particularly in high prevalence settings. To prepare for introduction and evaluation of the DREAMS programme in Zimbabwe, which provides biomedical and social interventions to reduce adolescent girls' and young women's HIV vulnerability, we conducted a rapid needs assessment in 6 towns using a "social mapping" approach. In each site, we talked to adult sex workers and other key informants to identify locations where young women sell sex, followed by direct observation, group discussions and interviews. We collected data on socio-demographic characteristics of young women who sell sex, the structure and organisation of their sexual exchanges, interactions with each other and adult sex workers, and engagement with health services. Over a two-week period, we developed a "social map" for each study site, identifying similarities and differences across contexts and their implications for programming and research. Similarities include the concentration of younger women in street-based venues in town centres, their conflict with older sex workers due to competition for clients and acceptance of lower payments, and reluctance to attend existing services. Key differences were found in the 4 university towns included in our sample, where female students participate in diverse forms of sexual exchange but do not identify themselves as selling sex. In smaller towns where illegal gold panning or trucking routes were found, young women migrated in from surrounding rural areas specifically to sell sex. Young women who sell sex are different from each other, and do not work with or attend the same services as adult sex workers. Our findings are being used to inform appropriate intervention activities targeting these vulnerable young women, and to identify effective strategies for recruiting them into the DREAMS process and impact

 20. Web sites selling cigarettes: how many are there in the USA and what are their sales practices?

  Science.gov (United States)

  Ribisl, K M; Kim, A E; Williams, R S

  2001-12-01

  To estimate the number and geographic location of web sites selling cigarettes in the USA, and to examine their sales and marketing practices. Comprehensive searches were conducted using four keyword terms and five popular internet search engines, supplemented by sites identified in a news article. Over 1800 sites were examined to identify 88 internet cigarette vendors. Trained raters examined the content of each site using a standardised coding instrument to assess geographic location, presence of warnings, products sold, and promotional strategies. USA. Internet cigarette vendors were located in 23 states. Nearly half (n = 43) were located in New York state, and many were in tobacco producing states with low cigarette excise taxes. Indian reservations housed 49 of the 88 sites. Only 28.4% of sites featured the US Surgeon General's health warnings and 81.8% featured minimum age of sale warnings. Nearly all sites (96.6%) sold premium or value brand cigarettes, 21.6% sold duty-free Marlboros, and 8.0% sold bidis. Approximately one third featured special promotional programmes. Internet cigarette vendors present new regulatory and enforcement challenges for tobacco control advocates because of the difficulty in regulating internet content and because many vendors are on Indian reservations.

 1. A Morphological, anatomical and caryological study on endemic Pilosella hoppeana subsp. lydia taxa (Bornm. & Zahn Sell & West (Asteraceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Sepet

  2017-11-01

  Full Text Available Plant samples of Endemic Pilosella hoppeana subsp. lydia (Bornm. & Zahn Sell&West (1975 the taxa were collected in 2013 from the Spil Mountain in Manisa, one of the natural spreading areas. A thick cover was observed on the leaves of the taxon rosette on the base. In the anatomical investigations, the radial transmission in the stem takes up a great deal of space in the bundles compared to the floem elements of the xylem elements. The body covers the epidermis cells of a thick capillary layer with dense fur, and the transmission bundles are generally arranged in a large, small bundle. The leaves are in the bifacial leaf type and accordingly the separation of palisade parenchyma and sponge parenchyma is clearly observed. The abaxial percentage is longer and more intense, and there are stoma cells that are arranged at regular intervals with cover and secretion feathers on both sides. Abdominal abdominal stomata is the upper case. The number of chromosomes was determined as 2x = 2n = 18 in karyological studies performed by Takson and chromosome measurements were made.

 2. A deterministic inventory model for deteriorating items with selling price dependent demand and three-parameter Weibull distributed deterioration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asoke Kumar Bhunia

  2014-06-01

  Full Text Available In this paper, an attempt is made to develop two inventory models for deteriorating items with variable demand dependent on the selling price and frequency of advertisement of items. In the first model, shortages are not allowed whereas in the second, these are allowed and partially backlogged with a variable rate dependent on the duration of waiting time up to the arrival of next lot. In both models, the deterioration rate follows three-parameter Weibull distribution and the transportation cost is considered explicitly for replenishing the order quantity. This cost is dependent on the lot-size as well as the distance from the source to the destination. The corresponding models have been formulated and solved. Two numerical examples have been considered to illustrate the results and the significant features of the results are discussed. Finally, based on these examples, the effects of different parameters on the initial stock level, shortage level (in case of second model only, cycle length along with the optimal profit have been studied by sensitivity analyses taking one parameter at a time keeping the other parameters as same.

 3. A PARTIAL ROBUST OPTIMIZATION APPROACH TO INVENTORY MANAGEMENT FOR THE OFFLINE-TO-ONLINE PROBLEM UNDER DIFFERENT SELLING PRICES

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hui Yu; Jie Deng

  2017-01-01

  This study examines an optimal inventory strategy when a retailer markets a product at different selling prices through a dual-channel supply chain,comprising an online channel and an offline channel.Using the operating pattern of the offiine-to-online (O2O) business model,we develop a partial robust optimization (PRO) model.Then,we provide a closed-form solution when only the mean and standard deviation of the online channel demand distribution is known and the offline channel demand follows a uniform distribution (partial robust).Specifically,owing to the good structural properties of the solution,we obtain a heuristic ordering formula for the general distribution case (i.e.,the offline channel demand follows a general distribution).In addition,a series of numerical experiments prove the rationality of our conjecture.Moreover,after comparing our solution with other possible policies,we conclude that the PRO approach improves the performance of incorporating the internet into an existing supply chain and,thus,is able to adjust the level of conservativeness of the solution.Finally,in a degenerated situation,we compare our PRO approach with a combination of information approach.The results show that the PRO approach has more "robust" performance.As a result,a reasonable trade-off between robustness and performance is achieved.

 4. The quality of information on the internet relating to top-selling dietary supplements in the Czech Republic.

  Science.gov (United States)

  Baudischova, L; Straznicka, J; Pokladnikova, J; Jahodar, L

  2018-02-01

  Background The purchase of dietary supplements (DS) via the Internet is increasing worldwide as well as in the Czech Republic. Objective The aim of the study is to evaluate the quality of information on DS available on the Internet. Setting Czech websites related to dietary supplements. Methods A cross-sectional study was carried out involving the analysis of information placed on the websites related to the 100 top-selling DS in the Czech Republic in 2014, according to IMS Health data. Main outcome measure The following criteria were evaluated: contact for the manufacturer, recommended dosage, information on active substances as well as overall composition, permitted health claims, % of the daily reference intake value (DRIV) for vitamins and minerals, link for online counseling, pregnancy/breastfeeding, allergy information, contraindications, adverse reactions, and supplement-drug interactions (some criteria were evaluated from both points of view). Results A total of 199 web domains and 850 websites were evaluated. From the regulatory point of view, all the criteria were fulfilled by 11.3% of websites. Almost 9% of the websites reported information referring to the treatment, cure, or prevention of a disease. From the clinical point of view, all the criteria were only met by one website. Conclusions The quality of information related to DS available on the Internet in the Czech Republic is quite low. The consumers should consult a specialist when using DS purchased online.

 5. ‘It's almost like taking the sales out of selling’—Towards a conceptualization of value-based selling in business markets

  OpenAIRE

  Terho Harri; Haas Alexander; Eggert Andreas; Ulaga Wolfgang

  2012-01-01

  While the creation of superior customer value is regarded as fundamental to a firm's long term survival and growth little is known about the effective implementation of a firm's value orientation at sales force level. As the sales force plays a pivotal role in implementing marketing strategies this study adopts a discovery oriented approach and conceptualizes value based selling as an effective sales approach in business markets. Based on in depth interviews with sales managers in a variety o...

 6. Financial Knudsen number: Breakdown of continuous price dynamics and asymmetric buy-and-sell structures confirmed by high-precision order-book information.

  Science.gov (United States)

  Yura, Yoshihiro; Takayasu, Hideki; Sornette, Didier; Takayasu, Misako

  2015-10-01

  We generalize the description of the dynamics of the order book of financial markets in terms of a Brownian particle embedded in a fluid of incoming, exiting, and annihilating particles by presenting a model of the velocity on each side (buy and sell) independently. The improved model builds on the time-averaged number of particles in the inner layer and its change per unit time, where the inner layer is revealed by the correlations between price velocity and change in the number of particles (limit orders). This allows us to introduce the Knudsen number of the financial Brownian particle motion and its asymmetric version (on the buy and sell sides). Not being considered previously, the asymmetric Knudsen numbers are crucial in finance in order to detect asymmetric price changes. The Knudsen numbers allows us to characterize the conditions for the market dynamics to be correctly described by a continuous stochastic process. Not questioned until now for large liquid markets such as the USD-JPY and EUR-USD exchange rates, we show that there are regimes when the Knudsen numbers are so high that discrete particle effects dominate, such as during market stresses and crashes. We document the presence of imbalances of particles depletion rates on the buy and sell sides that are associated with high Knudsen numbers and violent directional price changes. This indicator can detect the direction of the price motion at the early stage while the usual volatility risk measure is blind to the price direction.

 7. Statistical properties of short-selling and margin-trading activities and their impacts on returns in the Chinese stock markets

  Science.gov (United States)

  Gao, Yan; Gao, Yao

  2015-11-01

  We investigate the collective behaviors of short-selling and margin-trading between Chinese stocks and their impacts on the co-movements of stock returns by cross-correlation and partial correlation analyses. We find that the collective behaviors of margin-trading are largely attributed to the index cohesive force, while those of short-selling are mainly due to some direct interactions between stocks. Interestingly, the dominant role the finance industry plays in the collective behaviors of short-selling could make it more important in affecting the co-movement structure of stock returns by strengthening its relationship with the market index. By detecting the volume-return and volume-volatility relationships, we find that the investors of the two leverage activities are positively triggered by individual stock volatility first, and next, at the return level, margin-buyers show trend-following properties, while short-sellers are probably informative traders who trade on the information impulse of specific firms. However, the return predictability of the two leverage trading activities and their impacts on stock volatility are not significant. Moreover, both tails of the cumulative distributions of the two leverage trading activities are found following the stretched exponential law better than the power-law.

 8. Financial Knudsen number: Breakdown of continuous price dynamics and asymmetric buy-and-sell structures confirmed by high-precision order-book information

  Science.gov (United States)

  Yura, Yoshihiro; Takayasu, Hideki; Sornette, Didier; Takayasu, Misako

  2015-10-01

  We generalize the description of the dynamics of the order book of financial markets in terms of a Brownian particle embedded in a fluid of incoming, exiting, and annihilating particles by presenting a model of the velocity on each side (buy and sell) independently. The improved model builds on the time-averaged number of particles in the inner layer and its change per unit time, where the inner layer is revealed by the correlations between price velocity and change in the number of particles (limit orders). This allows us to introduce the Knudsen number of the financial Brownian particle motion and its asymmetric version (on the buy and sell sides). Not being considered previously, the asymmetric Knudsen numbers are crucial in finance in order to detect asymmetric price changes. The Knudsen numbers allows us to characterize the conditions for the market dynamics to be correctly described by a continuous stochastic process. Not questioned until now for large liquid markets such as the USD-JPY and EUR-USD exchange rates, we show that there are regimes when the Knudsen numbers are so high that discrete particle effects dominate, such as during market stresses and crashes. We document the presence of imbalances of particles depletion rates on the buy and sell sides that are associated with high Knudsen numbers and violent directional price changes. This indicator can detect the direction of the price motion at the early stage while the usual volatility risk measure is blind to the price direction.

 9. Selling a service: experiences of peer supporters while promoting exclusive infant feeding in three sites in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nkonki Lungiswa L

  2010-10-01

  Full Text Available Abstract Background Even though it has been shown that peer support to mothers at home helps to increase exclusive breastfeeding, little is known about the experiences of peer supporters themselves and what is required of them to fulfil their day-to-day tasks. Therefore, a community-based randomised control trial using trained "lay" women to support exclusive infant feeding at home was implemented in three different sites across South Africa. The aim of this paper is to describe the experiences of peer supporters who promote exclusive infant feeding. Methods Three focus group discussions were held, in a language of their choice, with peer supporters. These meetings focused on how the peer educators utilised their time in the process of delivering the intervention. Data from the discussions were transcribed, with both verbatim and translated transcripts being used in the analysis. Results Unlike the services provided by mainstream health care, peer supporters had to market their services. They had to negotiate entry into the mother's home and then her life. Furthermore, they had to demonstrate competence and come across as professional and trustworthy. An HIV-positive mother's fear of being stigmatised posed an added burden - subsequent disclosure of her positive status would lead to an increased workload and emotional distress. Peer supporters spent most of their time in the field and had to learn the skill of self-management. Their support-base was enhanced when supervision focused on their working conditions as well as the delivery of their tasks. Despite this, they faced other insurmountable issues, such as mothers being compelled to offer their infants mixed feeding simultaneously due to normative practices and working in the fields postpartum. Conclusion Designers of peer support interventions should consider the skills required for delivering health messages and the skills required for selling a service. Supportive supervision should be

 10. Assessment of Medical Students’ Posture When Using the Existing Best-Selling Laptop Tables Using Rapid Upper Limb Assessment Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  mojtaba jafarvand

  2017-06-01

  Full Text Available Introduction and purpose: Improper posture while working is one of the most important risk factors for musculoskeletal disorders. Regarding this, the aim of this study was to assess the posture of students studying at Qazvin University of Medical Sciences when using the existing best-selling laptop tables using rapid upper limb assessment (RULA method. Methods: This analytic, cross-sectional study was conducted on 50 male and female dormitory students in 2017. The study population was selected through stratified random sampling technique. The participants’ postures in two different work stations (tables number one and two were evaluated by means of RULA method. Data analysis was performed in SPSS version 16 using the independent sample t-test and ANOVA test. Results: According to the results, 36% and 46% of the students obtained scores of 3 and 4, respectively in case of table number one. Furthermore, regarding table number two, scores 3 and 4 were recorded for 48% and 44% of the participants, respectively. Therefore, tables number one and two were found to have 82% and 92% of level two corrective measure, respectively. In addition, a significant relationship was obtained between the demographic variables and RULA score (P<0.05. Conclusion: As the findings of the present study indicated, table number one was a better case than table number two for fitting with different body structures since it allowed for the adjustment of the height and inclination of the work surface. However, corrective measures were necessary for both tables to provide the users with comfort, convenience, health, and productivity when using these laptop tables.

