WorldWideScience

Sample records for rentgenostrukturnyj analiz tverdykh

 1. Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė

  Bagdžiūnienė, Žaneta

  2008-01-01

  Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė Vilniaus pedagoginio universiteto, Socialinės komunikacijos instituto, neakivaizdinių studijų socialinio darbo antro kurso studentės Žanetos Bagdžiūnienės magistro darbo „Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė“ tyrimu siekiama išsiaiškinti paauglių smurto apraiškas bei paplitimą mokykloje, atskleisti priežastis, prevencijos galimybes. Iškelta hipotezė - manoma, jog vis dar aktuali problema mokykloje yra paauglių fizinis smurtas, ne...

 2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų pedagoginio pašaukimo analizė

  Gaučienė, Jolanta

  2009-01-01

  Kauno miesto lopšelių - darželių ,,Girinukas“, ,,Rasytė“, ,,Vėrinėlis“, ,,Giliukas“ pedagogų bei Kauno kolegijos I ir II kurso ikimokyklinio ugdymo specialybės studentų pedagoginis pašaukimas. Literatūros šaltinių analizė; Trianguliacija (J. Hollando profesinės orientacijos tipo testas, anketinė apklausa, rašinio ,,Mano pedagoginė autobiografija (vizija)“ kontent analizė; Kiekybinė duomenų analizė, atlikta kompiuteriniu pagrindu, rezultatai apskaičiuoti statistinės analizės programa ...

 3. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  š privataus sektoriaus „pasiskolintų“ ir viešajam sektoriui pritaikytų efektyvaus valdymo priemonių yra strateginis planavimas. Rengiant viešojo sektoriaus institucijų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis valstybės plėtros prioriteto, rinkos kaip institucijų veiklos reguliatoriaus pagrįstumo ir kitais principais. Siekiant įgyvendinti tokius principus, tikslinga taikyti funkcinės analizės metodą. Tyrimo tikslas – atskleisti funkcinės analizės esmę viešajame sektoriuje. Tokio tikslo pasirinkimą lėmė aktuali viešojo sektoriaus veiklos neefektyvumo problema. Tikslui pasiekti straipsnyje nagrinėjami įvairių mokslininkų bei praktikų pateikti funkcinės analizės tikslai ir uždaviniai, funkcinės analizės technologija, siūloma taikyti viešajam sektoriui. Naudojamas kokybinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, vertinimas ir apibendrinimas.

  Raktiniai žodžiai: viešasis sektorius, viešojo administravimo reforma, viešosios institucijos, funkcinė analizė, efektyvumas.

 4. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARIHI GÖRSELLERI ANALIZ DÜZEYLERİ / TEACHER CANDIDATES’ ANALYSIS LEVELS of HISTORICAL IMAGES

  Turan, I.

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007: 1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir bak

 5. Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi Kullanılarak Binalardaki A3 Düzensizliğinin İncelenmesi

  Mehmet Emin ÖNCÜ

  2014-02-01

  Full Text Available Depreme dayanıklı yapı tasarımları için farklı yöntemler kullanılmaktadır. En güncel yöntemlerden biri de Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analizdir. Bu yöntemle sismik analizler yapılırken daha önce meydana gelmiş depremlerin ivme kayıtları kullanılmaktadır. Bu deprem ivme kayıtları değişik kaynaklardan çok farklı yöntemlerle elde edilir. Bunlar: Tasarım ivme spektrumu uyumlu yapay kayıtlar, benzeştirilmiş kayıtlar ve deprem esnasında kaydedilen kayıtlardır (Fajhan, 2008. Bu kayıtlar kullanılırken farklı bölgelerdeki zemin özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen Zaman Tanım Alanında Analiz yöntemi ile doğrusal olmayan analizi yapılan A3 düzensizliğine sahip belli tip yapılar incelenmiştir. Önce üç deprem ivme kaydı alınarak Türk Deprem Yönetmeliğinde ifade edilen elastik tasarım ivme spektrumuna göre ölçeklendirilmiştir. Elde edilen maksimum ivme kaydı, daha sonra A3 düzensizliğine sahip bu tip yapılara uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yapıların zemin kat kolonlarındaki kesme kuvvetleri bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Zaman Tanım Alanında Analiz, A3 Düzensizliği, Deprem İvme Kaydının Ölçeklendirilmesi

 6. Naujų automobilių pardavimams įtaką darančių veiksnių analizė

  2016-01-01

  Baigiamojo darbo tema - ,,Naujų automobilių pardavimams įtaką darančių veiksnių analizė“. Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjami naujų automobilių pardavimams įtaką darantys veiksniai. Ši tema aktuali, nes šiandieniniai automobilių rinkos vartotojai susiduria su didele prekių pasiūla, todėl naujų automobilių pardavimams įtakos turi įvairūs veiksniai. Taigi baigiamajame darbe iškeltas tikslas - išanalizuoti naujų automobilių pardavimams įtaką darančius veiksnius. Baigiamajam darbui buvo i...

 7. Sistemos “Sunkiųjų metalų jonai - geležies (III) oksidas/hidroksidas“ cheminė analizė ir sorbcijos procesų tyrimas

  Zubrytė, Edita

  2016-01-01

  Sistemos “Sunkiųjų metalų jonai - geležies (III) oksidas/hidroksidas“ cheminė analizė ir sorbcijos procesų tyrimas Chemical Analysis of the System „Heavy Metal Ions – an Iron (III) Oxide/Hydroxide and Investigation of the Sorption Processes

 8. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 9. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 10. British politics today: moral grounds as reflected in conceptual metaphor. Britų politikos vertinimas: konceptualiosios moralės metaforos analizė

  Liudmila Arcimavičienė

  2007-01-01

  Full Text Available Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kokia pagrindinė konceptualioji metafora vyrauja šiuolaikiniame britų politiniame diskurse ir kokie jos struktūriniai elementai sudaro bendro moralinio vertinimo pagrindą. Tyrimui buvo pasirinkta trisdešimt analitinių politinių straipsnių iš The Economist elektroninio archyvo. Straipsniai analizuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu, kurie leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose (linguistic expressions glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Nustatyta, kad Britų politikos moralinis vertinimas yra grindžiamas konceptualiąja metafora POLITINIS GYVENIMAS KAIP KELIONĖ. Išanalizavus šios metaforos kalbinę raišką, paaiškėjo, kad straipsniuose vyrauja neigiamas britų politikos vertinimas, atsispindintis konceptualiosios metaforos POLITINIS GYVENIMAS YRA KELIONĖelementų kalbinėje raiškoje, kai politikos veikėjai (1 vaizduojami kaip „dėmėtos reputacijos“ klajūnai, (2 keliaujantys be tikslo, (3 peržengiantys nustatytas ribas, (4 nesugebantys apeiti/įveikti kelyje pasitaikančių kliūčių ir t.t. ------ The present study aims at examining the moral grounds of today’s British political life as reflected in conceptual metaphors of political discourse. The method applied to analyze the moral grounds is that of hypothetical deduction combined with the theoretical framework of cognitive linguistics (qualitative analysis. The research findings reveal that the underlying conceptual metaphor of British critical political discourse is that of POLITICS AS JOURNEY. The use of this metaphorshows the moral unacceptability of today’s British political life due to the failed moral obligations of British politicians.

 11. Morality through Metaphor: a Cross-Linguistic Analysis of Political Discourse. Moralės metafora: gretinamoji politinio diskurso analizė

  Liudmila Arcimavičienė

  2008-01-01

  Full Text Available Šio straipsnio tikslas – nustatyti moralės modelius, analizuojant konceptualiąją metaforą politiniame diskurse anglų ir lietuvių kalbose. Remtasi analitiniais straipsniais politikos temomis. Jie pasitelkti iš Interneto tinklalapių www.politika.lt ir www.economist.com elektroninio archyvo. Straipsniai anali­zuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu (Fauconnier & Turner 2002; Kövecses 2005; Lakoff & Johnson 1997, Lakoff 2005; Turner 1994, kurie leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose (linguistic expressions glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Kalbiniai pasakymai buvo skirstomi pagal tris moralinio vertinimo modelius: (1 Huxley, kuris apibrėžia moralę kaip žmonių sąmoningai sukurtą vertinimo skalę, reikalingą kovoje su žmogaus įgimtomis blogybėmis, (2 Kanto požiūris į moralę, kaip į racionalų veiksmą glaudžiai siejamą su pareigomis, bei galiausiai (3 integruotas požiūris, kai moralus elgesys suvokiamas kaip sentimentų ir emocinių reakcijų pasekmė (Black 1995; Boehm 2000; Flack & de Waal 2002. Išanalizavus konceptualiųjų metaforų kalbinę raišką paaiškėjo, kad straipsniuose vyrauja metaforos POLITIKA KAIP JĖGA ir POLITIKA KAIP TARPUSAVIO SANTYKIAI.

 12. Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I

  Petre Gheorghe Bârlea

  2015-07-01

  Full Text Available Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie, dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc., dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.

 13. Analysis of the Methods of Water Systems State Estimation Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

  Marius Šileika

  2010-04-01

  be unsuitable for fast determination of the water system state. To estimate the water system state reliably, authors of this paper recommend adapting the method based on the parameters of thermodynamic nature.Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

 14. Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų, periodontitų susirgimų analizė Kauno miesto "X" ir "Y" veterinarijos klinikose 2011 - 2013 metais

  Vingytė, Aistė

  2014-01-01

  Darbo pavadinimas: Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų ir periodontitų susirgimų analizė Kauno miesto “X” ir “Y” veterinarijos klinikose 2011 – 2013 metais. Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas, Veterinarijos akademija, Veterinarijos fakultetas. Darbo apimtis 41 lapas. Darbe yra 22 paveikslai. Naudotų literatūros šaltinių kiekis: 34. Darbe buvo ištirti šunys ir katės, sergantys stomatitu, gingivitu ir periodontitu. Pasirinktos „X“ ir „Y“ klinikos Kaune. Darbas buvo at...

 15. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  provide information on the basic principles of meta-analysis, be guidance on the application process and promote the use of the method in the nursing field.   Özet Son yıllarda sağlık alanında bilimsel gelişmelerin var olması ve iyi bakım uygulamalarına olan ilginin artması gibi nedenlerle kanıta dayalı uygulamaya olan ilgi artmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar bakımın kalitesini iyileştirir iken hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak, bilimselleşme yolunda yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; sonuçlar arasında çelişkilerin olduğu, her bir çalışmanın farklı kalitelerde olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasındaki çelişkilerin eleştirel değerlendirilmesi ve farklılıkların nedenlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi için meta-analiz yöntemi geliştirilmiştir. Aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız farklı yer ve zamanda yapılan çalışma sonuçlarının istatistiksel analizine meta-analiz denilmektedir. Meta-analiz; bir etkinin varlığını ve büyüklüğünü ortaya koyan, çalışmalar arasında var olan tutarsızlıkları ve nedenlerini inceleyen, araştırma sonuçlarını daha önce incelenmemiş olan yeni parametreler ile inceleyebilen, böylece olası yeni ilişkilileri ortaya çıkartabilen ve daha sonraki yapılacak çalışmalara yeni yaklaşımlar getirebilen bir analiz yöntemidir. Meta-analiz uygulama süreci ise zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Meta-analiz uygulama basamakları; araştırma konusunun ve sorularının belirlenmesi, literatür araştırmasının yapılması, ölçütlerin belirlenmesi, bulunan makalelerin sınıflanması ve elenmesi, verilerin kodlanması, çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanmasını içermektedir. Birçok yararının olmasına rağmen, uygun çalışmaların belirlenmesinin zor ve zaman alıcı olması, ilgili

 16. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-02-01

  Full Text Available Lucrarea de față se concentrează asupra unei opere de maturitate a filozofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, și asupra singurei versiuni românești a acesteia, realizate de Titu Maiorescu la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Existența a cinci variante ale versiunii românești, publicate de traducătorul însuși de-a lungul a patru decenii, reprezintă o dovadă clară a faptului că transpunerea în românește a acestui text de filozofie practică a incumbat o serie întreagă de dificultăți de traducere. Urmărind modul în care Titu Maiorescu a încercat să rezolve aceste dificultăți, prin adoptarea anumitor soluții traductologice, am realizat o analiză a acestora, din perspectivă lingvistică, cercetarea urmînd concomitent două direcții: contrastivă (rezultată din supra- punerea textului-sursă și a textului-țintă și diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filozofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filozofic.

 17. Besinsel Lif Analiz Yöntemleri

  Köksel, Hamit; Özboy, Özen

  1993-01-01

  The protective effects of dietary fiber (DF) against certain diseases which are covered by a large number of scientific publications are well accepted in recent years. This fact brought about questions such as which kinds of foods contain DF and how can the amount of DF be determined. In addition numerous suggestions for analysis methods to determine the amount of DF made the selection of the suitable method and the comparison of the results difficult. In this article in order to help these p...

 18. Sillamjaeskii port : analiz riskov / Jevgeni Ashihmin

  Ashihmin, Jevgeni

  2004-01-01

  Tallinna firma E-Konsult eksperdid hindasid Sillamäe sadama riske, esitati soovitused, millised peaksid olema vedelkütuseid vedavad tankerid, raudteesõlme ja raudteejaama ehitusel kasutatavad raudteerööpad. Sadama võimalikust mõjust keskkonnale

 19. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available Bu çalışmada, derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında, ana dili eğitiminde temel dil becerileri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma kavramları analiz edilmiştir. Birinci bölümde, ilk kez Port Royal Gramer Okulu tarafından ortaya konan ve 1960’larda Noam Chomsky tarafından Üretimci Dönüşümsel Dil Bilgisi kuramıyla tekrar gündeme getirilen derin yapı ve yüzey yapı kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise derin yapı ve yüzey yapı ilişkileri çerçevesinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, dilin iki temel boyutu olan anlam ve biçim ilişkileri bağlamında, temel dil becerilerinin eğitimi sürecinde belirleyici olan unsurları tespit ederek, sürecin programlanmasına yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışma çerçevesinde yapılan analizlerde boğumlama, bürün olguları, beden dili, üretici kelime hazinesi, alıcı kelime hazinesi, akıcılık, metin türü, yazım ve noktalama, bağdaşıklık, tutarlılık, ön bilgi, kelime tanıma, kelime ayırt etme, edinilmiş bilgi, önvarsayım, sezdirim kavramlarının derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında temel dil becerilerinin geliştirilmesinde süreci etkileyen unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Bu kavramlar arasında boğumlama, bürün olgusu, beden dili, akıcılık, bağdaşıklık, metin türü, kelime tanıma, kelime ayırt etme, yazım ve noktalama, doğrudan yüzey yapıyla ilgilidir. Üretici kelime hazinesi, akıcılık, alıcı kelime hazinesi, tutarlılık, ön bilgi, edinilmiş bilgi, önvarsayım ve sezdirim kavramları ise derin yapıyı ilgilendirmektedir. Akıcılık kavramının bütün dil becerileriyle ilgili olduğu belirlenmiştir.

 20. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-08-01

  Full Text Available În acest articol continuăm analiza lingvistică a versiunilor românești ale unei opere de maturitate a filosofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață. Vom păstra cele două direcții de cercetare, cea contrastivă (rezultată din suprapunerea textului-sursă și a textului-țintă și cea diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Vom prezenta, de asemenea, rezultatele cercetării, precum și concluziile rezultate în urma acestui demers, a cărui perspectivă lingvistică ne-a permis să urmărim, într-un mod obiectiv, maniera în care traducătorul (Titu Maiorescu a rezolvat dificultățile de transpunere în românește ale unui text filosofic german, consemnînd atît reușitele, cît și nereușitele sale.Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filosofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filosofic.

 1. Yığın Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesinde Bazı Görüntü Analiz Yöntem Sonuçlarının Karşılaştırılması

  Halim Ceviz

  2014-07-01

  Full Text Available Dünyada, büyük miktarda kaya kütleleri patlatılarak kazılmaktadır. Patlatma işlemlerinde büyük maliyetler söz konusu olmaktadır. Patlatmanın biraz daha iyi yapılması büyük karlar sağlamaktadır. Daha iyi patlatma işlemi, atım kütlelerinin daha iyi değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu çalışmada, Sayısal standart fotoğraf yöntemi ve Split - Desktop bilgisayar programı kullanılarak atım kütleleri değerlendirilmiştir. Bu belirleme için 25 atım gerçekleştirilmiş ve atım kütlelerinin boyut dağılımları belirlenmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuçta, her iki yöntemin de birbirine yakın ve güvenilir sonuçlar verdiği görülmüştür.

 2. Energinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė

  Mikučionienė, Rūta

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama Lietuvos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Ši metodika lyginama su STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“ šilumos nuostolių skaičiavimo metodika ir su faktiniu šilumos suvartojimu. Nagrinėjamos suminės energijos sąnaudos ir energinio naudingumo kvalifikacinis rodiklis esant skirtingo aukštingumo pastatams...

 3. Analiz ehffektivnosti perednej radiatsionnoj zashchity detektora CMS na LHC

  Azhgirey, L S

  2002-01-01

  On the basis of numerical simulation results one analyzed the efficiency of the front radiation protection multipurpose CMS (Compact Muon Solenoid) detector on LHC. Paper presents the results of calculations of particle flow densities and of comparison with the protection perfect model. One investigated into secondary radiation field within detector range depending on configuration of protection. One proposes measures to improve protection of detector experimental region. Further ways to optimize design and composition of materials of protection are discussed

 4. Energinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė

  Mikučionienė, Rūta

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama Lietuvos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Ši metodika lyginama su STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“ šilumos nuostolių skaičiavimo metodika ir su faktiniu šilumos suvartojimu. Nagrinėjamos suminės energijos sąnaudos ir energinio naudingumo kvalifikacinis rodiklis esant skirtingo aukštingumo pastatams...

 5. Pelno (nuostolio) atskaitos formavimas ir analizė

  Liutkevičius, Marius

  2014-01-01

  Užsienio šalyse visos įmonės, organizacijos yra įpratusios prie tam tikrų pastovių apskaitos ir finansinės informacijos pateikimo principų ir taisyklių. Todėl Lietuvos įmonėms bendradarbiaujant su užsienio partneriais ir investuotojais, viena pagrindinių problemų yra finansinių rezultatų pristatymas ir pateikimas. Užsienio partneriai ar investuotojai nori matyti Lietuvos įmonių finansinę informaciją, parengtą pagal jiems suprantamus ir priimtinus principus bei taisykles. Ši informacija naudoj...

 6. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  . • The increase in global temperature should stay below two degrees centigrade in order to avoid irreversible consequences, but the present path points to four degrees or more. • At least 50% of known reserves of fossil fuels must remain underground in order to avoid a temperature increase higher than two degrees......, but a number of industrial countries are now promoting exploitation of new fossil sources like shale gas and oil from tar sand. • Reversing population growth facilitates sustainable development, but most governments of industrial nations appear to be more concerned about decreases in their population....

 7. Problem Davranışların Azaltılmasında İşlevsel İletişim Öğretiminin Etkililiği: Betimsel ve Meta-Analiz Çalışması

  Mine Sönmez

  2010-01-01

  Full Text Available Problem davranışlarının iletişim kurma işlevine hizmet ettiği giderek daha fazla kabul görmekte ve bireylere, sergiledikleri problem davranışla aynı işleve hizmet edecek iletişim becerilerinin öğretilmesi yoluyla problem davranışların azaltılabileceği belirtilmektedir. İşlevsel iletişim öğretimi bu amaçla kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmasında işlevsel iletişim öğretimi kullanılarak problem davranışların azaltılması amacıyla yürütülen 27 adet tek denekli araştırma desenli makale incelenmiştir. Araştırmalar öncelikle betimsel olarak özetlenmiş ardından etki büyüklüğü hesaplaması yoluyla meta-analiz kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular alanyazında yer alan diğer bilgiler ışığında yorumlanmış ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. It is currently a well-known fact that problem behaviors serve to various functions, such as communicating, and also believed that if communication skills are being taught, problem behaviors will decrease. Teaching functional communication skills is one of techniques to deal with problem behaviors. Twenty-seven studies using single subject research designs and aiming at decreasing problem behaviors by using teaching functional communication skills were considered to be investigated in the current meta-analysis study . Studies at first were summarized descriptively and then examined using meta-analysis by effect-size calculations. Results are being discussed based on related literature and suggestions are being provided.

 8. The effects of job satisfaction on nurses' professional status: A meta analysisHemşirelerde çalışma statüsünün iş doyumuna etkisi: Bir meta analiz çalışması

  Filiz Kantek

  2016-10-01

  Full Text Available Job satisfaction is a prerequisite for employees to be more successful, satisfied, and productive at work as well as for institutions to attain their organizational objectives. The aim of this paper is to analyze the effects of job status on the job satisfaction of nurses. In this meta-analysis, we reviewed Turkish Medical Index, Google scholar, Council of Higher Education Thesis Center, Pubmed, EBSCO Host and Web of Science databases. A set of keyterms such as  “job satisfaction”, “nurse”, “nurses”, keywords were searched both in Turkish and English.  9 studies for general satisfaction and 7 studies for both internal and external satisfaction were identified to be appropriate for inclusion criteria.  Data were analyzed by CMA statistical software. In our study the total sample size for the overall satisfaction were 2314, 326 nurse managers and 1988 clinical nurses. The total sample size for both internal and external satisfaction were 1629, 246 nurse managers and 1383 clinical nurses. As a result of heterogeneity test, examined studies showed dimensions of overall, internal and external satisfaction were homogeneous. Publication bias test result showed no publication bias. According to fixed effects model impact of the working status on the job satisfaction as 95% degree of importance was calculated 0.55 for overall job satisfaction, 0.53 for internal satisfaction and 0.47 for external satisfaction. Result of this study revealed impact of the working status in favor of the nurse managers is moderate insignificant on overall, internal and external job satisfaction.   Özet İş doyumu hem çalışanların başarılı, mutlu ve üretken olabilmeleri hem de kurumların amaçlarına ulaşabilmesi için önemli gereklerden biridir. Bu çalışmanın amacı çalışma statüsünün hemşirelerin iş doyumlarına etkisini analiz etmektir. Çalışmada meta analiz yöntemi kullanıldı. İş doyumu ile ilgili çalışmalara ulaşmak i

 9. The Effect of Using Dynamic Geometry Software on The Success of Geometry: A Meta-Analysis Study [Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Geometri Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

  Berna Cantürk Günhan

  2016-04-01

  Full Text Available This study evaluates with the meta-analysis method that is defined as a systematic review of experimental studies the results of the dynamic geometry software applied in Turkey in the last nine years and analyzes the effect of using dynamic geometry software on the success of geometry. In order to access these studies, the YÖK National Thesis Center, Ulakbim and Google Scholar databases were reviewed. As a result of a survey of the literature of dynamic geometry software a total of 41 studies on the effect on students' achievements in geometry were included in the meta-analysis. An effect size value of 43 was calculated from these studies. As a result of necessary analyses, it was concluded that using dynamic geometry software in Turkey is more successful than ongoing education and the calculated effect size of 0.954 is at a strong level. Comparative effect sizes according to education level, application duration, sample size and publication size were calculated and it was discovered that effect size on academic success does not differ according to education level, application duration, sample size and publication size. According to the results obtained in the study, recommendations were made to researchers. [Bu çalışma deneysel çalışmaların sistematik bir gözden geçirilmesi olarak tanımlanan meta-analiz yöntemi ile son 9 yılda Türkiye’de uygulanan dinamik geometri yazılımlarının sonuçlarını değerlendirerek, dinamik geometri yazılımlarının kullanılmasının geometri başarısına nasıl bir etkisi olduğunu incelemiştir. Bu çalışmalara erişebilmek amacıyla YÖK ulusal tez merkezi, Ulakbim ve Google Scholar veri tabanları taranmıştır. Literatür taraması sonucunda dinamik geometri yazılımlarının kullanılmasının öğrencilerin geometri başarılarına etkisine ait toplam 41 çalışma meta-analize alınmıştır. Bu çalışmalardan 43 etki büyüklüğü değeri hesaplanmıştır. Gerekli analizler

 10. The Contribution Of FDI Flows To Domestic Investment: An Econometric Analysis Of Developing Countries (Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yurtiçi Yatırımlara Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Analiz

  Evren İPEK

  2015-12-01

  Full Text Available Foreign direct investment flows may affect domestic investment in different dimensions. The interests related to the impact of FDI on domestic investment focus on whether FDI is a complement or a substitute for domestic investment. The aim of this paper is to research for the effects of FDI on domestic investment for Turkey, Brazil, Russia, South Africa and Mexico by using time series analyses. For this purpose, we utilize GMM (Generalized Method of Moments methodology. The sample period is 1990:1-2012:3 for Turkey and Mexico; 1995:1-2012:3 for Brazil; 1995:1-2012:2 for Russia and 1990:1-2011:4 for South Africa. The empirical results put forth an evidence of crowding out effect for Turkey and South Africa. On the other hand, it is found that FDI creates crowding in effects for Russia. One other finding of the study is statistically insignificant coefficients for Brazil and Mexico. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yurtiçi yatırımları çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Bu türdeki sermaye akımlarının yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkisine yönelik ilgi, DYSY'nın etkisinin tamamlayıcı mı yoksa ikame edici mi olduğu üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı zaman serileri analizini kullanarak Türkiye, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve Meksika için doğrudan yabancı yatırımların yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaç için GMM yöntemi kullanılmıştır. Örneklem dönemi Türkiye ve Meksika için 1990:1- 2012:3, Brezilya için 1995:1-2012:3, Rusya için 1995:1-2012:2 ve Güney Afrika için 1990:1- 2011:4 olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları Türkiye ve Güney Afrika için dışlama etkisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Rusya için doğrudan yabancı yatırımların artırma etkisi yarattığı bulunmuştur. Çalışmanın diğer bir bulgusu, Brezilya ve Meksika için istatistiksel olarak anlamsız katsayı tahminlerinin elde edilmesidir.

 11. Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trižodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamoji analizė. Pre- and Post-Nominal Modification: A Contrastive Investigation of English and Lithuanian Three-Word Terms

  Judita Džežulskienė

  2010-01-01

  einančių modifikatorių pozicija, pobūdžiu, sudaromųjų elementų ryšiais ir raiška, telekomunikaciniai terminai klasifikuojami į tris grupes, kurių kiekviena turi įvairių konfigūracijų. Abiejų kalbų trikomponentėse struktūrose modifikatoriai dažniausiai išsirikiuoja prieš pagrindinį dėmenį, t. y. prepozicijoje. Tokią modifikacijos realizavimo raišką sąlygoja mokslo kalboje vartojamų terminų loginis apibrėžtumas, informacijos koncentracija ir kalbos išteklių ekonomija. Nors specialiojoje telekomunikacijų srityje vartojamos panašių struktūrų angliškos ir lietuviškos daiktavardinės konfigūracijos, gretinamoji analizė rodo, kad didžioji dauguma trižodžių angliškų telekomunikacijų terminų turi dėmenų kiekiu nesutampančius lietuviškus atitikmenis, pakitusią žodžių tvarką struktūrose ar žodžių klasių neatitikimų.

 12. Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis studyGerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Abdullah Kaplan

  2015-07-01

  Full Text Available The purpose of this research is to determine the overall effect of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement. The Meta-Analysis method recently increased in popularity in the field of educational science is used to accomplish this goal. Some criterions have been put in the determination of the study included in the survey and 12 national thesis in accordance with these criterions constituted the sample of this study. Process effectiveness method of meta-analysis is used in the analysis of data and Hedges’s g is used in the calculation of effect size of the study. At the end of the study, realistic mathematics education has an overall, positive and moderate effect on the mathematics achievement (Q = 16.406; p = 0.127. Howewer, the distribution of the effect sizes of the studies included in the survey are found to be homogeneous. At the end of the Z test carried out for the purpose of statistical significance, the value of effect size is observed statistically significant (Z = 7.966; p <0.05. The number of error protection is calculated 91 study to determine the publication bias of the study according to Orwin’s method. According to Orwin’s Fail Safe-N, the research could not have publication bias.   Özet Bu araştırmanın amacı gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim bilimleri alanında yakın zamanda popülerliği artan meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde bazı kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere uygun olan 12 ulusal tez bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizinde işlem etkililiği meta analizi yöntemi kullanılmış olup araştırmaların etki büyüklüklerinin hesaplanmasında Hedges’s g kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerinde genel

 13. Political Unrest and Educational Electronic Resource Usage in a Conflict Zone, Kashmir (Indian Administered Kashmir: Log Analysis as Politico Analytical Tool=Hindistan Tarafından Yönetilen Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde Siyasi Karışıklık ve Eğitimle İlgili Elektronik Kaynakların Kullanımı: Siyasi Analiz Aracı Olarak Log Analizleri

  Sumeer Gul

  2013-10-01

  and conflict studies of a politically simmering area, Kashmir. The research can further be extended to analyze the impact of political normalcy on the academia of Kashmir.How normalcy acts as an indicator of enhanced e-resource usage can be studied./Elektronik kaynak kullanım analizi, kütüphane hizmetlerine yönelik olarak yapılan planlamalarda en iyi karar verme araçlarından biridir. Elektronik kaynak kullanım düzeyinin belirlenmesi, ülkelerdeki siyasi karışıklıklardan etkilenen eğitim planlamalarının yapılmasında önemli bir araç olarak nitelendirilebilir. Bu çalışma, Hindistan Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’ndeki elektronik kaynak kullanımını ve siyasi karışıklıkların bu kullanım üzerindeki etkisini incelemektedir.Ocak 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasındaki anlaşmazlık döneminde Keşmir Üniversitesinde Proje Muse dergisinin makalelerinin kullanımı loglar aracılığıyla analiz edilmiştir. Barış süreci,toplumların gelişiminde her yönden büyük bir role sahiptir. Siyasi anlaşmazlık ise eğitim alanında yaşanacak gelişimin sağlanmasında büyük ölçüde engel teşkil etmektedir. Araştırmada,anlaşmazlık sürecinde Keşmirlilerin akademik davranışlarının gerçek durumu, loglar aracılığıyla ortaya konulmuştur. Araştırma, siyasi anlaşmazlığın genel olarak eğitim alanında, özel olarak elektronik kaynak kullanımında olumsuz etkiler yarattığı gerçeğini yansıtmıştır. Bu araştırma,Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde yaşanan ve eğitim alanında olumsuz etkiler yaratan siyasi anlaşmazlığın etkilerinin azaltılmasında eğitimle ilgili politikacılara fikir vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu araştırma log analizlerinin, siyasi anlaşmazlığın akademik çevrelere yönelik ortaya koyduğu olumsuz etkilerin saptanmasında yardımcı olacağını vurgulamaktadır. Araştırma, Keşmir’de siyasi anlaşmazlık ve eğitim arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk

 14. O analiză semantică a vocii duale într-un stil literar

  Ștefan Oltean

  2016-02-01

  Full Text Available Lucrarea își propune să dea seamă de vocea duală articulată de discursului indirect liber (DIL, un mod discursiv întrebuințat cu precădere în proza narativă pentru reprezentarea evenimentelor verbale și a evenimentelor mentale verbale sau nonverbale (vezi Oltean, 1993. Mai întîi vom discuta problema conceptualizării discursului indirect liber, fără însă a intra în detalii privind deosebirile dintre acesta și discursul direct (DD sau cel indirect (DI (vezi, pentru acest aspect, Ehrlich, 1990; McHale, 1978; Oltean, 1993. Apoi vom aborda problema vocii duale cuplate cu modul discursiv în discuție, mai apoi vom schița cadrul teoretic, iar în final vom descrie forma logică a unui fragment de DIL selectat din literatura narativă de limbă engleză, în scopul specificării valenței amintite a procedeului.

 15. ANALIZ FAKTOROV, VLIYaYuShchIKh NA RAZVITIE PERELOMOV ShEYKI BEDRA

  O B Ershova

  2000-01-01

  Full Text Available Aim: Study offactors influencing on the fractures of proximal femur not connected with osteoporosis. Material and methods: Study is based on the simultaneous and prospective clinical-epidemiological study in patients of Yaroslavl aged 50 and more with proximal femoral fractures. Radiological method of assessment of femoral fractures followed by radiomorphological analysis of hip joints radiographs was used. Control group standardized by sex and age included persons without fractures and was numbered twice more than experimental group. Results: In 132 out of 133 cases the fractures were connected with falling down and only in one case with lifting the load. Accidental falling in males were reliably more frequent as compared with other reasons of falling (p=0.03. In females the fallings connected with cardiovascular diseases and cerebral disturbances reliably prevailed. Decreasing of points in psychodiagnostic test (MMST lower than 24 is the risk factor of fallings (OP-3.022, p<0.01. Conclusion: Aside from osteoporotic process during femoral fractures one should consider other factors, such as anatomical peculiarities of proximal femur, body mass, height and concomitant diseases.

 16. Web browsers forensic analysis reviewWeb tarayıcılarda adli analiz incelemesi

  Erkan Baran

  2015-09-01

  Full Text Available Nowadays, web browser tools are seen ıntensıvely durıng the usage of web applıcatıons. Because of that, browsers provıdes ınfrastructure of a largo majorıty of crımes. Because guılty or suspect can use the browsers to collect ınformatıons, to hıde hıs crıme, learn new crımınal methods or to apply they have learned. In thıs study, ıt ıs also seeked answers of how a process can be monıtored on the computers whıch are used on browsers, ın whıch fıles whıch datas are looked and when and whıch sıtes are accessed. Accordıng to research of W3counter web stats tool, Chrome Web browser, whıch has %43 persentage of across the world ın usage, ıs proses as the most demanded browser ın thıs study by users, and ıt ıs scented out ın thıs browser's related fıles. In these days, ''hıdden mode'' whıch take part ın vast majorıty of browsers ıs also examıned. Thıs feature of the browser, whıch ıs receıved reference, ıs tracked by testıng and ıs sought data ın RAM memory and fıle systems. Thus, '' hıdden mode'' effects are dıscussed ın provıdıng studıes about suspect or crımınal posıtıon people, what kınd of data can be obtaıned ın usıng '' hıdden mode” ıs revealed.   Özet Günümüzde internet uygulamalarının kullanımı sırasında web tarayıcı araçlarının yoğun bir şekilde kullanımı görülmektedir. Bu nedenle tarayıcılar, işlenen suçların büyük bir çoğunluğuna altyapı sağlar. Çünkü suçlu ya da şüpheli, tarayıcıları bilgi toplamak, suçunu gizlemek, yeni suç metotları öğrenmek ya da öğrendiklerini uygulamak için kullanabilir.  Bu çalışmada da tarayıcıların kullanıldığı bilgisayarlar üzerinde bırakılan izlerin tespitinde nasıl bir süreç izlenebileceği, hangi dosyalarda hangi verilere bakılabileceği ve ne zaman hangi sitelere erişim sağlandığı gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmaktadır. w3counter adlı internet istatistik aracının yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde %43'lük bir kullanım alanına sahip olan Chrome web tarayıcısı, kullanıcılar tarafından en çok talep gören tarayıcı olarak bu araştırma içinde referans alınmaktadır ve bu tarayıcıya ait ilgili dosyalarda izler sürülmektedir. Ayrıca günümüz tarayıcıların büyük bir çoğunluğunda yer alan “gizli mod” özelliği incelenmektedir.  Referans alınan tarayıcının bu özelliği test edilerek iz sürülmekte, dosya  sistemlerinde ve RAM bellekte veri aranmaktadır.Böylelikle “gizli mod” kullanımında ne tür veriler elde edilebileceği ortaya konarak şüpheli ya da suçlu konumundaki kişilere ait delillendirme çalışmalarında “gizli mod” kullanımının etkileri tartışılmaktadır.

 17. POLiMER MALZEMELERiN MEKANiK ANALiZ Y0NTEMLERi

  MUSTAFA KEMAL ARICIOĞLU

  2000-06-01

  Full Text Available Son otuz y1l i9erisinde, polimer rnalzen1elerin onen1i ar1n11~t1r ve arttnaya devarn etlnektedir. Ozeltiklc metallerin yerine ikatne edilen politnerler n1etallerden farkh ozelliklere sahip oldugundan bu tnalzen1elerin ozell iklerinin bel irlentnesi ve bu tze 11 iklerin belirlenmesinde kullantlan test teknikleri onetnli bir konu ha line geln1 i~tir. 8 u 9alt~n1ada po litner tnalzen1e I er in n1ekanik ozellikleri ve kullanllan test teknikleri incelenn1 i~ti r

 18. Stratejik Uretim Isletme Performansi Iliskisi: Yapisal Esitlik Modellemesi Uzerine Bir Analiz

  Hasan Kursat Gules; Tahir Akgemci; Mevhibe Turkmen

  2011-01-01

  The objective of this study is to determine the impact of manufacturing performance, which is created by the manufacturing strategy in textile and automotive supply industries, on business performance. The research was applied to small and medium-sized enterprises operating in textile and automotive supply industries in Turkey. The effect of manufacturing performance to business performance is investigated through the manufacturing performance index based on competitive priorities and advanta...

 19. Repere cu privire la o analiză a nevoilor în instituțiile publice locale

  Veronica JUNJAN

  2004-10-01

  Full Text Available Needs assessment in local public institutions was not very present so far in a sistematic manner in Romanian specialised literature on administrative reform. Current study uses interviews with candidates for a public administration master program to investigate civil servants motivation of pursuing graduate-level studies and their perception on current needs of the work in local public institutions. Motivation for pursuing graduate studies is located mainly on the need to update and diversify their professional knowledge, and not as much on promotion-related reasons. The perceived needs are related to management of public institutions, structure of information system, legislation and European integration, human resource management and public relations.

 20. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  Marian Popa

  2009-01-01

  Full Text Available This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical, and inferential statistics (parametric and nonparametric. Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64.9% of the papers reported statistical results. The sections with more statistical based papers are military psychology (85.7% and industrial-organizational psychology (84%. On the other hand, only 52.4% papers on educational psychology reported statistics procedures. The average of the reported samples was 190 subjects (minimum 10, maximum 1519. A percentage of 26.4% of works includes at least one statistical descriptive indicator, while 31.9% of works containing statistics, have no descriptive indicators. The graphics used are mostly bar and pie. Regarding inferential statistics, 47.2% of work contains at least one statistical test, and 36.1% have none statistical test. The most frequent utilized tests are Pearson r and t tests. It was recorded no single case of reporting effect sizes and confidence limits. Conclusions: The results allow us to appreciate that the papers presented at scientific events, most of them by young psychologists, contain a relative insufficiently matured statistical analysis, and often insufficient connected to the problem studied. We must appreciate, however, as positive the interest in empirical research and statistical analysis of results.

 1. Naujausios Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktikos laisvo paslaugų judėjimo srityje analizė

  2011-01-01

  Bendrosios arba vidaus rinkos pagrindas yra keturių pagrindinių laisvių garantija. Laisvė teikti paslaugas yra viena pagrindinių laisvių. Pagrindinės paslaugų judėjimą vidaus rinkoje reglamentuojančios nuostatos įtvirtintos EB Sutartyje. Ši nuostata suteikia garantiją EB įmonėms įsisteigti ir laisvai teikti paslaugas kitos šalies, negu yra įsisteigęs paslaugų teikėjas, teritorijoje. Laisvo paslaugų judėjimo principas buvo aiškinamas ir vystomas Europos Teisingumo teismo daugelio metų praktiko...

 2. Transporto priemonių naudotų padangų utilizavimo ir regeneravimo technologijų analizė

  Jevgenij Gavrilov

  2011-06-01

  Full Text Available Nagrinėjamos naudotų padangų regeneravimo ir utilizavimo technologijos. Remiantis užsienio šalių ir Lietuvoje atliktais tyrimais, pateikiamos pozityvios ir negatyvios metodų savybės. Pateikta informacija ir duomenys, gauti deginant gumą klinkerio krosnyse. Taip pat duomenys apie gumos panaudojimą betone ir poveikį kelio dangos konstrukcijai. Suformuluotos išvados.Straipsnis lietuvių kalba

 3. Nemuno kilpų regioninio parko kraštovaizdžio rekreacinio potencialo analizė

  Deleckytė, Džiuljeta

  2010-01-01

  NEMUNO KILPŲ REGIONINIO PARKO KRAŠTOVAIZDŽIO REKREACINIO POTENCIALO ANALIZĖ SANTRAUKA Nemuno kilpų regioninis parkas yra vienas iš įdomesnių Lietuvos regioninių parkų; jis pasižymi savitu kraštovaizdžiu ir vaizdingais gamtovaizdžiais. Parkas yra skirtas ne tik gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, bet ir jų pritaikymui lankyti, sudaryti sąlygas rekreacijai ir turizmui, ugdyti meilę gamtai ir kultūros paveldui bei pagarbą praeičiai. Parko traukos objektas yra Nemuno upė su didžiosi...

 4. Ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykio analizė

  Mackevičiūtė, Miglė

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykis. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykį bei aptarti ryšių su visuomene veiklos perspektyvas. Remiantis keturių metų patirtimi ryšių su visuomene srityje, analizuojant mokslinę literatūrą ir tyrimo rezultatus prieita prie išvados, jog socialinė žiniasklaida atveria naujas galimybes ryšių su visuomene veiklai ir pretenduoja tapti dominuojančia ryšių su visuomene veikla....

 5. UAB "Kėdbusas" pajamų ir sąnaudų apskaita ir analizė

  Macijauskienė, Loreta

  2012-01-01

  Įmonė – tai pelno siekiantis ūkio subjektas. Įmonės pagrindinis tikslas iš savo veiklos gauti pelną. Tai yra pagrindinis įmonės veiklos rezultato rodiklis, kurio dydį įtakoja pajamos bei sąnaudos. Todėl, kad būtų pasiektas geras rezultatas, įmonei reikia didinti pajamas ir kiek įmanoma mažinti sąnaudas. Sąnaudų mažinimas įtakoja geresnius įmonės veiklos rezultatus, kas yra labai aktualu tiek įmonės valdytojams, tiek išoriniams vartotojams. Finansų valdymo magistro baigiamojo darbo tema yr...

 6. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 7. Muitinės informacinės sistemos funkcionavimo ir teisinio reguliavimo analizė e-muitinės kontekste

  Jakavonis, Petras

  2008-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama muitinės informacinės sistemos transformavimo bei pritaikymo veikti e-muitinės sąlygomis problema. Išsikeltas tikslas yra sąlygojamas prieštaravimo tarp galiojančio muitinės veiklos teisinio reglamentavimo ir sparčiai besikeičiančių globalaus verslo sąlygų. Būtinybė visus prekybos veiksmus atlikti elektroninėje terpėje reikalauja papildyti muitinės informacinę sistemą trūkstamais elementais bei keisti muitinės informacinės sistemos funkcionavimo teisinę...

 8. Gniuždomųjų gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo gelžbetoniniais apvalkalais analizė

  Saulius Pilkavičius

  2011-06-01

  Full Text Available Šiame straipsnyje analizuojamos dvi pasirinktos gniuždomųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios skaičiavimo metodikos. Trumpai aprašomi laikomosios galios skaičiavimo metodikų algoritmai. Pateikiamos elementų laikomosios galios pagrindinės lygtys ir priklausomybės. Siekiant palyginti ir patikslinti laikomosios galios skaičiavimo metodikas, atlikti gniuždomųjų dispersiškai armuotų elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios eksperimentiniai tyrimai. Atliktas teorinių skaičiavimo rezultatų palyginimas su eksperimentinių tyrimų rezultatais. Trumpai aprašomi analizuotų skaičiavimo metodikų bei eksperimentinių tyrimų privalumai ir trūkumai. Remiantis gautomis skaičiavimo metodikų palyginimo ir eksperimentinių tyrimų išvadomis, pateikiama patobulinta laikomosios galios skaičiavimo metodika.Straipsnis lietuvių kalba

 9. Upravlenie transgranichnymi vodnymi resursami: sravnitel'nyj analiz rossijskogo i amerikanskogo opyta [Management of Trans-boundary Water Resources: Comparing Russian and American Experiences

  Lanko Dmitry

  2013-01-01

  Full Text Available This article is based on a comparative analysis of Russia and US’s experience of participation in international cooperation in the field of trans-boundary water management. The author showcases the work of Russian-Estonian Commission for Protection and Rational Use of Trans-Boundary Waters and the US-Canadian International Joint Commission. The Russian-Estonian Commission works in accordance with the principle of intergovernmentalism, whereas transnationalism is the founding principle of the International Joint Commission in North America. Though the Russian-Estonian Commission is more efficient in water quality improvement in its area of responsibility, it is early still to claim that intergovernmental cooperation is more effective than transnational cooperation. However, it gives a reason to question the conclusions of the proponents of transnationalism in the international relations theory, who claim that the latter is more efficient. Practical significance of this paper is in the proposed recommendations for further modernization of international cooperation in the field of trans-boundary water management.

 10. Analysis of Internal Audit Functioning in Poland – Empirical Research Findings Vidaus audito analizė ir būklė Lenkijoje – empirinio tyrimo rezultatai

  Edita Bielińska-Dusza

  2011-11-01

  Full Text Available The purpose of the article was to present the research conducted in com­panies, concerning the functioning of internal audit in Poland. During the research, the author identified a number of barriers reducing the efficiency of the cells of internal audit and audit as an instrument for company improvement. One also indi­cated areas which, from the point of view of internal audit efficiency as well as of the company functioning, should be improved.

