WorldWideScience

Sample records for rychle detekci vlivu

 1. Sodíkem chlazené rychlé reaktory

  Daňhel, Aleš

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá rychlými reaktory chlazenými tekutým sodíkem. Komplexně popisuje problematiku technologie sodíkem chlazených rychlých reaktorů. Pozornost byla věnována základním specifikacím a parametrům těchto zařízení. Stručně byly popsány jaderné reakce, které probíhají v aktivní zóně sodíkem chlazených reaktorů, ale i chemické reakce spojené s funkcí tekutého sodíku jako chladiva a teplonosné látky. Pozornost byla rovněž věnována rozdílům v uspořádání aktivní zóny a strojn...

 2. Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost Ti slitin

  Šlais, Miroslav

  2012-01-01

  Disertační práce pojednává o vlivu teploty a rychlosti deformace na mechanické vlastnosti titanové slitiny Ti-6Al-4V. Po provedení ověřovacích testů za statických podmínek zatěžování byly vzorky z této slitiny deformovány za vysokých rychlostí deformace a zvýšených teplot na zařízení pro Hopkinsonův test. Výsledkem jsou závislosti napětí a rychlosti deformace na deformaci v rozmezí teplot 20 – 500°C. Deformovaný tvar vzorku z Taylorova testu je porovnán s výsledky simulace programu Ansys – LS...

 3. Potlačení vlivu atmosférické turbulence v reálném čase

  Macků, Jiří

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá odstraněním nežádoucích deformací obrazu způsobených turbulencemi v zemské atmosféře. Úkolem je navrhnout a implementovat algoritmus potlačení vlivu atmosférických turbulencí ve videosekvencích pro použití v dálkovém kamerovém sledovacím systému. Tato práce se také zaměřuje na optimalizaci stávajících algoritmů pro běh v reálném čase. Algoritmus bude implementován v programovacím jazyce C++ s využitím knihovny pro počítačové vidění OpenCV. This paper deals with re...

 4. Autonomic nervous system activity during acclimatization after rapid air travel across time zones: A case study [Aktivita autonomního nervového systému během aklimatizace po rychlém přeletu časových pásem: Kazuistika

  Michal Botek

  2009-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: The rapid transition across time zones also known as jet lag syndrome leads to desynchronization of our endogenous "biological" clock and causes a transient decrease in the adaptation capacity of an athlete. OBJECTIVE: The aim of this study was to verify the use of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV method as a tool for classification of the answer of the body to both the rapid transition across time zones and the training intensity level during the following acclimatization. METHODS: Changes in autonomic activity were assessed by SA HRV during acclimatization after eastward (+6 hours and westward (–7 hours flights in two elite athletes. RESULTS: The results revealed that the athlete, who undertook a flight from Prague to Beijing (China, was able to start with intensive training during the fourth day of his acclimatization. No acute decrease in training ability (adaptability was found in the athlete after the flight from Prague to Bogota (Columbia. Significant modifications in her training load level were made only on the third day in Columbia. The study confirmed that the reaction of the body to the rapid transition across time zones is highly individual. CONCLUSIONS: Therefore, in the future, the SA HRV method could become a promising tool for solving questions of both the acclimatization strategy and the optimizing of sport performance in elite athletes. [VÝCHODISKA: Vlivem rychlého přesunu přes časová pásma dochází k poruše vnitřních regulací organismu, které mohou být u sportovců příčinou přechodného poklesu jejich tréninkové adaptační kapacity. CÍLE: Cílem práce bylo ověřit možnost využití metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV jako nástroje pro hodnocení aktivity autonomního nervového systému (ANS, který se podílí na regulaci těchto změn souvisejících s aklimatizací. METODY: U dvou vrcholových sportovců, kteří absolvovali p

 5. Assessment of the influence of examination postures on postural stability by means of the DTP-3 diagnostic system [Hodnocení vlivu vyšetřovacích poloh na posturální stabilitu pomocí diagnostického systému DTP-3

  Peter D. C. Phiri

  2009-06-01

  postural sway reduction, expressed by means of standard deviations in the mediolateral direction: 3.63–1.12–0.86 [mm], in the posterioanterior direction: 5.25–2.94–1.33 [mm] and in the caudocranial direction: 1.30–1.33–1.00 [mm]. It further results from the assessment that postures D and F significantly reduce postural sway towards posture A and posture F further reduces postural sway towards posture D. [VÝCHODISKA: Při vyšetřování tvaru páteře jak rentgenologickými, tak neradiačními neinvazivními metodami je důležitá standardizace polohy vyšetřované osoby. CÍLE: Standardizace vyšetřovací polohy umožní vzájemné porovnání výsledků vyšetření různými metodami. Navíc vhodná vyšetřovací poloha by měla snížit titubaci a tím zvýšit reliabilitu vyšetření. METODIKA: Pro hodnocení vlivu fixace na snížení titubace vyšetřované osoby byly navrženy dvě vyšetřovací polohy s různým stupněm fixace: poloha D – stoj s oporou ramen o fixační rám a poloha F – leh na břiše na fixačním lůžku. Uvedené polohy byly porovnány s polohou A – volný návykový stoj. Pro vyšetření tvaru páteře a titubace byl využit mikropočítačový diagnostický systém DTP-3, který umožňuje měřit třírozměrnou polohu bodů neinvazivní dotykovou metodou. Metodika vyšetření spočívá v palpaci a označení projekcí akromionů, zadních horních spin a trnových výběžků na kožním povrchu vyšetřované osoby. Označené body jsou snímány dotykem hrotu polohového snímače a přenášeny do osobního počítače, kde jsou zobrazeny do výstupních protokolů ve formě tabulek a grafů. Byl změřen soubor 80 vyšetřených osob (40 mužů a 40 žen, věk 23,1 ± 2,5 roku. Každá osoba byla v každé vyšetřovací poloze změřena pětkrát a byla vypočítána průměrná křivka páteře a standardní odchylka kvantifi kující titubaci vyšetřované osoby. VÝSLEDKY: Z hodnocení vlivu fixace na

 6. Parogenerátor pro jadernou elektrárnu s rychlým reaktorem

  Karička, Radoslav

  2009-01-01

  Cílem práce je navrhnout parogenerátor, ve kterém na straně teplonositele proudí sodík, a na straně druhé proudí voda a vodní pára (H2O). Hlavní myšlenkou této diplomové práce je navrhnout takový parogenerátor, který vyloučí nebo eliminuje možnost nežádoucí reakce sodíku s vodou a v případě, že k tomuto jevu dojde, tak minimalizovat škody způsobené touto reakcí. Práce obsahuje dostupné informace o provedení parogenerátorů, volbu parogenerátoru, potřebné výpočty pro návrh a zkonstruování a zho...

 7. Analýza vlivu CSR na pracovní spokojenost zaměstnanců

  Krasnikova, Darina

  2010-01-01

  In now days knowledge society employees become the most important recourse of all kind of commercial and non-profit organizations. Employers are making efforts to create the best possible conditions with goal to get and hold the best employees. One of the complex tools to make those work conditions better and increase the satisfaction of the employees is concept of Corporate Social Responsibility (CSR). CSR is a policy for management of the organization which builds base for a sustainable dev...

 8. Otázka vlivu Heinricha Heina na tvorbu Gustava Adolfa Bécquera

  Melíšková, Vendula

  2013-01-01

  The principal motive for this diploma thesis was to prove or to falsify the known theoretical possibility of interconnection between two different (non-bordering) literatures - that of Germany and that of Spain, via the works of their two essential 19th century poets, respectively, Heinrich Heine and Gustavo Adolfo Bécquer. This connection is often assumed, especially in the critical editions of the works of Gustavo Adolfo Bécquer, as well as in some literary handbooks. Nevertheless, these as...

 9. Analýza vlivu integrace a konsolidace na burzovní trhy

  Žilák, Pavel

  2009-01-01

  Last three decades stock exchanges have been developing and growing rapidly. The first objective of this thesis is to provide a wider public a comprehensive overview on integration and consolidation of transatlantic stock exchanges and their consequences in the form of various types of stock mergers, acquisitions and cooperations. The thesis is primarily devoted to analysis of the impact of both trends and their implications for stock exchanges world and the second objective is to attempt a e...

 10. Posouzení vlivu tvorby organizační architektury na konkurenceschopnost podniku

  ROUBÍČKOVÁ, Petra

  2008-01-01

  The aim of diploma work with the topic {\\clqq}Effect estimation of organizational architecture production to enterprise competitiveness`` was to suggest optimal organizational architecture for a chosen business subject. Organizational architecture is fundamental for every company which wants to be successful in both Czech and world markets. The introductory part of the diploma work contains of survey of theoretical knowledge from the sphere of organizational architecture. Basic source were bo...