 11. Selling a service: experiences of peer supporters while promoting exclusive infant feeding in three sites in South Africa.

  Science.gov (United States)

  Nkonki, Lungiswa L; Daniels, Karen L

  2010-10-26

  Even though it has been shown that peer support to mothers at home helps to increase exclusive breastfeeding, little is known about the experiences of peer supporters themselves and what is required of them to fulfil their day-to-day tasks. Therefore, a community-based randomised control trial using trained "lay" women to support exclusive infant feeding at home was implemented in three different sites across South Africa. The aim of this paper is to describe the experiences of peer supporters who promote exclusive infant feeding. Three focus group discussions were held, in a language of their choice, with peer supporters. These meetings focused on how the peer educators utilised their time in the process of delivering the intervention. Data from the discussions were transcribed, with both verbatim and translated transcripts being used in the analysis. Unlike the services provided by mainstream health care, peer supporters had to market their services. They had to negotiate entry into the mother's home and then her life. Furthermore, they had to demonstrate competence and come across as professional and trustworthy. An HIV-positive mother's fear of being stigmatised posed an added burden - subsequent disclosure of her positive status would lead to an increased workload and emotional distress. Peer supporters spent most of their time in the field and had to learn the skill of self-management. Their support-base was enhanced when supervision focused on their working conditions as well as the delivery of their tasks. Despite this, they faced other insurmountable issues, such as mothers being compelled to offer their infants mixed feeding simultaneously due to normative practices and working in the fields postpartum. Designers of peer support interventions should consider the skills required for delivering health messages and the skills required for selling a service. Supportive supervision should be responsive both to the health care task and the challenges faced in

 12. Selling your sol

  International Nuclear Information System (INIS)

  Canough, G.E.

  1999-01-01

  At almost every solar energy conference there is a session called Marketing Solar. Most of these had nothing to do with what the rest of the business world calls marketing. For example, at a conference last year, the Marketing Solar session was a series of presentations about demo projects. Most solar energy people are still talking about payback. While it is nice to be able to claim that something will save you money that is only one reason people are interested in or buy a certain product. And it's not the number one reason. Time after time marketing experts will show you surveys of customers where price was not the top consideration at all. People do not buy luxury automobiles because they are cheap. They don't buy hot tubs for payback. What does it take to get someone to buy a solar energy system. To what do you have to appeal? What techniques make a sale? The author discusses the answers to these questions based on his experience

 13. RWE sells Nafta stake

  International Nuclear Information System (INIS)

  Janoska, J.

  2004-01-01

  At year-end 2000, state-owned Slovensky plynarensky priemysel (SPP) signed a Memorandum of Understanding that set the conditions for the German concern RWE to purchase a 40 % stake in Nafta Gbely. This partnership agreement was meant to grant RWE participation in the management of the gas storage operator, which is controlled by SPP, and allow RWE to increase the use of Nafta's capacities. But in the 3 years since then, these objectives were not met. RWE representatives were not appointed to the Nafta Board and not a single cubic meter of RWE gas was stored at Nafta. RWE denied that it was considering leaving Nafta. Control of Nafta and SPP gradually passed to RWE's major competitors. The attitude of RWE only changed last week, when it sold its stake in Nafta to Ruhrgas under favourable conditions. Although Ruhrgas already more or less controlled Nafta via SPP, it paid RWE 62.22 million Eur for its stake. This represents a price per share of about 12.44 Eur more than RWE paid over two years ago and about double the market price. One of the possible reasons why RWE decided to leave the company is, apart from uncertainty surrounding future participation in the company management, uncertainty regarding whether there is a profit to be made on future dividends. Another reason may be the joint operation of both rivals in a number of companies. And so the Nafta trade may be part of the establishment of areas of influence

 14. Selling your sol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Canough, G.E.

  1999-07-01

  At almost every solar energy conference there is a session called Marketing Solar. Most of these had nothing to do with what the rest of the business world calls marketing. For example, at a conference last year, the Marketing Solar session was a series of presentations about demo projects. Most solar energy people are still talking about payback. While it is nice to be able to claim that something will save you money that is only one reason people are interested in or buy a certain product. And it's not the number one reason. Time after time marketing experts will show you surveys of customers where price was not the top consideration at all. People do not buy luxury automobiles because they are cheap. They don't buy hot tubs for payback. What does it take to get someone to buy a solar energy system. To what do you have to appeal? What techniques make a sale? The author discusses the answers to these questions based on his experience.

 15. Selling cultural heritage?

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, B.M.

  2017-01-01

  This thesis explores the value of cultural and archaeological heritage through a focus on multinational corporations (MNCs) across industries and their involvement with cultural heritage. Research to date has focused mainly on industries where MNCs have a direct impact on cultural or archaeological

 16. How to sell Macau

  OpenAIRE

  Pimentel, Mariana

  2012-01-01

  Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, apresentada ao Departamento de Arquitectura da F. C. T. da Univ. de Coimbra. Since the official establishment of the Macao Special Administrative Region [MSAR] in 1999, which meant its handover to the People's Republic of China [PRC], this territory has been in delirious transformation. The liberalization of the gambling industry and the consequent proliferation of casinos and luxury hotels, as well as the recent inscription of i...

 17. Selling brand MD.

  Science.gov (United States)

  Hudson, T

  1999-08-01

  Health care is more than local, of course: It's personal. Recognizing the connections between doctors and patients as a potent form of brand loyalty, health systems are looking for ways to leverage those bonds--and encourage new ones--with special marketing campaigns.

 18. Selling new products

  NARCIS (Netherlands)

  Borgh, van der W.

  2012-01-01

  As we proceed into the 21st century, companies are facing increasingly complex and dynamic business environments. Many organizations have to deal with intense competition as more products are introduced faster, with shorter life cycles, and less competitive differentiation. Consequently, companies

 19. The selling of olestra.

  Science.gov (United States)

  Nestle, M

  1998-01-01

  The Procter & Gamble Company spent 30 years and an estimated $500 million to bring its non-digestible fat substitute, olestra, to market. The Food and Drug Administration approved olestra as a food additive but requires products containing olestra to carry a warning statement about its potential effects on gastrointestinal function. In obtaining approval for olestra, P&G conducted a lengthy, persistent, and comprehensive campaign to enlist support from members of Congress; FDA staff; and food, nutrition, and health professionals. This campaign raises larger questions about corporate influence on government policies, and the relationships of corporations to health professionals. To address these larger concerns, the author reviews the history of olestra's approval; describes P&G's campaign to obtain support from FDA and Congress, to defend olestra against critics, and to market it to professionals, the press, and consumers; and suggests implications for public health policies.

 20. Selling energy conservation.

  Science.gov (United States)

  Hinrichsen, D

  1995-01-01

  This article concerns the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) crisis and its impact on energy efficiency measures in the US. In 1985, when the OPEC collapsed, the US government had avoided the need to construct 350 gigawatts of new electric capacity. The most successful efficiency improvements, especially in household appliances and equipment, lighting and tightened energy efficiency standards in new buildings, resulted from the OPEC event. The real innovation of that time was the change in profit rules for utilities. This revolution and the way some US utilities view energy have not caught on elsewhere. Despite the initiative toward improving energy efficiency in homes, offices and industries, the change has been slow. Partly to blame are the big development banks, which pointed out that short-term conservation and efficiency measures could save at least 15% of the total energy demand without the need for major investment. The benefits of energy conservation was shown during the oil shock when per capita energy consumption fell by 5% in the member states of the Organization of Economic Cooperation and Development, while the per capita gross domestic product grew by a third. There has been a decrease in energy expenditure worldwide, and the scope for further energy savings is enormous, but governments need to recognize and seize the opportunity.

 1. Preface to Action Selling

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Milton; Kotler

  2007-01-01

  For the past seven years,Kotler Marketing Group has been providing modern marketing management consulting services to many of China's most progres- sive large and mid-size companies.We know the enor- mous marketing power of multi-national companies in

 2. Selling new products

  OpenAIRE

  Borgh, van der, W.

  2012-01-01

  As we proceed into the 21st century, companies are facing increasingly complex and dynamic business environments. Many organizations have to deal with intense competition as more products are introduced faster, with shorter life cycles, and less competitive differentiation. Consequently, companies are pushed to not only be more adept in product development but also in capitalizing on these innovative activities. However, while companies have become more successful in inventing and developing ...

 3. Suhtlusruum ja selle modelleerimine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mare Koit

  2016-05-01

  Full Text Available "Communicative space and its modeling" Communication between people can take various forms depending on a lot of circumstances – participants’ individual characteristics, their social roles, subject of conversation, etc. The paper introduces a work in progress on modelling one aspect of natural human communication – communicative space. Communicative space is a mental space where a communication participant places himself/herself with respect to other ones and where (she is ‘moving’ during a communication event. Communicative space can be characterized by different features, e.g., (social closeness of a communication participant with the partner, collaboration, politeness, etc. These features of communication can be conveyed by language use as well as by different nonverbal means (body movement, facial expressions, etc.. The values +1, 0, and –1 are used for the coordinates in communicative space. Examples of human-human dialogues – both everyday and institutional – demonstrate how participants pass different points in communicative space during a conversation. The further aim is to include such a model of communicative space in an experimental system for modelling conversational agents in order to make interaction with the system more human-like.

 4. Ukraine's hard sell

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bogle, Sally.

  1997-01-01

  Since Ukraine broke away from Russia in 1991, the Ukrainian gas industry has been experiencing substantial difficulties. Almost all (95%) of Russia's gas exports to Europe pass through Ukraine's transmission system because of its geographical position. As gas demand in Western Europe grows, Russian propaganda aimed at destroying confidence in the technical competence, reliability and honesty of the Ukraine's gas industry is likely to lead to greater problems. The industry needs to achieve a financial boost and change its public image to restore confidence that contracts will be honoured, and the country itself is a desirable place to do business. (UK)

 5. Managing to Sell.

  Science.gov (United States)

  Clark, John W.

  The third in a series of subject presentation in the field of administrative management for use by educators and businessmen who teach management courses is offered. The point is made that the concept of an educational program in small-business administrative management involves the investigation of a series of topics stemming from basic…

 6. Selling the Social Studies.

  Science.gov (United States)

  Girod, Gerald R.; Harmon, Gerald R.

  1987-01-01

  Maintains school-aged children would prefer not to study social studies. Presents several strategies to help encourage positive attitudes. Strategies include persuasion, reinforcement, enthusiasm, personalized contact. Stresses that negative attitudes must be changed in order for social studies to achieve its fundamental citizenship goals. (BR)

 7. Georges Frédéric Parrot' prantsuse nimest, päritolust ja retoorikast: rektori tervituskõne keisrile ja selle lausumiskontekstid / Marge Käsper, Epi Tohvri

  Index Scriptorium Estoniae

  Käsper, Marge, 1973-

  2015-01-01

  G. F. Parrot' nimest. G. F. Parrot' päritolu sotsiaalkogukondlikust rollist ja selle retoorikast. Aleksander I kasvatusest ja valgustuse retoorikast. Keiser Aleksander I-le sügavat mõju avaldanud kõnest

 8. Hormone Replacement Therapy advertising: sense and nonsense on the web pages of the best-selling pharmaceuticals in Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cantero María

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background The balance of the benefits and risks of long term use of hormone replacement therapy (HRT have been a matter of debate for decades. In Europe, HRT requires medical prescription and its advertising is only permitted when aimed at health professionals (direct to consumer advertising is allowed in some non European countries. The objective of this study is to analyse the appropriateness and quality of Internet advertising about HRT in Spain. Methods A search was carried out on the Internet (January 2009 using the eight best-selling HRT drugs in Spain. The brand name of each drug was entered into Google's search engine. The web sites appearing on the first page of results and the corresponding companies were analysed using the European Code of Good Practice as the reference point. Results Five corporate web pages: none of them included bibliographic references or measures to ensure that the advertising was only accessible by health professionals. Regarding non-corporate web pages (n = 27: 41% did not include the company name or address, 44% made no distinction between patient and health professional information, 7% contained bibliographic references, 26% provided unspecific information for the use of HRT for osteoporosis and 19% included menstrual cycle regulation or boosting feminity as an indication. Two online pharmacies sold HRT drugs which could be bought online in Spain, did not include the name or contact details of the registered company, nor did they stipulate the need for a medical prescription or differentiate between patient and health professional information. Conclusions Even though pharmaceutical companies have committed themselves to compliance with codes of good practice, deficiencies were observed regarding the identification, information and promotion of HRT medications on their web pages. Unaffected by legislation, non-corporate web pages are an ideal place for indirect HRT advertising, but they often contain

 9. Selling my sheep to pay for medicines - household priorities and coping strategies in a setting without universal health coverage.