  Straipsnio tikslas – pristatyti Lenkijos vidaus audito įmonių tyrimų rezultatus. Tyrimo metu buvo nus­tatytos pagrindinės vidaus audito kliūtys ir numatytos priemonės didinti vidaus audito įmonių bei vi­daus audito skyrių veiklos efektyvumą. Taip pat buvo nustatytos tobulintinos įmonių valdymo sritys, atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus ir įmonių tikslus.

  Straipsnis anglų kalba

 11. Cultura organizaţională în administraţia publică: o analiză comparativă

  Octavian MOLDOVAN

  2016-12-01

  Full Text Available Although organizational culture is a well-established topic in management studies, empirical studies on the public sector are still rather scarce, especially regarding the former communist space. Based on the dimensional approach of culture, this research aims to present the peculiarities of organizational culture in Romanian public administration organizations. Using quantitative empirical data collected in 2012 from civil servants (N=101 working in two county councils, the research shows that organizational culture is orientated toward a monochonic approach of time, collectivism, low power distance, masculine values, a high degree of uncertainty avoidance, long term actions and goals, and that the status (within the organization is won. Furthermore, a comparison between the two local authorities (done via an independent sample T-test did not revealed any statistical significant differences between the cultural values shared by these organizations, thus highlighting the stable nature of organizational culture.

 12. Cultură organizațională în România. O analiză a cercetărilor în domeniu

  Adrian HUDREA

  2015-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a very important topic for both the organization management and the academic research. This paper tries to analyze the existing literature on organizational culture in Romania. The objective is to see how popular the topic is among Romanian researchers, which theoretical approaches and methodology they use and how similar the conclusions they reached are.

 13. 2004 m. redakcijos UNIDROIT Principų nuostatų analizė Lietuvos civilinės teisės atžvilgiu

  Dzindzelėtaitė, Lina

  2011-01-01

  UNIDROIT Tarptautiniai komercinių sutarčių principai – vieni iš moderniausių bendrosios sutarčių teisės vienodinimo instrumentų. 1994 m. pirmoji UNIDROIT Principų redakcija pasirodė būtent tuo metu, kai buvo atkuriama Lietuvos privatinė teisė. Atsižvelgiant į tai, beveik visos UNIDROIT Principų nuostatos buvo perkelta į Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. Tačiau bendrosios sutarčių teisės vienodinimo darbai nesustojo ir 2004 m. pasirodė nauja UNIDROIT Principų redakcija, kuri buvo pataisyt...

 14. Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları: Kavramsal Bir Analiz Disscussions on Privatization in Education: A conceptual Analysis

  Ramazan YİRCİ

  2013-09-01

  Full Text Available In 1980s, there were significant thought shifts in cultural, economical, social and political areas. These changes have raised the question if different applications can be used in education system. In addition to this, by transferring the state's commercial activities to the private sector, people started to discuss if it is possible to transfer educational activities to private sector. The purpose of this study is to handle the concept of privatization which has been widely used in various countries, to examine the relationship between privatization and financing education, to look through the examples of privatization of education in different countries. Education, whose input and output is human, is an important branch of service. Training well-equipped individuals will raise the welfare of society. Better training of individuals depends on effective performance of the schools within the education system. This study includes a general framework about the application of privatization in education in different countires, the place of state and private sector in financing education. Also it has opinions from supporters and opponents of privatization. Increasing the participation of private sector in education, which is one of the key issues in the society, may ease the burden on the state. The important point here is that operation of the private sector should not harm the social justice in the society and quality in the education sysytem. A great number of universities from America, United Kingdom, Japan, where private sector is very active in education, took place in the top 100 universities in the world. In the same top 100 universities list there is no university from Turkey. This fact shows the necessity of new reforms in Turkish education system. Privatization in education can be considered as an alternative way to solve the quality problems of our schools. 1980’li yıllar pek çok ülkede kültürel, ekonomik, sosyal yaşam ile politika alanında önemli düşünce değişimlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur. Bu değişimler toplumun hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim sisteminde de değişik uygulamaların uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışma ile ekonomi alanında pek çok ülkede yaygın bir şekilde kullanılan özelleştirme kavramını ele almak, eğitimde özelleştirme ve finansman ilişkisini incelemek, eğitimde özelleştirmenin dünyadaki örneklerine göz atmak amaçlanmıştır. Eğitim insana yatırım yapan ve çıktısı yine insan olan önemli bir hizmet koludur. Devletin iyi eğitimli bireyler yetiştirmesi toplumun kalkınmasını sağlayacaktır. Bireylerin iyi yetiştirilmesi işi eğitim sistemi içinde faaliyet gösteren okulların etkili performanslarına bağlıdır. Bu çalışmada eğitimde özelleştirme uygulamalarının değişik ülkelerde gerçekleşme biçimine, eğitimin finansmanında devletin ve özel sektörün konumuna, eğitimde özelleştirmeyi destekleyenlerin ve karşı çıkanların görüşlerine yer verilmiştir. Eğitim gibi önemli bir konuda özel sektörün etkinliğini artırması devletin yükünü hafifletebilir. Burada dikkat edilecek husus özel kesimin daha fazla eğitim alanında faaliyet göstermesini sağlarken, eğitim kalitesinden ödün vermeden, toplumdaki sosyal adalet duygusunu incitmeden adımlar atabilmektir. Dünyadaki en iyi yüz üniversite sıralamasında özelleştirme uygulamalarının büyük ölçüde uygulandığı Amerika, İngiltere, Japonya gibi ülkelerden pek çok üniversitenin bulunması dikkat çekici bir durumdur. Aynı listeye Türkiye’den hiçbir üniversitenin girememiş olması da eğitim sisteminin yapısında yeniden yapılanmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özelleştirme eğitimde ülkemiz okullarının yaşadığı nitelik sorununa alternatif bir çözüm yolu geliştirmeye yardımcı olabilir.

 15. Akademisyen Ücretlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz A Comparative Analysis Concerned With Academic Salaries

  Hilmi SÜNGÜ

  2013-09-01

  Full Text Available It is proved fact through scientific studies that the pay has adirect influence on productivity and job satisfaction at the same time.The pay gained as a result of the performance is considered asinterrelated both with the increase in the productivity and improvementin the quality of the service. It is vital for the organizational justice thatpeople who have similar statues and who are performing similar tasksshould receive balanced payments. However, the diversity of the publicservices, redundancy of people and formal institutions providing publicservices make it hard to guarantee a fair payment policy. It is observedas a result of comparative studies that academicians are one of theseoccupational groups who are profoundly affected by the injustice in thepayments. In order to remove the injustice in the formal officers’incomes and attain the defined goals for the 100th anniversary of thefoundation of the Republic within the scope of 2023 vision, talentedindividuals must be encouraged to become academicians. When acomparison made between public officials on the national basis, it isrealized that academic staff working at public universities are not ableto benefit from yearly increases as much as the other public officers andit leads for the fresh academicians to move away from academicprofession. As for the international point of view, it is stated that thepayments that the Turkish academicians get are below the average incomparison to their colleagues. In this study, current situation ofmonthly income of the academicians working at public universities inTurkey and it’s the yearly increases in the payment in time arementioned, national comparisons are made between differentprofessions together with international comparisons betweenacademicians from different countries. Ücretin verimlilik ve iş doyumuna etkisi yapılan akademik çalışmalarda ortaya konulmuş bir gerçektir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ve üretilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile emeğin karşılığında elde edilen kazanç doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Benzer statülere sahip ve birbirine eşit sayılabilecek görevlerde çalışan bireylere orantılı ücretler verilmesi örgütsel adaletin bir gereğidir. Ancak kamuda; hizmetlerin çeşitliliği, çalışan sayısının fazlalığı, kurum sayısının çok olması gibi nedenler ücret dengesinin sağlanmasını güçleştirmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalarda ücret adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplardan birinin akademisyenler olduğu görülmektedir. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında, 2023 vizyonuna ilişkin belirlenen iddialı hedeflere ulaşabilmek için yetenekli bireyleri akademisyenliğe özendirmek gerekmektedir. Ancak ulusal bazda kamu çalışanları arasında bir karşılaştırma yapıldığında üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının özellikle son yıllarda diğer çalışanlara oranla yıllık ücret artışlarından yeterince yararlanamadığı, bu durumun akademisyenlik mesleğinden uzaklaşmalara neden olduğu öne sürülmektedir. Uluslararası bazda yapılan karşılaştırma yapıldığında ise, Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aldıkları ücretin ortalamaların altında olduğuna işaret edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aylık ücretlerinin mevcut durumuna ve yıllar içindeki değişimine yer verilecek, üniversite öğretim elemanlarının aylık ücretleri ve diğer kamu çalışanları arasında bu açıdan yapılan karşılaştırmalarla birlikte, Türkiye ile diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin aylık ücretleri mevcut durumu tartışılmaktadır.

 16. Illegal immigration at sea: a social analysis (Imigraţia ilegală pe mare: o analiză socială

  Martina Federica MANFREDI

  2014-09-01

  Full Text Available Illegal immigration could be defined as a pathology of migration (which is a much broader, positive and needed phenomenon. It is a phenomenon of relevant historical importance; in particular, European history has been marked by many waves of migration, sometimes of whole populations. Unfortunately, the problem of illegal immigration is still very much present in today’s society, touching certain countries in particular, such as Italy, which suffers immigration from sub-Saharan Africa and the Balkan area.

 17. Sunkiųjų automobilių sąveikos su kelio danga ir jų įtakos konstrukcijos sluoksniams analizė

  Jurij Sokolov

  2011-06-01

  Full Text Available Pagrindinis kelio dangos eksploatacinis rodiklis yra lygumas. Nuo jo priklauso važiavimo greitis, saugumas ir komfortiškumas. Didžiausią įtaką kelio lygumo kitimui turi jo dangos konstrukcijos stipris, sunkiųjų transporto priemonių eismo intensyvumas ir ašių masė per visą eksploatavimo laikotarpį. Pagrindinę neigiamą įtaką Lietuvos keliams daro perkrauti krovininiai automobiliai, viršijantys leistinąsias ašių apkrovų normas. Straipsnyje nagrinėjama viršsvorinio krovininio transporto daroma žala Lietuvos keliams. Išanalizuoti dinaminio ir statinio automobilių svėrimo įrenginiai ir technologija. Nustatytas 55-tos klasės sunkiųjų automobilių viršsvorinio krovininio transporto apkrovų kitimas ir jo intensyvumo didėjimas. Aptarti pagrindiniai prevenciniai būdai ir metodai, leisiantys sumažinti spartų kelio dangos nusidėvėjimą. Išanalizuoti varančiosios ašies ašinės apkrovos kitimo duomenys per 2009 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį.Straipsnis lietuvių kalba

 18. Sunkiųjų automobilių sąveikos su kelio danga ir jų įtakos konstrukcijos sluoksniams analizė

  2011-01-01

  Pagrindinis kelio dangos eksploatacinis rodiklis yra lygumas. Nuo jo priklauso važiavimo greitis, saugumas ir komfortiškumas. Didžiausią įtaką kelio lygumo kitimui turi jo dangos konstrukcijos stipris, sunkiųjų transporto priemonių eismo intensyvumas ir ašių masė per visą eksploatavimo laikotarpį. Pagrindinę neigiamą įtaką Lietuvos keliams daro perkrauti krovininiai automobiliai, viršijantys leistinąsias ašių apkrovų normas. Straipsnyje nagrinėjama viršsvorinio krovininio transporto daroma ža...

 19. Darbuotojų darbo motyvacinės sistemos analizė ir jos tobulinimo galimybės (UAB "Omnitel" pavyzdžiu)

  Šeputytė, Neringa

  2009-01-01

  Efektyvus personalo valdymas galimas tik tada, kai tinkamai suprantama žmogaus poreikių ir vertybių sistema. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti, kokios motyvacijos priemonės įmonėje panaudojamos efektyviausiai ir kurios aktualiausios darbuotojams. Tyrimo metu apklausus 109 salonų darbuotojus ir regionų vadovus, siekta išsiaiškinti, kurios motyvacijos priemonės labiausiai atitinka darbuotojų lūkesčius, ir kaip motyvaciniai darbuotojų poreikiai priklauso nuo demografinių veiksnių. Atlikus tyrimą n...

 20. Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE* (The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU

  Cristina-Georgiana IVAN

  2016-03-01

  Full Text Available Considering that NATO, EU and other organizations tend to include public diplomacy elements in their official documents and strategies, we can say that states are no longer the exclusive actors in this field. Through this paper, I seek to identify some similarities and differences between NATO and EU’s public diplomacy. In this research I will also study how much of their soft power capabilities these organizations use, if they are used in order to influence rather internal than external audiences and if we can talk about elements of public diplomacy with involvements for development. Beyond these aspects, I will take into account the fact that Philip Seib claims that NATO should focus on using soft power in order to justify its hard power and try to see if there are differences in the goals that NATO and the EU target to reach through the implementation of some public diplomacy strategies.

 1. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

 2. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 3. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 4. Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI: o analiză comparată

  Sergiu CORNEA

  2016-06-01

  Full Text Available The theoretical and pragmatic potential of the constitutional regulations and the comparative analysis of the peculiarities related to the normative fixing and the ways of implementing the local public power in the CIS countries, which have a common historical past and similar trends on building national sovereign states, can serve as a confirmation of the institutionalization and the need for a specific form of public power called local power in a democratic society. The rationale for recognizing the local autonomy in the constitutions of the states is determined by the following circumstance, namely, the recognition of the local autonomy principle in the fundamental law of the states constitutes a guarantee that it will be developed and deepened into the national law. Without such a constitutional basis, the local autonomy cannot be successful. From this perspective, it is important to conduct a comparative study of the constitutional texts of the states because the national legislative systems governing this phenomenon are designed under the constitutional provisions. The modalities of placing the local power in the supreme laws differ from state to state. The comparative study of the constitutional texts was carried out based on the following criteria: a the inclusion and ensuring the local autonomy in the constitutional text; b the interpretation of the concept of local autonomy in the constitutional text; and c the approach and recognition of local autonomy.

 5. An ideological analysis of AKP, CHP and MHP's 2007 general election campaignAKP, CHP ve MHP’nin 2007 genel seçim kampanyalarına yönelik ideolojik bir analiz

  Köksal Şahin

  2014-10-01

  Full Text Available The most colourful moments of the political elections are the campaign terms. During campaign periods political parties have many opportunities to present themselves and influence undecided voters and also have intensive efforts to satisfy their own voters. This study is about the ideological themes of the general elections in Turkey on 22 July 2007 which is a very important turning point in the Turkish politics. According to this, to the election posters and ads of three major parties that exceed the threshold has been made content analysis and the rally speeches of the chairman were subjected to discourse analysis. The major problem context of this study is the evaluations suggesting that political map of Turkey has been static rather than movable with the mentioned election which was processed in a deep political crisis atmosphere and that election is one of the breaking points of Turkish political life. The main questions, to which has been tried to find answer for in this study is during the critical election challenge which main issues the leaders were focused on and what the dominant ideological themes were on the electoral rallying. As a main result it can be said that all parties that exceed the threshold and enter the parliament used nationalist rhetoric and rituals. ÖzetSiyasal seçim süreçlerinin en renkli anları kampanya dönemleridir. Siyasal partiler seçmenlerle yakın temas kurdukları, kendilerini takdim için birçok imkân elde ettikleri kampanya dönemlerinde kararsızları etkilemek ve kendi seçmenlerini de tatmin etmek için yoğun bir çaba sarf ederler. Bu çalışma Türk siyasi hayatındaki önemli dönemeçlerden biri olarak kabul edilen 22 Temmuz 2007 “Genel Seçiminin” kampanya dönemindeki ideolojik temalara yöneliktir. Bu doğrultuda ülke seçim barajını aşan üç büyük partinin seçim afiş ve ilanları içerik analizine, genel başkanların miting konuşmaları da söylem analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın başlıca problematiği, derin bir siyasal kriz ikliminde yaşanan bu seçimle birlikte Türkiye’deki siyasi haritanın da oynaklıktan statik bir hale geçtiği ve dolayısıyla bu seçimin Türk siyasi hayatındaki kırılma noktalarından biri olduğu doğrultusundaki değerlendirmelerdir. Cevabı aranan başlıca sorular ise bu kritik seçimde liderlerin seçim meydanlarında üzerinde durdukları başlıca konular ve seçim meydanlarına hâkim olan ideolojik temaların neler olduğudur. Ulaşılan başlıca sonuç olarak ise; TBMM’ye giren üç partinin de seçim kampanyalarında milliyetçi söylem ve ritüellerin ağırlıkta olduğu hususundan bahsetmek mümkündür.

 6. Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri: İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması

  Tuğba Gökdoğan Gül

  2014-07-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Türkiye’de düzey 2 bölgeleri için istihdamın belirleyicilerini tespit etmek amacıyla, mekânsal komşuluk ilişkisinin istihdamın büyümesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti yıllık olup, 2004-2008 yılları arasını kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, beşeri sermayenin eğitim düzeyinin kalitesi ve girişimcilik potansiyeli istihdamın büyümesine pozitif etki göstermektedir. Firmaların yenilik düzeylerinin geliştirilmesinin, istihdama olumlu etkisi olduğu; sonuç olarak Türkiye’de istihdam büyümesinin, mekânsal komşuluk ilişkisinden etkilendiği belirlenmiştir.

 7. Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka

  Anna Syta-Krzyżanowska

  2010-03-01

  Full Text Available Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilkunastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wiekiem oraz połączony z wciąż dużą śmiertelnością. Poznanie czynników ryzyka oraz wprowadzenie profilaktyki może istotnie zmniejszyć powyższe wskaźniki. Celem pracy było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych na Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku. Uwzględniono w szczególności etiologię z czynnikami ryzyka oraz śmiertelnością w zależności od wieku i płci chorych. Materiał i metody: Rozpatrzono wszystkie przypadki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Posłużono się ankietami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD. Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano wyniki 408 pacjentów, w tym 185 (45,3% kobiet oraz 223 (54,7% mężczyzn z rozpoznanym: krwotokiem podpajęczynówkowym – 6,9%, krwotokiem śródmózgowym – 12,5% oraz udarem niedokrwiennym – 80,6%. Etiologię zatorową pochodzenia sercowego zdiagnozowano u 39,4%, zakrzep dużych naczyń u 35%, natomiast udar zatokowy u 11,6% pacjentów. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze (81,2%, następnie migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca (38%. Zmarło 11,6% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz 21,5% z udarem krwotocznym. Średnia śmiertelność wyniosła 13,5%. Wnioski: Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu było nadciśnienie tętnicze, które szczególnie często współwystępowało z dodatkowym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Prowadzenie leczenia udaru mózgu w pododdziałach udarowych wiąże się z obniżeniem śmiertelności wczesnej.

 8. Atotolio šeima emigracijos kontekste (socialinės dokumentikos laidos „Emigrantai“ ir vaikų laiškų sociologinė analizė)

  Kazlauskaitė, Airina

  2014-01-01

  Lietuvai įstojus į Europos sąjungą suaktyvėja trumpalaikė ir ilgalaikė žmonių emigracija iš Lietuvos. Susiduriama su nauju reiškiniu – vienas iš tėvų arba abu tėvai vyksta į užsienį užsidirbti, ieškoti geresnių gyvenimo sąlygų, o jų vaikai lieka Lietuvoje giminių arba valstybės globai. Tokia nauja partnerystės forma vadinama „atotolio šeima“. Magistro darbe keliamas tikslas - sudaryti teorinį modelį atotolio šeimų analizei ir atskleisti atotolio šeimų pateikimą televizijos laidoje „Emigrantai...

 9. Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği(An Analysis of Local Tax Perceptions of Tax Payers: A Case Study in Bursa

  R. Kutlu KORLU

  2016-12-01

  Full Text Available Awareness level of citizens about local taxes seem to affect their behaviours in this regard, that is to say their tax compliance. In this study, Bursa citizens’ perceptions on local taxes were measured through using a questionnaire study after providing theoretical information about tax compliance. In conclusion, this study revealed that Bursa citizens had an average level of knowledge on local taxes; that tax payment culture should be improved; that tax amnesty harms this culture; and that there are significant differences among the groups with regard to answers given in statements about the fact that taxpayment is a sacred duty

 10. Vertimo poetika, etika ir politika: George'o R. R. Martino romano A Game of Thrones vertimo į lietuvių ir prancūzų kalbas analizė

  Černiuvienė, Liucija

  2015-01-01

  Pirmosios vertimo mokyklos Europoje pradėjo kurtis XX amžiaus pradžioje, o Lietuvos vertimo mokykla pradėta kurti tik po 1990 metų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nors vertimo veikla nutrūkusi nebuvo ir sovietmečiu. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti George‘o R. R. Martino romanų ciklo A Song of Ice and Fire (Ledo ir ugnies giesmė) pirmosios knygos A Game of Thrones (Sostų žaidimas) vertimus į prancūzų ir lietuvių kalbą remiantis vertimo poetikos, etikos ir ...

 11. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 12. Otizmli Bireylerin Eğitiminde Video ile Model Olma Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Bir Alanyazın Derlemesi ve Meta-Analiz Örneği

  Necdet Karasu

  2011-07-01

  Full Text Available Otizmli bireylerin eğitimlerinde teknolojinin de gelişmesi ile beraber video ile model kullanımı konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntemin etkililiğinin test edildiği tek denekli araştırma modellerine dayanan araştırmaların, niteliksel ve niteliksel özetlemeleri alanyazınını takip etmekte olan uygulamacı ve araştırmacılar için yardımcı olacaktır. Bu çalışmada otizmli bireylerle gerçekleştirilmiş, 2005 sonrası yayınlanmış, 24 adet tek denekli araştırma modeli kullanmış makale incelenmiştir. Ayrıca örtüşmeyen verilerin yüzdesi yöntemi ile etki büyüklüğü hesaplamaları da yapılarak, niceliksel sonuçlar da elde edilmiştir. Toplamda 59 katılımcının yer aldığı bu çalışmalarda iletişim, günlük yaşam becerileri, özbakım becerileri ve mesleki eğitim becerilerinin geliştirilmesi konularına odaklandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda otizmli bireylerin hedeflenen davranışlar üzerinde gelişme gösterdiklerine dair veriler elde edilmekle birlikte bazı sorular da ortaya çıkmıştır. Use of video modeling in education of autism is in increase in regard to the developments in technology. The quantitative and qualitative summaries of studies which based on single subject research methodology focused on the effectiveness of this method is important to the researchers and the teachers. This study reviewed 24 single subject design studies focused on students with autism and published after 2005. Also, effect-size calculations were completed by using percentage of nonoverlapping data method. Those selected studies included 59 participants and focused on communication skills, daily living skills, self-care skills and work skills. Even though the results have indicate to improvement on the selected behaviors, some questions have been also raised.

 13. Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz(Processing of Bank Lending Channel in Turkey: An Empirical Analysis

  Osman PEKER

  2011-01-01

  Full Text Available In this study, processing of bank lending channel in Turkey was tested with the help of vector auto regression (VAR method by using 1990:01-2008:11 period monthly data. Processing of bank lending channel was investigated on the basis of two different monetary policy variables. According to the empirical findings of the study, on the contrary overnight interest rate, money supply was found to be a more effective monetary policy variable. In case of controling money supply, Central Bank can operate effectively bank credit channels and therefore the amount of output and inflation is going to be directed more easily. In this context it can be said that the processing of the bank lending channel is effective in Turkey.

 14. Žemės ūkio mašinų operatorius veikiančios vibracijos verčių ir jų nustatymo metodikų analizė

  Butkus, Ričardas; Šarlauskas, Alvidas

  2007-01-01

  Straipsnyje išanalizuoti susirgimų profesine vibracine liga pokyčiai Lietuvoje per 1998-2005 m. Vibracinė liga ar vibracijos sukelti jungiamųjų audinių ir skeleto-raumenų (JASR) profesiniai susirgimai sudaro nuo 30 % iki 35 % visų profesinių ligų kiekio. Nustatyta, kad apie 75 % susirgusiųjų profesinėmis ligomis asmenų sudaro žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų operatoriai bei sunkiasvorių krovininių automobilių vairuotojai. Išnagrinėti vibracijos vertinimo parametrai ir tyrimo metodai paga...

 15. Köpeklerde üriner sistem enfeksiyonunda ultrasonografik muayene sonuçları ile idrar analiz sonuçları arasındaki ilişkiler

  CINGI, Cenker Çağrı

  2007-01-01

  Bu çalışmada; idrar muayenesi ile ÜSE belirlenen köpeklerde idrarın fiziksel, kimyasal, mikroskobik ve mikrobiyolojik bulguları, ÜSE’den sorumlu bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları ile bu hastalarda üriner sistemdeki ultrasonografik bulguların yorumlanması amaçlanmıştır. Bu araştırma Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine getirilen, üriner sistem enfeksiyonu olabileceği düşünülen ve idrar örnek...

 16. Vidinės komunikacijos analizė ir efektyvinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Šiaulių apskrities pavyzdžiu)

  Milevičiūtė, Dovilė; Daukantas, Vytautas

  2009-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama komunikacijos organizacijoje svarba, struktūra, vidinės komunikacijos efektyvumo reikšmė bei vidinės komunikacijos efektyvinimo būdai. Teorinėje dalyje analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių teiginiai vidinės organizacijos komunikacijos klausimais, akcentuojami teigiamai ir neigiamai komunikacijos efektyvumą veikiantys veiksniai ir faktoriai. Praktinėje dalyje atliekamas vidinės komunikacijos Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje tyri...

 17. Effect of the case analysis method on nursing students’ assessment skills of ethical problems Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi

  Zehra Göçmen Baykara

  2014-02-01

  Full Text Available In an ethics course, one of the important ways for students to separate ethical values and problems from other problem clusters and to learn how to evaluate ethical values and decision-making is to use the method of case analysisThe study was performed descriptively in order to determine the effect of the use of case analysis method under the scope of a nursing ethics course in terms of students’ assessment skills regarding ethical problems.  The study was conducted descriptively in order to determine the effect of the use of the case analysis method on students’ assessment skills of ethical problems in teaching an ethics course in nursing. 58 students taking the ethics course in the undergraduate program at the Nursing Department at Gazi University in the Health Sciences Faculty during the 2009-2010 academic years constituted the sample for the study. Research data were obtained by using a data collection form. This form included a total of ten questions, two of which were related to each of four cases, and two of which were related to the students’ participation in a scientific program regarding ethics and their academic averages. A data collection form was used three times in the nursing ethics course. Numbers, percentages, and a Cochran Test were also used in the assessment of data.In the first case, it was determined that the students’ awareness of the nature of common violations of ethical principles had increased over time but that the differences were not statistically significant. In the second case, students’ awareness of the ethical values  involved and the sources that they referred to in making ethical decisions were examined and it was determined that the difference was statistically significant. In the third and the fourth cases, it was found that the students’ awareness of the presence of characteristic ethical dilemmas had increased gradually in each phase but that the difference was not statistically significant. In line with these results, it is suggested here that the case analysis method may be used effectively for students taking an ethics course and that this study could be repeated using a large sampling group in order to determine whether students have enough understanding of common ethical problems. ÖzetEtik dersinde öğrencinin, etik değerleri, etik sorunları diğer sorun kümelerinden ayırmasını, bir etik değerin harcanma gerekçesini ve etik karar verme sürecini öğrenebilmesinin önemli bir yolu vaka analizi ile çalışmaktır.Araştırma, Hemşirelikte Etik Dersi’nin öğretiminde vaka analizi yönteminin kullanılmasının öğrencilerin etik sorunu değerlendirme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans programında yer alan Hemşirelikte Etik Dersi’ne devam eden 58 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmanın verileri, veri toplama formu ile elde edilmiştir. Veri toplama formu; araştırmacılar tarafından hazırlanmış dört vaka ve bunlara ilişkin iki soru, öğrencilerin akademik ortalaması ve etik ile ilgili bilimsel bir programa katılma durumlarına ilişkin iki soru olmak üzere toplam 10 sorudan oluşmuştur. Veri toplama formu, Hemşirelikte Etik Dersi’nde farklı zamanlarda 3 defa uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelikler ve Cochran Testi kullanılmıştır.Öğrencilerin birinci vakada, etik ilke ihlalini ve etik ilke ihlalinin niteliğini bilme durumlarının zamanla arttığı ancak, farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin ikinci vakada, harcanan etik değeri ve etik karar vermede rehber alacakları kaynakları bilme durumları incelenmiş ve farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin üçüncü ve dördüncü vakada, etik ikilemin varlığını ve etik ikilemin özelliğini bilme durumlarının her uygulamada giderek arttığı ancak, farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, etik derslerinde, öğrencilerin etik sorunları ve ikilemleri kavrayabilmeleri için vaka analizi yönteminin kullanılması ve bu çalışmanın geniş örneklem grubu üzerinde tekrarlanması önerilmektedir.

 18. Europa etnică O analiză a analogiilor şi contrastelor între Orient şi Occident (Ethnic Europe. An Analysis of the Analogies and Contrasts Between East and West

  Andreea ZAMFIRA

  2013-11-01

  Full Text Available This article aims at examining two types of similarities and dissimilarities between Central-Eastern Europe and Western Europe – similarities and dissimilarities that scientific literature put forward as analysis grid for the ethnic phenomenon. Romania, Bulgaria, Slovakia, Belgium, Switzerland, Italy and Spain are the main cases that we discuss within this article. For comparing them, several aspects are taken into consideration: the ethnogenesis or the formation process of ethnic minorities and of ethno-cultural identities; the evolution of the interethnic relations, of the relations between the “host” or “adoptive” State and the sub-national communities; the identity patterns and the ones of political representation today. The author’s leading conclusion is that the arguments one can generally use for constructing parallel monographs are not persuasive enough for sustaining a rigid separation between the two Europes.

 19. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available This study examines the concepts of speaking, writing, reading and listening called as basic language skills in mother tongue education in regard to the relationship of deep structure and surface structure. The first chapter provides information on the concepts of deep structure and surface structure originally developed by Port Royal Grammar School and brought to the agenda by the theory of Transformational Generative Grammar put forward by Noam Chomsky in 1960s. The second chapter analysed the skills of speaking, writing, reading and listening in the context of the relationship of deep structure and surface structure. The purpose of the study is to determine the decisive elements in the process of the training of basic language skills within the context of meaning and form relationships, which are two fundamental dimensions of the language, and to develop proposals for scheduling the process. In the analyses of the study, it has been revealed that the concepts of articulation, prosody phenomena, body language, productive vocabulary, receptive vocabulary, fluency, text type, spelling and punctuation, coherence, consistency, prior knowledge, word recognition, word discrimination ability, acquired knowledge, presupposition, implication are the elements that have an impact on the development of basic language skills within the context of deep structure and surface structure relationships. The concepts of articulation, prosody phenomena, body language, fluency, coherence, text type, word recognition, word discrimination ability, spelling and punctuation are directly linked to surface structure. On the other hand, the concepts of productive vocabulary, receptive vocabulary, consistency, prior knowledge, acquired knowledge, presupposition and implication are related to deep structure. It has been determined that the concept of fluency is related to all language skills

 20. Jelektrojenergetika Kaliningradskoj oblasti: analiz sostojanija, perspektiv razvitija i vzaimodejstvija s jenergosistemami stran Baltijskogo regiona [The power industry of the Kaliningrad region: an analysis of the current state, future development, and cooperation with the energy systems of the Baltic Region states

  Belei Valery

  2010-01-01

  Full Text Available This article analyses the current state of the power system of the Kaliningrad region and gives recommendations regarding the increase in energy efficiency. The author considers the prospects of its development taking into account the possible accession of the Baltic States to the UCTE.

 1. Lietuvos ir Norvegijos vyresniųjų paauglių požiūris į netradicinę lytinę orientaciją. Lyginamoji analizė

  Mazur, Eglė

  2013-01-01

  Homoseksualizmas yra traktuojamas kaip lytinis potraukis tos pačios lyties asmeniui. Lietuvos ir Norvegijos visuomenėje vyrauja heteroseksualizmas, todėl netradicinės lytinės orientacijos asmenys yra mažuma. Tačiau pačių valstybių požiūriai į homoseksualius asmenys skiriasi. Norvegija yra tolerantiškesnė šalis. Šioje šalyje yra priimtas įstatymas, kurio dėka homoseksualios orientacijos asmuo gali įsivaikinti vaikus, bei turi teisę į santuoką su tos pačios lyties asmeniu. Lietuva yra homofobiš...

 2. Modificarea gradului de exercitare a funcțiilor ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de stat și private [ Changes in the degree of ecoprotective functions effectiveness: a comparative study in state and private forests

  Barbu Cătălina

  2015-12-01

  Full Text Available The article uses the ecoprotective function effectiveness index (GEF to identify how far the changes in the management practices in the last 20 years had an impact on the capacity of forest ecosystem to provide optimal functions. The study was carried out in Forest District Vama (Production Unit I Deia, Suceava County and employs an integrated methodology based on forest management plans, remote sensing tools and field inventory. The structural patterns of state and private forests have been compared in two periods (1990, 2014. The private forests integrated in the analysis have been restituted according to the law 18/1991 and have been for more than 20 years managed by the new forest owners. For the state forests, GEF was computed using structural characteristics of the stands obtained from the management plans. In the restituted forests, due to the lack of management plans, all the characteristics were obtained from field inventory. The study successfully identifies how the components of the index have changed and how this influenced the overall effectiveness of the ecoprotective functions. The changes in GEF index values in the state forests were influenced by natural evolution of the stands while in private forests by the anthropic and natural disturbances. For the state forests, the GEF index values showed a slight increase in 2014 comparatively to 1990. In the private forests the GEF index value for 2014 decreased with more than 5 points for more than one half of the area compared to 1990 (prior to forest restitution. The study argues the possibility to adapt the index as an efficient tool to assess such changes at a broader scale, as a decisional support in forest policy processes.

 3. Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz(1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis in Terms of Real and Financial Indicators: A Comparative Analysis

  Nihat IŞIK

  2012-01-01

  Full Text Available There have been lots of debates about differences and similarities between 1929 depression that had deep impacts on the world economy; and 2008 global crisis known as the deepest crisis since 1929; in terms of their occurrence reasons and progress trends. One of those similarities is about the crises global dimension. For instance, both of the crises formed in the United States (US economy first and spread fast and afterwards affected the European and other economies. Other similarity is, both of the crisis started at finance sector firstly and expanded to real sector because of interdependence among countries. Normally effects of both crisis caused huge shrinkages in growth rates and huge increases in unemployment rates. Some of the differences are; nowadays there is much more knowledge and experience compared to past years to overcome economic crises, differences among external trade policies following the crisis and common behaviors of countries etc. This study aims to present the effects of 1929 Depression and 2008 Global Crisis on real and financial sector comparatively.

 4. Zwischen Reflexiv and Passiv: zwei ausgewählte reflexive Konstruktionen des Deutchen. Tarp sangrąžos ir pasyvo: dviejų vokiečių kalbos sangrąžinių konstrukcijų analizė

  Justina Daunorienė

  2008-01-01

  Full Text Available Straipsnyje skaitytojai supažindinami su dviem gana naujais vokiečių kalbotyroje terminais – me­diopasyvas (Mediopassiv ir sangrąžos pasyvas (Reflexivpassiv. Šiais terminais apibūdinamos dvi sangrąžinės vokiečių kalbos konstrukcijos, kurioms pastaraisiais metais skiriama itin daug dėmesio. Mediopasyvas yra sangrąžinė konstrukcija, neturinti semantinės sangrąžos reikšmės, o savo reikšme visiškai atitinkanti veiksmo pasyvą. Sangrąžos pasyvas yra retesnė ir vokiečių kalbos gramati­kose dažniausiai net neminima konstrukcija, kuri šnekamojoje kalboje, priešingai, yra sutinkama gana dažnai. Ši konstrukcija sudaroma iš sangrąžinių veiksmažodžių, kurių semantiniai požymiai neleidžia sudaryti pasyvinių formų, ir jai būdinga veiksmo pasyvo forma. Daugelio kalbos tyrėjų nuomone, šios dvi konstrukcijos ligi šiol užima neapibrėžtą vietą tarp sangrąžos ir pasyvo.

 5. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 6. Para Politikasının Kredi Faiz Oranlarına Geçişkenliği Üzerine Dinamik Bir Analiz: Türkiye Örneği(A Dynamic Analysis on Pars-Through of Monetary Policy to Loan Rates: The Case of Turkey

  Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU

  2016-12-01

  Full Text Available In this paper, we investigated that the pass-through from policy interest rate to loan rates for the period 2002:01-2014:12 in Turkey. Accordingly, using Bound test approach proposed by Peseran at al. (2001, we investigated co-integration relationship and found long run co-integration relationship between money market rate and cash, automobile and house loan rates. After detecting co-integration relationship, the short and long term relationship between the money market rate and cash, automobile and house loan rates were analyzed by employing ARDL model. Finally, we analyzed the effect of money market rate on cash, automobile and house loan rate dynamically employing Kalman Filter model. Empirical results suggest that cash loans have the highest passthrough adjustment and the dynamic effects of the policy rate on the loan rates generally has decreased until 2008 and is more stable after the global financial crisis

 7. Book Review of „Noua eră a vechilor media. O analiză experimentală a efectelor produse de cadrajele media” [The New Era of Old Media. An Experimental Analysis of Media Framing Effects] by Raluca Buturoiu, București: Comunicare.ro, 2016, 272 p.

  Oana Ștefăniță

  2017-01-01

  Full Text Available Media studies focus increasingly on new media, while traditional media effects start to be overlooked although these effects are by no means minimal. `The new era of old media. An Experimental Analysis of media framing effects` draws attention to the effects of old media that continue to influence the opinions and attitudes of young people. Media framing determines how citizens make sense of the information they are provided with, the framing effects theory being the starting point for the classical experiment developed by the author to test the magnitude and significance of traditional Romanian media effects nowadays.

 8. Book Review of „Noua eră a vechilor media. O analiză experimentală a efectelor produse de cadrajele media” [The New Era of Old Media. An Experimental Analysis of Media Framing Effects] by Raluca Buturoiu, București: Comunicare.ro, 2016, 272 p.

  Oana Ștefăniță

  2017-01-01

  Media studies focus increasingly on new media, while traditional media effects start to be overlooked although these effects are by no means minimal. `The new era of old media. An Experimental Analysis of media framing effects` draws attention to the effects of old media that continue to influence the opinions and attitudes of young people. Media framing determines how citizens make sense of the information they are provided with, the framing effects theory being the starting point for the cl...

 9. Semiotinė Nikolajaus Karamzino „Laiško leidėjui“ analizė | Семиотический анализ «Письма к издателю» Н. Карамзина | Semiotical analysis of Nikolay Karamzin’s “Letter to editor”

  Julija Snežko

  2008-01-01

  Full Text Available Depending on the goal set forth by different researchers one can find different methodological approaches to the heritage of Nikolay Karamzin, including his publicistic-critical works, which mainly were studied from the point of view of the history of ideas, social-cultural models and cultural semiotics.This article aims at showing the structure of meanings or, in other words, the organization of content in Nikolay Karamzin‘s “Letter to Editor“ (the introductory article to “Vestnik Evropy“, the very influential first Russian journal with political position independent from official circles with the use of semiotical methodology worked out by A.-J. Greimas, focusing on the text itself and leaving the extratextual elements outside investigation.By analyzing of discursive and narrative levels of the text and the situation of énonciación the following conclusion was made: in comparison to Europe Russia appears to be young, powerful, gifted but lacking important spiritual/cultural competence (general name for this competence “taste“ is still in the stage of development in order to become equal to elder Europe and to become consolidated/united/Russian subject on the level of feelings or spirituality, in other words to become nation. Literature and publishing of the journal serve as very important means in this process: the journal in which it was refused from the section of critique is prescribed to bring into effect paternalistic, gentil, regardful function, becouse the opposite function – severe critique – could be harmful to Russian subject.

 10. Sovremennye vozmozhnosti terapii psoriaticheskogo artrita

  T V Korotaeva

  2008-04-01

  Full Text Available Predstavleny sovremennye dannye o rasprostranennosti, immunopatogeneze, osnovnykh klinicheskikh proyavleniyakh psoriaticheskogo artrita (PsA. Na osnovanii rezul'tatov randomizirovannykh klinicheskikh issledovaniy dan sravnitel'nyy analiz traditsionnykh i sovremennykh metodov terapii PsA biologicheskimi agentami.

 11. Sovremennye vozmozhnosti terapii psoriaticheskogo artrita

  T V Korotaeva

  2008-01-01

  Full Text Available Predstavleny sovremennye dannye o rasprostranennosti, immunopatogeneze, osnovnykh klinicheskikh proyavleniyakh psoriaticheskogo artrita (PsA. Na osnovanii rezul'tatov randomizirovannykh klinicheskikh issledovaniy dan sravnitel'nyy analiz traditsionnykh i sovremennykh metodov terapii PsA biologicheskimi agentami.

 12. Sovremennye vozmozhnosti terapii psoriaticheskogo artrita

  T V Korotaeva

  2008-01-01

  Predstavleny sovremennye dannye o rasprostranennosti, immunopatogeneze, osnovnykh klinicheskikh proyavleniyakh psoriaticheskogo artrita (PsA). Na osnovanii rezul'tatov randomizirovannykh klinicheskikh issledovaniy dan sravnitel'nyy analiz traditsionnykh i sovremennykh metodov terapii PsA biologicheskimi agentami.

 13. BIODIVERSIDAD VEGETAL ASOCIADA A PLANTACIONES FORESTALES DE Pinus caribaea MORELET Y Eucalyptus pellita F. MUELL ESTABLECIDAS EN VILLANUEVA, CASANARE, COLOMBIA PLANT BIODIVERSITY ASSOCIATED TO FOREST PLANTATIONS WITH Pinus caribaea MORELET AND Eucalyptus pellita F. MUELL. ESTABLISHED IN VILLANUEVA, CASANARE, COLOMBIA

  Fernando Fernández Méndez; Yeimy Katherine Camargo Martínez; Mónica Bibiana Sarmiento

  2012-01-01

  Resumen. Se analizó en una plantación ubicada en el bosque húmedo tropical la posibilidad que tienen las especies nativas de formar un sotobosque bajo plantaciones de Pinus caribaea y Eucalyptus pellita...

 14. Análisis de la pesca de atún con palangre en el Golfo de México durante las fases de luna nueva y llena

  Jorge Federico Noguez Fuentes; Michel Jules Dreyfus León; Humberto Robles Ruiz

  2007-01-01

  Se analizó información de la pesca con palangre del Golfo de México durante el 2001, con la finalidad de detectar las diferencias en la pesca durante las fases de luna llena y luna nueva. Se observó que hay una preferencia a pescar en luna nueva, aunque la captura de atún aleta amarilla, Thunnus albacares (especie objetivo) y la de atún aleta azul, Thunnus thynnus, en términos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), no mostró diferencias. Se analizó además la captura de pez vela, Istiophoru...

 15. System pomiaru koncentracji operatora maszyn i urządzeń górniczych

  Jerzy Jagoda

  2017-04-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono system zwiększający bezpieczeństwo pracy operatora maszyny i urządzeń w oparciu o pomiar poziomu koncentracji uwagi. Powstał on w odpowiedzi na wyniki analiz stanu bezpieczeństwa pracy WUG wskazujące, że najczęstszą przyczyną wypadków jest „niedostateczna koncentracja przy wykonywaniu pracy”. W artykule przedstawiono analizę rozwiązań rynkowych związanych z podjętą tematyką oraz opis proponowanego rozwiązania w postaci koncepcji systemu.

 16. DIZAINO STRATEGIJOS KŪRIMAS PLĖTOJANT KOMPIUTERINIŲ PRIEDŲ VERSLĄ UAB „ACME“ PAVYZDŽIU

  2014-01-01

  Baigiamajame magistro darbe analizuojamos dizaino strategijos, jų teoriniai modeliai bei strategijų taikymas organizacijose. Analizuojamos paslaugų dizaino, design thinking , design doing teorijos, jų strateginiai žingsniai. Atliekama mokslinių literatūros šaltinių analizė, internetinių šaltinių analizė apimanti kompanijų profilius ir tarptautinius žurnalus. Praktinėje dalyje pateikiami empirinių tyrimų (anketinės apklausos, giluminio interviu, ekspertų vertinimo) metu gauti duomenys bei SWOT...

 17. Pacientų, kuriems atliekami rentgeno diagnostikos tyrimai, informuotumo apie radiacinę saugą tyrimas

  2010-01-01

  SANTRAUKA Darbo tikslas. Įvertinti pacientų, kuriems atliekami rentgeno diagnostikos tyrimai, informuotumą apie radiacinę saugą. Metodika. Tyrimo objektas – pacientų, kuriems atliekami rentgeno diagnostikos tyrimai, informuotumas apie radiacinę saugą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anoniminė anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė, naudojant aprašomąją statistiką. Tyrimui atlikti gautas raštiškas ligoninių vadovų sutikimas. Rezultatai. Didžioji dalis pacientų mano, jog ...

 18. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PASIRENGIMAS INKLIUZINIAM UGDYMUI

  Balčiūnaitė, Dovilė

  2016-01-01

  Magistro darbo santrauka Magistro darbe tirta, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra pasirengusios inkliuziniam ugdymui. Siekiant atskleisti nagrinėjamą temą buvo atlikta pedagoginės ir psichologinės mokslinės literatūros analizė bei empirinių duomenų analizė. Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų pasirengimą inkliuziniam ugdymui. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas magistro darbo autorės ir vadovės modifikuotas tyrimo instrumentas Priešmokyklinio ir ikimokyk...

