WorldWideScience

Sample records for przeglad teorii rozwoju

 1. Skłonność do unikania i uchylania się od opodatkowania w świetle teorii moralnego rozwoju Kohlberga – zagadnienia etyczne w praktyce rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabina Kołodziej

  2016-04-01

  Full Text Available Współczesne służby rachunkowości mają w swoich rękach narzędzia nie tylko umożliwiające ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, ale również mogące służyć zarówno do zniekształcania obrazu sytuacji finansowej podmiotu, jak i manipulowania rozliczeniami podatkowymi. Dlatego profesjonaliści w rachunkowości muszą posiąść określoną wiedzę, ale także powinni stać na straży standardów etycznych, co gwarantuje prawidłowość rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie informacji wiarygodnej w systemie informacyjnym rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań analizujących częstość wyboru przez księgowych działań zmierzających do redukcji obciążenia podatkowego, będących skutkiem złamania norm etycznych lub prawnych. Ponadto analizowano związek skłonności do podjęcia decyzji prowadzącej do unikania lub uchylania się od opodatkowania z przedstawioną zgodnie z teorią rozwoju moralnego Kohlberga argumentacją takich działań. Wyniki badań wskazują na większą częstość decyzji obniżających zobowiązania podatkowe w wyniku złamania normy etycznej niż etycznej i prawnej. Stwierdzono również, że skłonność do podejmowania działań nieetycznych (i niezgodnych z prawem jest związana z niższymi poziomami wnioskowania moralnego, co potwierdza ważność postulatu uzupełnienia edukacji księgowych o zagadnienia świadomości i odpowiedzialności etycznej przedstawicieli tego zawodu.

 2.  Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest przypomnienie znaczenia dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwo-ju teorii rachunkowości, badań naukowych w tej dyscyplinie oraz praktyki rachunkowości w Polsce. Przedmiotem artykułu są definicje, tezy, poglądy i koncepcje teoretyczne systemu rachunkowości oraz systemu rachunku kosztów formułowane przez Profesor Burzym, które stanowią znaczący wkład w rozwój teorii rachunkowości w Polsce. W artykule objaśniono na przykładzie z literatury skutki roz-wiązywania problemów rachunkowości z perspektywy proceduralno-formalnej, a nie merytorycznej, która dominowała w opracowaniach naukowych Profesor Burzym.

 3. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malwina Rolka

  2017-01-01

  Full Text Available In my paper I undertake the issue of alienation, that appears at the same sources of modern thought and develops according to the growing consciousness of its conditions and consequences. The first articulation of the phenomenon of alienation we can find in the works of Jean Jacques Rousseau, but its conceptual expression was formulated in the philosophy of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The progress of discourse of alienation in the analyses of Ludwig Feuerbach, Karl Marx and the members of Frankfurt School reveals its essence that depends on the elimination of the personal status of individual. The attempts of overcoming the phenomenon of alienation undertaken by mentioned thinkers leaves the problem unresolved, because of the distinctive feature of all these attempts is mediation the conceptions of human being in limited perspective (concerning individual as mere exemplar of species or as a passive result of an external conditions.

 4. The review of some chosen approaches to foresee the development of urban areas. (Polish Title: Przeglad wybranych podejsc w zakresie prognozowania rozwoju obszarow miast)

  Science.gov (United States)

  Radło-Kulisiewicz, M.

  2015-12-01

  The practical importance of Geographical Information Systems in urban planning and managing of urban areas is becoming much more explicit. Managing small cities usually needs simple GIS spatial analysis tools to support planners' decisions. Otherwise, the urban dynamic is bigger and factors affecting changes in city are combined. These analyses are not sufficient and then a need for more advanced and sophisticated solutions can appear. The aim of this article is to introduce popular techniques for urban modelling and underlying importance of GIS as an environment for creating simple models, which let t easy decisions in creating vision of a city be taken. The Article touches on the following issues related to the planning and management of urban space; from the applicable standards concerning materials planning in Poland, through the possibilities that give us network solutions useful at the municipal and country level, to existing techniques in modelling cities in the world. The background for these questions are the Geographical Information Systems (their role in this respect), that naturally fit into this theme. The ability to analyze multi-source data at different levels of detail, in different variants and ranges, predispose the GIS to environmental urban management. While also taking into account social - economic factors, integrated with GIS predictive modeling techniques, allows us to understand dependencies that navigate complex urban phenomena. City management in an integrated and thoughtful manner and will reduce the costs associated with the expansion of the urban fabric and avoid the chaos of urban development.

 5. The social thought of Jesuits of the Galician Province between 1884 and 1918, as presented in “Przeglad Powszechny”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Pyszka

  2017-07-01

  Full Text Available “Przeglad Powszechny” first appeared in 1884, when the Jesuits in Krakow agreed to take over “Przeglad Lwowski” from Fr. Edward Podolski, who had been its editor. At the turn of the 19th and 20th centuries, the editors-in-chief of the “Przeglad” were Marian Ignacy Morawski SJ, Jan Pawelski SJ, Jan Urban SJ and Jan Rostworowski SJ. Thanks to their efforts and extensive prior editorial experience, “Przeglad” stood for a high level of quality, and was one of the most highly valued social and cultural journals devoted to religious, philosophical, ethical, cultural, historical and political issues. The overriding aims set out by the editors of the review were the dissemination of properly Catholic principles of conduct and obedience to the Church. The article will present the social thought of the Jesuits as they appeared in “Przeglad Powszechny” from the time of its inception until the recovery of Poland’s independence.

 6. Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji penitencjarnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilona Fajfer-Kruczek

  2016-12-01

  Full Text Available Rozwój jednostki i jego uwarunkowania znajdują się w kręgu zainteresowań medycyny, psychologii, pedagogiki i socjologii. Pobyt dziecka z matką w izolacji penitencjarnej jest szczególną, trudną sytuacją społeczną. Z jednej strony umożliwia prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0–3 lat, z drugiej niesie za sobą szereg zagrożeń. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji więziennej w kontekście społecznym, a także w świetle wybranych teorii psychologicznych. W pracy przedstawiono specyfikę odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety będące matkami oraz aspekty prawne, formalne i resocjalizacyjne odnoszące się do matki, dziecka i diady matka–dziecko. Przyjmuje się, że przywięzienne domy matki i dziecka stanowią formę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w trudnej sytuacji skierowania matki do zakładu karnego. Szczegółowo opisano standardy pobytu matek z dziećmi w takich placówkach (pomieszczenia mieszkalne, rekreacyjne i terapeutyczne, warunki socjalne – jako formy zabezpieczenia podstawowych i specyficznych potrzeb kobiet i dzieci. Skupiono się na zobrazowaniu czynników środowiskowych wspomagających i chroniących prawidłowy rozwój dziecka oraz relację matki z dzieckiem, takich jak obecność personelu penitencjarnego (wychowawcy, psychologowie i personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki. Zaprezentowano zasoby (norma intelektualna, wysoka motywacja do realizowania się w roli matki i obciążenia (deficyty w funkcjonowaniu w rolach społecznych, niska samoocena, brak poczucia kompetencji czy instrumentalne traktowanie dzieci kobiet skazanych za przestępstwo oraz metody oddziaływań resocjalizacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Ważnymi aspektami omawianych oddziaływań są kształtowanie właściwej relacji matki z dzieckiem, budowanie kompetencji rodzicielskich i ciągła weryfikacja stanu relacji przez kadr

 7. Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

  OpenAIRE

  Drozd, Ewa; Zembrzuska, Agnieszka

  2013-01-01

  Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia...

 8. Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Borucińska–Bieńkowska

  2018-04-01

  Full Text Available Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, w ciągu ostatnich dekad, spowodowała wiele różnorodnych zjawisk, w tym także na płaszczyźnie rozwoju funkcjonalno-przestrzennego. Procesy rewaloryzacji, modernizacji, renowacji budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych, a także rewitalizacji obszarów funkcjonalnych pełnią istotną rolę w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju miast oraz gmin. Przywracanie dawnych wartości estetycznych, kulturowych, a także materialnych obiektów oraz całych zespołów budynków, układów urbanistycznych i ruralistycznych wystąpiło w kraju, ze szczególną atencją, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Procesy te odgrywają znaczącą rolę, nie tylko w przywracaniu świetności dawnych obiektów i założeń urbanistycznych, ale także w kształtowaniu świadomości lokalnych społeczności, dotyczącej wartości środowiska materialnego minionych lat, w tym również z lat 60 i 70 XX wieku. Artykuł porusza zagadnienia związane z procesem rewitalizacji mającymi wpływ na kształtowania równoważenie rozwoju terenów zurbanizowanych. Podkreślić należy, że dla ww. działań istotne jest wskazanie kierunków komunikacji społecznej oraz zakresu współodpowiedzialności za program rewitalizacji samorządów i lokalnych społeczności.

 9. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie miasta Szczecin

  OpenAIRE

  Klóska, Rafał

  2005-01-01

  W artykule sprecyzowano czynniki determinujące powstawanie przedsiębiorstw w Szczecinie i scharakteryzowano wybrane działania władz lokalnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Liczba ponad 60 tys. przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie wydaje się być wystarczająca dla tej aglomeracji. Dalsze zakładanie i funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw zależy nie tylko od szans i zagrożeń stwarzanych przez rynek, lecz także od pomocy i wsparcia udzielanego...

 10. Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

  OpenAIRE

  Guz, Jagoda

  2016-01-01

  Problematyka badawcza rozprawy doktorskiej koncentruje się na zagadnieniach związanych z geografią osadnictwa, a w szczególności na kwestiach związanych z rozwojem miast i czynnikami ich rozwoju. Rozwój miast w Polsce aż do początków XX w. pozostawał pod wpływem polskiej kultury o charakterze szlachecko-ziemiańskim. Główne ogniwa sieci osadniczej Polski zostały uformowane w okresie średniowiecza. Od II połowy XIII w. polskie miasta kształtowane były na wzór zachodni – miała miejsce lokacj...

 11. Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalina Kukiełko-Rogozińska

  2017-12-01

  Full Text Available Faces of war in the context of Marshall McLuhan's media theory The article shows how Marshall McLuhan’s media theory is used to analyze photographs taken with an iPhone. The reflections were inspired by the blog of the Canadian photographer Rita Leistner, who participated in the media project aimed at familiarizing American soldiers’ families and friends with everyday life of the military contingent in Afghanistan. Leistner, for the first time in her career, used a smartphone instead of professional photographic equipment. Her decision was motivated by the need to edit photographs easily and publish them quickly on the Internet. The result of her work was a blog, titled Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. To describe her photographs, Leistner uses selected concepts defined by McLuhan in the second half of the 20th century: probe, extension of man or figure-background dichotomy. In consequence, the technological face of war can be better understood by the viewers of the materials she prepared.   Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana W artykule przedstawiono sposób wykorzystania teorii mediów Marshalla McLuhana do analizy zdjęć wykonanych iPhone’em. Inspiracją do tych rozważań jest blog kanadyjskiej fotografki Rity Leistner, uczestniczki projektu medialnego, którego celem było zapoznanie rodzin i przyjaciół amerykańskich żołnierzy z codziennym życiem wojskowego kontyngentu w Afganistanie. Leistner, po raz pierwszy w karierze, używała smartfonu zamiast profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Wynikało to z konieczności łatwego edytowania zdjęć i ich szybkiego umieszczania w internecie. Efektem tej pracy jest blog zatytułowany Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. Aby opisać swoje fotografie, Leistner użyła bowiem wybranych koncepcji sformułowanych przez kanadyjskiego myśliciela w drugiej połowie XX wieku: sondy, przedłużenia człowieka czy dychotomii figura/tło. Dzi

 12. Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych kompetencji matematycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Cipora

  2013-09-01

  Full Text Available Poziom kompetencji matematycznych ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, wpływa również znacząco na jakość i poziom życia w wieku dorosłym. Niski poziom kompetencji matematycznych może być dla jednostki bardziej dotkliwy niż deficyty w zakresie czytania. Największe możliwości wspierania rozwoju kompetencji matematycznych pojawiają się na początku edukacji, gdyż z czasem deficyty te się pogłębiają. Liniowo zorganizowane gry planszowe z kolejno ponumerowanymi polami stanowią interesujące narzędzie wspomagania kompetencji matematycznych u dzieci. Pomagają wykształcić odpowiednią reprezentację liczebności, a efekty interwencji z ich wykorzystaniem wykraczają poza poprawę w zadaniach, które przypominają bezpośrednio trenowane umiejętności. W pracy przedstawiono przegląd wyników badań nad skutecznością takiej interwencji oraz propozycję zastosowania ich na polskim gruncie. Co więcej, interwencje z ich wykorzystaniem można przeprowadzić w krótkim czasie i przy niewielkim wkładzie finansowym.

 13. Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołaj Ratajczak

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi zarazem historyczne, jak i systematyczne oraz problemowe wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego. Rekonstruuje najważniejsze stanowiska i debaty w danym polu, od pierwszych publikacji na temat prac niematerialnych oraz postfordyzmu przez analizy kryzysu finansowego 2001 roku po najnowsze publikacje teoretyków i teoretyczek kapitalizmu kognitywnego. Systematyzuje rozproszone w debacie nad kapitalizmem kognitywnym analizy, od wzrastającej roli efektów zewnętrznych i renty we współczesnym kapitalizmie, przez przekształcenia intelektu powszechnego po wykształcenie się nowych form wartości i nowych mechanizmów jej akumulacji. To właśnie to ostatnie zagadnienie, nowe mechanizmy akumulacji wartości, stanowi główny problem, na którym skupia się artykuł. Ukazując funkcje kapitału finansowego w ukształtowaniu się kapitalizmu kognitywnego jako pewnego reżimu akumulacji, artykuł nie tylko analizuje kapitalizm kognitywny jako niestabilny reżim akumulacji, ale stara się w systematyczny sposób przedstawić sprzeczności tegoż reżimu akumulacji.

 14. Applicability of the Electrodynamic Approximation in the Theory of Liquid-Metal, Induction MHD Converters; O primenimosti ehlektrodinamicheskogo priblizheniya v teorii zhidkometallicheskikh induktsionnykh mgd preobrazovatelej ehnergii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lielpeter, Ja. Ja. [Institut Fiziki AN Latvijskoj SSSR Riga, SSSR (Latvia)

  1966-11-15

  The paper deals with the present status of theoretical work on this problem and describes the results of a number of new experiments designed, to clarify the theory of MHD phenomena. The possibilities of using the electrodynamic approximation are discussed. Induction MHD machines with constant channel cross-section in the working zone are considered. (author) [Russian] Daetsja harakteristika sostojanija teorii voprosa, opisyvajutsja rezul'taty nekotoryh novyh jeksperimentov, postavlennyh s cel'ju utochnenija teorii MGD javlenij i obsuzhdajutsja vozmozhnosti ispol'zovanija jelektrodinamicheskogo priblizhenija. Rassmatrivajutsja indukcionnye MGD mashiny s postojannym po dline secheniem kanala v rabochej zone. (author)

 15. Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harvey

  2015-04-01

  Full Text Available Między teoretycznymi pismami Marksa z zakresu ekonomii politycznej (takimi jak, na przykład, trzy księgi Kapitału a jego pismami historycznymi (jak Osiemnasty Brumaire’a czy Wojna domowa we Francji istnieje pewna luka, wynikająca z ograniczeń, jakie Marks narzucił swoim badaniom polityczno-ekonomicznym. Ograniczenia te zostały naszkicowane w Zarysie krytyki ekonomii politycznej, gdzie Marks czyni rozróżnienie pomiędzy a uniwersalnością metabolicznej relacji ze światem natury, b ogólnym charakterem praw rządzących ruchem kapitału, c szczególnością podziału i wymiany, a d jednostkowością procesów konsumpcji. Analiza zawartości Kapitału pokazuje, że Marks zasadniczo ograniczył swoje wysiłki do wykazania, że istnieją prawa, którymi rządzi się proces produkcji. Optyka ta pozwoliła mu na identyfikację pewnych prawidłowości w zakresie ruchów kapitału, właściwych każdemu kapitalistycznemu sposobowi produkcji. Zarazem jednak wykluczała ona pozostałe czynniki, przez co nie mogła ustanowić kompletnej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. Lepsze zrozumienie tego, w czym Marks może nam pomóc dzięki swojemu rozpoznaniu ogólnych zasad ruchu prowadzi do znacznie lepszego zrozumienia, co my sami musimy zrobić, jeśli chcemy, by wyniki jego badań dały się zastosować w konkretnych okolicznościach. Takich jak te, które zaistniały w trakcie kryzysu ekonomicznego towarzyszącego nam od 2007 roku.

 16. Raportowanie banków na temat zrównoważonego rozwoju według standardów Global Reporting Initiative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Novokmet

  2016-09-01

  Full Text Available Rachunkowość zrównoważonego rozwoju, z jej ostatecznym produktem – raportami społecznej odpo-wiedzialności, jest nową dziedziną rachunkowości i koncentruje się na ocenie i monitorowaniu działań w zakresie zarządzania firmą, ochrony środowiska i integracji społecznej oraz interakcji z otoczeniem. Wśród kilku standardowych ram, firmy na całym świecie często wybierają wytyczne Sustainability Re-porting Global Reporting Initiative (GRI. Od roku 2000 wytyczne GRI ewoluowały i obecnie jest do-stępna czwarta ich generacja. Celem tego artykułu jest ocena raportowania społecznego w ramach zinte-growanych raportów w sektorze bankowym na przykładzie UniCredit Group, która działa w 15 krajach. Raportowanie zrównoważonego rozwoju stanie się obowiązkowe w Unii Europejskiej dla dużych firm, notowanych na giełdach spółek i jednostek interesu publicznego (na przykład banków ze średnim za-trudnieniem co najmniej 500 pracowników, począwszy od roku 2018 (dla działalności w 2017 r.. Wniniejszym artykule skoncentrowano się na krytycznej analizie treści raportu społecznego banku.

 17. Underground Tourist Routes in the Context of Sustainable Development / Podziemne Trasy Turystyczne W Procesie Zrównoważonego Rozwoju

  Science.gov (United States)

  Wieja, Tomasz; Chmura, Janusz; Bartos, Maciej

  2015-09-01

  residence patterns that have emerged over centuries. Well - preserved and protected excavations are the relics of the past, are part of the cultural heritage and become a rich source of knowledge about history. Ostanie lata przyniosły rozwój skoncentrowany na maksymalizacji zysków ekonomicznych i politycznych. Doprowadził on do kryzysów środowiskowych, społecznych, a nawet gospodarczych. Przyczyniło się to do powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jest to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Bardziej świadome i aktywne społeczeństwo ma do odegrania kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju. Z jednej strony jest regulatorem wpływu gospodarki na środowisko, zaś z drugiej kapitał społeczny zapewnia ciągłość wizji rozwoju i planowania jej realizacji. Ochrona zabytkowych podziemi bardzo dobrze wpisuje sie w proces zrównoważonego rozwoju. Zachowane i udostępnione zabytkowe podziemia są częścią dziedzictwa kulturowego i mają za zadanie zachowania wartości historycznych, kulturowych, przyrodniczych, a także użytkowych. W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój działań zmierzających do wykorzystania zabytkowych podziemi do celów użytkowych. Problem rewitalizacji zabytkowych podziemi, a więc przywracanie "do życia" starych wyrobisk, jest bardzo skomplikowanym procesem przywracania pierwotnych funkcji nieczynnym lub zdegradowanym obiektom podziemnym. W procesie projektowania bardzo ważne są działania zgodnie z procesami naturalnymi obowiązującymi w przyrodzie. Zabezpieczane i adaptowane podziemia muszą w rezultacie działań człowieka być "przyjazne" i akceptowane przez użytkowników, będąc elementem ochrony dziedzictwa kulturowego człowieka, a więc częścią składową zrównoważonego rozwoju. Problemy techniczne występujące przy adaptacji zabytkowych podziemi są nie tylko praktycznym zastosowaniem nauki, ale tak

 18. Spinory v teorii relativity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pravda, Vojtěch

  2000-01-01

  Roč. 45, č. 4 (2000), s. 284-293 ISSN 0032-2423 R&D Projects: GA ČR GA201/98/1452; GA ČR GA202/00/P030 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1019905; CZ:A05/98:Z1-019-9ii Subject RIV: BA - General Mathematics

 19. BOOK REVIEW - Adrian Liviu Ivan, Teorii și practice ale integrării europene [Theories and Practices of European Integration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Daniel STAN

  2016-06-01

  Full Text Available Teorii și practice ale integrării europene [Theories and Practices of European Integration] is a genuine contribution to understanding how the European Union’s particular character has been adjusted in more than half of century of institutional growth and development. Professor Ivan`s key argument for this book is that the European Union has been shaped as a functional project taking into consideration the diverse heritage and traditions of its Member States. The opening chapter of this book focuses on the particularities of international relations discipline after the Second World War in order to introduce the theme of European Integration Process. This chapter must be analysed in a series of contributions dedicated to the European Integration process and to the theories that made this integration possible because professor Ivan has previously published books such as: Statele Unite ale Europei [The United States of Europe], Sub zodia Statelor Unite ale Europei [Under the Sign of the United States of Europe], in which he debates the origins of the European construction and brings forward arguments to support the importance of each theoretical and functional pillar of this “Common European Project”.

 20.  Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle pozytywnej teorii rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Bareja

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zidentyfikowanie przyczyn wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle trzech podstawowych hipotez pozytywnej teorii rachunkowości, sformułowanych przez Wattsa i Zimmermana. Stwierdzono, że podstawowym motywem jest dążenie do poprawy wskaźnika długu do kapitału własnego. W artykule wykorzystano metodę wnioskowania indukcyjnego.

 1. Ocena rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2013-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Szkoły sportowe odgrywają ważną rolę w promowaniu istotnego dla zdrowia ruchu, w jego najbardziej aktywnej formie, czyli sportu wyczynowego. Cel pracy: Celem podjętych badań była próba określenia, na podstawie oceny stanu odżywienia oraz rozwoju fizycznego, potencjału zdrowotnego dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, w tym u 41 uczniów ze szkoły sportowej i 46 ze szkoły powszechnej. U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne (wzrostu, masy ciała oraz grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki: Pod‑ stawowe parametry rozwoju fizycznego (wzrost, masa ciała, BMI nie wykazywały istotnych statystycznie różnic w obu analizowanych grupach uczniów. U dzieci ze szkoły sportowej częściej niż w grupie kontrolnej występowała wysokorosłość (wzrost powyżej 95. centyla, a także otyłość (BMI powyżej 95. centyla. Niedobór masy ciała (poniżej 5. centyla, niskorosłość (poniżej 5. centyla oraz niedożywienie (BMI poniżej 5. centyla obserwowano wyłącznie u uczniów ze szko‑ ły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopatkowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u dzieci ze szkoły sportowej. Wnioski: Analiza podstawowych parametrów rozwoju fizycznego nie wykazywała istotnych różnic w obu badanych grupach uczniów, chociaż skrajne wartości tych parame‑ trów częściej były obserwowane u dzieci ze szkoły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopat‑ kowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u uczniów ze szkoły sportowej.

 2. Koncepcja rozwoju Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie „Farma Zdrowia” = The Concept of Development of Voivodeship Sport and Recreation Centre in Drzonkow “Health Farm”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-08-01

    Słowa kluczowe: sport, rekreacja.   Streszczenie Ośrodek w Drzonkowie zawsze przyciągał mieszkańców nie tylko Regionu Lubuskiego. Z jego bazy treningowej korzystają sportowcy polscy i zagraniczni. Niestety z biegiem lat wskutek stopniowej dekapitalizacji obiektów i licznych zmian organizacyjnych, funkcjonalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przestała odpowiadać współczesnym standardom. Struktura organizacyjna i niewydolne zarządzanie nie zahamowały tego procesu.      Ośrodek musi być wielofunkcyjny i powszechnie dostępny. Powinien spełniać oczekiwania mieszkańców nie tylko regionu. Opracowanie szczegółowych założeń modernizacji WOSiR, w zakresie przyszłych funkcji i procesu inwestycyjnego będzie pierwszym krokiem w kierunku naprawy i rozwoju. Krok drugi, to inwestycje własne i wdrożenie partnerstwa społeczno - prywatnego, które pozwoli na szybkie i oszczędne sfinalizowanie zamierzeń.      Wizja rozwoju ośrodka jest możliwa do realizowania dzięki dotychczas dokonanym przedsięwzięciom, których zrealizowanie było możliwe przy wsparciu finansowemu organu założycielskiego, środkom pozyskanym z funduszy pomocowych, sponsorów i działań własnych. Dyrekcja dobrze zaplanowała i wykorzystała środki pomocowe przekazane na modernizację bazy hotelowej i sportowej, jednak zmiany muszą być radykalne.   Keywords: sport, recreation.   Abstract The Voivodeship Sport and Recreation Centre (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, WOSiR in Drzonkow has always attracted inhabitant of both Lubusz Voivodeship and other regions of the country. Its sports facilities are used by Polish and foreign sportsmen. Unfortunately, in the course of time, as a result of gradual decapitalization of sports centres and numerous organizational transitions, functions of the Voivodeship Sport and Recreation Centre stopped meeting contemporary standards. Organizational structure and inefficient management did not prevent

 3. Reactivity coefficients by perturbation theory; Calcul des coefficients de re activite par la theorie des perturbations; Koehffitsienty reaktivnosti, opredelennye pri pomoshchi teorii vozmushchenij; Determinacion, de coeficientes de reactividad con ayuda de la teoria de las perturbaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Webster, J W [International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria)

  1962-03-15

  (MCBR). Al calcular la reactividad, se comprueba que el coeficiente correspondiente a la densidad neta del mercurio en el primer proyecto del MCBR es negativo en algunas regiones, y positivo en otras. Es negativo en las regiones de peso estadistico maximo y en las que los cambios de densidad serian mayores al variar la potencia. Por lo tanto, el coeficiente global de densidad del mercurio es negativo, esto es, el coeficiente de vacios es positivo, lo que constituye una condicion que implica peligro. En la formulacion de dos grupos, se aprecia facilmente que modificaciones es preciso introducir en el diseno para que el coeficiente de cavidad sea negativo. Nuevas investigaciones demostraron que era posible introducir dichas modificaciones, lograndose establecer para el MCBR un diseno cuyo coeficiente de vacios es negativo. (author) [Russian] Razvitie formuly teorii vozmushchenij daet khoroshuyu vozmozhnost' ispol'zovat' odin iz glavnykh metodov matematicheskogo issledovaniya, t.e. proizvesti dejstvie po analogii ot prostogo k bolee slozhnomu. V ehtom doklade: a) Rassmatrivaets ya formulirovka teorii vozmushchenij v kachestve metoda rascheta koehffitsientov reaktivnosti. On sostoit, glavnym obrazom, iz razvitiya differentsial'nog o uravneniya dlya sopryazhennogo potoka kak postoyannoj funktsii polozheniya i letargii, vyvodimoe po analogii ot odnoj gruppy differentsial'nog o uravneniya dlya sopryazhennogo potoka. b) Daetsya primenenie dvukhgruppovoj formy teorii vozmushchenij dlya kipyashchego reaktorarazmnozhitelya na bystrykh nejtronakh s rtutnym teplonositelem (MCBR). Vidno, chto koehffitsient reaktivnosti rtuti nizshej plotnosti v khode pervogo ispytaniya proekta MCBR yavlyaetsya otritsatel'nym dlya nekotorykh oblastej i polozhitel'nym dlya drugikh. Odnako on yavlyaetsya otritsatel'nym dlya oblastej naivysshego statisticheskogo vesa i tam, gde izmenenie plotnosti s izmeneniem ehnergii okazyvaetsya naibol'shim. Obshchij koehffitsient plotnosti rtuti yavlyaetsya, takim

 4. Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności szybkościowych dziewcząt wiejskich w młodszym wieku szkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Fugiel

  2009-06-01

  Full Text Available Wstęp: Proces rozwoju motorycznego kształtowany jest przez czynniki biogeograficzne, społeczno-ekonomiczne oraz tryb życia, wynika również ze stanu zaawansowania rozwoju somatycznego. Znaczącą rolę przypisuje się zwłaszcza aktywności fizycznej, której poziom różnicowany jest głównie przez takie czynniki jak płeć, wiek,miejsce zamieszkania czy wykształcenie. Poziom aktywności fizycznej znacznie różni się w środowisku miejskim i wiejskim. Sytuacja ta w dużym stopniu wynika z odmiennych warunków socjalno-bytowych, różnic w ilości i dostępności do bazy sportowej oraz niższej świadomości dotyczącej promocji zdrowia. Również wykształcenie rodziców, które wpływa na poziom świadomości dotyczącej kształtowania rozwoju fizycznego potomstwa, jest niższe na wsi w porównaniu do populacji miejskiej. Czynniki te mogą decydować o poziomie i charakterze aktywności fizycznej oraz mogą wpływać na sprawność motoryczną dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem pracy była ocena wpływu wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom sprawności motorycznej dziewcząt wiejskich z Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Materiał i metody: Materiał do pracy zgromadzono w 1998 r. na terenie Zagłębia Miedziowego. Zbadano 69 dziewcząt w wieku 9 lat z wiejskich szkół okolic Legnicy i Głogowa. Zmierzono wysokość i masę ciała oraz przeprowadzono testy sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, rzut 1 kg piłką lekarską, bieg wahadłowy 10x5m i stukanie w krążki. Informacje na temat wykształcenia rodziców oraz ich aktywności fizycznej w zakresie uprawiania sportu uzyskano za pomocą ankiety. W analizie wykorzystano podstawowe obliczenia statystyczne oraz obliczono test t-Studenta dla grup niezależnych. Wyniki i wnioski: 1. Wykształcenie średnie lub wyższe ojca i matki wpływa na uzyskanie wyższego poziomu rozwoju somatycznego córek. Dziewczęta z tych grup uzyskują r

 5. Teatr czy literatura? O literaturoznawczej teorii teatru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Karasińska

  2007-04-01

  Full Text Available This work undertakes the problem of philological reflection on theatre, placing in the centre of considerations the relations between the word and the stage. Often criticised for its onesidedness, the reflection of specialists in literary studies focuses modern scholars around two leading methodologies - that of semiology and that of phenomenology. In the article the author adduced some selected works of Western theorists - the classic book by Anne Ubersfeld "Reading Theatre", which is a lucid example of "a literary theory of theatre", which in fact ignores the specificity of stage art, and the publications which fo llow the semiological route and are the work of such well-known theatrologists as Erika Fischer Lichte, Keir Elam and Martin Esslin. The philological point of view adopted in these works causes either granting literature a dominant role with respect to theatre, or, in turn, makes it that both disciplines are treated as beings which have been artificially separated, devoid of any relationships. The works mentioned here are the proof of limitations and shortages of the semiological method, which is positively tested exclusively as a tool of the description of a performance and which is always incapable of making over-all attempts to look at a performance and at its semantics.

 6. Filozoficzne trudności teorii interesariuszy

  OpenAIRE

  Soin, Maciej

  2016-01-01

  Philosophical difficulties of stakeholder theory – which plays an important role in CSR and business ethics – are connected first of all with questions of its status and justification. What sense does stakeholder theory have: descriptive, instrumental or normative? And if normative, why then should executives worry about multiple stakeholder demands? It is well known that Freeman, one of the most important authors of stakeholder theory, deliberately disregarded these problem...

 7. [Stanisława Adamowiczowa--first editor in-chief of Journal "Przeglad Epidemiologiczny"].

  Science.gov (United States)

  Gromulska, Marta

  2010-01-01

  First issue of Epidemiological Review was published in 1920. First editor in chief was Stanisława Adamowiczowa, PhD (1888-1965), who had worked in National Central Epidemiological Institute since 1919, and later, for period of 45 years, interrupted by breaks resulting from political situation, worked in National Institute of Hygiene. In this jubilee article, we present scientific resume of S. Adamowiczowa which focuses on her achievements in infectious diseases epidemiology, and particularly in analysis and evaluation of current epidemiological data distribution in Poland and worldwide in the period. She was the pioneer in systemic organization of registries of new cases of diseases in the highly populated Polish cities; she initiated use of statistical methods in this field. As editor in chief of Epidemiological Review, she started publishing Epidemiological Chronicle, which is continuously added as a supplement to every second issue, each year. Name of S. Adamowiczowa is associated with Ludwik Rajchman--director of Hygiene Section in League of Nations, with Witold Chodźko PhD--she led courses in National School of Hygiene in Warsaw, with prof. Marcin Kacprzak--as co-author and co-editor of books on hygiene and epidemiology. A brief list of scientific publications of S. Adamowiczowa is also presented.

 8. Kapitał intelektualny a edukacyjny podyplomowego kształcenia pedagogicznego: jego fenomen i podstawy koncepcyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenia Czernyszowa

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule są rozpatrzone oddzielne aspekty fenomenu kapitału intelektualnego, że uogólniają współczesne naukowe wyobrażenia kategorii «kapitał intelektualny»; argumentowano aktualność rozwiązania ujawnionego szeregu przeciwieństw w teorii i praktyce kształtowania podejści do badania zaznaczonego problemu; ujawniono i uogólniono możliwości realizacji konceptualnych zasad rozwoju kapitału oświatowego w systemie podyplomowej edukacji pedagogicznej.

 9. Recent Developments in the Theory of Mechanisms in Radiation Chemical Processes; Developpements recents dans la theorie des mecanismes des reactions radiochimiques; Poslednie dostizheniya v teorii mekhanizmov radiatsionno-khimicheski kh protsessov; Adelantos recientes en la interpretacion teorica del mecanismo de los procesos radioquimicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roberts, R. [U.K.A.E.A., Wantage Research Laboratory, Berks (United Kingdom)

  1963-11-15

  importancia de los procesos ion-molecula, atendiendo particularmente a la radioquimica del metano. Deduce que se verifican en este sistema reacciones de moleculas excitadas, ademas de los procesos ionicos. Demuestra que los hidrocarburos no saturados desempenan un papel destacado en la radiolisis del metano. Pasa revista a los perfeccionamientos de la polimerizacion ionica, asi como de la polimerizacion en condiciones heterogeneas. Se refiere a la importancia de la pureza de los reactivos y a la limpieza de los recipientes. Examina brevemente el efecto de la aplicacion de un potencial extemo en la polimerizacion en fase solida. Senala la importancia radioquimica de los procesos basados en radicales libres, en relacion con el proceso Dow para la produccion del bromuro de etilo. (author) [Russian] Rassmatrivayutsya poslednie dostizheniya v teorii mekhanizmov khimicheskikh reaktsij, initsiirovannykh oblucheniem. Rassmatrivaetsya rol' iono-yolekulyarnykh protsessov, pri ehtom obrashchaetsya osoboe vnimanie na radiatsionnukh khimiyu metana. Sdelan vyvod, chto v ehtoj sisteme naryadu s ionnymi protsessami proiskhodyat reaktsii vozbuzhdennykh molekul. Pokazano, chto pri radiolize metana nenasyshchennye uglevodorody igravt znachitel'nuyu rol' v mekhanizme reaktsii. Rassmatrivayutsya dostizheniya v oblasti ionnoj polimerizatsii i polimerizatsii pri geterogennykh usloviyakh. Obsuzhdaetsya znachenie stepeni ochistki reagenta i chistoty reaktsionnogo sosuda. Kratko rassmatrivaetsya vozdejstvie prilozhennogo vneshnego potentsiala na polimerizatsiyu tverdykh tel. Znachenie protsessov svobodnykh radikalov v radiatsionnoj khimii rassmatrivaetsya v svete protsessa Dou dlya proizvodstva bromistogo ehtila. (author)

 10. Planowanie strategiczne kluczowym czynnikiem rozwoju turystyki w regionie

  Science.gov (United States)

  Majewska, Iwona

  2009-01-01

  Elaborating strategic documents is being perceived as a basis for different initiatives and projects which on the other side stimulate regional and local development in various spheres. Tourism economy is one of the most efficient factor of the local and regional development thanks to its intersector links. It must be also stressed that the tourism economy will have the biggest influence on regional development the less nowadays the tourism potential is being explored. In such situation elaborating professional strategic documents like businessplans, tourism development strategies, tourism product development programmers, feasibility studies plays a key role. Documents containing clear action plans, being a scenario for the next years allow to avoid "ad hoc" actions and at the same time making mistakes that are sometimes very costly. Precisely identified and selected set of objectives and aims allows to concentrate resources on the most important, and, what is crucial, socially accepted actions. In tourism acceptance plays a key role because the whole community participates in tourism development and in image creation that influences directly on attractiveness, number of visitors and economic and social benefits. This is why the strategic planning plays a crucial role in the context of regional and local development.

 11. GŁÓWNE NURTY W TEORII KAPITAŁU

  OpenAIRE

  Marchewka, Kamilla

  2000-01-01

  The history of capital theory has been of continuous debate. Many economists have tried to give any specific simple interpretation of capital and many of them failed. In literature we can find also a lot o f explanations of other definitions connected directly with the term o f capital - created sometimes in specific situations as particular theory. Keeping in mind the sentence written in 1975 by C. J. Bliss that „when economists reach agreement on the theory of capital they wi...

 12. Etyczny aspekt teorii normatywnych rachunkowości

  OpenAIRE

  Rogowska, Beata

  2016-01-01

  The aim of this study is to show the ethical aspects of the so-called normative accounting theory (NT), with particular emphasis on the ethical and normative theory (EN) important for the development of accounting as a science, taking into account its social function. Attention is focused on the so-called axiological layer with regard to the methodological foundation (pragmatic methods and related metascience) regarding the work of theorists in Western Europe. Although in th...

 13. Theory of Pulsed Neutron Experiments in Highly Heterogeneous Multiplying Media; Theorie des Experiences au Moyen des Neutrons Pulses, dans les Milieux Multiplicateurs Tres Heterogenes; O teorii ehksperimentov s impul'snymi neitronami v geterogennykh razmnozhayushchikh sredakh; Aspectos Teoricos de los Experimentos con Neutrones Pulsados en Medios Multiplicadores Muy Heterogeneos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Corno, S. E. [Instituto di Fisica ' ' A. Volta' ' (Italy); Unversity of Pavia, Pavia (Italy); SNAM, Milan [Italy

  1965-10-15

  priblizhenija otnositel'no jenergeticheskoj zavisimosti opredelennoj populjacii nejtronov. V ramkah vozrastno-diffuzionnoj teorii reakcija pribora na ljuboe vozbuzhdenie nejtronov mozhet imet' zakrytuju formu. Dlja sinusoidal'no modulirovannogo istochnika dannoj chastoty mozhno legko pokazat', chto esli osial'naja singuljarnaja sostavljajushhaja javljaetsja chisto absorbirujushhej, to nejtronnye volny, prohodjashhie cherez pribor, budut obladat' fazoj, dlinoj volny i postojannoj oslablenija, kotorye zavisjat ot absorbirujushhih svojstv singuljarnoj sostavljajushhej. Jeta kartina vse bolee uslozhnjaetsja, kogda proishodit razmnozhenie nejtronov. Dlja dannogo obshhego sluchaja reshenie, kotoroe privoditsja v nashem doklade, ochevidno, javljaetsja zavisimym kak ot absorbirujushhih, tak i ot razmnozhajushhih svojstv singuljarnoj sostavljajushhej. Jeto obstojatel'stvo predpolagaet, pomimo prochego, vozmozhnost' ispol'zovanija pribora vysheukazannogo tipa dlja ispytanija toplivnyh jelementov geterogennyh reaktorov. (author)

 14. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ROZWOJU FORM REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH

  OpenAIRE

  Lubowiecki-Vikuk, Adrian Przemysław; Paczyńska-Jędrycka, Małgorzata

  2010-01-01

  New solutions in the field of recreation and tourism are constantly being researched so as to meet the needs and expectations of a contemporary man. The most frequent factors shaping new trends in recreation and tourism are: demographic factors, economic factors, the style and quality of life, awareness and education, development of technology, pace of applicating new innovations and globalization (including consumerism). In the following publication various forms of recreation and tourism ha...

 15. Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych

  OpenAIRE

  Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Paczyńska-Jędrycka, Małgorzata

  2010-01-01

  New solutions in the field of recreation and tourism are constantly being researched so as to meet the needs and expectations of a contemporary man. The most frequent factors shaping new trends in recreation and tourism are: demographic factors, economic factors, the style and quality of life, awareness and education, development of technology, pace of applicating new innovations and globalization (including consumerism). In the following publication various forms of recreation and tourism ha...

 16. O celu i granicach rozwoju moralnego (ON THE PURPOSE AND BOUNDARIES OF MORAL DEVELOPMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Czyżowska

  2008-12-01

  Full Text Available Lawrence Kohlberg, the father of one of the most significant theories of moral development, assumed a cognitive-developmental perspective in his studies of morality, placing the concept of moral reasoning in the very heart of his research. A key feature in his theory of moral development, with justice as its core component, is the idea of moral universals. The general conception of moral universals has its reflection in a few distinct propositions. In the theory of L. Kohlberg, the concept of moral universals serves as an useful tool for the description of the highest stage of moral development. From this vantage point, development can be seen as a progression in moral reasoning from entirely subjective and culturally determined judgements, beliefs and rules of behaviour to general rules that can be universally applied to all people and all situations. In her paper the authoress would like to present an understanding of moral universals in the context of moral development. She would like to focus on the description of the postconventional stages of moral development with an emphasis on some of the controversies concerning the highest stages of Kohlberg's theory.

 17. Koncepcja automatyzacji Leonarda Torresa y Quevedo jako przyczynek do rozwoju computer science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Urbańczyk

  2015-09-01

  Full Text Available The aim of this article is to indicate that the ideas of Leonardo Torres y Que­vedo presented in his short Essays on Automatics constitute essential link between early Babbage’s concepts of analytical engine and modern computer science. These ideas include definition of automatics, classification of automata, theoretical basis for robotics, electromechanical engineering, modern concept of chatbot, the importance of algorithm and last but not least floating point arithmetic.

 18. Budownictwo socjalne na tle zrównoważonego rozwoju miast

  OpenAIRE

  Sikora-Fernandez, Dorota

  2011-01-01

  Social housing has a specific function in the housing stock. It is primarily an instrument used in the system of social assistance, implemented by public authorities. One of the main problems that arise during making decisions about provision of social housing is the problem of localization. Local authorities must answer the question whether it is better to change the destination of the existing housing stock and create social housing within the city, and also derive social ho...

 19. Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

  OpenAIRE

  Pociecha, Bernadeta

  2013-01-01

  Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Tra...

 20. Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty

  OpenAIRE

  Paweł Polak

  2007-01-01

  Father Erich Wasmann, a German Jesuit, played the crucial role in the debates with monists on the interpretation of theory of evolution. He showed that monistic interpretation of this theory is not necessary, and he proposed theistic interpretation of evolution. In this paper the history of these debates, that took place in Germany in 1907 was presented together with the philosophical examination of the arguments used by opponents. The second part of this paper presents how those debates infl...

 1. Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Polak

  2007-12-01

  Full Text Available Father Erich Wasmann, a German Jesuit, played the crucial role in the debates with monists on the interpretation of theory of evolution. He showed that monistic interpretation of this theory is not necessary, and he proposed theistic interpretation of evolution. In this paper the history of these debates, that took place in Germany in 1907 was presented together with the philosophical examination of the arguments used by opponents. The second part of this paper presents how those debates influenced philosophical and theological thought in Poland.

 2. Příspěvek k teorii afektivních procesů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Poláčková Šolcová, Iva; Trnka, R.

  2015-01-01

  Roč. 59, č. 4 (2015), s. 298-314 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GP14-02889P Institutional support: RVO:68081740 Keywords : affect * emotion * mood * affective stream * figure Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.236, year: 2015

 3. Koncept implikovaného čtenáře v teorii Wolfganga Isera

  OpenAIRE

  Berková, Pavlína

  2016-01-01

  The Bachelor thesis titled "The Concept of Implied Reader in Wolfgang's Iser Theory" aims to introduce the concept of implied reader, which played the key role in the theory of reception aesthetician Wolfgang Iser. In the beginning the thesis is focused on the context of Iser's works, i.e. the Constance School of reception aesthetics and its main ideas, then introduces the concept of implied reader itself. Iser is using this term to capture the nature of the interactions that take place in th...

 4. Personifikacja teorii: gry intertekstualne w „Małym światku"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Tymicka

  2007-09-01

  Full Text Available The paper tries to deal with a relationship between theory and fiction. Reading David Lodge academic novel Small World, where the conflict between structuralism and deconstruction is the plot's main theme, the author asks what happens when theory becomes a subject of a novel. Being a part of fictional discourse, turns out quite tricky for the theoretical discourse, as it could come dangerously close to irony, parody or pastishe. In-depth analysis of complicated narration levels and author's strategy in Lodge's novel is supposed to draw the reader from simple conclusions, in which literature poses an example for theory, or theory for literature. It allows to see the relation between both of these subjects as dynamic and full of contradictions, pointing at, and indicating each other's limitations.

 5. Identichnost' i granicy: aktual'nye voprosy teorii i real'nosti vostochnoj chasti Baltijskogo regiona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mezhevich N.

  2014-08-01

  Full Text Available At the present stage of social development in Europe and Russia, studies analyzing and evaluating ethnic and national borders are of increasing relevance. Over the last three decades, the state borders in the Baltic region have been stable, which is not the case in Europe in general. The author believes that the key reason behind the current crisis in Russia-EU relations is the conspicuous neglect of Russian interests in the neighboring countries that formed after the disintegration of the USSR. However, escalation of the conflict was historically and geographically predetermined. The political borders of post-Soviet states do not coincide with the ethnic ones and, therefore, the attempts to consolidate states through ethnic mobilization meet corresponding resistance from groups with a different identity. In the Baltic region, these processes have not reached the Ukrainian scale; however, there are prerequisites for ethno-political conflicts of this type. The post-Crimean political debate in the Baltic states has shown that that hardliners of a strict assimilation model of state identity prevail in Vilnius, Riga, and Tallinn. This study sets out to analyze the political consequences of the conflict between the existing models of ethnopolitical identification in the border areas of the Eastern Baltic region. The main result of the study is that it has proved the existence of a special type of identity characteristic of border regions of the Baltic countries. In the context of this identity, the classic postmodernist dilemma of “us and them” is insufficient for a proper scientific analysis, and even more so for a political forecast. The formation of a special “double” or “transitional” identity in the border areas can serve both as a tool for strengthening of states and intergovernmental relations and as a ground for large-scale conflicts with hardly predictable consequences.

 6. Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu

  OpenAIRE

  Ćwiklicki, Marek

  2010-01-01

  In the paper the Grounded Theory and its application to management research is discussed. First, the issue of knowledge creating in management science is presented. Next, the scientific approach for creating and confirming theory is presented based on induction and abduction as a proper direction of problem solving in management. As the result the qualitative methods are preferred and on this background methodology of the Grounded Theory is described, with its critics and ...

 7. O teorii transkulturowej i jej implikacjach dla badań humanistycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Niedziałek

  2016-06-01

  Full Text Available The article attempts to grasp the essence of transcultural theory, locate its roots and situate it within the framework of previous cultural research. This enables the influence of this theory on the projected future significance of humanistic research. The author makes use of the theoretical approaches of Arianna Dagnino and Mikhail Epstein. Although looking at this theory fromdifferent angles, in both cases the transcultural perspective translates into a unique perception of humanities (“transcultural” or “transformative” humanities, as a field of key importance for the future of science.

 8. Abelova cena v roce 2017 udělena za teorii waveletů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížek, Michal

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 3 (2017), s. 161-170 ISSN 0032-2423 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : wavelet * multiresolution analysis * Meyer set * gravitational waves Subject RIV: BA - General Mathematics OBOR OECD: Applied mathematics http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/146921

 9. Aksjomaty, prawo naturalne, wartości i paradygmaty we współczesnych koncepcjach rozwoju

  OpenAIRE

  Piontek, Franciszek

  2015-01-01

  Contemporary concepts of development (the process of globalization, sustainable development) can be diversified according to their relation to axioms, natural law, values and paradigms. The subcategories obtained constitute the ground for business ethics. Ethics in business is always needed, however, it can be implemented at-source (as a component of management) or as an end-of-pipe measure. In Poland, constitutional regulations guarantee, indirectly at least, business ethics a...

 10. Produkt turystyczny jako czynnik rozwoju lokalnego gmin w powiatach myślenickim i bocheńskim

  Science.gov (United States)

  Banasik, Włodzimierz; Molenda, Marcin

  2009-01-01

  Tourism, next to telecommunication and computer science, is one of the most dynamically developing branches of economic activity and it brings significant profits. World Tourism and Travel Council has been pointing out the fact that while judging the economic effects of tourism, not only the direct revenue from this branch should be taken into account, but also all kind of side effects, which influence the economic development. During past years in Poland, the responsibility burden of tourist development was moved from national to the level of local government, which began to be an independent economic entity, responsible for its actions and managing the municipality's economy. Development strategy began to be one of the essential documents in the process of planning and prediction of the development direction of territorial structure and tourist product. Not only is it the most comprehensive compendium of the information concerning the region, but also it points out its strengths and prospects, identifies the weaknesses and threats and determines targets and execution schedule.

 11. Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE

  OpenAIRE

  Pizło, Wojciech

  2014-01-01

  The area of orchards is increasing in Poland systematically since 1990. The most important horticulture development factors are: knowledge and skills of growers, proper selection of crop varieties and selection of optimal market needs. The aim of this paper is to assess the development of Polish fruit growing, especially apple on the background of selected European Union countries. This publication utilized a method of documenting that is based on collecting and analyzing literature of the su...

 12. Nuclear and radiation techniques - state of art and development trends; Techniki jadrowe i radiacyjne - stan obecny oraz kierunki rozwoju

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chmielewski, A.G. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The state of art and development trends of nuclear and radiation techniques in Poland and worldwide have been presented. Among them the radiometric gages, radiation technologies, radiotracer methods and measuring systems for pipeline and vessels, brightness control have been described and their applications in industry, agriculture, health and environment protection have been shown and discussed. 35 refs, 1 fig.

 13. Kierunki rozwoju dystrybucji dóbr konsumpcyjnych w globalizującym się świecie

  OpenAIRE

  Reformat, Beata

  2004-01-01

  The paper presents the basic strategy of distribution in the context of globalization processes in the world. The problem of globalization is discussed in aspect of trends in distribution development on consumer goods market. This market is the fastest developing one. The activity of companies on the foreign markets is more difficult than in the local markets. The global producers present a proactive attitude in their relationships based upon intensive and long term cooperation and domination...

 14. Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka-wiara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Polak

  2008-12-01

  Encyclical 'Aeterni Patris' of Leo XIII (1879 caused significant development of neo-scholastic movement in Poland in the beginning of 20th century. This movement was strongly influenced by philosophers from Louvain (Leuven. The struggles between German monists and Jesuit Erich Wasmann in the years 1905-1907 inspired Polish neo-scholastics to take a stand in philosophical discussions about the theory of evolution. The aim of this paper is to show how Polish neo-scholastics resolved problems of relations between 'fides' and 'ratio' with respect to the theory of evolution. In this paper there are presented some ideas of such philosophers as Franciszek Gabryl (1866-1914, Kazimierz Wais(1865-1934, Feliks Hortynski SJ (1869-1927 and Konstanty Michalski (1879-1947. Their ideas show how philosophical, historical and sociological background of the theory of evolution's reception in Poland looked like.

 15. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku?

  OpenAIRE

  Stanislav Škapa; Martin Vémola

  2013-01-01

  Purpose of the article: Economic theory has long relied on a descriptively sparse model of individuals behavior based on the premise that people are rational and held in accordance with the expected utility theory, but in the reality there are many situations when people behave irrationally (e.g. buying stocks when the prices are too hight and selling stocks when prices sharply drop, underwrite the event with an extremely low probability, playing a lottery). We present a number of empirical d...

 16. Abelova cena v roce 2008 udělena za objevy v teorii neabelovských grup

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížek, Michal; Somer, L.

  2008-01-01

  Roč. 53, č. 3 (2008), s. 177-187 ISSN 0032-2423 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA100190803; GA MŠk 1P05ME749 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : sporadic groups * monster * Leech lattice Subject RIV: BA - General Mathematics

 17. Hate speech v české právní teorii a mediální praxi

  OpenAIRE

  Moravová, Veronika

  2012-01-01

  This bachelor thesis deals with the topic of "hate speech" in relation to the freedom of expression. In the first part, I went into the legislation on freedom of expression and hate speech in our legal system. I devoted a considerable part to international treaties concerning this issue that, according to the Constitution, are a part of our laws and base of the national legislation to a great extent. There are two different approaches to the freedom of expression - the American and European o...

 18. Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubínová, Marie

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 6 (2010), s. 783-789 ISSN 0009-0468 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : theory of literature * structuralism * Mukařovský, Jan * sign * intentionality * unintentionality Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 19. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav Škapa

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Economic theory has long relied on a descriptively sparse model of individuals behavior based on the premise that people are rational and held in accordance with the expected utility theory, but in the reality there are many situations when people behave irrationally (e.g. buying stocks when the prices are too hight and selling stocks when prices sharply drop, underwrite the event with an extremely low probability, playing a lottery. We present a number of empirical demonstrations that are inconsistent with the classical theory, expected utility. Scientific aim of this article: The aim of the article is a critically describe the problems related with anomalies of expected utility theory and introduce descriptive theory, a prospect theory, of how individuals choose among risky alternatives. Methodology/methods: The primary and secondary research was applied. Selected scientific articles and other literature published with the theme of expected utility theory and prospect theory are mainly used to support a critical analyse of how individuals choose among risky alternatives. Regarding the primary research the questionaires method was used. Findings: Based on our research, we discovered several situations in the process of individuals decision making among risky alternatives, which are not consistent with some axioms of the theory of expected utility. Therefore, we propose to build on the prospect theory for individuals decision making among risky alternatives. Conclusions: The prospect theory is a descriptive model of decision making under uncertainty. According to this theory, individuals can assess risk through asymmetric valuation function that is defined on gains and losses, is concave to convex on the gains and losses. Prospect theory uses a transformed probability rather than an objective function using weighting. The prospect theory is more representative of human behavior than the expected utility theory.

 20. Filozofia moralności Immanuela Kanta w świetle teorii językoznawstwa kognitywnego

  OpenAIRE

  Gierszewska, Magdalena

  2011-01-01

  The purpose of this article is to present unusually novel approach to Kantian ethics. Linguists George Lakoff and philosopher Mark Johnson are describing the most important concepts of the Kantian work of morality, thanks to their development of cognitive theory of metaphors. It helps the readers to discover its assumptions and aims in much more understandable way. The article shows the phenomenon of the theory of metaphors in the Kantian ethics.

 1. Funkce peněz v teorii hospodářského cyklu

  OpenAIRE

  Smejkal, Tomáš

  2009-01-01

  This bachelor thesis is dealing with the topic money and especially emphasizing its function in business cycles. An ambition of this thesis is to resolve dilemma if money, as an important instrument in the real economy, can influence the fluctuation of economy. This thesis is based on the comparison of two distinct schools of economic thought- Post Keynesian and Austrian school. Both approaches despite different opinion on creation and function of money refuse the theory of money neutrality. ...

 2. Rozważania kosmologiczne na temat ogólnej teorii względności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert Einstein

  2017-12-01

  Full Text Available A. Einstein, “Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie” (“Cosmological considerations on the general theory of relativity”, Sitzung der Physikalisch-mathematischen Klasse vom 8. Februar 1917, „Sitzungsberichte der Preußischen Akad. d. Wissenschaften, 1917”, pp. 142–152. Translated to Polish from original German work by Robert Janusz.

 3. Percepcja klimatu uczenia się w szkole i poczucie zaspokojenia potrzeb a tożsamość uczniów w okresie dorastania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Kram

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego roli klimatu uczenia się i zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych, w ujęciu teorii autodeterminacji, w kontekście procesu formowania się tożsamości. Badaniu poddano 75 uczniów będących w okresie dorastania (13–20 lat, uczących się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których realizowany był tutoring. Posłużono się trzema kwestionariuszami: Kwestionariuszem klimatu uczenia się (LCQ, Skalą podstawowych potrzeb psychicznych (BPNS oraz Skalą wymiarów rozwoju tożsamości (DIDS/PL. Wykazano, że spostrzeganie szkoły jako wspierającej autonomię ucznia oraz zaspokojenie potrzeby autonomii pozwala przewidywać większe natężenie podejmowania zobowiązań oraz identyfikacji z nimi, a niższe – eksploracji ruminacyjnej. Zaspokojenie potrzeby kompetencji okazało się natomiast istotne dla identyfikacji ze zobowiązaniami. Wykazano, że poczucie zaspokojenia potrzeb jest mediatorem pomiędzy klimatem uczenia się a wymiarami tożsamości.