  Science.gov (United States)

  Husøy, Onarheim Kristine; Molla, Sisay Mitike; Muluken, Gizaw; Marie, Moland Karen; Frithof, Norheim Ole; Ingrid, Miljeteig

  2018-03-02

  The first month of life is the period with the highest risk of dying. Despite knowledge of effective interventions, newborn mortality is high and utilization of health care services remains low in Ethiopia. In settings without universal health coverage, the economy of a household is vulnerable to illness, and out-of-pocket payments may limit families' opportunities to seek health care for newborns. In this paper we explore intra-household resource allocation, focusing on how families prioritize newborn health versus other household needs and their coping strategies for managing these priorities. A qualitative study was conducted in 2015 in Butajira, Ethiopia, comprising observation, semi-structured interviews, and focus group discussions with household members, health workers, and community members. Household members with hospitalized newborns or who had experienced neonatal death were primary informants. In this predominantly rural and poor district, households struggled to pay out-of-pocket for services such as admission, diagnostics, drugs, and transportation. When newborns fell ill, families made hard choices balancing concerns for newborn health and other household needs. The ability to seek care, obtain services, and follow medical advice depended on the social and economic assets of the household. It was common to borrow money from friends and family, or even to sell a sheep or the harvest, if necessary. In managing household priorities and high costs, families waited before seeking health care, or used cheaper traditional medicines. For poor families with no money or opportunity to borrow, it became impossible to follow medical advice or even seek care in the first place. This had fatal health consequences for the sick newborns. While improving neonatal health is prioritized at policy level in Ethiopia, poor households with sick neonates may prioritize differently. With limited money at hand and high direct health care costs, families balanced conflicting

 10. Hormone replacement therapy advertising: sense and nonsense on the web pages of the best-selling pharmaceuticals in Spain.

  Science.gov (United States)

  Chilet-Rosell, Elisa; Martín Llaguno, Marta; Ruiz Cantero, María Teresa; Alonso-Coello, Pablo

  2010-03-16

  The balance of the benefits and risks of long term use of hormone replacement therapy (HRT) have been a matter of debate for decades. In Europe, HRT requires medical prescription and its advertising is only permitted when aimed at health professionals (direct to consumer advertising is allowed in some non European countries). The objective of this study is to analyse the appropriateness and quality of Internet advertising about HRT in Spain. A search was carried out on the Internet (January 2009) using the eight best-selling HRT drugs in Spain. The brand name of each drug was entered into Google's search engine. The web sites appearing on the first page of results and the corresponding companies were analysed using the European Code of Good Practice as the reference point. Five corporate web pages: none of them included bibliographic references or measures to ensure that the advertising was only accessible by health professionals. Regarding non-corporate web pages (n = 27): 41% did not include the company name or address, 44% made no distinction between patient and health professional information, 7% contained bibliographic references, 26% provided unspecific information for the use of HRT for osteoporosis and 19% included menstrual cycle regulation or boosting feminity as an indication. Two online pharmacies sold HRT drugs which could be bought online in Spain, did not include the name or contact details of the registered company, nor did they stipulate the need for a medical prescription or differentiate between patient and health professional information. Even though pharmaceutical companies have committed themselves to compliance with codes of good practice, deficiencies were observed regarding the identification, information and promotion of HRT medications on their web pages. Unaffected by legislation, non-corporate web pages are an ideal place for indirect HRT advertising, but they often contain misleading information. HRT can be bought online from Spain

 11. [Present Status of Displaying Pharmaceutical Products for Sale on Flea Market Applications for Smartphones and the Responses to Illicit Selling by Service Providers].

  Science.gov (United States)

  Kishimoto, Keiko; Takeuchi, Tomoe; Fukushima, Noriko

  2017-12-01

   In Japan, a pharmacy or drug store license is required for selling pharmaceutical products. However, civilians without a pharmacy or drug store license are displaying pharmaceutical products for sale on a flea market application, which is illegal dealing. This study discussed the modality for implementing countermeasures for the illicit selling of pharmaceutical products. We extracted pharmaceutical products displayed for sale on three flea market applications (Mercari, Rakuma, Fril) on one day. One hundred and eighty-one pharmaceutical products were displayed (49 on Mercari, 86 on Rakuma, and 46 on Fril). There were 6.1% (11/181) domestically prescribed drugs, 69.1% (125/181) domestic OTC drugs, 23.8% (43/181) foreign-made prescribed drugs, and 1.1% (2/181) foreign-made OTC drugs. The seller could display the product for sale without confirming whether it is prohibited. We alerted the service providers of this illicit selling at flea markets at three different instances. The pharmaceutical product displays were deleted by the service providers at a rate of 55.1% (27/49) for Mercari and 51.2% (44/86) for Rakuma. The average number of drugs that were displayed for sale by each seller was 1.4 and the average number of total products that were displayed for sale by each seller was 100. The seller could have unintentionally displayed the pharmaceutical products for sale, without the knowledge that it is illegal. The service providers of flea market applications should create mechanisms to alert the sellers that displaying pharmaceutical products for sale is an illicit act and regulate these violations.

 12. Quali-quantitative analysis of best selling drugs from pharmacy, street market and traditional herbal medicine: a pilot study of market surveillance in Senegal.

  Science.gov (United States)

  Pichini, Simona; Rotolo, Maria Concetta; Bellotti, Pasquale; Minutillo, Adele; Mastrobattista, Luisa; Pacifici, Roberta

  2015-02-01

  A pilot study of market surveillance in Senegal has been performed analyzing best selling drugs from an official pharmacy and a street market in two principal cities of Senegal and some traditional preparations from herbal medicine from the same market. A simple and rapid gas chromatography method with mass spectrometry detection has been applied after a liquid-liquid extraction of pharmaceutical products and traditional preparations at acidic, neutral and basic pH with chloroform-isopropanol (9:1, v/v). The assay was validated in the range from 10mg to 250 mg/g powder preparations with good determination coefficients (r(2)≥ 0.99) for the calibration curves. At three concentrations spanning the linear dynamic ranges of the calibration curves, mean recoveries of substances under investigation were always higher than 90% and intra-assay and inter-assay precision and accuracy were always better than 15%. The four best selling drugs purchased from a Dakar local pharmacy exactly contained the amount of active principles reported in the respective labels while the best selling drugs freely purchased from Kaolack market contained an amount of active ingredients lower than that declared on the label. No pharmacological active compound, but salicylic acid was found in one of the traditional herbal preparations. This pilot study showed that whereas official drugs sold in pharmacies at prices accessible for a very few portion of the population contained the amount of active principles as reported in the labels, those from street market bought by the majority of population contained an amount of active ingredients lower than that declared on the label and finally traditional herbal preparations seldom contain pharmacological active principles. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Managing a reservoir-based hydro-energy plant: building understanding in the buy and sell decisions in a changing environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ackere, A. van; Ruud, Morten; Davidsen, Paal

  2005-01-01

  This paper describes a modelling process at a Norwegian chemical producer, who owns 20% of a reservoir based hydro-energy plant. While the initial objective was to increase the profitability of the energy plant (in particular by an improved understanding of buying and selling decisions and a reconciliation of the managerial and engineering points of view in the context of a liberalised energy market) the process resulted in the company's decision to refocus on its core-business. The process illustrates how a modelling process can lead to a fundamental re framing of the issue, resulting in major change for the company

 14. The author training manual develop marketable ideas, craft books that sell, become the author publishers want, and self-publish effectively

  CERN Document Server

  Amir, Nina

  2014-01-01

  Anyone can publish a book and become an ""author,"" but if you want to become a successful author with a profitable publishing career, you need a clear, step-by-step guide to help you develop book ideas that sell. In The Author Training Manual, expert editor and book coach Nina Amir reveals the exact process successful authors have used to create business plans and proposals for their books and teaches you how to view your ideas through the eyes of acquisitions editors and literary agents. Whether you write fiction or nonfiction, plan to traditionally publish or self-publish, The Author Tra

 15. Patent licensing and selling to China as a strategy of technology transfer in a New Era: A perspective of European firms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Ying; Meijer, Elise; Duysters, Geert

  2010-01-01

  International technology transfer enables firms in developed countries to exploit the value of their technological innovations, and provides firms in developing countries with access to technological and organizational knowledge. This study aims to present a timely description of the experience...... and intentions of EU firms with regard to patent licensing and/or selling to China in this new era. Firms from 12 European countries in various industries were surveyed by an online questionnaire. We found that (1) large and small EU firms are very different with regard to the number of non...

 16. Classifying neighbourhoods by level of access to stores selling fresh fruit and vegetables and groceries: identifying problematic areas in the city of Gatineau, Quebec.

  Science.gov (United States)

  Gould, Adrian C; Apparicio, Philippe; Cloutier, Marie-Soleil

  2012-11-06

  Physical access to stores selling groceries, fresh fruit and vegetables (FV) is essential for urban dwellers. In Canadian cities where low-density development practices are common, social and material deprivation may be compounded by poor geographic access to healthy food. This case study examines access to food stores selling fresh FV in Gatineau, Quebec, to identify areas where poor access is coincident with high deprivation. Food retailers were identified using two secondary sources and each store was visited to establish the total surface area devoted to the sale of fresh FV. Four population-weighted accessibility measures were then calculated for each dissemination area (DA) using road network distances. A deprivation index was created using variables from the 2006 Statistics Canada census, also at the scale of the DA. Finally, six classes of accessibility to a healthy diet were constructed using a k-means classification procedure. These were mapped and superimposed over high deprivation areas. Overall, deprivation is positively correlated with better accessibility. However, more than 18,000 residents (7.5% of the population) live in high deprivation areas characterized by large distances to the nearest retail food store (means of 1.4 km or greater) and virtually no access to fresh FV within walking distance (radius of 1 km). In this research, we identified areas where poor geographic access may introduce an additional constraint for residents already dealing with the challenges of limited financial and social resources. Our results may help guide local food security policies and initiatives.

 17. Why California retailers stop selling tobacco products, and what their customers and employees think about it when they do: case studies.

  Science.gov (United States)

  McDaniel, Patricia A; Malone, Ruth E

  2011-11-08

  In California, some 40,000 retailers sell tobacco products. Tobacco's ubiquitousness in retail settings normalizes use and cues smoking urges among former smokers and those attempting cessation. Thus, limiting the number of retailers is regarded as key to ending the tobacco epidemic. In the past decade, independent pharmacies and local grocery chains in California and elsewhere have voluntarily abandoned tobacco sales. No previous studies have examined the reasons for this emerging phenomenon. We sought to learn what motivated retailers to discontinue tobacco sales and what employees and customers thought about their decision. We conducted case studies of seven California retailers (three grocery stores, four pharmacies) that had voluntarily ceased tobacco sales within the past 7 years. We interviewed owners, managers, and employees, conducted consumer focus groups, unobtrusively observed businesses and the surrounding environment, and examined any media coverage of each retailer's decision. We analyzed data using qualitative content analysis. For independent pharmacies, the only reason given for the decision to end tobacco sales was that tobacco caused disease and death. Grocers listed health among several factors, including regulatory pressures and wanting to be seen as "making a difference." Media coverage of stores' new policies was limited, and only three retailers alerted customers. Management reported few or no customer complaints and supportive or indifferent employees. Pharmacy employees were pleased to no longer be selling a deadly product. Grocery store management saw the decision to end tobacco sales as enhancing the stores' image and consistent with their inventory of healthy foods. Focus group participants (smokers and nonsmokers) were largely unaware that retailers had stopped selling tobacco; however, almost all supported the decision, viewing it as promoting public health. Many said knowing this made them more likely to shop at the store. Most

 18. Why California retailers stop selling tobacco products, and what their customers and employees think about it when they do: case studies

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background In California, some 40, 000 retailers sell tobacco products. Tobacco's ubiquitousness in retail settings normalizes use and cues smoking urges among former smokers and those attempting cessation. Thus, limiting the number of retailers is regarded as key to ending the tobacco epidemic. In the past decade, independent pharmacies and local grocery chains in California and elsewhere have voluntarily abandoned tobacco sales. No previous studies have examined the reasons for this emerging phenomenon. We sought to learn what motivated retailers to discontinue tobacco sales and what employees and customers thought about their decision. Methods We conducted case studies of seven California retailers (three grocery stores, four pharmacies) that had voluntarily ceased tobacco sales within the past 7 years. We interviewed owners, managers, and employees, conducted consumer focus groups, unobtrusively observed businesses and the surrounding environment, and examined any media coverage of each retailer's decision. We analyzed data using qualitative content analysis. Results For independent pharmacies, the only reason given for the decision to end tobacco sales was that tobacco caused disease and death. Grocers listed health among several factors, including regulatory pressures and wanting to be seen as "making a difference." Media coverage of stores' new policies was limited, and only three retailers alerted customers. Management reported few or no customer complaints and supportive or indifferent employees. Pharmacy employees were pleased to no longer be selling a deadly product. Grocery store management saw the decision to end tobacco sales as enhancing the stores' image and consistent with their inventory of healthy foods. Focus group participants (smokers and nonsmokers) were largely unaware that retailers had stopped selling tobacco; however, almost all supported the decision, viewing it as promoting public health. Many said knowing this made them more likely to