 19. Cuando el coito produce dolor: una exploración de la sexualidad femenina en el noroeste de México When coitus produce pain: an exploration of female sexuality in northwest Mexico

  Hilda García-Pérez; Sioban D Harlow

  2010-01-01

  ... población femenina en edades de 25 a 54 años. MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizó información de 1183 mujeres sexualmente activas que participaron en un estudio poblacional de tipo transversal en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La...

 20. Rahvussuhted ja -kontaktid / Aleksei Semjonov

  Semjonov, Aleksei

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 26-47; Ottshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 43-79; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 28-49

 1. Cash Flow in Corporate Bankruptcy. A Literature Review

  Dariusz Wedzki

  2008-01-01

  W artykule dokonano przegladu literatury swiatowej i polskiej na temat wykorzystania wskaznikow finansowych, bazujacych na przeplywach pienieznych, do prognozowania upadlosci przedsiebiorstwa. Dokonano przegladu formul wskaznikow opartych na przeplywach pienieznych. Zaproponowano kierunki dalszych badan. Sformulowano rowniez opinie, ze bardzo malo eksplorowanym obszarem jest stosowanie tzw. analiz znakow w modelowaniu upadlosci.The paper presents a review of world and Polish literature on usa...

 2. Integratsiooni mõiste ja mida teab elanikkond integratsiooniprogrammist / Aleksandr Plotkin

  Plotkin, Aleksandr

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 6-25; Otshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 9-42; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 6-27

 3. Софиологическая парадигма в творчестве Т. Толстой (на материале рассказа «Cоня» | Sofiologijos paradigma T. Tolstajos kūryboje (apsakymas „Sonia“

  Наталья Ковтун

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje pateikiama Tatjanos Tolstajos apsaky­mo intertekstuali analizė. Apsakymas analizuojamas šiuolaikinio neorealizmo kontekste. Straipsnyje pa­teiktos centrinių modernistinių mitologemų (pir­miausia Amžinojo moteriškumo mito, kurį pasitelkus ir perskaitomi pagrindiniai personažai bei kolizijos travesti versijos.

 4. Magnitud y Tendencia del Suicidio en los Cantones de Costa Rica: 1980 - 1994

  Damaris Granados Bloise

  1998-01-01

  ...) y la segunda en este mismo número, se analizó, para Costa Rica como un todo y por provincias, respectivamente, la magnitud, estructura por edad y sexo, y tendencia del suicidio en el período 1980-94...

 5. Integratsiooni mõiste ja mida teab elanikkond integratsiooniprogrammist / Aleksandr Plotkin

  Plotkin, Aleksandr

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 6-25; Otshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 9-42; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 6-27

 6. Galvenais varonis Dž.K.Roulingas romānu sērijā "Harijs Poters"

  Kalsone, Ineta

  2012-01-01

  Dotā bakalaura darba temats ir "Galvenais varonis Dž.K. Roulingas romānu sērijā "Harijs Poters". Pirmajā nodaļā es analizēju sērijas popularitāti, publicēšanas datus un apbalvojumus, ko saņēmusi Dž.K. Roulinga. Otrajā nodaļā tiek analizēti dažādi raksturojuma veidi. Sīkāk tiek pētīta galvenā varoņa un citu nozīmīgāko tēlu loma. Meklējuma literatūras elementi,kas dod pamatu galvenā varoņa izaugsmei, tika analizēti detalizēti. Trešajā nodaļā tiek analizēta galvenā varoņa izaugsme šajā romānu sē...

 7. Análisisde"sí"y"no"

  2014-01-01

  Este artículo analizó dos palabras ordinarias(sí y no) , aunque estas palabras usamos normalemente enla vida diaria.La autora se percató de la diferencia del uso de estas dos palabras entre diferentes países,y investigó lacausa desde la perspeciva lingüística.

 8. ZONGULDAK BüKSITININ TERMAL OZELLIKIJERINE TANE BOYUTUNUN ETKISI

  A. ALP

  1999-12-01

  Full Text Available Türkiye şu anda değerl endi rilerneyen diasporitik boksit cevherlerinin büyük bir potansiyeline sahiptir. Gelecekte alurnina üretiminde bu cevherlerin önem kazanacağı � açıktır. Zonguldak-Kokaksu bölgesi bo ksi tl erinin termal özelliklerinin ve tane boyutunun bu özelliklere etkisinin incelenmesi çalı şmarun ana amacıdır. Çalışmalarda kullanılan diasporitik baksit numuneleri -20+65, 65+ 100 ve -1 00+ 200 me sh boyutlannda olacak şekilde öğütülüp d enmişt ir. Tennal analiz çalışmalan dinamik metod ile gerçekleştirilıniştir. Üç numunenin kızduına kayıplan sırasıyla % 12.,3 6, o/o ll �63 ve %1 1,46 olarak bulun­n1uşıı.ır. D in amik metotla yapılan çal ı şm a la r da dife­ransiyel t er nı a l analiz (DT A, tennogravi metrik analiz (TG ve derivatogr afik t e nnogravil netr i k analiz (DTG e ğr i le ri aynı anda elde edilmiştir. Yapılan X-ışını analiz neticesi sonuc unda Zongul dak bak si ti nin bileşenleri kalitatif o l arak te spit edilmiştir.

 9. UAB „Real Estate“ strategijos metmenys

  2009-01-01

  Įvade aprašoma ir apibūdinama organizacijos veikla, jos dalyvavimas nekilnojamojo turto vystymo rinkoje, problemos su kuriomis ji susiduria tiek vidaus, tiek išorinės aplinkoje. Šio darbo tikslas analizuoja perspektyvas tikrame versle ir padaro teorišką strategiją iš būsimo įmonės veiksmo. Pirma dalis duoda teorišką analizę pagal mokslinį metodą strateginio verslo planui. Antra dalis apžvelgia verslo aplinką įmonės ir duoda einamojo veiksmo analizę. Trečia dalis susitelkia ties ...

 10. Charging of the Electric Vehicles in Private Sector: Technical and Economic Aspects

  Grackova L.

  2014-12-01

  Full Text Available Šajā rakstā tiek analizēts vidējais diennakts elektroenerģijas patēriņš un diennakts slodzes grafiki privātmājās apstākļos, kad privātmājas īpašnieki lādē elektroautomobili katru dienu vidējam brauciena attālumam 100 km. Elektroautomobiļa uzlādes režīmi tiek analizēti, ņemot vērā patēriņa elektriskās slodzes grafika kvalitāti raksturojošos rādītājus un patērētāja ekonomiskos ieguvumus.

 11. Semantiskie lauki K.Išiguro darbā "Neļauj man aiziet"

  Veltensone, Lāsma

  2007-01-01

  Lai gan semantiskie lauki ir tikai viens no lingvistikas aspektiem, tam ir liela nozīme un iespaids literāro darbos. Tas ir iemesls, kādēļ darba autore ir analizējusi semantisko lauku nozīmi Kazuo Išiguro romānā „Neļauj man aiziet”. Tādējādi tika izvirzīts darba mērķis izpētīt saikni starp grāmatā attēlotajiem semantiskajiem laukiem un radīto atmosfēru romānā. Lai mērķis tiktu sasniegts, autore ir analizējusi teorētisko literatūru par šo tēmu, turklāt teorija tika pastiprināta un apvienota ar...

 12. Pavel A. Florenskij. Organization of Space, Art, Culture as Unity

  Antonio Maccioni

  2011-04-01

  Full Text Available In the early decades of the 20th century, the reflection about the deyatel’ kul’tury is one of the most important chapters of the russian philosophy: the conception of space and time proposed by Pavel A. Florenskij – as his result in the teatrise Analiz prostranstvennosti i vremeni – is a relevant part of it. Science, philosophy and art find their roots in life, and the study of the space is the start to understand themselves. Deyatel’ kul’tury, according Florenskij, does culture: he assumes the task of planting border’s poles, outlining the shortest paths through a system of isopotential lines. Through references to the debate between Symbolists, in the Analiz we can read in a new way the origin of sculpture, theatre, cinema, paint, poetry: the organization of the space can reach man’s consciousness, but the space already exists, as exists the life itself in which the art has its roots.

 13. Balance de energía en cultivos hortícolas a campo en Rosario (Santa Fe, Argentina)

  Denoia, J; Montico, S.

  2010-01-01

  Se analizó la gestión de la energía en cultivos de papa, tomate y lechuga en un área próxima a la ciudad de Rosario (Argentina). Se consideraron todos los ingresos de materia al sistema y su producción transformándolos en energía al multiplicar las cantidades de insumos por sus contenidos energéticos. Se analizó tanto la energía directa como la indirecta. Se estudió la gestión energética dentro de los límites físicos del sistema. Los indicadores empleados fueron: eficiencia energética (EfE) y...

 14. AUSENCIA DE BIOTOXINA ACIDO DOMOICO EN LOS PANTANOS DE VILLA CHORRILLOS, PERÚ

  Álvarez F., Pedro P.; Centro Nacional de Control de Calidad, Instituto Nacional de Salud (Perú).; Santiago Ch., Carlos A.; Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud (Perú).

  2006-01-01

  En el verano del 2003 se produjo un fenómeno calificado como «marea roja» en un espejo de agua de los Pantanos de Villa de Lima, Perú. Con el objetivo de explicar el posible incremento de muerte de aves acuáticas, se analizó el agua en busca de la biotoxina ácido domoico. Se obtuvo una muestra de agua de color rojo y se analizó para ácido domoico por cromatografía líquida de alta performance (HPLC). El equipo empleado fue un cromatógrafo Shimadzu modelo LC-10A, con inyector automático y detec...

 15. THE OPPORTUNITY OF APPLYING MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC CONSTRUCTION ENTERPRISES

  Awny ZREKAT

  2015-12-01

  Full Text Available In this article was analyzed the history of standard ISO-9000 and ways of application in public construction enterprises. OPORTUNITATEA APLICĂRII MODELELOR DE SISTEM AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNTERPRINDERILE DE CONSTRUCŢII PUBLICEÎn articol sunt analizate istoria standardului ISO-9000 şi modalităţile de aplicare a lui în întreprinderile de construcţii publice.

 16. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 17. Análisis cuantitativo de adaptación de pernos fibra de vidrio cilíndricos y cilíndrico-cónicos en diferentes anatomías de dientes unirradiculares (In Vitro). Pautas para diseñar nuevas técnicas.

  Noroña, Diego Mariano

  2014-01-01

  Los dientes tratados endodónticamente poseen un riesgo mayor de fallas biomecánicas al compararlos con dientes vitales. El perno intrarradicular individualizado a la anatomía del conducto radicular es la mejor forma de hacer funcionar todo como un monobloque. Esta investigación in vitro analizó y cuantificó las áreas de adaptación entre los postes y las paredes del...

 18. Los elementos de la literatura de terror presentes en "Ajuar Funerario", de Fernando Iwasaki

  Gómez Restrepo, Paulo Roberto

  2011-01-01

  El presente trabajo busca analizar el libro de relatos breves Ajuar Funerario, del escritor peruano Fernando Iwasaki, observando sus principales características como cuento de terror, su relación con relatos del mismo género y analizándolo apoyado en esquemas clásicos y las teorías compositivas de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft

 19. tratamiento térmico final

  Józef Wójcik

  2007-01-01

  Full Text Available En esta investigación se analizó la influencia de diferentes estructuras obtenidas en el proceso de recocido para la vida útil de los elementos finales (baleros. Se observó, con base en los resultados, que existe una estrecha relación entre las estructuras (tamaño de carburos en estado recocido y las propiedades mecánicas de elementos finales después del temple y revenido.

 20. Nuevos mecanismos protectores en la enfermedad inflamatoria intestinal sistema endocannabinoide y haptoglobina /

  Márquez Mosquera, Lucía

  2012-01-01

  La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) (enfermedad de Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU)), es una enfermedad crónica, poligénica y compleja, de curso recurrente, que afecta al tracto gastrointestinal. Estudios recientes in vitro y modelos experimentales en animales sugieren que el Sistema Endocannabinoide (SE) y la Haptoglobina (Hp) pueden tener un papel protector en la EII. Estudio 1: Sistema Endocannabinoide y EII Se analizó, mediante Western-Blot e inmunohistoquímica, la presencia de ...

 1. Positivismo y cultura nacional en la segunda mitad del siglo XIX cubano

  Kenia Abreu-Cuenca

  2011-01-01

  Full Text Available Se realizó un análisis del impacto del pensamiento positivista en la cultura cubana, sus aportes y limitaciones en la segunda mitad del siglo XIX. Se analizó la labor educativa y de corte social que impulsó esta forma de pensamiento, así como un método en los estudios historiográficos en Cuba.

 2. Los presupuestos del concurso en la legislación colombiana

  Facultad Derecho Comercial

  2005-06-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en nuestra legislación, analizándolos desde el punto doctrinal, académico y legal.

 3. Modelowa analiza rynkow pracy o roznej strukturze instytucjonalnej

  Maciej Bukowski; Piotr Lewandowski; Pawel Kowal

  2011-01-01

  Przedmiotem analiz empirycznych i teoretycznych zawartych w niniejszej pracy sa makroekonomiczne i instytucjonalne determinanty zmian na rynkach pracy panstw OECD, analizowane przez pryzmat modelu poszukiwan i dynamicznego ujêcia rynku pracy. Rozdzial 1 poswiecony zostal analizie porownawczej rynkow pracy UE-15 i USA, a takze umiejscowieniu na tym tle zjawisk charakterystycznych dla transformujacej sie gospodarki Polski. Autorzy stawiaja teze, ze przestrzen roznic w zachowaniu sie zatrudnieni...

 4. Los presupuestos del concurso en la legislación colombiana

  Línea de Investigación de la crisis empresarial en el sector real, de Derecho Comercial, Universidad Externado de Colombia

  2005-01-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en nuestra legislación, analizándolos desde el punto doctrinal, académico y legal.

 5. Hipertrofia Ventricular Izquierda y Variabilidad Circadiana de la Presión Arterial en una Cohorte de pacientes diagnosticados de Hipertensión Arterial

  Cinza Sanjurjo, Sergio

  2012-01-01

  Objetivo. El objetivo principal fue conocer el valor pronóstico de la HVI en función de la variabilidad circadiana de la PA (VCPA). Como objetivo secundario se analizó la asociación existente entre HVI, lesión renal subclínica y PA ambulatoria, así como su valor pronóstico.

 6. Pop sirreālisma stila izmantošana grāmatas ilustrāciju dizainā

  Berjoza, Artjoms

  2015-01-01

  Diplomdarba ietvaros tika analizēti interneta un literatūras avoti par pop sirreālisma izcelsmi un tendencēm, grāmatu ilustrācijām un kompozīciju. Apkopojot analizētos materiālus, var secināt, ka pop sirreālisms definējas konceptuāli, līdz ar to empīriskajā daļā tika mēģināts pierādīt, ka pop sirreālismā pastāv arī kompozīcijas veidošanas principi. Analizējot empīriskajā daļā iegūtos datus, var secināt, ka pop sirreālismā pastāv noteikti kompozīcijas veidošanas principi. Balstoties uz iegūta...

 7. Montesori materiālu izmantošana 5-6 gadus vecu bērnu matemātisko prasmju apguvē

  Neimane, Māra

  2016-01-01

  Šī darba mērķis ir pētīt Montesori matemātikas materiālu izmantošanas iespējas un efektivitāti 5 – 6 gadu vecu bērnu matemātisko prasmju apguvē. Pētījuma jautājums ir - kā, izmantojot Montesori matemātisko materiālu, veidojas matemātiskās prasmes 5 – 6 gadu vecumā? Uzdevumi: •Analizēt teorētiskās nostrādnes par metemātisko prasmju apguvi 5 – 6 gadu vecumā; •Analizēt teorētisko literatūru par Montesori pedagoģiskās pieejas būtību un matemātiskā materiāla izmantošanu; •Analizēt 5 – 6 gadu vecu...

 8. Mārketinga koncepcijas izveide Wi-Fi pakalpojumam Latvijā

  Zauers, Mārtiņš 

  2008-01-01

  Maģistra darbā Wi-Fi mārketinga koncepcijas izveide Latvijā autors apkopo teoriju par mārketingu un tā koncepcijas izveidi, analizē tehnisko literatūru par Wi-Fi, Wi-Fi vēsturi, izveidošanos Latvijā un apkopo datus par Wi-Fi tirgus attīstību Latvijā, kā arī Lattelecom Wi-Fi pakalpojumu. Pētījuma mērķis ir analizēt un vērtēt Lattelecom Wi-Fi pakalpojuma pieejamību Latvijā un izstrādāt tā mārketinga koncepciju. Analizējot Wi-Fi pakalpojuma tirgu Latvijā, pētījuma daļā autors izveido Wi-Fi p...

 9. Komandas darbs ar ģimenēm bērna pamešanas novārtā gadījumos

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma ir” Komandas darbs ar ģimenēm bērna pamešanas novārtā gadījumos”. Tā mērķis ir teorētiski analizēt, praktiski pētīt un pamatot komandas darbu ar ģimenēm bērna pamešanas novārtā gadījumos. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: raksturot bērna pamešanu novārtā ģimenē, analizēt komandas darba pieeju sociālā darba praksē, analizēt bērna pamešanu novārtā Latvijas likumdošanas un normatīvo dokumentu skatījumā, pētīt dažādu institūciju speciālistu viedokli par koman...

 10. Imaginarios sociales sobre el desempeño del docente universitario

  Eliana Zoraida Coronado Suárez; María Rosa Estupiñán Aponte

  2012-01-01

  El estudio busca interpretar los imaginarios sociales en estudiantes de Psicología sobre el desempeño del docente universitario. Mediante la revisión de 299 archivos de evaluaciones a docentes, entrevistas estructuradas y estrategias de asociación libre en las que participaron 79 estudiantes, se recogió y se analizó cualitativamente la información, develando imaginarios relacionados con las funciones atribuidas a los docentes universitarios, para la formación de psicólogos. Los estudios centr...

 11. El método iconográfico como herramienta en la medición de la calidad en afiches callejeros de propaganda y/o culturales : iconografía en el análisis de los afiches del grupo GRAPO. Tercera parte

  Copello, María Belén

  2006-01-01

  Con los objetivos de aportar a la Teoría del Diseño Gráfico y optimizar su práctica profesional a través de la obtención de una metodología de evaluación que mida la calidad de afiches callejeros de propaganda y/o culturales; el proyecto de investigación Imagen & Conducta 2 analizó cuantitativa y cualitativamente los niveles funcionales, operativos, contextuales y los efectos sobre el público receptor, en diversos productos gráficos, entre ellos, las series de afiches del grupo GRAPO. El...

 12. Valores humanos y contextos en población civil y militar

  2004-01-01

  Sobre la base de las propuestas de Schwartz (2001) se diseñó un instrumento para la evaluación de los valores en diferentes contextos (recreación y vida social, relaciones familiares y trabajo) y se recogieron datos en población argentina (n=882) en tres contextos diferentes: a) ámbito civil (n= 442); b) oficiales militares (n = 63) yc) estudiantes cadetes (n= 373). Se analizó si el instrumento diferenciaba los tipos de valores de los tres grupos (civiles, oficiales...

 13. La privación social y afectiva de la madre se asocia a alteraciones anatómicas y funcionales en el feto y recién nacido

  Pacora, Percy; Instituto de Patología. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Departamento de Gineco-Obstetricia. Facultad de Medicina, UNMSM. Lima, Perú; Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Lima, Perú; Capcha, Elena; Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Lima, Perú; Facultad de Medicina, UNMSM. Lima, Perú; Esquivel, Laura; Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Lima, Perú; Ayala, Máximo; Instituto de Patología. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Departamento de Gineco-Obstetricia. Facultad de Medicina, UNMSM. Lima, Perú; Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Lima, Perú; Ingar, Wilfredo; Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Lima, Perú; Departamento de Pediatría. Facultad de Medicina Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Huiza, Lilia; Instituto de Patología. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Lima, Perú; Departamento de Anatomía-Patológica. Facultad de Medicina, UNFV. Lima, Perú

  2013-01-01

  Objetivo: Demostrar que la privación social y afectiva en la madre se asocia a restricción del crecimiento fetal, muerte fetal, parto pretérmino, alteraciones anatómicas y funcionales en el feto y recién nacido. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo en el que se analizó la base de datos materno-perinatal del Hospital San Bartolomé. Se examinó tres grupos de gestantes con privación social y afectiva: 1) madres solteras (n=6561), 2) gestantes adolescentes con ausencia de control prenatal ...

 14. Análisis comparativo de compuestos bioactivos en cerveza artesanal y cerveza industrial

  Martínez Muñoz, Annabel

  2015-01-01

  La cerveza es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. La producción y consumo de cerveza artesanal presenta una tendencia alcista, intentando recuperar la tradición en la elaboración, mientras que la cerveza industrial está asociada a buscar una mayor producción, pudiendo comprometer la calidad del producto final. Es por ello que se analizó la cantidad de proteína, fibra, fenoles totales y capacidad antioxidante en distintos tipos de cervezas artesanales e industriales para e...

 15. Análisis de costos y estrategias productivas en la lechería de pequeña escala en el periodo 2000-2012

  Rodolfo Rogelio Posadas Domínguez; Jesús Armando Salinas Martínez; Nicolás Callejas Juárez; Gregorio Álvarez Fuentes; José Herrera Haro; Carlos Manuel Arriaga Jordán; Francisco Ernesto Martínez Castañeda

  2014-01-01

  Se analizó contablemente la evolución y desempeño de las estrategias productivas, económicas y comerciales utilizadas por productores lecheros de pequeña escala en la zona periurbana de Texcoco, México. Para tal motivo, los datos económicos y productivos fueron obtenidos de 1 023 lactancias en el periodo 2000-2012. Se utilizó la metodología general de costos para establecer las estructuras contables de los sistemas de producción y la metodología financiera de reajustabilidad de valores median...

 16. Evaluación de la contaminación atmosférica en el aire ambiente de Manizales por COPs y PM10

  Cortés Araújo, Johana De La Paz

  2013-01-01

  Este trabajo presenta un estudio de la calidad del aire realizado en cuatro puntos de la ciudad de Manizales, en el cual se analizó la dinámica de dispersión de las dioxinas (PCDD), furanos (PCDFs), dioxin-like PCBs (dl-PCBs) y el Material Particulado inferior a 10 micrómetros de diámetro (PM10) en el aire ambiente de la ciudad. Las PCDD/PCDFs fueron evaluadas en la fase gaseosa y en la fase particulada, utilizando equipos de monitoreo de aire pasivo (PAS) y equipos de alto volumen (HiVol), r...

 17. effective transcultural learning

  Jorge Mizuno

  2006-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es presentar los resultados de una investigación que analizó las características de una material multimedia que pudiera relacionarse con el aprendizaje transcultural de los estudiantes de inglés, nivel 7, en el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia. Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos para lograr los objetivos del estudio, empleando técnicas como observaciones de clases, entrevistas y encuestas a profesores y estudiantes y análisis de documentos.

 18. El área bajo la curva. Construcción de significado en contextos físicos

  Giordano, Mario; Garnica, Ignacio

  2014-01-01

  Se desarrolló una estrategia de enseñanza con el objetivo de hacer significativos conceptos relativos al teorema fundamental del cálculo en el contexto de la realización de prácticas en el laboratorio de Física. La estrategia se orientó a dotar de sentido al concepto de área bajo la curva, a partir de resultados obtenidos de los experimentos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y elongación de un resorte. Se analizó el caso de un estudiante ante la tarea...

 19. Delimitación de zonas de manejo con modelos de elevación digital y profundidad de suelo

  Peralta, Nahuel Raúl; Costa, Jose Luis; Castro Franco, Mauricio; Balzarini Mónica

  2015-01-01

  La variabilidad espacial del rendimiento de los cultivos esta relacionada con los atributos del terreno y la profundidad del suelo. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la utilidad de los modelos de elevación digital (DEM) y profundidad de suelo para delimitar zonas de manejo homogéneas en lotes de producción. Se calcularon atributos del terreno extraídos del DEM (elevación, pendiente, curvatura plana y flujo de acumulación) y se analizó su relación espacial con el rendimi...

 20. COCCONEIS PLACENTULA Y ACHNANTHIDIUM MINUTISSIMUM ESPECIES INDICADORAS DE ARROYOS OLIGOTRÓFICOS ANDINOS

  Abuhatab Yaira

  2012-06-01

  Full Text Available Con el fin de relacionar la química del agua y las especies de diatomeas Cocconeis placentula y Achnanthidium minutissimum en el arroyo Tota (Boyacá-Colombia, se analizó su abundancia diaria en sustratos rocosos entre los meses de julio y agosto de 2009. Se midió diariamente el fósforo reactivo soluble (PRS, amonio, nitrato, conductividad y pH. Se observó que la abundancia diaria de la especie A. minutissimum estuvo relacionada con concentraciones bajas de amonio, mientras que la de C. placentula respondió a concentraciones bajas de fósforo reactivo soluble (PRS.

 1. Posibilidades de atenuación cortical en la cuenca Cuyana a partir del análisis de datos de gravedad Possibilities of crustal thinning in the Cuyo Basin from the analysis of gravity data

  S. Miranda; J. A. Robles

  2002-01-01

  La cuenca Cuyana forma parte del conjunto de cuencas triásicas desarrolladas en el antepaís andino de Argentina. El origen de esta estructura ha sido postulado como el resultado de esfuerzos extensionales. La atenuación cortical es un rasgo estructural característico de los paleo-rifts, aunque su identificación es a veces complicada por la cubierta sedimentaria y los eventos tectónicos posteriores. Con el objeto de contribuir a la interpretación geológica, se analizó el campo de gravedad medi...

 2. Grado de efecto de las variables sociodemográficas, laborales, organizativas y del entorno en la duración de la incapacidad temporal por contingencias comunes en España

  María Villaplana García; Concepción Sáez Navarro; Mariano Meseguer de Pedro; Mariano García-Izquierdo

  2015-01-01

  Objetivo: Analizar la relación de distintas variables asociadas con la duración de la incapacidad temporal por contingencia común (ITCC) y determinar su grado de efecto. Diseño: Retrospectivo, descriptivo. Emplazamiento: España. Participantes: 598.988 procesos de ITCC del total de trabajadores del Régimen General protegidos en una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales durante el periodo de 2005 a 2010. Mediciones principales: Se analizó la asociación entre las cara...

 3. How Much Welfare Benefits Affect Academic Performance?

  Juan Aspeé; José González

  2016-01-01

  Este estudio analizó los efectos de la entrega de beneficios asistenciales (de mantención, de residencia y de alimentación), dispuestos por la Universidad Técnica Federico Santa María y por organismos gubernamentales de Chile, en el rendimiento académico de estudiantes de la misma institución. Para cumplir con dicho propósito, se recurrió a una investigación de tipo cuantitativa, que examinó bases de datos institucionales, donde se incorporaron 3.204 estudiantes con beneficios asistenciales y...

 4. Sistemas de drenajes y agua de riego en la cuenca alta, media y baja del río valdivia

  Jimenez R., Edwin; Robalino R., Carlos; Lopez Z., Ramón

  2011-01-01

  El presente trabajo se realizó en la cuenca hidrográfica del río Valdivia-California que tiene aproximadamente 50.2 Km de longitud. La metodología consistió en tomar muestras de agua a lo largo del río, tomándose dieciocho muestras, doce en aguas superficiales y seis en aguas subterráneas; además se realizaron trece mediciones de caudal. A las dieciocho muestras se les analizó calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, sulfato, cloro, nitratos, pH, dureza, conductividad eléctrica, sólido...

 5. Turizmo ir sporto vadybos programos studentų studijų pasirinkimo motyvų atitikimo studijoms vertinimas

  Sirajevas, Artūras

  2008-01-01

  Tyrimo tikslas — įvertinti turizmo ir sporto vadybos studijų programos studentų pasirinkimo motyvų atitikimą studijoms. Uždaviniai: 1. Nustatyti turizmo ir sporto vadybos studijų programos studentų studijų LKKA pasirinkimo motyvus. 2. Nustatyti turizmo ir sporto vadybos studijų programos kokybinius veiksnius. 3. Nustatyti turizmo ir sporto vadybos studijų programos kiekybinius veiksnius. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, matematinė statistika. ...

 6. Anfibios y reptiles del valle del Mezquital, Hidalgo, México Amphibians and reptiles from the Valle del Mezquital, Hidalgo, Mexico

  Leonardo Fernández-Badillo; Irene Goyenechea-Mayer Goyenechea

  2010-01-01

  El valle del Mezquital, Hidalgo, México, es un área de gran riqueza biológica; sin embargo, se desconoce mucho sobre su herpetofauna, por lo que se realizó una lista de anfibios y reptiles de 3 zonas del valle. Se analizó su distribución por tipo de vegetación, se registraron los microhábitats utilizados, así como la abundancia relativa. Se llevaron a cabo 12 salidas mensuales durante 1 año, con 108 días de muestreo. Se realizaron recorridos sobre transectos, en 9 tipos de vegetación. La herp...

 7. Educación popular y nutrición infantil: experiencia de trabajo con mujeres en una zona rural de México Popular education and child nutrition: experience of work with women in a rural area of Mexico

  Luz Arenas-Monreal; Alfredo Paulo-Maya; Humberto E. López-González

  1999-01-01

  OBJETIVO: Se realizó una intervención comunitaria bajo la estrategia de promoción de la salud, con el objetivo de desarrollar un programa de educación para la salud con mujeres. MÉTODOS: Se analizó la metodología de educación popular; con la finalidad de generar procesos organizativos y de participación social que mejoren la nutrición y sobrevivencia infantil. RESULTADOS: Los principales resultados, se relacionan con la generación de procesos autogestivos, la conformación de un grupo de promo...

 8. Vigilancia farmacológica de la eritropoyetina cubana en pacientes oncológicos pediátricos portadores de anemia post-quimio y/o radioterapia

  Pérez, Maykel; Águila, Adys; Martínez, Liliana; Cid, Miriam; Méndez, Rayza

  2005-01-01

  Con el objetivo de describir y evaluar los efectos adversos relacionados con la administración de la Eritropoyetina Recombinante Cubana; se revisaron las historias clínicas del total de pacientes incluidos en el ensayo clínico. Este estudio se llevo a cabo en el Servicio de Hematología del Hospital Infantil "José Luis Miranda" de Villa Clara donde se evalúa el impacto del producto. Se evaluó a los pacientes con reacciones adversas, tipo de reacción y grado de intensidad. Se analizó también...

 9. Propiedades psicométricas de la Escala de Estilos Parentales (MOPS)

  Matalinares, María; Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú); Raymundo, Ornella; Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú); Baca, Deyvi

  2014-01-01

  Se analizó la validez y confiabilidad de la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS, por sus siglas en inglés), de Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, Wilhelm y Austin (1997), con baremos peruanos. La muestra estuvo conformada por 2 370 adolescentes de 13 a 19 años (47,6 % de género masculino, 52,4 % de género femenino), 56,5 % en edades entre 15 y 16 años, que cursan el tercero (32 %), cuarto (34,2 %) y quinto (33,8 %) de secundaria de 14 ciudades representativas de la costa...

 10. Influencia del consumo de sustancias psicoactivas en los patrones de comportamiento violento

  Juárez Acosta, Fernando; Universidad de San Buenaventura; Galindo Sandoval, Bertha Cecilia; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja; Santos Gamboa, Yaneth; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja

  2013-01-01

  Se analizó la influencia del consumo de sustancias psicoactivas en los patrones de comportamiento violento en 373 participantes, para lo cual se utilizaron diversos cuestionarios, hallándose que la droga de inicio más frecuente y de mayor impacto fue el alcohol, a la que siguieron el tabaco y la marihuana, obteniéndose cuatro grupos según la severidad del consumo. Se obtuvieron tres patrones de comportamiento violento, ordenados por frecuencia, rachas y estabilidad de la conducta agresiva. La...

 11. Análisis del concepto de Autotrascendencia. Importancia en el cuidado de enfermería al adulto mayor

  Guerrero Castañeda, Raúl Fernando; Ojeda Vargas, María Guadalupe

  2015-01-01

  Introducción: La autotrascendencia es una conexión con el ser, un avance en la optimización de la realización humana, en contextos profundos: el espiritual. Objetivo: Analizar el concepto “autotrascendencia” y proponer su uso en el cuidado de enfermería al adulto mayor. Material y métodos: Se analizó el concepto “autotrascendencia” (método de Walker & Avant). Identificación de elementos conceptuales, revisión de literatura y propuesta conceptual; descriptores: “autotrascendencia” “enfermería”...

 12. Aplicación y comparación de la metodología de diseño Top Down y Bottom Up

  Restrepo Muñóz, Verónica Pauline

  2009-01-01

  Este proyecto estudia y compara las metodologías Bottom Up y Top Down, utilizadas en el desarrollo de productos dentro de un departamento de manufactura en un ambiente colaborativo -- Se desarrolló un producto mediante ambas metodologías, posteriormente se analizó su incidencia en el comportamiento de indicadores de gestión, que miden el desempeño de una organización -- Se destacan también los beneficios del Top Down en la manufactu...

 13. HERENCIA DE CAPSAICINOIDES EN CHILE MANZANO (Capsicum pubescens R. y P.)

  2010-01-01

  Los capsaicinoides son alcaloides importantes en la salud humana, alimentaria y farmaceútica, y sólo son producidos por plantas del género Capsicum. En este estudio se analizó la herencia del contenido de los tres principales capsaicinoides causantes del picor (nordihidro-, dihidro- y capsaicina), en 25 materiales genéticos de chile manzano (Capsicum pubescens R. y P.), que incluyen a cinco poblaciones (Huatusco, Zongolica, Tacámbaro, Puebla y Perú) más sus 20 cruzas interpoblacionales posibl...

 14. Natural presence of the baderium Salmonella sp. in hen eggs consumed in Costa Rica

  Arias, Ma Laura; Utzinger, Dagmar; Antillón, Florencia; Glenn, Eduardo

  2015-01-01

  Se analizó la presencia natural de Salmonella sp. en la cáscara y el contenido de huevos frescos de gallina fértiles, infértiles y r'\\iados vendidos en Costa Rica durante los meses de julio de 1993 a marzo de 1994. Se estudiaron diez lotes de cinco muestras cada uno utilizando la metodología descrita en el Bacteriological Analytical Manual (BAM). La bacteria fue aislada de la cáscara de 38 huevos (25.3%) y del contenido de 28 (18.7%). Hay una mayor incidencia de Salmonella sp. en los huevos r...

 15. Lietuva globalioje erdvėje : metinė apžvalga 2013–2014 m

  Česnakas, Giedrius; Karpavičiūtė, Ieva; Gajauskaitė, Ieva; Bardauskaitė, Danguolė; Juozaitis, Justinas

  2014-01-01

  „Lietuva globalioje erdvėje“ yra kasmetinis akademinis leidinys, kurio tikslas – pateikti reguliarią Lietuvos užsienio politikos analizę, išskiriant keletą svarbiausių jos dimensijų: Lietuvos vidaus politikos lygmenį, Lietuvos užsienio politiką tarptautinėse organizacijose, Lietuvos dvišalius santykius. Leidinys skirtas plačiajai visuomenei, akademinei bendruomenei, Lietuvos užsienio politikos formuotojams ir įgyvendintojams. Leidinį rengia Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteris „Tarp...

 16. Distribución, abundancia y morfometrÍa de Strombus costatus, Turbinella angulata, Busycon contrarium y Pleuroploca gigantea(Mesogasteropoda: Strombidae, Thrbinellidae, Neptuneidae y Fasciolaridae) en Yucatán, México

  Pérez Pérez, Manuel; Aldana Aranda, Dalila

  2015-01-01

  Se analizó la distribución, abundancia y morfometría de Strombus costatus, Turbinella angulata, Busycon contrarium y Pleuroploca gigantea en Dzilam de Bravo, Yucatán, México. La toma de datos se realizó con buceo libre mediante el método de cuadrantes de 100 m de longitud por 300 m de ancho (31 cuadrantes en un área de 930 000 m2) entre agosto y septiembre de 1994. De 896 individuos, las especies más abundantes fueron Strombus coslatus (44.42%) y Turbinella angulala (42.75%), Bus)'con conlrar...

 17. Concordancia entre gota gruesa, inmunocromatografía y reacción en cadena de la polimerasa para el diagnóstico de malaria

  Astrid Elena Montoya; José Menco; Natalia Osorio; Maria Alejandra Zuluaga; Juliana Duque; Giovanny Torres; Marcos Restrepo

  2008-01-01

  Introducción. El diagnóstico oportuno y efectivo del paludismo, o malaria, son condiciones determinantes para hacer un tratamiento adecuado de la enfermedad y un control de la misma. Objetivo. Se evaluó la concordancia de la sensibilidad, especificidad, valor diagnóstico positivo y negativo de una prueba rápida y de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), con la prueba estándar, la gota gruesa, para el diagnóstico de la malaria. Materiales y métodos. Se analizó una población de 10...

 18. Pogrzeb Czes?awa Mi?osza w 2004 roku jako dramat spo?eczny

  Makuch, Marta

  2016-01-01

  Niniejsza praca magisterska jest analiz? wydarze? zwi?zanych z protestem wobec pochowania Czes?awa Mi?osza na krakowskiej Ska?ce w odniesieniu do faz dramatu spo?ecznego Victora Turnera. Na pocz?tku pracy przytoczono inne, kontrowersyjne poch?wki s?awnych Polak?w. W kolejnej cz??ci ? skandal dotycz?cy pogrzebu Mi?osza przeanalizowano pod k?tem teorii Victora Turnera o dramatach spo?ecznych i ich powtarzalno?ci. W pracy om?wiono tak?e zasady funkcjonowania ?mowy nienawi?ci? oraz j?zyka p...

 19. Autodeterminación y autismo: algunas claves para seguir avanzando

  Palomo Seldas, Rubén

  2004-01-01

  El siguiente trabajo analiza la situación actual en el campo del autismo, profundizando especialmente en el ámbito de la autodeterminación en las personas con autismo. Se discute la importancia central de esta dimensión para la mejora de la calidad de vida de estas personas y, basándose en el Modelo Funcional de la Autodeterminación de Whemeyer (2002), se ofrecen diferentes ideas sobre cómo aumentar las capacidades de las personas con autismo, fomentar sus oportunidades de desarrollo y analiz...

 20. RESISTENCIA AL CORTE EN DISCONTINUIDADES CON DIFERENTES GRADOS DE RUGOSIDAD

  Javier Fernando Camacho Tauta

  2009-01-01

  Full Text Available En esta investigación se realizaron ensayos triaxiales sobre rocas artifi ciales elaboradascon un mortero (arena, cemento y agua de diferente resistencia. Se incluyeron cilindros sin y con una discontinuidad orientada a 60° con respecto al eje horizontal y tres diferentes grados de rugosidad, (pulida plana, pulida ondulada y ondulada. Se determinaron los parámetros de resistencia de las probetas de mortero y se analizó la infl uencia de los diferentes grados de rugosidad utilizando el criterio de Barton, obteniendo el coefi ciente de rugosidad de la discontinuidad.

 1. Características de morbilidad en funcionarios de una universidad estatal de Costa Rica, América Central

  Arce, Lourdes

  2014-01-01

  RESUMEN: La morbilidad constituye un indicador importante de las causas de mortalidad de una población y permite enfocar las acciones en salud preventiva para disminuir los riesgos. Aquí presento datos del servicio médico de una universidad estatal de Costa Rica. Sus participantes fueron los funcionarios que acudieron a consulta del 19 de enero del 2009 al 14 de diciembre del 2012. Se analizó la población total consultante,  usando como instrumentos 2 010 expedientes médicos electrónicos, se ...

 2. Kauno X ligoninės anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus medicinos darbuotojų darbo komandoje ypatumų vertinimas

  Kristalnaja, Anastasija

  2011-01-01

  Darbo tikslas: Įvertinti Kauno X ligoninės anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus medicinos darbuotojų darbo komandoje ypatumų vertinimas. Tyrimo metodika: Tyrimas atliktas 2010 m. spalio–gruodžio mėnesiais. Tyrimui buvo naudotas vienmomentinis anoniminės apklausos metodas. Apklausos metu iš viso buvo išdalintos visiems anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje dirbantiems 74 medicinos darbuotojams. Gražintos atgal ir statistinėje analizėje buvo naudoto...

 3. La búsqueda de lo primigenio en el poema “12”, de Oliverio Girondo

  2016-01-01

  Con base en los postulados de María Zambrano, Giorgio Agamben y Wilhelm Dilthey se analizó la interacción entre filosofía y poesía presente en el poema “12” de Espantapájaros (al alcance de todos), de Oliverio Girondo. Se hizo énfasis en la labor emprendida por la literatura para notar, afrontar y transformar la decadencia del orden instaurado bajo leyes obsoletas. Finalmente, se dio cuenta de la necesidad del sujeto lírico que busca la experiencia primigenia y el encuentro con el otro, búsqu...

 4. RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS INGRESANTES Y EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: COMPARACIÓN ENTRE CARRERAS DE INGENIERÍA Y ECONOMICAS

  Oloriz, Mario; Lucchini, María Laura; Ferrero, Emma

  2008-01-01

  La preocupación por orientar adecuadamente los recursos que se afectan a los programas de apoyo a los estudiantes de primer año de las carreras, nos llevó a trabajar intentando generar un modelo que sea capaz de determinar, anticipadamente, que estudiantes se encontrarían en situación de abandonar sus estudios. En una primera aplicación del modelo, se analizó la correlación entre el rendimiento académico y el abandono para diez cohortes de in...

 5. Efect of Nostoc muscorum Ag. on germination in vitro of Bremia lactucae sporangia in Lactuca sativa L. Regel

  Tassara, Carlos Alberto; Stella, Ana María; Sokn, M. Clara; López, Silvia E.; Carmarán, Cecilia C.

  2012-01-01

  p.1-8 Se analizó el efecto de extractos etéreo, metanólico y acuoso de 5 cepas de Nostoc muscorum en la germinación in vitro de esporangios de Bremia lactucae Regel durante una epifitia sobre Lactuca sativa var capitata cv gallega, en un predio hortícola intensivo de la localidad La Capilla-partido de Florencio Varela provincia Buenos Aires -Argentina (34º50'Lat sur 58º06' Long oeste). La cepa 60a promovió la germinación de esporangios, mientras que la 40g la inhibió. El estudio aleatorio ...

 6. Crecimiento y caracterización de micro y nanoestructuras de óxidos de hierro y estaño (Growth and characterization of iron and tin oxides micro and nanostructures)

  Jerez Delgado, Diana

  2012-01-01

  En este trabajo se han obtenido nanoestructuras monocristalinas de α-Fe_2O_3 (hematite)y SnO_2 por oxidación térmica del correspondiente elemento metálico, analizándose sus propiedades estructurales, composicionales y luminiscentes mediante un conjunto de técnicas de caracterización que incluye microscopía electrónica de barrido y transmisión, microanálisis de rayos X, espectroscopia Raman, difracción de rayos X y fotoluminiscencia. Además, se ha investigado la posibilidad de dopar las nanoes...

 7. Factores ecofisiológicos relacionados con el crecimiento vegetativo, floración y desarrollo del fruto del aguacate.

  GANDOLFO WIEDERHOLD, SANDRA PAOLA RAMONA

  2011-01-01

  En este estudio se analizó la respuesta y comportamiento estacional de diversos factores ecofisiológicos sobre la concentración de carbohidratos, fracciones nitrogenadas, proteínas y de indicadores de estrés (ácido abscísico, prolina, contenido en clorofilas y fluorescencia clorifílica), frente a la presencia del fruto, y la respuesta de la planta en relación a la brotación y floración siguiente. En los ensayos, fueron utilizados árboles de aguacate (Persea americana Mill.) cv. 'Hass' adultos...

 8. El problema de las concepciones alternativas en la actualidad (Parte II. El cambio de concepciones alternativas

  Carrascosa, J.

  2005-09-01

  Full Text Available En un trabajo anterior (Carrascosa, 2005 analizábamos el problema de las ideas alternativas que afectan a diversos campos de la ciencia y apuntábamos algunas causas que pueden explicar el origen y/o la persistencia de las mismas. Cabe plantearse ahora la elaboración de unas estrategias de enseñanza adecuadas para cambiar las ideas alternativas de los estudiantes por aquellas ideas científicas que tratamos de enseñarles.

 9. Estrés y competencia parental: un estudio con madres y padres trabajadores

  Pérez Padilla, Javier; Lorence Lara, Bárbara; Menéndez Álvarez-Dardet, Susana

  2010-01-01

  El objetivo de este estudio es evaluar dimensiones relativas al contexto familiar y laboral, y examinar su contribución al nivel de estrés asociado a la paternidad. Se analizó el papel desempeñado por la percepción de competencia, tanto del padre como de la madre, una vez controladas algunas características de ambos contextos. Se realizaron análisis con la información obtenida de 74 progenitores que, en el momento de la evaluación, disponían de un puesto laboral y cuidaban a...

 10. LA TRIDIMENSIONALIDAD DEL CONCEPTO DE NUTRICIÓN: SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

  2009-01-01

  Se describe la evolución del concepto de nutrición hasta llegar a la concepción de la tridimensionalidad del mismo. Analizándolo desde el nivel mundial, América Latina y México. Se consideraba a la nutrición como un proceso exclusivamente biológico, sin embargo actualmente involucra aspectos sociales y ecológicos. Se destaca la convergencia entre el concepto de salud y nutrición, a partir de la concepción biopsicosocial del individuo, motivo por el que se enfatiza la importancia de la educaci...