 11. Zhodnocení vlivu inovací na úspěšnost společnosti Apple Inc.

  Sedláčková, Hana

  2012-01-01

  The main objective of this thesis is to study the impact of Apple Inc. innovation activities on its successful performance. Specification of this goal implies the existence of a direct relationship between the development of company's net sales and the development of its market value. The thesis is divided into theoretical and practical part where the theoretical part is focused on the issues of invention and innovation, the innovation process and, last but not least, the link between innovat...

 12. Zhodnocení vlivu inovací na úspěšnost společnosti Apple Inc.

  Sedláčková, Hana

  2012-01-01

  The main objective of this thesis is to study the impact of Apple Inc. innovation activities on its successful performance. Specification of this goal implies the existence of a direct relationship between the development of company's net sales and the development of its market value. The thesis is divided into theoretical and practical part where the theoretical part is focused on the issues of invention and innovation, the innovation process and, last but not least, the link between innovat...

 13. Vplyv sofistikovaného hybridného Honeypotu na efektivitu architektúry systému detekcie prieniku v distribuovaných počítačových

  Martin Chovanec

  2013-06-01

  Full Text Available Pri súčasnom vývoji technológií, rapídnom raste počítačových sietí a distribuovaných systémov, je reálne riziko útoku čoraz pravdepodobnejšie. Pre zvýšenie samotnej bezpečnosti systémov už bolo vytvorených a implementovaných množstvo riešení, ktoré mali slúžiť na detekciu a/alebo prevenciu pred samotnými útokmi. Najpoužívanejšie riešenie predstavuje použitie systému na detekciu prieniku (IDS v kooperácii s firewallom. Avšak ani IDS a ani firewall nedokážu reagovať v reálnom čase, pokiaľ sa jedná o špecifický typ útoku. Táto práca sa zaoberá detekčným mechanizmom na báze technológie Honeypot a jeho využitím v navrhovanej architektúre pre zvýšenie bezpečnosti v počítačových systémoch. Podstatou práce je poukázať na to, ako dokáže sofistikovaný hybridný Honeypot vplývať na dizajn architektúry IDS a tým zvýšiť jej efektivitu.

 14. Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků v Blansku

  Svoboda, Jiří

  2015-01-01

  Diplomová práce se zabývá především oceňováním nemovitých věcí - pozemků ve městě Blansko. Text je rozčleněn na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o definicích jednotlivých základních pojmů, které jsou definované v českém právním řádu. Následně jsou popsány procesy územního plánování a přiblížení vzniku územního plánu ve městě Blansko. Poslední kapitolou teoretické části je cenové právo a jeho rozbor. Praktická část se nejprve věnuje rozboru zájmové lokality, ve kterém j...

 15. Důsledky vlivu CSR na výkonnost podnikatelských subjektů a nevládní neziskové organizace

  Březinová, Anna

  2014-01-01

  This thesis deals with the issue of corporate social responsibility. It examined the impact of CSR on performance of companies with a focus on financial and non-financial effects of this concept. The key survey was carried out in enterprises and non-profit organizations in Brno. Publicly available annual reports were used to analyze changes in financial indicators before and after launching concept CSR within organization. The benefit of this work is to determine the status of CSR among respo...

 16. Stanovení vlivu parametrů planetového mletí na vlastnosti práškových směsí

  Letovanec, Juraj

  2016-01-01

  Práca sa zaoberá prípravou mechanicky legovaného prášku HEA zliatiny Al-CoCrNiFeTi0,5 pomocou planétového mletia. Tento proces ovplyvňuje množstvo para-metrov. V predkladanej práci je skúmaný vplyv troch a to otáčok mlyna, doby spraco-vania a veľkosti mlecieho média na vlastnosti výsledného prášku z pohľadu morfológie, fázového a chemického zloženia. Výsledkom je touto metódou úspešne pripravený prá-šok HEA zliatiny. This aim of the thesis is preparation of mechanically alloyed HEA powders...

 17. Analýza vlivu beach volejbalu na mladé hráče šestkového volejbalu

  Gucký, Lukáš

  2016-01-01

  Title: Analysis of the influence of beach volleyball training to young indoor volleyball players. Aim: The aim of this diploma thesis is to find out expert opinions of coaches who operate in Czech volleyball, about influence of beach volleyball training to young indoor volleyball players. Furthermore, this thesis should bring information about if coaches would recommend to using beach volleyball training for young indoor volleyball players development. Secondary aim of this thesis is to find ...

 18. Původ kreativní ekonomiky včetně demonstraci vlivu na hospodářský rozvoj

  Jitka Kloudová

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This study presents the comprehensive theoretical framework of a new growth theory called “creative economy”. Recently, more and more of awareness is given to the creativity. Actually, the European Union nominates the year of 2009 as a year of creativity and innovation. On the other hand there is still not any unification concept of the creativity. Methodology/methods: That is why there is a need to formulate new paradigm in a form of creative economy, so that we would be able to understand the role of creativity in economic and social development. To construct the basic pillars of creative economy, this study used selected milestones from previous growth theories and as well is inspired by the period of modern economic growth that began with the emergence of an Industrial Revolution. Scientific aim: This theory defines a new emerging paradigm based on the presenting points. In the final section, theoretical conclusions of this work are documented by outputs obtained thanks to using a New creative index. This index was designed in such a way to come from the definition of creative economy while eliminate discrepancies of previous models. Findings: The current outputs have shown that regions with a significant creative potential (expressed by the New creative index are achieving higher rate of economic level, more favorable demographic structure, better results in employment and in others macroeconomic indicators. Conclusions: The understanding of the concept of creative economy is the first step for setting strategy that will lead to ensuring competitiveness in today‘s global world.

 19. Zhodnocení vlivu dotačních projektů na hodpodaření a rozvoj obce Tmaň

  Foltýnová, Petra

  2016-01-01

  Dissertation is dealing with grant project influence evaluation on Tmans community management and devevelopment. Tman is interesting because of its placement near Koneprusy Caves and national natural sight Zlaty kun. From this area originates foundation stone which was used during National Theather building in Prague. Dissertation is divided into two parts. Territorial self-government, scope of authority, authority itself, community management and budget process is defined in theorethic...

 20. Porovnání vývoje způsobů odepisování dlouhodobého majetku a jejich vlivu na daňový základ

  KUBECOVÁ, Jana

  2011-01-01

  The subject of my thesis is "Comparison of development of depreciation methods of long-term assets and their influence on the tax base". The aim of this study was to capture the development of methods of depreciation, amortization of transferring these methods into the numerical expression and assess the impact of the development of depreciation to the tax base. This work does not cover only the current depreciation issues, but focuses on the development of depreciation for the period from 19...

 1. Odpisová politika účetního subjektu a analýza jejího vlivu na výsledek hospodaření

  NOVOTNÁ, Petra

  2013-01-01

  The subject of my bachelor thesis is ?Depreciation policy of an entity and analysis of its impact on economic result.? I deal with methods of depreciation of long-term tangible assets. In the theoretical part, I focus on characteristics of long term assets and their accounting and tax depreciation. Documentation and necessary information for my bachelor thesis were provided by Mr. Jiří Jíša, an entrepreneur who keeps double-entry accounting. The practical part shows the calculations of tax de...

 2. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice

  Jarmila Robová

  2013-10-01

  Full Text Available Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.

 3. VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU1

  Drahomíra Pavelková

  2013-10-01

  Full Text Available This article is focused on the influence of advanced manufacturing technologies on company’s performance. The aim of this contribution is to suggest the suitable concept of performance management that enables to measure the influence of advanced manufacturing technologies. The introductory part of the article defines the term “advanced manufacturing technologies” (AMT as information technologies for the storage of data and their subsequent processing. A complex and lucid view onto the company performance and generators of this performance provides the concept of Kaplan and Norton referred to as Balanced Scorecard (BSC. The goals and measures are based on the vision of a strategy of the company and monitor its performance from the four following perspectives: financial, customer-related, internal processes, learning and growth. The utilization of BSC can be amplified by the emphasis on the value-based approach to the management of performance. The value orientation of BSC can be attained by properly selecting the value-based indicator, for example Economic Value Added (EVA, as the top criterion of the financial perspective of BSC. EVA (net operative profit minus capital expenses measures the extent to which the company contributed in the given period by its activities to the increase or decrease value for the owners. The allocation of capital should be in accordance with the fundamental goal, which is to accept only such projects that will generate value thus contributing to the creation of EVA. A great advantage of the concept EVA is the possibility of linking strategic and operative decision-making and utilizing it on all levels of management by searching for and supporting of so-called value-generators. The approach BSC allows a complex view on effects from the introduction of AMTs without any aspect to be omitted. By acquiring AMT the perspective of learning and growth is supported significantly. AMTs require an intensive utilization of sophisticated information systems, which makes demands on abilities and qualifications of the employees so that they are able to work effectively. The perspective of internal processes is also significantly influenced by utilizing AMTs. Their utilization may lead to reduced amounts of material usage, to reduction of stocks of materials, to acceleration of the manufacturing cycle, better utilization of the manufacturing equipment, acceleration of development and to an increase of the number of innovations. At the same time it is possible to assume that these technologies reduce the number of necessary employees. The result will be reduced costs, higher quality of products, lower number of defects etc. By providing a better quality product faster that meets the specific requirements of a customer, the customer can be more satisfied. However, AMT often mean high expenditures during their acquisition (negative effect on cash flow during the acquisition and resulting higher costs in individual years of their service life due to depreciation. Investment into AMT usually ties up the long-term capital that provides the expenses. Increased revenues from sales of products or services and cost savings must exceed the disadvantage of high acquisition costs and tied-up capital bearing costs. Only in such a case the acquisition and operation of AMTs can lead to a positive EVA and to an increase of the company value. Our research suggests that these frameworks are in fact complementary and can be very affective when used together.