 4. JPRS Report, East Europe

  Science.gov (United States)

  1988-01-19

  TRYBUNA LUDU, 20 Oct 87] 35 LOT Decisionmaking, Economic Dilemmas Outlined [Wojciech Kiss -Orski; PRZEGLAD TYGODNIOWY, 8 Oct 87] 37 Sensible Economic...waiters came for it. The Wars department store again offered Czech products in two booths (household goods, pile towels, children’s clothing...PRZEGLAD TYGODNIOWY in Polish No 42, 8 Oct 87 p 3 [Article by Wojciech Kiss -Orski: "Continuing Trou- bles"] [Text] The Polish Airlines are going

 5. Aksjomaty, prawo naturalne, wartosci i paradygmaty we wspolczesnych koncepcjach rozwoju/Axioms, Natural Law, Values and Paradigms in Contemporary Concepts of Development

  OpenAIRE

  Franciszek Piontek

  2015-01-01

  Contemporary concepts of development (the process of globalization, sustainable development) can be diversified according to their relation to axioms, natural law, values and paradigms. The subcategories obtained constitute the ground for business ethics. Ethics in business is always needed, however, it can be implemented at-source (as a component of management) or as an end-of-pipe measure. In Poland, constitutional regulations guarantee, indirectly at least, business ethics as a component o...

 6. Conditions For The Development Of Polish Agriculture In The Context Of Globalization And European Integration / Uwarunkowania Rozwoju Polskiego Rolnictwa W Warunkach Globalizacji I Integracji Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dworak Edyta

  2015-06-01

  Full Text Available Współczesne badania nad świadczeniami (usługami ekosystemów (środowiska potwierdzają rangę i znaczenie środowiska przyrodniczego i jego zasobów dla kształtowania dobrobytu człowieka. Szczególnie mocno akcentują ochronę żywych zasobów przyrody dla zachowania bioróżnorodności, która jest niezbędna dla utrzymania podstawowych procesów ekologicznych oraz zapewnienie trwałości użytkowania tychże zasobów. W efekcie ochrona bioróżnorodności to nie tylko problem przyrodniczy, ale również problem ekonomiczny i społeczny, dobrobytu i jakości życia. Zatem różnorodność biologiczna jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zachowania ciągłości procesów przyrodniczych, warunków i jakości życia oraz potencjału gospodarczego.

 7. Accounting for the Inhomogeneity of Deformation in Identification of Microstructure Evolution Model / Niejednorodność Odkształcenia W I Dentyfikacji Modelu Rozwoju Mikrostruktury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szeliga D.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper deals with the problem of identification of microstructure evolution model on the basis of two-step compression test. Classical interpretation of this test assumes uniform fields of strains, stresses and temperatures in the deformation zone and calculates the coefficients in the model on the basis of force measurements in the second step. In the present paper the inverse approach was applied. Finite element (FE simulations of the compression test were performed and local values of microstructural parameters were determined accounting for the inhomogeneity of deformation. Objective function was formulated as the Euclid norm for the error between measured and calculated forces for various interpass times. Coefficients in the microstructure evolution model were determined by searching for the minimum of the objective function. Optimized model was validated in simulations of plane strain compression tests.

 8. Istota finansowania na zasadach project finance i jego zastosowanie w rozwoju gospodarczym Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej

  OpenAIRE

  Bujnowicz, Iwona

  2004-01-01

  Project finance has been used for decades in Western countries to found major resource and infrastructure projects in a manner which is satisfactory and beneficial to the sponsors and financiers alike. Central and Eastern Europe represents the next frontier for successful project finance transactions. Project finance refers to the financing of long-term infrastructure, industrial projects and public services based upon a non-recourse or limited recourse financial structure where project debt ...

 9. "Insza prostota szczera, cnotliwa, przystojna; insza prostota co ją głupstwem zowią". O rozwoju jednego ze znaczeń prostoty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Raszewska-Żurek

  2015-06-01

  Full Text Available The transformation of a meaning of prostota This article is dedicated to the evolution of one of prostota lexeme meaning (and prostoć, prostość as well – its human mental sphere significance. The analysis (definitions and examples expands over the Polish language dictionary since its beginning till modernity. There were two main meanings of a lexeme prostota from the Old Polish till the end of the XVII century – positively characterised straight meaning regarding morality, directly linked to religious attitude and the second one, referring to mental and intelectual ability of individual, negatively regarding its undernormative features. It transformed during the XVIII century – the disredarding meaning disappeared, the first, religious aspect expanded over morality, customs, the way of living, simultanously drifting away from its religious significance. Throught the history of the prostota lexeme there was a short period regarding to a lack of culture and misbehaviour but dissapeared quickly with uprising of a prostactwo lexeme. Since the XIX century the dominating feature of prostota lexeme is being natural in a positive way. Besides the modifications of the lexeme and the transformation of its meanings prostota was mostly referring to positive values, which are the only meanings now.

 10. Obcy gatunkowo pyłek i czynnik chemiczny w indukcji rozwoju zarodków haploidalnych u Lactuca sativa L.

  OpenAIRE

  Piosik, Łukasz

  2014-01-01

  Wydział Biologii Sałata siewna (Lactuca sativa) jest popularną oraz cenną z ekonomicznego punktu widzenia rośliną warzywną. Głównym celem tej pracy było opracowanie efektywnej metody haploidyzacji Lactuca sativa, która byłaby użyteczna dla hodowców sałaty siewnej. Krzyżowanie oddalone oraz chemiczną indukcję prowadzono w warunkach in vivo oraz in vitro. Pyłek wszystkich gatunków należących do Asteraceae, kiełkował na znamionach sałaty już 1h po zapyleniu. Rozwój haploidalnych prazarodk...

 11. Koncepcje Édouarda Séguina i ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie

  OpenAIRE

  Fetzki, Tomasz

  2011-01-01

  Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Praca ma charakter interdyscyplinarny, historyczno – pedagogiczny. Jej celem była próba stworzenia pierwszej w języku polskim monografii Édouarda Séguina – twórcy pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, zawierającej w miarę pełną biografię Édouarda Séguina, ukazującą jego postać wielowymiarowo, na tle różnych prądów naukowych i społecznych epoki, w której żył, jak też prezentującej w sposób w miarę całościowy oryginalność j...

 12. Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2015-01-01

  Roč. 30, č. 1 (2015), s. 107-123 ISSN 1508-6305 R&D Projects: GA AV ČR KJB9056305 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : The Prague School * Doležel, Lubomír * Vodička, Felix * literary theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 13. Možnosti možných světů v literární teorii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2006-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2006), s. 183-187 ISSN 1212-5547 R&D Projects: GA ČR GA405/04/1095 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : possible worlds * Ruth Ronan * semiotics Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 14. Odměňování manažerů v teorii a české praxi

  OpenAIRE

  Gešev, Jordan

  2007-01-01

  The thesis describes and analyzes incentives and motivation, an institutional background, individual characteristics and quality of corporate governance and their impact on a level and a structure of executive compensation. The principal-agent model, the managerial power approach and the stewardship model are analyzed and the comparative study is included. Moreover, multitasking and earnings management are discussed. The practical part reminds the transition period and results in the descript...

 15. Proč Wittgenstein opustil traktátovskou teorii jazyka, a proč bychom jej my měli následovat

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peregrin, Jaroslav

  -, - (2002), s. 14-22 ISSN 1335-0668. [Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava, 07.06.2001-08.06.2001] R&D Projects: GA AV ČR IAA0009001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908 Keywords : Wittgenstein * language games Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 16. O konwencjonalnym charakterze pojęcia jednoczesności w Szczególnej Teorii Względności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Pabjan

  2005-12-01

  Full Text Available To be able to determine the simultaneity of distant events, one has to make use of a convention. Einstein's famous definition of simultaneity, which sets e=1/2 , is a case of such a convention. The problem, dealt with in this paper, is to answer the question of whether the choice of such a convention is obligatory or not. The partisans of conventionality of simultaneity argue, that the standard synchronization procedure of clocks, based on the Einstein's definition, is not necessitated by facts concerning the physical universe, but can be replaced by any procedure originating from the definition of simultaneity, given 0 < e < 1. The present article contains some arguments in favor of, as well as against, the conventionality of simultaneity. Apart from Einstein's standard synchronization procedure, special attention is paid to Reichenbach's definition of simultaneity and Malament's theorem. Some attempts at giving an absolute definition of simultaneity are also presented. Finally, an argument from the rationality of the world is formulated.

 17. Nerovnováha na peněžním trhu v teorii endogenních peněz

  OpenAIRE

  Korda, Jan

  2007-01-01

  The thesis deals with monetary disequilibrium in the theory of endogenous money. In the new consensus economics, money is endogenous and passive. Money market is not considered and if yes, then only in an implicit equilibrium, whereas mechanisms ensuring this equilibrium are not discussed. In post-Keynesian economics, there is an explicit discussion, whether monetary disequilibrium may occur. Horizontalists argued for equality of money supply and money demand. On the other hand, arguments of ...

 18. Od polityki i teorii do literatury. Wokół „Théorie d'ensemble" grupy Tel Quel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Dziadek

  2007-02-01

  Full Text Available This text aims at a description of the famous manifesto published by the group Tel Quel in France in 1968. The author gives a short analysis of chosen texts by Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes and particularly Julia Kristeva. The analysis shows important links between politics and literary theory of the Tel Quel. It also shows the way that politics and theory (based on such intertexts as Marx, Freud and Lacan influenced new notion of the text, of the intertextuality and the others.

 19. Ke kritické teorii globálních interakcí: zneuznání potřeb

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrubec, Marek

  2014-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2014), s. 62-76 ISSN 1337-8163 R&D Projects: GA ČR GA14-19416S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : critical theory * global * recognition Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 20. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta

  2015-06-01

  Full Text Available 1 września 2014 r. wszedł w życie (częściowo układ stowarzyszeniowy między UE i Gruzją. Jego główną część stanowi „Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu”, która przewiduje pełną liberalizację handlu wyrobami przemysłowymi i znaczącą redukcję barier w handlu rolnym. Istotna część umowy jest poświęcona eliminacji regulacyjnych barier dla handlu (np. standardów technicznych. Umowa przewiduje też stopniową i częściową liberalizację handlu usługami, jak też szybką i głęboką eliminację barier w zakresie przepływów kapitałowych. Liberalizacja przepływu pracowników ma bardzo ograniczony zakres. Postanowienia układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja są podobne do Układów europejskich podpisanych wcześniej przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, jakkolwiek istotne są też różnice. Oczekuje się, że układ stowarzyszeniowy przyniesie wiele korzyści Gruzji, w tym (a stabilizację jej systemu ekonomicznego i prawnego, czyniąc go w efekcie bardziej przewidywalnym dla inwestorów oraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców; (b zbliżenie wielu przepisów do tych, które obowiązują w UE, co rozszerzy rynek dla gruzińskich towarów i usług; (c lepsze wdrożenie przepisów ważnych dla biznesu. Krótkookresowe korzyści wynikające z liberalizacji handlu będą skromne dla Gruzji, częściowo z uwagi na otwarty dostęp do jej rynku już przed wejściem Układu w życie. Implementacja Układu będzie się też wiązać z kosztami dostosowawczymi, które są zazwyczaj nieuniknioną metodą wzrostu eksportu na wielki rynek UE.

 1. Płodowy zespół alkoholowy (FAS jako zagrożenie dla rozwoju dziecka = Fetal alcohol syndrom (FAS as threat to a child’s development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Sylwia Baranowska

  2016-03-01

  1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych; e-mail: anet.bar@gmail.com   Streszczenie Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki płodowego zespołu alkoholowego, będącego konsekwencją spożywania przez matkę alkoholu w trakcie ciąży. Badania eksperymentalne wykazały, że alkohol etylowy przenika swobodnie przez barierę łożyskową z organizmu matki do krwiobiegu płodu, intensyfikując ryzyko powstania tzw. poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (fetal alkohol spectrum disorder, w skrócie FASD. Jednym z nich jest płodowy zespół alkoholowy (fetal alkohol syndrom, przejawiający się u dzieci odmiennością w budowie ciała oraz zaburzeniami funkcjonowania. Bardzo ważna jest jego wczesna diagnoza, a w przypadku jego rozpoznania skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom nim dotkniętym. Słowa klucze: poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych, płodowy zespół alkoholowy, diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, profilaktyka. Summary The aim of this article is to characterize fetal alcohol syndrom (FAS, which is a consequence of drinking alcohol during pregnancy by a mother. Experimental research has shown that ethanol crosses the placenta barrier between a mother and a child's blood circulation, intensifying the risk of fetal alcohol spectrum disorder, in short FASD. One of the disorder is  fetal alcohol syndrom which manifests itself in difference in body composition and functioning disorders. Early diagnosis is extremely important, as well as effective psychological and pedagogical help for the children diagnosed with FAS. Key words: fetal alcohol spectrum disorder, fetal alcohol syndrom, psycho-pedagogical help, diagnosis, prevention.

 2. Stan i możliwości rozwoju turystyki rowerowej w parkach narodowych Lubelszczyzny / State and development of bicycle tourism in the national parks of the Lublin Region

  Science.gov (United States)

  Kozieł, Marcin

  2012-12-01

  The article presents the results of surveys sent to managers directly responsible for bicycle tourism in the Polesie National Park and Roztocze. Based on the answers to the questionnaire survey the author of the paper presented information on the rules of access to national parks, tourist sites of the bicycle tourists, quality, functionality and the degree of difficulty and the number of available routes, and the discipline of cycling tourists moving along the designated routes. The managers were asked to determine how the national parks are going to promote cycling and what actions they intend to take (or not) in the near future, managing the national parks. During the field research there have been evaluated the two bike trails (bike trail "Mietiułka" in the Polesie National Park and the bicycle path "Zwierzyniec - Florianka - Górecko Stare" in the Roztocze National Park). Special attention has been paid to: the state of tourism development, marking and passable routes (the type and condition of surface) set out.

 3. Klastery v institucional'noj proekcii: k teorii i metodologii lokal'nogo social'no-jekonomicheskogo razvitija [Clusters in the institutional perspective: on the theory and methodology of local socioeconomic development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gareev Timur

  2012-01-01

  Full Text Available This article addresses the problem of definition and identification of clusters as localized mesoeconomic systems with fuzzy boundaries that stimulate the development of these systems. The author analyses the influence of the inductive approach to the formation of cluster theory and juxtaposes different typologies of clusters and other types of localized economic systems. The article offers an overview of the existing methodological approaches to the problem of cluster identification and emphasises the major role of institutional dimension in the identification (and functioning of clusters, especially in comparison to cluster formation theory based on the technological connection of adjacent units. The author comes to a conclusion that, without the inclusion of institutional factors, alongside localising and technological ones (demonstrated through different variables, it is virtually impossible to develop an independent cluster theory, different from the general agglomeration theory. For the first time, a hierarchy of institutions affecting the formation of local economic systems is considered against the background of the identification of institutional levels, whose full development makes it possible to speak of the formation of clusters as most successful mesoeconomic systems. At the same time, the author emphasizes that, in economies gravitating towards the market type of organisation, the development of mesoeconomic systems is closely connected to competition for innovative rent. The article outlines the methodology for cluster studies, which makes it possible to consider such relatively new to the regional science phenomena as innovative and “transborder” clusters.

 4. The constancy and variability of parenting style in the family – in the educational theory and practice [Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta OPOZDA

  2017-11-01

  Full Text Available The article deals with the problem of the topicality of parenting style in the family and its meaning in the theory and practice of family pedagogy. It is an attempt to provide an answer to what is constant and what is variable in parenting styles. The answer takes into account the issues: the understanding of the term, the criteria and classifications of the parenting style, kinds of the parenting style and the determinants of changes. The main classifications of parenting style are presented in the lecture (M. Ryś, D. Baumrind, E. Maccoby, J. Martin, G. Schmidchen. They show the basic criteria of parenting styles division and their importance for the education processes. The category of parenting style applied in pedagogy is still current. It enables the describing, explaining, understanding and interpreting of the reality of upbringing. An important function in the educational theory and practice is still the traditional classification of parenting styles, in which there are distinguished an autocratic style, an authoritative style and a permissive style. In the text there are also presented other classifications, which are slightly different in the criteria and type of parenting styles. Nowadays, important issues are changes and evolution of parenting style. In the article, there are questions submitted about the direction of changes and their importance in the upbringing of children and young persons. Also presented are the results of research and analysis of such authors as J. Mariański, T. Szendlak, M. Kohn, Coleman. The results show an expansive tendency of an inert and permissive parenting style. These data show the intense changes in the pattern of the current generation upbringing. Changes occur not only in the upbringing in the family but also in the educational institutions. Today, the issue of parenting styles is a topical and important challenge for educational theory and practice. The lecture is an attempt to present just certain issues and considering those in the synthetic way from a pedagogical prospect, mainly the family pedagogy

 5. René Girard a jeho mimetická teorie společnosti jako možné východisko k nové sociologické teorii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marián Kišš

  2017-10-01

  Full Text Available The presented article introduces René Girard’s thought, especially the main components of his mimetic theory of culture. The author identifies in Girard’s work two main lines of thought: firstly, the part which covers the psychosocial effects of mimetism on the micro-social level; secondly, the part which deals with the effects of mimetism on the macro-social level and with the impact it has on the genesis and preservation of social structure. The author further explicates Girard’s understanding of ritual, myth, the sacred victim, the sacred monarchy and the relation between religion and society in general. The final part of the article considers the potential inspiration and relevance of Girard’s work for sociological theory. The author argues that the primary task is now to examine the relation of Girard’s thought to Durkheim’s theory of society. He further suggests to take a new look (with the help of Girard’s work at the old theoretical dispute between Émile Durkheim and Gabriel Tarde, and examine, to bridge the differences between Durkheim and Tarde. The author considers such step especially relevant since Girard’s thought is grounded in the Durkheimian tradition and – at the same time – Girard’s key concept of mimesis plays central role in Tarde’s sociology. This is the direction towards which the author intends to work further in his own research.

 6. An Estimation of Profitability of Investment Projects in The Oil and Gas Industry Using Real Options Theory / Ocena Opłacalności Projektów Inwestycyjnych W Przemyśle Naftowym Z Wykorzystaniem Teorii Opcji Realnych

  Science.gov (United States)

  Kosowski, Piotr; Stopa, Jerzy

  2012-11-01

  Paper discusses issues relating to the valuation of investment efficiency in the oil and gas industry using a real options theory. The example of investment pricing using real options was depicted and it was confronted with the analysis executed with the use of traditional methods. Indicators commonly used to evaluate profitability of investment projects, based on a discounted cash flow method, have a few significant drawbacks, the most meaningful of which is staticity which means that any changes resulting from a decision process during the time of investment cannot be taken into consideration. In accordance with a methodology that is currently used, investment projects are analysed in a way that all the key decisions are made at the beginning and are irreversible. This approach assumes, that all the cash flows are specified and does not let the fact that during the time of investment there may appear new information, which could change its original form. What is also not analysed is the possibility of readjustment, due to staff managment's decisions, to the current market conditions, by expanding, speeding up/slowing down, abandoning or changing an outline of the undertaking. In result, traditional methods of investment projects valuation may lead to taking wrong decisions, e.g. giving up an owned exploitation licence or untimely liquidation of boreholes, which seem to be unprofitable. Due to all the above-mentioned there appears the necessity of finding some other methods which would let one make real and adequate estimations about investments in a petroleum industry especially when it comes to unconventional resources extraction. One of the methods which has been recently getting more and more approval in a world petroleum economics, is a real options pricing method. A real option is a right (but not an obligation) to make a decision connected with an investment in a specified time or time interval. According to the method a static model of pricing using DCF is no longer used; an investment project is divided into a series of steps and after each one there is a range of possible investment decisions, technical and organizational issues and all the others called `real options'. This lets one take many different varieties of modyfiying a strategy while pricing the project. This also makes it possible to react to the changing inner and outer situation and introducing new information while accomplishing the investment project. Owing to those, the decision process is a continuous operation, what is an actual vision of a real investment project management in the petroleum industry.

 7. Dopady zbavení svéprávnosti kapitálové obchodní společnosti na právní teorii i praxi

  OpenAIRE

  Kříž, Josef

  2014-01-01

  OF DIPLOMA THESIS An impact of incapacitation of a limited company upon legal theory and practice Author: Josef Kříž Supervisor: JUDr. Petr Čech, LL.M, Ph.D. Department: Department of Commercial Law The main purpose of my thesis was to analyse the significant change in the concept of limited company, i.e. old-new concept of the members of statutory body as agents of the company. However, I conceived a thesis more generally as analysis of the question of whether the New Civil Code and the Busi...

 8. The constancy and variability of parenting style in the family – in the educational theory and practice [Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej

  OpenAIRE

  Danuta OPOZDA

  2017-01-01

  The article deals with the problem of the topicality of parenting style in the family and its meaning in the theory and practice of family pedagogy. It is an attempt to provide an answer to what is constant and what is variable in parenting styles. The answer takes into account the issues: the understanding of the term, the criteria and classifications of the parenting style, kinds of the parenting style and the determinants of changes. The main classifications of parenting style are presente...

 9. Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni = University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mędrak

  2015-11-01

  Abstract Introduction. There are two fundaments of healthy lifestyle philosophy: regular physical activity and proper diet. The development of physical activity among students is determined by many complex factors. We can distinguish certain aspects such as university profile, access to the sport facilities and the opportunity to participate in sport activities which are organized by sport clubs or University Sports Association. The aim of the study. The aim of the study was to analyze the factors that affect self-assessment of students physical activity. The following questions have been asked: 1.Is the choice of the university related to the access to sport activities which are organized by University Sport Association? 2.Does the participating in activities, which are organized by University Sport Association, help in physical development? 3.Is there any relation between the location, time, type, the way of sport activities which are offered by University Sport Association and participating in them? Material and methods. 395 students took part in research: 257 women (18-27 years old (x=20,7 ; SD=1,4 and 108 men (18-26 years old (x=21; SD=1,45. All the students are from five Silesian universities. Method used for the research was the anonymous questionnaire consisting of 37 questions which concerned: the way of the physical activity taken by students, the issue of University Sport Association and the influence of the university profile on physical activity development. The Likert scale was used in 21 questions. Statistical description included descriptive statistics. Degree of difference was defined by ANOVA analysis. Results. Descriptive analysis showed significant dependence between the type of the university and the location of sport facilities (p=0,04. The type of the university has no influence on the factors like: time (p=0,07 and type of sport activities offered by University Sport Association (p=0,39. There is also an important connection between the type of the university and resignation from doing sport (p=0,0002. Mostly – Medical University of Silesia students, least frequently – University of Silesia students. There is dependence between approach to doing sport among students and the type of university (p=0,01. The university which helps the most in sport career is University of Economics in Katowice. Conclusions: 1.Taking the physical activity by student depends on location of the university and sport facilities. 2.The factors such as time and type of sport activities are not related to the type of the university. 3.The type of the university influence the resignation from doing sport by students.   Key  words: physical activity, University Sports Association.

 10. Friends for our children – the role of parents in the organization of supporting the development of children with Down syndrome [Przyjaciele dla naszych dzieci – rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka JĘDRZEJOWSKA

  2017-11-01

  Full Text Available https://doaj.org/publisher/metaThe article explains the inclusive education – new system solution for children with Down syndrome in kindergarten. In the following, I would like to elaborate on this in more detail. Parents of children with Down syndrome have established an agreement with the government of Wroclaw. In 2009 the director of the Education Department has introduced a new law. This is an innovation because in groups were included children with homogenous disability (it was common that children with different disabilities went to the same group. In this part I would like to answer the question: Why did parents consider inclusive education? The security of children with Down syndrome is mainly dependent on the relationships among peers with Down syndrome. Based on observation, I would like to present when these children build relationships and when they feel safe. The safety and the happy development of children is dependent mainly from the relationships between peers. On the basis of observations I show causes, conditions of building the relationships among these children.data

 11. Risk factors of schizophrenia development in patients with amphetamines dependence and psychosis (amphetamine-induced psychosis and schizophrenia), and without psychosis [Czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii u pacjentów uzależnionych od amfetaminy i jej pochodnych z psychozą (pointoksykacyjną lub schizofrenią) oraz bez psychozy

  OpenAIRE

  Rabe-Jabłońska, Jolanta; Mirek, Marta; Pawełczyk, Tomasz

  2012-01-01

  Aim. Amphetamine and its derivates can induce, usually after many intoxications, schizophrenia-like psychosis. These disorders appeared only in part patients with amphetamine dependence. Aim of the study was to establish prevalence of selective risk factors of schizophrenia development in amphetamine users: 1) with amphetamine – induced schizophrenia – like psychosis, 2) with schizophrenia, and 2) without psychotic symptoms. Material. In the study 3 groups of subjects were included: 30 amphet...

 12. Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center Aleny Macurové)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoffmannová, Jana

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2017), s. 21-31 ISSN 1804-3240 R&D Projects: GA ČR GA15-01116S Institutional support: RVO:68378092 Keywords : direct/indirect speech/thought * free direct/indirect speech/thought * internal monologue * perspective centre * reported speech/thought * subjectivization of the narrative Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics

 13. Chemical Effects of Nuclear Recoil in Organic Halide Systems: A New Theoretical Treatment and Experimental Verification of the Theory; Effets Chimiques du Recul Nucleaire dans des Systemes Organiques Halogenes: Nouveau Traitement Theorique et Verification Experimentale de la Theorie; Khimicheskie vozdejstviya yadernoj otdachi v organicheskikh galoidnykh sistemakh: novoe teoreticheskoe tolkovanie i ehksperimental'noe podtverzhdenie teorii; Efectos Quimicos del Retroceso Nuclear en Sistemas de Haluros Organicos: Nuevo Tratamiento Teorico y Verificacion Experimental de la Teoria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kontis, S. S.; Sanitwongs, P.; Weston, M. [Londonderry Laboratory for Radiochemistry, University of Durham, Durham (United Kingdom)

  1965-04-15

  Methods have been developed for calculating the organic retention of radiohalogen to be expected following neutron activation of mixtures of two organic halides and the corresponding free halogen. The methods are based on the concepts of the Libby ''billiard-ball'' process of hot-atom labelling and retentions are expressed in terms of two types of parameters: (1) the fractional chance that collision of a hot radiohalogen atom with a particular molecule will lead to retention of the hot atom in that molecule; (2) the upper and lower energy limits for what is termed a hot bromine atom. It is shown how the former type of parameter may be derived from experiments with binary mixtures of an organic halide and the corresponding free halogen: the second type of parameter must be deduced from nuclear and chemical data. These methods have been tested by studies on the systems C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}. The calculated retentions (using parameters derived from studies of the systems C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}) are in good agreement with those found experimentally in mixtures with a bromine mole-fraction greater than about 0.1. It is therefore considered that the Libby mechanism is adequate to explain the observed organic retentions in such mixtures. As the bromine mole-fraction is reduced, below 0.1 the observed retentions become progressively higher than calculated values. This is attributed to there being additional modes of hot-atom labelling which become operative when the bromine concentration is not high enough to give adequate radical scavenging. (author) [French] Lesauteuts ont mis au point des methodes pour calculer la retention organique du radiohalogene a laquelle on peut s'attendre apres activation par les neutrons de melanges de deux halogenures organiques et de l'halogene libre correspondant. Ces methodes sont basees sur les principes du mecanisme de la 'boule de billard' pour le marquage par l'atome chaud, auquel Libby a donne son nom, et les retentions sont exprimees en fonction de deux types de parametres, savoir: 1. la probabilite que le choc entre un atome chaud de radiohalogene et une molecule donnee determine la retention de l'atome chaud dans cette molecule; 2. les limites superieure et inferieure des energies pour lesquelles un atome de brome est dit chaud. Les auteurs montrent comment le premier type de parametre peut etre derive d'experiences sur des melanges binaires d'un halogenure organique et de l'halogene libre correspondant; le second type de parametre doit etre deduit des constantes nucleaires et chimiques. Des etudes sur les systemes C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} et C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2} ont permis de faire l'essai de ces methodes. Les valeurs de retention calculees (en Utilisant des parametres derives d'etudes des systemes C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} et C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}) concordent avec celles qui sont determinees experimentalement dans des melanges ou la fraction molaire de brome est superieure a 0,1 environ. Par consequent, les auteurs considerent que le mecanisme Libby permet d'expliquer les retentions organiques observees dans ces melanges. Lorsque la fraction molaire de brome devient inferieure a 0,1, les retentions observees augmentent progressivement par rapport aux valeurs calculees, ce qui est sans doute du au fait que d'autres modes de marquage par l'atome chaud interviennent lorsque la concentration en brome n'est pas assez elevee pour assurer un bon 'balayage' des radicaux. (author) [Spanish] Los autores elaboraron metodos para calcular la probable retencion organica de los halogenos radiactivos despues de activar con neutrones mezclas de dos haluros organicos y el correspondiente halogeno libre; Los metodos se basan en la teoria del proceso de ' bolas de billar ' de Hbby para la marcacion con atomos calientes; la retencion se expresa en funcion de dos tipos de parametros, a saber: 1) la probabilidad relativa de que ei choque de un atomo caliente de halogeno radiactivo con una molecula determinada produzca la retencion del atomo caliente en dicha molecula; 2) los limites energeticos superior e inferior dentro de los cuales el atomo de bromo puede considerarse caliente. Los autores demuestran como el primer tipo de parametro puede deducirse experimentalmente de mezclas binarias de un haluro organico y el correspondiente halogeno libre; el segundo tipo de parametro debe deducirse a partir de datos nucleares quimicos. Dichos metodos han sido ensayados en los sistemas C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}. Los valores calculados para las retenciones (empleando parametros derivados del estudio de los sistemas C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2})) eoncuerdan satisfactoriamente con los dalos hallados experimentalmeme en mezclas cuya fraccion molar de bromo es superior a 0,1. De esta manera se considera que el mecanismo propuesto por Libby permite explicar las retenciones organicas observadas en dichas mezclas. Cuando la fraccion molar de bromo se va reduciendo a valores inferiores a 0,1, las retenciones observadas se hacen progresivamente mayores que los valores calculados. Este fenomeno se atribuye a la existencia de otros modos de marcacion con atomos calientes, que entran en juego cuando la concentracion de bromo no es bastante elevada para eliminar adecuadamente los radicales en virtud de mecanismos de depuracion. (author) [Russian] Byli razrabotany metody rascheta organicheskogo uderzhanija radiogalogenov, kotorye mozhno ozhidat' vsledstvie nejtronnoj aktivacii smesej dvuh organicheskih galoidov i sootvetstvujushhih svobodnyh galogenov. Jeti metody osnovany na koncepcijah processa ''bil'jardnogo shara'' Libbi po mecheniju gorjachih atomov, i uderzhanija vyrazhajutsja v vide dvuh tipov parametrov, a imenno: 1) frakcionnaja vozmozhnost' togo, chto stolknovenie gorjachego atoma radioaktivnogo galogena s kakoj-to opredelennoj molekuloj privedet k uderzhaniju gorjachego atoma v toj molekule; 2) verhnie i nizhnie predely jenergij dlja tak nazyvaemogo gorjachego atoma broma. Pokazyvaetsja, kak pervyj tip parametra mozhet byt' vyveden iz jeksperimentov s binarnymi smesjami organicheskogo galoidnogo soedinenija i sootvetstvujushhego svobodnogo galogena: vtoroj tip parametra dolzhen vyvodit'sja iz jadernyh i himicheskih dannyh. Jeti metody proverjalis' s pomoshh'ju issledovanij na sistemah C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} i C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}. Vychislennye uderzhanija (s ispol'zovaniem parametrov, vyvedennyh iz issledovanij sistem C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} i C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}) horosho soglasujutsja s uderzhanijami, najdennymi jeksperimental'no v smesjah s frakciej grammolekuly broma bol'she 0,1. Takim obrazom, polagajut, chto mehanizm Libbi javljaetsja podhodjashhim dlja ob'jasnenija nabljudaemyh organicheskih uderzhanij v takih smesjah. Esli frakcija grammolekuly broma opuskaetsja nizhe OD, nabljudaemye uderzhanija stanovjatsja v progressivnoj stepeni vyshe, chem rasschitannye velichiny. Jeto ob{sup j}asnjaetsja dopolnitel'nymi vidami mecheni* gorjachih atomov, kotorye stanovjatsja dejstvujushhimi, esli koncentracija broma ne javljaetsja dostatochno vysokoj, chtoby dat' sootvetstvujushhuju ochistku radikala. (author)

 14. Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie do początku XVI wieku

  OpenAIRE

  Dorszewski, Przemysław

  2013-01-01

  Zasadniczym celem niniejszej dysertacji było przedstawienie rozwoju uposażenia i działalności gospodarczej w dobrach klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie od czasów fundacji do początku XVI wieku. Na pierwszym planie ukazano majątek ziemski oraz źródła dochodów, które stanowiły materialną podstawę i służyły zabezpieczeniu długiej żywotności każdej placówki klasztornej w średniowieczu. Przedstawienie rozwoju uposażenia doprowadziło do ustalenia jego faz rozwojowych (określenie uposażen...

 15. Economic Coherency of Polish Regional Space

  OpenAIRE

  Ponikowski, Henryk

  2004-01-01

  Centralnym problemem współczesnego świata są kontrasty poziomu rozwoju między poszczególnymi krajami. Prawidłowości światowego porządku politycznego, gospodarczego i społecznego przekładają się także na dysproporcje rozwoju regionów. Zróżnicowania regionalne wynikają również z wewnętrznego sposobu zorganizowania regionów. Region jako system terytorialny charakteryzuje się zwykle określoną przestrzenną zwartością i zorganizowaniem elementów tworzących ten układ. Tę wewnętrzną zg...

 16. Trendy rozwojowe franchisingu w Polsce i Europie

  OpenAIRE

  Keskin, Milena

  2016-01-01

  Franchising stał się jedną z najpopularniejszych form rozwoju przedsiębiorstw. Dynamiczny proces globalizacji wymaga internacjonalizacji przedsiębiorstw. Okazuje się, że ta forma rozwoju jest koncepcją pozwalającą osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku lokalnym i globalnym. Równocześnie także sama idea franchisingu z biegiem lat ulegała ciągłym przemianom. Celem tej pracy jest przedstawienie bieżących trendów rozwojowych franchisingu w Polsce i Europie na podstawie dostępn...

 17. Cztery kategorie menedżerów projektów

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Lund Pedersen, Carsten

  2018-01-01

  Niewiele kwestii w większym stopniu przyciąga uwagę kadr zarządzających niż optymalny sposób rozwoju ich organizacji. Niemniej niewielu menedżerów najwyższego szczebla systematycznie pracuje z osobami, które są im niezbędne do zrealizowania rozmaitych szans rozwojowych....

 18. Labour Market Developments in the Maritime Industry of the South Baltic Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernacki Dariusz

  2014-03-01

  Full Text Available Dwa główne cele badań, to analiza stanu gospodarki morskiej i zatrudnienia w Rejonie Południowego Bałtyku oraz zidentyfikowanie sektorów gospodarki morskiej wykazujących potencjał dla rozwoju i określenie wpływu, jaki będzie to miało na zatrudnienie i wymagane kwalifikacje zawodowe, a także na możliwości wymiany międzyregionalnej pracowników. Badania porównawcze przeprowadzono dla czterech nadmorskich regionów UE, a mianowicie Meklemburgii-Przedpomorza Przedniego(D, województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego (PL oraz Regionu Kłajpedy (LT. Wskazano na perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych segmentów gospodarki morskiej i ustalono związany z tym wpływ na rynki pracy w poszczególnych regionach. Analiza porównawcza poszczególnych segmentów gospodarki morskiej Rejonu Południowego Bałtyku umożliwiła zidentyfikowanie różnic w możliwościach ich rozwoju i w efektach popytu na pracę i na kwalifikacje zawodowe dla każdego z regionów. Zjawisko zróżnicowanego potencjału rozwoju rynków pracy w wyróżnionych segmentach gospodarki morskiej w ujęciu międzyregionalnym przedstawiono w formie wielokryterialnych macierzy prognoz popytu na pracę.

 19. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 20. Firmy rodzinne w Polsce w dobie globalizacji

  OpenAIRE

  Zalewska, Agnieszka

  2016-01-01

  Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, głównie polskich i ukraińskich uczonych, w zakresie uwarunkowań procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wkład w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Może posłużyć jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co będzie sprzyja...

 1. Changes in sectoral structure of employment in Poland in comparison to the European Union

  OpenAIRE

  Dworak, Edyta; Malarska, Anna

  2010-01-01

  Przedmiotem opracowania jest diagnostyka i ocena przeobrażeń w sektorowej strukturze zatrudnienia w krajach UE w czasie. Na tym tle eksponowane są zmiany w GN Polski w okresie 1997– 2008. Dla zilustrowania i empirycznej weryfikacji teorii trzech sektorów A. Fishera, C. Clarka i J. Fourastie zorientowanej na ocenę procesu modernizacji unijnych gospodarek wykorzystane zostały klasyczne narzędzia analizy statystycznej oraz mało znana w Polsce, a pop...

 2. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2010-12-01

  Full Text Available Zagadnienie umiejscowienia rachunkowości wśród dyscyplin naukowych jest przedmiotem analiz zawartych w artykule. Do nauk typu science (inaczej przyrod-niczych należą dyscypliny, w których odkrywa się i respektuje fundamentalne prawa natury. Oprócz tego w nauce występują stałe fizyczne, które nie mają teorii, lecz można je zmierzyć, dzięki czemu są ściśle powiązane z rzeczywistością, którą wyjaśniają. Na tym tle rachunkowość spełnia wymogi nauk przyrodniczych, po-nieważ w jej istocie leży prawo zachowania dotyczące wielkości określanej jako: abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy. W teorii rachunkowości pojawia się także stała ekonomiczna o wartości 0,08 [1/rok], co można stwierdzić tylko w dro-dze pomiaru. Te fakty upoważniają do stwierdzenia, że rachunkowość jest dyscy-pliną naukową.

 3. Flexure of Thick Plates Resting on Elastic Foundation Using Two-Variable Refined Plate Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rouzegar Jafar

  2015-06-01

  Full Text Available Wpublikacji wykorzystano udoskonalona teorie płyty z dwiema zmiennymi do analizy grubych płyt spoczywajacych na sprezystym podłozu. Teoria ta, która zawiera tylko dwa nieznane parametry, pozwala przewidziec paraboliczna zmiennosc naprezen scinajacych. W teorii jest spełniony warunek zerowej trakcji na powierzchni płyty bez uzycia współczynnika korekcyjnego dla scinania. Stosujac zasade minimum energii potencjalnej wyprowadzono równania rzadzace dla płyt prostokatnych o prostym podparciu spoczywajacych na sprezystym podłozu Winklera. Do rozwiazania otrzymanego układu równan sprzezonych zaadoptowano metode Naviera. Obecna teoria pozwoliła rozwiazac szereg przykładowych problemów płyt przy róznych warunkach obciazenia. Porównanie otrzymanych rezultatów z uzyskanymi w innych znanych teoriach wykazuje doskonala efektywnosc stosowanej teorii w modelowaniu grubych płyt spoczywajacych na podłozu sprezystym. Przestudiowano takze wpływ modułu sprezystosci podłoza, grubosci płyty i typu obciazenia. Wyniki pokazuja, ze ugiecia płyty maleja przy wzroscie modułu sprezystosci podłoza i grubosci płyty

 4. III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  OpenAIRE

  Symonides, Janusz; Moskwa, Leopold; Gorynia, Marian

  2012-01-01

  Dorota Pyć, Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Gdańsk 2011 (rec. Janusz S y m o n i d e s), s. 291-294; Anton D. Rudokwas, Spornyie woprosy uczeniia o priobrietatielnoj dawnosti, Moskwa 2011 (rec. Leopold M o s k w a), s. 294-299; Radosław Pastusiak, Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Łódź 2011(rec. Marian Go r y n i a), s. 299-301

 5. Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

  OpenAIRE

  Sikora-Gaca, Małgorzata

  2014-01-01

  Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania, przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Omówiono istotę funduszy strukturalnych w perspektywie 2014-2020 oraz znaczenie polityk horyzontalnych UE we wniosku o dofinansowanie projektu. Analizie poddano także pomoc publiczną i pomoc de minimis, zakres kwalifikowalności kosztów w...

 6. Realizacja polityki inkorporacyjnej przez carat w XIX i pierwszych latach XX wieku (na przykładzie Guberni piotrkowskiej)

  OpenAIRE

  Mizgalski, Jerzy

  2015-01-01

  Inkorporatsiyna polityka rosyjska w stosunku do ziem polskich pod zaborem rosyjskim stwierdzono we wszystkich obszarach rozwoju gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Były dwa znaczące fakty, które przyspieszają proces uprzemysłowienia na zachodnim skraju imperium.Pierwszy z nich odbył się w 1877 roku i został wprowadzony przez cara. Odtąd ceł na towary, które zostały przywiezione do Imperium Rosyjskiego, były wypłacane w złocie.Drugim faktem było uruchomienie rosyjskich kol...

 7. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  OpenAIRE

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 8. Środowisko programowe Microstation dla celów GIS

  OpenAIRE

  Kunz, Mieczysław

  2001-01-01

  Praca przedstawia środowisko programowe MicroStation – historię jego rozwoju, strukturę oraz opisuje wybrane aplikacje dla zastosowań GIS/SIT. Na Wydziale BiNoZ UMK jest on stosowany do tworzenia map i systemów GIS dla wybranych obszarów Borów Tucholskich i Kujaw. Paper presents the MicroStation software – the history of its evolution, structure and description of the extension for GIS/SIT applications. Its applied for the map creation and GIS for selected region of Bory Tucholskie and K...

 9. Comparative Analysis of the Level of Knowledge-Based Part of Economies in European Union Countries with Kam Methodology

  OpenAIRE

  Strożek Piotr

  2013-01-01

  The purpose of this article is to identify disparities in the use of knowledge in socio-economic life in the EU countries. This research was conducted with use of the cluster analysis (tools belonging to multidimensional comparative analysis). W artykule przedstawiono klasyfikację terytorialną państw Unii Europejskiej według rozwoju wiedzy gospodarek, która w dzisiejszym świecie traktowana jest jako determinanta międzynarodowej konkurencyjności. Zróżnicowanie to zostało skonstruowane na po...

 10. Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna I. Brzezińska

  2012-03-01

  Full Text Available Funkcje wykonawcze, jako konstrukt złożony i wielowymiarowy, pełnią doniosłą rolę w procesach samoregulacyjnych jednostki. Zdolność kierowania własnymi myślami i zachowaniem w sposób świadomy, celowy i zaplanowany to czynnik istotny z punktu widzenia gotowości szkolnej dziecka. Istnieją dane, które wskazują, iż poziom funkcji wykonawczych jest silniejszym predyktorem osiągnięć szkolnych aniżeli poziom inteligencji. Rozwój funkcji wykonawczych uwarunkowany jest zarówno biologicznie, jak i środowiskowo. W obliczu trwającej w Polsce dyskusji dotyczącej obniżenia wieku szkolnego szczególnie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na szkolne uwarunkowania rozwoju tychże procesów. Celem artykułu jest ukazanie problematyki rozwoju funkcji wykonawczych i ich znaczenia dla funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i szkolnym z uwzględnieniem zarówno kontekstu poznawczego, jak i społeczno-emocjonalnego.

 11. Mobbing w miejscu pracy a regulacyjna rola strategii wpływu społecznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malgorzata Gamian-Wilk

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi przegląd teoretyczny, dotyczący problematyki mobbinguw miejscu pracy z perspektywy przejawów wpływu społecznego. Porównanonegatywne działania, charakterystyczne dla mobbingu, do procesu manipulacji orazdo taktyk wpływu społecznego, pojawiających się w miejscu pracy. Przedstawionoźródła i czynniki ryzyka rozwoju mobbingu, które mogą ułatwiać lub dawać przyzwoleniena  stosowanie taktyk manipulacji. Wykazano, że  w  procesie mobbingu występują takie strategie wpływu społecznego, jak manipulacja w języku i procesiekomunikacji, ostracyzm czy też plotka. Dyskusji poddano regulacyjną rolę negatywnychsposobów oddziaływania i strategii wpływu dla funkcjonowania i przetrwaniagrupy i organizacji, co przyczyniać się może do utrwalania się rozwoju mobbingu.

 12. Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamiec-Warzecha Sabina

  2015-12-01

  Full Text Available Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.

 13. Strategy of adaptation in the management system at the Egyptian Universities after Arab Spring Uprising - revolution and aftermath

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borowski Piotr F.

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące doboru odpowiedniej strategii rozwoju przez uniwersytety egipskie, w dobie kryzysu politycznego. W Egipcie, po rewolucji roku 2011 i obaleniu prezydenta Mubaraka, nastąpił okres nieprzewidywalnych zmian politycznych, których efektem są ciągłe demonstracje i zamieszki na ulicach dużych miast. W lipcu 2013 roku miały miejsce kolejne niepokoje społeczne, które doprowadziły do upadku prezydentury Morsiego i wprowadzeniu kontroli przez armię. W tak niestabilnym, burzliwym i nieprzewidywalnym otoczeniu uniwersytety poszukują dla siebie właściwej ścieżki rozwoju. Jednym z przyjętych rozwiązań jest stosowana przez Uniwersytety strategia adaptacji, która w Egipcie spotyka się jednakże z silnymi uwarunkowaniami kulturowo-społecznymi

 14. Odkryć ukryte... Praca socjalna w Polsce z perspektywy women's/gender/feminist studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kola

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zaprezentowanie rzadkiej i mało rozpowszechnionej perspektywy rozumienia pracy socjalnej nie tylko jako dyscypliny naukowej czy akademickiej, ale także jako określonych działań wspierających. Autorka włącza badania z zakresu studiów nad kobiecością, studiów genderowych oraz feministycznych do analizy profesjonalnej pracy socjalnej, polityki społecznej, praw społecznych itd. W artykule opisuje się akty opresji za pomocą tych współczesnych teorii, które są pomocne dla praktyki pracy socjalnej, wyjaśnia źródła mechanizmów odpowiedzialnych za opresję oraz wskazuje na możliwe rozwiązania.

 15. The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wright

  2013-01-01

  Full Text Available Marksizm był i wciąż zdaje się być dominującą perspektywą teoretyczną w obrębie krytycznej analizy polityki edukacyjnej. Autor opisuje zróżnicowane „obrazy” szkoły obecne w teorii marksistowskiej, a krytykowane za determinizm ekonomiczny i redukcjonizm klasowy. Odwołując się do prac Ernesto Laclaua, prezentuje alternatywne dla marksizmu ramy teoretyczne, które można wykorzystać w krytycznych badaniach produkcji i implementacji polityki edukacyjnej. Z tej perspektywy, szkoła oraz polityka edukacyjna postrzegane są jako przestrzenie politycznej kontestacji i walki o hegemonię.

 16. Relational Resources As A Source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And The Novosibirsk Oblast / Zasoby Relacyjne Jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej Regionów Na Przykładzie Województwa Łódzkiego Oraz Obwodu Novosybirskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Wawrzyniec

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku.

 17. Marketing stavební společnosti

  OpenAIRE

  Zela, Ondřej

  2011-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii marketingového mixu, v druhé části analyzuji současný marketing společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná část uvádí, jakým způsobem můžeme sestavit marketingový mix na nový produkt společnosti, kterým je ubytovací služba typu hostel. My bachelor thesis is focused on marketing mix of a building company. In the first part I deal with the theory of marketing mix as such, in the ...

 18. Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BIAŁEK-JAWORSKA

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule poruszono kwestie wyboru między wewnętrznymi a zewnętrznymi źródłami finansowania przedsiębiorstw i czynników go determinujących z punktu widzenia rachunkowości, teorii finansów i wyników badań empirycznych. Celem artykułu jest systematyzacja i ocena aktualnego stanu badań nad determinantami struktury kapitałowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem konstrukcji miar dźwigni i czynników wpływających na decyzje w zakresie wyboru źródeł finansowania, tj. zmiennych objaśniających stosowanych w regresjach struktury kapitałowej badanych przedsiębiorstw. Teorie finansów przedsiębiorstw nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do determinant struktury kapitałowej, czego przykładem są wykluczające się teorie hierarchii źródeł finansowania (pecking order i substytucji (trade-off. Dlatego też determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstw pobudzają zainteresowanie licznych badaczy weryfikujących aplikowalność teorii finansów, wpływ systemu prawnego i gospodarczego, sytuacji makroekonomicznej, ale też zróżnicowanie determinant w zależności od terminu zapadalności długu, fazy cyklu życia i jakości sprawozdawczości.

 19. Franchising as a Way of Creating Entrepreneurship and Innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lewandowska Lucyna

  2014-09-01

  Full Text Available Artykuł traktuje o franczyzie jako koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie uzgodnionego przez strony układu ekonomicznego. Dostarcza informacji o genezie franczyzy, uwarunkowaniach jej rozwoju w świecie i Polsce. Prezentuje udokumentowane tendencje wzrostu polskiego rynku franczyzowego z uwzględnieniem rodzimych i zagranicznych marek franczyzowych. Zwraca uwagę na atuty franczyzy pozwalające jej oprzeć się kryzysom gospodarczym, stymulować rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz minimalizować ryzyko biznesowe. Zawiera również komentarze, spostrzeżenia, sugestie i konstatacje na temat efektów synergicznych uzyskiwanych w firmach i całej polskiej gospodarce z tytułu zastosowań franczyzy.

 20. Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

  OpenAIRE

  Sikora-Gaca, Małgorzata; Piechowicz, Michał; Kleinowski, Marcin

  2016-01-01

  Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ze środków głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014–2020. Stanowi ona selektywne wprowadzenie do wyżej wymienionej tematyki, w możliwie syntetyczny i przystępny sposób, tak aby przekazywane treści były zrozumiałe w szczególności dla osób, które dotychczas nie ...

 1. Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości

  OpenAIRE

  Świeszczak, Krzysztof

  2016-01-01

  Skłonność społeczeństwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej odgrywa istotną rolę w rozwoju krajowych gospodarek. Biorąc pod uwagę charakterystykę jednostek należących do sektora MSP, ich potrzeby oraz bariery, niekiedy uniemożliwiające egzystencję na rynku, warto zwrócić uwagę na konieczność kreowania narzędzi wspomagających przedsiębiorczość. Spośród licznych instrumentów wsparcia jednostek z sektora MSP na szczególną uwagę zasługują inkubatory przedsiębiorczości , których dział...

 2. Energy savings in Polish buildings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Markel, L.C.; Gula, A.; Reeves, G.

  1995-12-31

  A demonstration of low-cost insulation and weatherization techniques was a part of phase 1 of the Krakow Clean Fossil Fuels and Energy Efficient Project. The objectives were to identify a cost-effective set of measures to reduce energy used for space heating, determine how much energy could be saved, and foster widespread implementation of those measures. The demonstration project focused on 4 11-story buildings in a Krakow housing cooperative. Energy savings of over 20% were obtained. Most important, the procedures and materials implemented in the demonstration project have been adapted to Polish conditions and applied to other housing cooperatives, schools, and hospitals. Additional projects are being planned, in Krakow and other cities, under the direction of FEWE-Krakow, the Polish Energie Cities Network, and Biuro Rozwoju Krakowa.

 3. Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012

  OpenAIRE

  Kosmynka, Stanisław

  2015-01-01

  Europa Zachodnia i Południowa od lat jest jedną ze scen aktywności ekstremizmu dżihadystycznego, zarówno jako obszar przedsięwzięć logistycznych, jak i cel operacji terrorystycznych. Analiza rozwoju tego ruchu na Starym Kontynencie pozwala dostrzec wiele istotnych prawidłowości obrazujących jego ewolucję, sieciowość oraz złożone mechanizmy funkcjonowania. Hiszpania jest w tym kontekście przypadkiem szczególnym, stanowiącym interesujące studium badawcze przeobrażeń komórek terrorystycznych. W ...

 4. Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Dobrzaniecki,

  2017-01-01

  Full Text Available Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.

 5. Astma a dym tytoniowy

  OpenAIRE

  Agnieszka Fabisiewicz; Bolesław Kalicki; Anna Grad; Anna Jung; Ludmiła Bartoszewicz; Urszula Pasik

  2009-01-01

  Szacuje się, że około 10-15% dzieci do 10. roku życia ma rozpoznaną astmę oskrzelową. Wdychanie dymu tytoniowego nasila objawy i utrudnia leczenie astmy. Dotyczy to zarówno palenia czynnego, jak i biernego wdychania dymu tytoniowego. Narażenie na dym tytoniowy może przyczyniać się do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych i w konsekwencji prowadzić do POChP czy powodować zaostrzenia i cięższy przebieg astmy. Negatywne skutki palenia dotyczą także przebiegu ciąży or...

 6. Znaczenie adiponektyny w łuszczycy

  OpenAIRE

  Hanna Myśliwiec; Bożena Chodynicka; Iwona Flisiak; Anna Baran

  2011-01-01

  Łuszczyca jest przewlekłą i nawrotową chorobą skóry dotyczącą1,5–3% populacji. Charakteryzuje się nieprawidłową proliferacjąnaskórka, zaburzeniami immunologicznymi z przewagą aktywnościodpowiedzi typu Th1 oraz złożoną patogenezą. Wykazano zależnośćpomiędzy łuszczycą a otyłością, chorobami sercowo-naczyniowymi,cukrzycą i zespołem metabolicznym. Adipokiny, bioaktywne substancjewydzielane przez tkankę tłuszczową, wywierają szereg działańmetabolicznych i biorą udział w rozwoju wielu chorób. W nin...

 7. Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Bródka

  2017-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych uwarunkowań i zależności w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem roli biblioteki akademickiej. Punktem wyjścia jest tradycyjne pojmowanie procesu komunikacyjnego jako z jednej strony sposobu przekazywania informacji, z drugiej, nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych. W horyzoncie rozważań znalazła się analiza funkcjonowania biblioteki w społeczeństwie sieci, i wpływ elektronicznych narzędzi przekazywania informacji na jej działalność. Artykuł ma wskazać powiązania pomiędzy tradycyjnymi i wirtualnymi sposobami porozumiewania się oraz podkreślić rolę komunikacji w przyszłym rozwoju biblioteki.

 8. Szpik kostny – funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weronika Kurowska

  2010-08-01

  Full Text Available Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach wskazują, żeszpik kostny funkcjonuje nie tylko jako narząd krwiotwórczy, leczrównież jako wtórny narząd limfatyczny, w którym może być zainicjowanaodpowiedź immunologiczna. Dane eksperymentalnei obserwacje kliniczne wskazują, że szpik kostny uczestniczyw rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, ponieważ jest miejscemakumulacji aktywowanych limfocytów i wytwarzania czynnikówprozapalnych. W artykule opisano w zarysie rolę szpiku kostnegow prawidłowej (fizjologicznej odpowiedzi immunologicznej.Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych,które potwierdzają udział szpiku kostnego w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów.

 9. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeńskie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 10. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2008-10-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeń- skie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 11. Blisko tekstu – lektura krytyczna, dydaktyka uniwersytecka a teorie kulturowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Cieślak-Sokołowski

  2012-06-01

  Full Text Available Artykuł poświęcony jest próbie opisu miejsca interpretacji tekstu poetyckiego w dydaktyce uniwersyteckiej wobec wyzwań stawianych przez współczesne studia kulturowe. Autor podąża przede wszystkim za diagnozami amerykańskiej badaczki i krytyczki Marjorie Perloff, starając się zrekonstruować zasady, na jakich możliwa jest dziś bliska lektura tekstu poetyckiego. Artykuł zamyka opis dwóch metod aktywizujących uważną lekturę (close reading w perspektywie rozwoju nowych mediów.