 19. Why California retailers stop selling tobacco products, and what their customers and employees think about it when they do: case studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  McDaniel Patricia A

  2011-11-01

  Full Text Available Abstract Background In California, some 40, 000 retailers sell tobacco products. Tobacco's ubiquitousness in retail settings normalizes use and cues smoking urges among former smokers and those attempting cessation. Thus, limiting the number of retailers is regarded as key to ending the tobacco epidemic. In the past decade, independent pharmacies and local grocery chains in California and elsewhere have voluntarily abandoned tobacco sales. No previous studies have examined the reasons for this emerging phenomenon. We sought to learn what motivated retailers to discontinue tobacco sales and what employees and customers thought about their decision. Methods We conducted case studies of seven California retailers (three grocery stores, four pharmacies that had voluntarily ceased tobacco sales within the past 7 years. We interviewed owners, managers, and employees, conducted consumer focus groups, unobtrusively observed businesses and the surrounding environment, and examined any media coverage of each retailer's decision. We analyzed data using qualitative content analysis. Results For independent pharmacies, the only reason given for the decision to end tobacco sales was that tobacco caused disease and death. Grocers listed health among several factors, including regulatory pressures and wanting to be seen as "making a difference." Media coverage of stores' new policies was limited, and only three retailers alerted customers. Management reported few or no customer complaints and supportive or indifferent employees. Pharmacy employees were pleased to no longer be selling a deadly product. Grocery store management saw the decision to end tobacco sales as enhancing the stores' image and consistent with their inventory of healthy foods. Focus group participants (smokers and nonsmokers were largely unaware that retailers had stopped selling tobacco; however, almost all supported the decision, viewing it as promoting public health. Many said knowing

 20. Potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy; Effetti della vendita tramite asta dell'energia CIP 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campidoglio, C. [Istituto per la Ricerca Sociale, Milan (Italy). Osservatorio Energia

  2000-12-01

  This paper analyses the potential benefits of selling by auction the CIP 6 energy. This would both reduce the supply shortage and the prices on the eligible market, increase competition on the contract-for-difference market, indicate a clear price to which regulated energy charges could be indexed, thus extending the auction benefits to the franchise market to avoid the reintroduction of cross-subsidies. [Italian] L'articolo analizza i possibili benefici della vendita tramita asta dell'energia CIP 6. In particolare, l'asta ridurrebbe la scarsita' d'offerta e quindi i pressi sul mercato libero, aumenterebbe la concorrenza nel mercato dei contratti per differenza, fornirebbe un prezzo chiaro a cui indicizzare il prezzo dell'energia in tariffa, estendendo i benefici dell'asta sul mercato vincolato ed evitando la reintroduzione di sussidi incrociati.

 1. How to sell a condom? The impact of demand creation tools on male and female condom sales in resource limited settings.

  Science.gov (United States)

  Terris-Prestholt, Fern; Windmeijer, Frank

  2016-07-01

  Despite condoms being cheap and effective in preventing HIV, there remains an 8billion shortfall in condom use in risky sex-acts. Social marketing organisations apply private sector marketing approaches to sell public health products. This paper investigates the impact of marketing tools, including promotion and pricing, on demand for male and female condoms in 52 countries between 1997 and 2009. A static model differentiates drivers of demand between products, while a dynamic panel data estimator estimates their short- and long-run impacts. Products are not equally affected: female condoms are not affected by advertising, but highly affected by interpersonal communication and HIV prevalence. Price and promotion have significant short- and long-run effects, with female condoms far more sensitive to price than male condoms. The design of optimal distribution strategies for new and existing HIV prevention technologies must consider both product and target population characteristics. Copyright © 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Gnawing Pains, Festering Ulcers, and Nightmare Suffering: Selling Leprosy as a Humanitarian Cause in the British Empire, c. 1890-1960.

  Science.gov (United States)

  Vongsathorn, Kathleen

  2012-12-01

  When British attention was drawn to the issue of leprosy in the Empire, humanitarian organisations rose to take on responsibility for the 'fight against leprosy'. In an effort to fundraise for a distant cause at a time when hundreds of charities competed for the financial support of British citizens, fundraisers developed propaganda to set leprosy apart from all other humanitarian causes. They drew on leprosy's relationship with Christianity, its debilitating symptoms, and the supposed vulnerability of leprosy sufferers in order to mobilise Britain's sense of humanitarian, Christian, and patriotic duty. This article traces the emergence of leprosy as a popular imperial humanitarian cause in modern Britain and analyses the narratives of religion, suffering, and disease that they created and employed in order to fuel their growth and sell leprosy as a British humanitarian cause.

 3. A Decision-Making Model for Deterring Food Vendors from Selling Harmless Low-Quality Foods as High-Quality Foods to Consumers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Po-Yu Chen

  2017-01-01

  Full Text Available For certain types of foods, food vendors often label low-quality foods that are harmless to human health as foods of excellent quality and sell these falsely labeled products to consumers. Because this type of food poses no harm to human health, when public health units discover their act of false labeling or food adulteration, vendors are only penalized with a fine rather than having them assume criminal liability. Upon discovering vendors act of falsely labeling food, public health units typically punish the involved parties according to the extent of false labeling. Such static protective measure is ineffective. Instead, the extent of punishment should be based not only on the extent of false labeling, but also on the frequency of food sampling as well as the number of samples obtained for food inspections. Only through this dynamic approach can food adulteration or false labeling be effectively prevented. Adopting the standpoint of the public sector in food safety management, this study developed a mathematical model that facilitates discussion on the aforementioned problems. Furthermore, we discussed how the supply-demand environmental factors of the food market are influenced by the administrative means that the public health units have used to prevent food false labeling.

 4. Smart Growth and the Challenge of Nimby: Multifamily Dwellings and their Association with Single-Family House Selling Prices in Tallahasse, Florida, USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huston GIBSON

  2013-06-01

  Full Text Available Citizens protest development when they consider it undesirable. One type of development commonly perceived as undesirable by single-family home owners is proximate multifamily housing, often considered a cause of property devaluation. This study assesses multifamily housing, by typology, and its monetary association with proximate single-family housing prices. The research design is a cross-sectional study using multivariate regression. The unit of analysis is the detached single-family dwelling. The study population is a sample taken from all arms-length owner-occupied, primary residence, detached single-family property transactions recorded in Tallahassee-Leon County, Florida, USA, during 2008. The key findings show no statistically significant negative associations between multifamily housing and single-family property selling prices in the sample; in fact, the two were positively correlated. These findings address single-family homeowner concerns about proximate multifamily housing and should bolster the political feasibility of Smart Growth policy, which recommends denser urban infill.

 5. Tartu rahulepingu juriidilised aspektid Eesti-Vene suhetes : [bakalaureusetöö] / Madli Välja ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Igor Gräzin

  Index Scriptorium Estoniae

  Välja, Madli

  2001-01-01

  Tartu rahulepingu sõlmimise ajalooline tagapõhi, Tartu rahuleping 2. 02. 1920. a., Molotov-Ribbentropi pakt 1939.a., suveräänsusdeklaratsioon 16. 11. 1988. a., Tartu rahulepingu kehtivus, rahvusvahelise õiguse hinnang Tartu rahuleppele, Tartu rahuleping kui Eesti riikliku järjepidevuse alus ja selle roll Eesti liitumisel NATO-ga

 6. Iraagi päästmiseks poliitikast ei piisa / Henry A. Kissinger

  Index Scriptorium Estoniae

  Kissinger, Henry, 1923-

  2007-01-01

  Endine USA riigisekretär arutleb Iraagi-poliitika üle. Autor nendib, et äkiline USA vägede väljaviimine Iraagist ei lõpetaks sõda, vaid muudaks ainult selle olusid, parim strateegia Iraagi kriisi ületamiseks on rahvusvahelise diplomaatia kasutamine. Lisa: USA väed Iraagis

 7. Potshemu medved rõtshit / Richard Pipes

  Index Scriptorium Estoniae

  Pipes, Richard

  2006-01-01

  Harvardi ülikooli ajalooprofessor Richard Pipes arutleb, miks Venemaa viimase aja käitumises väljendub soovimatus koostööks, sageli ka vaenulikkus. Venemaa võimetus rahvusvahelises kontekstis oma kohta leida, selle ajaloolised juured

 8. Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse õigusliku reguleerimise võimalused Eestis : magistritöö / Anni Katkosild ; juhendaja Gaabriel Tavits ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse osakond

  Index Scriptorium Estoniae

  Katkosild, Anni, 1990-

  2018-01-01

  Tööõnnetuse ja kutsehaiguse mõiste, selle reguleerimise nõuded rahvusvahelises õiguses ning Eesti seadusandluses, tervisekahjustusest tulenevate kahjude liigid, tööst põhjustatud tervisekahjustuste hüvitamine Eestis ja Soomes, era- ja avalik-õigusliku tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi loomise eelised ja puudused

 9. Usaldus elavdab Eesti logistikaturgu / Jaanika Heinsuo

  Index Scriptorium Estoniae

  Heinsuo, Jaanika

  2003-01-01

  Autor selgitab Euroopa Liidu liitumise positiivset mõju Eesti logistikaturu arengule ning kirjeldab selle hea näitena Schenkeri ja mööblitööstusettevõtte Indoor koostööd suuremastaabilise rahvusvahelise logstikaprojekti raames

 10. Sündikaatlaenutehingu eripära ja õiguslikud probleemid / Natalja Sidorenko, Rain Raa

  Index Scriptorium Estoniae

  Sidorenko, Natalja

  2009-01-01

  Sündikaatlaenutehingu mõiste, põhimõtted, osapoolte ülesanded ja vastutus. Ülevaade rahvusvahelise sündikaatlaenuturu korraldamiseks asutatud organisatsioonist Loan Market Association ning selle poolt välja töötatud normdokumentidest

 11. Eluohtlik töö: globaalne üleskutse ajakirjanike turvalisuse kaitseks

  Index Scriptorium Estoniae

  Spindelegger, Michael

  2012-01-01

  Austria Vabariigi asekantsleri ja välisministri Michael Spindeleggeri ning Rahvusvahelise Pressiinstituudi (IPI) tegevdirektori Alison Bethel McKenzie ühine kommentaar selle aasta septembris ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt vastu võetud resolutsioonile ajakirjanike turvalisuse kohta ning ÜRO agentuuride juhtide koordinatsiooninõukogu poolt vastu võetud ajakirjanike turvalisust puudutavast tegevusplaanist

 12. Rõõmutud maised rõõmud / Johannes Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Johannes, 1965-

  1998-01-01

  Eesti inglane Paul Rodgers organiseeris rahvusvahelise sümpoosioni 'Maised rõõmud' Tallinna Botaanikaaias, mis räägib taimedest, elu tärkamisest ja selle kallal toimuvast vägivallast. Pikemalt Jaan Jaanisoo kassipojauputamise videost.

 13. Muuseumid / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2001-01-01

  Itaalia valitsuse poolt ette valmistatud riiklike muuseumide privatiseerimise seaduseelnõust, mis on põhjustanud rahvusvahelise protestilaine. Prantsusmaal vastu võetud uuest muuseume puudutavast seadusest, selle kogude kaitsmise sättest. Stockholmi Moderna Museeti sulgemisest remondi tõttu 13. I 2002 pooleteiseks aastaks. Muuseumide Ühingu loomisest Venemaal.

 14. Sell Out With Me Tonight”: Popular Music, Commercialization and Commodification in Vineland, The Crying of Lot 49, and V.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George William Twigg

  2014-08-01

  Full Text Available Particularly drawing on the theory of Jacques Attali and Horkheimer and Adorno, this article considers popular music in Pynchon’s novels as more than simply a ‘soundtrack’ to the plot.  Much attention has been paid to Pynchon’s original songs, but not to the manner of their dissemination; therefore, this article examines the role of the popular musician in the production of consumer culture, focusing on McClintic Sphere ('V.', The Paranoids ('Lot 49', and Billy Barf and the Vomitones ('Vineland'.  Pynchon depicts a modern ‘culture industry’ in which recording artists, voluntarily or not, ape their forbears, but in which the idea that live performance is liberating whereas recording is constraining, is problematized.  The article explores Sphere’s struggles to become successful in the face of live audiences that constantly compare him to Charlie Parker rather than assessing his music on its own merits, and the twin inspirational and coercive ‘moulding’ forces he experiences during the recording process that represents the only chance for musicians to disseminate their music widely and find a properly appreciative public.  Similarly, the disjunction between the Paranoids’ deviant lyrics and behaviour, and their thoroughly generic sub-Beatles musical texture, which adheres to the tropes of recorded music (one song ‘fades out’ even when played live! is discussed; they too are caught in an excluded middle between transgression and conformity, as are the Vomitones, who in one live performance suppress their rebellious ‘punk’ aesthetic when they gain employment performing Italian ballads at a Mafia wedding.  Ultimately this article argues that popular music is equally moulded by live audiences and by recording bosses and that its absorption into networks of capital is inevitable, so musicians, given the chance, may as well ‘sell out’, and hope to balance commercial success with at least a modicum of creative control.

