WorldWideScience

Sample records for rychle detekci vlivu

 1. Rámec pro rychlý vývoj GUI klientských aplikací post-relačních databází

  OpenAIRE

  Marek, Lukáš

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro rychlý vývoj aplikací pracujících s multimediálními, prostorovými a časovými databázemi. Seznamuje čtenáře s použitými technologiemi a návrhem samotného rámce, který obsahuje tři grafické komponenty, které je možné použít v Java aplikacích používajících grafickou knihovnu Java Swing. This thesis deals with design and implementation of a framework for rapid application development that use multimedia, spatial and temporal databases. Intr...

 2. Měření dohlednosti kamerou pro účely studia vlivu reálné atmosféry na přenos optického bezkabelového spoje

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brázda, V.; Fišer, Ondřej

  2013-01-01

  Roč. 2013, č. 1 (2013) ISSN 1802-4564 R&D Pro jects: GA ČR(CZ) GAP102/11/1376 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : visibility * digital camera * free space optical link Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=article&id=369:meni-dohlednosti-kamerou- pro -uely-studia-vlivu-realne-atmosfery-na-penos-optickeho-bezkabeloveho-spoje&catid=44:islo-12013&Itemid=51

 3. Sledování vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína. Cílem experimentální části bylo pomocí metody SPME-GC-MS identifikovat aromaticky aktivní látky v kvasícím moštu a víně odrůdy Hibernal a ve víně Rulandské bílé. U obou odrůd byla při výrobě využita autochtonní kvasinka izolovaná v naší laboratoři z povrchu bobulí odrůdy Hibernal. Bylo zjištěno, že obě vyráběná vína mají při použití naší kvasinky podobný aromatický profil. K dalším cí...

 4. Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení

  OpenAIRE

  Tomec, Martin

  2010-01-01

  Práce se zabývá optimalizací algoritmů pro detekci klíčových slov na procesorové architektuře ARM Cortex-A8. Nejprve je popsána tato architektura a zejména její jednotka NEON pro vektorové výpočty. Dále jsou stručně popsány algoritmy pro detekci klíčových slov a navržena jejich optimalizace pro danou architekturu. Jádro práce tvoří implementace těchto optimalizací a zhodnocení jejich vlivu na výkon. This work deals with optimization of keyword spotting algorithms   on processor architectur...

 5. Autonomic nervous system activity during acclimatization after rapid air travel across time zones: A case study [Aktivita autonomního nervového systému během aklimatizace po rychlém přeletu časových pásem: Kazuistika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Botek

  2009-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: The rapid transition across time zones also known as jet lag syndrome leads to desynchronization of our endogenous "biological" clock and causes a transient decrease in the adaptation capacity of an athlete. OBJECTIVE: The aim of this study was to verify the use of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV method as a tool for classification of the answer of the body to both the rapid transition across time zones and the training intensity level during the following acclimatization. METHODS: Changes in autonomic activity were assessed by SA HRV during acclimatization after eastward (+6 hours and westward (–7 hours flights in two elite athletes. RESULTS: The results revealed that the athlete, who undertook a flight from Prague to Beijing (China, was able to start with intensive training during the fourth day of his acclimatization. No acute decrease in training ability (adaptability was found in the athlete after the flight from Prague to Bogota (Columbia. Significant modifications in her training load level were made only on the third day in Columbia. The study confirmed that the reaction of the body to the rapid transition across time zones is highly individual. CONCLUSIONS: Therefore, in the future, the SA HRV method could become a promising tool for solving questions of both the acclimatization strategy and the optimizing of sport performance in elite athletes. [VÝCHODISKA: Vlivem rychlého přesunu přes časová pásma dochází k poruše vnitřních regulací organismu, které mohou být u sportovců příčinou přechodného poklesu jejich tréninkové adaptační kapacity. CÍLE: Cílem práce bylo ověřit možnost využití metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV jako nástroje pro hodnocení aktivity autonomního nervového systému (ANS, který se podílí na regulaci těchto změn souvisejících s aklimatizací. METODY: U dvou vrcholových sportovců, kteří absolvovali p

 6. Posouzení vlivu nestandardních přítokových proudových poměrů na Q/h charakteristiku ostrohranného přelivu s obdélníkovým výřezem

  OpenAIRE

  Šmidrkalová, Nina

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měřících systémů, především užívajících metody Q/H charakteristiky. Popisuje ostrohranné přelivy a zmiňuje se i o měrných žlabech. Uvádí možnosti monitorování průtoků v napevno nainstalovaných profilech s volnou hladinou. Součástí práce je i experiment, který je zaměřen na simulaci nestandardních přítokových proudových poměrů před instalovaným přelivem pro stanovení jejich vlivu na Q/H charakteristiku. Experiment je proveden na pravoúhlém ostrohran...

 7. Assessment of the influence of examination postures on postural stability by means of the DTP-3 diagnostic system [Hodnocení vlivu vyšetřovacích poloh na posturální stabilitu pomocí diagnostického systému DTP-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter D. C. Phiri

  2009-06-01

  postural sway reduction, expressed by means of standard deviations in the mediolateral direction: 3.63–1.12–0.86 [mm], in the posterioanterior direction: 5.25–2.94–1.33 [mm] and in the caudocranial direction: 1.30–1.33–1.00 [mm]. It further results from the assessment that postures D and F significantly reduce postural sway towards posture A and posture F further reduces postural sway towards posture D. [VÝCHODISKA: Při vyšetřování tvaru páteře jak rentgenologickými, tak neradiačními neinvazivními metodami je důležitá standardizace polohy vyšetřované osoby. CÍLE: Standardizace vyšetřovací polohy umožní vzájemné porovnání výsledků vyšetření různými metodami. Navíc vhodná vyšetřovací poloha by měla snížit titubaci a tím zvýšit reliabilitu vyšetření. METODIKA: Pro hodnocení vlivu fixace na snížení titubace vyšetřované osoby byly navrženy dvě vyšetřovací polohy s různým stupněm fixace: poloha D – stoj s oporou ramen o fixační rám a poloha F – leh na břiše na fixačním lůžku. Uvedené polohy byly porovnány s polohou A – volný návykový stoj. Pro vyšetření tvaru páteře a titubace byl využit mikropočítačový diagnostický systém DTP-3, který umožňuje měřit třírozměrnou polohu bodů neinvazivní dotykovou metodou. Metodika vyšetření spočívá v palpaci a označení projekcí akromionů, zadních horních spin a trnových výběžků na kožním povrchu vyšetřované osoby. Označené body jsou snímány dotykem hrotu polohového snímače a přenášeny do osobního počítače, kde jsou zobrazeny do výstupních protokolů ve formě tabulek a grafů. Byl změřen soubor 80 vyšetřených osob (40 mužů a 40 žen, věk 23,1 ± 2,5 roku. Každá osoba byla v každé vyšetřovací poloze změřena pětkrát a byla vypočítána průměrná křivka páteře a standardní odchylka kvantifi kující titubaci vyšetřované osoby. VÝSLEDKY: Z hodnocení vlivu fixace na

 8. Imunomagnetické techniky pro detekci mikroorganismů v drůbežích produktech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šafařík, Ivo; Šafaříková, Miroslava

  2011-01-01

  Roč. 61, č. 4 (2011), s. 199-202 ISSN 0506-8231 R&D Projects: GA MPO 2A-1TP1/094 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : immunomagnetic * bacteria * poultry * magnetic separation Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 9. Analýza vlivu reklamy na děti

  OpenAIRE

  Sedláčková, Veronika

  2013-01-01

  Advertising is an integral part of our lives. We meet with advertising at every step. Adults can, for the most part, distinguish and understand advertising, but what about children? How advertising influences children? Are they ready for it? The aim of this thesisis to introduce the concept of advertising, advertising history in our country, legislation and also analysis of the impact of advertising on children.The first part of this analysis is given to parents and seeing how they perceive a...

