WorldWideScience

Sample records for radicijas dozu mranai

 1. Cu(II İYONLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN POLİAMİN-POLİÜRE REÇİNESİ KULLANILARAK GİDERİLMESİ

  Fusün Boysan

  2008-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada şelatlaşma fonksiyonu olan poliamin-poliüre reçinesi sentezlenmiş ve kesikli sistemle sulu çözeltilerden Cu(II iyonlarının adsorpsiyonla gideriminde kullanılmıştır. Adsorpsiyona pH değişimi, adsorbanın dozu, karıştırma süresi ve başlangıç derişiminin etkisi incelenmiştir. Ayrıca deney sonuçlarının Langmiur ve Freundlich denge eşitliklerine uygunluğu araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda optimum pH:6,0, uygun reçine dozu 0,3 g/100 mL çözelti, karıştırma süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. Deney verilerinin Langmuir ve Freundlich denge eşitliklerine uygulanması sonucunda, adsorpsiyonun kemisorpsiyonu açıklayan Langmuir denge eşitliğine 0,998 regresyon katsayısıyla uyduğu görülmüştür. Maksimum adsorpsiyon kapasitesi 52,356 mg/g olarak bulunmuştur. Sonuçlar sentezlenen reçinenin yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir.

 2. Zn(II iyonlarının piromellitik dianhidrit ile modifiye edilmiş poliamin poliüre polimeri ile adsorpsiyonu

  Çiğdem Özer

  2016-12-01

  Full Text Available Bu çalışmada sulu çözeltilerden Zn(II iyonlarının piromellitik dianhidrit ile modifiye edilmiş poliamin- poliüre polimeri (PMPPP üzerine adsorpsiyonu incelenmiştir. Adsorpsiyon çalışmasına etkisi incelenen parametreler; pH, temas süresi, PMPPP dozu, Zn(II başlangıç konsantrasyonudur. Langmuir ve Freundlich izoterm modelleri kullanılarak analiz edilen Zn(II adsorpsiyonunun deneysel verileri, tek tabakalı adsorpsiyonu ifade eden Langmuir izotermi ile daha yüksek uyum göstermiştir. Langmuir izotermine göre Zn(II iyonları için PMPPP’nin maksimum adsorpsiyon kapasitesi 119.1 mg g-1 olarak hesaplanmıştır. PMPPP ile Zn(II iyonlarının adsorpsiyon kinetiği pseudo ikinci derece modeli ile uyumlu bulunmuştur. Zn(II adsorpsiyonu için termodinamik hesaplar prosesin ekzotermik ve kendiliğinden gerçekleşme eğiliminde olduğunu göstermiştir.

 3. Analitičnost u definisanju strategijskh opcija na primeru razvoja multimodalnog transporta u Vojsci Srbije

  Srđan D. Ljubojević

  2014-04-01

  Full Text Available Brza i intenzivna dejstva, povećane potrebe za komuniciranjem i potencijalni zadaci mobilnijih i samostalnijih jedinica zahtevaju od vojnih organizacija da razvijaju i usavršavaju sistem logističke podrške, usmeravajući ga ka potrebama zajedničkih, multinacionalnih i integrisanih snaga. Zato Vojska Srbije mora projektovati svoju organizaciju i razviti sposobnosti da se, po potrebi, brzo prestrukturira. U skladu s tim mora prilagoditi i svoj strategijski razvoj, ne bi li postala deo multinacionalnog tima. Specifičnost delatnosti vojne organizacije implicira zahtev za analitičkim pristupom u procesima odlučivanja, kako na taktičkom i operativnom, tako i na strategijskom nivou. Strategijske odluke, po svojoj prirodi, zahtevaju veliku dozu intuitivnosti i iskustva donosilaca odluka. U radu je prikazana mogućnost analitičnog pristupa definisanju strategije, kombinovanjem menadžment metoda. Istovremeno, rad je pragmatično usmeren ka definisanju strategije razvoja multimodalnog transporta u Vojsci Srbije, kao jednom u nizu izazova pred kojim će se, u najskorijoj budućnosti, Vojska naći.