 15. Getting shops to voluntarily stop selling cheap, strong beers and ciders: a time-series analysis evaluating impacts on alcohol availability and purchasing.

  Science.gov (United States)

  Pliakas, T; Lock, K; Jones, A; Aalders, S; Egan, M

  2018-02-13

  'Reducing the Strength' (RtS) is a public health initiative encouraging retailers to voluntarily stop selling cheap, strong beers/ciders (≥6.5% alcohol by volume). This study evaluates the impact of RtS initiatives on alcohol availability and purchasing in three English counties with a combined population of 3.62 million people. We used a multiple baseline time-series design to examine retail data over 29 months from a supermarket chain that experienced a two-wave, area-based role out of RtS: initially 54 stores (W1), then another 77 stores (W2). We measured impacts on units of alcohol sold (primary outcome: beers/ciders; secondary outcome: all alcoholic products), economic impacts on alcohol sales and substitution effects. We observed a non-significant W1 increase (+3.7%, 95% CI: -11.2, 21.0) and W2 decrease (-6.8%, 95% CI: -20.5, 9.4) in the primary outcome. We observed a significant W2 decrease in units sold across all alcohol products (-10.5%, 95% CI: -19.2, -0.9). The direction of effect between waves was inconsistent for all outcomes, including alcohol sales, with no evidence of substitution effects. In the UK, voluntary RtS initiatives appear to have little or no impact on reducing alcohol availability and purchase from the broader population of supermarket customers. © The Author(s) 2018. Published by Oxford University Press on behalf of Faculty of Public Health. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com

 16. Do Sex and Violence Sell? A Meta-Analytic Review of the Effects of Sexual and Violent Media and Ad Content on Memory, Attitudes, and Buying Intentions.

  Science.gov (United States)

  Lull, Robert B; Bushman, Brad J

  2015-09-01

  It is commonly assumed that sex and violence sell. However, we predicted that sex and violence would have the opposite effect. We based our predictions on the evolution and emotional arousal theoretical framework, which states that people are evolutionarily predisposed to attend to emotionally arousing cues such as sex and violence. Thus, sexual and violent cues demand more cognitive resources than nonsexual and nonviolent cues. Using this framework, we meta-analyzed the effects of sexual media, violent media, sexual ads, and violent ads on the advertising outcomes of brand memory, brand attitudes, and buying intentions. The meta-analysis included 53 experiments involving 8,489 participants. Analyses found that brands advertised in violent media content were remembered less often, evaluated less favorably, and less likely to be purchased than brands advertised in nonviolent, nonsexual media. Brands advertised using sexual ads were evaluated less favorably than brands advertised using nonviolent, nonsexual ads. There were no significant effects of sexual media on memory or buying intentions. There were no significant effects of sexual or violent ads on memory or buying intentions. As intensity of sexual ad content increased, memory, attitudes, and buying intentions decreased. When media content and ad content were congruent (e.g., violent ad in a violent program), memory improved and buying intentions increased. Violence and sex never helped and often hurt ad effectiveness. These results support the evolution and emotional arousal framework. Thus, advertisers should consider the effects of media content, ad content, content intensity, and congruity to design and place more effective ads. (c) 2015 APA, all rights reserved).

 17. Qualitative and quantitative combined nonlinear dynamics model and its application in analysis of price, supply–demand ratio and selling rate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhu, Dingju

  2016-01-01

  The qualitative and quantitative combined nonlinear dynamics model proposed in this paper fill the gap in nonlinear dynamics model in terms of qualitative and quantitative combined methods, allowing the qualitative model and quantitative model to perfectly combine and overcome their weaknesses by learning from each other. These two types of models use their strengths to make up for the other’s deficiencies. The qualitative and quantitative combined models can surmount the weakness that the qualitative model cannot be applied and verified in a quantitative manner, and the high costs and long time of multiple construction as well as verification of the quantitative model. The combined model is more practical and efficient, which is of great significance for nonlinear dynamics. The qualitative and quantitative combined modeling and model analytical method raised in this paper is not only applied to nonlinear dynamics, but can be adopted and drawn on in the modeling and model analysis of other fields. Additionally, the analytical method of qualitative and quantitative combined nonlinear dynamics model proposed in this paper can satisfactorily resolve the problems with the price system’s existing nonlinear dynamics model analytical method. The three-dimensional dynamics model of price, supply–demand ratio and selling rate established in this paper make estimates about the best commodity prices using the model results, thereby providing a theoretical basis for the government’s macro-control of price. Meanwhile, this model also offer theoretical guidance to how to enhance people’s purchasing power and consumption levels through price regulation and hence to improve people’s living standards.

 18. Examination and comparative study of the Ascension of The Prophet of Islam In The View Of Michael Sells And Anne-mari e Shamil with Inter- Religious Attitude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahdi Azadi

  2015-09-01

  Full Text Available Michael Sells, American scholar of Quran,about the Ascension (Mi,raj of the prophet (PBUH focuses on three issues: First, the Mi,raj term is not used in the Quran and the ascension of the explanation is not enough. second, Mohammad is no different from the miracle of the Quran is the miracle of God,he is not anything else, Quran states. Third, Ascension of the prophet (PBUH has been in sleep and dream.According to him, the discussion about the layers of the subject is based mainly on the evidence of Quran.In this case, only limited information can be found in the Asra chapter (sooreh of the Quran.In addition, he has tried to make the Ascension event from Jewish traditions and the effects Bvdaysm.actually the orientalist`s goal is to prove the absence of ascension of the prophet(PBUH.  In contrast, Anne-marie Shamil stayes that prophet`s ascension derived from the first verse of Asra sura and believes that two processes(horizontal and verticalfor prophet happened.and unlike Michael,he knows mi,raj from the God miracles.Anne-Marie because her sufficient the Sunni sources is doubt with belief in the physical and spiritual ascension,in some of her votes,such as; visible or not visible in the ascension of God by the prophet.Despite the fundamental criticism that some elements of the theory of two Orientalists arrived,positive points are observed in their ideas.in this article we have tried to express the views of the Orientalists, then to review their ideas considered

 19. Teejuht seente maailma / Indrek Sell

  Index Scriptorium Estoniae

  Sell, Indrek, 1983-

  2014-01-01

  Haavataelik, haavanääts, põdramokad, kübarnarmikud, narmikud, kroonliudik, roostetorik, roosa pess, lillatümak, kuusetaelik, poropoorik, tammetaelik, leht-kobartorik, maksak, tammenahkis, tumepruun taelik, volt-tardnahkis, lõhetümak, limatünnik, roostepruun taelik, sarapuu-ebakorgik, lakkvaabik (läikvaabik), haava-tuletaelik (haava-ebatuletael), õrn narmnahkis (õrnnarmik), korallnarmik (harunev korallnarmik), männi-vahakorgik (männikorgik), juurepruunik, narmastaelik, kährikseen (kährik)

 20. Valuing and selling a practice.

  Science.gov (United States)

  Sullivan, Walter

  2012-11-01

  Surgeons, as they contemplate retirement, wrongly believe that their practices do not have financial value. In fact, a well-organized efficiently functioning office with an emphasis on excellent service in combination with a constant stream of patients make it financially ideal for the new surgeon. Being able to assume such a practice can be a very smart financial decision. The practice's worth can be determined by a careful analysis of the practice financials and an evaluation of the functioning of the office and employees. Purchasing such a practice can be, economically, a very smart move by a new surgeon. Payments are made over time at a rate that allows the surgeon to make a good living, leaving him with real equity once the payments are complete. The departing surgeon, who had spent years building this successful practice, gets some of this value back in the form of an income stream to supplement his retirement. This process should be considered in virtually every case. Do not just "close the door."

 1. Selling ideas, attitudes, and behaviors.

  Science.gov (United States)

  Gentile, Douglas A

  2010-04-01

  Advertisers are adept at changing our attitudes and purchasing behaviors, but we rarely notice the effects. This plenary talk at the eighth annual Midwest Rural Agricultural Safety and Health Forum, November 2009, focused on the psychology of advertising and how advertising is designed to work outside of our conscious awareness. Several psychological "tricks" are used to influence us, with the goal being to get us to change our behaviors but to think that it was our idea all along. These tricks include using emotional appeals and persuasion techniques that rely on biases in human problem solving. This power can be used for social marketing, the use of these techniques to promote social well-being, rather than simply for commercial purposes. Understanding how advertising works therefore allows us to use this power to effect positive changes in society.

 2. More Than Just Selling Vehicles

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  FAW Toyota Motor Sales Co. Ltd. (FTMS), a joint vehicle sales venture owned by auto giants China FAW Group Corp. and Toyota Motor Corp., was inaugurated in 2003 in an effort to strengthen the two firms’ operations in the world’s fastest-growing auto mark

 3. Quality does not sell itself

  DEFF Research Database (Denmark)

  Giacalone, Davide; Fosgaard, Toke Reinholt; Steen, Ida

  2016-01-01

  the identification task were also significantly more likely to prefer the high quality sample. This tentatively suggests that better sensory expertise is correlated with a preference for higher quality, though future studies are needed to confirm the correctedness of this interpretation. Originality/value This work...... expensive one. Findings The results showed that preferences were equally distributed among the high and low quality samples, and that consumers did not perform better than chance level in the identification task. These results suggest that current grading systems used in the industry may be poorly...

 4. Hard sell for particle physics?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, Julian.

  1994-01-01

  With particle physics experimental research becoming ever more expensive, the author considers whether the cost of such research is worthwhile. As costs escalated on the Superconducting Supercollider, the project has now been terminated. Particle physicists must now look for commercial imperatives to justify their work. Many of the important spin-offs from particle physics research are described in order to justify the subject's continued funding, albeit at very high levels, where funds might otherwise be directed to more mundane but very necessary causes such as health care or education. (UK)

 5. Selling petroleum to the military

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uscher, R.H.

  1999-01-01

  This article examines what petroleum products and services the US military buys, the contracts awarded to Asian and European refiners for supplies outside the USA, and military specifications and test methods including the specifications of JP-8 battlefield fuel and the JP-8+100 additive package for military aircraft. The way in which the military buys petroleum products is described, and details are given of the types of military contracts, the bidding on Defense Energy Support Center (DESC) petroleum contracts, the performance of military petroleum contracts, socio-economic programmes, the Prompt Payment Act requiring contractors to be paid promptly, and procedures for claims and disputes

 6. Student Recruitment: The Hard Sell?

  Science.gov (United States)

  McAdams, Tony

  1975-01-01

  Presents the pros and cons concerning advertising for recruitment using three modes of analyses - economics, ethics, and law. The author concludes that advertising is an invaluable technique for information dispersal in higher education. (Author/PG)

 7. Sobre palavras que vendem coisas: o glossário do risco em anúncios de revistas On words that sell things: risk glossaries in media advertisements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Jane P. Spink

  2007-04-01

  Full Text Available Este artigo visa entender como a linguagem dos riscos, nas suas diferentes tradições (risco-perigo, risco-probabilidade e risco-aventura, é utilizada para vender produtos em anúncios veiculados em revistas vendidas em bancas. Com esse objetivo, tomamos os anúncios como gêneros de discurso que fazem circular materialidades (artefatos cotidianos passíveis de comercialização (na forma de bens simbólicos e que são necessariamente endereçados a públicos específicos. Foi definida uma amostra de 101 revistas com base nas categorias utilizadas pelo Anuário de Mídia - Revistas. A análise levou em consideração as palavras empregadas nos anúncios, a categoria de produtos e a temática da revista. Conclui-se que, embora os riscos vendam produtos, trata-se mais do controle de riscos potenciais do que de apologia do risco. Mesmo quando os produtos são associados ao risco-aventura, vendem-se, de fato, emoções associadas à experiência do risco que são sustentadas por uma diversidade de estratégias de segurança.The aim of this research was to understand how the discursive traditions (risk as danger; risk as probability and risk as adventure of the language of risk are used in magazine advertisements. Advertisements were defined as genres of discourse that put into circulation materiality (quotidian artifacts that can be commercialized (as symbolic goods and are necessarily addressed to a specific public. A sample of 101 magazines was defined using the categories of the Anuário de Mídia - Revistas. The analysis took into account the words used in the advertisements, the category of goods been advertised and the type of magazine in which they appeared. Although risk does sell products, the focus tends to be on risk control rather than on an apology of risk. Even when products are associated to risk as adventure, what is being sold is the sensation of risk counterbalanced by a diversity of safety strategies.