 10. Etické problémy vlivu komunikace v souvislosti body image

  OpenAIRE

  Eisenmann, Jan

  2011-01-01

  The thesis is focused on an issue of attainable beauty ideal and its possible negative consequences mainly on adolescent audience. It also deals with the possible ethical questions that are related to the beauty ideal with the young audience. This narrow part of the poulation was selected because of the the fact, that they are the at the biggest risk. The theoretical part describes the related experiments and also shows some examples of different approach to beauty in marketing communication....

 11. Návrh a testování specifických primerů pro detekci karanténní bakterie Xanthomonas vesicatoria

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beran, Pavel; Mráz, Ivan

  2011-01-01

  Roč. 12, - (2011), s. 205-208 ISSN 0139-6013. [Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 15.11.2011-16.11.2011] R&D Projects: GA MZe QH71229 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : Xanthomonas vesicatoria * PCR * detection * primers Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection

 12. Perspektivy pokročilých molekulárních metod při detekci parodontálních patogenů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janata, Jiří; Hercík, Kamil; Novotná, Gabriela; Branny, Pavel; Dušková, J.

  2006-01-01

  Roč. 106, č. 5 (2006), s. 127-130 ISSN 1213-0613 R&D Projects: GA MZd NK7385 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510 Keywords : periodontal pathogens * anaerobic microorganisms * molecular diagnostic Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 13. Rychlé a šetrné měření délky koncových měrek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Konečný, P.; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Lazar, Josef; Číp, Ondřej

  -, prosinec (2016), s. 10-11 ISSN 1804-5413 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA03010663 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : laser interferometry * low-coherence interferometry * gauge block * metrology Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 14. Klimatická účinnost porostů rychle rostoucích dřevin v krajině

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šír, Miloslav; Weger, J.; Vondrka, A.

  2009-01-01

  Roč. 92, - (2009), s. 45-49 ISSN 0374-5651 R&D Projects: GA ČR GA205/08/1174 Grant - others:GA MŠk(CZ) 2B06132 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : short rotation coppices * grass field * climate stabilization Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 15. Zhodnocení vlivu inovací na úspěšnost společnosti Apple Inc.

  OpenAIRE

  Sedláčková, Hana

  2012-01-01

  The main objective of this thesis is to study the impact of Apple Inc. innovation activities on its successful performance. Specification of this goal implies the existence of a direct relationship between the development of company's net sales and the development of its market value. The thesis is divided into theoretical and practical part where the theoretical part is focused on the issues of invention and innovation, the innovation process and, last but not least, the link between innovat...

 16. Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX

  OpenAIRE

  Koráb, Pavel

  2015-01-01

  The thesis investigates the impact of the fundamental news announcements on the movements of the VIX volatility index and the VIX Futures prices. The theoretical part of the thesis explains the construction of the VIX Index and the VIX Futures, describes the most important fundamental news for the US economy and presents a methodology for the modelling of the relationship between the news announcements and the VIX index movements with a simple linear regression model. In the empirical part of...

 17. Co víme o vlivu zavlečených rostlinných druhů?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pergl, Jan

  2008-01-01

  Roč. 43, Mater. 23 (2008), s. 183-192 ISSN 1212-3323. [Rostlinné invaze v ČR: situace, výzkum a management . Praha, 30.11.2007-01.12.2007] R&D Projects: GA AV ČR IAA600050811; GA MŠk LC06073 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : introduced species * impact * biodiversity Subject RIV: EF - Botanics

 18. Studium vlivu mykotoxinů na užitkovost a zdraví zvířat

  OpenAIRE

  ŠNOBROVÁ, Ivana

  2016-01-01

  This project is about mycotoxins, their effect on health and productivity of livestock, farm animals. Mycotoxins are the toxic secondary metabolites produced by wide scope of microscopic filamentous fungi. Those are first of all Aspergillus, Penicillium and Fusarium genera. The first part project deals with the history, formation and occurrence of mycotoxins in various commodites. Then are described division of mycotoxins. Essential part of project is profile individual mycotoxins and their e...

 19. Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub; Součková, M.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Benešová, M.; Ďurovič, M.

  2015-01-01

  Roč. 2015, č. 2015 (2015), s. 145-147 ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. Plzeň, 08.09.2015-10.09.2015] R&D Projects: GA MK DF11P01OVV020 Keywords : indoor air quality * archive * indoor monitoring Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry http://hdl.handle.net/11104/0250539

 20. Descartova ontologie mentální representace a otázka Suárezova vlivu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Palkoska, Jan

  2010-01-01

  Roč. 7, č. 1 (2010), s. 28-48 ISSN 1214-8407 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : Descartes * Suárez * mental representation * ontology * idea Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 1. Kvantifikace vlivu struktury ekonomiky na strukturu středního školství v Praze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benáček, Vladimír; Brzobohatý, F.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 9 (2008), s. 3-5 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : structure of production * education * productivity Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz

 2. Vplyv sofistikovaného hybridného Honeypotu na efektivitu architektúry systému detekcie prieniku v distribuovaných počítačových

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Chovanec

  2013-06-01

  Full Text Available Pri súčasnom vývoji technológií, rapídnom raste počítačových sietí a distribuovaných systémov, je reálne riziko útoku čoraz pravdepodobnejšie. Pre zvýšenie samotnej bezpečnosti systémov už bolo vytvorených a implementovaných množstvo riešení, ktoré mali slúžiť na detekciu a/alebo prevenciu pred samotnými útokmi. Najpoužívanejšie riešenie predstavuje použitie systému na detekciu prieniku (IDS v kooperácii s firewallom. Avšak ani IDS a ani firewall nedokážu reagovať v reálnom čase, pokiaľ sa jedná o špecifický typ útoku. Táto práca sa zaoberá detekčným mechanizmom na báze technológie Honeypot a jeho využitím v navrhovanej architektúre pre zvýšenie bezpečnosti v počítačových systémoch. Podstatou práce je poukázať na to, ako dokáže sofistikovaný hybridný Honeypot vplývať na dizajn architektúry IDS a tým zvýšiť jej efektivitu.

 3. Využití značení stabilními izotopy pro detekci mikroorganismů aktivních při degradaci xenobiotik

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uhlík, Ondřej; Ječná, K.; Macková, M.; Leigh, M. B.; Demnerová, K.; Macek, Tomáš

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 6 (2008), s. 474-479 ISSN 0009-2770 Grant - others:GA MŠk(CZ) 2B06156 Program:2B Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : bioremediation * environment * xenobiotics * stable isotopes Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics Impact factor: 0.593, year: 2008

 4. Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cílek, Václav

  2009-01-01

  Roč. 20, č. 3 (2009), s. 66-67 ISSN 0862-6545 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : energy * energy sources * coal * petroleum * renewable resources Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 5. Analýza vlivu beach volejbalu na mladé hráče šestkového volejbalu

  OpenAIRE

  Gucký, Lukáš

  2016-01-01

  Title: Analysis of the influence of beach volleyball training to young indoor volleyball players. Aim: The aim of this diploma thesis is to find out expert opinions of coaches who operate in Czech volleyball, about influence of beach volleyball training to young indoor volleyball players. Furthermore, this thesis should bring information about if coaches would recommend to using beach volleyball training for young indoor volleyball players development. Secondary aim of this thesis is to find ...

