WorldWideScience

Sample records for prtikas produktu tehnoloija

 1. SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā.

  OpenAIRE

  Zēmele, Lāsma

  2009-01-01

  L. Zēmele SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā Bakalaura darbs saturs:82 lpp, 10 tabulas, 16 attēlu un 16 pielikumu Bakalaura darbā raksturota SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā. Darbā tiek analizēta produktu plūsma sadales kanālā, pasūtīšanas, uzglabāšanas un transportēšanas funkciju realizēšana šajā sadales kanālā, kā arī klientu apmierinātība ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Balstoties uz latviešu un ārzemj...

 2. Alus kosmētikas produktu vizuālās identitātes izstrāde

  OpenAIRE

  Bonfelde, Lelde

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma ir “Alus kosmētikas produktu vizuālās identitātes izstrāde”. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts iepakojuma dizaina jēdziens, iepakojuma dizaina nozīme, dizaina veidošanas principi, populārākie iepakojuma materiāli. Pētījuma mērķis ir izpētīt, vai mūsdienu alus kosmētikas iepakojuma dizainā ir nepieciešamība izmantot alus iepakojuma dizaina raksturīgākos principus. Hipotēze: Alus kosmētikas iepakojuma dizainā nepieciešams izmantot alus etiķešu dizaina grafiskos elementus...

 3. Jauna tehniskā lignīna degradācijas produktu pētīšana

  OpenAIRE

  Ponomarenko, Jevgenija

  2006-01-01

  Darbā ir veikta parastās egles (Picea abies) koksnes lignīnu analīze, kas ir iegūti Zviedrijas Lundas Universitātes bioetanola ražošanas pilotiekārtā kā cieti atlikumi dažādās procesa stadijās. Salīdzināšanai ir izmantots egles koksnes Bjorkmana lignīns. Lignīnu pētīšanai ir izmantotas oksidatīvas degradācijas un analītiskās pirolīzes metodes. Produktu sadalīšanai un identifikācijai ir izmantotas gāzes hromatogrāfijas un masspektrometrijas metodes. Nitrobenzola oksidēšanas rezultātā kā galven...

 4. Kontinuální pyrolýza uhlíkatých materiálů s modelovým zplyněním tuhého produktu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bičáková, Olga; Kříž, Vlastimil; Náhunková, Jana

  -, č. 2 (2011), s. 59-63 ISSN 1804-2058 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/07/1407 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : rotary kiln * pyrolysis * coal Subject RIV: DM - Solid Waste and Recycling http://paliva.vscht.cz/data/clanky/46_kontinualni_pyrolyza_uhlikatych_materialu_s_modelovym_zplynenim_tuheho_produktu.pdf

 5. Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara Cosmetics” un „Bio2you" piemēri

  OpenAIRE

  Davidsone, Inese

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara cosmetics” un „Bio2you” piemēri. Darbs sastāvs no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts zīmola jēdziens un funkcijas, zīmola identitāte, zīmola komunikācija, produktu iepakojuma nozīme, funkcijas un iedalījums, iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā, kā arī zaļo patērētāju vērtību pozicionēšana un videi draudzīgs iepakojums. Bak...

 6. PepsiCo un to piedāvāto produktu virzišanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Bičihina, Justīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba „PepsiCo un to piedāvāto produktu virzīšanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” mērķis ir - pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izpētīt uzņēmuma darbību un tā izmantotos mārketinga komunikāciju veidus, ņemot vēra PepsiCo plašo zīmolu produktu skaitu, ko piedāvā uzņēmums, kā arī atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas ietver mārketinga komunikāciju uzskaiti un...

 7. Bērnu mārketinga attīstība Latvijas lielāko pārtikas produktu ražotāju tirgus darbībās

  OpenAIRE

  Lūse, Ieva

  2010-01-01

  Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka apzināties bērnu potenciālu tirgū un aktivizē savu komunikāciju ar bērnu auditoriju. Bērni vienlaicīgi tirgū pilda vairākas lomas kā patērētāji, iniciatori, ietekmētāji un lēmēji par pirkumu un pircēji šodien un nākotnē, kļūstot par daudzu uzņēmumu produkcijas pamata patērētājiem. Ņemot vērā tēmas aktualitāti autore par maģistra darba mērķi izvirza apzināt un analizēt lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju aktivitāti bērnu mārketing...

 8. MARKA PRODUKTU I JEJ WIZERUNEK - POJĘCIA JEDNOZNACZNE

  OpenAIRE

  Klama, Monika

  1998-01-01

  This article focuses on discrepancies in brand and brand image definitions. A new definition of brand and a new non-qualifying approach to brand are proposed. Relations between brand image and factors affecting brand position are discussed. The Author also indicates that there is a certain degree of synonymity between the notion of brand and brand image.

 9. Uvedení nového produktu na trh

  OpenAIRE

  Macků, Milan

  2010-01-01

  Dissertation provides to a reader deep understanding of a product launch to eCommerce market. Theoretical part deals mainly with modern process of business model generation, while application part contains on-line marketing tools analysis, eCommerce principles in general, deep landscape assessment of Czech eCommerce market and finally real case study from Procter & Gamble company regarding launch of top brands to eCommerce market in Czech Republic.

 10. Analýza trhu pro komercializaci produktu

  OpenAIRE

  Kukula, Jakub

  2017-01-01

  This Bachelor theses is analysing current global sterilization market with focus on vapour phase Hydrogen Peroxide sterilization (VPHP) and methods of its detection during sterilization process. The goal of this theses is to find optimal strategy for commercialization of new technology that provides online monitoring of Hydrogen peroxide concentration during sterilization process. Market is analysed by PESTLE analysis and Porters analysis. Findings are then synthesized by SWOT analysis, where...