 4. POLİAMİN -POLİÜRE REÇiNESİNİN SENTEZLE NMESİ VE Cd(II İYONLARININ SULU ÇÖZELTiLERDEN ADSORPSİYONLA GİDERİLMESİNDE KULLANILMASI

  Fusün Boysan

  2009-01-01

  Full Text Available Sulu çözeltilerden Cd (Il iyonlannın adsorpsiyonla giderilmesinde kullanılan poliamin-poliüre reçinesi TDI (toluendüzosiyanat ve TETA (trietilentetraamin kullanılarak hazırlanmıştır. Adsorpsiyona pH değişimi, adsorbanın dozu, karıştırma süresinin ve başlangıç derişiminin etkisi incelenmiştir. Adsorban pH 6,0' da, 0,5 g/1 00 ml, reçine dozunda ve 60 dakika karıştırma süresinde Cd (ll iyonları için iyi sorpsiyon özelliği göstermiştir. Deney sonuçlarının Langnıiur ve Freundlich denge eşitliklerine uygunluğunun araştırılması sonucunda kemisorpsiyonu açıklayan Langınuir denge eşitliğine 0,998 korelasyon katsayısıyla uyduğu görülmüştür. Maksimum adsorpsiyon kapasitesi 7,305 mg/g olarak bulunmuştur. Sonuçlar sentezlenen reçinenin yilksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğunu gösteıınektedir.

 5. Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu

  Ufuk Tatlı

  2013-01-01

  Full Text Available

  Alveolar bone resorption which occurs as a result of teeth extraction or periodontal disease causes functional and esthetic problems. In case of severe jaw-bone atrophy, bone augmentation procedures are becoming necessary prior to implant placement. During the planning of such cases, cone-beam computed tomography (CBCT examination provides detailed qualitative and quantitative data about maxillofacial bones with reduced radiation exposure. This article illustrated the implant treatment of a patient with severe atrophic maxilla following bone augmentation using iliac graft in the light of CBCT examination with 2-year of follow-up.

  Keywords: Alveolar atrophy, alveolar augmentation, CBCT, iliak graft, implant treatment.

   

  ÖZET

  Diş çekimi veya periodontal harabiyet sonucu oluşan alveoler kemik rezorpsiyonu, estetik ve fonksiyonel problemlere neden olur. İleri düzeyde çene kemiği atrofisi gözlenen durumda implant tedavisi öncesinde augmentasyon işlemleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür olguların planlanmasında konik hüzmeli bilgisayarlı tomografi incelemesi çene-yüz kemikleri hakkında detaylı kalitatif ve kantitatif verileri, düşük radyasyon dozu eşliğinde sağlamaktadır. Bu makalede, maksillada ileri düzeyde alveoler kemik atrofisi bulunan bir hastada, CBCT incelemesi ışığında, iliak greft kullanılarak yapılan kemik augmentasyon işlemleri ve sonrasında uygulanan implant tedavisi 2 yıllık takibi eşliğinde sunulmuştur.

 6. Evsel Atıklardan Elde Edilen Kompostun Mısır ve Biberin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi

  Derviş AYNACI

  2016-04-01

  Full Text Available Araştırmada, 1 ay süre ile 10 ayrı haneden mutfak atıkları toplanmış, toplanan evsel atıklardan elde edilen kompostun sera koşullarında mısır ve biber bitkilerinin gelişimi ve besin elementi içeriğine etkisi araştırılmıştır. Deneme 2 kg toprak alan saksılarda yürütülmüş olup, kompostun 6 (0, 0.25, 0.50, 1.00, 2.00 ve 4.00 ton/da dozu uygulanmıştır. Araştırma, 4 paralelli olarak, tesadüf parselleri deneme desenine göre planlanmış ve 2 ay süreyle yürütülmüştür. Araştırma sonunda hasat edilen bitkilerde kuru ağırlık değerleriyle N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn konsantrasyonları belirlenmiştir. Uygulanan kompost miktarı arttıkça bitki kuru ağırlığı artmış, biber bitkisinin N konsantrasyonunda 2-2.4 kat arasında artışlar görülmüştür. Mısır bitkisi N konsantrasyonları da kompost dozlarından olumlu etkilenmiş fakat burada dozlar arası fark önemli olmamıştır. Bitkilerde P, K ve Ca konsantrasyonları kompost miktarı arttıkça olumlu yönde etkilenmiş, biberde Fe, Zn ve Mn konsantrasyonları, mısırda ise Mn konsantrasyonu etkisi istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur.