 11. Capacidades físicas condicionales del éxito en lucha: diferencias entre libre olímpica y grecorromana

  José María López Gullón

  2013-01-01

  Este estudio analizó los componentes del rendimiento físico, psicológico y antropométrico que diferenciaban los luchadores de las modalidades masculina (libre olímpica y grecorromana) y femenina (libre femenina) entre los niveles competitivos de élite y amateur, así como las diferencias en el perfil psicológico, fisiológico, neuromuscular, antropométrico, de velocidad y extensibilidad muscular que podían existir entre las diferentes categorías de peso en un total de 92 luchadores varones y 35...

 12. Capacidades físicas condicionales del éxito en lucha: diferencias entre libre olímpica y grecorromana

  José María López Gullón

  2013-09-01

  Full Text Available Este estudio analizó los componentes del rendimiento físico, psicológico y antropométrico que diferenciaban los luchadores de las modalidades masculina (libre olímpica y grecorromana y femenina (libre femenina entre los niveles competitivos de élite y amateur, así como las diferencias en el perfil psicológico, fisiológico, neuromuscular, antropométrico, de velocidad y extensibilidad muscular que podían existir entre las diferentes categorías de peso en un total de 92 luchadores varones y 35 mujeres altamente entrenados.

 13. Relaciones entre aprendizajes implícito y explicito e inteligencia general en alumnos de enseñanza general básica (EGB)

  2006-01-01

  En el estudio que se informa se exploraron las relaciones entre las siguientes mediciones cognitivas en niños de 8 a 12 años: (a) la capacidad de aprendizaje implícito (AI) de reglas abstractas, (b) la capacidad de aprendizaje explícito (AE) de reglas abstractas y (c) la medición psicométrica de inteligencia general (IG). Además, se analizó el efecto de tales relaciones con respecto al desarrollo cognitivo en diferentes edades cronológicas. Por último, se exploraron las d...

 14. Pobreza y población objetivo de Progresa en cuatro municipios indígenas de la Sierra Norte de Puebla

  Julio Boltvinik Kalinka; Alfonso Macías Laylle; Adrián González Romo; Benito Ramírez Valverde

  2006-01-01

  En este trabajo se analizó si existen diferencias entre la población participante y no participante en el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), usando como caso la población indígena de cuatro municipios de la región totonaca de Puebla. Los medios de contraste son: carencia de bienes durables, condiciones de vivienda, nivel de ingreso y características de la educación. La información fue captada mediante 213 entrevistas, donde 75 por ciento correspondió a familias p...

 15. E-dokumentų valdymo sistemos, panaudojant grupinius parašus ir Petri tinklus kūrimas ir tyrimas

  Pikutis, Tadas

  2011-01-01

  Šiame darbe pasiūlyta schema, paremta Petri tinklų principais ir elektroniniu grupiniu parašu, leidžianti optimizuoti e-dokumentų judėjimą. Realizavus schemą platformoje SharePoint 2010 ir atlikus tyrimą gauta, jog dokumentai realizavus schemą savo kelią įveikė vidutiniškai viena valanda greičiau. Pateikta elektroninio grupinio parašo saugumo analizė, po kurios nustatyti sistemos saugumo parametrai. In this paper i proposed a scheme, based on characteristics of Petri nets and digital group...

 16. Tendencia de la mortalidad por casos de intoxicaciones en Costa Rica

  Yorleny Arroyo; Ana Elvira Sala; Freddy Arias Mora

  2014-01-01

  Objetivo: Describir las muertes por intoxicación producidas en Costa Rica en el periodo 2007-2011, según la frecuencia, sexo, grupo de edad, intencionalidad y lugar de ocurrencia. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de las 497 defunciones producidas por intoxicaciones en Costa Rica durante el período comprendido entre 2007-2011 que se registraron en la Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial. Se analizó el sexo, el grupo d...

 17. El cuestionario general de salud (GHQ-28) en pacientes con fibromialgia: propiedades psicométricas y adecuación

  Miguel A. Vallejoa; Javier Rivera; Joaquim Esteve Vives; María de la Fe Rodríguez Muñoz; Grupo ICAF

  2014-01-01

  La fibromialgia es un síndrome que incluye síntomas como dolor generalizado musculoesquelético, problemas emocionales y cognitivos, así como dificultades de adaptación. El Cuestionario General de Salud (GHQ-28) ha sido ampliamente usado, aunque apenas existen datos sobre su utilización en pacientes de fibromialgia. Se han estudiado 301 pacientes de esta patología, analizándose la bondad del cuestionario y su estructura y obteniéndose altos niveles en ansiedad (X–=1.5), disfunción social (X–=1...

 18. Effectiveness of decomposition algorithms for multi-class classification problems

  Wołyński, Waldemar

  2010-01-01

  Problem predykcji etykiety klasy (grupy, populacji) na podstawie obserwacji wektora cech jest nazywany klasyfikacją, analizą dyskryminacyjną lub uczeniem się pod nadzorem. Zbiór etykiet składa się z K > 2 elementów w przypadku zagadnień wieloklasowych oraz z K = 2 elementów w przypadku zagadnień dwuklasowych (binarnych). Ponieważ zagadnienia dwuklaso- we są z reguły o wiele prostsze od zagadnień wieloklasowych (co więcej, niektóre algorytmy ...

 19. Derecho victimal y victimodogmática

  Rodríguez Manzanera, Luis

  2012-01-01

  Este artículo fue preparado para el Encuentro Internacional en homenaje al Prof. Dr. Antonio Beristain Ipiña, celebrado en el Instituto Vasco de Criminología, en Donostia-San Sebastián, a princi- pios de noviembre de 2011. El tema general del encuentro fue “Hacia una Justicia Victimal” y, en una de sus partes se analizó el concepto de justicia victimal en el Derecho Penal. [ES] En la última década del siglo XX, proliferan en todo el mundo las disposiciones leg...

 20. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Completas en la empresa industrial "Tuberías y accesorios galvanizados TUBAC CIA. LTDA.

  Araujo Campoverde, María Daniela

  2012-01-01

  Para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera Completas en la Empresa Industrial Tuberías y Accesorios Galvanizados TUBAC Cia. Ltda, se analizó las disposiciones normativas del organismo de control en el Ecuador, Superintendencia de Compañías, así como las normas emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las mismas que sirven para armonizar la presentación de los Estados Financieros. Se identifico un proceso de transición en funci...

 1. Programa para prevención de problemas en la adquisición de la lectura y la escritura

  ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ; YOLANDA GUEVARA BENÍTEZ

  2008-01-01

  Se analizó el efecto de un programa orientado a prevenir dificultades en el desarrollo de la alfabetización, diseñado y aplicado de manera grupal en alumnos de primer grado de primaria de estrato sociocultural bajo. Participaron 30 alumnos inscritos en escuelas primarias públicas, asignados de manera aleatoria a tres grupos de investigación. Al inicio del ciclo escolar se evaluaron las habilidades lingüísticas y preacadémicas de los alumnos, y su nivel de lectura y escritura. Al Grupo Experim...

 2. Inestabilidad cariológica durante la formación de células madres del polen en Aloe vera (Aloaceae)

  Imery Buiza, José

  2007-01-01

  Con el objetivo de esclarecer la posible existencia de anomalías citogenéticas que aminoren la fertilidad del polen de Aloe vera, se analizó la etapa de proliferación celular que lleva a la formación de células madres del polen (CMPs). Se recolectaron botones florales (BF) en 25 plantas de una población ubicada a 10°34'15'' N, 64°12'08'' W, los cuales fueron fijados en Carnoy I por 24 h y almacenados en etanol (70 % v/v). Las observaciones se realizaron en preparaciones temporales obtenidas p...

 3. La rehabilitación en el deporte

  Olmo Navas, Jesús

  2000-01-01

  Las lesiones deportivas presentan una creciente prevalência, asociada con el aumento de la práctica deportiva. Tanto a niveles de competición como recreacionales, se constata una demanda del deportista para volver a la actividad de la forma más rápida y funcional posible. Se examinan en este trabajo las características de la lesión de aparato locomotor en el deporte, y las peculiaridades del proceso de rehabilitación tras el tratamiento inicial, analizándose los actuales procedimientos e infr...

 4. Estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes, Medellín, Colombia

  Escudero Vasquez, Luz Estela; Parra Sossa, Beatriz Elena; Herrera M., Julián; Restrepo Mesa, Sandra Lucia; Zapata L., Natalia

  2014-01-01

  Objetivo: analizar el estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes de tercer trimestre. Metodología: estudio analítico de corte transversal con 276 adolescentes entre 10 y 19 años, en tercer trimestre de gestación de la Empresa Social del Estado (ese) Metrosalud (Medellín, 2011-2012), con datos de hemoglobina, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media e ingesta de suplemento de hierro. La ferritina sérica se analizó en 178 gestantes, controlada por p...

 5. Estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes, Medellín, Colombia / Nutritional status of iron in pregnant adolescents, Medellín, Colombia

  Beatriz E. Parra S.; Julián Herrera M; Sandra L. Restrepo M; Natalia Zapata L

  2014-01-01

  Objetivo: analizar el estado nutricional del hierro en gestantes adolescentes de tercer trimestre. Metodología: estudio analítico de corte transversal con 276 adolescentes entre 10 y 19 años, en tercer trimestre de gestación de la Empresa Social del Estado (ese) Metrosalud (Medellín, 2011-2012), con datos de hemoglobina, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media e ingesta de suplemento de hierro. La ferritina sérica se analizó en 178...

 6. Participación ciudadana de la población LGBT en la localidad de Chapinero del 2007 al 2009

  Rodríguez García, John Marlon

  2011-01-01

  El presente trabajo de grado analizó el proceso de participación ciudadana en la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de la localidad de Chapinero en el periodo 2007 a 2009, a partir de la implementación de la Política Pública LGBT, específicamente en el ítem de la Participación Ciudadana. A la vez se revisó como las y los integrantes del grupo poblacional asisten a espacios de participación local. Para abordar esta problemática se realizó inicialmente un barrido teórico...

 7. Una visión histórica de las drogas de abuso desde la perspectiva criminológica (Parte II) An historical vision of drugs of abuse from the criminological perspective (Part II)

  F. López-Muñoz; González, E.; M.D. Serrano; R. Antequera; C. Alamo

  2011-01-01

  En la primera parte de este trabajo se analizó la historia de las principales drogas de abuso desde la vertiente criminológica y el desarrollo de la normativa legal para combatir estos problemas. En esta segunda parte, se analiza el vínculo entre el uso/abuso de drogas y la delictogénesis, que puede ser clasificado según una triple tipología: delincuencia inducida o delitos cometidos bajo el efecto de las drogas (delitos contra las personas y contra la seguridad del tráfico); delincuencia fun...

 8. Instrumentos de regulación de mercados de suelo urbano: una aproximación desde el proyecto urbano arquitectónico

  Cortina, Karina; Estremera, Fabio; Lilli, Pablo; Argüello, Florencia; Vázquez, Hernán; Veleda, Sebastián; López, Julieta; Moura, Felipe

  2015-01-01

  La ponencia se enmarca en el Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo –homónimo al título de la ponencia /U005- acreditado por la Universidad Nacional de La Plata UNLP, continuidad del PPID/U003 “Instrumentos de regulación de mercado de suelo en ciudades de la provincia de buenos aires. Caso La Plata”, ambos acreditados por la Universidad Nacional de La Plata, con el propósito de presentar conclusiones del primero y avances y propuestas del segundo. En el primer PPID/U003, analiz...

 9. El precedente judicial como fuente formal y material del procedimiento administrativo colombiano

  Gutiérrez Torres, Johana Carolina

  2014-01-01

  En este trabajo se realizó una narración descriptiva de una problemática actual, los jueces en Colombia crean derecho y esos principios y reglas deben ser observados. Se analizó si existe o no una transformación del sistema de fuentes del derecho, sumergiéndonos en el sistema escrito colombiano, luego en la reinterpretación que ha dado la Corte Constitucional al artículo 230 superior y por ultimo estudiando la figura de la unificación de la jurisprudencia, de acuerdo a las cambios legales y j...

 10. Análisis relacional de las contingencias asociadas a las prácticas deportivas con los trastornos de alimentación en adolescentes entre los 16 a 18 años

  Marcela Noreña Mejía; Natalia Rojas Segura; Mónica María Novoa Gómez

  2006-01-01

  Este estudio analizó las contingencias asociadas a las prácticas deportivas y su relación con trastornos de alimentación en 42 mujeres adolescentes entre los 16 y 18 años de Bogotá, asignadas intencionalmente en tres grupos: Grupo A, adolescentes que pertenecen a un equipo deportivo; Grupo B, adolescentes que practican deporte con regularidad y Grupo C, adolescentes que no practican deporte, salvo la clase de educación física. El marco explicativo que sustenta la investigación se deriva del a...

 11. Guía de recomendaciones para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en adultos en la Argentina

  Fernando Javier Vázquez; Ricardo Watman; Alicia B Vilaseca; Viviana E. Rodriguez; Adrián Jorge Cruciani; Jorge David Korin; Aldo Hugo Tabares; José M. Ceresetto; Marcel María Clavier Lietti; Claudia A. Stinga; Pablo Bongiorno; Magdalena Ana Princz; Natalia Schutz; Claudia Eliana Barada Palmero; Ricardo Salvador

  2013-01-01

  La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) en adultos posee elevada morbimortalidad y puede asociarse a complicaciones crónicas invalidantes. Sin embargo, la adherencia a estándares de cuidado no es óptima. Se analizó la evidencia disponible en tromboprofilaxis y se generaron recomendaciones (1) o sugerencias (2) con diferentes grados de evidencia (A, B o C) para diferentes escenarios y métodos de tromboprofilaxis. En cirugías ortopédicas mayores se recomienda la profilaxis farmacológica con h...

 12. El programa ético de la economía de mercado

  Homann, Karl

  2007-01-01

  "La Economía de Mercado es considerada insolidaria, porque premia el egoísmo y el materialismo. Estas reservas de tipo moral tienen consecuencias políticas: bloquean las reformas necesarias" lo analizó el Prof.Dr.Dr. Karl Homann, Profesor de Filosofía y Economía de la Ludwig-Maximilians-Universidad de Munich, con motivo de la concesión del premio Max-Weber 2006, el 13 de noviembre del 2006 en la academia berlinesa-brandeburguesa de las Ciencias de Berlín. Estas objeciones morales de los ciuda...

 13. Publicidad de alimentos en la programación de la televisión mexicana: ¿los niños están más expuestos?

  Diana Pérez-Salgado; José Alberto Rivera-Márquez; Luis Ortiz-Hernández

  2010-01-01

  OBJETIVOS: Evaluar la publicidad relacionada con alimentos transmitida en los canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México. MATERIAL Y MÉTODOS: Se grabó la transmisión, un día entre semana y uno en fin de semana, de los 11 canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México, entre julio y octubre de 2007. Se analizó la duración de los comerciales (N= 9178), los productos anunciados, el valor nutrimental de los alimentos anunciados, así como las estrategias publicitarias utilizada...

 14. Publicidad de alimentos en la programación de la televisión mexicana: ¿los niños están más expuestos? Food advertising in Mexican television: are children more exposed?

  Diana Pérez-Salgado; José Alberto Rivera-Márquez; Luis Ortiz-Hernández

  2010-01-01

  OBJETIVOS: Evaluar la publicidad relacionada con alimentos transmitida en los canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México. MATERIAL Y MÉTODOS: Se grabó la transmisión, un día entre semana y uno en fin de semana, de los 11 canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México, entre julio y octubre de 2007. Se analizó la duración de los comerciales (N= 9178), los productos anunciados, el valor nutrimental de los alimentos anunciados, así como las estrategias publicitarias utilizada...

 15. Evaluación de tres tipos de soportes para la inmovilización de lactasa (B-galactosidasa)

  García Vargas, Marile; Bonilla Leiva, Ana Ruth

  1995-01-01

  Se investigó el empleo de tres tipos de polímeros naturales como soportes de la enzima B-galactosidasa de la levadura Kluyveromyces fragilis, para la preparación de leche deslactosada a baja temperatura (5 °C). La enzima se inmovilizó en perlas de alginato y de carragenina, y en discos de agar (12%). Se analizó el efecto de la concentración de enzima inmovilizada en agar sobre la hidrólisis de la lactosa (4,8 - 7,2 - 9,6 - 12%), y se realizó un estudio para determinar la estabilidad de la enz...

 16. MODELO ESFUERZO-DEFORMACIÓN PARA ELEMENTOS dE CONCRETOS REFORZADO QUE CUMPLE CON LAS HIPÓTESIS DE LAS NTC RCDF 2004

  2013-01-01

  Se propone un modelo para la relación esfuerzo-deformación para la zona comprimida de elementos de concreto reforzado que cumple formalmente con las hipótesis de diseño adoptadas en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 2004. Para verificar la validez del modelo propuesto se analizó, mediante la relación momento-curvatura, la resistencia, la profundidad del eje neutro y la inercia efectiva de la sección. Para fines prácticos, el modelo p...

 17. Implementación de la bioética en la enseñanza de enfermería

  2014-01-01

  Antecedentes: el objetivo de este artículo consiste en presentar los resultados tras analizar  la descripción de los cursos propios  que pertenecen al plan de estudios del Programa de Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica.Método: se desarrolló una investigación  bibliográfica, documental,  archivista, en la que se analizó 27 cursos de la carrera de Licenciatura en Enfermería, de los cuales se extrajo, por medio de una matriz elaborada para ese fin, aspectos que reflejaran...

 18. Fungal communities and fire associated to pinus pinaster in a mediterránean region

  Vásquez Gassibe, Pablo

  2014-01-01

  El objetivo de esta investigación fue estudiar cómo las comunidades de hongos de bosques mediterráneos dominados por Pinus pinaster Ait. están influenciados por el fuego y las diferentes condiciones edafoclimáticas que caracterizan específicamente estas zonas. Para evaluar el efecto del fuego se analizó la sucesión de las comunidades de hongos después de un incendio en un ecosistema mediterráneo en el noroeste de España y se desarrollaron los primeros modelos simples de clasificación para ...

 19. Evolución del consumo y gasto farmacéutico público de anti-inflamatorios no esteroideos (aines) en el período 2001 - 2005 Evolution of public consumption and spending on non-steroidal anti-inflammatory drugs (nsaids) during the period 2001 to 2005

  Patricia Barber Pérez; Melvin Morera Salas; Amada Aparicio Llanos; Yanira Xirinachs Salazar

  2007-01-01

  Este estudio observacional retrospectivo analizó el consumo y gasto farmacéutico de AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) clásicos en Costa Rica en el periodo 2001-2005. Su objetivo es contribuir al conocimiento de la estructura de gasto y perfil de utilización y consumo farmacológico de este grupo de medicamentos con el fin de abordar con mayores garantías la gestión del irremediable proceso de aparición y previsible financiación pública de los AINEs de nueva generación en el país. Los AI...

 20. Standardization tendency of milk products

  2007-01-01

  Straipsnyje pateikiama naujausių Codex Alimentarius komisijos standartų dėl pieno ir pieno produktų analizė. Aptariami standartai, kurie buvo patvirtinti 2006 m., kartu pateikiama šių ir kitų Codex Alimentarius komisijos dokumentų projektų svarstymo medžiaga. Taip pat nagrinėjami galutinėje rengimo stadijoje esantys pieno produktų standartų projektai. Pateikiama informacija apie tarptautinius (ISO) standartus, kuriuos Codex Alimentarius komisija rekomenduoja taikyti naujų pieno produktų anali...

 1. Caracterización histopatológica de gastritis asociada a la presencia de Helicobacter spp en estomagos de caballos

  José Cardona Á; Enrique Paredes H; Heriberto Fernández

  2009-01-01

  Objetivo. Caracterizar el tipo de lesión histopatológica asociada a la presencia de Helicobacter spp. en úlceras gástricas de caballos. Materiales y métodos. Se utilizaron 25 muestras de estómagos de caballos con úlceras positivas en 2 o mas pruebas diagnósticas a bacterias curvoespiraladas Helicobacter spp. Se analizó en forma descriptiva el tipo de lesión histopatológica y el grado de la úlcera gástrica, mediante la tinción de hematoxilina-eosina. A todas las muestras, se le determinó su gr...

 2. DETERMINACIÓN DE Helicobacter spp., EN ÚLCERAS GÁSTRICAS EN CABALLOS

  José Cardona Á, M.Sc; Enrique Paredes H, Ph.D; Heriberto Fernández, Ph.D

  2009-01-01

  Objetivo. Determinar la presencia de Helicobacter spp., en úlceras gástricas en caballos. Materiales y métodos. Se utilizaron 40 caballos, 28 machos y 12 hembras, (4-17, años). Se analizó en forma descriptiva la frecuencia de presentación de bacterias tipo Helicobacter spp., mediante las pruebas de ureasa (TU), tinción de Gram directo (GD) y tinción de Whartin Starry (WS), las bacterias se identificaron por su morfología y por su actividad sobre urea. Se consideraron las variables del total ...

 3. Propiedades psicométricas de la Escala de Conducta Antisocial y Delictiva en adolescentes

  Andreu, José M.; María E. Peña

  2013-01-01

  El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad métrica de una escala construida para medir la conducta antisocial en adolescentes. Para ello, se analizó una muestra compuesta por 640 participantes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años de edad, a los que se les aplicó el instrumento. Todos los participantes en el estudio procedían de diferentes centros educativos de la Comunidad de Madrid y participaron en el presente estudio de forma confidencial y anó...

 4. Aislamiento y caracterización de Streptococcus bovis y estudio inicial para el aislamiento de su bacteriófago

  2012-01-01

  El objetivo del presente estudio fue obtener un cultivo puro de la bacteria ruminal Streptococcus bovis a partir de líquido ruminal de ovinos alimentados con una dieta alta en sorgo (70 % en base seca). Además, se analizó su actividad fermentativa (producción de AGV y lactato) y el proceso de liofilizado como método de conservación, y se realizaron ensayos para expresar su bacteriófago. Para el aislamiento se usó un medio comercial para Streptococcus spp. (Merck) preparado...

 5. El debate sobre las leyes de medios en Ecuador y Argentina: un análisis a dos periódicos colombianos 2009-2013

  Contreras Bohórquez, Ana Milena

  2014-01-01

  Este trabajo de grado estudia el modo como dos diarios colombianos, El Tiempo y El Espectador, presentaron la información sobre el debate de “Leyes de medios” en Ecuador y Argentina, desarrollado en los años recientes. El estudio analizó las noticias, columnas, editoriales, reportajes y entrevistas publicados desde el año 2009 (cuando se generalizó el debate) hasta 2013. La metodología facilitó el análisis comparativo de los dos periódicos y de sus posturas frente al debate de las leyes de me...

 6. Síndrome de estrés laboral crónico por el trabajo (burnout) en los profesionales de la educación física brasileños

  Guedes, Dartagnan Pinto; Gaspar, Eron José

  2016-01-01

  Burnout es resultado de la exposición prolongada al estrés laboral crónico con recuperación insuficiente. El presente estudio analizó los tres componentes de burnout (agotamiento emocional, despersonalización y realización profesional) en una muestra de profesionales de la educación física de la Región Metropolitana de Londrina, Paraná, Brasil. Fueron estudiados 588 sujetos y los componentes de burnout se definieron mediante la versión traducida del Maslach Burnout Inventory. Se trataron las ...

 7. Programa de incentivo laboral basado en la innovación y creatividad del talento humano para la PUCE SEDE AMBATO

  2015-01-01

  1. Introducción.-- 2. Planteamiento de la propuesta de trabajo.-- 3. Marco Teórico.-- 4. Metodología.-- 5. Resultados.-- 6. Conclusiones y Recomendaciones.-- La investigación tiene como objetivo diseñar un programa de incentivo laboral (PDI) basado en la innovación y creatividad del talento humano para la PUCESA. La investigación evidencia como problema más representativo: el nivel de absentismo laboral, y la falta de compromiso del personal con la institución. El estudio conceptual analiz...

 8. Learning the deep approach: language teacher's voices

  Karaman, Cendel; ??kten, Celile; Tochon, Fran??ois Victor

  2012-01-01

  Este estudio cualitativo analiz?? las experiencias de un grupo de instructores de lengua turca en cinco universidades en los Estados Unidos y una en Turqu??a basadas en el ??principio profundo?? y en el uso de m??dulos de aprendizaje del idioma turco como lengua extranjera. El enfoque del estudio fue la comprensi??n de las formas c??mo estos maestros negociaron la implementaci??n del principio profundo durante un proceso reflexivo sobre sus accionares pedag??gicos. Se identificaron tres temas...

 9. LOS CONCEPTOS DE BELLEZA Y FEMINIDAD PRESENTES EN LOS DISCURSOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO META - COLOMBIA-.

  2014-01-01

  El presente trabajo analizó las ideas dominantes en torno a la belleza y feminidad presentes en estudiantes de universidades privadas, y pública ubicadas en la ciudad de Villavicencio Meta, Colombia. Las universidades privadas que hicieron parte de esta investigación fueron: la Corporación Universitaria del Caribe, Universidad de Santo Tomás, Universidad Minuto de Dios, y la universidad pública seleccionada fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se aplicó un cuestionario donde ...

 10. Evaluación agronómica y nutricional del pasto estrella africana (cynodon nlemfuensis) En la zona de monte verde, puntarenas, Costa Rica. II. valor nutricional

  Luis Villalobos; Jose Arce

  2014-01-01

  Se analizó el valor nutricional del pasto estrella africana ( Cynodon nlemfuensis ) a lo largo de 2 años en muestreos bimensuales, en 4 fincas comerciales de ganado lechero ubicadas en los cantones de Tilarán y Central (latitud 10°20’ N, longitud 84°50’, altitud 800 a 1200 msnm) de las provincias de Guanacaste y Puntarenas, respectivamente. Las muestras se recolectaron en el aparto siguiente a ser pastoreado y se utilizó una altura de cosecha de 10 cm, para simular el pastoreo que hacen los a...

 11. Evaluación agronómica y nutricional del pasto estrella africana (Cynodon nlemfuensis) en la zona de Monteverde, Puntarenas, Costa Rica. II. Valor nutricional

  Villalobos, Luis; Arce, Jose

  2014-01-01

  Se analizó el valor nutricional del pasto estrella africana (Cynodon nlemfuensis) a lo largo de 2 años en muestreos bimensuales, en 4 fincas comerciales de ganado lechero ubicadas en los cantones de Tilarán y Central (latitud 10°20’ N, longitud 84°50’, altitud 800 a 1200 msnm) de las provincias de Guanacaste y Puntarenas, respectivamente. Las muestras se recolectaron en el aparto siguiente a ser pastoreado y se utilizó una altura de cosecha de 10 cm, para simular el pastoreo que hacen los ani...

 12. Nuevas estrategias para la oxidación catalítica de compuestos orgánicos en medio acuoso

  Doumic, Lucila Inés

  2015-01-01

  En este trabajo se estudiaron diferentes alternativas de tratamiento de efluentes acuosos que contienen contaminantes orgánicos coloreados, basadas en procesos de oxidación avanzada homogéneos y heterogéneos. Se investigó la eficiencia de los procesos Fenton y foto-Fenton-solar (a escalas laboratorio y piloto) en la degradación de un colorante modelo, el colorante azoico Orange G (OG), y de un efluente textil simulado. Se analizó el efecto de distintas condiciones de operación sobre la eficie...

 13. Estabilidad y propiocepción en atletismo

  Romero-Franco, Natalia

  2013-01-01

  [ES]El objetivo de esta Tesis fue analizar la influencia del tipo, la intensidad y el volumen de entrenamiento en la estabilometría y propiocepción de atletas a medio - largo plazo y a corto plazo. Al mismo tiempo, se analizó la influencia de la estabilidad postura! en la aparición de lesiones y se diseñó un programa de entrenamiento para mejorar la estabilometría y otras habilidades motoras, teniendo en cuenta los efectos inmediatos de ese entrenamiento. Los resultados mostraron que la...

 14. Neapykantos nusikaltimai dabartinėje Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje: neapykantos kalba

  Šlekonytė, Julija

  2011-01-01

  Neapykantos nusikaltimai, jų išaiškinimas ir prevencija yra vertintini kaip svarbūs šio laikmečio prioritetai Lietuvos valstybei ir visuomenei, žmogaus teisių srityje veikiančioms institucijoms, mūsų šalies tarptautiniam įvaizdžiui. Todėl šio tyrimo objektas yra neapykantos kalbos nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Tyrimas buvo atliktas naudojantis loginės analizės, teleologiniu, sisteminiu, istoriniu, lingvistiniu (gramatiniu) ir kitais metodais. Analizuojama aktuali...

 15. La cirugía periapical de los molares

  Gay Escoda,Cosme; Paredes García, Jordi; Berini Aytés, Leonardo

  1993-01-01

  Se han estudiado 65 pacientes sometidos a intervención quirúrgica periapical en 72 molares ( 120 raíces y 155 conductos radiculares). Se analizó una serie de características preoperatorias (edad, antecedentes patológicos, patologías asociadas, distribución de dientes afectados, tamaño de la lesión periapical, tipo de endodoncia ortógrafa y calidad radiológica de la endodoncia previa), peroperatorias (tipo de incisión, existencia de comunicación oroantral, afectación cortical, tamaño de la res...

 16. Los presupuestos del Concurso

  Línea de Investigación “De la Crisis Empresarial

  2006-01-01

  Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en Perú, Argentina y España, analizándolos desde los puntos doctrinal, académico y legal.Así mismo, es parte integrante de un trabajo más amplio que pretende elaborar un documento contentivo del tratamiento que se da a los presupuest...

 17. Comercio de fauna silvestre en colombia.

  Mancera Rodríguez, Néstor Javier; Reyes García, Otto

  2011-01-01

  Este trabajo ofrece un panorama sobre las actividades relacionadas con el comercio de bienes derivados de las especies de fauna silvestre en Colombia, abordando el tema desde el desarrollo que ha tenido su actividad productiva, el aprovechamiento extractivo, así como la dinámica de su comercio legal e ilegal en el país y el desarrollo y promoción de alternativas productivas sustentadas en su aprovechamiento. Se analizó la información secundaria de entidades como el Ministerio de Ambiente, Viv...

 18. “¿Qué dirá Dios?”: religiosidad y prejuicio en las representaciones de la diversidad sexual de trabajadoras sociales en Cali

  Castelar C., Andrés Felipe; Briceño G., Mónica

  2014-01-01

  En este artículo se aborda la religiosidad presente en las representaciones sociales, como un elemento que puede estructurar una discriminación implícita bajo el uso de estereotipos sexuales y de argumentos hegemónicos que sostienen la diferencia negativa radical. A partir de entrevistas a siete trabajadoras sociales, se analizó el lugar de lo religioso en su desempeño profesional para conocer su concepción sobre el deber – ser de la familia hoy. Un cierto tipo de religiosidad hace parte de u...

 19. Variabilidad espacial y estacional de temperatura, salinidad y densidad en Bahía Concepción, Golfo de California, México

  Maclovio Obeso-Nieblas; Juan Heberto Gaviño-Rodríguez; Hipolyto Obeso-Huerta

  2012-01-01

  Se analizó la variabilidad estacional y espacial (longitudinal, transversal y profundidad) de la temperatura, salinidad y densidad en Bahía Concepción en Golfo de California, México, con datos de CTD de 4 cruceros oceanográficos realizados durante 1994 en invierno, primavera, verano y otoño. Se encontró la presencia de la surgencia impulsada por el viento del sureste en la boca de Bahía Concepción durante la condición estratificada y cálida de primavera y verano de 1994, con el mayor índice d...

 20. Incidencia de la Teoría de Autodeterminación sobre la persistencia deportiva. (Incidence of Self-Determination Theory of sport persistence).

  Tomás García-Calvo; Pedro Antonio Sánchez Miguel; Francisco Miguel Leo Marcos; David Sánchez Oliva; Diana Amado Alonso

  2011-01-01

  ResumenEl propósito de este trabajo fue analizar la persistencia deportiva, utilizando como marco conceptual la Teoría de la Autodeterminación. Para conseguir este objetivo, se emplearon 958 jóvenes con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años de edad, participantes de los deportes colectivos de fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. La persistencia deportiva se analizó mediante el registro de las licencias federativas una temporada después de la primera valoración, contrastándose me...

 1. La acción docente y la construcción del conocimiento

  Petra Lúquez; Luz Maritza Reyes de Suárez; Idania Sansevero de Suárez

  2002-01-01

  En esta investigación se analizó las implicaciones epistémicas de la acción docente universitaria en la construcción del conocimiento; tomando como base teórica la epistemología de la acción docente, la teoría de la acción y del aprendizaje constructivista, siguiendo lineamientos metodológicos descriptivos y explicativos. Se desarrolló en universidades con carrera docente presencial. La información se obtuvo de docentes y estudiantes, a través de técnicas variadas: matriz interpretativa, guía...

 2. Analisis de redes sociales y procesos de influencia en la toma de decision grupal

  Jorge Ricardo Vivas

  2001-01-01

  En el presente trabajo se analizan los procesos de influencia por medio del estudio de las relaciones entre medidas convencionales y estructurales en tareas de toma de decisión grupal. Se exploraron los componentes de conectividad y prestigio como facilitadores del proceso de influencia; la conectividad por medio del flujo global, la participación, la densidad de la red ego centrada y la cohesión o distancia reticular. El prestigio se analizó por medio del status sociométrico, medidas de infl...

 3. Uso de la plataforma Moodle como apoyo a la docencia presencial universitaria

  Mirabal Montes de Oca, Ángel Ramón; Gómez Zermeño, Marcela Georgina; González Gailbraith, Leticia Amelia

  2015-01-01

  Este estudio buscó identificar las competencias tecnológicas de los docentes de una Universidad al utilizar Moodle como complemento a sus clases presenciales. Se analizó el uso de dicha plataforma mediante un enfoque cualitativo-descriptivo, con la participación de cinco docentes. Se realizaron entrevistas y análisis de la utilización de la plataforma, como resultado se identificaron las competencias tecnológicas asociadas al uso de Moodle. Se concluye que las herramientas tecnológicas no ...

 4. Mortalidad por homicidio en niños. México, 1979-1990

  R. Alberto Rascón; J. Ramón Tapia; Martha C. Híjar

  1994-01-01

  El objetivo de este trabajo fue conocer el panorama de las muertes por homicidios en niños de 0 a 4 años ocurridas en la República Mexicana entre 1979 y 1990. Se trata de un estudio realizado con base en fuentes secundarias. Se analizaron las variables que fueron comunes en todo el periodo: edad, sexo, año y causa externa de traumatismos y envenenamientos, con la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9a. Revisión, E960-E969. La información se analizó con base en las tendencias de la mo...

 5. Efecto del aceite esencial de Eucalyptus citriodora sobre el metabolismo energético mitocondrial

  Luis Carlos Vesga; Yenny Bueno; Elena Stashenko; Stelia C. Mendez Sánchez

  2014-01-01

  Con el fin de contribuir al conocimiento de su actividad a nivel celular, se evaluó el mecanismo de acción del aceite esencial de Eucalyptus citriodora (Fam. Myrtaceae) sobre la bioenergética mitocondrial, su efecto sobre la velocidad de consumo de oxígeno de mitocondrias energizadas (estados 3 y 4) y su coeficiente de control respiratorio (CCR). Además, se analizó la actividad de los complejos de la cadena respiratoria usando técnicas espectrofotométricas. Los resultados obtenidos indican qu...

 6. Desarrollo de alimentos tipo snack de bajo contenido graso a partir de discos de manzana verde

  Tavera Quiroz, María José

  2015-01-01

  Esta investigación se basó en el desarrollo de productos tipo snack bajos en grasa a partir de manzana verde Granny Smith (Malus domestica). Se desarrollaron snacks a partir de manzanas verdes estudiando diferentes alternativas de cocción (fritado, horneado o su combinación) con el objetivo de obtener productos con menor contenido graso que los tradicionales pero con las propiedades que los consumidores valoran en los mismos, como el color y la textura crocante. Para ello se analizó...

 7. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior (Educational Efficacy: Advances of a Higher Education Model)

  Rafael Hernández-González

  2008-01-01

  ResumenSe analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario-Sistemas Informát...

 8. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior

  Hernández González, Rafael; Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C.; Vadillo Bueno, Guadalupe; Universidad Nacional Autónoma de México; Rivera Leonides, Sonia; entro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C

  2012-01-01

  Se analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario-Sistemas Informáticos (E...

 9. Nuevas Formas Organizativas adoptadas por dos grupos de empresas de México y Venezuela a partir de la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación

  Francisco García Fernández; Ana Emilia Cordero Borjas

  2009-01-01

  El objetivo de este trabajo es determinar la vinculación entre las Nuevas Formas Organizativas (nfo) que adoptan dos grupos de empresas seleccionadas de México y Venezuela a partir de la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) y los resultados obtenidos por éstas. Para ello, en primer lugar, se analizó el papel de las tic en el desarrollo de la Economía Basada en el Conocimiento (ebc); en segundo lugar, se describieron los cambios organizati...

 10. La planta piloto y el escalado de procesos de obtención de principios activos para medicamentos por síntesis química

  Pino-García, Osvaldo; Jáuregui-Haza, Ulises; Quiñones-García, Igor

  1996-01-01

  En este trabajo se exponen las características y funciones de la planta piloto, así como las operaciones unitarias de la ingeniería química con mayor frecuencia de empleo en el escalado de los procesos de obtención de principios activos para medicamentos por síntesis química. Se caracterizan las unidades de reacción multipropósito que constituyen los equipos fundamentales de la planta. Se relacionan diferentes parámetros y ecuaciones para el escalado de las operaciones de mezclado y se analiz...

 11. Influencia de la calidad del agua sobre la ocurrencia de Daphnia pulex en la presa José Antonio Alzate y algunos aspectos de su pesquería

  Amparo Vázquez; Eduardo Solis; Norma Macedo; Irma Rosas

  1986-01-01

  The ocurrence of D. pulex was detected in relation to y pheghth chemical parametros fisicoquimicos del agua de la Presa José Antonio Alzate y se analizó la actividad económica que se genera en torno a la explotación de este cladócero. Durante cinco años se desarrolló un programa de muestre0 trimestral en doce estaciones; se hicieron encuestas a los pescadores y se obtuvo información en las instituciones oficiales y privadas que están relacionadas con la explotación de este recurso. Se observó...

 12. Feminicidio: aportes de las patologías forenses en las investigaciones médico legales

  2014-01-01

  Objetivo: se evaluó la expresión de ubiquitina con daño neuronal en casos de feminicidio registrados en la Morgue Central de Lima, durante los años 2009 y 2010. Material y método: se registraron los datos de 62 occisas en la Morgue Central de Lima, durante el período 2009-2010. Se revisaron las láminas coloreadas con hematoxilina eosina, mediante microscopio óptico, y se aplicó un biomarcador de trauma cerebral (ubiquitina). Mediante paquete estadístico SPSS v.22, se analizó los resultados...

 13. LA TRIDIMENSIONALIDAD DEL CONCEPTO DE NUTRICIÓN: SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

  Adriana Ivette Macias M.

  2009-01-01

  Se describe la evolución del concepto de nutrición hasta llegar a la concepción de la tridimensionalidad del mismo. Analizándolo desde el nivel mundial, América Latina y México. Se consideraba a la nutrición como un proceso exclusivamente biológico, sin embargo actualmente involucra aspectos sociales y ecológicos. Se destaca la convergencia entre el concepto de salud y nutrición, a partir de la concepción biopsicosocial del individuo, motivo por el que se enfatiza la importancia de la educaci...

 14. Dolor en adultos mayores de 50 años: prevalencia y factores asociados Pain in the elderly: prevalence and associated factors

  2007-01-01

  OBJETIVO: Determinar la prevalencia de dolor y los factores asociados en dos muestras de sujetos adultos: 50-64 años y mayores de 65 años. MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron las variables de autorreporte de dolor, factores sociodemográficos, funcionalidad, salud, depresión y cognición del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México en su versión del año 2001 (ENASEM 2001). Se obtuvo la prevalencia de dolor autorreportado y se analizó la asociación con las demás variables por medio ...

 15. Salud y conductas relacionadas con la salud según la atracción y la conducta sexual

  Glòria Pérez; Marc Martí-Pastor; Mercè Gotsens; Xavier Bartoll; Elia Diez; Carme Borrell

  2015-01-01

  Objetivo: Describir la salud percibida, la salud mental y algunas conductas relacionadas con la salud según la atracción y la conducta sexual en los residentes en Barcelona en 2011. Métodos: Se analizó la salud percibida y mental, los trastornos crónicos y las conductas relacionadas con la salud, en 2675 personas de 15 a 64 años de edad teniendo en cuenta la atracción y la conducta sexual en el marco de la Encuesta de Salud de Barcelona 2011. Se ajustaron modelos multivariados de regresión...

 16. Valor diagnóstico de la exploración física en la patología del hombro doloroso

  Moreno Fernández, José Manuel

  2016-01-01

  El objetivo principal de esta tesis doctoral fue determinar un protocolo de exploración física del hombro doloroso consistente en una secuencia de maniobras ortopédicas especiales que permita realizar un diagnóstico de presunción lo más preciso posible. Para ello se analizó la fiabilidad inter-observador y la validez de las pruebas físicas de exploración del hombro de acuerdo a los hallazgos patológicos encontrados en la resonancia magnética. Una muestra de 56 pacientes con dolor de hombro fu...

 17. Estudio de una asociación OB distante en la Vía Láctea

  Corti, Mariela Alejandra

  2005-01-01

  En esta tesis se analizó fotometría CCD en filtros UBV y Hα cubriendo un campo de 30'x30' centrado en Bo7. Con esta fotometría seleccionamos más de 100 estrellas cuyos colores fueran compatibles con estrellas de tipo espectral temprano. Este grupo de estrellas fue analizado espectroscópicamente. El material observacional consistió en espectros digitales obtenidos en CASLEO. Con los datos fotométricos y espectroscópicos se efectuó una Clasificación Espectral. Se generó para ello un At...

 18. Las estrategias de afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar psicológico : un estudio con adolescentes de nivel socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina)

  Figueroa, María Inés; Contini, Norma; Lacunza, Ana Betina; Levín, Mariel; Estévez Suedan, Alejandro

  2005-01-01

  La adolescencia es un período de importantes cambios físicos y psicológicos. Se investigaron las estrategias de afrontamiento es adolescentes de contexto socioeconómico bajo, en relación con el nivel de Bienestar Psicológico. Desde un modelo de la salud se analizó cómo los jóvenes afrontan de un modo más eficiente y adaptativo las demandas que se les presentan. Se fundamenta la importancia atribuida al tema por considerar las estrategias de afrontamiento como posib...

 19. Variación de la violencia sexual en tiempos de guerra: la violación en la guerra no es inevitable

  Elisabeth Wood

  2012-01-01

  La violencia sexual varía dramáticamente de una guerra a otra, y, en ocasiones, de un grupo armado a otro dentro de una misma guerra. Sin embargo, en algunos conflictos la violencia sexual perpetrada por determinados grupos armados es especialmente limitada, pese a que estos cometen otro tipo de violencia contra civiles. Ciertos grupos cometen actos de violencia sexual solo contra mujeres, mientras que otros también lo hacen contra hombres. Los científicos sociales están documentando y analiz...

 20. Osteomía proximal de la tibia: fijación con tutor tubular AO

  Distéfano, C.A.; Piqué Covone, F.B.

  1997-01-01

  Entre enero de 1988 y diciembre de 1993 se realizaron 64 osteotomías valguizantes infratuberositarias fijadas con tutor tubular AO en 61 pacientes portadores de genu varo artrósico. La edad promedio fue de 48 años. La corrección obtenida se mantuvo hasta la consolidación que se verificó en promedio a las 7 semanas. Se discute la selección de pacientes, los detalles de planificación preoperatoria y de técnica quirúrgica, analizándose rehabilitación postoperatoria, resultados y c...

 1. Alimentos industrializados en la dieta de los preescolares mexicanos Contribution of processed foods to the energy, macronutrient and fiber intakes of Mexican children aged 1 to 4 years

  Dinorah González-Castell; Teresa González-Cossío; Simón Barquera; Juan A Rivera

  2007-01-01

  OBJETIVOS: Clasificar los alimentos consumidos por preescolares mexicanos, en relación con su proceso de elaboración y temporalidad: a) industrializados modernos (IM), b) industrializados tradicionales (IT) y c) no industrializados (NI). MATERIAL Y MÉTODOS: Con base en información del recordatorio de 24 horas de la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 en niños de 1-4 años (n=1 070) se analizó la contribución de cada categoría de alimentos en energía, macronutrimentos y fibra. RESULTADOS: La co...

 2. Terapia de exposición mediante Realidad Virtual en los trastornos alimentarios: presente y futuro

  Ferran Vilalta Abella; Jana Pla Sanjuanelo; Marta Ferrer García; José Gutiérrez Maldonado

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo fue revisar el uso de la realidad virtual (RV) como técnica de exposición para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Para ello se analizó la literatura existente con el fin de responder a dos cuestiones: primero, ¿existe evidencia sobre la capacidad de los entornos y estímulos virtuales para provocar respuestas de ansiedad y craving en pacientes con TCA?; y, segundo, ¿la aplicación de técnicas de exposición mediante RV permite la dismin...