 6. Posouzení vlivu simulovaného poškození listové plochy na výnos a kvalitu cukrovky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cerkal, R.; Dvořák, J.; Kamler, Jiří; Hřivna, L.

  2006-01-01

  Roč. 122, 9-10 (2006), s. 257-261 ISSN 1210-3306 R&D Projects: GA MZe QF4192 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : sugar beet Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection Impact factor: 0.078, year: 2004

 7. Histologické hodnocení vlivu in vivo aplikace biomateriálů na hojení chrupavky, kosti a kůže

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubíková, T.; Filová, Eva; Prosecká, Eva; Plencner, Martin; Králíčková, M.; Tonar, Z.

  2015-01-01

  Roč. 154, č. 3 (2015), s. 110-114 ISSN 0008-7335 R&D Projects: GA MŠk LO1309 Grant - others:GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0076; GA MŠk(CZ) Prvouk P36 Institutional support: RVO:68378041 Keywords : tissue engineering * stereology * immunohistochemistry Subject RIV: BO - Biophysics

 8. Původ kreativní ekonomiky včetně demonstraci vlivu na hospodářský rozvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jitka Kloudová

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This study presents the comprehensive theoretical framework of a new growth theory called “creative economy”. Recently, more and more of awareness is given to the creativity. Actually, the European Union nominates the year of 2009 as a year of creativity and innovation. On the other hand there is still not any unification concept of the creativity. Methodology/methods: That is why there is a need to formulate new paradigm in a form of creative economy, so that we would be able to understand the role of creativity in economic and social development. To construct the basic pillars of creative economy, this study used selected milestones from previous growth theories and as well is inspired by the period of modern economic growth that began with the emergence of an Industrial Revolution. Scientific aim: This theory defines a new emerging paradigm based on the presenting points. In the final section, theoretical conclusions of this work are documented by outputs obtained thanks to using a New creative index. This index was designed in such a way to come from the definition of creative economy while eliminate discrepancies of previous models. Findings: The current outputs have shown that regions with a significant creative potential (expressed by the New creative index are achieving higher rate of economic level, more favorable demographic structure, better results in employment and in others macroeconomic indicators. Conclusions: The understanding of the concept of creative economy is the first step for setting strategy that will lead to ensuring competitiveness in today‘s global world.

 9. Analýza vlivu světových cen kakaa na ceny a produkci kakaa v Ghaně

  OpenAIRE

  Schmidtová, Veronika

  2015-01-01

  The aim of this bachelor thesis is to analyse the impact of international cocoa market prices on prices and production of cocoa in Ghana. The theoretical part of the thesis at first defines international trade and its importace and evolution in the world. Subsequently the international commodity trade is specifik, especially its terms of trade and world structure. After that the cocoa international trade is briefly introduced. The practical part at firn characterize Ghana from the perspective...

 10. Mikromechanistické aspekty vlivu délky trhliny na lomovou houževnatost a tranzitní chování ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chlup, Zdeněk; Dlouhý, Ivo

  2002-01-01

  Roč. 40, č. 4 (2002), s. 254-267 ISSN 0023-432X R&D Projects: GA AV ČR IAA2041003; GA AV ČR IBS2041001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : fracture toughness * transition behaviour * constraint Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics Impact factor: 0.493, year: 2002

 11. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Robová

  2013-10-01

  Full Text Available Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.

 12. VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drahomíra Pavelková

  2013-10-01

  Full Text Available This article is focused on the influence of advanced manufacturing technologies on company’s performance. The aim of this contribution is to suggest the suitable concept of performance management that enables to measure the influence of advanced manufacturing technologies. The introductory part of the article defines the term “advanced manufacturing technologies” (AMT as information technologies for the storage of data and their subsequent processing. A complex and lucid view onto the company performance and generators of this performance provides the concept of Kaplan and Norton referred to as Balanced Scorecard (BSC. The goals and measures are based on the vision of a strategy of the company and monitor its performance from the four following perspectives: financial, customer-related, internal processes, learning and growth. The utilization of BSC can be amplified by the emphasis on the value-based approach to the management of performance. The value orientation of BSC can be attained by properly selecting the value-based indicator, for example Economic Value Added (EVA, as the top criterion of the financial perspective of BSC. EVA (net operative profit minus capital expenses measures the extent to which the company contributed in the given period by its activities to the increase or decrease value for the owners. The allocation of capital should be in accordance with the fundamental goal, which is to accept only such projects that will generate value thus contributing to the creation of EVA. A great advantage of the concept EVA is the possibility of linking strategic and operative decision-making and utilizing it on all levels of management by searching for and supporting of so-called value-generators. The approach BSC allows a complex view on effects from the introduction of AMTs without any aspect to be omitted. By acquiring AMT the perspective of learning and growth is supported significantly. AMTs require an intensive utilization of sophisticated information systems, which makes demands on abilities and qualifications of the employees so that they are able to work effectively. The perspective of internal processes is also significantly influenced by utilizing AMTs. Their utilization may lead to reduced amounts of material usage, to reduction of stocks of materials, to acceleration of the manufacturing cycle, better utilization of the manufacturing equipment, acceleration of development and to an increase of the number of innovations. At the same time it is possible to assume that these technologies reduce the number of necessary employees. The result will be reduced costs, higher quality of products, lower number of defects etc. By providing a better quality product faster that meets the specific requirements of a customer, the customer can be more satisfied. However, AMT often mean high expenditures during their acquisition (negative effect on cash flow during the acquisition and resulting higher costs in individual years of their service life due to depreciation. Investment into AMT usually ties up the long-term capital that provides the expenses. Increased revenues from sales of products or services and cost savings must exceed the disadvantage of high acquisition costs and tied-up capital bearing costs. Only in such a case the acquisition and operation of AMTs can lead to a positive EVA and to an increase of the company value. Our research suggests that these frameworks are in fact complementary and can be very affective when used together.

 13. Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petřík, Petr; Černý, Tomáš; Kolbek, Jiří; Boublík, Karel; Kopecký, Martin

  2009-01-01

  Roč. 44, Mat. 24 (2009), s. 121-135 ISSN 1212-3323. [Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Praha, 29.11.2008-30.11.2008] R&D Projects: GA AV ČR IAA600050812; GA ČR GD206/08/H049 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : beta diversity * disturbance * game browsing Subject RIV: EF - Botanics

 14. Porovnání vývoje způsobů odepisování dlouhodobého majetku a jejich vlivu na daňový základ

  OpenAIRE

  KUBECOVÁ, Jana

  2011-01-01

  The subject of my thesis is "Comparison of development of depreciation methods of long-term assets and their influence on the tax base". The aim of this study was to capture the development of methods of depreciation, amortization of transferring these methods into the numerical expression and assess the impact of the development of depreciation to the tax base. This work does not cover only the current depreciation issues, but focuses on the development of depreciation for the period from 19...