 4. Predictors of Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes ...

  Aim: The aim of our study was to estimate prevalence of DR in patients with type 2 diabetes who have ... duration of diabetes, hypertension, anemia, or high normal albuminuria. ..... Ritz E, Rychlík I, Locatelli F, Halimi S. End‑stage renal failure.

 5. Porovnání vlivu příměsi na růstové veličiny, strukturu a stabilitu porostu borovice lesní (Pinus sylvestris L. na antropogenních půdách sokolovského regionu / Influence of admixed tree species on growth, structure and stability of Scots pine stands on anthropogenic soils of the Sokolov region

  Dragoun Lukáš

  2015-03-01

  Full Text Available Obnova narušené krajiny povrchovou těžbou nerostných surovin je stále aktuálním tématem nejen v České republice. Cílem této studie je vyhodnotit, zda bylo zalesnění borovicí lesní s příměsí buku či lípy na antropogenních substrátech výhodné pro zvýšení produkčních schopností lesa, zvýšení stability porostu a zlepšení strukturální funkčnosti lesního ekosystému. Studie byla provedena na výsypce Antonín v blízkosti města Sokolov na jílovém substrátu v porostu starém 40 let. Pro porovnání nesmíšených borových porostů a borových porostů s příměsí listnatých dřevin (lípa a buk bylo využito základních porostních veličin a vícerozměrné analýzy rozptylu (ANOVA u stromových veličin. Porovnání ukázalo, že borovice s příměsí buku mají tendenci tvořit stabilnější porosty, zatímco u porostů s příměsí lípy byl zjištěn trend vyšší produkce. Zanedbanou výchovou bylo způsobeno snížení stability u všech porostních skupin. Celkově se na antropogenních substrátech jeví jako nejvýhodnější přimíšená dřevina borových porostů lípa, avšak k určení nejvhodnější směsi dřevin je třeba další studie.

 6. The level of influence of organised physical activity on meeting the healthy criterion of 10,000 steps daily: Application of regression and formal concept analysis [Míra vlivu organizované pohybové aktivity na dosažení zdravotního kritéria 10 000 kroků denně: Využití regresní a formální konceptuální analýzy

  Erik Sigmund

  2010-12-01

  Full Text Available BACKGROUND: Organised physical activity (PA belongs among factors significantly influencing the amount of realised PA. OBJECTIVE: The objective of our study is to find out with the use of classical statistical methods and formal concept analysis (FCA how organised PA influences the meeting of the healthy criterion of 10,000 steps per day on a particular day. What daily frequency of participation in organised PA is beneficial for meeting this healthy criterion? METHODS: Men (1,749 and women (2,293 aged 12 to 84 years participated in the research. Their weekly PA was monitored using the pedometer Yamax Digi-walker SW700. We used logistic regression and FCA for data analysis. RESULTS: Organised PA markedly increases the number of realised steps per sport/exercise day compared to non participation in organised PA. Logistic regression revealed that participation in organised PA 1–2 times per week raises, by more than four times, the chance to meet the above mentioned healthy criterion. Men have got about a 30% higher chance for meeting 10,000 steps per day than women. People with normal weight have got a greater chance of meeting this criterion. On the other hand, obese people have difficulty in meeting the criterion. According to the FCA, women who participate in organised PA more than 4 times per week are more likely to meet this healthy criterion (88% compared to 66%; men are more likely to meet the criterion if they participate in organised PA 3 times and more per week (91% compared to 70%. CONCLUSIONS: For better understanding of the results we recommend using a combination of statistical and other assessment methods, for instance FCA. Participation in organised PA at least once a week positively influences the meeting of the above described healthy criterion.[VÝCHODISKA: Organizovaná pohybová aktivita (PA patří mezi faktory výrazně ovlivňující celkové množství realizované PA. CÍLE: Cílem této práce je kombinací klasických statistických metod a formální konceptuální analýzy (FCA zjistit, do jaké míry ovlivňuje organizovaná pohybová aktivita dosažení zdravotního kritéria 10000 kroků denně v konkrétním dni. Jaká týdenní frekvence účasti v organizované PA je přínosná pro dosažení zdravotního kritéria? METODIKA: Výzkumu se účastnilo 1749 mužů a 2293 žen ve věku od 12 do 84 let, jejichž týdenní PA byla monitorována pomocí krokoměru Yamax Digi-Walker SW700. K hodnocení dat byla využita logistická regrese a FCA. Organizovaná PA výrazně zvyšuje počet realizovaných kroků ve dni s účastí v organizované PA oproti dnům s neúčastí v organizované PA. VÝSLEDKY: Logistická regrese odhalila, že účast v organizované PA 1–2krát týdně víc jak čtyřnásobně zvyšuje šanci dosáhnout zdravotního kritéria. Muži mají zhruba o 30 % větší šanci dosáhnout hranice 10 tisíc kroků denně než ženy. Lidé s normální hmotností mají tuto šanci největší, naopak šance na dosažení zdravotního kritéria je u obézních lidí nejmenší. Dle FCA dochází k výraznému nárůstu pravděpodobnosti plnění zdravotního kritéria 10000 kroků denně u žen až od četnosti účasti v organizované PA 4x týdně (88 % proti 66 %, zatímco u mužů již od účasti 3x týdně (91 % proti 70 %. ZÁVĚRY: Pro lepší pochopení výsledků doporučujeme využít kombinace statistických a dalších vyhodnocovacích metod, jako je například FCA. Účast v organizované PA 1x týdně už pozitivně ovlivňuje dosažení zdravotního kritéria.

 7. 3D Objects Reconstruction from Image Data

  Cír, Filip

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí z obrazových dat. Jsou popsány možnosti a přístupy k optickému skenování. Ruční optický 3D skener se skládá z kamery a zdroje čárového laseru, který je vzhledem ke kameře upevněn pod určitým úhlem. Je navržena vhodná podložka se značkami a je popsán algoritmus pro jejich real-time detekci. Po detekci značek lze vypočítat pozici a orientaci kamery. Na závěr je popsána detekce laseru a postup při výpočtu bodů na povrchu objektu pomocí triangulace. This pa...

 8. Snímání kapiláry pomocí barevného skeneru a hledání významných zón

  Wojnar, Petr

  2010-01-01

  Diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace pro ovládání skeneru přes WIA rozhraní pro účely snímání kapiláry při elektroseparačních metodách analytické chemie. Takto získané snímky kapiláry je možné zpracovat pomocí online aplikace pro detekci významných zón ihned v průběhu experimentu nebo aplikací pro offline detekci již nasnímaného souboru snímků. Tyto aplikace jsou vytvářeny v prostředí LabVIEW firmy National Instruments. The master’s thesis focuses on creating an application for scann...

 9. Obfuskace anomálií a bezpečnostních incidentů při provozu DNS

  Štěrba, Ondřej

  2016-01-01

  Práce se nejdříve zabývá analýzou současných metod detekce anomálií a bezpečnostních incidentů v DNS provozu. Později jsou v práci navrženy obfuskační techniky, pomocí kterých je možné obejít současnou anomální detekci v DNS. Pro implementační část práce byly vybrány útoky zneužívající DNS protokol na tunelování jiné síťové komunikace - konkrétně bylo uvažováno využití tunelování pro řízení a kontrolu botnetu. Hlavním cílem práce je poukázat na nutnost objevování nových přístupů pro detekci a...