 7. Farklı Azot Dozlarının Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea L. Çeşitlerinin Çim Alan Performansı Üzerine Etkileri

  Gökhan KILIÇ

  2016-09-01

  Full Text Available Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde bazı kamışsı yumak çeşitlerinin yeşil alan performanslarına farklı azot dozlarının etkisini belirlemek amacıyla 2014-2015 yıllarında, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bu araştırmada kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb. çim türünün Starlet, Debussy ve Rebel çeşitlerine 4 farklı azot dozu (0, 2, 4 ve 6 g m2/ay uygulanmıştır. Araştırmada kamışsı yumak çeşitlerine ait; çıkış hızı (gün, kaplama hızı (gün, kışa dayanıklılık (1-9 puan, kaplama derecesi (1-9 puan, yaprak dokusu (1-9 puan, yaprak rengi (1-9 puan, yenilenme gücü (1-5 puan, dm2’deki kardeş sayısı, kuru madde verimi (kg/da ve genel görünüm (1-9 puan değerleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Debussy çeşidi yaprak rengi, yenileme gücü ve kuru madde verimi bakımından en iyi performansı göstermiştir. Çim performansına azotlu uygulamalarının etkileri önemli bulunmuştur. Azot dozlarının artmasıyla kışa dayanıklılık, kaplama derecesi, yaprak dokusu, yaprak rengi, yenilenme gücü, kardeş sayısı, kuru madde verimi ve genel görünümde bir artış belirlenmiştir.

 8. Formik Asitin İn Vitro Rumen Fermentasyonu ve Metan Üretimine Etkisi

  Kanber Kara

  2015-11-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı, in vitro gaz üretim tekniği ile yonca kuru otunun rumen fermentesyonu ve metan üretimine formik asitin etkisini belirlemektir. Çalışmada rumen sıvısı inokulumuna 0,0 (kontrol grubu, YF0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ve 0,5 ml/L (deneme grupları, sırasıyla YF1, YF2, YF3, YF4 ve YF5 düzeylerinde formik asit (Amasil85-liquid ilavesinin yonca kuru otunun toplam gaz üretimi (TGÜ, metabolik enerji (ME, organik madde sindirimine (OMS, pH ve metan üretimine etkisi belirlenmiştir. Rumen sıvısına artan düzeylerde formik asit katılması yonca kuru otunun in vitro TGÜ, ME ve OMS’ni linear, quadratik ve kübik kontrastta, metan üretimini ise linear kontrastta (yaklaşık %17’den % 20’e kadar farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Formik asitin çalışılan parametrelere etkisi kullanılan dozuna göre farklılık göstermiştir. Formik asitin düşük dozları (0,1 ml/L ve 0,2 ml/L in vitro TGÜ, ME ve OMS’ni önemli düzeyde azaltırken, yüksek dozu (0,5 ml/L bu parametreleri önemli oranda arttırmıştır. Öte yandan orta dozlarının (0,3 ml/L ve 0,4 ml/L yonca kuru otunun in vitro TGÜ, ME ve OMS’ne önemli bir etkisi görülmedi. Ruminal pH değeri formik asit ilavesiyle değişmemiştir. Antibakteriyel, lezzet verici ve silajda fermentasyonu arttırıcı niteliğinden dolayı güvenli bir yem katkısı olarak nitelendirilen formik asitin çalışmada kullanılan tüm dozlarının in vitro metan üretimini arttırdığı belirlenmiştir. Yüksek dozlarının yonca kuru otunun ME ve OMS’ne olumlu etkisi olsa da sera gazlarını arttıran olumsuz etkisinden dolayı yemlerde sınırlı düzeyde kullanılması gerekir. Daha sonraki in vitro ve in vivo çalışmalarda, tüm çiftlik hayvanlarının yem ham maddeleri ve rasyonlarına formik asit ilavesinin sindirim sistemi parametreleri ve küresel ısınma üzerine etkisinin araştırılması faydalı olacaktır.

 9. Effects of pentoxifylline on proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC

  Eyup Çağatay Zengin

  2016-09-01

  ı tekrarlı yapıldı. Bulgular: Pentoksifilinin sadece 10-4 M dozu 72. saatte HUVEC proliferasyonunu düşürdü (p0.05. Sonuç: Genel olarak, pentoksifilinin farmakolojik dozlar aralığında HUVEC hücreleri üzerine sitotoksik etkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç, pentoksifilinin normal ve iskemik dokulardaki pozitif etkilerini gösteren çeşitli deneysel ve klinik araştırmaların sonuçları ile uyumlu bulunmaktadır. Anahtar sözcükler: Pentoksifilin, proliferasyon, insan göbek bağı veni endotel hücreleri