WorldWideScience

Sample records for review zastosowanie tomografii

 1. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kapuscinski, O; Polkowski, J [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J; Biesiadko, M [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 2. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 3. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 4. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 5. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 6. Industrial applications of ionizing radiation in France; Zastosowanie przemyslowe promieniowania jonizujacego we Francji promieniowania jonizujacego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Icre, P [CORFAR S.A., (France)

  1997-10-01

  The review of industrial applications of ionizing radiations in France has been done. The special attention has been paid on irradiation of minerals, polymers and biological materials.The perspectives of radiosterilization have been also discussed.The review of radiation sources commonly used in irradiation plants has been performed as well.

 7. Therapeutic application of lasers in ophthalmology; Terapeutyczne zastosowanie laserow w okulistyce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Misiuk-Hojlo, M; Krzyzanowska-Berkowska, P; Hill-Bator, A [Department of Ophthalmology, Silesian Piasts University of Medicine in Wroclaw (Poland)

  2007-07-01

  Lasers have found application in diverse branches of medicine. In ophthalmology, laser technology has various therapeutic and diagnostic applications. The purpose of this article is to review the major therapeutic applications of lasers in different eye disorders. The effects of lasers on biological tissues and different laser techniques as well as the indications for laser therapy in various parts of the eye are discussed. Lasers are used to treat glaucoma and many vascular disorders of the retina. Laser treatment may be useful in preventing the development of neovascularization in diabetic retinopathy, BRVO, or CRVO. Laser techniques are also available for the treatment of the exudative form of age-related macular degeneration (AMD) and some malignant and benign intraocular tumors and in retina abnormalities which predispose to rhegmatogenous retinal detachment. Corneal laser surgery is the most frequently applied laser procedure in ophthalmology. PRK, LASIK, and LASEK are used to correct errors in vision such as myopia, hyperopia, and astigmatism. Laser photocoagulation is also helpful in cataract surgery. Nowadays, lasers have become so universal that it is difficult to imagine ophthalmology without them. We are still witnessing rapid advances in the development of laser techniques, especially in plastic surgery, cataract extraction, and ocular imaging. (authors)

 8. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 9. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 10. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 11. Reviews

  Science.gov (United States)

  2002-11-01

  CD-ROM REVIEW (551) Essential Physics BOOK REVIEWS (551) Collins Advanced Science: Physics, 2nd edition Quarks, Leptons and the Big Bang, 2nd edition Do Brilliantly: A2 Physics IGCSE Physics Geophysics in the UK Synoptic Skills in Advanced Physics Flash! The hunt for the biggest explosions in the universe Materials Maths for Advanced Physics

 12. Reviews.

  Science.gov (United States)

  Journal of Chemical Education, 1987

  1987-01-01

  Provides a review of both the Apple and IBM versions of ENZPACK, a software package which is designed to assist in the teaching of enzyme kinetics in courses where this topic is treated in some depth. (TW)

 13. Review

  Indian Academy of Sciences (India)

  2012-03-29

  Mar 29, 2012 ... The present review documents an overview of speciation mediated through behavioural ...... The Drosophila model (New York: Oxford University Press) .... second part of his big species book written from 1856–1858. (New ...

 14. Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Van Den Hazel, H B; Kielland-Brandt, Morten; Winther, Jakob R.

  1996-01-01

  The yeast vacuole, which is equivalent to the lysosome of higher eukaryotes, is one of the best characterized degradative organelles. This review describes the biosynthesis and function of yeast vacuolar proteases. Most of these enzymes are delivered to the vacuole via the early compartments...

 15. Reviews

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, Frits

  1995-01-01

  This is the second volume of a revision of Tabernaemontana (Apocynaceae). The volume covers the New World species (44) and the genus Stemmadenia (10 species). This part of the revision of Tabernaemontana comes up to the high standards set in the first volume [see the review by Leenhouts, Blumea 38

 16. Reviews.

  Science.gov (United States)

  Science Teacher, 1989

  1989-01-01

  Reviews a software planetarium package called "Sky Travel." Includes two audiovisuals: "Conquest of Space" and "Windows on Science: Earth Science"; and four books: "Small Energy Sources: Choices that Work,""Stonehenge Complete,""Uneasy Careers and Intimate Lives: Women in Science…

 17. REVIEW

  African Journals Online (AJOL)

  2012-03-01

  Mar 1, 2012 ... narrowing the gap between recommended treatment protocols in ... for pregnant women is complicated by the need to take into account the health and safety of both the ... meta-analysis as at July 2011 (which reviews the APR and other ... 0.82 - 3.18) and relative risk of birth defects in EFV-containing ART.

 18. Review

  Indian Academy of Sciences (India)

  Review. J. Astrophys. Astr., Vol. 36, No. 4, December 2015, pp. 623–634 ..... 4000 K ≤ T ≤ 10000 K. The processes (1b) are characterized in this paper via ..... Mihajlov, A. A., Sreckovic, V. A., Ignjatovic, L. M., Klyucharev, A. N. 2012, J. Cluster.

 19. Review

  NARCIS (Netherlands)

  Kalkman, C.; Adema, F.

  1998-01-01

  This book intends (according to the preface) to afford at once a review, a general outline of what has been accomplished, and a set of signposts for the future. It attempts to do so in three sections on Origin and Diversification of Primitive Land Plants (4 papers), Origin and Diversification of

 20. Review

  NARCIS (Netherlands)

  Wilde, de W.J.J.O.

  1994-01-01

  This review marks the appearance of Volume II, after the publication of Volume I, Pteridophytes and Gymnosperms, in 1990; several more volumes are expected in the future before completion of the Vascular plants as a whole. The present volume contains 73 families out of some 250-500 families which

 1. The magnetic field gradients generation for magnetic resonance tomography; Generacja gradientow pola magnetyczbego dla tomografii MR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jasinski, A.; Skorka, T.; Kwiecinski, S. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  To obtain three-dimensional images in the computerized tomography a gradient of magnetic field should be generated. In this paper the analytical as well as computerized calculations of magnetic coils for such purposes are presented. 4 refs, 8 figs.

 2. Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philip Barker

  1998-12-01

  Full Text Available There were two copy-editing blunders in Clive Betts's review, in ALT-J 5 (3, of Shirley Fletcher's Designing Competence-Based Training, one in paragraph 2 line 1, the other in paragraph 3 line 8. The errors (the result of the Editor, Gabriel Jacobs, trying to perform a final proof of the journal at lightning speed in order to meet the printing deadline, and not of any mistake on the part of either Philip Barker or the University of Wales Press hardly affected meaning, but the fact that they appeared in a review of a book on competence makes the embarrassment all the more telling. The Editor apologizes, and thanks eagle-eyed readers. He has decided to read the book in the hope that such errors will not recur.

 3. Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilma D'Ambrosio

  2013-12-01

  Full Text Available In the wake of the great interest raised by Maurizio Gabrieli’s review of the book Musical Networks. Parallel Distributed Perception and Performance (various authors; edited by Niall Griffith and Peter M. Todd, MA: MIT Press, Cambridge, 1999 which appeared in our last issue of Analitica, the present review section no longer follows the format used up to now but offers a survey of texts dedicated to the relationship between music analysis and technology. This decision was also made as a result of the request for more information on the subject by many of our readers. In coming issues we plan to extend this bibliography and comment on at least some of the most interesting texts published in recent years, among which we would immediately like to draw attention to the important work by Baroni, Dalmonte and Jacoboni published in 1999 (Le regole della musica. Indagine sui meccanismi della comunicazione, Torino, I Manuali EDT/SIdM, 1999.

 4. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  OpenAIRE

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 5. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 6. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 7. Zastosowanie akupunktury w leczeniu obniżonego libido u kobiet w okresie menopauzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Woźniak

  2011-04-01

  Full Text Available Menopause of Polish women occurs approximately between 48 and 52 years of life. It is a time of manydisorders in the woman’s organism, which not only affect the health but also deteriorate the quality of life. Oneof the symptoms of menopause, very frequently “bashfully unsaid”, is the occurrence of decreasing libido amongthe patients. Despite the fact of hormonal replacement therapy (HRT in treating symptoms of near menopausalstage, some of the women still suffer the decrease of libido. Acupuncture as an element of traditional Chinesemedicine (TCM has been in use for thousands of years in therapy of many different chronic illnesses. Sincea couple of years ago once more we have been using it in menopause therapy. This article describes the impactof use of acupuncture procedures on level of libido in a group of 24 women aged 54-56. We observed a beneficialimpact of acupuncture procedures both on the increasing level of libido and in the improvement of women’slife after the treatment because of the profitable influence of acupuncture on different symptoms of climactericsyndrome (hot flashes, night sweats, sleeping disorder, depression.

 8. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich

  OpenAIRE

  Krzewińska, Aneta

  2006-01-01

  The questionnaire interview with which we deal in this book is a data collection technique characterized by a high degree of standardization. This characteristic is seen as an advantage by some and as a fault by others, often provoking cautious, if not condemnatory judgements, since the questionnaire interview is associated with an „unnatural”, artificial, or even hypocritical situation, where interviewers ask for opinions on matters often unfamiliar or not understood by respondents and they ...

 9. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 10. CT guided transthoracic fine needle aspiration biopsy (TFNAB) of the chest tumours; Transtorakalna biopsja aspiracyjna cienkoiglowa (TBAC) guzow umiejscowionych w klatce piersiowej pod kontrola obrazu tomografii komputerowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glowacki, J; Legaszewski, T; Skrzelewski, S; Sraga, W [Katedra i Zaklad Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Zabrze (Poland); Slaska Akademia Medyczna, Katowice [Poland; Zajecki, W [Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Zabrze (Poland); Slaska Akademia Medyczna, Katowice [Poland; Harasim, J [Katedra i Zaklad Patomorfologii, Zabrze (Poland); Slaska Akademia Medyczna, Katowice [Poland; Polonska, A [Katedra i Klinika Fizjopneumonologii, Zabrze (Poland); Slaska Akademia Medyczna, Katowice [Poland

  2003-07-01

  Tumours spreading within the chest are nowadays diagnosed based on computed tomography (CT). The aim of this paper is to present a few years experience in transthoracic fine needle aspiration biopsy of lung tumours and tumour-like lesions in adjacent tissues and organs during CT examination. To make an accurate diagnosis, the authors performed 124 TFNAB in 116 patients. About 2/3 of the biopsies were performed in patients with a tumour size from 1 to 5 cm in diameter, adjacent or located peripherally to the chest wall. The valuable cellular material, which enabled us to define a type of a disease and to make a final clinical diagnosis, was obtained in nearly 80% of cases. The complications were found in 10 patients (8.6% of all patients). Pneumothorax was found in eight cases and pulmonary bleeding (bleeding into pulmonary parenchyma and bleeding from respiratory duct) in two cases. The authors emphasized the significance of TFNAB in obtaining valuable material for fine spectrum study and discussed the problem of safety related to this procedure. (author)

 11. Studium syntézy 3 '-Deoxy-3 '-[F-18]fluorothymidinu - perspektivního radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Procházka, Libor; Kropáček, Martin; Mirzajevová, Marcela; Zimová, Jana; Forsterová, Michaela; Švecová, Helena; Melichar, František

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 11 (2008), s. 992-996 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MZd(CZ) NL7688 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505 Keywords : PET radiopharmaceuticals * labelled compounds Subject RIV: CH - Nuclear ; Quantum Chemistry Impact factor: 0.593, year: 2008

 12. The usefulness of CT scanning in clinical observation on the patients with Alzheimer`s disease; Znaczenie tomografii komputerowej w obserwacji klinicznej pacjentow z choroba Alzheimera

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golebiowski, M; Barcikowska, M; Pfeffer-Baczuk, A; Luczywek, E [Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  On the basis of brain CT studies of 150 patients of the clinic for persons with Alzheimer`s disease the diagnostic utility of measurement of hippocampal fissure and craniocerebral ratios was assessed. In analyzed group hippocampal fissure measurements greater than 4 mm occurred only in patients with symptoms of Alzheimer`s type dementia. The measurement showed 90% sensitivity and 70% specificity as the prognostic factor of clinical course, especially at the first part of the disease. The evaluation of the hippocampal fissure in conjunction with detailed analysis of CT picture of the atrophic brain allowed for precise final diagnosis. (author). 14 refs, 4 refs.

 13. Computerized tomography data on CNS affection in systemic lupus erythematosus. Porazhenie tsentral'noj nervnoj sistemy pri sistemnoj krasnoj volchanke po dannym komp'yuternoj tomografii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanova, M M; Bliznyuk, O I; Todua, F I; Tumanova, A A

  1989-01-01

  Computed tomography (CT) of the brain was employed in 40 patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clinical cerebral pathology was obvious in 30 and absent in 10 patients. By CT cerebral symptoms were divided of 4 groups. Clinical symptom complexes of CNS defects and SLE were reflected on definite CT images correlated with focal damage to the brain. CT picture of enlarged subarachnoid space, ventricles and basal cisterns can be observed in SLE patients without neurological symptoms. This indicated likely subclinical cerebral affection.

 14. Book Reviews

  OpenAIRE

  Elena Mancusi-Materi

  2002-01-01

  Book reviews: Helmore, K. and N. Singh, Sustainable Livelihoods – Building on the Wealth of the poor (reviewed by Elena Mancusi-Materi); Scoones, I (ed.), Dinamics and Diversity: Soil fertility and farming livelihoods in africa (reviewed by Elena Mancusi-Materi); Uphoff, N. (ed.), Agroecological Innovations – Increasing Food Production with Pariciatory Development (reviewed by Elena Mancusi-Materi); Marten, G.G., Human Ecology, Basic Concepts for Sustianable Development (reviewed by Siobhán K...

 15. Re-Viewing Peer Review

  Science.gov (United States)

  Flynn, Elizabeth A.

  2011-01-01

  In this article, the author revisits her essay, "Students as Readers of Their Classmates' Writing," by providing a review of the literature on peer review over the past three decades and comments on patterns she sees in waves of peer review research and theorizing. She describes her subsequent experience with peer review in her own classes, and…

 16. Book Review: Book review

  Science.gov (United States)

  Manohar, C. S.

  2015-02-01

  The subject of the theory of vibrations has carried an aesthetic appeal to generations of engineering students for its richness of ideas, and for the intellectual challenges it offers. Also, the diverse range of its applications (covering civil, mechanical, automotive, and aerospace structures) has provided obvious motivations for its study. For most students, the subject provides, perhaps, the first encounter in substantial application of mathematical tools (differential equations, calculus of variations, Fourier/Laplace transforms, and matrix algebra) to engineering problems. The intimate relationship that the subject of mechanics has with mathematics strikes home probably for the first time. While teaching this subject, the instructor is spoilt for choice in selecting a text book and so are the students who wish to pursue a self-study of the subject. Many luminaries in the field have offered their own exposition of the subject: starting from the classics of Rayleigh, Timoshenko, Den Hartog, Bishop and Johnson, and the works of more recent vintage (e.g., the books by Meirovich, Clough, and Penzien, and works with computational flavour, such as, those by Bathe and Petyt), several works easily come to one's mind. Given this milieu, it requires a distinctive conviction to write a new book on this subject. And, here we have a book, written by a practitioner, which aims to deal with fundamental aspects of vibrations of engineering systems. The scepticism that this reviewer had on the need for having one more such book vanished as he browsed through the book and read selectively a few sections. The author's gift for elegant explanations is immediately noticeable even in such a preliminary reading. After a more careful reading, the reviewer has found this book to be insightful and he considers the book to be a welcome addition to the family of books on vibration engineering. The author has struck a fine balance between physical explanations, mathematical niceties

 17. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliraza Javaid

  2014-11-01

  Full Text Available Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice Reviewed by Aliraza Javaid Canadian Policing in the 21st Century: A Frontline Officer on Challenges and Changes Reviewed by Katie Cook

 18. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lise Kanckos

  2012-06-01

  Full Text Available Believing in Belonging: Belief & Social Identity in the Modern World by Abby Day is reviewed by Lise Kanckos.Religion and the New Atheism: A Critical Appraisal, edited by Amarnath Amarasingam, is reviewed by Mikko Sillfors.

 19. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1983-01-01

  Research Reviewed: "The Adjustment of Nominal Interest Rates to Inflation: A Review of Recent Literature"; "Role of Government in a Market Economy"; "Economic Analysis and Agricultural Policy"; "Agricultural Research Policy"

 20. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2011-12-01

  Full Text Available Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work, by Edwidge Danticat (reviewed by Colin Dayan Gordon K. Lewis on Race, Class and Ideology in the Caribbean, edited by Anthony P. Maingot (reviewed by Bridget Brereton Freedom and Constraint in Caribbean Migration and Diaspora, edited by Elizabeth Thomas-Hope (reviewed by Mary Chamberlain Black Europe and the African Diaspora, edited by Darlene Clark Hine, Trica Danielle Keaton & Stephen Small (reviewed by Gert Oostindie Caribbean Middlebrow: Leisure Culture and the Middle Class, by Belinda E dmondson (reviewed by Karla Slocum Global Change and Caribbean Vulnerability: Environment, Economy and Society at Risk, edited by Duncan McGregor, David Dodman & David Barker (reviewed by Bonham C. Richardson Encountering Revolution: Haiti and the Making of the Early Republic, by Ashli White (reviewed by Matt Clavin Red and Black in Haiti: Radicalism, Conflict, and Political Change, 1934-1957, by Matthew J. Smith (reviewed by Robert Fatton Jr. Cuba in the American Imagination: Metaphor and the Imperial Ethos, by Louis A. Pérez Jr. (reviewed by Camillia Cowling Seeds of Insurrection: Domination and Resistance on Western Cuban Plantations, 1808-1848, by Manuel Barcia (reviewed by Matt D. Childs Epidemic Invasions: Yellow Fever and the Limits of Cuban Independence, 1878-1930, by Mariola Espinosa (reviewed by Cruz Maria Nazario The Cuban Connection: Drug Trafficking, Smuggling, and Gambling in Cuba from the 1920s to the Revolution, by Eduardo Sáenz Rovner (reviewed by Ivelaw Lloyd Griffith Before Fidel: The Cuba I Remember, by Francisco José Moreno, and The Boys from Dolores: Fidel Castro’s Schoolmates from Revolution to Exile, by Patrick Symmes (reviewed by Pedro Pérez Sarduy Lam, by Jacques Leenhardt & Jean-Louis Paudrat (reviewed by Sally Price Healing Dramas: Divination and Magic in Modern Puerto Rico, by Raquel Romberg (reviewed by Grant Jewell

 1. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Abdel-Motey., C. Urfels., K. Rodriguez., J. Mardikian., J.A. Drobnicki., V. Diodato.

  2000-10-01

  Full Text Available Title:(1 The Library and Information Professional’s Guide to the Internet. (2 Reinvention of the Public Library for the 21st Century. (3 Public Library Collection Development in the Information Age. (4 Making Sense of Journals in the Life Science: From Specialty Origins to Contemporary Assortment. (5 The Holocaust: Memories, Research, Reference. (6 How to Index Your Local Newspaper Using WordPerfect or Microsoft Word for Windows. (7 Effective Utilization and Management of Emerging Information Technologies. (8 Information Technology and Organizations: Challenges of New Technologies. (9 Facilities Planning for School Media and Technology Centers. (10 Libraries Without Walls 2: The Delivery of Library Services to Distance Users. (11 New International Directions in HIV Prevention for Gay and Bisexual Men. (12 Soaring to Excellence Videos: Tools of Our Trade III: Books, the Internet, and Beyond.Author:(1Reviewed by Teresa Abdel-Motey. (2Review by Claire Urfels. (3Reviewed by Dr. Ketty Rodriguez. (4Reviewed by Jackie Mardikian. (5Reviewed by John A. Drobnicki.(6Reviewed by Dr. Virgil Diodato. (7Reviewed by Dr. Lisa M. Covi. (8Reviewed by Tom Zillner. (9Reviewed by Dr. W. Bernard Lukenbill. (10Reviewed by Dr. Elizabeth Buchanan. (11Reviewed by Aisha White. (12Reviewed by Phyllis Tragash

 2. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Momsen, Anne-Mette Hedeager; Hald, Kathrine; Nielsen, Claus Vinther

  2017-01-01

  REVIEW OBJECTIVE/QUESTION: The objective of this review is to identify the effectiveness of expanded cardiac rehabilitation (CR) in patients diagnosed with coronary heart disease (CHD). Specifically, the review question is: What is the effectiveness of expanded CR compared to standard CR in adult...

 3. Book Review: Book review

  Science.gov (United States)

  Wegener, Daan

  Writing a biography of a complex personality and mastermind like Albert Einstein is a daunting task for any historian of science. Yet the sheer temptation of writing his biography has apparently helped to overcome scholarly scruples, as biographies of Einstein have appeared quite regularly on the market. One of them is Einstein: his Life and Universe by journalist Walter Isaacson. It is a best-seller, which is one of the reasons the book deserves a critical evaluation. Isaacson is a man of considerable repute: he has been the chairman of CNN and managing editor of Time magazine. Isaacson's Einstein is written in a style that is accessible to a wide audience. Scholars who are already familiar with Einstein's physics may still enjoy the parts of the book that deal with the relation between Einstein and the press. Indeed, the breadth of its scope is the book's major merit, as it connects the personal, scientific, public and political dimensions of Einstein's life. In this review, I discuss Isaacson's treatment of these dimensions one-by-one.

 4. Critical Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Ralph K.; Olsen, Stig Irving

  2018-01-01

  Manipulation and mistakes in LCA studies are as old as the tool itself, and so is its critical review. Besides preventing misuse and unsupported claims, critical review may also help identifying mistakes and more justifiable assumptions as well as generally improve the quality of a study. It thus...... supports the robustness of an LCA and increases trust in its results and conclusions. The focus of this chapter is on understanding what a critical review is, how the international standards define it, what its main elements are, and what reviewer qualifications are required. It is not the objective...... of this chapter to learn how to conduct a critical review, neither from a reviewer nor from a practitioner perspective. The foundation of this chapter and the basis for any critical review of LCA studies are the International Standards ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 and ISO TS 14071:2014....

 5. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2010-12-01

  Full Text Available The Atlantic World, 1450-2000, edited by Toyin Falola & Kevin D. Roberts (reviewed by Aaron Spencer Fogleman The Slave Ship: A Human History, by Marcus Rediker (reviewed by Justin Roberts Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, edited by David Eltis & David Richardson (reviewed by Joseph C. Miller "New Negroes from Africa": Slave Trade Abolition and Free African Settlement in the Nineteenth-Century Caribbean, by Rosanne Marion Adderley (reviewed by Nicolette Bethel Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800, edited by Richard L. Kagan & Philip D. Morgan (reviewed by Jonathan Schorsch Brother’s Keeper: The United States, Race, and Empire in the British Caribbean, 1937-1962, by Jason C. Parker (reviewed by Charlie Whitham Labour and the Multiracial Project in the Caribbean: Its History and Promise, by Sara Abraham (reviewed by Douglas Midgett Envisioning Caribbean Futures: Jamaican Perspectives, by Brian Meeks (reviewed by Gina Athena Ulysse Archibald Monteath: Igbo, Jamaican, Moravian, by Maureen Warner-Lewis (reviewed by Jon Sensbach Left of Karl Marx: The Political Life of Black Communist Claudia Jones, by Carole Boyce Davies (reviewed by Linden Lewis Displacements and Transformations in Caribbean Cultures, edited by Lizabeth Paravisini-Gebert & Ivette Romero-Cesareo (reviewed by Bill Maurer Caribbean Migration to Western Europe and the United States: Essays on Incorporation, Identity, and Citizenship, edited by Margarita Cervantes-Rodríguez, Ramón Grosfoguel & Eric Mielants (reviewed by Gert Oostindie Home Cooking in the Global Village: Caribbean Food from Buccaneers to Ecotourists, by Richard Wilk (reviewed by William H. Fisher Dead Man in Paradise: Unraveling a Murder from a Time of Revolution, by J.B. MacKinnon (reviewed by Edward Paulino Tropical Zion: General Trujillo, FDR, and the Jews of Sos

 6. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2011-06-01

  Full Text Available Globalization and the Po st-Creole Imagination: Notes on Fleeing the Plantation,by Michaeline A. Crichlow with Patricia Northover (reviewed by Raquel Romberg Afro-Caribbean Religions: An Introduction to their Historical, Cultural, and Sacred Traditions, by Nathaniel Samuel Murrell (reviewed by James Houk Africas of the Americas: Beyond the Search for Origins in the Study of Afro-Atlantic Religions, edited by Stephan Palmié (reviewed by Aisha Khan Òrì?à Devotion as World Religion: The Globalization of Yorùbá Religious Culture, edited by Jacob K. Olupona & Terry Rey (reviewed by Brian Brazeal Sacred Spaces and Religious Traditions in Oriente Cuba, by Jualynne E. Dodson (reviewed by Kristina Wirtz The Coolie Speaks: Chinese Indentured Laborers and African Slaves of Cuba, by Lisa Yun (reviewed by W. Look Lai Cuba and Western Intellectuals since 1959, by Kepa Artaraz (reviewed by Anthony P. Maingot Inside El Barrio: A Bottom-Up View of Neighborhood Life in Castro’s Cuba, by Henry Louis Taylor, Jr. (reviewed by Mona Rosendahl On Location in Cuba: Street Filmmaking During Times of Transition, by Ann Marie Stock (reviewed by Cristina Venegas Cuba in The Special Period: Culture and Ideology in the 1990s, edited by Ariana Hernandez-Reguant (reviewed by Myrna García-Calderón The Cubans of Union City: Immigrants and Exiles in a New Jersey Community. Yolanda Prieto (reviewed by Jorge Duany Target Culebra: How 743 Islanders Took On the Entire U.S. Navy and Won, by Richard D. Copaken (reviewed by Jorge Rodríguez Beruff The World of the Haitian Revolution, edited by David Patrick Geggus & Norman Fiering (reviewed by Yvonne Fabella Bon Papa: Haiti’s Golden Years, by Bernard Diederich (reviewed by Robert Fatton, Jr. 1959: The Year that Inflamed the Caribbean, by Bernard Diederich (reviewed by Landon Yarrington Dominican Cultures: The Making of a Caribbean Society, edited by Bernardo Vega

 7. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bager, Palle; Chauhan, Usha; Greveson, Kay

  2017-01-01

  of evidence is needed and the aim of this article was to systematically review the evidence of IBD advice lines. MATERIALS AND METHODS: A broad systematic literature search was performed to identify relevant studies addressing the effect of advice lines. The process of selection of the retrieved studies...... was undertaken in two phases. In phase one, all abstracts were review by two independent reviewers. In phase two, the full text of all included studies were independently reviewed by two reviewers. The included studies underwent quality assessment and data synthesis. RESULTS: Ten published studies and 10...... congress abstracts were included in the review. The studies were heterogeneous both in scientific quality and in the focus of the study. No rigorous evidence was found to support that advice lines improve disease activity in IBD and correspondingly no studies reported worsening in disease activity. Advice...

 8. Proactive Reviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2014-01-01

  with solving a task. They found improved ways of doing the job and identified management challenges. They shared their experience with colleagues who did not attend the Proactive Review and addressed the management challenges to the senior management. Proactive Reviews were reported 50-100 times a year....... Valid feedback from various stakeholders improved the original design of After Action Reviews into Proactive Reviews, which is helpful for local as well as global companies to learn from experience. The educational design started with personal experience that was shared with colleagues who cooperated...

 9. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1981-01-01

  Research Reviewed: "Global Modeling After Its First Decade"; "Monthly Food Price Forecasts"; "Costs of Marketing Slaughter Cattle: Computerized versus Conventional Auction Systems"; "Survival Strategies for Agricultural Cooperatives"

 10. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2012-06-01

  Full Text Available The African Diaspora: A History Through Culture, by Patrick Manning (reviewed by Joseph C. Miller Atlas of the Transatlantic Slave Trade, by David Eltis & David Richardson (reviewed by Ted Maris-Wolf Abolition: A History of Slavery and Antislavery, by Seymour Drescher (reviewed by Gregory E. O’Malley Paths to Freedom: Manumission in the Atlantic World, edited by Rosemary Brana-Shute & Randy J. Sparks (reviewed by Matthew Mason You Are All Free: The Haitian Revolution and the Abolition of Slavery, by Jeremy D. Popkin (reviewed by Philippe R. Girard Fighting for Honor: The History of African Martial Arts in the Atlantic World, by T .J. Desch Obi (reviewed by Flávio Gomes & Antonio Liberac Cardoso Simões Pires Working the Diaspora: The Impact of African Labor on the Anglo-American World, 1650-1850, by Frederick C. Knight (reviewed by Walter Hawthorne The Akan Diaspora in the Americas, by Kwasi Konadu (reviewed by Ray Kea Tradition and the Black Atlantic: Critical Theory in the African Diaspora, by Henry Louis Gates Jr. (reviewed by Deborah A. Thomas From Africa to Jamaica: The Making of an Atlantic Slave Society, 1775-1807, by Audra A. Diptee (reviewed by D.A. Dunkley Elections, Violence and the Democratic Process in Jamaica 1944-2007, by Amanda Sives (reviewed by Douglas Midgett Caciques and Cemi Idols: The Web Spun by Taino Rulers between Hispaniola and Puerto Rico, by José R. Oliver (reviewed by Brian D. Bates The Latin American Identity and the African Diaspora: Ethnogenesis in Context, by Antonio Olliz Boyd (reviewed by Dawn F. Stinchcomb Reconstructing Racial Identity and the African Past in the Dominican Republic, by Kimberly Eison Simmons (reviewed by Ginetta E.B. Candelario Haiti and the Haitian Diaspora in the Wider Caribbean, edited by Philippe Zacaïr (reviewed by Catherine Benoît Duvalier’s Ghosts: Race, Diaspora, and U.S. Imperialism in Haitian Literatures, by Jana

 11. ZASTOSOWANIE METOD GIS W ANALIZIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY SŁAWNO W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław LEŃ

  Full Text Available Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.

 12. Zastosowanie hipoterapii w postępowaniu usprawniającym = The use of hippotherapy in the proceedings streamlining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Strojek

  2017-02-01

  The aim of the paper is to present the impact of hippotherapy as an adjunct therapy to patients with various diseases. During hippotherapy comes to relaxation, eliminate pathological reflexes, paving the appropriate response, normalize muscle tone, correct posture, improve the work of internal organs. The effect of therapy with a horse is to increase concentration, improve memory and mood, coping with stress, higher self-esteem and confidence.

 13. Magnetic resonance imaging in monitoring of treatment of multiple sclerosis; Zastosowanie metody rezonansu magnetycznego w monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekiesinska-Figatowska, M.; Walecki, J.; Stelmasiak, Z. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kolejowy i Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Miedzylesie (Poland)]|[Centrum Naukowo-Kliniczne and Zespol Naukowo Badawczy Chorob Demielinizacyjnych, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1996-12-31

  The purpose of the study was to establish the value of MR in monitoring of treatment of multiple sclerosis with new drug 2-CDA and placebo. 83 patients (51 women, 32 men) were examined - 81 of them twice, 66 - three times: before and after 6 and 12 courses of treatment. Toshiba MRT50A machine was used. After the first 6 courses of treatment the number of new plaques was twice as big in placebo group than in 2-CDA group. After 12 courses it turned out that a certain inhibitory influence of 2-CDA on new plaques` appearance was more evident after 15 than 3 months after the end of its administration. This may indicate the delayed action of 2-CDA but requires further investigation. (author) 8 refs, 2 figs, 7 tabs

 14. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 15. Application of streptokinase and PTA in lower limb chronic ischaemia; Zastosowanie streptokinazy i przezskornej angioplastyki w przewleklym niedokrwieniu konczyn dolnych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Syberyjski, R.; Domanski, Z.; Cyrylowski, L. [Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Poland)

  1994-12-31

  In 14 patients with chronic ischaemia of lower limbs, local fibrynolysis with streptokinase followed by PTA was performed in occluded arteries. The procedure was successful in 10 patients. An adverse reaction was observed in 1 patient (gingivorrhea), and a complication was noticed in another one (acute ischaemia due a trombosis). These results suggest that the method may appear as a safe alternative to a surgery treatment, and encourage to evaluate an effectiveness of the procedure in a large group of patients. (author). 6 refs, 3 figs.

 16. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christien Klaufus, Book Review Editor

  2016-10-01

  Full Text Available American Crossings: Border Politics in the Western Hemisphere, edited by Maiah Jaskoski, Arturo C. Sotomayor & Harold A. Trinkunas, 2015; reviewed by Olivier Thomas Kramsch The Remittance Landscape: Spaces of Migration in Rural Mexico and Urban USA, by Sarah Lynn Lopez, 2015; reviewed by Christien Klaufus Latin America’s Emerging Middle Classes; Economic Perspectives, editado por Jeff Dayton-Johnson, 2015; reseñado por Ludolfo Paramio Cities, Business and the Politics of Urban Violence in Latin America, by Eduardo Moncada,2016; reviewed by Gerard Martin Who Counts? The Mathematics of Death and Life after Genocide, by Diane Nelson, 2015; reviewed by Finn Stepputat Owners of the Sidewalk: Security and Survival in the Informal City, by Daniel Goldstein, 2015; reviewed by Griet Steel Beyond Tradition, Beyond Invention: Cosmic Technologies and Creativity in Contemporary Afro-Cuban Religions, edited by Diana Espírito Santo and Anastasios Panagiotopoulos, 2015; reviewed by Ken Chitwood Cuba and the U.S. Empire. A Chronological History, by Jane Franklin, 2016; reviewed by Edgar Göll Haydée Santamaría, Cuban Revolutionary: She Led by Transgression, by Margaret Randall, 2015; Vilma Espín Guillois: el fuego de la libertad, by Yolanda Ferrer Gómez and Carolina Aguilar Ayerra, 2015; reviewed by Dirk Kruijt Revolutionary Ideology and Political Destiny in Mexico, 1928-1934: Lázaro Cárdenas and Adalberto Tejeda, by Eitan Ginzberg, 2015; reviewed by Heather Fowler-Salamini Political Landscapes: Forest, Conservation and Community in Mexico, by Christopher R. Boyer, 2015; reviewed by Mariel Aguilar-Støen A Sentimental Education for the Working Man. The Mexico City Penny Press, 1900-1910, por Robert M. Buffington, 2015; reseñado por Lucas Poy Pesos and Politics: Business, Elites, Foreigners and Government in Mexico, 1854-1940, by Mark Wasserman, 2015; reviewed by Benedicte Bull State Theory and Andean Politics: New Approaches to the Study

 17. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Kinnaman, Daniel E.; And Others

  1988-01-01

  Reviews four educational software packages for Apple, IBM, and Tandy computers. Includes "How the West was One + Three x Four,""Mavis Beacon Teaches Typing,""Math and Me," and "Write On." Reviews list hardware requirements, emphasis, levels, publisher, purchase agreements, and price. Discusses the strengths…

 18. Clinical review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Groth, Kristian; Skakkebæk, Anne; Høst, Christian

  2013-01-01

  Recently, new clinically important information regarding Klinefelter syndrome (KS) has been published. We review aspects of epidemiology, endocrinology, metabolism, body composition, and neuropsychology with reference to recent genetic discoveries.......Recently, new clinically important information regarding Klinefelter syndrome (KS) has been published. We review aspects of epidemiology, endocrinology, metabolism, body composition, and neuropsychology with reference to recent genetic discoveries....

 19. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Journal of Chemical Education, 1983

  1983-01-01

  Reviews two textbooks: "Principles of Biochemistry" by Albert L. Lehninger and "Inorganic Chemistry, A Modern Introduction" by Therald Moeller. Also reviews text, study guide, and laboratory manual for Morris Hein's "Foundations of College Chemistry, Fifth Edition" and text/study guide for David A. Ucko's "Basics for Chemistry." (JN)

 20. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Powicke, J. C.; And Others

  1986-01-01

  Reviews of 10 recent books and one new journal ("Catalyst: A Journal of Policy Debate") are provided. Topics of the books reviewed include: economics in modern Britain, world economics, the mixed economy, Milton Friedman's thought, British industry, economic issues, and London as a financial center. (JDH)

 1. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Book Review Editor, Christien Klaufus

  2015-10-01

  Full Text Available Rebel Mexico: Student Unrest and Authoritarian Political Culture During the Long Sixties, by Jaime M. Pensado, 2013, and Specters of Revolution: Peasant Guerrillas in the Cold War Mexican Countryside, by Alexander Aviña, 2014; reviewed by Wil G. PanstersWe are the face of Oaxaca: Testimony and Social Movements, by Lynn Stephen, 2013; reviewed by Jaime HoogestegerMaya Exodus: Indigenous struggle for citizenship in Chiapas, by Heidi Moksnes, 2012; reviewed by Gemma van der HaarLand and Freedom: The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism, by Leandro Vergara-Camus, 2014; reviewed by Jonathan DeVoreIndigenous Movements and Building the Plurinational State in Bolivia: Organisation and Identity in the Trajectory of the CSUTCB and CONAMAQ, by Radosław Powęska, 2013; reviewed by Ton SalmanMovimientos estudiantiles en la historia de América Latina IV, coordinado por Renate Marsiske, 2015; reseñado por Andrés Donoso RomoEl corazón de los libros, Alzate y Bartolache: Lectores y escritores novohispanos (S. XVIII, by Mauricio Sánchez Menchero, 2012; reviewed by Helge WendtAurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia, por Ana María Ochoa Gautier, 2014; reseñado por Mercedes López RodríguezThe Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in Nineteenth-Century Latin America, by James E. Sanders, 2014; reviewed by Michiel BaudMexico’s Once and Future Revolution: Social Upheaval and the Challenge of Rule since the Late Nineteenth Century, by Gilbert M. Joseph and Jürgen Buchenau, 2013; reviewed by Dirk KruijtThe Great Depression in Latin America, coordinado por Paulo Drinot and Alan Knight, 2014; reseñado por Juan Carlos KorolEnhancing Democracy. Public Policies and Citizen Participation in Chile, by Gonzalo Delamaza, 2014; reviewed by Camila Jara IbarraCritical Interventions in Caribbean Politics and Theory, by Brian Meeks, 2014; reviewed by Hebe VerrestBlack Power in the

 2. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Helle

  Title: Systematic review a method to promote nursing students skills in Evidence Based Practice Background: Department of nursing educate students to practice Evidence Based Practice (EBP), where clinical decisions is based on the best available evidence, patient preference, clinical experience...... and resources available. In order to incorporate evidence in clinical decisions, nursing students need to learn how to transfer knowledge in order to utilize evidence in clinical decisions. The method of systematic review can be one approach to achieve this in nursing education. Method: As an associate lecturer...... I have taken a Comprehensive Systematic Review Training course provide by Center of Clinical Guidelines in Denmark and Jonna Briggs Institute (JBI) and practice in developing a systematic review on how patients with ischemic heart disease experiences peer support. This insight and experience...

 3. Proactive Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2015-01-01

  This chapter will explore how to learn from working experience through the use of an educational approach called Proactive Review. From 2005 to 2012, Proactive Review was developed and implemented in a world-class IT company based in more than 40 countries across Europe, the Middle East, and Africa....... This chapter will include some of the theoretical considerations as well as the final educational design for a Proactive Review, as exemplified in a case study from the IT company. The aim of this chapter is to provide a theoretically based and proven educational design for Lessons Learned, including...... recommendations for successful Proactive Reviews. The theory section will explore theories regarding the following two topics: first, how an organization may understand the term “learning”; and second, the starting point of learning and how an organization may maintain a learning environment. The research...

 4. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Dwyer, Donna; And Others

  1989-01-01

  Reviewed are seven software packages for Apple and IBM computers. Included are: "Toxicology"; "Science Corner: Space Probe"; "Alcohol and Pregnancy"; "Science Tool Kit Plus"; Computer Investigations: Plant Growth"; "Climatrolls"; and "Animal Watch: Whales." (CW)

 5. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Davis, Shelly J., Ed.; Knaupp, Jon, Ed.

  1984-01-01

  Reviewed is computer software on: (1) classification of living things, a tutorial program for grades 5-10; and (2) polynomial practice using tiles, a drill-and-practice program for algebra students. (MNS)

 6. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Miller, Anne, Ed.; Radziemski, Cathy, Ed.

  1988-01-01

  Three pieces of computer software are described and reviewed: HyperCard, to build and use varied applications; Iggy's Gnees, for problem solving with shapes in grades kindergarten-two; and Algebra Shop, for practicing skills and problem solving. (MNS)

 7. Film Reviews.

  Science.gov (United States)

  Lance, Larry M.; Atwater, Lynn

  1987-01-01

  Reviews four Human Sexuality films and videos. These are: "Personal Decisions" (Planned Parenthood Federation of America, 1985); "The Touch Film" (Sterling Production, 1986); "Rethinking Rape" (Film Distribution Center, 1985); "Not A Love Story" (National Film Board of Canada, 1981). (AEM)

 8. Peer Reviewer

  OpenAIRE

  Baru Mansjur, Mansjur

  2016-01-01

  - Peer Reviewer Effects Of Histomorohometric, Bone Tu Implant Contac and Asseointegration On a novel Hybrid Micro/Nano Topografhy Modfie Dental Implant in The Mandibular Canine Premolar Area Of The Mini Pigs

 9. Book Review

  African Journals Online (AJOL)

  Bernt Lindtjorn

  Book Review. Water Resources Management in Ethiopia: Implications for the Nile Basin. ... general to specific issues within the Ethiopian context. ... properly made with regard to water source, ... of those of Tanzania, Kenya, Burundi, Rwanda,.

 10. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Book Review Editor, Barbara Hogenboom

  2014-10-01

  Full Text Available The Economic History of the Caribbean since the Napoleonic Wars, by Victor Bulmer-Thomas (2012; reviewed by Gert OostindieSubjects or Citizens: British Caribbean Workers in Cuba, 1900-1960, by Robert Whitney and Graciela Chailloux Laffita (2013; reviewed by Rose Mary AllenDebating Civil-Military Relations in Latin America, editado por David Mares y Rafael Martínez (2014; reseñado por Raul Benitez-ManautComparative Public Policy in Latin America, editado por Jordi Díez y Susan Franceschet (2012; reseñado por Gonzalo DelamazaEntre el desarrollo y el buen vivir. Recursos naturales y conflictos en los territorios indígenas, editado por José Aylwin, Salvador Martí i Puig, Claire Wright y Nancy Yañez (2013; reviewed by Almut Schilling-VacaflorDignity for the Voiceless. Willem Assies’s Anthropological Work in Context, editado por Ton Salman, Salvador Martí i Puig, y Gemma van der Haar (2014; reseñado por Ricardo Calla OrtegaDemocracy in ‘Two Mexicos’; Political Institutions in Oaxaca and Nuevo León, by Guadelupe Correa-Cabrera (2013; reviewed by Jos BartmanWhere the River Ends, by Shaylih Muehlmann (2013; reviewed by Maria L. Cruz-TorresKnowing History in Mexico. An ethnography of Citizenship, by Trevor Stack (2012; reviewed by Raymond BuveFor God and Revolution. Priest, Peasant, and Agrarian Socialism in the Mexican Huasteca, por Mark Saad Saka( 2013; reseñado por Antonio Escobar OhmstedeWorking Women, Entrepreneurs, and the Mexican Revolution: the Coffee Culture of Córdoba, Veracruz, by Heather Fowler-Salamini (2013; reviewed by Robert F. AlegreWar by Other Means. Aftermath in Post-Genocide Guatemala, edited by Carlota McAlister and Diana Nelson (2013; reviewed by Dirk KruijtLucha revolucionaria. Perú, 1958-1967, por Jan Lust (2013; reseñado por Dirk KruijtWomen in War. The Micro-Processes of Mobilization in El Salvador, by Jocelyn Viterna (2013; reviewed by Ralph SprenkelsZero Hunger: Political Culture and Antipoverty Policy in

 11. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christien Klaufus, Book Review Editor

  2016-04-01

  Full Text Available The Improbable Conquest: Sixteenth Century Letters from the Rio de la Plata, por Pablo García Loaeza y Victoria L. Garrett, 2015; reseñado por Judith Farberman Urban Space as Heritage in Late Colonial Cuba: Classicism and Dissonance on the Plaza de Armas of Havana: 1754-1828, by Paul Niell, 2015; reviewed by Joseph L. Scarpaci El Jefe Político. Un dominio negociando en el mundo rural del Estado de México. 1856-1911, por Romana Falcón, 2015; reseñado por Raymond Buve Miedo negro, poder blanco en la Cuba colonial, por Jorge Camacho, 2015; reseñado por Oleski Miranda Navarro Revolutionary Parks: Conservation, Social Justice, and Mexico’s National Parks, 1910-1940, by Emily Wakild, 2011; reviewed by Grant Burrier Sandino’s Nation: Ernesto Cardenal and Sergio Ramírez Writing Nicaragua, 1940-2012, by Stephen Henighan, 2014; reviewed by Grace A. Gomashie La cancha peronista. Fútbol y política (1946-1955, edited by Raanan Rein, 2015; reviewed by Alexis Sossa Rojas Chile y la Guerra Fría global, edited by Tanya Harmer and Alfredo Riquelme Segovia, 2014; reviewed by Ángela Vergara Challenging Social Inequality: The Landless Rural Workers Movement and Agrarian Reform in Brazil, edited by M. Carter, 2015; reviewed by Rebecca Tarlau Brazil: Reversal of Fortune, by Alfred P. Montero, 2014; reviewed by Edgar J. Marcolin Latin American Documentary Filmmaking – Major works, by David William Foster, 2013; reviewed by Leontien Cremers Telling and Being told: Storytelling and Cultural Control in Contemporary Yucatec Maya Literatures, por Paul Worley, 2013; reseñado por Ana Ugarte Bachata and Dominican Identity/La bachata y la identidad dominicana, by Julie Sellers, 2014; reviewed by Grant D. Moss Entrepreneurial Selves: Neoliberal Respectability and the Making of a Caribbean Middle Class, by Carla Freeman, 2014; reviewed by Emiel Martens

 12. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Ahlbäck

  2011-05-01

  Full Text Available Four book reviews are included in this issue of Approaching Religion:The Process of Buddhist-Christian Dialogue (2009 by Paul O. Ingram is reviewed by Dr Teuvo Laitila. The book deals with contemporary dialogues between Buddhists and Christians, mainly in the West, by applying a three-part perspective denoted conceptual, engaged and internal.Producing Islamic Knowledge. Transmission and Dissemination in Western Europe (2010 by Martin van Bruinessen and Stefano Allievi is reviewed by Dr Jeanette Jouili. The book investigates into Islamic knowledge production taking place in the contemporary European context, from a theoretical as well as from a richly varied empirical perspective.Grounding Religion. A Field Guide to the Study of Religion and Ecology (2011 by Whitney A. Bauman, Richard R. Bohannon II and Kevin J. O’Brien is reviewed by MA Laura Wickström. The book provides an introduction to the field of religion and ecology with special emphasis on interreligious co-operation.Mirakel, mysterier och moraliteter. Från puritanism till New Age – en religionshistorisk studie av Helen Shucman och A Course in Miracles (2010 is reviewed by Dr Tore Ahlbäck. The book is a doctoral thesis analysing the history of creation behind the highly influential spiritual guide A Course in Miracles (1965–72 and its originator Helen Shucman.