 12. Wkład Vladislava Vančury w rozwój czeskiej kinematografii

  OpenAIRE

  WALCZAK, Małgorzata

  2011-01-01

  Autorka opisuje znaczenie Vladislav Vančura dla rozwoju kinematografii czeskiej, która została uznana przez niego za nową sztukę. Przedstawia ona wypowiedzi pisarza na temat filmu i kina zawartego w zbiorze pt. Řád nové tvorby. Autorka podkreśla nowość w podejściu do kinematografii, która opiera się głównie na artystycznym eksperymencie. Wskazuje na fakt, że w opinii pisarza, film jest utworzony przez wielu specjalistów. Vančura bowiem postulował wprowadzenie szkolnictwa filmowego, co korespo...

 13. Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

  OpenAIRE

  Michał Golański

  2017-01-01

  Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia ...

 14. Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Szromnik

  2014-03-01

  Full Text Available Cel: Wyjaśnienie założeń i warunków realizacyjnych internacjonalizacji uczelni jako strategicznego kierunku jej rozwoju, a ponadto przedstawienie uniwersalnych scenariuszy strategicznych ekspansji uniwersytetu za granicą oraz determinantów sukcesu. Metodologia: Artykuł ma charakter koncepcyjny i opiera się na diagnozie oraz analizie na rynku usług edukacji uniwersyteckiej w Polsce. W wyniku studiów literatury specjalistycznej wyodrębniono główne zjawiska warunkujące funkcjonowanie i kierunki zmian szkolnictwa wyższego stanowiące ogólne tło rozważań i projektów szczegółowych. Wnioski: Autor wskazuje strategie uwarunkowania i procedury decyzyjne ekspansji uniwersytetu na zagraniczne rynki edukacji na poziomie wyższym. Akcentuje główne szanse i zagrożenia z tytułu działalności uczelni za granicą. Propozycje mają nie tylko charakter poznawczy, ale także mogą być podstawą ich aplikacji w realiach polskich uczelni. Oryginalność: Działalność uczelni zagranicznych na rodzimym rynku edukacyjnym jest zjawiskiem występujących w wielu krajach. W artykule zaproponowano koncepcję strategii internacjonalizacji uniwersytetu w jej wariancie ogólnym wraz ze szczegółową procedurą analityczno-decyzyjną. W piśmiennictwie fachowym ten aspekt rozwoju uczelni nie został rozwinięty zgodnie z założeniami marketingu międzynarodowego.

 15. The geovisualisation window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information activities

  Science.gov (United States)

  Medynska-Gulij, Beata; Myszczuk, Miłosz

  2012-11-01

  This study presents an attempt to design geographical visualisation tools that allow to tackle the immensity of spatial data provided by Volunteered Geographic Information (VGI), both in terms of temporal and spatial aspects. In accordance with the assumptions made at the conceptual stage, the final action was the implementation of the window entitled ‘Geovisualisation of the Panoramio.com Activities in District of Poznan 2011’ into the web browser. The concept has been based on a division of the geovisualisation window into three panels, of which the most important - in order to capture spatial variability - have statistical maps at the general level (dot map and choropleth map), while at the detailed level - a dot map on a topographic reference map or tourist map. For two ranges, temporal variability is presented by graphs, while a review of attributes of individual activities of the social website in question is set forward in the table panel. The element that visually interlinks all of the panels is the emphasised individual activity. Problemem podjetym w tych badaniach stało sie wykorzystanie metod z nurtu geograficznej wizualizacji do wskazania cech fenomenu VGI w zakresie zmiennosci czasowo-przestrzennej. Zgodnie z załozeniami poczynionymi w etapie koncepcyjnym finalnym działaniem stało sie zaimplementowanie do przegladarki internetowej okna pod tytułem: ”Geowizualizacja aktywnosci społecznosci Panoramio.com w powiecie poznanskim w 2011 roku”. Koncepcja została oparta na podziale okna geowizualizacji na trzy panele, z których najwazniejsze znaczenie dla uchwycenia zmiennosci przestrzennej na poziomie ogólnym ma kartogram, natomiast na poziomie szczegółowym mapa kropkowa wyswietlana na podkładzie mapy topograficznej lub turystycznej. Zmiennosc czasowa w dwóch zakresach prezentuja wykresy, a przeglad atrybutów poszczególnych aktywnosci prezentowanego portalu społecznosciowego zapewnia tabela. Elementem spajajacym wizualnie wszystkie

 16. Zachowania ryzykowne młodzieży = Risky behaviors of teenagers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Baranowska

  2016-06-01

        Streszczenie W artykule została podjęta problematyka zachowań ryzykownych przejawianych przez współczesną młodzież. Autorka tekstu dokonała zwięzłej charakterystyki najczęściej występujących wśród młodych ludzi zachowań problemowych, takich jak: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy; ryzykowna aktywność seksualna; okaleczanie własnego ciała (autoagresja; nadmierne opalanie się. Następnie, odwołując się do teorii czynników ryzyka i czynników chroniących, koncepcji resilience, modelu ekologicznego Bronfenbrennera oraz Teorii Zachowań Problemowych, zwróciła uwagę na czynniki, które intensyfikują prawdopodobieństwo występowania zachowań ryzykownych u adolescentów oraz na czynniki, które wzmacniają ogólny potencjał zdrowotny człowieka i tym samym jego odporność na działanie tych pierwszych. Opracowanie kończy ilustracja zadań, jakie stoją przed osobami prowadzącymi działania profilaktyczne, w związku z rozpowszechnianiem się wśród nastolatków zachowań problemowych.   Słowa klucze: zachowanie ryzykowne, adolescenci, czynniki ryzyka, czynniki chroniące, profilaktyka.   Summary The article touches upon risky behaviors manifested by contemporary teenagers. The article characterizes the most frequent types of risky behaviors among young people, such as: smoking cigarettes, alcohol, drugs and designer drugs abuse, risky sexual contacts, self-mutilation (self-injury and excessive sunbathing. The author also appeals to the theory of risk and protective factors, notion of resilience, ecologic model of Bronfenbrenner, and the theory of problem behavior in order to point out to the factors which intensify the probability of risky behaviors of adolescents as well as the factors which enhance the overall health potential of a person and thus his resistance to such factors. The research ends with a list of tasks that people responsible for preventive actions are facing due to the

 17. A potential theory approach to an algorithm of conceptual space partitioning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Urban

  2017-12-01

  Full Text Available A potential theory approach to an algorithm of conceptual space partitioning This paper proposes a new classification algorithm for the partitioning of a conceptual space. All the algorithms which have been used until now have mostly been based on the theory of Voronoi diagrams. This paper proposes an approach based on potential theory, with the criteria for measuring similarities between objects in the conceptual space being based on the Newtonian potential function. The notion of a fuzzy prototype, which generalizes the previous definition of a prototype, is introduced. Furthermore, the necessary conditions that a natural concept must meet are discussed. Instead of convexity, as proposed by Gärdenfors, the notion of geodesically convex sets is used. Thus, if a concept corresponds to a set which is geodesically convex, it is a natural concept. This definition applies, for example, if the conceptual space is an Euclidean space. As a by-product of the construction of the algorithm, an extension of the conceptual space to d-dimensional Riemannian manifolds is obtained.   Algorytm podziału przestrzeni konceptualnych przy użyciu teorii potencjału W niniejszej pracy zaproponowany został nowy algorytm podziału przestrzeni konceptualnej. Dotąd podział taki zazwyczaj wykorzystywał teorię diagramów Voronoi. Nasze podejście do problemu oparte jest na teorii potencjału Miara podobieństwa pomiędzy elementami przestrzeni konceptualnej bazuje na Newtonowskiej funkcji potencjału. Definiujemy pojęcie rozmytego prototypu, który uogólnia dotychczas stosowane definicje prototypu. Ponadto zajmujemy się warunkiem koniecznym, który musi spełniać naturalny koncept. Zamiast wypukłości zaproponowanej przez Gärdenforsa, rozważamy linie geodezyjne w obszarze odpowiadającym danemu konceptowi naturalnemu, otrzymując warunek mówiący, że koncept jest konceptem naturalnym, jeżeli zbiór odpowiadający temu konceptowi jest geodezyjnie wypuk

 18. Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Rustecka

  2013-04-01

  Full Text Available Alergia stanowi istotny problem w dzisiejszym świecie. Często jej podłożem jest atopia, czyli uwarunkowana genetycznie predyspozycja do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Do najczęstszych chorób alergicz‑ nych wieku rozwojowego należą: atopowe zapalenie skóry, astma, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spo‑ jówek, alergie pokarmowe i pokrzywki. Udowodniony wpływ na rozwój chorób atopowych mają czynniki gene‑ tyczne, zakażenia wirusowe oraz czynniki środowiskowe. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza rola niedoboru witaminy D (cholekalcyferolu w rozwoju tego rodzaju schorzeń. Witamina D oraz jej aktywne meta‑ bolity i syntetyczne analogi są tradycyjnie stosowane w postaci preparatów doustnych w celu regulowania homeostazy wapniowo-fosforanowej. Witamina D, wytwarzana w skórze z prekursora steroidowego, jest nie‑ aktywnym biologicznie prohormonem. W organizmie ulega dwustopniowej enzymatycznej hydroksylacji (w wątrobie i nerkach do utworzenia głównej aktywnej formy hormonalnej. Biologicznie najwyższą aktywność wykazuje metabolit 1,25(OH2D. W celach diagnostycznych oznacza się stężenie 25(OHD i 1,25(OH2D. Badania wykonane na dużych populacjach wskazują na ścisłą korelację pomiędzy długotrwałym niedoborem witaminy D a zaburzeniami metabolicznymi. Niedobór cholekalcyferolu w surowicy zwiększa ryzyko rozwoju choroby o podłożu autoimmunologicznym lub infekcyjnym. Jego działanie, wykraczające poza gospodarkę mineralną, wynika z pobudzenia pozanerkowego receptora dla witaminy D (VDR. Sugeruje się związek między spożyciem witaminy D przez kobiety w ciąży a ryzykiem wystąpienia chorób atopowych u ich dzieci. W świetle ostatnich badań cholekalcyferol jest czynnikiem immunoprotekcyjnym w chorobach autoimmunologicznych, ogranicza odpowiedź immunologiczną typu Th1 i przesuwa ją w stronę dominacji odpowiedzi typu Th2. Z niektórych przytoczonych publikacji wynika, że w

 19. Subjektivní měření QoE streamovaného videa se zaměřením na opakované načítáni streamovaného videa

  OpenAIRE

  Hůrek, Marek

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá především vytvořením webového nástroje pro subjektivní hodnocení kvality videa při počátečním a opakovaném načítání videa do vyrovnávací paměti. Simulace adaptivního streamování, zaměřené na načítání videa do vyrovnávací paměti, jsou provedena na základě vytvořených scénářů v databázi, které jsou náhodně generována a implementována do vytvořeného nástroje. V samotné teorii jsou rozebrány různé druhy streamování, následně služby pro streamování a nakonec služba QoE, ...

 20. Wczesnodziecięce style przywiązania do opiekuna a osiągnięcia szkolne i funkcjonowanie społeczne uczniów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nowotnik

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono potencjał teorii przywiązania w zakresie przewidywania i wyjaśniania zjawisk związanych z funkcjonowaniem społecznym i osiągnięciami szkolnymi uczniów. Omówione zostały dwie ścieżki wpływu wczesnodziecięcych relacji z opiekunami na późniejsze osiągnięcia szkolne: bezpośrednia, związana z wpływem przywiązania na rozwój procesów poznawczych, i pośrednia, związana z wpływem reprezentacji przywiązania na późniejsze relacje ucznia z nauczycielami i rówieśnikami, które ze swej strony oddziałują na poziom osiągnięć szkolnych.

 1. Pisanie o pracy akademickiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joss Winn

  2015-12-01

  Full Text Available Niniejszy tekst wzywa do powrotu do teorii pracy rozwijanej przez Marksa, czy raczej do Marksowskiej negatywnej krytyki pracy oraz jej „decydującej” roli w rozumieniu ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Autor twierdzi, że krytyka kapitalizmu i jego pozornej złożoności musi zostać podjęta w oparciu o bezpośrednią krytykę pracy, nie zaś z punktu widzenia pracy, jak miało to miejsce zarówno w marksistowskich, jak i nie-marksistowskich badaniach nad pracą. Przyglądając się egzemplarycznym artykułom poświęconym „pracy akademickiej”, niniejszy artykuł zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie stosowania Marksowskiej metody abstrakcji w celu zrozumienia konkretnego społecznego świata kapitału. Na koniec sugeruje, że przyszłość pracy akademickiej leży raczej w jej zaprzeczeniu i przekroczeniu niż w wysiłkach mających na celu oparcie się „logice” pomnażania wartości.

 2. Detekce útoku DNS Amplification z pasivní analýzy DNS provozu

  OpenAIRE

  Míšaný, Daniel

  2014-01-01

  Táto práce je zaměřená na analýzu a detekci útoku DNS amplification, který patří mezi útoky typu DoS. Úvod práce je zaměřený na základní teorii zahrnující počítačové sítě, službu DNS a útoky typu DoS. Větší část práce se zabývá analýzou útoku DNS amplification, návrhem a implementací nástroje pro detekci v jazyce C++. Závěr je věnovaný analýze výsledků detekčního nástroje. This thesis is focused on the analysis and detection of DNS Amplification attack which is type of the DoS attack. Intr...

 3. Nákup franchisy: založení provozovny McDonald's

  OpenAIRE

  Janová, Lucie

  2015-01-01

  Předmětem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení pobočky McDonald´s formou franchisy. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V analytické části za pomoci několika analýz bude zjištěno, jestli založení nové pobočky bude mít smysl. A ve třetí praktické části jsou řešeny podrobnosti vytvoření pobočky McDonald´s. Deal of this master´s thesis is processing of a business plan for a new McDonald’s franchising branch. The first part of the thesis focuses...

 4. Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření?

  OpenAIRE

  Vlčková Kateřina; Bradová Jarmila

  2014-01-01

  Strategie učení jsou v praxi a teorii automaticky považovány za efektivní pro proces učení se a jeho výsledky, nicméně výzkumná zjištění toto očekávání dokládají jen v omezené míře. Tato metodologicko-teoretická studie diskutuje o konceptualizaci strategií učení a metodách jejich měření ve vazbě ke zjišťovaným vzdělávacím výsledkům. V diskusi a závěru jsou navržena doporučení, která by mohla umožnit zjišťování silnějšího vztahu strategií učení a vzdělávacích výsledků. Learning strategies a...

 5. The Impact of Propeller on Aerodynamics of Aircraft / Wpływ Śmigła Na Aerodynamikę Samolotu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zalewski Wiesław

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu pracujących śmigieł na aerodynamikę samolotu na przykładzie dwusilnikowego, bezzałogowego samolotu o napędzie elektrycznym. Analiza koncentrowała się głównie na symulacji wzajemnego oddziaływania układu skrzydło-śmigło samolotu. Badano i porównywano trzy konfiguracje: samolot bez śmigieł, samolot ze śmigłami pchającymi i samolot ze śmigłami ciągnącym. Dla każdej konfiguracji wyznaczono rozkłady współczynników aerodynamicznych wzdłuż rozpiętości skrzydła oraz ich globalne wartości dla całego samolotu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Fluent z implementacja modelu śmigła opartą na Teorii Elementu Łopaty.

 6. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 7. Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Hardt

  2016-06-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment doktoratu Michaela Hardta Sztuka organizacji: źródła ontologii politycznej u Gilles'a Deleuze'a i Antonio Negriego. Autor analizuje w nim dialog, jaki Antonio Negri podejmuje z pismami Włodzimierza Lenina w okresie intensywnych walk społecznych i przekształceń składu klasowego we Włoszech w latach 1968-1973. Doszukując się w tym spotkaniu kluczowego zwrotu teoretycznego w myśli włoskiego marksisty, Hardt przekonuje, że to właśnie w tekstach rosyjskiego rewolucjonisty Negri odnalazł narzędzia pozwalające mu wyjść poza ograniczenia krytycznego marksizmu, uznającego klasę robotniczą przede wszystkim za obiekt wyzysku, przez uczynienie kwestii jej podmiotowości centralnym zagadnieniem i punktem wyjścia teorii.

 8. Nastawienia wychowawcze rodziców wobec przekazywania języka rodzimego na emigracji na przykładzie języka polskiego w Ratyzbonie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pułaczewska

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł został poświęcony tematyce rodzinnej polityki językowej i wychowaniu dziecka dwujęzycznego. W ostatnich latach oba zagadnienia stały się przedmiotem badań socjolingwistycznych. Z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej przeanalizowano wywiady z 20 zamieszkałymi w Ratyzbonie polskojęzycznymi matkami nastolatków urodzonych w Niemczech lub wychowujących się tam od wieku niemowlęcego. Uzyskano informacje na temat rodzicielskich strategii wychowania w rodzinie dwujęzycznej w warunkach rozproszonej emigracji. Kluczowym aspektem badania było wskazanie relacji między aksjologicznymi postawami wobec wychowania a postawami konatywnymi wobec przekazywania języka polskiego. W tym celu przedstawiono typologie obu rodzajów postaw rodzicielskich. Rezultaty wskazują, że wybór języka niemieckiego jako języka komunikacji rodzica z dzieckiem wynika z podporządkowania się presji społecznej lub potrzeby podniesienia efektywności komunikacji. Na koniec omówiono kwestie związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka polskiego na tle państwowej polityki edukacyjnej.

 9. Potenciální mikrobiologické nebezpečí v současných trendech kosmetiky - bio, vegan, raw.

  OpenAIRE

  Jančíková, Simona

  2017-01-01

  Bio-, vegan- a raw-kosmetika patří k stále oblíbenějším druhům kosmetických produktů z důvodu absence syntetických látek a konzervantů, z tohoto hlediska se ale zvyšuje pravděpodobnost mikrobiální kontaminace. Předmětem práce je tedy především praktické zjištění potenciální mikrobiologické kontaminace pomocí zátěžového testu a také stanovení aktivních složek v kosmetických přípravcích. V teorii byla zpracována legislativa kosmetických přípravků, a také informace o certifikátech, které se pro ...

 10. Self Test of FlowMon Probe

  OpenAIRE

  Kříž, Blažej

  2009-01-01

  Cílem této práce je navrhnout a implementovat autotest sondy FlowMon, monitorující síťový provoz na základě IP toků, která byla vyvinuta během projektu Liberouter. Práce se věnuje teorii testování a kategoriím testů, které nejvíce souvisejí s vyvíjeným autotestem. Zde se také nachází stručný popis monitorování sítí pomocí NetFlow protokolu, spolu s popisem architektury sondy FlowMon. Práce dále obsahuje samotný návrh a řešení autotestu. Součástí řešení jsou dva programové celky. První předsta...

 11. Problemy medyczne agresji i przemocy w rodzinie u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2011-10-01

  Full Text Available Przemoc jest procesem ponadczasowym, wykraczającym poza granice i uwarunkowania etniczne, rasowe, wiekowe, narodowościowe i socjoekonomiczne. Dane CBOS wskazują, że co piąty Polak bije swoje dzieci raz w miesiącu lub częściej. Ponad 25% młodzieży spotyka się z przemocą w swoich rodzinach. Podstawowym problemem, niepozwalającym w pełni oszacować rozmiaru zjawiska, jest niska zgłaszalność przypadków przemocy organom porządkowym – tylko co siódme zdarzenie zgłaszane jest na policję w Stanach Zjednoczonych, w Polsce zgłaszalność jest jeszcze mniejsza. Skutki krzywdzenia dziecka pozostają na długie lata w sferze fizycznej i psychicznej. U dzieci takich obserwuje się zwykle opóźnienie rozwoju mowy, płaczliwość, lękliwość, drażliwość lub obojętność, brak reakcji na uśmiech i głos dorosłych, a także opóźnienie rozwoju motorycznego, zaburzenia snu i łaknienia. Dzieci doznające przemocy znacznie częściej skarżą się na dolegliwości pod postacią bólów brzucha, głowy, zakażeń układu moczowego (z.u.m., urazów, astmy, nawracających infekcji dróg oddechowych (n.i.d.o., wymiotów, moczenia nocnego, zaburzeń miesiączkowania. Zaburzenia emocjonalne wywołane przemocą są określane również jako zespół zaburzeń stresu pourazowego (PTSD. Z punktu widzenia psychiatrycznego u dziecka lub młodocianego doświadczającego długotrwałej wieloletniej traumy dochodzi z czasem do tzw. złożonego zespołu stresu pourazowego (disorders of extreme stress not otherwise specified, DESNOS. Z kolei przeżyte w dzieciństwie traumatyczne wydarzenia związane z problemem alkoholowym rodziców wywołują zespół objawów psychopatologicznych i zaburzeń zachowania o nazwie dorosłe dzieci alkoholików (DDA.

 12. Wpływ prenatalnej ekspozycji na leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Krajewska

  2017-03-01

  Full Text Available Zaburzenia ze spektrum autyzmu są grupą zaburzeń neurorozwojowych charakteryzującą się deficytami w interakcjach społecznych, nieprawidłowościami w komunikacji i powtarzającym się, ograniczonym repertuarem zainteresowań i aktywności. Etiologia autyzmu jest niejasna, choć wyniki badań sugerują interakcję czynników genetycznych i środowiskowych, która prowadzi do nieprawidłowości w neuroprzekaźnictwie i anatomicznej budowie mózgu. Serotonina, neuroprzekaźnik obecny w ośrodkowym układzie nerwowym, obwodowo wykazujący działanie hormonu tkankowego, od dawna budzi zainteresowanie badaczy zajmujących się etiologią zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nieprawidłowe przekaźnictwo serotoninergiczne może odgrywać zasadniczą rolę w patofizjologii zaburzeń rozwoju, co sugeruje obserwowane w wielu niezależnych badaniach zwiększone stężenie serotoniny płytkowej u średnio jednej z trzech badanych osób obciążonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W związku z kluczowym znaczeniem serotoniny dla rozwoju i funkcjonowania mózgu płodu zaczęto uważniej przyglądać się prenatalnej ekspozycji na substancje zmieniające stężenie tego neurohormonu, m.in. inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Stanowią one najczęściej stosowaną grupę leków przeciwdepresyjnych na całym świecie, a badania wskazują, że  2–13% ciężarnych w krajach rozwiniętych przyjmuje leki przeciwdepresyjne. Sugerowany (lecz nadal kontrowersyjny związek między prenatalną ekspozycją na  selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny a wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu może wynikać również ze wskazań do stosowania leku, takich jak depresja ciążowa. W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad związkiem przyjmowania przez kobiety w ciąży selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny z powstawaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 13. Astma a dym tytoniowy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Fabisiewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Szacuje się, że około 10-15% dzieci do 10. roku życia ma rozpoznaną astmę oskrzelową. Wdychanie dymu tytoniowego nasila objawy i utrudnia leczenie astmy. Dotyczy to zarówno palenia czynnego, jak i biernego wdychania dymu tytoniowego. Narażenie na dym tytoniowy może przyczyniać się do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych i w konsekwencji prowadzić do POChP czy powodować zaostrzenia i cięższy przebieg astmy. Negatywne skutki palenia dotyczą także przebiegu ciąży oraz dalszego rozwoju dziecka. Około 30% leczących się na astmę przyznaje się do nikotynizmu lub jest narażonych na bierne palenie. Podobny odsetek palących może występować wśród kobiet w ciąży. Dzieci narażone na dym tytoniowy w środowisku domowym mają większą liczbę zaostrzeń astmy w ciągu roku niż dzieci bez narażenia na dym tytoniowy, a także są częściej hospitalizowane oraz wymagają wyższej średniej dawki glikokortykosteroidów stosowanej w leczeniu profilaktycznym podtrzymującym remisję objawów klinicznych. Udowodniono dodatnią korelację pomiędzy wysokością stężenia metabolitu nikotyny – kotyniny w moczu dzieci a liczbą wypalanych papierosów przez rodziców. Stężenia kotyniny w moczu u osób palących i narażonych na dym papierosowy mają związek z rozwojem patologii układu oddechowego, w szczególności z cięższym przebiegiem i oporniejszym leczeniem astmy. Fizjologia drzewa oskrzelowego pod wpływem dymu tytoniowego jest dodatkowo zaburzona, co ma następstwa w postaci mniejszej odpowiedzi na klasyczne leczenie astmy przy pomocy glikokortykosteroidów i sugeruje konieczność włączania u takich chorych leków antyleukotrienowych celem modyfikacji patologicznego wpływu substancji toksycznych z dymu tytoniowego na drzewo oskrzelowe.

 14. Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część II. Gastroenterologiczne i alergologiczne przyczyny wymiotów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Stańczyk-Przyłuska

  2014-03-01

  Full Text Available Najczęstszą przyczyną wymiotów w wieku niemowlęcym są błędy w karmieniu. Ich rozpoznanie wymaga wnikliwej analizy sposobu żywienia oraz przygotowywania posiłków. Optymalne warunki dla takiej oceny stwarza kilkudniowa obserwacja dziecka. Również zaburzenia więzi matki z dzieckiem mogą się istotnie przyczyniać do większej częstości zwracania pokarmu. Znaczna część incydentów wymiotów niemowlęcych nie wynika z zaburzeń chorobowych, a jedynie z fizjologicznej niedojrzałości górnego odcinka przewodu pokarmowego. Refluks żołądkowo-przełykowy uważany jest za zjawisko normalne, o przejściowym charakterze, będące konsekwencją anatomicznej i czynnościowej niedojrzałości przewodu pokarmowego młodszych niemowląt. Leczenia wymagają jedynie te dzieci, u których refluks żołądkowo-przełykowy wywołuje takie objawy kliniczne, jak: zaburzenia rozwoju fizycznego, niepokój, zaburzenia połykania, wheezing, kaszel lub bezdechy, albo prowadzi do rozwoju powikłań, np. zapalenia przełyku, jego zwężenia czy przełyku Barretta. Kolejną najczęściej rozpoznawaną przyczyną wymiotów w wieku niemowlęcym są różne manifestacje kliniczne alergii na pokarmy. Immunologiczna reakcja na białka pokarmowe może wywoływać mniej niż 1% przypadków wymiotów, a ich rozpoznanie powinno zostać potwierdzone w teście eliminacji i prowokacji. Wiele innych chorób przewodu pokarmowego również może prowadzić do wymiotów, m.in. infekcyjne zapalenie żołądka i jelit, nieswoiste zapalenie jelit, nietolerancje pokarmowe, a także cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz zapalenie trzustki.

 15. The Use if GIS Tools in Tourism Research on the Example of Wodzislaw Poviat

  Science.gov (United States)

  Pukowiec, Katarzyna

  2012-01-01

  The activities in name of tourist development in Wodzislaw poviat are the reason to evaluate the tourist land development. The evaluation was prepared on the basis of selected indexes characterizing the level of tourist infrastructure development. It considered: the number of lodgings per km2, the number of restaurants per km2, the amount of additional attractions per km2 and the density of tourist tracks. This database was analyzed by the use of GIS tools. Using GIS software allowed working with large databases and provided the possibility to create a graphic representation of the results. The level of tourist land development is diversified and depends on it function. The cities with the best developed tourist infrastructure are Wodzislaw Slaski, Radlin, Pszow, Rydultowy and town in Odra Valley: Olza, Bukow and Nieboczowy. Pszow, Gorzyce and Godow commons have the biggest density of tourist tracks. Działania na rzecz rozwoju turystyki w powiecie wodzisławskim są powodem do oceny zagospodarowania turystycznego obszaru. Ocenę wykonano w oparciu o wybrane wskaźniki, charakteryzujące stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniono: liczbę miejsc noclegowych/km2, liczbę lokali gastronomicznych/km2, liczbę atrakcji dodatkowych/km2 oraz gęstość szlaków turystycznych. Bazę danych o zapleczu noclegowym, gastronomicznym, atrakcjach towarzyszących i szlakach turystycznych poddano analizom przy użyciu narzędzi GIS. Wykorzystanie oprogramowania GIS umożliwiło pracę z dużymi bazami danych i pozwoliło na graficzną prezentację wyników. Stopień zagospodarowania turystycznego obszaru jest zróżnicowany i zależy od pełnionej przez niego funkcji. Najlepiej rozwiniętą bazę turystyczną posiadają miasta Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów i Rydułtowy oraz miejscowości w Dolinie Odry: Olza, Buków i Nieboczowy. Największa gęstość szlaków turystycznych występuje w Pszowie oraz w gminach Gorzyce i Godów.

 16. Wprowadzenie do antropologii linii. O książce „Lines: A Brief History” Tima Ingolda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Maj

  2015-12-01

  Full Text Available Tekst niniejszy rozważa, w oparciu o krótką analizę kluczowych wątków książki Lines: A Brief History (2013 Tima Ingolda, zasadność wprowadzenia do dyskursu humanistycznego tytułowej antropologii linii. Za najważniejszą część koncepcji Ingolda uznaje się opisany przezeń zwrot od linearności modernizmu i nowoczesności do spacjalności postmodernizmu i ponowoczesno- ści – na czele z wprowadzoną przezeń opozycją dwóch praktyk poznawczych, trail-following oraz wayfaring, związanych – odpowiednio – z podążaniem do określonego miejsca w z góry zaplanowany sposób i nieskrępowanym wę- drowaniem po jakiejś przestrzeni. Natomiast poprzez osadzenie argumentacji Ingolda w egzemplifikacji nowomedialnej (np. nawigowanie za pomocą Google Maps czy eksplorowanie światów gier wideo czy skojarzenie z szerzej znanymi koncepcjami filozoficznymi i pojęciami teoretycznymi próbuje się pokazać przełomowość Lines: A Brief History dla rozwoju topograficznego nurtu badań kulturowych.

 17. The role of vitamin D in the development of autoimmune diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna A. Lisowska

  2017-08-01

  Full Text Available Witamina D, poza istotną rolą w utrzymaniu homeostazy wapnia i metabolizmie kostnym, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. W artykule opisano podstawy metabolizmu witaminy D oraz jej rolę fizjologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na komórki układu odpornościowego. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin zwraca się uwagę na jej rolę w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, bielactwo, czy twardzina, w których witamina D ma potencjalne szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych.

 18. The role of vitamin D in the development of autoimmune diseases.

  Science.gov (United States)

  Lisowska, Katarzyna A; Bryl, Ewa

  2017-08-28

  Witamina D, poza istotną rolą w utrzymaniu homeostazy wapnia i metabolizmie kostnym, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. W artykule opisano podstawy metabolizmu witaminy D oraz jej rolę fizjologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na komórki układu odpornościowego. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin zwraca się uwagę na jej rolę w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, bielactwo, czy twardzina, w których witamina D ma potencjalne szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych.

 19. Diagnoza bez rozwiązania – Agamben i Esposito

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Burzyk

  2015-04-01

  Full Text Available Artykuł problematyzuje sposób, w jaki Giorgio Agamben rozprawia się z paradygmatem teologii politycznej w swoim cyklu Homo sacer. Autor porównuje koncepcje Agambena z tymi, które w ostatnich latach zaproponował Roberto Esposito – myśliciel, który wydaje się mieć wiele wspólnego z Agambenem. W rzeczywistości jednak, wybierając inną strategię intelektualną, idee Esposita mogą zostać użyte jako krytyczne narzędzia przeciwko niektórym aspektom projektu Agambena (np. przeciwko koncepcji profanacji. Wbrew deklaracjom Agambena oraz bezprecedensowego zasięgu i głębi jego studiów (a raczej: właśnie z powodu tychże, nie jest on w stanie zaproponować drogi wyjścia z reżimu teologii politycznej. Autor stara się udowodnić powyższą tezą, analizując terminologiczny poziom koncepcji Agambena, kierunek rozwoju jego myśli oraz sposób prowadzenia przez niego badań genealogicznych. W efekcie projekt Homo sacer zaczyna przypominać niemy język tego, co impolityczne.

 20. Lenin w Anglii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Tronti

  2016-06-01

  Full Text Available Lenin w Anglii to słynny tekst Trontiego otwierający pierwszy numer czasopisma Classe operaia, założonego po tym, jak Tronti wraz ze współpracownikami zerwał ze środowiskiem pierwszego operaizmu skupionego wokół Quaderni Rossi. To właśnie w tym tekście Tronti sformułował słynny „kopernikański zwrot w marksizmie”, zgodnie z którym punktem wyjścia analizy rzeczywistości społecznej i historii kapitalizmu powinna być walka klasy robotniczej, a nie prawa rozwoju kapitału. Do zdefiniowania zwrotu popchnęła Trontiego przedstawiona w tekście diagnoza sytuacji włoskiej klasy robotniczej w latach 60. Kontrowersyjne tezy Trontiego i jego radykalna postawa wpłynęły znacząco na dyskusje prowadzone na radykalnej włoskiej lewicy i na działania wielu aktywistów w latach 60. i 70.

 1. Potrzeba wychowania do informacji przesłaniem krajowej konferencji naukowej nt.: "Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura – edukacja – wychowanie informacyjne", (Sucha Beskidzka, 17 maja 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Batorowska Hanna

  2014-06-01

  Full Text Available Przedstawiono kolejną naukową inicjatywę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie związaną z podejmowaniem problemów współczesnego bibliotekarstwa, lokalności bibliotek i działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Temat przewodni czwartej ze zorganizowanych w Suchej Beskidzkiej konferencji brzmiał: Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura – edukacja – wychowanie informacyjne. Zorganizowana została dla środowiska pedagogicznego i bibliotekarskiego w celu przybliżenia zagadnień kultury informacyjnej, zagrożeń generowanych przez cywilizację technologiczną, kształtowania dojrzałych zachowań informacyjnych, rozwijania świadomości informacyjnej młodych internautów, wychowania do racjonalnego i etycznego korzystania z informacji, stosowania nowoczesnych technologii w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i cyfrowych repozytoriów wiedzy.

 2. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 3. Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Pater

  2011-12-01

  Full Text Available Ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego (ZUM u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest większe niż w podobnejpopulacji osób zdrowych. W pracy na podstawie wybranychdanych z piśmiennictwa przeanalizowano zależności między RZSa ZUM (tab. I. Na wyraźnie częstsze występowanie ZUM u chorychna RZS wpływają zaburzenia immunologiczne wynikające z samejchoroby oraz leczenie modyfikujące przebieg choroby lekami syntetycznymii biologicznymi.Występowanie ZUM w istotny sposób wpływa na zwiększonąumieralność chorych na RZS. W pracy przedstawiono równieżhipotezę łączącą patogenezę RZS z ZUM wywołanym przez Proteusmirabilis. Szybkie rozpoznanie i leczenie ZUM ma u chorychna RZS bardzo istotne znaczenie z uwagi na zwiększone ryzykowpływu przewlekania się procesu chorobowego na rozwój amyloidozyoraz zwiększone ryzyko zgonu z powodu ZUM.

 4. Korzystny wpływ kwasów omega-3 na rozwój dziecka = The beneficial effect of omega-3 acids on child development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pluta

  2016-07-01

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu         Keywords: child development, omega-3acids, supplementation. Słowa kluczowe: rozwój dziecka,  kwasy omega-3, suplementacja.     Abstract   Fatty acids are one of the determinants of normal development of the child. A special role is attributed to omega-3 acids. Representative of this group of acids include alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. The paper presents the biological activity of omega-3 with a particular focus on their impact on child development.       Streszczenie   Kwasy tłuszczowe są jednym z determinantów prawidłowego rozwoju dziecka. Szczególną rolę przypisuje się kwasom omega-3. Przedstawicielami tej grupy kwasów są kwas alfa-linolenowy, dokozaheksaenowy oraz eikozapentaenowy. W pracy przedstawiono aktywność biologiczną kwasów omega-3 ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój dziecka.

 5. Innovation Levels in the Economies of Central and Eastern Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krajewski Stefan

  2014-09-01

  Full Text Available Wchodząc do Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC uzyskały szanse na przyspieszone przekształcenie się w społeczeństwa oparte na wiedzy, mające nowoczesne, proinnowacyjne gospodarki, które swoją siłę i konkurencyjność budzą na rozwoju rodzimej myśli technicznej. Osiągnięcie tego wymaga jednak dużego wysiłku i radykalnych oraz głębokich zmian w porównaniu ze stanem dotychczasowym: sformułowania nowych priorytetów oraz celów strategicznych i sposobów ich realizacji (w tym strategii innowacyjnych, dokonania realokacji zasobów finansowych i rzeczowych, rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury społecznej i technicznej. Są to wyzwania trudne, ale ich skuteczna realizacja jest niezbędna, aby CEEC uniknęły marginalizacji i stały się równoprawną częścią UE.

 6. Demontaż systemu oświaty czy jego przemiana? Analiza Paktu dla edukacji Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Uryga

  2013-03-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy dyskusji na temat szkolnictwa publicznego, toczącej się z udziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w 2011 r. ujął swoje stanowisko w dokumencie programowym Pakt dla edukacji. Kontekstem tej dyskusji są trudności, jakich doświadcza oświata samorządowa, a przede wszystkim zróżnicowanie poziomu nakładów na edukację i towarzyszące mu zjawiska likwidacji szkół oraz przekazywania ich innym podmiotom. Dokument przedstawiony przez ZNP odnosi się do tych zagadnień, zawiera przy tym zarówno szczegółowe postulaty zmian, jak i ogólne wizje rozwoju oświaty. Artykuł przybliża treść Paktu dla edukacji, szczególną uwagę poświęca zaś zawartemu w nim wizerunkowi oświaty publicznej i jego politycznemu wymiarowi.

 7. Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Babik

  2014-12-01

  ówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wymienione zasoby słownictwa zostały zaprezentowane z punktu widzenia teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz teorii wyszukiwania informacji. Biorąc pod uwagę przyszłość omawianych języków, zaprezentowano folksonomie oraz możliwości wykorzystania omówionych zbiorów słownictwa w budowie narzędzi do semantyzacji środowiska wyszukiwawczego w Internecie, w tym do budowy ontologii i map myśli. Szczególną uwagę zwrócono na to, że słowa kluczowe i tagi to w praktyce swoistego rodzaju „języki”, które, podobnie jak język naturalny, podlegają ciągłym zmianom, stąd potrzeba stałego śledzenia i uwzględniania pragmatyki ich stosowania w opisie i wyszukiwaniu dokumentów i informacji. Prace nad słowami kluczowymi stanowią krok w kierunku budowy lingwistycznych narzędzi na potrzeby semantycznego Web-u. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad tworzonymi w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie słownikami słów kluczowych stanowiącymi element systemu slawistycznej informacji bibliograficznej.

 8. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 9. BIOGRAMY POLSKICH MYŚLICIELI RACHUNKOWOŚCI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Biadacz

  2009-09-01

  Full Text Available Fragmenty artykułu: Włodzimierz Brzezin (1926–2008, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, urodził się 1 lipca 1926 r. w Wieluniu, zmarł 29 grudnia 2008 r. w Częstochowie. (... Bilans działalności i osiągnięć Profesora Brzezina jest bardzo bogaty i trudno go przedstawić w skrócie. Należy jednak zaznaczyć, że jedną z cech charakteryzujących całokształt Jego zainteresowań naukowych jest szeroki krąg tematyczny. Obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne rachunkowości, zarówno sensu stricte, jak i sensu largo, jak również problematykę teorii pomiaru, analizy finansowej, controllingu, polityki bilansowej, wykorzystania rachunku kosztów przez kadrę inżynierską. Zdzisław Kołaczyk (1927–2008 docent doktor, urodził się 15 czerwca 1927 r. w Częstochowie, zmarł 9 lipca 2008 r. w Poznaniu. (... Działalność naukowa doc. dr Z. Kołaczyka skupiała się głównie na rachunkowości finansowej. Początkowo Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych. Z tego zakresu opublikował kilka interesujących artykułów naukowych, zamieszczonych w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym oraz w Zeszytach Naukowych WSE w Poznaniu. W kolejnych latach doc. dra Z. Kołaczyka interesował rozwój rachunkowości jako nauki i działalności praktycznej

 10. Lekcje rewolucjonisty: Lenin czyta Hegla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Wójcik

  2016-06-01

  Full Text Available W tekście podjęty zostaje problem relacji wzajemnego, dialektycznego zapośredniczania się Heglowskiej spekulacji i Leninowskiej praktyki teoretycznej. Punktem wyjścia analizy jest anegdota o Leninie, który po katastrofie roku 1914 postanawia całkowicie wycofać się i wyjeżdża do Berna, by w tamtejszej bibliotece czytać Naukę logiki Hegla. Podczas tej wzmożonej pracy teoretycznej nad niemieckim idealistą zrozpaczony Lenin dostrzega niepowtarzalną szansę na rewolucję, zadając tym samym kłam ewolucyjnemu determinizmowi Drugiej Międzynarodówki. Artykuł usiłuje odpowiedzieć na pytanie, na ile Leninowska lektura Hegla mogła mieć wpływ na uformowanie się heterodoksyjnej względem marksistowskiej tradycji teorii rewolucji („najsłabszego łańcucha w ogniwie”? Czy to właśnie powrót od Marksa do Hegla otworzył drogę leninowskiemu wydarzeniu? Próbom odpowiedzi na te pytania towarzyszą rozważania nad drugą stroną dialektycznej relacji wzajemnego oddziaływania, tj. nad wnioskami z leninowskiej lektury dla samego rozumienia Hegla. Lenin w Zeszytach filozoficznych „stara się czytać Hegla materialistycznie” antycypując tym samym jedną z kluczowych dwudziestowiecznych wykładni Heglowskiej dialektyki Lukácsa, a nawet współczesne materialistyczne interpretacje (np. S. Žižka czy S. Kouvelakisa.

 11. Angular distributions of fast neutrons scattered by Al, Si, P, S and Zn; Distributions angulaires des neutrons rapides diffuses par Al, Si, P, S et Zn; Usloviya raspredeleniya bystrykh nejtronov, rasseyannykh alyuminiem, kremniem, fosforom i tsinkom; Distribuciones angulares de neutrones rapidos dispersados por Al, Si, P, S y Zn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tstjkaija, K; Tanaka, S; Maeuyama, M; Tomita, Y [Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-Mtjea (Japan)

  1962-03-15

  Differential scattering cross-sections of Al, Si, P, S and Zn for fast neutrons have been measured in an energy range of 3.4 to 4.6 MeV by using the time-of-flight method. Angular distributions of the inelastically scattered neutrons are nearly isotropic in all cases. These results are discussed on the basis of the Hauser-Feshbach theory. (author) [French] Les sections efficaces differentielles de diffusion de Al, Si, P, S et Zn pour des neutrons rapides ont ete mesurees dans la gamme d'energies de 3,4 a 4,6 MeV, en employant la methode du temps de vol. Les distributions angulaires des neutrons diffuses inelastiquement sont presque isotropes dans tous les cas. Les auteurs analysent ces resultats en se fondant sur la theorie de Hauser-Feshbach. (author) [Spanish] Los autores han medido por el metodo del tiempo de vuelo las secciones eficaces diferenciales de dispersion del Al, Si, P, S y Zn para neutrones rapidos de energia comprendida entre 3,4 y 4,6 MeV. Las distribuciones angulares de los neutrones dispersados inelasticamente son casi isotropicas en todos los casos. Los autores analizan los resultados obtenidos basandose en la teoria de Hauser-Feshbach . (author) [Russian] Differentsial'no e sechenie rasseyaniya alyuminiya, kremniya, fosfora, sery i tsinka dlya bystrykh nejtronov izmereno v diapazone ehnergii ot 3,4 do 4,6 Megaehlektronvol't ispol'zovanie m metoda vremeni proleta. Uglovye raspredeleniya neuprugo rasseyannykh nejtronov yavlyayutsya pochti vo vsekh sluchayakh izotropnymi. Jeti rezul'taty obsuzhdayutsya na osnove teorii Hauzera-Feshbakha. (author)

 12. Cesarzowa Bułgarów, augusta i bazylisa – Maria-Irena Lekapena i transfer bizantyńskiej idei kobiety-władczyni (imperial feminine w średniowiecznej Bułgarii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia A. Brzozowska

  2017-10-01

  Full Text Available Empress of Bulgarians, augusta and basilissa – Maria-Irene Lekapene and the transfer of the idea of imperial feminine in the Medieval Bulgaria Maria Lekapene was a granddaughter of Byzantine Emperor Romanos I Lekapenos. In 927 she married Peter I of Bulgaria. Her marriage, ceremoniously entered into in Constantinople, aimed to strengthen the newly signed Byzantine-Bulgarian peace treaty. Historians attributed to the Empress a significant impact on the political moves of her husband. The Empress was also to introduce a lot of elements of the Byzantine theory of power in Bulgaria.   Cesarzowa Bułgarów, augusta i bazylisa – Maria-Irena Lekapena i transfer bizantyńskiej idei kobiety-władczyni (imperial feminine w średniowiecznej Bułgarii Maria Lekapena była wnuczką cesarza bizantyńskiego Romana I Lekapena. W 927 roku poślubiła władcę Bułgarii, Piotra. Jej małżeństwo, uroczyście zawarte w Konstantynopolu, miało za zadanie umocnić dopiero co podpisany pokój bizantyńsko-bułgarski. Historycy przypisywali carycy znaczny wpływ na polityczne posunięcia jej męża. Władczyni miała też zaszczepić na gruncie bułgarskim wiele elementów bizantyńskiej teorii władzy.

 13. Some physics aspects of cermet and ceramic fast systems; Quelques aspects de la physique des reacteurs a neutrons rapides utilisant des cermets et des ceramiques comme combustibles; Nekotorye fizicheskie aspekty kermetnykh i keramicheskikh sistem na bystrykh nejtronakh; Algunos aspectos fisicos de los sistemas rapidos a base de combustibles cermet y ceramicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Codd, J; James, M F; Mann, J E [United Kingdom Atomic Energy Authority, Reactor Group (United Kingdom)

  1962-03-15

  The characteristics of a system using an iron-based oxide cermet as fuel material are discussed. A transport theory investigation to develop methods of predicting the effect of core heterogeneity on reactivity and flux distribution is described. Some preliminary calculations are also given of resonance self-shielding and Doppler temperature effects in a cermet system. (author) [French] Les auteurs etudient les caracteristique s d'un reacteur utilisant comme combustible un cermet d'oxydes a armature de fer. Ils exposent une application de la theorie du transport a la mise au point des methodes permettant de prevoir l'effet de l'heterogeneite du coeur sur la reactivite et sur la distribution du flux. Ils donnent egalement quelques calculs preliminaires d'effets d'autoprotection due a la resonance et d'effet Doppler du a la chaleur dans un reacteur utilisant un cermet. (author) [Spanish] La memoria discute las caracteristicas de un sistema que emplea como combustible un oxido tipo cermet a base de hierro. Describe una investigacion de la teoria de transporte con miras a desarrollar metodos para evaluar el efecto de la heterogeneidad del cuerpo sobre la reactividad y la distribucion de flujo. Tambien da algunos calculos preliminares de los efectos del autoblindaje por resonancia y de la temperatura de Doppler en un sistema de tipo cermet. (author) [Russian] Obsuzhdayutsya kharakteristiki sistemy, ispol'zuyushchej v kachestve toplivnogo materiala oksidnye kermety, razrabotannye na osnove zheleza. Opisyvaetsya issledovanie teorii perenosa, chtoby razvit' metody predskazaniya vliyaniya geterogennosti aktivnoj zony na reaktivnost' i raspredelenie potoka. Dayutsya takzhe nekotorye predvaritel'nye raschety ehffektov rezonansnoj samozashchity i temperaturnogo ehffekta Dopplera v kermetnoj sisteme. (author)

 14. Analiza jakościowa procesów erozji i sedymentacji na wybranym odcinku koryta rzeki Wisły zachodzących w czasie przejścia wielkiej wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Siuta

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej dwuwymiarowego pola przepływu i potencjalnych zmian morfologicznych dna w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Wawelu na skutek przejścia wielkiej wody. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model CCHE2D. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów wiślanych oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Efektem przeprowadzonych analiz było wyodrębnienie obszarów szczególnie zagrożonych erozją, których lokalizacja poddana została konfrontacji z obszarami lokalnych uszkodzeń konstrukcji bulwaru niskiego, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiono analizę jakościową zmian morfologicznych koryta, dokonując w ten sposób wstępnej oceny stabilności badanego odcinka koryta rzeki. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych i teorii przepływów wtórnych w korytach meandrujących, podjęto również próbę interpretacji przyczyny powstania lokalnych przegłębień dna wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.

 15. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone równania, co stanowi powa

 16. Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders of sensory processing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Strojek

  2015-11-01

  2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Techników 3, Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com     Streszczenie   Zaburzenie przetwarzania sensorycznego (SPD – Sensory Processing Disorder tzw. dysfunkcja integracji sensorycznej ma miejsce, gdy mózg nieprawidłowo analizuje bodźce docierające z ciała lub środowiska zewnętrznego. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. Głównym zadaniem stymulacji układu dotykowego stosowanej w terapii SI (SI – Sensory Integration jest dostarczanie dziecku przez terapeutę różnych bodźców dotykowych na określonych częściach ciała. Dziecko odpowiada na pytania terapeuty dotyczące struktury bodźca zewnętrznego, lokalizacji ciała, nazywa doznania odbierane w trakcie i po zastosowaniu bodźca. Układ dotykowy ma silne powiązanie z układem westybularnym. Dziecko z dysfunkcją przedsionkową może nie czuć się bezpiecznie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. W skład terapii dociskowej, stosowanej w metodzie integracji sensorycznej, wchodzi masaż dociskowy oraz stosowanie kamizelek i kołder dociążających. Masaż dociskowy poprawia czucie powierzchowne i głębokie, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka, ponieważ pomaga dziecku zorientować się, w jaki położeniu znajdują się jego poszczególne części ciała.   Summary   Sensory processing disorder occurs when the brain incorrectly analyzes the stimuli coming from the body or

 17. Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2018-03-01

  Full Text Available Głównym celem artykułu jest objaśnienie procesu ewoluowania elementów systemu rachunkowości organizacji gospodarczej pod wpływem zmian zachodzących w różnicach informacji oczekiwanych przez odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Dla zrealizowania tego celu przedstawiono zamęt regu- lacyjny w obszarze rachunkowości i jego skutki dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w Polsce oraz przeanalizowano zmiany w potrzebach informacyjnych interesariuszy w kontekście wprowadzanych zmian w sprawozdaniach finansowych, zintegrowanych raportach biznesowych i zmian w stosowanych metodach rachunkowości zarządczej w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Następnie przedsta- wiona została autorska propozycja nowej struktury systemu rachunkowości odpowiadająca jego współczesnej funkcjonalności w warunkach obecnego poziomu rozwoju globalizacji, zmierzającego w kierun- ku zrównoważonej gospodarki oraz szereg wniosków ogólnych wynikających z przedstawionych rozwa- żań. W propozycji nowej struktury przyjęto, że system rachunkowości organizacji społecznie odpowie- dzialnej powinien być zbudowany z podsystemu rachunkowości biznesowej, emitującego zintegrowany raport biznesowy (sprawozdanie finansowe + raporty niefinansowe i wewnętrzne raporty dla zarządu oraz podsystemu rachunkowości podatkowej, emitującego informacje dla agend podatkowych. W opra- cowaniu artykułu zastosowano analizę treści i opinii autorów wybranych publikacji, metodę analizy dokumentów oraz wiedzę uzyskaną metodą obserwacji bezpośredniej i wyniki badań empirycznych innych autorów. The main goal of the article is to explain the process of evolution of the organization's accounting system elements as a result of changes taking place in information expected by internal and external users. To achieve this goal, regulatory uncertainties in the area of accounting and their consequences for the devel- opment of accounting systems in

 18. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna stanowi integralny element właściwego stylu życia, niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uznaje się ją za najlepszą niefarmakologiczną metodę pierwotnej i wtórnej prewencji większości schorzeń stanowiących współcześnie główną przyczynę śmierci – tzw. chorób cywilizacyjnych. Celem pracy jest określenie związku między uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego w dzieciństwie a aktywnością ruchową w życiu dorosłym. Materiał i metoda: Badaniem została objęta grupa 937 losowo wybranych pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnym uczestnictwem na lekcjach wychowania fizycznego a aktywnością ruchową w życiu dorosłym sprawdzano przy użyciu testu χ2 Pearsona. Wyniki: Respondenci systematycznie ćwiczący na lekcjach w-f częściej podejmują czynną formę odpoczynku w życiu dorosłym (p

 19. The position of cooperatives in the new social economy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czternasty Waldemar

  2014-05-01

  Full Text Available Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej, szeroko rozumiana globalizacja, kryzys państwa opiekuńczego w Zachodniej Europie itp. powodują potęgowanie się i pojawianie nowych aspektów ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego. Możliwości rozwiązywania narastających kwestii społecznych łączyć należy z ideą ekonomii społecznej zakładającą m.in. ułatwianie uczestnictwa w zatrudnieniu, w dostępie i korzystaniu z wszelkich zasobów, praw, produktów i usług. Możliwości realizacji tych działań wiążą się z funkcjonowaniem pewnej grupy podmiotów wykonujących, obok działalności gospodarczej, misję społeczną. Zaliczyć do nich należy spółdzielnie. Stanowić mogą one alternatywę wobec nastawionych na zysk podmiotów gospodarki komercyjnej. Stąd, jako cel opracowania przyjęto rozpoznanie zależności pomiędzy wzrostem znaczenia ekonomii społecznej w gospodarkach rynkowych (m.in. w Polsce a tempem rozwoju ruchu spółdzielczego, wskazując zarazem na jego kierunki i determinujące go uwarunkowania.

 20. Potencjał zastosowania psychodramy we wczesnej interwencji – studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Prysak

  2016-12-01

  Full Text Available Wczesna interwencja coraz częściej jest przedmiotem interdyscyplinarnych rozważań dotyczących opieki nad dzieckiem już od pierwszych chwil jego życia. Im wcześniej zostaną podjęte działania przeciwko zagrożeniu niepełnosprawnością, tym większe jest prawdopodobieństwo pełnej skuteczności udzielanej pomocy. Jednym z głównych założeń wczesnej interwencji jest możliwie najszybsze wykrycie zagrożeń rozwojowych. W opracowaniu zwrócono uwagę na okoliczności utrudniające prawidłowy rozwój dziecka i przedstawiono je na podstawie studium przypadku. Choć istnieje wiele metod pomocnych w codziennej praktyce pedagoga specjalnego, wykorzystanie metody psychodramy daje możliwość uchwycenia momentu, gdy należałoby podjąć działania profilaktyczne. Wiedza pedagoga specjalnego w połączeniu z psychodramą pozwala na spojrzenie w przyszłość danego dziecka i zaplanowanie takich działań, które będą najlepsze dla jego rozwoju. Tylko bardzo wczesne wsparcie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich sferach.

 1. Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Barecki

  2013-12-01

  Full Text Available Od 1 stycznia 2006 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu współtworzy elektroniczną bazę bibliograficzną „Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC21, 2005- ”. Stanowi ona część polskiej bieżącej bibliografii narodowej, wyodrębniła się bowiem z Bibliografii Zawartości Czasopism. Baza dostępna jest bezpłatnie w Internecie pod adresem: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=26 Wspólną Bazę Prasy w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu tworzą pracownicy Działu Informacyjno - Bibliograficznego. Obecnie opracowujemy w systemie MAK dwa tytuły: „Tygodnik Solidarność” i „Dziennik Gazetę Prawną”. Od 2006 roku wprowadziliśmy do bibliografii artykułów z gazet i tygodników już 33.998 rekordów bibliograficznych. Stanowi to 1/6 zawartości całej bazy tworzonej przez 14 bibliotek. Więcej opisów od nas stworzyła tylko Biblioteka Narodowa. Baza zawiera 209.404 dokumentów. Odwiedziło ją 599.408 użytkowników. Oznacza to, że ponad 1/3 sprawdzających Bibliografię Zawartości Czasopism korzysta ze Wspólnej Bazy Prasy. Dzieje się tak mimo, że rejestruje ona tylko 25 czasopism. Dowodzi to olbrzymiego zainteresowania naszą bazą i wskazuje na potrzebę dalszego jej rozwoju.