 15. Vymezení sfér vlivu města České Budějovice: aplikace různých metod výzkumu

  OpenAIRE

  HAVLÍK, Václav

  2014-01-01

  The present thesis deals the delimitation of sphere of influence of the České Budějovice applied at a few selected research methods. These methods are migration, commuting to work and school and intensity of public transport links between the municipalities South Bohemian region and the České Budějovice. In the thesis used the latest data from the Czech Statistical Office from the last census. An important part of this work is to detection the intensity of the links between the municipalities...

 16. Posouzení vlivu systému řízení kvality na jeho účinnost v oblasti státní správy

  OpenAIRE

  DUCHKOVÁ, Eva

  2008-01-01

  The companies and organizations should take care about the control of quality. That´s why they boot quality into their systems of management. An implementation of such approaches presents the chance to directly benefit from the experiences gathered in the implementation in private sector. Main goal of this diploma work is the analysis of the systems of quality management in public administration. It treats with the assessment of an impact of quality management system on his effectivity in sta...

 17. Kvalitativní výzkum vlivu pohádek a příběhů na identitu předškoláka

  OpenAIRE

  KREJČÍ, Petra

  2013-01-01

  The main goal of the bachelor thesis was to determine how a fairy tale and a story have affect the current pre-school children. The theoretical part is focused on the important psychological theories relating to the development of the child (Attachment Theory ? J. Bowlby, Psychoanalytic theory and psychosexual development ? S. Freud, Theory of cognitive development ? J.Piaget). After explaining the key terms of these theories the thesis analyzes the socialization of the child and the issue of...

 18. Vývojová studie fungování a vlivu sázkových kanceláří ve sportovním prostředí

  OpenAIRE

  Statečný, Jan

  2010-01-01

  Title: Developmental study of functioning and influence of betting offices in sports environment. Goal: Charting the history of gambling and betting offices, based on historical and legislative documents. Methods: Descriptive analysis, Developmental study, Interview. Results: Assessment of the development form of sports betting and prediction of its future role within the sports scene. Keywords: Sports betting, gambling, betting offices, lottery law, developmental study, descriptive analysis,...

 19. Zkoumání vlivu různého procentního plnění nanočásticemi na elektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hudec, Jiří; Neděla, Vilém; Polsterová, H.

  2015-01-01

  Roč. 60, č. 9 (2015), s. 268-271 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-22777S; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk(CZ) LO1212 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : epoxy resin * nanoparticles * oxides * spectral analysis * SEM Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

 20. Odpisová politika účetního subjektu a analýza jejího vlivu na výsledek hospodaření

  OpenAIRE

  NOVOTNÁ, Petra

  2013-01-01

  The subject of my bachelor thesis is ?Depreciation policy of an entity and analysis of its impact on economic result.? I deal with methods of depreciation of long-term tangible assets. In the theoretical part, I focus on characteristics of long term assets and their accounting and tax depreciation. Documentation and necessary information for my bachelor thesis were provided by Mr. Jiří Jíša, an entrepreneur who keeps double-entry accounting. The practical part shows the calculations of tax de...

 1. Detekční systémy pro měření vyzařování vysokoteplotního plazmatu tokamaku COMPASS na bázi rychlých bolometrů a měkkých rentgenových detektorů

  OpenAIRE

  Vácha, Miroslav

  2010-01-01

  Title: Detection systems for measurements of high-temperature plasma radiation on the COMPASS tokamak by fast bolometers and soft X-ray detectors Author: Miroslav Vácha Department: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. Vladimír Weinzettl, Ph.D., Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i. Supervisor's e-mail address: Abstract: Multi-channel spectroscopic diagnostics on the COMPASS tokamak com- prising AXUV-based bolometers, soft X-ray (SXR) and visible light...

 2. Detekční systémy pro měření vyzařování vysokoteplotního plazmatu tokamaku COMPASS na bázi rychlých bolometrů a měkkých rentgenových detektorů

  OpenAIRE

  Vácha, Miroslav

  2009-01-01

  Title: Detection systems for measurements of high-temperature plasma radiation on the COMPASS tokamak by fast bolometers and soft X-ray detectors Author: Miroslav Vácha Department: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. Vladimír Weinzettl, Ph.D., Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i. Supervisor's e-mail address: Abstract: Multi-channel spectroscopic diagnostics on the COMPASS tokamak com- prising AXUV-based bolometers, soft X-ray (SXR) and visible light...

 3. Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Schweigstillová, Jana; Bruthans, J.; Falteisek, L.; Válek, Jan; Soukup, J.

  2013-01-01

  Roč. 46, Prosinec (2013), s. 228-234 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA ČR GA13-28040S Institutional support: RVO:67985891 ; RVO:68378297 Keywords : sandstone * case hardening * erosion * lichen Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2012/Zpravy_2012-46.pdf

 4. Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Data Validation flaws

  OpenAIRE

  Němec, Václav

  2011-01-01

  Tato bakalářské práce se zabývá detekcí webových zranitelností typu Data validation flaws. V práci jsou popsány běžné útoky, obrana před těmito útoky a postupy při automatické detekci. Hlavním cílem je návrh a implementace nástroje pro automatickou detekci zranitelností typu Data validation flaws, jeho otestování a srovnání výsledků s podobnými nástroji jako například Paros Proxy nebo Burp Suite. This bachelor's thesis deals with detection of web vulnerabilities such as data validation fla...

 5. Porovnání vlivu aplikace biologického odpadu ze zpracování Jatropha curcas L. a kompostu na vybrané půdní ukazatele a pěstovanou rostlinu

  OpenAIRE

  Foltýnová, Anna

  2015-01-01

  This Master's thesis is focused on problems of modern agriculture. Current agriculture is facing many problems that already exceed the production area. Among these belong soil degradation caused by inappropriate agricultural practices, erosion phenomena, etc. Both developed and developing countries have experienced these problems. This soil degradation is mainly caused due to lack of soil organic matter content. Current agriculture therefore faces the issue of how to solve this problem. A sim...

 6. Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frantál, Bohumil; Kunc, J.

  2008-01-01

  Roč. 11, č. 6 (2008), s. 24-29 ISSN 1212-0855 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KJB700860801 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : tourism * wind turbines * perception * landscape * Slezská Harta Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 7. Srovnání vlivu systémové aplikace non-kompetitivních a use-dependentních NMDA antagonistů na lokomoční aktivitu a kognitivní funkce u laboratorního potkana

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Rambousek, Lukáš; Stuchlík, Aleš; Chodounská, Hana; Vyklický ml., Ladislav

  2010-01-01

  Roč. 14, Suppl.2 (2010), s. 26-30 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MZd(CZ) NR9180; GA MZd(CZ) NS10365; GA ČR(CZ) GA203/08/1498 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40550506 Keywords : NMDA receptor * glutamate excitotoxicity * NMDA antagonists Subject RIV: FH - Neurology

 8. Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve Sčítání lidu 2011 (se zařazením vlivu dalších proměnných)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Růžičková, Markéta; Hamplová, Dana

  2016-01-01

  Roč. 58, č. 3 (2016), s. 213-229 ISSN 0011-8265 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-15008S; GA ČR GB14-36154G Institutional support: RVO:68378025 Keywords : religious belief * fertility * census Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 9. Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kříbek, B.; Majer, V.; Bezuško, Petr; Pašava, J.; Adamovič, Jiří; Nyambe, I.; Liyungu, K.; Chibesakunda, F.