 13. Literature review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Nina Konstantin; Holm, Lotte

  2015-01-01

  Improved understanding of how normal weight and moderately overweight people manage their body weight and shape could be used to inform initiatives to prevent and treat obesity. This literature review offers a thorough appraisal of existing research into perceptions and management of own body size...... among normal weight and moderately overweight people. The studies reported in the 47 publications reviewed here address various themes based on different conceptualizations. The studies point out that normal weight and moderately overweight people are much concerned about their body size, but huge...

 14. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lødrup, Anders Bergh; Reimer, Christina; Bytzer, Peter

  2013-01-01

  in getting off acid-suppressive medication and partly explain the increase in long-term use of PPI. A number of studies addressing this issue have been published recently. The authors aimed to systematically review the existing evidence of clinically relevant symptoms caused by acid rebound following PPI...

 15. Book Reviews

  OpenAIRE

  Matthews, Alan; Goldin, Ian; Colman, David; Bickerton, Thomas W.; Beghin, John C.; Croci-Angelini, Elisabetta

  1992-01-01

  Books reviewed include: Principles of Agricultural Economics by D. Colman and T. Young; World Agriculture: Toward 2000 by Nikos Alexandratos; Food Subsidies in Developing Countries: Costs, Benefits and Policy Options; Elasticities in International Agricultural Trade by Colin A. Carter and W. H. Gardiner; Macroeconomics, Agriculture and Exchange Rates; Government and Agriculture in Western Europe, 1880-1988 by M. Tracy

 16. Reviews, Software.

  Science.gov (United States)

  Science Teacher, 1988

  1988-01-01

  Reviews two computer software packages for use in physical science, physics, and chemistry classes. Includes "Physics of Model Rocketry" for Apple II, and "Black Box" for Apple II and IBM compatible computers. "Black Box" is designed to help students understand the concept of indirect evidence. (CW)

 17. Software Review.

  Science.gov (United States)

  McGrath, Diane, Ed.

  1989-01-01

  Reviewed is a computer software package entitled "Audubon Wildlife Adventures: Grizzly Bears" for Apple II and IBM microcomputers. Included are availability, hardware requirements, cost, and a description of the program. The murder-mystery flavor of the program is stressed in this program that focuses on illegal hunting and game…

 18. book reviews

  African Journals Online (AJOL)

  book reviews. Self-testing in ... This book is a useful tool for registrar trainees and practising psy- chiatrists alike. ... sultation service and is a Professor of Psychiatry at Harvard. Medical ... It is recommended as a study aid and provides the ideal ...

 19. Literature Reviews

  Science.gov (United States)

  Rhoades, Ellen A.

  2011-01-01

  The primary purpose of a literature review is to assist readers in understanding the whole body of available research on a topic, informing readers on the strengths and weaknesses of studies within that body. It is defined by its guiding concept or topical focus: an account of what was previously published on a specific topic. This prevents…

 20. Book Review

  African Journals Online (AJOL)

  user

  2004-12-02

  Dec 2, 2004 ... Book Review. World Health Organization 2003. Price Not Available. ISBN 9241545755. This is a paperback book updating three earlier WHO publications namely: • General Surgery at the District Hospital,. • Surgery at the District Hospital,. • Obstetric/Gynecology, Orthopedics/Traumatology, and Anesthesia ...

 1. Book review

  African Journals Online (AJOL)

  Book review. * Professor of Higher Education Studies, Centre for Higher and Adult Education, University of Stellenbosch. Email: mfourie@sun.ac.za. Worldwide, the composition of the student population in higher education has over the past two decades changed dramatically. With larger numbers of previously underserved.

 2. Invited review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sangild, Per Torp; Thymann, Thomas; Schmidt, Mette

  2013-01-01

  with NEC may require resection of the necrotic parts of the intestine, leading to short bowel syndrome (SBS), characterised by reduced digestive capacity, fluid loss, and dependency on parenteral nutrition. This review presents the preterm pig as a translational model in pediatric gastroenterology that has...

 3. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borup, H; Kirkeskov, L; Hanskov, Dorte Jessing Agerby

  2017-01-01

  . Conclusions: This review suggests that COPD occurs more often among construction workers than among workers who are not exposed to construction dust. It is not possible to draw any conclusions on specific subgroups as most studies analysed construction workers as one united group. In addition, no potential...

 4. Concise review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dawson, Jonathan I; Kanczler, Janos; Tare, Rahul

  2014-01-01

  of diseases associated with an increasingly aged population. This review describes the state of the field and current steps to translate and apply skeletal stem cell biology in the clinic and the problems therein. Challenges are described along with key strategies including the isolation and ex vivo expansion...

 5. Short Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynnerup, Niels; Rühli, Frank

  2015-01-01

  modality in ancient mummy research. The aim of this short review is to address the advantages and pitfalls of this particular technique for such unique samples. We recommend that when results of X-ray examination of mummies are presented, the specific recording data should be listed, and any given finds...

 6. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helgstrand, John Thomas; Berg, Kasper Drimer; Lippert, Solvej

  2016-01-01

  trials have challenged this dogma. The aim of this study was to evaluate how endocrine therapy (ET) affects survival in different clinical settings of PCa. Materials and methods A review of published phase II, III and IV studies evaluating the effect of ET on survival was performed. Results In localized...

 7. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Troels Dreier; Spindler, Karen-Lise Garm; Palshof, Jesper Andreas

  2016-01-01

  to earlier diagnosis and improved survival. Method: In this paper, we describe the incidence as well as characteristics associated with BM based on a systematic review of the current literature, following the PRISMA guidelines. Results: We show that the incidence of BM in CRC patients ranges from 0.6 to 3...

 8. Clinical review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjortrup, Peter Buhl; Haase, Nicolai; Wetterslev, Mik

  2013-01-01

  Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) may be an early marker of acute kidney injury (AKI), but elevated NGAL occurs in a wide range of systemic diseases. Because intensive care patients have high levels of comorbidity, our objective was to conduct a systematic review of the literature...

 9. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Teles, Elizabeth, Ed.; And Others

  1990-01-01

  Reviewed are two computer software packages for Macintosh microcomputers including "Phase Portraits," an exploratory graphics tool for studying first-order planar systems; and "MacMath," a set of programs for exploring differential equations, linear algebra, and other mathematical topics. Features, ease of use, cost, availability, and hardware…

 10. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Coates, Elizabeth; And Others

  1993-01-01

  Reviews three books: (1) "Jeux Populaires Traditionnels pour les Enfants d'aujourd'hui" (Traditional Popular Games for Today's Children) (Jacqueline Theriault and Denise Garon); "Early Childhood Education" (B. Persky and L. Golubchick, editors); and "Playing to Learn: The Young Child, Teacher and the Classroom" (Weininger and Daniel). (AC)

 11. Book Review

  African Journals Online (AJOL)

  Angela

  The book in review tells many tales of looting, rape and murder of prominent. Nuba figures as well as ordinary Nuba folk. As the government is increasing pressure on them, the Nuba are proving to be more resilient than ever to ensure their posterity. The picture that dominates the front cover may easily be overlooked by.

 12. Book review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EC Thomas

  1978-11-01

  Full Text Available This book appears to the present reviewer to be, if not the, at least a definitive volume for students of work motivation, whether organizational behaviourists or practising managers. This field has grown rapidly as the main focus of Organizational Psychology since Vroom's (1964 enunciation of a tenable theory of work motivation and satisfaction.

 13. Book review

  African Journals Online (AJOL)

  Book review. * Dr Birgit Schreiber is the Director of the Centre for Student Support Services at the University of the. Western Cape, Cape Town, South Africa. Email: bschreiber@uwc.ac.za. Manuel Castells (2001), who is regarded as one of the most influential social scientists commenting on the role of higher education in ...

 14. Courseware Review.

  Science.gov (United States)

  Risley, John S.

  1984-01-01

  Reviews software package consisting of three programs designed to give students practice on V=IR calculations for series, parallel, and network electric circuits. Indicates that the package for Apple II microcomputers is very good for individual practice and that graphics are useful in teaching students how to draw circuits. (JN)

 15. REVIEW ARTICLE

  African Journals Online (AJOL)

  User

  UDS Publishers Limited All Right Reserved 2026-6294. REVIEW ... events of life, genetics, and male gender have been reported to be the ... If left untreated, it caus- es behavioral ... development of the urinary drainage center in the brain, but ...

 16. Book review

  African Journals Online (AJOL)

  contributions to the authoritative bibliography of the scholarly writings on the literatures of the English - speaking world. As he states in the preface to the book, Abodunrin's aim in doing this is to make a compendium of reviews of. "scholarly writing on all aspects of African literature in English'' available to students, teachers ...

 17. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  International Journal of Early Childhood, 1994

  1994-01-01

  Reviews "La Educacion Preescolar: Desafio y Aventura" (Lavanchy Bobsien); "Working towards Better Childcare" (Peeters and Vandenbroeck, editors); "Children's Savings: A Study in the Development of Economic Behavior" (Sonuga-Barke and Webley); "Curvas de Crecimiento Estaturo-ponderal en Escolares" (Saez Crespo and others); and "Helping Bereaved…

 18. Audiovisual Review

  Science.gov (United States)

  Physiology Teacher, 1976

  1976-01-01

  Lists and reviews recent audiovisual materials in areas of medical, dental, nursing and allied health, and veterinary medicine; undergraduate, and high school studies. Each is classified as to level, type of instruction, usefulness, and source of availability. Topics include respiration, renal physiology, muscle mechanics, anatomy, evolution,…

 19. Book review

  African Journals Online (AJOL)

  The work under review is Jack Mapanje's third volume of verse after Of Chameleons ... with which the new book opens, 'The Following Dawn the Boots', talks about the first ... 'St Margaret Chitherow of York', the poet acknowledges that his host country too has ... primary audience and learn to adjust his sights accordingly.

 20. Research Review

  Science.gov (United States)

  Serig, Dan, Ed.

  2010-01-01

  This research review is dedicated to the memory of William Safire (1929-2009). A visionary leader, Safire brought other visionaries, researchers, educators, artists, and policymakers together to explore the confluence of arts education and neuroscience. He fostered the new field of neuroeducation in his work as chair of The Dana Foundation in…

 1. Research Review

  Science.gov (United States)

  Serig, Dan

  2011-01-01

  In this review, the author explores an often-used process in research--the mind map. He uses this method in his own research and artwork. He also uses this extensively with students, particularly master students when they are trying to surround issues in their thesis projects. Mind maps are closely associated with brainstorming, as brainstorming…

 2. Peer Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Avital, Michel

  2018-01-01

  that the community’s hunger for publication accompanies only a modest appetite for providing the necessary support to sustain the consequent increase in peer-review load. The advent of blockchain technologies and the proliferation of cryptocurrencies presents an opportunity to develop a token-based peer...

 3. REVIEW ARTICLE

  African Journals Online (AJOL)

  User

  Serum markers related to depression: A systematic review .... system proteins that play an important role in Alz- heimer's ... lated to the reduction of BDNF and its treatment ... positive action. .... involved in the physiology of emotional and psychological disorders (Gornick .... contribute fundamentally to emotional behaviors.

 4. Review Symposium.

  Science.gov (United States)

  Fink, Dean; Harris, Alma; Strain, Michael; Willmott, Rob; Gunter, Helen

  2002-01-01

  The book "Leaders and Leadership in Education," by Helen Gunter, is the topic of four separate reviews and a response by the author. Each brief essay contains references. Dean Fink describes the book as "a breathtaking survey of contemporary management and leadership literature, particularly British." (Contains 68 references.) (MLF)

 5. Book Reviews

  OpenAIRE

  Barlow, Colin; Harvey, D. R.; Lane, S.

  1988-01-01

  Books Reviewed: The Economics of Oil Palm; Agricultural Policy Formation in the European Community: The Birth of Milk Quotas and CAP Reform by M. Petit, M. de Benedictis, D. Britton, M. de Groot, W. Henrichsmeyer, and F. Lechi; Agriculture's Future: America's Food System by T. L. Wallace

 6. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Joyner, Christopher C.; And Others

  1986-01-01

  Scholarly reviews of nine books are presented. Topics include nuclear deterrence, urban planning in France, human rights in the Republic of China, the United States' support of Israel, U. S. military policy, an analysis of Rousseau's social contract, political influences on the U. S. presidency, the state and political theory, and the loss of…

 7. Review Article

  African Journals Online (AJOL)

  2007-12-02

  Dec 2, 2007 ... Introduction. What prompted this review article is because of the wrong notion that the only standard abdominal incision is the midline incision. Cases have been seen in which an abdominal incision extends from the xyphoid process to the symphysis pubis just to remove a perforated appendix! The reason ...

 8. Historical review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zamora C, H.H.

  1989-01-01

  Short history of the ''Instituto de Asuntos Nucleares''. A short historical review about IAN is made: from 1956 when it was called Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares, showing its scientific and technical development and the most important events that have occurred in the last 30 years. The people who had contributed to the progress of the institution are also considered, making emphasis in the important happenings that have guided the routes of the IAN

 9. Book Reviews

  OpenAIRE

  Joann Kovacich

  2013-01-01

  Annual Review of Gerontology and Geriatrics 2010-2013 Volume 30, 2010: Focus on Biobehavioral Perspectives on Health in Late Life (Keith E. Whitfield, ed.) Linda J. Keilman , Michigan State University Volume 31, 2011: Pathways Through the Transitions of Care for Older Adults. (Peggye Dilworth-Anderson and Mary H. Palmer, eds.) Rachel Sona Reed, The Pasadena Village Volume 32, 2012: Emerging Perspectives on Resilience in Adulthood and Later Life (Bert Hayslip Jr., Gregory S...

 10. Impetigo - review.

  Science.gov (United States)

  Pereira, Luciana Baptista

  2014-01-01

  Impetigo is a common cutaneous infection that is especially prevalent in children. Historically, impetigo is caused by either group A β-hemolytic streptococci or Staphylococcus aureus. Currently, the most frequently isolated pathogen is S. aureus. This article discusses the microbiologic and virulence factors of group A β-hemolytic streptococci and Staphylococcus aureus, clinical characteristics, complications, as well as the approach to diagnosis and management of impetigo. Topical agents for impetigo therapy are reviewed.

 11. Book reviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2009-01-01

  The review consists of two sections: In the first, community education is understood as an invitation to develop transversal, transdisciplinary research on a European level and dealing with adult education in order to improve a social Europe. In the second, the European question is understood...... as a social question. An interesting trend seems to be that neo-liberalism 'demands' reframing the social. Udgivelsesdato: March 2009...

 12. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Stewart, J. M.

  2006-02-01

  In 1952, Mme Yvonne Choquet-Bruhat published a major paper, Théorème d'existence pour certains systèmes d'équations aux dérivées partielles non linéaires (Acta Math. 88 141-225), which laid the foundation for modern studies of the Cauchy problem in general relativity. The fiftieth anniversary of this event was celebrated with an eponymous Cargèse Summer School in 2002. The proceedings of that summer school are summarized electronically (as audio, video, transparencies and lecture notes, where available) on a DVD archive included with this volume, and are also available on the internet. However the organizers decided that a separate volume describing the 'state of the art in mathematical general relativity' would be useful, and this book is the result. It includes some material not covered in the school and excludes some school material which has been covered adequately elsewhere. Unfortunately, I was unable to find, electronically, a table of contents, which every prospective purchaser would wish to see, and so this review does in fact list all the articles, ordered, roughly, by length. About one fifth of the book is devoted to a survey of Smoothness at Null Infinity and the Structure of Initial Data by Helmut Friedrich. This is a modern study of gravitational radiation, and the analysis of Einstein's equations. It is extremely helpful to survey all of this material, including some of the latest developments, using a consistent notation. This article is strongly recommended to anyone hoping to gain a foothold in this area. Note also that 47 pages of transparencies have become 84 book pages. Lars Andersson has surveyed, in The Global Existence Problem in General Relativity, some results and conjectures about the global properties of 3+1-dimensional spacetimes with a compact Cauchy surface. Again it is very useful to have essentially all of the known results presented in a consistent notation. This material is not on the DVD. Yvonne Choquet-Bruhat has

 13. Barnwood review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1985-09-01

  This review describes the work of the Generation Development and Construction Division of the [U.K.] Central Electricity Generating Board. It includes work on nuclear power plants and fossil-fuel power plants. The following activities concerned with nuclear power are described: brief summary of all nuclear power work; Dungeness B; Hartlepool/Heysham 1; Heysham 2; irradiated fuel project (engineering service in support of irradiated fuel transport operation; model validation; analysis; instrumentation; impact evaluation; transportation study; full scale crash demonstration; concluding comments); remote visual inspection service (U.K.)

 14. LLE Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keck, R.L. (ed.)

  1992-01-01

  This volume of the LLE Review, covering the period January--March 1992, contains articles on the use of diffraction gratings in laser applications, and the fabrication of gratings for use in these applications. there are two articles on the use of lasers to explore fundamental physics issues and an article on the use of a solid-state diode array for x-ray imaging. Finally, the activities of the National Laser Users Facility and the GDL and OMEGA laser systems are summarized.

 15. Book Reviews

  OpenAIRE

  Christien Klaufus, Book Review Editor

  2016-01-01

  The Improbable Conquest: Sixteenth Century Letters from the Rio de la Plata, por Pablo García Loaeza y Victoria L. Garrett, 2015; reseñado por Judith Farberman Urban Space as Heritage in Late Colonial Cuba: Classicism and Dissonance on the Plaza de Armas of Havana: 1754-1828, by Paul Niell, 2015; reviewed by Joseph L. Scarpaci El Jefe Político. Un dominio negociando en el mundo rural del Estado de México. 1856-1911, por Romana Falcón, 2015; reseñado por Raymond Buve Miedo negro, poder blanco ...

 16. Book Review

  Science.gov (United States)

  Smith, René J.

  2006-01-01

  Editors Note: This book is written in Spanish and the review is given in both English and Spanish. Both reviews were written by the same individual and essentially have the same content. Code of Practice for Quality Control of Treatment Planning Systems (TPS) in Radiation Therapy, by José Miguel Delgado Rodríguez, Feliciano García Vicente, Esther Millán Cebrián. Sociedad Española de Física Médica. Ramírez de Arellano Editores, S. L. 2005, Madrid, Spain; available. secretaria@sefm.es, 50ε Protocolo para Control de Calidad en Sistemas de Planificación de Terapia con Radiaciones Ionizantes, por José Miguel Delgado Rodríguez, Feliciano García Vicente, Esther Millán Cebrián. Sociedad Española de Física Médica. Ramírez de Arellano Editores, S. L. 2005, Madrid, Spain. secretaria@sefm.es, 50ε

 17. 2008 annual merit review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2009-01-18

  The 2008 DOE Vehicle Technologies Program Annual Merit Review was held February 25-28, 2008 in Bethesda, Maryland. The review encompassed all of the work done by the Vehicle Technologies Program: a total of 280 individual activities were reviewed, by a total of just over 100 reviewers. A total of 1,908 individual review responses were received for the technical reviews, and an additional 29 individual review responses were received for the plenary session review.

 18. Exploration Review

  Science.gov (United States)

  Wilburn, D.R.; Stanley, K.A.

  2013-01-01

  This summary of international mineral exploration activities for 2012 draws upon information from industry sources, published literature and U.S. Geological Survey (USGS) specialists. The summary provides data on exploration budgets by region and mineral commodity, identifies significant mineral discoveries and areas of mineral exploration, discusses government programs affecting the mineral exploration industry and presents analyses of exploration activities performed by the mineral industry. Three sources of information are reported and analyzed in this annual review of international exploration for 2012: 1) budgetary statistics expressed in U.S. nominal dollars provided by SNL Metals Economics Group (MEG) of Halifax, Nova Scotia; 2) regional and site-specific exploration activities that took place in 2012 as compiled by the USGS and 3) regional events including economic, social and political conditions that affected exploration activities, which were derived from published sources and unpublished discussions with USGS and industry specialists.

 19. Book Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Brown

  2012-01-01

  Full Text Available The second edition of Computational Physics by Rubin Landau, Manuel Paez and Cristian C. Bordeianu (published by Wiley hit bookshelves in 2007, and is steadily making its way into physics classrooms across the United States. Your reviewer first encountered the book at the Stanford Campus Book Store, where it is presumably being put to good use by students and faculty. The first edition was published in 1997 with Landau and Paez as authors [Computational Physics, 1st edn, Wiley, New York, 1997]. Rubin Landau is a very experienced computational physicist and staff member of the Oregon State University in Corvallis, where he directs the Computational Physics for Undergraduates course and teaches using this book. Landau is an incredibly active teacher to put it mildly – the code for the book is supplied in an accompanying DVD and he also posts applets and video lectures for his courses on his web page (http://www.physics.orst.edu/~rubin/.

 20. The role of brain magnetic resonance imaging in the diagnosis of pantothenate kinase deficiency (previously Hallervorden-Spatz disease): case report; Znaczenie badania tomografii rezonansu magnetycznego mozgowia w diagnostyce deficytu kinazy pantotenowej (dawniej choroby Hallervordena-Spatza) - opis przypadku

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gizewska, M; Bieleninik, A; Adamczyk, T; Walczak, M [II Klinika Chorob Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland); Cyrylowski, L [Zaklad Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland); Abramczyk, G [Oddzial Noworodkow, Patologii i Intensywnej Terapii, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ' ' Zdroje ' ' , Szczecin (Poland); Nowacki, P [Klinika Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland)

  2005-07-01

  Panthotenate kinase deficiency is a rare metabolic disorder from the group of neuroaxonal dystrophy. It is characterized by symptoms of extrapiramidal system impairment, general dystonia, progressive gait disturbances, limbs rigidity, dyskinesias, choreoatetotic movements, dysarthria and progressive dementia. On the brain MRI, T2 - weighted images demonstrate typical, symmetrical '' eye of the tiger '' sign with hyperintensive signals from the central parts of the pallidum, surrounded by low signals in the pallidum and accompanied by hypointensity in substantia nigra resulting from iron deposition. We present a case of 13.5 year old boy with gait disturbances, increase muscles tone, dysartria, aggressive behavior and learning difficulties progressing from the early childhood. In the differential diagnosis a number of inborn errors of metabolism was excluded. Finding on the brain MRI in T2- weighted images typical picture of '' eye of the tiger '' led to a diagnosis of panthotenate kinase deficiency. In subsequent years of observation, despite attempts of baclofen and calcium panthotenate treatment, progression of pyramidal-extrapyramidal syndrome is observed. In children with symptoms of progressive extrapyramidal tract impairment, a sign of '' eye of the tiger '' with hyperintensive signals from the central parts of the pallidum, surrounded by low signals in the remaining part of the pallidum and accompanied by similar lesions in substantia nigra is typical for panthotenate kinase deficiency - a rare neurodegenerative disorder of central nervous system. (author)

 1. Využití bank číslicových filtrů v měřeni okamžitého kmitočtu v NMR tomografii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gescheidtová, E.; Bartušek, Karel; Kubásek, R.; Smékal, Z.

  č. 42 (2003), s. - ISSN 1213-1539 R&D Projects: GA AV ČR IAA2065201 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2065902 Keywords : digital filters * nuclear magnetic resonance * NMR spectroscopy Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 2. LLE review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keck, R.L. (ed.)

  1991-01-01

  This volume of the LLE Review, covering the period October-December 1991, contains articles on the analysis of argon-filled target experiments, and a theoretical analysis of the impact of nonlocal heat transport in laser filamentation in plasmas. In the Advanced Technology section there is an article on mechanisms that affect thin-film conductivity, and a report on the gain characteristics of the 20-cm SSA prototype amplifier to be used in the OMEGA Upgrade. Finally, the activities of the National Laser Users Facility and the GDL and OMEGA laser facilities are summarized. Highlights of the research reported in this issue are: argon radiation from argon-filled, polymer-shell targets is used as a core-temperature diagnostic and density diagnostic of the surrounding region in a regime where the argon line radiation is strongly absorbed. A theoretical analysis of the impact of nonlocal heat transport on laser filamentation in plasmas is developed. The resulting model is compared with experimental observations and the implications for ICF are discussed. A study of thermal conductivity in thin films seeks to identify mechanisms that result in degradation of thin-film conductivity. Identifying these mechanisms can lead to changes in the thin-film manufacture that will improve their resistance to laser damage.

 3. Book Review

  Science.gov (United States)

  Kragh, Helge

  2015-11-01

  Ever since the days of William Blake there has been an underground resistance against the soulless yet triumphant science and its unholy alliance with money, technology and political power. With the nearly undisputed hegemony that science and technological innovation has attained in the post-World War II era, this kind of resistance has resulted in numerous books and articles that in different ways warn against the dark sides of science and the socio-economic system that nourishes a science in degeneration. Classical examples include Herbert Marcuse's One-Dimensional Man (1964), Jacques Ellul's The Technological Society (1965), Theodore Roszak's The Making of a Counter Culture (1968), and Paul Feyerabend's Science in a Free Society (1978). A fair part of the literature written by sociologists and philosophers is not only critical to trends in modern science, but tends to or is overtly anti-science. The book under review belongs in some respects to this heterogeneous literary tradition, but Twilight of the Scientific Age is primarily directed against the institutional system of science and its associated ideology and not against science itself. Indeed, the author is himself a practicing scientist, an astrophysicist, and he emphasizes several times that he firmly believes in science, even that he loves it. He is not a "stupid cultural relativist," he asserts (p. 11), but a critical freethinker independent of dogmatic beliefs.

 4. CPAP review.

  Science.gov (United States)

  Chowdhury, Olie; Wedderburn, Catherine J; Duffy, Donovan; Greenough, Anne

  2012-10-01

  Continuous positive airway pressure (CPAP) is widely used in neonatal units both as a primary mode of respiratory support and following extubation from mechanical ventilation. In this review, the evidence for CPAP use particularly in prematurely born infants is considered. Studies comparing methods of CPAP generation have yielded conflicting results, but meta-analysis of randomised trials has demonstrated that delivering CPAP via short nasal prongs is most effective in preventing re-intubation. At present, there is insufficient evidence to establish the safety or efficacy of high flow nasal cannulae for prematurely born infants. Observational studies highlighted that early CPAP use rather than intubation and ventilation was associated with a lower incidence of bronchopulmonary dysplasia (BPD), but this has not been confirmed in three large randomised trials. Meta-analysis of the results of randomised trials has demonstrated that use of CPAP reduces extubation failure, particularly if a CPAP level of 5 cm H2O or more is used. Nasal injury can occur and is related to the length of time CPAP is used; weaning CPAP by pressure rather than by "time-cycling" reduces the weaning time and may reduce BPD. In conclusion, further studies are required to identify the optimum mode of CPAP generation and it is important that prematurely born infants are weaned from CPAP as soon as possible.

 5. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  Jon Fraenkel; The manipulation of custom; From uprising to intervention in the Solomon Islands (Jaap Timmer Clive Moore; Happy isles in crisis; The historical causes for a failing state in Solomon Islands, 1998-2004 (Jaap Timmer Peter Burns; The Leiden legacy; Concepts of law in Indonesia (Bryan S. Turner Terry Crowley; Bislama reference grammar (Kees Versteegh REVIEW ESSAY Matthew Isaac Cohen; Transnational and postcolonial gamelan Lisa Gold; Music in Bali Margaret J. Kartomi; The Gamelan Digul and the prison camp musician who built it; An Australian link with the Indonesian revolution Marc Perlman; Unplayed melodies; Javanese gamelan and the genesis of music theory Ted Solís (ed.; Performing ethnomusicology; Teaching and representation in world music ensembles Henry Spiller; Gamelan; The traditional sounds of Indonesia Andrew N. Weintraub; Power plays; Wayang golek theater of West Java REVIEW ESSAY Victor T. King; People and nature in Borneo Tim Bending; Penan histories; Contentious narratives in upriver Sarawak Rajindra K. Puri; Deadly dances in the Bornean rainforest; Hunting knowledge of the Penan Benalui, 2005 Reed L. Wadley (ed.; Histories of the Borneo environment; Economic, political and social dimensions of change and continuity In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde no. 162 (2006, no: 4, Leiden

 6. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  , and way of life (Nicholas Tapp K.S. Nathan, Mohammad Hashim Kamali (eds; Islam in Southeast Asia; Political, social and strategic challenges for the 21st century (Bryan S. Turner Andrew Pawley, Robert Attenborough, Jack Golson, Robin Hide (eds; Papuan pasts; Cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples (Lourens de Vries Leo Howe, The changing world of Bali; Religion, society and tourism (Carol Warren Sarah Weiss; Listening to an earlier Java; Aesthetics, gender, and the music of wayang in Central Java (Andrew N. Weintraub REVIEW ESSAY Terry Crowley: Four grammars of Malakula languages Crowley, Terry (ed. by John Lynch; The Avava language of Central Malakula (Vanuatu Crowley, Terry (ed. by John Lynch; Tape: a declining language of Malakula (Vanuatu Crowley, Terry (ed. by John Lynch; Naman: a vanishing language of Malakula (Vanuatu Crowley, Terry (ed. by John Lynch; Nese: a diminishing speech variety of Northwest Malakula (Vanuatu (Alexandre Francois REVIEW ESSAY -- ‘The folly our descendants are least likely to forgive us’: the end of nature in Southeast Asia? Michael R. Dove, Percy E. Sajise, Amity A. Doolittle (eds; Conserving nature in culture; Case studies from Southeast Asia Jeyamalar Kathirithamby-Wells; Nature and nation; Forests and development in peninsular Malaysia Celia Lowe; Wild profusion; Biodiversity conservation in an Indonesian archipelago John F. McCarthy; The fourth circle; A political ecology of Sumatra’s rainforest frontier Budy P. Resosudarmo (ed.; The politics and economics of Indonesia’s natural resources Jeffrey R. Vincent, Rozali Mohamed Ali; Managing natural wealth; Environment and development in Malaysia (David Henley In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde no. 163 (2007, no: 2/3, Leiden

 7. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2010-09-01

  upland Southeast Asia. (Guido Sprenger Guido Sprenger, Die Männer, die den Geldbaum fällten; Konzepte von Austausch und Gesellschaft bei den Rmeet von Takheung, Laos. (Oliver Tappe Review Essay Two books on East Timor. Carolyn Hughes, Dependent communities; Aid and politics in Cambodia and East Timor. David Mearns (ed., Democratic governance in Timor-Leste; Reconciling the local and the national. (Helene van Klinken Review Essay Two books on Islamic terror Zachary Abuza, Political Islam and violence in Indonesia. Noorhaidi Hasan, Laskar jihad; Islam, militancy, and the quest for identity in post-New Order Indonesia. (Gerry van Klinken Korte Signaleringen Janneke van Dijk, Jaap de Jonge en Nico de Klerk, J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië. Griselda Molemans en Armando Ello, Zwarte huid, oranje hart; Afrikaanse KNIL-nazaten in de diaspora. Reisgids Indonesië; Oorlogsplekken 1942-1949. Hilde Janssen, Schaamte en onschuld; Het verdrongen oorlogsverleden van troostmeisjes in Indonesië. Jan Banning, Comfort women/Troostmeisjes. (Harry Poeze

 8. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Hudson, R. P.

  1981-04-01

  In July 1976, some thirty young scientists and their lecturers were privileged to participate in a conference on "Metrology and the Fundamental Constants" at Varenna, this being the 68th course in the "Enrico Fermi International School of Physics". Now, at last, we are all privileged to share in that experience—to a large degree—with the appearance of the Proceedings, published last summer under the auspices of the Italian Physical Society. This rather massive volume (800 pages) places in one's hands a summary of the "state of the art" in the greater part of physical metrology. It is not, however, a metrology handbook, designed to assist the unskilled in making trustworthy measurements. It summarizes, via the lectures of internationally-recognized experts, the most recent attempts to realize with enhanced accuracy the basic units of measurement and, in so doing, it presents the subject of measurement science as the central (or all-pervasive) topic in physics itself. Clearly demonstrated is the progress from discovery to "understanding" of physical phenomena which is made possible through the historical alternation of observation and measurement. The volume includes informative reviews of the fundamentals of this fundamental science, namely, the concepts of quantities and units (Allisy); systems of units and the Système International, SI. (Terrien); international aspects of metrology and standards (Terrien); practical considerations in a hierarchy of standards (Terrien); materials problems affecting metrology (Ferro Milone and Sourdo) and statistical methods (Allisy). These discussions alone, being brought together in one place, are of particular usefulness. The remaining, and major, part of the book is taken up by authoritative and generally very readable discussions of measurement topics, for the most part separately focused on one of the base units. For these one cannot help noticing nor refrain from recording a measure of imbalance: some quantities (for

 9. Book Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Brown

  2011-01-01

  Full Text Available Phillip M. Morse and Herman Feshbach, Professors of Physics at the MIT, published their biblical-sized textbook ‘Methods of Theoretical Physics’ with McGraw-Hill in May 1953. At 1978 pages and published in two books, it is an intimidating twin tome that should still be atop the reading lists or the bookshelves of every mathematical physicist. What material is covered in this book? In the most concise of terms, this book is devoted to the study of differential equations and associated boundary conditions that describe physical fields. The thirteen chapters address what circumstances warrant the use of which differential equations, and most often addresses the question of coordinate system transformations, for example, how do Green's functions for Laplace's Equation transform under different coordinate systems? Under what circumstances the solutions can be expected to be separable? Many examples are covered to illustrate these points. Why is this book relevant to Software Programmers? This book is part of the background that any scientific programmer is likely to need in dealing with physical fields. This book was written before personal computers became ubiquitous, however it is still an outstanding effort to tie the methods of solving differential equations governing fields together in one book. The book never received a second edition, however, it was reprinted to an outstanding standard by Feshbach Publishing since 2004, run by the children of Herman Feshbach. Their website is feshbachpublishing.com. The majority of this review is a mini-commentary of the book showing what is covered in a very terse fashion, which may be useful as a summary even for those who have already read the full text. I then give a brief analysis of the approach to mathematical physics taken by the book. Finally, I will discuss who will benefit from reading this magnificent treatise, nearly 60 years after it was first published.

 10. PETC Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santore, R.R.; Blaustein, B.D.; Friedman, S.; Reiss, J.; Brown, J.; Price, M.M. (eds.)

  1993-01-01

  This issue of the PETC Review is devoted to explaining how the private sector can do business with DOE-and with PETC in particular-and how DOE works with academia, industry, and state and local groups to accomplish objectives of mutual interest. Over the past several years, the notion of cost-sharing'' has been receiving increased attention. Indeed, cost-shared RD D is becoming the norm, not only within DOE but also among other government agencies, including the Department of Defense. It may surprise some of our readership to learn that RD D cost-sharing is not a new government policy. In fact, it has been part of the DOE Acquisition Regulations from their inception in 1977. In lay terms, cost participation, a general kind of cost-sharing, is required for RD D efforts in which the non-Federal participant's goal is commercialization or in situations for which it is reasonable to expect that economic benefits will accrue to the participant as a result of the work. The policy is quite flexible and states that the degree of non-DOEcost participation depends on a number of factors, including the nature of the work performed and the extent of the project risk. As competition for RD D funds increases, it is to be expected that cost-sharing requirements for development, and even for basic research, will increase. Nevertheless, we think that Federal support of RD D will continue to be necessary to maintain this country's leadership in science, technology, industry, and living standards.

 11. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Barbour, J. B.

  2007-02-01

  These colloquium proceedings will be valuable, the blurb says, for graduate students and researchers in cosmology and theoretical astrophysics. Specifically, the book 'looks at both the strengths and weaknesses of the current big bang model in explaining certain puzzling data' and gives a 'comprehensive coverage of the expanding field of cosmology'. The reality is rather different. Conference proceedings rarely compare in value with a solid monograph or good review articles, and Current Issues in Cosmology is no exception. The colloquium was convened by the two editors, who have both long harboured doubts about the big bang, and was held in Paris in June 2004. The proceedings contain 19 presented papers and relatively brief summary comments by four panel speakers. The questions and answers at the end of each talk and a general discussion at the end were recorded and transcribed but contain little of interest. The nature of the colloquium is indicated by panellist Francesco Bertola's comment: 'While in the 1950s it was possible to speak of rival theories in cosmology, now the big-bang picture has no strong rivals. This is confirmed by the fact that out of 1500 members of the IAU Division VIII (Galaxies and the Universe) only a dozen, although bright people, devote their time to the heterodox views.' This was largely a platform for them to give their views. At least half of the dozen, all the 'usual suspects', were present: Geoffery and Margaret Burbidge, Jayant Narlikar, Halton Arp, Chandra Wickramasinghe and, in spirit only but playing a role somewhat like the ghost of Hamlet's father, the late Fred Hoyle. Doubters presented 12 of the 19 papers. Orthodoxy should certainly be challenged and the sociology of science questioned, but I found two main problems with this book. The papers putting the orthodox view are too short, even perfunctory. The most that a serious graduate student would get out of them is a reference to a far better review article or book on modern

 12. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Webb, Steve

  2008-11-01

  life and is a condensed history of the development of nuclear physics, political changes and world affairs over the period. It is succinctly arranged and the reader is taken remarkably rapidly through the salient details of the above story in a most readable way. The author states that his intention for the book is to bring the story to a much wider audience than those who work in nuclear or medical physics. Indeed he hopes it will be read by those who might call themselves non-scientists and also young people who might be inspired to pursue a career in physics. Throughout the book salient physics is compartmentalised into bite-sized boxes and explained through analogy, simple diagrams and hardly an equation in sight. Thus one such box entitled 'How to make Nukes work!' should not alarm readers or anti-terror watchdogs. The barest of information is given at all stages; just enough to follow the Rotblat story. In essence the book will be of most use to those who have only the vaguest ideas of the above story. Readers expecting a definitive, well-referenced, chronological tome, backed by a substantial bibliography of primary peer-reviewed papers, will be disappointed. Kit Hill points though to such a definitive work published two years ago by the University of Liverpool. This reviewer felt that maybe the book is a little too thin and in places longed for rather more substance and detail. The author would surely, in his defence, say 'look elsewhere'. This said, it can easily be read cover to cover in one short evening sitting. In a world burgeoned with paperwork to read, that might be considered an advantage. A second disappointment is that there is virtually nothing on the productivity of Rotblat over 30 years as Professor of Medical Physics. This reviewer feels that is a lost opportunity. Kit Hill, personal friend of Jo Rotblat and co-worker with Pugwash, was himself in a similar role (though working mainly with non-ionizing ultrasound radiation) and could have made his

 13. Nuclear Posture Review

  Science.gov (United States)

  2018-02-01

  REVIEW margin for further delay in recapitalizing the physical infrastructure needed to produce strategic materials and components for U.S. nuclear... REVIEW 2018 This page left intentionally blank REVIEW NUCLEAR POSTURE REVIEW FEBRUARY 2018...OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE This page left intentionally blank REVIEW CONTENTS SECRETARY’S PREFACE

 14. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Poisson, E.

  2006-09-01

  The motion of a charged particle interacting with its own electromagnetic field is an area of research that has a long history; this problem has never ceased to fascinate its investigators. On the one hand the theory ought to be straightforward to formulate: one has Maxwell's equations that tell the field how to behave (given the motion of the particle), and one has the Lorentz-force law that tells the particle how to move (given the field). On the other hand the theory is fundamentally ambiguous because of the field singularities that necessarily come with a point particle. While each separate sub-problem can easily be solved, to couple the field to the particle in a self-consistent treatment turns out to be tricky. I believe it is this dilemma (the theory is straightforward but tricky) that has been the main source of the endless fascination. For readers of Classical and Quantum Gravity, the fascination does not end there. For them it is also rooted in the fact that the electromagnetic self-force problem is deeply analogous to the gravitational self-force problem, which is of direct relevance to future gravitational wave observations. The motion of point particles in curved spacetime has been the topic of a recent Topical Review [1], and it was the focus of a recent Special Issue [2]. It is surprising to me that radiation reaction is a subject that continues to be poorly covered in the standard textbooks, including Jackson's bible [3]. Exceptions are Rohrlich's excellent text [4], which makes a very useful introduction to radiation reaction, and the Landau and Lifshitz classic [5], which contains what is probably the most perfect summary of the foundational ideas (presented in characteristic terseness). It is therefore with some trepidation that I received Herbert Spohn's book, which covers both the classical and quantum theories of a charged particle coupled to its own field (the presentation is limited to flat spacetime). Is this the text that graduate students

 15. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Folacci, Antoine; Jensen, Bruce

  2003-12-01

  Thanks to its impressive success in the second half of the 20th century, both in high-energy physics and in critical phenomena, quantum field theory has enjoyed an abundant literature. We therefore greet yet another book on this subject with caution: what can a monograph on quantum field theory bring now that is new, either conceptually or pedagogically? But when it is written by a physicist such as Bryce DeWitt, who has made his own contribution to the collection of field theory books with The Global Approach to Quantum Field Theory, all suspicion is naturally abandoned. One knows in advance that this book can only lead to a genuine enrichment of the literature. DeWitt has made a formidable contribution to various areas of physics: general relativity, the interpretation of quantum mechanics, and most of all the quantization of non-Abelian gauge theories and quantum gravity. In addition, his pedagogical publications, especially the Les Houches schools of 1963 and 1983 [1, 2], have had a great impact on quantum field theory. All this makes the reader keen to pick up his new work and a deeper reading confirms the reviewer's initial enthusiasm. We must begin by alerting the potential readers of this book that it cannot be compared to any other book in the field (unless of course we are talking about references [1] and [2], of which the book under review is an extension and reworking). This uniqueness applies to both the scientific content and the way the ideas are presented. A quick description of this book and a brief explanation of its title should convince the reader of the book's unique quality. For DeWitt, a central concept of field theory is that of `space of histories'. For a field varphii defined on a given spacetime M, the set of all varphii(x) for all x in all charts of M defines its history. It is the space Phi of all possible histories (dynamically allowed or not) of the fields defined on M which is called the `space of histories' by DeWitt. If only

 16. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Walcher, J.