 3. Transporte de microorganismos indicadores de contaminación fecal en una cuenca de la pampa ondulada : el rol de las propiedades físicas y químicas de los suelos y de los sedimentos

  Behrends Kraemer, Filipe

  2011-01-01

  Dentro de las actividades agropecuarias, es la ganadería sobre pastizales una de las principales producciones que favorece la contaminación biológica de las aguas superficiales. Uno de los principales factores que afecta este proceso es la absorción bacteriana. Por ello se analizó la interrelación entre el suelo y los fenómenos absortivos en tres escalas de percepción en una cuenca agropecuaria de la pampa ondulada. En la escala de laboratorio se pudo demostrar el importante rol de las propie...

 4. Reproductive biology of common snook Centropomus undecimalis (Perciformes: Centropomidae) in two tropical habitats

  A. Perera-García, Martha; Mendoza-Carranza,Manuel; M. Contreras-Sánchez, Wilfrido; Huerta-Ortíz, Maricela; Pérez-Sánchez, Eunice

  2010-01-01

  En este estudio, se analizó la biología reproductiva y poblacional del robalo blanco (Centropomus undecimalis). El material biológico se obtuvo en los desembarcos de la pesca artesanal de las cooperativas de mayor contribución en la zona costera y ribereña durante julio de 2006 a marzo de 2008. En la zona costera las tallas oscilaron entre 34 a 112cm (LF) y en la zona ribereña entre 30 a 85cm. Se encontraron diferencias significativas entre las longitudes de machos y hembras en ambas zonas de...

 5. Business models - their semantic form and structure

  Kinderis, Remigijus

  2012-01-01

  Straipsnyje siekiama išgryninti verslo modelio koncepto semantiką. Analizuojama verslo modelio samprata, atliekant apibrėžimų chronologinės eigos analizę, parengiant prasminių žodžių žemėlapį. [...] The concept of business model is the most frequently considered and discussed in different modern scientific and business publications. Business model has been perceived and analyzed as a modern method of competition among business enterprises. The scientists and practicians agree on the common...

 6. Quemaduras de cuero cabelludo: Serie de casos y revisión de la literatura

  Pereira C,Nicolás; Léniz M,Patricio; Enríquez C,Estefanía; Mabgelsdorff G,Günther; PIÑEROS B,JOSÉ LUIS; CALDERÓN O,WILFREDO

  2012-01-01

  El cuero cabelludo es la barrera más externa e importante del cráneo y cerebro. Si bien, las quemaduras de éste son raras, son causadas frecuentemente por lesiones por alta tensión eléctrica, fuego, líquido u otras fuentes de calor. Objetivos: Presentar una serie de casos de quemaduras de cuero cabelludo de los últimos 10 años en el Hospital del Trabajador de Santiago y revisar la literatura de las alternativas terapéuticas. Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizó la ...

 7. Estructura de las comunidades planctónicas y análisis de sus interacciones tróficas en un humedal de la cuenca del Paraná Inferior (Reserva de Otamendi, Buenos Aires, Argentina)Structure of the planktonic communities and analysis of their trophic interactions in a wetland from the basin of the lower Paraná (Natural Reserve Otamendi, Buenos Aires, Argentine)

  Sinistro, Rodrigo

  2007-01-01

  El estudio se centra en el análisis de las comunidades planctónicas y sus interacciones tróficas en un humedal de la cuenca del Paraná Inferior (Reserva Natural de Otamendi). Se analizó la variación de las variables ambientales y las comunidades algales en una transecta transversal, desde meandros abandonados hacia la laguna principal, resultando la cobertura de plantas flotantes uno de los factores principales en la regulación de la estructura de las comunidades planctónicas. Mediante experi...

 8. Estabilidad de enzimas en medios de distinta movilidad molecular. Impacto de interacciones con azúcares y biopolímeros y de la encapsulación

  Santagapita, Patricio Román

  2010-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue analizar la estabilidad enzimática en medios de distinta movilidad molecular y las interacciones intermoleculares específicas que la favorecen. Se estudió el efecto de azúcares (trehalosa), sales y biopolímeros modificados con β-ciclodextrinas (CD) sobre las propiedades fisicoquímicas de la matriz y sobre la actividad enzimática. Se analizó también el uso de un dendrímero basado en polietilenglicol funcionalizado con CD como excipiente de matrices continua...

 9. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior

  Rafael Hernández-González; Guadalupe Vadillo-Bueno; Sonia Rivera-Leonides

  2008-01-01

  Se analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario- Sistemas Informáticos (...

 10. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior (Educational Efficacy: Advances of a Higher Education Model)

  Rafael Hernández-González

  2008-01-01

  ResumenSe analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario-Sistemas Informát...

 11. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior

  Hernández González, Rafael; Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C.; Vadillo Bueno, Guadalupe; Universidad Nacional Autónoma de México; Rivera Leonides, Sonia; entro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C

  2012-01-01

  Se analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario-Sistemas Informáticos (E...

 12. EFECTOS DE LA EXTRACCIÓN NO CONTROLADA DE MADERA SOBRE LA COMUNIDAD Y ESTRUCTURA DE TAMAÑOS DE LOS MANGLARES DE ALVARADO, VERACRUZ, MÉXICO

  2011-01-01

  En este trabajo se analizó el efecto de la extracción no controlada de madera sobre la comunidad y estructura de tamaños de los manglares de Alvarado. Para realizar ésto se muestrearon 15 sitios de los cuales se obtuvo la composición florística, altura y área basal. Los efectos sobre la estructura de tamaños se evaluaron con un análisis de la distribución de individuos por categoría de tallas. Se documentó la presencia de Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle. Los par...

 13. Efecto del grito como recurso ergogénico psicológico en la potencia de piernas en practicantes de Kung Fu

  Zamora, Juan Diego; Salazar Rojas, Walter

  2002-01-01

  El presente estudio analizó el efecto del grito como recurso ergogénico psicológico en la potencia de piernas en practicantes de Kung Fu, utilizando la prueba de salto largo sin impulso y la de salto alto (Sargent). Se formaron dos grupos conformados por n= 8 sujetos cada uno, cuyas edades estaban comprendidas entre los 18 y 28 años. A los sujetos del Grupo A o Control les correspondía realizar las respectivas pruebas sin aplicar el grito, mientras que a los sujetos del Grupo B o Experime...

 14. Estudio de la enfermedad de Lyme en el área sanitaria del Hospital Universitario Lucus Augusti y su relación con las poblaciones de corzos parasitados por Ixodes

  Vázquez López, María Esther

  2016-01-01

  Entre los años 2006 y 2013 se analizaron los resultados serológicos de 2845 personas, residentes en el área de influencia del Hospital Universitario Lucus Augusti y consideradas de riesgo para la enfermedad de Lyme (EL). Se revisaron las historias clínicas de 108 pacientes con diagnóstico confirmado EL, analizándose diversas variables epidemiológicas y clínicas. En el área de estudio, se recogieron garrapatas de la naturaleza y de corzos, en las que se identificaron diversas genoespecies de B...

 15. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTCOHSAS 18001 VS 2007 EN EL PROCESO DE FABRICACION DE JOYAS PARA SOCIEDAD JOYERIA CARIBE S.A. EN CARTAGENA DE INDIAS

  Villafañe-Ortega, Milena Sofia

  2013-01-01

  La presente investigación tuvo como propósito el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basada en la norma NTC-OHSAS 18001, para la empresa SOCIEDAD JOYERIA CARIBE S.A. En primera instancia se analizó detalladamente la situación actual en materia de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa, con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001. Una vez analizada dicha situación se procedió a iden...

 16. Efecto del propilenglicol sobre la uremia, glicemia y la producción de componentes de la leche.

  Durango Morales, Sandra Guisela; Ruiz Diaz, José Ignacio; Galvis Góez, Rubén Darío

  2011-01-01

  Con el objetivo de determinar el efecto de la inclusión de propilenglicol (PG) sobre las concentraciones plasmáticas de urea y glucosa y sobre la cantidad de leche producida y su concentración de sólidos, se analizó un grupo de 10 vacas entre su segunda y quinta lactancia. Los animales recibieron al día 45 posparto PG y durante 3 días consecutivos, éste se suministró diariamente en dosis de 250 g durante cada ordeño con la ración de suplemento comercial. Los animales fueron muestreados antes ...

 17. Modelo mecánico para el análisis biomecánico del servicio de tenis

  Esperanza Navarro; Cristina López de Subijana Hernández

  2010-01-01

  El propósito de este artículo es plantear un nuevo modelo mecánico del cuerpo, adaptado a los gestos técnicos del tenis. El modelo consta de 28 puntos articulares, en él se definen barras y sólido-rígidos. Dicho modelo permite un estudio del gesto técnico completo. Se analizó un servicio filmado con dos cámaras a 250 fps de una jugadora con ranking WTA mundial 42. Los resulta...

 18. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SEMILLERA DE MAÍZ EN MÉXICO

  Bethel M. Luna Mena; Ma. Alejandra Hinojosa Rodríguez; Óscar J. Ayala Garay; Fernando Castillo González; J. Apolinar Mejía Contreras

  2012-01-01

  La producción y distribución de semillas mejoradas son el puente de transferencia de tecnología entre fitomejoradores y productores, para alcanzar niveles competitivos en la producción. Sin embargo, en México las semillas mejoradas de maíz (Zea mays L.) se siembran en sólo 30 % de la superficie ocupada por este cultivo. En esta investigación se estudió el mercado nacional de semillas y se analizó la posibilidad de desarrollo de pequeñas empresas productoras de semilla de maíz. Con la Ley d...

 19. Características Bioquímicas del Plasma Seminal Fresco y Congelado/Descongelado de Alpaca (Vicugna pacos)

  Díaz V., Hugo; Laboratorio de Farmacología y Toxicología, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; Espinoza B., Juan; Laboratorio de Farmacología y Toxicología, Facultad de Medicina Veterinaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; Huanca L., Wilfredo; Laboratorio de Reproducción Animal, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; Lopez-Torres, Bernardo; Laboratorio de Farmacología y Toxicología, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; Rodríguez G., José; Estación Experimental del Centro de Investigación IVITA – El Mantaro, Huancayo

  2015-01-01

  El objetivo del estudio fue determinar y comparar las características bioquímicas del plasma seminal de alpacas en fresco y descongelado. Se recolectó semen, mediante electroeyaculación de cuatro alpacas adultas, una vez por semana por cuatro semanas. El semen se centrifugó y el plasma seminal fue separado. Una parte se analizó en fresco y la otra parte se almacenó en nitrógeno líquido por un mes. Se le hizo el análisis bioquímico a ambos juegos de muestras. Se determinaron los niveles de glu...

 20. ¿Exclusión en los dos lados? Un análisis de las políticas de salud para migrantes mexicanos en Estados Unidos desde una perspectiva binacional

  Sánchez-Siller, Iza María; Gabarrot-Arenas, Mariana; Tecnológico de Monterrey

  2014-01-01

  Dentro del presente trabajo se analizó el acceso a los servicios de salud que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México. Mediante una revisión del marco legal e institucional, así como de la literatura del tema, se planteó un análisis del tipo de atención, acceso, derechos y restricciones que tienen las personas en ambos países. Lo anterior para argumentar que las políticas de salud actuales, enfocadas en la territorialidad de los derechos de salud, generan una doble exclus...

 1. Incidencia de la Teoría de Autodeterminación sobre la persistencia deportiva. (Incidence of Self-Determination Theory of sport persistence).

  Tomás García-Calvo; Pedro Antonio Sánchez Miguel; Francisco Miguel Leo Marcos; David Sánchez Oliva; Diana Amado Alonso

  2011-01-01

  ResumenEl propósito de este trabajo fue analizar la persistencia deportiva, utilizando como marco conceptual la Teoría de la Autodeterminación. Para conseguir este objetivo, se emplearon 958 jóvenes con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años de edad, participantes de los deportes colectivos de fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. La persistencia deportiva se analizó mediante el registro de las licencias federativas una temporada después de la primera valoración, contrastándose me...

 2. "Las retenciones del impuesto sobre la renta en las remuneraciones de los Burócratas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y su efecto económico ante la sociedad"

  Nicolas Molinero, María Erendira

  2011-01-01

  En el desarrollo de la investigación de "Las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Remuneraciones de los Burócratas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y su efecto económico ante la Sociedad"; se hace alusión de manera introductoria a los antecedentes de las Contribuciones, aspectos generales de los impuestos: principios constitucionales, elementos y características de los mismos.Se analizó el Régimen Fiscal del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo como persona Mor...

 3. Resistencia antihelmíntica de nematodos gastroentéricos en ovinos a febendazol e ivermectina en la región noroeste del estado de Tlaxcala

  2006-01-01

  En el presente trabajo se analizó la problemática de resistencia a febendazol (Fz) e ivermectina (IM) en ovinos infestados naturalmente con nematodos gastroentéricos (NGE) en tres municipios del estado de Tlaxcala, México. Se realizó un cuestionario para la selección de animales. Veinte rebaños fueron escogidos de los municipios de Calpulalpan (4), Nanacamilpa (10) y Hueyotlipan (6). Se formaron tres grupos de 10 a 14 ovinos por rebaño; I) control sin tratamiento; II) tratado con 5 mg de Fz p...

 4. Impactos de la inclusión laboral en el clima organizacional

  Londoño Henao, Natalia

  2016-01-01

  En los últimos años, Alkosto ha implementado el programa de inclusión laboral, de la mano de la fundación Best Buddies, la cual tiene como finalidad generar empleo (directamente con la compañía), a jóvenes con discapacidad cognitiva para que desarrollen funciones en el punto de venta y se incluyan en la vida social y laboral -- Esta investigación tiene como objetivo analizar el efecto que tiene el plan de inclusión laboral en Alkosto, en términos de clima laboral -- Para esto, se busca analiz...

 5. Potencial exportador de los servicios odontológicos en Lima Metropolitana

  Arias Peña, Sonia

  2013-01-01

  Objetivo: Esta investigación determina el potencial de exportación de servicios dentales en Lima (Perú) en el diagnóstico de mercado dental. En concreto, en la investigación se analiza el estado del mercado interno (la oferta), la demanda y la oferta internacional a través de la exploración y la investigación cualitativa descriptiva para el diseño mixto (cualitativo y cuantitativo) de la presente investigación. Método: Se analizó detalladamente la condición de la oferta interna, la demanda in...

 6. Estudio crítico de la representación del estado de la pobreza en la televisión

  Gil González, Juan Carlos; Contreras Medina, Fernando Ramón

  2014-01-01

  Este texto ofrece un estudio innovador de la representación mediática de la situación de pobreza de las personas en los medios de comunicación masivamente consumidos. En este estudio visual, que compara similitudes entre la pintura barroca y las cualidades neobarrocas que ofrece la televisión en la cultura de masa, pretende ver similitudes y diferencias y observar cómo existen unos parámetros culturales que sobre el concepto de pobreza se ha asentado en el ideario colectivo. Además, se analiz...

 7. Prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general: Perú, 2012

  L. E. Veramendi-Espinoza; J. H. Zafra-Tanaka; O. Salazar-Saavedra; J. E. Basilio-Flores; E. Millones-Sánchez; G. A. Pérez-Casquino; L. M. Quispe-Moore; M. E. Tapia-Vicente; D. I. Ticona-Rebagliati; N. B. Asato; L. Quispe-Calderón; H. J. Ruiz García; A. Chia-Gil; D. E. Rey-Rodríguez; B. T. Surichaqui

  2013-01-01

  Introducción: La desnutrición hospitalaria es un problema prevalente que genera mayor morbi-mortalidad, peor respuesta al tratamiento, mayor estancia y costo hospitalario. Objetivos: Determinar la prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general peruano. Métodos: Estudio analítico transversal de 211 pacientes en servicios de Medicina y Cirugía. Se analizó variables demográficas, clínicas e indicadores antropométricos. El análisis multivariado fue de regresió...

 8. ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN Y ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIOCULTURAL DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN LA ARGENTINA

  2011-01-01

  Sobre la base del modelo de Berry se diseñó un estudio que tenía como objetivo analizar las estrategias aculturativas empleadas por un grupo de estudiantes extranjeros que habían migrado para realizar estudios universitarios en la Argentina. Se analizó el grado de éxito alcanzado en la implementación de dichas estrategias analizando la adaptación psicológica, la sociocultural, la académica, la satisfacción vital y la discriminación percibida. Se tomó en cuenta la per spectiva del migrante y l...

 9. SIMULACIÓN MOLECULAR DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR DE LA MEZCLA N2-NC5 POR SIMULACIONES MONTE CARLO

  Florianne Castillo-Borja; Richart Vázquez-Román; Ulises I. Bravo-Sánchez

  2013-01-01

  En este trabajo se usaron simulaciones Monte Carlo en el colectivo de Gibbs para describir el equilibrio de fases liquido-vapor del sistema nitrógeno-n-pentano para tres isotermas. Se analizó un amplio rango de presiones que consideran hasta los 25 MPa. El sistema fue modelado usando los potenciales intermoleculares Galassi-Tildesley para el nitrógeno y SKS para el n-pentano. Los resultados obtenidos fueron comparados contra datos experimentales. Lejos de la región del punto crítico los model...

 10. Sífilis gestacional: enfermedad de interés en salud pública, Córdoba-Colombia, 2015

  Concepción Amador Ahumada; Mónica Hanna Lavalle; Marilyn Villadiego Chamorro

  2017-01-01

  Introducción: Córdoba notificó en 2010, 240 casos de sífilis gestacional e inició una agresiva estrategia para controlar esta enfermedad de interés en salud pública; este estudio realizó un comparativo del comportamiento de sífilis gestacional. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se analizó la información contenida en 97 casos de sífilis gestacional confirmados durante las primeras 15 semanas epidemiológicas de 2012 a 2015. Resultados: El grupo etario más afectado fue de...

 11. Evaluación de los sistemas de riego por aspersión en la Comunidad de Regantes "Río Adaja" y propuestas para la mejora del manejo del riego.

  Naroua, Illiassou; Rodríguez Sinobas, Leonor; Sánchez Calvo, Raúl

  2012-01-01

  La evaluación en campo de los sistemas de riego permite conocer el funcionamiento del mismo y establecer criterios de manejo que mejoren la eficiencia y los resultados del riego. En este trabajo se evaluaron en campo trece sistemas de riego por aspersión: diez pivotes centrales, dos de cobertura total y un ramal de avance frontal. Además se analizó la carta de riego propuesta por el fabricante en ocho de los pivotes y en el ramal de avance frontal y se determinó la uniformidad de distribución...

 12. Edad y experiencia en el reconocimiento y la descripción de personas

  Antonio L. Manzanero; Grandes, Irene; Jódar, Jennifer

  2009-01-01

  En el presente estudio se analizó el papel de la experiencia y la edad sobre la capacidad para describir y reconocer personas. Dos grupos de sujetos con diferente experiencia en tareas de descripción y reconocimiento (civiles y policías) y con dos niveles de edad (jóvenes y adultos) describieron y trataron de reconocer a un hombre y una mujer en sendas ruedas fotográficas de reconocimiento. Los resultados mostraron que los jóvenes policías, con escasa experiencia profesional, y los civiles jó...

 13. Modelación y simulación de disipadores de calor para procesadores de computadora en COMSOL Multiphysics Modeling and simulation of heat sinks for computer processors in COMSOL Multiphysics

  2012-01-01

  En este estudio se analizó la transferencia de calor en tres disipadores de calor utilizados para enfriar los procesadores de computadoras de escritorio. El objetivo de estos disipadores es evitar el sobrecalentamiento de la unidad de procesamiento y la consecuente reducción de la vida útil del computador. Los disipadores de calor se modelaron usando COMSOL Multiphysics con las dimensiones reales de los dispositivos y la generación de calor se modeló con una fuente puntual. Luego se modificar...

 14. Ordenamiento territorial de bosques nativos: Resultados de la zonificación realizada por provincias del norte argentino

  García Collazo, María Agustina; Panizza, Amalia; Paruelo, José

  2016-01-01

  Argentina cuenta con varias experiencias de ordenamiento territorial (OT) pero hasta el momento no ha sancionado una ley integral. Uno de los principales antecedentes es el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) a través de la ley 26331, sancionada en 2007. El objetivo de este trabajo fue evaluar las experiencias de zonificación en el marco de esta ley de las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se analizó la aplicación de los 10 criterios de sustentabil...

 15. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ÎNTRE OPTIMISM ŞI EUROSCEPTICISM

  Neculai Bobica

  2008-05-01

  Full Text Available Comunicarea de faţă prezintă şi analizează fenomenul extinderii şi amplificării atitudinii euroscepticeîn spaţiul politic european, factorii ce alimentează o astfel de atitudine şi consecinţele sale asupra continuăriiprocesului de construcţie europeană. Sunt analizate, în context, diversele ipostaze ale euroscepticismulu şiimpactul lor asupra opiniei publice europene şi a factorilor de decizie politică.

 16. Variación morfológica del camarón café (Farfantepenaeus californiensis) en el Pacífico mexicano

  2012-01-01

  El análisis multivariado de datos morfométricos se ha utilizado ampliamente en especies comerciales para definir unidades de pesca independientes. En la presente investigación se analizó la diferenciación del camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) del Pacífico mexicano mediante el análisis morfométrico de 171 individuos recolectados en 4 localidades y se comparó con la subdivisión geográfica que el Instituto Nacional de la Pesca estableció para el monitoreo de sus poblacio...

 17. Consumo precoz de tabaco y alcohol como factores modificadores del riesgo de uso de marihuana

  Iglesias,Verónica; Cavada,Gabriel; Silva,Claudio; Cáceres, Dante

  2007-01-01

  OBJETIVO: Evaluar la relación entre consumo precoz de tabaco y alcohol y el riesgo de consumir marihuana en escolares. MÉTODOS: Estudio transversal con datos del IV Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Población Escolar, año 2001. Se analizó 54,001 escolares de ocho a 20 años de edad. Como variables predictoras se consideró el autoreporte de consumo de tabaco y alcohol, la edad de inicio de consumo de tabaco y/o alcohol, y la intensidad de uso del tabaco. Como variable resultado se utiliz...

 18. Carciroma de células escamosas bucal y su relación con el consumo de carnes rojas y otros factores de riesgo.

  Secchi, Dante Gustavo

  2015-01-01

  Introducción: La detección de grupos de riesgo de cáncer oral permite reducir las tasas de morbilidad y mortalidad típicas de esta patología. Objetivo: se analizó el rol de carnes rojas, macronutrientes y micronutrientes en pacientes con carcinoma oral de células escamosas (COCE) en un estudio de casos y controles llevado a cabo en Córdoba Argentina. Métodos: Estudio de casos y controles 3:1, ambos sexos, con edades comprendidas entre 24-80 años. La información sobre la di...

 19. Inestabilidad cariológica durante la formación de células madres del polen en Aloe vera (Aloaceae)

  José Imery-Buiza

  2007-01-01

  Con el objetivo de esclarecer la posible existencia de anomalías citogenéticas que aminoren la fertilidad del polen de Aloe vera, se analizó la etapa de proliferación celular que lleva a la formación de células madres del polen (CMPs). Se recolectaron botones florales (BF) en 25 plantas de una población ubicada a 10°34'15'' N, 64°12'08'' W, los cuales fueron fijados en Carnoy I por 24 h y almacenados en etanol (70 % v/v). Las observaciones se realizaron en preparaciones temporales obtenidas p...

 20. Descentralización y equidad: el gasto público en salud en los municipios de la provincia de Buenos Aires

  Fernando Pablo Lago; Nebel Silvana Moscoso; María Eugenia Elorza; Nadia Vanina Ripari

  2012-01-01

  El objetivo del presente trabajo es analizar el grado de equidad en el acceso a los servicios de salud del subsector público entre los habitantes sin cobertura de salud de los municipios de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Mediante un estudio cuantitativo y retrospectivo se analizó la desigualdad en la distribución del gasto público en salud per cápita, variable que se emplea como una proxy de la capacidad de acceso a los servicios de salud de los habitantes de cada jurisdicción. Los...

 1. Determinación de la vulnerabilidad social en la población costera de la ciudad de Ilo ante la ocurrencia de un Tsumani de origen cercano

  Mamani Marca, Gumercindo Wilson

  2014-01-01

  En la ciudad de Ilo (Moquegua) se realizó la estimación de la “vulnerabilidad social” en la población costera ante la ocurrencia de un “tsunami” de origen cercano. Se analizó las siguientes variables: condiciones socioeconómicas de la población, capacidad y respuesta de las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales, y la percepción de la población ante la ocurrencia de un “tsunami” de origen cercano. Se elaboraron instrumentos de levantamiento y de evaluación de la información de ca...

 2. Bienestar personal y actividades en la edad adulta tardía

  González Herero, Vanessa

  2008-01-01

  El objetivo principal de esta investigación fue examinar cómo el bienestar (bienestar personal, satisfacción vital, felicidad, afecto positivo y afecto negativo) se conectaba en la edad adulta con la participación en las actividades (frecuencia, número y satisfacción con las actividades), y con ciertas dimensiones de la personalidad, tales como la autoestima y el optimismo. Asimismo, se analizó cómo dichas variables se relacionaban con otras de naturaleza sociodemográfica: edad, sexo y situac...

 3. Estudio de los posibles reservorios de la fasciolosis en Galicia

  Piñeiro Fraga, Pablo

  2014-01-01

  En Galicia, se dan las condiciones climáticas y edáficas que favorecen el ciclo biológico del trematodo Fasciola hepatica, siendo los rumiantes domésticos los principales hospedadores definitivos. En el PRIMER TRABAJO se analizó la prevalencia de infección por trematodos (Fasciola hepatica, Calicophoron daubneyi y Dicrocoelium spp.) en ganado vacuno del Noroeste de la Península Ibérica y sacrificado en un matadero de Lugo. Se comprobó que el 38% de los animales albergaban trematodos, siendo F...

 4. ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ANTRO KURSO STUDENTŲ GYVENSENOS ASPEKTAI

  2010-01-01

  Bakalauro darbe nagrinėjami akademinio jaunimo gyvensenos aspektai. Sveikos gyvensenos elementai yra sveika mityba, grūdinimąsis, fizinis aktyvumas, tinkamas poilsis, žalingų įpročių atsisakymas ir kita. Šiame darbe nagrinėjami keli, didžiausią Lietuvos ir užsienio mokslininkų susidomėjimą sukėlę, gyvensenos aspektai. Suformuluota hipotezė, kad akademinis jaunimas nėra pati sveikiausia visuomenės dalis. Gyvensenos analizė turėtų patvirtinti jaunimo sveikatos problemas, susijusias su žali...

 5. EFECTO SIMBIÓTICO DEL EXTRACTO DE Smallanthus sonchifolius (YACÓN) Y Lactobacillus plantarum FRENTE A Escherichia coli

  Vegas, Carlos A.; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Pichihua, Boris O.; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Peña, Carmen; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Zavaleta, Amparo I.; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

  2014-01-01

  El desarrollo de estrategias que permitan un mayor control de la microbiota intestinal ha incrementado el interés por asociar prebióticos y probióticos, en una relación simbiótica, con el propósito de reducir la presencia de microorganismos patógenos. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto simbiótico del extracto de Smallanthus sonchifolius (yacón) y Lactobacillus plantarum sobre el crecimiento de Escherichia coli enteropatógena. Para ello, previamente se analizó la concentración ...

 6. Evaluación retrospectiva de la tasa de preñez obtenida por transferencia de embriones en diferentes cruces bovinos en el municipio de Puerto Araujo, Santander, Colombia (Retrospective analysis of pregnancy rate after embryo transfer on F1 cows.)

  Ariza Luis Edgardo; Camacho Wilson; Serrano-Novoa César Augusto

  2006-01-01

  El presente trabajo analizó los datos obtenidos en los años 1999-2001 para evaluar el mejor cruce como receptora en un programa de Transferencia de Embriones (T.E.), donde se usan principalmente animales F1 como Limbrah, Simbrah, Brabon, Brangus y Girolando. Se contó con una población de 1166 receptoras transferidas, de los cruces anteriormente señalados, de las cuales 577 se realizaron con embriones en fresco y 589 con embriones congelados en glicerol o etilenglicol. Después de tran...

 7. Sobre el conocimiento de la verdad y la construcción de la memoria histórica tras graves violaciones de derechos humanos

  Marcellán, Alba

  2011-01-01

  Con base en los principios básicos de Naciones Unidas para que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos puedan interponer recursos y obtener reparaciones, el presente artículo pretende ofrecer un acercamiento al derecho a la verdad, y los problemas que se plantean en la adopción e implementación del marco legal en el ámbito nacional. Para ello se examina, en primer lugar, la búsqueda de la verdad a través de mecanismos judiciales, analizándose como caso de estudio el proceso ini...

 8. Competitividad de las exportaciones argentinas de fruta a la Unión Europea : su análisis mediante los métodos del Boston Consulting Group (BCG) y la matriz refinada de Viaene Gellynck

  Cohen, Gloria Virginia; Pena de Ladaga, Beatriz Susana; Gil Roig, José María

  2000-01-01

  p.409-419 En el presente trabajo se analizó el desempeño competitivo de las seis principales frutas exportadas por la Argentina (manzanas, peras, naranjas, mandarinas, limones y pomelos) en el mercado de importaciones de terceros países del Hemisferio Sur de la Unión Europea. Los métodos elegidos para medir el desempeño competitivo fueron el Boston Consulting Group (BCG) y la matriz refinada del BCG teniendo en cuenta a la modificación realizada por Viaene-Gellynck. Se trabajó con datos de...

 9. Diseño de mezclas para evaluar su resistencia a la compresión uniaxial y su permeabilidad

  Fernandez Arrieta, Roberto; Navas Carro, Alejandro

  2012-01-01

  El concreto permeable es un material que puede ser usado en pavimentos de bajo volumen, calles de urbanizaciones o parqueos, entre otros. Es una mezcla de cemento, agua y agregado grueso. La resistencia y la permeabilidad del concreto poroso son sus características más importantes y deben balancearse para lograr un desempeño adecuado del material.Esta investigación analizó el efecto que tienen, sobre 19 mezclas de concreto permeable, la relación agua/cemento, la relación agregado grueso/cemen...

 10. EGRİSEL KİRiŞLERDE GERİLME ANALİZ

  FARUK ASLAN

  2002-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada farklı profilde, aynı kesit alanına sahip, aynı yük ve sınır şartları içerisindeki eğrisel kirişlerde analitik ve bilgisayar destekli nümerik analiz yöntemiyle gerilme analizi yapılarak sonuçları değerlendirecektir. Yapılacak gerilme analizi için aynı malzeme özellikleri ve mühendislik sabitleri kulla nılacaktır.

 11. Acumulación originaria: explotación laboral y generación de ganancia en la minería de México

  Azamar Alonso, Aleida

  2016-01-01

  La tesis de investigación titulada: “Acumulación originaria: Explotación laboral y generación de ganancia en la minería en México” tiene como objetivo demostrar la existencia de la acumulación originaria como forma iterativa y necesaria para la generación del plusvalor en el sistema productivo capitalista, para ello se analizó el sector minero mexicano durante el periodo de 1980 a 2013. El concepto de acumulación originaria es de origen marxista y ha sido ampliamente debatido desde su present...

 12. Caso práctico parálisis cerebral

  Marcos Gómez, Sergio; Queimadelos Navarro, Sofía; Rodríguez Martín, Samuel; Sañudo Herrero, Alba

  2016-01-01

  El presente trabajo está enfocado al área psicomotor, siguiendo las bases de la intervención de Atención Temprana, desde el campo de la Terapia Ocupacional en la afectación de Parálisis Cerebral Infantil (PCI). El tratamiento empleado está dirigido a potenciar la funcionalidad del miembro afecto, para facilitar al paciente su desempeño en las Actividades de la Vida Diaria, Ocio y Tiempo Libre. Tras llevar a cabo la intervención, se realizó una recogida de datos y se analizó si los objet...

 13. Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi w metodyce PMBOK

  Krysiński, Marcin; Miller, Przemysław

  2016-01-01

  W opracowaniu dokonano analizy wpływu konfliktu na projekty, w szczególności projekty informatyczne realizowane metodyką PMBOK2. Zamierzeniem autorów jest ocena możliwości zarządzania konfliktem w projektach realizowanych wg metodyki PMBOK. W pracy wykorzystano takie metody badawcze jak przegląd literatury oraz analizę porównawczą. The paper analyzes the impact of the conflict in the projects, in particular projects implemented based on PMBOK methodology. The intention of th...

 14. Homero cuevas: la divulgación de la economía clásica

  Alejandro Fiorito

  2013-01-01

  En este documento se aborda brevemente la tarea intelectual de Homero Cuevas, describiendo algunos de sus libros y trabajos, en donde a lo largo de su vida llevó a cabo una labor de divulgación y elucidación de los principales economistas clásicos contemporáneos. Se destaca, en su obra su originalidad en el planteo crítico de los autores que analizó, sin dejar de señalar algunos problemas en las observaciones de Homero Cuevas.

 15. Metales pesados en tejido muscular del bagre Ariopsis felis en el sur del golfo de México (2001-2004)

  Vázquez, Felipe; Florville-Alejandre,Tomás R; Herrera,Miguel; Díaz de León,Luz María

  2008-01-01

  Se analizó el contenido de metales pesados en tejido muscular del bagre, Ariopsis felis en el sur del golfo de México durante el período 2001-2004. La investigación fue efectuada buscando establecer un marco de referencia ambiental para este organismo. La concentración metálica siguió el orden: Hg < Co < Pb < Ni < V < Cr. Fue observado un decremento en contenido de cobalto y vanadio, incremento en contenido de níquel, mercurio y cromo, y ausencia de estos comportamientos para contenido de plo...

 16. RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE AVES DE LA SUBCUENCA DE TUXPAN,GUERRERO, MÉXICO

  O Nova-Muñoz; RC Almazán-Núñez; R Bahena-Toribio; MT Cruz-Palacios; F Puebla-Olivares

  2011-01-01

  Se analizó la riqueza de aves en cuatro diferentes hábitats de la subcuenca de Tuxpan, Guerrero, México. Se registraron un total de 105 especies de aves, de las cuales 67.6 % son residentes y 32.3 % son migratorias. Los estimadores de riqueza para las aves residentes sugieren que faltan especies por agregarse al inventario. Del total de especies registradas, nueve son endémicas y cuatro son cuasi-endémicas a México. Además bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 tres especies están sujetas a protección...

 17. Adolescentes em conflito com a lei: função materna e a transmissão do nome do pai

  Rejane Botelho Teodoro Xavier; Cláudio Vital de Lima Ferreira; João Luiz Leitão Paravidini

  2011-01-01

  El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la función materna, específicamente en lo que respecta a la pregunta de la forma en que el discurso ha permitido a la madre o no la transmisión del Nombre del Padre, en los casos de los adolescentes en conflicto con la ley, teniendo en cuenta las configuraciones de la familia contemporánea, que no tienen el mismo formato que los que dieron origen a las teorías del complejo de Edipo. Desde este ámbito se analizó cómo afecta esto a la ad...

 18. Evaluación de la contaminación atmosférica en el aire ambiente de Manizales por COPs y PM10

  Cortés Araújo, Johana De La Paz

  2013-01-01

  Este trabajo presenta un estudio de la calidad del aire realizado en cuatro puntos de la ciudad de Manizales, en el cual se analizó la dinámica de dispersión de las dioxinas (PCDD), furanos (PCDFs), dioxin-like PCBs (dl-PCBs) y el Material Particulado inferior a 10 micrómetros de diámetro (PM10) en el aire ambiente de la ciudad. Las PCDD/PCDFs fueron evaluadas en la fase gaseosa y en la fase particulada, utilizando equipos de monitoreo de aire pasivo (PAS) y equipos de alto volumen (HiVol), r...

 19. Etiolog??a microbiana y sensibilidad a los antibi??ticos de las infecciones urinarias en pacientes de la Unidad de Rehabilitaci??n de un hospital regional

  Guti??rrez-Soto, M.; Salinas-Asensio, Mar??a del Mar; Salinas-Asensio, M.; Ferr??-Fern??ndez, C.; Navarro-Mar??, Jos?? Mar??a; Guti??rrez Fern??ndez, Jos??

  2013-01-01

  Objetivos: Conocer los resultados del estudio microbiol??gico de las muestras de orina de pacientes de la Unidad de Rehabilitaci??n de un hospital regional, incluyendo los datos locales de sensibilidad antibi??tica. Material y m??todos: Se analiz?? la base de datos del Laboratorio de Microbiolog??a del Hospital Universitario Virgen de las Nieves con los estudios microbiol??gicos de las muestras de orinas realizados durante el a??o 2012. Se investig?? la etiolog??a y la sensibilida...

 20. An??lisis transaccional del sistema de evaluaci??n y selecci??n del profesorado universitario

  Sierra Freire, Juan Carlos; Buela-Casal, Gualberto; Berm??dez S??nchez, Mar??a de la Paz; Santos-Iglesias, Pablo

  2008-01-01

  Se analiz?? el sistema de evaluaci??n y selecci??n del profesorado universitario de los pa??ses que ocupan los diez primeros puestos del ranking acad??mico mundial elaborado por el Institute of Higher Education, y si el tipo de sistema (centralizado vs no centralizado) de cada pa??s determina el n??mero de universidades que posee en ese ranking. Los resultados indicaron que, aunque no existe una asociaci??n entre el tipo de sistema y el n??mero de universidades/100000 habita...

 1. Metales pesados en tejido muscular del bagre Ariopsis felis en el sur del golfo de México (2001-2004) Heavy metals in muscular tissue of the catfish, Ariopsis felis, in the southern Gulfof México (2001-2004)

  Felipe Vázquez; Tomás R Florville-Alejandre; Miguel Herrera; Luz María Díaz de León

  2008-01-01

  Se analizó el contenido de metales pesados en tejido muscular del bagre, Ariopsis felis en el sur del golfo de México durante el período 2001-2004. La investigación fue efectuada buscando establecer un marco de referencia ambiental para este organismo. La concentración metálica siguió el orden: Hg < Co < Pb < Ni < V < Cr. Fue observado un decremento en contenido de cobalto y vanadio, incremento en contenido de níquel, mercurio y cromo, y ausencia de estos comportamientos para contenido de plo...

 2. Evaluación y comparación de los materiales usados como elementos de divisoria interiores de vivienda, mediante la simulación y evaluación de sus residuos. Caso de usos en Sinaloa, México

  Arredondo-Rea, Susana P.; Almaral Sánchez, Jorge Luis; Gómez Soberón, José Manuel Vicente; Corral Higuera, Ramon; Gallardo-Sánchez, Manuel Alberto

  2015-01-01

  Se analizó y realizó un comparativo de los consumos de materiales entre dos sistemas de separación de muros verticales interiores: tabique de cerámica y block hueco de mortero-cemento, profundizando en el estudio del ámbito de los residuos, así como la relación de rendimientos entre estos sistemas constructivos. Esto se obtuvo mediante el uso informático de valoración de gestión de residuos, con el programa Net Waste Tool, de la empresa inglesa WRAP. La evaluación se hizo para la partida de m...

 3. La planta piloto y el escalado de procesos de obtención de principios activos para medicamentos por síntesis química

  Pino-García, Osvaldo; Jáuregui-Haza, Ulises; Quiñones-García, Igor

  1996-01-01

  En este trabajo se exponen las características y funciones de la planta piloto, así como las operaciones unitarias de la ingeniería química con mayor frecuencia de empleo en el escalado de los procesos de obtención de principios activos para medicamentos por síntesis química. Se caracterizan las unidades de reacción multipropósito que constituyen los equipos fundamentales de la planta. Se relacionan diferentes parámetros y ecuaciones para el escalado de las operaciones de mezclado y se analiz...

 4. Influencia de las patologías en los indicadores de edad adulta del coxal: estudio preliminar

  Rissech, Carme; Schmitt, Aurore; Malgosa, Assumpció; Cunha, Eugénia

  2004-01-01

  Para valorar la incidencia de algunas patologías (artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, síndrome de Reiter, y tuberculosis ) en los indicadores de edad del coxal adulto, se realizó una revisión bibliográfica de los datos clínicos actuales. También se analizó la relación de la pérdida ósea de las variables de la superficie auricular y el acetábulo. Para ello fueron utilizados 43 individuos de la Colecção de Esqueletos I...

 5. La salinidad y la distribución espacial de la ictiofauna en el estuario del Río de la Plata

  Rico, M.R.

  2000-01-01

  Los ecosistemas estuariales se caracterizan por su alta productividad, baja diversidad biológica y fluctuaciones impredecibles de salinidad. A su vez, la distribución espacial de su ictiofauna resulta en general suficientemente explicada por los patrones de distribución de la salinidad. En particular, en el estuario del Río de la Plata (35° 00' S y 55° 30' W) que presenta una marcada estratificación vertical de densidad, dominada por la salinidad, se analizó cuantitativamente la relación entr...

 6. PROPOSAL OF THE IMPLEMENTATION OF THE QFD METHOD TO IMPROVE THE WELDING PROCESS IN THE CHOSEN, REALLY EXISTING COMPANY X

  2012-01-01

  W publikacji przedstawiono analizę i ocenę wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa X, dokonano selekcji możliwej do zastosowania metody projakościowej oraz przeprowadzono tę metodę krok po kroku dla obserwacji jej przebiegu i sprawdzenia, czy przyniesie wymierne korzyści firmie. The paper presents an analysis and evaluation of selected aspects of the enterprise X, there is shown the selection of the method of pro-quality, which is possible to apply and this method was carried ou...

 7. Relationship between mining revenue, government consumption, exchange rate and economic growth in Botswana

  Kegomoditswe Koitsiwe; Tsuyoshi Adachi

  2015-01-01

  El objetivo de este estudio es investigar en forma empírica las relaciones dinámicas entre ingreso minero, consumo del gobierno, tipo de cambio y crecimiento económico en Bostwana. Se analizó información trimestral de 1994 a 2012 usando un modelo de vectores autorregresivos (VAR) no restringidos que consiste en la función de respuesta al impul - so y descomposición de varianzas. Adicionalmente, se empleó la causalidad Granger del VAR para examinar la dirección de la causalidad entre varia...

 8. Modelo explicativo de violencia en el noviazgo

  Karla Pérez Mendiola

  2014-01-01

  El propósito de este estudio fue realizar un análisis acerca de la violencia en el noviazgo incluyendo características de género antecedentes de violencia familiar, tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica). Los análisis estadísticos corroboran las diferencias significativas por sexo. Se analizó si los antecedentes de violencia familiar influyeron en la presencia de este fenómeno, la forma en que las características y diferenciación de género se relacionaron con la violenci...

 9. Hepatectomía extendida: Una alternativa segura en lesiones hepatobiliares malignas

  GUERRA C,JUAN FRANCISCO; JARUFE C,NICOLÁS; Martínez C,Jorge; GUZMÁN B,SERGIO; PACHECO B,FRANCISCO; Guajardo B,Matías; Gederlini G,Alessandra; TORRES M,JAVIERA; Ibáñez A,Luis

  2007-01-01

  Introducción: La hepatectomía extendida, definida como la resección de 5 o más segmentos hepáticos, se ha asociado a un elevado riesgo perioperatorio. El objetivo del presente estudio es comparar los resultados quirúrgicos de pacientes sometidos a resecciones hepáticas de más de 2 segmentos versus hepatectomía extendida. Material y Método: Se analizó nuestra serie prospectiva de pacientes entre agosto 2002 y junio 2005. Se excluyeron resecciones laparoscópicas, unisegmentarias y no anatómicas...

 10. Evaluación de la sustentabilidad de agroecosistemas familiares campesinos en la microcuenca del río Cormechoque (Boyacá)

  Jorge Armando Fonseca-Carreño; José Alejandro Cleves-Leguízamo; Tomás León-Sicard

  2016-01-01

  La investigación analizó y evaluó las prácticas agrícolas campesinas en la cuenca del río Cormechoque, en Boyacá (Colombia), y su efecto sobre el desempeño productivo, ambiental y financiero de los agroecosistemas familiares campesinos, con el objetivo de determinar el nivel de sustentabilidad de estos. A nivel metodológico se utilizó el “Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad” (MESMIS), a partir de la caracterización d...

 11. Remediación de suelos contaminados con elementos traza mediante el uso de biosólidos compostados y enmienda calcárea : efecto sobre las fracciones de menor biodisponibilidad de cinc

  Torri, Silvana Irene; Zubillaga, Marta Susana; Lavado, Raúl Silvio

  2006-01-01

  p.93-97 La biodisponibilidad de elementos traza en suelos contaminados puede reducirse a través de procesos de inmovilización. Se estudió la factibilidad de emplear compost de biosólidos con distintos grado de madurez, enmienda calcárea o una combinación de ambos para remediar suelos contaminados con Zn. Los suelos se contaminaron artificialmente, utilizando ciclos de humedecimiento-secado para lograr el equilibrio de Zn entre las distintas fracciones edáficas. Se analizó el efecto de las ...

 12. Efecto de la práctica deportiva en la relación entre las habilidades motoras, el autoconcepto físico y el autoconcepto multidimensional

  Murgui, Sergio

  2016-01-01

  Partiendo de una modificación del EXSEM (Exercise and Self-Esteem Model), el presente trabajo analiza el efecto de la práctica deportiva en la relación entre las habilidades motoras, el autoconcepto físico y el autoconcepto y multidimensional. Para ello, se administró a 698 adolescentes el Cuestionario de Autoconcepto AF5 y cinco pruebas físicas específicas. Mediante ecuaciones estructurales, se analizó la relación entre cinco habilidades motrices con el autoconcepto, considerado de forma glo...