 2. Książki, które zbłądziły pod strzechy – dziewiętnastowieczne edycje dzieł romantyków przechowywane w Bibliotece Wydziału Filologicznego UMK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena Śliwińska

  2011-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje dziewiętnastowieczne edycje dzieł romantyków, które są przechowywane w Bibliotece Wydziału Filologicznego UMK, powstałej wraz z uformowaniem się toruńskiej polonistyki. Autorka omówiła edycje: Adama Mickiewicza (Zywila. Légende Lithuanienne par Adam Mickiewicz, Paryż 1866; Poezye Adama Mickiewicza, t. 2, Petersburg 1829; Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia, Paryż 1833; Poezye Adama Mickiewicza, t. 1, 3, 5–8, Paryż 1838, Wincentego Pola (Kilka kart z krwawego rocznika, Lipsk 1864; Poezye Wincentego Pola, t. I-V (Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą, Seria: I, t. I, III, V, VII, IX, Lwów 1875-1878, Zygmunta Krasińskiego (Niedokończony poemat, Paryż 1862; Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów 1882; Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana, Lwów 1883, Teofila Lenartowicza (Anioł ziemi. Srebrny śpiew przez T. L., we Lwowie 1870; Album włoskie przez Teofila Lenartowicza, we Lwowie 1870, Konstantego Gaszczyńskiego (Pisma prozatorskie przez Konstantego Gaszyńskiego, Lipsk 1875. Zrekonstruowano również zasady trafiania książek pod strzechy, na które miała wpływ cenzura, majętność odbiorców, trudne warunki rozwoju życia literackiego, rozbicie kultury na emigracyjną i krajową czy też wolnościowe idee zawarte w tekście.

 3. Feminist Aliens, Memoirs from the Margins. A Caribbean “Feminist’s” Experience in Western Feminism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Baldwin

  2013-01-01

  Full Text Available Badaczki feministyczne z krajów rozwijających się przez długi czas pisały o napięciu między feminizmami Zachodnimi a feminizmami krajów rozwijających się. Zachodnie feministki często przedstawiają kobiety z krajów rozwijających jako poddaną opresji monolityczną grupę z „trzeciego świata”. W niniejszym artykule zakładam, że władza zakorzeniona w tego rodzaju przedstawieniach niejawnie kategoryzuje kobiety ze świata rozwijającego się jako „inne” i tym samym umożliwia zachodnim feminizmom określanie, czyja wiedza jest odpowiednia w kontekście rozwijania feministycznej epistemologii. Podkreślam również, że dla rozwoju nauki feministycznej konieczne jest uznanie, że feministki z każdego zakątka świata posiadają wiedzę i doświadczenie, które powinny być postrzegane jako wartościowy wkład w feminizm. W swoim artykule stawiam pytanie o to, czy może dojść do zmiany w sposobach wytwarzania wiedzy feministycznej, zmiany umożliwiającej przekroczenie obecnych ograniczeń i wprowadzenie solidarności w praktyki feministyczn.

 4. Rodzicielskie zaangażowanie w naukę gimnazjalistów sprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Szumski

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia wyniki badania sposobów angażowania się rodziców w naukę gimnazjalistów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN i bez takich potrzeb oraz wpływ tego zaangażowania na osiągnięcia szkolne uczniów. Analizując wyniki uzyskane na próbie liczącej ponad 1500 gimnazjalistów, wśród których znalazło się ponad 300 uczniów z SEN, ustalono, że rodzice dzieci z obu grup sięgają z różnym nasileniem po poszczególne sposoby pomagania dzieciom. Rodzice dzieci z SEN zdecydowanie częściej bezpośrednio pomagali swoim dzieciom w odrabianiu zadań domowych, choć wykorzystywanie tej strategii jest ujemnie skorelowane z osiągnięciami szkolnymi uczniów w obu grupach. Uzyskane wyniki przeczą powszechnemu przekonaniu, że uczniowie z SEN wymagają innych sposobów rodzicielskiego wsparcia w nauce niż ich rówieśnicy o prawidłowym rozwoju. Wyniki te mogą mieć praktyczne znaczenie dla kształtowania przekonań rodziców i nauczycieli na temat skutecznych sposób wspierania osiągnięć szkolnych gimnazjalistów.

 5. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Prus

  2017-06-01

  Full Text Available Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji wielocechowej powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną. Najlepsze wskaźniki homogeniczności świadczące o poprawności wykonania klasyfikacji otrzymano w przypadku metody Warda. Warunek heterogeniczności został najlepiej spełniony w przypadku metody taksonomii przestrzennej. Najsłabsze mierniki klasyfikacji, zarówno te świadczące o homogeniczności, jak i heterogeniczności, otrzymano po zastosowaniu metody Czekanowskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły najlepszą skuteczność w przypadku metody Warda.

 6. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I CIEPŁA ODPADOWEGO W NISKOTEMPERATUROWYM SYSTEMIE OGRZEWCZO-CHŁODZĄCYM HALI DRUKARNI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech BIALIK

  Full Text Available W pracy przedstawiono nowoczesny system ogrzewania hali drukarni oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Został on zaprezentowany na dwóch schematach oraz omówiony w pierwszej części artykułu. Układ wykorzystuje pompy ciepła ciecz-ciecz oraz powietrze ciecz. Dla pomp ciecz-ciecz dolnym źródłem jest pionowy wymiennik gruntowy składający się z 13 otworów o głębokości 100 m. W opisywanym rozwiązaniu zastosowano także poziomy gruntowy wymiennik ciepła do ogrzewania czerpanego z otoczenia powietrza wentylacyjnego płynącego następnie do rekuperatorów pomieszczeń biurowych i socjalnych. Gruntowe wymienniki ciepła w trakcie ich budowy zostały zaprezentowane na jednym z rysunków. Pomieszczenia biurowe i socjalne ogrzewane lub schładzane są medium płynącym w matach umieszczonych w ścianach oraz w wybranych częściach podłogi. Dla ograniczenia strat ciepła związanych z wentylacją w instalacji zastosowano trzy układy rekuperacji (osobno dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i hali drukarskiej. Poprawne działanie systemu zobrazowano w postaci wykresu zmian temperatur we wspomnianych pomieszczeniach. Dla największej centrali wentylacyjnej zamieszczono też przebieg temperatur strumieni powietrza dla wybranych dni. W podsumowaniu zawarto wnioski płynące z dotychczasowej eksploatacji oraz plany dalszego rozwoju systemu.

 7. Niedokrwistość chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Fryc

  2010-12-01

  Full Text Available Niedokrwistość chorób przewlekłych stanowi jedno z najczęstszychzaburzeń hematologicznych obserwowanych u pacjentówz reumatoidalnym zapaleniem stawów. Stwierdza się ją takżew wielu innych procesach chorobowych, takich jak: nowotwory,choroby zakaźne i zapalne, niewydolność serca czy cukrzyca. Patogenezatego schorzenia nie jest jednak jeszcze w pełni poznana.W procesie rozwoju choroby rolę odgrywają mediatory stanuzapalnego, takie jak czynnik martwicy nowotworów α, interleukiny(IL-1, IL-6 i IL-10. Hepcydyna jest jednym z kluczowych białekw patogenezie niedokrwistości chorób przewlekłych, ponieważhamuje absorpcję żelaza oraz jego uwalnianie z makrofagów.W artykule przedstawiono patogenezę niedokrwistości choróbprzewlekłych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.Celem pracy jest także podsumowanie wyników ostatnio prowadzonychbadań dotyczących roli hamowania IL-6 u pacjentówz niedokrwistością chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnegozapalenia stawów. Wykazano, że blokowanie receptora dlaIL-6 z użyciem tocilizumabu prowadzi do zwiększenia stężeniahemoglobiny w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

 8. Revitalisation As a Force Promoting Spatial Changes in Wrocław/ Idea Rewitalizacji Motorem Przemian Przestrzennych Wrocławia

  Science.gov (United States)

  Kożan, Aldona

  2015-06-01

  The idea of revitalization, which grew out of the need to repair degraded urban spaces, has taken on a new meaning in the context of contemporary development challenges. The work includes references to the basic programme documents and strategies. It shows regeneration activities carried out in Wrocław in connection with the organization of international events, cultural and sport events, and with the improvement of spatial order. These actions contributed to the revitalization of the image of the city. The paper contains the results of these changes, the complementarity of decisions and their impact on social behaviour. Idea rewitalizacji, wyrosła z konieczności naprawy zdegradowanych przestrzeni miejskich i zniesienia konfliktów społecznych, nabrała nowego znaczenia w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych. Władze Wrocławia opracowały strategię i szereg dokumentów programowych, których efektem są zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne: obiekty stanowiące infrastrukturę techniczną dla realizacji imprez sportowo - kulturalnych (Stadion Miejski Euro 2012, obiekty Hali Stulecia, rozwoju nauki: kampusy uczelni wyższych i obiekty kultury). Rewitalizacji przestrzennej zostały poddane przestrzenie publiczne miasta: ulice i place, modernizacji i rozbudowie podlegały układy i obiekty transportowe: nowy terminal lotniczy, przebudowa Dworca Głównego we Wrocławiu. Działania rewitalizacyjne wpłynęły na nowy wizerunek miasta, podniosły jakość życia i wyzwoliły nowe zachowania społeczne. Praca zawiera wyniki tych przemian, komplementarności podjętych decyzji i ich wpływu na zachowania społeczne.

 9.  O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2015-12-01

  Full Text Available Z punktu widzenia zachodzących zmian ważne staje się pozyskanie wiedzy o systemach rachunkowości i kontroli zarządczej z perspektywy różnych czynników mogących mieć wpływ na ich kształt. Dla nauki istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonych długookresowych badań podstawowych w tym zakresie, odnoszących się zarówno do jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, co może jednoznacznie przyczynić się do stworzenia obrazu o aktualnym stanie systemów rachunkowości i kontroli zarządczej oraz kierunkach ich rozwoju. Celem tego artykułu jest uogólnienie wniosków dotyczących wpływu zróżnicowanych czynników na systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Dlatego analizowano cztery obszary: rodzaj stosowanej strategii, kulturę narodową, niepewność otoczenia oraz zintegrowane systemy informacyjne, których wpływy były najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu. Jako metodę zasto-sowano krytyczny przegląd opracowań z dziedziny rachunkowości zarządczej, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanych obszarach i opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. Dokonano także systematyki pojęć w odniesieniu do systemów kontroli zarządczej oraz zdefiniowano czynniki rozważane w artykule. W pracy tej przyjęto też trzy tezy, których prawdziwość udowodniono w toku analizy.

 10. What has changed in France in coastal flood risk management after Xynthia storm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cunge Jean

  2014-10-01

  Full Text Available Co zmieniło się we Francji w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na wybrzeżach po sztormie Xynthia. W rok po sztormie Xynthia, który w nocy z 27 na 28 lutego 2010 roku w tragiczny sposób dotknął departamenty Vendée i Charente-Maritime francuskiego wybrzeża Atlantyku, władze wprowadziły krajowy plan ograniczania skutków szybkich powodzi (MEDDTL 2011. Dotyczy on także sposobów zarządzania zalewami morskimi. W niniejszym artykule analizowano częściowe wyniki realizacji tego planu oraz jego skuteczności w perspektywie katastrofy Xynthia oraz w świetle innych dramatycznych powodzi przybrzeżnych, które wystąpiły w okresie zimowym 2013/2014 w Bretanii. Jedną z długoterminowych lekcji, która należy wyciągnąć z Xynthii, jest pilna potrzeba całkowitej zmiany gospodarki przestrzennej nadbrzeżnych osiedli, która od ponad dwóch wieków nie miała wiele wspólnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sam żywioł i jego następstwa objawiły również słabą świadomość ryzyka powodziowego na terenach przybrzeżnych i głęboki brak odpowiedzialności zbiorowej zarówno władz samorządowych, jak i administracji.

 11. Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Kłudkiewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Seweryn hr. Mielżyński należał do grona najwybitniejszych kolekcjonerów dzieł sztuki w XIX-wiecznej Wielkopolsce. W pałacu w Miłosławiu posiadał liczący 5000 tomów księgozbiór, który w zapisie testamentowym przekazał bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Na podstawie kwerendy i poszukiwań w dziś istniejącym księgozbiorze Biblioteki PTPN udało się odnaleźć 287 tytułów w 368 tomach, pochodzących z biblioteki miłosławskiej Seweryna Mielżyńskiego. Tematyka zachowanych książek wskazuje, że hrabia z Miłosławia oraz jego żona Franciszka zakupywali przede wszystkim współczesną literaturę piękną, a więc książki służące głównie rozrywce, zadumie, przyjemności. Ponadto dużą grupę tematyczną w zachowanym księgozbiorze miłosławskim stanowią prace z zakresu sztuki, architektury i fotografii, obrazujące zainteresowania artystyczne Seweryna Mielżyńskiego i przydatne w jego działalności malarza i fotografa amatora. Osobną grupą były książki z historiografii i historii sztuki, niezbędne w rozwoju kolekcjonerskiej pasji Mielżyńskiego i wykorzystane przez niego w opracowaniu katalogu kolekcji obrazów europejskiego malarstwa dawnego w Miłosławiu.

 12. Nabyta hemofilia A u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisława Bazan-Socha

  2011-12-01

  Full Text Available Nabyta hemofilia jest rzadkim, potencjalnie śmiertelnym, nabytymschorzeniem autoimmunologicznym, z wytworzeniem przeciwciałblokujących aktywność własnych czynników krzepnięcia. Toobniżenie aktywności prowadzi do rozwoju skazy krwotocznej.Najczęściej wytwarzane są przeciwciała przeciwko czynnikowi VIII– określane jako nabyta hemofilia A. W blisko połowie przypadkówma ona charakter pierwotny i nie towarzyszy żadnym innym zmia -nom patologicznym, w 35–40% jest wtórna do innych schorzeńautoimmunologicznych, nowotworowych lub reakcji polekowych,a w 10–15% dotyczy młodych kobiet w okresie połogu. Leczenienabytej hemofilii polega na opanowaniu czynnego krwawienia orazeliminacji z krążenia aktywnego inhibitora.Autorzy przedstawiają przypadek 55-letniej chorej na reumatoidalnezapalenie stawów z nabytą hemofilią typu A (ryc. 1 i 2. Objawy skazykrwotocznej ustąpiły po dożylnym podaniu rekombinowanegoaktyw nego czynnika VII oraz prednizonu i cyklofosfamidu. Celem pracyjest zwrócenie uwagi na występowanie tego schorzenia u pacjentówz chorobami reumatycznymi. Nagłe wystąpienie objawów skazykrwotocznej, a szczególnie krwawień podskórnych, połączonez wydłużeniem czasu częściowej tromboplastyny po aktywacjipowinno budzić podejrzenie nabytej hemofilii. Życie choremu możeuratować jedynie szybka diagnostyka i właściwe leczenie.

 13. Nijmegen breakage syndrome (NBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chrzanowska Krystyna H

  2012-02-01

  -causing mutations in both alleles of the NBN gene are known. No specific therapy is available for NBS, however, hematopoietic stem cell transplantation may be one option for some patients. Prognosis is generally poor due to the extremely high rate of malignancies. Zespół Nijmegen (Nijmegen breakage syndrome; NBS jest rzadkim schorzeniem z wrodzoną niestabilnością chromosomową dziedziczącym się w sposób autosomalny recesywny, charakteryzującym się przede wszystkim wrodzonym małogłowiem, złożonymi niedoborami odporności i predyspozycją do rozwoju nowotworów. Choroba występuje najczęściej w populacjach słowiańskich, w których uwarunkowana jest mutacją założycielską w genie NBN (c.657_661del5. Do najważniejszych objawów zespołu zalicza się: małogłowie obecne od urodzenia i postępujące z wiekiem, charakterystyczne cechy dysmorfii twarzy, opóźnienie wzrastania, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim do umiarkowanego oraz hipogonadyzm hipogonadotropowy u dziewcząt. Na obraz choroby składają się także: niedobór odporności komórkowej i humoralnej, który jest przyczyną nawracających infekcji, znaczna predyspozycja do rozwoju nowotworów złośliwych (zwłaszcza układu chłonnego, a także zwiększona wrażliwość na promieniowanie jonizujące. Wyniki badań laboratoryjnych wykazują: (1 spontaniczną łamliwość chromosomów w limfocytach T krwi obwodowej, z preferencją do rearanżacji chromosomów 7 i 14, (2 nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące lub radiomimetyki, co można wykazać metodami in vitro, (3 radiooporność syntezy DNA, (4 hipomorficzne mutacje na obu allelach genu NBN, oraz (5 brak w komórkach pełnej cząsteczki białka, nibryny. Małogłowie i niedobór odporności występują także w zespole niedoboru ligazy IV (LIG4 oraz w zespole niedoboru NHEJ1. Rodzice powinni otrzymać poradę genetyczną ze względu na wysokie ryzyko (25% powtórzenia się choroby u kolejnego potomstwa. Możliwe jest

 14. Zespół Aspergera = Asperger syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oliwia Beck

  2016-07-01

  Oliwia Beck1,2, Mateusz Łakomski1, Agnieszka Radzimińska3, Magdalena Weber-Rajek3, Walery Żukow4   1Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 2Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu 3Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 4Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz     Słowa kluczowe: zespół Aspergera Key words: Asperger syndrome     Abstrakt   Zespół Aspergera - jedno z pięciu ogólnych zaburzeń rozwoju charakteryzujące się poważnymi trudnościami w kontaktach społecznych i ograniczonym, stereotypowym, powtarzającym się repertuarem zainteresowań i aktywności. Autyzm różni się przede wszystkim tym, że mowa i zdolności poznawcze, są znacznie nie naruszone. Zespół ten jest często określana jako ciężka niezręczność. Zespół Aspergera należy do kategorii całościowych zaburzeń rozwoju. W systemie klasyfikacji – DSM-5 – zespół Aspergera nie występuje, natomiast występuje spektrum zaburzeń autystycznych. Do objawów zespołu Aspergera zalicza się: zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, egocentryzm, upośledzenie umiejętności społecznych, stereotypowość zachowań, zawężenie zainteresowań, problemy z koordynacją. Manifestacja symptomów zmienia się w ciągu życia. Postawienie właściwej diagnozy jest trudne, szczególnie u osób dorosłych. Najczęściej dzieci z zespołem Aspergera nie wymagają leczenia farmakologicznego. Niekiedy zastosowanie leków może być zalecone ze względu na objawy towarzyszące - depresyjne, lękowe, nasilone rytuały, natręctwa. Leki mogą być również stosowane w przypadku nasilonych zaburzeń koncentracji uwagi, impulsywności i nadmiernej ruchliwości, agresji. Sposób dawkowania zwykle nie wymaga ich podawania na terenie szkoły.     Abstract

 15. Catalysis under Irradiation in the Presence of Non-Metallic Solids; Catalyse sous irradiation en presence de solides non metalliques; Radiatsionnyj kataliz pri nalichii'nemetallicheskikh tverdykh tel; Radiocatalisis en presencia de solidos no metalicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Coekelbergs, R.; Crucq, A.; Decot, J.; Degols, L.; Frennet, A.; Lienard, G.; Timmerman, L. [Laboratoire de Chimie Nucleaire, Institut Interuniversitaire des Sciences Nucleaires et Ecole Royale Militaire, Bruxelles (Belgium)

  1963-11-15

  ] Avtory obsuzhdayut protsessy kataliza, indutsirovannye radiatsiej v prisutstvii nemetallicheskikh tverdykh tel. Oni rassmatrivayut isklyuchitel'no tol'ko dejstviya, svyazannye s izmeneniem postoyannoj kontsentratsii nositelej zaryada. Vliyanie ehtogo izmeneniya na kinetiku i ravnovesie geterogennykh reaktsij rasschityvaetsya kolichestvenno v ramkakh ehlektronnoj teorii kataliza i uchityvaya ehlektronnye kharakteristiki poverkhnosti tverdogo tela. Nakonets, oni rassmatrivayut sootnoshenie, sushchestvuyushchee mezhdu ehtimi yavleniyami, aktivatsiej katalizatorov i peredachej ehnergii, opisannymi ranee. (author)

 16. Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Wolniewicz-Slomka

  2016-12-01

  Full Text Available Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia The goal of this article is to examine how different events and phenomena related to the Second World War and the Holocaust are framed via Wikipedia articles written in Polish, Hebrew and English. Departing from the pillars of the theory of framing in mass media, the article conducts a content analysis of three articles, in three different languages. The articles under analysis are the following: “Auschwitz-Birkenau Camp”, “The Pogrom in Jedwabne”, and “Righteous Among the Nations”. The analysis will use the four roles of frames as categories, determined by Entman: definition of the problem/phenomenon, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Analyzing how the articles fulfill each of the roles in the different languages, the research hypothesis is that the framing of the phenomena will differ between the versions, and each version will follow pillars of the collective memory of the Holocaust in its respective country. Findings, however, are not in complete compliance with this hypothesis.   Kształtowanie popularnej wiedzy o Holocauście na przykładzie trzech artykułów z polskiej, hebrajskiej i angielskiej Wikipedii Celem artykułu jest zbadanie, jak przedstawiane są wybrane wydarzenia i zjawiska, związane z historią II wojny światowej oraz Holokaustem, w internetowej encyklopedii „Wikipedia” w różnych językach. Prezentowana analiza treści opiera się na teorii framingu w mass mediach i obejmuje trzy artykuły: „Auschwitz-Birkenau”, „Pogrom w Jedwabnem” oraz „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, opublikowane w językach polskim, angielskim oraz hebrajskim. W analizie wykorzystano cztery role „ram” (frames, sformułowane przez Entmana: definicja problemu/zjawiska, interpretacja przyczyn, ewaluacja moralna oraz propozycja rozwiązań. Autor, badając to, jak

 17. „Krajina a evoluce“? Evolučně-psychologické teorie percepce krajiny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Stella

  2009-09-01

  Full Text Available Článek se věnuje kritickému zhodnocení evolučně psychologických teorií věnujících se problematice původu lidských estetických preferencí ve vnímání krajiny. Sledujeme zde kořeny těchto úvah v konceptu EEA (Environment of Evolutionary Adaptedness a rozlišujeme jejich jednotlivé proudy a vývoj - habitat theory, prospect-refuge theory a konečně i vrcholně problematické a populární savanna theory. U poslední jmenované poukazujeme na její problematická místa. Především upozorňujeme na neadekvátní ztotožnění lidského EEA s prostředím pleistocénní Afriky a neproblematické stanovení lidských estetických preferencí jako „orientovaných na savanu". Krom toho, že takový přístup lze považovat za de facto neevoluční, lze položit i několik argumentů proti univerzálnosti těchto preferencí z oblasti kulturních dějin. Oproti úzce definovaným a konkrétním představám o evolučně-biologické relevanci preferencí krajin savanového typu stavíme méně známou, ale věrohodnější a obecnější teorii Kaplana a Kaplanové (1989.

 18. ABORDAREA PSIHOLINGVISTICĂ ŞI SOCIOLINGVISTICĂ A CONCEPTULUI EMOŢIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica LIFARI

  2015-12-01

  Full Text Available În ultimul timp categoria conceptuală a emoţiilor este cercetată în contextul studiilor interdisciplinare şi al celor interculturale. Atât în domeniul psihologiei, cât şi în cel al lingvisticii savanţii se împart în mai multe şcoli, bunăoară: reprezentanţii teoriei despre universalitatea emoţiilor şi cei care accentuează impactul sociocultural al dezvoltării şi cul­ti­vării categoriilor conceptuale ale emoţiilor în cadrul unei etnii sau culturi.În articolul de faţă autorul pune în discuţie opiniile savanţilor antropologi şi lingvişti cu privire la modelarea concep­tului de emoţie în cadrul unei culturi şi posibilitatea de a analiza acest concept prin prisma ambelor teorii: atât a celei de universalitate a conceptului de emoţie, cât şi a teoriei despre individualitatea acestuia. THE PSYCHO-LINGUISTIC AND SOCIO-LINGUISTIC APPROACH TO THE CONCEPT OF EMOTION The conceptual category of emotions has recently more often been studied on the cross-cultural level. This type of research has been done among both psychologists and linguists who are further representing different schools or ideas, as for example the adherents of the theory of universal emotions and those that emphasize the socio-cultural impact of the development of the concept of emotion within a certain ethnic community or culture.The article under discussion offers the reader the ideas and points of view of researchers in the field of psychology, anthropology and linguistics concerning the concept of emotions within a certain culture and the possibility to analyse the given concept through the prism of both theories: that of the universality of emotions on the one hand and that of the cultural specificity of emotion on the other one.

 19. A Theory of Radioisotope Scanning Systems; Une Theorie des Systemes de Scintigraphoe au Moyen des Radioisotopes; Teoriya sistem radioizotopnogo skennirovaniya; Teoria de los Sistemas de Exploracion Radioisotopica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beck, R. N. [Argonne Cancer Research Hospital, University of Chicago, Chicago, IL (United States)

  1964-10-15

  entre si sistemas diversos. El autor discute indices de calidad basados en la percepcion Visual y en la teorfa de la informaeion, y adopta uno basado en la estadistica. Este indice es una function de la sensibilidad y del poder de resolucion del detector; los dos son estudiados detalladamente. El autor analiza la respuesta del colimador a fuentes radiactivas puntuales, planas y tridimensionales. La respuesta total [E{sub t} = E(l+P+S)] de un detector colimado dirigido sobre una fuente de gran extension es la suma de tres ccmponentes debidos a los rayos gamma que penetran en el colimador a) 'geometricamente' o de una manera normal (E); b) atravesando los tabiques del colimador (EP); c) por dispersion en la fuente o en el colimador (ES). Las ecuaciones exaetas de estos componentes son muy complejas para los colimadores multicanales. En la memoria se dan valores aproximados de interes practico para E, P y S, y se discuten las condiciones en que estos valores pueden utilizarse. El poder de resolucion del colimador, definido por una fraeeion de la anebura de la curva de respuesta a una fuente puntual, no basta para prever la respuesta a una fuente tridimensional externa. En optica se produce una situaeion aniloga y 'cadavezsehace mas patente que las ventajas del poder de resolucion como criterio de la calidad son en gran parte ilusorias'. Inspirandose en esta consideracion el autor introduce el concepto de la 'respuesta a una onda sinusoidal' para definir el poder de resolucion de los detectores de centelleo colimados para fuentes no puntuales. (author) [Russian] Glavnoj cel'ju obshhej teorii sistem skennirovanija javljaetsja predskazanie i ocenka harakteristiki gipotetiches- kih sistem, optimal'no prednaznachennyh dlja konkretnyh celej primenenija skennirovanija; naprimer dlja obnaruzhenija opuholej mozga. Takaja teorija dolzhna dat' kolichestvennye otvety na vopros: ''Kak sravnivat' sistemu skennirovanija, prednaznachennuju dlja joda-131 s sistemoj, prednaznachennoj dlja

 20. Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Patyk

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa i choroba refluksowa przełyku są często współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Uważa się, że refluks stanowi potencjalny czynnik wywołujący lub zaostrzający astmę. Hipoteza ta opiera się zarówno na przesłankach patofizjologicznych, jak i badaniach klinicznych. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zakwaszanie dolnej części przełyku powoduje wzmożoną reaktywność oskrzeli. Powstało kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, do najistotniejszych należą teoria nerwowa, zapalna i mikroaspiracji. Wykazano również, że nieswoiste testy nadreaktywności oskrzeli mogą indukować epizody refluksu, co przemawia za udziałem samej astmy w promowaniu GERD. Do osłabienia mechanizmów antyrefluksowych prowadzą związane z zaostrzeniami astmy wzrost ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej oraz „pułapka powietrzna”, a także niektóre doustne leki rozszerzające oskrzela, zwłaszcza teofilina. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie na zasadzie błędnego koła, co pociąga za sobą implikacje terapeutyczne. Nie ma jednak jednoznacznych danych z badań randomizowanych o skuteczności antyrefluksowej terapii farmakologicznej i chirurgicznej. Najnowsze dane z piśmiennictwa nie potwierdzają pozytywnych rezultatów takiej terapii w grupie astmy trudnej, w której dotąd rekomendowano wdrożenie leczenia dużymi dawkami IPP. Nadal brak jest przekonywają- cych danych dotyczących roli niekwaśnego i/lub żółciowego refluksu w astmie. Konieczne jest udoskonalenie i standaryzacja metod diagnostycznych oraz protokołów terapeutycznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentów, u których terapia antyrefluksowa przyniesie najlepsze efekty dla kontroli astmy.

 1. Towards Application of Speech Act Theory to Opinion Mining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Magdalena Pluwak

  2016-12-01

  Full Text Available Towards the Application of Speech Act Theory to Opinion Mining The paper refers to the pragmatics’ perspective on opinion mining in Polish and English, inspired by the discrepancy between the coverage of sentiment analysis and the market demand. An analysis of speech acts expressed in opinion texts reveals that almost half of all opinions include ways of indirect evaluation that might not get extracted while applying traditional methods of sentiment analysis based on direct evaluative vocabulary and polarity lexicons. Coding of sentiment with respect to speech acts could vastly broaden data mining results within an NLP-system.   O zastosowaniu teorii aktów mowy w ekstrakcji danych z tekstów opinii internetowych Jedno z aktualnych zagadnień językoznawstwa komputerowego, jakim jest automatyczne badanie wydźwięku wypowiedzi, nie uwzględniło dotychczas w wystarczającym stopniu pragmatyki językoznawczej, np. aktów mowy Austina (1961 i Searla (1969, a zatem również implicytnych sposobów wyrażania ewaluacji. Tymczasem podejście od pragmatyki ku konstrukcjom przełożonym na reguły programistyczne umożliwiłoby nie tylko szersze spojrzenie na analizę sentymentu, ale też zbliżyłoby automat do sposobu, w jaki odbiera go człowiek. W szczególności chodzi tu sposoby wyrażania (niezadowolenia wykraczające poza poziom leksykalny (bez nacechowanej negatywnie leksyki, typu Nigdy więcej tam nie pójdę. Artykuł prezentuje: 1. aktualne podejścia do analizy wydźwięku w lingwistyce komputerowej, 2. propozycję zastosowania podejścia pragmatycznego, 3. wyniki badania próbki tekstów opinii internetowych pod kątem występowania w nich aktów mowy, 4. propozycję utworzenia reguł ekstrakcji danych na ich podstawie. Zaprezentowane podejście zakłada hipotezę wtórnej oralności, czyli tego, że język opinii jest zapisanym językiem mówionym.

 2. Determination of D{sub 2}O-2% Enriched Uranium Lattice Parameters by Means of a Critical System; Determination des Parametres d'un Reseau Uranium Enrichi a 2%-Eau Lourde au Moyen d'un Ensemble Critique; Opredelenie s pomoshch'yu kriticheskoj sistemy parametrov reshetki s 2%-nym obog ashcheniem Urana i s zamedlitelem D{sub 2}O; Determinacion, Mediante un Conjunto Critico, de los Parametros de un Reticulado de D{sub 2}O y Uranio Enriquecido al 2%

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raisic, N.; Takac, S.; Markovic, H.; Bosevski, T. [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Yugoslavia (Serbia)

  1964-02-15

  las tecnicas utilizadas en las mediciones. Los datos experimentales sirvieron a continuacion para deducir los parametros del reticulado, dennidos por la formula de cuatro factores y el estudio matematico del cuerpo del reactor con arreglo a la teoria de difusion de dos grupos. Los resultados obtenidos se comparan con los valores corrientemente asignados a los mismos parametros para configuraciones de reticulados medidos. Se presentan las desviaciones halladas en el valor de n y en la integral de resonancia para el {sup 238}U. En conclusion, se analiza la utilidad y precision de los datos obtenidos con los experimentos criticos para la construccion y explotacion de un reactor de investigacion de D{sub 2}O y uranio enriquecido. (author) [Russian] Daetsja opisanie serii opytov, vypolnennyh s cel'ju opredelenija osnovnyh parametrov reshetki s 2%-nym obogashheniem urana i s zamedlitelem v vide D{sub 2}O. Toplivnye jelementy predstavljali soboj polye cilindry, pokrytye aljuminiem i smochennye kak snaruzhi, tak i iznutri vodoj. Opyty provodilis' na kriticheskoj sborke RB Instituta jadernyh nauk im. Boris Kidric v Belgrade. Udobooptekaemaja geometricheskaja forma jetoj sistemy daet vozmozhnost' sravnitel'no prosto teoreticheski ob'jasnit' rezul'taty opytov i provesti neposredstvennoe gotovoe sravnenie s raschetami dvuhgruppovoj teorii diffuzii. Izmerenija, vypolnennye dlja desjati razlichnyh konfiguracij reshetki, vkljuchali opredelenie laplasiana, kojefficienta reaktivnosti urovnja vody i blok-jeffekta dlja potoka teplovyh i nadteplovyh nejtronov vnutri kamery reaktora. Opisyvaetsja metodika ctih izmerenij. Dannye opytov ispol'zujutsja dlja vyvedenija parametrov reshetki, opredeljaemyh po formule chetyreh somnozhitelej i pri primenenii k aktivnoj zone reaktora dvuhgruppovoj teorii diffuzii. Rezul'taty sravnivajutsja so standartnymi raschetami teh zhe parametrov dlja izmerjaemyh konfiguracij reshetki. Otmechajutsja otklonenija v velichine p i rezonansnogo integrala U-238. V

 3. Separation of Impurities in the Zinc Rectification Process by Radioactive Isotopes; Separation des Impuretes, a l'Aide de Radioisotopes, dans l'Affinage du Zinc par Voie Seche; ОТДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕКТИФИКАЦИИ ЦИНКА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ РАДИОИЗОТОПОВ; Estudio Mediante Radioisotopos de la Separacion de Impurezas en el Proceso de Purificacion del Cinc

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akerman, K.; Brafman, M.; Fik, H.; Kitala, J.; Nowak, M.; Poczynajlo, A. [Institute of Nuclear Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland)

  1963-03-15

  . Privedeny takte prakticheskie vyvody, kotorye javljajutsja rezul'tatom matematicheskogo issledovanija processa rektifikacii s tochki zrenija jetoj teorii. V rabote opisany opyty po issledovaniju processa rektifikacii cinka, v kotoryh byli primeneny radioaktivnye izotopy. Issledovalos' otdelenie primesej, obladajushhih vysokoj i nizkoj temperaturoj kipenija, a takzhe povedenie osnovnoj sostavljajushhej, to-est' cinka, vo vremja normal'noj raboty kolonny. V opytah byli primeneny sledujushhie radioaktivnye izotopy: Cu{sup 64}, Fe{sup 98} (vysokokipjashhie primesi), Cd{sup 115} (primes' s nizkoj temperaturoj kipenija) i Zneem (osnovnaja sostavljajushhaja). Rezul'taty provedennyh issledovanij javljajutsja opytnym podtverzhdeniem teorii A. Krupkovskogo. Poluchennye dannye ukazyvajut na celesoobraznost' izmenenija parametrov kondensacii parov cinka i kadmija v kadmievoj kolonne dlja togo, chtoby uvelichit' izvlechenie kadmija iz ishodnogo metalla i povysit' kachestvo cinka, poluchaemogo v rezul'tate rektifikacii. (author)

 4. Recent Measurements of the Scattering Laws of Some Hydrogenous Moderators; Determination des Lois de Diffusion de Plusieurs Ralentisseurs Hydrogenes; 0423 0421 0422 0410 041d 041e 0412 041b 0415 041d 0418 0415 0417 0410 041a 041e 041d 041e 0412 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041d 0410 041d 0415 041a 041e 0422 041e 0420 042b 0425 0412 041e 0414 041e 0420 041e 0414 0421 041e 0414 0415 0420 0416 0410 0429 0418 0425 0417 0410 041c 0415 0414 041b 0418 0422 0415 041b 042f 0425 ; Recientes Comprobaciones de las Leyes de Dispersion en Algunos Moderadores Hidro Genados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaeser, W.; Ehret, G.; Merkel, A. [Institut fuer Angewandte Kernphysik, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Federal Republic of Germany (Germany)

  1965-06-15

  -Nelkin y a la teoria perfeccionada de Griffing. (author) [Russian] Ustanovlenie zakonov rassejanija na vodorodsoderzhashhih materialah imeet bol'shoe znachenie kak dlja luchshego ponimanija termalizacii nejtronov v takih zamedliteljah, tak i dlja ponimanija fizicheskih osnov dinamicheskogo povedenija takih sistem. S pomoshh'ju metoda izmerenija po vremeni proleta (vrashhajushhijsja kristall) byli izmereny dvojnye differencial'nye sechenija rassejanija dlja benzola, cirkonievogo gidrida i parov obychnoj vody. Jeti izmerenija byli osushhestvleny pri jenergijah bombardirujushhih nejtronov ot 0,018 do 0,06 jev i pri uglah rassejanija mezhdu 20 i 140 Degree-Sign . Izmerennye velichiny Q ohvatyvajut diapazon ot 0 do 15 A{sup -1} (zdes nQ - peredacha impul'sa). Dannye o zakone rassejanija byli vyvedeny iz izmerennyh poperechnyh sechenij i byli jekstrapolirovany s pomoshh'ju raschetov LEAP i ADDELT dlja poluchenija znachenij peredachi jenergii i impul'sa, kotorye nevozmozhno poluchit' neposredstvenno jeksperimental'nym putem. Metodom jekstrapoljacii byli opredeleny takzhe obobshhennye raspredelenija chastot r({beta}) dlja benzola i cirkonievogo gidrida. Rezul'taty dlja vodjanyh parov sravnivajutsja s teoreticheskimi raschetami, osnovannymi na teorii Krigera-Njelkina i na uluchshennoj teorii Griffinga. (author)

 5. Łuszczyca paznokci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Wolska

  2010-09-01

  Full Text Available Łuszczycowe zmiany paznokciowe występują u około 50% pacjentówz łuszczycą zwyczajną i powyżej 80% osób z łuszczycą stawową. Zmianymogą mieć różnorodny charakter, z czego najczęściej występującymii/lub stwarzającymi największe problemy dla pacjentów są: naparstkowanie,hiperkeratoza podpaznokciowa oraz onycholiza. Mogą oneutrudniać wykonywanie nie tylko czynności dnia codziennego, alenawet pracy zawodowej, a tym samym wpływać wybitnie niekorzystniena jakość życia. Istnieją ponadto dane wskazujące na wyraźnyzwiązek między zmianami paznokciowymi i łuszczycą stawową.Związek ten zaznacza się zwłaszcza przy objęciu procesem zapalnymdystalnych stawów międzypaliczkowych. Nasilone zmiany paznokciowewydają się jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju łuszczycystawowej. Stopień zajęcia paznokci określa się najczęściej zapomocą tzw. skali NAPSI, która pozwala na obiektywne porównanieskuteczności poszczególnych terapii. Jest to o tyle istotne, że dotychczasnie ma ujednoliconych metod leczenia przy tej lokalizacji łuszczycy.Wszystkie leki podawane ogólnie, zwłaszcza retinoidy, mogąpowodować poprawę stanu paznokci. Badania kontrolowane nowychpreparatów wskazują na znaczną skuteczność infliksymabu, a obserwacjekliniczne – również adalimumabu. Najczęściej jednak stosuje siępreparaty miejscowe, z których najskuteczniejsze wydają się kortykosteroidy,zwłaszcza w iniekcjach domiejscowych, co może jednakłączyć się z istotnymi działaniami niepożądanymi. Bezpieczniejsze jeststosowanie miejscowych pochodnych witaminy D i witaminy A – kalcypotriolui tazarotenu, ale ich skuteczność zależy w dużej mierze odsposobu aplikacji – pod okluzją czy bez okluzji, czy też w skojarzeniuz miejscowymi kortykosteroidami. Postępowanie u pacjentów z łuszczycąpaznokci nadal pozostaje problemem.

 6. Rodzinne występowanie zespołu Treachera Collinsa – opis 6 rodzin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Kot

  2009-06-01

  Full Text Available Zaliczany do żuchwowo-twarzowych dyzostoz zespół Treachera Collinsa (TCS jest autosomalnym dominującym zaburzeniem rozwoju czaszki twarzowej. Występuje w populacji ogólnej z częstością 1/50 000 żywych urodzeń. Zespół ten powstaje na skutek wczesnych zaburzeń embriogenezy pierwszego i drugiego łuku skrzelowego. W 40% przypadków stwierdzono rodzinne występowanie zaburzeń, natomiast w 60% choroba ta jest wynikiem mutacji de novo w genie TCOF1, na chromosomie 5q32-q33.1. Gen TCOF1 składa się z 26 eksonów i koduje białko zwane treacle, złożone z 1411 aminokwasów. Opisano około 116 różnych mutacji TCOF1, spośród których najczęstsze są delecje. Obraz kliniczny TCS obejmuje: antymongoloidalne ustawienie szpar powiekowych, rozszczep powiek dolnych, zmniejszenie liczby rzęs, „językowate” owłosienie na policzkach, podniebienie wysoko wysklepione lub rozszczepione, makrostomię, niedorozwój kości jarzmowej oraz żuchwy, niedorozwój ucha zewnętrznego, środkowego, rzadziej wewnętrznego. Pacjenci wymagają wieloetapowego leczenia chirurgicznego, na które składa się: plastyka kości twarzy, rekonstrukcja małżowin usznych, korekcja antymongoloidalnego ustawienia szpar powiekowych, plastyka rozszczepionego podniebienia, plastyka powiek. Poza leczeniem chirurgicznym chorzy wymagają leczenia wielospecjalistycznego z udziałem pediatrów, laryngologów, logopedów i ortodontów. Ponieważ zakres i stopień deformacji obserwowanych w TCS jest rozległy, plan postępowania terapeutycznego powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. W pracy przedstawiono analizę 6 rodzin, w których obserwowano TCS. Autorzy przeanalizowali płeć i stopień pokrewieństwa chorych oraz zmianę nasilenia zaburzeń rozwojowych w kolejnych pokoleniach.

 7. Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Krasodomska

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie sprawozdawczości zintegrowanej jako interesującego, nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości. Zakłada ona publikację raportu prezentującego, jak przyjęte przez przedsiębiorstwo strategia, zasady zarządzania, wyniki działalności i perspektywy rozwoju prowadzą do tworzenia wartości. W artykule omówiono stanowiące podstawę sprawozdawczości zintegrowanej koncepcje modelu biznesu oraz sześciu kapitałów. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono kierunki badań z zakresu sprawozdawczości zintegrowanej, prezentowane w artykułach naukowych indeksowanych w bazach EBSCO i Emerald oraz postulowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (International Integrated Reporting Council – IIRC we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Rachunkowości i Badań (International Association for Accounting Education & Research – IAAER. Wskazano też tematy opracowań podejmujących ten problem, przyjętych do prezentacji na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości (European Accounting Association – EAA w Glasgow w kwietniu 2015 r. Analizą objęto również dorobek polskich autorów podejmujących w swoich badaniach problematykę sprawozdawczości zintegrowanej. Przegląd literatury dotyczącej sprawozdawczości zintegrowanej oraz obecnie prowadzonych badań pozwolił na zidentyfikowanie luk badawczych i wskazanie problemów wartych naukowych dociekań. Zaliczono do nich m.in. zagadnienia związane z modelem biznesu, koncepcją wartości, sześcioma kapitałami, jakością i istotnością raportów zintegrowanych, zaspokajaniem przez raporty zintegrowane potrzeb informacyjnych użytkowników oraz rolą księgowych i biegłych rewidentów w opracowywaniu i weryfikacji sprawozdawczości zintegrowanej. 

 8. KONDENSACJA W PRZEGRODZIE ŚCIENNEJ Z KOMPOZYTU WAPIENNO-KONOPNEGO – OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław BRZYSKI

  Full Text Available Obecność składników organicznych w materiałach budowlanych, decyduje o ich wrażliwości na wilgoć, a dłuższej perspektywie na ich korozję biologiczną, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Przegrody powinno się projektować zwracając uwagę na ryzyko wystąpienia powierzchniowej oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. W artykule przedstawiono analizę przegrody ściennej, wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego. Założono grubość ściany 40 cm oraz po 2 cm tynku po obu stronach. Kompozyt składa się z modyfikowanego spoiwa wapiennego oraz paździerzy konopnych pozyskanych z konopi przemysłowych. Parametry materiału, potrzebne do analizy (współczynnik przewodności cieplnej oraz paroprzepuszczalność wyznaczono doświadczalnie w badaniach własnych. W części analitycznej artykułu przedstawiono obliczenia temperatury powierzchni koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanej ścianie. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13788. Przyjęto warunki brzegowe dla lokalizacji Lublin. Miesiącem krytycznym, w którym przegroda jest najbardziej narażona na kondensację jest styczeń. Z uwagi na dobre parametry termoizolacyjne przegrody, jej budowę ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany nie występuje. Kondensacja wewnętrzna występuje w przegrodzie w okresie grudzień – luty. Natomiast już w marcu zgromadzony kondensat ulega całkowitemu odparowaniu. Przegroda odpowiedniej grubości, wykonana z kompozytu wapienno-konopnego, z uwagi na swoją wysoką paroprzepuszczalność oraz niskie przewodnictwo cieplne nie jest narażona na długotrwałe i niszczące oddziaływanie skraplającej się wewnątrz pary wodnej.

 9. „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Nowak

  2009-01-01

  Full Text Available Poruszane w tekście zagadnienia wiążą się z problematyką budowy nowych systemów informacyjnych w nauce, które w piśmiennictwie określa się mianem e-library, library 2.0, e-science, Web 2.0 etc. Artykuł mówi o koniecznych zmianach zachowań ludzi nauki w zakresie publikowania w kontekście wspomnianych kierunków rozwoju komunikacji naukowej. Autor przewiduje, że budowa nowych systemów informacyjnych spopularyzuje samopublikację (self-publishing tekstów naukowych, która zdynamizuje rozwój repozytoriów o otwartym dostępie (open access. Zjawisko samopublikacji wpłynie także na zmianę metod oceny publikacji naukowych. Ich ocena będzie mogła się dokonywać przez automatyczne obliczanie cytowalności. Stopniem uzyskiwanych cytowań będzie można także parametryzować teksty opublikowane przez autorów w repozytoriach już po pozytywnej ocenie peer review. Ponadto, jak twierdzi autor, zjawisko samopublikacji powinno spopularyzować blogosferę w nauce, a w tym kontekście z pewnością pojawi się nawyk bezpośredniego komentowania wzmianek uczonych o własnych pracach badawczych przez specjalistów reprezentujących te same dyscypliny. Taka wymiana informacji będzie możliwa dzięki rozpowszechnieniu się samopublikacji i powinna w pełni zastąpić organizowanie drogich konferencji naukowych, w których udział bierze najczęściej tylko część środowiska. Autor uważa, że na marginesie zasygnalizowanych zmian pojawią się także zjawiska niepożądane, których przejawem z pewnością będzie „wykluczenie” najstarszych generacji uczonych, z uwagi na niemożność opanowania przez nich nowych technologii.

 10. Problem agresji pacjentów – próba diagnozy, poszukiwanie rozwiązań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2016-09-01

  Full Text Available Relacja między pacjentem a lekarzem ma szczególny charakter, dotyczy bowiem zagadnień bezpośrednio związanych z intymnością i godnością. Pacjent dzieli się informacjami na temat swoich problemów, a lekarz ma wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu. W omawianej relacji istnieje więc wyraźna dysproporcja: pacjent musi w pewnym momencie zaufać lekarzowi i podjąć proponowane przez niego działania. Dysproporcja ta przyczyniła się do rozwoju idei praw pacjenta. Zwrócono uwagę, że osobę leczoną trzeba traktować z szacunkiem, a jej godności nie wolno naruszać. Dzięki temu coraz popularniejsze stawało się podejście, zgodnie z którym pacjent jest partnerem w procesie terapeutycznym. W ostatnich latach można jednak zaobserwować niepokojące zjawisko: część pacjentów zmieniła stosunek do lekarzy i traktuje ich wyłącznie jako specjalistów od określonych usług. Osoby leczone mają coraz więcej oczekiwań i żądań, którym czasem towarzyszy agresja słowna i fizyczna. Pojawiają się zatem istotne pytania: Czy wystąpienie zachowań agresywnych wynika z konkretnej przyczyny? Czy tylko pewna grupa pacjentów jest skłonna do podejmowania podobnych działań? Czy od agresji można się uzależnić? W jaki sposób lekarz powinien reagować na przemoc werbalną i fizyczną?

 11.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2014-04-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego ............................................................................... 5 Mieczysław Dobija – Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa – Accounting as part of an economic activity measurement system ............... 7 Renata Dyląg, Ewelina Puchalska – Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych – Reporting on social and environmental issues .............................................. 23 Jacek Gad – Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego – Statement of comprehensive income as a source of information on capital income and expenses – experience of Polish and German capital markets...... 47 Piotr Luty – Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej – Assessment of financial position of merging companies based on selected provinces of Western Poland ............................................................................ 69 Irena Sobańska – Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce – The importance of Professor Elżbieta Burzym’s contribution to the development of accounting theory, research and practice in Poland ........................ 83 Arleta Szadziewska – Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – Accounting as a source of information for CSR strategy ............................. 95 Halina Waniak-Michalak – Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce – Information on volunteer labour in reports of public benefit organizations in Poland ............................................................................................................ 125

 12. Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Iwanicka-Michałowicz

  2009-06-01

  Full Text Available POChP należy obecnie do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Najczęstszym czynnikiem, który odpowiada za rozwój POChP, jest palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne. Kolejnymi przyczynami warunkującymi rozwój POChP są narażenie zawodowe na pyły, substancje chemiczne, gazy drażniące. Czynnikiem ryzyka jest także wrodzony niedobór α1-antytrypsyny (czynnik genetyczny. Celem pracy była analiza czynników ryzyka warunkujących rozwój POChP. W badaniu wzięło udział 200 osób z rozpoznaniem POChP leczonych szpitalnie w latach 2005-2007. U wszystkich chorych przeprowadzono wywiad według kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badania. Wyniki badania poddano analizie statystycznej. W badanej grupie było 76 kobiet (38% i 124 mężczyzn (62%. Średnia wieku mężczyzn wynosiła 66,1 roku, kobiet – 66,4 roku. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby w badanej grupie było palenie tytoniu – stwierdzono je u 170 badanych (85%, przy czym 37,5% chorych było aktualnymi palaczami, a 47,5% byłymi palaczami. Średni czas trwania nałogu w grupie obecnych i byłych palaczy wyniósł 42 paczkolata (rozpiętość 1-160. POChP rozpoznano również u 30 osób nigdy niepalących papierosów (15%. Narażenie na bierne palenie wpracy i/lub wdomu podawało 175 chorych (87,5%. Narażenie na wdychanie szkodliwych substancji w środowisku pracy zgłaszało 150 badanych (75%. W związku z faktem, że nałóg palenia tytoniu jest zjawiskiem bardzo częstym wśród chorych na POChP, konieczne wydaje się zintensyfikowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat przyczyn i skutków POChP, realizację edukacji antytytoniowej oraz wdrożenie taniej i skutecznej metody badań przesiewowych.

 13. Mechanizmy patogenetyczne IgE-zależne i IgE-niezależne w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Kaczmarski

  2010-12-01

  Full Text Available Według aktualnie obowiązującej terminologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej nadwrażliwość organizmu to nieprawidłowa, opaczna i powtarzająca się reakcja na spożyty lub spożywany pokarm, który jest dobrze tolerowany przez osoby zdrowe. Ze względu na mechanizm patogenetyczny dzielimy ją na immunologiczną lub nieimmunologiczną. Do pierwszej grupy należą chorzy z alergią pokarmową, u których objawy chorobowe są wynikiem udziału przeciwciał IgE. Alergicznie na szkodliwy pokarm reaguje około 8% małych dzieci, w większości nadwrażliwość pokarmowa jest u nich wywołana reakcją organizmu na białka mleka krowiego. Za najważniejsze alergeny odpowiedzialne za proces uczulenia i/lub rozwoju nadwrażliwości pokarmowej uważane są: białka mleka krowiego, białka jaja, ryby, skorupiaki, mięczaki, orzechy, soja, pszenica. Klinika alergii pokarmowej jest bardzo bogata. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej to trudny i wieloetapowy proces, gdyż nie dysponujemy łatwym, tanim, czułym i swoistym testem ułatwiającym to zadanie. Podstawą rozpoznania alergii jest udowodnienie zależności przyczynowo-skutkowej między spożyciem szkodliwego pokarmu a wystąpieniem objawów. Z metod alergologiczno-immunologicznych dysponujemy możliwością rozpoznawania alergii pokarmowej IgE-zależ- nej i oznaczenia w surowicy IgE całkowitej oraz alergenowoswoistych IgE. Ten mechanizm patogenetyczny reakcji wykrywa się poprzez wykonanie testów skórnych typu prick z alergenami pokarmowymi i/lub powietrznopochodnymi. W odniesieniu do reakcji klinicznych wywołanych mechanizmami IgE-niezależnymi dysponujemy możliwością wykonania płatkowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi. W nadwrażliwości pokarmowej nie ma jednego, uniwersalnego testu diagnostycznego. Dla postawienia właściwej diagnozy decydujące znaczenie ma doustna próba prowokacji i eliminacji. Podstawą w leczeniu przyczynowym tej

 14. Niewydolność serca - definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie = Heart failure - definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kowalczyk

  2017-02-01

    Streszczenie   W ciągu ostatnich 50 lat pojawiło się wiele określeń niewydolności serca. Dokonał się również znaczący postęp w postrzeganiu i leczeniu tej choroby. Skuteczność leczenia i rehabilitacji przekłada się na redukcję klasy NYHA i poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Istotnie poprawiło się rokowanie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią niewydolności. Kluczem do wczesnego rozpoznania niewydolności serca są jej objawy przedmiotowe i podmiotowe. Niestety pomimo ogromnego rozwoju medycyny niewydolność serca jest nadal poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. Liczba zachorowań stale rośnie. W kompleksowej opiece nad pacjentem z niewydolnością serca oprócz leczenia farmakologicznego znaczącą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie chorego do życia z niewydolnością serca. Celem artykułu jest podsumowanie zagadnień definicji, klasyfikacji, epidemiologii, objawów i leczenia niewydolności serca.   Słowa kluczowe: niewydolność serca, definicja, klasyfikacja, epidemiologia, leczenie.     Abstract   In the last 50 years there have been many definitions of heart failure. It has been made significant progress in the perception and treatment of the disease. The effectiveness of treatment and rehabilitation translates into a reduction in NYHA class and improve the ejection fraction of the left ventricle. Significantly improved the prognosis in patients with moderate or severe heart failure. The key to early diagnosis of heart failure are its signs and symptoms. Heart failure unfortunately continues despite the enormous development of medicine is serious clinical, social and economic problem. The number of cases continues to grow. In the comprehensive care of patients with heart failure in addition to pharmacological treatment plays an important role adequate preparation of the patient to live with heart failure. Objectives of this article is a summary of issues of definition

 15. Non-formal Learning And The Acquisition Of Skills – How Does The EU Support Youth Employment? / Edukacja Pozaformalna I Nabywanie Umiejętności – W Jaki Sposób Unia Europejska Wspiera Zatrudnienie Młodzieży?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wochowska Małgorzata

  2015-06-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej został zidentyfikowany jako palący, zważywszy na to, iż grupa ta została szczególnie dotknięta przez kryzys gospodarczy. W odpowiedzi na kryzys instytucje UE zaprojektowały złożoną siatkę politycznych instrumentów, agencji, programów i inicjatyw, które służyć mają ustanowieniu systemowego podejścia do polityki w zakresie kształcenia i młodzieży w Europie. W 2014 polityka młodzieżowa UE jako jedna z dziedzin interwencji politycznej została podporządkowana nowemu paradygmatowi „gospodarki walczącej z kryzysem”. Także w odniesieniu do edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz pracy z młodzieżą, która prowadzona jest głównie poza systemem edukacji szkolnej, polityka UE znacznie zmieniła cele strategiczne, odchodząc od „rozwoju osobistego i kulturalnego oraz wzmacniania poczucia aktywnego obywatelstwa wśród młodych ludzi” (Program „Młodzież w działaniu” 2006-2013, na rzecz „nabycia umiejętności zawodowych, stworzenia systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i większej komplementarności wobec formalnego kształcenia i szkolenia” (Program „Erasmus + Młodzież” 2014-2020. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza społeczno-ekonomicznego kontekstu, który określa, w jaki sposób UE projektuje swoje polityki służące redukcji zjawiska bezrobocia wśród młodych ludzi, oraz jak podejście to zmieniło się w świetle instrumentów finansowych w nowym okresie programowania.