  2006-10-01

  This book is a find. Mariño meets the challenge of filling in less than 200 pages the need for an accessible review of topological gauge / gravity duality. He is one of the pioneers of the subject and a clear expositor. It is no surprise that reading this book is a great pleasure. The existence of dualities between gauge theories and theories of gravity remains one of the most surprising recent discoveries in mathematical physics. While it is probably fair to say that we do not yet understand the full reach of such a relation, the impressive amount of evidence that has accumulated over the past years can be regarded as a substitute for a proof, and will certainly help to delineate the question of what is the most fundamental quantum mechanical theory. As has been the case in the past, it is in the context of Witten's 'topological' quantum theories that the mathematical framework is well enough established to firmly ground, and fully benefit from, the development of the physical theories. This book makes an important contribution to this new chapter in the math / physics interaction. There are two main instances of topological gauge/gravity duality. In the A-model, Chern Simons gauge theory on the 3-sphere is related to the closed topological string theory on the local Calabi Yau 3-fold {\\mathcal O}_{{\\mathbb P}^1}(-1) \\oplus{\\mathcal O}_{{\\mathbb P}^1} (-1), also known as the resolved conifold (Gopakumar-Vafa duality). In the B-model, certain types of matrix models are related on the gravity side to topological strings on certain cousins of the deformed conifold (Dijkgraaf-Vafa duality). In both cases, and similarly to the more physical AdS/CFT correspondence, the duality can be discovered by realizing the gauge theory as the target space theory of open strings ending on particular D-branes in a geometry closely related to the closed string background of the gravity theory. The A-branes supporting Chern Simons theory are wrapped on the Lagrangian three

 17. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  John Bowden, Nikolaus Himmelmann (eds; Papers in Austronesian subgrouping and dialectology (Hein Steinhauer Sebastiaan Pompe; The Indonesian Supreme Court; A study of institutional collapse (Bryan S. Turner Gerd R. Zimmermann; Indonesien; Eine geographische Landeskunde (Robert Wessing REVIEW ESSAY Dick van der Meij; Latest editions of Indonesian classical texts A. Teeuw, R. Dumas, Muhammad Haji Salleh, R. Tol, M.J. van Yperen (eds; A merry senhor in the Malay world; Four texts of the Syair Sinyor Kosta Julian Millie; Bidasari; Jewel of Malay Muslim culture. A. Teeuw, S.O. Robson (eds; Bhom?ntaka; The death of Bhoma J. Noorduyn, A. Teeuw; Three Old Sundanese poems In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI, no. 162 (2006, no: 2/3, Leiden

 18. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Borcherds, P.

  2005-03-01

  superb quotations to include all of them in this review, but one of Bragg's Golden Rules for newcomers to his laboratory should be on the door of every experimental laboratory: 'Never be afraid to carry on an experiment which is declared stupid by the theorists [sic] of the laboratory'. This book is, as its subtitle implies, about Bragg and about his science. Hunter has skilfully and seamlessly interwoven the two strands. At one minute you are reading about the man and at the next you realize you are reading about the science. In writing about the science, Hunter writes knowledgeably and expects the reader to make an effort to understand. In this he is following the precept of Bragg who, when advised to avoid technical terms when lecturing to a lay audience, ridiculed this attitude with a telling metaphor: 'What could be more technical than a description of a football match? To picture the scientist's plight, one must imagine the sports expert being told to describe the match using as little as possible such terms as "ball'' or "goal'', and of course avoiding the very complex ideas involved in "try'' or "offside'' '. Bragg made several major contributions to crystallography and these are described, as already mentioned. One has to concentrate quite hard to follow but the effort is worthwhile and Hunter manages not only to convey the excitement felt by Bragg and his colleagues but also to let the reader feel it too. Bragg interacted strongly with other crystallographers, not least with his father, but also with Pauling. At times there was a close race between Bragg and Pauling, which is fully discussed. Bragg succeeded Rutherford at Cambridge. The appointment was controversial. Under Rutherford the Cavendish Laboratory concentrated on nuclear physics, while Bragg was a crystallographer, with little interest in nuclear physics. However the crystallographic work Bragg encouraged on haemoglobin and DNA led to several Nobel prizes. Bragg's activities in canvassing for Nobel

 19. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2010-04-01

  Nio Liem, De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942; Wetgevingsbeleid tussen beginsel en belang. (Mary Somers Heidhues Zhou Daguan, A record of Cambodia: the land and its people. (Un Leang REVIEW ESSAY Longitudinal studies in Javanese performing arts Benjamin Brinner, Music in Central Java; Experiencing music, expressing culture. Barbara Hatley, Javanese performances on an Indonesian stage; Contesting culture, embracing change. Felicia Hughes-Freeland, Embodied communities; Dance traditions and change in Java. (Matthew Isaac Cohen REVIEW ESSAY Development and reform in Vietnam Stéphanie Balme and Mark Stephanie (eds, Vietnam’s new order; International perspectives on the state and reform in Vietnam. Sujian Guo, The political economy of Asian transition from communism. Ian Jeffries, Vietnam: a guide to economic and political developments. Pietro Masina, Vietnam’s development strategies. (Tran Quang Anh KORTE SIGNALERINGEN Ulbe Bosma, Indiëgangers; Verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken. Clara Brinkgreve, Met Indië verbonden; Een verhaal van vier generaties 1849-1949. Jack Botermans en Heleen Tichler, Het vergeten Indië; Stille getuigen van het dagelijks leven in het Indië van toen. Robin te Slaa en Edwin Klijn, De NSB; Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935. Mark Loderichs, Margaret Leidelmeijer, Johan van Langen en Jan Kompagnie, Verhalen in Documenten; Over het afscheid van Indië, 1940-1950. Frederik Erens en Adrienne Zuiderweg, Linggadjati, brug naar de toekomst; Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië. Peter Schumacher, met medewerking van Gerard de Boer, De zaak Aernout; Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld. Cas Oorthuys, Een staat in wording; Fotoreportage van Cas Oorthuys over het Indonesië van 1947. René Kok, Erik Somers en Louis Zweers, Koloniale oorlog 1945-1949; Van Indië tot Indonesië. H.F. Veenendaal

 20. Environmental Review Records

  Data.gov (United States)

  Department of Housing and Urban Development — HUD’s Environmental Review Records page houses environmental reviews made publicly available through the HUD Environmental Review Online System (HEROS). This...

 1. Book Reviews: Volume 8

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Chris Frost Media Ethics and Self Regulation, reviewed by Michael Foley Damien Kiberd (ed.) Media in Ireland: The Search for Ethical Journalism, reviewed by David Quin Peter Mason and Derrick Smith Magazine Law: A Practical Guide, reviewed by Eavan Murphy

 2. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Arimondo, Ennio

  2004-07-01

  For many years the Institute of Physics has published books on hot topics based on a collection of reprints from different journals, including some remarks by the editors of each volume. The book on Optical Angular Momentum, edited by L Allen, S M Barnett and M J Padgett, is a recent addition to the series. It reproduces forty four papers originally published in different journals and in a few cases it provides direct access to works not easily accessible to a web navigator. The collection covers nearly a hundred years of progress in physics, starting from an historic 1909 paper by Poynting, and ending with a 2002 paper by Padgett, Barnett and coworkers on the measurement of the orbital angular momentum of a single photon. The field of optical angular momentum has expanded greatly, creating an interdisciplinary attraction for researchers operating in quantum optics, atomic physics, solid state physics, biophysics and quantum information theory. The development of laser optics, especially the control of single mode sources, has made possible the specific design of optical radiation modes with a high degree of control on the light angular momentum. The editors of this book are important figures in the field of angular momentum, having contributed to key progress in the area. L Allen published an historical paper in 1999, he and M J Padgett (together with M Babiker) produced few years ago a long review article which is today still the most complete basic introduction to the angular momentum of light, while S M Barnett has contributed several high quality papers to the progress of this area of physics. The editors' choice provides an excellent overview to all readers, with papers classified into eight different topics, covering the basic principles of the light and spin and orbital angular momentum, the laboratory tools for creating laser beams carrying orbital angular momentum, the optical forces and torques created by laser beams carrying angular momentum on

 3. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2005-01-01

  öder-Butterfill Andrew MacIntyre, The power of institutions; Political architecture and governance (Henk Schulte Nordholt Carol Ireson-Doolittle and Geraldine Moreno-Black, The Lao; Gender, power, and livelihood (Guido Sprenger David L. Gosling (with a foreword by Ninian Smart, Religion and ecology in India and Southeast Asia (Bryan S. Turner William C. Clarke, Remembering Papua New Guinea; An eccentric ethnography (Donald Tuzin Review essay Gerben Nooteboom: Competition, collateral damage, or ‘just accidents’? Three explanations of ethnic violence in Indonesia: - Jacques Bertrand, Nationalism and ethnic conflict in Indonesia - Cristina Eghenter, Bernard Sellato, and G. Simon Devung (eds, Social science research and conservation management in the interior of Borneo; Unravelling past and present interactions of people and forests - Nancy Lee Peluso and Michael Watts (eds, Violent environments - Günther Schlee (ed., Imagined differences; Hatred and the construction of identity

 4. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  Melaka and Enyan anak Usen, Iban art; Sexual selection and severed heads: weaving, sculpture, tattooing and other arts of the Iban of Borneo (Viktor T. King John Roosa; Pretext for mass murder; The September 30th Movement and Suharto’s coup d’état in Indonesia (Gerry van Klinken Vladimir Braginsky; The heritage of traditional Malay literature; A historical survey of genres, writings and literary views (Dick van der Meij Joel Robbins, Holly Wardlow (eds; The making of global and local modernities in Melanesia; Humiliation, transformation and the nature of cultural change (Toon van Meijl Kwee Hui Kian; The political economy of Java’s northeast coast c. 1740-1800; Elite synergy (Luc Nagtegaal Charles A. Coppel (ed.; Violent conflicts in Indonesia; Analysis, representation, resolution (Gerben Nooteboom Tom Therik; Wehali: the female land; Traditions of a Timorese ritual centre (Dianne van Oosterhout Patricio N. Abinales, Donna J. Amoroso; State and society in the Philippines (Portia L. Reyes Han ten Brummelhuis; King of the waters; Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam (Jeroen Rikkerink Hotze Lont; Juggling money; Financial self-help organizations and social security in Yogyakarta (Dirk Steinwand Henk Maier; We are playing relatives; A survey of Malay writing (Maya Sutedja-Liem Hjorleifur Jonsson; Mien relations; Mountain people and state control in Thailand (Nicholas Tapp Lee Hock Guan (ed.; Civil society in Southeast Asia (Bryan S. Turner Jan Mrázek; Phenomenology of a puppet theatre; Contemplations on the art of Javanese wayang kulit (Sarah Weiss Janet Steele; Wars within; The story of Tempo, an independent magazine in Soeharto’s Indonesia (Robert Wessing REVIEW ESSAY Sean Turnell; Burma today Kyaw Yin Hlaing, Robert Taylor, Tin Maung Maung Than (eds; Myanmar; Beyond politics to societal imperatives Monique Skidmore (ed.; Burma at the turn of the 21st century Mya Than; Myanmar in ASEAN

 5. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratna Saptari

  1994-07-01

  , Harold Brookfield, South-East Asia’s environmental future; The search for sustainability. Tokyo: United Nations University Press, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1993, xxxii + 422 pp., maps, tables, figures, index., Yvonne Byron (eds. - Antje van der Hoek, Keebet von Benda-Beckmann, De emancipatie van Molukse vrouwen in Nederland. Utrecht: Van Arkel,1992, Francy Leatemia-Toma-tala (eds. - Michael Hitchcock, Brita L. Miklouho-Maklai, Exposing Society’s Wounds; Some aspects of Indonesian Art since 1966. Adelaide: Flinders University Asian studies Monograph No.5, illustrations, 1991, iii + 125 pp - Nico Kaptein, Fred R. von der Mehden, Two Worlds of Islam; Interaction between Southeast Asia and the Middle East.Gainesville etc: University Press of Florida 1993, xiii + 128 pp - Nico Kaptein, Karel Steenbrink, Dutch Colonialism and Indonesian Islam; Contacts and Conflicts 1596-1950. Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, 1993. - Harry A. Poeze, Rudolf Mrázek, Sjahrir; Politics and exile in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University, Southeast Asia Program, 1994. - W.G.J. Remmelink, Takao Fusayama, A Japanese memoir of Sumatra 1945-1946; Love and hatred in the liberation war. Ithaca: Cornell University (Cornell Modern Indonesia Project Monograph series 71, 1993, 151 pp., maps, illustrations. - Ratna Saptari, Diana Wolf, Factory Daughters; Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java. Berkeley: University of California Press, 1992. - Ignatius Supriyanto, Ward Keeler, Javanese Shadow Puppets. Singapore (etc.: Oxford University Press, 1992, vii + 72 pp.,bibl., ills. (Images of Asia. - Brian Z. Tamanaha,S.J.D., Juliana Flinn, Review of diplomas and thatch houses; Asserting tradition in a changing Micronesia. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992. - Gerard Termorshuizen, Dorothée Buur, Indische jeugdliteratuur; Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991. Leiden, KITLV Uitgeverij, 1992, 470 pp

 6. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Baal

  1965-01-01

  Full Text Available - R.J. Mohr, Bernard J. Siegel, Biennial Review of Anthropology 1963. Stanford University Press. Stanford, California, 1963. 306 pp. - P.E. de Josselin de Jong, Jean Poirier, Guide d’enquête monographique appliquée aux sociétés malgaches. Faculté des lettres et sciences humaines de Madagascar, Tananarive 1962. - P.E. de Josselin de Jong, Jean Poirier, L’inventaire ethno-topographique. Departement des sciences humaines, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Madagascar, Tananarive 1963. - H.Th. Fischer, P. van Emst, Panorama der Volken, I (Volken van Amerika en Oceanië, onder redactie van P. van Emst. Romen en zonen, Roermond 1964. 515 blz., vele ills. - C. Nooteboom, W. Frölich, Völkerkundliche Forschungen, Martin Heydrich zum 70. Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern, herausgegeben von W. Frölich (Ethnologica, Neue Folge, Band 2, Köln, 1960. 557 S., 46 Tafeln, 116 Abb. - J. van Baal, Claude Levi-Strauss, Totemism. Translated from the French by Rodney Needham. Beacon Press, Boston, 1963. 116 pp. - J.J. Fahrenfort, Luc de Heusch, Le Pouvoir et le Sacré. Annales de Centre d’ Etude des Religions I. Université de Bruxelles. Institut de Sociologie (Solvay 1962. 228 pp. - H.J.M. Claessen, Montserrat Palau Marti, Le Roi-Dieu au Bénin, Sud Togo, Dahomey, Nigeria Occidentale. Collection Mondes d’Outre-mer, Série: Nations. Berger Levrault, Paris 1964. - P.E. de Josselin de Jong, F. Sierksma, Profiel van een incarnatie. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1964. 244 blz. - B.A.L. Cranstone, Carl A. Schmitz, Wantoat: Art and religion of the Northeast New Guinea Papuans. Translated from the German by Mrs. G.E. van Baaren-Pape. Mouton (the Hague, Paris, 1963. 159 pp. 47 plates. - A.A. Gerbrands, William Fagg, Nigerian images. Lund Humphries, London, 1963. 47 pages, 144 plates by Herbert List. - A.A. Gerbrands, Marcelle Urbain-Faublée, L’art malgache. Presses Universitaires de France, Paris, 1963. 141 pag. 100

 7. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2009-05-01

  and sails the boat downstream: Malay Sufi poems of the boat (Suryadi Gilles Gravelle; Meyah: An east Bird’s Head language of Papua, Indonesia (Ian Tupper Penny Edwards; Cambodge: The cultivation of a nation, 1860-1945 (Un Leang J. Stephen Lansing; Perfect order: Recognizing complexity in Bali (Carol Warren Roxana Waterson (ed.; Southeast Asian lives: Personal narratives and historical experience (C.W. Watson Jean DeBernardi; The way that lives in the heart: Chinese popular religion and spirit mediums in Penang, Malaysia (Robert Wessing REVIEW ESSAY Environmental and archaeological perspectives on Southeast Asia Peter Boomgaard; Southeast Asia: An environmental history Peter Boomgaard (ed.; A world of water: Rain, rivers and seas in Southeast Asian histories Ian Glover and Peter Bellwood (eds; Southeast Asia: From prehistory to history Avijit Gupta (ed.; The physical geography of Southeast Asia (Eric C. Thompson

 8. Engineering Review Information System

  Science.gov (United States)

  Grems, III, Edward G. (Inventor); Henze, James E. (Inventor); Bixby, Jonathan A. (Inventor); Roberts, Mark (Inventor); Mann, Thomas (Inventor)

  2015-01-01

  A disciplinal engineering review computer information system and method by defining a database of disciplinal engineering review process entities for an enterprise engineering program, opening a computer supported engineering item based upon the defined disciplinal engineering review process entities, managing a review of the opened engineering item according to the defined disciplinal engineering review process entities, and closing the opened engineering item according to the opened engineering item review.

 9. A scoping review of rapid review methods.

  Science.gov (United States)

  Tricco, Andrea C; Antony, Jesmin; Zarin, Wasifa; Strifler, Lisa; Ghassemi, Marco; Ivory, John; Perrier, Laure; Hutton, Brian; Moher, David; Straus, Sharon E

  2015-09-16

  Rapid reviews are a form of knowledge synthesis in which components of the systematic review process are simplified or omitted to produce information in a timely manner. Although numerous centers are conducting rapid reviews internationally, few studies have examined the methodological characteristics of rapid reviews. We aimed to examine articles, books, and reports that evaluated, compared, used or described rapid reviews or methods through a scoping review. MEDLINE, EMBASE, the Cochrane Library, internet websites of rapid review producers, and reference lists were searched to identify articles for inclusion. Two reviewers independently screened literature search results and abstracted data from included studies. Descriptive analysis was conducted. We included 100 articles plus one companion report that were published between 1997 and 2013. The studies were categorized as 84 application papers, seven development papers, six impact papers, and four comparison papers (one was included in two categories). The rapid reviews were conducted between 1 and 12 months, predominantly in Europe (58 %) and North America (20 %). The included studies failed to report 6 % to 73 % of the specific systematic review steps examined. Fifty unique rapid review methods were identified; 16 methods occurred more than once. Streamlined methods that were used in the 82 rapid reviews included limiting the literature search to published literature (24 %) or one database (2 %), limiting inclusion criteria by date (68 %) or language (49 %), having one person screen and another verify or screen excluded studies (6 %), having one person abstract data and another verify (23 %), not conducting risk of bias/quality appraisal (7 %) or having only one reviewer conduct the quality appraisal (7 %), and presenting results as a narrative summary (78 %). Four case studies were identified that compared the results of rapid reviews to systematic reviews. Three studies found that the conclusions between

 10. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Swenson, C. A.

  1984-01-01

  maintained a very active interest in the affairs of the CCT. The above outline of the author's background is given here to emphasize his qualifications for presuming to undertake the writing of such an extensive and comprehensive monograph, and for doing it so well, since no similar information is given in "Temperature" nor in any of the advertising. He successfully conveys the viewpoints of both the basic scientist, whose interests are in standards thermometry and forefront research, and the person whose goals are the selection and use of the most appropriate thermometer. After an historical introduction, each of the various chapters (Thermodynamic and practical temperature scales, The measurement of thermodynamic temperatures, Fixed points and comparison baths, Resistance thermometry, Thermocouples, Radiation thermometry, Mercury-in-glass thermometry) and subsections has a similar format. This includes a capsule theoretical introduction and analysis of the subject to orient the reader and to establish limitations and approximations, a description of the current state of the art, and, finally, a nuts-and-bolts presentation which, where appropriate, includes industrial applications. Numerous tables, both in the text and in the appendices, document these discussions, along with an extensive listing of citations (close to 500) to original papers, review articles and other monographs. The coverage of topics is thorough and well-balanced, and suffers only moderately (but not deleteriously) from the biases of the author. My interests in low temperature thermometry extend upwards to 0 °C, and the author's treatment of this area is comprehensive and is done with understanding. He appears to have done equally well done equally well in the sections on higher temperature and more applied thermometry. The theoretical discussions are to educate the reader about the basic physics and consequent limitations and problems in each area. This is a difficult task which is done well on the

 11. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Nagata

  1986-04-01

  Full Text Available - Matthias Stiefel, W.F. Wertheim, Matthias Stiefel, Rejoinder to Duller’s review in BKI 142-I, with comments by H.J. Duller., W.F. Wertheim (eds. - K.A. Adelaar, James T. Collins, The historical relationship of the languages of central Maluku, Indonesia, Pacific Linguistics Series D, No. 47, 1983. - J.G. de Casparis, Antoinette M. Barrett Jones, Early tenth-century Java from the inscriptions. A study of economic, social and administrative conditions in the first quarter of the century, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde No. 107, Dordrecht/Cinnaminson 1984. XI + 204 pp. - P.J. Drooglever, L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a, Nederlands-Indië I, eerste en tweede helft, Martinus Nijhoff, Leiden 1984, 1199 pp., kaarten, foto’s. - David T. Hill, Julie Southwood, Indonesia: Law, propaganda and terror, with foreword by W.F. Wertheim, Zed press, 1983, 272 pp., Patrick Flanagan (eds. - V.J.H. Houben, C.Ch. van den Haspel, Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930, VKI 111, Dordrecht: Foris publications, 1985. - Maarten Kuitenbrouwer, J. van Goor, Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië, Utrecht 1985. - Harry A. Poeze, Hansje Galesloot, De Nederlandse vakbondsperiodieken van het IISG; Systematisch overzicht. Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1985, xiv + 241 pp., Tom van der Meer (eds. - Harry A. Poeze, Frits G.P. Jacquet, Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part II: Sources 1796-1949. München etc.: Saur, 1983, 547 pp. - Harry A. Poeze, Mies Campfens, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam. Amsterdam: Van Gennep, 1984, 294 pp. - Harry A. Poeze, Henk Hondius, Inventaris van het archief van de Sociaal-Democratische arbeiders partij (SDAP 1894-1946. Amsterdam

 12. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2004-10-01

  Full Text Available -Johann Angerler, Achim Sibeth, Vom Kultobjekt zur Massenware; Kulturhistorische und kunstethnologische Studie zur figürlichen Holzschnitzkunst der Batak in Nordsumatra/Indonesien. Herbolzheim: Centaurus, 2003, 416 pp. [Sozialökonomische Prozesse in Asien und Afrika 8.] -Greg Bankoff, Eva-Lotta E. Hedman ,Philippine politics and society in the twentieth century; Colonial legacies, post colonial trajectories. London: Routledge, 2000, xv + 206 pp. [Politics in Asia Series.], John T. Sidel (eds -Peter Boomgard, Andrew Dalby, Dangerous tastes; The story of spices. London: British Museum Press, 2002, 184 pp. -Max de Bruijn, G.J. Schutte, Het Indisch Sion; De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hilversum: Verloren, 2002, 254 pp. [Serta Historica 7.] -Laura M. Calkins, Jacqueline Aquino Siapno, Gender, Islam, nationalism and the state in Aceh; The paradox of power, co-optation and resistance. London: RoutledgeCurzon, 2002, xxi + 240 pp. -H.J.M. Claessen, Deryck Scarr, A history of the Pacific islands; Passages through tropical time. Richmond: Curzon, 2001, xviii + 323 pp. -Matthew Isaac Cohen, Sean Williams, The sound of the ancestral ship; Highland music of West Java. Oxford: Oxford University Press, 2001, xii + 276 pp. -Freek Colombijn, Raymond K.H. Chan ,Development in Southeast Asia; Review and prospects. Aldershot: Ashgate, 2002, xx + 265 pp., Kwan Kwok Leung, Raymond M.H. Ngan (eds -Heidi Dahles, Shinji Yamashita, Bali and beyond; Explorations in the anthropology of tourism. Translated and with an introduction by J.S. Eades, New York: Berghahn, 2003, xix + 175 pp. [Asian Anthropologies.] -Frank Dhont, Hans Antlöv ,Elections in Indonesia; The New Order and beyond. With contributions by Hans Antlöv, Syamsuddin Haris, Endang Turmudi, Sven Cederroth, Kaarlo Voionmaa. London: RoutledgeCurzon, 2004, xii + 164 pp. [Nordic Institute of Asian Studies Monograph Series 88.], Sven Cederroth (eds -Frank Dhont, Aris Ananta

 13. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Chrusciel, P. T.

  2006-06-01

  Most of us sometimes have to face a student asking: 'What do I need to get started on this'. (In my case 'this' would typically be a topic in general relativity.) After thinking about it for quite a while, and consulting candidate texts again and again, a few days later I usually end up saying: read this chapter in book I (but without going too much detail), then that chapter in book II (but ignore all those comments), then the first few sections of this review paper (but do not try to work out equations NN to NNN), and then come back to see me. In the unlikely event that the student comes back without changing the topic, there follows quite a bit of explaining on a blackboard over the following weeks. From now on I will say: get acquainted with the material covered by this book. As far as Isham's book is concerned, 'this' in the student's question above can stand for any topic in theoretical physics which touches upon differential geometry (and I can only think of very few which do not). Said plainly: this book contains most of the introductory material necessary to get started in general relativity, or those branches of mathematical physics which require differential geometry. A student who has mastered the notions presented in the book will have a solid basis to continue into specialized topics. I am not aware of any other book which would be as useful as this one in terms of the spectrum of topics covered, stopping at the right place to get sufficient introductory insight. According to the publisher, these lecture notes are the content of an introductory course on differential geometry which is taken by first-year theoretical physics PhD students, or by students attending the one-year MSc course 'Quantum Fields and Fundamental Forces' at Imperial College, London. The volume is divided into six chapters: An Introduction to Topology Differential Manifolds Vector Fields and n-Forms Lie Groups Fibre Bundles Connections in a Bundle. It is a sad reflection on current

 14. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Kiefer, C.

  2005-10-01

  but not least, the issue of quantitative and testable predictions. Whether loop quantum gravity will become a physical theory is not clear. Nor is this clear for string theory or any other approach. However, loop quantum gravity provides a fascinating line of research and has much conceptual appeal. The present volume gives both an introduction and a review of this approach, making it suitable for advanced students as well as experts. It is certainly of interest for the readers of Classical and Quantum Gravity.

 15. Reviewer Database

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chief Editor

  2016-06-01

  Full Text Available REVIEWER DATABASEA S PaddaAarati KrishnanAarti KapilAbdul JilaniAbhaya JoglekarAbhijit PakhareAbhisek MishraAbhishek ArunAbhishek GuptaAbhishek JadhavAbhishek SinghAditi SinghAdrija RoyAdwitiya MukhopadhyayAhmed MandilA SubramanianAjit SahaiAkanksha GautamAkela MohamedAkhila GopinathanAkshay KumarAlankrata JainAli AbediAlisha SyiemliehAmal BasuAmandeep KaurA ChauhanAmarnath GuptaAmar SinhaAmir M KhanAmit KaushikAmit PawaiyaAmit SinghAmrita KansalAmrita SougaijamA WadheraAnand DixtA NeelakantanAnil PurtyAnimesh JainAnisha MohanAnjali AroraAnjan DattaAnju GahlotAnkita BajpaiAnku SaikiaAnmol GoyalAnu AgrawalAnu BhardwajAnuj JangraAnupama AryaA MohokarAnurag ChaudaryA SrivastavaAr BondArnab GhoshArpan YagnikArpit PrajapatiArshad AyubArti RauthanArun SainiArun SharmaArun ShiraliArun SugumaranArun VargheseArun WanjpeArvind NathArvind SinghAsha RAshish ChauhanAshish SinhaAshish SrivastavaAshish YadavAshok BhardwajAshok SrivastavaAshu GroverAshutosh SarwaAshwani SinhaAshwini KumarAthar AnsariAtul PuthiaAustin OkpanmaAvijit DasAvijit SinghaAvinash SunthliaB P MathurB VermaBabu DilipBadri MisraBaridalyne NongkynrihBhaswati SenguptaBhavana PandeyBhavana PantBhola NathBhupinder AnandBhupinder SinghBhuwan SharmaBiju SomanBimlesh KumarBinod KumarBinod PatroBishwas AcharyaBiswajit PaulB ChakravarthyB MannaC M S RawatC P MishraC M SinghChandra PrabhaChibi RushithaChitrangada MistryD SrivastavaDaksh SharmaDaneshwar SinghDanish ImtiazDebabrata RoyDeep ShikhaDeepa NairDeepak ChopraDeepak GuptaDeepak SharmaDeepika MittalNandanwarD SharmaDevi NairDharma BhattaD GahwaiDheeraj SharmaDhiraj SrivastavaDhrubajyotiDileepanDinesh BhatnagarDipanjan DeyDivya RajaseharanEkta GuptaEmanuel CummingsEnakshi GanguliFabrice JotterandFatma KarasuFomboh RichardGagan GargGajendra GuptaGarima MittalG BandyopadhyayGeetanjali KapoorGeetu SinghGhos AhmedGirish ChavanGirjesh YadavGita NegiGmsubba RaoGnanakshiGobezie TemesgenGokul ShindeGouri PadhyKassa GideboGunjan NathH ChopraHameeda Ali

 16. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Fulling, S. A.

  2006-05-01

  classes of systems: quantum mechanics, linear (free) fields, and interacting fields. DeWitt's characteristic tools of effective actions, heat kernels, and ghost fields are developed. Chapters 26 and 31 outline new approaches developed in collaboration with DeWitt's recent students C Molina-Paris and C Y Wang, respectively. The first of these is a ghost-free formulation of gauge theory built on ideas of G A Vilkovisky. The second is a systematic attempt (following J Schwinger, L V Keldysh, and others) to replace the in-out matrix elements by expectation values in a single (initial) state. Most of parts VI and VII consist of special topics, such as anomalies, particle creation by external fields, Unruh acceleration temperature, black holes, and Euclideanization. Chapter 30, on black holes and Hawking radiation, will be very familiar to readers of DeWitt's influential review article [4]. Chapter 28, on anomalies, makes a careful distinction (missing from many treatments) between 'critical' anomalies, which render equations of motion inconsistent in the (would-be) quantum theory, and harmless anomalies that merely invalidate predictions that would classically follow from certain symmetries. The trace anomalies in the stress tensor of matter and the axial-current anomaly in quantum electrodynamics are harmless. Examples of critical anomalies are the chiral anomaly of a spinor field coupled to a non-Abelian gauge field and the anomaly in the conservation law of the stress tensor of certain pathological theories [5]. DeWitt's chapter calculates the trace and chiral anomalies in detail. The axial anomaly is mentioned only in a one-line summary (and not defined or indexed—generally speaking, I found the book's long index surprisingly unhelpful), and the Alvarez Witten anomaly is not mentioned at all. The last two chapters of part VII treat the most important particular quantum field theories. Chapter 34 develops many of the textbook predictions of quantum eletrodynamics from De

 17. Calculus super review

  CERN Document Server

  2012-01-01

  Get all you need to know with Super Reviews! Each Super Review is packed with in-depth, student-friendly topic reviews that fully explain everything about the subject. The Calculus I Super Review includes a review of functions, limits, basic derivatives, the definite integral, combinations, and permutations. Take the Super Review quizzes to see how much you've learned - and where you need more study. Makes an excellent study aid and textbook companion. Great for self-study!DETAILS- From cover to cover, each in-depth topic review is easy-to-follow and easy-to-grasp - Perfect when preparing for

 18. Scientific computer simulation review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaizer, Joshua S.; Heller, A. Kevin; Oberkampf, William L.

  2015-01-01

  Before the results of a scientific computer simulation are used for any purpose, it should be determined if those results can be trusted. Answering that question of trust is the domain of scientific computer simulation review. There is limited literature that focuses on simulation review, and most is specific to the review of a particular type of simulation. This work is intended to provide a foundation for a common understanding of simulation review. This is accomplished through three contributions. First, scientific computer simulation review is formally defined. This definition identifies the scope of simulation review and provides the boundaries of the review process. Second, maturity assessment theory is developed. This development clarifies the concepts of maturity criteria, maturity assessment sets, and maturity assessment frameworks, which are essential for performing simulation review. Finally, simulation review is described as the application of a maturity assessment framework. This is illustrated through evaluating a simulation review performed by the U.S. Nuclear Regulatory Commission. In making these contributions, this work provides a means for a more objective assessment of a simulation’s trustworthiness and takes the next step in establishing scientific computer simulation review as its own field. - Highlights: • We define scientific computer simulation review. • We develop maturity assessment theory. • We formally define a maturity assessment framework. • We describe simulation review as the application of a maturity framework. • We provide an example of a simulation review using a maturity framework

 19. Tools for PSA reviews

  International Nuclear Information System (INIS)

  Linden, J. von

  1998-01-01

  It is desirable to have a uniform and competent procedure for the review of PSAs which are performed within the framework of the Periodic Safety Review of German Nuclear Power Plants. Guidelines for the review process should therefore be evaluated within task A. 1 of project SR 2096. The basis for this work is the experience and knowledge within GRS derived from PSA-related work and from several review projects as well as the German PSA Guide with its appendices. Furthermore, the review processes in the USA, Switzerland and Sweden and the Guidelines for the International Peer Review Service (IPERS Guidelines) were utilized. As a result, recommendations are given for the review process, with individual recommendations concerning the organization of the review, task allocation between the reviewers, interface problems, assessment criteria, the scope and depth of the review as well as the supporting documents. An additional result are checklists for the technical elements of the PSA, which are listed to facilicate the review work. It is not the intention of this report to work out complete review guidelines. Its aims is rather more to give recommondations and support for the review in addition to what can be derived from the existing documents that should be used for the review. The recommendations reflect the view of GRS and go beyond the statements given in the German PSA Guide (Leitfaden Probabilistische Sicherheitsanalyse /PSUe97/) in some points. (orig.) [de

 20. Cadaveric simulation: a review of reviews.

  Science.gov (United States)

  Yiasemidou, M; Gkaragkani, E; Glassman, D; Biyani, C S

  2017-11-14

  Traditional surgical training, largely based on the Halstedian model "see one, do one, teach one" is not as effective in the era of working time restrictions and elaborate shift-patterns. As a result, contemporary surgeons turned to educational methods outside the operating theatre such as simulation. Cadavers are high fidelity models but their use has ethical and cost implications and their availability may be limited. In this review, we explore the role of cadaveric simulation in modern surgical education. All the Evidence-Based Medicine databases were searched for relevant reviews. The resulting studies were assessed for inclusion to this review, according to pre-determined criteria. Data extraction was performed using a custom-made spreadsheet, and the quality of included reviews was assessed using a validated scoring system (AMSTAR). The literature review yielded 33 systematic reviews; five of which matched the inclusion criteria and were included in this review of reviews. Cadaveric simulation was found to have good face (subjective assessment of usefulness) and content validity (whether a specific element adds or retracts to the educational value) while trainees improved their surgical skills after practicing on cadavers. However, concerns have been raised about ethical issues, high cost and availability. Cadavers are an effective medium for surgical teaching, and it may be appropriate for them to be used whenever surrounding conditions such cost and availability allow. Further research is required to provide evidence on whether there is equivalence between cadavers and other educational media which may not bear the same shortcomings.

 1. Application of biosurfactants for heavy netals leaching from immobilized activated sludge / Zastosowanie biosurfaktantów do wymywania metali ciężkich z immobilizowanego osadu czynnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuczajowska-Zadrożna Małgorzata

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy podjęto badania nad określeniem efektywności wykorzystania biosurfaktantów - saponiny, taniny oraz ramnolipidów JBR 515 i JBR 425 do wymywania kadmu, cynku i miedzi z osadu czynnego immobilizowanego w alginianie sodu 1,5% z alkoholem poliwinylowym 0,5%. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ odczynu na regenerację biosorbentu za pomocą testowanych biosurfaktantów, wyznaczyć krytyczne stężenie micelarne (CMC w roztworach zawierających biosorbent i biosurfaktant oraz w próbach właściwych z metalami ciężkimi. Saponina charakteryzowała się najwyższą efektywnością wymywania metali przy pH 1-5, a ramnolipidy przy pH 5-6. Ponadto badania wykazały istotny wpływ stosunku masy biosorbentu do objętości eluatu (m/V na skuteczność wymywania metali. Spośród analizowanych biosurfaktantów saponina wykazywała około 100% efektywność usuwania z biosorbentu cynku i miedzi. Skuteczność innych biosurfaktantów była niższa i zależała od rodzaju metalu

 2. Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

  OpenAIRE

  Kubanek, Anita

  2017-01-01

  Wydział Prawa i Administracji Państwo, odpowiedzialne za zapewnienie ochrony praw i wolności jednostek, wyposażone jest w różnego rodzaju środki, mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Jednym z najbardziej dolegliwych uprawnień jest możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego. Uprawnienie to przysługuje głównie upoważnionym osobom, działających w imieniu organów, w których pełnią służbę lub są zatrudnione. Państwo ma monopol na stosowanie przymusu bezpośredniego i dysponowanie ty...

 3. The use of microhardness tests to determine the radiation hardening of austenitic stainless steel; Zastosowanie pomiarow mikrotwardosci dla okreslenia umocnienia radiacyjnego stali austenitycznej napromienionej neutronami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofman, A.; Kochanski, T.; Malczyk, A.

  1994-12-31

  The use of microhardness technique to determine the radiation hardening has been studied. Microhardness measurements have been conducted on austenitic stainless steel OH18N1OT irradiated up to 2x10{sup 19} ncm{sup -2}. It was determined that the increase in microhardness varies directly with the measured increase in the 0.2% offset yield strength and has been found that microhardness technique may be an effective tool to measurements of radiation induced hardening. (author). 18 refs, 3 figs, 3 tabs.

 4. Istota finansowania na zasadach project finance i jego zastosowanie w rozwoju gospodarczym Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej

  OpenAIRE

  Bujnowicz, Iwona

  2004-01-01

  Project finance has been used for decades in Western countries to found major resource and infrastructure projects in a manner which is satisfactory and beneficial to the sponsors and financiers alike. Central and Eastern Europe represents the next frontier for successful project finance transactions. Project finance refers to the financing of long-term infrastructure, industrial projects and public services based upon a non-recourse or limited recourse financial structure where project debt ...

 5. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  Multidimensional data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analyzed objects. In the case of grained materials e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. In case of coal, apart from most obvious features like particle size, particle density or ash contents there are many others which cause significant differences between considered types of material. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. Author decided to apply relevance maps to achieve this purpose. Three types of coal - 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated, which were initially screened on sieves and then divided into density fractions. Then, each size-density fraction was chemically analyzed to obtain other characteristics. It was stated that the applied methodology allows to identify certain coal types efficiently and can be used as a qualitative criterion for grained materials. However, it was impossible to achieve such identification comparing all three types of coal together. The presented methodology is new way of analyzing data concerning widely understood mineral processing. Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczególne cechy. Do każdej cechy (współrzędnej) zostaje przyporządkowany punkt odniesienia reprezentujący tą cechę. Czyli przy danych 7-wymiarowych umieszczamy na płaszczyźnie 7 takich punktów odniesienia reprezentujących poszczególne współrzędne. Rozkład punktów reprezentujących przedstawiane wielowymiarowe dane odzwierciedla relacje pomiędzy tymi danymi a cechami. Im bardziej i-ta cecha występuje w danym obiekcie (czyli i-ta współrzędna ma większą wartość), tym bliżej powinien leżeć punkt reprezentujący dany obiekt względem punktu odniesienia reprezentującego i-tą cechę (współrzędną). W ten sposób każdy punkt odniesienia reprezentujący daną cechę, dzieli płaszczyznę na obszary bardziej oraz mniej zależne od cechy nr i (mniej oraz bardziej odległe od punktu odniesienia reprezentującego i-tą cechę). Dokładny opis algorytmu przedstawiono w podrozdziale 3 artykułu. Za pomocą omawianej metody dokonano wizualizacji danych dotyczących przedstawionych typów węgla. Uzyskane rezultaty przedstawiono na rysunkach 1-9. Widoki te pokazują sposób, w jaki 7-wymiarowe dane zostają przekształcone przy pomocy mapy odniesienia do dwóch wymiarów. Algorytm wizualizacji przy użyciu mapy odniesienia działa tak by pomimo znacznej redukcji liczby wymiarów, w jak największym stopniu odległości pomiędzy punktem reprezentującym konkretny wektor danych a punktami odniesienia zależały od współrzędnych tego wektora danych. W ten sposób na ekranie 2-wymiarowym, możemy zobaczyć istotne cechy danych 7-wymiarowych. Na rysunkach 1-4 widać, w jaki sposób wzrasta grupowanie punktów reprezentujących trzy różne klasy węgla (31, 34.2 oraz 35) wraz ze wzrostem parametru ITER. Widać, że punkty będące obrazami danych reprezentujących te same klasy węgla zaczynają zajmować osobne podobszary oraz zaczynają się grupować. Jednak w niektórych częściach przestrzeni obrazy punktów reprezentujących różne klasy węgla zachodzą na siebie. Przez to nie możemy na podstawie tych rysunków stwierdzić, że analizowane dane pozwalają na prawidłową klasyfikację typów węgla. W celu uzyskania bardziej czytelnych wyników postanowiono przedstawić przy pomocy mapy odniesienia, te same dane w nieco inny sposób. Postanowiono przeanalizować dane reprezentujące różne typy węgla parami. Rysunek 5 przedstawia widok uzyskany dla danych reprezentujących typy węgla 34.2 oraz 35. Widać na nim czytelnie, że obrazy punktów reprezentujących próbki węgla typu 34.2 gromadzą się w skupiskach, które łatwo można odseparować od skupisk obrazów punktów reprezentujących próbki węgla 35. Podobne obserwacje dokonano na podstawie rysunków 6 i 7, gdzie przedstawiono parami, odpowiednio, węgle typu 31 i 34.2 oraz 31 i 35. Przeprowadzona wizualizacja wielowymiarowa przy użyciu map odniesienia pozwala więc stwierdzić, że informacje zawarte w analizowanych siedmiowymiarowych danych są wystarczające do prawidłowej klasyfikacji typów węgla 31, 34.2 oraz 35.

 6. Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto zależnych od wieku ubezpieczonych w ubezpieczeniu autocasco

  OpenAIRE

  Szymańska, Anna

  2016-01-01

  One of the basic variables used in the process of tariff calculation of premiums in motor hull liability insurance is the age of the insured. In this type of insurance offered by insurers operating on the Polish market, this variable is taken into account in the ratemaking by discounts and increases in assigned premium, known as the net premiums rates. The aim of this work is to propose a method of rate estimation of net premiums in the groups of the motor hull liability insurance portfolio o...

 7. Zastosowanie metod fizycznych w celu określenia rodzaju sztucznych włókien mineralnych długotrwale użytkowanych jako izolacja termiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Sąkol

  2016-10-01

  Full Text Available Background. Asbestos and artificial mineral (ceramic, glass and rock fibers are used as thermal insulating materials; both are agents harmful to human health. The current exposure limit values for respirable ceramic fibers are twice sharper than for glass- and rock fibers. Fibrous materials used for a long time at elevated temperatures wear out and require replacement. The aim of the study was to establish physical characteristics enabling identification of the types of thermally destroyed man-made mineral fibers. No such data are available in the literature. Materials. Bulk samples of thermal insulating fibrous material were investigated in this study. One sample was unknown. Methods. Microscopic determination of artificial mineral fibers was performed by assessment of a number of physical properties, such as crystallinity and refractive index. Crystallinity of fibrous materials was estimated using an X-ray diffractometer. Morphological and optical observations were achieved with a phase contrast and a polarized light microscope. The refractive index of fibers was assessed by observing relief and Becke line. It was evaluated by using immersion liquids controlled with an Abbe refractometer. Results. Compared to new man-made mineral fibers, those which had been used at high temperature for long time performance changed color and gloss, and their refractive indices were increased. So was their fragility. Conclusions. Optical properties alone may not be sufficient to distinguish between non-crystalline glass or ceramic man-made fibers. Identification requires significant operator training and experience.

 8. The application of Monte Carlo method to electron and photon beams transport; Zastosowanie metody Monte Carlo do analizy transportu elektronow i fotonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zychor, I. [Soltan Inst. for Nuclear Studies, Otwock-Swierk (Poland)

  1994-12-31

  The application of a Monte Carlo method to study a transport in matter of electron and photon beams is presented, especially for electrons with energies up to 18 MeV. The SHOWME Monte Carlo code, a modified version of GEANT3 code, was used on the CONVEX C3210 computer at Swierk. It was assumed that an electron beam is mono directional and monoenergetic. Arbitrary user-defined, complex geometries made of any element or material can be used in calculation. All principal phenomena occurring when electron beam penetrates the matter are taken into account. The use of calculation for a therapeutic electron beam collimation is presented. (author). 20 refs, 29 figs.

 9. Country program review Myanmar

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boussaha, A.; Naqvi, S.H.M.; Poshyachinda, M.; Con, T.T.; Nemoto, S.