 11. Uvedení produktu Nanotek na český trh

  OpenAIRE

  Valterová, Lenka

  2010-01-01

  The thesis focuses on marketing launch of the premium tobacco product. Defining tobacco product marketing regulation, it also specifies Czech tobacco market (incl. competition, price segments, etc.) together with consumer profiles as well as company brand portfolio. Brand strategy, its vision, authorship and brand positioning are included as well. The practical part is dedidacted to each of marketing plan essential elements: SWOT analysis, marketing objectives and strategy, action plan and ov...

 12. Analýza produktu cestovní kanceláře

  OpenAIRE

  Nezveda, Jan

  2011-01-01

  The bachelor's thesis focuses on the analysis of Travel agency Enko.This thesis aimed to analyze the product to recommend the improvements of procedures in dealing with clients and more efficient promotion of travel agency. The key analysis should reveal the break -- even point of the product.

 13. Komunikační strategie uvedení nového produktu na trh

  OpenAIRE

  Przyczko, Jan

  2011-01-01

  The main subject of the thesis is a marketing communication strategy in the automotive industry. First part of the thesis defines theory of marketing communication strategy and instruments of the communication mix. The practical part describes Mercedes-Benz Czech republic Inc. and propose marketing communications based on marketing situational analysis and analysis of an external and internal environment.

 14. Strategie uvedení nového produktu na trh

  OpenAIRE

  Fialová, Petra

  2017-01-01

  This diploma thesis deals with preparation of marketing plan for launching a new product on market with full auto coffee machines. The aim of this thesis is to propose complete marketing plan divided into single steps including market analysis, definition of marketing objectives and marketing strategy based on marketing mix for achieving the objectives.

 15. Metodika pro budování inovativního softwarového produktu

  OpenAIRE

  Novák, Adam

  2013-01-01

  This thesis deals with the domain of software product methodologies in the context of innovation. In the opening part of the thesis the field of innovation and creativity is analysed. In the next chapter the reasons justifying the necessity to create a methodology for innovative software product development are given. The main intention of this thesis was to create a new methodology of innovative software product development; so the next section focuses on this goal. The new methodology relie...

 16. Analýza podpory produktu a jeho distribuce pro vybranou firmu

  OpenAIRE

  LEBROVÁ, Šárka

  2008-01-01

  This Diploma's thesis deals with analysis of promotion product and its distribution with regard to competition. The thesis has been created on the basis of the PROGRESS sportswear Company request, which produces and sells functional sportswear. The tools of the promotional mix, the cities, and the brands for the survey were selected by the PROGRESS sportswear Company. The necessary information has been collected through surveys in the selected cities. The data regarding promotion have been as...

 17. Podpora produktu, jako nástroj marketingového mixu

  OpenAIRE

  SEDLÁKOVÁ, Žaneta

  2013-01-01

  The aim of this bachelor thesis was to assess the current situation of promotion of product in the selected company and then to make suggestions for its improvement. First the author analyse promotion of product. There are a few suggestions how to improve promotion of product in the company SIKO KOUPELNY.

 18. Návrh komunikační strategie vybraného produktu

  OpenAIRE

  Lorenc, Marek

  2013-01-01

  The topic of this bachelor thesis is to design a communication strategy of Sports games of Czech Canada. The theoretical part deals with defining the marketing of services theory, marketing communication including tools of communication mix, STP processes and a strategy. The practical part describes Sports Games of Czech Canada together with the initial situation of marketing communication and proposes a new improved communication strategy based on the results of a questionnaire.

 19. Analýza image produktu Jack Daniel´s Tennessee Fire na českém trhu

  OpenAIRE

  Papoušek, Jiří

  2015-01-01

  This Diploma Thesis focuses on a new alcoholic product in the Czech Republic - Jack Daniel's Tennessee Fire. It examines its popularity amongst consumers, its relation to other products in the range of the brand and to the main competitors of the other brands. For better interpretation of the results there is a questionnaire research. The aim of this work is the image analysis of this product in the Czech market and to offer potential recommendations for the brand in the future which come out...

 20. Determinanty zákaznické spokojenosti v závislosti na cenové kategorii produktu

  OpenAIRE

  Májová, Marcela

  2015-01-01

  This thesis is situated in the surroundings of the hotel industry. The aim is to analyse the determinants of customer satisfaction depending on the product price category. The product price category corresponds to the uniform classification of accommodation facilities in the Czech Republic. The research is based on the analysis of partial attributes of satisfaction in connection with the overall level of customer response to a specific hotel. The research sample is based on 1821 hotels locate...

 1. Marketingový mix vybraného produktu ve firmě LESS & FOREST s.r.o.

  OpenAIRE

  REINDLOVÁ, Zuzana

  2011-01-01

  The subject of this bachelor thesis is "The Marketing Mix of the Selected Product - Chopped Firewood - in the Company LESS & FOREST". The aim of this work was to describe tools of marketing mix of the selected product which are used in the company LESS & FOREST. The first part of the bachelor thesis is based on theoretical knowledge from the literature. The second part of this work contains information about the company and the description of the marketing mix which company uses. There is inf...

 2. Návrh marketingového mixu pro uvedení nového produktu na trh

  OpenAIRE

  Mejzlík, Tomáš

  2014-01-01

  This thesis deals with launch of a new product to the market from the marketing perspective with main focus on marketing mix. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. Theoretical part deals with marketing research, strategic and tactic marketing, in general. Practical part implements findings from theoretical part. Main goal of this thesis is to choose target segment and create a positioning to it all based on a market research. This gives the base to define product, c...

 3. Proces zavádění nového produktu ve franchisingové firmě

  OpenAIRE

  Žďárská, Iva

  2010-01-01

  The bachelor thesis describes the essence of franchising and assumptions for its successful functioning. The origin, development and contemporary situation of franchising in the Czech Republic are explained. Then, necessary conditions of franchising business are analyzed- franchising contract and manual. In the second part, the franchise system McDonald's is described and specified. The main scheme is devoted to the marketing plan and to the implemantation of the new children's product on the...