 16. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 17. Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Pawełczyk

  2010-12-01

  Full Text Available Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT omega-3 są niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Stanowią istotny element strukturalny neuronalnych błon komórkowych oraz są źródłem aktywnych biologicznie substancji, które pełnią złożone funkcje sygnałowe oraz uczestniczą w przekazywaniu informacji wewnątrz komórek. Zaburzenia metabolizmu lipidów i WKT obserwuje się w przebiegu wielu zaburzeń i chorób psychicznych: schizofrenii, zaburzeń afektywnych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmu i innych. Dysfunkcje te mają podłoże genetyczne i wraz z innymi nieprawidłowościami przyczyniają się do zwiększenia podatności na wystąpienie objawów psychopatologicznych danego zaburzenia. Ponadto dieta mieszkańców większości krajów europejskich nie zapewnia wystarczającej ilości WKT omega-3, które należą do substancji egzogennych, tj. niesyntetyzowanych w wystarczającej ilości w organizmie ludzkim. Co więcej, w przebiegu wielu zaburzeń psychicznych dochodzi do nadmiernej utraty długołańcuchowych WKT za pośrednictwem procesów ekscytotoksyczności i stresu oksydacyjnego, co dalej przyczynia się do uszczuplenia dostępnej puli WKT. W przypadku schizofrenii liczne badania eksperymentalne i kliniczne doprowadziły badaczy do sformułowania hipotezy wyjaśniającej rozwój tej choroby w oparciu o występowanie dysfunkcji metabolizmu lipidów. W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa oraz wyniki oryginalnych badań przeprowadzonych przez autorów zajmujących się problematyką zaburzeń metabolizmu WKT u chorych z wymienionymi wyżej zaburzeniami psychicznymi.

 18. Zespół Aspergera u osób dorosłych – zbieżność z innymi zaburzeniami, zaburzenia współwystępujące i problemy towarzyszące

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sławińska

  2014-12-01

  Full Text Available W klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV zespół Aspergera należy do kategorii całościowych zaburzeń rozwoju. Nie w pełni zdefiniowane kryteria diagnostyczne są przedmiotem dyskusji badaczy i klinicystów. W nowym systemie klasyfikacji – DSM-5 – zespół Aspergera nie występuje, pojawiła się za to szeroka jednostka „spektrum zaburzeń autystycznych”. Do najpowszechniejszych objawów zespołu Aspergera zalicza się: zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, egocentryzm, upośledzenie umiejętności społecznych, stereotypowość zachowań, zawężenie zainteresowań, problemy z koordynacją. Manifestacja symptomów zmienia się w ciągu życia – z powodu wzrastających wymagań społecznych objawy stają się wyraźniejsze w okresie dorastania. Świadomość bycia innym prowadzi do pogłębiającego się wycofania. Postawienie właściwej diagnozy jest szczególnie trudne u osób dorosłych. Wielu pacjentów psychiatrycznych, w których przypadku istnieją duże trudności z ustaleniem rozpoznania, cierpi na – wcześniej niezdiagnozowany – zespół Aspergera. Jego objawy bywają błędnie rozpoznawane jako symptomy zaburzeń osobowości czy schizofrenii. Co więcej, wiele zaburzeń może współwystępować z zespołem Aspergera (np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania. Agresja, uzależnienia, myśli i tendencje samobójcze także mogą zaciemniać jego objawy. Podsumowując: istnieje wiele zaburzeń współwystępujących i problemów towarzyszących, które utrudniają rozpoznanie omawianego zespołu u dorosłych.

 19. „Legalizować czy nie?” – analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Gawłowska

  2010-03-01

  Full Text Available Związek pomiędzy zażywaniem kanabinoli a występowaniem zaburzeń psychotycznych jest opisywany od dawna. Udowodniono między innymi, że kanabinole mogą wywoływać przemijające objawy pozytywne, negatywne i poznawcze psychozy u zdrowych osób oraz zaostrzać objawy lub powodować ich nawrót w przebiegu wcześniej rozpoznanych zaburzeń psychotycznych. Jednak nadal niewiele wiadomo o mechanizmach, które powodują powstawanie tych symptomów. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mogą one angażować układy dopaminergiczny, GABA-ergiczny i glutaminergiczny. Ponieważ tylko u części osób zażywających kanabinole rozwijają się objawy psychotyczne, prawdopodobnie substancje te nie stanowią głównego czynnika sprawczego psychozy, lecz mogą stanowić ważny czynnik ryzyka, który przyczynia się do manifestacji jej objawów. Takie wskaźniki, jak dawka, długość stosowania oraz wiek pierwszego kontaktu z kanabinolami, stanowią uznane czynniki modyfikujące przebieg psychozy, jakkolwiek mechanizm tego zjawiska pozostaje w dużym stopniu niejasny. W ostatnim czasie coraz szersze uznanie zyskują nowe hipotezy, zakładające możliwy wpływ kanabinoli na rozwój centralnego układu nerwowego. Istnieją dowody na to, że endogenny układ kanabinoidalny może odgrywać istotną rolę w takich procesach, jak neurogeneza, różnicowanie, dojrzewanie i migracja neuronów, wydłu- żanie aksonów oraz formowanie struktur gleju. Zażywanie kanabinoidów egzogennych, zaburzając działanie układu endokanabinoidalnego oraz zakłócając procesy neurorozwojowe, może stanowić mechanizm, poprzez który ekspozycja na działanie tych substancji w okresie adolescencji zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii lub innych utrwalonych zaburzeń psychotycznych.

 20. Korzyści karmienia piersią dla matki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Gibas-Dorna

  2012-12-01

  Full Text Available Powszechnie wiadomo, że karmienie piersią pozytywnie wpływa na zdrowie dziecka oraz jego rozwój intelek‑ tualny. światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO zaleca rozpoczęcie karmienia piersią od pierwszej godziny po porodzie i jego kontynuację przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w miarę urozmaicania diety dziecka rekomenduje utrzymanie tego sposobu żywienia mniej więcej do 2. roku życia, traktując mleko matki jako najlepszy jakościowo pokarm uzupełniający. Coraz częściej podkreśla się protek‑ cyjną rolę karmienia naturalnego w rozwoju różnych chorób u matek oraz potencjalne skutki unikania prze‑ dłużonej laktacji. Wydaje się, że korzyści dla matki mają charakter wczesny (podczas połogu oraz długofa‑ lowy. Tuż po porodzie karmienie piersią przyspiesza obkurczanie macicy, zapobiega nadmiernej utracie krwi, chroni przed niedokrwistością z niedoboru żelaza, przeciwdziała wystąpieniu depresji poporodowej, umacnia więź matka – dziecko oraz poprawia zaburzoną w tym okresie jakość snu. Korzyści długofalowe wiążą się z obniżeniem ryzyka wystąpienia niektórych chorób nowotworowych (rak sutka, rak endometrium, rak jajni‑ ka, chorób sercowo‑naczyniowych (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzeń metabo‑ licznych (cukrzyca, nietolerancja glukozy, otyłość, hiperlipidemia, hiperinsulinemia, reumatoidalnego zapa‑ lenia stawów czy osteoporozy. Przedłużenie okresu laktacji i karmienia piersią ma również wymierną korzyść ekonomiczną i stanowi darmową naturalną antykoncepcję. Poniższa praca podsumowuje aktualny stan wie‑ dzy na temat wpływu karmienia piersią na zdrowie matek karmiących.

 1. Uzależnienie od Internetu (siecioholizm wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Białokoz-Kalinowska

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Dynamika rozwoju sfery informatycznej i medialnej we współczesnym świecie zmienia dotychczasowe formy funkcjonowania w życiu codziennym. Przykładem tego zjawiska jest Internet, który – powszechnie dostępny szerokiemu gronu odbiorców od zaledwie 20 lat – wyraźnie już wpłynął na styl życia całego społeczeństwa. Dzieci i młodzież stanowią szczególnie podatną grupę na oddziaływanie Internetu, a nieracjonalne korzystanie z niego może powodować niekorzystne skutki zdrowotne, z uzależnieniem włącznie. Cel pracy: Ocena ryzyka uzależnienia od Internetu wśród młodzieży licealnej. Materiał i metody: Badanie objęło 102 uczniów (43% badanej grupy stanowiły dziewczęta, 57% – chłopcy w wieku 17-19 lat (średnia wieku 18,3. W badaniu wykorzystano test Kimberly Young oraz kwestionariusz w opracowaniu własnym. Wyniki: Do grupy ryzyka uzależnienia od Internetu zakwalifikowano 20% badanych. Ponad 20 godzin tygodniowej aktywności w sieci deklarowało 22% respondentów, przy czym w grupie tej przeważali chłopcy – 78% vs 22% w grupie dziewcząt. Stwierdzono tendencję do zbyt długiego przebywania w sieci kosztem aktywnych form spędzania wolnego czasu i relacji bezpośrednich z rówieśnikami. Analiza form aktywności w Internecie wykazała preferencje zależne od płci. Chłopcy wybierali gry komputerowe 59% i strony o tematyce erotycznej 10%, zaś dziewczęta strony z muzyką 70%, wyszukiwarki internetowe 55%, portale aukcyjne 50% i społecznościowe 50%. U ponad 30% badanych występowały dolegliwości somatyczne związane z pracą przy komputerze. Wnioski: Nieracjonalne korzystanie z Internetu powoduje negatywne skutki w zakresie zdrowia somatycznego i psychospołecznego. Niezbędna jest zatem powszechna edukacja medialna zapobiegająca negatywnym zjawiskom związanym z korzystaniem z Internetu.

 2. The statistical geoportal and the ``cartographic added value'' - creation of the spatial knowledge infrastructure

  Science.gov (United States)

  Fiedukowicz, Anna; Gasiorowski, Jedrzej; Kowalski, Paweł; Olszewski, Robert; Pillich-Kolipinska, Agata

  2012-11-01

  The wide access to source data, published by numerous websites, results in situation, when information acquisition is not a problem any more. The real problem is how to transform information in the useful knowledge. Cartographic method of research, dealing with spatial data, has been serving this purpose for many years. Nowadays, it allows conducting analyses at the high complexity level, thanks to the intense development in IT technologies, The vast majority of analytic methods utilizing the so-called data mining and data enrichment techniques, however, concerns non-spatial data. According to the Authors, utilizing those techniques in spatial data analysis (including analysis based on statistical data with spatial reference), would allow the evolution of the Spatial Information Infrastructure (SII) into the Spatial Knowledge Infrastructure (SKI). The SKI development would benefit from the existence of statistical geoportal. Its proposed functionality, consisting of data analysis as well as visualization, is outlined in the article. The examples of geostatistical analyses (ANOVA and the regression model considering the spatial neighborhood), possible to implement in such portal and allowing to produce the “cartographic added value”, are also presented here. Szeroki dostep do danych zródłowych publikowanych w licznych serwisach internetowych sprawia, iz współczesnie problemem jest nie pozyskanie informacji, lecz umiejetne przekształcenie jej w uzyteczna wiedze. Kartograficzna metoda badan, która od wielu lat słuzy temu celowi w odniesieniu do danych przestrzennych, zyskuje dzis nowe oblicze - pozwala na wykonywanie złozonych analiz dzieki wykorzystaniu intensywnego rozwoju technologii informatycznych. Znaczaca wiekszosc zastosowan metod analitycznych tzw. eksploracyjnej analizy danych (data mining) i ich "wzbogacania” (data enrichment) dotyczy jednakze danych nieprzestrzennych. Wykorzystanie tych metod do analizy danych o charakterze przestrzennym, w

 3. Radomir Konstantinović and “Provincial Philosophy”: Binaries as Borders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Kayl Cox

  2017-11-01

  Full Text Available Radomir Konstantinović and Provincial Philosophy: Binaries as Borders This essay is a partial reconsideration of the complex and often-cited work Filozofije palanke (1969 by the Serbian novelist and essayist Radomir Konstantinović. The fiery condemnations of Serbia’s stalled social and intellectual development and its accompanying predilection for barbaric violence are fiercely debated to this day, nearly six years after the death of the author and approaching fifty years since the book’s first publication. One way that Konstantinovic builds his argument is by establishing borders between Serbia, or other societies, and Europe or modernity; three main types of these borders can be expressed as binaries centered on values, time, and geography. The “spirit” or mindset of the palanka, or small Serbian town, can perhaps be rehabilited by converting it into a historically contingent philosophy, which comes to term with the forces of time, evolution, and agency.   Radomir Konstantinović i filozofia prowincjalna. Przeciwstawności jako granice Esej jest cząstkowym spojrzeniem na złożoną i często cytowaną pracę Filozofije palanke (1969 napisaną przez serbskiego powieściopisarza i eseistę Radomira Konstantinovicia. Ostra krytyka opóźnionego rozwoju społecznego i intelektualnego Serbii oraz towarzyszącego mu upodobania do barbarzyńskiej przemocy także dziś – prawie sześć lat po śmierci autora, i prawie pięćdziesiąt lat od pierwszego wydania książki, stanowią temat dyskusji. Jednym ze sposobów, w jaki Konstantinović buduje swoją argumentację, jest ustanowienie granicy między Serbią a innymi społeczeństwami, czy Europą i nowoczesnością. Trzy główne typy tych granic można wyrazić jako przeciwstawności skoncentrowane na wartościach, czasie i geografii. „Duch” lub sposób myślenia palanki, czyli serbskiego pipidówka, może zostać zrehabilitowany poprzez przekształcenie go w historycznie

 4. Depresja u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2011-04-01

  Full Text Available Depresja jest najczęstszym schorzeniem psychicznym występującymu pacjentów tzw. podstawowej opieki zdrowotnej i stwierdzasię ją u 12,5% chorych, a w przebiegu schorzeń przewlekłych jestroz poznawana wielokrotnie częściej.Do rozwoju depresji w przebiegu schorzeń przewlekłych przyczyniasię wiele czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, predyspozycjepsychiczne, długotrwale utrzymujący się stres orazzwiększenie stężeń cytokin prozapalnych w ośrodkowym układzienerwowym. Ośrodkowy układ nerwowy w wyniku działania cytokinprozapalnych aktywuje wiele zmian w układzie neuroendokrynnymi immunologicznym, określanych jako „zachowanie chorobowe” (sickness behaviour.W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS depresja występujeu 13–65% chorych, ale tylko u 25% chorych jest rozpoznana. Tak częstewystępowanie depresji jest wynikiem utrzymywania się dużegostężenia cytokin prozapalnych wtym schorzeniu, powodującego zaburzeniaw zachowaniu. Depresja wpływa negatywnie na przebieg RZS,nasilając objawy somatyczne choroby. Z kolei wyniki leczenia depresjisą tym gorsze, im większa jest aktywność RZS, co powoduje zmniejszenieskuteczności leczenia podtrzymującego i zwiększa możliwośćwy stąpienia nawrotów depresji po pierwszym epizodzie. Udowadniato konieczność jednoczesnego intensywnego leczenia obu chorób i ichwczesnego rozpoznania. Rozpoznanie depresji może nastręczać dużotrudności z powodu nakładania się objawów wy stępujących zarównow depresji, jak i w RZS, takich jak: zmęczenie, brak apetytu, zmniejszeniemasy ciała, różnego typu dolegliwości bólowe itp. Nierozpoznanadepresja w przebiegu RZS, poza wpływem na nasilenie objawówchoroby, zmniejsza skuteczność stosowanej terapii, z uwagi na gorsząwspółpracę pacjenta i mniejsze zaangażowanie w leczenie. Zwiększato ryzyko myśli i prób samobójczych oraz skraca czas przeżycia pacjentówchorych na RZS.

 5. Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego = The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Strączyńska

  2016-01-01

    Streszczenie Skale rozwojowe są powszechnie stosowane w programie wczesnej interwencji. Zaleca się ich stosowanie w ocenie motorycznej niemowląt i małych dzieci, jako podstawowe narzędzia diagnostyczne i prognozujące cel terapii. Badanie neurorozwojowe mają przede wszystkim na celu wykrywanie zagrożenia występowania mózgowego porażenia dziecięcego i innych deficytów wynikających z zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W dostępnej literaturze opisano wiele klasyfikacji rozwojowych jednak nie zawsze odznaczają się one wysoką specyficznością i czułością w określaniu poziomu nieprawidłowości. Praca ma na celu przybliżenia cech charakterystycznych poszczególnych testów diagnostycznych z oceną ich rzetelności i trafności zastosowania we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego.   Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, diagnostyka niemowlaków, testy przesiewowe, zaburzenia rozwoju.   Abstract The developmental scales are widely used in the early intervention. It They areis recommended to be for used in the motor assessments  in of infants and young children, as the basic diagnostic tools and forecasting the therapeutic target. The neurodevelopmental examinations are primarily aimed at detecting the risk (risk factors of cerebral palsy and other deficits consequent resulting from disorders of the central nervous system. The literature describes many developmental classifications, however, not always are they are characterized by high specificity and sensitivity in determining the level of disabilities. The paper aims to introduce the characteristics of individual diagnostic tests and simultaneously with evaluation of their reliability and application validity of the application in early diagnosis of cerebral palsy. Keywords: cerebral palsy, developmental disorders, infant diagnostics infants, screening tests.

 6. FARMA MIEJSKA JAKO NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KAMERALNYCH PRZESTRZENI MIESZKANIOWYCH. ANALIZA SPOSOBÓW I BARIER WDROŻENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna KLESZCZ

  Full Text Available Miejskie rolnictwo pojawiło się w Europie jako odpowiedź na potrzebę bliższego kontaktu z naturą wśród mieszkańców miast, nie tylko w sposób bierny, poprzez wykorzystywanie już istniejących zasobów, lecz również w sposób czynny - jako sposób na kreowanie najbliższego środowiska między innymi dzięki własnoręcznej produkcji żywności. Farmy miejskie stanowią w tym przypadku element łączący miasto z jego "produktywną" alternatywą, tworząc możliwość budowy przestrzeni mieszkalnych o nowej jakości. Wraz z rozwojem rolnictwa miejskiego pojawiły się również nowe formy kształtowania niewielkich osiedli mieszkaniowych opartych na zasadach współużytkowania przestrzeni przez wybraną grupę ludzi lub jako atrakcyjny "dodatek" do ekskluzywnych osiedli w ścisłych centrach miast. Tego typu rozwiązania stwarzają szerokie pole do rozwoju nowych form urbanistycznych, łączących w sobie przestrzenie mieszkaniowe i rekreacyjne miast, jako miejsca integracji międzygatunkowej. Przykład holenderskiego miasta Almere ukazuje sposób kształtowania przestrzeni mieszkalnej człowieka na zasadach współistnienia z naturą w skali makro - poprzez tworzenia całych dzielnic - farm, jak w wypadku nowopowstającej Almere Oosterword. Na tym tle sytuacja Polski nie wygląda dobrze. Analiza samych uwarunkowań prawnych wykazała istnienie barier, które praktycznie uniemożliwiają rozwój krajowych farm miejskich na skalę, jaką znamy z realizacji europejskich.

 7. Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Klecka

  2010-12-01

  Full Text Available Płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome, FAS, najpoważniejsza konsekwencja działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, został opisany we francuskiej literaturze medycznej przez Lemoine’a w 1968 roku. Pięć lat później Jones i wsp. jako pierwsi wykazali związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez ciężarne kobiety a specyficznymi cechami wad wrodzonych. Praca ta stanowiła podstawę do dalszych badań nad określaniem kryteriów diagnostycznych. Od tego czasu rozwinięto kilka propozycji diagnostycznych, których celem jest dokładny ogląd szerokiego spektrum fizykalnych i behawioralnych anomalii będących skutkiem prenatalnej ekspozycji na alkohol. Diagnostyka poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (fetal alcohol spectrum disorder, FASD jest wyzwaniem trudnym. Osoby po prenatalnej ekspozycji na alkohol wykazują szeroką gamę objawów, z których większość nie jest specyficzna wyłącznie dla intoksykacji prenatalnej i często manifestuje się w różnorodny sposób w ciągu życia. W Polsce FAS i inne zaburzenia rozwojowe wywołane alkoholem są diagnozowane sporadycznie, a brak dostępu do obiektywnych narzędzi diagnostycznych oraz fachowej literatury w języku polskim sprawia, że diagnoza oparta jest na subiektywnej ocenie badającego – rozpoznania ustalane w różnych ośrodkach mogą się różnić. W efekcie osoby z FASD często pozostają bez prawidłowej diagnozy lub na skutek błędnej diagnozy (np. autyzm, ADHD, zaburzenia zachowania itp. poddawane są nieprawidłowej terapii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rozwoju metod diagnostycznych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 4-stopniowej skali diagnostycznej.

 8. Psychiatria konsultacyjna – historia i współczesność

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Ścisło

  2014-09-01

  Full Text Available Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej. Prezentuje jej definicję, cele i zadania, działalność edukacyjną oraz historię – od starożytności do czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tej dziedziny w Polsce. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawiono funkcjonowanie psychiatrii konsultacyjnej w poszczególnych krajach; szczególny nacisk położono na zasady szkolenia i edukacji. Ponadto wymieniono wyzwania stojące przed omawianą dyscypliną. Jej rozwój wiąże się z rozwojem medycyny, m.in. w dziedzinie transplantologii, onkologii, pandemii chorób zakaźnych i biomedycyny, więc wraz z postępem medycznym będą się pojawiać nowe psychologiczne i emocjonalne wyzwania, które staną się obszarem działań psychiatrii konsultacyjnej. Omówiono jej wpływ na inne dziedziny medycyny: zgłoszone i przeprowadzone konsultacje psychiatryczne znacząco skracają długość pobytu w szpitalu (istnieje bezpośredni związek między czasem zgłoszenia konsultacji a długością hospitalizacji, pomagają obniżyć koszty opieki medycznej, oferują lepszy dostęp do opieki psychiatrycznej, zwiększają wykrywalność chorób psychicznych, których część może stanowić zagrożenie dla życia, oraz wpływają na jakość życia pacjentów. We wnioskach ujęto pięć głównych zadań psychiatrii konsultacyjnej. Są to: diagnostyczna ocena, identyfikacja barier powrotu do zdrowia, identyfikacja ponownego pogorszenia, krótka psychoterapia skoncentrowana na problemie i leczenie farmakologiczne.

 9.  Profesor Zbigniew Messner – naukowiec, dydaktyk, wychowawca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kuzior

  2014-07-01

  Full Text Available  Profesor Zbigniew Messner urodził się w 1929 r. w Stryju. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE w Katowicach. Będąc studentem studiów pierwszego stop-nia, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Rachunkowości WSE w Katowicach. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1961 r. Na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej w 1969 r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach nadała dr. Z. Messnerowi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego Zbigniew Messner uzyskał w 1972 r., a profesora zwyczajnego – w 1977 r. Treści zawarte w Jego pracy doktorskiej i rozprawie habilitacyjnej wniosły istotny wkład w rozwój rachunku kosztów. Profe-sor Zbigniew Messner jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachun-ku kosztów, rachunkowości finansowej, wykorzystania informatyki na potrzeby rachunkowości. W istotny sposób przyczynił się On także do kształcenia i rozwoju kadry naukowej. Wkładał wiele wy-siłku w działania mające zapewnić w skali krajowej wysoką pozycję Katedry Rachunkowości Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą kierował do 2008 r. Oprócz kierowania Katedrą, Profesor Z. Messner pełnił również inne funkcje w macierzystej uczelni, w tym najwyższą – funkcję Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczył w działalności uznanych organizacji środowiskowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ekono-micznego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc w nich zaszczytne funkcje.

 10. Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Golański

  2017-12-01

  Full Text Available Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego. Drewno, które należy do najstarszych materiałów budowlanych używanych przez człowieka obecne jest w środowisku zabudowanym od początku historii architektury. Modernizm charakteryzował się stopniowym wypieraniem drewna przez inne materiały budowlane: ceramikę, beton i stal. Fizyczne właściwości, łatwość kształtowania i nieskomplikowany proces produkcji w połączeniu z wyjątkowym potencjałem ekologicznym drewna sprawiają, że po okresie względnego regresu konstrukcje drewniane znów stosowane są na dużą skalę. Kreowanie form złożonych w architekturze współczesnej oraz rozwój cyfrowych narzędzi projektowania sprzęgniętych z komputerową technologią obróbki drewna sprawiają, że projektanci uzyskali nowe możliwości kształtowania obiektów architektonicznych. Architektura krzywoliniowa o swobodnej geometrii (free form design odrzuca kartezjańską geometrię i konwencjonalny język brył euklidesowych. Niniejszy artykuł analizuje obiekty architektoniczne charakteryzujące się formami krzywoliniowymi oraz zastosowaniem drewna jako budowlanego materiału konstrukcyjnego.

 11. “Playing catch up”. The notion of needing to accelerate a country’s progress towards a civilised paradise – the Bulgarian version (a proposed entry for a dictionary of peregrinating ideas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Szwat-Gyłybowa

  2014-11-01

  cultures which indulged in it, only to become doomed to dull, infantile repetition.   "Doganianie". Idea przyspieszonego rozwoju w drodze do cywilizacyjnego raju. Wersja bułgarska Artykuł poświęcony jest prezentacji głównych etapów procesu inkorporowania w tkankę bułgarskiej idei narodowej pojęcia doganiania (przyspieszonego rozwoju, które od połowy XIX wieku pozostaje narzędziem konceptualizacji przez Bułgarów ich (różnie wartościowanego miejsca wśród „narodów cywilizowanych”. „Doganianie” rozumiem jako kulturowo i politycz­nie funkcjonalny wzór rzeczy, który jest konceptem niesamodzielnym, należącym do różnych systemów idei, mającym swój aspekt ekonomiczny, geopolityczny, religijny, psychologiczny, kulturowy. Formuła opóźnienia, zintegrowana z ideą doganiania zagościła w dyskusjach nad statusem Bułgarów jeszcze przed zaistnieniem narodu politycznego. Wraz z rozwojem ruchu narodowego kompleksy otrzymały swój rewers w postaci wiary w możliwość zrównania poziomu cywilizacyjnego z europejskim. Ta linia rozumowania prowadziła od pierwszych fascynacji dorobkiem „oświeconych narodów” w ramach tzw. oświecenia prawosławnego, przez odwzorowywanie dyskursu rosyjskiego po myśl marksistowską (z jej propagandową dominantą w latach 1945–89 i polityki perswazyjne po 1989 roku. Wydaje się, że współcześnie mamy do czynienia z podzwonnym dla związanej z czasowością idei doganiania, która wyczerpała swój potencjał agoniczny a może nawet przyczyniła się do „samozatrucia” absorbujących ją kultur, skazujących się na infantylizację i nudę powtórzeń.

 12. Wpływ eventów sportowych na rozwój turystyki w mieście na przykładzie poznańskich imprez sportowych = The impact of sporting events on tourism development in the city - the case study of Poznan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Poczta

  2016-05-01

    Streszczenie Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Poznaniu podczas trwania trzech ważnych wydarzeń sportowych: 6. Poznań Półmaratonu, „Cavaliady” (zawody jeździeckie oraz Mistrzostw Europy Juniorów w Pływaniu. Postanowiono sprawdzić, które z wydarzeń generuje największy ruch turystyczny w badanej metropolii. Artykuł wskazuje również, jakie zachowania w czasie podróży przejawiają zarówno sportowcy, jak i kibice badanych wydarzeń sportowych. Celem badań była próba wykazania, w jakim stopniu uczestnicy wydarzeń sportowych (zawodnicy oraz kibice podejmują dodatkową aktywność turystyczną w mieście przy okazji udziału w zawodach sportowych (zakupy, wyjście do restauracji itp. oraz czy ranga sportowa imprezy wpływa na częstotliwość tych zachowań i czy turystyka sportowa sprzyja rozwojowi innych form turystyki, np. turystyki kulturowej (wizyta w muzeum, udział w evencie kulturalnym itp.. Analiza zebranych danych pokazała, że odbywające się w Poznaniu imprezy mają wpływ na rozwój turystyki w mieście. Jednak te wydarzenia, które mają niższą rangę sportową, generują większy ruch turystyczny.  Im wyższa ranga imprezy tym bardziej sportowcy i ich kibice koncentrują się na zawodach i rywalizacji. Okazuje się też, że im mniej ciekawych rzeczy dzieje się na zawodach, tym częściej kibice poszukują alternatywnych form zagospodarowania czasu wolnego i mają one większy wpływ na rozwój innych form turystyki– na przykład turystyki kulturowej. Jeżeli zatem władzom zależy na rozwoju turystyki miejskiej, to powinny częściej  organizować imprezy z zakresu sportu masowego. Poznań ma duży potencjał do dalszego rozwoju turystyki sportowej, a ta pozytywnie wpływa też na budowanie wizerunku miasta, kształtowanie postaw turystów i mieszkańców wobec zdrowia i aktywności fizycznej, a przede wszystkim pokazuje miasto jako atrakcyjne turystycznie, z ciekawą ofertą kulturaln

 13. Kompleksowe postepowanie leczenicze nowotowrów gruczołu sutkowego = Comprehensive therapeutic treatments methods of mammary gland carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Paweł Mieszkowski

  2015-07-01

  Mieszkowski Jan1, Pastwik Magdalena2, Stejbach Karolina2, Przybyłowicz Magdalena2, Pijankowska Edyta2     1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy   Autor do korespondencji: mgr farm. Jan Mieszkowski e-mail mieszkowskijan@gmail.com   Słowa kluczowe: gruczoł sutkowy, kancerogeneza, mammografia, chemioterapia, mastektomia. Key words: mammary gland, carcinogenesis, mammography, chemotherapy, mastectomy.   Streszczenie:             Nowotwory piersi są obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród kobiet na świecie, z liczbą nowo zdiagnozowanych zachorowań w 2012 roku na poziomie 1 670 000 pacjentek.  Wśród zgonów z powodu chorób nowotworowych, nowotwór piersi jest pierwszą, w krajach mniej rozwiniętych i drugą (po nowotworach płuc w krajach rozwiniętych przyczyną zgonów kobiet. W Polsce obserwuje się ciągły wzrost zachorowań na nowotwory piersi. Najczęściej nowotwory piersi wykrywane są u kobiet w wieku 50 - 69 lat, jednak ostatnio obserwowany jest wyraźny wzrost zachorowań u kobiet młodszych.             W ostatnim dwudziestoleciu nowe strategie profilaktyczne pozwalają na wykrywanie rozwoju choroby we wczesnym jej stadium,  zwiększając znacząco szansę pacjentek na dłuższe życie lub wyzdrowienie. Niezmiennie jednak leczenie nowotworów piersi  pozostaje procesem długotrwałym i nie dającym gwarancji na zahamowanie rozwoju zmian chorobowych i wyzdrowienie. Skuteczność terapeutyczna stosowanych metod leczenia jest bardzo zróżnicowana i wymaga każdorazowo indywidualizacji, oraz zastosowania odrębnych strategii leczenia (chirurgia, farmakoterapia, fizjoterapia, psychoterapia, które pozwolą na poprawę ogólnego stanu zdrowia chorego, spowolnienie progresji choroby lub poprawę komfortu życia.             Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania dostępnych metod diagnostyki i

 14. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2016-08-01

  1 Department of Dietetics, School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice   Słowa kluczowe: ciąża, dieta, programowanie żywieniowe, hipoteza Barkera, przewlekłe choroby niezakaźne.   Programowanie żywieniowe to istotna zależność między odżywianiem się kobiet w ciąży, a jakością życia dziecka w przyszłości. Nieprawidłowy bilans energetyczny oraz ilość składników odżywczych w całodziennej racji pokarmowej mogą znacząco wpłynąć na rozwój płodu. Długofalowe badania epidemiologiczne potwierdzają występowanie tzw. “krytycznych okresów” w trakcie rozwoju wewnątrzmacicznego, w których żywienie odgrywa znaczącą rolę. David Barker jako pierwszy opisał zjawisko programowania metabolizmu płodu analizując związek między niską masą urodzeniową a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, insulinooporności, otyłości i cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. Aby wytłumaczyć tą zależność powstało kilka hipotez m.in. “oszczędnego fenotypu” (z ang. thrifty phenotype, która tłumaczy wpływ niedożywienia w okresie ciąży na występowanie zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych komórek beta wysp trzustkowych, nefronów oraz kardiomiocytów. Oporność na insulinę i zaburzenia tolerancji glukozy mogą być programowane podczas tzw.  “ratowania płodu” (z ang. fetal salvage. Długotrwały niedobór energii i składników odżywczych prowadzi do zmian adaptacyjnych, które mają na celu dostarczenie glukozy do mózgu kosztem innych organów. Niska masa urodzeniowa postnatalnie doprowadza  do wzrastania kompensacyjnego w pierwszych dwóch latach życia, co tłumaczy hipoteza „dogonić wzrost” (z ang. catch-up growth. Natomiast niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko występowania wad cewy nerwowej u dziecka. Dobrze zbilansowana dieta kobiety ciężarnej może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób i poprawić jakość życia dziecka. Wskazane jest opracowanie programów edukacyjnych

 15. Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców = Health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Olejniczak

  2015-09-01

    Streszczenie   Wprowadzenie: Wiek przedszkolny to najlepszy okres rozwojowy do kształtowania nawyków, postaw i umiejętności życiowych. Rodzina i przedszkole to środowiska, w których występuje edukacja zdrowotna dziecka. Od rodziny oczekuje się stworzenia warunków zapewniających bezpieczeństwo i zaspokojenie zdrowotnych potrzeb dziecka, a także organizacji życia zgodnego z zasadami higieny somatycznej i psychicznej. Dziecko przebywa w przedszkolu wiele godzin, zdobywa podstawowe informacje i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. Cel pracy: Ocena wpływu edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym z perspektywy rodziców. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz. Grupę badaną stanowiło 105 rodziców w 1. etapie badania oraz 127 rodziców w 2. etapie badania. Wyniki: Większość ankietowanych (76% jest zdania, że wczesna edukacja zdrowotna ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju i stanu zdrowia dzieci. Około 77% badanych rodziców jest zdania, że dzieci wykorzystują wiedzę zdobytą w przedszkolu w życiu codziennym. Połowa badanych (52% jest zdania, że zachowania zdrowotne dzieci znacznie się poprawiły po zajęciach z edukacji zdrowotnej. Wnioski: Rodzice doceniają rolę wczesnej edukacji zdrowotnej w rozwoju i zdrowiu dzieci. Edukacja zdrowotna w przedszkolu przyczynia się do wzrostu zainteresowania zdrowiem wśród dzieci. Środowisko rodzinne może mieć pozytywny wpływ na zachowania prozdrowotne dzieci. Część rodzin nie zapewnia dzieciom właściwych warunków do wychowania zdrowotnego, dlatego należy rozważyć implementację działań edukacyjnych skierowanych do osób planujących bądź posiadających dzieci. Należy dążyć do zwiększenia roli osób wykonujących zawody medyczne w promocji zdrowia.   Abstract   Introduction: Preschool is the best period to acquire habits

 16. Molecular Dynamics Investigated by Neutron Scattering; Etude de la Dynamique Moleculaire au Moyen de la Diffusion des Neutrons; 0418 0421 0421 041b 0415 0414 041e 0412 0410 041d 0418 0415 041c 041e 041b 0415 041a 0423 041b 042f 0420 041d 041e 0419 0414 0418 041d 0410 041c 0418 041a 0418 0421 041f 041e 041c 041e 0429 042c 042e 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 041e 0412 ; Estudio de la Dinamica Molecular por Dispersion Neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janik, J. A. [Institute for Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1965-06-15

  }OClO{sub 4} sobre la base de experimentos de dispersion inelastica de neutrones. Los resultados obtenidos indican que la rotacion del grupo NH4 en el perclorato amonico es libre, incluso a temperaturas tan bajas como la del nitrogeno liquido. En lo que respecta al H{sub 3}OClO{sub 4}, se ha observado una vibracion torsional del grupo H{sub 3}O con una frecuencia de 497 cm{sup -1}. Por tanto, a pesar de la identidad de las redes cristalinas del NH{sub 4}CIO{sub 4} y del H{sub 3}OCIO{sub 4}, la dinamica de los grupos NH{sub 4} es diferente de la de los grupos H{sub 3}O. Los resultados se comparan con los obtenidos por espectroscopia Raman y resonancia magnetica nuclear. Por ultimo, se estudia una serie de sustancias desde el punto de vista de su dinamica molecular. (author) [Russian] Kratko rassmatrivaetsja polozhenie s voprosom o primenimosti teorii Krigera- Nel'kina i teorii Griffinga v otnoshenii gazov. Zatem na osnovanii jeksperimentov s zhidkim metanom kriticheski rassmatrivaetsja vopros o primenimosti koncepcii tenzora massy v otnoshenii molekul v kondensirovannom sostojanii. Ubeditel'nymi dovodami protiv primenenija teorii Krigera-Nel'kina v otnoshenii kondensirovannyh sostojanij javljajutsja: sdvig raspredelenija jenergii nejtronov posle rassejanija v storonu bolee vysokih jenergij i otsutstvie zavisimosti neuprugoj chasti ot ugla rassejanija. Sledujushhie razdely posvjashheny rotacionnoj dinamike ammonievyh grupp v soedinenijah ammonija. Bol'shaja chast' jeksperimental'nogo materiala rassmatrivaetsja v svjazi s galoidami ammonija, ishodja iz rezul'tatov jeksperimentov razlichnyh avtorov. Dlja nekotoryh veshhestv svoboda vrashhenija grupp NH{sub 4} poluchena na osnovanii izmerenija nejtronov, togda kak dlja nekotoryh drugih jeto vrashhenie perehodit v krutil'noe kolebanie. V jetom sluchae chastoty krutil'nyh kolebanij, poluchennye razlichnymi avtorami v rezul'tate izmerenija nejtronov, sravnivalis' s chastotami, poluchennymi s pomoshh'ju infrakrasnoj

 17. SYNAMET - A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Anna Zawisławska

  2016-12-01

  Full Text Available SYNAMET - A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse This article describes the preliminary premises of metaphor annotation in SYNAMET - the developing microcorpus of synesthetic metaphors. The analysis is based on the CLST theory (Context-Limited Simulation Theory put forward by D. Ritchie. According to this theory, the metaphor’s vehicle may activate various types of associations between words: semantic relations, perceptual sensations, or emotional simulations. The range of potential associations evoked by the vehicle is limited by the topic, i.e. the lexical context in which the metaphor appears. The relations between the vehicle and the topic may be presented in the form of a semantic frame. To reconstruct the frames within the project, linguistic works devoted to sensory perception- vision, hearing, smell and taste- will be utilized. The corpus annotation will consist of the following stages: 1 metaphor identification, 2 indication of the metaphor cluster (CM - a phrase or a passage of the text, centered around one referent, 3 isolation of the metaphorical units (MU - word forms or phrases combining lexemes primarily belonging to different perceptual frames. The outcome of the MU analysis will include: a general metaphorical scheme of the MU, lexical items activating the frame of the MU (together with their grammatical description, a detailed metaphor scheme of the MU, and the semantic and grammatical categorization of the MU.   SYNAMET – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Wstępne założenia opisu metafory w dyskursie Artykuł opisuje wstępne założenia anotacji metafor w powstającym mikrokorpusie metafor synestezyjnych SYNAMET. Podstawą metody opisu będzie teoria CLST (Context-Limited Simulation Theory D. Ritchie’go. W myśl tej teorii nośnik metafory (vehicle może aktywować różne typy powiązania między wyrazami: semantyczne, zmysłowe lub emocjonalne

 18. The soul in the mediaeval Psalter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Lis

  2016-06-01

  Full Text Available The soul in the mediaeval Psalter The paper is an attempt to examine what lies at the heart and soul of the mediaeval Psalter in the contemporaneous approach(es to its vernacularisations. In particular, the paper investigates the applications of the mediaeval translation theory in relation to a 12th-century Anglo-Norman, a 15th-century Middle French and four 14th-century Middle English prose Psalter renditions, with a view to locate them within the spirit of the attitude to biblical translations current in the Middle Ages and against the backdrop of the position of the Psalter in the period. In practical terms, the analysis is conducted on the basis of the equivalent selection strategies for rendering four Latin nouns central to the Psalter: anima, animae ‘soul,’ cor, cordis ‘heart’ and, perhaps surprisingly, ren, renis ‘kidney’ and lumbus, lumbi ‘loins’. All cases of variation in this respect are studied closely from intra- as well as extra-textual perspectives in order to establish the possible reasons behind the divergences, as these constitute exceptions rather than the rule, even in apparently heterodox renditions.   Dusza w średniowiecznym Psałterzu Artykuł stanowi próbę bliższego przyjrzenia się podstawowym zasadom średniowiecznego podejścia do tłumaczenia psałterza na języki wernakularne. Przedstawiono w nim analizę zastosowania mediewalnej teorii tłumaczeń w odniesieniu do dwunastowiecznego Psałterza anglo-normandzkiego, piętnastowiecznego Psałterza średniofrancuskiego i czterech czternastowiecznych tłumaczeń Księgi Psalmów na średnioangielski. Celem było wykazanie, w jakim stopniu analizowane teksty odzwierciedlają ówczesne podejście do tłumaczeń biblijnych w kontekście znaczenia psałterza w średniowieczu. Badanie przeprowadzone jest na podstawie doboru ekwiwalentów w tłumaczeniu czterech – niezwykle istotnych z powodu rangi tych tekstów w średniowieczu – łacińskich rzeczownik

 19. BIOGRAMY POLSKICH MYŚLICIELI NIERUCHOMOŚCI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Łazarowicz

  2009-11-01

  Full Text Available Fragment artykułu: [b]Andrzej Bieniek[/b] (1895-1944, doktor, urodził się 17 października 1895 r. w Bratucicach (powiat Bochnia, rozstrzelany 26 lipca 1944 roku w ruinach getta w Warszawie. (...Doktor A. Bieniek zajmował się głównie problemami organizacji księgowości w przedsiębiorstwach oraz rachunkiem kosztów. Był autorem m.in. następujących publikacji: Polska metoda księgowości oparta na ekonomicznym systemie Taylora (Biblioteka Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi, Łódź 1927, Kantor wzorowy w szkołach handlowych (Biblioteka Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi, Warszawa-Łódź 1928, Księgowość w przedsiębiorstwach przemysłowych (Biblioteka Rady Głównej Zrzeszeń Księgowych i Rzeczoznawców Księgowości w Polsce, Warszawa 1935, Zasady inwentaryzacji i bilansowania (Związek Księgowych w Polsce, Warszawa 1936, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych ((Związek Księgowych w Polsce, Warszawa 1939, Zasady analizy bilansów (Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych. Sekcja Główna Handlowa, Warszawa 1939. [b]Zygmunt Stefan Kossut[/b] (1922–1984 profesor doktor habilitowany, syn Wiktora Kossuta i Henryki Serafin, urodził się 16 kwietnia 1922 r. (.. Do dzisiaj znane jest profesjonalistom zdanie E. Terebuchy, że „on pierwszy (Z. Kossut – M.G. przeorał ugór w naszej nauce rachunkowości, wykonując próbę sformułowania nowych poglądów na metody badawcze w dziedzinie teorii rachunkowości.” [b]Kazimierz Sowa[/b] (1915–1972, profesor nadzwyczajny, doktor, urodził się 2 października 1915 roku w Krakowie w rodzinie chłopskiej, zmarł 17 grudnia 1972 r. w Krakowie. Był żonaty, bezdzietny. (... Okres pracy zawodowej Kazimiera Sowy (1938–1972 był bardzo zróżnicowany i przebiegał wielotorowo. Była to praca naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym, praca redakcyjno-popularyzatorska, organizacyjno-kierownicza w Stowarzyszeniu Księgowych w

 20. A review of calculation methods for fast and intermediate reactors; Expose des methodes pour le calcul de reacteurs a neutrons rapides et intermediaires; Obzor metodov rascheta reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh; Estudio panoramico de los metodos de calculo de los reactores rapidos e intermedios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marchuk, G I [Akademiya Nauk, Moskva, Union of Soviet Socialist Republics (Russian Federation)

  1962-03-15

  de ecuaciones fundamentales y conjugadas de la teoria de los multigrupos. Expone luego diversas aplicaciones de la teoria de la perturbacion a los problemas del calculo fisico del reactor. Examina los metodos numericos de resolucion de las ecuaciones fundamentales y conjugadas que expresan el funcionamiento del reactor sobre la base del metodo de los armonicos esfericos. Explica asimismo como se utiliza el metodo de las caracteristicas en la solucion de problemas relativos a la masa critica del reactor. Describe los metodos de calculo de los reactores con moderadores que contienen hidrogeno y, por fin, expone las bases de un modelo efectivo fundado en la teoria de un solo grupo, aplicable al reactor. (author) [Russian] Obsuzhdaetsya razvitie metodov rascheta yadernykh reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh. Rassmatrivayuts ya razlichnye postanovki zadach fizicheskogo rascheta. Obsuzhdaetsya uchet rezonansnykh ehffektov. Vvodyatsya v rassmotrenie mnogogruppovy e sistemy 'osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij. Daetsya razlichnoe primenenie teorii vozmushchenij k zadacham fizicheskogo rascheta reaktora. Rassmatrivayuts ya chislennye metody resheniya osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij reaktora v priblizhenii metoda sfericheskikh garmonik. Daetsya primenenie metoda kharakteristik k resheniyu zadach na kriticheskuyu massu reaktora. Izlagayutsya metody rascheta reaktorov s vodorodsoderzhashchim i zamedlitelyami . Izlagayutsya osnovy ehffektivnoj odnogruppovoj modeli reaktora. (author)

 1. Co się stało z klasą?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neil Smith

  2013-01-01

  Full Text Available Chociaż problem klas społecznych przyczynił się znacząco do wyłonienia się teorii społecznej w geografii w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku, to przestał ostatnio funkcjonować jako pryzmat, przez który spogląda się na kwestie społecznej konstrukcji przestrzeni, miejsca oraz natury. Przyczyny odejścia od perspektywy klasowej leżą po części we wzroście alternatywnego politycznego spojrzenia na tożsamość, przekierowującego politykę nie w stronę ekonomii, a raczej kultury. Biorą się one także z osłabienia marksizmu pod koniec dwudziestego wieku. Przyczyniły się do tego również pozornie bezklasowa polityka, która wyłoniła się z niektórych ruchów lat sześćdziesiątych, jak i niezwykle potężne reakcje przeciwko owym ruchom. Opór ten jednak ustąpił, a my znaleźliśmy się bez wysublimowanego języka klasy dokładnie wtedy, gdy ze zdwojoną siłą potwierdza ona swoje znaczenie. Od ekonomicznego boomu, poprzez kryzys  lat 1997–1999 i kolejny boom w Azji, do utwierdzenia pozycji klasowych w Meksyku i Europie Wschodniej czy też dramatycznego formowania się klas w postkolonialnej Afryce Południowej (nie wspominając już o Wielkiej Brytanii Blaira czy Stanach Zjednoczonych Clintona, klasa przedstawia sobą kluczowy, polityczny wymiar różnic społecznych. Multikulturalizm zaczyna jawić się jako usprawiedliwienie kapitalistycznej „różnorodności”, podczas gdy w kręgach akademickich polityka jest coraz częściej utożsamiana ze wspólnym, liberalnym mianownikiem moralności. Prezentowane tu stanowisko nie jest ograniczonym apelem o powrót do klasy, ale raczej twierdzeniem, że musimy znaleźć sposób na ponowne włączenie zagadnienia klasy do problematyki tożsamości i polityki kulturowej. To one, z bardzo słusznych powodów, nieprzypadkowo stanowiły pierwszoplanowe kwestie polityki ostatnich lat.

 2. Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Nowak-Posadzy

  2015-12-01

  Full Text Available Tak zwana teoria wartości opartej na pracy (odtąd LTV, niegdyś powód do dumy całego środowiska marksistowskiego, stawała się z upływem lat przedmiotem jego zakłopotania. Jej odrzucenie w ramach tradycji lewicowej, zarówno przez część filozofów, jak i ekonomistów, wpisuje się w szersze zjawisko zwane „kryzysem marksizmu”. Wówczas to filozoficzna część środowiska marksistowskiego, chcąc uwolnić marksizm od wad „ekonomizmu”, odcięła go także od zalet mogących płynąć z przyjęcia perspektywy ekonomii teoretycznej. Natomiast część ekonomiczna przywołanego środowiska, chcąc uwolnić ekonomię marksistowską od niedociągnięć tkwiących w LTV, odcięła ją także od szczególnego statusu przypisywanego w tej tradycji intelektualnej pojęciu pracy. Chociaż uniewinniono później LTV od zarzutu o domniemaną logiczną sprzeczność, to jedynie po to, aby skazać ją następnie na zapomnienie za jej rzekomą zbyteczność. W niniejszym artykule omówiona zostanie specyfika Marksowskiej wersji LTV. We wstępie podane zostaną cztery jakościowe założenia, które, zdaniem autora, przesądzają o charakterze Marksowskiej wersji LTV, W pierwszej części zarysowane zostanie miejsce LTV w historii myśli ekonomicznej. Druga część dotyczyć będzie losów Marksowskiej wersji LTV w ramach samej tradycji marksistowskiej. W trzeciej części omówiony zostanie problem wartości i jej pomiaru. Czwarta część zostanie poświęcona analizie problemu pracy i wyboru jednostki jej pomiaru, a także próbie zrekonstruowania Marksowskiej teorii reprodukcji pracowników za pomocą pracy. W części piątej podjęta zostanie kwestia tego, jak interpretuje się współcześnie status metodologiczny marksowskiej wersji LTV. Artykuł kończy podsumowanie.

 3. Measurement of the Anisotropy of Diffusion Constant in Media with Empty Channels; Mesure de l'Anisotropie de la Constante de Diffusion dans des Milieux a Canaux Vides; Izmerenie anizotropii postoyannoj diffuzii v srede s pustymi kanalami; Medicion de la Anisotropia de la Constante de Difusion en Varios Sistemas con Canales Vacios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Copic, M.; Kalin, T.; Pregl, G.; Zerdin, F. [Nuclear Institute Jozef Stefan, Ljubljana, Yugoslavia (Slovenia)

  1964-04-15

  medio de la constante de difusion a partir de mediciones efectuadas en cubos. La diferencia entre ambas constantes de difusion, D{sub Double-Up-Tack} y D{sub Up-Tack }, concuerda con los valores predichos teoricamente dentro de los limites de error experimental; sin embargo, la constante media de difusion es sistematicamente inferior a los valores calculados segun la teoria de Behrens. (author) [Russian] S pomoshh'ju istochnika impul'snyh nejtronov v sistemah s pustymi kanalami izmerjalas' postojannaja diffuzii. Organicheskoe steklo ispol'zovalos' v kachestve materiala dlja rasseivanija nejtronov. V rezul'tate provedenija razdel'nyh serij ispytanij na prjamougol'nyh blokah opredeljalis' postojannye diffuzii v napravlenijah parallel'no i perpendikuljarno kanalam. Srednee znachenie postojannoj diffuzii bylo polucheno takzhe opytnym putem v rezul'tate izmerenij na kubicheskih blokah. Razlichie mezhdu jetimi dvumja postojannymi diffuzii D{sub Double-Up-Tack} - D{sub Up-Tack} soglasuetsja s teoreticheskimi predpolozhenijami v predelah jeksperimental'nyh oshibok, tem ne meneee srednjaja postojannaja diffuzii sistematicheski lezhit nizhe predpolozhenij teorii Berensa. (author)

 4. Ucieleśnienie poznania to nie to, co myślisz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew D. Wilson

  2014-06-01

  Full Text Available Najbardziej fascynującą obecnie hipotezą w kognitywistyce jest teoria mówiąca o tym, że poznanie jest ucieleśnione. Tak jak inne dobre pomysły w naukach poznawczych, „ucieleśnienie” może jednocześnie posiadać przynajmniej sześć różnych znaczeń. Najpopularniejsze definicje tego pojęcia opierają się na prostym założeniu, że „stany ciała wpływają na stany umysłu”; implikacje hipotezy o ucieleśnieniu prowadzą jednak do bardziej radykalnych wniosków. Jeśli poznanie dotyczy mózgu, ciała i środowiska, to „stany umysłu” w odcieleśnionej kognitywistyce nie istnieją, więc też nie można ich modyfikować. Wobec tego poznanie jawi się jako rozszerzony system złożony z wielu zasobów, a poważna refleksja nad ucieleśnieniem wymaga nowych metod i nowej teorii. W niniejszym artykule opisujemy cztery główne założenia, na których powinny opierać się programy badawcze zakładające dogłębną analizę implikacji tezy o ucieleśnieniu poznania. Pierwszym krokiem jest analiza zadaniowa opisująca z perspektywy pierwszoosobowej konkretne zadanie, które ma wykonać percypujący i działający podmiot [ang. agent]. Następnie należy określić, jakie zasoby odpowiednie do wykonania zadania dostępne są poznającemu podmiotowi. Pojęcie zasobów obejmuje mózg, ciało i środowisko. Trzecim krokiem jest zdefiniowanie sposobów, w jaki działający podmiot może połączyć dostępne zasoby, tak by stworzyć system zdolny do rozwiązania wyznaczonego zadania. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy działania pojęte przez podmiot zostały opisane w punkcie trzecim. Powyższą procedurę przedstawimy szczegółowo, odnosząc się do dwóch wyrazistych przykładów (problemu zapolowego i błędu AB oraz objaśnimy, jak stosować wspomnianą analizę do złożonej kwestii wykorzystania języka. Poznanie ucieleśnione jest czymś więcej niż nam się wydaje. Mamy też dostęp do narzędzi, które pozwol

 5. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  Science.gov (United States)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  możliwych stanów działania, a prawdopodobieństwa znalezienia się jednego z urządzeń wiertniczych w każdym z podanych stanów obliczono z wykorzystaniem teorii Markowa. Wyniki pokazują, że poziom prawdopodobieństwa tego, że wszystkie urządzenia wiertnicze znajdować się będą w stanie gwarantującym ich właściwe działanie wynosi 77.2%. Biorąc pod uwagę 360 dni roboczych w roku, oznacza to, że prace wiertnicze prowadzone być mogą w warunkach niezawodności przez 277.92 dni w roku.

 6. Solubility of metallic mercury in organic solvents; Solubilite du mercure metallique dans les solvants organiques; Rastvorimost' metallicheskoj rtuti v organicheskikh rastvoritelyakh; Solubilidad del mercurio metalico en solventes organicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klehr, E H; Voigt, A F [Institute for Atomic Research and Department of Chemistry, Iowa State University, Ames, IA (United States)

  1962-03-15

  -Myullera ili zhidkikh rassloenij stsintillyatsionnym schetchikom tipa kolodtsa. Vse rastvorimosti byli poryadka (4,6 do 16) x 10{sup -6} gramm-atomov/l. Temperaturnaya zavisimost' rastvorimosti dlya n-dekana, toluola i khlorbenzola opredelyalas' poryadkom ot 0 do 45{sup o}C. Dlya sravneniya k ehtim sistemam primenyalas' teoriya rastvorimosti KHil'debranda-Skotta. Dlya uglevodorodov alifaticheskogo ryada predskazannye teoriej rastvorimosti sostavlyayut 35% tekh, kotorye udalos' nablyudat', no dlya drugikh rastvoritelej predskazannye velichiny yavlyayutsya v 4 - 18 raz bol'she tekh, kotorye prishlos' nablyudat'. Izmenenie teorii daet luchshee soglasovanie dlya odnikh rastvoritelej i khudshee dlya drugikh. Krivye log C (rastvorimost') protiv 1/T byli pryamymi liniyami s naklonami, kotorye skhodny s naklonami teorii KHil'debranda-Skotta, no so smeshcheniem ot ehtikh krivykh. Naklony krivykh ispol'zovalis' dlya vychisleniya tepla i ehntropii rastvora, a ehntropii takzhe vychislyalis' iz krivykh log C protiv log T. Dve serii znachenij ehntropii soglasovyvalis' drug s drugom, a takzhe nakhodilis' v predelakh ot odnogo do chetyrekh edinits ehntropii nailuchshego smesheniya ehntropii. (author)

 7. Badanie kliniczne młodego sportowca – punkt widzenia kardiologa sportowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2012-07-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych warunków dobrego stanu zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży także niezbędny element prawidłowego rozwoju somatycznego, psychomotorycznego i funkcjo‑ nalnego. Regularny trening sportowy korzystnie wpływa na stan czynnościowy organizmu, a w szczególności układu krążenia. Z drugiej strony intensywny wysiłek fizyczny może być także mechanizmem spustowym dla zagrażających życiu arytmii u sportowców z nierozpoznaną wcześniej chorobą serca. Fundamentalną rolę w sporcie wyczynowym odgrywają badania sportowo‑lekarskie, zarówno wstępne – przed rozpoczęciem aktywności sportowej, jak i okresowe – w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. W ocenie stanu zdrowia osoby aktywnej fizycznie szczególne miejsce zajmuje badanie układu krążenia, uwzględniające, poza ukierun‑ kowanym wywiadem, m.in. osłuchiwanie serca w różnych pozycjach ciała, badanie tętna obwodowego, pomiar ciśnienia tętniczego, a także poszukiwanie objawów fenotypowych zespołu Marfana. Badanie przedmiotowe pozwala na ocenę zmian adaptacyjnych układu krążenia zachodzących pod wpływem długotrwałego trenin‑ gu sportowego, z których najbardziej charakterystyczne są powiększenie serca (efekt zwiększenia grubości mięśnia sercowego z poszerzeniem światła lewej komory oraz wolna spoczynkowa czynność serca. Ważna jest także umiejętność identyfikacji objawów wskazujących na organiczną chorobę układu krążenia, która może doprowadzić do nagłej śmierci sercowej. Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pediatrom i lekarzom rodzinnym informacji pozwalających na właściwą ocenę fizjologicznych, adaptacyjnych zmian zachodzących w układzie krążenia pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, a także ułatwiających identyfikację stanów chorobowych, będących przeciwwskazaniem do sportu wyczynowego.