  1994-03-01

  Review of the past and present IAEA technical cooperation activities in the field of repair and maintenance of nuclear instrumentation and sectoral programs and institutional review in the same field are presented

 10. BMRAT reviewer acknowledgement 2015

  OpenAIRE

  Lili Hami

  2016-01-01

  Contributing reviewers The editors of Biomedical Research and Therapy would like to thank all our reviewers who have contributed to the journal in Volume 2 (2015). [Biomed Res Ther 2016; 3(2.000): 528-532

 11. Mizan Law Review

  African Journals Online (AJOL)

  Mizan Law Review publishes peer reviewed scholarly articles that identify, ... legal and related principles, stipulations and concepts based on research findings. Mizan's ... Comment: Major Differences between the Revised 'Federal' and SNNP ...

 12. Rate Review Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — As of September 1, 2011, the Affordable Care Act and rate review regulation require review of rate increases of 10 percent or more. A non-grandfathered health plan...

 13. Country program review Myanmar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boussaha, A; Naqvi, S H.M.; Poshyachinda, M; Con, T T; Nemoto, S

  1994-03-01

  Review of the past and present IAEA technical cooperation activities in the field of repair and maintenance of nuclear instrumentation and sectoral programs and institutional review in the same field are presented.

 14. Monthly Weather Review

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Supplements to the Monthly Weather Review publication. The Weather Bureau published the Monthly weather review Supplement irregularly from 1914 to 1949. The...

 15. Marine prostanoids - a review

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Wahidullah, S.; De

  The occurrence and structure of prostaglandins including clavulones, punaglandins and claviridenones in marine organisms is reviewEd. by comparison of the spectral data reported the identity of 20-acetoxy claviridenones b and c with 20 acetoxy...

 16. Topical report review status

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-08-01

  This report provides industry with procedures for submitting topical reports, guidance on how the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) processes and responds to topical report submittals, and an accounting, with review schedules, of all topical reports currently accepted for review schedules, of all topical reports currently accepted for review by the NRC. This report will be published annually. Each sponsoring organization with one or more topical reports accepted for review copies

 17. Diversifying customer review rankings.

  Science.gov (United States)

  Krestel, Ralf; Dokoohaki, Nima

  2015-06-01

  E-commerce Web sites owe much of their popularity to consumer reviews accompanying product descriptions. On-line customers spend hours and hours going through heaps of textual reviews to decide which products to buy. At the same time, each popular product has thousands of user-generated reviews, making it impossible for a buyer to read everything. Current approaches to display reviews to users or recommend an individual review for a product are based on the recency or helpfulness of each review. In this paper, we present a framework to rank product reviews by optimizing the coverage of the ranking with respect to sentiment or aspects, or by summarizing all reviews with the top-K reviews in the ranking. To accomplish this, we make use of the assigned star rating for a product as an indicator for a review's sentiment polarity and compare bag-of-words (language model) with topic models (latent Dirichlet allocation) as a mean to represent aspects. Our evaluation on manually annotated review data from a commercial review Web site demonstrates the effectiveness of our approach, outperforming plain recency ranking by 30% and obtaining best results by combining language and topic model representations. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. ACHP | Unified Federal Review

  Science.gov (United States)

  Search skip specific nav links Home arrow Unified Federal Review Three logos: 1) Executive Office of the Homeland Security. Unified Federal Environmental and Historic Preservation Review Process Please visit the new location for the Unified Federal Review located here: http://www.fema.gov/environmental-historic

 19. Reviewer acknowledgement 2013

  OpenAIRE

  Stengel, Dirk; Luckmann, Annette

  2014-01-01

  Contributing reviewers The editors of the Journal of Trauma Management and Outcomes and BioMed Central would like to show our appreciation for the following reviewers for their time, hard work and support by reviewing manuscripts for the journal in 2013.

 20. Book Review | Oloyede | African Sociological Review / Revue ...

  African Journals Online (AJOL)

  African Sociological Review / Revue Africaine de Sociologie. Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 12, No 1 (2008) >. Log in or Register to get access to full text downloads.

 1. Algebra & trigonometry super review

  CERN Document Server

  2012-01-01

  Get all you need to know with Super Reviews! Each Super Review is packed with in-depth, student-friendly topic reviews that fully explain everything about the subject. The Algebra and Trigonometry Super Review includes sets and set operations, number systems and fundamental algebraic laws and operations, exponents and radicals, polynomials and rational expressions, equations, linear equations and systems of linear equations, inequalities, relations and functions, quadratic equations, equations of higher order, ratios, proportions, and variations. Take the Super Review quizzes to see how much y

 2. Systematic review automation technologies

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Systematic reviews, a cornerstone of evidence-based medicine, are not produced quickly enough to support clinical practice. The cost of production, availability of the requisite expertise and timeliness are often quoted as major contributors for the delay. This detailed survey of the state of the art of information systems designed to support or automate individual tasks in the systematic review, and in particular systematic reviews of randomized controlled clinical trials, reveals trends that see the convergence of several parallel research projects. We surveyed literature describing informatics systems that support or automate the processes of systematic review or each of the tasks of the systematic review. Several projects focus on automating, simplifying and/or streamlining specific tasks of the systematic review. Some tasks are already fully automated while others are still largely manual. In this review, we describe each task and the effect that its automation would have on the entire systematic review process, summarize the existing information system support for each task, and highlight where further research is needed for realizing automation for the task. Integration of the systems that automate systematic review tasks may lead to a revised systematic review workflow. We envisage the optimized workflow will lead to system in which each systematic review is described as a computer program that automatically retrieves relevant trials, appraises them, extracts and synthesizes data, evaluates the risk of bias, performs meta-analysis calculations, and produces a report in real time. PMID:25005128

 3. Reviews of recent publications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2001-06-01

  Full Text Available Alonso, Carlos J. The Burden of Modernity: The Rhetoric of Cultural Discourse in Spanish America Reviewed by Melvin S. Arrington, Jr. Kolocotroni, Vassiliki, Jane Goldman, and Olga Taxidou, eds, Modernism: An Anthology of Sources and Documents Reviewed by Gerd Bayer Motte, Warren. Small Worlds: Minimalism in Contemporary French Literature Reviewed by William Cloonan Melton, Judith M. The Face of Exile: Autobiographical Journeys Reviewed by Claude P. Desmarais Redding, Arthur. Raids on Human Consciousness: Writing, Anarchism, and Violence Reviewed by Gail Finney Chambers, Ross. Facing It: AIDS Diaries and the Death of the Author Reviewed by Melissa A. Fitch Marx-Scouras, Danielle. The Cultural Politics of Tel Quel: Literature and the Left in the Wake of Engagement Reviewed by Diane Fourny Foster, David William. Buenos Aires: Perspectives on the City and Cultural Production Reviewed by Gustavo Geirola Nelson, Ardis L., ed. Guillermo Cabrera Infante: Assays, essays, and other arts Reviewed by José Luis Martinez-Dueñas Fox, Claire F. The Fence and the River: Culture and Politics at the U.S.-Mexico Border Reviewed by Robert Neustadt

 4. NASA Product Peer Review Process

  Science.gov (United States)

  Jenks, Ken

  2009-01-01

  This viewgraph presentation describes NASA's product peer review process. The contents include: 1) Inspection/Peer Review at NASA; 2) Reasons for product peer reviews; 3) Different types of peer reviews; and 4) NASA requirements for peer reviews. This presentation also includes a demonstration of an actual product peer review.

 5. ETF interim design review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steiner, D.; Rutherford, P.H.

  1980-01-01

  A three-day ETF Interim Design Review was conducted on July 23-25, 1980, at the Sheraton Potomac Inn in Rockville, Maryland. The intent of the review was to provide a forum for an in-depth assessment and critique of all facets of the ETF design by members of the fusion community. The review began with an opening plenary session at which an overview of the ETF design was presented by D. Steiner, manager of the ETF Design Center, complemented by a physics overview by P.H. Rutherford, chairman of the ETF/INTOR Physics Committee. This was followed by six concurrent review sessions over the next day and a half. The review closed with a plenary session at which the Design Review Board presented its findings. This document consists of the viewgraphs for the opening plenary session and an edited version of the presentations made by Steiner and Rutherford

 6. Down With Reviews

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiley, H. S.

  2010-04-01

  There has been a proliferation of review articles and review journals over the last decade, and it is easy to see why. Biologists find them useful to keep up with increasingly complex science and publishers find them an easy way to increase the impact factor of journals. Unfortunately, the reasons why review articles are highly cited are mostly unrelated to their educational value. Instead, it seems mostly due to their increasing use as a surrogate for the primary literature.

 7. Sscience & technology review; Science Technology Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-07-01

  This review is published ten times a year to communicate, to a broad audience, Lawrence Livermore National Laboratory`s scientific and technological accomplishments, particularly in the Laboratory`s core mission areas - global security, energy and the environment, and bioscience and biotechnology. This review for the month of July 1996 discusses: Frontiers of research in advanced computations, The multibeam Fabry-Perot velocimeter: Efficient measurement of high velocities, High-tech tools for the American textile industry, and Rock mechanics: can the Tuff take the stress.

 8. Humanities Review Journal

  African Journals Online (AJOL)

  Humanities Review Journal is published in June and December by Humanities Research Forum. The Journal publishes original, well-researched papers, review essays, interviews, resume, and commentaries, which offer new insights into the various disciplines in the Humanities. The focus is on issues about Africa.

 9. Archives: Mizan Law Review

  African Journals Online (AJOL)

  Items 1 - 21 of 21 ... Archives: Mizan Law Review. Journal Home > Archives: Mizan Law Review. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register · Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives. 1 - 21 of 21 Items. 2017. Vol 11, No 2 ...

 10. Documents preparation and review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  Ignalina Safety Analysis Group takes active role in assisting regulatory body VATESI to prepare various regulatory documents and reviewing safety reports and other documentation presented by Ignalina NPP in the process of licensing of unit 1. The list of main documents prepared and reviewed is presented

 11. 3 CFR - Regulatory Review

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... as a means of promoting regulatory goals. The fundamental principles and structures governing... review. In this time of fundamental transformation, that process—and the principles governing regulation... the Office of Management and Budget (OMB) has reviewed Federal regulations. The purposes of such...

 12. Peer review statement

  Science.gov (United States)

  2018-03-01

  All papers published in this volume of Journal of Physics: Conference Series have been peer reviewed through processes administered by the proceedings Editors. Reviews were conducted by expert referees to the professional and scientific standards expected of a proceedings journal published by IOP Publishing.

 13. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1984-03-01

  The Lawrence Livermore National Laboratory publishes the Energy and Technology Review Monthly. This periodical reviews progress mode is selected programs at the laboratory. This issue includes articles on in-situ coal gasification, on chromosomal aberrations in human sperm, on high speed cell sorting and on supercomputers.

 14. Book Reviews in Periodicals.

  Science.gov (United States)

  Ettelt, Harold J.

  All recent issues of periodicals found which contain indexed book reviews are listed in this compilation from Drake Memorial Library at the New York State University at Brockport. The periodicals are listed by 29 subject headings in this informal guide designed to be used at Drake Library. The number of reviews in the periodical in a recent year…

 15. Youth Suicide: A Review

  Science.gov (United States)

  Gould, Madelyn S.; Greenberg, Ted; Velting, Drew M.; Shaffer, David

  2006-01-01

  Following a comprehensive review of the research literature on youth suicide, the authors discuss the rates and patterns of completed suicides and suicide attempts. The state of research on potential risk and protective factors is also reviewed, covering personal characteristics, family characteristics, adverse life circumstances, and…

 16. Peer Review of Teaching

  OpenAIRE

  Fernandez, Charles E.; Yu, Jenny

  2007-01-01

  This article provides an overview and description of peer review of teaching for faculty members and administrators who would like to implement a peer review program. This may include classroom and clinical settings. A brief overview, procedure, and a teaching competence evaluation rubric are provided

 17. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trippe, T.G.; Barbaro-Galtieri, A.; Kelly, R.L.; Rittenberg, A.; Rosenfeld, A.H.; Yost, G.P.; Barash-Schmidt, N.; Bricman, C.; Hemingway, R.J.; Losty, M.J.; Roos, M.; Chaloupka, V.; Armstrong, B.

  1976-01-01

  This review of the properties of leptons, mesons, and baryons is an updating of Review of Particle Properties, Particle Data Group [Phys. Letters 50B, No.1 (1974), and Supplement, Rev. Mod. Phys. 47 (1975) 535]. Data are evaluated, listed, averaged, and summarized in tables. Numerous tables, figures, and formulae of interest to particle physicists are also included. A data booklet is available

 18. Nigerian Music Review

  African Journals Online (AJOL)

  Nigerian Music Reveiw. ... Nigerian Music Review is aimed at the scholarly review of the developments in various musical practices in Nigeria. It considers well ... Performance practice and functions of local wine and beer parlor songs in rural Yoruba Communities in Ogbomoso · EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT

 19. Energy and technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1984-03-01

  The Lawrence Livermore National Laboratory publishes the Energy and Technology Review Monthly. This periodical reviews progress mode is selected programs at the laboratory. This issue includes articles on in-situ coal gasification, on chromosomal aberrations in human sperm, on high speed cell sorting and on supercomputers

 20. LBS Management Review: Submissions

  African Journals Online (AJOL)

  Author Guidelines. The Lagos Business School Management Review is published by management professionals for practising managers, without sacrificing academic standards. The Review welcomes articles that enhance knowledge about the process of managing an organisation as well as reflect techniques, trends and ...

 1. MELCOR Peer Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyack, B.E.; Dhir, V.K.; Gieseke, J.A.; Haste, T.J.; Kenton, M.A.; Khatib-Rahbar, M.; Leonard, M.T.; Viskanta, R.

  1992-03-01

  MELCOR is a fully integrated, engineering-level computer code that models the progression of severe accidents in light water reactor nuclear power plants. The newest version of MELCOR is Version 1.8.1, July 1991. MELCOR development has reached the point that the United States Nuclear Regulatory Commission sponsored a broad technical review by recognized experts to determine or confirm the technical adequacy of the code for the serious and complex analyses it is expected to perform. For this purpose, an eight-member MELCOR Peer Review Committee was organized. The Committee has completed its review of the MELCOR code: the review process and findings of the MELCOR Peer Review Committee are documented in this report. The Committee has determined that recommendations in five areas are appropriate: (1) MELCOR numerics, (2) models missing from MELCOR Version 1.8.1, (3) existing MELCOR models needing revision, (4) the need for expanded MELCOR assessment, and (5) documentation

 2. Thanking our peer reviewers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Storey Alan

  2013-03-01

  Full Text Available Contributing reviewers As 2013 commences I would like to take a moment to reflect and recognize the peer reviewers that made the previous year possible. Listed below are those people who reviewed for Molecular Cancer last year. All are generous individuals who donated their time to assessing and improving our authors’ submissions. Your combined efforts have been invaluable to the editorial staff in maintaining the continued success of the journal in the Open Access forum. The editors of Molecular Cancer would like to thank all the reviewers who contributed to the journal in Volume 11 (2012 by participating in the review process - taking time out of your busy schedules and even to volunteer - without your critical insights, hard work and support for the journal we wouldn’t be able to do what we do.

 3. Systematising "System": One Reviewer's Analysis of the Review Process

  Science.gov (United States)

  Coniam, David

  2011-01-01

  This paper describes one reviewer's experience of reviewing for the journal "System" over an eight-year period, 2003-2011. The paper reports on the reviews produced by the single reviewer, which have been compiled into a specific purpose--an "occluded"--corpus (Swales, 1996) of 122 reviews, comprising 93,000 words. The paper first describes the…

 4. KHNP special safety review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Tae-Ho; Lee, Bang-Jin; Lee, Soung-Hee; Park, Goon-Cherl

  2009-01-01

  Commemorating the 30 year anniversary of commercial nuclear power plant operation in KOREA, Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP) has conducted a Special Safety Review (SSR) of its 20 operating units to understand their safety performance and to identify any areas that need improvement. The SSR reviewed all 20 operating units for 2 weeks per site. Areas that were reviewed are Safety Margins, Plant Performance, Employee Safety, Employee Performance and Performance Improvement Process. Each review team consisted of international and domestic members. The international reviewers were from IAEA, WANO and INPO. The domestic reviewers consisted of professors, Engineering Company, Research Institute and KHNP experts. The review confirmed safe and reliable operations of the 20 nuclear units. The common understanding resulted from the SSR is as follows. Firstly, KHNP corporate and its plants confirmed and shared mutual understanding on recurring areas for improvements, especially in the areas of Organizational Effectiveness, Industrial Safety, Human Performance, Configuration Management, Operations, Equipment Performance and Material Condition. Secondly, KHNP understood that plant and department level performances are directly related to the leadership and competency of the management team including supervisors. Thirdly, the strengths of individual stations that consistently have produced good results need to be shared with the other KHNP stations. Finally, KHNP learned that strong corporate leadership and support are needed to resolve most of the areas for improvement since they are common to all KHNP stations. (author)

 5. Environmental performance reviews. Slovenia

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  The ECE Committee on Environmental Policy for the Environmental Performance Review of Slovenia prepared a report on the environmental performance of Slovenia before, during and after the review mission in Ljubljana in November 1996. The Slovene partners in discussion with the review team did not spare time or effort in responding to the queries and requests made. The review mission could therefore benefit from optimal cooperation with Slovene institutions. The report by the review team, including draft recommendations for the solution of existing problems in national environmental policy and management, was submitted for evaluation by the ECE Committee on Environmental Policy at its fourth annual session in Geneva, on 26 May 1997. A high-level delegation from Slovenia attended this session. It was headed by the Minister of the Environment and also included the State Secretaries for Agriculture, Forest and Food, Economic Affairs, Environment, Physical Planning, Transport and Communications, and other delegates. The evaluation by the Committee was based on the in-depth preparation by two reviewing countries, the Netherlands and Poland. At the end of its evaluation, the Committee agreed on a final set of recommendations, replacing the draft recommendations of the review team for inclusion in this publication

 6. Human Factors Review Plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paramore, B.; Peterson, L.R.

  1985-12-01

  ''Human Factors'' is concerned with the incorporation of human user considerations into a system in order to maximize human reliability and reduce errors. This Review Plan is intended to assist in the assessment of human factors conditions in existing DOE facilities. In addition to specifying assessment methodologies, the plan describes techniques for improving conditions which are found to not adequately support reliable human performance. The following topics are addressed: (1) selection of areas for review describes techniques for needs assessment to assist in selecting and prioritizing areas for review; (2) human factors engineering review is concerned with optimizing the interfaces between people and equipment and people and their work environment; (3) procedures review evaluates completeness and accuracy of procedures, as well as their usability and management; (4) organizational interface review is concerned with communication and coordination between all levels of an organization; and (5) training review evaluates training program criteria such as those involving: trainee selection, qualification of training staff, content and conduct of training, requalification training, and program management

 7. Human Factors Review Plan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paramore, B.; Peterson, L.R. (eds.)

  1985-12-01

  ''Human Factors'' is concerned with the incorporation of human user considerations into a system in order to maximize human reliability and reduce errors. This Review Plan is intended to assist in the assessment of human factors conditions in existing DOE facilities. In addition to specifying assessment methodologies, the plan describes techniques for improving conditions which are found to not adequately support reliable human performance. The following topics are addressed: (1) selection of areas for review describes techniques for needs assessment to assist in selecting and prioritizing areas for review; (2) human factors engineering review is concerned with optimizing the interfaces between people and equipment and people and their work environment; (3) procedures review evaluates completeness and accuracy of procedures, as well as their usability and management; (4) organizational interface review is concerned with communication and coordination between all levels of an organization; and (5) training review evaluates training program criteria such as those involving: trainee selection, qualification of training staff, content and conduct of training, requalification training, and program management.

 8. Swedish encapsulation station review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andersson, Sven Olof; Brunzell, P.; Heibel, R.; McCarthy, J.; Pennington, C.; Rusch, C.; Varley, G.

  1998-06-01

  In the Encapsulation Station (ES) Review performed by NAC International, a number of different areas have been studied. The main objectives with the review have been to: Perform an independent review of the cost estimates for the ES presented in SKB's document 'Plan 1996'. This has been made through comparisons between the ES and BNFL's Waste Encapsulation Plant (WEP) at Sellafield as well as with the CLAB facility. Review the location of the ES (at the CLAB site or at the final repository) and its interaction with other parts of the Swedish system for spent fuel management. Review the logistics and plant capacity of the ES. Identify important safety aspects of the ES as a basis for future licensing activities. Based on NAC International's experience of casks for transport and storage of spent fuel, review the basic design of the copper/steel canister and the transport cask. This review insides design, manufacturing, handling and licensing aspects. Perform an overall comparison between the ES project and the CLAB project with the objective to identify major project risks and discuss their mitigation

 9. Swedish encapsulation station review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Sven Olof; Brunzell, P.; Heibel, R.; McCarthy, J.; Pennington, C.; Rusch, C.; Varley, G. [NAC International, Zuerich (Switzerland)

  1998-06-01

  In the Encapsulation Station (ES) Review performed by NAC International, a number of different areas have been studied. The main objectives with the review have been to: Perform an independent review of the cost estimates for the ES presented in SKB`s document `Plan 1996`. This has been made through comparisons between the ES and BNFL`s Waste Encapsulation Plant (WEP) at Sellafield as well as with the CLAB facility. Review the location of the ES (at the CLAB site or at the final repository) and its interaction with other parts of the Swedish system for spent fuel management. Review the logistics and plant capacity of the ES. Identify important safety aspects of the ES as a basis for future licensing activities. Based on NAC International`s experience of casks for transport and storage of spent fuel, review the basic design of the copper/steel canister and the transport cask. This review insides design, manufacturing, handling and licensing aspects. Perform an overall comparison between the ES project and the CLAB project with the objective to identify major project risks and discuss their mitigation 19 refs, 9 figs, 35 tabs

 10. PSA Review Handbook

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hallman, Anders; Nyman, Ralph; Knochenhauer, Michael

  2004-05-01

  The Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) expresses requirements on the performance of PSAs as well as on PSA activities in general in the the regulatory document 'Regulations Concerning Safety in Certain Nuclear Facilities', SKlFS 1998:1. The follow-up of these activities is part of the inspection tasks of the SKI. In view or this, there is a need for documented guidelines on now to perform these inspections and reviews. The SKI PSA Review Handbook is intended to be a support in the SKI inspection and control of the PSA activities or the licensees. These PSA activities include both the organisation and working procedures of the licensee, the layout and contents of the PSA, and its areas of application. Using the regulation SKIFS 1998:1 as a starting point, the review handbook presents important aspects to be considered when judging whether a licensee fulfils the requirements on PSA activities, including the performance of PSA:s or PSA applications. The handbook shall also be a guidance for the review of PSA:s. However, the intention of the PSA Review Handbook is not to be a handbook for how a PSA is performed. The PSA Review Handbook is applicable to all types or initiating events and all operating conditions, and has been structured in a way, which stresses the integrated characteristics of PSA in the creation of the risk picture of a plant. The PSA Review Handbook has been based on the requirements for PSA of nuclear power plants, as this is the most extensive application. However, the relevant parts of it are also applicable when analysing other nuclear installations. The PSA Review Handbook is published as a research report as its contents are judged to be of general interest, and the SKI welcomes comments to the handbook. An update or the PSA Review Handbook may be required as experience with the use of the handbook is acquired and if general PSA requirements change

 11. Reviews in plasmonics 2010

  CERN Document Server

  Geddes, Chris D

  2011-01-01

  Reviews in Plasmonics 2010, the first volume of the new book serial from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of Plasmonics and closely related disciplines. It summarizes the year's progress in surface plasmon phenomena and its applications, with authoritative analytical reviews specialized enough to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of Plasmonics. Reviews in Plasmonics offers an essential reference material for any lab working in the Plasmonic

 12. Reviews in fluorescence 2010

  CERN Document Server

  Geddes, Chris D

  2011-01-01

  ""Reviews in Fluorescence 2010"", the seventh volume of the book serial from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of fluorescence and closely related disciplines. It summarizes the year's progress in fluorescence and its applications, with authoritative analytical reviews specialized enough to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of fluorescence. ""Reviews in Fluorescence"" offers an essential reference material for any lab working in the fluoresc

 13. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hikasa, K.; Hagiwara, K.; Kawabata, S.; Barnett, R.M.; Groom, D.E.; Trippe, T.G.; Wohl, C.G.; Yost, G.P.; Armstrong, B. Technical Associate; Wagman, G.S. Technical Associate; Stone, J.; Porter, F.C.; Morrison, R.J.; Cutkosky, R.E.; Montanet, L.; Gieselmann, K. Technical Associate; Aguilar-Benitez, M.; Caso, C.; Crawford, R.L.; Roos, M.; Toernqvist, N.A.; Hayes, K.G.; Hoehler, G.; Manley, D.M.

  1992-01-01

  In this Review, we list, evaluate, and average measured properties of gauge bosons, leptons, quarks, mesons, and baryons. We also summarize searches for hypothetical particles such as Higgs bosons, the top quark, heavy neutrinos, monopoles, and supersymmetric particles. All the particle properties and search limits are listed in Summary Tables. We also give numerous tables, figures, formulae, and reviews of topics such as the Standard Model, particle detectors, probability, and statistics. A booklet is available containing the Summary Tables and abbreviated versions of some other sections of this full Review

 14. Safety review advisor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boshers, J.A.; Uhrig, R.E.; Alguindigue, I.A.; Burnett, C.G.

  1991-01-01

  The University of Tennessee's Nuclear Engineering department, in cooperation with the Tennessee Valley Authority (TVA), is evaluating the feasibility of utilizing an expert system to aid in 10CFR50.59 evaluations. This paper discusses the history of 10CFR50.59 reviews, and details the development approach used in the construction of a prototype Safety Review Advisor (SRA). The goals for this expert system prototype are to aid the engineer in the evaluation process by directing his attention to the appropriate critical issues, increase the efficiency, consistency, and thoroughness of the evaluation process, and provide a foundation of appropriate Safety Analysis Report (SAR) references for the reviewer

 15. [Iridology: a systematic review].

  Science.gov (United States)

  Salles, Léia Fortes; Silva, Maria Júlia Paes

  2008-09-01

  This study is a literature review about Iridology/Irisdiagnose in the period from 1970 to 2005. The objective was to identify the worldwide scientific publications (articles) in this field and the opinions about the method. Twenty-five articles were found, four of them from Brazilian authors. About the category, 1 was literature review, 12 research studies and 12 updates, historical reviews or editorials. The countries that have contributed more with the studies were Brazil and Russia. Fifteen of those are in favor of the method and 10 are against it. In conclusion, it is necessary to develop more studies inside the methodological rigor, once Iridology brings hope to preventive medicine.

 16. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Montanet, L.; Gieselmann, K. Technical Associate; Barnett, R.M.; Groom, D.E.; Trippe, T.G.; Wohl, C.G.; Armstrong, B. Technical Associate; Wagman, G.S. Technical Associate; Murayama, H.; Stone, J.; Hernandez, J.J.; Porter, F.C.; Morrison, R.J.; Manohar, A.; Aguilar-Benitez, M.; Caso, C.; Lantero, P. Technical Associate; Crawford, R.L.; Roos, M.; Toernqvist, N.A.; Hayes, K.G.; Hoehler, G.

  1994-01-01

  This biennial review summarizes much of Particle Physics. Using data from previous editions, plus 2300 new measurements from 700 papers, we list evaluate, and average measured properties of gauge bosons, leptons, quarks, mesons, and baryons. We also summarize searches for hypothetical particles such as Higgs bosons, heavy neutrinos, monopoles, and supersymmetric particles. All the particle properties and search limits are listed in Summary Tables. We also give numerous tables, figures, formulae, and reviews of topics such as the Standard Model, particle detectors, probability, and statistics. A booklet is available containing the Summary Tables and abbreviated versions of some of the other sections of this full Review

 17. E-commerce Review System to Detect False Reviews.

  Science.gov (United States)

  Kolhar, Manjur

  2017-08-15

  E-commerce sites have been doing profitable business since their induction in high-speed and secured networks. Moreover, they continue to influence consumers through various methods. One of the most effective methods is the e-commerce review rating system, in which consumers provide review ratings for the products used. However, almost all e-commerce review rating systems are unable to provide cumulative review ratings. Furthermore, review ratings are influenced by positive and negative malicious feedback ratings, collectively called false reviews. In this paper, we proposed an e-commerce review system framework developed using the cumulative sum method to detect and remove malicious review ratings.

 18. Computer Center: Software Review.

  Science.gov (United States)

  Duhrkopf, Richard, Ed.; Belshe, John F., Ed.

  1988-01-01

  Reviews a software package, "Mitosis-Meiosis," available for Apple II or IBM computers with colorgraphics capabilities. Describes the documentation, presentation and flexibility of the program. Rates the program based on graphics and usability in a biology classroom. (CW)

 19. Individuals Account Review

  National Research Council Canada - National Science Library

  Scott, Donald

  2004-01-01

  .... This report was commissioned by Navy Personnel Command (NPC) to: (1) review and analyze the IA to determine if current accounting methods accurately capture the number of personnel included in the IA; (2...

 20. 164 REVIEW ARTICLE

  African Journals Online (AJOL)

  boaz

  Methods: A review of laboratory records of requests and collected reports of malaria parasite, urine microscopy, culture and sensitivity, ... indicator of quality clinical laboratory services (1,4). .... Monitoring glycaemic control: is there evidence for.

 1. Reviews in fluorescence 2008

  CERN Document Server

  Geddes, Chris D

  2010-01-01

  This volume serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of fluorescence spectroscopy. It summarizes the year's progress in fluorescence and its applications as well as includes authoritative analytical reviews.

 2. Appendix A : literature review.

  Science.gov (United States)

  2013-03-01

  This appendix contains a review of the literature and other background information : germane to the experimental and analytical research presented in subsequent appendices. Table : 1 lists the sections and topics contained in this appendix and those ...

 3. Geology of Uruguay review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gomez Rifas, C.

  2011-01-01

  This work is about the Uruguay geology review.This country has been a devoted to breeding cattle and agriculture.The evolution of geological knowledge begun with Dr. Karl Walther who published 53 papers between 1909 and 1948.

 4. Recensione / Recension / Book review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bravo Fabio

  2010-03-01

  Full Text Available Book review of:Sette R., Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology: Methodologies and practices, IGI Global – Information Science Reference, Hershey PA, 2010

 5. Sample Book Review

  African Journals Online (AJOL)

  David Ambrose

  Book Review: Reginald M.J. Oduor's Introduction to Ethics 105 ... actions emanating from any individual or social institution affects other individuals ... moral concepts, namely, freedom and responsibility, rights and duties, equality and justice ...

 6. Reviews in fluorescence 2007

  CERN Document Server

  Lakowicz, Joseph R; Geddes, Chris D

  2009-01-01

  This fourth volume in the Springer series summarizes the year's progress in fluorescence, with authoritative analytical reviews specialized enough for professional researchers, yet also appealing to a wider audience of scientists in related fields.

 7. Topical report review status

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-08-01

  A Topical Report Review Status is scheduled to be published semi-annually. The primary purpose of this document is to provide periodic progress reports of on-going topical report reviews, to identify those topical reports for which the Nuclear Regulatory Commission (NRC) staff review has been completed and, to the extent practicable, to provide NRC management with sufficient information regarding the conduct of the topical report program to permit taking whatever actions deemed necessary or appropriate. This document is also intended to be a source of information to NRC Licensing Project Managers and other NRC personnel regarding the status of topical reports which may be referenced in applications for which they have responsibility. This status report is published primarily for internal NRC use in managing the topical report program, but is also used by NRC to advise the industry of report review status

 8. Topical report review status

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-01-01

  A Topical Report Review Status is scheduled to be published semi-annually. The primary purpose of this document is to provide periodic progress reports of on-going topical report reviews, to identify those topical reports for which the Nuclear Regulatory Commission (NRC) staff review has been completed and, to the extent practicable, to provide NRC management with sufficient information regarding the conduct of the topical report program to permit taking whatever actions deemed necessary or appropriate. This document is also intended to be a source of information to NRC Licensing Project Managers and other NRC personnel regarding the status of topical reports which may be referenced in applications for which they have responsibility. This status report is published primarily for internal NRC use in managing the topical report program, but is also used by NRC to advise the industry of report review status

 9. EERE Peer Review Guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-01-18

  The primary purpose of this guide is to provide managers and staff guidance in establishing formal in-progress peer review that provides intellectually fair expert evaluation of EERE RD3 and supporting business administration programs, both retrospective and prospective.

 10. Southern African Business Review

  African Journals Online (AJOL)

  The Southern African Business Review is a refereed and accredited scientific journal of the College of Economic and Management Sciences of the .... The effects of extended water supply disruptions on the operations of SMEs · EMAIL FREE ...

 11. HIA Review Synthesis Report

  Science.gov (United States)

  A systematic review of health impact assessments (HIAs) from the U.S. was conducted to obtain a clear picture of how HIAs are being implemented nationally and to identify potential areas for improving the HIA community of practice.

 12. State Program Integrity Reviews

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — State program integrity reviews play a critical role in how CMS provides effective support and assistance to states in their efforts to combat provider fraud and...

 13. Environmental performance reviews. Estonia

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  This review of Estonia is the first environmental performance review (EPR) carried out under the auspices of the ECE Committee on Environmental Policy. This pilot ECE study builds, inter alia, on the experience gained in the preparation of pilot environmental performance reviews of Poland and Bulgaria, which were carried out in 1994-1995 by OECD in cooperation with ECE. The report focuses on capacity building; air, water, waste, and nature management; the integration of environmental and economic policies both generally and more specifically within the energy sector; and cooperation of Estonia with the international community. The review examines the current situation, recent and likely future trends, pressures, policy responses and their effectiveness. The principal conclusions and recommendations for improving Estonia's environmental performance are brought together in the concluding chapter.

 14. REVIEW ARTICLE 218

  African Journals Online (AJOL)

  boaz

  1) Epidemiology/ Surveillance, 2) Case Management/ Infection Control, 3) Social mobilization, 4) Laboratory ... The strategy group reviewed and approved all of the teams work and needed .... accountability measures and success of the polio.

 15. Carbon Based Nanotechnology: Review

  Science.gov (United States)

  Srivastava, Deepak; Saini, Subhash (Technical Monitor)

  1999-01-01

  This presentation reviews publicly available information related to carbon based nanotechnology. Topics covered include nanomechanics, carbon based electronics, nanodevice/materials applications, nanotube motors, nano-lithography and H2O storage in nanotubes.

 16. USCG Security Plan Review

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — The Security Plan Review module is intended for vessel and facility operators to check on the status of their security plans submitted to the US Coast Guard. A MISLE...

 17. Southern African Business Review

  African Journals Online (AJOL)

  Southern African Business Review. Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 20, No 1 (2016) >. Log in or Register to get access to full text downloads.

 18. Model Validation Status Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  E.L. Hardin

  2001-01-01

  The primary objective for the Model Validation Status Review was to perform a one-time evaluation of model validation associated with the analysis/model reports (AMRs) containing model input to total-system performance assessment (TSPA) for the Yucca Mountain site recommendation (SR). This review was performed in response to Corrective Action Request BSC-01-C-01 (Clark 2001, Krisha 2001) pursuant to Quality Assurance review findings of an adverse trend in model validation deficiency. The review findings in this report provide the following information which defines the extent of model validation deficiency and the corrective action needed: (1) AMRs that contain or support models are identified, and conversely, for each model the supporting documentation is identified. (2) The use for each model is determined based on whether the output is used directly for TSPA-SR, or for screening (exclusion) of features, events, and processes (FEPs), and the nature of the model output. (3) Two approaches are used to evaluate the extent to which the validation for each model is compliant with AP-3.10Q (Analyses and Models). The approaches differ in regard to whether model validation is achieved within individual AMRs as originally intended, or whether model validation could be readily achieved by incorporating information from other sources. (4) Recommendations are presented for changes to the AMRs, and additional model development activities or data collection, that will remedy model validation review findings, in support of licensing activities. The Model Validation Status Review emphasized those AMRs that support TSPA-SR (CRWMS M and O 2000bl and 2000bm). A series of workshops and teleconferences was held to discuss and integrate the review findings. The review encompassed 125 AMRs (Table 1) plus certain other supporting documents and data needed to assess model validity. The AMRs were grouped in 21 model areas representing the modeling of processes affecting the natural and

 19. Model Validation Status Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E.L. Hardin

  2001-11-28

  The primary objective for the Model Validation Status Review was to perform a one-time evaluation of model validation associated with the analysis/model reports (AMRs) containing model input to total-system performance assessment (TSPA) for the Yucca Mountain site recommendation (SR). This review was performed in response to Corrective Action Request BSC-01-C-01 (Clark 2001, Krisha 2001) pursuant to Quality Assurance review findings of an adverse trend in model validation deficiency. The review findings in this report provide the following information which defines the extent of model validation deficiency and the corrective action needed: (1) AMRs that contain or support models are identified, and conversely, for each model the supporting documentation is identified. (2) The use for each model is determined based on whether the output is used directly for TSPA-SR, or for screening (exclusion) of features, events, and processes (FEPs), and the nature of the model output. (3) Two approaches are used to evaluate the extent to which the validation for each model is compliant with AP-3.10Q (Analyses and Models). The approaches differ in regard to whether model validation is achieved within individual AMRs as originally intended, or whether model validation could be readily achieved by incorporating information from other sources. (4) Recommendations are presented for changes to the AMRs, and additional model development activities or data collection, that will remedy model validation review findings, in support of licensing activities. The Model Validation Status Review emphasized those AMRs that support TSPA-SR (CRWMS M&O 2000bl and 2000bm). A series of workshops and teleconferences was held to discuss and integrate the review findings. The review encompassed 125 AMRs (Table 1) plus certain other supporting documents and data needed to assess model validity. The AMRs were grouped in 21 model areas representing the modeling of processes affecting the natural and

 20. Review biodepyritisation of coal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Acharya, C.; Sukla, L.B.; Misra, V.N. [Regional Research Lab., Orissa (India)

  2004-01-01

  This review provides a detailed summary of the recent and past research activities in the area of biodesulfurisation of coal. It provides information about microorganisms important for biodesulfurisation of coal, with the emphasis on Thiobacillus ferrooxidans. The review presents an insight into various methods of desulfurisation of coal combining physical and biological methods. Also, there are discussions on coal structure, distribution, mechanism and kinetics of pyrite oxidation and jarosite precipitation. Finally, areas requiring further research are identified.

 1. A Year in Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moyez Jiwa

  2010-12-01

  Full Text Available The AMJ is two years old. It is now a registered trademark and listed on 11 databases. In 2010 we published 169 papers from ten countries. We reviewed papers within 24 days on average and published most within 45 days. We remain committed to publication free of charge and offer free on-line access to all the material we publish. In this review we highlight the most memorable moments in 2010.

 2. Regulatory Review Committee update

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steele, T. [Polishuk, Camman and Steele, London ON (Canada)

  2001-07-01

  The Committee's objectives, current membership and current issues are reviewed. Each current issue, notably the consultation process with the Ministry of Natural Resources, appeal of Ministry actions, orphan wells/security deposits, oilfield fluid disposal and labour code practices review are discussed in some detail. Dissatisfaction with the current appeals process to the Ministry is highlighted, along with a search for an all encompassing solution. The orphan well problem also received considerable attention, with similar demands for a comprehensive solution.

 3. Review on technology II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mroziewicz, B.

  1986-01-01

  The most important requirements for the spectral properties of photodetectors are reviewed with particular attention to the fiber optics applications. Data on a number of materials are collected and presented. Pros and cons are pointed out for each type of photodetector-photoconductor, p-i-n photodiode and APD. A review is given of the relevant papers presented in the poster session 'Technology II' of the Symposium

 4. Review of particle properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yost, G P; Barnett, R M; Hinchliffe, I; Lynch, G R; Rittenberg, A; Ross, R R; Suzuki, M; Trippe, T G; Wohl, C G; Armstrong, B

  1988-04-14

  This review of the properties of gauge bosons, leptons, mesons, and baryons is an updating of the Review of Particle Properties, Particle Data Group (Phys. Lett. 170B (1986)). Data are evaluated, listed, averaged, and summarized in tables. We continue the more orderly set of particle names implemented in the 1986 edition. Numerous tables, figures, and formulae of interest to particle physicists are also included. A data booklet is available.

 5. Previous ISD Program Review.

  Science.gov (United States)

  1981-03-01

  report. The detail required for such a review would be unwieldy and would comsume inordinate amounts of time. The result of the document review will...attempts have been made at writing specific behavioral objectives (SBOs). These, however, have proven to be inadequate in that they are not stated in... behavioral terms (e.g., "will understand," "will have a knowledge of," etc.). C. Development of CRO/CRTs? In nearly all cases, ISD teams are just

 6. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bricman, C.; Dionisi, C.; Hemingway, R.J.; Mazzucato, M.; Montanet, L.; Barash-Schmidt, N.; Crawford, R.C.; Roos, M.; Barbaro-Galtieri, A.; Horne, C.P.; Kelly, R.L.; Losty, M.J.; Rittenberg, A.; Trippe, T.G.; Yost, G.P.; Armstrong, B.

  1978-01-01

  This review of the properties of leptons, mesons, and baryons is an updating of Review of Particle Properties, Particle Data Group [Rev. Mod. Phys. 48 (1976) No. 2, Part II; and Supplement, Phys. Lett. 68B (1977) 1]. Data are evaluated, listed, averaged, and summarized in tables. Numerous tables, figures, and formulae of interest to particle physicists are also included. A data booklet is available. (Auth.)

 7. Massage Therapy Research Review

  OpenAIRE

  Field, Tiffany

  2014-01-01

  Moderate pressure massage has contributed to many positive effects including increased weight gain in preterm infants, reduced pain in different syndromes including fibromyalgia and rheumatoid arthritis, enhanced attentiveness, reduced depression and enhanced immune function (increased natural killer cells and natural killer cell activity). Surprisingly, these recent studies have not been reviewed, highlighting the need for the current review. When moderate and light pressure massage have bee...

 8. Book reviews online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philip Barker

  1997-12-01

  Full Text Available Many thousands of books are published each year, and even specialists find it difficult to keep abreast of new books in their disciplines, learning technology being no exception - indeed, in our subject-area the situation is beginning to reach saturation point. The bookreview procedure facilitates selection: a good review will capture the essential content of a book, and will comment on its quality, style, level of presentation, appropriateness, and perhaps value for money. Figure 1 shows the review process, its relationship to the production of books and learned journals, and the functional similarity between book reviews and abstracts of papers published in learned journals. Abstracts are often archived in online databases or on CD-ROM, in this way acting as an alerting and brief reference service. Book reviews can be treated in the same way. This paper discusses the use of servers (Internet or intranet as a means of making them available to a global population. It also describes how such a facility could fit into a more general infrastructure for soliciting potential reviewers and drawing their attention to publications available for review.

 9. Spondylolysis: a critical review

  Science.gov (United States)

  Standaert, C; Herring, S

  2000-01-01

  Aim—To provide an understanding of the current concepts in the natural history, pathophysiology, diagnosis, and treatment of spondylolysis based on the available medical literature. Methods—Articles were selected for review by the following methods: (a) MEDLINE searches with review of abstracts to select relevant articles; (b) review of multiple textbooks considered likely to contain information on spondylolysis; (c) review of references in articles identified by (a) and (b). Over 125 articles were ultimately reviewed fully. Publications were selected for inclusion in this article on the basis of perceived scientific and historical merit, particularly as thought to be relevant to achieving the stated purpose of this review. As no controlled clinical trials were identified, this could not be used as an inclusion criterion. Conclusions—Isthmic spondylolysis is considered to represent a fatigue fracture of the pars interarticularis of the neural arch. There is a relatively high incidence of radiographically identified spondylolysis in the general population, but the vast majority of these lesions probably occur without associated symptoms. Symptomatic pars lesions appear to be particularly a clinical problem in adolescents, especially adolescent athletes. The optimal diagnostic and treatment algorithms are not well identified in the current literature. Multiple imaging studies may have a role in the diagnosis of a pars lesion, and treatment seems likely to require at least relative rest and physical rehabilitation with consideration of bracing or, rarely, surgical intervention depending on the clinical context. Key Words: spondylolysis; spondylolisthesis; spine; back; neural arch; pars interarticularis PMID:11131228

 10. 78 FR 47016 - Submission for Review: Request for External Review

  Science.gov (United States)

  2013-08-02

  ... OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT Submission for Review: Request for External Review AGENCY: U.S... External Review. As required by the Paperwork Reduction Act of 1995, (Pub. L. 104-13, 44 U.S.C. chapter 35... the Multi-State Plan Program (MSPP) on March 11, 2013, 78 FR 15560, which outlined an external review...