 13. Impacto de la ansiedad social, las habilidades sociales y la cibervictimización en la comunicación online

  Navarro Olivas, Raul; Yubero Jimenez, Santiago

  2012-01-01

  El presente estudio fue diseñado para conocer las conductas de comunicación online en una muestra de preadolescentes (10-12 años, n=812). Se analizó el efecto de la ansiedad social, las habilidades sociales y las experiencias de cibervictimización sobre la comunicación online. La comunicación online comprendía ítems relacionados con el tiempo empleado, las plataformas utilizadas, las personas con las que interactúan y los motivos para conectarse a la red. La ansiedad social fu...

 14. Niveles de plomo en sangre y factores de riesgo por envenenamiento de plomo en niños mexicanos

  Eduardo González Valdez; Ezequiel González Reyes; Carlos Bedolla Cedeño; Edith Lorena Arrollo Ordaz; Eduardo Manzanares Acuña

  2008-01-01

  El plomo (Pb) es un contaminante ambiental que causa efectos adversos a la salud humana. La exposición humana al plomo se determina monitoreando su concentración en sangre, tomando en cuenta la influencia de varios factores, tales como edad, sexo, dieta y contaminación del aire. En este trabajo se analizó por duplicado la concentración de plomo en sangre de 80 niños que corresponde al 32% del total de menores de 15 años en la población del área minera de Vetagrande Zacatecas, México. Se usó v...

 15. Características ecofisiológicas de la reproducción de Nodipecten subnodosus (Sowerby, 1835) (Pectinidae) en la Laguna Ojo de Liebre, B.C.S.

  Arellano Martínez, Marcial

  2005-01-01

  El conocimiento de los ciclos de vida, de las estrategias reproductivas y de los factores que influyen sobre el proceso reproductivo de cualquier especie, son fundamentales para desarrollar programas de manejo sustentable de los recursos. En este estudio se analizó el proceso reproductivo de la almeja mano de león Nodipecten subnodosus en la laguna Ojo de Liebre, B.C.S., México, y su relación con el ciclo de almacenamiento y utilización de energía, así como la influencia de los factores ambie...

 16. Baltijos valstybių įvaizdžiai tarptautinėje žiniasklaidoje po įstojimo į ES ir NATO

  2014-01-01

  Šiame darbe tiriami ir lyginami Lietuvos, Latvijos, Estijos įvaizdžiai tarptautinėje spaudoje po įstojimo į NATO ir ES. Kiekybinės ir kokybinės turinio analizės metodu analizuojami Baltijos valstybių įvaizdžių panašumui ir skirtumai teminėse ir vertinamosiose kategorijose. Įvaizdį suvokiant santykyje su identitetu analizuojamos Baltijos valstybių regioninės identifikacijos ir išskiriami pagrindiniai naratyvai, apibūdinantys „Baltijos šalis“ kaip regioną. In the International Relations stat...

 17. Comportamiento metalúrgico de mini implantes de Ti-6Al-4V como anclaje temporal en aplicaciones de ortodoncia

  Ivan Mendoza-Bravo; José Antonio Arias-González; Doris Ivette Villalobos-Vera; Héctor Ruiz-Reyes

  2014-01-01

  El uso de mini implantes como sistema de anclaje temporal en ortodoncia, es una técnica relativamente nueva que permite el movimiento de los dientes de una manera eficiente y predecible. A pesar de que se han empezado a utilizar en diversos países como Alemania, Japón y Corea del Sur, aún existe la necesidad de analizar y dar a conocer las ventajas de este procedimiento sobre los tratamientos tradicionales. En este trabajo se analizó la integridad de mini implantes fabricados de una aleación ...

 18. Tasa de reingresos de un hospital comarcal

  García Ortega Cesáreo; Almenara Barrios José; García Ortega José Javier

  1998-01-01

  FUNDAMENTO: El objetivo de este trabajo es describir la frecuencia de reingresos en el Hospital "Punta de Europa" de Algeciras. MÉTODO: La fuente de información ha sido el Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta Hospitalaria (CMBDH) de los años 1995 y 1996, analizándose un total de 24.613 episodios de hospitalización. El reingreso ha sido definido como todo ingreso con idéntico diagnóstico principal en los 30 días siguientes al alta. Se ha realizado un análisis descriptivo de las variables ed...

 19. Įmonių kredito rizikos vertinimo modelių taikymas Lietuvos kredito unijose

  Špicas, Renatas; Nekrošiūtė, Gintarė

  2012-01-01

  Straipsnyje pateikiama kredito rizikos vertinimo modelių lyginamoji analizė, remiantis Lietuvoje veikiančių kredito unijų pavyzdžiu. Aptarti ir įvertinti pagrindiniai kredito riziką lemiantys veiksniai tiek populiariausiuose ir dažniausiai naudojamuose kredito rizikos vertinimo modeliuose, tiek modeliuose, kuriuos taiko kredito unijos. Nustatyti Lietuvoje veikiančių kredito unijų taikomų kredito rizikos vertinimo modelių trūkumai ir su tuo susijusios grėsmės, pateikiami pasiūlymai. Recentl...

 20. Rasgos distintivos de la comorbilidad y funcionalidad en ancianos institucionalizados con deterioro cognitivo y demencia

  Armando Carlos Roca Socarras; Kenneth Henriette; Alexander Ramírez Rojas; Christina Prosper

  2013-01-01

  Fundamento: altos niveles de comorbilidad y el declinar funcional están estrechamente relacionados con la mortalidad a corto plazo y la pobre calidad de vida de las personas mayores institucionalizadas. Objetivo: determinar la asociación del deterioro cognitivo con la alta comorbilidad y el declinar funcional en personas mayores institucionalizadas. Métodos: estudio descriptivo de 156 pacientes ingresados en un hogar de ancianos ubicado en Mahé, Seychelles, entre el 2010 y el 2012. Se analizó...

 1. Factores de Deserción Estudiantil en Ingeniería: Una Aplicación de Modelos de Duración Student Dropout Factors in Engineering: An Application of Duration Models

  Christian J Díaz

  2009-01-01

  Se analizó la deserción estudiantil universitaria, en estudiantes de carreras de ingeniería de la cohorte del año 2004 hasta enero del año 2007. Se evaluó la retención utilizando un modelo de Kaplan-Meier, y se determinaron factores de la deserción con un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Los resultados muestran que la mayor probabilidad de desertar se presenta en los tres primeros semestres, y en estudiantes que provienen de colegios financiados por el estado. Son factores determinant...

 2. Análisis psicohistórico de la obra de Martin E. P. Seligman

  García-Vega Redondo, Laura

  2011-01-01

  Seligman, al igual que Piaget, analizó las reacciones emocionales, motivacionales y de respuesta a los diferentes problemas que se les plantean a sus hijos en diferentes edades. Nos resultó especialmente interesante el modo en que un científico adquiere conocimientos constantemente de la forma de aprender de los niños. Parece como si el científico tuviera una segunda, o una tercera, oportunidad de volver a estudiar lo que sucede en el periodo más importante para el aprendizaje, la niñez. Nues...

 3. SIMULACIÓN MOLECULAR DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR DE LA MEZCLA N2-NC5 POR SIMULACIONES MONTE CARLO

  Florianne Castillo-Borja; Richart Vázquez-Román; Ulises I. Bravo-Sánchez

  2013-01-01

  En este trabajo se usaron simulaciones Monte Carlo en el colectivo de Gibbs para describir el equilibrio de fases liquido-vapor del sistema nitrógeno-n-pentano para tres isotermas. Se analizó un amplio rango de presiones que consideran hasta los 25 MPa. El sistema fue modelado usando los potenciales intermoleculares Galassi-Tildesley para el nitrógeno y SKS para el n-pentano. Los resultados obtenidos fueron comparados contra datos experimentales. Lejos de la región del punto crítico los model...

 4. Selección de semillas y capacidad de germinación de Ficus citrifolia Mill.

  2014-01-01

  Se analizó la selección por método gravitacional y la capacidad de germinación de semillas del higuerón (Ficus citrifolia Mill), especie identificada con la protección de vertientes en los bosques secos de la provincia de Loja. Se evidenció la germinación de semilla sedimentada con 34,5% de promedio con un máximo poder de germinación a los 15 días.

 5. Replanteando la formación de psicólogos: Un análisis de problemas y algunas alternativas de solución

  Silvia Macotela

  2007-01-01

  La última década se ha caracterizado por el surgimiento de diversas iniciativas en las instituciones de educación superior tendientes a desarrollar mejores programas de formación profesional. En este contexto, son numerosas las experiencias de modificación y adecuación de los planes de estudio correspondientes a la carrera de Psicología. A pesar de los avances logrados, persisten un conjunto de problemas que impiden que los propósitos perseguidos se logren. En el presente trabajo se analiz...

 6. Manufacturing of Ferritic Low-Silicon and Molybdenum Ductile Cast Iron with the Innovative 2PE- 9 Technique

  Guzik E.; Kopyciński D.; Wierzchowski D.

  2014-01-01

  W pracy przedstawiono analizę wyników badań otrzymanych podczas produkcji żeliwa sferoidalnego typu SiMo, z zastosowaniem nowej metody sferoidyzacji metalu w kadzi bębnowej (technika 2PE- 9). Zaprezentowano wyniki badań w zakresie optymalizacji parametrów procesu, takich jak: długości przewodu sferoidyzującego. krytycznej zawartość magnezu, temperatur)' zabiegu i temperatury zalewania. Pokazano wpływ temperatur) i zabiegu, prędkości przemieszczania przewodu sferoidyzującego (czasu zabiegu sfe...

 7. Mujeres en el papel:representaciones de la mujer en el discurso de la moda, 1960-1970

  Cubillos Vergara, María Carolina

  2014-01-01

  Esta investigación analizó las representaciones sociales relacionadas con la mujer,promocionadas en Medellín en el discurso periodístico de la moda durante la décadadel sesenta, un periodo caracterizado por la aparición de una “ola de consumo”mediático y vestimentario, y por la propagación de los nuevos ideales destinados ala realización personal, que generaron una transformación paulatina en las representacionessociales vigentes en la ciudad. Con el fin de comprender los procesos detransmisi...

 8. Figuras y representaciones de la mujer en el discurso de la moda: Medellín, 1960-1970

  Cubillos Vergara, María Carolina

  2012-01-01

  Esta investigación analizó las representaciones sociales relacionadas con la mujer, promocionadas en el discurso periodístico de la moda en Medellín durante la década del sesenta, un periodo caracterizado por la aparición de una “ola de consumo” mediático y vestimentario, en conjunto con la propagación de los nuevos ideales destinados a la realización personal, que generaron una transformación paulatina en las representaciones sociales vigentes en la ciudad -- Con el fin de comprender los pro...

 9. The USA patriot act: coming to terms with silenced voices

  Gronbeck, Bruce E.

  2015-01-01

  Ameriška notranja in mednarodna dogajanja v devetdesetih letih tvorijo vnetljivo kombinacijo protislovij, ki so stopnjevala strah, jezo in občutljivost za politično diferenciacijo v ZDA ter so bila temelj za sprejetje zakona PATRIOT (kratica za Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism - zagotoviti ustrezna sredstva za prestrezanje in preprečevanje terorizma) leta 2001. Avtor ugotavlja, da se posledično pojavlja cenzura z utišanjem demokratičnih glasov in analiz...

 10. Propiedades psicométricas de un instrumento de acoso cibernético en estudiantes universitarios mexicanos

  Mistli Guillermina López Pérez

  2016-01-01

  El objetivo del artículo fue analizar la estructura factorial de la Escala de Victimización a través del teléfono móvil y de Internet en una muestra de 170 estudiantes universitarios de una institución educativa pública de Morelos (México) de las facultades de psicología, medicina, derecho y administración. Se realizó un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio, se analizó la confiabilidad de cada uno de los factores. El porcentaje de varianza total explicada fue ...

 11. Calidad microbiológica de productos cárnicos analizados en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Fundación CIEPE, Venezuela. Período 2008-2012

  José Ávila Ramírez; Ingrid Orozco

  2013-01-01

  El consumo de productos cárnicos en Venezuela en los últimos años ha fluctuado. Para garantizar la calidad e inocuidad de dicho rubro es necesario realizar análisis microbiológicos según las características específicas de cada producto. En el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 el Laboratorio de Microbiología de la Fundación CIEPE analizó 4.724 muestras de alimentos y agua, entre las cuales, 560 muestras correspondieron a carnes curadas no enlatadas y embutidos a las que se ...

 12. Estudio del daño celular producido por isquemia cerebral, en un modelo de rata. Determinación de la presencia de apoptosis

  Ortíz Plata,Alma; Sandoval, Carlos; Uribe,Paul; Guevara, Jorge; Rembao,Daniel; Nader,Juan; de la Cruz Hernández Hernández,Fidel

  2004-01-01

  La enfermedad vascular cerebral constituye una de las primeras causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. En este trabajo, se analizó el daño celular isquémico por oclusión de la arteria cerebral media en ratas a distintos tiempos (5, 10, 12-15, 30 y 60 min), n diferentes regiones cerebrales (frontal, parietal, occipital e hipocampo), que fueron, analizadas por microscopia óptica, microscopia electrónica, LM-PCR (Ladder Assay-Polymerase Chain Reaction) y TUNEL (Terminal deoxinucleotidil...

 13. El Clima Organizacional y su relación con el Nivel de Satisfacción Laboral del personal de salud asistencial de la Redes Yunguyo – 2012

  Arapa Roque, Sonimar Noemí

  2015-01-01

  En este trabajo se analizó el clima organizacional y su relación con el nivel de satisfacción laboral del personal de salud asistencial de la Redes Yunguyo en el 2012, habiendo tenido como objetivo: analizar la relación que existe entre el clima organizacional y el nivel de satisfacción laboral del personal de salud asistencial, se trabajó con un muestreo de 96 trabajadores entre médicos, enfermeras, otros profesionales, además de personal administrativo, cuyos resul...

 14. Brain metabolism after extended training in a fear conditioning task

  Conejo Jiménez, Nélida María; López Ramírez, Matías; González Pardo, Héctor; Cantora Castellanos, Raul; Begega Losa, María Azucena; López Álvarez, Laudino; Vallejo Seco, Guillermo; Arias Pérez, Jorge Luis

  2005-01-01

  El condicionamiento Pavloviano del miedo (CPM) es uno de los paradigmas conductuales más usados para estudiar la neurobiología del aprendizaje y la memoria. Se entrenaron ratas en una tarea de supresión condicionada, que recibieron tres (entrenamiento limitado) u ocho sesiones de condicionamiento (entrenamiento prolongado). Ambos grupos llegaron a suprimir la conducta de presión de una palanca cuando se estableció el condicionamiento. Posteriormente, se analizó el metabolismo neuronal de regi...

 15. Abundancia y distribución de juveniles de Farfantepenaeus aztecus (Ives 1891), F. duorarum (Burkenroad 1939) y Litopenaeus setiferus (Linnaeus 1767) en la Laguna Madre, Tamaulipas, México

  Alberto Ocaña-Luna; Gabriela Hernández-Batún; Marina Sánchez-Ramírez

  2008-01-01

  Se analizó la distribución y abundancia de los juveniles de camarones peneidos en Laguna Madre, en base a las recolectas realizadas en los meses de octubre (1997) y enero, mayo, julio (1998), con una red cónica de 50 cm de diámetro y 505 de apertura de malla, con un flujómetro adaptado a la misma. Además se tomaron datos de salinidad y temperatura superficial. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de rangos múltiples (SNK) para comparar las tallas entre las especies. La espe...

 16. Calidad microbiológica de productos cárnicos analizados en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Fundación CIEPE, Venezuela. Período 2008-2012

  José Ávila Ramírez; Ingrid Orozco

  2013-01-01

  El consumo de productos cárnicos en Venezuela en los últimos años ha fluctuado. Para garantizar la calidad e inocuidad de dicho rubro es necesario realizar análisis microbiológicos según las características específicas de cada producto. En el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 el Laboratorio de Microbiología de la Fundación CIEPE analizó 4.724 muestras de alimentos y agua, entre las cuales, 560 muestras correspondieron a carnes curadas no enlatadas y embutidos a las que se ...

 17. IMPACT OF FOLIAR APPLICATION OF ASCORBIC ACID AND a-TOCOPHEROL ON ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SOME BIOCHEMICAL ASPECTS OF FLAX CULTIVARS UNDER SALINITY STRESS

  Mervat Sh. SADAK

  2015-01-01

  La interacción de los efectos del agua salada (2000, 4000 and 6000 mg/l) y la aplicación foliar de 400 mg/l de ácido ascórbico (Asc) o α–tocopherol (α-Toco) en tres cultivares de lino (Sakha 3, Giza 8 y Ariane) se analizó durante dos estaciones sucesivas (2011- 2012). Los resultados mostraron que los contenidos de carbohidratos solubles totales, aminoácidos libres y prolina aumentaron significativamente con los niveles crecientes de salinidad en los tres cultivares probados, excepto en el cul...

 18. Modelo explicativo de violencia en el noviazgo

  Karla Pérez Mendiola

  2014-01-01

  El propósito de este estudio fue realizar un análisis acerca de la violencia en el noviazgo incluyendo características de género antecedentes de violencia familiar, tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica). Los análisis estadísticos corroboran las diferencias significativas por sexo. Se analizó si los antecedentes de violencia familiar influyeron en la presencia de este fenómeno, la forma en que las características y diferenciación de género se relacionaron con la violenci...

 19. Identiteto paieška šeimos fotografijose

  Kniškaitė, Kristina

  2012-01-01

  Darbe nagrinėjamas identitetas ir jo paieška šeimos fotografijose. Keliamas tikslas išanalizuoti identitetą ir jo vizualumą formuojančius faktorius. Kadangi darbo tema susijusi su savęs paieška, analizės objektu tampa tapatumas, o šeima pasirinkta kaip priemonė jam atskleisti. Albuminės fotografijos šiame darbe naudojamos kaip giminės istorinis šaltinis, kaip paveldas, kurio pagalba ne tik vizualiai atkuriamas šeimos genealoginis medis, bet ir pereinama prie interpretacinio požiūrio į albumi...

 20. Estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México: resultados de una encuesta probabilística nacional

  Teresa Shamah-Levy; Lucía Cuevas-Nasu; Verónica Mundo-Rosas; Carmen Morales-Ruán; Leticia Cervantes-Turrubiates; Salvador Villalpando-Hernández

  2008-01-01

  Objetivo. Describir el estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México. Material y métodos. Se analizó la información de 5 480 adultos 60 años de edad de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006). Se obtuvieron prevalencias, medias e intervalos de confianza al 95% tras ajustar por el efecto del diseño. Resultados. Hasta 40% de los adultos mayores carece de seguridad social y 2% padece desnutrición; la anemia afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres (34....

 1. Dieta de Odocoileus virginianus (Artiodactyla: Cervidae) en un bosque templado del norte de Oaxaca, México

  Graciela González; Miguel Briones-Salas

  2012-01-01

  La región de la Sierra Madre de Oaxaca, ubicada al norte del estado de Oaxaca, México, es una zona de ecosistemas con alta actividad forestal; en algunas áreas sus bosques templados son conservados por iniciativas de las comunidades indígenas que ahí habitan. Dentro de estos bosques, se analizó la dieta del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en San Miguel Amatlán y Santa Catarina Lachatao entre junio 1998 y agosto 1999. Se utilizó el análisis microhistológico de heces fecales, la obs...

 2. Cinética de la infección experimental en cerdos con Mycoplasma hyopneumoniae usando inmunofluorescencia

  2003-01-01

  Se observó por medio de inmunofluorescencia el epitelio bronquial de cerdos infectados experimentalmente con Mycoplasma hyopneumoniae, el evento de colonización se analizó durante los primeros 20 días posinfección. Doce cerdos de un mes de edad fueron inoculados intratraquealmente con un homogeneizado pulmonar conteniendo M. hyopneumoniae. Los cerdos fueron sacrificados de dos en dos, cada uno de los días 1, 4, 8, 12, 16 y 20 posinoculación, así como otros seis animales testigo que fueron ino...

 3. Estructura de la comunidad de peces en cuatro estuarios del Pacífico mexicano central

  Edgar Raúl Sandoval-Huerta; Xavier Madrigal-Guridi; Escalera-Vázquez, Luis H.; Martina Medina-Nava; Omar Domínguez-Domínguez

  2014-01-01

  Se analizó la estructura de la comunidad de peces y se determinaron algunos parámetros fisicoquímicos durante 4 colectas nocturnas en la desembocadura de los estuarios de barra de Nexpa, Teolán, Mexcalhuacán y barra de Pichi, Michoacán, México. Se capturaron un total de 2 014 individuos con un peso de 10 393.42 g, pertenecientes a 31 especies y 20 familias. Barra de Nexpa registró la mayor riqueza con S= 21 y el mayor porcentaje de especies raras con 22.6%. La especies con mayor abundancia fu...

 4. Utilización de Residuos Forestales Lignocelulósicos para Producción del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) Use of Lignocellulosic Forest Residues for Oyster Mushroom Production (Pleurotus ostreatus)

  María T Varnero; Madelaine S Quiroz; Cristian H Álvarez

  2010-01-01

  Se estudió el potencial de distintos residuos forestales como sustrato para el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus. Para ello, se analizó la composición química de estos residuos, antes y después de la etapa de cosecha, y se midieron distintas variables fenológicas y morfológicas así como el rendimiento y la calidad de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus tras la cosecha. Se fijaron cuatro tratamientos: astillas de álamo, astillas de eucalipto, mezcla de paja de trigo y eucalipto,...

 5. Magnitud y Tendencia del Suicidio en los Cantones de Costa Rica: 1980 - 1994

  Damaris Granados Bloise

  1998-01-01

  En dos anteriores entregas de este estudio, la primera publicada en el número anterior de esta Revista (1) y la segunda en este mismo número, se analizó, para Costa Rica como un todo y por provincias, respectivamente, la magnitud, estructura por edad y sexo, y tendencia del suicidio en el período 1980-94. En esta tercera entrega se presentan los resultados por cantones. (2) (3) (4). En la totalidad de los quince años que abarca el período 1980-94, se registraron en Costa Rica 2.015 muertes po...

 6. Estudio del clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), en la ciudad de Ambato

  Barrera Palma, Laura Catalina

  2015-01-01

  1. Marco Teórico.-- 2. Metodología.-- 3. Discusión, Análisis y Validación de los Resultados.-- 4. Análisis de los Resultados.-- 5. Conclusiones y Recomendaciones. En el presente trabajo de investigación se analizó las variables del clima organizacional y el desempeño laboral de los servidores públicos del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia en la ciudad de Ambato, cuyo propósito es incrementar la eficiencia y calidad de los servicios, fomentando un ambiente de trabajo favorable, as...

 7. Biodegradación de residuos orgánicos de plazas de mercado

  Cardona Alzate, Carlos Ariel; Sánchez Toro, Óscar Julián; Ramírez Arango, Julián Andrés; Alzate Ramírez, Luis Eduardo

  2007-01-01

  En el presente trabajo se caracterizaron, clasificaron y acondicionaron los residuos orgánicos de la plaza de mercado de Manizales (Caldas), analizándose los posibles tratamientos para su conversión en productos de valor agregado. Se eligió transformar el almidón y la celulosa presentes en los residuos. Se establecieron las mejores condiciones de temperatura, pH y dosificación de enzima para transformar los polisacáridos en azúcares reductores. Para la transformación del almidón y la celulosa...

 8. Elevación de seno maxilar: Análisis clínico de nuestra experiencia en más de 100 casos Clinical analysis of our experience in over 100 cases of maxillary sinus lift

  Gui-Youn Cho-Lee; L. Naval-Gías; M. Mancha de la Plata; J. Sastre-Pérez; A.L. Capote-Moreno; M.F. Muñoz-Guerra; F.J. Rodríguez-Campo

  2009-01-01

  Objetivos: La elevación de seno maxilar es uno de los procedimientos más versátiles en cirugía oral, de modo que hay descritos diversos abordajes, tipos de injertos, posibilidad de asociar otras técnicas preprotésicas y colocar implantes de manera simultánea o diferida, dependiendo de la altura ósea inicial. Nuestro propósito es comunicar nuestra experiencia después de intervenir 131 casos. Materiales y métodos: Se analizó una serie de 131 procedimientos llevados a cabo en 91 pacientes consec...

 9. Curvas de absorción de nutrientes bajo dos métodos de fertilización en sandia, en Guanacaste, Costa Rica

  Vega Villalobos, Edgar V.; Salas Camacho, Rafael E.

  2012-01-01

  En la Finca Experimental de Santa Cruz, Guanacaste, en el año 2005, se evalúo el efecto de dos modalidades de fertilización en el cultivo de la sandía (Citrullus lanatus(Thunb) Matsum & Nakai cv. Mickeylee): fertilización líquida aplicada en el agua de riego y el abonamiento granular y foliar aplicado por el método convencional. Se prepararon dos lotes de 300 m2 y se realizaron muestreos al azar de plantas y se analizó el contenido de nutrimentos en su parte vegetativa, productiva y sistema r...

 10. Diseño de un modelo de procesos de calidad en el laboratorio clínico del Hospital del IESS de la ciudad de Portoviejo

  2013-01-01

  Los resultados del Laboratorio Clínico contribuyen al estudio y prevención de los problemas de salud de los usuarios ayudando al médico a lograr un diagnóstico en base de la sintomatología del paciente. De acuerdo con sus funciones, se puede dividir en Laboratorios de rutina, los cuales constan de cuatro departamentos básicos: Hematología, Inmunología, Microbiología y Química Clínica. El estudio presente analizó los procesos de calidad existentes en el Laboratorio Clínico de...

 11. Autopercepción de inteligencia contextual para jugar y de competencia decisional en el fútbol

  Ruiz Perez, Luis Miguel; Navia Manzano, José Antonio; Miñano Espin, Francisco Javier; García Coll, Virginia; Palomo Nieto, Miriam

  2015-01-01

  En el presente estudio se analizó la autopercepción de competencia decisional y la inteligencia contex- tual de jugadores de fútbol de diferente nivel de pericia. Además, se exploraron las relaciones existen- tes entre las autopercepciones de competencia para decidir y de inteligencia contextual en jugadores de fútbol, para lo cual participaron voluntariamente 467 jugadores (M = 20,26, DT = 4,83). El nivel de peri- cia de los participantes se estableció en tres diferentes: Autonómico (N = 141...

 12. Autopercepción de inteligencia contextual para jugar y de competencia decisional en el fútbol. [Game intelligence and perceived competence to decide on soccer players].

  José Antonio Navia;; Javier Miñano-Espín; Virginia García-Coll; Miriam Palomo-Nieto

  2015-01-01

  En el presente estudio se analizó la autopercepción de competencia decisional y la inteligencia contextual de jugadores de fútbol de diferente nivel de pericia. Además, se exploraron las relaciones existentes entre las autopercepciones de competencia para decidir y de inteligencia contextual en jugadores de fútbol, para lo cual participaron voluntariamente 467 jugadores (M = 20,26, DT = 4,83). El nivel de pericia de los participantes se estableció en tres diferentes: Autonómico (N = 141), nac...

 13. Quemaduras de cuero cabelludo: Serie de casos y revisión de la literatura

  Pereira C,Nicolás; LÉNIZ M,PATRICIO; Enríquez C,Estefanía; Mabgelsdorff G,Günther; Piñeros B,José Luis; CALDERÓN O,WILFREDO

  2012-01-01

  El cuero cabelludo es la barrera más externa e importante del cráneo y cerebro. Si bien, las quemaduras de éste son raras, son causadas frecuentemente por lesiones por alta tensión eléctrica, fuego, líquido u otras fuentes de calor. Objetivos: Presentar una serie de casos de quemaduras de cuero cabelludo de los últimos 10 años en el Hospital del Trabajador de Santiago y revisar la literatura de las alternativas terapéuticas. Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizó la ...

 14. La rehabilitación en el deporte

  Olmo Navas, Jesús

  2000-02-01

  Full Text Available Las lesiones deportivas presentan una creciente prevalência, asociada con el aumento de la práctica deportiva. Tanto a niveles de competición como recreacionales, se constata una demanda del deportista para volver a la actividad de la forma más rápida y funcional posible. Se examinan en este trabajo las características de la lesión de aparato locomotor en el deporte, y las peculiaridades del proceso de rehabilitación tras el tratamiento inicial, analizándose los actuales procedimientos e infraestructura empleados para su desarrollo, desde una perspectiva multidisciplinar.

 15. Dinámica del crecimiento y desarrollo del banano (musa aaa simmonds cvs. gran enano y valery)

  Martínez Acosta, Ana María; Cayón Salinas, Daniel Gerardo

  2011-01-01

  El estudio se realizó en la zona bananera de Urabá (Colombia); con los cvs. Gran Enano y Valery. A partir de la siembra, cada tres a cuatro hojas emitidas, se muestrearon tres plantas por cv., cada una correspondiente a una repetición. Estas se separaron en sus diferentes órganos y se estimó la materia seca total. Se analizó cada cv. a partir de curvas de crecimiento. La acumulación de materia seca en ambos cvs. se ajustó al modelo típico de la curva sigmoidea del crecimiento vegetal. En la f...

 16. Análisis de la política de financiamiento rural en México 1990-2010

  Filiberto Guadalupe Eligio; Alma Alicia Gómez Gómez

  2013-01-01

  El estudio del financiamiento en el sector agropecuario en México debe ser una práctica constante que obligue a generar innovaciones o cambios de estrategias en las políticas gubernamentales. Por esta consideración, se analizó cómo ha evolucionado la colocación del crédito en las bancas de desarrollo: Financiera Rural y FIRA durante el periodo 1990-2010. Materiales y métodos: se examinaron los datos oficiales sobre el comportamiento del financiamiento al sector rural: comportami...

 17. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: Morbimortalidad en Recién Nacidos Prematuros

  Laura Paloma Méndez Silva; María Guadalupe Martínez León; Juan Martín Bermúdez Rodríguez

  2007-01-01

  Objetivo: Conocer la morbimortalidad de los recién nacidos prematuros en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Materno Infantil del 01/01/05 al 01/01/06. Métodos: Revisión de casos, estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Mediante estadística descriptiva se analizó: edad gestacional, peso, diagnóstico de ingreso, tratamiento ventilatorio, días de estancia, complicaciones, motivo de egreso y causas de muerte. Resultados: En el período referido ingresaron 428...

 18. La formación de ingenieros de la edificación en empresas constructoras en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Su influencia en la satisfacción laboral

  Fuentes-del-Burgo, Joaquín; Navarro-Astor, Elena

  2013-01-01

  Objeto: El objetivo de la investigación es indagar en las actividades formativas que desarrollan empresas constructoras en Castilla-La Mancha, con los ingenieros de edificación/arquitectos técnicos que trabajan como jefes de obra y su efecto sobre la satisfacción laboral. Diseño/metodología: Se realizaron 34 entrevistas semi-estructuradas. Mediante el empleo de metodología cualitativa, el contenido de las entrevistas se analizó utilizando el programa ATLAS.ti. Aportaciones y resultado...

 19. Factores psicosociales del presentismo en trabajadores del Sistema de Salud chileno

  Aldo Vera-Calzaretta; Claudia Carrasco-Dájer; Silvia da Costa; Darío Páez-Rovira

  2015-01-01

  Este estudio analizó los factores psicosociales que explicaban el presentismo o deterioro laboral autopercibido asociado a trabajar enfermo. La muestra fue de 676 trabajadores del sistema de salud chileno (84% de mujeres, M = 35.9 anos, en su mayoría enfermeras y técnicos paramédicos). Se aplicó un cuestiona- ˜ rio sociodemográfico, el Job Content Questionnaire, el Effort-Reward Imbalance, el Health Performance Questionnaire y una escala de interferencia del trabajo en la vida familiar. La re...

 20. EFECTO DEL PROPILENGLICOL SOBRE LA UREMIA, GLICEMIA Y LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES DE LA LECHE EFFECT OF PROPYLENEGLYCOL ON URAEMIA, GLYCAEMIA AND MILK COMPONENTS PRODUCTION

  Sandra Guisela Durango Morales; José Ignacio Ruiz Diaz; Rubén Darío Galvis Góez

  2010-01-01

  Con el objetivo de determinar el efecto de la inclusión de propilenglicol (PG) sobre las concentraciones plasmáticas de urea y glucosa y sobre la cantidad de leche producida y su concentración de sólidos, se analizó un grupo de 10 vacas entre su segunda y quinta lactancia. Los animales recibieron al día 45 posparto PG y durante 3 días consecutivos, éste se suministró diariamente en dosis de 250 g durante cada ordeño con la ración de suplemento comercial. Los animales fueron muestreados antes ...

 1. Percepción de la inocuidad de los alimentos entre estudiantes universitarios

  Ema Maldonado-Simán; Liliana López-Durán; Agustín Ruiz-Flores; José Artemio Cadena-Meneses; Pedro Arturo Martínez-Hernández; Raymundo Rodríguez-De Lara

  2012-01-01

  El consumidor es uno de los eslabones de la cadena de alimentos, responsable de mantener la inocuidad de los alimentos y evitar enfermedades por contaminación de los mismos. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento, actitud y comportamiento respecto a la inocuidad de los alimentos entre estudiantes universitarios, mediante la aplicación de un cuestionario a 97 estudiantes en el último tercio de la carrera profesional. La información se analizó mediante Ji-cuadrado. La i...

 2. Resiliencia materna, funcionamiento familiar y discapacidad intelectual de los hijos en un contexto marginado

  María del Pilar Roque Hernández; Guadalupe Acle Tomasin

  2013-01-01

  La resiliencia refiere a las interacciones entre el contexto ecológico y la capacidad del individuo para adaptarse positivamente ante la adversidad. Para diseñar e instrumentar la intervención y aportar evidencia a la práctica en educación especial, se analizó la relación entre la resiliencia materna y el funcionamiento familiar, en un contexto marginado. Participaron 76 madres voluntarias, quienes tenían un hijo con discapacidad intelectual inscrito en una escuela de educación especial. Para...

 3. Desviación disociada. Estrabismo de origen cortical

  Martín Gallegos-Duarte; Jorge Mendiola-Santibáñez; Juan José Ortiz-Retana; Bernardo Rubín de Celis-Monteverde; Rosana Vidal-Pineda; Arleth Sigala-Zamora

  2007-01-01

  Objetivos: Determinar las alteraciones corticales relacionadas con el origen de la desviación disociada. Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y observacional que incluyó a 10 niños con diagnóstico de desviación horizontal disociada, sin evidencia previa de daño neuronal. Se determinó la dominancia manual, cerebral y ocular, el estado sensorial y el perfil perceptual visual. Se analizó la respuesta cortical a diferentes estímulos: luminoso, hiperventilación, movimientos de segu...

 4. Resumen de tesis. Utilidad de una batería neuropsicológica breve para la discriminación de pacientes con demencia y alteración cognitiva leve. Datos de la cohorte NEDICES

  Serna Jaramillo, Adriana Juliet

  2014-01-01

  [ES]La detección de personas con demencia, u otras alteraciones cognitivas relacionadas, sigue siendo un reto en la actualidad, especialmente, en el ámbito poblacional. El objetivo de este estudio es analizar la utilidad de diferentes test cognitivos breves para detectar demencia y alteración cognitiva leve (ACL) en ancianos de la población española. Además, se analizó la capacidad de los test para discriminar entre pacientes con demencia y ACL. Una muestra de 292 participantes, procedentes d...

 5. Educación popular y nutrición infantil: experiencia de trabajo con mujeres en una zona rural de México

  Arenas-Monreal Luz; Paulo-Maya Alfredo; López-González Humberto E.

  1999-01-01

  OBJETIVO: Se realizó una intervención comunitaria bajo la estrategia de promoción de la salud, con el objetivo de desarrollar un programa de educación para la salud con mujeres. MÉTODOS: Se analizó la metodología de educación popular; con la finalidad de generar procesos organizativos y de participación social que mejoren la nutrición y sobrevivencia infantil. RESULTADOS: Los principales resultados, se relacionan con la generación de procesos autogestivos, la conformación de un grupo de promo...

 6. Análisis del discurso e investigación educativa: Dos casos de resúmenes de conferencias venezolanos, 1990-2002

  Eduardo Blanco, Carlos

  2005-01-01

  Desde una perspectiva teórica mayormente interpretativa propia de los estudios sociolingüísticos y del discurso actuales, este trabajo analizó, mediante metodología micro-sociolingüística de análisis de movimientos, dos bases de datos venezolanas (273 resúmenes de ponencias de investigaciones culminadas, de los cuales se depuraron aquellos de proyectos e investigaciones en curso) presentadas en los dos más importantes eventos de la comunicación científica en educación del país (AsoVac y UCV, ...

 7. Satisfacción del paciente de cirugía mayor ambulatoria con los ciudadanos anestésicos perioperatorios en relación con el miedo

  Baraza Saz, María Aurora

  2011-01-01

  Eliminadas las páginas en blanco del pdf Programa de doctorado: Avances en medicina interna. El objetivo principal de esta investigación es comprobar la relación entre ansiedad y miedo a la anestesia en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en régimen ambulatorio. Mediante un diseño prospectivo simple, se analizó el perfil de ansiedad y miedo a la anestesia en las fases pre- y post-anestésica, en 2 grupos de pacientes. Grupo experimental (n=148), pacientes quirúrgicos ...

 8. Salud del suelo: en la búsqueda de un indicador biológico de sustentabilidad

  2015-01-01

  Los indicadores de calidad de suelo han sido motivo de numerosas investigaciones en los últimos años. Sin embargo, la complejidad en la interpretación de los resultados de laboratorio dificulta su implementación tanto para los productores como para el asesor. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de indicadores biológicos de suelo sobre diferentes intensidades de manejo orgánico, con énfasis en el coeficiente metabólico. Se analizó un set de datos provenien...

 9. Relación entre el potencial al maltrato infantil y los estilos de afrontamiento al estrés en madres de un centro de salud de Lima

  Condori Aguilar, Mercedes Isabel

  2017-01-01

  El modelo de procesamiento social aplicado al maltrato infantil propone que existiría relación entre los procesos cognitivos que utiliza el sujeto en su interrelación con el medio y su uso de conductas de maltrato en la relación con sus hijos. En esta investigación se analizó el rol del afrontamiento al estrés en el potencial al maltrato infantil de la madre. El diseño aplicado fue descriptivo correlacional y de carácter no experimental. Se trabajó con una muestra de madres mayores de 18 años...

 10. Gumruk Birligi Sonrasi Turkiye’nin Bati Avrupa’ya Olan Ihracatinin Sektorel Analizi

  Emine Bilgili

  2007-01-01

  Bu calisma, 1995’de Turkiye ve Avrupa Birligi (AB) arasinda imzalanan Gumruk Birligi (GB) anlasmasi sonrasi Turkiye’nin Bati Avrupa’ya olan ihracatinin yapisinda degisme olup olmadigini sektorel seviyede analiz etmektedir. Turkiye’nin toplam ithalati icinde AB’nin payi 1995’de %47.2 den 2004’de %46.7’ye dusmustur. Diger yandan Turkiye’nin toplam ihracati icinde AB’nin payi 1995’de %51.2 iken 2004’de %54.6’ya yukselmistir. Calisma sonuclarina gore GB sonrasi Turkiye’nin ihracatinin yapisinda o...

 11. COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AL DESGAS TE DE UN ACERO AISI 1045 NITRURADO Y SEGUIDO DE UN TEMPLE POR INDUCCIÓN

  Gonzalo J. Schierloh; Matías Regis; Raúl Charadia; Eugenia L. Dalibon; Sonia P. Brühl

  2016-01-01

  Se estudió el comportamiento al desgaste de l acero AISI1045 con un tratamiento de nitruración iónica y posterior temple por inducción. Se midió dureza en superficie y perfil en profundidad. Se analizó la microestructura y evaluó el comportamiento al desgaste . Como resultado de la nitruración se obtuvo una zona formada por una capa de compuestos seguida por una zona de difus ión de nitrógeno. L a dureza superficial del acero templado y revenido aumentó en un...

 12. Genomas y cromosomas. algunas certezas entre las tantas preguntas de los últimos 10 años.

  Mudry Marta Dolores; Nieves Mariela

  2011-01-01

  En el año 2000 se presentó lo que se dio en llamar nuestro libro de la vida, el primer borrador del Genoma Humano. Aquello generó grandes expectativas por sus potenciales aplicaciones en beneficio de las ciencias biológicas. ¿Qué ha sucedido 10 años después? Se conoce cuántos genes tenemos en nuestro genoma y se analizó la función de algunos de ellos. Se conocen las secuencias de los genomas de unos 14 mamíferos y borradores o genomas completos de otros numerosos vertebrados, invertebrados, h...

 13. LA VIOLENCIA PSICOSOCIAL Y LA INSEGURIDAD EN COAHUILA: AFRONTAMIENTO, EMOCIONES Y REDES DE APOYO

  Jana Petrzelová Mazacová; Mayra Aracely Chávez Martínez; Joel Zapata Salazar; Mariana Eliza Rodríguez Herrera

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo es presentar los efectos psicológicos reflejados en la salud mentalderivados de la violencia e inseguridad psicosocial y la inseguridad entre la población juvenil yadulta del estado mexicano de Coahuila. Se empleó la batería Evaluación Psicosocial de la Vi-vencia de Sucesos Vitales para diagnosticar la percepción subjetiva de la violencia en las ciuda-des de dicha entidad con mayor incidencia de eventos violentos. Se analizó la correlación entrelas variables sociod...

 14. Autopercepción después de seis años de haber sido madre durante la adolescencia y la adultez

  Iris Xóchitl Galicia Moyeda; Alejandra Sánchez Velasco; Francisco Javier Robles Ojeda

  2011-01-01

  La presente investigación tuvo el propósito de explorar la percepción que tienen de sí mismas las mujeres que fueron madres por primera vez en la adolescencia y las que lo fueron en la edad adulta. Participaron 92 mujeres, cuyo primogénito tenía una edad promedio de seis años, 38 fueron madres en la adolescencia y 54 en la adultez. Se aplicó la prueba de "Frases Incompletas", analizándose únicamente las áreas de temores, culpa, actitud ante las propias capacidades, metas y toma de decisiones....

 15. Creencias acerca de la masturbación

  Balarezo López, Gunther

  2014-01-01

  El objetivo de la investigación fue realizar una revisión sobre las creencias acerca de la masturbación. Para ello, se hizo una búsqueda de los trabajos publicados sobre el tema, se analizó y se seleccionó los más relevantes. Los autores exponen que la masturbación era considerada una enfermedad, estudiada por la medicina, especialmente por la psiquiatria y la psicología. Se concluye que la masturbación es una actividad sexual común en ambos sexos y en algunos casos, se utiliza como técnica t...

 16. Análisis descriptivo de la miología flexora y extensora del miembro anterior de Polychrus acutirostris (Squamata, Polychrotidae)

  Silvia Moro; Virginia Abdala

  2004-01-01

  Se describe la musculatura de la extremidad anterior de Polychrus acutirostris. Se analizó la anatomía de los músculos flexores y extensores, tomándose en cuenta para cada uno los sitios de origen e inserción y las características principales. Los objetivos principales de este trabajo son: contribuir a la identificación de los complejos musculares del antebrazo y la mano; actualizar la nomenclatura de ciertos músculos complicados, y presentar un modelo de la musculatura de la extremidad anter...

 17. Influencia de la capacitación en el liderazgo de supervisores para la motivación de su personal

  Martínez Marín, María Enriqueta

  2003-01-01

  En la presente investigación se analizó la influencia de la capacitación en el liderazgo de supervisores para la motivación de logro de su personal a cargo. Participaron 30 supervisores y 160 de personal operativo, de ambos géneros, personal de una empresa de servicios. Mediante selección aleatoria se dividió en dos grupos a los supervisores y se determinó como grupo A al que recibió capacitación en liderazgo y como grupo B al que recibió capacitación en seguridad ...

 18. Religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje

  Macijauskaitė, Indrė

  2010-01-01

  Darbo objektas – Religinis turizmas Lietuvoje. Probleminis (tiriamasis) klausimas: Kokios religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje? Tyrimo tikslas: Ištirti religinio turizmo plėtros galimybes Lietuvos turizmo rinkoje. Rašant darbą buvo išsikelti keturi uždaviniai, kad išanalizuoti religinio turizmo sampratų kaitą ir religinio turizmo vietą Lietuvos turizmo rinkoje buvo atlikta mokslinė ir statistinių duomenų analizė. Išanalizuotos religinio turizmo galimybės Liet...

 19. Ideación suicida y características asociadas en mujeres adolescentes

  González-Forteza Catalina; Berenzon-Gorn Shoshana; Tello-Granados Ana Ma.; Facio-Florez Dulce; Medina-Mora Icaza Ma. Elena

  1998-01-01

  Objetivo. Determinar la prevalencia de ideación suicida y el perfil sintomático e identificar las características sociodemográficas que distinguen a quienes tuvieron mayores puntajes de ideación suicida entre población adolescente del Distrito Federal: estudiantes y pacientes por intento suicida. Material y métodos. El estudio fue transversal y ex-post-facto. Se analizó la información de dos muestras: 1 712 mujeres, estudiantes de enseñanza media -secundaria- y media superior -bachillerato- (...

 20. Asertividad y uso de sustancias en la adolescencia : resultados de un estudio transversal

  Suelves i Joanxich, Josep Maria; Sánchez Turet, Miguel, 1942-2008

  2001-01-01

  Numerosos programas de prevención del abuso de sustancias en la adolescencia incluyen entre sus componentes el entrenamiento en asertividad. Este estudio transversal analizó la relación entre las puntuaciones de asertividad del cuestionario CABS (Michelson y Wood, 1980) y uso autoinformado de tabaco, alcohol, cannabis y drogas sintéticas en una muestra de 294 adolescentes (edad media= 13,06 años, rango 11-14). Un 51,4% y un 41,6% de los sujetos, respectivamente...