 8. Aktywność fizyczna w terapii otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Zapolska

  2009-03-01

  Full Text Available Otyłość jest chorobą określaną jako patologiczne zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, która w nadmiernej ilości wpływa negatywnie na stan zdrowia, długość życia i sprawność psychofizyczną. Osoby z nadmierną masą ciała, w której zawartość tłuszczu stanowi proporcjonalnie wysoki odsetek, w porównaniu z osobami o niższej masie ciała są fizjologicznie mniej wydolni, a ich potencjał motoryczny jest niższy. W otyłości u osób dorosłych dochodzi przede wszystkim do zwiększenia rozmiarów komórek tłuszczowych. W przypadku dzieci obserwujemy przyrost liczby komórek tłuszczowych, które mogą się przyczynić do rozwoju otyłości w wieku dorosłym, gdyż zwiększenie liczby komórek jest procesem nieodwracalnym. Często rodzice aż do momentu wystąpienia znacznej otyłości nie postrzegają nadmiernej masy ciała dziecka w kategoriach problemu zdrowotnego. Istotna staje się więc rola służby zdrowia w prowadzeniu działań prewencyjnych, skierowanych na działania np. fitness clubów odpowiednio przygotowanych do podejmowania tego typu zadań. Ogólnie przyjęte zasady dawkowania ćwiczeń w treningu zdrowotnym fitness osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży są podobne. Różnią się czasem trwania, częstotliwością podejmowania aktywności oraz stosowanymi obciążeniami. Treningi fitness obejmują głównie wytrzymałościowe formy ćwiczeń, takie jak ćwiczenia aerobowe na urządzeniach typu cardio mające za zadanie przede wszystkim uaktywnić i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Inną formą zajęć usprawniających powinny być ćwiczenia oporowe uwzględniające stosowanie urządzeń izotonicznych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na dobór ćwiczeń, obciążenie oraz kontrolę postępów. Równocześnie zaleca się stosowanie monitoringu zakresów HR każdej sesji treningu aerobowego i oporowego. Jako uzupełnienie proponowane są ćwiczenia gibkościowe wykonywane jako

 9. Aktywność fizyczna u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy = Physical activity at school youth team Chemical Schools in Bydgoszcz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pluta

  2016-07-01

  2WOZ”GRYF-MED” In Bydgoszcz       Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ruch, młodzież.   Keywords: physical activity, movement, youth.           Abstract Introduction. Physical activity is any body movement necessary for daily life or part of the exercise program. In addition to nutrition is a key determinant of health at every stage of human life. Particularly important in childhood and adolescence, when it is essential for the proper development of both physical, biological and motor. Increased motor activity is beneficial to a number of characteristics not only of physiological and immunological but adaptive as well as the correct course of a number of metabolic and hormonal processes. Material and methods. The study included the number of 100 students in grades Baccalaureate School of Chemical in Bydgoszcz. The work as a research tool used by his own questionnaire and the analysis of reporting forms from the study screening and health surveillance. The aim of this study was to assess physical activity in school youth. Results. Youth male accounted for most of the study group - 54 persons (54.0%. The test young people were divided into two age: 19 years and 20 years. Most were 19 - year olds - 59 persons (59.0%. Conclusions. The level of activity of youth is insufficient. Slightly higher levels of physical activity showed girls deficient weight and rural residents. The lowest level of physical activity presented overweight people.     Streszczenie Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to każdy ruch ciała konieczny do codziennego życia lub część programu ćwiczeniowego. Obok odżywiania jest kluczowym czynnikiem determinującym zdrowie na każdym etapie życia człowieka. Szczególnego znaczenia nabiera w dzieciństwie i młodości, kiedy jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, biologicznego jak i motorycznego. Zwiększona aktywność ruchowa wpływa korzystnie na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i

 10. Wpływ diety na występowanie chorób nowotworowych = The impact of diet on the occurrence of tumor diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2015-09-01

  3   Słowa kluczowe: dieta, nowotwory, zachorowanie. Key words: diet, cancer, disease.   Streszczenie   Od wielu lat w Polsce obserwuje się szybki wzrost zachorowań na nowotwory. Zachorowalność na nowotwory wzrasta na całym świecie.  Komitet Ekspertów WHO, podsumowując stan wiedzy o epidemiologii nowotworów złośliwych, stwierdził, że znaczna ich część jest wynikiem stylu życia i środowiska. Ocenia się, że ok. 20–30 % wszystkich nowotworów złośliwych to nowotwory dietozależne, w rozwoju których istotne znaczenie mają czynniki żywieniowe. Celem pracy jest analiza żywieniowych czynników występowania nowotworów oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z diety. Znajomość czynników ryzyka występowania raka może umożliwić stworzenie zaleceń żywieniowych w terapii antynowotworowej. Liczne badania potwierdzają wpływ diety na powstawanie oraz rozwój choroby nowotworowej dlatego istotna wydaje się profilaktyka chorób nowotworowych poprzez szerzenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych, w tym również odpowiednich nawyków żywieniowych. Ryzyko występowania raka może być modyfikowane poprzez m. in utrzymanie prawidłowej masy ciała, spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców, unikanie alkoholu. Należy dążyć do wprowadzania edukacji żywieniowej już u dzieci i młodzieży co może pozwolić na ograniczenie występowania nowotworów dieto zależnych. Badania dowodzą, że osoby z wysokim poziomem wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych podejmują korzystniejsze zachowania zdrowotne.   Abstract For many years Poland has seen a rapid increase in the incidence of cancer. The incidence of cancer is increasing worldwide. WHO Expert Committee, summing up the state of knowledge about the epidemiology of malignant tumors, said that much of it is the result of lifestyle and environment. It is estimated that approx. 20-30% of all malignant cancers diet related, the development of which are

 11. Obraz kliniczny mielopatii szyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2010-03-01

  Full Text Available Mielopatia szyjna zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych związanych z wiekiem. Choć jej objawy były znane od dawna, dopiero wprowadzenie badań neuroradiologicznych pozwoliło na potwierdzenie tego schorzenia. Od roku 1928, kiedy to Stookey ogłosił teorię wyjaśniającą powstanie mielopatii szyjnej, następni badacze proponowali własne lub modyfikowali dotychczasowe hipotezy. Obecnie uważa się, że mielopatia szyjna jest wynikiem: 1 bezpośredniego ucisku kości, wyrośli lub zwapnianych tkanek na rdzeń; 2 zmian niedokrwiennych spowodowanych przez ucisk na naczynia zaopatrujące rdzeń; 3 powtarzających się urazów w czasie ruchu prostowania lub zginania szyi. Uważa się, iż do rozwoju mielopatii szyjnej dochodzi, kiedy następuje zwężenie kanału kręgowego o 30%. Rdzeń zostaje wówczas spłaszczony w wymiarze przednio-tylnym. Nieliczne badania anatomopatologiczne prowadzone w tych przypadkach wykazały, że na wysokości uszkodzenia następuje glikoza i demielinizacja rdzenia. Kolumny boczne rdzenia kręgowego są bardziej podatne na ucisk niż przednie czy tylne. Zmiany zwyrodnieniowe o charakterze osteofitów stwierdza się u 90% populacji po 60. roku życia. Początkowymi objawami są bóle głowy i karku, następnie bóle promieniują do barków i ramion, kończyny górne stają się słabsze, chory odczuwa parestezje, głównie w dłoniach. Po pewnym czasie mniej sprawne stają się także kończyny dolne i chory odczuwa je jako sztywne. Chód staje się powolny i niezgrabny. Występują zaburzenia w utrzymaniu moczu. W przebiegu choroby są obserwowane zaniki mięśni, głównie rąk. Stwierdza się upośledzenie czucia głębokiego i wibracji. Charakterystyczne jest wygórowanie odruchów głębokich. Spotykany jest nawet klonus rzepki, a także objaw Lhermitte’a. W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę szereg chorób, ale decydujące znaczenie mają wyniki badań neuroradiologicznych. Trzeba pami

 12. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 13. Rola aktywności ruchowej w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej W. Ziemba

  2014-11-01

  Full Text Available Regularna aktywność ruchowa wywołuje szereg zmian adaptacyjnych, zwłaszcza w układzie krążenia i przemianie materii. W licznych pracach na temat pojedynczego wysiłku i wzmożonej aktywności fizycznej pojawia się coraz więcej potwierdzeń ich korzystnego wpływu na kształtowanie funkcji poznawczych. U podstaw mechanizmów związanych z tym wpływem leżą zmiany anatomiczne i funkcjonalne, m.in. zwiększenie przepływu krwi przez mózg, angiogenezy i neurogenezy, objętości istoty szarej w korze czołowej i skroniowej. Wysiłek pobudza wydzielanie czynników troficznych, wśród których dla procesów poznawczych, plastyczności synaptycznej, poprawy szlaków sygnałowych neurogenezy i funkcji naczyniowych kluczowe są czynnik troficzny pochodzenia mózgowego i insulinopodobny czynnik wzrostowy. Aktywność ruchowa wywołuje wzmożoną ekspresję czynnika troficznego pochodzenia mózgowego, co pozytywnie wpływa na procesy energetyczne i aktywuje w mózgu wiele układów energetycznych, które korzystnie modyfikują potencjał synaptyczny przetwarzania informacji ważnych w kształtowaniu funkcji poznawczych. Wysiłek redukuje stan zapalny przez obniżenie we krwi stężenia cytokin prozapalnych, mogących się przyczyniać do rozwoju procesów neurodegeneracyjnych. Redukuje czynniki ryzyka zespołu metabolicznego, a zwłaszcza nadciśnienie i insulinooporność, więc zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności poznawczych, poprawia funkcjonowanie mózgu, opóźnia początek i spowalnia rozwój zaburzeń w chorobach neurodegeneracyjnych, a wśród nich w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona. Za sprawą wymienionych mechanizmów aktywność ruchowa wydaje się niezbędna do zachowania prawidłowych funkcji poznawczych w każdym wieku.

 14. Stages of Geoinformation Evolution Related to the Territories Described in the Bible - from the 3Rd Millennium B.C. to Modern Times

  Science.gov (United States)

  Linsenbarth, Adam

  2012-09-01

  The paper presents consecutive stages of the evolution of geoinformation related to the territories of the events described in the Bible. Two geoinformation sources are presented: the Bible and non-Bible sources. In the Bible there is much, often some highly detailed information regarding terrain topography. The oldest non-Bible sources are incorporated in the ancient documents, which were discovered in Egypt and Mesopotamia. Some of them are related to the 3rd millen- nium B.C. The further stages are related to the onomasticons and itineraries written by travellers and pilgrims to the Holy Land. The most famous onomasticons include: onomasticons prepared by bishop Eusebius from Caesarea and those pre- pared by St. Jerome. One of the oldest maps of Palestine's territory is the so-called mosaic map of Madaba dated to 565. In the 15th century several Bible maps were edited. The most rapid evolution occurred in the 16th and 17* centuries, when the world famous cartographers such as Mercator and Ortelius edited several maps of Palestine's territory. Cartographers from several European countries edited more than 6,000 maps presenting the Biblical territories and Biblical events. Modem maps, based on detailed topographical surveys, were edited m the second half of the 19* and 20th centuries. W artykule przedstawiono kolejne etapy rozwoju geoinformacji dotyczącej terenówr biblijnych. Omówiono dwa źródła informacji, a mianowicie geoinformacje biblijne i pozabiblijne. W tekstach biblijnych można znaleźć wiele, często bardzo detalicznych informacji topograficznych. Najstarsze źródła pozabiblijne, to starożytne dokumenty odnalezione na terenach Egiptu i Mezopotamii. Niektóre z nich pochodzą z trzeciego milenium przed Chr. Kolejnym etapem geoinformacji były onomastikony oraz dzienniki podróży pisane przez podróżników i pielgrzymów do Ziemi Świętej. Do najbardziej znanych należy onomastikon sporządzony przez biskupa Euzebiusza z Cezarei oraz

 15. Zaburzenia depresyjne z ewolucyjnego punktu widzenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Piotr Nowak

  2017-06-01

  Full Text Available Epizod depresyjny stanowi częste zaburzenie zdrowia psychicznego. Jednak zgodnie z teoriami ewolucji cechy wpływające negatywnie na dostosowanie są usuwane z populacji przez selekcję naturalną, czego w przypadku epizodu depresyjnego się nie obserwuje. W celu wyjaśnienia tego paradoksu zaproponowano ewolucjonistyczne hipotezy depresji: • hipotezę immunologiczną (epizod depresyjny jako przedłużona reakcja na infekcję; • hipotezę przywiązania (objawy depresyjne przypominają zachowanie dziecka odłączonego od matki; • hipotezę pozycji społecznej (osobnikom o niskiej pozycji społecznej nie opłaca się konkurować z dominującymi; • hipotezę nawigacji społecznej (objawy depresyjne pełnią funkcję ruminacji – osoba depresyjna intensywnie myśli nad rozwiązaniem swoich problemów – oraz funkcję motywacji społecznej – są ukierunkowane na uzyskanie pomocy; • hipotezę motywacyjną (duża depresja jest nieadaptacyjna, ale lęk przed nią może chronić przed niebezpieczeństwem, podobnie jak ból ostrzega przed urazem. Pewne sformułowania zawarte w powyższych hipotezach pozostają w sprzeczności ze współczesną syntezą ewolucyjną, m.in. opisują strategie ewolucyjnie niestabilne. Sytuacja ta prowokuje pytania: Jeśli objawy depresyjne stanowią część ludzkiej natury i zwiększają dostosowanie, to czy powinny być leczone? Która z przedstawionych hipotez jest poprawna? Po pierwsze, nawet gdy dana cecha jest naturalna i poprawia dostosowanie, nie musi polepszać stanu klinicznego ani dobrostanu pacjenta. Co więcej, to, że „coś jest”, nie oznacza, że „coś musi być”. W odpowiedzi na drugie pytanie proponuje się mechanizm preadaptacji, w którym dana adaptacja może ulec zmianie, by wypełniać nową funkcję. Objawy depresyjne mogły się pojawić jako część odpowiedzi na infekcję bądź odłączenie dziecka od matki i – w miarę rozwoju społecznego grup ludzkich

 16. Od internacjonalnej do własnej historii – mniejszość białoruska w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Śleszyński

  2017-12-01

  ideologicznym. Dominowały treści o historii Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, o trudnej sytuacji białoruskiej w II RP i w latach II wojny światowej, ale z naciskiem położonym jedynie na okres Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Pierwsze próby przebudowy dotychczasowej wizji świata przez społeczność białoruską zostały podjęte w latach 1980–1981. Zwłaszcza środowiska studenckie próbowały stworzyć alternatywę dla dotychczasowego skomunizowanego, białoruskiego przekazu historycznego. Jednak dopiero stopniowy upadek systemu komunistycznego stał się impulsem do coraz bardziej aktywnego rozwoju mniejszości białoruskiej w Polsce, a co za tym idzie także kreowania własnej, narodowej wizji dziejów. Fundamentem, na którym budowana była pamięć o dziedzictwie, stało się odwoływanie się do Białoruskiej Republiki Ludowej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nie, jak to miało miejsce w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej czy po 1994 r. w Republice Białoruś, zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

 17. Przyczyny oraz czynniki sprzyjające występowaniu zespołu wypalenia zawodowego wśród lekarzy zatrudnionych w publicznych sektorach opieki zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Solecki

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wystę- pującym coraz częściej wśród pracowników różnych grup zawodowych. Lekarze stanowią grupę bardzo mocno narażoną na ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego ze względu na charakter wykonywanej pracy. Opis stanu wiedzy. Praca lekarzy i całego personelu nasycona jest czynnikami stresogennymi, które zlokalizowane są w różnych płaszczyznach. Są to cechy osobowościowe, stosunek do pracy oraz struktura i organizacja pracy zawodowej. Wypalenie zawodowe jest procesem długofalowym, w którym kolejne fazy pojawiają się narastająco. Najczęściej wyróżnia się 12 faz. Warunkiem koniecznym dla rozwoju wypalenia zawodowego jest występowanie przewlekłego stresu. Typowymi źródłami stresu występującymi w zawodzie lekarza mogą być: ponoszenie odpowiedzialności za własne działanie, codzienny kontakt z chorobą, wymóg stałej czujności, konieczność kontaktu zarówno z samym chorym jak i jego rodziną, świadomość braku wpływu na losy pacjentów oddziałów opieki paliatywnej, roszczeniowość i niezadowolenie pacjentów, zmianowość, praca w nocy, brak warunków do leczenia (np. złe warunki lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu, niedogodności związane z relacjami z personelem szpitala. Podsumowanie. Wypalenie zawodowe można określić jako stan fizycznego, umysłowego i emocjonalnego wyczerpania, który ujawnia się pod postacią chronicznego zmęczenia. Jednocześnie towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie bezradności oraz beznadziejności położenia. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są lekarze, którzy stawiają sobie wysokie cele, są ambitni, dobrze wykonują swoją pracę, pracują pod presją czasu, często na dyżurach trwających wiele godzin.

 18. Powikłania neurologiczne współistniejące z niewydolnością nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Łukasik

  2010-03-01

  Full Text Available Powikłania neurologiczne w przebiegu niewydolności nerek, zarówno te spowodowane mocznicą, jak i wynikające z jej leczenia, dotyczą ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego, jak również tkanki mięśniowej i stanowią przyczynę zwiększonej śmiertelności u chorych z niewydolnością nerek. Pacjenci z niewydolnością nerek są szczególnie narażeni na rozwój encefalopatii mocznicowej, encefalopatii nadciśnieniowej, chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego bądź zespołów otępiennych. W tej grupie chorych częściej niż w populacji ogólnej rozwijają się mono- i polineuropatie, a choroby nerek należą do częstszych przyczyn zespołu niespokojnych nóg. Pomimo ciągłego postępu terapeutycznego wciąż nie ma skutecznego leczenia wielu tych powikłań, m.in. encefalopatii mocznicowej, miażdżycy, neuropatii czy miopatii. Co więcej, wprowadzenie dializoterapii rozszerzyło spektrum komplikacji o otępienie dializacyjne, krwawienia śródczaszkowe, zespół nierównowagi dializacyjnej, encefalopatię Wernickego i osmotyczną mielinolizę. Leczenie immunosupresyjne stosowane zarówno w chorobach nerek, jak i u chorych po przeszczepie nerki przyczyniło się do rozwoju oportunistycznych infekcji i nowotworzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, ponadto niekiedy powikłane jest rozwojem odwracalnej tylnej leukoencefalopatii. Znajomość tych powikłań oraz ścisła współpraca między nefrologami i neurologami mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności i poprawy jakości życia chorych z niewydolnością nerek. Należy przy tym pamiętać, że także patologie, które prowadzą do niewydolności nerek (szczególnie choroby układowe tkanki łącznej czy cukrzyca, powodują uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a określenie rzeczywistej przyczyny bywa niemożliwe.

 19. Zaburzenia odżywiania u młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2012-12-01

  Full Text Available Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktu‑ alną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie doj‑ rzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji, z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowa‑ na ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psy‑ chicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początko‑ wej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kon‑ troli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpią‑ cych na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywi‑ dualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia

 20. Różnorodność manifestacji klinicznych zakażeń Mycoplasma pneumoniae. Obserwacje kliniczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Lipińska-Opałka

  2013-12-01

  Full Text Available Zakażenie Mycoplasma pneumoniae stanowi złożony problem kliniczny. Jego najczęstszą manifestacją jest tzw. aty‑ powe zapalenie płuc, charakteryzujące się łagodnym przebiegiem, umiarkowanie podwyższoną temperaturą ciała oraz obecnością niewielkich zmian osłuchowych nad polami płucnymi. Nasilenie objawów zależne jest od wieku pacjenta. U starszych dzieci choroba może przebiegać pod postacią śródmiąższowego lub płatowego zapalenia płuc, czasem z zapaleniem opłucnej, a stany gorączkowe mogą osiągać wyższe wartości. Wspólnym i najbardziej charakterystycznym objawem zakażenia jest suchy, męczący kaszel, utrzymujący się od 4 do 6 tygodni. Poza ukła‑ dem oddechowym zakażenie M. pneumoniae może manifestować się objawami z niemal każdego narządu ludzkiego organizmu. Obserwuje się powikłania neurologiczne, sercowo-naczyniowe, ze strony przewodu pokarmowego, kostno-stawowe i skórne. Mnogość manifestacji klinicznych wynika z faktu, że obok bezpośredniego uszkadzania komórek nabłonkowych bakteria ma zdolność do stymulowania procesów autoimmunologicznych i prozakrzepowych. Diagnostyka zakażenia opiera się głównie na metodach serologicznych. W leczeniu stosuje się makrolidy, a czas trwania terapii wynosi minimum 2 tygodnie. W artykule przedstawiliśmy dwa przypadki zakażenia M. pneumoniae, znacznie różniące się przebiegiem klinicznym. U pierwszego pacjenta główną manifestacją zakażenia było zapale‑ nie płuc, które długo przebiegało z wysoką gorączką, zapaleniem opłucnej oraz obecnością licznych zmian osłu‑ chowych nad polami płucnymi. Dodatkowo występowały objawy ze strony przewodu pokarmowego pod postacią wymiotów i intensywnych bólów brzucha. Z kolei u drugiego pacjenta w przebiegu świeżego zakażenia M. pneumoniae i w obecności innych czynników ryzyka doszło do rozwoju masywnej zakrzepicy żył głębokich.

 1.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Rola międzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarządczej w Polsce – The role of international management accounting qualifications in the process of education and development of management accountants in Poland .... 137 Z historii rachunkowości / History of Accounting Sławomir Sojak, Monika Kowalska – Księgowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich naśladowców z XVI i XVII wieku – Double-entry bookkeeping by Pacioli and his Italian followers in XVI–XVII century ............................................................................................ 155 Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2015 r. przez szkoły wyższe w Polsce – Scientific conferences in the field of accounting and finance held in 2015 by higher education institutions in Poland... ..................................................... 181 Informacja dla autorów ......................................................................................... 185 Instructions for authors.......................................................................................... 195

 2. Роль картотеки «портретів слів» в укладанні словників нового покоління

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Євгенія [IEvheniia] Анатоліївна [Anatoliïvna] Карпіловська [Karpilovs'ka

  2017-12-01

  występowania danego wyrazu w korpusie i bazach tekstów, zwłaszcza w internecie. Informacje te dają możliwość przeprowadzania porównań z tekstami pod kątem występowania nowych słów, wariantów ich pisowni, rozwoju ich semantyki, przebiegu ich konkurencji z innymi sposobami opisu tych samych realiów, procesów czy cech. Kartoteka tego rodzaju, w zestawieniu z korpusem i tekstami, sygnalizuje konieczność uzupełnienia korpusu o pewne rodzaje tekstów, a także potrzebę zmiany oznaczeń umieszczonych w korpusie tekstów – a tym samym pozwala na przygotowanie zweryfikowanego materiału wyjściowego do tworzenia słowników nowego pokolenia.

 3. Dolegliwości bólowe pleców u kobiet w ciąży – doniesienie wstępne = The back pain in pregnant women – a preliminary report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Bogusława Pilewska-Kozak

  2017-02-01

  Pilewska–Kozak Anna Bogusława1, Stadnicka Grażyna2, Łepecka–Klusek Celina1, Dobrowolska Beata3, Pałucka Klaudia1, Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja4, Kozak Łukasz Adam5       1 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4  Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o 5 Oddział Urazowo – Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie       Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak ul. Aleje Racławickie 23, 20-049 Lublin e-mail: apilewska@poczta.wp.pl tel. 26 118 32 86       Streszczenie   Badaniami objęto 80 kobiet między25. a36. tygodniem ciąży, uczestniczących w zajęciach szkół rodzenia. Wiek kobiet wahał się w granicach od 19 do 42 lat (średnia wieku wynosiła 27,8 ± 4 lata. Wykorzystano kwestionariusz ankiety, własnej konstrukcji oraz wizualną analogową skalę VAS (0 – brak bólu do 10- ból nie do wytrzymania do oceny bólu kręgosłupa. Celem pracy było sprawdzenie czy u kobiet w ciąży występuje ból kręgosłupa oraz w jakich sytuacjach się nasila. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większości kobiet odczuwała ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Wśród sytuacji nasilających dolegliwość najwięcej wymieniało pozycję stojącą, co trzecia siedzącą, a co piąta chodzenie.   Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, ciąża     Summary             The study involved 80 women between the 25th and 36th week of pregnancy attending antenatal classes. The age of women ranged from 19 to 42 years old (the age median was 27,8 ± 4 years. The questionnaire of our own design and the Visual Analogue Scale VAS (0 – no pain to 10 - unbearable pain were used to

 4. Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Ziarko

  2011-06-01

  Full Text Available Lęk stanowi jedną z konsekwencji chorób przewlekłych, w tymreumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Wysoki poziom lękuobniża jakość życia pacjentów, prowadzi do zachowań antyzdrowotnychoraz może wpływać na gorszy przebieg choroby. Związekneurotyzmu z lękiem został dotąd dobrze udokumentowany. Neurotyzmstanowi cechę temperamentu, a więc w niewielkim stopniumożna ją modyfikować. Redukcja kosztów psychicznych ponoszonychprzez osoby o wysokim poziomie neurotyzmu wymagapoznania czynników, które mogłyby ograniczać wpływ neurotyzmuna poziom lęku (czynniki moderujące relację neurotyzm–lęk.Celem badania było określenie zmiennych moderujących relacjępomiędzy neurotyzmem a lękiem.W badaniach wzięło udział 100 osób chorujących na RZS (78 ko -biet i 22 mężczyzn. Zostali oni przebadani za pomocą kwestionariuszymierzących: poziom lęku, style radzenia sobie ze stresemoraz wymiary osobowości. Obliczono współczynniki korelacjir Pearsona pomiędzy mierzonymi zmiennymi oraz wykonano analizęmoderacji związku pomiędzy neurotyzmem a lękiem jakostanem za pośrednictwem stylów radzenia sobie ze stresem.Testowanie interakcji przeprowadzono metodą najmniejszych kwadratówi regresji logistycznej.Ustalono, że istnieje wprost proporcjonalny związek pomiędzyneurotyzmem a lękiem rozumianym jako stan (r = 0,63; p < 0,01(tab. I. Zaobserwowano, że związek ten nie zachodzi w przypadkuosób o wysokim neurotyzmie posługujących się unikowym stylem radzenia sobie ze stresem (R2 = 0,19; F = 7,00; p < 0,001 (ryc. 1oraz u osób poszukujących kontaktów towarzyskich (R2 = 0,22;F = 8,70; p < 0,001 (ryc. 2, tab. II.Wyniki wskazują, że silny neurotyzm zwiększa prawdopodobieństworeagowania podwyższonym poziomem lęku w obliczu pojawiającychsię objawów oraz zagrożeń będących konsekwencjąchoroby. Zaobserwowane zależności potwierdzają hipotezę, żetemperament jest czynnikiem ryzyka w rozwoju zaburze

 5. Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w diagnostyce astmy dziecięcej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-09-01

  Full Text Available Nadreaktywność oskrzeli (NO, która odzwierciedla skłonność dróg oddechowych do nadmiernego skurczu w odpowiedzi na różne nieswoiste i swoiste czynniki prowokacyjne, jest ściśle związana z astmą dziecięcą. Występuje u wszystkich dzieci, u których stwierdza się świszczący oddech. Chociaż NO jest przede wszystkim zasadniczą cechą astmy, znaczna część chorych również z innymi alergicznymi i niealergicznymi chorobami układu oddechowego wykazuje zwiększoną odpowiedź oskrzeli na histaminę, metacholinę lub bodźce fizyczne, takie jak wysiłek. Jest ona obecna również u młodych dorosłych osób z całkowitą remisją objawów, którzy „wyrośli” z astmy dziecięcej. Wiadomo, że NO odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie astmy i może być wykorzystywana do potwierdzenia rozpoznania choroby, które przy nieobecności NO jest trudne do ustalenia. Nieswoista NO wiąże się z ciężkością i wynikiem przebiegu astmy, a tym samym uznawana jest za końcowy cel działań leczniczych. Wykazano, że bezobjawowa NO stanowi również czynnik ryzyka rozwoju astmy. Pomiar NO, zwłaszcza na bodźce bezpośrednie, jest powszechnie dostępny, dobrze wystandaryzowany i łatwy do wykonania. O ile czułość tych badań w rozpoznawaniu klinicznie istotnej astmy jest bardzo wysoka, o tyle cechuje je mała swoistość. NO oceniana dla czynników działających pośrednio poprzez pobudzanie uwalniania zapalnych mediatorów lub zakończeń nerwowych jest bardziej charakterystyczna dla astmy i ma większe właściwości różnicujące. W pracy przedstawiono przegląd aktualnej wiedzy na temat występowania nieswoistej NO u dzieci i jej przydatności w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia astmy. Zawiera odpowiedzi na pytania: 1 Dlaczego NO jest czasem bezobjawowa? 2 Kiedy i jak najlepiej mierzyć NO u dzieci?

 6. Piezogeniczne guzki stóp u aktywnych fizycznie dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Brzeziński

  2009-03-01

  Full Text Available Skóra stóp sportowców narażona jest na stałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, które mogą przyczyniać się do rozwoju schorzeń w jej obrębie. Dosyć często spotykaną jednostką chorobową są piezogeniczne guzki stóp (PN. To przepukliny tłuszczowe, wpuklające się do skóry. Występują u 10-20% społeczeństwa, jako bolesne lub asymptomatyczne grudki lub guzki. Bolesne PN częściej stwierdza się u kobiet niż u mężczyzn. Wśród sportowców głównie spotykane są u maratończyków, siatkarzy. Uraz może zapoczątkować powstanie charakterystycznych guzków. Zmiany występują jako grudki bądź guzki zlokalizowane wzdłuż powierzchni podeszwowej stóp. PN ujawniają się zwykle w okolicy pięty, w momencie gdy pacjent stoi, w pozycji horyzontalnej zanikają. Mogą dotyczyć jednej lub obu stóp. Z reguły są to zmiany mnogie. Nierzadko pacjent odczuwa ból podczas stania czy chodzenia. W przypadku zmian bolesnych nie ma skutecznych metod leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania PN u aktywnych fizycznie dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto 107 dzieci (dziewczynek i chłopców w średnim wieku 14,5 roku, trenujących koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, oraz 50 dzieci (dziewczynek i chłopców średnio w wieku 9,5 roku, nieuprawiających aktywnie sportu, stanowiących grupę kontrolną. W grupie sportowców chłopcy stanowili 56,07%, a dziewczynki 43,93%; w grupie kontrolnej odpowiednio 76% i 24% badanych. Wyniki: Występowanie PN stwierdzono u 22,43% sportowców (24 dzieci i u 10% (5 dzieci w grupie kontrolnej. W grupie sportowców w 95,83% zmiany obejmowały okolicę pięty. Również w grupie kontrolnej zmiany skórne w 80% zlokalizowane były na piętach. PN odnotowywano najczęściej u siatkarzy (53,13%i w 91,67% dotyczyły obu stóp. Dolegliwości bólowe zgłaszał tylko jeden chłopiec – sportowiec. Wśród sportowców wywiad w kierunku chorób tkanki łącznej by

 7. Alergia – wzrastające zagrożenie XXI wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się stały wzrost częstości występowania chorób alergicznych. Schorzenia te stanowią obecnie istotny czynnik ekonomiczny w opiece zdrowotnej krajów rozwiniętych, zarówno w kontekście kosztów leczenia, jak i kosztów społecznych związanych z absencją chorobową i świadczeniami rentalnymi. Badania naukowe wskazują na efekt związany z szkodliwym wpływem środowiska oraz na efekt błędnych zachowań związanych ze zmianą stylu życia, w konsekwencji których dochodzi do rozwoju alergii. W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie niosą ze sobą te choroby, w kontekście zdrowia społeczeństwa oraz najczęściej wymieniane przyczyny coraz częstszej zapadalności na choroby atopowe. Autorzy przedstawiają krótką analizę najważniejszych badań epidemiologicznych ostatnich dekad. Analizowane jest narastanie częstości występowania astmy, alergicznego nieżytu nosa, a także anafilaksji ze szczególnym uwzględnieniem reakcji na leki. Dane pochodzą z badań przeprowadzonych w wielu krajach, na różnych kontynentach i dotyczą zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. W Midspan family study – badaniu przeprowadzonym w Szkocji, stwierdzono trzykrotny wzrost występowania astmy oraz pyłkowicy w ciągu dwudziestoletniego okresu obserwacji. Podobne wyniki uzyskano wśród młodzieży szkolnej w Sydney, gdzie miał miejsce czterokrotny wzrost zachorowań na astmę i pyłkowicę. W latach dziewięćdziesiątych dwukrotny wzrost występowania tych chorób zanotowano również u dzieci w Izraelu. Podobna tendencja dała się zauważyć w Chinach. Dodatkowo stwierdzono tu, że częstość występowania astmy jest większa na obszarach silnie zurbanizowanych. Ze zwiększonym ryzykiem występowania astmy związane było między innymi: gotowanie potraw przy użyciu gazu, duża wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych oraz używanie poduszek z tworzyw sztucznych. Czynnikiem

 8. Turystyczne wykorzystanie krajobrazu kulturowego w gminie Koronowo = Tourist use of the cultural landscape in Gmina Koronowo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Nowicka

  2015-05-01

      Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, turystyka, gmina Koronowo, metoda inwentaryzacji krajoznawczej, szlaki turystyczne.   Key words: cultural landscape, tourism, Gmina Koronowo, sightseeing inventory method, hiking trails.   Zarys treści   Gmina Koronowo jest powszechnie uznawana za teren atrakcyjnego krajobrazu, cenną i interesującą przestrzeń turystyczną. Predyspozycje obszaru do uprawiania różnych form turystyki potwierdza wynik oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. W artykule scharakteryzowano zasoby krajobrazu kulturowego gminy Koronowo. Uzyskane wyniki wskazują, że niemal każda miejscowość posiada obiekt o dużej wartości historycznej bądź kulturowej oraz walory krajoznawcze. Znaczna ich część znajduje się w Koronowie, z uwagi na wielkość miasta i jego bogatą historię. Powszechna opinia dowodzi, że Zalew Koronowski stanowi największy walor turystyczny gminy Koronowo. Nie ulega wątpliwości, iż jest on najmocniejszym atutem oraz marką turystyczną. Świadczy o tym m.in. wzrost intensywności ruchu turystycznego w sezonie letnim. Na podstawie wyników analizy SWOT stwierdzono, że gmina Koronowo ma nadal nie w pełni wykorzystany potencjał turystyczny. Fakt ten ze względu na przeciętną wielkość presji turystycznej potwierdza potrzebę dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki na analizowanym obszarze.   Abstract The gmina (third tier administrative unit of Koronowo is widely regarded an area of attractive landscape, as well as valuable and interesting tourist space. Its suitability for various forms of tourism is confirmed by the assessment of visual attractiveness of the landscape. The article describes the resources of the cultural landscape of Gmina Koronowo. The results indicate that almost every locality has an object of high cultural or historical value as well as sightseeing potential. Most of those objects, however, are located in Koronowo itself, given the size of the town and its rich history

 9. WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA ITS DO OCENY STANU TROFICZNEGO ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-05-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem eutrofizacji stał się powszechny nie tylko w wodach stojących ale także w płynących. Budzi on spore zainteresowanie zwłaszcza gdy zaczyna dotyczyć wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia. Zbiornik Dobczycki o którym traktuje artykuł jest właśnie takim rezerwuarem. Tu ujmowana jest woda dla mieszkańców Krakowa. W literaturze spotyka się stwierdzenia, że wody zbiornika zawsze były podatne na eutrofizację ze względu na ładunki biogenów które są wnoszone do niego przez Rabę. Problem oceny stopnia eutrofizacji Zbiornika Dobczyckiego został więc podjęty nie tyle ze względów poznawczych, co utylitarnych. Wymagał rzetelnej i szczegółowej analizy danych pomiarowych pochodzących z monitoringu. Do oceny zjawiska eutrofizacji wykorzystano integralny wskaźnik troficzności ITS. Jest on jednym z coraz powszechniej stosowanych obecnie zagregowanych wskaźników. Dostrzeżono że graniczne wartości pojedynczych parametrów niekoniecznie odzwierciedlają stan trofii i uprawniają do wnioskowania o zjawisku eutrofizacji. Zastosowanie wskaźnika ITS wiąże się z wykorzystaniem parametrów takich jak pH i nasycenie wody tlenem, które odzwierciedlają bilans gazowy w wodach, zmieniający się wraz ze zmianą bilansu procesów produkcji i rozkładu materii organicznej. Nie wymaga on więc szczegółowych oznaczeń monitoringowych, przez co może być wykorzystywany jako uniwersalny sposób oceny trofii. W artykule uzasadniono wybór wskaźnika ITS jako metody oceny trofii na podstawie analizy statystycznej danych monitoringu Zbiornika pochodzących z okresu wieloletniego. Uwiarygodniło to ocenę i pozwoliło dostrzec pewne prawidłowości procesu oraz jego dynamikę. Na jej podstawie możliwa jest prognoza prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju zjawiska. Utrzymujący się w minionych 15 latach stan pograniczny zaawansowanej mezotrofii/eutrofii przy jednoczesnej dobrej

 10. PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW ŻYWICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ODPADOWE TWORZYWA SZTUCZNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernardeta DĘBSKA

  Full Text Available Racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Fakt umiejętnego zagospodarowania odpadów jest także ważny w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Do odpadów wyjątkowo uciążliwych dla środowiska zaliczyć należy tworzywa sztuczne. Wzrastające nieustannie ilości tego typu odpadów powodują występowanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co związane jest ze słabą biodegradacją tworzyw. Odpady te zaczęto wykorzystywać do produkcji materiałów budowlanych. Badania nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych prowadzone są obecnie w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W literaturze można znaleźć opisy wykorzystania odpadów m.in. polietylenu i polipropylenu, styropianu, poliuretanów, poliwęglanu, poliamidu, czy poli(chlorku winylu, jako modyfikatorów betonów i zapraw cementowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównania wybranych właściwości czterech serii zapraw żywicznych zawierających różne odpady tworzyw sztucznych tj.: polipropylen (PP, polietylen (PE, piankę poliuretanową (PU oraz ekspandowany polistyren (EPS. Odpady te pochodziły odpowiednio z kubków po jogurtach, pianki podkładowej pod panele, pianki montażowej oraz płyt styropianowych. Zostały one rozdrobnione i stanowiły częściowy zamiennik kruszywa w zaprawach epoksydowych. Zbadano takie właściwości zapraw, jak: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość objętościowa oraz nasiąkliwość. Wskazano materiał odpadowy, umożliwiający otrzymanie zaprawy cechującej się najkorzystniejszymi wartościami oznaczonych parametrów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nawet przy 20% substytucji piasku odpadami tworzyw sztucznych, można otrzymać kompozyt charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością wodą.

 11. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 12. Становление антропоцентристских теорий в современном языкознании

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Михаил [Mikhail] Лабащук [Labashchuk

  2015-12-01

  structure, essentially describable on three logical and prototypical levels: – the hypernimic (generic, abstract-logical level, – the base (generic-particular, mental-imaginary level (whose prototypical structure is the centre-periphery, and – the hyponymic (particular, mixed, syncretic level. Alexander Kiklevich's theory proposes a classification of scientific paradigms; discusses the pragmatics and functionality of language in communication; emphasises the peculiarity of the conceptualising of information on the basic, supra-basic and sub-basic levels of communication; criticises the content of modern conceptology; finally, it develops and elaborates a distinctive approach to the issues of language polysemy and metaphor. Anthropocentric theories of modern linguistics strengthen the long-stipulated leading position of the discipline among the human sciences.   Kształtowanie się teorii antropocentrycznych we współczesnym językoznawstwie Artykuł zwraca uwagę na specyfikę teorii antropocentrycznych we współczesnym językoznawstwie. Jako przykład tendencji rządzących kształtowaniem się funkcjonalnych aspektów idiolektycznych teorii języka analizie poddane zostaje podejście gnozeologiczne w językoznawstwie Aleksandra Kiklewicza. Antropocentryczne teorie lingwistyczne przeciwstawiane są w dzisiejszym językoznawstwie antropologicznym teoriom języka. Podstawową kategorią tych ostatnich jest socjolekt jako zjawisko ponadjednostkowe. Podstawową kategorią teorii antropocentrycznych w językoznawstwie jest z kolei idiolekt jako ontologicznie niepowtarzalna kategoria wyjściowa istnienia jednostki i społeczeństwa. W przypadku podejścia funkcjonalnego w ramach teorii antropocentrycznych sama kategoria socjolektu uznana zostaje za część idio­lektu, nie zaś odwrotnie, jak ma to miejsce w teoriach socjologicznych. Termin kategoria określa się tradycyjnie za pomocą dwóch kryteriów czy też podejść: 1 logicznego (z pespektywy racjonalno

 13. High-Temperature Gas-Cooled Reactor Critical Experiment and its Application to Thorium Absorption Rates; Experience Critique pour l'Etude d'un Reacteur a Haute Temperature, Refroidi par un Gaz et son Application a la Determination des Taux d'Absorption du Thorium; Kriticheskij opyt, postavlennyj na vysokotemperaturnom reaktore s gazovym okhlazhdeniem, i primenenie ego dlya opredeleniya stepeni pogloshcheniya toriya; Experimento Critico Efectuado en un Reactor de Elevada Temperatura Refrigerado por Gas y su Aplicacion para Calcular los Indices de Absorcion del Torio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bardes, R. G.; Brown, J. R.; Drake, M. K.; Fischer, P. U.; Pound, D. C.; Sampson, J. B.; Stewart, H. B. [General Dynamics Corporation,San Diego, CA (United States)

  1964-04-15

  significativo debido a que en las obras publicadas subsiste cierta divergencia en los resultados obtenidos con ambas tecnicas. (author) [Russian] Pri razrabotke idei reaktora HTGR i ego pervogo prototipa v Pich- Bottome prishli k resheniju o neobhodimosti obespechit' sootvetstvujushhie ishodnye dannye dlja provedenija jadernogo analiza. Konkretnye potrebnosti teorii jadernogo proektirovanija na ishodnyh dannyh otnositel'no pogloshhenija torija priveli k sozdaniju jeksperimental'nogo proekta, sostojashhego iz kriticheskoj sborki tipa sborki s central'noj reshetkoj s okruzhajushhim ammortizatorom i peredvizhnymi aktivnymi zonami. Sborka takogo tipa, v kotoroj v sravnitel'no nebol'shoj central'noj reshetke s zhelaemoj geometriej mozhet byt' ustanovlen predstavljajushhij interes spektr, javljaetsja poleznoj ustanovkoj dlja poluchenija raznoobraznyh ishodnyh dannyh v celjah provedenija jadernogo analiza novyh idej. Obsuzhdajutsja konkretnye preimushhestva jetogo metoda po sravneniju so stroitel'stvom sborki-modeli, a takzhe rol' teorii v opredelenii, kakie opyty javljajutsja naibolee poleznymi i kak jeti opyty zatem ispol'zujutsja pri proverke metodov proektirovanija. - Byli razrabotany dva sravnitel'no novyh metoda dlja ispol'zovanija v sborke reshetok - metod izmerenija kolebanij reaktivnosti dlja opredelenija kojefficienta Dopplera dlja torija i metod aktivacii dlja opredelenija kak rezonansnogo integrala torija, dispergirovannogo v grafite, tak i ego zavisimosti ot temperatury (kojefficient aktivacii Dopplera). Pri izmerenii kojefficienta Dopplera putem opredelenija kolebanij reaktivnosti ves' central'nyj toplivnyj jelement ispol'zovalsja takim obrazom, chto byla vozmozhnost' osushhestvit' nagrev toplivnogo jelementa do 800 Registered-Sign F i tochno opredelit' opytnym putem teplovye jeffekty, t.e. te jeffekty, kotorye ne okazyvajut vlijanija na velichinu rezonansvogo zahvata torija. Sravnenie rezul'tatov s teoriej dlja rjada uslovij svidetel'stvuet o prekrasnom soglasovanii

 14. Strain Dependence of the Frequencies and the Thermal Expansion of the Hexagonal Close-Packed Lattice; Variations, en Fonction de la Deformation, des Frequences et de la Dilatation Thermique du Reseau a Structure Hexagonale Compacte; Zavisimost' chastot i teplovogo rasshireniya geksagonal'noj reshetki s plotnoj upakovkoj ot napryazheniya; Variacion de las Frecuencias y de la Dilatacion Termica de la Red Hexagonal Compacta en Funcion de la Deformacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Srinivasan, R.; Ramji Rao, R. [Physics Department, Indian Institute of Technology, Madras (India)

  1965-04-15

  {gamma}'' Para tres pares de valores de m y n. Se ha comprobado que {gamma}' = {gamma}'' y que el limite superior de temperatura {gamma}{sub {infinity}} mayor en 0,3, aproximadamente, que el limite inferior de temperatura{sup .} Esta diferencia cuya magnitud parece ser independiente de los valores de m y n, disminuira probablemente al tener en cuenta la interaccion de atomos vecinos mas alejados. Los datos teoricos se comparan con los resultados experimentales obtenidos en el caso del magnesio. (author) [Russian] Nedavno bylo izmereno anizotropnoe teplo voe rasshirenie nekotoryh geksagonal'nyh metallov. Dlja razrabotki teorii anizotropnogo teplovogo rasshirenija geksagonal'noj reshetki s plotnoj upakovkoj neobhodimo issledovat' zavisimost' chastot geksagonal'noj reshetki s plotnoj upakovkoj ot naprjazhenija. Rassmatrivalas' geksagonal'naja reshetka s plotnoj upakovkoj s central'nym vzaimodejstviem s bli- a b zhajshim sosednim atomom v vide Empty-Set = -a/{gamma}{sup m} + b/{gamma}{sup n} Ispol'zuemymi naprjazhenijami javljajutsja 1) prodol'noe rasshirenie #Greek Lunate Epsilon Symbol#' vdol' osi z; i 2) ravnomernoe vozdushnoe rasshirenie {zeta} vdol' osnovnoj ploskosti. Oni javljajutsja sootvetstvujushhimi naprjazhenijami v teorii teplovogo rasshirenija,i ih preimushhestvom javljaetsja to, chto oni ne vyzyvajut smeshhenij mezhdu reshetkami. Byli razrabotany parametry Grjunajzena {gamma}'{sub i} = - Partial-Differential log{omega}{sub i}/ Partial-Differential #Greek Lunate Epsilon Symbol#' and {gamma}'{sub i}' = - Partial-Differential log{omega}{sub i}/ Partial-Differential {zeta} Dlja volnovyh vekto- J rov, idushhih vdol' opredelennyh simmetrichnyh napravlenij. Bylo ustanovleno, chto jeti parametry dlja akusticheskih vetvej sil'no zavisjat ot napravlenija i sil'no kolebljutsja. Odna iz poperechnyh akusticheskih vetvej v osnovnoj ploskosti imeet otricatel'noe znachenie {gamma}' dlja ljubyh znachenij ship. Byla opredelena zavisimost' momentov {mu}{sub 2}, {mu}{sub 4} i {mu

 15. Nuclear Calculations of Light-Water Moderated Reactors and Experimental Correlations; Calculs de Riacteurs Ralentis a l'Eau Ordinaire et Comparaison avec les Risultats Expirimentaux; Raschet reaktorov s zamedlitelem iz obychnoj vody i sravnenie s ehksperimental'nymi rezul'tatami; Calculos Nucleares de Reactores Moderados por Agua Ligera y Correlacion Experimental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solanilla, R. [Comision Nacional de Energia Atomica, Buenos Aires (Argentina)

  1964-02-15

  efecto 'Daneoff' . La La correlacion con los resultados experimentales disponibles, que comprenden un vasto campo de moderacion, composicion de materiales y geometria, realizada, a traves de la comparacion con algunos de los. principales parametros de un reticulado y/o de la multiplication efectiva, muestra resultados satisfactorios, consiguiendose dispersiones entre reactividad calculada y experimental que en general no superan el 2%. (author) [Russian] S pomoshh'ju teorii dvuh grupp, izmenennoj s uchetom nadteplovyh delenij, byla proanalizirovana serija kriticheskih sborok s otrazha- telem i zamedlitelem iz obychnoj vody. Otlichie sostojalo v stepeni obogashhenija uranom-235. Jeffektivnye sechenija teplovoj gruppy te zhe, chto i v tablicah Amstera dlja vodorodnyh smesej pri razlichnyh temperaturah, a takzhe dlja razlichnyh koncentracij urana-235 i poglo- titelej v 1/v. Vozdejstvie geterogennosti jeffektivnyh sechenij bylo opredeleno pribli- zitel'no putem izmenenija koncentracii poglotitelja s pomoshh'ju prostranstvennyh otklonenij teplovogo potoka v kamere. S primeneniem formuly Amuajjalja-Benoista byl rasschitan kojefficient proigrysha. Po sushhestvu kojefficient termodiffuzii vtroe men'she makrosko- picheskogo jeffektivnogo sechenija perenosa, kotoryj byl gomogenizirovan po vsej kamere. V sootvetstvii s sistemoj Ombrellaro byli rasschitany parametry gruppy bystryh chastic po trem diffuzionnym gruppam bystryh chastic (ot 10 do 0,821 Mjev; ot 0,821 Mjev do 5,5 kjev; ot 5,5 kjev do 0,625 jev) vmeste s mikroskopicheskimi jeffektivnymi sechenijami, prime- nimymi dlja kazhdoj gruppy. Opredelenie, kotoroe dajot Ombrellaro dlja nejtronnyh para- metrov treh grupp bystryh chastic v zavisimosti ot ustanovlennyh jeffektivnyh sechenij, bylo izmeneno dlja tret'ej gruppy v sootvetstvii s rezul'tatami obrabotki jeffektivnogo rezonansnogo pogloshhenija urana-238. Jeto predlozhennoe Nikom opredelenie bylo osnovano na raschete jeffektivnogo rezonansnogo integrala. Jeffektivnyj

 16. Comparison of Spin Wave Theory with Neutron Scattering Results for MnF{sub 2}; Comparaison entre la Theorie de l'Onde de Spin et les Resultats Obtenus par la Diffusion des Neutrons dans MnF{sub 2}; Sravnenie teorij spinovoj volny s rezul'tatami rasseyaniya nejtronov dlya MnF{sub 2}; Estudio Comparativo, en el MnF{sub 2}, de la Teoria Ondulatoria del Spin y de los Resultados de la Dispersion Neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Low, G. G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks (United Kingdom)

  1965-04-15

  %, y esto ocurre unicamente a menos de un grado, aproximadamente, del punto de Neel. Et autor describe sucintamente las probables consecuencias de un termino bicuadratico de intercambio en el MnF{sub 2}, y llega a la conclusion de que tal intercambio, de producirse, es muy pequeno. (author) [Russian] V rezul'tate jeksperimentov po neuprugomu rassejaniju, kotorye proveli nedavno Okazaki i Turberfil'd, poluchena prjamaja mera dispersii spinovoj volny v MnF{sub 2} i pri 4,2 Degree-Sign K i pri bolee vysokih temperaturah, priblizhajushhihsja k tochke Nila. Nizkotemperaturnye rezul'taty vmeste s drugimi magnitnymi svojstvami pozvoljajut ocenit' s nekotoroj tochnost'ju razlichnye obmennye konstanty v MnF{sub 2}. Ispol'zuja jeti konstanty, byl primenen opisannyj Oguchi formalizm teorii spinovoj volny dlja antiferromagnetikov v celjah teoreticheskogo predskazanija zavisimosti dispersii spinovoj volny ot temperatury. Ni odin iz imejushhihsja parametrov ne zatragivaetsja, i teoreticheskie krivye dispersii mozhno sravnit' s jeksperimental'nymi rezul'tatami v otnoshenii bolee vysokih temperatur v kachestve proverki teorii spinovoj volny. Byli prinjaty v raschet chislennye znachenija jenergii spinovyh voln i byli vzjaty integral' po zone Brilljujena, i tem samym udalos' izbezhat' ispol'zovanija nekotoroj formy razlozhenija v rjad po temperature. Uchteny dinamicheskie vzaimodejstvija mezhdu parami spinovyh voln, odnako kinematicheskie jeffekty ne prinimalis' vo vnimanie. Byla proizvedena perenormirovka jenergij spinovyh voln. Jeto-vazhnyj faktor dlja T/T{sub N} Greater-Than-Or-Equal-To Vulgar-Fraction-One-Half . Fakticheski teoreticheskie i jeksperimental'nye dannye v znachitel'noj stepeni sovpadajut pri temperaturah, sootvetstvujushhih priblizitel'no 90% tochki Nila. Opasno jekstrapolirovat' jetot rezul'tat k sistemam s men'shimi spinami, poskol'ku, verojatno, kinematicheskie jeffekty igrajut znachitel'no bol'shuju rol' v takih sluchajah. Dlja MnF{sub 2}, gde S = 5/2, soglasno

 17. Sports context of the original families of three generations of national football team players [Sportovní kontext původních rodin tří generací fotbalových reprezentantů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2011-09-01

  in any of the three different generations.[VÝCHODISKA: Rodinný context je považován za podstatný jev, ovlivňující vývoj celoživotní sportivní kariéry. Přes tuto skutečnost je role rodiny v etapách různých historických změn zkoumána zřídka. Výzkumný concept studie je založen na "teorii přechodu" (tj. raná sportovní socializace, na principu "generačního přenosu" (tj. interakce rodiče-děti, a to v rámci různého mikro (rodinného a makro (sociálně-ekonomického kontextu. CÍLE: Cílem studie je nalézt vztahy mezi ukazateli rané socializace v rodinném kontextu fotbalových hráčů - reprezentantů České republiky ve třech rozdílných socio-ekonomických časových obdobích. METODIKA: Byly zkoumány tři generace fotbalových hráčů národní reprezentace. Výzkumný vzorek P (n = 69 sestával ze tří sub-skupin: P1 (n = 23 - současná generace fotbalové reprezentace v letech kolem roku 1991, P2 (n = 23 - generace reprezentující v letech 1981 - 2001 a P3 - generace reprezntující v letech 1965 - 1987. Data byla získána semi-strukturovaným rozhovorem orientovaným na rodinné zázemí v etapě rané sportovní socializace každé generace. Odpovědi byly analyzovány a data tříděna v kategoriální škále (5 domén po 4 kategoriích. Dále byla data zpracována deskriptivní statistikou a srovnání vybraných kategorií mezi generacemi neparametrickým testem Chí-kvadrát na hladině významnosti p < 0,05. VÝSLEDKY: Shodná role otců byla nalezena ve všech třech generacích a take ve shodných kategoriích (typ výchovy, začlenění do fotbalu, motivační přístupy. Role matek byla odlišná ve vztahu ke generační emancipaci žen, ale vždy podporující sportovní vývoj dětí. ZÁVĚRY: Výsledky podtrhují význam rané sportovní socializace v rodině, důležitost generačního přenosu, funkci otce, matky i sourozenců jako motivátorů, a to bez ohledu na příslušnost ke kterékoliv ze t

 18. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 19. Mass dependence of intermetallic diffusion; Influence de la masse sur la diffusion intermetallique; Zavisimost' massy intermetallicheskoj diffuzii; Influencia de la masa sobre la difusion entre metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lazarus, D [Department of Physics, University of Illinois, Urbana, IL (United States)

  1962-01-15

  disolvente. El autor analiza tambien la influencia ejercida por la temperatura sobre ese efecto. (author) [Russian] Byli provedeny ehksperimenty dlya opredeleniya spetsificheskogo ehffekta izotopnykh mass na stepen' intermetallicheskoj diffuzii dlya togo, chtoby proverit' primenenie teorii ob{sup e}ma absolyutnoj reaktsii k protsessu diffuzii, a takzhe vychisleniya Bardina i KHerringa v otnoshenii korrelyatsii mezhdu izotopnym indikatorom i atomnymi perekhodami v rastvoritele. Primenyayutsya metody tochnykh sechenij s ispol'zovaniem izotopnykh indikatorov zheleza-55 i zheleza-59 v chistykh serebryanykh i mednykh odnokristallicheskikh obraztsakh. Dlya izmereniya nebol'shoj zavisimosti massy pri provedenii opyta trebuetsya bol'shaya tochnost'. Poskol'ku oba izotopa zheleza imeyut sovershenno razlichnye skhemy raspada, to tochnoe differentsirovannoe izmerenie aktivnosti mozhet byt' osushchestvleno s pomoshch'yu poglotitelej iz zolota i berilliya posle radiokhimicheskogo otdeleniya izotopnykh indikatorov ot osnovnogo materiala. Rezul'taty pokazyvayut, chto otnositel'naya skorost' diffuzii dvukh dannykh izotopov yavlyaetsya znachitel'no men'shej po sravneniyu s obychno ozhidaemoj skorost'yu blagodarya ili smeshcheniyu ot svoego polozheniya ravnovesiya vo vremya perekhodov v ehlementarnoj diffuzii ili sil'noj korrelyatsii mezhdu atomnymi perekhodami rastvoryaemogo veshchestva i rastvoritelya. Takzhe rassmatrivaetsya zavisimost' ehffekta ot temperatury. (author)

 20. Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Płonecka

  2017-06-01

  sexually positive life attitude, which means a life of acceptance of oneself and others and creation of a nonviolent space, enables universal self-acceptance and self-development. It is also a proactive social attitude because it requires intellectual and political involvement in regard to emerging reality. I believe that positive sexuality supported by positive sex-ed and social involvement is a very important element of resistance against power relations.    Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna Negatywna seksualność to seksualność, która nie składa się na poczucie tożsamości i samoakceptacji. Jest obarczona wstydem, poczuciem winy i zagrożenia. W polskim społeczeństwie panuje atmosfera negatywnej seksualności. Brak jest tolerancji dla różnorodności i wolności seksualnej rozumianej jako swobodna ekspresja siebie. Jest to sytuacja, która zagraża dobrostanowi psychicznemu. Deprecjonowanie i normatywizowanie ludzkiej seksualności jest uwikłane w relacje władzy, które petryfikują dany stan społeczny. Prowadzi to do totalitarnego zagospodarowania naszej seksualności i utrzymywania tego stanu dzięki psychicznym mechanizmom ulegania władzy totalitarnej. By pokazać te procesy, przywołuję myślicieli i myślicielki takie jak Michel Foucault, Erich Fromm, Theodor Adorno, Wilhelm Reich i Karen Horney. Taka rzeczywistość jest też rezultatem procesów społecznych, które ją ukształtowały. Miały na to wpływ procesy związane z władzą i kulturą. Negatywne wzorce są obecne w naszej kulturze od dawna. Polską kulturę analizuję przez pryzmat kina polskiego epoki PRL-u. Kultywowanie tych negatywnych norm społecznych to bierna postawa społeczna. Pokazuję alternatywy dla atmosfery negatywnej seksualności. Opisuję ruch pozytywnej seksualności i jego zalety dla zdrowia psychicznego jednostki i społeczeństwa. Poddaję w wątpliwość możliwość popularyzowania teorii queer w Polsce. Pokazuję pewne uniwersalne strategie

 1. Entre la loi et la norme. Sur les difficulté d’une théories généalogique du pouvoir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilba Corneliu

  2006-06-01

  exercită asupra vieţii fără să se poată debarasa de vechea formă a suveranităţii individualizante. Din acest motiv, un număr important de autori l-au criticat pe Foucault pentru ambiguitatea unei teorii care nu reuşeşte să definească puterea. Dintre obiecţiile cele mai importante care au fost adresate lui Foucault am reţinut în special întrebarea lui Nancy Fraser: „cum se poate trece de la drept la normă fără a face apel la o teorie liberală?”. Am arătat că teoria lui Foucault ocoleşte o astfel de întrebare, din pricină că nu are suficiente resurse pentru a răspunde. Motivul ar fi că Foucault a aplicat la analiza puterii un model lingvistic, concepând „jocurile puterii” ca pe un fel de „jocuri de limbaj. Dar aplicarea grilei lingvistice la jocurile puterii nu ţine cont de distincţia (operată de Searle, cu privire la limbaj dintre reguli constitutive şi reguli normative. La Foucault, dreptul nu e constitutiv, ci normativ; în schimb norma nu e normativă, ci constitutivă. Mai precis, individul nu este atom liber (constituant de relaţii, ci e deja investit cu raporturi de forţă care îl constituie ca individ şi sujet de droit. Dacă regulile juridice pot forma diferite „jocuri” este pentru că, de fapt, ele sunt rezultatele unor practici guvernate de o putere normalizatoare văzută ca Marele Joc al tuturor jocurilor de putere. De aici rezultă caracterul paradoxal al termenului „drept”, care o nedumerea pe Nancy Fraser.