 11. Meta-Review: Systematic Assessment of Program Review

  Science.gov (United States)

  Harlan, Brian

  2012-01-01

  Over 20 years ago, Robert J. Barak and Barbara E. Breier suggested incorporating a regular assessment of the entire program review system into the review schedule in order to ensure that the system itself is as efficient and effective as the programs under review. Barak and Breier's seminal book on the goals and processes of program review has…

 12. 6 CFR 13.5 - Review by the Reviewing Official.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 6 Domestic Security 1 2010-01-01 2010-01-01 false Review by the Reviewing Official. 13.5 Section 13.5 Domestic Security DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, OFFICE OF THE SECRETARY PROGRAM FRAUD CIVIL REMEDIES § 13.5 Review by the Reviewing Official. (a) If, based on the report of the Investigating Official...

 13. Dendrobium micropropagation: a review.

  Science.gov (United States)

  da Silva, Jaime A Teixeira; Cardoso, Jean Carlos; Dobránszki, Judit; Zeng, Songjun

  2015-05-01

  Dendrobium is one of the largest and most important (ornamentally and medicinally) orchid genera. Tissue culture is now an established method for the effective propagation of members of this genus. This review provides a detailed overview of the Dendrobium micropropagation literature. Through a chronological analysis, aspects such as explant, basal medium, plant growth regulators, culture conditions and final organogenic outcome are chronicled in detail. This review will allow Dendrobium specialists to use the information that has been documented to establish, more efficiently, protocols for their own germplasm and to improve in vitro culture conditions based on the optimized parameters detailed in this review. Not only will this expand the use for mass propagation, but will also allow for the conservation of important germplasm. Information on the in vitro responses of Dendrobium for developing efficient protocols for breeding techniques based on tissue culture, such as polyploidization, somatic hybridization, isolation of mutants and somaclonal variants and for synthetic seed and bioreactor technology, or for genetic transformation, is discussed in this review. This is the first such review on this genus and represents half a decade of literature dedicated to Dendrobium micropropagation.

 14. Environmental performance reviews. Croatia

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  The Environmental Performance Review of Croatia began with the preparatory mission in June 1998. This report was prepared on the basis of the team's review mission to Croatia in March 1999. Its draft was submitted to the ECE Committee on Environmental Policy at its annual session in Geneva on 22 September 1999. A high-level delegation from Croatia attended this evaluation, which was prepared in-depth by two reviewing countries, the Netherlands and Slovakia. At the end of its evaluation, the Committee approved the recommendations as set out in this report. The review of Croatia's environmental performance identified a number of strengths and weaknesses in the implementation of environmental policy and management. The systematic and professional preparation of environmental management measures in the State Directorate for the Protection of Nature and the Environment is often impressive. However, their implementation and enforcement suffer from a lack of institutional weight and cooperation throughout State institutions. Therefore, improving the cooperation with all key partners is an important task. Furthermore, greater involvement of the general public in environmental management might help to strengthen the overall recognition and results of environmental management. Finally, the review also found impediments to better performance with regard to remediation of the environmental consequences of the war - a problem that can be successfully dealt with only if sufficient funds are allocated for that work

 15. 2015 Peer Review Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2016-03-01

  In the spring and summer of 2015, the Bioenergy Technologies Office (BETO or the Office) of the U.S. Department of Energy (DOE) implemented an external peer review of the projects in its research, development and demonstration (RD&D) portfolio. The Office manages a diverse portfolio of technologies across the spectrum of applied RD&D within the dynamic context of changing budgets and Administration priorities. The Office portfolio is organized according to the biomass-to-bioenergy supply chain—from the feedstock source to the end user (see Figure 1)—with major focus on feedstock supply and biomass conversion. The 2015 Project Peer Review took place March 23-27, 2015, outside of Washington, D.C., in Alexandria, Virginia, and evaluated most of the publicly funded projects in BETO’s portfolio. The subsequent Program Management Review took place on June 25, 2015, in Washington, D.C., and provided an Office- level assessment of strategic planning and programmatic initiatives. The peer review process enables external stakeholders to provide feedback on the responsible use of taxpayer funding and develop recommendations for the most efficient and effective ways to accelerate the development of an advanced bioenergy industry. The planning and execution of these reviews was completed over the course of 10 months, and this report includes the results of both events.

 16. ATLAS Review Office

  CERN Multimedia

  Szeless, B

  The ATLAS internal reviews, be it the mandatory Production Readiness Reviews, the now newly installed Production Advancement Reviews, or the more and more requested different Design Reviews, have become a part of our ATLAS culture over the past years. The Activity Systems Status Overviews are, for the time being, a one in time event and should be held for each system as soon as possible to have some meaning. There seems to a consensus that the reviews have become a useful project tool for the ATLAS management but even more so for the sub-systems themselves making achievements as well as possible shortcomings visible. One other recognized byproduct is the increasing cross talk between the systems, a very important ingredient to make profit all the systems from the large collective knowledge we dispose of in ATLAS. In the last two months, the first two PARs were organized for the MDT End Caps and the TRT Barrel Modules, both part of the US contribution to the ATLAS Project. Furthermore several different design...

 17. Ocular candidiasis: a review.

  Science.gov (United States)

  Shah, C P; McKey, J; Spirn, M J; Maguire, J

  2008-04-01

  To review the epidemiology, diagnosis and changing treatment paradigm of ocular candidiasis, and report current prevalence rates and risk factors at one inpatient hospital. Retrospective review; systematic literature review. All Wills Eye Institute inpatient ophthalmology consultations from Thomas Jefferson University Hospital were retrospectively reviewed between June 2006 and November 2006. All consultations for candidaemia were included. The outcome variables included chorioretinitis, endophthalmitis, visual symptoms and Candida speciation. The ophthalmic literature was reviewed using PubMed. Keywords included Candida, candidaemia, chorioretinitis, vitritis and endophthalmitis. Bibliographies were manually searched. Three of the 38 consultations for candidaemia (7.9%) had chorioretinitis. There were no cases of vitritis or endophthalmitis. The presence of symptoms, or the inability to articulate symptoms, was significantly associated with risk of ocular candidiasis (p = 0.003). All three cases of chorioretinitis had positive blood cultures for Candida albicans (p = 0.089) and were treated with oral fluconazole. Various factors have led to the increasing prevalence of inpatient candidaemia. Risk factors for ocular involvement include albicans species and the presence of, or inability to articulate, visual symptoms. For those without abnormal findings on initial examination, a subsequent retinal examination should be performed in 2 weeks, particularly if new symptoms develop or if the patient is unable to relay symptoms. Patients with chorioretinitis should be treated with systemic antifungal agents. For those with vitritis or endophthalmitis, particularly if worsening on systemic therapy alone, intravitreal antifungal medications or early vitrectomy should be considered.

 18. Handbook for WATRP reviews

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-05-01

  The Waste Management Assessment and Technical Review Programme (WATRP) has been developed by the International Atomic Energy Agency (Agency) to serve Member States through technical assessments and peer reviews of their national policies, concepts and other tasks related to the management of radioactive wastes. The programme is directed towards Member States with established waste management programmes. Upon request of a Member State, or an organization within a Member State, the Agency undertakes the responsibility of convening an international panel of experts and of performing a peer review of terms of reference established by the customer; the mechanisms used for this purpose are a review of source materials and technical exchanges with the customer's experts. The main objective of a WATRP review is to provide the customer with individual and collective expertise and information on the best international experience in the waste management field overall, or on some particular subject area, also validating that programmes and activities are indeed sound and performing as planned. Thus, the conclusions and recommendations of the WATRP experts should be based on internationally acceptable current thinking, taking into account proven practices or, at least, the general consensus on the most viable option for solving particular tasks

 19. ReviewChain: Untampered Product Reviews on the Blockchain

  OpenAIRE

  Martens, Daniel; Maalej, Walid

  2018-01-01

  Online portals include an increasing amount of user feedback in form of ratings and reviews. Recent research highlighted the importance of this feedback and confirmed that positive feedback improves product sales figures and thus its success. However, online portals' operators act as central authorities throughout the overall review process. In the worst case, operators can exclude users from submitting reviews, modify existing reviews, and introduce fake reviews by fictional consumers. This ...

 20. Clinical review: Riedel's thyroiditis: a clinical review.

  Science.gov (United States)

  Hennessey, James V

  2011-10-01

  Riedel's thyroiditis is a rare inflammatory process involving the thyroid and surrounding cervical tissues and is associated with various forms of systemic fibrosis. Riedel's presentation is complex, including a thyroid mass associated with local symptoms, characteristic biochemical abnormalities such as hypocalcemia and hypothyroidism, as well as the involvement of a wide range of other organ systems. Diagnosis of Riedel's thyroiditis requires histopathological confirmation, but due to high complication rates, the role of surgical intervention is limited to airway decompression and diagnostic tissue retrieval. Unique among processes of the thyroid, Riedel's is commonly treated with long-term antiinflammatory medications to arrest progression and maintain a symptom-free course. Due to its rarity, Riedel's may not be immediately diagnosed, so clinicians benefit from recognizing the constellation of findings that should make prompt diagnosis possible. A review of print and electronic reviews was conducted. Source references were identified, and available literature was reviewed. A search of the PubMed database using the search term "Riedel's thyroiditis" was cross-referenced with associated clinical findings, systemic fibrosis diagnoses, and therapeutic search terms. Because most of the literature consisted of case reports and very small series, inclusion of identified articles was based on clinical descriptions of the subjects included and the criteria for diagnosis reported. More weight was attributed to series, using contemporary criteria for diagnosis. Case reports were included if the diagnosis was clear and clinical presentation was unique to illustrate the spectrum of disease. Because the majority of therapeutic intervention data were based upon case reports and very small series, an evidence-based approach was problematic, but information is presented as objectively and with as much balance as the limited quality of the data allows. Clinical awareness of the

 1. Book reviews 2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilling Axel

  2016-11-01

  Full Text Available This section contains reviews of two Swedish books on international taxation. First, the book Skatteavtal och generalklausuler, Ett komparativt perspektiv (Tax Agreements and General Anti-Avoidance Regulations, A Comparative Perspective is recommended for those who study and work with international tax law. The book analyses how tax treaties’ function to limit contracting states’ taxing powers relates to national GAARs. A comparative analysis is made between Sweden and Canada. In the second review, the doctoral dissertation EU-domstolens restirktionsprövning i mal om de grundläggande frihterna och direkta skatter (The EU Court of Justice’s examination of the restriction requirement in its direct tax case law is reviewed. The dissertation systemizes relevant CJEU’s case law and analyzes the Courts reasoning in deciding whether or not certain tax regulation is in conflict with EU fundamental freedoms.

 2. Independent technical review, handbook

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-02-01

  Purpose Provide an independent engineering review of the major projects being funded by the Department of Energy, Office of Environmental Restoration and Waste Management. The independent engineering review will address questions of whether the engineering practice is sufficiently developed to a point where a major project can be executed without significant technical problems. The independent review will focus on questions related to: (1) Adequacy of development of the technical base of understanding; (2) Status of development and availability of technology among the various alternatives; (3) Status and availability of the industrial infrastructure to support project design, equipment fabrication, facility construction, and process and program/project operation; (4) Adequacy of the design effort to provide a sound foundation to support execution of project; (5) Ability of the organization to fully integrate the system, and direct, manage, and control the execution of a complex major project

 3. Safety review advisor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boshers, J.A.; Alguindigue, I.E.; Uhrig, R.E.

  1989-01-01

  The University of Tennessee's Nuclear Engineering Department, in cooperation with the Tennessee Valley Authority (TVA), is evaluating the feasibility of utilizing an expert system to aid in 10CFR50.59 evaluations. This paper discusses the history of 10CFR50.59 reviews, and details the development approach used in the construction of a prototype Safety Review Advisor (SRA). The goals for this expert system prototype are to (1) aid the engineer in the evaluation process by directing his attention to the appropriate critical issues, (2) increase the efficiency, consistency, and thoroughness of the evaluation process, and (3) provide a foundation of appropriate Safety Analysis Report (SAR) references for the reviewer. 6 refs., 2 figs

 4. Reviews in plasmonics 2016

  CERN Document Server

  2017-01-01

  Reviews in Plasmonics 2016, the third volume of the new book series from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of Plasmonics and closely related disciplines. It summarizes the year’s progress in surface plasmon phenomena and its applications, with authoritative analytical reviews in sufficient detail to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of Plasmonics. Reviews in Plasmonics offers an essential source of reference material for any lab working in the Plasmonics field and related areas. All academics, bench scientists, and industry professionals wishing to take advantage of the latest and greatest in the continuously emerging field of Plasmonics will find it an invaluable resource.

 5. Reviews in plasmonics 2015

  CERN Document Server

  2016-01-01

  Reviews in Plasmonics 2015, the second volume of the new book series from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of Plasmonics and closely related disciplines. It summarizes the year’s progress in surface plasmon phenomena and its applications, with authoritative analytical reviews in sufficient detail to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of Plasmonics. Reviews in Plasmonics offers an essential source of reference material for any lab working in the Plasmonics field and related areas. All academics, bench scientists, and industry professionals wishing to take advantage of the latest and greatest in the continuously emerging field of Plasmonics will find it an invaluable resource.

 6. Independent technical review, handbook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-02-01

  Purpose Provide an independent engineering review of the major projects being funded by the Department of Energy, Office of Environmental Restoration and Waste Management. The independent engineering review will address questions of whether the engineering practice is sufficiently developed to a point where a major project can be executed without significant technical problems. The independent review will focus on questions related to: (1) Adequacy of development of the technical base of understanding; (2) Status of development and availability of technology among the various alternatives; (3) Status and availability of the industrial infrastructure to support project design, equipment fabrication, facility construction, and process and program/project operation; (4) Adequacy of the design effort to provide a sound foundation to support execution of project; (5) Ability of the organization to fully integrate the system, and direct, manage, and control the execution of a complex major project.

 7. AN APPROACH FOR REVIEWING AND RANKING THE CUSTOMERS’ REVIEWS THROUGH QUALITY OF REVIEW (QoR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumit Kawate

  2017-01-01

  Full Text Available Quality is referred as the degree of excellence that means the expected product or service being considered to achieve desired requirements. Whereas, Quality of Reviews (QoR relates to the task of determining the quality, efficiency, suitability, or utility of each review by addressing Quality of Product (QoP and Quality of Service (QoS. It is an essential task of ranking, the reviews based on the quality and efficiency of the reviews given by the users. Whatever the reviews are provided to the particular product or services are from user experiences. The Quality of Reviews (QoR is one of a kind method that defines how the customer’s standpoint for the service or product that he/she experienced. The main issue while reviewing any product, the reviewer provides his/her opinion in the form of reviews and might be a few of those reviews are malicious spam entries to skew the rating of the product. Also in another case, many times customers provide the reviews which are quite common and that won’t helpful for the buyer to interpret the helpful feedback on their products because of too many formal reviews from distinct customers. Hence, we proposed novel approaches: i to statistical analyzes the customer reviews on products by Amazon to identify top most useful or helpful reviewers; ii to analyze the products and its reviews associated for malicious reviews ratings that skewed the overall product ranking. As this is one of the efficient approaches to avoid spam reviewers somehow from reviewing the products. With this, we can use this method for distinguishing between nominal users and spammers. This method helps to quest for helpful reviewers not only to make the product better from best quality reviewers, but also these quality reviewers themselves can able to review future products.

 8. Repatriation Adjustment: Literature Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gamze Arman

  2009-12-01

  Full Text Available Expatriation is a widely studied area of research in work and organizational psychology. After expatriates accomplish their missions in host countries, they return to their countries and this process is called repatriation. Adjustment constitutes a crucial part in repatriation research. In the present literature review, research about repatriation adjustment was reviewed with the aim of defining the whole picture in this phenomenon. Present research was classified on the basis of a theoretical model of repatriation adjustment. Basic frame consisted of antecedents, adjustment, outcomes as main variables and personal characteristics/coping strategies and organizational strategies as moderating variables.

 9. Time crystals: a review

  Science.gov (United States)

  Sacha, Krzysztof; Zakrzewski, Jakub

  2018-01-01

  Time crystals are time-periodic self-organized structures postulated by Frank Wilczek in 2012. While the original concept was strongly criticized, it stimulated at the same time an intensive research leading to propositions and experimental verifications of discrete (or Floquet) time crystals—the structures that appear in the time domain due to spontaneous breaking of discrete time translation symmetry. The struggle to observe discrete time crystals is reviewed here together with propositions that generalize this concept introducing condensed matter like physics in the time domain. We shall also revisit the original Wilczek’s idea and review strategies aimed at spontaneous breaking of continuous time translation symmetry.

 10. The world review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1999-01-01

  A world-wide review of hydrocarbon processing is presented. Following a general introduction discussing issues such as the crisis in Asia, the mergers between the oil giants, the concern over carbon dioxide emissions in Europe, the expected decline in output of oil in the USA and the attraction of Latin America in terms of natural gas, the article goes on to review the situations and prospects in various parts of the world. Fifty-one countries are discussed individually in this 34-page article. The focus throughout is very much on the activities of individual companies and contracts rather than on technical details. (UK)

 11. REVIEWER LIST – 2014

  OpenAIRE

  Chief Editor

  2014-01-01

  REVIEWER LIST – 2014 The Editorial Team would like to thank all those who gave generously of their time and expertise in reviewing the papers for the Indian Journal of Community Health in 2014.AAarti Kapil, New Delhi, IndiaAbhishek SinghAmandeep Kaur, Haldwani, IndiaAmit Kaushik, Safai, IndiaAnu Bhardwaj, Ambala, IndiaAnurag Chaudary, Ludhiana, IndiaA R BondArpan YagnikArvind Kumar Singh, Gorakhpur, IndiaAshish Yadav, Meerut, IndiaAthar Ansari, Aligarh, India BBaridalyne Nongkynrih, New Delhi...

 12. FASTBUS review 1985

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walz, H.V.; Barsotti, E.J.

  1985-09-01

  The progress of developments based on the FASTBUS Specification DOE/ER-0189 for modular high-speed data acquisition and control systems is reviewed. Available hardware components and efforts in standardized FASTBUS software are summarized. The status of FASTBUS applications at research laboratories in North America is reported. FASTBUS work in Europe and Japan is presented in other papers at this conference. Due to the highly condensed nature of this review, background information and references from reports at the 1983 and 1984 Nuclear Science Symposia may be useful. 17 refs., 4 figs

 13. Human cryptosporidiosis: a review.

  Science.gov (United States)

  Ayuo, P O

  2009-02-01

  To provide an overview of risk factors, presentation and management of human cryptosporidium infection. Literature review was obtained through PubMed search. Published articles on the taxonomy of Cryptosporidium and the epidemiology, clinical presentation and management of cryptosporidiosis were reviewed. Abstracts and complete articles relevant to the objective were selected, read and analysed to extract information for this article. Human cryptosporidiosis is a severe diarrhoeal disease in malnourished children and immuno-compromised adults in whom it confers poor prognosis. Management is mainly supportive as drug therapy remains elusive. Fortunately the prevalence in AIDS patients is declining due to the widespread use of combination antiretroviral therapy (cART).

 14. South African Gastroenterology Review

  African Journals Online (AJOL)

  IBS - the beginning and the end: clinical review. Keith Pettengell. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. Article Metrics. Metrics Loading ... Metrics powered by PLOS ALM · http://dx.doi.org/10.4314/sagr.v1i1.30693 · AJOL African Journals Online. HOW TO USE ...

 15. Homework. Literature Review

  Science.gov (United States)

  Blazer, Christie

  2009-01-01

  Although homework is assigned for a variety of academic and non-academic purposes, there is disagreement within the educational community about the value of homework and the amount of homework students should be assigned. This Literature Review summarizes the benefits and drawbacks of homework and examines how much time students should and…

 16. Review on Superconducting Materials

  OpenAIRE

  Hott, Roland; Kleiner, Reinhold; Wolf, Thomas; Zwicknagl, Gertrud

  2013-01-01

  Short review of the topical comprehension of the superconductor materials classes Cuprate High-Temperature Superconductors, other oxide superconductors, Iron-based Superconductors, Heavy-Fermion Superconductors, Nitride Superconductors, Organic and other Carbon-based Superconductors and Boride and Borocarbide Superconductors, featuring their present theoretical understanding and their aspects with respect to technical applications.

 17. Reviews: The Molecular Animator.

  Science.gov (United States)

  Journal of Chemical Education, 1987

  1987-01-01

  Provided is a review of a chemical software package. The package makes possible an instructional technique that is not effective by any other means, namely the ability to view molecular shapes in three dimensions. The program can be used with either IBM or Apple hardware. (RH)

 18. Visual Complexity: A Review

  Science.gov (United States)

  Donderi, Don C.

  2006-01-01

  The idea of visual complexity, the history of its measurement, and its implications for behavior are reviewed, starting with structuralism and Gestalt psychology at the beginning of the 20th century and ending with visual complexity theory, perceptual learning theory, and neural circuit theory at the beginning of the 21st. Evidence is drawn from…

 19. Economic and Policy Review

  African Journals Online (AJOL)

  The NESG Economic and Policy Review (EPR) is a quarterly publication of the Nigerian Economic Summit Group (NESG), established to serve as an avenue for constructive analysis of economic policies and their impacts on different aspects of the business and economic environment. The EPR aims to provide unbiased, ...

 20. Swaddling: A Systematic Review

  NARCIS (Netherlands)

  van Sleuwen, Bregje E.; Engelberts, Adèle C.; Boere-Boonekamp, Magdalena M.; Kuis, Wietse; Schulpen, Tom W.J.

  2007-01-01

  Swaddling was an almost universal child-care practice before the 18th century. It is still tradition in certain parts of the Middle East and is gaining popularity in the United Kingdom, the United States, and the Netherlands to curb excessive crying. We have systematically reviewed all articles on

 1. Annual energy review, 1990

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-05-01

  This Review presents long-term historical energy data. US energy consumption, production, trade, and prices are included. Also covered are consumption indicators, energy resources, petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, and international energy. 5 figs., 129 tabs

 2. A Review of Measles

  Science.gov (United States)

  Dardis, Melissa R.

  2012-01-01

  Measles, once a common childhood illness that many older school nurses could recognize without difficulty, needs review again after reemerging from Europe and other continents. A highly contagious disease, which has been referenced since the seventh century, the virus can cause serious illness and death, despite the fact that it is vaccine…

 3. Polish Cartographical Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nedjeljko Frančula

  2017-07-01

  Full Text Available The Polish Cartographical Review (PCR journal has been published in English four times a year since 2015. The journal is in open access and it is published by De Gruyter Open. It is edited by Polish scientists in collaboration with international experts.

 4. Country programme review. Mongolia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolnicar, J.; Kamel, R.; Perera, O.; Tauchid, M.

  1992-08-01

  This document reviews the current nuclear program in Mongolia, identifying the peaceful uses of nuclear technology in the country and possible future technical co-operation activities. Separate brief sections deal with food and agriculture; mineral resources; nuclear chemistry, nuclear physics and instrumentation; human health; radiation protection; water resources and nuclear energy. 1 tab

 5. REVIEW ARTICLE 218

  African Journals Online (AJOL)

  boaz

  The strategy group reviewed and approved all of the teams work and needed resources. ... de cas/ Contrôle de l'infection, 3) la mobilisation sociale, 4) Les Services de laboratoire, 5) le point d'entrée et 6) Gestion / ... molecular evidence for adaptation during human to ... respond to malaria treatment and his travel from an.

 6. Overall review paper

  International Nuclear Information System (INIS)

  Curran, S.

  1981-01-01

  A review is given of the papers presented at the European Symposium on Fast Breeder Reactors in the context of the early history of nuclear energy, the concept of breeding, the safety of the breeder, terrorism and other hazards, the need for more energy, human factors and safety. (U.K.)

 7. 6. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrico Pasini

  2015-08-01

  Full Text Available Reviews of Valery Rees, From Gabriel to Lucifer: A Cultural History of Angels, London-New York 2012; G. R. Evans, First Light. A History of Creation Myths from Gilgamesh to the God Particle, London-New York 2014.

 8. PEAR code review

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Wit, R.; Jamieson, T.; Lord, M.; Lafortune, J.F.

  1997-07-01

  As a necessary component in the continuous improvement and refinement of methodologies employed in the nuclear industry, regulatory agencies need to periodically evaluate these processes to improve confidence in results and ensure appropriate levels of safety are being achieved. The independent and objective review of industry-standard computer codes forms an essential part of this program. To this end, this work undertakes an in-depth review of the computer code PEAR (Public Exposures from Accidental Releases), developed by Atomic Energy of Canada Limited (AECL) to assess accidental releases from CANDU reactors. PEAR is based largely on the models contained in the Canadian Standards Association (CSA) N288.2-M91. This report presents the results of a detailed technical review of the PEAR code to identify any variations from the CSA standard and other supporting documentation, verify the source code, assess the quality of numerical models and results, and identify general strengths and weaknesses of the code. The version of the code employed in this review is the one which AECL intends to use for CANDU 9 safety analyses. (author)

 9. Lagos Historical Review

  African Journals Online (AJOL)

  The Lagos Historical Review is an international and interdisciplinary journal publishing papers with a historical focus. The journal generates and participates in debates to advance the discipline of history and promote its relevance to development. The journal aims to serve the academic community with a bias towards ...

 10. Resource Reviews Bronmateriaa lbesprekings

  African Journals Online (AJOL)

  buyers of the types of books under review and in this light one might bear the following general factors in mind when choosing a suitable book. e The age and abiLity of the child. Pre-school and lower primary children cannot be expected to colour within the 1 ines or to complete every picture: children often derive pleasure ...

 11. Book Reviews Boekbesprekings

  African Journals Online (AJOL)

  Book Reviews. HYPOTHALAMIC HORMONES. Hypothalamic Hypophysiotropic Hormones. Physiological and clinical studies. Proceedings of the Conference .... tricians, it certainly succeeds in its aim. 'A book is of little use if it has no pictures', thought Alice. This book has many. Of particular interest is the last chapter in ...

 12. Neutron dosimetry - A review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baum, J W

  1955-03-29

  This review summarizes information on the following subjects: (1) physical processes of importance in neutron dosimetry; (2) biological effects of neutrons; (3) neutron sources; and (4) instruments and methods used in neutron dosimetry. Also, possible improvements in dosimetry instrumentation are outlined and discussed. (author)

 13. Lightning injury: a review.

  Science.gov (United States)

  Ritenour, Amber E; Morton, Melinda J; McManus, John G; Barillo, David J; Cancio, Leopoldo C

  2008-08-01

  Lightning is an uncommon but potentially devastating cause of injury in patients presenting to burn centers. These injuries feature unusual symptoms, high mortality, and significant long-term morbidity. This paper will review the epidemiology, physics, clinical presentation, management principles, and prevention of lightning injuries.

 14. Rotating reactors : a review

  NARCIS (Netherlands)

  Visscher, F.; Schaaf, van der J.; Nijhuis, T.A.; Schouten, J.C.

  2013-01-01

  This review-perspective paper describes the current state-of-the-art in the field of rotating reactors. The paper has a focus on rotating reactor technology with applications at lab scale, pilot scale and industrial scale. Rotating reactors are classified and discussed according to their geometry:

 15. Review of Literature.

  Science.gov (United States)

  Armstrong, Robert L.

  1992-01-01

  Offers a critical review of eight articles and two journal issues dealing with school indicators of student success or failure; state models for school improvement and accountability; teacher burnout as an outcome of paperwork burdens; the impact of reform efforts; class size; trends in educational evaluation; mastery testing; departmentalization…

 16. Haramaya Law Review

  African Journals Online (AJOL)

  The Haramaya Law Review (HLR) publishes original scientific manuscripts and disseminates scientific and information to the users in Ethiopia, Africa and elsewhere in the world. It also enhances exchange of ideas among scientists engaged in research and development activities and accepts papers from anywhere else in ...

 17. CONTAIN independent peer review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyack, B.E.; Corradini, M.L.; Khatib-Rahbar, M.; Loyalka, S.K.; Smith, P.N.

  1995-01-01

  The CONTAIN code was developed by Sandia National Laboratories under the sponsorship of the US Nuclear Regulatory Commission (NRC) to provide integrated analyses of containment phenomena. It is used to predict nuclear reactor containment loads, radiological source terms, and associated physical phenomena for a range of accident conditions encompassing both design-basis and severe accidents. The code's targeted applications include support for containment-related experimental programs, light water and advanced light water reactor plant analysis, and analytical support for resolution of specific technical issues such as direct containment heating. The NRC decided that a broad technical review of the code should be performed by technical experts to determine its overall technical adequacy. For this purpose, a six-member CONTAIN Peer Review Committee was organized and a peer review as conducted. While the review was in progress, the NRC issued a draft ''Revised Severe Accident Code Strategy'' that incorporated revised design objectives and targeted applications for the CONTAIN code. The committee continued its effort to develop findings relative to the original NRC statement of design objectives and targeted applications. However, the revised CONTAIN design objectives and targeted applications. However, the revised CONTAIN design objectives and targeted applications were considered by the Committee in assigning priorities to the Committee's recommendations. The Committee determined some improvements are warranted and provided recommendations in five code-related areas: (1) documentation, (2) user guidance, (3) modeling capability, (4) code assessment, and (5) technical assessment

 18. Medication Errors - A Review

  OpenAIRE

  Vinay BC; Nikhitha MK; Patel Sunil B

  2015-01-01

  In this present review article, regarding medication errors its definition, medication error problem, types of medication errors, common causes of medication errors, monitoring medication errors, consequences of medication errors, prevention of medication error and managing medication errors have been explained neatly and legibly with proper tables which is easy to understand.

 19. 120 Hz Gun Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colby, E.

  2005-01-31

  The review was held at SLAC on September 11 and 12, 2001. Presentations concerning the thermal analysis, mechanical design, integration with the laser and accelerator, general beam dynamics considerations, a load lock mechanism, and symmetric power feed options comprised the review. Slides from these presentations are available elsewhere. The review committee was charged with evaluating the 120 Hz gun design including proposed load lock and power feed options and recommending improvements. Broader evaluation of the injector as a whole (including focusing and diagnostic systems that do no impact the envelope of the gun itself) is expected to be covered in a future review and will not be commented on here. In general, the long operational experience with four generations of s-band RF guns at numerous labs worldwide has led to considerable experience in design, fabrication, and operation aspects, and provides an excellent base on which to design the higher duty factor LCLS injector. While open questions remain on obtaining the design performance from these injectors, the microwave design of the gun has reached a state of relative maturity.

 20. CONTAIN independent peer review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boyack, B.E. [Los Alamos National Lab., NM (United States); Corradini, M.L. [Univ. of Wisconsin, Madison, WI (United States). Nuclear Engineering Dept.; Denning, R.S. [Battelle Memorial Inst., Columbus, OH (United States); Khatib-Rahbar, M. [Energy Research Inc., Rockville, MD (United States); Loyalka, S.K. [Univ. of Missouri, Columbia, MO (United States); Smith, P.N. [AEA Technology, Dorchester (United Kingdom). Winfrith Technology Center

  1995-01-01

  The CONTAIN code was developed by Sandia National Laboratories under the sponsorship of the US Nuclear Regulatory Commission (NRC) to provide integrated analyses of containment phenomena. It is used to predict nuclear reactor containment loads, radiological source terms, and associated physical phenomena for a range of accident conditions encompassing both design-basis and severe accidents. The code`s targeted applications include support for containment-related experimental programs, light water and advanced light water reactor plant analysis, and analytical support for resolution of specific technical issues such as direct containment heating. The NRC decided that a broad technical review of the code should be performed by technical experts to determine its overall technical adequacy. For this purpose, a six-member CONTAIN Peer Review Committee was organized and a peer review as conducted. While the review was in progress, the NRC issued a draft ``Revised Severe Accident Code Strategy`` that incorporated revised design objectives and targeted applications for the CONTAIN code. The committee continued its effort to develop findings relative to the original NRC statement of design objectives and targeted applications. However, the revised CONTAIN design objectives and targeted applications. However, the revised CONTAIN design objectives and targeted applications were considered by the Committee in assigning priorities to the Committee`s recommendations. The Committee determined some improvements are warranted and provided recommendations in five code-related areas: (1) documentation, (2) user guidance, (3) modeling capability, (4) code assessment, and (5) technical assessment.

 1. Data Crosscutting Requirements Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kleese van Dam, Kerstin [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Shoshani, Arie [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Plata, Charity [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2013-04-01

  In April 2013, a diverse group of researchers from the U.S. Department of Energy (DOE) scientific community assembled to assess data requirements associated with DOE-sponsored scientific facilities and large-scale experiments. Participants in the review included facilities staff, program managers, and scientific experts from the offices of Basic Energy Sciences, Biological and Environmental Research, High Energy Physics, and Advanced Scientific Computing Research. As part of the meeting, review participants discussed key issues associated with three distinct aspects of the data challenge: 1) processing, 2) management, and 3) analysis. These discussions identified commonalities and differences among the needs of varied scientific communities. They also helped to articulate gaps between current approaches and future needs, as well as the research advances that will be required to close these gaps. Moreover, the review provided a rare opportunity for experts from across the Office of Science to learn about their collective expertise, challenges, and opportunities. The "Data Crosscutting Requirements Review" generated specific findings and recommendations for addressing large-scale data crosscutting requirements.

 2. Russia - Public Expenditure Review

  OpenAIRE

  World Bank

  2011-01-01

  The primary objective of the Public Expenditure Review (PER) is to assist the Ministry of Finance (MOF) in identifying opportunities for efficiency gains in some key categories of government expenditure. In this context, policy makers face two related fiscal dilemmas. First, how can expenditure efficiency are increased to provide public services with fewer resources? Second, how can the fi...

 3. Energy and Technology Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1982-09-01

  This is the first of two issues commemorating the 30th anniversary of the Lawrence Livermore National Laboratory. The early history of the laboratory is reviewed, including: the LLNL-Nevada organization; project Plowshare; the chemistry and materials science department; and development of computer systems. (GHT)

 4. Nuclear Test Personnel Review

  Science.gov (United States)

  FOIA Electronic Reading Room Privacy Impact Assessment DTRA No Fear Act Reporting Nuclear Test Personnel Review NTPR Fact Sheets NTPR Radiation Dose Assessment Documents US Atmospheric Nuclear Test History Documents US Underground Nuclear Test History Reports NTPR Radiation Exposure Reports Enewetak

 5. African Research Review: Submissions

  African Journals Online (AJOL)

  The African Research Review publishes original research output in the areas of Arts, Education, Social Sciences, Pure and applied Sciences, Engineering and ... Final selection of papers for publication in the Journal will be based on paper originality, technical quality, use of language and overall contribution to knowledge.

 6. Banking crises : A review

  NARCIS (Netherlands)

  Laeven, L.

  2011-01-01

  This review surveys the theoretical and empirical literature on the causes and consequences of banking crises, and summarizes the lessons learned from policy interventions to resolve banking crises. Despite their different origins, banking crises display similar patterns. Their causes lie in

 7. 7. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia Carnino

  2012-07-01

  Full Text Available Reviews of M. Matheus et al. (eds., Le calamità ambientali nel tardo medioevo europeo: realtà, percezioni, reazioni, Firenze University Press, 2010;S.A. Reinert, Translating Empire. Emulation and the Origins of the Political Economy, Harvard University Press, 2011; A. Nicholls and M. Liebscher (eds., Thinking the Unconscious. Nineteenth-Century German Thought, Cambridge University Press, 2010.

 8. 5. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Tiran

  2013-08-01

  Full Text Available Reviews of M.L. Pesante, Come servi. Figure del lavoro salariato dal diritto naturale all’economia politica, Franco Angeli, 2013 ; Joan W. Scott, Genere, politica, storia, éd. par I. Fazio, postface de P. di Cori, Viella, 2013.

 9. Annual Energy Review, 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-06-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are statistics on total energy production, consumption, trade, and energy prices; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, and international energy; financial and environment indicators; and data unit conversions.

 10. Swaddling : A systematic review

  NARCIS (Netherlands)

  van Sleuwen, Bregje E.; Engelberts, Adele C.; Boere-Boonekamp, Magda M.; Kuis, Wietse; Schulpen, Tom W. J.; L'Hoir, Monique P.

  2007-01-01

  Swaddling was an almost universal child-care practice before the 18th century. It is still tradition in certain parts of the Middle East and is gaining popularity in the United Kingdom, the United States, and the Netherlands to curb excessive crying. We have systematically reviewed all articles on

 11. Contaminant Hazard Reviews (compilation)

  Science.gov (United States)

  Eisler, R.; Munro, R.E.; Loges, L.M.; Boone, K.; Paul, M.M.; Garrett, L.J.

  2000-01-01

  This compact disc (CD) contains the 35 reports in the Contaminant Hazard Reviews (CHR) that were published originally between 1985 and 1999 in the U.S. Department of the Interior Biological Report series. The CD was produced because printed supplies of these reviews--a total of 105,000--became exhausted and demand remained high. Each review was prepared at the request of environmental specialists of the U.S. Fish and Wildlife Service and each contained specific information on the following: mirex, cadmium, carbofuran, toxaphene, selenium, chromium, polychlorinated biphenyls, dioxins, diazinon, mercury, polycyclic aromatic hydrocarbons, arsenic, chlorpyrifos, lead, tin, index issue, pentachlorophenol, atrazine, molybdenum, boron, chlordane, paraquat, cyanide, fenvalerate, diflubenzuron, zinc, famphur, acrolein, radiation, sodium monofluoroacetate, planar PCBs, silver, copper, nickel, and a cumulative index to chemicals and species. Each report reviewed and synthesized the technical literature on a single contaminant and its effects on terrestrial plants and invertebrates, aquatic plants and animals, avian and mammalian wildlife, and other natural resources. The subtopics include contaminant sources and uses; physical, chemical, and metabolic properties; concentrations in field collections of abiotic materials and living organisms; deficiency effects, where appropriate; lethal and sublethal effects, including effects on survival, growth, reproduction, metabolism, mutagenicity, teratogenicity, and carcinogenicity; proposed criteria for the protection of human health and sensitive natural resources; and recommendations for additional research.

 12. The certainty principle (review)

  OpenAIRE

  Arbatsky, D. A.

  2006-01-01

  The certainty principle (2005) allowed to conceptualize from the more fundamental grounds both the Heisenberg uncertainty principle (1927) and the Mandelshtam-Tamm relation (1945). In this review I give detailed explanation and discussion of the certainty principle, oriented to all physicists, both theorists and experimenters.

 13. Energy and Technology Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-09-01

  This is the first of two issues commemorating the 30th anniversary of the Lawrence Livermore National Laboratory. The early history of the laboratory is reviewed, including: the LLNL-Nevada organization; project Plowshare; the chemistry and materials science department; and development of computer systems

 14. Country programme review. Ethiopia

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  This document reviews the current nuclear program in Ethiopia, identifying the peaceful uses of nuclear technology in the country and possible future technical cooperation activities. Separate brief sections deal with food and agriculture; human health; water and geothermal resources; industrial applications and instrumentation; radiation protection; higher education; programming, coordination and development

 15. Contact dermatitis. A review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Klaus Ejner; Benezra, C; Burrows, D

  1987-01-01

  In recent years, there has been a dramatic rise in our understanding of contact dermatitis. This paper is a review of our knowledge of the mechanisms involved in contact dermatitis and related phenomena, the investigation of these events and the emergence of significant new allergens during...

 16. Acoustics Critical Readiness Review

  Science.gov (United States)

  Ballard, Kenny

  2010-01-01

  This presentation reviews the status of the acoustic equipment from the medical operations perspective. Included is information about the acoustic dosimeters, sound level meter, and headphones that are planned for use while on orbit. Finally there is information about on-orbit hearing assessments.

 17. Taste disorders: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijay Kumar Ambaldhage

  2014-01-01

  Full Text Available For maintenance of the health of an individual, taste sensation is very important. It is an important sensation that serves to assess the nutritious content of food, support oral intake, and prevent ingestion of potentially toxic substances. Disturbances in the perception of taste can lead to loss of appetite, causing malnutrition and thus distressing both the physical and psychological well-being of the patient. Oral physicians are often the first clinicians who hear complaints about alteration in taste from the patients. In spite of the effect of taste changes on health, literature on the diagnosis, pathogenesis, and precise treatment of taste disorders are less. Taste changes may lead patients to seek inappropriate dental treatments. Proper diagnosis of the etiology is the foremost step in the treatment of taste disorders. Thus, it is important that dental clinicians to be familiar with the various causes and proper management of taste changes. In this article, we have reviewed related articles focusing on taste disorders and their management, to provide a quick sketch for the clinicians. A detailed search was performed to identify the systematic reviews and research articles on taste disorders, using PUBMED and Cochrane. All the authors independently extracted data for analysis and review. Ultimately, 26 articles underwent a full text review. In conclusion, the research to date certainly offers us valid management strategies for taste disorders. Meanwhile, practical strategies with the highest success are needed for further intervention.

 18. Country programme review. Guatemala

  International Nuclear Information System (INIS)

  1992-09-01

  This document reviews the current nuclear program in Guatemala, identifying the peaceful uses of nuclear technology in the country and possible future technical co-operation activities. Separate brief sections deal with food and agriculture; human health; radiation protection; industrial applications and hydrology; nuclear analytical techniques; nuclear instrumentation and nuclear information

 19. Kaons Review and Outlook

  CERN Document Server

  Ceccucci, A

  2006-01-01

  This article presents a review of recent results and an outlook of kaon physics. After enjoying a renaissance, the discipline is now becoming and endangered species. Action will be needed to keep kaon physics at the heart of future FPCP meetings.

 20. Book Reviews Boekbesprekings

  African Journals Online (AJOL)

  and prevention. By R. C. Schneider ... A review of serious and fatal head and neck injuries suffered in American football over a 5-year period is pre- sented. Damage done to the ... At a time when nutritional diseases are every man's concern,.

 1. Photoacoustics: a historical review

  NARCIS (Netherlands)

  Manohar, Srirang; Razansky, D.

  2016-01-01

  We review the history of photoacoustics from the discovery in 1880 that modulated light produces acoustic waves to the current time, when the pulsed variant of the discovery is fast developing into a powerful biomedical imaging modality. We trace the meandering and fascinating passage of the effect

 2. Reviewing nuclear power

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robinson, Colin

  1990-01-01

  The UK government has proposed a review of the prospects for nuclear power as the Sizewell B pressurized water reactor project nears completion in 1994. However, a delay in the completion of Sizewell B or a change of government could put off the review for some years beyond the mid 1990s. Anticipating, though, that such a review will eventually take place, issues which it should consider are addressed. Three broad categories of possible benefit claimed for nuclear power are examined. These are that nuclear power contributes to the security of energy supply, that it provides protection against long run fossil fuel price increases and that it is a means of mitigating the greenhouse effect. Arguments are presented which cost doubt over the reality of these benefits. Even if these benefits could be demonstrated, they would have to be set against the financial, health and accident costs attendant on nuclear power. It is concluded that the case may be made that nuclear power imposes net costs on society that are not justified by the net benefits conferred. Some comments are made on how a government review, if and when it takes place, should be conducted. (UK)

 3. Review of straw chambers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toki, W.H.

  1990-03-01

  This is a review of straw chambers used in the HRS, MAC, Mark III, CLEO, AMY, and TPC e + e - experiments. The straws are 6--8 mm in diameter, operate at 1--4 atmospheres and obtain resolutions of 45--100 microns. The designs and constructions are summarized and possible improvements discussed

 4. Mini-review

  Indian Academy of Sciences (India)

  Since change in growth rate must be accompanied by changes in cell cycle parameters set through the activities of the DNA replication and cell division apparatus, (p)ppGpp could coordinate protein synthesis (cell mass increase) with these processes. Here we review the role of (p)ppGpp in bacterial cell cycle regulation.

 5. Energy and technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-05-01

  Research programs at LLNL are reviewed. This issue discusses validation of the pulsed-power design for FXR, the NOVA plasma shutter, thermal control of the MFTF superconducting magnet, a low-energy x-ray spectrometer for pulsed-source diagnostics, micromachining, the electronics engineer's design station, and brazing with a laser microtorch

 6. Review of LEP results

  CERN Document Server

  Parodi, F

  2001-01-01

  I present a review of the results obtained during 10 years of activity in b-physics at LEP. Special emphasis is put on measurements that attained precisions not even envisaged at the beginning of the LEP programme (V/sub ub/ and Delta m/sub s/). Finally the impact of these measurements on the CKM parameters determination is presented. (16 refs).

 7. a literature review

  African Journals Online (AJOL)

  user

  Dr Nicholas Z Kakava. School of Business Sciences & Management. Chinhoyi University of Technology. Zimbabwe. Waiting as a determinant of store image and customer satisfaction: A literature review. 99 ... jective experience and the associated frustration is not necessarily related to an objective meas- urement of time.

 8. Galaxy Masses : A Review

  NARCIS (Netherlands)

  Courteau, Stephane; Cappellari, Michele; Jong, Roelof S. de; Dutton, Aaron A.; Koopmans, L.V.E.

