WorldWideScience

Sample records for reorientacji molekularnych obserwowanych

 1. Zmienność zasobów termicznych w Polsce w aspekcie obserwowanych zmian klimatu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Sulikowska

  2016-06-01

  Full Text Available Obserwowany wzrost temperatury powietrza na półkuli północnej, zwłaszcza w Europie, może prowadzić do znacznych zmian w fenologii roślin, a w konsekwencji także w produkcji rolnej. Celem pracy jest ocena zróżnicowania przestrzennego zasobów termicznych na obszarze Polski oraz ich zmienności w okresie 1951–2010 w obliczu zmieniających się warunków termicznych. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem dobowych wartości temperatury powietrza. Zasoby termiczne zdefiniowane zostały za pomocą sum temperatur efektywnych (Growing Degree Days – GDD obliczonych dla wartości progowych temperatury powietrza: 0°C, 5°C i 10°C. Następstwem analizy zróżnicowania przestrzennego zasobów termicznych była ocena ich zmienności wieloletniej oraz tendencji zmian. Badania objęły w szczególności regiony sadownicze odznaczające się największą powierzchnią upraw drzew owocowych oraz wielkością zbiorów jabłek, śliw i wiśni. Uzyskane wyniki potwierdzają zwiększenie zasobów termicznych na obszarze kraju, będące konsekwencją wydłużającego się okresu wegetacyjnego.

 2. Ocena przydatności β-N-acetylo-D-glukozaminidazy i endogliny jako markerów molekularnych w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego u kobiet w wieku pomenopauzalnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bernaciak

  2011-06-01

  Full Text Available The aim of the study was to evaluate the usefulness of mRNA expression of b-N-acetyl-D-glucosaminidase (MGEA5 and endoglin (CD105 for bladder cancer diagnosis and disease prognosis in postmenopausal women.Material and methods: Expression of MGEA5 and CD105 in mRNA with PCR real-time method was estimated in a urine specimen from 30 women with diagnosed bladder cancer. The control group consisted of 20 women with negative cancer history and no changes in the urine specimen and ultrasound examination of the bladder. For both estimated genes, cut-off, specificity and sensitivity were estimated.Results and conclusions: At a cut-off value of MGEA5 of 98.3 sensitivity was 85.2% and specificity 95%. Expression of MGEA5 was established in 27 of 30 (90% urine specimens taken from women with bladder cancer and in 100% (20 of 20 urine specimens from healthy women. Expression of CD105 was characterized by 100% sensitivity and 80% specificity. Cut-off was over 2.0. There was no CD105 expression in women with papillary urothelial neoplasms of low malignant potential (PUNLMP, in contrast to MGEA5 expression. Estimation of expression of both MGEA5 and CD105 in mRNA of urine specimens of postmenopausal women with urinary bladder may be a useful marker of diagnosis and prognosis of bladder carcinoma.

 3. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1.Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.

 4. Niedokrwistość chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Fryc

  2010-12-01

  Full Text Available Niedokrwistość chorób przewlekłych stanowi jedno z najczęstszychzaburzeń hematologicznych obserwowanych u pacjentówz reumatoidalnym zapaleniem stawów. Stwierdza się ją takżew wielu innych procesach chorobowych, takich jak: nowotwory,choroby zakaźne i zapalne, niewydolność serca czy cukrzyca. Patogenezatego schorzenia nie jest jednak jeszcze w pełni poznana.W procesie rozwoju choroby rolę odgrywają mediatory stanuzapalnego, takie jak czynnik martwicy nowotworów α, interleukiny(IL-1, IL-6 i IL-10. Hepcydyna jest jednym z kluczowych białekw patogenezie niedokrwistości chorób przewlekłych, ponieważhamuje absorpcję żelaza oraz jego uwalnianie z makrofagów.W artykule przedstawiono patogenezę niedokrwistości choróbprzewlekłych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.Celem pracy jest także podsumowanie wyników ostatnio prowadzonychbadań dotyczących roli hamowania IL-6 u pacjentówz niedokrwistością chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnegozapalenia stawów. Wykazano, że blokowanie receptora dlaIL-6 z użyciem tocilizumabu prowadzi do zwiększenia stężeniahemoglobiny w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