 2. Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wrzesińska

  2015-12-01

  should avoid to evaluate them as better or worse.   Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji Tekst jest poświęcony teorii niesłowiańskiego pochodzenia Rosjan. Jej autor, Franciszek H. Duchiński (1816-1893, uzasadniał odmienność cywilizacyjną Rosjan ich innym od pozostałych ludów Europy pochodzeniem rasowym. Ono, jak uważał, zadecydowało o powstaniu funkcjonujących w opozycji dwóch cywilizacji: wschodniej, stworzonej poprzez pierwiastek mongolski, gdzie dominowało bezprawie i despotyzm, oraz zachodniej, powstałej jako wytwór ludów indoeuropejskich, które respektowały wolność i godność człowieka. Duchiński uzasadniał różnice między nimi w większym stopniu czynnikami zewnętrznymi i mentalnymi niż biologicznymi. Nie wartościował ras i cywilizacji, a pojęcia „rasa” nie definiował. Brak ścisłości w tym względzie był charakterystyczny dla XIX-wiecznego piśmiennictwa. Często stosowano zamiennie pojęcia „rasa”, „naród”, „plemię”, „szczep”. Nie uważano też za naganne hierarchizowania ras. Opinie Duchińskiego na temat azjatyckiej despotii nie odbiegały od powszechnie przyjętych w piśmiennictwie polskim XIX w. Dominujący w nim wątek stanowiło przekonanie o odmienności cywilizacyjnej Rosji i Europy i o trwałym pomiędzy nimi antagonizmie. Działalność Duchińskiego miała służyć uświadomieniu opinii zachodnioeuropejskiej zagrożenia jakie płynęło dla Europy ze strony cywilizacji wschodniej oraz roli Polski na przedmurzu chrześcijaństwa łacińskiego. Spostrzeżenia na temat antynomii wspomnianych cywilizacji są i dziś aktualne. Współcześni badacze problemu przeczą rzecz jasna związkom pomiędzy rasą i cywilizacją. Kładą za to nacisk na różnice w sferze wartości, wierzeń, instytucji i struktur społecznych, które decydują o tożsamości cywilizacyjnej. O ile więc można nie godzić się z argumentacją Duchińskiego, to w sferze

 3. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education in the ATIPDPE-GR instrument for Greek physical educators [Názory na začlenění studentů s postižením do hodin tělesné výchovy v nástroji ATIPDPE-GR pro řecké učitele tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2010-12-01

  ánovaného chování (TPCH poskytuje užitečný rámec pro studium postojů k lidem s postižením. CÍLE: Účelem studie bylo posoudit strukturu postojové škály, modifikované pro Řecko, dle nástroje Attitudes Toward Inclusion of Individuals with Physical Disabilities in Physical Education - Greece (ATIPDPE-GR, založeného na teorii plánovaného chování (TPCH Ajzena (2000. Škála je určena pro měření postojů řeckých učitelů tělesné výchovy. METODIKA: Zúčastnilo se 155 učitelů tělesné výchovy (85 žen a 70 mužů v průměrném věku 37,68 let, kteří vyučují buď tělesnou výchovu (TV nebo olympijskou a paralympijskou výchovu (OPV v sedmi různých prefekturách Řecka. VÝSLEDKY: Na základě jednocestné ANOVA postojové škály ATIPDPE-GR měří dvě psychologické charakteristiky (komponenty. Dva komponenty, jež pocházejí z analýzy hlavních komponentů, objasňují více než 42 % rozptylu. Jedná se o a pozitivní výsledky pro studenty a b negativní výsledky pro učitele a studenty. ZÁVĚRY: Naše závěry indikují, že ATIPDPE-GR lze považovat za spolehlivý nástroj pro měření postojů učitelů TV a že teorie plánovaného chování může poskytnout solidní teoretický rámec pro studium postojů učitelů tělesné výchovy.

 4. Measurement of {beta} Emitters by the Radiated Charge; Mesure des Emetteurs {beta} par la Charge Rayonnee. Mesure de l'activite des emetteurs {beta} a partir de la charge rayonnee; Izmerenie aktivnosti izluchatelya {beta}-chaetits na osnove izluchaemogo zaryada; Medicion de la actividad de los emisores {beta} a partir de la carga irradiada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, J J [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1960-06-15

  ' tonkoj reshetkoj. Soglasovannost' s izmereniyami, osushchestvlyaemym i na schetchike 4 {pi}, prekrasna dlya Sr{sup 90}-Y{sup 90} i R{sup 32} (tochnost' bolee chem 2 protsenta). V otnoshenii S{sup 35}, opyty vyyavlyayut vliyanie atomnogo nomera oporoj istochnika i ehtim samym opredelyayut ego vybor. Teorii ob obratnoj diffuzii pozvolyayut ob{sup y}asnit' ehti rezul'taty. (author)

 5. The effective lifetime and temperature coefficient in a coupled fast-thermal reactor; Temps de vie effectif et coefficient de temperature dans un reacteur a couplage neutrons rapides-neutrons thermiques; Ehffektivnyj srok zhizni i temperaturnyj koehffitsient nejtronov v dvoyakom reaktore na bystrykh i teplovykh nejtronakh; Vida efectiva y coeficiente de temperatura en un reactor con acoplamiento rapido-termico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haefele, W. [Kernforschungszentrum, Karlsruhe (Germany)

  1962-03-15

  . Teplovoj komponent dejstvuet kak svoego roda zamedlitel' vremeni zhizni nejtronov. Kak i v teorii zapazdyvayushchikh nejtronov, ehffekt zapazdyvaniya ischezaet, esli reaktivnost' dostatochno vysoka, chtoby bystryj komponent stal kritichnym sam po sebe. V issledovanii rassmatrivalsya sparennyj reaktor, v kotorom bystryj komponent podvergaetsya dejstviyu vnezapnogo stupenchatogo skachka reaktivnosti {alpha}{sub 0}. Izza vozrastayushchego urovnya ehnergii temperatura podnimaetsya i nachinayut rabotat' dva temperaturnykh koehffitsienta: temperaturnyj koehffitsient bystrogo komponenta i temperaturnyj koehffitsient teplovogo komponenta. Ehta problema rassmatrivaetsya s odnoj gruppoj zapazdyvayushchikh nejtronov (v obychnom znachenii). Privoditsya formalizm dlya vyrazheniya ehffektivnogo sroka zhizni i temperaturnogo koehffitsienta vo vremya razlichnykh stadij issledovaniya. Dany takie otkloneniya dlya razlichnykh znachenij {alpha}{sub 0}, pri kotorykh dostigaetsya predel kinetiki reaktorov na bystrykh nejtronakh. (author)

 6. Advanced epithermal thorium reactor (AETR) physics; Physique d'un reacteur au thorium, a neutrons epithermiques, de type perfectionne (AETR); Fizika usovershenstvovannog o nadteplovogo torievogo reaktora; Fisica del reactor epitermico de tipo avanzado, alimentado con torio (AETR)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campise, A. V. [Atomics International, Canoga Park, CA (United States)

  1962-03-15

  del {sup 233}Pa y de isotopos del uranio sobre el balance neutronico relativo y se evalua la probable razon de reproduccion y las caracteristicas de combustion teniendo en cuenta la imprecision en el conocimiento de las secciones eficaces nucleares. (author) [Russian] Rassmatrivayuts ya printsipy konstruirovani ya usovershenstvovannog o nadteplovogo torievogo reaktora s uchetom sushchestvuyushchej teorii yadernykh parametrov i potentsial'nogo poleznogo ispol'zovaniya nejtronov. Byl izuchen ehffekt rezonansnogo zakhvata toriya v sistemakhs grafitovym zamedlitelem dlya nejtronov s ehnergiyami ot 0,10 do 100 kehv. Ispol'zuyutsya formuly uzkogo rezonansa i shirokogo rezonansa v tselyakh polucheniya zavisimogo ot temperatury ehffektivnogo rezo- nansnogo integrala torievogo sterzhnya, kotoryj vyrazhaetsya v vide ehkvivalentnykh mnogogruppovykh sechenij. Neobkhodimost' v poluchenii yadernykh dannykh v oblasti promezhutochnykh ehnergij privela k sozdaniyu proekta i konstruktsii kriticheskoj sborki. Yadernyj proekt ehtoj sborki podcherkivaet vazhnost' dannykh poperechnykh sechenij i teoreticheskoj interpretatsii ehksperimental'nykh rezul'tatov, imeyushchikh otnoshenie k usovershenstvovannom u nadteplovomu torievomu reaktoru. Tochnost' analiticheskikh metodov byla podtverzhdena pri analize ehksperimental'nykh rezul'tatov, poluchennykh na reaktore nulevoj moshchnosti ZPR-III. Provodyatsya sravneniya trekh konfiguratsij teploperedachi s ispol'zovaniem udvoennogo vremeni v kachestve optimal'nogo parametra. EHffekt proizvodstva izotopa protaktiniya-233 i urana pri otnositel'no poleznom ispol'zovanii nejtronov, vozmozhnye koehffitsienty vosproizvodstva i kharakteristiki vygoraniya otsenivayutsya v svyazi s netochnostyami v yadernykh poperechnykh secheniyakh. (author)

 7. Analytical Design of Water-Free Production in Horizontal Wells Using Hodograph Method / Zastosowanie metody hodografu do określenia krytycznego wydatku poziomych otworów produkcyjnych

  Science.gov (United States)

  Qin, Wenting; Wojtanowicz, Andrew K.; White, Christopher D.

  2013-06-01

  żków wodnych prowadzących do zawodnienia otworu. Jednakże duża powierzchnia kontaktu ze złożem staje się wadą otworów poziomych gdy stożek wodny dostanie się do otworu. Następuje wtedy gwałtowne zawodnienie otworu i szybka utrata produktywności. Z tego powodu wydatek otworu musi być utrzymany poniżej wartości wydatku krytycznego, tzn. maksymalnego wydatku bez udziału stożka wodnego. Istniejące modele analityczne wydatku krytycznego są albo zbyt uproszczone lub też niedokładne w opisie lokalnej powierzchni kontaktu między ropą naftową i wodą podścielającą co prowadzi do błędnej oceny wydatku krytycznego. W tym artykule prezentujemy nowy model matematyczny wydatku krytycznego który jest bardziej dokładny przez co lepiej nadaje się do obliczeń projektowych. W przeciwieństwie do istniejących modeli, nasz model uwzględnia ograniczenie dopływu ropy do otworu spowodowane wzrostem stożka wodnego ponad statyczną powierzchnię kontaktu ropy z wodą podścielającą oraz pozwala dokładnie obliczyć wydatek krytyczny oraz opisać kształt powierzchni stożka i zmianę ciśnienia w złożu z odległością od otworu poziomego. Równania modelu zostały wyprowadzone z teorii hodografu połączonej z metodą odwzorowań konforemnych. Wyniki obliczeń przy użyciu równań modelu wykazują zgodność z wynikami symulatora złoża. Stwierdzono również, że typowe dla innych modeli założenie płaskiej powierzchni kontaktu ropa/woda i zaniedbanie efektu kształtu stożka wodnego może prowdzić do 50-procentowej przeceny wartości wydatku krytycznego

 8. Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich = The holistic nursing professional competence of students graduate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Brodowicz-Król

  2016-08-01

  20-954 Lublin   Autor do korespondencji: Magdalena Brodowicz-Król Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin e-mail: brmagdalena@gmail.com Tel. 662 980 412           Streszczenie Wprowadzenie: We współczesnym pielęgniarstwie umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem przez studentów  szczególnie studiów magisterskich jest istotą procesu kształcenia. Natomiast postrzeganie pacjenta w systemie opieki w sposób holistyczny, a zatem jako indywidualnego podmiotu funkcjonującego co najmniej w wymiarze biologicznym, społecznym, psychicznym, duchowym i kulturowym, zgodnie z zasadami etyki jest jednym z wymiarów profesjonalizmu. W akademickim kształceniu pielęgniarek duże znaczenie przywiązuje się do kształtowania umiejętności pielęgniarskich tworzących możliwość holistycznego traktowania osoby pacjenta. Cel pracy: Określenie kompetencji zawodowych holistycznego postrzegania pacjenta przez studentów I roku studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród studentów kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wiek ankietowanych mieścił się w przedziałach 21-22 (32,6% i23-38  (67,4% lat. Kobiety stanowiły większość badanych (97,1% zdecydowanie mniejszą grupę stanowili mężczyźni (2,9%. Metodą badawczą, którą zastosowano w badaniu, był sondaż diagnostyczny. Wykorzystanym narzędziem badawczym była Skala Holistycznych Kompetencji Pielęgniarskich (The Holistic Nursing Competence Scale –HNCS. Skala ta ocenia kompetencje pielęgniarskie, składa się z dwóch podskal i zawiera łącznie 36 twierdzeń. Podskala HNCS A zawiera 7 pozycji, ocenia postępowanie pielęgniarskie w życiu codziennym oraz podskala HNCS B zawiera 29 pozycji, ocenia holistyczne kompetencje pielęgniarskie. Drugim narzędziem była Skala Rozwoju Kompetencji Piel

 9. Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Mońka

  2016-12-01

  Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2   1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, sporty walki, budowa ciała, sprawność motoryczna Key words: index 2D:4D, martial arts, body build, motoric fitness     mgr Magdalena Mońka, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.     Streszczenie               Poziom sprawności fizycznej jest uwarunkowany wieloma czynnikami, w tym również budową morfologiczną. Jednym z elementów morfologicznych jest formuła palców 2D:4D, opisująca stosunek długości palca drugiego do palca czwartego. Wskaźnik palców kształtuje się w życiu płodowym, pod wpływem działania hormonów płciowych i pozostaje niezmiennym w dalszym rozwoju osobniczym. Wysoki poziom testosteronu, odzwierciedlający się w niższych wartościach formuły palców, determinuje lepszą zręczność, wytrzymałość i siłę. Ponadto wpływa na zachowania zawodników, zwiększając skłonność do agresji oraz wolę walki i podjęcia ryzyka.   Cel               Celem niniejszej pracy jest ocena powiązań wskaźnika palców 2D:4D z cechami budowy somatycznej oraz poziomem sprawności motorycznej w grupie zawodników sporów walki i osób nietrenujących. Materiał i metody               Materiał badawczy stanowiły pomiary antropometryczne i wyniki prób motorycznych mężczyzn uprawiających sporty walki (n=28 oraz osób nietrenujących (n=30. Badani to studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w przedziale wiekowym 19-25 lat. U wszystkich badanych zmierzono cechy długościowe, szerokościowe, obwody ciała i fałdy skórno-tłuszczowe oraz długość drugiego (2D i czwartego palca (4D prawej i lewej ręki. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano cztery próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z

 10. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Fryderyk Nowak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia. Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.   Streszczenie Cel Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia. W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie. Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność. Wnioski Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.   Abstract   Aim The characteristics of selected aspects of fitness

 11. Wybrane zachowania zdrowotne oraz czynniki ryzyka raka piersi w grupie pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego = Selected health behaviours and risk factors of breast cancer in nurses group from Lublin and Subcarpathian provinces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Smoleń

  2016-07-01

  Department of Development in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin   Słowa kluczowe: rak piersi, zapobieganie, ryzyko zachorowania, pielęgniarki. Key words: breast cancer, prevention, risk, nurses.   Streszczenie Wstęp. Do najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na raka piersi zalicza się: płeć żeńską, wiek powyżej 64 r.ż., mutacje genowe, rozpoznanie nowotworu piersi u dwóch lub więcej krewnych I stopnia, przebyty rak piersi oraz zmiany w piersi. W profilaktyce raka piersi ważne znaczenie obok badań przesiewowych ma podejmowanie prozdrowotnych zachowań zdrowotnych, zmniejszających ryzyko zachorowania. Cel pracy. Ocena zachowań zdrowotnych pielęgniarek w zakresie profilaktyki raka piersi oraz ryzyka rozwoju chorób nowotworowych w badanej grupie kobiet. Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w grupie 184 pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zastosowano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. W analizie statystycznej posłużono się testem χ2 Pearsona. Wyniki. U ponad połowy respondentek w rodzinie notowano wystąpienie nowotworu, a u co dziesiątej był to nowotwór piersi. Jedna dziesiąta pielęgniarek deklarowała rozpoczęcie miesiączkowania w 12 r.ż. Większość pielęgniarek deklarowała karmienie naturalne w okresie macierzyństwa. Średnia wieku pierwszej wizyty u ginekologa to 20 lat. Ponad połowa badanych pielęgniarek deklarowała prawidłową masę ciała oraz podejmowanie aktywności fizycznej. Wykazano niewielkie różnice istotne statystycznie w poszczególnych zachowaniach w obu badanych grupach pielęgniarek. Wnioski. Zagrożenie wystąpieniem nowotworów piersi u badanych pielęgniarek związane było w głównej mierze z rodzinnym obciążeniem nowotworowym oraz wczesnym rozpoczęciem menstruacji, co zalicza się do czynników niepodlegających modyfikacji. Brak aktywności fizycznej oraz występowanie otyłości to czynniki

 12. Wpływ prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektyczną mięśni prostowników nadgarstka = The influence of mid-frequency TENS currents on bioelectrical activity of the wrist extensor muscles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Srokowski

  2015-09-01

    Korespondencja: Grzegorz Srokowski, Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3 85 - 810 Bydgoszcz, g.srokowski@gmail.com   Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85 - 077 Bydgoszcz, a.srokowska@cm.umk.pl     Streszczenie Wstęp: W świecie dynamicznego rozwoju techniki i nauki, z których człowiek czerpie wiele korzyści, łatwo jest spotkać na drodze przeszkody, które są zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania. Cel pracy: Istotnym problemem badawczym jest wpływ poszczególnych zabiegów fizykalnych na konkretną grupę mięśniową. Dzięki badaniom za pomocą EMG możemy skutecznie ocenić skutki terapii po zastosowaniu prądów TENS średniej częstotliwości. Celem pracy była analiza  z wykorzystaniem EMG, wpływu prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektryczną mięśni prostowników nadgarstka. Wyniki badań własnych: Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabelach i zilustrowano wykresami. Materiał i metoda: W badaniach uczestniczyło 19 osób, które nie zgłosiły większych dolegliwości ze strony badanej grupy mięśniowej. W grupie badawczej uczestniczy zarówno kobiety jak i mężczyźni. Głównym narzędziem badawczym, które pozwoliło na analizę badań był pomiar za pomocą EMG,  gdzie została oceniona czynność bioelektryczna (rónica potencjałów mięśni w spoczynku, podczas skurczu koncentrycznego w ruchu zgięcia grzbietowego nadgarstka oraz wykonanie próby maksymalnego skurczu dowolnego MVC. Analiza zapisu EMG mięśnia prostownika promieniowego nadgarstka oraz prostownika łokciowego nadgarstka wykazała spadek częstotliwości wyładowań bioelektrycznych mięśnia pod wpływem działania prądów TENS średniej częstotliwości. Wnioski 1. Analiza zapisu EMG mi

 13. Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Majewski

  2016-01-01

  ąc różnego rodzaju granice w najmniej oczekiwany sposób. Przykładem tego procesu jest kariera rapu, który powstał na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w nowojorskich gettach, a współcześnie jest jednym z najbardziej popularnych gatunków muzycznych w skali globu. Rap jest bowiem nie tylko symbolem rewolucji informatycznej i dominacji zachodnich, kapitalistycznych praktyk biznesowych, lecz także kulturowym narzędziem, za pomocą którego różne grupy, często marginalizowane bądź za takie się uważające, wyrażają własną tożsamość. Zasygnalizowany powyżej fenomen analizuję, posługując się dwoma, skrajnymi na pierwszy rzut oka, przykładami. W pierwszej części artykułu przedstawiam historię powstania i rozwoju kultury hip-hopowej w Stanach Zjednoczonych. Staram się przy tym pokazać, w jaki sposób muzyka rapowa, będąca ważnym elementem tej kultury, pozwoliła marginalizowanej część społeczeństwa na manifestowanie i komunikowanie swoich poglądów, przekonań oraz wartości, stając się „kanałem transmisyjnym” dla różnych ideologii, w tym także ideologii czarnego nacjonalizmu. W drugiej części tego tekstu analizuję twórczość i wypowiedzi medialne Tadeusza „Tadka” Polkowskiego, polskiego rapera, którego postrzegam jako przedstawiciela coraz liczniejszej grupy hiphopowców związanych bądź sympatyzujących z ruchem narodowym. Tworzona przez niego muzyka ma za zadanie nie tylko przywrócić Polakom „pamięć”, a zatem także dumę z ich heroicznej i godnej podziwu przeszłości, lecz także otworzyć oczy na to, co dzieje się w ich „skolonizowanym przez okupantów państwie”.

 14. Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego "Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii", Warszawa: Universitas 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Fidelis

  2016-01-01

  the original idea of individual freedoms. In this way, the dominant conservative elites in Poland are able to depict human rights and the welfare state as alien to the “Polish” tradition, supposedly exclusively Catholic and socially conservative. Walicki points to the need to recover the rich history of the Polish Left as well as to restore the original meaning and value of liberalism in shaping Polish democracy.   Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Warszawa: Universitas 2013 Recenzja omawia najnowszą książkę Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii (Warszawa: Universitas 2013. Książka to zbiór esejów, wywiadów oraz artykułów naukowych publikowanych przez A. Walickiego zarówno w czasopismach naukowych, jak i popularnych w latach 2001-2012. Tematyka prac dotyczy: historii projektu komunistycznego w szerszej, europejskiej perspektywie; znaczenia i spuścizny destalinizacji w Polsce ze szczególnym naciskiem na to, co sam autor nazywa „polską drogą od komunizmu” po 1956 roku; prawicowej, konserwatywnej polityki w Polsce po roku 1989; polityzacji pamięci komunizmu oraz możliwych dróg rozwoju polskiej lewicy jako niezbędnego elementu zdrowego systemu demokratycznego. Interesująca dyskusja naukowa jest często połączona z autobiograficznymi szkicami autora, który angażował się w życie intelektualne i społeczne powojennej Polski. Andrzej Walicki, prominentny intelektualista i historyk idei, studiował i pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim do lat osiemdziesiątych, kiedy wyemigrował do Australii, a następnie do USA na Uniwersytet Notre Dame. Z tego punktu widzenia Walicki dostarcza nam wyjątkowego spojrzenia na Polską historię i kulturę, ukształtowanego zarówno przez polską, jak i amerykańską tradycję intelektualną i oba akademickie światy. Siłą książki jest koncentracja autora na roli j

 15. Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów = The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Zienowicz

  2015-09-01

  (2 Uniwersytet Gdański   „O ile rozwój fizyczny jest początkiem karate, o tyle rozwój duchowy jest celem ostatecznym tej sztuki walki.” Sosai Masutatsu Oyama     Streszczenie Wprowadzenie: Problematyka utrzymania równowagi między życiem osobistym a zawodowym, pęd społeczeństwa, nastawienie na „mieć” (por. Gałkowska-Jakubik, 2007 skłania do refleksji na temat roli systemów wartości w życiu człowieka (Matusewicz, 1975. Punktem wyjścia były założenia filozofii karate oraz komercjalizacja tej sztuki walki, która wyłania dwa style: sportowy, skupiony na wyniku, sukcesie oraz styl tradycyjny, który koncentruje się na utrzymywaniu równowagi psychofizycznej, rozwoju duchowym prowadzącym do doskonałości moralnej (Miłkowski, 1983, Budnik, 2005. Cel pracy: Celem przedstawionego badania jest eksploracja systemów wartości trenerów oraz ich uczniów, z uwzględnieniem opinii uczniów na temat swoich wychowawców, w oparciu o praktykowany styl. Materiał i metoda: Uczestnikami badania było 22 trenerów oraz 54 uczniów karate. Analiza wyników skali, stworzonej na potrzeby badania, postawa wobec filozofii (PwF, wyłoniła 11 trenerów, 35 uczniów „sportowych” oraz 11 trenerów, 19 uczniów „tradycjonalistów”. Badanie przeprowadzono wykorzystując skalę wartości schelerowskich (Brzozowski, 1995 Wyniki: Zgodnie z założeniami trenerzy i uczniowie “tradycjonaliści” uzyskali wyższe wyniki na skali wartości moralnych oraz podskali czynnikowej świętości religijnych Wnioski:  „Tradycjonaliści” kierują się ascetycznym wzorem edukacyjnym, który zakłada, że poprzez rozwój fizyczny oraz duchowy dąży się do doskonałości moralnej. Wartości wynikające z duchowości stanowią nierozłączny element dobrego życia.   Słowa kluczowe: karate, wartości, trener-uczeń.   Abstract Introduction: The issue of maintaining the balance between personal and professional lives, society  ofrush, the attitude to "be

 16. Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego – badania wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2014-07-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM zaliczane jest do częstych przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego wiążących się z postępującą niepełnosprawnością. Dotyczy zwykle osób pomiędzy 20. a 40.rokiem życia, przy czym dwukrotnie częściej chorują kobiety. Mimo wieloletnich badań nadal bardzo mało wiemy na temat patogenezy tej choroby. Klinicznie można wyróżnić cztery jej postaci, do najczęściej występujących należą postać rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca oraz pierwotnie postępująca. Patogeneza SM jest procesem bardzo skomplikowanym, biorą w nim udział m.in.: uszkodzenie bariery krew–mózg oraz bariery krew – płyn mózgowo-rdzeniowy, wtórny przerost astrogleju, toczący się proces zapalny i szeroko pojęta neurodegeneracja. Szczególną rolę w rozwoju SM, głównie na jego wczesnym etapie, odgrywa proces zapalny, w którym biorą udział różne subpopulacje komórek zapalnych. Dotychczasowe badania wskazują na szczególny udział w tym procesie czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α zaliczanego do cytokin prozapalnych. Cel badania: Celem niniejszej pracy była analiza stężenia TNF-α w osoczu pacjentów z SM w rzucie i remisji choroby oraz jego korelacja z parametrami klinicznymi przebiegu choroby w celu oceny roli TNF-α jako potencjalnego markera zaawansowania SM. Poszukując najważniejszych producentów TNF-α we krwi chorych z SM, analizowano również związek pomiędzy stężeniem TNF-α w osoczu i liczebnością leukocytów we krwi oraz ich subpopulacji. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 37 pacjentów z grup badanych (20 w grupie z rzutem i 17 w grupie z remisją choroby oraz 30 osób z grupy kontrolnej. Od pacjentów pobrano do odpowiednich probówek krew żylną w ilości 4 ml. Wirowano ją (5000 rpm, 20 min, 23ºC, a następnie ostrożnie usuwano górną warstwę z osoczem, zabezpieczano i przechowywano w temperaturze –80ºC do czasu

 17. Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Głowińska-Olszewska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłe choroby zapalne u dzieci (w tym młodzieńczeidiopatyczne zapalenie stawów – MIZS zostały uznane za jedenz czynników wysokiego ryzyka rozwoju przedwczesnej chorobyukładu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena zależnościmiędzy postacią MIZS, aktywnością choroby, czynnikami ryzykaa wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci z MIZS.Materiały i metody: Badaniem objęto 37 dzieci (średnia wieku 12,9roku z MIZS rozpoznanym co najmniej rok wcześniej. Grupę kontrolnąstanowiło 26 zdrowych dzieci (tab. I. U wszystkich badanychoznaczono: wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI,ciśnienie tętnicze, lipidogram, stężenie białka C-reaktywnego(C-reactive protein – CRP, fibrynogenu oraz insulinooporność(wskaźnik HOMA – homeostatic model assessment, jak równieżoceniono ultrasonograficznie grubość kompleksu IMT (intimamediathickness tętnic szyjnych wspólnych.Wyniki: U dzieci z MIZS w porównaniu z dziećmi zdrowymi wykazanowyższy wskaźnik SDS-BMI: 0,7 vs –0,02, p = 0,02; stężenieCRP: 0,39 vs 0,06 mg/dl, p = 0,008; fibrynogenu: 356 vs 205 mg/dl,p = 0,003; ciśnienie skurczowe krwi: 120 vs 111 mm Hg, p = 0,002;oraz bardziej nasilone zmiany miażdżycowe (IMT: 0,51 vs 0,43 mm,p = 0,001 (tab. II. U 9 dzieci z MIZS i współistniejącą otyłością/nadwagą (24% dzieci chorych stwierdzono wyższy wskaźnikHOMA: 3,4 w porównaniu z dziećmi zdrowymi – 1,8 (p = 0,04 orazszczupłymi dziećmi z MIZS – 1,7 (p = 0,04, jak również większestężenie triglicerydów i wyższą wartość ciśnienia skurczowegokrwi. Dzieci otyłe miały wyższy wskaźnik IMT: 0,54 vs 0,49 mm(p = 0,001 w porównaniu z dziećmi szczupłymi z MIZS (tab. III,ryc. 1. Analiza korelacji wykazała zależności między IMT a BMI(r = 0,32, p = 0,26, IMT a SDS-BMI (r = 0,38, p = 0,007, IMTa HOMA (r = 0,38, p = 0,035, CRP a BMI (r = 0,33, p = 0,009 orazCRP a ciśnieniem skurczowym krwi (r = 0,41, p = 0,004 (ryc. 2 i 3.Wyst

 18. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  ększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju konieczne jest także konsekwentne prowadzenie dalszych działań na rzecz rozwoju alternatywnych technologii energetycznych, co pozwoli na skorzystanie z ewentualnych pojawiających się szans dotyczących różnych opcji. Szczególne miejsce w tych działaniach powinna mieć budowa w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na pozyskanie taniej i czystej ekologicznie energii elektrycznej. Istotne jest także odnotowywane znaczące poparcie społeczne dla realizacji tej inwestycji. Podkreślono, że ewentualna zwłoka w pracach służących budowie pierwszej elektrowni atomowej w kraju może przyczynić się do ograniczenia konkurencyjności gospodarki. Ponadto wskazano, że konieczne będą także działania o charakterze edukacyjnym, które uświadomią społeczeństwu skalę wyzwań, jakie stoją przed krajowym sektorem energii, oraz wskażą wpływ upowszechniania konkurencyjnych cenowo źródeł energii na sytuację krajowej gospodarki oraz na utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Działania te przyczynią się do uzyskania poparcia wszystkich uczestników rynku energii dla podejmowania działań na rzecz takiego kształtowania struktury źródeł energii pierwotnej, aby możliwe było uzyskiwanie jak najniższych kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz jednoczesne minimalizowanie konsekwencji ekologicznych prowadzenia gospodarki energetycznej.

 19. Albania by the end of the 17th century and relations with neighbouring nations according to archbishop Pjetër Bogdani´s work "The band of the prophets" (1685

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ina Arapi

  2015-09-01

  the beginning of the book. In this work, we also find data on Albanian mythology. Cuneus prophetarum occupies a special place in Albanian literature, because it is the first original work of prose, unlike previous writings, which were mainly translations.   Albania u zmierzchu XVII wieku i jej stosunki z państwami sąsiedzkimi według "Oddziału proroków" arcybiskupa Pjetra Bogdaniego (1685 Utwór Pietra Bogdaniego Cuneus prophetarum (Padwa 1685 jest jednym z najważniejszych tekstów starej literatury albańskiej (XVI-XVII wieku, która rozwijała się na potrzeby Kościoła katolickiego i zawierała głównie treści religijne. Znaczna część tego utworu to traktat filozoficzno-teologiczny. Tekst, mimo że ma zasadniczo charakter religijny, odsyła także do kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego północnej Albanii, stanowiąc tym samym bezcenne źródło informacji o sposobie życia i funkcjonowania części społeczeństwa albańskiego w tym czasie. Już we wstępie znajdują się ciekawe informacje na temat sytuacji języka albańskiego. Między innymi autor wzywa Albańczyków, by nie dopuścili do degeneracji języka i nauki, wzywa także inne narody, by dbały o rozwój języka. Ta troska o język ojczysty i obawa przed jego zepsuciem wiąże się z pozycją autora, który był świadom sytuacji bardziej niż ktokolwiek inny. W istocie sama praca Bogdaniego udowadnia, że w tym czasie język albański dysponował nie mniejszymi środkami ekspresji niż język włoski. Nie tylko bogactwo form i leksyki, lecz także struktury składniowe wskazują na ówczesny wysoki stopień jego rozwoju i na wysoki stopień świadomości językowej. Jednakże, jak można dostrzec we wstępie, nie podejmowano wysiłków w celu ujednolicenia języka. Rozwijał się głównie wariant literacki, oparty na dialekcie miasta Shkodra. Bogdani próbował również dostosować swój język do tego dialektu. Świadectwem związków autora z włoskimi i chorwackimi

 20. Zespół Metaboliczny cz. II: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce i na świecie = Metabolic Syndrome part II: Epidemiology of metabolic syndrome in Poland and in the World

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kalinowski

  2016-05-01

  2. Oddział Kardiologii – Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin   Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, insulinooporność, choroby sercowo-naczyniowe, choroba niedokrwienna serca Key words: metabolic syndrome, insulin resistance, cardio-vascular diseases, coronary heart disease   Streszczenie Zespół metaboliczny jako czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2, jak pokazują liczne badania, jest znacznie rozpowszechniony zarówno w Polsce jak i w Europie oraz na innych kontynentach. Od lat prowadzone są badania, która definicja zespołu metabolicznego ma najlepszą wartość prognostyczną i diagnostyczną. W zależności od kryteriów stosowanych w różnych definicjach, a także od charakterystyki badanej populacji, częstość występowania zespołu metabolicznego jest różna. Niezależnie od kryteriów jest ona wysoka i wciąż rośnie. Celem pracy było przedstawienie rozpowszechnienia zespołu metabolicznego w Polsce i innych krajach, jako czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie danych dostępnych z piśmiennictwa. Według badań przeprowadzonych w Polsce zespół metaboliczny dotyczy około 20% dorosłej populacji, czyli około 5,8 miliona mieszkańców Polski, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Na świecie problem ten może dotyczyć nawet 33% populacji Stanów Zjednoczonych, 27% populacji Chin, w Europie zawiera się pomiędzy ok. 15% (Francja do około 34 % populacji (Włochy, Finlandia. Zespół metaboliczny wiąże się ze zwiększoną częstością występowania cukrzycy, zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności, według wielu badań 2,5-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca, powoduje 1,5-krotny wzrost śmiertelności całkowitej i 2-krotny wzrost incydentów sercowo-naczyniowych.   Summary As numerous studies have shown

 1. The use of oxygen-14 in the study of positron polarization in a Fermi-type transition; Emploi de l'oxygene-14 pour l'etude de la polarisation des positions dans une transition du type Fermi; Ispol'zovanie kisloroda-14 dlya issledovaniya polyarizatsii pozitronov v prevrashcheniyakh tipa Fermi; Empleo del oxigeno-14 en el estudio de la polarizacion de los positrones en una transicion de tipo Fermi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmidt, F H; Gerhart, J B; Hopkins, J C; Bichsel, H; Stroth, J [University of Washington, Seattle, WA (United States)

  1962-01-15

  . Estos rayos gamma son dispersados en hierro imantado por efecto Compton e identificados en un contador de centelleo de Nal(Tl). La asimetria de .la seccion eficaz de dispersion con respecto a la direccion de magnetizacion esta relacionada con la magnitud original de la polarizacion de los positrones. El segundo metodo consistio en dirigir los positrones sobre una lamina de hierro imantada. La seccion eficaz de dispersion positron-electron, o de Bhabha, depende del sentido de la magnetizacion de la lamina de hierro con respecto a la polarizacion de los positrones. Los electrones y positrones dispersos fueron detectados en contadores de centelleo, de material plastico, conectados a un circuito de coincidencias rapidas. En ambos metodos las asimetrias previstas son pequenas, lo cual exige periodos largos de recuento. Los experimentos han demostrado que los positrones de 1 MeV procedentes de {sup 14}O tienen polarizacion dextrogira. El metodo de aniquilacion dio un valor (0,73 {+-} 0,17) v/c; el metodo de dispersion de Bhabha dio (0,97 {+-} 0,19) v/c. La teoria mas simple predice un valor de 1,00 v/c. Se supone que el metodo de dispersion de Bhabha es el que da mejores resultados, sobre todo porque la relacion entre la asimetria y la polarizacion es mas facil de calcular. (author) [Russian] V dvukh ehksperimentakh radioizotop O{sup 14} s korotkim poluperiodom raspada byl vybran dlya opredeleniya stepeni polyarizatsii obrazuyushchikhsya pri raspade pozitronov. V svete teorii dvojnogo betaraspada, predlozhennoj vpervye Li i YAngom, nesokhranenie chetnosti ukazyvaet, chto spinovyj moment kolichestva dvizheniya pozitronov polyariziruetsya v napravlenii dvizheniya na kolichestvo, proportsional'noe ikh skorosti, delennoj na skorost' sveta. Postoyannaya proportsional'nosti zavisit ot roda vzaimodejstviya, vyzyvayushchego protsess raspada. Svojstva 72-sekundnogo O{sup 14} podkhodyat dlya proverki nekotorykh aspektov ehtoj teorii. Kislorod O{sup 14} raspadaetsya ot nulevogo spina

 2. The Self-Correlation Function of Real Gases; Fonction d'Autocorrelation des Gaz Reels; 0424 0423 041d 041a 0426 0418 042f 0421 0410 041c 041e 041a 041e 0420 0420 0415 041b 042f 0426 0418 0418 0420 0415 0410 041b 042c 041d 042b 0425 0413 0410 0417 041e 0412 ; La Funcion de Autocorrelacion de los Gases Reales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sigmar, D. J. [Institute for Theoretical Physics, Technical University of Vienna Vienna (Austria)

  1965-06-15

  autocorrelacion {gamma}{sub s}(K, t) para tiempos breves, incluido el primer termino no gaussiano. El desarrollo en racimo cesa despues del primer termino de interaccion, de forma que los resultados solo son validos para densidades bajas. Pero aun asi aparecen en cada coeficiente muchos tipos diferentes de racimos que contienen hasta siete puntos. En cuanto al potencial, se admite la hipotesis de un nucleo rigido formado por dos particulas. Como han demostrado Singwi y sus col., el comportamiento a largo plazo de {gamma}{sub s} viene determinado por la integral, respecto del tiempo, de la autocorrelacion de la velocidad; {integral}{sup {infinity}}{sub 0} {sub T}dt. Con el fin de determinar el integrando correspondiente a cualquier tiempo, se puede recurrir al desarrollo en racimo cuando t es pequefio, y aceptar la teoria de la difusion de Langevin en los casos en que t es grande. Se estan realizando calculos numericos. (author) [Russian] V formal'noj teorii neuprugogo rassejanija nejtronov funkcija samokorreljacii vyvedena v sredne-statisticheskih proizvodnyh vzaimodejstvie-potencial N-tela rasseivatelja. V dannom doklade jeti srednie znachenija opredeljajutsja dlja real'nyh gazov razlozheniem na gruppy, svjazannym s metodom Majera-Ursellja. Jeto privodit k polucheniju nekotoryh nelinejnyh tipov grupp, kotorye izuchajutsja v otnoshenii topologii graf, ih mnogokratnosti (metodami kombinatornogo analiza) i ih kvadratury. Kak predpolagaetsja v svjazi s problemoj mnogih tel, nekotorye iz grupp nerazdelimy, i ih neobhodimo integrirovat' s pomosh'ju schetno-reshajushhih mashin. Takim putem rasschityvaetsja funkcija samokorreljacii {gamma}{sub s}(K, t) dlja korotkih promezhutkov vremeni, v tom chisle i pervyj negaussovskij chlen. Razlozhenie na gruppy preryvaetsja posle pervogo chlena, vyrazhajushhego vzaimodejstvie, tak chto rezul'taty spravedlivy tol'ko dlja nizkoj plotnosti. Jeto tem ne menee privodit k samym razlichnym tipam grupp, v kotoryh soderzhitsja do

 3. WIEDZA I DEKLAROWANE POSTAWY RODZICÓW WOBEC SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI W WARSZAWIE I TALLINIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Klotško

  2015-12-01

  Tel: 22 599 21 80 Fax: 22 599 21 81     Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, zachowania zdrowotne, Polska, Estonia. Keywords: vaccination, health behaviors, Poland, Estonia.     Streszczenie   Wprowadzenie Szczepienia, jako jedno ze szczytowych osiągnięć w medycynie stanowią istotny element realizowania polityki zdrowotnej na szczeblu krajowym I globalnym. Regularne uodparnianie dzieci oraz ludzi dorosłych poprawiło jakość i przedłużyło długość życia. Ponadto szczepienia wyeliminowały ospę prawdziwą oraz przyczyniły się do ograniczenia występowania niektórych chorób takich jak polio, świnki czy tężca. Szczepienia zaliczane są do profilaktyki swoistej pierwszego rzędu, która ma za zadanie wpływać na jeden z trzech elementów łańcucha epidemicznego - na wrażliwą populację. Materiał i metody Materiał stanowiło 231 osób rodziców dzieci objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi w Warszawie i Tallinie. Wśród ankietowanych znalazły się 173 oraz 58 mężczyzn.. Badanie było przeprowadzone przy użyciu komputera CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview oraz  metodą papierową PAPI (ang. Paper nad Pencil Interview. Do obliczeń korelacji zastosowano test Chi, zaś za poziom istotności przyjęto wartość 0,05. Wyniki Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 30% wierzy w bezpieczeństwo szczepionek, natomiast 70% nie. W Polsce wynik ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 38% i 62%. Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 48% badanych widzi w pormowaniu szczepień interes producentów, natomiast 52% nie zgadza się z tym.  Natomiast w Polsce na korzyści koncernów wskazuje 59% i 41 % zaprzecza tej teorii. Po zastosowaniu metody top2boxes okazuje się, że w Estonii 84% badanych popiera dobrowolność szczepień, natomiast 15% jest przeciwnych.  Natomiast w Polsce jest 65% zwolenników dobrowolności szczepień i 35 % jej przeciwników. Wnioski Rodzice w Estonii i Polsce s

 4. Thermal Annealing of Paramagnetic Defects Induced by Gamma Irradiation in (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} and (ND{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} Single Crystals: Experimental Verification of the Theory of Fletcher and Brown; Recuit Thermique des Defauts Paramagnetiques Induits par Irradiation Gamma dans des Monocristaux de (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} et (ND{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}: Verification Experimentale de la Theorie de Fletcher et Brown; 0422 0415 0420 041c 0414 ; Regeneracion Termica de los Defectos Paramagneticos Inducidos por Irradiacion Gamma en Monocristales de (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} y (ND{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}: Verificacion Experimental de la Teoria de Fletcher y Brown

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Calusaru, A.; Barbur, I.; Ursu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania); Universite ' Babes' , Cluj (Romania)

  1965-04-15

  kinetika s edinym plato, sootvetstvujushhim obshhej rekombinacii radikalov. Dlja kazhdoj izotermy predstavljaetsja vozmozhnym sostavit' sootvetstvujushhee uravnenie, ispol'zuja pri jetom funkciju oshibok, vyvedennuju Fletcherom i Braunom pri rassmotrenii modeli i rekombinacii par, vnachale korrelirovannyh, a zatem vydelennyh v sootvetstvii s processom besporjadochnogo dvizhenija. Posle ispravlenija jetoj funkcii s uchetom kojefficienta q dannaja funkcija byla privedena v sootvetstvie s opytom. Sostavnaja krivaja otzhiga ochen' horosho otrazhaet funkciju ispravlennyh oshibok. Pri primenenii fenomenologicheskogo metoda Fletchera i Brauna dlja rascheta jenergii aktivacii bylo najdeno znachenie 1,594 jev, sootvetstvujushhee pervomu radikalu v (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}. Ispol'zuja izmenenie kojefficienta diffuzii'v zavisimosti ot temperatury, dlja toj zhe jenergii aktivacii bylo ustanovleno znachenie v 1,592 jev. S pomoshh'ju metoda Vand-Primak bylo najdeno znachenie v 1,45 jev, kotoroe javljaetsja men'shim po sravneniju s dvumja predydushhimi. V zakljuchenie otmechaetsja, chto model' rekombinacii par, korrelirovannyh v sootvetstvii s processom besporjadochnogo dvizhenija, primenima v forme, privedennoj v teorii, kogda imeetsja dovol'no slaboe vzaimodejstvie mezhdu obrazovavshimisja vidami i reshetkoj; takim putem pervonachal'no korrelirovannye pary mogut byt' vydeleny. (author)

 5. Theoretical Interpretation of Pulsed Neutron Phenomena; Interpretation Theorique des Phenomenes dus aux Neutrons Pulses; Teoreticheskaya interpretatsiya yavlenij, svyazannykh s impul'snymi nejtronami; Interpretacion Teorica de los Fenomenos Debidos a Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Corngold, N. [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1965-08-15

  . Osoboe vnimanie obrashhaetsja na jeksperiment s impul'snymi nejtronami v nerazmnozhajushhih sredah i na ego interpretaciju s tochki zrenija prostranstvenno-energeticheskih raspredelenij i postojannyh spada (vo vremeni). Teoreticheskie issledovanija v jetoj oblasti, bol'shuju chast' kotoryh provodit Bruk- hejvenskaja nacional'naja la''rratorija, osnovany na tochnom reshenii neskol'kih special'nyh problem, a takzhe na priblizhennyh chislennyh reshenijah v bolee real'nyh situacijah. Ne- davno predlozhena edinaja tochka zrenija, osnovannaja na teorii Van Hov-Glaubera o rassejanii medlennyh nejtronov. Vyjasneno, chto vremennaja zavisimost' parno-korreljacionnoj funk- cii, kotoraja pozvoljaet provodit' raznicu mezhdu razlichnymi zamedliteljami, takzhe regu- liruet obnaruzhivaemyj spektr postojannoj spada. V rabote podcherkivaetsja sluchaj reshenija dlja beskonechnoj sredy, hotorye proporcional'ny jeksponente (iB * r), v sredah s pogloshheniem, podchinennym zakonu 1/v. Analiticheskaja rabota svjazana s naibolee verojatnymi reshenijami, proporcional'nymi takzhe jeksponente ({lambda}t), a chislennyj raschet napravlen na reshenie, uchi- tyvajushhee polnuju ''istoriju processa'', a takzhe na modal'nye reshenija. Zatragivajutsja takzhe javlenija, s kotorymi stalkivalis', kogda pogloshhenie ne podchinjaetsja zakonu 1/v i kogda ob- razec zamedlitelja nastol'ko mal, chto vremennye reshenija ne razdeljajutsja bol'she v pro- stranstvenno energeticheskom otnoshenii. Nakonec, obsuzhdaetsja znachenie jetih rezul'tatov dlja interpretacii impul'snyh jeks- perimentov. V chastnosti, avtory imejut v vidu izmerenie diffuzii, kojefficienty dif- fuzionnogo ohlazhdenija, a takzhe, v zavisimosti ot haraktera podhoda, asimptoticheskoe ras- predelenie . (author)

 6. High-dilution on-stream isotopic tracer techniques; Emploi d'indicateurs radioactifs tres dilues pour le controle les courants; Metody primeneniya sil'no razbavlennykh v potokakh izotopnykh indikatorov; Empleo de indicadores radiactivos muy diluidos en el control de corrientes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnston, W H; Findeis, A F; Vestal, M [William H . Johnston Laboratories, Inc., Baltimore, MD (United States)

  1962-01-15

  , svyazyvayushchie trebuemye urovni kontsentratsii indikatorov, pribornoe oborudovanie, ehffektivnost' detektorov, trebuemuyu statisticheskuyu nadezh- nost', zhelatel'nuyu prodolzhitel'nost' vremeni, udelyaemogo na izmerenie obraztsa i fona, skorost' techeniya potoka i kharakter radioizotopnogo indikatora. EHti uravneniya predstavleny graficheski i dayut vozmozhnost' legko vybrat' nuzhnuyu dlya togo ili inogo primeneniya kontsentratsiyu indikatora. Razbiraetsya programma vzyatiya obraztsov dlya primeneniya indikatorov v shirokom masshtabe v voprosakh izucheniya ustojchivogo sostoyaniya i pul'siruyushchikh vpuskov. V poslednem sluchae smeshivanie v prodol'nom napravlenii traktuetsya po teorii koehffitsientov vikhrevoj diffuzii. Iskhodya iz nekotorykh predpolozhitel'nykh parametrov, mozhno opredelit' rasstoyanie, na kotorom mozhno obnaruzhit' indikator, i moment, kogda indikator vpervye dokhodit do mesta zamera, v funktsii ot rasstoyaniya mezhdu mestom vpuska indikatora i mestom vzyatiya obraztsa. Dlya mecheniya potokov sil'no razbavlennymi radioizotopami s pomoshch'yu beta-izluchatelej primenyayutsya detektory v vide bol'shikh schetchikov nizkogo urovnya s trubkami, zapolnennymi gazom, fol'ga-potochnye schetchiki i plasticheskie stsintillyatory. Opisyvayutsya novye schetchiki antisovpadenij. Podcherkivayutsya preimushchestva ehkranirovaniya materialami s nizkim atomnym chislom. Ukazyvayutsya novejshie dostizheniya v schete pri pomoshchi ustojchivykh rabotayushchikh na tranzistorakh ehlektronnykh ustrojstv nizkogo urovnya. Opisyvayutsya novyj usilitel' i novyj tunnel'nyj summiruyushchij diodnyj kontur. Dayutsya primery neskol'kikh novykh primenenij sil'no razbavlennykh indikatorov v potokakh dlya razresheniya problemy opoznavaniya istochnika zagryazneniya v rekakh i ruch'yakh. (author)

 7. Quantitative Studies of the Reactions of Hot Tritium Atoms with Hydrocarbons and Hydrocarbon Mixtures; Etudes Quantitatives des Reactions des Atomes Chauds de Tritium avec les Hydrocarbures et les Melanges d'Hydrocarbures; Kolichestvennoe issledovanie reaktsij goryachikh atomov tritiya s gidrouglerodami i smesyami gidrouglerodov; Estudio Cuantitativo de las Reacciones de Atomos de Tritio Calientes con Hidrocarburos y Mezclas de Hidrocarburos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Urch, D. S.; Welch, M. J. [Department Of Chemistry, Queen Mary College. University of London, London (United Kingdom)

  1965-04-15

  zamedlitelem i bez nego; jetan i tetrametilmetan s gelievym zamedlitelem i bez nego. Vychisljajutsja velichiny a i I dlja treh reagirujushhih veshhestv iz jetih treh tipov sistemy i obsuzhdaetsja soglasie mezhdu rezul'tatami s tochki zrenija tochnosti modeli. Rezul'taty, poluchennye iz razlichnyh sistem, soglasujutsja v ramkah predelov jeksperimental'noj oshibki, i jeto pokazyvaet, chto model' kineticheskoj teorii mozhet primenjat'sja k sistemam gorjachih atomov s nekotoroj opredelennost'ju i chto sdelannye predpolozhenija pri rassmotrenii smesej javljajutsja razumnymi. Kojefficienty reaktivnosti gidrouglerodov v smesjah v otnoshenii reakcij zameshhenija ne javljajutsja temi zhe samymi, kak sootnoshenija chisla atomov vodoroda v gidrouglerodah. Poluchennye velichiny dlja jetih kojefficientov ob{sup j}asnjajutsja velichinami I i S (poperechnoe sechenie stolknovenija) dlja gidrouglerodov. (author)

 8. Value of Geological Information in Exploitation Management: the Case of Exploitation Units of the Polkowice-Sieroszowice Mine

  Science.gov (United States)

  Krzak, Mariusz; Panajew, Paweł

  2014-03-01

  informacji. Informacja, adekwatna do problemu, dla którego jest pozyskiwana, zwiększa zasób wiedzy podmiotu gospodarującego, jednak rosnąca jej ilość stwarza możliwość dezinformacji. Instrumentów analizy posiadanej przez decydenta informacji dostarczają m.in. narzędzia teoria gier. W teorii gier informacja modelowana jest zazwyczaj z wykorzystaniem koncepcji zbiorów informacyjnych (rys. 2). Zwykle uczestnicy gry nie dysponują pełną informacją, co implikuje fakt, ze sytuacja decyzyjna rozgrywa się w warunkach niepewności. Działalność operacyjna kopalni zmierzająca do udostępnienia i eksploatacji poszczególnych części złoża realizowana jest etapami. Nieodzownym staje się zatem podejmowanie decyzji i wybór optymalnej strategii na każdym z nich. Dążeniem kopalni może być uzyskanie najkorzystniejszych wypłat, niezależnie od zaistniałych warunków otoczenia. Działanie takowe zaprezentowano na przykładzie trzech parcel eksploatacyjnych A, B i C uruchamianych w obrębie ZG Polkowice-Sieroszowice. Charakterystykę parcel zestawiono w tabelach 1, 2 i 3, a schematyczne przekroje zmienności zobrazowano na figurach 3, 4 oraz 5. Na podstawie formuły NSR (3) obliczono ceny rudy w parcelach. Bazując na analogii określono prawdopodobieństwa napotkania konkretnych układów wskaźników jakościowych rudy w parcelach. Zestawiając oczekiwane przychody w odniesieniu do możliwych dwóch stanów natury zdefiniowano macierz gry (4). Wygenerowany problem decyzyjny sprowadzony został do modelu gry koordynacji, a rozstrzygano w nim, które z parcel należy poddać eksploatacji. Opierając się na zakresie informacji o parametrach złoża we wszystkich parcelach będącej w posiadaniu geologa nadzorującego postęp frontu eksploatacyjnego, przeanalizowano dostępne struktury informacyjne, wskazując te optymalne. Oczekiwane średnie wielkości przychodów dla poddawanych ocenie struktur zestawiono w tabelach 4, 5 oraz 6.