  2013-01-01

  Galaxy masses play a fundamental role in our understanding of structure formation models. This review addresses the variety and reliability of mass estimators that pertain to stars, gas, and dark matter. The dierent sections on masses from stellar populations, dynamical masses of gas-rich and

 9. Ford Mustang review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herriott, Richard

  2017-01-01

  A review of the re-designed Ford Mustang, comparing it to the previous model. As well as making the car more refined and fluid in its appearance, the vehicle has lost some of its visual robustness. Redesigning iconic cars requires a tradeoff between visible changes from model to model but also...

 10. International Peer Reviews of Design Basis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hughes, Peter

  2013-01-01

  International peer reviews: Design and safety assessment review service: - Review of design requirements; - Review in support of licensing; - Review in support of severe accident management; - Review in support of modifications; - Review in relation to periodic safety, or life extension; - Reviews take place at any time in NPP lifecycle from concept, through design and operations

 11. Yoga research review.

  Science.gov (United States)

  Field, Tiffany

  2016-08-01

  This paper is a review of empirical studies, review and meta-analysis publications on yoga from the last few years. The review includes demographics/prevalence of yoga as a practice, bibliometric analyses of the yoga publications and the use of yoga for physical fitness and cognitive function. Most of the studies reviewed here involve yoga effects on psychiatric and medical conditions. These include pregnancy, prenatal and postpartum depression; stress, PTSD, anxiety, and obesity; cardiovascular conditions including hypertension; pain syndromes including arthritis, headaches and low back pain; autoimmune conditions including asthma, type II diabetes and multiple sclerosis; immune conditions including HIV and breast cancer; and aging problems including balance, osteoporosis and Parkinson's. The methods and results of those studies are briefly summarized along with their limitations and suggestions for future research. Basically yoga has been more effective than control and waitlist control conditions, although not always more effective than treatment comparison groups such as other forms of exercise. More randomized controlled studies are needed in which yoga is compared to active exercise groups. Having established the physical and mental health benefits of yoga makes it ethically questionable to assign participants to inactive control groups. Shorter sessions should be investigated for cost-effectiveness and for daily practice. Multiple physical and physiological measures need to be added to the self-report research protocols and potential underlying mechanisms need to be further explored. In the interim, the studies reviewed here highlight the therapeutic effects of yoga, a practice that could come to be called yoga therapy. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Environmental performance reviews. Latvia

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  The ECE Committee on Environmental Policy included the Environmental Performance Review of Latvia in its work programme in May 1997. The review team prepared a report on the environmental performance of Latvia before, during and after the review mission in Riga in April 1998. The report by the review team, including draft recommendations for the solution of existing problems in national environmental policy and management, was submitted for evaluation to the ECE Committee on Environmental Policy at its annual session in Geneva, on 1 October 1998. A high-level delegation from Latvia attended this session. It was headed by the State Minister for Environmental Protection and also included representatives of the Ministry of Transport and the Ministry of Welfare. The evaluation by the Committee was based on the in-depth preparation by two reviewing countries, Portugal and Ukraine. At the end of its evaluation, the Committee agreed on a final set of recommendations for inclusion in this publication. The consideration of the EPR report confirmed the strategy that has been applied to Latvian environmental policy and management during the transition period. The inherited acute environmental problems have been tackled essentially on a case by case basis. The long-term solution of the problems will have to be accompanied also by strategic orientations for environmental policy. The development of such orientations in co-operation with both governmental and non-governmental partners is a need also related to the efforts by Latvia to approach European practices of environmental management. The Latvian Ministry of Environmental Protection and Regional Development is fully aware of the considerable resources that are required at all levels for the full transformation to such practices

 13. Reviewing Manuscripts for Biomedical Journals

  Science.gov (United States)

  Garmel, Gus M

  2010-01-01

  Writing for publication is a complex task. For many professionals, producing a well-executed manuscript conveying one's research, ideas, or educational wisdom is challenging. Authors have varying emotions related to the process of writing for scientific publication. Although not studied, a relationship between an author's enjoyment of the writing process and the product's outcome is highly likely. As with any skill, practice generally results in improvements. Literature focused on preparing manuscripts for publication and the art of reviewing submissions exists. Most journals guard their reviewers' anonymity with respect to the manuscript review process. This is meant to protect them from direct or indirect author demands, which may occur during the review process or in the future. It is generally accepted that author identities are masked in the peer-review process. However, the concept of anonymity for reviewers has been debated recently; many editors consider it problematic that reviewers are not held accountable to the public for their decisions. The review process is often arduous and underappreciated, one reason why biomedical journals acknowledge editors and frequently recognize reviewers who donate their time and expertise in the name of science. This article describes essential elements of a submitted manuscript, with the hopes of improving scientific writing. It also discusses the review process within the biomedical literature, the importance of reviewers to the scientific process, responsibilities of reviewers, and qualities of a good review and reviewer. In addition, it includes useful insights to individuals who read and interpret the medical literature. PMID:20740129

 14. Systematic reviews identify important methodological flaws in stroke rehabilitation therapy primary studies: review of reviews.

  Science.gov (United States)

  Santaguida, Pasqualina; Oremus, Mark; Walker, Kathryn; Wishart, Laurie R; Siegel, Karen Lohmann; Raina, Parminder

  2012-04-01

  A "review of reviews" was undertaken to assess methodological issues in studies evaluating nondrug rehabilitation interventions in stroke patients. MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, and the Cochrane Database of Systematic Reviews were searched from January 2000 to January 2008 within the stroke rehabilitation setting. Electronic searches were supplemented by reviews of reference lists and citations identified by experts. Eligible studies were systematic reviews; excluded citations were narrative reviews or reviews of reviews. Review characteristics and criteria for assessing methodological quality of primary studies within them were extracted. The search yielded 949 English-language citations. We included a final set of 38 systematic reviews. Cochrane reviews, which have a standardized methodology, were generally of higher methodological quality than non-Cochrane reviews. Most systematic reviews used standardized quality assessment criteria for primary studies, but not all were comprehensive. Reviews showed that primary studies had problems with randomization, allocation concealment, and blinding. Baseline comparability, adverse events, and co-intervention or contamination were not consistently assessed. Blinding of patients and providers was often not feasible and was not evaluated as a source of bias. The eligible systematic reviews identified important methodological flaws in the evaluated primary studies, suggesting the need for improvement of research methods and reporting. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Lymphangiosarcoma of dogs : a review : review article

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. Williams

  2005-06-01

  Full Text Available Lymphangiosarcoma in dogs, an extremely rare tumour with only 16 cases reported in the literature, is reviewed. Lymphangiosarcoma in humans, also very rare, and known in post-mastectomy, chronically-lymphoedematous patients as 'Stewart-Treves' syndrome, is briefly outlined, as well as the various other causes of lymphoedema, both primary and secondary, which usually precede malignancy. Comparisons between human and canine lymphoedema are made when such references were found. The genetic links to primary lymphoedema and the manifestation thereof in humans are mentioned. Lymphangiosarcoma in the majority of human and canine patients is an aggressively malignant tumour with few patients surviving despite various attempted treatments. The tumour most commonly arises in the subcutaneous tissues and rapidly invades underlying tissues and may spread widely internally via haematogenous and lymphatic routes, with frequent pleural and chest involvement. The tumour has been reported mostly in medium- to large-breed dogs, in slightly more males than females, and in an age-range of 8 weeks to 13 years, with more cases aged 5 years and older. Methods of diagnosis, with the variations encountered, including routine histopathology, immunohistochemistry, electron microscopy, tissue culture characteristics and endothelial expression of glycocongugates, are discussed.

 16. Balanced Ethics Review: A Guide for Institutional Review Board Members

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ames Dhai

  2016-12-01

  Full Text Available The aim of this pocket-book size manual is to assist Institutional Review Board (IRB members and chairs conduct ethics review by balancing the two major morally relevant considerations in health research

 17. Security effectiveness review (SER)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kouprianova, I.; Ek, D.; Showalter, R.; Bergman, M.

  1998-01-01

  As part of the on-going DOE/Russian MPC and A activities at the Institute of Physics and Power Engineering (IPPE) and in order to provide a basis for planning MPC and A enhancements, an expedient method to review the effectiveness of the MPC and A system has been adopted. These reviews involve the identification of appropriate and cost-effective enhancements of facilities at IPPE. This effort requires a process that is thorough but far less intensive than a traditional vulnerability assessment. The SER results in a quick assessment of current and needed enhancements. The process requires preparation and coordination between US and Russian analysts before, during, and after information gathering at the facilities in order that the analysis is accurate, effective, and mutually agreeable. The goal of this paper is to discuss the SER process, including the objectives, time scale, and lessons learned at IPPE

 18. A distribution network review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fairbairn, R.J.; Maunder, D.; Kenyon, P.

  1999-07-01

  This report summarises the findings of a study reviewing the distribution network in England, Scotland and Wales to evaluate its ability to accommodate more embedded generation from both fossil fuel and renewable energy sources. The background to the study is traced, and descriptions of the existing electricity supply system, the licence conditions relating to embedded generation, and the effects of the Review of Electricity Trading Arrangements are given. The ability of the UK distribution networks to accept embedded generation is examined, and technical benefits/drawbacks arising from embedded generation, and the potential for uptake of embedded generation technologies are considered. The distribution network capacity and the potential uptake of embedded generation are compared, and possible solutions to overcome obstacles are suggested. (UK)

 19. Energy and technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quirk, W.J.; Bookless, W.A.

  1994-05-01

  The Lawrence Livermore National Laboratory, operated by the University of California for the United States Department of Energy, was established in 1952 to do research on nuclear weapons and magnetic fusion energy. Since then, in response to new national needs, we have added other major programs, including technology transfer, laser science (fusion, isotope separation, materials processing), biology and biotechnology, environmental research and remediation, arms control and nonproliferation, advanced defense technology, and applied energy technology. These programs, in turn, require research in basic scientific disciplines, including chemistry and materials science, computing science and technology, engineering, and physics. The Laboratory also carries out a variety of projects for other federal agencies. Energy and Technology Review is published monthly to report on unclassified work in all our programs. This issue reviews work performed in the areas of modified retoring for waste treatment and underground stripping to remove contamination

 20. A distribution network review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fairbairn, R.J.; Maunder, D.; Kenyon, P.

  1999-01-01

  This report summarises the findings of a study reviewing the distribution network in England, Scotland and Wales to evaluate its ability to accommodate more embedded generation from both fossil fuel and renewable energy sources. The background to the study is traced, and descriptions of the existing electricity supply system, the licence conditions relating to embedded generation, and the effects of the Review of Electricity Trading Arrangements are given. The ability of the UK distribution networks to accept embedded generation is examined, and technical benefits/drawbacks arising from embedded generation, and the potential for uptake of embedded generation technologies are considered. The distribution network capacity and the potential uptake of embedded generation are compared, and possible solutions to overcome obstacles are suggested. (UK)

 1. Tai Chi research review.

  Science.gov (United States)

  Field, Tiffany

  2011-08-01

  This review briefly summarizes recent Tai Chi research on physical benefits including balance and muscle strength and psychological benefits including attentiveness, sleep and anxiety. Cardiovascular changes following Tai Chi include decreased heart rate and blood pressure, increased vagal activity and decreased cholesterol. Pain syndromes that have been affected include fibromyalgia, osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Autoimmune and immune conditions recently researched and reviewed here include osteoporosis, diabetes and HIV. Methodological problems with this research include the variability in forms (series of postures) used across studies as well as the intensity of the Tai Chi schedule. Further, most of the studies are based on within group changes rather than attention control group comparisons. Nonetheless, significant clinical improvements have been noted. Copyright © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Review of ion accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alonso, J.

  1990-06-01

  The field of ion acceleration to higher energies has grown rapidly in the last years. Many new facilities as well as substantial upgrades of existing facilities have extended the mass and energy range of available beams. Perhaps more significant for the long-term development of the field has been the expansion in the applications of these beams, and the building of facilities dedicated to areas outside of nuclear physics. This review will cover many of these new developments. Emphasis will be placed on accelerators with final energies above 50 MeV/amu. Facilities such as superconducting cyclotrons and storage rings are adequately covered in other review papers, and so will not be covered here

 3. Review of Positional Nystagmus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Ignacio BENITO-OREJAS

  2018-01-01

  Full Text Available Introduction and objective: Any change of position of the head (dynamic or static can trigger a nystagmus or increase the spontaneous. This nystagmus we call it positional. We intend to review in this chapter its definition, clinical features, etiology and the way of exploring it. Method: narrative review. Results: Positional vertigo is the most frequent vestibular disorder, and most of the times of peripheral cause. Characteristics of nystagmus or its association with other neurological symptoms are sufficient grounds to request a magnetic resonance, which will provide additional information on very few occasions. Discussion: The study of the positional nystagmus as a procedure to rule out central pathology has lost much of its relevance. Signs that Nylén defined mixed findings peripheral and central, making complex classification. Conclusion: Regardless of how to bring the patient change position (very slow or fast, if it appears an atypical nystagmus should rule out a central origin.

 4. Review of halftoning techniques

  Science.gov (United States)

  Ulichney, Robert A.

  1999-12-01

  Digital halftoning remains an active area of research with a plethora of new and enhanced methods. While several fine overviews exist, this purpose of this paper is to review retrospectively the basic classes of techniques. Halftoning algorithms are presented by the nature of the appearance of resulting patterns, including white noise, recursive tessellation, the classical screen, and blue noise. The metric of radially averaged power spectra is reviewed, and special attention is paid to frequency domain characteristics. The paper concludes with a look at the components that comprise a complete image rendering system. In particular when the number of output levels is not restricted to be a power of 2. A very efficient means of multilevel dithering is presented based on scaling order- dither arrays. The case of real-time video rendering is considered where the YUV-to-RGB conversion is incorporated in the dithering system. Example illustrations are included for each of the techniques described.

 5. The nuclear review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jeffrey, R.

  1995-01-01

  The prospects for nuclear power in the United Kingdom are considered from the point of view of Scottish Nuclear and in the context of the government's Nuclear Review and forthcoming proposals for the future of nuclear generation. Scottish Nuclear has been successful in transforming a loss making public sector company into one which is profitable. If proper account is taken of the risks of higher gas prices, environmental costs and the vulnerability to which the UK energy supply industry might be exposed by over dependence on gas, nuclear power is seen to be attractive. Outcome from the Review which Scottish Nuclear would like to see includes: a separation of their successful ongoing AGR programme from the historical magnox liabilities; a segregated fund to deal with long term AGR decommissioning and waste liabilities; greater commercial freedom and a move towards privatisation. (UK)

 6. Lysimeter literature review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rogers, R.D.; McConnell, J.W. Jr.

  1993-08-01

  Many reports have been published concerning the use of lysimeters to obtain data on the performance of buried radioactive waste. This document presents a review of some of those reports. This review includes lysimeter studies using radioactive waste forms at Savannah River Site, Hanford Site, Argonne National Laboratory, and Oak Ridge National Laboratory; radionuclide tracer studies at Whiteshell Nuclear Research Establishment and Los Alamos National Laboratory; and water movement studies at the Nuclear Regulatory Commission's Beltsville, Maryland site, at the Hanford Site, and at New Mexico State University. The tests, results, and conclusions of each report are summarized, and conclusions concerning lysimeter technology are presented from an overall analysis of the literature. 38 refs., 44 figs., 9 tabs

 7. Review of energy policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-11-01

  Following the accident at the Chernobyl reactor in April 1986, the 1986 Annual Delegate Conference of the Institution of Professional Civil Servants set up a Working Party to review the Institution's energy policy, including safety and environmental factors. The review is presented in two volumes as the basis for discussion by the members. Volume I is the main report. Section A, the introduction, includes a summary of the detailed conclusions and recommendations of the Working Party. Section B (chapters 4-12) concerns all aspects of nuclear power including fuel reprocessing and waste management. Section C (chapters 13-16) considers the alternatives to nuclear power and Section D (chapters 17-24) looks at the economic and social aspects of energy policy. The appendices, which contain the detailed technical and source information used by the Working Party in reaching its conclusions, are printed separately in Volume II. (UK)

 8. Ontario energy review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-03-01

  This publication provides a review of the developments in Ontario in relation to the national and international energy scene. Ontario is the largest energy consumer in Canada and is highly dependent on external energy sources. Several developments have significantly altered the Ontario energy scene. Oil and gas markets have become deregulated and market forces increasingly determine prices. A free trade agreement with the United States makes Ontario even more affected by international markets. Oil and gas prices have fallen from the high levels of the 1980s, but energy efficiency and conservation continue to be extremely important because they affect economic performance and the environment. In the next few years the greatest challenges will be to continue improving energy efficiency, to reduce the impact of energy on the environment, and to ensure the availability of sufficient energy supplies for future needs. This review contains statistics on energy in Ontario and explains them for the non-specialist. (7 tabs., figs.)

 9. 2007 Nuclear Data Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holden, N.E.

  2008-01-01

  The results of a review and evaluation of neutron and non-neutron nuclear data published in the scientific literature are presented. The status of new chemical elements is examined. Data on revised values for the isotopic composition of the elements are reviewed and recommended values are presented. Half-lives of very long-lived nuclides are presented, including double beta decay, double electron capture, long-lived alpha decay and long-lived beta decay. Data from new measurements on the very heavy elements (trans-meitnerium elements) are discussed and tabulated. The first observation of the radioactive decay mode of the free neutron is discussed. New measurements that have expanded the neutron drip line for magnesium and aluminum are discussed. Data on recent neutron cross-section and resonance integral measurements are also discussed

 10. Review of zonal flows

  International Nuclear Information System (INIS)

  Diamond, P.H.; Itoh, S.-I.; Itoh, K.; Hahm, T.S.

  2004-10-01

  A comprehensive review of zonal flow phenomena in plasmas is presented. While the emphasis is on zonal flows in laboratory plasmas, zonal flows in nature are discussed as well. The review presents the status of theory, numerical simulation and experiments relevant to zonal flows. The emphasis is on developing an integrated understanding of the dynamics of drift wave - zonal flow turbulence by combining detailed studies of the generation of zonal flows by drift waves, the back-interaction of zonal flows on the drift waves, and the various feedback loops by which the system regulates and organizes itself. The implications of zonal flow phenomena for confinement in, and the phenomena of fusion devices are discussed. Special attention is given to the comparison of experiment with theory and to identifying direction for progress in future research. (author)

 11. Quality of systematic reviews in pediatric oncology - A systematic review

  NARCIS (Netherlands)

  Lundh, Andreas; Knijnenburg, Sebastiaan L.; Jørgensen, Anders W.; van Dalen, Elvira C.; Kremer, Leontien C. M.

  2009-01-01

  Background: To ensure evidence-based decision making in pediatric oncology systematic reviews are necessary. The objective of our study was to evaluate the methodological quality of all currently existing systematic reviews in pediatric oncology. Methods: We identified eligible systematic reviews

 12. The Effectiveness of Parenting Programs: A Review of Campbell Reviews

  Science.gov (United States)

  Barlow, Jane; Coren, Esther

  2018-01-01

  Parenting practices predict important outcomes for children, and parenting programs are potentially effective means of supporting parents to promote optimal outcomes for children. This review summarizes findings of systematic reviews of parenting programs published in the Campbell Library. Six reviews evaluated the effectiveness of a range of…

 13. Reviewing Reviews of Research in Educational Leadership: An Empirical Assessment

  Science.gov (United States)

  Hallinger, Philip

  2014-01-01

  Purpose: Reviews of research play a critical but underappreciated role in knowledge production and accumulation. Yet, until relatively recently, limited attention has been given to the "methodology" of conducting reviews of research. This observation also applies in educational leadership and management where reviews of research have…

 14. Scopus database: a review.

  Science.gov (United States)

  Burnham, Judy F

  2006-03-08

  The Scopus database provides access to STM journal articles and the references included in those articles, allowing the searcher to search both forward and backward in time. The database can be used for collection development as well as for research. This review provides information on the key points of the database and compares it to Web of Science. Neither database is inclusive, but complements each other. If a library can only afford one, choice must be based in institutional needs.

 15. Topological superconductors: a review.

  Science.gov (United States)

  Sato, Masatoshi; Ando, Yoichi

  2017-07-01

  This review elaborates pedagogically on the fundamental concept, basic theory, expected properties, and materials realizations of topological superconductors. The relation between topological superconductivity and Majorana fermions are explained, and the difference between dispersive Majorana fermions and a localized Majorana zero mode is emphasized. A variety of routes to topological superconductivity are explained with an emphasis on the roles of spin-orbit coupling. Present experimental situations and possible signatures of topological superconductivity are summarized with an emphasis on intrinsic topological superconductors.

 16. General review on cermets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nouvel, G.

  1975-01-01

  After an attempt to classify the basic constituents of cermets in function of their resistivity and microhardness, the history of ceramic-metal composites is reviewed. The two main methods of production, sintering and impregnation, are examined from the point of view of the problems posed and solutions required to obtain optimum mechanical properties (resistance to creep and thermal shock...). A summary table of the chief cermets and their applications is proposed with precise details in some particular cases [fr

 17. Bioethics: A brief review

  OpenAIRE

  Mandal, Jharna; Ponnambath, Dinoop Korol; Parija, Subhash Chandra

  2017-01-01

  Medical and life sciences research is a key driver in development, which leads to better quality of life. These pursuits can lead to discrimination, human rights violation, and injustice. The field of bioethics explores the ethical issues arising due to these advances in research and encompasses social, judicial, and environmental aspects affecting human beings. This brief review discusses the origin of bioethics, its principles, various international organizations, and their network involved...

 18. Nuclear program review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brito, S.; Rosa, L.P.; Carvalho, Joaquim de; Simon, D.N.

  1985-01-01

  A review of the Brazilian Nuclear Program based in Brazilian energy perspectives, in world-wide technology evolution and in international and national economic context is done. The objetive is look for subsidies for new decisions related to the future of program, taking in account the acquired experience and new data created by evolution of internal and external political and technological conjuncture. (M.C.K.) [pt

 19. Nuclear Physics Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker-Loud, Andre

  2014-11-01

  Anchoring low-energy nuclear physics to the fundamental theory of strong interactions remains an outstanding challenge. I review the current progress and challenges of the endeavor to use lattice QCD to bridge this connection. This is a particularly exciting time for this line of research as demonstrated by the spike in the number of different collaborative efforts focussed on this problem and presented at this conference. I first digress and discuss the 2013 Ken Wilson Award.

 20. Supercapacitors specialities - Technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Münchgesang, Wolfram; Meisner, Patrick [Institut für Experimentelle Physik, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Leipziger Straße 23, 09596 Freiberg (Germany); Yushin, Gleb [Georgia Institute of Technology, School of Materials Science and Engineering, Atlanta, GA 30326 (United States)

  2014-06-16

  Commercial electrochemical capacitors (supercapacitors) are not limited to mobile electronics anymore, but have reached the field of large-scale applications, like smart grid, wind turbines, power for large scale ground, water and aerial transportation, energy-efficient industrial equipment and others. This review gives a short overview of the current state-of-the-art of electrochemical capacitors, their commercial applications and the impact of technological development on performance.

 1. Supercapacitors specialities - Technology review

  Science.gov (United States)

  Münchgesang, Wolfram; Meisner, Patrick; Yushin, Gleb

  2014-06-01

  Commercial electrochemical capacitors (supercapacitors) are not limited to mobile electronics anymore, but have reached the field of large-scale applications, like smart grid, wind turbines, power for large scale ground, water and aerial transportation, energy-efficient industrial equipment and others. This review gives a short overview of the current state-of-the-art of electrochemical capacitors, their commercial applications and the impact of technological development on performance.

 2. Energy and Technology Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-03-01

  An overview is given of research programs at a two-stage light-gas gun facility. Representative gas-gun experiments are described, and the impact of this research on other LLNL programs and on high-pressure physics work in general are discussed. Particular applications reported include: measurement of equations of state for various materials, synthesis and study of novel materials, and studies of high explosives. Specialized diagnostic techniques for gas-gun experiments are reviewed

 3. Historical review of radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Onai, Yoshio

  1993-01-01

  The techniques of radiotherapy have been improved by development of particle accelerators, radionuclides and computers. This paper presents a historical review of the physical and technical aspects of radiotherapy in Japan. Changes in the kinds of radiation, such as X-rays, gamma rays, electrons, neutrons and protons used for external radiotherapy, and the equipment involved are described chronologically, and historical changes in the quality of radiotherapy apparatus are outlined. Patient data acquisition equipment, such as X-ray simulator and X-ray CT, beam modifying devices, patient setup devices, and devices to verify treatment fields and patient doses are reviewed historically. Radiation sources for brachytherapy and internal radiotherapy, and remotely controlled afterloading systems are reviewed chronologically. Historical changes in methods to evaluate absorbed doses, dose monitor systems and beam data acquisition systems are outlined. Changes in methods of calculating dose distributions for external X-ray and electron therapy, brachytherapy and internal radiotherapy by unsealded radionuclides are described and calculation techniques for treatment planning system are reviewed. Annual figures in the numbers of radiotherapy equipment, such as telecobalt and telecesium units, linear accelerators, betatrons, microtrons, stereotactic gamma units, conformation radiotherapy units, remotely controlled afterloading systems, and associated equipment such as X-ray simulators and treatment planning systems are provided, as are changes in the number of accelerators by maximum X-ray energy and maximum electron energy, and in the number of licensed hospitals and clinics using small sealed sources. Changes in techniques of external radiotherapy and brachytherapy are described briefly from the point of view of dose distributions. (author)

 4. A double layer review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Block, L.P.

  1977-06-01

  A review of the main results on electrostatic double layers (sometimes called space charge layers or sheaths) obtained from theory, and laboratory and space experiments up to the spring of 1977 is given. By means of barium jets and satellite probes, double layers have now been found at the altitudes, earlier predicted theoretically. The general potential distribution above the auroral zone, suggested by inverted V-events and electric field reversals, is corroborated. (author)

 5. Radiopharmaceutical drug review process

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frankel, R.

  1985-01-01

  To ensure proper radioactive drug use (such as quality, diagnostic improvement, and minimal radioactive exposure), the Food and Drug Administration evaluates new drugs with respect to safety, effectiveness, and accuracy and adequacy of the labeling. The IND or NDA process is used for this purpose. A brief description of the process, including the Chemical Classification System and the therapeutic potential classification, is presented as it applies to radiopharmaceuticals. Also, the status of the IND or NDA review of radiopharmaceuticals is given

 6. Review: 1991 industry developments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This is NUEXCO's annual summary of the previous year's (1991) events. There are reviews of major nuclear developments in each continent, as well as international developments. Specific topics include fuels, waste management, new facilities, and decommissioning. Nuclear activities in the following countries are noted: South Africa, Yemen, Lithuania, Latvia, Estonia, Namibia, France, Japan, Taiwan, China, Korea, India, Pakistan, Federal Republic of Germany, Spain, Hungary, Kazakhstan, Italy, Czechoslovakia, United Kingdom, Switzerland, Canada, USA, Argentina, Brazil, and Uraguay

 7. The IALS Review

  OpenAIRE

  Rider, Barry

  1999-01-01

  A note on the Report and recommendations of the Committee appointed by the Institute to “review the current structure, management and academic performance, academic activities and objectives of the Institute”. Published in the First Page feature of Amicus Curiae - Journal of the Institute of Advanced Legal Studies and its Society for Advanced Legal Studies. The Journal is produced by the Society for Advanced Legal Studies at the Institute of Advanced Legal Studies, University of London.

 8. Interaction quality: a review

  OpenAIRE

  Ultes, Stefan; Minker, Wolfgang

  2013-01-01

  Automatically deriving the quality of a Spoken Dialogue System is an important task for both assessing dialogue systems and improving them. Work on automatic quality estimation for each system-user-exchange further holds the opportunity of using this quality information for online-adaption of the dialogues. The Interaction Quality paradigm is the first metric holding those features. Hence, this contribution gives an overview over the Interaction Quality paradigm and reviews recent estimation ...

 9. Energy and technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-06-01

  Brief reviews are presented of research programs at Lawrence Livermore Laboratory. In one, fast and precise measurement techniques to meet the demanding specifications for microsphere targets used in inertial-confinement fusion experiments are described. Another program is described in which a Raman-spectroscopy microprobe is used to perform molecular-structure analyses on submicron-size particles. Finally, the first year of the controlled thermonuclear reactions program is described

 10. [Gastroesophageal Reflux Disease Review

  Science.gov (United States)

  Olmos, Jorge A; Piskorz, María Marta; Vela, Marcelo F

  2016-06-01

  GERD is a highly prevalent disease in our country. It has a deep impact in patient´s quality of life, representing extremely high costs regarding health. The correct understanding of its pathophysiology is crucial for the rational use of diagnoses methods and the implementation of appropriate treatment adjusted to each individual case. In this review we evaluate this disorder based on the best available evidence, focusing in pathophysiological mechanisms, its epidemiology, modern diagnosis methods and current management standards.

 11. Domestic violence : evidence review.

  OpenAIRE

  Westmarland, Nicole; Thorlby, Katie; Wistow, Jane; Gadd, David

  2014-01-01

  While domestic violence is high on the public policy agenda in the UK, successive reviews have highlighted policing problems. A recent HMIC report found domestic violence is not policed at the same level as other offences and identified a catalogue of policing failures that have a long history of recurrence. With domestic violence accounting for around a large proportion of violent crime incidents reported to the police, and the majority of all female homicides (Office for National Statistics...

 12. Orofacial syndromes: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N Shyam Sunder

  2011-01-01

  Full Text Available A syndrome is a set of signs and symptoms that tend to occur together and reflect the presence of a particular disease or an increased chance of developing to a particular disease. There are numerous orofacial syndromes and a thorough knowledge of their manifestations and implications is pertinent in good oral health care delivery. The aim of this review is to describe collective esoteric knowledge, about various malformations and syndromes associated with orofacial region.

 13. GSBPP CAPSTONE REVIEW

  Science.gov (United States)

  2016-12-01

  Graduate School of Business and Public Policy IRB Institutional Review Board JPME Joint Professional Military Education LSS Lean Six Sigma NASPAA...checking” some of our statistical representations presented throughout this report. We wish to especially thank Terry Rea, Captain, U.S. Navy...relevance of [its] graduate education and research programs” (NPS, 2008, p. 3). Concerning this goal, NPS has instituted several policies and procedures that

 14. Literature Review of Nanosprings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peterson, Reuben James [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-08-22

  Nanosprings are helical structures grown on the nanoscale. Numerous choices exist for composition and coating which give them a wide range of possible uses. They compare favorably in some aspects to other nanostructures and unfavorably in other aspects. This paper reviews the available literature, discusses techniques for formation and coating, and explores a variety of potential applications that may be developed in the near future.

 15. Supercapacitors specialities - Technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Münchgesang, Wolfram; Meisner, Patrick; Yushin, Gleb

  2014-01-01

  Commercial electrochemical capacitors (supercapacitors) are not limited to mobile electronics anymore, but have reached the field of large-scale applications, like smart grid, wind turbines, power for large scale ground, water and aerial transportation, energy-efficient industrial equipment and others. This review gives a short overview of the current state-of-the-art of electrochemical capacitors, their commercial applications and the impact of technological development on performance

 16. Microcephaly: a radiological review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tarrant, Ailbhe; Garel, Catherine; Germanaud, David; Lenoir, Marion; Pointe, Hubert Ducou le [Universite Paris VI Pierre et Marie Curie, Radiology Department, Hopital d' Enfants Armand-Trousseau, Paris (France); Villemeur, Thierry Billette de; Mignot, Cyril [Universite Paris V Rene Descartes, CNRS (UMR 8104), Inserm, U567, Institut Cochin, Paris (France); Universite Paris VI Pierre et Marie Curie, Paediatric Neurology Department, Hopital d' Enfants Armand-Trousseau, Paris (France)

  2009-08-15

  Microcephaly results from inadequate brain growth during development. It may develop in utero, and therefore be present at birth, or may develop later as a result of perinatal events or postnatal conditions. The aetiology of microcephaly may be congenital (secondary to cerebral malformations or metabolic abnormalities) or acquired, most frequently following an ischaemic insult. This distinct radiological and pathological entity is reviewed with a specific focus on aetiology. (orig.)

 17. Uterine fibroid: a review.

  Science.gov (United States)

  Akinyemi, B O; Adewoye, B R; Fakoya, T A

  2004-01-01

  Uterine fibroid is a benign tumour of uterine smooth muscle. The purpose of this review is to bring to light the current spectra of presentation and management status of this benign and very important cause of menstrual and fertility disturbance in African women and the Black race in general. This is especially so with the trivialization of its aetological factors and treatment by claims from alternative medical practitioners. This review, therefore sought to document what is currently known about the condition and what could possibly be done to achieve better results in its management. Literature on the subject above was reviewed using manual library search, electronic books such as CD-ROMS and journals articles published by various local and international authors on the subject; it also included internet search on relevant aspects of the topic. Fibroid is the commonest benign tumour of the female genital tract, it contributes about 70 to 80% of new growths in the female genital tracts, it is a cause of significant morbidity in women of reproductive age group and when complicated could be a significant cause of mortality. Spectrum of presentation mainly involves disturbance of menstruation, reduction in fertility, pressure and obstructive symptoms and rarely malignant presentations. When recognized early effective conservative and definitive therapies are available to offer relief for women and to make their menstrual and reproductive life more meaningful. From the literature reviewed, it was obvious that the subject of uterine fibroid is still not fully exhausted and there were a lot of research questions waiting to be answered on the aetiopathogenesis of the disease. There is also the need to fashion out better treatment alternatives that will reduce morbidity in the process of managing the patient as well as those that will further enhance reproductive potentials after treatment.

 18. Literature Review of Nanosprings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peterson, Reuben James

  2016-01-01

  Nanosprings are helical structures grown on the nanoscale. Numerous choices exist for composition and coating which give them a wide range of possible uses. They compare favorably in some aspects to other nanostructures and unfavorably in other aspects. This paper reviews the available literature, discusses techniques for formation and coating, and explores a variety of potential applications that may be developed in the near future.

 19. Energy and technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, P.S.

  1983-06-01

  Research activities at Lawrence Livermore National Laboratory are described in the Energy and Technology Review. This issue includes articles on measuring chromosome changes in people exposed to cigarette smoke, sloshing-ion experiments in the tandem mirror experiment, aluminum-air battery development, and a speech by Edward Teller on national defense. Abstracts of the first three have been prepared separately for the data base

 20. Martian volcanism: A review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carr, M.H.

  1987-01-01

  Martian volcanism is reviewed. It is emphasized that lava plains constitute the major type of effusive flow, and can be differentiated by morphologic characteristics. Shield volcanoes, domes, and patera constitute the major constructional landforms, and recent work has suggested that explosive activity and resulting pyroclastic deposits may have been involved with formation of some of the small shields. Analysis of morphology, presumed composition, and spectroscopic data all indicate that Martian volcanism was dominantly basaltic in composition

 1. The nuclear review. Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dimson, E.; Staunton, M.; Jeffrey, R.; Robinson, C.; O'Neill, M.

  1995-01-01

  Four contributions to a seminar held in February 1995 at the University of Surrey on the hearings for the government's review of the future role of nuclear generated electricity in the United Kingdom are brought together in this document. They provide analysis and policy recommendations from the standpoint of the nuclear industry, the political opposition and the academic world. Separate abstracts have been prepared for each paper. (UK)

 2. Nuclear Safety Review 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  The Nuclear Safety Review 2013 focuses on the dominant nuclear safety trends, issues and challenges in 2012. The Executive Overview provides crosscutting and worldwide nuclear safety information along with a summary of the major sections covered in this report. Sections A-E of this report cover improving radiation, transport and waste safety; strengthening safety in nuclear installations; improving regulatory infrastructure and effectiveness; enhancing emergency preparedness and response (EPR); and civil liability for nuclear damage. The Appendix provides details on the activities of the Commission on Safety Standards (CSS), and activities relevant to the IAEA Safety Standards. The world nuclear community has made noteworthy progress in strengthening nuclear safety in 2012, as promoted by the IAEA Action Plan on Nuclear Safety (hereinafter referred to as ''the Action Plan''). For example, an overwhelming majority of Member States with operating nuclear power plants (NPPs) have undertaken and essentially completed comprehensive safety reassessments ('stress tests') with the aim of evaluating the design and safety aspects of plant robustness to protect against extreme events, including: defence in depth, safety margins, cliff edge effects, multiple failures, and the prolonged loss of support systems. As a result, many have introduced additional safety measures including mitigation of station blackout. Moreover, the IAEA's peer review services and safety standards have been reviewed and strengthened where needed. Capacity building programmes have been built or improved, and EPR programmes have also been reviewed and improved. Furthermore, in 2012, the IAEA continued to share lessons learned from the Fukushima Daiichi accident with the nuclear community including through three international experts' meetings (IEMs) on reactor and spent fuel safety, communication in the event of a nuclear or radiological emergency, and protection against extreme earthquakes and tsunamis.

 3. Nuclear Safety Review 2013

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-07-01

  The Nuclear Safety Review 2013 focuses on the dominant nuclear safety trends, issues and challenges in 2012. The Executive Overview provides crosscutting and worldwide nuclear safety information along with a summary of the major sections covered in this report. Sections A-E of this report cover improving radiation, transport and waste safety; strengthening safety in nuclear installations; improving regulatory infrastructure and effectiveness; enhancing emergency preparedness and response (EPR); and civil liability for nuclear damage. The Appendix provides details on the activities of the Commission on Safety Standards (CSS), and activities relevant to the IAEA Safety Standards. The world nuclear community has made noteworthy progress in strengthening nuclear safety in 2012, as promoted by the IAEA Action Plan on Nuclear Safety (hereinafter referred to as ''the Action Plan''). For example, an overwhelming majority of Member States with operating nuclear power plants (NPPs) have undertaken and essentially completed comprehensive safety reassessments ('stress tests') with the aim of evaluating the design and safety aspects of plant robustness to protect against extreme events, including: defence in depth, safety margins, cliff edge effects, multiple failures, and the prolonged loss of support systems. As a result, many have introduced additional safety measures including mitigation of station blackout. Moreover, the IAEA's peer review services and safety standards have been reviewed and strengthened where needed. Capacity building programmes have been built or improved, and EPR programmes have also been reviewed and improved. Furthermore, in 2012, the IAEA continued to share lessons learned from the Fukushima Daiichi accident with the nuclear community including through three international experts' meetings (IEMs) on reactor and spent fuel safety, communication in the event of a nuclear or radiological emergency, and protection against extreme earthquakes and tsunamis

 4. Research and regulatory review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Macleod, J.S.; Fryer, D.R.H.

  1979-01-01

  To enable the regulatory review to be effectively undertaken by the regulatory body, there is a need for it to have ready access to information generated by research activities. Certain advantages have been seen to be gained by the regulatory body itself directly allocating and controlling some portion of these activities. The princial reasons for reaching this conclusion are summarised and a brief description of the Inspectorates directly sponsored programme outlined. (author)

 5. Energy and Technology Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1986-03-01

  An overview is given of research programs at a two-stage light-gas gun facility. Representative gas-gun experiments are described, and the impact of this research on other LLNL programs and on high-pressure physics work in general are discussed. Particular applications reported include: measurement of equations of state for various materials, synthesis and study of novel materials, and studies of high explosives. Specialized diagnostic techniques for gas-gun experiments are reviewed. (LEW)

 6. Review of HRP Positions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Center for Reliability Studies

  2007-01-01

  The Department of Energy (DOE) Human Reliability Program (HRP), published as 10 CFR Part 712, is currently being reviewed and revised to address concerns identified during its implementation. Although these ''page changes'' primarily incorporate clarification of terms and language, the following discussion relates to broadening the definition of positions that require HRP certification that is found in {section}712.10.

 7. Child labor : a review

  OpenAIRE

  Grootaert, Christiaan; Kanbur, Ravi

  1995-01-01

  On September 30, 1990, the first World Summit for Children promised to reduce child mortality and malnutrition. It set targets to be reached by the year 2000. Although it established no explicit goals on child labor, the targets included basic education for all children and the completion of primary education by at least 80 percent of children. Meeting these goals will reduce child labor, say the authors. The evidence they review shows that education intervention play a key role in reducing c...

 8. Atomic energy review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1971-01-01

  The ATOMIC ENERGY REVIEW (AER), a periodical started in 1963 in accordance with the recommendation made by the Scientific Advisory Committee, is now preparing for its tenth year of publication. The journal appears quarterly (ca 900 pages/year) and occasionally has special issues and supplements. From 1963 to 1971 AER developed into an important international high-standard scientific journal which keeps scientists in Member States informed on progress in various fields of nuclear energy. The Agency's specific role of helping 'developing countries to further their science and education' is reflected in the publication policy of the journal. The subject scope of AER, which was determined at the journal's inception, is very broad. It covers topics in experimental and theoretical physics, nuclear electronics and equipment, physics and technology of reactors and reactor materials and fuels, radio-chemistry, and industrial, medical and other uses of radioisotopes. In other words, almost any subject related to the peaceful application of nuclear energy can qualify for inclusion. Specifically, at any particular time the selection criteria for topics are influenced by the Agency's current programme and interests. AER carries comprehensive review articles, critical state-of-the-art and current awareness surveys, and reports on the important meetings organized or sponsored by the Agency. The following four subsections gradually became necessary to do justice to this variety of material: 'Reviews' proper, 'Current Research and Development', 'Special Item' and 'Conferences and Symposia'. Apart from the conference reports, one hundred and twenty-five reviews, almost all of which were published in English to make them accessible to a wide public, have so far been published

 9. RF guns: a review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Travier, C.

  1990-06-01

  Free Electron Lasers and future linear colliders require very bright electron beams. Conventional injectors made of DC guns and RF bunchers have intrinsic limitations. The recently proposed RF guns have already proven their capability to produce bright beams. The necessary effort to improve further these performances and to gain reliability is now undertaken by many laboratories. More than twenty RF gun projects both thermionic and laser-driven are reviewed. Their specific characteristics are outlined and their nominal performances are given

 10. HOPE information system review

  Science.gov (United States)

  Suzuki, Yoshiaki; Nishiyama, Kenji; Ono, Shuuji; Fukuda, Kouin

  1992-08-01

  An overview of the review conducted on H-2 Orbiting Plane (HOPE) is presented. A prototype model was constructed by inputting various technical information proposed by related laboratories. Especially operation flow which enables understanding of correlation between various analysis items, judgement criteria, technical data, and interfaces with others was constructed. Technical information data base and retrieval systems were studied. A Macintosh personal computer was selected for information shaping because of its excellent function, performance, operability, and software completeness.

 11. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown, P.S. (ed.)

  1983-06-01

  Research activities at Lawrence Livermore National Laboratory are described in the Energy and Technology Review. This issue includes articles on measuring chromosome changes in people exposed to cigarette smoke, sloshing-ion experiments in the tandem mirror experiment, aluminum-air battery development, and a speech by Edward Teller on national defense. Abstracts of the first three have been prepared separately for the data base. (GHT)

 12. Renovascular hypertension: bibliographic review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cruz Guzman, Luis Fernando

  2011-01-01

  A review of the literature on the management of the renovascular disease is performed to provide better attention to patients. Renovascular hypertension is defined. The clinical implications and complications of the disease are determined. Pharmacological and surgical management are specified. Endovascular therapy has allowed to determine some indication in the management of hypertension renovascular. Instances where endovascular therapy has been beneficial are detailed. The new interventions for the management of renovascular disease are exposed [es

 13. Quantum copying: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Hillery

  2000-07-01

  Full Text Available Quantum information is stored in two-level quantum systems known as qubits. The no-cloning theorem states that the state of an unknown qubit cannot be copied. This is in contrast to classical information which can be copied. If one drops the requirement that the copies be perfect it is possible to design quantum copiers. This paper presents a short review of the theory of quantum copying.

 14. Underwater Gliders: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javaid Muhammad Yasar

  2014-07-01

  Full Text Available Underwater gliders are a type of underwater vehicle that transverse the oceans by shifting its buoyancy, during which its wings develop a component of the downward motion in the horizontal plane, thus producing a forward force. They are primarily used in oceanography sensing and data collection and play an important role in ocean research and development. Although there have been considerable developments in these gliders since the development of the first glider concept in 1989, to date, no review of these gliders have been done. This paper reviews existing underwater gliders, with emphasis on their respective working principles, range and payload capacity. All information on gliders available in the public domain or published in literature from the year 2000-2013 was reviewed. The majority of these gliders have an operational depth of 1000 m and a payload of less than 25 kg. The exception is a blend-body shape glider, which has a payload of approximately 800 kg and an operational depth around about 300 m. However, the commercialization of these gliders has been limited with only three know examples that have been successfully commercialized.