 10. Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý

  Foral, Štěpán

  2009-01-01

  Obsahem této bakalářské práce je navrhnout výměník tepla pro sodíkem chlazený rychlý reaktor IV. generace a dosažené řešení srovnat s již realizovanými projekty. První část bakalářské práce je věnována stručnému popisu jednotlivých druhů jaderných reaktorů IV. generace a jejich hlavním přínosům, s důrazem na popis sodíkem chlazeného rychlého reaktoru. Druhá část bakalářské práce se věnuje komplexnímu návrhu výměníku tepla, kdy se za výchozí koncept považuje výměník tepla se sodíkem na jedné s...

 11. Návrh operačního zesilovače CMOS

  Němec, Tomáš

  2008-01-01

  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů. Hlavním zaměřením práce je navrhnout rychlý, transkonduktanční, operační zesilovač. Je představen dvoustupňový operační zesilovač, využívající kompenzaci RC členem. Tato kompenzační metoda nulování nuly zabraňuje vzniku oscilací. This work deals with issues of design and simulation of analog integrated circuit. The general aim is to design high-speed transconductance differentiating amplifier. The two stage o...

 12. Porovnávací studie PID a PSD regulátorů

  Staněk, Viktor

  2009-01-01

  Popis struktur PID a PSD regulátorů. Ověření funkce heterogenních struktur PSD regulátorů na typických přenosových funkcích. Odezvy na změnu vstupní hodnoty a vstup poruchy. Vliv změny vzorkovací periody u PSD regulátorů. Ověření vlivu derivační složky PS-D a S-PD regulátorů. Description of PID and PSD controllers structures. Verification of function of heterogeneous structures of PSD controllers on typicall transfer functions. Respones to changes of input value. Effect of change of sampli...

 13. Návrh a konstrukce modulárního pouzdra pro baterie.

  Rozinek, Josef

  2012-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou battery packů. V první části popisuje návrh battery packu z hlediska volby baterií, jejich tvaru, velikosti, typu a konfigurace zapojení. Dále uvádí vliv těchto charakteristik na výkonnost battery packu a jeho spolehlivost. Zabývá se problematikou termálního managementu battery packů a jeho vlivu na životní cyklus baterií. V druhé části se zabývá praktickým návrhem konceptu battery packu pro Lithium-polymerové baterie. Kalorimetricky je zde zjištěno množství...

 14. Segmentace pro časově-variantní systémy a jejich implementace

  PAVLÍČEK, TOMÁŠ

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá popisem stacionárních náhodných diskrétních signálů se zaměřením na hudební signály. Je zde popsána, kdy je signál stacionární nebo nestacionární. Dále je zde uvedena vhodná úprava signálu pro detekci lokálních stacionarit. Práce obsahuje matematický popis charakteristik náhodných diskrétních signálů, podle kterých se určuje stacionarita signálu. Následuje popis základních váhovacích oken, jejich rozdělení, popis vlastností a porovnání jednotlivých oken. V další části prá...

 15. Lokalizace mobilního robota v prostředí

  Němec, Lukáš

  2016-01-01

  Tato práce se zabývá problémem lokalizace mobilního robota na základě aktuálních senzorických 2D a 3D dat a záznamů z minulosti. Především se zaměřuje na praktickou detekci smyček v trase robota. Cílem bylo zhodnotit současné metody zpracování obrazu a hloubkových dat se zaměřením na problematiku lokalizace v prostředí. Práce se zabývá využitím modelu Bag of Words pro zpracování 2D dat a metodu Viewpoint Feature Histogram v prostředí mračna bodů pro 3D data. Návrh systému byl v práci reali...

 16. Konstrukce uzávěru s tuhnutím pracovní látky

  ZEMAN, Radek

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem uzávěru s tuhnutím pracovní látky pro jaderná zařízení z hlediska výpočtového i konstrukčního. Úvodem jsou stručně popsány technologie jaderných reaktorů na rychlých neutronech a reaktorů s palivem rozpuštěným v taveninách fluoridových solí. Autor zdůrazňuje výhody jejich použití, díky kterým se mohou v budoucnu stát důležitou součástí jaderné energetiky. Pracovní látky použité pro výpočet jsou převzaty z těchto reaktorů – kapalný sodík a smě...

 17. Zavedení SAP HANA a SLT do firmy pro akceleraci analýzy ziskovosti

  2015-01-01

  Podstatou této bakalářské práce je dokončení zadaného projektu zavedení SAP HANA technologie v roli akcelerátoru pro podnikový ERP systém, konkrétně pro modul CO-PA. Součástí je i základní teorie z oblasti databázových systémů a popis SAP HANA a SLT technologií. Díky nim by měla firma být schopná rychlé analýzy vlastních financí a na základě jejich výsledků pružně reagovat změnami firemní struktury nebo strategie. The main purpose of this bachelor's thesis is to complete the given project ...

 18. Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek

  Olivová, Radana

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé a precizní identifikaci v porovnání s tradičními fenotypovými metodami. V této práci byla použita molekulárně biologická metoda PCR – RFLP, která bere v úvahu , že v ribozomální DNA kvasinek se opakují konzervativní nekódující oblasti(tzv. spacery), jež jsou charakteristick...

 19. Kolaborativní modelování podnikových procesů

  Petrigač, Matej

  2014-01-01

  Management podnikových procesů je v dnešní době rychle rostoucí oblast. Umožňuje kontrolovat činnosti a procesy organizace tak, aby byli vykonávaný co nejefektivnějším způsobem. Jedním z hlavních úkolů je správné pochopení a porozumění tímto procesům. Pro ulehčení tohoto úkolu se využívají modely podnikových procesů. Tyto modely a celý proces vytváření modelu se však setkává s řadou problémů, které jsou způsobený převážně nedostatečnou odborností v modelované doméně. Táto práce se zabývá řeše...

 20. Nápověda k testům z anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů

  Straka, Radek

  2008-01-01

  E-learning je rychle se rozvíjející způsob vzdělávání užívající k vytváření, přenosu a poskytování informací multimediálních a komunikačních technologií. Smyslem bakalářské práce je tvorba studijních materiálů, ve formě nápověd k testům z anorganické chemie. S těmito testy přicházejí povinně do styku studenti prvního ročníku Chemické fakulty na VUT v Brně v předmětu Praktikum anorganické chemie II. Práce je rozdělena do 6 kapitol, přičemž prvních pět je zaměřeno obecně na problematiku e-learn...

 1. Areál bývalého šamotového závodu MŠLZ Mladějov na Moravě - funkční využití areálu pro potřeby Průmyslového muzea Mladějov

  Racková, Eliška

  2010-01-01

  Předmětem projektu je využití rozsáhlého areálu obsahujícího nesourodou směsici výrobních, servisních a obytných objektů různého stáří a kvalit. Různý charakter má i území areálu – stará výrobní část, která je poměrně udržovaná a trvale osídlená, a nová část na severu – narychlo dobytá v šedesátých letech a rychle zarůstající sukcesním březovým lesem. Rozdíl se odráží nejen v urbanistickém řešení areálu (viz předchozí práce), ale i v architektonickém pojetí jednotlivých budov. Budovy ve stará...

 2. Deformační analýza přímých nosníků s vlivem posunutí podpor

  Štourač, Vít

  2011-01-01

  Tato práce je zaměřena na řešení přímých staticky neurčitě uložených nosníků a vlivu posunutí jejich podpor na výsledné řešení. K řešení bylo použito metod Castiglianovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a nosníku s vnitřními klouby (Gerberův nosník). Jako příklad byl zvolen nosník o dvou polích a třech podporách, zatížený po celé jeho délce liniovým zatížením. These work is focused on the solutions to straight beams statically stored indefinitely and the influence of displacement t...

 3. Membrane Processes For Industrial Wastewater Treatment – Demineralization Station / Membránové Procesy V Technologii Úpravy Průmyslových Odpadních Vod – Demineralizační Stanice

  Hajduková Jitka

  2013-12-01

  Full Text Available Příspěvek se zabývá problematikou úpravy odpadních vod z energetiky s využitím membránových procesů (elektrodialýzy. Před samotnou aplikací této technologie je řešen vliv chemismu upravované vody na použitý typ membrán. Konkrétně jde o eliminaci vlivu tvorby málo rozpustných (nerozpustných solí, které by úpravu vody zvolenou technologií negativně ovlivnily. Příspěvek dále shrnuje získané výsledky doposud provedených testů elektrodialýzy se zaměřením na získání upravené odpadní vody vyhovující legislativním limitům pro vypouštění do vod povrchových (tj. rozpuštěné látky pod 1 g.l-1

 4. Vliv oxidů těžkých kovů na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku

  2016-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu zvýšeného obsahu oxidů těžkých kovů přítomných v surovinové moučce na tvorbu a vlastnosti připraveného portlandského slínku a z něj získaného cementu. Hlavní pozornost je věnována změnám ve fyzikálně mechanických, hydratačních a mikrostrukturních vlastnostech vzorků dopovaných oxidy těžkých kovů. Teoretická část práce obsahuje přehled základních slínkových minerálů vyskytujících se v portlandském cementu včetně možností zabudování těžkých kovů do j...