 8. Usando crianças para vender: infância e consumo na publicidade de revistas / Using children to sell: childhood and advertising of consumer magazines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marisa Vorraber Costa

  2010-01-01

  Full Text Available Na atual sociedade, também identificada como “sociedade de consumidores” (BAUMAN,2008, todas as pessoas, independentemente de condições econômicas, gênero, idade e grupo social, são convocadas a fazer parte das redes de consumo. Neste artigo nos voltamos para a infância e abordamos uma das faces de sua inserção na sociedade de consumidores, procurando mostrar como as crianças vem sendo usadas para vender. Como referencial teórico adotamos, entre outros, os escritos de Zygmunt Bauman, Juliet Schor e Robert Bocock que tratam das versões contemporâneas do consumo e as problematizam. A partir da análise da publicidade em revistas semanais de grande circulação, discutimos o quanto é produtivo para o mercado econômico a aliança entre infância e consumo, e argumentamos que esse uso das crianças na publicidade contribui para uma nova concepção de infância: a infância do consumo. Uma infância erotizada, preocupada em adquirir, em mostrar-se, uma infância insaciável e sempre em movimento. É essa infância que está chegando à escola com novos interesses, preferências e condutas, tornando-se merecedora de toda a nossa atenção.Abstract In the present society, also identified as a "consumer society" (Bauman, 2008, people, irrespective of gender, age, social and financial conditions, are all called for consumption. In this article we turn to the childhood and approached one of the faces of their insertion into the society ofconsumers, trying to show how children are used to sell. As a frame of theoretical reference we adopt, among others, the writings of Zygmunt Bauman, Juliet Schor and Robert Bocock, dealingwith contemporary versions of consumption. Analyzing weekly magazines of large circulation, we discuss how productive it is for the economic market the alliance between childhood and consumption and we argue that this use of children in publicity contributes for a new conception of childhood: the childhood of

 9. Improved ethanol yield and reduced Minimum Ethanol Selling Price (MESP by modifying low severity dilute acid pretreatment with deacetylation and mechanical refining: 1 Experimental

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chen Xiaowen

  2012-08-01

  and mechanical refining. The new process shows improved overall ethanol yields compared to traditional dilute acid pretreatment. The experimental results from this work support the techno-economic analysis and calculation of Minimum Ethanol Selling Price (MESP detailed in our companion paper.

 10. "First, do no harm": legal guidelines for health programmes affecting adolescents aged 10-17 who sell sex or inject drugs.

  Science.gov (United States)

  Conner, Brendan

  2015-01-01

  There is a strong evidence base that the stigma, discrimination and criminalization affecting adolescent key populations (KPs) aged 10-17 is intensified due to domestic and international legal constructs that rely on law-enforcement-based interventions dependent upon arrest, pre-trial detention, incarceration and compulsory "rehabilitation" in institutional placement. While there exists evidence and rights-based technical guidelines for interventions among older cohorts, these guidelines have not yet been embraced by international public health actors for fear that international law applies different standards to adolescents aged 10-17 who engage in behaviours such as selling sex or injecting drugs. As a matter of international human rights, health, juvenile justice and child protection law, interventions among adolescent KPs aged 10-17 must not involve arrest, prosecution or detention of any kind. It is imperative that interventions not rely on law enforcement, but instead low-threshold, voluntary services, shelter and support, utilizing peer-based outreach as much as possible. These services must be mobile and accessible, and permit alternatives to parental consent for the provision of life-saving support, including HIV testing, treatment and care, needle and syringe programmes, opioid substitution therapy, safe abortions, antiretroviral therapy and gender-affirming care and hormone treatment for transgender adolescents. To ensure enrolment in services, international guidance indicates that informed consent and confidentiality must be ensured, including by waiver of parental consent requirements. To remove the disincentive to health practitioners and researchers to engaging with adolescent KPs aged 10-17 government agencies and ethical review boards are advised to exempt or grant waivers for mandatory reporting. In the event that, in violation of international law and guidance, authorities seek to involuntarily place adolescent KPs in institutions, they are

 11. Evaluating the impact of DREAMS on HIV incidence among young women who sell sex: protocol for a non-randomised study in Zimbabwe.

  Science.gov (United States)

  Hensen, Bernadette; Hargreaves, James R; Chiyaka, Tarisai; Chabata, Sungai; Mushati, Phillis; Floyd, Sian; Birdthistle, Isolde; Busza, Joanna; Cowan, Frances

  2018-01-31

  "Determined, Resilient, AIDS-free, Mentored and Safe" (DREAMS) is a package of biomedical, social and economic interventions offered to adolescent girls and young women aged 10-24 years with the aim of reducing HIV incidence. In four of the six DREAMS districts in Zimbabwe, DREAMS includes an offer of oral pre-exposure prophylaxis (DREAMS+PrEP), alongside interventions to support demand and adherence, to women aged 18-24 who are at highest risk of HIV infection, including young women who sell sex (YWSS). This evaluation study addresses the question: does the delivery of DREAMS+PrEP through various providers reduce HIV incidence among YWSS Zimbabwe? We describe our approach to designing a rigorous study to assess whether DREAMS+PrEP had an impact on HIV incidence. The study design needed to account for the fact that: 1) DREAMS+PrEP was non-randomly allocated; 2) there is no sampling frame for the target population for the evaluation; 3) there are a small number of DREAMS districts (N = 6), and 4) DREAMS+PrEP is being implemented by various providers. The study will use a cohort analysis approach to compare HIV incidence among YWSS in two DREAMS+PrEP districts to HIV incidence among YWSS in non-DREAMS comparison sites. YWSS will be referred to services and recruited into the cohort through a network-based (respondent-driven) recruitment strategy, and followed-up 12- and 24-months after enrolment. Women will be asked to complete a questionnaire and offered HIV testing. Additional complications of this study include identifying comparable populations of YWSS in the DREAMS+PrEP and non-DREAMS comparison sites, and retention of YWSS over the 24-month period. The primary outcome is HIV incidence among YWSS HIV-negative at study enrolment measured by repeat, rapid HIV testing over 24-months. Inference will be based on plausibility that DREAMS+PrEP had an impact on HIV incidence. A process evaluation will be conducted to understand intervention implementation, and

 12. Leuconostoc gasicomitatum is the dominating lactic acid bacterium in retail modified-atmosphere-packaged marinated broiler meat strips on sell-by-day.

  Science.gov (United States)

  Susiluoto, Tuija; Korkeala, Hannu; Björkroth, K Johanna

  2003-01-15

  Lactic acid bacteria (LAB) in retail, modified-atmosphere-packaged (MAP), marinated broiler meat strips on sell-by-day were mainly identified as Leuconostoc gasicomitatum. A total of 32 packages, three to five packages of seven differently marinated broiler meat products, were studied at the end of the producer-defined shelf life (at 6 degrees C, 7-9 days depending on the manufacturer). Prior to the microbiological analyses, appearance and smell of the product was checked and pH measured. Bacteria were cultured on MRS and Tomato Juice Agar (TJA), Rogosa SL agar (SLA), Plate Count Agar (PCA) and Streptomycin Thallium Acetate Agar (STAA) for the enumeration of LAB, lactobacilli, total bacterial count and Brochothrix thermosphacta, respectively. The average CFU/g of the 32 packages was 2.3 x 10(8) on PCA. The highest bacterial average, 3.1 x 10(8), was recovered on TJA, the corresponding CFU/g averages on MRS and SLA being 2.3 x 10(8) and 1.3 x 10(8), respectively. Despite the high LAB numbers detected, radical spoilage changes such as unpleasant odor, slime production and formation of gas were not seen. B. thermosphacta did not form a significant part of the bacterial population since none of the levels exceeded the spoilage threshold level of 10(5) CFU/g reported in previous studies for this organism. In order to characterize the dominating LAB population, as many as 85, 85 and 88 colonies from MRS, TJA and SLA, respectively, were randomly picked and cultured pure. LAB were identified to species level using a 16 and 23S rDNA HindIiI RFLP (ribotyping) database. Fifty-six of the 170 isolates picked from the non-selective LAB media (MRS and TJA) were identified as L. gasicomitatum, followed by Carnobacterium divergens (41 isolates), Lactobacillus sakei and Lactobacillus curvatus subsp. melibiosus (31 isolates) and L. curvatus subsp. curvatus (20 isolates) species. SLA proved not to be completely selective for lactobacilli because the growth of Leuconostoc spp. was not

 13. Asendusemadusest tulenevate õigussuhete kvalifitseerimine Eesti rahvusvahelises eraõiguses / Janeli Mänd

  Index Scriptorium Estoniae

  Mänd, Janeli

  2016-01-01

  Asendusemaduse õiguslikust definitsioonist Eesti õiguskorras, karistusseadustiku §-st 132. Lapse suhetest asendusemaga, vanemateks saada soovivate isikute ning asendusemade ja seemnerakudoonorite vahelistest suhetest

 14. Rahvusvahelised kultuurivõrgustikud ja üleeuroopaline koostöö / Jeroen Mourik

  Index Scriptorium Estoniae

  Mourik, Jeroen

  2005-01-01

  Ilmunud ka: International cultural marketing conference : November 3-4, 2005, Tartu : a collection of speeches. International Festivals and Events Association Europe (IFEA Europe) juhatuse esimees ühenduse eesmärkidest ja võimalustest

 15. Tallinna Planeerimine 1910. aastatel: rahvusvahelise planeerimiskonkursi ärgitajatest ja korraldajatest / Karin Hallas-Murula

  Index Scriptorium Estoniae

  Hallas-Murula, Karin, 1957-

  2014-01-01

  Uutest suundadest Tallinna linnavalitsemises 20. sajandi alguses. Tallinna Majaomanikkude Seltsist. Planeerimise asjatundjast varjunimega Vis. Kompetentsi küsimustest. Linnaplaani ettevalmistamise komisjonist.

 16. Eestlane pälvis rahvusvahelise aasta loodusfotograafi tiitli / Risto Mets

  Index Scriptorium Estoniae

  Mets, Risto

  2009-01-01

  Rahvusvahelisel fotovõistlusel "Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year 2009" kuulutati kategoorias „Loomad oma elukeskkonnas” parimaks Eesti bioloogi ja loodusfotograafi Urmas Tartese foto "Lumekirp lumehelbel"

 17. XX rahvusvahelised trompetipäevad / Valdo Rüütelmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Rüütelmaa, Valdo

  2009-01-01

  17. märtsist kuni 5. aprillini Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud rahvusvahelistest 20. trompetipäevadest, mille raames toimus 5. aprillil konkurss "Trompetitalendid 2009" . Trompetipäevade korraldaja Aavo Otsaga

 18. Rahvusvahelise FITIM haridusprogrammi arendamine (Food Industry and Trade International Management ) / Hille Ainsar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsar, Hille

  2007-01-01

  Uuest õppekavast, mille järgi koolitatakse toiduainetööstuse ja kaubanduse spetsialiste esialgu Eesti ja Soome tarbeks ning edaspidi Läänemere regiooni ja lõpuks ka rahvusvaheliste turgude tarbeks laiemalt

 19. Muusikamaailm : Rahvusvahelised festivalid juunis. New Yorgi Filharmoonikud Euroopas. Suri Oskar Czerwenka / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2000-01-01

  Rahvusvahelistest festivalidest juunis : Aldeburghi festivalist Inglismaal, Salzburg Whitsun Baroque Festivalist, Bathi festivalist, Spoleto festivalist Charlestonis USAs, San Francisco festivalist. New Yorgi Filharmoonikute Euroopa-turneest. Lühidalt O. Czerwenka tegevusest

 20. Kutseharidus rahvusvahelises võrdluses = Vocational education in international comparison / Tiiu-Liisa Rummo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rummo, Tiiu-Liisa

  2007-01-01

  Võrdluses teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega iseloomustab Eestit madal osaluse määr kutsehariduses. EL-i 25 riigi poiste keskmine kutsekeskhariduses õppimise määr on 57%, Eestis 40%, tüdrukute osas on vastavad numbrid 54% ja 19%. Lisatud diagrammid

 1. Tsiviilvastutus tuumaintsidendi põhjustatud kahju eest rahvusvahelises õiguses / Elina Saunanen

  Index Scriptorium Estoniae

  Saunanen, Elina

  2006-01-01

  Tsiviilvastutust tuumaintsidendi põhjustatud kahju eest reguleerivad peamiselt Viini konventsioon ja Pariisi konventsioon. Eesti on ratifitseerinud Viini konventsiooni, kasulik oleks ühineda ka 1997. a. täiendava hüvitamise konventsiooniga, kui seda teevad Venemaa ja Leedu

 2. Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsioon : rahvusvahelised koostööprojektid / Ilme Mäesalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäesalu, Ilme

  2005-01-01

  ASCE (Assotiation of Significant Cemeteries in Europe) peaeesmärkidest, tegevusest. Muinsuskaitsameti esindaja Ilme Mäesalu on alates liidu asutamisest 2001. a. kuulunud ASCE juhatusse. 2004. a. ilmus Bolognas koguteos "Cemeteries of Europe. A Historical Heritage to Appreciate and Restore", kus leiduvad artiklid Tallinna surnuaedade ja Tartu Raadi kalmistu kohta. 2004. a. toimus Tartus seminar "Ajalooline kalmistu - kujunemine ja tänapäev"

 3. Eesti kool ja õpetaja rahvusvahelises haridusvõrdluses (EKORA) / Anu Toots

  Index Scriptorium Estoniae

  Toots, Anu, 1959-

  2014-01-01

  Ülevaade Eduko programmi finantseeritud projektist, mille eesmärk oli analüüsida, kuivõrd leiavad Eestile iseloomulikud haridusprobleemid kajastamist teiste riikide ja OECD ning EL poliitikadokumentides, ning milliseid meetmeid kasutatakse nende lahendamiseks

 4. Eesti koht rahvusvahelises julgeolekusüsteemis / Jüri Kadak

  Index Scriptorium Estoniae

  Kadak, Jüri, 1941-

  2003-01-01

  Ajalooline ülevaade Eesti geopoliitlise fenomeni kujunemisest, Vahe-Euroopa regiooni taasiseseisvumise protsessidest ja julgeolekualastest probleemidest, Eesti võimalustest globaliseeruvas keskkonnas. Skeemid.Tabelid