 1. ¿CÓMO SE RELACIONA LA ANSIEDAD ESCOLAR CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO?

  Inglés, Cándido J.; José M. García-Fernández; María C. Martínez-Monteagudo

  2013-01-01

  Se conoce poco sobre la relación existente entre la ansiedad escolar y el rendimiento académico de los alumnos. Este estudio analizó la relación entre ansiedad escolar y el rendimiento académico en una población de 520 estudiantes españoles de 12 a 18 años (M = 15.38, DE = 1.95). Los resultados revelaron que los estudiantes con alto rendimiento en castellano (lengua y literatura) presentaron puntuaciones significativamente más altas en ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante...

 2. Validez predictiva de los componentes del compromiso del cliente y su relación con la satisfacción

  Salvador Ferrer, Carmen María

  2005-01-01

  El presente artículo propone validar el constructo del compromiso del cliente con la organización como un concepto multidimensional, tomando como punto de partida las perspectivas tradicionales: afectiva, normativa y calculada. Además, se analizó la influencia del compromiso en la satisfacción del usuario. En el estudio se utilizó un cuestionario aplicado a 223 usuarios de los servicios no docentes universitarios. Los resultados muestran que las perspectivas tradicionales (afectiva, normativa...

 3. DISCURSO ATRIBUCIONAL DE ESTUDIANTES INCULPADOS POR DESHONESTIDAD ACADÉMICA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE

  Jensy Campos Céspedes; Walter Solano Gutiérrez

  2012-01-01

  Se presentan los resultados de un estudio en torno a deshonestidad académica (DA), realizada en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica. El estudio analizó los fragmentos discursivos que esgrimieron estudiantes inculpados por DA, de las diferentes escuelas de la institución. Para el análisis se recurrió a los planteamientos teóricos de Weiner (1986), específicamente la clasificación de las atribuciones causales. Los resultados revelan que muchos estudiantes apelan a factores e...

 4. DISCURSO ATRIBUCIONAL DE ESTUDIANTES INCULPADOS POR DESHONESTIDAD ACADÉMICA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE (ATTRIBUTION DISCOURSE OF STUDENTS CHARGED FOR ACADEMIC DISHONESTY IN A COSTA RICAN PUBLIC UNIVERSITY)

  Campos Céspedes, Jensy; Solano Gutiérrez, Walter

  2012-01-01

  Resumen: Se presentan los resultados de un estudio en torno a deshonestidad académica (DA), realizada en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica. El estudio analizó los fragmentos discursivos que esgrimieron estudiantes inculpados por DA, de las diferentes escuelas de la institución. Para el análisis se recurrió a los planteamientos teóricos de Weiner (1986), específicamente la clasificación de las atribuciones causales. Los resultados revelan que muchos estudiantes apelan a f...

 5. Efecto de diferentes subunidades de Gluteninas-APM sobre la calidad panadera en trigos harineros mexicanos

  Micaela De la O Olán; Eduardo Espitia Rangel; José D. Molina Galán; Roberto J. Peña Bautista; Amalio Santacruz Varela; Héctor E. Villaseñor Mir

  2006-01-01

  Con el fin de determinar la influencia de diferentes subunidades de gluteninas de alto peso molecular (APM) sobre las propiedades de panificación, se analizó un grupo de 69 líneas de trigo (Triticum aestivum L.) derivadas de la cruza Rebeca F2000 por Salamanca S75 por descendencia de una sola semilla de F2 a F6. Las líneas fueron sembradas en Roque, Gto. (Otoño-Invierno, 2003/2004), aplicando riegos normal y restringido. Se evaluó volumen de pan, textura de la miga y contenido de proteína. Lo...

 6. LLUVIA DE POLEN DE LA CIUDAD DE OAXACA, MÉXICO

  Ángel Osorio-Pascual; David Leonor Quiroz-García

  2009-01-01

  Con el propósito de determinar los tipos polínicos presentes en la atmósfera de laciudad de Oaxaca y sus alrededores, se analizó la lluvia de polen de este lugar. Se establecieron 11 sitios de colecta: tres parques de la ciudad y ocho localidades de losalrededores. Las muestras se acetolizaron y se observaron al microscopio óptico. Se obtuvieron los espectros polínicos para cadasitio de colecta y se aplicaron métodos de clasificación y ordenación. Se reconocieron 39 tipos polínicos; nueve ...

 7. Obvladovanje kakovosti montaže pesta z metodo Poka Yoke

  Lipuš, Mitja

  2012-01-01

  Diplomsko delo opisuje postopek iskanja najprimernejše rešitve preverjanja utora na pestu za homokinetični zglob in izdelavo kontrolne naprave. Z izbrano rešitvijo smo želeli vplivati na zmanjšanje reklamacij, katerih posledica so tudi manjši stroški in zvišanje produktivnost podjetja. Za obvladovanja kakovosti smo izbrali metodo »POKA YOKE«, ki preprečuje naključne napake, s predhodno metodo analiz možnih napak in posledic (FMEA). V diplomskem delu so predstavljene tudi ostale možnosti celo...

 8. Respuesta hemodinámica al estrés mental y físico en sujetos normotensos hiperreactivos: Efectos del Betabloqueo Cardiovascular response to mental and physical stress in hyper-reactive normotensive subjects: Beta blockade effect

  Julio Przybylski; Miguel Resnik; Miriam Corsi; Víctor Suez; Roberto Dervich; Raúl Bevacqua; Jorge Lachitiello; Marcelo Elizari

  2004-01-01

  El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la reactividad cardiovascular en personas sanas normotensas sin medicación, mediante la técnica, de Stroop de conflicto entre el color y la palabra (SCWCT), la respuesta anticipatoria de la presión arterial con el ejercicio (RA) y la prueba ergométrica graduada (PEG). Se analizó el efecto de un betabloqueante beta1 selectivo: bisoprolol (B) sobre la reactividad cardiovascular al estrés mental (EM) y físico en personas hiperreactivas. Se estudiaron 4...

 9. El trabajo final para acceder al título de Ingeniero Agrónomo en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) : I- Temáticas - Modalidad

  Larrusse, Alcira Susana; Lartigue, Cecilia; Verdes, Patricia; Bazán, Patricia Lía; Bonivardo, Silvia L.; Martínez, Angélica N.

  2012-01-01

  El Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Agronómica, UNSL, establece dentro de actividades complementarias obligatorias realizar un Trabajo Final, con un crédito horario de 200 horas. Esta instancia culminante de la intensidad de la formación práctica, con temática de libre elección para el alumno, estaba orientada a dos modalidades en el marco de proyectos desarrollados en la Unidad Académica: (1) extensión y transferencia, (2) investigación. El objetivo del presente trabajo fue analiz...

 10. Eficiencia antagónica in vitro y en invernáculo de Trichoderma koningii sobre Colletotrichum dematium var truncata

  Grijalba, Pablo Enrique; Devitto, G. A.; Wright, Eduardo Roberto; López, María V.; De Delfino, Olga S. F.

  1992-01-01

  p.157-162 En este trabajo se analizó la eficiencia antagónica de un aislamiento de Trichoderma koningii sobre un aislamiento de Colletotrichum dematium var truncata, patógeno de la soja que además de causar una enfermedad denominada antracnosis impide la germinación de la semilla. Se evaluó dicha eficiencia in vitro y en invernáculo. Al desarrollar el antagonista enfrentado al patógeno en medio de cultivo, Trichoderma koningii creció a un ritmo levemente inferior al observado en el tratami...

 11. Correlación anatomopatológica entre la biopsia preoperatoria y la pieza quirúrgica de quistes dentigeros y queratoquistes odontogenicos

  Mordcovich Maldonado, Gonzalo

  2014-01-01

  En este estudio se analizó la correlación entre las biopsias preoperatoria y posoperatoria de 15 pacientestratados con quistes dentígeros (QD) y 15 pacientes tratados con queratoquistes (QQ). De esta manera se comparó cual de las dos patologías es más propensa a presentar transformaciones histopatológicas, su relación con el sexo, la edad, el mayor número de recidivas y la localización anatómica más frecuente Objetivo: se realizó el estudio de las biopsias preoperatorias (biopsia por imcisión...

 12. Los efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la pareja

  Rodríguez Martínez, Nathalia Carolina

  2010-01-01

  La presente investigación es de corte descriptivo cualitativo y presenta el estudio de dos casos de sujetos que recibieron psicoterapia con orientación psicoanalítica y un grupo de mujeres cabeza de hogar que trabajaron bajo la mirada conceptual del Grupo de Reflexión. Con base en los protocolos de sesión y las transcripciones de los encuentros grupales se analizó la información a la luz de seis categorías descriptivas: La experiencia de ser hijo, los procesos identificatorios, la expectativa...

 13. Remediación de suelos contaminados con elementos traza mediante el uso de biosólidos compostados y enmienda calcárea : efecto sobre las fracciones de menor biodisponibilidad de cinc

  Torri, Silvana Irene; Zubillaga, Marta Susana; Lavado, Raúl Silvio

  2006-01-01

  p.93-97 La biodisponibilidad de elementos traza en suelos contaminados puede reducirse a través de procesos de inmovilización. Se estudió la factibilidad de emplear compost de biosólidos con distintos grado de madurez, enmienda calcárea o una combinación de ambos para remediar suelos contaminados con Zn. Los suelos se contaminaron artificialmente, utilizando ciclos de humedecimiento-secado para lograr el equilibrio de Zn entre las distintas fracciones edáficas. Se analizó el efecto de las ...

 14. Prerrequisitos y Sistema HACCP en la Industria Alimentaria

  Mena García, Marta

  2014-01-01

  Cada vez es más exigido que las empresas agroalimentarias de todo el mundo aseguren la inocuidad de los productos que elaboran y comercializan. Para ello, deben aplicar el Sistema HACCP que servirá como método preventivo para el aseguramiento de esta inocuidad, analizándose los prerrequisitos que se deben tener en cuenta antes de su implantación, los cuales son la base que lo fundamenta. Además, se describirán los siete principios y las doce tareas que servirán para concretar con éxito la imp...

 15. PARÁSITOS INTESTINALES DE PERROS CALLEJEROS: RIESGO A LA SALUD PÚBLICA EN SAN RAMÓN, COSTA RICA

  González Bermúdez, Gustavo Adolfo; Alfaro Campos, Katherine; Trejos Trejos, Jeaneth

  2015-01-01

  Con el objetivo de determinar la salud endoparasitaria de los perros callejeros y evaluar la contaminación del suelo por parte de éstos, se analizó el suelo y las heces encontradas en el parque Alberto Manuel Brenes entre marzo y abril del 2011. Se comprobó la presencia de cuatro especies de parásitos en las heces y una especie en las muestras del suelo mediante dos técnicas de muestreo: Sheater y Salina – lugol, resultando 83,33% y 16,6% positivas respectivamente. Los parásitos hallados pued...

 16. La gerencia emprendedora innovadora como catalizador del emprendimiento económico

  Elsa Emilia Petit Torres

  2007-01-01

  En el artículo se analizó la gerencia emprendedora innovadora como catalizador del emprendimiento económico. La metodología empleada fue cualitativa basada en la aplicación del método interpretativo, propuesto por Joseph Kockelmans (1975). En el contenido se desarrollan los siguientes aspectos:1) La importancia económica de la innovación como variable endógena, 2) La cultura de la innovación como elemento para la aceleración del progreso endógeno, 3) La gestión de la Transferencia de Innovaci...

 17. When Adolescents with High Self-Concept Lose their Engagement in School

  Veiga, Feliciano; García, Fernando; Reeve, Johnmarshall; Wentzel, Kathryn; García, Óscar

  2015-01-01

  La motivación escolar y el autoconcepto son dos constructos claves del ajuste académico. Para entender cómo la motivación escolar cambia durante la adolescencia, se analizó la motivación académica de adolescentes tempranos y medios (cognitiva, afectiva, conductual e implicación personal) y su autoconcepto. La muestra fue de 685 adolescentes, 296 hombres (43,2%) y 389 mujeres de 11 a 17 años. Los adolescentes tempranos con alto autoconcepto siempre indicaron mayor motivación cognit...

 18. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA FRUTERÍA EN MISLATA. FRUTERíA SALAS

  2014-01-01

  Mi trabajo consiste en el análisis y propuesta de mejora de una frutería en Mislata. En el comercio que me centro es en la Frutería Salas. Es el negocio familiar del cual se sustenta gran parte de la actividad económica de la familia. En primer lugar, se ha descrito la actividad a desarrollar por el negocio y la situación actual en la que se encuentra. Para ello, he realizado una aproximación al sector analizándolo desde un punto de vista general a nivel nacional hasta llegar a un ámbito l...

 19. Influencia de un medio fluorado en la fractura de dos combinaciones de conjunto implante / cabezal de Ti Cp

  Noriega, Jorge Roberto; Departamento de Diagnostico e Cirurgia. Faculdade de Odontologia de Araraquara. UNESP. Sao Paulo,; Marcantonio Júnior, Elcio; Departamento de Diagnostico e Cirurgia. Faculdade de Odontologia de Araraquara. UNESP. Sao Paulo,; Roberto Dametto, Fabio; Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese. Faculdade de Odontologia de Araraquara. Sao Paulo,; Ikeda Artacho, María Cristina; Facultad de Estomatología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima,; Vaz, Luis Geraldo; Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese. Faculdade de Odontologia de Araraquara. Sao Paulo,

  2014-01-01

  El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de un medio fluorado en la fractura delconjunto implante/pilar en sistemas de hexágono interno y hexágono externo. La fractura fueproducida por fatiga de bajo ciclo, analizándose la superficie mediante microscopía electrónicade barrido (MEB). Se simularon cinco años de uso regular de productos de higiene oral conteniendo1.500 ppm de NaF, pH 6,8. Este contacto prolongado con fluoruros influenció negativamenteel desempeño a la fatiga de bajo...

 20. Factores asociados a la decisión de lectura de etiquetas de alimentos por consumidores de la Cuidad de Lima – Perú en el 2015

  Cornejo Monthedoro, Angela Patricia; Liza Quesquén, Libia Carlota

  2016-01-01

  Objetivo: Determinar los factores asociados a la decisión de lectura de etiqueta para la compra de alimentos por los consumidores de la ciudad de Lima – Perú, en el año 2015. Método: Estudio cualitativo, observacional, descriptivo y transversal realizado en consumidores de alimentos pre envasados del departamento de Lima. Los encuestados fueron mayores de 18 años de edad y con capacidad de lectura y escritura. Se aplicó una encuesta, validada por expertos en la materia, vía online. Se analizó...

 1. Desarrollo del proceso y caracterización de harina de zapallo y formulación de subproductos

  Cornejo Zuñiga, Fabiola Marcela; Alava Pincay, Cecibel Lisbeth

  2009-01-01

  La presente tesis se basó en desarrollar harina de zapallo y conjuntamente, tres posibles aplicaciones en la industria de alimentos. Para elaborar la harina, primeramente se identificó la disponibilidad del zapallo y se caracterizó la materia prima. Se estudió el proceso de secado para determinar a través de curvas de secado, el contenido crítico de humedad libre y tiempo que tarda el zapallo en secarse hasta la humedad determinada. Además se analizó la etapa de molienda calculando la granulo...

 2. RESPUESTA GERMINATIVA A LA TEMPERATURA Y AL ÁCIDO GIBERÉLICO EN ESPECIES PASCÍCOLAS PIRENAICAS

  Sebastiá, M. T.; García-Pérez, J.; Pelacho, A.M.

  2011-01-01

  Se analiza la capacidad de germinación de semillas de especies de pastos subalpinos pirenaicos a diferentes temperaturas. Se propone que especies de zonas ecológicamente diferenciadas presentan distintos requerimientos para su germinación. Se recolectaron semillas de diecinueve especies y se observó su germinación a 5, 10, 15 y 20 °C durante cinco semanas; en siete de las especies se analizó además la respuesta al ácido giberélico. Para todas las temperaturas, las especies de los pastos secos...

 3. Alimentos industrializados en la dieta de los preescolares mexicanos

  Dinorah González-Castell; Teresa González-Cossío; Simón Barquera; Rivera, Juan A.

  2007-01-01

  Objetivos. Clasificar los alimentos consumidos por preescolares mexicanos, en relación con su proceso de elaboración y temporalidad: a) industrializados modernos (IM), b) industrializados tradicionales (IT) y c) no industrializados (NI). Material y métodos. Con base en información del recordatorio de 24 horas de la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 en niños de 1-4 años (n=1 070) se analizó la contribución de cada categoría de alimentos en energía, macronutrimentos y fibra. Resultados. La co...

 4. Desarrollo del proceso y caracterización de harina de zapallo y formulación de subproductos

  Cornejo Zuñiga, Fabiola Marcela; Alava Pincay, Cecibel Lisbeth

  2009-01-01

  La presente tesis se basó en desarrollar harina de zapallo y conjuntamente, tres posibles aplicaciones en la industria de alimentos. Para elaborar la harina, primeramente se identificó la disponibilidad del zapallo y se caracterizó la materia prima. Se estudió el proceso de secado para determinar a través de curvas de secado, el contenido crítico de humedad libre y tiempo que tarda el zapallo en secarse hasta la humedad determinada. Además se analizó la etapa de molienda calculando la granulo...

 5. Value generation in LAFS of traditional cheeses in the center of Mexico

  Espinosa Ayala, Enrique; Arriaga Jordán, Carlos Manuel; Boucher, FranÇois; Espinoza Ortega, Angélica

  2013-01-01

  Se determinó la generación de valor en una cadena leche queso en el altiplano mexicano. La cadena está integrada por 269 unidades de producción de leche (UPL), 62 recolectores, 37 queserías y un número no determinado de comercializadores. Se analizó la cadena con el enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), para el análisis económico se utilizaron Presupuestos por Actividad y para determinar la generación de valor Competitividad con Equidad en Cadenas Agroalimentarias. Se entre...

 6. Dificultades para codificar, relacionar y categorizar problemas verbales algebraicos: dos estudios con estudiantes de secundaria y profesores en formación

  Gómez Ferragud, Carlos B.; Solaz Portolés, Joan Josep; Sanjosé López, Vicente

  2014-01-01

  En resolución de problemas verbales por transferencia, la activación de problemas ya conocidos que sirvan de guía, depende de las analogías percibidas entre éstos y el problema a resolver. Se desarrollan dos estudios relacionados para analizar en qué características se basan los estudiantes para codificar problemas y detectar sus analogías, en tareas de categorización (sorting). Se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas combinadas. Primero se analizó cómo los estudiantes de secundar...

 7. Efecto del aceite esencial de Eucalyptus citriodora sobre el metabolismo energético mitocondrial

  2014-01-01

  Con el fin de contribuir al conocimiento de su actividad a nivel celular, se evaluó el mecanismo de acción del aceite esencial de Eucalyptus citriodora (Fam. Myrtaceae) sobre la bioenergética mitocondrial, su efecto sobre la velocidad de consumo de oxígeno de mitocondrias energizadas (estados 3 y 4) y su coeficiente de control respiratorio (CCR). Además, se analizó la actividad de los complejos de la cadena respiratoria usando técnicas espectrofotométricas. Los resultados obtenidos indican qu...

 8. Análisis de la transferencia electrónica in vivo mediada por plastocianina y citocromo c6 en cianobacterias

  2011-01-01

  El principal objetivo de este trabajo es obtener información sobre los procesos de reconocimiento molecular y transferencia de electrones entre proteínas fotosintéticas en el interior celular, para poder así establecer su comportamiento en condiciones fisiológicas y compararlo con los resultados in vitro obtenidos previamente. Para ello se ha tomado como modelo la interacción entre la plastocianina y el citocromo c6 con el fotosistema I en cianobacterias, analizándose esta interacción tant...

 9. Visfatina: un potencial biomarcador de esteatohepatitis no alcohólica en mujeres con obesidad mórbida no diabéticas

  Porras Ledantes, José Antonio

  2012-01-01

  Se estudiaron los niveles circulantes de Visfatina mediante ELISA en el suero de 93 mujeres con obesidad mórbida (OM) y de 40 mujeres sin sobrepeso. También se analizó la expresión génica de Visfatina en el tejido hepático y adiposo utilizando la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. RESULTADOS Los niveles circulantes de Visfatina fueron significativamente superiores en las mujeres con OM en comparación al grupo de mujeres sin sobrepeso. En las mujeres con OM los niveles...

 10. Inferencias en grupos infantiles de lectura

  Javier González García

  2009-01-01

  Este artículo se enfoca en la información no literal de un texto, que puede inferirse a partir de claves o indicios que el propio texto ofrece. A esto se le llama texto implícito o inferencia, por el proceso de pensamiento que estimula. Las fuentes explícitas que conducen a una recuperación de la información se relacionan con otras de información implícita, cuya importancia actualmente está en aumento. En el presente estudio se analizó, durante dos ciclos escolares, la forma en que dos profes...

 11. Influencia del secado sobre la captación de agua de pectina extraída a partir del citrus x aurantifolia swingle

  Grunauer Espinoza, Cecilia Catalina

  2009-01-01

  En el presente estudio se analizó el efecto de la temperatura durante la etapa de secado de la pectina y su resultado sobre la capacidad de gelificación. Esta investigación busca evitar la disociación de los grupos metilester del ácido poligalacturónico y establece una temperatura óptima en la cual la pectina sufra una menor pérdida de su calidad lo que permitirá que la molécula de pectina permanezca más esterificada, incrementando su gelificacion. Para esta investigación se empleó limones...

 12. Microangiopatía trombótica y hemólisis intravascular en hipertensión por embarazo. La mentira del síndrome de HELLP

  Manuel Antonio Díaz de León-Ponce; Jesús Carlos Briones-Garduño; José Meneses-Calderón; Armando Alberto Moreno-Santillán

  2006-01-01

  Se revisó la literatura nacional e internacional sobre hipertensión inducida por el embarazo y su relación con la microangiopatía trombótica y hemólisis intravascular (MTHI). En el presente trabajo se describen los antecedentes históricos, frecuencia, mortalidad, cuadro clínico, clasificación, diagnóstico, complicaciones y tratamientos. Además, se analizó el reporte de Weinstein de 1982 y se concluyó que los datos que reportó como síndrome de HELLP no son contundentes en demostrar que sus pac...

 13. Frecuencia de Hipertensión arterial inducida por el embarazo en derechohabientes de una Unidad de Medicina Familiar de Ciudad Obregón, Sonora (México)

  MP Pérez Juárez; O Castañeda-Sánchez; V. Arellano-Cuadros; J. Espinoza-Suárez

  2008-01-01

  Objetivo: Determinar la frecuencia de hipertensión arterial inducida por el embarazo en derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 de ciudad Obregón, Sonora (México) durante 2003. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal descriptivo. Se analizó el informe de consulta externa del servicio de obstetricia (formato 430-6) en el Hospital de Especialidades No 1; se identificaron casos consecutivos de pacientes con hipertensión arterial inducida por embarazo (HIE). V...

 14. La confluencia en la relación de pareja como limitante para el crecimiento personal: una visión gestáltica

  Belem Medina Pacheco; Claudia Reyes García; Tamara M. Villar Zepeda

  2009-01-01

  El presente artículo es producto de una investigación que pretende dar a conocer la forma en que la confluencia afecta las relaciones de pareja, influyendo en el crecimiento personal de los miembros de la misma. Desde un punto de vista gestáltico, a través de una investigación cualitativa y el método fenomenológico, se analizó la experiencia personal de los participantes respecto al tema, y el significado que tiene para ellos esa experiencia. Las participantes en esta investigación son 4 muje...

 15. Influencia del nivel y de la actividad escolar en las funciones ejecutivas

  Julio César Flores Lázaro; Bibiana Tinajero Carrasco; Bertha Castro Ruiz

  2011-01-01

  El efecto de la escolaridad sobre el desempeño neuropsicológico ha sido ampliamente descrito excepto para las pruebas de funciones ejecutivas. En la actualidad más del 70% de la población mundial presenta un nivel educativo medio-bajo, por lo que es indispensable contar con el conocimiento sobre las características de desempeño en pruebas de funciones ejecutivas en este tipo de población; de forma que se pueda conocer y comprender sus características cognitivas. En este trabajo se analizó el ...

 16. De las pasiones al conocimiento en Farabeuf, de Salvador Elizondo

  Mari Carmen Esquivel-Colín

  2015-01-01

  Full Text Available Se exploraron las diferencias entre filosofía y literatura como modos de razonamiento presentes en la novela de Salvador Elizondo: Farabeuf , y se analizó la manera en que ambas disciplinas se acercan al cuerpo y las pasiones. Se encontró que el erotismo aparece en esa novela como un modo de acceder al conocimiento del alma humana. Así entendida, la verdad que la literatura propone es interior, se aparta del mero razonamiento y exige de su lector la experiencia para ser aprehendida; también ofrece la oportunidad de imaginar la muerte y el erotismo como escapes del mundo.

 17. Esclerosis múltiple. : nuestra experiencia

  Houlne, M.; Zalazar, M.; Sagaz, A.; López Laur, José Daniel

  2006-01-01

  Objetivos: analizar la experiencia obtenida y evaluar los resultados urodinámicos del estudio de 18 pacientes con esclerosis múltiple. Material y Métodos: se estudiaron 18 casos, valorándose la historia clínica, ecografía vesical y renal, analizándolos urodinámicamente con uroflujometría, residuo post miccional (RPM), cistotonometría y electromiografía esfinteriana. Urocultivo y antibiograma de orina. Resultados: del análisis de toda...

 18. Patrones de utilización de programas de prevención y diagnóstico temprano de cáncer en la mujer

  2013-01-01

  Objetivo. Estimar los patrones de utilización de los programas preventivos de cáncer en la mujer durante el periodo 2000-2012 en mujeres mexicanas que participaron en tres encuestas nacionales. Material y métodos. Se analizó información de la ENSA 2000 y de las ENSANUT 2006 y 2012 que son representativas de la población del país. Se obtuvieron prevalencias y se aplicaron pruebas de tendencia y regresión de Poisson para determinar las posibilidades de tener una mayor cobertura. Resultados. La ...

 19. Aplicación del P.A.E.en pacientes quirúrgicos - infección de sitio quirúrgico.

  2006-01-01

  Se seleccionaron 15 Planes de Cuidados realizados por alumnos de Enfermería Médico- Quirúrgica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, durante la Experiencia Clínica en el Servicio de Cirugía del Hospital Interzonal de Agudos (HIGA), durante los años 1999-2000- 2002. Se analizó el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) aplicado a pacientes con trastornos quirúrgicos en todas las etapas llevadas a cabo por los estudiantes. En primer término la Guía de Valoración d...

 20. Entrenamiento combinado de electroestimulación concéntrica y pliometría frente a entrenamiento voluntario

  Herrero Alonso, J. A.; Morante Rábago, J.C.; García López, J.

  2008-01-01

  Se analizó si el entrenamiento con electroestimulación neuromuscular (EENM) dinámica podría mejora la velocidad, la fuerza explosiva y la fuerza máxima. Se formaron 5 grupos de entrenamiento: EENM concéntrica (Ed), EENM concéntrica más pliometría (EdP), voluntario (V), voluntario con pliometría (VP) y grupo control (GC). Los grupos experimentales entrenaron el cuádriceps durante 4 semanas (16 sesiones), valorándose el tiempo de carrera en 20 m (T-20), los saltos verticales SJ y CMJ y la fuerz...

 1. Atención a pacientes con heridas maxilofaciales producidas por armas de fuego Care of patients presenting with maxillofacial wounds by firearms

  Juan Carlos Quintana Díaz; Rafael Pinilla González; Sarah López Lazo; Armando González Rivera; Hilario Maestre Márquez

  2010-01-01

  INTRODUCCIÓN. Los traumatismos y fracturas maxilofaciales ocasionan deformidades difíciles de ocultar por ser la cara la porción más visible del cuerpo. Este trabajo tuvo como objetivo documentar la atención a un grupo de pacientes con heridas maxilofaciales producidas por arma de fuego, que fueron atendidos por la brigada médica cubana del Hospital Al-Waheda de Maabar (República de Yemen). MÉTODOS. Se analizó un grupo de 9 pacientes con heridas maxilofaciales, atendidos en el Hospital Al-Wah...

 2. Variabilidad del índice de conicidad en la adolescencia: Análisis comparativos de poblaciones de Argentina, Venezuela y España

  Pacheco, José L.; Lomaglio, Delia Beatriz; Mesa Saturnino, María Soledad; Alfaro Gómez, Emma Laura; Pérez, Betty; Bejarano, Ignacio; Marrodán, María D.

  2007-01-01

  El objetivo del presente trabajo –que se enmarca en un proyecto común denominado “Condición nutricional y biodiversidad en las poblaciones humanas”- es determinar el modelo de distribución de grasa corporal existente durante las edades de la adolescencia, y si existen diferencias entre poblaciones española e iberoamericanas. La muestra está formada por 1452 jóvenes entre 12 y 17 años, argentinos (Catamarca y Jujuy), españoles (Comunidad de Madrid), y venezolanos (Caracas y Mérida). Se analizó...

 3. Contenido bioquímico del ovario y hepatopáncreas de Uca longisignalis y Uca nr. minax

  Hasek, Barbara E.; Felder, Darryl L.

  2006-01-01

  Se analizó la composición bioquímica de tejidos del ovario y hepatopáncreas de poblaciones naturales de Uca longisignalis and Uca nr. minax durante la época reproductiva. Se cuantificaron lípidos totales (concentración y contenido), C (carbono), N (nitrógeno), y los cocientes C:N del ovario y hepatopáncreas durante el proceso de maduración del ovario. Los lípidos y la concentración de C variaron significativamente durante el curso de maduración del ovario en ambas especies, pero no se ...

 4. Influencia del uso de un aplicativo CRM en el desempeño de funcionarios del área de mercadeo: revisión de caso en una entidad bancaria

  2013-01-01

  El objetivo de este artículo es analizar como el uso de un aplicativo CRM -Customer Relationship Management, (sistema que optimiza la información de los clientes manejándola de manera integral e individualizada) influye en el desempeño de los funcionarios del área de mercadeo de una entidad bancaria. Usando el método exploratorio y la técnica de muestreo por conveniencia se realizaron 3 entrevistas, se recogieron datos primarios de la literatura y esto se analizó cualitativamente para obtener...

 5. Quarenta anos retratando a deficiência enquadres e enfoques da literatura infantojuvenil brasileira

  2015-01-01

  Esta investigación analizó ciento cincuenta libros de literatura, publicados en los últimos cuarenta años, que representaban, en portugués, la discapacidad: tipos físicos, mentales o sensoriales. El análisis se realizó de acuerdo a los postulados de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso. Fue constatado que los libros de las décadas de 1970 y 1980 eran de escritores profesionales, y más ideológicamente independientes. Los libros para niños escritos por autores brasileños a partir de la ...

 6. Feminismo: encuentro y diversidad en organizaciones de mujeres latinoamericanas, 1985-1990

  Luna, Lola G.

  1994-01-01

  El feminismo en Latinoamérica y su relación con las organizaciones de mujeres es el objetivo de este estudio. A través de las observación de testimonios de mujeres, se analizó el alcance del papel político de las relaciones de género en la sociedad de América Latina. En adición se muestra que las organizaciones de mujeres tienen diferentes origenes, como la desigualdad de género, dificultades económicas y para denunciar desapariciones y asesinatos de hijos y familaires.

 7. Hábitos alimenticios del tiburón zorro Alopias superciliosus (Lowe, 1839), en el Pacífico ecuatoriano

  Polo Silva, Carlos; Baigorri Santacruz, Álvaro; Galván Magaña, Felipe; Grijalba Benderick, Marcela; Sanjuan Muñoz, Adolfo

  2007-01-01

  Se analizó el espectro trófico de 122 tiburones zorro Alopias superciliosus capturados artesanalmente en playa Tarqui, Manta (Ecuador), entre julio y diciembre de 2003. Los individuos fueron categorizados por sexo y estados de madurez (maduro e inmaduro) y sus contenidos estomacales se fijaron y separaron por componentes. Se aplicaron índices tróficos cuantitativos (numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia) que se analizaron en la escala temporal. Se encontraron 27 componentes alimen...

 8. Characterization of the patient pediatric burn in a children’s hospital of Cartagena (Colombia), 2015: descriptive study

  herazo beltran, Yaneth; Universidad simón bolívar; dominguez anaya, Regina; Universidad de san buenaventura cartagena; Hernandez Escolar, Jacqueline; Puello, ana; Hospital infantil napoleón franco pareja de cartagena

  2015-01-01

  Objetivodescribir las características epidemiológicas, clínicas y la intervención brindada a los pacientes con quemadura atendidos en un Hospital Infantil de Cartagena (Colombia) durante los años 2005 al 2009.Materiales y métodos: estudio descriptivoretrospectivo, se revisan 423 historias clínicas de pacientes quemados. Se analizó el agente causal, grado de quemadura, localización, área de superficie total quemada, tratamiento realizado en el Hospital Infantil y las complicaciones, entre otra...

 9. Síndrome disejecutivo en pacientes con lesiones cerebrales no frontales. Evidencias empíricas obtenidas con la aplicación del WCST.

  Hansel Soto Hernández; Eduardo Cairo Valcárcel; Mayela Marrero Alino; Eduardo González Alemañy

  2016-01-01

  En la presente investigación el objetivo fue evaluar el impacto que tienen las lesiones tumorales no frontales sobre las funciones ejecutivas. Se analizó el rendimiento en el test de WCST de un grupo experimental de pacientes con tumores cerebrales no frontales (n=30), y se comparó con dos grupos controles. El grupo control (1), conformado por pacientes con lesiones tumorales frontales (n=15), y el grupo control (2), por sujetos normales (n=40). Ambos grupos clínicos pertenecieron al servicio...

 10. Comportamiento y estabilidad del fondo de un plan de pensiones contributivo

  2001-01-01

  En este trabajo se realiza un análisis de la estabilidad del fondo de un plan de pensiones de tipo contributivo promovido por una empresa a favor de sus trabajadores y en el que realizan contribuciones tanto el promotor como los partícipes del plan. Para el cálculo de las funciones asociadas al modelo representativo del plan de pensiones, utilizamos el Método Actuarial del Crédito Unitario. Definidas las variables del modelo, determinamos la evolución del fondo del plan. Para ello analiz...

 11. Estabilidad de los supositorios de quitina

  Yania Suárez Pérez; Ofelia Bilbao Revoredo; Hilda María González San Miguel; Olga M Nieto Acosta; Ángel L Azoy Carralero

  2000-01-01

  Los supositorios de quitina constituyen una nueva opción en la terapéutica anorrectal, cuya estabilidad debe ser evaluada. Se analizó el comportamiento de 3 lotes de supositorios elaborados a escala piloto, almacenados en tiras de aluminio termosellable, a 3 temperaturas diferentes, por un período de 2 a. Se realizaron comprobaciones periódicas de las propiedades organolépticas, de los parámetros peso y tiempo de liquefacción, así como del contenido de quitina, con la combinación de una técni...

 12. Sobre el uso del problema de complementariedad lineal extendido para el control óptimo de semáforos

  Lema Fernández, Carmen S.; Allende Alonso, Sira; Pedreira Andrade, Luís P.

  2007-01-01

  En el trabajo titulado “Modelo de optimización con restricciones de equilibrio para el control de semáforos” que presentamos en las XIV Jornadas de ASEPUMA (2006) analizábamos un problema de control óptimo de semáforos para un cruce de dos carreteras con los dos sentidos de circulación; allí interpretábamos las restricciones del problema como un problema de complementariedad lineal extendido (ELCP). También proponíamos un método híbrido de solución basado en una propiedad que demostraba que m...

 13. Chemical composition and fungicidal activity of the essential oil of Thymus vulgaris against Alternaria citri

  Erica A. Soto Mendívil

  2006-01-01

  Full Text Available Se analizó químicamente el aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris L. por Cromatografía de Gases/Espectroscopia de Masas y se evaluó su actividad fungicida. Los principales constituyentes fueron borneol (28.4%, timol (16.6%, carvacrol metil eter (9.6%, camfeno (6.9%, α-humulene (6.4% y carvacrol (5.0%. Las pruebas de actividad fungicida (in vitro indicaron que la concentración de 1000ppm del aceite esencial de tomillo fue efectivo para inhibir a Alternaria citri, cuando se adicionó al medio de cultivo agar papa dextrosa

 14. Learning Strategies: A Means to Deal with the Reading of Authentic Texts in the EFL Classroom

  Luis Fernando Gómez Rodríguez

  2016-01-01

  Los estudiantes de inglés tienen dificultades al enfrentarse a textos auténticos en inglés, porque en general aprenden este idioma con textos comunicativos adaptados a sus niveles de lengua. Por consiguiente, este estudio de caso analizó cómo un grupo de estudiantes de inglés implementó estrategias de aprendizaje para leer textos literarios auténticos por primera vez en sus vidas. Los datos recogidos mediante cuestionarios, diarios de los estudiantes y notas de campo indicaron que los estudia...

 15. Modelado dinámico de procesos de ultrafiltración tangencial aplicados a la separación de macromoléculas.

  Vincent Vela, Maria Cinta

  2011-01-01

  En la presente Tesis Doctoral se analizó la aplicación de modelos dinámicos tanto teóricos como semi-empíricos para predecir el descenso de la densidad de flujo de permeado con el tiempo debido al ensuciamiento en procesos de ultrafiltración tangencial de macromoléculas. Los fenómenos de ensuciamiento están presentes en todas las aplicaciones de los procesos de ultrafiltración y son el principal factor limitante en la aplicación de la tecnología de membranas. Se realizaron ensayos en plan...

 16. Comparación de cuatro métodos fenotípicos para la detección de beta-lactamasas de espectro extendido Comparison of four phenotypic methods to detect extended-spectrum betalactamases

  Lizet Lezameta; Edgar Gonzáles-Escalante; Jesús H. Tamariz

  2010-01-01

  Objetivo. Comparar la eficacia de cuatro métodos fenotípicos para la identificación de cepas productoras de β-lactamasas de espectro extendido aisladas de urocultivos. Materiales y métodos. Estudio comparativo de corte transversal. Se analizó 147 cepas aisladas de urocultivos positivos para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis entre los meses de enero y febrero de 2009 en el Instituto Nacional de Salud del Niño, las cuales fueron sometidas a una prueba de tamizaje,...

 17. ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD DEL BALÓN EN EL GOLPEO EN JUGADORES DE FÚTBOL SALA EN FUNCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN, LA INTENCIÓN EN LA PRECISIÓN DEL TIRO, Y SU RELACIÓN CON OTRAS ACCIONES EXPLOSIVAS.

  F. Navarro Valdivielso

  2010-10-01

  Full Text Available En este estudio se compara la velocidad media del balón obtenida con dos sistemas de medición diferentes en tiros máximos sin y con intención de precisión en jugadores de fútbol sala (N=10 de División de Plata, analizándose también la relación entre los chuts de ambas condiciones. Se analizó la relación entre estos golpeos y la altura de salto vertical en Squat
  Jump (SJ y Contramovimiento (CMJ, y el tiempo en un sprint de 20 m, con mediciones también de los 5 y los 10 primeros metros. Se observó una alta correlación entre ambos sistemas (0.98, ρ<0.01, siendo también elevada entre la velocidad máxima de tiro sin y con intención de precisión (0.84, ρ<0.01. No se encontraron relaciones significativas entre la velocidad del balón en ambas condiciones y las otras acciones explosivas.
  Palabras clave: fútbol sala, tiro, velocidad, precisión.

 18. Balance de energía en cultivos hortícolas a campo en Rosario (Santa Fe, Argentina

  J. Denoia

  2010-01-01

  Full Text Available Se analizó la gestión de la energía en cultivos de papa, tomate y lechuga en un área próxima a la ciudad de Rosario (Argentina. Se consideraron todos los ingresos de materia al sistema y su producción transformándolos en energía al multiplicar las cantidades de insumos por sus contenidos energéticos. Se analizó tanto la energía directa como la indirecta. Se estudió la gestión energética dentro de los límites físicos del sistema. Los indicadores empleados fueron: eficiencia energética (EfE y productividad energética (PE. Los balances energéticos de papa y tomate fueron negativos, mientras que en lechuga, la energía producida fue menor que la ingresada. La mayor eficiencia energética se registró en tomate (3,54, seguida por papa (2,69; la menor fue en lechuga (0,25. La energía ingresada en tomate resultó la más eficiente (88,6 kgMS/100 Mj, seguida por la de papa (16 kgMS/100 Mj y la de lechuga (10,8 kgMS/100 Mj.

 19. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 20. Linajes uniparentales en una población Mocoví de Chaco

  Riccio, M. E.

  2003-01-01

  Full Text Available Se analizaron muestras de hisopado bucal de individuos autodenominados Mocoví provenientes de la pcia. de Chaco (N=13. En las mismas se estudiaron los linajes uniparentales maternos y paternos. Para los primeros se analizó el ADNmit en busca de los haplogrupos A, B, C, D, y E. Para los linajes paternos se analizó la presencia de la transición C a T del marcador DYS199. En los linajes maternos se encontraron los haplogrupos A1, A2, D2 y C2. Los más representados fueron A1 y C2 con igual frecuencia (0,33. En los linajes paternos la frecuencia de los alelos C y T en el locus DYS199 fue de 0,58 y 0,42 respectivamente. Al comparar la muestra con datos preexistentes de una colonia mocoví de la provincia de Santa Fe (N=69 se encontraron diferencias significativas en la variabilidad de los linajes maternos. No puede descartarse que estas diferencias se deban al tamaño muestreal de la población chaqueña. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a los linajes paternos. Éstos evidenciaron mezcla génica con europeos en ambas poblaciones, mientras que solo se encontraron linajes maternos de origen americanos.

 1. Andreja Žagara iestudējumi Latvijas Nacionālajā Operā (2003-2012)

  Rozentāls, Atis

  2013-01-01

  Maģistra darbs “Andreja Žagara iestudējumi Latvijas Nacionālajā operā (2003.-2012.)” veltīts vienam no vadošajiem Latvijas Nacionālās operas režisoriem un šī teātra valdes priekšsēdētājam Andrejam Žagaram. Darba mērķis ir analizēt Andreja Žagara režijai raksturīgos paņēmienus – postmodernismam raksturīgo darbības laika un telpas transformāciju, darbu ar solistiem kā aktieriem pēc Konstantīna Staņislavska reālpsiholoģiskā teātra metodes, kā arī atsevišķu simbolu lietojumu. Analizēta arī A. Žag...

 2. Alternativa innovativa de un sistema de tratamiento de efluentes vinícolas: modelado matemático

  Rosa Ana Rodríguez

  2013-01-01

  Full Text Available Se presenta un tratamiento secundario alternativo para la depuración de efluentes líquidos de la industria vitivinícola. Para evaluar su eficiencia, se eligió como parámetro de referencia la Demanda Química de Oxígeno (DQO. El trabajo experimental se realizó en un reactor tubular constituido por un lecho fijo de grava, donde se analizó la influencia de emplear distintas granulometrías y caudales del efluente a tratar. Se observó una disminución entre el 16 y 54 % del valor de la DQO. La eficiencia del sistema mejoró al trabajar con caudales de efluentes a tratar menores y con un lecho constituido por partículas de menor tamaño. Se planteó un modelo analizándose distintas cinéticas del proceso de depuración de acuerdo a los valores experimentales obtenidos. Como resultado, se obtuvo una buena aproximación de los valores experimentales utilizando una cinética de reacción de orden seis.

 3. Finanšu terminoloģijas mācīšana pieaugušajiem

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīti līdzekļi finanšu terminoloģijas mācīšanai. Teorētiskajā daļā apskatītas terminoloģijas un leksikas galvenās īpašības, mācīšanas metodes un aktivitātes, analizēts finanšu diskurss. Empīriskās daļas mērķis ir noskaidrot, kuras metodes un aktivitātes ir piemērotas finanšu terminoloģijas mācīšanai pieaugušajiem. Pētījuma dati tika iegūti analizējot novērojumus un studentu progresu. Iegūtie dati liecina, ka pieaugušie var mācīties finanšu terminoloģiju, izmantojot arī t...

 4. Starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbības iespējas Latvijā

  Čačka, Jānis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbības iespējas Latvijā”. Darba mērķis ir iepazīties ar jēdzienu uzņēmējdarbības vide, analizēt Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kā arī pētīt starptautiska mēbeļu furnitūras tirgotāja biznesa uzsākšanu Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek aplūkots un noskaidrots uzņēmējdarbības vides jēdziens. Analītiskajā daļā tiek analizēta Latvijas uzņēmējdarbības vide. Praktiskajā daļā...

 5. Obtención de un material carbonáceo activado de antracita para posibles aplicaciones en hidrometalurgia

  Hugo Armando Estupiñán

  2006-01-01

  Full Text Available En este trabajo se obtuvo carbón activado a partir de una antracita proveniente del Páramo del Almorzadero (municipio de Cerrito, Santander, con un 96,6% de carbono fijo; se analizó la antracita y se trató en dos etapas, una de activación química con ácidos para incrementar la reactividad de la superficie externa y facilitar el acceso a la superficie interna del carbón, y otra de activación física a temperaturas de 800, 1.000 y 1.200 oC con CO2. Se evaluó el efecto de las variables del proceso de activación sobre la actividad del carbón y se hallaron las mejores condiciones para lograr un producto con las mejores características, se obtuvo una superficie específica del carbón activado de 107,4 m2/g. Se analizó su utilización en hidrometalúrgia, específicamente en la recuperación de oro donde se obtuvo una capacidad de adsorción de oro de 6,6 kg/toneladas de carbón activado.