 4. Marketingová analýza uvedení nového produktu na trh

  OpenAIRE

  Lai Duc, Viet

  2015-01-01

  The thesis deals with marketing analysis of the product launching of the specific product on the Czech market. The aim is to analyze marketing environment and the process of market segmentation, targeting and positioning. Thesis should serve as a basis for creating a marketing strategy for product launching of similar products on the market. The work is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical section provides defined basic marketing concepts, which are applied in the pr...

 5. Inovace produktu cestovního ruchu se zaměřením na Dark tourism v Jihočeském kraji

  OpenAIRE

  BRABENCOVÁ, Petra

  2015-01-01

  The thesis is focused on a relatively new trend in tourism - Dark tourism along with the assumptions for the local tourism and its development. This trend is further explained on the example of South Bohemia. Based on the evaluation of the analysis there was created the tourism product, which contributes to the extension of the tourism supply portfolio in the selected area.

 6. Marketingová strategie u vybraného produktu na příkladu společnosti DuPont

  OpenAIRE

  Wojnar, Michal

  2009-01-01

  The bachelor thesis "Marketing Strategy of a Chosen Product on The Example of DuPont" is aimed at analyzing the marketing strategy and marketing mix of the Elvaloy material which is used in paving segment. The main applied methodology is called situation analysis through which the author compares individual key markets, reviews internal and external conditions of the company and studies the competition. The main objective of the thesis is also to present diminishing differences between indust...

 7. Vliv technologie kompostování v městské kompostárně na kvalitu produktu

  OpenAIRE

  BARTUNĚK, David

  2017-01-01

  The thesis is about the processing of biological waste in the Czech composting plants with focus on the quality of the final compost. In 2016, there was more than 160 composting plants in the Czech Republic. The thesis is focused on the most widely used technologies in small composting plants in terms of their impact to the quality of the final product, including the follow-up of individual indicators during composting. The best technology in my work is based on a higher decomposition tempera...

 8. Marketingový plán firmy Eurocat, s.r.o. pro zavedení produktu Gelmodel Premioum na sportovní trh

  OpenAIRE

  Knotková, Kristýna

  2009-01-01

  The marketing plan of a company Eurocat, s.r.o. for implementation of product Gelmodel Premium to sports market Abstarct: The thesis is focused on marketing plan for implementation of product Gelmodel Premium to sports market. Theoretical part defines basic terms - marketing or marketing plan and describes a process of completing a marketing plan theoretically.The practical part presents company Eurocat, s.r.o. and describes product Gelmodel Premium. And then situational analyse is achieved. ...

 9. Calendula officinalis L. saturošo produktu bioloģiskās aktivitātes izvērtējums

  OpenAIRE

  Zepa, Līva

  2016-01-01

  Ārstniecības kliņģerītes ir vienas no senākajiem un pazīstamākajiem ārstniecības augiem pasaulē. Tās ir ātraudzīgas un jau vēsturiski plaši izmantotas tautas medicīnā. Pētījumi par ārstniecības kliņģerīšu lomu veselības saglabāšanā un stiprināšanā, izvērtējot aktīvo vielu saturu un sastāvu tajās, tās var pozitīvi ietekmēt cilvēka organismu gan profilakses nolūkos, gan kā papildus terapija ārstēšanas brīdī. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kādas un cik daudz aktīvās vielas atrodamas pašg...

 10. Microbiological Quality of Ready-To-Eat Products and Potential Risks for Consumers in Latvia / Ēšanai Gatavu Produktu Mikrobioloģiskā Kvalitāte Un Iespējamais Risks Patērētājiem Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciekure Elīna

  2016-08-01

  Full Text Available Ready-to-eat (RTE foods are challenging for food business operators as they need to remain qualitative and safe for consumers. However, consumers tend to choose them more and more often because of fast and easy handling. The highest risk from RTE foods is microbiological contamination, particularly for vulnerable groups like children, elderly, and pregnant women. The aim of the research was to assess the microbiological quality of RTE meat and fish products to highlight possible risks for consumers. A total of 15 984 analyses performed on RTE meat and fish products were included in this study. It was found that RTE meat and fish product samples representative of the market in Latvia in the period 2012-2015 had high microbiological quality and only in rare cases was contamination with hygiene indicatororganisms (coliforms and Escherichia coli and pathogens (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and sulphite-reducing clostridia detected. However, it is important to pay attention to customer habits of cooking and preparing RTE foods as well - thermal processing for products intended to be used cooked, use before expiration date and adequate storage rules for products, as these have important regarding microbiological risks for health.

 11. SIA "Baltic Motors, Ltd" produkti, to attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Silavs, Mārtiņš

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „SIA „Baltic Motors, Ltd produkti, to attīstības iespējas” tiek aplūkota Ford un Mazda automašīnu oficiālā pārstāvja darbība Latvijā, pašreiz sniegto produktu un pakalpojumu nozīmība veiksmīgai nākotnes darbībai, nozares raksturojums, produktu kustība mainīgajos apstākļos. Darba aktualitāti nosaka cilvēku nepieciešamību, uzskatu maiņa ekonomisko apstākļu ietekmē. Darba autors secina, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē jaunu produktu iegādi, ir jūtīgi pret cenu izmaiņām, kas jauno a...

 12. Skuteczność kampanii promocyjnej wykorzystującej product placement

  OpenAIRE

  Bombik, Magdalena

  2011-01-01

  Celem pracy jest analiza zasad wykorzystania product placement, poznanie opinii na temat tej formy promocji, poznanie zasad i realiów, w jakich jest on wykorzystywany i odkrycie na jakim poziomie kształtuje się lokowanie produktu w Polsce, zakładając, że w Ameryce jest to jedna z najpopularniejszych niestandardowych form promocji. Istotną częścią projektu były przeprowadzone badania bezpośrednie w okresie 26-27.02.2011 roku. Wykorzystaną metodą badawczą była ankieta, a techniką - ankieta bezp...