 5. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobie Alzheimera: obecne strategie i terapie eksperymentalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Obecnie dostępne metody farmakologicznego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD opierają się na potencjalizacji przekaźnictwa cholinergicznego (inhibitory cholinesteraz oraz modulowaniu przekaźnictwa glutaminianergicznego (memantyna. Leki te wywierają zauważalny efekt objawowy w zakresie nie tylko funkcji poznawczych, lecz także zachowania i codziennej aktywności. Ich wpływ na naturalny przebieg choroby nie został jak dotąd jednoznacznie potwierdzony i ze względu na mechanizm działania jest uwa- żany za mało prawdopodobny. Wraz z rozwojem badań genetycznych i molekularnych nad patogenezą AD do prób klinicznych wchodzą leki, które mają bezpośrednio oddziaływać na procesy odpowiedzialne za neurodegenerację i prowadzące do neurotoksycznego działania oligomerów i odkładania się w mózgu złogów białkowych. Niestety, przeprowadzone dotąd badania kliniczne zawiodły oczekiwania – nie potwierdziły skuteczności klinicznej i/lub wskazały na problemy z bezpieczeństwem leczenia. Najczęściej wymienianymi przyczynami tych niepowodzeń mają być podawanie leków w zbyt późnym stadium choroby i/lub niewystarczająco selektywne strategie doboru pacjentów, skutkujące włączaniem do badań chorych cierpiących na inne niż AD przyczyny zaburzeń poznawczych. Proponowaną odpowiedzią na niepowodzenia prób klinicznych ma być inkorporowanie biomarkerów procesu chorobowego do nowych badań.

 6. Rodzinne występowanie zespołu Treachera Collinsa – opis 6 rodzin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Kot

  2009-06-01

  Full Text Available Zaliczany do żuchwowo-twarzowych dyzostoz zespół Treachera Collinsa (TCS jest autosomalnym dominującym zaburzeniem rozwoju czaszki twarzowej. Występuje w populacji ogólnej z częstością 1/50 000 żywych urodzeń. Zespół ten powstaje na skutek wczesnych zaburzeń embriogenezy pierwszego i drugiego łuku skrzelowego. W 40% przypadków stwierdzono rodzinne występowanie zaburzeń, natomiast w 60% choroba ta jest wynikiem mutacji de novo w genie TCOF1, na chromosomie 5q32-q33.1. Gen TCOF1 składa się z 26 eksonów i koduje białko zwane treacle, złożone z 1411 aminokwasów. Opisano około 116 różnych mutacji TCOF1, spośród których najczęstsze są delecje. Obraz kliniczny TCS obejmuje: antymongoloidalne ustawienie szpar powiekowych, rozszczep powiek dolnych, zmniejszenie liczby rzęs, „językowate” owłosienie na policzkach, podniebienie wysoko wysklepione lub rozszczepione, makrostomię, niedorozwój kości jarzmowej oraz żuchwy, niedorozwój ucha zewnętrznego, środkowego, rzadziej wewnętrznego. Pacjenci wymagają wieloetapowego leczenia chirurgicznego, na które składa się: plastyka kości twarzy, rekonstrukcja małżowin usznych, korekcja antymongoloidalnego ustawienia szpar powiekowych, plastyka rozszczepionego podniebienia, plastyka powiek. Poza leczeniem chirurgicznym chorzy wymagają leczenia wielospecjalistycznego z udziałem pediatrów, laryngologów, logopedów i ortodontów. Ponieważ zakres i stopień deformacji obserwowanych w TCS jest rozległy, plan postępowania terapeutycznego powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. W pracy przedstawiono analizę 6 rodzin, w których obserwowano TCS. Autorzy przeanalizowali płeć i stopień pokrewieństwa chorych oraz zmianę nasilenia zaburzeń rozwojowych w kolejnych pokoleniach.