 5. Eesti majandid rahvusvahelises börsiettevõttes / Ülo Kalm

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalm, Ülo, 1935-

  2008-01-01

  Artiklis tutvustatakse AS-i Agro Piim (AS moodustavad AS Peetri Põld ja Piim, Vaimastvere Agro Jõgevamaalt, Tammsaare OÜ ja Aravete Agro koos Arme Turvasega Järvamaalt, Lelle POÜ Raplamaalt ja Hiiumaa Agro - omanikuks Venemaa AO Nutritec Grupp) ajalugu, tegevust, perspektiive, antakse hinnang Eesti põllumajanduspoliitikale

 6. "Euroopa telligootika tee" : rahvusvahelised koostööprojektid / Ülle Jukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Jukk, Ülle

  2005-01-01

  Euroopa Liidu programmi INTERREG IIIB raames ellu kutsutud projektist "European Route of Brick Gothic", milles osalemise lepingule kirjutas 2002. a. alla 27 linna ja maakonda ning kohalikku ja riigiasutust Saksamaalt, Poolast, Taanist, Rootsist, Leedust, Lätist ja Eestist (Muinsuskaitseamet, SA Tartumaa Turism). 1.-3. IX 2003 toimus seminar Tartus. Koostati käsiraamat "Kohalikud turundusstrateegiad kultuuripärandi innovaatiliseks kasutamiseks". Valminud on voldik "Euroopa tellisgootika tee", kõikide osalejate objekte tutvustav infobrozhüür ning veebileht (www.eurob.org)

 7. Virge Jõekalda pälvis IV Evora rahvusvahelise graafikafestivali biennaalil Portugalis...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Virge Jõekalda pälvis Evora kunstiresidentsi preemia töö eest seeriast "Minu aed". Esile tõsteti Ludmila Armatat (Kanada), Masahiro Fukudat (Jaapan), Rita Marhaugi (Norra), Sophia Shamimi (Inglismaa) ja Virge Jõekallast

 8. Kose laulupoiss võitis rahvusvahelise lauluvõistluse Salos / Riin Kivinurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivinurm, Riin

  2003-01-01

  Rahvusvahelisest laste laulufestivalist 5.-8.juunil Salos, kus esikoha võitis 11. aastane Ott Matiisen. Soome ja Eesti uute lastelaulude konkursist Salos, kus parimaks lauluks osutus Külli Marandi "Pesapuu"

 9. Interneti-teenuse vahendaja teisese vastutuse kvalifitseerimine rahvusvahelises eraõiguses / Gea Lepik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepik, Gea, 1989-

  2013-01-01

  Kvalifitseerimisprobleemi olemusest, põhjustest ning erinevate lahendusvariantide praktilistest tagajärgedest. Probleemile on pakutud lahendus Rooma II määruse (EÜ nr 864/2007) alusel, millest Euroopa Liidu liikmesriikide kohtud lepinguvälistele võlasuhetele kohalduva õiguse määramisel lähtuvad. Artikkel põhineb autori magistritööl "Vahendajast teenuseosutaja teisesele rikkumisele kohalduva õiguse määramine Rooma II määruse alusel", mille ta kaitses 2013. a. kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas

 10. Võlgade sissenõudmine rahvusvahelises äris / Jaan Õmblus

  Index Scriptorium Estoniae

  Õmblus, Jaan, 1971-

  1996-01-01

  Võlgade sissenõudmisel enamlevinud meetodid: ähvardused, vastavalt spetsialiseerunud firmade teenused, vara arestimine, võlanõuete turustamine, juriidilise kompetentsuse näitamine, vahendaja kasutamine, seaduslikud sunnimeetmed, võlgade ümbervormistamine ja juhtimisvõtete kasutamine

 11. Kas riik võib kliimamuutuste tõttu kaduda? Rahvusvahelise õiguse probleemid / Marion Ross

  Index Scriptorium Estoniae

  Ross, Marion, 1988-

  2013-01-01

  Riigi staatusest, kui tema territoorium jääb kliima soojenemise tõttu püsivalt vee alla. Võimalikud lahendused riigi staatuse säilitamiseks - territooriumi ostmisest, rentimisest ja tehissaartele ümberasumisest. Riikide õiguste ja kohustuste konventsioonist (Montevideo, 1933). Artikkel põhineb autori 2013. a. kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud magistritööl "Kas riik võib kliima soojenedes kaduda? Rahvusvahelis-õiguslikud probleemid"

 12. Eesti hüpoteegist rahvusvahelise mõõdupuuga mõõtes / Rein Tiivel

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiivel, Rein, 1940-

  2012-01-01

  Eesti hüpoteegi tekkeloost ja kinnispandiõiguse võrdlemisest Saksa Pandikirjapankade Liidu eestvedamisel toimuvate kinnispandiõiguse paindlikkuse teemaliste ümarlauakohtumiste töö tulemuste põhjal. Diagrammid

 13. Impact of Moral Intensity on Agents’ Ethical Decision Making in Direct Selling Channel in China%中国直销渠道中道德强度对代理商伦理决策的影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘文娟; 倪跃峰

  2015-01-01

  With the starting point of ethical dilemma , the authors attempt to understand how moral intensity af-fects ethical decision making in direct selling business in China .Through literature review and interview with a-gents, the researchers design a questionnaire about direct selling ethical scenarios for empirical study .The results show that:(1) in the direct selling channel , agents’ ethical perception has a significant positive correlation to eth-ical judgment and a significant negative correlation to ethical intention , while ethical judgment has a significant neg-ative correlation to ethical intention;(2) agents’ moral intensity has a positive correlation to ethical perception and ethical judgment, and a negative correlation to ethical intention;(3) the magnitude of consequence , social consen-sus and probability of effect have significant predictive effect to agents ’ ethical decision making , and concentration of effect has significant predictive effect to ethical judgment in only one of ethics scenarios .%本研究以伦理两难为切入点,探讨直销渠道中代理商的伦理决策过程以及道德强度对其伦理决策三阶段的影响。在文献综述和对直销代理商访谈的基础上,作者结合直销特点设计情境问卷对确定主题进行实证研究。研究结果表明:1.直销渠道中,代理商的伦理认知与伦理判断之间显著正相关、伦理认知与伦理意向之间显著负相关、伦理判断与伦理意向之间显著负相关。2.直销代理商的道德强度与伦理认知、伦理判断呈正相关关系,与伦理意向呈负相关关系。3.直销渠道中,道德强度中的结果大小、社会共识、效应可能性三个维度对代理商伦理决策三阶段均有显著影响,效应集中性维度仅在一个情境中对伦理判断具有显著影响。

 14. Adulterio femenino, divorcio y honor en la escena decimonónica española. El debate social en la recepción de El nudo gordiano, de Eugenio Sellés (1842-1926

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Checa Olmos, Francisco

  2014-06-01

  Full Text Available In the second half of 19th century Spain, discourse on social stability and female subordination —also referred to as «domesticity»— found its place in the theater through the representation of such themes as honor, female adultery, virtue and death. At the same time, theatrical discourse reinforced the current ideology and morality —even psychological and legislative discourse— and sanctioned behavioral models that sought to undermine the prevailing bourgeois social order. As a methodological example, we refer to the work entitled El nudo gordiano, by Eugenio Sellés y Ángel, one of a generation of playwrights born around the decade of the 1840s. The ending proposed by this author, namely, the death of the adulterous wife, occupied the center of all the possible immediate reactions, including responses from spectators, critics and analysts, authors and jurists, etc. For this reason we also discuss the critical reception of this work, taking note of its social and literary repercussions.El artículo muestra cómo en la España de la segunda mitad del siglo XIX el discurso de la estabilidad social y de la sumisión femenina —también llamado de la «domesticidad»— se asienta en el teatro a través de la representación de temas como el honor, el adulterio femenino, la honra y la muerte. Al mismo tiempo, el discurso teatral retroalimenta idénticos discursos ideológicos y morales —incluso psicológicos y legislativos— y sanciona los modelos de conducta que pretenden disolver el orden social burgués imperante. Como ejemplo metodológico se toma la obra El nudo gordiano, de Eugenio Sellés y Ángel, autor perteneciente a una generación de dramaturgos nacidos en torno a la década de 1840. El final propuesto por el autor, la muerte de la esposa adúltera, se situó en el centro de todas las reacciones inmediatas posibles, suscitadas entre espectadores, críticos y analistas, gacetilleros y especialistas, literatos y juristas

 15. How competitive gas air-conditioning is being offered to domestic users by means of attractive energy selling services?; Une climatisation au gaz concurrentielle pour le marche residentiel via des services de vente d'energie attractifs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jane, R.; Raventos, M. [Gas Natural, SDG, S.A. (Spain); Naval, J.; Martinez, J.A. [Gas Serviconfort S.A. (Spain)

  2000-07-01

  With the object of responding to the progressive increase in the demand for air-conditioning in the domestic sector with the presentation of gas as a competitive alternative to the electric systems currently available, and in order to avoid not only the loss of this specific market but also of the heating and hot water markets in the new-build residential sector, a new individualized energy selling service has been developed. This new option incorporates the advantages of the individualized and centralized systems of air-conditioning thanks to the utilisation of the medium-size gas air-conditioning systems currently available and to the geNie system as an instrument for totally individualizing the service and offering truly innovative features that will be attractive to the consumer. This new line of activity, implemented by the Serviconfort, a subsidiary company off the Gas Natural Group, has proven its viability both in technological and in service-definition terms in a series of demonstrations with more than 800 clients, which have served to indicate the considerable interest of the new-build residential sector in Spain and the expectations for the potential market over the next few years. (authors)

 16. Selling violent video game solutions: A look inside the APA's internal notes leading to the creation of the APA's 2005 resolution on violence in video games and interactive media.

  Science.gov (United States)

  Copenhaver, Allen; Ferguson, Christopher J

  For decades politicians, parent groups, researchers, media outlets, professionals in various fields, and laymen have debated the effects playing violent video games have on children and adolescents. In academia, there also exists a divide as to whether violent video games cause children and adolescents to be aggressive, violent, and even engage in criminal behavior. Given inconsistencies in the data, it may be important to understand the ways and the reasons why professional organizations take a stance on the violent video game effects debate which may reflect greater expressed certitude than data can support. This piece focuses on the American Psychological Association's internal communications leading to the creation of their 2005 Resolution on Violence in Video Games and Interactive Media. These communications reveal that in this case, the APA attempted to "sell" itself as a solution to the perceived violent video game problem. The actions leading to the 2005 resolution are then compared to the actions of the APA's 2013-2015 Task Force on Violent Media. The implications and problems associated with the APA's actions regarding violent video games are addressed and discussed below. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Uudised : Eesti muusikalistaarid Euroopas. Tüüri 5.sümfoonia Tallinnas

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Koit Toome, Ele Millistver ja Lauri Liiv alustavad 1. detsembril Brnos rahvusvahelises muusikalitrupis "Hairi" proovidega. Esietendus on 26. dets. Iserlohni linnas Saksamaal ning etendusi antakse järgmise aasta 16. aprillini Saksa linnades, Austrias, Šveitsis ja Taanis. Erkki-Sven Tüüri 5. sümfoonia tuleb Eestis esiettekandele 10. dets. Estonia Kontserdisaalis, teose esiettekannet selle aasta veebruaris Stuttgardis dirigeeris Olari Elts

 18. Kotkapoja sünd / Vahur Made

  Index Scriptorium Estoniae

  Made, Vahur, 1971-2017

  2008-01-01

  Autor leiab Kosovo iseseisvumisega seoses, et on kujunemas uus rahvusvahelise poliitika arusaam, mille kohaselt sõltub iseseisvumise edukus eelkõige sellest, kes selle taga seisab. Kosovo iseseisvumine on tõenäoliselt edukas, sest seda toetab USA koos EL-i ja NATO-ga. Eesti-poolne Kosovo iseseisvuse tunnustamine tugevdab EL-i välispoliitilist üksmeelt

 19. Riiklus, homogeensus ja sallivus / Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälksoo, Lauri, 1975-

  2007-01-01

  Presidendi mõttekoda, Avatud Eesti Fond ja Pärnu Konverentsid korraldasid 10. oktoobril 2007. a. Pärnus väitluspäeva. Kokkuvõte esinemisest presidendi mõttekoja esimesel avalikul üritusel Presidendi Kärajad. Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse õppetooli hoidja rääkis Eesti riigifilosoofiast ja põhiseaduse vaimsusest, rahva heterogeensusest või homogeensusest ja selle mõjust demokraatiale

 20. Riiklus, homogeensus ja sallivus / Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälksoo, Lauri, 1975-

  2008-01-01

  Presidendi mõttekoda, Avatud Eesti Fond ja Pärnu Konverentsid korraldasid 10. oktoobril 2007. a. Pärnus väitluspäeva. Ettekanne presidendi mõttekoja esimesel avalikul üritusel Presidendi Kärajad. Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse õppetooli hoidja rääkis Eesti riigifilosoofiast ja põhiseaduse vaimsusest, rahva heterogeensusest või homogeensusest ja selle mõjust demokraatiale

 1. Selling the SPR [Strategic Petroleum Reserve

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gurney, J.