 5. Vliv sociálních sítí na komunikaci a kulturu

  Havlíček, Lukáš

  2015-01-01

  Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní myšlenku vedoucí k vytvoření sociálních sítí i jejich charakteristické znaky. Dále nastiňuje problémy související se snadnou dostupností a nadměrným využíváním sociálních sítí, které následně ovlivňuje lidskou společnost. Práce se věnuje vlivu sociálních sítí na jazyk, mezilidsko...

 6. Ergonomický audit na vysoké škole

  Kazarian, Anna

  2016-01-01

  Diplomová práce se zabývá ergonomickým auditem pracoviště a pracovního prostředí na vysoké škole. Na začátku práce jsou rozebrány faktory, které působí na studenty a vědeckovýzkumné pracovníky, se zaměřením na jejich vliv na zdraví a psychiku. Pozornost je věnována zejména vlivu teplotně-vlhkostních parametrů ovzduší, koncentraci oxidu uhličitého, osvětlení a vybavení studoven a kancelářských místnosti. Dále je věnována pozornost úrovni přizpůsobení pracovních podmínek studentům a zaměstnanců...

 7. Analýza modálních vlastností vertikálního synchronního generátoru

  Kornherr, Milan

  2012-01-01

  Diplomová práce se zabývá analýzou modálních vlastností synchronního vertikálního generátoru. Cílem práce je určení vlivu jednotlivých částí generátoru na modální vlastnosti. Analyzována je kostra generátoru, rotor a celý generátor. Další část práce se zabývá analýzou různých variant uložení generátoru a také konstrukčních úprav, které vedou ke zlepšení modálních vlastností. Výpočtové modelování bylo provedeno v programu ANSYS. This Master´s thesis deals with the analysis of modal characte...

 8. Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru

  Binek, Martin

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem v pomocném vinutí. Celou práci lze rozdělit na dvě části. První část zahrnuje obecnější poznatky týkající se jednofázových motorů a podklady pro analytický výpočet. Druhá část pracuje s konkrétní technickou dokumentací motoru. Ta zahrnuje vytvoření modelu tohoto motoru v programu RMxprt, analytický výpočet pro ověření vlastností motoru ...

 9. Limitní parametry technologie ohýbání dílců z trubek

  Maleček, Michal

  2015-01-01

  Ohýbání trubek je dnes v průmyslu často používanou metodou. Avšak po dlouhou dobu byla limitována řadou defektů. Předkládaná práce se zabývá studií vlivu poloměru ohybu a tloušťky stěny na kvalitu ohybu. Praktická část práce zahrnuj experimentální ohyby trubek. Dále je v práci řešeno stanovení skutečných hodnot tloušťky stěny, ovality, tvaru ohybu, průřezového modulu v ohybu a neutrální osy trubky. Na základě vyhodnocených kritérií jsou pak stanoveny přípustné parametry ohybu. Currently, r...

 10. Analýza mechanického chování synchronního generátoru

  Donát, Martin

  2010-01-01

  Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mechanického chování synchronního generátoru a posouzením možnosti snížení hmotnosti kostry generátoru. Cílem práce bylo provést deformačně napěťovou a modální analýzu konkrétního modelu synchronního generátoru, posouzení vlivu jednotlivých prvků kostry generátoru na její celkovou tuhost a návrh konstrukčních úprav kostry generátoru, které povedou ke snížení její hmotnosti. This Master’s thesis deals with analysis of mechanical behaviour of th...

 11. The Influence of Hypo Kinesis and Frequency Strain of a Car Ride on Mechanical Functions of Axial System Changes

  Kateřina van der Kamp

  2015-03-01

  Full Text Available The Influence of Hypo Kinesis and Frequency Strain of a Car Ride on Mechanical Functions of Axial System Changes In our measurements, we used TVS method to detect mechanical changes of axial system. These mechanical changes can be base for discomfort feeling during monotonous driving in the car. The TVS method is based on the use of consequent application of continuously changing harmonic stimuli, which periodically differ between 5 Hz and 160 Hz, to the vertebrae C7 and L5. This wave is carried through the axial system and its acceleration on the spinous processes between C7 and S1 is scanned with the help of accelerometric sensors. According to the measured data, it is possible to identify changes of the mechanical properties of the human spine before and after applying hypo kinesis and frequency loading by the car ride. The research results proved the fact, that the TVS method is suitable for detection of the mechanical changes of axial system. It was also proved that changes caused by a monotonic and frequency loading influence the way of waves transfer through the axial system of the observed participants. From our data results, that we can compare the subjects more intraindividual than interindividual. We found out that healthy and flexible spine oscillates like elastic bar. It is able to absorb more mechanical energy with higher elasticity and the spinal joints are more flexible. The resonant frequency of the healthy and flexible spine lies between 40 and 60 Hz or higher. In most of the cases we found higher damping and lower transmission of the vibrations after the loading. By some of the subjects we can find different reaction in thoracic and lumbar spine to the loading. Vliv hypokinézy a frekvenční zátěže na změnu mechanických vlastností axiálního systému při jízdě v automobilu V našem experimentu jsme použili metodu TVS k detekci mechanických změn axiálního systému. Tyto mechanické změny mohou být podkladem

 12. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Petr Vlček

  2011-03-01

  concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve

 13. Influence of Reaction Medium on CO2 Photocatalytic Reduction Yields Over Zns-MMT / Vliv Reakčního Prostření Na Výtěžky Fotokatalytické Redukce CO2 V Přítomnosti Zns-MMT

  Reli Martin

  2012-10-01

  Full Text Available Redukce CO2 pomocí fotokatalyzátorů je jedna z nejslibnějších metod, jelikož CO2 může být redukován na užitečné sloučeniny ozařováním UV zářením při pokojové teplotě a tlaku. Tato práce byla zaměřena na posouzení vlivu reakčních prostředí na výtěžky fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti nanočástic ZnS nanesených na montmorillonit (ZnS-MMT. Byla testována čtyři různá reakční prostředí, NaOH, NaOH+Na2SO3 (1:1, NH4OH, NH4OH+Na2SO3 (1:1. Výtěžky v obou fázích, plynné (CH4 a CO i kapalné (CH3OH, byly vyšší v čistém hydroxidu sodném než v hydroxidu amonném. Přídavek Na2SO3 zvýšil výtěžky methanolu a to díky zamezení oxidace vznikajícího methanolu zpět na oxid uhličitý. Výtěžky plynné fáze se však po přídavku Na2SO3 snížily. Nejlepším z testovaných reakčních prostředí pro fotokatalytickou redukci CO2 byl roztok hydroxidu sodného.

 14. Key Enabling Technologies – pozice České republiky v rámci EU a porovnání s vybranými zahraničními zeměmi

  Kučera Zdeněk

  2015-06-01

  Full Text Available „Klíčové umožňující technologie“ (Key Enabling Technologies, KETs představující technologie náročné na znalosti a spojené s intenzivním VaV, rychlými inovačními cykly, vysokými kapitálovými náklady a vysoce kvalifikovanými pracovními místy, jsou zdrojem inovací v celé řadě technologických oblastí. KETs proto stojí v popředí zájmu tvůrců politiky výzkumu, vývoje a inovací a jsou zapracovány do řady strategicko-koncepčních dokumentů zaměřených na oblast VaVaI. V ČR jsou KETs zapracovány do Strategie pro inteligentní specializaci (RIS3 a také některé nově připravené programy na podporu VaVaI svými cíli a zaměřením zohledňují tyto technologické oblasti. Jak však vyplývá z provedené analýzy, ČR ve VaV zatím ve většině KETs zaostává nejen za předními technologicky vyspělými zeměmi, jako jsou USA či Korejská republika, ale i za průměrem zemí EU-28. Uspokojivou pozici má ČR pouze v případě nanotechnologií, kde patentová i publikační aktivita předstihuje většinu členských států EU. Naopak největší „zaostávání“ je patrné v případě mikro- a nanoelektroniky. Také podíl produktů využívajících KETs v celkovém vývozu je v ČR poněkud nižší, než je tomu v případě technologicky vyspělých zemí zařazených do této srovnávací studie. Vzhledem k tomu, že KETs jsou zapracovány do národní RIS3 strategie a do připravovaných operačních programů i některých programů připravených na národní úrovni, lze očekávat, že kvalita VaV se v těchto významných technologických oblastech bude v ČR postupně zvyšovat a nové poznatky budou využívány efektivněji v podnikových inovacích.