 9. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego a zadania zdrowia publicznego = Community Mental Health Center in the context of public health care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Furtak-Niczyporuk

  2017-02-01

  Streszczenie Wstęp. Wzrastająca liczba osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, zarówno na świecie, jak i w kraju, karze zwrócić społeczną uwagę na upowszechnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej. Powołanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego mogłoby dostarczyć wszystkich medycznych świadczeń psychiatrycznych w połączeniu z usługami pomocy społecznej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu.   Cel. Celem pracy była ocena i propozycja sposobu realizacji zadań zdrowia publicznego przez Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego w Polsce. Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Centrum byłoby zlokalizowane na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu. Dlatego przeprowadzono badania jednostek samorządu terytorialnego, aby zobrazować obecnie podejmowane przez nich działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, a które to samorządy będą wspierały Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego.    Materiał i metoda. Badania pracowników powiatowych oraz gminnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego w zakresie postępowania z osobami chorymi psychicznie oraz rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dokonano na podstawie kwestionariusza ankiety składającego się z 29 pytań.  Druga część badań aktów prawnych pozwoliła na przygotowanie rekomendacji efektywnego realizowania zadań zdrowia publicznego w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego.    Wyniki. Pomoc oferowana osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego w większości sprowadza się do wypłacania zasiłków – 71% badanych. Blisko połowa badanych nie posiada wiedzy o sposobach zapobiegania zaburzeniem psychicznych – 47% badanych. Aż 80% badanych nie zna programu zdrowia psychicznego dla jednostki w której pracuje, co oznacza brak takich

 10. Ocena częstości występowania składowych zespołu metabolicznego w grupie pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną kwalifikowanych do planowej koronarografii = Assessment of frequency of components of metabolic syndrome in patients with stable angina qualified for planning angiography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Sawicka

  2016-09-01

  Wstęp. Ze stabilną dusznicą bolesną wiąże się występowanie zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny to zbiór wzajemnie powiązanych czynników metabolicznych takich jak: upośledzona tolerancja glukozy, insulinooporność, hiperinsulinemia, otyłość, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze. Zespół ten stanowi główną przyczynę rozwoju chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym i cukrzycy typu 2. Za rozwój zespołu metabolicznego odpowiedzialne są predyspozycje genetyczne oraz współdziałające czynniki środowiskowe, w tym brak aktywności fizycznej oraz wysokokaloryczna dieta [1]. Materiał i metoda badań. W niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Do gromadzenia informacji wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Ankieta obejmowała 37 pytań, w tym 33 pytania zamknięte i 4 pytania półotwarte, w których istniała możliwość wpisania własnej odpowiedzi przez osoby ankietowane. Pytania pozwoliły na zebranie danych dotyczących cech demograficznych badanej populacji oraz ocenę zasobu wiedzy respondentów na temat poszczególnych składowych zespołu metabolicznego. Wyniki badań.  1. Uzyskane wyniki badań wskazują, że u 70% pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną kwalifikowanych do planowej koronarografii występują składowe zespołu metabolicznego. 2. Istnieje zależność pomiędzy miejscem zamieszkania pacjenta, a występowaniem składowych zespołu metabolicznego: u osób mieszkających w mieście częściej występuje zespół metaboliczny. 3. Istnieje zależność pomiędzy stylem życia, a występowaniem składowych zespołu metabolicznego (u 54,5% ankietowanych, którzy prowadzą niezdrowy styl życia, istnieje problem występowania zespołu metabolicznego. 4. Nie istnieje zależność pomiędzy podejmowaniem aktywności fizycznej, a występowaniem składowych zespołu metabolicznego. 5. Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej występującą składową zespo

 11. Wybrane elementy stylu życia rodziny a problem nadwagi i otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Doniesienie z badań = Selected elements of family lifestyle and the problem of overweight and obesity among young school children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANETA SZYMAŃSKA

  2015-12-01

  Aneta Szymańska1, Beata Dobrowolska2, Anna Bogusława Pilewska-Kozak3, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc4   1 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Lublin 2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu     Autor do korespondencji: Mgr Aneta Szymańska Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin Email: anetaszymanska3@wp.pl   Słowa kluczowe: styl życia rodziny, nadwaga, otyłość, dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Keywords: family lifestyle, overweight, obesity, young school children.     Streszczenie Wstęp. Nadwaga i otyłość dzieci stanowi współcześnie jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych, co powinno stanowić wezwanie do wielosektorowych działań m.in. z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej obejmujących rodziny dzieci i ukierunkowanych na zmianę stylu życia. Cel. Poznanie i analiza wybranych elementów stylu życia rodzin dzieci z nadwagą i otyłością w wieku wczesnoszkolnym. Materiał i Metoda. Badania przeprowadzono w 2015 roku wśród 75 rodziców (100% dzieci w wieku wczesnoszkolnym z nadwagą lub otyłością, uczęszczających do klas 1-3 szkół podstawowych na terenie dwóch województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Na podstawie danych zebranych od rodziców, 12% dzieci miało otyłość I stopnia zaś 88% dzieci miało nadwagę. W opinii ponad połowy rodziców - 54,7% (n=41 ich dziecko waży lekko ponad normę. Posiłkiem, kt

 12. Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią = Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Nowak

  2015-07-01

  ć prawidłowe ilości wszystkich składników odżywczych i witamin. Obniża się wtedy produkcja wolnych rodników, stymuluje biogeneza a także mechanizmy obronne mitochondriów w mięśniach oraz można tym samym zapobiegać apoptozie rabdomiocytów. Istotne ograniczenia dziennego dowozu kalorii są jednak często źle tolerowane przez starsze osoby o prawidłowym wskaźniku masy ciała a badania nad wpływem diety restrykcyjnej na postęp zaniku mięśni i uszkodzeń DNA nadal trwają. Znaczenie w diecie osób z postępującą sarkopenią ma także prawidłowe stężenie witaminy D w surowicy. Istnieją badania wskazujące na to, że niskie stężenie 25-OHD i wysokie stężenie parathormonu (PTH ≥4.0 pmol / litr zwiększają  ryzyko rozwoju sarkopenii u starszych mężczyzn i kobiet [42].   Słowa kluczowe: sarkopenia, dieta, osoby starsze.       Abstract   Introduction. Sarcopenia is progressing with age, loss of muscle tissue that contributes to the deterioration of muscle function by increasing the risk of falls, fractures and severity of disability. In the light of today's scientific reports nutrition may be an important element supporting patients with progressive sarcopenia. Purpose. Presentation of the recent reports of nutritional support for progressive muscle sarcopenia. Materials and methods. Using the keywords: sarcopenia (sarcopenia, nutrition in sarcopenia (nutrition in sarcopenia, vitamin D (vitamin D, the elderly (elderly people, protein diet (protein diets / intake, aging (aging, epidemiology (epidemiology , nutritional status (nutrition status, obesity sarcopenic (sarcopenic obesity, antioxidants (antioxidant, low-calorie diet (low energy diet, skeletal muscle (skeletal muscles, searched electronic full-text Polish and foreign bibliographic databases: Polish Medical Bibliography, EBSCO Web host, Wiley Online Library, Springer Ling, Science Direct, and Medline. Finally, they analyzed 48 publications on sarcopenia over the past 18 years

 13. Major accident analyses for experimental zero-power fast reactor assemblies; Analyse des accidents graves pouvant survenir dans les reacteurs experimentaux a neutrons rapides de puissance zero; Analiz krupnoj avarii dlya ehksperimental'ny kh reaktornykh ustanovok nulevoj moshchnosti na bystrykh nejtronakh; Analisis de los accidentes graves que pueden producirse en los reactores experimentales rapidos de potencia cero

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, G.; Barts, E. W.; Kapil, S.; Tomabechi, K. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1962-03-15

  'shogo reaktora s aktivnoj zonoj obychnogo sostava. Byla issledovana men'shaya aktivnaya zona s vysokim pustotnym koehffitsientom, kak potentsial'no bolee opasnaya sistema. U ehtikh dvukh sistem obnaruzhen ochen' razlichnyj vremennoj rezhim. V sluchayakh ser'eznykh avarij na ustanovkakh nulevoj moshchnosti atomy U{sup 235}, kotorye raspredeleny v plastinakh obogashchennogo urana, ochen' bystro nagrevayutsya, togda kak ostal'naya chast' aktivnoj zony po sushchestvu ostaetsya kholodnoj, i takim obrazom gazoobraznyj U{sup 235} sozdaet raspredelennoe davlenie. V doklade budet dano opisanie primeneniya k gazu Van der Vaalsa koda AX-I nejtronnoj fiziki i gidrodinamiki. Drugim vazhnym izmeneniem uravneniya sostoyaniya, ispol'zovannogo v kode, yavlyaetsya primenenie uravneniya Mie-Grinejzena, vyvedennoe iz teorii tverdogo sostoyaniya. EHto izmenenie daet vozmozhnost' bolee udovletvoritel'n o vyrazit' chlen davleniya dlya aktivnykh zon razlichnogo sostava. Vvidu togo, chto plastiny U{sup 235} s vysokim obogashcheniem v ustanovke nulevoj moshchnosti nagrevayutsya gorazdo bystree, chem obednennye uranovye plastiny, vozmozhnost' polucheniya rezul'tiruyushcheg o polozhitel'nogo ehffekta Dopplera namnogo bol'she v ehksperimental'noj ustanovke, chem v reaktore-razmnozhitel e ehkvivalentnoj moshchnosti. EHtot risk byl issledovan v otnoshenii ryada vozmozhnykh ustanovok. Ehti raschety ukazyvayut na to, chto koehffitsient Dopplera ustanovki nulevoj moshchnosti ne priobretaet opasnogo znacheniya, poka ne budut sozdany sistemy krupnykh ehnergeticheskikh reaktorov-razmnozhitelej na oksidnom toplive s ochen' myagkimi spektrami ehnergii nejtronov. (author)

 14. The impact of competition in physical activity and sport on the self-perception of individuals with physical disabilities [Vliv soutěžení při pohybové aktivitě a sportu na sebehodnocení jedinců s tělesným postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2011-03-01

  lánky byly rozděleny a diskutovány podle ověřovaných hypotéz. Při zjišťování trendů byly akceptovány a zviditelněny kulturní odlišnosti. Zjištěné trendy byly srovnávány s výsledky obdobně zaměřených studií u jedinců bez pohybových omezení. VÝSLEDKY: Napříč srovnávanými výsledky diskutovaných článků byl potvrzen pozitivní vztah mezi pohybovou aktivitou, účastí ve sportu a vyšším sebehodnocením. Zjištěny však byly kulturní odlišnosti v sebehodnocení tělesně postižených jedinců. V západních zemích byl zjištěn výrazně pozitivní vztah mezi pohybovou aktivitou, účastí ve sportu a vyšším sebehodnocením jedinců s tělesným postižením. Avšak ve východních zemích není tento vztah jednoznačně pozitivní. Nejednoznačnost vztahu v pracích z "východních" zemí lze vysvětlit obecně nižším sebehodnocením jedinců s tělesným postižením oproti vyspělým západním zemím s vyšší kulturní diverzitou. Fenomén soutěžení a soupeření v pohybové aktivitě a sportu nemá výrazný vliv na sebehodnocení jedinců s tělesným postižením. Pouze sportovci s tělesným postižením na vrcholové úrovni vykazují výrazně vyšší sebehodnocení než ostatní skupiny stejně postižených jedinců. Stejné trendy byly zjištěny u jedinců bez tělesného postižení ve studiích z vyspělých západních zemí. ZÁVĚRY: Z výsledků je patrné, že pohybovou aktivitou a zapojením do sportovních programů lze zvýšit sebehodnocení jedinců se specifickými pohybovými potřebami a přispět k jejich vyšší kvalitě života. Při tvorbě pohybových programů pro jedince s tělesným postižením je však nutné zohledňovat kulturní specifika. Výsledky studií potvrzují teorii úspěšnosti v životě sportovců s tělesným postižením a skutečnost, že pohybové programy mohou propojit soutěžní a dovednostní úroveň jedinců.

 15. Anisotropic Migration in Slab Lattices; Migration Anisotrope dans les Reseaux a Plaques; Anizotropicheskaya migratsiya v reshetkakh iz plastin; Migracion Anisotropica en Reticulados de Placas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Honeck, H. C.; Quiquemelle, B. C. [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1965-08-15

  }{sub n} dara los coeficientes de difusion. En el Brookhaven National Laboratory se estan haciendo experimentos con placas alternadas de aluminio y polietileno. Los autores han seleccionado las siguientes secciones eficaces en un solo grupo: aluminio, {Sigma}a = 0, 01228 cm{sup -1}, {Sigma}s = 0, 08428 cm{sup -1}, {mu} = 0; polietileno, {Sigma}a - 0, 01947 cm-1, {Sigma}s = 2,593 cm{sup -1}, {mu} = 0,25. (author) [Russian] Odnoj iz samyh novyh oblastej primenenija jeksperimentov s impul'snymi nejtronami javljaetsja izmerenie kojefficienta diffuzii teplovyh nejtronov v razlichnyh napravlenijah v geterogennoj srede. Opisyvaetsja teoreticheskij metod, razrabotannyj s celyo predskazanija takih kojefficientov diffuzii, i predstavljajutsja nekotorye rezul'taty jeksperimentov, provodimyh v nastojashhee vremja v Brukhejvene. Interpretacija jetih jeksperimentov v znachitel'noj stepeni uproshhaetsja, esli jeksperimental'naja sborka javljaetsja bol'shoj. V jetom sluchae mozhno prenebregat' diffuzionnym ohlazhdeniem, spektry schitat' maksvellovskimi i rassmatrivat' edinstvennuju gruppu energii. Pri takom uproshhenii mozhno chislenno reshit' uravnenie perekosa dlja sluchaja plastinchatoj geometrii. My podstavljaem reshenie modeli Empty-Set (x, y, z, {Omega}, t) = exp (iB{sub 1}X + iB{sub 2}y - {lambda}t) Empty-Set (x, {Omega}) v uravnenie perenosa i reshaem Empty-Set (x, {Omega}) putem sochetanija metodov fil'trov dlja vyravnivanija dannyh i integral'noj teorii perenosa. Osnovnye preimushhestva jetogo metoda po sravneniju s sushhestvujushhimi sostojat v tom, chto legko vkljuchajutsja pogloshhenie i anijeotropiches- koe rassejanie i jachejka mozhet sostojat' iz mnogih podoblastej. Hotja sdelana popytka najti B{sub 1} i B{sub 2} s dannym sobstvennym znacheniem {lambda}, udobnee vmesto iB{sub l} postavit' kj i vmesto i V{sub 2} - k{sub 2} i opredelit' k{sub 2} s dannym k{sub 1} i {lambda} takom sluchae {lambda} mozhno vyrazit' v vide stelennogo rjada K{sup 2}{sub 1} i K{sup 2}{sub 2

 16. Flute Characteristics of and Microwave Emission from a Plasma in a Mirror; Instabilite en Cannelures et Emission de Micro-Ondes par un Plasma dans une Machine a Miroirs; Zhelobkovye kharakteristiki i ehmissiya mikrovoln iz plazmy v zerkale; Caracteristicas del Estriado y Emision de Microondas por un Plasma en un Espejo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scott, F. R.; Jensen, T. H.; Wharton, C. B. [General Atomic Division, General Dynamics Corporation, San Diego, CA (United States)

  1966-04-15

  napravljajushhim polem. Pri pomeshhenii aksial'no simmetrichnogo cilindra v napravljajushhee pole jeta plotnost' umen'shaetsja. Izmerenija pokazyvajut nalichie plazmy s plotnost'ju nizhe 10{sup 11} jelektronov cm{sup -3} posle 40 mksek v jetoj oblasti. V zahvachennoj takim obrazom v probkotrone plazme, voznikaet zhelobkovaja neustojchivost', pojavljajutsja radial'nye poteri, intensivnoe mikrovolnovoe izluchenie i bystryj spad plotnosti. Obnaruzhivajutsja zhelobkovye kolebanija cm = 1, i ih faza proslezhivaetsja cherez 4{pi}. Napravlenie fazovoj skorosti sovpadaet s napravleniem drejfa jelektronov. Znak jetoj fazovoj skorosti mozhno ob{sup j}asnit' na osnove teorii Kralla, esli jenergija jelektronov sushhestvenno prevyshaet jenergiju ionov. Pomeshhenie provodjashhih plastin v oblast' probki umen'shilo zhelobkovuju neustojchivost'. Jeto umen'shenie zavisit tol'ko ot poverhnostnogo soprotivlenija jetih plastin. Jetot jeffekt issledovalsja pri pomoshhi izmerenija chastotnogo spektra signalov, postupajushhih iz jekranirovannyh scintilljaciej- nyh detektorov, nahodjashhihsja vblizi vakuumnogo sosuda. (author)

 17. Critical Survey of the Analysis of Microscopic Distribution of some Bone-Seeking Radionuclides and Assessment of Absorbed Dose; Analyse de la Distribution Microscopique de Radionucleides Osteophiles et Determination de la Dose Absorbee; Kriticheskij obzor dannykh analiza mikroskopicheskogo raspredeleniya otkladyvayushchikhsya v kostyakh radioizotopov i opredelenie pogloshchennoj dozy; Estudio Critico de la Distribucion Microscopica de Algunos Radionuclidos Osteofilos y Evaluacion de la Dosis Absorbida

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jee, W. S.S.

  1964-10-15

  raspredelenija'dozy, vkljuchajushhee opisanie neodnorodnogo raspredelenija radiacii, protivorechashhego prinjatoj teorii odnorodnogo raspredelenija, poluchennogo na osnovanii dannyh zaderzhki izotopov vo vsem organizme. Bez nekotorogo znanija mikroskopicheskogo raspredelenija dozy vo vremeni i prostranstve slishkom legko sdelat' nevernye vyvody i propustit' vazhnye zakljuchenija pri popytke poluchit' sravnitel'nye dannye o toksichnosti radioizotopov. Ob{sup e}m opublikovannoj literatury po izmereniju mikroskopicheskogo raspredelenija doz radiacii ochen' ogranichen, chto svjazano so slozhnost'ju problemy. Sushhestvujushhie metody vkljuchajut avto-radiografiju i ochen' trudoemki. Oni vkljuchajut takzhe podschet raspadov i mikrodensimetriju. Polnoe raspredelenie dozy dlja dannoj kosti vo vremeni i prostranstve javljaetsja ogromnoj zadachej. Mikroskopicheskoe raspredelenie v skelete otkladyvajushhihsja v kostjah izotopov (radij-226, stroncij-90, plutonij-239 i radioaktivnyj torij-228) sluzhit prekrasnoj illjustraciej slozhnosti problemy. Pervonachal'naja doza obluchenija i doza, izmenjajushhajasja so vremenem, opisany dlja radija i plutonija, v osobennosti podcherkivaetsja neodnorodnost' raspredelenija dozy v kostjah i razlichnyh uchastkah vnutri kosti. Naprimer, maksimal'nye poverhnostnye trabekuljarnye otlozhenija plutonija v pozvonkah v 1,5 raza vyshe, chem maksimal'nye koncentracii v trabekulah metafiza bedra. Kojefficient otnoshenija doz poverhnostnyh otlozhenij plutonija v razlichnyh uchastka distal'nogo otdela bedra raven: trabekuly metafiza - 3; jendostil'- 2,6; trabekuly jepifiza - 1,5; gaversovy kanaly - 1,2 i peristil' - t. Maksimal'nye lokalizovannye poverhnostnye otlozhenija v trabekulah pozvonkov v 35 - 66 raz vyshe rasschitannoj srednej moshhnosti dozy v rezul'tate zaderzhki izotopov v organizme. Obsuzhdajutsja izmenenija s techeniem vremeni nachal'noj neodnorodnoj lokalizacii radija i plutonija v otnoshenii haraktera kletochnogo vosproizvodstva kosti i poteri

 18. Moderation of Neutrons Emitted by a Pulsed Source and Neutron Spectrometry Based on Slowing-Down Time; Ralentissement des Neutrons Emis par une Source Pulsee et Leur Spectrometrie en Fonction du Temps de Ralentissement; Zamedlenie nejtronov, ispuskaemykh impul'snym istochnikom, i spektrometriya nejtronov po vremeni zamedleniya; Moderacion de Neutrones Emitidos por una Pitente Pulsada y Espectrometria Neutronica Basada en el Tiempo de Frenado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergman, A. A.; Isakov, A. I.; Kazarnovskij, M. V.; Popov, Ju. P.; Shapiro, F. L. [Fizicheskij Institut Im. P.N. Lebedeva AN SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-08-15

  orbital 1 = 1. (author) [Russian] V Fizicheskom institute im. P.N.Lebedeva AN SSSR na protjazhenii poslednih 10 let byl vypolnen rjad rabot po issledovaniju nestacionarnogo zamedlenija nejtronov v tjazhelyh sredah, razvitiju metoda spektrometrii nejtronov po vremeni zamedlenija i primeneniju jetogo metoda dlja izuchenija jenergeticheskoj zavisimosti sechenij jadernyh reakcij, vyzyvaemyh nejtronami s jenergiej do 30 kjev. V nastojashhem doklade daetsja obzor jetih issledovanij i obsuzhdajutsja ih itogi. V doklade posle kratkogo rassmotrenija teorii nestacionarnogo zamedlenija i termalizacii nejtronov izlagajutsja rezul'taty jeksperimental'nogo izuchenija zamedlenija nejtronov v grafite, zheleze i svince i izuchenija termalizacii nejtronov v svince. Pri pomoshhi impul'snogo istochnika nejtronov i rezonansnyh detektorov bylo izmereno raspredelenie vremen zamedlenija do rjada fiksirovannyh znachenij konechnoj jenergii nejtrona. Provedeno sravnenie poluchennyh rezul'tatov s teoriej, uchityvajushhej teplovoe dvizhenie atomov zamedlitelja, kotoroe v sluchae svinca privodit k izmerimomu razbrosu vremen zamedlenija pri jenergijah nizhe 10 jev. Dlja podkadmievoj oblasti jenergij izmerena zavisimost' srednej skorosti nejtronov v svince ot vremeni zamedlenija i provedeno sravnenie s mnogogruppovoj teoriej. Opisana primenjavshajasja metodika opredelenija jenergeticheskoj zavisimosti sechenij nejtronnyh reakcij po vremeni zamedlenija i obsuzhdajutsja vozmozhnosti i perspektivy jetogo metoda spektrometrii. Kratko obsuzhdajutsja rezul'taty spektrometricheskih izmerenij, kotorye velis' v dvuh napravlenijah. Pervoe napravlenie -precizionnye izmerenija jenergeticheskoj zavisimosti jenergeticheskogo hoda otnoshenij sechenij reakcij He{sup 3}(n, p), Li{sup 6}(n, {alpha}), B{sup 10}(n, {alpha}) i N{sup 14}(n, p). Naibolee interesnyj rezul'tat jetih opytov -obnaruzhenie postojannoj otricatel'noj slagajushhej sechenija reakcij i ukazanija na sushhestvovanie vozbuzhdennogo urovnja Ne{sup 4

 19. The Measurement of Reactivity In Multiregion Subcritical Systems by the Pulsed Neutron Technique; Mesure de la Reactivite dans les Systemes Sous-Critiques a Plusieurs Regions par la Methode des Neutrons Pulses; Izmerenie reaktivnosti v mnogozonnykh podkriticheskikh sistemakh metodom impul'snykh nejtronov; Mediciones de la Reactividad en Sistemas Subcriticos de Varias Regiones Mediante la Tecnica de los Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sherwin, J.; Leng, J. H. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Windscale Works, Cumberland (United Kingdom)

  1965-10-15

  pokazy- vaetsja, chto jeti dva parametra ne opredeljajutsja odnoznachno razmerom reaktivnosti sistemy, a zavisjat ot izbrannogo metoda dovedenija sistemy do sostojanija podkritichnosti. Oba vida izmerenij rassmatrivajutsja v teorii. V odnom sluchae usovershenstvovannyj reaktor s gazovym ohlazhdeniem v Uindskejle byl ostanovlen v rezul'tate ravnomernogo otravlenija. V drugom sluchae reaktivnost' aktivnoj zony v reaktore nulevoj moshhnosti NERO izmenjalas' putem izmenenija radiusa zagruzki. Rezul'taty izmerenij impul'sov nejtronov horosho soglasujutsja s rezul'tatami opredelenija reaktivnosti bolee obychnymi metodami. Provoditsja nekotoroe obsuzhdenie jeksperimental'nyh metodov i trudnostej, voznikajushhih pri ispol'zovanii sistem s grafitovym zamedlitelem. (author)

 20. Survey of Pulsed Neutron Source Methods for Multiplying Media; Methodes des Neutrons Pulses Pour l'Etude des Milieux Multiplicateurs; Obzor metodov s ispol'zovaniem istochnikov impul'snykh nejtronov dlya razmnozhayushchej sredy; Estudio Panoramico de los Metodos de Empleo de Fuentes de Neutrons Pulsados en Medios Multiplicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garelis, E. [General Electric Company, Vallecitos Atomic Laboratory, Pleasanton, CA (United States)

  1965-10-15

  . Jeksponencial'nyj raspad, jeksp (-{alpha}t) , funkcii Grina daet prostranst- venno nezavisimuju postojannuju raspada mgnovennyh nejtronov. Obsuzhdajutsja metody, s pomoshh'ju kotoryh vyvoditsja reaktivnost' iz al'fa-izmerenija, naprimer izmerenie zapaz- dyvajushhej kriticheskoj al'fa i poslednij metod (k{beta}/ Script-Small-L ). Izuchajutsja osnovnye vidy obrabotki modeli v svete teorii s istochnikom impul'snyh nejtronov, kotorye razrabotany dlja modeli (k{beta}/ Script-Small-L ). Rassmatrivajutsja oslozhnenija, svjazannye s teoriej istochnika impul'snyh nejtronov dlja poluchenija tochnyh postojannyh raspada i sootvetstvujushhih dannyh dlja analiza impul'snyh sistem. Rassmatrivaetsja jeksperimental'naja rabota, kotoraja pokazyvaet preimushhestva, a takzhe nedostatki metoda (k{beta}/ Script-Small-L ). Obsuzhdaetsja takzhe ispol'zovanie metoda psevdosluchajnogo otveta impul'sa s kor- reljaciej mezhdu vhodom i vyhodom dlja opredelenija funkcii Grina na razmnozhajushhej sborke. Pokazano, chto informacija, poluchennaja psevdosluchajnym metodom, javljaetsja identichnoj toj, kotoraja poluchena v rezul'tate povtornogo impul'snogo metoda. Takim obrazom, jeto delaet vozmozhnym primenjat' metodiku, razrabotannuju dlja povtorenija metoda psevdo-sluchajnosti. (author)

 1. Measurements of the Asymptotic Spectrum of a Multiplying Medium; Mesures du Spectre Asymptotique d'Un Milieu Multiplicateur; Izmereniya asimptoticheskogo spektra umnozhayushchej sredy; Mediciones del Espectro Asintotico en un Medio Multiplicador

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slovacek, R. E.; Cerbone, R. J.; Gaerttner, E. R.; Fullwood, R. R.; Bach, D. R. [Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY (United States)

  1965-08-15

  'presenta una distribucion espacial persistente que se presta mas al analisis, los autores estiman que la tecnica de medicion del espectro asintotico aplicada a sistemas multiplicadores ha de resultar en extremo util en el estudio del problema del espectro espacial en un amplio intervalo energetico. (author) [Russian] Asimptoticheskij (po vremeni) spektr umnozhajushhej sredy predstavljaet interes ne tol'ko dlja provedenija jeksperimentov po analizu pul'sirujushhih nejtronov, no i takzhe dlja izuchenija svojstv nejtronnoj diffuzii sredy. Dlja izmerenija asimptoticheskogo nejtronnogo spektra v razmnozhajushhej sisteme razrabotan istochnik pul'sirujushhih nejtronov-mehanicheskij preryvatel'. Osushhestvleno izmerenie poverhnosti i centra (skaljara) spektra kazhdoj iz chetyreh razmnozhajushhih sistem, daetsja sravnenie s raschetami spektra. Vo vseh razmnozhajushhih sistemah v kachestve zamedlitelja ispol'zovalsja obogashhennyj uran-235 i vodorod. Dve sistemy byli izgotovleny iz toplivnyh sterzhnej, pokrytyh cirkoniem v vode; dve drugih sistemy byli izgotovleny iz smesi poroshkov UO{sub 2} i ZrO{sub 2}, dispergirovannyh v parafine. Razmery i proporcii vodoroda po otnosheniju k uranu-235 brali razlichnye s tem, chtoby raznoobrazit' absorbciju, utechku i rassejanie. Skaljarnyj spektr vyschityvali na osnovanii teorii staticheskoj diffuzii. Sovpadenija mezhdu izmerennym i skaljarnym spektrom okazyvalis' udovletvoritel'nymi, kogda dlja vychislenija spektra ispol'zovalas' izmerennaja velichina asimptoticheskoj postojannoj raspada. Najdeno, chto vyschitannyj asimptoticheskij spektr javljaetsja chrezvychajno chuvstvitel'nym k postojannoj raspada; 7%-noe izmenenie v postojannoj raspada dlja odnoj iz sistem dalo v rezul'tate 47%-noe izmenenie v teplovom sostojanii k zamedleniju otnoshenija potokov. Poverhnostnyj spektr dlja dvuh iz sistem poluchen pri ispol'zovanii dvojnogo vychislenija R1. Vychislenie poverhnostnogo spektra sovpalo s dannymi v teplovoj oblasti do 0,2 ev. Odnako pri

 2. Effect of the plutonium isotopic composition on the performance of fast reactors; Effet de la composition isotopique du plutonium sur le rendement de reacteurs a neutrons rapides; Vliyanie izotopnogo sostava plutoniya na rabotu reaktorov na bystrykh nejtronakh; Efectos de la composicion isotopica del plutonio sobre el funcionamiento de los reactores rapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yiftah, S [Israel Atomic Energy Commission (Israel)

  1962-03-15

  fisionables por neutrones termicos ({sup 239}Pu y {sup 241}Pu), cuanto mas impuro sea el plutonio, tanto menor sera la masa critica y mayor la razon de reproduccion. Tomando como ejemplo el reactor de 1500 l, se comprobo ademas que al eliminar un 40 por ciento del sodio inicialmente presente en el cuerpo, la variacion de reactividad tiende a ser negativa a medida que aumenta la proporcion de isotopos superiores contenidos en el combustible de plutonio (en forma de metal, oxido o carburo). (author) [Russian] Izotopnyj sostav plutoniya, kotoryj dolzhen ispol'zovat'sya v kachestve goryuchego dlya reaktorov na bystrykh nejtronakh, budet zaviset' ot istochnika polucheniya plutoniya. V printsipe vozmozhny tri razlichnykh istochnika: a) proizvodyashchie reaktory; b) teplovye ehnergeticheskie reaktory (ispol'zuyushchie v kachestve topliva estestvennyj ili obogashchennyj uran); c) zony vosproizvodstv a reaktora na bystrykh nejtronakh. V osnovnom istochnik (a) i v nekotorom otnoshenii istochnik (s) budut davat' sravnitel'no 'chistyj' plutonij, t.e. glavnym obrazom plutonij-239, togda kak plutonij iz istochnika (b) budet 'gryaznym', t.e. plutoniem, bogatym izotopami plutoniya-240, plutoniya-241 i plutoniya-242. Stepen' 'zagryazneniya' budet zaviset' ot tipa reaktora, velichiny vygoraniya i voobshche ot istorii oblucheniya topliva. V takom sluchae voznikaet vopros, mozhno li ispol'zovat' v kachestve goryuchego dlya reaktorov na bystrykh nejtronakh lyubye vidy plutoniya. Dlya izucheniya vliyaniya razlichnogo izotopnogo sostava plutonievogo topliva v metallicheskom, oksidnom i karbidnom vide na rabotu reaktorov na bystrykh nejtronakh byli osushchestvleny ogranichennye serii podschetov po 16-gruppovoj diffuzionnoj teorii sfericheskoj geometrii s pomoshch'yu 16-gruppovogo komplekta poperechnykh sechenij, razrabotannogo nedavno Iftakhom, Okrentom i Mol'dauerom s ispol'zovaniem trekh razlichnykh vidov plutoniya, nachinaya s chistogo plutoniya-239 i povyshaya kolichestvo bolee vysokikh izotopov

 3. The Reactions of Hot Fluorine-18 with Gaseous Carbon Tetrafluoride; Reactions des Atomes {sup 18}F Chauds avec le Tetrafluorure de Carbone en Phase Gazeuse; Reaktsii goryachikh atomov ftora-18 s gazovoj fazoj tetraftormetana; Reacciones de Atomos Calientes de Fluor-18 con Tetrafluoruro de Carbono Gaseoso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colebourne, N.; Todd, J. F.J.; Wolfgang, R. [Yale University, New Haven, CT (United States)

  1965-04-15

  {sup 18} s tetraftorometanom. Gazoobraznye obrazcy obluchalis' tormoznym izlucheniem s jenergiej 40 - 60 Mjev (maksimum) na jelektronnom uskoritele Jel'skogo universiteta. Process F{sup 19} ({gamma}, n) F{sup 18} flaeT F{sup 18} s kineticheskoj jenergiej porjadka 10{sup 5} - 10{sup 6} jev. Jeti obrazcy terjajut jenergiju v rezul'tate stolknovenij i, kak predpolagaetsja, dostignut velichiny ''himicheskoj'' energii (<100 jev) kak osnovnogo sostojanija atomov. Bylo najdeno, chto jetilen javljaetsja horoshim akceptorom teplovyh atomov F{sup 18}. Byl sdelan analiz produktov pri ispol'zovanii standartnyh metodov radio-gazohromato- grafii. Sistema, kak bylo najdeno, javljaetsja vpolne chuvstvitel'noj k vneshnim jeffektam radiacionnogo povrezhdenija, i pojetomu bylo prinjaty sootvetstvujushhie mery predostorozhnosti . Byli najdeny sledujushhie reakcii gorjachego zameshhenija, podobnye reakcijam, nabljudaemym dlja gorjachego vodoroda, no gorazdo menee jeffektivnye: F{sup 18} + CF{sup 4} --> CF{sub 3}F{sup 18} + F, F{sup 18} +CF{sub 4} --> CF{sub 2}F{sup 18} + (F + F), kazalos' nevozmozhnym izuchit' reakciju otdelenija prjamo: F{sup 18} + CF{sub 4} --> CF{sub 3} + FF{sup 18} Odnako kosvennye dokazatel'stva govorjat o tom, chto ona takzhe imeet nizkuju jeffektivnost. Podrobno izuchalis' jeffekty zamedlitelja na sistemu F{sup 10} + CF{sub 4}. Poluchennye dannye analizirovalis' s pomoshh'ju kineticheskoj teorii gorjachih reakcij. Bylo najdeno, chto jeta sistema soglasuetsja s dannym ob{sup j}asneniem pri uslovii kolichestvennogo podtverzhdenija takogo tolkovanija rezul'tatov. Sistemy tetraftormetana i metana obespechivajut osnbvu dlja nekotoryh predvaritel'nyh vyvodov otnositel'no mehanizma reakcij gorjachih atomov ftora. V nastojashhee vremja predstavljaetsja, chto s nekotorymi vazhnymi, no estestvennymi izmenenijami, model', vpervye razrabotannaja dlja gorjachih atomov vodoroda, primenima i zdes. (author)

 4. Some Measurements of Thermal Neutron Spectra; Mesure de Spectres de Neutrons Thermiques; Nekotorye izmereniya spektrov teplovykh nejtronov; Algunas Mediciones de Espectros de Neutrones Termicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poole, M. J.; Schofield, P.; Sinclair, R. N. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Research Group, Atomic Energy Research Establishment, Harwell (United Kingdom)

  1964-04-15

  gomogennyh zamedliteljah. Jeta rabota osushhestvljaetsja paralell'no i v prodolzhenie bolee rannej raboty avtora, sluzhit dlja proverki prigodnosti poperechnyh sechenij perehoda jenergii afE'-E), vyvodimyh iz primenjaemogo zakona rassejanija. Odnako takoj opyt absoljutno nechuvstvitelen k uglovoj zavisimosti rassejanija i sootvetstvujushhej chasti poperechnogo sechenija rassejanija, ne vyzyvajushhej obmena jenergiej s nejtronom rassejanija, prichem oba jeti momenta igrajut vazhnuju rol' v reshenii ljuboj problemy prostranstvennoj zavisimosti. Sootvetstvenno osushhestvljalis' drugie opyty, v kotoryh narochno vvodilis' razryvy prostranstvennoj i teplovoj nepreryvnosti, chtoby postavit' spektr v zavisimost' ot polnogo zakona rassejanija. Pervym iz takih opytov javljaetsja tak nazyvaemyj {sup o}pyt s dvumja blokami{sup ,} v kotorom teplovye nejtrony diffundirujut iz grafitovogo bloka pri komnatnoj temperature vo vtoroj blok, temperatura kotorogo mozhet podnimat'sja do 400 Degree-Sign S. Spektry nejtronov izmerjajutsja v razlichnyh polozhenijah okolo razryva temperaturnoj nepreryvnosti putem vydelenija puchka nejtronov iz kazhdogo polozhenija i propuskanija ego cherez spektrometr po vremeni proleta s selektorom nejtronov. V kachestve predvaritel'nogo analiza iz opyta, kotoryj mozhet byt' sravnen s analogichnymi opytami Benneta i dr. kotorye primenili de- dektory, chuvstvitel'nye k jenergii, vyvodjatsja {sup p}operechnye sechenija retermalizacii{sup .} V celjah poluchenija bolee podrobnyh sravnitel'nyh dannyh v nastojashhee vremja provodjatsja raschety po mnogogruppovoj teorii diffuzii s ispol'zovaniem poluchennyh v Chok-River dannyh po zakonu rassejanija s popytkoj predugadat' formu jenergeticheskogo spektra v polozhenijah v oboih blokah. Vo vtorom opyte vmesto razryva teplovoj nepreryvnosti vvoditsja razryv prostranstvennoj nepreryvnosti. Kadmievyj disk dostatochnoj tolshhiny, chtoby schitat'sja ''chernym'' dlja vseh nejtronov s jenergiej men'she 0,4 jev, zakrepljaetsja v centre

 5. Photofission of Even-Even Nuclei Near the Threshold; Photofission des Noyaux Pair-Pair au Voisinage du Seuil; 0424 041e 0422 041e 0414 0415 041b 0415 041d 0418 0415 0427 0415 0422 041d 041e - 0427 0415 0422 041d 042b 0425 042f 0414 0415 0420 0412 0411 041b 0418 0417 0418 041f 041e 0420 041e 0413 0410 ; Fotofision de los Nucleos Par-Par Cerca del Umbral

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rabotnov, N. S.; Smirenkin, G. N.; Soldatov, A. C.; Usachev, L. N. [Fiziko-Energeticheskij Institut, Obninsk, SSSR (Russian Federation); Kapica, S. P.; Cipenjuk, I. Ju.M. [Institut Fizicheskih Problem, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-07-15

  , sootvetstvujushhego kanalu 1{sup -} (K = 0). Tak, naprimer, v uglovyh raspredelenijah oskolkov fotodelenija U{sup 238} pri maksimal'nyh jenergijah tormoznogo spektra E{sub makc} = 5,4 Mjev i 5,2 Mjev'vklad kvadrupol'noj komponenty v polnoe sechenie fotodelenija sostavljaet sootvetstvenno 10% i 43%, v to vremja kak v'oblasti E{sub makc} > 6 Mjev'jetot vklad ne prevyshaet 3-3,5%. Iz issledovannyh chetno-chetnyh deljashhihsja jader jeffekt ''kva- drupol'nogo'' delenija bolee otchetlivo projavljaetsja u Pu{sup 240} i menee - u Th{sup 232}. Po rezul'tatam izmerenij mozhno ocenit' otnoshenie parcial'nyh sechenij fotopogloshhenija na tjazhelyh' jadrah. V svjazi s rezul'tatami izmerenij uglovyh raspredelenij oskolkov fotodelenija Pu{sup 239} , obnaruzhivajushhih izmenenie znaka anizotropii v sootvetstvii s predskazanijami teorii dlja kanalov s K = 1 /2 i 3/2, obsuzhdaetsja vopros o chetnosti osnovnogo sostojanija Pu{sup 239}. (author)

 6. Accumulation of a Hot Ion Plasma in PR-5; Accumulation d'un Plasma a Ions Chauds dans l'Installation PR-5; Nakoplenie plazmy s goryachimi ionami na ustanovke PR-5; Acumulacion de un Plasma con Iones Calientes en la Instalacion PR-5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gott, Ju. V.; Ioffe, M. S.; Jushmanov, E. E. [Institut Atomnoj Ehnergii Im. I.V. Kurchatova, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-04-15

  neustojchivost' plazmy v lovushke s magnitnymi zerkalami polnost'ju podavljaetsja, kogda sozdaetsja gibridnoe magnitnoe pole, narastajushhee v radial'nom napravlenii (lovushka s minimumom N). V jetih jeksperimentah vodorodnaja plazma s gorjachimi ionami (T{sub i} Asymptotically-Equal-To 5 keV) i plotnost'ju p do 10{sup 10} sm{sup -3} sozdavalas' metodom magnetronnoj inzhekcii; vremja uderzhanija t sostavljalo desjatki millisekund i ono opredeljalos' tol'ko perezarjadochnymi poterjami. Jeffekt podavlenija zhelobkovoj neustojchivosti nabljudalsja takzhe v rjade drugih rabot, odnako na osnovanii imejushhihsja rezul'tatov nel'zja sdelat' kakoe-libo zakljuchenie ob ustojchivosti plazmy pri plotnostjah, znachitel'no bolee vysokih chem 10{sup 10}sm{sup -3} . U. Bige i dr. pri p = 10{sup 13} - 10{sup 14} sm{sup -3} t sostavljalo 60 mksek i avtory predpolagajut, chto stol''maloe t svjazano s perezarjadkoj bystryh ionov na nejtral'nom gaze, vydeljajushhemsja so stenok vo vremja inzhekcii. V nastojashhej rabote issleduetsja vozmozhnost' poluchenija i dlitel'nogo uderzhanija plazmy pri plotnostjah n Greater-Than-Or-Equal-To 10{sup 11} cm{sup -3} and T{sub i} Greater-Than-Or-Equal-To 5 keV. Jeksperimental'noe izuchenie povedenija takoj plazmy predstavljaet interes v svjazi s tem, chto soglasno teorii Mihajlovskogo-Timofeeva pri ukazannyh {rho} i T{sub i} sleduet ozhidat' pojavlenija drejfovo-ciklotronnoj neustojchivosti. Jeta neustojchivost', obuslovlennaja radial'noj neodnorodnost'ju plotnosti, dolzhna nastupat' pri uslovii: ({rho}/a){sup 2} > 4[(H{sup 2}/4{pi}m{sub i}c{sup 2}) + (m{sub e}/m{sub i})] {rho}{sub i} - larmorovskij radius ionov, a - harakternyj razmer neodnorodnosti. Dlja tipichnyh uslovij ustanovki PR-5 (N = 4000 e, {rho}{sub i}/ a Asymptotically-Equal-To 0,25) jetot kriterij vypolnjaetsja, nachinaja s gt- 5-10{sup 10} sm{sup -3} . Dlja poluchenija plazmy s takimi parametrami primenjaetsja modificirovannyj metod magnetronnoj inzhekcii, v kotorom uskorenie ionov iz stolba

 7. Thermal Neutron Spectral and Spatial Distributions in Light-Water-Moderated Uranium Lattices; Distributions Spectrale et Spatiale des Neutrons Thermiques dans des Reseaux a Uranium et a Eau Leger; Spektral'noe i prostranstvennoe raspredelenie teplovykh nejtronov v uranovykh reshetkakh s vodnym zamedlitelem; Distribuciones Espectral y Espacial de los Neutrones Termicos en los Reticulados de Uranio Moderados por Agua Ligera

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hardy, J.; Volpe, J. J.; Klein, D.; Schmidt, E.; Gelbard, E. [Bettis Atomic Power Laboratory, Pittsburgh, PA (United States)

  1964-02-15

  razlichnymi priblizhenijami k teorii perenosa i integral'nomu jadru rassejanija terlovyh nejtronov. Pervaja serija opytov zakljuchaetsja v izmerenii blok-jeffektov teplovyh nejtronov v raz- nyh jachejkah reshetki sborki TRH, reaktora s vodnym zamedlitelem na slegka obogashhennom urane s cilindricheskimi toplivnymi jelementami, raspolozhennymi po geksagonal'noj sisteme. Sravnivalis' dannye ob ispol'zovanii teplovyh nejtronov s dannymi, poluchennymi v Monte Karlo. Primenjalis' funkcii Radkovskogo i Nelkina. Funkcija vlijanija Radkovskogo daet priblizhenie pervogo porjadka, shiroko ispol'zuemoe pri proektirovanii reaktorov. Funk- cija vlijanija Nelkina predstavljaet soboj bolee novoe i bolee podrobnoe opisanie integral'- nogo jadra rassejanija. Poskol'ku raschetnye znachenija pogloshhenija teplovyh nejtronov zavisjat ot vybora in- tegral'nogo jadra rassejanija, v osobennosti esli jeto ne maksvellovskij spektr potokov nej- tronov, drugaja serija opytov po izmereniju aktivacii na sborke TRH prednaznachalas' dlja bolee neposredstvennogo opredelenija integral'nogo jadra rassejanija. Opyty provodilis' v uslovijah, pri kotoryh iskazhenie spektra v osnovnom vyzyvalos' ravnomernym otravleniem. Izmerenija provodilis' v zapolnennoj vodoj trubke diametrom 10sm v reshetke TRX. Stenka trubki byla napolnena poroshkom B{sup 10}, jeffektivno razryvaja svjaz' mezhdu vnutrennej poverh- nost'ju trubki i reshetkoj reaktora pri jenergii nizhe 10 kjev. Otnositel'nye znachenija aktivacii teplovymi nejtronami i radial'nye konfiguracii chuvstvitel'nyh v otnoshenii spektrov detektorov izmerjalis' v dvuh sluchajah s polucheniem sootvetstvenno pochti maksvellovskogo spektra (dlja chistoj vody) i spektra, sil'no iskazhen- nogo v rezul'tate otravlenija kadmiem. Dlja jetogo opyta raschety s kazhdoj funkciej provodilis' v gruppe jenergii 12 s pribli- zheniem P{sub 3} . V rezul'tate rascheta sobstvennyh znachenij prostranstvennyh form, jeksponen- cial'no raspadajushhihsja v letargii, kotorye podderzhivajutsja v

 8. A Kinetic Description of the Van Hove Correlation Functions; Description Cinetique des Fonctions de Correlation de Van Hove; 041a 0418 041d 0415 0422 0418 0427 0415 0421 041a 041e 0415 041e 041f 0418 0421 0410 041d 0418 0415 0424 0423 041d 041a 0426 0418 0419 041a 041e 0420 0420 0415 041b 042f 0426 0418 0418 0412 0410 041d 0413 041e 0412 0415 ; Descripcion Cinetica de las Funciones de Correlacion de Van Hove

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nelkin, M.; Van Leeuwen, J. M.J.; Yip, S. [Cornell University Ithaca N.Y. (United States)

  1965-06-15

  linearizirovannogo uravnenija Bol'cmana, vkljuchajushhego popravki na nepolnye stolknovenija. Esli prenebrech' jetimi popravkami, to sootvetstvujushhee uravnenie dlja F(r, p,t) stanovitsja linearizirovannym uravneniem Bol'cmana v tom vide, v kotorom ono ispol'zuetsja v teorii rasprostranenija zvuka v gazah. Sootvetstvujushhee uravnenie dlja F{sub s} (r, p, t) stanovitsja uravneniem dlja perenosa nejtronov. Poskol'ku izvestno, chto jeti uravnenija imejut pravil'nyj gidrodinamicheskij predel, pojetomu legko vyvoditsja dlinnovolnovaja harakteristika G(r,t) i G{sub s}(r, t). Kineticheskie uravnenija neposredstvenno primenimy tol'ko k razbavlennym sistemam. Odnako oni prigodny dlja sistematicheskogo izuchenija dinamicheskih korreljacij. Sushhestvennym razlichiem mezhdu jetimi dvumja uravnenijami javljaetsja nalichie protivorechivyh invariantnyh velichin. V uravnenii, opredeljajushhem F(r,p, t), invariantami javljajutsja kolichestvo chast tic, impul's i jenergija, v to vremja kak v uravnenii, opredeljajushhem F{sub s}(r,p,t), tol'ko kolichestvo chastic javljaetsja invariantom. Vvidu togo, chto v jetih dvuh sluchajah snizhenie nulevogo sobstvennogo znachenija svjazannyh operatorov stolknovenija ne odinakovo, gidrodinamicheskie uravnenija, sootvetstvujushhie G(r,t) i G{sub s}(r,t) ne imejut odinakovoj formy. Znachenija jetih dvuh opisanij demonstrirujutsja raschetami modelej v plane prostyh priblizhenij oslablenija. V rezul'tate rascheta G{sub s}(r,t) vyvoditsja funkcija korreljacii s negaussovymi jeffektami, kotorye podobny v kachestvennom otnoshenii, no bolee vyrazitel'ny, chem jeffekty, rasschitannye Ramanom pri izuchenii molekuljarnoj dinamiki v zhidkom argone. V nastojashhee vremja izuchaetsja vopros o bolee usovershenstvovannoj obrabotke integrala stolknovenij. Raschet G(r,t) svidetel'stvuet o nalichii predpolagaemyh jeffektov teplovoj diffuzii i rasprostranenii zatuhajushhih zvukovyh voln pri bol'shoj dline voln, i takoj raschet otlichaetsja ot obychnogo gidrodinamicheskogo opisanija

 9. Plasma Stability in Magnetic Mirror Machine with Stabilizing Rods; Stabilite du Plasma dans une Machine a Miroirs Magnetiques avec Barreaux de Stabilisation; Ustojchivost' plazmy v probkotrone so stabiliziruyushchimi sterzhnyami; Estabilidad del Plasma en una Trampa de Espejos con Barras Estabilizadoras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trubnikov, B. A. [Institut Atomnoj Ehnergii Im. I.V. Kurchatova, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-04-15

  vyrezannym konusom i sluchaj, kogda vse chasticy obladajut odinakovymi znachenijami v{sup 2} i J = v{sup 2}{sub Up-Tack }/B. Ustojchivost' voznikaet pri {alpha} > (n-1)- Vulgar-Fraction-One-Half , prichem v pervuju ochered' stabilizirujutsja chasticy s malymi prodol'nymi skorostjami (v{sub ll} --> 0) , a po mere rosta a vse bolee dalekie h. Predel'noe znachenie {alpha}{sub kp} = (n - 1){sup - Vulgar-Fraction-One-Half} imeet prostoj fizicheskij smysl i sootvetstvuet usloviju {Delta} Divides B Divides >0 central'noj ploskosti probkotrona z = 0. V rabote podrobno rassmotreny sistemy s 4 i s 6 stabilizirujushhimi sterzhnjami. Rezul'taty rascheta sistemy's 6 sterzhnjami nahodjatsja v horoshem soglasii s jeksperimentami Ioffe s sotrudnikami, nabljudavshimi vozniknovenie stabilizirovannoj plazmy v probkotrone (pri sopostavlenii teorii s jeksperimentom prinimaetsja, chto plazma opisyvaetsja maksvellovskim raspredeleniem s vyrezannym konusom i prostiraetsja po dline vplot' do magnitnyh probok. Chtoby izbezhat' chislennyh raschetov v rabote rassmatrivalsja sluchaj h = Z{sub max}/1 << 1, kotoryj odnako jekstrapolirovalsja na znachenija h Tilde-Operator 1, chto dopustimo dlja polukolichestvennyh ocenok) Pomimo beskonechnyh sterzhnej v rabote byli rassmotreny sistemy so stabilizirujushhimi sterzhnjami konechnoj dliny, kotorye mogut byt' realizovany takzhe mnogopoljusnymi magnitami konechnoj dliny. Kak pokazano v rabote, stabilizacija'mozhet byt' dostignuta dazhe v predel'nom sluchae, ochen' korotkih sterzhnej, kogda ih mozhno rassmatrivat' kak sistemu 2p tochechnyh magnitnyh dipolej, raspolozhennyh v central'noj ploskosti probkotrona na okruzhnosti radiusa {alpha} i napravlennyh po radiusu ot osi (ili k osi - napravlenija cheredujutsja). Takie sistemy, rassmotrennye nami po predlozheniju L.A.Arcimovicha, mogut okazat'sja ves'ma perspektivnymi, tak kak ih konstrukcija oblegchaet dostup k plazme i pozvoljaet ustanovit' dopolnitel'nye ustrojstva dlja ee diagnostiki ili nagreva. (author)