 15. INDEFINITE CONTRACT REVIEW 2000

  CERN Multimedia

  Division des ressources humaines

  2000-01-01

  The Director-General has decided to review staff members in professional categories 2 to 5 satisfying the criteria for consideration for the award of an indefinite contract, in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations. Staff members holding a fixed-term contract which it has been decided not to renew will not be considered. The following stages are foreseen:1.\tCandidates qualifying for review in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations and the Administrative Circular N° 9 will be contacted by Human Resources Division. 2.\tThe criteria as to when staff members qualify for review are described in Administrative Circular N° 9. These include the following:staff members who are in their fourth year of service on a fixed-term contract;in addition, for staff members having three years or more of previous relevant service in the Organization on a contract of limited duration (or term-contract) and upon proposal by the division leader concerned, consid...

 16. INDEFINITE CONTRACT REVIEW 2001

  CERN Multimedia

  Human Resources Division

  2001-01-01

  The Director-General has decided to review staff members in professional categories 2 to 5 satisfying the criteria for consideration for the award of an indefinite contract, in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations. Staff members holding a fixed-term contract which it has been decided not to renew will not be considered. The following stages are foreseen: 1. Candidates qualifying for review in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations and the Administrative Circular N° 9 will be contacted by Human Resources Division. 2. The criteria as to when staff members qualify for review are described in Administrative Circular N° 9. These include the following: staff members who are in their fourth year of service on a fixed-term contract; in addition, for staff members having three years or more of previous relevant service in the Organization on a contract of limited duration (or term-contract) and upon proposal by the division leader concerned, consideration fo...

 17. Computer software review procedures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mauck, J.L.

  1993-01-01

  This article reviews the procedures which are used to review software written for computer based instrumentation and control functions in nuclear facilities. The utilization of computer based control systems is becoming much more prevalent in such installations, in addition to being retrofit into existing systems. Currently, the Nuclear Regulatory System uses Regulatory Guide 1.152, open-quotes Criteria for Programmable Digital Computer System Software in Safety-Related Systems of Nuclear Power Plantsclose quotes and ANSI/IEEE-ANS-7-4.3.2-1982, open-quotes Application Criteria for Programmable Digital Computer Systems in Safety Systems of Nuclear Power Generating Stationsclose quotes for guidance when performing reviews of digital systems. There is great concern about the process of verification and validation of these codes, so when inspections are done of such systems, inspectors examine very closely the processes which were followed in developing the codes, the errors which were detected, how they were found, and the analysis which went into tracing down the causes behind the errors to insure such errors were not propagated again in the future

 18. Reviewing printed and electronic dictionaries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro

  2009-01-01

  Dictionary reviewing is an integral part of the lexicographic universe. However, lexicographers have called for generally applicable principles embracing both printed and electronic dictionaries. I propose that scholarly reviews contain information that is useful to their intended audiences...

 19. The "peer" in "peer review"

  Science.gov (United States)

  Perry, Gad; Bertoluci, Jaime; Bury, R. Bruce; Hansen, Robert W.; Jehle, Robert; Measey, John; Moon, Brad R.; Muths, Erin L.; Zuffi, Marco A.L.

  2011-01-01

  Peer review is the best available mechanism for assessing and improving the quality of scientific work. As herpetology broadens its disciplinary and geographic boundaries, high-quality external review is ever more essential. We are writing this editorial jointly because the review process has become increasingly difficult. The resulting delays slow publication times, negatively affect performance reviews, tenure, promotions, and grant proposal success. It harms authors, agencies, and institutions (Ware 2011).

 20. FDH radiological design review guidelines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Millsap, W.J.

  1998-01-01

  These guidelines discuss in more detail the radiological design review process used by the Project Hanford Management Contractors as described in HNF-PRO-1622, Radiological Design Review Process. They are intended to supplement the procedure by providing background information on the design review process and providing a ready source of information to design reviewers. The guidelines are not intended to contain all the information in the procedure, but at points, in order to maintain continuity, they contain some of the same information

 1. FDH radiological design review guidelines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Millsap, W.J.

  1998-09-29

  These guidelines discuss in more detail the radiological design review process used by the Project Hanford Management Contractors as described in HNF-PRO-1622, Radiological Design Review Process. They are intended to supplement the procedure by providing background information on the design review process and providing a ready source of information to design reviewers. The guidelines are not intended to contain all the information in the procedure, but at points, in order to maintain continuity, they contain some of the same information.

 2. 76 FR 61565 - Preemption Review

  Science.gov (United States)

  2011-10-05

  .... FDA-2011-N-0527] Preemption Review AGENCY: Food and Drug Administration, HHS. ACTION: Notification of preemption review. SUMMARY: The Food and Drug Administration (FDA) is announcing that it has determined, after conducting a review of its existing regulations issued within the past 10 years that contain...

 3. Reviews in innovative software development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Ivan; Boelsmand, Jeppe Vestergaard; Jensen, Rasmus

  2009-01-01

  This paper proposes a new review approach for innovative software development. Innovative software development implies that requirements are rarely available as a basis for reviewing and that the purpose of a review is as much to forward additional ideas, as to validate what has been accomplished...

 4. Regulatory review of NPP Krsko Periodic Safety Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lovincic, D.; Muehleisen, A.; Persic, A.

  2004-01-01

  At the request of the Slovenian Nuclear Safety Administration (SNSA), Krsko NPP prepared a Periodic Safety Review (PSR) program in January 2001. This is the first PSR of NPP Krsko, the only nuclear power plant in Slovenia. The program was reviewed by the IAEA mission in May 2001 and approved by SNSA in July 2001. The program is made in accordance with the IAEA Safety Guide 'Periodic Safety Review of Operational Nuclear Power Plants' No. 50-SG-012 and with European practice. It contains a systematic review of operation of the NPP Krsko, including the review of the changes as a result of the modernization of the facility. The main tasks of PSR are review of plant status for each safety factor, development of aging and life cycle management program, review of seismic design and PSHA analysis and update of regulatory compliance program. The prioritization process of findings and action plan are also important tasks of PSR. The basic safety factors of the PSR review are: Operational Experience, Safety Assessment and Analyses, Equipment Qualification and Ageing Management, Safety Culture, Emergency Planing, Environmental Impact and Radioactive Waste, Compliance with license requirements and Prioritization. It had been agreed that SNSA will have reviewed all PSR reports generated during the PSR process. At the end of 2003 the PSR Summary Report with selected recommendations for action plan was completed and delivered to SNSA for review. The paper presents regulatory review of NPP Krsko PSR with emphasis on the evaluation of the PSR issues ranking process. (author)

 5. Nuclear technology review 2002

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-08-01

  The unifying theme of the Nuclear Technology Review 2002 (NTR-2002) is the importance of innovation. Innovation makes it possible to step beyond incremental evolutionary improvements constrained by diminishing returns. For crop production and public health, for example, the sterile insect technique created a whole new path for future improvements, distinctly different from applying ever larger amounts of pesticides. Nuclear techniques offer a new and safer approach to removing the world's estimated 60,000,000 abandoned land mines. New precision techniques create the potential for ever less intrusive and more effective radiation treatments for cancer. For nuclear power continuing innovation will be a key factor in closing the projection gap between long term global energy scenarios in which nuclear power expands substantially and near term scenarios with only modest expansion or even decline. While the NTR-2002 presents a worldwide review of the state-of-the-art of nuclear science and technology, and not an annual report on IAEA activities, it notes areas where the Agency has a particularly important role to play. Part I of the NTR-2002 'Fundamentals of Nuclear Development', reviews developments in the field of nuclear, atomic and molecular data. Research reactors remain essential to progress in nuclear science and technology. Part I reviews advances in radioisotope production, the use of accelerators and neutron activation analysis relevant to applications ranging from medicine particularly the light against cancer to industry. Part I also reviews developments in nuclear instrumentation and nuclear fusion, particularly in connection with the International Thermonuclear Experimental Reactor. Part II begins with a summary of nuclear power production in 2001. At the end of 2001 there were 438 nuclear power plants (NPPs) in operation, corresponding to a total capacity of 353 GW(e), more than 10000 reactor-years of cumulative operating experience and about 16% of global

 6. Peer review statement

  Science.gov (United States)

  2010-08-01

  All papers published in this Volume 12 of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science have been peer reviewed through processes administered by the editors of the 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems proceedings, Professor Romeo Susan-Resiga, Dr Sebastian Muntean and Dr Sandor Bernad. Reviews were conducted by expert referees from the Scientific Committee to the professional and scientific standards expected of a proceedings journal published by IOP Publishing. The members of the Scientific Committee who selected and reviewed the papers included in the Proceedings of the 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems are: Anton ANTONTechnical University of Civil Engineering, BucharestRomania François AVELLANEcole Polytechnique Fédérale de LausanneSwitzerland Fidel ARZOLAEDELCAVenezuela Thomas ASCHENBRENNERVoith Hydro Gmb H & Co. KG, HeidenheimGermany Anton BERGANTLitostroj Power d.o.o., LjubljanaSlovenia Gerard BOISENSAM, LilleFrance Hermod BREKKENTNU, TrondheimNorway Stuart COULSON Voith Hydro Inc., YorkUSA Eduard EGUSQUIZAPolytechnical University Catalonia BarcelonaSpain Arpad FAYUniversity of MiskolczHungary Richard FISHERVoith Hydro Inc., York USA Regiane FORTES-PATELLAInstitut Polytechnique de GrenobleFrance Aleksandar GAJICUniversity of BelgradeSerbia Arno GEHRERAndritz Hydro GrazAustria José GONZÁLEZUniversidad de OviedoSpain François GUIBAULTEcole Polytechnique de MontrealCanada Chisachi KATOUniversity of TokyoJapan Kwang-Yong KIMInha University, IncheonKorea Jiri KOUTNIKVoith Hydro Gmb H & Co. KG, HeidenheimGermany Adrian LUNGUDunarea de Jos University of GalatiRomania Christophe NICOLETPower Vision Engineering Sàrl, LausanneSwitzerland Torbjøm K. NIELSENNTNU, TrodheimNorway Michihiro NISHIKyushu Institute of TechnologyJapan Maryse PAGEHydro Quebec IREQ, VarennesCanada Etienne PARKINSONAndritz Hydro LtdSwitzerland František POCHYLYBrno UniversityCzech Republic Stefan RIEDELBAUCHVoith Hydro Gmb H & Co. KG

 7. An overview of systematic review.

  Science.gov (United States)

  Baker, Kathy A; Weeks, Susan Mace

  2014-12-01

  Systematic review is an invaluable tool for the practicing clinician. A well-designed systematic review represents the latest and most complete information available on a particular topic or intervention. This article highlights the key elements of systematic review, what it is and is not, and provides an overview of several reputable organizations supporting the methodological development and conduct of systematic review. Important aspects for evaluating the quality of a systematic review are also included. Copyright © 2014 American Society of PeriAnesthesia Nurses. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Achalasia: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Pandolfino, John E; Gawron, Andrew J

  2015-05-12

  Achalasia significantly affects patients' quality of life and can be difficult to diagnose and treat. To review the diagnosis and management of achalasia, with a focus on phenotypic classification pertinent to therapeutic outcomes. Literature review and MEDLINE search of articles from January 2004 to February 2015. A total of 93 articles were included in the final literature review addressing facets of achalasia epidemiology, pathophysiology, diagnosis, treatment, and outcomes. Nine randomized controlled trials focusing on endoscopic or surgical therapy for achalasia were included (734 total patients). A diagnosis of achalasia should be considered when patients present with dysphagia, chest pain, and refractory reflux symptoms after an endoscopy does not reveal a mechanical obstruction or an inflammatory cause of esophageal symptoms. Manometry should be performed if achalasia is suspected. Randomized controlled trials support treatments focused on disrupting the lower esophageal sphincter with pneumatic dilation (70%-90% effective) or laparoscopic myotomy (88%-95% effective). Patients with achalasia have a variable prognosis after endoscopic or surgical myotomy based on subtypes, with type II (absent peristalsis with abnormal pan-esophageal high-pressure patterns) having a very favorable outcome (96%) and type I (absent peristalsis without abnormal pressure) having an intermediate prognosis (81%) that is inversely associated with the degree of esophageal dilatation. In contrast, type III (absent peristalsis with distal esophageal spastic contractions) is a spastic variant with less favorable outcomes (66%) after treatment of the lower esophageal sphincter. Achalasia should be considered when dysphagia is present and not explained by an obstruction or inflammatory process. Responses to treatment vary based on which achalasia subtype is present.

 9. Sscience ampersand technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-05-01

  This monthly science and technology review features a report about Lawrence Livermore National Laboratory work on an awesome, inevitable, unpredictable, and potentially dangerous natural phenomenon, lightning. This feature article tells of the development of guidance by Laboratory engineers on how to deal with the effects of lightning on Department of Energy facilities, especially those where nuclear and high explosive materials are handled and stored. Other topics are Groundwater Modeling: More Cost Effective Cleanup by Design, Dual- Band Infrared Computed Tomography: Searching for Hidden Defects, and Plating Shop Moves to Finish Off Waste

 10. Year in review: 1993

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reid, J.M.

  1994-01-01

  This review of the year includes mention of the following subjects: The good performance of CANDU reactors worldwide (especially Point Lepreau and Wolsung-1); Permission granted to proceed with four new uranium projects in Saskatchewan; Failure of a suit brought by Energy Probe, the City of Toronto and Roslie Bertell claiming unconstitutionality of the Nuclear Liability Act; The International Nuclear Congress (INC93) in Toronto, and other conferences; Consultations with the Government of Canada regarding license fees to be charged by the AECB, and also consultations regarding the environment and other matters

 11. Professional Monograph Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mildeová Stanislava

  2008-10-01

  Full Text Available Title of the monograph: Systems Approach to Knowledge Modelling. Authors: dr. Ludmila Dömeová; dr. Milan Houška; dr. Martina Houšková Beránková. Cover designer: Olga Čermáková. Interior designer: Roman Kvasnička. Publisher: Graphical Studio Olga Čermáková, Czech Republic. Place: Hradec Králové, Czech Republic. Year of publication: 2008. Number of pages: 282. Recommended price of the book: 39.90 EUR. First edition. Reviewer : dr. Stanislava Mildeová; Department of Systems Analysis, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague.

 12. Crossflow Filtraton: Literature Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duignan, M.

  2011-01-01

  As part of the Filtration task EM-31, WP-2.3.6, which is a joint effort between Savannah River National Laboratory (SRNL) and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), tests were planned to evaluate crossflow filtration in order to the improve the use of existing hardware in the waste treatment plants at both the Department of Energy (DOE) Savannah River Site (SRS) and Hanford Site. These tests included experiments to try different operating conditions and additives, such as filter aids, in order to create a more permeable filter cake and improve the permeate flux. To plan the SRNL tests a literature review was performed to provide information on previous experiments performed by DOE laboratories, and by academia. This report compliments PNNL report (Daniel, et al 2010), and is an attempt to try and capture crossflow filtration work performed in the past that provide a basis for future testing. However, not all sources on crossflow filtration could be reviewed due to the shear volume of information available. In this report various references were examined and a representative group was chosen to present the major factors that affect crossflow filtration. The information summarized in this review contains previous operating conditions studied and their influence on the rate of filtration. Besides operating conditions, other attempted improvements include the use of filter aids, a pre-filtration leaching process, the backpulse system, and various types of filter tubes and filter coatings. The results from past research can be used as a starting point for further experimentation that can result in the improvement in the performance of the crossflow filtration. The literature reviewed in this report indicates how complex the crossflow issues are with the results of some studies appearing to conflict results from other studies. This complexity implies that filtration of mobilized stored waste cannot be explained in a simple generic sense; meaning an empirical

 13. Salivary Pacemakers: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shriprasad Sarapur

  2012-01-01

  Full Text Available Xerostomia is the medical term for the subjective complaint of dry mouth due to a lack of saliva. Xerostomia is sometimes colloquially called pasties, cottonmouth, drooth, doughmouth or des (like a desert. Several diseases, treatments and medications can cause xerostomia. It is also common in smokers. Treatment of xerostomia is a common clinical challenge in the oral medicine practice. Although some treatments have been used to improve the symptoms of xerostomia, none is completely satisfactory for the patients who suffer of this alteration. This review is aimed at presenting new developments for the treatment of xerostomia.

 14. Energy and technology review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-10-01

  Three review articles are presented. The first describes the Lawrence Livermore Laboratory role in the research and development of oil-shale retorting technology through its studies of the relevant chemical and physical processes, mathematical models, and new retorting concepts. Second is a discussion of investigation of properties of dense molecular fluids at high pressures and temperatures to improve understanding of high-explosive behavior, giant-planet structure, and hydrodynamic shock interactions. Third, by totally computerizing the triple-quadrupole mass spectrometer system, the laboratory has produced a general-purpose instrument of unrivaled speed, selectivity, and adaptability for the analysis and identification of trace organic constituents in complex chemical mixtures

 15. Review of induction LINACS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Faltens, A.; Keefe, D.

  1981-10-01

  There has been a recent upsurge of activity in the field of induction linacs, with several new machines becoming operational and others in the design stages. The performance levels of electron machines have reached 10's of kiloamps of current and will soon reach 10's of MeV's of energy. Acceleration of ion current has been demonstrated, and the study of a 10 GeV heavy ion induction linac for ICF continues. The operating principles of induction linacs are reviewed with the emphasis on design choices which are important for increasing the maximum beam currents

 16. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1983-10-01

  Three review articles are presented. The first describes the Lawrence Livermore Laboratory role in the research and development of oil-shale retorting technology through its studies of the relevant chemical and physical processes, mathematical models, and new retorting concepts. Second is a discussion of investigation of properties of dense molecular fluids at high pressures and temperatures to improve understanding of high-explosive behavior, giant-planet structure, and hydrodynamic shock interactions. Third, by totally computerizing the triple-quadrupole mass spectrometer system, the laboratory has produced a general-purpose instrument of unrivaled speed, selectivity, and adaptability for the analysis and identification of trace organic constituents in complex chemical mixtures. (GHT)

 17. Systematic literature review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barnard, K. D.; Lloyd, C. E.; Skinner, T. C.

  2007-01-01

  mixed results, with one study reporting quality of life benefits and one reporting no evidence of quality of life benefits. Conclusions: There is conflicting evidence reported in the various studies on the quality of life benefits of CSII in Type 1 diabetes. Existing research is flawed, making......Aim: To review systematically the published literature addressing whether continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) provides any quality of life benefits to people with Type 1 diabetes. Methods: Electronic databases and published references were searched and a consultation with two...

 18. Experimental semiotics: a review.

  Science.gov (United States)

  Galantucci, Bruno; Garrod, Simon

  2011-01-01

  In the last few years a new line of research has appeared in the literature. This line of research, which may be referred to as experimental semiotics (ES; Galantucci, 2009; Galantucci and Garrod, 2010), focuses on the experimental investigation of novel forms of human communication. In this review we will (a) situate ES in its conceptual context, (b) illustrate the main varieties of studies thus far conducted by experimental semioticians, (c) illustrate three main themes of investigation which have emerged within this line of research, and (d) consider implications of this work for cognitive neuroscience.

 19. Lift truck safety review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cadwallader, L.C.

  1997-03-01

  This report presents safety information about powered industrial trucks. The basic lift truck, the counterbalanced sit down rider truck, is the primary focus of the report. Lift truck engineering is briefly described, then a hazard analysis is performed on the lift truck. Case histories and accident statistics are also given. Rules and regulations about lift trucks, such as the US Occupational Safety an Health Administration laws and the Underwriter's Laboratories standards, are discussed. Safety issues with lift trucks are reviewed, and lift truck safety and reliability are discussed. Some quantitative reliability values are given

 20. Tianeptine - A Clinical Review.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  More Patil Vidita

  2016-06-01

  Full Text Available Depression is a wide spread disorder. The development of effective pharmacotherapy for major depression is important because it is such a widespread and debilitating mental disorder. The following review is based on the preclinical and clinical studies carried out on Tianeptine, an atypical antidepressant that lowers the adverse effects of stress on brain and memory. It is one of the many drugs being tested these days in the market as nootropics; it is presented as a “Smart Drug”. These are believed to be of low-risk and work to improve, enhance, or repair damage done to the brain via injury or disease.

 1. PETC review: Issue 9

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santore, R.R.; Friedman, S.; Reiss, J.; Waehner, M.J. [eds.

  1993-12-31

  Since its beginning, Pittsburgh Energy Technology Center`s (PETC) primary function has been to study and conduct research on coal and its uses and applications. PETC has also been investigating ways in which natural gas can be employed to enhance the use of coal and to convert natural gas into liquid products that can be more readily transported and stored. This review contains five articles which reflect PETC`s mission: State-of-the-Art High Performance Power Systems [HIPPS]; Unconventional Fuel Uses of Natural Gas; Micronized Magnetite -- Beneficiation and Benefits; Reburning for NO{sub x} Reduction; and An Update of PETC`s Process Research Facility.

 2. Bruxism: A Literature Review

  Science.gov (United States)

  Reddy, S Varalakshmi; Kumar, M Praveen; Sravanthi, D; Mohsin, Abdul Habeeb Bin; Anuhya, V

  2014-01-01

  Parafunctional activities associated with the stomatognathic system include lip and cheek chewing, nail biting, and teeth clenching. Bruxism can be classified as awake or sleep bruxism. Patients with sleep bruxism are more likely to experience jaw pain and limitation of movement, than people who do not experience sleep bruxism. Faulty occlusion is one of the most common causes of bruxism that further leads to temporomandibular joint pain. Bruxism has been described in various ways by different authors. This article gives a review of the literature on bruxism since its first description. PMID:25628497

 3. Review of induction linacs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Faltens, A.; Keefe, D.

  1982-01-01

  There has been a recent upsurge of activity in the field of induction linacs, with several new machines becoming operational and others in the design stages. The performance levels of electron machines have reached 10's of kiloamps of current and will soon reach 10's of MeV's of energy. Acceleration of several kiloamps of ion current has been demonstrated, and the study of a 10 GeV heavy ion induction linac for ICF continues. The operating principles of induction linacs are reviewed with the emphasis on design choices which are important for increasing the maximum beam currents

 4. CROSSFLOW FILTRATON: LITERATURE REVIEW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duignan, M.

  2011-01-01

  As part of the Filtration task EM-31, WP-2.3.6, which is a joint effort between Savannah River National Laboratory (SRNL) and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), tests were planned to evaluate crossflow filtration in order to the improve the use of existing hardware in the waste treatment plants at both the Department of Energy (DOE) Savannah River Site (SRS) and Hanford Site. These tests included experiments to try different operating conditions and additives, such as filter aids, in order to create a more permeable filter cake and improve the permeate flux. To plan the SRNL tests a literature review was performed to provide information on previous experiments performed by DOE laboratories, and by academia. This report compliments PNNL report (Daniel, et al 2010), and is an attempt to try and capture crossflow filtration work performed in the past that provide a basis for future testing. However, not all sources on crossflow filtration could be reviewed due to the shear volume of information available. In this report various references were examined and a representative group was chosen to present the major factors that affect crossflow filtration. The information summarized in this review contains previous operating conditions studied and their influence on the rate of filtration. Besides operating conditions, other attempted improvements include the use of filter aids, a pre-filtration leaching process, the backpulse system, and various types of filter tubes and filter coatings. The results from past research can be used as a starting point for further experimentation that can result in the improvement in the performance of the crossflow filtration. The literature reviewed in this report indicates how complex the crossflow issues are with the results of some studies appearing to conflict results from other studies. This complexity implies that filtration of mobilized stored waste cannot be explained in a simple generic sense; meaning an empirical

 5. Nuclear industry review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-01-01

  This review examines the consequences of projected excess electrical generating capacity for the maintenance of an independent nuclear power capability in Canada. Although consumption of electricity will continue to grow at rages well below historical averages, significant additions to capacity will be required in all parts of Canada in the 1990s. CANDU reactors are an attractive option for meeting load growth, particularly east of Manitoba. However, the absence of domestic orders in the 1980s may threaten the maintenance of this option. Even the most optimistic projections indicate that only one supplier of each component will remain in the nuclear business in the 1990s

 6. Review of ICRP recommendations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goldfinch, E.P.

  1987-01-01

  Events in both the scientific world and in the public domain have added pressure to review the recommendations of the ICRP on which radiation protection legislation in most countries is founded. A brief editorial pleads for clarity in ICRP recommendations, suggests the use solely of cumulative with age individual occupational dose limits, suggests that collective doses including both occupational and to the public should be kept as low as reasonably achievable, judged on quantitative economic grounds, and suggests the setting of a probability for serious accidents which may be disregarded in planning. (UK)

 7. Bruxism: a literature review.

  Science.gov (United States)

  Reddy, S Varalakshmi; Kumar, M Praveen; Sravanthi, D; Mohsin, Abdul Habeeb Bin; Anuhya, V

  2014-01-01

  Parafunctional activities associated with the stomatognathic system include lip and cheek chewing, nail biting, and teeth clenching. Bruxism can be classified as awake or sleep bruxism. Patients with sleep bruxism are more likely to experience jaw pain and limitation of movement, than people who do not experience sleep bruxism. Faulty occlusion is one of the most common causes of bruxism that further leads to temporomandibular joint pain. Bruxism has been described in various ways by different authors. This article gives a review of the literature on bruxism since its first description.

 8. Annual Energy Review 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2002-11-01

  The Annual Energy Review (AER) is a statistical history of energy activities in the United States. It documents trends and milestones in U.S. energy production, trade, storage, pricing, and consumption. Each new year of data that is added to the time series—which now reach into 7 decades—extends the story of how Americans have acquired and used energy. It is a story of continual change as the Nation's economy grew, energy requirements expanded, resource availability shifted, and interdependencies developed among nations.

 9. Review of experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lueth, V.

  1993-08-01

  While progress in particle physics may not be as swift as most scientists would like it to be, the data sample presently available has brought us a wealth of new information, all of which appears to cement the Standard Model. This report summarizes the most important results extracted from the many excellent review talks presented at this Symposium. Subject areas addressed here are: properties of neutral and charged leptons; search for rare decays; hadron structure and rare decays; standard model parameters; CP and CPT violation; heavy flavor physics; charm physics; beauty physics; B 0 -anti B 0 mixing; and unitarity triangle

 10. Experimental Axion Review

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2016-01-01

  Axions are a natural consequence of the Peccei-Quinn mechanism, the most compelling solution to the strong-CP problem. Similar axion-like particles (ALPs) also appear in a number of possible extensions of the Standard Model, notably in string theories. Both axions and ALPs are very well motivated candidates for the Dark Matter, and in addition would be copiously produced at the stellar cores. Some anomalous astrophysical observations could be hinting the existence of these particles. They are object of increasing interest by experimentalists. I will briefly review the motivation to search for axions and ALPs, as well as the current status and future prospects of the experimental landscape.

 11. Haemophilia imaging: a review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maclachlan, Jody; Gough-Palmer, Antony; Hargunani, Rikin; Farrant, Joanna; Holloway, Brian [Royal Free Hospital, London (United Kingdom)

  2009-10-15

  Haemophilia disorders are characterised by a blood coagulation anomaly leading to prolonged and excessive bleeding. Imaging provides an essential role in the investigation of both the musculoskeletal and the non-musculoskeletal complications of haemophilia. Our institution is home to a large tertiary referral centre for haemophilia treatment. Using our broad experience, we present a multi-modality pictorial review of the musculoskeletal manifestations of haemophilia, including haemophilic arthropathy, intra-muscular haemorrhage and haemophilic pseudotumour. The main imaging features of haemophilic arthropathy are described, including synovial hypertrophy, haemosiderin deposition, sub-chondral cyst formation and loss of joint space. (orig.)

 12. Haemophilia imaging: a review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maclachlan, Jody; Gough-Palmer, Antony; Hargunani, Rikin; Farrant, Joanna; Holloway, Brian

  2009-01-01

  Haemophilia disorders are characterised by a blood coagulation anomaly leading to prolonged and excessive bleeding. Imaging provides an essential role in the investigation of both the musculoskeletal and the non-musculoskeletal complications of haemophilia. Our institution is home to a large tertiary referral centre for haemophilia treatment. Using our broad experience, we present a multi-modality pictorial review of the musculoskeletal manifestations of haemophilia, including haemophilic arthropathy, intra-muscular haemorrhage and haemophilic pseudotumour. The main imaging features of haemophilic arthropathy are described, including synovial hypertrophy, haemosiderin deposition, sub-chondral cyst formation and loss of joint space. (orig.)

 13. Lift truck safety review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cadwallader, L.C.

  1997-03-01

  This report presents safety information about powered industrial trucks. The basic lift truck, the counterbalanced sit down rider truck, is the primary focus of the report. Lift truck engineering is briefly described, then a hazard analysis is performed on the lift truck. Case histories and accident statistics are also given. Rules and regulations about lift trucks, such as the US Occupational Safety an Health Administration laws and the Underwriter`s Laboratories standards, are discussed. Safety issues with lift trucks are reviewed, and lift truck safety and reliability are discussed. Some quantitative reliability values are given.

 14. Macroprudential Policy: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahdi Ebrahimi Kahou

  2015-10-01

  Full Text Available The severity and longevity of the recession caused by the 2007 financial crisis has highlighted the lack of a reliable macro-based financial regulation framework. As a consequence, addressing the link between the stability of the financial system as a whole and the performance of the overall economy has become a mandate for policymakers and scholars. Many countries have adopted macroprudential tools as policy responses for safeguarding the financial system. This paper provides a literature review of macroprudential policies, its objectives and the challenges that a macro-based framework needs to overcome, such as financial stability, procyclicality, and systemic risk.

 15. Sscience & technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-05-01

  This monthly science and technology review features a report about Lawrence Livermore National Laboratory work on an awesome, inevitable, unpredictable, and potentially dangerous natural phenomenon, lightning. This feature article tells of the development of guidance by Laboratory engineers on how to deal with the effects of lightning on Department of Energy facilities, especially those where nuclear and high explosive materials are handled and stored. Other topics are Groundwater Modeling: More Cost Effective Cleanup by Design, Dual- Band Infrared Computed Tomography: Searching for Hidden Defects, and Plating Shop Moves to Finish Off Waste.

 16. Annual Energy Review 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2011-10-01

  This twenty-ninth edition of the Annual Energy Review (AER) presents the U.S. Energy Information Administration’s (EIA) most comprehensive look at integrated energy statistics. The summary statistics on the Nation’s energy production, consumption, trade, stocks, and prices cover all major energy commodities and all energy-consuming sectors of the U.S. economy from 1949 through 2010. The AER is EIA’s historical record of energy statistics and, because the coverage spans six decades, the statistics in this report are well-suited to long-term trend analysis.

 17. Combining Review Text Content and Reviewer-Item Rating Matrix to Predict Review Rating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bingkun Wang

  2016-01-01

  Full Text Available E-commerce develops rapidly. Learning and taking good advantage of the myriad reviews from online customers has become crucial to the success in this game, which calls for increasingly more accuracy in sentiment classification of these reviews. Therefore the finer-grained review rating prediction is preferred over the rough binary sentiment classification. There are mainly two types of method in current review rating prediction. One includes methods based on review text content which focus almost exclusively on textual content and seldom relate to those reviewers and items remarked in other relevant reviews. The other one contains methods based on collaborative filtering which extract information from previous records in the reviewer-item rating matrix, however, ignoring review textual content. Here we proposed a framework for review rating prediction which shows the effective combination of the two. Then we further proposed three specific methods under this framework. Experiments on two movie review datasets demonstrate that our review rating prediction framework has better performance than those previous methods.

 18. Combining Review Text Content and Reviewer-Item Rating Matrix to Predict Review Rating

  Science.gov (United States)

  Wang, Bingkun; Huang, Yongfeng; Li, Xing

  2016-01-01

  E-commerce develops rapidly. Learning and taking good advantage of the myriad reviews from online customers has become crucial to the success in this game, which calls for increasingly more accuracy in sentiment classification of these reviews. Therefore the finer-grained review rating prediction is preferred over the rough binary sentiment classification. There are mainly two types of method in current review rating prediction. One includes methods based on review text content which focus almost exclusively on textual content and seldom relate to those reviewers and items remarked in other relevant reviews. The other one contains methods based on collaborative filtering which extract information from previous records in the reviewer-item rating matrix, however, ignoring review textual content. Here we proposed a framework for review rating prediction which shows the effective combination of the two. Then we further proposed three specific methods under this framework. Experiments on two movie review datasets demonstrate that our review rating prediction framework has better performance than those previous methods. PMID:26880879

 19. Combining Review Text Content and Reviewer-Item Rating Matrix to Predict Review Rating.

  Science.gov (United States)

  Wang, Bingkun; Huang, Yongfeng; Li, Xing

  2016-01-01

  E-commerce develops rapidly. Learning and taking good advantage of the myriad reviews from online customers has become crucial to the success in this game, which calls for increasingly more accuracy in sentiment classification of these reviews. Therefore the finer-grained review rating prediction is preferred over the rough binary sentiment classification. There are mainly two types of method in current review rating prediction. One includes methods based on review text content which focus almost exclusively on textual content and seldom relate to those reviewers and items remarked in other relevant reviews. The other one contains methods based on collaborative filtering which extract information from previous records in the reviewer-item rating matrix, however, ignoring review textual content. Here we proposed a framework for review rating prediction which shows the effective combination of the two. Then we further proposed three specific methods under this framework. Experiments on two movie review datasets demonstrate that our review rating prediction framework has better performance than those previous methods.

 20. Engineering Technical Review Planning Briefing

  Science.gov (United States)

  Gardner, Terrie

  2012-01-01

  The general topics covered in the engineering technical planning briefing are 1) overviews of NASA, Marshall Space Flight Center (MSFC), and Engineering, 2) the NASA Systems Engineering(SE) Engine and its implementation , 3) the NASA Project Life Cycle, 4) MSFC Technical Management Branch Services in relation to the SE Engine and the Project Life Cycle , 5) Technical Reviews, 6) NASA Human Factor Design Guidance , and 7) the MSFC Human Factors Team. The engineering technical review portion of the presentation is the primary focus of the overall presentation and will address the definition of a design review, execution guidance, the essential stages of a technical review, and the overall review planning life cycle. Examples of a technical review plan content, review approaches, review schedules, and the review process will be provided and discussed. The human factors portion of the presentation will focus on the NASA guidance for human factors. Human factors definition, categories, design guidance, and human factor specialist roles will be addressed. In addition, the NASA Systems Engineering Engine description, definition, and application will be reviewed as background leading into the NASA Project Life Cycle Overview and technical review planning discussion.

 1. Comments on ``Anonymous Reviews'' An Editor's View of Anonymous Reviews

  Science.gov (United States)

  Goff, John A.

  I have read with great interest the recent Forum commentaries in Eos by Myrl Beck, Charles Robinove, Robert Criss, and Anne Hofmeister regarding anonymous reviews. I heartily support their position that anonymous reviews should be avoided. I have not written an anonymous review in ages (and regret the few that I did), and have always appreciated and respected greatly anyone who signs a critical review of one of my own papers. However, I would like to add some perspective from the editorial standpoint. I have served as JGR associate editor for 3 years (never anonymously!), and as Eos editor for seismology and tectonophysics for 4. Over the years, I have rejected a fair number of papers, most of those based on anonymous reviews (fortunately, none of the above commentators was one of them). The vast majority of anonymous reviews I received were well considered. While I would wish that all reviews were signed, I don't think we can summarily dismiss the fear that many would have of enmity and reprisal over a critical review. Some of these fears are likely justified. On more than one occasion, have I witnessed overly aggressive responses on the part of authors to anonymous reviews that I considered to be entirely fair and constructive in their criticisms. I do think we need to do all we can to discourage anonymous reviews, but it will be difficult to completely remove that choice from the process.

 2. The 2001 Comprehensive Review

  CERN Multimedia

  Åkesson, T

  A new approach for CERN to monitor the LHC-experiments' technical and scientific progress was introduced last year: The Comprehensive Reviews. A significant fraction of the full LHCC committee is mobilized during two days to review the complete project status. This event took place for ATLAS during 2-3 of July this year. With a rather exhaustive program we presented our status in 39 talks. It was a demanding and close to impossible task for the referees to comprehend the ATLAS status by listening to this massive amount of information, but from the ATLAS point-of-view we judged it important that the referees were exposed to both the progress and the remaining problem areas. The referees were satisfied with our status; probably more so this year than last year. They judged the main critical issues to be: The schedules of the barrel toroid, the end-cap TRT, the LAr barrel and end-cap A, and the MDTs. The procurement of radiation hard electronics was also thought to be a critical issue. They were informed of ...

 3. Pipeline system operability review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eriksson, Kjell [Det Norske Veritas (Norway); Davies, Ray [CC Technologies, Dublin, OH (United States)

  2005-07-01

  Pipeline operators are continuously working to improve the safety of their systems and operations. In the US both liquid and gas pipeline operators have worked with the regulators over many years to develop more systematic approaches to pipeline integrity management. To successfully manage pipeline integrity, vast amounts of data from different sources needs to be collected, overlaid and analyzed in order to assess the current condition and predict future degradation. The efforts undertaken by the operators has had a significant impact on pipeline safety, nevertheless, during recent years we have seen a number of major high profile accidents. One can therefore ask how effective the pipeline integrity management systems and processes are. This paper will present one methodology 'The Pipeline System Operability Review' that can evaluate and rate the effectiveness of both the management systems and procedures, as well as the technical condition of the hardware. The result from the review can be used to compare the performance of different pipelines within one operating company, as well as benchmark with international best practices. (author)

 4. Androgenetic alopecia: a review.

  Science.gov (United States)

  Lolli, Francesca; Pallotti, Francesco; Rossi, Alfredo; Fortuna, Maria C; Caro, Gemma; Lenzi, Andrea; Sansone, Andrea; Lombardo, Francesco

  2017-07-01

  Androgenetic alopecia, commonly known as male pattern baldness, is the most common type of progressive hair loss disorder in men. The aim of this paper is to review recent advances in understanding the pathophysiology and molecular mechanism of androgenetic alopecia. Using the PubMed database, we conducted a systematic review of the literature, selecting studies published from 1916 to 2016. The occurrence and development of androgenetic alopecia depends on the interaction of endocrine factors and genetic predisposition. Androgenetic alopecia is characterized by progressive hair follicular miniaturization, caused by the actions of androgens on the epithelial cells of genetically susceptible hair follicles in androgen-dependent areas. Although the exact pathogenesis of androgenetic alopecia remains to be clarified, research has shown that it is a polygenetic condition. Numerous studies have unequivocally identified two major genetic risk loci for androgenetic alopecia, on the X-chromosome AR⁄EDA2R locus and the chromosome 20p11 locus. Candidate gene and genome-wide association studies have reported that single-nucleotide polymorphisms at different genomic loci are associated with androgenetic alopecia development. A number of genes determine the predisposition for androgenetic alopecia in a polygenic fashion. However, further studies are needed before the specific genetic factors of this polygenic condition can be fully explained.

 5. Annual Energy Review 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-07-14

  This twelfth edition of the Annual Energy Review (AER) presents the Energy Information Administration`s historical energy statistics. For most series, statistics are given for every year from 1949 through 1993. Because coverage spans four and a half decades, the statistics in this report are well-suited to long-term trend analyses. The AER is comprehensive. It covers all major energy activities, including consumption, production, trade, stocks, and prices, for all major energy commodities, including fossil fuels and electricity. The AER also presents Energy Information Administration (EIA) statistics on some renewable energy sources. EIA estimates that its consumption series include about half of the renewable energy used in the United States. For a more complete discussion of EIA`s renewables data, see p. xix, ``Introducing Expanded Coverage of Renewable Energy Data Into the Historical Consumption Series.`` Copies of the 1993 edition of the Annual Energy Review may be obtained by using the order form in the back of this publication. Most of the data in the 1993 edition also are available on personal computer diskette. For more information about the diskettes, see the back of this publication. In addition, the data are available as part of the National Economic, Social, and Environmental Data Bank on a CD-ROM. For more information about the data bank, contact the US Department of Commerce Economics and Statistics Administration, on 202-482-1986.

 6. Silicene transistors— A review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quhe Ru-Ge; Wang Yang-Yang; Lü Jing

  2015-01-01

  Free standing silicene is a two-dimensional silicon monolayer with a buckled honeycomb lattice and a Dirac band structure. Ever since its first successful synthesis in the laboratory, silicene has been considered as an option for post-silicon electronics, as an alternative to graphene and other two-dimensional materials. Despite its theoretical high carrier mobility, the zero band gap characteristic makes pure silicene impossible to use directly as a field effect transistor (FET) operating at room temperature. Here, we first review the theoretical approaches to open a band gap in silicene without diminishing its excellent electronic properties and the corresponding simulations of silicene transistors based on an opened band gap. An all-metallic silicene FET without an opened band gap is also introduced. The two chief obstacles for realization of a silicene transistor are silicene’s strong interaction with a metal template and its instability in air. In the final part, we briefly describe a recent experimental advance in fabrication of a proof-of-concept silicene device with Dirac ambipolar charge transport resembling a graphene FET, fabricated via a growth-transfer technique. (topical review)

 7. Steam explosion studies review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hwang, Moon Kyu; Kim, Hee Dong

  1999-03-01

  When a cold liquid is brought into contact with a molten material with a temperature significantly higher than the liquid boiling point, an explosive interaction due to sudden fragmentation of the melt and rapid evaporation of the liquid may take place. This phenomenon is referred to as a steam explosion or vapor explosion. Depending upon the amount of the melt and the liquid involved, the mechanical energy released during a vapor explosion can be large enough to cause serious destruction. In hypothetical severe accidents which involve fuel melt down, subsequent interactions between the molten fuel and coolant may cause steam explosion. This process has been studied by many investigators in an effort to assess the likelihood of containment failure which leads to large scale release of radioactive materials to the environment. In an effort to understand the phenomenology of steam explosion, extensive studies has been performed so far. The report presents both experimental and analytical studies on steam explosion. As for the experimental studies, both small scale tests which involve usually less than 20 g of high temperature melt and medium/large scale tests which more than 1 kg of melt is used are reviewed. For the modelling part of steam explosions, mechanistic modelling as well as thermodynamic modelling is reviewed. (author)

 8. Environmental performance reviews: Spain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-10-01

  The second OECD Review of Spain's environmental performance reviews Spain's progress in the context of OECD environmental strategy for the first decade of the 21st century in relation to its own policy objectives. It praises a number of achievements such as in commitments to climate change policies and developments of cogeneration and renewable energy sources. Although emissions of sulphur dioxide from the energy sector have fallen since 1990 they are still high when measured per capita and per unit of GDP. The OECD recommends further control of emissions of SOx, NOx, VOCs and NH{sub 3}. Subsidies such as compulsory purchase of domestic coal by electricity producers are set to increase. The report recommends the phasing out of environmental subsidies (which has begun) and making use of economic instruments to encourage efficient resource management and reduction of pollutants. Greenhouse gas emissions increased by 38% between 1990 and 2002 and the outlook for the next few years is pessimistic. 39 figs., 31 tabs.

 9. Pipeline system operability review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eriksson, Kjell [Det Norske Veritas (Norway); Davies, Ray [CC Technologies, Dublin, OH (United States)

  2005-07-01

  Pipeline operators are continuously working to improve the safety of their systems and operations. In the US both liquid and gas pipeline operators have worked with the regulators over many years to develop more systematic approaches to pipeline integrity management. To successfully manage pipeline integrity, vast amounts of data from different sources needs to be collected, overlaid and analyzed in order to assess the current condition and predict future degradation. The efforts undertaken by the operators has had a significant impact on pipeline safety, nevertheless, during recent years we have seen a number of major high profile accidents. One can therefore ask how effective the pipeline integrity management systems and processes are. This paper will present one methodology 'The Pipeline System Operability Review' that can evaluate and rate the effectiveness of both the management systems and procedures, as well as the technical condition of the hardware. The result from the review can be used to compare the performance of different pipelines within one operating company, as well as benchmark with international best practices. (author)

 10. Marine fog: a review

  Science.gov (United States)

  Koračin, Darko; Dorman, Clive E.; Lewis, John M.; Hudson, James G.; Wilcox, Eric M.; Torregrosa, Alicia

  2014-01-01

  The objective of this review is to discuss physical processes over a wide range of spatial scales that govern the formation, evolution, and dissipation of marine fog. We consider marine fog as the collective combination of fog over the open sea along with coastal sea fog and coastal land fog. The review includes a history of sea fog research, field programs, forecasting methods, and detection of sea fog via satellite observations where similarity in radiative properties of fog top and the underlying sea induce further complexity. The main thrust of the study is to provide insight into causality of fog including its initiation, maintenance, and destruction. The interplay between the various physical processes behind the several stages of marine fog is among the most challenging aspects of the problem. An effort is made to identify this interplay between processes that include the microphysics of fog formation and maintenance, the influence of large-scale circulation and precipitation/clouds, radiation, turbulence (air-sea interaction), and advection. The environmental impact of marine fog is also addressed. The study concludes with an assessment of our current knowledge of the phenomenon, our principal areas of ignorance, and future lines of research that hold promise for advances in our understanding.