  1997-01-01

  The Strategic Petroleum Reserve (SPR) in the USA was created in 1975, in conjunction with the wider reserve programme of the International Energy Agency, following the 1973/74 Arab oil embargo. The only source of funding for the SPR has been annual appropriations bills from Congress. In 1994, however, Congress, seeking ways to balance the nation's budget and given the perception by many free market economists that the danger of serious oils supply disruption has passed, refused to allocate funds for SPR oil purchases. No crude oil stocks have been added to the reserve since then. In 1996, congress took the further step of requiring sales of oil from the reserve in order to pay for the programme's running costs and to meet the costs of maintaining the reserve's storage facilities. The reserve oil is stored in caverns under salt domes in the coastal regions of the Gulf of Mexico and some of these are beginning to fracture to the extent that they are having to be decommissioned. The SPR has been investigating ways of raising money in order to lessen its dependence on Congress. These include leasing pipelines and a marine terminal, and allowing the storage of foreign owned oil in underused caverns. (author)

 2. Selling School: The Marketing of Public Education

  Science.gov (United States)

  DiMartino, Catherine; Jessen, Sarah Butler

  2018-01-01

  This timely book outlines the growth and development of marketing and branding practices in public education. The authors highlight why these practices have become important across key fields within public education, including leadership and governance, budgeting and finance, strategic initiatives, use of new technology, the role of teachers in…

 3. Nuclear energy and the big sell

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collier, J.

  1988-01-01

  The position of the United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) as a research and development organisation is outlined. It is now a trading fund and offers research facilities to industry on a contract basis. This will be further promoted. The Authority's main business remains the development of systems producing economic electricity. An example of this is the work on the proposed commercial fast reactor. However, the expertise and specialised facilities developed for this have applications in other areas relevant to British and overseas industry. An example of this is the technology developed at the UKAEA's Harwell laboratories for assuring the firm attachment of steel platforms to the sea bed. Radioactive tracers are added to underwater cement grouting enabling the progress of grout injection to be monitored. Oil recovery techniques, chemical scaling problems, pipeline flow, safety and reliability, the development of a pocket gamma radiation dosimeter, structural integrity testing and problem solving, development of electric propulsion systems for space satellites, advanced robotics and computing services are all areas of UKAEA research and development interest and capability. (U.K.)

 4. The selling of Sellafield (the public image)

  International Nuclear Information System (INIS)

  White, David.

  1986-01-01

  The advertising campaign planned to restore the public image of Sellafield is discussed. Two aspects of the Sellafield site are being promoted especially, the first is that the discharges of long life radioactivity are being reduced. The second is the 'site accessibility' of Sellafield -BNFL is trying to encourage visitors to see for themselves what goes on at Sellafield. There is evidence that this will allay the fears and suspicions of the public. It is suggested, however, that providing information about nuclear power may be counter-productive as the concept of nuclear disaster may receive greater attention. The Sellafield site is difficult to promote whilst it continues to suffer leaks and it is suggested that the only way to promote Sellafield successfully may be by appealing to nationalism as the French have done in their nuclear campaign. (U.K.)

 5. Personal Selling for the Forest Products Industry

  OpenAIRE

  Smith, Robert L. (Robert Lee), 1955 August 21-; Hansen, Eric, 1968-; Olah, David F.

  2009-01-01

  The role of salespeople in today's forest products industry is evolving from order taking and price quoting to promoting mutually profitable value exchanges. This publication details the salesperson's responsibilities, describes successful sales strategies, and lists additional available resources.

 6. Selling to Consumers with Endogenous Types

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.; Shapiro, J.

  2006-01-01

  For many goods (such as experience goods or addictive goods), consumers' preferences may change over time.In this paper, we examine a monopolist's optimal pricing schedule when current consumption can affect a consumer's valuation in the future and valuations are unobservable.We assume that

 7. Selling Tourism Products through the Opaque Channels

  OpenAIRE

  Ogonowska, Malgorzata

  2012-01-01

  International audience; This paper analyses the properties of the advanced Opaque booking systems used by online travel agencies in conjunction with their traditional transparent booking system. In section 2 an updated literature review is presented. This review underlines the interest and the specificities of Opaque goods in the Tourism Industry. It also characterises properties of the Name-Your-Own-Price channel introduced by Priceline and the Opaque channel developed by Hotwire. Then, in s...

 8. Kids Sell: Celebrity Kids’ Right to Privacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seong Choul Hong

  2016-04-01

  Full Text Available The lives of celebrities are often spotlighted in the media because of their newsworthiness; however, many celebrities argue that their right to privacy is often infringed upon. Concerns about celebrity privacy are not limited to the celebrities themselves and often expand to their children. As a result of their popularity, public interest has pushed paparazzi and journalists to pursue trivial and private details about the lives of both celebrities and their children. This paper investigates conflicting areas where the right to privacy and the right to know collide when dealing with the children of celebrities. In general, the courts have been unsympathetic to celebrity privacy claims, noting their newsworthiness and self-promoted characteristic. Unless the press violates news-gathering ethics or torts, the courts will often rule in favor of the media. However, the story becomes quite different when related to an infringement on the privacy of celebrities’ children. This paper argues that all children have a right to protect their privacy regardless of their parents’ social status. Children of celebrities should not be exempt to principles of privacy just because their parents are a celebrity. Furthermore, they should not be exposed by the media without the voluntary consent of their legal patrons. That is, the right of the media to publish and the newsworthiness of children of celebrities must be restrictedly acknowledged.

 9. "Kas siis selle maa keel..." / Ela Tomson

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomson, Ela, 1945-

  2003-01-01

  Tähelepanekuid Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldusel toimunud rahvusvaheliselt seminarilt, kus käsitleti vähemuskeelte staatust EL-i liikmes- ja liituvates riikides. Autori sõnul on Euroopas Eesti suhtes varasemast oluliselt rohkem mõistmist

 10. Brussels questions power grid sell-off

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Euroopa Komisjon palus Leedu majandusministeeriumilt selgitust Lääne-Leedu elektrivõrgufirma Vakaru Skirstomieji Tinklai erastamise kohta. Peaminister Kirkilas kaitseb otsust ühendada kolm energiakompaniid üheks

 11. Selling power : marketing energy under deregulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drummond, J.; Hanna, F.

  2001-07-01

  This book discussed the marketing of energy in a deregulated environment. Experience from long distance telephone service providers has shown that historical dominance is not a guarantee for future success. As new brands are introduced and as consumer choice increases, so does the ability to change from one provider to another. Price is only one of the factors prompting that change. Old rules and practices do not bind new competitors who must face the challenge of open competition and must be aware of the ever-changing face of business. It was recommended that the strategic solution would be to build a brand and to develop significant market shares and create effective customer retention programs. This book focused on the elements that energy marketing professionals must use to maintain and increase share without product differentiation. It also explained how energy providers can effectively attract and retain customers over the long term while keeping marketing and service delivery costs down. It was suggested that small players can compete with the growing strength of regional providers by creating new alliances between larger energy conglomerates. The chapters of the book were entitled: (1) Introduction, (2) The Goals of Deregulation, (3) Strategic Marketing Choices, (4) Relationship Marketing, (5) The Role of Customer Service, (6) The Question of Outsourcing, and (7) Final Thoughts and Observations. 24 refs., 3 figs.

 12. Selling pictures: the illustrated auction catalogue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Pergam

  2014-12-01

  Full Text Available This essay is based upon a survey of reproductions in auction catalogues – from their first appearance in the early eighteenth century until their more consistent use in the second decade of the twentieth century. Examining the role of these illustrations sheds light on how auctions functioned; it was not just the works of art that were traded, but knowledge about those works of art became currency to be exchanged. In contrast to the high end engravings and photographs of luxury illustrated art books, reproductions in auction catalogues – publications produced as ephemeral marketing tools – were of noticeably lower quality. This study of the status of reproductions, therefore, investigates the evolving understanding of art knowledge, both aesthetic and economic, and the interdependence of the market and connoisseurship.

 13. "Kriitiline arhitektuur" ja selle vastased / George Baird

  Index Scriptorium Estoniae

  Baird, George

  2010-01-01

  Ameerika kriitilisest arhitektuurist ja uuest projektiivsest arhitektuurist, mida ei saa arendada ilma projektiivse teooria toeta. Selleta muutuks uus arhitektuur autori arvates kiiresti lihtsalt pragmaatiliseks ja lihtsalt dekoratiivseks

 14. Korrast ja selle kaitsest / Hanno Pevkur

  Index Scriptorium Estoniae

  Pevkur, Hanno, 1977-

  2007-01-01

  Korrakaitseseaduse eelnõust. Ilmunud ka Hiiu Leht 20. aprill 2007, lk. 2 ; Vali Uudised 20. aprill 2007, lk. 2 ; Põhjarannik 20. aprill 2007, lk. 2 ; Sakala 20. aprill 2007, lk. 2 ; Elva Postipoiss 21. aprill 2007, lk. 4 ; Koit 24. aprill 2007, lk. 2 ; Nädaline 24. aprill 2007, lk. 4 ; Oma Saar 26. aprill 2007, lk. 5 ; Valgamaalane 26. aprill 2007, lk. 2 ; Pärnu Postimees 9. mai 2007, lk. 19

 15. Regulatiivsus ja selle sisustamise problemaatika / Triinu Rauk

  Index Scriptorium Estoniae

  Rauk, Triinu, 1988-

  2013-01-01

  Haldustegevuse vormidest. Haldusaktist, haldusakti andmisest keeldumise regulatiivsest olemusest ja tuvastava haldusakti regulatiivsest olemusest. Artikkel põhineb autori 2013. a. Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud magistritööl "Haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu eristamise kriteeriumid ja vaidlustamine halduskohtus"

 16. Mission statements: selling corporate values to employees.

  Science.gov (United States)

  Klemm, M; Sanderson, S; Luffman, G

  1991-06-01

  This article investigates the reasons for the increasing use of the Company Mission Statement. Using information from a survey of U.K. companies in 1989 it looks at the types of statements issued by companies, their content, usage, and value to managers. Of particular interest is whether the mission is primarily used for the motivation of staff, or for external image building. Related issues are the value of the mission drafting process in bringing managers together to agree common objectives and the use of a hierarchy of statements to reconcile internal and external stakeholders' interests. The conclusion is that the Mission, which includes a statement of company values, is an important tool for managers to assert their leadership within the organization.

 17. Buy or sell used musical instruments | News

  Science.gov (United States)

  Financial Officer Finance Section Office of the Chief Operating Officer Facilities Engineering Services Accelerator Division Accelerator Physics Center Office of the Chief Safety Officer Environment, Safety, Health and Quality Section Office of the Chief Project Officer Office of Project Support Services Office of

 18. How to sell services more profitably.

  Science.gov (United States)

  Reinartz, Werner; Ulaga, Wolfgang

  2008-05-01

  When products become commodities, manufacturing companies may seek to differentiate themselves with value-added services--a potentially profitable strategy. Unfortunately, companies often stumble in the effort. Reinartz and Ulaga conducted in-depth studies of 18 leading companies in a broad variety of product markets to learn what distinguished the successes from the rest. They discovered four steps to developing a profitable services capability. RECOGNIZE THAT YOU ALREADY HAVE A SERVICE COMPANY: You can identify and charge for simple services--as Merck did when it stopped quietly absorbing shipping costs. Switching services from free to fee clarifies their value for managers as well as for customers. INDUSTRIALIZE THE BACK OFFICE: To prevent delivery costs from eating up service-offering margins, build flexible service platforms, closely monitor process costs, and exploit new technologies that enable process innovations. The Swedish bearings manufacturer SKF provided off-site access to an online monitoring tool that could warn of potential failure in customers' machines. CREATE A SERVICE-SAVVY SALES FORCE: Services require longer sales cycles and, often, decisions from high up in a customer's hierarchy; what's more, product salespeople may be inimical to change. Schneider-Electric did a major overhaul of its sales organization and trained its people to switch from cost-plus pricing to value-based pricing. FOCUS ON CUSTOMERS' PROCESSES AND THE OPPORTUNITIES THEY AFFORD FOR NEW SERVICE OFFERINGS: You may need to acquire new capabilities to take advantage of those opportunities: The industrial coatings specialist PPG had to learn how painting robots function after it offered to take over Fiat's Torino paint shop. Services can both lock in customers and help acquire new accounts. They should be developed with care and attention.

 19. CERN Sells its Electronic Document Handling System

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  The EDH team. Left to right: Derek Mathieson, Rotislav Titov, Per Gunnar Jonsson, Ivica Dobrovicova, James Purvis. Missing from the photo is Jurgen De Jonghe. In a 1 MCHF deal announced this week, the British company Transacsys bought the rights to CERN's Electronic Document Handling (EDH) system, which has revolutionised the Laboratory's administrative procedures over the last decade. Under the deal, CERN and Transacsys will collaborate on developing EDH over the coming 12 months. CERN will provide manpower and expertise and will retain the rights to use EDH, which will also be available freely to other particle physics laboratories. This development is an excellent example of the active technology transfer policy CERN is currently pursuing. The negotiations were carried out through a fruitful collaboration between AS and ETT Divisions, following the recommendations of the Technology Advisory Board, and with the help of SPL Division. EDH was born in 1991 when John Ferguson and Achille Petrilli of AS Divisi...

 20. The Selling of Cable Television 1972.

  Science.gov (United States)

  National Cable Television Association, Inc., Washington, DC.

  The 1972 Cable Television Marketing Workshop reviewed in depth a wide variety of marketing and public relations techniques as they pertain to cable television. The workshop was attended by representatives of commercial television systems throughout the United States; it was intended to disseminate the sales and marketing experience of those…