 6. E-komercija: tendences un attīstības perspektīvas Latvijā

  Jevstigņejevs, Artjoms

  2014-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir „E-komercija: tendences un attīstība Latvija”. Bakalaura darba mērķi ir izpētīt e-komercijas vēsturi, tā attīstību, analizēt e-komercijas teorētisko būtību, e-komercijas attīstību Latvijas Republika, ka ari perspektīvas nākotne. Bakalaura darbs ir sadalīts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā autors apskata e-komercijas būtību, analizējot tās attīstību, jēdzienu, elektroniskās komercijas dalībniekus, priekšrocības un trūkumus. Otrajā nodaļā autors pēta pēdējo gadu elektro...

 7. Prostitūcijas Latvijā kā sociāltiesiskas parādības raksturojums

  Kaupuže, Laila

  2007-01-01

  Šajā zinātniskajā darbā autore ir pētījusi prostitūciju kā sociāltiesisku parādību. Darbā tiek analizēts problēmjautājums par prostitūcijas tiesisko regulējumu, kas būtiski ietekmē prostitūcijas novēršanas un apkarošanas veidus. Šī jautājuma izpētē autore savā zinātniskajā darbā ir analizējusi trīs galvenos aspektus, kurus jāņem vērā meklējot iespējamo risinājumu darbā izvirzītajai problēmai. šie aspekti ir -prostitūcijas teorētiskie aspekti; -prostitūcijas tiesiskie aspekti; -pr...

 8. STUDIU COMPARATIV AL CARACTERISTICILOR DE BAZĂ ALE LIMBAJELOR DE PROGRAMARE ORIENTATE PE OBIECTE

  Ala GASNAŞ

  2015-12-01

  Full Text Available În articol se face o analiză comparativă a limbajelor de programare C++, C#, Java, Object Pascal, PHP, JavaScript din punctul de vedere al caracteristicilor Programării Orientate pe Obiecte. Această analiză are un rol important în pro-iectarea curriculară a disciplinei Programarea Orientată pe Obiecte, fiind una din disciplinele fundamentale studiate în cadrul formării iniţiale a specialiştilor IT şi a cadrelor didactice în informatică.COMPARATIVE STUDY OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGESIn this article is reflected a comparative analysis of the programming languages C ++, C #, Java, Object Pascal, PHP, Javascript in terms of object-oriented programming features. This analysis has an important role in designing curricular discipline Object-oriented programming and is one of the fundamental disciplines covered in the initial training of IT specialists and teachers in computer science.

 9. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filosofiska analīze.

  Moroza, Agrita

  2011-01-01

  Maģistra darbā „Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filozofiska analīze” tiek analizēta viena no 20. gs. izcilākajiem sociālajiem psihologiem - Leona Festingera kognitīvās disonanses teorija. Darba gaitā parādīts, kā kognitīvās disonanses reducēšanas procesi ir saistīti ar indivīda zināšanu sistēmas veidošanos. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma tiek analizēta no sociālās filozofijas perspektīvas, lai parā...

 10. Validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV

  José Luis Besteiro

  2004-01-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio cuasi-experimental fue valorar la validez de constructo de los conglomerados de trastornos de la personalidad del DSM-IV y la posible existencia de alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factorialesbiológicos de la personalidad. Para ello se analizó la estructura factorial que emerge de un conjunto de medidas clínicas (MCMI-II, de personalidad (BFQ, psicofisiológicas (tasa cardiaca y respuesta dermoeléctrica ante tareas de estrés experimental y neuropsicológicas (tareas informatizadas que evalúan funciones ejecutivas frontales de atención sostenida, flexibilidad mental y formación de conceptos: Stroop, CPT y WCST. Se analizó una muestra de 146 sujetos (68 varones y 78 mujeres de edades comprendidas entre 17 y 65 años, diagnosticados con algún trastorno de la personalidad según criterios del DSM-IV. No se ha encontrado ningún factor que responda a alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factoriales-biológicos para explicar los trastornos de la personalidad ni a la estructura de conglomerados del DSM-IV. Los resultados no apoyan la validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV.

 11. Bāriņtiesu institūts Latvijā: tiesiskais regulējums un realitāte

  Dzene, Rebeka

  2017-01-01

  Ģimenes institūta analizēšana no privātā un publiskā aspekta ir aktuāla, jo ģimenes institūta neaizskaramības robežas, valsts iejaukšanās apjoma robežas un iejaukšanās pamatotība nav nepārprotami noteikta. Pētījumā iejaukšanās nepieciešamība ģimenes tiesiskajās attiecībās tiek vērtēta no bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības viedokļa, to vērtējot no ģimenes tiesību uz privātautonomiju aspekta. Pētījumā tiek analizēta bāriņtiesu loma bērnu tiesību nodrošināšanā un iejaukšanās robežas...

 12. Relevamiento de vectores de la Enfermedad de Chagas en peridomicilios del área rural del Departamento Ayacucho, San Luis, Argentina

  Diego I. CHARTIER

  2007-01-01

  Full Text Available Debido a la importancia de las poblaciones peridomésticas en los procesos de reinfestación de las viviendas, el objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de triatominos en peridomicilios de la comuna de San Francisco del Monte de Oro, Dpto. Ayacucho, San Luis, Argentina. Se evaluó la presencia de triatominos en 18 peridomicilios entre los meses de Octubre a Marzo (2003/2004, para cada anexo se analizó: tipo de construcción, hospedador y número de triatominos. Los triatominos capturados fueron determinados taxonómicamente y se analizó su infectividad. El 98,3 % de los triatominos pertenecieron a la especie Triatoma infestans (Klug. El 79,3 % de los anexos evaluados fueron positivos. Los índices de infestación para corrales y gallineros fueron de 94,4? % y 54,5? %, respectivamente. No se encontraron insectos infectados con Trypanosoma cruzi (Chagas. Los corrales se diferenciaron en: pirca, empalizada y troncos apilados horizontalmente. En cuanto al número de triatominos, sólo se halló diferencia significativa entre los corrales de pirca y empalizada, siendo el primero mayor (p< 0,05. Los corrales de pirca parecen ser los más aptos para refugios de los triatominos, probablemente debido a la gran cantidad de espacios vacíos que ofrece y a una mayor dificultad para el control químico.

 13. Vizuālais naratīvs šodienas Latvijas dokumentālajā kino

  Semjonovs, Sandijs

  2012-01-01

  Darbs „Vizuālais naratīvs šodienas Latvijas dokumentālajā kino” analizē vizuālā stāsta klātesamību dokumentālajās filmās. Pieņemts uzskatīt, ka veiksmīgs stāsts un teksta naratīvs ir izdevušās dokumentālas filmas priekšnoteikums. Šajā darbā dokumentālā kino panākumu analizēsim no vizualitātes viedokļa. Latvijas dokumentālais kino ir bijis viens no vadošajiem pasaulē, sākot ar Rīgas poētiskā dokumentālistu skolu, turpinot ar Herca Franka un Jura Podnieku starptautisku atzinību guvušajām fil...

 14. Atkāpes no normām latviešu valodā: plašsaziņas līdzekļu valoda

  Dominiece-Diasa, Baiba

  2009-01-01

  Šī pētnieciskā darba mērķis ir analizēt Latvijā drukāto plašsaziņas līdzekļu valodu. Darbā ir apkopota informācija par mēdiju attīstību, kā arī to valodas galvenās iezīmes. Īpaši plaši tika pētīta mēdiju vēsture, senās komunikāciju metodes un komunikācijas veidu attīstība. Liela daļa pētnieciskā darba tika veltīta reklāmas nozarei. Autore pētija reklāmas vēsturi un dažādo metožu attīstību līdz mūsdienām un analizēja reklāmas presē. Ar teorētiskajā daļā apkopotās informācijas palīdzību ti...

 15. Valsts policijas budžeta analīze

  Spūle, Lāsma

  2014-01-01

  Valsts policijas pamatbudžeta strukturālais sadalījums ir neatņemama Iekšlietu ministrijas kopējā budžeta sastāvdaļa. Ikviena plānošanas darbība ietekmē kopējā budžeta izstrādi, lai atspoguļotu valsts budžeta iestāžu darbību, tika analizēta Valsts policijas budžeta struktūra, tā sastādīšanas un izpildes nepilnības. Maģistra darba mērķis ir analizēt Valsts policijas budžetu, ar tā veidošanu un izlietošanu saistītās problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus Valsts policijas budžeta procesa u...

 16. Latvijas elektroenerģijas patēriņa ilgtermiņa prognozēšana

  Bērziņš, Aivars

  2007-01-01

  Maģistra darbā apskatīti elektroenerģijas patēriņu raksturojošie rādītāji, veikta datu analīze, pētīti un analizēti elektroenerģijas patēriņu ietekmējošie faktori Latvijā, apskatītas pasaulē un Latvijā pielietojamās ilgtermiņa prognozēšanas metodes, analizētas konkrētas prognozes Latvijā. Veikta ekspertu aptauja, kā rezultātā iegūts ekspertu vidējais prognozētais elektroenerģijas patēriņš atskaites gados. Ar nelineārās daudzfaktoru eksponenciālās regresijas modeli aprēķināta Latvijas elektroe...

 17. Análisis de la situación del estado de la gestión integral de residuos sólidos en el cantón de Alvarado, Costa Rica

  Silvia M. Soto-Córdoba

  2014-11-01

  Para esta investigación se recopiló y analizó la información bibliográfica disponible de la zona, se desarrollaron instrumentos de captura de información, se entrevistaron los principales actores sociales, se realizaron visitas de campo y se analizó toda esta información, de forma que se logró sistematizar y organizar en los siguientes tópicos: 1 Gestión administrativa de los residuos sólidos: porcentajes de cobertura de recolección, limpieza de parques y vías, relleno sanitario que se utiliza y estado actual del antiguo botadero municipal; 2 descripción y reseña del programa de gestión integral de residuos sólidos, descripción de la implementación de la ley de Gestión Integral de Residuos (GIR y su relación con los indicadores utilizados por la Controlaría General de la República.

 18. Laika jēdziena salīdzināšana biznesa vidē dažādās kultūrās

  2013-01-01

  Šis darbs analizē izmaiņas citā kultūrvidē strādājošo latviešu laika uztverē. Lai veiktu šo pētījumu, pirmkārt, tika apskatītas teorijas, kas saistītas ar laika jēdzienu. Otrkārt, darba autore izveidoja aptauju darba praktiskās daļas veikšanai. Treškārt, tika analizētas 25 ārpus valsts strādājošo respondentu laika uztveres izmaiņas. Darba galvenie secinājumi parādīja, ka ārpus valsts dzīvojošo un strādājošo latviešu laika uztvere mainās balstoties uz mītnes zemes kultūras laika uztveri un ka ...

 19. Nuosėdų formavimosi sistemose CuSO4 – K4P2O7 – H2O ir CuSO4 – (NH4)4P2O7 – H2O mechanizmo tyrimas

  Timofejeva, Oksana

  2009-01-01

  Disertaciniame darbe naudojant IR-spektrometrijos, rentgenofazinės analizės, atominės absorbcinės spektroskopijos, kolorimetrijos analizės metodus buvo ištirta sistemose CuSO4 – K4P2O7 – H2O ir CuSO4 – (NH4)4P2O7 – H2O susidarančių mažai tirpių junginių sudėtis, jų susidarymo dėsningumai ir vykstančios reakcijos, įvairių veiksnių įtaka nuosėdų sudėčiai ir struktūrai. Nustatyta, kad sistemoje CuSO4 – K4P2O7 – H2O, be jau žinomų mažai tirpių junginių (paprastosios druskos Cu2P2O7 5H2O ir dvigub...

 20. Latvijas tekstilrūpniecības nozares uzņēmuma attīstības perspektīvu analīze

  Peņkova, Marina

  2008-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizētas Latvijas Tekstilrūpniecības nozares uzņēmuma attīstības perspektīvas. Pētāmais uzņēmums ir neliels un diezgan jauns, tāpēc šī problēma tam ir īpaši aktuāla. Darbā tiek noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi ārējā vidē; tiek analizēta Latvijas Tekstilrūpniecības nozare un prognozēta tās turpmākā attīstība; tiek sastādītas prognozes pētāmā uzņēmuma produkcijas realizācijai 2008. gada pirmajam pusgadam. Bakalaura darba apjoms ir 71 lappuses ...

 1. Anatomía de la agalla en Ficus benjamina (Moraceae asociada a "thrips" (Tubulifera: Phlaeothripidae

  Axel P Retana-Salazar

  2009-11-01

  Full Text Available Las agallas son reconocidas generalmente como crecimientos anormales de los tejidos afectados por insectos cuando estos realizan la deposición de los huevecillos o se alimentan de los tejidos de la planta. En Ficus benjamina la acción del thrips Gynaikothrips garitacambroneroi al alimentarse de los tejidos de la hoja, provoca una agalla que consiste en el doblamiento de la hoja. En este trabajo se analizó la ultraestructura de secciones de hojas sanas y hojas con agallas de F. benjamina mediante el uso de la microscopia electrónica de barrido. Se analizó la cantidad de estomas por área y no se determinó alteración significativa, aunque se observa menor cantidad de cera cuticular en la superficie del área afectada por la agalla. En la zona de la hoja afectada por G. garitacambroneroi se observó bacilos y hongos y huevecillos de otros organismos, aparentemente invasores. Además, en los tejidos internos de las hojas con agallas se pudo determinar problemas de diferenciación de los mesófilos de empalizada y esponjoso, observándose sólo tejido parenquimático.

 2. Mūsdienu kafejnīcu interjera dizaina tendences

  Peizuma, Zanda

  2015-01-01

  Darba autore šajā diplomdarbā pēta un analizē mūsdienu kafejnīcu interjera dizaina tendences. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta coffee shop kafejnīcas vēsturiskā attīstība un iedalījums, kā arī tiek aprakstītas kafejnīcu interjera dizaina vadlīnijas – plānojuma un ergonomiskie principi, apgaismojuma un krāsu risinājumi, kā arī piemērota apdares materiālu un mēbeļu izvēle. Empīriskajā daļā, pēc noteiktiem un iepriekš minētiem kritērijiem, tiek analizētas coffee shop kafejnīcas gan pasaulē...

 3. Datorprogrammēšanas uzņēmuma darbības nepārtrauktības vadīšana

  Beļavska, Jūlija

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Datorprogrammēšanas uzņēmuma darbības nepārtrauktības vadīšana” problēmas būtība ir noskaidrot iespējamus riskus uzņēmuma saimnieciskai darbībai un izstrādāt iespējamo risku mazināšanas pasākumus. Bakalaura darbā autore analizēja risku klasifikāciju, finanšu risku novērtēšanas metodes, izstrādāja bankrota riska prognozēšanas modeli, kā arī izstrādāja mazināšanas pasākumus uzņēmuma iekšējiem riskiem. Pētījuma mērķis ir analizēt iespējamus finanšu riskus un bankrota ris...

 4. PEPTIDE BIOACTIVE ALGALE ŞI PERSPECTIVA DE UTILIZARE A LOR ÎN CALITATE DE AGENŢI TERAPEUTICI

  Valentina BULIMAGA

  2015-12-01

  Full Text Available Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de inginerie enzimatică, folosind enzimele pentru hidroliza ficocianinei şi producerea peptidelor bioactive, deschide noi perspective de utilizare a lor în calitate de agenţi anticancer, antimicro-bieni, antioxidativi, antihipertensivi etc. Lărgirea spectrului de peptide produse în baza enzimolizei ficocianinei poate fi efectuată prin utilizarea în acest scop a enzimelor proteolitice cu specificitate diferită. În lucrare sunt analizate spectrele UV ale hidrolizatelor triptice sumare ale ficocianinei şi descrise unele metode de separare şi analiză a fracţiilor peptidice din hidrolizat.ALGAL BIOACTIVE PEPTIDES AND THEIR PERSPECTIVE USE AS THERAPEUTIC AGENTSDevelopment and application of enzyme engineering technologies using enzymes for the hydrolysis of Phycocyanin and production of bioactive peptides opens up new prospects for their use as anticancer, antimicrobial, antioxidant, hypotensive agents. Diversification of the range of produced peptides can be performed by the enzymolysis and using of the proteolytic enzymes with diverse specificity for this purpose. The paper presents the UV spectra of summary tryptic phycocyanin hydrolysates and some methods of separation and analyzing of peptide fractions.

 5. Charging of the Electric Vehicles in Private Sector: Technical and Economic Aspects

  Grackova, L.; Oleinikova, I.; Klavs, G.

  2014-12-01

  The economic aspect considered in the work is related to the charging of an electric vehicle (EV) at a single private house when this is done every day. To perform the relevant cost estimation it was necessary to determine: the average annual electricity consumption under the condition of everyday charging an EV and the average electricity consumption off the mains for covering a distance of 100 km by an EV and the time in hours for its charging. Comparison is made for the day-time intervals from which it is possible to choose the preferable for proper loading the electric line and the most beneficial for the consumer. Under analysis are two EV connection scenarios for 100 individual households from which 10%, 20% and 30% have EVs, with 8-h duration of each charging at the current of 13A. The authors consider the consumption and electric energy payment packages which - with planned opening of the electric energy market on January 1, 2015 - will offer the clients the enterprises rendering services on the electric energy sale. Šajā rakstā tiek analizēts vidējais diennakts elektroenerģijas patēriņš un diennakts slodzes grafiki privātmājās apstākļos, kad privātmājas īpašnieki lādē elektroautomobili katru dienu vidējam brauciena attālumam 100 km. Elektroautomobiļa uzlādes režīmi tiek analizēti, ņemot vērā patēriņa elektriskās slodzes grafika kvalitāti raksturojošos rādītājus un patērētāja ekonomiskos ieguvumus. Lai novērtētu ekonomiski stimulētu patērētāju elektroautomobiļa uzlādes laika izvēles ietekmi uz diennakts elektriskās slodzes aizpildījuma koeficientu, tika izveidoti un analizēti 2 scenāriji, kas apraksta 100 privātmāju ar dažādu elektroautomobiļu piederības īpatsvaru divas atšķirīgas automobiļu uzlādes gadījumus.

 6. Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Tespiti

  Selçuk NAS

  2016-03-01

  Full Text Available Römorkörcülük hizmeti verecek bir teşkilatın ilk yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle, yapılacak yatırımlarda yetki sahası boyutlarına göre belirlenmiş hizmet düzeyini sağlayacak römorkör sayısının, tipinin ve çeki kuvvetlerinin tespiti verimlilik açısından oldukça önemlidir. Her ne kadar serbest rekabet nedeniyle belli bir yetki sahasında ihtiyaçtan fazla römorkör olsa da, yeni pazara giren hizmet sağlayıcılarının deniz trafiğine ait istatistiki verileri analiz ederek optimum sayıdaki römorkörü elinde tutarak rekabetçi gücünü arttırması mümkündür. Bu çalışmada yalnızca römorkör sayısı üzerinde durulmuş olup, genel bir limandaki deniz trafiğine ait bağımsız değişkenlerin, römorkör sayısına ait bağımlı değişken üzerindeki rassal etkilerinin analiz edilebileceği bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Simülasyon modellemesinde Promodel 2011 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler Stat:Fit programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yetki sahalarında gerekli römorkör sayısının tespit edilebileceği ve her alanda uygulanabilecek bir simülasyon modeli geliştirilmiştir.

 7. RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND CULTURAL IDENTITY IN BOSNIAN IMMIGRANTS: THE EXAMPLES OF“FEVZIYE MAHALLESI” BOŞNAK GÖÇMENLERDE GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ: FEVZİYE KÖYÜ ÖRNEĞİ

  Tuğça POYRAZ TACOĞLU

  2012-01-01

  Full Text Available In this study was aimed to determine the factors that make up Bosnians’ cultural identity living in the Fevziye Mahallesi loyal Ankara Yenimahalle municipilty. In this contex, the cultural identity of the Bosnians are discussed in terms of migration and immigration, Bosnian, Europeanness, Islam, Bosnian identity, Turkishness, its traditions, dress, food and lifestyles. Because the migrations change quickly the identity-related definitions, the relations between migration phenomena and identity were analyzed in this study. The concept of identity has been accepted as repeatedly reproduced phenomenon rather defined one time-item than in contex of time, space and interaction tamplates. In the study, qualitative data collection techniques, depth interview technique and descriptive data analysis technique were used. Çalışmada Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı Fevziye Mahallesi’nde yaşayan Boşnakların kültürel kimliklerini oluşturan unsurların saptanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Boşnakların kültürel kimliği; göç ve göçmenlik, Boşnakça, Avrupalılık, Müslümanlık, Boşnaklık, Türklük, örf ve âdetler, giyim tarzı, yemekler ve yaşam tarzları açısından ele alınmıştır. Göçler kimlikle ilgili yapılan tanımları hızlı bir şekilde değiştirdiği için, göç olgusu ile kimlik inşası arasındaki ilişkiler de analiz edilmiştir. Kimlik kavramı, bir kereye mahsus tanımlanmış öğelerden çok, zaman, mekân ve etkileşim kalıpları bağlamında yeniden ve yeniden üretilen bir olgu olarak kabul edilmiştir. Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış ve veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir.

 8. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  Lasowicz, Natalia; Jankowski, Robert

  2015-03-01

  Lighter and slender structural members of a typical grandstand leads to a significant reduction in the frequencies, that is why such structures are more easily induced to vibrations. The aim of the present paper is to show the results of the experimental tests and the numerical analyses focused on the behaviour of a part of a typical temporary steel grandstand under dynamic loads. The peak values of accelerations of a steel scaffolding grandstand under human-induced excitation have been determined and compared with the limit values concerning the perception of vibrations by people. The results of the study indicate that the human-induced excitation may induce structural vibrations which substantially exceed the allowable limits. Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się przykładowej tymczasowej trybuny stalowej poddanej oddziaływaniom dynamicznym wywołanym przez ludzi. Podczas eksperymentalnych badań polowych, analizowany fragment konstrukcji wzbudzano do drgań poprzez poziome wychylenie górnej części konstrukcji celem wyznaczenia wartości dominującej częstotliwości drgań własnych. Z kolei, przeprowadzone analizy numeryczne obejmowały analizę modalną oraz analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących widzów. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej dynamicznym oddziaływaniom ludzi porównano z wartościami granicznymi określonymi w literaturze. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji

 9. Ordenamiento de la minería de materiales de construcción en las Islas de Providencia y Santa Catalina, Colombia

  Hernández Almanza Primitivo

  2011-11-01

  Full Text Available El objeto de este trabajo radica en brindar soluciones a la problemática de abastecimiento de materiales de construcción (grava, gravilla, arenas en las islas de Providencia y Santa Catalina. Para ello, exploró soluciones de plan de cierres de minas abandonadas antitécnicamente y analizó alternativas de abastecimiento con el modelo de impacto-aptitud del territorio. Consideró como alternativas de ordenamiento minero-ambiental, la importación de materiales de construcción a la extracción ordenada en la misma isla de Providencia. Valoró cuatro zonas y, con la participación de los actores involucrados, variables físicas, antrópicas; considerando matrices de impacto-aptitud, propuso una zona para el desarrollo minero sostenible para abastecer parte de la demanda de dichos materiales en el Archipiélago.

 10. Gobernanza del agua en México 1984-2014: derecho humano al agua, relaciones intergubernamentales y la construcción de ciudadanía

  Vega López, Obdulia María del Socorro

  2016-01-01

  El propósito de ésta disertación es contribuir a la literatura de ciencias sociales sobre gobierno y administración pública utilizando un caso de suministro de agua urbana como un modelo de entrega de servicios públicos y analizándolo desde varias perspectivas teóricas. Esto ilumina los procesos sociopolíticos que son de interés a teóricos y practicantes de la investigación en administración pública. El caso del agua y del suministro del vital líquido en contextos urbanos es extremadamente in...

 11. [Human Capital and Growth, Beşeri Sermaye ve Büyüme

  Robert J. BARRO

  2014-12-01

  Full Text Available 1980’lerin sonundan beri makro-ekonomistler, dikkatlerinin büyük kısmını uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicilerine odaklandırmış durumdadırlar. Bu makale eğitimin rolünü vurgulamaktadır. Çalışmada yapılan analiz ile eğitimin okula devam edilen yıllarla ölçülen niceliği ile uluslararası düzeyde birbirleri ile karşılaştırılabilecek sınavlarda alınan notlar kanalıyla ölçülen niteliği arasında ayrım yapılmaktadır.

 12. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior

  Rafael Hernández-González

  2008-01-01

  Full Text Available Se analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II y el examen para el egreso de técnico superior universitario- Sistemas Informáticos (EGETSU-SI del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior [CENEVAL] durante 2000-2006. El modelo identifica la eficacia de las instituciones y facilita la construcción de indicadores de calidad educativa.

 13. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  D. Kalisz; S. Rzadkosz; M. Piękoś

  2012-01-01

  Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz d...

 14. El acceso a la justicia a partir del mecanismo de solución de controversias previsto en el TLC COL-USA

  Silvana Insignares Cera

  2015-01-01

  Full Text Available Este artículo es el resultado de una investigación cuyo principal objetivo fue analizar el acceso a la justicia en el mecanismo de solución de contro versia previsto en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos ( TLC COLUSA y su impacto en los sectores económicos colombianos. De esta forma, se analizó la temática a partir de la conceptua lización teórica del acceso a la justicia construida a partir de la doctrina y de la jurisprudencia tanto colombiana como estadounidense, así como del análisis del Sistema de Solución de Controversias consagrado en el TLC y su relación con un agente del sector productivo colombiano especifico como son los microempresarios.

 15. Estudio del rendimiento académico en atletas adolescentes del Club de Atletismo Playas de Castellón

  Capdevila Seder, Ana; Bellmunt Villalonga, Hector; Hernando Domingo, Carlos

  2014-01-01

  El estudio analizó la posible relación entre el rendimiento académico de jóvenes atletas y algunas de las variables más utilizadas en este campo. La muestra estaba compuesta por 40 atletas del Club de Atletismo Playas de Castellón, con edades comprendidas entre 14 y 16 años, 22 hombres y 18 mujeres. Las principales variables analizadas fueron el rendimiento académico, los hábitos de estudio, el género, las horas de sueño, el ocio sedentario, el nivel socioeconómico y la dedicación al deporte....

 16. ESTUDIO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ATLETAS ADOLESCENTES DEL CLUB DE ATLETISMO PLAYAS DE CASTELLÓN [Academic performance study in young athletes from Playas de Castellón Athletics Club

  Ana Capdevila Seder; Héctor Bellmunt Villalonga; Carlos Hernando Domingo

  2014-01-01

  El estudio analizó la posible relación entre el rendimiento académico de jóvenes atletas y algunas de las variables más utilizadas en este campo. La muestra estaba compuesta por 40 atletas del Club de Atletismo Playas de Castellón, con edades comprendidas entre 14 y 16 años, 22 hombres y 18 mujeres. Las principales variables analizadas fueron el rendimiento académico, los hábitos de estudio, el género, las horas de sueño, el ocio sedentario, el nivel socioeconómico y la dedicación al deporte....

 17. La escuela rural en la sociedad globalizada: nuevos caminos para una realidad silenciada

  Mª del Pilar Sepúlveda Ruiz

  2011-01-01

  Full Text Available En el presente artículo, las autoras tratan de profundizar en las condiciones socio-culturales y educativas de la escuela de contexto rural en el siglo XXI, reflexionando sobre las bases de su supervivencia en nuestra actual sociedad globalizada. En este sentido, se analizan nuevas alternativas de desarrollo sostenible para estos contextos y, por ende, para sus escuelas, basadas en proyectos de desarrollo globales. Asimismo, se enfatiza el importante papel que las escuelas de contexto rural cumplen en estos entornos, analizándose en profundidad sus funciones sociales y educativas en los mismos. El artículo finaliza con el planteamiento de algunas propuestas de mejora para la escuela rural.

 18. Prevenção do câncer de colo uterino: adesão de enfermeiros e usuárias da atenção primária

  Francisco Antonio da Cruz Mendonça; Luis Rafael Leite Sampaio; Roberta Jeane Bezerra Jorge; Raimunda Magalhães da Silva; Andrea Gomes Linard; Neiva Francenely Cunha Vieira

  2011-01-01

  Estudio cualitativo, que analizó la comprensión de enfermeros y usuarias de la atención primaria sobre Ia adhesión de prevención del cáncer de cuello uterino. Para recoger datos se utilizó la entrevista semíestructurada, de septiembre a noviembre de 200S, con siete enfermeros y 17 usuarias de Uruburetama-CE, Brasil, y analizados por el método del análisis de contenido. Se observó la adhesión de enfermeros y usuarias relacionada con el autocuídado como motivo para buscar la prevención. Los enf...

 19. Diferenciación residencial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina

  Gómez Néstor Javier

  2012-06-01

  Full Text Available Investigaciones sobre la heterogeneidad intraurbana han dado lugar al estudio de las dimensiones intervinientes en ella y del análisis de la estructura urbana. En este contexto, el artículo identifica y analiza la distribución espacial de los factores comunes subyacentes a la diferenciación socioespacial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina a partir de aspectos demográficos, económicosy sociales. Empleando técnicas de análisis multivariante se discriminaron diecinueve variables, con base en estas se identificaron cuatro factores subyacentes a la diferenciación residencial de la población residente en los aglomerados, asimismo, se analizó la adecuación de la estructura de los aglomerados a los modelos de ciudad latinoamericana a partir de la representación espacial de laspuntuaciones de dichos factores.

 20. Diferenciación residencial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina

  Néstor Javier Gómez

  2012-01-01

  Full Text Available Investigaciones sobre la heterogeneidad intraurbana han dado lugar al estudio de las dimensiones intervinientes en ella y del análisis de la estructura urbana. En este contexto, el artículo identifica y analiza la distribución espacial de los factores comunes subyacentes a la diferenciación socioespacial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina a partir de aspectos demográficos, económicos y sociales. Empleando técnicas de análisis multivariante se discriminaron diecinueve variables, con base en estas se identificaron cuatro factores subyacentes a la diferenciación residencial de la población residente en los aglomerados, asimismo, se analizó la adecuación de la estructura de los aglomerados a los modelos de ciudad latinoamericana a partir de la representación espacial de las puntuaciones de dichos factores.

 1. Las imágenes inducidas de Tierra del Fuego (Argentina. Cambios y permanencias en el contenido de la promoción turística oficial (1990-2012

  Patricia Andrea Mosti

  2016-01-01

  Full Text Available La imagen turística es una construcción mental y social que guarda relación con los atributos tangibles e intangibles del destino. La promoción turística contribuye a conformar la imagen del destino atendiendo a los imaginarios de los posibles consumidores y a los atributos del territorio que se deciden poner en valor y promocionar. El objetivo general de esta investigación es indagar sobre las continuidades y los cambios en el contenido del discurso promocional oficial de Tierra del Fuego y su vinculación con el imaginario de la región austral. Se analizó el contenido visual y textual del discurso promocional que se difunde en los folletos turísticos elaborados desde la década del 90’ hasta el presente.

 2. Chris Tudda, Cold War Summits: A History, from Potsdam to Malta

  Andı, Ahmed Fatih

  2016-01-01

  Amerikalı tarihçi Chris Tudda’nın 2015’te çıkan “Cold War Summits: A History, From Potsdam to Malta” başlıklı kitabı uluslararası tarih literatürüne yeni ve nispeten farklı bir bakış sunuyor. Kitap, özellikle alışılagelmiş uluslararası tarih anlatısını farklı analiz düzeyleri arasında gidip gelen bir yaklaşımla ele almasıyla dikkat çekiyor.

 3. Prevalencia de parasitosis intestinal en niños de la comunidad de Los Cuadros, Goicoechea, Costa Rica 2003-2004

  Arévalo, María; Cortés-Bratti, Ximena; Barrantes-Jiménez, Kenia; Achí-Araya, Rosario

  2007-01-01

  Artículo científico -- Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Salud, 2007 Se analizó la presencia de parásitos intestinales en muestras de heces de 350 niños, de una población de 1.563 niños de hasta cinco años de edad, de la comunidad urbano marginal de Los Cuadros de Goicoechea, San José, Costa Rica, durante los años 2003 y 2004. El diseño del muestreo fue aleatorio simple, para un tamaño de muestra de 350 y nivel de confianza del 95%. Las muestras se recolectaron med...

 4. Utilidad del listado de síntomas para el diagnóstico de trastorno de la atención/ hiperactividad en población general y familias antioqueñas

  Pineda, David A.; Aguirre-Acevedo, Daniel C.; Puerta, Isabel C.; Daniel Esteban Pineda; Francisco Lopera

  2006-01-01

  Se analizó la utilidad de una lista de 18 síntomas del trastorno por déficit de atención/ hiperactividad (tda/h) en 342 niños y adolescentes de ambos sexos de la población general de la ciudad de Manizales, y en 214 en niños y adolescentes de ambos sexos de 151 familias del aislado genético de Antioquia. Tanto en la muestra de la población general como en la de las familias la lista de síntomas mostró que el grupo de tda/h tuvo un número significativamente mayor de síntomas en ...

 5. Disposición a usar condón en localidades con alta movilidad poblacional de México y Centroamérica

  Mario Salvador Sánchez-Domínguez; René Leyva-Flores; Marta Caballero García; César Infante Xibille

  2010-01-01

  El objetivo del estudio es conocer los factores asociados a la disposición para uso de condón en población general que vive en contextos de alta movilidad poblacional en México y Centroamérica. Se analizó una encuesta realizada en once localidades de México y Centroamérica, empleando un modelo multivariado de regresión logística para identificar las variables asociadas a la disposición a usar condón. La población dispuesta a usar condón se caracteriza por ser hombres (RP), jóvenes, solteros, ...

 6. The use of NRCS synthetic unit hydrograph and Wackermann conceptual model in the simulation of a flood wave in an uncontrolled catchment/ Zastosowanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

  Pietrusiewicz Izabela

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki analiz z wykorzystaniem dwóch modeli - konceptualnego modelu Wackermana oraz syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS-UH - do określenia przepływów w zlewni rzeki Słonka, znajdującej się na obszarze Polski. Wybrane modele charakteryzują się łatwością określenia danych wejściowych do modelu, co jest istotne w aspekcie obliczeń inżynierskich. Obliczenia wykonano dla przepływów o prawdopodobieństwie wystąpienia przekroczenia wynoszącym: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 50 dla różnych poziomów uwilgotnienia zlewni.

 7. KIRSAL ve KENTSEL KESİMLERDE TÜKETİM VE TASARRUF KALIPLARI GENİŞLETİLMİŞ DOĞRUSAL HARCAMA SİSTEMİ UYGULAMASI

  Nışancı, Murat

  2010-01-01

  Özet: Bu çalışmada ELES modeli kullanılarak, Türkiye'de kırsal vckentsel kesimlerde bölgelere göre gelir, fiyat ve tasarruf esneklik tahminleribulunarak tüketici davranış kalıpları analiz edilmeye çalışılmıştır. Kırsal vekentsel bölgelerde marjinal tüketim eğiliminin çok değişken ve önemli ölçüdekliçük değerlere sahip olduğu bulunmuştur...

 8. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO (Lippia origanoides H.B.K) DEL ALTO PATÍA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO ÓLEO ESSENCIAL DE ORÉGANO (Lippia origanoides H.B.K) DO ALTO PATIA ANTIOXIDANT ACTIVITY OFESSENTIAL OILS OF OREGANO (Lippia origanoides H.B.K) GROWN IN ALTO PATIA

  OSCAR ARANGO B.; DIANA PANTOJA D.; LORENA SANTACRUZ CH.; ANDRÉS M. HURTADO B.

  2012-01-01

  Debido a los posibles efectos carcinogénicos de algunos antioxidantes sintéticos las investigaciones sobre la obtención y evaluación de antioxidantes naturales tienen un creciente interés. En este trabajo se analizó la composición y se evaluó la capacidad antioxidante de una especie de orégano (Lippiaoriganoides H.B.K) que crece de forma silvestre en la región del Alto Patía al suroccidente de Colombia. El aceite esencial de las hojas de orégano (AEO) se extrajo por la técnica de arrastre con...

 9. Analysis and modeling of DDoS attack mitigation alghorithms

  Aputis, Artūras

  2013-01-01

  Šiuo metu yra sukurta nemažai priemonių aptikti įvairiausias DDoS atakas, tačiau siekiant sustabdyti arba bent sušvelninti DDoS atakų poveikį yra nuveikta labai nedaug. Yra labai sunku pasirinkti tinkamą DDoS atakos atrėmimo metodą. DDoS atakų atrėmimo metodų analizė galėtų padėti pasirinkti tinkamiausią metodą. „BGP DDoS Diversion“ atakų atrėmimo metodas yra vienas efektyviausių ir mažiausiai kaštų reikalaujantis metodas. Šis metodas įgyvendinamas panaudojant BGP protokolą. Ataka yra atr...

 10. Calidad química del agua subterránea y superficial en la cuenca del río Duero, Michoacán

  José Teodoro Silva; Rodrigo Moncayo; Salvador Ochoa; Francisco Estrada; Gustavo Cruz Cárdena; Carlos Escalera; Fabián Villalpando; Jaime Nava; Alfredo Ramos; Martín López

  2013-01-01

  Se describe la calidad química de los recursos hídricos tanto subterráneos como superficiales en la cuenca del río Duero. El agua subterránea se analizó mediante un estudio hidrogeoquímico en 97 aprovechamientos (20 manantiales y 76 pozos) para la época de estiaje. Se aplicó el Índice de Calidad del Agua (ICA; NSFWQI) en el agua superficial para 35 sitios, a partir de ocho parámetros, dividiéndolos en manantiales y el cauce. Se compararon diferentes parámetros con información previa mediante ...

 11. The engineering as scenario and the mathematical models as actors

  Joan Gómez Urgellés

  2008-06-01

  Full Text Available En este artículo se presenta una experiencia de innovación educativa en el ámbito del currículum de las ingenierías. Incluye el trabajo en proyectos como una componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, analizándose la validez y la viabilidad de la modelización matemática como metodología. Algunos de los modelos analizados, entre otros, están basados en el estudio de electrocardiogramas, destacando la importancia de las series de Fourier como modelo para la interpretación de los mismos. El cambio metodológico propuesto es una tendencia cognitiva i heurística que pone énfasis en la epistemología de las matemáticas y revisa el proceso de evaluación, frente a la enseñanza tradicional.

 12. Estudio a nivel laboratorio de la Degradación atípica en un refractario tipo SiO2 utilizado en hornos de inducción

  J. Zuno Silva; A. Bedolla Jacuinde; J.M. Martínez Vázquez; A. Pérez Perez; T. Quintero Azuara

  2013-01-01

  En este trabajo de investigación se realizó un estudio de la degradación atípica que se produce en las paredes de los hornos de inducción. Para esto, se utilizó un material refractario base - SiO2 (98.8%) con dos escorias de composición química diferente y se analizó su comportamiento mediante las pruebas experimentales del método de copa o crisol y el de inmersión, así como por un modelado asimétrico del metal líquido en el horno de inducción. La escoria, la estructura del material refractar...

 13. Materialismo y su relación con soledad y maquiavelismo

  Roberto Melipillán

  2010-01-01

  Full Text Available Este estudio analizó la relación entre materialismo, soledad y maquiavelismo. La muestra estuvo compuesta por 248 trabajadores chilenos (135 mujeres y 113 varones con edades comprendidas entre los 18 y 70 años. Los resultados de los análisis de regresión lineal múltiple jerárquica muestran que el materialismo presenta relaciones tanto con la soledad como con el maquiavelismo, aun cuando se controlan variables sociodemográficas. De acuerdo con lo hipotetizado, se observó que los participantes más materialistas se caracterizaron por presentar mayores niveles de soledad y maquiavelismo.

 14. EFECTO DEL SOPORTE EN LA HIDROGENACIÓN SELECTIVA DE CITRAL SOBRE CATALIZADORES DE PLATINO SOPORTADOS EN SÍLICE-CIRCONIA Y SÍLICE-TITANIA

  René G Rodríguez-Avendaño; José A. de los Reyes; Tomás Viveros; Ascención Montoya

  2012-01-01

  En este trabajo, se estudió la hidrogenación selectiva de citral sobre una serie de catalizadores de platino soportados en SiO2 y óxidos mixtos de SiO2-ZrO2 y SiO2-TiO2 con el objetivo de incrementar la selectividad hacia el alcohol insaturado (citronelol). Los óxidos utilizados como soportes catalíticos, fueron sintetizados por el método sol-gel a una temperatura de síntesis de 353 K. La carga metálica (1% en peso de Pt) se mantuvo constante, mientras que se analizó el efecto de la adición d...

 15. Variation in the biochemical composition of common hake females (Merluccius hubbsi) during the reproductive cycle

  Leonarduzzi, E.; Massa,A.E.; Manca, E.A.

  2012-01-01

  Se evaluó la composición bioquímica y el contenido energético del músculo, hígado y gónadas de hembras de Merluccius hubbsi durante el ciclo reproductivo. Las hembras adultas (44-50 cm de longitud total) se capturaron en la región norpatagónica (43~' S-45~' S). Se estimó el factor de condición de Fulton (K) y el índice hepatosomático (IHS). Se determinaron las proteínas y los lípidos de cada tejido. Se analizó, además, el contenido de humedad y cenizas en músculo. En todos los tejidos los com...

 16. Influencia de la configuración del medio filtrante sobre el proceso de filtración a tasa constante del agua clarificada del río Cauca

  Lina M. Perea-Torres

  2013-08-01

  Full Text Available Se evaluó a escala piloto el efecto de la configuración del medio filtrante sobre el proceso de filtración del agua clarificada de la planta de potabilización Puerto Mallarino, Cali – Colombia. Se analizaron cuatro configuraciones, una con características similares a los filtros existentes y las restantes con diferente tamaño efectivo y espesor de antracita. Se analizó turbiedad, duración de carrera, producción de agua y pérdida de carga. La filtración fue más eficaz al reducir el tamaño efectivo e incrementar el espesor. La configuración que mostró un mejor desempeño incluso operando con turbiedades de agua clarificada mayores a 10,0 UTN, fue la del filtro con un espesor de 700 mm.

 17. Exploring Medical Personnel’s Discourses on the Sexual Health of Lesbian and Bisexual Women in Greater Lisbon, PortugaL

  JOÃO MANUEL DE OLIVEIRA

  2014-01-01

  Full Text Available Este estudio cualitativo exploratorio analizó los discursos del personal médico sobre la salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales, con el fin de identificar las mejores prácticas para erradicar la heteronormatividad en este sector y contribuir a la mejora de la prestación de servicios sanitarios para esta población. Entrevistamos a 16 médicos/as del área metropolitana de Lisboa a través de entrevistas semiestructuradas. El análisis temático mostró que a pesar de tener un discurso consensual sobre la necesidad de llevar a cabo prácticas no discriminatorias, los/las profesionales de la salud muestran una falta de conocimiento sobre sus pacientes no heterosexuales.

 18. La creatividad, una propiedad emergente

  Carlota Torrents

  2015-06-01

  Full Text Available Las definiciones tradicionales de creatividad, basadas en procesos cognitivos y lineales, no concuerdan con los resultados de investigaciones relacionados con el comportamiento creativo en situaciones de improvisación. Recientemente, se analizó a tres bailarines de Contact Improvisation (danza basada en el contacto corporal y la improvisación que improvisaron en parejas libremente o siguiendo dos instrucciones que limitaban parcialmente las posibilidades de bailar. Los resultados mostraron cómo, en función de la instrucción, se favorecía la emergencia de habilidades concretas de forma espontánea. Las instrucciones pueden favorecer la creatividad si facilitan que los bailarines exploren situaciones poco habituales.

 19. El teatro en la clase de ELE. Dos propuestas de taller

  Hidalgo Martín, Vanessa

  2012-12-01

  Full Text Available Suplemento del número 15 de marcoELE (julio - diciembre de 2012 El presente trabajo se propone llevar a cabo un análisis de por qué y cómo ha de usarse el teatro en la enseñanza de español para extranjeros. Partiendo de supuestos teóricos se analizará la naturaleza del teatro y su posible rentabilidad para la enseñanza del español. Desde un punto de vista práctico se parte del concepto de taller para elaborar dos propuestas de uso: una basándonos en la posibilidad de que los estudiantes escriban su propia obra: la otra, partiendo de un texto literario y analizándolo en su naturaleza de texto literario para luego trabajarlo como texto espectacular.

 20. La representación del alumno violento en el discurso mediático

  Virginia Saez

  2016-12-01

  Full Text Available El presente trabajo se focaliza en los discursos mediáticos del fenómeno de las violencias en las escuelas en Argentina. Dadas las características del objeto de indagación, el abordaje metodológico fue cualitativo y la información se analizó en el marco del análisis socioeducativo del discurso. Entre los resultados obtenidos, observamos que en las formas de designar al alumno violento se destacan dos dimensiones para caracterizar a los jóvenes: la dimensión emotiva y la dimensión estética. Por su originalidad, este estudio constituye un antecedente para futuras indagaciones sobre las caracterizaciones de los jóvenes vinculados con la violencia en el espacio escolar