 11. Telerheumatology: A Systematic Review.

  Science.gov (United States)

  McDougall, John A; Ferucci, Elizabeth D; Glover, Janis; Fraenkel, Liana

  2017-10-01

  To identify and summarize the published and gray literature on the use of telemedicine for the diagnosis and management of inflammatory and/or autoimmune rheumatic disease. We performed a registered systematic search (CRD42015025382) for studies using MEDLINE (1946 to July 2015), Embase (1974 to July 2015), Web of Science (1900 to July 2015), and Scopus (1946 to July 2015) databases. We included studies that demonstrated the use of telemedicine for diagnosis and/or management of inflammatory/autoimmune rheumatic disease. Following data extraction, we performed a descriptive analysis. Our literature search identified 1,468 potentially eligible studies. Of these studies, 20 were ultimately included in this review. Studies varied significantly in publication type, quality of evidence, and the reporting of methods. Most demonstrated a high risk of bias. Rheumatoid arthritis was the most commonly studied rheumatic disease (42% of patients). Studies demonstrated conflicting results regarding the effectiveness of telemedicine (18 found it effective, 1 found it effective but possibly harmful, and 1 found it ineffective). A limited number of studies included some component of a cost analysis (n = 6; 16% of patients); all of these found telemedicine to be cost-effective. Studies identified by this systematic review generally found telemedicine to be effective for the diagnosis and management of autoimmune/inflammatory rheumatic disease; however, there is limited evidence to support this conclusion. Further studies are needed to determine the best uses of telemedicine for the diagnosis and management of these conditions. © 2016, American College of Rheumatology.

 12. Annual Energy Review 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2003-10-01

  The Annual Energy Review (AER) presents the Energy Information Administration’s historical energy statistics. For many series, statistics are given for every year from 1949 through 2002. The statistics, expressed in either physical units or British thermal units, cover all major energy activities, including consumption, production, trade, stocks, and prices, for all major energy commodities, including fossil fuels, electricity, and renewable energy sources. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the Energy Information Administration (EIA) under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....” The AER is intended for use by Members of Congress, Federal and State agencies, energy analysts, and the general public. EIA welcomes suggestions from readers regarding data series in the AER and in other EIA publications. Related Publication: Readers of the AER may also be interested in EIA’s Monthly Energy Review, which presents monthly updates of many of the data in the AER. Contact our National Energy Information Center for more information.

 13. Review Essay: Controlled Openness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Wenninger

  2008-08-01

  Full Text Available The book reviewed here contains a written form of Niklas LUHMANN’s last lecture, delivered in winter term 1992/1993 at Bielefeld University, where he was professor for sociology from 1968 to 1993. A more comprehensive and systematic publication titled "Die Gesellschaft der Gesellschaft" was not published until 1997. In comparison to this and to other publications the present one provides an insight into the modality of the theoretical practice of LUHMANN. My review-essay follows up that point and reminds us that LUHMANN worked out his theory of society in view of a sociological problem he had conceived. He accused sociology of accumulating knowledge in a confusing way by empirical social research. His endeavour, in contrast, was to enable research within a consistent theoretical frame that was nevertheless open to expansive explorations. LUHMANN tries to achieve consistency through the reciprocal adjustment of his terms and his theoretical components, which should enable the construction of problems for comparison within global society. This means that his approach stays open for an empirical reality that remains to be explored because the theory of society does not deliver terms to categorize empirical reality. Instead, terms are conceptualized as distinctions with the function to construct problems that instruct observations and make them amenable to theorization. URN: urn:nbn:de:0114-fqs0803237

 14. Alternative energy review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-09-01

  A review is presented of electricity generation technologies which are considered to be alternatives to more conventional technologies. The review is limited to those technologies which have application in Ontario, and provides descriptions, technical and economic assessments, environmental information, and forecasts of potential use of solar energy, wind energy, fuel cells, biomass energy, peat, and municipal solid wastes. Of these technologies, only municipal solid waste combustion is economically viable under current conditions, but government policies prohibit the implementation of new facilities. Certain photovoltaic and wind energy technologies are being found viable for remote sites unconnected to the power grid. Wood waste combustion is viable in the forest products industry. The total potential contribution of these six alternative technologies to Ontario's energy production is forecast at under 190 MW to a range of 685-1,465 MW by the year 2005, according to three different scenarios. The technologies showing the greatest future promise are fuel cells, photovoltaics, and biomass. Except for municipal waste combustion, cost continues to be a significant barrier to utility-scale application of alternative generation technologies in Ontario. However, private individuals and corporations (non-utility generators) may adopt some of these technologies in the absence of access to the power grid, in cogeneration applications, or for demonstration purposes. 120 refs., 79 figs., 93 tabs

 15. Ontario electricity bill review

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Neill, G.

  2003-01-01

  Findings of an independent review of charges to electricity bills and recommendations to assist in the development of a standard, province-wide residential electricity bill for Ontario are discussed. The review was requested by the province's Minister of Energy in an effort to dispel growing confusion about the variations in customer billing practices used by the province's 90+ local distribution companies. Key recommendations and findings were as follows: (1)Consumer bill formats issued by local distribution companies should be more consumer-friendly, adhere to minimum design standards, adapt uniform terminology and common line charges; (2) charges on customer bills should be grouped into four standard line items, with full details available to customers: the four line items should be a basic service charge, a charge for delivering electricity to the customer, a charge for the electricity itself, and a separate charge for retiring the outstanding debt of the former Ontario Hydro; (3) bills should take advantage of opportunities for promoting province-wide energy conservation, such as encouraging the long-term use of interval meters, presenting historical consumption data on residential bills on a period-to-period basis, and education and communications initiatives. Details of the recommendations, including the calculation of the fixed and variable components of usage charges, an explanation of the concept of electricity system loss adjustments, a method for phasing in the recommendations, and the anticipated benefits to consumers are provided

 16. Annual Energy Review 1993

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  This twelfth edition of the Annual Energy Review (AER) presents the Energy Information Administration's historical energy statistics. For most series, statistics are given for every year from 1949 through 1993. Because coverage spans four and a half decades, the statistics in this report are well-suited to long-term trend analyses. The AER is comprehensive. It covers all major energy activities, including consumption, production, trade, stocks, and prices, for all major energy commodities, including fossil fuels and electricity. The AER also presents Energy Information Administration (EIA) statistics on some renewable energy sources. EIA estimates that its consumption series include about half of the renewable energy used in the United States. For a more complete discussion of EIA's renewables data, see p. xix, ''Introducing Expanded Coverage of Renewable Energy Data Into the Historical Consumption Series.'' Copies of the 1993 edition of the Annual Energy Review may be obtained by using the order form in the back of this publication. Most of the data in the 1993 edition also are available on personal computer diskette. For more information about the diskettes, see the back of this publication. In addition, the data are available as part of the National Economic, Social, and Environmental Data Bank on a CD-ROM. For more information about the data bank, contact the US Department of Commerce Economics and Statistics Administration, on 202-482-1986

 17. Formal Design Review Foot Clamp Modification

  International Nuclear Information System (INIS)

  OTEN, T.C.

  2000-01-01

  This report documents the Design Review performed for the foot clamp modification. The report documents the acceptability of the design, identifies the documents that were reviewed, the scope of the review and the members of the review team

 18. Peer review in forensic science.

  Science.gov (United States)

  Ballantyne, Kaye N; Edmond, Gary; Found, Bryan

  2017-08-01

  Peer review features prominently in the forensic sciences. Drawing on recent research and studies, this article examines different types of peer review, specifically: editorial peer review; peer review by the scientific community; technical and administrative review; and verification (and replication). The article reviews the different meanings of these quite disparate activities and their utility in relation to enhancing performance and reducing error. It explains how forensic practitioners should approach and use peer review, as well as how it should be described in expert reports and oral testimony. While peer review has considerable potential, and is a key component of modern quality management systems, its actual value in most forensic science settings has yet to be determined. In consequence, forensic practitioners should reflect on why they use specific review procedures and endeavour to make their actual practices and their potential value transparent to consumers; whether investigators, lawyers, jurors or judges. Claims that review increases the validity of a scientific technique or accuracy of opinions within a particular case should be avoided until empirical evidence is available to support such assertions. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Annual Energy Review 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2000-07-01

  A generation ago the Ford Foundation convened a group of experts to explore and assess the Nation’s energy future, and published their conclusions in A Time To Choose: America’s Energy Future (Cambridge, MA: Ballinger, 1974). The Energy Policy Project developed scenarios of U.S. potential energy use in 1985 and 2000. Now, with 1985 well behind us and 2000 nearly on the record books, it may be of interest to take a look back to see what actually happened and consider what it means for our future. The study group sketched three primary scenarios with differing assumptions about the growth of energy use. The Historical Growth scenario assumed that U.S. energy consumption would continue to expand by 3.4 percent per year, the average rate from 1950 to 1970. This scenario assumed no intentional efforts to change the pattern of consumption, only efforts to encourage development of our energy supply. The Technical Fix scenario anticipated a “conscious national effort to use energy more efficiently through engineering know-how." The Zero Energy Growth scenario, while not clamping down on the economy or calling for austerity, incorporated the Technical Fix efficiencies plus additional efficiencies. This third path anticipated that economic growth would depend less on energy-intensive industries and more on those that require less energy, i.e., the service sector. In 2000, total energy consumption was projected to be 187 quadrillion British thermal units (Btu) in the Historical Growth case, 124 quadrillion Btu in the Technical Fix case, and 100 quadrillion Btu in the Zero Energy Growth case. The Annual Energy Review 1999 reports a preliminary total consumption for 1999 of 97 quadrillion Btu (see Table 1.1), and the Energy Information Administration’s Short-Term Energy Outlook (April 2000) forecasts total energy consumption of 98 quadrillion Btu in 2000. What energy consumption path did the United States actually travel to get from 1974, when the scenarios were drawn

 20. Peer review statement

  Science.gov (United States)

  2012-11-01

  All papers published in this volume of Journal of Physics: Conference Series have been peer reviewed through processes administered by the editors of the 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems proceedings. Reviews were conducted by expert referees from the International Technical Committee to the professional and scientific standards expected of a proceedings journal published by IOP Publishing. The members of the Scientific Committee who selected and reviewed the papers included in the Proceedings of the 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems are: Yulin WU Tsinghua University China François AVELLAN EPFL-LMH Switzerland (principal) Xingqi LUO Xi'an University of Sci & Tech China Martin BÖHLE Kaiserslautern University Germany Gerard BOIS Arts et Métiers ParisTech France Luca D'AGOSTINO University of Pisa Italy Eduard EGUSQUIZA Polytechnical University Catalonia Spain Richard FISHER Voith Hydro Inc USA Regiane FORTES-PATELLA Institute Polytechnique de Grenoble France Aleksandar GAJIC University of Belgrade Serbia Wei YANG China Agriculture University China YinLu YOUNG University of Michigan USA Adrian LUNGU Dunarea de Jos University of Galati Romania Arpad FAY University of Miskolcz Hungary José GONZÁLEZ Universidad de Oviedo Spain Baoshan ZHU Tsinghua University China Hongxun CHEN Shanghai University China Chisachi KATO University of Tokyo Japan Zhenyue MA Dalian University of Sci & Tech China Honggang FAN Tsinghua University China François GUIBAULT Ecole Polytechnique de Montreal Canada Pengcheng GUO Xian University of Technology China Leqing WANG Zhejiang University China Toshiaki IKOHAGI Tohoku University Japan Jiandong YANG Wuhan University China Jianzhong ZHOU Huazhong University of Sci & Tech China Jinwei LI NULL China Rennian LI Lanzhou University of Sci & Tech China Houlin LIU NULL China Juan LIU Tsinghua University China Shuhong LIU Tsinghua University China Xianwu LUO Tsinghua University China Michihiro NISHI Tsinghua

 1. Year in review 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afshari, Arash; Pagani, Leonardo; Harbarth, Stephan

  2012-01-01

  ABSTRACT: There is an ever-growing importance for critical assessment of benefits and harms of various strategies with regards to antibiotic stewardship, infection control, molecular detection of pathogens and adequate treatment of multidrug-resistant organisms in ICUs. Ongoing financial constrai......ABSTRACT: There is an ever-growing importance for critical assessment of benefits and harms of various strategies with regards to antibiotic stewardship, infection control, molecular detection of pathogens and adequate treatment of multidrug-resistant organisms in ICUs. Ongoing financial...... constraints globally, changing demographics with an increasing and aging population and the slow introduction of new antibiotics make the utilisation of the best available evidence and goal-directed strategies essential in the ICU setting. This review will summarise findings from some of the recent major...

 2. Nutraceuticals: A Review.

  Science.gov (United States)

  Souyoul, Skylar A; Saussy, Katharine P; Lupo, Mary P

  2018-03-01

  Skin aging is continuously influenced by various internal and external factors such as the biologic progression of cells, ultraviolet (UV) radiation, tobacco, nutritional deficiencies, and hormonal imbalances that lead to the degradation of skin cells. Through the degradation of skin cells, free radicals and inflammation weaken repair mechanisms and result in collagen and elastic fiber breakdown. The appearance of aging skin is highlighted by skin roughness, wrinkling, pigmentation change, telangiectasias, loss of elasticity, and decreased firmness, all of which are accelerated by these internal and external factors. Throughout the years, nutraceuticals have been studied to delay and fight against these internal and external factors, many of which are found in foods and byproducts consumed naturally. The aim of this review is to aid dermatologists in understanding the mechanism of action of popular nutraceuticals and their possible efficacy in antiaging and skin health.

 3. Psychodermatology: A comprehensive review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Savita Yadav

  2013-01-01

  Full Text Available Psychodermatology is an interesting domain of dermatology that overlaps with psychiatry. This arena in dermatology has received limited diligence, partly due to lack of training in this realm. We present here a comprehensive review of salient features and treatment updates in primary psychiatric dermatoses and have also discussed the role of psyche in psychophysiological cutaneous disorders. Secondary psychiatric morbidity is relatively common among patients visiting the dermatologists but often overlooked and uncared for. Dermatologist should be able to initiate basic pharmacotherapy, should be knowledgeable about various non-pharmacological treatments and know the right time to refer the patient to the psychiatrist. Awareness and pertinent treatment of psychodermatological disorders among dermatologists will lead to a more holistic treatment approach and better prognosis in this unique group of patients.

 4. Orbital fractures: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey M Joseph

  2011-01-01

  Full Text Available Jeffrey M Joseph, Ioannis P GlavasDivision of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Department of Ophthalmology, School of Medicine, New York University, New York, NY, USA; Manhattan Eye, Ear, and Throat Hospital, New York, NY, USAAbstract: This review of orbital fractures has three goals: 1 to understand the clinically relevant orbital anatomy with regard to periorbital trauma and orbital fractures, 2 to explain how to assess and examine a patient after periorbital trauma, and 3 to understand the medical and surgical management of orbital fractures. The article aims to summarize the evaluation and management of commonly encountered orbital fractures from the ophthalmologic perspective and to provide an overview for all practicing ophthalmologists and ophthalmologists in training.Keywords: orbit, trauma, fracture, orbital floor, medial wall, zygomatic, zygomatic complex, zmc fracture, zygomaticomaxillary complex fractures 

 5. Agaricus subrufescens: A review

  Science.gov (United States)

  Wisitrassameewong, Komsit; Karunarathna, Samantha C.; Thongklang, Naritsada; Zhao, Ruilin; Callac, Philippe; Moukha, Serge; Férandon, Cyril; Chukeatirote, Ekachai; Hyde, Kevin D.

  2012-01-01

  Medicinal mushrooms have currently become a hot issue due to their various therapeutic properties. Of these, Agaricus subrufescens, also known as the “almond mushroom”, has long been valued by many societies (i.e., Brazil, China, France, and USA). Since its discovery in 1893, this mushroom has been cultivated throughout the world, especially in Brazil where several strains of A. subrufescens have been developed and used as health food and alternative medicine. This article presents up-to-date information on this mushroom including its taxonomy and health promoting benefits. Medicinal properties of A. subrufescens are emphasized in several studies which are reviewed here. In addition, safety issues concerning the use of this fungus will be discussed. PMID:23961172

 6. Nuclear cardiology - a review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donaldson, R M; Ell, P J [Middlesex Hospital, London (UK)

  1981-02-01

  An outline review is presented of radionuclide techniques available for investigation of the following aspects of heart disease: 1) myocardial infarction. The comparative merits of hot-spot and cold-spot detection for acute myocardial infarct imaging are evaluated, with particular reference to /sup 201/Tl. Comparative clinical applications are discussed in relation to various patient groups. 2) Myocardial perfusion, with particular reference to /sup 201/Tl. Comparative clinical applications are discussed in relation to various patient groups. 2) Myocardial perfusion, with particular reference to /sup 201/Tl imaging. 3) Ventricular function and the use of sup(99m)Tc for first pass and equilibrium studies. 4) Ischaemic heart disease and the left ventricle. 5) Chronic obstructive pulmonary disease and the right ventricle. 6) Congenital heart disease, with particular reference to myocardial perfusion imaging with /sup 201/Tl.

 7. Nuclear Energy Literature Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simic, Z.; Wastin, F.

  2016-01-01

  In the light of five years after a major accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant it is interesting to make nuclear energy related literature review. There is a number of accidents related reports from all major international institutions (like the IAEA and OECD NEA) and research organizations have drawn conclusions and lessons to learn from this terrible accident. These reports are the result of expert and scientific analyses carried out during these five years and they present ideal sources for both understanding what has happened and what can be learned in order to avoid and mitigate effects of such events in the future. From a wider perspective it is also interesting to analyze the impact on research and development (R and D) activities. This literature review is performed with hope to gain some useful insights from the analysis of the volume and topics in all research activities related to the Fukushima accident and nuclear energy (NE) altogether. This kind of review should at least provide an overview of trends and provide base for better planning of future activities. This paper analyzes the published NE related research of over more than 50 years with focus on three major nuclear accidents (TMI, Chernobyl and Fukushima). It has been performed using Scopus tools and database, and mainly focuses on statistics related to the subjects, countries, keywords and type of publishing. It also analyses how responsive is nuclear energy related R and D regarding the volume and subjects, and how is that research spread among most active countries. Nuclear power accidents influence increase and change of research. Both accidents, Chernobyl and Fukushima had maximum share in all nuclear power related papers at similar yearly level (9 percent in 1991 and 12 percent in 2015 respectively). TMI peaked at the 2.5 percent share in 1982. Engineering is the most frequent subjects for TMI and cumulative NE related publishing. Medicine and environmental science subjects

 8. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poggio, A.J. (ed.)

  1988-10-01

  This issue of Energy and Technology Review contains: Neutron Penumbral Imaging of Laser-Fusion Targets--using our new penumbral-imaging diagnostic, we have obtained the first images that can be used to measure directly the deuterium-tritium burn region in laser-driven fusion targets; Computed Tomography for Nondestructive Evaluation--various computed tomography systems and computational techniques are used in nondestructive evaluation; Three-Dimensional Image Analysis for Studying Nuclear Chromatin Structure--we have developed an optic-electronic system for acquiring cross-sectional views of cell nuclei, and computer codes to analyze these images and reconstruct the three-dimensional structures they represent; Imaging in the Nuclear Test Program--advanced techniques produce images of unprecedented detail and resolution from Nevada Test Site data; and Computational X-Ray Holography--visible-light experiments and numerically simulated holograms test our ideas about an x-ray microscope for biological research.

 9. Electronic cigarette: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinay Mahishale

  2014-01-01

  Full Text Available The principal addictive component of tobacco smoke is nicotine. The mechanisms of nicotine addiction are highly complex and are responsible for maintenance of smoking behaviour. Use of electronic cigarettes (E-cigarettes, devices that deliver a nicotine containing vapor has increased rapidly across the world. They are marketed as a "healthier alternatives" to conventional cigarettes. There is extensive debate over long-term safety and efficacy of these devices on public health. Studies show that the vapor generated from the E-cigarettes has a variable amount of nicotine and potential harmful toxins. Until robust research demonstrates the safety of E-cigarettes and efficacy in the treatment of tobacco dependence, their role as safe smoking cessation tool is unclear. This review highlights the recent data regarding E-cigarettes toxicity, impact on lung function, and efficacy in smoking reduction and cessation.

 10. US refining reviewed

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaguchi, N.D.

  1998-01-01

  The paper reviews the history, present position and future prospects of the petroleum industry in the USA. The main focus is on supply and demand, the high quality of the products, refinery capacity and product trade balances. Diagrams show historical trends in output, product demand, demand for transport fuels and oil, refinery capacity, refinery closures, and imports and exports. Some particularly salient points brought out were (i) production of US crude shows a marked downward trend but imports of crude will continue to increase, (ii) product demand will continue to grow even though the levels are already high, (iii) the demand is dominated by those products that typically yield the highest income for the refiner, (i.e. high quality transport fuels for environmental compliance), (iv) refinery capacity has decreased since 1980 and (v) refining will continue to have financial problems but will still be profitable. (UK)

 11. CELLULOSIC NANOCOMPOSITES: A REVIEW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin A. Hubbe

  2008-08-01

  Full Text Available Because of their wide abundance, their renewable and environmentally benign nature, and their outstanding mechanical properties, a great deal of attention has been paid recently to cellulosic nanofibrillar structures as components in nanocomposites. A first major challenge has been to find efficient ways to liberate cellulosic fibrils from different source materials, including wood, agricultural residues, or bacterial cellulose. A second major challenge has involved the lack of compatibility of cellulosic surfaces with a variety of plastic materials. The water-swellable nature of cellulose, especially in its non-crystalline regions, also can be a concern in various composite materials. This review of recent work shows that considerable progress has been achieved in addressing these issues and that there is potential to use cellulosic nano-components in a wide range of high-tech applications.

 12. The nuclear review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robinson, C.

  1995-01-01

  Evidence in favour of privatisation which was submitted to the UK government's review of the nuclear industry is summarised. Only if capital markets judge proposals for new nuclear stations and they operate within competitive markets, can their economic and commercial viability be determined. The problem of state ownership is that politicians' time horizons are too short for an industry that must take a long view, unless standards are set by competitors, costs are likely to rise. Magnox stations, however, should remain in public ownership though to gain efficiency their operation should be contracted out. The rest of Nuclear Electric and Scottish Nuclear should be privatised as generation companies but should not be tied to nuclear generation. Current protective arrangements should be removed as soon as possible. Among the benefits expected from the entry of two formidable new companies into the privatised electricity are efficiency gains, price reductions, a stimulus to entrepeneurship and innovation, and more straightforward regulation. (UK)

 13. Environmental compliance assessment review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hilliday, G.H.

  1991-01-01

  During the period 1972-1991, The United States Congress passed stringent environmental statues which the Environment Protection Agency implemented via regulations. The statues and regulations contain severe civil and criminal penalties. Civil violations resulted in fines, typically payable by the company. The act of willfully and knowingly violating the permit conditions or regulations can result in criminal charges being imposed upon the responsible part, i.e., either the company or individual. Criminal charges can include fines, lawyer fees, court costs and incarceration. This paper describes steps necessary to form an effective Environmental Compliance Assessment Review [CAR] program, train field and engineering personnel and perform a CAR audit. Additionally, the paper discusses the findings of a number of Exploration and Production [E and P] field audits

 14. Year in review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reid, J.M.

  1991-01-01

  Events in the Canadian nuclear industry from June 1990 to June 1991 are highlighted, with emphasis on the role of the Canadian Nuclear Association and its committees. The sale of a second 600 MW CANDU reactor to Korea by AECL was finalized in December 1990. Scoping hearings for the review of the Canadian fuel waste disposal concept were completed during the year. In September 1990 the New Democratic Party came to power in Ontario, and announced a moratorium on construction of new nuclear plants pending hearings, except that all four reactors of Darlington A are to be completed. Despite excellent performance by the newer CANDU units, Ontario Hydro has found it necessary to devote increased resources to improving the performance of its older reactors. Possibilities of reactor sales in Saskatchewan and New Brunswick were under discussion at the time of writing. The Federal Government's Green Plan has provided a goal to stabilize greenhouse gas emissions over the next 10 years to 1990 levels

 15. Quantum cosmology: a review.

  Science.gov (United States)

  Bojowald, Martin

  2015-02-01

  In quantum cosmology, one applies quantum physics to the whole universe. While no unique version and no completely well-defined theory is available yet, the framework gives rise to interesting conceptual, mathematical and physical questions. This review presents quantum cosmology in a new picture that tries to incorporate the importance of inhomogeneity. De-emphasizing the traditional minisuperspace view, the dynamics is rather formulated in terms of the interplay of many interacting 'microscopic' degrees of freedom that describe the space-time geometry. There is thus a close relationship with more-established systems in condensed-matter and particle physics even while the large set of space-time symmetries (general covariance) requires some adaptations and new developments. These extensions of standard methods are needed both at the fundamental level and at the stage of evaluating the theory by effective descriptions.

 16. Gastric cancer review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lauren Peirce Carcas

  2014-01-01

  Full Text Available Gastric cancer is an aggressive disease that continues to have a daunting impact on global health. Despite an overall decline in incidence over the last several decades, gastric cancer remains the fourth most common type of cancer and is the second leading cause of cancer-related death worldwide. This review aims to discuss the global distribution of the disease and the trend of decreasing incidence of disease, delineate the different pathologic subtypes and their immunohistochemical (IHC staining patterns and molecular signatures and mutations, explore the role of the pathogen H. pylori in tumorgenesis, discuss the increasing incidence of the disease in the young, western populations and define the role of biologic agents in the treatment of the disease.

 17. Review of accelerator instrumentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pellegrin, J.L.

  1980-05-01

  Some of the problems associated with the monitoring of accelerator beams, particularly storage rings' beams, are reviewed along with their most common solutions. The various electrode structures used for the measurement of beam current, beam position, and the detection of the bunches' transverse oscillations, yield pulses with sub-nanosecond widths. The electronics for the processing of these short pulses involves wide band techniques and circuits usually not readily available from industry or the integrated circuit market: passive or active, successive integrations, linear gating, sample-and-hold circuits with nanosecond acquisition time, etc. This report also presents the work performed recently for monitoring the ultrashort beams of colliding linear accelerators or single-pass colliders. To minimize the beam emittance, the beam position must be measured with a high resolution, and digitized on a pulse-to-pulse basis. Experimental results obtained with the Stanford two-mile Linac single bunches are included

 18. Review: bioprinting: a beginning.

  Science.gov (United States)

  Mironov, Vladimir; Reis, Nuno; Derby, Brian

  2006-04-01

  An increasing demand for directed assembly of biologically relevant materials, with prescribed three-dimensional hierarchical organizations, is stimulating technology developments with the ultimate goal of re-creating multicellular tissues and organs de novo. Existing techniques, mostly adapted from other applications or fields of research, are capable of independently meeting partial requirements for engineering biological or biomimetic structures, but their integration toward organ engineering is proving difficult. Inspired by recent developments in material transfer processes operating at all relevant length scales--from nano to macro--which are amenable to biological elements, a new research field of bioprinting and biopatterning has emerged. Here we present a short review regarding the framework, state of the art, and perspectives of this new field, based on the findings presented at a recent international workshop.

 19. Fissure minerals, literature review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larsson, S.Aa.

  1980-01-01

  This paper is a review of methods used for direct and indirect dating of tectonic events. Isotope geochemistry including stable isotopes as well as fission track- dating, fluid inclusion and thermoluminescens techniques have been considered. It has been concluded that an investigation of tectonic (and thermal) events should start with a detailed study of the mineral phases grown in seald fissures as well as minerals from fissure walls. This study should include phase identification, textures as well as mineral chemistry. The information from this study is fundamental for the decision of further investigations. Mineral chemistry including isotopes and fluid inclusion studies will give an essential knowledge about crystallization conditions for fissure minerals concerned. Direct dating using fission tracks as well as radioactive isotopes could be useful for some minerals. Application of thermoluminescens dating on fissure minerals is doubtful. (Auth.)

 20. SURGICAL SITE INFECTION: REVIEW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. H. M. Bonai

  2016-07-01

  Full Text Available Nosocomial infection or nosocomial infection (NI is one of the factors that increase the cost of maintaining patients in the health system, even in processes that should safely occur, such as hospital patients and performing simple and routine surgical procedures surgical centers and clinics leading to complications resulting from these infections that prolong hospital stay and promote pain and suffering to the patient, resulting in the defense of the quality of services and influencing negatively the hospitals. Therefore, the aim of this study was to review the factors that result in surgical site infection, with the purpose of better understanding of the subject and the possibility of preventive actions to better treatment outcome of the patient.

 1. Denmark: Health system review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Annegrete; Krasnik, Allan; Rudkjøbing, Andreas

  The Health Systems in Transition (HiT) series provide detailed descriptions of health systems in the countries of the WHO European Region as well as some additional OECD countries. An individual health system review (HiT) examines the specific approach to the organization, financing and delivery...... of health services in a particular country and the role of the main actors in the health system. It describes the institutional framework, process, content, and implementation of health and health care policies. HiTs also look at reforms in progress or under development and make an assessment of the health...... system based on stated objectives and outcomes with respect to various dimensions (health status, equity, quality, efficiency, accountability)....

 2. Rectal cancer: a review

  Science.gov (United States)

  Fazeli, Mohammad Sadegh; Keramati, Mohammad Reza

  2015-01-01

  Rectal cancer is the second most common cancer in large intestine. The prevalence and the number of young patients diagnosed with rectal cancer have made it as one of the major health problems in the world. With regard to the improved access to and use of modern screening tools, a number of new cases are diagnosed each year. Considering the location of the rectum and its adjacent organs, management and treatment of rectal tumor is different from tumors located in other parts of the gastrointestinal tract or even the colon. In this article, we will review the current updates on rectal cancer including epidemiology, risk factors, clinical presentations, screening, and staging. Diagnostic methods and latest treatment modalities and approaches will also be discussed in detail. PMID:26034724

 3. Reviewing operational experience feedback

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-04-01

  The purpose of this document is to provide detailed supplementary guidance to OSART experts to aid in the evaluation of operational experience feedback (OEF) programmes at nuclear power plants. The document begins by describing the objectives of an OEF programme. It goes on to indicate preparatory work and investigatory guidance for the expert. Section 5 describes attributes of an excellent OEF programme. Appended to these guidelines are examples of OEF documents from various plants. These are intended to help the expert by demonstrating the actual implementation of OEF in practice. These guidelines are in no way intended to conflict with existing national regulations and rules. A comprehensive OEF programme, as described in Section 2, would be impossible to evaluated in detail in the amount of time typically allocated for assessing OEF in an OSART review. The expert must use his or her time wisely by concentrating on those areas that appear to be the weakest

 4. Reflex epilepsy: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karim Nikkhah

  2017-01-01

  Full Text Available Interesting phenomena of reflex epileptic syndromes are characterized by epileptic seizures each one induced by specific stimulus with a variety of types. Simple triggers, which lead to seizures within seconds, are of sensory type (most commonly visual, most rarely tactile or proprioceptive stimuli. Complex triggers, which are mostly of cognitive type such as praxis, reading, talking, and music, usually induce the epileptic event within minutes. It should differ from what most epileptic patients report as provocative precipitants for seizures (such as emotional stress, fatigue, fever, sleep deprivation, alcohol, and menstrual cycle. The identification of a specific trigger is not only important for patients or their parents to avoid seizures, but also it might help neurologists to choose the most effective antiepileptic drug for each case. In addition, research in this area may possibly reveal some underlying pathophysiology of epileptic phenomena in the brain.In this review, we briefly introduce reported reflex epileptic seizures, their clinical features and management.

 5. Dental implants: A review.

  Science.gov (United States)

  Guillaume, B

  2016-12-01

  A high number of patients have one or more missing tooth and it is estimated that one in four American subjects over the age of 74 have lost all their natural teeth. Many options exist to replace missing teeth but dental implants have become one of the most used biomaterial to replace one (or more) missing tooth over the last decades. Contemporary dental implants made with titanium have been proven safe and effective in large series of patients. This review considers the main historical facts concerned with dental implants and present the different critical factors that will ensure a good osseo-integration that will ensure a stable prosthesis anchorage. Copyright © 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 6. Formulary Drug Review: Naldemedine.

  Science.gov (United States)

  Baker, Danial E

  2017-07-01

  Each month, subscribers to The Formulary Monograph Service receive 5 to 6 well-documented monographs on drugs that are newly released or are in late phase 3 trials. The monographs are targeted to Pharmacy & Therapeutics Committees. Subscribers also receive monthly 1-page summary monographs on agents that are useful for agendas and pharmacy/nursing in-services. A comprehensive target drug utilization evaluation/medication use evaluation (DUE/MUE) is also provided each month. With a subscription, the monographs are available online to subscribers. Monographs can be customized to meet the needs of a facility. Through the cooperation of The Formulary, Hospital Pharmacy publishes selected reviews in this column. For more information about The Formulary Monograph Service, contact Wolters Kluwer customer service at 866-397-3433. The September 2017 monograph topics are brigatinib, durvalumab, edaravone, midostaurin, and sarilumab. The MUE is on sarilumab.

 7. Formulary Drug Review: Betrixaban.

  Science.gov (United States)

  Baker, Danial E

  2018-02-01

  Each month, subscribers to The Formulary Monograph Service receive 5 to 6 well-documented monographs on drugs that are newly released or are in late phase 3 trials. The monographs are targeted to Pharmacy & Therapeutics Committees. Subscribers also receive monthly 1-page summary monographs on agents that are useful for agendas and pharmacy/nursing in-services. A comprehensive target drug utilization evaluation/medication use evaluation (DUE/MUE) is also provided each month. With a subscription, the monographs are available online to subscribers. Monographs can be customized to meet the needs of a facility. Through the cooperation of The Formulary, Hospital Pharmacy publishes selected reviews in this column. For more information about The Formulary Monograph Service , contact Wolters Kluwer customer service at 866-397-3433.

 8. Formulary Drug Review: Ocrelizumab.

  Science.gov (United States)

  Ali, Zaynah K; Baker, Danial E

  2017-10-01

  Each month, subscribers to The Formulary Monograph Service receive 5 to 6 well-documented monographs on drugs that are newly released or are in late phase 3 trials. The monographs are targeted to Pharmacy & Therapeutics Committees. Subscribers also receive monthly 1-page summary monographs on agents that are useful for agendas and pharmacy/nursing in-services. A comprehensive target drug utilization evaluation/medication use evaluation (DUE/MUE) is also provided each month. With a subscription, the monographs are available online to subscribers. Monographs can be customized to meet the needs of a facility. Through the cooperation of The Formulary, Hospital Pharmacy publishes selected reviews in this column. For more information about The Formulary Monograph Service , contact Wolters Kluwer customer service at 866-397-3433.

 9. Formulary Drug Review: Etelcalcetide.

  Science.gov (United States)

  Baker, Danial E

  2017-11-01

  Each month, subscribers to The Formulary Monograph Service receive 5 to 6 well-documented monographs on drugs that are newly released or are in late phase 3 trials. The monographs are targeted to Pharmacy & Therapeutics Committees. Subscribers also receive monthly 1-page summary monographs on agents that are useful for agendas and pharmacy/nursing in-services. A comprehensive target drug utilization evaluation/medication use evaluation (DUE/MUE) is also provided each month. With a subscription, the monographs are available online to subscribers. Monographs can be customized to meet the needs of a facility. Through the cooperation of The Formulary, Hospital Pharmacy publishes selected reviews in this column. For more information about The Formulary Monograph Service , contact Wolters Kluwer customer service at 866-397-3433. The November 2017 monograph topics are Ertugliflozin, Glecaprevir / pibrentasvir, Neratinib, Sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir and SQ C1 esterase inhibitor. The MUE is on glecaprevir, pibrentasvir.

 10. Formulary Drug Review: Edaravone.

  Science.gov (United States)

  Ali, Zaynah K; Baker, Danial E

  2017-12-01

  Each month, subscribers to The Formulary Monograph Service receive 5 to 6 well-documented monographs on drugs that are newly released or are in late phase 3 trials. The monographs are targeted to Pharmacy & Therapeutics Committees. Subscribers also receive monthly 1-page summary monographs on agents that are useful for agendas and pharmacy/nursing in-services. A comprehensive target drug utilization evaluation/medication use evaluation (DUE/MUE) is also provided each month. With a subscription, the monographs are available online to subscribers. Monographs can be customized to meet the needs of a facility. Through the cooperation of The Formulary, Hospital Pharmacy publishes selected reviews in this column. For more information about The Formulary Monograph Service , contact Wolters Kluwer customer service at 866-397-3433.

 11. Annual Energy Review 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2008-06-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are data on total energy production, consumption, and trade; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, international energy, as well as financial and environment indicators; and data unit conversion tables. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the EIA under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....”

 12. Sacroiliac joint: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khushali Tilvawala

  2018-01-01

  Full Text Available Sacroiliac joint (SIJ pain is one of the common but underdiagnosed source of mechanical low back pain. The incidence is estimated to be in the range of 15%–30% in patients with nonradicular low back pain. The signs and symptoms of SIJ pain mimic pain arising from other causes of low back pain. There is no single symptom or physical examination finding that can firmly diagnose SIJ as a source of patient's pain. There is good evidence suggesting that a combination of three or more positive provocative tests strongly suggests SIJ dysfunction. Intra-articular injection with local anesthetic is considered the gold standard for diagnosis of SIJ pain. Many treatment modalities are available for SIJ pain, ranging from conservative management to surgical interventions. This review article covers all the aspects of SIJ pain, with treatment section mainly covering evidence-based interventional procedures.

 13. Chrysotherapy: a synoptic review

  Science.gov (United States)

  Eisler, R.

  2003-01-01

  Chrysotherapy--the treatment of rheumatoid arthritis (RA) patients with monovalent gold drugs possessing anti-inflammatory and other properties--has been used with some success for more than 70 years; however, the metabolites generated from gold drugs have not been identified positively and the mechanisms of action are not known with certainty. This account selectively reviews recent available literature on the history of gold in medicine, with emphasis on RA; the role of Au+ and Au+ metabolites (Au(CN)2-, Au+3, Auo) and other mechanisms in chrysotherapy; current treatment regimes for RA using gold drugs; chrysotherapy case histories based on 2166 RA patients; and adverse effects of chrysotherapy, mainly various forms of dermatitis. More research seems needed on the role of gold metabolites in the treatment of RA, the use of more sensitive and uniform indicators of treatment success, improved routes of drug administration for maximum efficacy, and the development of gold drugs with minimal side effects.

 14. Anticorrosive coatings: a review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Per Aggerholm; Kiil, Søren; Dam-Johansen, Kim

  2009-01-01

  of volatile organic compounds (VOCs) have caused significant changes in the anticorrosive coating industry. The requirement for new VOC-compliant coating technologies means that coating manufacturers can no longer rely on the extensive track record of their time-served products to convince consumers...... of their suitability for use. An important aspect in the development of new VOC-compliant, high-performance anticorrosive coating systems is a thorough knowledge of the components in anticorrosive coatings, their interactions, their advantages and limitations, as well as a detailed knowledge on the failure modes......, and inhibitive coatings are outlined. In the past decades, several alternatives to organic solvent-borne coatings have reached the commercial market. This review also presents some of these technologies and discusses some of their advantages and limitations. Finally, some of the mechanisms leading to degradation...

 15. Papillomaviruses: a systematic review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Pinheiro Araldi

  Full Text Available Abstract In the last decades, a group of viruses has received great attention due to its relationship with cancer development and its wide distribution throughout the vertebrates: the papillomaviruses. In this article, we aim to review some of the most relevant reports concerning the use of bovines as an experimental model for studies related to papillomaviruses. Moreover, the obtained data contributes to the development of strategies against the clinical consequences of bovine papillomaviruses (BPV that have led to drastic hazards to the herds. To overcome the problem, the vaccines that we have been developing involve recombinant DNA technology, aiming at prophylactic and therapeutic procedures. It is important to point out that these strategies can be used as models for innovative procedures against HPV, as this virus is the main causal agent of cervical cancer, the second most fatal cancer in women.

 16. Hanford process review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-12-01

  This report is a summary of past incidents at the US Department of Energy's (DOE) Hanford Site. The purpose of the report is to provide the major, significant, nuclear-safety-related incidents which incurred at the Hanford Site in a single document for ease of historical research. It should be noted that the last major accident occurred in 1980. This document is a summary of reports released and available to the public in the DOE Headquarters and Richland public reading rooms. This document provides no new information that has not previously been reported. This report is not intended to cover all instances of radioactivity release or contamination, which are already the subject of other major reviews, several of which are referenced in Section 1.3

 17. Isothiocyanates: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chandra Kala*

  2018-04-01

  Full Text Available Isothiocyanates (ITCs are naturally occurring molecules belonging to highly reactive organosulphur synthons, with the general structure R–N=C=S. The precursor molecule glucosinolate anions are hydrolyzed enzymatically (under the effect of myrosinase enzymes or unenzymatically to produce nitriles or isothiocyanates depending upon conditions such as pH and temperature. Brassicaceae  Family is known to contain abundant ITCs. A significant number of isothiocyanates has been isolated from different plant sources and some of them have been synthesized. Several isothiocyanates have demonstrated significant pharmacological activities including anti-cancer, anti-inflammatory, anti-microbial activities, etc. Pharmacokinetic profiles of these sulphur containing compounds are well established. However, safety profiles of ITCs need consideration and a well-designed study with appropriate control, for their production as lead compounds. This review summarises the chemistry, sources, pharmacokinetics, pharmacological activity and toxicity profiles of the isothiocyanates.

 18. Iridology: A systematic review.

  Science.gov (United States)

  Ernst, E

  1999-02-01

  Iridologists claim to be able to diagnose medical conditions through abnormalities of pigmentation in the iris. This technique is popular in many countries. Therefore it is relevant to ask whether it is valid. To systematically review all interpretable tests of the validity of iridology as a diagnostic tool. DATA SOURCE AND EXTRACTION: Three independent literature searches were performed to identify all blinded tests. Data were extracted in a predefined, standardized fashion. Four case control studies were found. The majority of these investigations suggests that iridology is not a valid diagnostic method. The validity of iridology as a diagnostic tool is not supported by scientific evaluations. Patients and therapists should be discouraged from using this method.

 19. Testicular cancer: a review.

  Science.gov (United States)

  Hawkins, C; Miaskowski, C

  1996-09-01

  To describe the pathophysiologic mechanisms, histologic and clinical staging, diagnosis, and medical and nursing management of testicular cancer. Published studies, review articles, and Physician Data Query database. Testicular cancer is a complex disease resulting from transformation of gonadal tissues. The pathophysiologic mechanisms involve damage to tissue in utero and after birth. Orchiectomy is the treatment of choice for early-stage disease. Orchiectomy can have profound physiologic and psychological consequences for young males. Subsequent chemotherapy and radiation therapy also may have severe side effects including azoospermia, bone marrow suppression, nephrotoxicity, and pulmonary toxicity. Early detection of this disease results in improved patient outcomes. Patients treated with radical inguinal orchiectomy and radiation therapy have fewer long-term side effects and toxicities than patients who require more extensive surgery and chemotherapy. Nursing care must focus not only on relieving the patient's physical symptoms but on helping him deal with the psychosexual issues associated with the disease and its treatment.

 20. ASEAN projects reviewed.

  Science.gov (United States)

  1980-01-01

  The ASEAN Population Expert Group met in Manila and was followed by a meeting of the ASEAN heads of population programs, during the period November 5-10, 1979. Heads of population programs from Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines attended. The meetings were held to review progress-to-date on phase 1 projects and to consider the development of an expanded population program. 5 projects funded by UNFPA are reviewed in tabular form with the project, the sponsoring country, date of implementation, data analysis, and date of completion. Suggestions were made for improving and extending these projects and it was also suggested that all projects being developed and proposed should include a section on use of research. 7 new projects were proposed as phase 2 projects. The 1st, sponsored by Malaysia, deals with women in development; project 2, lead by Thailand, will investigate population movement and its effect on development; project 3, led by the Philippines, will develop and strengthen national population information systems and networks in ASEAN countries; project 4, led by Indonesia, is directed towards institutional development and exchanges of personnel; project 5, led by the Philippines, will examine population and development dynamics and the man/resources balance; project 6, led by Thailand, will develop ASEAN social indicators; and project 7, led by Indonesia and Malaysia, will make a comprehensive analysis of existing medical/health care and family planning systems. It was recommended that an executive director of the proposed ASEAN population coordination unit should be appointed to expedite the recommendations of the meeting related to preparation and submission of phase 2 project proposals.