 15. ZASTAVĚNÉ PROSTŘEDÍ V POHYBOVÉ AKTIVITĚ OBYVATEL OLOMOUCE S VYUŽITÍM GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ [THE BULIT ENVIRONMENT IN PHYSICAL ACTIVITY RESEARCH IN OLOMOUC USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

  Jan Dygrýn

  2009-12-01

  Full Text Available Geografické informační systémy (GIS umožňují kombinovat různé datové vrstvy zastavěného prostředí a díky tomu modelují oblasti s odlišnou mírou sídelní hustoty, konektivity, hustoty sportovních zařízení, dostupnosti služeb a rekreačních prvků. Hlavním cílem studie je analyzovat vztah mezi vybranými charakteristikami prostředí a úrovní pohybové aktivity (PA dospělých obyvatel pomocí GIS. Výzkumný soubor tvořilo 70 náhodně vybraných obyvatel města Olomouce. Soubor byl vnitřně diferencován na základě indexu chodeckosti (spočítaném v GIS a průměrného denního počtu kroků. Pro stanovení indexu chodeckosti, hlavního kritéria hodnocení vlivu prostředí na úroveň PA, bylo nezbytné analyzovat v software ArcGIS 9.3 vybraná data: buffer bydliště, vrstva obydlených domů, vrstva středních čar uliční sítě, vrstva využití území (land-use mix, vrstva budov s obchodním využitím a demografická data. PA účastníků byla monitorována pedometrem Yamax SW-700 v průběhu jednoho týdne. Vzhledem k vyššímu průměrnému počtu kroků u obyvatel žijících v oblastech s vysokým indexem chodeckosti předpokládáme, že zastavěné prostředí má vliv na úroveň PA. [Geographical Information Systems (GIS combine different data layers of the built environment. GIS allow to model the area with varying degrees of residential density, connectivity, density of sports facilities, the availability of services and various recreational items. The main goal of this study is to analyze the relationship between selected environmental characteristics and level of physical activity (PA of adult population using GIS. Dataset consisted of 70 randomly selected inhabitants of the Olomouc city. The dataset was divided into groups based on the walkability index (calculated in GIS and average daily number of steps. To determine the walkability index, the main criteria for evaluating the impact

 16. Katetrová ablace pro fibrilaci síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence Catheter ablation for atrial fibrillation and spectral analysis of heart rate variability

  Esseid Gaddur

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem studie bylo zkoumání vlivu katetrové ablace na parametry spektrální analýzy (SA variability srdeční frekvence (HRV. Krátkodobý záznam SA HRV byl snímán u skupiny 22 pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS ve věku 53,69 ± 11,95 let (20 mužů a 2 ženy, u kterých byla provedena cirkumferenční katetrová ablace (KA. Měření probíhalo ve třech polohách (leh-stoj-leh, za standardizovaných podmínek, ráno před KA a jeden den po KA. K vyhodnocení výsledků byla použita jak standardní, tak nová metodika hodnocení SA HRV pomocí komplexních ukazatelů. Po KA pro FS došlo ke zvýšení srdeční frekvence (SF a zhoršení většiny jednotlivých i komplexních ukazatelů. Tento nález svědčí o redukci aktivity obou větví autonomního nervového systému. Protože snížení aktivity vagu je výraznější, posouvá se sympatovagová rovnováha mírně směrem k sympatiku. The results of a short term recording of spectral analysis (SA of heart rate variability (HRV in 22 patients with paroxysmal atrial fibrillation (aged 53.69 ± 11.95; 20 male and 2 female in whom circumferential catheter ablation (CA was done are presented in this article. Measurement was done in the morning before CA and one day after CA. A standard orthoclinostatic test in three positions (supine–standing–supine was used. The influence of catheter ablation on SA HRV was identified by standard and complex parameters (Stejskal, Šlachta, Elfmark, Salinger, &Gaul-Aláčová, 2002. After CA, heart rate increased and almost all individual and complex indexes decreased. This finding gives evidence of reduction of activity in both branches of the autonomous nervous system. Vagal activity reduction was larger, so the sympathovagal balance shifts towards sympathicus.

 17. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 18. Validita a reliabilita funkce

  Filip Neuls

  2008-01-01

  Full Text Available Při výzkumu v oblasti pohybové aktivity je využíváno množství objektivních monitorovacích přístrojů, jako jsou akcelerometry, pedometry, monitory srdeční frekvence apod. ActiTrainer je novým multifunkčním monitorovacím přístrojem, který tyto funkce spojuje. Hlavním cílem této studie bylo realizovat standardizační analýzu funkce "měření počtu kroků" u přístroje ActiTrainer v kontrolovaných podmínkách chůze a běhu a přispět tak k ověření možností tohoto přístroje pro výzkum pohybové aktivity. Validita detekce kroků u přístroje ActiTrainer byla stanovena proti kritériu skutečného počtu kroků vykonaného během kontrolovaného testu. Reliabilitu určilo 1 porovnání dat ze dvou přístrojů ActiTrainer nošených simultánně na pravém a levém boku a 2 porovnání přístroje ActiTrainer s již dříve ověřeným pedometrem Yamax Digiwalker SW-700. Výzkumný soubor tvořilo 20 osob, jejichž úkolem bylo překonat předepsaným tempem dvakrát (chůzí a během vzdálenost jednoho kilometru na 400 m atletickém ovále s umělým povrchem. Každé z osob byly nasazeny celkem čtyři přístroje (po jednom přístroji ActiGraph a Yamax na každé straně. Při detekci kroků v daných kontrolovaných podmínkách byla přesnost přístroje ActiTrainer velmi vysoká. Hodnoty korelačních koeficientů vyjadřujících vztah mezi skutečným a naměřeným počtem kroků se pohybovaly mezi 0,96 a 0,97, přičemž odpovídající odchylka od skutečného počtu kroků nečinila více než 0,3 %. Velmi vysoké byly korelační koeficienty i při porovnání hodnot počtu kroků naměřených dvěma přístroji ActiTrainer nošenými jednou osobou na pravém a levém boku, podobně jako při vzájemném srovnání přístrojů ActiTrainer a Yamax. V oblasti monitoringu chodecké aktivity se přístroj ActiTrainer jeví jako velice slibný. When assessing human physical activity, numerous

 19. Comparative analysis of the support phase during first two steps after leaving the starting blocks [Komparativní analýza oporové fáze prvních dvou kroků při nízkém startu

  Radka Bačáková

  2012-06-01

  áze kontaktu s podložkou, při které dochází k aplikaci silových impulsů na lidské tělo. CÍLE: Cílem práce bylo analyzovat odchylky v dynamice oporové fáze při prvním a druhém kroku akcelerovaného běhu po výběhu z bloků. METODIKA: 10 mužů (22.9 ± 4.6 roku se zúčastnilo laboratorního šetření. K detekci kontaktních sil během oporových fází v obou krocích byla použita dynamometrická deska (Kistler 9281 EA – Winterthur, Švýcarsko. Výpočty silových impulsů, produkce rychlosti a průměrného zrychlení byly provedeny v programu Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, USA. V Matlabu jsme provedli i následný párový T-test a korelační analýzu. VÝSLEDKY: Statisticky významné diference (α = 0.01 mezi první a druhou oporou byly nalezeny v délce kontaktu, produkci horizontální rychlosti a průměrném zrychlení. Produkce horizontální rychlosti činila v prvním kroku 1.117 ± 0.081 ms-1 a 0.835 ± 0.074 ms-1 během druhého kroku. Průměrné zrychlení ukázalo negativní korelaci s tělesnou výškou atleta (r = -0.42. Pokud se během prvních 20-40 ms oporové fáze objevil brzdný impuls, docházelo k prodloužení trvání oporové fáze a celkovému nižšímu průměrnému zrychlení. ZÁVĚRY: Výskyt brzdné fáze v prvních krocích po výběhu z bloků je považován za technický nedostatek. Atleti vyššího vzrůstu jsou pro akcelerovaný běh lehce znevýhodněni. Oporové fáze prvního a druhého kroku vykazují významné odlišnosti v dynamických parametrech.

