WorldWideScience

Sample records for radiologicznych czaszki osrodkowego

 1. Usefulness of radiological examination of uranium (central nervous system) in diagnosis of mental disorders; Przydatnosc badan radiologicznych czaszki (osrodkowego ukladu nerwowego) w rozpoznawaniu chorob psychicznych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosinska-Mika, M.

  1991-12-31

  Usefulness of radiological examination of uranium in diagnosis of mental disorders (schizophrenia, affective psychosis, senile psychosis, chronic alcoholism, reactive psychosis) was proved in this study. Especially computerized tomography seems to be useful in revealing of organic background for mental disorders. (author). 123 refs, 32 tabs.

 2. Mastoid pneumatisation of the temporal bone in human in radiographic and anthropometric studies; Pneumatyzacja wyrostka sutkowatego kosci skroniowej u czlowieka w swietle badan radiologicznych i antropometrycznych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czerwinski, F.; Badowicz, B.; Teul, I.; Zbiec, K. [Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Poland)

  1993-12-31

  Correlation between the three chosen anthropometric indexes of neurocranium and the degree of mastoid pneumatization has been investigated in 100 male adult skulls. Anthropometric data of the neurocranium have been collected and the three anthropometric indexes have been counted. Radiographs of every mastoid were taken in the Schuller lateral projection. No notable correlation between the three chosen anthropometric indexes of neurocranium and the degree of mastoid pneumatization has been observed. (author). 9 refs; 3 figs.

 3. Non-Hodgkin`s lymphoma of the sino-nasal region penetrating to the orbit and cranial cavity; Chloniak nieziarniczy zatok przynosowych wnikajacy do oczodolu i jamy czaszki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jordan, E.; Piotrowski, S.; Grono, L.; Zalewska-Rzezniczak, I. [Szpital Morski im. PCK, Gdynia-Redlowo (Poland)]|[Szpital Miejski im. J. Brudzinskiego, Gdynia (Poland)

  1994-12-31

  In case presented in this report non-Hodgkin`s lymphoma occupied the ethmoid and sphenoid sinuses with penetrating to the orbit and middle cranial fossa. The patient suffered from ophthalmic symptoms like ptosis, exophthalmus and diplopia. Chemotherapy in COP - pattern and MV radiotherapy in total dose 4600 cGy were applied. Full remission was achieved. The patient is alive after more than 2 years without recurrence of the disease. (author). 15 refs, 1 fig.

 4. Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Raczkiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany zapalne w kręgosłupie szyjnym występują u 25–80% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. W większościbadań podkreśla się brak związku między zgłaszanymi dolegliwościamia zmianami radiologicznymi w kręgosłupie. Cel pracy: Ocena postępu zmian w stawie szczytowo-obrotowymu chorych na RZS oraz próba znalezienia związku między zgłaszanymiobjawami ze strony kręgosłupa a progresją zmian radiologicznych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 100 chorych naRZS. Chorych oceniano na początku badania i po upływie 5 lat.Na pierwsze badanie składało się wypełnienie 7-punktowegokwestionariusza dotyczącego objawów bólowych lub sugerującychmielopatię, badanie przez lekarza neurologa oraz czynnościowezdjęcia kręgosłupa szyjnego uzupełnione o wynik badaniatomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego tegoodcinka. Po 5 latach ponownie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe,badanie neurologiczne i zdjęcia radiologiczne. Wyniki: U połowy chorych stwierdzono obecność zmian w stawieszczytowo-obrotowym na początku badania. Nie znaleziono korelacjitych zmian z subiektywnymi objawami. Ponownemu badaniu poddano47 chorych. Progresję zmian radiologicznych stwierdzonou 23,4% z nich (u 10,6% pogorszenie, a u 12,8% nowe zmiany. U chorychz progresją zmian stwierdzono utrzymującą się wysoką aktywnośćchoroby w porównaniu z chorymi, którzy nie wykazywaliprogresji, i częściej stwierdzano u nich zmiany radiologiczne odpowiadająceIII lub IV okresowi wg Steinbrockera (p < 0,05. U chorychz progresją zmian obserwowano tendencję do wyższej punktacji w drugim badaniu kwestionariuszowym w porównaniu z chorymizaliczonymi do grupy bez progresji (p = 0,09. Wnioski: Ryzyko progresji zmian w stawie szczytowo-obrotowymjest większe u chorych z utrzymującą się wysoką aktywnością choroby.Powtórne badanie kwestionariuszowe subiektywnych objawówmoże być wskazówką do powtórzenia bada

 5. Rodzinne występowanie zespołu Treachera Collinsa – opis 6 rodzin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Kot

  2009-06-01

  Full Text Available Zaliczany do żuchwowo-twarzowych dyzostoz zespół Treachera Collinsa (TCS jest autosomalnym dominującym zaburzeniem rozwoju czaszki twarzowej. Występuje w populacji ogólnej z częstością 1/50 000 żywych urodzeń. Zespół ten powstaje na skutek wczesnych zaburzeń embriogenezy pierwszego i drugiego łuku skrzelowego. W 40% przypadków stwierdzono rodzinne występowanie zaburzeń, natomiast w 60% choroba ta jest wynikiem mutacji de novo w genie TCOF1, na chromosomie 5q32-q33.1. Gen TCOF1 składa się z 26 eksonów i koduje białko zwane treacle, złożone z 1411 aminokwasów. Opisano około 116 różnych mutacji TCOF1, spośród których najczęstsze są delecje. Obraz kliniczny TCS obejmuje: antymongoloidalne ustawienie szpar powiekowych, rozszczep powiek dolnych, zmniejszenie liczby rzęs, „językowate” owłosienie na policzkach, podniebienie wysoko wysklepione lub rozszczepione, makrostomię, niedorozwój kości jarzmowej oraz żuchwy, niedorozwój ucha zewnętrznego, środkowego, rzadziej wewnętrznego. Pacjenci wymagają wieloetapowego leczenia chirurgicznego, na które składa się: plastyka kości twarzy, rekonstrukcja małżowin usznych, korekcja antymongoloidalnego ustawienia szpar powiekowych, plastyka rozszczepionego podniebienia, plastyka powiek. Poza leczeniem chirurgicznym chorzy wymagają leczenia wielospecjalistycznego z udziałem pediatrów, laryngologów, logopedów i ortodontów. Ponieważ zakres i stopień deformacji obserwowanych w TCS jest rozległy, plan postępowania terapeutycznego powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. W pracy przedstawiono analizę 6 rodzin, w których obserwowano TCS. Autorzy przeanalizowali płeć i stopień pokrewieństwa chorych oraz zmianę nasilenia zaburzeń rozwojowych w kolejnych pokoleniach.