 7. Macierzyństwo nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym i prawnym = Childbearing among teenage women as seen from the social, psychological and legal points of view

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Bałanda-Bałdyga

  2016-06-01

  3/ Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o., 05-600 Grójec ul. Piotra Skargi 10     dr n. o zdrowiu Agnieszka Bałanda-Bałdyga, dr hab. n. med. Celina Łepecka-Klusek, dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak, mgr Agnieszka K.Pawłowska-Muc, dr n. med. Grażyna Stadnicka   Streszczenie Pomimo obserwowanych zmian w preferencjach, dotyczących zakładania rodziny i rosnących aspiracji życiowych młodych ludzi w zakresie poziomu wykształcenia oraz statusu zawodowego i społecznego, nadal obserwuje się wiele tysięcy urodzeń dzieci przez nastoletnie kobiety, w tym także w krajach wysokorozwiniętych. Przyczyn tej sytuacji upatruje się zarówno w akceleracji rozwojowej młodzieży, jak i w zmianie obyczajowości seksualnej, a szczególnie obniżaniu się wieku inicjacji seksualnej. Ze względu na konsekwencje przedwczesnego macierzyństwa zagadnienie to trzeba rozpatrywać wieloaspektowo. Konsekwencje bowiem nie są wyłącznie problemem osobistym dziewczyny, ale również rodziny, szkoły, społeczeństwa. Moment pojawienia się nowego życia, wraz z całym okresem ciąży i porodu, wydaje się być jednym z ważniejszych wydarzeń, rzutującym na całą przyszłość kobiety, jej dziecka i rodziny. W pracy omówiono zagadnienie dotyczące nastoletniego macierzyństwa z punktu widzenia socjologii, psychologii i prawa. Zaprezentowano najważniejsze skutki i związane ze zbyt młodym rodzicielstwem komplikacje życia codziennego nastoletnich matek, wynikające w szczególności z braku niezależności finansowej i pełnienia roli uczennicy. Celem pracy było ukazanie problemu macierzyństwa nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym oraz prawnym.   Słowa kluczowe: ciąża nastolatek, wsparcie społeczne, adaptacja psychologiczna, prawo.   Abstract Although young peoples’ preferences concerning parenthood and aspirations regarding education, social and proffesional status are changing, every year teenage women are still giving birth to thousands of

 8. Zachowania zdrowotne młodzieży licealnej w doświadczaniu choroby = Health behaviors of secondary-school youth in experiencing disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-05-01

    Adres do korespondencji/ Adress for correspondence Mgr Ewelina Kozłowska Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin tel. 517760214 e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl   Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Sposób reagowania od chwili dostrzeżenia przez chorego pierwszych oznak nieprawidłowości w funkcjonowaniu swojego organizmu może istotnie wpływać na przebieg choroby i niejednokrotnie przesądzać o możliwości skutecznego powrotu do zdrowia. Celem przeprowadzonej analizy było poznanie zachowań zdrowotnych młodzieży licealnej w obliczu obserwowanych symptomów choroby. Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 174 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zgromadzony materiał badawczy poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem statystycznym χ2 Pearsona. Dla wnioskowania statystycznego przyjęto poziom istotności 0,05 Wyniki: Blisko połowa badanych (47% zgłasza zauważone objawy po paru dniach, tygodniu lub dopiero w ostateczności, gdy stają się zbyt uciążliwe. Ankietowani zwlekają z powiadomieniem o nich z nadzieją, że same ustąpią (61%, ze względu na brak czasu rodziców i lekceważenie przez nich płynących sygnałów (19% oraz w celu uniknięcia wizyt u lekarza (16%. Aż 72% uczniów ukrywa przed rodzicami, opiekunami lub lekarzem zauważone oznaki choroby. Wnioski: Licealiści doświadczając dolegliwości zdrowotnych związanych z rozwijającym się procesem chorobowym wykazują liczne zachowania o charakterze bionegatywnym. Istnieje potrzeba wdrożenia w szkołach działań ukierunkowanych na wzrost udziału zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw zdrowotnych, nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób to najistotniejsze