 20. Predikce poruch učení pomocí testu komplexní imitace pohybu Prediction of learning difficulties with the test of complex imitation of movement

  Martina Ozbič

  2008-05-01

  Full Text Available Vývojová porucha motorické koordinace (DCD je součástí heterogenní skupiny vývojových poruch a postihuje iniciaci, organizaci a provádění činností. Ve školské praxi i v každodenním životě s dětmi je často přehlížena. Proto si tento článek klade za cíl upozornit na tento problém a ukázat, jak mohou vyučující v různých předmětech děti s DCD snadno rozpoznat. Žáky s poruchami učení mohou rozpoznat zejména vyučující tělesné výchovy při neformálních úkolech a tito mohou později iniciovat příslušnou intervenci. Rychlá prognóza může vést k rychlejší intervenci, což vede ke zlepšení pohybových dovedností u dětí s DCD. Tento výzkum prokázal, že na základě dvaceti úkolů testu Bergès-Lézine pro komplexní imitaci pohybu/gest můžeme určit, které z dětí mají určité poruchy učení a které ne. Chceme zejména vyzdvihnout tři úkoly (12, 17 a 20, při kterých děti musejí protnout vertikální osu svých těl. Tyto tři úkoly zahrnují oboustrannou koordinaci. Děti s příznaky DCD mají problémy s prostorovou orientací a komplexní imitací pohybu/gest. Na základě velkých rozdílů, nalezených při úkolech, kdy žáci musí protnout vertikální osu svých těl a otáčet dlaně, lze děti rozdělit do dvou skupin (s motorickými poruchami a poruchami učení a bez nich. Developmental Coordination Disorder (DCD is one of all of the heterogeneous range of developmental disorders affecting the initiation, organization and performance of actions. It is often being overlooked in school practice and in everyday work with children. Therefore, the aim of this article is to draw attention to this problem and prove how children with DCD can be easily recognized by teachers of different subjects. Especially PE teachers are those who can recognize pupils with learning difficulties, in informal tasks, and later on organize appropriate intervention. A quicker prognosis

 1. Optimal Velocity to Achieve Maximum Power Output – Bench Press for Trained Footballers

  Richard Billich

  2015-03-01

  ům zefektivnit trénink rychlé síly. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 15 fotbalistů týmu FK Třinec. Měření probíhalo za použití 3D kinematické a dynamické analýzy pohybu experimentální metody. Zkoumaná skupina se zúčastnila silového testu, u kterého byl měřen mechanický svalový výkon s 0, 10, 30, 50, 70, 90 % a jednoho opakovacího maxima (1RM. Získané hodnoty výsledků a potřebné údaje byly následně upravovány v programech Qualisys Track Manager a Visual 3D software (C-motion, Rockville, MD, USA. Při cvičení bench press bylo maximálního mechanického svalového výkonu dosahováno u výzkumného souboru při rychlosti cvičení 75 % maximální rychlosti.

 2. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use [Hodnocení posturální stability pacientů s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy

  Dagmar Kozáková

  2009-09-01

  for COP sways in a mediolateral direction and for COP movement velocity in both anteroposterior and mediolateral directions (p < 0.01, p < 0.05. We did not find differences between all the tested standing modifications (except for the natural bipedal standing position in sways and COP velocity movements. With a prolonged period of waiting for a prosthesis fitting we can observe an enlarged asymmetry of body weight distribution between the legs and also a higher range of COP sway and velocity. CONCLUSIONS: In all measurements in patients with a transtibial amputation, our results show a greater loading on the sound limb compared to the prosthetic one. Faster prosthesis fitting decreases asymmetry from body weight distribution between both of the legs. The basic goal of achieving full value life in patients after lower limb amputation is a tendency towards early prosthesis fitting. [VÝCHODISKA: Ztráta somatosenzorické informace z dolní končetiny způsobená amputací se podílí na vzniku potíží při udržení posturální stability, které zvyšují riziko pádu. Snaha o včasné vybavení protézou, při zohlednění všech působících vlivů (typ amputace, zdravotní stav pacienta, finanční náročnost apod., je nezbytným předpokladem pro návrat osob s amputací do běžného života. CÍLE: Cílem studie bylo zhodnocení vybraných biomechanických parametrů stability stoje u osob s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy. Dále posouzení vlivu doby čekání na vybavení protetickou pomůckou na stabilitu stoje v různých situacích. METODIKA: Sledovaný soubor tvořilo 21 pacientů (průměrný věk 64,4 ± 9,18 let s jednostrannou transtibiální amputací. Příčinou amputace bylo u 12 testovaných osob cévní onemocnění, u 8 testovaných osob trauma a u 1 tumor. Průměrná délka používání protézy byla 156,4 ± 359,6 dnů. Pravostrannou transtibiální amputaci mělo 10 pacientů, 11 amputaci levostrannou. K

 3. Funkční a dynamická asymetrie u mládeže ve věku 14 a 16 let (komparativní výzkum Functional and dynamic asymmetry in youth aged 14 and 16 years (comparative research

  Artur Hradzki

  2007-02-01

  Full Text Available Cílem tohoto výzkumu je vyhodnocení stupně lateralizace u mládeže ve věku 14 let a srovnání získaných výsledků s výsledky výzkumu provedeného u stejné skupiny mladých lidí o dva roky později (16 let. Úspěšná identifikace úrovně lateralizace je pro didaktickou a vzdělávací práci mimořádně významná a stává se jednou z priorit v boji proti poruchám učení a při odstraňování vývojových dysfunkcí. Vzhledem k tomu, že lateralizace je pro vývoj člověka charakteristická, může být poznání jejího stavu a určujících faktorů jednou ze základních podmínek účinného vlivu pedagoga. Výzkum byl prováděn v jednom z náhodně zvolených měst v Dolním Slezsku. Za účelem provedení výzkumu byli vybráni studenti prvního ročníku (60 studentů, z nich 30 dívek a 30 chlapců. Pro vyhodnocení funkční a dynamické asymetrie byly použity ověřené testy Koszczyce a Sekity (Osiński, 2003. Výzkumný projekt umožnil autorům naplnit cíl této práce. V průběhu dvou let se jak u funkční, tak i u dynamické asymetrie projevily změny. Zvýšilo se procento osob s vyhraněným profilem a vyhraněnou stranou funkční asymetrie. Vzrostl rovněž stupeň dynamické asymetrie u zkoumaných motorických schopností. Výše popsané změny se vztahují jak na skupinu dívek, tak i na skupinu chlapců, přestože u druhé skupiny byla jejich intenzita vyšší. This research purpose is an evaluation of the degree of lateralization in 14 year old youth and a comparison of the obtained results with the results of the research carried out in the same group of youth two years later (16 year olds. Effective identification of the level of lateralization is extremely significant for the practice of didactic and educational work, and it is becoming one of the priorities in the fight against difficulties in learning and eliminating developmental dysfunctions. Knowing that lateralization is a

 4. The effect of listening to techno music on reaction times to visual stimuli Účinky poslechu techno hudby na dobu reakce na vizuální podněty

  Damir Karpljuk

  2009-03-01

  Full Text Available The aim of the research was to establish the influence of techno music on the reaction times of participants in the research. Our hypothesis was that stimulating music, such as techno, would shorten the participants' reaction time to visual stimuli while, without music, the reaction time would be longer. To define the reaction time to expected light stimuli we used a special apparatus for measuring the angle of elbow extension, an electric goniometer and a red colour LED diode attached to it. We also used a computer programme as well. The athletes, 10 students at the Faculty of Sports, aged between 20 and 45, participated in the research, representing the control group as well as the experimental group. In our research we established that listening to techno music does affect the shortening of participants' reaction time. Their reaction time shortens significantly according to a measurement taken after 30 minute of listening to techno music, nevertheless it is not shortened during the listening. The control group established that 35 minutes of waiting between the measurements does not significantly affect the reaction time. Moreover, it was established that 30 minutes of listening to techno music affected the shortening of the reaction time 45 seconds after the music was turned off. For further research, it would be necessary to engage more participants. However, the research results are useful data and may serve as a starting point for further research. Cílem výzkumu bylo stanovit míru vlivu techno hudby na reakční časy účastníků výzkumu. Naše hypotéza byla ta, že stimulující hudba, například techno, zkracuje dobu reakce účastníků na vizuální podněty, zatímco bez hudby je reakční čas delší. K určení doby reakce na očekávané světelné podněty jsme použili speciální zařízení na měření úhlu extenze lokte, elektrický goniometr a k němu připevněnou červenou LED diodu. Také jsme používali po

 5. Korelace sportovní aktivity a stravovacích návyků u dětí předškolního věku a jejich rodičů The correlation of sports activity and eating habits in preschool children and their parents