 13. SIA "Valrito" apgrozījuma palielināšana

  OpenAIRE

  Lazdiņš, Ivars

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Valrito” attīstības iespējas, piedāvājot savam klientam iegādāties jaunu, līdz šim nepiedāvātu produktu līdz 2015. gadam, pielietojot projekta vadīšanas metodes.Darbs ietver uzņēmuma veikalu „Gustiņš” noieta tirgus, produktu un pakalpojumu piedāvājuma, un finanšu rādītāju izpēti, un analīzi. Risinājuma piedāvājumu, kura realizācijai par pamatu tiks ņemts jauna produkta ražošanas uzsākšana.Darba pētījuma ietvaros tiek definēta sekojoša problēma: Uzņēmums ...

 14. Zīmola "DANONE" mārketinga komunikācijas analīze .

  OpenAIRE

  Liniņš, Matīss

  2017-01-01

  Mūsdienu pasaulē gandrīz visos tirgus segmentos valda ļoti sīva konkurence, kā rezultātā uzņēmumi izmanto dažādus līdzekļu, lai nodotu ziņu par savu produktu un piedāvājumu līdz patērētājiem. Šī konkurence pāriet arī uz ziņojumu nodošanu un uzņēmumi sāk savā starpā cīnīties par to, kurš nodos patērētājiem pievilvcīgāku ziņojumu, tādējādi cerot, ka patērētājs izvēlešies tieši viņu produktu. Tomēr ļoti bieži tā nenotiek, jo uzņēmumu nav veikuši rūpīgu mērķauditorijas izpēti un iepazīnušies ar p...

 15. Konkurencyjność i atrakcyjność turystyczna gmin województwa mazowieckiego położonych nad rzeką Liwiec

  OpenAIRE

  Starczewski, Krzysztof; Rymuza, Katarzyna; Affek-Starczewska, Agnieszka; Pawlonka, Zbigniew; Bombik, Antoni

  2014-01-01

  Turystyka należy do tych dziedzin gospodarki, które wykazują najbardziej dynamiczny wzrost. Jako dziedzina interdyscyplinarna umożliwia ona osiąganie zysków nie tylko sektorom, które związane są z wytwarzaniem produktu turystycznego, pojmowanego, jako zakwaterowanie i wyżywienie, ale również tym podmiotom, które oferują towary i usługi, gwarantujące satysfakcję podróżnych. Dolina Liwca na mocy „Dyrektywy Ptasiej” została włączona do systemu Natura, 2000 jako obszar PLB 140002. ...

 16. La taxe sur la valeur ajoutée française

  OpenAIRE

  Philippe, Jacques

  1983-01-01

  Podatek od wartości dodanej (T.V.A.) stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu francuskiego. W 1979 r. stanowił on 44% dochodów budżetu, co oznaczało' przejęcie więcej niż 10% produktu narodowego brutto pochodzącego z wewnętrznej działalności gospodarczej. Podatek ten, będący jednym z rodzajów podatku obrotowego, obciąża działalność ekonomiczną w bardzo szerokim zakresie: dotyczy nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (włączając w to przedsiębio...

 17. IT projekta pārcelšana uz Microsoft Azure mākoņa platformu

  OpenAIRE

  Dzenis, Gvido

  2015-01-01

  Pēdējo gadu laikā, strauji pieaugot interneta ātrumam un izplatībai, palielinās uzņēmumu interese par projektu izstrādi un uzturēšanu mākonī. Microsoft piedāvā produktu Azure, kas nodrošina ērtu un elastīgu risinājumu projektu uzturēšanai un izstrādei apvienojumā ar iespējām mainīt nepieciešamos datu apstrādes un skaitļošanas resursus, saglabājot salīdzinoši mazas izmaksas. Microsoft Azure piemērots visa izmēra projektiem. Darbā aplūkotas galvenās lietas, par ko jāpadomā pirms sākt projekt...

 18. Izsoļu sistēma uz satvara “Laravel”

  OpenAIRE

  Kasparsons, Reinis

  2015-01-01

  Darbā aprakstīta informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmumam, kuram nepieciešama vienkārša izsoļu sistēma pakalpojumu un preču izsolei. Sistēmas klientiem tā nodrošina produkta iegādes iespēju, bet pārdevējam savu produktu un pakalpojumu vienkāršu izsoli. Sistēmas realizācija datu glabāšanai izmanto datubāzi ar SQL pieeju. Lietotāju skati tiek veidoti, izmantojot PHP, HTML5,CSS3,Bootstrap un Laravel.

 19. Podpora vývoje softwaru ve Visual Studiu 2005

  OpenAIRE

  Bezecný, Adam

  2006-01-01

  Diplomová práce popisuje vývoj softvéru na platformě Visual Studio 2005 Team System (VSTS). Práce klade důraz především na popis funkcionality umožňující efektivní týmovou spolupráci a na popis nových inovativních rysů. Práce nepopisuje pouze pozitivní rysy produktu, identifikuje také základní nedostatky současné verze, na základě zkušeností vývojových týmů používajících VSTS a subjektivních názorech autora.

 20. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Science.gov (United States)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi novēršanu. T

 1. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  OpenAIRE

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 2. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  Science.gov (United States)

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  The paper presents an example of a theoretical linear programming model in the management of mine receivables. To this end, an economic production model of linear programming was applied to optimising the revenue of the mine. The amount of product sold by the mine to individual customers was assumed as the decisive variable, and the product price was the parameter of the objective function. As for boundaries, upper receivable limits were assumed for each of the adopted receivable collection cycles. The sequence of collection cycles, and the receivable values assigned to them, were adopted according to the growing probability of overdue and uncollectible receivables. Two receivables-management optimisation cases were analysed, in which the objective function was to maximise the sales value (revenue) of the Mine. The first case studied in the model involves application of a discount to reduce the product price, in a mine whose production output is not being used to capacity. To improve cash flow, the mine offers its customers a reduced price and increased purchasing up to the mine's capacity in exchange for shortened receivable collection times. Fixed and variable-cost accounting is applied to determine the relevant price reduction. In the other case analysed, the mine sells as much as its current output allows, but despite that is still forced to reduce the price of its products. Application of a discount in this case (reducing the product price) inevitably involves shortened receivable collection times and reduced costs of financing trade credit. Artykuł przedstawia przykład teoretycznego modelu programowania liniowego w zarządzaniu należnościami kopalni. Wykorzystano w tym celu model produkcyjno-gospodarczy programowania liniowego do optymalizacji wartości przychodu kopalni. Jako zmienną decyzyjną modelu przyjęto ilość sprzedaży produktu kopalni do poszczególnych odbiorców, natomiast parametrem funkcji celu jest cena sprzedaży produktu. W

 3. Laserově svařovaný tlakový zásobník systému Common Rail

  OpenAIRE

  Vyskočil, Lukáš

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá změnou ve výrobním procesu tlakového zásobníku za účelem zvýšení kvality výsledného produktu za současného snížení kvalitativních a technických výpadků. Mimo to je v práci zahrnuta rešerše systému Common Rail se zaměřením na výrobu a konstrukci tlakových zásobníků a analýza technického stavu svařovacího zařízení. The thesis “Laser welded Common Rail” deals with changes in the manufacturing process of Rail for the purpose of increasing the quality of the final product w...

 4. Starptautiskas kompānijas franšīze Latvijā - ,,McDonald's"

  OpenAIRE

  Sīle, Līga

  2012-01-01

  Bakalaura darbā tiek apskatīta stratēģiskā vadīšana un produktu diferencēšanas stratēģija, kā arī franšīze kā uzņēmējdarbības forma. Tiek analizēts uzņēmums McDonald’s un tā darbība dažādu valstu tirgos diferencēšanas stratēģijas ietvaros, veikta konkurentu analīze Latvijā, izvirzīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta stratēģiskā vadīšana, tās būtība un līmeņi, kā arī tuvāk aplūkota diferencēšanas stratēģija. Otrajā nodaļā apskatīta franšīzes būtība un veid...

 5. Implementace ERP systémů

  OpenAIRE

  Přívratský, Miroslav

  2008-01-01

  První část této práce uvádí vztah ERP systémů a jiných aplikací běžně zaváděných v podnikových informačních systémech a rozvádí funkcionalitu ERP systémů. Druhá část se poté věnuje detailní kategorizaci ERP produktů z mnoha různých hledisek a analyzuje obecné parametry, podle kterých je možné ERP systémy posuzovat (např. při výběru produktu, který má být implementován). Poslední část je zaměřena na projekty implementace ERP systémů, jejich průběh a hodnocení jejich úspěšnosti. Na závěr práce ...

 6. Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Baltroka, Krista

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma „Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū”. Konkurence ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem uzņēmuma pilnveidošanās procesā, stratēģijas izstrādē. Latvijas tirgū, dzērienu nozarē ir liela konkurence, piedāvāto produktu klāsts ir ļoti plašs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akciju sabiedrības „Cēsu alus” konkurētspēju ietekmējošos faktorus Latvijas tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Kvantitatīvās analīze...

 7. Uzņēmumu interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Magons, Agris

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma: „Uzņēmuma interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū”. Interneta mārketinga vide joprojām strauji attīstās, efektīva interneta mārketinga stratēģija kļūst par vienu no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai uzņēmuma attīstībai. Interneta rīki spēj nodrošināt veiksmīgu komunikāciju un produktu vai pakalpojumu pārdošanu starp uzņēmumu un tā klientiem, kā rezultātā ar kvalitatīvi izstrādātu mārketinga stratēģiju, sīvas konkurences apstākļos, ir iespējams gūt ievē...

 8. Virtuālo komandu darba analīze un uzlabošana uzturēšanas projektos

  OpenAIRE

  Koncevičs, Rolands

  2006-01-01

  Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīšana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēšanas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. D...

 9. Návrh změn marketingových aktivit vybrané společnosti zaměřených na podporu volby dalšího vzdělávání

  OpenAIRE

  Šatníková, Zuzana

  2015-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na propagaci oboru Mechanik plastikářských strojů na Středním odborném učilišti Svitavy za podpory společnosti REHAU, s.r.o. za účelem získání více uchazečů o obor. Na základě finančních analýz a realizovaného marketingového výzkumu jsou provedeny návrhy. Pro SOU Svitavy a společnost REHAU, s.r.o. jsou navrženy změny komunikačních aktivit, vylepšení produktu školy a úprava personálního informačního systému. This Master’s thesis focuses on promoting of specializa...

 10. SIA "Emīla Gustava šokolāde" šokolādes kvalitāte.

  OpenAIRE

  Balcere, Marika

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēmas nosaukums ir SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolādes kvalitāte. Darba autore darba tēmu izvēlējās, jo ir strādājusi SIA „Emīla Gustava Šokolāde”, kā arī vēlējās gūt apstiprinājumu par izteikumu, ka SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolāde ir ekskluzīva un izsmalcināta. Darba mērķis: iepazīties ar šokolādes kvalitāti. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un empīriskās daļas. 1. nodaļā aprakstīta šokolādes produktu attīstības vēsture. 2. nodaļā aprakstīta...

 11. Study and Research on Cleaning Procedures of Anaerobic Digestion Products / Studium A Výzkum Postupů Čištění Anaerobní Digesce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heviánková Silvie

  2014-12-01

  Full Text Available Předložený článek se zabývá problematikou narůstajícího množství digestátu jako konečného produktu anaerobní digesce v bioplynových stanicích, budovaných jako alternativní zdroje energie. Digestát má v současné době omezené využití, které je dáno jeho specifickými fyzikálními vlastnostmi, zejména extrémně problematickou separací jednotlivých složek, ale také chemickým a mikrobiologickým složením. Jeho vlastnosti jsou z největší části ovlivněny druhem zpracovávané biomasy. V úvodní části tato studie předkládá současné možnosti nakládání s digestátem. Předmětem experimentální části je popis odběru a analýzy vzorků digestátu včetně jeho zpracování v laboratorních podmínkách použitím odstředění a následné posouzení vlastností digestátu a produktů separace, tj. fugátu a separátu a dále testování koagulačních a flokulačních činidel pro účinnější separaci tuhé fáze z digestátu, resp. fugátu. Použití koagulantů a flokulantů pro tyto účely v praxi by bylo značně problematické s ohledem na jejich vysokou spotřebu a vnos dalších prvků do procesu.

 12. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE BIOMASY OTRZYMANEJ W NOWEJ TECHNOLOGII PRZETWARZANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH „BIONOR SLUDGE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  January BIEŃ

  2016-06-01

  Full Text Available Obecny stan prawny w pewien sposób generuje poszukiwania i rozwój nowoczesnych technologii pozwalających na rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce nie tylko dla dużych obiektów, ale przede wszystkim dla instalacji małych i średnich, ponieważ to z nich głównie osady ściekowe obecnie trafiają na składowiska odpadów. Celem pracy jest ocena funkcjonowania prototypowej linii technologicznej do przetwarzania osadów ściekowych i ocena uzyskanej z tej technologii biomasy. Technologia Bionor Sludge stanowi rozwiązanie przeznaczone dla gminnych oczyszczalni o przepustowości do 1000 m3*d-1. Powstające osady ściekowe odpowiednio przetworzone w instalacji mogą zostać zagospodarowane dwojako: jako kompost lub jako wsad do instalacji termicznej, gdzie mogą stanowić biomasę zgodnie z ustawą o OZE. W pracy przedstawiono materiały pozwalające na wstępną ocenę jakości uzyskiwanego produktu pod kątem potencjału nawozowego i energetycznego. Bionor Sludge to technologia, która polega na przekierowaniu, w możliwie największym stopniu, energii chemicznej zgromadzonej w ściekach komunalnych do osadów stanowiących rezerwuar substancji organicznej. Cały układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów charakteryzuje się również wysoką efektywnością i elastycznością pracy przy modułowej zabudowie. Możliwe i w pełni zasadne jest zastosowanie wybranych elementów omawianej instalacji w ramach modernizacji istniejących obiektów. Technologia Bionor Sludge dzięki swej innowacyjności i założeniom o możliwie najlepszym wykorzystaniu zasobów nawozowych i energetycznych, umożliwia racjonalne funkcjonowanie oczyszczalni i tym samym znaczące odciążenie budżetu gmin i ostatecznie ich mieszkańców.

 13. PIERWIASTKI ŚLADOWE W WYBRANYCH WODACH MINERALNYCH DOSTĘPNYCH W HANDLU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Paweł PIECH

  Full Text Available Butelkowane wody mineralne stanowią istotne źródło zaspokajania zapotrzebowania na wodę w codziennej diecie człowieka. Ze względu na łatwość przyswajania przez organizm składników mineralnych zawartych w wodach mineralnych konieczne jest świadome wybieranie produktu o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Oprócz makroskładników, których charakterystyka ilościowa zawsze widnieje na etykietach, wody mineralne zawierają również mikroelementy. Celem pracy była analiza koncentracji pierwiastków śladowych w 22 butelkowanych wodach mineralnych dostępnych w handlu na terenie Rzeszowa. Artykuł zawiera główne zagadnienia dotyczące znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka. W badaniach zastosowano metodę całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF. Analizy wykazały obecność 18 pierwiastków śladowych w badanych wodach: Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Najwyższe stężenia mikroskładników w przeważającej większości występują w wodach leczniczych. Żadna z badanych wód mogąca służyć jako stałe źródło płynów w diecie (wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane nie zawiera mikroskładników w ilości, która pozwalałaby na fizjologiczno-odżywcze oddziaływanie na organizm. Dodatkowo wykazano, że pomiędzy stężeniem bromu i germanu istnieje silna korelacja dodatnia R2 = 0,993.

 14. SZTUCZNE SUBSTANCJE SŁODZĄCE – WYSTĘPOWANIE W ŚRODOWISKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr REZKA

  2016-03-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono zagadnienie występowania sztucznych substancji słodzących w ściekach oraz ich obecności w środowisku wodnym. Ze względu na zastosowanie w produkcji żywności i napojów o zmniejszonej wartości kalorycznej, związki te pojawiają się w ściekach w coraz większych ilościach. Najczęściej stosowanymi substytutami cukru jest acesulfam K, aspartam, cyklaminian sodu, sacharyna i sukraloza. Każda z tych substancji jest kilkadziesiąt razy bardziej słodka niż standardowy cukier (sacharoza, jednakże praktycznie nie podnoszą one wartości kalorycznej produktu. Dokonano przeglądu literatury, skupiając się na zawartościach rozpatrywanych substancji w ściekach surowych i oczyszczonych. Wykazano, że skuteczność eliminacji tych związków ze ścieków jest niewystarczająca i na skutek tego dochodzi do zanieczyszczenia środowiska wodnego. Przedstawiono w tabeli potwierdzone doniesienia dotyczące obecności tych związków w rzekach, jeziorach i wodach podziemnych. W przypadku gdy w wodzie ujmowanej przez stacje uzdatniania wody obecne są wyżej wymienione związki, w szczególności acesulfam i sukraloza, istnieje ryzyko przedostania się ich do wody przeznaczonej do spożycia, co znalazło potwierdzenie w literaturze. Mimo dostępnych wyników badań nie wykazujących wpływu na ekosystem i zdrowie człowieka, konieczne wydaje się przeprowadzenie badań nad wpływem długotrwałego narażenia organizmów wodnych i organizmu człowieka na działanie sztucznych substytutów cukru.

 15. Miąższ dyni jako surowiec do otrzymywania naturalnych produktów kandyzowanych = Pumpkin pulp as raw material for natural candied products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Roszkowska

  2015-09-01

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn e-mail: beata.wronowska@uwm.edu.pl     Streszczenie Obecnie wzrasta świadomość konsumentów i zainteresowanie nie tylko zdrowym trybem życia, ale również żywnością prozdrowotną. Konsumenci chętnie kupują produkty nowe, charakteryzujące się wysoką wartością odżywczą oraz pozytywnie wpływającą na organizm człowieka. Wśród bogatego asortymentu produktów warzywnych znajdują się produkty z udziałem dyni. Jednym z interesujących sposobów wykorzystania miąższu z dyni jest jego kandyzowanie. Celem badań było uzyskanie nowego produktu z miąższu dyni w postaci kostki kandyzowanej o pożądanej teksturze. Do badań wykorzystano przemysłowe odmiany dyni: Karowita, Junona, Justyna, dostarczone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Szarłat” w Łomży. W surowcu oznaczono zawartość ekstraktu ogólnego, cukrów redukujących i cukrów ogółem, zawartość związków fenolowych ogółem, zawartość błonnika pokarmowego, pektyn, karotenoidów (ogółem oraz β-karotenu, jak również kwasowość ogólną i zdolność wychwytywania rodnika DPPH. Ponadto przeprowadzono analizę tekstury kostki dyni świeżej oraz kandyzowanej, nieblanszowanej i poddanej procesowi blanszowania, za pomocą Uniwersalnej Maszyny Testującej Instron 4301. Uzyskane wyniki poddano następnie analizie statystycznej przy użyciu programu STATISTICA 10.0 PL. Do wykazania różnic między przemysłowymi odmianami dyni wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji z testem Duncana (p≤0,05. Miąższ dyni odmiany Karowita może stanowić surowiec do produkcji kostki kandyzowanej o większej zawartości związków fenolowych (27,62 mg/100g i wyższej aktywności przeciwutleniającej (244,9 ilość µM DPPH/1 mg związków fenolowych. Zastosowanie do produkcji kostki

 16. Disinfestation of Dried Figs by Gamma Radiation; Desinsectation des figues seches par les rayons gamma; Dezinfestatsiya sushenogo inzhira s pomoshch'yu gamma-izlucheniya'; Desinfestacion de higos secos mediante rayos gamma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Papadopoulou, C. P. [Department of Biology, Democritus Nuclear Research Centre, Aghia Paraskevi, Attica (Greece)

  1963-09-15

  efectuando investigaciones sobre la desinfestacion de los productos agricolas almacenados. En esas investigaciones se han utilizado recientemente con exito los rayos gamma. Los higos secos constituyen uno de los principales productos de exportacion de Grecia y los insectos ocasionan perdidas importantes. Las investigaciones tenian las siguientes finalidades: a) determinar las dosis de radiacion necesarias para destruir ciertas especies de insectos que atacan los higos en diversas fases de su desarrollo, o destruir sus huevos impidiendo asi que se reproduzcan; b) determinar las modificaciones fisicas y quimicas que las radiaciones producen en la contextura de los higos secos. Se han estudiado las especies siguientes: Plodia interpunctella, Ephestia cautella, Carpophilushemipterous, Oryzaephilus surinamensis y Lasioderma serricorne. En la memoria se estudian las dosis optimas de radiacion que no producen dafios aparentes en la contextura de los higos. (author) [Russian] V techenie mnogikh let provodyatsya issledovaniya to voprosam dezinfestatsii sel'skokhozyajstvennykh produktov v khranilishchakh. Nedavno gamma-izluchechie bylo uspeshno primeneno pri provedenii takikh issledovanij. Sushenyj inzhir sostavlyaet odin iz osnovnykh produktov ehksporta Gretsii. Ezhegodno nasekomye nanosyat ser'eznyj ushcherb ehtomu produktu. Tsel' issledovaniya: 1) opredelenie doz izlucheniya, neobkhodimykh dlya unichtozheniya nekotorykh vidov nasekomykh, porazhayushchikh sushenyj inzhir, na razlichnykh stadiyakh ikh razvitiya, i dlya unichtozheniya ikh yaits i predotvrashcheniya takim obrazom ikh razmnozheniya; i 2) opredelenie fiziko-khimicheskikh izmenenij tekstury sushenogo inzhira pod dejstviem izlucheniya. Issledovaniya provodilis' so sleduyushchimi vidami: Plodia Interpunctella, Ephestia coutella, Carpophilus hemipterous, Gryzaephllus surinamensis i Lasioderma serricorne. Obsuzhdayutsya neobkhodimye optimal'nye dozy. Pri ehtikh dozakh ne nablyudaetsya vidimogo narusheniya tekstury inzhira pod

 17. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Science.gov (United States)

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more ground vibration propagation equations, and thus a variety of explosive charges, depending on the area of rock blasting. This is a crucial issue for the contractor, as it is important to blast the rock as few times as possible, while using the maximum amount of explosive charge for each blast. Wykonywanie robót strzałowych w górnictwie polega na odpalaniu mas materiału wybuchowego (MW) celem uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku. W momencie zwiększonego popytu na surowce skalne zakłady górnicze zmuszone są do zwielokrotnienia wykonywania prac strzałowych aby zapewnić regularne dostawy produktu. Konsekwencją takich działań jest ponoszenie dodatkowych kosztów operacyjnych. Celem ich minimalizacji oraz uzyskania jak największej efektywności prowadzonych robót strzałowych jest wydłużanie serii, a więc stosowanie coraz to większych mas ładunków materiałów wybuchowych. Efektem takiego postępowanie jest możliwość wystąpienia w otoczeniu oddziaływania o potencjalnie szkodliwym charakterze m. in. drgania parasejsmiczne. Aby wyeliminować powyższy problem oraz zapewnić niezbędny komfort mieszkańcom, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze nakładają na podmiot wykonujący roboty strzałowe obowiązek ochrony otoczenia, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie kontroli, monitorowania oraz wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW. W momencie gdy nie ma możliwości ograniczenia niepożądanych wpływów dynamicznych po przez zmianę parametrów siatki strzałowej czy modyfikację struktury czasowo-częstotliwościowej drgań, jedyną możliwością staje si

 18. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  Science.gov (United States)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  łoznawczych noży styczno-obrotowych, • badania szybkości zużycia noży styczno-obrotowych. Prawidłowa praca noży styczno-obrotowych gwarantuje ich wysoką trwałość oraz wpływa na trwałość organów frezujących przy niskiej energochłonności procesu, małym zapyleniu oraz iskrzeniu. Jednak uzyskanie takiego rezultatu wymaga poprawnie dobranych parametrów kinematycznych i geometrycznych organu wraz z całą maszyną urabiającą oraz parametrów geometrycznych i materiałowych noży wraz z uchwytami. Aby osiągnąć założony cel trzeba zadbać o zgodność wymienionych parametrów z przyjętymi w fazie projektowania, czyli uzyskać jak najwyższą jakość produktu. Poprzez jakość noży należy rozumieć spełnienie stawianych wymagań oraz jak najwyższą trwałość. Przedstawiona procedura badania jakości noży styczno-obrotowych została obecnie wdrożona w trzech polskich spółkach węglowych. Podczas czterech przetargów wybrano noże dla ponad dziesięciu kopalń. Podczas tych badań przebadano łącznie ponad czterdzieści typów noży dostarczanych przez pięciu różnych producentów.

 19. Creative Ecologies: Developing and Managing New Concepts of Creative Economy Kūrybos ekologijos: naujų kūrybos ekonomikos koncepcijų plėtojimas ir valdymas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jelena Stankevičienė

  2011-11-01

  čių veiksmų – kūrybingumo ir kontrolės balanso. Šio straip­snio autorės savo darbe kelia tris pagrindinius klausimus: 1 kokie yra fundamentalūs kūrybingumo ir nuoseklaus kūrybos proceso elementai; 2 kokiu būdu žmogus gali plėtoti aukštos kokybės idėjas ir paversti jas realybe; 3 ar įmanoma ir kaip įmanoma dalytis tvariais kūrybiniais produktais nūdienos nerūpestingai vartojančioje visuomenėje.
  Individai, organizacijos, šalys ir visas pasaulis šiandien tampa vis labiau priklausomas nuo kūrybingumo – tradicinės žaliavos vis dažniau yra keičiamos intelektualiniais ištekliais. Pačių idėjų skaičius neturi ribų, tačiau apčiuopiamų kūrybos produktų skaičius yra limituotas. Todėl kiekvienas individas, būdamas kūrybingas, turi galimybę savo idėjas paversti kūrybos produktu ir siekti pelno. Tuomet toks individas tampa kūrybos ekonomikos dalimi.
  Kūrybos ekonomika yra sparčiausiai augantis pasaulinės rinkos sektorius. XXI a. ekonomikos plėtra grindžiama jau nebe paprastu vartojimu praktiškiems poreikiams tenkinti, bet sudėtingu simbolinių vertybių ir aukštesnių socialinių poreikių tenkinimu. Paskutinis dešimtmetis pakeitė prioritetus žmonių sąmonėje: nuo fizinės nuosavybės pereinama prie intelektualiosios, kuri, turėdama daugumą tų pačių charakteristikų, turi ir vieną išskirtinę – yra neribota. Šiais laikais vis sunkiau atskirti prekę nuo pa­slaugos, nes, anot Howkinso (2010, didesnė produkto vertės dalis priklauso nuo tokių neapčiuopiamų dalykų kaip idėja, dizainas ar prekės ženklas. Visi išvardyti elementai priklauso ir nuo žmogaus su­vokimo, o tai nėra pastovu.
  Per kūrybos ekologijų teoriją (Howkinsas

 20. Úvodník

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2013-10-01

  Full Text Available Vážení čtenáři Envigogiky, jak máme ve zvyku, představujeme nové právě vycházející číslo (2013/VIII/3 v souvislostech širších, dosvědčujících směr našeho společného usilování. V tomto podzimním čase se dotkneme často diskutovaného problému elit a jejich postavení v současné společnosti výkonu, a pravidelně opakovaných námitek, že současná společnost elity jakoby nepotřebuje, a ani nevytváří[1]. Intelektuální elitou je vždy míněna vrstva lidí s rozhledem, sečtělých, schopných uvažovat v souvislostech; to vše jsou schopnosti vznikající ve svobodě – nejen smýšlení, tedy názoru a jeho vyjádření, ale především myšlení samého. Tato svoboda potřebuje otevření časového prostoru, kdy myšlení je samo sebou – může volně plynout, aniž by naráželo na své, či spíše vnější „produktivní“ nároky. Čas pro čtení, rozvažování či dokonce rozjímání chybí stále více, což je spojeno s nedůvěrou, že by takové počínání mohlo vůbec „k něčemu vést“. Také environmentální vzdělání vede v tomto ohledu bitvu předem ztracenou – pokouší se vyvzdorovat tento volný čas v systému požírajícímu naše děti již v útlém věku, a obhájit jej proti soustavnému nároku na vytváření nových znalostí. Jenomže co to je znalost: správně zodpovězená položka v dotazníku, výsledek testu? Souvisí v naší „znalostní společnosti“ opravdu přímo s (osobním úspěchem? Skutečné poznání je třeba nejen nabýt, ale také pro sebe strávit, vystavit zkoušce při střetu se skutečností, obhájit v diskusi… To vše postupně zdegenerovalo v pouhou schopnost použít je pro tvorbu požadovaného produktu, ať jím je publikovaný text, prezentace, nebo jen ukončená vzdělávací jednotka vykazatelná v CV. Že by se dalo poznávat „jen tak“, při četbě, procházkách krajinou a diskusích s přáteli, se zd