  2007-01-01

  Roč. 2006, - (2007), s. 160-162 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA AV ČR KSK3012103 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z30860518 Keywords : contamination * heavy metals * soils Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2006/2006-str.160-162.pdf

 10. Principy sémiotické analýzy komiksu

  OpenAIRE

  Přibyláková, Martina

  2009-01-01

  The first part of the thesis is concerned with the theory of comics. The author considers the concept of graphic space of comics as a basic notion of the presented theory. On the basis of graphic space it is possible to introduce the individual concepts of the comics theory, namely comics sign, comics word, comics image. The author introduces the new concept of "prototypic" comics scheme which serves as the basis for comparative analysis of an old Czech comics Rychlé šípy with modern adult co...

 11. Detekce malware na počítačové síti

  OpenAIRE

  Šolar, Tomáš

  2008-01-01

  V současné době se stal firewall již nedostatečným prostředkem pro ochranu počítačových sítí. Kvůli stále se zvyšujícím hrozbám pocházejícím z internetu třeba v podobě malwaru či útoků hackerů se vyvinuly systémy detekce (IDS) a prevence (IPS) narušení. Tyto systémy fungují jako další stupeň zabezpečení počítačových sítí, přičemž IDS systémy mají jako hlavní funkčnost především detekci, kdežto IPS systémy jsou schopné i na napadení zareagovat. Cílem této práce je provádět detekci na modelovém...

 12. Detekce útoku DNS Amplification z pasivní analýzy DNS provozu

  OpenAIRE

  Míšaný, Daniel

  2014-01-01

  Táto práce je zaměřená na analýzu a detekci útoku DNS amplification, který patří mezi útoky typu DoS. Úvod práce je zaměřený na základní teorii zahrnující počítačové sítě, službu DNS a útoky typu DoS. Větší část práce se zabývá analýzou útoku DNS amplification, návrhem a implementací nástroje pro detekci v jazyce C++. Závěr je věnovaný analýze výsledků detekčního nástroje. This thesis is focused on the analysis and detection of DNS Amplification attack which is type of the DoS attack. Intr...

 13. Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy

  OpenAIRE

  Černá, Tereza

  2015-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registračních značek vozidel. Práce je rozdělena do tří základních částí: detekce registračních značek, nalezení pozic znaků, rozpoznání znaků. Pro účely práce byla pořízena nová datová sada, která obsahuje 2814 registračních značek pro účely trénování klasifikátorů a 2620 značek pro vyhodnocení úspěšnosti. Pro detekci registračních značek byl natrénován kaskádový klasifikátor, který dosahuje úspěšnosti až 97,8 ...

 14. Detekce provozu Skype pomocí dat NetFlow

  OpenAIRE

  Šebeň, Patrik

  2012-01-01

  NetFlow je sieťový protokol bežne používaný k zberu informácií o IP tokoch. Avšak existuje možnosť, ako použiť tieto zachytené dáta k identifikácií klientov v Skype komunikácií. Táto práca pojednáva o identifikácií určitých vzorov v Skype protokole a ich detekcií v NetFlow dátach. Týmto spôsobom sme schopný identifikovať nódy a supernódy v sieti Skype. NetFlow is a network protocol commonly used for collectiong IP traffic information. But there is a way to use this collected data for inden...

 15. The First Test of the New Neutron Generator at the Všb / Technical University of Ostrava První Test Nového Neutronového Generátoru Na Všb-Tu Ostrava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexa Petr

  2013-09-01

  Full Text Available Kompaktní neutronový generátor MP320 (Thermo Scientific Inc. pracující na principu deuterium-tritiové reakce byl testován před plánovaným využitím jako zdroj neutronů pro neutronovou aktivační analýzu pomocí rychlých neutronů. Destičky vyrobené z Al, Fe, Sn a Si byly ozářeny svazkem neutronů s energií 14 MeV a byly identifikovány reakce indukované neutrony typické pro uvedené prvky.

 16. 3D hra s technologií Leap Motion

  OpenAIRE

  Mainuš, Matěj

  2014-01-01

  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat 3D hru labyrint ovládanou pomocí gest rukou. Pro rozpoznávání pohybu a gest hra využívá technologii Leap Motion, aplikace samotná je vytvořena v herním enginu Unity. Výsledkem práce je multiplatformní 3D hra s vlastní knihovnou, která integruje Leap Motion SDK do Unity a eliminuje chyby v detekci rukou. The goal of this bachelor's thesis is to design and create a 3D labyrinth game controlled by hand gestures. This is achieved by us...

 17. Parní generátor reaktoru ESFR

  OpenAIRE

  Bátěk, David

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá parním generátorem pro reaktory ESFR (Evropský Rychlý Sodíkem Chlazený Reaktor), jenž je vyhříván tekutým sodíkem. V úvodních kapitolách jsou teoretické informace o parametrech ESFR a porovnání s výměníky tepla v jaderných elektrárnách pracujících na stejném principu (sodík jako chladivo). Následuje návrhová část, kam patří úvod do problematiky výpočtu, volba materiálu a koncepce výměníku a samotná výpočtová část, která zahrnuje tepelný, hydraulický a pevnostní ...

 18. Mezivýměník tepla primárního okruhu reaktoru ESFR

  OpenAIRE

  Švihel, Miroslav

  2012-01-01

  Práce je zaměřena především na návrh mezivýměníku tepla primárního okruhu reaktoru ESFR. Výměník je počítán tepelně, hydraulicky i pevnostně a závěrem je zpracována část výkresové dokumentace. Jsou navrhnuty základní rozměry trubkového svazku a nádoby výměníku. Je zde obsažen i přehled koncepcí výměníků a doposud použitých typů mezivýměníku na jaderných elektrárnách s rychlými reaktory. Uvedeny jsou zde i základní parametry projektu ESFR a zhodnocena bezpečnost a provozní spolehlivost výměník...

 19. Detekce spamu pomocí DNS MX záznamů

  OpenAIRE

  Plotěný, Ondřej

  2016-01-01

  Předmětem této práce je detekce stanic v síti rozesílající nevyžádanou poštu pomocí pasivní analýzy zachyceného DNS provozu. Představuje návrh a implementaci systému, který realizuje detekci DNS anomálií na základě vysokého počtu MX dotazů a poměru obdržených NXDomain odpovědí.     Systém byl testován na DNS datech získaných z reálného provozu a jeho testováním a analýzou výsledků byla ověřena funkčnost implementovaných detektorů. The aim of this thesis is the detection of malicious spamme...

 20. Investigativní obsese nepodstatnou teorií, a damn fine cup of coffee

  OpenAIRE

  Nytrová, Kristýna

  2015-01-01

  Prostřednictvím internetu se k nám dostává nepřeberné množství informací, s touhou zachytit jich co nejvíce přeskakujeme z jedné stránky na druhou a scrolujeme stránkou tak rychle, abychom ve dvou milisekundách mohli rozpoznat zdali je informace zajímavá či ne, zůstává nám tedy v těchto úštěpcích nezkutečné množství nedokončených myšlenek, nedopovězených vět, nenačtených obrázků a nedokoukaných videí. Otevřené formy, které jsou neustále v proměnném pohybu. Množina, kterou sestavujeme jako skl...

 1. Smáčivost povrchových úprav DPS

  OpenAIRE

  Minář, Jan

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí charakteristiky povrchových úprav ENIG, bezolovnatý HAL a imerzní cín. U povrchové úpravy imerzním cínem je sledován vliv intermetalické vrstvy na celkovou smáčivost. Dále se zabývá smáčivostí vrstvy niklu, po odstripování zlata, u povrchové úpravy ENIG. This bachelor’s thes...

 2. Vývoj kompozitních maltových a cementových směsí

  OpenAIRE

  Hlavinková, Eva

  2014-01-01

  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem složení a studiem vlastností ternárního pojivého systému na bázi účelového vzniku ettringitu, následně užitého k přípravě samonivelačních podlahových hmot typu potěr a stěrka. U navržených skladeb daných směsí je posléze zaměřena pozornost na optimalizaci dávkování dvou druhů plastifikační přísady s následným posouzením jejich vlivu na technologické vlastnosti těchto hmot. This diploma thesis deals with the design of composition and the study o...

 3. Jaderná bezpečnost a dozorné orgány

  OpenAIRE

  Dvořák, Aleš

  2011-01-01

  Bakalářská práce pojednává o jaderné bezpečnosti. Cílem je přesvědčit prosté obyvatelstvo, že jaderné elektrárny provozované ve světě jsou bezpečné, jak pro ně, tak životní prostředí. práce se zabývá popisem dozorných orgánů dohlížející na bezpečný provoz jaderných elektráren. Dozvíte se o zlepšení bezpečnostních prvků v budoucích projektech. Můžete získat informace o možném namáhání materiálu v jaderné elektrárně, nakládání s radioaktivním odpadem a o vlivu nebezpečných radionuklidů na život...

 4. Předpjatý most číslo 207 přes rychlostní komunikaci R2 na Slovensku

  OpenAIRE

  Ježek, Rostislav

  2015-01-01

  V diplomové práci „Předpjatý most číslo 207 přes rychlostní komunikaci R2 na Slovensku“ jsou vypracovány tři varianty řešení přemostění. Cílem práce je zhodnotit navržené varianty a provést podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty. Součástí práce je zohlednění vlivu výstavby. K podrobné statické analýze byla zvolena varianta komorového mostu s šikmými stěnami o třech polích. Tato dodatečně předpjatá konstrukce je posouzena dle platných Evropských norem. Analýza konstrukce je provedena...

 5. Materiály pancířů tanků

  OpenAIRE

  Fikar, Ondřej

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce s názvem „Materiály pancířů tanků“ se nejprve zabývá protitankovou municí a jejím rozdělením, následuje stručný popis vybraných tanků vyrobených ve Velké Británii, Německu a Rusku a jejich vlivu na vývoj tankové techniky. V další části práce popisuje pancíř, základní principy jeho funkce a rozdělení pancířů podle účelu a podle chemického složení. Závěrem jsou uvedeny konkrétní příklady chemického složení některých pancéřových materiálů. This bachelor’s thesis named „M...

 6. Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů pneumatik

  OpenAIRE

  Lavický, Ondřej

  2008-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výpočtového modelování mechanického chování elastomerů a kompozitů s pryžovou matricí a jejich využití pro tvorbu výpočtového modelu pneumatiky. Byl vytvořen 2D-axisymetrický výpočtový model pneumatiky MATA-DOR 165/65 R13 ve dvou geometrický variantách. Pro výpočtové modelování je aplikována metoda konečných prvků (MKP). Model byl řešen v několika variantách lišících se použitou úrovní modelování materiálu. Nejprve byla provedena analýza vlivu vnitřníh...

 7. Sledování účinnosti vybraných filtračních materiálů na odstraňování železa a manganu z vody

  OpenAIRE

  Ševčíková, Ilona

  2016-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z vody. První část práce pojednává o formách výskytu železa a manganu ve vodách, vlivu železa a manganu na zdraví člověka, možnostech odstraňování železa a manganu z vody. Podrobněji je popsána kontaktní filtrace a materiály, které se ke kontaktnímu odželezování a odmanganování využívají. Ve druhé části práce je popsáno využívání filtračních materiálů Birm, Greensand a Semidol v praxi a popis experimentálního odstranění žel...

 8. Rekonstrukce sportovního areálu - zdravotně technické instalace

  OpenAIRE

  Kohutek, Ivo

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v čás-ti rekonstruovaného sportovního objektu STARS v městě Třinci. Řešená část objektu je jed-nopodlažní s užitným podzemním podlažím. V teoretické části se věnuje druhům vodovodních armatur a jejich vlivu na úsporu pitné vody. Projektová část následně řeší výpočet, di-menzování vnitřního vodovodu a rozvodů vnitřní kanalizace v rekonstruované části objektu. This bachelor's thesis is focused on medicinal technical instalatio...

 9. Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů

  OpenAIRE

  Sýkora, Jiří

  2017-01-01

  Cílem této diplomové práce je vypracování podrobné literární rešerše na téma využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Tato práce obsahuje aktuální literární rešerši týkající se této problematiky. V práci naleznete informace o aktuálním výskytu platinových kovů v životním prostředí, jejich vlivu na zdraví, vlastnosti, zdroje a využití. Dále jsou popisovány způsoby rozkladu, extrakce a využití iontoměničů. V experimentální části se tato práce zabývá optimalizací iontoměničů a ná...

 10. Vliv mikroflóry na senzorické vlastnosti vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikroflóry na senzorické vlastnosti vína. Teoretická část informuje o botanickém popisu hroznů vína Veltlínské zelené, dále o jeho složení, o technologii zpracování bílého vína a o vlivu kvasinek na aromatický profil vína. V další části popisuje metodu stanovení aromaticky aktivních látek pomocí plynové chromatografie v kombinaci s mikroextrakcí tuhou fází (SPME-GC). Cílem experimentální části bylo proměřit vzorky 4 různých moštů odrůdy Veltlínské zelené...

 11. Kvasinky v procesu výroby vína

  OpenAIRE

  Horká, Daniela

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na proces výroby vína a na jeho konečné vlastnosti. Byla provedena izolace a identifikace kvasinek ve vzorku moštu odrůdy Veltlínské zelené s využitím základních mikrobiologických operací a molekulárně-biologické metody založené na PCR – RFLP. V další části práce bylo provedeno sledování chemických změn v kvasícím moštu odrůdy Hibernal pomocí spektrofotometrických metod. Měřenými parametry bylo pH a celková antioxidační aktivita kvasíc...

 12. Influence of Reaction Medium on CO2 Photocatalytic Reduction Yields Over Zns-MMT / Vliv Reakčního Prostření Na Výtěžky Fotokatalytické Redukce CO2 V Přítomnosti Zns-MMT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reli Martin

  2012-10-01

  Full Text Available Redukce CO2 pomocí fotokatalyzátorů je jedna z nejslibnějších metod, jelikož CO2 může být redukován na užitečné sloučeniny ozařováním UV zářením při pokojové teplotě a tlaku. Tato práce byla zaměřena na posouzení vlivu reakčních prostředí na výtěžky fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti nanočástic ZnS nanesených na montmorillonit (ZnS-MMT. Byla testována čtyři různá reakční prostředí, NaOH, NaOH+Na2SO3 (1:1, NH4OH, NH4OH+Na2SO3 (1:1. Výtěžky v obou fázích, plynné (CH4 a CO i kapalné (CH3OH, byly vyšší v čistém hydroxidu sodném než v hydroxidu amonném. Přídavek Na2SO3 zvýšil výtěžky methanolu a to díky zamezení oxidace vznikajícího methanolu zpět na oxid uhličitý. Výtěžky plynné fáze se však po přídavku Na2SO3 snížily. Nejlepším z testovaných reakčních prostředí pro fotokatalytickou redukci CO2 byl roztok hydroxidu sodného.

 13. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 14. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Vlček

  2011-03-01

  concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve vybraných zemích. Účelem historické analýzy je předložit základní informace o vývoji tělesné výchovy ve vybraných zemích a umožnit tak další srovnání současných reforem t

 15. Comparative analysis of the support phase during first two steps after leaving the starting blocks [Komparativní analýza oporové fáze prvních dvou kroků při nízkém startu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Bačáková

  2012-06-01

  áze kontaktu s podložkou, při které dochází k aplikaci silových impulsů na lidské tělo. CÍLE: Cílem práce bylo analyzovat odchylky v dynamice oporové fáze při prvním a druhém kroku akcelerovaného běhu po výběhu z bloků. METODIKA: 10 mužů (22.9 ± 4.6 roku se zúčastnilo laboratorního šetření. K detekci kontaktních sil během oporových fází v obou krocích byla použita dynamometrická deska (Kistler 9281 EA – Winterthur, Švýcarsko. Výpočty silových impulsů, produkce rychlosti a průměrného zrychlení byly provedeny v programu Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, USA. V Matlabu jsme provedli i následný párový T-test a korelační analýzu. VÝSLEDKY: Statisticky významné diference (α = 0.01 mezi první a druhou oporou byly nalezeny v délce kontaktu, produkci horizontální rychlosti a průměrném zrychlení. Produkce horizontální rychlosti činila v prvním kroku 1.117 ± 0.081 ms-1 a 0.835 ± 0.074 ms-1 během druhého kroku. Průměrné zrychlení ukázalo negativní korelaci s tělesnou výškou atleta (r = -0.42. Pokud se během prvních 20-40 ms oporové fáze objevil brzdný impuls, docházelo k prodloužení trvání oporové fáze a celkovému nižšímu průměrnému zrychlení. ZÁVĚRY: Výskyt brzdné fáze v prvních krocích po výběhu z bloků je považován za technický nedostatek. Atleti vyššího vzrůstu jsou pro akcelerovaný běh lehce znevýhodněni. Oporové fáze prvního a druhého kroku vykazují významné odlišnosti v dynamických parametrech.

 16. Predikce poruch učení pomocí testu komplexní imitace pohybu Prediction of learning difficulties with the test of complex imitation of movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Ozbič

  2008-05-01

  Full Text Available Vývojová porucha motorické koordinace (DCD je součástí heterogenní skupiny vývojových poruch a postihuje iniciaci, organizaci a provádění činností. Ve školské praxi i v každodenním životě s dětmi je často přehlížena. Proto si tento článek klade za cíl upozornit na tento problém a ukázat, jak mohou vyučující v různých předmětech děti s DCD snadno rozpoznat. Žáky s poruchami učení mohou rozpoznat zejména vyučující tělesné výchovy při neformálních úkolech a tito mohou později iniciovat příslušnou intervenci. Rychlá prognóza může vést k rychlejší intervenci, což vede ke zlepšení pohybových dovedností u dětí s DCD. Tento výzkum prokázal, že na základě dvaceti úkolů testu Bergès-Lézine pro komplexní imitaci pohybu/gest můžeme určit, které z dětí mají určité poruchy učení a které ne. Chceme zejména vyzdvihnout tři úkoly (12, 17 a 20, při kterých děti musejí protnout vertikální osu svých těl. Tyto tři úkoly zahrnují oboustrannou koordinaci. Děti s příznaky DCD mají problémy s prostorovou orientací a komplexní imitací pohybu/gest. Na základě velkých rozdílů, nalezených při úkolech, kdy žáci musí protnout vertikální osu svých těl a otáčet dlaně, lze děti rozdělit do dvou skupin (s motorickými poruchami a poruchami učení a bez nich. Developmental Coordination Disorder (DCD is one of all of the heterogeneous range of developmental disorders affecting the initiation, organization and performance of actions. It is often being overlooked in school practice and in everyday work with children. Therefore, the aim of this article is to draw attention to this problem and prove how children with DCD can be easily recognized by teachers of different subjects. Especially PE teachers are those who can recognize pupils with learning difficulties, in informal tasks, and later on organize appropriate intervention. A quicker prognosis

 17. Optimal Velocity to Achieve Maximum Power Output – Bench Press for Trained Footballers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Billich

  2015-03-01

  ům zefektivnit trénink rychlé síly. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 15 fotbalistů týmu FK Třinec. Měření probíhalo za použití 3D kinematické a dynamické analýzy pohybu experimentální metody. Zkoumaná skupina se zúčastnila silového testu, u kterého byl měřen mechanický svalový výkon s 0, 10, 30, 50, 70, 90 % a jednoho opakovacího maxima (1RM. Získané hodnoty výsledků a potřebné údaje byly následně upravovány v programech Qualisys Track Manager a Visual 3D software (C-motion, Rockville, MD, USA. Při cvičení bench press bylo maximálního mechanického svalového výkonu dosahováno u výzkumného souboru při rychlosti cvičení 75 % maximální rychlosti.

 18. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use [Hodnocení posturální stability pacientů s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmar Kozáková

  2009-09-01

  for COP sways in a mediolateral direction and for COP movement velocity in both anteroposterior and mediolateral directions (p < 0.01, p < 0.05. We did not find differences between all the tested standing modifications (except for the natural bipedal standing position in sways and COP velocity movements. With a prolonged period of waiting for a prosthesis fitting we can observe an enlarged asymmetry of body weight distribution between the legs and also a higher range of COP sway and velocity. CONCLUSIONS: In all measurements in patients with a transtibial amputation, our results show a greater loading on the sound limb compared to the prosthetic one. Faster prosthesis fitting decreases asymmetry from body weight distribution between both of the legs. The basic goal of achieving full value life in patients after lower limb amputation is a tendency towards early prosthesis fitting. [VÝCHODISKA: Ztráta somatosenzorické informace z dolní končetiny způsobená amputací se podílí na vzniku potíží při udržení posturální stability, které zvyšují riziko pádu. Snaha o včasné vybavení protézou, při zohlednění všech působících vlivů (typ amputace, zdravotní stav pacienta, finanční náročnost apod., je nezbytným předpokladem pro návrat osob s amputací do běžného života. CÍLE: Cílem studie bylo zhodnocení vybraných biomechanických parametrů stability stoje u osob s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy. Dále posouzení vlivu doby čekání na vybavení protetickou pomůckou na stabilitu stoje v různých situacích. METODIKA: Sledovaný soubor tvořilo 21 pacientů (průměrný věk 64,4 ± 9,18 let s jednostrannou transtibiální amputací. Příčinou amputace bylo u 12 testovaných osob cévní onemocnění, u 8 testovaných osob trauma a u 1 tumor. Průměrná délka používání protézy byla 156,4 ± 359,6 dnů. Pravostrannou transtibiální amputaci mělo 10 pacientů, 11 amputaci levostrannou. K

 19. Korelace sportovní aktivity a stravovacích návyků u dětí předškolního věku a jejich rodičů The correlation of sports activity and eating habits in preschool children and their parents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jera Zajec

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem výzkumu bylo analyzovat sportovní aktivitu a stravovací návyky u dětí předškolního věku a jejich rodičů. Zajímala nás korelace mezi stravovacími návyky rodičů a dětí předškolního věku a sportovní aktivitou. Pro dotazování 93 rodičů tří až pětiletých dětí ze tří slovinských školek byl použit dotazník obsahující 32 otázek. Údaje byly zpracovány programem SPSS, který počítá frekvenci a kontingenční tabulky. Zjistili jsme, že výživa většiny dětí předškolního věku je pravidelná a vhodná, přestože některé pětileté dívky a tříletí chlapci mají zvýšený BMI (index tělesné hmotnosti. Stravovací návyky rodičů však nejsou ani zdaleka vzorné – přes 50 % má pouze 2 až 3 jídla denně. Přestože nebyla potvrzena žádná statisticky charakteristická korelace, výsledky ukazují, že děti, jejichž rodiče jsou sportovně aktivní, mají vhodnější výživu než děti, jejichž rodiče sportovně aktivní nejsou. Statisticky charakteristické je, že rodiče, kteří jsou sportovně aktivnější, zapojují své děti do sportu ve větší míře. Většina z nich rovněž tráví aktivně prázdniny. Domníváme se, že v době, kdy ještě podléhají vlivu rodičů a učitelů, by děti měly přijmout pozitivní přístup ke sportovně aktivnímu způsobu života a zdravé výživě, které představují základní podmínku normálního způsobu života bez zbytečných problémů způsobených škodlivými návyky a civilizačními chorobami. The aim of this research was to analyze sports activity and eating habits in preschool children and their parents. We were interested in the correlation between parents' and preschool childrens' eating habits and sports activity. A questionnaire consisting of 32 questions was used to interview 93 parents of three to five year old children from 3 Slovene kindergartens. The data was processed by the SPSS program

 20. Hodnocení variability dynamických parametrů chůze u osob s jednostrannou trans-tibiální amputací The variability assessment of the dynamic gait parameters of persons with unilateral trans-tibial amputation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Elfmark

  2006-02-01

  Full Text Available Při analýze pohybové činnosti člověka musíme vždy řešit otázky, které se vztahují k validitě naměřených hodnot. Realizace každého pohybu, tedy i chůze, se vyznačuje určitou mírou variability. Přitom variabilitu v určitém rozsahu nelze považovat jako něco negativního, co může být způsobeno problémy v nervovém nebo kosterně-svalovém systému. "Přirozená" variabilita (varia bilita ve "fyziologickém" rozsahu je součástí zdravých biologických systémů. Reedukace chůze u osob s trans-tibiální amputací se projevuje ve změně variability kinematických a dynamických charakteristik. Pro možnost kvantifikace těchto změn a pro určení vlivu různých typů protetických chodidel (klasické – SACH, dynamické – SUREFLEX jsme provedli dynamickou analýzu chůze u 11 mužů (věk 46,1 ± 12,0 roku, hmotnost 82,5 ± 13,9 kg s jednostrannou trans-tibiální amputací. Interindividuální variabilita v rámci dané skupiny je větší v porovnání s intraindividuální variabilitou. Hodnoty koeficientu reliability jsou pro měřené parametry (čas, síla, impuls síly v antero-posteriorním a ve vertikálním směru větší než 0,976. Jejich velikost souvisí s individuálními vlastnostmi sledovaných osob. Pro oba typy protetického chodidla, podobně jako pro zdravou končetinu, jsou tendence pro stabilitu dynamických parametrů podobné. Stabilita měřených parametrů v medio-laterálním směru se významně snižuje uvnitř sledované skupiny i pro jednotlivé osoby. Velikost variability při různé rychlosti chůze souvisí se zdravotním stavem a se stupněm pohybové aktivity daného probanda. Pro osoby, které vykonávají běžné denní aktivity v omezeném rozsahu, je variabilita dynamických parametrů chůze nižší při použití klasického chodidla. Human gait is a genetically fixed motion model. The use of prosthesis changes the structure of the gait, the distribution of

 1. Shape Manifestation of Respiration in the Axial System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliška Slawiková

  2014-07-01

  . After processing of the measurement results, we found a significant superiority of the realized movement in the abdomen compared to the chest region, although this is more a 3D movement, which is given by the kinematic motion of the ribs to the sides. Movement is therefore spatially complex. Spirometric evaluation of the identified volumes is consistent with the measured changes in the shape of the trunk. Overall, it is not necessary to evaluate the results statistically, but case reviews – compare always “formula” realization of the respiratory maneuver that person. Tvarové projevy respirace v rámci axiálního systému Cílem práce bylo zhodnotit vliv respirace na tvarové změny axiálního systému. Náš přístup se zaměřuje podrobněji na analýzu dechových funkcí a jejich realizaci v rámci komplexu axiální systém – trup. Výsledky této pilotní studie využijeme jako poznatky pro další studium vztahu respirace a fyzioterapie. Nyní hledáme odpověď na otázku, na jaké úrovni lidského těla se odrazí vliv respirace a její využití ve fyzioterapii. Této pilotní studie se zúčastnili dvě ženy a jeden muž ve věku 25–40 let, kteří nebyli vybráni do studie podle předem daných podmínek. Shodnými charakteristickými rysy všech 3 probandů bylo sedavé zaměstnání spojené s nadměrnou psychickou zátěží, občasnou bolestí bederní páteře (nejčastěji po dlouhodobém sezení a absence akutního či chronického onemocnění dýchacích cest. Dalším společným prvkem účastníků byla absence strukturálních změn v oblasti páteře. V experimentu byl sledován maximální nádech a maximální výdech a také respirační manévr Kapalabhati, často používaný jako jeden ze základních jógových dechových cvičení. Pro detekci pohybu trupu během respiračního manévru jsme zvolily popis 3D topografie trupu metodou Qualisys. Zároveň byla spirometrem snímána změna objemů v čase, a to jak vydechovan

 2. Vliv pravidelného tréninku na tělesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov na tělesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních t

 3. Applying Gestalt therapy principles in counseling a female orienteer Využití principů Gestalt terapie v poradenství pro orientační běžkyni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dana Bednářová

  2009-03-01

  ni přišla sama. Zásadní přínos aplikace GT principů do sportovní psychologie tkví v tom, že podporuje sportovce v převzetí iniciativy, uvědomění si svého vlivu na výkon, a tím dostává šanci se aktivně zapojit do svého rozvoje a převzít za něj zodpovědnost. Vedení dalšího výzkumu by mohlo směřovat k zhodnocení přínosu GT přístupu v práci s různými věkovými skupinami a výkonnostními úrovněmi a také k longitudinálnímu sledování vývoje jednotlivých sportovců. Zajímavá by mohla být aplikace Gestalt coachingu v týmových sportech.