  Jera Zajec

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem výzkumu bylo analyzovat sportovní aktivitu a stravovací návyky u dětí předškolního věku a jejich rodičů. Zajímala nás korelace mezi stravovacími návyky rodičů a dětí předškolního věku a sportovní aktivitou. Pro dotazování 93 rodičů tří až pětiletých dětí ze tří slovinských školek byl použit dotazník obsahující 32 otázek. Údaje byly zpracovány programem SPSS, který počítá frekvenci a kontingenční tabulky. Zjistili jsme, že výživa většiny dětí předškolního věku je pravidelná a vhodná, přestože některé pětileté dívky a tříletí chlapci mají zvýšený BMI (index tělesné hmotnosti. Stravovací návyky rodičů však nejsou ani zdaleka vzorné – přes 50 % má pouze 2 až 3 jídla denně. Přestože nebyla potvrzena žádná statisticky charakteristická korelace, výsledky ukazují, že děti, jejichž rodiče jsou sportovně aktivní, mají vhodnější výživu než děti, jejichž rodiče sportovně aktivní nejsou. Statisticky charakteristické je, že rodiče, kteří jsou sportovně aktivnější, zapojují své děti do sportu ve větší míře. Většina z nich rovněž tráví aktivně prázdniny. Domníváme se, že v době, kdy ještě podléhají vlivu rodičů a učitelů, by děti měly přijmout pozitivní přístup ke sportovně aktivnímu způsobu života a zdravé výživě, které představují základní podmínku normálního způsobu života bez zbytečných problémů způsobených škodlivými návyky a civilizačními chorobami. The aim of this research was to analyze sports activity and eating habits in preschool children and their parents. We were interested in the correlation between parents' and preschool childrens' eating habits and sports activity. A questionnaire consisting of 32 questions was used to interview 93 parents of three to five year old children from 3 Slovene kindergartens. The data was processed by the SPSS program

 6. Hodnocení variability dynamických parametrů chůze u osob s jednostrannou trans-tibiální amputací The variability assessment of the dynamic gait parameters of persons with unilateral trans-tibial amputation

  Milan Elfmark

  2006-02-01

  Full Text Available Při analýze pohybové činnosti člověka musíme vždy řešit otázky, které se vztahují k validitě naměřených hodnot. Realizace každého pohybu, tedy i chůze, se vyznačuje určitou mírou variability. Přitom variabilitu v určitém rozsahu nelze považovat jako něco negativního, co může být způsobeno problémy v nervovém nebo kosterně-svalovém systému. "Přirozená" variabilita (varia bilita ve "fyziologickém" rozsahu je součástí zdravých biologických systémů. Reedukace chůze u osob s trans-tibiální amputací se projevuje ve změně variability kinematických a dynamických charakteristik. Pro možnost kvantifikace těchto změn a pro určení vlivu různých typů protetických chodidel (klasické – SACH, dynamické – SUREFLEX jsme provedli dynamickou analýzu chůze u 11 mužů (věk 46,1 ± 12,0 roku, hmotnost 82,5 ± 13,9 kg s jednostrannou trans-tibiální amputací. Interindividuální variabilita v rámci dané skupiny je větší v porovnání s intraindividuální variabilitou. Hodnoty koeficientu reliability jsou pro měřené parametry (čas, síla, impuls síly v antero-posteriorním a ve vertikálním směru větší než 0,976. Jejich velikost souvisí s individuálními vlastnostmi sledovaných osob. Pro oba typy protetického chodidla, podobně jako pro zdravou končetinu, jsou tendence pro stabilitu dynamických parametrů podobné. Stabilita měřených parametrů v medio-laterálním směru se významně snižuje uvnitř sledované skupiny i pro jednotlivé osoby. Velikost variability při různé rychlosti chůze souvisí se zdravotním stavem a se stupněm pohybové aktivity daného probanda. Pro osoby, které vykonávají běžné denní aktivity v omezeném rozsahu, je variabilita dynamických parametrů chůze nižší při použití klasického chodidla. Human gait is a genetically fixed motion model. The use of prosthesis changes the structure of the gait, the distribution of

 7. Fyziologické anaerobní charakteristiky slovinských elitních hráčů stolního tenisu Physiological anaerobic characteristics of Slovenian elite table tennis players

  Gordana Furjan-Mandić

  2007-02-01

  Full Text Available Cílem tohoto výzkumu byla analýza anaerobních charakteristik slovinských elitních hráčů a hráček stolního tenisu. Celkem 8 osob bylo rozděleno do dvou skupin. První skupina zahrnovala čtyři nejlepší slovinské hráčky a druhá skupina zahrnovala čtyři nejlepší slovinské hráče. Pro měření jsme používali Wingate test (WAnT. Při WAnT se provádí šlapání po dobu 30 sekund při maximální rychlosti proti konstantnímu silovému nastavení, aby se dosáhlo nejvyšší střední a vrcholové síly. Pro silové nastavení jsme použili původní doporučenou rovnici (0,075 kpkg–1 bw, síla odpovídající stupni mechanické práce o 4,41 J rev.–1kilogram–1bw na ergometru Monark 634. Pro odhad koncentrace laktátu v krvi a svalech jsme odebírali vzorky krve o 20 μL z heparinem ošetřených ušních lalůčků účastníků před a bezprostředně po ukončení testu a také vždy 3, 5 a 7 minut po zkoušce pro analýzu laktátu. Údaje jsme zpracovávali pomocí statistického software SPSS 8.0 pro Windows a pomocí software pro WAnT. Anaerobní vlastnosti subjektů naměřené 30sekundovou zkouškou WAnT ukázaly, že skupina mužů vyvinula střední sílu 7,95 wattů.kg–1 a vrcholovou sílu 9,60 wattů.kg–1 a že silový výkon se po 30 sekundách snížil o 33,08 %. U skupiny žen činila odpovídající hodnota střední síly 6,55 wattů.kg–1 a vrcholová síla 8,03 wattů.kg–1, přičemž silový výkon se po 30 sekundách snižoval o 31,83 %. Vrcholová síla vypočtená při tomto průzkumu se pohybovala od 8,7 wattů.kg–1 do 10,4 wattů.kg–1 ve skupině mužů a od 7,0 wattů.kg–1 do 8,8 wattů.kg–1 ve skupině žen. Na základě stanovené citlivosti WAnT pro detekci změn vyvolaných základní tělesnou přípravou hráčů stolního tenisu se náš výzkum týká problematiky účinků tréninku na anaerobní výkon. The aim of this research was to analyze the anaerobic

 8. Shape Manifestation of Respiration in the Axial System

  Eliška Slawiková

  2014-07-01

  . After processing of the measurement results, we found a significant superiority of the realized movement in the abdomen compared to the chest region, although this is more a 3D movement, which is given by the kinematic motion of the ribs to the sides. Movement is therefore spatially complex. Spirometric evaluation of the identified volumes is consistent with the measured changes in the shape of the trunk. Overall, it is not necessary to evaluate the results statistically, but case reviews – compare always “formula” realization of the respiratory maneuver that person. Tvarové projevy respirace v rámci axiálního systému Cílem práce bylo zhodnotit vliv respirace na tvarové změny axiálního systému. Náš přístup se zaměřuje podrobněji na analýzu dechových funkcí a jejich realizaci v rámci komplexu axiální systém – trup. Výsledky této pilotní studie využijeme jako poznatky pro další studium vztahu respirace a fyzioterapie. Nyní hledáme odpověď na otázku, na jaké úrovni lidského těla se odrazí vliv respirace a její využití ve fyzioterapii. Této pilotní studie se zúčastnili dvě ženy a jeden muž ve věku 25–40 let, kteří nebyli vybráni do studie podle předem daných podmínek. Shodnými charakteristickými rysy všech 3 probandů bylo sedavé zaměstnání spojené s nadměrnou psychickou zátěží, občasnou bolestí bederní páteře (nejčastěji po dlouhodobém sezení a absence akutního či chronického onemocnění dýchacích cest. Dalším společným prvkem účastníků byla absence strukturálních změn v oblasti páteře. V experimentu byl sledován maximální nádech a maximální výdech a také respirační manévr Kapalabhati, často používaný jako jeden ze základních jógových dechových cvičení. Pro detekci pohybu trupu během respiračního manévru jsme zvolily popis 3D topografie trupu metodou Qualisys. Zároveň byla spirometrem snímána změna objemů v čase, a to jak vydechovan

 9. Are Olympians Real Idols of Young People for their Motivation and Participation in Sport?

  Antonín Rychtecký

  2014-05-01

  ávislé vzorky. Výsledky a závěry: hypotéza o významu sportovních vzorů a idolů současné mládeže byla potvrzena. Role olympijských šampionů jsou velmi důležité, zejména v internalizaci olympijských hodnot v procesu olympijské výchovy mládeže. Jak na školách, tak mimo školy. Olympionici by si měli být vědomi skutečnosti, že i jejich chování, které se přímo netýká sportovních událostí, je objektem pozornosti mladých lidí. Olympionici by proto měli být informováni o jejich vlivu na mladou generaci. Masmédia mají velmi důležitou roli v jejich zprostředkování. Z těchto důvodů by měla být spolupráce mezi Klubem českých olympioniků a Olympijskou akademií inovována.

 10. Vliv pravidelného tréninku na tělesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov na tělesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních t